Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>
1213001
  Зражевський С. "Ранньомодерна Європа" - плід десятирічної наукової співпраці Віктора Коцура та Василя Балуха // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 13


  Наприкінці березня в конференц-залі імені Василя Сухомлинського Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбулася презентація книги "Ранньомодерна Європа" - плід десятирічної праці двох відомих науковців - ...
1213002
  Крохмальний Р. "Рано засіяне поле": деякі аспекти поетики малої прози Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 238-253. – ISSN 0130-528Х
1213003
  Джемілєв М. "Рано чи пізно агресор зазнає краху..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 5


  Народний депутат України, колишній глава Меджлісу кримськотатарського народу - про ситуацію в Криму та перспективи її вирішення.
1213004
  Коньков О. "Рано чи пізно постімперський синдром мине" / спілкувався Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 квітня (№ 64). – С. 9


  За що звільнили із Сахалінського держуніверситету професора Олександра Конькова і про те, як сьогодні відбуваються маніпуляції громадською думкою в Росії.
1213005
  Рахманов Азат Борисович "Расколдованная" война как редактор теории: политические произведения Макса Вебера периода Первой мировой войны // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 146-161. – Бібліогр.: с. 147-148, 150-156, 158-159. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1213006
  Королева А.П. "Расовые войны" и "расовые компромиссы" / А.П. Королева. – М, 1987. – 166с.
1213007
  Молчанов А.И. "Распад СССР" как философская сплетня : (кого греет мертвечина "перестроечных" истин сегодня?) / А.И. Молчанов. – Белгород : [б. и.], 2013. – 176 с., [8] л. фот. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
1213008
  Матюшкин-Герке "Распишетсь в получении..." / Матюшкин-Герке. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 72с.
1213009
   "Распределенная обработка информации-IV", всесоюзный семинар.. – Новосибирск, 1991. – 113с.
1213010
  Стратиенко В.Т. Р-арилированные фосфазосоедения и их производные. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стратиенко В.Т.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1961. – 16л.
1213011
   Рання історія Академії наук України (1918-1921) / Ю. Хромов, С. Руда, Ю. Павленко, В. Кучмаренко; Акад. наук України, Відділення історії науки Центру досліджень науково-технічного потенціалу й історії науки ім. Г.М. Доброва ; [відпов. ред. Ю. Храмов]. – Київ : Манускрипт, 1993. – 245, [3] с.
1213012
  Лагоза В.М. Рання коза / В.М. Лагоза. – Х, 1976. – 103с.
1213013
  Діденко В.І. Рання ластівка / В.І. Діденко. – Київ, 1988. – 97с.
1213014
  Онищенко Т.В. Рання лірика Мусія Кононенка як пошук індивідуального творчого шляху письменника // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 91-97. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1213015
  Руденко Г.І. Рання лірика Павла Тичини // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 8 (264). – С. 2-10
1213016
  Кравченко Л. Рання лірика Р.М. Рільке в перекладах В. Стуса // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 190-209. – ISBN 966-95452-3-8
1213017
  Баевский С.И. Рання персидская лексикография XI-XV вв. / С.И. Баевский ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1989. – 164с. – Библиогр.: с. 152-153, 155-165
1213018
  Семчишин Д. Рання поетична творчість Миколи Вінграновського. Метрика та ритміка // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 216-229
1213019
  Миронова О.Ф. Рання поэзия Карла Сэндберга : Автореф... канд. филологич.наук: 10.644 / Миронова О.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
1213020
  Савка Т.Р. Рання пренатальна діагностика вроджених вад розвитку (огляд літератури) / Т.Р. Савка, Г.С. Янюта, О.В. Головченко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 59-62. – ISSN 2413-550Х
1213021
  Легка О.В. Рання проза Івана Франка у перекладі Роми Франко // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 115-125. – ISSN 2075-4205
1213022
  Клімачова В. Рання проза Клима Поліщука // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 121-124. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1213023
  Дептула М. Рання профілактика проблем психосоціального розвитку і ризикованої поведінки дітей та молоді / Марія Дептула, Аліція Поторська, Cимон Боршіх ; [ред. ком.: Ярослав Барчик (голова) та ін. ; пер. Ю. Горбанюк ; ред. В. Юнік]. – Бидгощ : Видавництво Університету Казимира Великого, 2019. – 158 с. : табл. – Бібліогр.: с. 151-158 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-8018-258-5
1213024
  Горький М. Рання революційна публіцистика / М. Горький. – Київ, 1939. – 131с.
1213025
  Пастух Б. Рання романістика Володимира Винниченка - складотворчий елемент українського модерну // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-52. – ISSN 0130-5263
1213026
  Пастух Б. Рання романістика Володимира Винниченка: філософсько-моральний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 291-298. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1213027
  Мандебура Т.О. Рання середньовічна Українська держава в контексті європейської історії // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 158-161
1213028
  Богуцька Н.М. Рання творчість А. Головка : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Богуцька Н. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1213029
  Богуцька Н.С. Рання творчість Андрія Головка особливості стилю : 10.01.01: Дис. ... канд. філолог. наук / Богуцька Н.С.; К-ПДУ. – Кам"янець-Подільський, 1999. – 156л. – Бібліогр.:л.145-156
1213030
  Ламонова О. Рання творчість Андрія Чебикіна (1970-1980-ті роки) // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 129-139. – ISSN 2413-4767
1213031
  Мурашевич К.Г. Рання творчість Дай Ваншу (1905-1950) та зародження символістської поезії у Китаї // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 138-147. – ISSN 1682-671Х
1213032
  Щурат С.В. Рання творчість Івана Франка / С.В. Щурат. – Київ, 1956. – 232с.
1213033
  Шатова І.М. Рання творчість К. Вагінова у світлі теорії емоціоналізму // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 224-229. – (Філологічні науки ; № 1)
1213034
  Петренко Л. Рання творчість Миколи Бажана в контексті художньо-естетичних засад експресіонізму // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 189-193. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1213035
  Вишневська Н.О. Рання творчість П. Тичини і російська література / Вишневська Н.О. – Львів, 1958. – с. 26-38. – Окр. відбиток з "Радянського літературознавства"
1213036
  Ламонова О. Рання творчість Павла Макова // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 2 (62) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 91-102. – ISSN 1728-6875
1213037
   Рання українська драма.. – К. – 249с.
1213038
  Покровский Н.Е. Ранняя американская философия. Пуританизм / Н.Е. Покровский. – Москва : Высшая школа, 1989. – 245 с.
1213039
  Михале А. Ранняя весна / А. Михале. – М, 1972. – 390с.
1213040
  Монин А.С. Ранняя геологическая история Земли / А.С. Монин. – Москва : Наука, 1987. – 261с.
1213041
  Грюнберг П.Н. Ранняя грамзапись в России. Конец XIX - начало XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 39-51. – ISSN 0042-8779
1213042
  Аляви А.Л. Ранняя диагностика и адекватное лечение больных с легочным сердцем / А.Л. Аляви, Д.А. Рахимова, З.Т. Сабиржанова // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 27-32. – ISSN 1605-7295
1213043
   Ранняя диагностика и лечение хронической болезни почек 1-3 стадии: практические рекомендации Американской коллегии терапевтов / A. Qaseem, R.H. Hopkins, D.E. Sweet, M. Starkins // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 95-102. – ISSN 1605-7295
1213044
  Журавлев А.Ф. Ранняя дорога / А.Ф. Журавлев. – Куйбышев, 1964. – 152с.
1213045
  Брагин Ю.А. Ранняя драматургия Бранислава Нушича (комедии 80-х годов XIX века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.643 / Брагин Ю.А.; МГУ, 1970. – 14л.
1213046
  Гаджиев В.М. Ранняя драматурния Фридриха Шиллера. (К вопросу о становлении его реализма) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаджиев В.М. ; Азербайдж. гос. ун-т им С.М. Кирова. – Баку, 1964. – 25 с.
1213047
  Погостин Виктор Михайлович Ранняя журналистская деятельность Эрнеста Хемингуэя : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Погостин Виктор Михайлович; МГУ. – М., 1980. – 24л.
1213048
  Резанов И.А. Ранняя Земля : География. История Земли // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 29-33 : Табл. – ISSN 0016-7207
1213049
  Верников Л.Я. Ранняя зрелость / Л.Я. Верников. – 2-е изд. – Кишинев, 1976. – 203с.
1213050
  Блинов Н.О. Ранняя идентификация некоторых микробных метаболитов. : Автореф... Доктора биол.наук: 096 / Блинов Н.О.; АН СССР. – М, 1968. – 44л. – Бібліогр.:с.39-40
1213051
  Медведев Ф.А. Ранняя история аксиомы выбора / Ф.А. Медведев. – М, 1982. – 303с.
1213052
  Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее / С.В. Волков. – Москва, 1985. – 152с.
1213053
   Ранняя история Земли. – Москва : Мир, 1980. – 620с.
1213054
  Рудник В.А. Ранняя история Земли / В.А. Рудник, Э.В. Соботович. – Москва : Недра, 1984. – 349с.
1213055
  Рудник В.А. Ранняя история Земли. / В.А. Рудник, Э.В. Соботович. – Л., 1973. – 23с.
1213056
  Богданов И.В. Ранняя история института хентиуше в Египте эпохи старого царства : Автореф. ... канд. истор. наук: 07.00.03 / Богданов И.В.; РАН. Ин-тут востоковедения. СПб филиал. – Санкт-Петербург, 2000. – 25 с. – Бібліогр.: 22 - 24
1213057
  Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии / Э.А. Грантовский. – Москва, 1970. – 396с.
1213058
  Антонов В.А. Ранняя история ордена Слона // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 120-130. – ISSN 0042-8779
1213059
   Ранняя кора: ее состав и возраст. – Москва : Наука, 1991. – 224с.
1213060
  Федорова Е.В. Ранняя латинская письменность, VIII-II вв. до н.э. / Е.В. Федорова. – М., 1991. – 237с.
1213061
  Тарарак М.Ю. Ранняя лирика И. Эренбурга и русский символизм // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 183-194. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1213062
  Берестов В.Д. Ранняя любовь Пушкина / В.Д. Берестов. – М, 1989. – 62с.
1213063
  Казарин В.Н. Ранняя межень / В.Н. Казарин. – Куйбышев : Куйбішевское книжное издательство, 1989. – 224 с.
1213064
  Скиталец С.Г. Ранняя обедня. / С.Г. Скиталец. – Санкт-Петербург, 1906. – 12с.
1213065
  Афанасьева Т.М. Ранняя ориентация или поздний самоанализ? / Афанасьева Т.М. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 158 с.
1213066
  Баныкин В.И. Ранняя осень. Этюды о природе : повести / Виктор Баныкин. – Москва : Современник, 1981. – 448 с. – (Новинки "Современника")
1213067
  Галактионов И.В. Ранняя переписка А.Л.Ордина-Нащокина. / И.В. Галактионов. – Саратов, 1968. – 92с.
1213068
  Дарбинян Микаел Арутюнович Ранняя поэзия Егише Чаренца : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Дарбинян Микаел Арутюнович; АрмССР. Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 21л.
1213069
  Леонов Л.М. Ранняя проза / Л.М. Леонов. – М, 1986. – 478с.
1213070
  Булгаков М.А. Ранняя проза / М.А. Булгаков. – Москва, 1990. – 477с.
1213071
  Гофман И.А. Ранняя проза Гейне : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гофман И. А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 22 с.
1213072
   Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся.. – К, 1989. – 126с.
1213073
  Куканов Л.М. Ранняя публицистика А.М.Горького. / Л.М. Куканов. – М, 1977. – 44 с.
1213074
  Мантейфель В.М. Ранняя реакция клеточных элементов лимфатических узлов на воздействие ионизирующей радиации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мантейфель В.М.; 2-й Моск. гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – Москва, 1965. – 20 с.
1213075
  Пинто Р.И. Ранняя реакция лейкоцитов на действие ионизирующей радиации : Автореф... канд. биол.наук: / Пинто Р.И.; Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. Акад. наук СССР. – Л., 1963. – 17л.
1213076
  Горький М. Ранняя революционная публицистика / М. Горький. – Москва, 1938. – 148с.
1213077
  Родин Н.А. Ранняя роза. / Н.А. Родин. – Рязань, 1958. – 94с.
1213078
  Куняев Б.И. Ранняя роса / Б.И. Куняев. – М., 1981. – 127с.
1213079
   Ранняя русская литография из собрания Эрмитажа : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1976. – 51 с.
1213080
  Бернард Я.И. Ранняя седина / Я.И. Бернард. – Ставрополь, 1984. – 175с.
1213081
  Грознова Н.А. Ранняя советская проза, 1917-1925 / Н.А. Грознова. – Ленинград, 1976. – 203с.
1213082
   Ранняя советская проза.. – Л, 1972. – 664с.
1213083
  Бурдучеа О. Ранняя стадия репродукции вируса болезни Ньюкастля : Автореф... канд. биол.наук: / Бурдучеа О.; АМН СССР, Ин-т вирусологии. – М., 1966. – 12л.
1213084
  Хатунов С.Ю. Ранняя стадия уголовно-правового регулирования в средневековой Англии // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.53-59
1213085
  Кудрявцев И.Н. Ранняя тропа. / И.Н. Кудрявцев. – Ростов -на-Дону, 1978. – 29с.
1213086
   Ранняя этническая история народов Восточной Азии. – Москва, 1977. – 288с.
1213087
  Мазко А. Ранньо- і пізньосингранітизаційні бластомілоніти Первомайської зони розломів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-22. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі епізоду перетину лейкократових бластомілонітів меланократовими тектонітами розглянуто стадійність процесу формування гранітизації. Об"єктом дослідження були строкаті за структурно-текстурними особливостями та складом двопольовошпатові ...
1213088
  Барщевський М.Є. Ранньо-середньоолігоценовий палеорельєф території Українського щита // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 64-70. – ISSN 0868-6939


  Охарактеризований ранньо-середньоолігоценовий палеорельєф на території Українського щита. Виділені два типи геоморфогенезу - морських (субаквальних) та гумідних рівнин, в межах яких описані генетичні категорії та деякі форми палеорельєфу. Дається ...
1213089
  Зикова М.О. Ранньовесняні дискоміцети Національного природного парку "Прип"ять - Стохід" // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 108-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1213090
  Лучук Т. Ранньовізантійський постмодернізм: "Гомерокентрон" Євдокії Августи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 17-37. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1213091
  Бражнікова Н.Є. Ранньовізейські форамініфери України / Н.Є. Бражнікова, М.В. Вдовенко; Відп. ред. Айзенверг Д.Є. – Київ : Наукова думка, 1973. – 296с.
1213092
  Кирилюк В.П. Ранньодокембрійська геологічна еволюція та проблема "тектоно-магматичної активізації" Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-27. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  На прикладі Українського щита розглянуто основні тенденції розвитку ранньодокембрійської земної кори, зокрема її термічної еволюції. Зроблено висновок про малу ймовірність стабілізації фундаменту Українського щита в дорифейський час і, відповідно, його ...
1213093
  Вдовенко М.В. Ранньокам"яновугільні форамініферові зони Донбасу та їх кореляція : lower Carboniferous foraminiferal zones of the Donbass and their correlation // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 24-28 : fig. – Bibliogr.: 10 name
1213094
  Лещух Р.Й. Ранньокрейдова фауна Рівнинного Криму і Північного Причорномор"я : монографія / Р.Й. Лещух; АН УРСР, Відп. ред. Пастернак С.І. – Київ : Наукова думка, 1987. – 219с.
1213095
  Радковець Н. Ранньокрейдовий безкисневий седиментогенез у межах Карпатського сегмента Мезотетису // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 100-111 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-6220
1213096
  Щербакова Ю. Ранньолітні гриби Свидовецького масиву Карпатського біосферного заповідника / Ю. Щербакова, В. Джаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-15. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Представлено дані досліджень видового складу ранньолітніх видів грибів Свидовецького заповідного масиву (Карпатський біосферний заповідник). На території масиву відмічено 68 видів, що належать до 55 родів, 38 родин, 18 порядків, 9 класів, 4 відділів. ...
1213097
  Балух В.О. Ранньомодерна Європа / В.О. Балух, В.П. Коцур. – Чернівці : Наші книги, 2016. – 703, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 663-680. - Імен. покажч.: с. 681-698. – Бібліогр.: с. 634-662. – ISBN 978-966-482-040-7


  У пр. № 1738043 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з глибокою шаною і вдячністю за розуміння і підтримку від автора. Підпис. 12.04.16 р.
1213098
  Кеда М. Ранньомодерна історія Європи в студіях Михайла Петрова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 151-156. – (Історичні науки ; № 8)
1213099
  Потапенко С. Ранньомодерна історія Слобідської України в археографічних публікаціях 1990-х - 2000-х років: основні тенденції // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 327-334. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1213100
  Жидков С. Ранньомодерна історія України у творчості В"ячеслава Липинського: релігійний вимір // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 187-190. – ISBN 978-966-171-783-9
1213101
  Лукін Д. Ранньомодерні книжкові колекції у фонді Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 124
1213102
  Грінченко О.В. Ранньосередньоархейські кратони та особливості архейської мінералізації : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-23. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Подано порівняльну еволюцію мінералізації Ранньосередньоархейських кратонів Pilbara (Зах. Австралія), Kaapvaal (Півд. Африка) та Українського щита. Деякі особливості архейської мінералізації всесвітньо відомих кратонів можуть бути корисними при пошуках ...
1213103
  Залізняк Л.Л. Ранньосередньовічна версія походження українців // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 5-13
1213104
  Кириченко Ю. Ранньосередньовічна теорія походження українців у сучасних історико-етнологічних дослідженнях // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 439-441. – ISBN 978-966-171-783-0
1213105
  Погорілець О.Г. Ранньосередньовічні знахідки з Меджибожа-Рибгоспа / О.Г. Погорілець, А.В. Панікарський, Володарець-Урбанович // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 73-90. – ISBN 978-966-02-8144-8
1213106
  Дорошенко Л.В. Ранньосередньовічні слов"янські старожитності Східної Європи в історіографічній практиці кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: до постановки проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1213107
  Ольговський С.Я. Ранньоскіфський осередок металообробки у Північному Причорномор"ї // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 92-95. – ISSN 2218-4805
1213108
   Ранньослов"янське житло рибалки на території Київського Подолу: комплексні дослідження / А.М. Оленич, М.С. Сергєєва, Ю.К. Куцоконь, С.А. Горбаненко // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 241-253. – ISSN 2227-4952
1213109
  Пеняк С.І. Ранньослов"янське і давньоруське населення Закарпаття VI-XIII ст. / С. І. Пеняк ; відп. ред.: В. Д. Баран ; АН Української РСР, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1980. – 180 с.
1213110
  Черниш К.К. Ранньотрипільське поселення Ленківці на середньому Дністрі / К.К. Черниш. – К., 1959. – 108с.
1213111
  Кіосак Д. Ранньотрипільське поселення Могильна V та деякі проблеми вивчення крем"яної індустрії енеоліту // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 22-39. – ISSN 2312-6825
1213112
  Кіосак Д. Ранньотрипільське поселення Могильна V та деякі проблеми вивчення крем"яної індустрії енеоліту // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 22-39. – ISSN 2312-6825
1213113
  Дудаш А.Й. Ранньохристиянське коріння Протестантизму : синопсис-есе / А.Й. Дудаш; [ переклад із сербськохорватської на укр. Т.М. Березняк, консультант перекладу Н.В. Гаврішко ]. – Тернопіль : Воля, 2008. – 264с. – (Трактування Протестантизму ; Кн. 1). – ISBN 978-966-8569-48-7
1213114
  Сальников Ю.В. Рано или поздно / Ю.В. Сальников. – Краснодар, 1983. – 320с.
1213115
  Конюшев В.Ф. Рано пред зорями. / В.Ф. Конюшев. – Ярославль, 1969. – 472с.
1213116
  Бойко В.Г. Рано чи пізно / В.Г. Бойко. – Київ, 1991. – 295с.
1213117
  Микитенко І.К. Ранок : Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Радянська література
Кн.1. – 1933. – 394с.
1213118
  Гусейн Мехті Ранок : роман / Мехти Гусейн;. – Київ, 1955. – 332 с.
1213119
  Микитенко І.К. Ранок : Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Молодь, 1959. – 314с.
1213120
  Микитенко І. Ранок : роман / І. Микитенко. – Київ : Молодь, 1966. – 338 с.
1213121
  Микитенко І.К. Ранок : Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро
Кн.1. – 1969. – 330с.
1213122
  Воскресенська З.І. Ранок / З.І. Воскресенська. – Київ, 1980. – 120с.
1213123
   Ранок : громадсько-политичний і літературно-художній ілюстрований журнал Центрального комітету ЛКСМУ. – Київ, 1953-. – ISSN 0130-545X
№ 7 (374). – 1984. – 24 с.
1213124
   Ранок. – Київ
№ 1. – 1995
1213125
   Ранок. – Київ
№ 2. – 1995
1213126
   Ранок. – Київ
№ 3. – 1995
1213127
   Ранок. – Київ
№ 4. – 1995
1213128
   Ранок. – Київ
№ 5. – 1995
1213129
   Ранок. – Київ
№ 6. – 1995
1213130
   Ранок. – Київ
№ 1. – 1996
1213131
   Ранок. – Київ
№ 2. – 1996
1213132
   Ранок. – Київ
№ 3. – 1996
1213133
   Ранок. – Київ
№ 4. – 1996
1213134
   Ранок. – Київ
№ 5. – 1996
1213135
   Ранок. – Київ
№ 1. – 1997
1213136
   Ранок. – Київ
№ 2. – 1997
1213137
  Вакулишин С. Ранок 22 червня 1941 року в Києві: проблеми реконструкції // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 212-217. – ISBN 978-617-7399-39-0
1213138
  Хмара С. Ранок 24 серпня зустрів у камері Лук"янівського ізолятора. Під вечір мене силою випхали звідти / текст Ольги Гончарук // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ, 2021. – № 32 (585), 19 серпня 2021. – С. 38-41
1213139
  Канівець В.В. Ранок генія : роман / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 484 с.
1213140
  Канівець В.В. Ранок генія : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1982. – 504 с.
1213141
  Сюндюков І. Ранок генія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)


  Юність Миколи Гоголя очима Олекси Стороженка.
1213142
  Круц В.О. Ранок землеробського світу : Пам"ятки трипільської культури на Тальнівщині / В.О. Круц, В.В. Чабанюк, Д.К. Чорновіл. – Київ : Техніка, 2000. – 48с. – ISBN 966-575-123-9
1213143
  Нефелін В.Д. Ранок його життя : повість / В.Д. Нефелін. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 252с.
1213144
  Лупій О.В. Ранок магістралі : нариси про будівників БАМу / О.В. Лупій. – Київ : Веселка, 1976. – 80 с.
1213145
  Омельченко М.М. Ранок на все життя / М.М. Омельченко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 200 с.
1213146
  Канна Йон Ранок на Дністрі : роман / Канна Йон. – Київ, 1954. – 204 с.
1213147
  Попов С.А. Ранок над Ежвою : поезії / Серафим Попов. – Одеса : Маяк, 1981. – 96 с.
1213148
  Тарновський М.Ю. Ранок над Ужем : роман / М.Ю. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 335 с.
1213149
  Пічугін М. Ранок над Уссурі / М. Пічугін. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 128с.
1213150
  Рильський М. Ранок нашої Вітчизни / М. Рильський. – К., 1953. – 84с.
1213151
  Вітковський В.М. Ранок повсталого Поділля / В.М. Вітковський. – Одеса, 1988. – 222с.
1213152
  Толстой Л. Ранок поміщика / Л. Толстой. – Харків, 1935. – 74с.
1213153
  Толстой Л. Ранок поміщика. / Л. Толстой. – Київ, 1936. – 227с.
1213154
  Фоссе Й. Ранок та вечір : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 3-45. – ISSN 0320 - 8370
1213155
  Приходько Н.Ю. Ранок у горах / Н.Ю. Приходько. – К., 1960. – 96с.
1213156
  Прокпічак І. Ранок. / І. Прокпічак. – Пряшів, 1955. – 77с.
1213157
  Тома Л.В. Ранок. / Л.В. Тома. – Харків, 1976. – 19с.
1213158
  Цимбалюк Н. Рансімен Уолтер // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 208-209. – ISBN 978-966-418-286-4
1213159
  Стил Д. Ранчо : Роман / Д. Стил. – Москва : АСТ, 1998. – 464с. – ISBN 5-237-01566-8
1213160
  Зверев А.В. Раны : повести, рассказы / А.В. Зверев. – Москва : Современник, 1983. – 400с.
1213161
  Чепижный А.К. Раны / А.К. Чепижный. – К, 1985. – 110с.
1213162
  Абовян Х.А. Раны Армении : Скорбь патриота : ист. роман / Х. Абовян ; [лит. пер. С.В. Шервинского по дослов. пер. М.А. Геворкяна ; вступ. ст. С.М. Базьяна с. V-XXIV ]. – Ереван : Айпетрат, 1955. – XXIV, 347 с., [1] л. портр.
1213163
  Абовян Х.А. Раны Армении : Скорбь патриота : ист. роман / Х. Абовян ; [пер. с арм. С. Шервинского ; ил. Р. Вардзигулянца]. – Москва : Художественная литература, 1978. – 290 с. : ил.
1213164
  Абовян Х.А. Раны Армении. Вопль патриота / Х. Абовян ; [пер. С. Шервинского ; предисл. проф. М. Мкряна]. – Ереван ; Москва : Арменгиз, 1948. – 323 с.
1213165
  Абовян Х. Раны Армении. Скорбь патриота / Х. Абовян. – Ереван, 1971. – 296 с.
1213166
   Раны и их лечение в тибетской медицине.. – Новосибирск, 1990. – 189с.
1213167
  Котельников В.П. Раны и их лечение. / В.П. Котельников. – М, 1991. – 63с.
1213168
   Раны и розы. – М, 1982. – 303с.
1213169
   Раны сознания.. – М, 1985. – 446с.
1213170
  Андреев Д.Л. Ранью заревою : стихи / Андреев Д.Л. – Москва : Совецкий писатель, 1975. – 72 с. : ил.
1213171
  Лачинян Л.А. Раобта бурильной колонны / Л.А. Лачинян. – М, 1979. – 208с.
1213172
   Раочие оружейной промышленности в России и русские оружейники в ХІХ -- начале ХХ в.. – Л., 1976. – 144с.
1213173
  Левковский Р.З. Рапакиви / Р.З. Левковский. – Ленинград : Недра, 1975. – 223с.
1213174
  Лучицкий В.И. Рапакиви Киевской губернии и породы его сопровождающие / В.И. Лучицкий; В.И. Кульчицкий. – Варшава : Тип. Акц. Общ. С. Оргельбранда сыновей, 1912. – [4], 332 с., 3 л. ил. – Отд. оттиск: Известия Варшавского политехнического института. 1912, вып. 1
1213175
  Трухнов Г.М. Рапалло в действии : из истории сов.-герм. отношений (1926-1929 гг.) / Г.М. Трухнов. – Минск : Изд-во БГУ, 1982. – 216 с.
1213176
  Ахтамзян А.А. Рапалльская политика : сов.-герм. отношения в 1922-1932 гг. / Ахтамзян А.А. – Москва : Международные отношения, 1974. – 303 с.
1213177
   Рапалльский договор и проблема мирного сосуществования.. – М, 1963. – 292с.
1213178
  Овчаренко О. Рапалльський вибір радянського уряду 1922 року // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 291-299. – ISBN 978-617-7475-32-2
1213179
  Вельди Х.Т. РАПО : организация и опыт работы / Х.Т. Вельди, Х.О. Репп. – Москва, 1985. – 64с.
1213180
  Ширяев А.В. РАПО: опыт, проблемы / А.В. Ширяев. – М., 1985. – 155с.
1213181
   РАПО: опыт, проблемы, перспективы.. – М, 1986. – 163с.
1213182
  Гавриков Б.И. РАПО: организация и эффективность работы / Б.И. Гавриков. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
1213183
  Скляренко С. Рапорт : Оповідання і мініатюри / С. Скляренко. – Київ; Харків : Укржержвидав, 1945. – 83с.
1213184
  Нікольський Б.М. Рапорт / Б.М. Нікольський. – К, 1982. – 270с.
1213185
  Шестаков П.А. Рапорт инспектора / П.А. Шестаков. – Ростов -на-Дону, 1975. – 176с.
1213186
  Погорецький М.А. Рапорт оперативного працівника та його правовий статус у кримінальному провадженні // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 452-454. – ISBN 978-617-7220-83-0
1213187
  Никольский Б.Н. Рапорт. / Б.Н. Никольский. – Л, 1978. – 286с.
1213188
   Рапортуем партии. – Котельнич, 1960. – 32 с.
1213189
   Рапортует Россия. – Москва, 1981. – 286 с.
1213190
  Голованівський С. Рапортую! : поезії / С. Голованівський. – Київ : ДВОУ : Література і мистецтво, 1931. – 93 с.
1213191
   Рапортуют ученические бригады. – Ставрополь, 1961. – 52 с.
1213192
   Рапохин А.А.. – Москва, 1955. – 32 с.
1213193
  Хомин І. Рапсова Україна. Як олігархат нищить українські села // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "Україна — провідний експортер агропромислової продукції. Та чи справедливу ціну ми сплачуємо за цю першість? Адже здобули ми переваги на світових ринках не завдяки високим технологіям, а внаслідок ґрунтовиснажливого монокультурного рослинництва. ...
1213194
  Куржиямская А.М. Рапсодии телеэкрана: Заметки о муз.телевид. / А.М. Куржиямская. – М., 1983. – 145с.
1213195
  Мейен Е. Рапсодия / Е. Мейен. – Москва : Музгиз, 1960. – 32 с.
1213196
  Каспаров Б.М. Рапсодия Листа / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1965. – 263с.
1213197
  Долганова И. Рапсодия на тему Рахманинова // Личности. – Киев, 2010. – № 5 (27). – С. 6-29. – ISSN 1819-6268


  Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) - рус. композитор, пианист-виртуоз и дирижёр. Синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ (а также традиции западноевропейской музыки) и создал свой оригинальный ...
1213198
  Колодій В.С. Рапсодії ранків : поезії / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1966. – 131 с.
1213199
  Ладижець В.І. Рапсодія степу : поезії / В.І. Ладижець. – Ужгород : Карпати, 1969. – 182 с.
1213200
  Клименко Н. Раритет, якому 100 років, уперше українською... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 7-13 січня (№ 1). – С. 10


  15 грудня 2020 року Музей історичного центру міста Києва за сприяння Управління культури,туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації провів онлайн- презентацію двомовного (з факсимільним ...
1213201
  Риззо Джонн Раритет. Пески - хранители тайны Сфинкса // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 192 : фото
1213202
  Мельник О. Раритети незнайомої Шевченкіани // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 30-32. – ISSN 0868-9644
1213203
  Ляхоцький В. Раритети педагогічної думки у книжковому депозитарії наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти / В. Ляхоцький, І. Гриценок // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 68-79


  Згадуються роботи М.П. Драгоманова, М.С. Грушевського, І.І. Огієнка...
1213204
  Дроздовський Д. Раритети Тараса Шевченка: повернення у XXI столітті


  Переосмислення творчості Т. Шевченка - одна з передумов існування української нації. Шевченківське слолво стало джерелом народження української національної ідентичності. Поштовхов до переосмислення сьогодні мало би бути новітнє прочитання творчості ...
1213205
  Козодавов С.В. Раритетна компонента фауни національного заповідника "Хортиця" / С.В. Козодавов, М Муленко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 102-121. – (Біологічні науки ; № 2). – ISSN 2410-0943
1213206
  Загороднюк І. Раритетна фауна Луганщини: хребетні першочергової уваги / Загороднюк І., Коробченко М. ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Громад. орг. "Екоклуб Луганщини". – Луганськ : ШИКО, 2014. – 219, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 183-190. – Бібліогр.: с. 191-214. – ISBN 978-966-492-282-8


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від авторів, Луганськ, 4.06.2014 р. Підписи.
1213207
   Раритетна фракція галофітної ценофлори України та основні завдання її охорони / Д. Дубина, Т. Дзюба, Т. Дворецький, П. Тимошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 121-122. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Раритетна фракція галофітної ценофлори України нараховує 16 видів, занесених до Міжнародного Червоного списку. Європейського Червоного списку, Червоної книги України та Червоної книги Причорномор"я. Вони представлені у класах Festuco-Puccinellietea (11 ...
1213208
  Дубина Д.В. Раритетне фіторізноманіття екомережі степової зони України: представленість та аналіз / Д.В. Дубина, П.М. Устименко, Л.П. Вакаренко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33) : Біологічні науки. – С. 69-72. – ISSN 2310-0974
1213209
  Нестерук О. Раритетне флористичне різноманіття Чорногори (Українські Східні Карпати): історія досліджень, сучасний стан, охорона // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 31-44 : табл. – Бібліогр.: 70 назв. – ISSN 2219-7516
1213210
  Мацап"як Л. Раритетний фітогенофонд Національного природного парку "Верховинський" і його аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 27-33. – (Біологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817
1213211
  Парнікоза І.Ю. Раритетні види заплавних лісів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 37-40
1213212
  Зуєва О. Раритетні види родини Vitaceae Juss: їх анатомо-морфологічні особливості та фенологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті дана характеристика морфолого-анатомічної будови листків представників раритетних видів Cissus juttae, Cissus bainesii, Cissus quadrangularis ma Cyphostemma quinatum з родини Vitaceae Juss., а також описані особливості їх фенології. В статье ...
1213213
  Мартинюк В.О. Раритетні види роду SILENE L.S.L. флори України / В.О. Мартинюк, О.В. Тищенко, Н.І. Карпенко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 74
1213214
  Нікітіна В. Раритетні види сукулентних рослин колекції Ботанічного саду імені акад О.В. Фоміна (CITES, IUCN, червоний список Південної Африки) / В. Нікітіна, М. Гайдаржи, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Проведено моніторинг колекції сукулентних рослин Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна на наявність у ній рідкісних та зникаючих видів, внесених до Конвенції з міжнародної торгівлі видами дикої фауни і флори (CITES), Міжнародного союзу охорони ...
1213215
  Токарюк А.І. Раритетні ефемероїдні геофіти м. Чернівці та їх охорона / А.І. Токарюк, К.В. Коржан, І.І. Чорней // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 22-28. – ISSN 1729-7184
1213216
  Куземко А. Раритетні синтаксони в складі рослинності справжніх лук, пустищ та піщаних грасландів лісової та лісостепової зон рівнинної частини України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 136-138. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  На основі критеріїв, прийнятих в країнах Європи, проаналізовано синтаксони рангу асоціацій класів Molinio-Arrhenatheretea, Koelerio-Corynephoretea i Nardo-Callunetea лісової та лісостепової зон рівнинної частини України щодо необхідності охорони. ...
1213217
  Білявський С.М. Раритетні судинні рослини, що охороняються в об"єктах природно-заповідного фонду Київщини / С.М. Білявський, Н.М. Журавель, С.С. Морозюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – C. 25-33. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 3)
1213218
  Омельчук О. Раритетні фітоценози річково-долинних коридорів Закарпаття / О. Омельчук, Б. Проць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-78. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  У зв"язку з посиленням трансформації природних екосистем, обов"язковою умовою забезпечення охорони фіторізноманіття є облік та проведення оцінки стану раритетних угруповань рослинності. У межах річково-долинних коридорів Закарпаття нами виявлено 9 ...
1213219
  Парникоза Ю.И. Раритетные растения поймы Днепра // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 24-28
1213220
  Парникоза И.Ю. Раритетные растения поймы Днепра // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 4 (108). – С. 25-29
1213221
  Мельникова Алина Раритеты на книжных полках // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 55-57. – ISSN 0869-4915
1213222
   Рарог Олексій Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 203-205. – ISBN 978-617-573-038-6
1213223
   Рас-Аль-Хайма. На верхівці шатра // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 108-117 : фото
1213224
  Горобець Марися Рас-аль-Хайма. Новомодний емірат // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 44-49 : фото
1213225
  Онишко Сергій Рас - ель - Хайма. Пустельний Едем // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 3/4 (156), червень - серпень. – С. 66-73 : фото
1213226
  Самойлов Юрій Рас ель Хайма: туризм цілий рік // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 42-44 : фото. – ISSN 1998-8044
1213227
  Данилова Г. Раса и расовая политика в современной Бразилии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 94-103. – ISSN 0131-2227
1213228
  Остапчук Г.О. Раса як духовне начало в людині у творчості Юрія Липи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 118-125. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 24 (37))
1213229
  Дьоміна О.В. Раса, гендер, клас в сучасній американській романтичній комедії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 32-34
1213230
  Багалей Д.И. Расбор сочинения "Заселение Донского края в связи с условиями местного быта, по напечатанным и архивным материалам", представленного в историко-филологический факультет для соискания медали под девизом "Fiat lux et veritas valeat". – [Харьков] : [Тип. и лит. М. Зильберберг и С-вья], 1910. – 8 с. – Авт. указан в конце текста. - Без обл. и тит. л. - Отт. из "Запис. Императ. Харьк. у-та" за 1910 г.
1213231
  Акутагава Р. Расемон : рассказы / Р. Акутагава ; перевод с японского Н.И. Фельдман. – Ленинград : ГИХЛ, 1936. – 371 с.
1213232
  Баженов Спартак Петрович Расет энергетического спектра комплексов и кристаллов с использованием модифицированных квазиклассического и статистического методов : Автореф... канд.физ-матнаук: 010407 / Баженов Спартак Петрович; Урал. гос. ун-т им А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1213233
   Расизм - идеология империализма, враг общественного прогресса.. – М., 1973. – 430с.
1213234
  Орлова Т.В. Расизм / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 320-321. – ISBN 966-642-073-2
1213235
  Гончар Б.М. Расизм // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 392. – ISBN 966-316-045-4
1213236
  Перло В. Расизм в экономике США / В. Перло. – Москва, 1978. – 310с.
1213237
  Хмельницький М.С. Расизм за багнетами неоколоніалізму / М.С. Хмельницький. – Київ, 1982. – 120с.
1213238
  Заксас И.М. Расизм и евгеника в буржуазной Литве : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Заксас И.М. ; Моск. гос. ун-т , Философ. фак. – Москва, 1961. – 34 с.
1213239
  Дейк Т. Расизм и язык / Т. Дейк. – М, 1989. – 75с.
1213240
  Ємельяненко Г.Г. Расизм і косполітизм -- реакційна ідеологія американських паліїв війни : Стенограма пулічної лекції / Г.Г. Ємельяненко, канд. філос. наук ; Т-во пошир. політ. та наук. знань УРСР. – Київ, 1952. – 44 с.
1213241
  Плисецкий М. Расизм на службе германского фашизма / М. Плисецкий. – Уфа, 1942. – 55с.
1213242
  Демиденко А.И. Расизм на службе империализма / А.И. Демиденко. – М, 1954. – 112с.
1213243
  Мартиненко Т.К. Расизм на службі колоніалізму / Т.К. Мартиненко. – Київ, 1962. – 44с.
1213244
  Евсеев Е.С. Расизм под голубой звездой. / Е.С. Евсеев. – 2-е изд. испр. доп. – Саратов, 1981. – 200с.
1213245
  Эйсфельд Р. Расизм под маской этнического плюрализма: Идеология новых правых во Франции и Германии // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 1 : Этничность и политика. – С. 131-148. – ISSN 1998-1776
1213246
  Мартиненко О.А. Расизм та ксенофобія в Україні - нові виклики у сфері захисту прав людини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 137-139. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1213247
  Філоненко Світлана Расизм. Виклик екстремістів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 26-31


  Друг мого знайомого ледве зміг уникнути неприємної історії: за модою він носив на ланцюжку так звану зірку Давида (гексаграма з двох рівносторонніх трикутників, цей символ зображено на прапорі Держави Ізраїль). У метро серед білого дня до нього ...
1213248
   Расизм: современные западные подходы : сб. статей / Информ.-аналит. центр "Сова" ; [редкол.: А. Верховский и др. ; пер. с англ., фр.: Н. Алешина и др.]. – Москва : Сова, 2010. – 364 с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98418-020-7
1213249
  Калинин Ю.В. Расизм: узаконенное беззаконие / Ю.В. Калинин. – Минск, 1973. – 127с.
1213250
  Исангулов Ф.А. Расима : рассказы / Ф.А. Исангулов; Фарит Исангулое; пер. с башкир. А.Дугинец. – Москва : Советская Россия, 1965. – 86 с.
1213251
  Исангулов А Ф. Расима : повести и рассказы / А Ф. Исангулов, ; пер. с башк. А.Дугинец. – Москва : Советская Россия, 1965. – 86 с.
1213252
  Кадышев В.С. Расин / В.С. Кадышев. – М, 1990. – 272с.
1213253
  Мокульский С.С. Расин.К 300-летию со дня рождения. / С.С. Мокульский. – Л, 1940. – 108с.
1213254
  Резанов В.И. Расиновская трагедия на русской почве : По поводу кн. П.О. Потапова: "Из истории русского театра. Жизнь и деятельность В.А. Озерова. Одесса, 1915" / Вл.И. Резанов // Из истории русского театра. Жизнь и деятельность В.А. Озерова : по поводу книги П.О. Потапова [Рецензия] : Жизнь и деятельность В.А. Озерова / П.О. Потапов. – Минск : Синодальная тип., 1916. – 26 с.
1213255
  Геевский И.А. Расистская политика американских империалистов / И.А. Геевский. – Москва : Гсполитиздат, 1952. – 168с.
1213256
  Геевский И.А. Расистская политика американского империализма / И.А. Геевский. – 2-е изд. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 248с.
1213257
  Кургузова Л.М. Расистская пропаганда в буржуазной печати США.(По материалам газ. "Нью-Йорк дейли ньюз" и журнала "Ридерс дайджест" 1960-1975 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10. / Кургузова Л. М.; Мгу. – М., 1978. – 22л.
1213258
  Роботько Ф.Н. Расишернное воспроизвродство основных фондов колхозов и совершенствование производственных отношений в деревне : Автореф... канд. экон.наук: / Роботько Ф. Н.; КИНХ. – К., 1970. – 25л.
1213259
  Некрашэвіч С.М. Расійска-беларускі слоунік = Русско-белорусский словарь / С.М. Некрашэвіч, М.Я. Байкоу ; Ін-т беларус. культуры. – Менск : Беларус. дзярж. выд-ва,, 1928. – 728 с.
1213260
  Савченко Ф. Расін педагог. / Ф. Савченко, 1930. – 6с.
1213261
  Осадчук П.І. Раска - біль і любов : поезії / П.І. Осадчук. – Київ, 1976. – 55 с.
1213262
  Здравковски Ц. Раскажувачи. / Ц. Здравковски. – Скопіе, 1973. – 74с.
1213263
  Вагнер Ю. Расказы о воде / Ю. Вагнер. – 5-е изд. – Москва : Типография п/ф. Ломоносов
№ 411. – 1915. – 55 с.
1213264
  Авакян А.А. Раскаленная : роман / А.А. Авакян ; пер. с арм. А. Шахатуни и Н. Адамян. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 304 с., [1] л. портр. : портр.
1213265
  Момыш-улы Бахытжан Раскаленные камни : рассказы / Бахытжан Момыш-улы ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1974. – 127 с.
1213266
  Дергачев Владимир Раскаленные рубежи Ближнево Востока // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 3 (37). – С. 31-41
1213267
  Подзелинский М.М. Раскаты / М.М. Подзелинский. – Ленинград, 1939. – 520 с.
1213268
   Раскаты. – Воронеж, 1982. – 200 с.
1213269
  Захаров В.Н. Раскаты / В.Н. Захаров. – Москва, 1984. – 384с.
1213270
  Захаров В.Н. Раскаты : повести / Виталий Захаров;. – Чебоксары : чуваш.кн. изд-во, 1988. – 382 с.
1213271
  Машбаш И. Раскаты далекого грома : ист. роман / Исхак Машбаш ; пер. с адыг. Е.Карпова. – Москва : Советский писатель, 1988. – 600 с.
1213272
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны... В боях... Часть IV // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – C. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1213273
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны... В боях... Часть VI // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 20-45. – ISSN 1812-867Х
1213274
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны... В боях... Часть VII // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 24-49. – ISSN 1812-867Х
1213275
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны... Накануне... Часть первая // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
1213276
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны... Через бои к миру... Часть VIII (Окончание) // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 28-53. – ISSN 1812-867Х
1213277
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны.... Часть III // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-17. – ISSN 1812-867Х
1213278
  Бороздин М. Раскаты Крымской войны...Часть V // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1213279
  Перестенко А.И. Раскаты ракетного грома: докум. очерки / А.И. Перестенко. – М., 1977. – 63с.
1213280
  Крымова С. Раскачаем? Инновационному процессу нужны новые импульсы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 марта (№ 10). – С. 10


  Преодоление коммуникационного барьера между основными игроками инновационного процесса, открытие новых аспектов их взаимодействия, объединение усилий для внедрения и реализации разработок высокотехнологичного сектора экономики - вот главная идея ...
1213281
  Гаджиев М.Г. Раскаяние : повесть / М.Г. Гаджиев; пер. с лакск. А.Орлова. – Москва : Современник, 1973. – 93 с.
1213282
  Всеволожский И.Е. Раскинулось море широко / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1957. – 336с.
1213283
  Гиппиус Е.В. Раскинулось море широко / Е.В. Гиппиус. – М., 1962. – 36с.
1213284
  Куликов Иван Степанович Раскисление металлов / Куликов Иван Степанович. – Москв : Металлургия, 1975. – 504с. : граф.
1213285
  Безрукова Г.А. Расклейщица афиш / Г.А. Безрукова. – М, 1978. – 31с.
1213286
  Грудев И.Т. Раскованность / И.Т. Грудев. – М, 1968. – 190с.
1213287
  Пастернак Б. Раскованный голос : Стихотворения / Б. Пастернак. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 416с. – ISBN 5-04-004395-3
1213288
  Абашев В. Раскованный голос : (Всеволодо_Вильва в судьбе Бориса Пастернака) // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
1213289
  Рачков П.А. Раскованный Прометей : наука как практич. богатство соц. общества / П.А. Рачков. – Москва, 1979. – 200 с.
1213290
  Пошатаев В.В. Раскованный Прометей / В.В. Пошатаев. – М., 1987. – 239с.
1213291
  Гуров И.Ф. Раскол / И.Ф. Гуров. – Одесса : Маяк, 1971. – 84с.
1213292
  Крупняков А. Раскол : роман / А. Крупняков. – Москва : Современник, 1974. – 349с. – (Новинки "Современника")
1213293
  Личутин В.В. Раскол / В.В. Личутин. – М., 1995. – 205с.
1213294
  Андреев В.В. Раскол и его значение в народной русской истории : исторический очерк В.В. Андреева. – Петербург : В. тип. М. Хана, 1870. – VIII, 411, [1], IV с.
1213295
   Раскол на II съезде РСДРП и II Интернационала : Сборник документов. – Москва : Партиздат, 1933. – XV, [1], 159, [1] с.
1213296
  Дружинин В.Г. Раскол на Дону в конце XVIII века / исслед. В.Г. Дружинина. – Санкт-Петербург : Тип. И.н. Скороходова, 1889. – X, 335, [3], 3 с. – Экз. 3 46808 деф., без ориг. обл. и тит. л., отсутств. с. I-X


  На обл. № 158981 дарственная надпись: Многоуважаемому Владимиру Владимировичу Майкову от автора
1213297
  Зорин З. Раскол французского рабочего профсоюзного движения после второй мировой войны правыми социалистами. Образование "Force ouvriere"" : Автореф... канд. ист.наук: / Зорин З.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 12л.
1213298
  Мяло И.И. Раскол. / И.И. Мяло. – Минск, 1972. – 383с.
1213299
  Наумов Е.И. Расколдованная река / Е.И. Наумов. – Хабаровск, 1966. – 190с.
1213300
  Мельчаков М.Г. Расколдованное место / М.Г. Мельчаков. – Улан-Удэ, 1970. – 111с.
1213301
  Лойко О.А. Расколдованное Полесье : стихи и поэма / О.А. Лойко. – Москва, 1976. – 118с.
1213302
   Расколдованный круг. – Ленинград, 1990. – 688 с.
1213303
  Патрушев А.И. Расколдованный мир Макса Вебера / А.И. Патрушев. – Москва, 1992. – 207с. – ISBN 5-211-02210-6
1213304
  Геращенко А.И. Расколдованый круг / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1990. – 205 с.
1213305
  Помазков Г.П. Расколосье / Г.П. Помазков. – М., 1982. – 95с.
1213306
  Каррер Д"анкосс Расколотая империя = Decline of an Empire : национальный бунт в СССР / Элен Каррер Д"Анкосс. – Лондон : Overseas Publications Interchange Ltd, 1982. – 381 с. : ил., карт. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 375-376 и в примеч.: с. 343-374. – ISBN 0-903868-37-7
1213307
  Чагин А. Расколотая лира. Россия и зарубежье: судьбы русской поэзии в 1920-1930-е годы / А. Чагин ; Российская акад. наук, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : Наследие, 1998. – 272 с. – ISBN 5-201-13334-7
1213308
  Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация : Наличествующие предпосылки и возможные последствия постэкономической революции / В.Л. Иноземцев. – Москва : Академія, 1999. – 724с. – ISBN 5-87444-097-6
1213309
  Вольф К. Расколотое небо / К. Вольф. – Москва, 1964. – 231с.
1213310
  Вольф К. Расколотое небо / К. Вольф. – Москва, 1964. – 95с.
1213311
  Галиев А.С. Расколотое небо / А.С. Галиев. – Москва, 1974. – 311с.
1213312
  Сульянов А.К. Расколотое небо / А.К. Сульянов. – Москва, 1984. – 368с.
1213313
  Сульянов А.К. Расколотое небо / А.К. Сульянов. – М., 1989. – 511с.
1213314
  Шелдон С. Расколотые сны = Tell Me your dreams : Роман / С. Шелдон; Пер. с англ.: Т.А.Перцевой. – Москва : АСТ, 2002. – 376 с. – ISBN 5-17-006075-0
1213315
  Ступницкая Н.Н. Расколотый мир : о романе А.И. Солженицына "В круге первом" : [монография] / Н.Н. Ступницкая. – Харьков : Планета-Принт, 2011. – 168, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 159-167
1213316
  Пеа Лиєм де Расколотый Олстер. / Пеа Лиєм де; Пер.с англ. Б.П. Лихачева; Предисл. и ред. А.Д. Колпакова. – Москва : Прогресс, 1974. – 235с.
1213317
  Szcukin W. Раскольников на Сенной площади. О происхождении ключевого сюжетного мотива Преступления и наказания // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2016. – 11. – С. 167-174. – ISSN 1897-3035
1213318
  Адибеков Г.М. Раскольническая политика правого руководства АФТ-КПП в международном профсоюзном движении (1955-1967 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 572 / Адибеков Грант Мкртычевич ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. истории междунар. коммунист. и раб. движения. – Москва, 1969. – 19 с.
1213319
  Есипов Г. Раскольничьи дела XVIII столетия : Извлеч. из дел Преображ. приказа и Тайной розыскных дел канцелярии Г. Есиповым. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Е. Кожанчиков
[Т. 1]. – 1861. – [4], 656 с.
1213320
   Раскольничьи дела XVIII столетия : Извлеч. из дел Преображ. приказа и Тайной розыскных дел канцелярии Г. Есиповым. – 1861-1863. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Е. Кожанчикова
[Т. 1]. – 1861. – [4], 656 с.


  1. Раскольничьи дела XVIII столетия. [Т. 1]; 2. Раскольничьи дела XVIII столетия. Т. 2
1213321
   Раскольничьи дела XVIII столетия // Раскольничьи дела XVIII столетия : Извлеч. из дел Преображ. приказа и Тайной розыскных дел канцелярии Г. Есиповым. – 1861-1863. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Е. Кожанчикова, 1861. – [Т. 1]. – [4], 278, 276 с.
1213322
  Есипов Г. Раскольничьи дела XVIII столетия : Извлеч. из дел Преображ. приказа и Тайной розыскных дел канцелярии Г. Есиповым. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Е. Кожанчиков
Т. 2. – 1863. – [4], 278, 276 с.
1213323
  Воронин С.А. Раскопельские камни / С.А. Воронин. – Москва, 1983. – 47с.
1213324
  Данилевич В.Е. Раскопка курганов около с. Буд и х. Березовки, Ахтырского уезда Харьковской губернии : (совместная экскурсия Е.Н. Мельник и В.Е. Данилевича) / [соч.] В.Е. Данилевича. – [Москва], 1905. – 21 с., 1 л. рис. – Без. тит. л. и обл.. - Отд. отитск: Труды ХII Археологического съезда. , 1902 : в 3 т. / под ред. Уваровой.. М., 1905, т. 1, с. 411-433


  На с. 1 дарственная надпись: от автора 1910 г.; В конце кн. на обл. дарственная надпись от Данилевича
1213325
  Зайковский Б.В. Раскопка погребения конца 13 ст. / Б.В. Зайковский. – Саратов. – 2с.
1213326
  Хвойка В.В. Раскопки 1901 г. в области Трипольской культуры / В.В. Хвойка. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1904. – 25 с.
1213327
  Спицын А.С. Раскопки 1910 г. в Лужском уезде С.-Петербургской губернии / А.С. Спицын. – С. 81-94
1213328
  Мезенцева Г.Г. Раскопки Белгорода Киевского // Археологические открытия 1974 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1975. – С. 321-322
1213329
  Крывелев И.А. Раскопки в "библейский" странах / И.А. Крывелев. – Москва, 1965. – 317с.
1213330
  Штерн Э.Р. Раскопки в Аккермане летом 1912 года / Э.Р. Штерн. – Одесса : Славянская типография Е. Хрисогелос, 1913. – 12, [1] с. – Отд. оттиск из XXXI тома Записок Императорск. Одесского Общества Истории и Древностей
1213331
  Ниорадзе Г. Раскопки в Алазанской долине / Г. Ниорадзе. – Тбилиси : Грузинский филиал Академии Наук СССР, 1940. – VIII, 128 с. – 14 табл.
1213332
  Рыбаков Б.А. Раскопки в Белгороде Киевском // Археологические открытия 1968 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1969. – 1968 года. – С. 330-334
1213333
  Мартиросян А.А. Раскопки в Головино : результаты работ арх. экспедиций Ин-та истории АН АрмССР и Ком. по охране древностей Армении в 1929 и 1950 гг. / Мартиросян А.А. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР и Ком. по охране древностей Армении в 1929 и 1950 гг. / А.А. Мартиросян ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1954. – № 4 : Раскопки в Головино. – С. 1-117. – (Археологические раскопки в Армении ; № 4)
1213334
  Мельник Е.Н. Раскопки в земле Лучан / Е.Н. Мельник. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, преемн. Э. Лисснера и А. Гешеля, 1901. – 98 с. : ил. – Отд. оттиск:Труды XI Археологического създа в Киеве. Т. 1


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Викентию Вячеславовичу Хвойко на добрую память От. Н. Антоновича
1213335
  Брайчевский М.Ю. Раскопки в Копырьевом Конце в Киеве // Археологические открытия 1970 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1971. – 1970 года. – С. 299-300
1213336
  Шарифов Д. Раскопки в Ялойлу-Тапа (Нухинский у. 1926 г.) / Д. Шарифов. – Баку : О-во обследования и изучения АССР
Вып. 1. – 1927. – V, 32, [17] с.
1213337
  Хойновский И.А. Раскопки великокняжеского двора древнего града Киева, произведенные весною 1892 года : археологически-историческое изследование, иллюстр. 156 рис. / И.А. Хойновский. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1893. – 78, IV, [55] с.
1213338
  Смирнов А.П. Раскопки городища "Великие Болгары" в 1957 году / А.П. Смирнов. – Казань, 1959. – 42с.
1213339
  Аулих В.В. Раскопки древнего Галича // Археологические открытия 1970 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1971. – 1970 года. – С. 297-299
1213340
  Самоквасов Д.Я. Раскопки древних могил и описание, хранение и издание могильных древностей / Д.Я. Самоквасов. – Москва : Синодальная Типография, 1908. – 24 с.
1213341
  Шамба Г.К. Раскопки древних памятников Абхазии / Г.К. Шамба. – Сухуми, 1984. – 99с.
1213342
  Шамба Г.К. Раскопки древних памятников Абхазии. / Г.К. Шамба. – Сухуми, 1984. – 99с.
1213343
  Антонович В.Б. Раскопки курганов в Западной Волыни. О каменном веке в Западной Волыни / В.В. Антонович. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1901. – 21 с. – Отд. оттиск: Труды XI Киевского Археологического съезда в Киеве. 1899. М., 1901, т. 1, с. 1-133


  Археологический съезд (11; 1899; Киев) Труды / Под ред. гр. Уваровой и С.С. Слуцкого. Т. 1. - Москва, 1901-1902. - 34. Т. 1. - 1901. - [6], 816 с., 28 табл. : ил.
1213344
  Антонович В.Б. Раскопки курганов в Западной Волыни. О каменном веке в Западной Волыни / В.В. Антонович. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1901. – 21 с. – Отд. оттиск: Труды XI Киевского Археологического съезда в Киеве. 1899. М., 1901, т. 1, с. 1-133


  Археологический съезд (11; 1899; Киев) Труды / Под ред. гр. Уваровой и С.С. Слуцкого. Т. 1. - Москва, 1901-1902. - 34. Т. 1. - 1901. - [6], 816 с., 28 табл. : ил.
1213345
  Мельник Е.Н. Раскопки курганов в Харьковской губернии 1900-1901 г. / Е. Мельник. – [Москва], 1902. – 70? с. : ил. – Без. обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды XII Археологического създа в Харькове. 1902. Т. 1. Москва, с. 673-702
1213346
  Щербаковский Д.М. Раскопки курганов на пограничье Херсонской и Киевской губернии / Д.М. Щербаковский. – Киев : Типография Н.А. Гирич, 1905. – 14 с. – Оттиск из журн. Археологическая Летопись Южной России, 1905 г. № 1-2
1213347
  Беляшевский Н. Раскопки на Княжей горе в 1891 г. / Н. Беляшевский. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 44, [3] с.
1213348
  Толочко П.П. Раскопки на Старокиевской горе / П.П. Толочко, С.Р. Килиевич // Археологические открытия 1966 года / редкол. Б.А. Рыбаков, М.А. Карповская, Т.В. Равдина [и др.]. – Москва, 1967. – С. 245-247
1213349
  Книпович Т.Н. Раскопки некрополя на территории северо-восточной части Верхнего города в Ольвии в 1938 г. / Т.Н. Книпович, 1940. – С. 301-303
1213350
  Толмачев И.П. Раскопки остатков Elephas trogontherii Pohlig в Нижегородской губернии : (Доложено в заседании Физико-математического отделения 16 апреля 1903 г.) / И.П. Толмачев // Палеонтология [компакт - № 252337]. – 12 с.
1213351
  Амалицкий В.П. Раскопки остатков позвоночных в 1899 г. в Пермских отложениях Севера России / В.П. Амалицкий. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, 1900. – 21 с. : табл.
1213352
  Гаджиев М.Г. Раскопки памятников бронзового века в горном Дагестане // Археологические открытия 1968 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1969. – 1968 года. – С. 102-103
1213353
   Раскопки по Случи на участке Мирополь-Ульха.. – с.
1213354
  Булычов Н.И. Раскопки по части водораздела верхних притоков Днепра и Волги / Н.И. Булычов. – Москва : Тип. Ф.Ф. Эбе, 1903. – [6], VIII, 77 с., 16 л. ил., карт. : ил., карт. – Отд. оттиск : Древности, т. 23, вып. 1
1213355
  Подгорный С.Н. Раскопки скифского городища : Повести / С.Н. Подгорный. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 192с.
1213356
  Сарианиди В.И. Раскопки Тилля-тепе в Северном Афганистане / В.И. Сарианиди. – М.
1. – 1972. – 37с.
1213357
  Килиевич С.Р. Раскопки у Десятинной церкви // Археологические открытия 1976 года / Акад. наук СССР, Ин-т археологии ; отв. ред. Б.А. Рыбаков. – Москва, 1977. – C. 301-302
1213358
  Белов Г.Д. Раскопки Херсонеса в 1934 году / Г.Д. Белов. – Симферополь, 1936. – 51с.
1213359
  Нинчак Я. Раскраски и гамильтовновы циклы регулярных графов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Нинчак Я.; АН БССР, От-ние физ. мат. – Минск, 1973. – 12л.
1213360
  Герт Ю.М. Раскрепощение / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1990. – 253,2с.
1213361
  Заровная Е.А. Раскрепощение женцин Адыгеи и их участие в социалистическом строительстве (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Заровная Е.А.; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала, 1970. – 21л.
1213362
  Машарипова Ш.М. Раскрепощение женщин Хорезма и вовлечение их в социалистическое строительство / Ш.М. Машарипова. – Ташкент, 1990. – 86с.
1213363
  Гасанова А.И. Раскрепощение женщины-горянки в Дагестане : (1920-1940 гг.) / Гасанова А.И. ; Дагест. филиал Акад. наук СССР. Ин-т истории, языка и литературы им. Г. Цадасы. – Махачкала : [б. и.], 1963. – 158 с. – Библиогр.: с. 152-156
1213364
  Татыбекова Ж.С. Раскрепощение женщины киргизки Великой Октябрьской социалистической революцией (1917-1936 гг.) / Ж.С. Татыбекова. – Фрунзе, 1963. – 135с.
1213365
  Вудкок Майк Раскрепощенный менеджер / Вудкок Майк, Френсис Дейв. – Москва : Дело, 1991. – 312с.
1213366
  Белова Г.М. Раскрой окно / Г.М. Белова. – Москва, 1982. – 48с.
1213367
  Савченко В.И. Раскройте ваши сердца... / В.И. Савченко. – М., 1988. – 302с.
1213368
  Сергеев А.П. Раскрутка сайтов и основы электронной коммерции / А.П. Сергеев. – Москва : Диалектика, 2005. – 256 с. – На обл.: Лаконично, доступно, эффективно!. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-0765-9
1213369
  Резник Семен Ефимович Раскрывающаяся тайна бытия : Эволюция и эволюционисты / Резник Семен Ефимович. – Москва : Знание, 1976. – 160с. : ил. – (Жизнь замечательных идей)
1213370
  Севрюков Г. Раскрывая потенциал провинции // XXI Украина : всеукраинский общественно-политический журнал / ООО "Квадро". – Донецк, 2011. – сентябрь. – С. 58-61


  Новокаховский гуманитарный институт Университет "Украина".
1213371
  Успенская Г.В. Раскрывая тайны Вселенной / Г.В. Успенская. – М., 1979. – 87с.
1213372
  Комаров В.Н. Раскрывая тайны природы / В.Н. Комаров. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 127 с.
1213373
  Ковалгин В.М. Раскрывая тайны психики / В.М. Ковалгин. – Минск, 1968. – 110с.
1213374
  Буль П.И. Раскрывая тайны человеческой психики / П.И. Буль. – Москва, 1964. – 47с.
1213375
  Резник С.Е. Раскрывшаяся тайна бытия. / С.Е. Резник. – Москва, 1976. – 160с.
1213376
   Раскрыта тайна загадочного античного калькулятора // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 7


  Розкрито тайну Антикитерського механізму ІІ століття до н.е.
1213377
  Сафаров Р. Раскрытая книга / Р. Сафаров. – Баку, 1978. – 38с.
1213378
  Кулиш В.М. Раскрытая тайна : предистория второго фронта в Европе / В.М. Кулиш. – Москва : Наука, 1965. – 470 с.
1213379
  Иванова И.Ф. Раскрытие диалектики жизненных явлений в школьном курсе общей биологии : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Иванова И.Ф.; Московский обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 19л.
1213380
  Шарафутдинова К.А. Раскрытие значений слова в двуязычном словаре / К.А. Шарафутдинова. – Ташкент, 1968. – 84с.
1213381
  Шарафутдинова К.А. Раскрытие значений слова в двуязычном узбекско-русском словаре. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шарафутдинова К.А.; Акад.наук УзССР.Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1963. – 18л.
1213382
  Батищев В.И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами / В.И. Батищев. – Воронеж : Воронежский университет, 1992. – 140, [2] с.
1213383
  Ильина Н.Ф. Раскрытие инновационного потенциала педагога в ходе непрерывного образования // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 8. – С. 59-66. – ISSN 1609-4646


  В связи с необходимостью подготовки педагога к инновационной деятельности разработан механизм раскрытия инновационного потенциала педагога, основанный на сочетании принципов непрерывности образования, индивидуализации образовательных целей и программ, ...
1213384
  Акулкин Э.В. Раскрытие общих понятий в курсе "Обществоведение" / Э.В. Акулкин ; под ред. А.П. Шептулина. – Москва : Прасвещение, 1974. – 192 с., ил.
1213385
  Живогляд А.Б. Раскрытие основ учения В. и. Ленина о партийности художественного творчества в преподавании литератур в старших классах : Автореф... канд. пед.наук: / Живогляд А. Б.; Моск. гос. пед. инзт. – М., 1969. – 22л.
1213386
  Свенссон А. Раскрытие преступлений / А. Свенссон, О. Вендель. – Москва, 1958. – 475с.
1213387
  Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии / А.К. Гаврилов. – Волгоград, 1976. – 207с.
1213388
   Раскрытие руководящей роли КПСС при изучении вопросов социалистического и коммунистического строительства.. – Москва, 1981. – 144 с.
1213389
  Марченко Ю.М. Раскрытие связей между историческими нравственными и эстетическими понятиями в произведениях искусства / Ю.М. Марченко. – Фрунзе, 1969. – 32с.
1213390
  Загородный Н.Г. Раскрытие тайны. Из записок криминалиста / Н.Г. Загородный, В.П. Колмаков. – Х., 1958. – 412с.
1213391
  Брагинский Э.В. Раскрытое окно. / Э.В. Брагинский. – Л.-Москва, 1958. – 92с.
1213392
  Берестова Т.Ф. Раскрытые и нераскрытые тайны библиографической науки // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 51-58. – ISSN 0869-6020
1213393
  Котляров Б.И. Раскрытый дневник. / Б.И. Котляров. – К, 1971. – 237с.
1213394
  Цимбал І. Расова дискримінація // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-22.
1213395
  Шушарін Д. Расова теорія російського нацизму готова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 3


  По всьому світу приведено в дію найпотужнішу пропагандистську систему Путіна, засновану на підкупі політиків, науковців, журналістів, бізнесменів і мобілізації російської діаспори.
1213396
  Губин В.Ф. Расовая дискриминация / В.Ф. Губин. – М, 1979. – 199с.
1213397
   Расовая проблема и общество : Сборник переводов с франц. – Москва : Изд. иностр. лит., 1957. – 314с.
1213398
  Кацнельсон З.С. Расовая теория в оценке научной биологии. / З.С. Кацнельсон. – Киров, 1942. – 32с.
1213399
  Діденко В. Расове питання в контексті антропології в США (кін. XX ст. - поч. XXI ст.) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 73-74
1213400
  Діденко В. Расове питання в контексті антропології в США (кін. XX ст. - поч. XXI ст.) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 73-74
1213401
  Хить Г.Л. Расовоя дифференциация человечества : дерматоглифические данные / Г.Л. Хить, Н.А. Долинова ; отв. ред. В.П. Алексеев ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1990. – 200, [6] с.
1213402
  Василенко В. Расовые бредни фашистских бандитов / В. Василенко. – Ташкент, 1942. – 20с.
1213403
  Линн Р. Расовые различия в интеллекте = Race differences in intelligence : эволюционный анализ / Ричард Линн ; [пер. с англ.: Д.О. Румянцев]. – Москва : Профит Стайл, 2010. – 301, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 263-296. – ISBN 978-5-98857-157-5
1213404
  Европейцева Н.В. Расовый анализ беломорской трески. / Н.В. Европейцева. – Л., 1937. – 98с.
1213405
  Усачева В.В. Расовый дискурс и образ Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 8 (661). – С. 31-37. – ISSN 0321-5075
1213406
  Федорова В.А. Расовый состав возбудителя бурой ржавчины пшеницы на Украине и его изменчивость. : Автореф... канд. биол.наук: / Федорова В.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1968. – 21л.
1213407
  Соснин А.В. Расовый состав крымских табаков / А.В. Соснин. – Ялта, 1930. – С. 79 -130
1213408
   Расогенетические процессы в этнической истории. – Москва, 1974. – 264с.
1213409
  Клоков М.В. Расообразование в роде тимьянов - Thymus L. на территории Советского Союза / М.В. Клоков. – Киев : Наукова думка, 1973. – 190с.
1213410
  Глазман Б. Распад / Б. Глазман, 1926. – 143 с.
1213411
  Мао Дунь Распад / Мао Дунь. – М., 1968. – 223с.
1213412
  Мао Дунь Распад / Мао Дунь. – М., 1972. – 332с.
1213413
  Виноградов В.Н. Распад Австро-Венгрии и Румыния // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
1213414
  Соколов В. Распад Британской империи как перестройка геоэкономической системы (1947-1972) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 96-109. – ISSN 0042-8736
1213415
   Распад Британской империи.. – М., 1964. – 648с.
1213416
  Селезнев К.Л. Распад Габсбургской монархии / К.Л. Селезнев. – Москва, 1937. – 67с.
1213417
  Валендо А.Я. Распад гидроперекиси и окисление изопропилбензола в жидкой фазе в присутствии гетерогенных окисных катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Валендо А.Я.; АН СССР. – М, 1969. – 12л.
1213418
  Мартин М. Распад государств и его значение для международных отношений (актуальные проблемы) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 46-57. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1213419
  Алхимов В.С. Распад единого мирового рынка / В.С. Алхимов, И. Дудинский. – Москва, 1953. – 112 с.
1213420
  Назаров В.В. Распад единого мирового рынка на два параллельных мировых рынка и взаимоотношения между ними. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назаров В.В.; М-во высш.образования СССР.Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1213421
  Соколов Николай Семенович Распад и аннигиляция экситонов в кристаллах германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Соколов Николай Семенович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1213422
  Кравчик Р. Распад и возрождение польской экономики / Р. Кравчик. – М., 1991. – 237с.
1213423
  Поливанов Александр Николаевич Распад и образование кремнийсодержащих гетероциклов под действием электронного удара : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Поливанов Александр Николаевич; М-во хим. пром-сти. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1213424
  Шофман А.С. Распад империи Александра Македонского / А.С. Шофман. – Казань, 1984. – 224с.
1213425
  Лубенец Е.Р. Распад квазистацоинного состояния при наличии нестационарного возмущения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Лубенец Е.Р.; МВ и ССО СССР.МГУ. – Москва, 1979. – 12л.
1213426
  Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции / П.П. Черкасов. – М, 1985. – 325с.
1213427
  Аварин В.Я. Распад колониальной системы / В.Я. Аварин ; Акад. наук СССР. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 460 с.
1213428
  Модржинская Е.Д. Распад колониальной системы и идеология империализма. : Автореф... доктор филос.наук: / Модржинская Е.Д.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1964. – 34л.
1213429
  Модржинская Е.Д. Распад колониальной системы и идеология империализма. / Е.Д. Модржинская. – М, 1965. – 343с.
1213430
  Рымалов В.В. Распад колониальной системы и мировое капиталистическое хозяйство / Рымалов В.В. ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва : Мысль, 1966. – 479 с.
1213431
  Васильева В.Я. Распад колониальной системы империализма / В.Я. Васильева. – Москва, 1958. – 610с.
1213432
  Берков Е.А. Распад колониальной системы империализма / Е.А. Берков, Г.Ф. Ким. – Москва, 1962. – 88с.
1213433
  Масленников В.А. Распад колониальной системы империализма / В.А. Масленников. – Москва, 1964. – 28с.
1213434
  Волков М.Я. Распад колониальной системы империализма / М.Я. Волков. – Москва, 1978. – 64с.
1213435
  Выговский Игорь Иванович Распад колониальной системы империализма в освещении американской и английской буржуазной историографии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Выговский Игорь Иванович; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1974. – 22л.
1213436
  Датлин С.В. Распад колониальной системы империализма. / С.В. Датлин. – М, 1956. – 71с.
1213437
  Буйнов Н.Н. Распад металлических прерсыщенных твердых растворов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Буйнов Н. Н.; Объед. уч. сов. ин-тов метемат., физики, металлофиз. и полупроводников. – К., 1962. – 19л.
1213438
  Исак В.Г. Распад Н2О2, катализируемый комплексами Fe (III) u Mn (II) с триэтилентетрамином и гистидином. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Исак В.Г.; Кишинев. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 21л.
1213439
  Дмитриев А.Г. Распад нейтронодефицитных изотопов Вr, Rb. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Дмитриев А.Г.; Радиевый ин-т. – Л, 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1213440
  Гончар В.Н. Распад пересыщенных растворов / В.Н. Гончар, Н.Т. Карева. – Челябинск, 1978. – 40 с.
1213441
  Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системи / А.Я. Аврех. – М, 1985. – 260с.
1213442
  Кохаширо Таказаси Распад феодального землевладения и социальное расслоение японського крестянства / Кохаширо Таказаси, О. Каиширо. – М., 1970. – 9с.
1213443
  Гаврилюк В.В. Распад французской колониальной империи / В.В. Гаврилюк. – Москва, 1962. – 224с.
1213444
  Лущик Ч.Б. Распад электронных возбуждений с образованием дефектов в твердых телах. / Ч.Б. Лущик, А.Ч. Лущик. – Москва : Наука, 1989. – 264 с. – ISBN 5-02-014026-0
1213445
  Кузнецов Д.В. Распад Югославии (1989-1995 годы) и общественное мнение в странах Запада // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 3. – С. 35-50. – ISSN 0130-3864
1213446
  Водолазская Наталья Анатольевна Распад ядерного хроматина клеток лифоидной ткани при действии на организм ионизирующей радиации, радиомиметика и глюкокортикоидов : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.01 / Водолазская Наталья Анатольевна; АН СССР. Ин-т биологич. физики. – 18л.
1213447
  Скиндер В.А. Распадение материи перед судом физической химии / Влад. Адам. Скиндер. – Санкт-Петербург : А.Н. Зарудный, 1908. – [6], II, 74 с.
1213448
  Машкин Г.Н. Распадок / Г.Н. Машкин. – М., 1969. – 93с.
1213449
  Динейхан М. Распады адронов в нелокальной модели кварков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Динейхан М.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 16л.
1213450
   Распалвы металлургии полупроводников. – Москва, 1991. – 319 с.
1213451
  Вальковский В.А. Распараллеливание алгоритмов и программ / В.А. Вальковский. – Москва : Радио и связь, 1989. – 173с.
1213452
  Грицык В.В. Распараллеливание алгоритмов обработки инормации / В.В. Грицык. – К., 1977. – 123с.
1213453
  Грицык В.В. Распараллеливание алгоритмов обработки инормации в системах реального времени / В.В. Грицык. – К., 1981. – 215с.
1213454
  Неменский Б.М. Распахни окно. Мысли художника об эстет. воспитании. / Б.М. Неменский. – М., 1974. – 188с.
1213455
  Никитин А.Л. Распахнутая земля, или Путь через лабиринт / А.Л. Никитин. – М, 1973. – 255с.
1213456
  Герасимова Елена Распахнутое пространство : к проблеме создания и открытия в культуре современного социума образа читающего ребенка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 20-22. – ISSN 1727-4893


  Будущее детской библиотеки - в консолидации сил не только книжников и библиотекарей, но и всех неравнодушных людей.
1213457
  Ратнер Е.И. Распахнутое сердце / Е.И. Ратнер. – Рига, 1963. – 397с.
1213458
  Гарнакерьян А.Г. Распахнутые горизонты / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов, 1961. – 96с.
1213459
  Гарнакерьян А.Г. Распахнутые горизонты / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1974. – 191с.
1213460
  Семенов Г.В. Распахнутые окна / Г.В. Семенов. – Москва, 1966. – 207с.
1213461
   Распев.. – Саратов, 1990. – 204с.
1213462
   Распевать. Мы сами местные, или Песня, она ...заразная : Тема номера: Чемодан отпускника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 48-54 : Фото
1213463
  Тряпкин Н.И. Распевы. / Н.И. Тряпкин. – М., 1958. – 134с.
1213464
  Абраменко Ю.М. Распеделение и обмен ионов натрия между мышцей и средой : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.02 / Абраменко Ю.М. ; МГУ. – Москва, 1974. – 30 с.
1213465
  Эрлексова Е.В. Распеделение некоторых радиоактивных элементов в органзмах животных (полония-210,радиотория-228,плутония-239 и стронция-90) / Е.В. Эрлексова. – М, 1960. – 152с.
1213466
   Расписание движения пассажирских поездов.. – М., 1987. – 384с.
1213467
   Расписание занятий С.Петербургской Городской Распорядительной Думы и подведомственных ей Управ. – б.г., 1852. – 24 c.
1213468
   Расписание занятий съезда и тезисы докладов на общих собраниях.. – К., 1930. – 43с.
1213469
   Расписание и объем передач метеорологических сведений радиометцентров СССР.. – Л., 1947. – 168с.
1213470
   Расписание и объем циркулярных передач метеорологических сведений по территории СССР.. – М., 1973. – 194с.
1213471
   Расписание лекций на медицинском факультете Университета св. Владимира на 1911-1912 учебный год : осеннее полуголие. 1 семестр. – [Киев : б. и., 1911. – 16 с.
1213472
  Пармузин Б.С. Расписание нарушается вновь / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1965. – 213с.
1213473
   Расписание пассажирских поездов железнодорожной сети СССР на зиуму и весту 1938 г.. – Москва
17. – 1938. – 128с.
1213474
   Расписание пассажирских поездов железнодорожной сети СССР на лето 1936 г.. – Москва : НКПС ТРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ, 1936. – 112 с.
1213475
   Расписание пассажирских поездов железнодорожной сети СССР на лето 1937 г.. – Москва
16. – 1937. – 126с.
1213476
   Расписание пассажирских поездов железнодорожной сети СССР с 25 мая 1939 г.. – Москва
1. – 1939. – 92с.
1213477
  Богданов Е.Н. Расписание тревог / Е.Н. Богданов. – М, 1988. – 238с.
1213478
  Кочнев М. Расписной узор : сказы / М. Кочнев. – Москва : Московски йрабочий, 1948. – 292 с.
1213479
  Уббелоде А. Расплавленное состояние вещества : Пер. с англ. / А. Уббелоде. – Москва : Металлургия, 1982. – 375с.
1213480
  Захир С. Расплавленный сапфир / С. Захир. – М., 1968. – 112с.
1213481
   Расплавы. – Москва
№ 1. – 1995
1213482
   Расплавы. – Москва
№ 2. – 1995
1213483
   Расплавы. – Москва
№ 3. – 1995
1213484
   Расплавы. – Москва
№ 4. – 1995
1213485
   Расплавы. – Москва
№ 5. – 1995
1213486
   Расплавы. – Москва
№ 6. – 1995
1213487
   Расплавы. – Москва, 1987-
№ 1. – 1996
1213488
   Расплавы. – Москва, 1987-
№ 2. – 1996
1213489
   Расплавы. – Москва, 1987-
№ 3. – 1996
1213490
   Расплавы. – Москва, 1987-
№ 5. – 1996
1213491
   Расплавы. – Москва, 1987-
№ 6. – 1996
1213492
   Расплавы. – Москва
№ 1. – 1997
1213493
   Расплавы. – Москва
№ 2. – 1997
1213494
   Расплавы. – Москва
№ 3. – 1997
1213495
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 1. – 2005
1213496
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 2. – 2005
1213497
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 3. – 2005
1213498
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 4. – 2005
1213499
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 5. – 2005
1213500
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 6. – 2005
1213501
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 6. – 2005
1213502
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 1. – 2006
1213503
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 2. – 2006
1213504
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 3. – 2006
1213505
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 4. – 2006
1213506
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 5. – 2006
1213507
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 6. – 2006
1213508
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 1. – 2007
1213509
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 2. – 2007
1213510
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 3. – 2007
1213511
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 4. – 2007
1213512
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 5. – 2007
1213513
   Расплавы. – Москва;Екатеринбург : Наука, 1987-. – ISSN 0235-0106
№ 6. – 2007
1213514
  Середний А.П. Расплавы и стекла на основе некоторых систем А2 - В4 - С5. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Середний А.П.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1970. – 17л.
1213515
  Янсон А. Расплата : роман / Альберт Янсон ; авториз. пер. с лат. В.Невского. – Москва : Советский писатель, 1966. – 392 с.
1213516
  Мальсагов А.У. Расплата / А.У. Мальсагов. – Грозный, 1967. – 124 с.
1213517
  Стрыгин А.В. Расплата : Роман / А.В. Стрыгин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 383с.
1213518
  Татаринов В.Ф. Расплата / В.Ф. Татаринов. – Ижевск, 1975. – 207с.
1213519
  Жиганов Б.С. Расплата / Б.С. Жиганов. – Новосибирск, 1977. – 144с.
1213520
  Гегешидзе Г. Расплата : романы, повести, рассказы / Г. Гегешидзе. – Тбилиси : Известия, 1980. – 621 с.
1213521
   Расплата. – Москва, 1982. – 448 с.
1213522
  Балаян З.Г. Расплата : кн. публицистики / З.Г. Балаян. – Москва : Сов. писатель, 1986. – 462 с.
1213523
  Крамар П.В. Расплата / П.В. Крамар. – М., 1987. – 156с.
1213524
  Шульмейстер Ю.А. Расплата / Ю.А. Шульмейстер. – Львов, 1987. – 178с.
1213525
  Смирнов В. Расплата / В. Смирнов. – Саранск, 1987. – 318с.
1213526
  Тендряков В.Ф. Расплата / В.Ф. Тендряков. – Минск, 1988. – 269с.
1213527
   Расплата. – Минск, 1988. – 330с.
1213528
  Тендряков В.Ф. Расплата / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1989. – 238с.
1213529
  Зуборев Л.И. Расплата : художественно-документальная повесть / Леонид Зуборев. – Минск : Минская фабрика цветной печати, 2008. – 248 с. – ISBN 978-985-454-411-3
1213530
  Хасанов Ф.Т. Расплата за дурман (социально-правовые аспекты борьбы с наркоманией) / Ф.Т. Хасанов, А.К. Котов. – Алма-Ата : Мектеп, 1989. – 64 с.
1213531
  Финько О.А. Расплата за молчание / О.А. Финько. – М, 1988. – 558с.
1213532
  Менчик Ю. Расплата за ошибку / Ю. Менчик, Р.Й. Шулиг. – М., 1982. – 368с.
1213533
   Расплата за победу.. – М., 1970. – 240с.
1213534
  Бахманн Клаус Расплата за прямохождение : тема номера: Как победить боль / Бахманн Клаус, Михал Вольфган, Бороздина Надежда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 80-81 : Фото. – ISSN 1029-5828
1213535
  Робертс Н. Расплата за смерть : роман / Нора Робертс ; [пер. с англ. А. Новикова]. – Москва : Эксмо, 2010. – 445, [3] с. – ISBN 978-5-699-39089-2
1213536
  Стрыгин А.В. Расплата: роман-дилогия. / А.В. Стрыгин. – Краснодар, 1990. – 429с.
1213537
  Стрыгин А.В. Расплата: роман / А.В. Стрыгин. – Воронеж
кн. 1. – 1962. – 271с.
1213538
  Стрыгин А.В. Расплата: роман / А.В. Стрыгин. – М., 1967. – 112с.
1213539
  Стрыгин А.В. Расплата: роман / А.В. Стрыгин. – Краснодар, 1983. – 364с.
1213540
  Огородников С.А. Расплела Россия косу / С.А. Огородников. – М., 1989. – 95с.
1213541
  Пильняк Б.А. Расплеснутое время : Рассказы, повести, романы / Б.А. Пильняк. – Москва : Советский писатель, 1990. – 605с.
1213542
  Мелихов А.Н. и др. Расплывчатые ситуационные модели принятия решений / А.Н. Мелихов и др. – Таганрог, 1986. – 92 с.
1213543
  Рассадин С.Б. Расплюев и другие. / С.Б. Рассадин. – М., 1988. – 46с.
1213544
  Полонский А.Э. Распод колониальной системы империализа. / А.Э. Полонский. – Одесса, 1962. – 39с.
1213545
  Лукоянова Е.В. Распознаваемые свойства конечно определенных ассоциативных алгебр. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Лукоянова Е.В.;. – Ульяновск, 1997. – 13л.
1213546
  Радугин К.В. Распознавание /диагностика/ дизъюнктивов : Учеб.пос. / К.В. Радугин; М-во высш. и сред. спец. обр. РСФСР; Томский политехнич. ин-т. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1972. – 190с. : Ил. – Библиогр.: с.189-190
1213547
  Баландин Р.К. Распознавание в природе и природа распознавания / Р.К. Баландин. – Минск, 1988. – 189с.
1213548
   Распознавание графических и звуковых сигналов. – Киев, 1979. – 101с.
1213549
  Стёпкин А.В. Распознавание графов с помощью коллектива агентов : дис... канд. физ.-мат. наук: 01.05.01 / Стёпкин Андрей Викторович ; НАН Украины, Ин-т прикладной математики и механики. – Славянск, 2016. – 185 л. – Приложение: л. 156-185. – Библиогр.: л. 144-155
1213550
  Крак Ю.В. Распознавание дактилем украинского жестового языка на основе геометрических характеристик отклонений контуров кисти руки / Ю.В. Крак, А.А. Голик, В.С. Касьянюк // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2016. – № 2, март - апрель. – С. 135-142. – ISSN 0572-2691
1213551
  Галкин А.А. Распознавание действий медицинских работников на основе показателей акселерометров с использованием глубинной сети убеждений // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 6. – С. 21-29. – ISSN 0023-1274


  Досліджується та аналізується реальна множина великих за обсягом медико-статистичних даних, що використовуються для розпізнавання дій медичних працівників на основі показників акселерометрів у визначений момент часу. У процесі розпізнавання застосовано ...
1213552
  Куприенко Т.И. Распознавание и дешифровка соположенных существительных при чтении английских газетных и научных текстов. / Т.И. Куприенко. – Киев, 1974. – 11 с.
1213553
  Кондратьев А.И. Распознавание и использование информационно-распознающих алгоритмов / А.И. Кондратьев. – Фрунзе, 1961. – 149с.
1213554
  Розенфельд А. Распознавание и обработка изображений с помощью вычеслительных машин / А. Розенфельд. – Москва : Мир, 1972. – 230 с.
1213555
  Козлов Е.А. Распознавание и подавление многократных волн в сейсморазведке. / Е.А. Козлов. – М., 1982. – 248с.
1213556
   Распознавание и синтез звуковых сигналов.. – Киев, 1987. – 84с.
1213557
  Кадомцев Василий Иванович Распознавание коммуникативной функции составляющих текста (письменной речи) : Автореф... канд. психол.наук: 21.00.01 / Кадомцев Василий Иванович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 25л.
1213558
  Стёпкин А.В. Распознавание конечных неориентированных графов коллективом // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 161-169. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1213559
  Винцюк Т.К. Распознавание некоторых классов речевых сигналов. : Автореф... канд. техн.наук: / Винцюк Т.К.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1967. – 26л.
1213560
  Винцюк Т.К. Распознавание некоторых классов речевых сигналов. : Автореф... канд. техн.наук: / Винцюк Т.К.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1967. – 26л.
1213561
  Ковалевский В.А. Распознавание образов / В.А. Ковалевский. – К, 1970. – 94с.
1213562
   Распознавание образов. – К., 1973. – 130с.
1213563
   Распознавание образов. – Рига
Вып. 1. – 1974. – 142с.
1213564
   Распознавание образов. – Рига
Вып. 2. – 1974. – 80с.
1213565
   Распознавание образов. – Москва, 1977. – 126с.
1213566
   Распознавание образов / Ковалевский В.А. – Киев, 1977. – 85с.
1213567
   Распознавание образов. – Киев, 1978. – 72 с.
1213568
  Джурс П. Распознавание образов в химии / П. Джурс. – Москва : Мир, 1977. – 230 с.
1213569
   Распознавание образов в экономико-статистическом моделировании. – Новосибирск, 1974. – 227с.
1213570
   Распознавание образов и автоматизация проектирования робототехнических зрительных систем.. – Киев, 1982. – 93с.
1213571
   Распознавание образов и анализ изображений: новые информационные технологии.. – Минск
Ч. 1. – 1991. – 138 с.
1213572
   Распознавание образов и анализ изображений: новые информационные технологии.. – Минск
Ч. 2. – 1991. – 182 с.
1213573
   Распознавание образов и анализ изображений: новые информационные технологии.. – Минск
Ч. 3. – 1991. – 178 с.
1213574
   Распознавание образов и анализ изображений: новые информационные технологии.. – Минск
Ч. 4. – 1991. – 146 с.
1213575
  Дуда Р. Распознавание образов и анализ сцен / Р. Дуда, П. Харт. – Москва : Мир, 1976. – 512 с.
1213576
  Файн В.С. Распознавание образов и машинное понимание естественного языка / В.С. Файн. – Москва : Наука, 1987. – 176с.
1213577
   Распознавание образов и регрессионный анализ в экономических исследованиях. – Новосибирск, 1972. – 280 с.
1213578
   Распознавание образов.. – М., 1970. – 288с.
1213579
   Распознавание образов.. – Тарту, 1972. – 210с.
1213580
   Распознавание образов.. – М., 1973. – 292с.
1213581
   Распознавание образов.. – Киев, 1976. – 79с.
1213582
   Распознавание образов: состояние и перспективы / К. Верхаген, Р. Дейн, Ф. Грун, Й. Йостен, П. Вербек; Гуревич И.Б. – Москва : Радио и связь, 1985. – 103 с.
1213583
  Дмитриев А.К. Распознавание отказов в системах электроавтоматики / А.К. Дмитриев. – Л., 1983. – 102с.
1213584
  Гуднавичюс Распознавание речевых сигналов по их структурным свойствам / Гуднавичюс, В А-Р. – Л, 1977. – 62с.
1213585
  Бухаров М.В. Распознавание свойств ледяного покрова Арктики и Антарктики по измерениям микроволновым радиометром МТВЗА-ГЯ // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 56-65 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
1213586
  Шуан Сунь Распознавание семантики падежа для целей автоматического перевода с русского языка на китайский (на примере творительного места и времени) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 116-124. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1213587
  Омельченко В.А. Распознавание сигналов по спектру в условиях априорной неопределенности : учеб. пособие / В.А. Омельченко. – Харьков : ХПИ, 1979. – 100 с.
1213588
   Распознавание слуховых образов.. – Новосибирск, 1970. – 338с.
1213589
  Сенин А.Г. Распознавание случайных сигналов / А.Г. Сенин. – Новосибирск, 1974. – 76с.
1213590
  Шабес Владимир Яковлевич Распознавание смысла с помощью семантико-синтаксического тезаруса. (На материале предложно-падежной многозначности) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Шабес Владимир Яковлевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 25л.
1213591
  Тарасова Е.С. Распознавание смыслового образа английского научно-технического текста : Автореф... канд. филол.наук: 12.02.04 / Тарасова Е.С.; МВ и ССО БССР. Минский гос. ун-т. – 32л.
1213592
  Зацаринный Д.И. Распознавание типов рельефа с помощью ЭЦВМ "Мир-1" // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 17. – С. 11-14. – Бібліогр.: 4 назви
1213593
  Рифтин А.Д. Распознавание функциональных состояний организма на основе математического анализа сердечного ритма : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 05.13.09 / Рифтин А. Д.; Ин-т кибернетики. – Киев, 1987. – 16 с.
1213594
  Хасанова Р.И. Распознавание эмоций дошкольниками с интеллектуальными нарушениями. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 307-314. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1, ч. 1). – ISSN 1995-0047
1213595
   Распознавания образов и системы технического зрения роботов.. – К., 1984. – 91с.
1213596
  Анисимов Б.В. Распознание и цифровая обработка изображений : учеб. пособие для вузов по спец. "ЭВМ" и "АСУ" / Анисимов Б.В., Курганов В.Д., Злобин В.К. – Москва : Высшая школа, 1983. – 295 с. : ил. – Библиогр.: с. 292
1213597
   Распознание образов (изображений и речи).. – Киев, 1980. – 54с.
1213598
   Распознание образов и медицинская диагностика.. – Москва, 1972. – 328с.
1213599
   Распознание образов и системы технического зрения роботов.. – К., 1984. – 91с.
1213600
   Распознание образов при помощи цифровых вычислительных машин.. – М., 1974. – 163с.
1213601
  Печерский Ю.Н. Распознание системы в природе, науке и технике / Ю.Н. Печерский. – Кишинев, 1986. – 153с.
1213602
  Богородченко С.И. Распознание схем электронных устройств : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Богородченко С. И.; ЧГУ им. Федьковича. – Черновцы, 1991. – 16л.
1213603
  Васильев В.И. Распознающие системы / В.И. Васильев. – Київ, 1969. – 292с.
1213604
  Васильев В.И. Распознающие системы / В.И. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1983. – 422с.
1213605
  Отхмезури Г.Л. Распознающие устройства с самоорганизацией входных элементов : Автореф... канд.технг.наук: / Отхмезури Г.Л.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1213606
  Соколинский Е.К. Расползающаяся библиография, или Пора навести порядок // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 6 (371). – С. 10-16. – ISSN 0869-6020
1213607
  Вант-Гофф Якоб Хендрик Расположение атомов в пространстве / Вант-Гофф Якоб Хендрик. – пер. с нем., под ред. Н. Д. Зелинского. – Москва : Печатня С.П.Яковлева, 1911. – 203 с.
1213608
   Расположение библиотеки Императорского Московского университета, сделанное библиотекарем Фердинандом Фредериком Рейссом. – Москва : В Университетской типографии, 1826
1213609
  Лаптева О.А. Расположение одиночного качественного прилагательного в составе артибутивного словочетания в русских тексатах XI-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Лаптева О. А.; АН СССР, Ин-т русск. яз. – Москва, 1963. – 24л.
1213610
  Остапенко В.И. Расположение определений по отношению к определяемому слову в "Письмах русского путешественника" Н.М.Карамзина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Остапенко В.И.; Ун-т дружбы народов. – М, 1966. – 19л.
1213611
  Крупецкий С.Л. Расположение подгрупп в унитарных группах.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Крупецкий С.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 8л.
1213612
  Романовский Н.С. Расположение подгрупп и элементов и соотношения в группах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романовский Н. С.; АН СССР, Сиб. от-ние Уч. сов. Ин-та матем. по присужд. уч. степ. – Новосибирск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1213613
  Бильфингер Г.-Б. Расположение учений его императорского величества Петра Второго императора и самодержца Всероссийского, и прочая, и прочая, и прочая : По учреждению его превосходительства господина государственного вицеканцлера деиствительного тайного советника барона... // Сказание вкратце о скифах и о славянах и о Руссии, и о началах и о здании Великого Нова града, и о великих государях Российских. – [Б.м.] : [Б.и.], 1789. – 82 с.


  Бильфингер Георг-Бернгард (1693 - 1750) - философ лейбнице-вольфианской школы и один из первых русских академиков. Бильфингеру, по желанию Остермана, главного воспитателя императора Петра II , было поручено написать инструкцию для обучения монарха, ...
1213614
  Тот Л.Ф. Расположения на плоскости, на сфере и в пространстве / Л.Ф. Тот. – Москва, 1958. – 364 с.
1213615
   Распопов Игорь Павлович : Указ. лит.: К 60-летию со дня рождения. – Воронеж, 1984. – 23с.
1213616
  Осипова М. Распорядиться величайшими сокровищами // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 58-59. – ISSN 0869-4915


  Аспекты взаимодействия между хранилищами знаний и вузами.
1213617
  Пятилетов И.М. Распоряжение сторон гражданскими материальными и процессуальными правами в суде первой инстанции. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Пятилетов И.М.; МВ и ССО СССР.Всес.юрид.заоч.ин-т. – М, 1970. – 23л.
1213618
   Распоряжения правительства и определения правительствующего сената, состоявшиеся 1907-1908 годах / Харьк. губ. земская управа распорядительного отдела. – Харьков : Тип. Печатное дело, 1908. – VI, [2], 96 с.
1213619
  Бекова Раушан Распостранение новых организационных форм и формирование конкурентных стратегий розничных сетей на казахстанском продовольственном рынке // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 238-244 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1213620
  Левитов А.И. Расправа / А.И. Левитов. – М, 1959. – 112с.
1213621
  Ветров А.К. Расправа / А.К. Ветров. – Алма-Ата, 1967. – 28с.
1213622
   Расправа : прокурорские судьбы. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 318с. – (Возвращение к правде ; Вып.4)
1213623
  Го Сюй Расправьте крылья! / Го Сюй. – М., 1957. – 96с.
1213624
  Загородний В.И. Распределение - метод развития производства / В.И. Загородний. – К., 1984. – 43с.
1213625
  Танко З. Распределение / З. Танко. – Москва, 1990. – 270с.
1213626
  Полежаев Г. Распределение Anopheles maculipennis на дневках в зависимости от освещения / Г. Полежаев. – 544-548с.
1213627
  Ходжаева А.К. Распределение активного органического вещества в профиле почв природных и сельскохозяйственных экосистем / А.К. Ходжаева, В.М. Семенов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1496-1504 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1213628
  Чубов Л.Н. Распределение алюминия в системах вода - монтмориллонит и вода - речной ил // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 45-47
1213629
  Погорелова Т.Н. Распределение аминокислот в отделах головного мозга в норме и при кислородном отравлении : Автореф... канд. биол.наук: / Погорелова Т.Н.; Рост. гос. ун-т. Кафедра биохимии. – Ростов -на-Дону, 1966. – 15л.
1213630
  Аль-Алюси Хазим Распределение анионов PO4, SO4 и I по фракциям клеток зон роста корня : Автореф... канд. биол.наук: / Аль-Алюси Хазим; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. Кафедра физиологии растений. – Москва, 1966. – 22л.
1213631
  Филиппова В.П. Распределение антигена Rho (D) в семьях, отягощенных болезнью Дауна : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Филиппова В.П.; Акад. мед. наук СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1973. – 16л.
1213632
   Распределение ароматических углеводородов в разрезе отложений нефтегазоносных комплексов (на примере месторождений Красноленинского свода) / Ю.В. Коржов, В.И. Исаев, А.А. Жильцова, О.В. Латыпова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 113-129 : рис. – Библиогр.: с. 129. – ISSN 0203-3100
1213633
  Пантелеева Н.С. Распределение аскорбиновой кислоты и продуктов ее окисления между плазмой и эритроцитами. : Автореф... канд. биол.наук: / Пантелеева Н.С.; ЛГУ. – Ленинград, 1948. – 3 с.
1213634
  Абдуллаева Д.А. Распределение аскорбиновой кислоты между форменными элементами и плазмой крови, изученной с помощью нового экстракционно-фотометричечского метода. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Абдуллаева Д.А.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1970. – 31л.
1213635
  Рзакулиева Д.М. Распределение аскорбиновой кислоты по органам и тканям при экспериментальных гипехолестеринемии до и после предварительного поражения печени : Автореф... канд. био.наук: / Рзакулиева Д. М.; Тбил. гос. мед. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 21л.
1213636
  Базилевская М.С. Распределение атмосферных органических загрязнителей в геологической среде // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 120-128 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1213637
  Клечковский В.М. Распределение атомных электронов и правило последовательного заполнения / В.М. Клечковский. – Москва, 1968. – 432с.
1213638
  Энгельшт В.С. Распределение атомов и перенос вещества в дуге постоянного тока. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Энгельшт В.С.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1961. – 8л.
1213639
  Стулова О.П. Распределение афферентных проводников депрессорного и спинномозгового происхождения по областям и слоям сердца. : Автореф... Доктора биол.наук: 773 / Стулова О.П.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1968. – 24л.
1213640
  Григорьев Н.А. Распределение бериллия на земной поверхности / Н.А. Григорьев. – Москва, 1984. – 117с.
1213641
  Кларк Дж.Б. Распределение богатства = The distribution of wealth / Дж.Б. Кларк; Мин-во образования РФ; Ассоциация российских вузов; Под ред. Л.П. Куракова; Пер. с англ. Д.Страшунского и А. Бесчинского. – Москва : Гелиос АРВ, 2000. – 368c. – (Классики экономической науки - 20 век). – ISBN 5-85438-101-X
1213642
  Кларк Д.В. Распределение богатства. / Д.В. Кларк. – М-Л, 1934. – 300с.
1213643
  Жаймина Р.Е. Распределение бора в водах и донных отложениях водоемов Казахстана. : Автореф... канд. хим.наук: / Жаймина Р.Е.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1966. – 17л.
1213644
  Халатян Э.С. Распределение бора в минеральных водах Армянской ССР / Э.С. Халатян. – Ереван, 1980. – 150с.
1213645
  Лягущенко Р.И. Распределение быстрых электронов по энергиям и его влияние на свойства положительного столба разряда : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лягущенко Р.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1964. – 12 с. – Бібліогр.:с.11
1213646
  Шнирельман П.Г. Распределение В-звезд в галактике : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Шнирельман П.Г. – Москва, 1950. – 9 с.
1213647
  Филиппова Людмила Борисовна Распределение в нейтроструктурах головного мозга и обмен в организме тиамина и геминейрина при остной алкогольной интоксикации : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Филиппова Людмила Борисовна; АН УССР. Ин-т биохим. им. А.В.Палладина. – К., 1979. – 17л.
1213648
  Папаика А.А. Распределение в среде социально-экономического развития государства: социалистическая и переходная системы : економічна теорія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 20-32 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
1213649
  Чандра Мохани Ромеш Распределение ванадия, хрома, кобальта, никеля и меди в ультраосновных породах в Северо-Восточной части штата Орисса "Индия" : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 04.00.02 / Чандра Мохани Ромеш ; МГУ , Геол. фак-т , Каф. геохимии. – Москва, 1973. – 22 с.
1213650
  Блохинов Е.Г. Распределение вероятностей величин речного стока / Е.Г. Блохинов. – Москва : Наука, 1974. – 169с.
1213651
  Гутерман И.Г. Распределение ветра над северным полушарием / И.Г. Гутерман. – Л, 1965. – 252с.
1213652
  Чмиль В.Д. Распределение веществ в системах со "связанными" растворителями в статистических и динамических процессах. : Автореф... канд. хим.наук: / Чмиль В.Д.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1213653
  Трошин А.С. Распределение веществ между клеткой и средой / А.С. Трошин. – Ленинград, 1985. – 190с.
1213654
  Мохнач Д.О. Распределение видимой плотности в атмосфере кометы. (Некоторые проблемы теории кометных форм) : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Мохнач Д.О.; Акад. наук СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Л., 1962. – 15л.
1213655
  Успенский Е.Е. Распределение водных растений в озере Селигер // Ботаника [Конволют]. – С. 39-52
1213656
  Котов С.Д. Распределение воды в ионитах в связи с сорбцией иода : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Котов С.Д.; Физ.-хим. ин-т. – М., 1976. – л.
1213657
  Семенов А.Т. Распределение времени пребывания случайного блуждания в ограничененом множестве и на полуоси. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Семенов А.Т.; АН СССР.Учен.Совет.ин-та математики. – Новосибирск, 1974. – 11л.
1213658
  Базилевич З.А. Распределение галогенов в озерах Центрального Казахстана : Автореф... канд. хим. наук: / Базилевич З.А.; АН КазССР, Ин-т химич. наук. – Алма Ата, 1965. – 16 с. – Библиогр.: с. 16
1213659
  Левадный В.Т. Распределение глубинной электропроводности Земли по Sg-вариациям магнитного поля : Автореф... канд. физ.м ат.наук: / Левадный В. Т.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1970. – 14л.
1213660
  Кравец В.Н. Распределение давления по крылу телесного профиля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Кравец В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
1213661
  Кравец В.Н. Распределение давления по крылу телесного профиля : Дис... канд.физ-матнаук: / Кравец В.Н.; КПИ. – К, 1969. – 155л. – Бібліогр.:л.137-155
1213662
  Савчук Я.И. Распределение дефектров векторов целых кривых : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Савчук Я. И.; МВССО, ХГУ. – Х., 1985. – 15л.
1213663
  Ащеулов А.Т. Распределение доходов в колхозах / Ащеулов А.Т. – Москва : Госюриздат, 1961. – 93с.
1213664
  Гукасян А.А. Распределение доходов в колхозах АрССР и пути его улучшения : Автореф... канд. экон.наук: / Гукасян А.А.; Объедин. совет по присуждению учен. степеней по экон. наукам при Ереванском гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 24л.
1213665
  Калныньш А.А. Распределение доходов в колхозах Латвийской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Калныньш А.А.; Отд-ние обществ. наук Акад. наук Латв. ССР. – Рига, 1962. – 34л.
1213666
   Распределение доходов в колхозе // Настольный календарь колхозника 1938 год / ред.: Г.К. Объедков, Ф.Л. Ермаков, В.А. Соколов [и др.]. – Москва, 1937. – С. 352
1213667
  Кудряшов Р.А. Распределение доходов между бюджетами. / Р.А. Кудряшов. – М., 1962. – 68с.
1213668
  Кукурудза Л.А. Распределение доходов предприятий розничной торговли в условиях многообразия форм собственности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Кукурудза Л.А.; Киев.торгов.-экон.ин-т. – К, 1991. – 22л.
1213669
  Петражицкий Л.И. Распределение доходов при переходе пользования с точки зрения гражданского права и гражданской политики / [соч.] Л.И. Петражицкого. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира В.И. Завадского
1. Деление дотальных плодов по римскому праву. – 1896. – II, 65 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1896
1213670
  Петражицкий Л.И. Распределение доходов при переходе пользователя с точки зрения гражданского права и гражданской политики // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 257-310. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
1213671
  Якушкин Я.С. Распределение жизненных благ в СССР в период построения социализма. / Я.С. Якушкин. – Петрозаводск, 1966. – 192с.
1213672
  Макаров Г.П. Распределение жилой площади на предприятии / Г.П. Макаров. – Москва, 1979. – 112с.
1213673
  Щеглова Л.М. Распределение заряженных частиц в пион-нуклонных взаимодействиях при 40 ГэВ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Щеглова Л.М.; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 14л.
1213674
  Селвиназян Б.С. Распределение затрат между компонентами комплексного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Селвиназян Б.С. ; АН Арм.ССР , Ин-т экономики. – Ереван, 1969. – 25 с.
1213675
  Уждавинис Р.В. Распределение значений аддитивных арифметических функций от целочисленных полиномов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Уждавинис Р.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Вильнюсский гос. ун-т им В. Кавсукаса. – Вильнюс, 1961. – 8 с.
1213676
  Савастру О.В. Распределение значений арифметических функций на специальных последовательностях : Дис.... канд. физико-математических наук. Спец. 01.01.06- алгебра и теория чисел / Савастру О.В., Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2005. – 135л. – Бібліогр.: л.128-131
1213677
  Шабат Б.В. Распределение значений голоморфных отображений / Б.В. Шабат. – Москва, 1982. – 288с.
1213678
  Гольдберг А.А. Распределение значений и асимптотические свойства целых и мероморфных функций : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Гольдберг А.А. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1965. – 16 с.
1213679
  Прокопович Г.С. Распределение значений и неподвижных точек суперпозиций мероморфных функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Прокопович Г.С.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 10л.
1213680
  Бабец Вячеслав Алексеевич Распределение значений и рост голоморфных кривых в комплексных многообразиях : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.01 / Бабец Вячеслав Алексеевич; МВ ССО УССР Харьк. гос. ун-т. – Х, 1981. – 12л.
1213681
  Гольдберг А.А. Распределение значений мероморфных функций / А.А. Гольдберг, И.В. Островский. – Москва, 1970. – 592 с.
1213682
  Хованских А.Е. Распределение и выведение цинка-65 у птиц : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Хованских А.Е.; АН ЭССР. – Таллин, 1970. – 20л.
1213683
  Сурков С.С. Распределение и запасы лысуна в Белом море. / С.С. Сурков. – Мурманск, 1957. – 60с.
1213684
   Распределение и использование трудовых ресурсов Донбасса.. – Донецк, 1967. – 138с.
1213685
  Русанов Е.С. Распределение и использование трудовых ресурсов СССР / Е.С. Русанов. – Москва : Экономика, 1971. – 215с.
1213686
  Гапишко А.И. Распределение и количественное развитие зоопланктона северо-западной части Индийского океана : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Гапишко Ада Игоревна ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1977. – 25, [1] с. – Библиогр.: 14 назв.
1213687
   Распределение и миграция рыб во внутренних водоемах.. – М., 1986. – 191с.
1213688
  Пеньков В.И. Распределение и перераспределение населения крупного города в результате трудовой деятельности . (На примере Казани) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.691 / Пеньков В.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 21л.
1213689
   Распределение и поведение морского планктона в связи с микроструктурой вод.. – К., 1977. – 108с.
1213690
  Яременко Г.А. Распределение и потребление в социалистических странах / Г.А. Яременко. – Москва, 1981. – 223с.
1213691
  Щербакова Т.А. Распределение и развитие микоризы дуба на каштановых и светлокаштановых почвах Сталинградской области : Автореф... Канд.биол.наук: / Щербакова Т.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Маріуполь, 1953. – 12 с.
1213692
  Глазырин Г.Е. Распределение и режим горных ледников / Г.Е. Глазырин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 182с.
1213693
  Мизандронцев И.Б. Распределение и сезонные изменения содержания биогенных элементов в грунтовых растворах Селенгинского района озера Байкал. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мизандронцев И.Б.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1967. – 20л.
1213694
  Загородний В.И. Распределение и соотношения между производством, потребностями, платежеспособным спросом и потреблением при социализме / В.И. Загородний. – Київ, 1967. – 40с.
1213695
  Щербаков Ю.Г. Распределение и условия концентрации золота в рудных провинциях / Ю.Г. Щербаков. – Москва : Наука, 1967. – 268с.
1213696
  Жукова Р.И. Распределение и формы нахождения золота, свинца и цинка во вторичных ореоалх рассеяния рудных месторождений Хапечерангино-Любавинского района (Забайкалье)_ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Жукова Р. И.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1213697
  Лисицын А.П. Распределение и химический состав взвеси в водах Индийского океана. / А.П. Лисицын. – М., 1964. – 136с.
1213698
  Дудин Д.Н. Распределение или обобщенные меры на гильбертовом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Дудин Д.Н.; МГУ. – Москва, 1972. – 15л.
1213699
  Ставинский А.А. Распределение индукции в рабочем зазоре аксиального асинхронного двигателя / А.А. Ставинский, О.О. Плахтырь, О.О. Пальчиков // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 159-168 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 2313-092X
1213700
  Ельникова Ольга Федоровна Распределение интенсивности в спектрах поглощения и флуоресценции ароматических углеводородов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / ельникова Ольга Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В,И.Ленина. – М., 1976. – 20л.
1213701
  Шнюков С. Распределение иттрия и некоторых других микроэлементов между сквозными сосуществующими акцессорными минералами: зависимость от температуры и ее использование в геохимических моделях / С. Шнюков, И. Лазарева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-27. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817
1213702
  Самосудов Б.Е. Распределение каскадных электронов по глубине углам и энергиям в легких и тяжелых веществах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Самосудов Б.Е. ; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1968. – 15 с. – Бібліогр. : с. 14-15
1213703
   Распределение катионов и термодинамика железо-магнезиальных твердых растворов силикатов. – Ленинград : Наука, 1978. – 239с.
1213704
  Камалов М.К. Распределение квадратичных форм в выборах из нормальной совокупности / М.К. Камалов. – Ташкент : Из-во АН УССР, 1958. – 289с.
1213705
  Ивельская Мария Константиновна Распределение кислорода и ионообразование в верхей атмосфере Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Ивельская Мария Константиновна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
1213706
  Левин Б.Я. Распределение корней целых функций / Б.Я. Левин. – Москва, 1956. – 632 с.
1213707
  Сарапик Л.А. Распределение косвенных расходов и пути его соврешенствования на промышленных предприятиях Совета народного хозяйства ЭССР : Автореф... канд. экон.наук: / Сарапик Л. А.; АН ЭССР. – Таллин, 1965. – 33л.
1213708
  Мчедлова-Петросян Распределение лексики английских художественных текстов в синхронии и диахронии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Мчедлова-Петросян Н.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1979. – 17л.
1213709
  Мчедлова-Петросян Распределение лексики английских художественных текстов в синхронии и диахронии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мчедлова-Петросян Н.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1979. – 16л.
1213710
  Макаров Ю.Н. Распределение личинок десятиногих раков в нейстоне и планктоне Паонто-Азова в связи с местообитанием взрослых особей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Макаров Ю. Н.; ОГУ. – Одесса, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1213711
  Перепелица Владимир Иванович Распределение локальных полей и релаксация ядерной намагниченности тербия и диспрозия в сплавах и соединениях : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.04.07 / Перепелица Владимир Иванович; АН УССР, Ин-т металлофизики. – К., 1988. – 20л.
1213712
  Соловьев С.П. Распределение магматических горных пород в СССР и некоторые вопросы петрологии / С.П. Соловьев. – Москва : Госгеолиздат, 1952. – 216с.
1213713
  Тимашева Э.Е. Распределение малых и редких элементов в породах водах и нефтях Днепровско-Донецкой впадины. : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.02 / Тимашева Э. Е.; Всес. нефт. науч. исслед. геол. развед. ин-т. – Л., 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1213714
  Горлицкий Б.А. Распределение малых элементов и проблемы металлогении осадочно-вулканогенных формаций докембрия Украинского щита / Б.А. Горлицкий. – Киев : Наукова думка, 1970. – 163с.
1213715
  Карраск А.М. Распределение материальных и культурных благ при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карраск А. М.; МВиССО РСФСР, Моск ин-т нар. хоз. – М., 1975. – 27л.
1213716
  Шиляев Б.А. Распределение материи в ядрах Cr50,52,54 и Fe54,56 из экспериментов по упругому рассеянию протонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Шиляев Б.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 22л.
1213717
  Бенаму М. Распределение международной помощи - ошибочность стратегии ЕС // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 февраля (№ 7)


  "Похоже, в Европе не слишком хорошо разбираются в том, как расставлять приоритеты в вопросе оказания международной помощи. Несмотря на гражданские войны и крах систем госуправления в Ираке, Ливии, Сирии, а также в ряде стран юга Африканского ...
1213718
  Семенов М.В. Распределение метаболически активных представителей прокариот (архей и бактерий) по профилям чернозема и бурой полупустынной почвы / М.В. Семенов, Н.А. Манучарова, А.Л. Степанов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 239-248 : рис., табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
1213719
  Андреев Владимир Васильевич Распределение метеорного вещества в окрестностях орбиты Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Андреев Владимир Васильевич; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1981. – 16л.
1213720
  Волощук Ю.И. Распределение метеорных тел вблизи орбиты Земли / Ю.И. Волощук, Б.Л. Кащеев. – Москва : Наука, 1981. – 187 с.
1213721
  Базанов В.А. Распределение меченого по S35 меркамина в печени и селезенке облученных и необлученных животных : Автореф... канд.мед.наук: / Базанов В.А.; АН СССР Ин-т экспер. медицины. – Л, 1963. – 14л.
1213722
  Беленький К.Э. Распределение микробных ценозов в проявлениях лечебных миниральных вод восточных областей Украины / К.Э. Беленький, С.И. Николенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-68. – ISSN 1726-5428
1213723
  Канивец И.И. Распределение микроорганизмов и легкорастовримых форм азота в различных "зонах" почвенных комков / И.И. Канивец, Н.П. Корнеева, 1937. – 14с. – Отд. оттиск из "Научные записки по сахарной промышленности", 1937, №1
1213724
  Сущук Е.Г. Распределение микроэлементов в верхнепалеозойских осадочных формациях северо-западного Донбасса / Е.Г. Сущук. – К., 1975. – 49с.
1213725
  Мун А.И. Распределение микроэлементов в водоемах Казахстана / А.И. Мун, А.Б. Бектуров. – Алма-Ата : [б. и.], 1971. – 261 с.
1213726
  Ракович Ф.И. Распределение микроэлементов в гнейсах, мигматитах, гранитах и оразованных по ним натриевых мпетасоматитах. / Ф.И. Ракович. – К, 1976. – 40с.
1213727
  Атеор Амин Мусса Распределение микроэлементов./С, Сu, I, Co, O/ в осадках восточной части средиземного моря и процесса седиментогенеза. : Автореф... наук: 04.00.10 / Атеор Амин Мусса; Одес. гос. унив. – Одесса, 1977. – л.
1213728
   Распределение минерального вещества в земной коре Антарктического полуострова по даным петрофизических исследований и ГСЗ / В.А. Корчин, С.С. Чулков, П.А. Буртный, Е.Е. Карнаухова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 62-76 : Рис., табл. – Список літ.: с. 76. – ISSN 0203-3100
1213729
  Быховер Н.А. Распределение мировых ресурсов минерального сырья по эпохам рудообразования / Н.А. Быховер. – Москва : Недра, 1984. – 376с.
1213730
  Неймин Н.И. Распределение мономицина в коже при различных методах его введения в лечении кожного лешайника : Автореф... канд мед.наук: / Неймин Н. И.; Цент НИИ эпидемиологии. – М., 1972. – 24л.
1213731
   Распределение морского микрозоопланктона. – Киев, 1976. – 92с.
1213732
   Распределение наносов в береговой зоне Керченского пролива в пределах Украины / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Выхованець, А.Б. Муркалов, А.Н. Чернявская, С.С. Хромов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 20-28 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1213733
  Божидарник В.В. Распределение напряжений в анизотропных пластинках с несимметрично подкрепленным краем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Божидарник В.В. ; МВ и ССО УССР , Львов. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1974. – 15 с.
1213734
  Калинин Э.В. Распределение напряжений в породах основания и склонов глубоких речных долин : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 126 / Калинин Э.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. Кафедра грунтоведения и инж. геологии. – М., 1969. – 14л.
1213735
  Гурьев Н.Ф. Распределение напряжений в растягиваемой изотропной конечности прямоугольной пластинке, ослабленной круговым отверстием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гурьев Н.Ф.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1951. – 7 с.
1213736
  Пелех Б.Л. Распределение напряжений возле отверстий в податливых на сдвиг анизотропных оболочках. / Б.Л. Пелех, А.А. Сяський. – К, 1975. – 199с.
1213737
  Луговой П.З. Распределение напряжений вокруг круговых отверстий в конических оболочках : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 022 / Луговой П.З.; АН УССР. – Киев, 1972. – 10л.
1213738
  Уразгильдяев К.У. Распределение напряжений около отверстий в наследственно-стареющих средах : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Уразгильдяев К.У.; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1970. – 117л. – Бібліогр.:л.107-117
1213739
  Уразгильдяев К.У. Распределение напряжений около отверстий в наследственно-стареющих средах : Автореф... канд. физ-мат.наук: 023 / Уразгильдяев К.У.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 8л.
1213740
  Савин Г.Н. Распределение напряжений около отверстий. / Г.Н. Савин. – К., 1968. – 888с.
1213741
  Панасюк В.В. Распределение напряжений около трещин в пластинах и оболочках. / В.В. Панасюк. – К., 1976. – 443с.
1213742
  Космодамианский А.С. Распределение напряжения в изотропных многосвязных средах / А.С. Космодамианский. – Донецк, 1972. – 266с.
1213743
  Белова В.И. Распределение напряжения в растянутом плоском листе, имеющем осесимметричную вмятину : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Белова В.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
1213744
  Воейков А.И. Распределение населения земли в зависимости от природных условий и деятельности человека / А.И. Воейков. – С.-Петербург : Типография М. Стасюлевича, 1906. – 134 с.
1213745
   Распределение населения империи по главным вероисповеданиям : Разработано Центральным Статистическим Комитетом Министерства Внутренних Дел по данным Первой всеобщей переписи 1897 г. – С.-Петербург, 1901. – 39 с.
1213746
  Горячева А.М. Распределение национального дохода и проблема бедности в Индии / А.М. Горячева. – М, 1991. – 195с.
1213747
  Войт С.С. Распределение начальных возмущений в вязком газе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Войт С.С.; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В.Ломоносова. Научно-исслед. институт механики и математики. – Москва, 1951. – 4 с.
1213748
  Буйсик И.М. Распределение некоторых окислительных ферментов, нуклеиновых кислот и гликогенеза в микроструктурах межпозвоночных узлов и спинного мозга во время эмбрионального развития курицы, овцы и коровы : Автореф... канд. биол.наук: / Буйсик И. М.; Акад. мед. наук СССР, Латв ин-т эксперим. и клинич. медиц. – Рига, 1964. – 22л.
1213749
  Соколова В.Ю. Распределение некоторых химических элементов в продуктах питания, растениях, органах и тканях животных : Автореф... кандидата биол.наук: / Соколова В.Ю.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1213750
  Шмидт Г.А. Распределение немертин Lineus desori и Lineus ruber на литорали Дальне-Зеленецкой бухты / Г.А. Шмидт, М.Н. Рагозина, 1955. – 1106-1110 с.
1213751
  Палкин Ю.И. Распределение необходимого продукта при социализме / Ю.И. Палкин. – Киев, 1973. – 45с.
1213752
  Стрелков В.И. Распределение неравновесной концентрации вакансий в диффузионной области. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Стрелков В.И.; Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1967. – 15л.
1213753
  Ключарева Е.А. Распределение новообразованных молекул хлорофиллов и белков в мембранной системе хлоропластов. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Ключарева Е.А.; АН БССР. Ин-тут эксперимен. ботаники. – Минск, 1981. – 22л.
1213754
  Чевский В.М. Распределение нулей алгебраических полиномов и некоторых обобщения неравества С.Н.Бернштейна. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чевский В.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 8л.
1213755
  Керимов К.Г. Распределение нулей решений обыкновенного дифференциального уравнения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Керимов К.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1213756
   Распределение общего содержания озона в Антарктике и его зональная асимметрия в связи с региональным потеплением в области Антарктического полуострова / Г. Милиневский, В. Кравченко, А. Евтушевский, А. Грицай, Э. Клекочук, В. Лозицкий // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 245-246
1213757
  Рипп Г.С. Распределение олова в минералах , рудах и породах Саяно-Байкальской горной области / Г.С. Рипп. – Улан Удэ, 1976. – 128с.
1213758
  Леонов В.Д. Распределение панцирных клещей (ACARI: Oribatida) на высотном профиле горы Вудъяврчорр (Хибинские горы) / В.Д. Леонов, А.А. Рахлеева, Е.А. Сидорчук // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1383-1393 : рис., табл. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 0032-180Х
1213759
  Мукосеев Ю.Л. Распределение переменного тока в токопроводах / Ю.Л. Мукосеев. – Москва-Ленинград, 1959. – 136 с.
1213760
  Крылов В.В. Распределение планктона и планктонные биоценозы Восточно-Китайского моря. : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Крылов В.В.; АН СССР. Ин-тут океанологии им. П.П.Ширшова. – М., 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1213761
  Ранюк А.И. Распределение по кинетическим энергиям возбужденных атомов водорода и дейтерия, образующихся при диссоциации молекул H2, D2, H2O, D2O,CH4 и CD4 электронным ударом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Ранюк А.И. ; МВ и ССО УССР , Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1982. – 19 с.
1213762
  Бабаджанов П.Б. Распределение по массам и плотность потока спорадических метеорных тел = Mass distribution and the flux of sporadic meteorids / П.Б. Бабаджанов, Р.Ш. Бибарсов, В.М. Колмаков ; Междувед. геофиз. ком. при Президиуме АН СССР. – Москва : МГК АН СССР, 1990. – 52, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 48-53 (139 нназв.). – (Результаты иследования по международным геофизическим проектам)
1213763
  Четыркина И. Распределение по почвам Троицкого округа Уральской обл. / И. Четыркина. – с.
1213764
  Михайлова В.А. Распределение по труд - необходимое условие и препосылка перехода к распределению по потребности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Михайлова В.А.; Лен. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1977. – 18л.
1213765
  Ляпин А.П. Распределение по труду -- экономический закон социализма. Стенограмма публичной лекции / А.П. Ляпин. – Москва, 1954. – 40с.
1213766
  Капустин Е.И. Распределение по труду - экономический закон социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Капустин Е.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. – Москва, 1953. – 14л.
1213767
   Распределение по труду - экономический закон социализма.. – Ярославль, 1960. – 302с.
1213768
  Волкович Л.Л. Распределение по труду / Л.Л. Волкович. – Київ, 1967. – 39с.
1213769
  Палкин Ю.И. Распределение по труду / Ю.И. Палкин, Б.Ф. Войновский. – Киев, 1969. – 48с.
1213770
   Распределение по труду. – Киев, 1988. – 187с.
1213771
  Острук С.Е. Распределение по труду в колхозах в период развитого социализма : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Острук С.Е.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1974. – 27л.
1213772
  Песин А.Я. Распределение по труду в колхозах в условиях гарантированной оплаты. (На примере колхозов Витеб. обл. БССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Песин А.Я.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1967. – 21л.
1213773
  Дорофеев В.М. Распределение по труду в условиях интенсификации колхозного производства. (По материалам колхозов степной зоны УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Дорофеев В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
1213774
  Шульц В.Д. Распределение по труду и воспроизводство рабочей силы в колхозах в перид развитого социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Шульц Виктор Давыдович ; Акад. наук СССР, Урал. науч. центр, Ин-т экономики. – Свердловск, 1979. – 22, [1] с. – Библиогр.: 10 назв.
1213775
  Чухно А.А. Распределение по труду и его роль // Правда Украины, 1959. – 2 апреля
1213776
  Рябченко А.Я. Распределение по труду и его совершенствование в условиях создания материально-технической базы коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рябченко А. Я.; МВССО УССР, КИНХ. – Киев, 1979. – 22л.
1213777
  Осипенков П. Распределение по труду и его товарно-денежная форма. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Осипенков П.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1970. – 21л.
1213778
  Мельнов М.А. Распределение по труду и заработная плата при социализме / М.А. Мельнов. – Свердловск, 1960. – 52с.
1213779
  Чухно А.А. Распределение по труду и общественные фонды потребления // Вопросы экономики, 1963. – №3
1213780
  Столяров И.И. Распределение по труду и общественные фонды потребления / И.И. Столяров. – Горький, 1973. – 71с.
1213781
  Цатурян А.Ц. Распределение по труду и общественные фонды потребления в процессе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Цатурян А.Ц. ; КГУ. – Киев, 1971. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1213782
  Ловля И.Д. Распределение по труду как метод управления трудовой активности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Ловля И.Д. ; МВ и ССО СССР, МГУ. – Москва, 1986. – 24 с.
1213783
  Гургенидзе И.К. Распределение по труду при социализме. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гургенидзе И.К.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1955. – 20л.
1213784
  Гарбарчик Е.Ф. Распределение по труду при социализме. (На примере угольной пром-сти СССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Гарбарчик Е.Ф. ; Моск. экон.-стат. ин-т , Кафедра полит. экономии. – Москва, 1968. – 21 с.
1213785
  Рязанов В.Т. Распределение по труду. Экономический и социальный аспекты / В.Т. Рязанов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1984. – 208 с.
1213786
  Курочка Л.Н. Распределение по энергиям 10 тыс. солнечных вспышек, наблюдавшихся в 1979 г. // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 17-25. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Выполнен расчет энергии излучения 10 тыс. солнечных вспышек при использовании данных наблюдений для каждой вспышки. Получено, что чаще всего в активных областях на Солнце возникают вспышки с энергией от 1027 до-1032 эрг. Сделан вывод, что для изучения ...
1213787
  Филатов Леонид Васильевич Распределение повторяющихся последовательностей АIИ - семейства в геноме человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.25 / Филатов Леонид Васильевич; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1990. – 22л.
1213788
  Полищук Э.П. Распределение поглощающего вещества в северной части Млечного пути : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.031 / Полищук Э.П.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 8л.
1213789
  Пасечник В.М. Распределение поглощенной энергии нейтронов в тканеэквивалентной среде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пасечник В.М.; АН БССР.Ин-т ядерной энергетики. – М, 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1213790
  Тельнюк-Адамчук Распределение показателей активности Солнца вдоль сектора одной полярности (1964-1973 гг.) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 66-72. – (Астрономия ; Вып. 23). – ISSN 0203-7319


  Исследовано распределение числа и площади групп пятен, индекса вспышек, числа вспышек балла 2 и 3 и числа протонных областей вдоль секторов фонового магнитного поля Солнца. Подтверждено явление концентрации активности к границам секторов, усиливающееся ...
1213791
  Бодренков Г.Е. Распределение полужесткокрылых насекомых в комплексе злаковых посевов опытного поля в СХИ и заливного луга в окресностях г. Воронежа / Г.Е. Бодренков. – Воронеж, 1949. – 39-68с.
1213792
  Кобахидзе Д.Н. Распределение популяции бересклетовой щитовки (Chionaspis Evonymi Comst) на питающем субстрате / Д.Н. Кобахидзе ; АН Грузинской ССР, Зоологический ин-т. – Тбилисси, 1942. – [6] с.
1213793
   Распределение пор по размерам в суглинистых почвах: сравнение микротомографического и капилляриметрического методов определения / Е.В. Шеин, Е.Б. Скворцова, А.В. Дембовецкий, К.Н. Абросимов, Л.И. Ильин, Н.А. Шнырев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 344-354 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
1213794
  Изотова Л.Ю. Распределение потока магнитного поля групп пятен 20-го цикла солнечной активности // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 54-60. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Исследовано гелнографическое распределение величины потока магнитного поля групп пятен, наблюдавшихся в течение 20-го цикла солнечной активности. Методом дисперсионного анализа определено, что величина магнитного потока групп пятен нечувствительна к ...
1213795
  Устименко В. Распределение прав и обязанностей по управлению собственностью городов // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.90-93. – ISSN 1561-4999
1213796
  Будянский В. Распределение прав на объекты интеллектуальной собственности и разработка системы возвратного финансирования научно - технических работ, выполняемых за счет государстенных средств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.32-36
1213797
  Чухно А.А. Распределение предметов потребления в социалистическом обществе / А.А. Чухно. – М, 1967. – 111с.
1213798
   Распределение предпринимательских способностей и производительности: структура рынка труда / В.А. Шарунова, А.В. Аистов, С.И. Кичко, Д.А. Покровский // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 218-248 : табл., рис. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 1813-8691
1213799
  Якушкин Я.С. Распределение при социализме. / Я.С. Якушкин. – М., 1969. – 48с.
1213800
  Цой Г.В. Распределение прибавочного продукта в фонды накопления и потребления при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Цой Г. В.; МВССО РСФСР, Рост.ГУ. – Ростов-на-Дону, 1975. – 20л.
1213801
  Осипович Л.Я. Распределение прибыли в СССР / Л.Я. Осипович. – Москва, 1986. – 108с.
1213802
  Лисовская Людмила Петровна Распределение прибыли промышленности в новых условиях хозяйствования (на примере производственных объединений (предприятий) машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов) : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.10 / Лисовская Людмила Петровна; МВ и ССО УССР, КМНХ им. Коротченко. – К., 1986. – 24л.
1213803
  Абдукаримов Э.Т. Распределение примесей 1-7 групп при кристаллизации теллурида висмута : Автореф... канд.техн. наук: 049 / Абдукаримов Э.Т.; АН УзССР. – Ташкент, 1971. – 18л.
1213804
  Молев Г.В. Распределение примесей в монокристаллах фторидов кадмия и кальция при неправленной кристаллизации из расплава : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 00.14 / Молев Г.В. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1972. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1213805
  Исаенко В.А. Распределение примесей при направленной кристаллизации хлорида натрия. : Автореф... канд. хим.наук: 070. / Исаенко В.А.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1213806
  Исаенко Л.И. Распределение примеси при кристаллизации солевых систем. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Исаенко Л.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут неорган. химии. – Новосибирск, 1974. – 24л.
1213807
  Туляганова М.И. Распределение простых векторов в целочисленных решетках. / М.И. Туляганова, А.С. Файнлейб. – Ташкент, 1989. – 109 с.
1213808
  Ингам А.Е. Распределение простых чисел / А.Е. Ингам. – Москва-Ленинград, 1936. – 158с.
1213809
  Ковальчик Ф.Б. Распределение простых чисел в секторах и прогрессиях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Ковальчик Ф.Б.; Куйбышев гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1213810
  Прахар К. Распределение простых чисел. / К. Прахар. – М., 1967. – 512с.
1213811
  Шхашамишев Х.Х. Распределение прямокрылых и булавоусых чешуекрылых по высотным поясам Кабардино-Балкарии. : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Шхашамишев Х.Х.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1968. – 15л.
1213812
  Носков Владислав Алексеевич Распределение пуриновых нуклеотидов в рибосомальных РНК некоторых видов бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Носков Владислав Алексеевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 22л.
1213813
  Романчук П.Р. Распределение пятен по широте и общее магнитное поле Солнца / П.Р. Романчук. – К., 1974. – 9с.
1213814
  Оганесян Н.М. Распределение радиоактивной серы (S35) в организме / Н.М. Оганесян. – Отд. отт. из "Известий" АН АрмССР, (биологические науки), том XV, 1962. – 67-63с.
1213815
  Лепкий С.Д. Распределение радиоактивных элементов в пестроцветной формации и некоторые особенности их локализации : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.130 / Лепкий С.Д.; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1971. – 16л.
1213816
   Распределение радиоактивных элементов и их изотопов в земной коре. – Москва, 1978. – 141 с.
1213817
  Варминг Е. Распределение растений в зависимости от внешних условий (экологическая география растений) : Вып. 1-3 / Е. Варминг, проф. ботаники в Копенгаг. ун-те ; Пер. со 2-го нем. изд. [и предисл.] А.Г. Генкеля, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та ; С доп., касающимися растительности России, Г.И. Танфильева, гл. ботаника Имп. Ботан. сада. – 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон, 1902. – [6], VIII, 474 с., 38 л. ил. : ил., карт. – (Библиотека естествознания, под редакцией проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека)


  Ч. 3: [Главнейшие черты растительности России / [Соч.] Г.И. Танфильева]. - 1903. - [4], 315-474 с., 6 л. ил., карт. Авт.предисл., пер. : Генкель, Александр Германович (1872-1927) Танфильев, Гавриил Иванович (1857-1928)
1213818
  Варминг Е. Распределение растений в зависимости от внешних условий (экологическая география растений) : Вып. 1-3 : с 103 рис. в тексте, 37 отд. таблицами и ботанико географической картой Российской Империи, сост. Г.И. Танфильевым / Е. Варминг, проф. ботаники в Копенгаг. ун-те ; Пер. со 2-го нем. изд. [и предисл.] А.Г. Генкеля, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та ; С доп., касающимися растительности России, Г.И. Танфильева, гл. ботаника Имп. Ботан. сада. – 1902-1903. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека естествознания, под редакцией проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. XXVI)
Вып. 2. – 1903. – [2], VIII, 161-312 с., 6 л. ил. : ил., карт. – Евгений Варминг


  Авт.предисл., пер. : Генкель, Александр Германович (1872-1927) Танфильев, Гавриил Иванович (1857-1928)
1213819
   Распределение регулярных потоков сообщений в информационных системах.. – Алма-Ата, 1980. – 144с.
1213820
   Распределение редких земель в литосфере и космосе / Л.А. Хэскин, Ф.А. Фрей, Р.А. Шмитт, Р.Х. Смит. – Москва : Мир, 1968. – 188с.
1213821
  Бузура В. Распределение редких элементов в главных рудообразующих материалов Соколовского месторождения : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бузура В.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1967. – 24л.
1213822
   Распределение редких элементов в метаморфических и математических породах по разрезу глубокой скважины 20000. – Казань, 1989. – 60с.
1213823
   Распределение редкоземельных элементов в донных осадках Японского моря : вопросы прикладной геохимии / Г.Ф. Виноградов, С.А. Горбатенко, Н.Н. Ковалюх, Н.Г. Костюченко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 41-47 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
1213824
  Липаев В.В. Распределение ресуросов в вычислительных системах / В.В. Липаев. – М., 1979. – 247с.
1213825
  Вячиславов Ф.А. Распределение рисков: понятие и значение в гражданском праве // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 74-91. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1213826
  Виноградова Н.А. Распределение сахаров между портняжными мышцами лягушки и средой. : Автореф... канд. биол.наук: / Виноградова Н.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 18л.
1213827
  Оканенко А.В. Распределение сахарозы в корнях у различных сортов сахарной свеклы / А.В. Оканенко, В.Ф. Савицкий. – Киев, 1940. – (Селекция ; Вып.12)
1213828
  Левицкая К.В. Распределение сероуглерода при ксантогенировании алкалицеллюлозы и при созревании вискозы, отщепление серы от полисернистых соединений в вискозе : Автореф... канд. хим.наук: / Левицкая К. В.; АН СССР, Ин-т высокомолек. соед. – Л., 1955. – 16л.
1213829
  Миловидов П Распределение симбиотических бактерий при делении ядра в клетках клубеньков лупина // К вопросу о химическом составе хондриозом / П. Миловидов. – Белград, 1929. – С. 138-139
1213830
  Калиберда В.С. Распределение скоростей звезд и эволюция звездных скоплений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.030 / Калиберда В.С.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
1213831
  Леонтович А.М. Распределение смежностей стран двумерных сетей в компьютерных моделях сферообразования / А.М. Леонтович, В.Ф. Огарышев, В.Б. Филиппов. – Москва, 1989. – 32 с.
1213832
  Костюченко А.Г. Распределение собственных значений / А.Г. Костюченко, И.С. Саргсян. – М., 1979. – 399с.
1213833
  Ермоленко Виктор Михайлович Распределение собственных значений в задачах колебаний и устойчивости ортотропных оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ермоленко Виктор Михайлович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1979. – 12л.
1213834
  Туловский В.Н. Распределение собственных значений для дифференциальных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Туловский В.Н.; Мех. мат. фак-т. – М., 1971. – 16л.
1213835
  Кокобинадзе Т.С. Распределение собственных чисел несамосопряженных случайных матриц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Кокобинадзе Т.С.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 14 с.
1213836
  Кокобинадзе Темур Сергеевич Распределение собственных чисел несамосопряженных случайных матриц : Дис... канд.физ-матнаук: 01.01.05 / Кокобинадзе Темур Сергеевич; МВ и ССО УССР.КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 114л. – Бібліогр.:л.107-114
1213837
   Распределение содержания и потоков метана на акваториях Японского, Охотского морей и прикурильской части Тихого океана / А.И. Обжиров, Н.Л. Пестрикова, Г.И. Мишукова, В.Ф. Мишуков, А.К. Окулов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 71-81 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
1213838
  Курина Н.В. Распределение солей тяжелых металлов между двумя несмешивающимися жидкостями : Автореф... канд. хим.наук: / Курина Н.В.; Горьковский гос. ун-т. Кафедра неорганической химии. – Горький, 1952. – 8 с.
1213839
  Берлянд Т.Г. Распределение солнечной радиации на континентах / Т.Г. Берлянд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 228с.
1213840
  Карпов П.П. Распределение средств производства в новых услвоиях хозяйствования. / П.П. Карпов. – М., 1972. – 159с.
1213841
   Распределение стабильных изотопов углерода в агрочерноземе при смене растительности с С3 типом фотосинтеза на монокультуру кукурузы / А.А. Ларионова, А.Ф. Стулин, О.Г. Занина, И.В. Евдокимов, О.С. Хохлова, Ф. Бюггер // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 863-874 : табл., рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1213842
  Гордон Михаил Распределение сумм зависимых альтернативных величин. : Дис... наук: / Гордон Михаил;. – Киев, 1944. – 59л. – Бібліогр.:л.59
1213843
  Макаричев А.В. Распределение сумм максимумов за время обслуживания заявок на периоде занятости в процессах аукционной торговли / А.В. Макаричев, А.А. Кудь, А.Б. Щукин // Електронне моделювання : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ, 2018. – Т. 40, № 3. – С. 77-86. – ISSN 0204-3572


  Для входящего простейшего пуассоновского потока в систему массового обслуживания без ожидания и с постоянным временем обслуживания найдены в терминах характеристических функций вероятностные распределения и числовые характеристики сумм максимумов ...
1213844
  Педь Д.А. Распределение суточных амплитуд температуры воздуха на территории СССР / Д.А. Педь, З.Л. Туркетти. – Москва : Гидрометеоиздат, 1961. – 168с.
1213845
  Климчук А.Б. Распределение температуры в карстовых системах: данные по глубоким пещерам массива Арабика (Западный Кавказ) / А.Б. Климчук, Ю.М. Касьян // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 108-115 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
1213846
  Сур Л.А. Распределение тока при совместном разряде ионов в присутствии поверхностно-активных веществ. : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Сур Л.А.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1972. – 29л.
1213847
  Стернин В.Г. Распределение токов в обмотках одинарных и сдвоенных реакторов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Стернин В.Г.; Всес.электротехн.ин-т. – М, 1965. – 16л.
1213848
   Распределение трансформированного органического вещества в структурных отдельностях дерново-подзолистой супесчаной почвы / Б.М. Когут, М.А. Яшин, В.М. Семенов, Т.Н. Авдеева, Л.Г. Маркина, С.М. Лукин, С.И. Тарасов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 52-64 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0032-180Х
1213849
  Гаврилюк В.Г. Распределение углерода в стали / В.Г. Гаврилюк. – Киев, 1987. – 208 с.
1213850
  Рачкова Н.Г. Распределение урана и тория в подзолистой почве, загрязненной их растворимыми соединениями / Н.Г. Рачкова, И.И. Шуктомова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 187-195 : рис., табл. – Библиогр.: с. 194-195. – ISSN 0016-7525
1213851
  Синегуб С. Распределение учебного материала по химии в реальных училищах / С. Синегуб. – М. – 7с.
1213852
  Нарусевич Тамара Федоровна Распределение фотопланктона и его связь с оптическими характеристиками вод в некоторых районах океана : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Нарусевич Тамара Федоровна; ОГУ. – Одесса, 1979. – 25л.
1213853
  Зюков М.Е. Распределение функционалов для процессов с независимыми превращениями с ограниченными в одну сторону скачками. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Зюков М.Е.; АН УССР. Ин-тут математики. – К., 1980. – л.
1213854
  Родзянко Н.Г. Распределение химических элементов в Тырныаузском скарново-рудном поле : Неоинтрузивные гранитоиды / Н.Г. Родзянко. – Ростов -на-Дону, 1969. – 204с.
1213855
  Луканин О.А. Распределение хлора между расплавом и водно-хлоридной флюидной фазой в процессе дегазации гранитных магм. Сообщение I. Дегазация расплавов при снижении давления // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 801-827 : рис., табл. – Библиогр.: с. 825-827. – ISSN 0016-7525
1213856
  Ладыгин В.Г. Распределение хлорофилла между фотосистемой / В.Г. Ладыгин, К.Я. Биль. – Пущино, 1979. – 35с.
1213857
  Глотова В.В. Распределение хозяйственных функций в крестьянской семье Курской губернии во второй половине ХIX в. // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 18-21. – ISSN 1684-2618
1213858
  Стульчиков В.А. Распределение цветных металлов в осадочно-вулканогенных формациях Верховцевского района Украинского щита. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 121 / Стульчиков В.А.; АН УССР.Ин-т геол.наук. – К, 1968. – 25л.
1213859
  Мякишев В.П. Распределение целых точек на некоторых алгебраических поверхностях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Мякишев В.П.; Матем.ин-т. – М, 1963. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1213860
  Бабаев Г. Распределение целых точек на норменных поверхностях : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Бабаев Г. ; АН СССР Мат. ин-т. – Москва, 1961. – 12 с.
1213861
  Голубева Елена Петровна Распределение целых точек на поверхностях второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Голубева Елена Петровна; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова (Ленингр. отд-ние). – Л., 1974. – 7л. – Бібліогр.:с.7
1213862
  Пшенай-Северин Распределение частиц дисперсной системы по размерам в процессе коагуляции при различных физических уловиях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пшенай-Северин С.В.; Геофизический ин-т АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1213863
  Травкин С.И. Распределение числа максимальных объектов в частично упорядоченных системах сравнения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Травкин С.И.;. – М., 1978. – л.
1213864
  Карасик Д.С. Распределение чистого продукта в социалистическом обществе / Д.С. Карасик. – Москва, 1968. – 136с.
1213865
  Шейко Т.И. Распределение электрического потенциала в проводящей среде, движущейся по каналу сложного поперечного сечения в неоднородном магнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Шейко Т.И. ; МВ и ССО СССР , Днепропетр. ГУ. – Днепропетровск, 1975. – 28 с.
1213866
   Распределение электронной концепции в ионосфере и экзосфере.. – М., 1964. – 501с.
1213867
   Распределение электронов в верхней атмосфере. : пер. с англ. – Москва : Мир, 1969. – 518 с.
1213868
  Фришман И.Г. Распределение энергии в спектрах полярных сияний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фришман И.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 7л.
1213869
  Макарова Е.А. Распределение энергии в спектре Солнца и солнечная постоянная / Е.А. Макарова, А.В. Харитонов. – Москва : Наука, 1972. – 288 с.
1213870
  Пришивалко А.П. Распределение энергии внутри светорассеивающих частиц / А.П. Пришивалко, Л.Г. Астафьева. – Минск : ИФ АН БССР, 1974. – 61с.
1213871
  Физгеер Б.М. Распределение энергии по различным степеням свободы осколков, образованных при диссоциации многоатомных молекул электронным ударом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Физгеер Б.М.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1213872
  Гомзякова Н.В. Распределение эритроцитов по содержанию некоторых химических компонентов при равновесном и неравновесном состоянии эритрона : Автореф... кандидата биол.наук: / Гомзякова Н.В.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1965. – 22л.
1213873
  Крисюк И.Т. Распределение ядерного заряда между осколками при делении ядра нейтронами с энергией 14 МЭВ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крисюк И.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 11л.
1213874
   Распределение, биологическое действие, ускорение выведения радиоактивных изотопов.. – Москва, 1964. – 376с.
1213875
  Карпова Т.М. Распределение, развитие численности и миграции некоторых вредных насекомых в многопольном севообороте : Автореф... канд. биол.наук: / Карпова Т. М.; Горь.ГУ, Каф. дарвинизма и генетики. – Горький, 1956. – 14л.
1213876
  Бондарчук Нина Григорьевна Распределение, рецепция и конкурентные взаимоотношения специфически трансформированных форм тетаноспазмина в животном организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Бондарчук Нина Григорьевна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 22л.
1213877
  Булатов О.А. Распределение, численность ихтиопланктона и оценка запасов рыб восточной части Берингова моря (Основные промысловые воды) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Булатов О. А.; АН СССР, Дальневост. науч. центр. – Владивосток, 1984. – 24л.
1213878
  Кудлаев Э.М. Распределения аддитивных статистик непараметрических критериев согласия и однородности при контигуальных алтернативах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Кудлаев Э.М. ; МГУ. – Москва, 1980. – 20 с.
1213879
  Турчин В.Н. Распределения и случайные величины / В.Н. Турчин. – Днепропетровск, 1991. – 113 с.
1213880
  Новиков В.Е. Распределения колмогоровского типа для частиц и дисперсионные свойства плазмоподобных сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Новиков В.Е.; ДГУ. МВ и ССО УССР. – Донецк, 1978. – 13л.
1213881
  Бремерман Г. Распределения, комплексные переменные и преобразования Фурье / Г. Бремерман. – Москва : Мир, 1968. – 276 с.
1213882
  Серов А.Ф. Распределенная интерактивная система проектирования исследовательского радиоэлектронного оборудования / А.Ф. Серов, С.В. Кротов. – Новосибирск, 1988. – 120 с.
1213883
   Распределенная обработка данных и локальные сети ЭВМ.. – М., 1987. – 142с.
1213884
  Кузьмин И.А. Распределенная обработка информации в научных исследованиях / И.А. Кузьмин. – Ленинград : Наука, 1991. – 304 с.
1213885
  Евреинов Э.В. Распределенная обработка информации и распределенные вычислительные системы. / Э.В. Евреинов. – М., 1983. – 64с.
1213886
  Ляшок Я. Распределенная система дистанционного образования на базе виртуальной среды / Я. Ляшок, Л. Сергиенко, Т. Ушакова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 56-60. – ISSN 1562-529Х
1213887
  Бойченко Г.Н. Распределенное образование и обучение: основные тенденции и перспективы / Г.Н. Бойченко, Л.И. Кундозеров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 7. – С. 20-24. – ISSN 1726-667Х
1213888
   Распределенные автоматизированные библиотечно-информацинные системы и сети.. – Новосибирск, 1986. – 195с.
1213889
  Шенброт И.М. Распределенные АСУ технологическими процессами. / И.М. Шенброт. – М., 1985. – 239с.
1213890
   Распределенные банки данных и информационно-поисковые системы. – Киев, 1982. – 113с.
1213891
  Лорин Г.Д. Распределенные вычислительные системы / Г.Д. Лорин. – М, 1984. – 294с.
1213892
   Распределенные и адаптивные системы управления : сб. науч. тр. – Киев, 1989. – 80 с.
1213893
   Распределенные информационно-вычислительные системы.. – Новосибирск, 1987. – 134с.
1213894
  Иванов И.В. Распределенные колебательные системы : спецкурс / И.В. Иванов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 127 с.
1213895
  Драймз Ф. Распределенные лаги / Ф. Драймз. – М., 1982. – 383с.
1213896
  Дробот И.С. Распределенные образовательные среды профессионализации офицерских кадров // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 3 ( апрель). – С. 57-62. – ISSN 0321-0383
1213897
  Вейцман К. Распределенные системы мини- и микро-ЭВМ / К. Вейцман. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 382с.
1213898
   Распределенные системы моделирования.. – Рига, 1984. – 176с.
1213899
   Распределенные системы передачи и обработки информации. – Москва : Наука, 1985. – 144с.
1213900
   Распределенные упрваляющие и вычислительные системы.. – М., 1987. – 166с.
1213901
  Бойченко Г.Н. Распределенный образовательный проект как инновационная дидактическая система // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 69-73. – ISSN 1726-667Х
1213902
  Ни О.В. Распределительная задача с ограничениями специального вида / О.В. Ни, В.Р. Хачатуров. – М., 1985. – 29с.
1213903
  Костоглодов Д.Д. Распределительная логистика / Д.Д. Костоглодов, Л.М. Харисова. – М., 1997. – 127с.
1213904
  Верещагин А.Г. Распределительная хроматография липидов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Верещагин А.Г. ; АН СССР. – Москва, 1964. – 32 с.
1213905
  Халиков Манир Саидович Распределительные отношения в контексте экономической социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 48-60. – Бібліогр.: с. 48, 50-56. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1213906
  Оганян Г.А. Распределительные отношения в нпроизводственной сфере / Г.А. Оганян. – Киев, 1974. – 247с.
1213907
  Приходько В.В. Распределительные отношения в условиях интенсификации социалистической экономики. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Приходько В.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1988. – 18л.
1213908
   Распределительные отношения в условиях совершенствования социализма.. – Воронеж, 1987. – 152с.
1213909
  Ситарян С.А. Распределительные отношения и эффективность производства / С.А. Ситарян. – М., 1980. – 279с.
1213910
  Гуляев Г.И. Распределительные отношения развитого социализма / Г.И. Гуляев. – Л., 1978. – 142с.
1213911
  Портянко М.Л. Распределительные отношения развитого социализма / М.Л. Портянко. – Л., 1982. – 204с.
1213912
   Распределительные отношения социалистического общества.. – М., 1987. – 82с.
1213913
  Мечковский С.А. Распределитеьлная хроматография анионов на катионитах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мечковский С.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1964. – 14л.
1213914
  Кореева Н.П. Распредиление микроорганизмов и легкорастворимых форм азота в различных зонах почвенных комков / Н.П. Кореева, И.И. Канивец. – с.
1213915
  Губенко А.В. Распредмечивание, интеллектуальная ригидность и творчество // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 12 (129). – С.74-78
1213916
   Распростаненность элементов в земной коре. – Москва : Мир, 1972. – 274с.
1213917
  Танатин Б.Я. Распространение азотобактера в почвах и ризосфере сельскохозяйственных растений Ленинабадской области Таджикской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Танатин Б.Я.; Средне-Азиатский гос. ун-т. – Ленинабад, 1953. – 10л.
1213918
  Рауцките Э. Распространение болезней полевых бобов в Литовской ССР и некоторые вопросы биологии Ascochyta fabae Speg : Автореф... канд. биол.наук: / Рауцките Э.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 16л.
1213919
  Сорокин А.С. Распространение вариационного метода Г.М.Голузина - П.П.Куфарева на многосвязные области. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сорокин А.С.; Объед. межвуз. совет по присужд. учен. степеней по физ.-мат. наукам (матем. и мех.) при Томском. гос. ун-т. – Томск, 1967. – 8л.
1213920
  Паничкин Л.А. Распространение возбуждения по растению и биоэлектрическая реакция листа при раздражении корня и черешка. : Автореф... канд. биол..наук: / Паничкин Л.А.; Москов. с.-х. акда. им. К.А.Тимирязева. – М., 1966. – 14л.
1213921
  Вахгельт А.Ф. Распространение возмущений конечной амплитуды в двухфазных средах с твердыми средами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Вахгельт А.Ф.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – 20л.
1213922
  Петрашень Г.И. Распространение волн в анизотропных упругих средах / Г.И. Петрашень. – Ленинград : Наука, 1980. – 280с.
1213923
  Солнцев В.А. Распространение волн в периодических электронных потоках и их взаимодействие с электромагнитным полем волноводных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Солнцев В.А.; Горьков. гос. ун-т. – М., 1960. – 19л.
1213924
  Савин В.Г. Распространение волн в полубесконечных слоистых периодических структурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Савин В. Г.; Дон.ГУ. – Донецк, 1974. – 9л.
1213925
  Чернов Л.А. Распространение волн в среде со случайными неоднородностями. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Чернов Л.А.; АН СССР. Акстич. ин-т. – М., 1955. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1213926
  Лейбензон Александр Семенович Распространение волн горения при нелинейной теплопроводности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Лейбензон Александр Семенович; Томский гос. ун-т. – М., 1981. – 12л.
1213927
  Тактаров Николай Григорьевич Распространение волн и устойчивости разрывов в намагничивающихся и поляризующихся средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Тактаров Николай Григорьевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1975. – 7л.
1213928
  Суворов Ю.П. Распространение волн температурных напряжений в полубесконечном упруго-пластическом стержне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Суворов Ю.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 5л.
1213929
  Авраменко О.В. Распространение гидороупругих волн в слое с учетом неоднородности и пористости : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Авраменко О.В. ; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 15 с.
1213930
  Липатов А.С. Распространение гидромагнитных волн в трехмерной модели магнитосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Липатов А.С.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1972. – 11л.
1213931
  Авраменко О.В. Распространение гидроупругих волн в слое с учетом неоднородности и пористости : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Авраменко О.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 123 л. – Библиогр. : л. 111-123
1213932
  Смирнов Б.А. Распространение звука в бинарных смесях, имеющих критическую температуру растворения : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Смирнов Б.А.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 8 с.
1213933
  Султанов К. Распространение и взаимодействие с преградой волны в грунте с учетом вязких свойств среды.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Султанов К.; Москов. ин-т электронного машиностроения. – М., 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1213934
  Визир А.П. Распространение и деятельность аммонифицирующих бактерий в почвах под дубовыми насаждениями в степной зоне УССР : Дис... канд. биол.наук: / Визир А. П.; АН УССР, Ин-т садоводства. – К., 1953. – 154л. – Бібліогр.:л.141-154
1213935
  Визир А.П. Распространение и деятельность аммонифицирующих бактерий в почвах под дубовыми насаждениями в степной зоне УССР : Автореф... канд. биол.наук: / Визир А.П.; КГУ. – Киев, 1953. – 12 с.
1213936
  Субаев Г.Х. Распространение и клинико-эпизотологическая характеристика лейкоза крупного рогатого скота в УССР. : Автореф... канд. ветеренар.наук: 803 / Субаев Г.Х.; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 19л.
1213937
  Мясоедов В.С. Распространение и некоторые вопросы профилактики описторхоза в Томской области. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мясоедов В.С.; Томский мед.ин-т. – Томск, 1958. – 15л.
1213938
  Притула Г.М. Распространение и неустойчивости пучковых волн в случайно-неоднородных диэлектриках и плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Притула Г.М.; МВ и ССО УССР, Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1987. – 16л.
1213939
  Дубияк Владимир Андреевич Распространение и особенности плейстоценовых ископаемых почв и палеоландшафты левобережья среднего Днепра : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Дубияк Владимир Андреевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 29л.
1213940
  Дубняк Владимир Андреевич Распространение и особенности плейстоценовых ископаемых почв и палеоландшафты левобережья Среднего Днепра : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Дубняк Владимир Андреевич; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Геогр. фак. – Киев, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
1213941
  Горин Г.И. Распространение и перспективы нефтогазоносности песчаников Нижнего чокрака в Восточном Предкавказье : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горин Г. И.; КВиССО СМ АзССР, Аз. ГУ, МВиССО РСФСР, Грозн. нефт. ин-т, Каф. геол. и разведки нефт. и газовых месторожд,. – Баку; Грозный, 1962. – 29л.
1213942
  Гарсиа Альварес Мигель Распространение и преобразование оптических мод в сегнето-электрических и магнитных пленках в результате акусто-электро- магнитооптических эффектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гарсиа Альварес Мигель А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1213943
  Куликова Н.А. Распространение и пути передачи трихинелл (Trichinella spiralis R.Owen 1835) в Тернопольской области : Автореф... канд. биол.наук: / Куликова Н.А.; Львовск. гос .ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1213944
  Петрашик А.П. Распространение и развитие философии марскизма в Германии / А.П. Петрашик. – М, 1959. – 36с.
1213945
  Чимитдоржиев Н.Б. Распространение и регулирование дифракционных УКВ полей / Н.Б. Чимитдоржиев, П.Н. Дагуров, Ю.Л. Ломухин. – Новосибирск : Наука, 1987. – 149 с.
1213946
  Садовская Н.А. Распространение и стратиграфическое значение пыльцы и спор в кайнозойских отложениях северо-западной Ферганы : Автореф... канд. геол. минернаук: / Садовская Н. А.; АН УзсССР, Ин-т геол. – Ташкент, 1954. – 12л.
1213947
  Днестровский Ю.Н. Распространение и устойчивость плазменных волн : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Днестровский Ю.Н.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1213948
  Хыдыров Т. Распространение идей марксизма-ленинизма в дооктябрьском Туркменистане / Т. Хыдыров. – Ашхабад, 1971. – 236с.
1213949
  Софиев М.М. Распространение идей марксизма-ленинизма и коммунистическое движение в Турции в период национально-освободительной борьбы (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Софиев М.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Герцена. – Баку, 1966. – 21л.
1213950
  Беркинблит М.Б. Распространение импульсов в одномерной возбудимой среде : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 091 / Беркинблит М.Б. ; АН СССР. – Пущино, 1969. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1213951
  Шумилов Э.Н. Распространение интенсивного лазерного излучения в прозрачной и замутненной водным аэрозолем атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат. наук: 01.04.03 / Шумилов Э.Н.; Физ. факультет. – М., 1975. – 12л.
1213952
  Тарвердова Е.А. Распространение ислама в Западной Африке. / Е.А. Тарвердова. – М., 1967. – 88с.
1213953
  Савельев Б.А. Распространение колшимированных световых пучков в рассеивающих средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савельев Б. А.; Сиб. физ. техн. ин-т при Том.ГУ. – Томск, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1213954
  Лопатин В.А. Распространение концентрационных волн в движущихся растворах электролитов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лопатин В.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 14 с.
1213955
  Аристидес Распространение коротких мощных импульсов света в усиливающих и поглощающих молекулярных газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Аристидес аркано Олайсол; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1980. – 11л.
1213956
  Обозненко Юрий Леонидович Распространение лазерных пучков в ультразвуковых полях высоких и сверхвысоких частот : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Обозненко Юрий Леонидович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 22 с. – Бібліогр.:с.20-21
1213957
  Гладышев Б.Н. Распространение легкогидролизуемых гексозаминсодержщих соединений в растительном мире. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гладышев Б.Н.; Ин-т биохимии. – Москва, 1952. – 16 с.
1213958
  Кауп Э.Г. Распространение ленинских идей и борьба за единство рабочего движения в Эстонии в дооктябрьский период (1902-1917) : Автореф... канд. ист.наук: / Кауп Э.Г.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Таллин, 1966. – 30л.
1213959
  Демченко Михаил Васильевич Распространение марксизма в первые социал-демократические кружки и группы на Украине (1883-1894 гг.) : Дис... доктора ист.наук: 07.00.02. / Демченко Михаил Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 413л. – Бібліогр.:л.364-413
1213960
  Дымченко М.В. Распространение марксизма и первые социал-демократические кружки на Украине : Автореф... Доктора истор.наук: 07.00.02 / Дымченко М.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 36л.
1213961
  Кругляк А.А. Распространение марксиского экономического учения и победа лининских идей в борьбе против "легального марксизма" на Украине в конце XIX в. : Дис... канд. экон.наук: / Кругляк А. А.; МВиССР УССР, КГУ им. Т. Шевченко, каф. ист. нар. хоз. и ист. эконом. мысли. – К., 1955. – 326л. – Бібліогр.:л.309-326
1213962
  Григорян Мигран Аветисович Распространение марксистско-ленинской политической экономии в Армении (80-е годы XIX в. - 30-е годы ХХ в.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.02 / Григорян Мигран Аветисович; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 41л.
1213963
  Кругляк А.А. Распространение марксистского экономического учения и победа ленинских идей в борьбе против "легального марксизма" на Украине в конце 19 века : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кругляк А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. истории нар. хоз. и истории эконом. мысли. – Киев, 1955. – 18с.
1213964
  Соловьев Н.П. Распространение марксистской философской мысли в Японии и критика антрополгической концепции Мики Киеси. (Вторая половина 20-х годов). : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Соловьев Н.П.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 21л.
1213965
  Найштут Ю.С. Распространение метода неймана для расчета пластинок и оболочек сложной формы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Найштут Ю.С.; ЛГУ. – Л, 1969. – 12л.
1213966
  Персидская Л.Б. Распространение метода Фроммера на систему трех дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Персидская Л.Б.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1968. – 13л.
1213967
  Молчанов О.А. Распространение мощных низкочастотных волн через магнитосферную и ионосферную плазму. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.03 / Молчанов О.А.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1981. – 15л.
1213968
  Аллярова В.С. Распространение научных знаний как форма культурной деятельности (методологические проблемы) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Аллярова В. С.; МВиССО РСФСР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1979. – 17л.
1213969
  Шемякин Е.И. Распространение нестрационарных возмущений в неидеально-упругих средах (линейные задачи) : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шемякин Е. И.; ЛГУ. – Л., 1955. – 6л.
1213970
  Арманд Н.А. Распространение поверхностных электромагнитных волн вдоль многопроводных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Арманд Н.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1960. – 10л.
1213971
  Урнышев А.П. Распространение приливных волн в устьях северных рек / А.П. Урнышев. – Сыктывкар, 1993. – 124с.
1213972
  Берлянд О.С. Распространение примеси в свободной атмосфере в поле ветра, изменяющегося с высотой. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Берлянд О.С.; Ин-т прикладной геофизики АН СССР. – М, 1961. – 9л.
1213973
  Зеге Э.П. Распространение радиации в рассеивающей и люминесцирующей среде с нелинейным поглощением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зеге Э.П.; АН БССР. Объедин. совет Ин-та физики, Ин-та математики и вычислит. техники, Ин-та твердого тела и полупроводн. – Минск, 1966. – 18л.
1213974
  Черный Ф.Б. Распространение радиоволн / Ф.Б. Черный. – 2-е изд. – Москва : Советское радио, 1972. – 463 с.
1213975
  Черенкова Е.Л. Распространение радиоволн / Е.Л. Черенкова, О.В. Чернышев. – Москва : Радио и связь, 1984. – 272 с.
1213976
  Яковлев О.И. Распространение радиоволн в космосе / О.И. Яковлев. – Москва : Наука, 1985. – 216 с.
1213977
  Тыжненко Александр Григорьевич Распространение радиоволн в нестационарной неоднородной среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Тыжненко Александр Григорьевич; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 14л.
1213978
  Яковлев О.И. Распространение радиоволн в солнечной системе / О.И. Яковлев. – Москва : Советское радио, 1974. – 192 с.
1213979
  Фейнберг Е.Л. Распространение радиоволн вдоль земной поверхности / Е.Л. Фейнберг. – Москва, 1961. – 547 с.
1213980
  Гершензон Е.М. Распространение сантиметровых электромагнитных волн вдоль ультразвуковой периодической структуры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гершензон Е.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1958. – 7л.
1213981
  Федякина Н.И. Распространение сверхдлинных радиоволн на трансполярных и субполярных трассах / Н.И. Федякина. – Новосибирск : Наука, 1980. – 104 с.
1213982
  Федякина Н.И. Распространение сверхлинных радиоволн в Арктике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Федякина Н.И.; Аркт. и антаркт. НИИ. – Л., 1970. – 16л.
1213983
  Цыганов Н.Л. Распространение света в оптически неоднородной среде вблизи критической точки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.054 / Цыганов Н. Л.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1972. – 14л.
1213984
  Тюптя В.И. Распространение термовязко-упругих волн : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Тюптя В.И. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 11 с.
1213985
  Жук А.П. Распространение упругих волн в слое с начальными напряжениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.03 / Жук А. П.; АН УССР, Ин-т механики. – К., 1974. – 9л.
1213986
  Гуляев Ю.П. Распространение упруго-пласических волн в средах с запаздывающей текучестью : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук: / Гуляев Ю.П.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 9 с.
1213987
  Литвинов Ю.И. Распространение экономических идей марксизма в Сербии. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.03 / Литвинов Ю.И.; МГУ. – Москва, 1975. – 18л.
1213988
  Ильинский А.С. Распространение электромагнитных волн в нерегулярных волноводах переменного сечения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильинский А.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1966. – 9л.
1213989
  Ву Тхинь Распространение электромагнитных волн в плотных газах и жидкостях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ву Тхинь; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1979. – 12л.
1213990
  Лазиев Э.М. Распространение электромагнитных волн и излучение заряженных частиц в одномерно периодической среде : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Лазиев Э.М. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 16 с.
1213991
   Распространение электромагнтиных волн в неоднородных волноводных системах. – Днепропетровск, 1977. – 83 с.
1213992
   Распространение электромагнтиных волн оптического и радиодиапазонов. – Улан-Удэ, 1985. – 139 с.
1213993
  Кучеров И.Я. Распространение, затухание и усиление упругости волн в органических твердых телах : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Кучеров И. Я.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1974. – 286л. – Бібліогр.:л.287-303
1213994
  Шештокас А.А. Распространение, состояние запасов и возможности воспроизводства речных раков в Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Шештокас А.А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 25л.
1213995
  Палий В.Ф. Распространение, экология и биология земленых блошек фауны СССР / В.Ф. Палий. – Фрунзе, 1962. – 120с.
1213996
  Логманас В. Распространение, экология и перспективы увеличения численности важнейших видов куриных птиц в Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Логманас В. ; М-во высш и сред. спец. образования СССР. – Вильнюс, 1962. – 16 с.
1213997
   Распространенное определение.. – Саратов, 1969. – 36с.
1213998
   Распространенность изотопов в окружающей среде и астрофизические явления : темат. сборник. – Ленинград : ФТИ, 1984. – 151с.
1213999
  Шац М.М. Распространенность урана в метеоритах. : Автореф... канд.хим.наук: / Шац М.М.; Радиевый ин-т. – Л, 1958. – 15л.
1214000
  Чердынцев В.В. Распространенность химических элементов. / В.В. Чердынцев. – М., 1956. – 360с.
<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,