Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>
1217001
  Кульчицький С. "Психологічна залежність від Москви обертається малоросійством" / спілкувався Роман Малко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 34 (354), 22-28 серпня. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561
1217002
  Ларін Д.І. "Психологічна корекція страхів у старшому дошкільному віці методом психосинтезу" // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 57-76. – ISBN 978-613-8-33760-7
1217003
  Венгренівська М.А. "Психологічна реалія" як структурний елемент тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 60-63. – ISBN 966-7890-03-1
1217004
  Гладишев В.В. "Психологічна реконструкція характеру" головного героя повісті Оноре де Бальзака "Гобсек" / В.В. Гладишев, А.А. Веселкова // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 1. – С. 20-25.
1217005
  Прокопов Д.Є. "Психологічна" інтерпретація критичної філософії І. Канта і розвиток емпіричної психології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 10


  У статті досліджується специфіка розвитку філософської думки у Німеччині кінця XVIII - початку ХІХ століття під кутом зору виникнення і розвитку традиції "психологічних" інтерпретацій кантівської філософії, що представлена іменами Гербарта, Фриза та ...
1217006
  Кобзей Н.В. "Психологічний натуралізм" як вияв еволюції естетичної свідомості В. Винниченка // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 43-49. – (Серія : Філологія)


  Досліджується процес еволюції характеротворення персонажів В. Винниченка у напрямку від соціально-психологічних типів до суто психологічних, що дало змогу ідентифікувати так званий "психологічний натуралізм" в системі ідейно-естетичних переконань ...
1217007
  Горова О.О. Психологічна адаптація студентів до навчання у закладі вищої освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О, Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 26-35. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 33). – ISSN 2072-4772
1217008
   Психологічна адаптація студентів першого курсу до умов навчання у вищому закладі освіти : Збірник наукових статей. – Луцьк : Вежа, 1999. – 91с. – ISBN 966-7294-26-9
1217009
  Федіна А.В. Психологічна адаптація суддівських кадрів // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 36-37. – ISBN 978-617-7096-97-8
1217010
  Павлов О. Психологічна антропоморфна модель світу в українському фольклорі (на прикладі архетипу світового дерева) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 197-201.
1217011
  Чуйко О. Психологічна безпека в умовах конкурентної взаємодії студентської молоді // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 144-149. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
1217012
  Ткачишина О.Р. Психологічна безпека особистості та явища стереотипізації у сучасному інформаційному середовищі // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 277-281. – ISSN 2518-7503
1217013
  Сахарук І.С. Психологічна безпека працівників: сучасні виклики та тенденції правового регулювання // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 85-90. – ISBN 978-617-7625-74-1
1217014
  Апішева А.Ш. Психологічна безпека суб"єктів освітнього середовища вищого навчального закладу // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 55-56. – ISBN 978-617-7528-36-3
1217015
  Костюченко О.М. Психологічна беспека у професійній діяльності сучасного журналіста // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С.92-98. – ISBN 978-617-7009-07-7
1217016
  Артьомов В.Л. Психологічна війна в стратегії імперіалізму : [пер. з рос.] / Артьомов В.Л. – Київ : Політвидав України, 1984. – 172 с. – Бібліогр.: с. 168-171
1217017
  Дзюба М.Т. Психологічна війна, як засіб досягнення політичних цілей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-35. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглянуто сутність психологічної війни, як засобу досягнення політичних цілей, види інформаційно-психологічного впливу, моделі органів психологічної війни. The article is devoted the contest of psychological war, as the way wanted ...
1217018
  Виноградова В.Є. Психологічна генеза творчих здібностей видатних діячів науки : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Виноградова Вікторія Євгеніївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1217019
  Бедлінський Л. Психологічна гіпотеза пасіонарних поштовхів теорії етногенезу Л. Гумільова // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kiev, 2019. – Vol. 5, iss. 11 (31). – С. 90-105. – ISSN 2414-0023
1217020
  Карамушка Т.В. Психологічна готовність аспірантів до здійснення професійної кар"єри: зв"язок з креативним потенціалом кафедри // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 108-113. – ISSN 2310-4368
1217021
  Сурмяк Ю.Р. Психологічна готовність викладачів ВНЗ до організації самвиховання студентської молоді / Ю.Р. Сурмяк, Л.Г. Кудрик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 343-353. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1217022
  Поліщук В.М. Психологічна готовність вчителя до праці в школі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.8-11
1217023
  Черняк А.І. Психологічна готовність до діяльності в особливих умовах як предмет психологічного дослідження / А.І. Черняк, В.А. Молотай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-98. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність і структура психологічної готовності військовослужбовців Внутрішніх військ, виходячи зі специфіки їхньої діяльності. The article deals with the essence and structure of psychological preparedness of servicemen in the ...
1217024
  Чудакова В. Психологічна готовність до інноваційної діяльності та конкурентноздатність персоналу - головний ресурс організаційного розвитку // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12). – С. 100-127. – ISSN 2310-1598
1217025
  Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці. / В.О. Моляко. – К., 1989. – 43с.
1217026
  Булатевич Н.М. Психологічна готовність до школи: діагностика та шляхи формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні підходи до розуміння психологічної готовності до навчання у школі. Визначено головні критерії та запропоновано програму діагностики психологічної готовності до навчання. Наводяться результати апробації діагностичної програми вивчення ...
1217027
  Євмєшкіна О.Л. Психологічна готовність керівника органу державної влади до управлінської діяльності у змінному середовищі // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 106-114. – (Серія "Управління" ; вип. 1)
1217028
  Філь О.А. Психологічна готовність керівників до забеспечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін: когнітивна складова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 294-300. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1217029
  Омельченко Л.М. Психологічна готовність керівників навчальних закладів до інноваційної діяльності // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 222-223


  Особливу увагу звернено на професійну підготовку майбутніх керівників навчальних закладів, адже саме вони визначають основні напрями освітньої діяльності та місію навчальних закладів.
1217030
  Онуфрієва Л.А. Психологічна готовність майбутніх фахівців соціономічних професій до професійно діяльностії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 374-383. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1217031
  Козловська Е.В. Психологічна готовність молодого подружжя до гармонізації стосунків : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 / Козловська Е.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 208 л. + Додаток: л. 159-193. – Бібліогр.: л. 194-208
1217032
  Козловська Е.В. Психологічна готовність молодого подружжя до гармонізації стосунків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Козловська Е.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1217033
  Добрянський О. Психологічна готовність прокурорів до професійної діяльності в екстремальних умовах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8. – С. 43-50
1217034
  Бончук Н.В. Психологічна готовність старшокласників до творчої діяльності : дис. ... д-ра філософії : 19.00.07 / Бончук Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 200 арк. – Додатки: арк. 181-200. – Бібліогр.: арк. 159-180
1217035
  Клибанівська Т.М. Психологічна готовність студента -менеджера до майбутньої діяльності / Т.М. Клибанівська, О.О. Недбалюк // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 68-76. – ISSN 2411-3190
1217036
  Гаврилюк О.Г. Психологічна готовність студентів до професійної діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 15-22. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 29). – ISSN 2072-4772
1217037
  Норкіна І. Психологічна дезадаптація як чинник незадоволеності сексуальним життям // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 52-56. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Представлено погляд на проблему психологічної дезадаптації як чинника незадоволеності сексуальним життям. Виявлено психологічні аспекти пвияву психологічної дезадаптації та сексуальної незадоволеності, проведено емпіричне дослідження взаємозв"язку ...
1217038
  Мельничук О.Б. Психологічна діагностика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Оксана Богданівна Мельничук. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 315, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 312-315. – Бібліогр.: с. 302-311 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-51-6
1217039
  Помиткін Е.О. Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості : посібник / Едуард Помиткін ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-143. – ISBN 978-966-189-238-4
1217040
  Дегтяренко М. Психологічна діагностика кандидатів на посаду судді та осіб, що претендують на заміщення вакантних посад у суді, як необхідна передумова відбору кваліфікованих судових кадрів // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 45-48
1217041
  Гірняк А. Психологічна діагностика міжособистісної взаємодії засобами соціометричного опитування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3/4 (77/78). – С. 138-147 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-2131
1217042
  Сурнін А.О. Психологічна діагностика професійно значимих якостей суддів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 41-47.
1217043
  Харченко В.Є. Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу особистості : метод. посібник / В.Є. Харченко, М.А. Шугай. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. – 158, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-151. – ISBN 978-617-7328-18-5
1217044
  Гулько Г.О. Психологічна діагностика форми мотивації досягнення: авторський інструментарій // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 74-80. – ISSN 2310-4368
1217045
  Осадчук Р.П. Психологічна дія і можливості її синтаксичного вираження : (на прикладі роману М. Пруста) // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 87-90. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Досліджені маловивчені проблеми кореляції психологічної дії та відповідні їй мовні виражальні засоби. Об"єкт дослідження - роман Марселя Пруста "У пошуках втраченого часу". Автор статті аналізує основні синтаксичні особливості фрази Пруста.
1217046
  Кабиш-Рибалка Психологічна діяльність волонтерів в умовах карантину // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 234-238. – ISBN 978-617-8016-45-6
1217047
  Вержиховська О.М. Психологічна діяльність як першочерговий компонент психолого-педагогічної підготовки розумово відсталих дітей до навчання у школі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 103-104
1217048
   Психологічна допомога в кризових ситуаціях / Уварова С.Г. [та ін.] ; [голов. ред. Уварова С.Г. ; наук. ред. Уварової С.Г., Пилипенко Н.Г. ; ред. Суполкіна Н.Г.] ; Укр. асоц. психоаналізу ; Міжнар. ін-т глибин. психології ; Міжнар. федерація психоаналізу. – Київ : ПВНЗ МІГП, 2016. – 227, [13] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-97479-2-1
1217049
  Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н.Ф. Шевченко ; Держ. ВНЗ "Запорізький нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 184, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 166-169. – ISBN 978-966-599-430-5
1217050
  Ільченко Н.В. Психологічна допомога дітям в умовах надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 23
1217051
   Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки : метод. посібник / [Кісарчук З.Г. та ін.] ; за заг. ред. З.Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Логос, 2015. – 232 с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 232. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-171-952-0
1217052
  Кунгурцева Л.В. Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату : монографія / [Кунгурцева Л.В., Бажанюк В.С., Камишин В.В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 241, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с.171-190. – ISBN 978-966-2633-41-2
1217053
  Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості : Hавч.посібник для студ.старш.курсів психолог.фак.та відділень ун-тів / О.Ф. Бондаренко; Міжнар.фонд "Відродження",прогр."Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Харків : Фоліо, 1996. – 238с. – ISBN 966-03-0011-5
1217054
   Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних умовах : тези Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29-30 жовт. 2015 р.) / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України", Благодійна орг. "Благодійний фонд Український дім" [та ін.] ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін. ; за наук. ред.: С.Д. Максименко, З.Г. Кісарчук]. – Київ : Логос, 2015. – 85, [1] с. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 978-966-171-953-7
1217055
  Цільмак О.М. Психологічна допомога особистості, яка переживає кризу "хвороба досягнення" // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 151-156. – ISSN 1727-1584
1217056
   Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій : метод. посібник / [З.Г. Кісарчук та ін.] ; за заг. ред. З.Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Логос, 2015. – 206, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 206. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-878-3
1217057
  Кісарчук З.Г. Психологічна допомога постраждалим унаслідок стресових, травмівних подій: досвід, узагальнення, висновки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – C. 8-33. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
1217058
  Бондарь В.П. Психологічна допомога та соціальна адаптація військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції / В.П. Бондарь, І.І. Ганжук // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – № 3/4 (25/26), грудень. – С. 37-44. – ISSN 2224-0454
1217059
  Пархомчук О.І. Психологічна допомога у системі кримінально-процесуальних відносин // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 111-113. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1217060
  Данилюк І.В. Психологічна думка в Західній Україні (остання чверть XIX- перша половина XX століття) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 93-100. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються різні підходи до вивчення психологічної думки в Західній Україні в останній чверті ХІХ століття та першій половині ХХ століття. Аналіз психологічних ідей ґрунтується на творчості Ольги Кобилянської. Висновок автора полягає в тому, що ...
1217061
   Психологічна енциклопедія. – Київ : Академвидав, 2006. – 424с. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 966-8226-30-5
1217062
  Барко В.І. Психологічна ефективність програми розвитку управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ України / В.І. Барко, В.С. Лапчук // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 169-178. – ISSN 2414-4207
1217063
  Серьогін С.М. Психологічна залежність публічних службовців як фактор корупційної поведінки / С.М. Серьогін, О.С. Петренко, С.І. Соколовський // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 102-110. – ISSN 2311-6420
1217064
  Пічурін В.В. Психологічна і психофізична підготовка як складова фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 11. – С. 44-49. – ISSN 1818-9172
1217065
  Пічурін В.В. Психологічна і психофізична підготовка як фактор зниження особистісної тривожності у студентів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 46-51. – ISSN 1818-9172
1217066
  Гострик Л. Психологічна і семантична основа образів інтимної лірики Дмитра Павличка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 3-11. – Бібліогр.: С.11
1217067
  Барінова Ліна Яківна Психологічна компетентність в структурі особистості сучасного психолога // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 3 (45). – С. 6-12. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1217068
  Любіна Л.А. Психологічна компетентність викладача ВНЗ / Л.А. Любіна, М. Тимофієва // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення : (матеріали VII всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю), м. Мелітополь, 27-29 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін.] ; [редкол.: Л.А. Найдьонова, О.В. Федорова, В.І. Лисенко ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : Україна, 2016. – С. 22-23
1217069
  Бакаленко О.А. Психологічна компетентність як ключова компетентність сучасного фахівця // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 132-138. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1217070
  Микитюк Г. Психологічна компетенція викладача як чинник гуманізації педагогічної освіти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.492-498. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1217071
  Бушай І.М. Психологічна консультація клієнтів дорослого віку // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 20-24. – ISSN 2617-2348
1217072
  Щербан Т.Д. Психологічна концепція підготовки фахівця в умовах інтеграції України в європейський освітній простір // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 155-169. – ISSN 2218-5348
1217073
  Білас І. Психологічна концепція права Лева Петражицького // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 407-411. – ISBN 966-7251-18-7


  Виникнення психологічних концепцій права пов"язане з процесом становлення психології як самостійної галузі знань. Інтерес суспільствознавців до проблем психологічної науки помітно зріс на межі ХІХ-ХХ ст., коли в ній узяли гору експериментальні методи ...
1217074
  Степаненко І.М. Психологічна корекція сором"язливості у майбутніх психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Степаненко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
1217075
  Ларін Д.І. Психологічна корекція страхів у старшому дошкільному віці методом психосинтезу // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 77-83. – ISBN 978-613-8-33760-7
1217076
  Волошко Н.І. Психологічна культура здоров"я : навчально-методичний посібник / Н.І. Волошко ; Академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-675-545-5
1217077
  Видра О.Г. Психологічна культура особистості майбутнього вчителя трудового навчання / О.Г. Видра ; Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чернігівський державний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-7743-70-3
1217078
  Когут О. Психологічна культура особистості у кризовому суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 69-74. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню моделей адаптації особистості у кризовому суспільстві в аспекті розвитку психологічної культури особистості. Статья посвящена исследованию моделей адаптации личности в кризисном обществе в аспекте развития психологической ...
1217079
  Пухно С.В. Психологічна культура сучасного керівника навчального закладу: теоретичний аналіз проблеми / С.В. Пухно, А.І. Салтикова // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 187-205. – ISBN 978-966-698-252-5
1217080
  Тодоров І.Я. Психологічна мобілізація українського суспільства як чинник відновлення суверенітету України / І.Я. Тодоров, Н.Ю. Тодорова // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4/1 (41). – С. 24-32. – ISSN 2077-6594
1217081
  Шапран Т. Психологічна модель внутрішнього конфлікту особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 161-164. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті подано синонімічну низку поняття "внутрішньоособистісний конфлікт" у психологічній літературі. Виявлено та описано характеристики протиборчих сил внутрішньоособистісної конфліктної взаємодії. Проаналізовано та класифіковано психологічні ...
1217082
  Сухіна І. Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом : [посібник] / [І. Сухіна, І. Риндер, Т. Скрипник] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 191, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 185-191. – ISBN 978-966-399-930-2
1217083
  Бондаренко Н.Б. Психологічна модель соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров"я в групах самодопомоги // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 101-113. – ISSN 2411-1449
1217084
  Костюк Г.С. Психологічна наука служить практиці. / Г.С. Костюк. – К., 1967. – 63с.
1217085
  Добржанська О.Л. Психологічна операція США в Афганістані "Непохитна свобода" 2001-2002рр. / О.Л. Добржанська, О. Сидоренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 347-350
1217086
  Янковчук М.М. Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованих дітей // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (121). – С.68-71
1217087
  Заїка В. Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованних дітей / В. Заїка, С. Мерцалов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (121). – С.10-16
1217088
  Дуткевич Т. Психологічна організація навчально-пізнавальної співпраці учнів на уроках української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст.
1217089
  Полозенко О.В. Психологічна освіта у профільних вищих навчальних закладах // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 64-70
1217090
  Моклиця М.В. Психологічна основа варіативності імпресіоністського стилю // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 155-161. – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено різні версії імпресіоністського стилю, відмінність між якими пояснено різними механізмами процесу творчості, внаслідок якого формується твір. Автентичний імпресіоністський опис (пейзаж) сформований на основі інтуітивного процесу ...
1217091
  Корман М. Психологічна оцінка грошей / М. Корман, С. Семенків, О. Ребуха // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 52-55


  Аналізується психологія грошей як розділ економічної психології, простежується ставлення особистості до грошей.
1217092
  Козлова А.Г. Психологічна оцінка ознак психотравмування дитини внаслідок сексуального насильства : дис. ... д-ра філософії : 053 ; 05 / Козлова Анна Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 185 арк. – Додатки: арк. 174-185. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 161-173
1217093
  Корольов Д.К. Психологічна оцінка персоналу : навч. посібник / Д.К. Корольов. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-153. – ISBN 978-966-485-248-4
1217094
  Бойко В. Психологічна підготовка військових фахівців у конфліктах сучасності / В. Бойко, Р. Хомчак // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 19-27
1217095
  Задорожній К.А. Психологічна підготовка військовослужбовців України: сучасні наукові підходи, теорія, діагностування, практика // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 9-15. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
1217096
  Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками : Hавчальний посібник / О.В. Проскура; Міжнар.фонд "Відродження",прогр."Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Київ : Освіта, 1998. – 199с. – ISBN ISBN 966-04-0294-5
1217097
  Ковалевський М. Психологічна підготовка до ЗНО [у Сумському державному університеті] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 16. – ISSN 2219-5793
1217098
  Зонь В.В. Психологічна підготовка майбутніх офіцерів до виконання своїх обов"язків за умов миротворчих операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-89. – Бібліогр.: С. 92 (14 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти психологічної підготовки військовослужбовців до виконання своїх обов"язків в умовах миротворчих операцій The article deals with some aspects of psychological training of future officers to accomplish their duties in ...
1217099
  Чернишова Є.Р. Психологічна підготовка науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти до професійної діяльності / Є.Р. Чернишова, О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 79-83. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1217100
  Ситнік В.С. Психологічна підготовка обслуговування персоналу морського транспорту в системі навчальної діяльності студентів профтехучилища. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Ситнік В.С.; Південнноукраїн.держ.пед.ун-т. – Одеса, 2000. – 18л. – Бібліогр.:с.15
1217101
  Ситнік С.В. Психологічна підготовка обслуговуючого персоналу морського транспорту в системі навчальної діяльності студентів профтехучилища : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.07 / Ситнік С.В.;Південноукраїн.держ.пед.ун-тет ім.К.Д.Ушинського. – Одеса, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15
1217102
  Креденцер О.В. Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 89-98. – ISSN 2411-3190
1217103
  Кушнірова Т. Психологічна підготовка працівників соціально-психологічної служби установ виконання покарань до дій в екстремальних ситуаціях службової діяльності / Т. Кушнірова, М. Чичуга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 74-77. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано основні поняття психологічної готовності працівників правоохоронних органів до дій в екстремальних ситуаціях. Визначено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на психологічну готовність працівників СПС УВП до дій в ...
1217104
  Лучко М. Психологічна підготовка ревізора як складова його професіоналізму / М. Лучко, Я. Мех // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 129-136. – ISSN 1810-2131
1217105
  Пастушкова Н.А. Психологічна підготовка спортивноі команди з чирлідингу як невід"ємний компонент професійної підготовки майбутніх фахівців // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 195-202. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  На підставі аналізу науково-педагогічних джерел у статті визначена роль та значення психологічної підготовки спортивної команди як невід’ємної частини професійної підготовки майбутніх тренерів, від рівня якої залежить вміння кожного члена команди ...
1217106
  Усик Світлана Психологічна підтримка під час надзвичайної ситуації / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 30-31 : фото
1217107
  Грибок А.О. Психологічна підтримка студентів у конкурентному навчальному середовищі (проблеми адаптації) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 36-49. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1217108
  Васютинський В.О. Психологічна правда про індивідуалізм і колективізм : монографія / В.О. Васютинський ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2016. – 137, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 129-137. – ISBN 978-966-8063-77-11
1217109
  Щербина Л.Ф. Психологічна практика в світлі постнекласичних наукових теорій // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 10 (187). – C. 1-4
1217110
  Крупельницька Л.Ф. Психологічна практика у постнекласичній парадигмі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 231-240. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 15). – ISSN 2072-4772
1217111
  Мурзенкова О.Ю. Психологічна прийнятність як психологічний феномен: історичний аналіз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 153-158
1217112
  Прахова С.А. Психологічна природа, зміст та структура феномену фрустрації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 207-216. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1217113
  Жебєлєва П.В. Психологічна програма сприяння проектуванню життєвого сценарію студентської молоді // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 48-62. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2522-9931
1217114
  Максимова Н.Ю. Психологічна профілактика вживання підлітками алкоголю та наркотиків / Н.Ю. Максимова. – Киев, 1997. – 208с. – ISBN 966-7038-02-5
1217115
  Ігнатович О. Психологічна профілактика і подолання панічних настроїв під час пандемії // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 213-216. – ISBN 978-617-8016-45-6
1217116
  Титаренко Т.М. Психологічна профілактика стресових перевантажень серед шкільної молоді : Науково-методичний посіб. для практичних психологів, соціальних працівників, учителів та працівників служб у справах неповнолітніх / Академія пед. наук України; Ін-т соціальної та політичної психології; Т.М. Титаренко, Л.А. Лєпіхова. – Київ : Міленіум, 2006. – 204с. – ISBN 966-8063-89-0


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
1217117
  Рибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді : Методичні рекомендації / В. В. Рибалка; Академія пед. наук України. Інститут педагогіки і психології професійної освіти; КФ ВМУРоЛ "Україна". – Київ-Кременчук, 2007. – 68с. – ISBN 978-966-8931-21-5
1217118
  Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / Валентин Рибалка. – Київ : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
1217119
  Каплуненко Я.Ю. Психологічна пружність і крихкість: екзистенційно-аналітичний погляд // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 41-45. – ISSN 2617-2348
1217120
  Лісновська Л. Психологічна реабілітація та ресоціалізація осіб, залежних від вживання психоактивних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47-49. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В статті розглядається необхідність створення певного терапевтичного середовища, що являє собою сукупність об"єктивних факторів, об"єднаних у програму і спрямованих на подолання дисфункційних проявів з метою формування соціально прийнятних особистісних ...
1217121
  Гульбс О. Психологічна реабілітація учасників бойових дій / О. Гульбс, О. Кобець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (47)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичний аналіз психологічної реабілітації учасників бойових дій в Україні та за кордоном. За даними Міністерства у справах ветеранів України, військовослужбовці мають пройти безкоштовну медичну та психологічну реабілітацію у відповідних ...
1217122
  Гошовська Д.Т. Психологічна реінтеграція особистості в умовах глобальних трансформацій: засадничі положення / Д.Т. Гошовська, Я.О. Гошовський // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 134-142. – ISSN 2219-2654
1217123
  Казанжи М. Психологічна ресурсність студентської молоді в умовах карантинних обмежень // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2021. – № 1 (186). – С. 27-34. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1217124
   Психологічна робота з посттравматичними стресовими розладами у військовослужбовців Збройних Сил України : метод. посібник / М-во оборони України, Наук.-дослід. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ : НДЦ ГП ЗСУ. – ISBN 978-617-7502-10-3
Ч. 2 : Групові форми психологічної допомоги військовослужбовцям у подоланні наслідків психологічної травматизації : метод. посібник / [С.М. Хорунжий, І.О. Пішко, Н.С. Лозінська]. – 2018. – 83, [1] с. – Авт. частини зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 29-31
1217125
  Маковійчук Р. Психологічна робота з різними категоріями засуджених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито процедуру експериментального дослідження в межах психодіагностичної програми розвитку ефективності ресоціалізації засуджених. Отримані дані свідчать про найбільш поширені психологічні розбіжності серед груп засуджених із подібними ...
1217126
  Телечкун Д.О. Психологічна робота з травмою у дітей із "сірої зони" і зони проведення АТО, та можливі шляхи їх подолання // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 116-118
1217127
  Рибалка В. Психологічна робота особистості з надмірним стресом по зняттю його патогенного впливу на здоров"я людини // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 192-198. – ISBN 978-617-8016-45-6
1217128
  Леженіна Л.М. Психологічна симптоматика емоційного вигорання у слідчих служби беспеки України // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 153-160. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1217129
  Кеба Д.О. Психологічна складова образу персонажа в романах Ф. Кафки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 68-69
1217130
  Озерський І.В. Психологічна складова процедури медіації у цивільному судочинстві // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 2. – C. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2409-1944
1217131
  Валевська І.А. Психологічна складова спеціальних інформаційних операцій // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 54-55
1217132
  Панок В.Г. Психологічна служба : навч. посібник [для студентів і викладачів] / В.Г. Панок ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – Вид. 2-ге, стер. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2013. – 325, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2771-21-3
1217133
   Психологічна служба : підручник / [В.Г. Панок та ін.] ; за наук. ред. В.Г. Панка ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; ГО "Всеукр. асоц. практикуючих психологів". – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 361, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст, аннот. парал. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-521-691-9
1217134
  Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: практикум з навчального курсу для практичних психологів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Строяновська. – Київ : Каравела, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 167-175. – ISBN 978-966-2229-13-4
1217135
  Скоков С.І. Психологічна служба в установах кримінально-виконавчої системи України // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 6. – С.54-58
1217136
  Панок В. Психологічна служба системи освіти і виклики сьогодення // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 44-51. – ISSN 1819-7329
1217137
  Фурман А.В. Психологічна служба університету: від моделі до технології / А.В. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 80-105. – ISSN 1810-2131
1217138
  Гаєвська Н.М. Психологічна спрямованість жіночих образів у збірці "З непокритою головою. Українська жіноча проза" (К., 2013) / Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 173-179


  У статті йдеться про психологічну спрямованість жіночих образіву збірці "З непокритою головою". В статье речь идет о психологизме женских образов на основании книги "З непокритою головою". The article deals with psychological characteristics of ...
1217139
  Антонова-Турченко Психологічна стабілізація особистості вчителя зони радіологічного контролю : навч. посібник / О.Г. Антонова-Турченко, Л.С. Дробот, М.М. Заброцький ; Ін-т змісту і методів навчання. – Київ : ІЗМН, 1997. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-179
1217140
  Батіщева Валентина Психологічна стійкість під час пандемії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 18 : фото
1217141
  Дмитрієв В.Ю. Психологічна структура архетипу сім"ї у індивідуальній свідомості сучасного подружжя / В.Ю. Дмитрієв, К.Б. Тузов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.38-46. – (Психологічні науки)
1217142
  Лонська Є.В. Психологічна структура мотивації до саморозвитку жінок-жертв домашнього насильства : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / Лонська Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 179 л. + Додатки : л. 173-179. – Бібліогр.: л. 156-172
1217143
  Лонська Є.В. Психологічна структура мотивації до саморозвитку у жінок-жертв домашнього насильства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Лонська Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 5 назв.
1217144
  Опанасенко Л.А. Психологічна структура навчального цілепокладання у старшокласників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Опанасенко Людмила Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1217145
  Волошко Н.І. Психологічна структура особистісних змін у хворих на гіпертензію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-58. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
1217146
  Лантух І.В. Психологічна структура особистісної надійності суб"єктів підприємницької діяльності : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Лантух Ігор Валерійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 43 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1217147
  Семиченко В.А. Психологічна структура педагогічної діяльності : Навчальний посібник / В.А. Семиченко, В.С. Заслуженюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-154-2
Ч.1. – 2000. – 217 с.
1217148
  Семиченко В.А. Психологічна структура педагогічної діяльності : Навчальний посібник / В.А. Семиченко, В.С. Заслуженюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-154-2
Ч.2. – 2001. – 230 с.
1217149
  Яновська С.Г. Психологічна структура підприємницької активності в малому бізнесі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 / Яновська Світлана Германівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
1217150
  Білоус Р.М. Психологічна структура та ознаки професійного наміру особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (145). – С. 70-75
1217151
  Корабльова Н.С. Психологічна суб"єктивність як оптична метафора в дискурсивній психології // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Голов. ред.: О.С. Кочарян ; Редкол.: О.Ф. Іванова, Н.П. Крейдун, В.І. Пономарьов [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 6, Т. 2. – С. 18-28. – ISSN 2410-1249
1217152
  Зборовский Анатолій Психологічна сумісність пожежних-рятувальних // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 24 : фото
1217153
  Дроздовий Н.Л. Психологічна сутність внутрішнього переконання судді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 557-559. – ISSN 1563-3349
1217154
  Кудріна Т. Психологічна сутність мотивації сексуальної поведінки / Т. Кудріна, В. Цихоня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду сучасних наукових підходів до проблеми висвітлення поняття мотивації сексуальної поведінки. Здійснено структурний аналіз фізіологічної основи мотивації та класифікації зазначеного феномену. Визначено основні напрямки ...
1217155
  Пілецька Л.С. Психологічна сутність професійної мобільності особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 78-82. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1217156
  Щербакова І. Психологічна сутність Реформації: революція віри, духовного досвіду та життєвої практики особистості // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 44-48. – ISBN 978-966-968-239-4
1217157
  Бут В.П. Психологічна теорія діяльності як методологічна основа підвищення ефективності праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-40. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні категорії праці й методологічні принципи дослідження професійної діяльності людини.
1217158
  Побірченко Н. Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології / Н. Побірченко, О. Сергєєнкова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 118-123. – ISSN 1609-8595
1217159
  Прокопов Д.Є. Психологічна теорія права в контексті проблеми співвідношення інтуїтивного та позитивного права (Л. Петражицький) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 186-194. – ISSN 1563-3349
1217160
  Прокопов Д Психологічна теорія права Л. Петражицького у її відношенні до природного права // Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Д.Є. Прокопов. – Київ : Логос, 2011. – С. 367-381. – ISBN 978-966-171-358-0
1217161
  Шикер Л.В. Психологічна технологія активізації особистісного саморозвитку вчителя в умовах неформальної освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 113-126. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
1217162
  Литвиненко О.О. Психологічна типологія читачів літературних текстів, як новітній засіб психодіагностичного інструментарію // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 171-178. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)


  Питання взаємодії читача з літературним текстом стають все більш актуальними для сучасної психологічної науки. Саме тому, нашою метою стало дослідження основних читацьких типів та опис їх особистісних характеристик. Психологічна типологія читачів ...
1217163
  Рябовол Т.А. Психологічна травма - детермінанта порушень у структурі емпатійного механізму // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 228-237. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1217164
  Герман Д. Психологічна травма та шлях до видужання = Trauma and recovery : наслідки насильства - від знущань у сім"ї до політичного терору / д-р Джудіт Герман ; з англ. пер. Оксана Лизак, Оксана Наконечна, Олександр Шлапак. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 413, [3] с. : табл. – Пер. за вид.: Trauma and recovery: the aftermath of violence - from domestic abuse to political terror / Judith Herman. New York: Basic Books, 1997. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-679-178-2
1217165
  Максимова Н.Ю. Психологічна травма як чинник адиктивної поведінки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 292-298. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 15). – ISSN 2072-4772
1217166
  Таран Т. Психологічна травма як чинник виникнення психічних розладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 108-110. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується феномен психічної травматизації, що викликана участю у військових діях та проживанням на територіях, на яких йдуть військові дії. Наведено клінічні випадки хворих, що страждають від посттравматичного стресового розладу, ...
1217167
  Смульсон М.Л. Психологічна характеристика віртуального освітнього простору // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 10 (139). – С. 10-15. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1217168
  Березовська Л.І. Психологічна характеристика емоційного вигоряння майбутніх працівників закладів освіти / Л.І. Березовська, І.І. Брецко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 3-8. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 50). – ISSN 2072-4772
1217169
  Бородінов В.Д. Психологічна характеристика етнонаціональних спільнот / В.Д. Бородінов, Ю.А. Пащенко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 80-88. – ISSN 1728-3671
1217170
  Березовська Л.І. Психологічна характеристика конкурентоздатності майбутнього фахівця туристичної галузі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 48-52. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 49). – ISSN 2072-4772
1217171
  Прокопович Є. Психологічна характеристика мікросоціальних чинників інтернет-залежної поведінки підлітків / Є. Прокопович, Н. Пільгук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 116-120. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Психологічна характеристика мікросоціальних чинників інтернет-залежної поведінки підлітків. У статті представлені результати емпіричного дослідження мікросоціальних (психологічні проблеми, викликані найближчим соціальним оточенням) факторів ...
1217172
  Алексеев Т.В. Психологічна характеристика освітнього середовища як чинника розвитку відповідальності майбутнього фахівця // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 26-37. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 25). – ISSN 2072-4772
1217173
  Александров Д.О. Психологічна характеристика основних рівнів адаптації працівника органів внутрішніх справ до умов професійної діяльності // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1217174
  Рибалко В.В. Психологічна характеристика творчості, творчої особистості та сутність особистісного підходу до вивчення і розвитку творчого потенціалу в наукових працях К.А. Тимірязєва, П.К. Енгельмейєра, Я.О. Пономарьова, І М. Семенова, В.В. Давидова й К.К. Платон // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (144). – С. 1-7
1217175
  Подшивайлов Ф.М. Психологічна характеристика типів студентів за співвідношенням інтегральних властивостей особистості та індивідності / Ф.М. Подшивайлов, Л.І. Подшивайлова, М.В. Шепельова // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 7 (39). – С. 61-84. – ISSN 2414-0023
1217176
  Юрченко О. Психологічне "окаменіння" у драмі Івана Франка "Кам"яна душа" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 10 (715). – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
1217177
  Заріцька Н. Психологічне благополуччя в умовах кіберсоціалізації: психо-неврологічний кейс знецінення в сім"ї віртуальної частини життя підлітка // Сім"я як дзеркало системи сучасного світу : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сімейної психотерапії УСП : м. Чернівці, 16–18 жовт. 2020 р. / М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Буков. держ. мед. ун-т. [та ін. ; редкол.: Т.М. Бойчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 19-22. – ISBN 978-617-7611-86-7
1217178
  Груб"як О.М. Психологічне благополуччя особистості у період ранньої дорослості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Груб"як Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 219 арк. – Додатки: арк. 193-219. – Бібліогр.: арк. 173-192
1217179
  Груб"як О.М. Психологічне благополуччя особистості у період ранньої дорослості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Груб"як Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1217180
  Духневич В.М. Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога) : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / Духневич Віталій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1217181
  Духневич Віталій Миколайович Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога) : Дис...канд.психолог.наук:19.00.01 / Духневич Віталій Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 197л. + Додатки: л.165-197. – Бібліогр.: л.148-164
1217182
  Павлюк М. Психологічне благополуччя як передумова розвитку особистісної самостійності майбутнього фахівця. / М. Павлюк, О. Шопша, Т. Ткачук // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (166). – C. 149-156. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1217183
  Баєв Б.Ф. Психологічне вивчення учнів / Б.Ф. Баєв. – Київ : Радянська школа, 1977. – 105 с. – (Педагогічна бібліотека)
1217184
  Трофімов Ю.Л. Психологічне дослідження масової музичної культури / Ю.Л. Трофімов, В.В. Пушкар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Показано, що психологічні особливості сприймання музичних творів зумовлено субкультурними, етнопсихічними і типологічно-особистісними чинниками. Субкультурне середовище справляє значний вплив на формування музичного сприймання індивіда.
1217185
   Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях : монографія / [В.О. Моляко та ін.] ; за ред. В.О. Моляко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2012. – 209, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-141-7
1217186
   Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості : монографія / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лабораторія психології творчості ; [ наук. керівник Моляко В.О. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 208с. – ISBN 978-966-644-119-8
1217187
  Бахмутова Л. Психологічне забезпечення діяльності зимівників українських антарктичних експедицій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 7-15 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2411-3190
1217188
  Дубровинський Г.Р. Психологічне забезпечення діяльності силових структур України : навч. посібник / Г.Р. Дубровинський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-337. – ISBN 978-966-933-051-2
1217189
  Калениченко Руслан Арсенович Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.03 / Калениченко Руслан Арсенович; Військовий гуманітарний ін-тут. Нац. академії оборони України. – Київ, 2003. – 261л. + Додатки: л. 188 - 261. – Бібліогр.: л.163 - 188
1217190
  Калениченко Руслан Арсенович Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони : Автореф. дис. ... канд. псих. наук: 19.00.03 / Калениченко Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1217191
  Раєвська Я.М. Психологічне забезпечення міжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 053 ; 19.00.05 / Раєвська Яна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 63 назви
1217192
  Кретчак О.М. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності як фактор підвищення її ефективності в сучасних умовах // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 132-136.
1217193
  Недвига О.В. Психологічне забезпечення професійної діяльності військовослужбовців-саперів в особливих умовах діяльності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / Недвига Олег Вячеславович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1217194
   Психологічне забезпечення професіогенезу фахівців торгівлі і сфери послуг : монографія / [М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, О.В. Полунін та ін.] ; за заг. ред. М.С. Корольчука ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2021. – 286, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-918-005-6
1217195
   Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров"я : Монографія / М.С. Корольчук, КрайнюкВ.М, А.Ф. Косенко, Т.І. та ін. Кочергіна; КНУТШ; Київський міжнародний ун-т;Киівський військовий гуманітарний інститут та ін.;За ред.М.С.Корольчука. – Киев : ІНКОС, 2002. – 272с. – ISBN 966-95894-5-2


  Одне з перших навчальних видань, в якому розкрито принципи й особливості соці-альної роботи як громадської категорії в рамках демократичного суспільства.
1217196
  Озерський І.В. Психологічне забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України : монографія / Озерський І.В. – Полтава : Полтавський літератор, 2009. – 760 с. – ISBN 978-966-192-068-1
1217197
  Савицька О.В. Психологічне забеспечення розвитку професійної ідентичності студентів-психологів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 139-140
1217198
  Титаренко Т.М. Психологічне здоров"я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації : монографія / Т.М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 159, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 150-159. – ISBN 978-966-189-457-9
1217199
  Митник О.Я. Психологічне консультування : навч.-метод. посібник / О.Я. Митник, І.В. Томаржевська ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ф-т педагогіки і психології, Каф. практ. психології. – Київ : Слово, 2016. – 123, [5] с. : іл., табл. – Слов. термінів з курсу "Психол. консультування": с. 108-124. – Бібліогр.: с. 104-107. – ISBN 978-966-194-252-2
1217200
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014-. – ISSN 2410-1249
Т. 2, № 1/2. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1217201
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014-. – ISSN 2410-1249
Т. 1, № 5. – 2016. – 102 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1217202
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Голов. ред.: О.С. Кочарян ; Редкол.: О.Ф. Іванова, Н.П. Крейдун, В.І. Пономарьов [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 6, Т. 2. – 2016. – 113 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1217203
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків : Петров В.В., 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 7, Т. 1. – 2017. – 98 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1217204
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 9. – 2018. – 88, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1217205
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 10. – 2018. – 76, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1217206
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Дімітріс Аргіропоулос, Бурлачук Л.Ф., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 11. – 2019. – 75, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1217207
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Дімітріс Аргіропоулос, Жанна Вірна, Іванова О.Ф. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 12. – 2019. – 79, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1217208
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Д. Капоцца ; редкол.: Д. Аргіропоулос, Бондаренко О.Ф, Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 13. – 2020. – 98, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1217209
  Сняданко І.І. Психологічне консультування студентів університету, які мають самоушкоджуючу поведінку // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7528-36-3
1217210
  Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція : Модульно-рейтинговий курс: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.М. Цимбалюк; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2005. – 656с. – ISBN 966-8556-83-6
1217211
  Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція : Навч. посібник. Модульно-рейтинговий курс / Цимбалюк І.М.; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Професіонал, 2007. – 544с. – ISBN 966-8556-83-6
1217212
  Афанасьєва Н.Є. Психологічне консультування фахівців екстремального профілю: теорія методологія, практика : монографія / Н.Є. Афанасьєва ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цив. захисту України. – Харків : НУЦЗУ, 2017. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-294. – ISBN 978-617-7541-03-4
1217213
  Біловол О. Психологічне насильство як вид домашнього насильства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 215-221. – ISSN 2663-5313
1217214
  Колодійчук Ю.В. Психологічне насильство як соціально-педагогічна деструкція освітнього середовища вищої школи / Ю.В. Колодійчук, А.М. Семенкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 137-144. – ISSN 2414-5076
1217215
  Бондаренко О.С. Психологічне насильство як форма домашнього насильства // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 16 (29). – С. 12-17. – ISSN 2519-2353
1217216
  Зеленько А.С. Психологічне обгрунтування утвердження комп"ютера як засобу вираження й оформлення свідомості сучасника (про перспективи розвитку науки) / А.С. Зеленько, О.А. Зеленько // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 29-33
1217217
  Ревасевич І.С. Психологічне осмислення внутрішнього світу творчої особистості у літертурній спадщині Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 142-144. – ISSN 1810-2131
1217218
  Вербицька А. Психологічне підгрунтя мовної передачі емоції дистресу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 19-24. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1217219
  Синякова В.Б. Психологічне підгрунтя соціального супроводу створення та функціонування прийомної сім"ї // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 182-186. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1217220
  М"ясоїд П.А. Психологічне пізнання : історія, логіка, психологія / П.А. М"ясоїд ; [голов. ред. А.С. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2016. – 558, [2] с. : іл. – Предм. указ.: с. 475-485. - Імен. покажч.: с. 486-494. - Пам"яті видатного укр. вченого, іст. й теорет. психології акад. В.А. Роменця присвяч. – Бібліогр.: с. 495-551. – ISBN 978-966-06-0711-8


  Зміст: Історичний аналіз психологічного пізнання ; Науковозначий аналіз психологічного пізнання ; Методологічний аналіз психологічного пізнання ; Л. С. Виготський: ідея опосередковування вищих форм психіки ; С. Л. Рубінштейн: ідея живої людини в ...
1217221
  М"ясоїд П. Психологічне пізнання як предмет історичного метатеоретичного аналізу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 1 (63). – С. 64-90. – ISSN 1810-2131


  “Психологія є системою знань і водночас не є такою системою, і саме тому вона має можливість поступального руху як своєрідна дисципліна”. Володимир Роменець. Про видатного українського психолога, фундатора вітчизняної історико-психологічної науки, ...
1217222
  Надвинична Тетяна Психологічне проектування навчальних задач у контексті особистісно зорієнтованого навчання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 41-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1217223
  Гірняк Галин Психологічне проектування навчально-книжкових комплексів як оргтехнологічних засобів модульно-розвивальної взаємодії / Гірняк Галин, Гірняк Андрій // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 1 (79). – С. 90-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1810-2131
1217224
  Тунік І.Ю. Психологічне сприяння розвитку критичного мислення в освітньому процесі у вищих навчальних закладах // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 58-64
1217225
  Нікітчук У.І. Психологічне тестування : навч.-метод. посіб. до курсу "Психодіагностика" для студентів спец. "Психологія" ф-ту політико-інформ. менеджменту / У.І. Нікітчук ; [Нац. ун-т "Острозька акад."], Каф. психології та педагогіки. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 75-77. – ISBN 978-617-7328-15-4
1217226
  Піскозуб Л.Й. Психологічне тестування як інструмент вивчення впливу інтернет-реклами на міленіалів (на матеріалах опитування студентської аудиторії) / Л.Й. Піскозуб, М.М. Коляно // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Дурняк Б.В., Маїк В.З., Угрин Я.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (80). – С. 196-207. – ISSN 0554-4866
1217227
  Балла Е. Психологічний автопортрет ліричної героїні в поезії Ірини Жиленко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 78-82
1217228
  Завадський С. Психологічний аналіз агресивної поведінки засуджених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті аналізуються агресивна поведінка засуджених в умовах соціальної ізоляції. Розглядається аналіз причин і чинників, що зумовлюють виникнення і прояв агресивної поведінки у засуджених. В статье анализируется агрессивное поведение осужденных в ...
1217229
  Война М. Психологічний аналіз біографічних свідчень Цань Сюе в оповіданні "Хатинка на пагорбі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 70-78
1217230
  Сулятицький І.В. Психологічний аналіз взаємовпливу політичних очікувань та політичної культури української спільноти / І.В. Сулятицький, О.А. Ліщинська, В.В. Мяленко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 178-184. – ISBN 978-966-171-498-3
1217231
  Гулеватий А.А. Психологічний аналіз готовності викладача до організації взаємин між студентами / А.А. Гулеватий, А.І. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються особливості психологічної готовності викладачів до організації взаємин між студентами. Проводиться аналіз якостей викладача, які сприяють цьому. The specific peculiarities of the psychological readiness of university teachers ...
1217232
  Чайковська О.М. Психологічний аналіз динаміки професійного становлення майбутніх психологів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 137-138
1217233
  Сушко А.І. Психологічний аналіз діяльності юриста в контексті теорії установки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 168-176. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1217234
  Бриндіков Ю. Психологічний аналіз екстремальних ситуацій у роботі військових водіїв автотранспортних засобів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-32. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз екстремальних ситуацій у роботі військових водіїв автотранспортних засобів. The article provides analysis of emergencies that occur in the work of drivers of military vehicles.
1217235
  Арефіна Н.М. Психологічний аналіз емоційного стану особи у справах про відшкодування моральної шкоди, спричиненої смертю близької людини // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 1005-1011. – ISSN 0130-2655


  Розглянуті особливості переживання особою втрати близької людини. Проаналізована специфіка психологічного дослідження протікання горювання в експертній практиці з урахуванням наявності додаткових психотравмуючих факторів, обумовлених втратою старих ...
1217236
  Трухан О. Психологічний аналіз життєвих цінностей студентів різних професійних напрямків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 12 (129). – С.52-58
1217237
  Вінтонів М.І. Психологічний аналіз зв"язків когнітивних стилів та вербального інтелекту // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 26-31
1217238
  Гірняк А. Психологічний аналіз і систематика стилів освітньої взаємодії // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 118-126. – (Технічні науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478


  Психологічно обґрунтована характеристика різних стилів освітньої взаємодії у цілісному модульно-розвивальному оргциклі ЗВО.
1217239
  Гірняк А. Психологічний аналіз і систематика стилів освітньої взаємодії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – C. 118-126. – ISSN 1810-2131


  У статті висвітлюється авторська типологія стилів освітньої взаємодії, котра критеріально розмежовує й систематизує їх 15 основних різновидів (демократичний, ліберальний, авторитарний; фасилітативний, модеративний, інгібітний; діалогічний, ...
1217240
  Вагабова А.О. Психологічний аналіз категорії переживання у зарубіжній та вітчизняній психології // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 67-73. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
1217241
  Вознюк А.В. Психологічний аналіз когнітивного компонента психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 23-30. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
1217242
  Подоляк Л.Г. Психологічний аналіз конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та стратегії вирішення / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 260-286. – ISBN 978-966-8019-00-8
1217243
  Мартенко О. Психологічний аналіз кримінально - правових категорій: предмет та межі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.78-83. – ISSN 0132-1331
1217244
  Гуменюк О.Г. Психологічний аналіз лідерства та його функцій в організаціях системи державного управління (теоретичний аспект) / О.Г. Гуменюк, Ю.Л. Бриндіков // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 139-149. – ISSN 2078-9165
1217245
  Тітов І.Г. Психологічний аналіз літературної творчості Е.М.Ремарка (на прикладі роману "Три товариші") / І.Г. Тітов, О.А. Передера // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 84-104. – ISSN 2226-4078
1217246
  Крайнікова Т. Психологічний аналіз матеріалів часопису "Життє і слово", редагованого І. Франком / Т. Крайнікова, Е. Крайніков // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 174-178. – ISBN 966-594-298-0
1217247
  Поплавська А.П. Психологічний аналіз методів нематеріального стимулювання персоналу / А.П. Поплавська, О.Г. Гамаль // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 97-103. – ISSN 2310-4368
1217248
  Ковальчук З.Я. Психологічний аналіз міжособистісної взаємодії вчителя із старшокласниками : монографія / З.Я. Ковальчук; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2008. – 160с.
1217249
  Калашнік В.О. Психологічний аналіз мотиву та мети хуліганства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 139-147.
1217250
  Малина О.Г. Психологічний аналіз негативних психоемоційних станів у професійній діяльності держслужбовців / О.Г. Малина, Є.О. Іванов // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 119-126. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4368
1217251
  Гуменюк О.Г. Психологічний аналіз особистісних теорій лідерства // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 97-103. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
1217252
  Гринців М. Психологічний аналіз особливостей усвідомленої саморегуляції майбутніх практичних психологів у процесі навчально-професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-22. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості розвитку усвідомленої саморегуляція у процесі навчально-професійної діяльності. Окреслено найважливіші функціональні ланки структури усвідомленої саморегуляції, а також основні чинники та умови розвитку усвідомленої ...
1217253
  Єфімова О.А. Психологічний аналіз переживання психотравмуючих ситуацій у спортивній діяльності / О.А. Єфімова, Т.С. Кириленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-50. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Робота присвячена дослідженню основних характеристик психотравмуючих впливів у спортивній діяльності, що носить переважно екстремальний характер. У даному дослідженні вивчалися уявлення спортсменів про психотравмуючу ситуацію як про сукупність ...
1217254
  Абсалямова Л.М. Психологічний аналіз проблем харчової поведінки особистості // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 5-12. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1217255
  Мартенко О. Психологічний аналіз проблеми мотиву злочину // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 144-147
1217256
  Семенов С. Психологічний аналіз проблеми суїцидальної поведінки військовослужбовців / С. Семенов, Д. Слурденко, В. Шевченко // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2019. – № 3 (53). – С. 119-132. – ISSN 2617-6858
1217257
  Заіка Н.Ф. Психологічний аналіз професійної діяльності логістів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-58. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Зроблено психологічний аналіз професійної діяльності логістів. Виділено складові для опису технологічної специфіки, а також основні психологічні особливості професійної діяльності логіста. In the given article was made the psychological analysis of ...
1217258
  Харченко А.С. Психологічний аналіз професійної спрямованості студентів-педагогів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 1 (130). – С. 177-183. – ISSN 2311-8466


  Обгрунтовується необхідність психологічного вивчення творчо-гуманістичної спрямованості студентів-педагогів у процесі навчання у вищому навчальному закладі
1217259
  Лучинкіна А. Психологічний аналіз процесу соціалізації обдарованих підлітків в інтернет-середовищі / А. Лучинкіна, С. Фалкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-29. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про особливості механізмів соціалізації у провідних інститутах соціалізації в підлітковому віці. Авторами розглядається роль інтернет-мережі в соціалізації обдарованих підлітків. The article deals with the peculiarities of the ...
1217260
  Вознюк А.В. Психологічний аналіз рівня розвитку операційно-діяльнісного компонента психологічної готовності керівників осітніх організацій до управління педагогічними працівниками // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 28-33. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1217261
  Павлюк О.Г. Психологічний аналіз становлення професійної "Я"-концепії майбутніх фахівців // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 110-114. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-4368
1217262
  Колісник О.Л. Психологічний аналіз стану дослідженості проблеми дезінформації у міжособистісному спілкуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-18. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута у теоретичному аспекті проблема дезінформації як виду брехні в контексті світоглядних, морально-етичних проблем (співвідношення істини, правди, брехні), вона посідає важливе місце в структурі соціально-психологічного знання. ...
1217263
  Андрушко Я.С. Психологічний аналіз статевих особливостей кар"єрних орієнтацій у студентської молоді / Я.С. Андрушко, О.І. Михаць // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 85-95. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1217264
  Власова О.І. Психологічний аналіз структури і чинників розвитку соціальних здібностей за творами Григорія Сковороди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  У статті шляхом системно структурного аналізу філософської спадщини Г.С. Сковороди доведено, що про соціальна спрямованість і розвинута соціальна перцепція, розроблені механізми самопізнання і саморегуляції, висока працездатність і оптимізм, ...
1217265
  Карамушка М.І. Психологічний аналіз сутності соціальної активності особистості, її основних видів та ролі у життєдіяльності особистості та суспільства / М.І. Карамушка, Т.В. Карамушка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 78-84. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
1217266
  Данило Ю.Є. Психологічний аналіз та вплив екстремальних чинників професійної діяльності прикордонників на компоненти психологічної стійкості // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 72-77
1217267
  Богач О.В. Психологічний аналіз третього етапу процесу прийняття рішень у ситуаціях морального вибору / О.В. Богач, З.І. Висоцька // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 25-33. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1217268
  Тракалюк О.Л. Психологічний аналіз управлінської діяльності офіцера / О.Л. Тракалюк, В.А. Баранець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-95. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сучасний стан управлінської діяльності офіцера. Розкрито вимоги до офіцера-керівника, виділено групи військових фахівців залежно від військово-професійної спрямованості. In the article the modern state of officer work management was ...
1217269
  Подоляк Л.Г. Психологічний аналіз учнів студентів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 156-188. – ISBN 978-966-8019-00-8
1217270
  Безушко С.А. Психологічний аналіз уявлень про самореалізацію сучасної молодої жінки: гендерний аспект // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – Вип. 6. – С. 22-27. – ISBN 978-617-601-141-5
1217271
  Іщук В О. Психологічний аналіз уявлень студентів щодо домінуючого типу організаційної культури у вищому навчальному закладі державної форми власності // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 1. – С. 60-68
1217272
  Кузнецов О.І. Психологічний аналіз феномену віри у науковому пізнанні // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 289-297. – ISSN 2226-4078
1217273
  Скрипаченко Т.В. Психологічний аналіз феномену задоволеності життям // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 124-130. – ISSN 2310-4368
1217274
  Лукасевич О.А. Психологічний аналіз феномену чайлдфрі / О.А. Лукасевич, А.Р. Мітіна // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 81-86. – ISSN 2310-4368
1217275
  Стеценко А. Психологічний аналіз фрустраціїних ситуацій // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 199-207. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1217276
  Трухан Оксана Психологічний аналіз ціннісного спричиненняполітичних стереотипів студентської молоді // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.137-142. – ISSN 1810-2131
1217277
  Хавула Р. Психологічний аналіз чинників та рівнів підготовленості молоді до створення сім’ї // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 246-253. – ISBN 978-966-2763-39-3
1217278
  Кірєєва Уляна Психологічний аналіз Я-концепції у контексті самосвідомості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.120-130. – ISSN 1810-2131
1217279
  ІсмаіловаЛ.Б Психологічний аспект взаємодії і рівності суб"єктів кримінального судочинства // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 118-127.
1217280
  Сазонова Ю.Ф. Психологічний аспект естетичного сприйняття житлового середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 118-124. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
1217281
  Прокопів Б. Психологічний аспект професійного відбору на службу в правоохоронні органи // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 263-267. – ISSN 2524-0129
1217282
  Скорікова Д.В. Психологічний аспект тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 170-175


  Поняття текст розглядається з точки зору психології того, хто його творить і сприймає. Також ідеться ідеться про саморозмноження текстів як вірусів. Досліджуються наукові погляди на текст як живий організм та продукт інтелектуальної діяльності ...
1217283
  Мельніченко О.І. Психологічний бар"єр у сприйнятті нововведень // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 65-69. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1217284
  Габдукаєва О.С. Психологічний вимір "малої прози" Пантелеймона Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 65-68
1217285
  Граб У. Психологічний вимір диригентської діяльності Мирослава Антоновича: за лаштунками тріумфу // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (65) : Театр. Музика. Кіно. – С. 51-57. – ISSN 1728-6875
1217286
  Центелевич Ю. Психологічний вимір діяльності страхового агента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-53. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статі визначається місце та роль страхового агента у страховій діяльності. Автор звертає увагу на необхідність ретельної розробки теоретико-методологічного підґрунтя підбору, розстановки та перепідготовки кадрів страхового бізнесу. The article ...
1217287
  Предко В.В. Психологічний вимір етнонаціональної ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 100-107. – (Серія "Психологія" ; вип. 7). – ISSN 2415-7384
1217288
  Война М. Психологічний вимір новелістики Цань Сюе: самоаналіз як пошук істини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 76-85
1217289
  Сухенко Я.В. Психологічний відбір майбутніх психологів під час вступу до вишу // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 116-130. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті визначено найважливіші професійно-психологічні характеристики психолога. Обгрунтовано доцільність проведення психологічного відбору претендентів на навчання за напрямом підготовки "Психологія" у класичних, педагогічних університетах та ...
1217290
  Бишевець О.В. Психологічний вплив у кримінальному провадженні: теорія і практика : монографія / О.В. Бишевець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Істина, 2013. – 150, [1] с. – Бібліогр.: с. 140-150. – ISBN 978-966-8909-97-9
1217291
  Олексенко А.В. Психологічний вплив у нетрадиційних релігійних культах: філософсько-релігієзнавчий аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 41-49
1217292
  Гончаренко В.Г. Психологічний вплив як елемент криміналістичної тактики / В.Г. Гончаренко, Ф.М. Сокиран // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 72-76. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье на основе анализа общих понятий общения и общения в условиях уголовного судопроизводства показаны механизм психологического воздействия и его роль в выполнении задач, стоящих перед правоохранительными органами. Психологическое воздействие ...
1217293
  Мульована Л.І. Психологічний дебрифінг як метод групової психологічної корекції посттравматичних стресових розладів в учасників бойових дій // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 64-69
1217294
  Островська О.І. Психологічний діагноз в клініці параноїдної шизофренії : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04. / островська О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв
1217295
  Островська О.І. Психологічний діагноз в клініці параноїдної шизофренії : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Островська О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 202л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.181-202
1217296
  Шаповал О.Г. Психологічний елемент у жанровій структурі роману В. Голдінга "Злодюжка Мартін" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 223-229
1217297
  Присяжнюк М.М. Психологічний захист від маніпулятивного впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-43. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються поняття, базові стратегії та механізми психологічного захисту від маніпулятивного впливу. Наводяться способи вчасного виявлення спроби психологічної агресії та розпізнання загроз маніпулятивного впливу, а також пропонуються ...
1217298
  Болюк З.А. Психологічний захист учасників АТО / З.А. Болюк, Н.Б. Левицький // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 12-14
1217299
  Самойлов Олександр Психологічний зміст бойової підготовки у контексті діалогу двох логік // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 122-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1217300
  Шаптала Н. Психологічний зміст доказування у конституційному судовому процесі // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 103-110. – ISSN 2310-6158
1217301
  Гусєв І.М. Психологічний зміст і можливості корекції особливостей політичної поведінки молоді, що належить до субкультури бідності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 62-70
1217302
  Гура Т.В. Психологічний зміст інноваційної освіти в технічному університеті // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 4. – С. 47-53. – ISSN 2078-7782


  Приділено увагу значущості викладання психолого-педагогічних дисциплін у студентів технічного та економічного профілю в умовах технічного ВНЗ. Наголошено на сучасних вимогах до конкурентоспроможного фахівця технічного університету. Висвітлено ...
1217303
  Кухар Т.В. Психологічний зміст комунікативних стратегій поведінки безробітних // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 178-188. – ISBN 978-966-8063-84-3
1217304
  Кузіна В.Д. Психологічний зміст перфекціонізму особистості офіцера // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 65-68
1217305
  Турчак О.М. Психологічний зміст поняття "мовленнєва тривожність" // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 129-139. – ISSN 2309-1797
1217306
  Білошиста А.В. Психологічний зміст прийняття рішень // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 114-116. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1217307
  Величко М. Психологічний зміст та основні причини виникнення мобінгу серед дітей середнього шкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 21-24. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є аналіз проблеми виникнення мобінгу серед дітей підліткового віку та встановлення сутності причини його виникнення у шкільному середовищі, основних характеристик поняття, а також пошуку шляхів запобігання мобінгу. The article is an ...
1217308
  Рєзнік Т.І. Психологічний зміст труднощів у навчанні студентів-першокурсників // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С.1-3
1217309
  Двойних К.Є. Психологічний інваріант формування техносфери суперетносів в умовах сучасної світової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 19-23


  Суперетноси - це етнокультурні простори. "Суч. світова економіка розглядається як всеохоплюючий процес домінування в господар. діяльності семантичної складової над політекономічною". І тут принциповим інваріантом виступають світові етнічні процеси як ...
1217310
  Павлова І.О. Психологічний інструментарій брендингу сільських територій Південного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 84-90 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1562-0905
1217311
   Психологічний інструментарій визначення рівня розвитку обдарованної особистості : метод. рекомендації / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [за ред. Р.О. Семенової]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 157-159
1217312
  Ільїн М.В. Психологічний інфантилізм як чинник самопрезентації особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ільїн Михайло Вікторович ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1217313
  Бігун Н. Психологічний кабінет ділимося досвідом: від теорії до практики // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 2-9 червня (№ 22/24). – С. 4
1217314
  Шакуров Р.Х. Психологічний клімат в учительському колективі / Р.Х. Шакуров. – Киев : Знання, 1974. – 47 с.
1217315
  Шварп Н.В. Психологічний клімат як умова організації підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів / Н.В. Шварп, В.Ю. Фесенко // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 129-139. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  Статтю присвячено проблемі вдосконалення психологічного забезпечення та необхідності підтримки на високому рівні психологічного клімату навчальної групи під час надання освітніх послуг у системі підвищення кваліфікації педагогічних і ...
1217316
  Баранчук В В. Психологічний контакт сутність і проблеми його встановлення на досудовому слідстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 252-260. – ISSN 0201-7245
1217317
  Федчун Н.О. Психологічний механізм злочинної поведінки при порушенні правил безпеки мореплавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 158-165. – ISSN 2306-9082
1217318
  Жовтянська Валерія Психологічний механізм функціонування метафори // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.81-90. – ISSN 1810-2131
1217319
  Слободянюк М.А. Психологічний мікроклімат радянського підпілля Києва (1941-1943 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 264-270. – (Серія історична ; вип. 14). – ISSN 2309-7086
1217320
  Савицька О.В. Психологічний моніторинг розвитку методологічної компетентності студентів в умовах освітнього процесу закладу вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 133-134
1217321
  Наєнко М. Психологічний напрям в історичній школі // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 109-129. – ISBN 966-580-009-4
1217322
  Руда Н.В. Психологічний напрямок у мовознавстві // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 40-43. – ISBN 978-966-439-983-5
1217323
  Стогній Психологічний наратив повісті "Прокажена, або шумовини суспільності" Сильвестра Яричевського / Стогній, (Рибась) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 261-272
1217324
  Помиткін Е. Психологічний опір пандемії через розвиток людського потенціалу // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 255-266. – ISBN 978-617-8016-45-6
1217325
  Папенко С.В. Психологічний паралелізм у піснях Наддніпрянщини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 138-140
1217326
  Масловська Т.О. Психологічний паралелізм у поезіях В. Симоненка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2010. – С. 43-50. – (Філологія ; Вип. 1)
1217327
  Лапій М.М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та "Молодої Музи" : семантика й поетика / Марія Лапій ; НАН України, Ін-т Івана Франка. – Київ : Наукова думка, 2016. – 274, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1560-9
1217328
  Богучарова О.І. Психологічний підхід до вивчення суб"єктивних структур індивідуального досвіду переживання щодо здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Досліджено проблему суб"єктивних структур індивідуального досвіду переживання щодо здоров"я - вірувань. Теоретичний аналіз вірувань показав, що ці утворення мають чіткі параметри в часі (сприятлива-несприятлива перспектива), які на рівні свідомості ...
1217329
  Нор В. Психологічний підхід до тлумачення поняття "моральна шкода" / В. Нор, О. Крикунов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.523-530. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1217330
  Диса О.В. Психологічний погляд на проблему збереження здоров"я // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 92-99. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 6)
1217331
  Познанський Є.В. Психологічний портрет Береніки ІІ // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 81-96. – ISSN 1682-671Х
1217332
  Боровик В. Психологічний портрет Білокур // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 16


  У Мистецькому Арсеналі триває масштабна ретроспектива робіт Катерини Білокур. Вшановуючи 115-річчя геніальної художниці, зібрано вперше в одному проекті 89 робіт, тобто майже все з невеликого, але вражаючого доробку художниці. Організатори виставки ...
1217333
  Горовая В.М. Психологічний портрет ефективного керівника // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 26-27. – ISBN 978-966-629-858-7
1217334
  Рарицький О. Психологічний портрет людини в "триванні на межі" (на матеріалі листів, спогадів, поезії В. Стуса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Спогади, листи та вірші В.Стуса періоду "Палімпсестів" вимальовують психологічний портрет автора, в основі якого - опір несвободі, протидія внутрішньому поневоленню особистості, несприйняття світу неправди.
1217335
  Нестеренко Г.О. Психологічний портрет майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / Г.О. Нестеренко, Н.В. Отрох // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С .68-74. – ISSN 2409-9805


  Наведено результати емпіричного дослідження психологічних характеристик студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"
1217336
  Кругла Т.О. Психологічний портрет сімейного конфлікту // Медсестринство : український науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2017. – № 3
1217337
  Николюк Т. Психологічний портрет творчої особистості у повісті Володимира Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 27-34. – ISSN 2308-1902
1217338
  Мацюк В. Психологічний потенціал успішної особистості / В. Мацюк, О.В. Білоус // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 227-228
1217339
  Кобець О.В. Психологічний профіль особистості працівника прокуратури // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (44). – С. 93-98
1217340
  Черенщикова Д.В. Психологічний репертуар програми оптимізації педагогічного спілкування науково-педагогічних працівників у форматі позитивної психотерапії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 143-153. – ISSN 2312-5993
1217341
   Психологічний ресурс простору вищої освіти : збірник наукових праць. – Київ : КИТ, 1997-. – ISBN 978-966-8550-48-5
Вип. 2 : До 10-річчя створення кафедри психології і педагогіки. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1217342
  Бутузова Л.П. Психологічний ретроспективний аналіз уявлень майбутніх педагогів про шкільний булінг // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (37). – С. 3-8
1217343
  Приходько Ю.О. Психологічний словник-довідник : навч. посібник для студентів ВНЗ / Приходько Ю.О., Юрченко В.І. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Каравела, 2016. – 327, [1] с. : портр. – Предм. покажчик: с. 311-327. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-2229-24-0
1217344
   Психологічний словник. – Київ : Вища школа, 1982. – 215с.
1217345
  Степанова Є.І. Психологічний стан дітей, які перебували на карантині з приводу пандемії COVID-19 / Є.І. Степанова, В.А. Позниш, В.Ю. Вдовенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – С. 49-55 : рис., фото. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-7477
1217346
  Слюсаревський М.М. Психологічний стан і громадянська ідентичність дітей-переселенців зі сходу України / М.М. Слюсаревський, Л.Г. Чорна // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 69-86. – Бібліогр.: с. 79-82. – ISSN 2411-1449
1217347
  Дронова В.Л. Психологічний стан пацієнток у до- та післяопераційному періодах з гінекологічною та хірургічною патологією, методи його визначення (літературний огляд праць) / В.Л. Дронова, О.І. Дронов, Р.С. Теслюк // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (69). – С. 65-69. – ISSN 1992-5891
1217348
  Баранова М.В. Психологічний стрес як складова посттравматичного розладу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 108-110. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1217349
  Титова Т.Є. Психологічний супровід адаптації першокурсників до навчання у виші / Т.Є. Титова, К.П. Крикля // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 161-170. – ISSN 2226-4078


  У статті розглядаються питання адаптації до навчання та особистісного адаптаційного потенціалу студентів-першокурсників. Обгрунтовується необхідність здійснення психологічного супроводу адаптації студентів першого року навчання. Описується програма ...
1217350
  Недвига О.В. Психологічний супровід військовослужбовців-саперів під час виконання бойового завдання // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 100-107
1217351
   Психологічний супровід інклюзивної освіти : підручник / [М.Г. Буйняк та ін.]. ; за заг. ред. Т.О. Докучиної ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний укніверситет імені Івана Огієнка, 2020. – 171, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 166-168. - Імен. покажч.: с. 169-170. – Бібліогр.: с. 154-165. – ISBN 978-966-643-093-2
1217352
  Корніяка О.М. Психологічний супровід професійного самоздійснення викладача вищої школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-22. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні способи та засоби психологічного сприяння процесу самоздійснення викладача вищої школи. В статье анализируются способы и средства психологического сопровождения процесса профессионального самоосуществления преподавателя ...
1217353
  Костенко Т.М. Психологічний супровід сімей осіб з інвалідністю по зору // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 92-102. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1217354
  Мушкевич М.І. Психологічний супровід сімей, що мають проблемних дітей : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Мушкевич Мирослава Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 62 назви
1217355
   Психологічний супровід трансформаційних процесів в українському суспільстві та освіті - в центрі уваги загальних зборів НАПН України / прес-служба НАПН України // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Січень - лютий (№ 1). – С. 3


  17 - 18 грудня відбувалися загальні збори Національної академії педагогічних наук України. У заході взяв участь президент Спілки ректорів ВНЗ України, дійсний член НАПН України, ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід Губерський.
1217356
  Митрофанова С.С. Психологічний супровід формування професійної самосвідомості майбутніх психологів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 79-84. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
1217357
  Балла Е. Психологічний тип наратора в лірико-пейзажних новелах Є.Гуцала "Концентричні кола осені" та "Прелюдія весни" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 9-12. – ISBN 966-8110-14-5
1217358
  Дергунова О.І. Психологічний тип праворозуміння: теоретичні основи генезису і трансформацій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дергунова Ольга Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – [200] арк. – Бібліогр.: арк. [175-200]
1217359
  Дергунова О.І. Психологічний тип праворозуміння: теоретичні основи генезису і трансформацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дергунова Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1217360
  Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник : Близько 2500 термінів / В.Б. Шапар. – Харків : Прапор, 2004. – 640с. – ISBN 966-7880-85-0
1217361
  Павлик Н. Психологічний тренінг як умова формування педагогом рис власного характеру // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 37-47. – ISSN 0130-7037
1217362
   Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ. – ISBN 978-966-189-359-6
№ 1 (1). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1217363
   Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ. – ISBN 978-966-189-358-9
№ 2 (2). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1217364
  Мельник В. Психологічний, пневматологічний і аксіологічні аспекти Берестецької битви // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 47-55
1217365
  Милиця К.М. Психологічні акцентуації у хворих із метаболічним синдромом та ожирінням // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 21-24. – ISSN 1681-276Х


  "...У роботі відтворено психологічний портрет пацієнтів із метаболічним синдромом та ожирінням на підставі анкетування 212 хворих за коротким опитувальником ВOОЗ для оцінки якості життя (WHOQOL – BREF) методикою Айзенка. Виявлено, що в міру ...
1217366
  Богацький П. Психологічні арабески : новели // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 64-95. – ISSN 0868-4790-8
1217367
  Шейко А.О. Психологічні аспекти адаптації студентів-іноземців до навчання в Україні // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 437-443. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
1217368
  Давиденко В.М. Психологічні аспекти вживання алкоголю та стулені алкогольного сп"яніння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 147-149. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про вживання алкоголю, про поняття дози вживання алкоголю та ступенів алкогольного сп"яніння.
1217369
   Психологічні аспекти викладання дисципліни анатомії людини в медичних університетах / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, І.В. Дзевульська, І.О. Тимошенко, О.І. Ковальчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 162-165. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (52))
1217370
  Авдєєва І. Психологічні аспекти двомовності та двомовної освіти: за і проти / І. Авдєєва, Ж. Слюсар // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (85). – С. 18-23
1217371
  Макаренко Н.Г. Психологічні аспекти девіантної поведінки військовослужбовців // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-53. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Розглядається поняття "девіантна поведінка військовослужбовця", аналізуються психологічні аспекти цього феномену: соціально-вікові, колективно-біологічні, соціологічний, індивідуально-біологічний та інші, взаємозалежність форм девіантної поведінки та ...
1217372
  Гріньова О.М. Психологічні аспекти дослідження феномена проектування життєвого шляху особистості // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 30-35. – ISBN 978-966-189-358-9
1217373
  Синчук О.В. Психологічні аспекти досудового розслідування злочинів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – С. 52-59. – ISSN 1993-0917
1217374
  Лисюк Т.В. Психологічні аспекти екскурсійної діяльності / Т.В. Лисюк, Н.О. Козак, Н.В. Прокопчук // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 151-154. – ISBN 978-9934-571-33-6
1217375
  Шийчук А.О. Психологічні аспекти ефективності впливу реклами на людину // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 179-181. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1217376
  Ткаченко Ю.Ю. Психологічні аспекти забезпечення безпеки діяльності у гірському туризмі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 265-267
1217377
  Галецька І. Психологічні аспекти здоров"я // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.428-437. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1217378
  Починок Ю.М. Психологічні аспекти інтегративного підходу інклюзивної освіти у міжнародному контексті // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 177-179
1217379
  Акімов С.К. Психологічні аспекти Інтернет-залежної поведінки студентської молоді // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 63-68


  У статті розглядаються психологічні аспекти особливостей використання віртуального простору як адиктивного агента. Наводяться поширені функціональні можливості Інтернет, а також мотиви, які призводять до залежності від мережі студентської молоді. In ...
1217380
   Психологічні аспекти кадрового забезпечення інформаційно-консультаційної діяльності / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко // Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний.М.Ф, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 77-208. – ISBN 978-966-2609-78-3
1217381
  Потапчук Є.М. Психологічні аспекти кадрової роботи з персоналом Державної Прикордонної служби України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-58. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті визначені суть, вміст і психологічні особливості кадрової роботи з персоналом в Державної Прикордонної служби України. Психологічні основи кадрової роботи з персоналом виявляються в таких аспектах як: професійний (залучення до служби ...
1217382
  Майорчак Н.М. Психологічні аспекти категорії брехні у роботах українських і зарубіжних учених // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 96-104. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1217383
  Швалб Ю. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366
1217384
  Розкошний А.П. Психологічні аспекти конфлікту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 124-129. – ISBN 966-628-108-8
1217385
  Максимова Н.Ю. Психологічні аспекти корекції девіантної поведінки // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 57-61
1217386
  Лозинський О.М. Психологічні аспекти корупційних тенденцій у контексті політичної культури // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 353-362. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1217387
  Михида С. Психологічні аспекти креативності // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 214-221. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1217388
  Ломоносова К.С. Психологічні аспекти маніпуляції масовою свідомістю в умовах ідейного протистояння (на основі роману Джорджа Оруелла "1984") // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 143-146
1217389
  Опрятний С. Психологічні аспекти мотиваії вивчення іноземної мови державними службовцями / С. Опрятний, В. Протасова // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 238-246
1217390
  Галиця О. Психологічні аспекти навчального процесу у вищих навчальних закладах // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С. 48-56. – ISSN 1682-2366
1217391
  Мустафаев С. Психологічні аспекти невербального спілкування підлітків, схильних до інтернет-залежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 43-47. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1217392
  Шарманська В. Психологічні аспекти обліко-аналітичної діяльності / В. Шарманська, З. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема психологічної складової обліково-аналітичної і аудиторської видів діяльності з позиції пізнавальної складності обліково-аналітичної інформації, з позиції джерела даних, з позиції користувача інформації, з позиції ...
1217393
  Ковальчук А.М. Психологічні аспекти оцінки соціальної молодіжної реклами з профілактики негативних явищ та пропаганди здорового способу життя // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.108-113
1217394
  Невмержицький В.М. Психологічні аспекти патріотизму в умовах воєнних дій // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 197-202
1217395
  Чугаєва Н.Ю. Психологічні аспекти педагогічної інтеракції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 109-111. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено психологічним аспектам педагогічної інтеракції викладача та групи студентів як чиннику соціалізації студентів. Аналізуються психологічні особливості діяльності педагога-наставника як складової навчально-виховного процесу студентів. ...
1217396
  Дроздова Ю.В. Психологічні аспекти підготовки фахівців в умовах сучасних глобалізаційних процесів // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 140-141. – ISBN 978-966-629-858-7
1217397
  Губенко О.В. Психологічні аспекти політичного екстремізму // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 74-80
1217398
  Северинюк В.М. Психологічні аспекти політичного конформізму і нонконформізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 101-115
1217399
  Козирєв М.П. Психологічні аспекти політичного тероризму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – C. 52-62. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1217400
  Павлов Д.М. Психологічні аспекти політичної пропаганди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 284-297


  Досліджено психологічні детермінанти ефективного здійснення політико-пропагандистського впливу. Проаналізовано пропагандистський потенціал бажання та страху як чинників політичної поведінки. Ключові слова: політична пропаганда, психологічні аспекти ...
1217401
  Скакун О.Ю. Психологічні аспекти політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії "Партії регіонів" 2012 р.) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 136-138
1217402
  Мельніченко О. Психологічні аспекти прийняття споживачем інформації в рекламі // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 82-86. – ISSN 2617-6858


  "У статті досліджено класифікацію типів людей у ставленні до нововведень, фактори та етапи прийняття нововведень, рівні психологічного впливу реклами, мотиви, що використовуються у рекламних зверненнях, психологічні закономірності прийняття та ...
1217403
  Горошко Л. Психологічні аспекти проблеми активного пошуку роботи безробітними особами // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 16-20
1217404
  Марценюк М. Психологічні аспекти проблеми суперечностей і конфліктів у працях мислителів Стародавнього світу / М. Марценюк, С. Костю // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2019. – № 3 (53). – С. 94-99. – ISSN 2617-6858
1217405
  Солодовнікова Х.К. Психологічні аспекти проблеми тероризму в працях сучасних науковців // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (39). – С. 284-289


  Дана стаття присвячена дослідженню психологічних особливостей тероризму в працях сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених.
1217406
  Кобзар О.І. Психологічні аспекти проблемного навчання у викладанні іноземних мов / О.І. Кобзар, Н.О. Лєшньова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 21. – С. 53-59. – ISSN 2073-4379
1217407
  Колосович О.С. Психологічні аспекти професійної діяльності молодих офіцерів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 277-285. – (Серія психологічна ; Вип. 2)
1217408
  Балабанова Л.М. Психологічні аспекти професійної діяльності суддів апеляційного суду / Л.М. Балабанова, А.А. Коваль // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 146-151. – ISSN 1727-1584
1217409
  Кот В.Г. Психологічні аспекти професійної самореалізації працівників рекламної сфери з урахуванням спеціфіки діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 265-269. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1217410
  Михальська Ю.А. Психологічні аспекти реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров"я // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 106-108 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1217411
  Золотухіна В.В. Психологічні аспекти релігійної свідомості // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Запропонована спроба розглянути феномен релігійної свідомості через призму психоаналітичного та феноменологічного підходів. В основі такого розгляду була використана наступна структура свідомості в авторській адаптації: сенсорна властивість, перцепція, ...
1217412
  Андрусишин Ю. Психологічні аспекти розвитку емоційно-вольової стійкості особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-14. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У представленій статті на основі обґрунтованих теоретичних положень представлено програму розвитку емоційно-вольової стійкості особистості, що включає комплекс тренувальних вправ, розроблений з урахуванням поняття й структури емоційно-вольової ...
1217413
  Бабенко О. Психологічні аспекти розвитку креативних здібностей студентів на заняттях з менеджменту / О. Бабенко, М. Данильченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 252-269. – ISSN 2077-1827
1217414
  Рєпнова Т. Психологічні аспекти самореалізації соціально вразливих категорій молоді, економічно постраждалих в умовах карантину через поширення епідемії COVID-19 / Т. Рєпнова, О. Загороднюк, Є. Циганов // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 65-71. – ISBN 978-617-7768-14-1
1217415
  Філатова О.А. Психологічні аспекти самотності / О.А. Філатова, С.А. Мартиненко // Медична психологія : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2014. – Т. 9, № 4 (36). – С. 8-11. – ISSN 2308-6300
1217416
  Тітов І.Г. Психологічні аспекти світогляду особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 11 (152). – С. 2-5
1217417
  Мацегора Я.В. Психологічні аспекти скоєння суїцидів військовослужбовцями: систематизація досліджень / Я.В. Мацегора, І.І. Приходько // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (75). – С. 86-95. – ISSN 2078-7480
1217418
  Максимова Н. Психологічні аспекти соціальної роботи з профілактики насильства в родині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 77-81. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто психологічні аспекти соціальної роботи з профілактики насильства в родині. Доведено, що за своєю психологічною сутністю відчуття агресора і жертви є подібними. Виявлено феномен викривлення атрибуції відповідальності за ситуацію ...
1217419
  Уралова Л. Психологічні аспекти спілкування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-7923
1217420
  Ярема Н.Ю. Психологічні аспекти спілкування працівників поліції з постраждалими від насильства / Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 240-246. – ISSN 2072-8670
1217421
  Гоян В. Психологічні аспекти сприймання глядачем екранного персонажа в аудіовізуальній комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-41. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті зосереджену увагу на основних аспектах психології сприймання екранної особистості в процесі аудіовізуальної комунікації, розглядається специфіка комунікативного зв"язку між телевізійним персонажем і глядачем, дається визначення поняття ...
1217422
  Кочеткова І. Психологічні аспекти сприйняття міського простору туристом / І. Кочеткова, О. Любіцева // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 121-123. – ISBN 978-617-674-059-9
1217423
  Дячок О.В. Психологічні аспекти сприйняття та переживання самотності підлітками // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 44-46
1217424
  Широбоков Ю.М. Психологічні аспекти творчої діяльності військовополонених в умовах гібридної війни // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 268-278. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 27). – ISSN 2072-4772
1217425
  Кривошея Г. Психологічні аспекти у творчому потенціалі журналіста // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 213-218


  Статтю присвячено проблемі формування національного інформаційного простору, забезпечення інформаційної безпеки держави. Зокрема, автор намагається прослідкувати взаємозв’язки понять «психологія» та «журналістська творчість». Розглядаються процеси ...
1217426
   Психологічні аспекти уявлення про власну жадібність та її оцінка у інших / С. Яновська, П. Севост"янов, Р. Туренко, І. Закутня // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2021. – № 3 (188). – С. 5-11. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті досліджено особливості зв"язку самооцінки жадібності людини та її оцінки в інших. Використано методи семантичного диференціалу, незавершених речень та методика дослідження семантичного простору поняття "жадібність". Досліджено 148 молодих ...
1217427
  Зарічанський О. Психологічні аспекти формування лідерських якостей у професійній підготовці майбутніх офіцерів-лідерів / О. Зарічанський, О. Голуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 19-22. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (47)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто лідерство як внутрішній стан особистості, яка спрямована на досягнення успіху, глибоко вмотивована, веде активне діяльнісне життя, упевнена у своїх рішеннях і діях. Установлено, що лідер виконує функції інтеграції та цілеспрямування ...
1217428
  Каменюк Ю. Психологічні аспекти формування моделі патріотичного виховання курсантів в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 28-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817
1217429
  Луцький М.І. Психологічні аспекти формування професійної культури юристів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 68-71.
1217430
  Кожушко-Лозинська Психологічні аспекти формування соціально-психологічного клімату в колективі вищого навчального закладу // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 157-163. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретичні та емпіричні характеристики соціально-психологічного клімату та організаційної культури педагогічного колективу. Зазначено, що у вітчизняних психологічних дослідженнях недостатньо представлені актуальні проблеми життєдіяльності ...
1217431
  Любецька М.М. Психологічні аспекти характеристики керівника, що мають вплив на прийняття управлінських рішень // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 91-95. – ISSN 2306-6814
1217432
  Васютинський В.О. Психологічні аспекти ціннісного порозуміння українців в умовах воєнного конфлікту // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 3-14. – ISSN 2411-1449
1217433
  Ковальова У.В. Психологічні аспекти штучного переривання вагітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-56. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Наведено огляд досліджень динаміки психічного стану й особливостей особистості жінки в зв"язку із ситуацією штучного аборту. Намічено шляхи дослідження з метою профілактики і корекції психічних змін у різних контингентів пацієнток, які зробили аборт.
1217434
  Абсалямова Л.М. Психологічні аспекти якості життя невротизованої особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д., ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 5-13. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 30). – ISSN 2072-4772
1217435
  Сердюк Л. Психологічні бар"єри особистості самореалізації в інтегрованому освітньому середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 68-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості впливу системи цінностей та особистісних факторів на самореалізацію студентів в інтегрованому освітньому середовищі. The features of system values" development, which are inherent for high school students, are ...
1217436
  Висоцька О. Психологічні бар"єри під час вивчення іноземних мов: передумови формування та організація подолання // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 285-291. – ISSN 2078-340X
1217437
  Клименко І.В. Психологічні бар"єри сприймання соціальної реклами // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 153-157. – (Серія : Психологічні науки)


  У статті узагальнено теоретичні знання про комунікативні бар"єри різної природи (технічні, організаційні, соціо-культурні, різні типи бар"єрів розуміння). Деталізовано уявлення про психологічні бар"єри, зокрема ті з них, що є найбільш значущими з точки ...
1217438
  Белова А. Психологічні бестселери: лінгвістичний погляд // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 44-51. – Бібліогр.: Літ.: С. 50-51; 29 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1217439
  Вус В.І. Психологічні виміри англомовного освітнього простору в Україні // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 31-34. – ISBN 978-617-7037-08-7
1217440
  Хайрулін О. Психологічні виміри ігрового моделювання у військовій справі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – C. 83-106. – ISSN 1810-2131
1217441
  Заболотна В. Психологічні виміри когнітивних структур організаційної етики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-33. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Констатація присутності в українському суспільстві масової моральної аномії як негативного явища спрямовує на більш поглиблене вивчення психологічних процесів прийняття людиною ціннісно-нормативних настанов, які обумовлюють наявність соціально-типової ...
1217442
  Осадько О.Ю. Психологічні виміри спілкування як простору саморозвитку особливості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 174-184
1217443
  Васютинський В.О. Психологічні виміри спільноти : монографія / Вадим Васютинський ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Золоті Ворота, 2010. – 119, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-119. – ISBN 978-966-2246-06-3
1217444
  Зіньковський Ю.Ф. Психологічні властивості фахівця як умова його професійної успішності / Ю.Ф. Зіньковський, Г.О. Мірських // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 53-59. – ISSN 2304-06294
1217445
  Лозинський О.М. Психологічні впливи політичної корупції на історичний розвиток стародавніх Афін і Риму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 41-53. – (Серія психологічна ; Вип. 2)
1217446
  Мартиненко Є Психологічні гендерні особливості формування професійно важливих якостей особистості співробітника ОВС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-39. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1217447
  Радчук В.М. Психологічні деремінанти конфліктної поведінки особистості. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.ю01 / Радчук В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 20л.
1217448
  Жовтянська В.В. Психологічні детермінанти амбвівалентних проявів націоналізму та патріотизму // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 72-87
1217449
  Успенський Володимир Психологічні детермінанти відображення індивідуальності людини у портретному мистецтві // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.143-150. – ISSN 1810-2131
1217450
   Психологічні детермінанти життєвих цінностей студентської молоді : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 205с. : 5 рис, 27 таб. – Бібліогр.: 80 дж.


  Предмет дослідження: ціннісно-смислова сфера особистості. Об"єкт дослідження: індивідуально-типологічні детермінанти особистості у студентської молоді. Мета роботи: Дослідження проводиться із метою встановлення індивідуально-типологічних детермінант ...
1217451
  Юрчинська Г.К. Психологічні детермінанти здатності особистості до інтимних стосунків // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 149-154. – ISBN 978-966-651-861-9


  Стаття присвячена визначенню об"ективних та суб"єктивних детермінант цінності інтимності. Наводиться якісний аналіз результатів практики з психодрами.
1217452
  Радчук Валентина Миколаївна Психологічні детермінанти конфліктної поведінки особистості : 19.00.01 : Дис. ... канд. псих. наук / Радчук Валентина Миколаївна. – Київ, 2000. – 207 л. – Бібліогр. : л. 147-167
1217453
  Тищенко Т.В. Психологічні детермінанти лояльного ставлення працівника до організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 69-74. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  У статті розкрито структуру психологічних детермінант залежно від лояльного ставлення працівника до організації. Визначено вплив рівня корпроративної культури на зміни лояльного ставлення працівникад до організації як його основної детермінанти.
1217454
  Мельник Я. Психологічні детермінанти міжособистісних конфліктів (по вертикалі) у військовому підрозділі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 348-349
1217455
  Кириленко О.А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу "людина - людина" : Дис. ... канд. психолог. наук. Спец. 19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія / Кириленко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 190с. – Бібліогр.: л. 160-173
1217456
  Кириленко О.А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу "людина - людина" : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.03 / Кириленко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1217457
  Царькова О. Психологічні детермінанти ресоціалізації засуджених як один із важливих напрямів профілактики рецидивної злочинності / О. Царькова, Г. Варіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 87-90. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу детермінант успішного становлення і функціонування системи ресоціалізації засуджених. Визначено, що одним із найважливіших аспектів повернення осіб, які відбувають покарання, до повноцінного життя в суспільстві є відтворення у них ...
1217458
  Шевченко Н.Ф. Психологічні детермінанти трансформації особистісного смислу професійної діяльності = Psychological determinants of professional activity"s personal sense transformation : монографія / Н.Ф. Шевченко, С.С. Бабич ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 165, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. та зміст парал. англ. – Бібліогр.: с. 149-164. – ISBN 978-966-599-444-2
1217459
  Бех І.Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / І.Д. Бех. – Київ : Академвидав, 2009. – 248 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-79-3
1217460
  Дарвішов Н. Психологічні диспозиції, що регулюють процес прийняття рішення в осіб із залежністю від психоактивних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 36-40. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню специфіки вияву особистісних диспозицій, що регулюють процес прийняття рішення у осіб із залежністю від психоактивних речовин. Шляхом порівняння двох груп: залежних від психоактивних речовин та осіб без залежності, згідно ...
1217461
  Буровська І. Психологічні дослідження мотиваційно-смислової сфери у хворих на цукровий діабет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-9. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Виокремлено головні напрями дослідження психологічних особливостей осіб, хворих на цукровий діабет. Проведено теоретичний аналіз сучасних психологічних досліджень мотиваційно-смислової сфери у хворих на цукровий діабет. Описано особливості ...
1217462
  Крайніков Е.В. Психологічні дослідження особистості хворих на психосоматози у сучасній психосоматиці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 123-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1217463
  Блажівський Є. Психологічні закономірності впливу промови прокурора і захисника у судових дебатах на формування внутрішнього переконання судді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 90-103
1217464
  Занюк Сергій Степанович Психологічні закономірності керування мотивацією учіння студентської молоді : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.07 / Занюк С.С.; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв.
1217465
   Психологічні закономірності розвитку духовності особистості : монографія / М.Й. Боришевський [та ін. ; за заг. ред. М.Й. Боришевського] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. психології особистості ім. П.Р. Чамати. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-644-195-2
1217466
  Гресько В.В. Психологічні закономірності сімейної соціалізації // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 250-253
1217467
  Горлачов О.С. Психологічні засади вивчення дактильного та міміко-жестового мовлення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 73-78. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1217468
  Льовочкіна А.М. Психологічні засади вимірювання екологічної свідомості // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 36-43
1217469
   Психологічні засади гуманізації загальної середньої освіти : Збірник статей. – Рівне, 1995. – 62с.
1217470
  Примачок Л.Л. Психологічні засади дослідження процесу професійного становлення особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 93-99. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1217471
  Гірняк А.Н. Психологічні засади модульно розвивальної взаємодії учасників освітнього процесу ЗВО : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Гірняк Андрій Несторович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
1217472
  Гальцева Т.О. Психологічні засади навчальної самоефективності дорослих в умовах неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Гальцева Тетяна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1217473
  Гальцева Т.О. Психологічні засади навчальної самоефективності дорослих в умовах неперервної освіти : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Гальцева Тетяна Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 487 арк. – Додатки: арк. 449-487. – Бібліогр.: арк. 407-448
1217474
  Ткач Т. Психологічні засади нових форм освіти дорослих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 105-109. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В сучасному світі надзвичайно гостро постають проблеми розвитку людини незалежно від її віку та статусу і протя- гом усього її життя. Останніми роками вченими було виявлено, що з віком інтелектуальні здібності людини не тільки не послабляються, а ...
1217475
  Мась Н.М. Психологічні засади особистісно-орієнтованого навчання майбутніх психологів на основі компетентного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 107-110. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається модель підготовки майбутнього компетентного психолога з урахуванням найбільш повного розкриття потенційних можливостей особистості In the article the model of training of competent future psychologist is examined taking into ...
1217476
  Макаренко Л.П. Психологічні засади політичного лідерства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 125-136
1217477
  Тичина Д.М. Психологічні засади попередження корисливої злочинності неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 127-136.
1217478
  Сафін О. Психологічні засади протидії тероризму в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються проблеми створення необхідних психологічних засад протидії тероризму в Україні. Пропонуються першочергові заходи у обраному напрямку. Discussed the problems of creation the psychological basises of counteraction to terrorism in Ukraine. ...
1217479
  Бойко-Бузиль Психологічні засади професійного та особистісного становлення керівників органів і підрозділів МВС України : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.06 / Бойко-Бузиль Юлія Юріївна ; М-во внутр. справ, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 53 назви
1217480
  Боднар В.Є. Психологічні засади профілактики насильства в сім"ї // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 223-230.
1217481
   Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу : посібник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; за ред. Е.О. Помиткіна. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-171 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-250-6
1217482
  Чорна О.М. Психологічні засади розвитку фантазії у молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Чорна Олена Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1217483
  Швалб Ю.М. Психологічні засади соціального благополуччя особистості в зрілому віці // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 314-331. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 47). – ISSN 2072-4772
1217484
  Дембицька Н. Психологічні засади становлення суб"єктності студентів у відносинах власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-10. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується зміст та основні психологічні чинники становлення суб"єктності особистості у відносинах власності. За результатами емпіричного дослідження показано тенденції перебігу цього процесу у студентів. The content and main determinants ...
1217485
  Антоненко Т.Л. Психологічні засади становлення ціннісно-смислової сфери особистості майбутнього фахівця : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Антоненко Тетяна Леонардівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 41 с. – Бібліогр.: 61 назва
1217486
  Подоляк Л.Г. Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 129-155. – ISBN 978-966-8019-00-8
1217487
  Товканець О.С. Психологічні засади управлінської культури педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 246-250 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1217488
  Закревська О.С. Психологічні засоби впливу у соціальній рекламі, спрямовані на профілактику побутового насильства // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 219-222
1217489
  Лозинський О.М. Психологічні засоби політичної корупції у формуванні феодальних відносин та абсолютизму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 242-252. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1217490
  Камінська О.В. Психологічні засоби профілактики та корекції Інтернет-залежності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 375-379. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1217491
  Плохіх В. Психологічні захисти в організації часової перспективи студентів в умовах COVID-обмежень / В. Плохіх, Л. Супонєва // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2021. – № 3 (188). – С. 12-21. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті досліджено особливості зв"язку самооцінки жадібності людини та її оцінки в інших. Використано методи семантичного диференціалу, незавершених речень та методика дослідження семантичного простору поняття "жадібність". Досліджено 148 молодих ...
1217492
  Вишньовський В.В. Психологічні знання як необхідна складова професійної підготовки студентів технічних вишів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 59-68. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1217493
  Кузнєцова О.О. Психологічні і методичні особливості формування навичок самостійної підготовки з іноземної мови у ВНЗ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 8 (144). – С. 452-455
1217494
  Самойленко Л.О. Психологічні ідеї в логічних працях викладачів Університету Св. Володимира // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 114-116
1217495
  Богатирьова І.В. Психологічні ідеї в творчості С. Ф. Русової // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.17-20. – (Психологічні науки)
1217496
  Пухно С. Психологічні ідеї П.Д. Юркевича - представника вітчизняної філософсько-психологічноі думки XIX століття // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 6. – С. 119-129. – ISSN 2305-7459
1217497
  Самойленко Л.О. Психологічні ідеї у логічних концепціях О. Новицького та П. Авсенєва // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 104-105
1217498
  Безшейко В.Г. Психологічні інтервенції при посттравматичних стресових розладах із коморбідними психічними порушеннями з акцентом на покращення якості життя // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 7-10. – ISSN 2410-7484
1217499
  Максимова Н.Ю. Психологічні критерії екологічності сімейних стосунків // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 188-196. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1217500
   Психологічні критерії соціальної дезадаптації дитини : колективна монографія / Максимова Н.Ю. [та ін.] ; Національна Академія педагогічних наук України ; Ін-тут психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 192 с. – Бібліогр.: с. 185-191. – ISBN 978-966-644-166-2
1217501
  Дорожкін В.Р. Психологічні межі підлітків в залежності від домінуючої системи психологічних захистів: теоретичні основи / В.Р. Дорожкін, О.В. Савченко // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 6 (38). – С. 106-113. – ISSN 2414-0023
1217502
  Шестопалова К. Психологічні механізми взаємозв"язку антиципування та життєвої компетентності особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 120-128. – ISSN 1810-2131
1217503
  Сідоров О.О. Психологічні механізми взаємозв"язку суїцидальних тенденцій з рівнем самооцінки у студентському середовищі : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Сідоров Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 215 л. – Додатки: л. 196-215. – Бібліогр.: л. 170-195
1217504
  Сідоров О.О. Психологічні механізми взаємозв"язку суїцидальних тенденцій з рівнем самооцінки у студентському середовищі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Сідоров Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1217505
  Бігунов Д.О. Психологічні механізми виходу із конфліктних комунікативних ситуацій // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 33-40. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1217506
  Венедіктова Н.В. Психологічні механізми конструювання особистісних смислів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-119. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Репрезентовано результати попереднього дослідження, спрямованого на пошук психологічних механізмів конструювання особистісних смислів у системі значущих стосунків "Я-Сім"я-Дружба-Любов" і створення типології конструювання особистісних смислів. Як ...
1217507
  Кузнецова І.А. Психологічні механізми контролю знань // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 77-82. – ISSN 1995-0519
1217508
  Кудріна Т.С. Психологічні механізми мотивації досягнення / Т.С. Кудріна, О.Ю. Колесніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-142. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Стаття просвічена одній з найбільш досліджених складових мотиваційної сфери людини - мотивації досягнення. У центрі уваги авторів знаходяться такі поняття, як потреба в досягненнях, мотив досягнення та мотивація досягнення. Відображено психологічну ...
1217509
  Малкова Т.М. Психологічні механізми професійної маргіналізації співробітників органів внутрішніх справ // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.54-59
1217510
  Терлецька Л.Г. Психологічні механізми процесу самоаналізу : Монографія / Л.Г. Терлецька; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 240с. – ISBN 966-594-666-8
1217511
  Помилуйко В.Ю. Психологічні механізми розвитку ключових компетентностей у дорослому віці // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 225-230. – ISSN 2518-7503
1217512
  Дорофей С.В. Психологічні механізми розвитку творчої активності особистості // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 115-117
1217513
  Вівчарик Т.П. Психологічні механізми самореалізації жінки (на прикладі жіночої молоді, включеної у творчу професійну діяльність) : 19.00.01:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.психологічних наук / Вівчарик Т.П.; Чернівецький держ.ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2000. – 200л. – Бібліогр.: Л.167-186
1217514
  Вівчарик Т.П. Психологічні механізми самореалізації жінки. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Вівчарик Т.П.; КУ. – К., 2000. – 20л.
1217515
  Чухрій І.В. Психологічні механізми соціальної адаптації ветеранів антитерористичної операції об"єднаних сил з порушеннями функцій опорно-рухового апарату // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 178-186. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1217516
  Максимов М. Психологічні механізми сприймання музичних творів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 81-89.
1217517
  Венедіктова Н.В. Психологічні механізми суб"єктної взаємодії в системі "Я-Інший" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічні механізми та типологічні особливості суб"єктної взаємодії у системі "Я-Інший". Описано типи суб"єктної взаємодії, з"ясовані за допомогою оригінальної методики "Проективний малюнок ставлень особистості", і на їхній основі - ...
1217518
  Бех І.Д. Психологічні механізми сходження особистості до духовних цінностей // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 37-44
1217519
  Диса О.В. Психологічні механізми та чинники розвитку професійного мислення // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 43-51. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто особливості розвитку професійного мислення та застосовано суб"єктний підхід до пояснення цього процесу. Доведено, що на трудовому етапі професіогенезу відбувається процес смислоутворення, зумовлений зовнішніми та внутрішніми чинниками ...
1217520
  Шевчук Марина Володимирівна Психологічні механізми трансформації ціннісних орієнтацій студентської молоді : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Шевчук М.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 25 с.
1217521
  Шевчук Марина Володимирівна Психологічні механізми трансформації ціннісних орієнтацій студентської молоді : Дис. ...канд.психологічних наук:19.00.01 / Шевчук Марина Володимирівна; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 170л. – Бібліогр.:л.154-170
1217522
  Грись А.М. Психологічні механізми функціонування образу Я у осіб з різними типами характеру // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 22-30. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1217523
  Кунцевська А.В. Психологічні моделі інтраперсональних конфліктів (до проблеми інтраперсональних конфліктів у діяльності соціального працівника) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 99-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему внутрішніх суперечливих переживань фахівця в галузі соціальної роботи, а також існуючі психологічні моделі інтраперсональних конфліктів, їх типологію та специфіку.
1217524
  Федоришин О.Б. Психологічні моделі переконуючого впливу / О.Б. Федоришин, Н.Є. Борзих // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 130-136. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Досліджуються психологічні моделі переконуючого впливу. Аналізуються когнітивна, афективна та конотативна стадії переконуючого впливу, кожна модель описується певним типом впливу, який є домінуючим у моделі. Виділяються типи механізмів, які становлять ...
1217525
  Барко В.І. Психологічні можливості використання структурованого інтерв"ю з метою вивчення керівного персоналу Національної поліції України / В.І. Барко, В.П. Остапович // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 224-232. – ISSN 2072-8670
1217526
  Ковровський Ю.Г. Психологічні наслідки професійної діяльності персоналу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 46-50. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1217527
   Психологічні наслідки Чорнобиля. Соціальна допомога потерпілим. – Київ; Сан-Франциско : Light Press, 2005. – 238с. – ISBN 966-96338-2-6
1217528
   Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : КиМУ
Вип. 9. – 2016. – 226 с. – Цей збірник є правонаступником "Вісника Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки".- Резюме укр., рос., англ. мовами
1217529
   Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Н.Д. Абрамян, П.П. Горностай [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2522-4093
Вип. (1) 10. – 2017. – 270 с. – Цей збірник є правонаступником "Вісника Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки".- Резюме укр., рос., англ. мовами
1217530
   Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2522-4093
Вип. 1 (11). – 2018. – 320 с. – Цей збірник є правонаступником "Вісника Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки"
1217531
   Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2522-4093
Вип. 2 (12). – 2018. – 320 с. – Цей збірник є правонаступником "Вісника Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки"
1217532
  Матвєєв А. Психологічні операції, як метод ведення інформаційних війн у сучасній світовій політиці // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 126-127
1217533
  Макеєва Ірина Психологічні основи використання технічних засобів навчання майбутніх бібліотекарів // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 2. – С. 73-77
1217534
  Антоненко Т.Л. Психологічні основи впливу ціннісно-смислової сфери на професійне становлення майбутнього фахівця // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С.26-35
1217535
  Піонтковська Д.В. Психологічні основи гармонізаціі розвитку національноі ідентичності у студентів // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – С. 118-124. – ISBN 978-617-601-117-0


  Обгрунтовується зміст і структура програми розвитку національної ідентичності у студентів вищих навчальних закладів. Розкрито сутність і структурну будову національної ідентичності особистості. Розроблені автором тренінгові методики розвитку ...
1217536
  Льовочкіна А.М. Психологічні основи екологічного рху // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – С. 232-241. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 36). – ISSN 2072-4772
1217537
  Дембицька Н.М. Психологічні основи економічної соціалізації школярів : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Дембицька Наталія Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 46 с. – Бібліогр.: 59 назв
1217538
  Дзвінчук Д.І. Психологічні основи ефетивного управління : Навч. посібник / Д.І. Дзвінчук. – Київ, 2000. – 280c. – ISBN 966-7317-48-X
1217539
  Клопота Є.А. Психологічні основи інтеграції в суспільство осіб з вадами зору : монографія / Є.А. Клопота. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-381. – ISBN 978-966-599-485-5
1217540
  Рєзнік Я.Б. Психологічні основи навчального процесу / Проф. Я.Б. Рєзнік док. пед. наук. – [Харків] : Радянська школа, 1940. – 140 с.
1217541
  Сітак І.В. Психологічні основи навчання дифереціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 235-241. – ISSN 2519-2361
1217542
  Побірченко Н.А. Психологічні основи навчання математики в початкових класах / Н.А. Побірченко. – К., 1985. – 65с.
1217543
  Янів В.М. Психологічні основи окциденталізму // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 343-356. – ISBN 978-966-1513-01-2
1217544
  Булах Ірина Сергіївна Психологічні основи особистісного зростання підлітків : Автореф. дис. ... доктора психол. наук: 19.00.07 / Булах І.С.; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2004. – 44с. – Бібліогр.: 4 назв.
1217545
  Креденцер О.В. Психологічні основи підприємницької активності персоналу освітніх організацій : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.10 / Креденцер Оксана Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 35 назв
1217546
  Іванова Н. Психологічні основи професійної підготовки фахівців
1217547
  Іванова Н. Психологічні основи професійної підготовки фахівців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються ретроспективні аспекти проблеми психологічних основ професійної підготовки особистості. Наводяться основні етапи дослідження цієї проблематики, визначається поняття та зміст психологічних засад підготовки фахівців. Раскрываются ...
1217548
  Шпак М.М. Психологічні основи розвитку емоційного інтелекту молодших школярів : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Шпак Марія Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 560 арк. – Додатки: арк. 457-560. – Бібліогр.: арк. 397-456
1217549
  Шпак М.М. Психологічні основи розвитку емоційного інтелекту молодших школярів : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Шпак Марія Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 51 назва
1217550
  Цимбал С.В. Психологічні основи сприймання аудіотекстів студентами немовних вузів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 136-140. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 4 (28))
1217551
  Заболотна В.О. Психологічні основи управління персоналом : навч. посібник / Заболотна В.О. – Київ : Гнозис, 2010. – 248 с. – Бібліогр.: с. 242-246. – (Серія "Навчальний посібник XXI століття"). – ISBN 978-966-8840-86-9
1217552
  Бевзюк І.М. Психологічні основи формування комунікативної компетентності прокурора : монографія / І.М. Бевзюк. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-222. – ISBN 978-617-7220-81-6
1217553
  Нестеренко Л. Психологічні основи формування лідерських рис керівнгика - державного службовця // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.386-392
1217554
  Оніщенко Н. Психологічні особливості "виходу з війни" / Н. Оніщенко, В. Тімченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 20-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціально-психологічні особливості повернення до мирного життя радянських солдат і офіцерів - ветеранів Другої світової та Афганської війн, а також учасників локальних військових конфліктів та збройних сутичок, що мали місце на теренах ...
1217555
  Гріньова О.М. Психологічні особливості авторського життєвого вибору в юнацькому віці // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 43-51. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1217556
  Корольчук М.С. Психологічні особливості адаптації іноземних студентів до освітнього середовища / М.С. Корольчук, В.М. Корольчук // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 38-39. – ISBN 978-966-629-858-7
1217557
  Камінська О.В. Психологічні особливості адаптації першокурсників до умов навчання у закладах вищої освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (21). – С. 44-53. – ISBN 978-966-7359-77-5
1217558
  Шикер Л.В. Психологічні особливості активізації особистісного саморозвитку вчителів в умовах неформальної освіти : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Шикер Лариса Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1217559
  Соснюк О.П. Психологічні особливості активності користувачів соціальних медіа / О.П. Соснюк, І.В. Остапенко // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 160-181. – ISSN 2520-6265
1217560
  Корнійчук В. Психологічні особливості акторської діяльності Марії Заньковецької // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 207-214. – ISBN 966-7170-47-0
1217561
  Данилюк І.В. Психологічні особливості акультурації як макрорівня соціалізації / І.В. Данилюк, А.О. Курапов // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 72-76. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1217562
  Євланова Е.М. Психологічні особливості атрибутивно-стильової детермінації життєстійкості особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Євланова Еліна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1217563
  Закашанська Н.Ю. Психологічні особливості бренд-комунікації // Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (29 жовт. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – С. 235-237
1217564
  Ступницька О.І. Психологічні особливості взаємодії користувачів у віртуальних соціальних мережах, інтернет адикцiя, її симптоми та виявлення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 195-203. – ISSN 2524-0056
1217565
  Зінченко В.А. Психологічні особливості взаємодій туристичних фірм і споживачів туристичних послуг // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 53-58. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
1217566
  Фурман В.В. Психологічні особливості взаємозв"язку емоційного інтелекту та креативності студента // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 99-114. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2522-9931
1217567
  Дар"ялова Н. Психологічні особливості віртуального спілкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-45. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми віртуального спілкування. Проаналізовано психологічні особливості, які впливають на процес спілкування в інтернет-мережі. Представлено головні підходи до дослідження віртуального спілкування в ...
1217568
  Іванашко О. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів студентів у процесі первинної професіоналізації // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 4-14. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437


  У статті здійснено психологічний аналіз особливостей прояву внутрішньоособистісних конфліктів у студентів в процесі первинної професіоналізації.
1217569
  Волошко Н.І. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у хворих на артеріальну гіпертензію : монографія / Н.І. Волошко ; Академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2009. – 193 с. – ISBN 978-966-675-575-2
1217570
  Ануфрієва О.В. Психологічні особливості впливу засобів масової інформації на структуру ціннісних орієнтацій студенської молоді : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Ануфрієва О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
1217571
  Ануфрієва О.В. Психологічні особливості впливу засобів масової інформації на структуру ціннісних орієнтацій студентської молоді : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. / Ануфрієва О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 200 л. + Додатки: л. 162-178. – Бібліогр.: л. 179-200
1217572
  Підмайстерець В.Р. Психологічні особливості впливу кольору на споживача // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 180-182. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1217573
  Андрущенко І.Г. Психологічні особливості впливу копінг-стратегій на саморозвиток особистості юнацького віку // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 4-8. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
1217574
  Калька Н.М. Психологічні особливості впливу чинників професійного середовища на здоров"я педагога // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 285-295. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1217575
  Данилюк І.В. Психологічні особливості гармонізації етнічної самосвідомості українців / І.В. Данилюк, В.В. Гресько // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 122-132. – ISSN 2411-1449
1217576
  Палій В.С. Психологічні особливості гендерної поведінки осіб раннього підліткового віку / В.С. Палій, А.О. Гранкіна // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 7, Т. 1. – С. 76-83 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2410-1249
1217577
  Зубцов Д.Е. Психологічні особливості депресії у розлучених жінок : монографія / Д.Е. Зубцов. – Київ : Слово, 2015. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-199. – ISBN 078-966-194-232-4
1217578
  Васильєв С. Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів в процесі соціалізації / С. Васильєв, А. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-20. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Розглядаються психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій в процесі соціалізації в умовах навчання в вищому навчальному закладі. Актуалізується визначення смислових пріоритетів як результату рефлексії ціннісно-смислової сфери і ...
1217579
  Васильєв С.П. Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів вищих військових навчальних закладів в контексті розвитку їх психічної саморегуляції / С.П. Васильєв, А.О. Андрущенко // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 1 (32). – С. 174-178
1217580
  Лук"яненко Т.Н. Психологічні особливості дискордантної амбівалентності особистості :(шизоїдні, депресивні, істеричні) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.26-28
1217581
  Назар М.М. Психологічні особливості дистанційної освіти за допомогою інтеренту // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 124-132
1217582
  Свіденська Г. Психологічні особливості дитячо-батьківських взаємовідносин у прийомній сім"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-69. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті розглядається проблема соціалізації дітей-сиріт у прийомних сім"ях. Доведено емпіричним шляхом, що почуття прихильності є основою дитячо-батьківських взаємин у прийомній сім"ї. Обґрунтовується, що ефективність соціального супроводу забезпечить ...
1217583
  Сайко Х. Психологічні особливості дітей з гіперактивністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-47. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті виділено та проаналізовано психологічні особливості дітей з діагнозом "гіперактивність". The article highlighted and analyzed the psychological characteristics of children diagnosed as "hyperactivity".
1217584
  Жестерьова О. Психологічні особливості дітей з літературною обдарованістю // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 257-259
1217585
  Вахоцька І.О. Психологічні особливості дітей з неповних сімей // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1217586
   Психологічні особливості дітей, переміщених із зони збройного конфлікту на південному сході України / Є.І. Степанова, Д.А. Базика, Н.С. Полька, В.А. Позниш, І.Є. Колпаков // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 17-22 : рис., фото. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-7477
1217587
  Тимошенко Ю.П. Психологічні особливості діяльності експерта-криміналіста // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 167-173.
1217588
  Скворчевська Є.Л. Психологічні особливості екзаменаційної тривожності у студентів-психологів // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 23-28. – (Серія "Психологія" ; вип. 69). – ISSN 2225-7756
1217589
  Новосядла О.М. Психологічні особливості економічної соціалізації школярів з малозабезпечених сімей : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Новосядла Олена Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1217590
  Трофімов А.Ю. Психологічні особливості емоційно-вольової сфери особистості залежно від професійної спрямованості (на прикладі професії актора) / А.Ю. Трофімов, Е.В. Загурська // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 264-277. – ISSN 2226-4078
1217591
  Лисенко Л.М. Психологічні особливості емоційного інтелекту студентів / Л.М. Лисенко, К.В. Костіна // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 160-171. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1217592
  Діомідова Н.Ю. Психологічні особливості емоційного інтелекту суб"єкта навчальної діяльності у вищій школі // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 61-72. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599
1217593
  Подляшаник В.В. Психологічні особливості емоційної стійкості співробітників митної служби : монографія / Василь Подляшаник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 126-137. – ISBN 978-966-600-566-6
1217594
  Фадєєва І.В. Психологічні особливості емпатії, емоційного вигорання й психічних станів дитячих хірургів і реабілітологів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 73-78
1217595
  Барашева Д. Психологічні особливості етнокультурної ідентифікації особистості в умовах полікультурного простору (на прикладі аналізу особливостей етнокультурної ідентифікації татар і росіян/українців севастопольського регіону) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено узагальнені результаті емпіричного компаративного дослідження особливостей етнокультурної ідентифікації та самоідентифікації представників татарської і російської/української груп севастопольського регіону; виявлено подібності, ...
1217596
  Предко В.В. Психологічні особливості етнонаціональної ідентичності особистості : дис. ... д-ра філософії у галузі психології : 053 ; 05 / Предко Вікторія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 381 арк. – Додатки : арк. 233-381. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 208-232
1217597
  Тунтуєв С.В. Психологічні особливості жінок, постраждалих від насильства в сім"ї // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.72-75. – ISSN 1817-3764
1217598
  Ткаченко Н. Психологічні особливості запам"ятовування // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 39-46. – Бібліогр.: Бібілогр: 18 назв. – ISSN 1682-2366
1217599
  Горлачов О.С. Психологічні особливості здійснення сурдоперекладу в навчальній діяльності та мікросоціумі осіб із вадами слуху // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 3/4, липень - грудень. – С. 146-153
1217600
  Шаллан І.В. Психологічні особливості і діагностика посттравматичних стресових станів жертв катастрофічних подій : Автореф. ... кандид. психолог. наук: 19.00.04 / Шаллан І.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 17 с.
1217601
  Шаллан Ірина Володимирівна Психологічні особливості і діагностика посттравматичних стресових станів жертв катастрофічних подій : Дис. ... наук.ступеня канд. психологічних наук: 19.00.04 / Шаллан Ірина Володимирівна; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 187л. – Бібліогр.: л.154-178
1217602
  Андрющенко М. Психологічні особливості і творення і сприйняття телевізійного контенту // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 47-51. – ISBN 978-966-01-0468-6
1217603
  Лобанова А.О. Психологічні особливості інтуїції особистості залежно від схильності до ризику : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Лобанова Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 214 арк. – Бібліогр.: арк. 182-214. – Бібліогр.: арк. 165-181
1217604
  Лобанова А.О. Психологічні особливості інтуїції особистості залежно від схильності до ризику : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Лобанова Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1217605
  Мілютіна К.Л. Психологічні особливості інформального варіанту трудової соціалізації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 98-102. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1217606
  Скрипаченко Т.В. Психологічні особливості інформаційного стресу // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 153-158. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4368
1217607
  Колосович О.С. Психологічні особливості командоутворення та командної взаємодії в середовищі закладу вищої освіти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 244-252. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1217608
  Дейниченко Л.М. Психологічні особливості комунікативної компетентності майбутніх психологів / Л.М. Дейниченко, Л.В. Степаненко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 86-94. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
1217609
  Умеренкова Н.Ф. Психологічні особливості комунікативної поведінки дружин у сім"ях комбатантів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Умеренкова Наталія Федорівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1217610
  Полякова В.І. Психологічні особливості комунікативної складової гендерної толерантності вчителів закладів середньої освіти // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 78-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-3190
1217611
  Чиркова Т.І. Психологічні особливості консультування міжетнічних подружніх пар : автреф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чиркова Тетяна Ігорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1217612
  Семенюк Надія Сергіївна Психологічні особливості конфліктів "робота - сім"я" та "сім"я - робота" у медиків офтальмологічного профілю // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 4 (46). – С. 44-54. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1217613
  Фрідман О.В. Психологічні особливості концептуалізації особистісного досвіду: індивідуально-типологічний підхід : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. / Фрідман О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1217614
  Фрідман О.В. Психологічні особливості концептуалізації особистісного досвіду: індивідуально - типологічний підхід : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Фрідман О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 289 л. + Додатки : л. 199-289. – Бібліогр.: л. 175-198
1217615
  Павлюк О.І. Психологічні особливості кризи професійного становлення молоді // Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колектив. монографія / А.С. Борисюк, Н.І. Зорій, М.П. Тимофієва, О.І. Павлюк, Л.А. та ін. Любіна. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 69-78. – ISBN 978-617-7611-78-2
1217616
  Ханецька Т.І. Психологічні особливості культури мовленнєвого спілкування в діяльності практичного психолога // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 131-136. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 4 (28))
1217617
  Рудська А.І. Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації соціальних проектів : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Рудська Антоніна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 241 л. – Додатки: л. 206-241. – Бібліогр.: л. 178-205
1217618
  Рудська А.І. Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації соціальних проектів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Рудська Антоніна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1217619
   Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги : монографія / [Мітлощ А.В. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 289, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 238-248. – ISBN 978-966-2633-42-9
1217620
  Приходько А.М. Психологічні особливості лікарів і та пацієнтів центрів планування сім"ї та медичної генетики як передумова формування ефективної взаємодії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 135-150. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1217621
  Бабій О.І. Психологічні особливості локусу контролю та суб"єктивого благополуччя осіб із вираженими показниками особистісної безпеки/небезпеки // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (42). – С. 7-14. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1217622
  Федосова Г.Л. Психологічні особливості любовної адикції та шляхи її подолання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; ред.: С.Д. Максименко, З.Г. Кісарчук ; редкол.: Чепелєва Н.В., Боришевський М.Й., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ, 2008. – С. 145-161. – (Консультативна психологія і психотерапія ; т. 3, вип. 5). – ISBN 978-966-2213-07-2
1217623
  Боровик Л.В. Психологічні особливості людей дорослого віку у контексті вивчення англійської мови / Л.В. Боровик, І.О. Басараба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 167-174. – ISSN 2524-0056
1217624
  Василишин Б. Психологічні особливості маніпуляційного впливу мас-медіа на суспільство // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 120-124
1217625
  Шиковець С. Психологічні особливості ментальності представників регіональних спільнот України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 116-120. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті міститься методологічне обґрунтування та досвід практичного дослідження поля ментальності представників регіональних спільнот України. Предмет дослідження обумовлює його особливу актуальність, адже з-поміж сукупності психологічних особливостей ...
1217626
  Городенко Л.М. Психологічні особливості мережевої комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 20-23


  У статті розглянуто психологічні особливості мережевої комунікації, систематизовано психологічні проблеми, що супроводжують мережеве спілкування. The article deals with the psychological characteristics of the network communications, and systematises ...
1217627
  Кайріс О.Д. Психологічні особливості міжособистісних відносин студентів вищих навчальних закладів з досвідом шкільного булінгу / О.Д. Кайріс, А.С. Самойленко // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1 : Психологія. – C. 26-29. – ISSN 2078-1687
1217628
  Дубровинський Г.Р. Психологічні особливості міжособистісної взаємодії курсантів вищих військових навчальних закладів / Г.Р. Дубровинський, М.Ю. Куцик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 210-216


  У статті розглядаються основні тенденції конфліктності та причини конфліктів, що виникають у курсантському середовищі, особливості підготовки курсантів у ВВНЗ України, рекомендації командному складу, НПП щодо подолання конфліктних ситуацій в навчальних ...
1217629
  Клименко І.В. Психологічні особливості молодіжних аудиторій різних телевізійних шоу / І.В. Клименко, Д.Ж. Ідоятова // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 40-49
1217630
  Чижма Д. Психологічні особливості мотивації досягнення та цілеспрямованості як структурних компонентів особистісної саморегуляції // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 128-131
1217631
  Спиця-Оріщенко Психологічні особливості мотивації професійного самовизначення учнів 9-х класів на допрофільному рівні навчання // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 99-120 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2707-0409
1217632
  Тонконог О.С. Психологічні особливості мотивації споживачів на ринку послуг фітнес-закладів // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 176-178. – ISBN 978-617-696-385-1
1217633
  Юдіна А.В. Психологічні особливості мотивації успіху у працівників виробничих колективів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Юдіна Аліна Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1217634
  Гупаловська В. Психологічні особливості мотиваційного інтелекту / В. Гупаловська, Н. Левус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Розглянуто особливості особистості з різним рівнем мотиваційного інтелекту. Доводиться, що особистісна структура може по-різному впливати на прояви мотивації. Особа, котра характеризується високим рівнем мотиваційного інтелекту, використовує усі ...
1217635
  Волобуєва О.Ф. Психологічні особливості навчання аудіюванню персоналу Державної прикордонної служби України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 79-83. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню психологічних особливостей навчання аудіювання персоналу Державної прикордонної служби України, який спілкується іноземною мовою при виконанні професійних завдань в особливих умовах діяльності. Навчання аудіювання ...
1217636
  Костюк О.В. Психологічні особливості невротизації майбутніх лікарів в умовах трилінгвізму : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Костюк Олена Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
1217637
  Гуцол С.Ю. Психологічні особливості неоміфологічного наративу як чинника політичної культури сучасного суспільства // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – С. 12-21. – ISBN 978-966-8063-99-62
1217638
  Мартинюк В.М. Психологічні особливості об"єктивації емоційних феноменів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 107-115. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Емоційний феномен розглядається через аналіз взаємозв"язку двох його складових - об"єкта емоції та емоційного переживання. Визначеність та усвідомленість об"єкта емоційного переживання впливають на якість та динаміку емоційних проявів людини. ...
1217639
  Федько О.О. Психологічні особливості обдарованості майбутніх фахівців економічного профілю : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Федько Олександр Олександрович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1217640
  Кравчук С.Л. Психологічні особливості образи як негативної емоції особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальну та недостатньо розроблену проблему - психологічні особливості образи як негативної емоції особистості. Наведено результати дослідження особливостей зв"язку образи особистості з її індивідуально-психологічними характеристиками. The ...
1217641
  Карамушка Л.М. Психологічні особливості опру змінам персоналом вищої школи / Л.М. Карамушка, О.С. Толков // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 2. – С. 35-42
1217642
  Терещенко А.М. Психологічні особливості оптимізму у фахівців соціономічних професій // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 400-407. – ISSN 2219-2654
1217643
  Баринова Л.Я. Психологічні особливості організації життя сучасними моряками як основа їх психологічного здоров"я // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (50). – С. 9-19 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2707-0409
1217644
  Підчасов Є.В. Психологічні особливості організації навчання при застосуванні технологій дистанційного навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 42-47. – ISBN 978-966-285-311-7
1217645
  Баранюк Н.І. Психологічні особливості організаційної культури в правоохоронних органах // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 229-233. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1217646
   Психологічні особливості організованих злочинних об"єднань : (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності) Науково-практичний посібник. – Київ : НАВСУ, 2002. – 436с. – ISBN 966-7474-59-3


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1217647
  Бондарчук О. Психологічні особливості орієнтації учнів підліткового віку на лідерство залежно від типу закладу загальної середньої освіти / О. Бондарчук, І. Пустовалов
1217648
  Бондарчук О. Психологічні особливості орієнтації учнів підліткового віку на лідерство залежно від типу закладу загальної середньої освіти / О. Бондарчук, І. Пустовалов // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 4 (21). – С. 7-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2411-3190
1217649
  Гірняк А.Н. Психологічні особливості освітньої взаємодії осіб з різними суб"єктними характеристиками // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 3 (35). – С. 45-55. – ISSN 2414-0023


  У статті з міждисциплінарних позицій обґрунтовуються особливості налагодження та перебігу освітньої взаємодії в осіб з різними суб"єктними характеристиками. Автором доводяться доволі істотні відмінності перебігу розвивальних взаємин між суб"єктами ...
1217650
  Ізвєкова О.Ю. Психологічні особливості осіб з респіраторними психосоматичними розладами та їх психокорекція // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 63-73. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2707-0409
1217651
  Морозова В. Психологічні особливості осіб із межовим розладом особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 47-51. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Подано результати емпіричного дослідження психологічних особливостей осіб із ознаками межового розладу особистості. Доведено, що емоційна лабільність (нестійкість емоцій), імпульсивність та самоушкоджувальна поведінка є важливими діагностичними ...
1217652
  Воврик А. Психологічні особливості особистісно-орієнтованого навчання в початковій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.469-474. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1217653
  Бульчик Т.І. Психологічні особливості особистісного та сімейного функціонування учасників АТО / Т.І. Бульчик, М.І. Мушкевич // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 31-36. – ISSN 2518-7503
1217654
  Топоркова І.В. Психологічні особливості особистості засуджених // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 176-183 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2310-4368
1217655
  Гончарова І. Психологічні особливості особистості засуджених / І. Гончарова, М. Садова // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 267-172. – ISBN 978-617-7768-14-1
1217656
  Кравчук С.Л. Психологічні особливості особистості, схильної до використання агресії як захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 86-88. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальну та недостатньо розроблену проблему - психологічні особливості захисної функції агресії. Наведено результати дослідження особливостей прийняття особистістю власної агресії як захисту залежно від її індивідуально-психологічних ...
1217657
  Новікова Ж.М. Психологічні особливості особистості, яка є членом деструктивних релігійних рухів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 27-30. – (Серія "Психологія" ; вип. 8). – ISSN 2415-7384
1217658
  Арамєдова А.І. Психологічні особливості оцінки жінками, хворими на параноїдальну шизофренію, відносин зі своїми дітьми : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Арамєдова Айгозель Ілжанівна ; Київ. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1217659
  Авраменко О.І. Психологічні особливості п"ятикласників / О.І. Авраменко ; М-во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ : Радянська школа, 1958. – 48 с.
1217660
  Коломієць-Левчук Психологічні особливості перебігу міжособистісних конфліктів в державних та недержавних організаціях : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Коломієць-Левчук А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 188 л. – Додатки: л. 164-188. – Бібліогр.: л.149-163
1217661
  Коломієць-Левчук Психологічні особливості перебігу міжособистісних конфліктів в державних та недержавних організаціях : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 - соціальна психологія, психологія соціальної роботи / Коломієць-Левчук А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22 с. – Бібліогр. : 4 назв.
1217662
  Кравченко К.О. Психологічні особливості переживання льотчиками втрати бойових товарищів при проведенні антитерористичної операції (АТО) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 59-69. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1217663
  Дячок О.В. Психологічні особливості переживання самотності підлітками в умовах освітньої соціалізації : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Дячок Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 269 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 177-208 арк.
1217664
  Дячок О.В. Психологічні особливості переживання самотності підлітками в умовах освітньої соціалізації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Дячок Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1217665
  Стеценко А.І. Психологічні особливості переживання фрустрації майбутніми психологами : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Стеценко Алла Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1217666
  Клименко Л.В. Психологічні особливості перекладу метафор у юридичному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 103, Літ.: 10 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Досліджено два типи метафор у французькому юридичному дискурсі - концептуальні та поетичні, а також розглянуто психолінгвістичні особливості їхнього перекладу.
1217667
  Данилюк І.В. Психологічні особливості періоду " відкритої кризи" в контексті психологічної науки / І.В. Данилюк, Д.І. Ларін // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 100-108. – ISBN 978-617-689-193-2
1217668
  Ульянова Г.В. Психологічні особливості плагіату та його зв’язок з творчими здібностями особистості // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 9 (162). – P. 88-93. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1217669
  Хавула Р. Психологічні особливості подружньої сумісності // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 258-268. – ISBN 978-966-2763-39-3


  У статті висвітлюється проблема подружньої сумісності. Аналізуються психологічні аспекти подружньої сумісності та провідні дослідження психологів у цій сфері. Вивчається вплив особливостей темпераменту і інших чинників на сумісність подружжя.
1217670
  Клименко І.В. Психологічні особливості презентації та сприймання материнських образів у рекламі / І.В. Клименко, А.І. Лохмачова // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 60-71. – ISSN 2520-6265
1217671
  Ходаківський Ю.С. Психологічні особливості при хронічному больовому синдромі внаслідок захворювань опорно-рухового апарату // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 41-46. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2308-6300
1217672
  Лефтеров В. Психологічні особливості проведення масових заходів на сучасних спортивних спорудах / В. Лефтеров, О. Сервачак, Алексенцева-Тімченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Присвячена психологічним аспектам проведення масових заходів на сучасних спортивних спорудах. На підставі аналізу сучасної практики організації та проведення європейських та світових чемпіонатів з футболу визначено психологічні особливості проведення ...
1217673
  Олександренко К. Психологічні особливості програми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 16-20. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати дослідження психологічних особливостей програми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців з міжнародних відносин. Основним завданням викладача іноземної мови з підготовки майбутніх фахівців з ...
1217674
  Чорний А.М. Психологічні особливості проєктування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Чорний Артем Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психол. ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1217675
  Крещук К.Ю. Психологічні особливості професійних стереотипів пожежних-рятувальників // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 109-120. – ISSN 2520-6265
1217676
  Мартинюк І.А. Психологічні особливості професійно орієнтованого читання сучасної студентської молоді у контексті самоосвітньої діяльності // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 5 (37). – С. 153-164. – ISSN 2414-0023
1217677
  Удод М.О. Психологічні особливості професійного відбору фахівців екстреної медичної допомоги та медицини катастроф : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 ; 05 / Удод Максим Олександрович ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1217678
  Корніяка О. Психологічні особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 227-235. – ISSN 2312-1246


  Аналізуються психологічні особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи.
1217679
  Ульяніч І.В. Психологічні особливості професійного становлення вчителів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 14-19
1217680
  Чміль Н.С. Психологічні особливості професійного становлення майбутніх священнослужителів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Чміль Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1217681
  Антіпов О. Психологічні особливості професійного становлення фахівців // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 67-67
1217682
  Скворцова Т.О. Психологічні особливості професійної діяльності адвоката // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-69. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
1217683
  Сидорова О. Психологічні особливості професійної діяльності спортсмена та їх роль у процесі соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-92. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статі розглядаються деякі особливості професійної соціалізації спортсменів, а також роль масового спорту в процесі соціалізації у сучасному суспільстві. Мотивація досягнення розглядається як найважливіший фактор соціалізації та самоствердження ...
1217684
  Маршалок С.І. Психологічні особливості професійної діяльності фахівців юридичної сфери // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 179-187. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1217685
  Савчук З. Психологічні особливості професійної ідентичності майбутнього психолога в аспекті його професіоналізації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 175-184. – ISSN 2312-5993
1217686
  Карамушка Т.В. Психологічні особливості професійної кар"єри аспірантів // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 55-56. – ISBN 978-966-629-858-7
1217687
  Кученко Н. Психологічні особливості професійної мотивації студентів спеціальності психології // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 278-280
1217688
  Возняк Л.С. Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управліньскої діяльності : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Возняк Л.С.; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – 192 л. – Бібліогр.: л. 164-181
1217689
  Баклицький І. Психологічні особливості професійної підготовки студентів-психологів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 203-214. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1217690
  Мяленко В.В. Психологічні особливості професійної самореалізації сучасних українців // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 171-180. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1217691
  Шломін О.Ю. Психологічні особливості професіогенезу працівників підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Шломін Олександр Юрійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1217692
  Ковальська Н.Л. Психологічні особливості профілактичної діяльності кримінальної міліції у справах неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 234-240.
1217693
  Макаренко Н.Г. Психологічні особливості процесів адаптації та дезадаптації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  У статті розглядається процес адаптації та її різновиди - біологічна, психічна та соціальна адаптація, їх взаємовплив. Визначається ступінь норми у проходженні адаптаційних процесів, розглядається специфіка нормальної та відхиленої адаптації. ...
1217694
  Клочко Т.П. Психологічні особливості процесу соціалізації студентів-гумористів (КВН-щиків) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 185-187
1217695
  Данилюк І.В. Психологічні особливості прояву етнічної толерантності української молоді / І.В. Данилюк, В.В. Гресько // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – С. 70-80. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1217696
  Мелоян А. Психологічні особливості прояву інтернет-залежності в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-58. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті проведений теоретичний аналіз та експериментальне дослідження, що розкривають психологічні особливості прояву інтернет-залежності в юнацькому віці. Автором виділенні деякі фактори, що негативно впливають на прояв психологічної автономії від ...
1217697
  Кожанова М. Психологічні особливості прояву когнітивних конфліктів у процесі професійного самовизначення лікарів-хірургів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-49. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу висвітлити особливості вирішення внутрішньо-особистісних конфліктів, особистісно-професійних деформацій в процесі професійного самовизначення лікарів-хірургів. Основна увага зосереджена на причинах емоційного вигорання, ...
1217698
  Шинкарюк А.І. Психологічні особливості прояву реалізму в образотворчій діяльності Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 109-110. – ISSN 1810-2131
1217699
  Дубчак Г. Психологічні особливості прояву стресостійкості студентів на різних етапах навчання у ВНЗ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 97-99


  Представлено результати емпіричного дослідження психологічних особливостей стресових реакцій, які проявляються в навчальній діяльності сучасних українських студентів. Визначено спільні та відмінні особливості стресостійкості сучасних студентів перших ...
1217700
  Кузнєцова О. Психологічні особливості реалізації суспiльно-комунiкативного мовного наміру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-37. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає психологічні особливості реалізації суспiльно-комунiкативного мовного наміру на неспеціальних факультетах, механізми мовотворення з позицій діяльного підходу. В статье рассматриваются психологически особенности реализации ...
1217701
  Косьянова О. Психологічні особливості регуляції діяльності та соціально-психологічної адаптації у менеджерів з різним рівнем невротизації / О. Косьянова, О. Радченко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 1 (190). – С. 13-21. – (Психологія. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1217702
  Савелюк Н. Психологічні особливості релігійної соціалізації особистості: вікові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 64-67. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Теоретично аналізуються поняття "соціалізація" та "релігійна соціалізація"; розкриваються соціологічний, психологічний, педагогічний підходи як базові наукові контексти розгляду; порівнюється роль основних агентів релігійної соціалізації - батьків, ...
1217703
  Балашов Е.М. Психологічні особливості рефлексії в навчальній діяльності студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – C. 26-44. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 1). – ISSN 2072-4772
1217704
  Бажанюк В.С. Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми : монографія / [Бажанюк В.С., Шаповалов Б.Б., Камишин В.В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 228, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 126-142. – ISBN 978-966-2633-47-4
1217705
  Чекстере О.Ю. Психологічні особливості розвитку децентрації в сучасних умовах // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 102-108. – ISBN 978-966-189-359-6
1217706
  Ляшенко Л.В. Психологічні особливості розвитку довільної уваги молодших школярів у процесі навчання іноземної мови : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ляшенко Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1217707
  Науменко О.А. Психологічні особливості розвитку естетичної свідомості студентів соціономічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Науменко Оксана Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1217708
  Івкін В.М. Психологічні особливості розвитку іншомовної соціокультурної компетентності слухачів у системі післядипломної освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 149-154. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1217709
  Зеленська З.П. Психологічні особливості розвитку комунікативних умінь учнів основної школи у процесі засвоєння іншомовної лексики : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Зеленська Зоя Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 11 назв
1217710
  Розіна І.В. Психологічні особливості розвитку креативних форм мислення в підлітковому віці : автореф. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Розіна І.В.; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1217711
  Клак В.О. Психологічні особливості розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Клак Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 13 назв
1217712
  Березюк Т.П. Психологічні особливості розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Березюк Тетяна Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1217713
  Кльоц Л.А. Психологічні особливості розвитку професійної самосвідомості практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.70-74
1217714
  Варіна Г. Психологічні особливості розвитку саногенного потенціалу як чинника професійної стійкості особистості майбутнього психолога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 9-13. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі визначення особливостей саногенного потенціалу як чинника професійної стійкості особистості майбутнього психолога-практика. Актуальність проблеми, що вивчається, визначена умовами оптимізації індивідуальнопрофесійного становлення ...
1217715
  Варіна Г. Психологічні особливості розвитку саногенного потенціалу як чинника професійної стійкості особистості майбутнього психолога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 9-13. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі визначення особливостей саногенного потенціалу як чинника професійної стійкості особистості майбутнього психолога-практика. Актуальність проблеми, що вивчається, визначена умовами оптимізації індивідуальнопрофесійного становлення ...
1217716
  Періус Н.В. Психологічні особливості розвитку соціально-психологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Періус Надія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 207 арк. – Додатки: арк. 177-207. – Бібліогр.: арк. 151-176
1217717
  Періус Н.В. Психологічні особливості розвитку соціально-психологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Періус Надія Василівна ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1217718
  Карамушка М.І. Психологічні особливості розвитку соціально активної молоді : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Карамушка Маргарита Ігорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1217719
  Павлін Д.О. Психологічні особливості розвитку спонтанності особистості у віці ранньої дорослості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Павлін Дар"я Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1217720
  Павлін Д.О. Психологічні особливості розвитку спонтанності особистості у віці ранньої дорослості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Павлін Дар"я Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 238 арк. – Додатки: арк. 200-238. – Бібліогр.: арк. 180-199
1217721
  Траферсе Т. Психологічні особливості розуміння політичних завдань в умовах зміни цивілізаційної парадигми // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 86-97. – ISSN 2524-0137
1217722
  Шемелюк Ірина Михайлівна Психологічні особливості самоактуалізації осіб, хворих на неврастенію : Автореф. дис. ... канд. психол. наук:19.00.04 / Шемелюк І.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1217723
  Богач О.В. Психологічні особливості самоактуалізації студентів економічних спеціальностей // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 204-212. – ISSN 2309-8287
1217724
  Какуша Л. Психологічні особливості самовизначення україномовної та російськомовної молоді в етнічному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 61-65. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлене емпіричне дослідження психологічних особливостей самовизначення студентської молоді в етнічному просторі залежно від мовного фактору. Проаналізовано складові соціальної ідентичності та визначено місце етнонаціональної ідентичності ...
1217725
  Бараннік Валерій Анатолійович Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною та делінквентною поведінкою : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.01. / Бараннік В.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 263 л. – Бібліогр.: л. 173-191; Дод.: л. 192-263
1217726
  Бараннік Валерій Анатолійович Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною та делінквентною поведінкою : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Бараннік В.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1217727
  Гуцол С.Ю. Психологічні особливості самопроектування студентської молоді на прикладі "міфосюжету переходу" // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 39-46. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (44)). – ISSN 1683-3309
1217728
  Коропецька О.М. Психологічні особливості самореалізації людини у період середньої дорослості / О.М. Коропецька, Н.Б. Коропецька // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 170-177. – ISBN 978-617-689-193-2
1217729
  Пілецька Л.С. Психологічні особливості самореалізації особистості в умовах шлюбу // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 337-344. – ISSN 2219-2654
1217730
  Тесленко М.М. Психологічні особливості саморегуляції навчально-професійної діяльності студентів / М.М. Тесленко, Н.О. Юдина // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 118-127. – ISSN 2226-4078


  У статті проаналізовано теоретичні підходи до проблеми саморегуляції та ії структури, представлені результати емпіричного дослідження стилю саморегуляції навчально-професійної діяльності.
1217731
  Коваль С.М. Психологічні особливості саморегуляції особистості працівника підрозділу превентивної діяльності Національної поліції України : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Коваль Світлана Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1217732
  Власова О.І. Психологічні особливості самосвідомості та цінностей соціально обдарованих осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-86. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено аргументацію на основі аналізу емпіричних даних щодо тези про різний потенціал впливу розвитку соціальних й інтелектуальних здібностей на особистісне становлення студентів університету. На прикладі дослідження особливостей їхньої ...
1217733
  Продан О.О. Психологічні особливості самоусвідомлення особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Продан Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 247 арк. – Додатки : арк. 196-247. – Бібліогр.: арк. 175-195
1217734
  Продан О.О. Психологічні особливості самоусвідомлення особистості : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Продан Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1217735
  Трофімов Ю.Л. Психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій полезалежних/поленезалежних особливостей / Ю.Л. Трофімов, О.Б. Напрасна // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України; Компанія "СОЦИС". – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-11.
1217736
  Щербан Т.Д. Психологічні особливості сімейних криз неприйняття дитячої інвалідності / Т.Д. Щербан, А.Б. Качов // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 93-103. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
1217737
  Приходько І.І. Психологічні особливості службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України при проведенні Антитерористичної операції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-39. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито психологічні особливості службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України при проведенні антитерористичної операції. Надані практичні рекомендації для підвищення рівня морально-психологічного стану ...
1217738
  Остапович В.П. Психологічні особливості службової діяльності водія наряду реагування поліції охорони // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 364-378. – ISSN 2072-8670
1217739
  Кравчук С. Психологічні особливості сором"язливості // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-107.
1217740
  Бондарчук О. Психологічні особливості сором"язливості у дітей дошкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 10-14. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
1217741
  Лучинкіна А.І. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі : монографія / [Лучинкіна А.І., Мілютіна К.Г., Яншина Т.А. ; за заг. ред. А.І. Лучинкіної та Т.А. Яншиної] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 250, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті кат. картки. – Бібліогр.: с. 236-242. – ISBN 978-966-2633-48-1
1217742
  Токарева Н. Психологічні особливості соціалізації підлітків у соціокультурному контексті постмодернізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 128-133. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу характерних тенденцій соціалізації підлітків як необхідної передумови інтерналізації особистісного досвіду в умовах радикальних трансформацій сучасного суспільства. Окреслено соціокультурні концепти епохи постмодернізму, що ...
1217743
  Дейниченко Л. Психологічні особливості соціалізації підлітків, які навчаються в закладах інтернатного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-27. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розкриті проблеми соціалізації дітей в умовах інтернатного закладу, а також вплив цих умов депривації на психічний розвиток особистості підлітка. Експериментальним дослідженням виявлено, що підліткам з інтернатів властиві такі показники, як ...
1217744
  Абдюкова Н.В. Психологічні особливості соціалізації сучасного підлітка : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Абдюкова Надія Володимирівна ; Прикарпат.ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – 264 л. – Бібліогр.: с. 212-227
1217745
  Сень Г.П. Психологічні особливості соціальної підтримки як феномена особистісно-ситуаційної взаємодії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 146-152. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1217746
  Скрипко Л.В. Психологічні особливості спілкування майбутніх офіцерів // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.45-46
1217747
  Некіпєлова А.І. Психологічні особливості сприймання нетрадиційних видів реклами оптимістами та песимістами // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 175-180. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  Розглянуто основні підходи до розуміння поняття нетрадиційної реклами. Виділено теоретичні основи сприймання нетрадиційних видів реклами оптимістами та песимістами. На основі даних дослідження надано рекомендації щодо використання різних видів реклами.
1217748
  Станіславський Сергій Володимирович Психологічні особливості сприйняття сфер життєдіяльності хворими на незрощення губи та піднебіння юнацького віку : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.04 / Станіславський Сергій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 181л. + Додатки: л. 179 - 181. – Бібліогр.: л. 149 - 179
1217749
  Станіславський Сергій Володимирович Психологічні особливості сприйняття сфер життєдіяльності хворими на незрощення губи та піднебіння юнацького віку : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Станіславський С.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1217750
  Дячок О. Психологічні особливості сприйняття та переживання самотності підлітками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-55. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано підходи до визначення поняття "самотність". Розглядається проблема переживання самотності у підлітковому віці. Наводяться результати емпіричного дослідження переживання самотності підлітками, в результаті якого продемонстровано ...
1217751
  Волобуєва О.Ф. Психологічні особливості сприйняття та розуміння текстів іноземною мовою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються психологічні особливості сприйняття та розуміння текстів іноземною мовою суб"єктами навчання у вищому навчальному закладі. Визначено шляхи вдосконалення навчання іноземної мови в цьому аспекті. В статье анализируются ...
1217752
  Паршак О.І. Психологічні особливості ставлення до грошей персоналу комерційних організацій : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 / Паршак Олександр Іванович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1217753
  Караваєва В.А. Психологічні особливості ставлення людини до праці // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2014. – № 2 (6). – С. 70-75. – ISSN 2310-4368
1217754
  Карамушка Л.М. Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей / Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 99-105. – ISSN 2310-4368
1217755
  Гудима О.В. Психологічні особливості становлення вольових якостей студентів під час навчання у ВНЗ // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 29-31
1217756
  Швець В. Психологічні особливості становлення громадянської самореалізації майбутніх офіцерів запасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати психологічного дослідження становлення громадянської самореалізації майбутніх офіцерів запасу. The article provides results of psychology survey of development of civil self-realization of future reserve officers.
1217757
  Саврасов М.В. Психологічні особливості становлення креативності майбутнього педагога в процесі професійної підготовки // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 220-227. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1217758
  Гріньова О.М. Психологічні особливості становлення професійної лінії життєвого проекту особистості юнацького віку // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 12-16 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-4368
1217759
  Лавріненко В.А. Психологічні особливості становлення смислової сфери підлітків // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 59-75. – ISSN 2226-4078
1217760
  Гусєв І. Психологічні особливості стигматизації інакшості та її виявлення у процесі медіакомунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 16-21. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1217761
  Желізняк К.М. Психологічні особливості страхів дітей дошкільного віку // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 161-163
1217762
  Лобанова А.О. Психологічні особливості стресостійкості особистості (на прикладі професії вчителя) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 333-336
1217763
  Боднар А.Я. Психологічні особливості стресостійкості представників стресогенних професій (на прикладі працівників приватних охоронних структур) / А.Я. Боднар, Н.Г. Макаренко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – С. 49-56. – ISSN 1996-5931


  У статті проналізовано комплекс психологічних характеристик особистості, пов"язаних із стресостійкістю, та стресогенний характер професійної діяльності на прикладі працівників приватних охороних структур.
1217764
  Харченко А.О. Психологічні особливості структури травматичного емоційного досвіду демобілізованих учасників бойових дій в Україні з постстресовою психологічною дезадаптацією : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Харченко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1217765
  Сидорова О.С. Психологічні особливості структури цінностей спортсменів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 257-262
1217766
   Психологічні особливості студентів закладів вищої освіти / Т. Дерека, В. Ляшенко, В. Туманова, О. Гацко // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3 (62) : Психологія. – C. 7–15. – ISSN 2078-1687
1217767
  Степанков С.П. Психологічні особливості студентського віку і проблема виховання у вищій школі / С.П. Степанков, В.М. Цимбалістий // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 157-164
1217768
  Подоляк Л.Г. Психологічні особливості студентського самоврядування / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 123-128. – ISBN 978-966-8019-00-8
1217769
  Подоляк Л.Г. Психологічні особливості студентської групи та її структура / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 102-106. – ISBN 978-966-8019-00-8
1217770
  Луценко О.Л. Психологічні особливості студентської молоді, що має тютюнову залежність / О.Л. Луценко, О.Є. Габелкова, О.І. Петрік // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 49-54
1217771
  Іванюк Г. Психологічні особливості суб"єктивних семантичних полів майбутніх педагогів з різним типом професійної спрямованості / Г. Іванюк, І. Мельник, Є. Антипін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 257-268. – ISSN 2312-5993
1217772
  Камшеко К.І. Психологічні особливості суб"єктивного благополуччя осіб гомосексуальної орієнтації : дис. ... д-ра філософії у галузі психології : 053 ; 05 / Камшеко Катерина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 232 арк. – Додатки: арк. 178-232. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 163-178
1217773
  Нікітіна Ірина Всеволодівна Психологічні особливості суб"єктивного самовизначення особистості в період повноліття : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Нікітіна Ірина Всеволодівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 208л. – Бібліогр.:л.175-192
1217774
  Нікітіна І.В. Психологічні особливості суб"єктного самовизначення особливості в період повноліття : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Нікітіна І. В.; КУ. – К., 2000. – 18л.
1217775
  Тоба М.В. Психологічні особливості та засоби оптимізації політичного самовизначення старшокласників : науково-методичний посібник / Маріанна Тоба; Академія пед. наук України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-428-043-0
1217776
  Андрющенко М.Ю. Психологічні особливості творення і сприйняття телевізійного контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 81-87


  Статтю присвячено особливостям створення телевізійного контенту в умовах розвитку сучасного українського телебачення. The article is devoted to peculiarities of creation of television content in the conditions of the modern Ukrainian ...
1217777
   Психологічні особливості творення наукового тексту : методичні рекомендації / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. В.В. Андрієвської ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 216с. – ISBN 978-966-644-097-9
1217778
  Міщиха Л.П. Психологічні особливості творчої діяльності особистості у період пізньої дорослості // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 68-76. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  На основі інтегративно-особистісного підходу здійснено теоретичний аналіз творчих напрацювань особистості в пізній період її життя. Прослідковано "паралель" в описі творчої діяльності у період ранньої, середньої та пізньої дорослості. На ...
1217779
  Мельник М.Т. Психологічні особливості тривожних неповнолітніх, що знаходяться в місцях позбавлення волі // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 336-338
1217780
  Яковлева Н.Ю. Психологічні особливості тривожних розладів у хворих на отосклероз : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Яковлева Наталія Юріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
1217781
  Синєокий О. Психологічні особливості управління міжвідомчими СОГ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 72-80.
1217782
  Максименко Н.Л. Психологічні особливості управлінського потенціалу особистості IT- фахівця : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Максименко Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1217783
  Кочемировська О.О. Психологічні особливості уявлення та переживання насильства молодшими підлітками та юнаками (психосемантичний підхід) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кочемировська Олена Олексіївна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
1217784
  Дем"янишина С.В. Психологічні особливості формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності / С.В. Дем"янишина, Ю.І. Медвідь // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 105-109. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
1217785
  Горобець І.А. Психологічні особливості формування екологічно свідомої особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 22-31. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 10). – ISSN 2072-4772
1217786
  Цимбаленко О.О. Психологічні особливості формування здатності до комунікативної взаємодії у дітей з порушеннями спілкування : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Цимбаленко Олена Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв
1217787
  Ларін Д.І. Психологічні особливості формування індивідуальності практичного психолога в контексті професійної підготовки // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 25-27. – ISBN 978-613-8-33760-7
1217788
  Сіренко Т.А. Психологічні особливості формування інтимних відносин людини // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 172-173. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1217789
  Вітюк Н. Психологічні особливості формування комунікативної готовності майбутніх учителів // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.126-133. – ISBN 966-654-025-8
1217790
  Ягупов В.В. Психологічні особливості формування мовленнєвої діяльності курсантів у процесі навчання іноземній мові / В.В. Ягупов, Кузнецова, 0.0. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядаються психологічні особливості формування мовленнєвої діяльності студентів у процесі вивчення іноземної мови, звертається увага на активізацію їх навчально-пізнавальної діяльності.
1217791
  Пугачов Д.Л. Психологічні особливості формування образу "Я" комп"ютерно-залежними молодшими підлітками : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Пугачов Дмитро Леонідович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1217792
  Кельнер С.С. Психологічні особливості формування особистісної цілісності в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кельнер Світлана Семенівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1217793
  Баталіна Л.М. Психологічні особливості формування особистості в підлітків з інтелектуальною недостатністю // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 161-168. – ISBN 978-966-651-861-9


  В сатті розглядають психологічні особливості підлітків з розумовою відсталістю. Також в статті розглядаються основні підходи до проблеми розумової відсталості та її класифікації.
1217794
  Луцький А.І. Психологічні особливості формування правової культури на сучасному етапі державотворення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-62.
1217795
  Жук О.В. Психологічні особливості формування професійної свідомості студентів-медиків ВНЗ / О.В. Жук, О.А. Гульбс, Н.Ф. Меркулова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 87-98. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 27). – ISSN 2072-4772
1217796
  Павлюк О. Психологічні особливості формування самооцінки особистості у студентському віці // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Психологія. – С. 128-136. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1217797
  Єршова М. Психологічні особливості формування сексуальної культури підлітків // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 255-262. – ISBN 978-617-7768-17-2
1217798
  Педоренко В.М. Психологічні особливості формування суверенних моральних цінностей майбутніх психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Педоренко Валентина Миколаївна ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1217799
  Ковальовва І.М. Психологічні особливості хворих депресією непсихотичного рівня та їх значення для проведення лікувально-реабілітаційнихд заходів. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.04 / Ковальовва І.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 18л.
1217800
  Крайніков Е.В. Психологічні особливості хворих на ішемію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 163-168. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Дискутуються психологічні концепції походження та перебігу ішемічної хвороби серця на матеріалі зарубіжних та вітчизняних досліджень. Наводяться результати психологічного тестування 30 пацієнтів з інфарктом міокарда (ІМ) за допомогою опитувальника, ...
1217801
  Блохіна І.О. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців з управління навчальними закладами // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 82-85. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1217802
  Магдисюк Л.І. Психологічні особливості якості життя осіб з серцево-судинними захворюваннями // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 180-184. – ISSN 2518-7503
1217803
  Подоляк Л.Г. Психологічні особливості, характеристика студентського колективу / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 106-110. – ISBN 978-966-8019-00-8
1217804
  Лазаренко І. Психологічні передумови аналізу літературного твору // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 10-12


  У статті висвітлено літературознавчо-психологічні передумови художнього твору, обгрунтовано необхідність такого підходу, визначено, у якій мірі його складові цікавлять сучасну методичну науку і шкільну практику, намічено напрямки подальшого дослідження ...
1217805
  Парфанович Іванна Психологічні передумови девіантної поведінки дівчат // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.178-185. – ISSN 1810-2131
1217806
  Сафін О. Психологічні передумови дослідження професійного стресу в особливих умовах діяльності / О. Сафін, О. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 39-43. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817
1217807
  Швець Г.Д. Психологічні передумови звернення до художнього тексту в навчанні української мови як іноземної // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 152-162. – ISSN 2073-4379
1217808
   Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків : колект. монографія / [А.С. Борисюк та ін.] ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2016. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 245-263. – ISBN 978-617-7096-49-7
1217809
  Дубровинський Г.Р. Психологічні передумови конфліктів у педагогічній діяльності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 6 (37). – С. 207-213


  У статті розглядаються потенційно можливі конфліктні ситуації у педагогічній діяльності ВВНЗ та ВНЗ, які є психологічні передумови конфліктів на вибір стратегії поведінки студентів (курсантів) під час суперечностей в процесі навчальної діяльності.
1217810
  Борейчук І. Психологічні передумови ксенофобних реакцій // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 136-140
1217811
  Семененко Л.Л. Психологічні передумови лінгвістичної категоризації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 98-103


  Для розуміння ментальної моделі світу, вербалізованої в мові, необхідно детально розглянути категоризацію як лінгвокогнітивний процес, позаяк ця психічна операція є основою сприймання й впорядкування знань про дійсність. Саме внаслідок категоризації ...
1217812
  Ситченко А. Психологічні передумови розвивального навчання на уроках літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 5. – С.16-21. – Бібліогр.:21 пункт
1217813
  Горбунова Наталія Володимирівна Психологічні передумови та особливості розуміння старшими дошкільниками значення іносказань // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 163-169. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор статьи определяет психологические предпосылки понимания детьми старшего дошкольного возраста значения иносказаний, подчеркивая тесную взаимосвязь речи и мышления; рассматривает особенности формирования мыслительных операций в связи с пониманием ...
1217814
  Гальченко О.Ю. Психологічні передумови формування у студентів коледжів англомовної компетентності у професійно-орієнтованому письмі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 8-14. – ISSN 1817-8510
1217815
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 1. – 2001
1217816
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 3. – 2003
1217817
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 5. – 2004. – мова резюме англ., укр.. рос.
1217818
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 6. – 2004. – мова резюме англ., укр., рос.
1217819
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects / Волинський державний університет ім.Лесі Українки. – Луцьк, 2001-
Спеціальний випуск. – 2009
1217820
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк
Вип. 17. – 2011. – 287 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1217821
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк
Вип. 18. – 2011. – 303 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1217822
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 19. – 2012. – 289 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1217823
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 20. – 2012. – 301 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1217824
   Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 23. – 2014. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1217825
   Психологічні перспективи = Psychological prospects / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 24. – 2014. – 362 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1217826
   Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 25. – 2015. – 341 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1217827
   Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 26. – 2015. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1217828
  Андрієвська О.О. Психологічні підвалини порядку слів у реченні // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 36-37
1217829
  Барко В.І. Психологічні підходи до профілактики девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ / В.І. Барко, В.С. Лапчук // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 120-128. – ISSN 2414-4207
1217830
  Березюк Т.П. Психологічні підходи до формування професійної компетентності майбутніх менеджерів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 89-95. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1217831
  Костюк Г.С. Психологічні погляди В.Г. Белінського / Г.С. Костюк. – К., 1949. – 72с.
1217832
  Раєвський О.М. Психологічні погляди Г.В. Плеханова // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 36-40
1217833
  Крамар М. Психологічні погляди Тараса Шевченка // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 389-392. – ISBN 978-606-745-014-9


  "В багатій ідейній спадщині великого нашого національного українського поета, широта і вільність його асоціативного мислення є невід’ємною частиною його поетичної та художньої творчості. Вона охоплює різноманітні сторони соціального життя – літератури, ...
1217834
  Романовська Д. Психологічні поради батькам для збереження психічного здоров"я дітей в період // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 238-241. – ISBN 978-617-8016-45-6
1217835
  Липка А. Психологічні поради та рекомендації щодо активізації професійної відповідальності психологів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 139-146 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-2131
1217836
  Максименко Н. Психологічні предиктори діяльності ІТ-фахівців в умовах переходу організацій до дистанційної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 38-42. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено актуальній проблемі психологічного супроводу переходу офісних працівників до дистанційної роботи. Метою статті є визначення психологічних та соціально-демографічних детермінант діяльності фахівців керівних ланок в умовах переведення ...
1217837
  Маринюк Н. Психологічні причини виникнення та розвитку нервової анорексії (anorexianevrosa) у дівчат-підлітків // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 233-239
1217838
  Рудоміно-Дусятська Психологічні проблеми адаптації та розвитку особистості в міському середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-34. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто фактори та умови впливу міського середовища на розвиток особистості. Доведено, що характер такого впливу опосередкований змістом та структурою потреб людини.
1217839
  Іванченко М.Ю. Психологічні проблеми в дискурсі іміджу телебачення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 77-83


  Розглядаються психологічні проблеми творчості телемитців, роль темпераменту, вдачі, природже¬них та набутих властивостей творчої особистості у формуванні іміджу тележурналіста, ведучого, диктора телебачення. It is analyzed the psychological problems ...
1217840
  Альоша О. Психологічні проблеми інноваційних форм інклюзивної та дистанційної освіти в Україні // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 40-48. – ISSN 2415-8143
1217841
  Карамушка Л.М. Психологічні проблеми конкуренції та конкурентоздатності викладацького персоналу ВНЗ приватної форми власності / Л.М. Карамушка, О.А. Філь, В.В. Корсакевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 41-52. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1217842
  Моляко В.О. Психологічні проблеми конструювання образу світу (загальні положення робочої концепції) // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 5-18. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 24). – ISSN 2072-4772
1217843
  Волошин В.В. Психологічні проблеми морально-етичного розвитку особистості у науковій спадщині І.О. Сікорського : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Волошин Володимир Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1217844
   Психологічні проблеми навчання виховання активності та розвитку особистості : Матеріали звіт. наук. сесії 10-11 лютого 1994 р. – Київ, 1995. – 389с.
1217845
  Кириченко О.М. Психологічні проблеми педагогічного спілкування // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 143-151. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1217846
  Москальова А. Психологічні проблеми підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до подолання професійних криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-42. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено проблеми, пов"язані з особливостями психологічної підготовки керівників освітніх організацій щодо конструктивного подолання професійних криз. Проаналізовано деякі психологічні аспекти професійних криз та причини, які спонукають їх ...
1217847
  Лазаревська О.М. Психологічні проблеми підготовки студентів (на прикладі підготовки майбутнього вчителя музики) // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-5
1217848
  Кияшко Л.О. Психологічні проблеми політичної активності сучасної української молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 252-261. – ISBN 978-966-8063-84-3
1217849
  Палько Т.В. Психологічні проблеми розвитку рефлексії вчителів у процесі професійної діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 153-156. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1217850
  Жизномірська О. Психологічні проблеми соціалізації в процесі утвердження сучасної учнівської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 48-50. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Cтаття присвячена вивченню проблеми соціалізації в утвердженні особистості підлітка. Здійснено теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури соціалізації та практичний внесок окремих авторів щодо особистісного прагнення - ...
1217851
  Петрик Н. Психологічні проблеми соціальної міфології ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.498-504. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1217852
  Лелюх О.М. Психологічні проблеми соціальної саморегуляції поведінки особистості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 108-120. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Спонукальні та регуляційні аспекти соціальної поведінки особистості постають дуже важливими. Питання про регуляцію соціальної поведінки становить важливу частину психоактиваційної проблеми. Обговоренню в психологічній науці підлягали такі проблеми, що ...
1217853
  Емішянц О. Психологічні проблеми стилю життя особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 55-58. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається стиль життя, як основи людської психіки, який формується в дитинстві. Стиль життя - це прийнята людиною концепція життя, кристалізований патерн поведінки, що впливає на всі сфери життя людини, основна життєва мета людини і його ...
1217854
   Психологічні проблеми, виховання, навчання, активності та розвитку особистості : Матеріали звітної наукової сесії 22 - 24 лютого 1993р. – Киев
Т.1. – 1993. – 125с.
1217855
   Психологічні реалії становлення особистості підлітка: сучасність та перспективи : тези доп. Круглого столу, м. Київ, 14 черв. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. психології соц. дезадапт. неповнолітніх [та ін. ; ред.: Н.Ю. Максимова та ін.]. – Київ : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1217856
  Мазуренко К.В. Психологічні рекомендацї щодо підвищення успішності розв"язку евристичних задач // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 155-161. – ISBN 978-966-171-498-3
1217857
  Зубрицький М. Психологічні ремінісценції у творчості Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 74-78. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано зображення Іваном Франком тонких психологічних картин-образів не лише його сучасників, осмислено глибоку обізнаність письменника з передовими психологічними європейськими досягненнями (В. Вундт, Г. Штейнталь), розглянуто майстерність І. ...
1217858
  Дубініна Д.Е. Психологічні складові екологічної компетентності студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2016. – С. 127-134. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 41). – ISSN 2072-4772
1217859
  Андрєєва І.А. Психологічні складові якісного управління персоналом у сучасних соціально-еконоиічних умовах // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 25-28. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1217860
  Мяленко В.В. Психологічні стратегії адаптації сімей учасників АТО до умов і наслідків воєнного конфлікту в процесі опрацювання травматичного досвіду // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 53-61. – ISSN 2411-1449
1217861
  Мельник Ю.В. Психологічні стратегії життєдіяльності в умовах ситуаційної невизначеності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Мельник Юлія Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1217862
  Кралюк П. Психологічні студії в Київському університеті // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 525-527. – ISBN 978-966-2254-74-7
1217863
  Кралюк П.М. Психологічні студії в Київському університеті // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 522-525. – ISBN 978-966-373-777-5
1217864
  Вовк О.І. Психологічні сюжети у структурі вітчизняних історико-біографічних наративів (на прикладі життєпису Василя Каразіна) // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 125-142
1217865
  Галецька Інна Іванівна Психологічні та електрофізіологічні характеристики стрижневих невротичних радикалів : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Галецька Інна Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 183 л. – Бібліогр.: С.137- 168
1217866
  Галецька І.І. Психологічні та електрофізіологічні характеристики стрижневих невротичних радикалів : Автореф. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Галецька І.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 15 16 с.
1217867
  Валевська І.А. Психологічні та інформаційні війни в сучасних міжнародних відносинах / І.А. Валевська, А. Удод // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 132-136
1217868
  Колода С. Психологічні та лінгвістичні закономірності багатомовного навчання // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Спецвип. № 13, ч. 1. – С. 129-136. – ISSN 2077-1827
1217869
  Кузнєцова О.О. Психологічні та методичні моделі навчання комунікативної компетенції наукового спілкування студентів на неспеціальних факультетах // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 70-72
1217870
  Кузнєцова О. Психологічні та методичні основи використання іноземної термінології в курсах з ESP // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-63. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає психологічні та методичні основи зв"язку мовлення з мислення, взаємовiдношення мiж словом i його значенням, поняттям i уявою, основнi закономiрностi практичного використання іноземних слiв і термінів, про особливостi мислення iноземною ...
1217871
  Льовочкіна А.М. Психологічні та методичні особливості формування екологічної культури дітей молодшого шкільного віку / А.М. Льовочкіна, О.В. Волохова, О.Т. Крижановська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 167-178. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1217872
  Любчич Р. Психологічні та педагогічні аспекти професійної компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 138-142
1217873
   Психологічні та психофізіологічні засади психолого-педагогічного відбору абітурієнтів гуманітарного напрямку у вищі навчальні заклади України : Науково-методичний посібник розроблений на основі Указу Президента України від 04. 07. 2005 р. №1013 " Про невідкладні заходи щодо забеспечення функціонування та розвитку освіти в Україні, для шкіл та приймальних комісій вузів. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 32с.
1217874
  Пилатюк Н.І. Психологічні та соціальні аспекти похідних жанрів у музиці (на прикладі українського скрипкового перекладу другої половини XX - початку XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Пилатюк Н.І.; Пилюк Назарій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1217875
  Кифор Г. Психологічні та соціальні кліше в романі Ельфріде Єлінек "Піаністка" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 100-111
1217876
  Пріб Г. Психологічні та соціальні особливості учасників збройних конфліктів на сході України / Г. Пріб, Т. Лапинська // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 27-29
1217877
  Льовочкіна А. Психологічні та соціальні проблеми формування культури життєдіяльності людей з інвалідністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
1217878
  Лякішева А.В. Психологічні та соціально-педагогічні особливості функціонування студентської групи // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 69-74. – ISSN 2304-0629
1217879
  Трофімов А.Ю. Психологічні та соціально-психологічні фактори, що впливають на процеси формування і розвиток управлінської ланки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядається залежність прояву психологічних, соціально-психологічних факторів, а також трансформація або розвиток значущих професійно важливих якостей керівників, залежно від рівня поставлених перед ними завдань. Social and psychological factors of ...
1217880
  Комаревич І.Л. Психологічні та соціоісторичні компоненти музично-сценічної життєтворчості Соломії Крушельницької : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Комаревич Іванна Леонідівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1217881
  Пуніна О. Психологічні та філософські аспекти творчості Олеся Ульяненка // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С, 20-37. – ISSN 2308-1902
1217882
  Тичина Д.М. Психологічні та юридичні особливості поведінки неповнолітнього, який вчиняє корисливі злочини // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 91-100
1217883
  Криволапчук В.О. Психологічні та юридичні особливості реінтеграції учасників бойових дій / В.О. Криволапчук, Л.С. Процик // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 295-306. – ISSN 2072-8670
1217884
  Плахтій М.П. Психологічні тенденції у розвитку логіки на межі XIX-XX століття в Україні // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 20-21
1217885
  Кікалішвілі М.В. Психологічні теорії девіантної поведінки: психодинамічні аспекти // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (60). – С. 4-20. – ISSN 2222-5374
1217886
   Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості = Psychological technologies of effective functioning and development of personality : монографія / [Абрамцьов Рафал та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка, С.Б. Кузікової, В.Л. Зливкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Київ ; Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-275-2
Кн. 3. – 2019. – 538, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1217887
  Любіна Л.А. Психологічні технології профілактики та подолання життєвих криз особистості // Феномен кризи: філософські та соціально-психологічні шляхи попередження і подолання : колектив. монографія / А.С. Борисюк, Н.І. Зорій, М.П. Тимофієва, О.І. Павлюк, Л.А. та ін. Любіна. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 179-196. – ISBN 978-617-7611-78-2
1217888
  Бабатіна С.І. Психологічні технології розвитку темпоральних характеристик особистості в студентському віці // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 15-27. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1217889
  Белінська І.А. Психологічні типи відхилень у розвитку особистості підлітків з алкогольно залежної сім"ї : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.07 / Белінська І.А.;Ін-тут психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – Київ, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
1217890
  Карамушка Л.М. Психологічні тренінги для підготовки менеджерів та персоналу освітніх організацій : (реалізація технологічного підходу) : навч. посібник / Карамушка Людмила Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології, Укр. асоц. організаційних психологів та психологів праці. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2022. – 143, [1] с. – (Організаційна та економічна психологія). – ISBN 978-617-7745-10-4


  Висвітлено науково-теоретичні засади менеджменту організацій як виду соціального управління, обґрунтовано основні завдання психології освітнього менеджменту.
1217891
  Григоренко І.А. Психологічні умови викладання іноземної мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 37-41
1217892
  Тептюк Ю. Психологічні умови виникнення та розвитку стресостійкості у професійній діяльності працівників соціальної сфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 45-49. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті за допомогою теоретичного аналізу наукових праць зарубіжних та українських вчених визначено особливості та психологічні умови виникнення та розвитку стресостійкості у професійній діяльності працівників соціальної сфери. Здійснено опис ...
1217893
  Коваленко А.Б. Психологічні умови гармонізації стосунків підлітків з батьками / А.Б. Коваленко, Н.Ш. Рогаль // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 52-61
1217894
  Барко В.І. Психологічні умови ефективної психопрофілактичної роботи керівників підрозділів Національної поліції України / В.І. Барко, М.Т. Бондарчук // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 13-19. – ISSN 1727-1584
1217895
  Власова О. Психологічні умови оптимізації розвитку самосвідомості особистості в період підліткової кризи / О. Власова, Г. Свіденська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-26. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені результати дослідження психологічних передумов розвитку самосвідомості особистості в період підліткової кризи. Обгрунтована доцільність використання авторської корекційно-розвивальної програми тренінгу оптимізації становлення ...
1217896
  Заіка І.В. Психологічні умови подолання особистісної напруженості персоналу освітніх організацій : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 / Заіка Інна В"ячеславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1217897
  Калязіна Т.В. Психологічні умови попередження проявів віктимності в інтелектуально обдарованих підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Калязіна Тетяна Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1217898
  Марченко О.С. Психологічні умови професійної самореалізації особистості у спортивній сфері діяльності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 4-7. – (Серія "Психологія" ; вип. 11). – ISSN 2415-7384
1217899
  Постова К.Г. Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів : монографія / К.Г. Постова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 94, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 80-95. – ISBN 978-966-2633-35-1
1217900
  Федик А.О. Психологічні умови розвитку професійного мислення майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Федик Андрій Олександрович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 25 с.
1217901
  Тептюк Ю. Психологічні умови розвитку стресостійкості особистості у дорослому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-47. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано психологічні особливості та чинники, які є психологічними умовами розвитку стресостійкості особистості в дорослому віці. Особливості розвитку стресостійкості особистості в дорослому віці полягають у тому, що дорослість є найбільш ...
1217902
  Грузинська І.М. Психологічні умови розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Грузинська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 15 назв
1217903
  Янішевський О. Психологічні умови успішності особистості / О. Янішевський, Л.Г. Терлецька // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 254-255
1217904
  Гладкевич М.І. Психологічні умови формування життєвих планів у юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Гладкевич Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1217905
  Заушнікова М.Ю. Психологічні умови формування комунікативної компетентності майбутнього логопеда : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Заушнікова Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1217906
  Коротаєва І. Психологічні умови формування у студентів узагальнених умінь ділового спілкування / І. Коротаєва, І. Погожина, О. Фролова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-45. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  В статье рассматриваются проблемы бытия человека на разных уровнях социализации. Акцентируется внимание на необходимости повышения духовно-моральных основ развития общества, как залога успеха социально-экономических преобразований в стране. У статті ...
1217907
  Рудоміно-Дусятська Психологічні умови формування усвідомленого ставлення людини до житлового середовища / Рудоміно-Дусятська, В.П. Залізнюк, Т.С. Гавловська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 116-130. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються психологічні чинники, що визначають екологічно орієнтовану поведінку людей щодо навколишнього середовища. Дослідження виявило, що екологічно орієнтована поведінка дитини є наслідком усвідомленого ставлення людей до житлового середовища. ...
1217908
  Купрєєва О. Психологічні фактори життєстійкості студентів з інвалідністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 36-42. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
1217909
  Мельман В. Психологічні фактори мотивації навчально-професійної діяльносі студентів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 56-59. – ISSN 1562-529Х
1217910
  Балашов Е.М. Психологічні фактори мотивації навчальної діяльності студентів закладів вищої освіти // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 4-8. – (Серія "Психологія" ; вип. 7). – ISSN 2415-7384
1217911
  Красилова Юнна Вікторівна Психологічні фактори підприємницької активності особистості : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук:19.00.01 / Красилова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1217912
  Ващенко Ю.А. Психологічні фактори психосоматичних розладів : Автореф... канд. псих.наук: 19.00.04 / Ващенко Ю.А.; КУ. – К, 1999. – 19л.
1217913
  Напрасна О.Б. Психологічні фактори розв"язання задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-60. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Зроблено спробу розглянути індивідуальні характеристики прояву пізнавальних процесів особистості, особливо пов"язаних з прийомом та переробкою інформації, а саме, параметри когнітивного стилю (КС). Розглянуто вплив різниць у способах переробки ...
1217914
  Зінченко Т. Психологічні фактори розвитку творчої особистості студентів у процесі освітньої діяльності когнітивного спрямування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – C. 164-165. – ISSN 1810-2131
1217915
  Денісієвська А.Є. Психологічні фактори суб"єктивної якості сну у людей з інтероцептивними відмінностями : дис. ... д-ра філософії : 053, 05 / Денісієвська Анна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 239 арк. – Додатки: арк. 186-239. – Бібліогр.: арк. 166-185
1217916
  Іванчук Д. Психологічні фактори у формуванні позитивного іміджу керівника // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 103-114. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1217917
  Макарчук Ю. Психологічні фактори фестивального туризму в державах Західної Європи / Ю. Макарчук, Д. Гринюк // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 82-85. – ISBN 978-617-674-059-9
1217918
  Бардіна Л.М. Психологічні фактори формування лінгвокультурної компетенції студентів-іноземців під час вивчення російської мови на початковому етапі / Л.М. Бардіна, В.Л. Шепелюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 286-290
1217919
  Шеховцова Е. Психологічні фактори формування мотивації вчинення злочину / Е. Шеховцова, О. Лавриненко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 125-127.
1217920
  Бугайова Н.М. Психологічні факторі суіцидабної поведінки : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Бугайова Н. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 21л.
1217921
  Швалб Ю. Психологічні форми усвідомлення майбутнього // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 90-92. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття присвячена метатеоретичному аналізу закономірностей формування образа майбутнього на рівні індивіда, суб"єкта та особистості. Статья посвящена метатеоретическому анализу закономерностей формирования образа будущего на уровне индивида, субъекта ...
1217922
  Паливода О. Психологічні характеристики військовослужбовців, що зумовлюють успішність їхньої діяльності в екстремальних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 38-41. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються фактори, що визначають екстремальність умов військової служби, а також психологічні характеристики військовослужбовців, які обумовлюють їх професійну придатність, ефективність виконання професійних завдань Раскрываются факторы, ...
1217923
  Білоус О.В. Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості : Дис. ... канд. психологічних наук.Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Білоус О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 203л. + Додатки л. 168 - 203. – Бібліогр.:л. 147 - 167
1217924
  Білоус О.В. Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості : Автореф. ... дис. канд. психолог. наук: Спец. 19.00.01 / Білоус О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1217925
  Свертілова Н.В. Психологічні характеристики осіб схильних до переживання образи різного ступеню // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (9). – С. 97-104. – ISSN 2310-4368
1217926
  Широбоков Ю. Психологічні характеристики різноманітних видів військового полону // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 227-233. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1217927
  Малихіна О.А. Психологічні характеристики самоповаги особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 154-160. – ISSN 2310-4368
1217928
  Пилипенко Н. Психологічні чинники адаптації викладача вищої школи до впровадження європейських стандартів освіти в Україні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 102-108. – ISSN 1810-2131
1217929
  Гулько Г.О. Психологічні чинники актуалізації особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Гулько Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1217930
  Гулько Г.А. Психологічні чинники актуалізації особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Гулько Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 249 арк. – Додатки: арк. 180-249. – Бібліогр.: арк. 161-179
1217931
  Штих І.І. Психологічні чинники акцентуації характеру у підлітків / І.І. Штих, Б.В. Попович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 62-66. – ISSN 2311-8164
1217932
  Курапов А.О. Психологічні чинники вибору стратегії акультурації особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Курапов Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 280 арк. – Додатки: арк. 206-280. – Бібліогр.: арк. 186-206
1217933
  Курапов А.О. Психологічні чинники вибору стратегії акультурації особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Курапов Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1217934
  Заболотна Т.В. Психологічні чинники використання особливостей мислення майбутніх учетелів у процесі самостійної роботи над текстами у вивченні іноземної мови / Т.В. Заболотна, С.М. Танана // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 71-76. – ISBN 978-617-7009-07-7
1217935
  Іванцев Л. Психологічні чинники виникнення особистісної тривожності у студентської молоді / Л. Іванцев, Т. Іванишин // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 76-82. – (Серія "Психологія" ; вип. 22). – ISSN 2312-1211
1217936
  Шевченко М.В. Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Шевченко Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1217937
  Педько К.В. Психологічні чинники відновлення соціального капіталу внутрішньо переміщенних осіб : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Педько Катерина Василівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1217938
  Волуйко О.М. Психологічні чинники готовності поліцейських до інновацій у діяльності національної поліції України : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Волуйко Оксана Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1217939
  Синельников Р.Ю. Психологічні чинники громадянської ідентичності особистості : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Синельников Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1217940
  Синельников Р.Ю. Психологічні чинники громадянської ідентичності особистості : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Синельников Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 228 арк. – Додатки: арк. 193-228. – Бібліогр.: арк. 173-192
1217941
  Ольховецький С.М. Психологічні чинники дитячих страхів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 233-241. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
1217942
  Вовк А.О. Психологічні чинники екзистенціальної фрустрації особистості : Дис. ...канд. психол. наук.Спец.19.00.01- загальна психологія, історія психології / Анна Олександрівна Вовк; Львівський нац. університет ім.І.Франка. – Львів, 2006. – 252л. – Бібліогр.:л.164-252
1217943
  Вовк А.О. Психологічні чинники екзистенціальної фрустрації особистості : Автореф. дис. ...канд. психол. наук; Спец. 09.00.01 / Анна Олександрівна Вовк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1217944
  Паловскі Ю.О. Психологічні чинники емоційного вигорання керівників бізнесу : дис. ... д-ра філософії : 053 ; 05 / Паловскі Юлія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 328 арк. – Додатки: арк. 236-328. – Бібліогр.: 205-235
1217945
  Льошенко О.А. Психологічні чинники емоційної компетентності осіб з різним рівнем самоактуалізації : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Льошенко Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 273 л. – Додатки: л. 213-273. – Бібліогр.: л. 196-212
1217946
  Льошенко О.А. Психологічні чинники емоційної компетентності осіб з різним рівнем самоактуалізації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Льошенко Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1217947
  Чанчиков І.К. Психологічні чинники життєстійкості особистості : дис. ... д-ра філософії : 053 / Чанчиков Ілля Констянтинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 235 арк. – Додатки: арк. 187-235. – Бібліогр.: арк. 173-186
1217948
  Шелег Т.В. Психологічні чинники життєтворчості у молодшому шкільному віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Шелег Тетяна Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 222 арк. – Додатки: арк. 185-222. – Бібліогр.: арк. 7-8, 163-184
1217949
  Шелег Т.В. Психологічні чинники життєтворчості у молодшому шкільному віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Шелег Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1217950
  Міщенко М.С. Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Міщенко Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2016. – 323 арк. – Додатки: арк. 180-323. – Бібліогр.: арк. 157-179
1217951
  Міщенко М.С. Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Міщенко Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1217952
  Лозинський О.М. Психологічні чинники інтолерантного ставлення громадян до корупції : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Лозинський Олег Михайлович ; Ін-т соц. та політ. психол. НАПН України. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 32 назви
1217953
  Зозуль Т.В. Психологічні чинники конфліктів у молодій сем"ї // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 58-65. – (Психологія ; вип. 47)
1217954
  Житник Олена Володимирівна Психологічні чинники мотивації вибору особистістю нової роботи : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.01. / Житник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 187л. – Бібліогр.: л. 172-187
1217955
  Житник Олена Володимирівна Психологічні чинники мотивації вибору особистістю нової роботи : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Житник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1217956
  Нікітіна О.П. Психологічні чинники організаційного стресу в ріелторів: попередження та ефективний менеджмент / О.П. Нікітіна, А.А. Резніченко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 73-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-3190
1217957
  Короход Я.Д. Психологічні чинники прийняття рішень // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 3 (35). – С. 164-172. – ISSN 2414-0023
1217958
  Журавльов В.В. Психологічні чинники професійно-управлінської діяльності в контексті прийняття рішень керівниками органів охорони державного кордону // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 14-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-3190
1217959
  Калюжна І.П. Психологічні чинники професійного самовизначення старшокласників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Калюжна Ірина Петрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1217960
  Шиделко А.В. Психологічні чинники професійної адаптації особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 151-159. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1217961
  Василькевич Я.З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. : 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Василькевич Я.З. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 221с. + Додатки : л.194-197. – Бібліогр. : л.198-221
1217962
  Василькевич Я.З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання : автореф. дис. ... канд.психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Василькевич Я.З.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 18 назв
1217963
  Гончарук О.В. Психологічні чинники реадаптації жінок із психічними розладами : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Гончарук Олена Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1217964
  Губа Н.О. Психологічні чинники рівня задоволеності працею персоналу страхових компаній / Н.О. Губа, В.С. Кондратенко // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 17-22. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4368
1217965
  Опихайло О.Б. Психологічні чинники різних стилів і форм прояву гумору особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Опихайло Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 202 арк. – Додатки: арк. 191-202. – Бібліогр.: арк. 157-190
1217966
  Опихайло О.Б. Психологічні чинники різних стилів і форм прояву гумору особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Опихайло Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1217967
  Барко В. Психологічні чинники роботи менеджера з особовим складом Національної поліції України / В. Барко, В. Барко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 11-15. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Присвячена проблемі підготовки керівників підрозділів Національної поліції до здійснення ефективного управління персоналом. Досвід роботи поліцейських менеджерів розвинутих зарубіжних країн свідчить про зростаючу увагу до вивчення психологічних ...
1217968
  Костенко О.Р. Психологічні чинники розвитку відповідальності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Костенко Олена Ростиславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психол. ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
1217969
  Лашко О.В. Психологічні чинники розвитку довіри до викладача у студентів технічного університету : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Лашко Олена Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1217970
  Болтівець С.І. Психологічні чинники розвитку мовної свідомості у науковій спадщині Івана Огієнка // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 5 (134). – С.66-71. – Бібліогр.: Літ.: с.71; 7 назв
1217971
  Баранова В.А. Психологічні чинники розвитку організаційної культури закладів позашкільної освіти : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 / Баранова Вікторія Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1217972
  Романюк Людмила Василівна Психологічні чинники розвитку ціннісних орієнтацій студенської молоді : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.01 / Романюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 247л. + Дод.: л.198-247. – Бібліогр.: л.178-197
1217973
  Романюк Людмила Василівна Психологічні чинники розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Романюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1217974
  Шавиро Г. Психологічні чинники саморегуляції поведінки студентської молоді в процесі соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-90. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  В статті теоретично проаналізовано та емпірично досліджено психологічні особливості саморегуляції поведінки студентів. Представлено результати експертного опитування викладачів вищих навчальних закладів. В статье теоретически проанализировано и ...
1217975
  Федорець А.В. Психологічні чинники самоставлення особистості спортсмена : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Федорець Антон Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1217976
  Білоконь І. Психологічні чинники сепаратизму в Україні // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 9-16. – ISSN 2312-1246
1217977
   Психологічні чинники соціальної напруженості в освітніх організаціях: основні види та методики дослідження / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко, В.М. Івкін, В.І. Лагодзінська, О.С. Ковальчук // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-18. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1217978
  Книш Н. Психологічні чинники споживчої поведінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 23-26. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  З метою дослідження поставленої проблеми нами було проведене психодіагностичне дослідження. Вибірку становили 78 підлітків (33 хлопчика та 45 дівчат) у віці 15-16 років. За результатами аналізу було виділено дві групи досліджуваних: підлітки зі ...
1217979
  Карамушка Л.М. Психологічні чинники та умови забезпечення психологічного здоров"я менеджерів освітніх організацій / Л.М. Карамушка, А.М. Шевченко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 22-29. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті представлено розроблену авторську програму дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій». Визначено та описано основні методи дослідження, науковий апарат ...
1217980
  Федотова Т.В. Психологічні чинники творення особистістю креативного художнього продукту : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. / Федотова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1217981
  Федотова Т.В. Психологічні чинники творення особистістю креативного художнього продукту : дис. ... канд. психологічних наук зі спец. 19.00.01 / Федотова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213л. + Додатки : л.171-195. – Дисертація. – Бібліогр. : л.196-213
1217982
  Тодорова І.С. Психологічні чинники толерантності студентів до академічної недоброчесності // Психологія і особистість : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Седих К.В., Максименко С.Д. – Полтава ; Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 116-131. – ISSN 2226-4078
1217983
  Вернудіна І. Психологічні чинники успіху : спроба компаративного аналізу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 44-47
1217984
  Бурмака Надія Петрівна Психологічні чинники формування алкогольної адиктивної поведінки у підлітків та юнацтва : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Бурмака Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1217985
  Бурмака Надія Петрівна Психологічні чинники формування алкогольної адиктовної поведінки у підлітків та юнацтва : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Бурмака Н.П.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 207с. + Додатки: л. 184 - 207. – Бібліогр.: л.: 165 - 184
1217986
  Шевченко Ф Н. Психологічні чинники формування відповідальності як загальної компетенції студентів / Ф Н. Шевченко, М.М. Задорожна // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 196-201. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2310-4368
1217987
  Гонтарук І.В. Психологічні чинники формування і використання трудового потенціалу України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 50-54
1217988
  Байда С. Психологічні чинники формування позитивного іміджу молодого викладача педагогічного ВНЗ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 11-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження психологічних чинників формування позитивного іміджу молодого викладача педагогічного ВНЗ. Імідж викладача ВНЗ трактується як цілеспрямовано сформований образ, який визначає інтерактивну характеристику зовнішнього і ...
1217989
  Шаповал І.М. Психологічні чинники формування професійної ідентичності студентів-психологів // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – Вип. 6. – С. 228-235. – ISBN 978-617-601-141-5
1217990
  Шепельова М.В. Психологічні чинники художніх орієнтацій у студентів мистецького спрямування // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 8 (40). – С. 76-87. – ISSN 2414-0023
1217991
  Кузнєцова О.О. Психологічні чинники, що впливають на оптимізацію вивчення другої мови студентами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 84-91. – ISSN 2308-6912


  Зроблено порівняльний аналіз сучасних психологічних теорій й концепцій, що лежать в основі сучасної лінгводидактики, а також огляд досліджень впливу/взаємодії першої (рідної) мови з другою (іноземною) мовою з урахуванням психолого-типологічних ...
1217992
  Яновицька Н. Психологічні, психолінгвістичні й лінгводидактичні особливості формування граматичних навичок із другої мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8 (102). – С. 28-31


  У статті розкрито поняття вміння і навичка з погляду психології і методики викладання другогї мови, розглянуто основні якості граматичних навичок та етапи їх формування, психологічні особливості їх взаємодії під час вивчення другої спорідненої мови.
1217993
  Кіндрась І. Психологічні, психолінгвістичні та лінгвістичні основи навчання майбутніх філологів усного турецького монологічного мовлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Стаття присвячена дocлiдженню психологічних, психолінгвістичних та лінгвістичних основ навчання майбутніх філологів усного турецького монологічного мовлення. Зокрема, проаналізовано психологічну схему породження усного монологічного висловлювання, ...
1217994
  Гірняк Г.С. Психологічно-педагогічний аналіз змісту і структури Шевченкового букваря / Г.С. Гірняк, А.Н. Гірняк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 133-134. – ISSN 1810-2131
1217995
  Василевич М.В. Психологічно-правові засади діяльності релігійних організацій (сект) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 26-30
1217996
  Остапович В.П. Психологічно-правові засади підвищення ефективності управлінської діяльності керівників підрозділів Національної поліції України : монографія / Остапович В.П. ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – 350, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 302-316. – ISBN 978-617-77-67-10-6
1217997
  Романова А.С. Психологічно-правові особливості ресоціалізації засуджених // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 40-46. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
1217998
  Олуйко В.М. Психологічно-професійна селекція персоналу органів Антимонопольного комітету України / В.М. Олуйко, Р.Б. Примуш // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 79-100. – ISSN 2078-9165
1217999
  Денисюк В. Психологічно-стереотипне сприйняття поляками українців у першій половині XIX ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 47-49. – ISBN 978-966-485-023-7
1218000
  Галата О.С. Психологіччні підходи до визначення сутності завзятості в структурі навчальної діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 52-61. – (Психологія ; вип. 56). – ISSN 2312-1599
<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,