Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1208001
   "Проблеми інформатики та комп"ютерної техніки" (ПІКТ - 2014), міжнар. наук.-практ. конф. = "Проблемы информатики и компьютерной техники" (ПИКТ - 2014) = "Informatics and computer technics problems" (PICT - 2014) : праці III-ї Міжнар. наук.-практ. конф. : Чернівці, 27-30 трав., 2014 / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [редкол.: Ф.О. Сопронюк та ін.]. – Чернівці : Родовід, 2014. – 203, [1] с. : іл., табл. – На обкл. текст англ. - Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1208002
  Черноштан С. Проблеми з виплатою орендної плати за землю // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-36.
1208003
  Смуригін О.О. Проблеми з оцінкою доказів у судовому засіданні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 (122). – С. 36-41
1208004
  Медвідчук Г.В. Проблеми забезпечення адміністративного позову в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 174-183. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено виокремленню основних проблемних питань застосування інституту забезпечення адміністративного позову в Україні. Проаналізовано ухвали про забезпечення адміністративного позову, а також надано оцінку декільком ухвалам з точки зору ...
1208005
  Нарожний О.В. Проблеми забезпечення безпеки інформації в умовах цифровізації освіти / О.В. Нарожний, В.В. Коленко, В.О. Коленко // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 66-69. – ISBN 978-617-7945-18-4
1208006
  Копитко М.І. Проблеми забезпечення безпеки освітньої сфери в Україні / М.І. Копитко, Г.Я. Левків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 51-58. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Досліджено позиції України за складовими Індексу глобальної конкурентоспроможності у сфері вищої освіти та професійної підготовки, встановлено факт незадовільної ситуації. Проаналізовано причини погіршення становища у сфері вітчизняної освіти та ...
1208007
  Войтюк Л.М. Проблеми забезпечення безпеки праці державних службовців в Україні / Л.М. Войтюк, Ю.М. Гришина // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 197-200. – ISBN 978-617-7625-74-1
1208008
  Фокін С.П. Проблеми забезпечення безпеки спортивних турів в Україні у сучасний період // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 160-64
1208009
  Пашков Проблеми забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства / Пашков, СМ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 275-278. – ISSN 1563-3349
1208010
  Мірошниченко Ю. Проблеми забезпечення верховенства Конституції України в питаннях соціальної держави // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 125-133
1208011
  Авер"янов В. Проблеми забезпечення верховенства права у сфері виконавчої влади // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 267-277
1208012
  Сахарук Б.С. Проблеми забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України постійним житлом / Б.С. Сахарук, О.П. Остапенко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 277-278
1208013
  Гончарук М.В. Проблеми забезпечення гарантій адвокатської діяльності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 15-19


  У роботі розглянуто проблемні питання забезпечення гарантій адвокатської діяльності. Через систематизацію нормативно-правових актів, якими визначено гарантії адвокатської діяльності встановлено проблемні аспекти, що потребують вирішення на ...
1208014
  Петровська С.А. Проблеми забезпечення грошово-кредитної безпеки України / С.А. Петровська, М.В. Петровський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 311-316
1208015
  Коровченко Я. Проблеми забезпечення державного суверенітету в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 115-116
1208016
  Скрипнюк О. Проблеми забезпечення державного суверенітету України на сучасному етапі (конституційно-правовий аспект) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 2 (77). – С. 18-26. – ISSN 1993-0909
1208017
  Шмаков О.М. Проблеми забезпечення державної безпеки силами і засобами Національної гвардії України / О.М. Шмаков, А.В. Чухлатий // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – C. 4-8. – ISSN 2078-7480


  Зі створенням Національної гвардії України, розширенням її функцій стосовно до внутрішніх військ МВС України, прямою постановкою питання про забезпечення державної безпеки силами гвардії, призначенням її головною силою у припиненні масових заворушень ...
1208018
  Саблук П.Т. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 4 (162). – С. 19-37
1208019
  Гулієва Н.М. Проблеми забезпечення екологічно чистою питною водою населення, яке проживає на територіях радіоактивного забруднення / Н.М. Гулієва, В.Д. Рудь // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 194-202 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1208020
  Калініченко А.А. Проблеми забезпечення екологічної безпеки у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 126-128.
1208021
  Ляшов Д.О. Проблеми забезпечення економічної безпеки на підприємствах в умовах військових дій на Сході України // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 89-95. – ISSN 2225-6407
1208022
  Буркальцева Д. Проблеми забезпечення економічної безпеки України в умовах світової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 81-84. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблематику забезпечення економічної безпеки на національному та регіональному рівнях, проаналізовано тенденції розвитку економіки регіонів в умовах розгортання кризових явищ, визначено основні загрози економічній безпеці України в ...
1208023
  Гуменюк М. Проблеми забезпечення енергетичної безпеки України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 106-107
1208024
  Клокар О.О. Проблеми забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 41-47. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1208025
   Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей : III наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківського працівника, 24 травня 2013 р. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцов А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 278, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1208026
   Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : IV наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківських працівників, 16 травня 2014 р. : зб. тез доп. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцова А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1208027
   Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні : монографія / НАНУ, Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. правових наук України ; [за заг. ред. : В.І. Борисова, В.С. Зеленецького]. – Харків : Право, 2010. – 400 с. – ISBN 978-966-458-186-5
1208028
  Овчаренко О.М. Проблеми забезпечення єдності судової практики // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 34-35. – ISBN 978-617-7611-44-7
1208029
  Мартьянов І. Проблеми забезпечення законності в державному управлінні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 142-145. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1208030
  Різак М. Проблеми забезпечення захисту прав і свобод при впровадженні Єдиного реєстру фізичних осіб України та документів посвідчення особи з електроним носієм інформації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 17-20
1208031
  Серпутько Т. Проблеми забезпечення захисту прав та інтересів кредиторів в процедурі банкрутства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 278-279
1208032
  Гріненко О.І. Проблеми забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою у ході ведення бойових дій / О.І. Гріненко, О.В. Устименко, О.П. Кутовий // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 87-94. – ISSN 2304-2699
1208033
  Костюченко О.Ю. Проблеми забезпечення здійснення правосуддя та кримінального провадження на території проведенням антитерористичної операції // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 186-188. – ISBN 978-617-7020-48-5
1208034
  Крикунова В.М. Проблеми забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 20-23. – ISBN 978-617-645-234-8
1208035
  Глухова Д.А. Проблеми забезпечення інноваційного розвитку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 274-279
1208036
  Литвиненко О.В. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки в пострадянських країнах : Автореф. дис. ... канд.політ. наук : 23.00.04 / Литвиненко О.В.; КГУ им.Тараса Шевченко.Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1997. – 18 с.
1208037
  Литвиненко О.В. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки в прострадянських країнах. : Дис... наук: / Литвиненко О.В.;. – К, 1997. – 235л. – Бібліогр.:л.222-235
1208038
  Ортинський В.Л. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки у Збройних силах України в правовому та соціологічному аспектах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 807 : Юридичні науки. – C. 3-8. – ISSN 0321-0499
1208039
  Сідак В. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки у Сполучених Штатах Америки / В. Сідак, В. Лртемов // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 73-76.
1208040
  Литвиненко О. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки у сучасному світі / О. Литвиненко. – Київ, 1996. – 90с.
1208041
  Опанасько М.М. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки України // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 255-257. – ISBN 978-966-419-280-1
1208042
  Слободяник А.М. Проблеми забезпечення кадрами закладів культури агропромислових районів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 50-54. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1208043
  Качан Є. Проблеми забезпечення кадрами національної економіки в умовах трансформаційних процесів / Є. Качан, А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 63-67.
1208044
  Сіденко С.В. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності в інформаційному суспільстві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 304-310


  У статті розглянуті особливості забезпечення міжнародної конкурентоспроможності в умовах становлення інформаційного суспільства. Показана вирішальна роль людського капіталу як чинника економічного зростання і конкурентоспроможності в ...
1208045
  Моніц Д.Д. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності промислового розвитку України та її регіонів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 308-314
1208046
  Бирський В.В. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності промисловості як головного фактора економічного зростання держави // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 4-8. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1208047
   Проблеми забезпечення конституційних прав громадянина в кримінальному судочинстві : матеріали науково-практичної конференції, 26 жовтня 2007 р. / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, Ф-т підготовки слідчих; [ упоряд.: О.М. Дуфенюк, В.О. Кучер ]. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – 280с.
1208048
  Дерев"янко С. Проблеми забезпечення конституційного контролю за референдумами за конституціями світу: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 92-103.
1208049
  Ярошенко О.М. Проблеми забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 106-117. – ISSN 2224-9281
1208050
  Міщенко С.В. Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання механізмів рефінансування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 75-88
1208051
  Шевченко Н.В. Проблеми забезпечення лістингу акцій на фондовому ринку України / Н.В. Шевченко, О.І. Огірко // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (11). – С. 154-161. – ISSN 2617-4162
1208052
  Пасічник І.В. Проблеми забезпечення математичної підготовки в політехнічних ВНЗ з точки зору наступності математичної освіти школярів і студентів / І.В. Пасічник, П Т. Бас, І.В. Щербина // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 301-305. – ISBN 978-617-7021-58-1
1208053
  Гончарук В.В. Проблеми забезпечення населення України питною водою. / В.В. Гончарук, В.Ф. Скубченко // Колега : науково-популярний журнал для молоді / НАНу Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.11-15.
1208054
   Проблеми забезпечення національного правопорядку на сучасному етапі : матеріали метод. семінару (Київ, 03 трав. 2022 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [упоряд.: С.О. Сунєгін, Н.О. Клещенко ; за заг. ред. Н.М. Пархоменко]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького, 2022. – 67, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-699-069-1
1208055
  Серьогін В.О. Проблеми забезпечення недоторканності приватного життя громадян у процесі ведення державного реєстру виборців // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 242-247. – ISBN 978-617-7069-57-6
1208056
  Бохван В.М. Проблеми забезпечення незалежності судів // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 71-72
1208057
  Москвич Л.М. Проблеми забезпечення незалежності судової системи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 189-198. – ISSN 0201-7245
1208058
  Борділовська О.А. Проблеми забезпечення неперервності політичного діалогу України з міжнародними партнерами в регіонах Азії: Україна - Індія // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 13-19. – (Європейські дослідження)
1208059
  Березенко В. Проблеми забезпечення непорушності державних кордонів України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 18-25. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1208060
  Ратушна І. Проблеми забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 390
1208061
  Захарова О. Проблеми забезпечення позову у цивільному судочинстві / О. Захарова, О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-16. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми забезпечення позову до ухвалення судового рішення. В статье исследуются проблемы обеспечения иска до вынесения судебного решения. The article examines the problems of the claim to adjudication.
1208062
  Бойко І. Проблеми забезпечення прав громадян в інформаційній сфері // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 176-181. – ISSN 1993-0909
1208063
  Другова В.Л. Проблеми забезпечення прав дітей при укладанні договорів іпотеки житла // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 272-276. – ISSN 1563-3349
1208064
  Волох О.К. Проблеми забезпечення прав людини в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 18-24.
1208065
  Форитор Г.М. Проблеми забезпечення прав потерпілого в кримінальному процесі: порівняльно-правовий аналіз // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 12 (123). – С. 31-35
1208066
  Опольська Н. Проблеми забезпечення прав та свобод дитини у вітчизняній науковій думці кінця XIX - першої половини XX століть // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 11-16
1208067
  Шараєвська Т.А. Проблеми забезпечення права громадян на безпечне для життя і здоров"я довкілля в умовах техногенної та екологічної небезпеки // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 127-128. – ISSN 2413-7189
1208068
  Гербут В.С. Проблеми забезпечення права на гендерну ідентичність у світі // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 35-42. – ISBN 978-617-7404-86-5
1208069
  Пожар О. Проблеми забезпечення права на особисту недоторканність в Україні та деякі шляхи їх вирішення // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 40-45. – ISSN 1561-4999
1208070
  Шем Проблеми забезпечення принципу балансу суспільних і приватних інтересів при припиненні права користування надрами / Шем, "якав, І.В. Хохлова // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 508-514. – ISSN 1563-3349
1208071
  Шабанов Р.І. Проблеми забезпечення принципу свободи договорів про працю в умовах дистанційної роботи науково-педагогічних працівників / Р.І. Шабанов, М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 100-106. – ("Право" ; вип. 35). – ISSN 2312-1661
1208072
  Гриневецький В.Т. Проблеми забезпечення природно-об"єктного блоку Державного земельного кадастру України інформацією про сучасні ландшафти / В.Т. Гриневецький, Л.Ю. Сорокіна, В.М. Чехній // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 10-17. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1561-4980
1208073
  Бабич М.М. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 32-39 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1208074
  Мартенко Ю.Р. Проблеми забезпечення продовольчої безпеки України / Ю.Р. Мартенко, А.Д. Діброва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 131-138. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1208075
  Ніколаєв Олексій Олексійович Проблеми забезпечення процесуальних прав та законних інтересів обвинуваченого на досудовому слідстві : Дис...канд.юрид.наук:12.00.09 / Ніколаєв Олексій Олексійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 193с. + Додатки:л.190-193. – Бібліогр.:л.173-190
1208076
  Ніколаєв О.О. Проблеми забезпечення процесуальних прав та законних інтересів обвинуваченого на досудовому слідстві : Автореф...канд. юридичних наук: 12.00.09 / Ніколаєв О.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.:с.17
1208077
  Капліна О.В. Проблеми забезпечення розгляду кримінального провадження на підставі угод незалежним і безстороннім судом // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 55-68. – ISSN 1993-0909
1208078
  Марочкін І.Є. Проблеми забезпечення самостійності судової влади // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 167-177. – ISSN 0201-7245
1208079
  Білоущенко О. Проблеми забезпечення соціально-економічного розвитку туристично-рекреаційного комплексу // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку : науково-практичний журнал / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Л.Г. Шморгун. – Київ, 2017. – № 10. – С. 122-131. – ISSN 201106
1208080
  Жернаков В.В. Проблеми забезпечення соціально-трудових прав у процесі розвитку законодавства України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 9-14. – ISSN 2311-4894
1208081
  Костяшкін І.О. Проблеми забезпечення соціальної функції права власності на землю в особливих умовах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 108-117. – ISSN 2078-9165
1208082
  Кармазін В.Я. Проблеми забезпечення стабільності валютного ринку України // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 5-10. – ISBN 978-617-645-234-8
1208083
  Гриценко А.А. Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 88-97.
1208084
  Коваленко П.І. Проблеми забезпечення сталого виробництва і збереження біорізноманіття на осушуваних сільськогосподарських землях / П.І. Коваленко, І.Ю. Насєдкін // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-11. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1726-5428
1208085
  Бицюра Юрій Проблеми забезпечення сталого економічного зростання та розвитку в Україні // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 10-17 : Діагр., табл. – Бібліогр. 19 назв
1208086
  Шомпол О.А. Проблеми забезпечення суб"єктивного права громадян на екологічну безпеку в процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 174-176
1208087
  Худолій Ю.С. Проблеми забезпечення та напрями підвищення фінансової стійкості банків в Україні // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 77-81. – ISSN 2218-1199
1208088
  Кім Ю.Г. Проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємства // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 10. – С. 62-76
1208089
  Яременко В.Г. Проблеми забезпечення фінансової незалежності територіальних громад / В.Г. Яременко, К.В. Гарькавенко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/1. – С. 13-19. – ISSN 2409-1944
1208090
  Проценко Ю.М. Проблеми забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад України // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 33-38. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1208091
  Алексєєв І. Проблеми забезпечення фінансової стійкості страхових компаній за умов кризи / І. Алексєєв, П. Гориславець // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 3-10. – ISSN 0201-758Х
1208092
  Зуєв А В. Проблеми забезпечення функціонування системи державного обліку відходів // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 253-257. – ISBN 978-966-7957-20-9
1208093
  Костюк В.Л. Проблеми забезпечення цивільного контролю за СБУ як складова оптимізації її правосуб"єктності / В.Л. Костюк, І.Р. Вітик // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 178-182. – ISSN 1563-3349
1208094
  Чабан І.А. Проблеми забезпечення цілісності та конфіденційності баз даних автоматизованих бібліотечних інформаційних систем // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 55-58. – ISBN 978-966-02-7337-5
1208095
  Дудар Т. Проблеми забезпечення якості сільськогосподарської продукції та продовольства у системі агробізнесу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 37-48. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1208096
  Огай М.Ю. Проблеми забезпечення якості соціально-економічних даних на місцевому рівні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 22-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
1208097
  Гончар О.В. Проблеми забезпечення якості статистичної інформації, отриманої з адміністративних джерел // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1208098
  Дубина О.М. Проблеми забезпечення, збереження та відновлення інформації стосовно раціонального використання грунтів України / О.М. Дубина, В.П. Ткаченко, О.О. Тімров // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 169-177 : рис. – Бібліогр.: с. 176-177. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1208099
  Огняник М.С. Проблеми забруднення геологічного середовища нафтопродуктами у зв"язку з охороною підземних вод в Україні / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, І.М. Запольський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 12-17 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
1208100
  Пашков А.П. Проблеми забруднення поверхневих, підземних і стічних вод та заходи щодо їх ліквідації і запобігання в Україні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 10-16 : табл., схема. – Бібліогр.: 9 назв
1208101
   Проблеми загального і слов"янського мовознавства = Проблемы общего и славянского языкознания = Problems of General and Slavic Linguistics : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; голов. ред. Т.С. Пристайко ; редкол.: Г.А. Донскова, Я. Кредатусова, Х. Кусе [та ін.]. – Дніпро : ЛІРА. – ISSN 2617-0957
№ 2. – 2018. – 108, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208102
   Проблеми загального і слов"янського мовознавства = Проблемы общего и славянского языкознания = Problems of General and Slavic Linguistics : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; голов. ред. Т.С. Пристайко ; редкол.: Г.А. Донскова, Я. Кредатусова, Х. Кусе [та ін.]. – Дніпро : ЛІРА. – ISSN 2617-0957
№ 3. – 2019. – 153, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208103
  Задорожний Б.М. Проблеми загального та германського мовознавства : Збірка праць / Б.М. Задорожний. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 250с. – ISBN 966-613-137-4
1208104
   Проблеми загального, германського та слов"янського мовознавства = Problems of general, germanic and slavic linguistics : до 70-річчя професора В.В. Левицького: [збірник наукових праць] / [наук. ред.: Г. Альтманн, І. Задорожна, Ю. Мацкуляк]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 528с.
1208105
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 3. – 2000
1208106
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 4. – 2001
1208107
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 5. – 2001
1208108
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : Науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 6. – 2002
1208109
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : Науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 7. – 2002
1208110
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : Науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 10. – 2004
1208111
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : Науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 12. – 2005
1208112
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 17. – 2008
1208113
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 19. – 2009
1208114
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 20. – 2009
1208115
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 1 (21). – 2010. – мова резюме співпадає з мовою статті
1208116
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 2 (25). – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
1208117
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 3 (26). – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
1208118
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 4 (27). – 2011. – мова резюме співпадає з мовою статті
1208119
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 1 (28). – 2012. – мова резюме співпадає з мовою статті
1208120
  Ромовська З. Проблеми загальної теорії прана у проекті Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 65-67


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1208121
  Павлов К.В. Проблеми загальної теорії соціально-економічної політики // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 5-9. – (Економічні науки)
1208122
  Пацурківський Петро Станіславович Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... доктора юридичнихнаук: 12.00.07 / Пацурківський Петро Станіславович; Мін-во освіти України. Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 457л. – Бібліогр.:л.399-445
1208123
  Пацурківський П.С. Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф...д-ра юрид.наук:12.00.07 / Пацурківський П.С.; КНУТШ. – Київ, 1998. – 41л. – Бібліогр.:41с.
1208124
  Пацурківський П.С. Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.07 / Пацурківський П.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 41л.
1208125
  Доманчук Д.П. Проблеми зайнятості і безробіття населення України / Д.П. Доманчук, А.Д. Чикуркова, С.Д. Лучик // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 49-54. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
1208126
  Чайка-Петегирич Проблеми зайнятості населення та безробіття в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 168-172
1208127
  Правільєв О.В. Проблеми зайнятості населення та основні напрямки їх вирішення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 56-60. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1208128
  Павлюк Т.І. Проблеми зайнятості сільського населення в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 77-83 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1208129
  Зайцева І.С. Проблеми зайнятості та безробіття в Україні та країнах Єврпопейського Союза / І.С. Зайцева, А.Р. Задорожко // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 125-130. – ISSN 2413-9610
1208130
  Гаркавенко Н.О. Проблеми зайнятості та безробіття на національному ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 168-172.
1208131
  Аметов Р. Проблеми зайнятості та напрями економічного зростання в господарському комплексі Автономної Республіки Крим // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.109-113
1208132
  Жук І.Л. Проблеми зайнятості та працевлаштування населення в умовах прийняття нового Закону України " Про зайнятість населення " / І.Л. Жук, Я.І. Юрик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 13-15. – Бібліогр.: 4 назв.
1208133
  Мазіна Н. Проблеми зайнятості та професійного самовизначення молоді у контексті трансформації соціальної сфери в Україні // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 104-107. – ISSN 1728-9343
1208134
  Новіков В. Проблеми зайнятості та соціального партнерства в Україні : Слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 13-18 : Табл.
1208135
  Корж О.В. Проблеми зайнятості у сільськосподарському виробництві: причини і наслідки // Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення : матеріали круглого столу : (12 груд. 2014 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 57-61. – ISBN 978-617-649-035
1208136
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 41. – 2000
1208137
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 44. – 2000
1208138
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 45. – 2000
1208139
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 46. – 2001
1208140
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 47. – 2001
1208141
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 48. – 2001
1208142
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 49. – 2001
1208143
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 50. – 2001
1208144
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 51. – 2001
1208145
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 52. – 2002
1208146
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 65. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
1208147
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 66. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
1208148
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 67. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
1208149
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 68. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
1208150
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 69. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
1208151
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 70. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
1208152
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 71. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
1208153
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 72. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
1208154
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 73. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
1208155
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 74. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
1208156
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 75. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
1208157
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 76. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
1208158
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 77. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1208159
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 78. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1208160
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 79. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1208161
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 80. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1208162
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 81. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1208163
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 82. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1208164
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 83. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1208165
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 84. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
1208166
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 85. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1208167
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 86. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1208168
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 87. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1208169
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 88. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1208170
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 89. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1208171
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 90. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1208172
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 91. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1208173
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 92. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
1208174
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 93. – 2008. – З 2004 р. передплатне видання
1208175
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 94. – 2008. – З 2004 р. передплатне видання
1208176
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 95. – 2008. – З 2004 р. передплатне видання
1208177
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 96. – 2008. – З 2004 р. передплатне видання
1208178
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 97. – 2008. – З 2004 р. передплатне видання
1208179
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 98. – 2008. – З 2004 р. передплатне видання
1208180
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 99. – 2008. – З 2004 р. передплатне видання
1208181
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 100. – 2009. – З 2004 р. передплатне видання
1208182
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 101. – 2009. – З 2004 р. передплатне видання
1208183
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 102. – 2009. – З 2004 р. передплатне видання
1208184
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 103. – 2009. – З 2004 р. передплатне видання
1208185
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 104. – 2009. – З 2004 р. передплатне видання
1208186
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 105. – 2009. – З 2004 р. передплатне видання
1208187
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 106. – 2010. – 264 с. – З 2004 р. передплатне видання
1208188
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 107. – 2010. – 284 с. – З 2004 р. передплатне видання
1208189
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 108. – 2010. – 296 с. – З 2004 р. передплатне видання
1208190
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 109. – 2010. – 284 с. – резюме рос., англ. мовами; З 2004 р. передплатне видання
1208191
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 113. – 2011. – 279 с. – З 2004 р. передплатне видання
1208192
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 114. – 2011. – 257 с. – З 2004 р. передплатне видання
1208193
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 115. – 2011. – 279 с. – З 2004 р. передплатне видання. - Резюме рос., англ. мовами
1208194
   Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 116. – 2011. – 273 с. – З 2004 р. передплатне видання. - Резюме рос., англ. мовами
1208195
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 120. – 2012. – 349 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2004 р. передплатне видання
1208196
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 121. – 2013. – 308 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2004 р. передплатне видання
1208197
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 122. – 2013. – 285 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2004 р. передплатне видання
1208198
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 123. – 2013. – 384 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2004 р. передплатне видання
1208199
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 124. – 2013. – 284 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2004 р. передплатне видання
1208200
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 125. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2004 р. передплатне видання
1208201
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 126. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 2004 р. передплатне видання
1208202
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 128. – 2015. – З 2004 р. передплатне видання
1208203
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 129. – 2015. – З 2004 р. передплатне видання
1208204
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 133. – 2016. – 282 с.
1208205
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 134. – 2016. – 208 с.
1208206
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 135. – 2016. – 264 с.
1208207
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 136. – 2017. – 272 с.
1208208
   Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 137. – 2017. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208209
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблумы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків : Оберіг, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 138. – 2017. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208210
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків : Оберіг, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 140. – 2018. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208211
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 141. – 2018. – 239, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208212
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 142. – 2018. – 231, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208213
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 143. – 2018. – 278, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208214
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 144. – 2019. – 198, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208215
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 145. – 2019. – 271, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208216
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 146. – 2019. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208217
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 147. – 2019. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208218
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Спеціальний випуск. – 2020. – 210, [2] c.
1208219
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 148. – 2020. – 215, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208220
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 149. – 2020. – 254, [2]. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208221
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 150. – 2020. – 358, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208222
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 151. – 2020. – 207, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208223
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 152. – 2021. – 175, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208224
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 153. – 2021. – 215, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208225
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 154. – 2021. – 335, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208226
   Проблеми законності = Problems of Legality = Проблемы законности : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1976-. – ISSN 2224-9281
Вип. 155. – 2021. – 287, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208227
  ВасилюкС Проблеми законності і конституційності рішень конституційного суду україни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 122-130. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1208228
  Джига Микола Васильович Проблеми законності та доцільності при забезпеченні правового статусу обвинуваченого під час розслідування злочинів : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Джига М.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1208229
  Джига Микола Васильович Проблеми законності та доцільності при забезпеченні правового статусу обвинуваченого під час розслідування злочинів : Дис.... канд. юрид. наук: 12.0.09 / Джига Микола Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 216 л. + Додатки: л.160-216. – Бібліогр.: л.143-160
1208230
  Ореховська О.В. Проблеми законодавства про адміністративну відповідальність // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 497-500. – ISBN 966-660-151-6
1208231
  Мелень О. Проблеми законодавства та практики у процесі проведення державної екологічної експертизи: погляд громадськості // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2008. – № 5 (51). – С. 34-36.
1208232
  Жуковська Л.А. Проблеми законодавчого визначення завдань спеціально уповноважених суб"єктів у сфері протидії корупції в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 107-111. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1208233
  Ущаповський Ф.В. Проблеми законодавчого визначення злочинів у сфері господарської діяльності // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26-30
1208234
  Костецька Т.А. Проблеми законодавчого визначення окремих понять у контексті забезпечення конституційного права на інформацію // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 196-205. – ISSN 0869-2491
1208235
  Данилюк Ю.В. Проблеми законодавчого визначення поняття "органи державної влади" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 11-15. – ISSN 2220-1394
1208236
  Цюцик О. Проблеми законодавчого визначення поняття сільськогосподарського підприємства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 270-276. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1208237
  Ландіна А.В. Проблеми законодавчого визначення поняття спеціального суб"єкта злочину // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (51). – С. 47-54. – ISSN 2413-1342
1208238
  Бодрова І.І. Проблеми законодавчого визначення статусу міських агломерацій в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г.Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 33. – С. 12-26. – ISSN 1993-0941
1208239
  Хряпа К.В. Проблеми законодавчого врегулювання відновлення втрачених кримінальних справ // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 155-156
1208240
  Тацишина О. Проблеми законодавчого врегулювання інвестування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 144-146
1208241
  Вакуленко А.В. Проблеми законодавчого врегулювання інституту державної служби: новий проект Закону України "Про державну службу" // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 73-76. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1208242
  Трохлюк О. Проблеми законодавчого врегулювання інституту участі прокурора // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 489-490
1208243
  Кошулинський Р.В. Проблеми законодавчого врегулювання статусу національних меншин та права на національну ідентичність // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 183-190. – ISBN 978-966-428-305-9
1208244
  Кресіна І.О. Проблеми законодавчого забезпечення антидискримінаційної політики в Україні // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 109-124
1208245
  Головач В. Проблеми законодавчого забезпечення аудиторської діяльності // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 12. – С.35-39
1208246
  Орлюк О.П. Проблеми законодавчого забезпечення банківського кредитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 103-108. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Висвітлюються проблеми, пов"язані із захистом комерційних банків за кредитними угодами, у тому числі питання платоспроможності позичальника, забезпечення угоди та реалізації заставленого майна. The issues related to the protection of commercial banks ...
1208247
  Федоренко В.Л. Проблеми законодавчого забезпечення громадянських і політичних прав людини встановлених Загальною декларацією прав людини і закріплених Конституцією України / В.Л. Федоренко, С.Є. Юрєв, О.І. Яковлева // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 186-193.
1208248
  Ващенко К. Проблеми законодавчого забезпечення державної підтримки виноградарства та виноробства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 93-94
1208249
  Григор"єва Х.А. Проблеми законодавчого забезпечення державної підтримки органічного сільського господарства в Україні // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 151-153. – ISBN 978-966-940-085-7
1208250
  Клочков В. Проблеми законодавчого забезпечення діяльності системи прокуратури та досудового слідства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 254-259. – ISSN 2663-5313
1208251
  Кафарський В.І. Проблеми законодавчого забезпечення діяльності старост об"єднаних територіальних громад в умовах воєнних стану // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 33-42. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 91). – ISSN 1563-3349
1208252
  Журавський В. Проблеми законодавчого забезпечення інноваційно - інвестиційної моделі розвитку України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-5. – ISSN 0132-1331
1208253
  Васильченко Н. Проблеми законодавчого забезпечення інституту соціального партнерства в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 43-46
1208254
  Чубарук Т. Проблеми законодавчого забезпечення інформаційної безпеки в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 67-68. – ISSN 0132-1331
1208255
  Каркач П. Проблеми законодавчого забезпечення координаційної діяльності правоохоронних органів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.23-28


  проблеми невідповідності окремих норм чинного законодавства України Конституції
1208256
  Соколова А.К. Проблеми законодавчого забезпечення права власності на природні ресурси та комплекси // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 80-89. – ISSN 2224-9281
1208257
  Носік В.В. Проблеми законодавчого забезпечення правових форм використання земель сільськогосподарського призначення колективної власності в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – С. 72-82. – ISSN 1993-0909
1208258
  Покрещук О. Проблеми законодавчого забезпечення приєднання України до системи світової торгівлі ГАТТ/ СОТ // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 50-53


  В умовах приєднання України до системи ГАТТ/СОТ все більшого значення набуває узгодження законодавства України із стандартами та принципами системи міжнародної торгівлі ГАТТ/СОТ. Автор статті аналізує чинне законодавство та законопроекти в галузі ...
1208259
   Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного десятої та одинадцятої сесій Верховної Ради України шостого скликання / [В.О. Зайчук та ін. ; заг. ред. В.В. Рибака] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-966-8126-89-9
[Т. 5]. – 2013. – 716, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 6-7. - Номер тома зазнач. на корінці та в макеті каталож. картки. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1208260
   Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включенних до порядку денного другої сесії Верхоної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-966-7166-34-2
[Т. 8]. – 2015. – 370, [1] с. – Номер тому зазнач. на корінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1208261
   Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-966-7166-39-7
[Т. 10] / [О.Л. Копиленко (кер.) та ін.]. – 2016. – 625, [1] с. – Номер тому зазнач. на корінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1208262
   Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного п"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-966-97599-9-3
[Т.11] : / [О.Л. Копиленко (керівник), Є.Р. Бершеда, І.П. Андрушко та ін.]. – 2017. – 996, [1] с. – Номер тому зазнач. на корінці кн. - Назва обкл.: Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1208263
   Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-617-7638-04-8
[Т. 12] / [О.Л. Копиленко (керівник) та ін.]. – 2017. – 914, [1] с. – Номер тому зазнач. на корінці кн. – Бібліогр. у підрядк. прим.
1208264
   Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 978-617-7638-11-6
[Т. 13] / [О.Л. Копиленко (керівник) та ін.]. – 2018. – 695, [1] с. – Номер тому зазнач. на корінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1208265
   Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила. – ISBN 978-617-7638-94-9
[Т. 15]. – 2019. – 635, [1] с. – Номер тому зазнач. на корінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1208266
   Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроєктів, включ. до порядку ден. четвертої сесії Верх. Ради України дев"ятого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2021. – 659, [1] с. – На корінці кн. зазнач. номер тому: XIX. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7974-71-9
1208267
   Проблеми законодавчого забезпечення реабілітації вояків Україхнської повстанської армії, які постраждали від політичних репресій радянської влади / В.Л. Федоренко, О.В. Білий, С.В. Дрьомов, В.В. Шутович // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 14-21
1208268
  Коваленко Т.О. Проблеми законодавчого забезпечення реалізації принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Коваленко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 34 с. – Бібліогр.: 83 назви
1208269
  Коваленко Т.О. Проблеми законодавчого забезпечення реалізації принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Коваленко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 500 л. – Бібліогр.: л. 384-500
1208270
  Сіньова Л.М. Проблеми законодавчого забезпечення соціальних допомог в умовах євроінтеграції України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 113-119. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню соціальних допомог в умовах євроінтеграції України. Проаналізовано основні показники рівня життя населення та виявлено низку проблем, що потребують реформування, впровадження нових шляхів їх вирішення, котрі дозволять ...
1208271
  Ніколаєнко С. Проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування щодо захисту прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 4-14. – ISSN 1608-6422
1208272
  Кравченко В.В. Проблеми законодавчого закріплення компетенції місцевого самоврядування в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11/12 (13/14). – С. 13-22. – ISSN 2311-6420
1208273
  Берназюк І.М. Проблеми законодавчого закріплення конституційно правового статусу парламентської опозиції в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 254-260. – ISSN 1563-3349
1208274
  Синчук С. Проблеми законодавчого закріплення поняття "пенсія" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 251-256. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1208275
  Макаренко О.Г. Проблеми законодавчого закріплення принципу нейтралітету в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 152-157. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються особливості державно-правової доктрини та нормативно-правової бази щодо законодавчого закріплення принципу нейтралітету в Україні.
1208276
  Настюк В.Я. Проблеми законодавчого регулювання адміністративно-правових режимів // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 234-241. – ISSN 0201-7245
1208277
  Потапенко С.А. Проблеми законодавчого регулювання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 64-69. – ISBN 978-617-644-044-4
1208278
  Бойчук Д.В. Проблеми законодавчого регулювання відсторонення від посади як заходу забезпечення кримінального провадження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 240-245. – ISSN 2219-5521
1208279
  Кравчук В.М. Проблеми законодавчого регулювання здійснення громадського контролю в Україні // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 6-10. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
1208280
  Сказко С. Проблеми законодавчого регулювання земельних аукціонів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 307-308
1208281
  Ключковський Ю. Проблеми законодавчого регулювання інституту референдуму в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-30.
1208282
  Марцин В.С. Проблеми законодавчого регулювання кредитного ринку України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 3. – С. 25-29
1208283
  Скоропис О.М. Проблеми законодавчого регулювання ліквідації об"єднань співвласників багатоквартирного житлового будинку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 381-388. – ISSN 1563-3349
1208284
  Царук Л. Проблеми законодавчого регулювання механізмів реалізації права громадян на мирні зібрання в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 145-147
1208285
  Савчук К.О. Проблеми законодавчого регулювання прав людини в сфері міграції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 286-297. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1208286
  Нелін О.І. Проблеми законодавчого регулювання правил вчинення нотаріальних дій: теоретико-прикладний аспект // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 31-39. – ISSN 2308-9636
1208287
  Нападистий О.Г. Проблеми законодавчого регулювання правового статусу Служби безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 536-541. – ISSN 1563-3349
1208288
  Костяшкін І.О. Проблеми законодавчого регулювання реалізац права власності на землі сільськогосподарського призначення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 214-217. – (Право. Економіка. Управління)
1208289
  Левківський Б. Проблеми законодавчого регулювання реєстрації шлюбу та пов"язаних з реєстрацією правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті загальні проблеми нормативного регулювання питань реєстрації шлюбу, прав та обов"язків наречених: умови, порядок реєстрації. Запропоновані шляхи удосконалення чинного законодавства України про шлюб та сім"ю. В статье рассмотрены ...
1208290
  Костенко Л. Проблеми законодавчого регулювання роздержавлення друкованих ЗМІ // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-97.
1208291
  Вознюк А.А. Проблеми законодавчого удосконалення правових підстав застосування вогнепальної зброї працівниками міліції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 508-513. – ISSN 1563-3349
1208292
  Телявський А.М. Проблеми законодавчої неврегульованості співпраці між приватними виконавцями і правоохоронними органами під час виконавчих дій // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 69-72. – ISBN 978-966-8830-75-4
1208293
  Фідря Ю. Проблеми законодавчої регламентації заборони одержання подарунків особами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 135-139. – ISSN 2409-4544
1208294
  Васильєва Катерина Проблеми законодавчої регламентації повноважень суду в кримінальному процесі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 50-53.
1208295
  Васильєва-Шаламова Проблеми законодавчої регламентації та практичної реалізації спрощеного позовного провадження в цивільному судочинстві / Васильєва-Шаламова, І. Маматюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 12-17. – (Юридичні науки ; вип. 1 (112)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано різні погляди щодо теоретичних і практичних проблем застосування спрощеного позовного провадження у цивільному судочинстві. Акцентовано увагу на відсутності єдиного уніфікованого підходу до термінології "справ незначної складності", ...
1208296
  Балюк Г. Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 85-94. – ISSN 0132-1331


  У запропонованій статті досліджуються проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку, пропонуються шляхи вирішення зазначеної проблеми.
1208297
  Риндюк В.І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика : монографія / В.І. Риндюк ; [відп. ред. Ющик О.І.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2012. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 214-270. – ISBN 978-617-665-005-8


  У монографії комплексно, у теоретичному та прикладному аспектах, розглянуто поняття законодавчої техніки, її зміст і форми, класифікацію на види. Визначено основні напрями удосконалення законодавчої техніки в Україні, сформульовано пропозиції щодо ...
1208298
  Жук М. Проблеми законодавчої техніки в частині розміщення однорідних діянь різногоступенясуспільноїнебезпеки в межах однієї статті Особливої частини КК України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 400-402. – ISBN 978-617-7069-15-6
1208299
  Дзейко Ж.О. Проблеми законодавчої техніки у вітчизняній юридичній літературі ХІХ - початку ХХ ст. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 32-43. – (Юридична ; Вип. 1)
1208300
  Колесник Г. Проблеми законотворчої роботи комітетів Верховної Ради України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 58-63
1208301
  Малишев М. Проблеми закону про місцеві вибори // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С.61-67
1208302
  Колос Ю. Проблеми закриття кримінального провадження // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 34-35
1208303
  Буднік І.О. Проблеми залучення банківських кредитів підприємствами реального сектору економіки в період кризи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 163-173. – ISSN 0321-0499
1208304
  Гладких Д.М. Проблеми залучення довгострокових депозитів фізичних осіб в Україні та напрями їх вирішення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 202-207. – ISSN 2222-4459
1208305
  Іванчик А.І. Проблеми залучення зовнішніх фінансових ресурсів комерційними банками України для потреб внутрішнього іпотечного кредитування // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 215-219. – (Економіка ; Вип. 31)
1208306
  Горюнова К.С. Проблеми залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 167-172
1208307
  Дідок К.Ю. Проблеми залучення іноземних інвестицій в альтернативну енергетику в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 37-38. – ISBN 78-966-1555-47-09
1208308
  Лихолат С.М. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України / С.М. Лихолат, Н.І. Фляк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 311-314. – ISBN 5-7763-2435-1
1208309
  Криклій Д.Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 130-132. – ISBN 978-966-188-293-4
1208310
  Панікар Г.Ю. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України на регіональному рівні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-35. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1208311
  Мацьків В.В. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України: виклики сьогодення // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 135-139. – ISSN 2313-8246
1208312
  Однорог М.А. Проблеми залучення іноземних інвестицій в сільськогосподарські підприємства України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 226-230
1208313
  Боднар І.Р. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну на сучасному етапі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 62-70. – ISSN 1562-0905
1208314
   Проблеми залучення іноземних інвестицій як фактор інтелектуального розвитку України / Т.О. Кобєлєва, М.Ю. Курочкіна, Д.Д. Строк, М.Ю. Савченко, Р.С. Давидюк // Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. "Всеукр. семінар з проблем економіки інтелект. власності" (24 верес. 2020 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во розвитку економіки, торгівлі та сіл. госп-ва України ; НДІ інтелект. власності [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 94-99. – ISBN 978-966-999-094-5
1208315
  Данькевич А.П. Проблеми залучення іноземного капіталу для розвитку вітчизняної економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 112-120


  Висвітлено питання залучення іноземного капіталу для розвитку економіки України та забезпечення переходу до інвестиційно-інноваційного типу зростання, в основі якого лежать масштабні інвестиції. Розкрито роль інвестицій, насамперед інноваційного ...
1208316
  Рожко О. Проблеми залучення іноземного капіталу у банківську систему України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-43. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми та перспективи зростання обсягів залучення іноземного капіталу у вітчизняну банківську систему. Визначаються основні групи ризиків, притаманні розвитку банківської системи в умовах активізації іноземного ...
1208317
  Рихліцький В.В. Проблеми залучення коштів українськими банками на міжнародних ринках в умовах фінансової кризи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 113-118. – ISSN 1562-0905
1208318
  Бодаковський В.Ю. Проблеми залучення кредитних ресурсів вітчизняними підприємствами : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 106-112 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1208319
  Никифорук О.І. Проблеми залучення транзиту на ринку залізничних перевезень України / О.І. Никифорук, О.М. Стасюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 96-98
1208320
  Арутюнян С. Проблеми залучення фінансових ресурсів на підприємствах переробної галузі Одеського регіону / С. Арутюнян, І. Буднік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті аналізуються проблеми залучення інвестиційних ресурсів в умовах банківської та біржової криз. Висвітлено чинники, які негативно впливають на прийняття рішень щодо фінансування. Відображено головні тенденції на ринку позикових ресурсів. ...
1208321
  Пономаренко В.В. Проблеми запобігання злочинності неповнолітніх та шляхи їх вирішення в сучасній Україні // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 98-102. – ISBN 978-617-7363-14-8
1208322
  Жовнірчик Я.Ф. Проблеми запобігання і протидії корупції в органах публічної влади / Я.Ф. Жовнірчик, І.С. Бандура // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 70-74. – ISSN 2306-6814
1208323
  Кальман О. Проблеми запобігання податковим злочинам // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.45-48


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1208324
  Леонов Б.Д. Проблеми запобігання сексуальній експлуатації дітей в мережі Інтернет: досвід ЄС / Б.Д. Леонов, Л.А. Чумак, С.В. Гриненко // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 32-39. – ISSN 2616-6798
1208325
   Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності : Матеріали науково-практичного семінару 9 листопада 2004 року м. Харків. – Київ: Харьків; : Юрінком Інтер, 2005. – 184с. – ISBN 966-667-194-8
1208326
  Липов В. Проблеми запозичення систем мотивації персоналу у трансформаційних економіках: крос-культурні засади дослідження // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-51.
1208327
  Селіванов А. Проблеми запровадження в судовому процесі правової експертизи як умови досягнення об"єктивного і обгрунтованого судового рішення // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.22-24
1208328
  Селіванов А.О. Проблеми запровадження в судовому процесі правової експертизи як умови досягнення об"єктивного і обгрунтованого судового рішення. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.8-9
1208329
  Карпань В. Проблеми запровадження в Україні загальнообов"язкового медичного страхування / В. Карпань, Ю. Субботович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-44. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються переваги та недоліки страхової медицини. Серед основних чинників, що забезпечують розвиток системи охорони здоров"я в Україні є визначення нового порядку створення й використання коштів фінансових ресурсів в цій галузі. In ...
1208330
  Котова С. Проблеми запровадження загальнообов"язкового державного медичного страхування в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 91-95. – ISSN 1993-0259
1208331
  Ганжа Н.В. Проблеми запровадження інституту індивідуальної конституційної скарги: досвд України та Латвії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 4-8. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
1208332
  Вовчанський І.І. Проблеми запровадження інституту конституційної скарги в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 307-308. – ISBN 978-617-7096-97-8
1208333
  Виноградова О.І. Проблеми запровадження інституту медіації // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-37.
1208334
  Гончар А. Проблеми запровадження медіації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 267-268. – ISBN 978-617-7069-17-0
1208335
  Васильєва-Шаламова Проблеми запровадження медіації в цивільному судочинстві як європейські стандарти // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 55-58. – ISBN 978-617-7020-48-5
1208336
  Галіахметов І. Проблеми запровадження реєстрації прав власності на підприємство як об"єкт нерухомості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.31-34
1208337
  Кравченко М.Г. Проблеми запровадження термінології Директиви № 2008/98/ЄС про відходи від 19 листопада 2008 р. у законодавство України про відходи // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (8 червня 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 40-42
1208338
  Борис В. Проблеми запровадження у законодавство України інституту кримінального проступку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 104-107
1208339
  Ковтун І.В. Проблеми запровадження у законодавство України інституту кримінального проступку // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 230-240. – ISSN 2078-3566
1208340
  Бундак О.А. Проблеми зародження і розвитку Української козацької держави на сторінках видання "Український селянин" // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 46-52. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
1208341
  Фетісова Л.Б. Проблеми засвоєння інформаційних технологій в умовах модульно-рейтингової системи // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 115. – С. 265-268.
1208342
  Лукач І.В. Проблеми заснування дочірніх підприємств корпоративного типу // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – С. 183-192. – ISBN 978-966-7509-59-0
1208343
  Сейковська А.В. Проблеми заснування інституту публічної служби в Словацькій Республіці (можливий досвід для України) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 62. – С. 10-15.
1208344
  Крупко Д. Проблеми застави і приватизації морських суден // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.71-75. – ISBN 966-667-078-Х
1208345
  Голубнича Г. Проблеми застосування Creative Commons у практичному аспекті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 322-323
1208346
  Приходько К. Проблеми застосування iндексiв цiн для оцінки ВВП та його компонентів в постійних цінах згідно методології СНР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 64-67. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вимоги та методичні підходи до розрахунку системи індексів цін (дефляторів) в національних рахунках, надано оцінку рівню і динаміці показників цін. Розроблено пропозиції щодо удосконалення розрахунку системи індексів цін (дефляторів) в ...
1208347
  Вайда О. Проблеми застосування адміністративного примусу в публічному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 155-156
1208348
  Галай В. Проблеми застосування адміністративної відповідальності медичних працівників за порушення прав пацієнтів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 7-9
1208349
  Пляцковська О.І. Проблеми застосування амністії та помилування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 56-59. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1208350
  Максютенко Є.В. Проблеми застосування аналогії закону у цивільному праві // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 90-92. – ISBN 978-966-419-299-3
1208351
  Ширант А. Проблеми застосування відповідальності, яка передбаченаприписами цивільного закнодавства (ст.625 ЦК України),до трудових правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 354-356. – ISBN 978-617-7069-15-6
1208352
  Радзивілюк В. Проблеми застосування господарсько-процесуальних норм у процедурі банкрутства (неплатоспроможності) / В. Радзивілюк, Р. Поляков // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 147-158. – ISSN 1026-9932
1208353
  Васага Ю. Проблеми застосування деяких приписів сучасного банківського законодавства України // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 14
1208354
  Онопрієнко В.Ф. Проблеми застосування законодавства по боротьбі з спекуляцією // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 82-88. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Розглядаються проблемні питання застосування держави по боротьбі з спекуляцією при переході України до ринкової економіки. Автор вносить пропозиції по подальшому вдосконаленню Закону УРСР від 25 червня 1991 р. "Про захист споживчого ринку в Українській ...
1208355
  Повар П. Проблеми застосування законодавства про банкрутство щодо комунальних підприємств при їх ліквідації // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-52.
1208356
  Веселовська В. Проблеми застосування Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" в судовій практиці України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 359-361
1208357
  Туранська Д. Проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді застави та домашнього арешту у кримінальному процесі України та зарубіжних державах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 387-389. – ISBN 978-617-7069-17-0
1208358
  Семчик В.І. Проблеми застосування земельного законодавства в практиці арбітражних судів // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 274-281. – ISBN 978-617-7021-00-0
1208359
  Цікало А. Проблеми застосування земельного, цивільного, господарського та екологічного законодавства при вирішенні господарських спорів з питань земельних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 74-82. – ISSN 0132-1331
1208360
  Криволапов Б. Проблеми застосування іноземних норм про валютний контроль у сучасній судовій та арбітражній практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 75-77. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемам застосовування норм іноземного валютного контролю в сучасній судовій та арбітражній практиці. Досліджуються різні концепції, думки та доктрини з цього приводу відомих теоретиків міжнародного приватного права. Особлива увага ...
1208361
  Зубко А.В. Проблеми застосування інститутів амністії та помилування у кримінальному праві України // Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 10-12
1208362
  Мирославський С. Проблеми застосування інституту недійсності до векскля та їх подолання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 150-154.
1208363
  Данілов А. Проблеми застосування інституту представництва і діяльності арбітражного керуючого // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 203-210. – ISSN 1026-9932
1208364
  Світла Х. Проблеми застосування інституту штрафу в цивільному судочинстві // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 248
1208365
  Співаковська-Ванденберг Проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні зарубіжної литератури // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 145-151. – ISSN 1998-6939
1208366
  Кузнєцова Т.В. Проблеми застосування комп"ютерних технологій в управлінні кадрами підприємства в сучасних умовах // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 58-65.
1208367
  Бойко О. Проблеми застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та рішень Європейського суду з прав людини як джерела в судовій практиці // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 3 (12). – С. 61-69
1208368
  Гошовська Т.В. Проблеми застосування кримінального кодексу України в протидії організованій злочинності / Т.В. Гошовська, І.К. Туркевич // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.14-18
1208369
  Щербанюк О.В. Проблеми застосування медіації як форми відновного правосуддя при здійсненні кримінального провадження на підставі угод / О.В. Щербанюк, Н.О. Турман // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 31-39. – ISSN 2079-6242
1208370
  Андріюк В.В. Проблеми застосування методів екстраполяції та моделювання в юридичному прогнозуванні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 40-47. – ISSN 1563-3349
1208371
   Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України = Issues of the application of international legal standards in the legal system of Ukraine / [М. Баймуратов та ін. ; під заг. ред. Є.Б. Кубка] ; Юрид. фірма "Салком", Наук-аналіт. центр. – Київ : Юридична практика, 2013. – 602, [1] с. : іл., табл. – Додатк. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2578-51-5
1208372
  Сикорський О.Л. Проблеми застосування наслідків недійсних правочинів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 144-149. – ISBN 966-7784-65-7
1208373
  Наджафов О. Проблеми застосування нових антикорупційних законів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 26-31
1208374
  Костін І. Проблеми застосування норм міжнародних угод органами державної влади України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 55-56.
1208375
  Хирса А.В. Проблеми застосування норм міжнародного гуманітарного права в збройних конфліктах сучасності // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 85-87. – ISBN 978-617-8037-94-9
1208376
  Бондар В.П. Проблеми застосування норм професійної етики у діяльності аудиторів України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 61-68 : табл. – ISSN 2519-1853
1208377
  Трунова Г. Проблеми застосування норм соціального страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 52-59. – ISSN 2308-9636
1208378
  Боднар Т.В. Проблеми застосування норм Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів до регулювання сімейних відносин // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 119-132. – ISSN 1026-9932
1208379
  Трунова Г. Проблеми застосування норм юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері соціального страхування з тимчасової непрацездатності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 203-211. – ISSN 1026-9932
1208380
  Хороша Т.С. Проблеми застосування нотаріусом норм іноземного права в рамках міжнародного спадкового права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 479-486. – ISSN 0869-2491
1208381
  Жилінкова І. Проблеми застосування окремих норм нового сімейного та цивільного законодавства // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 49-54
1208382
  Путінцев А.В. Проблеми застосування педагогічного моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх маркетологів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 106-112. – ISSN 2304-4470
1208383
  Старенький О. Проблеми застосування підписки про невиїзд у кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 382-384. – ISBN 978-617-7069-17-0
1208384
  Манілов А.І. Проблеми застосування поруватого кремнію для хімічного та фотокаталітичного виробництва водню // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 3
1208385
  Чухраев Д. Проблеми застосування поруки громадської організації або трудового колективу у кримінальному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 161-163
1208386
  Трояновський О. Проблеми застосування права держави з множинністю правових систем // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 84-85
1208387
  Трофімов С.А. Проблеми застосування правового режиму надзвичайного стану в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 102-109. – ISSN 2224-9281
1208388
  Позняк Е.В. Проблеми застосування превентивних гарантій реалізації та судового захисту права громадян на екологічну безпеку в Україні // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 143-147
1208389
  Гайворонська І. Проблеми застосування примирення у справах публічного обвинувачення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 77-81.
1208390
  Рабінович С. Проблеми застосування принципу рівності в захисті прав людини (за матеріалами практики Конституційного Суду України) / С. Рабінович, О. Панкевич // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 7-21. – ISSN 1993-0909
1208391
  Олійник О. Проблеми застосування приписів закону щодо заборони вилучення активів публічних пенсійних фондів, які знаходяться у банках, що ліквідуються // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 286-291. – ISSN 2219-5521
1208392
  Кучма О. Проблеми застосування процедурних та процесуальних норм в сфері страхування // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 314-318. – ISSN 2306-9082
1208393
  Баранчук В.В. Проблеми застосування психологічних знань при проведенні допиту // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 263-269. – ISSN 0201-7245
1208394
  Шепітько В. Проблеми застосування психологічного впливу на досудовому слідстві // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 1 (56). – С. 195-200. – ISSN 1993-0909
1208395
  Зайчук К. Проблеми застосування публічних ліцензій в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 326-327
1208396
  Бєлкін М.Л. Проблеми застосування рішень Європейського суду з прав людини як джерела права в законодавстві України та в судовій практиці / М.Л. Бєлкін, Ю.Л. Бєлкіна // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 111-120
1208397
  Дика Д. Проблеми застосування рішень Європейського Суду з прав людини як джерела права в Україні // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 133-136
1208398
  Мовчан Р.О. Проблеми застосування ст. 48 КК України щодо осіб, які вчинили самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 117-126. – ISSN 2524-0323
1208399
  Шеховцова Л.І. Проблеми застосування статті 117 Кримінального кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 492-496. – ISSN 1563-3349
1208400
  Топчій Ю.А. Проблеми застосування стратегічного маркетингу в Україні / Ю.А. Топчій, О.О. Мельник // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 168-171. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1208401
  Кравченко О.В. Проблеми застосування стратегічного планування в сучасних умовах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 83-87. – ISBN 966-8958-02-0
1208402
  Бєлкін Л. Проблеми застосування судом неконституційного закону всупереч принципу верховенства права // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 12 (69), грудень. – С. 36-41
1208403
  Чефранов А.Б. Проблеми застосування теорії цінностей у правових дослідженнях // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 327-337. – ISSN 1818-992Х
1208404
  Поліщук Т.В. Проблеми застосування терміна "неповнолітня особа" у законодавстві України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 53-58
1208405
  Бакатанова В.Б. Проблеми застосування технології концентрованого навчання у вищій освіті / В.Б. Бакатанова, С.В. Ігнатов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 75-82. – ISSN 2074-8922


  "Пошук ефективних технологій навчання у вищій освіті обумовлено суттєвими змінами в системі освіти України. На підставі аналізу досліджень щодо застосування інтенсивного навчання було визначено перспективи концентрованого навчання у вищій школі. Це ...
1208406
  Яровой Л.К. Проблеми застосування трихвилевого лазерного віброметра для підвищення чутливості до механічних коливань з надмалими амплітудами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Для використання в повній мірі переваг лазерних допплерівських віброметрів з додатковим каналом при дослідженні механічних коливань з нано- та субнанометровими амплітудами необхідно встановити та підтримувати оптимальну величину фазової різниці між ...
1208407
   Проблеми застосування трудового та пенсійного законодавства : монографія / [Н.М. Хуторян, Я.В. Сімутіна, М.В. Сокол та ін. ; наук. ред.: Н.М. Хуторян, М.М. Шумило] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 315, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-663-6
1208408
  Носік В. Проблеми застосування у господарському судочинстві статті 13 Конституції України щодо здійснення прав власника на землю від імені українського народу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 30-33. – ISSN 0132-1331
1208409
  Козак В. Проблеми застосування української мови в обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 27-33. – Бібліогр.: 40 назв
1208410
  Романюк Я.М. Проблеми застосування цивільно-правових норм у цивільному судочинстві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Романюк Ярослав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 518 арк. – Бібліогр.: арк. 471-518
1208411
  Романюк Я.М. Проблеми застосування цивільно-правових норм у цивільному судочинстві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Романюк Ярослав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 25 назв
1208412
  Греков Є.А. Проблеми застосування цивільно-правових способів захисту авторського права на твори архітектури // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 40-43. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
1208413
  Кохановська О. Проблеми застосування цивільно-правових способів захисту інформаційних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 72-76
1208414
  Еннан Р. Проблеми захисту авторських прав у соціальних мережах у контексті віртуалізації суспільного життя // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9. – С. 23-32. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1608-6422
1208415
  Поліщук Р. Проблеми захисту авторського права в бібліотечному обслуговуванні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 35-38. – ISSN 2076-9326
1208416
  Количева Ю.О. Проблеми захисту авторського права в мережі Інтернету // Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (осінь). – С. 167-169. – ISSN 2410-244Х
1208417
  Вишнивецька А.О. Проблеми захисту авторського права в Україні // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 30-32. – ISBN 978-966-419-299-3
1208418
  Константий О.В. Проблеми захисту в адміністративному судочинстві суб"єктивних прав, свобод і законних інтересів : монографія / О.В. Константий ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Істина, 2015. – 543, [1] с. – Бібліогр.: с. 509-544. – ISBN 978-966-138-010-2
1208419
  Власюк Т.О. Проблеми захисту внутрішнього ринку агропромислової продукції // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 45-51. – ISSN 2221-1055
1208420
  Севрук А. Проблеми захисту дітей в умовах збройного конфлікту на території України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 235-236. – ISBN 978-617-7069-28-6
1208421
  Вавженчук С.Я. Проблеми захисту і охорони конституційних трудових прав працівників в умовах ринкової економіки : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вавженчук Сергій Ярославович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Київ, 2014. – 447 л. – Бібліогр.: 395-447
1208422
  Вавженчук С.Я. Проблеми захисту і охорони конституційних трудових прав працівників в умовах ринкової економіки : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вавженчук Сергій Ярославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
1208423
  Єліферов Д.О. Проблеми захисту інтелектуальної власності в Інтернеті // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 461-465. – ISBN 978-966-190-861-0
1208424
  Горбулін В.П. Проблеми захисту інформаційного простору України : монографія / В.П. Горбулін, М.М. Биченок ; Ін-т проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 136с. – ISBN 978-966-1648-11-0
1208425
  Головань О. Проблеми захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 105-106
1208426
   Проблеми захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина : Тези доповідей учасників студентської наукової конференції 21-22 травня 1999 року. – Київ, 1999. – 256c
1208427
  Погорєлова О. Проблеми захисту корпоративних прав власників і трудових прав працівників: аналіз судової практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 49-55. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему захисту трудових прав працівників у разі виникнення трудового спору з урахуванням корпоративних прав власників господарських товариств. Наголошено, що в процесі праці працівники все частіше стають носіями прав та обов"язків, які ...
1208428
   Проблеми захисту критично важливих об"єктів інфраструктури / Лукова-Чуйко, В. Наконечний, С. Толюпа, Р. Зюбіна // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.Г. Оксіюк ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (2). – С. 31-39. – ISSN 2707-1758


  У роботі висвітлені актуальні питання, пов"язані із захистом критично важливих об"єктів інфраструктури, від функціонування яких залежить виживання людської спільноти. Показано, що стрімкий прогрес в сфері інформаційних технологій, з одного боку ...
1208429
  Рабченюк С.І. Проблеми захисту критичної інфраструктури в кібернетичному просторі / С.І. Рабченюк, С.В. Толюпа, А.М. Мацаєнко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 302-303
1208430
  Трунова Г.А. Проблеми захисту на випадок безробіття українських працівників-мігрантів, які працювали в країнах ЄС // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 136-147. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1208431
  Дзьобань О.П. Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій ХХІ століття : монографія / О.П. Дзьобань, В.Я. Настюк, В.В. Бєлєвцева ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права. – Харків : Право, 2013. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 275-295 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-492-7
1208432
  Кривошеїна І.В. Проблеми захисту об"єктів авторського права в мережі Інтернет // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 147-149. – ISBN 978-966-2635-96-6
1208433
  Пащенко О. Проблеми захисту переважного права наймача у випадку продажу речі, переданої в найм // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 121-125
1208434
  Коренюк П. Проблеми захисту персональних даних в системі фінансового маркетингу / П. Коренюк, Л. Коренюк, О. Литвін // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 91-100. – ISSN 1818-5754
1208435
  Вавженчук С. Проблеми захисту персональних даних працівників у трудовому праві / С. Вавженчук, В. Ємельнов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 80-83
1208436
  Чурілова А. Проблеми захисту персональних данних в електронному інформаційному середовищі / А. Чурілова, С. Прокопов // Інформаційна безпека та інформаційні технології : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. ІБІТ 2022 : [30 листоп. 2022 р.] / М-во освіти і науки України, Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [редкол.: М.Коваль, В. Попович, Р. Ткачук та ін.]. – Львів : Растр - 7, 2022. – С. 136-139. – ISBN 978-617-8134-79-2
1208437
  Ковальська К.В. Проблеми захисту прав акціонерної меншості в країнах з перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-29. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджено негативні тенденції корпоративного управління у сфері захисту прав акціонерної меншості в Україні. Запропоновано шляхи вдосконалення правового стану акціонерів.
1208438
  Бочан М.І. Проблеми захисту прав дитини в Україні // Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (11 груд. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 30-35. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-225-2
1208439
  Понятишин А.І. Проблеми захисту прав дитини в Україні: захист прав дитини в збройних конфліктах // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 271-274. – ISBN 978-966-7166-36-6
1208440
  Ворона П.В. Проблеми захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавленних батьківського піклування, на житло // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 136-140. – (Право. Економіка. Управління)
1208441
  Голуб Ю. Проблеми захисту прав дітей у регіоні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-43.
1208442
  Радзієвська О.Г. Проблеми захисту прав і безпеки дитини в інформаційній сфері : монографія / Радзієвська О.Г. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права. – Київ : АртЕк, 2019. – 233, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7674-89-3
1208443
   Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 146, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-88-5
1208444
  Петренко А. Проблеми захисту прав інвесторів в Україні // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 37
1208445
  Проскуріна Д. Проблеми захисту прав інвесторів в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 1, 10-11
1208446
  Кузнецова С Н. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / С Н. Кузнецова, О.В. Кохановська // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 21-29. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються проблеми у сфері забезпечення реалізації та захисту прав усіх учасників (суб"єктів) відносин інтелектуальної власності, які нині належать до пріоритетних завдань правового регулювання. Аналізуються положення чинного ...
1208447
  Грушова Алла Тарасівна Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Грушова А.Т.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 208 л. – Бібліогр.: л. 190-208
1208448
  Грушова Алла Тарасівна Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Грушова А.Т.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 23с. – Бібліогр.: 4 назв.
1208449
  Кузіна І. Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 33
1208450
  Богініч О.Л. Проблеми захисту прав людини і громадянина у правотворчій та правознавчій практиці // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 34-38
1208451
  Моторна В. Проблеми захисту прав на земельну ділянку, або чи не простіше дати хабара, ніж відсуджувати землю? // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
1208452
  Кривошеїна І. Проблеми захисту прав на картографічні твори, як особливі об"єкти авторського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-35. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті проблеми визначення та правового регулювання такого специфічного об"єкту права інтелектуальної власності як картографічні твори. Проведено аналіз чинного законодавства в сфері охорони та захисту авторських прав. В статье ...
1208453
  Киренко Сергій Георгійович Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.08. / Киренко Сергій Георгійович; Мін-во освіти і науки України; Національний педагогічний ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2002. – 200 л. – Бібліогр.: л.185-200
1208454
  Киренко Сергій Георгійович Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Киренко С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
1208455
  Кучинська О.П. Проблеми захисту прав потерпілих в кримінальному процесі України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 5 (104). – С. 10- 12
1208456
  Гарник М. Проблеми захисту прав потерпілих від злочину // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-5
1208457
  Коссак В. Проблеми захисту прав споживачів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 161-163
1208458
  Музика М.П. Проблеми захисту прав споживачів в Україні: соціально-правовой аспект // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 131-134. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
1208459
  Безух О. Проблеми захисту прав споживачів при спотворенні конкуренції // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – С. 56-61.
1208460
  Дмитренко Г.В. Проблеми захисту прав споживачів фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 90-93. – Бібліогр.: 3 назв.
1208461
  Кирилюк О. Проблеми захисту прав сторін правочину, що вчиняється з використанням електронних засобів зв"язку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 24-27


  У статті розглядаються правові засади вчинення правочинів із використанням електронних засобів зв"язку, основні їх види, аналізуються проблеми доказовості порушених прав учасниками правочинів, що вчиняються з використанням мережі Інтернет.
1208462
  Мізіна Т. Проблеми захисту прав суб"єктів підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 157-160
1208463
  Щербина В. Проблеми захисту прав та інтересів суб"єктів господарювання (матеріально-правовий та процесуальний аспекти) // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – С. 12-20.
1208464
   Проблеми захисту прав та свобод людини та громадянина : всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 14-15 трав. 2015 р. : тези конф. / [М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.А. Остапенко (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 391, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2188-70-7
1208465
  Коссак В.М. Проблеми захисту прав учасника у разі виходу з господарського товариства // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 37-40. – ISBN 978-966-2635-96-6
1208466
  Заєць-Смій Проблеми захисту прав учасників договору купівлі-продажу житла // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 93-99
1208467
  Рудник Т. Проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні: теоретичний аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 8-10
1208468
  Громов М.Д. Проблеми захисту працюючих від вібрації на виробництві та у транспорті / М.Д. Громов, А.І. Биковський, В.А. Обрізан // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 35-36
1208469
  Орлов М. Проблеми захисту природних прав людини і юридичних осіб в сфері екології // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.114-125
1208470
  Харченко Г.Г. Проблеми захисту речових прав в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 69-76. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядаються особливості та проблематика захисту речових прав у цивільному праві України. Приділено увагу умовам, за яких суб"єкт речових прав може використовувати речово-правові або зобов"язально-правові способи захисту. Зазначено, що кожен ...
1208471
  Бєлова О.І. Проблеми захисту сім"ї та неповнолітніх у міжнародному праві // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 149-152. – ISBN 966-435-028-1
1208472
  Шутенко Оксана Проблеми захисту суб"єктивних прав у порядку цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 130-133
1208473
  Дячук А. Проблеми захисту трудових прав вагітних жінок в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 217-218
1208474
  Маркіна Т. Проблеми захисту трудових прав працівників // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 21-24.
1208475
  Лідовець Т. Проблеми захисту учасників кримінального судочинства в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 135-139.
1208476
  Мудрицька К.О. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів сторін при наданні інтернет-послуг // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 20-24. – ISBN 978-617-696-624-1
1208477
  Притика Ю.Д. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів у третейському суді : [монографія] / Ю.Д. Притика. – Київ : Ін Юре, 2006. – 636с. – ISBN 966-313-123-3
1208478
  Бурлаков С.Ю. Проблеми захисту цілісності кінематографічного твору та право на недоторканість // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 132-134. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1208479
  Тертишник В. Проблеми захисту честі і гідності людини і відшкодування моральної шкоди у сфері правосуддя / В. Тертишник, В. Васильченко // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.96-101
1208480
  Тертишник В. Проблеми захисту честі й гідності людини та відшкодування моральної шкоди у сфері правосуддя / В. Тертишник, В. Васильченко // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.20-26
1208481
  Усов Я. Проблеми захищеності інформаційного середовища // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (15). – С. 145-151. – ISSN 2411-5363
1208482
  Палапа Н.В. Проблеми збалансованого розвитку сільських територій у країнах світу та шляхи їх розв"язання / Н.В. Палапа, О.І. Дребот // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 16-24. – ISSN 2077-4893
1208483
  Міщенко В. Проблеми збалансованості внутрішніх заощаджень та зовнішніх запозичень банків в умовах нестабільності фінансових ринків : банки України / В. Міщенко, В. Жупанин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8-12 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1208484
  Гаркавенко Н. Проблеми збалансованості регільнальних ринків праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-44.
1208485
  Зірник К. Проблеми збалансування державного бюджету України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 19
1208486
  Костицький В.В. Проблеми збереження демократичних тенденцій функціонування держави в умовах глобальних викликів / В.В. Костицький, І.О. Костицька // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 37-44
1208487
   Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – 340с.
1208488
  Харченко С. Проблеми збереження і зміцнення здоров"я студентів аграрного профілю під час навчання у ЗВО // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 94-105. – ISSN 2312-5993
1208489
  Касян Людмила Проблеми збереження і функціонування рідної мови у творчій спадщині та громадській діяльності Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 104
1208490
  Васильчук В. Проблеми збереження історико-культурної спадщини України в умовах війни // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 31-34. – ISBN 978-617-674-060-5
1208491
  Іванчишен В. Проблеми збереження й охорони каменотесних пам"яток в етнокультурному ландшафті: відновлення історичної пам"яті та форми сучасної репрезентації // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 65-70. – ISSN 0130-6936
1208492
  Станіцина Г. Проблеми збереження культурних цінностей в Україні в 20-х роках XX століття: за архівними матеріалами інституту археології НАН України // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О.І. Безгін, С.В. Оляніна, Ю.О. Коренюк, І.С. Ходак, І.С. та ін. Кочарян. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – С. 72-82. – ISBN 978-966-2241-27-3
1208493
  Литвин Н.М. Проблеми збереження культурно-історичної спадщини в творчому доробку доктора історичних наук професора Д.Я. Телегіна // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 188-191
1208494
  Зіненко Наталя Проблеми збереження культурної спадщини в країнах Європи // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 80-84


  Статья посвящена анализу работы и итогам деятельности Международной конференции в Молдове.
1208495
  Коренюк Ю. Проблеми збереження Михайлівських мозаїк у національному заповіднику "Софія київська" // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О.І. Безгін, С.В. Оляніна, Ю.О. Коренюк, І.С. Ходак, І.С. та ін. Кочарян. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – С. 153-178. – ISBN 978-966-2241-27-3
1208496
  Зеленчук Іван Проблеми збереження народної архітектури гуцульщини // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 203-204
1208497
  Воропай М. Проблеми збереження національної ідентичності українців Вороніжчини та Курщини наприкінці XIX – на початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 62-67
1208498
  Гаркуша А.Б. Проблеми збереження олійного стінопису (перша чверть XIX ст.) Спасо-Преображенського собору м. Чернігова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 23-25. – ISSN 2218-4805
1208499
  Бова І.С. Проблеми збереження пам"яток дерев"яної архітектури Музею історії лісового господарства у Національному історико-етнографічному заповіднику "Переяслав" // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 54-57. – ISSN 2218-4805
1208500
  Горлачук В. Проблеми збереження родючості грунтів фермерських господарств : Питання розвитку АПК / В. Горлачук, А. Стрюченко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-79 : Табл. – Бібл. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1208501
  Семенчук І.М. Проблеми збереження та відтворення родючості грунтів України / І.М. Семенчук, М.І. Шкрьобка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 49-52. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1208502
  Соченко В.І. Проблеми збереження та ревалоризації середовища заповідної території верхнього міста з визначними храмовими ансамблями історичного центру сучасного Києва / В.І. Соченко, Д.В. Соченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 159-172. – ISSN 2077-3455
1208503
  Хоменко Д.В. Проблеми збереження якості водних ресурсів на прикладі української частини басейну Дніпра // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 20-22. – ISBN 978-966-136-643-4
1208504
  Ярута В.О. Проблеми зберігання бібліотечних фондів / В.О. Ярута, Г.Г. Асєєв // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2022. – Вип. 62. – С. 61-71. – ISSN 2410-5333
1208505
  Галаган В.І. Проблеми збирання адвокатами доказів у кримінальних справах // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 193-201
1208506
  ГладкихТ.В Проблеми зближення податкового і фінансового обліку / ГладкихТ.В, О.С. Гусакова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 169-174. – (Економічні науки)
1208507
  Колос З.В. Проблеми збутової діяльності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 8-11 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1208508
  Бабаскін А.Ю. Проблеми звернення стягнення на предмет іпотеки в порядку позасудового врегулювання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 142-148. – ISSN 1563-3349
1208509
  Сарнавський О.М. Проблеми звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили військові злочини // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 5 (128). – С. 19-23
1208510
  Палійчук О.В. Проблеми звільнення від кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, які вчинили злочин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 459-464. – ISSN 1563-3349
1208511
  Волошенко А.В. Проблеми здійснення антикорупційних реформ в сучасній Україні та шляхи їх реалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 51-61. – ISSN 1993-6788
1208512
  Вовченко О. Проблеми здійснення державних закупівель в Україні і спосіб їх вирішення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 252-253
1208513
  Черниш В. Проблеми здійснення державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 51-55. – ISSN 2308-9636
1208514
  Туркот М. Проблеми здійснення досудового розслідування у районі проведення антитерористичної операції / М. Туркот, Г. Ганова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 11-20
1208515
  Маланчук П. Проблеми здійснення захисту особи, яка притягається до кримінальної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.115-119
1208516
  Новіков С. Проблеми здійснення захисту прав та законних інтересів громадян // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.98-100
1208517
   Проблеми здійснення землеустрою сільськогосподарських підприємств в процесі земельної реформи / Й.М. Дорош, А.В. Барвінський, І.П. Купріянчик, Г.М. Колісник, Д.В. Третяченко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 4-14. – ISSN 2306-1677
1208518
  Носік В.В. Проблеми здійснення і захисту прав на землю у контексті реалізації статті 50 Конституції України // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 296-299. – ISBN 978-966-7957-24-7
1208519
  Леуська А.А. Проблеми здійснення клірингових розрахунків на ринку цінних паперів України та напрями удосконалення клірингової діяльності // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 252-253. – ISBN 978-966-188-219-4
1208520
  Носік В.В. Проблеми здійснення конституційного права на безпечне для життя і здоров"я довкілля в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – С. 102-108. – ISSN 2413-6433
1208521
  Якубівський І.Є. Проблеми здійснення майнових прав інтелектуальної власності вищими навчальними закладами // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 45-49. – ISBN 978-617-7363-04-9
1208522
  Харитонова Т.Є. Проблеми здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Харитонова Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 35 с. – Бібліогр.: 23 назви
1208523
  Харитонова Т.Є. Проблеми здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Харитонова Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2016. – 322 арк. – Бібліогр.: арк. 276-322
1208524
  Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю у вільних економічних зонах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-17. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Розглядаються теоретичні й практичні аспекти здійснення права власності на землю від імені українського народу у вільних економічних зонах. The article is devoted to theoretical and practical aspects of ownership rights of the Ukrainian people in free ...
1208525
  Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю українського народу : Дис. ... д-ра юрид. наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Носік В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 365 л. – Бібліогр.: л.322-365
1208526
  Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю українського народу : Автореф. дис. ... д-ра юридичних наук; 12. 00. 06 / Носік В. В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 34с. – Бібл.: 14 назв
1208527
  Бабкова В. Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 71-74
1208528
  Олійник О. Проблеми здійснення прокурором нагляду за відповідністю актів і дій посадових осіб вимогам чинного законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 30-31
1208529
  Жукевич І.В. Проблеми здійснення судового контролю за виконанням рішень у цивільних справах // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 53-56. – ISBN 978-617-7361-58-8
1208530
   Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових прав фізичної особи в умовах євроінтеграції : зб. наук. матеріалів круглого столу (м. Хмельницький, 12 жовт. 2007 р.). – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 238, [2] с. – Бібліогр.: в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-1127-3
1208531
   Проблеми здійснення та захисту суб"єктивних цивільних прав : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; за ред. В.В. Луця. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 233, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 8). – ISBN 978-617-7087-03-7
1208532
  Гальчинська Н.Ю. Проблеми здійснення та судового захисту прав на землі промисловості в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 160-166.
1208533
  Семенець Проблеми здійснення факторного аналізу результатів діяльності регіону в процесі моніторингу його економічної безпеки / Семенець, Д.М. Тюріна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 285-291. – ISSN 1993-6788
1208534
  Терлецька О.В. Проблеми здійснення фнкціонально-екологічного зонування урбосистем // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 17-20 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1208535
  Бережницька Г.І. Проблеми земельного кадастру на законодавчому рівні у м. Львові // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 113-116 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2410-7468
1208536
  Луць В. Проблеми земельного сервітуту / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 47-52.
1208537
  Шубравська О.В. Проблеми земельної реформи і розвитку аграрного виробництва // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 238-253. – ISBN 978-966-02-8705-1
1208538
  Шпичак О.М. Проблеми земельної реформи і ціни землі сільськогосподарського призначення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 10-17. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1208539
   Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015-. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
№ 1. – 2015. – 127 с. – Резюме укр., англ. мовами
1208540
   Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015-. – ISSN 2410-7468
№ 2. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
1208541
  Янівський Р.М. Проблеми зі здоров"ям у програмістів і як їх уникнути // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 43-45. – ISBN 978-966-641-732-2
1208542
  Голубовська І. Проблеми зіставно-конфронтативного вивчення національно-мовних картин світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми методології, методики та предмета зіставної лінгвокультурології; запропоновано одинадцять базових положень як універсальне підґрунтя контрастивних лінгвокультурологічних досліджень. Обстоюється "широке" розуміння поняття ...
1208543
  Тимченко Є.П. Проблеми зіставного вивчення німецьких та українських субстантивних фразеологізмів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 203-209
1208544
   Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : Видавничий центр КНЛУ. – ISSN 2311-0821
Вип. 11. – 2013. – 499 с.
1208545
  Рогач Проблеми зловживання правом при використанні народними депутатами України депутатського імунітету / Рогач, 0.Я., Н.В. Шелевер // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 21-27
1208546
  Зінченко Ї.Л. Проблеми змагальності в кримінальному процесі України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 136-140. – ISSN 0201-7245
1208547
  Півненко В. Проблеми змагальності сторін у кримінальному судочинстві України / В. Півненко, С. Коновалов // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 91-94
1208548
  Колпаков А. Проблеми змін в політичній системі України: політико - правовий вимір // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.5-8. – ISSN 0132-1331
1208549
  Бондаренко О.В. Проблеми змін і розвитку системи управління діяльністю підприємств : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 39. – Бібліогр.: 5 назв
1208550
  Потапов Д.О. Проблеми змісту професійної освіти як сучасна педагогічна проблема / Д.О. Потапов, В.Г. Вітольберг // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 124-125
1208551
  Тулай О. Проблеми зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів та напрямки їхнього вирішення // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 109-114. – ISSN 1818-2682
1208552
  Голячш І. Проблеми зміцнення економічної безпеки підприємства в умовах загострення світової економічної кризи / І. Голячш, Н. Галушка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (4). – С. 412-423. – ISSN 1684-906Х
1208553
  Чернова А.О. Проблеми знака і значення у текстах сучасної французької соціальної реклами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 629-637


  Статтю присвячено дослідженню семіотичного виміру французького соціального рекламного дискурсу, який ілюструється конкретними прикладами рекламнихповідомлень. Особливу увагу було приділено загальній характеристиці семіотики як науки про знаки і знакові ...
1208554
  Стефанюк І.Б. Проблеми зниження витрат у житловому будівництві : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 87-91
1208555
  Радченко А.Я. та ін. Проблеми зниження сукупних затрат праці у сільському господарстві / А.Я. та ін. Радченко. – К., 1974. – 191с.
1208556
  Гордійчук Ю. Проблеми зовнішньоекономічних відносин між США та ЄС в період першого президентства Б. Обами // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 31-35. – ISBN 978-966-171-793-9
1208557
  Ряба О.І. Проблеми зовнішньоекономічних зв"язків в українській економічній літературі 20-х років ХХ ст. : Дис... канд. екон.наук: 08.01.04. / Ряба О.І.; КУ. – Київ, 1995. – 143л. – Бібліогр.:л.134-143
1208558
  Ряба О.І. Проблеми зовнішньоекономічних зв"язків в українській економічній лцтературі 20-х років ХХ століття : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.04 / Ряба О. І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 24 с.
1208559
  Шевчук В.П. Проблеми зовнішньоекономічної стратегії України в умовах екологізації міжнародних господарських відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 132-141. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1208560
  Ніколаєнко І.І. Проблеми зовнішньої політики у програмах політичних партій / І.І. Ніколаєнко, Вань, Інь-Шу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1208561
  Рябець А.П. Проблеми зростання платоспроможності населення // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 126-133. – ISBN 966-79-75-57-7
1208562
  Занфірова Т.А. Проблеми і дисфункції регуляторної політики зайнятості молоді в Україні / Т.А. Занфірова, Я.В. Зоська // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 132-138. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1208563
  Земцева В.М. Проблеми і досягнення стандартизації у сфері інформації і документації // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 10-13 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.


  Аналіз стану вітчизняної наукової і науково-технічної діяльності (науковий потенціал, фінансове забезпечення, результативність наукових робіт) за результатами моніторингових досліджень.
1208564
  Мацука Г.Х. Проблеми і досягнення сучасної молекулярної біології / Г.Х. Мацука. – Київ : Знання, 1982. – 33 с. – (В лабораториях ученых ; № 8)
1208565
  Ярмоленко О.М. Проблеми і завдання комплексного забезпечення розвитку економічної теорії. Матеріали засідання // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-99. – ISSN 1811-3141
1208566
  Пащенко Є. Проблеми і завдання порівняльного вивчення етногенезу хорватів в українському контексті // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 545-560. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1208567
  Парахіна М. Проблеми і завдання розвитку українсько-російської музейної міждержавної практики 1991-2013 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 57-60. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз розвитку українсько-російських відносин у сфері музейної міждержавної практики, яка є важливою складовою для здійснення повноцінної наукової роботи, адже після розпаду Радянського Союзу виникло питання не лише подолання наслідків кризи у ...
1208568
  Романенко Г.М. Проблеми і завдання щодо формування засад нової прогнозованої та екологічно безпечної водогосподарської політики в Херсонській області та Причорноморському регіоні : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 52-54 : Табл. – ISSN 1561-4980
1208569
  Гатаулліна А.І. Проблеми і значення інформаційного забезпечення у прийнятті управлінських рішень в державному управлінні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 87-92
1208570
  Міщук Г. Проблеми і механізми хеджування на українських товарних біржах // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 167-175. – ISBN 966-654-172-6
1208571
  Міклуха О.Л. Проблеми і механізми цифрової трансформації освітнього простору / О.Л. Міклуха, Н.М. Позняковська // Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матеріалів III Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму (Київ, 15-16 черв. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. центр "Мала акад. наук України" [та ін. ; заг. ред.: І.М. Савченко, В.В. Ємець]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – С. 63-66. – ISBN 978-617-7945-18-4
1208572
  Мельник А.В. Проблеми і можливості розвитку геоінформаційної освіти в Україні : Запрошуємо до дискусії // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-51. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1561-4980
1208573
  Полякова О.М. Проблеми і напрями комерціалізації наукових розробок та інноваційної діяльності в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 338-344. – ISSN 2075-4892


  Стаття присвячена питанням дослідження проблем комерціалізації наукових розробок та визначенню напрямів процесу комерціалізації результатів наукових досліджень. В роботі проаналізовано основні тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні, ...
1208574
  Белінська Я.В. Проблеми і напрями узгодження фіскальної та монетарної політики : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 124-130. – Бібліогр.: 2 назви
1208575
  Десятнюк О. Проблеми і напрямки модернізації податкового регулювання в Україні / О. Десятнюк, І. Гузела // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 58-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
1208576
  Дем"яненко І.І. Проблеми і оптимізація нафтогазопошукових і розвідувальних робіт на об"єктах Дніпровсько-Донецької западини / І.І. Дем"яненко; Українськ. держ. геологорозвідувальний ін-т, Чернігівське відділення. – Чернігів : ЦНТЕІ, 2004. – 220с. – ISBN 966-7905-50-0
1208577
  Руфат Проблеми і особливості реалізації іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою : зарубіжний досвід / Руфат, Кулієв // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 2. – С. 65-70. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1208578
  Лиса С.М. Проблеми і переваги управління ланцюгами постачання торговельних мереж на ринку України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 137-142 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1208579
  Федулова Л. Проблеми і передумови формування в Україні економіки новітнього технологічного укладу // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 9-20
1208580
  Веріга Г. Проблеми і перспективи валютного курсоутворення в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 6-10. – ISSN 1728-9343
1208581
  Заєць О.В. Проблеми і перспективи викладання релігієзнавчих дисциплін у сучасній школі і вузі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 21-23
1208582
  Гаранько Т.Й. Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 89-91. – ISSN 0554-4866
1208583
  Шевченко Ф. Проблеми і перспективи використання ісламських облігацій (сукук) в Україні // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 76-78
1208584
  Федулова Л. Проблеми і перспективи виробничої та науково-технологічної кооперації підприємств України й Російської Федерації експертна оцінка : світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку / Л. Федулова, О. Балакірєва // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8 (573). – С. 56-67 : Табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1208585
  Швець О.В. Проблеми і перспективи виходу України на світові інформаційні ринки в рамках вступу до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 145-157. – (Європейські дослідження)
1208586
  Ігнатенко М.М. Проблеми і перспективи відтворення виробничо­ресурсного потенціалу малих аграрних підприємств і домогосподарств населення // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 56-60. – ISSN 1997-4167
1208587
  Касьянов Д. Проблеми і перспективи впровадження нанотехнологій в Україні // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 230-240. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1208588
  Швець О.В. Проблеми і перспективи входження України до глобального інформаційного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 140-145. – (Європейські дослідження)
1208589
  Бокало Н. Проблеми і перспективи демократизації в країнах центрально-східної Європи : на прикладі Вишеградської четвірки / Н. Бокало, С. Трохимчук ; МО і НУ, ЛНУ, ф-т міжнародних відносин, Інститут Польщі. – Львів : [Б. в.], 2000. – 68 с. – (Міжнародні відносини 4.10)
1208590
  Ільєнко А.С. Проблеми і перспективи державної енергетичної безпеки в контексті відкриття газопроводу "Північний потік-2" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 20, жовтень. – С. 76-80. – ISSN 2306-6814


  У статті досліджено проблеми і перспективи державної енергетичної безпеки в контексті відкриття газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, підкреслено значення фактору нових технологій було продемонстровано сланцевою революцією, яка кардинально змінила ...
1208591
  Данковцева О.І. Проблеми і перспективи децентралізації у сфері соціального захисту населення // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7274-42-0
1208592
  Жарая С. Проблеми і перспективи дистанційного та онлайн-навчання державних службовців в умовах нових викликів і пандемії коронавірусу в Україні / С. Жарая, К. Герасимюк, Києнко-Романюк // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 2. – С. 125-133. – ISSN 2664-3618
1208593
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (7). – 2016. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208594
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 4 (8). – 2016. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208595
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 1 (9). – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208596
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (10). – 2017. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208597
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (11). – 2017. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208598
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 4 (12). – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208599
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 1 (13). – 2018. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208600
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (14). – 2018. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208601
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (15). – 2018. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208602
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 4 (16). – 2018. – 275, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208603
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 1 (17). – 2019. – 285, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208604
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (18). – 2019. – 293, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208605
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (19). – 2019. – 367, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5215-2019-3(19) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1208606
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 4 (20). – 2019. – 487, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5215-2019-4(20) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1208607
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 1 (21). – 2020. – 345, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5215-2020-1(21) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1208608
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (22). – 2020. – 193, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5215-2020-2(22) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1208609
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (23). – 2020. – 183, [1] c. – DOI: 10.25140/2411-5215-2020-3(23) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1208610
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 4 (24). – 2020. – 197, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5215-2020-4(24) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1208611
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 1 (25). – 2021. – 183, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5215-2021-1(25) - Резюме укр., англ. мовами
1208612
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (26). – 2021. – 217, [1] c. – DOI: 10.25140/2411-5215-2021-2(26) - Резюме укр., англ. мовами
1208613
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 3 (27). – 2021. – 241, [1] c. – DOI: 10.25140/2411-5215-2021-3(27) - Резюме укр., англ. мовами
1208614
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 4 (28). – 2021. – 239, [1] c. – DOI: 10.25140/2411-5215-2021-3(27) - Резюме укр., англ. мовами
1208615
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів : Чернігівська політехніка, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 1 (29). – 2022. – 109, [1] c. – DOI: 10.25140/2411-5215-2021-3(27) - Резюме укр., англ. мовами
1208616
   Проблеми і перспективи економіки та управління = Problems and prospects of economics and management : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів : Чернігівська політехніка, 1996-. – ISSN 2411-5215
№ 2 (30). – 2022. – 165, [1] c. – DOI: 10.25140/2411-5215-2022-2(30) - Резюме укр., англ. мовами
1208617
  Савченко М. Проблеми і перспективи економічного співробітництва України з країнами Асоціації держав Південно-Східної Азії / М. Савченко, В. Кулявець, О. Квасницька // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Spivak S.M., Kilyar O.R., Korolyuk T.M. [et al.]. – Ternopil, 2023. – № 1 (80). – С. 120-131. – ISSN 2409-8892
1208618
  Савченко М. Проблеми і перспективи економічного співробітництва України з країнами північноамериканської зони вільної торгівлі / М. Савченко, В. Кулявець, Ю. Бурлак // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 1 (74). – С. 187-197. – ISSN 2409-8892
1208619
  Ващик С.М. Проблеми і перспективи ефективного використання меліорованих земель Львівщини в ринкових умовах / С.М. Ващик, О.С. Цюра // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 64-67 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1208620
  Легенький М. Проблеми і перспективи законотворчого забезпечення реформування освітянської галузі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 131-134. – ISSN 2307-8049
1208621
  Наумко Ігор Проблеми і перспективи залучення інвестицій у надрокористування в Україні на Шостій міжнародній науково-практичній конференції / Наумко Ігор, Побережський Андрій // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 3 (180). – С. 100-103 : фото. – ISSN 0869-0774
1208622
  Попова Ю.М. Проблеми і перспективи залучення України до проекту "Шовковий Шлях" // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – С. 155-156
1208623
  Набока О. Проблеми і перспективи застосування компетентнісного підходу у професійній освіті / О. Набока, В. Давискиба // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 20-32. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано основні підходи до виникнення та застосування комптентнісного підходу у теорії та практиці професійної освіти. Розкрито погляди науковців на розроблення комптентнісної парадигми підготовки майбутніх фахівців. Зауважено, що ...
1208624
  Чуприна Л.М. Проблеми і перспективи зміцнення фінансової стійкості об"єднаних територіальних громад / Л.М. Чуприна, Е.Г. Мороз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1208625
  Швець О.В. Проблеми і перспективи іміджу України на світових інформаційних ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 113-125
1208626
  Мазур Н.А. Проблеми і перспективи інвестицій в АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 73-77
1208627
   Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки : події // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 65. – ISSN 1810-3944
1208628
  Затонацька Т.Г. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку України / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицька // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 19-24
1208629
  Литвиненко Т.А. Проблеми і перспективи інституалізації приватної вищої освіти в Україні // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 201-207. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))
1208630
  Юнко О.М. Проблеми і перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в Україні // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 191-194. – ISSN 2221-755X
1208631
  Литвиненко О. Проблеми і перспективи нового етапу // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – C. 42-43


  Динамічний розвиток китайської економіки, що триває понад 35 років, сприяв кардинальному посиленню ролі Китаю у сучасних міжнародних відносинах.
1208632
  Штогун С. Проблеми і перспективи нового законопроекту про судоустрій // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 73-76. – ISSN 0132-1331
1208633
  Дудар Зоя. Проблеми і перспективи післядипломної освіти в Україні / Зоя. Дудар, І. Ревенчук // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 111-118. – ISSN 1682-2366
1208634
  Соколенко С. Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 31-35. – ISSN 1810-3944
1208635
  Соколенко Станіслав Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1208636
  Сундук А.М. Проблеми і перспективи реалізації політики конвергенції макроекономічних показників України відповідно до європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 85-86
1208637
  Рябцев Г.Л. Проблеми і перспективи реалізації стратегії національної безпеки України в енергетичній сфері // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія національної безпеки. – Київ, 2018. – № 3/4 (19/20). – С. 88-110. – ISSN 2523-4927
1208638
  Кияниця І.П. Проблеми і перспективи регулювання індивідуальних трудових правовідносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-6. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто недостатню гнучкість трудового права України в регулюванні найманої праці у приватному секторі економіки та доцільність рецепції цивільного права для укладення трудових договорів і угод. In the article it is considered insufficient ...
1208639
  Кафарський В.І. Проблеми і перспективи реформування законодавства України про місцеві вибори // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 106-112. – ISSN 1563-3349
1208640
  Бурдоль Є. Проблеми і перспективи реформування органів прокуратури України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 19-21.
1208641
  Ватаманюк О. Проблеми і перспективи реформування пенсійної системи в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 42-52. – ISSN 2078-5860


  З"ясовано основні чинники, що визначають сьогодні нагальність реформування пенсійної системи України. Проаналізовано сучасний зарубіжний досвід збалансування пенсійних систем. Показано, що за відсутності необхідних передумов запровадження ...
1208642
  Арешкович А.О. Проблеми і перспективи реформування системи охорони здоров"я в м. Києві / А.О. Арешкович, О.М. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 202-209 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1208643
  Волков О. Проблеми і перспективи реформування судового устрою в країні // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-43.
1208644
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наук. праць. – Суми, 1999. – 268с. – ISBN 966-535-107-9
1208645
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми
Т. 3. – 2000
1208646
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми
Т. 4. – 2000
1208647
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-566-186-8
Т. 5. – 2002
1208648
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-566-187-6
Т. 6. – 2002
1208649
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник тез доповідей 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 листопада 2004 р.). – Суми : УАБС, 2004. – 132 с.
1208650
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-239-2
Т. 9. – 2004
1208651
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-241-4
Т. 10. – 2004
1208652
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-243-0
Т. 11. – 2004
1208653
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-281-3
Т. 12. – 2005
1208654
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-284-8
Т. 13. – 2005
1208655
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-00-4
Т. 14. – 2005
1208656
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-02-0
Т. 15. – 2006
1208657
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-03-9
Т. 16. – 2006
1208658
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-01-2
Т. 17. – 2006
1208659
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-05-5
Т. 18. – 2006
1208660
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-08-3
Т. 19. – 2007
1208661
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-09-0
Т. 20. – 2007
1208662
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 21. – 2007
1208663
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 22. – 2007
1208664
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 23. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1208665
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 24. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1208666
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 25. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1208667
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 26. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1208668
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 27. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1208669
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 28. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1208670
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 31. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1208671
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 32. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
1208672
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 33. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1208673
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 35. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
1208674
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
Вип. 37. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208675
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
Вип. 38. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208676
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
Вип. 39. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208677
  Пацера М. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України в полі зору науковців : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 7-9
1208678
  Мхітарян Н. Проблеми і перспективи розвитку відновлювальної енергетики України // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 181-191. – ISBN 978-966-02-4324-8
1208679
  Сметанко О.В. Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія / О.В. Сметанко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 461, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-352. – ISBN 978-966-483-870-9
1208680
  Паламар С.Б. Проблеми і перспективи розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 16-19. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  А. Колодій виділяє дві причини,через які Україна стикається із труднощами при побудові громадянського суспільства. Перша - специфіка виникнення інститутів громадянського суспільства в умовах навздогінної моделі розвитку, коли визначальну роль в усіх ...
1208681
   Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали наук.-практ. конф. студентів та молодих учених / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; відп. за вип.: Недзведовська О.Є., Якубець О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1208682
  Островська Г. Проблеми і перспективи розвитку економіки, заснованої на знаннях // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 102-115. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1208683
  Різун В. Проблеми і перспективи розвитку журналістської освіти в Україні початку 21 століття : Доповідь на Міжнародній науковій конференції "Журналістика 2004 у світлі підготовки журналістських кадрів", 27 травня 2004 року, Київ / В. Різун; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2004. – 19 с.
1208684
  Васильєв С.В. Проблеми і перспективи розвитку зернового комплексу України / С.В. Васильєв, А.О. Кривонос // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 56-62 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1208685
  Голубій І.Є. Проблеми і перспективи розвитку інтеграційних об"єднань на теренах СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 62-69


  В статті йдеться про проблеми інтеграційних процесів в межах СНД. Аналізуються чинники негативних тенденцій розвитку та окреслено подальші перспективи інтеграції на теренах СНД.
1208686
  Антощишина Н.І. Проблеми і перспективи розвитку малобюджетних авіакомпаній в Україні : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 66-72 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1208687
   Проблеми і перспективи розвитку малого і середнього бізнесу : монографія : до 55-ряччя ЧНЕІ КНТЕУ / [С.Д. Лучик та ін. ; за ред. С.Д. Лучик] ; Чернів. торгов.-екон. ін-т Київ. нац. торгов.-екон. ун-ту. – Київ : Технодрук, 2021. – 398, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-8034-09-2
1208688
  Чорномаз О.Б. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 131-134. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1208689
  Дячук М.І. Проблеми і перспективи розвитку медіації в Республіці Казахстан // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 164-183. – ISSN 2222-5374
1208690
   Проблеми і перспективи розвитку музеїв вищих навчальних закладів України : матеріали 2-го круглого столу, Київ, 23-24 листопада 2007 р. – Київ : Політехніка, 2007. – 92 с. – ISBN 996-96213-8-0
1208691
  Борисенко Валентина Проблеми і перспективи розвитку національної культури в системі освіти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 211-215
1208692
  Галат Л.М. Проблеми і перспективи розвитку особистих селянських господарств у галузі плодоовочівництва України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 71-79 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1208693
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (1) : Присвячується 45-річчю факультету управління і бізнесу ХНАДУ. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
1208694
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (2). – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
1208695
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (4). – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208696
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (5). – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208697
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (3), 2012. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208698
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (6). – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208699
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (7), т. 1. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208700
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (7), т. 2. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208701
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (8), т. 1. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208702
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (8), т. 2. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208703
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (9). – 2015. – 230 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208704
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (10), т. 1. – 2015. – 170 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208705
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (10), т. 2. – 2015. – 138 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208706
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 4 (11). – 2015. – 167 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208707
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (12). – 2016. – 202 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208708
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (13), т. 1. – 2016. – 119 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208709
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (13), т. 2. – 2016. – 103 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208710
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (14), т. 1. – 2016. – 126 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208711
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 3 (14), т. 2. – 2016. – 114 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208712
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 4 (15), т. 1. – 2016. – 103 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208713
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 4 (15), т. 2. – 2016. – 56 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208714
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (16). – 2017. – 172 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208715
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (17). – 2017. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1208716
  Хаустова М. Проблеми і перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 54-64. – ISSN 1993-0909
1208717
  Ілляшенко С.М. Проблеми і перспективи розвитку промисловості україни в умовах четвертої промислової революції / С.М. Ілляшенко, Н.С. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 85-89. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1208718
  Чуйко О. Проблеми і перспективи розвитку психологічної служби у школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 48-52. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати дослідження серед студентів першого - другого курсів факультету психології, спрямованого на вивчення місця й ролі психологічної служби школи (шкільного психолога) у загальному процесі освітньої соціалізації вчорашніх школярів. ...
1208719
  Ширяєва Л.В. Проблеми і перспективи розвитку річкової логістики в Україні / Л.В. Ширяєва, О.К. Афанасьєва // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 119-126. – ISSN 2524-003X
1208720
  Адамик В. Проблеми і перспективи розвитку свинарства Україні у контексті впливу на добробут населення / В. Адамик, Л. Чернобай, О. Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 22-34. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1208721
  Максимчук О.С. Проблеми і перспективи розвитку системи недержавних пенсійних фондів в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-41 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1208722
  Замора О.І. Проблеми і перспективи розвитку соціально-економічної сфери регіону / О.І. Замора, Л.В. Ярема // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 13-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1208723
  Козоріз Г. Проблеми і перспективи розвитку страхування в Україні у XXI столітті // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 377-383. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1208724
  Паулик А.Я. Проблеми і перспективи розвитку торгівлі в Україні // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – С. 22-25. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (1)). – ISSN 2313-8114
1208725
  Закутинська І.І. Проблеми і перспективи розвитку туристичної інфраструктури в межах приміської зони Івано-Франківська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 70-76 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1208726
   Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України : монографія / [І.О. Школьник та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.О. Школьник, д-ра екон. наук, проф. І.І. Рекуненка ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 342, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр.: с. 299-328. – ISBN 978-966-657-672-2
1208727
  Чічуріна О. Проблеми і перспективи розвитку франчайзингу в Білорусі: правовий аспект // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 51-57. – ISSN 1608-6422
1208728
   Проблеми і перспективи розширеного відтворення в Українській РСР. – К, 1970. – 59с.
1208729
  Гриценко М. Проблеми і перспективи становлення фінансової системи України : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 32-33


  На економічному факультеті Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України".
1208730
  Абрамова В.О. Проблеми і перспективи створювання та функціонування свободних економічних зон // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.93-98. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1208731
  Мищак І.М. Проблеми і перспективи удосконалення законодавства у бібліотечній сфері України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 2220-1394
1208732
  Примуш М.В. Проблеми і перспективи України в контексті розширення ЄС // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 21-23. – ISSN 0868-8117
1208733
  Вірван Л.А. Проблеми і перспективи України у міжнародній торгівлі : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 78-88 : Рис. – Бібліогр.:10 назв
1208734
  Панасюк Л. Проблеми і перспективи фінансового забезпечення вищих навчальних закладів освіти : соціальна сфера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 78-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1208735
  Каневська І.М. Проблеми і перспективи фінансування проектів відновлювальної енергетики в Україні / І.М. Каневська, С.В. Уманець // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 150-157. – ISSN 2306-546X
1208736
  Никитюк Т. Проблеми і перспективи формування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств в умовах світової економічної кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-33. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Виявлено основні проблеми для акціонерного капіталу в Україні, спричинені світовою економічною кризою. Проаналізовано перспективи, що може забезпечити оновлене правове середовище функціонування акціонерного капіталу. Main problems for share capital in ...
1208737
  Буглай Н.М. Проблеми і перспективи функціонування багатостороннього Карпатського єврорегіону (історичний аспект) // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 78-87
1208738
  Михайленко Т.І. Проблеми і перспективи функціонування гірськолижних курортів Карпатського регіону / Т.І. Михайленко, М.А. Молочко, О.В. Вавулова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 110-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1208739
  Гура Н. Проблеми і порядок обліку державних трансфертів на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 5-11
1208740
  Стрекаль О.О. Проблеми і пріоритети забезпечення ефективності діяльності державних підприємств нафтогазового сектору України // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 46-54. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 1 (18)). – ISSN 2078-1628
1208741
  Дучинська Н.І. Проблеми і протиріччя нагромадження основного капіталу в промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 28-34.
1208742
  Цимбалюк Н.М. Проблеми і протиріччя формування ринку праці культурно-мистецької сфери // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 253-258. – ISSN 2073-9591


  У статті розглядаються проблеми формування та структури ринку праці в культурно-мистецькій сфері. Аналізується динаміка поповнення ринку праці фахівцями, що випускаються вищими навчальними закладами системи Міністерства культури України. Здійснюється ...
1208743
  Мриглод І.М. Проблеми і реалії української наукової сфери // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-5. – ISSN 0372-6436


  Виступ академіка НАН України І.М. Мриглода на сесії Загальних зборів НАН України 18 квітня 2013 року.
1208744
   Проблеми і стратегія виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату / В.Я. Шевчук, І.В. Трофимова, О.М. Трофимчук, Н.І. та ін. Іваненко; Рада нац. безпеки і оборони України; Україн. ін-т досліджень навколишнього середовища і ресурсів; За ред. В.Я. Шевчука. – Київ : УІДНСіР, 2001. – 96с. – ISBN 966-95863-6-4
1208745
  Ченбай Н.А. Проблеми і тенденції системи вищої освіти в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 95-98. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
1208746
  Шанін О.В. Проблеми і чинники конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств галузі птахівництва / О.В. Шанін, В.О. Лаготюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 7-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
1208747
  Дем"яненко Ю.С. Проблеми і шляхи вдосконалення системи підготовки та контролю якості екскурсійної діяльності в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 149-153. – Бібліогр.: 6 назв
1208748
  Пустюльга С.І. Проблеми і шляхи вирішення завдань практичної підготовки інженерних кадрів у технічних ВНЗ / С.І. Пустюльга, Л.В. Гань, С.І. Лобанова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 91-94. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1208749
  Сподін Л.А. Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 143-158. – (Серія "Гуманітарні студії")


  Проаналізовано основні чинники існуючого стану, окремих тенденцій розвитку та шляхів удосконалення якості вищої освіти в Україні. Наведено перелік заходів щодо можливих механізмів здійснення дієвої політики України в системі вищої освіти шляхом її ...
1208750
  Кізима І.В. Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти в Україні // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 131-132
1208751
  Голубенко А.В. Проблеми і шляхи збереження зникаючих видів роду Gentiana L. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Лікарські властивості тирличів були відомі ще до нашої ери. Через активне збирання їх як лікарської сировини і через складну біологію розмноження майже всі види тирличів є рідкісними. Для їх збереження необхідно використовувати всі можливі методи ...
1208752
  Глушков В.О. Проблеми і шляхи їх вирішення при незаконному відшкодуванні з бюджету податку на додану вартість / В.О. Глушков, Л.П. Скалозуб // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 58-62
1208753
  Марцин В.С. Проблеми і шляхи підвищення капіталізації банківських установ в управлінні капіталом банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 77-88 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1208754
  Чернелевський Л. Проблеми і шляхи підвищення якості підготовки фахівців вищої кваліфікації з обліку і аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 9. – С. 64-65.
1208755
  Мелешко М.І. Проблеми і шляхи удосконалення зерно-продуктового підкомплексу та формування його інвестиційної привабливості : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 71-73 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1208756
  Погореловська І. Проблеми ідентифікації видавців у межах системи ISBN в Україні // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 450-455. – ISBN 978-966-493-306-0
1208757
  Трускавецький Р.С. Проблеми ідентифікації гідроморфних грунтів на осушених землях // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 17-23. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0587-2596
1208758
  Куцевич О.П. Проблеми ідентифікації земельних ділянок як об"єкта права в Україні та шляхи їх вирішення // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2015. – № 14 : Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. – С. 22-39. – ISBN 978-617-7161-20-1


  Розглядається проблема ідентифікації земельних ділянок як об"єктив права. Державна реєстрація нині здійснюється в дозвільному порядку, є обтяжливою, тривалою та витратною, при цьому виникають численні проблеми, такі як так звані накладки, які ...
1208759
  Завадська Д.А. Проблеми ідентифікації і типологізації сучасної ділової преси // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 54-58
1208760
  Самуляк О.В. Проблеми ідентифікації інтернет-ЗМК // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 82-84


  У статті проаналізовано критерії ідентифікації веб-ресурсів, що позиціонують себе як інтернет ЗМІ. The article analyses criteria of determination of web resources that set themselves up as an Internet media. В статье проанализированы критерии ...
1208761
  Ущаповська Г.В. Проблеми ідентифікації концепції критичного мислення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 203-210


  Головна увага зосереджена на визначенні положення концепції критичного мислення у сфері сучасного знання, дослідження якого приводить до висновку, що концепція критичного мислення розвивається у декількох напрямках: як метод досягнення істинного знання ...
1208762
  Ушаповська Г.В. Проблеми ідентифікації концепції критичного мислення // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 72-76
1208763
  Дем"янюк О. Проблеми ідентифікації нематеріальних активів як об"єктів оподаткування / О. Дем"янюк, О. Ляшенко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 135-142. – ISSN 1818-5754
1208764
  Гусєва В. Проблеми ідентифікації особи за ознаками зовнішності під час розслідування кримінальних правопорушень // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 109-122. – ISSN 1993-0917
1208765
  Барановський М.О. Проблеми ідентифікації та оцінки рівня депресивності аграрних територій України : Суспільно - географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-51 : Табл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1208766
  Романуха О.М. Проблеми ідентифікації українського суспільства // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 82-88. – ISSN 1728-3671
1208767
  Шульгун М. Проблеми ідентичності людини у літературі подорожей ("Платформа" М. Уельбека) // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 106-107
1208768
  Курченко Л.М. Проблеми ідентичності у світлі мовної політики України // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 78-86


  У статті з соціолінгвістичної точки зору розглядаються проблеми ідентичності в умовах сучасної України. Із залученням статистичних даних мовного балансу України аналізується неконгруентність національної, етнічної і мовної ідентичності. Обстоюється ...
1208769
  Волковський В.П. Проблеми ідентичності українського суспільства через історико- філософську перспективу: популярні стереотипи та дискурсивні пастки ідентичності від хіх до ХХІ століття // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 7-10
1208770
  Троян С.С. Проблеми ідеології німецького колоніалізму в новітній історіографії // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.33-43. – ISBN 966-551-070-3
1208771
  Сердюк А. Проблеми із збереженням здоров"я дітей і шляхи вирішеня в умовах школи // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.7-11.
1208772
  Позняк О. Проблеми імміграційної політики в контексті етнополітичного розвитку // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 364-373. – ISSN 2524-0137
1208773
  Медвецька О. Проблеми імплементації актів міжнародного й європейського законодавства про корупційні злочини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 66-71


  Аналізуються вплив міжнародних та європейських антикорупційних нормативних актів на українське законодавство, зміни у національному законодавстві, зумовлені імплементацією положень цих актів.
1208774
  Хоббі Ю.С. Проблеми імплементації європейських стандартів до національної правової системи України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 113-117. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047
1208775
  Городовенко А.В. Проблеми імплементації європейських стандартів судоустрою до національної правової системи України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 109-115. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
1208776
  Прошко В. Проблеми імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні / В. Прошко, В. Толкованов // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 71-81
1208777
  Дробко В.М. Проблеми імплементації інституту конституційної скарги в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – C. 292-294. – ISBN 978-617-7096-97-8
1208778
  Золотарьова О. Проблеми імплементації інституту приватної детективної діяльності в законодавстві України / О. Золотарьова, А. Амбросійчук // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 121-134. – ISBN 978-617-7768-17-2
1208779
  Озеран В.О. Проблеми імплиментації Директиви 2013/34/ЄС щодо річної фінансової звітності / В.О. Озеран, А.В. Озеран // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 166-168. – ISBN 978-611-01-0721-1
1208780
  Моторнюк У.І. Проблеми імпортозамінної діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів / У.І. Моторнюк, М.І. Теребух, А.О. Ціхановський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 192-198. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1208781
  Корецький А.А. Проблеми імпорту озброєнь: ефективність закупівель, міжнародна кооперація / А.А. Корецький, О.П. Кутовий, Св.М. Чумаченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 79-84. – ISSN 2304-2699
1208782
  Іщук С.О. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 248-250. – ISSN 1562-0905
1208783
  Савченко В.Ф. Проблеми інвестиційно-інноваційної політики в економіці України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 61-69. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1208784
  Титарчук І.М. Проблеми інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 35-40. – ISSN 2308-1988


  Для забезпечення захисту національних інтересів в умовах посилення глобальної конкуренції необхідно створити конкурентоспроможні на світових ринках модернізовані формування вітчизняних аграрних товаровиробників. Водночас брак дієвих фінан. механізмів ...
1208785
  Стадник В.В. Проблеми інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств / В.В. Стадник, Т.А. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 131-136. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1208786
  Гончарук Т. Проблеми інвестиційного забезпечення конкурентноспроможності економіки в умовах ринкової трансформації : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 31-34. – Бібліогр.: 21 назва
1208787
  Білоус В. Проблеми інвестиційної діяльності як складової фінансової безпеки держави // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 229-239. – ISBN 978-617-7638-06-2
1208788
  Харламова Г.О. Проблеми інвестиційної привабливості економіки країни з боку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 199-202.
1208789
  Харламова Г.О. Проблеми інвестиційної привабливості економіки України з боку ЄС : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 59-60.
1208790
  Семикіна Проблеми інвестування агропромислового комплексу України / Семикіна, КЛ // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 85-89
1208791
  Омеляненко О.А. Проблеми інвестування економіки України за роки самостійного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.154-158
1208792
  Алєксєєв І.В. Проблеми інвестування промислового виробництва в умовах монополізованих ринків / І.В. Алєксєєв, І.М. Талатура // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 77-81
1208793
  Болховітінова О.Ю. Проблеми інвестування реального сектора економіки України в умовах підвищення ціни природного газу // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 43-64. – ISSN 1605-7988
1208794
  Кужель В.М. Проблеми інвестування розвитку промисловості та шляхи їх вирішення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 117-122.
1208795
  Борщ Л. Проблеми інвестування стратегічних підприємств : теорія і практика // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 11-16 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1208796
  Гринюк К.Б. Проблеми інвестування ТНК у розвиток людського капіталу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 15-18. – ISSN 1728-6220


  Проаналізовано та систематизовано деякі проблеми, які виникають при інвестуванні транснациональних корпорацій у людський капітал.
1208797
  Юдов М.О. Проблеми індивідуального підходу в системі підготовки режисерів драматичного театру в умовах заочної форми навчання у ВНЗ / М.О. Юдов, Ю.В. Раденко // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.][та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 142-147. – ISSN 2226-0285
1208798
  Мейзерська Т.С. Проблеми індивідуальної міфології: Міфотворчість Шевченка / Т.С. Мейзерська. – Одеса, 1997. – 126с.
1208799
   Проблеми індикативного планування та концепції управління існуючої системи медичного захисту населення україни під час проведення контртерористичних операцій / Г.Г. Рощин, В.Ю. Кузьмін, В.О. Крилюк, Ф.М. Новіков, В.І. Іванов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 15-22. – ISSN 2224-0586
1208800
  Костюченко М. Проблеми інженерно-геологічних досліджень на майданчиках реконструкції цивільних споруд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми та особливості інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції будівель і споруд. Розглянуто фактори, що впливають на стан грунтової основи й експлуатаційну надійність будівель. Рекомендовано вдосконалити нормативи, проводячи ...
1208801
  Терещенко В.І. Проблеми інженерно-економічні // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 453-458. – ISBN 978-966-316-239-3
1208802
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 36. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208803
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 37. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208804
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 38/39. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208805
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 40/41. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208806
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 42/43. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208807
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 44. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208808
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 45. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208809
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 46. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208810
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 47. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208811
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 52/53. – 2016. – 410 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208812
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 54/55. – 2017. – 392 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208813
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 56/57. – 2017. – 310 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208814
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 58. – 2018. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208815
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 59. – 2018. – 100, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208816
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 60. – 2018. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208817
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 61. – 2018. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208818
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 62. – 2019. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208819
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 63. – 2019. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208820
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 64. – 2019. – 183, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208821
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Україн. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 65. – 2019. – 203, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208822
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 66. – 2020. – 139, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208823
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 67. – 2020. – 183, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208824
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 68. – 2020. – 163, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208825
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків : УІПА, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 69. – 2020. – 139, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208826
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 70. – 2021. – 119, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.32820/2074-8922-2021-70 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1208827
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 71. – 2021. – 111, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.32820/2074-8922-2021-71 - Резюме укр., англ. мовами
1208828
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 72. – 2021. – 139, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.32820/2074-8922-2021-72 - Резюме укр., англ. мовами
1208829
  Клопова Є.А. Проблеми інклюзивної освіти в Україні // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 94-101. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
1208830
  Марчук В.Є. Проблеми іннаціонального розвитку підприємств / В.Є. Марчук, Ю.С. Ремига, Р.О. Коломієць // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Редкол.: Є.М. Сич, Ю.Є. Пащенко, О.М. Кириленко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 45-50. – ISSN 2306-5834
1208831
  Федулова Л. Проблеми інноваційних трансформацій у корпоративному секторі економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 2. – С. 38-40. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
1208832
   Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку : науково-практичний журнал / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Л.Г. Шморгун. – Київ : Міленіум, 2011-. – ISSN 201106
№ 10. – 2017. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
1208833
  Калашник Т.Є. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку України в сучасних умовах / Т.Є. Калашник, І.Ф. Лісна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 60-64. – ISSN 2222-4459
1208834
  Покотильська Н.В. Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств в сучасних умовах // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 176-180. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
1208835
  Овчаренко Т. Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-69. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Аналізуються складові інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Пропонуються дослідити загальну тенденцію посилання ринкових вимог до підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції,шляхом застосування новітніх технологій. Розкривається ...
1208836
  Космидайло І.В. Проблеми інноваційного розвитку в Україні та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 20-27. – ISSN 1993-6788
1208837
   Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / [М.А. Бойченко та ін.] ; за заг. ред. проф. А.А. Сбруєвої та Г.Ю. Ніколаї ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – 410, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-968-247-0
1208838
  Філіна Г.І. Проблеми інноваційного розвитку економіки України / Г.І. Філіна, М.Н. Кравченко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-19.
1208839
  Безус П.І. Проблеми інноваційного розвитку економіки України / П.І. Безус, Т.І. Грицак // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 51-56. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1208840
  Горлачук В.В. Проблеми інноваційного розвитку землекористування на сучасному етапі / В.В. Горлачук, А.В. Стрюченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 12. – С. 23-27.
1208841
  Чижов С.В. Проблеми інноваційного розвитку промисловості в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 133-137. – ISSN 2222-4459
1208842
  Прохоровська С.А. Проблеми інноваційного розвитку регіону / С.А. Прохоровська, О.П. Дяків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 299-308. – ISSN 0321-0499
1208843
  Стасишен М. Проблеми інноваційного розвитку рибного господарства України : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-56. – Бібл.12 назв. – ISSN 0131-775Х
1208844
  Оліфіров О.В. Проблеми інноваційної діяльності підприємств в Україні у сфері підвищення енергоефективності / О.В. Оліфіров, К.О. Маковейчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.19. – С. 8-13. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1208845
  Мартинова В.О. Проблеми інноваційної діяльності підприємств України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 99-104. – ISBN 966-614-021-7
1208846
  Звягіна К.С. Проблеми іноземного інвестування в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 98-100. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
1208847
  Богашева Н. Проблеми інститулізації політичних партій в Україні / Н. Богашева, Ю. Ключковський // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 29-39.
1208848
  Несімко О. Проблеми інституту адвокатури у кримінальному процесі та їх подолання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 257-265. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1208849
  Редько О.Ю. Проблеми інституту аудиту в Україні // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13). – С. 200-209
1208850
  Будько І.Ю. Проблеми інституту конституційного оскарження в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 279-280. – ISBN 978-617-7096-97-8
1208851
  Примак В. Проблеми інституту цивільно-правової відповідальності у системі положень нового цивільного кодексу України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.35-40. – ISBN 966-667-078-Х
1208852
  Бездєнєжна М. Проблеми інституціалізації гендерної рівності у світовому політичному житті та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 80-82.
1208853
  Луцків О.М. Проблеми інституційно-організаційного забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку в регіоні / О.М. Луцків, Н.М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 33-37. – ISSN 2071-4653
1208854
  Кнейслер О. Проблеми інституційно-правового забезпечення асистанської діяльності на страховому ринку України / О. Кнейслер, О. Камінська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 192-205. – ISSN 1818-5754
1208855
  Луцків О.М. Проблеми інституційного забезпечення інноваційного розвитку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 58-64. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1208856
  Лемак В. Проблеми інституційної незалежності Конституційного Суду України: уроки європейського досвіду // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 113-117. – ISSN 2310-6158
1208857
  Антузінська К. Проблеми інституційної спроможності органу омбудсмана в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 121-122
1208858
  Софішенко І.Я. Проблеми інституціоналізації державного сприяння експорту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 52-57. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто особливості функціонування експортного кредитного агентства в системі механізмів підтримки експорту, визначено необхідні заходи щодо запровадження світового досвіду в Україні.
1208859
  Ярмак О.В. Проблеми інституціоналізації освітніх послуг в Україні // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 84-90. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 2 (9)). – ISSN 2218-8010
1208860
  Кваснюк Б. Проблеми інституціоналізації фондового ринку у світлі теорії трансакційних витрат // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-115. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
1208861
   Проблеми інституціонального регулювання землекористування в умовах зрошення / І. Пєсков, Л. Грановська, О. Морозов, А. Полухов, О. Морозова // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 19-23
1208862
  Харазішвілі Ю. Проблеми інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки держави / Ю. Харазішвілі, Є. Дронь // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 3-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1208863
  Бровков С. та інш. Проблеми інтеграції банківського і корпоративного капіталу в умовах глобалізації економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С.37-41. – ISSN 1605-2005
1208864
  Польовий Т. Проблеми інтеграції Білорусі і Росії: передумови, тенденції, наслідки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 98-107. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
1208865
  Балакірєва О.М. Проблеми інтеграції в Єдиний економічний простір: погляд населення і лідерів формування громадської думки / О.М. Балакірєва, О.В. Бабак, Д.А. Дмитрук // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 9-24. – ISSN 1605-7988
1208866
  Курило О.В. Проблеми інтеграції валютно-фінансової сфери України у світове господарство // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 48-51.
1208867
  Семів Л.К. Проблеми інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Україні в світлі наукових підходів до дослідження // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 59-69. – ISSN 1562-0905
1208868
  Бондаренко Е.Л. Проблеми інтеграції даних у геоінформаційному картографуванні // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 42-50


  Охарактеризовані інтеграційні можливості сучасних географічних інформаційних систем. Визначено види інтеграції даних, групи проблем, які виникають в процесі використання даних у геоінформаційному картографуванні та шляхи їх вирішення. Вказано на ...
1208869
  Козелецький П.С. Проблеми інтеграції економіки України у світогосподарський процес глобалізації // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 18-21. – (Економічні науки)
1208870
  Штуца В.М. Проблеми інтеграції економічної та екологічної політики України // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2016. – Вип. 57. – С. 21-31
1208871
  Весела Н.М. Проблеми інтеграції країн Меркосур // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 39-44.
1208872
  Зінько Соломія Юріївна Проблеми інтеграції мусульманських спільнот у Європі: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 229-240
1208873
   Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. Перший Міжнародний симпозіум. – Севастополь-Форс : Смолоскип, 1997. – 348с.
1208874
  Кириченко К.І. Проблеми інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 11/12 (25/26). – C. 104-108. – ISSN 2311-6420


  Розбудова системи забезпечення якості освіти з її внутрішнім (університетським) та зовнішнім (національним) компонентами, які будуть узгоджені із стандартами і рекомендаціями Європейської мережі забезпечення якості (ENQA) є однією з ключових передумов ...
1208875
  Омельяненко В. Проблеми інтеграції підготовки вчителя фізичної культури в європейський освітній простір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 202-209. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Здійснений аналіз професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у ВНЗ України."
1208876
  Мазука Л.І. Проблеми інтеграції ромів в українське суспільство: сучасний стан і шляхи вирішення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 126-131
1208877
  Опанасюк В.В. Проблеми інтеграції стратегії вищого порядку в афілійованій компанії при M&A / В.В. Опанасюк, А.В. Зборовський // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 8-15. – ISSN 2313-8246
1208878
  Купчак М.Я. Проблеми інтеграції та адаптація законодавства України у сфері охорони довкілля до правових стандартів Європейського Союзу / М.Я. Купчак, А.В. Саміло // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 36-41
1208879
   Проблеми інтеграції України в міжнародний поділ праці : Методично-довідкове видання / Г.Н. Климко, В.І. Павлюк, В.Я. Красильчук, М.І. Дідківський. – Київ : Посредник, 1994. – 173с. – (Міжнародні економічні відносини). – ISBN 5-7101-0281-4
1208880
   Проблеми інтеграції України в світовий економічний простір / К.В. Балабанов, О.В. Булатова, Н.В. Гаврилова, Х.С. Мітюшкіна, В.В. та ін. Сарбаш; МОНУ; Маріупольський держ. гуманітарний ун-т; під наук. ред. К.В. Балабанова; [ Балабанов К.В. та ін. ]. – Донецьк : Вебер, 2007. – 234с. – ISBN 978-966-335-055-4
1208881
  Моторнюк У.І. Проблеми інтеграції України у світове фінансове середовище / У.І. Моторнюк, О.О. Жовтанецька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 515-520. – ISSN 0321-0499
1208882
  Гуменюк А. Проблеми інтеграції української освіти до європейського освітянського простору / А. Гуменюк, Т. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам інтеграції української освіти до європейського освітянського простору, реалізації певних заходів для поступового включення України в європейський освітянський простір, питанням реформування сучасної вітчизняної системи ...
1208883
  Калінічева Г.І. Проблеми інтеграції університетської науки України до європейського наукового простору // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 9/10/, 11/12. – С. 35-36. – ISSN 0868-8117
1208884
  Клименко В.В. Проблеми інтеграції фондового ринку України у світовий фінансовий простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розглянуто основні аспекти створення у світі єдиного фондового ринку. Визначено головні напрямки інтеграції фондового ринку України до світових ринків капіталів, зокрема залучення прямих іноземних інвестицій, обіг українських цінних паперів в Україні, ...
1208885
  Чорнокнижний О.А. Проблеми інтегрування геоінформаційних технологій в систему інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) завдань за призначенням / О.А. Чорнокнижний, С.В. Сівков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 279-284


  У статті розглядаються основні складові проблеми інтегрування геоінформаційних технологій в систему інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) завдань за призначенням. А саме проблеми: наукового обґрунтування, фінансового ...
1208886
  Гаврилей Лариса Проблеми інтелектуальної власності у запитаннях і відповідях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 33-34
1208887
  Шевченко Л.І. Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови = The problems of intellectual evolution of ukrainian literary language : навч. посібник / Лариса Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2015. – 175, [1] с. – Парал. тит .арк. англ. – Бібліогр.: с. 166-170 та в тексті. – ISBN 978-966-439-777-0
1208888
  Вельбівець Галина Григорівна Проблеми інтепритації товрчої спадщіни Тараса Шевченка в Молдові. : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.02 / Вельбівець Галина Григорівна; КУ. – К., 1994. – 23л.
1208889
  Бражнікова А. Проблеми інтерактивного навчання студентів у процесі вивчення іноземної мови // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 53. – С. 33-40. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1208890
  Мельник З.П. Проблеми інтернаціоналізації та формування наднаціонального права: теоретичні питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-45.
1208891
  Туранли Ф.Г. Проблеми інтерпретації арабографічних тюркських текстів: методологічний погляд // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 95-101
1208892
   Проблеми інтерпретації і рецепції художнього тексту : Збірник наукових праць на пошану професора Нонни Шляхової з нагоди її 70-річчя. – Одеса : Астропринт, 2003. – 352с. – ISBN 966-549-979-3
1208893
  Ань Чень Проблеми інтерпретації категорій знань та інформації в умовах становлення знаннєвої економіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 333-337. – ISSN 2076-1554
1208894
  Потапенко С. Проблеми інтерпретації поняття інтертекстуальності в сучасній гуманітарній науці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 332-339


  Стаття становить собою спробу критичного аналізу існуючих сьогодні інтерпретацій понять "інтертексту" й "інтертекстуальності". Авторка прагне узанальнити попередній науковий досвід та накреслити перспективи застосування інтертекстуального аналізу у ...
1208895
  Бунь О.А. Проблеми інтерпретації стилістичної гетерогенності постмодерністського тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 116-119. – ISBN 966-594-420-7
1208896
  Вельбівець Г.Г. Проблеми інтерпретацї творчої спадщини Тараса Шевченка в Молдові : Дис... канд. філол.наук: 10.01.02 / Вельбівець Г. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 173л. – Бібліогр.:л.152-173
1208897
  Навроцький Б. Проблеми інтонаційно-композиційної аналізи Шевченкового віршу // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 5-21. – ISBN 978-966-493-139-4
1208898
  Котенко О. Проблеми інформативно-правового регулювання процедури зовнішнього незалежного оцінювання // Зобов"язальні відносини в аспекті рекодифікації Цивільного кодексу України: перспективи правового регулювання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ 22 листопада 2021 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Відділ проблем цивіл., труд. та підприємн. права ; [за заг. ред. О.В. Скрипнюка та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 87-89. – ISBN 978-966-999-248-2
1208899
  Білоус В. Проблеми інформатизації процесу індентифікації загиблих під час проведення антитерористичної операції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 67-74
1208900
  Костюк Н.П. Проблеми інформатизації процесу правозастосування / Н.П. Костюк, Д.С. Степанець // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 102-108. – ISSN 1992-4437
1208901
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А. (голов. ред.), Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 1 (61). – 2019. – 108, [2] с. – Резюме укр., рос. мовами
1208902
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 2 (62). – 2019. – 77, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1208903
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 63. – 2020. – 96, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208904
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А. (голов. ред.), Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 64. – 2020. – 77, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208905
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 4 (68). – 2021. – 61, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1208906
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 65. – 2021. – 98,[2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1208907
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 66. – 2021. – 71, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1208908
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 67. – 2021. – 81, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1208909
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 1 (69). – 2022. – 67, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1208910
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 2 (70). – 2022. – 77, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1208911
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 3 (71). – 2022. – 58, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1208912
   Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ : Міленіум. – ISSN 2073-4751
Вип. 4 (72). – 2022. – 74, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1208913
  Устенко А. Проблеми інформатизації управління в умовах реформування економіки / А. Устенко, М. Романчукевич, Р. Баран // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 94-105. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
1208914
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 01 (019), травень. – 2016. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208915
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 02 (020), грудень. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208916
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 01 (021), травень. – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208917
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон. – ISSN 1998-7005
№ 02 (022), грудень. – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208918
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Ходаков В.Є., Павлов О.А. [та ін.]. – Херсон : ПП "ОЛДІ-Плюс". – ISSN 1998-7005
№ 01 (023), травень. – 2018. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208919
   Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Шерстюк В.Г. ; редкол.: Марасанов В.В., Тулученко Г.Я., Рудакова Г.В. [та ін.]. – Херсон : ПП "ОЛДІ-Плюс". – ISSN 1998-7005
№ 02 (024), грудень. – 2018. – 135, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1208920
  Суптеля Ю.В. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення виборчого процесу в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 50-55. – Бібліогр.: 9 назв
1208921
  Кальман О. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення протидії злочинності в Україні / О. Кальман, О. Вавренюк // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 49-54
1208922
  Ломачинська І.М. Проблеми інформаційно-бібліотечної та архівної освіти в Україні в контексті аналітичного забезпечення управління // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 174-176. – ISBN 978-966-602-335-6
1208923
  Бриков В. Проблеми інформаційного забезпечення боротьби з відмиванням брудних грошей // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.77-79
1208924
  Коропатнік І.М. Проблеми інформаційного забезпечення діяльності груп цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 101-104
1208925
  Гордієнко Т.М. Проблеми інформаційного забезпечення економічної безпеки регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 137-142 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1208926
  Пасмор Ю.В. Проблеми інформаційного забезпечення інновацій: соціально-комунікаційний аспект // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 42-47
1208927
   Проблеми інформаційного забезпечення інтерпретаційних технологій геофізичної томографії / С. Вижва, Г. Продайвода, І. Віршило, О. Козіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-62. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Ррозгляднуто нову інтерпретаційну технологію геофізичної томографії. Технологія ґрунтується на тривимірній нелінійній динамічній анізотропній моделі середовища. Показано теоретичні та методичні принципи розробки для деяких геофізичних задач. В статье ...
1208928
  Серкутан Т.В. Проблеми інформаційного забезпечення маркетингу інновацій на підприємстві : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 184-187. – Бібліогр.:10 назв
1208929
  Адамова І.З. Проблеми інформаційного забезпечення наукових досліджень / І.З. Адамова, Т.Р. Власова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 316-323. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1208930
  Лютак О.М. Проблеми інформаційного забезпечення розрахунку транскордонних показників // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 276-283 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1208931
  Ковтун Н.В. Проблеми інформаційного забезпечення статистичного аналізу інвестиційного процесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-49. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язані з обґрунтуванням необхідності структуризації інформаційних потоків, що характеризують інвестиційний процес, а також зроблено спробу структурувати існуючі інформаційні потоки і побудувати структурну модель інформаційного ...
1208932
  Пугач С. Проблеми інформаційного забезпечення суспільно-географічних досліджень промислових комплексів // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 88-90. – ISBN 978-617-7069-36-1
1208933
  Губа Л.О. Проблеми інформаційної безпеки банків // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 376-379. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1208934
  Горова С.В. Проблеми інформаційної безпеки в соціальних мережах // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 136-140. – ISSN 1609-0462
1208935
  Лунь Ю.О. Проблеми інформаційної безпеки особистості в діяльності Ради Європи / Ю.О. Лунь, В.В. Гулай // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 38-43


  The article statees that together with the very personality,a normative-judical activity of national and international institutions became particularly important for providing its informational security.
1208936
  Лахно В.А. Проблеми інформаційної безпеки систем диспетчерського управління і збирання даних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 168-175


  У статті запропоновано алгоритм моделювання процесу прийняття рішення щодо вибору оптимальної стратегії управління інвестиційним проектуванням СЗІ для господарюючого суб"єкта на транспорті. В статье предложен алгоритм моделирования процесса принятия ...
1208937
  Левченко О.І. Проблеми інформаційної боротьби у збройних силах України та можливі шляхи їх вирішення // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 123-125. – ISBN 978-966-2439-41-0
1208938
  Піддубцева О.І. Проблеми іншомовної професійно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців-аграріїв // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 108-112. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1208939
  Приходько В.Б. Проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації фразеологізмів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 175-180. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
1208940
  Дем"яненко М.Я. Проблеми іпотечного кредитування в Агропромисловому комплексі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування вітчизняних сільськогосподарських підприємств, пропонуються заходи щодо вдосконалення даного виду кредитування, зокрема створення іпотечних банків. In the article the problems and ...
1208941
  Коваленко І.О. Проблеми іпотечного кредитування в Україні // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 14-19. – ISBN 966-594-145-Х
1208942
  Криволап В О. Проблеми іпотечного кредитування в Україні та шляхи їх вирішення / В О. Криволап, // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 239-241. – ISBN 978-966-188-219-4
1208943
  Растегар І. Проблеми іранської преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 77-81


  Стаття присвячена аналізу проблем іранської преси з точки зору економіки, політики, держави. Відсутність загальновизнаної системи масових комунікацій, розбіжності в поглядах партій, груп та держави з цього питання стали причиною того, що становище ...
1208944
  Хлистун Г. Проблеми існування друкованих засобів масової інформації в сучасному медіапросторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 67-70. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються проблеми, з якими стикнулися світові друковані засоби масової інформації за останні декілька років у зв"язку з інформатизацією, а також смартфонізацією суспільства. Розглядаються питання монетизації медіа. The article deals with the ...
1208945
  Довга Л. Проблеми існування прогалин у правозастосовчій діяльності України та шляхи їх подолання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 27-28
1208946
  Гречанюк Ю.А. Проблеми історизму і традиції в літературі XIX - XX ст. / Ю.А. Гречанюк, А.Є. Нямцу. – Чернівці : Рута, 1997. – 124 с. – ISBN 966-568-175-8
1208947
  Максимова М. Проблеми історичного джерелознавства у науковій спадщині професора П.В. Голубовського // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 278-284. – ISBN 978-966-308-217-2


  В університеті Св. Володимира головні аспекти методики джерелознавства були висвітлені у лекційних курсах В.Б. Антоновича, П.В. Голубовського та В.Ю. Данилевича.
1208948
  Семелюк Р.М. Проблеми історичного дискурсу в новітньому британському романі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 15-16
1208949
   Проблеми історичної географії України. – Київ : Наукова думка, 1991. – 150с.
1208950
  Ворончук І. Проблеми історичної демографії в науковому доробку Михайла Владимирського-Буданова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (67). – C. 24-43. – ISSN 2413-7065
1208951
  Сидоренко Н. Проблеми історичної долі словянських народів (за матеріалами іншомовної періодики Східної України початку XX ст.) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 102-107


  У статті проаналізовано тематику іншомовної періодики, що виходила на початку ХХ ст. на території Східної України болгарською, польською та іншими слов’янськими мовами; простежено проблематику історичної спорідненості, порозуміння, національного ...
1208952
  Музичко О. Проблеми історичної освіти як предмет обговорення у роботі педагогічних з"їздів на території Південної України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 126-146. – ISSN 2312-6825
1208953
  Музичко О. Проблеми історичної освіти як предмет обговорення у роботі педагогічних з"їздів на території Південної України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 126-146. – ISSN 2312-6825
1208954
  Стрільчук Л. Проблеми історичної пам"яті в сучасних українсько-польських відносинах // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 50-59. – ISSN 2305-9389
1208955
  Пилипенко Р.Є. Проблеми історичної періодизації дослідження німецької економічної мови // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2005. – № 4 (46) : вересень - жовтень. – С. 35-43
1208956
  Ларін Д.І. Проблеми історичної психології в умовах розвитку сучасного суспільства // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 115-123. – ISBN 978-613-8-33760-7
1208957
  Гедін М.С. Проблеми історичної спадщини Старокиївської держави в науковій полеміці М.П. Погодіна та М.О. Максимовича // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 16-18. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1208958
   Проблеми історії Голокосту: український вимір = Holocaust studies : A Ukrainian Focus : науковий журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; редкол.: І. Щупак, А. Медведовська, Є. Врадій [та ін.]. – Дніпро : ПП "Ліра ЛТД". – ISBN 978-966-383-978-3
Вип. 9. – 2017. – 280 с.
1208959
   Проблеми історії Голокосту: український вимір = Holocaust studies : A Ukrainian Focus : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро : ПП "Ліра ЛТД". – ISSN 2617-9113
Вип. 10. – 2018. – 299, [1] c. – В 2019 р. журн. вийшов англ. мовою "Holocaust studies: A Ukrainian Focus"
1208960
   Проблеми історії Голокосту: український вимір = Holocaust studies : A Ukrainian Focus : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. Й. Петровська-Штерн ; міжнар. ред. рада : Венгерська В., Вєжбєнєц В., Врадій Є. [та ін.]. – Дніпро : ПП "Ліра ЛТД". – ISSN 2617-9113
Вип. 13. – 2021. – 207, [1] c. – В 2019 р. журн. вийшов англ. мовою "Holocaust studies: A Ukrainian Focus" - Резюме укр., англ. мовами
1208961
  Ганус С.О. Проблеми історії і культури Середньовіччя як фактор генези романтизму в Німеччині в другій половині XVIII ст. // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 124-167
1208962
  Марценюк С.П. Проблеми історії й теорії світової та українськох культури. / С.П. Марценюк. – К, 1993. – 120с.
1208963
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2015. – 295 с. – Резюме укр., рос. мовами
1208964
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 5. – 2016. – 276 с. – Резюме укр., рос. мовами
1208965
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 6 : На пошану професора Л.А. Коваленка. – 2017. – 344 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1208966
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 7 : На пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – 2019. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1208967
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 8. – 2020. – 267, [1] c. – DOI: 10.32626/2309-2262.2020-8 - Резюме укр., англ. мовами
1208968
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 9 : На пошану члена-кореспондента НАН України С.В. Віднянського. – 2021. – 339, [1] c. – DOI: 10.32626/2309-2262.2021-9 - Резюме укр., англ. мовами
1208969
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – ISSN 2309-2262
Вип. 10 : На пошану доктора історичних наук О.Б. Головка. – 2022. – 415, [1] с. – DOI: 10.32626/2309-2262.2021-9 - Резюме укр., англ. мовами
1208970
  Храновський В.А. Проблеми історії найдавніших держав та етносів на території Ірану в нарисі А.Ю. Кримсьеого "З історії Ірана передарійської доби Елам" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 138-141. – ISSN 1608-0599
1208971
   Проблеми історії та археології України : Збірник доповідей міжнародної наукової конференції до 100-річчя ХІІ Археологічного з`їзду в м.Харкові 25-26 жовтня 2002 року. – Харків, 2003. – 244с. – ISBN 966-7922-77-4
1208972
   Проблеми історії та історичної пам"яті у відносинах із європейськими сусідами України // Політика історичної пам"яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / В.М. Яблонський, В.С. Лозовий, О.Л. Валевський, С.І. Здіорук, С.О. та ін. Зубченко. – Київ : НІСД, 2019. – С. 78-106. – ISBN 978-966-554-315-2
1208973
   Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 67, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (День науки історичного факультету / оргком. секції: Казьмирчук Г.Д. (відп. ред.) [та ін.] ; Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1208974
   Проблеми історії та методології історичної науки : Харківський історіографічний збірник. – Харків : Бізнес Інформ. – ISBN 9667080455
Вип. 3. – 1998. – 238с.
1208975
   Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ початку ХХ ст. – К, 1991. – 264с.
1208976
   Проблеми історії України : Програма і матеріали конференції, присвяченої 60-річчю Перемоги над фашизмом. 13 квітня 2005 року. – Київ, 2005. – 47с.
1208977
  Ковальова Д. Проблеми історії України 1917-1920-х років у статтях російських науковців // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 31-33
1208978
   Проблеми історії України XIX - початку XX ст.. – Київ
Вип. 5. – 2003
1208979
  Слесаренко О.О. Проблеми історії України в науково-публіцистичному доробку М.П. Драгоманова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 164-168. – ISSN 2076-1554
1208980
  Санцевич А.В. Проблеми історії України післявоєнного періоду в радянській історіографії / А.В. Санцевич. – Київ, 1967. – 255с.
1208981
  Пестрикова О. Проблеми історії України у дослідженнях польських істориків Львова другої половини XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 163-165. – ISBN 978-966-171-893-6
1208982
  Калакура Я.С. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Збірник наукових праць відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України (вип.1–25) / Я.С. Калакура, М.Ф. Дмитрієнко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 5 (530), вересень - жовтень. – C. 202-222. – ISSN 0130-5247
1208983
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць: спецвипуск. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 7. – 2003
1208984
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 8. – 2003
1208985
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 9. – 2003
1208986
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 10. – 2004
1208987
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 13. – 2005
1208988
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 20. – 2011
1208989
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 21. – 2012
1208990
  Потульницький В. Проблеми історії українського козацтва в науковій спадщині Омеляна Пріцака / В. Потульницький, Г. Потульницький // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (107). – C. 112-122. – ISSN 2222-5250
1208991
  Статєєва В. Проблеми історії українського мовознавства на Закарпатті в працях Й.О. Дзендзелівського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 404-408
1208992
  Кирчанів М. Проблеми історії української периферії : соціальний і локальний дискурси // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 113-126. – ISBN 978-966-02-4741-3
1208993
  Литвинов О.М. Проблеми історії філософії права як навчальної дисципліни в контексті відродження вітчизняної філософії права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.184-187. – ISBN 966-568-656-9
1208994
  Ярмоліцька Н.В. Проблеми історії філософії у філософській спадщині О.О. Козлова : Автореферат дис. ... канд.філософських наук:спец. 09.00.05-Історія філософії / Ярмоліцька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв
1208995
  Ярмоліцька Н.В. Проблеми історії філософії у філософській спадщині О.О. Козлова : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Ярмоліцька Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 197л. – Бібліогр. : л.180-197
1208996
  Степенко О.Д. Проблеми історіографії Древньої Русі / О.Д. Степенко. – К., 1965. – 86с.
1208997
  Орличенко О.В. Проблеми історіографії та "лінгвістичного націоналізму" в Бразилії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 48-52. – ISBN 966-581-476-1
1208998
  Конопленко К. Проблеми історіографії фемінологічних студій другої половини XIX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 490-494. – ISBN 978-966-171-795-3
1208999
  Журба О. Проблеми історіографічного районування та пошуки регіональних ідентичностей // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 47-58. – ISBN 978-966-02-4741-3
1209000
  Бойко-Блохін Проблеми історіософії українського націоналізму / Юрій Бойко-Блохін ; за ініціативою Організації Укр. Націоналістів (б). – Київ : Українська видавнича спілка, 2014. – 132, [4] с. : портр. – ISBN 978-966-410-028-8
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,