Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1209001
  Андрощук Г. " Справа Сальвадора Далі " й право слідування: роз"яснення Директиви ЄС // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 4. – С. 11-15. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1708-7422
1209002
  Райхель Ю. "Спотворення історії", або Як Путін у Пекіні погодився з применшенням ролі Червоної армії в поразці імперіалістичної Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 вересня (№ 163). – С. 3
1209003
  Бережнюк О. "Спочатку - наука, а від неї - освіта..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 129). – С. 2


  Ректорові "Львівської політехніки" Юрію Бобалу - 70!
1209004
  Гаухман М.В. "Справа Бейліса" (1911–1913 рр.): версії сучасників і причини фабрикації (до сторіччя судового процесу) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 112-128. – ISSN 0130-5247


  "Справа Бейліса" — судовий процес у Києві, у вересні—жовтні 1913 року проти єврея Менахема Менделя Бейліса, звинуваченого в убивстві з ритуальною метою християнського хлопчика Андрія Ющинського. Справа набула розголосу не тільки в Києві та Україні, але ...
1209005
  Капсамун І. "Справа Гонгадзе - Подольського": 17 років / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 4-5
1209006
  Журжа І. "Справа Грушевського" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 185). – С. 20
1209007
  Година А.О. "Справа Мазепи" у політично-правових поглядах Пилипа Орлика (на прикладі "Пактів і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 124-126
1209008
   "Справа Манафорта": висновки для України / І. Капсамун, Н. Пушкарук, О. Цвєтков, А. Гетьманчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 листопада (№ 195). – С. 4-5


  "Ця ситуація не завдасть репутаційної шкоди, якщо нам вдалося переконати американців, що Україна раніше і сьогодні - це дві різні країни". Пол Джон Манафорт-молодший — американський юрист, лобіст і політичний консультант. З червня по серпень 2016 року ...
1209009
  Верба І. "Справа Сташевського" та Київський університет // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 28-34. – ISSN 0869-3595


  Так звана "справа Сташевського" є однією з головних у біографії знаного російського і українського історика, професора Київського університету Євгена Дмитровича Сташевського (1884-1938).
1209010
  Капсамун І. "Справа Шеремета": контекст і підтекст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 5


  Про враження від представленого в Києві фільму "Вбивство Павла".
1209011
  Голуб А.І. "Справа" дніпропетровської "філії СВУ" та Д.І. Яворницький // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 74-79. – ISBN 966-551-178-5
1209012
  Михайличенко Д. "Справа" О.Г. Либермана: 1938-1939 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 88-90. – ISSN 2076-1554


  Розглядається проваджування органами НКВС у 1938-1939 рр. "справи О.Г. Лібермана" - харківського економіста, майбутнього автора концепції економічної реформи 1965 року.
1209013
  Татарин А. "Справдешній художник!" : до 90-річчя від дня народження В.І. Штернберга, українського живописця, друга Тараса Шевченка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-11. – ISSN 0130-1799
1209014
  Григорьев С.И. "Справедливость же состоит в...". / С.И. Григорьев, Г.Я. Иньшин. – Барнаул, 1990. – 230с.
1209015
  Бугай Д.В. "Справедливость" в платоновских диалогах: "Апология Сократа" и "Критон" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1. – С. 123-134. – ISSN 0042-8744
1209016
   "Справжні скарби нашої мови ..." : (До 100-річчя з виходу у світ "Словаря української мови" Б.Д.Грінченка // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 2.
1209017
  Шелест П.Ю. "Справжній суд історії ще попереду" : Спогади, щоденники, документи, матеріали / П.Ю. Шелест; НАНУ. Ін-тут політ. і етнонац. досліджень Центр. істор. політології; Пер. Г. Аркушина та ін.; За ред.:П.Ю.Шаповала. – Київ : Генеза, 2004. – 808с. – Тит. лист. на англ. мові. – ISBN 966-504-341-2
1209018
  Яровий О. "Справжня література веде вперед і вгору" / Розмову записала Анастасія Пєтушкова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 12-13
1209019
  Булига О. "Справи давнини нашої..." Микола Гоголь - історик України // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 634-645. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Мрія М. Гоголя про отримання посади на кафедрі всесвітньої історії Київського університету. Переписка з М. Максимовичем. Робота над написанням історії України.
1209020
   Спосіб підвищення відношення сигнал/шум стосовно до модифікованого стробоскопічного методу визначення часових параметрів люмінесценції / В.В. Бойко, І.В. Захарченко, Б.А. Охріменко, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 405-411. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі проведено оцінку співвідношення сигнал/шум при використанні модифікованого методу стробування і запропоновано спосіб його підвищення за рахунок застосування оптимального фільтру.
1209021
   Спосіб підвищення ефективності просіювання насіннєвих сумішей гарбузу та кабачків на решетах / Л.М. Тіщенко, С.О. Харченко, Ф.М. Харченко, М.В. Бакум, М.М. Абдуєв, М.М. Шитів // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 80-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2311-1828
1209022
   Спосіб підвищення завадостійкості каналів радіозв"язку для мобільних мереж нового покоління / В.Г. Сайко, В.А. Бреславський, Д.О. Лисенко, О.Г. Оксіюк // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – Вип. № 4 (116). – С. 29-32. – ISSN 2412-9070
1209023
  Топорецька З.М. Спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину як структурний елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 44-48
1209024
   Спосіб ремедіації грунту, техногенно забрудненоговажкими металами / В.Л. Самохвалова, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, В.О. Зуза // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 101-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0587-2596
1209025
  Халдун А А.К. Спосіб та засоби багатоабонентської доставки повідомлень у комп"ютерних мережах : Автореф...канд.техн.наук:05.13.13 / Халдун Б.;НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – Бібліогр.:с.13
1209026
  Халдун А А.К. Спосіб та засоби багатоабонетної доставки повідомлень у комп"ютерних мережах. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.13 / Халдун А.К.А.Б.; КПІ. – К, 2001. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1209027
  Мухін В.Є. Спосіб та засоби підвищення ефективності процедур аутентифікації в обчислювальних мережах. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.03 / Мухін В.Є.; Нац.техн.Ун-т Укр.КПІ. – К, 1997. – 16л.
1209028
   Спосіб та технічний засіб запобігання викидів вугілля та газу при проведенні підготовчих виробок в газоносних вугільних пластах / В.Є. Мальцева, М.Я. Трохимець, О.О. Усов, С.П. Мінєєв, Л.М. Васильєв // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 190-197 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1209029
  Штангова Н. Спосіб уникнення "креативного обліку" в Словацькій Республіці / Н. Штангова, А. Вігова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 97-100. – ISSN 1728-6220
1209030
  Пясковський В.В. Спосіб учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики умисного вбивства дитини батьками, родичами або особами, на яких покладено обов"язки з її виховання // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 69-73. – ISSN 1992-4437
1209031
  Арібжанова І.М. Спосіб як атрибут предикативної ознаки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 11-14
1209032
  Баранцева Раиса Семеновна Способ выражения категории лица /числа глагола в современном французком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Баранцева Раиса Семеновна; Киев. гос. пед. ин-т.иностр. яз. – К., 1975. – 17л.
1209033
  Имшенецкий В.Г. Способ для нахождения алгебраических рациональных дробных решений линейного дифференциального уравнения / В.Г. Имшенецкий. – Вырезка из Математического сборника, т. XVII. – М., 1893. – с.
1209034
  Мартынова Анастасия Способ заработка или наркотик? // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 80
1209035
   Способ и техническое средство предотвращения выбросов угля и газа при проведении добычных выработок в газоносных угольных пластах / В.Е. Мальцева, В.Е. Антончик, Т.М. Уколова, Н.Я. Трохимец, С.П. Минеев // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 107-114 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1209036
  Богинский В.М. Способ изыскания произвольных проекций мелкомасштабных карт : монография / В.М. Богинский. – Москва : Недра, 1972. – 104с.
1209037
  Гаврилов В.И. Способ интенсификации дегазации крутых газонасыщенных угольных пластов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 172-181 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1209038
  Жабоедов Д.Г. Способ интрасклеральной шовной фиксации отечественной ИОЛ SL-907 CENTRIX DZ после факоэмульсификации катаракты при дефектах хрусталиковой сумки // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 57-61. – ISSN 2309-8147
1209039
  Барков А.В. Способ капсулопластики при устранении стойких разгибательных контрактур коленного сустава / А.В. Барков, А.А. Барков // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 25-27. – ISSN 0030-5987
1209040
  Учень М.Т. Способ количественного определения серы, галогенов и азота в органических веществах : Автореф... кандидата хим.наук: / Учень М.Т.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1965. – 12л.
1209041
  Скопенко В.В. Способ координации карбамилдицианметанида в некоторых разнолигандных комплексах Co (II) Ni ( II) Cu (II) и Zn (II) / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека // Укр. хим. журн., 1982. – №10
1209042
  Шумлянская Г.А. Способ корреляционной обработки данных многократного прослеживания отражающих границ в сейсморазведке / Г.А. Шумлянская, А.Г. Чумаков // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 32-37 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 8)
1209043
  Идельсон Н.И. Способ наименьших квадратов / Н.И. Идельсон. – 2-е изд., просмотр. и доп. – Ленинград, 1932. – 200с.
1209044
  Шилов П.И. Способ наименьших квадратов / П.И. Шилов. – Москва, 1941. – 406 с.
1209045
  Ющенко А.П. Способ наименьших квадратов / А.П. Ющенко. – Ленинград, 1956. – 164 с.
1209046
  Мазмишвили А.И. Способ наименьших квадратов / А.И. Мазмишвили. – Москва : Недра, 1968. – 438с.
1209047
  Малеваный Г.Г. Способ наименьших квадратов в гидрогеологических исследованиях и расчетах / Г.Г. Малеваный, В.Д. Пирятин. – Харьков : Харьковский ун-т, 1968. – 184с.
1209048
  Малеваный Г.Г. Способ наименьших квадратов в гидрогеологических исследованиях и расчетах / Г.Г. Малеваный, В.Д. Пирятин. – 2-е изд. перераб. доп. – Харьков : Харьковский университет, 1972. – 236с.
1209049
  Иверонов И.А. Способ наименьших квадратов и основы теории вероятностей / И.А. Иверонов. – 3-е изд.. – М., 1927. – 132с.
1209050
  Идельсон Н.И. Способ наименьших квадратов и теория математической обработки наблюдений / Н.И. Идельсон. – М., 1947. – 359с.
1209051
  Чеботарев А Способ наименьших квадратов с основами теории вероятностей / А Чеботарев. – Москва-Ленинград, 1936. – 475 с.
1209052
  Чеботарев А.С. Способ наименьших квадратов с основами теории вероятностей / А.С. Чеботарев. – Москва, 1958. – 606 с.
1209053
  Иверонов И.А. Способ наименьших квадратов. Лекция / И.А. Иверонов. – М., 1904. – 206с.
1209054
  Романовский Г.В. Способ неискаженной модели / Военно-топографическое управление генерального штаба вооруженных сил Союза ССР ; Г.В. Романовский. – Москва : Управление Военного Из-ва МВС СССР, 1948. – 128 с.
1209055
  Косовский А.К. Способ обмена в системе экономических отношений социализма / А.К. Косовский. – К., 1989. – 165с.
1209056
  Толстенко А.В. Способ обработки металла в атмосфере водорода // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, Б.О. Блюсс, В.І. Дирба [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 108. – C. 151-154. – ISSN 1607-4556
1209057
  Фогель З. Способ определения широты и времен... / З. Фогель. – с.
1209058
  Викторов А.М. Способ осмотра стенок и забоя скважин. / А.М. Викторов. – Москва, 1954. – 16с.
1209059
  Гапонюк Э.И. Способ оценки биологического действия антрпоогенных загрязнений на почвенную микрофлору / Э.И. Гапонюк, В.А. Кобзев. – М., 1978. – 5с.
1209060
  Алексеев В.Е. Способ оценки минералогического состояния силикатной части черноземов / В.Е. Алексеев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 189-199 : табл. – Библиогр.: с. 197-199. – ISSN 0032-180Х
1209061
   Способ оценки напряженного состояния массива горных пород путем определения направления и формы трещин гидроразрыва / Л.И. Пимоненко, Д.Н. Пимоненко, Л.Д. Шматовский, М.С. Зайцев, О.И. Ананьева // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 47-56 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1209062
  Слюсар В.И. Способ передачи многоимпульсных сигналов в системе МИМО с наложением их во времени и последующее декодирование на приеме / В.И. Слюсар, А.Н. Дубик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 126-131


  В статье предложен новый принцип формирования импульсных сигналов в передающей антенне MIMO-системы. Он отличается от известных внесением в каждый канал определенного относительного временного сдвига сигналов, в результате которого в пространстве ...
1209063
  Савин Алексей Эдуардович Способ периодизации исторического процесса у Гуссерля // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 141-151. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1209064
  Мохина Т.М. Способ повышения продуктивности производственного штамма Trichophyton verrucosum и оптимизация условий его хранения : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.07 / Мохина Татьяна Николаевна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1983. – 23 с. – Библиогр.: 12 назв.
1209065
  Нестеров Н.В. Способ поиска вторичных золоторудных месторождений / Н.В. Нестеров. – М., 1991. – 119с.
1209066
   Способ получения дисилицидов тугоплавких металлов.. – К., 1958. – 4с.
1209067
  Кудряшова Т.Г. Способ построения эталона метапредметных способностей / Т.Г. Кудряшова, А.А. Шуруп // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 35-51. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
1209068
  Кузмин Федор Способ пределов и употребление его в геометрии, или Предложения касающиеся до заменения способа безконечно малых, извлеченных из разных сочинений в пользу обучающегося юношества Ф.К. : Особые прибавления к способу пределов. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1804. – XIV, 15 - 166, [2], 1 - 29, [1] c., [2] л. табл. – На с. 1 - 29 (паг. 2-я): Особые прибавления к способу пределов. Раздел составлен Ф. Кузминым по рукописи П.А. Рахманова


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
1209069
  Горбушина С.Н. Способ прогнозирования и оценки конкурентоспособности выпускников вуза / С.Н. Горбушина, А.Ф. Сафина, Е.Н. Скворцова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 12. – С. 24-26. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается объективная оценка конкурентоспособности выпускников вуза, которая проведена с учетом их квалификации (успеваемости), престижности профессии, влияния конкурентной среды и др. Показывается, что выпускники вузов отвечают лишь минимальным ...
1209070
  Метревели Т.А. Способ производства -- главная определяющая сила развития общества. : Автореф... Канд.филос.наук: / Метревели Т.А.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1961. – 17л.
1209071
  Глезерман Г.Е. Способ производства и его роль в развитии общества / Г.Е. Глезерман. – М., 1957. – 80с.
1209072
  Дебарба С. Способ равных высот в астрономии : пер. с фр. / С. Дебарба, Б. Гино. – Москва : Наука, 1979. – 142 с.
1209073
  Лесной Г.Д. Способ разделения сейсмических сигналов // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 25-29. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 5)
1209074
  Шукри Б. Способ разрушения железобетонных строительных конструкций с применением электрических дуг. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.08 / Шукри Б.; МО Украины. Харьков. инж.-строит. ин-т. – Харьков, 1994. – 23л.
1209075
  Миронцов Н.Л. Способ решения 2D обратной задачи индукционного каротажа // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 196-203 : Рис. – Бібліогр.: с. 203. – ISSN 0203-3100
1209076
  Правдина И.С. Способ решения обратной геодезической задачи на сфероиде / Труды Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; И.С. Правдина. – Новосибирск : НИИГАиК
Т. 2. – 1948. – С. 101-106. – из трудов НИИГАиК, том 2
1209077
  Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность / Н.И. Панов. – Харьков, 1982. – 161с.
1209078
  Атальянц М.А. Способ совершения преступления: уголовно-правовое значение // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 119-128. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1209079
  Арутюнян К.Е. Способ соединения рабочей силы со средствами производства в различных экономических строях : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Арутюнян К.Е.;. – Ереван, 1978. – 25л.
1209080
  Ризниченко Ю.В. Способ теоретических годографов для определения скоростей по наблюдениям отраженных волн / Ю.В. Ризниченко. – М, 1949. – 18с.
1209081
  Макбейн Э. Способ убийства // Мейсон рискует. Тайна падчерицы / Э.С. Гарднер. – Рига : Intro, 1994. – с.167-292. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-029-7
1209082
   Способ улучшения характеристик атомизатора "ГРАФИТ" для атомно-атсорбционного определения тяжелых металлов / А.Н. Захария, А.С. Журавлёв, В.В. Калинчак, А.С. Черненко, А.Н. Чеботарёв // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 1/2. – С. 39-49. – ISSN 1991-0290


  В данной работе представлена модель нагрева электротермической графитовой трубчатой печи, в том числе с графитовой "втулкой фильтром" (ГВФ) атомизатора "ГРАФИТ-2", а также обоснованы операционные параметры ЭТ ААС определения Pb и Cd. Показано, что ...
1209083
   Способ управления механизированным креплением очистного забоя / С.П. Минеев, Л.Д. Шматовский, Р.А. Дякун, М.С. Зайцев // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 3-10 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
1209084
  Азизов М.Ж. Способ хирургического лечения несросшихся переломов и ложных суставов костей верхней конечност / М.Ж. Азизов, Н.Т. Абдулхаков, А.М. Рахимов // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 64-65. – ISSN 0030-5987
1209085
  Блэк М.К. Способ численного решения уравнений распространения плоских упругих волн в слоистых средах посредством метода характеристик / М.К. Блэк. – М, 1961. – 19с.
1209086
  Канаки Н.Г. Способ шифрования сообщений / Н.Г. Канаки, И.Л. Афонин, П.А. Бугаев // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2016. – № 2. – С. 156-160. – ISSN 2219-9365
1209087
  Ефремов Э Способ эффективной взрывной отбойки обводненных горных пород на нерудных карьерах / Э Ефремов, Е.В. Николенко, В.В. Баранник // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 137-145 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1209088
  Тимошенко Ю. Способен ли сегодня кто-либо в Украине реально бороться с коррупцией? // Компаньон. – 2003. - №42 (17-23 окт.)


  [Коммент. нар. депутатов Украины Ю.Тимошенко, С.Головатого, Ю.Костенко и др. о борьбе с коррупцией в Украине ]
1209089
  Чайковский Р.Р. Способен ли язык переводить? = Об одной терминологической нелепости // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 30-43. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1209090
  Чейз Д.Х. Способен на все : роман / Д.Х. Чейз. – Киев : Полиграфкнига, 1996. – 472 с. – В изд. также: Золотая афера : роман / Э.С. Гарднер ; Опасный полет : повесть / Д. Кастл, А. Хейли. – ISBN 966-530-015-6
1209091
  Резнік Н.П. Способи активізації інноваційних процесів на промислових підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 80-82
1209092
  Юзва Л. Способи валідизації соціологічного опитувальника: практичний досвід аналізу анкети // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 66-70. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Окреслено способи валідизації соціологічного опитувальника, розглянуто різні типи помилок у формулюванні запитань, проаналізовано соціологічний опитувальник "Дослідження областей: вересень". Зроблено висновки, що, ґрунтуючись на когнітивній теорії, ...
1209093
  Цопа Н.В. Способи вдосконалення менеджменту міжнародного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 226-229. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто особливості стратегічного управління туристичними підприємствами в сучасних умовах.
1209094
  Костюк М.М. Способи вербалізації архетипних символів у поезії французьких символістів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 88-98
1209095
  Пастушенко Тетяна Способи виживання українських остарбайтерів у Райху: спогади очевидців // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 161-179. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1209096
  Попитченко Л.М. Способи визначення впливу агрометеорологічних умов на елементи інтенсивної технології вирощування озимої пшениці в грунтово-кліматичній зоні Донбасу. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Попитченко Л.М.; КУ ім. Т.Шевчнка.. – К., 1996. – 27л.
1209097
  Макаренко Н.К. Способи визначення рівня латентності професійної злочинності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 33-44. – ISSN 2410-3594
1209098
  Діковська І.А. Способи визначення ціни за договором підряду // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 36-42.
1209099
  Юхимюк О. Способи викладу принципів права у нормативно-правових актах // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 23-27
1209100
  Шевчук О.О. Способи використання процесу банкрутства при вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності / О.О. Шевчук, Л.В. Герасименко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1209101
  Задорожна С.М. Способи вираження волі сторін договору при реалізації принципу автономії волі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С.61-66. – (Правознавство ; Вип. 253)
1209102
  Осадчук С. Способи вираження волі у правовідносинах та їх наслідки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 14-17
1209103
  Піньковська О. Способи вираження інтенсивності в молодіжному франкомовному соціолекті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 586-590. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1209104
  Гірков Л.В. Способи вираження майбутньої дії в німецькій мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 3 (27). – С. 30-41. – ISSN 2075-4205
1209105
  Юдіна Світлана Михайлівна Способи вираження особового дейксису в англійському науково-технічному тексті : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Юдіна Світлана Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 25л.
1209106
  Приходько Г.І. Способи вираження оцінки в сучасній англійській мові : монографія / Приходько Ганна Іллівна ; МОНУ ; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 362 с. – ISBN 966-599-111-6
1209107
  Остапчук А.Л. Способи вираження темпоральної локації в китайській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 77-81. – ISSN 1682-671Х
1209108
  Закоморна К.О. Способи висунення кандидатів на виборні посади до органів державної влади як відбиття демократичних перетворень у постсоціалістичних країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 77-85. – ISSN 0201-7245
1209109
  Сліпецька В.Д. Способи відображення емоцій у пареміях (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 84-87. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
1209110
  Несина І.І. Способи відтворення китайських власних назв із номенклатурним елементом українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 103-108


  У статті розглянуто способи відтворення китайських власних назв із номенклатурним елементом українською мовою, зокрема подано чітку схему перекладу та сформульовано способи перекладу таких назв. В статье рассматриваются способы отображения китайских ...
1209111
  Дейчаківська О. Способи відтворення національно-культурної української лексики у романі Дж. Кулик Кіфер "Мід і попіл" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 137-140. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1209112
  Хайдер Є.М. Способи відтворення повтору як особливості авторського стилю Г. Гессе (на матеріалі українських і російських перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 214-221


  Статтю присвячено проблемам перекладу українською та російською мовами з німецької мови повторів та передачі авторського задуму, вкладеного в них. Особливу увагу приділено окремим видам повторів як елементам ідіостилю Г. Гессе.
1209113
  Онищенко О.С. Способи відшкодування моральної шкоди // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 15-20. – ISSN 2222-5374
1209114
  Олефіренко Н. Способи впровадження технологій Веб 2.0 у навчальний процес / Н. Олефіренко, Є. Ольховський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 83-88. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто можливості сервісів Веб 2.0 для навчального процесу, а також проаналізовано спосо-би їх використання. З’ясовано, що сервіси Веб 2.0 можуть використовуватись як джерело навчальних матеріалів, як сховища посилань на веб-ресурси, як платформи ...
1209115
  Батрименко О.В. Способи врегулювання сучасних збройно-політичних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються силові та несилові способи врегулювання сучасних збройно-політичних конфліктів. This article is abaut military political of conflict.
1209116
  Саракун І.Б. Способи встановлення меж здійснення корпоративних прав // Наука и образование : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 108-111. – ISBN 978-966-330-229-4
1209117
  Федотова Ю. Способи вторинної номінації дійових осіб у "Повісті про принца Генджі" Мурасакі Шікібу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 39-41. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються способи вторинної номінації дійових осіб "Повісті про принца Ґенджі", структура номінативних одиниць, які застосовуються автором для іменування персонажів залежно від віку, статі, соціального статусу, стосунків між ними. В ...
1209118
  Возняк В. Способи входження філософського знання в тканину педагогічної теорії та педагогічних практик / В. Возняк, І. Буцяк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 108-112. – (Серія : Філософські науки ; № 11 (260)). – ISSN 1729-360Х
1209119
  Рубан К. Способи вчинення злочинів у сфері приватизації державного і комунального майна та їх кваліфікація // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-75. – ISSN 0132-1331
1209120
  Матвійчук В. Способи вчинення злочинів, що стосуються навколишнього природного середовища // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 46-53
1209121
  Марушев А.Д. Способи вчинення кримінального банкрутства // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 103-108. – ISSN 1993-0917
1209122
  Налуцишин В. Способи вчинення кримінального караного хуліганства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 117-124
1209123
  Рижко О.М. Способи вчинення плагіату // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 31-37. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1209124
  Малярова В.О. Способи вчинення торгівлі людьми: питання систематизації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 105-113
1209125
  Рожков Анатолій Способи гасіння пожеж. Вогнегасні речовини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 47-48 : фото
1209126
  Чистяк В. Способи гендерної характеристики засобами фразеології (на матеріалі німецького та українського художніх дискурсів) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 78-86. – ISSN 2078-340X
1209127
  Гаврись В. Способи декодування фразеологічного значення (На матеріалі дієслівних фразеологічних одиниць німецької мови) / В. Гаврись, Т. Зикова // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.376-380. – ISBN 966-73-53-51-Х
1209128
  Коваль Л.В. Способи диференціювання домашньої навчальної роботи молодших школярів : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Коваль Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 28л.
1209129
  Шуліма А.О. Способи дії правової норми в часі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 69-76. – ISSN 2220-1394


  У статті проаналізовано існуючі теоретичні напрацювання щодо способів дії правової норми в часі. Акцент зроблено на необхідності розмежування способів та принципів дії правової норми в часі. Уточнене розуміння способів дії правової норми подано у формі ...
1209130
  Скибицька Н.В. Способи дії та епістемічність умовних речень у ранньоанглійський період розвитку мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-16. – (Іноземна філологія ; Вип. 32/33)


  Розглянуто розвиток і становлення категорій стану та епістемічності в умовних реченнях у ранньоанглійський період розвитку мови на матеріалі твору В. Шекспіра "Гамлет".
1209131
  Керик Л.І. Способи доведення до самогубства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 186-191. – ISSN 0201-7245
1209132
  Регідайло Н. Способи друку та їхнє використання / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 16-17. – ISSN 2076-9326
1209133
  Регідайло Н. Способи друку та їхнє використання / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 11-12. – ISSN 2076-9326
1209134
  Регідайло Н. Способи друку та їхнє використання / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 4 (165). – С. 19-21. – ISSN 2076-9326


  Розглядаються основні види друкарських форм.
1209135
  Сінченко Є.І. Способи забезпечення адекватності перекладу фразеологічних одиниць // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 77-79. – ISSN 1729-360Х
1209136
  Бондар І.В. Способи забезпечення виконання зобов"язання у нотаріальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 151-153. – ISSN 2219-5521


  У статті надається загальна характеристика способів забезпечення виконання зобов"язань у нотаріальному процесі. Висвітлюються загальні умови способів забезпечення виконання зобов"язання та їх значення для нотаріуса. Проаналізовані особливості ...
1209137
  Мацепура І. Способи забезпечення виконання зобов"язань // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 148-149


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1209138
  Музичок О.М. Способи забезпечення дисципліни та законності в державному управлінні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 57-62
1209139
  Соловйов В.М. Способи забезпечення законності в державному управлінні України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 35-38. – Бібліогр.: 19 назв
1209140
  Оплачко Л. Способи забезпечення кредитного договору // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.49-54. – ISSN 0132-1331
1209141
  Буга Г. Способи забезпечення позову й їх особливості в цивільному процесуальному праві Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 97-100
1209142
  Пацкан В.В. Способи забезпечення прав та свобод людини та громадянина // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 16-24. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
1209143
  Тикулов Є.В. Способи задания фігур фрактальної геометрії, індуковані ідеєю розпаду зірок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 149-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі пропонуються два способи завдання фрактальних множин, що випливають з ідеї розпаду зірок. В обох випадках використовується поняття регулярної граматики. Ключові слова: фрактальна множина, формальна граматика, інтерпретація. They are ...
1209144
  Чарчіян Є. Способи зазначення доказів нотаріусами у справах про порушення в мережі інтернет // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-43.
1209145
  Ободовський О. Способи законодавчого опису триваючих злочинів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 227-235. – ISSN 1026-9932
1209146
  Кот О. Способи захисту договірних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – С. 13-18. – ISSN 2307-8049
1209147
  Мягкоход Ю.В. Способи захисту земельних прав за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Мягкоход Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 210 л. – Бібліогр.: л. 181-210
1209148
  Мягкоход Ю.В. Способи захисту земельних прав за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Мягкоход Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1209149
  Марченко А. Способи захисту інтерсів відповідача в цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 468-470
1209150
  Дурняк Б.В. Способи захисту інформації у засобах масової інформації / Б.В. Дурняк, І.М. Лях // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 2 (58). – С. 60-63. – ISSN 0554-4866
1209151
  Заріпова А.О. Способи захисту прав інтелектуальної власності на інноваційний продукт: компаративний аналіз // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 3 (14), т. 2. – С. 61-66. – ISSN 2226-8820
1209152
  Сергєєва В. Способи захисту прав на комерційну таємницю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 32-38
1209153
  Мумладзе І. Способи захисту прав суб"єктів підприємництва при здійсненні державного контролю за їх діяльністю // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-53
1209154
  Левківський Б.К. Способи захисту прав та інтересів дитини від зловживання батьківськими правами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 189-193. – ISSN 2219-5521
1209155
  Подцерковний О. Способи захисту прав у земельних відносинах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 34-39. – ISSN 0132-1331
1209156
  Комарова О.С. Способи захисту прав у спорах щодо залучення земельних ділянок комунальної форми власності до господарського обігу // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 93-102
1209157
  Сичевська А.М. Способи захисту права власності: окремі питання теоретико-правового характеру // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 231-234
1209158
  Волинець Т.В. Способи захисту права комунальної власності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 380-384. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1209159
  Постригань Т. Способи захисту трудових прав громадян у суді // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 38-42
1209160
  Томчишен С. Способи захисту у разі вчинення правочину з перевищенням або за наявності обмеження компетенції органу та повноважень представництва юридичної особи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 156-166. – ISSN 1993-0909
1209161
  Сідей Я.Я. Способи захисту цивільних прав і свобод особою, яка не була учасником судового розгляду // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 12 (172). – С. 40-46
1209162
  Гавриш Л. Способи збуту гончарних виробів майстрами м. Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії наприкінці ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 80-83


  У статті на основі друкованих джерел розглядаються основні способи збуту готової гончарної продукції майстрами м. Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії наприкінці ХІХ століття. В статье на основе опубликованных источников рассматриваются ...
1209163
  Муаффаг Ахмед Абдул-Рахман Абу-Алхайжа Способи і засоби підвищення продуктивності мобільних комп"ютерних мереж з асинхронним режимом передачі даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Муаффаг Ахмед Абдул-Рахман Абу-Алхайжа; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1209164
  Муравйов В.І. Способи і механізми врегулювання спорів в угодах Європейського Союзу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 69-74. – ISSN 2220-1394
1209165
  Бідна Т. Способи імітації жіночого мовлення у художньому тексті // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 68-72. – ISSN 2307-633Х
1209166
  Муравйов В. Способи імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 8-14. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
1209167
  Пісний Б.М. Способи інституційного узгодження нормативно-правого забезпечення захисту інтересів споживачів на міжнародному рівні у сфері відповідальності за укладеними контрактами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 77-81. – Бібліогр.: 9 назв
1209168
  Бондаренко Е. Способи картографічного зображення на інтерактивних картах / Е. Бондаренко, Р. Шорохова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 121-127. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду питань застосування способів картографічного зображення об"єктів, явищ і процесів на інтерактивних картах - електронних динамічних картографічних моделях, які обертаються виключно в комп"ютерному середовищі. Систематизовано існуючі ...
1209169
  Мотошкін Петро Володимирович Способи конструювання і розміщення плоских геометричних об"єктів в шкіряній промісловості з урахуванням анізотропних властивостей : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Мотошкін Петро Володимирович; Київ. Держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1994. – 19л.
1209170
  Дудоров О.О. Способи контрабанди: кримінально-правова характеристика // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.97-108
1209171
  Сабадаш В.Л. Способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 486-492. – ISSN 1563-3349
1209172
  Корж В. Способи легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих організованими групами, злочинними організаціями // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.90-95. – ISSN 0132-1331
1209173
  Коваль О. Способи легального використання землі після смерті орендодавця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 115-117
1209174
  Іващук Н.Л. Способи лібералізації електроенергетичного сектору вітчизняної економіки / Н.Л. Іващук, О.Л. Соловей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 181-189. – ISSN 0321-0499
1209175
  Работягова Л. Способи лікування і діагностики людини: проблеми патентування // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 15-20. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1209176
  Голік О. Способи маніпуляції в рекламному повідомленні // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 249-253
1209177
  Гаращенко Л.П. Способи міжнародно-правового захисту трудових прав працівників / Л.П. Гаращенко, О.О. Гаврилевська // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 94-98. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1209178
  Щербина О.Ю. Способи міркувань юристів країн романо-германського та англо-американського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається логічна складова правового стилю юристів країн романо-германського та англо-американського права, а саме, аналізуються відмінності у конструюванні ними нормативних умовиводів. The logical constituent of legal style of lawyers of ...
1209179
  Яшенкова О.В. Способи мовленнєвого впливу на адресата в англомовному діловому дискурсі (на матеріалі інтеракцій "клієнт-клерк") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 146-151. – Бібліогр.: Літ. : с. 150-151; 33 поз.
1209180
  Римар Є.Ф. Способи мовної реалізації концептів в лексичній системі мови // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 159
1209181
  Рог В.М. Способи набуття права вланості: класифікація та критерії розмежування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 171-176
1209182
  Балюк Ю. Способи набуття права спільної власності фізичних осіб на житло // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 8-12
1209183
  Вовк С. Способи наукової репрезентації випадковості та імовірнісний стиль мислення // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С. 43-50
1209184
  Гаращук Л.А. Способи номінації емоційного стану радості в мові і мовленні / Л.А. Гаращук, А.Д. Бек // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 89-93. – (Серія "Філологічні науки")
1209185
  Порєва Л. Способи оплати аліментів на дітей // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 110-116
1209186
  Дуняшенко Н.В. Способи оповіщення пожежної охорони і населення про пожежу. Надання допомоги в рятуванні людей. Перша допомога потерпілим (Конспект тематичної класичної години до Дня ЦЗ) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 12-18 : фото
1209187
  Толюпа С. Способи організації каналу управляючої інформації телекомунікаційної мережі з інваріантними характеристиками заводостійкості / С. Толюпа, А. Краснік, М. Охрамович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-27. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано способи організації каналу управляючої інформації з інваріантними характеристиками завадостійкості, що є однією з найважливіших завдань для систем керування різнорідними телекомунікаційними мережами. The article analyzes ways to ...
1209188
  Бондарева К.С. Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання хіміко-технологічних процесів : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бондарева К.С. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 25 с. – Бібліогр.: 4 назви
1209189
  Молдованова О.В. Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання шахтних вентиляційних мереж : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.: 01.05.02 - математ. модел. та обчисл. методи / Молдованова О.В. ; НАН України, Ін-т проблем модел. в енергетиці ім. Г.С. Пухова. – Київ, 2008. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
1209190
  Гусєв Є.І. Способи організації сумісного доступу до розподілених сторінок пам"яті в системах хмарних обчислень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гусєв Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-ту ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1209191
  Процуха В.О. Способи орієнтування на місцевості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 23-25 : рис.
1209192
  Пашутін Є.В. Способи отримання інформації акціонером та їх захист // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 323-329. – ISSN 1563-3349
1209193
  Іващук Наталія Леонідівна Способи оцінювання азіатських опціонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 197-205. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено сутність одного із різновидів похідних інструментів, а саме азіатських опціонів, які є представниками групи екзотичних опціонів. Розглянуті види азіатських опціонів та їх інвестиційну привабливість для інвесторів. Визначено способи ...
1209194
  Іващук Способи оцінювання азіатських опціонів / Іващук, НЛ // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 197-205. – ISSN 1562-0905
1209195
  Олєнікова Є. Способи пеекладу безеквівалентної лексики сучасної турецької мови на основі російського та українського перекладів роману Орхана Памука "Сніг" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 250-261. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто систему безеквівалентної лексики сучасної турецької мови на основі українського та російського перекладів роману Орхама Памука "Сніг", її різноманітні класифікації, зокрема класифікацію С. Влахова та С. Флоріна, В. Виноградова, Л. ...
1209196
  Лісна М.І. Способи передання безеквівалентних значень у двомовних словниках // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 253-256. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто способи міжмовної транспозиції безеквівалентів у перекладних словниках, а саме: транскодування, або фонетико-графічне запозичення; субституцію, або підставлення; калькування; наведення описового відповідника, або дескриптива; ...
1209197
  Есенова Е.Й. Способи передачі деяких англійських передньоязикових фонем графікою української мови (на матеріалі апелятивної лексики) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 143-148
1209198
  Яшенкова О.В. Способи передачі негативного повідомлення (відмови) в діловій сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-13. – (Іноземна філологія ; Вип. 31)


  Статтю присвячено дискурсивному аналізу ділових листів-відмов. Розглядаються два підходи організації негативних повідомлень: прямий (дедуктивний) та непрямий (індуктивний); наводяться приклади ефективного та неефективного листування.
1209199
  Гуть Н.Ю. Способи передачі та легалізація нотаріально посвідчених актів для дії за кордоном у контексті співпраці нотаріусів та посадових осіб консульських установ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 448-449. – ISBN 978-617-7069-17-0
1209200
  Альошина К.О. Способи перекладу "промовистих" імен у художній літературі (на матеріалі англійського та українського перекладів творів І. Єфремова ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 33-42


  Статтю присвячено вивченню "промовистих" імен у художній літературі, зокрема у науково-фантастичних творах Івана Антоновича Єфремова. Розглянуто способи перекладу власних імен та "промовистих імен" у художній літературі, з"ясовано специфіку їх ...
1209201
  Відющенко А.Б. Способи перекладу безеквівалентної лексики (на матеріалі української та російської мов) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 16-18. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1209202
  Оришечко Т.А. Способи перекладу вигуків-неологізмів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 448-453. – ISSN 1729-360Х
1209203
  Крокіс А.М. Способи перекладу давньогрецького кон"юнктива головних речень українською мовою // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 452-458. – ISSN 2311-0821
1209204
  Колодій Б.М. Способи перекладу деяких українських часток англійською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 240-245. – ISBN 966-581-388-9
1209205
  Третяк І. Способи перекладу заперечення українською мовою у творах Оскара Вайлда в перекладі Д.О. Радїєнко // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 135-137
1209206
  Коломієць Л.В. Способи перекладу Михайлом Найданом авторських метафор Павла Тичини // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С, 150-159. – Бібліогр.: С. 159; 3 назв
1209207
  Бевз Ю. Способи перекладу назв брендів в художній літературі на матеріалі роману Софі Кінселли "Таємний світ шопоголіка" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 3-10. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті аналізуються основні стратегії перекладу назв брендів, перекладацькі трансформації, застосовані під час перекладу назв брендів з англійської мови українською в масовій жіночій літературі; дається обгрунтування використання стратегій та ...
1209208
  Воробйова М.В. Способи перекладу неологізмів сфери комп"ютеризації економічної діяльності людини з англійської мови на українську / М.В. Воробйова, А.І. Шаповалова // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 56-59
1209209
  Борисова О.В. Способи перекладу неологізмів та особливості їх опанування студентами на заняттях з практики перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 102-106
1209210
  Бондар М. Способи перекладу турецьких національно-культурних компонентів при доместикації та нейтралізації (на матералі україномовних перекладів турецької художньої прози) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 80-84. – ISSN 2307-633Х
1209211
  Биценко А.Ю. Способи перекладу українською мовою конструкцій з модальним значенням необхідності (на матеріалі німецьких нормативних актів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Іноземна філологія ; Вип. 32/33)


  Присвячено перекладу конструкцій з модальним значенням необхідності українською мовою (на основі німецьких нормативних актів).
1209212
  Філіп Г. Способи переконування читача в рецензіях мелодрам та еротичних фільмів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 175-183


  У дослідженні на прикладі рецензій збірки "Перлини кіно. Кінематографічний лексикон на ХХІ століття" проаналізовано різні методи переконування читача, зокрема звернення до традицій, аргумент авторитета та приклад з дозволу. In the article on the ...
1209213
  Ус О.В. Способи підбурювання до злочину та їх кримінально-правове значення // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 113-118. – ISSN 0201-7245
1209214
   Способи підвищення ефективності доплерівського фільтру в умовах впливу широкосмугових пасивних завад / В.В. Василевський, В.Г. Головань, Г.Б. Жиров, Т.А. Хижняк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 6-13


  У даній роботі запропоновано способи керування амплітудно-частотною характеристикою (АЧХ) багатоканального фільтру допплерівського сигналу з метою узгодження форми зони резекції АЧХ зі спектром нестаціонарної ...
1209215
  Потебня Г. Способи підвищення ефективності протипухлинної вакцини / Г. Потебня, Н. Трохименко, В. Позур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-30. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано дані літератури про можливість підсилення ефективності протипухлинних вакцин за рахунок цитокінів та пробіотичних препаратів. З"ясовано механізми їх дії та обґрунтування рекомендацій щодо застосування в клінічній практиці. The ...
1209216
  Кравченко М. Способи підвищення ефективності реалізації законів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 31-34. – ISBN 978-617-7069-15-6
1209217
  Хоружий П.Д. Способи підвищення ефективності роботи протифільтраційних завіс від підтоплення територій з водосховищ / П.Д. Хоружий, В.Д. Крученюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 48-51 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1209218
  Кучеренко Є.Т. Способи підвищення чутливості іонізаційних вакуумметрів з радіоактивним джерелом випромінювання / Є.Т. Кучеренко, О.Р. Бедюх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 346-350. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Запропонований новий шлях підвищення чутливості іонізаційних вакуумметрів з радіоактивним джерелом випромінювання, пов"язаний з використанням вторинних електронів. Створюються умови реалізації коливного руху вторинних електронів в просторі анод-колектор.
1209219
  Осика І.М. Способи підробки реквізитів паперових документів та їх ознаки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 93-99. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1209220
  Пономаренко Г. Способи підтримання законності управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-95. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються способи підтримання законності управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави. Ways of legal strengthening of national security measures are examined in the article.
1209221
  Бочарова О. Способи поглинання акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 149-152
1209222
  Простибоженко О.С. Способи поділу спільного майна подружжя: погляд на правозастосовну практику // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 147-155. – ISSN 2310-6166
1209223
  Кармаза О. Способи подолання прогалин у житловому законодавстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 67-70. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються прогалини житлового права (законодавства) та вказуються способи їхнього подолання. Статья направлена на изучение понятия "пробел жилищного права" и раскрытие способов их преодоления. The article studies deficiencies of housing ...
1209224
  Сорокіна О.А. Способи подолання стресових ситуацій у сімейному житті хворими на епілепсію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Проаналізовано типові стресові ситуації, які виникають у сімейному житті хворих. Досліджено стратегії поведінки хворих у цих ситуаціях. Вивчено ефективність таких способів подолання стресових ситуацій, пов"язаних з хворобою.
1209225
  Єресько Олександр В"ячеславович Способи поліпшення характеристик перетворювачів з синусоїдальною шім : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.12 / Єресько О.В.; Нац. техн. ун-тет "Харк. політ. ін-тут". – Харків, 2001. – 16 с.
1209226
  Бардукова Г. Способи порушення норми в українській фраземіці // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 59-67. – ISSN 1682-3540


  У статті здійснено спробу створення класифікації способів порушення чинної в укр. мові фраземної системної норми. Зокрема, диференційовано формальні, формально-семантичні, семантичні й функційні інноваційні фразеодевіації. Критично проаналізовано ...
1209227
  Бусол О. Способи правового захисту інтелектуальної власності суб"єктів наукової і науково-технічної діяльності // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 194-198. – ISSN 2224-9516


  На основі аналізу законодавства України узагальнено способи правового захисту від порушення прав інтелектуальної власності. Виокремлено основні проблеми, які заважають ефективно захищати авторські права творців від академічного плагіату.
1209228
  Косюта М. Способи правового регулювання представницької функції прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-14.
1209229
  Лисенков С. Способи правової регламентації і реалізація суб"єктивних прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 66-69.
1209230
  Лікарчук Н.В. Способи придбання державної території: загальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 44-46. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються способи придбання державних територій як законі, так і незаконні. Сучасне міжнародне право визнає лише законні способи придбання територій: самовизначення, цесія, обмін, дарування території, продаж території, оренда, рішення арбітражу або ...
1209231
  Лікарчук Н.В. Способи придбання державної території: загальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-27. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються способи придбання державних територій як законні, так і незаконні. Сучасне міжнародне право визнає лише законні способи придбання територій:самовизначення, цесія, обмін, дарування території, продаж території, оренда, рішення арбітражу або ...
1209232
  Федорич І.Я. Способи прийняття спадщини: теоретично-правовий аналіз спадкового правовідношення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 10 (145). – С. 33-38
1209233
  Чистякова А. Способи примушування до антиконкурентних узгоджених дій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 57-66.
1209234
  Запорощенко Н. Способи приховування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 83-88
1209235
  Кулинич Р.О. Способи прогнозування правопорушень методом статистичних рівнянь залежностей // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.120-127
1209236
  Харитонова Д.Д. Способи реалізації категорії переповідної модальності у сучасному художньому тексті (на матеріалі збірки оповідань "Нація" Марії Матіос) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 597-603


  У статті аналізується категорія переповідної модальності як форма організації тексту. Способи реалізації переповідної модальності визначено на синтаксичному рівні. Матеріалом дослідження слугувала проза Марії Матіос (збірка оповідань "Нація"). В ...
1209237
  Лисенко Н.Є. Способи реалізації множинності світів у художній оповіді (на матеріалі творів сучасних французьких письмеників) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 257-268


  Статтю присвячено аналізу специфіки функціонування феномену можливих світів в таких формах художньої оповіді, як: традиційна оповідь від 3-ї особи, моносуб"єктна оповідь від 1-ї особи, вільний непрямий дискурс, а також способів реалізації множинності ...
1209238
  Шурупова К.В. Способи реалізації права на доступ до інформації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 70-75. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1209239
  Савченко І. Способи реалізації функціонально-стилістичного принципу української пунктуації // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 6 (108). – С. 30-32
1209240
  Ніконова В.Г. Способи розкриття змісту художнього концепту: атрибути-семи й атрибути-асоціати (на матеріалі трагедій Шекспіра) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 367-374. – ISBN 978-966-171-092-3
1209241
  Сук П. Способи розрахунку амортизації необоротних активів / П. Сук, О. Криворот // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 17-24. – ISSN 1605-2005
1209242
  Корецька С.О. Способи розширення змісту праці // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.174-176. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1209243
  Солод І.В. Способи самозахисту прав та інтересів суб"єктом господарювання // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 142-145. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1209244
  Хасонах А-Х У.В. Способи скороченого виконання операцій та іх апаратного контролю в арифметичних пристроях. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.08 / Хасонах У.В.А-Х.; Одеск.держ.политехн.ун-т. – Одеса, 1996. – 15л.
1209245
  Хоролець Л.І. Способи словесної дії: розвиток ідей К.С. Станіславського в практиці П.М. Єршова // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 209-216. – ISSN 2226-2180
1209246
  Горда О.М. Способи словотворення в граматиках української мови М. Осадци (1862) та П. Дячана (1865) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 202-208
1209247
  Лисенко А.В. Способи словотворення ойконімів Полтавської області // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 88-94. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
1209248
  Махмуд Малик Мохамед Абу-А"ра Способи та засоби адаптивного управління потоками даних у корпоративних мережах : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.13.13 / Махмуд Малик Мохамед Абу-А"ра; Національний технічний ун-т "Київський політехнічний ін-т". – К., 1999. – 17л.
1209249
  Калениченко М.М. Способи та засоби вираження часової семантики на матеріалі простого речення в українській та чеській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 155-158. – ISBN 966-8188-07-1
1209250
  Жураковський Б.Ю. Способи та засоби підвищення ефективності каналів інформаційної підсистеми автоматизованої системи технічної експлуатації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Жураковський Б, Ю.; Укр. держ. акад. зв"язку. – Одеса, 1997. – 19 с.
1209251
  Ахмад Алі Аввад Аль-Зубі Способи та засоби підвищення продуктивності локальних мереж, орієнтованих на мультимедійні додатки : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Ахмад Алі Аввад Аль-Зубі; КПІ. – К., 1999. – 16л.
1209252
  Колесніков Михайло Юрійович Способи та засоби підвищення швидкодії оптичних запам"ятовуючих пристроїв : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Колесніков Михайло Юрійович; НАН України. Ін-тут проблем реєстрації інформації. – К., 1996. – 22л.
1209253
  Підвойний В.М. Способи та засоби творення турецьких лінгвістичних термінів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-28. – (Східні мови та літератури ; Вип. 1)


  Розглядаються основні способи словотвору турецьких лінгвістичних термінів, синтаксичні зв"язки між компонентами складних термінів, подаються їх словотворчі та компонентні моделі.
1209254
  Сурженко Н.В. Способи та канали реалізації продукції фермерських господарств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.342-345. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1209255
  Козопас В.С. Способи та методи лікування переломів кісток таза на госпітальному етапі // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 76-81. – ISSN 1029-4244
1209256
  Недогібченко Є. Способи та правові форми використання об"єктів патентного права у діяльності суб"єктів господарювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 62-67
1209257
   Способи та проблеми модернізації локальних обчислювальних мереж у навчальному процесі вишів / І.М. Лях, Ю.Ю. Білак, Б.В. Дурняк, А.В. Ярош // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – Вип. 70. – С. 155-158. – ISSN 2309-7655
1209258
  Совінський В. Способи творення латинізмів в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 135-138. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядаються словотвірні та формотвірні засоби адаптації латинізмів у граматичній системі української мови. Морфемні структури аналізуються у графічному плані.
1209259
  Наливайко М. Способи творення прізвиськ жителів Львівщини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 72-77. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
1209260
  Кирилюк О. Способи творення українських неологізмів (на прикладі інтернет-ресурсу "Словотвір") // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 53-59. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151). – ISBN 966-8089-24-3
1209261
  Шевчук С. Способи тлумачення конституції: порівняльний досвід // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-54.
1209262
  Косенко С.О. Способи тлумачення лексем у "Словарику" Василя Доманицького // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 22-24. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1209263
  Палешник С.І. Способи тлумачення норм права Європейським судом з прав людини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 237-245. – ISSN 2224-9281
1209264
  Трагнюк О. Способи тлумачення судом Європейських співтовариств установчих договорів ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.58-61
1209265
  Чумак Н.А. Способи трансляційного перейменування мовних реалій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 340-344. – ISSN 1729-360Х
1209266
  Марущак М.П. Способи тригонометричного нівелювання електронним тахеометром : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 11-14 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1209267
  Улановський В.А. Способи удосконалення підготовки бджолиних сімей до зимівлі : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.02.04 / Улановський В.А.; Україн. держаграрн. ун-т. – К., 1993. – 20л.
1209268
  Пилипенко П. Способи укладення трудового договору // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.56-59. – ISSN 0132-1331
1209269
  Підлужний М. Способи уникнення бартеру для зменшення податкових платежів // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 6. – С.7-11
1209270
  Савенко К. Способи уникнення та подолання стресових ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 7-8
1209271
  Матвєєв В.В. Способи управління економічними ризиками / В.В. Матвєєв, Т. Мандра // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 107-112
1209272
  Синдега Р. Способи утворення англомовної комп"ютерної лексики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 47-51. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1209273
  Філюк Л.М. Способи утворення морської термінології англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 239-244. – ISBN 978-617-7132-63-8
1209274
  Мельничук С.В. Способи утворення нестандартних лексичних одиниць у британському та американському варіантах англійської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 109-114. – (Іноземна філологія ; Вип. 32/33)


  Розглядаються основні прийоми поповнення словникового запасу американського та британського варіантів англійської мови нестандартною лексикою, яку умовно поділено на групи та підгрупи за її зв"язками з кодифікованими лексичними одиницями. З"ясовується ...
1209275
  Шпакович О.М. Способи ухвалення постанов Європейським Союзом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 277-282. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спроби ухвалення постанов Європейським Союзом, акцентовано увагу на процедурі їх прийняття.
1209276
  Федькін А. Способи ухилення від сплати податків при імпорті в Україну підакцизних автотранспортних засобів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.34-38
1209277
  Солодовник Л. Способи фіксації юридичних фактів в трудовому праві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.84-89. – ISSN 0132-1331
1209278
  Стрижак О.О. Способи формування інтелектуального капіталу підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-98. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розвиток ринкових відносин вимагає розробки нових способів оцінювання та формування інтелектуального капіталу підприємництва. Пропонується використовувати методи виробничої підготовки та формалізації знань.
1209279
  Пташка А.О. Способи формування капіталу акціонерних товариств в сучасних ринкових умовах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 139-144
1209280
  Таміліна Л. Способи формування контрактних інститутів як фактори економічного зростання: порівняльний аналіз / Л. Таміліна, О. Бакланова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 4-15 : табл. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 0131-775Х
1209281
  Бесчасна В. Способи формування кримінально-правової політики України: аналіз встановлення міри покарання в кримінально-правових санкціях // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 243-244. – ISBN 978-617-7363-7-0
1209282
  Яковенко Л.І. Способи фразеологічної концепції реалізації ідеї "зникнення" в українській мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 96-107
1209283
  Софіюк Т.О. Способи цивільно-правового захисту права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 388-399. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1209284
  Артеменко Л.А. Способіы и методы прверки навыков владения иноязычной устной речью // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С192-197.


  Трансформація освіти за 10 років ХХ ст.
1209285
  Лурье Л.И. Способно ли образование стать опорой новому поколению ? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 10. – С. 30-35. – ISSN 0321-0383
1209286
  Белогорцев В.Н. Способно ли православие выполнять идеологическую функцию // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С. 98-102. – ISSN 0132-1625
1209287
  Довбуш Р.А. Способности и деятельность личности в условиях развитого социализма / Р.А. Довбуш. – К, 1984. – 255с.
1209288
  Голубева Э.А. Способности и индивидуальность / Э.А. Голубева. – Москва : Прометей, 1993. – 305с. – ISBN 5-7042-0745-6
1209289
   Способности и интересы. Сб. ст.. – М., 1962. – 307с.
1209290
  Доблаев Л.П. Способности и их воспитание. / Л.П. Доблаев. – Саратов, 1960. – 34с.
1209291
  Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы / Н.С. Лейтес. – М., 1984. – 79с.
1209292
  Мялкин А.В. Способности и потребности личности: Диалектика формирования. / А.В. Мялкин. – М., 1983. – 260с.
1209293
   Способности и склонности: комплексные исследования.. – М., 1989. – 200с.
1209294
  Кадыров Б.Р. Способности и сколнности / Б.Р. Кадыров. – Ташкент, 1990. – 105с.
1209295
  Петровский А.В. Способности и труд / А.В. Петровский. – М., 1966. – 80с.
1209296
  Артемьева Т.И. Способности и условия их развития : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Артемьева Т.И. ;. – Москва, 1969. – 21 с.
1209297
  Давыдова А.Н. Способности надо развиввать / А.Н. Давыдова. – Л, 1958. – 55с.
1209298
  Бушев А.Б. Способности русской языковой личности в медийном дискурсе // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 94-105. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1209299
  Довбуш Р.А. Способность к труду / Довбуш Р.А. – Киев, 1988. – 108 с.
1209300
  Селезнева Е.В. Способность к целеполаганию как фактор стратегичности жизни / Е.В. Селезнева, А.С. Мельничук // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.215-223
1209301
  Благодырь Р.Н. Способность силикатных бактерий разрушать алюмосиликаты : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Благодырь Р.Н. ; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1967. – 18 с.
1209302
  Чейлахян М.Х. Способность этиолированных растений к цветению / М.Х. Чейлахян, И.А. Рупчева, 1946. – С. 865-868
1209303
  Пирьов Г.Д. Способнсти и развитие / Г.Д. Пирьов, Т.М. Трифонов. – София, 1980. – 239 с.
1209304
  Казанцева Е.А. Способы адаптации инославянских лексических и фразеологических единиц в польских говорах Браславщины // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 110-115. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  В умовах регіонального полілінгвізму мова, що виходить з активного повсякденного вжитку, вибуває у пасив, і її стабільну системність (оперування стандартними лексичними одиницями відповідно до мовних правил) змінює потенційна системність – набір мовних ...
1209305
   Способы активизации внеурочной деятельности старшеклассников в связи с их жизненным самоопределением.. – Краснодар, 1970. – 136с.
1209306
  Евдкимов В.В. Способы активизации технического мышления учащихся при решении конструктивно-технических задач в процессе трудового обучения в средней школе. : Автореф... Канд.психол.наук: 21.967 / Евдкимов В.В.; Ярославский гос.пед.ин-т. – Ярославль, 1970. – 25л.
1209307
  Лосева Н.А. Способы аппроксимации рельефа земной поверхности / Н.А. Лосева. – М, 1973. – 29с.
1209308
   Способы борьбы с потерями воды на фильтрацию из оросительных каналов.. – М., 1952. – 119с.
1209309
  Порозинская Г.В. Способы введения чужой речи при переводе с русского языка на английский язык. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.20 / Порозинская Г.В.; Москов. гос. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1989. – 22л.
1209310
  Молодцова Е.Н. Способы видения мира древними индийцами. : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Молодцова Е.Н.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1972. – 19л.
1209311
  Смирнов В.Н. Способы возбуждения и некоторые особенности внутренней электролюминесценции полупроводниковых кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Смирнов В.Н.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1968. – 14л.
1209312
  Джафаров Д.А. Способы выражений отрицания в современном азербайджанском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Джафаров Д.А. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1965. – 22 с.
1209313
  Финкельштейн М.Б. Способы выражения в узбекском языке русских именных словосочетаний : Автореф... канд. филол.наук: / Финкельштейн М.Б.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 25л.
1209314
  Мусий В.Б. Способы выражения восприятия события его участниками в рассказе Александра Грима "Остров Рено" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (14). – С. 88-93. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1209315
  Всеволодова М.В. Способы выражения временных отношений : сборник упражнений по управлению / М.В. Всеволодова, Г.Б. Потапова. – Москва : Московский университет, 1973. – 248 с.
1209316
  Всеволодова М.В. Способы выражения временных отношений в современном русском языке / М.В. Всеволодова. – Москва, 1975. – 283с.
1209317
  Корнеева Тамара Дмитриевна Способы выражения временных отношений глаголом в языке средневековой испанской прозы. (На материале исп. хроник XIII-XIV вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Корнеева Тамара Дмитриевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1976. – 17л.
1209318
  Красногор Е.Ш. Способы выражения длительных и предельных значений в современном английском языке (в сопоставлении с татарским языком) : Автореф... канд. филол.наук: / Красногор Е.Ш.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
1209319
  Расулова Махфуза Инамовна Способы выражения категории уменьшительности в узбекском и английском языках : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02, 10.02.04 / Расулова Махфуза Инамовна; Ташкентский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1981. – 23л.
1209320
  Юдина Светлана Михайловна Способы выражения личного дейксиса в английском научно-техническом текстке : Дис... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Юдина Светлана Михайловна; Мин-во высшего образования Украины. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 181л. – Бібліогр.:л.166-181
1209321
  Малявин Д.В. Способы выражения модальных отношений в английском и украинских языках. / Д.В. Малявин. – Одесса, 1986. – 76с.
1209322
  Пикор Зофья Способы выражения несогласованного определения в русском и польском языках (в сопоставительном плане) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.03 / Пикор Зофья; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
1209323
  Рыбалка В.Н. Способы выражения обстоятельств образа действия в современном румынском языке.. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рыбалка В.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1960. – 18 с.
1209324
   Способы выражения обстоятельственных отношений : сьорник упражнений. – Москва : Московский университет, 1973. – 139 с.
1209325
  Кондратова Людмила Николаевна Способы выражения объектных отношений в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кондратова Людмила Николаевна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 24л.
1209326
  Кулешова М.Л. Способы выражения пейоративности в словенском и сербском языках (на материале названий лиц) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 6. – С. 28-36. – ISSN 0132-1366
1209327
  Гатилова Вера Кузьминична Способы выражения перфектности в ирландском английском (к вопросу о языковой вариантности) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гатилова Вера Кузьминична; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 24л.
1209328
  Агламова М.Т. Способы выражения повелительности и желательности в тюрксих языках : Автореф... канд. филол.наук: / Агламова М.Т.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им А.С.Пушкина). – Ташкент, 1966. – 30л.
1209329
  Кобков В.П. Способы выражения повторяющихся смысловых компонентов в структуре предложения в современном английском языке (в сопоставлении с русским) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Кобков В.П. ; Первый Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1965. – 27 с.
1209330
  Евстигнеева Г.А. Способы выражения причинно-следственных отношений в научном стиле речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Евстигнеева Г.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1983. – 21л.
1209331
  Орлова Н.И. Способы выражения причинно-следственных отношений в трилогии Л.Н.Толстого "Детство", "Отроченство", "Юность". : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Орлова Н.И.; Куйбішевский гос.пед.ин-т. – Волгоград, 1968. – 18л.
1209332
  Калнберзинь Р.Я. Способы выражения причинных отношений в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Калнберзинь Р.Я.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1958. – 29л.
1209333
  Всеволодова М.В. Способы выражения пространственных отношений / М.В. Всеволодова, Э.Г. Паршукова. – Москва
1. – 1968. – 172с.
1209334
  Всеволодова М.В. Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке / М.В. Всеволодова, Е.Ю. Владимирский. – Москва, 1982. – 262с.
1209335
  Лабарткава О.М. Способы выражения сложного сказуемого : Автореф... канд. филол.наук: / Лабарткава О.М.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1955. – 20л.
1209336
  Эсхаджиев Я.У. Способы выражения сложноподчиненного предложения в чеченском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.669 / Эсхаджиев Я.У.; Ан Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Грозный, 1971. – 28л.
1209337
   Способы выражения субъективных смыслов и синтаксические связи в сложном предложении : сб. науч. тр. – Душанбе, 1984. – 90с.
1209338
  Тиунова С.П. Способы выражения фазовых значений в английском и русском языке / С.П. Тиунова. – Кемерово : КГУ, 1986. – 84с.
1209339
  Зевахина Н.А. Способы выражения экскламации в языках мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 157-166. – Библиогр.: Лит.: С. 165-166. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье обсуждаются способы выражения екскламации, экскамативы, засвиде- телствованные в разны языках мира. Под экскламацией понимается речевое выажение удивления говорящего по отношению к наблюдаемому им положению дел в мире, которое нарушает его ...
1209340
  Келеберда В.Г. Способы выращивания полезащитных лесных полос на обыкновенных черноземах северо-восточного Приазовья УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: 564 / Келеберда В.Г.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1969. – 20л.
1209341
  Каврайский В.В. Способы вычисления картографических сеток для авиационных маршрутных карт / Главное управление гражданского воздушного флота при СНК СССР ; отв. ред. В.В. Каврайский. – Москва : Аэрографический ин-т ГВФ, Редакционно-издательский отдел, 1937. – 47 с.
1209342
  Сартания Т.Ш. Способы вычисления средних показателей динамического ряда : Автореф... канд. экон.наук: / Сартания Т. Ш.; АН ГССР, ин-т эконом. и права. – Тбилиси, 1965. – 35л.
1209343
  Пирожникова В.И. Способы данности бытия другого в теоритических моделях Э. Гуссерля и М. Хайдеггера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 125-126. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1209344
   Способы действия германского глагола в синхронии и диахронии: сб. науч. тр.. – Калинин, 1983. – 114с.
1209345
  Коваль Людмила Викторовна Способы дифференцирования домашней учебной работы младших школьников : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Коваль Людмила Викторовна; Ин-т педагогики АПН Украины. – К, 1993. – 171л. – Бібліогр.:л.155-171
1209346
   Способы защиты от ядерного, химического и бактериологического оружия. Уч.-метод. пособие.. – 2-е изд., испр. – М., 1965. – 127с.
1209347
  Коваль В. Способы защиты ответчика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 67-70.
1209348
  Крыжна В.Н. Способы защиты прав по договору об отчуждении исключительного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 2. – С. 25-32
1209349
  Потапенко Н. Способы защиты права собственности на недвижимую вещь // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 11. – С. 35-43. – ISSN 0132-0831
1209350
  Тэннер О. Способы защиты у животных. / О. Тэннер. – М, 1985. – 121с.
1209351
  Тетерина Л.М. Способы звуковой организации текста в поэме Пола Малдуна "The Bangle (Slight return)" // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 169-. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1209352
  Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / В.М. Горшенев. – М., 1972. – 256с.
1209353
  Горшене В.М. Способы и организационные формы правого регулирования в современный период коммунистического строительства : Автореф... докт. юр.наук: / Горшене В. М.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1969. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1209354
  Анастасова П Л. и др. Способы и приемы контроля знаний , умений и навыков по курсу общей биологии / П Л. и др. Анастасова. – Москва : Высшая школа, 1986. – 72с.
1209355
  Михайличенко Г.С. Способы и средства выражения в таджикском языке русских падежных отношений / Михайличенко Г.С. ; под ред. доцентов Таджиева Д.Т. и Власова А.К. ; М-во высш. образ. СССР, Тадж. гос. ун-т имени В.И. Ленина. – Сталинбад : [б. и.]
Ч. 1. – 1959. – 248 с.
1209356
  Кодухов В.И. Способы и средства выражения грамматических значений / В.И. Кодухов. – Л., 1959. – 40с.
1209357
  Титов В.Е. Способы и средства дегазации, дезактивации и дезинфекции / В.Е. Титов. – Москва : Воениздат, 1960. – 40 с.
1209358
  Хамед А С.М. Способы и средства оптимизации нагрузки в корпоративных компьютерных сетях. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.08 / Хамед С.М.А.-Б.; Нац.техн.ун-т Украины КПИ. – К, 1996. – 16л.
1209359
  Асадуззаман М А.Х. Способы и средства организации транспьютерных вычислительных сред при решении задач быстрых дискретных ортогональных преобразований : Автореф. дис... наук : 05.13.13 / А.Х.М.Асадуззаман; КПИ. – Киев, 1994. – 16 с.
1209360
  Лахиани С. Способы и средства повышения эффективности задач оперативной диспетчеризации в параллельных притягательных системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.08 / Лахиани С.; КПИ. – Київ, 1995. – 16 с.
1209361
  Салах Имад Способы и средства повышения эффективности масштабируемых вычислительных систем с гиперкубической топологией : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Салах Имад; Национальный техн. ун-тет Украины. КПИ. – К., 1996. – 16л.
1209362
   Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах : Сборник научных трудов. – Макеевка -Донбасс
№ 2. – 2002
1209363
  Бесман И.И. Способы и сроки посева красного клевера и тимофеевки на сено и семена в условиях БССР. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Бесман И.И.; АН БССР. – Минск, 1953. – 16 с.
1209364
  Хруслова Т.Н. Способы и техника полива плодоносящих задерненных садов в Степи УССР : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Хруслова Т.Н.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 17л.
1209365
  Сюсько М.И. Способы и типы деривации в зоонимии. / М.И. Сюсько. – К., 1989. – 47с.
1209366
  Маслов А.В. Способы и точность определения площадей / А.В. Маслов. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 227 с.
1209367
  Бацманова Е.Г. Способы и устройства механизированной очистки оконных и фонарных остеклений зданий промышленных предприятий / Е.Г. Бацманова. – К, 1971. – 29с.
1209368
  Кравцов Н.Ю. Способы и формы защиты в гражданском праве // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 187-190. – ISSN 1684-2618
1209369
  Лидин Г.Д. Способы извлечения и утилизация метана угольных месторождений за рубежом / Г.Д. Лидин. – М., 1957. – 87с.
1209370
  Каврайский В.В. Способы изображения земного шара на плоскости (картографич. проекции) / В.В. Каврайский. – Б.м. – 1 карта
1209371
  Козлова Е.И. Способы классификации электронных изданий в системе обязательного экземпляра документов // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 28-32. – ISSN 0869-608Х
1209372
   Способы компенсации некоторых погрешностей емкостного преобразователя в быстродействующих высокоточных мостовых измерителях перемещений. / Ф.Б. Гриневич, М.Н. Сурду, Г.И. Войченко, З.А. Зацеркивный. – Киев, 1979. – 23 с.
1209373
   Способы коррекции гипоксии в тканях: межвуз. сб. науч. тр.. – Нальчик, 1990. – 150с.
1209374
  Левшин Н. Способы маркировки экспрессивной лексики на страницах современных художественных произведений // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 348-359. – ISSN 0042-8795
1209375
  Беккерт М. Способы металлографического травления. / М. Беккерт, Х. Клемм. – Москва, 1988. – 400с.
1209376
   Способы номинации в современном русском языке.. – М., 1982. – 296с.
1209377
  Проценко И.Ю. Способы номинации возраста человека в испанском и украинском языках (на материале лексико-семантической группы "ребенок") // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 18-30
1209378
  Журавлева Ирина Александровна Способы номинации и лексико-семантические процессы в современной французской геологической терминологии : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Журавлева Ирина Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 240л. – Бібліогр.:л.187-207
1209379
  Журавлева И.А. Способы номинации и лексико-семантические процессы в современной французской геологической терминоолгии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Журавлева И. А.; КГУ. – Киев, 1991. – 24л.
1209380
  Смирнов М.П. Способы обезвисмучивания свинца / М.П. Смирнов, Л.Н. Кудряшова. – М., 1958. – 27с.
1209381
  Сорокина С.Я. Способы обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств между социалистическими организациями / С.Я. Сорокина. – Красноярск, 1989. – 97с.
1209382
  Леонова Г.Б. Способы обеспечения исполнения договора купли-продажи товаров, возникающие в силу закона // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.16-35. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1209383
  Буркова А. Способы обеспечения исполнения обязательства по английскому праву и их создание // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 37-42. – ISSN 1812-3910
1209384
  Монахов П.Ф. Способы обозначения направленного движения в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Монахов П.Ф. ; МВ и ССО РСФСР, 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1961. – 19 с.
1209385
  Баженова Ирина Сергеевна Способы обозначения эмоций и их роль в структуре художественного текста (на материале немецкоязычной художественной прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 100204 / Баженова Ирина Сергеевна; Моск. ин-т иност. языков им Мориса Тореза. – М, 1990. – 32л.
1209386
  Малюк Антон Казимирович Способы образования и стилистическое функционирование амоциональной лексики полесского фольклора : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Малюк Антон Казимирович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1980. – 16л.
1209387
  Никитина Т.Н. Способы образования сложноподчиненных предложений в древнекитайском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина Т. Н.; ЛГУ. – Л., 1958. – 19л.
1209388
  Фасеев Ф.С. Способы образования терминов в татарском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фасеев Ф.С.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1961. – 40л. – Бібліогр.:с.37-38
1209389
  Акиев А.Ш. Способы образования форм множественного числа имен в лакском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Акиев А.Ш.; АН Груз. ССР. Ин-т языкознания. – Махачкала, 1964. – 19л.
1209390
  Карсонов В.А. Способы организации самостоятельной работы учащихся на уроках труда. / В.А. Карсонов. – Челябинск, 1988. – 67с.
1209391
  Терновский Способы отлова норки / Терновский, Ю.Г. Терновская. – Новосибирск, 1952. – 24 с.
1209392
  Финогина Л.Н. Способы отражения понятия пространства в некоторых типах традиционно безличных предложениях // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 294-297. – (Філологія)
1209393
  Злочевский С.Е. Способы оценки научной информации / С.Е. Злочевский, А.Н. Половинчик. – К., 1970. – 22с.
1209394
  Коконашвили Г.Н. Способы очистки и изучение свойств глюкоамилазы и а-амилазы плесневых грибов Aspergillus awamori и Aspergillus oryzal. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Коконашвили Г.Н.; АН ГССР. – Тбилиси, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1209395
  Гапанович Л.В. Способы перевода IT-терминов // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – С. 85-90. – ISBN 1993-5560
1209396
  Победимова К.А. Способы перевода русских односоставных и неполных предложений на английский язык : Автореф... канд. филологич.наук: / Победимова К.А.; Первый Ленинградский гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1953. – 18л.
1209397
  Жиденко Л.А. Способы перевода фразеологизмов в художественном произведении через призму контекста (на материале романа Д. Кьюсак "Скажи смерти нет" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 229-235. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1209398
  Вьюгова Б Т. Способы передачи значения совершенного вида русских глаголов с префиксом посредствами французского языка / Б Т. Вьюгова, . – Тула, 1968. – 48с.
1209399
  Вачнадзе Н.С. Способы передачи некоторых русских приставочных глаголов на грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Вачнадзе Н.С.; Ин-т языковедения. – Тбилиси, 1972. – 32л.
1209400
  Топуриа Н.В. Способы передачи русского инфинитива на грузинский язык. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Топуриа Н.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 26л.
1209401
  Чудовская Т.С. Способы передачи французских антропозтонимов на русский и украинский языки (на материале романа О. Бальзака "Шуаны, или Бретань в 1799 году") // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 336-341. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1209402
  Горленко О.А. Способы передачи чужой речи в народных говорах : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Горленко О. А.; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1972. – 23л.
1209403
  Лапатухин В.С. Способы печати. Проблемы классификации и развития. / В.С. Лапатухин. – М., 1976. – 272с.
1209404
  Гуревич Б.Н. Способы повышения геологической эффективности сейсмических исследований при прослеживании горизонтов нижнего кембрия на юге Сибирской платформы. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 131 / Гуревич Б.Н.; Иркут гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 22л.
1209405
  Хоу Цзюньшэн Способы повышения надежности информации в анкетном опросе : Автореф... канд. социологическихнаук: 22.00.02 / Хоу Цзюньшэн; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
1209406
  Скрипченко А.Ф. Способы повышения продуктивности лугов и пастбищ в Приморском крае / А.Ф. Скрипченко. – Владивосток
4. – 1960. – 23 с.
1209407
  Крутенко Е.Г. Способы повышения урожайности качеств семян гречихи в условиях юга Украины. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Крутенко Е.Г.; Всесоюз. селекционно-генет. ин-тут им. Т.Д.Лысенко. – Одесса, 1955. – 15л.
1209408
   Способы подбора коэффициентов в химических уравнениях.. – Казань, 1959. – 148с.
1209409
  Колодзейская М.В. Способы получения высоочищенных препаратов некоторых протеолитических ферментов и исследование их гетерогенности : Автореф... канд. биол.наук: / Колодзейская М.В.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1967. – 19л.
1209410
  Теплов М.Н. Способы получения цветных электрических искр / М.Н. Теплов. – 9 с.
1209411
  Карпович А.Е. Способы построения словарных дефиниций (на матер. имени прилагательного и английских толковых словарей учебного типа) : Автореф... канд. филол.наук: / Карпович А.Е.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 17л.
1209412
  Кореневский Д.Г. Способы построения функционалов автономного инерциального управления движением, не требующи бортовых интегригующих счетно-решающих устройств. / Д.Г. Кореневский, Ю.А. Карпачев. – К., 1976. – 76с.
1209413
   Способы применения и лечебное действие антибиотиков и синтетических препаратов. Сб. Ст.. – М., 1951. – 215с.
1209414
  Умников С.Д. Способы размещения клубней при квадратно-гнездовой посадке картофеля. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Умников С.Д.; М-во сел. хоз-ва РСФСР. Ленингард. с.-х. ин-т. – Ленинград-Пушкин, 1960. – 16л.
1209415
  Левина Р.Е. Способы распростронения плодов и семян / Р.Е. Левина. – М, 1957. – 357с.
1209416
   Способы расслоения орошаемых земель.. – К., 1990. – 103с.
1209417
  Иванов В.Х. Способы расчета и прогноза основных метеорологических характеристик и явлений погоды. / В.Х. Иванов. – М., 1978. – 364с.
1209418
  Толбаева Г.К. Способы реализации онтологических свойств английской письменной речи (На матер. науч. статьи, эссе и короткого рассказа ХХ в.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Толбаева Г.К.; Москов. ин-т ин. яз. им. М. Тореза. – М., 1989. – 23л.
1209419
  Волхонский Андрей Способы рекламы сайта в интернете // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 58-61 : фото
1209420
  Полубоярова Л.А. Способы репрезентации адресата в тексте дневника // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2005. – № 2. – С.129-136. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1684-2626
1209421
  Коваль Н.С. Способы руководства самостоятельной работой поискового характера в начальных классах. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Коваль Н.С.; Науч-исслед.ин-т.пед.УССР. – К, 1980. – 24л.
1209422
  Немченко В.Н. Способы русского словообразования (диахронический аспект): уч. пособие / В.Н. Немченко. – Горький, 1979. – 84с.
1209423
  Яковлева Ю.А. Способы самоопределения нетрадиционных религий // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2008. – № 6. – С. 88-93. – ISSN 0236-2007
1209424
  Таджиев Д.Т. Способы связи определени я с определяемым в современном таджикском литературном языке. / Д.Т. Таджиев. – Сталинабад, 1955. – 72с.
1209425
  Гучапшева Э.Т. Способы семантического согласования адъективно-субстаниивных словосочетаний в современном английсокм языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гучапшева Э.Т.; Моск.гос.лингвист.ун-т. – М, 1990. – 20л.
1209426
  Халилов Р.Ю. Способы синтаксической связи слов в современном азербайджанском языке. : Автореф... Канд.филолнаук: / Халилов Р.Ю.; Ком-т высш. и сред.спец.образования Совета Мин.Аз.ССР. – Баку, 1960. – 21л.
1209427
  Шумович А. Способы снизить риск невозврата кредита // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 10. – С. 30-39
1209428
  Иванов Л.И. Способы совершенствования метода общей глубинной точки при поисках нефтегазоносных структур. : Автореф... канд. геол.наук: 01.04.12 / Иванов Л.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут геологии и геофиз. – Новосибирск, 1974. – 28л.
1209429
  Мицко В.Ю. Способы совместного выращивания кукурузы с зернобобовыми культурами на силос в лесостепной зоне Львовской области. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.538 / Мицко В.Ю.; Львов. с.-х. ин-т. – Львов, 1970. – 19л.
1209430
   Способы согласования акустических пьезопреобразователей с фидерной линией.. – Х., 1976. – 31с.
1209431
  Рочняк А.М. Способы соедиения макросинтагматических конструкций в тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Рочняк А.М.; Львовск. гос .ун-т. – Львов, 1972. – 20л.
1209432
  Харитонович Ф.Н. Способы создания защитных лесных полос / Ф.Н. Харитонович. – М.Л., 1949. – 60с.
1209433
  Белобородов Василий Михайлович Способы создания лесных культур дуба в южной части Молдавской ССР : Автореф... канд. с.-х.наук: 560 / Белобородов Василий Михайлович; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1969. – 22л.
1209434
  Юркин С.Н. Способы создания полезащитных лесных полос и их эффективность в лесостепи Горьковской области : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Юркин С.Н.; Горьковский сельскохоз. ин-т. – М., 1967. – 23л.
1209435
  Рубанов В.С. Способы создания поляризационно-частотной невзаимности в кольцевых ОКГ / В.С. Рубанов, Л.Н. Орлов. – Минск, 1971. – 80 с.
1209436
  Даньшин М.В. Способы сокрытия преступлений террористической направленности // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 144-150. – ISSN 0201-7245
1209437
  Протасов В.Р. Способы сохранения ихтиофауны при различных видах подводных работ. / В.Р. Протасов. – М., 1982. – 88с.
1209438
  Абдуллаев И.Н. Способы сравнения в азербайджанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Абдуллаев И.Н. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1974. – 29 с.
1209439
  Чечет Р.Г. Способы стилизации разговорной речи в прозе А.И.Куприна. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Чечет Р.Г.; АН УССР. Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – К., 1989. – 22л.
1209440
  Сулакшин С.С. Способы удаления продуктов разрушения и их теоретические основы / С.С. Сулакшин, П.С. Чубик. – Томск, 1980. – 89с.
1209441
  Костенецкий О.Н. Способы улучшения качества конвертерной стали. / О.Н. Костенецкий. – Днепропетровск, 1961. – 42с.
1209442
  Гаинцев Ю.В. Способы уменьшения погрешностей при определении моментов и пускового тока асинхронных двигателей / Ю.В. Гаинцев. – М., 1963. – 12с.
1209443
  Рутманис Л.А. Способы управления преобразователями частоты с непосредственной связью и искусственной коммутацией / Л.А. Рутманис, Я.П. Дрейманис, О.И. Аржаник. – Рига : Зинатне, 1976. – 158 с.
1209444
  Лэй Е. Способы управления собеседником // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 (45). – С.69-71. – ISSN 1680-2721
1209445
  Олейник В.Ф. Способы усвоения значения слов и пути их формирования у учащихся : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Олейник В. Ф. ; НИИ психологии УССР. – Киев, 1977. – 25 с.
1209446
  Гордин В.М. Способы учета влияния рельефа местности при высокоточных гравиметрических измерениях / В.М. Гордин. – М, 1974. – 89с.
1209447
  Верлань Д.А. Способы формирования интегральных динамических моделей нелинейных систем регулирования / Д.А. Верлань, К.С. Чевская // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 24-36. – (Технічні науки ; Вип. 12). – ISSN 2308-5916
1209448
  Юзефяк С. Способы формирования педагогической компетенции студентов-русистов Краковского педагогического университета в свете антропоцентрического подхода // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 272-276. – ISSN 2307-4558


  У статті йдеться про теоретико-практичну підготовку студентів російської філології Педагогічного університету в Кракові щодо проведення уроків російської мови в початкових і середніх школах. Автор, посилаючись на дослідження у глотодидактиці, ...
1209449
   Способы форсированного прохождения горных выработок.. – Х., 1932. – 59с.
1209450
  Брега Викторика Михайловна Способы характеристики человека и предмета по их "неотчуждаемой собственности" во французском и молдавском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Брега Викторика Михайловна; ЛГУ. – Л., 1980. – 21л.
1209451
  Удовиченко С.А. Способы хищений в банковских структурах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 202-208. – ISSN 0201-7245
1209452
  Савин М.Г. Способы электромагнитного мониторинга очага землетрясений / М.Г. Савин, И.И. Рокитянский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 140-143. – Бібліогр.: с. 143. – ISSN 0203-3100
1209453
  Вагерич Ф.Ю. Способы эффективного использования карбамида в кормлении коров и молодняка. : Автореф... Канд.с-х.наук: 551 / Вагерич Ф.Ю.; Львовский зоовет.ин-т. – Львов, 1969. – 23л.
1209454
  Лозицький В.Г. Спостереження аномально вузьких емісій спектральних ліній у сонячних спалахах / В.Г. Лозицький, Н.Й. Лозицька, М.Ю. Гордовський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-21. – (Астрономія ; вип. 35)


  Дослідження І+-V [подано формулу] профілів спектральних ліній FeI 5434.5 та 5446.9 A у двох сонячних спалахах балів SB та 2B показано, що в деякі моменти півширина центральних емісійних піків менша 10 mA, що відповідає практично нульовим турбулентним ...
1209455
  Самокиш І. Спостереження астрономів-волонтерів сколихнуло світ. Уперше наука всерйоз розглядає гіпотезу про існування позаземної цивілізації. Що про це думають українські дослідники? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 189). – С. 3


  Свою думку висловив професор Київського національного університету імені Т. Шевченка та директор Київського планетарію Клим Чурюмов.
1209456
  Максимюк П.О. Спостереження в"язкості границь зерен в Al - Cu - Ni сплавах методом внутрішнього тертя / П.О. Максимюк, 1958. – С. 85-88
1209457
  Братійчук М.В. Спостереження геостаціонарних об"єктів в Ужгороді / М.В. Братійчук, В.П. Єпішев, І.І. Мотрунич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 126-133. – (Астрономія ; вип. 33)


  Аналізуються результати багаторічних спостережень геостаціонарних супутників (ГСС) на фотокамері СБГ (D = 425 мм, F = 775 мм) в Ужгороді. Описана методика спостережень ГСС та їх обробки. Даються оцінки точності визначення координат ГСС.
1209458
  Корнієнко М.Є. Спостереження граткових мод рідкого CS2 в області сумарних коливальних смуг ІЧ поглинання / М.Є. Корнієнко, О.В. Круть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 345-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована і реалізована ідея спостереження граткових мод рідин у високочастотній області складених коливальних смуг. На прикладі дослідження спектрів ІЧ поглинання CS2 при кімнатній температурі встановлені нові квантові закономірності рідкого стану ...
1209459
   Спостереження дотичних покриттів зірок Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету та електронний секундомір для реєстрації моментів цих явищ / С.М. Окулов, Ф.Є. Хлистун, О.К. Осипов, О.А. Чешков, М.І. Буромський, В.Й. Мазур, С.С. Тряшин, І.Г. Тарасов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 120-126. – (Астрономія ; вип. 33)


  Наводяться результати спостережень двох дотичних покриттів зірок Місяцем 7 липня 1991 р. та 20 серпня 1992 р. Описується конструкція електронного секундоміра із запам"ятовуючим пристроєм для реєстрації моментів явищ при спостереженнях дотичних покриттів.
1209460
   Спостереження дотичних покриттів зірок Місяцем у 2004-2005 рр. / В. Клещонок, М. Буромський, Б. Скорітченко, І. Хатько, С. Камінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-58. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Представлено опис експедицій Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імеш Тараса Шевченка по спостереженню дотичних покритів зірок Місяцем в період 2004-2005 pp. Для успішних спостережень наведені таблиці моментів покриттів та ...
1209461
   Спостереження дотичного покриття зірки 104 m Тauri Місяцем / О.К. Осипов, М.І. Буромський, В.Й. Мазур, С.С. Тряшин, І.Г. Тарасов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наводяться результати спостереження дотичного покриття зірки 104 m Тauri Місяцем 19 - 20 серпня 1995 р.
1209462
  Тетерський Т.Б. Спостереження за видимим рухом Сонця у зв""язку з вивченням географії в школі / Т.Б. Тетерський. – Київ : Радянська школа, 1960. – 76 с.
1209463
  Прилюк Д.М. Спостереження і дослідження фактів журналістом / Д.М. Прилюк. – Київ, 1974. – 132с.
1209464
   Спостереження іон-фосфатних коливань макромолекули ДНК / Л.А. Булавін, С.Н. Волков, С.Ю. Кутовий, С.М. Перепелиця // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 10
1209465
  Крашенінніков С.М. Спостереження над будовою яредного апарата Chilodonella cyprini та Blepharisma sp. / С.М. Крашенінніков. – К., 1936. – 177-200с.
1209466
  Неводовський Г.С. Спостереження над грибковими хворобами польових рослин за час вегетації 1925 року. / Г.С. Неводовський. – К., 1925. – 16с.
1209467
  Сербенська О. Спостереження над деякими засадами мовної практики Івана Франка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 10-11
1209468
  Галас Б. Спостереження над лексикографічними нотатками М. Павлика // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 44-49
1209469
  Холодний М.Г. Спостереження над мікрофлорою сірчаних та залізистих вод Кавказу / М.Г. Холодний. – 13-31с.
1209470
  Криворучко Н.В. Спостереження над модифікацією образу Мальви Кожушної в романі В. Земляка "Лебедина зграя" і фільмі "Вавілон-XX" І. Миколайчука / Н.В. Криворучко, Н.П. Олійник // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 94-101. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
1209471
  Пащенко В.М. Спостереження над специфікою вокалізму східнополіської системи діалектних мікросистем / В.М. Пащенко, В.М. Бережняк // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 8-18
1209472
  Лучканин С Спостереження над сучасним румунським шевченкознавством (після грудня 1989): нові здобутки і наявні проблеми // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 275-283


  У статті досліджується стан сучасного шевченкознавства в Румунії, досягнення та проблеми, зокрема останнього десятиріччя
1209473
  Демчишин М.Г. Спостереження передзсувних деформацій і прогноз стійкості схилів / М.Г. Демчишин, І.І. Колтунов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 23-29 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
1209474
   Спостереження Персеїд у 1992 році / В.Г. Кручиненко, О.М. Шайдо, Ю.Г. Тарануха, О.О. Рожило, С.С. Єрьомін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 84-88. – (Астрономія ; вип. 33)


  Описана фотографічна та телевізійна апаратура, що використана під час спостережень потоку Персеїд-92. Вперше в практиці метеорних спостережень використані телевізійні установки разом зі спеціальною апаратурою та програмним забезпеченням для цифрової ...
1209475
   Спостереження пилових джетів в кометі 81Р/Вільд / К. Чурюмов, В. Клещонок, О. Баранський, В. Пономаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-62. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  На основі власних спостережень 27-28.03.2010 р. структури коми в кометі 81Р/Вільд виявлені дві активних ділянки на поверхні ядра. Вісь обертання ядра комети на момент спостережень мала позиційний кут в картинній площині [приблизно дорівнює] 127 [+ або ...
1209476
   Спостереження повного затемнення сонця 29 березня 2006 року експедицією Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. Івченко, В. Єфіменко, М. Буромський, В. Данилевський, Г. Кіліч, В. Клещонок, В. Лозицький, Ю. Тарануха, А. Сухоруков, К. Чурюмов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-57. – (Астрономія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Наведено основні завдання та попередні результати наукової експедиції Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спостережень повного сонячного затемнення 26 березня 2006 р. в Анталії (Туреччина), а також короткий опис використаного ...
1209477
   Спостереження повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 року науковою експедицією Київського університету / Тельнюк-Адамчук, В.М. Єфіменко, В.О. Данилевський, М.І. Дзюбенко, Л.М. Курочка, К.І. Чурюмов, М.І. Буромський, В.Н. Криводубський, І.П. Крячко, М.Д. Курмей, О.А. Молотай, Ю.Г. Тарануха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-47. – (Астрономія ; вип. 36)


  Подано основні завдання та попередні результати наукової експедиції Київського університету зі спостереження повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 року.
1209478
  Кравцов Ф. Спостереження покриттів зір астероїдами методом розгортки їхніх зображень у 2008-2011 рр. / Ф. Кравцов, І. Лук"яник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-54. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати спостережень покриттів зірок астероїдами методом часової розгортки їхніх зображень за допомогою телескопа АЗТ-8 на спостережній станції в с. Лісники у 2008-2011 рр. Results of observations of asteroid occultation by the method of ...
1209479
  Кравцов Ф. Спостереження покриттів зірок астероїдами за допомогою ПЗЗ-камери у 2005-2007 роках / Ф. Кравцов, І. Лук"яник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 52-57. – (Астрономія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати спостережень зірок астероїдами методом часової розгортки їхніх зображень за допомогою телескопа АЗТ-8 з ПЗЗ-камерою ST-8 MXE на спостережній станції в с. Лісники у 2005-2007 рр. Надані рекомендації по спостереженню покриттів зірок ...
1209480
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету в 1996-1997 pp. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-71. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наводяться результати спостережень покриттів 79 зірок Місяцем.
1209481
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету у 1998 р. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-61. – (Астрономія ; вип. 37)


  Наводяться результати спостережень покриттів 62 зірок Місяцем та відомості про їх попередні редукції.
1209482
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету у 1999 р. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-35. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено результати візуальних спостережень покриттів 58 зірок Місяцем та відомості про їх редукції за методом Бесселя.
1209483
  Павленко П.П. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Харківського університету в 1993-1995 рр. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 90-91. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Публікуються результати 47 спостережень моментів покриттів зірок Місяцем, виконаних на Астрономічній обсерваторії Харківського державного університету в 1993-1995 рр.
1209484
   Спостереження покриттів зірок Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2000-2002 роках / О.К. Осипов, М.І. Буромський, Л.В. Казанцева, Ю.Г. Бабенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-34. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Наведено 124 зареєстрованих моментів покриттів зірок Місяцем за візуальними та ПЗЗ-спостереженнями на Астрономічній обсерваторії Київського університету у 2000-2002 роках.
1209485
   Спостереження покриттів зірок Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету та її спостережній станції в с. Лісники в 1990 р. / О.К. Осипов, Ф.І. Кравцов, В.Й. Мазур, М.І. Буромський, А.О. Житецький, Л.В. Казанцева // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 72-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Повідомляються результати спостережень покриттів Місяцем 65 зір.
1209486
   Спостереження покриттів зірок та планет Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету в 1991-1992 рр. / О.К. Осипов, М.І. Буромський, Л.В. Казанцева, В.Й. Мазур // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 113-119. – (Астрономія ; вип. 33)


  Повідомляються результати спостережень покриття 115 зірок та планети Марс Місяцем.
1209487
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок та планет Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету в 1993-1995 рр. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 82-89. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Повідомляються результати спостережень покриттів 167 зірок та планети Венери Місяцем.
1209488
  Євтушевський О.М. Спостереження полярних сяйв поблизу Києва у 2001 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  За даними візуальних спостережень середньоширотних полярних сяйв під час двох потужних магнітних бур одержано оцінки їх основних просторових характеристик. Розрахунки зроблено з використанням спостереженої кутової висоти над горизонтом нижнього краю ...
1209489
   Спостереження природних явищ у Східних Карпатах : що і як спостерігати для книги "Літопис природи"? : (порадник для робітників лісової охорони заповідників та національних природних парків) / Луговой О.Є. [ та ін.]. – Ужгород, 2009. – 120 с.
1209490
  Маслійчук В. Спостереження про вбрання підлітка в Харківському намісництві (1780-ті - 1790-ті рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 29-34. – ISSN 0869-3595
1209491
  Дзюбенко М.І. Спостереження сонячного затемнення 11 липня 1991 р. експедицією Київського університету / М.І. Дзюбенко, Л.М. Курочка, Тельнюк-Адамчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 100-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Подано інформацію про участь астрономів Київського університету в експедиції, яка здійснювалась з метою спостереження повного сонячного затемнення, що відбулося 11.07.91 р. в Бразилії (дослідження структури та динаміки сонячної корони) та в Мексиці ...
1209492
  Шевченко В.М. Спостереження як один із основних оперативно-розшукових заходів при розслідуванні та розкритті корупційних діянь в органах судової влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 325-328
1209493
  Зуєв Ю.І. Спостереження як система / Ю.І. Зуєв, В.В. Бородкін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1209494
  Хміль С. Спостережні обмеження на космологічну сталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Подано короткий огляд основних методів визначення космологічної сталої ? із спостережень. A short rewiev of the principal methods for determination of the cosmological constant ? is given.
1209495
  Баран О. Спостережувана еволюція конвективних потоків у сонячній фотосфері (поле швидкостей) / О. Баран, М. Стоділка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-27. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено еволюцію поля вертикальних швидкостей фотосферної конвекції Сонця шляхом розв"язку нерівноважної інверсної задачі переносу випромінювання за спостережуваними профілями лінії нейтрального заліза ?? 639,3 нм. Профілі отримані з високою ...
1209496
  Шкіря Г.Ю. Спостерігачі від громадських організацій як суб"єкти виборчого процесу // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 160-169
1209497
  Тимошенко Ю. Спостерігачі матимуть усе, що треба. Ліхтарики й навіть протигази, якщо газами труїтимуть // Дзеркало тижня. – 200з. - 27 грудня


  [Бесіда з лідером БЮТ стосовно шляхів реалізації її ідеї про запрошення спостерігачами на виборах Президента України 2004 р. представників діаспори]
1209498
  Басюк О.В. Спотворення інформації в процесі спілкування як засіб здобуття соціального схвалення в юнацькому віці : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Басюк Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1209499
  Басюк О.В. Спотворення інформації в процесі спілкування як засіб здобуття соціального схвалення в юнацькому віці : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Басюк Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 192 л. – Додатки: л. 179-192. – Бібліогр.: л. 163-178
1209500
  Фарина У.О. Спотворення образу пуританина Ефраїма Кебота ("Desire Under the Elms" Юджина О"Ніла) у перекладах, здійснених у радянську добу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 465-468. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1209501
  Берзин А.А. Спотсменам об органах чувств / А.А. Берзин. – Изд. 2-е. – М, 1967. – 64с.
1209502
  Павличко Д. Спочатку : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-500-304-5
1209503
  Кіт Л. Спочатку був майдан // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 3 : фото


  Як розпочинався Євромайдан рік тому.
1209504
  Замаровський В. Спочатку був Шумер / В. Замаровський. – Київ : Веселка, 1983. – 207с.
1209505
  Коваль А.П. Спочатку було Слово : Крилаті вислови біблійного походження в українській мові / А.П. Коваль. – Київ : Либідь, 2001. – 312с. – ISBN 966-06-0184-0
1209506
  Коваль А.П. Спочатку було Слово. Крилаті вислови біблійного походження в українській мові : Крилаті вислови біблійного походження в українській мові / А.П. Коваль. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2012. – 311, [1] с. : портр., іл. – На пошанування пам"яті проф. Алли Петрівни Коваль - до 90-ліття від дня народж. - Короткий слов.: с. 296-302. - Алфавіт. покажч.: с. 303-309. – ISBN 978-966-06-0623-4
1209507
  Ярмоленко Н. Спочатку було слово... : (проблема походження паремійної прози) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 140-148. – (Філологічні науки)
1209508
  Голованенко Володимир Спочатку він возив із Криму // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 6 : Фото
1209509
  Слюсаренко Ю.Т. Спочатку небо, потім Майдан : (роман) / Юрій Слюсаренко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 445, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1712697 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від автора. 14.06.2017 р. Підпис.
1209510
  Алексєєв Ю.М. Спочатку побудувати школи... / Ю.М. Алексєєв. – Київ : Експрес-об"ява, 1998. – 95с. : іл. – ISBN 966-7111-11-3
1209511
  Райхель Ю. Спочатку ракетний, тепер ядерний шантаж, або Чому північнокорейські військові виступають проти реформ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 15). – С. 9
1209512
  Акіменко В.В. СППР з оптимального керування процесами підтоплення територій / В.В. Акіменко, С.О. Митрохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 65-68. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Побудовано модель СППР з оптимального керування процесам підтоплення територій. Розроблено алгоритм функціонування системи та підтримки прийняття управлінських рішень. Ключові слова: прийняття рішення, оптимальне керування, процес підтоплення ...
1209513
   Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск : Смэлтак. – ISBN 978-985-6998-56-3
Вип. 1. – 2015. – Текст укр. та білорус.
1209514
   Справа : еларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск : Смэлтак. – ISBN 978-985-6998-70-9
Вип. 2. – 2015. – Текст укр. та білорус.
1209515
  Лиховид І. Справа "ГПУ проти ЗНО" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 березня (№ 55). – С. 11


  "...Затягування слідства щодо фальсифікації результатів зовнішнього незалежного оцінювання негативно позначається на вступній кампанії, переконані експерти".
1209516
  Жолоб М.П. Справа "Польської організації військової" та репресії проти поляків України упродовж 1930-х років // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 43-46. – ISSN 2076-1554
1209517
  Пристайко В. Справа "Спілки Визволення України. Невідомі документи і факти / Володимир Пристайко, Юрий Шаповал. – Київ : Інтел, 1995. – 448с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 5-7702-1073-9
1209518
  Кучер О. Справа Lubanga: практичні питання притягнення до індивідуальної кримінальної відповідальності // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 88-91
1209519
  Морозов О. Справа академіка К.В. Харламповича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.55-56
1209520
   Справа Академіка К.В. Харламповича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С. 71-87
1209521
   Справа Академіка К.В. Харламповича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С. 63-73
1209522
  Герасименко Н.О. Справа Андрія Безбородька у висвітленні Олександра Лазаревського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 166-174. – ISSN 0130-5247
1209523
  Огаркова Т. Справа Антонена Арто // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 35-36. – ISSN 1563-6461
1209524
  Рогатюк І. Справа боротьби зі злочинністю / І. Рогатюк, Ю. Мірошник // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 10-17
1209525
  Мох Р. Справа в селе Клекотине, 1849
1209526
   Справа варта результатів // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 5


  Один із найкращих результатів за всю історію участі України у найпрестижнішому студентському змаганні з міжнародного права - судових дебатів імені Філіпа Джессапа - показала команда Ін-ту міжнародних відносин КНУ, яка днями повернулася з Вашингтона. ...
1209527
  Коломійченко І.І. Справа Великого Жовтня в трудових звершеннях народу / І.І. Коломійченко. – Київ, 1977. – 48с.
1209528
  Сторожук О.О. Справа всенародна / О.О. Сторожук. – Киев, 1983. – 94с.
1209529
   Справа всієї партії, всього народу. Бібліогр. покажчик. – Київ, 1962. – 64с.
1209530
   Справа всіх і кожного. – Дніпропетровськ, 1984. – 86с.
1209531
  Дрозд В.В. Справа всього життя / В.В. Дрозд. – К., 1980. – 133с.
1209532
  Василевський О.М. Справа всього життя / О.М. Василевський. – Київ, 1989. – 588с.
1209533
   Справа всього життя // Молодь України. – Київ, 2014. – 14 лютого (№ 3/4). – С. 6


  Розповідь про людину, яка здобула і відкрила пам"ятник Тарасу Шевченку у Києві.
1209534
  Селіванов А. Справа всього життя професора Леоніда Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 105-106
1209535
  Селіванов А. Справа всього життя професора Леоніда Юзькова (до 75-річчя видатного вченого-конституціоналіста) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 18). – С. 5
1209536
   Справа вчителя живе в учнях // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "Колектив університету вшанував пам"ять Михайла Ульяновича Білого - член-кор. НАНУ, ректора університету (1970-1985), заслуженого діяча науки, заслуженого професора університету, учасника бойових дій ВВВ. На фізичному ф-ті з нагоди 90-річчя від дня ...
1209537
  Леп"явко С. Справа Гамберіні (про початки козацької дипломатії) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.17-22
1209538
  Панькевич Марта Справа ЕПЛ до Держгеонадр про оскарження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 86-91. – Бібліогр.: 10 назв
1209539
  Кредісов А.І. Справа життя / Анатолій Кредісов. – Київ : Знання України, 2011. – 140 с., [32] с. фотоіл. – Бібліогр.: с. 134-139. – ISBN 978-966-316-294-2
1209540
  Королюк В. Справа життя професора Юзькова (до 75-річчя з дня народження першого голови Конституційного Суду України Леоніда Юзькова) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 2 (128). – С. 113-115
1209541
  Рафаель Д. Справа Жулинських // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 11 (124). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Вклади творчої еліти осіли в кишенях міністерських функціонерів
1209542
  Лаврик А. Справа Жулинських / А. Лаврик, Д. Рафаель // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 8 (121). – С. 26-29. – ISSN 1996-1561


  Творчу еліту країни втягнули в аферу з кредитною спілкою
1209543
  Пелікан Я. Справа і бізнес університету // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 137-144
1209544
  Мордвінцев В.М. Справа Ієремії та Єпіфанія // Людина і світ, 1978. – № 2
1209545
   Справа Іспанії - не приватна справа іспанців.. – К., 1938. – 99с.
1209546
  Максименко С. Справа йго життя:/Йосип Дмитрович Стадник / // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.20-35


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
1209547
   Справа Кирило-Мефодіївського товариства // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 174-194. – ISBN 978-966-500-300-7


  Відозва написана М. Костомаровим, вилучена у М. Гулака під час обшуку в Олексіївському равеліні 2 квітня 1847 р.
1209548
  Росоховатський І.М. Справа командора / І.М. Росоховатський. – Київ, 1967. – 139с.
1209549
  Брежнєв Л.І. Справа Леніна живе і перемагає / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1970. – 64с.
1209550
  Глибовець М.М. Справа мого життя - факультет інформатики НаУКМА / Микола Глибовець. – Київ : НаУКМА, 2017. – 148, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-148. – ISBN 978-966-2410-80-8
1209551
  Мальц А. Справа Моррісона. / А. Мальц. – Київ, 1953. – 72 с.
1209552
  Ткач А. Справа на вимогу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 36 (201). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561
1209553
  Карнась Ю. Справа на мільйон. Позови до контролерів неплатоспроможних банків // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 18-19
1209554
  Вольвач П. Справа національної ваги / П. Вольвач, М. Ковальчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 12


  Чи буде належно пошановано родину і науковий спадок Симиренків?
1209555
  Митрофаненко Ю.С. Справа отамана Волинця // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 206-213. – ISBN 978-966-551-327-8


  Ананій Гаврилович Волинець) — один з керівників протибільшовицького збройного опору на Гайсинщині, командир 61-го і 13-го полків Армії УНР, командир Гайсинсько-Брацлавської бригади.
1209556
  Піховшек В. Справа Погружальського // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 36 (189). – С. 30-31
1209557
  Вахек Еміл Справа про 19 роялів / Вахек Еміл. – Київ, 1972. – 364с.
1209558
   Справа про банкрутство // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 98-105.
1209559
  Сердюк В.А. Справа про будівництво Свято-Покровської церкви в с. Боковій // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 50-117
1209560
   Справа про виконання рішень третейських судів // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 72-77.
1209561
  Котнюк Ю. Справа про закордонний паспорт. За лаштунками української контррозвідки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1209562
  Скляренко В.М. Справа про"порохову змову" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 6 (394), лютий. – С. 24-26


  Порохова змова — невдала спроба групи англійських католиків підірвати будівлю парламенту з метою знищення прихильного до протестантів короля Якова I, що почав низку репресій щодо католиків. Вибух планувалося здійснити 5 листопада 1605 року, під час ...
1209563
  Собко В. Справа прокурора Малахова : Повість / В. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 320с.
1209564
  Собко В. Справа прокурора Малахова : Повість; Нам спокій тільки сниться: Роман / В. Собко. – Київ : ДЛВ, 1960. – 528 с.
1209565
  Собко В.М. Справа прокурора Малахова : Повість; Нам спокій тільки сниться: РОман / В.М. Собко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 498с.
1209566
  Черних Ю. Справа Рьорен-унд Пумпенверк Бауер ГмбХ - додатковий аргумент щодо реформування українського процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 44-49. – ISSN 1026-9932
1209567
  Сіменон Ж. Справа Сен-Ф"якрів -- (Порт у тумані. -- Тюрма) / Ж. Сіменон. – Київ, 1969. – 360с.
1209568
  Верба І. Справа Сташевського: до взаємин учителя та учня київської наукової соціально-економічної школи Митрофана Довнар-Заполського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – С. 355-363. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1209569
  Ватсон Д. Справа трьох брехунів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 23-25. – ISSN 1029-4171
1209570
  Казмірчук Ігор Справа у відсотках // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-29. – ISSN 0130-5212
1209571
  Грушевський М.С. Справа українсько-руського університету в Львові / Observator [псевд.]. – Львів : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – 35 с.
1209572
  Observator Справа українсько-руського університету у Львові // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 635-667.
1209573
  Розумний М. Справа честі / М. Розумний. – Київ : Смолоскип, 1995. – 74с. – Шифр дубл. – ISBN 0-914834-39-8
1209574
  Нельга О.В. Справа честі кожного / О.В. Нельга. – К., 1986. – 47с.
1209575
   Справа честі кожного.. – Львів, 1986. – 127с.
1209576
  Олдрідж Д. Справа честі та інші оповідання = Signed with their honour and other novels / Джемс Олдрідж. – Київ : Радянська школа, 1954. – 210, [2] с. – На обкл. кн.: Signed with their honour and other novels by James Aldridge. - Текст англ. мовою. – (Бібліотека учня)
1209577
  Розенберг А.Я. Справа честі шкільної комсомолії / А.Я. Розенберг. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
1209578
  Кінах А. Справа честі: Анатолій Кінах: "Мої перші укази будуть присвячені кадровій політиці, яка грунтується на принципі - перед законом усі рівні" // Голос України, 2004


  Бесіда з кандидатом на пост Президента України
1209579
  Герман Ю.П. Справа, якій ти себе присвятив / Ю.П. Герман. – Київ, 1966. – 370с.
1209580
  Слабошпицький М. Справді в однині // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 10


  Роздуми над говою збіркою поезій Валерія Гужви "Апостроф".
1209581
  Нитка Василь Справді, унікальна біографія // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-87. – ISSN 0130-5212
1209582
  Травінська С. Справедлива вартість - доcтовірний та правдивий метод оцінки зобов"язань на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 103-111. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено сутність категорії "оцінка" в науковій літературі та нормативно-правових документах; розглянуто види оцінок у вітчизняній та міжнародній практиці; визначено сутність та необхідність застосування оцінки за справедливою вартістю щодо ...
1209583
  Гончаренко Н. Справедлива вартість біологічних активів: методичні засади та напрями вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-34


  Досліджено актуальну проблему вдосконалення теоретико-методологічних засад оцінки біологічних активів за справедливою вартістю. Розкрито методичні й організаційні проблеми визначення справедливої вартості довгострокових біологічних активів на основі ...
1209584
  Бурденко І. Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів: вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності / І. Бурденко, І. Макаренко // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 2 (216). – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
1209585
  Голов С. Справедлива вартість та її місце в системі оцінок бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1209586
  Павлова Е.Б. Справедлива ли демократия? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 13-22. – ISSN 044-748Х


  Анализ латиноамериканского опыта.
1209587
  Горська С. Справедлива оцінка: мотиватор успіху // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14-21 вересня (№ 38/39). – С. 4


  Про науково-методичний семінар "Запровадження якісного оцінювання до університетської іншомовної освіти", який відбувся 10-13 вересня на базі інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка. Організатором семінару виступила Всеукраїнська ...
1209588
  Шевченко Ю. Справедлива сатисфакція для українців. Бути чи ні? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 36
1209589
   Справедлива, але недостатня критика : [Третя профспілкова конференція КДУ] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 3


  На третій профспілковій конференції нашого університету, яка провадила свою роботу 26-27 жовтня цього року, були піддані справедливій і різккій критиці недоліки в роботі профкому за звітний період.
1209590
  Кондратенко В.А. Справедливая мировая финансовая архитектура, как результат системной формализации и решения важнейших проблемных задач в мировой экономике : (сборник статей автора) / Кондратенко В.А. – Киев : Алефа, 2009. – 120 с. – ISBN 978-966-8034-05-3
1209591
  Демченко С.Ф. Справедливе законодавство — передумова справедливого судочинства / С.Ф. Демченко, С.М. Грудницька // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 68-71
1209592
  Гопко Ганна Справедливе подорожчання сигарет відповідно до рівня інфляції може зменшити поширеність тютюнокуріння в Україні та дати Державному бюджету додаткові 10 мільярдів гривень / Гопко Ганна, Торопова Наталія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-73. – ISSN 1810-3944
1209593
  Рудниченко В. Справедливе судочинство - об"єктивна нереальність? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 9, 16-17
1209594
  Чижик Г. Справедливий судовий розгляд кримінальних справ в Україні: фікція чи реальність? // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 96-101
1209595
  Бойко В. Справедливий, незалежний і неупереджений. Європейські стандарти демократичного судочинства та судово - правова реформа в Україні // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах: суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С.21-28. – ISSN 0868-8273
1209596
  Нікулова І. Справедливі санкції, або Чому несплачені страхові внески все ж треба відшкодовувати // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2013. – № 7 (133). – С. 24
1209597
  Клюкало М. Справедливі стандарти праці як складова соціальної політики адміністрації Ф. Рузвельта в 30-х рр. XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 473-476. – ISBN 978-966-171-893-6
1209598
  Пазенок В.С. Справедливість -- мрія і реальність / В.С. Пазенок. – Київ, 1967. – 106с.
1209599
  Кашин В.Л. Справедливість - моє ремесло : роман / В.Л. Кашин. – Київ
1. – 1983. – 604 с.
1209600
  Кашин В. Справедливість - моє реместло : романи / В. Кашин. – Київ : Дніпро, 1985. – 651с.
1209601
  Жигилій В. Справедливість - наше ремесло слово - не горобець // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 70-88


  Зустріч автора статті з викладачем Київського національного університета імені Тараса Шевченка - В.Я Миронченко спогади про спильну працю.
1209602
  Бабенко М.М. Справедливість / М.М. Бабенко, М.Г. Ішкова. – К, 1977. – 85с.
1209603
   Справедливість (fairness) системи вступу до ВНЗ на основі ЗНО.Додаток 2. // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті : спецвипуск / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 4/5 : Світовий досвід : політика та процедури прийому до ВНЗ . Звіт про моніторингове дослідження системи вступу до ВНЗ. – С. 42-46
1209604
  Мала Катерина Справедливість і масова культура в сучасному суспільстві // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С.111-114. – ISSN 1728-9343
1209605
  Гаспарян А. Справедливість і право // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 25-26
1209606
  Абсаттаров Г.Р. Справедливість і правова культура в Казахстані: політологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 94-96. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні політологічні проблеми справедливості та правової культури в Казахстані та їх взаємодія, які в науковій літературі ще недостатньо вивчені. Разом з тим приділено увагу і дискусійним питанням. В статье рассматриваются ...
1209607
  Кірюхін Д.І. Справедливість і проблема інтеграції посткомуністичних суспільств // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 56-58
1209608
  Гьофе О. Справедливість і субсидіарність : Виступи в Україні / Отфрід Гьофе. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 144с. – ISBN 966-542-240-5; 966-542-241-3
1209609
  Прийма С.В. Справедливість при тлумаченні права: огляд аспектів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 66-76. – ISSN 1993-0909
1209610
  Шевчук О. Справедливість розподілу доходів та порочне коло бідності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1209611
  Крикунов В.В. Справедливість судочинства та визначення допустимості доказів і їх джерел у кримінальному процесі Англії // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 133-135. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1209612
  Бірюков І.А. Справедливість та їїмісце в цивільному судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 93-98
1209613
  Марущак Н. Справедливість у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 174-178
1209614
  Гетманцев О.В. Справедливість у системі завдань цивільного судочинства // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 73-76. – (Правознавство ; Вип. 375)
1209615
  Подковенко Т. Справедливість у системі цінностей права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 10-14
1209616
  Зеленський С.М. Справедливість у творчій спадщині Є.В. Спекторського і сучасному кримінальному правосудді // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7133-95-6
1209617
   Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – 154, [1] с. : табл. – У надзаг.: Legal Activity. - Текст укр., англ., рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1209618
  Сюндюков І. Справедливість через правду і пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 квітня (№ 71). – С. 4


  У КНУ ініверситеті імені Тараса Шевчена відбулася публічна лекція американського громадського діяча, дослідника Голокосту Ендрю Бейкера.
1209619
  Кириченко М.С. Справедливість як "загальне правило": тлумачення теорії справедливості Д. Юма Ж. Дельозом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1209620
  Васильчук В.О. Справедливість як визнання суб"єктивного права // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 7-10. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1209621
  Васильчук В.О. Справедливість як духовна основа права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 5-10. – (Правознавство ; Вип. 273)
1209622
  Феделеш Е.М. Справедливість як моральний принцип права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 99-103. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються фундаментальні основи справедливості як загальнолюдскої й правової цінності. Визначається етимологія поняття "справедливість", концепція справедливості, її соціальне підгрунття, а також співвідношення моралі та права в контексті ...
1209623
  Грень Н.М. Справедливість як основа права на справедливий суд // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 233-237. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1209624
  Фальковська Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження / Фальковська, л.М. // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 290-299. – ISBN 978-966-8063-99-45
1209625
  Фальковська Л.М. Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 74-76
1209626
  Фальковська Л.М. Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 6 (159). – С. 79-80
1209627
  Зуєва А.М. Справедливість як принцип українського звичаєвого права (філософсько-правовий аналіз) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 111-114. – ISSN 1563-3349
1209628
  Горбатенко В.П. Справедливість як соціально- правова цінність // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.150-154. – ISBN 966-568-656-9
1209629
  Максимюк О.Д. Справедливість як філософсько-етична основа реалізації принципу невідворотності юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 10-14. – (Правознавство ; Вип. 273)
1209630
  Сабадуха М.В. Справедливість як фундаментальне підгрунтя суспільного буття // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 132-134
1209631
  Головченко О. Справедливість як фундаментальний принцип права у практичній площині // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 5-7
1209632
  Меркулова Т. Справедливість, нерівність і економічна ефективність: аналіз та моделювання взаємозв"язків // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 77-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
1209633
  Мороз С.П. Справедливість, як сутність прав людини в історії політико-правової думки України // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 188-195.
1209634
  Кінько Т. Справедливість. Пітьма. І свічечка Конфуція // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 112-135. – ISSN 0130-321Х
1209635
  Федякин А.В. Справедливое и сильное государство в образе России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 28-36. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1209636
  Селезнев И.В. Справедливости ради / И.В. Селезнев. – М, 1991. – 143с.
1209637
  Езова С. Справедливости ради... / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 25-26. – ISSN 0869-4915


  Справедливость - понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния, в частности прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, роли различных социальных слоев, групп и ...
1209638
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло : роман / В.Л. Кашин. – Москва : Советский писатель
2. – 1984. – 542 с.
1209639
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло : романы / В.Л. Кашин. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1987. – 555 с.
1209640
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло : роман / В.Л. Кашин. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1987. – 538 с.
1209641
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло / В.Л. Кашин. – Москва : Советская энциклопедия
Кн. 3. – 1991. – 416с.
1209642
  Крутова О.Н. Справедливость / О.Н. Крутова. – М., 1963. – 48с.
1209643
  Новиков С.Н. Справедливость / С.Н. Новиков. – М., 1966. – 159с.
1209644
  Доценко С.И. Справедливость в задаче оптимального выбора / С.И. Доценко, В.В. Семёнов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  Статья посвящена нахождению оптимальных решений в задачах оптимального выбора по критериям эгалитаризма (справедливости) и утилитаризма (эффективности). В частности, получены явные стратегии в задаче оптимального выбора с последовательным просмотром ...
1209645
  Тарасишина О. Справедливость в судебной деятельности // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 152-154
1209646
  Карпенко Е.И. Справедливость и забота как измерения экологической идентификации // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 50-54. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1209647
  Пономарева Г.М. Справедливость и переходность: проблемы совместимости // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 73-82. – ISSN 1606-951Х
1209648
   Справедливость и право: межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 135с.
1209649
  Экимов А.И. Справедливость и социалистическое право / А.И. Экимов. – М, 1980. – 120с.
1209650
  Князев Ю. Справедливость и экономика // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 33-62. – ISSN 0207-3676
1209651
  Марков К.А. Справедливость и юридическая ответственность // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 85-96. – ISSN 2408-9257
1209652
  Левкина Л.М. Справедливость изучения морфолого-физиологических особенностей паразитных и сапрофидных видов р.Cladosporimum Lk. ex Fr. : Автореф... канд. биол.наук: / Левкина Л. М.; МГУ. – М., 1971. – 24л.
1209653
  Занусси К. Справедливость как "инородное тело" / беседу вела А. Волчик // Шо : смотреть, слушать, читать : журнал о современной культуре / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 9/10 (1443/144). – С. 62-67
1209654
  Кирюхин Д.И. Справедливость как aequitas и justitia в философско-правовой мысли Древнего Рима // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 63-77. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1209655
  Орехов А.М. Справедливость как базисный принцип устройства общества: путь к очевидности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 60-73. – ISSN 0042-8744
1209656
  Агошков А.В. Справедливость как высший закон? Социо-гуманитарно-экономические этюды из истории культуры России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 3. – С. 85-92. – ISSN 2073-9702


  Автор рассматривает тему социальной справедливости в широком временном интервале. Анализ научных, художественных, фольклорных материалов позволяет сделать вывод о наличии в общественном сознании русского этноса определенной рефлексии относительно ...
1209657
  Пазенок В.С. Справедливость как категория марксистской этики. : Автореф... канд. филос.наук: / Пазенок В.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1967. – 16л.
1209658
  Хайруллин В.И. Справедливость как комплексная ценность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 100-103. – ISSN 0132-0769
1209659
  Тарасишина О. Справедливость как правовая ценность // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.114-118. – ISSN 1561-4999
1209660
  Филимонов В.Д. Справедливость как принцип права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 9. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1209661
  Бербешкина З.А. Справедливость как социально-философская категория / З.А. Бербешкина. – М, 1983. – 203с.
1209662
  Лемонджава Р.Р. Справедливость как ценность права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 11. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  Автор рассматривает проблему справедливости права. При этом учитываются разные концепции правопонимания. Так, рассуждая о справедливости с точки зрения естественно-правового подхода (юснатурализма), автор считает, что в своей высшей точке право и есть ...
1209663
  Сулин Ю.И. Справедливость как явление в общественной жизни и как понятие марксистской этики. : Автореф... канд. филос.наук: / Сулин Ю.И.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1968. – 16л.
1209664
  Колесников С.В. Справедливость социализма. / С.В. Колесников, И В. Усанов, . – М., 1986. – 175с.
1209665
  Джавадов Х.А. Справедливость судебного разбирательства как критерий оптимального гражданского судопроизводства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1209666
  Дзялошинский И.М. Справедливость: семантика и прагматика // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 58-72. – ISSN 1606-951Х
1209667
  Курносенко В.В. Справедливые дни: Рассказы. / В.В. Курносенко. – М., 1983. – 144с.
1209668
  Шиян А.І. Справжне щастя / А.І. Шиян. – Київ : Молодь, 1948. – 24 с.
1209669
  Шиян А.І. Справжне щастя / А.І. Шиян. – Київ, 1948. – 390 с.
1209670
  Левченко Г. Справжнє кохання. Нухим : (Оповідання) / Гаврило Левченко. – [Київ] : Вид. Е.В. Пустовойта ; [Дpук. 1-ї Київ. Друк. Спілки], 1914. – 32 с.
1209671
  Серажим К. Справжнє навчання не закінчується за межами аудиторії / бесіду вела Даніела Морозова // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Катерина Степанівна Серажим - професор Інституту журналістики КНУТШ, доктор філологічних наук. Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня. Провідний в Україні фахівець в галузі дискурсознавства, текстознавства й літературного редагування.
1209672
  Соломко Е.Т. і Шкварець В.П. Справжнє народовладдя / Е.Т. і Шкварець В.П. Соломко. – Київ, 1973. – 47 с.
1209673
  Коваль А. Справжні герої серед нас // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 6


  На історичному факультеті відбулася зустріч з дисидентом Василем Овсієнком (випускник ун-ту 1972 р.) та Раїсою Левтеровою, колишньою дружиною дисидента Валентина Мороза. Інформація про них.
1209674
   Справжні і міфічні визволителі України : Матеріали науково-практичної конференції 9 квітня 1993 р.: До 50-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників. – Київ, 1993. – 101с. – На титул. аркуші: Радянським воїнам, партизанам, підпільникам і трудівникам тилу - учасникам битв на Україні в роки Великої Вітчизняної війни присвячується. – ISBN 5-7702-0632-2
1209675
  Барбюс А. Справжні історії / А. Барбюс. – Х., 1928. – 96с.
1209676
  Левицький М. Справжні масштаби кремлівського злочину // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 20 березня (№ 14). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Росіяни від першого дня, коли вже не можна було замовчувати факту сталінського Голодомору в Україні (та на українських етнічних територіях, які не входили до складу УРСР), намагаються заперечувати його геноцидний характер і до мінімуму звести кількість ...
1209677
  Ситнік О.І. Справжні ящірки (Lacertidae) в умовах центрального лісостепу України : Популяційний аналіз: Монографія / О.І.Ситнік; МОН України; КНУТШ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Київський університет, 2004. – 125с. – ISBN 966-594-458-4
1209678
  Кулик Н. Справжній ботанік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 7 грудня (№ 49). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про видатного українського агронома і ботаніка Олександра Алоїзовича Янату. Упродовж усього життя Олександр Яната розробляв методику викладання біологічних дисциплін, упроваджував в освітній процес українську природничу термінологію.
1209679
  Кіслова Альона Справжній відпочинок - це риболовля. (Інтерв"ю з розробником вудилищ "Фаворит" Іваном Самойловим) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 37-38 : фото
1209680
  Ласков М.Р. Справжній друг / М.Р. Ласков. – Запоріжжя, 1960. – 80с.
1209681
  Білоцерківська А.С. Справжній керманич // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 72


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
1209682
  Стоєцький Валентин Справжній полковник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 39-40 : фото
1209683
  Сергійчук М. Справжній полковник / Микола Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – 320 с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Імен. покажч.: с. 314-319. – ISBN 978-966-2911-83-1


  В пр. №1711811 напис: Академіку від початківця. 10.05.17 р. Підпис.
1209684
  Петровський Г.І. Справжній смисл біблійних заповідей / Г.І. Петровський. – Київ, 1969. – 111с.
1209685
  Рудько С. Справжній тріумф професіоналів / С. Рудько, В. Сокол // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 7 - 14 березня (№ 11/12)


  1 березня 2012 року у Виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза" відбулося урочисте відкриття Третьої Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти-2012". Міністр освіти Д. Табачник вручив нагороди переможцям рейтингового виставочного конкурсу-ВНЗ III-IV ...
1209686
  Бойко А. Справжній український інтелігент // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 91-92
1209687
  Болбут Лада Справжня Азія з перших рук! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1209688
  Варналіс К. Справжня апологія Сократа / К. Варналіс. – Київ, 1984. – 264с.
1209689
   Справжня Бірма : М"янма / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 74-80 : Фото
1209690
  Казанський Д. Справжня декомунізація: чи спроможна Україна подолати наслідки радянської урбанізації // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 16 листопада (№ 35). – С. 3
1209691
  Толдоренко Галина Справжня ЖАКОханість : ділова розмова / Толдоренко Галина, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 68-69 : Фото
1209692
  Чухно А.А. Справжня інфляція залишилась непоміченою // День, 1998. – 2 липня
1209693
   Справжня історія // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "До розкриття нових сторінок правдивої історії Голодомору-геноциду українського народу 1932-33 рр. активно долучились і університетські науковці. Сьогодні професор В. Сергійчук та його однодумці довели, що кількість жертв цієї трагедії була значно ...
1209694
  Лу Сінь Справжня історія А-К"ю / Лу Сінь. – К., 1958. – 139с.
1209695
  Проляка О.О. Справжня історія філософії з погляду Р.Дж. Колінгвуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 80-81. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1209696
  Очеретний О.Д. Справжня любов / О.Д. Очеретний. – К, 1967. – 159с.
1209697
  Гончаров С.В. Справжня магія науки (Дні науки. Весна — 2016) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – C. 9-11. – ISSN 1027-3239


  "Дні науки" - це волонтерський проект з популяризації науки в українському суспільстві, організований молодими вченими Національної академії наук України. 14-15 травня 2016 р., напередодні офіційного професійного свята українських науковців, у багатьох ...
1209698
  Пугачова Д. Справжня особистість // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – C. 122


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1209699
  Немирович І.О. Справжня посада : сатира і гумор / І.О. Немирович. – Київ : Дніпро, 1964. – 155 с.
1209700
   Справжня ціна вугілля в умовах війни на Донбасі : погляд крізь призму прав людини / [Д. Казанський та ін. ; фото: Д. Казанський та ін. ; Східноукр. центр громад. ініціатив ; Коаліція громад. орг. та ініціатив "Справедливість заради миру на Донбасі" ; Представництво Фонду ім. Гейнріха Бьолля в Україні]. – Київ : АРТ КНИГА, 2017. – 140 с. : іл., карт. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7242-28-3
1209701
   Справи зі спорів у сфері корпоративних правовідносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 91-92.
1209702
   Справи зі спорів, пов"язаних їз майновим наймом (орендою) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 98-102.
1209703
   Справи зі спорів, що виникають із договорів зберігання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 107-108.
1209704
  Сліпченко О. Справи посольські // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 48-51
1209705
  Попелюшко В. Справи приватного обвинувачення: актуальні проблеми, законодавчі парадокси // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.98-101. – ISSN 0132-1331
1209706
   Справи про банкрутство // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 102-104
1209707
   Справи про банкрутство // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 109-110.
1209708
  Беляневич В.Е. Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.04 / Беляневич В.Е.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 17с. – Бібліогр.:с.15
1209709
  Беляневич Вадим Едуардович Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України. : Дис....канд.юридичних наук.:12.00.04 / Беляневич Вадим Едуардович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 216 л. – Бібліогр.: л.:186-216
1209710
  Вільям Справи про затриманих чужинців та законодавче реагування: боротьба Президента і Конгресу проти Верховного Суду в рамках балансу влад у США (англійською) / Вільям, Сломансон // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 23-30. – ISSN 1814-3385


  В цій статті професора Сломансона наведено основні положення його виступу під час Конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження Г.І. Тункіна. В статті досліджуються актуальні проблеми, пов"язані із вирішенням долі осіб, ув"язнених під час воєнних ...
1209711
  Тіщенко В. Справи про корисливо - насильницькі злочини. Деякі методи встановлення злочинця // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.104-108
1209712
  Соболєв В. Справи про селянські заворушення в практиці Київського військово-окружного суду // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 140-145


  В статті проаналізована проблема розгляду справ про селянські заворушення військово-судовими установами Російської імперії. Розглянуто державну політику застосування щодо селянських справ матеріальних та формальних норм військово-кримінального ...
1209713
  Коташевська Т. Справи про соціальні гарантії громадян // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 91-94.
1209714
  Гальченко В.О. Справи прокурора Карамаша / В.О. Гальченко, Є.І. Снєгірьов. – Київ : Молодь, 1972. – 160с.
1209715
  Сюндюков І. Справи рук "катів однокласових" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 серпня (№ 132). – С. 4


  До 80-річчя початку Великого Терору в СРСР і Україні.
1209716
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 1 (229). – 2017. – 38 с.
1209717
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 5 (242). – 2017. – 38 с.
1209718
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 7 (244). – 2017. – 38 с.
1209719
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 8 (245). – 2017. – 38 с.
1209720
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 9 (246). – 2017. – 38 с.
1209721
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 10 (247). – 2017. – 38 с.
1209722
   Справи студентські: Новий виток старої спіралі / Бесіду провела Т. Власенко // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Про роботу Студентського парламенту та Ради студентів та аспірантів, про студентське самоврядування розповідає голова СП і РСА Руслан Синельников. На фото: "Робочий момент сесії. На трибуні студентський лідер Р. Синельников.
1209723
  Заграйчук Ю. Справи фестивальні // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  Інформація про подорож української делегації до Португалії, участь у фестивалі на Кубі, подорож по Європі.
1209724
  Буркацький Л.К. Справи, що розглядаються відповідно до вимог глави 31-А ЦПК України. Особливості оскарження неправомірних дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.104-105
1209725
  Мірошниченко А.М. Справи, яких не повинно було бути: щодо адекватності обраного способу захисту прав на землю // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – C. 126-130
1209726
  Янклевич О. Справи: еколого-правова практика реалізація доступу до екологічної інформації // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2006. – № 1(31). – С. 31-33.
1209727
   Справі революції відданий: зб. спогадів. – Ужгород, 1987. – 198с.
1209728
  Фридман Л.А. Справка англицизмов для перевода литературы по специальности / Л.А. Фридман. – Владимир, 1973. – 77с.
1209729
   Справка о деятельности Оргкомитета Союза художников РСФСР по подготовке к первому учредительному съезду художников РСФСР за период с 3 сент. 1957 года по июнь 1960 года.. – М., 1960. – 51с.
1209730
   Справка о деятельности Художественного фонда РСФСР.. – М., 1968. – 40с.
1209731
   Справка о законодательстве военного времени о торговле и промышленности (19 июля 1914 г. - 20 мая 1915 г.) / Девятый Очеред. съезд представителей пром-сти и торговли. – Петроград : Тип. П.П. Гершунина, 1915. – 40 с. – Экз. деф., отсутств. с. 39-40
1209732
   Справка о Ленинградском электротехническом институте имени В.И.Ульянова (Ленина), 1964. – 20с.
1209733
   Справка о применении норм налогового законодательства в части предоставления льгот образовательным учреждениям : [Брошюра] // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 11 с.
1209734
   Справка о работе Молдавского республиканского студенческого отряда летом 1973 года. – Кишинев, 1973. – 13с.
1209735
   Справка о работе правления, ревизионной комиссии Московской организации Союза художников РСФСР и Московской городской организации Художественного фонад РСФСР с мая 1981 года - по май 1986 года.. – М., 1986. – 229с.
1209736
   Справка о сотрудничестве с Китайской Народной Республикой в сфере туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 21-31. – ISSN 1813-1212
1209737
   Справка об институте и правила приема. – Харьков, 1968. – 24с.
1209738
   Справка об институте.. – М., 1966. – 18с.
1209739
  Жилин А.А. Справка. "Записка об ответственности министров" / А.А. Жилин, проф. гос. права. – [Петроград] : [Главное управление Уделов], 1916. – 31 с.


  На тит. стр. дарственная подпись от автора
1209740
  Середницька І.А. Справляння державного мита в цивільному судочинстві: зарубіжний досвід / І.А. Середницька, М.М. Ульяник // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 58-61
1209741
  Мороз З. Справляння державного мита за вчинення актів громадського стану // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 22. – С.13-15
1209742
  Покатаєва О.В. Справляння податку на додану вартість у контексті податкового кодексу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 48-53. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1209743
  Коваленко Ю. Справляння прибуткового податку в селянських (фермерських) господарствах // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 3. – С.21-22
1209744
  Осипчук Н. Справляти враження чи вражати? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24 квітня-1 травня (№ 21). – С. 7


  Інноваційні технології у побутовому обслуговуванні, новий курс іміджмейкерів та багато інших "родзинок" чекають на майбутніх студентів Київського національного університету технологій і дизайну.
1209745
  Куцевалов В.М. Справнительные свойства асинхронной машины с массивным ротором / В.М. Куцевалов. – Рига, 1961. – 20с.
1209746
   Справоздання головної книжної палати в Київі.. – К., 1919. – 12с.
1209747
   Справоздання Ради Товариства шкільної освіти з дня 26-го вересня 1919 р. по 1-е січня 1920 р.. – Київ : Вид. Т-ва Шкільної Освіти,, 1920. – 24, [5] с. : табл.
1209748
  Осипов О.А. Справочкик по дипольным моментам / О.А. Осипов. – М, 1971. – 415с.
1209749
   Справочная книга "Весь Киев" на 1926 год. – Киев, 1926. – 426с.
1209750
  Боровский Б.Е. Справочная книга автомобилиста / Б.Е Боровский., М.Д. Попов, М.Я. Пронштейн ; Под ред. Я.И. Бронштейна. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 656 с.
1209751
  Боровский Б.Е. Справочная книга автомобилиста / Б.Е. Боровский, М.Д. Попов, М.Я. Пронштейн ; под ред. Д.А. Белова. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 335 с.
1209752
   Справочная книга геофизика-разведчика. – вып. 4. – Ленинград;Москва;Новосибирск, 1934. – 199с.
1209753
   Справочная книга геофизика-разведчика. – вып. 4. – Ленинград-Москва, 1935. – 376с.
1209754
   Справочная книга директора совхоза. – М.
Ч. 1. – 1956. – 952с.
1209755
   Справочная книга директора совхоза. – М.
Ч. 2. – 1956. – 1016с.
1209756
   Справочная книга для проектирования электрического освещения. – Ленинград : Энергия, 1976. – 384 с.
1209757
  Штреккер К. Справочная книга для электротехников / К. Штреккер. – 2-е рус. изд-е. – Санкт-Петербург, 1911. – 1067с.
1209758
  Анедерег Г.Ф. Справочная книга кинолюбителя / Г.Ф. Анедерег. – Ленинград, 1977. – 386с.
1209759
  Былинский К.И. Справочная книга корректора / К.И. Былинский, А.Н. Эилин. – М, 1960. – 544с.
1209760
   Справочная книга корректора и редактора. – Москва, 1974. – 416с.
1209761
  Тамарин Н.И. Справочная книга мастера производственного обучения / Н.И. Тамарин, М.С. Шафаренко. – М, 1988. – 206с.
1209762
   Справочная книга о профессиональных союзах СССР. – Москва, 1965. – 445с.
1209763
   Справочная книга о профсоюзах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1968. – 519с.
1209764
  Гефер Г. Справочная книга по горному делу / Г. Гефер. – Берлин
2. – 1921. – 1240с.
1209765
   Справочная книга по животноводству для колхозов Пермской области. – 2-е изд., испр. доп. – Пермь, 1959. – 448с.
1209766
  Дэлл Раймонд Справочная книга по математике для инженеров и студенстов ВТУЗов / Дэлл Раймонд. – Л.-М, 1934. – 996с.
1209767
   Справочная книга по математической логике : В 4 ч. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1982. – 392 с.
1209768
   Справочная книга по математической логике : В 4-х ч. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1982. – 375 с.
1209769
   Справочная книга по математической логике : В 4-х ч. – Москва : Наука
Ч. 3. – 1982. – 360 с.
1209770
   Справочная книга по математической логике : В 4-х ч. – Москва : Наука
Ч. 4. – 1983. – 391 с.
1209771
  Кочетков В.П. Справочная книга по минеральным и подсобным удобрениям / В.П. Кочетков, П.А. Марков, П.В. Ростовцев. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1931. – 226с.
1209772
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по наладке и регулировке киноустановок / Г.Ф. Андерег. – Ленинград, 1976. – 256с.
1209773
  Невский Б.А. Справочная книга по номографии / Б.А. Невский. – Москва; Ленинград, 1951. – 376с.
1209774
  Глиняный В.Г. Справочная книга по нормированию труда в сельском хозяйстве : (Основные методы нормирования, принципы расчета, обоснования и внедрения норм труда в производстве) / В.Г. Глиняный, А.И. Хлуденев, А.Е. Шавлохов. – Москва : Колос, 1974. – 431 с.
1209775
  Закладной В.С. Справочная книга по оплате труда в совхозах и колхозах / В.С. Закладной, К.Т. Кондратьев. – М, 1968. – 343с.
1209776
   Справочная книга по организации ремонта машин в сельском хозяйстве. – Москва, 1976. – 463с.
1209777
   Справочная книга по орошаемому земледелию. – Кишинев, 1990. – 322с.
1209778
  Рахманов А.И. Справочная книга по охране и разведению птиц / А.И. Рахманов. – К, 1983. – 247с.
1209779
  Рахманов А.И. Справочная книга по охране и разведению птиц / А.И. Рахманов. – К, 1990. – 201с.
1209780
   Справочная книга по светотехнике. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 1. – 1956. – 471 с.
1209781
   Справочная книга по светотехнике. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 2. – 1958. – 454 с.
1209782
   Справочная книга по светотехнике. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 471с.
1209783
   Справочная книга по светотехнике. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1995. – 528 с.
1209784
   Справочная книга по собаководству. – Москва; Ленинград, 1960. – 320с.
1209785
   Справочная книга по технике автоматического регулирования. – Москва; Ленинград, 1962. – 784с.
1209786
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по технике кинопоказа / Г.Ф. Андерег. – Ленинград, 1972. – 799с.
1209787
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по технике киноустановок / Г.Ф. Андерег, С.Р. Барбанель. – Ленинград, 1964. – 479с.
1209788
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по технике сельских киноустановок / Г.Ф. Андерег. – Ленинград, 1967. – 328с.
1209789
   Справочная книга по угольному делу. – Москва; Ленинград, 1939. – 768с.
1209790
  Копелиович П. Справочная книга по физико-механическому и химическому испытанию кожзаменителей / П. Копелиович, Шапиро-Пятецкий. – Москва; Ленинград, 1935. – 120с.
1209791
  Крылов В.И. Справочная книга по численному гармоническому анализу / В.И. Крылов, Л.Г. Кругликова. – Минск, 1968. – 166с.
1209792
  Крылов В.И. Справочная книга по численному интегрированию / В.И. Крылов, Л.Т. Шульгина. – Москва : Наука, 1966. – 370 с.
1209793
  Крылов В.И. Справочная книга по численному обращению преобразования Лапласа / В.И. Крылов, Н.С. Скобля. – Минск, 1968. – 296с.
1209794
   Справочная книга радиолюбителя-конструктора / А.А. Бокуняев, Н.М. Борисов, Р.Г. Варламов, Г.П. Вересов, Е.Б. и др. Гумеля; Чистяков Н.И. – Москва : Радио и связь, 1990. – 623 с.
1209795
   Справочная книга радиолюбителя-конструктора. – Москва : Радио и связь
Ч. 1. – 1993. – 336 с.
1209796
   Справочная книга радиолюбителя-конструктора. – Москва
Ч. 2. – 1993. – 336 с.
1209797
  Абрамов В.А. Справочная книга редактора и корректора : ред.-техн. оформ. / [В.А. Абрамов и др.] ; сост. и общ. ред. А.Э. Мильчина. – 2-е изд., перераб. – Москва : Книга, 1985. – 579 с. : рис.
1209798
   Справочная книга сельского киномеханика. – Москва, 1961. – 448с.
1209799
   Справочная книга сельского киномеханика. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1972. – 637с.
1209800
  Скворцов Н.Н. Справочная книга экономиста-плановика / Н.Н. Скворцов. – 2-е изд. – Киев : Вища школа, 1979. – 255 с.
1209801
  Скворцов Н.Н. Справочная книга экономиста-плановика : Экономика, организация, планирование производства и научных исследований / Н.Н. Скворцов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1984. – 287 с.
1209802
   Справочная книга электромонтера. – Москва-Ленинград : Энергоиздат, 1934. – 815 с.
1209803
   Справочная книжка азотчика. – Москва, 1944. – 174с.
1209804
  Геннинг В.П. Справочная книжка и указатель русского правописания / В.П. Геннинг. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1879. – 80 с.
1209805
   Справочная книжка по восточному институту в г. Владивостоке на 1909 год. – Владивосток : Тип.восточн.ин-та, 1909. – 84 с.
1209806
  Лаппо С.Д. Справочная книжка полярника / С.Д. Лаппо. – М, 1945. – 423с.
1209807
   Справочная книжка теплотехника. – Москва; Ленинград, 1960. – 136с.
1209808
   Справочная книжка теплотехника. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Ленингард, 1964. – 288с.
1209809
   Справочная книжка торфяника. – Москва; Ленингард, 1955. – 285с.
1209810
  Каган В.Л. Справочная книжка французских неправильных глаголов / В.Л. Каган. – Вильна, 1901. – 96 с.
1209811
  Каган В.Л. Справочная книжка французских неправильных глаголов / В.Л. Каган. – Вильна, 1907. – 95 с.
1209812
   Справочная книжка электромонтажника. – Москва, 1950. – 111с.
1209813
   Справочная книжка энергетика. – Москва, 1968. – 304с.
1209814
   Справочная книжка энергетика. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва, 1972. – 424с.
1209815
  Смирнов Д А. Справочная книжка энергетика / Д А. Смирнов, К.М. Антипов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 440с.
1209816
   Справочная книжка энергетика на 1951 год. – Москва; Ленинград, 1951. – 240с.
1209817
   Справочная литература по музыке. Словари. Сб. биографий. Календари. Хроники. Памятные книжки. Путевод. Сб. либретто. Сб. цитат. Указ. изданий на рус. яз. 1773-1962. – М., 1964. – 250с.
1209818
   Справочная литература по странам Азии и Африки. – Л.
кн. 1. – 1991. – 411с.
1209819
   Справочная литература по странам Азии и Африки. – Л.
Кн. 2. – 1991. – 406с.
1209820
   Справочная литература по странам Азии и Африки. – ч.. 2. – Л.
кн. 2. – 1991. – 272с.
1209821
   Справочная литература по странам Азии и Африки.. – Л., 1972. – 534с.
1209822
  Безуглов П.Т. Справочная таблица огнеопасных веществ / П.Т. Безуглов. – М, 1946. – 33с.
1209823
  Безуглов П.Т. Справочная таблица огнеопасных веществ / П.Т. Безуглов. – 3-е изд. – М, 1950. – 108с.
1209824
  Темникова Т.И. Справочная химическая литература по органической химии и пользование ею. / Т.И. Темникова. – Л, 1946. – 44с.
1209825
  Дмитриев Б.А. Справочние по пунктуации / Б.А. Дмитриев. – Омск, 1962. – 58с.
1209826
  Егорова А.Т. Справочние руководство по использованию интегрированного пакета Framework 3 на персональном компьютере IBM РС / А.Т. Егорова. – М., 1991. – 40с.
1209827
  Берль-Лунге Справочниек по основной химической промышленности / Берль-Лунге. – Ленинград, 1933. – 412с.
1209828
  Данилов И.Я. Справочник авора книги / И.Я. Данилов. – М, 1966. – 319с.
1209829
  Данилов И.Я. Справочник автора книг / И.Я. Данилов. – Изд. 2-е, испр. – М, 1962. – 320с.
1209830
  Волох Д.С. Справочник аналогов лекарственных средств / Д.С. Волох, Л.Г. Москаленко. – Киев, 1987. – 205с.
1209831
   Справочник библиотекаря. – Санкт-Петербург : Профессия, 2000. – 432с. – (Библиотека). – ISBN 5-86457-187-3
1209832
  Кудинов А.И. Справочник бригадира-строителя. / А.И. Кудинов. – М, 1968. – 240с.
1209833
  Голощапов В.А. Справочник бухгалтера по расчетам с рабочими и служащими / В.А. Голощапов. – М., 1967. – 151с.
1209834
  Гончаренко К.С. Справочник гальванотехника / К.С. Гончаренко, Н.А. Козлов. – Москва, 1948. – 231 с.
1209835
  Готман С.И. Справочник для определения затрат труда и материалов на специальные строительные работы / С.И. Готман. – К, 1956. – 875с.
1209836
  Готман С.И. Справочник для определения затрат труда и материалов на специальные строительные работы / С.И. Готман. – К, 1956. – 875с.
1209837
  Готман С.И. Справочник для определения затрат труда и материалов на специальные строительные работы / С.И. Готман. – К, 1958. – 552с.
1209838
  Богданов Н.Г. Справочник журналиста / Н.Г. Богданов, Б. Вяземский. – Л, 1961. – 672с.
1209839
  Богданов Н.Г. Справочник журналиста / Н.Г. Богданов, Б.А. Вяземский. – Ленинград, 1971. – 688с.
1209840
  Безсонов Н.В. Справочник изобретателя и рационализатора / Н.В. Безсонов. – М, 1983. – 256с.
1209841
  Безсонов Н.В. Справочник изобретателя и рационализатора / Н.В. Безсонов. – 2-е изд. – М, 1985. – 271с.
1209842
  Воронков В.Д. Справочник инженера-организатора / В.Д. Воронков. – Москва, 1973. – 375с.
1209843
  Гузенков П.Г. Справочник к расчетам деталей машин / П.Г. Гузенков. – 2-е перераб. – М, 1960. – 228с.
1209844
  Гузенков П.Г. Справочник к расчетам деталей машин / П.Г. Гузенков. – 3-е. – М, 1961. – 235с.
1209845
  Кудряшов Н Н. Справочник кинолюбителя / Н Н. Кудряшов, А.Н. Кудряшов. – М,, 1986. – 271с.
1209846
  Кудряшов Н.Н. Справочник кинолюбителя. / Н.Н. Кудряшов. – М,, 1964. – 452с.
1209847
  Кудряшов Н.Н. Справочник кинолюбителя. / Н.Н. Кудряшов. – 2-е изд., доп. – М,, 1971. – 447с.
1209848
  Кудряшов Н.Н. Справочник кинолюбителя. / Н.Н. Кудряшов. – 3-е изд., доп. – М,, 1977. – 351с.
1209849
  Гордийчук И.Б. Справочник кинооператора / И.Б. Гордийчук, В.Г. Пелль. – М, 1979. – 439с.
1209850
  Веселов А.В. Справочник комсомольского активиста / А.В. Веселов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1973. – 118с.
1209851
  Волчихин В.Г. Справочник комсомольского активиста / В.Г. Волчихин, А.П. Мальцев. – 3-е изд.пререб. доп. – Москва, 1983. – 271с.
1209852
  Былинский К.И. Справочник корректора / К.И. Былинский, М. Уаров. – М.-Л, 1944. – 116с.
1209853
  Былинский К.И. Справочник корректора / К.И. Былинский, Л.И. Служивов. – М, 1950. – 388с.
1209854
  Беляков В.М. Справочник мастера по бурению скважин на воду / В.М. Беляков, Г.М. Краснощеков, В.А. Попков. – Москва : Колос, 1984. – 127 с. – Библиогр.: с. 126
1209855
  Артемьев Ф.А. Справочник медицинского работника / Ф.А. Артемьев. – Москва, 1949. – 544 с.
1209856
   Справочник металлиста.. – Москва : Машгиз
Т. 3, кн. 1. – 1960. – 560 с.
1209857
   Справочник металлиста.. – Москва : Машгиз
5. – 1960. – 1184 с.
1209858
   Справочник металлиста.. – Москва : Машгиз
Т. 3, кн. 2. – 1961. – 204 с.
1209859
   Справочник металлиста.. – Москва : Машгиз
5. – 1961. – 1184 с.
1209860
  Гланц А.А. Справочник механика геологоразведочных работ / А.А. Гланц, В.В. Алексеев. – М., 1987. – 443с.
1209861
   Справочник механика угольной шахты. – Москва : Химия, 1985. – 591 с.
1209862
  Грызлов А.Ф. Справочник молодого связиста / А.Ф. Грызлов. – Москва, 1980. – 175 с.
1209863
  Бугаев В.Н. Справочник молодого слесаря по ремонту автотракторного электрооборудования / В.Н. Бугаев, Б.А. Богачев. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 223с.
1209864
  Гроссман Ю.М. Справочник научного работника : архивы, документы, исследователь / Ю.М. Гроссман, В.Н. Кутик. – Львов : Изд-во при Львов. гос. ун-те издат. объединения "Вища школа", 1979. – 335 с.
1209865
  Гроссман Ю.М. Справочник научного работника : архивы, документы, исследования / Ю.М. Гроссман, В.Н. Кутик. – 2-е изд., перераб. и доп. – Львов : Изд-во при Львов. гос. ун-те издат. объединения "Вища школа", 1983. – 500 с.
1209866
  Вербов Г.Д. Справочник нормативных документов по бухгалтерскому учету / Г.Д. Вербов, Н.И. Петрухин. – Москва
1. – 1978. – 479с.
1209867
  Вербов Г.Д. Справочник нормативных документов по бухгалтерскому учету / Г.Д. Вербов, Н.И. Петрухин. – Москва
2. – 1979. – 476с.
1209868
  Вербов Г.Д. Справочник нормативных документов по бухгалтерскому учету / Г.Д. Вербов, Н.И. Петрухин. – Москва
3. – 1980. – 528 с.
1209869
  Кречет Н.А. Справочник нотариуса / Н.А. Кречет. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 416с. – ISBN 5-22-00765-0
1209870
  Гоцев М.В. Справочник общественного контролера / М.В. Гоцев. – М, 1987. – 174с.
1209871
  Бугайченко Н.В. Справочник пахаря / Н.В. Бугайченко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Россельхозиздат, 1977. – 160с.
1209872
   Справочник по библиотеке Objekt Wbndows 2.0 для C++. – Киев : Диалектика, 1995. – 494 с. – ISBN 5770762942
1209873
  Голощапов В.А. Справочник по бухгалтерскому учету / В.А. Голощапов. – М., 1955. – 580с.
1209874
  Голощапов В.А. Справочник по бухгалтерскому учету / В.А. Голощапов. – 2-е изд., перераб. – М., 1957. – 568с.
1209875
  Голощапов В.А. Справочник по бухгалтерскому учету / В.А. Голощапов. – М., 1961. – 533с.
1209876
  Ганстон Р М.А. Справочник по волновым сопротивлениям фидерных линий СВЧ / Р М.А. Ганстон. – Москва : Связь, 1976. – 150 с.
1209877
  Ковалев В.Я. Справочник по вопросам труда и заработной платы на автотранспорте / В.Я. Ковалев. – 2-е, перераб. – Алма-Ата : Казахстан, 1966. – 392 с.
1209878
  Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей / Е.Л. Воловик. – Москва, 1981. – 352с.
1209879
  Аблеков В.К. Справочник по газодинамическим лазерам / В.К. Аблеков, Ю.Н. Денисов, Ф.Н. Любченко. – Москва : Машиностроение, 1982. – 167 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-166
1209880
  Горяев М.И. Справочник по газожидкостной хроматографии органических кислот / М.И. Горяев, Н.А. Евдакова. – Алма-Ата, 1977. – 552с.
1209881
  Азарх М.Р. Справочник по государственным доходам / М.Р. Азарх. – Москва, 1951. – 260с.
1209882
  Азарх М.Р. Справочник по государственным доходам / М.Р. Азарх. – Москва, 1979. – 256с.
1209883
  Грабарь-Пассек Справочник по грамматике немецкого языка : для вузов общего типа / Грабарь-Пассек М.Е., Кирзнер В.М. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз., 1957. – 207 с.
1209884
  Дауэ К.Н. Справочник по грамматике французского языка / К.Н. Дауэ. – Москва, 1977. – 272с.
1209885
  Жукова Н.Б. Справочник по грамматике французского языка. / Н.Б. Жукова, К.Н. Дауэ. – М., 1963. – 288с.
1209886
  Ерохин Н.В. Справочник по делам расценочно-конфликтных комиссий / Н.В. Ерохин. – М., 1926. – 112с.
1209887
  Боянов Й. Справочник по електронни лампи / Й. Боянов. – 2-е изд. – София, 1966. – 556 с.
1209888
  Бахчисарайев Х.Э. Справочник по законодательству для работников в государственной промышленности СССР. / Х.Э. Бахчисарайев. – М, 1951. – 632с.
1209889
  Визенфельд Л.И. Справочник по закупкам сельскохозяйственной продукции / Л.И. Визенфельд, Г.Г. Гольдман. – Минск : Ураджай, 1976. – 336 с.
1209890
  Дроздов К.И. Справочник по западно-европейским приемным лампам / К.И. Дроздов. – Москва, 1948. – 208 с.
1209891
  Бергельсон Б.Р. Справочник по защите от излучения протяженных источников / Б.Р. Бергельсон, Г.А. Зорикоев. – Москва, 1965. – 176 с.
1209892
  Вудсон У. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов / У. Вудсон, Д. Коновер. – Москва, 1968. – 519с.
1209893
  Гурлев С Д. Справочник по ионным приборам / С Д. Гурлев, . – Киев, 1970. – 177 с.
1209894
  Желдаков М.Е. Справочник по качеству антрацитов Советского Союза / М.Е. Желдаков, Э.И. Иванова. – Москва, 1980. – 99с.
1209895
   Справочник по классам Borland C++ 4.0. – Киев : Диалектика, 1994. – 256 с. – ISBN 5-7707-5913-5
1209896
  Бокша В.Г. Справочник по климатотерапии / В.Г. Бокша. – Киев : Здоровья, 1989. – 203с.
1209897
  Гудкова А.Н. Справочник по контрольно-семенному делу / А.Н. Гудкова; под ред. Каменского К.В. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1936. – 219 с.
1209898
  Васичкин В.И. Справочник по массажу / В.И. Васичкин. – Ленинград, 1990. – 174с.
1209899
  Бронштейн И.Н. Справочник по математике / И.Н. Бронштейн, А К. Семендяев, . – Москва : Наука, 1981. – 718 с.
1209900
  Бронштейн И.Н. Справочник по математике : для инженеров и учащихся вузов / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – 13-е изд., испр. – Москва : Наука, 1986. – 544 с.
1209901
  Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов : пер. с нем. / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. – Москва : Наука, 1980. – 975 с.
1209902
  Бурунова Н.М. Справочник по математическим таблицам / Н.М. Бурунова. – Москва, 1959. – 183 с.
1209903
  Бурдун Г.Д. Справочник по Международной системе единиц / Г.Д. Бурдун. – 3-е изд., доп. – Москва : Издательство стандартов, 1980. – 232 с.
1209904
  Беккерт М. Справочник по металлографическому травлению. / М. Беккерт, Х. Клемм. – Москва, 1979. – 336с.
1209905
  Забокрицкий Е.И. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики / Е.И. Забокрицкий, Б.А. Холодовский, А.И. Митченко. – Киев, 1985. – 704 с.
1209906
  Житник Н.И. Справочник по обработке пластмасс / Н.И. Житник. – К., 1988. – 160с.
1209907
  Диткин В.А. Справочник по операционному исчислению / В.А. Диткин, А.П. Прудников. – Москва : Высшая школа, 1965. – 466 с.
1209908
   Справочник по оплате труда в совхозах. – Москва : Колос, 1976. – 528с.
1209909
  Борисович В.Т. Справочник по организации и техническому нормированию труда на геологоразведочных работах / В.Т. Борисович, В.В. Клименков. – Москва : Недра, 1979. – 184с.
1209910
  Гусев С.К. Справочник по организации, нормированию и оплате труда в колхозах / С.К. Гусев, Н.М. Жуховский, Д.Ф. Лопатин. – Саратов : Поволжское книжное издательство, 1967. – 500 с.
1209911
  Васильев В.А. Справочник по органическим удобрениям / В.А. Васильев, Н.В. Филиппова. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Росагропромиздат, 1988. – 255с.
1209912
  Былинский К.И. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати / К.И. Былинский, Н.Н. Никольский. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1952. – 312с.
1209913
  Былинский К.И. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати / К.И. Былинский, Н.Н. Никольский. – Изд 3-е, перераб. – М, 1957. – 336с.
1209914
  Былинский К.И. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати / К.И. Былинский, Н.Н. Никольский. – Москва, 1970. – 344с.
1209915
   Справочник по охране труда и технике безопасности. – М, 1965. – 443с.
1209916
  Забозлаев А.А. Справочник по пенсионным вопросам. / А.А. Забозлаев. – М, 1966. – 287с.
1209917
  Жарков Г.Н. Справочник по правовым вопросам для средних специальных учебных заведений / Г.Н. Жарков, Г.П. Захаревич. – К., 1976. – 214с.
1209918
  Добротворский М.М. Справочник по приемке и испытанию формовочных материалов и смесей / М.М. Добротворский, М.С. Разумова. – Москва-Свердловск, 1953. – 136с.
1209919
  Епанечников В.А. Справочник по прикладным программам для микрокалькуляторов. / В.А. Епанечников, А.Н. Цветков. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 320с.
1209920
  Ефимов Л А. Справочник по применению ядов для борьбы с вредителями и болезнями растений / Л А. Ефимов, . – 3-е изд. – Москва, 1948. – 272с.
1209921
  Ефимов А.Л. Справочник по применению ядов для борьбы с вредителями и болезнями растений / А.Л. Ефимов. – 5-е изд. испр. и доп. – М, 1953. – 336с.
1209922
  Ефимов А.Л. Справочник по применению ядов для борьбы с вредителями и болезнями растений / А.Л. Ефимов. – 6-е изд. – М, 1956. – 4361с.
1209923
   Справочник по программированию в системе Paradox. Язык PAL. – Москва, 1992. – 174с. – ISBN 5-7333-0400-6
1209924
   Справочник по процедурам и функциям Borland Pasсal with Objects 7.0. – Київ : Диалектика, 1993. – 272с. – ISBN 5-7707-5041-3
1209925
  Гусев Н.Г. Справочник по радиоактивным излучениям и защите / Н.Г. Гусев. – Москва, 1956. – 127 с.
1209926
  Волков С.А. Справочник по разведочному бурению / С.А. Волков, А.С. Волков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 548с.
1209927
  Гельперин И.И. Справочник по разделению газовых смесей методом глубокого охлаждения / И.И. Гельперин. – М.-Л., 1953. – 391с.
1209928
  Гуревич С.М. Справочник по сварке цветных металлов / С.М. Гуревич. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1990. – 510с.
1209929
  Ельяшкевич С.А. Справочник по телевизионным приемникам. / С.А. Ельяшкевич. – 3-е изд., переработ. и доп. – М.-Л., 1964. – 272с.
1209930
   Справочник по теоретическим основам радиоэлектроники : в 2-х т. / А.А. Барыбин, О.Г. Вендик, Ю.Н. Горин, Г.П. Грудинская, Б.В. и др. Кузнецов; Кривицкий Б.Х., Дулин В.Н. – Москва : Энергия
Т. 1. – 1977. – 504 с.
1209931
   Справочник по теоретическим основам радиоэлектроники : в 2-х т. / А.Ф. Богданов, В.В. Васин, В.А. Ильин, З.С. Карамов, И.М. и др. Карпов; Кривицкий Б.Х. – Москва : Энергия
Т. 2. – 1977. – 472 с.
1209932
  Войткунский Я.И. Справочник по теории корабля. Ходкость и управляемость / Я.И. Войткунский. – Ленинград, 1960. – 688с.
1209933
  Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Н.Б. Варгафтик. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 708 с.
1209934
  Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Н.Б. Варгафтик. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1972. – 720 с.
1209935
  Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – М., 1975. – 400с.
1209936
  Бельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и диагностированию тракторов / В.И. Бельских. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Россельхозиздат, 1986. – 399с.
1209937
  Ботвинников А.Д. Справочник по техническому черчению / А.Д. Ботвинников. – М., 1974. – 335с.
1209938
  Готра З.Ю. Справочник по технологии микроэлектронных устройств / З.Ю. Готра. – Львов : Каменяр, 1986. – 287 с.
1209939
  Веснин Ю.Г. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и магнитофонам / Ю.Г. Веснин, Н.В. Анисимов. – Киев, 1973. – 516 с.
1209940
  Веснин Ю.Г. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и магнитофонам : Веснин Ю.Г., Анисимов Н.В. / Ю.Г. Веснин, Н.В. Анисимов. – 2-е изд., стер. – Київ : Технiка, 1974. – 515 с. – Библиогр.: с. 477
1209941
  Аваков М.М. Справочник по трудовому законодательству : (в вопросах и ответах) / М.М. Аваков, В.А. Глозман ; под ред. доц. В.А. Дорогина. – 3-е доп. и перераб. изд. – Минск : Беларусь, 1966. – 388 с.
1209942
  Балакшин А.С. Справочник по усилительным устройствам звукового кино / А.С. Балакшин. – 3- е перераб .изд. – М, 1953. – 748с.
1209943
  Енохович А.С. Справочник по физике / А.С. Енохович. – Москва : Просвещение, 1978. – 416 с.
1209944
  Енохович А.С. Справочник по физике / А.С. Енохович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1990. – 384 с. – ISBN 5-09-001833-2
1209945
  Енохович А.С. Справочник по физике и технике : учеб. пособие для учащихся / А.С. Енохович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1983. – 255с.
1209946
  Енохович А.С. Справочник по физике и технике : учеб. пособие для учащихся / А.С. Енохович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1989. – 223 с.
1209947
  Вальтер С.Б. Справочник по финансово-экономическим расчетам в сельскохозяйственных предприятиях / С.Б. Вальтер, С.И. Кованов. – Москва, 1982. – 413с.
1209948
  Вальтер С.Б. Справочник по финансово-экономическим расчетам в сельскохозяйственных предприятиях / С.Б. Вальтер, С.И. Кованов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1988. – 336с.
1209949
  Гураль Л.Л. Справочник по фонетике английского языка. / Л.Л. Гураль, А.Л. Лев. – Х., 1960. – 60с.
1209950
  Гурлев Д.С. Справочник по фотографии / Д.С. Гурлев. – К., 1986. – 367с.
1209951
  Гурлев С Д. Справочник по фотографии / С Д. Гурлев, . – К., 1993. – 400с.
1209952
  Гурлев Д Справочник по фотографии ( фотосъемка) / Д Гурлев. – Киев : Техніка, 1989. – 318с.
1209953
  Гончаров Справочник по химии / Гончаров, М.Ю. Корнилов. – изд.2, допол. – Киев : Вища школа, 1977. – 308с.
1209954
  Гончаров Справочник по химии / Гончаров, М.Ю. Корнилов. – Киев : Вища школа, 1978. – 304с.
1209955
  Гаврусейко Н.П. Справочник по химии / Н.П. Гаврусейко. – Минск, 1989. – 79с.
1209956
  Гнатек Ю. Справочник по цифроаналоговым и аналогоцифровым преобразователям / Ю. Гнатек. – М, 1982. – 552с.
1209957
  Годик Е.И. Справочник по черчению. / Е.И. Годик. – К, 1953. – 464с.
1209958
  Грубов В.И. Справочник по ЭВМ и аналоговым устройствам : Справочник / В.И. Грубов, В.С. Кирдан. – Изд.2-е допол. и перераб. – Киев : Наукова думка, 1977. – 464с. : Ил.162 + Табл.10. – Библ.: с.458-460
1209959
  Жуков П.И. Справочник по экологии пресноводных рыб / П.И. Жуков. – Минск, 1988. – 310с.
1209960
  Крушевский А.В. Справочник по экономико-математическим моделям и методам / А.В. Крушевский. – К., 1982. – 208с.
1209961
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам / Д.С. Гурлев. – изд. 5-е, испр. и доп. – Киев : Техніка, 1974. – 511 с.
1209962
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам / Д.С. Гурлев. – Киев, 1979. – 462 с.
1209963
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Москва ; Ленинград, 1941. – 340 с.
1209964
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 3-е стереотип. – Москва ; Ленинград, 1949. – 280 с.
1209965
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 4-е, испр.и доп. – Москва, 1950. – 412 с.
1209966
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 10-е стереотип. – Москва, 1957. – 412 с.
1209967
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 12-е, стереотип. – Москва, 1959. – 412 с.
1209968
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 16-е. – Москва, 1963. – 420 с.
1209969
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 19-е. – Москва, 1968. – 416 с.
1209970
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 21-е. – Москва, 1971. – 416 с.
1209971
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – 22-е изд. – Москва, 1972. – 416 с.
1209972
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 23-е. – Москва, 1975. – 416 с.
1209973
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 25-е. – Москва, 1978. – 335 с.
1209974
  Березовский Б.Я. Справочник по элементарной математике механике и физике / Б.Я. Березовский. – Москва-Ленинград, 1937. – 189с.
1209975
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Таблицы, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, функции и графики / М.Я. Выгодский. – 24-е изд. – Москва : Наука, 1976. – 335 с.
1209976
  Гордеев И.В. Справочник по ядерно-физическим константам для расчетов реакторов / И.В. Гордеев, Д.А. Кардашев, А.В. Малышев. – Москва : Атомиздат, 1960. – 280 с.
1209977
  Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, XT и АТ / Р. Джордейн. – Москва : Финансы и статистика, 1992. – 544с. – ISBN 5-279-00611-4
1209978
  Ватолин Е.С. Справочник проходчика подготовительных выработок / Е.С. Ватолин. – Москва, 1961. – 338с.
1209979
  Горшков А.П. Справочник радиолюбителя / А.П. Горшков. – Москва, 1937. – 236 с.
1209980
  Бродский М.А. Справочник радиомеханика / М.А. Бродский. – Минск, 1974. – 320 с.
1209981
  Готра З.Ю. Справочник регулировщика радиоэлектронной аппаратуры / З.Ю. Готра, В.И. Матвиив, П.П. Паскур. – 2-е изд. – Львов : Каменяр, 1987. – 183 с.
1209982
  Марков Г.Н. Справочник руководителя / Г.Н. Марков. – Санкт-Петербург : Альфа, 2000. – 224с. – ISBN 5-87062-071-6
1209983
  Беляев Г. Справочник спортсмена / Г. Беляев, Б. Гарт. – Л., 1949. – 559с.
1209984
  Бернстейн А. Справочник статистических решений / А. Бернстейн. – Москва, 1968. – 163с.
1209985
  Масликов И.С. Справочник судьи и адвоката. Судебная практика / И.С. Масликов. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 416с. – (Справочник). – ISBN 5-22-01039-2
1209986
  Довгалевский Я.М. Справочник термиста / Я.М. Довгалевский. – Саратов, 1962. – 420с.
1209987
  Гуревич И.В. Справочник технического редактора-картографа / И.В. Гуревич; ред. А.В. Эдельштейн. – Москва : Недра, 1967. – 232 с.
1209988
  Гуревич И.В. Справочник технического редактора-картографа / И.В. Гуревич; рец. А.Я. Симонович. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1981. – 184 с.
1209989
  Долматовский Г.А. Справочник технолога по механической обработке металлов / Г.А. Долматовский. – Москва-Свердловск, 1944. – 324с.
1209990
  Журавлев А. Справочник фотографа-любителя / А. Журавлев, Ю. Кайдалов. – Новосибирск, 1958. – 200с.
1209991
  Гусев В.А. Справочник школьника по геометрии. Геометрические фигуры и их свойства : Учеб. пособие / В.А. Гусев. – Москва : Аквариум, 1997. – 256 с. – ISBN 5-85684-127-1
1209992
  Бердоносов С.С. Справочник школьника по неорганической химии : Учеб. пособие / С.С. Бердоносов, А.И. Жиров. – Москва : Аквариум, 1997. – 272с. – ISBN 5-85684-213-8
1209993
  Бердоносов С.С. Справочник школьника по общей химии : Учеб. пособие / С.С. Бердоносов. – Москва : Аквариум, 1997. – 271с. – ISBN 5-85684-126-3
1209994
  Лазаревич К.С. Справочник школьника. География. 6-10 классы / К.С. Лазаревич, Ю.Н. Лазаревич. – Москва : Дрофа, 1997. – 368с. – ISBN 5-7107-1323-6
1209995
   Справочник экономиста-международника. – Київ : Политиздат, 1990. – 399с. – ISBN 5-319-00539-3
1209996
  Гурьянов С.Х. Справочник экономиста по труду : (методика расчетов по экономике труда на пром. предприятиях) / С.Х. Гурьянов, И.А. Поляков, К.С. Ремизов. – 5-е изд., доп. и перераб. – Москва : Экономика, 1982. – 264 с.
1209997
  Гурьянов С.Х. Справочник экономиста по труду: (Методика расчетов по экономике труда на пром. предприятиях) / С.Х. Гурьянов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1968. – 240с.
1209998
  Гурьянов С.Х. Справочник экономиста по труду: (Методика расчетов по экономике труда на пром. предприятиях) / С.Х. Гурьянов. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М., 1974. – 263с.
1209999
  Воропаев Е.Г. Справочник электромантера / Е.Г. Воропаев. – Тула, 1961. – 158с.
1210000
  Воропаев Е.Г. Справочник электромонтера / Е.Г. Воропаев. – Тула, 1961. – 158 с.
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,