Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>
1210001
  Плющ Л. "Причинна" і деякі проблеми філософії Шевченка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 100-115. – ISBN 978-966-493-139-4
1210002
  Леонидова Б.Л. "Пришел из школы..." / Б.Л. Леонидова. – М, 1974. – 96с.
1210003
  Боровко М. "Пришестя слова" : поезія // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 78-84. – ISSN 0208-0710
1210004
  Панченко К. "Приятель наш мулла" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12. – С. 73-77. – ISSN 0235-7089


  Русская разведка в Османской империи в середине XVIII века.
1210005
  Видревич Л. "Приятный беж" : цикл рассказов // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 18-27. – ISSN 0131-8136
1210006
  Пайфер С. "Про "п"ятницю" Трампа / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 63). – С. 10-11


  Директор Ініціативи по контролю за озброєнням Інституту Брукінза екс-посол в Україні Стівен Пайфер: "Україна може досягти успіху лише завдяки українцям".
1210007
  Райхель Ю. ...Про "свіжі" гріхи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  У скандалі довкола "квартирного питання" глави РПЦ, мов у краплині води, відобразилася криза російського православ"я.
1210008
  Борисова О.В. Причини та види трансформації вербалізації структури речення при перекладі з англійської мови українською // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-116. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Проаналізовано перекладацьку трансформацію вербалізації структури речення. Дається визначення такого типу трансформації, пояснюються причини її застосування при перекладі та виділяються її види.
1210009
  Рамазанов Ш.Ш. Причини та винуватці розв"зання Другої світової війни у висвітленні сучасних дослідників / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова, І.К. Лебедєв // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 135-147
1210010
  Терепищий С. Причини та витоки глобалізації освітнього ландшафту // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 22-29. – ISSN 2078-1016
1210011
  Сидор І. Причини та витоки постання Московського Патріархату 1589 року = Causes and origins of formation of the Moscow Patriarchate in 1589 : (спроба історико-богословського аналізу) / диякон Іван Сидор ; Київ. Православ. Богосл. Акад. – Київ : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2015. – 414, [2] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 370-400 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2779-54-7


  В пр. №1714513 дарчий напис автора французькою
1210012
  Антоненко К.В. Причини та динаміка зовнішньої трудової міграції в Україні / К.В. Антоненко, Т.В. Айзенберг, В.Ю. Шалдашева // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 237-242. – (Економіка ; вип. 13)
1210013
  Герасимчук О. Причини та законодавча база столипінської аграрної реформи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 206-210. – (Історичні науки ; № 8)
1210014
  Паньонко І.М. Причини та заходи щодо реформування правоохоронних органів України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 195-201. – ISSN 0321-0499
1210015
  Перкова А.А. Причини та механізми розвитку неврозу у людей молодого віку // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 246-249
1210016
  Данило О. Причини та мотиви суїцидальної поведінки в умовах економічної кризи / О. Данило, М. Скалецький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 65-90. – ISSN 0321-0499
1210017
  Якименко М.А. Причини та наслідки аграрних міграцій чернігівського селянства на рубежі XIX-XX ст. / М.А. Якименко, О.М. Краснікова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 227-230. – ISSN 2218-4805
1210018
  Якубовський С.О. Причини та наслідки бюджетних дефіцитів у країнах Європейського Союзу та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 30-32
1210019
  Ткач Є. Причини та наслідки валютно-курсової динаміки в Україні / Є. Ткач, С. Ткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81-85. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено фактори, що здійснюють вплив на процес валютного курсоутворення в Україні, а також наслідки валютно-курсових коливань для економіки нашої країни. Обґрунтовано недоцільність застосування режиму жорсткої фіксації валютного курсу в ...
1210020
  Вовчак О. Причини та наслідки впливу світової фінансової кризи на розвиток банківського і реального секторів економіки України / О. Вовчак, Н. Поляк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 22-25
1210021
  Белькова С.В. Причини та наслідки жанрових трансформацій у сучасних друкованих ЗМІ (теоретичний аспект) / С.В. Белькова, С.М. Яцун // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 28-37. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
1210022
  Бертолон О. Причини та наслідки загострення українсько-угорських відносин у контексті виборів до органів місцевого самоврядування у 2020 році // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 125-129. – ISBN 978-617-8046-15-6
1210023
  Михалик С. Причини та наслідки зближення відносин між США та Кубою // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 96-99
1210024
  Зінченко М.В. Причини та наслідки зміни виборчих систем в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 57-62. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
1210025
  Рябовіл М.В. Причини та наслідки знеліснення й деградації лісових екосистем // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 275-276. – ISBN 978-966-285-259-2
1210026
  Гандзюк В.О. Причини та наслідки інформаційного вакууму на Поділлі навесні 1918 року (за матеріалами газети "Поділля") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 37-40


  У статті з"ясовуються причини, які в умовах постійних політичних змін в УНР призвели до виникнення інформаційного голоду серед населення Подільського краю навесні 1918 р. The article focuses on the reasons, which under condition of constant ...
1210027
  Супрун Н.А. Причини та наслідки корпоратизації підприємницького середовища в Україні (кінець XVIII -початок XX ст.) / Н.А. Супрун, С.В. Чистякова // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 47-68. – ISSN 0320-4421
1210028
  Висоцький О.Ю. Причини та наслідки кризи віртуалізаційної моделі політичної модернізації в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 3 (59), травень - червень. – С. 307-323
1210029
  Бахтіарова Л.І. Причини та наслідки меліорацій в Північному Причорномор"ї: дренажні системи // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 80-100 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1210030
  Гороть А.М. Причини та наслідки нелегальної міграції // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 22-24. – ISBN 978-966-940-085-7
1210031
  Махсма М. Причини та наслідки низької ціни найманої сільської праці : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-50. – ISSN 0131-775Х
1210032
  Хомишин І. Причини та наслідки освітніх міграцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 109-116. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
1210033
  Бачо Р.Й. Причини та наслідки реформування державного регулювання ринків фінансових послуг в Угорщині // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 14-19. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1210034
  Калініченко А.Я. Причини та наслідки трудової міграції в Україні // Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 112-117. – ISBN 978-617-649-034-0
1210035
  Караневич М. Причини та особливості застосування прагматично зумовленої генералізації // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 66-70


  У статті розглянуто прагматичний аспект перекладу англійської та американської літератури українською мовою; з"ясовано причини застосування прагматично зумовленої трансформації генерації
1210036
  Грищенко Т. Причини та особливості кризових явищ на ринку цінних паперів / Т. Грищенко, І. Івахненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-12. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються зміст фінансових ризиків в умовах глобальної фінансової нестабільності та їх вплив на ринок цінних паперів України. The content of financial risk under conditions of the global financial instability and their impact on the stock market ...
1210037
  Процик І.С. Причини та особливості міграції українців / І.С. Процик, М.В. Михалик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 110-118. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1210038
  Усцький І.М. Причини та особливості поширення лісопаталогічних процесів у деревостанах вільхи чорної / І.М. Усцький, С.М. Бугайов, П.А. Никитюк // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 232-238 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0459-1216
1210039
  Машевський О.П. Причини та передумови Дарданелльської операції // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 60-74. – ISSN 1682-671Х
1210040
  Машевський О. Причини та передумови Квебекських "великодніх бунтів" на тлі мобілізаційної кризи в Канаді в роки Першої світової війни / О. Машевський, А. Кобалія // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 244-253. – ISSN 2521-1706
1210041
  Левчук І. Причини та передумови проведення реформи пенітенціарної системи у Російській імперії в другій половині ХІХ століття // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 31-34. – ISSN 2308-9636
1210042
  Юрченко К. Причини та передумови скликання Помісного Собору 1917 - 1918 рр. Російської Православної Церкви // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 50-51
1210043
  Удовиця О.Ф. Причини та профілактика управлінських конфліктів у сфері діяльності керівників вітчизняних підприємств туристичного бізнесу / О.Ф. Удовиця, С.С. Шекера // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 26-32. – ISSN 2308-135X
1210044
  Краснощока А. Причини та процес формування ірландської діаспори в США // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 114-120. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1210045
  Бугрій В. Причини та результати реорганізації історичної освіти і науки у вищих педагогічних навчальних закладах України (1930-1933 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 61-66. – ISSN 1998-4634


  "У статті охарактеризовано економічні, політичні, ідеологчні й освітні причини під впливом яких розпочалася реорганізація історичної освіти і науки у вищих педагогічних навчальних закладах УСРР".
1210046
  Наливайко Н.Я. Причини та ризики використання аутсорсингу // Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29-жовт. 2021 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України, Каф. менеджменту та маркетингу ; [редкол.: Т.Ю. Туниця, П.М. Гарасим, І.П. Соловій та ін.]. – Львів : Сполом, 2021. – С. 47-51. – ISBN 978-966-919-595-1
1210047
  Бачинська Л.Г. Причини та тенденції нового урбанізму Cхідної Європи у 1920-1930-х роках // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 12-22. – ISSN 2077-3455
1210048
  Дан А.В. Причини та умови використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 174-180. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1210049
  Обушенко О.М. Причини та умови виникнення службово-трудових спорів: розмежування понять // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 93-96. – ISBN 978-617-7450-09-1
1210050
  Сорока Р.С. Причини та умови відмивання злочинних доходів в Україні / Р.С. Сорока, Г.І. Сунак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 103-111. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1210051
  Косенко С. Причини та умови вчинення злочинів дітьми "групи ризику" // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 135-137
1210052
  Харитоненко І.О. Причини та умови вчинення кіберзлочинів // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Герасимович А.М., Криштопа І.Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 7. – С. 67-72. – ISSN 2409-1944
1210053
  Томчук І.О. Причини та умови давання хабаря // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 478-481. – ISSN 1563-3349
1210054
  Блажівський Є.М. Причини та умови злочинів: поняття і класифікація // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 333-339. – ISSN 2078-3566
1210055
  Денисов С.Ф. Причини та умови злочинності у сфері економіки / С.Ф. Денисов, Ю.В. Філей // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 272-283. – ISSN 0130-2655


  У статті досліджується проблематика протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки. Наголошується, що економічна злочинність обумовлена деструктивними тенденціями в розвитку ринкових відносин в економіці і соціальній сфері. Відсутністю ...
1210056
  Василенко Н.М. Причини та умови підліткового бродяжництва // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 31-35.
1210057
  Подільчак Ольга Причини та умови порушення безпеки життя і здоров"я людини (статті 130–132 КК України) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 58-64
1210058
  Корнієнко М.В. Причини та умови поширення злочиннності неповнолітніх на сучасному етапі розвитку нашої держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 219-223
1210059
  Матієнко Т.В. Причини та умови психологічних проблем у професійній діяльності державних службовців // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 128-140. – ISSN 2414-4207
1210060
  Брайко А.В. Причини та умови скоєння неповнолітніми злочинів // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
1210061
  Матвієнко В.В. Причини та умови умисних вбивств // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.216-223. – Бібліогр.: 8 н. – ISSN 1609-0462
1210062
  Круміна М. Причини та умови, що призводять до заподіяння смерті і тілесних ушкоджень з необережності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
1210063
  Кисельова С.С. Причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів у сфері обігу цінних паперів, та заходи їх запобігання // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 180-187. – ISBN 966-8759-17-6
1210064
  Дьяконова І. Причини та фактори бюджетного дефіциту : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 6. – С. 58-60
1210065
  Гладун Т.М. Причини та футурологія сучасної світової валютно-фінансової кризи / Т.М. Гладун, Г.С. Домарадзька, Н.С. Русина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 468-474. – ISSN 0321-0499
1210066
  Борейко В.І. Причини та шляхи розв"язання сучасних економічних проблем України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 4. – С. 8-10
1210067
  Берестовська Ю. Причини та шляхи утвердження чужеземних культів у Римі доби ранньої імперії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 202-207. – ISBN 978-966-171-783-0
1210068
  Середюк Т. Причини трудової еміграції населення Західної України протягом кінця XX - початку XXI століття // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 125-128. – ISSN 1728-9343
1210069
  Волинець А. Причини трудової імміграції з Туреччини до ФРН у 1960-70-ті рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 556-558. – ISBN 978-966-171-893-6
1210070
  Ісаїв Петро Причини упадку української держави в княжі і козацькі часи = The causes of the fall of the Ukrainian state in princely and cossack times : (Виклади на У.К.У.) / Ісаїв Петро; Укр. катол. унів. – Рим : Укр. катол. унів., 1975. – 209с. – (Праці Греко-катол. богослов. академії=Opera Graeco-cathol.acad.theol. ; Т.40)
1210071
  Димидюк Д.А. Причини успішних арабських завоювань в 30-х роках VII ст. у візантійському напрямі: історіографія питання // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 28-36. – ISSN 2077-7280
1210072
  Кіндю Б.В. Причини ухвалення та основні положення закону "про ліси урср" від 3 листопада 1923 р. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 137-146. – ISSN 1563-3349
1210073
  Мазур І. Причини фінансової кризи в умовах глобалізації / І. Мазур, Ю. Сапачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-13. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини кризових явищ у фінансовому секторі сучасної економіки. Розглянуто чинники, що впливають на формування нової інтегрованої торгово-фінансової системи та висвітлена об"єктивна необхідність переосмислення принципів та механізмів ...
1210074
  Шишкіна І.О. Причини формування світового ринку альтернативних джерел енергії // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 293-298. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1210075
  Доліновська О.Я. Причини формування та посилання боргової залежності країн світу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 37-43
1210076
  Добрянський М. Причини харчової катастрофи в СРСР // Листи до приятелів. – Репр. видання. – Ню-Йорк, 1994. – Т. 5 : Рік 12, ч. 131-142, кн. 1-12 (за 1964) ; Рік 13, ч. 143-152, кн. 1-10 (за 1965). – С. 25-35
1210077
  Авдєєва Т.Д. Причини, види та масштаби міграції до Євросоюзу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 384-390
1210078
  Слотвінська Н. Причини, види та наслідки помилкової криміналізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – C. 206-211. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 1 (33)). – ISSN 2415-3818
1210079
  Хрящевська Л. Причини, динаміка еміграційних потоків з України та соціально-демографічна характеристика мігрантів у 90-х роках ХХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 62-67. – ISSN 1998-4634
1210080
  Морозова Тетяна Романівна Причини, динаміка та способи реалізації агресії у засуджених : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.06 / Морозова Т.Р.; Нац. акад. Внутрішніх справ України МВС України. – Київ, 2001. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв.
1210081
  Веремей С.В. Причини, діагностика булінгу та кібербулінгу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (226). – С. 30-35. – ISSN 2308-9636
1210082
  Скворцова А. Причини, ймовірність та прогнозування наслідків падіння єдиної європейської валюти для світової фінансової системи // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 69-71
1210083
  Литвиненко Т.М. Причини, мотиви та результати соціально відповідальної активності диверсифікованих компаній // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 61-69
1210084
  Бабич Н. Причини, наслідки і "перспективи" вульгаризації сучасного мовлення // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 141-148. – Бібліогр.: С. 147; 9 назв
1210085
  Приходько М. Причини, наслідки і шляхи протидії зміни клімату // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 35-43. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1210086
  Гаджиахмедов Артур Причини, наслідки й основні заходи профілактики підліткового алкоголізму // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 58-62
1210087
  Златкіна О.Д. Причини, особливості та наслідки науково-технічного розвитку Китаю до 1950-х рр.: вплив на міжнародні економічні відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – С. 52-58. – ISSN 2222-4459
1210088
  Петреченко С.А. Причини, передумови і основні завдання кодифікації права України на початку ХІХ столітті // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 65-66. – ISBN 978-966-301-169-1
1210089
  Гутник В. Причини, профілактика й корекція фонетичних помилок у вступному корективному курсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 110-119. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283
1210090
  Орленко М.І. Причини, різновиди і характер аварійного стану склепінь та перекриттів та способи їх реставрації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 170-181. – ISSN 2077-3455
1210091
  Воробйов В.І. Причини, суть та наслідки виникнення кризи на мікрорівні // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 157-165. – ISSN 1998-6912
1210092
  Давиденко В.С. Причини, умови та профілактика злочинів, учинених військовослужбовцями // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 116-126.
1210093
  Головін А. Причини, характер та ідеологічне обгрунтування італійських походів королів Саксонської династії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 245-249. – ISBN 978-966-171-783-0
1210094
  Шатров В.В. Причини, хід і наслідки створення Камчатського краю Російської Федерації (2005-2010 роки) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 266-274. – (Історія ; Вип. 27)
1210095
  Кучерепа М. Причини, хід та наслідки українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 33-41. – ISSN 2222-5250
1210096
  Кочевих О. Причинки до "Окрушини" // Критика. – Київ, 2004. – Грудень, (число 12). – С. 33-36


  Антологія "Крунештен бир парча / Окрушина сонця" кримськокатарської поезії від класики до сучасності.
1210097
  Охримович Володимир Причинки до біографії і характеристики Івана Франка // Спомини про Івана Франка. – Львів : "Накладом Нового часу", 1927. – С. 44-54. – (Бібліотека "Нового часу" ; Ч. 7)
1210098
  Святовець В. Причинки до зв"язку сучасної публіцистики з фольклором та художньою літературою / Віталій Святовець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 122-137. – (Журналістика ; Вип. 3)
1210099
  Пацеєвська О. Причинки до зміни літературного іміджу Спиридона Осташевського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 256-267. – ISBN 966-95452-4-3
1210100
  Смаль-Стоцький Причинки до зрозуміння Шевченкових поем : I. Шевченкове Посланіє; II. Дві невеличкі Шевченкові думки / Степан Смаль-Стоцький, др. – Прага : Друк Держдрук в Празі, 1929. – 48 с.
1210101
  Томашівський С. Причинки до історії Мазепинщини / Зібрав Ст. Томашівський. – Львів : З друкарнї Наукового Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1910. – 38 с. – Відб. з "Записок Наукового Товариства імені Шевченка"
1210102
  Крижановський А. Причинки до історії роду Бибельськихх зібрані арцибвскупом львівським Яном Прохніцким / подав Арістарх Крижановський, до друку приладив М. Грушевський. – [Львів], 1902. – 12 с.


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1902. - На тит. арк. та обкл. ...
1210103
  Сапеляк О. Причинки до історії створення українського згромадження Салезіян візантійського обряду // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 524-533. – ISSN 1028-5091
1210104
  Франко І.Я. Причинки до історії України - Руси. – Накладом автора. – Львів : Із друкарні Івана Айхельбергера. – (Писання Івана Франка ; [Т.] 6)
Ч. 1. – 1912. – 196 с.
1210105
  Мозер М. Причинки до історії української мови / Міхаель Мозер ; за заг. ред. С. Вакуленка. – Вид. 3-тє, перегл. і поправл. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – XVI, 831, [1] с. – Імен. покажч.: c. 781-788 .- Предм. покажч.: с. 789-828. – Бібліогр.: с. 737-780 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-382-366-9
1210106
  Студинський К.Й. Причинки до історії унії : Кpитичні замітки на pозвідку дpа Івана Фpанка п. з. "Z dzejow Synodu Brzeskiego 1596 r." поміщ. в "Kwartalnik-у Historyczn-ім", річнику IX, р.1895, зош. 1, с. 1-22 / Hаписав Киpило Студинський. – [Львів] : [Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1895. – 21 с. – Пеpедpук з "Пpавди" . З друкарні Наук. Т-ва ім. Шквченка під зарядом К. Бернарського. [1895, т. 24, вип. 87]
1210107
  Коновалець Є. Причинки до історїї української революції / Євген Коновалець. – 2е вид. – [Б. м.] : Накладом Проводу Українських Націоналістів, 1948. – 48 с.
1210108
  Головатий С. Причинки до конституційного текстотворення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 20-34. – ISSN 1026-9932
1210109
  Петришин Я.Б. Причинки до маялогії де нащадки старинних маїв богам своїм заносять мольби і жертви їм складають // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 231-272


  З експедиції до лякандонських пралісів.
1210110
  Ярмусь С. Причинки до мислі про сучасне душпастирство = A contribution to thoughts on contemporary pastorship / С. Ярмусь. – Вінніпег
Книга 2. – 1995. – 265 с.
1210111
  Дністрянський С. Причинки до реформи приватногот права в Австрії / С. Дністрянський. – 111с.
1210112
  Гординський Я. Причинки до студий над "Енеїдою" І. Котляревського / Яpослав Гоpдиньский. – В Коломиї (Коломия) : З дpук. Вільгельма Бpавнеpа
Ч. 1. – 1907. – 45 с.


  На тит. арк. власницький напис: Сергій Канюка уч. народ. На передньому форзаці наклейка-екслібрис: Із бібліотеки Сергівя Канюка ч. 221
1210113
  Церковняк І. Причинки до творчої парадигми Антонія Марцінковського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 193-196.
1210114
  Івашків В. Причинки до теми: "Пантелеймон Куліш та Остап Вересай" // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 178-181. – ISSN 1028-5091
1210115
  Тимченко Є.К. Причинки до української діалектольогії / написав Євген Тимченко. – Б. м. : б. в., 1908. – 10 с. – Окремий відбиток
1210116
  Лобода А.М. Причинки до характеристики давнього київського бурсацтва / подав А. Лобода. – [Київ] : [Друк. Першої Київ. Друк. Спілки], 1908. – [7] с. – Окр. відбиток з: Записки Укр. Наукового Т-ва у Київі. 1908, кн. 2, с. 232-238
1210117
  Белей Лесь Причинки до шкіцу п"яти американських поетів : добірка амер. поетів ХХ ст. : Вільямс Вільям Карлос, Стівенс Волес, Ферлінгетті Лоренс, Буковські Чарльз, Моррісон Джим // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 3. – С. 13-28


  Добірка амер. поетів ХХ ст. : Вільямс Вільям Карлос (1883-1963), Стівенс Волес (1879-1955), Ферлінгетті Лоренс (1919 р.н.), Буковські Чарльз (1920-1994), Моррісон Джим (1943-1971)
1210118
  Шевченко Т. Причинна. – 32 с.
1210119
  Шевченко Т.Г. Причинна / Тарас Шевченко ; З мал. артиста-маляра І. Іжакевича. – Київ : Час, 1911. – 12 с. – Видано на спомин про 50-літні роковини зо дня смерті Т. Шевченка. – (Серія 5-та ; № 44)
1210120
  Козырев Н.А. Причинная или несимметричная механика в линейном приближении / Н.А. Козырев. – Пулково : ГАО АН СССР, 1958. – 89 с.
1210121
  Рокитянский И.И. Причинная механика Козырева и ее геофизические следствия // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 51-75 : Рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0203-3100
1210122
  Терещенко О.В. Причинная модель как средство объяснения расслоения общества по уровню доходов : Автореф... канд. социол.наук: 22.00.01 / Терещенко О. В.; БГУ. – Минск, 1997. – 19л.
1210123
  Козаченко И.Я. Причинная связь в автотранспортных преступлениях в призме экспертных оценок / И.Я. Козаченко, Е.А. Ишутин. – Тюмень, 1991. – 78с.
1210124
  Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. / Т.В. Церетели. – 2-е изд. – М, 1963. – 382с.
1210125
  Тимчук О. Причинний зв"язок за кримінальним правом іноземних держав: теорія і практика (порівняльний аналіз) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 60-64


  Автор проводить порівняльний аналіз теорій і поглядів щодо причинного зв"язку в кримінально-правовій доктрині іноземних держав. Окрема увага приділяється встановленню причинного зв"язку в судовій практиці західних країн.
1210126
  Жаровська Г.П. Причинний зв"язок і співучасть: проблеми кримінально-правової теорії та практики // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 97-102. – (Правознавство ; Вип. 273)
1210127
  Гапало С.Ю. Причинний зв"язок між протиправною поведінкою порушника господарського зобов"язання та збитками як підстава господарсько-правової відповідальності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 132-138. – (Право. Економіка. Управління)
1210128
  Карнаух Б. Причинний зв"язок у деліктному праві: концепція novus actus interveniens // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 11-15. – ISSN 2
1210129
  Музика А.А. Причинний зв"язок у кримінальному праві: сучасний стан проблеми / А.А. Музика, С.Р. Багіров // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 324-367. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1210130
  Музика А.А. Причинний зв"язок у кримінальному праві: сучасний стан проблеми / А.А. Музика, С.Р. Багіров // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 357-367
1210131
  Донська Л.Д. Причинний зв"язок у цивільному праві України : Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: Спец.12.00.03 / Донська Л.Д.; Одеська нац. юридична академія. – Одеса, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1210132
  Єфремов С.О. Причинний зв"язок як об"єктивна ознака співучасті у злочині // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 246-248
1210133
  Єфремов С.О. Причинний зв"язок як об"єктивна ознака співучасті у злочині // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 224-248. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1210134
  Черніков Є. Причинний зв"язок як обов"язкова ознака об"єктивної сторони неналежного виконання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 51-55
1210135
  Курилюк Ю.Б. Причинний зв"язок як ознака об"єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 419 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 72-77. – ISSN 2222-5374
1210136
  Карнаух Б.П. Причинний зв"язок як умова деліктної відповідальності в практиці Європейського суду з прав людини: справи про порушення процедурних гарантій // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 68-79. – ISSN 2224-9281
1210137
  Логвиненко А.М. Причинний комплекс вчинення розбійних нападів на банківські установи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 534-539. – ISSN 1563-3349
1210138
  Донська Л.Д. Причинний та зумовлюючий зв"язки в цивільному праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 295-301. – ISSN 1563-3349
1210139
  Мельник О.А. Причинні взаємодії у розвитку психіки людини згідно з філософсько-психологічних позицій кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Становлення розуміння психічного та розвитку людської психіки в українській філософсько-психологічній традиції : монографія / О.А. Мельник. – Київ : Альфа Реклама, 2020. – С. 247-264. – ISBN 978-966-288-289-6
1210140
  Дяк К.В. Причинні фактори передчасних пологів (новий погляд на проблему) / К.В. Дяк, О.М. Юзько // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 62-68. – ISSN 2226-1230
1210141
  Котигоренко В. Причинність етноконфліктів: впливи глобалізації // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.97-113
1210142
  Попов В.Г. Причинність і доцільність в живій природі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
1210143
  Беньківський В.О. Причинність і функціональність у кримінальному праві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 141-146. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Обґрунтовується новий аспект застосування причинності й функціональності у кримінальному праві, зокрема при аналізі складу злочину. Причинність розглядається як метод "поглинання", акумуляції у причині різних елементів та ознак існуючого складу ...
1210144
  Гаврилюк Р. Причинність у податковому праві: антропологічно-соціологічний підхід // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 340-349. – ISSN 1026-9932
1210145
  Вовк О.О. Причинно-наслідковий аналіз стану екологічної безпеки під час виробництва та використання фармацевтичної продукції / О.О. Вовк, М.С. Бойченко // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 71-77. – ISSN 2075-0781


  "Вперше визначено мету, предмет, об’єкт, напрям та завдання дослідження причин та факторів, що формують стан і рівень екологічної безпеки під час виробництва та використання ФП. Уточнено визначення поняття «фармацевтична продукція», уточнено ...
1210146
  Турчак О.М. Причинно-наслідковий зв"язок структурно-семантичних особливостей оказіоналізмів у мові періодичних видань кінця ХХ століття // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2017. – C. 240–245. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (13)). – ISSN 2222-551X
1210147
  Отраднова О.О. Причинно-наслідковий зв"язок у принципах європейського деліктного права: перспективи застосування в українській правозастосовчій практиці // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 150-152. – ISBN 978-966-916-562-6
1210148
  Михайлов А.О. Причинно-наслідковий зв"язок функцій держави та механізмів державного управління : монографія / Михайлов А.О. ; М-во освіти та науки України, Акад. муніципального упр. – Київ : АМУ, 2015. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-169. – ISBN 978-966-2341-23-2
1210149
  Попов В.Г. Причинно-наслідкові відношення внутрішнього і зовнішнього в біології та медицині // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
1210150
  Масляк І.О. Причинно-наслідкові фактори впливу на ефективність процесів реструктуризації виробництва в сільськогосподарських підприємствах апк регіону // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.214-218. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1210151
  Ермакова С.Н. Причинно-следственные отношения в сложном предложении и в сложном синтаксическом целом в немецком языке XVI века : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Ермакова С.Н.; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1971. – 27л.
1210152
  Дидковская Л.А. Причинно-следственные отношения в сложном предложении и тексте. : Автореф... Канд.филос.наук: 10.02.04 / Дидковская Л.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1985. – 24л.
1210153
  Всеволодова М.В. Причинно-следственные отношения в современном русском языке / М.В. Всеволодова, Т.А. Ященко. – Москва : Русский язык, 1988. – 208 с. – ISBN 5-200-00054-8
1210154
  Жумагулов М. Причинно-следственные отношения во взаимодействиях общества и природы : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Жумагулов М.; АН Кирг.ССР, Ин-т филос. и права, Специал. совет по диалект. и ист. материализму. – Фрунзе, 1978. – 24л.
1210155
  Четыркина В.Ф. Причинно-следственные связи в сложном предложении в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Четыркина В.Ф.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. яз. – Л., 1954. – 14л.
1210156
  Абдылдаев Т.А. Причинно-следственные связи во взаимоотношениях общества и природы / Абдылдаев Т.А., Жумагулов М ; АН КиргССР, Ин-т философии и права. – Фрунзе : Илим, 1986. – 140, [2] с.
1210157
  Гаврилюк В.А. Причинное отношение. Причина, действие, следствие / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – Библиогр.: с. 26. – ("Библиотечка молодого философа". Серия "Теория развития" ; вып. 23)
1210158
  Бунге М. Причинность = Causality : Место принципа причинности в современной науке / Марио Бунге ; пер. с англ. И.С. Шерн-Борисовой, С.Ф. Шушурина ; отв. ред. Г.С. Васецкого. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1962. – 511 с. : черт.
1210159
  Черненко А.К. Причинность в истории / А.К. Черненко. – Москва, 1983. – 204с.
1210160
  Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии / В.Н. Кудрявцев. – Москва, 1968. – 175с.
1210161
  Цайгер З.Ф. Причинность в физиологии высшей нервной деятельности : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Цайгер З. Ф.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1975. – 24л.
1210162
  Гаврилюк В.А. Причинность и взаимодействие / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 24)
1210163
  Нуссенцвейг Х.М. Причинность и дисперсионные соотношения. : Пер. с англ. / Х.М. Нуссенцвейг. – Москва : Мир, 1976. – 462с.
1210164
  Мейпариани В.Д. Причинность и микрозакономерность : Автореф... д-ра философ.наук: / Мейпариани В.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 33л.
1210165
  Петров Ю.В. Причинность и причинное объяснение в исторической науке : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Петров Ю.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 31л.
1210166
  Григоров Г.И. Причинность и связи в географии : (Методологический аспект) / Г.И. Григоров; Под ред.В.И.Оноприенко. – Киев : Вища школа, 1983. – 128 с.
1210167
  Свечников Г.А. Причинность и связь состояний в физике / Г.А. Свечников. – Москва : Наука, 1971. – 304 с.
1210168
  Свечников Г.А. Причинность и связь состоярний в физике : Автореф... докт. филос.наук: / Свечников Г. А.; Ин-т филос. АН СССР, Сект. филос. вопр. естествознан. – М., 1966. – 36л.
1210169
  Бом Д. Причинность и случайность в современной физике : Пер.с англ. / Д. Бом ; пер.с англ. С.Ф. Шушурина, ; общ. ред. и предисл. Я.П. Терлецкого. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 248 с. : черт.
1210170
  Свечников Г.А. Причинность и современная физика / Г.А. Свечников. – Москва, 1963. – 40с.
1210171
  Дингельштедт Ф. Причинность и целесообразность / Ф. Дингельштедт. – Ростов -на-Дону; Краснодар, 1925. – 47с.
1210172
  Габараев А.Д. Причинность, время и тахионы // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
1210173
  Халчанская А.В. Причинные предложения кострукции в украинском языке и адекватная передача их в переводах на русский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Халчанская А.В.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 23л.
1210174
  Патиш С.М. Причинные предложения с союзами wande, denn, weil и da в немецом языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Патиш С.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 19л.
1210175
  Провоторова Е.А. Причинные предложно-падежные конструкции в русском литературном языке XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Провоторова Е.А.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1973. – 22л.
1210176
  Хейс Д.Р. Причинный анализ в статистических исследованиях / Д.Р. Хейс. – М, 1981. – 255с.
1210177
  Таганов И.Н. Причинный анализ сложных систем. / И.Н. Таганов, Г.А. Тургумбаев. – Алма-Ата, 1984. – 127с.
1210178
  Селиванов А.И. Причинный комплекс развития современного российского государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 6-10. – ISSN 1812-3805
1210179
  Бурдаківська Н.М. Причинова конструкція з прийменником від та родовим відмінком іменника // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 84-89


  Розглядаються відношення причини у структурі простого речення, які у складному реченні виражаються експліцитно (мають розгорнутий характер вираження). Детально охарактеризувавши конструкцію "від + родовий відмінок іменника", автор установлює семантичні ...
1210180
  Холчанська О.В. Причинова конструкція через + знахідний відмінок і її аналоги в російській мові (на матеріалі перекладу на російську мову української радянської художньої прози) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 88-94
1210181
  Масицька Т. Причинова семантико-синтаксична залежність у складнопідрядних реченнях // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 90-101. – ISSN 2311-5165
1210182
  Беньківський В.О. Причиновий зв"язок і проблема розмежування складів злочинів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 517-519. – ISSN 1563-3349
1210183
  Леонтьєва О.О. Причиново-наслідкові відношення між суб"єктом та предикатом іменної форми у сучасній українській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 178-185. – ISSN 2522-493X


  У статті розглядається сутність понять каузація, каузальність та каузативність. Реалізовано системний аналіз іменних форм предикатів з причиновим значенням у структурно-семантичному аспекті. Представлено семантичну класифікацію вказаних одиниць.
1210184
  Гнатюк В. Причинок до історії зносин Галицьких і Угорських Русинів / В. Гнатюк. – 16 с. – Окр.відбиток
1210185
  Петлюра Симон Причинок до історії переселення "турецьких Запорожців" на Кубань / подав Симон Петлюра. – [Львів], 1905. – 10 с.


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1905. - На тит. арк. та обкл. ...
1210186
  Кіржаєв С. Причинок до політичної публіцистики Володимира Вернадського 1918 року // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (328), липень - вересень. – C. 194-208. – ISSN 0320-9466
1210187
  Зема В. Причинок до розвитку культу св. Миколая Мир-Лікійського // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 258-268
1210188
  Франко І. Причинок до студій над Острожською Біблією / І. Франко. – 14 с.
1210189
  Карепова Э.В. Причины «бегства от профессии» специалистов-психологов / Э.В. Карепова, М.В. Реуцкий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 12-16


  Рассматриваются вопросы феномена бегства от профессии как одного из проявлений профессиональной деформации специалистов «помогающих» профессий, ведущего к снижению мотивации, избеганию профессиональной деятельности, социальным аддикциям и ...
1210190
  Шпитальний В.М. Причины активизации оползневых процессов в пределах зон влияния горных работ. Мероприятия по инженерной защите окружающей среды // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 83-85. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
1210191
  Ляскоронский В.Г. Причины возвышения Романовых в Русской земле и основные черты их политики : Речь, произн. проф. В.Г.Ляскоронским на торж., по случаю 300-летия Дома Романовых, засед. конферен. Историко-Филолог.ин-та кн. Безбородько,12 мая 1913 г. – Нежин : Типо-литография В.К.Меленевскаго, 1915. – 21с.
1210192
  Сивец С.М. Причины возникновения административно-правовых споров в социальной сфере (научно-теоретический анализ) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 253-260. – ISSN 2227-796X


  В статье проводится научно-теоретический анализ основных причин возникновения административно-правовых споров в социальной сфере. Приводится их классификация и характеристика существенных признаков. Обосновывается необходимость консолидации усилий ...
1210193
   Причины возникновения второй мировой войны. – М., 1982. – 314с.
1210194
  Маршалл Д.Д. Причины возникновения вызванной поляризации / Д.Д. Маршалл, Т.Р. Мадден. – М., 1960. – 36с.
1210195
  Тодыка О. Причины возникновения государственно-правовых конфликтов в сфере народовластия // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 2. – С. 71-78. – ISSN 1561-4999
1210196
  Барис В.В. Причины возникновения и основные характеристики мобилизационных политических систем (политических режимов) / В.В. Барис, Е.В. Барис // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 50-59. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
1210197
  Стаценко Е.В. Причины возникновения инфляции в национальной экономике / Е.В. Стаценко, Е.С. Рубан // Экономика и управление : научно-практический журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 6. – С. 85-89
1210198
  Кондратенко Н.В. Причины возникновения коммуникативных неудач в политическом тексте: лингвопрагматический аспект // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 118-123. – ISBN 978-617-7041-71-8
1210199
  Шульц Э.Э. Причины возникновения радикальных форм социального протеста (историографический обзор) // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 40-51. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385; 0868-4871
1210200
  Исмайылова Х.Э. Причины возникновения этнических конфликтов // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 8 (116). – С. 924-933. – ISSN 1812-8696
1210201
  Ляпин Д.А. Причины восстания в Москве в 1648 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 90-98. – ISSN 0042-8779
1210202
  Самыгин Г.А. Причины вымерзания растений / Г.А. Самыгин. – М, 1974. – 191с.
1210203
  Павлова М.В. Причины вымирания животных в прошедшие геологические эпохи / М.В. Павлова; Под общ. ред. Архангельского А.Д., Кагана В.Ф., Кольцова Н.К., Костицына В.А., Лазарева П.П., Тарасевича Л.А. – Москва; Петроград : Главлит, 1924. – 132с. – с добавлением статьи проф. Павлова А.П. о некоторых мало изученных факторах вымирания. – (Современные проблемы естествознания ; Книга 17)
1210204
  Давиташвили Л.Ш. Причины вымирания организмов : монография / Л.Ш. Давиташвили; Ред. Шевырев А.А. – Москва : Наука, 1969. – 440с.
1210205
  Давиташвили Л.Ш. Причины вымирания организмов / Л.Ш. Давиташвили. – Москва : Наука, 1969. – 440с.
1210206
  Остаплюк Е.Д. Причины вымокания растений / Е.Д. Остаплюк ; Ан УССР, Ин-т физиологии растений. – Киев : Наук. думка, 1977. – 188 с. – Библиогр.: с. 170-186.
1210207
  Григорьева Е.Н. Причины высоких весенних разливов и их повторяемости на реках Тоболе, Туре и Иртыше в южной части Тюменской области : Автореф... канд. геогрнаук: / Григорьева Е.Н.; Ин-т географии Акад. наук СССР. – М., 1956. – 14л.
1210208
  Климов Е.В. Причины гибели великого князя Святослава I Игоревича // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 155-160. – ISSN 0042-8779
1210209
  Вернер А.Р. Причины гибели тыквенных при инфекции Fusarium niveum Smith / А.Р. Вернер, А.С. Кожевникова, 1941. – 142с.
1210210
  Ковалишин Д.И. Причины гидроморфности лессовых почвогрунтов водораздела Серет-Стрыпа на Подольской возвышенности и специфика их мелиорации : проблемы осушительных мелиораций / Д.И. Ковалишин, И.М. Свынко, З.Т. Думка // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 92-95. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
1210211
  Алентьева Т.В. Причины Гражданской войны в США в новейшей американской историографии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 66-79. – ISSN 0130-3864
1210212
  Иршенко А.В. Причины девиантного поведения человека в свете православного учения о смысле и цели жизни / Кандидат богословских наук иеромонах Тихон (Иршенко Александр Валерьевич). – Владивосток : Дальневосточный университет, 2008. – 160 с. – По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Владивостокского и Приморского Вениамина. – ISBN 978-5-7444-2157-1
1210213
  Олигер И.М. Причины дестробиляции цестод тетеревиных птиц / И.М. Олигер. – Отд. отт. из Докладов АН СССР. 1950. Том ХХIV, № 4, 1950. – 869-872с.
1210214
  Богдан С.З. Причины затопления городов Северного Причерноморья // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 146-147. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядається вплив рівня Світового океану на долю міст Північного Причорномор"я.
1210215
  Донич М.В. Причины и законы гибели бактерий при действии дезинфицирующих веществ / М.В. Донич, 1928. – 15-24 с.
1210216
   Причины и механизмы засоления почв виноградников юга Тамани / Н.Б. Хитров, Е.А. Черников, В.П. Попова, Т.Г. Фоменко // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1305-1318 : рис. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 0032-180Х
1210217
   Причины и механизмы модификации дренажных речных бассейнов / Тевелев, Арк.В, И.А. Прудников, А.О. Хотылев, Ал.В. Тевелев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 34-43 : рис. – Библиогр.: с. 43. – (Геология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1210218
  Буторина О. Причины и последствия кризиса в зоне евро // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 98-115. – ISSN 0042-8736
1210219
  Анисимова О. Причины и последствия кризисных ситуаций в странах с переходной зкономикой / О. Анисимова, Н. Захаренко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 75-77. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1210220
  Щербак Ю.Н. Причины и последствия. Чернобыль : роман ; докум. повесть / Юрий Щербак. – Москва : Советский писатель, 1988. – 367 с.
1210221
  Абалян А.И. Причины и предпосылки ирано-иракского вооруженного конфликта 1980 - 1988 годов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 94-101. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
1210222
  Черногоров А.Д. Причины и силы, постоянно заставляющие планеты вращаться вокруг собственных осей. Термогравитационная гидроэлектростанция // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2012. – № 3. – С. 4-6. – ISSN 2073-9117
1210223
  Упит А.М. Причины и следствия : веселые и невеселые рассказы / А.М. Упит; пер. с латыш. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 182 с.
1210224
  Гальченко Г.И. Причины и следствия в жизни человека и общества : лекция пятая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Брицкая И.В., Локтионова С.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 52, [4] с. – ISBN 978-966-2297-05-8
1210225
  Логинов В.Ф. Причины и следствия климатическихизменений / В.Ф. Логинов. – Минск, 1992. – 320с.
1210226
  Власов В.С. Причины и условия преступности в СССР / В.С. Власов. – Ярославль, 1987. – 67с.
1210227
  Дроздов Т.М. Причины и условия, способствующие правонарушениям подростков, работающих на промышленных предприятиях, и меры по их устранению : Автореф... канд. юрид.наук: 718 / Дроздов Т.М.; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1210228
  Сидоренко С.В. Причины и формы гражданского сопротивления власти в условиях глобализации // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С, 214-220. – ISSN 2307-3705
1210229
  Зельцер А. Причины и формы проявления ускоренного роста детей. / А. Зельцер. – Москва, 1968. – 236с.
1210230
  Деборин Г.А. Причины и характер второй мировой войны. / Г.А. Деборин. – Москва, 1971. – 32с.
1210231
  Шиловцев Ю.В. Причины и характер Второй мировой и Великой Отечественной войн // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 9-19. – ISBN 978-966-524-029
1210232
  Боголейша С. Причины и этапы создания Литовско-Белорусской ССР // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 149-153. – ISSN 2519-1942
1210233
  Конойко-Гулевич Причины изменения фигуры и лика земли / Конойко-Гулевич, А.И. Конойко. – Минск : ИПП Министерства экономики Республики Беларусь, 1995. – 531 с. – ISBN 985-431-020-5
1210234
  Усенко Е. Причины империалистических войн / Е. Усенко. – М., 1953. – 72с.
1210235
  Фомберг О.А. Причины использования окказионально-авторских фразеологизмов в медицинской сфере (на материале телесериала "Интерны") / О.А. Фомберг, Л.Н. Печеникова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 29-30
1210236
  Бобятыньский К. Причины капитуляции Смоленска в 1654 году // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 9 : Смоленску 1150 лет. – С. 41-43. – ISSN 0235-7089


  Общественное мнение Речи Посполитой и взгяд историка.
1210237
  Никольский Б.А. Причины колебания курсов русских государственных бумаг в 1884-1904 годы / Б.А. Никольский. – Санкт-Петербург : С.-Петерб. политехн. ин-т имп. Петра Великого, 1912. – VIII, 191 с., 40 табл., 4 л. диагр. – Предисл.: проф. М.И. Фридман. – Библиогр.: "Литература" (с. 182-183). – (Труды студентов Экономического отделения Санкт-Петербургского политехнического института императора Петра Великого ; № 7)
1210238
  Байкин В.С. Причины колебания ударения в русском литературном языке / В.С. Байкин ; Чит. гос. пед. ин-т, Каф. иностр. языков. – Чита : [б. и.], 1958. – 20 с.
1210239
  Дидковская Л.Г. Причины конфликтов и пути их преодоления / Л.Г. Дидковская, Н.В. Яшкина // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2009. – № 7 (79). – С.7-17
1210240
  Тарабаева В.Б. Причины конфликтов инновационного развития // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1210241
  Милованова Л.В. Причины краха временного правительства в 1917 г. (историко-правовой аспект) // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 15-21. – ISSN 1812-8696
1210242
  Кара-Мурза Причины краха советского строя = Результаты предварительного анализа // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 194-220. – ISSN 0027-8238
1210243
  Дергачев А. Причины критического отношения в Украине к европейской политике соседства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 3-7
1210244
  Давыдов Д.Г. Причины молодежного экстремизма и его профилактика в образовательной среде // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 10. – С. 4-19. – ISSN 1561-2465
1210245
  Горбачев В.П. Причины недостатков прокурорского надзора и руководства полицейским дознанием в Российской империи // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 13-16. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1210246
  Зухба Д.С. и др. Причины нестабильности глобального финансового рынка и возможные средства ее преодоления // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.148-154. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1210247
  Лампе А.А. фон Причины неудачи вооружённого выступления белых / А.А. фон Лампе // Кто спас советскую власть от гибели / А.И. Деникин. – Москва : Студ. "ТРИТЭ" ; Альм. "Рос. архив", 1991. – С. 13-32
1210248
  Прикладов Н.В. Причины низкой полевой всхожести семян яровой пшеницы и возможности их устранения. : Автореф... канд. биол.наук: / Прикладов Н.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Каф. агрономии. – Томск, 1951. – 8 с.
1210249
  Гончаров А.И. Причины обострения этноконфессиональной ситуации в Ираке в 1990-е годы // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11 (595). – С. 43-47. – ISSN 0321-0626
1210250
  Дюков Л.М. Причины образования грифонов и методы их ликвидации / Л.М. Дюков. – М, 1959. – 32с.
1210251
  Макарова Т.М. Причины образования жировых налетов на оптических деталях / Т.М. Макарова. – М, 1964. – 57с.
1210252
  Ибн Сина Абу али (Авиценна) Причины образования звуков речи // Фонетический трактат Авиценны : nекст, перевод, исследование / В.Г. Ахвледиани. – Тбилиси : Менциереба, 1966. – С. 86-32
1210253
  Киселева Ю.А. Причины основания Харьковского университета в работах Д.И. Багалея / Ю.А. Киселева // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 220-225. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-623-336-3
1210254
  Пичета В.И. Причины Отечественной войны : Ист. очерк / В.И. Пичета. – Москва : "Польза" В. Антик и К*, 1912. – 80 с. – (Универсальная библиотека ; № 658)
1210255
  Пелипец В.С. Причины отклонений от нормы в поведении учащихся 5-7 классов и пути их предупрежения. : Автореф... канд.пед.наук: 730 / Пелипец В.С.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1969. – 23л.
1210256
  Никольский В.В. Причины передвижения личинок и другие вопросы из биологии. – [Ташкент], 1913. – 30 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
1210257
  Михайлов М.В. Причины повреждений виноградной лозы при зимовании под укрытием в условиях Молдавии. : Автореф... канд. биол.наук: / Михайлов М.В.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1955. – 19л.
1210258
  Каневский А.С. Причины политического абсентеизма // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 143-150
1210259
  Стадникова А.П. Причины пониженной урожайности вишни в условиях Саратовского Поволжья и меры их устранения. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Стадникова А.П.; Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1953. – 22 с.
1210260
  Таран А.-А.В. Причины появления и распространения новых форм информационных угроз в обществе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С.273-276. – ISSN 1684-2618
1210261
  Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений / В.Н. Кудрявцев. – Москва : Наука, 1976. – 286 с.
1210262
  Бабаев М.М. Причины преступности и меры борьбы с ней / М.М. Бабаев ; Научно-метод. совет по пропаганде вопросов гос. и права. – Москва : Об-во "Знание" РСФСР, 1974. – 44, [4] с. – (Библиотечка "Молодежи о государстве и праве")
1210263
  Кузнецов Д.Ю. Причины преступности несовершеннолетних в Российской империи во второй половине XIX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 37-40. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена выявлению причин преступности несовершеннолетних в Российской империи во второй половине XIX в. Автор рассматривает соответствующие взгляды представителей отечественной правовой науки указанного периода, а также современные ...
1210264
  Шария Ц.П. Причины привонарушений несовершеннолетних и педагогические основы их профилактики. : Автореф... канд.пед.наук: 730 / Шария Ц.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 31л.
1210265
  Винницкий И.М. Причины происхождения и значение феномена миграции личинок аскарид / И.М. Винницкий, 1945. – 3с.
1210266
  Калашник А.А. Причины пространственной связи и монометалльности формирования промышленных золотого и уранового оруденения в Кировоградском рудном районе Украинского щита // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 88-103 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 1682-3591
1210267
  Макушина О.П. Причины психологической зависимости от родителей в подростковом возрасте // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.135-144. – ISSN 0042-8841
1210268
  Елютина М.Э. Причины развода в третьем возрасте / М.Э. Елютина, С.А. Исаева // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 9 (341). – С. 91-99. – ISSN 0132-1625
1210269
  Налимов Т.А. Причины разделения церкви по воззрению Василия Великого : Речь, читанная на торжественном акте Санкт-Петербургской Духовной Академии 10 февраля 1898 г. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1898. – 62 с.
1210270
  Иржанова Х.Ш. Причины различной компонентности сортов пшеницы при скрещивании с рожью. : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Иржанова Х.Ш.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. Биол. ф-тет. – Алма-Ата, 1969. – 27л.
1210271
  Гаджи-Касумов Причины разнообразия свойств нефтей Апшеронской области / Гаджи-Касумов. – Баку, 1971. – 123с.
1210272
   Причины разрушения памятников письменности и печати. – Л., 1967. – 152с.
1210273
  Фортинский Ф.Я. Причины распада монархии Карла В[еликого] : (Вступительная лекция, читанная доцентом Ф. Фортинским в Университете Св. Владимира 19 октября 1872 года) // [Исторические статьи и рецензии] : [конволют] / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [В университетской типографии], 1877. – 16 с.
1210274
  У Эньюань Причины распада СССР (мнение китайского историка) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 80-88. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1210275
  Брунько П.В. Причины распространения современных нетрадиционных культов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 41-48. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1210276
  Ситнова И. Причины российской бедности: структурный и ментальный уровни // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 2. – С. 57-69. – ISSN 0131-2227
1210277
  Ястребов Д.А. Причины роста компьютерной преступности // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 8. – С. 122-126. – ISSN 0132-0831
1210278
  Миронов Борис Причины русских революций // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 : Большой газ России. – С. 124-128. – ISSN 0235-7089
1210279
  Миронов Борис Причины русских революций // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 51-54. – ISSN 0235-7089
1210280
  Миронов Борис Причины русских революций. Парадигма модернизации // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 92-97. – ISSN 0235-7089
1210281
  Гупал А.М. Причины симметрии в ДНК / А.М. Гупал, Н.А. Гупал // Компьютерная математика : сборник научных трудов / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; редкол.: Ф.И. Андон, Е.Ф. Галба, А.В. Гладкий [и др.]. – Киев, 2017. – Вып. 2. – С. 85-91
1210282
  Осипян Г.Н. Причины сохранения религиозных верований и пути их преодоления в эпоху социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Осипян Г.Н.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1967. – 20л.
1210283
   Причины существования и пути преодоления религиозных пережитков. – М., 1963. – 196с.
1210284
  Лысенко Ю.К. Причины существования и пути преодоления религиозных пережитков в сознании верующих рабочих : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 625 / Лысенко Ю.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
1210285
  Лисенко Ю.К. Причины существования и пути преодоления религиозных пережитков в сознании верующих рабочих : Дис... Канд. философ. наук: / Лисенко Ю.К.; КГУ. – Киев, 1969. – 238л. – Бібліогр.:л.1-23
1210286
  Зрезарцев Б.С. Причины существования религиозных пережитков среди части советской молодежи и пути формирования ее научно-атеистического мировоззрения : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 625 / Зрезарцев Б.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 25 с.
1210287
  Феребов А.Н. Причины увеличения притока студентов в Московский университет в 1803-1809 гг. // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 113-126. – ISSN 0869-5687
1210288
  Пермякова Н.М. Причины устойчивости серого свекловичного долгоносика к полихлорпинену и пути повышения эффективности этого инсектицида : Автореф... канд. с.-х.наук: / Пермякова Н.М.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т защиты растений. – Л., 1966. – 19л.
1210289
  Головянко З.С. Причины усыхания сосновых насаждений / З.С. Головянко. – Киев, 1949. – 44с.
1210290
  Монина Г.Б. Причины школьной неуспеваемости (Методы взаимодействия с неуспевающими учениками) / Г.Б. Монина, Е.В. Панасюк // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 9 (162). – С. 23-32
1210291
  Дубовик О.Л. Причины экологических преступлений / О.Л. Дубовик, А.Э. Жалинский. – М, 1988. – 238с.
1210292
  Ведерников В.В. Причины, механизмы отказов и надежность полупроводниковых приборов / В.В. Ведерников, Н.Н. Горюнов, А.А. Чернышев. – Вып. 2. – Москва, 1977. – 44 с.
1210293
  Ястребова А.С. Причины, предпосылки и подходы к борьбе с теневой экономикой в Украине // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 16-23. – ISSN 2222-4459
1210294
  Цветков В.А. Причины, развитие и последствия экономического кризиса для России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 5-12. – ISSN 2074-6040
1210295
  Шлыков Вячеслав Иванович Причины, характер и последствия внутриполитического кризиса 1971 года в Турции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Шлыков Вячеслав Иванович; Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1978. – 20л.
1210296
  Орнатская Т.И. Причирания в русской фольклерной традиции. : Автореф... Канд.филол.наук: 648 / Орнатская Т.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 21л.
1210297
   Причитания. – Л., 1960. – 434с.
1210298
  Быкорез А.И. Причнины рака: факторы и гипотезы / А.И. Быкорез, Б.Л. Рубенчик. – Казань : Наукова думка, 1987. – 120 с.
1210299
  Петров Ю.В. Причнность в исторической науке / Ю.В. Петров. – Томск, 1972. – 255с.
1210300
  Демченко О.П. Причорномор"я в системі британсько-французького військово-політичного співробітництва (1917 - 1920 рр.) // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 191-197. – ISBN 978-966-02-7653-6
1210301
  Федорченко Т.П. Причорноморська низовина / Т.П. Федорченко. – Одеса, 1974. – 68с.
1210302
  Заставний Федір Причорноморський економічний район : економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 15-19 : Карта. – Бібліогр.: 6 назв
1210303
  Грек Александр Причудливая Каппадокия. Гордость Турции / Грек Александр, Каменев Андрей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 72-81 : фото
1210304
  Меннинджер Э. Причудливые деревья / Э. Меннинджер. – Москва : Мир, 1970. – 360с.
1210305
  Купен А Причудливые животные / Анри Купен. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение А.Ф. Маркса], 1903. – 448 с. : ил.


  На обл. печать-фамилия: Валерий Дмитриевич Канатов
1210306
   Причудница. – М., 1988. – 445с.
1210307
  Боровик В.Н. Причуды бабьего лета : рассказы и повесть / В.Н. Боровик ; [ил. Н.А. Шеберстов]. – Москва : Советский писатель, 1960. – 180 с., [1] л. ил. : ил.
1210308
  Евтушенко В.Я. Причуды железного петушка / В.Я. Евтушенко. – Воронеж, 1970. – 352с.
1210309
  Акимушкин И.И. Причуды моря / Акимушкин И.И. – Москва : Мысль, 1981. – 247 с., ил. : ил. – (Библиотечная серия)
1210310
  Нейман Ю.М. Причуды памяти / Ю.М. Нейман. – Москва, 1988. – 189с.
1210311
  Дэлл Ф. Причуды старика / Ф. Дэлл. – Москва-Л, 1927. – 344с.
1210312
  Боечин И. Причуды Уинстона // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 897 (6). – С. 52-54. – ISSN 0320-331Х


  Під назвою "Причуди Уінстона" увійшла в історію Першої світової війни ідея британського морського міністра У. Черчіля закамуфлірувати декілька громадянських кораблів під військові кораблі
1210313
   Причуды Шейха : вид с неба // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 188 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
1210314
   Пришва Надія Юріївна ( 1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 417. – ISBN 978-966-933-054-3
1210315
  Губарьов Ю.М. Пришвидшений заряд акумулятора і вплив його на робочу ємність та на сульфатацію акумулятора / Ю.М. Губарьов. – Київ, 1937. – С. 251-258
1210316
  Варламов А.Н. Пришвин / Алексей Варламов. – [ Изд. 2-е ]. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 550с. – (Жизнь замечательных людей ; (1113)). – ISBN 978-5-235-03121-0


  Первая подробная биография Пришвина. Автор показывает своего героя во всей сложности его характера и судьбы, снимая хрестоматийный глянец с удивительной жизни одного из крупнейших русских мыслителей XX века
1210317
  Пришвина В.Д. Пришвин в Дунине / В.Д. Пришвина. – М. : Московский рабочий, 1978. – 160 с.
1210318
  Тимрот А.Д. Пришвин в Московском крае / А.Д. Тимрот. – Москва : Москов. рабочий, 1963. – 136 с.
1210319
  Тимрот А.Д. Пришвин в Московском крае / А.Д. Тимрот. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 192 с.
1210320
  Варламов А. Пришвин и Бунин. Литературный этюд // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Фонд "Литературная мысль" ; редкол.: Л.И. Лазарев, Т.А. Бек, И.А. Говорун [и. др.]. – Москва, 2001. – № 2. – С. 21-38. – ISSN 0042-8795
1210321
  Пахомова М.Ф. Пришвин и Карелия / М.Ф. Пахомова. – Петрозаводск, 1960. – 72 с.
1210322
  Кошкина О.П. Пришвин и Карелия / О.П. Кошкина. – Петрозаводск, 1973. – 24с.
1210323
   Пришвин и современность. – М. : Современник, 1978. – 333 с.
1210324
  Хват Л.Б. Пришедшие издалека / Л.Б. Хват. – Москва, 1963. – 190с.
1210325
  Мирошникова А. Пришел в КПИ - попал В Оксфорд // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 5 декабря (№ 274). – С. 14. – ISSN 1997-1249


  "...Студенты Политеха с помощью видеоконференций слушают лекции и проходят семинары в иностранных вузах".
1210326
  Денисенко В. Пришёл с миром // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 17 (230). – С. 42-43. – ISSN 2075-7093


  Новый глава украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав о начале диалога с Московским патриархатом и о задачах, которые стоят сейчас перед християнскими церквями
1210327
  Лукашенко Ольга Пришел, разведал, пробурил : Нефть и ее альтернативы. Энергия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 7. – С. 96-99 : Фото. – ISSN 1029-5828
1210328
  Мачківський М. Пришелець з Європи : розділи оптимістичного художньо-документального роману // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 196-248. – ISSN 0868-4790
1210329
  Масюк Н. Пришельці з геологічних епох // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1986. – Вип. 20. – С. 220-229. – ISSN 0206-8001


  Складний світ нижчих фотоавтотрофних рослин.
1210330
  Емельянов Г. Пришельцы / Г. Емельянов. – Кемерово : Кемеровское кн.изд-во, 1991. – 367 с.
1210331
  Шаповал С. Пришельцы Востока // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 41 (170), 10 ноября 2017. – С. 56-57


  "В Украине растет корейская диаспора, чьи предки ровно 80 лет назад были и в кратчайшие сроки изгнаны из Приморского края РСФР."
1210332
   Пришельцы ниоткуда. – М., 1967. – 384с.
1210333
  Дымов Л. Пришельцы среди нас / Л. Дымов. – Владивосток, 1989. – 84с.
1210334
  Зборовська Н. Пришестя вічності / Ніла Зборовська. – Київ : Факт, 2000. – 221, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7274-78-0


  У пр. № 1747279 напис: Дорогому колезі - Михайлу Наєнку від автора. Вересень 2000 р. /підпис/
1210335
  Березовчук Л. Пришестя дискурсу // Критика. – Київ, 2001. – Вересень, (число 9). – С. 24-29
1210336
  Гордон О. Пришестя слова Миколи Боровка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Березень (№ 5/6). – С. 12-13
1210337
  Звоницький Е.М. Пришкільна ділянка : Практичні поради / Е.М. Звоницький, В.В. Шило. – Харків : Основа, 2005. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.1(25)). – ISBN 966-333-129-1
1210338
  Борисов П.Г. Пришкольный плодовый сад и питомник / П.Г. Борисов. – Иваново : Облгиз, 1951. – 104 с.
1210339
  Соловьев В.М. и др. Пришкольный участок / В.М. и др. Соловьев. – Сталинград, 1955. – 64с.
1210340
  Тарасов Н.М. Пришкольный участок. / Н.М. Тарасов. – Л., 1947. – 76с.
1210341
  Воронин П.И. Пришла любовь / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1960. – 264с.
1210342
  Катеров В.П. Пришла любовь. / В.П. Катеров. – Новгород, 1990. – 205с.
1210343
  Даржай А.А. Пришла пора.... : стихотворения / Александр Даржай; авториз. пер. с тувин. И.Слепнева. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 79 с.
1210344
  Кореневский М.С. Пришло время рассказать : Докум. повести и очерки о воен. разведчиках, подпольщиках, партизанах / М.С. Кореневский, А.А. Сгибнев. – Москва : ДОСААФ, 1981. – 224с.
1210345
  Рижинашвили Пришло мое время... : стихи / Рижинашвили. – Москва, 1987. – 158 с.
1210346
  Хирн Д. Пришлый у ворот / Д. Хирн. – Москва, 1969. – 304 с.
1210347
   Пришляк Олександр Олегович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 394-395. – ISBN 978-966-439-754-1
1210348
   Пришляк Олександр Олегович (1969) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 417. – ISBN 978-966-933-054-3
1210349
  Будько Євген Пришпилені Ригою, або Прогулянка між бруківкою та флюгерами // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 54-63 : фото
1210350
  Шкварчук В. Прищеплена гілка (євреї в архівах ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ по Чернігівській області) / В. Шкварчук. – Чернігів : Просвіта, 1999. – 72с. – (З-під грифу "Цілком таємно")
1210351
  Шпик І. Прищеплена етногенетична пам"ять, або як руси усвідомили свою слов"янськість // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Л. Зашкільняк, А. Татаренко, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 69. – С. 117-142. – ISSN 0203-9494


  На підставі критичного аналізу й узагальнення різнорідних наукових досліджень та джерельних матеріалів зроблено спробу висвітлити витоки й особливості функціонування в руській історичній свідомості початку ХІІ ст. слов’янської ідентичності. В центрі ...
1210352
   Прищеплені кополімери ПВС-g-ПАА як ефективні матриці для формування і стабілізації наночастинок срібла / Т.Б. Желтоножська, С.В. Федорчук, Д.О. Климчук, Ю.П. Гомза, С.Д. Несін // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 244-254. – ISSN 1818-1724
1210353
  Султанський П. Прищеплювати гілочку манго, що росте у Сінгапурі, до української груші - заняття, як мінімум, марне // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С.36-39. – (Політичні науки)


  "Моя каденція у Республіці Сінгапур (РС) тривала майже п"ять з половиною років. Починалася вона незвичайно - супроводженням засновника сучасного Сінгапуру Лі Куан Ю (1923-2015 рр.) під час його візиту до Києва у вересні 2010 року. Ця подія значною ...
1210354
  Михо В.В. Приэлектродное свечение в электролитической ванне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Михо В.В.; МВ и ССО УССР. ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1963. – 10л.
1210355
   Приэлектродные процессы в дуговых разрядах. – Новосибирск : Наука, 1982. – 157с.
1210356
  Михайлов В.Н. Приэлектродные эффекты в плазме с добавкой щелочного металла. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Михайлов В.Н.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1210357
  Бероев Б.М. Приэльбрусье : Jчерк природы. Летопись покорения Эльбруса. Туристические маршруты / Б.М. Бероев ; [вступ. ст. Х. Хутуева]. – Москва : Профиздат, 1984. – 206 с. : ил. – Библиогр.: с. 205-206. – (Сто путей, сто дорог)
1210358
  Бероев Б.М. Приэльбрусье. / Б.М. Бероев. – Москва, 1984. – 206с.
1210359
  Богданова Светлана Приэльбрусье: новинки сезона : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 60-63 : Фото
1210360
  Трупкаев Ной Приют для акул : новости // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 50 : Фото, карта
1210361
  Хайрюзов В.Н. Приют для списанных пилотов / В.Н. Хайрюзов. – Иркутск, 1984. – 288с.
1210362
  Славная Светлана Приют зверя : воспитать хищника / Славная Светлана, Горшков Сергей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 106-117 : Фото
1210363
  Шерга Екатерина. Колосов Георгий Приют муз на большой дороге // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 110-116 : фото
1210364
  Малышев А. Приют одержимих / А. Малышев. – Ставрополь, 1987. – 206 с.
1210365
   Приют, сияньем муз одетый. – 3-еизд., испр. и переработ. – М., 1982. – 367с.
1210366
   Приют, сияньем муз одетый. – 3-еизд., испр. и переработ. – Москва, 1988. – 370 с.
1210367
  Бевз Т. Приютинське братство як форма людської самореалізації і феномен інтелектуальної культури = До 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 147-164. – ISSN 2227-1503
1210368
  Українка Леся Приязнь / Українка Леся. – Львів, 1962. – 96с.
1210369
  Українка Леся Приязнь. Розмова / Українка Леся. – Київ; Берлін. – 107с.
1210370
  Щербачев Ю.Н. Приятели Пушкина: Михаил Андреевич Щербинин и Петр Павлович Каверин : [с прил. описания бумаг Каверина] / Ю.Н. Щербачев. – Москва : Изд. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синодальная тип., 1912. – 216 с., 2 л. портр., факс.
1210371
  Нечуй-Левицький І. Приятелі, 1887
1210372
  Нечуй-Левицький І. Приятелі, 1899
1210373
  Нечуй-Левицький Іван Приятелі : Оповідання. – видання шосте. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського, 1918. – 32с. – (Сільська бібліотека ; №2)
1210374
  Кравченко Я. Приятелі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 7 (861). – ISSN 0868-4790


  Т. Шевченко та Г. Честахівський.
1210375
  Курков А.Ю. Приятель покойника / Андрей Курков. – Харьков : Фолио; АСТ, 2001. – 335с. – (Кобра). – ISBN 966-03-0821-3
1210376
  Ліпницька І. Приятель страждаючої людяності : творчість Модеста Левицького в ідейно-естетичних параметрах доби : монографія / Інна Ліпницька ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – 137, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 127-137. – ISBN 978-966-931-083-5
1210377
   Приятель українців : 150 років з дня народж. Р.Ф. Кайндля : [зб. наук. статей] / Чернівец. обл. об-ня всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Р. Берест, О. Курочкін, Г. Кожолянко (голова, наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 243, [1] с. : фотоіл. – Окремі ст. рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7096-94-7
1210378
   Приятельчук Анатолій Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 395. – ISBN 978-966-439-754-1
1210379
   Приятельчук Анатолій Олексійович (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 418. – ISBN 978-966-933-054-3
1210380
  Чейз Д.Х. Приятная ночь для убийства / Джеймс Хедли Чейз. – Москва : Центрполиграф ; ЭКСМО, 1996. – 448 с. – ISBN 5-85585-856-1
1210381
  Комов В.Е. Приятного аппетита : рассказы / В.Е. Комов. – Москва : Современник, 1982. – 240с. – (Новинки "Современника")
1210382
   Приятного аппетита. – Ставрополь, 1989. – 115с.
1210383
  Чечнев В.И. Приятного аппетита / В.И. Чечнев. – Чебоксары, 1991. – 93с.
1210384
   Приятного аппетита!. – Саранск, 1990. – 238с.
1210385
  Романова Т.В. Приятного аппетита! / Т.В. Романова. – Омск, 1990. – 199с.
1210386
  Фидровская М.Г. Приятное и неприятное, как основные формы восприятия души в истории философии // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 85-91. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1210387
  Матюшкин-Герке Приятное с полезным / Матюшкин-Герке. – Л., 1986. – 142с.
1210388
  Циммерман Е. А. В. Приятное, нравоучительное и достопамятное обозрение путешествий и открытий XVIII века, касательно земель, народов, произведений и искусств. – Москва : В типографии Христоф.Клаудия
Часть I. – 1807. – 303с. : С 6 картин. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1210389
  Циммерман Е. А. В. Приятное, нравоучительное и достопамятное обозрение путешествий и открытий XVIII века, касательно земель, народов, произведений и искусств. – Москва : В типографии Христоф.Клаудия
Часть II. – 1807. – 244с. : С 7 картин. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1210390
  Шахнюк В.П. Приятные неприятности / В.П. Шахнюк. – Симферополь : Крым, 1965. – 126 с.
1210391
  Страпарола К.Д. Приятные ночи / К.Д. Страпарола. – М, 1978. – 447с.
1210392
  Страпарола Приятные ночи / Страпарола, да Караваджо Джованфранческо. – Москва : Наука, 1978. – 447с. – (Литературные памятники)
1210393
   Приятный попутчик : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 147 : Фото
1210394
  Ніколаєнко О.І. Пріапічна поезія - унікальна пам"ятка латинської розпусної літератури // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 276-280. – Бібліогр.: с. 280; 9 назв


  Стаття присвячена дослідженню пріапічних епіграм, створених в середині I ст. н. е. невідомим автором. У дослідженні доведено, що "Пріапова книга" належить одному Автору. The article is investigaion of priapic epigrams created in the I-st century ...
1210395
  Уманский И. Пріжок в неоиндустриальній мир // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 32 (723), 13.08.2021. – С. 26-27. – ISSN 2075-7093
1210396
  Ніколенко О.В. Прізвиська в англомовній картині світу: структурні, семантичні, соціокультурні особливості : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ніколенко Оксана Вікторівна ; Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 255 арк. – Додатки: арк. 239-255. – Бібліогр.: арк. 193-238
1210397
  Ніколенко О.В. Прізвиська в англомовній картині світу: структурні, семантичні, соціокультурні особливості : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ніколенко Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1210398
  Нелюба А. Прізвиська моїх однокашників : наук.-популяр. нарис / Анатолій Нелюба ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2015. – 99, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 8 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1630-24-5
1210399
  Лежненко А. Прізвиська переселенців із Холмщини та їх нащадків // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 104-105. – ISBN 978-966-600-646-5
1210400
  Сингаївська Г.В. Прізвиська як вид антропонімів і їх функціонування в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 247-257
1210401
  Мініна О.В. Прізвиська як джерело прізвищ у творі Кена Фоллетта "Стовпи землі"
1210402
  Бєлова А.Д. Прізвиська: соціокультурний і соціо-прагматичний аспекти / А.Д. Бєлова, О.В. Ніколенко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 26-30. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-231-9
1210403
  Ковалів І. Прізвища абітурієнтів з Криму й Донбасу зашифрують // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 24 червня (№ 117). – С. 4
1210404
  Цехмистренко О.В. Прізвища з компонентами флори (на матеріалі говірок Черкащини) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 210-216. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1210405
  Познанська В. Прізвища з суфіксом -енк-о в антропонімії Донеччини // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 47-55. – Бібліогр.: Літ.: с. 53-54; 15 п. – ISSN 1728-9572
1210406
  Познанська В. Прізвища з суфіксом -к-о в антропонімії Донеччини // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 62-67. – Бібліогр.: Літ.: с 67; 10 п. – ISSN 1728-9572
1210407
  Чучка Павло Прізвища закарпатських українців : історико-етимологічний словник / Павло Чучка. – Львів : Світ, 2005. – 704 с. – ISBN 966-603-279-1
1210408
  Тимошик М. Прізвища і прізвиська одного села: історія, етимологія, класифікація // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 148-160. – ISSN 2413-7065
1210409
  Кравченко Л.О. Прізвища Лубенщини : Монографія / Л.О. Кравченко; КНУТШ. – Київ : Факт, 2004. – 198с. – ISBN 966-664-098-8
1210410
  Кравченко Л. Прізвища Лубенщини композитної будови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Аналізуються сучасні лубенські прізвища-композити, зібрані експедиційним шляхом у селах Лубенщини у 1998-2000 рр. Найповніше представлені у дослідженій групі антропонімів утворення, які виникли шляхом поєднання основи прикметника з основою іменника, ...
1210411
  Кашталян О.М. Прізвища нульової відміни в сучасній українській мові // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 135-142. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1210412
  Бачинська Г.В. Прізвища переселенців з Польщі на Тернопільщину, утворені від чоловічіх християнських імен // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 6-12. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1210413
  Мишка А. Прізвища політиків як джерело неологізмів, що функціонують у засобах масової інформації // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 61-71


  Мета презентованої статті - представити найновіші апелятиви, утворені на базі антропонімів. Досліджено різноманітність похідних утворень, продуктивність окремих суфіксів і насамперед типи значеннєвих модифікацій, що виникають через окремі суфікси. ...
1210414
  Падалка Р.М. Прізвища слов"янщини XX століття // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 111-113. – ISSN 2219-4290
1210415
  Горпинич В.О. Прізвища степової України : Словник. Близько 75 тисяч / В.О. Горпинич; Мін-во освіти і науки України. Дніпропетр.держ.ун-тет. – Дніпропетровськ : ДДО, 2000. – 405с. – ISBN 5-77631817-3
1210416
  Тищенко К. Прізвища українців з авестійським минулим: статистика, ареали, словотвір, хронологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1210417
  Блажчук Ю.І. Прізвища Уманщини, мотивовані топонімами та етнопонімами // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 13-19. – ISBN 978-966-02-4236-4
1210418
  Савчук М. Прізвища, прізвиська й прозиванки Великого Ключева / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2020. – 136, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-550-190-9
1210419
  Савчук М. Прізвища, прізвиська й прозиванки Великого Ключева / Микола Савчук. – Вид. 2-ге, допов. – Коломия : Вік, 2023. – 137, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-550-190-9
1210420
  Стеценко Г. Прізвище - це не тільки продовження роду, а й відповідальність / розмовляла Людмила Чечель // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 13


  Розмова з онукою українського композитора Кирила Григоровича Стеценка, Галиною Стеценко.
1210421
  Пазуняк Н. Прізвище кровного батька проф. Олександра Оглоблина // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43,№1/3(169/171). – С. 173-174. – ISSN 0041-6061
1210422
  Іщук-Пазуняк Прізвище кровного батька проф. Олександра Оглоблина // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 107-109. – ISBN 978-966-355-044-2
1210423
  Литвинчук Л.В. Прізвищеві назви Житомирщини XVI століття з суфіксом -ов -ич / -ев-ич // Студії з ономастики та етимології. 2006 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2006. – С. 76-88. – ISBN 966-02-4038-4
1210424
  Ющишина О.М. Прізвищеві назви і прізвища Центральної Хмельниччини XVII - XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ющишина Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1210425
  Демків О.Б. Прізонізація свідомості молоді як девіантогенний чинник / О.Б. Демків, М.З. Федевич // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 153-164. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розкрито соціальні механізми та наслідки прізонізації масової свідомості молоді. Проаналізовано широкий інституційний та культурний контекст поширення тюремної культури за межами закладів позбавлення волі, а також розкрито результати ...
1210426
  Руфіна В.П. Пріони - нова сторінка в біологічній та медичній науці / В.П. Руфіна, В.М. Даналова, К.Г. Виноградова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 31-36. – ISSN 2518-7104
1210427
  Виноградова Р.П. Пріони. 1. Пріонні хвороби людей / Р.П. Виноградова, Г.Д. Бердишев, С.В. Верьовка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-6. – (Біологія ; Вип. 31)


  Наведено дані про хвороби людей, викликані специфічними інфекційними білками, які одержали назву пріорні. Ці хвороби людей є летальними і належать до групи повільних трансмісивних губоподібних енцефалопатій. Обговорюються шляхи зараження та механізм ...
1210428
  Виноградова Р.П. Пріони. 2. Пріонні хвороби тварин / Р.П. Виноградова, Г.Д. Бердишев, С.П. Імедадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-77. – (Біологія ; Вип. 33)


  Наведено дані про хвороби тварин, викликані специфічними інфекційними білками - пріонами. Охарактеризовано такі хвороби, як скрейпі овець, енцефалопатія великої рогатої худоби ("коров"ячий сказ"), трансмісивна енцефалопатія норок та ін.
1210429
  Підвисоцький Р. Пріоритет - захисту економіки від зовнішніх потрясінь // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 2-5


  На економічному факультеті Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України".
1210430
  Бровченко Л.Ф. Пріоритет - таланту!: Розповідь про наймолодшого академіка АН УРСР / Л.Ф. Бровченко. – Київ : Знання, 1990. – 48 с. – (Новини науки і техніки ; № 4 : Тематичний цикл "В лабораторіях учених")
1210431
   Пріоритет - фінансування сильних закладів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793
1210432
  Фоменко М. Пріоритет виховної роботи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.47-50
1210433
  Сабадуха В.О. Пріоритет духовного над матеріальним як онтологічна засада життєдіяльності людини і суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 153-160
1210434
  Вовканич С. Пріоритет еліт - служіння правдою розвиткові людини, нації й людства // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 14-18. – ISSN 1819-7329
1210435
  Отрешко В. Пріоритет інтелекту, освіти і культури у структурі українського державотворення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 175-186
1210436
  Полетило К.С. Пріоритет міжнародних договорів у США та країнах Європейського Союзу в контексті судового захисту інформаційних прав і свобод особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 203-206
1210437
  Школа Г. Пріоритет національного в житті та творчості Трохима Зіньківського // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 234-237. – ISBN 978-966-2946-40-1
1210438
  Юхновський Ігор Пріоритет національної стратегії // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 20-24
1210439
  Кравцов Антон Пріоритет прав і свобод людини та громадянина - провідний принцип діяльності міліції України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 27-31
1210440
  Боднар С.Б. Пріоритет принципу рівності прав людини та проблема його реалізації в державному будівництві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 48-53. – (Правознавство ; Вип.306)
1210441
  Семчик В. Пріоритет публічно-правових інтересів у земельному законодавстві України / В. Семчик, В. Сидор // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 57-62. – ISSN 1026-9932


  Устатті вивчається проблема встановлення балансу, пошуку універсального співвідношення між публічно-правовими і приватноправовими інтересами в галузі земельних відносин.
1210442
  Скіпенко Р.Е. Пріоритет публічно-правового регулювання накопичувальної системи пенсійного страхування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 302-307. – ISSN 1026-9932
1210443
  Хилько М.І. Пріоритет сталого екобезпечного розвитку // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 333-339. – ISSN 2076-1554
1210444
   Пріоритет Харьковської судово-медичної школи у розробці питань ідентифікації осіб / В.О. Ольховський, Ю.М. Кравченко, М.В. Губін, В.В. Бондаренко, В.К. Сокол // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоц. судових медиків України ; голов. ред. Мішалов В.Д. ; редкол.: В.Т. Бачинський, В.Г. Бурчинський, В.В. Войченко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 122-127. – ISSN 2218-838X


  Згадується М.О. Оболонський.
1210445
  Олійник В. Пріоритети - доступність і якість // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 21 червня (№ 23)
1210446
  Малецький М. Пріоритети : Статті / (Передмови І. Драча, І. Кедрина); Мирослав Малецький. – Київ : Рада, 1996. – 255с. – ISBN 966-7087-02-6
1210447
   Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми. – Київ
№ 1. – 2002
1210448
   Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми. – Київ
№ 2. – 2002
1210449
   Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми. – Київ
№ 3. – 2002
1210450
   Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми. – Київ
№ 4. – 2002
1210451
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 1. – 2003
1210452
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 2. – 2003
1210453
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 3. – 2003
1210454
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 4. – 2003
1210455
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 5. – 2003
1210456
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 6. – 2003
1210457
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 7. – 2003
1210458
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 1. – 2004
1210459
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 2. – 2004
1210460
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 8. – 2004
1210461
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 9. – 2004
1210462
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 10. – 2004
1210463
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 11. – 2004
1210464
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 12. – 2004
1210465
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 1. – 2005
1210466
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 2. – 2005
1210467
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 3/4. – 2005
1210468
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 5. – 2005
1210469
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 6. – 2005
1210470
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 7. – 2005
1210471
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 8. – 2005
1210472
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 9. – 2005
1210473
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 3. – 2006
1210474
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 4. – 2006
1210475
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 5. – 2006
1210476
   Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи. – Київ
№ 6. – 2006
1210477
  Щуревич Л.М. Пріоритети аграрної політики України в контексті європейської інтеграції // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 105-122
1210478
  Теленик С. Пріоритети адміністративно-правового регулювання державної політики України у сфері захисту критичної інфраструктури у контексті прийняттянової Стратегії національної безпеки України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 250-266. – ISSN 1026-9932
1210479
  Пасічний М.Д. Пріоритети акцизної політики держави // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 52. – С. 167-176. – ISSN 2306-546X
1210480
  Собкевич О.В. Пріоритети антикризової політики в реальному секторі для зміцнення економічної безпеки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 67-71. – ISSN 2222-4459
1210481
  Михайличенко К.М. Пріоритети антикризової політики держави у транспортному секторі економіки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 170-177. – ISSN 2306-5664
1210482
   Пріоритети Болонського процесу до 2020 року // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (188). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
1210483
  Радіонов Ю.Д. Пріоритети бюджетної політики в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2023. – № 9 (334). – C. 24-47. – ISSN 2305-7645
1210484
  Затонацька Т.Г. Пріоритети бюджетної політики країн Європейського Союзу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – C. 3-15


  Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення розподілу державних капітальних видатків в Україні. Досліджено досвід розподілу державних видатків на рівні бюджету ЄС та певних країн – членів Європейського Союзу. Надано рекомендації щодо ...
1210485
  Затонацька Т. Пріоритети бюджетної політики України порівняно з загальноєвропейськими тенденціями / Т. Затонацька, М. Лаврентьєв // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 140-148. – ISSN 1818-5754
1210486
  Ткач О.І. Пріоритети в галузі соціальної політики України в умовах глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 234-244


  Розглядаються особливості соціальної політики в сучасних соціальних державах в умовах глобалізаційних процесів, можливості застосування політичного маркетингу в розвитку української держави. Ключові слова: соціальна політика, соціалізаційна ...
1210487
  Фоменко Г. Пріоритети в дослідженняхх української письменницької публіцистики за перші 20 років незалежності України // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті розглянуто докторські та кандидатські дисертації українських науковців із різних спеціальностей, у котрих аналізується письменницька публіцистика. Подано короткий опис дисертаційного фонду в хронологічному порядку. Звернено увагу на основні ...
1210488
  Сидорчук М. Пріоритети в секторі енергетики в Угоді про асоціацію України з ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [62-63]
1210489
  Батечко Н. Пріоритети вдосконалення викладацької і дослідницької діяльності у вищій школі Німеччини // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 109-115. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1210490
  Варналій З.С. Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, Д.С. Покришка // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 49-54. – ISSN 2306-5664
1210491
  Амеліна Н.К. Пріоритети вдосконалення інвестиційної політики в Україні / Н.К. Амеліна, Д.І. Ємельянцева // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 9-13. – ISSN 2413-0966
1210492
  Башинська І.О. Пріоритети вибору програмного забезпечення у закладі вищої освіти та питання його ліцензування / І.О. Башинська, О.О. Юлдашова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ЗВО "Подільський держ. ун-т" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 1 (90). – С. 135-140. – ISSN 2309-1533
1210493
  Лободіна З.М. Пріоритети використання коштів місцевих бюджетів в умовах побудови соціально-орієнтованої економіки / З.М. Лободіна, І.М. Бліндер // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 93-95. – ISBN 978-966-654-490-5
1210494
  Ігнатченко Н.М. Пріоритети включення комерційних банків України у глобальний інвестиційний простір // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 53-56. – ISSN 2306-6814
1210495
  Засенко О.Ю. Пріоритети впровадження новітніх систем та платіжних технологій у сфері міжнародних торговельних відносин України // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 166-170. – ISSN 1729-7036
1210496
  Кузьмінська О.К. Пріоритети геостратегії України в європейському регіоні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 63-69. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1210497
  Федірко І.П. Пріоритети громадського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 235-236. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1210498
  Медьвідь Ф.М. Пріоритети гуманітарної безпеки в умовах політико-правових засад розвитку громадянського суспільства в Україні / Ф.М. Медьвідь, М.Ф. Чорна // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 28-33
1210499
  Кутрань К.В. Пріоритети державного регулювання венчурної діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 76-81
1210500
  Колтунович О.С. Пріоритети державного регулювання інноваційної модернізації водогосподарського комплексу України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (293). – С. 108-114. – ISSN 2221-1055
1210501
  Іляш О.І. Пріоритети державного регулювання у сфері соціально-економічної безпеки України / О.І. Іляш, Т.Г. Васильців // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 150-156. – ISSN 2306-5664
1210502
  Мазука Л.І. Пріоритети державної етнополітики в умовах системної кризи в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 21-25. – ISSN 2306-5664


  В умовах системної кризи залишається невирішеною низка проблем і конфліктогенних чинників в етнополітичній сфері, які є загрозою національній безпеці України. На основі аналізу загальної ситуації, що склалася в Україні, визначаються пріоритети ...
1210503
  Черненко Т.В. Пріоритети державної інформаційної політики в умовах гібридної війни // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 83-92. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1210504
   Пріоритети державної морської політики у сфері функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України : аналіт. доповідь / [Собкевич О.В. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2016. – 68, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 24). – ISBN 978-966-554-269-8
1210505
  Бублик С.Г. Пріоритети державної науково-технологічної політики України у контексті побудови суспільства знань // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 88-92 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
1210506
  Чорноморець Ю. Пріоритети державної політики в релігійній сфері // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 7
1210507
  Іщенко Г.Г. Пріоритети державної політики забезпечення природно-техногенної безпеки крупних міст : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 97-100 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1210508
  Кожина А.В. Пріоритети державної політики щодо місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади та розвитку громадянського суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 98-101. – ISSN 2306-6814
1210509
  Гриценко О. Пріоритети державної політики щодо побудови інформаційного суспільства // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 98-105. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3158-Х (Вип.12)
1210510
  Корж М.О. Пріоритети державної стратегії в галузі соціальної політики // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 474-478. – ISSN 2076-1554
1210511
  Савіна Н.Б. Пріоритети детінізації економіки України / Н.Б. Савіна, А.А. Подлевський // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 194-201. – (Економічні науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
1210512
  Лакішик Д.М. Пріоритети доктрини "світового лідерства" Б. Обами // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 47-57. – ISBN 978-966-02-7653-6
1210513
  Залізко В.Д. Пріоритети досліджень соціоекономічних проблем сільських територій України на 2019-2020 роки: інновації, підприємництво, децентралізація / В.Д. Залізко, В.І. Мартиненков, Н.С. Гирба // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 16-20. – ISSN 2306-6792
1210514
  Шомпол О.А. Пріоритети екологічної політики України в умовах збройного конфлікту: проблеми законодавчого закріплення // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 323-326. – ISBN 978-966-7957-18-6
1210515
   Пріоритети економічної політики-вибір 2000 : Матеріали 7-го засідання 15 жовтня 1999 р. – Київ, 1999. – 52с. – (Круглий стіл "Безпека економічних трансформацій")
1210516
  Стрельбіцька Н. Пріоритети енергетичної політики ЄС // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 83-88. – ISSN 1818-2682
1210517
  Муталімов В.А. Пріоритети забезпечення економічної безпеки країни та шляхи їх реалізації в контексті членства у світовій організації торгівлі / В.А. Муталімов, Ф.Х. Юсуфова // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 28. – С. 31-40
1210518
  Васильців Т.Г. Пріоритети забезпечення інноваційної безпеки України в умовах зовнішньої агресії / Т.Г. Васильців, А.М. Шехлович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 54-58. – ISSN 2222-4459
1210519
  Клименко Н.Г. Пріоритети забезпечення національної безпеки України в контексті сучасних глобальних викликів / Н.Г. Клименко, Є.І. Таран // Глобалізаційні виклики сучасності : підручник / Л.Г. Комаха, І.В. Алєксєєнко, В.Л. Гура, З.В. Гбур, Н.Г. та ін. Клименко. – Київ : Київський університет, 2022. – С. 153-200. – ISBN 978-966-933-024-6
1210520
  Богер О.В. Пріоритети змін податкової системи у становленні інноваційної економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 122-124. – ISSN 2306-6806
1210521
  Варналій З.С. Пріоритети зміцнення конкурентоспроможності регіонів як складової забезпечення економічної безпеки України / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 25-35


  У статті досліджено проблематику зміцнення конкурентоспроможності економіки регіонів України як складової політики забезпечення економічної безпеки. Проаналізовано підсумки розвитку регіонів України у 2013 році. Визначено основні проблеми, які впливали ...
1210522
  Сіденко В.Р. Пріоритети зовнішньоекономічної діяльності України в умовах глобалізації світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 200-206
1210523
  Глібова С. Пріоритети зовнішньої політики Італії після розпаду біполярної системи міжнародних відносин // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 107-110
1210524
  Іваницька О.П. Пріоритети зовнішньополітичної діяльності соціалістичного уряду Х.Л. Родрігеса Сапатеро у 2004-2011 роках: європейський вектор // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 106-114. – ISSN 2519-2949
1210525
  Шнирков О. Пріоритети зон вільної торгівлі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-38. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам формування зон вільної торгівлі України з ЄС та СНД. Наявність двох основних зон вільної торгівлі створює унікальну модель міжнародної інтеграції України у формі доступу до ємних європейського та євроазійського ринків. ...
1210526
  Пендзин О.О. Пріоритети і принципи інноваційної політики держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 33-42
1210527
  Приймак М.В. Пріоритети і реалії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 7. – С.8-9. – ISSN 0868-9644


  Культурні організації Волинської області
1210528
  Журавльова Л. Пріоритети і суперечності космічної політики Дж. Г. У. Буша // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 134-144
1210529
  Софієнко М. Пріоритети і тенденції розвитку сучасного українського кінознавства // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 108-117. – ISBN 978-966-493-263-6. – ISSN 1997-4264
1210530
  Боднарчук Р.В. Пріоритети інвестиційно-інноваційної політики в оборонно-промисловому комплексі України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 102-110
1210531
  Мармуль Л.О. Пріоритети інвестиційного забезпечення сталого розвитку сільських територій / Л.О. Мармуль, Г.Р. Лаврега // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 19-22. – ISSN 1997-4167
1210532
   Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України : аналіт. доповідь / [О.В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 83, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 20). – ISBN 978-966-554-251-3
1210533
   Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України : аналіт. доповідь / [Павлюк А.П. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 74, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-290-2
1210534
  Земляний М.Г. Пріоритети інвестиційної політики в паливно-енергетичному комплексі України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 47-52
1210535
  Корецький А.І. Пріоритети інноваційного розвитку економіки України: наукометричний аспект / А.І. Корецький ; НАН України, Держ. установа "Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва". – Київ : ДКС центр, 2017. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-159. – ISBN 978-617-7300-18-1
1210536
  Каракай Ю.В. Пріоритети інноваційного розвитку підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 146-149.
1210537
  Буторіна В.Б. Пріоритети інноваційного розвитку України // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 3-4
1210538
   Пріоритети інноваційної діяльності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Уряд деталізував 8 середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2018 роки. Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабміну 18 жовтня.
1210539
  Криворучко Н.В. Пріоритети інноваційної діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 104-110. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1210540
  Андоверова А. Пріоритети інструменталізму у філософії дидактики Дж. Дьюї / А. Андоверова, М. Плахтій // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 12. – С. 68-74
1210541
   Пріоритети й актуальні питання / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  З якими викликами зіткнулося Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти у 2020 році та які очікуються у 2021-му, які питання хвилюють представників ЗВО, зокрема й експертів, котрі беруть участь в акредитації освітніх програм? Про це ...
1210542
  Ревуцький С. Пріоритети й інноваційні прориви в розвитку неоекономіки наприкінці ХХ — у першій половині ХХІ ст. // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 49-58. – ISSN 2308-0361
1210543
  Сіденко С.В. Пріоритети й чинники інноваційної політики: досвід окремих країн Східної Азії і стратегічні імперативи для післявоєнної відбудови України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М., Білорус, І.К. Бистряков [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (732). – С. 47-75. – ISSN 2522-9303
1210544
  Науменко Р.А. Пріоритети кадрової політики у галузі освіти // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 13-15
1210545
  Сова О.Ю. Пріоритети капіталізації банківської системи України / О.Ю. Сова, І.Л. Якімова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 343-350. – ISSN 2222-4459
1210546
  Короденко М. Пріоритети команди // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 вересня (№ 37). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На прес-конференції за участі міністра Ганни Новосад і її новопризначених заступників ішлося про пріоритети роботи Міністерства освіта і науки України, актуальні плани і завдання.
1210547
  Радова Н.В. Пріоритети консолідації банківського капіталу у посткризовий період // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 55-59
1210548
  Ридчик Володимир Пріоритети конституційних змін в Чехословаччини після "оксамовитої революції" (1989-1990) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 115-117
1210549
  Мельниченко Б. Пріоритети конституційних змін в Чехословаччині після "оксамитової революції" (1989-1990 рр.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 115-118
1210550
  Лагутін В.Д. Пріоритети координації бюджетної та монетарної політики в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 3-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1210551
  Савич В.І. Пріоритети кредитної діяльності комерційних банків у кризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 89-92


  Обгрунтовано пріоритетні завдання комерційних банків у розрізі необхідності відновлення кредитування економіки України та недопущення чергового витку кризи в банківській системі.
1210552
  Севрук І.М. Пріоритети маркетингових стратегій міжнародних торговельних мереж // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 88-90 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
1210553
  Кучмій О.П. Пріоритети міжнародних акторів у сфері міжнародного гуманітарного співробітництва // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 122-164. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1210554
  Яковенко Н. Пріоритети міжнародно-політичної діяльності CША в стратегіях національної безпеки / Н. Яковенко, Г. Піскорська // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 38-47


  В статті детально розглянуто основні базові принципи сучасної зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, їх відображення в ключовому політичному документі офіційного Вашингтона - Стратегії національної безпеки. Зазначено, що Стратегія ...
1210555
   Пріоритети молодіжної політики / підготувала Валентина Олійник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 листопада (№ 45/46). – С. 1, 10. – ISSN 2219-5793


  В Маріуполі відбувся Всеукраїнський форум "Молодіжні центри в Україні".
1210556
   Пріоритети МОН: підтримка реформи державного управління та цифровізація освітньої сфери // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
1210557
  Александрова В.П. Пріоритети науково-технічного розвитку та їх роль у визначенні стратегічних орієнтирів інноваційної політики // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 0374-3896
1210558
  Гаркуша Н.І. Пріоритети науково-технічного та інноваційного розвитку і шляхи їх реалізації // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 59-61
1210559
  Дерев"янко Т.В. Пріоритети національно-патріотичного виховання здобувачів вищої медичної освіти в парадигмі сучасних викликів / Т.В. Дерев"янко, І.М. Звягольська, В.П. Полянська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 2 (100). – C. 25-30. – ISSN 1681-2751
1210560
  Алексєєнко Л. Пріоритети національного іпотечного кредитування в умовах інтеграції до міжнародного простору / Л. Алексєєнко, Г. Лацик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 11-18. – ISSN 0201-758Х
1210561
   Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – 203, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
1210562
  Науменко Н.С. Пріоритети нової енергетичної стратегії України у світлі європейського геополітичного вектора // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 95-102. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 6). – ISSN 2409-7101
1210563
  Варбанець П. Пріоритети нової зовнішньої політики Анкари: Туреччина на шляху до регіонального лідерства // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 1608-0599
1210564
  Чиж І.С. Пріоритети нормотворення та правового регулювання державної інформаційної політики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 183-187. – ISSN 1563-3349
1210565
  Туряниця І. Пріоритети оборонної політики та національної безпеки Литовської Республіки на сучасному етапі // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 323-333. – ISSN 2078-6077
1210566
  Зубченко П. Пріоритети організаційної та консультаційно - методичної роботи до Дня цивільного захисту / П. Зубченко, В. Осокін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 13 : фото
1210567
  Філіпчук Г. Пріоритети освіти в контексті цивілізаційного поступу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 26-35


  Суспільство і духовність: виклики ХХI ст. У статті висвітлюються проблеми значущості освіти у глобальному і національному вимірах для суспільного прогресу, соціально-економічного розвитку, становлення громадянського суспільства.
1210568
  Вдовиченко В. Пріоритети офіційного Риму щодо політики розширення ЄС на Схід (90-ті рр. XX ст.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 553-556. – ISBN 978-966-171-893-6
1210569
  Осадча О. Пріоритети партнерства зі Сполученими Штатами Америки в контексті посилення обороноздатності України // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 84-92
1210570
  Канєва Т.В. Пріоритети підвищення ефективності видатків бюджетних установ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 115-121. – ISSN 2222-4459
1210571
  Пасічний М.Д. Пріоритети підвищення ефективності видатків бюджету // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 201-209. – ISSN 2222-0712
1210572
  Кругла С.Ю. Пріоритети післявоєнного розвитку України // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 20-21. – ISBN 978-617-8037-71-0
1210573
  Скригонюк М. Пріоритети плебсології: теорія і практика (за матеріалами Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Плебсологічний вимір актуальних проблем у сфері органів місцевого самоврядування в Україні") // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 275-277. – ISSN 0132-1331
1210574
  Бесчастний В.М. Пріоритети подальшого розвитку державного управління в галузі освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 14-17. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1210575
  Колісник Б.І. Пріоритети податкового регулювання раціонального природокористування у сфері лісового господарства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 125-131.
1210576
  Курнишова Ю.В. Пріоритети політики адміністрації Б.Обами у Північно-Східній Азії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 126-131
1210577
  Хилько М.І. Пріоритети політики екобезпечного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 108-122
1210578
  Хилько М. Пріоритети політики екологічно безпечного розвитку : Навчальний посібник / М. Хилько; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Знання, 1999. – 36с. – ISBN 966-618-068-5
1210579
  Гончарук А.З. Пріоритети політики України щодо країн Азії : аналітична доповідь / [Гончарук А.З., Кобзаренко А.М., Микал О.К. ; за заг. ред. О.В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 64 с. – ISBN 978-966-554-144-8
1210580
  Степанова О.Г. Пріоритети правоохоронної діяльності держави як члена Європейського Союзу (теоретико-правовий аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 247-249. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1210581
  Пасхавер Б. Пріоритети продовольчого ціноутворення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 4-11 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1210582
   Пріоритети промислової політики регіону : монографія / Є.М. Ахромкін [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Ін-т екон.-правових дослідж. НАН України, Луган. філія. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 164-176. – ISBN 978-966-590-999-6
1210583
  Собкевич О.В. Пріоритети промислової політики України у контексті стимулювання структурних зрушень і модернізаційних перетворень в економіці // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 106-115. – ISSN 2616-9460
1210584
  Алішер А.В. Пріоритети професійної компетенції мистецької освіти України XX ст.: історія, теорія, практика // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : IV Міжнар. наук.-практ. конф.-фестиваль, 20-21 трав. 2021 р. : тези допов. / EFFE AWARD, Асоц. європ. фестивалів "Європа підтримує фестивалі - фестивалі пітримують Європу" ; М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв [та ін. ; відп. ред.: Х.В. Плецан]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. – С. 15-19. – ISBN 978-966-602-330-1
1210585
  Сітшаєва Л.3. Пріоритети реалізації податкової політики України в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 24-28
1210586
  Шпак Д.Р. Пріоритети регіональної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 167-174.
1210587
  Олексієнко М.М. Пріоритети регіональної політики зміцнення зовнішньоекономічної безпеки держави // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 237-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1210588
  Яровий В.Д. Пріоритети регулювання земельних відносин у сільському господарстві // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 87-89.
1210589
  Кагановська Т. Пріоритети реформування інформаційних відносин у сфері державної служби в контексті європейської інтеграції України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 44-50. – ISSN 2311-6676
1210590
  Молдован О.О. Пріоритети реформування податкової політики України : як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? : аналітична доповідь / [Молдован О.О. (кер.), Шевченко О.В., Єгорова О.О. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2010. – 79, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-105-9
1210591
  Ковальова О.М. Пріоритети реформування професійної діяльності на фондовому ринку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 211-215. – ISSN 2222-4459
1210592
  Марчук Л.П. Пріоритети розвитку вищої освіти в умовах формування інноваційної економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 127-132. – ISSN 2221-1055


  Визначено пріоритетні напрями діяльності вітчизняних вузів у період становлення інноваційної економіки. Узагальнено зарубіжний досвід функціонування дослідницьких університетів, запропоновано комплекс заходів щодо реформування вищих навчальних закладів ...
1210593
  Журавель Г. Пріоритети розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації економіки / Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 214-220. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240


  Окреслено пріоритети розвитку вищої освіти в умовах Болонського процесу.
1210594
  Задорожний В.П. Пріоритети розвитку державної регіональної політики в умовах структурних трансформацій // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 77-82. – ISSN 2218-1199
1210595
  Іринчина І.Б. Пріоритети розвитку зовнішньої торгівлі України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 50-56. – ISSN 2308-1988
1210596
  Семів С.Р. Пріоритети розвитку зовнішньоторговельної діяльності споживчої кооперації України на регіональному рівні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 4 (66). – С. 45-51. – ISSN 1562-0905
1210597
  Пластун В.Л. Пріоритети розвитку кредитних спілок у сучасних умовах : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 131-137 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1210598
  Боняр С.М. Пріоритети розвитку культурного туризму в Україні / С.М. Боняр, І.В. Тарновська, В.П. Власова // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – С. 17-22. – ISSN 2226-0285
1210599
  Зіміна А.І. Пріоритети розвитку логістичної активності національної економіки в сучасному бізнес-середовищі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 88-95. – ISSN 2222-4459
1210600
  Коваленко Ю.О. Пріоритети розвитку міжнародного інноваційного потенціалу України в посткризовий період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 99-105
1210601
  Бурлака В.Г. Пріоритети розвитку нафтотранспортної системи України та подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 49-55. – ISSN 1993-6788
1210602
  Гейко Т.Ю. Пріоритети розвитку підприємництва в Україні в умовах пандемії COVID-19 // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (235). – С. 119-124. – ISSN 2522-1620
1210603
  Гейко Т.Ю. Пріоритети розвитку підприємництва в Україні в умовах пандемії COVID-19 та в посткарантинний період // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 2 (73). – С. 62-71. – ISSN 2313-4569
1210604
  Сидоренко Ю.В. Пріоритети розвитку підприємництва в умовах кризової економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 65-70. – ISSN 2226-8820
1210605
  Бойко Л.О. Пріоритети розвитку підприємництва зі створенням інноваційних продуктів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
1210606
  Пилипчук В. Пріоритети розвитку права і правової науки в інформаційній сфері // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 23-32. – ISSN 1993-0909
1210607
  Дудка І.М. Пріоритети розвитку правової економічної політики України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 194-198
1210608
  Пилипчук В. Пріоритети розвитку правової науки в галузі національної бібліотеки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 30-35. – ISSN 0372-6436
1210609
  Лещух І.В. Пріоритети розвитку регіональних банків Західної України в системі "метрополія — периферія”. - // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 7 (236). – C. 86-97. – ISSN 2305-7645
1210610
  Будзяк В.М. Пріоритети розвитку рентної політики в сільському господарстві / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 12-16
1210611
  Бандур С. Пріоритети розвитку ринку праці Черкаської області до 2015 року : потенціал розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 8 (274). – С. 46-48 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1210612
  Чукаєва І.К. Пріоритети розвитку ринку природного газу в контексті євроінтеграційних прагнень України / І.К. Чукаєва, В.А. Рамазанов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 24-31
1210613
  Євсєєва О.О. Пріоритети розвитку системи освіти як складової соціальної сфери // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 63-64
1210614
  Ярмоленко Ю.О. Пріоритети розвитку сільської освіти у контексті формування високопрофесійного фахівця для аграрного виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 51-57 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1210615
  Єфремова Г. Пріоритети розвитку спеціаліста соціально-педагогічної сфери в умовах післядипломної освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 182-185. – ISBN 978-966-698-272-1
1210616
  Біланюк О.П. Пріоритети розвитку українсько-польського транскордонного туристичного ринку в умовах активізації євроінтеграційних процесів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (91). – С. 39-46. – ISSN 1562-0905
1210617
  Шулікин Д. Пріоритети року // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 січня (№ 1/2). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Які пріоритети визначено ключовими для різних ланок освіти і науки та які завдання ставить перед собою МОН? Під час прес-конференції у Києві керівники міністерства розповіли, які зміни очікують на галузь у 2019 році.
1210618
  Петриняк Я А. Пріоритети системи управління маркетинговою концепцією розвитку підприємств - виробників мінеральних вод / Я А. Петриняк, В.В. Іванишин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 62-69
1210619
  Онікієнко В.В. Пріоритети соціалізації ринку праці в умовах ринкової стабілізації та глобалізації національної економіки України // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 101-114.
1210620
  Кузьменко В.П. Пріоритети соціально-економічного розвитку України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 453-459


  Проаналізовані та обгрунтовані інноваційні преоритети соціально-економічного розвитку України.
1210621
  Гордієнко М.Г. Пріоритети соціальної політики в націєтворчій візії України // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 61-74. – ISBN 978-966-668-405-2
1210622
  Токарський Т.Б. Пріоритети соціальної політики у сфері зайнятості крізь призму евроінтеграційних прагнень // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 35-40.
1210623
  Третяк В.П. Пріоритети соціальної політики, які сприяють виходу України на траєкторію сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 176-184 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1210624
  Судак І.І. Пріоритети співробітництва НАТО з країнами-партнерами // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 13-33. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1210625
  Колосінська М.І. Пріоритети становлення конкурентоспроможності туристичної сфери України : монографія / М.І. Колосінська, Є.Ю. Колосінський ; М-во освіти і науки України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 162-178. – ISBN 978-617-7096-45-9
1210626
  Сазонов Р.Ю. Пріоритети стимулювання розвитку інвестиційної діяльності сфери торгівлі України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2024. – № 5, березень. – С. 137-143. – ISSN 2306-6814
1210627
  Фіданян О. Пріоритети столичної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 21 серпня (№ 32). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про стан фінансування освітньої галузі у столиці, будівництво і відродження навчальних закладів, упровадження Нової української школи й інклюзивної освіти.
1210628
  Чорнодід І.С. Пріоритети стратегії забезпечення економічної безпеки та шляхи її реалізації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 85-90. – ISBN 966-614-021-7
1210629
  Тихомирова Є.Б. Пріоритети стратегічних комунікацій у сфері зовнішньої і безпекової політики ЄС // Стратегічні комунікації : підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навч. за спец. "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" / В.В. Копійка, В.М. Бебик, С.І. Даниленко, Є.А. Макаренко, І.О. та ін. Мінгазутдінов. – Київ : Вадекс, 2019. – С. 181-218. – ISBN 978-966-9725-55-4
1210630
  Журавель Ю.Г. Пріоритети структурної модернізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 83-89. – ISSN 2306-6814
1210631
  Коліушко І. Пріоритети судової реформи на сучасному етапі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 55-63. – ISSN 0132-1331
1210632
  Лисяк Л. Пріоритети сучасної бюджетної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-26. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку пріоритетів сучасної бюджетної політики в Україні. Обґрунтовано необхідність коригування пріоритетів бюджетної політики країни в умовах світової фінансової кризи. In the article the Ukrainian budgetary policy"s system of priorities ...
1210633
  Владиченко Л. Пріоритети сучасної державної політики в релігійній сфері // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 119-122. – ISSN 1728-9343
1210634
  Кодацька Н.О. Пріоритети сучасної жінки в реалізації професійних та сімейних ролей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 87-91. – ISSN 2077-1800
1210635
  Колодько Т.М. Пріоритети сучасної методики викладання іноземних мов та технології опрацювання мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 89-94. – (Бібліотека Інституту філології)
1210636
  Яковлев А.О. Пріоритети сучасної освіти як предмет філософської рефлексії // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 149-154
1210637
  Василенко Д.В. Пріоритети сучасної політики США в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 12-15
1210638
  Оніщук М.В. Пріоритети та завдання Міністерства юстиції на найближчу перспективу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 5-19.
1210639
  Малюга Л.М. Пріоритети та завдання стратегії забезпечення конкурентоспроможності АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 115-120
1210640
  Варналій З. Пріоритети та засоби розвитку сільських територій в контексті державної політики збалансування соціально-економічної безпеки держави // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 40-46. – ISSN 2410-0919
1210641
  Білик Р.Р. Пріоритети та засоби синхронізації соціальної політики та забезпечення економічної безпеки регіонів України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 79-84. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1210642
  Шевченко А.В. Пріоритети та інструменти державної промислової політики в забезпеченні відновлення зростання реального сектора економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 72-76. – ISSN 2222-4459
1210643
   Пріоритети та інструменти інноваційного розвитку України : Матеріали засідання "круглого столу". – Київ : Альтерпрес, 2003. – 48с.
1210644
  Урба С.І. Пріоритети та інструменти розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Урба Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
1210645
  Богуцька О.А. Пріоритети та оптимальна структура фінансування інноваційних витрат промислових підприємств в Україні / О.А. Богуцька, Я.С. Брюховецький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 62-67. – ISSN 2222-4459
1210646
  Луцків О. Пріоритети та перкспективи розвитку підприємництва в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 19-23. – ISSN 1818-2682
1210647
  Пальчевич Г.Т. Пріоритети та перспективи кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності / Г.Т. Пальчевич, Л.М. Петренко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 23-35. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (75/76)). – ISSN 2310-8185
1210648
  Задирака І.О. Пріоритети та перспективи приватизації стратегічно важливих підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 99-102
1210649
  Купрієвич В.О. Пріоритети та перспективи професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 105-107. – ISBN 978-617-7945-18-4
1210650
  Мельник О.В. Пріоритети та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України у взаємодії з суміжними галузями : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.08.07.01 / О.В.Мельник; Нацук.-дослід. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1210651
  Ціватиц В. Пріоритети та принципи кадрового забезпечення дипломатичної служби США: досвід для України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 22-25
1210652
  Петренко К.В. Пріоритети та результативність європейської інтеграції в науково-технічній сфері / К.В. Петренко, М.В. Кот // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 34-41. – ISSN 2222-4459
1210653
  Шульц С.Л. Пріоритети та ризики реалізації регіональної смарт-орієнтованої економічної політики / С.Л. Шульц, О.М. Луцків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 73-79. – ISSN 2222-4459
1210654
  Маковський С.О. Пріоритети транскордонного співробітництва та регіональної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 1. – С. 63-70. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1210655
  Маковський С.О. Пріоритети транскордонного співробітництва та регіональної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 60-67.
1210656
  Сургай Микола Пріоритети у вугіллі й ціна їхньої недооцінки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-45


  Маючи вельми достатні запаси вугілля як за якістю, так і за кількістю, Україна може й повинна бути енергетично незалежною державою, впевнено розвивати свою соціально спрямовану економіку.
1210657
  Сургай Микола Пріоритети у вугіллі й ціна їхньої недооцінки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-45


  Маючи вельми достатні запаси вугілля як за якістю, так і за кількістю, Україна може й повинна бути енергетично незалежною державою, впевнено розвивати свою соціально спрямовану економіку.
1210658
  Чернова Л.С. Пріоритети у перспективах розвитку та управління портовою інфраструктурою України // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 2-6. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1210659
  Савельєв Є.В. Пріоритети у реформуванні української економіки / Є.В. Савельєв, В.Є. Куриляк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 79-89 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1210660
  Краснова М.В. Пріоритети у розвитку сучасного екологічного права України: науково-методологічні питання // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 213-218. – ISBN 978-966-7957-20-9
1210661
  Солодка О.М. Пріоритети удосконалення інформаційної безпеки України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 36-42
1210662
  Малиняк Б. Пріоритети удосконалення соціальних видатків держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 58-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1210663
  Румянцев А.П. Пріоритети участі України у світовому ринку праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 36-39.
1210664
  Світлишин Роман Дмитрович Пріоритети фінансового забезпечення державної служби з надзвичайних ситуацій / Світлишин Роман Дмитрович, Подобєд Сергій Ігорович // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 22-25 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1210665
  Собко О. Пріоритети фінансового забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки Польщі в умовах фіскальної нестабільності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 163-174. – ISSN 1818-5754


  Окреслено напрями модернізації польської економіки, забезпечення стабільності фінансування системи освіти та активізації розвитку міжсекторного партнерства.
1210666
  Проценко Я.В. Пріоритети фінансової політики підприємств готельного господарства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 235-243. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1210667
  Зайчикова В. Пріоритети фінансової політики регіонального розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-34. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено теоретико-методологічні засади та здійснено аналіз актуальних проблем формування фінансової політики регіонального розвитку. Сформульовані практичні рекомендації щодо підвищення ефективності інструментів бюджетного регулювання ...
1210668
  Тропіна В.Б. Пріоритети фінансової політики України у контексті цілей і задач сталого розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 217-223. – ISSN 2306-546X
1210669
  Булкін І.О. Пріоритети фінансування досліджень і розробок в Україні з внутрішніх джерел науково-технічних організацій. Частина I // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (103). – С. 19-36. – ISSN 0374-3896
1210670
  Булкін І.О. Пріоритети фінансування досліджень і розробок в Україні з внутрішніх джерел науково-технічних організацій. Частина II // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 95-118. – ISSN 0374-3896
1210671
  Булкін І.О. Пріоритети фінансування науково-технічної діяльності в Україні з боку підприємницького сектору. Частина II // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (109). – С. 34-63. – ISSN 1560-4926


  Актуальність дослідження обумовлена потребою визначення напрямів використання коштів на науково-технічну діяльність, які надходять від підприємницького сектору України, в історичній ретроспекції. Мета статті - ідентифікувати ті сегменти національної ...
1210672
  Булкін І.О. Пріоритети фінансування науково-технічної діяльності в Україні з боку підприємницького сектору. Частина І // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 64-95. – ISSN 1560-4926
1210673
  Гудзинська Л. Пріоритети фіскальних преференцій: оцінка стратегії вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Здійснена оцінка стратегії вибору тимчасових податкових преференцій. Проведена оценка стратегии выбора временных налоговых преференций. The estimation of the strategy choice the temporary taxes preferences is given in the article.
1210674
  Крикун Т.І. Пріоритети формування бюджетної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 28-32. – ISSN 2306-6814
1210675
  Псюк Р.М. Пріоритети формування експортного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 21-27. – ISSN 2313-8246
1210676
  Сизоненко В.О. Пріоритети формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку промислового виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 242-248
1210677
  Онешко С.В. Пріоритети формування науково обгрунтованої промислової політики суб"єктів господарювання на засадах концепції "Індустрія 4.0" // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 44-51. – ISSN 2306-6806
1210678
  Вишневська О.М. Пріоритети формування освітніх програм: практично-орієнтоване навчання здобувачів // Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрної сфери - запорука продовольчої безпеки країни : міжнар. форум : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2022 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2022. – С. 155-158. – ISBN 978-617-7149-59-9
1210679
  Петрович Й.М. Пріоритети, інструментарій і ресурсне забезпечення прискорення інноваційних процесів в економіці України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 423-429. – ISSN 0321-0499
1210680
  Рабінович П. Пріоритетна функція загальтеоретичного праводержавознавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0132-1331
1210681
  Оніщенко В. Пріоритетне завдання органів Антимонопольного комітету України - захист суб"єктів господарювання від антиконкурентних дій органів влади та місцевого самоврядування // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-10
1210682
  Іванін В. Пріоритетний напрям // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Незалежний суд може бути сформований виключно на вимогах закону та за умов, коли пріоритет права на захист і змагальність сторін не будуть залежати від суспільного запиту на жорсткі вироки".
1210683
  Костюк С. Пріоритетний напрям зовнішньої політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 44-60
1210684
  Ягупова О.В. Пріоритетний напрям інноваційного розвитку підготовки військових фахівців в системі вищої освіти / О.В. Ягупова, Г.М. Тихонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 130-133. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі вдосконалення підготовки військових фахівців у сучасних умовах. Як пріоритетний напрям її розв"язання пропонується системно застосовувати в процесі їх підготовки сучасні інформаційні технології. Розглядається досвід їх ...
1210685
   Пріоритетний напрям не в пріоритеті? // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 41/42)


  Про пріоритетність фундаментальних досліджень в Україні; з коментарями голови Національного фонду фундаментальних досліджень України, головного наукового співробітника відділу когерентної та квантової оптики Інституту фізики НАН України академіка ...
1210686
  Трубніков Євген Пріоритетний напрям прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 27-30
1210687
  Фомін Г.В. Пріоритетний напрям протидії надзвичайним ситуаціям - запобігання їх виникненню / Г.В. Фомін, І.М. Панащук, В.В. Пиляй // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 35-36
1210688
  ПіріашвілІ Пріоритетний розвиток малих промислових підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 112-117.
1210689
  Буглай Н.М. Пріоритетний розвиток польсько-українських міждержавних взаємин // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 р.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 214-237. – ISBN 978-617-534-424-8
1210690
  Болгарова Н.К. Пріоритетні аспекти інвестиційної привабливості України / Н.К. Болгарова, Т.М. Паневник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 56-61. – ISSN 2222-4459
1210691
  Борисенко В. Пріоритетні вектори магістерської мовознавчої підготовки. Частина II // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 22-25
1210692
  Антонюк В.П. Пріоритетні вектори модернізації економіки України / В.П. Антонюк, І.Ю. Підоричева // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 116-123. – ISSN 2616-9460
1210693
  Гусятинська А.М. Пріоритетні вектори модернізації механізмів інформаційно-комунікативної взаємодії органів публічного управління з громадськістю в контексті європейської інтеграції / А.М. Гусятинська, О.М. Лощихін // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 22, листопад. – С. 215-220. – ISSN 2306-6814
1210694
  Ковтун Н.В. Пріоритетні галузі економіки: підходи до визначення та оцінка для економіки України / Н.В. Ковтун, А.І. Ігнатюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 27-42


  Узагальнено підходи до визначення пріоритетних галузей економіки, зроблено оцінку накопиченого потенціалу та рівня розвитку українських підприємств різних видів економічної діяльності з метою з"ясування можливостей та напрямів модернізації економіки ...
1210695
  Тищенко Е. Пріоритетні джерела вивчення історії мови в студіях А.Ю. Кримського й І.І. Срезневського / Е. Тищенко, В. Степанова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 8, ч. 1. – С. 30-35. – ISSN 2411-6548
1210696
  Гурський Д.С. Пріоритетні завдання державної геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 6-8. – ISSN 1726-5428
1210697
  Харченко Ю.О. Пріоритетні завдання державної служби зайнятості в умовах сучасних викликів на ринку праці // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 3-4
1210698
  Кошовий С. Пріоритетні завдання та механізми розвитку відносин України з Малайзією на сучасному етапі // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 539-560. – ISBN 978-617-7631-10-0
1210699
  Павлушенко Т.О. Пріоритетні завдання щодо вдосконалення процесів бюджетного забезпечення вищих навчальних закладів // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 3 (38). – C. 111-117. – ISSN 1994-1749
1210700
  Пелех О.Б. Пріоритетні засади структурного регулювання національної економіки України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Ковальов А.І., Сментина Н.В., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2021. – № 1 (76). – С. 33-45. – ISSN 2313-4569
1210701
  Ліснічук О.А. Пріоритетні заходи державного антикризового управління в провідних країнах Європейського Союзу / О.А. Ліснічук, Ю.В. Боярин // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 1 (38). – С. 34-41. – ISSN 2308-1988


  "У статті здійснено аналіз трактування поняття «криза» різними авторами, також запропоновано власне визначення. Досліджено особливості фінансової кризи провідних країн Європейського Союзу. Проведено порівняльний аналіз та здійснено характеристику ...
1210702
   Пріоритетні заходи для розвитку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 130/2021 "Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти".
1210703
  Шмельова В.В. Пріоритетні заходи з підвищення фінансової стійкості підприємств агропромислового сектору України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 38-45. – ISSN 2306-6792
1210704
  Малащук Д.В. Пріоритетні заходи щодо забезпечення конкурентноспроможності економіки України : реформування та розвиток економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 22-31. – Бібліогр.: 10 назв
1210705
  Синякевич І.М. Пріоритетні інструменти екологічної політики // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 139-146 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1210706
  Кузнецов І.Б. Пріоритетні критерії оцінки ефективності метрологічного забезпечення експлуатації зразків озброєння та військової техніки / І.Б. Кузнецов, О.В. Алексеєнко, В.П. Гудима // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 64-68. – ISSN 2311-7249
1210707
   Пріоритетні напрями // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Робототехніка, ІТ, нанотехнології, аерокосмічні технології - ці та інші напрями є пріоритетними для науково-технічного співробітництва України та Китаю.
1210708
   Пріоритетні напрями // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабмін затвердив 52 проекти у найважливіших напрямах розвитку науки і техніки, на які буде зроблено держзамовлення на 2017-2018 роки.
1210709
   Пріоритетні напрями // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)


  Для розроблення нової системи пріоритетних напрямів розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наказом МОН № 196 від 15 лютого 2021 року було створено міжвідомчу робочу групу.
1210710
  Кизима В. Пріоритетні напрями адаптації позитивних практик у сфері надання публічних послуг в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 112-121
1210711
  Мітал О.Г. Пріоритетні напрями активізації інвестиційної діяльності регіонів України / О.Г. Мітал, Л.С. Ладонько // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 51-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1210712
  Кравченко О.Б. Пріоритетні напрями актуалізації політики зайнятості в Україні для забезпечення інноваційного зростання економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 56-63.
1210713
  Лавренюк Ю.Ф. Пріоритетні напрями антикорупційної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-37. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу сучасного стану запобігання і протидії корупції визначено особливості та запропоновано пріоритетні напрями антикорупційної політики України. На підставі аналізу проявів корупції у сфері державного управління наголошено на ...
1210714
  Мярковський А.І. Пріоритетні напрями бюджетної політики // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 3-14


  Розкрито сутність бюджетної політики як складової соціально-економічного розвитку країни. Здійснено аналіз виконання бюджету та визначено пріоритетні напрями бюджетної політики.
1210715
  Криволапчук В.О. Пріоритетні напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання управління в Національній поліції України / В.О. Криволапчук, С.М. Лелет // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 30-36. – ISSN 2072-8670
1210716
  Малюга Л. Пріоритетні напрями вдосконалення законодавства про соціальний захист інвалідів та громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 319-321. – ISBN 978-617-7069-28-6
1210717
  Рязанова Н. Пріоритетні напрями вдосконалення законодавчого регулювання прав на об"єкти інтелектуальної власності, створених за кошти держави // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 16-21
1210718
  Маркович Г.Б. Пріоритетні напрями вдосконалення методологічних засад щодо запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 43-53 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1210719
  Григор"єва І.Ю. Пріоритетні напрями вдосконалення оподаткування банків у посткризовий період // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 104-108. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1210720
  Галузинська О.Г. Пріоритетні напрями вдосконалення статистичної діяльності в Україні // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 92-95. – ISBN 978-617-571-148-4
1210721
  Сало А.В. Пріоритетні напрями вдосконалення фінансового забезпечення вищої освіти в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 80-84. – ISSN 2306-6806


  У статті розглянуто особливо актуальне питання фінансового забезпечення вищої освіти України.
1210722
  Марцин В.С. Пріоритетні напрями взаємовідносин клієнт-банк та особливості їх регулювання : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 106-112 : Табл. – Бібліогр.:3 назви
1210723
  Могильницька А.М. Пріоритетні напрями використання економіко-математичного моделювання в роботі аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 39-44 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1210724
  Ігнатюк А.І. Пріоритетні напрями галузевої політики України в умовах глобальної економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 63-70


  У статті визначені пріоритетні напрямки розвитку економіки України в період світової фінансової кризи, механізми та інструменти забезпечення національної безпеки шляхом коректування та вдосконалення галузевої політики. In the articles are determined ...
1210725
  Бондар І.Р. Пріоритетні напрями держави в сфері інформаційної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 27-29 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1210726
  Дяченко Я.Я. Пріоритетні напрями державного впливу на формування доходів бюджету / Я.Я. Дяченко, Л.М. Колесник, А.М. Цугунян // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 34-52. – Бібліогр.: с. 34-37, 39-40, 42-43, 45, 4


  Встановлено тенденції кінцевого використання наявного доходу (сукупного попиту) й основних характеристик виробництва ВВП (сукупної пропозиції), які використано для формування стратегічних напрямів макроекономічної політики, системи методів реалізації ...
1210727
  Шпортюк Н. Пріоритетні напрями державного регулювання інноваціних процесів в аграрному секторі економіки / Н. Шпортюк, А. Пугач // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 96-100. – ISSN 2414-4436
1210728
  Крупка І.М. Пріоритетні напрями державного регулювання конкурентоспроможності національної економіки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 242-254. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1210729
  Комарова О.А. Пріоритетні напрями державної освітньої політики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 107-113. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є розробка принципів та стратегічних, оперативних і трансформаційних напрямів державної освітньої політики. У результаті дослідження було обґрунтовано, що при розробці сучасної державної освітньої політики необхідно враховувати зовнішні ...
1210730
  Соляр В.В. Пріоритетні напрями державної підтримки інфраструктури регіону в контексті концепції сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 189-193 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1210731
  Кульгінський Є. Пріоритетні напрями державної політики збереження громадського здоров"я України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 84-91. – ISSN 2414-4436
1210732
  Парашин С. Пріоритетні напрями державної політики щодо забезпечення національної безпеки України у сфері ядерного нерозповсюдження в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-9.
1210733
  Кудлаєнко С.В. Пріоритетні напрями державної соціальної підтримки та захисту населення країни // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 50-52. – ISSN 2306-6806
1210734
  Омельченко О.В. Пріоритетні напрями діяльності іноземних банків у розвитку економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-69. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються особливості здійснення комерційних операцій іноземними банками в Україні.
1210735
  Коваленко Н. Пріоритетні напрями діяльності наукової школи з удосконалення теоретичних і методологічних основ зрошуваного землеробства в Україні // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 132-138. – ISSN 2522-4611
1210736
  Клименко Т. Пріоритетні напрями діяльності обласних архівних установ України на сучасному етапі їх розвитку // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 21-25. – ISSN 2306-4323
1210737
  Синюченко А.М. Пріоритетні напрями дослідження проблематики прекарності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – С. 54-63. – (Серія "Питання політології" ; вип. 39). – ISSN 2220-8089
1210738
   Пріоритетні напрями досліджень в галузі соціально-гуманітарних наук, 1997-2005 рр. : розроблено Наук.-метод. Радою М-ва освіти України за участю провідних учених н.-д. ін-тів гуманіт. профілю НАН України та АПН України. – Київ : Генеза, 1997. – 16 с.
1210739
   Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / [Р.І. Благута та ін. ; за ред. Н. Камінської] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – 285, [3] с. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7624-26-3
1210740
  Піньковська Г.В. Пріоритетні напрями економічного розвитку культурного середовища регіонів України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 156-167 : табл. – Бібліогр.: Бібілогр: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1210741
  Ковалевський Л.Г. Пріоритетні напрями економічного розвитку України в сучасних умовах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 271-276
1210742
   Пріоритетні напрями економічного співробітництва України та США у високотехнологічній сфері / В.М. Бегма, В.М. Шемаєв, Д.Г. Радов, П.О. Толок // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 106-112. – ISSN 2616-9460
1210743
  Банасевич В.В. Пріоритетні напрями забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 88-89
1210744
  Плюта І.Ю. Пріоритетні напрями забезпечення модернізації системи електропостачання в Україні з урахуванням досвіду ЄС // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 163-168
1210745
  Кравченко М.В. Пріоритетні напрями забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 83-90. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1210746
  Гунько Л.А. Пріоритетні напрями забезпечення сталого землекористування // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 41-45. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1210747
  Якібчук В.М. Пріоритетні напрями забезпечення управління освітою // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 37-39


  У статті розглядаються основні напрями державної освітньої політики України в сучасних умовах, у тому числі питання децентралізації управління освітою, розвитку державно-громадської системи освіти.
1210748
  Терехов Є.М. Пріоритетні напрями забезпечення фінансово-економічної безпеки України в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 8, серпень. – С. 32-36. – ISSN 2306-6806
1210749
  Кириченко Я.С. Пріоритетні напрями зовнішньої політики Чеської республіки в Центральній Європі / Я.С. Кириченко, В.І. Стафійчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 250-258
1210750
  Колодійчук І. Пріоритетні напрями і завдання у сфері управління відходами гірських сільських територій / І. Колодійчук, Р. Попівняк // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 145-151 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 151. – ISSN 2313-3627
1210751
  Навроцька Н.А. Пріоритетні напрями інвестиційної стратегії України в умовах впливу глобальних детермінант // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1210752
  Козак В.С. Пріоритетні напрями інвестування в українську економіку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 80-85
1210753
  Кузів І.В. Пріоритетні напрями інвестування заощаджень домашніх господарств в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 68-72.
1210754
  Лупенко Ю.О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 12 (242), грудень. – C. 5-11. – ISSN 2221-1055
1210755
  Харченко Ю.П. Пріоритетні напрями інституціонального забезпечення регіонального розвитку в умовах війни // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомирська політехніка" ; редкол.: Євдокимов В.В., Бутко М.П., Овандер Н.Л. [та ін.]. – Житомир, 2023. – № 1 (103). – C. 22-25. – ISSN 2664-245X
1210756
  Хомутенко А.В. Пріоритетні напрями інституціональної модернізації управління державними фінансами України. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 50-55. – ISSN 2306-6806
1210757
  Ясковець Ю.В. Пріоритетні напрями інтеграції енергетичної інфраструктури ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [55-56]
1210758
  Колтунович О. Пріоритетні напрями інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 27-28. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
1210759
   Пріоритетні напрями інформатизації освіти / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко // Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія / А.В. Васильєв, В.В. Хоменко, В.О. Любчак, Ю.М. Коровайченко, Д.В. Фільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 5-12. – ISBN 978-966-657-496-4
1210760
  Іванюк Г. Пріоритетні напрями модернізації сільської школи України в умовах становлення ринкових відносин (1991–1999) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 217-234. – ISSN 2312-5993
1210761
  Левченко В.В. Пріоритетні напрями наукових досліджень Г.В. Флоровського в "одеський" період життя: філософія, психологія, бібліографія, фізіологія // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 2 (28). – С. 21-59. – ISSN 2707-3335
1210762
  Коцур Н. Пріоритетні напрями наукових досліджень учених Київського університету Св. Володимира в галузі гістології (друга половина XIX- початок XX ст.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 139-147. – Бібліогр.: 120 назв.


  Становлення гістології як науки в Київському університеті Св. Володимира пов"язане з іменами таких видатних учених , як П.І. Перемежко, В.О. Бец, Ф.І. Ломанський, Я.Н. Якимович, Н.А. Хржонщевський, О.В. Леонтович, О.Г. Черняхівський. Вчені в різний час ...
1210763
  Кузьменко Н. Пріоритетні напрями педагогічної підготовки студентів Київського університету у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 62-69. – ISBN 978-617-7986-82-8


  Стаття присвячена 170-річчю діяльності кафедри педагогіки у Київському університеті. Вказано, що першим викладачем дисциплін педагогічного спрямування був професор С.С. Гогоцький, який вперше структурував педагогіку як навчальну дисципліну із трьох ...
1210764
  Ангелко І.В. Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості туристичного регіону (на прикладі Дрогобицького району) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 138-151. – ISSN 1681-116Х


  Охарактеризовано особливості визначення інвестиційної привабливості регіонів крізь призму факторів впливу. Доведено, що на інвестиційну привабливість регіонів впливають фактори національного та регіонального рівнів, серед яких вагоме місце посідає ...
1210765
  Кужелєв М.О. Пріоритетні напрями підвищення конкурентоспроможності національного ринку корпоративних цінних паперів / М.О. Кужелєв, В.В. Плахотнюк, С.М. Стабіас // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 20-28. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
1210766
  Дудар В.І. Пріоритетні напрями підвищення результативності взаємодії між місцевими органами влади в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 100-104. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
1210767
  Базилюк Я.Б. Пріоритетні напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими оргаізаціями // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 1 (218). – С. 54-66 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1210768
  Батрименко В.В. Пріоритетні напрями підвищення стійкості банківської системи України в умовах світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 183-189
1210769
  Гнатюк С.Л. Пріоритетні напрями підготовки в Україні фахівців з інформаційних технологій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 119-124. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано наявні та потенційні можливості освітньої системи України у сфері підготовки фахівців з інформаційних технологій. Обґрунтована важливість налагодження своєчасного та адекватного кадрового забезпечення національної інформаційної сфери. ...
1210770
  Завгородня С.П. Пріоритетні напрями подолання енергетичної бідності в Україні // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 97-105. – ISSN 2616-9460
1210771
  Петровський А. Пріоритетні напрями потребують оновлення // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 9/10). – С. 2


  Відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи, яку утворено МОН для розроблення нової системи пріоритетних напрямів розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.
1210772
  Черкасов А.В. Пріоритетні напрями реалізації державних програм підвищення якості життя населення // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 11/12 (1). – С. 22-24. – ISSN 1728-6220
1210773
  Гріненко А.Ю. Пріоритетні напрями регіональної демографічної політики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 78-81. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1210774
  Двігун А.О. Пріоритетні напрями регулювання рентних відносин в умовах системного реформування адміністративно-територіального устрою України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 81-86. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проаналізовано особливості розвитку земельних відносин в Україні. Виявлено основні засади регулювання ринку землі у промислово розвинених країнах та запропоновано їх використання у вітчизняній практиці. Обгрунтовано напрями регулювання рентних відносин ...
1210775
  Бакуменко В. Пріоритетні напрями реформування місцевого самоврядування в Україні: оцінка ситуації та забезпечення трансформації / В. Бакуменко, Ю. Сурмін, І. Козюра // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 225-234
1210776
  Ілюсенко Є.Є. Пріоритетні напрями реформування податкової системи, як передумова економічного зростання / Є.Є. Ілюсенко, Я.С. Ставратій // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 99-101
1210777
  Коваленко В.В. Пріоритетні напрями робіт із захисту працюючих від впливу електромагнітних випромінювань ультрависоких і вищих частот / В.В. Коваленко, О.М. Тихенко, Л.О. Левченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 82-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1995-0519
1210778
  Рабаданова Л. Пріоритетні напрями роботи бібліотек для юнацтва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 15-19. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано стратегічні напрями діяльності бібліотек для юнацтва в контексті реалізації Цілей сталого розвитку ООН (2016-2030 рр.). Досліджено характерні особливості роботи юнацьких бібліотек у світлі таких питань сталого розвитку українського ...
1210779
  Прутська Т.Ю. Пріоритетні напрями розбудови інфраструктури підтримки підприємництва в аграрній сфері та ефективного землекористування // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 12 (16). – С. 36-45. – ISSN 2411-4413
1210780
   Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах : матеріали наук.- практ. конф. (Харків, 20 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. земел. та аграр. права [та ін.] ; за заг. ред. проф. А.М. Статівки. – Харків : Юрайт, 2018. – 413, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2740-97-4
1210781
   Пріоритетні напрями розвитку деревообробної промисловості України у повоєнний період : монографія / [М.О. Кизим та ін. ; за ред. М.О. Кизима, І.О. Губарєвої]. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2022. – 266, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 164-172. – ISBN 978-617-7801-38-1
1210782
  Кукса І.М. Пріоритетні напрями розвитку діяльності АПК в умовах сучасної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 51-55. – ISSN 1993-6788
1210783
  Гарбар Ж.В. Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в галузі рослинництва / Ж.В. Гарбар, А.О. Кватернюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 9-14 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1210784
  Шубалий О. Пріоритетні напрями розвитку інституту власності на лісові землі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (374), грудень. – С. 35-39. – ISSN 1810-3944
1210785
  Шмалій Л.В. Пріоритетні напрями розвитку інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств зв"язку // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (31). – С. 90-96. – ISSN 2415-8089
1210786
  Баранов О.А. Пріоритетні напрями розвитку інформаційного права в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 211-217. – ISSN 1563-3349
1210787
  Островий О.В. Пріоритетні напрями розвитку кібербезпеки в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 302 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 251-257. – (Серія "Державне управління")
1210788
  Черваньов Д.М. Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в системі державного регулювання НТП / Д.М. Черваньов, О.І. Жилінська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-15. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються процеси формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інституціоналізації вибору, оцінки і реалізації пріоритетів НТП у розвинутих країнах і особливостей становлення організаційно-економічного механізму державного регулювання ...
1210789
  Ніколаєнко С. Пріоритетні напрями розвитку освіти і науки у 2005 році // Персонал плюс, 2005


  [Визначені міністром освіти та науки]
1210790
  Покришень Д.А. Пріоритетні напрями розвитку післядипломної педагогічної освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 174-184. – ISSN 2227-2844
1210791
  Товканець О. Пріоритетні напрями розвитку професійної освіти у вищій школі Болгарії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 107-113. – ISSN 2308-4634
1210792
  Савчук Н. Пріоритетні напрями розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 231-236. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1210793
  Лізньова Н. Пріоритетні напрями розвитку студентського самоврядування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 182-194. – (Серія педагогічна ; Вип. 21, ч. 1)
1210794
  Малюк О. Пріоритетні напрями розвитку сфери топографо-геодезичної та картографічної діяльності // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 13-15 : фото. – ISSN 1819-1339
1210795
  Пікулик О.Б. Пріоритетні напрями розвитку транспортної системи Західного регіону України в умовах європейської інтеграції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 284-290. – ISSN 1729-360Х
1210796
  Коваль С.Л. Пріоритетні напрями розвитку фінансів банківських установ України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 4 (9). – С. 72-75
1210797
  Борецька Н. Пріоритетні напрями стратегії розвитку середнього класу у сучасних умовах / Н. Борецька, О. Созінов // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 46-51
1210798
  Мудроха В. Пріоритетні напрями стратегічного розвитку Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : збірник наукових праць, підгот. за доп. учасників Міжнар. наук. конф. "Отець Климентій Шептицький (1869-1951): життєвий і дух. шлях Блаженного Католицької Церви", 15-16 листопада 2019 р... / Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. – Львів, 2021. – Вип. 13 (29). – С. 237—247. – ISSN 2524-0315
1210799
  Марухленко О. Пріоритетні напрями та етапи впровадження публічної політики з розвитку людського потенціалу як основної складової соціального потенціалу регіону // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 66-72. – ISSN 2664-3618
1210800
  Пухкал О.Г. Пріоритетні напрями та механізми удосконалення державної політики протидії тероризму в контексті викликів національної безпеки / О.Г. Пухкал, Р.В. Антонюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 134-138. – ISSN 2306-6814
1210801
  Лазуткіна Я.С. Пріоритетні напрями та структурні зрушення в регіональному продовольчому комплексі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.183-187. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1210802
  Огреба С.В. Пріоритетні напрями удосконалення відображення обсягів тіньової економіки у системі національних рахунків // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 102-103
1210803
  Сіцінський А.С. Пріоритетні напрями удосконалення державно-правових механізмів реалізації політики забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері / А.С. Сіцінський, Н.А. Сіцінський // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 96-115. – ISSN 2078-9165
1210804
  Баранов С.О. Пріоритетні напрями удосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання детінізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 98-101. – ISSN 2306-6814
1210805
  Гасюк І.Л. Пріоритетні напрями удосконалення системи державного управління фізичною культурою і спортом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 129-132. – Бібліогр.: 9 назв
1210806
  Попова І.С. Пріоритетні напрями університетської філологічної освіти
1210807
  Куриляк В. Пріоритетні напрями фінансування національної безпеки в умовах гібридних воєн: глобальний і український контексти / В. Куриляк, О. Сохацький // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 3 (66), липень - вересень. – С. 279-296. – ISSN 1684-906Х
1210808
  Жорова Є. Пріоритетні напрями формування ефективної системи антикризового корпоративного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-63. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито поняття антикризового корпоративного управління, зазначені особливості системи антикризового корпоративногоуправління. Виокремлено пріоритетні напрями формування ефективної системи управління підприємствами, серед них - належне ...
1210809
  Макогон З.Я. Пріоритетні напрями формування інвестиційної співпраці України із країнами Європейського Союзу // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2014. – № 5/6. – С. 21-24. – ISSN 1728-6220
1210810
  Устименко В. Пріоритетні напрями формування правового поля повоєнного відновлення економіки України / В. Устименко, Р. Джабраілов, Т. Гудіма // Право України : юридичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Ін-т держави і права Ім. В.М. Корецького НАН України [та ін.] ; голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 9 : Правові засади економіки війни та повоєнного відновлення України (продовження). – С. 9-23. – ISSN 1026-9932
1210811
  Папп В. Пріоритетні напрями формування регіональної інноваційно-інвестиційної політики : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 40-42 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1210812
  Юр"єва П.Б. Пріоритетні напрями формування сучасної торговельної політики України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 40-46
1210813
  Василенко Д.П. Пріоритетні напрями цифровізації архівної справи / Д.П. Василенко, Л.В. Бутко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 4. – С. 32-38. – ISSN 2409-9805
1210814
  Кальниш Юрій Григорович Пріоритетні напрями, шляхи реалізації і перспективи державної політики України в галузі релігійно- церковного життя : Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.01 / Кальниш Ю. Г.; Українська акад. держ. управління при президентові України. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1210815
  Капируля М. Пріоритетні напрямки боротьби з загрозою ядерного тероризму Адміністрації Президента Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 31-34
1210816
  Мороз О.Т. Пріоритетні напрямки вивчення природоохоронного законодавства та екологічного права студентами екологами / О.Т. Мороз, В.С. Троцюк, В.О. Клименко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 150-162. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2306-5478
1210817
  Осецький В. Пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного ринку / В. Осецький, А. Прилуцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-60. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та особливості державного регулювання аграрного ринку. Визначено проблемні питання і пріоритетні напрями посилення впливу держави на ефективність функціонування аграрного ринку. Раскрыта сущность и особенности государственного ...
1210818
  Коломієць О.Г. Пріоритетні напрямки державної політики розвитку IT-сектору України // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 53-57. – (Економічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
1210819
  Безпалова О.І. Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб"єктів реалізації правоохоронної функції держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 81-88. – ISSN 2227-796X


  У статті окреслено основні напрямки реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави. Наголошено на необхідності забезпечення належної реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави у сфері захисту прав дітей. ...
1210820
  Мощенко О.М. Пріоритетні напрямки зовнішньої політики Туреччини у Близькосхідному регіоні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 183-191. – ISSN 2306-5664


  Досліджуються причини зміни зовнішньополітичних акцентів Туреччини на користь Близького Сходу. Розглядаються інтеграційні та конфліктогенні тенденції на Близькому Сході як обставини реалізації зовнішньої політики Туреччини у регіоні.
1210821
  Тіщенко І.І. Пріоритетні напрямки наукової бібліографії у Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка / І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю наукової б-ки Хмельницького нац. університету, 15-16 березня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Хмельниц. нац. ун-т ; Наукова б-ка ім. М. Максимовича КНУТШ ; Наукова б-ка Хмельниц. нац. ун-ту ; [ред. кол. : О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька, О.О. Мацей та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 202-206
1210822
  Черваньов Д. Пріоритетні напрямки реалізації відкритих інновацій в Україні / Д. Черваньов, Л. Названова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні положення концепції відкритих інновацій. Проаналізовано передумови використання концепції відкритих інновацій в Україні та обґрунтовано пріоритетні напрями її реалізації. Рассмотрены основные положения концепции открытых инноваций. ...
1210823
  Голоядова Т.О. Пріоритетні напрямки реформування податкової системи України // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 44-47. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1210824
  Коцур А. Пріоритетні напрямки реформування соціального забезпечення як галузі соціальної сфери / А. Коцур, О. Грабовецька // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 89-91
1210825
  Лутак Н.Г. Пріоритетні напрямки роботи з безпеки життєдіяльності дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 18
1210826
   Пріоритетні напрямки розвитку адаптивної обробки радіосигналів для підвищення ефективності функціонування бездротової мережі зв"язку з розподіленими антенними системами / Б.О. Карпенко, М.О. Коломицев, Є.А. Якорнов, Г.Л. Авдєєнко, І.Л. Ліпчевська, О.В. Мазуренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 71-75


  У статті сформулювані пріоритетні напрямки розвитку адаптивної обробки сигналів шляхом розробки методів сумісного використання розподілених антенних систем (РАС) і адаптивних антенних решіток (ААР або Smart-антен) для забезпечення високих якісних та ...
1210827
   Пріоритетні напрямки розвитку наукової думки в XXI столітті : до 25-річчя Одес. ін-ту МАУП : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, 19 трав. 2023 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т [та ін. ; редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2023. – 380, [1] с. : іл., табл. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7768-39-4
1210828
  Лук"янчук П.Х. Пріоритетні напрямки розвитку системи контролю як складова забезпечення ефективності діяльності органів публічної влади // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 90-92. – (Право. Економіка. Управління)
1210829
  Чопчик В.Д. Пріоритетні напрямки розвитку університетських клінік // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Слабкий Г.О. ; редкол.: Шульгай А.Г., Голяченко О.М., Грузєва Т.С. [та ін.]. – Київ ; Тернопіль, 2019. – № 4 (82). – С. 68-72. – ISSN 1681-2786
1210830
  Альохін М.М. Пріоритетні напрямки соціальної роботи з бі - та гомосексуальними старшокласниками // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 9-13. – Бібліогр.: с. 11-12. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1210831
  Кузьмін О.Є. Пріоритетні напрямки фінансування ВНЗ: особливості впливу контингенту іноземних студентів на результативність діяльності / О.Є. Кузьмін, М.Я. Яструбський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 139-144. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Навчання іноземних студентів у КНУ ім. Тараса Шевченка та бюджетне фінансування вищої освіти.
1210832
  Палієнко О. Пріоритетні наукові напрями академіка В.В. Фролькіса в галузі вітчизняної та світової геронтології // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 274-279
1210833
  Харченко Н. Пріоритетні наукові напрями досліджень професора Університету Св. Володимира Ф.А. Стефаніса (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 169-172. – ISSN 2309-9356


  У статті розкриваються основні напрями наукової роботи професора Ф. А. Стефаніса в Університеті Св. Володимира. Висвітлюється внесок ученого в розвиток анатомії та розглядаються результати експериментальних досліджень вченим лімфатичної системи ...
1210834
  Забаштанський М. Пріоритетні підходи до фінансового забезпечення сфери охорони здоров"я в Україні / М. Забаштанський, Д. Драгунов, І. Зуб // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 3 (23). – С. 93-100. – ISSN 2411-5215
1210835
  Смирнов І. Пріоритетні площини українсько-польської співпраці з географії та туризму в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-23. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто пріоритетні площини українсько-польської співпраці у сферах географії та туризму на прикладі відбудови високогірної обсерваторії в Карпатах і використання туристичних ресурсів історичних міст – українського Кам"янця-Подільського та ...
1210836
  Пушкіна О. Пріоритетні проблеми конституційно-правового регулювання основ конституційного ладу і форм територіального устрою України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 31-36
1210837
  Зеліско І.М. Пріоритетні тренди інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств в епоху діджиталізації економіки / І.М. Зеліско, А.С. Джунь // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (35). – С. 22-25. – ISSN 2415-8089
1210838
  Валіулліна З.В. Пріоритетні форми та напрями діяльності корпорацій в інформаційному суспільстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .362-368. – ISSN 2222-4459
1210839
  Гудим К.М. Пріоритетні форми та напрями функціонування сучасного міжнародного бізнесу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (631). – С. 77-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1210840
  Журба І.Є. Пріоритетні форми трансформації транскордонного співробітництва в умовах наближення України до Європейського Союзу / І.Є. Журба. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 274, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-273. – ISBN 978-966-330-174-7
1210841
  Кільова Г.О. Пріоритетні цілі нової філософії освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 26-35. – ISBN 966-628-132-5
1210842
  Комарницька Н.М. Пріоритетні шляхи розвитку системи управління інноваційною діяльністю підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 86-88. – ISSN 2306-6814
1210843
  Адаменко І.П. Пріоритетні шляхи удосконалення системи формування місцевих бюджетів в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 139-146. – ISSN 2306-546X
1210844
  Євстігнєєв А. Пріоритетність вимог екологічної безпеки як принцип земельного законодавства України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 62-67
1210845
  Рудик В. Пріоритетність економічних чинників у реформуванні пенсійної системи України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 20-30 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
1210846
  Левчишена Оксана Пріоритетність знань у трансформаційному суспільстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 196-201. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджено проблему генезису знань у трансформаційному суспільстві, показано роль знань у подальшому розвитку України.
1210847
  Левчишева О. Пріоритетність знань у трансформаційному суспільстві // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 4. – С. 51-59
1210848
  Долюк В.В. Пріоритетність ідей у дискурсі корпоративної соціальної відповідальності в кризовий період // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 169-173


  Проаналізовано пріоритетні ідеї РЯ-дискурсу корпоративної соціальної відповідальності (КВС) бізнесу в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. Помічене зменшення ролі проблематики КСВ у загальному інституційному дискурсі комерційних компаній, ...
1210849
  Гражевська Н. Пріоритетність інституційних чинників забезпечення ефективного функціонування банківської системи України / Н. Гражевська, І. Шемахіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 13-19. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито проблеми банкоорієнтованої моделі розвитку фінансового ринку України. Із використанням регресійного аналізу доведено суттєвий вплив на обсяги банківських депозитів населення інституційних чинників, зокрема, надійно сті та довіри до фінансових ...
1210850
  Лис Ю.В. Пріоритетність компетентнісного підходу у змісті шкільної географічної освіти // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 2-4. – Бібліогр.: 9 назв.
1210851
  Дмитренко Н.М. Пріоритетність непрямого оподаткування підприємств АПК у контексті європейської інтеграції : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 210-213. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1210852
  Кульчицький В.Й. Пріоритетність патріотичного виховання особистості в контексті педагогічної спадщини О.Захаренка // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 96-99. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 35)
1210853
  Зозуля Д.М. Пріоритетність принципів розміщення інвестиційного капіталу страхових компаній // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 364-366. – ISBN 978-966-188-219-4
1210854
  Дубровіна Л. Пріоритетність розвитку довідково-бібліографічної сфери // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 54-55. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн. : Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. - перше десятиліття XXІ ст.) / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко; НАН України. Нац.б-ка України ім. ...
1210855
  Гриневич Л.М. Пріоритетність розвитку науки в сучасних умовах та питання законодавчого забезпечення наукової системи України. Виступ голови Комітету ВР України з питань освіти і науки на Парламентських слуханнях 12 липня 2014 р. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 18-20. – ISSN 0374-3896
1210856
  Литвинюк Л.І. Пріоритетність сучасного менеджменту у формуванні інноваційного освітнього простору навчального закладу // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 71-73
1210857
  Запаранюк Т. Пріоритетність цілей грошово-кредитної політики НБУ в умовах дестабілізації фінансового сектору економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 59-66. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
1210858
  Потетюєва М. Пріоритетно-функціональний підхід до управління на залізничномк транспорті : економіка галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 36-38. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1210859
  Буданова О.О. Пріорітети антикризової фінансової політики України в умовах глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 163-164. – ISBN 978-966-188-219-4
1210860
  Ільїн А.В. Пріорітети державного регулювання ринку цінних паперів в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 211-212. – ISBN 978-966-188-219-4
1210861
  Денник А. Пріорітети прогнозування та здійснення пошуку найбільш раціональних шляхів вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) // Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання / Національна служба посередництва і примирення. – Київ, 2002. – № 6. – С.40-42.
1210862
  Лагутін В.Д. Пріорітети цінового (тарифного) регулювання природних монополій в Україні / В.Д. Лагутін, Ю.І. Боровик // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 44-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1210863
  Божидарнік Т.В. Пріорітетні напрями інноваційної діяльності в Україні / Т.В. Божидарнік, Н.В. Божидарнік // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 230-235


  У піблікації розкривається сутність інноваційної діяльності в Україні. Розглядаються основні напрями інноваційної діяльності та виділяються найбільш пріоритетні з них.
1210864
  Коміренко І.Д. Пріорітетні напрямки безпекового співробітництва між Україною та Німеччиною // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 257-267. – ISBN 966-7196-06-2
1210865
  Тарасюк А. Пріорітетні питання забезпечення кібербезпеки України // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 181-185. – ISBN 978-617-7814-10-7
1210866
  Мельниченко В. Пріорітетність законодавчого регулювання державного управління як передумова його стабілізації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.32-37. – ISBN 966-73-53-51-Х
1210867
  Чистяков Олександр Прісна вода має стати стратегічним ресурсом України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 3 (127), травень - червень
1210868
  Маркевич О.П. Прісні водойми як об"єкт вивчення в середній школі. Прісноводні тварини. Посібник для вчителя. / О.П. Маркевич, Б.М. Мазурмович. – Київ : Радянська школа
Ч.1. – 1958. – 116с.
1210869
  Ковальчук О.М. Прісноводна іхтіофауна пізнього кайнозою південно-західної частини Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.08 / Ковальчук Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 54 назви
1210870
  Верлатий Д.Б. Прісноводні і прохідні риби Нижньодніпровського басейну: видовий склад, чисельність та зміни структури популяцій промислових видів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Верлатий Дмитро Борисович ; НАН України ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 2012. – 25 с. – Бібліогр.: 8 назв
1210871
  Шульга П.Л. Прісноводні пелециподи кам"яновугільних відкладів західної частини Донецького басейну / П.Л. Шульга; Відп. ред. Лучицький В.І. – Київ : АН УРСР, 1948. – 62с.
1210872
  Коротун М.М. Прісноводні промислові молюски та їх використання / М.М. Коротун. – К., 1952. – 48с.
1210873
  Акімов М.П. Прісноводні тварини : ч.1 / М.П. Акімов, В.В. Стаховський : Держ.видавництво України
безхребетні. – 1927. – 208с.
1210874
  Оленич Р.М. Прісціан і антична граматика / Р.М. Оленич. – Львів, 1973. – 213с.
1210875
  Марочко В. Пріцак Омелян Йосипович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 346. – ISBN 978-617-642-388-1
1210876
  Романюк М. Пріцак Омелян Осипович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 335-337. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
1210877
  Рязанов В.В. Прменение метода производящего функционла и исследованию уравнения состояния и явлений испарения и нуклеации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Рязанов В. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 21 с.
1210878
  Симонова И.Э. Прмые и обратные задачи стастистического оценивания функционалов от функций распределения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Симонова И.Э.; МГУ. – М., 1981. – 12л.
1210879
   Прнийняли військову присягу на вірність українському народові // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Приймання присяги курсантами Військового інституту КНУ.
1210880
  Волошин Т.І. Прникнення реформаційних ідей Мартина Лютера на землі Чеської корони // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 134-138. – (Історія ; Вип. 24)
1210881
  Грабовський С. Про "арії московських гостей" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 березня (№ 54). – С. 11


  Чи відмовиться нова російська влада від імперіалістичного спадку?
1210882
  Кралюк П. Про "асиметричний удар" Росії, або Чи здатна українська еліта боротися за бренд "Київська Русь"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 183). – С. 4
1210883
  Кашуба М. Про "атеїзм" Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 185-190. – ISBN 978-617-7009-24-4
1210884
  Шевчук В. Про "Баркулабівську хроніку" та її автора // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 110-114. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210885
  Маслійчук Володимир Про "батьківство" та "материнство" на Лівобережній Україні другої половини XVIII ст. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 21-26. – ISSN 0130-6936
1210886
  Нордслеттен Ойвінд Про "безмежні" можливості землі / розмову вів Віталій Назаренко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 19


  Як і чому норвезький дипломат організував на Чернігівщині фермерський туризм.
1210887
  Шевчук В. Про "Борзенський літопис" Василя Білозерського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 359. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210888
  Береза Б. Про "бронебійну" публіцистику Миколи Хвильвого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 грудня (№ 229/230)
1210889
  Гринько Є. Про "відкритий космос" науки / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 січня (№ 3-4)


  Розмова з фізиком, науковим співробітником кафедри теоретичної електротехніки університету Падерборн Євгеном Гриньком про глобалізацію науки та спадковість у ній.
1210890
  Смаглій К. Про "військо" Кремля в гібридній війні проти Заходу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 листопада (№ 208/209). – С. 10


  Міжнародні PR - платформи та "агентства пропаганди" режиму Путіна активно працюють понад 10 років і отримують мільярдні бюджети від російських олігархів.
1210891
  Панасюк О. Про "внутрішній трудовий розпорядок" як категорію трудового права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-104. – ISSN 0132-1331
1210892
  Шевчук В. Про "Волинський короткий літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 48-49. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210893
  Шевчук В. Про "Волинські записки" Степана Русова // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 362-365. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210894
  Костюченко Ю. Про "Всесвіт на кінчиках пальців" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 120/121). – С. 14-15


  Науковець і блогер Ю. Костюченко у розмові з літньошколярами "Дня" пояснив, чому наука нині - це комунікативний інструмент.
1210895
  Пристайко В. Про "гібридний мирний процес" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 травня (№ 88). – С. 10-11


  Розмова із заступником міністра закордонних справ України - керівником апарату Вадимом Пристайком щодо Мінських домовленностей.
1210896
  Буна Ульріх Про "гібридну війну" Росії в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 95). – С. 5


  Французький дослідник, спеціаліст із питань Центральної та Східної Європи, автор книги "Гібридна війна в Україні. Які перспективи?" про основні помилки України в конфлікті на Донбасі, та чи є майбутнє у Мінських домовленостей.
1210897
  Єльяшкевич О. Про "голку Кощія...". "Смерть злочинної системи "Кучми - Януковича" знаходиться у резонансній справі "Гонгадзе - Подольського" : [інтерв"ю з Олександром Єльяшкевичем] / підготовили матеріал Наталія Безвозюк, Марія Волошин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10-11 липня (№ 120/121). – С . 4-5


  Зустріч учасників Літньої школи журналістики "Дня" з Олександром Єльяшкевичем. Розмова стосувалася новітньої реальної історії України. Питання депутату задавали також студенти КНУ імені Тараса Шевченка Н. Пушкарук та К. Трапезнікова.
1210898
  Шевчук В. Про "Гуклівський літопис" Михайла Григорашія // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 350-351. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210899
  Бурковський П. Про "двієчників", "трієчників" і вади демократичного правління // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 21-25
1210900
   Про "День" - у науці та освіті / Д. Плахта, В. Лизанчук, Ю. Лавриш, ТабінськийЯ, І. Крупський, О. Білоус // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 травня (№ 77). – С. 9


  "...У черговому випуску збірника праць кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету нашій газеті відведено особливе місце". Розмова з науковцями-журналістикознавцями, аби дізнатися, яку, на їхню думку, роль відіграє ...
1210901
  Іванчук В.Г. Про "дефіцит" енергії корональних викидів речовини, які генерують міжпланетні ударні хвилі / В.Г. Іванчук, М.І. Пішкало // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Оцінюються середні значення ряду фізичних параметрів найпотужніших викидів корональної речовини і міжпланетних ударних хвиль, які генеруються цими викидами. Автори звертають увагу на те, що маса і механічна енергія ударних хвиль (М = (3-13)*10[у ...
1210902
  Шевчук В. Про "Добромильський літопис" Симеона Коростенського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 312. – ISBN 978-617-7023-51-6


  Добромильський літопис — хроніка, складена близько 1700 року в м. Добромиль (нині Старосамбірський р-н, Львівська обл.). Автор — Семен (Симеон) Коростенський, греко-католицький священик церкви Різдва Пресвятої Богородиці м. Добромиля. Літопис охоплює ...
1210903
  Грабовський С. Про "додаткову хромосому" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 вересня (№ 176). – С. 9


  Росія: справі Сталіна - Ворошилова - Молотова вірні!
1210904
  Вачсильєв О.М. Про "екзотичні" задачі фізики, Вінні-Пуха та закон Зіпфа / О.М. Вачсильєв, О.В. Чалий, І.В. Васильєва // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. імені Івана Франка ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2013. – Т. 17, № 1. – С. 1001-1-1001-8. – ISSN 1027-4642
1210905
  Щербань П. Про "елітарність" інтелекту у вищий школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.7-8. – ISSN 0131-6788
1210906
   Про "ефект метелика" в українській журналістиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  Головний редактор "Дня": Якби у більшості наших колег був належний досвід прочитаних книжок, медійна "національна збірна" почала б формуватися. Розмову вели студенти КНУТШ: Тарас Самчук, студент історичного факультету, Олена Скирта, студентка ...
1210907
  Грабовський С. Про "європейський підхід" до зрадників і колабораціоністів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7 жовтня (№ 187). – С. 5


  Тамтешня практика боротьби із суспільним злом має такі приклади, у порівнянні з якими сміттєві бачки виглядають дуже невинно.
1210908
  Богун М.О. Про "життя - у - несправжньому" ("постнауковий підхід" до змістовності сучасних філософських публікацій) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.42-45. – (Філософські науки)
1210909
  Новакович М. Про "Заборонену музику" // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: М. Новакович, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 3 (41). – С. 95-97. – ISSN 2224-0926


  «Незважаючи ні на що, музика знаходить шлях до перемоги», – саме так охарактеризував суть нового проєкту «Заборонена музика» його генеральний керівник, диригент зі Швеції Данієль Ганссон. 26 вересня у стінах Львівського органного залу розпочався ...
1210910
  Бадрак В. Про "загрозу вищого рівня" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 грудня (№ 226). – С. 4


  Кремль замітає сліди своїх збройних зв"язків з "ІДІЛ". Для створення демонічних образів, хоч Туреччини, хоч України, хоч ще якоїсь держави, агенти Кремля витрачають гігантські суми з бюджету РФ.
1210911
  Менцвель А. Про "закон польськости" // Критика. – Київ, 2013. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 4-5. – ISSN 1563-6461
1210912
  Кузьменко А.А. Про "запорізьке" просе з Дніпропетровщини / А.А. Кузьменко. – Х, 1928. – 162с.
1210913
  Беляневич В.Е. Про "запровадження" судового прецеденту // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 3. – С.173-178. – ISBN 966-7784-65-7
1210914
  О"Лір Про "запрограмованість" поезією / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 77/78). – С. 31


  Перекладачка й поетеса Олена О"Лір - про переклади з Толкіна, поезію Ігоря Качуровського і творчу радість.
1210915
  Жаркова Р. Про "Землі мертвих" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 грудня (№ 147/148)
1210916
  Андрійчук О. Про "золоті" правила поведінки // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4


  Що таке правила етикету? Що означає бути справжнім джентльменом чи справжньою леді? Про це розповідала й показувала студентам Наталія Олександрівна Адаменко в рамках проекту "Академія іміджу" від Департаменту освіти студентського парламенту КНУ. ...
1210917
   Про "Івана Підкову" та про козаків в творах Т.Г. Шевченка : збіpка статтів / [Пеpедм. і пpиміт. П. Тихого]. – [Харків] : Вид. Обл. Союзу Спожив. Коопеpат. Півдня Росії (ПОЮР) ; [Дpук. ПОЮР], 1920. – 40 с. : портр. – (Укpаїнська бібліотека. Сер. 5 ; Шевченківська бібліотека для школи та самоосвіти / Під pед. П. Тихого, кн. 1)


  Зміст: Іван Підкова / Т. Шевченко. Пpо "Івана Підкову", поему Т. Шевченка / В. Щуpат. Пpо твоpи Шевченка на істоpичні теми / В.Б. Антонович. Твоpи Шевченка, як матеpіял пpи навчанні істоpії Укpаїни / H. Міpза-Авекянц. Пpо укpаїнських козаків татаp та ...
1210918
  Торба В. Про "інструментарій" Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 51). – С. 4


  Що спільного між війною на Донбасі й терактами в Бельгії?
1210919
  Сірук М. Про "іншу Туреччину" та безтурботність Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 3


  До антиурядових протестів приєдналися профспілки.
1210920
  Остапчук Т.П. Про "іспанські" пошуки Юрія Тарнавського, або "де пелерини й луки в матадорській крові відкривають луки в наших устах" // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 246-263. – ISBN 966-8474-34-1
1210921
  Орел Л. Про "історичний календар" Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / Л. Орел, М. Кабалюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 1-7липня (№ 26). – С. 9


  Висвітлено історичний шлях розвитку Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, який було засновано на базі університету Св. Володимира.
1210922
  Борщевський С. Про "квадратну голову" і не тільки (до виходу "Ста років самотності", "Фоліо", 2015) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 12 листопада (№ 43). – С. 4
1210923
  Шевчук В. Про "Керестурську хроніку" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 436. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210924
  Шевчук В. Про "Київський літопис" 1241 - 1621 років // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 72-73. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210925
  Шостопал А. Про "київські" наслідування монетам Джанібека // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 36-39. – ISSN 1811-542X
1210926
  Тронько Л. Про "короїдів" вустами потерпілої / спілкувався Євген Букет // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)


  Розмова з донькою П.Т. Тронька щодо грабунку її родини під прикриттям імені покійного.
1210927
  Шевчук В. Про "Короткі історичні записки про місто Самбір" Антонія Добрянського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 288-289. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210928
  Шевчук В. Про "Крехівську хроніку" з XVII століття // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 150. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210929
  Соколов Б. Про "криваві дзеркала" російської історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 8


  Друга світова війна та Україна.
1210930
  Олещук П. Про "лаву запасних" / розмову вела Аліса Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 липня (№ 122/123). – С. 4-5


  "Прем"єром при Президентові Зеленському має бути професіонал і технократ."
1210931
  Сидяченко Н.Г. Про "легкість" перекладу вільних віршів // Мовотворчість українських і польських письменників / Н.Г. Сидяченко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 68-76. – (Студії з українського мовознавства ; 3). – ISBN 978-966-489-031-8
1210932
  Ленін В.І. Про "ліве" хлоп"яцтво і про дрібнобуржуазність / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 38с.
1210933
  Шевчук В. Про "Літописець Дворецьких" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 245-247. – ISBN 978-617-7023-51-6


  "Літописець" Дворецьких — одне з визначних джерел та пам"яток української історіографії другої половини XVII ст.
1210934
  Шевчук В. Про "Літописні записки про події в Новоросії" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 334-335. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210935
  Шевчук В. Про "Львівський літопис" Михайла Гунашевського // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 262-265. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210936
  Грабовський С. Про "малоросійською міф XXI століття". Українська минувшина: уроки для сьогодення // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 159-169. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  Відходять у небуття створені за комуністичної доби міфологеми, які стосуються історії України, — попри всі спроби їхньої реанімації. Не так швидко, як би хотілося, але відходять. Але їхнє місце нерідко намагаються зайняти нові міфи, так само штучно ...
1210937
  Шевчук В. Про "Межигірський літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 232-233. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210938
  Арбузова С. Про "мертві душі" та липові дисертації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Слід нагадати початок цієї одіозної історії. У фахівців, які проводять експертизу дисертаційних робіт, з"явилися вагомі підстави вважати, що в Луганському державному медичному університеті (м. Рубіжне) дисертації захищаються на липових засіданнях ...
1210939
  Шевчук В. Про "Мостиський літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 303. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210940
  Сюндюков І. Про "навчальну палицю" історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 липня (№ 123). – С. 4


  Неювілейні нотатки з приводу 100-річчя функціонування Генерального Секретаріату Української Центральної Ради.
1210941
  Романчук О Про "найвище мистецтво війни" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2024. – Лютий (№ 2)


  28 листопада 2023 року пресслужба Фонду Віктора Пінчука повідомила, що 90 істориків, зокрема професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер, професор історії та директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій ...
1210942
  Костенко О.М. Про "натуралістичну" педагогіку як антикримінальний чинник (у світлі соціального натуралізму) // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 34-43
1210943
  Зелених Т. Про "наукову поетику" М. Коцюбинської (сучасний погляд на аналіх поеми П. Тичини "Похорон друга") // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 252-266. – ISBN 978-617-7442-48-5
1210944
  Михед П. Про "нашого" і "їхнього" Гоголя // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (649). – С. 41-48. – ISSN 0130-5263
1210945
  Сокур Є. Про "не зміну" старих позицій у реформованому Верховному Суді // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 26


  Новий Верховний Суд вже запрацював, почали з"являтися перші рішення у податкових спорах. Однак, очевидно, деякі правові позиції залишаться незмінними навіть після судової реформи.
1210946
  Семчинський С.В. Про "негативні" семантичні запозичення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 38-46
1210947
  Стрельцов Є. Про "неправове судове рішення" і не лише... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 6 лютого (№ 4). – С. 12. – ISSN 1992-9277
1210948
  Стрельцов Є. Про "неправосудне судове рішення" і не лише... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24-30 січня (№ 3). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1210949
  Камишев С. Про "нове вікно можливостей" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 6-7


  Посол України в КНР Сергій Камишев: Україна в останні роки зробила далеко не все, що могла б, задля розвитку своїх відносин з КНР.
1210950
  Клімкін П. Про "новий формат" співпраці з НАТО / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 6-7


  "Павло Клімкін: "Стратегія Путіна спрямована на перелаштування простору навколо Росії і розчленування України."
1210951
  Сірук М Про "нову атмосферу" в Ірані / М Сірук, О. Самарський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 березня (№ 36). – С. 3


  Виборці послали чіткий сигнал: вони хочуть більше відкритості, більше реформ.
1210952
  Гаврилишин Б. Про "нормальну" країну. Мрія. І дія / розмову вів Іван Капсамун // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 841-845. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
1210953
  Кобринська Н.І. Про "Нору" Ібзена Наталіи Кобриньской. – Львов : З дpук. Ставpопиг. Ин-та під заpядом Іосифа Данилюка, 1902. – 28 с. – Прим. № 104597 дефектний, без обкл.. - Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  На тит. стор. є підпис авторки, а дарчий надпис стерт
1210954
  Чекаленко Л. Про "нульовий варіант" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 56-58. – (Політичні науки)


  Питання власності колишнього СРСР.
1210955
  Соколов Б. Про "обережну" стратегію // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30-31 липня (№ 107/108)


  Як опортунізм Заходу допомагає душити свободу в Росії.
1210956
  Кашпур А. Про "Оповіді небесного чоловіка" Леоніда Томи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 лютого (№ 3)
1210957
  Каплан С.М. Про "організований" капіталізм / С. Каплан ; Укр. ін-т Марксизму-ленінізму, Катедра Теоретичної економії,. – Харків : Держвидав України, 1930. – 99 с. – (Економічна науково-популярна бібліотека / Укр. ін-т Марксизму-ленінізму, Катедра Теоретичної економії,)
1210958
  Бачина-Бачинський Про "Останнього Пророка" та його автора // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 162/163, липень-серпень : липень/серпень. – С. 10-16


  Творча спадщина українського поета, прозаїка, есеїста, гумориста Леоніда Марковича Мосендза. Незавершений роман "Останній пророк".
1210959
  Шевчук В. Про "Острозький літописець" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210960
  Синчук С.М. Про "пенсійний" страховий стаж особи відповідно до задекларованої пенсійної реформи в Україні // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 132-134. – ISBN 978-617-7069-63-7
1210961
   Про "першу в світі археологогенну катастрофу", п"яту колону та редакторську тенденційність / Біляєва Світлана Олександрівна, Болтрик Юрій Вікторович, Галенко Олександр Іванович, Ерсой Боскурт, Карашевич Ірина Володимирівна, Куйлу-Ерсой Інжі, , Метью Джеймс, Остапчук Віктор, Урер Харон, Фіалко Олена Євгенівна, Фінкель Керолайн // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Дискусії
1210962
  Сірук М. Про "підприємницьку і гуманітарну" політику Анкари // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10 жовтня (№ 183). – С. 3


  Чому для Туреччини важливе стратегічне партнерство з Україною. Погляд із МЗС.
1210963
  Лаврук Л.І. Про "плагіат" Алессандро Гваньїні з Мацея Стрийковського: порівняння образів в історичних наративах ХVІ ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 16-21. – ISSN 1996-9872
1210964
  Сидяченко Н. Про "Подорож до країв, де починаються й не закінчуються Балкани" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 22 листопада (№ 23). – С. 18
1210965
  Марчук Є. Про "політичний капітал" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 липня (№ 127). – С. 4-5


  Про новітню історію та актуальні теми - з перших уст в інтерв"ю з Євгеном Марчуком. Серед учасників Літньої школи журналістики, які вели розмову - студентки КНУТШ: Марія Юзич та Соломія Луковецька
1210966
  Крижановська В.А. Про "поліцейське право" як різновид адміністративного права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (9) : Ювілейний. – С. 125-131. – ISSN 2227-796X


  У статті надано характеристику та зосереджено увагу на давній історії адміністративного права. Перші адміністративні норми з"явились у правових системах античних держав. Свій розвиток адміністративне право починає з камеральної науки та поліцейського ...
1210967
  Ющик О. Про "посткласичну теорію права" та її наукову новизну // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – C. 9-20. – ISSN 1026-9932
1210968
  Клименко О. Про "постмайданний синдром" української літератури / записала Галина Бабак // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 березня (№ 5). – С. 9
1210969
  Сонько С.П. Про "природність" та "антропогенність" ландшафтотворення / С.П. Сонько, Н.В. Максименко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 9-13. – ISSN 1992-4224
1210970
  Кривцова Л. Про "Пугало-день" // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып .9. – С. 46-49


  Національне карельське свято "Kegrin paiva" (день кегр - день пугала)
1210971
  Сірук М. Про "реалізм" і "могутність" / М. Сірук, В. Огризко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 березня (№ 44). – С. 11


  Експерти - про "Доктрину Обами", який увійде в історію як президент, що не зміг захистити американські зобов"язання щодо українського суверенітету.
1210972
  Шевчук В. Про "Реєстр князям чернігівським..." Іоана Левицького // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 239-240. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210973
  Ковалець Л. Про "Рожі а тернє" Євгенії Ярошинської // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2022. – Ч. 2 (124). – С. 187-189. – ISBN 966-7109-34-8
1210974
  Гаврилов В.Д. Про "розумні" машини / В.Д. Гаврилов. – К., 1964. – 46с.
1210975
  Фітісова А. Про "СВОЄ", або Хочеш прочитати цікавий журнал про соціологію - напиши його! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 66-67. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  "СВОЄ" - це оригінальне соціологічне видання, історія якого починається в 2010 році, коли декілька студентів другого курсу бакалаврату заснували студентську газету факультету соціології КНУ ім. Тараса Шевченка. Перший "червоний" випуск видання в ...
1210976
  Мегела І. Про "Святий Володимир" і не тільки // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 51-52


  В.В. Різун.
1210977
  Манакін В.М. Про "семантичні приимітиви" та еталон порівнняння // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 204-211
1210978
  Вакуленко М. Про "складні" проблеми українського правопису ( українська латиниця, запозичені слова та ін.) / М. Вакуленко. – Київ, 1997. – 32с. – (На допомогу старшокласникам,викладачам і абітурієнтам). – ISBN 966-7184-16-1
1210979
  Хінкулов Л. Про "Словник української літератури" / Леонід Хінкулов // Радянське літературознавство / Академія наук УРСР, Ін-т укр. літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: О.І. Білецький, С.І. Маслов, С.М. Шаховський [та ін.]. – Київ, 1948. – № 9. – С. 182-198 ; 9


  Подається ненадрукований Перший том "Словника української літератури. Письменники нової доби" Хінкулова Леоніда Федоровича. - С. 190-198.
1210980
  Василенко В. Про "Сонячну машину" В. Винниченка : (спроба критичної аналізи) / Вас. Василенко. – Харків : Пролетарий, 1928. – 118, [1] c.
1210981
  Клочек Г. Про "стратегію і тактику" актіалізації в сучасній українській суспільній свідомості феномена театру корифеїв як важливого націєтворчого чинника // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7 (85), спецвипуск : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – C. 36-38


  У статті пропонуються три основні напрями дослідження феномена театру корифеїв. Перший - науковий, суттю якого є створення наукового центру з вивчення спадщини уславлених митців як культурно-мистецького явища, другий - художньо-літературна ...
1210982
  Шевчук В. Про "Сулимівську хроніку" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 308-309. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210983
  Тюрін Ілля Про "Сутність християнства" Людвіга Фейєрбаха / пер. з рос. Г. Рябий // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 214-215. – ISSN 0320 - 8370
1210984
  Дудченко В.В. Про "суще" та "належне" у праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 3-9. – ISSN 1563-3349
1210985
  Патлань Ю. Про "українське" у долі та творчості письменника Василя Єрошенка: до 125-ї річниці від дня народження // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  В. Я. Єрошенко (1890-1952) народився в українсько-російській родині у слободі Обухівка Старооскольского повіту Курської губернії на межових з Україною землях Слобожанщини. На його долю вплинули сліпота, захоплення есперантизмом, зацікавлення ...
1210986
  Пушкін В. Про "фізиків" і "ліриків" / інтерв"ю взяв Юрій Райхель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 6


  Професор національного гірничого університету Віктор Пушкін про актуальні проблеми вощої освіти, місце гуманітарних наук у підготовці інженерів, а також плани вченого на майбутнє. "Дати певну суму знань - справа, зрештою, не така вже й складна. ...
1210987
  Шевчук В. Про "Харківський літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 345-346. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210988
  Шевчук В. Про "Хмільницький літопис" // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 297-302. – ISBN 978-617-7023-51-6


  Хмільницький літопис — пам"ятка української історіографії й літератури першої половини 17 століття, належить до числа так званих місцевих літописів. Літопис складений невідомою особою, що походила, імовірно, з міста Хмільника на Вінничині.
1210989
  Стефанеску Б. Про "хороші" та "погані" націоналізми // Критика. – Київ, 1999. – Вересень, (число 9). – С. 8-13


  Розвиток націоналізму в Румунії.
1210990
  Шевчук В. Про "Хроніку єпископії Львівської, Галицької та Кам"янця-Подільського" Лева Шептицького // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 316-317. – ISBN 978-617-7023-51-6
1210991
  Тимошик М. Про "хронічні хвороби" національної журналістики: на них із тривогою вказує преса української діаспори // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 10-11
1210992
  Онішкевич Л. Про "цивілізаційниі основи" білоруського історичного процесу // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 222-231. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1210993
  Сірук М. Про "червоні лінії" для Росії / М. Сірук, С. Солодкий, О. Цвєтков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 квітня (№ 64). – С. 3


  "Візит Тіллерсона (США) до Москви буде дипломатичною пробою сил і пропозицій, а також своєрідним торгом із розподілу ролей", - експерт.
1210994
  Сюндюков І. Про "червону лінію" історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 7). – С. 2


  Від чого застерігає досвід бою під Крутами сучасних українців.
1210995
  Наєнко М. Про "Чорного ворона" Василя Шкляра і тенденційне вороння... // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 315-323. – ISBN 978-966-439-809-8
1210996
  Наєнко М. Про "Чорного ворона" і всіляке вороння... // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 330-334. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Василь Шкляр "Чорний ворон".
1210997
  Корчной В. Про "Шахи в Україні" Ю. Семенка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Vol. 34, № 400, червень : червень. – С. 20-23
1210998
  Семенюта М.Ф. Про (a, d)-антимагічні розмітки графів / М.Ф. Семенюта, Л.М. Джума // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Виконано огляд і систематизовано результати, одержані різними авторами з моменту виникнення вершинно-антимагічної розмітки. Проведено узагальнення існуючих задач. Доведено, що повний граф K[нижній індекс 2k+1] є (k[верхній індекс 2] (2k+1), ...
1210999
  Бондаренко В.М. Про (min, max) - еквівалентність ч.в. множин та її застосування до форм Тітса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій статті ми вводимо поняття "(min,max)-еквівалентності частково впорядкована множин", яке є корисним при вивченні квадратичних форм Тітса. Ключові слова: частково впорядкована множина, максимальний (мінімальний) елемент, квадратична форма ...
1211000
  Іванов С.В. Про *- зображення алгебр, пов"язаних з графами Кокстера : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / С.В. Іванов : КНУТШ. – Київ, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
<< На початок(–10)1211121212131214121512161217121812191220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,