Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1205001
  Сверстюк Є. "Система радянських координат" // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 35-36


  Шістдесятники.
1205002
  Прокопов Д.Є. "Система світових епох" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 498-501. – ISBN 966-316-069-1
1205003
  Безносюк О.О. Система набору студентів у Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 35-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Ідеться про впровадження модульно-рейтингової системи контролю на вступних іспитах у Військовому інституті Київського університету імені Тараса Шевченка, доводиться значна перевага цієї системи відбору над звичайною.
1205004
   Система наведення і супроводження для фотометричних та координатних вимірювань високоорбітальних супутників / С.В. Кузьков, В.П. Кузьков, З. Соднік, Д.В. Воловик, С.П. Пуха, В.В. Клещонок // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 3 (82). – С. 61-67. – ISSN 1561-8889


  Для виконання експериментів з встановлення лазерного комунікаційного зв"язку між телескопом АЗТ-2 Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України та геостаціонарним супутником ARTEMIS Європейського космічного агентства розроблено ...
1205005
  Гарєєва Ф. Система навчання видатних педагогів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (165). – С. 101-104. – ISSN 1682-2366
1205006
  Рощупкина О.А. Система навчання самостійної роботи іноземних студентів на мовній кафедрі підготовчого факультету // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 98-103. – (Педагогічні науки ; № 3)
1205007
  Сліпачук Т. Система нагляду за арбітражними рішеннями // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 88-108
1205008
  Муза О.В. Система надання адміністративних послуг в Україні як нова якість ідеології взаємовідносин людини і держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 234-243. – ISSN 2078-9165
1205009
  Грибко О. Система надання адміністративних послуг населенню в Україні: підвищення якості послуг в нових реаліях / О. Грибко, Н. Грабар // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 52-58. – ISSN 2414-4436
1205010
  Левченко К. Система надання допомоги дітям, що стали жертвами торгівлі людьми в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 6. – С. 18-33
1205011
  Гречаная С.И. Система налогообложения как внешний фактор самоорганизации предприятий / С.И. Гречаная, Н.В. Швец // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 8 (637). – С. 44-56. – ISSN 0131-7741
1205012
  Булай Л.В. Система народного образования в Канаде : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Булай Л.В.; МП УССР, НИИ психолог. УССР. – К., 1973. – 26л.
1205013
  Михайлин І.Л. Система наук про журналістику // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 114-124. – ISBN 978-966-680-459-7
1205014
  Макарчук Р. Система наукових гуртків студентів та аспірантів / Р. Макарчук, М. Костенко, А. Ходирева // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київський нац. ун. ім.Тараса Шевченка. Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 110-139. – ISBN 978-617-7069-05-7


  Про наукові гуртки студентів та аспірантів юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1205015
  Зварич І. Система науково-дослідницької діяльності випускової кафедри в процесі підготовки фахівця // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 42-45. – ISSN 2308-4634


  У статті представлено систему науково-дослідницької діяльності у формуванні та становленні сучасного фахівця. Проаналізовано вплив якісного рівня науково-дослідницької діяльності на результат підготовки фахівця. "Питання формування особистості ...
1205016
  Журавлев А.Л. Система научных предствалений Б.Д. Парыгина в области социальной психологии / А.Л. Журавлев, И.А. Мироненко // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 5. – С. 28-38. – ISSN 0205-9592
1205017
  Рябушкин Б.Т. Система национальных счетов (Некоторые вопросы теории и методологии) : Автореф... канд. экон.наук: / Рябушкин Б. Т.; Моск. экон. стат. ин-т, Каф. экон. стат. – М., 1966. – 19л.
1205018
  Скулиш Є.Д. Система негласних слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – С. 108-114. – (Правознавство ; Вип. 618). – ISSN 2221-173X
1205019
  Уваров В.Г. Система негласних слідчих (розшукових) дій за новмим КПК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 523-529. – ISSN 2078-3566
1205020
  Терещук С.С. Система негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальні підстави їх проведення // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 87-92. – ISSN 1727-1584
1205021
  Загородній А.Г. Система недержавного гарантування у сфері іноземного інвестування : міжнародні фінанси / А.Г. Загородній, Т.Т. Гринів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 122-132 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1205022
  Андрєєва В. Система недержавного пенсійного забезпечення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 24)


  "... Право громадян на соціальний захист".
1205023
  Кривоносов А.Т. Система неизменяемых классов слов / А.Т. Кривоносов. – Саратов, 1974. – 118с.
1205024
  Пунда О. Система немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, у законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.14-18
1205025
  Руснак І. Система неперервної освіти як чинник соціальної інтеграції емігрантів у країнах Північної Америки // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 103-105. – ISSN 1994-4845
1205026
  Римарева И.И. Система непрерывного образования // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2012. – № 3 (111). – С. 11-19
1205027
  Сукиасян Э.Р. Система непрерывного образования: структура, функции составных частей // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 2. – С.103-111. – ISSN 0130-9765
1205028
  Хуторянская А.Д. Система непрерывного профессионального экономического и бизнес-образования // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 69-72. – ISSN 1811-0916


  В статье исследуются возможности и перспективы реализации системы непрерывного профессионального экономического и бизнес-образования в учреждении высшего профессионального образования. Выделяются два уровня непрерывного образования – высшее ...
1205029
  Кирюхин В.М. Система непрерывного развития одаренных детей в среде подготовки к всероссийской олимпиаде школьников по информатике / В.М. Кирюхин, М.С. Цветкова // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 10 (228). – С. 42-47. – ISSN 0234-0453
1205030
  Морозова А.В. Система непрерывного тестирования при обучении математическим дисциплинам в вузе / А.В. Морозова, Е.Г. Плотникова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 11. – С. 73-78. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается система непрерывного тестирования, которая используется при обучении математическим дисциплинам для формирования умений, развития мышления, систематизации знаний, воспитания профессиональной направленности, организации самостоятельной ...
1205031
  Копманієць О. Система неформальної освіти в державі Ізраїль // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 54-57. – ISSN 1562-529Х


  "Метою статті є надати описову характеристику системі неформальної освіти держави Ізраїль в історичній ретроспективі та на сучасному етапі."
1205032
  Пастушенко Т. Система німецьких таборів для радянських військовополонених в Україні: (червень - грудень 1941 р.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 116-125. – ISSN 2222-5250
1205033
  Ремнева М.Л. Система норм грамматики Мелетия Смотрицкого: проблемы рецепции и императивности / М.Л. Ремнева, Е.А. Кузьминова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 7-20. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья подводит итоги филол. разысканий, посв. механизмам восприятия в социуме наиболее авторитетной грамматики церковнославянского языка и установлению степени ее императивности для великорусских книжников. Исходная кодификаторская установка М. ...
1205034
  Соколов В.В. Система норм и нормативов / В.В. Соколов. – М., 1984. – 64с.
1205035
  Алексеев В.А. Система норм и нормативов в строительном комплексе : учеб. пособие / В.А. Алексеев, В.Ф. Богданов ; Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары : ЧГУ, 1987. – 56 с.
1205036
  Допилка В.А. Система норм об ответственности за контрабанду в Украине и иностранном уголовном законодательстве // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 2 (62). – С. 62-66.
1205037
  Косович В. Система нормативно-правовових актів України: сновні напрями вдосконалення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 23-35. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1205038
  Шуляк В. Система нормативно-правового забезпечення електронного урядування в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 133-142
1205039
  Заболотний А.В. Система нормативно-правового регулювання державної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 26-29. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті визначено систему актів законодавства України, які регулюють відносини у сфері державної служби, що виникають у зв"язку із вступом, проходженням та припиненням такої служби, правила співвідношення та застосування положень цих актів. В ...
1205040
   Система нормативных документов в строительстве. – М., 1983. – 33с.
1205041
  Лагунов Г.В. Система нормативных картотек на перфокартах для выполнения планово-ученых работ. / Г.В. Лагунов. – М, 1964. – 20с.
1205042
  Марек А.И. Система нормативов в процессах разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры / А.И. Марек, А.Е. Фатеев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 76 с.
1205043
  Овсепян Роберт Ованесович Система нормативов отчислений в фонд материального поощрения и ее дальнейшее совершенствование. (На примере электротехн. пром-сти АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Овсепян Роберт Ованесович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1205044
  Фам Тхань Бинь. Система нравственного воспитания младших школьников в СССР, и возможности ее применения в условиях школ Вьетнама. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фам Тхань Бинь.; АПН СССР. НИИ общих проблем воспитания. – М., 1980. – 21л.
1205045
  Лаптенок С.Д. Система нравственного воспитания: (Опыт БССР). / С.Д. Лаптенок. – М., 1982. – 64с.
1205046
  Карамушка Л.М. Система об"єктивно-цільових моделей психологічної служби // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.61-68. – (Психологічні науки)
1205047
  Зараховський О.Є. Система об"єктів Світової спадщини ЮНЕСКО: географічний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 196-202 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1205048
  Небритов Б.Н. Система обеспечения АСУ и САПР. / Б.Н. Небритов. – Ростов -на-Дону, 1990. – 111с.
1205049
  Мамутов В.К. Система обеспечения государственной дисциплины поставок / В.К. Мамутов. – Донецк, 1975. – 30с.
1205050
  Терешин В.И. Система обеспечения информацией для учебной и научной работы в вузах культуры / В.И. Терешин. – М., 1980. – 40с.
1205051
  Чекмазова С.И. Система обеспечения экономической безопасности предприятия в современных условиях развития России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 122-125. – ISSN 1728-8878
1205052
  Фркович М. Система обещественного планирования в Югославии. / М. Фркович. – Белград, 1966. – 28с.
1205053
  Сухорський С.Ф. Система обліку успішності в школі / С.Ф. Сухорський. – К., 1968. – 119с.
1205054
  Манакіна В. Система обліку як реалізація функції управління витратами / В. Манакіна, Н. Шпачинська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 59-62. – ISSN 1728-9343
1205055
  Варічева Р. Система обліку як складова інформаційного забезпечення економічного механізму внутрішьовиробничого управління: етапи розвитку, цілі та показники : облік та аудит // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 61-63 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1205056
  Семенченко А.І. Система обмежень та вимог до комплексної моделі стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 87-90. – Бібліогр.: 13 назв
1205057
  Драганенко В.П. Система оборони південно-східного прикордоння Поділля в середині XVII ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 461-466. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1205058
  Моця К. Система оборони середньовічного Херсонеса в контексті Візантійської військової доктрини // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-59. – ISSN 0235-3490
1205059
  Герцен А.Г. Система оборонительных сооружений Мангупа. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.06 / Герцен А.Г.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1984. – 21л.
1205060
  Затинайко О.Ы. Система оборонного планування, програмування, розроблення бюджету та виконання збройних сил США / О.Ы. Затинайко, П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 18-26
1205061
  Затинайко О.І. Система оборонного планування, програмування, розроблення бюджету та виконання збройних сил США / О.І. Затинайко, П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 18-25
1205062
   Система обработки геологической информации на ЭВМ. – Саратов, 1979. – 127с.
1205063
   Система обработки макроэкономической информации. – М., 1987. – 183с.
1205064
  Данилов Г.Г. Система обработки почв лесостепной зоны / Г.Г. Данилов; Корабицкий Н.К. – Саранск, 1969. – 372 с.
1205065
  Чернышева В.В. Система обработки почвы / В.В. Чернышева. – Владимир, 1951. – 28 с.
1205066
  Тарасов А.В. Система обработки почвы под кукурузу в условиях Донбасса : Автореф... канд. с.-х.наук: / Тарасов А.В.; Одес. с.-х. ин-т. – Луганск, 1967. – 19л.
1205067
  Брага В.В. Система обработки статистической информации на ЭВМ / В.В. Брага. – М., 1977. – 208с.
1205068
  Барановский Е.С. Система обработки учетной информации на ЭВМ в сельском хозяйстве : учебное пособие для факультетов повышения квалификации руководящих кадров колхозлв и совхозов и специалистов сельского хозяйства / Е.С. Барановский, М.Ф. Кропивко. – Киев : Вища школа, 1983. – 245 с.
1205069
  Азьомов В.Т. Система образів-символів оповідання для комп"ютера та циркуля "Дамаскин" Милорада Павича / В.Т. Азьомов, Т.М. Азьомова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 3 (159). – С. 26-32


  Автори стстті розкривають деякі образи-символи, що зустрічаються в оповіданнях М. Павича., щоб зрозумити символічну роль комп"ютера у художньому світі автора, розкрити постмодернистську естетику текстів.
1205070
  Сквирська І. Система образів повісті Ю. Косача "Еней та життя інших" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано систему образів повісті Ю. Косача "Еней та життя інших". У центрі дослідження - образ Енея, символ українського емігранта. Автор осмислює античний міф про Енея в національному контексті. The system of images of Yuriy Kosach"s novel ...
1205071
  Городенко Л. Система образів у мережевій комунікації // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 27-34


  У статті проаналізовано теорії віртуальності, симуляції реальності, в яких головним поняттям є образ, а також систематизовано образи в мережевій комунікації. В статье анализируются теории виртуальности, симуляции реальности, в которых главным понятием ...
1205072
  Маклакова Галина Владимировна Система образной реализации слова в художественном произведении и ее текстообразующая функция : Дис... канд.филолог.наук: 10.0201 / Маклакова Галина Владимировна; КГУ им.Т.Шевченка. – К. – 171л. – Бібліогр.:л.153=171
1205073
  Валагин А.П. Система образов в романе Ф.М.Достоевского "Бесы". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Валагин А.П.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 21л.
1205074
  Халмухаммедов Шамухаммет Система образов туркменской сказочной сатиры. / Халмухаммедов Шамухаммет. – Ашхабад, 1990. – 100с.
1205075
  Катунская С.Ф. Система образования в Австралии. / С.Ф. Катунская. – М, 1976. – 80с.
1205076
  Потапова Ж.Е. Система образования в Германии (к вопросу о непрерывном образовании) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 63-71. – ISSN 1993-5560
1205077
  Аюбова Ш.И. Система образования в Дагестане к началу ХХ в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 147- 149. – ISSN 0042-8779
1205078
  Тимошенков И.В. Система образования в зеркале экономической науки : монография / И.В. Тимошенков ; НУА. – Харьков : НУА, 2005. – 296 с. – ISBN 966-8558-26-X
1205079
  Хайро К.Р. Система образования в Колумбии: история и современность / К. Р. Хайро // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 43-72. – (Педагогическое образование ; № 1)
1205080
  Туева И.А. Система образования в Лихтенштейне. / И.А. Туева. – М., 1976. – 31с.
1205081
  Ворожейкина О.Л. Система образования в Люксембурге / О.Л. Ворожейкина, Л.П. Шилова. – Москва, 1976. – 25с.
1205082
  Троякова Л.Г. Система образования в Нигере и Руанде. / Л.Г. Троякова. – М., 1976. – 58с.
1205083
  Белянин П.С. Система образования в Новой Зеландии / П.С. Белянин. – Москва, 1976. – 63с.
1205084
  Самсонова А.А. Система образования в Объединенных Арабских Эмиратах / А.А. Самсонова. – Москва, 1976. – 24 с.
1205085
  Малаховская Л.С. и Маркетова И.М. Система образования в Польше / Л.С. и Маркетова И.М. Малаховская. – М., 1976. – 80с.
1205086
  Ткач Г.Ф. Система образования в Португалии / Г.Ф. Ткач. – М., 1976. – 82с.
1205087
  Маркетова И.М. Система образования в Сомали. / И.М. Маркетова. – М., 1976. – 46с.
1205088
  Белянин П.С. Система образования в США / П.С. Белянин. – Москва, 1976. – 76с.
1205089
  Янушевич Ю.Г. Система образования в Танзании / Ю.Г. Янушевич. – М., 1976. – 48с.
1205090
   Система образования в Турции. – М., 1976. – 80с.
1205091
  Туева И.А. Система образования в ФРГ / И.А. Туева. – Москва, 1976. – 72с.
1205092
  Ворожейкина О.Л. Система образования в Швейцарии / О.Л. Ворожейкина, Л.П. Шилова. – Москва, 1976. – 80с.
1205093
  Слипко С.Г. Система образования в Югославии / С.Г. Слипко, Л.С. Малаховская. – Москва, 1976. – 80 с.
1205094
  Владиславлев Л.А. Система образования вевропейских странах СЭВ / Л.А. Владиславлев. – Москва, 1989. – 131с.
1205095
  Антонова Д.О. Система образования взросдых в Англии : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Антонова Д.О.; МГУ. – Москва, 1974. – 42л.
1205096
  Мир-Багирзаде Система образования и воспитания на мусульманском Востоке // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 361-372
1205097
  Осипов В.Г. Система образования и НТР / В.Г. Осипов. – Ереван, 1985. – 178с.
1205098
  Бунеева Р.Н. Система образования и образовательные системы // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 1 (33). – С. 153-161.


  Рассматривается проблема вариативности в образовании, предлагается организовать конкуренцию образовательных систем.
1205099
   Система образования и социальные перемещения. – Таллин, 1981. – 51с.
1205100
  Гребнев Л.С. Система образования как ключевой фактор долгосрочного развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 5. – С. 12-15. – ISSN 0321-0383
1205101
  Тимошенков И.В. Система образования как объект исследования экономической теории: от классической к новой институциональной экономике / И.В. Тимошенков, О.Н. Нащекина // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-3. – С. 51-57. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1205102
  Мороз Е.Ф. Система образования как фактор обеспечения национальной безопасности // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 33-42. – ISSN 1811-0916


  Теория национальной безопасности опирается на каноны классической философской культуры, на ее основные достижения, являющиеся теоретической, методологической и праксиологической основой всех сфер человеческой деятельности. В основе существования и ...
1205103
   Система образования как фактор формирования личности. – М., 1979. – 55с.
1205104
  Оноприенко В.И. Система образования перед требованиями информационных технологий // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 24-27. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))


  Скозь призму взаимосвязанных ценностей демократии и образования рассмотрены новые аспекты в системах образования, вызванные беспрецедентным прогрессом информационно-коммуникационных технологий и глобализацией.
1205105
   Система образования Украины в условиях глобализации: состояние и прогнозы : программа и материалы 14 международной студенческой научной конференции, 21 апреля 2007 года. – Харьков : НУА, 2007. – 138с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-56-6
1205106
  Вахштайн В.С. Система образования Финляндии // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 4. – С. 360-364. – ISSN 0869-5873
1205107
  Мороз В.М. Система обрання керівника вищого навчального закладу як об"єкт державно-управлінського впливу на якість вищої освіти в Україні // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 218-221


  "...Предметом нашої уваги у межах цієї публікації було обрано систему обрання керівника вищого навчального закладу в контексті визначення напрямів ії удосконалення."
1205108
  Попов Ф.А. Система обробітку грунту на Україні. / Ф.А. Попов. – К., 1959. – 51с.
1205109
  Ломонос Я.Г. Система обробки електронних документів на основі нечіткої моделі термінологічного аналізу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ломонос Я.Г. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1205110
   Система оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення. ДСТУ 2938-94. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 31 с. – (Системи оброблення інформації)
1205111
  Дригайло С.В. Система обслуговування газетними фондами в умовах зростання інформаційних потреб читачів: досвід Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1991-2010) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Дригайло Сергій Васильович ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр. : 10 назв
1205112
   Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-350-187-1
1205113
  Ярощук Валентина Петрівна Система обслуговування читачів обласних універсальних наукових бібліотек України (80-90-ті роки) : Автореф... кандид. історичн.наук: 07.00.08 / Ярощук Валентина Петрівна; НАН України. НБ України ім. В.І.Вернадського. – К., 1997. – 23л.
1205114
  Мяскова Т. Система обслуговування читачів у бібліотеці Імператорського Університету Св. Володимира (1834-1919) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2002. – Вип. 9. – С. 403-413. – ISBN 966-02-2655-1
1205115
  Гергей И. Система обслуживания с переключением : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гергей И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1205116
  Ільїна О.В. Система обтяжуючих обставин корисливих злочинів проти власності за КК України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 443-450. – ISSN 1563-3349
1205117
  Коршев Р.С. Система обучения выразительному чтению на русском языке учащихся 4-8 классов казахской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Коршев Р. С.; Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1205118
  Томарова Наталья Германовна Система обучения декоративно-прикладному искусству как средство становления креативного опыта будущих педагогов-художников // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 94-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1205119
  Ильясова Г.И. Система обучения изложения на русском языке учащихся 4-8 классов казахской школы. : Автореф... канд. пед.наук: 013.731 / Ильясова Г.И.; Казах. гос. пед. ин-тут. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1205120
  Бим И.Л. Система обучения иностранным языкам в средней школе и учебник как модель ее реализации / И.Л. Бим. – М., 1974. – 240с.
1205121
  Совайленко В.К. Система обучения математике в 5-6 классах. / В.К. Совайленко. – М., 1991. – 479с.
1205122
  Воробьева В.В. Система обучения русскому языке в высшей партийной школе : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Воробьева В.В.; Науч.-исслед. ин-т прподавания рус. яз. в нац. школе. – М., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1205123
   Система обучения сочинениям в 4-8 классах. – Изд.2-е, испр. и доп. – М., 1973. – 367с.
1205124
   Система обучения сочинениям на уроках русского языка (V-VIII кл.). – 3-е изд., испр. – М., 1978. – 284с.
1205125
  Григорьев О.Г. Система общения для предметных областей с формалиезумой семантикой / О.Г. Григорьев. – Москва, 1986. – 20 с.
1205126
   Система общепедагогической подготовки студентов педагогических институтов и путии ее совершенствования. – Москва, 1988. – 198с.
1205127
  Жихарева З.А. Система общественно-политической практики в педвузе как средство формирования активной жизненной позиции у будущих учителей / З.А. Жихарева, М.С. Жихарев. – Москва, 1980. – 24с.
1205128
   Система общественно-политической практики студентов Куйбышевского авиационного института им. С.П.Королева : Экспресс-информация. – Москва, 1974. – 36с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи)
1205129
  Чернышенко И.Д. Система общественно полезного труда учащихся в современной советской школе. / И.Д. Чернышенко. – Минск, 1974. – 256 с.
1205130
  Макаров Ю.А. Система общественных объединений трудящихся в политической организации советского общества / Ю.А. Макаров, И.Н. Чихичин. – Саратов, 1971. – 111с.
1205131
  Макаров Ю.А. Система общественных организаций СССР и ее роль в привлечении трудящихся к социалистическому управлению : Автореф... канд. филос.наук: / Макаров Ю. А.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1970. – 20л.
1205132
  Наумова В.И. Система общественных потребностей / В.И. Наумова. – Л, 1974. – 31с.
1205133
  Оруджав И. Система общих условий судебного разбирательства по УПК Азербайджанской республики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 43-47
1205134
  Юлдашев К. Система общих экономических категорий - фундамент системы экономических категорий коммунизма / К. Юлдашев. – Ташкент, 1982. – 131с.
1205135
  Вужинська Г. Система оздоровлення та відпочинку дітей у Львівській обл.: сучасний стан, просторові особливості, проблеми // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 47-57 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1205136
  Кузнєцова Т.В. Система ознак "друкованого" почерку: перспективи та можливості вдосконалення // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 250-255. – ISSN 1993-0917
1205137
  Булкат М. Система ознак судової влади: теоретико-правова характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 59-62. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати наукового аналізу щодо системи ознак судової влади. Запропоновано авторський підхід, в основі якого використання трирівневої структури. Обґрунтовано, що первинною ознакою є характеристика природи судової влади як загального ...
1205138
  Максимович М.А. Система океана // Избранные произведения русских естествоиспытателей первой половины XIX века / [ред. и вступ. ст. Г.С. Васецкого, С.Р. Микулинского ; подбор текстов С.Р. Микулинского]. – Москва : Изд-во соц.-эконом. лит-ры, 1959. – С. 114-116
1205139
  Булатова М. Система олимпийского образования в Украине // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 2. – С. 5-9. – ISSN 1992-7886
1205140
  Малаховский К.В. Система опеки -- разновидность колониализма / К.В. Малаховский. – М., 1963. – 144с.
1205141
  Смирнов К.А. Система оперативного маневрирования материальными ресурсами / К.А. Смирнов. – М., 1972. – 182с.
1205142
  Комісар К.М. Система оперативного моніторингу за станом озонового шару над територією України за супутниковими даними / К.М. Комісар, О.А. Кривобок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 255-261 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1205143
  Исанчурин Р.А. Система оперативного планирования и управления в сельско-хозяственном производстве / Р.А. Исанчурин. – М, 1975. – 270с.
1205144
   Система оперативного реагування на аварійні викиди шкідливих домішок в атмосферу / В.І. Осадчий, В.М. Волощук, В.А. Прусов, І.В. Будак, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
1205145
  Ткачева Е.К. Система оперативного сигнального информирования отдела БЕН РАН в ГБС РАН // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 104-109. – ISSN 2224-1825


  Отражены этапы формирования, современное состояние и проблемы системы оперативного сигнального информирования в Библиотеке Главного ботанического сада РАН (отдел БЕН РАН).
1205146
  Лиходій В.Г. Система операцій фондової біржі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 109-116. – (Економіка ; Вип. 36)


  Аналізується формування системи операцій фондової біржі. Значна увага приділяється модифікації біржових угод, їх спрямованості на забезпечення стабільності існування маси учасників біржових операцій і функціонування фондової біржі.
1205147
  Кагальна М.В. Система оплати праці вчителів сільських шкіл УРСР у період "Відлиги" (1953 - 1964 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 19-22. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1205148
  Горецька Т. Система оплати праці державних службовців у європейських країнах // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 40-48
1205149
   Система оплаты труда в свеклосеющих колхозах Киргизии. – Фрунзе, 1964. – 95с.
1205150
  Деликатная И.А. Система оплаты услуг в транснациональной рекламной корпорации // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-16. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1205151
  Корнус В. Система оподаткування в Росії на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 35-42. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1205152
  Лисенко Н. Система оподаткування страхової діяльності в Україні у 2011 році // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 58-60. – ISSN 1810-7923
1205153
   Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.М. Гарасим, О.М. Десятнюк, Г.П. Журавель, А.І. Крисоватий, Я П. Хомин; МОНУ; Гарасим П.М., Десятнюк О.М., Журавель Г.П., Крисоватий А.І., Хомин П.Я. – Київ : Професіонал, 2006. – 736с. – ISBN 966-370-005-Х
1205154
   Система оподаткування та податкова політика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Захожай, Я.В. Литвиненко, К.В. Захожай, Р.Я. Литвиненко; МОНУ; Під керівництвом та за ред. В.Б. Захожая, Я.В. Литвиненко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 496с. – ISBN 966-364-193-2
1205155
  Дударов О. Система оподаткування України : необхідність кримінально -правової охорони // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.60-65. – ISSN 0132-1331
1205156
  Дулік Т.О. Система оподаткування України в ретроспективі та напрями оптимізації її регулятивного впливу на соціально-економічний розвиток держави // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 65-74. – (Економічні науки)
1205157
  Гречана С.І. Система оподаткування як зовнішній фактор самоорганізації підприємств / С.І. Гречана, Н.В. Швець // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 8 (645). – С. 44-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1205158
  Саєнко О.Р. Система оподаткування як інструмент мотивації розвитку підприємницької діяльності в Швеції та Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 71-77. – (Економічні науки ; № 1 (33)). – ISSN 2414-0287
1205159
  Васильєв Є.О. Система оподаткування як конкретно-історична риса розвитку України в роки незалежності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 230-237. – ISSN 0201-7245
1205160
  Олейнікова Л Г Система оподаткування як складова конкурентоспроможності держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 3-7
1205161
  Башкирова О. Система опозицій у п"єсі В. Винниченка "Чорна пантера і Білий ведмідь" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 13-17. – ISBN 966-594-246-8
1205162
  Загородня О. Система опрацювання результатів асоціативних експериментів "STIMULUS" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66). – С. 115-130. – ISSN 1682-3540


  "Сучасна українська лінгвістика послідовно переходить на рейки застосування комп"ютерних технологій в аналізі мовних явищ. Серед таких ресурсів вагоме місце посідає лінгвістичний портал лабораторії комп"ютерної лінгвістики Інституту філології ...
1205163
  Лозицький О.А. Система опрацювання технічних текстів українською мовою з метою їх адаптації для людей з вадами зору / О.А. Лозицький, Н.Е. Кунанець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 316-324. – ISSN 0321-0499
1205164
  Ганиев А.З. Система определения местоположения пунктов возбуждения упругих колебаний при проведении морских сейсморазведочных работ / А.З. Ганиев, С.В. Пинчук, С.С. Чулков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 199-202 : рис. – Библиогр.: с. 202. – ISSN 0203-3100
1205165
  Левицкий Ю.А. Система определителей / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1973. – 72с.
1205166
   Система оптимального керування електротехнічним комплексом біогазової установки / М.Ф. Стародуб, С.А. Шворов, Д.С. Комарчук, В.Є. Лукін, П.Г. Охріменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 151-159 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1205167
  Данилов-Данильян Система оптимального перспективного планирования народного хозяйства / Данилов-Данильян, М.Г. Завельский. – Москва, 1975. – 320 с.
1205168
   Система оптимизации и методы диагностики минерального питания растений. – Рига, 1989. – 195с.
1205169
  Черленяк І. Система оптимізації державної влади та управління: синергетичний підхід // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-48.
1205170
  Алієва Е. Система оптимізації формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-10. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті представлені: структура здатності до самостійного життєвого вибору, методи діагностики цієї здатності, а також результати експериментального дослідження проблеми формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору; ...
1205171
   Система организации бездефектного изготовления продукции. – М., 1964. – 89с.
1205172
   Система организации научно-исследовательской работы студентов в вузах страны. – Москва, 1984. – 215с.
1205173
  Ильязов Р.Ш. Система Организации Объединенных Наций : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Ильязов Р.Ш. ; КГУ. – Киев, 1972. – 22 с.
1205174
  Ильязов Р.Ш. Система Организации Объединенных Наций. (Междунар. аспекты). : Дис... канд. юрид..наук: / Ильязов Р.Ш.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 230л. – Бібліогр.:л.199-230
1205175
  Самойлов М.Г. Система организации профилактики и формирования здорового образа жизни в вузах / М.Г. Самойлов, Д.А. Петров // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 8. – С. 28-31. – ISSN 0321-0383
1205176
  Власова Н.М. Система организации эффективного управления персоналом предприятий в условиях рыночной экономики : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 54-59 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1205177
  Надиров М. Система организационных факторов повышения производительности труда и ее экономическая эффективность. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.07 / Надиров М.; АН Каз.ССР.Отдел.обществ.наук. – Алма-Ата, 1975. – 32л.
1205178
  Бакаянова Н.М. Система органів адвокатського самоврядування в аспекті судово-правової реформи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 87-90. – ISSN 2219-5521
1205179
   Система органів виконавчої влади України: правові проблеми вдосконалення організації та діяльності : монографія / [Андрійко О.В. та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Харків : Планета-Принт, 2013. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр.: с. 353-380 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97373-2-8
1205180
  Авер"янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С. 24-31. – ISSN 0132-1331
1205181
  Чумаченко І.Є. Система органів державного контролю за використанням та охороною вод Чорноморського басейну // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 238-240. – ISBN 978-966-419-269-6
1205182
  Бусуйок Д. Система органів державного контролю у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 63-71. – ISSN 1026-9932
1205183
  Клочков В. Система органів державного нагляду та контролю: (порядок створення та розмежування повноважень) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 204-207. – ISSN 0132-1331
1205184
  Поєдинок В. Система органів державного регулювання інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті охарактеризована система органів державного регулювання інвестиційної діяльності. Особлива увага приділена компетенції Держінвестпроекту України як головного органу із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної ...
1205185
  Юшина С.І. Система органів державного регулюваннязовнішньої торгівлі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 563-566. – ISBN 966-660-151-6
1205186
  Коваленко Л.П. Система органів державного управління в галузі економіки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 134-140. – ISSN 0201-7245
1205187
  Дніпров О.С. Система органів державного управління гуманітарною сферою України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 178-184. – ISSN 2220-1394
1205188
  Тішкова Н. Система органів державного управління охороною навколишнього середовища в країнах Європейського Союзу: досвід Німеччини та Франції // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 90-100
1205189
  Ярошенко І.С. Система органів державного управління соціальним захистом в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 9-15
1205190
  Гладкий С. Система органів державного управління та контролю за кооперацією в УСРР 1920-х років // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 4-10
1205191
  Синельникова Р.Д. Система органів державного управління у Польській Народній Республіці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 56-62. – (Серія права ; № 9)


  В статье рассматривается система органов управления в Польской Народной Республике, начиная от Совета Министров и кончая органами рабочего самоуправления на государственных предприятиях. Подробно освещены способ образования, компетенция этих органов, а ...
1205192
  Антонюк У.В. Система органів державного управління щодо забезпечення екологічної безпеки в процесі діяльності залізничного транспорту // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 417-423. – ISSN 1563-3349
1205193
  Артеменко О.В. Система органів державної виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища / О.В. Артеменко, Н.М. Нестеренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 36-39. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1205194
  Гребенюк М.В. Система органів державної влади у сфері забезпечення продовольчої безпеки за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 38-48
1205195
  Мінюков А. Система органів державної влади, що забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина: їх повноваження // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.61-64. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1205196
  Сліпченко М. Система органів державної влади, що забезпечують охорону режиму державного кордону України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 87-89.
1205197
  Басов А.В. Система органів державної влади, що забезпечують реалізацію режиму надзвичайного стану, загальноправова характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 79-87.
1205198
  Лесько Н.В. Система органів державної влади, що здійснюють профілактику правопорушень серед дітей: досвід зарубіжних країн // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 107-112. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1205199
  Запорожець М. Система органів організаційного забезпечення діяльності судів України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.72-76. – ISSN 0132-1331
1205200
  Білоус В. Система органів прокуратури в Косово: перехід функцій від міжнародної прокуратури до місцевої моделі / В. Білоус, В. Заросило // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 96-98
1205201
  Жовнір С. Система органів прокуратури за Законом України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 113-117. – ISSN 2311-6676
1205202
  Москаленко С.І. Система органів публічної влади, які здійснюють державний контроль в галузі цивільної авіації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 82-86. – ISSN 2219-5521
1205203
  Воробйова М.О. Система органів регулювання державно-приватного партнерства в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 51-59. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
1205204
  Ящищак О.Р. Система органів судової влади України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 162-167. – ISSN 1563-3349
1205205
  Черненок М.П. Система органів та установ виконання покарань // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 160-166. – ISSN 0201-7245
1205206
  Кирилюк В.А. Система органів та установ виконання покарань України: мета основні завдання, перспективи розвитку // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 130-132. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1205207
  Торончук І.Ж. Система органів управління Буковиною після проведення адміністративної уніфікації 1925 р. у Румунії // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 32-38. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Дослідження присвячене історико-правовому аналізу правового статусу місцевих органів управління на Буковині у складі Румунії після проведення адміністративної реформи 1925 р. Особлива увага звертається на законодавче регулювання, організацію та ...
1205208
  Тішкова Н. Система органів управління охороною навколишнього середовища у Європейському Союзі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 98-109
1205209
  Гусаров К. Система органів цивільної юрисдикції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.85-89
1205210
  Ковальова-Слуцька Система органів, що здійснюють регулювання страхової справи в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 112-115. – ISBN 978-966-7178-01-8
1205211
  Настюк А.А. Система організації і функціонування давньоруського війська // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 157-163. – ISSN 1563-3349
1205212
  Карпова Н.А. Система організації обліку в неприбуткових установах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.438-441. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1205213
  Марушкевич А.А. Система організації освітнього процесу у вищій школі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 135-140. – ISBN 978-966-439-865-4
1205214
  Майорова Т.В. Система організації процесу проектного фінансування / Т.В. Майорова, О.О. Ляхова // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 104-115. – ISSN 2310-9734
1205215
  Пилипчук В.Г. Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки) : аналіт. доповідь / В.Г. Пилипчук, М.О. Будаков, В.М. Гірич ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НСД, 2012. – 52, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-188-2
1205216
  Артус М.М. Система організації функціонування фінансів : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 56-64 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1205217
  Бевзюк І. Система організаційних заходів з підвищення ефективності управлінської команди місцевої прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 17-23. – ISSN 2311-6676
1205218
  Безкровний М.Ф. Система організаційно-економічних зв"язків сільськогосподарської дорадчої служби з органами управління, організаціями наукового забезпечення АПВ // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 15-19. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1205219
  Зеліско А. Система організаційно-правових форм кооперативів: проблеми адаптації до законодавства ЄС // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 14-17
1205220
   Система органов городского управления. – Л., 1980. – 216с.
1205221
  Ананов И.Н. Система органов государственного управления в Советской социалистической фередарции / И.Н. Ананов. – Москва, 1951. – 344с.
1205222
  Гесь А.А. Система органов материально-технического снабжения в СССР / А.А. Гесь. – К., 1975. – 54с.
1205223
  Закружный А.А. Система органов снабжения и сбыта БССР / А.А. Закружный. – Минск, 1973. – 254с.
1205224
  Копейчиков В.В. Система органов Советского государства по новой Конституции СССР. / В.В. Копейчиков. – К., 1979. – 48с.
1205225
  Жбанкова Е.В. Система органов управления культурой и искусством в советских государственных структурах начала 1920-х годов // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 112-128. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1205226
  Косачев В.М. Система органов управления народным хозяйством / В.М. Косачев. – М., 1966. – 56с.
1205227
  Дислер Н.Н. Система органов чувств боковой линии акуловых рыб. / Н.Н. Дислер. – М., 1977. – 182с.
1205228
  Захарова В.Д. Система орфографического разбора в школе / В.Д. Захарова. – М., 1956. – 119с.
1205229
  Дзевицька Л. Система освіти Австрії в контексті соціально-історичного розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 46-55. – ISSN 1682-2366
1205230
  Дзевицька Л. Система освіти Австрії: реалії сьогодення // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 65-80. – ISSN 1682-2366
1205231
  Бобильова С. Система освіти в німецьких та менонітських колоніях Півдня України: становлення і розвиток (XIX - початок XX ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 22-28


  На основі раніше не використовуваних джерел аналізується духовне життя німецького населення південних губерній царської Росії, зокрема система освіти. Досліджується поетапний розвиток шкільної справи в німецьких та менонітських колоніях, реформування ...
1205232
  Дарійчук Л. Система освіти в Україні: реформування чи оновлення? // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.29-41. – ISSN 1682-2366
1205233
  Білоус Р.М. Система освіти в Японії як основний чинник стрімкого зростання економіки / Р.М. Білоус, С.А. Федоренко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 27-33. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1995-0519
1205234
  Кожедуб О.В. Система освіти Заходу другої половини XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Присвячено проблемам кризи системи освіти Заходу середини XX століття і шляхом її подолання. Наведено думки філософів, які займалися проблемами освіти і виховання.
1205235
  Ковач Л. Система освіти національних меншин Закарпаття: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 34. – С. 254-264. – (Курасівські читання - 2006). – ISBN 966-02-4242-5
1205236
  Вишневський О. Система освіти очима Івана Франка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 27 липня - 3 серпня (№ 31/32). – С. 3
1205237
  Гула О. Система освіти Республіки Хорватія: українознавчий аспект // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 181-191. – ISSN 2413-7065


  "На основі опрацьованих шкільних та вузівських планів і програм досліджено особливості здобуття освіти у Республіці Хорватія. Висвітлено образ України та українців у змісті підручників з історії не лише хорватських шкіл, але й вищих освітніх закладів, ...
1205238
  Сорока Т. Система освіти у вищих навчальних закладах країни - учасниць Болонського процесу: окремі аспекти // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 316-321. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 1)
1205239
  Волков С. Система освіти у контексті процесів українізації, уніфікації та централізації 20-х років // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 43-50. – ISBN 978-966-2241-15-0
1205240
  Порожня А.О. Система освіти України: сучасний стан та проблематика // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 199-201. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1205241
  Нємець К.А. Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект / Нємець К.А., Вірченко П.А., Кулєшова Г.О. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. – 179, [1] с. – (Серія "Суспільно-географічні дослідження регіонів України"). – ISBN 978-966-285-165-6
1205242
  Кривошеєва О.О. Система освіти як середовище відтворення соціальної нерівності (за П. Бурдьє та Ж.-К. Пассроном) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 81-89. – ISSN 2077-1800
1205243
  Молодиченко В.В. Система освіти: ціннісний контекст // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 31-38
1205244
  Сліпушко О.М. Система освітньо-педагогічних уявлень у книжності Київської Русі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 517-523


  У статті проводиться аналіз парадигми педагогічних уявлень у книжності Київської Русі. Показано зародження української національної педагогічної системи, особистості її становлення і розвитку. Наголошується на її демократизмі та гуманізмі, ...
1205245
  Емельянов В.А. Система осенней обработки зяби на черноземах Мордовской АССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Емельянов В.А.; Горьк. с.-х. ин-т. – Саранск, 1965. – 18л.
1205246
  Воскобитова Л.А. Система оснований к отмене или изменению приговора в кассационном порядке / Л.А. Воскобитова. – Москва, 1985. – 42с.
1205247
  Твердохлєбов І.Т. Система основних категорій економічної географії // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 3-8. – Бібліогр.: 7 назв
1205248
  Сенченко В.И. Система основных категорий науки управления социалистическим производством / В.И. Сенченко. – К., 1986. – 173с.
1205249
  Замосковный О.П. Система основных показателей статистики сельского хозяйства / О.П. Замосковный. – Москва : Статистика, 1980. – 87 с.
1205250
  Зайдель М.І. Система особистих зв"язків у владі на пострадянському просторі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 405-409. – ISSN 2076-1554
1205251
  Стефанчук Р.О. Система особистих немайнових прав у сфері авторства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 60-66. – (Право. Економіка. Управління)
1205252
  Федюк Л.В. Система особистих немайнових прав у цивільному праві : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Федюк В.І.; Прикарпатський нац. ун-т. ім.В.Стефаника Юридичний інститут. – Івано-Франківськ, 2006. – 187л. – Бібліогр.: л. 169-188
1205253
  Федюк Л.В. Система особистих немайнових прав у цивільному праві : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Федюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1205254
  Торгашев В.А. Система остаточных классов и надежность ЦВМ / Торгашев В.А. – Москва : Сов. радио, 1973. – 118 с. – Библиогр.: с. 112-113
1205255
  Курапова И.А. Система отношений в профессиональной деятельности и эмоциональное выгорание педагогов // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 3. – С.84-95. – ISSN 0205-9592
1205256
  Мишина Е.В. Система отношений законодательных актов и общественной мысли к несовершеннолетним преступникам в дореволюционной России // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2002. – № 2. – С.2-4
1205257
  Щеблыкин В.Н. Система отношений собственности: сущность и содержание // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 29-34. – ISSN 1684-2618
1205258
  Сенченко И.А. Система отраслевой профориентации молодежи / И.А. Сенченко. – Грозный, 1982. – 96с.
1205259
  Дорошенко Л.С. Система отраслей народного хозяйства : Конспект лекций / Л.С. Дорошенко. – Київ : МАУП, 1998. – 68с. – ISBN 966-7312-05-4
1205260
   Система отчетности в ресторане // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 58-59 : фото
1205261
  Магазаник А.М. Система отчислений от прибылей в бюджет : Дис... канд.экономич.наукнаук: / Магазаник А.М.; Киевский финансово-экономич.ин-т. – К., 1953. – 268л. – Бібліогр.:л.259-268
1205262
  Яковлева Н.Я. Система отчислений от прибыли в бюджет и пути ее совершенствования : Автореф... кандидата экон.наук: / Яковлева Н.Я.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. Кафедра финансов. – Л., 1965. – 20л.
1205263
  Магазаник А.М. Система отчисления от прибылей в бюджет : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Магазаник А. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 20 с.
1205264
  Музика І. Система охорони здоров"я в умовах інституційних змін в Україні: фінансові аспекти / І. Музика, Г. Возняк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 99-108. – ISSN 1818-5754
1205265
  Солощук М. Система охорони інтелектуальної власності (тема 2) / М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантович // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-75. – ISSN 1608-6422
1205266
  Хаустов В. Система охорони інтелектуальної власності як елемент національної інноваційної політики // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 50-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1205267
  Казакова И.А. Система оценивания знаний в историческом аспекте // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 153-157. – ISSN 0869-3617


  статье показана история оценивания знаний в образовательных учреждениях России с начала XVII века до наших дней. Рассмотрены критерии оценки знаний, которые применялись в лицеях, университетах, военных училищах. Выявлены тенденции применения системы ...
1205268
  Андрущак Г Система оценивания преподавателей студентами: управленческие инновации в российских вузах // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 106-115. – ISSN 0042-8736
1205269
  Губкин В.А. Система оценки вузов по запросам и ожиданиям абитуриентов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 10 (249). – С. 69-72. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматриваются последние изменения в системе высшего образования как фактор дезориентации абитуриентов на рынке образовательных услуг. Обоснована необходимость создания системы оценки вузов в соответствии с запросами и ожиданиями ...
1205270
  Ковалев В. и др. Система оценки деятельности кафедр университета // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С17-22. – ISSN 0321-0383
1205271
  Конограй В.В. Система оценки качества высшего образования в странах Балтии: сравнительный анализ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 10 (54). – С. 345-355. – ISSN 2312-5993
1205272
  Трубилин А.И. Система оценки качества деятельности преподавателей и кафедры вуза / А.И. Трубилин, О.В. Григораш // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 2 (март). – С. 60-64. – ISSN 0321-0383


  В статье авторы предлагают рейтинговую систему оценки качества деятельности профессорско-преподавательского состава по основным видам работы кафедры. В основу оценки положены показатели аккредитации и аттестации вуза; в системе учтены показатели по ...
1205273
  Гуцуляк В.Р. Система оцінки економічної ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 68-70
1205274
  Бондаренко О.С. Система оцінки ефективності управління фінансами підприємства у сучасних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 18-21. – ISSN 2306-6814
1205275
  Власова Н. Система оцінки ефективності цінової політики підприємств роздрібної торгівлі / Н. Власова, М. Чорна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 8-14. – ISSN 1728-9343
1205276
  Євтух О.О. Система оцінки заставної нерухомості та її склад за елементами // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 151-154. – Бібліогр.: 9 п.
1205277
  Шубко О. Система оцінки нерухомості та особливості її формування на вітчизняних ринках // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1205278
  Антонова І.В. Система оцінки ризику розвитку професійно обумовлених захворювань на основі нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Антонова І.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1205279
  Боярчук Т.В. Система оцінки соціально-економічних ризиків у сфері соціального захисту населення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 392-396. – (Право. Економіка. Управління)
1205280
  Бендюг Владислав Іванович Система оцінки техногенної безпеки промислових підприємств: методологія та алгоритм розрахунку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бендюг В.І. ; НТУУ "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1205281
  Влох Р.О. Система оцінки українських фахових видань // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 57-94. – ISBN 978-966-02-4705-5 (вип. 1) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1205282
  Влох Р. Система оцінки українських фахових видань // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2008. – Т. 11, Ч.4. – С. 115-122.
1205283
  Авксентьєв Ю.А. Система оцінки фінансового стану емітента боргових зобов"язань та емісії облігацій місцевих позик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 15-24. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
1205284
  Авксентьев Ю. Система оцінки фінансового стану емітента боргових зобов"язань та емісії облігацій місцевих позик (регіональний аспект) : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 65-73. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
1205285
  Валенкевич Л.П. Система оцінки якості адміністративних послуг / Л.П. Валенкевич, В.М. Краснощоков // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 5-10. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215


  Досліджено сучасний стан якості надання адміністративних послуг.
1205286
  Гунько І.В. Система оцінки якості освіти / І.В. Гунько, Л.Г. Михальчишина // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 48-51. – ISBN 978-966-479-052-6
1205287
  Гавриленко К.М. Система оцінювання вивчення іноземних мов студентами технічних ВНЗ у парадигмі сучасної освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 83-90. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У статті розглядається важливість створення якісної системи оцінювання процесу засвоєння іноземної мови студентами технічних вузів в умовах реформування сучасної освіти, переходу від системи пасивного заучування запропонованого матеріалу до оцінювання ...
1205288
  Криворот Т.Г. Система оцінювання готовності майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 122-128. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1205289
  Афанасьєв Ю.А. Система оцінювання грунтово- екологічного стану земель в умовах краплинного зрошення // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 170-176 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 176. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1205290
   Система оцінювання знань студентів на кафедрі анатомії людини ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" / Г.В. Довгаль, М.А. Довгаль, М.Ю. Жаріков, Абдул-Огли, С.Б. Крамар // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 209-212. – ISSN 2077-4214


  З метою створення об’єктивної та прозорої системи оцінювання знань студентів на кафедрі анатомії людини ДУ "ДМА МОЗ України" була введена модель контролю, яка включає інтегрований контроль теоретичних знань і практичних навичок. Основні принципи ...
1205291
  Плащовата М.С. Система оцінювання й контролю навчальних досягнень студентів у ВНЗ Німеччини // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 95-100. – ISSN 2312-0657


  З’ясовано, що при оцінюванні знань студентів у німецьких університетах домінує принцип академічної свободи, а контрольно-оціночні заходи близькі до тих, які практикують українські вузи.
1205292
  Левчук В.М. Система оцінювання контролю за ризиком ліквідності у фінансово-кредитних установах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 120-128.
1205293
  Сергеєва Л. Система оцінювання має бути відкритою, а кожна оцінка - обґрунтованою та об"єктивною // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 93-95
1205294
  Титова Н.М. Система оцінювання навчальних досягнень з креслення майбутніх вчителів трудового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Титова Н.М. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1205295
  Буханевич Н.В. Система оцінювання навчальних досягнень студентів у ВНЗ. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2007. – С. 55-63. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 8). – ISBN 966-7631-15-Х
1205296
  Скуратівський Л. Система оцінювання результатів навчальної діяльності учнів 5-11 класів з української /мови навчання/ за 12-бальною шкалою / Л. Скуратівський, Г. Шелехова // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.73-79


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1205297
  Микитюк П. Система оцінювання та аналізу факторів ризику інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 145-153. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
1205298
  Александров Вадим Система оцінювання та типи контрольних завдань в інтегрованому навчально-атестаційному комплексі "Основи економіки" / Александров Вадим, Бицюра Юрій // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 4-8 : Мал. – Бібліогр. 10 назв
1205299
  Маматов В. Система оцінювання якості діяльності органів державного контролю / В. Маматов, Т. Маматова // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 5. – С. 40-43.
1205300
  Ходова К.И. Система падежей старославянского языка / К.И. Ходова. – М., 1963. – 160с.
1205301
  Попова З.Д. Система падежных и предложно-падежных форм в русском литературном языке XVII века (структурно-семантич. описание) / З.Д. Попова. – Воронеж, 1969. – 184с.
1205302
  Попова З.Д. Система падежных и предложно-падежных форм в русском литературном языке XVII века. (структурно-семантич. описание) / З.Д. Попова. – Воронеж, 1969. – 184с.
1205303
   Система партийной учебы в СССР : Указ. кн. и ст. на рус. яз. за 1980-1982 гг. – Москва, 1982. – 48 с.
1205304
   Система патентной информации в СССР. – М., 1974. – 20с.
1205305
  Демакова М.Д. Система патентных фондов в СССР / М.Д. Демакова. – Л., 1985. – 84с.
1205306
  Алферов Ю.С. Система педагогического образования в Англии : Автореф... канд. пед.наук: / Алферов Ю. С.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1965. – 21л.
1205307
  Пильдеш Р.Е. Система педагогической пропаганды среди родителей и населения : Автореф... канд. пед.наук: / Пильдеш Р.Е.; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1205308
  Мельник Т. Система пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто систему пенсійного забезпечення України та основні напрями реформування діючої пенсійної системи. In the article the system of the pension providing of Ukraine and is considered.
1205309
  Калита Н.В. Система пенсійного забезпечення в Україні: необхідність і основні напрями реформування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-11. – (Економіка ; Вип. 47)


  Українська пенсійна система переживає глибоку кризу, яка спонукає до оперативного розв"язання основних проблем, що нагромадились у цій сфері. У статті узагальнюються причини сучасних труднощів у пенсійному забезпеченні в Україні, розглядаються шляхи їх ...
1205310
  Ваврів М.І. Система пенсійного забезпечення Канади: досвід для України // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 82-85
1205311
  Грищенко Е.В. Система пенсійного забезпечення України та деяких країн світу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 268-275
1205312
  Хамайло К.А. Система пенсійного забезпечення України: ризики і перспективи розвитку // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 372-376. – ISBN 978-617-7364-24-4
1205313
  Конопліна Ю.С. Система пенсійного забезпечення як елемент соціальної сфери економіки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 3-8
1205314
  Срєдкова К. Система пенсійного страхування Болгарії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 126-133. – ISSN 1026-9932
1205315
   Система передачи данных с телескопа магнитострикционных проволочных искровых камер в ЭВМ М-6000. – Харьков, 1979. – 8 с.
1205316
  Гурин Н.Н. Система передачи файлов между персональной ЭВМ и ЕС ЭВМ / Н.Н. Гурин, К.Г. Говор. – М., 1989. – 36с.
1205317
  Мудрак Д.О. Система передачі засуджених осіб в європейському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 94-96
1205318
  Салімов Р.М. Система перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців в Національному авіаційному університеті / Р.М. Салімов, О.М. Савінов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 179-183


  Обґрунтовується необхідність побудови системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців авіаційної галузі в Україні. На прикладі Національного авіаційного університету розглядаються завдання, структура, методологія реалізації системи ...
1205319
  Буркова Е.С. Система персонажей Ф. Достоевского в литературной критике Л. Шестова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 197-200. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1205320
  Прокопенко А. Система перспективного управління у вищому навчальному закладі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 2 (67). – С. 25-35. – ISSN 1562-529Х
1205321
  Вороненкова Галина Федоровна Система печати Германской Демакратической Республики: становление и развитие. 1946-1980 : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Вороненкова Галина Федоровна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 21л.
1205322
  Теннова Н.И. Система письменных работ по иностранному языку в средней школе / Н.И. Теннова, В. Цетлин. – Ленинград, 1949. – 26 с.
1205323
  Леглер А.П. Система письменных работ по развитию речи учащихся 5-8 классов / А.П. Леглер. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Абакан, 1964. – 292с.
1205324
  Цимбалюк В.И. Система письменных творческих работ по литературе как средство формирования коммунистического мировоззрения учащихся средней школы (в процессе изучения укр. лит. в 8-10 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Цимбалюк В. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1978. – 24л.
1205325
  Костылев В.В. Система письменных упражнений по русскому языку. / В.В. Костылев. – М., 1956. – 55с.
1205326
  Галкін В.П. Система письмових робіт на уроках української літератури : посібник для вчителів / В.П. Галкін. – Київ : Радянська школа, 1965. – 170с.
1205327
  Єрмолаєва Г. Система підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів як одна з провідних функцій управління бібліотечними колективами / Ганна Єрмолаєва // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-30
1205328
  Сігаєва Лариса Євгеніївна Система підвищення кваліфікації вчителів в Україні в 20-30-ті роки : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Сігаєва Лариса Євгеніївна; Державна Акад. керівних кадрів освіти. – К., 1998. – 248л. – Бібліогр.:л.154-176
1205329
  Сігаєва Л.Є. Система підвищення кваліфікації вчителів в Україні в 20-30-ті роки. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Сігаєва Л.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1205330
  Зелюк В. Система підвищення кваліфікації педагогічних працівників: синергія розвитку // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 60-64
1205331
  Романюк О. Система підвищення фахового рівня працівників публічних бібліотек Киева // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 22 - 25. – ISSN 1811-377X
1205332
  Васильєва Р.Ю. Система підготовки вчителя з "Основ безпеки життя та діяльності" в умовах навчання у ВНЗ // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 38-39 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1205333
  Михальченко О.А. Система підготовки державних службовців в Україні та за кордоном (Німеччина, Франція) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 163-166. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1205334
  Іжа М.М. Система підготовки державних службовців Китаю / М.М. Іжа, Л.В. Курносенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 5-11. – ISSN 2310-2837


  Досліджується досвід і особливості сучасного стану підготовки державних службовців Пекінського і Шанхайського адміністративних інститутів, висвітлюється організаційно-правові основи підготовки спеціалістів у сфері державної служби Китаю, розглядаються ...
1205335
  Вронська Т. Система підготовки кадрів органів державної безпеки у роки Великої Вітчизняної війни / Т. Вронська, С. Лясковська // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 111-123. – ISSN 2222-5250
1205336
  Кнодель Л.В. Система підготовки кадрів сфери туризму у Німеччині : монографія / Кнодель Л.В., Федерація профспілок України, ін-т туризму. – Київ : ФПУ, 2007. – 183 с.
1205337
  Лосєв О.С. Система підготовки офіцерських кадрів сухопутних військ у збройних силах Австро-Угорщини напередодні Першої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 154-169. – ISSN 2313-5603
1205338
  Черних Ю.О. Система підготовки офіцерських кадрів у збройних силах Республіки Болгарія / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 204-215. – ISSN 2524-0056
1205339
  ПеченюкІ.С Система підготовки підрозділів Збройних сил України до участі в міжнародній миротворчій діяльності (1992-2006) / ПеченюкІ.С, О.Д. Розумний // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 466-476
1205340
  Акулов С.О. Система підготовки правоохоронців у коледжі державної прикордонної охорони Латвійської Республіки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 269-273.
1205341
  Савчин М.В. Система підготовки працівників та структура юридичної освіти // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 183-187. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1205342
  Савченко І. Система підготовки робітників у Білорусі є національним надбанням // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 5


  3-4 квітня у Мінську відбувся Міжнародний форум "Професійна освіта в умовах глобальних викликів". У його роботі взяли участь представники міжнародних організацій ЮНЕСКО, Європейського фонду освіти, Німецької асоціації народних університетів Dvv ...
1205343
  Іванова Т. Система підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-76.
1205344
  Вовчаста Н.Я. Система підготовки фахівців пожежної безпеки на західноукраїнських землях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано історичний досвід, національні джерела зародження та систему підготовки фахівців пожежної служби на західноукраїнських землях. Показано, що створення широкомасштабного руху добровільних пожежних товариств спонукала велика ...
1205345
  Вовчаста Н.Я. Система підготовки фахівців пожежної безпеки на західноукраїнських землях // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 216-221
1205346
  Ромашко О.Ю. Система підготовки фахівців фондового ринку : фінансовий ринок / О.Ю. Ромашко, М.О. Бурмака // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 102-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1205347
  Комар Є.Г. Система підзаконних нормативно-правових актів та документів технічного регулювання у сфері капітального будівництва в Україні // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 347-358
1205348
  Мітряєва С. Система підтримки закордонних співвітчизників в країнах Карпатського Єврорегіону: приклад Угорщини // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 63-67. – ISSN 2076-1554
1205349
  Шаповал Н.В. Система підтримки прийняття рішення щодо кредитування фізичних осіб за допомогою нейронних мереж в умовах невизначенності інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шаповал Наталія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1205350
  Іванченко Г.Ф. Система підтримки прийняття рішень в компанії на основі збалансованої системи показників (BSC) // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 1729-7036
1205351
  Мокін Б.І. Система підтримки прийняття рішень з використання коштів, отриманих вищим навчальним закладом від надання платних послуг / Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, Ю.В. Мокіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 372-383. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено систему підтримки прийняття рішень (СППР) з використання коштів, отриманих вищим навчальним закладом від надання платних послуг, в основу якої покладено подвійне застосування матриці парних порівнянь Сааті. Використовуючи ...
1205352
  Джума Людмила Миколаївна Система підтримки прийняття рішень з хімічного захисту рослин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Джума Л.М.; Наук.-виробн. "Київс. ін-тут автоматики". – Київ, 2002. – 19 с.
1205353
  Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційним фондом : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Омардибірова В.Н. ; КНУТШ, ф-т кібернетики. – Київ, 2009. – 298 л. + Додатки : л. 153-286. – Бібліогр.: л. 287-298. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)
1205354
  Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційним фондом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04. / Омардибірова В.Н. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)
1205355
  Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційними фондами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 182-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена опису СППР керуючого інвестиційними фондами. СППР побудована з використанням розробленої моделі багатовимірної класифікації, моделі поведінки фінансових інструментів та методу Монте-Карло для моделювання поведінки інвестиційного ...
1205356
  Демківський Олександр Борисович Система підтримки прийняття рішень при моделюванні та прогнозуванні фінансово-економічних показників : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Демківський О.Б.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв
1205357
  Бабенко М.І. Система підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним процесом загальноосвітнього закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бабенко М.І.; Харківський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 11 назв
1205358
  Нечипорук Микола Васильович Система підтримки прийняття управлінських рішень в адміністративно-господарчій діяльності вузу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Нечипорук Микола Васильович; Нечипорюк М. В.; МО і НУ, Херсонський держ. техн. ун-т. – Херсон, 2001. – 17 с.
1205359
  Тихоненко Н. Система пільг в Україні потребує зваженого реформування // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 8-9
1205360
  Киридон П.В. Система пільг і привілеїв як органічна складова характеристики партійно-державної номенклатури Української РСР 1945-1964 років // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 93-102. – ISSN 2075-1451
1205361
  Побача Т. Система післядипломної педагогічної освіти сучасної України: нормативно-правове регулювання // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 333-342. – ISSN 2304-4470
1205362
  Кудрина Е.Л. Система планирования в учреждениях социально-культурной сферы : учеб. пособие / Е.Л. Кудрина, Л.И. Рудич, Е.В. Утин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФАИР, 2006. – 224 с. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 5-8183-1192-9
1205363
  Орлов Н.Н. Система планирования и организации учебного процесса / Н.Н. Орлов, Г.Л. Таукач, В.И. Лисовиченко. – Киев : Вища школа, 1974. – 192 с.
1205364
  Голубева В.И. Система планирования и управления народным хозяйством в Венгерской Народной Республике / В.И. Голубева. – М., 1978. – 159с.
1205365
  Толстиков А.Н. Система планирования и управления технологической подготовкой и освоением производства нового изделия на машиностроительном заводе на основе сетевой модели. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Толстиков А.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 26л.
1205366
  Минашкин М.А. Система планирования и экономического стимулирования в геологической службе / М.А. Минашкин, Л.В. Савичев. – М, 1979. – 229с.
1205367
  Бабич В.П. Система планирования и экономического стимулирования научно-технического прогресса / В.П. Бабич. – Киев, 1978. – 391с.
1205368
  Бабич В.П. Система планирования и экономического стимулирования научно-технического прогресса / В.П. Бабич, А.П. Найден. – К, 1978. – 391с.
1205369
  Падерин И.Д. Система планирования на промышленном предприятии в условиях переходной экономики // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 88-91. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1729-7206
1205370
   Система планирования народного хозяйства. – Днепропетровск, 1978. – 43 с.
1205371
  Слободник В.И. Система планирования опытного производства / В.И. Слободник, Л.Н. Андрухович. – Москва : Экономика, 1978. – 160 с.
1205372
   Система планирования развития народного хозяйства Москвы. – М., 1982. – 121с.
1205373
  Чебаненко В.М. Система планирования технического уровня отрасли. / В.М. Чебаненко. – М., 1985. – 118с.
1205374
   Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. – М., 1987. – 191с.
1205375
  Синягин Н.Н. Система планово-предупредительного ремонта энергооборудования промышленных предприятий / Н.Н. Синягин. – М, 1975. – 376с.
1205376
  Синягин Н.Н. Система планово-предупредительного ремонта энергооборудования промышленных предприятий / Н.Н. Синягин. – М., 1975. – 376с.
1205377
  Гордон А.С. Система плановых органов СССР / А.С. Гордон. – М, 1929. – 66с.
1205378
  Гусаров С А. Система плановых показателей / С А. Гусаров, А.В. Сигиневич. – М, 1980. – 64с.
1205379
  Ветров А.А. Система плановых показателей и нормативы экономии материальных ресурсов / А.А. Ветров. – Москва, 1983. – 40с.
1205380
  Годованець Л.І. Система планування на основі структури знань : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Л.І. Годованець, О.П. Кучеров // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 25-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1205381
  Романюк С.А. Система планування розвитку як інструмент регіональної політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 18-21 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1205382
  Скурський П.П. Система планування, програмування, розроблення бюджету та виконання Армії США / П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 29-34
1205383
   Система Плутона з оцифрованих зображень фотографічних платівок / С.В. Шатохіна, Л.В. Казанцева, М В. Андрук, ПроцюкЮ.І // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 81
1205384
   Система Плутона з оцифрованих зображень фотографічних платівок / С. Шатохіна, Л. Казанцева, В. Андрук, Ю. Процюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Планетна система Плутону внаслідок своєї віддаленості, недавнього відкриття компонентів та недостатності спостережних даних залишається недостатньо вивченою. Сучасний підхід до переопрацювання ранніх спостережень Плутона з використанням нових ...
1205385
  Топфер Г. Система пневматических элементоврелейной техники / Г. Топфер. – М, 1972. – 87с.
1205386
  Гусев В.А. Система повествовательных жанров русской литературы конца XIX века / В.А. Гусев. – Днепропетровск, 1982. – 96 с.
1205387
  Дузінкевич Т. Система повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 104-107
1205388
  Кузнецова А.И. Система повторения в курсе истории СССР 8-го класса средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: / Кузнецова А.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 15л.
1205389
  Хлебникова А.В. Система повторения грамматики в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – М, 1956. – 152с.
1205390
  Адилов М.И. Система повторов в азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Адилов М.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 56л. – Бібліогр.:с.55-56
1205391
  Корниенко В.А. Система повышения квалификации в помощь самообразованию персонала // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 72-80. – ISSN 0130-9765


  Опыт и результаты исследований по системе повышения квалификации персонала в Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского.
1205392
  Панасюк А.Ю. Система повышения квалификации и психологическая перестройка кадров / А.Ю. Панасюк. – Москва, 1991. – 78с.
1205393
  Арзуханов А.С. Система повышения квалификации кадров ГПНТБ России: история и современное состояние // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 64-77. – ISSN 0130-9765


  Динамика зарождения, развития и стабилизации системы повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров библиотеки.
1205394
  Зевина А.Н. Система повышения квалификации педагогических кадров народного образования Москвы / А.Н. Зевина. – Москва, 1975. – 190с.
1205395
  Чернев С.П. Система повышения педагогической квалификации учителей в школе и районе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чернев С.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
1205396
  Рябчук О.Г. Система податкових знижок (відрахувань) при оподаткуванні доходів населення та необхідність її удосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-27
1205397
   Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду. – Київ : НДФІ, 2006. – 320с. – ISBN 966-7675-29-7
1205398
  Мельник М.І. Система податкового контролю: аналіз ефективності та напрями удосконалення / М.І. Мельник, І.В. Лещух // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 106-115 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1205399
  Кізло М.В. Система податкового контролю: сутність та структура / М.В. Кізло, Р.В. Росоха // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 203-208. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1205400
  Кобченко Н.В. Система подвійних синтаксичних зв"язків у граматичному ладі сучасної української мови / Наталя Кобченко ; Ін-т філології, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2018. – 514, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 461-490. – ISBN 978-617-7625-05-5
1205401
  Сергеева С.В. Система подготовки аспирантов в высшей школе отрасль "педагогические науки" / С.В. Сергеева, О.А. Воскрекасенко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 80-83. – ISSN 1026-955X


  В статье представлена система подготовки аспирантов в высшей школе по педагогическим специальностям 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» и 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Внимание уделено ...
1205402
  Загузов Н. Система подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров в России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 3. – С. 24-35. – ISSN 0321-0383
1205403
  Карпенко А.П. Система подготовки и повышения квалификации кадров в народном хозяйстве СССР / А.П. Карпенко. – Москва, 1954. – 40с.
1205404
   Система подготовки и повышения квалификации руководителей для народного хозячйства СССР. – М., 1985. – 120с.
1205405
   Система подготовки и повышения квалификации руководителей: опыт социалистических стран. – М., 1985. – 183с.
1205406
   Система подготовки инженерных кадров в вузе. – Киев, 1987. – 184с.
1205407
  Родионов Александр Система подготовки кадров для гостиничного бизнеса совершенствуется : Процесс "длинных волн". Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 33-34 : Фото
1205408
  Белоцерковский О.М. Система подготовки кадров для научных центров / О.М. Белоцерковский, Б.Е. Патон, В.А. Школьников // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается развитие в Московском физико-техническом институте (государственном университете) системы целевой подготовки специалистов для удаленных от Москвы ведущих научных и научно-производственных центров. Разработанная методика ...
1205409
  Барбашев И. Система подготовки кадров и технческое образование в САСШ / И. Барбашев. – М.-Л., 1932. – 152с.
1205410
  Танько Татьяна Петровна Система подготовки музыкально-педагогических кадров в педвузах Украинской ССР (1917-1981 гг.). : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Танько Татьяна Петровна; Харьковский гос. пед. ин-т им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1988. – 187л. – Бібліогр.:л.163-187
1205411
  Танько Татьяна Петровна Система подготовки музыкально-педагогических кадров в педвузах Украинской ССР (1917-1981) : Автореф... кандидата педагогическихнаук: 13.00.01 / Танько Татьяна Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 19л.
1205412
  Коюда А.П. Система подготовки научно-педагогических кадров в высшей школе // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 167-172
1205413
   Система подготовки руководящих кадров и ее роль в совершенствовании хозяйственного механизма. – Алма-Ата, 1985. – 115с.
1205414
  Ковтун Н. Система подготовки специалистов - статистиков в современных условиях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5-7. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам підготовки фахівців - статистиків в сучасних умовах, а також розробці концептуальних засад системи підготовки фахівців - статистиків з урахуванням потреб часу. Статья посвящена проблемам подготовки специалистов - ...
1205415
  Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник для студентов вузов физ. воспитания и спорта / В.Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с. : 522 ил., 206 табл. – Библиогр.: с. 787-807. – ISBN 966-7133-64-8
1205416
  Французов Евгений Иванович Система подготовки студентов к работе с техническими средствами обучения в общеобразовательной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Французов Евгений Иванович; Киргизский НИИ педагогики. – Фрунзе, 1981. – л.
1205417
  Будыко В.С. Система подготовки учителей в Соединенных Штатах Америки : Автореф... канд. пед.наук: / Будыко В. С.; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 24л.
1205418
  Скрыль О.К. Система поддержки принятия решений в управлении экономической устойчивостью промышленного предприятия // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 465-471. – ISSN 0321-0499
1205419
  Бистрова О.О. Система поетикальних особливостей романної прози Ф. Достоєвського // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 7-13. – (Філологічні науки ; № 1)
1205420
  Сорочук Людмила Василівна Система поетичного моделювання світу в календарно-обрядовій поезії : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Сорочук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 184л. – Бібліогр.: л.169-184
1205421
  Сорочук Людмила Василівна Система поетичного моделювання світу в календарно-обрядовій поезії : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Сорочук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв.
1205422
  Винниченко І.А. Система позакасної роботи у восьмирічній школі / І.А. Винниченко. – Київ, 1968. – 418с.
1205423
  Подгорная Нина Ивановна Система познавательных заданий как средство развития мышления учащихся подготовительных классов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Подгорная Нина Ивановна; НИИ педагогики УССР. – К., 1985. – 24л.
1205424
  Савельев Владимир Система поиска и бронирования туров ФОРОС : ФОРОС: 5 лет туркошмара. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 25 : Фото
1205425
  Струков Е.Н. Система поиска и интегрированного доступа к электронным ресурсам Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета на платформе VuFind // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 260-266. – ISBN 978-966-285-103-8
1205426
  Карпинка Е.С. Система поиска и ошибок редактирования текстовой информации / Е.С. Карпинка. – К., 1976. – 37с.
1205427
   Система показателей второго пятилетнего плана легкой промышленности СССР /1933-1937/. – Москва, 1932. – 32с.
1205428
  Кац А.Б. Система показателей для оценки итогов хозрасчетной деятельности основных цехов предприятий в условиях хозяйственной реформы : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.600 / Кац А.Б. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Х., 1969. – 22 с.
1205429
  Каплунов И.А. Система показателей для рейтинговой оценки инновационного развития регионов Российской Федерации как элемент мониторинга эффективности трансформационных процессов / И.А. Каплунов, А.А. Мальцева, В.И. Дроздов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 237-247 : табл., рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1205430
  Крутик А.Б. Система показателей и нормативово в условиях полного хозрасчета и самофмнансирования / А.Б. Крутик. – Л., 1990. – 271с.
1205431
   Система показателей и формы таблиц к составлению второго пятилетнего плана. – М.-Л., 1932. – 196с.
1205432
  Бабешко В.Н. Система показателей качества образовательного процесса при наличии бизнес-заказчика / В.Н. Бабешко, М.И. Нежурина, А.Ю. Силантьев // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 1 (78). – С. 29-37. – ISSN 1818-4243


  Статья посвящена актуальной проблеме качества подготовки специалистов в условиях применения новых ИТ-технологий с участием бизнес-заказчика. Предложенное решение позволяет включить бизнес-заказчика в образовательный процесс высшей школы на уровне ...
1205433
  Шевчук А.В. Система показателей основных фондов промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Шевчук А. В.; М-во культ. СССР, Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1954. – 20л.
1205434
  Носкова Е.И. Система показателей оценки уровня организации производства на машиностроительных предприятиях : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Носкова Е.И.; АН СССР. Сибирское отд-ние. Объедин. учен. совет по эконом. наукам. – Новосибирск, 1968. – 21л.
1205435
  Ианова Г.Е. Система показателей оценки хозяйственной деятельности и промышленности / Г.Е. Ианова, В.Г. Шорин. – М, 1977. – 116с.
1205436
  Онищук И. Система показателей оценки эффективности нормативно-правовых актов в процессе правового мониторинга // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 17-25
1205437
  Морозов П.Т. Система показателей плана развития народного хозяйства СССР / П.Т. Морозов. – Москва, 1967. – 78с.
1205438
  Соколова Р.П. Система показателей статистики судимости и деятельности судов / Р.П. Соколова. – М., 1974. – 46с.
1205439
  Чухно А.А. Система показателей хозяйственной деятельности и конечные народнохозяйственные результаты // Узловые вопросы экономической политики КПСС
1205440
  Чухно А.А. Система показателей хозяйственной деятельности: сущность, структура, совершенствование // Экономика Советской Украины, 1980. – №6
1205441
  Эйлон С. Система показателей эффективности производства: приклад. анализ. / С. Эйлон. – М., 1980. – 192с.
1205442
  Теліженко О.М. Система показників використання економічного потенціалу підприємства / О.М. Теліженко, Є.В. Лапін, А.Ю. Жулавський // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 43-53. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1205443
  Чухно А.А. Система показників господарської діяльності: сутність, структура, удосконалення // Економіка Радянської України, 1980. – №6
1205444
  Стеценко С.П. Система показників для моніторингу економічної безпеки регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 62-65 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1205445
   Система показників для оцінки ефективності державних закупівель / А.І. Дешко, А.Б. Ігнатенко, Т.К. Кваша, А.Є. Слівак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 109-116
1205446
  Прокопчук І.М. Система показників для статистичного вивчення діяльності підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1205447
  Глуха Г.Я. Система показників економічного зростання // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (39). – С. 5-12. – ISSN 2074-5354
1205448
  Собчишин В.М. Система показників економічної ефективності логістичного управління закупками // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 204-211. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1205449
  Силецька Н.В. Система показників ефективності економічної діяльності на регіональному рівні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 103-104. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні основи проведення аналізу ефективності економічної діяльності на регіональному рівні. Побудовано систему показників. The methodological bases of the analysis of economic activity efficiency level are considered. The system of ...
1205450
  Дейнека О.В. Система показників ефективності функціонування суб"єктів державного сектора економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 268-274
1205451
  Головань О.М. Система показників і критеріїв оптимізації процесу перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій при виникненні надзвичайних ситуацій соціального характеру // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 69-77. – ISSN 2078-7480
1205452
  Наумова О.О. Система показників інноваційної діяльності персоналу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 273-279


  У статті розглянуто зміст інноваційної діяльності персоналу, запропоновано систему показників інноваційної діяльності персоналу. Проаналізовано вплив рівня розвитку характеристик інноваційної діяльності персоналу на забезпечення конкурентоспроможності ...
1205453
  Зубко Т.Л. Система показників оцінки ефективності стратегічних рішень підприємства / Т.Л. Зубко, Н.М. Новікова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 12-17. – ISSN 2409-1944
1205454
  Жилєнкова М.М. Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-53. – Бібліогр.: 7 назв
1205455
  Носова Є. Система показників оцінки фінансового стану підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні проблеми оцінки фінансового стану підприємств. Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу при побудові системи показників оцінки фінансового стану та виділено в її межах підсистеми, що дозволяють охарактеризувати окремі ...
1205456
  Кугук М.С. Система показників оцінки фінансового стану підприємства // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 113-115
1205457
  Аберніхіна І.Г. Система показників оцінки фінансової надійності страховика / І.Г. Аберніхіна, І.Г. Сокиринська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.:16 назв
1205458
  Руликівський В. Система показників оцінювання впливу агропромислового комплексу на ефективність забезпечення продовольчої безпеки держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 114-121
1205459
  Загірняк М. Система показників оцінювання діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-63. – ISSN 1682-2366
1205460
  Партин Г.О. Система показників оцінювання ефективності впровадження і реалізації аутсорсингових операцій / Г.О. Партин, О.В. Дідух // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С. 11-22. – ISSN 2306-8558
1205461
  Левченко М. Система показників оцінювання ефективності механізмів державного управління підготовкою молоді до служби у Збройних Силах України на контрактній основі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.183-188
1205462
  Семенова В.Г. Система показників оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 179-185. – ISSN 2222-0712
1205463
  Кашубіна Ю.Б. Система показників оцінювання ритмічності операційної діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 196-201 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1205464
  Рожелюк В. Система показників стану і використання нематеріальних активів / В. Рожелюк, П. Денчук // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 49-51. – ISSN 1815-3232
1205465
  Лазебник Ю.О. Система показників статистики інформаційно-комунікаційних технологій в сфері охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 55-60. – ISSN 2306-6814
1205466
  Колесник О.О. Система показників статистики туризму // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 241-244. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
1205467
  Пенькова О.Г. Система показників стратегічного планування на довгострокову перспективу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 3-8
1205468
  Редченко К.І. Система показників та економічна додана вартість : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 21-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1205469
  Рибак С. Система показників та індикаторів соціалізації бюджетної політики держави // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 3-15. – ISSN 1605-2005
1205470
  Кормишкін Ю.А. Система показників та чинників ефективного розвитку аграрного підприємництва // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 47-60. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2313-092X
1205471
  Мазуренко В.П. Система показників фінансової безпеки банківської діяльності / В.П. Мазуренко, Є.М. Бондар // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 102-119


  В статті обгрунтовано необхідність та доцільність моніторингу ризиків, що впливають на економічну безпеку життєдіяльності банківської сфери, аналіз стану банків, фінансових і валютних ринків, а також процесів, що відбуваються на макроекономічному і ...
1205472
  Гаман С.М. Система показників як основа інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного контролю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 49-53. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1205473
  Сухицька Н. Система покарань в українському і російському кримінальному праві (середина XVII - кінець XVIII століть) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 15-20
1205474
  Мірошниченко С.С. Система покарань за злочини проти правосуддя та шляхи її вдосконалення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 179-185
1205475
  Марченко Н.В. Система покарань за кримінальним законодавством держав англо-американської правової сім"ї (на прикладі Англії та США) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 144-149. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1205476
  Мехальчук В.П. Система покарань за Кримінальним кодексом України та Туреччини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 133-138. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
1205477
  Хипс С. Система покарань за кримінальним правом Республіки Польща // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 184-195. – ISSN 0132-1331
1205478
  Коваль Т. Система покарань за Руською Правдою та Двинською статутною грамотою 1397 р.: порівняльно-правове дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 75-79. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  В цій статті йдеться про визначення співвідношення характеру покарань за Руською Правдою та Двинською статутною грамотою 1397 р. В данной статье определяется соотношение характера системы наказаний по Русской Правде и Двинской уставной грамоте 1397 ...
1205479
  Цимбрівська О.С. Система покарань неповнолітніх в Україні: сучасний стан та перспективи реформування // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 4/5. – С. 33-38
1205480
  Рябчинська О.П. Система покарань серед засобів кримінально-правового впливу // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 259-263. – ISBN 978-966-458-403-3
1205481
  Музика А.А. Система покарань та її підсистеми за Кримінальни Кодексом України / А.А. Музика, О.П. Горох // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 368-390. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1205482
  Музика А.А. Система покарань та її підсистеми за Кримінальним кодексом України / А.А. Музика, О.П. Горох // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 388-390
1205483
  Орловська Н.А. Система покарань як відображення процесів розвитку ЕТНОСУ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 33-39. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1205484
  Трапізонян А.Г. Система покарань: міжнародно-правове дослідження // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 145-147. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1205485
  Хомовий С. Система покращення обліку запасів на підприємстві / С. Хомовий, Н. Томілова // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 75-81. – ISSN 2410-0706
1205486
  Абаринов И.Я. Система политехнических знаний и умений и пути ее формирования у учащихся 4-8 классов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Абаринов И.Я. ; Лениг. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1968. – 16 с.
1205487
  Ставский П.И. Система политехнических электротехнических знаний и умений в средней школе. / П.И. Ставский. – М.
2. – 1965. – 80с.
1205488
  Ставский П.И. Система политехнических электротехнических знаний и умений в средней школе. / П.И. Ставский. – М., 1971. – 40с.
1205489
  Бырганов В.К. Система политического просвещения как средство политического воспитания трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Бырганов В.К.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 32л.
1205490
  Рибалка Г.Г. Система політико-правового регулювання соціального партнерства: структура та функції в умовах сучасної демократії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Рибалка Ганна Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1205491
  Милосердна І.М. Система політичної влади України в умовах демократичних перетворень // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 77-87
1205492
  Милосердна І.М. Система політичної влади як умова стабільного розвитку політичного процесу: американська модель // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 202-214
1205493
  Іванов М.С. Система політичної освіти молоді України: головні напрямки дослідження // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
1205494
  Хахулина Л.А. Система понятий в современных исследованиях движения трудовых ресурсов в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.07 / Хахулина Л.А.; АН СССР.Сиб.отдел.объед.учен.совет.по экон.наукам. – Новосибирск, 1974. – 25л.
1205495
  Дубровский Ю.Н. Система понятий и категорий научной организации труда / Ю.Н. Дубровский. – М, 1973. – 118с.
1205496
  Айдинян Р.М. Система понятий и принципов гносеологии / Р.М. Айдинян ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1991. – 230, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 216-229
1205497
  Алексейчук И.С. Система понятий рационального познания // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.184-191. – ISSN 1728-3671
1205498
  Алексейчук И.С. Система понятий рационального познания. Часть 2. Виды сущностей // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.10-15. – ISSN 1728-3671
1205499
  Морозова С.В. Система понятий статистического дискурса психологии: психосемантичское исследование // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 20-33. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
1205500
  Петров О.А. Система понять картографування земельного кадастру // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 114-119. – ISBN 978-966-455-002-1
1205501
  Філоненко С.Ф. Система попередження витоку персональних даних мережевими каналами / С.Ф. Філоненко, І.М. Мужик, Т.В. Німченко // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Т. 20, вип. 3. – С. 279-285. – ISSN 2225-5036


  Витік інформації, зокрема персональних даних, мережевими каналами є актуальною проблемою інформаційної безпеки. З огляду на це, у статті розглянуто методи мінімізації загроз персональним даним. Розглянуто завдання, які необхідно реалізувати для захисту ...
1205502
  Слободчиков В.А. Система порождающих моделей как основа организации структурного языкового материала при обучении иноязычной речи : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Слободчиков В.А. ; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1205503
  Ильин В.Д. Система порождения программ. / В.Д. Ильин. – Москва : Наука, 1989. – 264 с.
1205504
  Борейшо А.С. Система послевузовской дополнительной инженерной подготовки бакалавров / А.С. Борейшо, К.М. Иванов, С.Ю. Страхов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – C. 7-13. – ISSN 0869-3617


  В статье проведен анализ двухуровневой («бакалавр - магистр») схемы подготовки специалистов с позиции кадровых запросов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и современных инновационных предприятий. Предложена система послевузовской дополнительной ...
1205505
  Задорожня Г.В. Система постійних комісій у місцевому самоврядуванні: перспективи розвитку та вдосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 132-141
1205506
  Беланова Р. Система постреволюційної освіти США // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.75-77. – ISSN 0131-6788
1205507
  Манаев Амарбек Сахабович Система построения и экономическая эффективность овощеплодо-консервного аграрно-промышленного объединения (на примере Чечено-Ингушетского республиканского объединения "Консервплодовощ) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Манаев Амарбек Сахабович; МГУ. – М., 1974. – 22л.
1205508
   Система поточного обліку знань учнів. – К., 1958. – 39с.
1205509
  Петрова Ю.І. Система похідних дієслівних форм єгипетського діалекту арабської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 121-130. – ISSN 1608-0599
1205510
  Волобуев В.Р. Система почв мира / В.Р. Волобуев. – Баку : Элм, 1973. – 308с.
1205511
  Осадчий В.П. Система поэтапного контроля и управления качеств при подготовке велосипедов высокого класса : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Осадчий В.П.; Киев.ин-т.физ.культуры. – Киев, 1981. – 23л.
1205512
  Сенюта І Система прав громадян України у сфері охорони здоров"я // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.8-14. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1205513
  Єрмакова Г.С. Система права і правова система: теоретико-правовий дискурс // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 13-15. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
1205514
  Терлюк І.Я. Система права Києво-руської держави // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 16-43. – ISBN 5-87332-157-4
1205515
  Риженко Ю.М. Система права та правова система: особливості взаємозв"язку та взаємовпливу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 113-119. – ISSN 1563-3349
1205516
  Риженко Ю.М. Система права та система законодавства проблеми співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 129-135. – ISSN 1563-3349
1205517
  Риженко Ю.М. Система права у структурі романо-германської правової сім"ї // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 79-85.
1205518
  Майданик Р.А. Система права України: пошук оптимальної моделі // Збірник наукових доповідей членів Академії правових наук України (2008-2009 роки) / Академія правових наук України, Київський регіональний центр. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – С. 142-185. – ISBN 978-966-187-053-5
1205519
  Передерієв Є. Система права як фундаментальна категорія структурних понятійних рядів міжнародних морських правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 13-16.
1205520
  Петришин О. Система права: загальнотеоретична характеристика / О. Петришин, С. Погребняк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 9-17. – ISSN 1026-9932
1205521
  Шаганенко В.П. Система права: історичний аспект розгляду // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 76-82. – ISSN 1563-3349
1205522
  Риженко Ю.М. Система права: теоретико-правові аспекти розгляду // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 86-92. – ISSN 1563-3349
1205523
  Гінзбург М. Система правил українського та наукового стилю
1205524
  Бусуиок Д.В. Система правових норм державного управління земельним фондом в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 390-396. – ISSN 1563-3349
1205525
  Гладун З. Система правових норм про охорону здоров"я і проблеми їх систематизації // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 91-101. – ISSN 1993-0909
1205526
  Поєдинок В. Система правових режимів іноземного інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються загальні питання застосування правових режимів іноземного інвестування. Розмежовані поняття правового режиму іноземних інвестицій та правового режиму іноземного інвестування. Розглянуті сутність та сфера застосування ...
1205527
  Вакарюк Л.В. Система правових режимів у трудовому праві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Вакарюк Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 492 арк. – Додатки: арк. 486-492. – Бібліогр.: арк. 421-485
1205528
  Вакарюк Л.В. Система правових режимів у трудовому праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вакарюк Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 41 назва
1205529
  Каретнюк В.И. Система правового воспитания учащися средних сельских ПТУ : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Каретнюк В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1205530
  Каретнюк Василий Иванович Система правового воспитания учащихся средних сельских профтехучилищ. : Дис... канд. пед.наук: 12.00.01 / Каретнюк Василий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 211л. – Бібліогр.:л.170-188
1205531
  Каретник В.И. Система правового воспитания учащихся средних сельских ПТУ : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Каретник В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1205532
  Степанюк А. Система правового регулювання в міжнародному приватному праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 153-161.
1205533
  Мусієнко Б.Ю. Система правового регулювання вирішення трудових спорів в Україні: актуальні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 357-362. – ISSN 1563-3349


  Досліджується правове регулювання вирішення трудових спорів в Україні. Аналізуються зміни цього інституту.
1205534
  Мусієнко Б.Ю. Система правового регулювання вирішення трудових спорів в Україні: актуальні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 357-362. – ISSN 1563-3349
1205535
  Коростей В. Система правового регулювання господарювання: реалізація і перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 78-85. – ISSN 0132-1331
1205536
  Ніндипова В. Система правового регулювання запобігання і протидії корупції в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 98-107
1205537
  Кожушко Д.Б. Система правового регулювання інвентаризації антропогенних викидів парникових газів держав Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 354-357. – ISSN 2219-5521
1205538
  Дяченко В.І. Система правоохоронних органів : Навчальний посібник / В.І. Дяченко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 320с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-540-9


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
1205539
  Мочкош Я. Система правоохоронних органів України: проблеми і пропозиції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-83. – ISSN 0132-1331
1205540
  Мочкош Я. Система правоохоронних органів України: проблеми і пропозиції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1205541
  Тюріна О. Система правоохоронних органів як інститут механізму соціальної правової держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 69-70


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1205542
  Кудинов Л.Д. Система правоохранительных органов. / Л.Д. Кудинов. – Волгоград, 1989. – 127с.
1205543
  Костін А. Система правосуддя в Канаді: судді, які допомогають вирішувати спори, та адвокати, які захищають суддів // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 9 (16), вересень. – С. 19-24
1205544
  Гловацкая Е.П. Система празднований в контексте смены самоидентификации государства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 37-39
1205545
  Наумченко И.Л. Система практической подготовки молодого учителя / И.Л. Наумченко. – Саранск, 1972. – 264 с.
1205546
  Гаврилечко Ю. Система працевлаштування інвалідів в Україні: проблеми та перспективи / Ю. Гаврилечко, С. Панцир // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-16.
1205547
   Система превербов и послелогов в иберийско-кавказских языках. – Черкесск, 1983. – 291 с.
1205548
  Владимирский Е.Ю. Система предложно-падежных конструкций с пространственным значением в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Владимирский Е.Ю.; Ун-т дружбы народов. Ист.-филол. фак-т. – М., 1972. – 24л.
1205549
  Косуля И.Ю. Система предоставления социальных услуг в современной Украине: проблемы становления и развития // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 198-203. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1205550
  Игнатенко Г.В. Система представительных органов Китайской Народной Республики / Г.В. Игнатенко. – М., 1959. – 212с.
1205551
  Савельев А. Система предупреждения о ракетном нападении и стратегическая стабильность // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 40-50. – ISSN 0131-2227
1205552
  Лиховая С.Я. Система предупреждения правонарушений несовершеннолетних : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.08 / Лиховая С.Я.; Киев.высш. школа МВД СССР. – К, 1986. – 24л.
1205553
  Лещинская Анна Зиновьевна Система преемственных связей школы и внешкольных учреждений по патриотическому и интернациональному воспитанию подростков : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лещинская Анна Зиновьевна; КГУ. – К., 1980. – 20л.
1205554
  Шеремет Н.В. Система презентацій для шкільного курсу "Фізична географія материків і екеанів" / Н.В. Шеремет, О.О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 133-136. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1205555
  Разумов А.Е. Система премирования приозводственных рабочих и ее построение. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Разумов А.Е.; АН БССР.Ин-т экономики. – Минск, 1969. – 27л.
1205556
  Пиоттух К.В. Система префиксации в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Пиоттух К.В.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 32л.
1205557
  Довгерт А.С. Система приватного права України між минулим та майбутнім // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 64-68. – (Право. Економіка. Управління)
1205558
  Іваненко З.І. Система прийменникових конструкцій адвербіального значення / З.І. Іваненко. – К., 1981. – 143с.
1205559
  Даніслян А.Є. Система прийняття рішень при проектуванні об"єктів еко-архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 36-44 : схема. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1205560
  Болтенкова Н.А. Система прилагательных в языке романа А. Фадеева "Молодая гвардия" : Автореф... канд. филол.наук: / Болтенкова Н. А.; ЛГУ. – Л., 1968. – 20л.
1205561
  Лисовал А.П. и др. Система применения удобрений / А.П. и др. Лисовал. – Киев, 1989. – 317с.
1205562
   Система применения удобрений в севообороте для получения планируемых урожаев сельскохозяйственных культур, 1988. – 86с.
1205563
  Курінний Є.В. Система принципів адміністративного процесу: сучасні підходи до розв"язання проблеми // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 135-138.
1205564
  Шеремет Н.В. Система принципів бюджетного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 399-405. – ISSN 1563-3349
1205565
  Пустовіт Ю.Ю. Система принципів бюджетного права України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 4 (22). – С. 37-40
1205566
  Опришко В.Ф. Система принципів державного управління якістю продукції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье исследуется природа и сущность принципов государственного управления качеством продукции, показана их взаимосвязь и взаимообусловленность с принципами управления экономикой. Предпринята попытка выявить новые закономерные принципы управления в ...
1205567
  Недюха М.П. Система принципів законотворення: до постановки питання / М.П. Недюха, Т.Л. Гладкова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 21-27. – ISSN 2220-1394
1205568
  Біляк В.М. Система принципів інституту юридичної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.17-26
1205569
  Кочура А.В. Система принципів кримінального процесу України // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 116-119
1205570
  Калиніченко Ю.В. Система принципів оцінювання майна підприємств / Ю.В. Калиніченко, Н.І. Чухрай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 135-144 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1205571
  Олещенко І.В. Система принципів правової охорони довкілля в інтересах підвищення екологічної безпечності діяльності суб"єктів господарювання // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 319-334. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1205572
  Степанюк А.А. Система принципів правової політики в міжнародному приватному праві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 226-236. – ISSN 2224-9281
1205573
  Ященко Р.Ю. Система принципів правотворчої діяльності та їх законодавче забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 249-258. – ISSN 1563-3349
1205574
  Балл Г. Система принципів раціогуманізму // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 16-32. – ISSN 1810-2131
1205575
  Бабков Ю.П. Система принципів створення угруповань військ (сил) Національної гвардії України / Ю.П. Бабков, М.М. Адамчук, А.Ю. Бабков // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2015. – № 1 (52). – С. 8-15. – ISSN 2078-7480
1205576
  Сокол І.І. Система принципів стратегічного управління та напрямки її вдосконалення / І.І. Сокол, Я.Ю. Агій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 221-226. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1205577
  Жигалкін І.П. Система принципів трудового права в умовах формування нової правової доктрини України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Жигалкін Іван Павлович ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 449 арк. – Бібліогр.: арк. 399-449
1205578
  Жигалкін І.П. Система принципів трудового права в умовах формування нової правової доктрини України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Жигалкін Іван Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1205579
  Алиев Т.Т. Система принципов в стадии пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений и определений суда // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.102-117. – ISSN 1811-9018
1205580
  Плотникова Е.Г. Система принципов дидактики в концепции профильного подхода к обучению математике в вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 35-38. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается дидактическая система, в которой скорректированы классические принципы и выделены новые, специфические, присущие процессу обучения математике в вузе. Описывается концептуальная основа построения системы - методологический принцип ...
1205581
  Кучер Б.И. Система принципов международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений / Б.И. Кучер, С.А. Войтович // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 14-19. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
1205582
  Ильченко В.В. Система принципов обучения в ХГУ "НУА" // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 62-92. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
1205583
  Кедровский О.И. Система принципов построения дедуктивных теорий / О.И. Кедровский, К.М. Узбек. – К, 1990. – 131с.
1205584
  Гольбах П. Система природы или о законах мира физического и мира духовного / П. Гольбах. – М., 1940. – 456с.
1205585
  Юркевич О.М. Система пріоритетів державної фінансової підтримки науково-технічної інноваційної діяльності : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 46-49. – Бібліогр.: 2 назви
1205586
  Притика Ю. Система прнципів третейського розгляду // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.11-17. – ISSN 0132-1331
1205587
  Чернишов Д.В. Система пробації - система довіри та віри держави у свого громадянина // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 6-8. – ISSN 2312-1831
1205588
  Литвинович Е.А. Система проверки знаний и умений учащихся при преподавании специальных предметов в техникуме. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Литвинович Е.А.; Науч-исслед.ин-т.пед.УССР. – К, 1978. – 22л.
1205589
  Коринская В.А. Система проверочных работ по страноведческим курсам географии восьмилетней школы. / В.А. Коринская, Л.М. Панчешникова. – Москва : Просвещение, 1965. – 116с.
1205590
  Драгомирецкий А.В. Система прогнозирования золотого оруденения в докембрийских комплексах Украинского щита // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 201-212. – Библиогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1205591
  Руткаускас Система прогнозирования регионального воспроизводства / Руткаускас, А.-В.М. – Москва : Наука, 1992. – 85 с.
1205592
  Оникієнко Ю.О. Система прогнозування кондуктивних завад звукових підсилювачів класу D : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Оникієнко Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1205593
  Лук"янець Ольга Іванівна Система прогнозування паводків у Закарпатті на основі дослідження та математичного моделювання процесів формування стоку : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Лук"янець О.І.; Укр. наук.-дослід. гідрометеоролог. ін-ту. – Київ, 2003. – 284 л. + Дод.: л. 280-284. – Бібліогр.: л. 271-280
1205594
  Лук"янець Ольга Іванівна Система прогнозування паводків у Закарпатті на основі дослідження та математичного моделювання процесів формування стоку : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Лук"янець О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 23с. – Бібліогр.: 16 назв.
1205595
  Сурова Н.М. Система прогнозування розвитку переддіабетичного стану людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Сурова Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1205596
   Система програмирования Недис. – Киев
1. – 1975. – 206с.
1205597
   Система програмирования Недис. – Киев
2. – 1975. – 189с.
1205598
  Янкин В.И. Система программ для расчета характеристик ВРД на ЭЦВМ / В.И. Янкин. – Москва : Машиностроение, 1976. – 168 с.
1205599
   Система программ обработки на ЭВМ гравитационных и магнитных аномалий, заданных на плоскости или произвольной поверхности. – М., 1972. – 93с.
1205600
  Зуев Е.А. Система программирования Turbo Pascal / Е.А. Зуев; Под общ. ред. Садчикова П.И. – Москва : Радио и связь, Диалог, Веста, 1992. – 288с. – ISBN 5-256-01097-2
1205601
  Кузьмин А.В. Система программирования аналитических преобразований над полиномами, рациональными функциями и рядами от многих переменных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Кузьмин А.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1986. – 18 с.
1205602
  Самойленко Анна Тимофеевна Система программирования для языков обработки символьной информации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Самойленко Анна Тимофеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 127л. – Бібліогр.:л.112-125
1205603
  Самойленко Анна Тимофеевна Система программирования для языков обработки символьной информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Самойленко Анна Тимофеевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 14с.
1205604
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
1. – 1961. – 32с.
1205605
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
2. – 1961. – 39с.
1205606
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
3. – 1961. – 39с.
1205607
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
4. – 1961. – 39с.
1205608
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
5. – 1961. – 51с.
1205609
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
6. – 1961. – 40с.
1205610
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
9. – 1961. – 110с.
1205611
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
10. – 1961. – 192с.
1205612
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
12. – 1961. – 115с.
1205613
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
13. – 1961. – 110с.
1205614
   Система программирования ЛЕС-7. – Минск, 1990. – 63с.
1205615
   Система программирования ЛЕС 4. – Минск, 1984. – 133с.
1205616
  Закревский А.Д. Система программирования ЛЯПАС-М / А.Д. Закревский, Н.Р. Торопов. – Минск, 1978. – 239с.
1205617
   Система программирования Модула-2-СУПЕР. – Москва, 1989. – 103 с.
1205618
  Зиновьев Э.В. Система программирования на языке Паскаль для СТД КАМА / Э.В. Зиновьев. – Рига, 1985. – 36с.
1205619
   Система программирования обучающих курсов. – Киев, 1981. – 240с.
1205620
  Пильщиков В.Н. Система программирования ПЛЭНЕР-БЭСМ / В.Н. Пильщиков. – М, 1982. – 111с.
1205621
   Система программирования РПУ для перфорационного вычислительного комплекса М5000. – Москва, 1977. – 176 с.
1205622
  Силагадзе Г.С. Система программирования с языка ЛИСП для машины БЭСМ-6 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Силагадзе Г.С.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1205623
  Соловиенко В.А. Система программированых заданий как средство управления усвоением знаний при изучении психологии. : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Соловиенко В.А.; КГПИ. – К., 1971. – 28л.
1205624
   Система программного обеспечения банков данных ВИБ-СМ. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 223с.
1205625
   Система прогрессивных норм и нормативов в планировании промышленного производства. – М., 1986. – 133с.
1205626
   Система прогрессивных технико-экономических норм и нормативов по видам работ и затрат (экономии) труда, сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов, нормативов использования производственны. – М., 1981. – 49с.
1205627
  Никишин В.И. Система проектирования ТОПТРАН / В.И. Никишин, В.И. Водолаский. – Москва, 1988. – 109 с.
1205628
  Стуков С.А. Система производственного учета и контроля / С.А. Стуков. – М, 1988. – 223с.
1205629
   Система производственных отношений капитализма в условиях научно-технической революции. – Москва, 1979. – 196 с.
1205630
  Солодкова С.В. Система производственных отношений социализма / С.В. Солодкова. – М., 1977. – 295с.
1205631
  Истомин Л.А. Система пропаганды и информации в СССР. / Л.А. Истомин. – М., 1968. – 47с.
1205632
  Кротова Т.В. Система пропаганды и информации крупного капитала Франции.. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кротова Т.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналист. – М., 1975. – 23л.
1205633
  Дорошенко Е.А. Система просвящения в Иране / Е.А. Дорошенко. – М, 1959. – 84с.
1205634
  Двинянинова Г.С. Система простанственно-временных предлогов / Г.С. Двинянинова, Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1980. – 73с.
1205635
  Сенів Михайло Григорович Система просторових і часових відношень (функціонально-семантичний аналіз на матеріалі латинської мови) : Дис... д-ра філол. наук: 10.02.05 / Сенів Михайло Григорович; Донецький держ. ун-тет. – Донецьк, 1997. – 486л. – Бібліогр.:л.428-465
1205636
  Сенів М.Г. Система просторових і часових відношень. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.15 / Сенів М.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 51л.
1205637
  Игнатьева М.В. Система пространственных значений глагольных приставок и их функций в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Игнатьева М.В.; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1968. – 35л.
1205638
  Килюс И.Л. Система пространственных предлогов и падежей в литовском литературном языке : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.15 / Килюс И.Л.; Вильнюский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 49л.
1205639
  Головіна В. Система протидії відмиванню прибутків, отриманих злочинним шляхом // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 51-55.
1205640
  Бандурка О.М. Система протидії злочинності: поняття та сутність / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 168-177. – ISSN 2304-4556
1205641
  Івасик Р.М. Система протидії легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом: законодавчі акти та їх характеристика // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 58. – С. 3-9.
1205642
   Система протидії повітряному тероризму в Україні / В.В. Камінський, В.В. Тюрін, О.А. Коршець, Н.О. Королюк // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 8-17
1205643
  Літвін В.В. Система протидії тероризму з використанням біологічної зброї в США: нормативно-правове забезпечення, державної підтримки, напрями координації зусиль // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 51. – С. 7-12.
1205644
  Бишовець І. Система професійно-технічної освіти в Україні в період повоєнної відбудови // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 117-123. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізуються основні тенденції розвитку закладів професійно-технічної освіти в системі трудових резервів України в період повоєнної відбудови. Показано, що процеси відновлення промислового виробництва УРСР потребували кваліфікованих кадрів й ...
1205645
  Ільїч Л.М. Система професійно-технічної освіти: статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено стан мережі професійно-технічної освіти та виявлено основні тенденції її розвитку. На підставі отриманих результатів визначено пріоритетні напрями оптимізації мережі досліджуваного сегменту ринку освітніх послуг.
1205646
  Грамма О.В. Система професійної орієнтації у США: становлення, головні тенденції розвитку та сучасний аспект // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 53-57
1205647
  Щука Г.П. Система професійної освіти у сфері туризму в Російській Федерації, Україні та Республіці Білорусь : монографія / Г.П. Щука ; [наук. ред. Курило В.С.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 263, [1] с. : іл., табл. – Резюме парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр.: с. 216-260. – ISBN 978-966-617-308-2
1205648
  Шандрук С. Система професійної підготовки ефективного вчителя з використанням інноваційних технологій у США // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 36-40. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1205649
  Наугольникова О.М. Система професійної підготовки майбутніх економістів у США // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 291-301. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
1205650
  Блощинський І.Г. Система професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників на основі технологій дистанційного навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 25-30
1205651
  Титова О. Система професійної підготовки майбутніх фахівців з прикладної фізики в університетах Лондону (на прикладі університету Queen Mary) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 164-177. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Проаналізовано діяльність університетів Лондона та охарактеризовано програми як для здобуття студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", так і "магістр", які становлять систему професійної підготовки фахівців з прикладної фізики у галузях: ...
1205652
  Швалб Ю. Система професійної підготовки соціальних працівників: концептуальниі підстави розробки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 55-67. – ISSN 1682-2366
1205653
  Узюк Ю. Система професійної підготовки соціального працівника в умовах ВНЗ / Ю. Узюк, Н. Вонс // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 188-189. – ISSN 1810-2131
1205654
  Щолокова Ольга Плипівна Система професійної підготовки студентів педагогічних вузів до художньо-естетичної освіти школярів : Дис... доктор пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Щолокова Ольга Плипівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 394л. – Бібліогр.:л.351-378
1205655
  Щолокова О.П. Система професійної підготовки студентів педегогічних вузів до художньо-естетичної овіти школірів : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01.,13.00.04 / Щолокова О.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1996. – 43л.
1205656
  Степанченко Н.І. Система професійної підготовки учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах : монографія / Наталія Іванівна Степанченко ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : Літературна Агенція "Піраміда", 2016. – 649, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 546-617. – ISBN 978-966-441-447-7
1205657
   Система профессиональной информации в старших классах средней школы. – Киев, 1977. – 164с.
1205658
  Бердн М. Система профессиональной ориентации в Германии // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 377-384. – (Педагогіка ; № 3)
1205659
  Жуков Л.И. Система профессиональной ориентации учщахся сельской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Жуков Л. И.; Латв. ГУ. – Рига, 1968. – 26л.
1205660
   Система профинформационной работы со старшеклассниками. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1988. – 175с.
1205661
  Томин С.В. Система профілактики кримінальних правопорушень як окремого вчення криміналістики // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 279-282. – ISBN 978-966-419-300-6
1205662
   Система профорієнтаційної роботи в школі. – К, 1975. – 160с.
1205663
  Дыкусов Г.Е. Система профтехобразования и эффективность производства в условиях совершенствования социализма / Г.Е. Дыкусов. – Иркутск, 1987. – 115с.
1205664
  Лихачева Г.Н. Система процедур для решения экономических задач на ЭВМ. : Автореф... канд.экон.наук: 602 / Лихачева Г.Н.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1969. – 16л.
1205665
  Любчич А. Система процедурних норм в аграрному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 62-65
1205666
  Анцупова Т. Система процесуальних норм права Ради Європи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 203-209. – ISSN 1026-9932
1205667
  Кузнєцова Н.В. Система пруденційного управління ризиками як протидія фінансовим кризам у банківському секторі країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 128-136. – Бібліогр.: 8 назв.


  It is proved in this article that prudential supervision should provide better accordance between bank risks and the part of its property assets assigned for their insurance. The article presents the principle uses of prudential control and its more ...
1205668
  Платонов К.К. Система психологии и теория отражения / К.К. Платонов. – Москва : Наука, 1982. – 309с.
1205669
  Анисимова Т.Г. Система психологического мониторинга студентов в условиях вуза // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 86-93. – ISSN 1561-2465
1205670
  Ковальчук О.П. Система психологічного забезпечення військовослужбовців армії США: сучасний стан та перспективи // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 52-57
1205671
  Клименко І.В. Система психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських: зміст і складові // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 17-23. – ISSN 1727-1584


  "Запропоновано цілісне уявлення про сутність системи психологічного забезпечення процесу професійної підготовки поліцейських."
1205672
  Кирієнко Л.А. Система психологічної допомоги в контексті реабілітації осіб із психотравмою // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 247-254. – ISSN 2072-8670
1205673
  Новохацький В.В. Система психологічної підготовки спеціалістів Військово-Морських Сил ЗСУ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 229
1205674
  Зотова І. Система психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів ліцею // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 27-29. – ISSN 0131-6788
1205675
  Гірняк Андрій Система психолого-педагогічної експертизи модульно-розвивальних підручників // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 151-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1205676
   Система ПТО потребує науково-методичного супроводу. Результати діяльності Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за 2008-2012 рр. // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4


  Другого квітня відбулося засідання Президії Національної академії педагогічних наук України, на якому розглядався звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за 2008-2012 рр.
1205677
  Хагерлид Я. Система публикаций открытого доступа в Швеции : обзор за 2002–2005 гг. / Ян Хагерлид // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 48-65. – ISSN 0130-9765


  Об организации в Швеции системы открытого доступа к электронным публикациям.
1205678
  Тлешев А.С. Система работ по развитию речи учащихся на уроках Казахской литературы. : Автореф... канд. пед.наук: 10.731 / Тлешев А.С.; Казах. гос. пед. ин-т., 1969. – 21л.
1205679
  Рудаева Иетта Марковна Система работы классного руководителя : Рек. библиогр. указ. / Рудаева Иетта Марковна. – Москва : Педагогика, 1982. – 49с.
1205680
  Гусейнова Э.М. Система работы классного руководителя пятого класса. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гусейнова Э.М.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1966. – 33л.
1205681
  Коба Л.А. Система работы комосомльской организации по идейно-политическому воспитанию старшеклассников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Коба Л.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1205682
  Коба Людмила Андреевна Система работы комсомольской организации по идейно-политическому воспитанию старшекласников : Дис... канд пед.наук: 13.00.01 / Коба Людмила Андреевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 233л. – Бібліогр.:л.201-233
1205683
  Хлебникова А.В. Система работы над навыками письменной речи в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – Москва, 1956. – 40с.
1205684
  Хлебникова А.В. Система работы над навыками письменной речи в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – 2-е. – М, 1957. – 41с.
1205685
  Аксенова А.К. Система работы над правописанием безударных гласных в вспомогательной школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Аксенова А.К. ; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – Москва, 1960. – 16 с.
1205686
  Щиряков Н.Н. Система работы над произведениями изобразительного искусства на уроках литературы. / Н.Н. Щиряков. – Минск, 1964. – 109с.
1205687
  Величко А.В. Система работы над русским предложением в иноязычной аудитории : на материале некоторых семантических классов структур / А.В. Величко, О.В. Чагина. – Москва : Русский язык, 1987. – 150 с.
1205688
  Назаров А.Н. Система работы над стилистическими ошибками учащихся / А.Н. Назаров. – Пенза, 1963. – 55с.
1205689
   Система работы по изучению советской литературы в 8-10 классах средней школы. – М., 1985. – 256с.
1205690
  Битехтина Г.А. Система работы по развитию речи при обучении русскому языку иностранцев / Г.А. Битехтина. – Москва, 1965. – 12с.
1205691
  Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся / Т.А. Ладыженская. – Москва, 1975. – 255с.
1205692
  Виноградова Л.А. Система работы по русскому языку в 6 классе / Л.А. Виноградова. – Москва, 1968. – 320с.
1205693
  Битехтина Г.А. Система работы по теме "Глаголы движения" / Г.А. Битехтина, Л.П. Юдина. – Москва, 1985. – 161с.
1205694
  Зеленский Л.И. Система работы районного педагогического кабинета по повышению квалификации учителей и руководителей средней общеобразовательной, трудовой политихнической школы с производственным обучением : Автореф... канд. пед.наук: / Зеленский Л.И.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1959. – 19л.
1205695
   Система работы с кадрами управления. – М., 1984. – 240с.
1205696
  Гендлер Г.Х. Система работы с меньшей численностью / Г.Х. Гендлер, Г.В. Шанаева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 141 с.
1205697
  Лисицын Михаил Клементьевич Система работы школы по формированию у учащихся умений и навыков учебного труда. (На материале предметов естественно-математического цикла учащихся IV-V классов средней общеобразовательной школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лисицын Михаил Клементьевич; Научно-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1979. – 20л.
1205698
  Николаев И.Н. Система работы школы со студентами-практикантами и ее роль в их профессионально-педагогической подготовке : Автореф... канд. пед.наук: / Николаев И. Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1959. – 21л.
1205699
  Фролов Ю.М. Система рада SYMPHYTUM / Ю.М. Фролов. – Сыктывкар, 1989. – 24с.
1205700
  Алєксєєва О.В. Система радіаційного моніторингу будівельних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Алєксєєва Олена Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1205701
  Таранов А.П. Система радянського природоохоронного законодавства / А.П. Таранов, В.Ф. Погорілко // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1205702
   Система разделения времени. – Казань, 1973. – 201с.
1205703
   Система разделения времени ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 238 с.
1205704
  Чинакал Н.А. Система разработки со щитовым креплением / Н.А. Чинакал. – М-Л, 1943. – 140с.
1205705
  Смирнова Т.Н. Система раннемеловых брахиопод / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1990. – 238с. – ISBN 5-02-004609-4
1205706
  Гудзь Т.П. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств : Монографія / Т.П. Гудзь; УКООПСПІЛКА; Полт. ун-т спожив. кооперації України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – 166с. – ISBN 966-7971-45-7
1205707
   Система раннього оповіщення про потужні підкорові землетруси зони Вранча / В.М. Шапка, О.І. Лящук, Ю.А. Андрущенко, І.В. Корнієнко, В.В. Грабченко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 138-144 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 143-144. – ISSN 0203-3100
1205708
  Кведарайте Система распределения прибыли и ее совершенствование в промышленности. (На примере шерстяной промышлен. Литов.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кведарайте Виолета-Бируте Антоновна; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 44л.
1205709
  Ходжаев Д.Г. Система расселения в СССР : (вопросы комплексного планирования) / Д.Г. Ходжаев, А.В. Кочетков, Ф.М. Листенгурт. – Москва : Экономика, 1977. – 159 с.
1205710
  Лахтин В.Н. Система расселения и архитектурно-планировочная структура городов Урала / В.Н. Лахтин. – Москва : Стройиздат, 1977. – 126 с.
1205711
  Питюренко Е.И. Система расселения и территориальная организация народного хозяйства / Е.И. Питюренко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 139с.
1205712
  Мангатаева Д.Д. Система расселения населения : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Бурятский филиал ; Отдел социально-экономических исследований ; Д.Д. Мангатаева ; отв. ред. И.М. Занданов. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-029079-3
Региональный аспект. – 1988. – 80 с.
1205713
  Смаль Валентина Владимировна Система расселения Черниговской области : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Смаль Валентина Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 239л. – Бібліогр.:л.198-239
1205714
  Смаль В.В. Система расселения Черниговской области. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.02 / Смаль В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 18л.
1205715
  Свешников М.Н. Система расчетов между странами социалистического содружества / М.Н. Свешников. – М., 1964. – 40с.
1205716
  Казакова Е.В. Система расчетов характеристик снежного покрова для формирования начальных полей при численном моделировании погоды (на примере COSMO-Ru) / Е.В. Казакова, М.М. Чумаков, И.А. Розинкина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 20-32 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0130-2906
1205717
  Федорчук І.В. Система раціонального управління паливними ресурсами в Норвегії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 161-164 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1205718
  Куприй Н.И. Система реализации сельскохозяйственных продуктов колхозами на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Куприй Н.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 18л.
1205719
  Войскунский А.Е. Система реальностей: психология и технология / А.Е. Войскунский, М.А. Селисская // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 119-130. – ISSN 0042-8744
1205720
  Азарова А.В. Система регионального планирования в Японии // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 56-61. – ISSN 2218-1199
1205721
  Иоффе Л.С. Система регулирования паровой теплофикационной турбины Т-100-130 УТМЗ / Л.С. Иоффе. – Москва : Энергия, 1973. – 81 с.
1205722
  Чигак М. Система регулирования режима ускорения в изохронных циклотронах по фазе пролета пучка с применением управляющей ЦВМ. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.13 / Чигак М.; ОИЯИ. Лабор. ядерных проблем. – Дубна, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1205723
   Система регулювання внутрішньої торгівлі України : монографія / В.В. Апопій [та ін.] ; за ред. : В.В. Апопія, І.М. Копича. – Київ : Академвидав, 2012. – 420, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 400-420. – ISBN 978-617-572-040-0
1205724
  Ніконов О.Я. Система регулювання головного світла фар у сучасних інтелектуальних системах транспортного засобу / О.Я. Ніконов, В.О. Сильченко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 139-142. – ISSN 1997-9568
1205725
  Морозов В.С. Система регулювання державних закупівель в ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 185-188
1205726
   Система регулювання паралельного силового активного фільтра з нечітким регулятором в контурі струму / Р.В. Власенко, О.В. Бялобржеський, С.С. Бондаренко, С.М. Якимець // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1205727
  Зоценко О. Система регулювання ринку акцій в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 83-92. – ISSN 1605-2005
1205728
  Підгайна Н.Я. Система регулювання світових фондових ринків в умовах кризи: основні компоненти та сучасні проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 137-143. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Описано історію криз на фондовому ринку та інструменти, за допомогою яких регулюється ринок. Проаналізовано проблеми на шляху відновлення фондового ринку.
1205729
  Тимофієнко Л. Система регулювання суперечок стосовно інтелектуальної власності в СОТ // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-29
1205730
  Костина К.В. Система регулювання торгівлі послугами на глобальному рівні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-48.
1205731
   Система резервування та відновлення процесів для Linux / С.С. Судаков, Ю.В. Бойко, О.В. Третяк, Т.П. Короткова, Є.С. Мещеряков // Мат. машини і системи, 2003. – № 2
1205732
  П"ятчаніна Т.В. Система рейтингового оцінювання наукової діяльності / розмову вела Ірина Ніколайчук // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 60-62. – ISSN 0372-6436


  (Інтерв’ю із завідувачем відділу науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України Т.В. П’ятчаніної.Сьогодні інноваційний розвиток України стає ...
1205733
   Система рейтинговой аттестации как метод стимулирования изучения студентами естественно-научных дисциплин / О.Н. Рыжова, Н.Е. Кузьменко, Д.А. Пичугина, Л Китаев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-57. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Охарактеризованы проблемы, возникающие в процессе преподавания курса физической химии студентам второго курса биологического факультета МГУ. Обсуждается предложенная система рейтинговой аттестации студентов, проиллюстрирован ее поощрительный и ...
1205734
  Рыбинцев В.А. Система рекламирования продуктов виноделия : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 56-66 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1205735
   Система рекомендательно-библиографической информации для молодежи и пути ее совершенствования. – Москва, 1981. – 154 с.
1205736
  Крупа С.М. Система рекомендацій для студентів-абітурієнтів ВНЗ I, II рівнів акредитації / С.М. Крупа, Н.Б. Шаховська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (1). – C. 226-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  За результатами дослідження розглянуто та побудовано інформаційно-рекомендаційну систему щодо надання рекомендацій абітурієнту, який планує вступити до вищого навчального закладу після коледжу чи технікуму. Під час розроблення інформаційної системи ...
1205737
  Рутинський М.Й. Система рекреаційних спонук сучасної людини як рушійна сила розвитку глобальної індустрії туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 129-135 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1205738
  Андрушко С. Система релігійно-морального виховання В.В. Зеньківського // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 71-78
1205739
  Лисицын В.Н. Система ремонтного обслуживания предприятий региона: Пробл. формирования и управления. / В.Н. Лисицын. – Минск, 1991. – 94с.
1205740
  Космеда Т.А. Система репрезентованих аксіологічно маркованих смислів: образ-концепт"вода" (на матеріалі словника "Галицько-руські приповідки") // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 2. – С. 59-72. – ISBN 978-966-438-763-4
1205741
  Левин Г.Л. Система ретроспективной национальной библиографии в России // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.28-32. – ISSN 0869-6020
1205742
  Степанова А.Н. Система реформирования образования в современной России: компьютерные и традиционные технологии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 71-77. – ISSN 1811-0916


  Современный период развития системы образования характеризуется его компьютеризацией. Процесс становления новой системы образования сопровождается внесением корректив в содержание традиционных технологий обучения. Существуют трудности во внедрении ...
1205743
  Кравченко Наталия Климовна Система речевых средств актуализации подтекста в русской публицистичесмкой речи (газетно-публицистический политический комментарий) : Дис... наук: / Кравченко Наталия Климовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 184л. – Бібліогр.:л.1-21
1205744
  Кравченко Н.К. Система речевых средств актуализации подтекства в русской публицистической речи (газетно-публицистический политический комментарий) : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.01 / Кравченко Н.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
1205745
  Белякова Л.Д. Система речевых упражнений для развития навыка говорения на IV курсе языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Белякова Л.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 16л.
1205746
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / перев. с послесл. нем. изд. [и предисл.] Л. Петражицкого. – С.-Петербург : В тип. Императ. ун-та Св. Владимира
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1888. – VI, 168 с.
1205747
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / перев. с послесл. нем. изд. Л. Петражицкого. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко
Вып. 2 : Кн. 2. Владение ; Кн. 3 Вещныя права. – 1888. – VI, 114 с. – Конволют. - Переплетено с Вып. 2-4
1205748
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона. Вып. 3 / перев. с послесл. (5-го) нем. изд., Л. Петражицкий // Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко, 1888. – Вып. 2 : Кн. 2. Владение ; Кн. 3 Вещныя права. – IV, 176 с.
1205749
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона. Вып. 4 / перев. с послесл. (5-го) нем. изд., Л. Петражицкий // Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко, 1888. – Вып. 2 : Кн. 2. Владение ; Кн. 3 Вещныя права. – IV, 178 с.
1205750
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / перев. с послесл. (5-го) нем. изд., Л. Петражицкий. – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлих]
Вып. 4 : Кн. 5. Семейное право ; Кн. 6. Наследственное право. – 1908. – VIII, 244 с.


  На тит. стр. экз. № 146467 надпись: В дар библиотеке КГУ. Аспират химического факультета КГУ А. Бернштейн. 1937
1205751
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 2 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 174 с.
1205752
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 3 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 272 с.
1205753
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 4 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 244 с.
1205754
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1909. – X, 250 с. – Конволют. - Переплетено с: Вып. 1-4


  На тит. стр. напись: Вл. Бошко Киев 26/XI 41 (1940-зав. кафедри теорії д-ви і права, в 1944-49-декан)
1205755
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1909. – X, 1-16, 225-250 с.
1205756
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 3 : Кн. 4. Обязательственное право. – 1910. – VIII, 272 с.
1205757
  Хвостов В.М. Система римского права : Учебник / В.М. Хвостов. – Москва : Спарк, 1996. – 532с. – ISBN 5-88914-053-1
1205758
  Хвостов В.М. Система Римского права : Конспект лекций проф. В.М. Хвостова. – изд. 3-е. – Москва : Тип. Вильде
Ч. 1 : Общая часть. – 1907. – XVI, 414 с.
1205759
  Дормидонтов Г.Ф. Система римского права Г.Ф. Дормидонтова. – студ. изд. – Казань : Типо-литография Императ. ун-та
[Часть Особенная] : Вещное право. – 1913. – 205 с.
1205760
  Афанасьев Ю.Т. Система рифтов Западной Сибири: (Тектоника и нефтегазоносность). / Ю.Т. Афанасьев. – Москва : Наука, 1977. – 102с. + карта
1205761
   Система рифтов Земли. – Москва : Мир, 1970. – 280с.
1205762
  Буй Д.Б. Система рівнянь в індуктивних множинах: операція рекурсії та метод Гаусса виключення невідомих // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 118-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі обгрунтовується коректність застосування методу Гаусса послідовного виключення невідомих для розв"язку систем рівнянь в індуктивних множинах.
1205763
  Качмарик Я. Система рішень процесу відтворення трудового потенціалу корпоративних систем / Я. Качмарик, Р. Лупак // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 105-110. – ISBN 966-7574-11-3
1205764
  Земєлєва Л. Система роботи з обдарованими дітьми : (долаємо проблеми сучасної сільської школи / Л. Земєлєва, Ю. Кривенко // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – С. 26-45
1205765
  Стельмахович М.Г. Система роботи з розвитку зв"язного мовлення в 4 - 8 класах / М.Г. Стельмахович. – Київ : Радянська школа, 1981. – 137 с.
1205766
  Хома О.М. Система роботи над засвоєнням молодшими школярами граматичного поняття "прикметник" / О.М. Хома, О.В. Станко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 73-80. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
1205767
  Бакум З.П. Система роботи над творчістю Т.Г. Шевченка у процесі навчання українськой мови як іноземної / З.П. Бакум, В.А. Городецька // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 273-286. – ISSN 2305-3852
1205768
  Остапчук О. Система роботи учителя - основа творчої педагогічної діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.21-26. – ISSN 0131-6788
1205769
  Соколова С.О. Система родів дієслівної дії у сучасній українській мові // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 287-292. – ISBN 966-7348-20-2
1205770
  Крюков М.В. Система родства китайцев / М.В. Крюков. – Москва, 1972. – 328с.
1205771
  Бонюк З.Г. Система роду Spiraea L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Висвітлено історію систематики поліморфного роду Spiraea L. Внесено доповнення та уточнення до існуючих систем роду. Наведено модифіковану систему роду Spiraea L.
1205772
  Тимошко Г.М. Система розвитку організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Тимошко Ганна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 51 назва
1205773
  Широкоступ С.М. Система роздільного збору відходів як спосіб поліпшення санітарно-гігієнічного стану гуртожитків // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2015 : зб. тез доповідей XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26-27 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 77-79. – ISBN 978-966-285-274-5


  Розглядаються гуртожитки ХНУ імені В.Н. Каразіна як платформи накопичення та утворення твердих побутових відходів. З метою реалізації проектів селективного збору відходів застосовано графічний, статистичний та соціологічні методи.
1205774
  Шкільнюк Д.В. Система розпізнавання елементів дактильної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 223-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається питання розробки системи розпізнавання елементів дактильної мови. Запропоновано методи виділення ознак елементів дактильної мови The paper deals with the problem of dactyl language elements recognition system development. The ...
1205775
  Покровский А.А. Система рубрик и ссылок предметного каталога / А.А. Покровский. – М., 1928. – 143с.
1205776
  Шевченко В.Е. Система рубрикації газети - основа її архітектонічої організації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 44-50


  У статті аналізуються взаємозв"язки складників системи рубрикації сучасного газетного видання. Розкривається значення окремих елементів в рубрикації газети в цілому та на конкретних прикладах.
1205777
  Крылова Т.Ф. Система руководства самостоятельной работой учащихся по русскому языку в вечерней школе с заочной формой обучения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Крылова Т.Ф.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1205778
  Романович-Славатинский А.В. Система руского государственного права в его историко-догматическом развитии, сравнительно с государственным правом Западной Европы. – Киев ; Санкт-Петербург : Тип. Г. Л. Фронцкевича
Ч. 1 : Основные государственные законы. – 1886. – VI, 299, 220 с. – Перепл. с 40 лекциями "Местное управление", написанных от руки и воспр. на гектографе (220 с.)
1205779
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Введение и общая чсасть. – 1894. – VIII, 591 с.
1205780
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Права вещные. – 1895. – VI, 670 с.
1205781
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Права обязательственніе. – 1898. – [6], 478 с.


  На форзаце фамилия написана от руки: В. Войткевич-Павлович ВОЙТКЕВИЧ-ПАВЛОВИЧ - Василь Ілліч (1864 - 2.VIII 1927, Київ) - укр. правознавець. Закін. юрид. ф-т Київ, ун-ту. З кін. 90-х pp. 19 ст. — присяжний повірений Київ, суд. палати, водночас ...
1205782
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Права вещные. – 1900. – VI, 697 с.
1205783
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Права обязательственные. – 1901. – [4], 491 с.
1205784
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлеивча
Т. 5 : Права семейные и опека. – 1905. – VI, 385 с.


  На кн. печать: Книжный магазин "Труд" Н.В. Бибиковой, Киев
1205785
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлеивча
Т. 6 : Право наследования. – 1909. – VI, 547 с.
1205786
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Изд. 3-е, вновь пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Введение и общая часть. – 1910. – VIII, 703 с.
1205787
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : Отдельные обязательства. – 1912. – VIII, 655 с.
1205788
  Петерсон М.Н. Система русского правописания / М.Н. Петерсон. – М, 1955. – 108с.
1205789
  Курилович Ю.Р. Система русского ударения. / Ю.Р. Курилович. – 75-84с.
1205790
  Захаров Н.А. Система русской государственной власти : Юридическое исследование / Н.А. Захаров. – Новочеркасск : Электро-тип. Ф. Туникова, 1912. – 312, XII с.
1205791
  Максимейко М.О. Система Руської Правди в її проширеній редакції / М. О. Максимейко. – Київ, 1926. – 24 с. – Окр. відб.: Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та вкраїнського права, вип. II, Київ 1926, с. 50-73
1205792
   Система с разделением времени АЗ. – К., 1973. – 48с.
1205793
  Дульзон А.А. Система самооценки и оценки компетенций научно-педагогических кадров / А.А. Дульзон, О.М. Васильева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 61-72. – ISSN 0869-3617


  Представлена интерактивная система самооценки и оценки ППС Томского политехнического университета, разработанная на основе модели компетенций. Указаны причины и цели разработки системы. Кратко рассмотрены этапы разработки, требования к интерфейсу, ...
1205794
  Вяткин Г Л. Система самостоятельной работы на уроках русского языка / Г Л. Вяткин, . – Саратов, 1983. – 125с.
1205795
   Система самостоятельных работ в курсе "Эстетическое воспитание". – М., 1975. – 57с.
1205796
  Асонова Г.С. Система самостоятельных работ по курсу физической географии СССР : (Из опыта работы) / Г.С. Асонова; Под. ред. И.С. Матрусова. – Москва : Просвещение, 1974. – 128с
1205797
  Ходзинский К.Г. Система самостоятельных работ учащихся IX-XI классов вечерних (сменных) школ. (На материале истории и обществоведения) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Ходзинский К.Г.; Гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 25л.
1205798
  Мусаев М.Р. Система самостоятельных работ учащихся на уроках родного (азербайджанского) языка в начальных классах. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мусаев М.Р.; МВ и ССО АЗССР.Азебр.гос.пед.ин-т. – Баку, 1973. – 31л.
1205799
  Керимов Захид Фархад оглы Система самостоятельных работ учащихся на уроках чтения (На материалах 3 классов азербайджанских школ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Керимов Захид Фархад оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1981. – 22л.
1205800
  Иванова Р.Г. Система самотоятельных работ учащихся при изучении неорганической химии / Р.Г. Иванова, А.Г. Иодко. – М, 1988. – 158с.
1205801
   Система самоуправления в коллективе учащихся профтехучилища. – М., 1989. – 107с.
1205802
  Коротков В.М. Система самоуправления школьников и педагогическое руководство им. : Автореф... канд. пед.наук: / Коротков В.М.; МВ и ССО РСФСР, 1-й Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 15л.
1205803
  Коротов В.М. Система самоуправления школьников и педагогическое руководство им. : Автореф... канд. пед.наук: / Коротов В.М.; МВ и ССО РСФСР, 1-й Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 15л.
1205804
  Козлов А.П. Система санкций в уголовном праве / А.П. Козлов. – Красноярск, 1991. – 119с.
1205805
   Система Сатурна : Сборник статей. – Москва : Мир, 1990. – 448с.
1205806
  Антощишина Н.І. Система сбалансованих показників у визначенні інтегрованої цінності авіакомпанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 32-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1205807
  Кренделев Ф.П. Система сбора геологической информации на перфокартах / Ф.П. Кренделев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 73с.
1205808
  Хлаел Абдалла Ахмад Система сбора, обработки и анализа данных радионуклидных исследований : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13, 05.13.05 / Хлаел Абдалла Ахмад; НАН Украины. Ин-т проблем моделирования в энергетике. – К., 1994. – 23л.
1205809
  Хлайел Абдалла Ахмад Система сбора, обработки и анализа данных радионуклидных исследований : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.13, 05.13.05 / Хлайел Абдалла Ахмад; НАН Украины. Ин-тут проблем моделирования в энергетике. – К., 1994. – 23л.
1205810
  Иванова Нина Аркадьевна Система свертывания крови и тромбообразование у больных сахарным диабетом : Автореф... докт. мед.наук: 14.00.05 / Иванова Нина Аркадьевна; Центр. ин-т усовершенств. врачей. – М., 1972. – 24л.
1205811
   Система світових порогів знань для інноваційної діяльності та освіти / Р.Й. Когут, О.М. Печеник, М.Є. Тернюк, О.В. Шандиба // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 30-36. – ISSN 2074-8922
1205812
   Система світової торгівлі ГАТТ/COTв документах. – Київ, 2000. – 598с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-7666-02-6
1205813
   Система світової торговлі : Практичний посібник. – 2-е вид. – Київ : К.І.С., 2002. – 348с. – ISBN 966-8039-03-3


  Для підприємців, державних службовців, студентів, викладачів, науковців, політиків, журналістів, усіх хто цікавиться сучасними проблемами міжнародної торгівлі, політики і права
1205814
  Шедяков В. Система світогосподарських зв’язків переживає стан, близький до інституціональної невизначеності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 9 (347), вересень. – C. 1-3. – ISSN 1810-3944
1205815
   Система світу Коперника та сучасна астрономія. – Київ : Наукова думка, 1973. – 143 с.
1205816
  Кауль М.Р. Система свободных субстантивных словосочетаний в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Кауль М.Р. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1970. – 19 с.
1205817
   Система сейсмического контроля среды района водохранилища Нурейской ГЭС. – Душанбе, 1985. – 41с.
1205818
  Кузнецова В.О. Система семантических и словообразовательных отношений в сфере омогимии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузнецова В.О.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 23л.
1205819
  Авсаджанова Р.А. Система семейства вересковых : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Авсаджанова Р.А. ; МВ и ССО РСФСР. – Нальчик, 1975. – 43 с.
1205820
  Цепкова Н.Л. Система семейства толстянковых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Цепкова Н. Л.; АН КазССР, Глав. бот. сад. – Алма-Ата, 1979. – 30л.
1205821
  Цуркан І. Система символів у поезіі Олександра Олеся та європейських символістів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 289-294. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1205822
  Карпов В. Система символів як основа військової культури давньої доби // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 46-49. – ISSN 2305-9389
1205823
  Ніколаєва А. Система символічного захисту від уроків у повсякденному житті українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 86-94


  У статті розглядаються особливості символічного захисту від уроків (запобіжні заходи). Автор аналізує походження "поганих очей" і місце вірування в житті православних українців на основі польових етнографічних матеріалів. В статье рассматриваются ...
1205824
  Митрофанов Ю.И. Система СИМПЛ имитационного моделирования дискретных систем / Ю.И. Митрофанов. – Саратов, 1989. – 72с.
1205825
  Дьяков А.В. Система симуляции как невозможность полагания социального (к социологии культуры Жана Бодрияра) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 168-174. – ISSN 1606-951Х
1205826
  Жасимов М.М. Система синергетического и обобщающего образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 30-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1205827
  Кобченко Н. Система синтаксичних зв"язків: класифікаційні пошуки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 36-51. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Присвячено аналітичному оглядові різних класифікацій синтаксичних зв"язків. Висвітлено підґрунтя та структуру класифікаційних схем, запропонованих науковцями радянського періоду - Є. Кротевичем, А. Прияткіною, Г. Золотовою, Л. Чесноковою. Детально ...
1205828
  Коваленко А.Г. Система синтеза и анализа гидравличесих сетей / А.Г. Коваленко, Н.С. Туева. – М, 1989. – 69с.
1205829
   Система синтеза прогшрамм для микропроцессоров. – Минск, 1989. – 82с.
1205830
  Левинтов А.Ю. Система ситуационного управления оперивно-производственным планирование (на прим. агрегатостроительного предприятия) : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Левинтов А. Ю.; МВСССР РСФСР, Моск. физ. технол. ин-т. – М., 1975. – 21л.
1205831
  Дідусенко А. Система сільськогосподарського кредиту на Україні (1923-1928 р.) / А. Дідусенко. – Х., 1929. – 122с.
1205832
   Система склонения в цахурском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Курбанов А. И,; Курбанов А. И,; АН СССР ин-т языкознания. – Баку, 1966. – 20л.
1205833
  Харальдссон Х. Система склонения имен существительных в русской деловой письменности Северо-Запада в 14-15 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Харальдссон Х.; ЛГУ. – Л, 1971. – 16л.
1205834
  Мощенксая Л.Г. Система склонения имен существительных в старобелорусском языке XVI в. (на материале памятников повествовательного жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Мощенксая Л.Г.; Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 18л.
1205835
  Макаревич М.И. Система склонения местоимений в южнорусских говорах XVII в. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Макаревич М.И. ; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1971. – 24 с.
1205836
  Гершензон С. Система скрещеваний в природной популяции хомяка / С. Гершензон, В. Полевой, 1941. – 64-65с.
1205837
  Іванов Б.О. Система слідкування за диском Сонця / Б.О. Іванов, В.Б. Осіс // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 99-102 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1205838
  Шепітько В. Система слідчих дій за кримінальним процесуальним законом та механізми її реалізації у криміналістиці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 198-205. – ISSN 1026-9932
1205839
  Антонов К.В. Система слідчих органів України та проблеми вдосконалення їх діяльності / К.В. Антонов, В.М. Тертишник // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 121-125. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1205840
  Симонова О.Г. Система словарно-фразеологической работы в курсе чтения на русском языке в киргизской школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Симонова О.Г. ; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1967. – 24 с.
1205841
  Стрельчук Г.П. Система словозміни в українських інтермедіях XVII-XVIII ст. : Дис.. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Стрельчук Галина Петрівна ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – 184 л.
1205842
  Керницький І.М. Система словозміни в українській мові / І.М. Керницький. – Київ, 1967. – 288с.
1205843
  Самойленко Л.А. Система словоизменения в памятниках украинской деловой письменности Левобережной Украины второй половины XVII века : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Самойленко Л.А. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 28 с.
1205844
  Токарь Т.А. Система словоизменения украинских говоров Боснии (Югославии) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Токарь Т.А. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 24 с.
1205845
  Кремзикова Светлана Ефимовна Система словообразования в старофранцузский период (на материале производных с суффиксом -age) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кремзикова Светлана Ефимовна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1996. – 197л. – Бібліогр.:л.178-197
1205846
  Юлдашев А.А. Система словообразования и спряжения глагола в башкирском языке / А.А. Юлдашев. – М., 1958. – 196с.
1205847
  Кузькин Н.П. Система словообразования средств польского языка в польской технического лексике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Кузькин Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 18 с.
1205848
  Наркевич Аркадий Иосифович Система словосочетаний в современном белорусском литературном языке. (Структурно-семантич. описание) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.02 / Наркевич Аркадий Иосифович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1205849
  Кремзікова С.Ю. Система словотвору у старофранцузькій період (на матер. похідних з суфіксом -age) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Кремзікова С.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 19л.
1205850
  Грищенко Нина Васильевна Система сложного сказуемого в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.04 / Грищенко Нина Васильевна; Одесс. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 19л.
1205851
  Руденко В.Н. Система смешанных судов в Японии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 95-102. – ISSN 0132-0769
1205852
  Кузьмін Р. Система смягчения штрафов в Законе "О запрещении частной монополизации и обеспечении честных сделок" // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 35-37


  Переклад з японської книги Такесі Синагава та Хіроо Іванарі "Система пом"якшення штрафів в Законі "Про заборону приватної монополізації і забезпечення чесних угод".
1205853
  Чихачев В.П. Система совершенствования речевого мастерства преподавателей педагогических вузов в условиях факультетов повышения квалификации. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чихачев В.П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 25л.
1205854
   Система совершенствования хозяйственного механизма предприятия. – М., 1980. – 384с.
1205855
  Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуального права / В.М. Шерстюк. – М, 1989. – 131с.
1205856
   Система советского законодательства. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 328 с.
1205857
  Заец А.П. Система советского законодательства / А.П. Заец. – Киев, 1987. – 97с.
1205858
  Шебанов А.Ф. Система советского социалистического права / А.Ф. Шебанов. – Москва, 1961. – 42с.
1205859
  Гордон В.М. Система советского торгового права / В.М. Гордон. – Харьков, 1927. – 196с.
1205860
  Молодцов М.В. Система советского трудового права и система законодательства о труде / М.В. Молодцов. – Москва, 1985. – 175 с.
1205861
  Нефедов Д.В. Система современного финансового права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (297). – С. 128-149. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Современное финансовое право не является самостоятельной отраслью права, а представляет собой комплексную отрасль законодательства, которая состоит из двух взаимосвязанных частей - частного и публичного финансового законодательства.
1205862
  Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – Москва : Аспект Пресс, 1998. – 270с. – ISBN 5-7567-0225-3
1205863
  Сигеда П.И. Система согласных фонем сербско-хорватских говоров : Автореф... канд. филолог.наук: / Сигеда П.И.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 24л.
1205864
   Система содействия трудоустройству выпускников вуза в современных условиях / А.И. Еремкин, В.А. Худяков, Ю.С. Савенкова, В.О. Петренко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 2 (март). – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
1205865
  Айрапетян В.М. Система содержания почвы молодого яблочного сада в предгорной араратской котловины : Автореф... канд. с.-х.наук: 06536 / Айрапетян В.М.; Армян. сельхоз. ин-т. – Ереван, 1970. – 21л.
1205866
  Шаталова Н. Система создана. Идем дальше? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  Подходит к завершению крупный межрегиональный проект “Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и специализированного программного обеспечения”, реализуемый в рамках проектов Комиссии при ...
1205867
  Владимирский Е.А. Система социалистических производственных отношений / Е.А. Владимирский, И.П. Павлова. – Ленинград, 1986. – 205с.
1205868
  Васильев А.М. Система социалистического права / А.М. Васильев. – Москва, 1961. – 34с.
1205869
   Система социалистического хозяйствования: концепции советских экономистов 20-х годов. – М., 1990. – 205с.
1205870
  Корицкий Э.Б. Система социалистического хозяйствования: Политэкон. аспект. / Э.Б. Корицкий. – М., 1986. – 76с.
1205871
   Система социального управления: вопросы теории и практики. – М., 1986. – 72с.
1205872
  Чень Инфан Система социальных гарантий в Китае // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 107-118. – ISSN 0869-44435
1205873
  Сорокин П. Система социологии / П. Сорокин. – Петроград
Т. 1. – 1920. – 354 с.
1205874
  Сорокин П. Система социологии / П. Сорокин. – Петроград
Т. 2. – 1920. – 468 с.
1205875
   Система социологического знания : Учебное пособие. – Киев, 1996. – 206с.
1205876
   Система социологического знания : Учебное пособие. – 3-е изд. – Київ : МАУП, 1998. – 204с. – ISBN 966-7312-09-0
1205877
  Чечель К. Система соціальних медіа як нова технологія в стратегічних комунікаціях // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 119-120
1205878
  Реут А.Г. Система соціальних послуг для вразливих верств населення: новітні тенденції та інновації // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 190-200
1205879
  Сергієнко Т.Л. Система соціальних служб для молоді в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Проаналізовано діяльність інституцій, що займаються розробкою та реалізацією державної молодіжної політики; проведено аналіз функціонуючої системи соціальних служб для молоді в Україні, наведено останні статистичні дані щодо розвитку ССМ в Україні та ...
1205880
  Круглікова В.В. Система соціально-економічних одиниць виміру спеціалізації й кооперації суспільного виробництва : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1205881
  Круглікова В.В. Система соціально-економічних одиниць виміру спеціалізації й кооперації суспільного виробництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 115-120. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1205882
  Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.0.01 - екомічна теорія та історія економічної думки / Томчук Н.В. ; КНУТШ ; економічний ф-т ; кафедра економ. теорії. – Київ, 2009. – 243л. + Додатки : л. 215-243. – Бібліогр. : л.196-124
1205883
  Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.01. - економ. теор. та іст. економ. думки / Томчук наталія Володимиріна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1205884
  Іжа М.М. Система соціального захисту в Китаї: етапи формування та сучасні особливості / М.М. Іжа, Л.В. Курносенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 146-156. – (Серія "Державне управління" ; № 3). – ISSN 2310-2837
1205885
  Руженський М.М. Система соціального захисту населення у транзитивному суспільстві : Монографія / М.М. Руженський; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2005. – 384с. – ISBN 966-8640-09-8
1205886
   Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні: реальний стан та перспективи реформування / Центр громадської експертизи ; [наук. ред. Любомир Чорній]. – Київ, 2009. – 104 с.
1205887
  Ляшенко Т. Система соціального партнерства в Україні на сучасному етапі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 70-86. – ISSN 2524-0137
1205888
  Цвих В.Ф. Система соціального партнерства: проблеми формування та функціонування / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 203-216. – ISBN 966-628-197-5
1205889
  Плаксій М. Система соціального страхування Республіки Польша // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 14-17
1205890
  Дубовик Т.В. Система соціальної комерції / Т.В. Дубовик, В.В. Ортинська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 325-330. – ISSN 2222-4459
1205891
  Доннік М.С. Система соціальнопедагогічної діяльності соціального гуртожитку, спрямована на соціалізацію молоді, позбавленої батьківського піклування // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 27-36. – ISSN 1817-3764
1205892
  Каратыгина Т.Ф. Система специальных библиотек в СССР / Т.Ф. Каратыгина. – М., 1978. – 123с.
1205893
  Вопощенко Т.М. Система спеціально-правових гарантій реалізації корпоративних прав акціонера // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 36-42. – ISSN 1563-3349
1205894
   Система Сплинн. – Минск, 1984. – 146 с.
1205895
  Ярема А.Г. Система способів захисту цивільних прав судом // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 12 (112). – С. 34-39
1205896
  Штанько А. Система способів судового захисту права власності та інших речових прав // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 38-47. – ISSN 2311-6676
1205897
  Карагулян Т.А. Система спряжения древнеармянского языка. (Сравнит. исследование) : Автореф... канд. филол.наук: / Карагулян Т.А.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1956. – 22л.
1205898
  Ветцо М.Б. Система СПУТНИК-система планирования и управления научно-исследовательскими коллективами и опыт ее внедрения. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Ветцо М.Б.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – М., 1969. – 28л.
1205899
  Сущинский И.И. Система средств выражения высокой степени признака. (На матер. соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Сущинский И.И. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1205900
  Ермолаева Л.С. Система средств выражения модальности в современных грманских языках. (На материале нем., англ., швед. и исланд. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Ермолаева Л.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1964. – 15л.
1205901
  Мусина Г.Г. Система средств выражения модальности предположения в английском языке 15-17 веков. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мусина Г.Г.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1981. – 22л.
1205902
  Кондрашов П.В. Система средств массовой информации и пропаганды : научные основы ее функционирования / П.В. Кондрашов. – Хабаровск, 1975. – 231 с.
1205903
  Петроченко А.Л. Система средств массовой информации и пропаганды / А.Л. Петроченко. – Ташкент, 1988. – 157с.
1205904
   Система средств массовой информации России : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Журналистика" / Я.Н. Засурский, М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, А.Г. Бочаров, О.А. и др. Воронова; [Засурский Я.Н. и др.] ; под ред. Я.Н. Засурского ; науч. ред.: М.В. Шкондин, Л.Л. Реснянская. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 259, [1] с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Содерж. Общие закономерности; Периодическая печать; Телевидение; Радиовещание; Информационные агенства; СМИ в Интернете; Книгоиздание. – Библиогр.: с. 252-258. – ISBN 5-7567-0141-9
1205905
  Гончарова Г.О. Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження / Г.О. Гончарова, С.О. Ларіонов // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 130-134. – ISSN 1727-1584
1205906
   Система стандаритов безопасности труда. – М., 1978. – 152с.
1205907
  Середа А.С. Система стандартных норм / А.С. Середа. – М.-Л., 1931. – 132с.
1205908
   Система стандартных программ. – Москва, 1958. – 231с.
1205909
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1977. – 360с.
1205910
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 352 с.
1205911
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 248с.
1205912
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 168с.
1205913
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 262с.
1205914
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 231с.
1205915
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 193с.
1205916
   Система стандартов безопасности труда. – М.
Ч.2. – 1981. – 336с.
1205917
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1982. – 296с.
1205918
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1983. – 296с.
1205919
   Система стандартов безопасности труда. ГОСТ 12.2.008-75 - ГОСТ 12.2.010-75, ГОСТ 12.2.012-75, ГОСТ 12.2.013.75 ..... – Москва, 1978. – 167 с.
1205920
   Система стандартов безопасности труда. ГОСТ 12.2.008-75 - ГОСТ 12.2.013-75, ГОСТ 12.2.014-76 - ГОСТ 12.2.025-76 ..... – Москва, 1978. – 320 с.
1205921
   Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.3.002-75. – Москва, 1978. – 402 с.
1205922
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. – Москва : Изд-во стандартов, 1979. – 7 с.
1205923
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Промышленные каталоги : Общие требования. ГОСТ 7.22-80. – Москва : Изд-во стандартов, 1982. – 6 с.
1205924
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Систематизация и предметизация : Термины и определения. ГОСТ 7.39-82. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 10 с.
1205925
  Блок В.Б. Система Станиславского и проблемы драматургии / В.Б. Блок. – М, 1963. – 195с.
1205926
  Абалкин Н.А. Система Станиславского и советский театр / Н. Абалкин ; Всерос. театр. о-во. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Искусство
2. – 1950. – 320 с., [1] л .портр. : портр. – Библиогр.: с. 318-319
1205927
  Абалкин Н.А. Система Станиславского и современный театр / Н. Абалкин ; под ред. П.А. Маркова ; Всерос. театр. о-во. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Искусство
2. – 1954. – 395 с., [1] л. портр. : портр.
1205928
  Шафранская Л.А. Система статистических показателей механизации труда. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шафранская Л.А.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1968. – 16л.
1205929
  Фурман Т.Ю. Система статистичних показників рівня інфляції // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 223-229. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
1205930
  Лебедько М.Г. Система степеней сравнения прилагательных в истории английского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедько М. Г.; ЛГУ. – Л., 1971. – 16л.
1205931
  Лубенко В.В. Система стержневой истины / В.В. Лубенко. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Санкт-Петербург, 1999. – 184с. – ISBN 5-87451-004-4
1205932
  Дзекиревская Л.Н. Система стилистических оппозиций лексических значений слов : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзекиревская Л.Н.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Москва, 1965. – 15л.
1205933
  Давыденко Татьяна Михайловна Система стимулирования научно-исследовательской работы студентов и молодых исследователей / Давыденко Татьяна Михайловна, Беняш, // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 18-21. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1205934
   Система стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України / А.М. Вербицька, В.А. Савченко, Т.М. Дзюба, В.О. Кацалап // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 9-12
1205935
  Петришин Н.Я. Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 173-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Охарактеризовано сучасний стан вітчизняного машинобудування та проблематику підприємств галузі. Розглянуто основні показники діяльності машинобудівних підприємств. Сформовано та обгрунтовано систему стратегічних показників діяльності машинобудівних ...
1205936
  Кизенко О.О. Система стратегічного конртролю на підприємстві: процесний аспект // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 72-80
1205937
  Харчук В.Ю. Система стратегічного ризик-планування інноваційно-активних суб"єктів господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 26-28
1205938
  Бруй О. Система стратегічного управління процесно-орієнтованою бібліотекою / Оксана Бруй // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  У статті пропонується загальна модель системи стратегічного управління бібліотекою як безперервного циклічного процесу та визначаються конкретні засоби, які забезпечують його ефективність та результативність.
1205939
  Бєлов О.Ф. Система стратегічного управління сектором безпеки України: стан, проблеми і перспективи розвитку / О.Ф. Бєлов, О.В. Литвиненко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 100-104
1205940
  Дешко А.І. Система стратегічного управління соціальним та економічним розвитком України / А.І. Дешко, А.Є. Співак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 42-46.
1205941
  Лобач О. Система страхування вкладів як правове явище // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 47-58
1205942
  Шелудько Н. Система страхування вкладників в Україні: проблеми і перспективи // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.20-25. – ISSN 0131-775Х
1205943
  Фітас Н.Ю. Система страхування депозитів в Україні: сучасні реалії та перспективи // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 55-59
1205944
  Версаль Н. Система страхування депозитів комерційних банків: теорія та практика функціонування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-76. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито модель обґрунтування доцільності створення системи страхування банківських вкладів населення, з"ясовано проблеми системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення з огляду на досвід країн ...
1205945
  Полякова Лариса Система стримувань і противаг у взаємодії законодавчої та судової гілок державної влади України (1990 - 2004) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 89-92. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізовано раніше не друковані сторінки діарвуша за 1724 рік гетьмана-вигнанця, вперше прочитані автором за факсимільним виданням і порівняні з копією анонімних польських палеографів.
1205946
  Шахов В. Система стримувань і противаг як гарантія демократії / В. Шахов, В. Мадіссон // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 235-245.
1205947
  Файнерман И.Д. Система структурных координат и ее применение / И.Д. Файнерман. – К, 1985. – 56с.
1205948
  Ващенко Ю.В. Система суб"єктивних прав приватних осіб // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 241-242. – ISBN 978-966-667-624-8
1205949
  Пирожкова Ю.В. Система суб"єктів адміністративно-правового регулювання у сфері автомобілебудування сучасний правовий аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 266-270. – ISSN 1563-3349
1205950
  Мацелик Т. Система суб"єктів адміністративного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 439-445. – ISSN 1026-9932
1205951
  Артеменко О.В. Система суб"єктів адміністрування у сфері охорони навколишнього природного середовища // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 114-119. – (0). – ISSN 2078-9165
1205952
  Рудченко І. Система суб"єктів державного управління в інноваційній сфері // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 62-69
1205953
  Коломоєць Т. Система суб"єктів застосування адміністративно - примусових заходів в Україні: орієнтири розвитку у світлі оновлення державно - примусової політики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.102-105
1205954
  Клочко А.М. Система суб"єктів кадрового забезпечення ОВС України та особливості їх адміністративно-правового статусу // Європейський часопис : науково-практичний журнал / ГО "Фундація науковців та освітян". – Бровари, 2016. – № 1 (001). – С. 34-39. – ISSN 2415-8577
1205955
  Литовченко О.В. Система суб"єктів контролю за діяльністю адміністративних судів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 71-76
1205956
  Олефіренко Е. Система суб"єктів контролю за правильним і цільовим використанням коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 52-55
1205957
  Герасіна Л.М. Система суб"єктів права: соціолого-правова інтерпретація // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 14-17. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1205958
  Попова А. Система суб"єктів професійної фінансової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 37-42. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються поняття, різноманітні класифікації суб"єктів професійної фінансової діяльності, зокрема, фінансових установ, фінансових посередників, пропонується їх систематизація. В статье рассматриваются понятие, различные классификации ...
1205959
  Кондратенко В. Система суб"єктів публічної влади у сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 71-75. – ISSN 2524-0129
1205960
  Чередник Н. Система суб"єктів реалізації прав інтелектуальної власності у дослідницькому університеті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 352-353
1205961
  Дмитренко Е.С. Система суб"єктів фінансових правопорушень як чинник впливу на стан фінансової безпеки держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 78-85.
1205962
  Бойцов В.Я. Система субъектов советского государственного права / В.Я. Бойцов. – Уфа, 1972. – 160с.
1205963
  Козюба М.І. Система судів України та місце в ній Верховного Суду України: стан та перспективи реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 15-28. – ISSN 1026-9932
1205964
  Черемнова А.І. Система судів цивільної юрисдикції у світлі судової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 404-406. – ISBN 978-617-7530-15-1
1205965
  Мусієнко І.В. Система судових і каральних органів Слобожанщини наприкінці XVII - в XIX ст. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 33-43. – ISSN 0201-7245
1205966
  Москвич Л. Система судового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 96-101. – ISSN 1026-9932
1205967
   Система судоустрою в Румунії та Угорщині. – 45с. – Вісник. Програми сприяння парламенту України університету Індіани
1205968
  Козюбра М. Система судоустрою України: історія, сучасний стан і перспективи в контексті конституційної реформи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 75-79
1205969
  Зязюн І.А. Система сукупних компетенцій і компетентностей у структурі педагогічної діяльності й дії вчителя // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (84). – С. 18-27. – ISSN 2304-06294
1205970
  Шаповал М. Система суспільних наук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.156-168. – ISSN 1563-3713
1205971
  Дорощук В.А. Система суспільно-географічних зв"язків агропромислових комбінатів і напрями її оптимізації : географія / В.А. Дорощук, Н.І. Провотар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 66-71. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1205972
  Барановський М.О. Система суспільно-географічних факторів формування територіальної організації пересувних форм обслуговування сільського населення Чернігівської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 20-23
1205973
  Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики (етико-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Надурак Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – 472 арк. – Бібліогр.: арк. 439-472
1205974
  Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики (етико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Надурак Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1205975
  Надурак В.В. Система суспільної моралі: синергетичний підхід : монографія / Надурак Віталій ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Каф. філософії та соціології. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-229. – ISBN 978-966-640-390-5
1205976
  Цоклан В.І. Система сучасних джерел конституційного права України : монографія / Цоклан В.І., Федоренко В.Л. ; МОНУ ; Мін-во юстиції України. – Київ : Ліра-К, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-2174-06-9
1205977
  Вісторф О. Система сучасного менеджменту "Balanced scorecard" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 238-239. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Подано аналіз переваг, які надає застосування на підприємстві нової системи управління процесами.
1205978
  Тадеєва М. Система сучасної іншомовної освіти в школах Австрії // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 238-248. – ISSN 2077-1827
1205979
  Щенков С.А. Система счетов и бухгалтерский баланс предприятий. / С.А. Щенков. – М, 1973. – 142с.
1205980
  Літвінова І. Система та види гарантій прав особи у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 143-148
1205981
  Соколенко О.Л. Система та види правоохоронних органів України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 143-149. – ISSN 2078-3566
1205982
  Мєзєнцева Н.Б. Система та джерела медичного права (за матеріалами українських авторів) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 87-89.
1205983
  Тягієв С.Р. Система та класифікація екологічних обов"язків фізичних осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 396-403. – ISSN 1563-3349
1205984
  Гаврилюк Т.В. Система та механізми корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 40-42
1205985
  Євстігнєєв А.С. Система та повноваження органів державного управління загальної компетенції у сфері здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 81-88. – ISBN 978-617-566-151-2
1205986
  Євстігнєєв А.С. Система та повноваження органів державного управління спеціальної компетенції у сфері здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 88-135. – ISBN 978-617-566-151-2
1205987
  Войтович С. Система та право міжнародних економічних організацій // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 12-24


  Стаття ставить три основні питання: що являють собою існуючі МЕОрг - безладну суміш різноманітних інституцій або систему зв"язаних між собою елементів та компонентів? Чи існує право МЕОрг як структурний підрозділ міжнародного економічного права? Який ...
1205988
  Омельченко А.В. Система та правовий статус суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 26-30
1205989
  Омельченко А.В. Система та правовий статус суб"єктів недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 5 (128). – С. 24-28
1205990
  Расторгуева В.С. Система таджикского глагола. / В.С. Расторгуева, А.А. Керимова. – М., 1964. – 292с.
1205991
  Ляи Ж. Система Тайлора и физиология труда / Ж. Ляи. – Москва. – 168 с.
1205992
  Топузов Олег Система творчих завдань як засобів формування креативності на уроках історії : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 41-44. – Бібліогр.: 6 назв
1205993
  Ломоносова К. Система текстів малої форми в інтернет-виданнях для молоді // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 234-241


  У статті розглядаються мовностилістичні особливості текстів малої форми в молодіжних виданнях, визначальні ознаки способу подання інформації в таких мас-медіа та специфіка молодіжного дискурсу. The article considers the linguistic and stylistic ...
1205994
  Авдеева А.Ф. Система телемеханизации, сигнализации и связи горного производства : учеб. пособие / А.Ф. Авдеева, В.Г. Валеев, Н.А. Лобович ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград : Ленингр. горн. ин-т, 1975. – 68 с. – Библиогр.: с. 66
1205995
  Перекатов В.И. Система телеобработки МВК "Эльбрус-1". Препринт № 4 за 1977 г. / В.И. Перекатов. – М., 1977. – 26с.
1205996
  Кручинин В.В. Система тестирования,основанная на генерации вопросов и тестовых заданий / В.В. Кручинин, М.Ф. Молочко // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 4. – С.30-35.
1205997
  Матюшко И.С. Система технических устройств обучения и контроля и методика их использования при преподавании математики в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Матюшко И.С.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1969. – 23л.
1205998
  Киселев Г.Ф. Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования предприятий по производству минеральных удобрений / Г.Ф. Киселев. – М., 1991. – 384с.
1205999
  Варламов Євгеній Миколайович Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Варламов Є.М.; Укр. науково-дослід. ін-тут еколог. проблем. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
1206000
  Остапчук М.В. Система технологій ( за видами діяльності ) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Остапчук, А.І. Рибак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 888 с. – ISBN 966-655-063-6
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,