Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1209001
  Висоцька Н. "Сліди у дорожній куряві" 3.Н. Герстон у контексті (афро-американського) автобіографічного письма: жанрові домінанти і художні стратегі // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 265-282. – ISBN 978-966-359-360-9
1209002
  Тимощук Ю.С. "Слідова картина" як елемент криміналістичної характеристики терористичних актів // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 255-258. – ISBN 978-617-7041-91-6
1209003
  Бодасюк О. "Сліпуче слово..."; Передчуття визволення; Необхідно обрати професію : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 37-39
1209004
  Боса Л. "Слобожанщина - воля вольная": локальна пам"ять "Слобідської громади" (за польовими матеріалами) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 71-77. – ISSN 0130-6936
1209005
  Ціпко А. "Слов"янська міфологія" Миколи Костомарова у грунтуванні культурного "битія" українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-7. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто підходи Миколи Костомарова до висвітлення давнього світоглядного комплексу слов"яно-українців. Серед його основних рис дослідник вбачав прамонотеїзм. Розгляд Костомарова заторкував також і питання "участі" давньоукраїнських ...
1209006
  Куций І. "Слов"янський світ" у візіях українських істориків Східної Галичини XIX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 62-69. – ISSN 0203-9494


  У статті досліджується генеза цивілізаційної ідентичності українських інтелектуалів модерної епохи. Аналізуються витоки та процес утвердження слов’янської цивілізаційної ідентичності українських учених ХІХ ст. З’ясовується змістове наповнення ...
1209007
  Грицик Л. "Слов"янські переробки Едіпової історії" в літературознавчій концепції М. Драгоманова (компаративний аспект) // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 103-111. – ISBN 978-966-193-016-1


  В статье рассматривается программная работа М. Драгоманова "Славянские переработки Єдиповой истории", свидетельствующая о синтезе исторического/ социологического и сравнительного методов в исследованиях ученого, определении задач и направлении ...
1209008
  Сюндюков І. "Слов"янські струмки" й "російське море" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 533-540. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Апологети Російської імперії в контексті польського повстання 1830 року.
1209009
  Ставицька А. "Слова зворушеного серця" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 12


  Про щоденники, автобіографії, листи, статті та спогади Ольги Кобилянської.
1209010
  Маслов С.И. "Слова постнические" Исаака Сирина по рукописи, принадлежащей библиотеке Университета св.Владимира. – [Киев] : Б.и., 1910. – XXXVII, 27 с. – Окремий відбиток
1209011
   "Слова та речі: археологія гуманітарних наук" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 907. – ISBN 966-316-069-1
1209012
  Нежива Л. "Слова, що можуть гриміти, як грім, і світити, як зорі": експресіонізм у системі літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 58-65. – ISSN 0130-5263


  У статті визначено теоретичне підґрунтя засвоєння старшокласниками поняття «експресіонізм», проаналізовано конститутивні риси стилю, окреслено методичну стратегію його вивчення.
1209013
  Гущина Н.А. "Словарь авторитетов" и его значение в испанской лексикографии : Автореф... канд.филол.наук: 10.664 / Гущина Н.А.; МГУ. – Москва, 1972. – 31л.
1209014
  Рудакова И.Ф. "Словарь Академии Российской" 1789-1794 : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Рудакова И.Ф. ; АН СССР , Ин-т языкознания. Лен. отд. – Ленинград, 1965. – 19 с.
1209015
  Хруцкая Н.В. "Словарь живого великорусского языка" В.И.Даля // Русский язык и литература в учебных заведениях / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 1. – С10-13


  К 200-летию со дня рождения В .И.Даля. Значение Словаря В.И.Даля в наши дни
1209016
   [Слободяник Микола Семенович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 84. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1209017
  Каркавіцас А. [Словами корабля : морські оповідання / А. Каркавіцас. – Афіни : Естія, 1996. – 221 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література])
1209018
  Томчаній М.І. Слід у цементі : повісті та оповідання / Михайло Іванович Томчаній. – Київ : Дніпро, 1966. – 417 с.
1209019
   Слід цунамі в українському туризмі : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 112 : Іл.
1209020
  Пастух Б. Слідами "омовленого" світу: траєкторія поетичного руху Павла Вольвача // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 191-202. – ISSN 0130-528Х
1209021
  Гундорова Т. Слідами Адорно: масова культура й кіч // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 32-37
1209022
  Петренко Р. Слідами армії без держави / Роман Петренко, "Омелько", "Юрко". – Київ; Торонто : Українська Видавнича Спілка; Дослідний ін-т "Студіум", 2004. – 272с. – (Спогади). – ISBN 966-7060-60-8
1209023
  Михайлов М.М. Слідами велетня / М.М. Михайлов. – К., 1968. – 520с.
1209024
  Короткий Віктор Слідами великого пішохідця / Короткий Віктор, Попович Сергій // Міжнародний туризм, 1997. – № 3 (18)
1209025
  Базима Г.Я. Слідами великого рейду / Базима Г.Я. – Київ, 1988. – 350 с.
1209026
  Базима Г.Я. Слідами великого рейду. Спогади партизана / Г.Я. Базима. – К., 1959. – 368с.
1209027
  Угаров Г. Слідами вигнанця / Г. Угаров. – К, 1966. – 463с.
1209028
  Степанов Ф. Слідами володарів Феодоро // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 7


  Мангуп, Дорос — стародавнє місто-фортеця, столиця князівства Феодоро, згодом турецька фортеця. Знаходиться на Мангупському плато (гора Баба-кая) у Криму неподалік села Ходжа Сала Бахчисарайського району. Вже кілька століть, як його покинули останні ...
1209029
  Курочкін Олександр Слідами давніх скоморохів : (з історії святково-розважальної культури) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-78. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается история скоморохов как элемента празднично-развлекательной культуры.
1209030
  Самойлов Юрій Слідами Джека Горобця // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 32-36 : фото. – ISSN 1998-8044
1209031
  Пальман В.І. Слідами дикого зубра / В.І. Пальман. – К, 1983. – 423с.
1209032
  Наливайко Степан Слідами древлянсько-сіверської легенди // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 252-258. – Бібліогр. в кінці ст.


  На широкому мовному й міфологічному матеріалі аналізується давня українська легенда, сюжет і реалії якої знаходять численні паралелі в індійських ведах, епосі, міфології.
1209033
  Скуртул Г. Слідами еміграції в сучасній українській прозі (до питання реконструкції поняття "еміграція") // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 91-94


  У статті аналізується багатопланове прочитання явища еміграції в еміграційному дискурсі. Перераховуються умовні "сліди" еміграції сучасної української прози: канонічний, екстрапольований, карнавальний, онтологічний та слід-мімікрія
1209034
  Литвинчук Н. Слідами Євгенії Спаської (з досвіду повторного обстеження кролевецького ткацького осередку в перші десятиліття XXI століття) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 213-218. – ISSN 2313-8505
1209035
  Клинченко Т. Слідами забутих предків (до проблеми української етнічності в Угорщині) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2
1209036
  Любомирський С. Слідами заповіту = In the footsteps of the testament : політичний роман - візія / Степан Любомирський. – Лондон ; Торонто : Видання Української Видавничої Спілки ; Гомін України. – ISBN 0 902322 26 5
Т. 2 : Кайдани порвіте!. – 1985. – 361, [2] с. : портр.
1209037
  Тріз Д. Слідами змови / Д. Тріз. – К., 1963. – 321с.
1209038
  Осташ Л.Р. Слідами зниклих ойконімів // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 202-210. – ISBN 978-966-02-4236-4
1209039
  Михида Сергій Слідами його експериментів : Змістові домінанти та поетика конфлікту в драматургії Володимира Винниченка / Михида Сергій. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2002. – 192с. – ISBN 966-583-032-5
1209040
  Логінов Володимир Слідами князя Ігоря, або Розслідування через 800 років : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 122-124 : Фото
1209041
  Матошец М. Слідами корабельного журналу / М. Матошец. – К, 1975. – 287с.
1209042
  Руденко М. Слідами космічної катастрофи. / М. Руденко. – К., 1962. – 126с.
1209043
  Студинський К. Слідами Куліша / К. Студинський. – Львів, 1928. – 66с.
1209044
  Довганич О. Слідами легенди. / О. Довганич, К. Лустиг. – Ужгород, 1971. – 123 с.
1209045
  Павлович П. Слідами Михайла Коцюбинського : іл. збірник / Петро Павлович. – Авсбург : Брама Софії, 1946. – 64 с. : іл.


  Пам"яті улюбленого і почесного земляка, славетного українського письменника Михайла Коцюбинського - рідного й близького нашим серцям - присвячується. На Чужині, квітень, 1946 р.
1209046
  Грабович Г. Слідами національних містифікацій // Критика. – Київ, 2001. – Червень, (число 6). – С. 14-23
1209047
  Палієнко М. Слідами пам"яті (про роботу міжнародної наукової конференції "музей визвольної боротьби України в празі: втрати і знахідки") // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 282-292. – ISBN 966-625-035-7
1209048
  Якилинин-Панич Слідами пам"яті. Розповідь дідуся онукам / Якилинин-Панич. – Київ : Фотовідеосервіс, 1994. – 64с.
1209049
   Слідами пастора Йоганна Мюллера // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 44-46 : фото
1209050
  Самчук Улас Слідами піонерів = In the footsteps of the pioneers : Епос Української Америки / Самчук Улас. – Джерзі Ситі; Hю-Йорк : Свобода. – 269 с.
1209051
  Самчук У. Слідами піонерів / У. Самчук. – Нью-Йорк. – 269с.
1209052
  Капелюшний Л.В. Слідами подвигів / Л.В. Капелюшний. – Львів, 1975. – 26с.
1209053
  Онишкевич З. Слідами пропалих рукописів Юрія Косача // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (138). – С. 29-31. – ISSN 1562-3238
1209054
  Семко О.Ф. Слідами років полум"яних. / О.Ф. Семко, О.С. Ходін. – Дніпропетровськ, 1970. – 88с.
1209055
  Копач О. Слідами Св. Ольги // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 3 (33), липень-вересень. – С. 3-5
1209056
  Павлів Й.П. Слідами соболят: повісті, оповідання / Й.П. Павлів. – К., 1989. – 382с.
1209057
  Джугастрянська Ю. Слідами спогадів; "я - смак твоєї води..."; "Господи моря, піску і сонця, й снігів..."; "Нова дорога дихає вітром пустель..."; "А десь там на далеких солоних твоїх причалах..."; "наді мною сто зим піді мною одне перевесло..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 260-264
1209058
  Діденко Ф. Слідами старої легенди / Ф. Діденко. – Київ, 1958. – 248с.
1209059
  Патриляк І. Слідами Стефенса // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 23 (188). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Джеймс Стефенс - борець за незалежність Ірландії. Полковник Євген Коновалець один із перших національних лідерів зрозумів потребу в глибинній підготовці революції, повторивши шлях свого великого ірландського попередника .
1209060
  Хрієнко М. Слідами Тараса Шевченка // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 91-99. – ISSN 0130-6936
1209061
  Ананян Л. Слідами твоїх гір // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 83-87. – ISSN 0320 - 8370
1209062
  Кузнецов Ю.Б. Слідами феї Моргани : Вивчення творчості М.М.Коцюбинського в школі: Посібник для вчителя / Ю.Б. Кузнецов, П.І. Орлик. – Київ : Радянська школа, 1990. – 208с. – Бібліогр.:с.20-22. – ISBN 5-330-00845-Х
1209063
  Студьонова Л.В. Слідами Чернігівського підпілля : документальні нариси / Людмила Студьонова. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-340-198-0
1209064
  Луняк Є. Слідами Шервуда-Вєрного: донощик Олексій Петров (порівняльний аналіз життєписів двох зрадників) // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 78-82. – ISBN 978-966-02-4425-2
1209065
  Соколинська А. Слідами Юрія Шевельова в Харкові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 8
1209066
  Орленко В.Ф. Сліди / В.Ф. Орленко. – Одеса, 1972. – 176с.
1209067
  Приймаченко В.В. Сліди арамеїзмів Септуагінти у Вульгаті // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 165-171. – ISSN 1608-0599
1209068
  Тельман І. Сліди ведуть до героїв / І. Тельман. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1966. – 217 с.
1209069
  Мовчан П. Сліди від щита Сагайдачного на Арбатських воротах Кремля // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 10
1209070
  Качкан В. Сліди до вежі Вавилона // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 228-239. – ISBN 5-87322-078-0


  Малознаний Микита Думка.
1209071
  Тиводар М.П. Сліди дохристиянських божеств у традиційній культурі українців Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 99-107. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
1209072
  Вежінов П. Сліди залишаються / П. Вежінов. – Київ, 1957. – 255с.
1209073
  Авдєєва Г.К. Сліди злочинів у сфері використання інформаційних технологій: способи виявлення // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 88-98. – ISSN 2079-6242
1209074
  Ситник А. Сліди кирзаків і лаптів на мапі України
1209075
  Горбань А. Сліди міфу в художньому тексті: "Кленовий пагін" Григора Тютюнника


  У статті розглядається присутність міфу в художньому тексті. Простежується структура художнього часу і простору, сюжетна схема ініціації (герой - хибний герой), есхатологічна символіка, образні аналогії. Міфологічний аналіз новели "Кленовий пагін" ...
1209076
  Кашин В.Л. Сліди на воді : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1983. – 207 с.
1209077
  Кашин В.Л. Сліди на воді : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1984. – 196 с.
1209078
  Кашин В.Л. Сліди на воді : Роман / В.Л. Кашин. – Київ : Дніпро, 1984. – 196с. – (Романи й повісті ; 1984р. Вип. №9)
1209079
  Рід У.М. Сліди на камені : Історія Землі і життя на ній / У.М. Рід; За ред. Обручова В.А. – Одеса : Дитвидав ЦКЛКСМУ, 1939. – 296с. – (Шкільна бібліотека)
1209080
  Кокуца І. Сліди на Печерську : [роман] : 20-річчю утворення Державної податкової служби України присвячується / [І.І. Кокуца, О.М. Дмитрук]. – Київ : ІВЦ ДПА України, 2010. – 591, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-1609-28-9
1209081
  Колодій В.С. Сліди на росах : поезії / В.С. Колодій. – Київ, 1984. – 118 с.
1209082
  Федорів Р.М. Сліди на скелях / Р.М. Федорів. – Львів : Каменяр, 1963. – 104 с.
1209083
  Петльований В. Сліди на тротуарі / В. Петльований. – К, 1958. – 185с.
1209084
  Павленко Л.О. Сліди не старіють / Л.О. Павленко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 288 с.
1209085
  Кирій І.І. Сліди під вікном / І.І. Кирій. – Київ, 1983. – 271 с.
1209086
  Пачаї І. Сліди російської "культурної зони" у мові та морфології фольклору // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.32-34. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0027-2833
1209087
  Самбук Р.Ф. Сліди СС : романи / Р.Ф. Самбук. – Київ : Молодь, 1986. – 560 с.
1209088
  Філоненко Г.Г. Сліди ухилення від сплати податку на прибуток // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 454-458. – (Серия "Юридические науки"). – ISSN 1606-3716
1209089
  Мікула О. Сліди фольклору у дитячих поезіях, казках та оповіданнях Олени Пчілки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 271-279
1209090
  Кролевець К.М. Слідкуючі фотоелементи / К.М. Кролевець. – Київ, 1965. – 140 с.
1209091
  Борідько О.А. Слідова картина вбивства з розчленуванням трупа // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 175-178.
1209092
  Рівчаченко О.А. Слідова картина злочинів, вчинених щодо обладнання, призначеного для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 109-114. – ISSN 1992-4437
1209093
  Старушкевич А.В. Слідова картина сексуальних убивств:поняття та криміналістичний аналіз // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 94-113.
1209094
  Пясковський В.В. Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики торгівлі людьми // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 187-193
1209095
  Купер Д.Ф. Слідогляд / Д.Ф. Купер. – Х, 1928. – 255с.
1209096
  Кириченко О.А. Слідознавство : Лекція №8 / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.Д. Ткач; МВС України. КІВС. – Київ, 2002. – 40с.
1209097
  Хоткевич Г. Слідом за пам`яттю / Г. Хоткевич. – Київ, 1993. – 63с.
1209098
  Купер Д.Ф. Слідопит / Д.Ф. Купер; З англ. перекл. І. Корунець. – Київ : Веселка, 1972. – 790 с.
1209099
  Хорбаладзе Т. Слідство веде опозиція // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-49. – ISSN 1812--514Х
1209100
  Ячейкін Ю.Д. Слідство веде прокуратор : гумор та сатира / Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 275 с.
1209101
  Єфімов Л.Ю. Слідством установлено... / Л.Ю. Єфімов. – К, 1990. – 269с.
1209102
  Стратонов В. Слідча дія як криміналістичний метод отримання інформації // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 98-109
1209103
  Журавель В.А. Слідча профілактика економічних злочинів (із практики застосування ст.ст. 23 і 23 КПК України) / В.А. Журавель, А.Ф. Волобуєв // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 137-144. – ISBN 966-8759-17-6
1209104
  Журавель В. Слідча профілактика: сучасний стан і шляхи вдосконалення / В. Журавель, А. Волобуєв // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 155-164
1209105
  Весельський В.К. Слідча ситуація як категорія криміналістичної тактики // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 193-199. – ISSN 1609-0462
1209106
  Водотика Т.С. Слідча справа Лонгина Цегельського: джерелознавча характеристика та інформаційний потенціал / Т.С. Водотика, І.В. Іваницький // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 104-111. – ISSN 0320-9466
1209107
  Карпов Н.С. Слідча хитрість під час допиту // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 53. – С. 3-7.
1209108
  Янків О. Слідчий - процесуально незалежний ісамостійний суб"єкт кримінального процесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 41-42
1209109
  Котюк О.І. Слідчий експеримент - процесуальні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 3 (137). – С. 130-135


  У статті запропоноване визначення слідчого експерименту, його мети, фактичних та процесуальних підстав. Вносяться пропозиції, спрямовані на вдосконалення підходів до оцінки його ходу та результатів.
1209110
  Дмитренко Ю.М. Слідчий експеримент / Ю.М. Дмитренко. – Х., 1989. – 181с.
1209111
  Лиховид І. Слідчий експеримент як самостійна слідча дія // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 156-160
1209112
   Слідчий огляд : сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2004. – 396с. – ISBN 966-688-079-2
1209113
  Клименко О.П. Слідчий суддя в реформованому кримінально-процесуальному законодавстві України - крок уперед чи тупцювання на місці: порівняльний аналіз європейського досвіду // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 183-187. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено аналіз статей проекту кримінально-процесуального кодексу України, якими запроваджується посада слідчого судді та визначаються його повноваження; оцінюється значення цього інституту для модернізації кримінального процесу України. ...
1209114
  Базир І.В. Слідчий суддя у кримінальному процесі // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 244-249. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1209115
  Міщенко С.М. Слідчий суддя як суб"єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 88-96
1209116
  Спільник С.І. Слідчий як суб"єкт проведення негласних слідчих (розшукових) дій: за і проти / С.І. Спільник, О.Б. Комарницька // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 15-25
1209117
  Загурський О.Б. Слідчий як суб"єкт реалізації кримінальної процесуальної політики на правозастосовному рівні // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 102-104. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1209118
  Лук"янчиков Є. Слідчі (розшукові) дії – засоби пізнавальної діяльності розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 469-470. – ISBN 978-617-7069-15-6
1209119
  Лисенко О.В. Слідчі (розшукові), процесуальні та організаційні дії в механізмі розшуку осіб, які переховуються від досудового розслідування та суду // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 3 (96). – С. 66-73. – ISSN 2410-3594


  Розглянуто особливості проведення заходів (слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові), процесуальбні, організаційні дії) стосовно встановлення інформації, що використовується в пошуковолму процесі правоохоронних органів для встановленяя місця ...
1209120
  Дунаєвська Л.Г. Слідчі версії на початковому етапі розслідування "медичних" злочинів // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 96. – С. 3-7
1209121
  Саінчин О. Слідчі версії у справах про вбивства, вчиненні на замовлення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.35-38
1209122
  Чорноус Ю.М. Слідчі дії, що можуть бути проведені в порядку надання правової допомоги // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 38-39


  У науковій статті розглядаються питання удосконалення Проекту Кримінально-процесуального кодексу України (реєстр. № 1233), зокрема норм, пов"язаних із визначенням процесуальних та слідчих дій, які можуть бути проведені в порядку надання правової ...
1209123
  Погорецький М.А. Слідчі дії: поняття і класифікація // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 150-156.
1209124
  Лоза Ю. Слідчі дії: поняття,сутність, ознаки, види // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.85-90. – ISSN 0132-1331
1209125
  Рудь О.А. Слідчі дії: примусовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 349-354. – (Юридична ; Вип. 1)
1209126
  Марченко А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання : Автореферат дис. ...канд. юрид. наук: Спец.: 12.00.09 / Артем Борисович Марченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 7 назв
1209127
  Марченко А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання : Дис. ...канд.юрид наук: Спец. 12.00.09 - кримінал. процес та кримінал. судова еквпертиза / Артем Борисович Марченко;Луганський держ. ун-т внутрішних справ України. – Луганськ, 2006. – 210л. – Додатки: л.189-210. – Бібліогр.: л.166-188
1209128
  Саінчин О. Слідчі ситуації і алгоритм дій при розслідуванні дітовбивств // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.121-124. – ISSN 0132-1331
1209129
  Скригонюк М.І. Слідчі ситуації й тактичні операції при розслідуванні масових заворушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 120-123. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі поєднання умов і обставин, що сприяють швидкому й повному розкриттю і розслідуванню масових заворушень через спеціальну форму організації - систему слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. The article is devoted to the ...
1209130
  Меденцев А.М. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 123-127. – ISSN 1727-1584
1209131
  Нарожна О.В. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного видобування корисних копалин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 85-91. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1209132
  Оперук В.І. Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні розбійних нападів на банківські установи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 169-175
1209133
  Вежнавець Б. Слідчі ситуації, які виникають при розслідуванні злочинів, пов"язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-84.
1209134
  Казьмирчук Г.Д. Слідчі справи і мемуари декабристів як джерело вивчення життя й діяльності дворянських революціонерів у Одесі / Г.Д. Казьмирчук, Я.Г. Казьмирчук // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 153-154. – ISBN 978-966-171-565-2
1209135
  Прилуцький П.В. Слідчій суддя в системі судового контролю // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – C. 119-120. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1209136
   Слінченко Юрій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 377 : фото
1209137
  Чабанівський М.І. Сліпа любов : повість та оповідання / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 319 с.
1209138
  Ващенко Г. Сліпий : П"єса / Г. Ващенко. – С.-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1910. – XX, 94 с.
1209139
  Винниченко В.К. Сліпий : Оповідання / В.К. Винниченко. – Київ : Друкарська спілка, 1917. – 32с.
1209140
  Ващенко Г. Сліпий / Г. Ващенко ; Скоротив для сцени, за дозволом автора, Володимир Буряченко. – Херсон : Вид Мистецького т-ва ім. М. Старицького, 1921. – 52 с.
1209141
  Шевченко Т. Сліпий (уривок) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 646-649. – ISBN 978-966-500-300-7
1209142
  Гужва В.Ф. Сліпий дощ : повість // Молоді літа Олександра Сокола : повість / В.О. Міняйло. – Київ : Дніпро, 1981. – (Серія "Романи й повісті")
1209143
  Гужва В.Ф. Сліпий дощ : повість / В.Ф. Гужва. – Київ : Молодь, 1983. – 184 с.
1209144
  Короленко В.Г. Сліпий музика / В.Г. Короленко. – Х, 1928. – 182с.
1209145
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – Київ, 1953. – 96с.
1209146
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – К, 1956. – 124с.
1209147
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – К, 1979. – 203с.
1209148
  Дідоренко Д. Сліпий художник Дмитро Дідоренко: "Можливо все" / бесіду вела А. Котляр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 11


  "Дмитро малював з раннього дитинства - багато, завжди та скрізь. Здобув освіту в Харківському художньо-промисловому інституті за фахом художник-конструктор, - на курсі був одним із найталановитіших. До 23 років відбувся як аквареліст міських пейзажів - ...
1209149
  Сарамаго Ж. Сліпота : роман / Жозе Сарамаго ; [пер. з португ. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 441, [4] с. – На тит. арк. також: Лауреат Нобелівської премії з літератури 1998 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівcьких лауреатів). – ISBN 978-966-03-6499-8
1209150
  Гроссо А. Сліпучо-голубе небо / А. Гроссо. – К, 1979. – 179с.
1209151
   Слісаренко Ігор Юрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 303. – ISBN 978-966-2726-03-9
1209152
  Коваленко В.В. Слобідська відьма : роман / Володимир Коваленко. – Київ : Фенікс, 2016. – 287, [1] с. – ISBN 978-966-136-396-9
1209153
  Потапенко С. Слобідська священицько-старшинська родина Острозько-Лохвицьких та їхня хроніка // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 156-166. – ISSN 0869-3595


  Про героїв публікації у "Київській старовині".
1209154
  Слюсарський А.Г. Слобідська Україна / А.Г. Слюсарський. – Харків, 1954. – 280с.
1209155
   Слобідська Україна. – К., 1994. – 80с.
1209156
  Танцюра В.І. Слобідська Україна як історико-географічний регіон. Історіографія та джерела / В.І. Танцюра, О.О. Пересада // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 6-12. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1209157
  Маслійчук А. Слобідська Україна. Колонізаційний рух на схід // Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом : Український шлях до Чорного моря / О. Бачинська, Т. Вінцковський, В. Грибовський, Н. Діанова, А. Домановський, ін. та. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 184-226. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0461-4
1209158
   Слобідський край. – Харків, 2001
1209159
  Богдашина О.М. Слобідський літописець історії України Д.І. Багалій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-112. – ISSN 0130-5247
1209160
  Михайліченко М. Слобідський старшинський рід Щербин (генеалогічний розпис роду другої половини XVII - початку XIX ст.) / М. Михайліченко, С. Потапенко // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 69-84. – ISSN 2074-8345
1209161
  Біляшівський Б. Слобідські полки та українці навколишніх губерній за ревізією 1719-1727 рр. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 411-443. – ISBN 978-966-8846-19-9
1209162
  Сумцов М.Ф. Слобідсько-українські історичні пісні : [Розвідка]. / М. Сумцов. – Київ : Дpук. 2-ої Аpтілі, 1914. – С. 5-16. – В кн. також уpив. з укp. наp. пісень та дум.
1209163
  Сумцов М.Ф. Слобідсько-українські історичні пісні / М. Сумцов. – Вид. друге. – [Черкаси] : Вид-во "Сіяч", 1918. – 21 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 34)


  В кн. також уpив. з укp. наp. пісень та дум.
1209164
  Холендро Д.М. Слобода / Д.М. Холендро. – М., 1980. – 432с.
1209165
  Петров В.М. Слобода / В.М. Петров. – Воронеж, 1990. – 124с.
1209166
  Литвинов В.В. Слобода Белогорье Острогожского уезда / В.В. Литвинов. – 8с.
1209167
  Грек Александр Слобода миллионеров : русский Клондайк / Грек Александр, Каптилкин Сергей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 66-87 : Фото
1209168
  Шутова Наталья Слободан Бацкович: "Черногория любит туристов, особенно российских" : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 72-73
1209169
   Слободата на jазикот во творештвото = The freedom of language in creative works : научен собир одржан на 22 март 2000. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2001. – 166, [4] с. – ISBN 9989-649-84-7
1209170
  Згурська В.Л. Слободян О. Т. Політико-культурологічні перспективи України в аспекті теології історії й традиційного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 320-330. – ISSN 1563-3349
1209171
   Слободяник Микола Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 76. – ISBN 966-8352-11-4
1209172
   Слободяник Микола Семенович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 240. – ISBN 978-617-7530-19-9
1209173
  Вергунов В.А. Слободяник Михайло Семенович (1949-2015) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 134-138 : фото
1209174
   Слободянюк Іван Никифорович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 304-305. – ISBN 978-966-2726-03-9
1209175
   Слободянюк Ігор Валентинович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 60-61
1209176
   Слободянюк Раїса Дмитрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 306-307. – ISBN 978-966-2726-03-9
1209177
  Данилевский Г.П. Слобожане : малороссийские рассказы / [соч.] Г.П. Данилевского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Типо-лит. В.В. Комарова, 1894. – [2], 247, [2] с.
1209178
  Сумцов М.Ф. Слобожане : історично-етнографічна розвідка / проф. М.Ф. Сумцов. – [Харків] ; Полтава : Вид-во "Союз" Хаpьків. Кpедит. Союзу Коопеpативів. Дpук. "Печат. Дело" ; Дpук. І.Л. Фpішбеpга, 1918. – 238, [1] с.: мал. – (Культурно-історична бібліотека / під pед. Д.І. Багалія)


  В кн. також віpші "Батюшка", "Шинок" Я.І. Щоголева, "О шевцах і о чесном їх pемеслі" Климентія Зиновіїва сина, уpив. з поет. твоpів І.П. Котляpевського, І.І. Манжуpи, укp. наp. пісень, колядок та поpтp. письменників і діячів культуpи. - Коpоткі ...
1209179
  Красюк Сергій Слобожанский любомудр // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 18-19 : Фото
1209180
   Слобожанська муза : Антологія любовної лірики ХVII-ХХ століть. – Харків : Майдан, 2000. – 840с. – ISBN 966-7077-76-4
1209181
   Слобожанська хвиля : Навчальний посібник-хрестоматія з української літ-ри Північної Слобожанщини. – Донецьк : Східний видавничій дім, 2005. – 280с. – ISBN 966-7804-92-5
1209182
  Новиков А.О. Слобожанський драматичний театр : Нариси історії; До 210-річчя постійного громадського театру в Харкові / Анатолій Новиков. – Харків : ХДПУ, 2002. – 109с. – ISBN 966-8004-03-05
1209183
   Слобожанський круг : альманах / [редкол. : П.З. Гулаков, В.Ф. Замєсов, А.М. Мірошниченко та ін. ; відп. за вип. В.І. Торішний]. – Харків : Федорко М.Ю. – ISBN 978-966-2920-59-8
Вип. 5. – 2011. – 247, [1] с. : іл.
1209184
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1209185
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5, ч. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1209186
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5, ч. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1209187
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209188
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209189
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209190
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209191
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (38). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209192
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (40). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209193
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3 (41). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209194
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4 (42). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209195
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209196
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 6 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209197
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1 (45), лютий. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209198
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (46), квітень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209199
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3 (47), червень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209200
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4 (48), серпень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209201
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (49), жовтень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209202
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 6 (50), грудень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209203
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1 (51), лютий. – 2016. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209204
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (52), квітень. – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209205
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків : ХДАФК, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (67), жовтень. – 2018. – 70, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1209206
  Тома Л. Слобожанський універсум // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 15 грудня (№ 25). – С. 18-19


  До 140-річчя Гната Хоткевича.
1209207
  Ярова А. Слобожанські зустрічі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 76-77. – ISSN 0130-6936
1209208
  Гудзевата Марина Слобожанські маєтності : Україна чудес / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 118-125 : Фото
1209209
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 17. – 2001
1209210
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 18. – 2001
1209211
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 19. – 2001
1209212
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків, 1996-
№ 20. – 2001
1209213
   Слобожанщина : альманах літераторів Сумщини : літературно-художнє видання / Сумська орг. Нац. спілки письменників України ; ВВП "Мрія" ТОВ ; редкол.: О. Вертіль, Л. Ромен, А. Гризун [та ін.]. – Суми : ВВП"Мрія-1". – ISBN 978-966-566-686-8
Вип. 21. – 2017. – 204 с.
1209214
   Слобожанщина в 1917-1921 рр.: вимір революції : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Департамент освіти і науки Сум. облдержадмін., Комун. закл. Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Ю.О. Нікітін, В.П. Капелюшний, Д.В. Кудінов та ін.]. – Суми : Цьома С.П., 2017. – 187, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7487-24-0
1209215
   Слобожанщина в екскурсіях. – Харків, 1928. – 24с.
1209216
  Сушко В. Слобожанщина в етнологічних дослідженнях ХVIII-ХХІ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 136-140


  Своєрідність регіону Слобожанщини
1209217
  Кисіль В.В. Слобожанщина як колиска модерної української літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 284-290


  Спроба простежити взаємозв"язок між розвитком української літератури й етногенезом українців І пол. ХІХ ст.
1209218
   Слобожанщина. Письменники Сумщини. Хрестоматія / [упоряд.: О. Вертіль, В. Вовчанецький ; редкол.: О. Вертіль (голова) та ін]. – Вид. 2-ге, допов. – Суми : Мрія-1. – ISBN 978-966-566-682-0
Вип. 22. – 2017. – 351, [1] с. : портр. – Хрестоматія містить твори письменників: А. Акіменко, Н. Багата, Є. Васильченко, О. Вертіль, С. Вечорка, Т. Герасименко, І. Головченко, А. Гризун, Г. Єлишевич, І. Корнющенко, А. Коршунова, А. Луговський, Ю. Назаренко, П. Нестеренко, В. Паси-ніч та ін.
1209219
  Щоголів Я.І. Слобожанщына [Слобожанщина] : лирна поэзия / Я. Щоголев // Ворскло : лирна поэзия / Я.І. Щоголів. – Харькив (Харків) : Дpук. Окpуж. Штаба, 1883. – 148 с.
1209220
  Щоголів Я.І. Слобожанщына [Слобожанщина] : лирна поэзия / Я. Щоголев. – Харькив (Харків) : Печатня "Печ. Дело", 1898. – 143, III с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Передм. рос. - На окр. аpк. епіграф з 2-го послання Апостола Павла
1209221
  Утевская П.В. Слов драгоценные клады : рассказы о письменности / П.В. Утевская. – Москва : Детская литература, 1985. – 191с.
1209222
  Соколовський Ю.Ю. Слов звучить у клубі / Ю.Ю. Соколовський. – К., 1975. – 175с.
1209223
  Маяковский В.В. Слов набат : сборник / В.В. Маяковский. – М., 1985. – 240с.
1209224
  Ахатова Ф. Слов"яни Башкортостану : розвиток пісенної культури чи стагнація? // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 64-67. – ISSN 0130-6936
1209225
  Дворнік Ф. Слов"яни в Європейській історії та цивілізації / Ф. Дворнік. – Київ : Дух і Літера, 2000. – 528с. – ISBN 966-7888-02-9
1209226
  Дворнік Ф. Слов"яни в Європейській історії та цивілізації = The Slavs in European history and civilization / Ф.Дворнік; Пер. з англ. В.Веролока, В.Кіку, Д.Матіяш. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 512c. – ISBN 966-378-010-X
1209227
  Калинович М.Я. Слов"яни в їх боротьбі з німецьким фашизмом і його попередниками / М.Я. Калинович, С.І. Маслов, П.М. Попов; Академія наук УРСР. – Уфа : Видання Академії наук УРСР, 1942. – 32, [2] с.
1209228
  Баран Володимир Слов"яни і навколишній світ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 238-240
1209229
   Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – 355, [1] с., [24] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2608-12-0
1209230
  Казакевич Г. Слов"яни й кельти: у пошуках історичного контексту мовних контактів // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 3-14. – ISSN 0869-3595


  З часу, коли 1912 р. Олексій Шахматов висловив гіпотезу щодо можливих кельто-слов"янських контактів, були різні спроби її підтвердити чи спростувати. Сучасні лінгвістичні дослідження підтерджують існування подібних контактів в минулому. В статті ...
1209231
  Приходнюк О.м. Слов"яни наПоділлі. У1-УП ст. н.е. / О.м. Приходнюк. – К., 1975. – 154с.
1209232
  Тимощук Б.О. Слов"яни Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – К. : Наук. думка, 1976. – 178с
1209233
  Перовшек Ю. Слов"яни по обидві сторони фронту: словенський друк 1914 - 1916 рр. про війну зі слов"янським противником // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 185-191. – ISBN 978-966-02-7653-6
1209234
  Сміленко А.Т. Слов"яни та їх сусіди в Степовому Подніпров"ї. / А.Т. Сміленко. – К., 1975. – 211с.
1209235
  Майоров О. Слов"яни та сармати північно-західного Причорномор"я і східного Прикарпаття в перші століття нашої ери // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 7-13
1209236
  Баран В.Д. Слов"яни у первісності і ранньому середньовіччі : збірник вибраних етнологічних праць / Баран В.Д. ; Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвітньої історії, Відділ української етнології. – Київ : Міленіум, 2011. – 106, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1209237
  Шилов Ю.О. Слов"яни: становлення етносу й цивілізації / Шилов Юрій Олексійович, Проф. МАУП, канд. іст. наук, акад. ; Благод. фонд пам"яті Юрія Миролюбова ; Громад. фонд реконструкції та сприяння збереженню культур. спадщини України. – Київ : Віче Українських Рідновірів ; Об"єднання Рідновірів України ; Товариство оріїв "Перунова Рать", 2005. – 23, [1] с. – Видання описано за обкл. - В надзаг. також: Наук.-практ. конф. "Буття українців"
1209238
  Дель Гаудіо Слов"янізми в італійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 142-151


  У статті розглядаються слов"янізми у лексиці італійської мови. Також трактується спосіб проникнення запозичень і частково тлумачиться їх етимологія та ступінь адаптація до італійської морфонологічної системи. В статье рассматриваются славянизмы в ...
1209239
  Каленчук Ю.Л. Слов"янізми, які не увійшли до словників, у літературознавчих працях Михайла Грушевського // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 100-102. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1209240
  Скиба А.В. Слов"яно-булгарські військові походи в першій половині - середині VI ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 59-60


  "Статтю присвячено військово-політичній взаємодії слов’ян та булгарських племен початку раннього середньовіччя. Однією з її складових були спільні військові походи антів, склавинів та булгар-кутригурів на Балкани в першій половині – середині VI ст. Ці ...
1209241
  Готун І.А. Слов"яно-руське сільське житло та питання його відтворення // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 20-47. – ISSN 2227-4952
1209242
   Слов"яно-руські старожитності. – К, 1969. – 183с.
1209243
   Слов"яно-руські старожитності Північного Лівобережжя. – Чернігів, 1995. – 110с.
1209244
  Волиняк П. Слов"янознавство в Торонтському університеті // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 111, квітень : квітень. – С. 29-30
1209245
  Рева Л.Г. Слов"янознавство жіночої лінії родини Реви: звернення до витоків // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 275-287. – ISSN 2075-437X


  У статті Реви Л. "Слов"янознавство жіночої лінії родини Реви: звернення до витоків", на основі родинних біографій, простежено слов"янознавчі студії науковців, які увійшли до аналів світового слов"янознавства. Стаття доповнена архівними матеріалами. В ...
1209246
   Слов"янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали міжнар. наук. конф. до Дня слов"янської писемності і культури (Київ, 24 трав. 2017 р.) : [зб. тез доп.] / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. мови НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 400, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8228-5
1209247
  Чорній В. Слов"янознавчі студії : статті, виступи та ювілейні матеріали / В. Чорній; МВОіНУ. ЛНУ ім. І. Франка. Ін-т славістики. – Львів, 2002. – 374с. – ISBN 966-613-208-7
1209248
  Музичко О. Слов"янознавчі студії професора І.А. Линниченка // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 28-41. – ISSN 0203-9494
1209249
  Лащенко С. Слов"яносербія та інші міфи імперії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1209250
  Чепіга Г.Г. Слов"яносербія та її роль в заселенні Південно-Східної України: історіографія проблеми // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 158-166. – ISSN 1728-3671
1209251
  Захарченко П.П. Слов"янофіли про право власності на землю напередодні селянської реформи 1861 року в Російській імперії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 145-152.
1209252
  Попков В.В. Слов"янофільство та західництво у філософському сприйнятті М. Бердяєва // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 73-77. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
1209253
  Куций І. Слов"янофільство як ідейно-світоглядне джерело слов"янської цивілізіаційної ідентичності українських інтелектуалів XIX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 37-50. – ISSN 0203-9494
1209254
  Боровська Г.С. Слов"янофільство: філософсько-правовий аспект (за М.О. Бєрдяєвим) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 15-23. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1209255
  Готько Е. Слов"янскі лексичні запозичення в німецькій мові // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 1 (108), січень. – С. 93-96. – ISSN 2308-4634
1209256
   Слов"янськ. – Київ, 1976. – 76с.
1209257
  Желєзняк І.М. Слов"янська антропоніміка : (вибрані статті) / І.М. Желєзняк ; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. – Київ : Кий, 2011. – 286, [2] с. – Список бібліогр. скорочень: с. 260-269. - Покажч. антропонімів: с. 270-286. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-81-1
1209258
  Пасемко Іван Слов"янська бібліотека в Празі - скарбниця україніки на Європейському континенті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 293-300. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто роль Слов"янської бібліотеки ЧР у пропагуванні українства, україніки, історії України та боротьби українського народу за свою незалежність упродовж століть української історії. Ця роль Слов"янської бібліотеки особливо яскраво ...
1209259
  Колодій В.Д. Слов"янська дума : поезії / В.Д. Колодій. – Ужгород : Карпати, 1969. – 83 с.
1209260
  Тарнавський Р. Слов"янська етнографія та етнологія в навчальних курсах Адама Фішера // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 81-92. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядаються навчальні курси Адама Фішера зі слов’янського народознавства, які читалися на спеціальностях “Слов’янознавство” та “Антропологія, етнологія, праісторія” гуманітарного факультету Університету Яна Казимира у Львові (1920–1930-ті ...
1209261
  Касперський Е. Слов"янська ідея в польській романтичній історіософії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 122-133. – ISBN 966-95452-4-3
1209262
  Банах В. Слов"янська ідея в російській суспільно-політичній думці 1990-х рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 271-283
1209263
  Петрашенко В.О. Слов"янська кераміка VIII-IX ст. Правобережжя Середнього Подніпров"я / В.О. Петрашенко. – Київ, 1992. – 137 с.
1209264
  Гнатенко Л.А. Слов"янська кирилична рукописна книга 14 ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. Кодиколого-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Людмила Гнатенко; НАНУ, Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко та ін. – Київ : НБУВ, 2007. – 266с. – ISBN 978-966-02-4261-6
1209265
  Гнатенко Л.А. Слов"янська кирилична рукописна книга XII-XIII ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Каталог. Кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Людмила Гнатенко ; [редкол: Л.А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 154, [1] с. : іл. – Покажчики : с. 75-100. – Бібліогр.: с. 87-97 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6618-6
1209266
  Гнатенко Л.А. Слов"янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Людмила Гнатенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2003. – 193, [159] с. – Покажчики: с. 153-173. – Бібліогр.: с. 174-183 та у підрядк. прим. – ISBN 966-02-2977-1
1209267
  Іванова О.А. Слов"янська кирилична рукописна книга ХVI ст.з фондів інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : з фондів Ін-ту рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / О.А. Іванова, О.М. Гальченко, Л.А. Гнатенко ; [редкол. : Л А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2010. – 791, [1] с. : факс. – Покажч.: с. 431-478. – Бібліогр.: с. 19-32. – ISBN 978-966-02-5500-5
1209268
  Сірук О.Б. Слов"янська корпусна діалектологія: історія та перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 273-278


  Стаття присвячена огляду слов"янського досвіду застосування корпусів для обробки діалектних текстів та вітчизняним здобуткам у цій царині. Ми приділяємо спеціальну увагу "Корпусу українських діалектних текстів" (КорУДіТ) в контексті його застосування ...
1209269
  Черниш Т.О. Слов"янська лексика в історико-етимологічному висвітленні (гніздовий підхід) / Т.О. Черниш; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2003. – 480с. – ISBN 966-594-418-5
1209270
  Черниш Т. Слов"янська лексика: витоки й еволюція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Окреслено стратифікацію праслов"янського лексикону та її праіндоєвропейське підгрунтя, а також загальний напрям еволюції цього лексикону в окремих слов"янських мовах. Обидві проблеми представлено в контексті нової мовознавчої дисципліни - ...
1209271
   Слов"янська ліра : Збірник. – Київ : Дніпро, 1983. – 421с.
1209272
  Костомаров М.І. Слов"янська міфологія : Вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М.І. Костомаров. – Київ : Либідь, 1994. – 384 с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00183-3
1209273
  Голіченко Т.С. Слов"янська міфологія та антична культура. / Т.С. Голіченко. – К, 1994. – 92с.
1209274
  Миктиенко О. Слов"янська міфологія та слов"янське вірування: моделі інтерпретації / О. Миктиенко, І. Огієнко // Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – С. 74-89
1209275
  Костомаров М. Слов"янська міфологія. (Витяг із лекцій, читанних в Університеті Св. Володимира в другій половині 1846 року) // Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 34-51
1209276
  Вербич С.О. Слов"янська мовна спадщина в гідроніміконі Нижнього Дністра // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 43-50. – ISSN 0027-2833


  У статті закцентовано увагу на слов"янському гідронімному фонді басейну Нижнього Дністра. Проаналізовано гідроніми Драна, Заколи, замша, Палакита, Реїна.
1209277
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2002
1209278
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2003
1209279
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2003
1209280
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2004
1209281
  Шупик В. Слов"янська ода Пантелеймона Куліша
1209282
  Гринів О. Слов"янська панацея: торби на купу - і готовий комп"ютер // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 1 лютого (№ 12). – С. 3


  Відгук на статтю К. Джеджули, В. Короля (проф. КНУ імені Тараса Шевченка), Б. Олійника, О. Ткаченка, П. Толочка "Наш порятунок - у єдності" (Голос України" 23 грудня 1999 р.) з приводу спільного убезпечення слов"янського світу)
1209283
  Пщоловська Л. Слов"янська порівняльна метрика (еволюція цілей і методів дослідження)


  У статті йдеться про історію, методологію та зміст створюваної міжнародним колективом віршознавців серії "Слов"янська порівняльна метрика". Робота над серією проводиться з кінця 1960-х років минулого століття.
1209284
  Дроздов В. Слов"янська проблематика на сторінках російських журналів "Время" та "Эпоха" // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 30-48
1209285
  Конотоп Л.Г. Слов"янська релігійна філософія : Навчальний посібник / Л.Г. Конотоп, З.В. Швед. – Київ : Літера ЛТД, 2006. – 320с. – ISBN 966-7543-75-7
1209286
   Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / [Д. Айдачич та ін. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 575, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 570-573. – Бібліогр. в кінці наук. доп. – (Бібліотека інституту філології)
1209287
   Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7241-48-4
Т. 2. – 2015. – 526, [1] с. – Текст: укр., рос., пол., макед. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1209288
   Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7480-12-8
Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – 2016. – 333, [1] с. : табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст.
1209289
  Корольов Г.О. Слов"янська федерація і "Вільна Спілка", або українські дебати про федералізм у "довгому XIX ст." // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 86-99


  Йдеться про Костомарівську федеративну теорію.
1209290
  Паламарчук О.Л. Слов"янська філологія в Київському університеті / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 63-70. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматривается история славянской филологии в Киевском университете имени Тараса Шевченко с момента его основания до настоящего времени. Особое внимание уделяется современному этапу и методам обучения славянским языкам и литературе.
1209291
   Слов"янська філологія на Україні. – Київ
Ч. 1. – 1968. – 293с.
1209292
   Слов"янська філологія на Україні. – Київ
Ч. 2. – 1968. – 402с.
1209293
   Слов"янська філологія на Україні : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 2 : Літературознавство. Вип. 2. Життя і творчість окремих українських письменників. – 1979. – 584с.
1209294
   Слов"янська філологія на Україні : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 2 : Літературознавство. Вип. 3. Російська, білоруська та зарубіжні слов"янські літератури. – 1979. – 849с.
1209295
   Слов"янська філологія на Україні : бібліогр. покажч. – Київ : [Б. в.]
Ч. 2 : Літературознавство, вип. 1. Загальні питання слов"янського літературознавства. Українська література. – 1979. – 235 с. – До VIII Міжнародного з"їзду славістів
1209296
  Королевич Н.Ф. Слов"янська філологія на Україні (1958-1962 рр.) : бібліографія / Н.Ф. Королевич, Ф.К. Сарана; АН УРСР, Український комітет славістів, Державна публічна бібліотека. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. – 611, [5] с. – До V Міжнародного з"їзду славістів
1209297
   Слов"янська філологія на Україні (1963-1967 рр.) : бібліографія / [Н.Ф. Королевич та ін.]. – Київ : Наукова думка
Ч. 2 : Літературознавство ; Вип. 2. Російська, білоруська та зарубіжні слов"янські літератури. – 1968. – 578 с.
1209298
   Слов"янська філологія на Україні, 1968-1976 рр. : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 1 : Мовознавство. Фольклористика. – 1978. – 371с.
1209299
   Слов"янська філологія на Україні, 1977-1981 рр. : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 1 : Мовознавство. Фольклористика. – 1983. – 208с.
1209300
   Слов"янська філологія на Україні, 1977-1981 рр. : бібліограф. покажч. – Київ : [Б. в.]
Ч. 2 : Літературознавство. – 1983. – 521 с.
1209301
  Варениця О.П. Слов"янська філософія: спроба історико-філософського осмислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1209302
   Слов"янська фольклористика. – К, 1988. – 447с.
1209303
   Слов"янське віче - 21 століття : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1999. – до 01.01.98 назва "Слов"янське віче"
1209304
   Слов"янське віче - 21 століття : міжнар. літературно-художній громадсько-політичний альманах. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
1209305
   Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1998. – до 01.01.98 назва "Слов"янське віче"
1209306
   Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1998. – до 01.01.98 назва "Слов"янське віче"
1209307
   Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янських народів. – Київ, 1995-
№ 1/2. – 2001
1209308
   Слов"янське віче - 21століття : міжнародний літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
1209309
   Слов"янське віче : Духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1995. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1209310
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1209311
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1209312
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 3. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1209313
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 4. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1209314
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1209315
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1209316
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 3. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1209317
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 4. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1209318
  Іващенко В.Л. Слов"янське зіставне, порівняльне і типологічне термінознавство кінця ХХ - початку ХХІ століть / В.Л. Іващенко, Л.В. Туровська // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-44. – ISSN 0027-2833
1209319
   Слов"янське літературне єднання. – Львів, 1958. – 151с.
1209320
   Слов"янське літературознавство і фольклористика : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 4. – 1968
1209321
   Слов"янське небо. – Львів, 1972. – 264с.
1209322
  Баран В.Д. Слов"янське поселення середини I тисячоліття нашої ери біля села Теремці на Дністрі / Володимир Баран ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2008. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4940-0
1209323
  Баран Володимир Слов"янське поселення середини І тис. н. е. у с. Теремці - перехідна пам"ятка від венедів до склавинів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 252-259
1209324
   Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
Вип. 18. – 2014. – 450 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209325
   Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
Вип. 19. – 2015. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209326
  Філюшин Вячеслав Слов"янський комітет України: філософські та правові основи громадської діяльності // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье обозначены современные тенденции в общественных движениях славянских стран за сохранение и развитие национальных культур, как составных частей славянской цивилизации, место и роль в нем Славянского комитета Украины.
1209327
  Шевченко Л.І. Слов"янський контекст ідеї Івана Франка про націєтворчий статус української літературної мови // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 353-358. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1209328
  Шевченко Л.І. Слов"янський контекст ідеї Івана Франка про націотворчий статус української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 10-18
1209329
  Горлач Л.Н. Слов"янський острів : іст. роман в віршах / Л.Н. Горлач. – Київ : Дніпро, 1991. – 372 с.
1209330
  Горлач Л.Н. Слов"янський острів : історичні романи у віршах / Леонід Горлач. – Київ : Редакція журналу "Дніпро", 2008. – 664 с. – ISBN 966-8963-05-9
1209331
  Каневський А. Слов"янський район : (кол. Артемівська округа) / Державна плянова комісія УСРР ; А. Каневський, Н. Каневський. – Полтава : Держвидав "Господарство України"
Природно-економічний нарис. – 63 с.
1209332
   Слов"янський світ : ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов"ян та інших народів / [ упорядник О.А. Кононенко ]. – Київ : Український міжнародний культурний центр, 2008. – 784с. : іл. – ISBN 978-966-8287-18-3
1209333
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. Україна, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 11. – 2013. – 354 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209334
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 12. – 2014. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209335
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 13. – 2014. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209336
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 14. – 2015. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209337
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 15. – 2016. – 390 с. – До 16 Міжнародного З"їзду славістів (Белград, 2018). Резюме укр., рос., англ. мовами
1209338
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ. – ISSN 2522-9834
Вип. 16. – 2017. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209339
  Гирич Я. Слов"янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Ярослав Гирич. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 88, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-8999-64-2
1209340
  Маковей Є.О. Слов"янський світ у поглядах Пантелеймона Куліша: аналіз ідентичностей (мова, культура, історія) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 43-45. – ISSN 2076-1554
1209341
  Бедзір Н. Слов"янський світ у порівняльних дослідженннях постмодернізму // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 17-23.
1209342
  Ребошапка І. Слов"янські "посестри" Шевченкових Катерин // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 216-254. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Шевченківські реверберації в європейських літературах проявлялись найрізноманітнішими формами, одна – цікавіша від іншої, особливо у слов’янських літературах, як це випливає з наших оглядів рецепції Тараса Шевченка у польській, чеській, словацькій, ...
1209343
  Демчук М.О. Слов"янські автохтонні особові власні імена в побуті українців 14-17 ст. : Відп.ред. М.Л. Худаш / М.О. Демчук. – К. : Наукова думка, 1988. – 172с.
1209344
  Ляхоцький В. Слов"янські азбука і мова // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 205


  Праця українського вченого Івана Огієнка "Повстання азбуки й літературної мови в слов"ян (1937).
1209345
  Теряев Д.А. Слов"янські антропоніми в концепції мовної економії (експериментально-фонетичне дослідження) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 206-215. – ISSN 2075-437X


  Экспериментально-фонетическим приемом исследована акустическая структура славянских личных имен и сокращенных форм-гипокористик.
1209346
  Непокупний А.П. Слов"янські архаізми на фоні балтійських мовних систем / А.П. Непокупний. – К., 1983. – 143-158с.
1209347
   Слов"янські балади : вибір,переспіви та переклади Леоніда Первомайського. – Київ : Художественная литература, 1946. – 159 с.
1209348
  Чибор І. Слов"янські боги в українській фразеології // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 77-81
1209349
  Кузьменко Д.Ф. Слов"янські відлуння у творчості Дж.Р.Р. Толкіна : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 217-221
1209350
  Копилов Ф.Б. Слов"янські городища сточища р. Сули : Дис... наук: / Копилов Ф.Б.;. – Київ, 1948. – 175л. – Бібліогр.:л.1-6
1209351
  Тимощук Б.О. Слов"янські гради Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1975. – 111с.
1209352
  Даниленко Л.І. Слов"янські джерела чеської пареміології: український вимір // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0027-2833


  Українські прислів"я у чеській мові.
1209353
  Гейштор О. Слов"янські жінки на порозі Середньовіччя // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 174-177
1209354
  Кашка М.Ю. Слов"янські ідеї й русофільство та їх поширення на Закарпатті у XIX столітті // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 16-21. – (Історія ; Вип. 24)
1209355
  Журавльова І. Слов"янські колекції у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна:до історії формування колекції "сербська книга" / І. Журавльова, І. Кононенко // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 148-156
1209356
   Слов"янські культури в європейській цивілізації : До 60-річчя доктора історичних наук, проф.Алексєєва Ю.М. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський університет", 2001. – 400с. – ISBN 966-7486-33-8
1209357
   Слов"янські літератури : Доповіді. – Київ : Наукова думка, 1988. – 232с. – ISBN 5-12-009241-1
1209358
   Слов"янські літератури : Доповіді. – Київ : Наукова думка, 1993. – 272с. – ISBN 5-12-003837-9
1209359
   Слов"янські літератури : Доповіді: Любляна, 15-21 серпня 2003 р. / Міжнародний конгрес славістів (13; 2003;Любляна); Ін-т літ-ри ім. Т. Шевченка НАНУ; Ін-тут філології КНУТШ; Від.ред. Р.Радишевський; Редкол.: Ю.Л.Булаховська та ін. – Київ, 2003. – 322с. – ISBN 966-594-423-1
1209360
  Русанівський В.М. Слов"янські міжмовні зв"язки і формування функціональних стилів української літературної мови XVI-XVII ст. / В.М. Русанівський. – К., 1973. – 28с.
1209361
  Дерменджі О. Слов"янські мови в Туреччині // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 50-56. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
1209362
   Слов"янські мови і сучасний світ. – Київ : Київський університет, 2000. – 181с. – ISBN 966-594-241-7
1209363
  Віднянський С. Слов"янські народи в європейському інтеграційному процесі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 36-41


  Роздуми українського славіста щодо міркувань російського колеги К. Косачова про слов"янську єдність (див. "З.С." № 5, 2013 р.)
1209364
   Слов"янські народні казки. – Ужгород, 1957. – 111с.
1209365
   Слов"янські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти : зб. наук. статей за матеріалами Всеукр. наук. конференції (м. Одеса, 19-20 жовт. 2015 р.) / М-во освіти та науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. світової літ. ; [відп. ред.: Н.М. Раковська ; редкол.: Є.М. Черноіваненко та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – 362, [2] с. – Ст. рос. та укр. - Резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-127-3
1209366
   Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-4003-1
Вип. 1. – 2006
1209367
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-4860-1
Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – 2008
1209368
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-5639-2
Вип. 3. – 2010
1209369
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-. – ISBN 978-966-02-6227-0
Вип. 4. – 2012. – 353 с. – мова резюме укр., рос. співпадає з мовою статті
1209370
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
Вип. 5. – 2013. – 272 с. – Мова резюме укр., рос., англ. мовами
1209371
   Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209372
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 7 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209373
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 8 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1209374
  Конча С. Слов"янські племена з теренів України за описом Баварського Географа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-25. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Пропонується уточнена картина географічної прив"язки та етнічної інтерпретації назв з "Опису міст і областей північніше Дуная". Центром уваги дослідження є фрагменти опису пов"язані з теренами України. A refined scheme of geographic anchors and ethnic ...
1209375
  Айдайчич Д. Слов"янські прислів"я з компаративнимии формами кращий, краще // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 3-6
1209376
   Слов"янські рукописи 11-14 ст. – К, 1969. – 152с.
1209377
  Іванова О.А. Слов"янські святі в місяцесловах кириличних рукописних книг XVI ст. (на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 179-181. – ISBN 978-966-02-7706-9
1209378
  Семчинський С.В. Слов"янські семантичні впливи на молдавському лексику (на матеріалі давніх текстів) // Взаємовплив слов"янських мов і літератур : (До VII Міжнародного з"їзду славістів). – Київ : Київський університет, 1972. – С. 147-158
1209379
  Комар О. Слов"янські спільноти на території сучасної України в VIII - X ст. // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 185-205. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
1209380
  Іваненко О. Слов"янські старожитності. Демонологія. IV (псл. kukumora, kykymora) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-256. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1209381
  Бондаренко Г. Слов"янські типи в новелістиці Томаса Манна // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 40-47
1209382
  Іліаді О.І. Слов"янські топоніми на території Греції. : етимологічний коментар // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 0027-2833
1209383
  Іліаді О.І. Слов"янські топоніми на території Греції. ІХ (етимологічний коментар) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-87. – Бібліогр.: с. 80-86. – ISSN 0027-2833


  У статті запропоновано етимологічну інтерпретацію давніх слов"янських ойконімів на території середньовічної Греції. Як і в попередніх статтях цього циклу, тут ставиться мета відновлення первісної форми і структурної характеристики апелятивів, ...
1209384
  Кралюк П. Слов"янській писемності - 1150 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 14


  1150 років із того часу, як Кирилом-Костянтином було засновано слов"янську писемність.
1209385
  Рахно М.Ю. Слов"янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Рахно Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 213 л. – Бібліогр.: л. 181-213
1209386
  Рахно М.Ю. Слов"янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Рахно Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1209387
   Слов"янсько-угорські міжмовні літературні зв"язки. – Ужгород, 1970. – 144с.
1209388
  Петренко О. Слов"янці про слов"янський період життя Михайла Миколайовича Петренка або історія банальної помилки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 232-245. – ISSN 2222-5250
1209389
  Тимощук Б.О. Слов`яни Північної Буковини V - IX ст / Б.О. Тимощук. – К, 1976. – 178с.
1209390
  Горлач Л.Н. Слов`янський острів : іст. роман в віршах / Л.Н. Горлач. – Київ, 1986. – 237 с.
1209391
  Чижевський Д. Слов`янський романтизм
1209392
  Скопненко О. Слов’янські два крила (Академікові Григорію Петровичу Півтораку — 75!) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 48-51. – ISSN 0372-6436


  Завідувач відділу мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. Протягом восьми років (1989-1996) викладав в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.
1209393
  Пророкова В.М. Слова-"приправы", слова-"заплаты" : Модальные частицы в немецком языке : учеб. пособ. для ин-тов и ф-тов иностр. языков / В.М. Пророкова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 127 с. – ISBN 5-06-001713-3
1209394
  Фирдоуси Слова-алмазы Абулькасима Фирдоуси / Фирдоуси; пер. с фарси и предисл. Ц.Бану-Лахути. – Ташкент : Изд-во худ. л-ры, 1971. – 64 с.
1209395
  Гришин В.С. Слова-друзья / В.С. Гришин. – Рига, 1964. – 104с.
1209396
  Леви К. Слова-камни. Три дня в Сицилии / К. Леви. – М., 1957. – 130с.
1209397
  Лавриненко Г.Я. Слова-композити в сучасних німецькій та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 169-172. – ISSN 1729-360Х
1209398
   Слова-молнии. – 2-е изд., доп. и перераб. – Рига, 1974. – 144с.
1209399
   Слова-молнии.. – Рига, 1967. – 96с.
1209400
  Савчук Р.М. Слова-поетизми як семантико-стилістичні домінанти в художній мові письменників Прикарпаття // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 64-74. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1209401
  Шлейвис П.И. Слова-предикативы в английском языке / П.И. Шлейвис. – Ростов-на-Дону, 1985. – 127с.
1209402
  Шигаєва К.В. Слова-реалії і способи їх перекладу в контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі романів Дена Брауна "Код да Вінчі" та "Цифрова фортеця") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 337-349


  Стаття присвячена проблемі перекладу культурномаркованих одиниць. На основі порівняльного аналізу перекладів романів Дена Брауна "Код да Вінчі" і "Цифрова фортеця" російською та українською мовами розглядаються різні типи реалій і засоби, які ...
1209403
  Сартр Слова : [повесть] / Сартр, , Жан-Поль; [Пер. с франц. Л. Зониной и Ю. Яхлиной]. – Москва : Прогресс, 1966. – 175 с.
1209404
  Сартр Ж.-П. Слова / Ж.-П. Сартр. – Москва : Прогресс, 1966. – 175с.
1209405
  Василевский Б.А. Слова / Б.А. Василевский. – Москва, 1986. – 329с.
1209406
  Иоан Е. Слова / Е. Иоан; изданието е подгот. Д. Иванова-Мирчева. – София : Славика, 1993. – 87 с. – (Славянска библиотека / ред. Е. И. Димитров ; Slavia orthodoxa). – ISBN 954-8520-03-6
1209407
  Сартр Ж.-П. Слова : автобиогр. повесть / Жан-Поль Сартр ; [пер. с фр.: Ю. Яхнина, Л. Зонина]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 292, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00012-4
1209408
  Софрон Мудрий Слова / Єпископ Софрон Мудрий, ЧСВВ. – Івано-Франківськ : Івано-Франківська Теологічна Академія
Вип. 4. – 2009. – 308 с.
1209409
  Моисеева В.Г. Слова "великие" и "простые" о Великой Отечественной войне: к вопросу об эволюции русской "военной" прозы второй половины XX века // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 45-57. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1209410
  Гут Н.В. Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту (на матеріалі творчості Григорія та Григора Тютюнників) : дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Гут Н.В.; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т Ім. П. Тичини. – Умань, 2009. – 203 л. – Бібліогр.:182-202
1209411
  Гут Н.В. Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту (на матеріалі творчості Григорія та Григора Тютюнників) : автореф. ... канд. філол. наук:10.02.01 / Гут Н.В.; КНУТШ, Ін-т філологія. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1209412
  Йыги Айно Слова английского происхождения в эстонском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Йыги Айно; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1971. – 26л.
1209413
  Золотухин Г. Слова белые одежды = Слова білі шати. Науково-популярне видання / Золотухін Геннадій / / Г. Золотухин; Европейський ун-тет. – Киев : Европейский университет, 2001. – 215с. – титульн. лист парал. рос. та укр. мовами. – ISBN 966-7508-79-Х
1209414
  Азимов А. Слова в истории = Words from history : великие личности и знаменательные события / Айзек Азимов ; [пер. с англ. Л.А. Калашниковой]. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 336 с. – (Научно-популярная библиотека). – ISBN 978-5-9524-2582-8
1209415
  Бобинський В.П. Слова в стіні : вибрані поезії / В.П. Бобинський. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 119 с.
1209416
  Найман А. Слова в узелке // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
1209417
  Дробышева Ирина Михайловна Слова вариантной фонетической структурой в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дробышева Ирина Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 14л.
1209418
  Ламеннэ Слова верующего : памфлет / Ламеннэ; пер. с фр. В. и Л. Андрусон. – [Санкт-Петербург] : Изд. А.Е. Беляева ; [Тип. газ. "Россия"], 1906. – 107 с. – Кн. была арестована по постановлению суда


  Пер. Андрусон Леонид Иванович (1875-1935)
1209419
  Кочан І. Слова з компонентом - метр у сучасній українській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 3-13. – Бібліогр.: Літ.: с. 11-12; 21 п. – ISBN 966-7773-70-1
1209420
  Кочан І. Слова з компонентом кібер- у сучасній українській мові / Ірина Кочан // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 277-285. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
1209421
  Кобилянська О.Ю. Слова зворушеного серця : Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади. / О.Ю. Кобилянська. – Київ : Дніпро, 1982. – 359 с.
1209422
  Сергиенко Ю.В. Слова звукоотображения в художественной прозе К.Г. Паустовского: словообразовательная характеристика // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 128-130. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1209423
  Соловьев С.В. Слова и ветер / Сергей Соловьев. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 365, [3] с. – ISBN 978-966-489-141-4


  В книгу «Слова и ветер» вошли основные тексты из сборника прозы и стихов «Крымский диван» и роман «Аморт»; то и другое – в новой авторской редакции. Завершает книгу фрагмент романа «Адамов мост» – одна из его коллизий, продолжающая тему «Крымского ...
1209424
  Геллнер Э. Слова и вещи / Э. Геллнер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 344с.
1209425
  Фуко М. Слова и вещи / М. Фуко. – М, 1977. – 488с.
1209426
  Фуко М. Слова и вещи : Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – Санкт-Петербург : Academia, 1994. – 406с. – ISBN 5-85962-021-7
1209427
  Галкин Ю.Ф. Слова и годы / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1989. – 363,2с.
1209428
  Эйдеман Р.П. Слова и годы. / Р.П. Эйдеман. – Рига, 1959. – 676с.
1209429
  Барыков С. Слова и дела Николая П / С. Барыков. – 2-е изд. – М., 1917. – 16с.
1209430
  Философов Д.В. Слова и Жизнь.Литературные споры новейшего времени (1901-1908 гг.). – Санкт-Петербург, 1909. – 324 с.
1209431
  Альфонсов В.Н. Слова и краски / В.Н. Альфонсов. – М-Л, 1966. – 243с.
1209432
  Кобяков Д.Ю. Слова и люди / Д.Ю. Кобяков. – Барнаул, 1977. – 112с.
1209433
  Флоринский Н.И. Слова и поучения на св. В. Четыредесятницу и Страстную седмицу / И. Н. Ф. [Флоринский Н.И.]. – Изд. 4-е. – Одесса : Е.И. Фесенко, 1886. – 256, [4] с. – Авт. установлен по интернету
1209434
  Леванда И. Слова и речи Иоанна Леванды, протоирея Киево-Софийского собора. – Санктпетербрг (Санкт-Петербург) : В Типографии Императорских Театров
Ч. 3. – 1821. – [8], 216, XVI с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХ ст.- картон, шкіра
1209435
  Авилова Н.С. Слова интернационального происхождения в русском литературном языке нового времени : (глаголы с заимств. основой) / Н.С. Авилова ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1967. – 327 с. – Библиогр.: с. 222-229
1209436
  Самійленко В.І. Слова і думки : поетичні твори, ст., автобіогр. нотатки та спогади / Володимир Самійленко ; упоряд., передм. та прим. Михайла Чорнопиского. – Київ : Веселка, 2014. – 333, [3] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – До 150-річчя від дня народж. Володимира Самійленка. – Бібліогр. в прим.: с. 279-329. – ISBN 978-966-01-0037-4
1209437
   Слова і речі, або Product placement у літературі // Дніпро : читацький літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 7. – С. 130-133. – ISSN 0130-321Х


  "Product placement" у перекладі з англійської означає "розміщення продукції". Це рекламний прийом, коли реквізит у фільмах, телепередачах, комп"ютерних іграх, музичних кліпах і книжках має реальний комерційний аналог. Тобто продакт плейсмент - це ...
1209438
  Климчук В. Слова і смисли. Виміри поетичного світу Тараса Шевченка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 1. – С. 24-42. – ISSN 0235-7941
1209439
  Гринюк Л.Г. Слова і фарби : твори світового живопису на уроках зарубіжної літератури в 11 класі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 12-16
1209440
  Гринюк Л.Г. Слова і фарби : твори світового живопису на уроках зарубіжної літератури в 11 класі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 57-61
1209441
  Гринюк Л.Г. Слова і фарби (Твори світового живопису на уроках світової літератури) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 2 : Від слова та пензля до музики. – С. 2-6
1209442
  Рудометкина М.И. Слова категории времени (на матер. англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Рудометкина М.И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1972. – 24л.
1209443
  Вердиева Н.Ф. Слова категории состояния в современном русском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10660 / Вердиева Н.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 19л.
1209444
  Лисина Л.Л. Слова категории состояния и их валентность в современном английском языке / Л.Л. Лисина. – Л., 1970. – 29с.
1209445
  Маторина Н. Слова категории состояния как часть речи (лингвоисториографический аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 43-51. – ISSN 2411-6548
1209446
  Шабінський М.Є. Слова кельтського походження в етимології українських та французьких географічних назв // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 425-432. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1209447
   Слова любви : лирика поэтов Урала / [сост. и авт. предисл. Л. Давыдычев ; худож. С. Можаева]. – Пермь : Кн. изд-во, 1978. – 197, [9] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Содерж. : Баева, А. ; Богданов, В. ; Бояршинова, Э. ; Ваганова, Л. ; Година, Н. ; Гроссман, М. ; Денисов, Н. ; Дижур, Б. ; Домнин, А. ; Домовитов, Н.
1209448
  Паньоль М. Слова моего отца: Книга для чтения для студентов пед. ин-тов (на франц. яз) / М. Паньоль. – Ленинград, 1977. – 126с.
1209449
  Круглов В.В. Слова на віконному склі : Поезії / В.В. Круглов. – Харків : Крок, 2000. – 127с. – ISBN 966-7093-74-3
1209450
  Пітерс Дж.Д. Слова на вітрі = Speaking into the air : історія ідеї комунікації / Джон Дарем Пітерс ; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : КМ Академія, 2004. – 305 с. – Паралел. титул. аркуш англ. мовою. – ISBN 966-518-250-1
1209451
   Слова Надії // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 1


  Надія Савченко написала відповідь студентам Інституту філології Університету на їх лист підтримки. З повним текстом листа легендарної льотчиці можна ознайомитися на сайті Університету.
1209452
  Абай Кунанбаев Слова назидания / Абай Кунанбаев; пер. с каз. С.Санбаева. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 128 с.
1209453
  Абай Ибрагим Кунанбаев Слова назидания / Абай Ибрагим Кунанбаев. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 160 с.
1209454
  Дубровин Б.С. Слова негромкие любви / Б.С. Дубровин. – М, 1965. – 176с.
1209455
  Барсов Е.В. Слова о полку Игореве, как художественный памятник Киевской дружинной Руси : [В связи с древнерусскою письменностью и живым народным песнотворчеством] / Исслед. Е.В. Барсова : [С новыми неизвестными прил.]. – Москва : В Университетской тип. (М. Катков)
Т. 1. – 1887. – XI, 462, 16 с.


  Содержание 1. Библиография "Слова". 2. Критический очерк литературы "Слова". 3. "Слово" как выражение школы Киевской дружинной Руси. 4. "Слово" как историческая повесть. 5. "Слово" как песнь, подобная Бояновой. 6. "Слово" в его отношении к ...
1209456
  Айхенвальд Ю. Слова о словах : критические статьи / Ю. Айхенвальд. – Петроград : Книгоиздательство бывш. М.В. Попова, ценз. ; [Тип. Е.М. Малаховского], 1916. – 156, [2] с.


  Отрицание театра. Письма Чехова. Салтыков-Щедрин. Аполлон Григорьев. Кн.В.Одоевский. Ю.Балтрушайтис. Из новейшей литературы (К.Тренев, Б.Садовский). Гюи-де-Мопассан. С.Лагарлеф. А.Стриндберг. Памяти французских критиков (Реми де-Гурмон, Эмиль Фаге). ...
1209457
  Майхровіч С.К. Слова об палку Угаравым. / С.К. Майхровіч. – Мінськ, 1968. – 204с.
1209458
  Шуман М. Слова переводимые и слова непереводимые // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 124-133
1209459
  Соболевский А.И. Слова Петра Черноризца / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1909. – [2], 8 с. – Часть текста на церк.-слав. яз. - Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук, 1908, т. 13, кн. 3, с.314-321
1209460
  Акутагава Р. Слова пигмея : Рассказы. Воспоминания. Эссе. Письма / Р. Акутагава; Р. Акугатава. – Москва : Прогресс, 1992. – 591 с. – (Зарубежная художествення публицистика и документальная проза)
1209461
  Вінклер Йозеф Слова повільної людини : Інтерв"ю / інтерв"ю взяв Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  Австрійський письменник Йозеф Вінклер представив у Києві свою найбільш незвичну книжку "Вивезена. Нєточка Ілляшенко розповідає про своє українське дитинство".
1209462
  Гальди Л. Слова романского происхождения в русском языке / Л. Гальди. – М, 1958. – 83с.
1209463
  Колесников Н.П. Слова с двойными согласными: Словарь-справочник / Н.П. Колесников. – М., 1990. – 409с.
1209464
  Супрун А. Слова с корнями числительных в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Супрун А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1955. – 16л.
1209465
  Драгичевич Р.М. Слова с положительной и отрицательной коннотацией в сербском языке с точки зрения национальной культуры // Відображення історії та культури народу в словотворенні : доп. XII Міжнар. наук. конф. Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнар. комітеті славістів (25–28 трав. 2010 р., Київ, Україна) / упоряд. та наук. ред. Н.Ф. Клименко і Є.А. Карпіловської ; НАН України [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 75-84. – ISBN 978-966-489-059-2
1209466
  Гординський Я. Слова св. Єфрема Сирина в перемиських пергамінових листках поч. XIVв.. – Львів : З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1918. – 41с. – Із "Записок Наукового Товариства ім. Шевченка". Т. 126-127


  В кн. також текст "Слова св. Єфpема Сиpина" (цеpковнослов.) та фотокоп. сторінок рукопису.
1209467
  Мгеладзе Д.С. Слова тепонимического происхождения / Д.С. Мгеладзе, Н.П. Колесников. – Тбилиси, 1965. – 128с.
1209468
  Кукушкина А.Т. Слова типа darauf -- worauf как одна из групп класса репрезентантов современного немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кукушкина А.Т.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1962. – 23л.
1209469
  Захиди А.И. Слова тюркского происхождения в современном арабском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Захиди А.И.; АН АзССР. Ин-т лит. и яз. им. Низами. – Баку, 1967. – 33л.
1209470
  Палій О. Слова у "війні світів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 вересня (№ 172). – С. 4


  Російсько-українсьі відносини. Із наближенням підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС плювання "слуг государевих" у бік України помалу досягає апогею.
1209471
  Голобородько В.І. Слова у вишиваних сорочках : вірші / Василь Голобородько. – Київ : Український письменник, 1999. – 109, [3] с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-049-8
1209472
  Дзаваттини Ч. Слова через край / Ч. Дзаваттини. – М., 1983. – 415с.
1209473
   Слова чоловіків (1790-1793) = Paroles d"hommes (1790-1793). – Київ : Альтерпрес, 2006. – 400 с. – (Сучасна гуманітара бібліотека). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-307-X
1209474
  Чарыев М. Слова, грамматически не связанные с членами предложения, в современном туркменском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чарыев М.; АН Туркм. ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1965. – 20л.
1209475
  Борген Юхан Слова, живущие во времени / Борген Юхан. – М., 1988. – 412с.
1209476
  Кухно А.А. Слова, зовущие к добру...: Стихи, проза, письма. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1981. – 329с.
1209477
  Щетинин Л Слова, имена, вещи. / Л Щетинин. – Ростов н/Д, 1966. – 222с.
1209478
   Слова, написанные на небе. – М., 1975. – 310с.
1209479
  Бакмухамедова Х.А. Слова, общие для русского и казахского языков и методика работы над ними в I- V классах казахской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Бакмухамедова Х.А.; Казахский гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
1209480
  Инь Фу Слова, омытые кровью. / Инь Фу. – М., 1964. – 143с.
1209481
   Слова, пришедшие из боя. – М., 1985. – 240с.
1209482
   Слова, пришедшие из боя.. – М., 1980. – 284с.
1209483
  Чайковская Анна Слова, слова, слова... Люди и надписи / Чайковская Анна, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 90-99 : фото. – ISSN 1029-5828
1209484
  Фенчак Михайло Слова, що заблукали в струнах ліри : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 16-20. – ISSN 0868-4790
1209485
  Филатов А.П. Слова. / А.П. Филатов. – Х., 1965. – 39с.
1209486
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 2 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 285, [5] с.
1209487
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 3 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 286, [6] с.
1209488
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 4 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 286, [6] с.
1209489
  Котик Ігор Словаззапитаннямийсловами : поезії // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 138-143
1209490
  Мольнар М. Словаки і українці / М. Мольнар. – Братіслава, 1965. – 402с.
1209491
  Доманицький В.М. Словаки, пpо їх життя та національне відpодження : З малюнками / В. Доманицький. – У Київі (Київ) : [Друк. 1-ої Київської друкарської Спілки], 1909. – 53, [2] с. : мал. – (Видавництво "Укpаїнський Учитель" ; № 16)
1209492
  Осипов Георгий Словакия - дышим глубже, идем в гору / Осипов Георгий, Алушицова Любица // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 48-50 : фото
1209493
   Словакия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 40-47 : Іл.
1209494
   Словакия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 40-44 : Фото
1209495
   Словакия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 40-44 : Фото
1209496
   Словакия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 24-28 : Фото
1209497
  Марьина В.В. Словакия в войне против СССР. 1941-1945 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 4. – С. 35-53. – ISSN 0130-3864
1209498
   Словакия. Подготовка к Альпам // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 32-37 : фото
1209499
  Твердохлебов И.Т. Словакия. Экономико-географическая характеристика : Автореф... кандид. географич.наук: / Твердохлебов И.Т.; Институт географии Академии наук СССР. – Москва, 1952. – 20 с.
1209500
  Задорожний Олег Словакия: когда лыжи уже не едут : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 68-72 : Іл.
1209501
   Словакия: когда лыжи уже не едут // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 58-62 : фото
1209502
  Макарушка О. Словар українських виразів, перейнятих з мов тюркских // Професор др.Омелян Огоновський. Огляд його життя і наукової та літературної діяльності / І. Кокорудз. – 13 с.
1209503
  Косолапов В.И. Словари-минимумы в учебной лексикографии (обзор) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 325-335
1209504
  Сергеев В.Н. Словари - наши друзья и помощники : Книги для внекласс. чтения уч-ся 5-7-х кл. / В.Н. Сергеев. – Москва : Просвещение, 1984. – 143с.
1209505
  Вомперский Влентин Павлович Словари 18-го века : Аннот. указ. / Вомперский Влентин Павлович; Отв. ред.: Н.И. Толстой. – Москва : Наука, 1986. – 135с.
1209506
  Хавкина Л.Б. Словари библиотечно-библиографических терминов : англо-русский, немецко-русский, французско-русский : с прилож. списка лат. терминов / Всес. кн. палата ; сост. Л.Б. Хавкина. – Москва : Изд-во ВКП, 1952. – 234 с.
1209507
   Словари и лингвострановедение.. – Москва, 1982. – 182с.
1209508
   Словари и словарное дело в России 18 в.. – Ленинград : Наука, 1980. – 169с.
1209509
  Алексеев М.П. Словари иностранных языков в русском азбуковнике ХУІІ / М.П. Алексеев. – Ленинград, 1968. – 156с.
1209510
  Новодранова В.Ф. Словари профессиональной коммуникации: функции, структура, использование в учебном процессе // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 420-426. – ISBN 978-966-489-126-1
1209511
  Ступин Л.П. Словари современного английского языка. / Л.П. Ступин. – Л., 1973. – 67с.
1209512
  Косолапов В.И. Словари Хорнби (пути лексикографирования) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 276-284
1209513
  Дробышева Е.Э. Словари эпох: к вопросу о маркирующей роли языка в архитектонике культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 11-16. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена анализу аксиологического потенциала языка как механизма социокультурного структурирования, моделирующей роли языка в архитектонике культуры. Культура понимается как ценностно-смысловой континуум, пространство коммуникаций, а язык в ...
1209514
   Словари, изданные в СССР.. – М., 1966. – 232с.
1209515
  Доманицький В.М. Словарик : пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів / склав В. Доманіцький. – У Київі (Київ) : [Друк. С.А. Борисова], 1906. – 128 с.
1209516
  Ильин А.М. Словарик орфографический и справочный. / А.М. Ильин. – 364с.
1209517
  Абраменко Ф.Х. Словарик, заключающий около десяти тысяч затруднительных для правописания слов, правила правописания, правила переноса слов на другую строку и правила расстановки знаков препинания / сост. по Гроту и доп. по акад. слов. и др. ист. учитель Ф. Абраменко. – 8-е изд. – Киев : кн. маг. И.А. Розова, 1909. – 192 с. – Миниатюрное издание
1209518
  Бублеева Н.А. Словарная работа в V классе / Н.А. Бублеева. – М.-Л., 1953. – 76с.
1209519
  Колосов П.И. Словарная работа на уроках литературного чтения / П.И. Колосов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 331с.
1209520
  Мальцева К.В. Словарная работа на уроках литературного чтения в V-VII классах национальной школы. / К.В. Мальцева, А.М. Лебедева. – М., 1954. – 216 с.
1209521
  Мальцева К.В. Словарная работа на уроках литературного чтения в V-VII классах национальной школы. / К.В. Мальцева, А.М. Лебедева. – 2-е изд. – М., 1955. – 216 с.
1209522
  Скороход Л.К. Словарная работа на уроках русского языка / Л.К. Скороход. – М., 1990. – 223с.
1209523
  Черноусова Н.С. Словарная работа на уроках русского языка в 4-8 классах. / Н.С. Черноусова. – К, 1983. – 168с.
1209524
  Малафеева Е.М. Словарная работа на уроках русского языка в 5-6 классах туркменской школы при изучении имени существительного, имени прилагательного и глагола : Автореф... канд. пед.наук: / Малафеева Е.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 14л.
1209525
  Иванов П.П. Словарная работа на уроках русского языка в 5 классе / П.П. Иванов. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 272 с.
1209526
  Латушкина М.С. Словарная работа по английскому языку в 5-6 классах / М.С. Латушкина. – Одесса, 1962. – 52с.
1209527
  Грязнова Ольга Владимировна Словарная статья терминологического словаря как вид научного текста (на материале словарей английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Грязнова Ольга Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 24л.
1209528
  Миллер Ц.Г. Словарно-орфографические упражнения. / Ц.Г. Миллер. – М, 1976. – 144с.
1209529
  Семенюк А.А. Словарно-семантическая работа в вечерней школе. : Автореф... канд.пед.наук: 661 / Семенюк А.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 26л.
1209530
  Колосов П.И. Словарно-стилистические упражнения / П.И. Колосов. – М., 1964. – 220с.
1209531
  Саяхова Л.Г. Словарно-фразеологическая работа в национальной школе / Л.Г. Саяхова. – Ленинград, 1982. – 159 с.
1209532
  Кантор И.М. Словарно-энциклопедическая литература по педагогике : Автореф... канд. пед.наук: / Кантор И.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1966. – 22л.
1209533
  Маликова Л. Словарные дефиниции как один из источников формирования лексической базы неродного языка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядається словникові тлумачення як інформаційний блок різноманітних відомостей про слово. Описуються можливості використання потенціалу дефініцій словників у процесі формування лексичної бази нерідної мови.
1209534
  Волохов Юрий Кириллович Словарные заимствования, пополнившие английскую лексику в ХХ веке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Волохов Юрий Кириллович; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1974. – 20л.
1209535
  Киршнер В.Т. Словарные заимстования из славянских языков в верхненемецком говоре Кокчетавской области Казахской ССР : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Киршнер В.Т.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1984. – 22л.
1209536
  Сенин П.И. Словарные и фразеологические неологизмы советской эпохи в произведениях К.А.Федина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сенин П.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 19л.
1209537
   Словарные категории. – М., 1988. – 222с.
1209538
  Тюленев-Лисовик Словарные множества. 2 / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2009. – 480 с. – ISBN 978-966-651-757-2
1209539
  Горелик П.А. Словарные элементы стиля публицистической прозы Гейне : Автореф... канд. филол.наук: / Горелик П. А.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. яз. – Ленинград, 1952. – 21 л.
1209540
  Морен М.К. Словарные элементы языка прозы В.Гюго раннего периода творчества. (По материалу романа "Собор Парижской богоматери") : Автореф... канд. филол.наук: / Морен М.К.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1955. – 17л.
1209541
  Луцюк Н. Словарный диктант / Н. Луцюк. – Киев : Колесо, 2007. – 150с. : илл. – ISBN 978-966-96704-4-1
1209542
   Словарный минимум по английскому языку для студентов І и ІІ курсов.. – Л., 1961. – 20с.
1209543
  Щербин В. Словарный мир О.Н. Трубачёва в зеркале библиометрии // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 117-125. – ISSN 0869-3595
1209544
  Ишмуратов А.Г. Словарный состав большевистской газеты "Урал". : Автореф... канд. филолог.наук: / Ишмуратов А.Г.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1954. – 14л.
1209545
  Глазырина Э.В. Словарный состав говора Полевского района Свердловской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Глазырина Э.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1209546
  Смирнов А.И. Словарный состав и его стилистическое использование в сборниках поэзий П.Г.Тычины "Партія веде" и "Чуття єдиної родини" : Автореф... канд.филол.наук: / Смирнов А.И.; КГУ. – Киев, 1952. – 12 с.
1209547
  Гантман-Кривошекова Словарный состав и словоизменение иньвенского диалекта коми-пермяцкого языка : Автореф... кандид. филологич.наук: / Гантман-Кривошекова А.С.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 18 с.
1209548
  Хамдамов Ж. Словарный состав сочинений поэта-демократа Мукими. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамдамов Ж.; Узбек.гос.ун-т. – Самарканд, 1955. – 20л.
1209549
  Пеэбо Яак Эльмарович Словарный состав эпоса "Калевипоэг" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Пеэбо Яак Эльмарович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 26л.
1209550
  Гусятинская В.С. Словарный состав языка Феокрита в области неживой природы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусятинская В.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 13 с.
1209551
  Мезьер А.В. Словарный указатель по книговедению / А.В. Мезьер. – Л., 1924. – 926с.
1209552
  Кочанина В.Л. Словарь - минимум по английскому языку / В.Л. Кочанина, Р.Е. Стеринзат. – Москва, 1967. – 96с.
1209553
  Кочанина В.Л. Словарь - минимум по английскому языку / В.Л. Кочанина, Р.Е. Стеринзат. – 2-е изд. – М, 1969. – 96с.
1209554
   Словарь : Испанско-русский и русско-испанский;Пособ.для общеобразов.шк. и высш.учебн.зав. – Ірпінь : Перун, 2000. – 544 с. – ISBN 966-569-000-0
1209555
  Готлиб К.Г. Словарь "ложных друзей переводчика" / К.Г. Готлиб. – Москва, 1985. – 159с.
1209556
   Словарь автобиографической трилогии М. Горького. – Л.
Вып. 1. – 1974. – 315с.
1209557
   Словарь автобиографической трилогии М. Горького. – Л.
Вып. 4. – 1984. – 310с.
1209558
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л., 1975. – 104с.
1209559
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
2. – 1977. – 299с.
1209560
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
3. – 1982. – 269с.
1209561
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
5. – 1986. – 348с.
1209562
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – 6 в. – Л.
1. – 1990. – 336с.
1209563
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
Вып. 6, т. 2. – 1990. – 344с.
1209564
   Словарь автобиографической трилогии М.ГОрького.. – Л.
Вып. 6, т. 1. – 1990. – 340с.
1209565
   Словарь административного права. – Москва : Правовая культура, 1999. – 320с. – ISBN 5-87759-033-2
1209566
   Словарь Академии Российской. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1789. – 48 с.
1209567
   Словарь Академии Российской. – В Санкт-Петербурге : При Императорской АН
Ч. 4. – 1793. – 1331с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра
1209568
   Словарь Академии Российской. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 4 : От М. до Р. – 1793
1209569
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 1 : А - Д. – 1806
1209570
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 1 : А - Д. – 1806. – [6], 1310 стлб.
1209571
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 2 : Д - К. – 1809. – [2], 1178 стлб.
1209572
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 2 : Д - К. – 1809


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1209573
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 3 : К - Н. – 1814. – [2], 1444 стлб.
1209574
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 5 : П - С. – 1822. – [2], 1442 стлб.
1209575
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова
Ч. 5 : П - С. – 1822. – [2], 1142 стлб.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1209576
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 6 : от С - до конца. – 1822. – [2], 1478 стлб.
1209577
   Словарь активного усвоения лексики английского языка. – Москва, 1988. – 710с.
1209578
  Горбачевский Н. Словарь актового языка Северо-Западного края и Царства Польского / Сост. архивариусом Центр. архива древ. актовых кн., губ.: Вилен., Гроднен., Мин. и Ковен., чл. Вилен. археогр. комис. Н. Горбачевским. – Вильна : Изд. иждивением Виленск. учеб. окр. ; В тип. А.И. Зака, 1874. – [2], XX, 399 с.
1209579
  Спиерс Р.А. Словарь американских идиом / Р.А. Спиерс. – М., 1991. – 463с.
1209580
   Словарь американских идиом : Более 8 000 слов и выражений. – Санкт- Петербург : Лань, 1997. – 464c. – ISBN 5-86617-015-9
1209581
  Спиерс Р.А. Словарь американского сленга : специальное издание / Р.А. Спиерс. – Москва : Русский язык, 1991. – 528с.
1209582
  Коллин П.Х. Словарь американского употребления английского языка (для начинающих) = Beginner"s dictionary of american english usage / П.Х. Коллин, М. Лоуи, К. Уэйланд. – Специальное издание. – Москва : Русский язык, 1991. – 280с. – ISBN 5-200-01497-2
1209583
   Словарь американской истории с колониальных времен до первой мировой войны = Dictionary of american history from colonial times to world war 1. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1997. – 733с. – ISBN 5-86007-076-4
1209584
  Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии / Эрик Хэмп ; пер. и доп. В.В. Иванова ; под ред. и с предисл. В.А. Звегинцева. – Москва : Прогресс, 1964. – 264 с.
1209585
  Алешин Е.В. Словарь английских и американских сокращений / Е.В. Алешин, В.О. Блувштейн, Ю.В. Семенов. – Москва : ГИС, 1953. – 534 с. – Библиогр.: с. 3
1209586
  Алешин Е.В. Словарь английских и американских сокращений / Е.В. Алешин, В.О. Блувштейн, Ю.В. Семенов. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : ГИС, 1954. – 533 с. – Библиогр.: с. 3
1209587
  Блувштейн В.О. Словарь английских и американских сокращений / В.О. Блувштейн. – 3-е изд. – М, 1957. – 767с.
1209588
  Блувштейн В.О. Словарь английских и американских сокращений / В.О. Блувштейн. – 4-е изд. – М, 1958. – 767с.
1209589
  Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен / А.И. Рыбакин. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 408 с.
1209590
  Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен / А.И. Рыбакин. – М, 1989. – 221с.
1209591
  Зиман Ю.Л. Словарь английских терминов по использованию цифровых вычислительных систем / Ю.Л. Зиман. – М, 1967. – 12с.
1209592
  Смирнова Е.С. Словарь английских устойчивых сочетаний типа "глагол+существительное" / Е.С. Смирнова. – М., 1969. – 16с.
1209593
  Рыбакин А.И. Словарь английских фамилий / А.И. Рыбакин. – Москва, 1986. – 575 с.
1209594
   Словарь английского языка в картинках для детей / Ваттерс, , Гарнетт, , Куртис, , А. Стюарт. – Москва : Республика, 1992. – 382с. – ISBN 5-250-02055-0
1209595
  Мурашкевич А.М. Словарь англо-американских сокращений по авиационной и ракетно-космической технике / А.М. Мурашкевич. – М., 1969. – 439с.
1209596
   Словарь англо-русский, русско-английский : Пособие для общеобразовательных школ и высших учебных заведений. – Киев. Ирпень : Перун, 1996. – 496с. – ISBN 5-7707-9496-8
1209597
  Лосев А.Ф. Словарь античной философии / А.Ф. Лосев. – Москва : Мир идей ; Акрон, 1995. – 232 с. – ISBN 5-88884-001-7
1209598
   Словарь античности. – Москва : Прогресс, 1989. – 704с. – ISBN 5-01-001588-9
1209599
   Словарь античности.. – М., 1992. – 710с.
1209600
  Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – М., 1978. – 400с.
1209601
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка / Л.А. Введенская. – Ростов-на-Дону, 1982. – 176с.
1209602
  Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1984. – 381с.
1209603
  Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка : более 2 000 антонимических слов / М.Р. Львов. – 3-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 381с.
1209604
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка : Около 500 антонимических гнезд / Введенская Л.А. – Москва : Астрель. АСТ, 2006. – 445с. – ISBN 5-17-011733-7; 5-271-04336-3
1209605
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка : около 500 антонимических гнезд / Л.А. Введенская. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 448с. – ISBN 978-5-17-011733-8
1209606
  Комиссаров В.Н. Словарь антонимов современного английского языка / В.Н. Комиссаров. – Москва, 1964. – 288с.
1209607
   Словарь ассоциативных норм русского языка.. – М., 1977. – 192с.
1209608
  Яр-Мухамедов Словарь астрономических терминов : (проект) / Яр-Мухамедов. – Фрунзе : Издательство АН КиргизССР, 1960. – 63 с.
1209609
   Словарь атеиста.. – М., 1964. – 271с.
1209610
   Словарь атеиста.. – 2-е изд, доп. – М., 1966. – 319с.
1209611
  Львов М.Р. Словарь атонимов русского языка / М.Р. Львов. – М., 1988. – 380 с.
1209612
  Лаучюте Ю.А. Словарь балтизмов в славянских языках / Ю.А. Лаучюте. – Л, 1982. – 212с.
1209613
  Носович И.И. Словарь белорусского наречия : издание Отделения Русского языка и словесности Императорской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1870. – 756, (6) с.
1209614
  Лоскутов В.Н. Словарь бенгальского языка с русским эквивалентами / В.Н. Лоскутов. – Москва, 1978. – 752с.
1209615
  Лоскутов В.Н. Словарь бенгальского языка с русскими эквивалентами : Около 21000 слов / В.Н. Лоскутов, Р.В. Валуева, Б.Г. Полянский; Под ред. Быковой Е.М., Нони Бхоумика. – Москва : Советская энциклопедия, 1974. – 752с.
1209616
  Гиоргидзе Г.Г. Словарь библиотечных терминов / Г.Г. Гиоргидзе, Г.А. Картози. – 2-е изд. доп. – Тбилиси, 1974. – 159с.
1209617
   Словарь библиотечных терминов.. – М., 1976. – 224с.
1209618
  Аркадьев Е.И. Словарь библиофила, т.-е. слов, касающихся книжного и печатного дела / Е.И. Аркадьев. – Москва : [Тип. И.Д. Сытина и К*], 1890. – 88с.
1209619
  Алдашев А.А. Словарь биологических терминов : проект / А.А. Алдашев ; АН Киргиз.ССР, Терминологическая комиссия. – Фрунзе, 1961. – 256 с.
1209620
   Словарь ботанических терминов /русско-азербайджанский/.. – Баку, 1963. – 220с.
1209621
  Саломон-Шелле Словарь ботанических терминов. / Саломон-Шелле. – С-Пб. – 120с.
1209622
   Словарь ботанических терминов.. – К., 1984. – 308с.
1209623
   Словарь брянских говоров. – Ленинград
5. – 1988. – 76с.
1209624
   Словарь брянских говоров.. – Л.
1. – 1976. – 76с.
1209625
   Словарь брянских говоров.. – Л.
2. – 1980. – 56с.
1209626
   Словарь брянских говоров.. – Л.
3. – 1983. – 91с.
1209627
   Словарь брянских говоров.. – Л.
4. – 1984. – 79с.
1209628
  Костюк П.А. Словарь бухгалтера / П.А. Костюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1984. – 219с.
1209629
  Костюк П.А. Словарь бухгалтера / П.А. Костюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1990. – 240с.
1209630
   Словарь в помощь избирателю.. – М., 1937. – 158с.
1209631
   Словарь в помощь избирателю.. – М., 1938. – 208с.
1209632
  Зайцева М.И. Словарь вепсского языка / М.И. Зайцева, М.И. Муллонен. – Л., 1972. – 746с.
1209633
  Прох Л.З. Словарь ветров / Л.З. Прох. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 311с.
1209634
  Мезенко Ю.А. Словарь ветров / Ю.А. Мезенко. – К, 1986. – 119с.
1209635
  Звягинцев А Е. Словарь внешкольного обрзования. / А Е. Звягинцев. – М, 1918. – 80с.
1209636
   Словарь военных терминов. – М., 1988. – 335с.
1209637
  Терешкин Н.И. Словарь восточнохантыйских диалектов / Н.И. Терешкин ; [отв. ред. Г.А. Меновщиков] ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1981. – 544 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1209638
   Словарь географический, или описание царств, областей, городов, епархий, герцогств и маркграфств. – Ч. 4-я. – Спб, 1789. – 512с.
1209639
   Словарь географический, или Описание царств, областей, городов, епархий, герцогств, графств и маркграфств, Римско-императорских городов, гаваней, крепостей и иных знатных селений во всех четырех частях земного круга, показующий... : на российский язык переложен 1789 г. – В Санктпетербурге : В типографии Горного училища
Ч. 5. – 1791. – 501с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
1209640
  Боднарский М.С. Словарь географических названий / М.С. Боднарский. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 368с.
1209641
  Боднарский М.С. Словарь географических названий / М.С. Боднарский; Под ред.В.П.Тихомирова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 391с.
1209642
   Словарь географических названий арабских стран. – Москва : Наука
1. – 1973. – 358с.
1209643
   Словарь географических названий арабских стран. – Москва : Наука
2. – 1973. – 408с.
1209644
  Бузыкина В.С. Словарь географических названий Германской Демократической Республики : [в 2 т.] / В.С. Бузыкина ; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука
Т. 1. – 1975. – 309 с.
1209645
  Бузыкина В.С. Словарь географических названий Германской Демократической Республики : [в 2 т.] / В.С. Бузыкина ; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука
Т. 2. – 1975. – 392 с.
1209646
   Словарь географических названий зарубежных стран. – Москва : Недра, 1965. – 480с.
1209647
   Словарь географических названий зарубежных стран. – 2-е изд., испр. – Москва : Недра, 1970. – 431с.
1209648
   Словарь географических названий зарубежных стран. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1986. – 459с.
1209649
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 1 : А - Т. – 1982. – 468с.
1209650
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 2 : Т - Я. – 1982. – 846с.
1209651
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 3 : Указатель и приложения. – 1982. – 257с.
1209652
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 1 : А - С. – 1984. – 468с.
1209653
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 2 : Т - Я. – 1984. – 848с.
1209654
   Словарь географических названий Китая.. – Москва : Наука
Том 3 : Указатель и приложения. – 1984. – 258с.
1209655
  Беляева А.В. Словарь географических названий Коми АССР / А.В. Беляева. – М., 1975. – 164с.
1209656
   Словарь географических названий Кореи. – Москва : Наука, 1973. – 560с.
1209657
  Рупосова А.А. Словарь географических названий Мордовской АССР. / А.А. Рупосова. – М., 1975. – 96с.
1209658
   Словарь географических названий Португалии. – Москва, 1982. – 184с.
1209659
   Словарь географических названий Сомали.. – М.
2. – 1982. – 324с.
1209660
   Словарь географических названий Сомали.. – М.
3. – 1982. – 335с.
1209661
   Словарь географических названий СССР. – Москва, 1968. – 272с.
1209662
   Словарь географических названий СССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 296с.
1209663
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 1 : А-К. – 1975. – 436 с.
1209664
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 2 : Л-Р. – 1975. – 350с.
1209665
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 3 : С-Я. – 1975. – 460с.
1209666
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 4 : Указатель географических названий от национальной формы к русской. – 1975. – 502 с.
1209667
  Королева М.К. Словарь географических названий Украинской ССР : [в 5 кн.] / М.К. Королева; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главная редакция Восточной литературы
Т. 1 : [сост.: М.К. Королева, Г.П. Бондарук, С.А. Тюрин ; ред.: Г.Г. Кузьмина и др.]. – 1976. – 258, [1] с.
1209668
   Словарь географических названий Украинской ССР : [в 5 кн.] / Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; [сост.: М.К. Королева, Г.П. Бондарук, С.А. Тюрин ; ред.: Г.Г. Кузьмина и др.]. – Москва : Наука ; Главная редакция Восточной литературы
Т. 2. – 1976. – 246, [2] с.
1209669
   Словарь географических названий Украинской ССР / [М.К. Королева, Г.П. Бондарук, С.А. Тюрин] ; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главная редакция Восточной литературы
Т. 2, ч. 1. – 1976. – 95, [1] с. – Авт. т. 2-4 не указан. - На обороте тит. л.: сост. М.К. Королева, Г.П. Бондарчук, С.А. Тюрин
1209670
   Словарь географических названий Украинской ССР : [в 5 кн.] / Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; [сост.: М.К. Королева, Г.П. Бондарук, С.А. Тюрин ; ред.: Г.Г. Кузьмина и др.]. – Москва : Наука ; Главная редакция Восточной литературы
Т. 2, ч. 2. – 1976. – С. 97-348 с. – Авт. т. 2-4 не указан. - На обороте тит. л.: сост. М.К. Королева, Г.П. Бондарчук, С.А. Тюрин
1209671
   Словарь географических названий Украинской ССР : [в 5 кн.] / Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; [сост.: М.К. Королева, Г.П. Бондарук, С.А. Тюрин ; ред.: Г.Г. Кузьмина и др.]. – Москва : Наука ; Главная редакция Восточной литературы
Т. 3. – 1976. – 253, [1] с.
1209672
   Словарь географических названий Франции. – Москва : Наука, 1983. – 200 с.
1209673
   Словарь географических названий Франции. – М.
1. – 1983. – 435с.
1209674
   Словарь географических названий Франции.. – М.
1. – 1983. – 188с.
1209675
   Словарь географических названий Франции.. – М.
2. – 1983. – 212с.
1209676
   Словарь географических названий Франции.. – М.
2. – 1983. – 500с.
1209677
   Словарь географических названий Франции.. – М.
3. – 1983. – 200с.
1209678
  Горовая Е.В. Словарь географических названий Эфиопии / Е.В. Горовая. – М, 1974. – 360с.
1209679
  Смирнова Н.А. Словарь географических терминов / Н.А. Смирнова. – Москва, 1966. – 80с.
1209680
  Розен М.Ф. Словарь географических терминов Западной Сибири / Географич. о-во СССР.Комисс. топонимики и транскрипции географич. назв.; Сост. М.Ф. Розен. – Ленинград, 1970. – 101с. – Библиогр.: с.85-91
1209681
  Беляева А.В. Словарь географических терминов и других слов, встречающихся в Коми топонимии / А.В. Беляева. – М., 1968. – 111с.
1209682
  Боченкова Ю.И. Словарь географических терминов и других слов, встречающихся в топонимии Горно-Алтайской автономной области. / Ю.И. Боченкова. – М,, 1969. – 62с.
1209683
  Савина В.И. Словарь географических терминов и других слов, формирующих топонимию Ирана / В.И. Савина. – Москва, 1971. – 348с.
1209684
   Словарь глагольно-именных словосочетаний общенаучной речи.. – М., 1973. – 80с.
1209685
  Беляева О.П. Словарь говоров Соликамского района Пермской области / О.П. Беляева. – Пермь, 1973. – 706с.
1209686
   Словарь гражданского права / В.Н. Додонов, В.Н. Додонов, Е.В. Каминская, О.Г. Румянцев; Под ред. В.В.Залесского. – Москва : Инфpа-М, 1998. – 304с. – (Биб-ка словарей "ИНФРА-И"). – ISBN 5862253084
1209687
  Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка / Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – М., 1986. – 410с.
1209688
  Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка : более 2500 слов / Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – Москва : Астрель ; АСТ ; Хранитель, 2006. – 376, [4] с. – Авт. на обл. не указ. – ISBN 5-17-039033-5; 5-271-14793-2; 5-9762-1162-3


  Предлагаемая книга - одно из первых подробных описаний в словарной форме сложных явлений русской грамматики. Цель словаря - выделить грамматически трудные случаи, являющиеся сложными как для носителей русского языка, так и изучающих русский язык как ...
1209689
  Нейман А.П. Словарь грузинских синонимов : Автореф... кандид. филологич.наук: / Нейман А.П.; Грузинский Ордена Трудового Красного Знамени СХИ им. Л.П.Берия. – Тбилиси, 1949. – 16 с.
1209690
  Чабашвили М.Н. Словарь грузинского "физиолога". : Автореф... канд. филолог.наук: / Чабашвили М.Н.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1950. – 11 с.
1209691
   Словарь делового человека. – М., 1992. – 225с.
1209692
   Словарь дескрипторов по химии и химической промышленности.. – Москва, 1966. – 668с.
1209693
  Борейко В.Е. Словарь деятелей охраны природы / В.Е. Борейко; Киевський Эколого-Культурный Центр. Центр Охраны Дикий Природы. – 2-е изд., дополн. – Київ, 2001. – 524с. – (История Охраны природы ; Вып. 24). – ISBN 966-7555-09-7
1209694
   Словарь для читателей газет.. – Л., 1930. – 404с.
1209695
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Дмитр. Бантыш-Каменским и изданный Александром Ширяевым в пяти частях. – Москва : В типографии Лазаревых, Института Восточных Языков
Ч. 4 : Н. Р. – 1836. – 395, IV с.
1209696
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Дмитр. Бантыш-Каменским и изданный Александром Ширяевым в пяти частях. – Москва : В типографии Лазаревых, Института Восточных Языков
Ч. 5 : С. [Th]. – 1836. – 395, VII с.
1209697
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Бантыш-Каменским. – [Изд. 2-е]. – Санкт-Петербург : Типография Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи
Ч. 1 : А. - Д. – 1847. – 507 с.
1209698
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Бантыш-Каменским. – [Изд. 2-е]. – Санкт-Петербург : Типография Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи
Ч. 2 : Е. - П. – 1847. – 573, 105 с.
1209699
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Бантыш-Каменским. – [Изд. 2-е]. – Санкт-Петербург : Типография Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи
Ч. 3 : Р. - [Th]. – 1847. – 627 с.
1209700
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – В Санкт-Петербурге : В типографии Императорской России
Ч. 2. – 1820. – 488 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри з тисненням.
1209701
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – В Санкт-Петербурге : В типографии Императорской Российской Академии
Ч. 1. – 1821. – 531с. – Видання старою орфографією.


  Код-Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.-картон, папір
1209702
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – В Санкт-Петербурге : Типография Императорской Российской Академии
Ч. 2. – 1821. – 489 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, папір.
1209703
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Российской Академии
Ч. 2. – 1821. – 488 с.
1209704
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ.. – В Санкт-Петербурге : В типографии Императорской Российской Академии
Ч. 3. – 1821. – 500, XXX с. – Прилож.: Методическая таблица словаря древней и новой поэзии, с.I- XXX


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, папір.
1209705
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка : [в 3-х т.] / И.И. Срезневский. – Москва : Книга, 1989. – 16с.
1209706
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка : [в 3-х т.] / И.И. Срезневский. – Ч.1. – Москва
Т.2. – 1989. – 851с.
1209707
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка / И.И. Срезневский. – Ч.1. – Москва
Т.3. – 1989. – 910с.
1209708
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка / И.И. Срезневский. – Ч.2. – Москва
Т.3. – 1989. – 16с.
1209709
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка : [в 3-х т.] / И.И. Срезневский. – Ч.1. – Москва
Т.3. – 1989. – 910с.
1209710
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.). – М.
3. – 1990. – 510с.
1209711
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.).. – М.
1. – 1988. – 525с.
1209712
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.).. – М.
2. – 1989. – 493с.
1209713
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.).. – М.
4. – 1991. – 557с.
1209714
   Словарь древнерусского языка ХІ-ХІУ вв.. – М., 1966. – 303с.
1209715
  Горбачевский Н.И. Словарь древняго актоваго языка Северо-западнаго края и Царства Польскаго = Worterbuch der alten Urkundensprache des Grossfurstentums Litauen und des Konigreichs Polen : [Факс. воспроизв.] / Никита Иванович Горбачевский. – Munchen : Sagner, 1992. – 19,397S. – Выходн. дан. ориг.: Вильна, 1874. – (Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O.Horbatsch, G.Freidhof, P.Kosta ; Band 95). – ISBN 3-87690-522-2
1209716
  Пискунов Ф. Словарь живаго народнаго, письменнаго и актоваго языка русских южан Российской и Австро-Венгерской империи. – Изд. 2-е, испр. и значит. доп. – Киев : Тип. Е.Я. Федорова, 1882. – V, 304, V с.
1209717
  Цэнь Цисян Словарь заимствованной лексики китайского языка / Цэнь Цисян. – Пекин : Коммерческое изд-во, 1990. – 447с.
1209718
  Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов. / И.И. Дахно. – К., 1998. – 352с.
1209719
   Словарь занятий для разработки Всесоюзной переписи населения 1937 года.. – М., 1936. – 147с.
1209720
  Красных В.В. Словарь и грамматика лингвокультуры как предмет современных интегративных исследований // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 2-8
1209721
   Словарь издательских терминов. – М., 1983. – 207с.
1209722
   Словарь иностранных военных сокращений.. – М., 1961. – 895с.
1209723
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1974. – 135 с.
1209724
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1977. – 151 с.
1209725
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1982. – 151 с.
1209726
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Л, 1984. – 143с.
1209727
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград, 1985. – 142с.
1209728
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева, Н.В. Молокова. – Л, 1987. – 134с.
1209729
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева, Н.В. Молокова. – Л, 1988. – 136с.
1209730
  Цадик И. Словарь иностранных музыкальных терминов. / И. Цадик. – М., 1935. – 100с.
1209731
   Словарь иностранных слов. – Б. м. – 449 с.
1209732
  Левберг М.Е. Словарь иностранных слов / М.Е. Левберг. – 4-е изд. – Л.-М., 1926. – 288с.
1209733
  Левберг М.Е. Словарь иностранных слов / М.Е. Левберг. – 6-е доп., испр. и перерабю изд. – Л., 1928. – 213с.
1209734
   Словарь иностранных слов. – 16-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1988. – 624 с. – ISBN 5-200-00408-X
1209735
   Словарь иностранных слов и выражений. – Москва : Астрель, АСТ, 2004. – 778с. – ISBN 5-17-005100-Х; 5-271-08800-6
1209736
   Словарь иностранных слов наиболее употребительных в русском языке (7500 слов) / сост. под ред. М. За-ского. – 2-е изд. – Киев : Изд. книгопрод.- изд. А.Ф. Иогансона ; Высоч. утв. Т-во печ. д. и торг. И.Н. Кушнерев и К*, 1891. – [2], 351 с.
1209737
   Словарь иностранных слов наиболее употребительных в русском языке (8500 слов) / сост. под ред. М. За-ского. – 3-е изд., испр. и значит. доп. – Киев : Изд. книгопрода А.Ф. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова], 1893. – [2], 356 с.


  Из книг Турчинович
1209738
   Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык.. – М., 1933. – с.
1209739
   Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / составлен по Энциклопедическому Словарю Ф. Павленкова, с соответствующими сокращениями в объяснении слов и добавлениями в их числе. – С.-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип.Ю.Н. Эрлих, 1900. – 714, [11] с.


  На экз. № 81387 Дарственная надпись: ...?
1209740
   Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка : Материалы для лексической разработки заимствованных слов в русской литературной речи. – Изд. 2-е, тщательно испр. и дополненное 4000 новых слов. – С.-Петербург : Изд. В.И. Губинского, 1902. – 878 с., [2] с.
1209741
   Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. / сост. под ред. Ф.Н. Б-га [Берга]. – Москва, 1907. – [4], с., 752 стб.
1209742
   Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. – Москва : Отд. тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1913. – 458 с.
1209743
   Словарь иностранных слов.. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1949. – 801с.
1209744
   Словарь иностранных слов.. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1954. – 856с.
1209745
   Словарь иностранных слов.. – 5-е изд., стер. – М., 1955. – 586с.
1209746
   Словарь иностранных слов.. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 1964. – 784с.
1209747
   Словарь иностранных слов.. – 7-е изд., перераб. – Москва : Русский язык, 1979. – 624с.
1209748
   Словарь иностранных слов.. – 7-е изд., перераб. – М., 1980. – 622с.
1209749
   Словарь иностранных слов.. – 8-е изд., стер. – Москва, 1981. – 624с.
1209750
   Словарь иностранных слов.. – 11-е изд., стер. – М., 1984. – 607с.
1209751
   Словарь иностранных слов.. – 14-е изд., испр. – М., 1987. – 606с.
1209752
   Словарь иностранных слов.. – 17-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1988. – 624с.
1209753
   Словарь иностранных слов.. – 18-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 620с. – ISBN 5-200-00408-8
1209754
   Словарь иностранных слов: актуальная лексика,толкования, этимология. – 2-е изд., доп. – Москва : Цитадель, 1999. – 336с. – ISBN 5-7657-0096-9
1209755
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов. – Москва-Ленинград
Том 1. – 1966. – 712с.
1209756
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов. – Москва-Ленинград
Том 2. – 1966. – 713-1344с.
1209757
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов. В 2-х т. / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Наука
Т.1 : A-J. – 1981. – 696с.
1209758
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов. В 2-х т. / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Наука
Т. 2 : K-Z. – 1987. – 654 с.
1209759
   Словарь испанско-русский, русско-испанский = Diccionario espanol-ruso, ruso-espanol : [содерж. свыше 40 000 сл.]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – VIII, 534, [1] с. – На обл. также: Edicion nueva. – ISBN 966-569-000-0
1209760
   Словарь испанско-русский, русско испанский = Diccionario espanol-ruso, ruso espanol : [40 000 сл.] / [заг. ред. В.Т. Бусела ; ред.: С.А. Коваль, В.Ф. Сахно]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – VIII, 534, [1] с. – На обл. также: Edicion nueva. – ISBN 966-569-000-0
1209761
   Словарь исторический : Личности, общество,политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-102-7
Т.1. – 1998. – 536с.
1209762
   Словарь исторический : Личности, общество,политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-103-5
Т.2. – 1998. – 528с.
1209763
   Словарь исторический : Личности, общество,политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-102-7
Т.1. – 1999. – 536с.
1209764
   Словарь исторический : Личности. Общество. Политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-103-5
т.2. – 1999. – 522с.
1209765
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 11. – 524 с.
1209766
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 3. – 1790. – 480 с.
1209767
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 4. – 1790. – 710 с.
1209768
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 5. – 1791. – 496 с.
1209769
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 8. – 1792. – 671 с.
1209770
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 10. – 1793. – 539 с.
1209771
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва
Ч. 12. – 1793. – 592 с.
1209772
   Словарь исторический, или Сокращенная библиотека, : заключающая в себе жития и деяния патриархов, царей, императоров и королей, великих полководцев ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских и прочих... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 6. – 1791. – 626 с.
1209773
   Словарь исторический, или сокращенная библиотека, заключающая в себе жития и деяния. – Москва : В Университетской типографии у В.Окорокова
Часть ІХ. – 1792. – 132с. – Видання старою орфографією.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра
1209774
   Словарь итальяно-русский русско-итальянский : Учебн.для общеобразов.шк.и высш.учеб.зав. – Ірпінь : Перун, 2000. – 576 с. – ISBN 966-569-030-2
1209775
  Шиллинг Ю.К. Словарь к "краткому обзору" немецкой литературы до романтизма, Гете и Шиллера : (ч. 2) / Ю. Шиллинг // Краткий обзор немецкой литературы до "Романтизма", Гете и Шиллера : изложенный для русских учебных заведений легко понятным языком / Ю.К. Шиллинг. – 5-е изд. – Москва : Изд. автора ; А. Вальтер и Я. Рапа и К*, 1916. – Ч. 2. – 32 с.
1209776
   Словарь к учебнику французского языка "Manuel de Francais". – К, 1966. – 466-502с.
1209777
  Конкашпаев Г.К. Словарь казахских географических названий / Г.К. Конкашпаев; Акад. наук КазССР, Отд. географии. – Алма-Ата : Изд-во Акад. наук Каз. ССР, 1963. – 186 с.
1209778
  Куликов Б.Ф. Словарь камней-самоцветов / Б.Ф. Куликов. – Ленинград : Недра, 1982. – 160с.
1209779
  Куликов Б.Ф. Словарь камней-самоцветов / Б.Ф. Куликов, В.В. Буканов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1988. – 167с.
1209780
  Шамурин Е.И. Словарь книговедческих терминов / Е.И. Шамурин. – М., 1958. – 340с.
1209781
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Л., 1987. – с.
1209782
   Словарь книжников и книжности Древней Руси : Отв. ред. Д.С.Лихачев. – Ленинград : Наука
Вып. 1. (Х1 - Х1Y в.). – 1987. – 493с.
1209783
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Ленинград : Наука. – ISBN 5-02-027-978-1
Вып. 2, ч.1 : (вторая половина XIV-XVI в.) А-К. – 1988. – 520 с.
1209784
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Ленинград : Наука. – ISBN 5-02-027979-X
Вып. 2, ч. 2 : Л-Я. – 1989. – 528 с.
1209785
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Санкт-Петербург. – ISBN 5-86007-001-2; 5-86007-079-9
Вып. 3, ч. 3 : П-С. – 1998. – 520с.
1209786
  Житецкий П.Г. Словарь книжной малоррусской речи по рукописи XVII века ["Синонима славеноpосская"] / П. Житецкий. – Киев : Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого, 1888. – 104 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Конволют. Перепл. с 4 оттисками


  1. Драгоманов М.П. Басня Богдана Хмельницкого. - Отд. оттиск из: Северный вестник, № 3, (с. 51-72) 2. Владимиров П. Предисловие Василия Тяпинского к печатному евангелию, изданному в Западной России около 1570 года. - Отд. оттиск из: Киевская ...
1209787
  Житецкий П.Г. Словарь книжной малоррусской речи по рукописи XVII века ["Синонима славеноpосская"] / П. Житецкий // Материалы по истории, литературе и этнографии южной России : Приложение к "Киевской старине" ; 1890. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1890. – 104 с.
1209788
  Житецкий П.Г. Словарь книжной малорусской речи по рукописи XVII века // Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII и XVIII в.в. П. Житецкого / П.И. Житецкий. – Киев : Изд. "Киевской старины" ; Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – Ч. 1 : Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке : с приложением словаря книжной малорусской речи по рукописи XVII века П. Житецкого. – 102 с.
1209789
   Словарь коммерсанта:Толковый русско-английский и англо-русский. – Москва : Машиностроение; Инфра-М, 1996. – 352 с. – ISBN 5-217-02457-7; 5-86225-198-7
1209790
   Словарь корейского языка. – Пхеньян, 1956. – 710с.
1209791
  Головков М.П. Словарь кристаллографических терминов и таблицы простых форм кристаллов / М.П. Головков. – Ленинград, 1939. – 37с.
1209792
  Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века : Ключевые понятия и тексты / В.П. Руднев. – Москва : Аграф, 1999. – 384с. – ISBN 5-7784-0034-9
1209793
  Сединина Ю.А. Словарь латинских дериватов в английском, немецком, французском и итальянском языках / Ю.А. Сединина, Н.В. Протасевич, Д.Н. Гомон; Под ред.Г.И.Шевченко. – Минск : БГУ, 2002. – 113 с. – ISBN 985-445-756-7
1209794
  Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов / Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровский. – М, 1988. – 957с.
1209795
  Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов: 2500 / Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровский. – М, 1986. – 960с.
1209796
  Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов: 2500 единиц / Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровский. – М., 1982. – 959с.
1209797
  Тышлер И.С. Словарь лексических и лексико-грамматических омонимов современного английского языка / И.С. Тышлер. – Саратов, 1975. – 380 с.
1209798
  Макаров В.И. Словарь лексических трудностей художественной литературы / В.И. Макаров, Н.П. Матвеева. – Киев, 1989. – 367с.
1209799
  Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Ж. Марузо. – Москва, 1960. – 436 с.
1209800
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – Москва, 1966. – 607с.
1209801
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 608 с.
1209802
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов : [ок. 7 тыс. терминов лингвист. дисциплин] / О.С. Ахманова. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Едиториал УРСС, 2004. – 569, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-354-00600-7
1209803
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – 4-е изд., стереотип. – Москва : КомКнига, 2007. – 576 с. – ISBN 978-5-484-00932-9
1209804
   Словарь литературных типов. – Пб
1. – 320с.
1209805
   Словарь литературных типов. – Пб
У1. – 115с.
1209806
   Словарь литературных типов. – Пб
2. – 116с.
1209807
   Словарь литературных типов. – Пб
3. – 109с.
1209808
   Словарь литературных типов. – Спб
5. – 114с.
1209809
   Словарь литературных типов / [Ред. Н.Д. Носкова]. – 1908-1914. – Петроград : Книгоизд. журн. "Всходы"
Т. 2 : Лермонтов. – 1908. – 116 с. – На частном тит. л. загл.: Литературные типы Лермонтова
1209810
   Словарь литературных типов / Ред. Н.Д. Носкова при сотр. С.И. Поварнина. – 1908-1914. – Петроград : Изд. "Слов. лит. типов"
Т. 6 : Пушкин. – 1912. – [2], 316 с. – На частном тит. л. загл.: Типы Пушкина
1209811
   Словарь литературных типов / Ред. Н.Д. Носкова при сотр. С.И. Поварнина и Н.А. Саввина. – 1908-1914. – Петроград : Изд. "Слов. лит. типов"
Т. 1 : Гончаров. – 1914. – 368 с. – "Главнейшие источники для изучения Гончарова", с. 336-338. - На частном тит. л. загл.: Типы Гончарова. – Библиогр.: "Перечень произведений И.А. Гончарова и входящих в них типов, образов, лиц и имен", с. 327-334
1209812
   Словарь литературных типов / [Ред. Н.Д. Носкова]. – 1908-1914. – Петроград : Изд. "Слов. лит. типов"
Т. 4 : Аксаков. – 1914. – 109, [4] с. – "Источники для изучения С.Т. Аксакова" (с. 88). - На частном тит. л. загл.: Типы Аксакова. – Библиогр.: "Перечень произведений С.Т. Аксакова и входящих в них типов, образов, лиц и имен" (с. 75-87)
1209813
  Тимофеев Л.И. Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л.И.Тимофеев, С.В.Тураев. – Москва : Просвещение, 1974. – 500с.
1209814
  Калугина Б.В. Словарь ложной омонимии флексий русского языка / Б.В. Калугина. – Кишинев, 1965. – 284с.
1209815
  Ломиковский В.Я. Словарь малорусской старины : составленный в 1808 г. В.Я. Ломиковским / В.Я. Ломиковский // Материалы по истории, литературе и этнографии южной России : Приложение к "Киевской старине" ; 1890. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1890. – II, 32 с.
1209816
  Тоффлер Словарь маркетинговых терминов = Dictionary of marketing terms / Тоффлер, Бетси-Энн, Имбер Джейн; Перевод со 2-го англ.изд. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 432с. – (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). – ISBN 5-86225-759-4
1209817
  Иверсен Ю. Словарь медальеров и других лиц, имена которых встречаются на русских медалях / Напечатано по распоряжению Императорского Русского Археологического Общества. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1874. – 36 с.
1209818
   Словарь международного воздушного права. – Москва, 1988. – 189с.
1209819
   Словарь международного морского права. – М, 1985. – 253с.
1209820
   Словарь международного права. – М, 1982. – 245с.
1209821
   Словарь международного права. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Международные отношения, 1986. – 432с.
1209822
  Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики / В.В. Похлебкин. – Москва, 1994. – 560с.
1209823
  Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики / В.В. Похлебкин. – Москва : Международные отношения, 1995. – 560 с. – ISBN 5713308693
1209824
  Мурзаевы Словарь местных географических терминов / Мурзаевы, , и. – Москва : Географгиз, 1959. – 302с.
1209825
  Сахобиддинов С.С. Словарь местных и научных названий полезных и вредных растений Средней Азии / С.С. Сахобиддинов. – Ташкент : Изд-во АН Узб.ССР, 1953. – 96с.
1209826
  Флейшер М. Словарь минеральных видов / М. Флейшер; Под ред. В.А. Франк- Каменецкого. – Москва : Мир, 1990. – 204с.
1209827
   Словарь мифов. – Москва : Фаир-пресс, 2000. – 432с. – ISBN 5-8183-0068-4
1209828
  Кудрявцева Л.А. Словарь молодежного сленга города Киева : 2300 слов и выражений : [учеб. пособ.] / Л.А. Кудрявцева, И.Г. Приходько ; под ред. Л.А. Кудрявцевой ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Ин-т филологии. – Киев : [Издательский дом "Аванпост-Прим"], 2006. – 192 с. – ISBN 966-8571-18-5
1209829
  Кузнецова А.И. Словарь морфем русского языка : ок. 52000 слов / Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. – Москва : Русский язык, 1986. – 1132, [4] с.
1209830
   Словарь морфологических терминов и схема описания трилобитов : Наставления по сбору и изучению ископаемых органических остатков. – Москва : Наука, 1982. – 61с.
1209831
  Юцевич Ю.Е. Словарь музыкальных терминов. / Ю.Е. Юцевич. – 3-е изд. перераб идоп. – Киев, 1988. – 261с.
1209832
  Попов А. Словарь на семи языках ( франц.-англ.-итальян.-испан.-портгал.-голланд.-русс.), в общем алфавите / А. Попов, В. Попов. – С-Пб.
1. – 1035с.
1209833
  Попов А. Словарь на семи языках ( франц.-англ.-итальян.-испан.-портгал.-голланд.-русс.), в общем алфавите / А. Попов, В. Попов. – С-Пб.
2. – 1136с.
1209834
   Словарь названий жителей (РСФСР). – М, 1964. – 399с.
1209835
   Словарь названий жителей СССР : ок. 10 000 названий. – Москва : Русский язык, 1975. – 616с.
1209836
  Котляр А.Н. Словарь названий морских рыб на шести языках / А.Н. Котляр. – Москва, 1984. – 288с.
1209837
   Словарь названий орографических объектов СССР. – Москва, 1976. – 303с.
1209838
  Линдберг Г.У. Словарь названий пресноводных рыб СССР на языках народов СССР и европейских стран / Г.У. Линдберг, А.С. Герд. – Л., 1972. – 368с.
1209839
  Лейхман Л.К. Словарь названий химических реактивов / Л.К. Лейхман. – Изд. 6-е, доп. – Л., 1932. – 264с.
1209840
   Словарь наиболее употребительных антонимов. – Пекин : Пекинский пед. ун-т, 1992. – 494 с.
1209841
   Словарь наиболее употребительных синонимов. – Пекин, 1990. – 697с.
1209842
  Аракин В.Д. Словарь наиболее употребительных слов английского языка. / В.Д. Аракин. – изд. 2-е переработ. – Москва, 1969. – 589с.
1209843
  Аракин В.Д. Словарь наиболее употребительных слов английского языка. / В.Д. Аракин. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва, 1981. – 567с.
1209844
  Аракин В.Д. Словарь наиболее употребительных слов английского языка. / В.Д. Аракин. – Москва, 1984. – 567с.
1209845
   Словарь наиболее употребительных слов английского, немецкого и французского языков. – Москва : Гос.издат.иностр. и нац.словарей, 1960. – 582с.
1209846
   Словарь наиболее употребительных слов немецкого языка. – Изд. 2-е, переработ. – М, 1967. – 527с.
1209847
  Любимова З.М. Словарь наиболее употребительных слов немецкого языка / З.М. Любимова. – Москва, 1990. – 447с.
1209848
  Цетлин В.С. Словарь наиболее употребительных слов французского языка : Около 4 000 слов / В.С. Цетлин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 439с.
1209849
  Лейферт А.А. Словарь наиболее употребляемых в современном японском языке иероглифов / А.А. Лейферт. – Москва ; Ленинград : Издательство иностранных рабочих в СССР, 1935. – 308 с.
1209850
  Цетлин В.С. Словарь наиболее употребляемых слов французского языка / В.С. Цетлин. – Москва, 1969. – 464с.
1209851
  Цетлин В.С. Словарь наиболее употребляемых слов французского языка : Около 4 000 слов / В.С. Цетлин. – Изд.4-е, стереотип. – М. : Русский язык, 1986. – 440с.
1209852
  Марканова Ф.А. Словарь народноразговорной лексики и фразеологии, составленный по собранию сочинений И.С.Тургенева. / Ф.А. Марканова. – Ташкент, 1968. – 694с.
1209853
  Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов / Э.М. Мурзаев. – Москва : Мысль, 1984. – 653с.
1209854
  Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов : Справочник: В 2-х томах / Э.М. Мурзаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Картгеоцентр-Геодезиздат. – ISBN 5-86066-037-5
Т.1 : А-К. – 1999. – 340 с.
1209855
  Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов : Справочник: В 2-х томах / Э.М. Мурзаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Картгеоцентр-Геодезиздат. – ISBN 5-86066-037-5
Т.2 : Л-Я. – 1999. – 354 с.
1209856
  Расторгуев П.А. Словарь народных говоров Западной Брянщины : материалы для истории словарного состава говоров / П.А. Расторгуев ; [авт. вступ. статьи Н.Д. Расторгуева и Е.М. Романович]. – Минск : Наука и техника, 1973. – 295 с
1209857
  Бреннан Р. Словарь научной грамотности : Б.А. Борисов (пер.) / Р. Бреннан. – Москва : Мир, 1997. – 368 с. – ISBN 5-03-002977-Х
1209858
   Словарь научной и технической лексики: Английский.Немецкий.Французский.Нидерландский.Русский. – М, 1984. – 496 с.
1209859
  Блувштейн В.О. Словарь немецких сокращений / В.О. Блувштейн. – Москва, 1958. – 442 с.
1209860
  Огиенко И.И. Словарь неправильных и сомнительных слов / И.И. Огиенко. – с.
1209861
  Лепнев М.Г. Словарь непроизводных предлогов современного русского языка / М.Г. Лепнев. – Санкт-Петербург : Гуманитарная Академия, 2009. – 176 с. – ISBN 978-5-93762-072-9
1209862
  Шагалова Е.Н. Словарь новейших иностранных слов (конец XX - начало XXI в.в. ) : более 3000 слов и словосочетаний / Е.Н. Шагалова. – Москва : АСТ ; Астрель, 2009. – 943, [1] с. – Библиогр.: с. 939-942. – ISBN 978-5-17-061488-2
1209863
  Грин Д. Словарь новых слов / Д. Грин. – Москва : Вече, Персей, 1996. – 339 с.
1209864
  Эйто Д. Словарь новых слов английского языка / Д. Эйто. – Москва : Русский язык, 1990. – 434с. – ISBN 5-200-01540-5
1209865
  Трофимова З.С. Словарь новых слов и значений в английском языке. / З.С. Трофимова. – М., 1993. – 304с.
1209866
   Словарь новых слов и новых значений китайского языка, 1991. – 873с.
1209867
  Фенглер Х. др Словарь нумизмата / Х. др Фенглер. – М, 1982. – 328с.
1209868
  Пименова М. Словарь образов // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 190-196. – ISSN 2411-6548
1209869
  Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения : 17 000 слов / М.А. Штудинер. – 3-е изд. – Москва : Айрис-пресс, 2005. – 576с. – ISBN 5-8112-1522-3
1209870
   Словарь общегеографических терминов. – Москва : Прогресс
1. – 1975. – 407с.
1209871
   Словарь общегеографических терминов. – Москва : Прогресс
2. – 1976. – 394с.
1209872
   Словарь омографов русского языка : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. – Санкт-Петербург : Филологический факультет СПбГУ, 2004. – 166с. – (Студентческая библиотека). – ISBN 5-8465-0213-X
1209873
  Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка / О.С. Ахманова. – Москва : Советская энциклопедия, 1974. – 448 с.
1209874
  Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка / О.С. Ахманова. – 2-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1976. – 448 с.
1209875
  Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка / О.С. Ахманова. – 3-е изд., стер. – Москва, 1986. – 448 с.
1209876
  Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка. / Н.П. Колесников. – Тбилиси, 1976. – 626с.
1209877
  Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка. / Н.П. Колесников. – 2-е изд., испр. – Тбилиси, 1978. – 532с.
1209878
  Тышлер И.С. Словарь омонимов современного английского языка / И.С. Тышлер. – Саратов, 1963. – 232с.
1209879
  Бернандт Г.Б. Словарь опер / Г.Б. Бернандт. – Москва, 1962. – 554с.
1209880
   Словарь органических соединений. Строение физические и химические свойства важнейших органических соединений и их производных. – М
2. – 1949. – 892с.
1209881
   Словарь органических соединений. Строение, физические и химические свойства важнейших органических соединений и их производных. – М
1. – 1949. – 1072с.
1209882
   Словарь органических соединений. Строение, физические и химические свойства важнейших органических соединений и их производных. – М
3. – 1949. – 978с.
1209883
   Словарь основных военных терминов. – М, 1965. – 248с.
1209884
  Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка / О.В. Вишнякова. – Москва, 1984. – 352с.
1209885
   Словарь пекинского диалекта. – Пекин, 1990. – 600с.
1209886
  Ци Ж. Словарь пекинского диалекта / Ж. Ци. – Пекин, 1991. – 700с.
1209887
   Словарь Пекинского диалекта. – Пекин, 1990. – 600с.
1209888
  Новиков А.Б. Словарь перифраз русского языка : (на материале газетной публицистики) / А.Б. Новиков. – Москва : Русский язык Медиа, 2004. – 332с. – ISBN 5-9576-0039-3
1209889
   Словарь персонажей русской литературы : Вторая половина XVIII-XIXв. – М.-Санкт-Петербург : Университетская книга, 2000. – 362с. – (Summa culturologiae). – ISBN 5-7914-0084-8
1209890
   Словарь персоналий психологии от А до Я : Учебно-методическая литература. – Москва : Московский психолого-социальний ин-тут, Флинта, 1997. – 160с. – (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-89502-005-4; 5-89349-034-7
1209891
  Ижевский С.С. Словарь по биологической защите растений / С.С. Ижевский, В.В. Гулий. – М, 1986. – 224с.
1209892
   Словарь по геологии нефти. – Москва-Ленинград : Гостоптезиздат, 1952. – 531с.
1209893
   Словарь по геологии нефти. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л, 1958. – 776с.
1209894
   Словарь по геологии нефти и газа. – Ленинград : Недра, 1988. – 678с.
1209895
   Словарь по геологии россыпей. – Москва : Недра, 1985. – 197с.
1209896
   Словарь по геолого-разведочному делу. – Ленинград; Москва; Новосибирск : НКТП; ОНТИ, 1933. – 574с.
1209897
  Сомервилл Словарь по геотехнике / Сомервилл, М.А. Пауль. – Ленинград : Недра, 1986. – 240с.
1209898
  Воскобойников Б.С. Словарь по гибким производственным системам и робототехнике / Б.С. Воскобойников. – Москва, 1991. – 391с.
1209899
  Маккавеев А.А. Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии / А.А. Маккавеев. – 2-е, испр и доп. – Москва : Недра, 1971. – 216с.
1209900
  Борейко Владимир Словарь по гуманитарной экологии / Борейко Владимир, Морохин Николай. – Київ : Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 96с. – (Природоохранная пропаганда ; Вып.17). – ISBN 966-7555-12-7
1209901
  Ломтадзе В.Д. Словарь по инженерной геологии / В.Д. Ломтадзе; Мин-во общего и проф. образования РФ; Санкт-Петербургский гос. горн. ин-т им. Г.В. Плеханова (технический ун-т). – Санкт-Петербург, 1999. – 360 с.
1209902
   Словарь по информатике / Л.В. Белецкая, С.Ф. Липницкий, И.П. Машковская, И.И. Млынчик. – Минск : Университетское, 1991. – 156 с.
1209903
   Словарь по кибернетике. – Киев, 1979. – 623с.
1209904
   Словарь по кибернетике. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1989. – 751с.
1209905
   Словарь по китайской и зарубежной культуре. – Харбин, 1989. – 1171с.
1209906
   Словарь по культурологии. – Пекин, 1988. – 798с.
1209907
  Ивин А.А. Словарь по логике / А.А. Ивин, ,А.Л. Никифоров. – Москва : Владос, 1998. – 384с. – ISBN 5-691-00099-3
1209908
   Словарь по микроэлектронике : около 10000 терминов; английский, русский, немецкий, французский, нидерландский. – Москва : Русский язык, 1991. – 543 с. – ISBN 5-200-00637-6
1209909
  Григорович М.Б. Словарь по минеральному сырью для промышленности строительных материалов / М.Б. Григорович, Н.Т. Блоха. – Москва : Недра, 1976. – 87с.
1209910
  Грушевицкая Т.Г. Словарь по мировой художественной культуре : учеб. пособие для студентов средних и высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. спец. / Т.Г. Грушевицкая, М.А. Гузик, А.П. Садохин ; под ред. А.П. Садохина. – Москва : Academia, 2001. – 402, [2] с. – ISBN 5-7695-0722-5
1209911
  Федоров А.Н. Словарь по нефтяной геологии / А.Н. Федоров. – Л.-М., 1935. – 211с.
1209912
  Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. – Москва : Высшая школа, 2004. – 512с. – ISBN 5-06-004502-1
1209913
   Словарь по партийному строительству. – М, 1987. – 365с.
1209914
  Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике (междисциплинарный) : Предназначен для учащихся, студ., аспирантов, учителей и преподавателей вузов / Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. – Москва - Ростов -на-Дону : МарТ, 2005. – 448с. – (Педагогическое образование). – ISBN 5-241-00477-4
1209915
  Борковский А.Б. Словарь по программированию : английский, русский, немецкий, французский; около 5 000 терминов / А.Б. Борковский, Б.И. Зайчик, Л.И. Боровикова. – Москва : Русский язык, 1991. – 286 с.
1209916
  Лапланш Ж. Словарь по психоанализу / Ж. Лапланш, Ж.-Б. Понталис. – Москва : Высшая школа, 1996. – 623c. – ISBN 5-06-002974-3
1209917
   Словарь по социальной педагогике : Учеб. пособие для студ., изуч. психологию, соц. работу и соц. педагог. – Москва : Академия, 2002. – 368с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0882-5


  Полезно аспирантам, преподавателям и исследователям, а также практическим работникам социально-педагогической сферы
1209918
  Унанянц Т.П. Словарь по удобрениям. / Т.П. Унанянц. – М.-Л., 1948. – 108с.
1209919
  Лозовский Л. Словарь по экономике и праву : Около 3000 понятий / Л. Лозовский, Б. Райзберг; В помощь школьнику. – Москва : Омега, 1999. – 608с. – ISBN 5-93209-027-8
1209920
   Словарь по электронике : английский, немецкий, французский, нидерландский, русский; около 9000 терминов / Р.Г. Мириманов, Н.Е. Сиротина, А.В. Лазарев, Н.А. Соболева, В.Н. и др. Гритченко; И.А.Болошин. – Москва : Русский язык, 1984. – 563 с.
1209921
   Словарь по электронике : английский, немецкий, французский, испанский, русский; около 9000 терминов / Р.Г. Мириманов, А.В. Лазарев, К.Х. Эранс, Н.А. Соболева, Н.Е. и др. Сиротина; И.А.Болошин. – Москва : Русский язык, 1988. – 560 с.
1209922
   Словарь по электротехнике : английский, немецкий, французский, нидерландский, русский. – Москва : Русский язык, 1985. – 480 с.
1209923
   Словарь по эстетике китайской каллиграфии и живописи. – Пекин, 1991. – 1505с.
1209924
   Словарь по этике. – Изд.2-е. – Москва : Политиздат, 1970. – 398с.
1209925
   Словарь по этике. – 3-е изд. – Москва, 1975. – 392с.
1209926
   Словарь по этике. – 4-е изд. – Москва : Политиздат, 1981. – 430с.
1209927
   Словарь по этике. – 5-е изд. – Москва : Политиздат, 1983. – 445с.
1209928
   Словарь по этике. – 6-е изд. – М, 1989. – 447с.
1209929
   Словарь полезных растений на двадцати европейских зыках. – М, 1970. – 368с.
1209930
  Потоцкий Ф.А. Словарь польского и русского языка = Slownik polskiego i rossyjskiego jezyka / составленный по наиновейшим и лучшим источникам Фр. А. Потоцким. – 2-е изд. – Лейпциг : Издание Оттона Гольце
Ч. 1 : Польско-русская. – 1877. – 777 с. – Парал. тит. л. на рус. и пол. яз.
1209931
  Миркин Б.М. Словарь понятий и терминов современой фитоценологии / Б.М. Миркин. – М., 1989. – 223с.
1209932
   Словарь португальско-русский русско-португальский : Учеб.для общеобразов. шк.и высш.учеб.зав. – Ірпінь : Перун, 1999. – 640 с. – ISBN 966-569-017-Х
1209933
   Словарь португальско-русский, русско-португальский = Dicionario portugues-russo, russo-portugues : [пособие для общеобразов. и высш. учеб. заведений]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2002. – 640с. – ISBN 966-569-071-Х
1209934
   Словарь пословиц китайского языка. – Пекин, 1991. – 634с.
1209935
  Квятковский А.П. Словарь поэтических терминов / А.П. Квятковский. – М, 1940. – 240с.
1209936
  Скляревская Г.Н. Словарь православной церковной культуры : более 2000 слов и словосочетаний / Г.Н. Скляревская. – 2-е изд., исправл. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 448с., [ 16л. илл. ]. – ISBN 978-5-17-046921-5
1209937
   Словарь практического психолога. – Минск : Харвест, 1998. – 800с. – ISBN 985-433-167-9
1209938
   Словарь практического психолога. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2001. – 800 с. – ISBN 985-13-0374-7
1209939
   Словарь предметных обозначений. – М, 1929. – 365с.
1209940
   Словарь прикладной социологии. – Минск, 1984. – 317с.
1209941
  Левашов Е.А. Словарь прилагательных от географических названий : Ок. 13 000 прилагательных / Е.А. Левашов. – Москва : Русский язык, 1986. – 549с.
1209942
  Дробушевич Г.А. Словарь программиста / Г.А. Дробушевич. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 143 с.
1209943
   Словарь производств для разработки Всесоюзной переписи населения 1937 г.. – М, 1936. – 72с.
1209944
   Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья. – Томск, 1977. – 184с.
1209945
  Блинова О.И. Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья / О.И. Блинова, В.В. Палагина, С.В. Сыпченко ; ред. О.И. Блинова. – Томск : Изд-во Томского университета, 1977. – 182 с.
1209946
  Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов / И.Ф. Масанов
Т.1. – 1941
1209947
  Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов / И.Ф. Масанов
Т.2-3. – 1949
1209948
   Словарь псевдонимов / И.Ф.Масанов. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты
1. – 1956. – 442 с.
1209949
  Микадзе Г.В. Словарь псевдонимов для руствелологической литературы. / Г.В. Микадзе. – Тбилиси, 1966. – 40 с.
1209950
  Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей / И.Ф.Масанов. – Москва
1. – 1941
1209951
  Масанов Ф И. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. / Ф И. Масанов. – М.
2. – 1957. – 387с.
1209952
  Масанов Ф И. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. / Ф И. Масанов. – М.
3. – 1958. – 415с.
1209953
  Масанов Ф И. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. / Ф И. Масанов. – М.
4. – 1960. – 558с.
1209954
   Словарь работника общественного питания: экономика. – М, 1988. – 206с.
1209955
  Хайкин С.Э. Словарь радиолюбиеля / С.Э. Хайкин. – М-Л, 1951. – 320с.
1209956
   Словарь радиолюбителя. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М.-Л., 1966. – 740с.
1209957
   Словарь радиолюбителя. – изд. 4-е, перераб. – Ленинград : Энергия, 1972. – 616 с.
1209958
   Словарь радиолюбителя. – Ленинград : Энергия, 1979. – 396 с.
1209959
   Словарь радиотерминов. – Москва : Радиоиздат, 1935. – 129 с.
1209960
  Гринева Е.Ф. Словарь разговорной лексики французского языка. / Е.Ф. Гринева, Т.Н. Громова. – М., 1987. – 637,1с.
1209961
  Гринева Е.Ф. Словарь разговорной лексики французского языка. : (на материале современной худож.литературы и прессы) окю9000 слов / Е.Ф. Гринева, Т.Н. Громова. – 2-е изд.стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 637,1с.
1209962
  Рассел Б. Словарь разума, материи и морали / Б. Рассел. – Київ : Rort-Royal, 1996. – 368с. – ISBN 966-7068-00-5
1209963
   Словарь ракетных и артиллерийских терминов. – М, 1968. – 336с.
1209964
  Шестов С.Н. Словарь рекламных и маркетинговых терминов / Шестов С.Н.; МОНУ.Дон. гос.ун-т экономики и торговли имени М.И. Туган-Барановского. – Донецк : ДонГУЭТ, 2005. – 160c.
1209965
  Элиаде Мирча Словарь религий, обрядов и верований = Dictionnaire des relegions / Элиаде Мирча, Кулиано Ион; При участии Г.С. Винер; Научн. ред. Е.Мурашкинцева; Ред. Т. Громова. – Москва,Сант-Петербург : Рудомино, Университетская книга, 1997. – 414 с. – (Миф, религия, культура). – ISBN 5-7380-0050-1,5-7914-0014-4
1209966
  Уманець М., Спілка А. Словарь росийсько-український. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – 1149 с.


  Зміст конволюту: 1. Уманець М. Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. Т. 2. К - П - 293, [5] с. - Дод. до часопису: Зоpя.,1894. Бібліогp.: Дpугій добавоч. ...
1209967
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 1 : А - К. – 1893. – VIII, [4], 318, [9] с. – Дод. до часопису: Зоpя.,1893 ; Добавочний список джеpел...: с. [1-2] в кінці кн - Конволют. Перепл. з: Словарь російсько-український / Уманець М., Львів, т. 2, 1994 ; т. 3, 1996 ; т. 4, 1998


  Зміст конволюту: 1. Уманець М. Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. Т. 2. К - П - 293, [5] с. - Дод. до часопису: Зоpя.,1894. Бібліогp.: Дpугій добавоч. ...
1209968
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 1 : А - К. – 1893. – VIII, [4], 318, [9] с. – Дод. до часопису: Зоpя.,1893 ; Пояснення скоpочень, ужитих в словаpі, і список дpукованих джеpел: с. [4] на початку кн. ; Добавочний список джеpел...: с. [1-2] в кінці кн.


  Зміст конволюту:
1209969
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 1 : А - К. – 1893. – VIII, [4], 318, [9] с. – Дод. до часопису: Зоpя.,1893 ; Добавочний список джеpел...: с. [1-2] в кінці кн - Конволют. Перепл. з: Словарь російсько-український / Уманець М., Львів, т. 2, 1994


  Зміст конволюту: 1. Уманець М. Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. Т. 2. К - П - 293, [5] с. - Дод. до часопису: Зоpя.,1894. Бібліогp.: Дpугій добавоч. ...
1209970
  Уманець М. Словарь росийсько-український. Т. 2 / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Т. 1 : А - К. – 293, [5] с.
1209971
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 2 : К - П. – 1894. – 285, [17, 5] с. – Дод. до часопису: Зоpя.,1894. Бібліогp.: Дpугій добавоч. список джеpел...: с. [110-126] у кінці тому
1209972
  Уманець М. Словарь росийсько-український. Т. 2 / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Т. 1 : А - К. – 293, [5] с.
1209973
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 2 : К - П. – 1894. – 293, [5] с. – Дод. до часопису: Зоpя.,1894. Бібліогp.: Дpугій добавоч. список джеpел...: с. [1] - Конволют. Перепл. з: Словарь російсько-український / Уманець М., Львів, 1896, т. 3 Словарь російсько-український / Уманець М., Львів, 1898, т. 4
1209974
  Уманець М. Словарь росийсько-український. Т. 3 / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комар) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Т. 1 : А - К. – 286, [6] с.
1209975
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комар) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 3 : П - С. – 1896. – 286, [6] с. – Дод. до часопису: Зоpя. - 1896. - Бібліогp.: Тpетїй добавоч. список джеpел...: с. [3].
1209976
  Уманець М., А[деська] Спілка Словарь росийсько-український / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.]. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського
Т. 3 : П - С. – 1896. – 286, [6] с. – Дод. до часопису: Зоpя. - 1896. - Бібліогp.: Тpетїй добавоч. список джеpел...: с. [3]. - Конволют. Перепл. з: Словарь російсько-український / Уманець М., Львів, 1898, т. 4
1209977
  Уманець М. Словарь росийсько-український. Т. 4 / Зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1893. – Т. 1 : А - К. – 238, [4] с.
1209978
  Уманець М. Словарь росийсько-український / М. Уманець, А. Спілка, 1925. – 1149с.
1209979
  Уманець М. Словарь російсько-український. Т. 3 / зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1894. – Т. 2 : К - П. – 286, [6] с.
1209980
  Уманець М. Словарь російсько-український. Т. 4 / зібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комаров) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1894. – Т. 2 : К - П. – 238, [4] с.
1209981
  Уманець М. Словарь російсько-український. Т. 4 / ібpали і впоpядкували М. Уманець (М. Комар) і А. Спілка (цебто, Адеська Спілка [колект. псевд.] // Словарь росийсько-український / М. Уманець, А[деська] Спілка. – Львів : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1896. – Т. 3 : П - С. – 238, [4] с.
1209982
  Гиганов И. Словарь российско-татарский : Собранный в Тобольском Главном народном училище, учителем татарского языка священником Иосифом Гигановым, и муллами Юртовскими свидетельствованный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук, 1804
1209983
   Словарь русских говоров Кузбасса. – Новосибирск : Новосибирский гос.пед.ин-т, 1976. – 234 с.
1209984
   Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. – Саранск, 1978. – 133с.
1209985
   Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. – Саранск, 1980. – с.
1209986
   Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. – Саранск, 1982. – 141с.
1209987
   Словарь русских говоров на территории Мордовской АССР. – Саранск, 1986. – 129с.
1209988
   Словарь русских говоров Новосибирской области. – Новосибирск, 1979. – 605с.
1209989
   Словарь русских говоров Приамурья. – М, 1983. – 342с.
1209990
   Словарь русских говоров среднего Урала. – Свердловск : Уральский гос.ун-т
Т.2 : К- Н. – 1971. – 214 с.
1209991
   Словарь русских историзмов : Учеб. пособие / Т.Г. Аркадьева, М.И. Васильева, В.П. Проничев, Т.Г. Шарри; Т.Г. Аркадьева, М.И. Васильева, В.П. Проничев, Т.Г. Шарри. – Москва : Высшая школа, 2005. – 232с. – ISBN 5-06-005084-Х
1209992
  Петровский Н.А. Словарь русских личных имен : Более 3000 имен / Н.А. Петровский. – 6-е изд., стереот. – Москва : АСТ, Астрель, Русские словари, 2005. – 477с. – ISBN 5-17-002940-3; 5-271-00445-7; 5-98010-018-0
1209993
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1972. – 355с.
1209994
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1972. – 362с.
1209995
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1974. – 388с.
1209996
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1976. – 363с.
1209997
   Словарь русских народных говоров. – Л, 1977. – 358с.
1209998
  Евгений митрополит Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России / сочинение митрополита Евгения. – Москва : Изд. Москвитянина ; В Унив. тип.
Т. 1-2. – 1845. – II, 320, 290, XVI с.
1209999
  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов; Под ред доктора филологических наук Н.Ю.Шведовой. – 16-е изд., исправленное. – Москва : Русский язык, 1984. – 797 с.
1210000
  Ожегов С.И. Словарь русского языка : Около 60 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов ; Под ред. Л.И. Скворцова. – 25-е изд., испр. и доп. – Москва : Оникс, Мир и Образование, 2006. – 976с. – ISBN 5-488-00379-7; 5-94666-283-X
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,