Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1209001
  Куліш Т.В. "Протилежне мовлення" у дискурсі акцентуйованих особистостей (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 348-353
1209002
  Ханас Р. "Протиотрута" від "мистецтва кохання" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 227-228. – ISSN 0868-4790-8
1209003
  Поляков Н.В. "Протоуниверситетское образование" / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 11-24. – ISBN 978-966-551-249-3


  Содружество Пифагора. Академия Платона. Ликей Аристотеля. Мусейон Птолемея и Александрийская библиотека.
1209004
  Секундант С.Г. "Протофизика" в контексте споров между аналитической и конструктивной теорией науки / С.Г. Секундант, В.М. Куплин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1209005
  Конопальцев Н.Ю. "Протрептик" Аристотеля // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 1. – С.100-110
1209006
  Сватко Ю. (Прото)європейська філософія мови: версія платонізму // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 20-26
1209007
  Чепела Ю. Протидія російських націоналістів спорудженню пам"ятника Тарасові Шевченку в Києві (1905-1914 рр.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 234-237. – ISBN 978-966-493-651-1
1209008
  Братусь І.В. Протидія системи та антисистеми в повісті братів Стругацьких "Равлик на схилі" // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 5-9. – ISSN 2616-9967
1209009
  Антонюк Я.М. Протидія служби безпеки господарсько-фінансовим зловживанням в підпіллі ОУН та УПА // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2018. – № 31. – С. 25-38. – ISSN 2227-183Х
1209010
   Протидія та запобігання злочинам у сфері господарської діяльності : збірник метод. рек. / [Близнюк І.Л. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. НДІ. – Київ ; Харків : Мачулін, 2017. – 405, [1] с. – Бібліогр.: с. 404-405 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7589-10-4
1209011
  Биструхін Г. Протидія тероризму та криза сучасних правових норм розвинутих держав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 133-137
1209012
  Кучерук М.М. Протидія тероризму у міжнародному праві докласичного періоду // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 96-103. – ISSN 2220-1394
1209013
  Міщенко В. Протидія тероризму у паливно-енергетичному комплексі держави як основа забезпечення національної та міжнародної безпеки // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 63-65.
1209014
  Яригіна С. Протидія тероризму як напрям забезпечення національної безпеки держави: теоретико-правовий аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 220-221
1209015
  Проневич О. Протидія тероризму як пріоритетний напрям реалізації узгодженої політики держав-членів Європейського Союзу у галузі безпеки: концептуально-правовий вимір // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 281-284. – ISBN 978-617-7220-78-6
1209016
   Протидія тероризму, нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення й захист критичної інфраструктури : зб. матеріалів засідань Міжвідомчої експерт. робочої групи, створеної при НІСД / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [за ред. О.Д. Маркєєвої, Ю.М. Скалецького]. – Київ : Фенікс, 2013. – 101, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-194-3
1209017
  Богатирьов І. Протидія тероризму: кримінально-виконавчий аспект // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-59.
1209018
  Мокляк В.В. Протидія терористичній діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мокляк Володимир Вікторович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1209019
  Мокляк В.В. Протидія терористичній діяльності в Україні : монографія / В.В. Мокляк ; [наук. ред. Б.М. Головкін] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Юрайт, 2021. – 204 с. – Бібліогр.: с. 175-198. – ISBN 978-617-7450-22-0
1209020
   Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 431, [1] с. : іл., табл. – Окр. ст. англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-78-6
1209021
  Василинчук В.І. Протидія тінізаціі економіки оперативними підрозділами ДСБЕЗ МВС України / В.І. Василинчук, В.І. Тесленко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 105-112.
1209022
  Пилипченко О.О. Протидія тінізації економіки України : дис. ... д-ра філософії : 05 ; 051 / Пилипченко Олег Олександрович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 216 арк. – Додатки: арк. 210-216. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 187-209
1209023
  Мельник Т.М. Протидія тінізації у зовнішньоекономічному секторі України / Т.М. Мельник, Т.Л. Вишинська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 95-107 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 38 назв. – ISSN 1993-6788
1209024
  Черненко В.В. Протидія торгівлі жінками в Україні // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 69-74.
1209025
   Протидія торгівлі людьми : навчально-методичний посібник / [ Наталя Гусак, Олена Савчук, Василь Назарук, Тетяна Семигіна ]; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; за ред. Т. Семигіної. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 168с. – ISBN 978-966-518-481-2
1209026
   Протидія торгівлі людьми : (законодавчі акти) / [відп. за вип. Сорочик Ю.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 62 с.


  У пропоноване друковане видання включено текст Закону України "Про протидію торгівлі людьми", який набрав чинності 15 жовтня 2011 року, окремі статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України стосовно питань ...
1209027
   Протидія торгівлі людьми в Україні : матеріали для практичного використання працівниками правоохоронних органів та суддями / Васильєва М.О. [ та ін. ]. – Київ : Тютюкін, 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-97067-1-3
1209028
  Лизогуб Я.Г. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства : Навч. посібник / Я.Г. Лизогуб, С.С. Яценко; Луганська акад. внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України; КНУТШ; Наук. ред. С.С. Яценко. – Київ : Атіка, 2005. – 240с. – ISBN 966-326-100-5
1209029
  Ахтирська Н. Протидія торгівлі людьми: правові питання практичної реалізації // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 78-91.
1209030
  Чуніхіна Л. Протидія традиційним схемам (прийомам, механізмам, заходам) "відмивання" доходіу, отриманих злочинним шляхом як запобіжний засіб бротьби з організованою злочинністю // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.125-130
1209031
  Вербенський М.Г. Протидія транснаціональній злочинності спеціалізованими підрозділами органів внутрішніх справ України: сучасні тенденції // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 83-89.
1209032
  Сергєєва Д.Б. Протидія транснаціональній організованій злочинності: пропозиції до законодавства // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 247-254. – ISSN 1609-0462
1209033
  Подибайло М.Т. Протидія українського волонтерського руху м. Маріуполь негативному інформаційному впливу в умовах російської агресії (2014-2018 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (37). – С. 157-172. – ISSN 2707-1383
1209034
  Старушкевич А.В. Протидія фінансовим злочинам з використанням інформаційно-аналітичних технологій у країнах Європейського Союзу та США // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 51. – С. 12-18.
1209035
  Чернявський С.С. Протидія фінансовому шахрайству в країнах Європи та США // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 15-188.
1209036
  Свиридюк Н.П. Протидія фінансуванню тероризму у зарубіжному кримінальному законодавстві // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 55-58. – ISSN 2312-928X
1209037
  Ковальчук А. Протидія фінансуванню тероризму: завдання та місія підрозділів фінансових розвідок / А. Ковальчук, Г. Панасенко // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 158-160. – ISBN 978-617-7220-78-6
1209038
  Мазур І. Протидія функціонуванню тіньової діяльності в банківській системі : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 4. – С. 62-65. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
1209039
  Сухонос В. Протидія шахрайству з фінансовими ресурсами у банківській сфері // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 160-163
1209040
  Чижов О.В. Протидія шахрайству у фінансовому секторі як один із способів зменшення обсягів тіньової економіки : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 171-180 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1209041
   Протидіяти агресії разом // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 4


  Меморандум про взаємодію уклали КНУ імені Тараса Шевченка та Міжнародний інформаційний консорціум «Бастіон» під час засідання круглого столу «Нереалізований потенціал України у протидії російській агресії. Формування нових механізмів інформаційної ...
1209042
   Протидіяти небезпеці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Українські студенти мають знати більше про проблеми торгівлі людьми та інші соціальні небезпеки, щоб розуміти, як їх уникати і як діяти за потреби. Тож МОН закладає відповідну інформацію у нові стандарти освіти. Про це розповів заступник міністра ...
1209043
  Подоляка В. Протидіяти труднощам. ВРП з"ясувала, хто та яким чином перешкоджає служителям Феміди виконувати професійні обов"язки // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 5


  "Вища рада правосуддя продовжує ділитися з громадськістю статистичною інформацією щодо своєї діяльності. Цифри говорять про те, що законники докладають чимало зусиль для забезпечення авторитету Феміди".
1209044
  Єрмілов В.С. Протиепідемічна діяльність земської медицини Таврійської губернії // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 120-124. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1209045
  Сас П. Протиепідемічні заходи влади на Волині (початок XVII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (551), березень - квітень. – C. 60-77. – ISSN 0130-5247
1209046
  Доброленський Г.О. Протиерозійна ефективність лісонасаджень на яружно-балочних схилах в умовах Придеснянської височини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 142-149 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв
1209047
   Протиерозійна оптимізація землекористування сільськогосподарських підприємств: локальний рівень / В.П. Коляда, М.В. Шевченко, О.В. Круглов, А.О. Ачасова, П.Г. Назарок // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 57-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
1209048
  Парфенов М.О. Протиерозійна система обробітку грунту / М.О. Парфенов. – Одеса, 1990. – 92с.
1209049
  Белоліпський В.О. Протиерозійна стійкість чорнозему звичайного та обгрунтування структури посівних площ // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
1209050
  Копистинський М.М. Протиерозійні гідротехничні споруди / М.М. Копистинський. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ : Урожай, 1988. – 176с.
1209051
  Соловей Г. Протиерозійні заходи у землеробстві Карпатського регіону: історичний аспект // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 148-150. – ISSN 1998-4634
1209052
  Холуп"як К.Л. Протиерозійні меліорації на Україні та перспективи раціонального використання еродованих земель // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 22-30 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1209053
  Темніков В.О. Протизавадні засоби напівропвідникових перетворювачів електричної енергіх : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Темніков В.О.; КПІ. – К., 1994. – 17л.
1209054
   Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ : Соціологічний та історико-правовий аналіз / В.О. Соболєв, О.Н. Ярмиш, О.А. Мартиненко, Д.А. Кобзін, І.П. та ін. Рущенко; В.О. Соболєв, О.Н. Ярмиш, О.А. Мартиненко, Д.А. Кобзін та ін.; Нац. ун-т внутрішніх справ; Харківська правозахисна група; Харк. ін-т соціал. досліджень; За заг. ред. О.Н. Ярмиша. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2005. – 212с. – ISBN 966-966-03-3117-7
1209055
   Протизапальні ефекти інгібітору протеїнкіназ похідного піролу з протипухлинною активністю / Г.М. Кузнєцова, М.С. Єна, І.П. Котляр, О.В. Линчак, В.К. Рибальченко // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – С. 213-214. – ISSN 1562-1774
1209056
  Давидов Л.Я. Протизаплідні засоби / Л.Я. Давидов. – Київ, 1990. – 30с.
1209057
  Кухарчук Микола Протизастудні правила на кожен день // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 4 : фото
1209058
  Усик Світлана Протизастудні правила на кожен день / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 2-3 : фото
1209059
   Протизначення : Двомовна антологія молодої української поезії. – Львів : Кальварія, 2001. – 104с. – ISBN 966-7092-87-9
1209060
  Костенко Ігор Андрійович Протикорозійний захист сталі від матеріальних та енергетичних забруднень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Костенко І.А.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – 22 с.
1209061
  Соловйов В.І. Протикригові захисні композиції на основі модифікованих поліорганоесилоксанів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Соловйов В.І.; КПІ. – К., 1994. – 14л.
1209062
  Топчій А. Протилежний берег ночі : Поезії / А. Топчій. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 72с. – ISBN 966-7276-55-4
1209063
  Ященко Д.В. Протилежність як базове поняття антонімії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 308-315. – ISBN 966-581-295-6
1209064
  Берегова Т.В. Протиопіковий засіб на основі меланіну / Т.В. Берегова, Л.І. Остапченко // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 39
1209065
  Шинкарук Л.А. Протипаводкові акумулюючі ємкості на річках Українських Карпат: проектування, будівництво, експлуатація, дослідження / Л.А. Шинкарук, М.М. Хлапук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 309-314 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1209066
  Адаменко О.М. Протипаводкові заходи на Галицькому інженерно-екологічному полігоні в долині Дністра // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5-11 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
1209067
  Дейвіс Ян Протипіхотні міни та касетні боєприпаси // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 405-412. – ISBN 978-0-19-883999-6
1209068
  Савицький І.І. Протиповітряна оборона. / І.І. Савицький, П.М. Кирилов. – К., 1953. – 216с.
1209069
  Брусов І.І. Протиповітряний і протихімічний захист / І.І. Брусов. – К, 1953. – 111с.
1209070
  Ковальова О.І. Протиповстанські операції як елемент стратегії домінування США в Латинській Америці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 235-242


  В статті досліджуються американські протиповстанські операції та зазначається, що протиповстанська стратегія, яку США застосовують в Латинській Америці, спрямована не стільки на боротьбу проти повстанських рухів, скільки на окупацію країни.
1209071
  Яковець Наталія Протипожежна безпека актуальна завжди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 15-17 : фото
1209072
  Папенко Є. Протипожежна діяльність українського молодіжного товариства "Січ" упродовж 1900 - 1914 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 113-116. – ISBN 978-966-171-783-0
1209073
  Гаврилюк Іван Протипожежна підготовка дачних ділянок до зимового періоду // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 16 : фото
1209074
  Трошина Світлана Протипожежна підготовка загальноосвітніх закладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 18
1209075
  Кусковець С.Л. Протипожежне водопостачання підвищеного тиску в сільських населених пунктах : монографія / С.Л. Кусковець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2020. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-162. – ISBN 978-966-327-454-6
1209076
  Ященко Володимир Протипожежний захист Вітчизни // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 19-20
1209077
  Смірнов Д.О. Протипожежний захист населення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 15-16 : фото
1209078
  Тихомиров Д. Протиправна бездіяльність як вид девіантної поведінки / Д. Тихомиров, В. Віщук // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 66-67


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1209079
  Галушка Ю. Протиправна поведінка органів дізнання та досудового слідства як підстава відшкодування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 168-174. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Структурним елементом складу порушення, вчиненого правоохоронними органами, зокрема, досудового слідства та дізнання охоронюваних законом прав та інтересів фізичних осіб є протиправна поведінка, об"єктивним вираженням якої є неправомірна дія або ...
1209080
  Тимошенко В.І. Протиправна поведінка: визначення та мотивація // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 61-67
1209081
  Березовська І. Протиправне використання персональних даних, що містяться у соціальних мережах як загроза інформаційній та національній безпеці України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 185-191. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1209082
  Ковригіна В.Є. Протиправне поглинання господарських підприємств та проблеми юридичної відповідальності // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 29-36
1209083
  Сердюков К.Г. Протиправні банкрутства як елемент тіньового інституту неплатоспроможності / К.Г. Сердюков, В.В. Гой // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 96-98. – Бібліогр.: 10 назв
1209084
  Хоменко М. Протиправність у системі умов відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 274-282


  У статті досліджуються особливості протиправності як умови відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами. Автор звертає увагу, що зобов"язання держави з відшкодування шкоди може виникати і за ...
1209085
  Кравчук О.Л. Протиправність як ознака порушення присяги // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 2 (12). – С. 74-82. – ISSN 2523-4552
1209086
  Прасов О. Протиправність як підстава цивільної відповідальності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 82-87
1209087
  Карнаух Б. Протиправність, генеральний делікт і чисті економічні втрати // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 185-187. – ISBN 978-617-7069-17-0
1209088
  Якубовський Михайло Михайлович Протипроменева ефективність комплексних препаратів, що поєднують антиоксидантні та сорбційні властивості : Автореф... доктора медичнихнаук: 14.03.20 / Якубовський Михайло Михайлович; НАН України. Ін-тут експеримент. патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецьког. – К., 1997. – 46л.
1209089
   Протипухлинна активність природних кілерів під впливом пептидоглікану і білка А стафілокока / В.К. Позур, А.Г. Федорчук, А.А. Самойленко, Л.С. Холодна, Л.М. Скивка, Л.М. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-67. – (Біологія ; Вип. 31)


  Пептидоглікан і клітиннозв"язний білок А стафілокока супресивно впливають на природну цитотоксичність клітин периферичної крові мишей, і максимальне пригнічення активності природних кіперних клітин спостерігається на 21-й день після внутрічеревного ...
1209090
  Геращенко О.Л. Протипухлинна активність рекомбінантних бета-дефенсинів людини на моделі in cellulo : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Геращенко Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ, 2015. – 143 л. – Бібліогр.: л. 122-143
1209091
  Геращенко О.Л. Протипухлинна активність рекомбінантних бета-дефенсинів людини на моделі in cellulo : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Геращенко Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1209092
  Співак С.І. Протипухлинна дія лімфоцитів (різної локалізації) мишей з перевивною МХ-рабдоміосаркомою та меланомою В16 / С.І. Співак, Ю.Д. Вінничук, О.В. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-26. – (Біологія ; вип. 32)


  На двох моделях пухлинного росту - перевивна МХ-рабдоміосаркома та меланома B16 - проводилося вивчення особливостей взаємодії пухлиних клітин та лімфоцитів мишей ліній BALB/c та C57BL/6. Встановлено, що при меланомі В16 інгібуючий вплив лімфоцитів ...
1209093
  Горбач О.І. Протипухлинна ефективність вакцинотерапії на основі дендритних клітин в комбінації з хіміотерапією в експерименті : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Горбач Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 172 л. – Бібліогр.: л. 142-172
1209094
  Горбач О.І. Протипухлинна ефективність вакцинотерапії на основі дендритних клітин в комбінації з хіміотерапією в експерименті : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Горбач Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1209095
   Протипухлинна ефективність комбінованого застосування ксеногенної протипухлинної вакцини та доксорубіцину у мишей із карциномою легені Льюїс / О.О. Круць, О.П. Карпенко, Г.В. Діденко, Є.Г. Шпак // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 2 (18). – С. 73
1209096
  Дзюба О. Протипухлинна та антибактеріальна активність плодів Viburnum opulus / О. Дзюба, Н. Скрипченко, Г. Мегалінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували протипухлинну та антибактеріальну активність лектиновмісної та водної витяжок плодів Viburnum opulus L. У результаті дослідження встановлено, що лектинова витяжка менш ефективна, ніж водна фракція калини. Проте в обох випадках Viburnum ...
1209097
   Протипухлинні, антиметастатичні та метаболічні ефекти новосинтезованих платинових комплексів / А. Білюк, Л. Гарманчук, О. Скачкова, Г. Репіч, С. Орисик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 69-75. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Метою цієї роботи було вивчення протипухлинних, антиметастатичних та метаболічних ефектів новосинтезованих n,[число пі] -хелатних комплексів Pt2+ із N-алілтіосечовинами (комплекс ІІ та комплекс ІV). Для цього використано високометастазуючий штам ...
1209098
  Слабошпицький М. Протирання дзеркала = Іігор Качуровський у листах і поза ними // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2017. – № 7/9. – С. 91-140. – ISSN 0130-1608
1209099
  Слабошпицький М. Протирання дзеркала : про час і про людей : [спогади] / Михайло Слабошпицький ; [вид. рада : М. Ватуляк та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2017. – 684, [4] с. : іл., фотоіл. – Імен. покажч.: с. 665-684. – (Те, чого ви не прочитаєте в історії літератури). – ISBN 978-617-605-031-5
1209100
  Слабошпицький М. Протирання дзеркала. Канадські сюжети // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 липня-2 серпня (№ 30). – С. 12-13
1209101
  Слабошпицький М. Протирання дзеркала. Спогади (Те, чого ви не прочитаєте в історії літератури) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№ 28). – С. 8-9
1209102
  Слабошпицький М. Протирання дзеркала. Спогади. Фрагменти з книги. Те, чого ви не прочитаєте в історії літератури // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 2017. – № 329/330/331. – С. 140-240
1209103
  Хаустова М.Г. Протиріччя й закономірності розвитку правової системи // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 3-8. – ISSN 0201-7245
1209104
  Шабанов Д.І. Протиріччя корпоративних відносин в національній економіці та шляхи їх подалання // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 162-170. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1209105
  Карпенко В.В. Протиріччя між виконавчою владою і місцевим самоврядуванням на регіональному рівні та механізми їх розв"язання: досвід України і Франції : 25.00.04. Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління / Карпенко В. В.; УАДУ при Президентові України. – Одеса, 2000. – 19 с.
1209106
  Цельєв О.В. Протиріччя між державою і правом: сутнісний аспект // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 94-101. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
1209107
  Пядишев В.Г. Протиріччя між принципами мирного співіснування держав: міжнародно-правове значення та перспективи розв"язання // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 62-70
1209108
   Протиріччя на шляху до політичної консолідації Молдови: геополітичний чинник // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 136-153. – ISBN 978-966-02-8276-6
1209109
  Варгатюк С.В. Протиріччя представників державного проводу Директорії УНР у виборі стратегічного зовнішньополітичного курсу України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 23-28. – ISSN 2076-1554
1209110
  Брисенко Д.А. Протиріччя розвитку Організації Чорноморського економічного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 119-121
1209111
  Кращенко Ю. Протиріччя розвитку студентського самоврядування // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 117-123. – ISSN 1682-2366
1209112
  Міщенко С. Протиріччя сучасних грошових систем і шляхи їх подолання // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
1209113
  Орєхова Т. Протиріччя та взаємодія між країнами і транснаціональним корпораціями в умовах невизначеності глобального економічного середовища // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 59-65. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1209114
  Єрмоленко О.А. Протиріччя та їх наслідки на ринку праці в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 231-236. – ISSN 2222-4459
1209115
  Ночовна Ю.А. Протиріччя та проблеми обліку капітальних інвестицій / Ю.А. Ночовна, Т.В. Радевич // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – С. 18-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1209116
  Сибірцев В В. Протиріччя та проблеми сучасного розвитку національного ринку праці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 218-223. – ISSN 2222-4459
1209117
  Нехай В.В. Протиріччя та спільна мета логістики і маркетингу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 114-119. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто протиріччя та спільна мета логістики і маркетингу в управлінській діяльності підприємства.
1209118
  Ніфатова О.М. Протиріччя та типологізація взаємодії інтегрованих структур бізнесу: брендинговий аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 399-404. – ISSN 2222-4459
1209119
  Головинський Л.П. Протиріччя у визначенні магнітних полюсів Землі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 21-28. – (Географія ; Вип. 41)


  Дана робота є оглядовою, науково-методичною. Вона присвячена протиріччю у визначенні поняття та розташуванні магнітних полюсів Землі, яке, на жаль, існує як в навчальній, так і в науково-довідковій літературі.
1209120
  Богомолова К.С. Протиріччя функціонування державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / К.С. Богомолова, В.Г. Краля, А.Д. Пащенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 253-264. – (Економічні науки)
1209121
  Ніка О.І. Протиставлення чи взаємодія книжної і народної культур? // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 11-18


  Аналізуються відносна опозитивність книжної та народної культур і ступені їх інтерференції в літературній продукції переходового і Ренесансного періодів. Relative opposition of literary and vernacular cultures and the grades of their interferation in ...
1209122
  Алексеєнко Н.М. Протиставлення як принцип побудови титульного комплексу // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 5-9. – ISBN 978-966-171-249-1
1209123
  Малікова О.В. Протиставлення як риторичний прийом і стратегія християнського теологічного дискурсу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 322-328
1209124
  Гревцова Г.Т. Протистоцидні властивості представників роду Cotoneaster (Мedic.) Bauhin / Г.Т. Гревцова, В.М. Грабовенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Для 66 таксонів роду Cotoneaster Мedic.) Bauhin вперше встановлені протистоцидні властивості летких фракцій їх фітонцидів.
1209125
   Протистояння : Хроніка Помаранчевої революції у свідченнях і документах МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 120с. – ISBN 966-608-379-5
1209126
  Корешков О. Протистояння : Червоний терор / Олександр Корешков, Максим Курінний. – Київ : Міністерство інформаційної політики України, 2019. – [64] с. : іл. – ISBN 978-966-986-137-5
1209127
  Собуцький М. Протистояння "латина - романські мови": кінцева фаза та сучасна періодизація // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / ред. Б. Бабич. – Київ, 1995. – Вип. 7. – С. 1-2
1209128
  Шевчук Оксана Протистояння (Микола Куліш та його доба) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-45. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Першим засобом пропагадни ідеалів, сповідуваних радянською владою, стало театральне мистецтво. Останнє стало політичним інструментом ідеології. Сформувалася культура театралізованих масових дійств, на противагу якій і постав театр Миколи Куліша.
1209129
  Боровик Микола Протистояння анархістів України владі урядів Української Центральної Ради // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2 (719), квіт.-черв. – С. 181-186. – ISSN 0042-9422
1209130
  Подобінська-ШтикТ Протистояння безпековим загрозам у США та Великій Британії: порівняльний аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 6 (291). – С. 17-20
1209131
  Бикова Т. Протистояння більшовиків і кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 грудня (№ 50). – С. 5
1209132
  Бикова Т. Протистояння більшовиків і кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 21 грудня (№ 51). – С. 6
1209133
  Бикова Т. Протистояння більшовиків і кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 6
1209134
  Товстуха П.В. Протистояння більшовицької й меншовицької концепцій революційного процесу в 1905-1907 pp. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-30. – (Історія ; вип. 59/60)


  Аналізуються причини протистояння більшовицької й меншовицької фракцій РСДРП.
1209135
  Курило І.П. Протистояння католицької релігії та світської влади у Середньовіччі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 198-200. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1209136
  Помінчук В. Протистояння комуністичної ідеології з ідеями націоналізму на Східній Волині в 1944 - 1945 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 332-334. – ISBN 978-966-171-893-6
1209137
  Осельська О.С. Протистояння континентальної та атлантистської геополітичної стратегії як чинник становлення та розвитку феномену української гібридної ідентичності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 23-30. – ISSN 2308-6912


  Головним питанням, перед яким стоїть сьогодні Українська держава - це спроможність України ефективно підтвердити або безнадійно втратити право на суверенне, свідоме, по-новому прочитане існування в Новому світі. Причому вірогідність зміни пейзажу ...
1209138
  Поворознюк Р.В. Протистояння людей та машин: еволюція машинного перекладу на прикладі передопераційних інструкцій, опрацьованих Google Translate / Р.В. Поворознюк, В. Антонова // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 138-143


  У статті розглянуто найсучасніші досягнення в сфері машинного перекладу на прикладі роботи онлайн-перекладача Google Translate та проаналізовано основні етапи розвитку машинного перекладу: від статистичної моделі до цифрової нейронної мережі. В статье ...
1209139
  Андрусяк Я. Протистояння між католиками та утраквістами в період правління Владислава II Ягеллона (1471 - 1485 рр.) // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 102-118. – ISBN 978-966-671-417-9
1209140
  Сухих А.Ю. Протистояння між радянськими партизанами й українським повстансько-підпільним рухом на Волині у роки німецької окупації (1941–1944 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сухих Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1209141
  Якубовська-Кравчик Протистояння між тілом і душею в сучасному мистецтві на прикладі творчості Дмитра Гордіци / Якубовська-Кравчик, Й. Кучинська // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 106-109. – ISSN 0130-1799
1209142
  Пагіря О. Протистояння між УПА-"Захід" та 1-ою угорською армією на території Галичини у березні-серпні 1944 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-47. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено питання військової конфронтації між УПА та 1-ою армією на території Галичини у березні-серпні 1944 р. Простежується вплив фактору збройного протистояння на відносини між двома арміями на завершальному етапі Другої світової війни. ...
1209143
  Пагіря О. Протистояння між УПА та угорськими окупаційними військами на Волині у березні-вересні 1943 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-45. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Досліджена проблема військової конфронтації між УПА та угорськими окупаційними військами на території Волині у березні-вересні 1943 р. Встановлено, що бої УПА проти угорської армії стали одним із складових збройної боротьби українських повстанців проти ...
1209144
  Ліхтей І.М. Протистояння між чеським королем Пршемислом Отакаром І та Празьким єпископом Андрієм і позиція папської курії (1216-1222) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 95-103. – (Історія ; Вип. 21)
1209145
  Сич О.М. Протистояння націоналізмів і етнонаціональна політика в Україні // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 415-427. – ISBN 978-966-428-305-9
1209146
  Ільницький В.І. Протистояння національного визвольного руху та радянської влади у Карпатському краї ОУН (1945-1954): мінування як засіб боротьби // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 138-148. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1209147
  Лепісевич П.М. Протистояння Організації українських націоналістів і радянської влади в роки Другої світової війни та у повоєнний період: історико-правовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 28-39. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1209148
  Понипаляк О. Протистояння ОУН і УПА проти радянської влади на тлі виборів до Верховної Ради СРСР 10 лютого 1946 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 321-325. – ISBN 978-966-171-795-3
1209149
  Дробот І. Протистояння польській владі у Східній Галичині в 1920-1930-ті рр. // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.66-75. – ISSN 0869-3595
1209150
  Чернявський Л.С. Протистояння радянських і американських профспілок у Міжнародній організації праці: 1962-1970 // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 2 (62). – С. 132-137
1209151
  Патриляк І. Протистояння рейдуючих відділів УПА радянським силовим структурам на території Житомирщини та Київщини весною 1944 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-55. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті, спираючись на репрезентативну джерельну базу, детально висвітлено проблему рейду з"єднання Української повстанської армії "Базар" на територію Житомирської та Київської областей весною 1944 р. Здійснено максимально точну реконструкцію ходу ...
1209152
  Ігнат Ю. Протистояння російській авіації. Грузинський досвід // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 14-15


  "Усього за п"ять днів Росія втратила в Грузії до 15 бойових літаків, у сирійській експанії - уже дев"ять".
1209153
  Моця О.П. Протистояння Русі Полю (за матеалами межиріччя Сули і Сіверського Дінця) // Археологічний літопис Лівобережної України : науковий журнал / Центр охорони та досліджень пам"яток археол. управ. культури Полтав. облдержадмін., Ін-т археології НАН України ; голов. ред. О. Супруненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – Ч. 1. – С. 7-10
1209154
  Анцишкін І. Протистояння секти кисельовців та РПЦ в м. Нікополі на початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 436-443. – ISBN 966-7379-70-1
1209155
  Каштанов К.А. Протистояння США та СРСР на Близькому Сході (1953-1964 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Каштанов Кирило Альбертович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 12 назв
1209156
  Соснін О.В. Протистояння технологіям інформаційно-комунікаційних війн - основа національної безпеці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (208). – С. 16-23. – ISSN 2308-9636
1209157
  Мавріна О.С. Протистояння Тимура і Тохтамиша та зміна політичної ситуації на Півдні Східної Європи наприкінці XIV ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 35/36. – С. 66-76. – ISSN 1682-671Х


  Історія Європи наприкінці XIV ст. Тохтамиш — золотоординський хан-чингізид, син Туй-Ходжі оглана, нащадка хана Джучі. Останній правитель Золотої Орди, за яким Золота Орда досягла вершини своєї економічної та військової могутності. Тімур (Тамерлан) - ...
1209158
   Протистояння у Раді безпеки та прийняття Генеральною Асамблеєю ООН резолюцій щодо російської агресії проти України і призупинення членства РФ в Раді з прав людини // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts : щомісячне науково-практичне видання / Ю.С. Коваленко ; & ГО "Ін-т перспективних досліджень" ; голов. ред. О. Мірошниченко. – Київ, 2022. – № 4. – С. 2-19. – ISSN 1810-3944
1209159
  Мазурок В.П. Протистояння українських націоналістів і радянської влади на Волині в 1948 р. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 349-354
1209160
  Гринів О.І. Протистояння українського націоналізму й московського національного імперіалізму (обгрунтування праці Ю. Бачинського "Більшовицька революція і українці") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Висвітлюється зміст брошури Юліана Бачинського "Більшовицька революція і українці", в якій автор розглядає питання протистояння українського націоналізму й ...
1209161
  Ільюшин І.І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні / І.І. Ільюшин. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2001. – 289с. – ISBN 966-02-2192-4
1209162
  Гантінгтон С.П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку = The clash of civilizations and the remaking of world order / С.П.Гантінгтон; З англ. переклала Н.Климчук. – Львів : Кальварія, 2006. – 474c. – ISBN 966-663-189--X
1209163
  Шевченко Оксана Протистояння: плівка проти цифри // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 64-68. – ISSN 0130-5212
1209164
  Леошко В. Протистояти ворогу зі зброєю в руках [Маріуполь] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 16 лютого (№ 30). – С. 1, 4
1209165
  Недзельська В. Протистояти новим викликам // Київський університет. – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 3


  "Відбулася Звітно-виборна конференція Організації ветеранів Університету, у якій взяли участь 43 делегати - представники 36 первинних ветеранських осередків. Учасників Конференції привітав ректор Володимир Бугров, який підкреслив, що зустріч відбулася ...
1209166
  Драгініч Д.В. Протихристиянська суть теології Муна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1209167
  Володін В. Протичовнова зброя Першої світової війни // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 102-107
1209168
   Протікання окисних процесів у клітинах за дії іонізуючої радіації з низбкою потужністю поглиненої дози / Л.І. Степанова, Є.А. Грогуль, М.І. Дегтярева, С.В. Хижняк // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 295
1209169
  Бухаров А.А. Протоактивизированные зоны древних платформ / А.А. Бухаров. – Новосибирск, 1987. – 200с.
1209170
  Бубенок О.Б. Протоболгари і сармато-алани наприкінці V - VII ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 4. – С. 5-19. – ISSN 1608-0599
1209171
  Бойчун М.Д. Протогерменевтична модель антіохійської школи: витоки та зміст // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 25-37. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
1209172
  Новіков Г.Б. Протодержава - держава - постдержава: ритміка поставання суспільства дійсного гуманізму // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 93-98. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття є спробою рефлексії можливих варіантів здійснення людської сутності у контексті вже відомих теорій. Акцентовано увагу на зв"язок адекватного пізнання дійсності та реалізації дійсного суспільного ідеалу. Вперше використано "тріаду" "спільність ...
1209173
  Шебек Н. Протодизайн архітектурного середовища на теренах України // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 205-221. – ISBN 978-966-136-037-1
1209174
  Станкевич М. Протодизайн, концепції і морфологія дизайну // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 122-131. – ISBN 978-966-136-037-1
1209175
  Скиндер В.А. Протоевропеец и протоариец / В.А. Скиндер. – Санкт-Петербург, 1907. – 95с.
1209176
   Протозвезды и планеты : пер. с англ. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1982. – 390-870 с.
1209177
   Протозвезды и планеты. Исследования образования звезд и происхождения Солнечной системы : пер. с англ. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1982. – 381с.
1209178
  Сурдин В.Г. Протозвезды: Где, как и из чего формируются звезды / В.Г. Сурдин, С.А. Ламзин. – Москва : Наука, 1992. – 190 с.
1209179
  Даньшина М.С. Протозоогенетический словарь. / М.С. Даньшина. – Кишинев, 1990. – 302с.
1209180
   Протозоология. – Ленинград
Вып. 5. – 1980
1209181
   Протозоология. – Ленинград
Вып. 7. – 1982
1209182
   Протозоология. – Ленинград
Вып. 8. – 1983
1209183
  Хаусман К. Протозоология / К. Хаусман. – Москва : Мир, 1988. – 334с.
1209184
  Одерова М.В. Протоиерей И.В. Васильев - настоятель православной церкви при русском посольстве в Париже // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 56-68. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1209185
  Бурега В.В. Протоиерей Иоанн Воскресенский и его воспоминания об архиепископе Димитрии (Ковальницком) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2021. – № 34. – С. 99-102
1209186
  Соколов Протоиерей Иоанн Григорьевич Наумович [просветитель Галицкой Руси] : Краткий биографический очерк / [И. Соколов] // Список учеников, окончивших курс в Киевской 1-й гимназии и получивших аттестаты зрелости с 1836 г. по 1893 год. – [Киев], 1893. – 20 с., 1 л. портр.
1209187
   Протоиерей о Назарий Антонович Фаворов, заслуженный профессор Университета Св. Владимира : [Сборник]. – Київ : Тип. Ун-та Св. Владимира, 1897. – [2], 35 с. – Список трудов Н.А. Фаворова в тексте некролога


  Содержание: Протоиерей Назарий Антонович Фаворов: (Некролог) / Прот. И. Корольков; Слово, произнесенное 14 января 1897 г. ... на заупокойной литургии... заслуженным орд. проф. богословия... свящ. Гр. Прозоровым; Речь, произнесенная протоиереем М. ...
1209188
  Антоний Протоиерей Сергий Булгаков: аспекты мировоззрения / Антоний,  ; архиеп. Бориспольский (Паканич) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-13. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються основні теми філософських і богословських пошуків протоієрея Сергія Булгакова, які змістовно сконцентровані навколо проблеми взаємовідносин Бога та світу. Раскрываются основные темы философских и богословских исканий протоиерея Сергия ...
1209189
  Крылов А. Протоиерей Сергий Петровский. Одесский Преображенский, ныне кафедральный собор. К столетию со дня его освящения : [отзыв] / А. Крылов // [Библиографический сборник] : [отзывы о книгах]. – Москва ; Петроград [и др. : б. и.
1209190
  Старшинов Н.К. Протока / Н.К. Старшинов. – М, 1966. – 95с.
1209191
  Сидоров В.А. Протока / В.А. Сидоров. – Куйбышев, 1978. – 73с.
1209192
  Тарутин О.А. Протока / О.А. Тарутин. – Л., 1981. – 55с.
1209193
  Матющенко А. Протоканон соцреалізму та українська драматургія 1920-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 32- 43. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджено процес відстоювання національної духовно-естетичної ідентичності в українській драматургії 1920-х років, коли ідеологізований канон соцреалізму тільки формувався. Окреслюючи цей суперечливий період як період протоканону, авторка ...
1209194
  Эргашев А.Э. Протококковые водоросли Средней Азии. / А.Э. Эргашев. – Ташкент, 1977. – 354с.
1209195
  Масюк Н.П. Протококові водорості озер західноукраїнського Полісся / Н.П. Масюк. – Київ : АН УРСР, 1958. – 45с.
1209196
   Протокол [ы] заседания Новороссийского Общества естествоиспытателей : [10-го декабря 1904 года; 24 февраля 1905 года; 23 марта 1905 года; 17 марта 1906; 21 апреля 1906; 22 сентября 1906 года; 10 ноября 1906 года; 15 декабря 1906] // Отчет о деятельности Новороссийского Общества естествоиспытателей за 1905 год. – [Москва] : [Тип. Одесского вестника], 1907. – С. XVII-XXXII
1209197
   Протокол III-го общего собрания членов Саратовской ученой архивной комиссии от 6 марта 1887 года / Под ред. Н. Соколова ; Саратов. учен. арх. комис. – 2-е изд. – Саратов : Тип. Н.П. Штерцер и К*, 1889. – VI, 18 с. – Без тит. л.
1209198
   Протокол № 8 засідання Ради Народних Комісарів УРСР,. – 110с.
1209199
  Коваль Ю.В. Протокол багатоточкового потоку: доведення коректності методом інерційного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 84-89. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1209200
  Кулага А.А. Протокол доведення знання розв"язку задачі Діффі-Хелламана з нульовим розголошенням // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 138 : Комп"ютерні науки
1209201
  Помаз Я. Протокол допиту як доказ під час розгляду кримінального провадження в суді // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 214-218. – ISSN 2663-5313
1209202
   Протокол заседаний комиссии - для разработки предложенного министерством вопроса о возможно широком привлечении учебных заведений к конкурсам графических искусств, устраиваемых Императорской Академией Художеств. – Киев : Типография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1911. – 14 с.
1209203
   Протокол заседаний Комиссии для разработки предложенного Министерством вопроса о возможно широком привлечении учебных заведений к конкурсам графических искусств, устраиваемых Императорской Академией художеств. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнирев и К*, 1911. – [2], 14 с.
1209204
   Протокол заседания отделения биологии Варшавского Общества естествоиспытателей. – Варшава : Тип. Варшавского Учебн. Округа, 1891. – 7 с. – Отд. оттиск
1209205
   Протокол заседания отделения биологии Варшавского Общества естествоиспытателей. – Варшава : Тип. Варшавского Учебн. Округа
№ 3. – 1891. – 8 с. – Отд. оттиск
1209206
   Протокол заседания отделения биологии Общества естествоиспытателей при Императорском Варшавском Университете : ([Выступление] П.И.Митрофанова по поводу сообщения В.Ф.Хмелевского) / Печатано по разрешению Совета Варшавского Общества естествоиспытателей. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного Округа, 1903. – 2 с. – Отд. оттиск
1209207
   Протокол засідань Президії Київського обласного Виконавчого Комітету № 32-37 .. – Київ, 1936. – 87 с.
1209208
  Куценко О. Протокол здійснення оперативно - розшукових заходів - новий вид доказів у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.41-44
1209209
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2001-
№ 1. – 2004
1209210
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2001-
№ 2. – 2004
1209211
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2001-
№ 3. – 2004
1209212
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2001-
№ 4. – 2004
1209213
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2001-
№ 5. – 2004
1209214
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2001-
№ 6. – 2004
1209215
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2001-
№ 1. – 2005
1209216
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2004-
№ 2. – 2005
1209217
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2004-
№ 3. – 2005
1209218
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2004-
№ 4. – 2005. – з №5 назва "Этикет и протокол"
1209219
  Холопова Т.И. Протокол и этикет для деловых людей / Т.И. Холопова, М.М. Лебедева. – М., 1995. – 366с.
1209220
   Протокол між Міністерством освіти і науки України та Міністерством просвіти Республіки Молдова про співробітництво в галузі освіти на 2010-2011, 2011-2012 та 2012-2013 навчальні роки : дата підписання: 29 червня 2010 р.; Дата набрання чинності для України: 29 червня 2010 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 15, 20 лютого 2018 року. – С. 134-136
1209221
  Одинец М.С. Протокол на обочине / М.С. Одинец. – М., 1985. – 277с.
1209222
  Потапенко В. Протокол намірів в процесі злиття та поглинання компаній // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 13-16
1209223
   Протокол научной сессии в Лейпциге с 25 по 30 ноября 1957 года.. – М., 1960. – 556с.
1209224
   Протокол об упразднении Организации Варшавского Договора от 1 июля 1991 г. // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 1 (49). – С. 53-54.
1209225
   Протокол общего собрания гг.служащих Товарищества Киевского сахаро-рафинадного завода, состоявш. в помещении училища на заводской территори., 1917. – 4с.
1209226
  Гельман А. Протокол одного заседания // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 641-696
1209227
  Гельман О.І. Протокол одного засідання / О.І. Гельман. – Київ, 1977. – 66 с.
1209228
   Протокол первого общего собрания Российского Общества деятелей по прикладной энтомологии 21-23 ноября 1915 года. – Киев : Тип. Р.К.Лубковского, 1913. – [20] с. – Отд. оттиск из: "Журн. Прикл. Энтомологии", т. 1, № 1, 1916 г.
1209229
  Кучерук О. Протокол переговорів між представниками Проводу ОУН і Павлом Скоропадським (25 - 28 січня 1942 р.) // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 29-36
1209230
  Гураль О. Протокол перших (установчих) зборів Київської "Просвіти" як важливе джерело з історії товариства // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 88-102. – ISSN 2306-4250
1209231
  Левчук О.М. Протокол погодження лексики як активний інструмент медіагігієни // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (56). – С. 103-110. – ISSN 2077-7264


  "Статтю присвячено нагальній потребі зосередити зусилля медіафахівців та мережевих активістів коло погодження режиму застосування в медіа будь-якої ідеологічно маркованої «лексики минулого» для описування сучасних подій і явищ. З цією метою ...
1209232
  Горецький О. Протокол про корупцію - кінець кар"єри чи лише початок? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 21
1209233
  Алексєєва Є. Протокол про реєстри викидів та переносу забруднювачів // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 9/10 (49/50). – С. 13-15
1209234
   Протокол пятого очередного собрания Киевского Общества естествоиспытателей 4 декабря 1899 г.. – Киев : Тип. Императорского у-та Св.Владимира Н.Т. Корчак_Новицкого, 1881. – [13] с. – Отд. оттиск
1209235
   Протокол совещания по вопросу об обеспечении запасов зерна и муки от заражения амбарным долглносиком и другими вредителями, созванного Южно-Русским Обществом Поощрения Земледелия и Сельской Промышленности 22 ноября 1915г. в Киеве. – Киев : Тип. Р.К.Лубковского. – 2 с. – Отд. оттиск
1209236
  Тетерин Б.С. Протокол судебного заседания по уголовному делу / Б.С. Тетерин. – М, 1960. – 107с.
1209237
  Гельфанд Й.А. Протокол судового засідання кримінального суду / Й.А. Гельфанд. – К., 1948. – 34с.
1209238
   Протокол управления сеансом. – Рига
1. – 1982. – 66с.
1209239
   Протокол управления сеансом. – Рига
2. – 1982. – 53с.
1209240
   Протокол чрезвычайного собрания Общества Любителей Древней письменности 10-го ноября 1877 года / [Общество любителей древней письменности (Петербург)]. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1878. – [2], 17 с.
1209241
   Протокол шестого очередного собрания Киевского Общества естествоиспытателей, 21 декабря 1881 г., 1881. – [9] с. – Отд. оттиск
1209242
   Протокол шестого очередного собрания Киевского Общества Естествоиспытателей, 21 декабря 1881 г. // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – XIV с.


  В начале надпись: Его превосходительству Константину Карловичу Люд......(неразборчиво)
1209243
  Кучкина О.А. Протокола не будет / О.А. Кучкина. – Москва, 1966. – 94с.
1209244
  Кучкина О.А. Протокола не будет / О.А. Кучкина. – 2-е изд, доп. и переработ. – Москва, 1968. – 78с.
1209245
  Скочиляс І.Я. Протоколи генеральної візитації Львівської єпархії 1730-1733 рр як історичне джерело. : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.06 / Скочиляс І.Я.; НАН Укр.Ін-т укр.археографії та джерелознавств. – К, 1999. – 20л.
1209246
  Яценко К.І. Протоколи для інтеграції мобільних пристроїв із станціями надання послуг через бездротовий зв"язок // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 166-172. – ISSN 1727-4907
1209247
   Протоколи допиту Ніковського Андрія Васильовича // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 4 (102), кн. 4 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 303-332. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
1209248
  Анісімова Л.А. Протоколи електронного голосування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 88-95. – ISSN 1996-5931
1209249
  Шамрай С. Протоколи з відповідними додатками, складені за результатами оперативно-розшукових заходів як джерела доказів у кримінальному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 383-384
1209250
  Клименко І.В. Протоколи загальних адміністративних зборів Українського наукового товариства у Києві (1907 р.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 604-617. – ISSN 2222-4203
1209251
   Протоколи засідань львівських архіепархіальних соборів 1940-1944 рр. = Les synodes de l"archieparchie de lviv 1940-1944 : Протоколи засідань підготовчих та урочистих сесій. – Львів : Вид-во Отців Василіян "Місіонер", 2000. – 444с. – ISBN 966-7086-82-8
1209252
  Горак Я. Протоколи Музичного Товариства ім. Миколи Лисенка // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 126-162. – ISSN 2224-0926
1209253
  Горак Я. Протоколи Музичного Товариства імені Миколи Лисенка (закінчення) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 111-138. – ISSN 2224-0926
1209254
  Погорецький М. Протоколи оперативно - розшукових заходів з відповідними додатками, складені оперативно - розшуковими підрозділами - новий вид доказів у кримінальному процесі // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.208-217
1209255
  Слюдикова Т.Б. Протоколи органів жандармсько-поліцейського розшуку і судових установ як джерело з історії іскрівських організацій на Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 69-74. – (Серія історії ; № 14)
1209256
   Протоколи от съдебния процес срещу Атанас Узунов и другите подсъдими по хасковското покушение през 1873 година. – София, 1975. – 207 с.
1209257
  Хромов А.В. Протоколи репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму Криму 1920 - 1953 років // Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – С. 169-180
1209258
   Протоколы // Труды Съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России / Имп. Рус. техн. о-во. – Санкт-Петербург, 1890. – 1 отд-ние. – 51 с.
1209259
  Всероссийский съезд учителей (1918; Москва) Протоколы 1-го Всероссийского съезда учителей, созванного Народным Комиссариатом по просвещению в Москве 3-го июля 1918 года. – Москва : Всерос. Центр. Испол. Ком. Советов Р.С.К. и К. депутатов, 1918. – 95 с.
1209260
   Протоколы академсети. – Рига
Т. 2, ч. 1. – 1982. – 44 с.
1209261
   Протоколы академсити. – Рига
1. – 1982. – 16с.
1209262
   Протоколы академсити. – Рига
Т. 2, ч. 2. – 1982. – 40 с.
1209263
   Протоколы академсити. – Рига
3. – 1982. – 37с.
1209264
   Протоколы академсити. – Рига
4. – 1982. – 42с.
1209265
  Одесский учебный округ. Педагогический съезд директоров и учителей Протоколы Второго Педагогического съезда директоров и учителей, происходившего в Одессе с 25 июня по 14 июля 1865 года. – Санкт-Петербург : Тип. Ф.С. Сущинского, 1865. – 324, VI с.
1209266
  Труды Протоколы заседаний. № 6 / Труды, Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей; под ред. М.Э. Мендельсона и Б.К. Поленова // Развитие нервной системы, половых клеток и спинной орган lernaea branchialis / Д.Д. Педашенко. – [Санкт-Петербург] : [Тип. А Пороховщикова], 1896. – 171-186
1209267
   Протоколы заседаний Археографической комиссии 1850-1868 гг.. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых
Вып. 3. – 1892. – [4], 527 с.
1209268
   Протоколы заседаний Губернской комиссии по народному образованию при Ярославской Губернской Земской Управе в 1913 году. в.3 : С приложением протоколов совещаний о повышенной начальной школе и докладов губернской управы, внесенных на рассмотрение комиссии // Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль, 1913. – 17 с.
1209269
   Протоколы заседаний Зоологического Отделения Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии, от 103-го заседания (7 октября 1902 г.) по 158-ое зас. (29 ноября 1912 г.). – С. 65-80. – Отд. оттиск
1209270
   Протоколы заседаний Зоологического Отделения Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии, от 159-го заседания (15 дек. 1912 г.) по 164-ое зас. (27 окт. 1913 г.). – С. 279-283. – Отд. оттиск
1209271
   Протоколы заседаний Историко-филологического Общества при имп. Новороссийском университете.. – с.
1209272
  Археологический съезд. Протоколы Предварительного комитета (11 ; 1899 ; Киев) Протоколы заседаний Киевского Отделения Предварительного Комитета по устройству в Киев XI Археологического съезда. – Киев : Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899. – 14 с.
1209273
   Протоколы заседаний конференции Императорской Академии наук с 1725 по 1803 года
Т. 1 : 1725-1743. – 1897. – 878 с.
1209274
   Протоколы заседаний конференции Императорской Академии наук с 1725 по 1803 года
Т. 2 : 1744-1770. – 1899. – 797 с.
1209275
   Протоколы заседаний конференции Императорской Академии наук с 1725 по 1803 года. – Санкт-Петербург
Т. 3 : 1771-1785. – 1900. – 976 с.
1209276
   Протоколы заседаний Отделения Химии Русского физико-химического общества.. – Л.
33. – 44с.
1209277
   Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871 года.. – М.
1. – 1959. – 448с.
1209278
   Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871 года.. – М.
2. – 1960. – 436с.
1209279
   Протоколы заседаний С.-Петербургского Общества 1893/1894 год : Заседание 18 сентября 1893 года // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – С. 1-20
1209280
   Протоколы заседаний секции географии и антропологии VIII съезда Русских естествоиспытателей и врачей.. – С-Пб. – 59с.
1209281
   Протоколы заседаний секции химии VIII съезда Русских Естествоиспытателей и Врачей // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 8 c.
1209282
   Протоколы заседаний Славянской коммиссии Императорского Московского Археологического общества с 1898 г. по 18 января 1902 г. : (заседания 32-59) ; с приложениями. – Москва : Тип. Г.Лисснера и А.Гешеля, 1902. – 414 с.
1209283
   Протоколы заседаний Совета Императорского Казанского университета : (Выписка из протокола 29 ноября 1911 года ). – Житомир : Электрическая тип. насл. М. Дененмана, 1912. – 11 с.
1209284
   Протоколы заседаний Совета Императорского Казанского университета : выписка из протокола ноября 28-го дня 1911 года // [Исследования] / Тутковский П.А. – [Б. м. : б. и.], 1906
1209285
   Протоколы заседаний Совета Казанского университета : Выписка из протокола, ноября 28-го дня 1911 года. – Житомир, 1912. – 11с.
1209286
   Протоколы заседаний совета Киевской духовной академии за 1873/4 учебный год. – Киев : Тип. Еремеева, 1874. – с.43-540
1209287
   Протоколы заседаний совета Киевской духовной академии за 1874/75 учебный год. – Киев, 1875. – 414 с.
1209288
   Протоколы заседаний совета Киевской духовной академии за 1875/76 учебный год. – Киев, 1876. – 510 с.
1209289
   Протоколы заседаний совета Киевской духовной академии за 1878/79 учебный год. – Киев, 1879. – 288 с.
1209290
   Протоколы заседаний физико-химической секции Общества опытных наук при Императорском Харьковском университете 1882 года // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – IV, 76 с.


  П. заседаний секции физико-математического общества естествоиспытателей при Императорском казанском университете — выходили в Казани с апреля 1880 г. по сентябрь 1890 г. по несколько раз в год (всего было 103 заседания) и составили 8 томов (под ...
1209291
   Протоколы заседаний юридического общества при Императорском Казанском университете за 1880 год. – Казань : Тип. имп. ун-та
Вып. 2. – 1881. – 106 с.
1209292
  Максимова М.И. Протоколы заседаний: Отделения археологии древне-класической, византийской и западно-европейской за 1914 [1915, 1916] год // Два римских портретных бюста II века по Р. Хр. из собрания Эрмитажа / Н.Е. Гаршина. – [Петроград] : [Тип. Я. Башмаков и К*], 1917. – 22, 1 л. ил.


  121. Гаршина Н.Е. Два римских портретных бюста II в. по Р. Хр. у собрания эрмитажа//
1209293
   Протоколы заседания Студенческого Биологического кружка при Императорском Новороссийском университете в 1906 году. – [Одесса] : Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1906. – XVIII с. – Отд. оттиск. - Без обл. и тит. л.
1209294
   Протоколы и постановления Центрального комитета Балтийского флота.. – М.Л., 1963. – 480с.
1209295
   Протоколы информационно-вычислительных сетей.. – Москва : Радио и связь, 1990. – 502с.
1209296
  Тифлисская гор. комиссия преподавателей истории и русского языка средних учебных заведений Протоколы Комиссии преподавателей истории и русского языка средних учебных заведений г. Тифлиса. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1902. – 2, II, 114, 43, [1] с.
1209297
   Протоколы Объединительного съезда Российской Социалдемократической Рабочей партии, состоящегося в Стокгольме в 1906 г.. – Москва : Тип. К. Иванова, 1907. – VI, 420 с.
1209298
   Протоколы Парижской Коммуны.. – М., 1933. – 464с.
1209299
  Карсское обл. педагогическое собрание учителей начальных училищ и преподавателей Карсского гор. училища Протоколы Педагогического собрания учителей начальных училищ Карсской области и преподавателей Карсского городского училища в сентябре 1902 года. – Тифлис : Тип. канц. главнонач. гр. ч. на Кавказе, 1903. – [2], 143 с.
1209300
  Одесский учебный округ. Педагогический съезд директоров и учителей Протоколы Педагогического съезда директоров и учителей, происходившего в Одессе со 2-го по 14-е июля 1864 года. – Санкт-Петербург : Тип. Рогальского и К°, 1864. – 228 с., 1 л. табл.
1209301
   Протоколы первого съезад архивных деятелей РСФСР 14-19 марта 1925 года.. – М.Л., 1926. – 312с.
1209302
   Протоколы Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства.. – М., 1991. – 350с.
1209303
   Протоколы президиума Госплана за 1921-1922 годы. – Москва
Т. 2, кн. 2. – 1979. – 240 с.
1209304
   Протоколы президиума Госплана за 1921-1922 годы.. – М.
2. – 1979. – 271с.
1209305
   Протоколы Президиума Госплана за 1921-1922 годы.. – Мю
1. – 1979. – 240с.
1209306
   Протоколы президиума Госплана СССР за 1923 год.. – Москва
1. – 1991. – 367 с.
1209307
  Алиев А.А. оглы Протоколы синхронизации прикладных процессов в распределенных системах обработки информации : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.04 / Алиев А. А. А. оглы; Киев. гор. гос. администрац. Ин-т прикладной информ. – К., 1996. – 22л.
1209308
   Протоколы совета Киевской духовной академии за 1879/80 учебный год. – Киев, 1880. – 357 с.
1209309
   Протоколы совета Киевской духовной академии за 1881/82 учебный год. – Киев, 1882
1209310
   Протоколы совета Киевской духовной академии за 1883/84 учебный год. – Киев, 1884. – 436 с.
1209311
   Протоколы совещаний заведующих отделами народного образования уездных и губернского земств, состоявших при Ярославской Губернской Земской Управе за 1912 и 1913 г.г. // Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль, 1913. – 66 с.
1209312
   Протоколы совещаний наркомов просвещения союзных и автономных республик, 1919-1924 гг.. – М., 1985. – 231с.
1209313
  Генкина Э.Б. Протоколы Совнаркома РСФСР как исторический источник для изучения государственной деятельности В.И. Ленина / Э.Б. Генкина. – М, 1982. – 193с.
1209314
   Протоколы Центрального Комитета РСДГП (б).. – Москва, 1958. – 308 с.
1209315
  Алєксєєв О. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.31-35
1209316
  Денисюк А.М. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів, здійснювана працівниками органів внутрішніх справ / А.М. Денисюк. – К., 1993. – 20с.
1209317
  Абдрахманов Р.С. Протокольная форма досудебной подготовки материалов / Р.С. Абдрахманов, В.Т. Очередин ; Высш следств. шк. – Волгоград : ВСШ, 1986. – 31 с.
1209318
  Басков В.И. Протокольная форма досудебной подготовки материалов / В.И. Басков. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 173, [2] с.
1209319
  Гусейнова-Чекурда Протокольний тиск, або до чого призводить бездумна гонитва за статистикою зі складання адміністративних протоколів 172-6 КУпАП / Гусейнова-Чекурда, О. Богатиренко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 18-19
1209320
  Шинкаренко Т.І. Протокольні мовні формули в документах дипломатичного листування // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 106-107
1209321
   Протокольні речення // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 876. – ISBN 966-316-069-1
1209322
  Афанасьєва О.М. Протоконцептуальні засади суспільно-політичного словника та їх вербалізація у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 3-13
1209323
  Цыганок Л.П. Протолитические равновесия в аналитической химии. : Учеб. пособие / Л.П. Цыганок, Ф.А. Чмиленко ; М-во высш. и сред. специального образования СССР, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : ДГУ, 1985. – 63 с.
1209324
  Янсон З.Ю. Протолиты в аналитической химии / З.Ю. Янсон. – Рига, 1970. – 112с.
1209325
   Протолітичні властивості кремнезему, модифікованого N-метиламінопропільними групами / В.М. Зайцев, О.Б. Печений, В.Д. Олійник, В.Л. Бударін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-52. – (Хімія ; Вип. 35)


  Розраховано термодинамічні характеристики реакцій протонування метиламінопропільних груп, що ковалентно закріплені на поверхні силікагелю. Пояснено характер зміни кислотно-основних властивостей закріплених груп залежно від температури.
1209326
  Томовски К. Протомаjсторот Горги Новаков-Джонгар = The master builder Gjorgji Novakov - Dzongar : живот и дело / Крум Томовски, Вангел Божиноски ; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска акад. на науките и уметностите, 2008. – 158 с. : ил. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 978-9989-101-95-3
1209327
  Ціборовська-Римарович Протомедик Королівства Галичини і Лодомерії Андрій Крупинський: діяльність і друковані праці // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (260). – С. 34-38. – ISSN 1029-7200
1209328
  Моця О. Протоміста Подесення в процесі одержавлення регіону / Олександр Моця, В"ячеслав Скороход ; НАН України, Ін-т археології ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Київ ; Чернігів : ІА НАН України. – ISBN 978-617-78-10-9
Вип. 1 : Шестовицький археологічний комплекс. – 2020. – 226, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-220
1209329
  Комаров Владимир Иванович Протон-ядерные взаимодействия при средних энергиях и больших передачах энергии и импульса кластерам : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Комаров Владимир Иванович; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 22л.
1209330
  Нгуен Мау Тхует Протонизация ацетат- и фумарат-ионов в солевых растворах : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Нгуен Мау Тхует; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Хим. фак. Кафедра хим. метрологии. – Харьков, 1970. – 20л.
1209331
  Мумаилов О.С. Протонизация тиогликолят-, О-фталат-, сукцинат и бензоат-ионов в солевых растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мумаилов О.С.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 21л.
1209332
  Алексева Л.М. Протонирование конденсированных гетероциклических систем с общим атомом азота : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алексева Л.М. ; Всес. науч.-иссл. хим.-фармц. ин-т. – Москва, 1975. – 25 с.
1209333
  Кочарян Н.М. Протонная и мезонная компоненты космического излучения на высоте 3200 м над уровнем моря : Автореф... д-ра физ.-матем.наук: / Кочарян Н.М.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1954. – 12л.
1209334
  Кадзяускас Юргис Петро Протонная помпа митохондрий и галофильных бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кадзяускас Юргис Петро; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1209335
  Кононов Б.А. Протонная радиография / Б.А. Кононов, А.Л. Лукин. – Томск, 1988. – 168с.
1209336
  Кайдарова Роза Кайдаровна Протонно-апротонный катализ реакции окисления фосфина кислородными соединениями галогенов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Кайдарова Роза Кайдаровна; АН Каз.ССР. Ин-т орган. катализа и э/х. – Алма-Ата, 1975. – 30л.
1209337
  Скулачев В.П. Протонные аденозинтрифосфатазы : Молекулярные биологические генераторы тока / В.П. Скулачев. – Москва : Наука, 1977. – 93с.
1209338
  Ротштейн А.Я. Протонные геомагнитометры / А.Я. Ротштейн, В.С. Цирель. – М., 1963. – 48с.
1209339
  Пицюга В.Г. Протонный магнитный резонанс в гидратах молибдатов и вольфраматов / В.Г. Пицюга. – Новосибирск, 1981. – 142с.
1209340
  Фесенко С.О. Протонодонорні та комплексоутворювальні властивості етилендіамінтетраоцтової кислоти та еріохрому чорного Т у водно-міцелярних розчинах Triton X-100 / С.О. Фесенко, С.А. Куліченко, О.Г. Максимюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-24. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено комплексоутворення кальцію і магнію з етилендіамінтетраоцтовою кислотою та металохромним індикатором еріохромним чорним Т у водно-міцелярних розчинах Triton X-100. Показано можливість використання еріохрому чорного Т для ...
1209341
  Набиванець Б.Й. Протонування пінополіуретанових сорбентів / Б.Й. Набиванець, В.Ф. Горлач, А.О. Сенчик // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 32-33. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчено умови протонування пінополіуретанового сорбенту марки М-40 і знайдено його ємність за іонами водню.
1209342
  Дайон М.И. Протоны в космических лучах на высоте 3250 м. над уровнем моря : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дайон М.И.; Ин-т физ. проблем АН СССР. – Москва, 1949. – 10 л.
1209343
  Рубашкін В.Я. Протоплазма та її організація в тканинах / В.Я. Рубашкін. – Харків, 1931. – 78с.
1209344
   Протоплазматические мембраны и их функциональная роль.. – К., 1965. – 256с.
1209345
  Яковенко К.Н. Протопласты микроорганизмов / К.Н. Яковенко, Н.А. Троицкий. – Минск, 1985. – 160с.
1209346
  Работягова І.В. Протополітична демократія як характерна для пострадянського простору специфіка політичних інститутів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 61-66. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
1209347
  Бороздин А.К. Протопоп Аввакум : очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII в. / [cоч.] А.К. Бороздина. – 2-е изд., доп. и испр. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1900. – XX, 320, 175 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в предисл.
1209348
  Мякотин В.А. Протопоп Аввакум, его жизнь и деятельность : биографичский очерк В.А. Мякотина : без портрета Аввакума, которого нигде нельзя достать. – Санкт-Петербург : Тип. Высч. утвержд. т-во "общественная польза", 1894. – 160 с. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
1209349
  Мякотин В.А. Протопоп Аввакум, его жизнь и деятельность : биографический очерк / В.А. Мякотин. – 4-е изд. – Петроград : Тип. Задруга, 1917. – 142, [1] с. – Конволют. - Пер. с 5 кн. – Библиогр.: "Источники" (с. 4)
1209350
  Мякотин В.А. Протопоп Аввакум, его жизнь и деятельность : биографический очерк / В.А. Мякотин. – 4-е изд. – Петроград : Тип. Задруга, 1917. – 142, [1] с. – Библиогр.: "Источники" (с. 4)
1209351
   Протопоп Комар и его вторичный брак // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.607-613
1209352
  Француженко М. Протопресвітер Ігор Губаржевський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1970. – Рік 21, ч. 251, грудень : грудень. – С. 27-28


  Некролог.
1209353
  Гринь М. Протопросвітер Микола Овчаренко // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 460, червень : червень. – С. 10-12
1209354
  Безчотнікова С.В. Проторекламні комунікації періоду Київської Русі // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 18-26. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1209355
  Скрыль Маргарита Проторенной дорогой. Для строительства дорог разрешено отчуждать земли лесного фонда // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 4. – С. 30-35 : Фото
1209356
  Василенко М. Проторепортаж: у пошуках витоків жанру // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 84-88


  У статті розглянуто дискусійне питання виникнення репортажу як жанру на прикладі античної історіографії. In the article the disputing question of origin of reporting as the genre is considered on the example of ancient historiography. В статье ...
1209357
  Боев С.Н. Протостронгилиды / С.Н. Боев. – М
25. – 1975. – 268с.
1209358
  Половинко В.В. Прототексти В.І. Даля і сучасне комунікативне поле України: до постановки проблеми // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 49-51


  У статті порушується питання висвітлення на сучасному телебаченні України діяльності Володимира Даля як журналіста. Пропонується огляд маловідомих фактів із його біографії для можливих телесценаріїв. Уперше подаються далівські полемічні виступи в ...
1209359
  Гуйванюк Н.В. Прототексти Святого Письма у проповідях Сидора Воробкевича // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 358-367. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1209360
  Картушин И.П. Прототип / И.П. Картушин. – Новосибирск, 1989. – 230с.
1209361
  Кизеветтер А.А. Прототип Аввакум / А.А. Кизеветтер. – Ростов -на-Дону : Изд.и [тип.] "Донская речь", 1904. – 28 с. – Библиогр. в прим.
1209362
  Самотий В.В. Прототип мобільного додатка з використанням технології доповненої реальності / В.В. Самотий, У.Ю. Дзелендзяк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 55-60 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-4643
1209363
  Пастух Р. Прототип образу КАМЕНЯРА // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 лютого (№ 4). – С. 12


  Зразком для надгробку бронзового Каменяра на могилі Івана Франка на Личаківському цвинтарі у Львові походив образ Миколи Сагайдаківського з Острога на Рівненщині.
1209364
  Відоняк Н. Прототипи російських повістей Тараса Шевченка // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-54. – ISSN 0130-5263
1209365
  Челпан В.М. Прототипи у системі концепту "зоонім" у новогрецькій мові (результати експеременту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 343-346
1209366
  Смольницька О. Прототипи шекспірівської Dark lady у фольклорі: компаративний аналіз // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 144-151. – ISSN 2410-0927
1209367
  Гулей Т. Прототипізація як спосіб категорізації та концептуалізації (на прикладі англійських назв сучасних військових реалій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 59-61. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті на матеріалі англійської мови крізь призму категоризації та концептуалізації розглянуто лексичні одиниці, що називають поняття, які виникли в результаті удосконалення сучасного військового простору. Лексичні одиниці, що позначають військові ...
1209368
  Парасін Н. Прототипні ознаки "чорного" в поезії Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 120-129


  У статті проаналізовано форми позначення чорного кольору в поезії Т. Шевченка в аспекті теорії прототипів. Зроблено спробу визначити прототипні ознаки чорного кольору як сукупності певних ознак
1209369
  Гладуш Н.Ф. Прототипова модель англійських Інтернет ніконімів / Н.Ф. Гладуш, Є.А. Галицька // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 102-111


  У статі розглядаються структурні характеристики ніконімів англомовного Інтернет дискурсу. Ніконіми визначаються як субтекстові утворення віртуальних текстів комунікації, які характеризуються об’єднанням двох семіотичних кодів (вербального і ...
1209370
  Бондаренко В.В. Прототипова модель англомовних фамацевтичних текстів-інструкцій до вживання лікарських препаратів / В.В. Бондаренко, А.В. Боцман // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 50-60. – Бібліогр.: Літ.: с. 60; 18 поз.


  Стаття присвячена структурним аспектам англійських текстів-інструкцій до вживання лікарських препаратів в загальному плані, а зокрема прототиповим моделям цих текстів. В статье описываются структурные аспекты англыйских текстов-инструкций к ...
1209371
  Кремзикова С.Ю. Прототипова форма репрезентації категорії імені дії у старофранцузькому словотворі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 320-329. – ISBN 966-581-481-8
1209372
  Замковий О.В. Прототипування автоматизованої мультиагентної пошукової системи уніфікованою мовою моделювання агентів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2011. – Т. 125 : Комп"ютерні науки


  Запропоновано модель мультиагентної пошукової системи по мережі Інтернет засобами уніфікованої мови моделювання агентів (AUML). Змодельована пошукова система класифікує веб-сторінки за певними типами та виконує спеціалізований пошук залежно від типу ...
1209373
  Никитина И.В. Прототипы и художественных характер в творчестве М. Горького : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Никитина И. В.; МВССО СССР, Казан.ГУ. – Казань, 1973. – 18л.
1209374
  Глушенков А.Н. Прототропная таутометрия 9-метилгуанина: квантово-механическое исследование / А.Н. Глушенков, Д.Н. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 9
1209375
  Матвеева Е.Д. Прототропные изомеризации в ряду индола : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Матвеева Е.Д.; МГУ. Химич. фак-т. – М., 1972. – 16л.
1209376
  Ледовских В.М. Прототропные конденсации алкилпирдинов со стиролами и бутадиенами : Автореф... канд .хим.наук: / Ледовских В.М.; КПТ. – К., 1965. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1209377
  Хейфец Э. Протофизика или физика элементарных понятий / Э. Хейфец. – Одесса : Путь Познания, 2000. – 72с.
1209378
  Голуб Сергій Васильович Проточний вольтамперометричний давач мікродомішок важких металів у воді : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Голуб Сергій Васильович; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 1997. – 15л.
1209379
  Шпигун Л.К. Проточно-инжекционный анализ / Л.К. Шпигун, Ю.А. Золотов. – М., 1990. – 32с.
1209380
  Янча Й. Проточное фракционирование в поперечном поле / Й. Янча. – М., 1992. – 294с.
1209381
  Алпатьев А.М. Проточные воды и их роль в развитии поверхности суши : лекция / А.М. Алпатьев ; отв. ред. А.Д. Гожев ; Ленигр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1956. – 28 с. : ил.
1209382
  Беляева А.И. Проточные криостаты для лабораторных исследований / А.И. Беляева, А.И. Силаев, Ю.Е. Стеценеко ; АН УССР, Физико-технический ин-т низких температур. – Киев : Наукова думка, 1987. – 232 с.
1209383
  Аблеков В.К. Проточные химические лазеры / В.К. Аблеков, Ю.Н. Никифорович. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 174, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 166-175
1209384
  Залманзон Л.А. Проточные элементы пневматических приборов контроля и управления / Л.А. Залманзон. – Москва, 1961. – 248с.
1209385
  Харис Р. Протрите глаза : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 5. – С. 87-90. – ISSN 0027-8238
1209386
  Ретьман С.В. Протруйники для захисту посівів вівса від хвороб у Правобережному Лісостепі України / С.В. Ретьман, Ю.С. Панченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1209387
  Сльозко Т. Проттеорії та підходи до бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 7. – С. 17-21
1209388
  Крісман Н.Ю. Протуберанці душ : [поезії] / Наталія Крісман. – Львів : [б. в.], 2022. – 367, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7142-78-1
1209389
  Кордон А. Протуберанці душі поета // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 21-22. – ISSN 0130-5263


  Про поетичні твори Івана Драча
1209390
  Драч І.Ф. Протуберанці серця : поезії / І.Ф. Драч. – Київ, 1965. – 143 с.
1209391
  Ольченко Д.Д. Протуберанцы / Д.Д. Ольченко. – Кишинев, 1967. – 86с.
1209392
  Драч И.Ф. Протуберанцы сердца / И.Ф. Драч. – М., 1966. – 90с.
1209393
  Дашкевич Я. Протурецька орієнтація XVI - XVII ст. в Україні та міжнародні відносини // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 4-14. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1209394
  Блитштейн И.И. Протуфауна кишечника среди отдельных групп населения гор. : Автореф... Канд.биол.наук: / Блитштейн И.И.; М-во высш.образования СССР. – Харьков, 1954. – 12л.
1209395
  Чебышева М.П. Протягиваю руки сентябрю / М.П. Чебышева. – Киров, 1979. – 95с.
1209396
  Гандзій О. Протягом п"яти років у Москві не промовив жодного слова російського мовою // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 43 (346), 10 листопада 2016. – С. 47-50


  Микола Степанович Вінграновський - український письменник-шістдесятник, режисер, актор, сценарист та поет.
1209397
  Агеев Л.М. Протяжённость : стихотворения / Л.М. Агеев. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 86 с., ил.
1209398
  Земцовский И.И. Протяжная песня как особая форма русской народно-песенной культуры : Автореф... канд. искусстоведениянаук: / Земцовский И.И.; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Л., 1964. – 21л.
1209399
  Лозицька Н.Й. Протяжність біполярних груп сонячних плям у 1949-2014 роках за світовими базами даних / Н.Й. Лозицька, А.О. Ткаченко, В.М. Єфіменко // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 60-61
1209400
  Григулис А.П. Протяжный ветер дня : стихи / А.П. Григулис; пер. с латыш. И.Черевичник. – Рига : Лиесма, 1979. – 141 с.
1209401
  Верстаков В. Протянем огненные руки : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 120-124. – ISSN 0027-8238
1209402
  Айвазян С.Б. Протяни руку, жизнь : роман / С.Б. Айвазян ; пер. с арм. А. Тадеосян. – Ереван, 1963. – 291 с. : ил., портр.
1209403
  Зайцев Ю.В. Проупроводниковые резисторы / Ю.В. Зайцев. – М., 1969. – 48с.
1209404
  Дуйчев И. Проучвания върху средновековната българска история и култура / И. Дуйчев. – София, 1981. – 383с.
1209405
   Проучвания върху супрасълския сборник. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1980. – 222 с.
1209406
   Проучвания и консервация на памятниците на культурата в България : сборник от статии за дейността на националния институт за паметниците на културата / гл. ред. Н. Трифонова. – София : "Техника", 1983. – 172 с. : ил. – 25 години национален институт за памятниците на културата
1209407
  Никифорова С.Н. Проф. Анатолию Тихоновичу Гулаку - 80 // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 64-65. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1209408
  Данилевич В. Проф. В.Б. Антонович та Археологічний Музей І. Н. О. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 379-390 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1209409
  Синявський А. Проф. В.Б. Антонович як географ України : (з нагоди 20-річчя смерті) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 404-412. – ISBN 966-7272-00-1
1209410
  Кожевников Г Проф. Г.А. Кожевников // Компакт - 252306 / Г Кожевников. – С. 3-7
1209411
  Дорошенко В. Проф. д-р Зенон Кузеля як бібліограф // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 89-93. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1209412
   Проф. Д-р, Д-р г.к. Зенон Кузеля (23.06.1882 - 24.05.1952) // Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ. – Торонто, 1952. – Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – С. 60-62


  Некролог.
1209413
  Жук А. Проф. М. Грушевський і Союз визволення України в роках Першої світової війни // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2002. – № 3 (24). – С. 111-134. – ISBN 966-7332-13-6
1209414
  Василенко Н.П. Проф. М.С. Грушевский как историк // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка, 2006. – Т. 1 : Історичні праці. – С. 502-512. – ISBN 966-8602-24-2(Т.1)
1209415
  Василенко М.П. Проф. М.С. Грушевський як історик // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 38-41. – ISSN 0868-8117


  "Монографії Костомарова, Записки про Південну Русь Куліша, збірники Максимовича...остаточно визначили напрямок інтересів і планів М.С. Грушевського". С. 38.
1209416
  Василенко М.П. Проф. М.С. Грушевський як історик // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 38-39. – ISSN 0868-8117
1209417
   Проф. Олександер Оглоблин... // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 9 (105). – С. 19
1209418
  Дупляк М. Проф. П. Маляреві - 80 // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. м. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 488, жовтень : жовтень. – С. 18-19
1209419
  Тимофеев А.Г. Проф. П.Е. Казанский. Мнение о диссертации А.Г. Тимофеева "История телесных наказаний в русском праве", Одесса 1905 ... [Рецензия В. Латкина] : ... Проф. А.Я. Шпаков. Отзыв о диссертации приват-доцента А.Г. Тимофеева "История телесных наказаний в русском праве. Одесса. 1905 / [В. Латкин]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. А.С. Суворина], 1905. – [2], 44 с.


  Латкин, Василий Николаевич (1809-1869) Шпаков, Алексей Яковлевич (1868-1928) Проф. А.Я. Шпаков. Отзыв о диссертации приват-доцента А.Г. Тимофеева "История телесных наказаний в русском праве. Одесса. 1905.
1209420
  Дем"янчук В. Проф. Петро Бузук. Нарис історії української мови : Вступ, фонетика і морфологія з додатком історичної хрестоматії / Дем"янчук В. – С. 231-245. – Відбитка
1209421
  Калюга К.В. Профайлінг - як сучасний засіб встановлення особи злочинця // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 69. – С. 110-115. – ISSN 2524-0056
1209422
  Дмитрик Ю.І. Профайлінг у діяльності оперативних підрозділів / Ю.І. Дмитрик, О.В. Кондратюк // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3 (13). – С. 95-100. – ISSN 2617-4162
1209423
  Малов В.Г. Профактиву о борьбе с пьянством и алкоголизмом. / В.Г. Малов. – М., 1986. – 93с.
1209424
  Скачко А.Б. Профактиву о Государсвтенном бюджете. / А.Б. Скачко. – М,, 1976. – 80с.
1209425
  Клюев А.А. Профактиву о контроле за рабочим временем и временем отдыха. Правовые вопросы / А.А. Клюев, А.В. Ярхо. – Москва, 1975. – 127с.
1209426
  Зайцев Э.Б. Профактиву о льготном пенсионном обеспечении / Э.Б. Зайцев, В.А. Удовиченко. – М., 1974. – 80с.
1209427
  Захаров М.Л. Профактиву о пенсионном законодательстве / М.Л. Захаров. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1977. – 222с.
1209428
  Антипьев А.Г. Профактиву о профессиональной ориентации молодёжи / А.Г. Антипьев, И. Свистунов, А. Скачков. – Москва : Профиздат, 1978. – 159 с. – Библиогр.: с. 156-158
1209429
  Козлов А.Е. Профактиву о социальном обеспечении / А.Е. Козлов, В.Я. Савченко. – Москва, 1986. – 94 с.
1209430
   Профактиву об основах трудового законодательства. – 2-е, доп. – М., 1972. – 96с.
1209431
   Профактиву об охране труда. – М., 1974. – 23с.
1209432
  Войленко Е.И. Профактиву об учебе и труде молодежи : (правовые вопросы) / Е.И. Войленко. – Москва : Профиздат, 1974. – 176 с.
1209433
  Понизов Т.И. Профактиву об экономике предприятия / Т.И. Понизов, В.Т. Стрейко. – М., 1985. – 239с.
1209434
   Профгрупорг. – М., 1964. – 224с.
1209435
  Ладченко М.М. Профдическая интерференция в условиях искусственного билингвизма (Экспериментально-фонетическое исследование) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ладченко М. М.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 233л. – Бібліогр.:л.184-200
1209436
  Онищенко Геннадій Профдіагностичне тестування - шлях до успішного професійного вибору / Онищенко Геннадій, Білич Віктор Олександрович // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 36-37 : фото
1209437
  Іванова Ю.М. Профеcіоналізація хорового виконавства на західноукраїнських землях (основи та сучасність). - // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 274-283. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
1209438
  Иванов П. Професионален подбор на учениците. / П. Иванов. – София, 1980. – 87с.
1209439
   Професионално ориентиране на младежта към роботнически професии. – София, 1979. – 165 с.
1209440
  Шмакова О.В. Професиональная социализация будущего специалиста в вузе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.121-128. – ISSN 1811-0916
1209441
  Попович П.Р. Професії - космічну висоту / П.Р. Попович, А.В. Дринь. – Київ : Вища школа, 1983. – 200 с.
1209442
  Краус Н.Н. Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору / Н.Н. Краус, Е.Н. Краус, А.В. Манжура // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 132-138
1209443
  Круглицький М.М. Професії ультразвуку / М.М. Круглицький, В.К. Маньковський. – Київ : Наукова думка, 1982. – 128 с.
1209444
  Агєєва Н.Є. Професії, що зникають // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 39-43. – ISSN 2518-7104
1209445
  Бондарчук О.І. Професійна автономність науково-педагогічних працівників як індикатор їх суб"єктивного благополуччя / О.І. Бондарчук, Н.І. Пінчук // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 54-70. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2522-9931
1209446
  Белан Т.Г. Професійна адаптація молодих учителів до педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 84-86. – (Педагогічні науки)


  У статті розкрито психолого-педагогічну сутність поняття "професійна адаптація". Розглянуто особливості професійної адаптації вчителя до педагогічної діяльності у загальноосвітньому закладі.
1209447
  Зінченко С. Професійна адаптація студентів-учасників бойових дій до продуктивної діяльності в умовах соціального партнерства як організаційно-педагогічна проблема (з досвіду роботи Нікопольського регіонального центру моніторингу освіти та соціального // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 132-144. – ISSN 2312-5993
1209448
  Горова О.О. Професійна адаптація як соціально-психологічна стратегія особистості в процесі освітніх та суспільних реформ // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Н.Д. Абрамян, П.П. Горностай [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. (1) 10. – С. 39-52. – ISSN 2522-4093
1209449
  Малець А.В. Професійна адвокатська діяльність на індивідуальному та колективному рівнях // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 235-237. – ISBN 978-617-673-442-0
1209450
  Андресюк Б. Професійна армія потребує належного фінансування // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.35-36.
1209451
  Нещадим М. Професійна армія потребує нової кадрової політики // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.40-41
1209452
  Кириченко С.О. Професійна армія: ідейна спадщина Олександра Свєчина / С.О. Кириченко, В.Д. Кохно, В.В. Хижняк // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 3-7
1209453
  Маковська Н.В. Професійна архівна освіта в Україні: моделі, імідж, перспективи // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 46-54. – ISSN 0320-9466


  Підготовка істориків-архівістів в КНУТШ на історичному фак-ті на каф. архівознавства.
1209454
  Бек У. Професійна безпека та охорона здоров"я найманих працівників в актах міжнародної організації праці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 231-237. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено теоретичні та практичні аспекти нормотворчої діяльності МОП з питань професійної безпеки та охорони зоров"я найманих працівників. Проаналізовано акти МОП з питань професійної безпеки та охорони здоров"я працівників, зокрема, відповідні ...
1209455
  Позняковська Н.М. Професійна бухгалтерська освіта за міжнародними стандартами // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 160-168. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1209456
  Горобець Ірина Професійна весна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 74-77 : фото
1209457
  Кожушко С.П. Професійна взаємодія та її характеристики // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 247-252. – ISSN 2074-8922
1209458
  Павленко О.О. Професійна взаємодія у процесі підготовки фахівців зовнішньокомерційної діяльності // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 249-254. – ISSN 2304-4470


  Розглянуто актуальні питання професійної взаємодії у процесі професійної підготовки фахівців із зовнішньокомерційної діяльності в контексті глобалізації і стандартизації.
1209459
  Дем"янчук Юрій Професійна відповідальність - основа особистого морального статусу службовця // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 70-73
1209460
  Кухар А.В. Професійна відповідальність адвоката: поняття, форми та місце в системі юридичної відповідальності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 49-56


  У публікації проведено дослідження правової природи поняття професійної відповідальності адвоката, яка розглядається через призму "позитивного" та "ретроспективного" аспекту юридичної відповідальності.
1209461
  Кухар А.В. Професійна відповідальність адвоката: поняття, форми та місце в системі юридичної відповідальності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 173, ч. 1. – С. 63-72. – (Право). – ISSN 2222-5226


  У публікації проведено дослідження правової природи поняття професійної відповідальності адвоката, яка розглядається через призму "позитивного" та "ретроспективного" аспекту юридичної відповідальності.
1209462
  Баранова С.В. Професійна відповідальність в управлінській діяльності : Соціально-психологічний аспект / С. В.Баранова. – Луганськ : Світлиця, 2006. – 200 с. – ISBN 966-534-222-3
1209463
  Юрик Я.І. Професійна гендерна сегрегація на ринку праці України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 104-120. – ISSN 1605-7988
1209464
   Професійна готовність використовувати електронні освітні ресурси: аналітичний критерій (на прикладі програмних засобів математичного спрямування) / О.В. Семеніхіна, О.Ю. Кудріна, О.М. Удовиченко, В.Г. Шамоня // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 87-91. – ISSN 2413-1571


  У статті розглянуто програмні засоби математичного спрямування як електронні освітні ресурси з позицій доцільності використання їх інструментарію в розв’язуванні прикладних задач. Описано методику провадження спецкурсу, орієнтованого на такі цілі. ...
1209465
  Логвиненко Т. Професійна готовність майбутніх соціальних педагогів до роботи в інклюзивному середовищі / Т. Логвиненко, М. Клим // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 2 (181), липень. – C. 76-80. – ISSN 2308-4634
1209466
  Юрчинська Г. Професійна готовність оптанта як фактор екзистенціального вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 95-98. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті подається емпірична типологія особистості з різною структурою професійної готовності в ситуації екзистенціального вибору. В статье представлена эмпирическая типология личности с различной структурой профессиональной готовности в ситуации ...
1209467
  Михайлишин Р. Професійна готовність педагога до інноваційної діяльності: якісний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С11-18. – (Серія педагогічна ; вип. 31). – ISSN 2078-5526
1209468
  Сіроха Л. Професійна готовність як невід"ємна складова успішної професійної діяльності особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 87-91. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історичний аспект і сутність терміну готовності до праці як складного інтегративного утворення, що характеризує особливий психічний стан, необхідну і вкрай важливу складову успішного професійного життя особистості, що допомагає людині швидше ...
1209469
   Професійна державна служба: що зроблено і що далі? : публічна доповідь про основні результати діяльності у 2009 році / Гол. упр. держ. України ; [ під заг. ред. Т.Мотренка ; упоряд. та відп. ред. А. Вишневський ]. – Київ : [ Б.в.], 2010. – 40 с.
1209470
  Петренко О.В. Професійна деформація особистості та шляхи профілактики в умовах військової служби / О.В. Петренко; Акад.збройних сил України. – Київ, 1998. – 32с.
1209471
  Кульбач С.О. Професійна деформація працівників міліції як передумова виникнення корупції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 196-202. – (Юридична ; Вип. 1)
1209472
  Румянцева С.В. Професійна діяльність А.Ц. Мархлевського у культурно-мистецькому просторі України 80-х років XX ст. // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 137-142
1209473
  Древніцький Ю. Професійна діяльність адвоката Володимира Старосольського // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 380-409. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1209474
  Лук"янова Л. Професійна діяльність викладачів-андрагогів (зарубіжний досвід) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 3. – С. 119-123. – ISSN 2308-4081


  У статті постулюється думка про концептуалізацію освіти дорослих, її характерні особливості, зокрема ті, що стосуються особистості педагогічного персоналу, який працює з дорослою аудиторією. Обґрунтовано залежність функцій педагогічного персоналу ...
1209475
  Радченко В.М. Професійна діяльність викладачів під час проведення освітньо-моніторингових досліджень // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 242-244. – (Педагогічні науки)


  У статті розглядається професійна діяльність викладачів ВНЗ 1-11 рівнів та управління якістю освіти під час проведення освітньо-моніторингових досліджень.
1209476
  Повідайчик М.М. Професійна діяльність вчителя інформатики в сфері інформаційної безпеки / М.М. Повідайчик, І.Я. Шпонтак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 179-182. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1209477
  Чорна О.Г. Професійна діяльність вчителя фізико-технологічного профілю у системі управління охороною праці в закладі освіти // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 157-161. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1209478
  Акімов О.О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України : питання формування психологічної готовності : монографія / О.О. Акімов ; Дніпропетр. регіон.ін-т держ. управління Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-173. – ISBN 978-617-673-338-6
1209479
  Рашитова Н. Професійна діяльність державних службовців як об"єкт сучасних наукових досліджень // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 227-234.
1209480
  Прокоп Ю. Професійна діяльність євреїв-іноземців в Одесі наприкінці XVIII - першій половині XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 42-44. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується професійна діяльність євреїв-іноземців у Одесі наприкінці XVIII - першій половині XIX ст. Визначено сумарні об"єми єврейських купецьких капіталів, що були інвестовані іноземними вихідцями в економіку Одеси в окремі роки зазначеного ...
1209481
  Качур Б.М. Професійна діяльність менеджерів освіти в умовах полікультурного регіону / Б.М. Качур, М.М. Качур // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 164-168. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1209482
  Семенова А.В. Професійна діяльність педагога-майстра й фахівця-викладача: спільне і відмінне // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 22-28. – ISSN 2078-1687


  Конкретизовано особливості професійної діяльності педагога-Майстра й фахівця-викладача, їх спільні і відмінні риси. Пояснено, що у процесі педагогічної дії, людина (як педагог так й студент) приступає до аналітичного дослідження себе як одиниці - ...
1209483
  Войцехівський М.Ф. Професійна діяльність педагога: проблеми і шляхи їх вирішення / М.Ф. Войцехівський, С.В. Івашньова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 46. – C. 28-39. – ISSN 2312-1548
1209484
  Олійник О. Професійна діяльність прокурора: принцип усності судового розгляду кримінальної справи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 82-90.
1209485
  Павлішак О.Р. Професійна діяльність у горті чинник формування завдань та змісту фахової підготовки соціальних педагогів Австрії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 218-224. – (Педагогіка ; № 2)
1209486
  Чернуха Н.М. Професійна діяльність юриста: теоретичні засади / Н.М. Чернуха, В.С. Рижиков // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 45-48
1209487
  Грицюта Н.М. Професійна етика PR-діяльності: сутність, поняття, принципи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 130-135. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
1209488
  Калакура Я.С. Професійна етика архівіста та запобігання конфліктів: контекст менеджменту // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 15-31. – ISSN 0320-9466
1209489
  Редько О.Ю. Професійна етика в практиці аудиту : стисле керівництво / О.Ю. Редько, О.Б. Рижакова, К.О. Редько ; Наук. школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА
Ч. 1. – 2012. – 21, [2] с. : табл.
1209490
  Рубан Людмила Олександрівна Професійна етика в процесі творчої саморелізації митця : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Рубан Людмила Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 20л.
1209491
  Кузнецова О.Д. Професійна етика журналіста / Олена Кузнецова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 208, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці гл. та в підрядк. прим.
1209492
  Криворучко Світлана Володимирівна Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні : Дис... канд. філологічних наук: 10.01.08. / Криворучко Світлана Володимирівна; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 181 л. – Бібліогр.: л. 167-181
1209493
  Криворучко Світлана Володимирівна Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Криворучко С.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1209494
  Кузнецова О.Д. Професійна етика журналістів / Олена Кузнецова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : ПАІС, 2007. – 244, [2] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7651-72-5
1209495
  Косович В. Професійна етика правника: теоретичні та практичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 5-8
1209496
  Сливка Степан Степанович Професійна етика працівника міліції: теоретико-правовий аналіз : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.01 / Сливка Степан Степанович; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1994. – 167л. – Бібліогр.:л.138-154
1209497
  Сливка С.С. Професійна етика працівника міліції: теоретико-правовий аналіз. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Сливка С.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 18л.
1209498
  Осадца О.М. Професійна етика прокурора : [професіоналізм, доброчесність, гідність, відповідальність] : навч.-метод. посібник / О.М. Осадца, В.М. Кравчук, А.М. Чернобай ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 66, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-65 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7500-66-6
1209499
   Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів : навчальний посібник / Гол. управ. держ. служби України ; Порогова програма корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС) щодо зниження рівня коруп. в Україні ; [відп. за вип. Я. Березовський]. – Київ, 2010. – 68 с.
1209500
  Лаврецький Р.В. Професійна етика соціального працівника в сучасній Польщі / Р.В. Лаврецький, М.Я. Нагірняк // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 177-186
1209501
  Овсяннікова О. Професійна етика суддів та працівників суду як чинник, що впливає на формування громадської думки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 196-200
1209502
  Шерстюк В.М. Професійна етика судового експерта // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 137-144.
1209503
  Орлова А.М. Професійна етика та імідж бібліотекаря // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – С. 108-111. – ISBN 978-966-350-187-1
1209504
  Мураль Х. Професійна етика та моральний вибір у журналістиці / Х. Мураль, Х. Білограць // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ України" : 30 жовт. 2020 р. : збірник матеріалів / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ України", наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – С. 75-77. – ISBN 978-966-941-511-0
1209505
  Кухнюк Д. Професійна етика у віртуальному просторі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 32-33
1209506
  Кузьменко Н.М. Професійна етика у професійно-педагогічній підготовці науково-педагогічного працівника // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 107-129. – ISBN 978-966-439-998-9
1209507
  Єлісовенко Ю.П. Професійна етика юриста : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Відкритий міжнар. інститут розвитку людини "Україна"; Юрій Єлісовенко. – Київ, 2002. – 120с. – ISBN 966-7040-06-02
1209508
  Лозовой В.О. Професійна етика юриста / В.О. Лозовой, О.В. Петришин; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2004. – 176с. – ISBN 966-8467-07-8
1209509
  Фурсенко Т.М. Професійна етика як складова організації процесу навчання актуаріїв у Канаді // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 88
1209510
  Василевська Т. Професійна етика як складова професіоналізму державного службовця // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 111-120
1209511
  Костюк В.В. Професійна журналістська освіта:запорізький досвід (до десятиріччя факультету журналістики ЗНУ) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 229-233


  Іn this article violates journalistic domestic problems of modern education. Law of Ukraine "On Higher Education" schools set the task to prepare a competitive specialist. The basic idea of modern research system of journalism education. In particular, ...
1209512
  Гаркавенко Н.О. Професійна зайнятість населення в умовах зміни форм власності та розвитку підприємництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 132-142.
1209513
  Колодяжна О.І. Професійна захворюваність: економіко-статистичний аспект / О.І. Колодяжна, А.М. Нагорна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 55-59 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1209514
  Кобута С.Й. Професійна і громадсько-політична діяльність адвокатів Станиславівщини (кінець 19-го - початок 20-го ст.: історіографічний огляд) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 165-177. – ISSN 2312-1165


  "Розглянуто стан і ключові напрями вивчення питання розвитку української адвокатури на західноукраїнських землях у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Проаналізовано наявну історіографічну базу, окреслено основні здобутки сучасних вітчизняних науковців ...
1209515
  Гончаров Г.М. Професійна і гуманістична складові цінності освіти як засоби для підвищення соціального статусу людини // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 172-177
1209516
  Окса М.М. Професійна і світоглядна культура як особистісний і світоглядний феномен у сучасний педагогічній науці / М.М. Окса, Л.П. Добровольська // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 179-186. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1209517
  Коваленко Н. Професійна ідентифікація майбутніх учителів в умовах глобальних викликів: на прикладі пандемії COVID-19 // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 190-201. – ISSN 2312-5993
1209518
  Вірна Ж.П. Професійна ідентифікація: побудова і валідизація тесту кольорових відношень для діагностики усвідомлення професійного образу // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 3. – С.21-24
1209519
  Линенко А.Ф. Професійна ідентичність в контексті професійної підготовки майбутнього вчителя: теоретичний аспект дослідження // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 1 (142) : Педагоггіка. – С. 72-76. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1209520
  Кузьміна І.П. Професійна ідентичність майбутніх фахівців // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 102-106. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1209521
  Бущак Г. Професійна ідентичність практичного психолога системи освіти: суперечності та перспектива // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 4. – С. 42-45
1209522
  Тюпля О.В. Професійна ідентичність соціального працівника / О.В. Тюпля, А.Є. Мазарська // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 120-128
1209523
  Зливков В.Л. Професійна ідентичність та особистість педагога : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Л. Зливков. – Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-640-135-3
1209524
  Волошина В.В. Професійна ідентичність як детермінанта психологічного здоров"я майбутнього психолога // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 13-21. – ISSN 2227-1376
1209525
  Супрун В.М. Професійна іміджкомунікація : навч.-метод. вказівки для студентів спеціальності "Журналістика" / В.М. Супрун ; [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2015. – 19, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18
1209526
  Давидова І. Професійна інформаційна діяльність: подальші шляхи когнітивно-комунікаційного розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 30-34. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано становлення інформаційної діяльності, визначено вектор її подальшого розвитку в інформаційному суспільстві
1209527
  Путро А.О. Професійна іншомовна компетентність студентів: аналіз тексту (Частина І) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2016. – Вип. 1 (6). – C. 137-143. – ISSN 2312-4679
1209528
  Карамушка Т.В. Професійна кар"єра аспірантів: сутність, етапи та види здійснення // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІII Всеукр. конгр. з орг. та екон. психології (20-22 черв. 2019 р., м. Кам"янець-Подільський) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2019. – С. 45-46
1209529
  Малик Г. Професійна карта як елемент реалізації компетентнісного підходу в інформаційно-комунікативній підготовці документознавця: вітчизняний і міжнародний виміри // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 26-33. – ISSN 2076-9326
1209530
  Хижинський В.В. Професійна кераміка в мистецтві другої половини XX ст.: педагогічний і творчий досвід шкіл Львова та Вроцлава : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Хижинський Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1209531
  Цехмістер Я. Професійна клініко-фармацевтична компетентність лікарів: післядипломний етап становлення / Я. Цехмістер, О. Лисенко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 74-77. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1209532
  Білик Р.М. Професійна компетентність - головний показник якості підготовки майбутнього фахівця охорони праці // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 34-42. – ISSN 2074-8922
1209533
  Теловата М.Т. Професійна компетентність викладача вищого економічного навчального закладу як домінуюча умова ефективності підготовки майбутніх фахівців до управлінської дяльності // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; наук. рада: О.Г. Осауленоко, О.Ю. Редько, В.О. Шевчук [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (17). – С. 152-161
1209534
  Москаленко А.М. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано необхідність підвищення вимог до професійної компетенції викладачів вищих навчальних закладів, визначено її складові; розроблено критерії та показники, які дають змогу визначити рівень професійної компетентності.
1209535
  Кузьміна М.О. Професійна компетентність викладача сучасного закладу вищої освіти та виховна робота зі студентами як найважливіші елементи підготовки професійно-компетентних кадрів // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 126-130. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1209536
  Долгопол О.О. Професійна компетентність викладачів у закладах післядипломної освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 50-63. – ISSN 2074-8167
1209537
  Балабін В.В. Професійна компетентність військового перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 20-23. – ISBN 966-581-388-9
1209538
  Ткаченко В.М. Професійна компетентність вчителя фізики як особистісний ступінь сформованості його компетенцій / В.М. Ткаченко, Є.О. Черевань // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 160-165. – ISSN 2413-1571
1209539
  Сухара І.В. Професійна компетентність кадрів екологічної сфери як об"єкт державної кадрової політики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 100-107. – ISSN 2220-1394
1209540
  Алюшина Н. Професійна компетентність кадрового корпусу державної служби як необхідна умова її ефективності // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 23-34.
1209541
  Малая Ю. Професійна компетентність керівників освітніх навчальних закладів як складова інноваційної стратегії управлінської діяльності в умовах інтенсивного розвитку суспільства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 143-151. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто управлінську компетентність керівника навчального закладу, дано визначення управлінської комнетентності, показані головні її складові, з"ясовано основні засади модернізації управлінської діяльності керівника інноваційного освітнього ...
1209542
  Мась Н.М. Професійна компетентність майбутніх військових психологів як психолого-педагогічна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-86. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті дається аналіз основних підходів щодо розуміння проблеми професійної компетентності майбутніх військових психологів та акцентується увага на її формування у процесі їх підготовки у вищих навчальних закладах The article provides the analysis ...
1209543
  Боярчук Н.К. Професійна компетентність майбутніх економістів як проблема теорії та практики вищої школи // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 125-133
1209544
  Олійник Л.В. Професійна компетентність майбутніх офіцерів-зв"язківців: психолого-педагогічний аспект // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 166-171


  В даній статті розглядається психолого-педагогічний аспект професійної компетентності майбутніх офіцерів-зв’язківців. Розкриті шляхи реалізації формування професійної компетентності особистості курсанта. В данной статье рассматривается ...
1209545
  Гирка І.В. Професійна компетентність майбутніх учителів інформатики у контексті модернізації педагогічної освіти // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 60-63. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329
1209546
  Павлова Н. Професійна компетентність майбутнього вчителя інформатики як предмет науково-методичних досліджень // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 54-60. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1209547
  Самарук Н. Професійна компетентність майбутнього математика та її складові / Н. Самарук, О. Поплавська // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 146-152. – ISSN 2309-9127
1209548
  Савченко В. Професійна компетентність майбутнього педагога як актуальна проблема вищої освіти // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 212-213
1209549
  Монашненко А.М. Професійна компетентність майбутнього перекладача та ії складові // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2014. – № 4 (115). – C. 110-113. – ISSN 1997-9266
1209550
  Підгурська В. Професійна компетентність молодого керівника навчального закладу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 59-63
1209551
  Плюхіна Н. Професійна компетентність педагога як основа ефективності педагогічного процесу / Н. Плюхіна, В. Нікітіна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 168-181. – ISSN 2077-1827
1209552
  Гусленко І. Професійна компетентність перекладача при навчанні редагування письмового перекладу в контексті формування критичного мислення // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 2411-1317
1209553
  Клімова А.М. Професійна компетентність персоналу як складова успіху туристичного підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 115-121 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1209554
  Охріменко С.С. Професійна компетентність слідчого щодо призначення судово-психологічних експертиз при розслідуванні кримінальних правопорушень // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 90-96. – ISSN 1992-4437
1209555
  Бондаренко Г.Г. Професійна компетентність соціального педагога // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 79-85. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1209556
  Мищишин І. Професійна компетентність сучасного менеджера освіти / І. Мищишин, Х. Калагурка // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – С. 67-71. – ISSN 2308-4634
1209557
  Чорнобай В.Г. Професійна компетентність та її складові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 409-414. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглядаються види професійної та інших різновидів компетентностей, які виробляються протягом навчання та подальшої професійної діяльності. Проаналізовано мету навчання іноземних мов, появу, вироблення та використання набутих компетентностей; ...
1209558
  Барна О.С. Професійна компетентність та національна ідентифікація політико-владної еліти - базова цінність суспільно-політичних змін у сучасній Україні / О.С. Барна, М.І. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 63-68. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1209559
  Варава О.Б. Професійна компетентність та професійна мобільність майбутніх бакалаврів сестринської справи: дилема сучасності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 53-57. – Бібліогр.: с. 55-56. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1209560
  Яблочнікова І.О. Професійна компетентність та професійні компетенції : дискусії наукоців та професіоналів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 167-174. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1209561
  Гаврилюк Н. Професійна компетентність та самореалізація студентів як педагогічна проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 62-66. – ISSN 2308-4634
1209562
  Сергійчук О.М. Професійна компетентність у вищій педагогічній освіті - від теорії до практики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 183-193. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1209563
  Хоменко А.В. Професійна компетентність учителя в контексті духовно-моральної парадигми виховання Г.Ващенка // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 16-23. – ISSN 2045-146X
1209564
  Тарасова В. Професійна компетентність фахівця, як фактор розвитку суспільства // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 380-389. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1209565
   Професійна компетентність як ключовий показник ефективності в системі забезпечення якості освіти / Є.Ю. Литвиновський, П.А. Савков, О.В. Мірошніченко, В.М. Гапьюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 251-259


  Стаття присвячена визначенню ключового показника ефективності в системі забезпечення якості освіти. На основі аналізу компетентністного підходу до організації освіти робиться висновок про те, що рівень оволодіння окремими професійними компетентностями ...
1209566
  Куркіна С.В. Професійна компетентність як фактор здатності до праці / С.В. Куркіна, В.М. Журавльов // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 120-125. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1209567
  Контимирова В. Професійна компетентність як чинник формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 157-170. – ISSN 2077-1827
1209568
  Мудрик А.Б. Професійна компетентність: теоретичні аспекти дослідження // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 185-195


  У статті розглянуто актуальні питання професійної компетентності та професіоналізму, проаналізовано основні сучасні підходи до вивчення означеного феномену. Основну увагу приділено визначенню і тлумаченню суті понять «компетентність» та «професійна ...
1209569
  Ніколенко А.Г. Професійна компетенція викладача перекладу і специфіка підготовки перекладачив ВНЗ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 84-91. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1209570
  Бевзюк І.М. Професійна комунікативна компетентність майбутнього прокурора : навч. посібник / І.М. Бевзюк, Л.М. Ширяєва ; М-во освіта і наука України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Правова єдність, 2014. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-223. – ISBN 978-617-566-290-8
1209571
  Москаленко О. Професійна комунікація авіаційних фахівців як об"єкт комплексного психолого-педагогічного дослідження / О. Москаленко, І. Демченко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 432-437. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті проаналізовано поняття «комунікація» та «професійна комунікація» як важливі елементи спілкування для обміну професійною інформацією; розкрито особливості англомовної підготовки льотного й диспетчерського складу зумовлені специфікою ...
1209572
  Марусинець М. Професійна комунікація в координатах теоретичних і прикладних дослідженнях // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 6 (80). – С. 69-79. – ISSN 2077-1827
1209573
  Гуменна І.Р. Професійна комунікація у медичній практиці // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 68-69
1209574
  Олександренко К.В. Професійна креативність як показник "мiри" розвитку діяльності викладача іноземної мови / К.В. Олександренко, Н.Є. Гоцуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 110-113. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті проводиться аналіз професійної креативності викладача іноземної мови та необхідність її розвитку через реалізацію творчого потенціалу особистості завдяки подоланню предметно-операціональних бар"єрів. The analysis of the professional ...
1209575
  Вонс Н. Професійна креативність: соціально-психологічний аналіз // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 125-126. – ISSN 1810-2131
1209576
  Фільштейн Л.М. Професійна культура в аспекті підготовки фахівців / Л.М. Фільштейн, В.М. Журавльов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2016. – С. 12-18. – (Економічні науки ; вип. 29). – ISSN 2413-340X


  У статті обгрунтвано необхідність формування професійної культури майбутніх фахівців як невід"ємної складової їхньої загальної культури. Подано різні наукові підходи до визначення сутності і структури досліджуваного феномена. Проаналізовано функції ...
1209577
  Щербань Л. Професійна культура економіста: теоретичні аспекти // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 234-236
1209578
  Миколаєнко Н. Професійна культура майбутніх фахівців мас-медіа: від теорії до практики // Науковий вісник Ужгородського університету : наукове видання / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 200-203. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (42)). – ISSN 2663-6840
1209579
  Іванов В. Професійна культура майбутнього журналіста / В. Іванов, Т. Іванова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 128-136. – (Журналістика ; Вип. 2)
1209580
  Панькевич О.О. Професійна культура майбутнього журналіста: аксіологічний аспект // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 69-74. – ISSN 2409-9805


  Мета статті полягає у виявленні особливостей застосування кейс-методів для підвищення професійної культури студентів-журналістів у закладах вищої освіти в аксіологічному аспекті. У роботі використано комплекс дослідницьких методів, зокрема при вивченні ...
1209581
  Третяк О.М. Професійна культура особистості в психологічній освіті // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 250-255. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
1209582
  Сливка С.С. Професійна культура працівника міліції / С.С. Сливка. – Львів, 1995. – 92с.
1209583
  Ротар В. Професійна культура фахівця у сфері цивільного захисту як вектор успіху / В. Ротар, К. Пасинчук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 56-60. – ISSN 2308-4634
1209584
  Сливка С. Професійна культура юриста : (теоретико-методологічний аспект) / С. Сливка. – Львів : Світ, 2000. – 336с. – ISBN 5-7773-0429-х
1209585
  Аронов Я. Професійна культура юриста та ії значення у юридичній практиці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Аронов Ян ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1209586
  Корнещук В. Професійна культура як мета підготовки сучасних фахівців у ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 132-135. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
1209587
  Кантемирова Р.М. Професійна культура як складова компетентності майбутнього фахівця медійної галузі // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 70-75. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1209588
  Рик О. Професійна лексика. Терміни. Роль фразеологізмів у професійному мовленні // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 46-49
1209589
  Куплевацька Л.О. Професійна лінгвокомунікативна компетентність викладача в контексті міжкультурної комунікації // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 79-92. – ISSN 2073-4379
1209590
  Нинюк І. Професійна майстерність державних службовців та проблеми її формування // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.399-408
1209591
  Нетребенко А. Професійна майстерність має зростати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 33 : фото
1209592
  Бутиліна О.В. Професійна маргінальність студентів // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 81- 88. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто передумови виникнення феномену професійної маргінальності студентства. Визначено його сутнісні характеристики, запропоновано типологію студентів за рівнем прояву професійної маргінальності. Зроблено висновок про вплив реформування ...
1209593
  Бутиліна О.В. Професійна маргінальність студентства як передумова професійних деформацій // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 77-80. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1209594
   Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – 751, [1] с. : іл. – Текст укр., частк. пол. – Бібліогр. в кінці ст.
1209595
  Бахов І.С. Професійна міжкультурна компетентність майбутніх фахівців : монографія / І.С. Бахов ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2013. – 273, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-272. – ISBN 978-617-02-0114-0
1209596
  Філіппова Л. Професійна мобільність викладача як чинник професійної успішності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 43-47. – ISSN 2308-4634
1209597
  Шпекторенко І.В. Професійна мобільність державного службовця : монографія / І.В. Шпекторенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : Монолит, 2009. – 242 с. – ISBN 978-966-7455-92-7
1209598
  Бахмат Н.В. Професійна мобільність майбутніх фахівців сфери туризму // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 40-52. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
1209599
  Сайфудінова О.В. Професійна мобільність молоді в умовах формування гнучкого суспільства в Україні: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Сайфудінова Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1209600
  Сушенцева Л. Професійна мобільність педагога як умова його конкурентоздатності на сучасному ринку освітніх послуг / Л. Сушенцева, Г. Шевчук, Л. Дольнікова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 6-12. – ISSN 2308-4634


  Обгрунтовано, що зміни в економічному і суспільно-політичному житті країни значно підвищили вимоги до професійно-особистісного розвитку викладача і актуалізували проблему професійної мобільності педагога. Визначено сутність професійної мобільності ...
1209601
  Мочан Т.М. Професійна мобільність та її вплив на особистісний розвиток фахівця // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 130-132. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1209602
  Фринцюк В. Професійна мобільність у підготовці майбутніх докторів філософії / В. Фринцюк, І. Герасимова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 167-172. – ISSN 2307-4906


  Визначається сутність професійної мобільності та її значення у підготовці в педагогічних університетах майбутніх докторів філософії.
1209603
  Дячок Н.В. Професійна мобільність як індикатор якості освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 157-163. – ISSN 2227-2844
1209604
  Соколова С.В. Професійна мобільність як складова правової культури майбутніх інженерів-педагогів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 75-85. – ISSN 2304-4470
1209605
  Прохоренко Т.Г. Професійна мобільність як фактор професійної успішності // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 167-174. – (Серія: Соціологія ; № 4 (35)). – ISSN 2075-7190
1209606
  Ісламова О. Професійна мобільність як чинник готовності прикордонників до діяльності за фахом: вітчизняний та європейський досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 13-16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817


  Педставлено узагальнення вітчизняного та європейського досвіду щодо сутнісно-понятійних уявлень про профе- сійну мобільність як чинник готовності прикордонників до діяльності за фахом. Зроблено висновок про те, що професійна мобільність безпосередньо ...
1209607
  Прончук А.В. Професійна мобільність: мода чи необхідність // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 141-145
1209608
  Докучина Т.О. Професійна мобільності фахівців спеціальної освіти у контексті міждисциплінарного дискурсу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 86-89. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1209609
  Зоря Г. Професійна мова журналістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-26. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про термінологічні позначення професійної мови журналістики. Названо терміни-синоніми, розглянуто підходи до вивчення спеціалізованої лексики світових термінів, а також професійні сленгізми. Говорится о терминологических обозначениях ...
1209610
  Бондар Ю. Професійна мова як засіб видавничої комунікації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 11 (220), листопад. – С. 15-18. – ISSN 2076-9326


  У статті порушуються питання використання фахової (спеціальної) мови видавничої сфери, аналізуються її функції, зокрема як засобу комунікації, розглядаються місце та роль мовної компетенції у професійному становленні та зростанні. В статье поднимаются ...
1209611
  Винник-Остапишин Професійна мораль і моральність сучасного журналіста // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – C. 108-114. – (Серія "Філософія" ; вип. 20). – ISSN 2312-1211
1209612
  Павлова О.Г. Професійна мотивація як педагогічна проблема // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 121-128. – ISSN 2074-8922
1209613
  Фішер Т. Професійна музична освіта Галичини в період німецької окупації Львова // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 134-146. – ISSN 2310-0583
1209614
  Колеснікова І.А. Професійна назва і закон асиметричного дуалізму мовного знака // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 61-64
1209615
  Нікітенко В. Професійна належність як ознака спеціального суб"єкта злочину / В. Нікітенко, А. Ландіна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (106). – С. 117-124. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1209616
  Тірбах Л.В. Професійна нерівність та гендерні особливості на ринку праці / Л.В. Тірбах, Г.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 120-126. – ISSN 2306-546X
1209617
   Професійна орієнтація : підручник [для студентів ВНЗ] / [Єгорова Є.В. та ін. ; за ред. О.М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 239, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 237-239. – Бібліогр.: с. 236 та в кінці розд. – ISBN 978-966-189-333-6
1209618
  Москалик Г. Професійна орієнтація в контексті ринкових викликів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 28-34. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано основні характеристики філософії професійної орієнтації особистост і в системі ринкових трансформацій.
1209619
  Волощук О.О. Професійна орієнтація жінок: шляхи подолання гендерної нерівності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-94. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розкрито деякі гендерні проблеми освітньої сфери в сучасному українському суспільстві, які є надзвичайно актуальними для суспільства, що трансформується, через те, що найбільш незахищеною частиною населення, яка страждає від безробіття, різних форм ...
1209620
  Клімов Г.І. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи / Г.І. Клімов. – Київ, 1995. – 180с.
1209621
  Янцур М.С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи : курс лекцій : навч. посібник / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-378. – ISBN 978-966-194-122-8
1209622
   Професійна орієнтація учнів. – 2-е, доп. і перероб. – К., 1971. – 196с.
1209623
  Ніколенко Д.Ф. Професійна орієнтація учнів і вибір ними спеціальності. / Д.Ф. Ніколенко. – Київ, 1954. – 36с.
1209624
  Балацька Наталія Іванівна Професійна орієнтація учнів у сучасних середніх школах Англії : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Балацька Н. І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 227л. + Додатки: л.222-227. – Бібліогр.: л.205-221
1209625
  Балацька Наталія Іванівна Професійна орієнтація учнів у сучасних середніх школах Англії : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Балацька Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 4 назв.
1209626
  Кулінченко О.С. Професійна орієнтація як соціальне явище // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В., Ярошенко А.О., Шаповалова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 4-11. – ISSN 2415-8011
1209627
   Професійна освіта : науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України ; Науково-метод. центр проф.-техн. освіти та підвищення кваліфікації інж.-пед. працівників у Хмельниц. обл. – Хмельницький : ФОП Цюпак. – ISBN 978-617-513-337-8
№ 1/2 (42/43). – 2014. – 434 с.
1209628
  Горська С. Професійна освіта // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 2-3 : фото


  30 жовтня 2015 року відбулися Загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему "Концептуальні засади розвитку професійної освіти". У зборах взяли участь завідувач відділу з питань освіти і науки Головного департаменту з питань ...
1209629
   Професійна освіта в маркетингу: освітньо-кваліфікаційні вимоги : Матеріали робочого семінару ВГО "Українська асоціація маркетингу", м. Київ, 23-24 червня 2005 року. – Київ, 2005. – 68с.
1209630
  Шимченко Л.А. Професійна освіта в системі становлення ціннісних орієнтацій українського суспільства / Л.А. Шимченко, Р.В. Гордєєв, О.А. Бабак // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 81-86. – ISSN 2306-546X
1209631
  Соловйова Т.М. Професійна освіта в Україні: історія становлення та розвитку // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 161-171. – ISBN 978-966-644-413-7


  В другій половині ХІХ ст. у становленні професійної освіти в Україні відбулися позитивні зрушення: було закладено основи спеціальної професійної освіти, створено середні реальні училища, відкрито ряд спеціальних навчальних закладів. Оскільки ...
1209632
  Романов А.Д. Професійна освіта в умовах децентралізації влади в Україні: здобутки та загрози // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 110-115. – ISSN 2222-4459
1209633
  Боярська-Хоменко Професійна освіта дорослих у країнах Центральної та Східної Європи у 50-х-70-х роках ХХ століття / Боярська-Хоменко, Л.М. Калашнікова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 39-47. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1209634
  Рудницька Н.В. Професійна освіта євреїв Волині у ХІХ - на ХХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.123-132. – ISSN 0130-5247
1209635
  Леу С. Професійна освіта за дуальною системою у Німеччині // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
1209636
  Бородієнко О. Професійна освіта і навчання в Ізраїлі: осмислення досвіду // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 31-33. – ISBN 978-966-644-365-9
1209637
  Леу С.С. Професійна освіта і навчання Великої Британії // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (95). – C. 69-75. – ISSN 1562-529Х
1209638
  Янковська Л.А. Професійна освіта кадрів у системі менеджменту на промисловому підприємстві // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-47.
1209639
   Професійна освіта осіб з особливими освітніми потребами: проблеми та перспективи змін / В. Корнят, К. Островська, І. Островський, С. Слободян // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 30-35. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1209640
  Макарчук О. Професійна освіта робітництва Східної Галичини в кінці ХІХ – на поч. ХХ століть: досвід для сьогодення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглянуто організацію системи професійної освіти в Галичині в територіальних рамках Австро-Угорщини наприкінці ХІХ - на поч. ХХ ст. (в т. ч. на матеріалах тогочасної преси) з урахуванням історичного досвіду реформування професійної освіти. ...
1209641
  Боков О.В. Професійна освіта та її вплив на інноваційний розвиток вітчизняного ринку праці / О.В. Боков, Л.В. Страшко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Р.В. Войтович. – Київ, 2018. – № 8. – С. 107-113. – (Серія державне управління)
1209642
   Професійна освіта України за роки незалежності (1991-2003 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Київський університет, 2004. – 268с.
1209643
  Юрченко Н.С. Професійна освіта Швейцарії: становлення та розвиток // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 313-318. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1209644
  Салтан Н.М. Професійна освіта як фактор соціалізації жіноцтва України в 1920 - на початку 30-х рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 166-168. – ISBN 978-966-493-676-4
1209645
  Шулікін Д. Професійна освіта: адаптуватися до нових реалій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 квітня (№ 13/14). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
1209646
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-413-7
Вип. 1. – 2015. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1209647
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-413-7
Вип. 2. – 2015. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209648
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ : Педагогічна думка, 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 3. – 2016. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209649
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ : Педагогічна думка, 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 4. – 2016. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209650
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 5/1. – 2017. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209651
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 7. – 2018. – 217, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209652
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я.М., 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 7/1. – 2018. – 293, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209653
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksyztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – 2-е вид. – Київ ; Ченстохова : ВІПОЛ, 2000. – 486 s. – Статті укр. та пол. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 2). – ISBN 83-7098-672-2
1209654
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова; Київ : Вид-во Вищої педагогічної школи у Ченстохові, 2001. – 524с. – (Польско-український, українсько-польский журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 3). – ISBN 83-7098-552-1
1209655
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова; Київ, 2003. – 567s. – (Польсько-український журнал, Українсько-польський ; 4). – ISBN 83-7098-672-2
1209656
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Вищ. пед. шк. у Ченстохові, 2003. – 294 s. – Статті пол. та укр. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 5). – ISBN 83-7098-537-8
1209657
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Київ ; Ченстохова : Вид-во Вищ. пед. шк. у Ченстохові, 2004. – 355 s. – Статті укр. та пол. мовами. - На обкл.: за ред. Т. Левовицкого [тобто Левовицького]. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 6). – ISBN 83-7098-861-Х
1209658
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2005. – 312 s. – Статті укр. та пол. мовами. - На обкл.: за ред. Т. Левовицкого [тобто Левовицького]. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 7). – ISBN 83-7098-915-2
1209659
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2006. – 334 s. – Статті укр. та пол. мовами. - На обкл.: за ред. Т. Левовицкого [тобто Левовицького]. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 8). – ISBN 83-7098-963-2
1209660
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia / ред.: Т. Левовицький, І. Вільш, І. Зязюн, Н. Ничкало. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2008. – 416 s. – Статті укр. та пол. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 10). – ISBN 978-83-7455-048-2
1209661
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia / ред.: Т. Левовицький, І. Вільш, І. Зязюн, Н. Ничкало. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2009. – 389 s. – Статті укр. та пол. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 11). – ISBN 978-83-7455-111-3
1209662
   Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовою
1209663
   Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ
Вип. 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовою
1209664
   Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Республіканський вищий навч. закл. "Кримський інженерно-педагогічний ун-т". – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ
Вип. 4. – 2013. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1209665
  Шулікін Д. Професійна освіта: проблеми та шляхи вирішення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6 червня (№ 22). – C. 8-9. – ISSN 2219-5793
1209666
   Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності : збірник наук. праць / за ред. І.А. Зязюна ; МОН України ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Харків : НТУ ХПІ, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-593-744-9
1209667
  Ничкало Н.Г. Професійна педагогіка і педагогіка праці: проблеми взаємозв"язку в умовах ринкової економіки // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 33-46
1209668
  Берещук М. Професійна педагогічна майстерність викладача в умовах модернізації вищої освіти / М. Берещук, Ю. Бархаєв, Г. Стадник // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 1. – С. 30-38. – ISSN 1562-529Х
1209669
   Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід : монографія / [Дубасенюк О.А. та ін. ; за ред. О.А. Дубасенюк] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 387, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 386-387. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-485-084-8
1209670
  Бочелюк В.Й. Професійна переорієнтація та перенавчання як імпліцитний вихід із криз розвитку дорослого віку / В.Й. Бочелюк, М.С. Панов // Психологія і особистість : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Бочелюк В.Й. – Полтава ; Київ, 2020. – № 1 (17). – С. 21-42. – ISSN 2226-4078
1209671
  Федоренко О.І. Професійна підготовіка працівників ОВС до профілактично - виховної роботи з підлітками // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.49-54
1209672
  Рокіцька Н.В. Професійна підготовка "євровчителя" XXI століття: пріоритети Німеччини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 50-59. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1209673
  Максименко Т.М. Професійна підготовка адміністративного персоналу освітніх установ // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 172-186. – ISBN 978-966-698-252-5
1209674
  Онищенко Г.О. Професійна підготовка бакалаврів з комп"ютерних наук в аграрних університетах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 372-378. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1209675
  Дзюба М.І. Професійна підготовка бакалаврів з міжнародних відносин в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук :13.00.04 / Дзюба Маргарита Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1209676
  Брандибура І. Професійна підготовка бакалаврів політології в університетах Англії та Уельсу: теорії, концепції, підходи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 10 (165), жовтень. – С. 137-141. – ISSN 2308-4634
1209677
  Марціхів Х. Професійна підготовка бакалаврів у галузі журналістики: досвід університетів США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 148-152. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1209678
  Прищепа Т. Професійна підготовка болгар в Київському університеті Святого Володимира (друга половина ХІХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47-50. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються основні особливості професійної підготовки болгар у навчальних закладах Російської імперії. Визначено передумови навчання майбутніх болгарських державно-чиновницьких кадрів у навчальних установах імперії. В статті аналізуються ...
1209679
  Бурда Т.М. Професійна підготовка болгар в університетах Російської імперії (1878–1915 рр.) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 141-147. – ISSN 2218-0567
1209680
  Гулай О.І. Професійна підготовка в умовах неперервної освіти: методологічні підходи // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 10 (151). – C. 125-130. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  " Институт Конфуция" на базе Южноукраинского национального педагогического университета имени К.Д. Ушинского.
1209681
  Вайнтрауб М.А. Професійна підготовка викладача вищої школи в контексті інтернаціоналізації освітнього простору // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 36-41. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1209682
  Коземірова А. Професійна підготовка викладачів гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 25-28. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена актуальній проблемі професійної підготовки викладачів гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти Німеччини. Розглянуто проблеми та особливості основних компетентностей, які формуються у викладачів гумані- тарних дисциплін під час ...
1209683
  Пилипчук М. Професійна підготовка викладачів перекладу в закладах вищої освіти України // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 42-47. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (13)). – ISSN 2411-264X
1209684
  Зінченко А.Л. Професійна підготовка випускників до організацій соціального партнерства в сфері суспільного виробництва: європейській досвід // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 205-211. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1209685
  Григоренко Т. Професійна підготовка вчителів-філологів в американських закладах вищої освіти / Т. Григоренко, В. Коваль // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 36-44. – ISSN 2307-4906
1209686
  Стельніков В. Професійна підготовка вчителів засобами сучасних технологій навчання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 27-30. – ISSN 2075-1478
1209687
  Биндас О. Професійна підготовка вчителів іноземних мов в Австрії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 183-189. – ISSN 2308-4081
1209688
  Корольова Л. Професійна підготовка вчителів іноземної мови в університетах Румунії: використання автентичних матеріалів // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 194-197. – ISBN 978-617-7263-79-0
1209689
  Мойко О. Професійна підготовка вчителів інформатики у вітчизняних закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 103-109. – ISSN 2308-4634
1209690
  Вишневська Е. Професійна підготовка вчителів у Польщі на тлі європейського інтеграційного процесу / Ева Вишневська ; [наук. ред. В.Т. Лозовецька]. – Київ : АртЕк, 2014. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 387-424. – ISBN 978-617-7264-06-3
1209691
  Радченко Ю.Л. Професійна підготовка вчителя в педагогічних закладах освіти Катеринославщини (перша половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Радченко Юлія Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук Украіни ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1209692
  Ситник О. Професійна підготовка вчителя до роботи в системі освіти дорослих в Ірландії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 93-98. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1209693
  Войтович А.Ю. Професійна підготовка вчителя нової української початкової школи: соціокультурний вимір // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 38-57. – ISBN 978-617-10-0462-7
1209694
  Люріна Т.І. Професійна підготовка вчителя у контексті сучасних вимог до розвитку особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 226-230. – ISBN 978-966-171-498-3
1209695
  Гончарук С.Т. Професійна підготовка державних службовців – важливий елемент проходження державної служби / С.Т. Гончарук, І.В. Олійник // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 57-63. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1209696
  Чекаленко Л.Д. Професійна підготовка дипломатів, фахівців з міжнародних відносин : схема компетентностей таблиці-матриці (проект) / розробник: Заслуж. діяч науки і техніки України, д-р політ. наук, дипломат, начальник відділу проф. Чекаленко Людмила Дмитрівна ; Дипломат. акад. України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України. – Київ : ЛАТ&К, 2019. – 75, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7061-93-8


  У пр. № 1733624 напис: Від авторки з повагою /Підпис/
1209697
  Троян В. Професійна підготовка директорів шкіл у Чеській республіці // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 85-95. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1209698
  Литвинська С. Професійна підготовка документознавців у закладах вищої освіти України / С. Литвинська, А Сібрук // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – C. 334-359. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 10). – ISSN 2518-7600
1209699
  Поддубей О.В. Професійна підготовка дорослих у технічних університетах італійської республіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Поддубей Олена Вікторівна ; Кременч. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1209700
  Тригуб І. Професійна підготовка експертів у галузі освіти у слов"янських східно-європейських країнах. // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 72-78. – ISSN 2078-1687
1209701
  Славопас О. Професійна підготовка жінок Галичини ( початок XX ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 32-35
1209702
  Колесник Н.Є. Професійна підготовка здобувачів вищої освіти засобами дизайну / Н.Є. Колесник, О.П. Поліщук, Н.М. Краснова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 49-53. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1209703
  Шумовецька С.П. Професійна підготовка і розвиток лідерського потенціалу співробітників прикордонних служб США та європейських країн // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 94-101. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
1209704
  Рудницька Н.А. Професійна підготовка інженерів аграрного профілю в системі вищої освіти Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рудницька Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1209705
  Жук О.І. Професійна підготовка інженерів у США: традиції та інновації // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 2 (8). – С. 83-87
1209706
  Вайнтрауб М.А. Професійна підготовка інспекторів з охорони праці у галузі освіти: системно-діяльнісний підхід // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 10-14. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1209707
  Лупячек В.Е. Професійна підготовка керівних кадрів для управління освітою в умовах магістратури: світові практики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 119-124. – (Педагогічні науки)


  У роботі висвітлено особливості процесу професійної підготовки керівних кадрів для системи освіти в умовах магістратури в деяких англомовних країнах світу, проаналізовано зміст відповідних навчальних планів та інші підходи до організації навчального ...
1209708
  Брайко Б.В. Професійна підготовка магістрів з кібербезпеки в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Брайко Богдан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1209709
  Нагорна О. Професійна підготовка магістрів за програмою "Міжнародні судові процеси і арбітраж" у Цюріхському університеті // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 105-109. – ISSN 2309-9127
1209710
  Гунько Л. Професійна підготовка магістрів прикладної лінгвістики у ВНЗ України та Китаю: порівняльний аналіз узагальненого досвіду // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 101-103. – ISBN 978-966-644-365-9
1209711
  Бобрицька В.І. Професійна підготовка магістрів у галузі освіти в Україні: сучасні виклики, проблеми, знахіди // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 14-19. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
1209712
  Петришина О.І. Професійна підготовка магістрів української філології в умовах інтернаціоналізації освіти / О.І. Петришина, М.О. Сокол, Г.М. Розлуцька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 151-154. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1209713
  Горшкова Г. Професійна підготовка майб утніх логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ: зарубіжний досвід // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 113-119. – ISSN 2078-1687
1209714
  Граматик Н. Професійна підготовка майбутніх бакалаврів природничих наук: структурно-компонентний склад предметної компетентності з біології // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 198-210. – ISSN 2414-5076
1209715
  Демченко Л.В. Професійна підготовка майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку у процесі виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Демченко Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1209716
  Добош О.М. Професійна підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки в контексті асистентської практики // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 93-97. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті розглядаються питання професійної підготовки магістрів спеціальності "Дошкільна освіта" до викладацької діяльності в закладі вищої освіти в процесі асистентської практики. Визначені комплекс знань і вмінь, що повинні бути сформовані в ...
1209717
  Боросенко А. Професійна підготовка майбутніх вчителів засобами інформаційних технологій // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 170-172
1209718
  Кобюк Ю. Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів в Австралії та Україні: спільне і відмінне // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 256-264. – ISSN 2312-5993
1209719
  Чирчик С. Професійна підготовка майбутніх дизайнерів як загально-педагогічний феномен // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1209720
  Кірдан О.П. Професійна підготовка майбутніх економістів періоду української незалежності в дзеркалі наукових досліджень // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 65-70. – (Педагогічні науки ; № 5 (124)). – ISSN 2414-5076
1209721
  Лянной Ю.О. Професійна підготовка майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: теоретико-методичний аспект : монографія / Ю.О. Лянной ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – 566, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 449-493. – ISBN 978-966-698-224-0
1209722
  Багно Ю. Професійна підготовка майбутніх магістрів освіти в умовах дуального навчання // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 42-55. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1209723
  Зігунов В.М. Професійна підготовка майбутніх менеджерів з туризму до організації туристсько-спортивної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Зігунов Василь Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1209724
  Демянчук М.Р. Професійна підготовка майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи як педагогічна проблема // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 78-80
1209725
  Безбородих С.М. Професійна підготовка майбутніх педагогів на основі компетентнісного підходу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 42-48. – ISSN 2227-2844
1209726
  Поясок Т. Професійна підготовка майбутніх правознавців в умовах дистанційного навчання. / Т. Поясок, О. Беспарточна, В. Скрипник // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (167). – C. 34-42. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1209727
  Зюман Г.Ю. Професійна підготовка майбутніх психологів з урахуванням класифікації сфер їх професійної діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 45-52. – ISSN 1995-0519
1209728
  Курінна Л.В. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах закладу вищої освіти: теорія питання // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 134-137. – ISBN 978-966-698-291-2
1209729
  Юрійчук Н. Професійна підготовка майбутніх учителів-філологів у контексті компетентнісного підходу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 215-225
1209730
  Подковирофф Нанушка Татьяна Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови до міжкультурної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Подковирофф Нанушка Татьяна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1209731
  Рудик А.В. Професійна підготовка майбутніх учителів математики до технологізації освітнього процесу в умовах профільної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рудик Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1209732
  Шишенко І.В. Професійна підготовка майбутніх учителів математики: проблема формування критичного мислення / І.В. Шишенко, Т.Д. Лукашова, Я.О. Чкана // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 319-323. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1209733
  Чепка О.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах навчального комплексу "педагогічний коледж - педагогічний університет" : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чепка О.В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1209734
  Біницька К. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти в університетах Чеської Республіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 70-75. – ISSN 2308-4634
1209735
  Котун К.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в університетах Фінляндії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Котун Кирил Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1209736
  Крищук В.Л. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: компетентнісний підхід // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 8 (161). – P. 97-103. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1209737
  Манченко Т.О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізики до організації дослідницької діяльності учнів загальноосвітніх закладів / Т.О. Манченко, М.С. Маріна, О.Х. Тадеуш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 55-63. – ISSN 2414-5076
1209738
  Єфремова О.І. Професійна підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до використання мультимедійних засобів навчання / О.І. Єфремова, З.Н. Курлянд // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 65-72. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Стаття присвячена питанню професійної підготовки майбутніх учителів до використання мультимедійних засобів навчання. Зокрема, висвітлюються деякі психолого-педагогічні проблеми використання мультимедійної дошки Smart Board та відповідного програмного ...
1209739
  Гринченко І.Б. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання: досвід європейських країн // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 39-50. – ISSN 2312-1548
1209740
  Алєксєєв О.О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури на засадах людиноцентризму у контексті збереження здоров"я учнів-ської молоді // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 8-9
1209741
  Лиховид О.Р. Професійна підготовка майбутніх учителів: зарубіжний досвід // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 97-109. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 29). – ISSN 2309-1517
1209742
  Жорнова О.І. Професійна підготовка майбутніх фахівців відповідно до правил єдиного ринку // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 24-29. – ISBN 966-8847-12-1
1209743
  Тітаренко І. Професійна підготовка майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю з метою формування їх конфліктологічної компетентності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 128-132. – ISSN 2308-4634
1209744
  Фастівець А. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вітчизняній і зарубіжній педагогіці // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 77-82. – ISSN 2075-1478
1209745
  Чепурна Н. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в закладах вищої освіти України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 102-109. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1209746
  Желанова В.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у ВНЗ: контекстній підхід // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 74-83. – ISSN 2227-2844
1209747
  Рябець І.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв"язків з громадськістю у ВНЗ України: етапи становлення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 21-25. – ISSN 1996-5931


  У статті сформульовано основні етапи становлення професійної підготовки майбутніх фахівців із зв"язків з громадськістю в історичному плані та сформульовано критерії, за якими визначалися ці основні етапи.
1209748
  Богдадюк М.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців народних художніх промислів у професійно-технічних навчальних закладах Західної України (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Богдадюк Мар"яна Володимирівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1209749
  Лоза Т.О. Професійна підготовка майбутніх фахівців різних спеціальностей засобами фізичного виховання / Т.О. Лоза, В.В. Затилкін // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 132-134. – ISBN 978-966-698-290-5
1209750
  Ковчина І.М. Професійна підготовка майбутніх фахівців у галузі охорони здоров"я в умовах університетської освіти // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В., Ярошенко А.О., Шаповалова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 5-12. – ISSN 2415-8011


  "У статті аналізуються теоретичні проблеми підготовки майбутніх фахівців у галузі охорони здоров"я в умовах університетської освіти."
1209751
  Плачинда Т. Професійна підготовка майбутніх фахівців у контексті євроінтеграції // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 1. – С. 70-72. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1209752
  Кишенко Г.І. Професійна підготовка майбутніх фахівців у сучасних економічних умовах (результати соціологічних досліджень) / Г.І. Кишенко, М.А. Нахабич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто думку викладачів та студентів щодо впливу різних форм навчання на становлення майбутнього фахівця. Простежено динаміку змін пріоритетів щодо майбутньої діяльності та професійно-особистісних якостей фахівця.
1209753
  Ребуха Л. Професійна підготовка майбутніх фахівців управління закладами освіти на засадах міждисциплінарної інтеграції // Гуманітарні студії: історія та педагогіка : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (01). – С. 113-124
1209754
  Багорка А.М. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Багорка Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1209755
  Русаченко Н.П. Професійна підготовка майбутніх філологів: концептуальні засади // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 71-74. – ISSN 2078-1687


  Зазначено, що модернізація системи вищої освіти істотно змінює акценти у сфері фахової підготовки лінгвістів. Підкреслено потребу запровадження в навчальний процес ВНЗ лінгвістичних курсів, зорієнтованих на використання можливостей акмеології. Подано ...
1209756
  Романенко Т.В. Професійна підготовка майбутнього вчителя інформатики та фізики засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 47-51. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1209757
  Кобюк Ю.М. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті використання творчої спадщини А.С. Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С.132-134. – ISBN 978-966-698-257-8
1209758
  Іваницький О.І. Професійна підготовка майбутнього вчителя фізики в умовах інформаційно-освітнього середовища / Олександр Іваницький ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 228, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-219. – ISBN 978-966-599-453-4
1209759
  Бєлікова В. Професійна підготовка майбутнього спеціаліста ХХІ століття // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 245-255. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1209760
  Білавич І.В. Професійна підготовка медичних працівників крізь призму здобутків українського лікарського руху в Галичині початку ХХ сторіччя // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 24-27
1209761
  Білоусова Н.А. Професійна підготовка медичних представників фармацевтичних компаній у Федеративній Республіці Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Білоусова Наталя Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1209762
  Бєлкін І.В. Професійна підготовка менеджера маркетингових комунікацій на основі ділових ігор // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 31-37. – ISSN 2306-6814
1209763
  Пашко Л.А. Професійна підготовка менеджерів державного управління - виклик XXI століття / Л.А. Пашко, С.А. Кіндзерський // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 31-34. – Бібліогр.: 6 назв
1209764
  Джус О. Професійна підготовка молоді на курсах Української селянської спілки (Чехо-Словацька республіка) // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 41-42. – ISBN 978-617-7263-79-0
1209765
  Ілясова Ю. Професійна підготовка молодших медичних спеціалістів: європейський досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – C. 161-167. – ISSN 2308-4081
1209766
  Чепель О. Професійна підготовка парламентаріїв України та зарубіжних країн: порівняльне-правове дослідження // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 49-58. – ISSN 1561-4999
1209767
  Хмельницька О. Професійна підготовка педагога до практичної реалізації ідеї Нової української школи // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 211-225. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1209768
  Плахотнік О.В. Професійна підготовка педагогів-геоекологів / О.В. Плахотнік, О.О. Безносюк; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : ЕксОб, 2001. – 248с. – ISBN 966-7769-14-3
1209769
  Молоков Д. Професійна підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 119-126. – ISSN 2077-1827
1209770
  Шапран О. Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах регіональних університетських комплексів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 11 (995). – С. 23-27. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядаються стратегічні напрями розвитку регіональних університетських комплексів, які забезпечують професійну підготовку майбутніх учителів. Аналізується досвід створення та функціонування університетського комплексу при ДВНЗ ...
1209771
  Лисенко О.А. Професійна підготовка педагогічних кадрів у системі вищої освіти Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лисенко Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1209772
  Зінукова Н.В. Професійна підготовка перекладача у закладах вищої освіти: формування фахової компетентності усного перекладача // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 92-95. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1209773
  Скиба К.М. Професійна підготовка перекладачів в системі вищої освіти США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 45-51. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1209774
  Олексієнко Л.О. Професійна підготовка перекладачів в умовах формування загальноосвітнього європейського простору // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 88-95. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
1209775
  Ісаєва І.Ф. Професійна підготовка персоналу федеральної поліції Німеччини вищої ланки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 111-114. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1209776
  Коркішко О. Професійна підготовка практичного психолога в контексті актуальних проблем вищої освіти / О. Коркішко, Л. Зінченко, А. Коркішко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 68, ч. 1. – С. 32-39. – ISSN 2077-1827
1209777
  Мельник Ж.В. Професійна підготовка працівників соціальної сфери до роботи з сім"єю у вищих навчальних закладах // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 141-142
1209778
  Черкасов Ю.Е. Професійна підготовка середнього та вищого управлінського складу оперативних підрозділів поліції Німеччини: історія, сьогодення, перспективи // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 93-100.
1209779
  Варава О.Б. Професійна підготовка сестринського персоналу для надання ефективної медичної допомоги // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 35-38
1209780
  Шоробура І. Професійна підготовка слухачів магістратури в процесі педагогічної практики / І. Шоробура, Л. Машкіна // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 217-222. – ISSN 2309-9127
1209781
  Возняк А.Б. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 206-209
1209782
  Возняк Я.В. Професійна підготовка соціальних педагогів у ВНЗ України // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 376
1209783
  Гордєєва К.С. Професійна підготовка соціальних педагогів у сучасній соціально-педагогічній парадигмі // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2013. – № 3. – С. 57-63. – ISSN 1817-3764
1209784
  Полівко Л. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах "гібридної" війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 72-75. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зміст соціальної роботи в умовах "гібридної" війни за різними категоріями клієнтів. Указані основіні особливості підготовки майбутніх фіхівців із соціальної роботи в сучасних соціальних інститутах освіти. Раскрыто содержание социальной ...
1209785
  Попова А.С. Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з мігрантами в Україні // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 104-108. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1209786
  Поліщук В.А. Професійна підготовка соціальних працівників у освітніх системах скандинавських країн // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С.144-146. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 34)
1209787
  Гантімурова Н.І. Професійна підготовка студентів-іноземців у медичних університетах України / Н.І. Гантімурова, Н.О. Федчишин, Ю.А. Рудяк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 4 (85). – С. 5-9. – ISSN 1681-2751
1209788
  Вербовська Р.І. Професійна підготовка студентів-медиків в контексті розвитку професійно важливих якостей / Р.І. Вербовська, Т.Я. Дівнич // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 3 (5). – C. 167-171. – ISSN 2415-3060
1209789
  Клепар М.В. Професійна підготовка студентів-міжнародників в Україні: до постановки проблеми // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 94-98. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1209790
  Литвиненко І. Професійна підготовка студентів-психологів до роботи з підлітками схильними до бродяжництва // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С.101-109. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1209791
  Олійник Н.А. Професійна підготовка студентів аграрних закладів освіти на засадах праксеологічного підходу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 109-113. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1209792
  Борин Г.В. Професійна підготовка студентів до просвітницько-консультативної взаємодії засобами педагогічної практики // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 32-36. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті проаналізовано напрями професійної підготовки студентів до роботи з батьками дітей як невід’ємної складової загальної професійної готовності до педагогічної діяльності. Розглянуто окремі аспекти фахової підготовки майбутніх педагогів до роботи ...
1209793
  Грибанова О.Є. Професійна підготовка студентів коледжів на основі технологій інтерактивного навчання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 113-117. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
1209794
   Професійна підготовка студентів предагогічного інституту. – Київ, 1981. – 185с.
1209795
  Рогова Т.В. Професійна підготовка студентів у ВНЗ: її ознаки та якість // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 294-301. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
1209796
  Ломакович В.Я. Професійна підготовка студентів університету до діяльності у галузі екологічної освіти молоді Німеччнини // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 178-183


  У статті розглядається здійснення професійної підготовки студентів до діяльності у галузі екологічної освіти у школах Німеччини. Проаналізовано зв"язок університе - студент - школа - учень. Розкрито роботу та завдання окремих університетів та ...
1209797
  Огородник А. Професійна підготовка судді: інтерактивні методи навчання та їх застосування / А. Огородник, В. Гордєєв // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 19-25 серпня (№ 33). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1209798
  Огородник А. Професійна підготовка судді: інтерактивні методи навчання та їх застосування / А. Огородник, В. Гордєєв // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 8-17
1209799
  Волкова Н. Професійна підготовка сучасного інженера-педагога у галузі харчових технологій в системі педагогічних категорій компетентнісного підходу // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 27-44. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
1209800
  Малюга Н.М. Професійна підготовка та роль бухгалтера у забезпеченні економічної безпеки / Н.М. Малюга, К.П. Боримська // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 296-301. – ISBN 978-617-571-130-9
1209801
  Монтекіарі А. Професійна підготовка у секторі туризму / А. Монтекіарі, Е. Карфанья // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 3-10


  Il mercato del lavoro, nel settore turistico, data la sua complessit?, in Italia presenta una richiesta di personale altamente qualificato, che le Istituzioni formative non riescono ancora a soddisfare. La risposta va impostata in termini di filiera ...
1209802
  Притула О.В. Професійна підготовка учителів фізичної культури до застосування національних бойових мистецтв у професійній діяльності // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 62-67. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-9172
1209803
  Плачинда Т.С. Професійна підготовка фахівців авіаційної галузі: зарубіжний досвід // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 152-160. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1209804
  Лакатош М.О. Професійна підготовка фахівців аграрного профілю як психолого-педагогічна проблема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 115-119. – Бібліогр.: с. 118-119. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1209805
  Кристопчук Т.Є. Професійна підготовка фахівців в контексті ідей політкультурності в країнах ЄС / Т.Є. Кристопчук, Д.А. Кочмар // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 93-100. – ISBN 978-966-7359-77-5
1209806
   Професійна підготовка фахівців в умовах інноваційної перебудови української національної освіти = Professional"s training within national education innovation improvement : зб. наук. статей за матеріалами XI-ої ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф., 16-19 трав. 2006 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина). – Ужгород : Гражда, 2006. – 187, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Науковий вісник. Спеціальний випуск. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-8924-20-7
1209807
  Попик М.М. Професійна підготовка фахівців готельно-ресторанної справи: досвід Швейцарії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 137-140. – Бібліогр.: с. 139. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1209808
  Сисоєв О. Професійна підготовка фахівців для економічної галузі як об"єкт наукового дослідження в Україні // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 19-24. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1209809
  Сисоєв О. Професійна підготовка фахівців до відбору пріоритетних секторів впровадження циркулярної економіки в республіці Польща // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 110-115. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595
1209810
  Бриль Ю.О. Професійна підготовка фахівців документно-інформаційної сфери: міжнародний досвід // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 28-36. – ISSN 2409-9805


  Дослідження полягає у вивченні та узагальненні кращого міжнародного досвіду професійної підготовки висококваліфікованих фахівців документно-інформаційної сфери. Методологічною основою дослідження є загальнотеоретичні методи дослідження (аналіз та ...
1209811
  Огієнко О. Професійна підготовка фахівців економічного профілю в університетах Польщі // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 96-102. – ISSN 2308-4081
1209812
  Дудка У.Т. Професійна підготовка фахівців економічного профілю засобами ІКТ // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 106-107
1209813
  Дзюба Г.І. Професійна підготовка фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дзюба Ганна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1209814
  Сисоєв О. Професійна підготовка фахівців економічної галузі в контексті глобального сталого розвитку // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 38-45. – ISSN 2226-3012


  Обгрунтовано нагальну потребу модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема економістів, у контексті завдань глобального сталого розвитку; обґрунтування здійснене на основі аналізу проблем глобального сталого розвитку, завдань, які ...
1209815
  Бінницька К. Професійна підготовка фахівців економічної галузі в Республіці Польща в педагогічній теорії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 68-71. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1209816
  Загородня А. Професійна підготовка фахівців економічної галузі в Україні: мережа вищих навчальних закладів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 80-84. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1209817
  Лефтеров В.О. Професійна підготовка фахівців екстремальних видів діяльності засобами психотренінгових технологій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-31. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються концептуальні та методичні аспекти використання психотренінгів у професійній підготовці фахівців екстремальних видів діяльності. Психотренінгові методи у системі професійної підготовки є сполучною ланкою між теорією і практикою ...
1209818
  Бриль Ю.О. Професійна підготовка фахівців з керування документаційними процесами на сучасному етапі розвитку освіти на основі міжнародного досвіду // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 29-44. – ISSN 2220-6310


  У статті охарактеризовано сучасний стан системи професійної підготовки фахівців з керування документаційними процесами у вищій школі розвинених країн світу. Розглянуто форми навчання та елементи організації освітнього процесу. Здійснено аналіз освітніх ...
1209819
  Яковишена Л. Професійна підготовка фахівців з медичною освітою: зарубіжний досвід


  Розвиток професійної педагогічної компетентності викладачів у провідних країнах ЄС.
1209820
  Яковишена Л. Професійна підготовка фахівців з медичною освітою: зарубіжний досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 4. – С. 92-97. – ISSN 2308-4081


  "Мета дослідження - аналіз сучасних тенденцій професійної підготовки фахівців молодших медичних спеціалістів у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу, США та Канади."
1209821
  Клепар М.В. Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин у системи вищої освіти України (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Клепар Марія Василівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1209822
  Беспалова О. Професійна підготовка фахівців з фізичної терапії та ерготерапії / О. Беспалова, Ю. Арєшина, О. Лянная // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 3-12. – ISSN 2312-5993
1209823
  Сало Л.В. Професійна підготовка фахівців з хореографії в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сало Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1209824
  Чуканова С.О. Професійна підготовка фахівців із бібліотекознавства та інформології у системі вищої освіти США // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 37-40. – ISSN 1996-5931


  У системі розглянуто процеси виникнення, становлення та реформування професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології у США. Проаналізовано роботи вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені питанням вивчення професійної ...
1209825
  Демченко Ю.С. Професійна підготовка фахівців із соціальної реабілітації в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Демченко Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1209826
  Шуляк С.О. Професійна підготовка фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в контексті реалізації дуальної освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 184-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
1209827
  Волошинов С. Професійна підготовка фахівців морської галузі в Україні як компонент світового морського освітнього простору // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 256-265. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1209828
  Смирнов І.Г. Професійна підготовка фахівців туризму з урахуванням національно-патріотичного спрямування // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 133-143. – ISSN 2308-135X
1209829
  Цубоза О. Професійна підготовка фахівців у галузі комунікації: досвід Університету МакГілл (Канада) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 40-50. – ISSN 2312-5993
1209830
  Огієнко О.І. Професійна підготовка фахівців у галузі освіти дорослих: американський досвід : монографія / О.І. Огієнко, О.Ю. Чугай ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-159. – ISBN 978-617-673-600-4
1209831
  Рябовол Л.Т. Професійна підготовка фахівців у закладах вищої освіти: деякі загальні проблеми та шляхи їх вирішення // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 307-313. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1209832
  Гавран М. Професійна підготовка фахівців у закладах приватної вищої освіти Польщі в контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 334-340. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1209833
  Іконнікова М.В. Професійна підготовка філологів англійської мови у Великій Британії: на основі досвіду Ньюкаслського університету // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 93-98 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 96-97. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1209834
  Боса В. Професійна підготовка філологів в університеті в світлі системного підходу // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 12. – С. 9-23. – ISBN 978-617-7747-38-2. – ISSN 2415-3729
1209835
  Богданець А.В. Професійна підготовка юристів у контексті болонського процесу // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 303-314. – ISSN 2412-8465
1209836
  Толочко О. Професійна поведінка (етика) прокурорів: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-55
1209837
  Пріма Д. Професійна позиція майбутнього вчителя початкової школи: гуманістичний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 93-103. – ISSN 2312-5993
1209838
  Кунцевська А.В. Професійна позиція як механізм регулювання діяльності (на прикладі діяльності працівників сервісних центрів МВС України) // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 57-66 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-3190
1209839
  Бутирська І.А. Професійна правнича допомога у господарському процесі // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 131-139. – ISSN 2413-1342
1209840
  Артем"єва Н.П. Професійна правнича допомога у судовому процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Артем"єва Наталія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 223. – Додатки: арк. 213-223. – Бібліогр.: арк. 192-212
1209841
  Артем"єва Н.П. Професійна правнича допомога у судовому процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Артем"єва Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1209842
  Гончар Ю.В. Професійна правосвідомість юриста: наукові підходи до визначення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 103-106. – ISBN 978-617-7638-01-7
1209843
  Хопта С.Ф. Професійна правосвідомість: становлення категоріального розуміння та практичне значення для конституційної реформи в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 386-391. – ISSN 2413-6433
1209844
  Кузьменко М.Д. Професійна придатність та її визначення при проведенні професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Повітряних Силах Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-30. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається сутність визначення професійної придатності при проведенні професійно-психологічного відбору. Проаналізовані засади визначення професійної придатності та пропонуються шляхи покращення її діагностування. The paper considers the ...
1209845
  Дегтяренко М. Професійна психологічна підготовка як напрям психологічного забезпечення судової діяльності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 80-83
1209846
  Василевська Т. Професійна реалізованість як ключовий чинник самореалізації державного службовця: етичні аспекти // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 13-23.
1209847
  Кравчина Т.В. Професійна рефлексія в структурі інноваційної діяльності соціального педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 84-87. – Бібліогр.: с. 86. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1209848
  Димченко Н.С. Професійна рефлексія майбутнього менеджера як предмет психологічного дослідження // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-121. – Бібліогр. в кінці ст.


  Рассмотрены особенности становления профессиональной рефлексии у будущих менеджеров. Определены психолого-педагогические основы ее развития, влияющие на эффективность процесса становления личности организатора производства.
1209849
  Васильєва-Халатникова Професійна рефлексія у діяльності військових психологів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 190
1209850
  Олійник О.Б. Професійна риторика прокурора на етапі попереднього слухання справи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 2-8
1209851
  Ляшенко Р.О. Професійна самоактуалізація майбутнього викладача-філолога / Ляшенко Р.О. – Харків : Мачулін, 2019. – 239, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7767-68-7
1209852
  Хорєв І.О. Професійна самоорганізація майбутніх економістів як педагогічна проблема // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 15-20


  Професійна підготовка фахівців, здатних ефективно розвивати сучасну економіку, виробництво, освіту і культуру. Особливо актуальним є це питання у сфері підготовки менеджерів і економістів,зважаючи на популярність та значущість цих професій.
1209853
  Кащенко О.В. Професійна самооцінка особистості: огляд стану проблеми в сучасних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 111-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасні дослідження професійної самооцінки особистості. Зроблено порівняльний аналіз дефініцій професійної самооцінки особистості у різних концепціях. Розкрито зміст складових професійної самооцінки та виділено основі методи та методики ...
1209854
  Юрчинська Г.К. Професійна самооцінка як фактор успішності суддів / Г.К. Юрчинська, О.В. Кащенко // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 96-103
1209855
  Радул С.Г. Професійна самореалізація в контексті життєвої перспективи особистості / С.Г. Радул, О.О. Кумпан // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 89-95. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1209856
  Томаз І.А. Професійна самореалізація викладача закладу вищої освіти - запорука якості освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 160-168. – ISSN 2074-8167
1209857
  Артемова О. Професійна самореалізація особистості в сучасних умовах // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 97-101
1209858
  Калько А.Д. Професійна самореалізація студентів вищих навчальних педагогічних закладів як психолого-педагогічна проблема // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 93-100. – ISBN 978-966-7359-77-5
1209859
  Сафін О.Д. Професійна самосвідомість курсантів внутрішніх військ України / О.Д. Сафін, О.С. Колесніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У даній статті представлено різні теоретико-методологічні підходи до вивчення самосвідомості в зарубіжної і вітчизняної психології, а також розглядаються специфічні особливості професійної діяльності фахівців внутрішніх військ МВС України. В данной ...
1209860
  Добровольська К.В. Професійна самосвідомість та конструювання образу професії у майбутніх лікарів / К.В. Добровольська, С.К. Мисловська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 85-87. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1209861
  Дробот О.В. Професійна свідомість керівника : навч. посібник / О.В. Дробот ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Талком, 2016. – 338, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-2199 та в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7397-11-2
1209862
  Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість майбутнього вчителя: психосемантичний та розвивальний аспекти = Profesionnal consciousness of a future teacher: psychosemantical and developmental aspects : монографія / Н.Ф. Шевченко, О.І. Чепішко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – 197, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 151-180. – ISBN 978-966-599-516-6
1209863
  Шевченко Наталія Професійна свідомість практичного психолога : структура та специфіка функціонування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.167-180. – ISSN 1810-2131
1209864
  Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість психолога: методологічний та прикладний аспекти // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 16-24
1209865
  Коваленко І. Професійна складова формування правової культури майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційної сфери / Ірина Коваленко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-34


  Висвітлено особливості формування правової культури студентів бібліотечно-інформаційного профілю з урахуванням особливостей їхньої майбутньої професійної діяльності.
1209866
  Бойчевська І. Професійна соціалізація молоді у закладах вищої професійної освіти України та Німеччини / І. Бойчевська, Л. Веремюк // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 176-178. – ISBN 978-617-7263-79-0
1209867
  Висотін М. Професійна спеціалізація волинських медиків XVI століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 72-89
1209868
  Кудзіновська І. Професійна спрямованість задач з вишої математики в умовах сучасного ринку праці / І. Кудзіновська, В. Трофименко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 74-75
1209869
  Топчій О.В. Професійна спрямованість іншомовних компетенцій у підготовці фахівців із суспільних наук // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (30). – С. 218-225


  Аналізуються види іншомовних компетенцій, можливості застосування різних компетенцій у навчальній і майбутній професійній діяльності фахівця. Обгрунтовуються визначення термінологічних сполучень "іншомовна професійна комунікативна компетенція", ...
1209870
  Коростель П.В. Професійна спрямованість курсу "Основи комп"ютерної графіки" в системі підготовки педагогів професійного навчання // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 189-193. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1209871
  Кислова М.А. Професійна спрямованість навчання вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 278-285. – ISSN 2312-5993
1209872
  Ромащенко І. Професійна спрямованість навчання іноземній мові майбутніх маркетологів з питань товарної політики маркетингу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 38-46. – ISSN 1682-2366
1209873
  Збаравська Л.Ю. Професійна спрямованість навчання фізики як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців агроінженерного профілю / Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, А Ж. Задорожна // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 36-43. – ISSN 2521-6449
1209874
  Туриця О. Професійна спрямованість навчання як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчового профілю // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 48-60. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Осмислено ключові поняття дослідження; розглянуто професійну спрямованість навчання як одну із педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчового профілю на засадах інтегрованого підходу; наведено найбільш ефективні ...
1209875
  Левківський К. Професійна спрямованість практичної підготовки студентів - вагома складова майбутнього попиту на них на ринку праці / К. Левківський, Д. Панасевич // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 12-25. – ISSN 1682-2366
1209876
  Дзямко В.Й. Професійна спрямованість фізико-математичної підготовки студентів нематематичних спеціальностей / В.Й. Дзямко, Л.В. Месарош // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 81-84. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1209877
  Козловська І.М. Професійна спрямованість як системотвірний чинник підготовки майбутніх фахівців / І.М. Козловська, О.О. Стечкевич, Т.Д. Якимович // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 34-40. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
1209878
  Симончук Олена Професійна структура сучасної України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.62-99. – ISSN 1563-3713
1209879
  Ковач Л.Л. Професійна структура та рівень освіти грецького населення Донецької області // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 68-77. – ISBN 978-617-7107-06-3
1209880
  Ануфрієва Н.М. Професійна та комуннікативна компетентність сучасної ділової людини / Н.М. Ануфрієва, Я.А. Дорога // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 84-94.
1209881
   Професійна та корпоративна етика : навч. посібник / [В.Г. Нападиста та ін. ; наук. ред. В.І. Панченко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 367, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 366 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-060-4
1209882
  Козлакова Г. Професійна та науково орієнтована підготовка випускникі магістратури регіонального університету // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 44-47
1209883
  Довбищенко М.В. Професійна та суспільно-політична діяльність адвокатів Волині другої половини XVII століття (за матеріалами актових книг повітових судів волинського воєводства) // Адвокатура України: забуте і невідоме / В.С. Бігун, А.В. Блануца, С.М. Блащук, І.Б. Василик, Д.П. [та ін.] Ващук. – Київ : КВІЦ, 2014. – С. 41-46. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 1). – ISBN 978-617-697-003-3
1209884
  Виноградова Г. Професійна таємниця в міжнародно-правових джерелах: окремі питання регулювання та використання досвіду в законодавстві України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 60-66.
1209885
  Кулініч О.О. Професійна таємниця як вид інформації з обмеженим доступом / О.О. Кулініч, К.М. Бондарчук // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 40-44. – (Право. Економіка. Управління)
1209886
  Бережко-Камінська Професійна творчість головного редактора як керівника редакційного колективу та організатора творчого процесу видавництва // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 388-392
1209887
  Шаюк О. Професійна толерантність студентів-гуманітаріїв: сутність, структура, особливості формування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 1 (79). – С. 78-89. – ISSN 1810-2131
1209888
  Балахтар К.С. Професійна толерантність як складова готовності викладачів іноземної мови до креативної професійної діяльності у закладах вищої освіти // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2019. – Vol. 5, iss. 12 (32). – С. 9-20. – ISSN 2414-0023
1209889
  Сокур А. Професійна українська література (роман О. Слоньовської "Дівчинка на кулі") // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 12 (152). – С. 20-22
1209890
  Кралюк П. Професійна університетська філософія на українських землях наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 362-391. – ISBN 978-966-2254-74-7
1209891
  Божко Ю.П. Професійна успішність програмістів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1209892
  Мисака Г.В. Професійна успішність як критерій оцінки ефективності управління інтелектуальним капіталом футбольних клубів / Г.В. Мисака, І.А. Дерун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка"; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Вигівська І.М. [та ін.]. – Житомир, 2020. – Вип. 2 (46). – С. 32-39. – ISSN 1994-1749
1209893
  Мозгова Н.Г. Професійна філософія в Україні XIX - поч. XX ст. // Історія філософії в ії зв"язку з освітою : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова, І.В. Огородник, Ю.О. Федів. – Київ : Каравела, 2012. – С. 367-390. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-46-6
1209894
  Лой А. Професійна філософська освіта: досвід трансформації та перспективи // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.86-102
1209895
  Попова А. Професійна фінансова діяльність у сфері страхування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 30-44. – ISSN 1026-9932
1209896
  Малихіна М.А. Професійна циркова освіта в Україні: історико-мистецтвознавчий аспект // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 174-179. – ISSN 2226-0285


  Розглянуто процес формування української циркової школи (кінець XIX - поч. XXI ст.), окреслено основні етапи розвитку Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв – єдиного в Україні навчального закладу, що готує професійні кадри ...
1209897
  Гречанюк С. Професійна чи цехова? // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 405-410. – ISBN 978-966-00-1462-6


  Літературна критика.
1209898
  Рубан Людмила Олександрівна Професійнв етика в процесі творчої самореалізації митця : Дис... кандщ. філос.наук: 09.00.08. / Рубан Людмила Олександрівна;. – К, 1997. – 179л. – Бібліогр.:л.168-179
1209899
  Артеменко Н. Професійне вдосконалення державних службовців в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 240-246.
1209900
  Кавецька Н.А. Професійне вигорання серед медичних працівників: психологічні аспекти / Н.А. Кавецька, С.М. Андрейчин, Н.З. Ярема // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 27-31. – ISSN 1681-2751
1209901
  Астремська І.В. Професійне вигорання у жінок допомагаючих професій // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 9-19 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2707-0409
1209902
  Святка Олег Професійне вигорання у контексті психологічного опору // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 179-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1209903
  Танасевич О. Професійне вигорання юриста. Запобігти, знайти, знешкодити // Юридична газета. – Київ, 2021. – 20 липня (№ 14). – С. 27
1209904
  Степанець М. Професійне вигорання як перешкода пізнавально-творчої самореалізації педагогічних кадрів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 8 (62). – C. 74-84. – ISSN 2312-5993
1209905
  Яроменок М.А. Професійне вигорання як чинник психічного здоров"я прокурора // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 200-205. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1209906
  Ярош З. Професійне вигоряння юриста. Запобігти, знайти, знешкодити // Юридична газета. – Київ, 2021. – 20 липня (№ 14). – С. 44
1209907
  Бурда С. Професійне виховання жінок, майбутніх працівників ОВС // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 24-26.
1209908
  Данканич Г.М. Професійне вокальне мистецтво Закарпаття другої половини XX - початку XXI століття в аспекті міжкультурної комунікації : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Данканич Ганна Михайлівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1209909
  Збанацька О.М. Професійне життя на бібліотечній ниві (до ювілею з дня народження О.Г. Кириленка) / О.М. Збанацька, В.В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 126-129. – ISSN 2409-9805
1209910
  Караченцев С. Професійне захворювання як різновид соціального ризику // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 98-102.
1209911
  Дзюба Т.М. Професійне здоров"я особистості: аналіз основних дефініцій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 33-37. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1209912
  Жданова І.В. Професійне здоров"я правоохоронців як предмет психологічного дослідження // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 150-155. – ISSN 1727-1584
1209913
  Дзюба Т.М. Професійне здоров"я як умова успішної соціалізації працівника в ситуації мобінгу // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 7-13. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-3190
1209914
  Стоєцький Валентин Професійне зростання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 23-24
1209915
  Івченко Ю. Професійне зростання жінок у правоохоронній сфері: проблемні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 57-61. – ISSN 0132-1331
1209916
  Менделюк Т. Професійне зростання педагога. Сучасні форми інноваційної діяльності викладача в умовах відкритого інформаційного простору // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Морфологія або частина мови. – С. 108-113
1209917
  Щепакін В.М. Професійне камерне виконавство в Полтаві, Миколаєві та Херсоні на початку XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 88-98. – ISSN 2226-2180


  Автор статті аналізує творчу діяльність камерних виконавців і музикантів-педагогів у Полтаві, Миколаєві та Херсоні на початку ХХ ст. Наголошується на чільній ролі вихован-ців західноєвропейських консерваторій у розвитку камерного виконавства в цих ...
1209918
  Черновський О.К. Професійне мислення як фактор становлення сучасного правника : навч. посібник / [О.К. Черновський, О.В. Меленко, Л.М. Гриндей] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 219, [1] c. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 209-219. – ISBN 978-617-8034-07-8
1209919
  Гура Т. Професійне мислення: механізм успішної / невдалої соціалізації фахівця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-29. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснюється аналіз ролі професійного мислення фахівця в процесі його соціалізації. Зазначається, що визначення сутності професійного мислення фахівця має ґрунтуватися на принципах системності, соціальної і особистісної зумовленості, ...
1209920
  Скульська В.Є. Професійне навчання безробітних в умовах виробництва: теоретичні і методичні аспекти : монографія / В.Є. Скульська ; Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 368, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 334-368. – ISBN 978-617-649-029-6
1209921
  Дрозач М. Професійне навчання персоналу на виробництві: перспективи інноваційного розвитку : професійна орієнтація, підготовка кадрів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 35-38 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1209922
  Ляшенко О.А. Професійне навчання та професійна підготовка як інструмент подалання безробіття : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 94-95 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1209923
  Осаул А.О. Професійне навчання як інструмент підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом підприємств машинобудування Європи // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 26-31. – ISSN 2306-546X
1209924
  Цвєткова Г.Г. Професійне самовдосконалення викладачів вищої школи: філософський аспект // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 277-283


  Поняття професійного самовдосконалення представлено з філософської точки зору, об"єктивно проаналізовано самодостатність, цілісність та внутрішню гармонію викладача вищої школи як основу професійного самовдосконалення, як внутрішнє багатство, що ...
1209925
  Цвєткова Г.Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей вищої школи : монографія / Г.Г. Цвєткова ; М-во освіти і науки України, Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : Кальміус, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-463. – ISBN 978-617-7154-06-7
1209926
  Цвєткова Г.Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: дійсність і перспектива // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 220-229. – ISSN 2227-2844
1209927
  Цветкова Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: обгрунтування технології // Рідна школа : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8/9 (1004/1005). – С. 60-66. – ISSN 0131-6788
1209928
  Якимова Н.С. Професійне самовизначення і професійна орієнтація молоді: сучасні тенденції та проблеми // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 142-167. – ISSN 2072-9480
1209929
  Лучик С.Д. Професійне самовизначення і професійний розвиток молоді / С.Д. Лучик, М.В. Лучик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 16-26. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1209930
  Кучеренко Є.В. Професійне самовизначення майбутнього психолога: теорія і практика : навч.-метод. посібник / Є.В. Кучеренко. – Київ : Слово, 2014. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-188. – ISBN 978-966-194-196-9
1209931
  Шиделко А. Професійне самовизначення молодої особистості // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 8 (103), серпень. – С. 46-50. – ISSN 2308-4634
1209932
   Професійне самовизначення старшокласників : Методичний посібник. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-032-8; 966-356-068-1
1209933
  Анненков В. Професійне самовизначення студентської молоді промислово-економічного коледжу Національного авіаційного університету як умова забезпечення якості підготовки фахівців // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 8-12


  Розглядаються питання формування молодої особистості, її освіти і виховання, готовність до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних умовах.
1209934
  Кумпан О.О. Професійне самовизначення та його вплив на загальний розвиток особистості в професійній діяльності // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 118-123. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1209935
  Клибанівська Т.М. Професійне самовизначення та професійне становлення старшокласників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 32-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
1209936
  Шевчук О.О. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів України // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 74-76
1209937
  Лазорко О.В. Професійне самовизначення, резерви і безпека особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (9). – С. 48-53. – ISSN 2310-4368
1209938
  Пилипенко В.Є. Професійне самовизначення: проблеми теорії та практики / В.Є. Пилипенко, О.В. Волянська // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 106-117. – (Серія: Соціологія ; № 4 (35)). – ISSN 2075-7190
1209939
  Грищенко Т.А. Професійне самовихованняння як чинник фахової підготовки магістрів педагогіки вищої школи // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 211-222. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1209940
  Кравченко О.В. Професійне самовиявлення особистості майбутнього викладача // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 199-203. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1209941
  Грабар Н. Професійне спілкування в комунікаційному просторі бібліотеки / Наталя Грабар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано специфіку бібліотечного спілкування. Розглянуто інструментарій комунікаційного простору книгозбірень. Визначено роль внутрішніх і зовнішніх комунікацій бібліотечної діяльності.
1209942
  Савенкова Л.О. Професійне спілкування майбутніх викладачів як об"єкт психолого-педагогічного управління : монографія / Л.О. Савенкова ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2005. – 212 с. – ISBN 966-574-763-0
1209943
  Шимко В.А. Професійне спілкування правоохоронців в особливих умовах: комунікативні стратегії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 68-72. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена ознайомленню з результатами аналізу чинників які впливають на процес і результат професійного спілкування правоохоронців, яке відбувається в ризиконебезпечних умовах. В якості одного з таких чинників автор виокремлює - механізми ...
1209944
  Федчук Л.І. Професійне спрямовання мовної підготовки майбутніх учителів-філологів // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 80-82. – ISSN 2304-5809
1209945
  Золотько Ю. Професійне спрямування викладання англійської мови майбутнім магістрам менеджерам освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 119-124. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1209946
  Гладкова В. Професійне становлення викладача-початківця вищого навчального закладу / В. Гладкова, О. Лівшун // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 54-60. – ISSN 2309-9127
1209947
  Токарчук Л. Професійне становлення вчителів загальноосвитніх навчальних закладів під час роботи з дітьми із обмеженими фізичними можливостями // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 79-83. – (Серія: Педагогічні науки)
1209948
  Одінцова В. Професійне становлення жінки як чинник її адекватної самооцінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-76. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У даній статті розглядається вплив професійного становлення на самооцінку жінки, а також різні підходи до визначення поняття "кар"єра", її типологія зарубіжними і вітчизняними авторами. Викладено результати дослідження впливу типу кар"єри на самооцінку ...
1209949
  Кривильова О.А. Професійне становлення інженера-педагога в умовах вищого навчального закладу // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 339-403. – ISSN 2074-8922
1209950
  Чурпіта Т.М. Професійне становлення М. Трегубова // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 302-309. – ISSN 2226-2180
1209951
  Зозуляк-Случик Професійне становлення майбутніх соціальних працівників в університетах: етичний контекст // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 87-93. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Глобалізаційні, трансформаційні процеси, що відбуваються у сучасній вищій освіті, зумовили безпрецедентні зміни, які безпосередньо впливають на професійне становлення майбутніх соціальних працівників в університетах. Важлива роль у професійній ...
1209952
  Яковенко Н.В. Професійне становлення майбутніх фахівців військової галузі в контексті вивчення іноземних мов // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 253-260. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1209953
   Професійне становлення особистості - провідний вектор інноваційного розвитку освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Листопад-грудень (№ 6). – С. 6


  ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи", присвячена пам"яті Ігоря Каньковського, відбулася 9-10 листопада 2017 року на базі Хмельницького національного університету. Організатори ...
1209954
  Малкова Т.М. Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України) : монографія / Т.М. Малкова. – Київ : [НВП "Інтерсервіс"], 2012. – 394, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 377-394. – ISBN 978-617-696-039-3
1209955
  Подоляк Л.Г. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 75-101. – ISBN 978-966-8019-00-8
1209956
  Панок В. Професійне становлення практичних психологів: досвід і перспективи // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 135-141. – ISSN 1810-2131
1209957
  Ванджура Я.Л. Професійне становлення студента-медика та зростання його компетентності в умовах навчально-практичного центру // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 2. – C. 108-110. – ISSN 1684-7903


  "...У статті висвітлена позиція діяльнісного підходу до поняття компетентності у професійному розвитку студентів-медиків."
1209958
  Козирєв М.П. Професійне становлення студента в умовах вищого навчального закладу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 78-89. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1209959
  Козирєв М.П. Професійне становлення фахівця в умовах вищого навчального закладу / М.П. Козирєв, Ю.Р. Козловська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 305-314. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1209960
  Приходько Ю.О. Професійне становлення як складова самоактуалізації студентської молоді // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 96-98
1209961
  Романів Р. Професійне судження бухгалтера та облікова політика: нормативно-правовий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 42-49 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1209962
  Байдак М. Професійне та приватне життя українських адвокатів Галичини першої чверті XX ст. // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 124-151. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1209963
  Березна Т. Професійне читання бібліотекар: бюлетень "ЛібМаркет" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 3 (53). – С. 31-33


  У статті представлено огляд спеціалізованого видання для бібліотекарів - бюлетеня "ЛібМаркет", де висвітлюються різні аспекти запровадження інформаційних технологій у діяльність бібліотек, архівів, музеїв. Аналізуються матеріали, що публікуються на ...
1209964
  Янишин О.К. Професійне читання як комунікативна діяльність документознавця // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 73-81


  Обґрунтовано комунікативну природу та запропоновано структуру професійного читання документознавця.
1209965
   Професійний "українець" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 січня (№ 4)


  Директор Інституту українознавства і всесвітньої історії Петро Кононенко стверджує, що МОНмолодьспорту намагається змістити його з посади.
1209966
  Отрішко О.М. Професійний відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 140-144
1209967
  Корсун С.І. Професійний відбір працівників оперативних підрозділів податкової міліції: психологічні засади : монографія / Корсун Сергей Іванович, Майдіков Юрій Леонідович ; Київський нац. ун-т внутр. справ. – Коростень : Тріада С, 2010. – 152 с. – ISBN 966-96156-4-24
1209968
   Професійний візит до бібліотек Литви // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 59. – ISSN 2518-7341


  Представлено інформацію про професійно-освітню поїздку 7-13 червня 2016 року делегації українських бібліотекарів до дружньої до України Литовської Республіки, організовану Українською бібліотечною асоціацією та Асоціацією муніципальних публічних ...
1209969
  Булик-Верхола Професійний жаргон фотографів / Булик-Верхола, Ю.В. Теглівець // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 212-219. – ISSN 2311-2697
1209970
  Герасимчук О.П. Професійний захист прав потерпілого // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-48.
1209971
  Найдьон А. Професійний зберігач та його відповідальність за неналежне виконання договору зберігання цінностей у банку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 33-37
1209972
  Митцева О.С. Професійний імідж фахівця: суть, функції, структура // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 191-200. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1209973
  Подоляка В. Професійний інтерес. Науковці переконуть, що зможуть належно виконувати обов"язки члена ВРП // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 11-17 грудня (№ 50)


  На з"їзді представників юридичних вищих навчльних закладів та наукових установ у Харкові планують обрати нових членів Вищої ради правосуддя. Нині деякі науковці повідомили про свою готовність спробувати власні сили в конкурсі.
1209974
  Кічук Н. Професійний менталітет фахівця: домінантність брендінгових показників та формувальний потенціал вищої школи // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 48. – С. 121-126. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1749
1209975
   Професійний портрет викладача дистанційного навчання в медичному і фармацевтичному ВНЗ / І.Ф. Бєленічев, С.А. Моргунцова, О.А. Рижов, Н.В. Бухтіярова, С.В. Горбачова, В.П. Риженко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 35-37. – ISSN 1681-2751
1209976
   Професійний портрет учителя історії XXI ст. // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 3). – С. 8-14


  Міжнародний науково-практичний семінар (м. Київ, 14-15 листопада 2012 р.).
1209977
  Браславська О.В. Професійний потенціал вчителя географії: здатність до інновацій // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-75-8
1209978
  Маноха І.П. Професійний потенціал особистості: досвід онтологічного дослідження : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Маноха І.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 22л.
1209979
  Терентьєв О. Професійний простір державної служби: визначення поняття, основи управління та напрями вдосконалення в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 274-281
1209980
  Кундієв Ю.І. Професійний рак: стан і перспективи вивчення в Україні / Ю.І. Кундієв, Д.В. Варивончик, О.І. Ременник // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2010. – Т. 12, № 3 (45). – С. 224-228. – ISSN 1562-1774
1209981
  Лов"як О. Професійний ризик у контексті цивільного права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.76-79
1209982
  Василина Н. Професійний ризик у нотаріальній діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 71-73. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються теоретичні аспекти професійного ризику в нотаріальній діяльності. В статье анализируются теоретические аспекты профессионального риска в нотариальной деятельности. Theoretical aspects of occupational hazard in notary action is ...
1209983
  Сиско Н. Професійний розвиток викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: андрагогічний аспект // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 28-34. – ISSN 2309-9127
1209984
  Соколова І. Професійний розвиток викладачів медичного університету: досвід використання навчальної платформи moodlecloud // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 29-37. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1209985
  Калашнікова С. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність європейської платформи модернізації вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 95-101. – ISSN 2078-1016
1209986
  Макарова Г.Г. Професійний розвиток майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки : автреф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Макарова Ганна Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1209987
  Драгнєв Ю.В. Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору: теорія та практика : монографія / Ю.В. Драгнєв ; [наук. ред. Харченко С.Я.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка", Ін-т фізичного виховання і спорту. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 475, [1] с. – Бібліогр.: с. 370-473. – ISBN 978-966-617-318-1
1209988
  Жихорська О.В. Професійний розвиток навчально-допоміжного персоналу класичних університетів в умовах корпоративного навчання // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 22-23
1209989
  Ямницький В. Професійний розвиток особистості в контексті психології життєтворчості // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 94-96
1209990
  Ягупов В.В. Професійний розвиток особливості фахівця: поняття, зміст та особливості // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 22-28. – ISSN 1996-5931
1209991
  Черній А. Професійний розвиток педагога: досвід, співпраця, пріоритети на шляху до Нової української школи // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 40-43
1209992
  Кошова Т. Професійний розвиток персоналу в органах державної влади: стан та проблеми // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.95-102
1209993
  Мукан Н. Професійний розвиток учителів у Великій Британії та США: труднощі та перешкоди / Н. Мукан, О. Фучила // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 174-176
1209994
  Івах С.М. Професійний саморозвиток майбутніх педагогів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 24-28


  Обґрунтовуються умови, чинники, структура самовиховання та характеризуються його основні методи, які забезпечують професійне становлення й розвиток майбутнього педагога.
1209995
  Фрицюк В.А. Професійний саморозвиток педагога як психолого-педагогічна категорія // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 284-289. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1209996
  Зоря Г. Професійний сленг: особливості функціонуванння на теренах журналістики // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 176-179. – ISBN 978-966-493-306-0
1209997
  Панич О. Професійний стандарт: визначення вимог і підвищення якості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  На сайті Міністерства освіти і науки України для громадського обговорення оприлюднили проект професійного стандарту для ключових викладацьких посад вищої освіти - "Асистент", "Викладач", "Старший викладач", "Доцент", "Професор".
1209998
  Ковалів М.В. Професійний стрес керівника органу внутрішніх справ та його профілактика // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 163-170. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1209999
  Гребенюк О.О. Професійний стрес як основа негативних психічних станів в житті людини // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 36-40 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-4368
1210000
  Соболєва О. Професійний шлях та науковий доробок голови Київської міської організації НСКУ Олександра Гончарова (з нагоди 60-річчя від дня народження) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (105). – C. 65-74. – ISSN 2222-5250
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,