Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1208001
  Дорогань И. "Простая запись сказанного": живописное мышление Мишеля Фуко // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 80-90. – ISBN 978-966-171-889-9
1208002
  Ермишко Светлана "Простая" одежда для богатых и знаменитых : библиографический указатель / подгот. С. Ермишко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893
1208003
  Ермишко Светлана "Простая" одежда для богатых и знаменитых : библиографический указатель / подгот. С. Ермишко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893
1208004
  Морозов В.Э. "Простейшие" и "трудные" случаи употребления видов глагола // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2005. – № 1/2. – С. 60-65. – ISSN 0131-615X
1208005
  Роговцева А. "Прості речі: вісім розмов з Адою Роговцевою" / розмову вела Анна Липківська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)
1208006
   "Простір свободи" і тяглість історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 квітня (№ 61/62)


  "День" звертається до спадщини Олександра Івановича Герцена, запрошуючи до розмови провідних інтелектуалів, шанованих в усій Україні. Про Герцена, про "систему координат" його духовного світу розмірковують Іван Дзюба, Мирослав Попович, Микола ...
1208007
  Романов С. "Простір смерті" і можливість творчості (досвід Лесі Українки) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 340-366. – ISBN 978-966-600-487-4
1208008
  Вірста О.М. "Просто неба" як вуличне видання: специфіка часопису та його контенту" // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 416-418


  Подано короткий аналіз соціального видання "Просто неба".
1208009
  Борбунюк В.А. "Просто чудак": пьеса А. Афиногенова "Чудак" в контексте чеховской драматургии // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 251-258. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1208010
  Стадницький Ю. "Просторова організація економіки" як напрям підготовки фахівців в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 43-47. – ISSN 2078-1016
1208011
  Сітько С.П. "Просторово-часові структури" синергетики у фізичних термінах квантової механіки / С.П. Сітько, В.П. Цвілій // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 5-11. – ISSN 1023-2427
1208012
  Лавренова О.А. "Пространство в бытии", или Время в культурном ландшафте // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С.28-31. – ISSN 2073-9702
1208013
  Ахманова О.С. Проспект работы / Ахманова О.С. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : [б. и.], 1959. – 102 с.
1208014
  Мартинов В.І. Проспект Радості / В.І. Мартинов. – Львів, 1985. – 78с.
1208015
   Проспект сборников научных трудов, монографий, препринтов и информационно-аналитических материалов на 1990-1991 годы.. – Мю, 1990. – 32с.
1208016
   Проспект Свободи у Львові як приклад архітектурно-урбаністичного комплексу головної вулиці міста у ХІХ столітті / М. Бех, М. Дудкевіч, В. Дурляк, М. Шмагара // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С.513-532 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-3455
1208017
   Проспект скульптуры.. – М., 1929. – 154с.
1208018
  Чистяков В.Ф. Проспект словаря разговорной речи персонажей "Горе от ума" А.С.Грибоедова. / В.Ф. Чистяков. – Воронеж, 1964. – 27с.
1208019
  Васильева Р.Х. Проспект спецкурса "Критика современных буржуазных и оппортунистических" / Р.Х. Васильева. – Київ, 1976. – 27 с.
1208020
   Проспект спецкурсу "Актуальні методологічні проблеми політичної економії соціалізму".. – К., 1971. – 6с.
1208021
  Ястремський І.С. Проспект спецкурсу "Економічна реформа і проблеми повного господарського розрахунку" / І.С. Ястремський. – К., 1970. – 12с.
1208022
  Васильева Р.Х. Проспект спецкурсу "Критика сучасних буржуазних и опортуністичних теорій" / Р.Х. Васильева. – Київ, 1971. – 21с.
1208023
   Проспект Стачек. – Ленинград ; Москва, 1954. – 26 с.
1208024
   Проспект Стачек. – Ленинград, 1958. – 16 с.
1208025
   Проспект тлумачного словника української мови.. – К., 1958. – 81с.
1208026
   Проспект учебного пособия по истории южных и западных славян.. – М., 1952. – 91с.
1208027
  Денисов П.Н. Проспект учебного словаря сочетаемости слов русского языка / П.Н. Денисов, В.В. Морковкин, Л.А. Новиков ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Научно-метод. центр русского языка, Сектор лексикологии и словарей. – Москва : Московский университет, 1971. – 44с.
1208028
   Проспект учебных заведений системы УПК ЦСУ СССР по подготовке и повышению квалификации кадров механизированного учета.. – М., 1965. – 24с.
1208029
   Проспект, правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в КПтИ в 1973 году. – Куйбышев, 1973. – 72с.
1208030
   Проспект, правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в КПтИ в 1974 году. – Куйбышев, 1974. – 79с.
1208031
  Олійник Н.В. Проспективна функція фіналі у синтагматичній підсистемі французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 58-62. – ISBN 966-581-476-1
1208032
  Дмитриев О.М. Проспекты и просеки. / О.М. Дмитриев. – Москва, 1963. – 92с.
1208033
  Комінярська І.М. Проспекція глаголиці та кирилиці Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 73-78. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1208034
   Проспер Мериме. – М., 1954. – 32с.
1208035
   Проспер Мериме / Паевская, В, , В.Т. Данченко. – М., 1968. – 255с.
1208036
  Фрестье Ж. Проспер Мериме : пер. с нем. / Жан Фрестье. – Москва : Радуга, 1987. – 311 с.
1208037
   Проспер Мериме (1803-1870). – М., 1963. – 12с.
1208038
  Янковський Ю.З. Проспер Меріме : життя і творчість / Ю.З. Янковський. – Київ : Дніпро, 1976. – 125 с.
1208039
  Щеткина Е. Просроченный выбор. Почему украинские родители поступают в вузы вместо детей // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 20 августа (№ 34). – С. 22


  Список самых востребованных специальностей в стране не меняется уже долгие годы. МОН опубликовало список проходных баллов абитуриентов по специальностям. По сравнению с прошлым годом список "топ-10" почти не изменился, несмотря на заверения министра ...
1208040
   Прост, как правда. – 3-е изд., доп. – Горький, 1988. – 415с.
1208041
   Прост, как правда.. – М., 1978. – 239с.
1208042
  Хміль С.В. Проста аналітична модель еліптичної гравітаційної лінзи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 24-30. – (Астрономія ; вип. 33)


  Розглянуто модель еліптичної гравітаційної лінзи, яка є узагальненням ізотермічної сфери зі скінченним ядром. Ця модель залежить лише від двох параметрів - нормованих півосей еліптичного ядра. Одержано основні вирази для кута відхилення, підсилення та ...
1208043
  Роже Проста довіра = Une confiace toute simple : вибрані тексти / Брат Роже з Тезе ; упоряд. Марчелло Фіданціо ; [пер. з фр.: С. Желдак, Я. Вестель, В. Резніченко ; вид. підгот. Центр св. Климента спілкування та діалог культур]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 147, [1] с. – Справж. ім"я авт.: Шютц Роже Луї. - Парал. тит. арк. фр. – Бібліогр.: с. 143-147. – (Bibliotheca Сlementina). – ISBN 978-966-378-269-0
1208044
  Денисова Т. Проста душа : Гертруда Стайн VERSUS \ VISAVI Гюстав Флобер, або хто такий "Папуга Флобера // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 3-11. – ISSN 0236-1477


  Авторка будує компаративні студію, грунтуючись на тексті класика французької літератури Г. Флобера "Проста душа" та повісті метра американського модернізму Г. Стайн "Лагідна Ліна". Базою для порівняння слугує зосередженість обох авторів на долі жінки - ...
1208045
  Прокопець Г.О. Проста модель еволюції складеної ядерної системи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 396-400. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Виходячи з концепції оптичної моделі одержано вираз, що пов"язує постійну ядерної релаксації з постійною розпаду для ядерних реакцій, які йдуть через складене ядро. Обговорюється його відповідність експериментальним даним, отриманим з аналізу ...
1208046
  Смоляк О. Проста періодичність у гаївках Західного Поділля // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 155-163. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
1208047
   Проста реалізація методу підрахунку фотонів для дослідження спектрів поверхневобар"єрних наногетероструктур / С.В. Бунак, В.В. Ільченко, О.М. Окоронко, А.Г. Шкавро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 249-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено та реалізовано простий метод підрахунку фотонів для застосування в автоматизованій установці дослідження спектрів фото- та електролюмінесценції напівпровідників та напівпровідникових структур. Метод заснований на програмному аналізі ...
1208048
  Андрусишин Б. Проста розмова про вічне // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-12 червня (№ 21/22). – С. 5


  Презентація книги ректора НПУ імені М.П. Драгоманова В.П. Андрущенка "Проста розмова про вічне".
1208049
  Коротун Н.І. Проста формула успіху бібліотеки: роздуми директора [Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 20-21
1208050
  Гоман Т. Проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С.120-123.
1208051
   Простагландини високомолекулярного комплексу аміноацил-тРНК-синтетаз та препаратів мембран ендоплазматичного ретикулуму печінки щурів у нормі та при дії іонізуючої радіації / О.Ф. Клименко, О.В. Худякова, С.В. Корнєва, Р.П. Виноградова, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 11-14. – (Біологія ; Вип. 25)


  Визначали вміст простагландинів ПГЄ2 і ПГF2[альфа] у складі високомолекулярного комплексу аміноацил-тРНК-синтетаз та препаратів шорсткого ендоплазматичного ретикулуму печінки щурів. З"ясовано дію іонізуючої радіації в дозах 0,013, 0,026 і 0,21 Кл/кг ...
1208052
  Варфоломеев С.Д. Простагландины - молекулярные биорегуляторы / С.Д. Варфоломеев, А.Т. Мевх. – Москва, 1985. – 307с.
1208053
  Буко В.У. Простагландины при алкогольном поражении печени / В.У. Буко. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 152 с. : табл., ил. – Бібліогр.: с. 142-151. – ISBN 5-343-00778-3
1208054
  Бороян Р.Г. Простагландины: взгляд на будущее / Р.Г. Бороян. – Москва : Знание, 1983. – 95с.
1208055
  Гоголь В. Простак / В. Гоголь. – К, 1955. – 31с.
1208056
  Гоголь В.П. Простак або хитрощі жінки перехитрені москалем. : комедія в одній дії / Написав В.О. Гоголь (Батько Н.В. Гоголя). – Вид. 4-те. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 30, [2] с.


  Пеp. встановлено за ст.: Доpошенко В. Гоголь укpаїнською мовою // Бібліол. вісті. - 1927. - № 3 (16).
1208057
  Гоголь В.П. Простак або хытрощи жинкы перехытрени москалем [Простак або хитрощі жінки перехитрені москалем] : комедія в одній дії / Сочинение В.О. Гоголь (Батько Н.В. Гоголя). – изд. 3-те. – Киев : Изд. кн. магазина С.И. Гомолинскаго ; Тип. Е.Т. Кеpеp, 1888. – 55 с.
1208058
  Гют П. Простак и его сорок детей / П. Гют. – Л., 1968. – 155с.
1208059
  Игнатенко В.В. Простаки / В.В. Игнатенко. – М., 1985. – 238с.
1208060
  Твен М. Простаки за границей, или Путь новых паломников / М. Твен. – Москва, 1984. – 558с.
1208061
  Цветков Алексей Простаки и хитрецы : чтение / Цветков Алексей, Маккаллин Дон // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 162-169 : Фото
1208062
   Простанный христианский Катихизис православные, католические восточные церкви.. – 7-е изд. – К., 1907. – 104с.
1208063
  Пузанова В.П. Простановка размеров длины в чертежах деталей / В.П. Пузанова. – МЛ., 1964. – 104с.
1208064
  Качнев В.И. Простановка размеров на чертежах и обмер деталей. / В.И. Качнев. – М., 1969. – 68с.
1208065
   Простанственная организация НИИ в крупных городах. – Москва, 1981. – 126 с.
1208066
  Ливанов М.Н. Простанственно-временная организация потенциалов и системная деятельность головного мозга / М.Н. Ливанов. – М., 1989. – 400с.
1208067
  Акулова К.П. Простанственные и временные обстоятельства в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Акулова К.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1208068
  Соколов Н.П. Простаранственные матрицы и их приложение / Н.П. Соколов. – Москва, 1960. – 300 с.
1208069
  Черепанов Е.М. Простата как отношение на классах объектов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (40). – С.86-103. – ISSN 1560-7488
1208070
  Черненко Г.Т. Простая автоматика / Г.Т. Черненко. – Л., 1989. – 124с.
1208071
  Бакалдин В.Б. Простая быль : сб. стихов / В.Б. Бакалдин. – Краснодар : Кн. изд-во, 1960. – 108с.
1208072
  Бодряков В.Ю. Простая вероятностно-статистическая модель количественной оценки уровня знаний учащихся / В.Ю. Бодряков, Н.Г. Фомина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 55-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  Описывается простая вероятностно-статистическая модель количественной оценки уровня знаний учащихся при проведении как письменного (тестирование), так и устного экзаменов. Официальная итоговая оценка в общепринятой системе "2" - "3" - "4" - "5" ...
1208073
  Годинер С.Д. Простая вещь / С.Д. Годинер. – Москва, 1939. – 42 с.
1208074
  Каминский Е. Простая вещь : проза : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 8. – С. 6-37. – ISSN 0321-1878
1208075
  Кривоносов А.Ф. Простая вода : рассказы и повести / А.Ф. Кривоносов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 239с.
1208076
  Карханин Ю.И. Простая демонстрация биений / Ю.И. Карханин. – вып. 8, 1955. – С. 231-232
1208077
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М, 1935. – 64с.
1208078
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – МоскваЛ., 1937. – 63с.
1208079
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М, 1939. – 47с.
1208080
  Флобер Г. Простая душа / Г. Флобер. – М, 1953. – 32с.
1208081
  Гольдберг И.Г. Простая жизнь / И.Г. Гольдберг. – Москва, 1936. – 215с.
1208082
  Йотуни М. Простая жизнь. Рассказы. Ребро Адама / Мария Йотуни. – Москва : Художественная литература, 1979. – 597 с. – В одной кн.: Семья рабочего / Х. Вуолийоки. – (Библиотека финской литературы / ред. кол.: В.И. Десятерик и др.)
1208083
   Простая и понятная система управления санаторно-курортным комплексом // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 62-64 : фото
1208084
  Лисенков Н.А. Простая информационная система для управления учебным процессом / Н.А. Лисенков. – Москва, 1973. – 40с.
1208085
  Устинова В.А. Простая история. / В.А. Устинова. – 2-е доработ. изд. – М., 1960. – 398с.
1208086
  Устинова В.А. Простая история. / В.А. Устинова. – Изд. 3-е. – Рига, 1965. – 407с.
1208087
  Димитров В.И. Простая кинетика / В.И. Димитров. – Новосибирск, 1982. – 381с.
1208088
  Хованов Н.В. Простая модель обмена: аддитивные и мультипликативные монетарные индексы меновой ценности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 83-92. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1208089
  Редкобородый Ю.Н. Простая модель термического атмосферного прилива вблизи экватора // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 62-68. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  Предложен метод расчета возмущений, возникающих в тропической атмосфере вследствие поглощения солнечной радиации. На основании того, что широтная зависимость приливных уравнений обладает определенной симметрией, показано, что вблизи экватора все ...
1208090
  Зашибина О.П. Простая песня / О.П. Зашибина. – Рига, 1964. – 74с.
1208091
  Медведев Ю.М. Простая тайна / Ю.М. Медведев. – Москва, 1988. – 64с.
1208092
  Герасимова В.А. Простая фамилия / В.А. Герасимова. – Москва, 1955. – 192с.
1208093
  Баранов А.П. Простая форма шара: Творч. возможности массовых профессий : творч. возможности массовых профессий / А.П. Баранов. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Молодежная" ; № 2)
1208094
  Хоуэлл Б. Простая формальность. / Б. Хоуэлл. – СПб., 1993. – 400с.
1208095
  Христіанінова Р.О. Просте речення в шкільному курсі української мови / Р.О. Христіанінова. – Київ, 1991. – 160с.
1208096
  Корінець Р.Я. Просте товариство як форма кооперації виробників сільськогосподарської продукції / Р.Я. Корінець, Л.М. Малік // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (297). – С. 32-38. – ISSN 2221-1055
1208097
  Дмитрієва Ю.А. Просте товариство: законодавче регулювання в праві Німеччини та України : Автореф. дис. .... канд. юридичних наук: спец. 12.00.03 / Дмитрієва Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1208098
  Дмитрієва Ю.А. Просте товариство: законодавче регулювання в праві Німеччини та України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дмитрієва Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 231л. – Бібліогр.: л.210-231
1208099
  Яценко Наталя Просте ускладнене речення : проект уроку для 8 класу // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 4-6. – ISSN 0130-5263
1208100
  Новікова О.О. Просте ускладнене речення в сучасній українській літературній мові: структура, семантика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Новікова Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 26 назв
1208101
  Дуброва О.М. Просте ускладнене речення як монопредикативна структура // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 194-200. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1208102
  Буреев Л.Н. Простейшая микро-ЭВМ: Проектирование. Наладка. Использование. / Л.Н. Буреев. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 216 с.
1208103
   Простейшая реставрация книг.. – Л., 1954. – 16с.
1208104
  Козлов Н.И. Простейшее землемерие : как измерить участок и разбить его на севооборотные поля и на широкие полосы / Н.И. Козлов; Библиотека с.-х. инструктора. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 92 с.
1208105
  Догель В.А. Простейшие - Protozoa малоресничные инфузории / В.А. Догель. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1929. – 94с.
1208106
  Гельцер Ю.Г. Простейшие (Protozoa) как компонент почвенной биоты (систематика, экология) : учебное пособие для студентов биолого-почвенных факультетов и факультетов почвоведения университетов / Ю.Г. Гельцер. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 175 с.
1208107
  Ермаков А.М. Простейшие авиамодели: 5-8 кл. сред. шк. / А.М. Ермаков. – 2-е изд., перераб. – М., 1989. – 142с.
1208108
  Ермаков А.М. Простейшие авиамодели: кн. для уч-ся 5-8 кл. / А.М. Ермаков. – М., 1984. – 160с.
1208109
  Бойкова Э.Е. Простейшие биомониторы морской среды / Э.Е. Бойкова. – Рига, 1989. – 265 с.
1208110
  Натансон И.П. Простейшие задачи на максимум и минимум / И.П. Натансон. – М.-Л, 1950. – 32с.
1208111
  Натансон И.П. Простейшие задачи на максимум и минимум / И.П. Натансон. – М.-Л, 1952. – 32с.
1208112
  Козлов Н.И. Простейшие землемерные работы в колхозе / Н.И. Козлов. – Ленинград : Ленинградское областное из-во, 1936. – 100 с. : 65 чертежей и рисунков
1208113
  Некрасов Ф.Г. Простейшие землемерные работы в сельском хозяйстве / Ф.Г. Некрасов. – Кишинев : Гос. из-во Молдавии, 1958. – 140 с.
1208114
  Ганьшин В.Н. Простейшие измерения на местности / В.Н. Ганьшин ; ред. Л.Г. Иванова. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 144 с.
1208115
  Ганьшин В.Н. Простейшие измерения на местности / В.Н. Ганьшин ; ред. Куприна Н.Т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 108 с.
1208116
  Елютин Навел Вячеславович Простейшие квантовые системы в сильном световом поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Елютин Навел Вячеславович; МГУ. – М., 1977. – 17л.
1208117
  Лебедев А.В. Простейшие кубатурные формулы / А.В. Лебедев. – Москва, 1964. – 57 с.
1208118
  Остенко И. Простейшие летающие модели / И. Остенко. – М., 1948. – 14с.
1208119
  Матвеев В.Н. Простейшие летающие модели / В.Н. Матвеев. – М., 1960. – 25с.
1208120
  Матвеев В.К. Простейшие летающие модели / В.К. Матвеев. – Москва, 1965. – 32с.
1208121
  Туторский О.Г. Простейшие любительские передатчики и приемники УКВ / О.Г. Туторский. – М.-Л., 1952. – 56с.
1208122
   Простейшие математические приемы решения геологических задач. – Москва : Недра, 1967. – 84с.
1208123
  Красулин В.С. Простейшие методы определения минералов в условиях геологического похода / В.С. Красулин. – М, 1965. – 84с.
1208124
  Смирнов Е.И. Простейшие опыты для объяснения явлений природы / Е.И. Смирнов. – 2-е изд. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 212, VII с.
1208125
  Смирнов Е.И. Простейшие опыты для объяснения явлений природы : 175 рисунков в тексте / Е.И. Смирнов. – 7-е изд., [испр.]. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1914. – 236 с.
1208126
  Коршиков А.А. Простейшие опыты с электричеством / А.А. Коршиков. – Харьков, 1925. – 47 с.
1208127
  Бучинский П Простейшие организмы Хаджибейского и Куяльницкого лиманов. – С. 137-148. – Отд. оттиск
1208128
  Лепинис Простейшие почв Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Лепинис К.-А.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1967. – 16л.
1208129
  Воронец А.М. Простейшие работы по землемерию : для сельских школ 1 ступени / А.М. Воронец. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1927. – 72с.
1208130
  Павлович С.А. Простейшие работы по изготовлению зоологических и ботанических коллекций в школе и дома : Краткое и практическое руководство для начинающих натуралистов и пособие для руководителей занятиями по естествознанию и ручному труду / С.П, Павлович, , ассист. Психо-неврол. ин-та и Пед. курсов при Спб. Фребелев. о-ве. – Петроград : Книгоиздат. "Жизнь и знание" ; Тип. Л.Я. Глизбурга, 1915. – XIV, [2], 360 с. : ил. – (Библиотека для юношества ; Кн. 11)
1208131
  Павлович С.А. Простейшие работы по изготовлению коллекций / С.А. Павлович. – 2-е испр. и значит. доп. – Москва, 1925. – 414с.
1208132
  Павлович С.А. Простейшие работы по изготовлению коллекций : Краткое практическое руководство для начинающих натуралистов и пособие для руководителей занятиями по естествознанию и ручному труду / С.А. Павлович. – 3-е изд. испр. и значит. доп. – Москва : Жизнь и знание, 1926. – 527с. – (Библиотека для юношества ; Кн. 3-я)
1208133
  Андреев Н.З. Простейшие работы по органической химии / Н.З. Андреев. – Москва : Работник просвещения, 1930. – 104 с.
1208134
  Лабутин В.К. Простейшие радиолюбительские конструкции / В.К. Лабутин. – Москва-Ленинград, 1949. – 96 с.
1208135
  Валуев Б.Н. Простейшие сингулярности и реакции с нестабильными частицами . : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Валуев Б.Н.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1208136
  Чугасов А А. Простейшие средства защиты / А А. Чугасов, . – М, 1980. – 64с.
1208137
  Кортунов В.А. Простейшие статистические приемы обработки геофизической информации / В.А. Кортунов. – Владивосток
2. – 1980. – 40с.
1208138
  Бартновский А.Л. Простейшие транзисторные радиоприемники : буклет / А.Л. Бартновский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа
Вып. 2 : Учитесь читать радиоэлектронные схемы. – 1981. – с.
1208139
  Горшков Л.М. Простейшие укрытия для защиты от оружия массового поражения / Л.М. Горшков. – М., 1965. – 48с.
1208140
  Пустовалов Г.Е. Простейшие физические измерения и их обработка / Г.Е. Пустовалов, Е.В. Талалаева. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 156 с.
1208141
  Балуева А.С. Простейшие численные методы решения задач гидрометеорологии. / А.С. Балуева; Под ред.И.П.Гинзбурга. – Ленинград, 1975. – 150с.
1208142
  Корніилов К.Н. Простейшие школьные психологические опыты / К.Н. Корніилов. – 2-е, значит. расширен. – Москва, 1916. – 102с.
1208143
  Гайах Т. Простейшие электротехнические расчеты / Т. Гайах. – Москва, 1968. – 288с.
1208144
   Простейшие, губки, кишечнополостные, черви.. – Кишинев, 1986. – 364с.
1208145
  Тарасов В.В. Простейшие, патогенные для человека. / В.В. Тарасов. – Москва, 1987. – 160с.
1208146
  Цингер Я.А. Простейшие. / Я.А. Цингер. – М, 1947. – 88с.
1208147
  Серавин Л.Н. Простейшие... Что это такое? / Л.Н. Серавин. – Л., 1984. – 176с.
1208148
  Самойлов Г.П. Простейший ремонт телевизоров. / Г.П. Самойлов. – 2-е изд. – М, 1965. – 191с.
1208149
  Шишаков В.А. Простейший самодельный телескоп / В.А. Шишаков. – Москва, 1940. – 52с.
1208150
  Шишаков В.А. Простейший самодельный телескоп и наблюдения с ним / В.А. Шишаков. – Москва, 1940. – 52с.
1208151
  Шишаков В.А. Простейший самодельный телескоп и наблюдения с ним / В.А. Шишаков. – Изд-е второе. – Москва, 1947. – 72с.
1208152
  Коваленко І.М. Простенькi частинки надскладної проблеми // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 6-7. – ISSN 1029-4171
1208153
  Сиротин Б.З. Простерлось поле Куликово / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1989. – 63с.
1208154
   Простестантизм и политика.. – М., 1988. – 108с.
1208155
  Верстаков В.Г. Прости за разлуку / В.Г. Верстаков. – Москва, 1991. – 285с.
1208156
  Бондарчук П.Ф. Прости мені, лелько! / П.Ф. Бондарчук. – Донецьк, 1968. – 158 с.
1208157
  Чугунов В.А. Прости меня завтра / В.А. Чугунов. – Кемерово, 1984. – 224с.
1208158
  Алексин А.Г. Прости меня мама.... : рассказ, повести / Анатолий Алексин ; худож. Б.А. Шляпугин. – Москва : Педагогика, 1988. – 286, [1] с. : ил.


  Содерж.: Повести: "Безумная Евдокия"; Чехарда; В тылу как в тылу: Из воспоминаний Д. Тихомирова; Запомни его лицо...: Из воспоминаний А. Гончарова; Ночь перед свадьбой: Рассказ
1208159
  Валеева М.Д. Прости меня, друг / М.Д. Валеева. – Казань, 1990. – 93с.
1208160
  Дружников Прости меня... / Дружников, ЮМ. – М, 1972. – 255с.
1208161
  Шэ Прости нас, натсерсуак : Охота / Шэ, Жан-Франсуа // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 114-117 : Фото. – ISSN 1029-5828
1208162
  Викулов С.В. Прости, береза / С.В. Викулов. – Москва, 1981. – 144с.
1208163
  Ходжагельдыев Н. Прости, любимая : роман / Нурклыч Ходжагельдыев; авториз. пер. с туркм. И.Александрова. – Москва : Советский писатель
1. – 1983. – 255 с.
1208164
  Бондаренко С. Прости, Серьожо. І пробач... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 31). – С. 3, 15


  Сергій Георгійович Якутович - український художник, графік, книжковий ілюстратор, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, член Національної спілки художників України, член-кореспондент Академії мистецтв ...
1208165
  Бондаренко С. Прости, Серьожо. І пробач... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 30). – С. 9, 13


  Видатний художник-графік, лауреат Шевченківької та багатьох міжнародних премій Сергій Георгійович Якутович.
1208166
  Титов Ростислав Юрьевич Прости, что я тебя убил... : Повести разных лет / Титов Ростислав Юрьевич. – Таллинн : Ээсти раамат, 1989. – 239с.
1208167
  Крупин В.Н. Прости. прощай... / В.Н. Крупин. – М, 1988. – 287с.
1208168
  Лашко О. Прости... : поезія: вірші // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 13-15. – ISSN 2075-1222
1208169
  Позняк_хоменко Н. Простий і аномальний Юрій Ряст // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 19
1208170
  Венглінський Є.Р. Простий метод визначення неоднорідності електронної концентрації за бальмерівським передконтинуумом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-13. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Запропоновано наближений аналітичний метод визначення неоднорідності електронної концентрації n[нижній індекс е] у астрофізичних емісійних об"єктах за аналізом бальмерівського передконтинууму. Цей метод може вважатися точним у межах реальної точності ...
1208171
  Зеленський С.Є. Простий оптичний метод оцінки температури за кривою загасання світіння / С.Є. Зеленський, С О. Колесник, О.В. Копишинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 321-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано новий оптичний метод оцінки температури в процесі охолодження розжареного об"єкта. Метод грунтується на аналізі форми кривої загасання теплового випромінювання на одній фіксованій довжині хвилі. Для розрахунку температури необхідні знати ...
1208172
  Метенько Б. Простий секрет спортивних студентів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Поради Андрія Божка (студента 3 курсу історичного факультету) студентам, які вирішили вести здоровий образ життя
1208173
  Юрачківський А.П. Простий спосіб наближеного розв"язування рівнянь Вольтерра з виродженим ядром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 119-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У системі лінійних диференціальних рівнянь, до якої зводиться рівняння Вольтерра з виродженим ядром, матриця коефіцієнтів є тензорним добутком двох змінних векторів. Це дає спосіб наближеного інтегрування системи шляхом заміни одного із співмножників ...
1208174
  Каральник С.М. Простий спосіб рентгеноскопічного визначення положення дефекту / С.М. Каральник. – К., 1952. – 3с.
1208175
  Беттінгер Ерік Простий шлях підвищення результативності навчання і зменшення відсіву студентів у ВНЗ: використання деталізованої інформації тесту АСТ при вступі до ВНЗ / Беттінгер Ерік, Еванс Брент, Поут Девін // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 67-90
1208176
  Беляев А.П. Простились мы со школою... : повесть : [для старш. возраста] / А.П. Беляев ; ил.: Б. Лебедев. – Москва : Детская литература
Кн. 1. – 1966. – 174 с. : ил.
1208177
  Новомеський Л. Простим оком невидиме. / Л. Новомеський. – Пряшев, 1975. – 68с.
1208178
  Рыклин Г.Е. Простите, читатель... / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1961. – 166с.
1208179
  Дюпуи Е. Проституция в древности / Е. Дюпуи. – Кишинев, 1991. – 211,1с.
1208180
   Проституция и преступность. – М., 1991. – 304с.
1208181
  Кампфмейер П. Проституция как общественно-классовое явление / П. Кампфмейер. – М.-Птгр., 1923. – 157с.
1208182
  Голод С.И. Проституция. Историко-культурная ретроспектива // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 5 (сентябрь-октябрь). – С.131-139. – ISSN 0236-2007
1208183
  Порфімович О.Л. Проституция: портрет явления в контексте дискуссии "за" или "против" // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 2. – С. 81-93. – (Політичні та юридичні науки)
1208184
  Порфимович О. Проституция: портрет явления в контексте дискуссии "за?" или "против" // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 2. – С. 81-94. – (Політичні та юридичні науки)
1208185
  Габрелян А.Ю. Проституція в сучасних українських реаліях. новий погляд на проблему // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 28-32. – ISSN 2409-1944
1208186
  Присяжнюк І. Проституція: кримінологічеі питання, пов"язані з легалізацією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.93-100
1208187
  Лебеденко В.І. Проституція: поняття, характеристика і правові засади профілактики / В.І. Лебеденко. – К., 1994. – 32с.
1208188
  Лазутіна І.В. Прості атоми степені / І.В. Лазутіна, К.О. Легка // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 119-120
1208189
  Тимофєєва Тетяна Прості кроки до чистого готельного текстилю // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 64-69 : фото
1208190
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – К, 1967. – 354с.
1208191
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – Київ, 1971. – 448с.
1208192
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – К, 1975. – 404с.
1208193
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – К, 1978. – 365с.
1208194
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – К, 1980. – 404с.
1208195
  Караславов Г. Прості люди / Г. Караславов. – Київ, 1984. – 400 с.
1208196
  Куланіна Є.В. Прості методи синтезу та аналізу векторного керування асинхронними електроприводами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Куланіна Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1208197
  Неділько С.Г. Прості молекулярні аніони як ядро центрів власної люмінесценціїоксидних діелектричних кристалів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 218-230
1208198
  Свистун Н. Прості одноядерні речення: структурно-функціональний аспект (на матеріалі збірки Ярослава Павуляка "Дороги додому") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 73-77. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5
1208199
  Данильченко Н.Н. Прості секрети непростого успіху (з досвіду роботи з обдарованими учнями під час підготовки до Всеукраїнських олімпіад з економіки) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 2-6 : табл.
1208200
  Вишневський Д.К. Прості серця / Д.К. Вишневський. – Харьков, 1948. – 280с.
1208201
  Хода Л.Д. Прості синтаксичні конструкції у словацьких рекламних текстах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 111-118. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано особливості використання простих синтаксичних конструкцій в словацьких рекламних текстах. В статье проанализированы особенности использования простых синтаксических конструкций в словацких рекламных текстах. The article ...
1208202
  Квасниця І. Прості форми кристалів циркону із кристалічних порід Українського щита та їх морфологічні типи / І. Квасниця, В. Квасниця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 20-27. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817
1208203
  Речицький В. Прості цінності конституціоналізму // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2010. – № 4. – С. 3-8
1208204
  Ядренко В.М. Прості числа // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 82-85. – ISSN 1029-4171
1208205
  Хмельницький М.О. Прості числа : навч. посібник / М.О. Хмельницький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 115, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 114-115. – Бібліогр.: с. 113. – ISBN 978-966-496-307-4
1208206
  Глущак А.С. Простір / А.С. Глущак. – Одеса, 1984. – 143 с.
1208207
  Даниленко Л.І. Простір "мова-людина-культура" академіка В.М. Русанівського // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 10-15. – ISSN 0027-2833
1208208
   Простір активного спілкування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Січень (№ 1)


  AIESEC - міжнародна платформа для молоді, що дозволяє знайти себе та розвинути нові навички і здібності. Заснована всередині двадцятого століття організація AIESEC сьогодні об"єднує 126 країн і територій. Задля розширення можливостей реалізації кожної ...
1208209
   Простір арт-терапії: разом з вами : Збірник статей. – Київ. – ISBN 966-8063-98
Вип. 2. – 2006. – 82с.
1208210
  Воробей Н. Простір батьківщини в романі "Гойдалка дихання" Герти Мюллер // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 155-163. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
1208211
  Карачина Н.П. Простір взаємозв"язку економічної поведінки із визначеними концепціями розвитку підприємств // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 54-58. – ISSN 1728-6220
1208212
  Горенко О. Простір власного імені: мовознавчий та літературознавчий контекст // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 22-23


  У статті висвітлюється пізнавальний потенціал літературного антропоніму, який актуалізується у добу інформаційного суспільства/суспільства знань. Акцентується необхідність методологічного зближення й активної взаємодії мовознавства та ...
1208213
  Кореновська Л. Простір внутрішнього світобачення Світлани Антонишин // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (653). – С. 16-28. – ISSN 0236-1477
1208214
  Щербаков В.І. Простір Гільберта / В.І. Щербаков. – Київ, 1988. – 203с.
1208215
  Гордієнко Олена Простір для відновлення віри в життя // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 15
1208216
  Михайленко Леся Простір для мужніх : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 156-159 : Фото
1208217
  Титаренко Т.М. Простір життєвого світу і його типи // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 471-486. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Друзі і вороги, тяжіння й відштовхування, любов і ненависть. Строкатий, клекочучий простір, в якому мешкає особистість. Диявольське і божественне, сатанинське і ангельське між нами і всередині нас. Хто розрізнить у людських діяннях гріховне і святе? ...
1208218
  Шимчишин Марія Простір жіночого письма у афро-американському літературному каноні // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 112-126. – Бібліогр.: Літ.: 124-125; 16 п. – ISBN 966-7773-70-1
1208219
  Ткачук Г.С. Простір зростання: образ міста у повісті Юрія Смолича "Дитинство" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 77-80. – ISSN 1996-5931
1208220
  Володимир Р. Простір і воля : нариси з мандрівок / Р. Володимир. – London ; Hays : Original works, 1972. – 103, [1] с. : портр. – Справжнє ім"я авт.: Кухар Роман Володимирович
1208221
  Дудун Т.В. Простір і час в картографуванні освітнього комплексу України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 224-231


  Обґрунтовано використання філософських категорій простору і часу в картографуванні освітнього комплексу України. Розглянуті питання та напрямки дослідження картографування освітнього комплексу. Обоснованно использование философских категорий ...
1208222
  Коппель О. Простір і час в цивілізаційній динаміці України / О. Коппель, О. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C. 8-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена важливій науковій проблемі - концептуально-теоретичним засадам дослідження цивілізаційної динаміки України. Піддається науковому аналізу хронотопічна цивілізаційна динаміка України. Особливу увагу приділено ролі та місцю України в ...
1208223
  Кіосак Д. Простір і час для взаємодії в пізньому неоліті Побужжя // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – C. 62. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1208224
  Панько Н.М. Простір і час освітнього процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 44-55


  Осмислюються проблеми філософії освіти у глобальному середовищі.
1208225
  Скворець В.О. Простір і час формування та функціонування життєустрою народу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 139-146. – ISSN 2072-1692
1208226
  Носова Г.Ю. Простір історичний / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 313-314. – ISBN 966-642-073-2
1208227
  Попович М.Д. Простір людської комунікації в соціокультурному пізнанні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 17-29
1208228
  Король Олексій Простір має бути доступним для всіх і кожного // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 16-17 : фото
1208229
  Платонова Т.М. Простір міста: історія та сучасність // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 130-131
1208230
  Гнаповська Л. Простір мови: діалог культур, духовних ціностей, світоглядів // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 137-146
1208231
  Баканурський А. Простір мовчання, або Семантика німоти у видовищі // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 100-106. – ISBN 966-8917-08-1
1208232
  Водотика Т. Простір можливостей: Україна в добу заліза та пари / Тетяна Водотика. – 2-ге вид. – Київ : Кліо, 2018. – 240 с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-78-3
1208233
  Пантелеєв В. Простір науково-практичного журналу "Бухгалтерський облік і аудит" як форум висловлення думок щодо актуальних питань обліку, аналізу, аудиту, оподаткування в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3. – С. 35-47 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1208234
  Рудакевич О.М. Простір національної політичної культури як об"єкт дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 279-288
1208235
  Щебеліст С. Простір незалежної думки: часопис "Критика" у системі української інтелектуальної періодики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 84-89


  У статті проаналізовано специфіку функціонування часопису "Критика" у системі української інтелектуальної періодики, охарактеризовано творче обличчя видання й визначено перспективи його подальшого розвитку. В статье проанализирована специфика ...
1208236
  Головачов В.В. Простір неспокою : науково-фантастична повість / В.В. Головачов. – Київ : Молодь, 1985. – 167с. – (Пригоди. Подорожі. Фантастика)
1208237
  Neczytaluk Iryna Простір одеського дворику в романі Ганни Костенко "Цурки-Гілки" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 3 (48). – С. 223-240. – ISSN 1640-7806
1208238
  Яблонська Г.Д. Простір ознак багатоквартирного житла // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 403-413 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-3455
1208239
   Простір освітніх можливостей КНУ Expo-2018 // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 2


  День відкритих дверей КНУ Expo-2018.
1208240
  Карпець Л.А. Простір публічних комунікацій як специфічна освітня реальність // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 212-218
1208241
   Простір свободи : Україна на шпальтах паризької "Культури". – Київ : Критика, 2005. – 464с. – Парал. тит. арк. пол. – ISBN 966-7679-67-5
1208242
  Брезинський В.М. Простір свободи і світ цінностей: специфіка взаємозв"язку // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 285-294
1208243
   Простір сенсу = Space of sense : [ілюстроване вид.] / авт., уклад. Юрій Пісковський ; [фото: Ю. Пісковський ; худож.: С. Адаменко, М. Волга, Є. Подолян та ін.]. – Київ : КВІЦ, 2019. – 384 с. : іл. – Передм. парал. укр, англ. мовами. – (Spaceofsense). – ISBN 978-617-697-107-8
1208244
  Нечуйвітер Г. Простір Скорохода // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 208-213. – ISSN 0206-8001


  Важко переоцінити внесок А.В. Скорохода в процес становлення української школи ймовірностей Київського нац ун-ту ім. Т. Шевченка. Він підготував 56 кандидатів і 17 докторів наук.
1208245
  Пахльовська О. Простір Софії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 14


  Болгарія та Україна як доказ європейської природи православ"я.
1208246
  Пахльовська О. Простір Софії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 14


  Болгарія та Україна як доказ європейської природи православ"я.
1208247
  Сірук М. Простір спільної пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 7


  В Україні представили проект Концепції комплексної меморіалізації Бабиного Яру.
1208248
  Подшивайлова В.Є. Простір та час у романі Мігеля де Сервантеса "Мандри Персилеса і Сигизмунди" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-77. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядається хронотоп роману Сервантеса "Мандри Персилеса і Сигизмунди", що об"єднає в собі як загальні характеристики жанру любовно-авантюрного роману, так і ті, що представлені добою Відродження, а також його відмінності від хронотопу ...
1208249
  Загаєцька О. Простір творення Одарки Долгош // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 84-85. – ISSN 0130-1799
1208250
  Рикова Г. Простір тіла як простір транспозиції ідентичності (на матеріалі роману "Середня стать Джеффрі Євгенідіса та збірці оповідань "Її тіло та інші сторони" Кармен Марії Мачадо) // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 80-83
1208251
  Петренко-Лисак Простір транзитивної толерантності // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" (Україна) ; Мюнхен. ун-т Людвіга Максиміліана (Німеччина) ; [упоряд. І. Вегеш, М. Колодій]. – Ужгород : Наумченко Н.В., 2019. – С. 27-30
1208252
  Кудрявцева Н.С. Простір у мові й мисленні: лінгвістичні джерела філософських концепцій простору // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 19-34. – ISSN 0027-2833
1208253
  Верменич Я.В. Простір у науці і людина у науковому просторі : (до 100-річчя акад. НАН України П.Т. Тронька) / Ярослава Верменич ; [відп. ред. В.А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України, Від. іст. регіоналістики]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. – 75, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7623-9
1208254
  Боронь О. Простір художнього твору як теоретико-літературна проблема // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 42-45. – ISBN 966-7825-78-7
1208255
  Мацько В. Простір шевченкової "присутності" в мемуарно-автобіографічній прозі Олімпіади Пащенко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 109-117


  Уперше в українському літературознавстві досліджено шевченкознавчі мотиви у працях письменниці-дисидента О.М. Пащенко. Доведено, що простір "присутності" Тараса Шевченка оприявлено в епістолярії, автобіографічних творах "Життєпис", "На щаблях життя". ...
1208256
  Богданова І.Є. Простір як лінгвопоетична категорія у творчості романтика А.Метлинського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 98-101.
1208257
  Глібчук Уляна Простір як мистецтво : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 12-16 : Фото
1208258
  Терещенко Т. Простір як невербальний засіб комунікації: функціональний аспект (на матеріалі сучасної турецької розмовної мови) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-30. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема невербальної комунікації на прикладі проксемічних компонентів спілкування та аналізуються основні способи їх використання і сприймання мовцями у комунікативних ситуаціях різних типів. In the article the problem of ...
1208259
  Лепська Н.В. Простір як фундаментальна категорія в теоріях німецько-центричної геополітики // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 108-114. – ISSN 2519-2949
1208260
  Яковенко Ю.І. Простір як центральна категорія соціології туризму / Ю.І. Яковенко, Л.В. Малес // Наукові записки КІТЕП : щорічник / Київський інститут туризму, економіки і права. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 88-99. – ISBN 966-628-020-5
1208261
  Дунець В. Простір, вільний для досліджень // Світ. – Київ, 2020. – Листопад (№ 41/42)


  Як створювався науковий простір, який аж ніяк не поступається багатьом найвідомішим музеям науки у світі? Розмова з керівником науково-освітньою діяльністю музею В. Дунцем.
1208262
  Бегбедер Ф. Простіть і відпустіть : роман / Фредерік Бегбедер ; пер. з франц. [ М.В. Луцюка ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 256 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4277-4
1208263
  Тимошик М. Простіть невігластво земляків, професорко Русова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 6-7


  "У Чернігові розгорівся черговий скандал. Цього разу довкола імені Софії Русової. Редактор тамтешньої популярної Інтернет-газети "Сіверщина", відомий просвітянин Василь Чепурний підняв перед владою, учергове, питання про достойне пошанування пам"яті ...
1208264
  Малочевский Б.А. Просто - жизнь : Повесть и рассказы. / Б.А. Малочевский. – Омск, 1990. – 156с.
1208265
  Щоткіна К. Просто автокефалія. Чому Томос - справжній, і навіщо він нам // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 1-2


  "Автокефалія і Томос, якими лихоманить публіку з квітня, набувають завершених рис і ось-ось остаточно втіляться. Залишився останній крок, а для когось - останній бій. Дата вже відома - 15 грудня. Окремі - можливо, основні - положення Статуту, попри те, ...
1208266
  Щеткина Е. Просто бумажка. Почему ІВМ не нужны программисты с дипломами. "Испорченные университетами специалисты только раздувают зарплатные бюджеты IT-компаний // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 23 января (№ 1/4). – С. 20


  Об "...открытом письме гендиректора IBM Джинни Рометти к без пяти минут президенту США Дональду Трампу. <...>.Форма открытого письма в данном случае - это что-то вроде декларации, а не только деловое предложение. Рометти сочла необходимым сообщить не ...
1208267
  Корчова О. Просто геній // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 165). – С. 9


  Всесвітньо відомий композитор Євген Станкович.
1208268
  Бегларян А. Просто герої : повість / Ашот Бегларян ; переклав Дмитро Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 105-124. – ISSN 0320 - 8370
1208269
  Хукер Ф. Просто Джордж. / Ф. Хукер. – Москва-Л., 1930. – 149с.
1208270
  Сміт П. Просто діти = Just kids / Патті Сміт ; [пер. з англ. О. Гладкого]. – Харків : Vivat, 2019. – 314, [6] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Smith P/ Just Kids/ New York: HarperCollins Publishers, 2010. – (Серія "Біографії та мемуари"). – ISBN 978-617-690-156-3
1208271
  Кучмида Н.П. Просто дорога / Н.П. Кучмида. – М., 1976. – 192с.
1208272
  Грицаєнко С. Просто думка : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 28-29
1208273
  Мілевська Н. Просто думки ... : [збірка віршів] / Наталя Мілевська. – Київ : Олег Філюк, 2018. – 62, [1] с. – ISBN 978-966-373-855-0
1208274
  Коулин П. Просто женаты = Merely y married : роман / Патриция Коулин ; [пер. с англ. У.В. Сапциной]. – Москва : АСТ, 2000. – 413, [3] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-237-04533-2
1208275
  Аношкин М.П. Просто жизнь : повесть, рассказы / М.П. Аношкин ; ил. В.А. Бокань. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1971. – 145 с. : ил.
1208276
  Карпеко В.К. Просто жизнь / В.К. Карпеко. – Москва, 1976. – 128с.
1208277
  Ельянов А.М. Просто жизнь / А.М. Ельянов. – Л., 1981. – 280с.
1208278
  Додолев Ю.А. Просто жизнь / Ю.А. Додолев. – М., 1983. – 359с.
1208279
  Додолев Ю.А. Просто жизнь / Ю.А. Додолев. – М., 1987. – 445с.
1208280
  Михайленко М. Просто закончить войну. Зачем США капитулировали перед Талибаном // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2020. – 9-22 марта (№ 5). – С. 24-25


  "Тонкий расчет - или бегство? Именно это спрашивают себя сегодня политические комментаторы, наблюдая за рукопожатиями между вашингтонскими эмиссарами и торжествующими талибами, на 18-м году войны не просто восставшими из пепла, но и добившимися своего. ...
1208281
  Фридланд В.М. Просто земля / В.М. Фридланд, Г.А. Буяновский. – М., 1977. – 144с.
1208282
  Синельников Просто знайомий / Синельников, И. – К., 1959. – 36с.
1208283
  Озерова Н. Просто и доступно о достижениях синтаксической науки /на примере книги Л.В. Вознюк "Русский язык: синтаксис" (2006)/ // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 58-59. – ISSN 0205-471Х
1208284
  Покровский В.А. Просто и откровенно о рынке / В.А. Покровский. – М., 1991. – 63с.
1208285
  Бабэ Б. Просто и ясно о Borland C++ / Б. Бабэ ; перевод В. Тимофеева. – 3-е изд., доп. – Москва : БИНОМ, 1996. – 416 с. – ISBN 5-7503-0098-6
1208286
  Воронов Н. Просто Иван / Н. Воронов. – Москва, 1971. – 288 с.
1208287
  Шехтер М.А. Просто лирика / М.А. Шехтер. – Москва, 1968. – 32с.
1208288
  Покальчук Ю.В. Просто любити... / Юрко Покальчук. – Харків : Фоліо, 2008. – 187, [5] с. : іл. – (Сафарі = Safari). – ISBN 978-966-03-4464-8
1208289
  Василевська В. Просто любов : повість / В. Василевська; пер. з польськ. М.Пригари. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 116 с.
1208290
  Василевська В. Просто любов : роман / В. Василевська. – Київ : ДЛВ, 1959. – 122 с.
1208291
  Василевська В. Просто любов : роман / В. Василевська. – Київ : ДЛВ, 1962. – 122 с.
1208292
  Василевская В.Л. Просто любовь : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Э.Усиевич. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 144 с.
1208293
  Василевская В.Л. Просто любовь : повесть / В.Л. Василевская; пер. с польск. Э.Усиевич. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 112 с.
1208294
  Соротокина Н.М. Просто люди / Н.М. Соротокина. – М., 1991. – 314с.
1208295
  Остап"юк П. Просто людиною бути : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 112-116. – ISSN 0868-4790-8
1208296
  Ливанова М. Просто Майкл Фарадей // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 124-139. – ISSN 1819-6268
1208297
  Кислов К.А. Просто мальчишки / К.А. Кислов. – Красноярск, 1956. – 180с.
1208298
  Некрасов Б.В. Просто металл / Б.В. Некрасов. – Магадан, 1968. – 159с.
1208299
  Кузик В. Просто Микола : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 115-120. – ISSN 0868-4790
1208300
  Рагозина Ксения Просто мы работаем индейцами // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 46-47 : фото
1208301
   Просто о сложном. – Москва : Знание, 1977. – 159с.
1208302
  Злобин А.Т. Просто о сложном / А.Т. Злобин. – Москва, 1987. – 139с.
1208303
  Бурак А.Л. Просто о сложном: Опыт создания русско-английского переводческого словаря // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.25-32. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
1208304
  Жигалкин В.А. Просто обязан... / В.А. Жигалкин. – Москва, 1984. – 336с.
1208305
  Артамонова В.К. Просто осінь : лірика / Віра Артамонова. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 107, [1] с.
1208306
  Тимошик А. Просто п"яте жовтня : проза: оповідання; вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 148-152
1208307
  Головань О. ПРОсто про ЗНО / О. Головань, Л. Хпритонова // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2016. – № 3 (783), березень


  Упровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) сміливо можна називати найвдалішою реформою у сфері освіти за останню чверть століття. Саме незалежне тестування дає змогу щороку виборювати місця для навчання за держзамовленням найталановішим і ...
1208308
  Камалі М.Х. Просто про цілі Шаріату = Maqasid Al-Shariah Made Simple / Мохаммад Хашім Камалі ; [пер.: Ю. Косенко ; ред.: М. Хряк-Петльований]. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2021. – 38, [2] с. – Книга надрукована за підтримки Асоціації освітнього розвитку. – (Серія неперіодичних видань ; № 13). – ISBN 978-966-416-807-3
1208309
  Пильник Б.Е. Просто разговор / Б.Е. Пильник. – Горький, 1969. – 120с.
1208310
  Долинина Н.Г. Просто размышления / Н.Г. Долинина. – Л., 1977. – 173с.
1208311
  Уваров Ю.В. Просто рассвет / Ю.В. Уваров. – М, 1977. – 63с.
1208312
  Романов Е.И. Просто рыжий март / Е.И. Романов. – Йошкар-Ола, 1973. – 95с.
1208313
  Баруздин С.А. Просто Саша : рассказы, повести / С.А. Баруздин. – Москва : Современник, 1973. – 134 с. : ил., портр.


  Содерж.: Рассказы: Музыка; Мой Пауль; Вася; Маточкин Шар; Рождение Караваева; Лесной рассказ; Она такая; Дуб стоеросовый; Луна и солнце; Деревья сохраняют тепло; Просто Саша. Повесть.
1208314
  Баруздін С.О. Просто Саша : повісті, оповідання : для серед. та старш. шк. віку / С.О. Баруздін ; авториз. пер. з рос. Н. Орлової. – Київ : Веселка, 1991. – 302 с. : іл.
1208315
  Цветаева М.И. Просто сердце. Стихи зарубежных поэтов в переводе М.Цветаевой / М.И. Цветаева. – М, 1967. – 104с.
1208316
  Киплинг Р.Д. Просто сказки / Р.Д. Киплинг. – Москва, 1972. – 79с.
1208317
  Киплинг Редьярд Просто сказки : Кн. для чтения на англ.яз. По Киплингу / Киплинг Редьярд. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 80с.
1208318
  Полянский А.Ф. Просто служба: докум. повесть и очерки / А.Ф. Полянский. – Москва, 1984. – 205с.
1208319
  Махова К.В. Просто счастье... : записки матери / Махова К.В. – Москва : Моск. рабочий, 1986. – 192 с. – (Время и мы)
1208320
  Богданов Е.А. Просто фантастика / Е.А. Богданов. – Кемерово, 1990. – 301с.
1208321
  Деменок С.Л. Просто Фрактал / Сергей Деменок. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Страта, 2017. – 278 с. : ил., табл. – (Серия "Просто"). – ISBN 978-5-9909788-2-9
1208322
  Льюис К.С. Просто Христианство. Любовь : миссионер. проект / Клайс Стейплз Льюис. – Київ : [б. и.], 2018. – 285, [3] с. – На тит. л.: Эта кн. издана на средства жертвователей, которые оказались не безразличны к сказанным Христом словам о проповеди Евангелия по всему миру. Издатели искренне им благодарны и распространяют книгу БЕСПЛАТНО. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1208323
  Танов В. Просто человек / В. Танов. – София, 1980. – 174с.
1208324
  Ошанин Л.И. Просто я работаю волшебником / Л.И. Ошанин. – М, 1966. – 127с.
1208325
  Панин В.Я. Простогонимы домашних кур Восточно-Казахстанской области. (Систематика, распространение, биология и хоз. значение). : Автореф... канд. биол.наук: / Панин В.Я.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Биол.-почв. ф-тет. – Алма-Ата, 1958. – 15л.
1208326
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Простодушный / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва : Художественная литература, 1956. – 80 с. – (Массовая серия)
1208327
  Коваленков А.А. Простое и непростое / А.А. Коваленков. – М, 1970. – 80с.
1208328
  Слемнев М.А. Простое и сложное в природе и познании. : Автореф... канд.филос.наук: 09.620 / Слемнев М.А.; АН БССР.Ин-т философии и права. – Минск, 1970. – 18л.
1208329
  Слемнев М.А. Простое и сложное в природе и познании. / М.А. Слемнев. – Минск, 1976. – 143с.
1208330
   Простое и сложное в программировании.. – Москва : Наука, 1988. – 169 с.
1208331
  Эйбхаум Г.Н. Простое и сложное предложение в немецком языке / Г.Н. Эйбхаум. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 215 с.
1208332
  Эйхбаум Простое и сложное предложение в немецком языке : упражнения / Эйхбаум, И.П. Паромонова. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 216 с.
1208333
  Маяковский В.В. Простое как мычание: сб. / В.В. Маяковский. – Репринтное воспроизведение издания 1916 года. – Москва : Книга, 1990. – 116с. – ("Книжные редкости". Библиотека репринтных изданий). – ISBN 5-212-00256-7
1208334
  Кирносов А.А. Простое море / А.А. Кирносов. – Л., 1961. – 286с.
1208335
  Зятковская Р.Г. Простое настоящее в системе временных форм английского глагола : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Зятковская Р.Г. ; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М. Горького. – Киев, 1953. – 15 с.
1208336
  Золотарев Б.Ю. Простое окончание / Б.Ю. Золотарев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 336с.
1208337
  Шеметов А.И. Простое открытие. / А.И. Шеметов. – Красноярск, 1961. – 34с.
1208338
  Величко А.В. Простое предложение / А.В. Величко. – Москва, 1986. – 118с.
1208339
  Собинникова В.И. Простое предложение в русских народных говорах. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1961. – 297с.
1208340
  Будагова З.И. Простое предложение в современном азербайджанском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Будагова З.И. ; КВиССО СМ АзССР, Аз. ГУ. – Баку, 1963. – 55 с.
1208341
  Юрченко В.С. Простое предложение в современном русском языке / В.С. Юрченко. – Саратов, 1972. – 275с.
1208342
  Кленина А.В. Простое предложение в современном русском языке. Теория и упражнения (включенное обучение) : Учебное пособие для студентов-иностранцев / А.В. Кленина. – Москва : Русский язык, 1989. – 268с.
1208343
  Ходова К.И. Простое предложение в старославянском языке / К.И. Ходова. – М., 1980. – 296с.
1208344
  Никольский Н.Н. Простое предложение. / Н.Н. Никольский. – М, 1945. – 20с.
1208345
   Простое предложение: научный анализ и преподавание в школе и вузе.. – Воронеж, 1990. – 144с.
1208346
  Косаков А.К. Простое прошедшее в системе видовременных глагольных форм современного английского языка : Автореф... канд .филол.наук: / Косаков А.К.; Льв.ГУ,Каф. англ. филол. – Львов, 1958. – 16л.
1208347
  Джумайло О. Простое сердце: Джулиан Барнс // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 273-292. – ISSN 0042-8795
1208348
  Былина А.З. Простое тормажение условных рефлексов : Диссертация на степень доктора медицины А.З. Былина / Из физиологического отдела Имп. ин-та Экспериментальной медицины. – Санкт-Петербург : Тип. Главного упраления Уделов, 1910. – [2], 178 с. : табл. – Библиогр.: Указатель литературы с.173-176. – (Серия Докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-медицинской академии в 1910-1911 учебном году ; № 18)


  Цензорами дис.:, по поручению Конференции, были: академик. И.П. Павлов, проф. Н.П. Кравков и приват-доцент Б.П. Бабкин
1208349
  Остросаблин Н.И. Простое упруго-пластическое распределение напряжений около круговых отверстий. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Остросаблин Н.И.; Сиб.отдел.АН СССР. – Новосибирск, 1975. – 10л.
1208350
  Баздырев К.К. Простое уравнение: муж+жена=семья / К.К. Баздырев. – Москва : Статистика, 1981. – 112 с. – (Популярная демография ; вып. 1)
1208351
  Макаренко Н. Простое устройство на солнечной энергии для получения водорода путем расщепления воды // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 47-49
1208352
  Мирнев В.Н. Простое чувство / В.Н. Мирнев. – М., 1978. – 296с.
1208353
  Мифтахов Р. Простое чудое : стихи / Риф Мифтахов ; пер. с башк. А.Зорина. – Москва : Современник, 1983. – 63 с.
1208354
  Бубнов И.Т. Простой вексель и операции с ним. / И.Т. Бубнов. – 2-е изд. доп. – М.-Л., 1928. – 176с.
1208355
  Болдырев В.Н. Простой и точный спирометр // [Медицина]. – [Б. м., 1937. – 12 с.
1208356
  Детков Е.А. Простой любительский магнитофон / Е.А. Детков. – М.-Л., 1960. – 24с.
1208357
  Кузнецов А.с. Простой осциллограф / А.с. Кузнецов. – М., 1968. – 16с.
1208358
  Марченков О. Простой перевод // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  Регулирование интеллектуальной собственности также можно перевести в электронный формат, сделав его намного проще и надежнее как для правообладателей, так и для рядовых пользователей
1208359
  Калинушкин В. Простой просчет? На новую модель академического института нужны нереальные деньги // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 ноября (№ 47). – С. 8


  Как мы и предполагали с самого начала, “реформа” Российской академии наук оказалась неподготовленной: никакой новой концепции управления наукой у власти нет. Принятые в спешке нормативные акты не отвечают на главные вопросы: как будут жить ...
1208360
  Петров В.И. Простой рассказ / В.И. Петров. – М., 1958. – 36с.
1208361
  Ачильдиев И.У. Простой свой город : заметки с ударных комс. строек / И.У. Ачильдиев, О.М. Колесниченко. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 112 с.
1208362
  Вадецкий Б.А. Простой смертный / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1950. – 244с.
1208363
  Вадецкий Б.А. Простой смертный / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1959. – 787с.
1208364
  Вадецкий Б.А. Простой смертный / Б.А. Вадецкий. – Ташкент, 1963. – 162с.
1208365
  Покровский С. Простой способ проектирования явлений хроматической поляризации света в сходящихся лучах : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. – 2 с. – Отд. оттиск из : Журн. Русс. Физ.-Хим. О. Физический отдел, вып. 4, 1911г.
1208366
   Простой статистический метод выявления монотонной зависимости среди наблюдаемых траекторий стохастического процесса.. – Л.
1. – 1983. – 47с.
1208367
  Зайев Л.М. Простор / Л.М. Зайев, 1949. – 191с.
1208368
  Кошечкин Сергей Простор / Кошечкин Сергей. – Куйбышев, 1950. – 80с.
1208369
  Колотилов Н.Ф. Простор / Н.Ф. Колотилов. – Ярославль, 1953. – 68с.
1208370
  Вышеславский Л.Н. Простор / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1956. – 102с.
1208371
  Попов В.А. Простор : роман / В.А. Попов. – Краснодар : Краснодарское кн.изд., 1957. – 378 с.
1208372
  Саин Ж. Простор : стихи / Ж. Саин. – Москва : Советский писатель, 1958. – 144 с.
1208373
  Гезалов И. Простор : роман / Исмаил Гезалов; авториз. пер. с азерб. Ю.Карасева и Б.Штейна. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 286 с.
1208374
  Мулдагалиев Д. Простор : избранные стихи / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Правда, 1972. – 32 с.
1208375
  Идрис С. Простор / С. Идрис. – М, 1975. – 48с.
1208376
   Простор. – Казахстан
№ 1. – 1995
1208377
   Простор. – Казахстан
№ 2/3. – 1995
1208378
   Простор. – Казахстан
№ 4/5. – 1995
1208379
   Простор. – Казахстан
№ 6. – 1995
1208380
   Простор. – Казахстан
№ 7/8. – 1995
1208381
   Простор. – Казахстан
№ 9/10. – 1995
1208382
   Простор. – Казахстан
№ 11/12. – 1995
1208383
   Простор. – Казахстан
№ 1. – 1996
1208384
   Простор. – Казахстан
№ 2. – 1996
1208385
   Простор. – Казахстан
№ 3. – 1996
1208386
   Простор. – Казахстан
№ 4. – 1996
1208387
   Простор. – Казахстан
№ 5. – 1996
1208388
   Простор. – Казахстан
№ 6. – 1996
1208389
   Простор. – Казахстан
№ 1. – 1997
1208390
   Простор. – Казахстан
№ 4. – 1997
1208391
   Простор. – Казахстан
№ 5. – 1997
1208392
   Простор. – Казахстан
№ 6. – 1997
1208393
  Гирак Г. Простор для знаний. 10 нововведений закона о высшем образовании // Аргументы и факты в Украине : общественно-информационная газета. – Киев, 2014. – 6 - 12 августа (№ 32). – С. 7. – ISSN 2075-7050
1208394
  Ле И.Л. Простор манит : Рассказы / И.Л. Ле; Пер. с укр. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 174с.
1208395
  Прокофьев А.А. Простор. / А.А. Прокофьев. – Л, 1945. – 189с.
1208396
   Простор.. – М., 1958. – 132с.
1208397
   Просторами Вселенной. : специальный выпуск. – Москва : Известия, 1973. – 256с.
1208398
  Медвидь Ольга Степановна Просторечие английского языка и способы его воспроизведения в украинских переводах : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Медвидь Ольга Степановна; КГУ. – К., 1975. – 27л.
1208399
  Чернышев А.А. Просторечие. / А.А. Чернышев. – Новосибирск, 1967. – 56с.
1208400
  Чепасова А.М. Просторечная глагольная лексика в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чепасова А.М.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 15л.
1208401
  Муравьева В.Н. Просторечная и диалектная лексика в рассказам Мамина-Сибиряка 80-90-х гдов : Автореф... канд. филол.наук: / Муравьева В.Н.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
1208402
  Сергеев И.Т. Просторечная и простонародная лексика в "словаре церковнославянского и русского языка" 1847 года. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сергеев И.Т.; Моск.пед.ин-т. – М, 1967. – 19л.
1208403
  Васильев Л.М. Просторечная, диалектная и народно-поэтическая лексика в повести М.Горького "Детство" : Автореф... канд. филол.наук: / Васильев Л.М.; Ленигр. гос. пед. ин-т. – Л, 1955. – 15л.
1208404
  Козаченко Ю.В. Простори Банаха випадкових величин F psi (omega) / Ю.В. Козаченко, Ю.Ю. Млавець // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 92-107. – ISSN 0868-6904


  Досліджуються властивості випадкових величин та процесів з просторів F psi (omega). The properties of random variables and processes from spaces F psi (omega) are investigated.
1208405
  Млавець Ю.Ю. Простори випадкових величин F [пси (Омега)] та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Млавець Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1208406
  Млавець Ю.Ю. Простори випадкових величин F [пси(Омега)] та їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Млавець Юрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 149-159
1208407
  Юр"єва І. Простори змін на Донеччині: моделюємо українське // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 14


  "На звільненій Донеччині зміни відбуваються з мотивацією "роби або помирай". Що робити, коли душа потребує модерного, а реальність пропонує блокпости, занедбаний ландшафт і безробітних сусідів? Як подолати токсичну постіндустріальну депресію, і чи ...
1208408
  Тищенко С. Простори основних і узагальнених функцій, побудовані за поліномами Лагерра (частина 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-14. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Побудовано простори основних та узагальнених функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наводиться опис ядерного простору основних функцій в різних термінах та застосування поліномів Лагерра. The spaces of trial and generalized functions ...
1208409
  Тищенко С. Простори основних та узагальнених функцій, побудовані за поліномами Лагерра (частина 2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-70. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Визначено простори основних і узагальнених функцій нескінченного числа змінних як нескінченні тензорні добутки просторів функцій однієї змінної, побудованих за поліномами Лагерра. Вивчено властивості функцій у побудованих просторах, наведено їхній ...
1208410
   Простори перед класичними спорудами / Д. Терлецька, В. Шпагін, Таран, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 45-47. – (Біологія ; вип. 3 (86)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with analyze the organization of the territories adjacent to the classical buildings, which together form a spatial composition, as well as the elements of the compositions that determine the directions of human perception of the ...
1208411
   Простори Соболєва та узагальнені розв"язки задач математичної фізики : методичні вказівки до самостійної роботи із спеціального курсу для студентів мех.-мат. фак-ту 4 курсу. – Київ : Київський університет, 2005. – 18 с.
1208412
  Мельник Т.А. Простори Соболєва та узагальнені розв"язки задач математичної фізики : Навчальний посібник / КНУТШ; Мельник Т.А. – Київ : Київський університет, 2006. – 55с. – ISBN 966-594-707-0
1208413
  Голіченко Т.С. Простори та часи Ж. Мішле: між національною історією та автобіографією // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України ; голов. ред.: Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов ; редкол.: B. Waldenfels, W. Lugowski, В.А. Рижко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 157-165. – ISSN 2077-8309
1208414
  Ткаченко А. Просторіки на берегах тексторіки (Замість капітальної нечитальної передмови) // Сві-й-танок : Поезія. Проза. Драматургія. Переклади. Есеїстика. Критика та бібліографія : студентський альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, [Ін-т філології]. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 3-12
1208415
  Корнієнко І. Просторічні слова як стилістичні засоби мовотворчості ранніх прозових творів В. Винниченка // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 124-129. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1208416
  Соколов Н.Н. Просторная земля / Н.Н. Соколов. – Кострома, 1949. – 80с.
1208417
  Мосинцев А.Ф. Просторная осень / А.Ф. Мосинцев. – Ставрополь, 1977. – 79с.
1208418
  Демыкина Г.Н. Просторный человек / Г.Н. Демыкина. – М., 1980. – 384с.
1208419
  Забокрицька М.Р. Просторова-часова динаміки якості води р. Стир в межах міста Луцька / М.Р. Забокрицька, І.М. Нетробчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 46-47. – ISSN 2306-5680
1208420
  Желага Д. Просторова археологія. Концепція Девіда Кларка // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 36-39. – ISBN 978-966-171-90295
1208421
  Сніжко В.В. Просторова візія української геополітики / В.В. Сніжко, О.А. Федоренко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 481-488
1208422
  Мица Ю. Просторова власність: законодавство і доктрина // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 103-118. – ISSN 1026-9932
1208423
  П"яткова А.В. Просторова ГІС-реалізація моделі раціонального використання земельних ресурсів ерозійно-небезпечних земель // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 74-88 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1208424
  Герман Є. Просторова графіка Анни Надуди // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 99-102
1208425
  Ханова О.В. Просторова диференціація інноваційної діяльності в Україні: регіональний аспект // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 101-105. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1208426
  Ховалко А.Б. Просторова диференціація підземних територіальних систем Поділля для цілей туристичної рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 49-54 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1208427
  Ільєнко І.М. Просторова еволюція музично-хореографічних взаємодій (XVI-XVII століття) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 240-247. – ISSN 2226-2180


  Стаття присвячена просторовим змінам музичних та хореографічних стосунків упроовж ХVI–XVII століть. Розглянуто етапи розвитку музично-пластичних поєднань та проблеми співіснування в єдиному просторі балетної вистави. Думка автора зосереджена на ...
1208428
  Печериця Я.Б. Просторова ексклюзія в Україні: проблеми та передумови виникнення // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2020. – Вип. 2 (142). – С. 32-40. – ISSN 2071-4653
1208429
  Чепурний І. Просторова закономірність розвитку карбонатного та сульфатного поверхневого карсту в Передкарпатті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-29. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірність просторового поширення поверхневих карстових процесів в Передкарпатті. Статистичними методами визначено основні карстоініціюючі чинники. Розраховано інтегральний показник імовірності проявів поверхневого карсту, що дає ...
1208430
  Грищенко Н.В. Просторова залежність між навантаженням на довкілля та добробутом населення за областями України / Н.В. Грищенко, О.С. Третьяков // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 113-116 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2075-1893
1208431
  Гукалова І.В. Просторова ідентичність населення в руслі нових напрямків дослідження у суспільній географії // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 24-30 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1208432
   Просторова інтерполяція кліматологічних даних з урахуванням топографічних та фізико-географічних особливостей території України / О.А. Скриник, В.І. Осадчий, Т. Сзентімрей, З. Біхарі, В.П. Сіденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 2 (110). – С. 13-19 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
1208433
   Просторова інтерполяція кліматологічних даних України на основі гомогенізованих часових рядів / О.А. Скриник, В.П. Сіденко, Д.О. Бойчук, Д.О. Ошурок, О.Я. Скриник, В.І. Осадчий // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 156. – ISSN 2306-5680
1208434
  Фідря Олег Григорович Просторова компетенція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії : стаття друга / Фідря Олег Григорович, Фідря Надія Михайлівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 43-47. – Бібліогр. в кінці ст.
1208435
  Фідря Олег Григорович Просторова компетенція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії. Стаття перша / Фідря Олег Григорович, Фідря Надія Михайлівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1208436
  Фідря Олег Григорович Просторова компетенція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії. Стаття перша / Фідря Олег Григорович, Фідря Надія Михайлівна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1208437
  Фідря Олег Просторова компетенція та картографічні вміння й навички у курсах шкільної історії : стаття третя / Фідря Олег, Фідря Надія // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 26-32
1208438
  Шевцова Г.В. Просторова конструкція верхів української дерев"яної церкви: світові аналогії і самобутність // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 59. – С. 152-160. – ISSN 2077-3455
1208439
  Бовсунівська Т. Просторова критика у постнекласичну добу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 10-16


  Стаття присвячена огляду досягнень просторової критики та конкретних методик, в яких вона втілюється. Приділено увагу постаті засновника просторової критики - геопоетики - Кеннета Вайта. Охарактеризовані також літературна географія, геокритика, ...
1208440
  Петруняк Г.М. Просторова локація і генезис алохтонних карбонатних стяжінь у відкладах олігоцену Карпат // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 185-197 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1208441
  Круківська А.В. Просторова мінливість вологовмісту грунтів у вегетаційний період на території України / А.В. Круківська, Н.В. Приймаченко, Н.В. Гречана // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 281-283. – ISBN 978-617-7069-75-8
1208442
  Польовий А.М. Просторова мінливість врожайності сільськогосподарських культур за агрокліматичними ресурсами в умовах неоднорідного рельєфу / А.М. Польовий, В.А. Ляшенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 126-131. – ISSN 2306-5680
1208443
  Біль М.М. Просторова мобільність населення : теорія, методологія, практика : монографія / Мар"яна Біль ; [наук. ред. У.Я. Садова]. – Львів : ПАІС, 2018. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 343-380 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7694-08-2
1208444
  Біль М.М. Просторова мобільність населення та її регулювання у контексті політики людського розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Біль Мар"яна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 83 назви
1208445
  Шкира О. Просторова модель бібліотеки вишу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 43-47. – ISSN 1029-7200
1208446
  Іваненко О.Г. Просторова модель виносу розчинених речовин і зваження наносів з водозборів річок / О.Г. Іваненко, М.В. Захарова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 9-17. – Бібліогр.: 14 назв
1208447
  Мезенцева Н.І. Просторова модель мережі публічних просторів Києва / Н.І. Мезенцева, М.В. Пальчук // Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 312-315. – ISBN 978-966-285-535-7
1208448
  Матвєєва Т. Просторова модель творів М. Устияновича "Страсний четвер" І. Франка "Петрії і Довбущики": відлуння поетики готичного роману // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 197-201
1208449
  Дмитришин Л.І. Просторова модель уніфікації та конкуренцї в регіональному туристичному секторі / Л.І. Дмитришин, Т.Д. Павлюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 335-340. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
1208450
  Прокіпчин С. Просторова модель як засіб творення образу нації (на матеріалі українських історичних романів про Петра Сагайдачного) // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 193-201
1208451
  Братковська К.О. Просторова оптимізація інвестицій в програми енергозбереження // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 172-177. – ISSN 2309-1533
1208452
  Козачук Н.О. Просторова організація електричної активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Козачук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – 355 арк. – Додатки: арк. 337-355. – Бібліогр.: арк. 282-336
1208453
  Козачук Н.О. Просторова організація електричної активності кори головного мозку при творчому мисленні у чоловіків і жінок з різними психофізіологічними особливостями : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Козачук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1208454
  Дяченко О.В. Просторова організація західнотрипільського суспільства у межиріччі Південного Бугу та Дніпра // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 19-26


  "Статтю присвячено проблемі просторової організації носіїв західнотрипільської культури у межиріччі Південного Бугу та Дніпра. Запропоновано методику виокремлення просторових груп, що об’єднують синхронні поселення. Програма дослідження включає ...
1208455
  Брайчевський Ю. Просторова організація зовнішньоторговельних зв"язків ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-44. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тенденції формування просторово-галузевої структури зовнішньоторговельних зв"язків ЄС, зокрема виявлено регіональні форми спеціалізації торгових партнерів ЄС. The article examines recent trends in spatio-sectoral structure of the EU"s ...
1208456
  Ксеневич М.Я. Просторова організація і сталий розвиток міст-центрів (моделювання, нормування та методика на прикладі Донецька - Макіївки) / М.Я. Ксеневич; Українська академія архітектури; НДІП містобудування. – Київ, Вінниця : НДІП містобудування, Тезіс, 2001. – 160с. – ISBN 966-7699-36-6
1208457
  Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем / М.М. Габрель; НАНУ; Інститут регіональних досліджень. – Київ : А.С.С, 2004. – 400 с. – ISBN 966-8613-00-7
1208458
  Бикова М.Д. Просторова організація офісної забудови Києва / М.Д. Бикова, В.Г. Щабельська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (39). – C. 94-107. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1208459
  Стадницький Ю.І. Просторова організація систем послуг : словник-довідник / Ю.І. Стадницький, М.П. Мальська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 269, [1] с. – ISBN 978-617-673-113-9
1208460
  Вірченко П.А. Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області) : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Вірченко П. А. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назв.
1208461
  Нємець Л.М. Просторова організація соціально-географічних процесів в Україні : Монографія / Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, К.А. Нємець. – Київ - Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 160 с. – ISBN 966-623-001-1
1208462
  Савчук І.Г. Просторова організація трамвайного транспорту великого міста (на прикладі Києва) / І.Г. Савчук, Т.В. Нагорний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 56-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1208463
  Черненко Н. Просторова організація української думи (на матеріалі думи "Козак Нетяга") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 524-530


  Метою даного дослідження є виявлення певних закономірностей просторової організації думового тексту. Простір у думі є складовою поетичної системи, що водночас відображає традиційність відповідних уявлень, і засвідчує певну їх трансформацію, що ...
1208464
  Черненко О.А. Просторова організація української думи. Етюд з лінгвістичної поетики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 131-139


  Метою даного дослідження є виявлення певних закономірностей просторової організації думового тексту. Простір у думі є складовою поетичної системи, що водночас відображає традиційність відповідних уявлень, і засвідчує певну їх трансформацію, що ...
1208465
  Федчук А.П. Просторова охорона та управління морським середовищем в рамках системи договору про Антарктику: внесок України // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 51-52
1208466
  Щербак О.В. Просторова оцінка засобами ГІС засолення підземних вод неогенового водоносного комплексу на території Херсонської області // Геоінформатика : науковий журнал / НАНУ. – Київ, 2012. – № 4 (44). – С. 73-76. – ISSN 1684-2189
1208467
  Бойко З.В. Просторова оцінка кількості титульної нації України за переписами 1989 та 2001 років // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 110-116. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1208468
  Максименко Н.В. Просторова оцінка метеорологічного потенціалу території Полтавської області / Н.В. Максименко, Н.В. Хоружа // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 37-46. – ISSN 1992-4224
1208469
  Слабий О.Б. Просторова перебудова камер серця при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу / О.Б. Слабий, М.С. Гнатюк // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 98-100. – ISSN 1681-276Х


  "...В експерименті встановлено, що пострезекційна артеріальна легенева гіпертензія призводить до розвитку легеневого серця і виражених змін планіметричних та об’ємних параметрів його камер. Виявлено, що легеневе серце характеризується розширенням його ...
1208470
  Шумік С.В. Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для ров"язку оберненої задачі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Шумік С.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 155л. – Додатки: л.139-155. – Бібліогр.: л.117-138
1208471
  Шумік С.В. Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для розв"язку оберненої задачі : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат.наук: Спец. 04.00.05 / Світлана Василівна Шумік; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:5 нав
1208472
  Кириленко О. Просторова поведінка пізньотрипільського населення Київського Подніпров"я на етапах С I - C II / О. Кириленко, О. Дяченко // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 74. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1208473
  Мисик Федір Федорович Просторова режекція частково поляризованих завад при неідентичних характеристиках приймальних каналів адаптивних компенсаторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.13 / Мисик Ф.Ф.; Харк.нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 18 с.
1208474
  Альохін О.Д. Просторова розмірність системи і величини критичних показників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 297-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і нерівностей для величин критичних показників знайдені рівняння для визначення величин критичних показників радіуса кореляції і всіх інших критичних показників для різної просторової ...
1208475
  Кельник О.І. Просторова селекція перехідного випромінювання півторавимірного модульованого електронного згустку / О.І. Кельник, В.К. Тяжемов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 337-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховано перехідне випромінювання необмеженого у поперечному напрямку модульованого зарядженого згустку та різкій межі вакуум-ізотропна плазма. Виявлено ефект просторової селекції такого випромінювання, коли кожна частота в його спектрі ...
1208476
  Кочерга С.О. Просторова семіосфера драматичної поеми Лесі Українки "адвокат Мартіан" // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2011. – № 2 (22). – С. 64-68
1208477
  Поручинська Т.Ф. Просторова синхронізація електричної активності кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і функціональної рухливості нервових процесів : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Поручинська Т. Ф.; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2009. – 220 л. + Додатки: [52] л. – Бібліогр.: л. 189-220
1208478
  Поручинська Т.Ф. Просторова синхронізація електричної активності кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і функціональної рухливості нервових процесів : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Поручинська Т.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
1208479
   Просторова структура Ешерського городища античної доби за даними високоточної магнтої розвідки / К. Бондар, В. Ерліх, І. Віршило, Д. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-50. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  У статті обговорюються результати високоточних магнітних вимірювань на Ешерському городищі - унікальній фортифікаційній споруді античної епохи. В результаті археологічної інтерпретації геофізичних аномалій встановлені особливості планування городища, ...
1208480
  Брусенцова Н.О. Просторова структура популяцій хижаків-норників у нагірних дібровах Слобожанщини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Брусенцова Наталія Олександрівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1208481
   Просторова структура рідинних систем на основі наночастинок магнетиту з органічним покриттям / В.І. Петренко, О.І. Іваньков, М.В. Авдеєв, Т.Ю. Ніколаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 203-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1208482
  Василенко Є.В. Просторова структура чинників формування весняного водопілля в басейні р. Прип"ять (у межах України) // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 22-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
1208483
  Палій О.П. Просторова та наративна архітектоніка роману Їржі Кратохвіла "Авіон" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 264-274. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу часопросторових і наративних параметрів роману чеського письменника-постмодерніста Іржі Кратохвіла "Авіон". Розглядаються структурні особливості побудови тексту та урбаністичний хронотоп твору як форма художнього мислення. ...
1208484
  Єщенко О.А. Просторова та поляризаційна анізотропія збудження поверхневих плазмонних поляритонів у масивах паралельних металевих нанодротів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 343-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектри екстинкції масиву паралельних нанодротів Au діаметром 27 нм і довжиною 9 мкм в Al[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3]-матриці для різних кутів падіння [тета]. У спектрах спостерігалися дві смуги, зумовлені збудженням поперечної та ...
1208485
  Кожем"якін Д.В. Просторова та часова динаміка складових водного балансу басейну річки Дністер до міста Заліщики / Д.В. Кожем"якін, Ю.О. Чорноморець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 21-30. – ISSN 2306-5680


  Представлено результати розрахунків складових водного балансу для 22 водозборів річок у межах басейну р. Дністер (басейн розглядався до м. Заліщики) - для 11 гірських, 7 рівнинних водозборів приток Дністра та умовно 4 водозбори річок на самому Дністрі ...
1208486
  Міщенко Ю.В. Просторова уява в топонімічному дейксисі козацького травелогу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 67 (1). – С. 81-93. – ISSN 2520-6397


  На основі "Журналу" подорожі гетьмана Д. Апостола 1728 року досліджено роль топонімів та апелятивів у дейксисі для вираження просторових уявлень невідомого автора. Установлено типологію топонімів, які вжито у щоденнику подорожі. Досліджено ...
1208487
  Безугла Н.В. Просторова фотометрія біологічних середовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Безугла Наталя Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
1208488
  Швайко В.М. Просторова характеристика чинників ризику виникнення техногенної небезпеки в Україні // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 215-218. – ISBN 978-966-285-300-1
1208489
  Кобилін П.О. Просторове групування об"єктів торговельного обслуговування населення Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 119-124. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 43). – ISSN 2410-7360
1208490
  Мамус Г. Просторове мислення студентів закладів вищої освіти як показник інтелектуального розвитку їх особистості / Г. Мамус, А. Уруський, Г. Гаврищак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 135-141. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1208491
  Зеленко Ю.М. Просторове моделювання катагенетичної зрілості керогену на основі даних коефіцієнту відбивної здатності вітриніту (східна частина ДДЗ) / Ю.М. Зеленко, М О. Карпенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 36-38
1208492
  Андрушко Н.Ф. Просторове моделювання поширення непружних хвиль в складеному стержні Гопкінса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 73-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В осесиметричній постановці досліджено вплив геометричних і фізичних параметрів на розповсюдження непружних хвиль в складеному стержні Гопкінсона і точність вимірювання непружних властивостей матеріалу. Ключові слова: складений стержень Гопкінсона, ...
1208493
  Єршова Дора Володимирівна Просторове моделювання природного псвітлення приміщень : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Єршова Дора Володимирівна; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1996. – 16л.
1208494
  Нго Мінь Туан Просторове обтікання несучих систем тілесної конфігурації потоком в"язкої нестисливої рідини : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 01.02.05 / Нго Мінь Туан ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв
1208495
  Іванов Ю.Д. Просторове перетворення дискретних даних у базисі ДНФ булевих функцій / Іванов Ю.Д. – Одеса, 2010. – 120 с. : іл. – Бібліогр.: с. 117-119. – ISBN 978-966-8557-41-5
1208496
  Ткачук А.Ф. Просторове планування для економічного зростання: аналіз практики та законодавства / Ткачук Анатолій Федорович, Врублевський Олександр Станіславович. – Київ, 2009. – 120с. – ISBN 978-966-2026-04-7
1208497
   Просторове планування землекористування у системі наукових досліджень НААН / А.М. Третяк, А.М. Дорош, В.М. Третяк, К.О. Дюміна // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 4-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1208498
  Зеленко Ю.М. Просторове поширення типів керогену на основі обробки даних методу піролізу зразків в межах Дніпровсько-Донецької западини / Ю.М. Зеленко, О.В. Дзюба, О.М. Карпенко // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 20-24. – ISSN 1684-2189
1208499
  Зеленко Ю.М. Просторове прогнозування газогенеруючих товщ у Дніпровсько-Донецькій западині на основі оцінки відбивної здатності вітриніту / Ю.М. Зеленко, О.М. Карпенко // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 43-51. – ISSN 2409-9430
1208500
  Авраменко О. Просторове самоосмисленя нації. Реконструкція Майдану Незалежності в Києві // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.38-43. – ISSN 0868-8273
1208501
  Палеха Ю.М. Просторовий аналіз вартості територій поселень України та їх грошова оцінка : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-61 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1208502
  Кузишин А.В. Просторовий аналіз електоральних симпатій населення Західноукраїнського регіону за підсумками виборів до Верховної Ради 2019 року // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 153-172. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  Пропоноване дослідження носить субрегіональний характер та присвячене великому регіону України. Нами розглядалася територія Західноукраїнського регіону (загалом 9 одиниць) на рівні адміністративних областей в розрізі виборчих округів, щоб виявити ...
1208503
  Долгова К. Просторовий аналіз забезпеченості дитячими закладами оздоровлення та відпочинку територіальних одиниць України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 35-38. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості інфраструктурного потенціалу курортно-лікувального та оздоровчо-рекреаційного дитячого туризму в Україні. Проведено просторовий аналіз забезпеченості дитячими закладами оздоровлення та відпочинку територіальних одиниць України ...
1208504
  Василевська Я.В. Просторовий аналіз забезпеченості території Херсонської області історико-культурними ресурсами // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 75-79 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1208505
  Іщук О.О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / О.О. Іщук, М.М. Коржнев, О.Є. Кошляков; КНУТШ; За ред. Д.М. Гродзинського. – Київ : Київський університет, 2003. – 200с. – ISBN 966-594-427-4
1208506
  Драгунова Т.А. Просторовий аналіз міграційного процесу в м. Києві // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 73-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1208507
   Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні : збірник наукових праць / НАН України, Відділення наук про Землю, Ін-т географії ; [ ред.кол: Руденко Л.Г., Палієнко В.П., Чехній В.М. ]. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-02-5412-1
1208508
  Машкова О. Просторовий аналіз проведення туристичних презентаційних заходів України / О. Машкова, О. Багнюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 104-115. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1208509
  Бучко Ж.І. Просторовий аналіз розвитку готельно-ресторанної інфраструктури туризму у Чернівецькій області / Ж.І. Бучко, Г.Я. Круль // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1208510
  Доан П.В. Просторовий аналіз розвитку готельного господарства України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 187-190
1208511
   Просторовий аналіз розповсюдження забруднень поверхневих вод і грунтів засобами ДЗЗ та ГІС / Є.С. Анпілова, В.І. Клименко, Д.Л. Крета, О.М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 59-68 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1208512
  Пугач С. Просторовий аналіз соціальних Інтернет-мереж у Волинській області / С. Пугач, Ю. Митчик // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 79. – C. 14-21. – ISSN 2413-7154


  Соціальні інтернет-мережі є одним із феноменів сьогодення. Їх вивченням замаються багато наук. Просторові аспекти розвитку та функціонування соціальних інтернет-мереж вивчені не у повній мірі. В англомовній науковій літературі зустрічаються дослідження ...
1208513
  Сасько Н.В. Просторовий аналіз та суспільно-географічна інтерпретація глобального інноваційного індексу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 294-300 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1208514
  Нємець К.А. Просторовий аналіз у суспільній географії: нові підходи, методи, моделі / Нємець К.А., Нємець Л.М. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Зміст та анотац. парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 200-213. – ISBN 978-966-285-022-2
1208515
  Кузишин А.В. Просторовий аспект формування електоральної культури (на прикладі областей Карпатсько-Подільського регіону) // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 215-218. – ISBN 978-617-7069-75-8
1208516
  Снігова О.Ю. Просторовий вимір інклюзивності в умовах становлення "нової" регіональної політики // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 2 (110). – С. 38-44. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1561-4980
1208517
  Карпенко І.В. Просторовий вимір філософування // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 3-9. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1208518
  Сегіда К. Просторовий економетричний аналіз маятникової трудової міграції на регіональному рівні / К. Сегіда, С. Костріков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-53. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  При розгляді прикладу формалізованого вивчення такого суспільно-географічного феномену, як маятникова трудова міграція, авторами статті був запропонований транзитивний дослідницькій підхід - просторовий економетричний аналіз (ПЕА), який відноситься до ...
1208519
  Коніцула Т.Я. Просторовий зв"язок деяких геоекологічних факторів зі здоров"ям населення Шевченківського району м. Києва // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 52-56 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1208520
  Іваненко С.М. Просторовий і часовий вимір міфологем народних оповідань німецького та українського етносів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 47-54
1208521
  Циховська Е. Просторовий код - "зовнішнє - внутрішнє" через сприймання "свій-чужий" Л. Стаффа та М. Метерлінка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 447-450. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1208522
  Бистряков І.К. Просторовий концепт обгрунтування еколого-економічного розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 136-147 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
1208523
  Сингаївська О.І. Просторовий підхід до обгрунтування архітектурних рішень / О.І. Сингаївська, П.П. Чередніченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 204-206. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2077-3455
1208524
   Просторовий підхід у прогнозуванні податкових надходжень / М.В. Мокляк, П.С. Чернов, А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-20 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
1208525
  Кравчук В. Просторовий поворот в праві: філософського-правове розуміння // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – C. 20-24. – ISSN 2524-0129
1208526
  Богдан О.В. Просторовий поворот і право // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 156-160. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
1208527
  Заячук М.Д. Просторовий ресурс території м. Чернівці: хронологічний та хорологічний аналіз / М.Д. Заячук, О.Г. Заячук, А.М. Заячук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 26-32. – (Географія ; вип. 1/2 (78/79)). – ISSN 1728-3817
1208528
  Хлобистов Є. Просторовий розвиток екологічно небезпечної діяльності та ризик виникнення надзвичайних ситуацій / Є. Хлобистов, Л. Жарова, О. Кобзар // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 141-148. – ISSN 1562-0905
1208529
  Мельник М.І. Просторовий розвиток індустріальних парків у контексті метрополізації / М.І. Мельник, О.В. Кушнірецька // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 54-61. – ISSN 1562-0905
1208530
  Вітюк А.В. Просторовий розвиток машинобудівних підприємств крізь призму інноваційної діяльності / А.В. Вітюк, О.А. Сметанюк, Т.М. Білоконь // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 61-67. – ISSN 2306-6806
1208531
  Герасимчук З.В. Просторовий розвиток міста : монографія / З.В. Герасимчук, Т.О. Ніщик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 212 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 152-169. – ISBN 978-966-1532-61-7
1208532
  Павлюк В.І. Просторовий розвиток процесів природного вилуговування солей (карсту) в умовах Передкарпаття // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 164-176 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-3591
1208533
  Шевчук Л. Просторовий розвиток регіонів України: теоретичні проблеми і практичні завдання : розвиток регіонів / Л. Шевчук, Я. Шевчук, С. Щеглюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 17-19 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1208534
   Просторовий розвиток територій: традиції та інновації = Spatial development of territories: traditions and innovations : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – 223, [1] с. : іл., табл. – Назва на обкл. та тит. арк. парал. укр., англ. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7300-94-5
1208535
  Савицька О.В. Просторовий розподіл важких металів у геосистемах міських лісопарків (на прикладі Голосіївського лісу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-19 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Виконано ландшафтно-геохімічні дослідження просторового розподілу важких металів у грунтовому покриві геосистем Голосіївського лісу в місті Києві.
1208536
  Горбачова Л.О. Просторовий розподіл зв"язків між елементами водного балансу річкових водозборів України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1208537
  Примак О.Б. Просторовий розподіл зоопланктону в угрупуваннях вищих водяних рослин Київського водосховища / О.Б. Примак, К.М. Цапліна, М.І. Лінчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 149-154. – Бібліогр.: 8 назв
1208538
   Просторовий розподіл кліматичних показників на території лісостепу та степу лівобережної України / С.І. Решетченко, В.Г. Клименко, Н.І. Черкашина, В.В. Машкіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 129-133 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
1208539
  Гаврюшенко Д.А. Просторовий розподіл концентрації компонентів бінарного розчину в зовнішньому полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 311-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для розрахунку концентрації бінарної суміші розглянуто гратчасту модель рідини. Побудовано розклад концентрації бінарної суміші у функціональний ряд Тейлора за потенціалом зовнішнього поля, внаслідок чого було отримано розклад за кореляційними ...
1208540
  Коноваленко О.С. Просторовий розподіл максимального стоку води весняного водопілля для річок басейну Стир / О.С. Коноваленко, В.О. Дутко, Є.В. Василенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 69-75
1208541
  Сурай К.С. Просторовий розподіл мінімального стоку води річок в басейнах Пруту та Сірету (в межах України) / К.С. Сурай, О.Г. Ободовський, О.О. Почаєвець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (58). – С. 80-91. – ISSN 2306-5680
1208542
  Сиса Л.В. Просторовий розподіл нафтопродуктів у грунтах у зоні впливу залізничного транспорту (на прикладі ділянки Львів - Мостиська) / Л.В. Сиса, В.В. Карабин, О.Р. Карп"як // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 48-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1208543
  Приймаченко Н.В. Просторовий розподіл опадів під час дощових паводків на правобережжі Дністра в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 60-67. – ISSN 2306-5680
1208544
   Просторовий розподіл радіовуглецю навколо теплоенергетичних об"єктів / А.М. Сердюк, М.Г. Бузинний, Л.Л. Михайлова, С.В. Симович, М.О. Романченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 18-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
1208545
  Маринич В.В. Просторовий розподіл річкового стоку сполук азоту у басейні Дніпра під час літньо-осінньої межені // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 119-124. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-631-331-6
1208546
  Кохановська В. Просторовий розподіл сполук свинцю в грунтах басейну р. Смотрич / В. Кохановська, І. Касіяник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 203-208 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1208547
  Кайдан Микола Володимирович Просторовий розподіл фотопружності та акустооптичних параметрів в пристроях оптоелектроніки на прикладі одновісних [бета]-BaB2O4 та двовісних Cs2HgCl4 кристалів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.04.07 / Кайдан М.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1208548
  Коваленко О. Просторовий та демографічний розвиток міста Полтави XVII - початку XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 62-73
1208549
  Мейш А.В. Просторовий та системний підходи інвестицій у раціональне використання природних ресурсів / А.В. Мейш, С.Й. Ядуха // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 64-67. – ISBN 978-9934-571-51-0
1208550
  Стадницький Ю.І. Просторовий чинник конкуренції технологій виробництва продукції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 130-136 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1208551
  Сторонянська І.З. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 2 (675). – С. 50-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2522-9303
1208552
  Моренчук А. Просторові аспекти міжнародної співпраці України у сфері збереження біорізноманіття / А. Моренчук, Н. Левасюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 57-62. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
1208553
  Бистряков І. Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний дискурс / І. Бистряков, В. Пилипів // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 5-15 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
1208554
  Житний О.О. Просторові аспекти чинності національного кримінального закону: деякі проблеми регламентації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 59-69. – ISSN 2304-4556
1208555
  Герасимчук В. Просторові виміри в українському мовленні: їхні буттєві сенси та фізичні значення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (751), жовтень. – С. 33-39
1208556
  Марченко А.О. Просторові виміри людської суб"єктивності та соціальності в концепції фудо Вацудзі Тецуро // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 38-47. – (Серія "Філософія" ; № 2). – ISSN 2076-5894
1208557
  Гнатюк О.М. Просторові відміни топонімічної структури Подільського суспільно-географічного району // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 42-43
1208558
  Тишкевич Б.І. Просторові відмінності соціально-економічного розвитку сільської місцевості Донеччини та Харківщини // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 174-176
1208559
  Стеблецька Ю. Просторові відмінності у якості міського середовища м. Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 70-73. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Виділено чинники та систематизовано показники, які визначають якість міського середовища. Здійснено просторовий аналіз якості міського середовища м. Києва за житловими масивами. Проведено кореляційний аналіз та кластеризацію масивів за якістю ...
1208560
  Шевченко Р.Ю. Просторові дестинації сакральної архітектури м. Києва [Елетронний ресурс] : монографія / Р.Ю. Шевченко. – [Б.м. : б.в., 2014. – 145 с. : ил. – Додатки: с. 133-145. – ISBN 978-617-651-103-8
1208561
  Маруняк Є.О. Просторові дилеми глобалізації та їх концептуалізація // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 36-42 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1208562
  Кравчук В.М. Просторові домінанти діячів доби Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 207-210. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1208563
  Рожок Л.С. Просторові задачі теорії пружності для циліндричних оболонок складної геометрії та структури : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Рожок Лілія Степанівна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 54 назви
1208564
   Просторові закономірності зміни середнього річного стоку води річок в Україні / О.І. Лук"янець, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, О.О. Почаєвець, В.О. Корнієнко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 6-14 : рис. – Бібліогр.: с.12-14. – ISSN 1561-4980
1208565
  Багмет О.Б. Просторові закономірності прояву екзогенного морфогенезу на території Київського плато // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 101-107. – ISSN 0868-6939


  Аналізуються просторові закономірності прояву і взаємодії сучасних ендогенних та екзогенних рельєфоутворювальних процесів. Підкреслено важливу роль розломно-блокових структур у диференціації прояву сучасних рельєфоутворювальних процесів. Тhe spatial ...
1208566
  Шакірзанова Ж.Р. Просторові закономірності у розподілі шарів стоку весняного водопілля рівнинних річок України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 170-178 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
1208567
  Назарук М. Просторові зміни на території міста Львова в ХХІ столітті: переваги та ризики на шляху до сталого розвитку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 165-170 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1208568
  Коваленко Т.О. Просторові колізії в земельному праві України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 4 (9). – С. 171-175


  У статті досліджено сучасний стан та причини виникнення просторових колізій правових норм у сфері регулювання земельних відносин як одного із видів юридичних дефектів у земельному праві України. Запропоновано шляхи подолання зазначених колізій з метою ...
1208569
  Ільєнко І.М. Просторові конфігурації Сержа Лифаря // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 272-278


  Зроблена спроба усвідомити творчу спадщину танцівника і хореографа українського походження С. Лифаря в художньому просторі вітчизняної та світової культури. В центрі уваги – проблема розуміння просторово-хореографічного мислення С. Лифаря та його ...
1208570
  Негодяєва С. Просторові концепти в неказковому епосі південно-східного регіону Луганщини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 223-225
1208571
  Баран А.М. Просторові кореляції псефітів і псамітів в осадовому чохлі Новоградського блоку (Український щит) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 31-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1208572
  Немировська О.Ф. Просторові лексичні маркери як засіб створення художнього хронотопу в жанрі історичної драми (на матеріалі драми І.А. Кочерги "Ярослав Мудрий) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 91-99
1208573
  Дида І.А. Просторові межі та їх роль у формуванні архітектурної ідентичності середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 129-135. – ISSN 2077-3455


  В світовій архітектурі існують різні традиції формування урбанізованого простору. В одних випадках він є візуально закритий, в інших - відкритий на навколишнє оточення. На характер візуальних зв"язків між окремими просторами урбанізованого середовища ...
1208574
  Алещенко Л. Просторові моделі членування міфологічного світу в українських чарівних казках // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 28-32
1208575
  Огульчанська О. Просторові модифікації у романах Ірини Вільде "Сестри Річинські" та Теодора Драйзера "Оплот" / О. Огульчанська, М. Будко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 123-128. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1208576
  Чмир О.Р. Просторові мотивації у лексиці права ( на матеріалі старослов"янської та давньоруської мов ) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.67-71. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0027-2833
1208577
  Бомба А.Я. Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі типу "конвекція-дифузія" в анізотропних середовищах / А.Я. Бомба, В.В. Скопецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано просторовий аналог плоскої крайової задачі на квазіконформне відображення криволінійного чотирикутника на прямокутник для анізотропних середовищ і на цій основі одержано алгоритм асимптотичного наближення розв"язку нелінійної сингулярно ...
1208578
  Стебленко П.О. Просторові нестаціонарні задачі теорії термопружнопластичності для складових тіл. : Автореф... доктора фіз-мат.наук: 01.02.04 / Стебленко П.О.; НАН Укр.ін-т.механіки. – К, 1996. – 29л.
1208579
  Немировська О.Ф. Просторові онімні маркери в художньому контексті // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 80-91. – ISSN 2077-1932
1208580
  Синюра-Ростун Просторові освітні системи: передумови виникнення та функціонування // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 5 (127). – С. 45-50. – ISSN 2071-4653


  "Свою історію онлайн-освіта розпочала у 2011 р., коли Стенфордський університет запропонував всім охочим безкоштовно три свої курси через мережу Інтернет". "В Україні такі он-лайн курси стартували у 2014 р., коли було відкрито реєстраціюна перші ...
1208581
  Борисенко М.В. Просторові особливості архітектури доби сталінізму в Україні (1920 - початок 1950-х років) // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 30 : Культура Полісся та України в історичному, філологічно-мистецькому контексті. – С. 213-215.
1208582
  Балюк С.А. Просторові особливості грунтового покриву як основа сталого управління грунтами / С.А. Балюк, А.В. Кучер // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 3-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
1208583
  Семенко Б. Просторові особливості зовнішньоекономічної діяльності Київської області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 60-66. – (Серія: Географічні науки ; № 8 (357)). – ISSN 1729-360Х
1208584
  Мельничук А.Л. Просторові особливості перетворень аграрного виробництва на території в межах сучасної України в умовах демографічного зростання та зародження індустрії у другій половині ХІХ століття / А.Л. Мельничук, О. Поповіченко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 60. – С. 196-205
1208585
  Пугач С.О. Просторові особливості поширення соціальних Інтернет-мереж у Facebook та Instagram у Чернівецькій області // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 173-185. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1208586
  Тітенко Г.В. Просторові особливості управління ТПВ в системі "Місто--приміська зона" / Г.В. Тітенко, С.М. Широкоступ // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 36-48 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
1208587
  Чорний Р.С. Просторові особливості формування і розвитку трудового потенціалу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 88-93. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1208588
  Пугач С.О. Просторові особливості функціонування мережі залізничного транспорту Західної України / С.О. Пугач, К.В. Мезенцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 14-18. – (Географія ; вип. 1/2 (78/79)). – ISSN 1728-3817
1208589
  Корома Н. Просторові перетворення у великому постсоціалістичному місті: приклад Харкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 42-54. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Харків - велике постсоціалістичне індустріальне місто з населенням понад 1 млн. Маючи у своїй власності великі об"єкти з різною функціональною складовою (як промислові, так і об"єкти соціальної інфраструктури, інші муніципальні заклади), велике місто ...
1208590
  Степаненко М.І. Просторові поширювачі у структурі простого речення : Монографія / М.І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2004. – 463с. – ISBN 966-7653-14-7
1208591
  Степаненко М.І. Просторові поширювачі у структурі простого речення : монографія / Микола Степаненко. – [2-ге вид. перероб. і допов.]. – Полтава : Астрая, 2020. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 502-570. – ISBN 978-617-7669-87-5
1208592
   Просторові розподіли та ймовірність розпаду збудженого стану 7Li*(7,45 MeB) у реакції 7Li(a,a6Li)n / Ю.М. Павленко, В.Л. Шаблов, О.С. Бондаренко, О.К. Горпинич, В.М. Добріков, Н.Л. Дорошко, Ю.Я. Карлишев, Ф.І. Карманов, В.О. Кива, І.М. Коломієць, С.Є. Омельчук, В.В. Осташко, Ю.С. Рознюк, Б.А. Руденко, І.А. Тирас // Щорічник - 2007 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – за 2007 р. – С. 42.
1208593
  Єщенко Н.О. Просторові символи у ранній поезії Тараса Шевченка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 69-76
1208594
  Мальська М.П. Просторові системи послуг : (теорія, методологія, практика) : монографія / Марта Мальська ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2009. – 363 с. – ISBN 978-966-346-806-8
1208595
  Мозолюк О.М. Просторові словосполучення в драматичних поемах "Вікові наші рани" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 110-116. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1208596
  Мозолюк О.М. Просторові словосполучення говірки села Велика Слобідка Кам"янець-Подільського району Хмельницької області // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 35-36
1208597
  Лукіян І.А. Просторові та часові виміри глобалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 174-178. – ISSN 2076-1554
1208598
  Кривець О.О. Просторові трансформації в Українці - типовому місті-супутнику Києва // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 173-180
1208599
  Мезенцев К. Просторові трансформації житлових функцій у приміській зоні Києва / К. Мезенцев, Т. Клюйко // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 87-93. – ISSN 2076-1333
1208600
  Каук Ю.В. Просторові трансформації історичної частини м. Києва (на прикладі Печерського району) / Ю.В. Каук, М.В. Пальчик // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 193-196
1208601
  Мельничук А.Л. Просторові трансформації міських територій: методичні підходи до реалізації польового етапу дослідження // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 180-184. – ISBN 978-617-7069-75-8
1208602
  Кривець О. Просторові трансформації та особливості їх сприйняття в місті Херсон на прикладі мікрорайону "ХБК" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 91-97. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проведено ретроспективний аналіз мікрорайону ХБК у межах тестової ділянки. Проаналізовано роль мікрорайону у формуванні планувальної структури міста та його значення. Виявлено сучасні особливості розвитку й функціонування об"єктів у межах тестової ...
1208603
  Гнатюк О.М. Просторові трансформації території житлового мікрорайону постсоціалістичного міста (на прикладі Вінниці) / О.М. Гнатюк, А.В. Орещенко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – C. 149-161. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1208604
  Мельник Л.В. Просторові трансформації урбанізованих територій в містах приміської зони столиці / Л.В. Мельник, О.О. Кривець, С.П. Батиченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 121-128. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1208605
  Батиченко С.П. Просторові трансформації урбанізованих територій у приміській зоні столиці на прикладі м. Бориспіль // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 113-124
1208606
  Гнатюк О.М. Просторові трансформації урбанізованих територій України периферійно-індустріального типу (на прикладі міст Запоріжжя і Жовті Води) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 68-74. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1208607
   Просторові форми організації бізнесу в Україні : тенденції, перспективи та механізми розвитку : наук. доповідь / [Мельник М.І. та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України. – Львів : [б. в.], 2018. – 108 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8538-5
1208608
  Сенчуков В.Ф. Просторові цілочислові сітки в задачах дискретної оптимізації // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 116-123


  Розглядається оригінальний підхід до розв"язання задач дискретної (цілочислової) оптимізації, який базується на нумерації точок простору з цілими координатами - цілих точок. Знайдено за допомогою функції антьє аналітичний опис залежності координат ...
1208609
  Білоус Л.Ф. Просторово-геоінформаційний аналіз для інвентаризації оселищ // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 151-159. – ISSN 0868-6939


  Оселищні принципи збереження біорізноманіття розглядаються як базові в формуванні Пан-Європейської Екологічної Мережі (PEEN)). В науковому просторі України гостро стоять питання класифікації, ідентифікації та інвентаризації оселищ. Просторовий ...
1208610
  Бріль М.С. Просторово-динамічний аналіз стану фондового ринку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 303-310
1208611
  Щербак К.О. Просторово-екологічні аспекти досліджень структурних елементів природно-заповідного фонду Київської області // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 53-60 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
1208612
  Савон В.В. Просторово-електоральний аналіз парламентських виборів 2019 року в республіці Молдова / В.В. Савон, І.О. Гринь // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 47-59. – (Серія "Питання політології" ; вип. 36). – ISSN 2220-8089
1208613
  Коваленко Т.Б. Просторово-кількісні прикметники на позначення "висоти" у сучасній турецькій мові // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 57-63. – ISSN 1682-671Х
1208614
  Тараненко О.В. Просторово-міфологічний принцип сприйняття дітьми кумулятивних казок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-80. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про просторово-міфологічне сприйняття дітьми кумулятивних казок, наголошується на поетиці цих казок.
1208615
  Щербаков К.М. Просторово-модульовані фази, наведені флексоелектричним ефектом у фероїках : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Щербаков Крістіан Меселе ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2019. – 119 арк. – Додатки: арк. 117-119. – Бібліогр.: арк. 95-116
1208616
  Щербаков К.М. Просторово-модульовані фази, наведені флексоелектричним ефектом у фероїках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Щербаков Крістіан Меселе ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
1208617
  Селищев П.О. Просторово-періодична зміна мікротвердості кристалів під опроміненням / П.О. Селищев, В.В. Москаленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 547-553. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У рамках бар"єрного механізму радіаційного зміцнення розглянуто вплив комплексів утворених точковими дефектами, та атомами домішки на величину приросту межі текучості. Визначено критичні величали параметрів системи, коли встановлюється просторово- ...
1208618
   Просторово-періодичні дисипативні структури в радіочастотних розрядах з пиловими частинками / А.В. Вакуленко, О.Ю. Кравченко, Г.І. Левада, Т.Є. Лиситченко, Ю.А. Яструб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 226-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою комп"ютерного моделювання методом РІС/МСС досліджується вплив пилових частинок на просторові розподіли параметрів плазми в радіочастотному розряді. Результати моделювання показали, що при наявності великих пилових частинок в ...
1208619
  Колотуха О. Просторово-ресурсний підхід як методологічна основа суспільно-географічного дослідження спортивного туризму // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 46-48. – ISBN 978-617-7069-36-1
1208620
  Домаранський А. Просторово-топонімічні особливості лісів Кіровоградської області України / А. Домаранський, Є. Міленіна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 87-94 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1208621
  Шульгач А. Просторово-функціональна диференціація перспективного національного природного парку "Лісова пісня" / А. Шульгач, М. Мельнійчук, С. Шульгач // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1208622
   Просторово-функціональна організація зеленої зони міста Києва / О.Ю. Дмитрук, Ю.А. Олішевська, Т.Г. Купач, С.О. Дем"яненко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 161-167 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1208623
  Мельнійчук Михайло Просторово-часова динаміка запасів деревини у лісовому фонді Рівненської області / Мельнійчук Михайло, Чабанчук Валентина // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 211-217 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1208624
  Почаєвець О.О. Просторово-часова динаміка мінімального стоку річок басейну Тиси в межах України : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.07 / Почаєвець Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 187 арк. – Додатки: арк. 168-187. – Бібліогр.: арк. 154-167
1208625
  Почаєвець О.О. Просторово-часова динаміка мінімального стоку річок басейну Тиси в межах України : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.07 / Почаєвець Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1208626
  Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 158 л. – Бібліогр.: л. 147-158
1208627
  Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1208628
   Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України / НАНУ, Ін-т географії ; Ж.М. Матвіїшина [та ін.] ; за ред. Ж.М. Матвіїшиної. – Київ : Наукова думка, 2010. – 192с. – ISBN 978-966-00-0903-8
1208629
  Самчук Є.В. Просторово-часова мінливість атмосферного блокування на території Євроатлантичного сектору Північної півкулі за період 1976-2015 роки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 160-168 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1208630
  Кобзистий П.І. Просторово-часова мінливість висотної фронтальної зони над територією України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-41 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Досліджено географічне положення та інтенсивність висотної фронтальної зони в межах синоптичного процесу та регіональному рівні в різні циркуляційні епохи як показник зміни інтенсивності циркуляції атмосфери.
1208631
  Малицька Л.В. Просторово-часова мінливість комфортності кліматичних умов в Україні : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Малицька Людмила Володимирівна ; Укр. гідрометеорол. ін-т, Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 188, [40] арк. – Додатки: арк. 188, [40]. – Бібліогр.: арк. 15-18, 175-187 та в додатках
1208632
  Малицька Л.В. Просторово-часова мінливість комфортності кліматичних умов в Україні : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Малицька Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1208633
  Горбачова Л.О. Просторово-часова мінливість максимального стоку води весняного водопілля та паводків змішаного походження річок України / Л.О. Горбачова, С.Л. Барандіч // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 107-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
1208634
  Єлейко М. Просторово-часова модель дослідження соціального самопочуття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С. 94-110. – ISSN 1563-3713
1208635
  Коляденко Юлія Юріївна Просторово-часова обробка сигналів за умов нелінійності радіоприймального тракту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.12 / Коляденко Ю.Ю.; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 19 с.
1208636
  Бортник С. Просторово-часова організація церковно-територіального устрою в Україні (на прикладі православної церкви) / С. Бортник, М. Харишин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 115-119. – ISSN 2413-7154


  У статті обґрунтовується необхідність комплексного дослідження адміністративно-територіального устрою православної церкви в Україні у просторовому та часовому вимірі з моменту її виникнення до сьогодення. Аналізуються стан та методологія вивчення ...
1208637
  Рожко В.І. Просторово-часова оцінка якості вод за екологічними критеріями в системі каналу Дніпро-Донбас // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (107). – C. 24-29. – ISSN 2616-5643
1208638
  Гудзевич А. Просторово-часова парадигма в географії: етапи становлення та розвитку // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 14-17. – ISBN 978-617-7069-36-1
1208639
  Одинаєв С.М. Просторово-часова поведінка бінарного потоку частинок у розчинах електролітів / С.М. Одинаєв, Д.А. Хакдодов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнене рівняння Смолуховського для бінарного потоку структурних одиниць розчинів електролітів. Розв"язок знайденого рівняння дозволяє досліджувати термопружні властивості розчинів електролітів залежно від термодинамічних параметрів у ...
1208640
  Міщенко Н.М. Просторово-часова структура зон турбулентності ясного неба високої інтенсивності / Н.М. Міщенко, С.Е. Романенко, О.В. Шанюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 76-83 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
1208641
  Чорноморець Ю.О. Просторово-часова характеристика основних чинників формування весняного водопілля в басейні річки Десна / Ю.О. Чорноморець, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 41-47. – ISSN 2306-5680
1208642
   Просторово-часова характеристика стоку річок басейнів Сула, Псел, Ворскла / В.В. Бібик, О.О. Винарчук, О.І. Лук"янець, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 85-99
1208643
  Мирон І.В. Просторово-часовий аналіз використання водних ресурсів Чернігівської області / І.В. Мирон, Ю.В. Бабак // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 85-89. – ISSN 0868-6939


  На основі аналізу статистичних даних охарактеризовано динаміку використання водних ресурсів Чернігівської області за роки незалежності та сучасний стан їх використання як за галузями господарства, так і у розрізі адміністративних районів області; ...
1208644
  Буц Ю.В. Просторово-часовий аналіз надзвичайних подій при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом / Ю.В. Буц, О.В. Крайнюк, В.В. Барбашин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 106-112 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
1208645
  Горожанкіна Н.А. Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Горожанкіна Наталія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1208646
  Бабчинська О.І. Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / О.І. Бабчинська ; Мін-во освіти і науки України. – Київ, 2005. – 209 с. + Додатки: с. 188-209. – Бібліогр.: с.173-187
1208647
  Бабчинська Олена Іванівна Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля : Автореф. дис. ... канд. георгаф. наук: 11.00.11 / Бабчинська О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1208648
  Кобилін П.О. Просторово-часовий аналіз торговельного обслуговування населення Харківської області за параметрами траєкторії руху соціогеосистем // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 88-97 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1208649
  Кравцова І. Просторово-часовий аналіз формування структури сучасних садово-паркових ландшафтів Правобережної України / І. Кравцова, О. Лаврик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-44. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено просторово-часовий аналіз формування сучасної структури садово-паркових ландшафтів Правобережної України на прикладі Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, дендрологічного парку "Олександрія" НАН України, Синицького парку ...
1208650
  Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 227 л. + Додаток : л. 192-227. – Бібліогр. : л. 172-191
1208651
  Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1208652
  Лозовіцький П.С. Просторово-часовий аналіз хімічного складу води річки Рось / П.С. Лозовіцький, А.М. Молочко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 171-183. – ISBN 966-7650-87-1
1208653
  Погорська І.І. Просторово-часовий вимір глобальних міжнародних взаємодій на сучасному етапі світового розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1208654
  Діденко В.Ф. Просторово-часовий вимір філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1208655
  Василенко Ю.О. Просторово-часовий доступ у системах мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Василенко Юрій Олександрович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1208656
  Харишин М. Просторово-часовий зріз базових історико-географічних, соціально-економічних та культурологічних особливостей розвитку Республіки Молдова // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 36-44. – ISSN 2663-2675
1208657
  Крохмальний Р. Просторово-часовий континуум кумулятивної казки (до прорблеми когерентності художнього образу) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 20-27. – ISSN 2225-5095
1208658
  Сумарук Ю.П. Просторово-часовий розподіл вікових варіацій геомагнітного поля від зовнішніх та внутрішніх джерел : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.22 ; 103 / Сумарук Юрій Петрович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2021. – 47 с. – Бібліогр.: 62 назви
1208659
   Просторово-часовий розподіл забруднення атмосфери дрібнодисперсним аерозолем у Східноєвропейському регіоні за аними одночасних фотометричних і лідарних вимірювань та моделювання (підсумкова стаття за проектом Ф?№/36-2017) / Г.П. Міліневський, В.О. Данилевський, Н.С. Метельська, Г.В. Норко, А.В. Грицай, В.П. Кабашніков, В.Я. Чолій, В.О. Кравченко // Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД - БРФФД / [Держ. фонд. фундамент. дослідж. ; відп. за вип. Б.Р. Кияк]. – Київ : Академперіодика, 2017. – С. 48-53. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-360-350-6
1208660
  Пясецька С.І. Просторово-часовий розподіл заморозків на грунті у західній частині Кримських гір // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 208-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1208661
  Олексієнко І.М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Олексієнко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 245 арк. – Додатки: арк. 183-245. – Бібліогр.: арк. 164-182
1208662
  Олексієнко І.М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Олексієнко Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1208663
  Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1208664
  Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194 л. – Додатки: л. 168-194. – Бібліогр.: л. 148-167
1208665
  Хохлов В. Просторово-часовий розподіл показників швидкості вітру і добового максимуму швидкості вітру на території Марокко у 2020-2050 рр. / В. Хохлов, Ель Хадрі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-71. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати розрахунків середньорічної й середньомісячної швидкості вітру та добового максимуму його швидкості за 11 регіональними кліматичними моделями проекту CORDEX-Africa на період 2020-2050 рр. у Марокко. Визначено можливі кількісні ...
1208666
  Семенова І.Г. Просторово-часовий розподіл посух в Україні в умовах майбутньої зміни клімату // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 144-151. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуті температурно-вологосні умови в Україні в майбутньому за 2020-2050 роки з використанням даних кліматичного моделювання CMIP5. Аналіз просторово-часового розподілу посух здійснений за допомогою індексу SPI. Згідно кліматичним ...
1208667
  Єфіменко В.М. Просторово-часовий розподіл середнього магнітного поля та активних областей на Сонці за період 1976-1989 рр. / В.М. Єфіменко, У.М. Лейко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-37. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Одержано просторово-часовий розподіл середнього (фонового) магнітного поля та активних областей на Сонці за період 1976-1989 рр. У результаті якісного вивчення одержаних діаграм зроблено висновок, що під час існування на поверхні Сонця 4-секторної ...
1208668
  Продан А.В. Просторово-часовий розподіл та динаміка дефіциту насичення в теплий період року на території України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 75-79 : Карти, табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
1208669
  Підгрушний Г.П. Просторово-часові аспекти економічних трансформацій у регіонах України / Г.П. Підгрушний, К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 4-13. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1208670
  Вовченко Г. Просторово-часові виміри лексики української мови. Погляд на нову монографію професора І. Сабадоша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 66-69. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))


  Рецензія на кн.: Сабадош І. В. Українська лексика в просторі і часі : зб. пр. / Іван Сабадош ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : [б. в.], 2015. - 688 с.
1208671
  Лук"яненко О.В. Просторово-часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч. 1) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 74-77. – ISSN 2076-1554
1208672
  Лук"яненко О.В. Просторово-часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 91-94. – ISSN 2076-1554
1208673
  Романенко О. Просторово-часові виміри реальності у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1208674
  Штогрин Л.В. Просторово-часові геофізичні та супутні чинники прогнозування зсувних процесів у Карпатському регіоні України : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Штогрин Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1208675
  Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, НАН України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2014. – 208 л. – Додатки: л. 168-208. – Бібліогр.: л. 150-167
1208676
  Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1208677
  Багмет О.Б. Просторово-часові закономірності розвитку зсувних та абразійних процесів на східному схилі Київського плато : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-27 : Рис. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
1208678
  Кульбіда Л.С. Просторово-часові зміни агроландшафтів Середнього Побужжя : автореф. дис. ... канд. геогр. наук 11.00.11 / Кульбіда Леся Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1208679
  Дідух Я.П. Просторово-часові зміни біокліматичних факторів у Європі / Я.П. Дідух, Д.С. Винокуров // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – С. 64-76. – ISSN 2306-5680
1208680
  Орлюк М.І. Просторово-часові зміни геомагнітного поля: екологічний аспект / М.І. Орлюк, А.О. Роменець // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 18-38 : рис. – Бібліогр.: с. 33-37. – ISSN 0203-3100
1208681
  Коніщук В.В. Просторово-часові зміни запасів торфових ресурсів України / В.В. Коніщук, С.І. Коваль, Н.М. Мельник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 50-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
1208682
  Розлач З.В. Просторово-часові зміни крупності руслоформуючих відкладів на водотоках басейну Дністра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 108-116. – Бібліогр.: 8 назв
1208683
  Максименко Н.В. Просторово-часові зміни ландшафтів Васищівського лісництва і прилеглих територій / Н.В. Максименко, А.М. Добронос, В.О. Воронін // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
1208684
  Клок С.В. Просторово-часові зміни мінімальної температури на території України на сучасному етапі / С.В. Клок, Я.В. Красюкова // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1208685
  Медвідь Галина Просторово-часові зміни хімічної матриці пластових вод верхньопротерозойських та нижньопалеозойських відкладів Волино-Поділля / Медвідь Галина, Телегуз Ольга, Сенів Оксана // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 103-106 : табл. – ISSN 0869-0774
1208686
  Шурко Л. Просторово-часові концепти героїчного епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 37-44
1208687
  Наєнко Г. Просторово-часові моделі розвитку української літературної мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66). – С. 148-154. – ISSN 1682-3540
1208688
  Добровольська Наталія Просторово-часові особливості ефективності виробництва продукції рослинництва у Харківській області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 108-112 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2076-1333
1208689
  Лазука В.О. Просторово-часові особливості зміни умов формування сильного налипання мокрого снігу в Україні / В.О. Лазука, В.О. Балабух // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 80-83
1208690
  Грушка В. Просторово-часові особливості зовнішнього незалежного оцінювання в Дніпропетровській області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 67-74 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1208691
  Кудренко С.А. Просторово-часові особливості популяцій амфіпод (Crustacea, Amphipoda) північно-західної частини Чорного моря : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Кудренко Сергій Андрійович ; НАН України, Ін-т мор. біології. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1208692
  Самчук А.І. Просторово-часові особливості розподілу важких металів у антропогенізованих поліських ландшафтах : природничо-географічні дослідження / А.І. Самчук, О.Г. Голубцов, О.О. Галаган // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 19-24 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1208693
  Гуда К.В. Просторово-часові особливості розподілу гроз на території України та їх прогнозування: сучасний стан питання та перспективи розвитку / К.В. Гуда, О.С. Остроградська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 105-112. – ISSN 2306-5680
1208694
  Кудренко С.А. Просторово-часові особливості угруповань амфіпод (Crustacea, Amphipoda) північно-західної частини Чорного моря : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Кудренко Сергій Андрійович ; НАН України, Ін-т морської біології. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1208695
  Шморгун В.М. Просторово-часові репрезентації як структурно-змістовні складові процесу мислення // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 56-63
1208696
   Просторово-часові структури в моделі Фітц Х"ю - Нагумо для збудливого та бістабільного середовищ / О.І. Гічан, Л.Б. Лерман, Л.Г. Гречко, Ю.П. Склярів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 311-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується утворення просторово-часових структур в реакціпно-дифузійній моделі, які виникають в результаті різних типів нестабільностей. Для режиму реалізації бістабільного середовища встановлені обмеження на параметри моделі. Наводяться приклади ...
1208697
  Кобченко Ю.Ф. Просторово-часові тенденції зміни температури повітря у період потеплення клімату на території України / Ю.Ф. Кобченко, О.Ю. Кобченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 88-94 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1208698
  Пічура В.І. Просторово-часові тенденції зміни трофічного стану водосховищ річки Дніпро // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 3-21. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1208699
  Воскобійник В.А. Просторово-часові характеристики когерентних структур, полів швидкості та тиску у лункових генераторах вихорів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Воскобійник Володимир Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1208700
  Лук’яненко О.В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953-1964 роки) (Ч. 4) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 71-75. – ISSN 2076-1554
1208701
  Лук"яненко О.В. Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.3) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 87-89. – ISSN 2076-1554
1208702
  Ободовський О.Г. Просторово - часова динаміка руслоформуючих витрат води річки Десна / О.Г. Ободовський, К.Ю. Данько // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 29-37. – ISSN 2306-5680
1208703
  Шевчук Ю.Ф. Просторово - часові особливості гідрохімічного стану річки Дністер / Ю.Ф. Шевчук, В.О. Джаман // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 244-250. – Бібліогр.: 11 назв
1208704
  Калашнікова Т.М. Просторово детерміновані ризики людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (42). – С. 93-105. – ISSN 2072-9480
1208705
  Пацаган Т.М. Просторово обмежені плини: розвиток теоретичних підходів та комп"ютерне моделювання : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.24 / Пацаган Тарас Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2020. – 37 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 30 назв
1208706
  Сіжук А.М. Просторово однорідна система шорстких кульок біля положення рівноваги / А.М. Сіжук, С.М. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 596-600. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній статті розглядається система шорстких твердих кульок. Для такої системи досліджується кінетичне рівняння у просторово однорідному випадку. У першому наближенні за концентрацією отримано аналітичний вираз для температури як функції часу у ...
1208707
   Просторовоий розподіл компонентів бінарного розчину у плоскій порі з експоненціальним пристінковим потенціалом / Л. Булавін, Д. Гаврюшенко, В. Сисоєв, П. Якунов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 68-71. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Для розрахунку концентрації бінарного розчину розглянуто гратчасту модель рідини. Побудовано розклад потенціалу зовнішнього поля у функціональний ряд Тейлора, унаслідок чого було отримано розклад за прямими кореляційними функціями усіх порядків. ...
1208708
  Стадницький Ю.І. Просторологія: наука про просторові аспекти ефективності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 18-22. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  Метою статті є обгрунтування необхідності формування науки про просторові аспекти ефективності (просторології), об’єктом якої є досліджувана система (соціально-економічна, зокрема), а предметом – її організація у просторі. Для досягнення цієї мети ...
1208709
  Митков М. Просторот како семантички jазик / Маринко Митков. – Скопje : Менора, 2002. – 280, [1] с. – ISBN 9989-932-39-5
1208710
  Туренская В.И. Просторы / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1954. – 400с.
1208711
  Галаов К.К. Просторы / К.К. Галаов. – Сталинград, 1961. – 34с.
1208712
  Гордон И.З. Просторы : повести, рассказы / Илья Гордон ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1980. – 655 с.
1208713
  Воронцов-Вельяминов Просторы галактик / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
1208714
   Просторы.. – Минск, 1927. – 163с.
1208715
  Соколов В.А. Просторы. / В.А. Соколов. – М.-Л., 1963. – 135с.
1208716
   Просторы.. – Саранск, 1989. – 269с.
1208717
  Бичко В.В. Простота : поезії / В.В. Бичко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 163 с.


  Цикли: Літепло. - Початок зоряних доріг. - Наш рідний, наш любий. - Людські обличчя. - Вірність.
1208718
  Ми Лам Кванг Простота : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 25-26. – ISSN 0320 - 8370
1208719
  Блудов Я.С. Простота и скромность / Я.С. Блудов, А.М. Степанченко. – Киев, 1968. – 222с.
1208720
  Завальнюк Є. Простота і захищеність графічного пароля для користувача // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 37-41 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1208721
  Черепанов Е.М. Простота как критерий убедительности доказательства // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 91-101. – ISSN 1560-7488
1208722
  Воробйов М. Простота речей : поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 119-130.
1208723
  Черняк Ю.И. Простота сложного / Ю.И. Черняк. – М., 1975. – 206с.
1208724
  Скібіцька Т. Простота шляхетного стилю: оздоблення Педагогічного музею / Т. Скібіцька, О. Мокроусова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 24-34. – ISSN 0131-2685
1208725
  Боберг Х. Простота, бунт, традиція / підготував Олег Коцарев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 листопада (№ 210/211). – С. 31


  Хелена Боберг - про те, чим шведська література може бути цікавою українцям.
1208726
  Лубенская Т.В. Пространдство гиперболической связности с параллелизмом Лобачевского : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Лубенская Т.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1208727
  Греч Н.И. Пространная русская грамматика / Николай Греч. – Санктпетербург : В тип. издателя, 1827. – 386, [1] с.
1208728
   Пространни жития на светите братя Кирил и Методий.. – София, 1981. – 103с.
1208729
   Пространный катихизис для обучения юношества православному закону христианскому, изданный при учереждении народных училищ в Российской Империи. – Десятым тиснением. – В Санктпетербурге (Сфнкт-Петербург), 1816. – 225 с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, корінець зі шкіри
1208730
  Джикия С.С. Пространный реестр вилаиэта Гюрджюстан : Автореф... докт. филол.наук: / Джикия С. С.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1208731
  Чуешев Виктор Васильевич Пространсва клейновых групп и римановых поверхностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Чуешев Виктор Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние Ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 12л.
1208732
  Горский С.М. Пространсвенный корреляционный и спектральный анализ в оптической спектроскопии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горский С. М.; Горьк.ГУ. – Горький, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
1208733
  Картан Э. Пространства аффинной, проективной и конформной связности / Э. Картан. – Казань : Из-во Казанск. ун-та, 1962. – 210с.
1208734
  Чарыев Аннадурды Пространства Бурбаки топологических групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чарыев Аннадурды; Комитет по народн. образованию УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 55л. – Бібліогр.:л.52-55
1208735
  Чарыев А. Пространства Бурбаки топологических групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чарыев А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 8л.
1208736
  Шрагин И.В. Пространства векторных последовательностей и оператор суперпозиции в этих пространствах : избранные темы / И.В. Шрагин. – Одесса : Астропринт, 2008. – 72с. – ISBN 978-966-190-010-2
1208737
  Рабинович М.Г. Пространства выпуклых множеств : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Рабинович М.Г. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1966. – 7л.
1208738
  Аманов Т.И. Пространства дифференцируемых функций с доминирующей смешанной производной / Т.И. Аманов ; ; АН КАзССР, Ин-т математики и механики. – Алма-Ата : Наука, 1976. – 224 с. – Библиогр.: с. 214-218
1208739
  Яглом И.М. Пространства евклидовы и неевклидовы / И.М. Яглом. – Ярославль, 1980. – 76 с.
1208740
  Овчинников В.И. Пространства измеримых операторов и интерполяция : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Овчинников В. И.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1971. – 10л.
1208741
   Пространства над алгебрами и некоторые вопросы теории сетей.. – Уфа, 1985. – 164с.
1208742
  Руденко А.Б. Пространства над алгеброй 1/4-кватернионов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Руденко А.Б.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1208743
  Мазанова Г.А. Пространства над тензорными произведениями алгебо : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.01.04 / Мазанова Г. А.; КГУ. – Казань, 1979. – 14л.
1208744
  Асанов М.О. Пространства непрерывных отображений : Автореф. дис. ... наук: 01.01.04 / Асанов М.О. ; АН СССР, Сиб. отд. инстр. матем. – Новосибирск, 1981. – 14 с.
1208745
  Хмылева Татьяна Евгеньевна Пространства непрерывных функций на локально компактных пространствах : Автореф... канд. хим.наук: 01.01.01 / Хмылева Татьяна Евгеньевна; АН СССР. Ин-т математики. – Новосибирск, 1981. – 10л.
1208746
  Скорик А.И. Пространства Орлича-Накано и линейные опереторы в них. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Скорик А.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1975. – 11л.
1208747
  Ипате Д.М. Пространства отображений и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Ипате Д.М.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1980. – 15с.
1208748
  Абдуллин Н В. Пространства с ковариантно постоянными тензорами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.006 / Абдуллин В.Н,; Казан.гос. ун-т. – Казань, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
1208749
  Феденко А.С. Пространства с симметриями / А.С. Феденко. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1977. – 167 с.
1208750
  Архангельский А.В. Пространства функций и топологические варианты / Архангельский А.В., Ткачук В.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Мех.-мат. фак. – Москва : Издательство МГУ, 1985. – 87 с. – Библиогр.: с. 82-86 (72 назв.)
1208751
  Ионин Л.Д. Пространства функций, аналитических в областях Рейнхарта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Ионин Л.Д.; Москов. обл. пед. ин-тут. – М., 1981. – 16л.
1208752
  Брысин И.Б. Пространства Харди с симметричной нормой : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Брысин И. Б.; МВиССО РСФСР, Ворон.ГУ. – Воронеж, 1973. – 12л.
1208753
  Осиновский М.Е. Пространства Эйнштейна вырожденного типа в целом / М.Е. Осиновский. – К, 1972. – 28с.
1208754
  Якупов М.Ш. Пространства Эйнштейна первого и второго класса погружения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Якупов М.Ш.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1208755
   Пространственая ориентация животных.. – М., 1970. – 120с.
1208756
  Гаршина О.К. Пространственная асимметрия размещения производительных сил как результат региональных особенностей экономического поведения украинских домохозяйств : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О.К. Гаршина, Е.В. Шубная // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 162-173 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1208757
   Пространственная возмущенность магнитного поля Земли и некоторые инфекционные зоболевания / М.И. Орлюк, А.Ф. Фролов, В.И. Задорожная, А.А. Романец // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 148-156 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
1208758
  Плисецкий Е.Л. Пространственная дифференциация российской экономики : география. Хозяйство России / Е.Л. Плисецкий, Е.Е. Плисецкий // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 17-26 : Табл. – ISSN 0016-7207
1208759
  Егоров В.А. Пространственная задача достижения Луны / В.А. Егоров. – М, 1965. – 224с.
1208760
  Подрезов С.А. Пространственная задача Коши-Пуассона о волнах на поверхности вязкой жидкости бесконечной глубины : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Подрезов С.А.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1967. – 7л.
1208761
  Наниев Владимир Суликоевич Пространственная задача четырех неподвижных центров и некоторые результаты ее качественного исследования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Наниев Владимир Суликоевич; МВ и ССО СССР. Моск. авиац. ин-т. – М., 1981. – 8л.
1208762
  Морозова А.А. Пространственная и временная изменчивость биогенных компонентов озерной экосистемы Тельбин под действием антропогенного фактора // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 181-186. – Бібліогр.: 5 назв
1208763
  Златкин В.З. Пространственная и временная многозначность древнерусских предложно-падежных форм : Автореф... канд. филол.наук: 10.0201 / Златкин В.З.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1208764
  Домбровский Ю.А. Пространственная и временная упорядоченность в экологических и биохимических системах / Ю.А. Домбровский. – Ростов : Ростовский ун-т., 1983. – 120 с.
1208765
   Пространственная изменчивость инженерно-геологических условий и методы ее изучения.. – М., 1987. – 181с.
1208766
  Сиренко Н.А. Пространственная изменчивость лессов Украины / Н.А. Сиренко, И.И. Молодых // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 97-105 : Табл., карти. – Бібліогр.: 21 назва
1208767
  Жуков А.В. Пространственная изменчивость твердости педоземов / А.В. Жуков, Г.А. Задорожная, А.А. Демидов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 28-34 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
1208768
   Пространственная изменчивость характеристик атмосферного аэрозоля / Б.Д. Белан, А.И. Гришин, Г.Г. Матвиенко, И.В. Самохвалов; [Б.Д. Белан, А.И. Гришин, Г.Г. Матвиенко, И.В. Самохвалов] ; отв. ред. Ю.Д. Копытин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмосферы. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1989. – 151, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-151 (243 назв.). – ISBN 5-02-028642-7
1208769
   Пространственная интерпретация каротажных диаграмм. – М., 1966. – 49с.
1208770
  Федченко Т.А. Пространственная информативность априорных геолого-геофизических данных и эффективность интегрального моделирования нефтегазоперспективных объектов / Т.А. Федченко, А.П. Петровский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 125-135 : Рис. – Бібліогр.: с. 135. – ISSN 0203-3100
1208771
  Бороноев Виталий Васильевич Пространственная когерентность и флуктуации интенсивности поля узкого коллимированного лазерного пучка в турбулентной атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Бороноев Виталий Васильевич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18л.
1208772
  Граник И.С. Пространственная локалазация возмущений в нелинейных процессах переноса : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.02 / Граник И. С.; МАИ. – М., 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1208773
  Хачиян Т.Б. Пространственная локализация в предложении и в тексте : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Хачиян Т.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1984. – 22 с.
1208774
  Иванов П.Т. Пространственная мезоструктура приземного поля ветра и ветровые нагрузки на территории Болгарии. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Иванов П.Т.; Одес. гидрометеорологич. ин-тут. – Одесса, 1981. – 26л.
1208775
  Акифиева Людмила юрьевна Пространственная механическая автоколебательная система и некоторые ее приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Акифиева Людмила Юрьевна ; МВ и ССО СССР, Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Москва, 1979. – 16л.
1208776
  Аргучинщев Валерий Куприянович Пространственная модель мезометеорологического пограничного слоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.00.09 / Аргучинщев Валерий Куприянович; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1208777
  Булеев Н.И. Пространственная модель турбулентного обмена. / Н.И. Булеев. – М., 1989. – 343с.
1208778
   Пространственная неоднородность свойств торфяных почв верховых болот в условиях локального пирогенеза на северо-востоке острова Сахалин / Д.Н. Липатов, А.И. Щеглов, Д.В. Манахов, П.Т. Брехов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 261-274 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
1208779
  Меркулова З.Е. Пространственная неравномерность городского движения / З.Е. Меркулова. – Москва : ЦНТИ, 1974. – 40 с.
1208780
  Иваненко А.Г. Пространственная неравномерность факторов дождевого стока и расчет паводков. : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.07 / Иваненко А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. ф-тет. – М., 1985. – 37л.
1208781
  Топчиев А.Г. Пространственная организация географических комплексов и систем / А.Г. Топчиев. – Киев; Одесса : Вища школа, 1988. – 186с.
1208782
  Онищенко Г.Е. Пространственная организация и ультраструктура хроматина инетфазного ядра : Автореф... канд. биол.наук: / Онищенко Г. Е.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 20л.
1208783
  Шемет О.В. Пространственная организация компетентностно ориентированного образовательного процесса в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 40-44. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассмотрена проблема реализации компетентностного подхода в реальном образовательном процессе высшего профессионального образования (ВПО). Развивается положение о том, что компетентностно ориентированное ВПО возможно при условии использования ...
1208784
  Равкин Ю.С. Пространственная организация населения птиц лесной зоны / Ю.С. Равкин. – Новосибирск, 1984. – 264с.
1208785
  Драган Анатолий Иванович Пространственная организация нативных гистоновых комплексов : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Драган Анатолий Иванович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
1208786
  Драган А.И. Пространственная организация нативных гистоновых комплексов : Дис... канд. биол. наук : 03.00.04 / Драган А.И.; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 153 л. – Бібліогр.: л. 137-153
1208787
  Топчев А.Г. Пространственная организация природных комплексов и методы ее анализа : теория и методы комплексных географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 19-26 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1208788
  Ливанов М.Н. Пространственная организация процессов головного мозга / М.Н. Ливанов. – М., 1972. – 182с.
1208789
   Пространственная ориентация животных. – Москва, 1970. – 120с.
1208790
  Францевич Л.И. Пространственная ориентация у животных / Л.И. Францевич. – К, 1986. – 197 с.
1208791
  Валиуллин Х.Х. Пространственная подвижность экономик России, США и Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 47-62. – ISSN 0321-2068
1208792
  Раман К.Г. Пространственная полиструктурность топологических геокомплексов и опыт ее выявления в условиях Латвийской ССР. / К.Г. Раман. – Рига, 1972. – 48с.
1208793
  Комарова Лариса Викторовна Пространственная связь москитов с большими песчанками в очагах кожного лейшманиоза в песчано-пустынных ландшафтах : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.05 / Комарова Лариса Викторовна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 25л.
1208794
  Ковриков А.В. Пространственная симметрия и оптимизация расчетов молекулярных спектров / Ковриков А.Б. – Минск : Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1983. – 239 с.
1208795
  Татарская М.С. Пространственная статистическая структура и объективный анализ геопотненциала в верхней топосфере и нижней стратосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Татарская М.С.; Глав. упр. гедрометслужбы при Совмине СССР. Глав. геофизич. обсерватория. – Л., 1968. – 14л.
1208796
  Смирин Ю.М. Пространственная структура и динамика популяций мелких лесных грызунов в Подмосковье : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Смирин Ю.М.; Моск. гос. ун-т. Биол.-почв. фак. – М., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1208797
  Жуков В.Е. Пространственная структура и сезонная динамика прибрежных сообществ водорослей-марофитов залива Посьета (Японское море) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Жуков В. Е.; АН СССР, Дальневост. от-ние, Ин-т биологии моря. – Владивосток, 1991. – 22л.
1208798
  Калашникова Л. Пространственная структура интродукционной ценопопуляции Staphylea pinnata L. в дубраве дендропарка "Александрия" НАН Украины // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Приведены сведения о пространственно-временной структуре искусственной популяции редкого вида клекачки перистой, сформировавшейся на протяжении 35 лет в фитоценозе парка "Александрия" НАН Украины. In the article have been given the information of ...
1208799
  Ранчин А.М. Пространственная структура повести Н. В. Гоголя "Страшная месть» и древнерусская словесность" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-26. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1208800
  Ляпишев А.М. Пространственная структура поля Sg вариаций на территории Дальнего Востока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Ляпишев А.М.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1980. – 16л.
1208801
  Флинт Владимир Евгеньевич Пространственная структура популяций мелких млекопитающих : Автореф... д-ра биол.наук: 097 / Флинт Владимир Евгеньевич; МГУ. Кафедра зоологии позвоночных. Биол.-почв. фак-т. – М., 1972. – 54л.
1208802
  Флинт В.Е. Пространственная структура популяций мелких млекопитающих / В.Е. Флинт. – М, 1977. – 183с.
1208803
  Ротшильд Е.В. Пространственная структура природного очага чумы и методы ее изучения / Е.В. Ротшильд. – Москва, 1978. – 192с.
1208804
  Карманова И.В. Пространственная структура сложных сосняков / И.В. Карманова. – Москва, 1987. – 200 с.
1208805
  Седин В.И. Пространственная структура чумных эпизоотий среди больших песчаных в южной позоне пустынь Туркмении. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Седин В.И.; МВ и ССО Науч-исслед.ин-т. – Саратов, 1979. – 25л.
1208806
   Пространственная структура экосистем.. – Ленинград, 1982. – 148с.
1208807
  Татару Л.В. Пространственная точка зрения и структура повествовательного текста: лингво-когнитивный аспект // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 35-45. – Бібліографія: с. 44-45 (15 назв). – ISSN 0130-9730
1208808
  Торяник М.С. Пространственная устойчивость и расчет по несущей способности некоторых строительных конструкций. (Эксперим.-теорет. исследования). : Автореф... доктор техн.наук: / Торяник М.С.; Полтав. инж.-строит. ин-т. – Полтава, 1965. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
1208809
  Левшин В.Л. Пространственная фильтрация в оптических системах пеленгации / В.Л. Левшин. – Москва : Советское радио, 1971. – 200 с.
1208810
   Пространственно-временная динамика животного населения.. – Новосибирск, 1985. – 206с.
1208811
  Спиртус В.Б. Пространственно-временная динамика событий в детерминированных моделях типа БТВ // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 160-169 : рис., табл. – Библиогр.: с. 168-169. – ISSN 0203-3100
1208812
  Томас А.О. Пространственно-временная информативность начальных и заключительных абзацев художественного прозаического текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Томас А.О.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1987. – 16л.
1208813
  Тлостанова М.В. Пространственно-временная матрица модерности в контексте глобализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-63. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1208814
  Соловьев И.В. Пространственно-временная модель мезозойских вулканогенных образований горного Крыма : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.00.09 / Соловьев И.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1208815
  Рубинов В.М. Пространственно-временная обработка информации оптико-электронными системами. / В.М. Рубинов, Э.В. Цибулин. – Ташкент, 1977. – 144с.
1208816
   Пространственно-временная обработка сигналов. – Воронеж : Воронежский университет, 1978. – 151 с.
1208817
   Пространственно-временная обработка сигналов. – Воронеж : Воронежский университет, 1980. – 187 с.
1208818
   Пространственно-временная обработка сигналов / И.Я. Кремер, А.И. Кремер, В.М. Петров, В.А. Понькин, Н.А. Потапов; Кремер И.Я. – Москва : Радио и связь, 1984. – 223 с.
1208819
  Селиверстов Ю.П. Пространственно-временная организация геоморфологических систем / Ю.П. Селиверстов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1990. – 291с.
1208820
  Боков В.А. Пространственно-временная организация геосистемы : Текст лекций / В.А. Боков. – Симферополь, 1983. – 54 с.
1208821
   Пространственно-временная организация энтомокомплексов Субарктики.. – Свердловск, 1990. – 71с.
1208822
  Коломийцева Г.И. Пространственно-временная структура 60-летних вариаций геомагнитного поля и ее использование для определения электропроводности земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Коломийцева Г.И.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1208823
  Шредингер Э. Пространственно-временная структура Вселенной / Э. Шредингер. – Москва : Наука, 1986. – 224с.
1208824
   Пространственно-временная структура геометрического поля.. – М., 1975. – 200с.
1208825
  Сачок Г.И. Пространственно-временная структура гидрометеорологического режима Белоруссии и прилегающих регионов / Г.И. Сачок; АН БССР. Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и техника, 1980. – 221с.
1208826
   Пространственно-временная структура магнитного поля Земли территории Украины: оценка вклада внутренних и внешних источников / М.И. Орлюк, А.А. Роменец, П.В. Сумарук, Ю.П. Сумарук, Т.П. Сумарук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 137-144 : рис., табл. – Библиогр.: с. 143-144. – ISSN 0203-3100
1208827
  Киптенко Е.Н. Пространственно-временная структура режима увлажнения Украинских Карпат : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Киптенко Е.Н.; Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1208828
  Коростелев А.А. Пространственно-временная теория радиосистем / А.А. Коростелев. – Москва, 1987. – 319 с.
1208829
  Мильчакова Наталия Афанасьевна Пространственно-временная характеристика структуры фитоценозов и популяций Zostera Marjna Z в Черном море : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Мильчакова Наталия Афанасьевна; АН УССР. Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1988. – 19л.
1208830
  Шмонин В.Л. Пространственно-временное развитие процесса множественной генерации и гипотеза адронных кластеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шмонин В.Л.; ОИЯИ. Лабор. высоких энергий. – Дубна, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1208831
  Фельдштейн Я.И. Пространственно-временное распределение магнитной активности в высоких широтах северного полушария / Я.И. Фельдштейн. – М., 1963. – 64с.
1208832
  Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Хорошева О.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики МГУ. – М., 1965. – 11л.
1208833
  Хорошева О.В. Пространственно-временное распределение полярных сияний : Полярное сияние / О.В. Хорошева. – № 16. – Москва : Наука, 1967. – 84с.
1208834
  Ремез О.Я. Пространственно-временное своеобразие драматического искусства / О.Я. Ремез. – М, 1979. – 134с.
1208835
   Пространственно-временной анализ в территориальном менеджменте : Учебное пособие / В.А. Боков, В.Е. Тимченко, И.Г. Черванев, А.Н. Рудык; Боков В.А., Тимченко В.Е., Черванев И.Г., Рудык А.Н. – Симферополь. – ISBN 966-7348-127-2
Ч.1. – 2005. – 184с.
1208836
  Лагутинская Л.П. Пространственно-временной анализ индивидуальных Дst-вариаций и их использование для изучения глубинной электропроводности Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Лагутинская Л.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма. ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1208837
  Жук В.А. Пространственно-временной анализ материалов наблюдений при вероятностных расчетах речного стока : Автореф... канд .геогр.наук: / Жук В. А.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1971. – 25л.
1208838
  Холодная В. Пространственно-временной аспект в ритуальном "формировании" мужского статуса на первом этапе социализации в традиции украинцев Карпат конца XIX - начала XX вв. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 141-147
1208839
  Мороз С.А. Пространственно-временные аспекты стратиграфии / С.А. Мороз, В.И. Оноприенко. – Киев : Вища школа, 1988. – 177с.
1208840
  Гивишвили Г.В. Пространственно-временные вариациим поглощения и электронной конценрации в нижней ионосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Гивишвили Г.В.; АН СССР. – М, 1975. – 14л.
1208841
  Румянцев В.А. Пространственно-временные закономерности колебаний стока рек Евразии / В.А. Румянцев, И.В. Бовыкин. – Ленинград : Наука, 1985. – 148с.
1208842
  Евлашин Л.С. Пространственно-временные закономерности основных типов полярных сияний. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.51 / Евлашин Л.С.; АН СССР. – М, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1208843
  Волчек А.А. Пространственно-временные колебания дождевых паводков на реках Белоруссии / А.А. Волчек, Т.А. Шелест // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 68-80 : рис., табл. – Библиогр.: с. 80. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1208844
   Пространственно-временные колебания стока рек СССР. – Ленинград, 1988. – 376с.
1208845
  Арясова О.В. Пространственно-временные корреляции между траппами, карбонатитами и кимберлитами / О.В. Арясова, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 70-77 : рис. – Библиогр.: с. 76-77. – ISSN 0203-3100
1208846
  Кондратьев И.К. Пространственно-временные линейные обрабатывающие системы в сейсморазведке / И.К. Кондратьев. – Москва, 1974. – 40 с.
1208847
   Пространственно-временные модуляторы света для оптической обработки информации.. – Л., 1987. – 208с.
1208848
  Шиканов В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступления / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1980. – 19с.
1208849
  Братко М.А. Пространственно-временные формы диалектического мышления и их методологическая роль в современной физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1208850
  Сазонова А.А. Пространственно-временные характеристики гололедно-изморозевых отложений на территории Молдавии : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Сазонова А.А.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 15л.
1208851
  Чербу А.В. Пространственно-временный подход к описанию процессов кумулятивного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чербу А.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1982. – 10л.
1208852
  Кригер В.Ф. Пространственно-графическое моделирование и развитие творческих способностей студентов / В.Ф. Кригер. – Воронеж, 1989. – 183с.
1208853
  Расулева Д.Х. Пространственно-затрудненные циклогексадиеноны в процессах с переносом одного электрона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Расулева Д.Х.; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1974. – 16л.
1208854
  Тарханова М.В. Пространственно-затрудненные циклогексадиеноны и феноксильные радикалы в реакциях с магнийорганческими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Тарханова М.В.; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зеленского. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1208855
  Слободецкий И.Ш. Пространственно-неоднородные задачи динамической теории рассеяния рентгеновских в кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Слободецкий И.Ш. ; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1976. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
1208856
  Свидзинский А.В. Пространственно-неоднородные задачи теории сверхпроводимости / А.В. Свидзинский. – Москва : Наука, 1982. – 309с.
1208857
  Самойленко Ю.И. Пространственно-распределенные приемные и управляющие системы / Ю.И. Самойленко, В.Л. Волкович. – К, 1968. – 137с.
1208858
  Черковец В.Е. Пространственно-энергетическое распределение частиц и ионизация в низковольтном дуговом разряде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Черковец В.Е.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.12-14
1208859
  Макаров А.Ф. Пространственное вихревое течение жидкости в радиально-осевой турбине. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров А. Ф.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1968. – 15л.
1208860
  Светличный А.А. Пространственное геоинформационное моделирование и прогноз водной эрозии почв // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – С. 44-47 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 2075-1893
1208861
  Рычков И.Л. Пространственное зрение человека и животных / И.Л. Рычков. – Иркутск, 1990. – 216 с.
1208862
  Мартазинова В.Ф. Пространственное изменение поля давления воздуха над северным полушарием в период глобального потепления / В.Ф. Мартазинова, Д.Ю. Чайка // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 36-43 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
1208863
  Карякин В.Е. Пространственное нерановесие обтекание затупленных тел сверхзвуковым потоком вязкого газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Карякин В. Е.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 13л.
1208864
   Пространственное обтекание гладких тел идеальным газом. – Москва : Наука, 1964. – 506 с.
1208865
  Хорошилов Александр Владимирович Пространственное обтекание конических тел со вдувом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Хорошилов Александр Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 190 л. – Бібліогр.: л. 179-190
1208866
  Хорошилов Александр Владимирович Пространственное обтекание конических тел со вдувом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Хорошилов Александр Владимирович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
1208867
  Солопенко В.М. Пространственное осесимметричное течение идеальной жидкости, закрученное вокруг оси симметрии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Солопенко В.М. ; АН УССР , Ин-т гидромеханики. – Киев, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1208868
  Полищук А.И. Пространственное осреднение метеорологич. полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Полищук А.И.; Гл.. упр. Гидрометеорологическ. службы при СМ СССР. Глав. геофизическая обсерватория. – Л., 1972. – 14л.
1208869
  Дружинин А.Г. Пространственное развитие города-миллионера: тенденциии постсоветского периода / А.Г. Дружинин ; Федеральное агентство по образованию Рос. Федерации, Южный федеральный ун-т, Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. – Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального ун-та, 2008. – 188, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-5-9275-0465-7
1208870
  Афонцев С. Пространственное развитие как механизм модернизации Республики Казахстан / С. Афонцев, Н. Зубаревич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 53-58. – ISSN 0042-8736
1208871
   Пространственное развитие урбанизации: общие закономерности и региональные особенности. – Москва : УОП ИЛА АН СССР, 1991. – 208 с. – посвящается 100-летию со дня рождения Ивана Александровича Витвера
1208872
  Ситимов В.И. Пространственное разделение пар коррелированных взаимодействующих точечных дефетов в кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Ситимов В.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1981. – 18л.
1208873
  Курко Олег Вячеславович Пространственное разделение по массам во вращающейся плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Курко Олег Вячеславович; Ин-т атомной энергии. – М., 1979. – 18л.
1208874
  Черненко З. Пространственное размещение месторождений и проявлений облицовочного и поделочного камня (Восточный Казахстан) / З. Черненко, М. Мизерная, Е. Теут // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-35. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Актуальность проведенных исследований обусловливается необходимостью оценки уже известных и выявления нових месторождений и проявлений облицовочных и поделочных камней Восточного Казахстана. Поэтому целью статьи является анализ размещения месторождений ...
1208875
  Савинский А.К. Пространственное распределение актов ионизации в облучаемой среде как характеристика качеств ионизирующего излучения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Савинский А. К.; Ин-т биофиз. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1208876
   Пространственное распределение глинистых минералов в агрочерноземах эрозийно-денудационных равнин Ставропольского края / Н.П. Чижикова, Е.И. Годунова, С.Н. Шкабарда, А.А. Самсонова, Т.И. Малуева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 983-996 : рис., табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1208877
  Христиансен Г.Б. Пространственное распределение заряженных частиц в широких атмосферных ливнях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Христиансен Г.Б.; Физический ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1208878
  Касимов У. Пространственное распределение захваченных частиц в удаленных областях магинтосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Касимов У.; МГУ. – М, 1975. – 10л.
1208879
  Икауниекс Я.Я. Пространственное распределение и кинематика углеродных звезд : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Икауниекс Я.Я.; Академия наук Латвийской ССР. Асторономический сектор Института физики. Моск. гос. орд.Ленина ун-тет им. – Рига, 1951. – 8 с.
1208880
  Басилов Р.Н. Пространственное распределение интенсивности энергетически заряженных частиц на высоте 200-500 км вне радиационных поясов Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Басилов Р.Н.; МГУ. – М., 1970. – 15с.
1208881
  Бусыгина И.М. Пространственное распределение силы и стратегии государств, или что и как объясняет геополитика / И.М. Бусыгина, И.Ю. Окунев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2014. – № 2 (140). – С. 106-123. – ISSN 0321-2017
1208882
  Шейнкер В.Н. Пространственное строение и донорные свойства карбонильных произовдных пятичленных гетероциклов : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Шейнкер В. Н.; МВССО РСФСР, РГУ. – Ростов -на-Дону, 1980. – 47л.
1208883
  Донскова Анна Ильинична Пространственное строение карбонильных и фенильных производных циклопропана и оксирана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Донскова Анна Ильинична; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 21л.
1208884
  Хазан Я.М. Пространственное фракционирование редкоземельных элементов в мантии кратонов: анализ наблюдений, модель и связь с кимберлитообразованием / Я.М. Хазан, О.В. Арясова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 45-63 : Рис. – Бібліогр.: 54 назв. – ISSN 0203-3100
1208885
  Ищенко Е.Н. Пространственные геометрические образы второго порядка : Уч. пособ. / Е.Н. Ищенко, С.И. Федищенко. – Днепропетровск, 1988. – 46 с.
1208886
  Шевелев Ю.Д. Пространственные задачи вычислительной аэрогидродинамики / Ю.Д. Шевелев. – Москва : Наука, 1986. – 366с.
1208887
  Мальгинова Е.М. Пространственные задачи нестационарной фильтрации жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Мальгинова Е.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1208888
  Сагомонян А.Я. Пространственные задачи неустановивщегося движения сжимаемой жидкости / А.Я. Сагомонян, В.В. Поручиков. – Москва, 1970. – 118 с.
1208889
  Задоян М.А. Пространственные задачи теории пластичности / М.А. Задоян. – Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. – 384с. – ISBN 5-02-014519-X
1208890
  Лурье А.И. Пространственные задачи теории упругости / А.И. Лурье. – Москва. – 492 с.
1208891
  Кирилюк В.С. Пространственные задачи теории упругости для тороидальных и элипсоидальных областей : Дис... канд. физико-математическихнаук: 01.02.04 / Кирилюк В.С.; пока да .... и ещё одну работу нашла....правда малоденежную. – К, 1984. – 179л. – Бібліогр.:л.167-179
1208892
  Кирилюк В.С. Пространственные задачи теории упругости для тороидальных и эллипсоидальных областей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Кирилюк В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1208893
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Граничные задачи упругих тел / Ю.Н. Подильчук. – 1984. – 303с.
1208894
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Статика упругих тел неканонической формы / А. Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – 1984. – 280 с.
1208895
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 3 : Равновесие упругих тел канонической формы / В.Т. Гринченко, А.Ф. Улитко. – 1985. – 280 с.
1208896
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности. – Киев : Наукова думка
Т. 6 : Численные методы решения прикладных задач / Ю.Н. Шевченко. – 1986. – 270 с.
1208897
   Пространственные задачи теории упругости и пластичности.. – Киев : Наукова думка
Т. 5 : Динамика упругих тел / В.Т. Головчан и др. – 1986. – 286 с.
1208898
   Пространственные задачи термопластичности.. – Киев, 1980. – 262с.
1208899
  Золотов В.В. Пространственные закономерности фототаксиса и поляротаксиса у насекомых. : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.09 / Золотов В.В.; АН УССР. Ин-тут зоологии. – К., 1978. – 25л.
1208900
  Нгуен Зы Пространственные записи рассказов об удивительном. / Нгуен Зы. – М., 1974. – 239с.
1208901
  Акопян З.А. Пространственные затруднения в ароматических политросоединениях : Автореф... канд. хим.наук: / Акопян З.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 24л.
1208902
  Шрубович В.А. Пространственные затруднения и ультрафиолетовые поглощения в ряду 2-арилпроизводных азотистых гетероциклов. : Дис... канд. хим.наук: / Шрубович В.А.; Ин-тут химии полимеров АН УССР. – К., 1961. – 109л. – Бібліогр.:л.108-109
1208903
  Шрубович В.А. Пространственные затруднения и ультрафиолетовые спектры поглощения в ряду 2-арилпроизводных азотистых гетероциклов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шрубович В.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 12 с.
1208904
  Митева Лидия Димитрова Пространственные и временные аспекты единства и многообразия исторического процесса : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Митева Лидия Димитрова; МГУ им. М.В.Ломоносова. Специализир. совет (К 053.05.40) по философ. наукам. – М., 1978. – 25л.
1208905
  Скрябин В.А. Пространственные и временные изменения разнообразия морского мезозооплакнктона. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Скрябин В.А.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1985. – 20л.
1208906
  Боенкова Н.М. Пространственные и временные проявления сезонных вариаций - 200листи ионосферы : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.12 / Боенкова Н. М.; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1980. – 15л.
1208907
  Миренков Валерий Егорович Пространственные и плоские задачи экспериментально-аналитического определения напряженного состояния около отверстий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Миренков Валерий Егорович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1208908
  Сычев А.В. Пространственные квазиконформные отображения. / А.В. Сычев. – Новосибирск, 1975. – 98с.
1208909
  Павлова Р. Пространственные конструкции в древнерусском языке в сопоставлении с древнеболгарским / Р. Павлова. – София, 1977. – 240с.
1208910
   Пространственные модуляторы света. – Ленинград : Наука, 1977. – 144 с.
1208911
   Пространственные модуляторы света / А.А. Васильев, Д. Касасент, И.Н. Компанец, А.В. Парфенов; Компанц И.Н. – Москва : Радио и связь, 1987. – 320 с.
1208912
  Илюхин А.А. Пространственные нелинейные задачи тонких упругих стержней. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 023 / Илюхин А.А.; Донецк. гос. ун-тет. – Донецк, 1970. – 9л.
1208913
  Бадатов Евгений Владимирович Пространственные неоднородности в реакторах с неподвижными слоями катализатора : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.08 / Бадатов Евгений Владимирович; АН СССР Сиб. отд-ние . Ин-т катализа. – Новосибирск, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1208914
  Щербина Н.П. Пространственные оппозиции в русских заговорных текстах // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 336-340. – (Бібліотека Інституту філології)
1208915
  Шерстюков А.Б. Пространственные особенности и новые тенденции в изменениях термического состояния почвогрунтов и глубины их сезонного протаивания в зоне многолетней мерзлоты / А.Б. Шерстюков, Б.Г. Шерстюков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 5-12 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
1208916
  Леонтьев А.Н. Пространственные отношения редкометальных гранитов, пегматитов и гидротермалитов / А.Н. Леонтьев. – Москва : Недра, 1972. – 101с.
1208917
  Решетняк Ю.Г. Пространственные отображения с ограниченным искажением. / Решетняк Ю.Г. ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т математики. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1982. – 285 с. – Библиогр.: с. 278-282
1208918
  Ширмин Г.И. Пространственные периодические решения вблизи коллинеарных точек либрации систем Земля-Луна : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Ширмин Г.И. ; МГУ. – Москва, 1974. – 8 с.
1208919
  Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи / Б.В. Раушенбах. – Москва, 1975. – 183 с.
1208920
  Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи / Б.В. Раушенбах. – Москва, 1980. – 287 с.
1208921
   Пространственные представления как средство познания объективной действительности.. – М.
2. – 1974. – 66с.
1208922
  Михайленко Ф.А. Пространственные препятствия в цепях сопряжения полиметиновых красителей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Михайленко Ф.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 18 с.
1208923
   Пространственные распределения энергии, выделенной в каскаде атомных столкновений в твердых телах.. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 246с.
1208924
  Пелехатый М.М. Пространственные сапекты деловой коммуникации // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 29-33. – ISSN 2226-7549
1208925
  Рындин Р.М. Пространственные симметрии и поляризационные эффекты в сильных взаимодействиях. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Рындин Р.М.; ОИЯИ. Лаборт. теорет. физики. – Дубна, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1208926
  Бакланов П.Я. Пространственные системы производства = (микроструктурный уровень анализа и управления) : П.Я. Бакланов ; отв.ред. Э.Б. Алаев ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Тихоокеан. ин-т географии / П.Я. Бакланов. – Москва : Наука, 1986. – 149, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 140-148
1208927
  Шумихин С.А. Пространственные смешанные краевые задачи теории упругости со сменой граничных условий по окружностям и эллипсу : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шумихин С.А. ; ОГУ им. Мечникова. – Одесса, 1982. – 19 с.
1208928
  Мезенцев К.В. Пространственные социально-экономические изменения в Киеве и агломерации / К.В. Мезенцев, Н.И. Мезенцева // Социально-экономическая география : вестник Ассоциации российских географов-обществоведов : научный журнал / Ассоциация рос. географов-обществоведов (АРГО). – Ростов-на-Дону, 2012. – № 1. – С. 109-123. – ISSN 2227-8249
1208929
  Лапкин Пространственные торможения при магний-органических реакциях : Автореф... докт. хим.наук: / Лапкин И. И; Молотов.ГУ, Лабор. орган. хим. – Молотов, 1949. – 5 с.
1208930
   Пространственные факторы в формировании партийных систем : Диалог американистов и постсоветологов. – Саппоро : Slavic research center,Hokkaido university, 2002. – 108с. – (Occasional papers on regional /subregional politics in post-communist countries ; N 6). – ISBN 4-938637-27-8
1208931
  Кислицына Д.О. Пространственные факторы государственной состоятельности в Океании / Д.О. Кислицына, И.Ю. Окунев // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 163-176. – (Политология). – ISSN 1998-1776
1208932
   Пространственные эффекты в органической химии. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 720 с.
1208933
  Ватажин А.Б. Пространственные эффекты при движении проводящей среды по каналу в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ватажин А.Б.; НИИ механики МГУ. – Москва, 1963. – 7л.
1208934
   Пространственные, угловые и энергетические распределения быстрых нейтронов в гидриде лития, воде, вольфраме и карбиде бора.. – с.
1208935
  Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии / П. Хаггет. – Москва : Прогресс, 1968. – 392 с.
1208936
  Блауэрт Й. Пространственный слух / Й. Блауэрт. – Москва, 1979. – 222 с.
1208937
  Кулиев Т.А. Пространственный электронно-лучевой модулятор света : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Кулиев Т.А.; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1971. – 11л.
1208938
  Саакян Г.С. Пространство-время и гравитация : учебник / Г.С. Саакян. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1985. – 340с.
1208939
  Мостепаненко А.М. Пространство-время и физическое познание / А.М. Мостепаненко. – Москва : Атомиздат, 1975. – 216 с.
1208940
  Горелик Г. Пространство-время Эйнштейна // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2013. – № 2 (1028). – С. 112-118. – ISSN 0130-1640
1208941
  Владимиров Ю.С. Пространство - время: явные и скрытые размерности / Ю.С. Владимиров; отв. ред Ф.И. Федоров. – Москва : Наука, 1989. – 190 с.
1208942
  Винокуров Е.М. Пространство / Е.М. Винокуров. – Москва, 1976. – 318с.
1208943
  Манолова О.Н. Пространство активности субъекта как аксеологический ресурс // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.56-63
1208944
  Свешников Н.А. Пространство асимптотических состояний в теориях с безмассовыми частицами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Свешников Н. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1981. – 14л.
1208945
  Зубко Г.В. Пространство в мифе // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.120-130
1208946
  Сивова Т. Пространство в романе К.Г. Паустовского "Романтики" // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 199-204. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1208947
  Титянин К.А. Пространство в романе Л.Толстого «Анна Каренина» // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.122-135. – ISBN 966-568-658-5
1208948
  Потемкин В.К. Пространство в структуре мира. / В.К. Потемкин, А.Л. Симанов. – Новосибирск, 1990. – 174с.
1208949
  Болтунова Екатерина Пространство власти: царский / императорский дискурс в топографии Москвы и Санкт-Петербурга конца XVII - XVIII столетий // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2009. – № 2 : Homo imperii в пространстве и времени: осваивая и покидая имперские пространства. – С. 65-104. – ISBN 5-89423-110-8
1208950
  Лубенская В Т. Пространство гиперболической связанности с параллелизмом Лобачевского : Дис... Канд. физ-мат. наук: / Лубенская Т.В,; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1975. – 110л. – Бібліогр.:л.105-110
1208951
  Волкова Наталия Пространство детского чтения сокращается : путь в катакомбы или на авансцену? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Ожидание форума на творческой площадке Ленинградской областной детской библиотеки - это как предчувствие счастья...
1208952
  Черняков Ю.В. Пространство для маневра / Ю.В. Черняков. – Москва, 1987. – 240 с.
1208953
  Ланская О.В. Пространство жизни и смерти (на материале романа Л.Н. Толстого "Война и мир") // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 24-28
1208954
  Замятин Д.Н. Пространство и (без)опасность: онтологические модели воображения // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 3 (135). – С. 137-148. – ISSN 0321-2017
1208955
  Борель Э. Пространство и время / Э. Борель; Пер. с франц. М. и А. Лопшиц под ред. Н.Н. Андреева. – Москва. – 177 с.
1208956
  Свидерский В.И. Пространство и время / В.И. Свидерский. – Москва, 1958. – 200с.
1208957
  Штейнман Р.Я. Пространство и время / Р.Я. Штейнман. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 240с.
1208958
  Баженов Г.В. Пространство и время : повести и рассказы / Г.В. Баженов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 286 с.
1208959
   Пространство и время. – Киев, 1984. – 294с.
1208960
  Куняев С. Пространство и время / С. Куняев. – Москва, 1985. – 270 с.
1208961
  Попова Людмила Дмитриевна Пространство и время в культуре русского города (на примере Архангельска) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 78-81. – ISSN 2073-9702


  Значимым культурологическим аспектом существования и развития города является его пространственное выражение во времени. В основу статьи и положены пространство и время, сосуществующие в культуре города, в человеческом сознании, которые с позиции ...
1208962
   Пространство и время в современной социологической теории. – Москва : Институт социологии РАН, 2000. – 156с. – ISBN 5-89697-050-1
1208963
  Чудинов Э.М. Пространство и время в современной физике / Э.М. Чудинов. – М, 1969. – 48с.
1208964
   Пространство и время в современной физике (К 50-летию создания общей теории относительности Альбертом Эйнштейном). – Киев : Наукова думка, 1968. – 300 с.
1208965
  Александров А.Д. Пространство и время в современной физике в свете философских идей Ленина : материалы к Второму Всесоюзному совещанию по философским вопросам современного естествознания, посвященному 100-летию со дня рождения В.И. Ленина / А.Д. Александров ; АН СССР.Научный совет по философским вопросам современного естествознания. Ин-т философии. – Москва, 1970. – 45 с.
1208966
  Осипов А.И. Пространство и время как категории мировоззрения и регулиятор практической деятельности / А.И. Осипов. – Минск, 1989. – 219с.
1208967
  Асимов М.С. Пространство и время как основные формы бытия материи : Автореф. дис. ... наук / Асимов М.С. ; Акад. общ. наук при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. матер. – Москва, 1955. – 16 с.
1208968
  Румянцева В.Г. Пространство и время как факторы действия права / В.Г. Румянцева, Ахмедов, ЧМ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 12. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805
1208969
  Зборовский Г.Е. Пространство и время как формы социального бытия / Г.Е. Зборовский. – Свердловск, 1974. – 223с.
1208970
  Кон Э. Пространство и время с точки зрения физики / Э. Кон, Г. Пуанкаре. – Одесса, 1912. – 81с.
1208971
  Куричев Н. Пространство имеет значение: геотерриториальный фундамент глобальной экономики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 123-128. – ISSN 0131-2227
1208972
  Казурова Н.В. Пространство иранского фильма = Поэтические фестивали в традиционной культуре Дальнего Востока // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 124-132. – ISSN 1681-7559


  Сегодняшнее поколение иранских режиссёров создаёт каноны нового иранского кинематографа. В их работах мы видим не тот открыточный Иран, что рекламируется для туристов, а подлинный, зафиксированный с документальной точностью.
1208973
  Касаткина Т. Пространство картины и икона в пространстве // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 151-160. – ISSN 0130-7673
1208974
  Винокуров В.Г. и др. Пространство Лебега и его измеримае разбиения / В.Г. и др. Винокуров. – Ташкент, 1985. – 74с.
1208975
  Спитцер Л. Пространство между звездами : пер. с англ. / Л. Спитцер. – Москва : Мир, 1986. – 182 с.
1208976
  Калашникова О.Л. Пространство между тремя мирами в романе М. Барбери "Лакомство" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 113-118
1208977
  Андреев Э.П. Пространство микромира. Философский очерк / Андреев Э.П. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1969. – 88 с.
1208978
  Лаптев Б.Л. Пространство опорных элементов : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Лаптев Б. Л.; МГУ,. – Казань, 1959. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1208979
  Швалб Ю.М. Пространство осуществления социальных способностей личности // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 134-140. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1208980
  Яблоков Д.М. Пространство пар линейных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Яблоков Д.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1208981
  Мусина В.П. Пространство профессиональной активности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 47-50. – ISSN 1026-955X


  В статье раскрыты сущность и структура пространства профессиональной активности, проблема которых до настоящего времени в психологии практически не изучена. Пространство профессиональной активности рассматривается как открытая система, что предполагает ...
1208982
  Галузевская Е.Н. Пространство русской литературы в исполнительской деятельности Ф.И. Шаляпина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 70-74. – Бібліогр. в кінці ст.
1208983
  Галузевская Е.Н. Пространство русской литературы в исполнительской деятельности Ф.И. Шаляпина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 70-74.
1208984
  Волкова Е.В. Пространство символа и символ пространства в работах Ю. М. Лотмана // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.149-164. – ISSN 0042-8744
1208985
  Дубовая Н.А. Пространство сна. К вопросу пространственно-временной организации фантастической повести 20-30-х гг. ХІХ века // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 97-105. – ISBN 966-72-77-79-8
1208986
  Зверевич В.В. Пространство современной библиотеки: "реальное" и "виртуальное" // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 7-17. – ISSN 0130-9765
1208987
   Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов-обществоведов) / [Бакланов П.Я. и др. ; редкол.: П.Я. Бакланов и др.] ; Ассоц. рос. географов-обществоведов (АРГО), Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. Южного федерального ун-та. – Москва ; Ростов -на-Дону : Вузовская книга, 2012. – 330, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5-6. – ISBN 978-5-9502-0681-8
1208988
   Пространство состояний в теории управления. – Москва, 1970. – 620с.
1208989
   Пространство цвета. – М., 1988. – 207с.
1208990
  Селезнева Е.В. Пространство целей человеческой жизни // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.50-55
1208991
  Дробашенко С.В. Пространство экранного документа / С.В. Дробашенко. – М., 1986. – 320с.
1208992
  Фан Лыонг Хиеу Пространство эллиптической связности с параллелизмом Клиффорда : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Фан Лыонг Хиеу ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1208993
  Фан Лыонг Хиеу Пространство эллиптической связности с параллелизмом Клиффорда : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фан Лыонг Хиеу; КГУ. – К., 1971. – 116л. – Бібліогр.:л.111-116
1208994
  Неванлинна Р. Пространство, время и относительность : пер. с нем. / Р. Неванлинна. – Москва : Мир, 1966. – 230 с.
1208995
  Эддингтон А. Пространство, время и тяготение. : пер.с англ. / А. Эддингтон. – Одесса : Mathess, 1923. – 216с.
1208996
  Злоказов В.Б. Пространство, время и число в быту, физике и математике // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2013. – за 2012 г. – С. 67-91. – ISSN 2307-3705
1208997
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – Москва, 1973. – 566 с.
1208998
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – Москва, 1975. – 567 с.
1208999
  Гидион З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. – 3-е изд. – Москва, 1984. – 455 с.
1209000
   Пространство, время, движение.. – Москва : Наука, 1971. – 624с.
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,