Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1205001
  Устяк Н.В. Професор М. В. Винокуров про розвиток вагонного парку вітчизняних залізниць // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 87-95. – ISSN 2415-7422
1205002
  Демченко В.Ф. Професор М.А. Клисенко - засновник наукової школи з аналітичної хімії пестицидів / В.Ф. Демченко, Ю.С. Баранов // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 171-179
1205003
  Шульга В.П. Професор М.А. Кравченко – організатор системи вищої фахової освіти в УРСР // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 48-51. – ISSN 2076-1554
1205004
   Професор М.Б. Делоне : матеріали наукових читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 68 с. : фот.
1205005
  Гетманцев О.В. Професор М.Й. Штефан і його науково-педагогічна діяльність // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 24-25. – ISBN 978966-97130-0-1
1205006
  Криницький Г.Т. Професор М.М. Горшенін: життєвий і творчий шлях відомого вченого-лісівника, педагога, організатора лісівницьких досліджень (до 110-річчя від дня народження) // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 307-308 : фото. – ISSN 1991-606X
1205007
  Лучка Л.М. Професор М.П. Ковальський і бібліотека: інтелектуальні взаємозв"язки // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 40-45. – ISSN 2664-9950
1205008
  Швидько Г.К. Професор М.П. Ковальський як науковий керівник: етична складова // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історіографії, джерелознавства та архівознавства. – Дніпропетровськ, 2014. – Об"єднаний вип. 2013-2014 рр. : Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі. – С. 30-41. – ISSN 2409-0743
1205009
   Професор Марко Варшавчик : (до 100-річчя від дня народження) : монографія / [І.Н. Войцехівська, Л.І. Буряк, А.П. Данилевич та ін. ; бібліогр. упорядкування: І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Корсунь-Шевченківський : І.В. Майдаченко, 2018. – 301, [1] с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажчик: с. 289-300. – Бібліогр.: с. 217-266 та в підрядк. прим. – (СЕРІЯ: Історики Київського університету: історіографія персоналій" / ред. рада: І.К. Патриляк (голова) [та ін.]). – ISBN 978-617-7708-07-9
1205010
   Професор Махов (Махів) Григорій Григорович (1886-1952) : Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1914-1994 роки. – Київ. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України)
Кн. 10. – 2005. – 100с. – До 75-річчя Інституту гідротехніки і меліорації УААН
1205011
   Професор Микола Вiкторович Поляков - вчений, педагог / О.Г. Гоман, Д.В. Євдокимов, Ю.Л. Меньшиков, В.В. Попов // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 8. – С. 3-19. – (Серія: Моделювання ; вип. 8). – ISSN 2312-4547


  До 70-річчя члена-кореспондента НАН України, професора Миколи Вікторовича Полякова.
1205012
  Хмарський В.М. Професор Микола Грот: причини та обставини переїзду видатного філософа і психолога до Одеси // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 27-33. – ISBN 978-966-927-169-3
1205013
  Караіванов Н. Професор Микола Дашкевич // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 50-52. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1205014
   Професор Микола Іванович Степаненко : біобібліографія / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: О.С. Коркоша, В.В. Орєхова ; авт. вступ. ст.: Л.Ф. Українець, І.Г. Павлова]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 314 с., [11] арк. фотоіл. : портр., іл. – Імен. покажчик: с. 293-311. – (Серія "Біобібліографія вчених України" ; Мовознавці України). – ISBN 978-966-2538-58-8
1205015
  Писарєв Д.М. Професор Микола Ізмайлович Дмитрієв та його роль у розвитку геоморфологічних знань // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 127-131 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
1205016
  Ільницький М. Професор Микола Ільницький: "Маємо працювати, скільки заповідає небо, яке над нами!" / розмову вів Богдан Залізняк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 5


  "У Дзеркальнійзалі Львівського національного університету імені Івана Франка наукова громадськість Львова привітала з 85-річчям українського літературознавця, критика, поета, перекладача Миколу Миколайовича Ільницького."
1205017
  Барна О.М. Професор Микола Миколайович Барна: віхи життєвого, наукового, навчально-педагогічного шляху та громадської діяльності до 80-річчя від дня народження // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147/148). – С. 55-66. – ISSN 1729-2344


  Професор кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
1205018
  Святець Ю.А. Професор Микола Павлович Ковальський (1929-2006) як педагог та організатор науки // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 313-321. – ISBN 978-966-551-327-8


  М.П. Ковальський - доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної Слов"янської Академії наук (США), проректор з наукової роботи Острозької Академії, дійсний член Української вільної академії наук в США ...
1205019
   Професор Микола Порфирович Єрмаков - теоретик і засновник нової галузі геологічних знань - термобарогеохімії (до 100-річчя від дня народження) / Ю. Ляхов, О. Матковський, М. Павлунь, А. Сіворонов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 63, вип. 2. – С. 4-13. – ISSN 2078-6220


  Висвітлено історико-теоретичні кроки проф. М. П. Єрмакова з заснування нового наукового напряму - термобарогеохімії. Розкрито наукову логіку і методологію реалізації термобарогеохімічних досліджень флюїдних включень у мінералах.
1205020
   Професор Микола Степаненко : біобібліографічний покажчик : до 55-ліття від дня народження / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; [упоряд: В.В. Орєхова, І.М. Лесунова]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2014. – 325, [1] с., [5] арк. фотоіл. : іл., портр. – Загол. обкл.: Микола Степаненко. – (Серія "Науковці університету")
1205021
  Теофій З-кий Професор Микола Сумцов // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 89-90. – ISBN 5-7763-1258-2
1205022
  Караіванов Н. Професор Микола Сумцов // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1205023
  Караіванов Н. Професор Михайло Грушевський // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1205024
  Караіванов Н. Професор Михайло Драгоманов та Болгарія // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 94-96. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1205025
  Діанова Н.М. Професор Михайло Карпович Павловський (до 150-річчя Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – C. 159-168. – ISSN 2312-2587
1205026
  Караіванов Н. Професор Михайло Максимович // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 24-27. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1205027
  Грабовецький В. Професор Михайло Марченко - історик України : до 110-річчя уродин / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. істор.-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ, 2009. – 116 с. : фотоіл.
1205028
   Професор Михайло Петрович Кочерган : Біобібліографія до 70-річчя. – Київ : Академія, 2006. – 96 с. – ISBN 966-580-224-0
1205029
  Ліхтей І. Професор Михайло Тиводар і розвиток етнологічних досліджень в Ужгородському університеті // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 24-45. – ISBN 978-966-671-417-9
1205030
  Караіванов Н. Професор Михайло Халанський // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1205031
  Каракаш І.І. Професор Мунтян Василь Лук"янович - талановитий вчений, доброзичливий вчитель та мудра людина // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 28-32. – ISBN 978-966-7957-20-9
1205032
  Задерей Н.М. Професор Н.О. Вірченко. Самовіддане служіння Україні / Н.М. Задерей, Г.Д. Нефьодова // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 245-250. – ISBN 978-617-7021-58-1
1205033
  Черниченко І.О. Професор Н.Я. Янишева - фундатор розвитку проблеми онкогігієни в Україні // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 226-234
1205034
  Прокоф"єва-Михайловська Професор Ніконов Володимир Борисович // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 36-45. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії.
1205035
   Професор Ніна Тарасевич : біобібліографічний покажчик : до 75-ліття від дня народження / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; [упоряд. Г.О. Кудряшов]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. – 138, [1] с., [3] арк. кольор. іл. : іл. – Покажч.: с. 117-137. – (Науковці університету). – ISBN 978-966-2538-09-0
1205036
   Професор Новиков Микола Миколайович : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 64 с.
1205037
   Професор О. О. Воскресенський. – Х, 1965. – 12с.
1205038
   Професор О.В. Задорожний (1960-2017) [фото] // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – кольорове фото між сторінками 8-9. – ISSN 1814-3385


  Фото українського юриста, політика та науковця. Завідувача кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
1205039
  Баймуратов М. Професор О.В. Задорожній та проблематика входження норм міжнародного права в національне конституційне право України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 61-73. – ISSN 1814-3385
1205040
  Титянін К.О. Професор О.В. Кеба як дослідник творчості Андрія Платонова // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 191-197. – ISSN 2306-2908


  Монографія Олександра Кеби розглядається як перша спроба дати порівняльний аналіз творчості Андрія Платонова та типологічно подібних йому явищ світової літератури ХХ століття. Зокрема, зазначається, що найбільш репрезентативним О. Кеба вважає ...
1205041
  Корольов А.Г. Професор О.В. Репрєв - засновник харківської наукової школи патофізіологів // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – № 2 (30). – С. 38-42. – ISSN 2077-9496
1205042
  Глазунов Г.О. Професор О.К. Лапін (1894-1937): аграрно-наукове дослідження // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 60-62
1205043
  Катренко А. Професор О.Ф. Кістяківський - захисник у суді селян Чигиринського повіту Київської губернії (1877 р.) / А. Катренко, Я. Катренко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 125-138. – ISSN 2306-4250


  У публікації подано промову професора Київського університету О.Ф. Кістяківського, виголошену в суді 18 червня 1877 р., яка є одним із зразків тогочасних судових документів і містить важливу історичну інформацію.
1205044
  Петренко Н.І. Професор О.Ф. Фортунатов - видатний статистик сільського господарства, педагог-новатор // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Камінський В.Ф. (голова), Ткачов О.І., Піпан Х.М. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 158-161
1205045
   Професор О.Я. Пилипчук (до 60-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 136-137 : Фото. – ISSN 0374-3896


  [Про проф. О.Я. Пилипчука, який в 1995-1996 рр. - завідував відділом історії науки і освіти Інституту українознавства Київського університету ім. Т. Шевченка]
1205046
  Тимошик М. Професор Огієнко та його "заповіт з умовами" // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2022. – Червень (№ 6). – С. 6-7
1205047
  Жилінська О. Професор Оксана Жилінська: "Університет - це планетарне явище" / розмову вела Л. Остролуцька // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 21/22). – С. 2-3
1205048
  Кондратюк К. Професор Оксана Франко: талановита українська жінка, науковець і педагог // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 176-178. – ISSN 2313-8505
1205049
  Марченко В. Професор Олександр Васильович Багрій // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – С. 229-233. – ISBN 978-966-579-271-0


  Наукова діяльність професора О.В. Багрія. Випускник КНУТШ історико-філологічного факультета 1912 року. По завершення навчання О. Багрія було залишено в університеті для підготування до професорського звання на каф. російської літератури.
1205050
  Дем"яненко А.Б. Професор Олександр Зінов"єв про систему навчання й виховання в "західністському надсуспільстві" // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – C. 42-47. – (Серія "Історичні науки")
1205051
  Дем"яненко А. Професор Олександр Зінов"єв про характер і суспільні цінності "західноїдів" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 158-165. – ISSN 2309-9356


  На основі наукових праць і літературних творів О. Зінов"єва виокремлено характерні риси "західноїдів", з"ясовано фундаментальний принцип їх буття, виділено два періоди в історії становлення та генезису "ахідноїдів", досліджено сутність соціального ...
1205052
  Руденко В.П. Професор Олександр Зупан (1847-1920): життя і діяльність в географії / В.П. Руденко, В.А. Білоус // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 64. – С. 78-86. – ISSN 2308-135X
1205053
  Караіванов Н. Професор Олександр Котляревський // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 46-50. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1205054
  Музика І.В. Професор Олександр Федорович Кістяківський: віхи життя і творчості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 11-18. – ISSN 2219-5521
1205055
  Полонська-Василенко Професор Олександр Якович Шульгин // Наукові записки / Український вільний університет. – Мюнхен, 1959. – Ч. 3. – С. 57-62
1205056
  Скорий С.А. Професор Олексій Іванович Тереножкін : (до 110-річчя від дня народження) / С.А. Скорий, В.М. Саєнко // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – C. 49-60. – ISSN 0235-3490
1205057
   Професор Ольховський Василь Олексійович - до 60-річчя від дня народження // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 104-105. – ISSN 2218-838X


  Завідувач кафедри судової медицини Харківського національного медичного університету.
1205058
  Граб У. Професор Омелян Нижанківський (1895-1973) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 67-70. – ISSN 2224-0926
1205059
   Професор Опанас (Афанасій) Ващенко = Professor Opanas (Afanasiy) Vashchenko. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 233 с. – (Постаті українського землезнання). – ISBN 966-613-136-6
1205060
  Павлюк М. Наумко Професор Орест Іллярович Матковський та Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України (до 85-річчя від уродин) / М. Наумко Павлюк, А. Побережський // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 107-110 : фото. – ISSN 0869-0774
1205061
  Наумко І. Професор Орест Матковський у моєму житті // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 24-30 : фото. – ISSN 2078-6220
1205062
  Караіванов Н. Професор Осип Бодянський та діячі болгарського відродження. До 200-річчя від дня народження Осипа Бодянського // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 29-33. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1205063
  Вергунов В. Професор П. В.Будрін - видатний діяч сільськогосподарської дослідної справи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 89-91
1205064
   Професор П. Г. Ріхттер. – Х., 1966. – 94с.
1205065
  Клепіков В.Б. Професор П.П. Копняєв – вчений, громадський діяч, організатор вищої електротехнічної освіти / В.Б. Клепіков, О.Є. Тверитникова; (до 150-річчя зі дня народження) // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 2074-272X


  Розкрито процес зародження системи вищої електротехнічної освіти в Україні наприкінці ХІХ ст. початку ХХ ст. Обґрунтовано внесок професора П.П. Копняєва у заснування наукової електротехнічної школи України. Розкрито організаційну діяльність вченого у ...
1205066
  Шаталов Н.М. Професор Павел Стефанович Воронов (к 100-летию со дня рождения) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 249-261 : фото. – Библиогр.: с. 261. – ISSN 0203-3100
1205067
  Рабінович П. Професор Петро Омелянович Недбайло - знаний український фахівець з теорії права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 184-189. – ISSN 1026-9932


  З-поміж відомих вітчизняних фахівців із загальнотеоретичної юриспруденції, праці яких у другій половині XX ст. сприяли розвитку загальної теорії держави та права, почесне місце належить докторові юридичних наук, члену-кореспонденту Академії наук ...
1205068
  Пилипчук О.О. Професор Петро Павлович Цитович (1843-1913 рр.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 53-58. – ISSN 2077-9496
1205069
   Професор Півторак Володимир Ізяславович : (до 65-річчя з дня народження) // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 12. – ISSN 2077-4214


  28 листопада виповнюється 65 років Володимиру Ізяславовичу Півтораку – відомому вченому-морфологу України, доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного ...
1205070
   Професор Півторак Володимир Ізяслович (до 65-річчя від дня народження) // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 16, № 4 (62). – С. 161-162. – ISSN 1727-0847


  28 листопада виповнюється 65 років Володимиру Ізяславовичу Півтораку - відомому вченому-морфологу України, доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного ...
1205071
   Професор Подоба Борис Євгенович : біобібліогр. покаж. наук. праць за 1964-2020 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця ; [уклад.: В.І. Фасоля, Л.І. Остаповець, Н.М. Кузебна ; наук. ред. Ю.П. Полупан ; авт. вступ. ст. М.В. Гладій]. – 3-тє вид., допов. – Київ : Люксар, 2021. – 106, [1] с., [1] арк. портр. : фотоіл. – Текст укр., англ. - Предм.-темат. покажч.: с. 88-105. – ISBN 978-966-2531-36-7
1205072
  Берзін П.С. Професор політичних наук Михайло Васильович Білевич // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 886-889. – ISBN 978-617-7020-05-8
1205073
  Бовкун Н. Професор прийшов до гуртожитку // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8


  На географічному факультеті відбувся традиційний захід – презентація кухонь народів світу. Студенти ІІІ курсу кафедри країнознавства та туризму в рамках вивчення дисципліни "Технології обслуговування в туризмі" ознайомили присутніх із сировинною базою, ...
1205074
   Професор С.А. Копилов : (до 55-річчя від дня народж. та 30-річчя наук.-пед. діяльності) : біобібліогр. покажчик / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С.А. Копилов (голова) та ін. ; уклад.: Л.В. Климчук, Т.М. Опря]. – Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2019. – 107, [1] с. – (Серія: Постаті в освіті і науці ; вип. 26)
1205075
  Чемес В. Професор С.В. Семчинський і світ філології // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 4-8
1205076
   Професор С.Г. Hавашин : Матеріали наукових читань, присвячених 100-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 96с. – Бібліогр.:С.53-56. – ISBN 9667459142
1205077
  Гамалія В.М. Професор С.Г. Навашин (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 151-157. – Бібліограф. : 15 назв. – ISSN 0374-3896
1205078
  Вергунов В.А. Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) - учений-агробіолог, державний і громадський діяч та дипломат у добу українських революцій: повернення із забуття : (до 150-річчя від дня народження) : наук. доповідь / Вергунов В.А. ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Нілан-ЛТД, 2016. – 55, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 21-30 та в підрядк. прим.
1205079
  Чисніков В.М. Професор С.М. Трегубов - видатний вчений-криміналіст Російської імперії (до 145-річчя з дня народження) // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. ак. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 183-195. – ISSN 1992-4437
1205080
  Пятницька В.В. Професор С.Ф. Веселовський - вчений та організатор сільськогосподарської науки і освіти в Україні у першій третині XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Пятницька Вероніка Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 16 назв
1205081
  Голда Д.М. Професор С.Ю. Кушакевич - піонер викладання курсу генетики в Київському університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – C. 9-10. – Бібліогр.: с. 10. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено життя і наукову діяльність проф. С.Ю. Кушакевича, який уперше започаткував у Київському університеті викладання курсу "Вчення про спадковість" (1911) і створив свою наукову школу генетиків, один із представників якої - вчений зі світовим ...
1205082
  Бибик С.П. Професор Світлана Яківна Єрмоленко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 4-19. – ISSN 0027-2833
1205083
  Семенів М.М. Професор Сергій Степанович Дложевський / М.М. Семенів, 1930. – 85-90с.
1205084
  Величко В. Професор Сергій Шелухін - історик, правознавець, громадсько-політичний діяч, письменник // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2015. – № 3/4. – С. 45-47. – ISSN 0130-7037
1205085
  Кіраль С. Професор Сидір Кіраль: "Іван Чендей - це візитка Закарпаття" / розмовляв Олександр Гаврош // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 16-22 грудня (№ 50). – С. 10-11
1205086
   Професор Слюсар Іван Тимофійович : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1971-2019 роки / Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; уклад.: В.А. Вергунов, С.Д. Коваленко, Л.А. Кириленко]. – Київ : Компринт, 2019. – 111, [1] с., [6] арк. фотоіл. : портр., іл. – Сер. засн. ННСГБ УААН у 1998 р. - Покажчики: с. 85-101. – Бібліогр.: с. 34-84, 103-111. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 75)
1205087
   Професор Станіслав Костянтинович Рудик = Professor Stanislav Kostyantynovych Rudik. – Київ : АртЕк, 2000. – 39с. – ISBN 966-505-020-6
1205088
  Гаськевич Володимир Професор Степан Позняк - видатна постать сучасного українського грунтознавства / Гаськевич Володимир, Паньків Зіновій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 202-203 : фото. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1205089
   Професор Таїров Василь Єгорович (1859-1938) : біобібліогр. покаж. наук. праць за 1879-1940 р. : 160-річчю від дня народж. видатного вченого присвяч. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова" ; [уклад.: В.В. Власов, Н.А. Мулюкіна, Г.В. Бурлак та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. передм. В.В. Власов]. – Одеса : Астропринт, 2019. – 135, [1] с. : іл., портр. – Ст. укр., рос. - Предм.-темат. покажч.: с. 120-122. - Імен. покажч.: с. 123. – Бібліогр.: с. 111-119. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграрних України" ; кн. 77). – ISBN 978-966-927-559-2
1205090
   Професор Теодор Богосєвич - до 150-річчя видатного фундатора Львівської стоматології // Современная стоматология : научно-практический стоматологический журнал / Нац. мед акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика ; глав. ред. А.А. Тимофеев ; редкол.: Г.Ф. Белоклицкая, В.И. Беда, А.В. Борисенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 5 (89). – С. 76-78. – ISSN 1992-576-X
1205091
  Клапцінська Є. Професор Теофіл Еміль Модельський (1881–1967) – організатор архіву Вроцлавського університету і його перший директор // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 292–299. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1205092
  Гумницька Н. Професор Торнадо. Омелян Пріцак - мрійник, візіонер, тріумфатор // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1/3, січень - березень. – С. 178-185
1205093
  Чопик В. Професор Університету св. Володимира Віллібальд Бессер та його учні - перші дослідники флори України : (до 225-річчя з дня народження) / Володимир Чопик., Оксана Галаган ; Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка, Кафедра екології та фізіології рослин. – Кременець : Видавничий центр КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 48 с., [12] с. іл. – Бібліогр.: с. 45-46
1205094
  Рудь М.О. Професор Університету Св. Володимира Ф.Я. Фортинський (1846-1902) і його праці з історії слов"яно-німецьких відносин у середні віки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-24. – (Історія ; вип. 38)


  Висвітлюється життєвий шлях одного з фундаторів медієвістичної школи Київського університету Ф.Я. Фортинського, розкривається його внесок у вивчення долі полабсько-прибалтійського слов"янства та слов"яно-німецьких відносин у середні віки.
1205095
  Голубовська І.О. Професор Ф.О. Нікітіна - класик, індоєвропеїст, структураліст, лінгвокультуролог // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 5-10
1205096
  Бондарук Т.І. Професор Федір Іванович Леонтович: нотатки до інтелектуальної біографії (1833–1910) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 14-18. – ISSN 2219-5521
1205097
  Андруняк І. Професор Федір Срібний - науковець галицької школи істориків України // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 34, липень - грудень. – С. 37-39
1205098
   Професор Федорова Наталія Андріянівна : Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1949-2000 роки. – Київ : ІАЕ УААН, 2002. – 94с. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України)
1205099
  Рабінович П. Професор Філіп Сендс - світовий авторитет із теорії та практики міжнародно-юридичного захисту прав людини / П. Рабінович, С. Добрянський // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 214-217. – ISSN 1026-9932
1205100
   Професор Фомічов Анатолій Михайлович : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 56с. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України)
1205101
   Професор Франкфурт Соломон Львович (1866-1954) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. видатного вченого-агробіолога, одного із дієвих організаторів акад. науки в Україні, 18 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов, Л.М. Татарчук, В.М. Товмаченко та ін.]. – Київ : Наш формат, 2016. – 102, [1] с. : портр., фотоіл. – Сер. засн. в 2001 р. – Бібліогр.: с. 98-101. – (Серія "Наукові історико-бібліографічні читання" ; читання 10)
1205102
   Професор Фукс Георгій Борисович // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 65. – С. 3-4. – ISSN 2076-815X
1205103
  Бурштинська Х. Професор Христина Бурштинська: "Україна понад усе" / розмовляв Богдан Залізняк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 6-12 лютого (№ 6). – С. 11
1205104
  Кулик Н. Професор чужих мов // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 16 квітня (№ 15). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про Федора Пущенка - український піонер японістики.
1205105
  Ісіченко І. Професор Шевельов і українська альтернатива вандалізмові // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-8 жовтня (№ 40). – С. 3


  Заява консисторії Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви.
1205106
   Професор Шидловська Тамара Василівна // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 89-96. – ISSN 0044-4650
1205107
  Вергунов В.А. Професор Шиндлер Камілл Гаврилович (1869-1940) - громадянин Швейцарії, що прославив науково-освітню аграрну складову України : наук. доповідь / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграрної науки, освіти та техніки. – Київ : Ямчинський О.В., 2019. – 39, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7804-39-9
1205108
   Професор Ю.В. Козаченко (01.12.1940-05.05.2020) - видатний вчений і педагог / О.І. Василик, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, М.О. Перестюк, В І. Розора, Л.М. Сахно, Є Р. Ямненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 9-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1205109
  Грищук В.К. Професор Юлій Макаревич - промотор кодифікації кримінального законодавства Польщі (1919–1932 рр.) / В.К. Грищук, І.Ю. Гловацький // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 5-20. – ISSN 2078-9165
1205110
  Пилипчук О.В. Професор Юрій Олексійович Жлуктенко як перекладач наукової літератури: загальні аспекти


  Розвідку присвячено перекладові монографії У. Вайнрайха "Languages in Contact", що його зробив російською мовою проф. Ю. Жлуктенко.
1205111
  Пилипчук О.В. Професор Юрій Олексійович Жлуктенко як перекладач наукової літератури: загальні аспекти // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 2 (26). – С. 127-135. – ISSN 2075-4205


  Подано загальну характеристику перекладу монографії У Вайнраха "Languages in Contact", що зробив на російську мову Ю.О. Жлутенко. [1969 – 1977 рр. – проф., зав. каф. англ. філол., декан ф-ту романо-германської філол. КНУ імені Тараса Шевченка.]
1205112
  Гураль П.Ф. Професор Юрій Панейко - видатний теоретик місцевого самоврядування // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 80-85. – ISBN 978-617-7293-17-9


  "Якщо уважно проаналізувати нинішню українську концепцію місцевого самоврядування, ми побачимо, що ії розвиток майже співпадає з теорією місцевого самоврядування видатного українського вченого, проф. Ю. Панейка."
1205113
  Баштова Л.С. Професор Юрій Соколов - праведник народів світу та вчений зі світовим ім"ям. (До 115-річчя з дня народження Ю.Д. Соколова // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 147-161


  В статті віддзекалено життєвий шлях видатного математика та механіка. Він - учень Б. Я. Букреєва, Д. О. Граве, М. П. Кравчука. За порятунок євреїв у роки Другої світової війни Інститут героїзму і катастроф евреїв присвоїв йому звання "Праведника ...
1205114
  Шаповал Ю. Професор Юрій Шаповал: "Важливо не просто говорити, а й бути почутим" / розмовлял І. Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 березня (№ 52/53). – С. 10


  Ю. Шаповал є чільним автором серії повнометражних документальних фільмів з узагальнюючою назвою "Розсіяні" - про життєвий шлях видатних особистостей української діаспори.
1205115
  Шаповал Ю. Професор Юрій Шаповал: "Є така приповідка: стабільність - ознака майстерності. Це якраз про газету "День" / розмовляв Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 жовтня (№ 197). – С. 6


  Відомий історик про наші інтелектуальні та просвітницькі проекти "Дня".
1205116
  Гриценко П. Професор Юрій Шевельов (Штрихи до портрета видатного мовознавця) // Юрій Шевельов: учений-гуманітарій, дослідник ураїнської мови і літератури : [зб. статей] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди [та ін. ; упоряд.: С.В. Вакуленко, П.О. Редін ; редкол.: Ю.М. Безхутрий та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 7-29. – ISBN 978-966-285-429-9
1205117
   Професор Юрій Шевельов обраний на президента УВАН // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 118, листопад : листопад. – С. 23
1205118
  Данілова Ю.В. Професор Я.М. Гордєєнко (1851-1922) про розвиток залізничного господарства // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 33-38
1205119
  Караіванов Н. Професор Яків Головацький // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 38-40. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1205120
   Професор Яната Олександр Алоїзович (1888-1938). – Київ : Аграрна наука, 2003. – 224с. – (Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії : Історико-бібліографічна серія ; Кн. 4). – ISBN 966-540-153-Х
1205121
   Професор Янголь Антон Михайлович (1903-1983) : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1929-1977 роки. – Київ, 2007. – 79, [1] с. : фотогр. – До 75-річчя Інституту гідротехніки і меліорації УААН. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; кн. 18)
1205122
  Пиріг Р.Я. Професор Ярослав Калакура: історик, закоханий в архіви // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 291-293. – ISSN 0320-9466
1205123
  Губерський Л.В. Професор, доктор історичних наук, Заслужений діяч науки УРСР Цвєтков Гліб Миколайович (1922-1996 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 3-5
1205124
  Вітальєв Д. Професора вбили за босоніжки // Україна молода. – Київ, 2000. – 19 вересня (№ 170). – С. 9
1205125
   Професора Петра Мойсейовича Рабіновича відзначено державною нагородою // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 190-190. – ISSN 1026-9932
1205126
  Цяцько А. Професоре, а ви он-лайн? Як відвідати лекції найвідоміших викладачів з усього світу не виходячи з дому // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 26 березня (№ 13)


  Так на запит у пошуковому рядку "КНУ ім. Шевченка лекції" можно знайти лекцію Миколи Азарова, яку він читав студентам першого вересня, і запис виступу Пола Веймера (президента Американської асоціації геологів-нафтовиків), який нещодавно відбувся на ...
1205127
  Ганіткевич Я.В. Професори-лікарі Львівського медичного факультету університету/Медичного інституту - місцеві українці // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 88-96. – ISSN 1029-4244
1205128
  Галата С. Професори-сепаратисти України не потрібні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 8 червня (№ 23). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Члени колегія Міністерства освіти і науки України обговорили створення системи забезпечення якості вищої освіти в Україні, заходи щодо Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та позбавлення наукових звань представників академічної ...
1205129
   Професори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара : 1918-2018 : біобібліогр. довідник / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [редкол.: М.В. Поляков (голова) та ін. ; упоряд.: С.І. Світленко (ст. упоряд.), З.П. Бондаренко, С.В. Бухаров та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2018. – 398, [1] с. : портр. – До 100-річчя Дніпров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара (1918-2018). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-981-081-6
1205130
   Професори Дніпропетровського національного університету. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2003. – 320с. – ISBN 966-551-126-2
1205131
   Професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. 1918-2008 / МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [ редкол. : М.В. Поляков, М.М. Дронь, В.В. Іваненко ; упоряд.: С.І. Світленко, І.М. Барг, А.І. Вінніков та ін. ; наук. ред. С.І. Світленко ]. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2008. – 596 с. – ISBN 978-966-551-258-5
1205132
   Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 591, [1] с. : портр. – Ювілейне вид. до 180-річного ювілею Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Імен. покажч.: с. 568-591. – ISBN 978-966-439-754-1
1205133
   Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – 634, [1] с. : портр. – Присвяч. 185-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Імен. покажчик: с. 606-634. – ISBN 978-966-933-054-3
1205134
   Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 407 с. – До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
1205135
   Професори Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : [біогр. нариси] / [редкол.: В.Я. Тацій (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2014. – 190, [2] с. : портр. – До 210-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. - Алф. покажчик: с. 189-190. – ISBN 978-966-458-700-3
1205136
   Професори Одеського (Новоросійського) університету : Біографічний словник. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-329-9
Том 1 : Ректори. – 2000. – 120 с.
1205137
   Професори Одеського (Новоросійського) університету : Біографічний словник. – Одеса : АстроПринт. – ISBN 966-549-495-3
Том 2 : А - І. – 2000. – 448 с.
1205138
   Професори Одеського (Новоросійського) університету : Біографічний словник. – Одеса : АстроПринт. – ISBN 966-549-496-1
Том 3 : К - П. – 2000. – 540 с.
1205139
   Професори Одеського (Новоросійського) університету : Біографічний словник. – Одеса : АстроПринт. – ISBN 966-549-497-Х
Том 4 : Р - Я. – 2000. – 542 с.
1205140
  Коцюк Володимир Професори університету Св. Володимиру та Київське слов"янське благодійне товариство у 70-х рр. XIX ст. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 100-105. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основе документальных материалов и специальных исследований раскрыто участие профессоров университета Св. Владимира в создании и деятельности Киевского благотворительного товарищества, проанализирована роль председателя профессора О. Котляревского ...
1205141
  Мозгова Н.Г. Професори філософії університету св. Володимира як фундатори київської педагогічної освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.47-55. – ISSN 2075-1443
1205142
   Професори Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : біобібліографічний довідник / [наук. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 371, [1] с. : іл., портр. – Персонал. покажч.: c. 359-363. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-623-021-6
1205143
  Кальницький М. Професорів звільнили від військових обов"язків // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 46 (399), 30 листопада 2017. – С. 47-50


  5 грудня 1917-го року відкрито Українську академію мистецтва.
1205144
   Професорка д-р Наталія Полонська-Василенко / П. К. // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – С. 61-62
1205145
   Професорові Г. Бердишеву - 70 // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Грудень (№ 8). – С. 3
1205146
   Професорові Едуарду Андрійовичу Афоніну - 70! // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 215-220. – ISSN 1563-3713
1205147
  Ніколаєнко Л. Професорові М. Захарченку - 60! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  Слово шани професору факультету соціології та психології Марку Васильовичу Захарченку: про творчий шлях та неординарну особистість як людини та вченого.
1205148
   Професорові Муромцеву Ігореві Вікторовичу - 80 років // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 323. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1205149
  Різун В. Професорові Ю. Ф, Ярмишу - 70! // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 4
1205150
  Стельмах С.П. Професорська корпорація Київського університету в ХІХ - на початку ХХ століття: спроба створення колективного портрету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-10. – (Історія ; вип. 46)


  Присвячено формуванню професорської корпорації в Київському університеті в ХІХ - на початку ХХ ст. Внутрішньодисциплінарні та інституційні зміни в науці, структурні перетворення в університетській системі сприяли перетворенню Київського університету на ...
1205151
  Чуткий А.І. Професорська корпорація Університету Св. Володимира як окрема мікро-соціальна група // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 29 : Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – С. 216-220
1205152
  Огієнко І. Професорська праця в Києві. 1914-1918 // Рятування України / І.І. Огієнко. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – С. 82-90. – ISBN 966-7821-33-1
1205153
  Адамський В.Р. Професорсько-викладацька корпорація богословського факультету Кам"янець-Подільського державного українського університету // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 6-15. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  Проаналізовано процес формування персонального складу професорсько-викладацької корпорації богословського факультету Кам"янець-Подільського державного українського університету. Показана особистісна участь і сприяння ректора Кам"янець-Подільського ...
1205154
  Липинський В. Професорсько-викладацька корпорація педагогічної освіти в УСРР у 1920-ті роки / В. Липинський, Н. Аксакова // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 126-132
1205155
  Казьмирчук М.Г. Професорсько-викладацький склад відновленого Київського державного університету (1933-1941 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 102-119. – ISSN 0130-5247
1205156
  Брода М.В. Професорсько-викладацький склад ВНЗ США: шлях від асистента до професора / М.В. Брода // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 45-51.
1205157
   Професорсько-викладацький склад кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 1 (66) : 80-річчю кафедри економічної та соціальної географії присвячується. – С. 5-11


  Про кафедру економічної та соціальної географії географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1205158
  Осмоловська О.Ю. Професорсько-викладацькі кадри вищої школи України (1920-1925) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 75-76. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядається розвиток вищої освіти в Україні в 1920-1925 рр., зосереджується увага на кадровій проблемі у вищій школі.
1205159
  Наєнко М. Професору-академіку Володимиру Перетцу - 150 // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 325-326
1205160
   Професору Анатолію Ананійовичу Музиці - 60 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 534-535. – ISSN 0132-1331
1205161
   Професору Бойку Євгену Івановичу - 70 / редколегія журналу "Регіональна економіка" // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 228-229. – ISSN 1562-0905
1205162
   Професору Бутку Миколі Петровичу - 70 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 155-156 : фото. – ISSN 1562-0905
1205163
   Професору Володимиру Андрійовичу Соломасі - 65 років! / В.В. Коніщук, І.І. Мойсієнко, Л.Г. Любінська, В.Л. Шевчик // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 173-174. – ISSN 2077-4893


  З 1994 по 2018 рр. працював на посаді професора кафедри ботаніки у КНУ ім. Т. Шевченка, завідувача цієї самої кафедри (1996-2000 рр.), директора Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна (2006-2008 рр.).
1205164
   Професору Володимиру Стецюку - 60 років : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 46 : Фото
1205165
   Професору Данилюку Миколі Олексійовичу - 70 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 151 : фото. – ISSN 1562-0905
1205166
   Професору І. Комарову вручили премію Георга Форстера // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 3


  В м. Бамберг (Німеччина) відбулася церемонія вручення премії Георга Форстера завідувачу кафедрою супрамолекулярної хімії Інституту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка професору Ігорю Комарову. Дослідницька група Комарова створила діючі ...
1205167
  Олійник Я. Професору Костянтину Нємцю - сімдесят / Я. Олійник, К. Мезенцев // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 23 (2). – С. 141-142. – ISSN 2076-1333
1205168
   Професору Кузьміну Олегу Євгеновичу – 70 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (92). – С. 101-102. – ISSN 1562-0905
1205169
  Вегеш М. Професору Лизанцю П.М. - 80 // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 7-10. – ISBN 978-966-8760-98-3
1205170
   Професору М.Д. Пістуну - 70 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 52. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817
1205171
   Професору М.М. Коренєву - 85 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 453-454. – ISSN 2413-7944
1205172
   Професору Миколі Пістуну - 80 // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 159-160
1205173
   Професору Мирославу Сивому - 65 // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 259-260 : фото. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1205174
  Венжинович Н. Професору Михайлові Сюську - 80 // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 102-104
1205175
  Кривошеїн В.В. Професору Олександру Сергійовичу Токовенку - 60 років // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 205-206. – ISSN 2077-1800


  Доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук.
1205176
   Професору Олені Семенівні Волошкіній - 60 // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 205-206 : фото. – ISBN 978-966-2633-26-9
1205177
   Професору Ользі Заставецькій - 60 // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 161-162 : фото
1205178
  Романюк Я. Професору Павлу Михайловичу Каркачу - 80 років! // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 209-210. – ISSN 1026-9932
1205179
   Професору Писаренко Світлані Марківні - 80 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 153-154 : фото. – ISSN 1562-0905
1205180
   Професору Приступенко Тетяні Олегівні - 50 : кафедра періодичної преси // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 7-8


  Вітання Т. О. Приступенко з ювілеєм !
1205181
   Професору Р.Г.Пилип"юку - 80 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 46 : фото. – ISSN 2311-9780
1205182
   Професору Т.Г.Шевченку - 70 років : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 47 : Фото
1205183
  Наєнко М. Професору Фащенку Василю Васильовичу мало б виповнитися 90... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 332-339
1205184
   Професору Ярославу Олійнику - 60 // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 160-161
1205185
  Шаталова Н. Профессии - на пенсию. Нашу работу сделают роботы? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 февраля (№ 8). – С. 10


  Еще лет шесть-семь, и профессию “журналист” отправят на пенсию. Почему? Да потому, что программы перевода речи в текст и написания текстовых документов “позволяют во многом автоматизировать эту, считавшуюся ранее творческой, профессию”. Так, например, ...
1205186
  Попова И.П. Профессии и профессионализм в международной дискуссии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 8 (304). – С.52-57. – ISSN 0132-1625
1205187
  Печенюк И.Л. Профессии осваивают Сибирь / И.Л. Печенюк. – М., 1989. – 46с.
1205188
   Профессии рабочих. – Минск, 1980. – 495с.
1205189
  Гришина Г.И. Профессии сельскохозяйственного производства / Г.И. Гришина, Е.В. Куликова. – М., 1980. – 128с.
1205190
  Левин В.И. Профессии сжатого воздуха и вакуума / В.И. Левин. – Москва, 1989. – 256с.
1205191
  Гришина Галина Ивановна Профессии, которые мы выбираем : Беседы о кн. / Гришина Галина Ивановна. – Москва : Книга, 1976. – 175с. – (Кем быть?)
1205192
  Уткина И.Ю. Профессии, связанные с географией : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 50-51. – ISSN 0016-7207
1205193
  Наумов С.Ф. Профессинально-технические училища / С.Ф. Наумов. – М., 1984. – 184с.
1205194
  Коваленко Ю.И. Профессинальное образование в ФРГ / Ю.И. Коваленко. – М, 1988. – 157с.
1205195
  Медведев Р.А. Профессинальное обучение шкоьлников на промышленном предпиятии / Р.А. Медведев. – М, 1960. – 119с.
1205196
  Дуберштейн И.А. Профессиоальная этика и психология в торговле. / И.А. Дуберштейн, Э.Э. Линчевский. – М., 1980. – 168с.
1205197
  Кирикова З.З. Профессиограмма как инструмент формирования и уточнения компетенций работника. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 5. – С. 30-33. – ISSN 1726-667Х
1205198
   Профессиограммы в школе. – 2-е, перераб. и доп. – Минск, 1984. – 80с.
1205199
  Стрелкова И.Б. Профессиографический анализ деятельности библиотечного специалиста как основа эффективного управления // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 74-79. – ISSN 0130-9765


  История и современное состояние профессиографической деятельности. Характеристика особенностей профессиографических методов, использованных автором при разработке профессиограмм руководителей и специалистов вузовских библиотек Республики Беларусь. ...
1205200
  Азерников В.З. Профессионал жизни : комедии, драмы / В.З. Азерников ; [худож. Т. Добровинская]. – Москва : Советский писатель, 1985. – 288 с. : ил.
1205201
  Гончаров С. Профессионализация армии: мифы и реалии // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.51-56
1205202
  Тихоненко Я.П. Профессионализация и коммерциализация легкой атлетики как фактор, определяющий аксиологические ориентиры спортсменов // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 56-58
1205203
  Кемел М. Профессионализация кадров в системе государственной службы Республики Казахстан / М. Кемел, Н.А. Жолшибеков // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 304-309. – (Право. Економіка. Управління)
1205204
  Московская А.А. Профессионализация менеджмента: цели, барьеры, перспективы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 7 (327 ). – С. 26-36. – ISSN 0132-1625
1205205
  Бородина Людмила Николаевна Профессионализация общенаучной подготовки офицеров запаса в морских вузах // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 95-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1205206
  Федулин А.А. Профессионализм - требование времени // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 12-14. – ISSN 1813-1212
1205207
  Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственого обучения / Н.В. Кузьмина. – М, 1990. – 117с.
1205208
  Черепкова Т.Н. Профессионализм преподавателя высшей школы в контексте современной образовательной парадигмы / Т.Н. Черепкова, Е.В. Шевцова // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 128-136. – ISSN 1811-0916


  В статье исследуется методика выделения компетенций преподавателя высшей школы. Описываются результаты проведения исследования, на основе которого создана модель компетенций преподавателя высшей школы. При создании этой модели использовался факторный ...
1205209
  Борискина Елена Профессионализм, целеустроемленность, качество : Платиновая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 47-49 : Фото
1205210
  Капустина С. Профессионализм: шаг за шагом к успеху / Светлана Капустина // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 45-49. – ISSN 0869-4915


  О работе научно-методического отдела Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (Россия).
1205211
  Филиппова Татьяна Профессионалом быть обязан // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 1. – ISSN 1727-4893
1205212
  Штульберг А.В. Профессионалы / А.В. Штульберг. – Алма-Ата, 1991. – 269с.
1205213
  Мартынов С.Д. Профессионалы в управлении / С.Д. Мартынов. – Л, 1991. – 141с.
1205214
   Профессионалы об энергоэффективности, устойчивом развитии и ландшафте // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – С. 22-25 : фото
1205215
  Иваненко Анна Профессионалы турбизнеса. Олег Пикерский : Встречи / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 38-44 : Іл.
1205216
  Тейлор Фрэнк Профессионалы: футбол против футбола. / Тейлор Фрэнк. – М., 1985. – 111с.
1205217
   Профессиональная адаптация молодежи. – Москва : Московский университет, 1969. – 128 с.
1205218
  Чернявская И.А. Профессиональная адаптация персонала в организации: сущность, этапы и принципы // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 83-86. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1205219
  Булатова Л.А. Профессиональная адаптация студентов в процессе педагогической практики (на материалах музык. пед. фак.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Булатова Л. А.; КГУ. – К., 1991. – 16л.
1205220
  Булатова Л.А. Профессиональная адаптация студентов в процессе педагогической практики (на материале музыкально-педагогических фак-тов) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Булатова Л. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1991. – 210л. – Бібліогр.:л.163-184
1205221
   Профессиональная адаптия молодых библиотекарей и библиографов. – К., 1986. – 50с.
1205222
  Сметанский Н.И. Профессиональная активность учителя: взгляд из Украины // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 62-68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1205223
  Адо В.А. Профессиональная аллергия / В.А. Адо, Б.А. Сомов, Л.А. Горячкина. – Москва : Знание, 1975. – 96 с. : ил. – (Народный университет. Факультет здоровья ; № 8)
1205224
  Зезюлин С Профессиональная армия Республики Беларусь: аргументы "за" и "против" // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.69-70
1205225
  Бейлис Л.И. Профессиональная библиотечная периодика современной Украины // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 1. – С. 68-74
1205226
  Молчановский В.В. Профессиональная готовность преподавателя к организации межкультурной коммуникации в процессе обучения русскому языку как иностранному // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2008. – N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – С. 49-59. – (Neofilologia). – ISSN 1898-1577
1205227
  Полуяктова Т.А. Профессиональная деформация педагогов и ее профилактика / Т.А. Полуяктова, В.А. Сопига // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 234-241. – ISSN 1684-2618
1205228
  Куличенко В.В. Профессиональная деформация сотрудников уголовного розыска / В.В. Куличенко, В.П. Столбовой. – К., 1990. – 55с.
1205229
   Профессиональная деятельность инженерно-технических кадров развивающихся стран и особенности их подготовка в советских вузах. – М., 1989. – 157с.
1205230
   Профессиональная деятельность молодого учителя. – М., 1982. – 145с.
1205231
  Москвина Н.Б. Профессиональная деятельность преподавателя вуза: проблема разрушения смыслов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 12. – С. 36-42. – ISSN 0869-3617


  Представленная статья - это попытка осмыслить изменения, происходящие с преподавателем вуза в процессе профессиональной деятельности. Через рефлексию собственного состояния автор актуализирует проблему утраты смысла профессиональной деятельности, ...
1205232
  Ким И.Н. Профессиональная деятельность преподавателя российского вуза: сложившиеся стереотипы и необходимость перемен // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 4. – С. 39-47. – ISSN 0869-3617


  В настоящее время в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы РФ наблюдается безусловное доминирование учебно-образовательной составляющей, в то время как научно-исследовательской деятельности уделяется явно недостаточное внимание. Это ...
1205233
  Магамедов Р.М. Профессиональная деятельность учителя информатики и его роль в новой информационно-образовательной среде / Р.М. Магамедов, М.М. Ниматулаев // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 2. – С. 81-83. – ISSN 0234-0453
1205234
  Максимов А.В. Профессиональная дискриминация поляков в условиях судебной реформы 1864 года на Правобережной Украине // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2014. – № 23. – С. 48-55. – ISSN 2227-183Х


  Установлено пути перемещения выпускников-поляков юридического факультета университета Св.Владимира в судебные органы за пределами правобережных губерний, что становилось результатом целенаправленной политики российских властей по недопущению поляков на ...
1205235
  Сергеева Г.П. Профессиональная занятость женщин: проблемы и перспективы / Г.П. Сергеева. – М., 1987. – 134с.
1205236
   Профессиональная и карьерная ориентации студенческой молодежи / А. Думчене, С. Даукилас, И. Якушовайте, И. Раманаускене // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 9 (317). – С. 126-129. – ISSN 0132-1625
1205237
  Брудный В Профессиональная и социально психологическая адаптация студентов и молодых специалистов / В Брудный. – Москва, 1976. – 44с.
1205238
  Муравьева О.И. Профессиональная идентификация молодежи, проявляющей инновационную активность / О.И. Муравьева, А.Г. Тыль // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 4. – С. 13-23. – ISSN 0042-8841
1205239
  Иванова Наталья Львовна Профессиональная идентичность в социально-психологических исследованиях // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 89-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  В статье проводится анализ профессиональной идентичности как интегративного понятия, в котором выражается взаимосвязь когнитивных, мотивационных и ценностных характеристик личности, обеспечивающих ориентацию в мире профессий, профессиональном ...
1205240
  Алтухова Г. Профессиональная идеология как целостный свод идей, ценностей и норм // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (119). – С. 16 - 19. – ISSN 1727-4893
1205241
  Эфендиев А.Г. Профессиональная карьера выпускников факультета менеджмента / А.Г. Эфендиев, Е.С. Балабанова // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.100-110. – ISSN 0132-1625
1205242
  Тулегенова А.Г. Профессиональная карьера преподавателя высшей школы // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 153-164. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
1205243
  Коновалова М.П. Профессиональная компетентность библиотекаря в работе с людьми ограниченных возможностей физического здоровья / Мария Павловна Коновалова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 112-117. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена роли библиотекаря в реабилитации людей ограниченных физических возможностей, определены личностные характеристики библиотекаря, необходимые в работе с данной категорией населения, представлены учебная программа "Технологии библиотечной ...
1205244
  Гриценко Л.И. Профессиональная компетентность педагога: традиции и новации // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 35-42. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1205245
  Овсянников А.В. Профессиональная компетентность преподавателя вуза // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 3 : Трансатлантические отношения: новые императивы. – С. 78-79. – ISSN 0235-5620
1205246
  Шарипов Ф.В. Профессиональная компетентность преподавателя вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 1. – С.72- 73. – ISSN 1726-667Х
1205247
  Степашко В.А. Профессиональная компетентность преподавательского персонала как условие эффективной научно-исследовательской деятельности студентов // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 12,декабрь. – С. 64-71. – ISSN 1609-4646


  Определены факторы, критерии, уровни результативности профессиональной деятельности, компоненты, условия формирования профессиональной компетентности преподавательского персонала. Factors, criteria, levels, and results of professional activity, and ...
1205248
  Живец А.Н. Профессиональная компетентность экономиста предприятия ХХІ века // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (188). – С. 195-206. – ISSN 1993-6788
1205249
  Иринчеев А.А. Профессиональная компетентность: методология развития // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 204-210. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются вопросы методологии развития профессиональных компетентностей будущих учителей. Исследуется сущность понятия «профессиональная компетентность», выявляются ее компоненты. Описывается структура педагогической компетентности ...
1205250
  Бородина С.Д. Профессиональная культура библиотекарей: библиотечный дискурс : теория и практика реализации : учеб.-метод. пособие / С.Д. Бородина, Т.И. Ключенко. – Москва : Литера, 2013. – 183, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 162-177. – (Серия "Современная библиотека"). – ISBN 978-5-91670-108-1
1205251
  Отаров И.М. Профессиональная лексика карачаево-балкарского языка : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.06 / Отаров И.М.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1974. – 22л.
1205252
  Никулина Н.П. Профессиональная лексика лоцманов Днепровских порогов : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Никулина Н. П. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 27 с.
1205253
  Ибрагимов С. Профессиональная лексика узбекского языка / С. Ибрагимов. – Ташкент, 1961. – 164с.
1205254
  Бокан М.Г. Профессиональная литература – создатели и потребители // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / Федеральное агентство по науке и инновациям; ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 83-85. – ISSN 0130-9765


  Освещена деятельность Кабинета библиотековедения Библиотеки Российской академии наук, сочетающего научно-исследовательскую работу с научным описанием архивных документов.
1205255
  Захарчук Т.В. Профессиональная литература для практиков библиотечного дела / Татьяна Викторовна Захарчук // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 8 (153). – С. 66-68. – ISSN 1726-6726


  Обзор литературы, вышедшей в России за последние годы и отражающей различные аспекты практической деятельности библиотек.
1205256
  Дудникова Е. Профессиональная мобильность // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 10-12. – ISSN 0869-4915


  Статбя посвящена профессиональной этике в коллективе библиотечных работников. Рассматриваются проблемы и перспективы решения проблем в сотрудничесте..
1205257
  Виневская А.В. Профессиональная мобильность бакалавра специального образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8/9. – С. 152-154. – ISSN 0869-3617


  В статье говорится о развитии и значении необходимого профессионального качества - профессиональной мобильности, которая является важным условием профессиональной подготовки бакалавра специального (дефектологического) образования. This article is ...
1205258
  Кугель С.А. Профессиональная мобильность в науке. / С.А. Кугель. – Москва, 1983. – 256с.
1205259
   Профессиональная музыка устной традиции народова Ближнего, Среднего Востока и современность. – Ташкент, 1981. – 312с.
1205260
  Бобко Н.А. Профессиональная надежность машиниста локомотива в условиях сменного труда: влияние биологических и социальных факторов // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 70-76 : фото. – Библиогр.: 51 назв. – ISSN 2077-7477
1205261
   Профессиональная направленность в преподавании физико-технических дисциплин в пединституте : межвуз. сб. науч. трудов. – Рязань : РПИ, 1984. – 140с.
1205262
   Профессиональная направленность внеаудиторной работы в педагогическом вузе. – Саратов, 1985. – 139с.
1205263
  Колотуша Елена Эдуардовна Профессиональная направленность курсантов-пограничников в процессе обучения иностранному языку // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 84-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1205264
  Сейтешев А.П. Профессиональная направленность личности / А.П. Сейтешев. – Алма-Ата, 1990. – 333с.
1205265
  Зайниев Роберт Махмутович Профессиональная направленность математической подготовки инженерных кадров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 88-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1205266
   Профессиональная направленность музыкального образования в педвузе. – Саратов, 1982. – 129с.
1205267
   Профессиональная направленность музыкального образования в педвузе. – Саратов, 1985. – 144с.
1205268
  Протченко И.Ф. Профессиональная направленность обучения русскому языку / И.Ф. Протченко. – М., 1991. – 94с.
1205269
   Профессиональная направленность обучения русскому языку в педвузе. – Смоленск, 1985. – 133с.
1205270
   Профессиональная направленность преподавания истории СССР в педвузе. – М., 1988. – 122с.
1205271
  Кальянов К.С. Профессиональная направленность специальных дисциплин в пединституте / К.С. Кальянов. – Ульяновск, 1979. – 26с.
1205272
   Профессиональная направленность учебного процесса и качетсво подготовки специалистов. – Петрозаводск, 1983. – 115с.
1205273
  Кабачков В.А. Профессиональная направленность физического воспитания в ПТУ. / В.А. Кабачков, С.А. Полиевский. – М., 1991. – 220с.
1205274
  Виленский М.Я. Профессиональная направленность физического воспитания студентов педагогических специальностей / М.Я. Виленский, Р.С. Сафин. – Москва, 1989. – 158с.
1205275
   Профессиональная организация библиотекарей. – М., 1972. – 197с.
1205276
  Йовайша Л. Профессиональная ориентация / Л. Йовайша. – Вильнюс, 1965. – 48с.
1205277
  Сундукова Л.В. Профессиональная ориентация в Англии / Л.В. Сундукова. – Минск, 1977. – 126с.
1205278
   Профессиональная ориентация в высшей школе. – Кемерово, 1986. – 157с.
1205279
   Профессиональная ориентация в высшей школе. – Кемерово, 1990. – 163с.
1205280
  Якубовская Александра Николаевна Профессиональная ориентация в процессе внеурочной практической деятельности учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Якубовская Александра Николаевна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1205281
  Гришина Героиня Александровна Профессиональная ориентация в системе социалистического расширенного воспроизводства рабочей силы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гришина Героиня Александровна; Ростовский гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1205282
  Соловьев А.В. Профессиональная ориентация в социалистическом обществе / А.В. Соловьев. – Москва, 1979. – 142с.
1205283
   Профессиональная ориентация в школе и вузе. – Кемерово, 1991. – 156с.
1205284
  Дьяченко Н.Н. Профессиональная ориентация и вовлечение моложежи в систему профессионально-технического образования / Н.Н. Дьяченко. – Москва : Высшая школа, 1971. – 231 с.
1205285
   Профессиональная ориентация и консультация : Информ. бюл. – Прага, 1980. – 133с.
1205286
   Профессиональная ориентация и консультация. – Прага
Ч. 5 : Профориентация и ориентация на выбор дальнейшей учебы уч. общеобразов. и ср. школ, профориенация студ. высш. уч. заведений. – 1982. – 98с.
1205287
  Антипьев Анатолий Григорьевич Профессиональная ориентация и массовая коммуникация в условиях развитого социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Антипьев Анатолий Григорьевич ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1974. – 25 с. – Бібліогр.:с.23-25
1205288
   Профессиональная ориентация и обучение. – Ярославль, 1988. – 134с.
1205289
  Рыжов В.А. Профессиональная ориентация и подготовка кадров в Великобритании / В.А. Рыжов. – М., 1991. – 157с.
1205290
  Киселев И.Я. Профессиональная ориентация и профессиональный отбор в капиталистических странах / И.Я. Киселев. – М, 1968. – 80с.
1205291
   Профессиональная ориентация и трудоустройство молодежи. – Воронеж, 1970. – 96с.
1205292
  Левитов Н.Д. Профессиональная ориентация и школа / Н.Д. Левитов. – М, 1925. – 148с.
1205293
   Профессиональная ориентация молодежи. – М., 1989. – 271с.
1205294
  Сокова С.В. Профессиональная ориентация молодежи в системе железнодорожного транспорта // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 118-119. – ISSN 0869-561Х
1205295
   Профессиональная ориентация молодежи и организация приема в высшие учебные заведения. – Москва, 1982. – 128с.
1205296
  Смирнова Светлана Александровна Профессиональная ориентация молодежи к инженерной деятельности как средство повышения качества подготовки специалистов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Смирнова Светлана Александровна; Казахск. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1979. – 23л.
1205297
  Траскунова М.М. Профессиональная ориентация молодежи как социальная проблема (по матер. социолог. исследований выпускников средних школ Новосиб. обл.). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Траскунова М.М.; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1979. – 21л.
1205298
   Профессиональная ориентация сельской молодежи. – М., 1973. – 95с.
1205299
  Гецадзе А.С. Профессиональная ориентация старшеклассников в системе внеклассной и внешкольной работы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Гецадзе А.С.; НИИ пед.наук им.Я.С.Гогебашвили. – Тбилиси, 1977. – 21л.
1205300
  Гецадзе А.С. Профессиональная ориентация старшеклассников в системе внеклассной и внешкольной работы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Гецадзе А.С.; Тбилис.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1979. – 37л.
1205301
  Шевчук Сергей Петрович Профессиональная ориентация старшеклассников на культурно-просветительную деятельность. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шевчук Сергей Петрович; Киев. гос. ин-тут культуры им. А.К.Корнейчука. – К., 1988. – 215л. – Бібліогр.:л.160-183
1205302
  Шевчук С.П. Профессиональная ориентация старшеклассников на культурно-просветительную деятельнсоть : Автореф... канд .пед.наук: 13.0.01 / Шевчук С. П.; КГУ. – К., 1988. – 23л.
1205303
   Профессиональная ориентация старших школьников в процессе трудового обучения. – М., 1972. – 160с.
1205304
  Калугин Н.И. и др. Профессиональная ориентация учащихся / Н.И. и др. Калугин. – М., 1983. – 191с.
1205305
   Профессиональная ориентация учащихся. – Москва : Просвещение, 1988. – 223 с.
1205306
  Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация учащихся в процессе трудового обучения / В.Д. Симоненко. – М., 1985. – 223с.
1205307
  Боцвадзе Диана Васильевна Профессиональная ориентация учащихся в процессе учебно-воспитательной работы средней общеобразовательной школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Боцвадзе Диана Васильевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 28л.
1205308
  Левин Г.Д. Профессиональная ориентация учащихся в Советской Латвии. / Г.Д. Левин. – Рига, 1970. – 16с.
1205309
  Сазонов А.Д. Профессиональная ориентация учащихся в советской школе / А.Д. Сазонов. – Челябинск, 1974. – 333с.
1205310
   Профессиональная ориентация учащихся сельских школ в процессе обучения математике. – М., 1989. – 63с.
1205311
  Степаненков Н.К. Профессиональная ориентация учащихся. / Н.К. Степаненков. – М., 1993. – 166с.
1205312
  Сахаров В.Ф. Профессиональная ориентация школьников : [учеб. пособие по спецкурсу для пед. ин-тов] / Сахаров В.Ф., Сазонов А.Д. – Москва : Просвещение, 1982. – 192 с. – Библиогр.: с. 187-189
1205313
   Профессиональная ориентация школьников. – Ярославль, 1987. – 155с.
1205314
  Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников / Н.Н. Захаров. – М., 1988. – 272с.
1205315
  Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников / Захаров Н.Н., Симоненко В.Д. – Москва : Просвещение, 1989. – 190, [2] с. – (Библиотека учителя труда)
1205316
  Чистякова С.Н. Профессиональная ориентация школьников. : (из опыта работы школ ЛатвССР). / Чистякова С.Н. – Москва : Педагогика, 1983. – 95 с. : схем. – (Педагогический поиск: опыт, проблемы, находки)
1205317
  Чистякова С.Н. Профессиональная ориентация школьников: организация и управление. / С.Н. Чистякова, Н.Н. Захаров. – М., 1987. – 157с.
1205318
  Максимов В.Г. Профессиональная ориентация школьников: уч. пособие / В.Г. Максимов, О.Г. Максимова. – Чебоксары, 1988. – 76с.
1205319
   Профессиональная ориентация, подготовка и оценка персонала : Обзорная информация. – Киев : МАУП, 1995. – 120с. – (Биб-ка управ-го персоналом: мировой опыт). – ISBN 5-86926-064-7
1205320
  Семенова Ю.И. Профессиональная педагогическая подготовка учителей во Франции // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С.126-132. – ISSN 0869-3617
1205321
  Соколов А.К. Профессиональная перепись 1918 года как источник для изучения структуры рабочего класса : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Соколов А.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1971. – 16л.
1205322
  Стрелкова И.Б. Профессиональная переподготовка как условие развития кадрового потенциала библиотек и востребованности специалистов на рынке труда // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 3. – С. 85-91. – ISSN 0130-9765


  Представлен опыт организации профессиональной переподготовки руководителей и специалистов библиотек Республики Беларусь по специальности "Программное обеспечение автоматизированных библиотечно-информационных систем" с присвоением квалификации ...
1205323
  Розенталь И.С. Профессиональная печать и рабочее движение в годы гвого революционного подъема (1910-1914) : Автореф... канд. ист.наук: / Розенталь И. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 15л.
1205324
  Чигоряев К.Н. Профессиональная подвижность рабочих кадров в системе общественного разделения труда. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Чигоряев К.Н.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 19л.
1205325
  Барсукова Г.А. Профессиональная подготовка библиотечных специалистов. Взаимодействие вуза и библиотеки // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2011. – № 1 (21). – С. 108-112
1205326
  Адольф Владимир Александрович Профессиональная подготовка будущего учителя / Адольф Владимир Александрович, Степанова Инга Юрьевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1205327
  Сигачева Н.А. Профессиональная подготовка будущих менеджеров к иноязычному деловому общению / Н.А. Сигачева // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 2. – С. 40-44. – ISSN 1726-667Х


  Поиск єффективной технологии
1205328
  Абрамовских Н.В. Профессиональная подготовка будущих педагогов в системе многоуровневого образования / Н.В. Абрамовских, Л.Л. Лашкова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 11-16. – ISSN 1726-667Х
1205329
  Полыгина А.В. Профессиональная подготовка будущих учителей физики ( методологический компонент ) // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 80-83. – ISSN 1726-667Х
1205330
   Профессиональная подготовка в ПТУ квалифицированных рабочих для автоматизированных производств. – М., 1990. – 101с.
1205331
   Профессиональная подготовка и формирование личности учителя : Библиогр. указ. за 1979-1982 гг. – Ленинград, 1984. – 145с.
1205332
  Заплатина О.А. Профессиональная подготовка инженера в свете новых преобразований высшей школы / О.А. Заплатина, Н.А. Медведева, Е.А. Механошина // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 2 (58). – С. 95-97. – ISSN 1680-2721
1205333
  Клушина Н.П. Профессиональная подготовка инженеров в контексте модернизации современного образования / Н.П. Клушина, Л.А. Попова // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 110-113. – ISSN 2073-8536
1205334
  Свиридов В.А. Профессиональная подготовка иностранных военнослужащих в военно-учебных центрах Советского Союза / В.А. Свиридов, И.А. Чухлебова // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 3 (35). – С. 78-86.


  Подчеркивается, что военное сотрудничество, осуществлявшееся с 1920-1933 гг., біло взаимовыгодым.
1205335
  Балашов Ю.К. Профессиональная подготовка кадров в условиях капитализма / Ю.К. Балашов ; В.А. Рыжов. – Москва : Высш. школа, 1987. – 174 с. – Библиогр.: с. 174-175. – (Профтехобразование за рубежом)
1205336
  Барило В.Н. Профессиональная подготовка квалифицированных рабочих в средних профтехучилищах для строительства, производства товаров народного потребления и сферы услуг в условиях интенсификации общественного производства / Отв. ред. В.Н. Барило. – Ленинград : [Б. и.], 1988. – 112 с.
1205337
  Кобозев Профессиональная подготовка полицейских кадров в период образования и становления МВД Российской империи / Кобозев, АЛ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 31-35. – ISSN 1812-3805
1205338
  Лагвешкина Г.В. Профессиональная подготовка преподавателя иностранного языка : Автореф... канд. пед.наук: 130002 / Лагвешкина Г.В.; Моск. ин-т ян. яз. – М., 1989. – 22л.
1205339
  Ткаченко И.В. Профессиональная подготовка психолога: необходимость конструктивных трансформаций // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 4. – С. 82-90. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются актуальные вопросы качественной подготовки психологов в образовательных организациях. Отмечаются требующие новых подходов направления, влияющие на включенность человека в профессиональную деятельность, накопление личного ...
1205340
   Профессиональная подготовка рабочих для обслуживания автоматизированных производств машиностроения в средних ПТУ. – Л., 1987. – 99с.
1205341
   Профессиональная подготовка руководителя самодеятельного хорового коллектива. – Ленинград, 1988. – 160с.
1205342
  Мищик Л.И. Профессиональная подготовка социального педагога (педагогический, психологический и управленческий аспекти) : Монография / Л.И. Мищик; МОУ; ЗГУ. – Запорожье : ИПК "Запоріжжя", 1996. – 104с. – ISBN 5-7763-9049-4
1205343
  Низиков М.А. Профессиональная подготовка студентов гуманитарных вузов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2013. – № 1 (49). – С. 62-70. – ISSN 2073-8536
1205344
  Бондаренко Е.Н. Профессиональная подготовка учителей в современных системах педагогического образования в странах мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 127-136. – (Педагогическое образование ; № 3)
1205345
  Кондаурова Инесса Константиновна Профессиональная подготовка учителя математики к работе с одаренными детьми: теоретико-методологический анализ / Кондаурова Инесса Константиновна, Кулибаба Ольга Михайловна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 32-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1205346
  Кондаурова Инесса Константиновна Профессиональная подготовка учителя математики к работе с одаренными детьми: теоретико-методологический анализ / Кондаурова Инесса Константиновна, Кулибаба Ольга Михайловна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 32-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1205347
   Профессиональная подготовка учителя музыки. – Казань, 1990. – 139с.
1205348
  Золотовская Л.А. Профессиональная подготовленность офицера к работе с личным составом, ее сущность и содержание // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – C. 118-120. – ISSN 1026-955X


  Дано определение результата подготовки офицера в военном учебном заведении, который проявляется в соответствующей профессиональной подготовленности. Отмечено, что разнообразие должностных обязанностей офицера по работе с личным составом в различных ...
1205349
  Чернышев Я.А. Профессиональная позиция личности в карьере : монография / Я.А. Чернышев ; Федеральное агентство по образованию, Казанский (Приволжский) федеральный ун-т, ГОУ ВПО Ульяновский гос. ун-т. – Ульяновск : ГОУ ВПО Ульяновский гос. ун-т, 2010. – 384, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 350-374. – ISBN 978-5-88866-409-4
1205350
  Гуров А.И. Профессиональная преступность / А.И. Гуров. – М., 1990. – 301с.
1205351
  Гуревич К Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы / К Гуревич. – М., 1970. – 272с.
1205352
  Харчев А.Г. Профессиональная работа женщин и семья / А.Г. Харчев, С.И. Голод. – Л, 1971. – 176с.
1205353
  Симпсон Г. Профессиональная работа на персональном компьютере / Г. Симпсон. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 185с.
1205354
  Мак-Амис Профессиональная работа с Crystal Reports для Visual Studio. Net / Мак-Амис. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 352с. – ISBN 5-8459-0424-2
1205355
  Макконнелл С. Профессиональная разработка программного обеспечения = Pprofessional software development : Сокращение сроков. Повышение качества продукта. Больше удачных проектов. Раcширение возможностей успешной карьеры / Стив Макконнелл ; [ пер. В. Агапова ]. – Санкт-Петербург ; Москва : Символ, 2007. – 240 с. – Парал. тит. лист англ. яз. – (Профессионально). – ISBN 5-93286-085-5
1205356
  Московчук Л.С. Профессиональная рефлексия в библиотечном деле: теоретико-методологический анализ // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 2. – С. 75-81. – ISSN 1815-3186


  Проанализирована трансформация "Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря", определены его функции и значение для формирования образа профессионала, обозначены векторы профессиональной рефлексии в библиотечном деле.
1205357
  Бадалова М.В. Профессиональная рефлексия практических психологов: опыт изучения // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.28-30
1205358
  Каплун С.И. Профессиональная смертность по последним данным / С.И. Каплун. – 2-е изд. – М.-Пг., 1923. – 31с.
1205359
   Профессиональная специализация и вопросы совершенствования подготовки библиотечных работников. – Л., 1984. – 132с.
1205360
  Гордеева Л.П. Профессиональная специализация рабочих при переходе к рынку / Л.П. Гордеева. – Днепропетровск, 1992. – 154с.
1205361
  Серкин В.П. Профессиональная специфика образа мира и образа жизни // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 4. – С. 78-90. – ISSN 0205-9592
1205362
   Профессиональная структура подготовки кадров специалистов развивающихся стран. – Москва, 1980. – 44с.
1205363
  Ярмолинская В.Н. Профессиональная сценография Беларуси: к проблеме истоков // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 53-64. – ISBN 966-02-2984-4
1205364
  Черникова Л.В. Профессиональная успешность в современном образовании (социально-философский анализ) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 271-279. – ISSN 1811-0916
1205365
  Скородумов Н.М. Профессиональная устойчивость молодых рабочих. / Н.М. Скородумов, Э.С. Чугунова. – М, 1969. – 80с.
1205366
  Чередниченко В.И. Профессиональная честь : Рассказы в 2-х кн. / Владимир Чередниченко. – Дніпропетровськ : Пороги. – ISBN 966-525-246-1; 966-525-251-8
Кн.1. – 2001. – 382с.
1205367
  Белякова Г.И. Профессиональная этика / Г.И. Белякова. – Москва : Знание, 1975. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, техникне : Серия "Этика" ; 6)
1205368
  Федоренко Е.Г. Профессиональная этика / Е.Г. Федоренко. – Киев, 1983. – 215с.
1205369
  Капто А.С. Профессиональная этика / Ин-т социально-политических исследований РАН; Северо-Кавказская акад. государственн. службы; А.С. Капто. – Москва - Ростов -на-Дону : СКАГС, 2006. – 800с. – ISBN 5-89546-364-9
1205370
  Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине / А.Я. Иванюшкин. – М, 1990. – 220с.
1205371
  Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста : Парадоксы развития, поиски, перспективы / Д.С. Авраамов. – Москва : Мысль, 1991. – 256 с. – ISBN 5-244-00421-2
1205372
  Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста : Учебное пособие для студ.высш.учеб.завед., обуч.по направл.и спец. "Журналистика" / Г.В. Лазутина. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 208с. – ISBN 5-7567-0245-8
1205373
   Профессиональная этика журналистов = в 2-х т. – Москва : Галерия. – ISBN 5-8137-0014-5
Т. 1 : Документы и справочные материалы. – 1999. – 440с.
1205374
  Макеева И.И. Профессиональная этика и имидж библиотекаря // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – С. 114-117. – ISBN 978-966-350-187-1
1205375
  Усов В.В. Профессиональная этика и психология труда в торговле / В.В. Усов, И.Н. Бергер. – М., 1974. – 215с.
1205376
  Протанская Е.С. Профессиональная этика культурно-просветительского работника и ее формирование в вузе культуры. / Е.С. Протанская. – Л., 1985. – 32с.
1205377
   Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов : Учебное пособие. – Изд. 2-е, с дополнениями и изменениями. – Москва : Щит-М, 1999. – 384с. – ISBN 5-93004-027-3
1205378
  Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства / В.В. Леоненко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 163с.
1205379
  Чернокозов И.И. Профессиональная этика учителя / И.И. Чернокозов. – 2-е изд., доп. – Киев, 1988. – 223с.
1205380
  Пиралова О.Ф. Профессионально-графическая компетенция - основа обучения инженерных работников / О.Ф. Пиралова, Ф.Ф. Ведякин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы графического обучения студентов инженерно-технических вузов, включающие в себя квалификационную и личностную подготовку инженерных кадров. Представлено понятие «графическая культура» и показаны возможные способы формирования ...
1205381
  Кудрявцева Н.И. Профессионально-квалификационная подготовка рабочих кадров и ее роль в повышении производительности общественного труда. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Кудрявцева Н.И.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1973. – 26л.
1205382
  Тамбовский Юрий Александрович Профессионально-квалификационное движение рабочей силы специалистов : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Тамбовский Юрий Александрович; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 24л.
1205383
  Щербаков В.И. Профессионально-квалификационное развитие молодых рабочих и проблем интенсификации этого процесса на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экон. наук: 08.00.01 / Щербаков В.И.; Высш. комс.школа при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1205384
  Абрамова Н.А. Профессионально-личностное становление будущих педагогов дефектологического профиля // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (41). – С. 122-128. – ISSN 1811-0916


  В статье раскрываются некоторые аспекты профессионально-личностного становления педагога, работающего с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Рассматривается проблема непрерывной профессиональной подготовки педагогов дефектологического профиля ...
1205385
  Кубанова Т.В. Профессионально-личностный портрет педагога высшей школы XXI века // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 88-92. – ISSN 2413-1571
1205386
  Леденева Л.И. Профессионально-миграционные намерения российских студентов, обучающихсяч за рубежем // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.94-102. – ISSN 0132-1625
1205387
  Щербак Ф.Н. Профессионально-нравственная культура труда / Ф.Н. Щербак. – Москва, 1985. – 64с.
1205388
  Рябцева И.В. Профессионально-ориентированная направленность процесса обучания географии : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 56-59 : Табл. – ISSN 0016-7207
1205389
   Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам в вузе. – Пермь, 1982. – 179с.
1205390
   Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам в вузе : межвузовский сборник науч. трудов. – Пермь : Пермский гос. университет, 1983. – 176с.
1205391
  Коломок О.И. Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя вуза: сущность и критерии оценивания / О.И. Коломок, С.С. Гурджиян // Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 160-162. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1205392
  Алеева Ю.В. Профессионально-педагогическая культура преподавателя вуза как объект теоретического исследования // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 38-51. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья содержит анализ теоретических и практических основ профессионально-педагогической культуры преподавателя, излагается авторский подход к проблеме ее формирования. Раскрывается и обосновывается четырехкомпонентная модель ...
1205393
   Профессионально-педагогическая направленность математической подготовки учителя в педагогическом институте. – М., 1989. – 127с.
1205394
   Профессионально-педагогическая направленность математической подготовки учителя в педвузе : межвуз. сб. науч. тр. – Красноярск : КГПИ, 1990. – 131 с.
1205395
   Профессионально-педагогическая направленность обучения иностранным языкам в вузе. – Горький, 1974. – 419с.
1205396
   Профессионально-педагогическая направленность обучения при подготовка учителя физики. – Ростов -на-Дону, 1986. – 160с.
1205397
  Поподько Т.И. Профессионально-педагогическая направленность подготовки студентов в учительском институте. : Автореф... канд. пед.наук: / Поподько Т.И.; Мин. просвещ. РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1205398
  Аймаков О.А. Профессионально-педагогическая направленность преподавания курса неорганической химиии / О.А. Аймаков, Т.Т. Казбекова // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2007. – № 9. – С. 91-95. – ISSN 1609-4646
1205399
   Профессионально-педагогическая подготовка будущего учителя математики : Тематический сборник науч.трудов профессорско-преподавательского состава вузов Мин-ва просвещения Казахской ССР. – Алма-Ата, 1988. – 88 с.
1205400
  Грушевский С.П. Профессионально-педагогическая подготовка магистров математики // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 3. – С. 8-12.
1205401
  Суринова Л.Р. Профессионально-педагогическая подготовка старших пионерских вожатых / Л.Р. Суринова. – Воронеж, 1986. – 100 с.
1205402
   Профессионально-педагогическая подготовка студентов педвуза к работе по биологическому образования школьников. – Куйбышев, 1987. – 132с.
1205403
  Глузман А.В. Профессионально-педагогическая подготовка студентов университета: теория и опыт исследования / А.В. Глузман ; Ин-т педагогики и психологии проф. образования Акад. пед. наук Украины. – Киев : Поисково-издательское агентство, 1998. – 251, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 222-242. – ISBN 5-88500-064-6
1205404
  Агапова Галина Григориевна Профессионально-педагогическая подготовка учителя в США (Исследование состояния и тенденций развития) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Агапова Галина Григориевна ; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – Москва, 1973. – 29 с.
1205405
  Шварцман З.О. Профессионально-педагогическая подготовка учителя в университете / З.О. Шварцман. – Томск, 1991. – 128с.
1205406
   Профессионально-педагогическая подготовка учителя физики : межвуз. сб. науч. трудов. – Ростов-на-Дону : РПИ, 1979. – 124с.
1205407
  Николаеску И.А. Профессионально-педагогическая самореализация преподавателя системы последипломного образования средствами информационно-коммуникационных технологий: результаты констатирующего этапа исследования // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 187-194. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1205408
   Профессионально-педагоическая направленность подготовки будущего учителя математики. – Ташкент, 1988. – 71с.
1205409
  Кареев Вадим Викторович Профессионально-пенитенциарная направленность личности курсантов вуза Федеральной службы исполнения наказаний и педагогические условия ее формирования : (на примере Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний) // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 85-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1205410
  Радуцкий В.Ю. Профессионально-прикладная подготовка в становлении специалиста на примере специалистов экономической безопасности / В.Ю. Радуцкий, Д.Е. Егоров, Н.Н. Северин // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал : специализированное издание по проблемам физического воспитания и спорта в высших учебных заведениях / ФГ БОУ ВО "Сибир. гос. аэрокосмич. ун-т им. акад. М.Ф. Решетнева ; Белгород. гос. технолог. ун-т им. В.Г. Шухова ; Харьков. гос. акад. дизайна и искусств ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редколл.: Ермаков С.С., Крамской С.И., Кузьмин В.А. [и др.]. – Харьков, 2016. – № 1. – С. 53-55


  "В образовательном пространстве вузов экономическая безопасность - новая специальность для учебных заведений Российской Федерации, утвержденная приказом Минобрнауки РФ в 2011 году".
1205411
   Профессионально-прикладная подготовка к плаванию. – К., 1985. – 23с.
1205412
  Чебан Т.Н. Профессионально-прикладная физическая культура при формировании здоровьесберегающих компетенций в жизненных стратегиях студентов педагогических ВУЗов // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 163-169
1205413
  Чебан Т.Н. Профессионально-прикладная физическая культура при формировании здровьесберегающих компетенций в жизненных стратегиях студентов педагогических вузов // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 163-169. – Библиогр.: 8 назв.
1205414
  Ильинич В.И. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов вузов / В.И. Ильинич. – М., 1978. – 144с.
1205415
  Макаров В.В. Профессионально-производственная лексика романов Золя "Жерминаль", "Человек-зверь" и "Труд : Автореф... канд. филол.наук: / Макаров В.В.; Моск. гор. пед. ин-т. – Калинин, 1953. – 18л.
1205416
  Сирис П.З. Профессионально-производственная направленность физического воспитания школьников / П.З. Сирис, В.А. Кабачков. – М, 1988. – 158с.
1205417
  Варданян Ю.В. Профессионально-развивающие ресурсы научно-образовательного комплекса / Ю.В. Варданян, Т.И. Шукшина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 73-79. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются проблемы создания и совместного использования профессионально-развивающих ресурсов научно-образовательного комплекса в условиях сотрудничества педагогического вуза с учреждениями системы дошкольного, общего, инклюзивного, ...
1205418
  Баев В.Г. Профессионально-сословная структура общества как внутренняя форма государства (на примере Германии эпохи Бисмарка) // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 7. – С. 45-48. – ISSN 1812-8696
1205419
  Копылова Э.В. Профессионально-терминологическая лексика рыбаков Волго-Каспия : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Копылова Э.В.; Саратовский гос. ун-т. – Астрахань, 1968. – 20л.
1205420
  Сташайтис С.А. Профессионально-техническая подготовка и повышение квалификации рабочих кадров в Литовской ССР в 1940-1970 годах. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Сташайтис С.А.; АН Лит.ССР.ин-т истории. – Вильнюс, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1205421
  Рывлина Александра Александровна Профессионально-технические аспекты оперирования электрическими схемами в подготовке разработчиков радиоэлектронной аппаратуры // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 74-76. – ISSN 1726-667Х
1205422
   Профессионально-технические и технические училища Ленинграда и Ленинградской обл.. – Л., 1983. – 295с.
1205423
   Профессионально-технические и технические училища Ленинграда.. – Л., 1969. – 150с.
1205424
   Профессионально-технические и технические училища Ленинградской обл.. – Л., 1975. – 183с.
1205425
   Профессионально-технические и технические училища Ленинградской области. – Ленинград, 1974. – 104 с.
1205426
   Профессионально-технические и технические училища, школы ФЗУ Ленинграда. – Л., 1970. – 184с.
1205427
   Профессионально-технические и технические училища, школы ФЗУ Ленинграда. – Л., 1971. – 175с.
1205428
   Профессионально-технические училища Саратовской обл.. – Саратов, 1972. – 52с.
1205429
   Профессионально-технические, технические и профессиональные училища Ленинграда. – Л., 1974. – 136с.
1205430
   Профессионально-технические, технические и профессиональные учлища Ленинграда. – Л., 1975. – 156с.
1205431
  Гру В.М. Профессионально-техническое бразование в Молдавской ССР (1941-1965) / В.М. Гру. – Кишинев, 1972. – 199с.
1205432
  Корсак К.В. Профессионально-техническое образование - движение от ремесленной подготовки к высшему профессионализму / К.В. Корсак, О.М. Зубрицкая // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-10


  Исторический процесс изменений профподготовки ( в школе или в фирме) привел к возникновению разных промежуточных вариантов, которые формируют альтернативное обучение как комбинацию двух этих вариантов в определенную целостность.
1205433
   Профессионально-техническое образование Азербайджанской ССР. – Баку, 1967. – 22с.
1205434
   Профессионально-техническое образование в Белорусской ССР. – Минск, 1965. – 20 с.
1205435
   Профессионально-техническое образование в Белорусской ССР. – Минск, 1968. – 44 с.
1205436
  Воробьев Н.Е. Профессионально-техническое образование в Германии / Н.Е. Воробьев, Е.В. Марчук // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 101-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1205437
   Профессионально-техническое образование в Грузинской ССР, 1961. – 184с.
1205438
  Омельяненко Б.Л. Профессионально-техническое образование в зарубежных странах / Б.Л. Омельяненко. – Москва, 1975. – 181 с.
1205439
  Омельяненко Б.Л. Профессионально-техническое образование в зарубежных странах / Б.Л. Омельяненко. – Москва, 1989. – 224 с.
1205440
  Михайлов Ф.К. Профессионально-техническое образование в Казахстане / Ф.К. Михайлов. – М., 1962. – 168с.
1205441
   Профессионально-техническое образование в Латвийской ССР. – Рига, 1982. – 315 с.
1205442
   Профессионально-техническое образование в СССР. – М., 1960. – с.
1205443
   Профессионально-техническое образование в СССР. – М., 1961. – 110с.
1205444
  Веселов А.Н. Профессионально-техническое образование в СССР / А.Н. Веселов. – Москва, 1961. – 435с.
1205445
   Профессионально-техническое образование в СССР. – М., 1972. – 128с.
1205446
  Булгаков А.А. Профессионально-техническое образование в СССР / А.А. Булгаков. – М., 1977. – 310с.
1205447
   Профессионально-техническое образование в СССР (1917-1972 гг.). – Ленинград, 1972. – 59 с.
1205448
  Липатова Г.А. Профессионально-техническое образование в СССР. Библиогр. указатель. (1959-1967) / Г.А. Липатова. – М., 1970. – 224с.
1205449
  Белянин П.С. Профессионально-техническое образование в США : обзор / П.С. Белянин ; Гос. комитет СМ СССР по профес.-технич. образ., Всесоюз. науч.-иссл. ин-т профес.-технич. образования, Отд. науч.-технич. информации. – Ленинград : [б. и.], 1971. – 76 с.
1205450
   Профессионально-техническое образование в УССР. – К., 1967. – 27с.
1205451
   Профессионально-техническое образование в УССР. – К., 1968. – 30с.
1205452
  Куксин В.П. Профессионально-техническое образование в Чечено-Ингушетии. / В.П. Куксин. – Грозный, 1968. – 76с.
1205453
   Профессионально-техническое образование в Японии. – Л., 1973. – 40с.
1205454
   Профессионально-техническое образование и подгоовка, 1965. – 46с.
1205455
   Профессионально-техническое образование Советской Армии. – Ереван, 1969. – 16с.
1205456
   Профессионально-техническое училище №28. – М., 1963. – 12с.
1205457
  Молодчая Н.С. Профессионально-этические компетенции преподавателей частных высших учебных заведений // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 190-194
1205458
  Филатова О.В. Профессионально важные качества как компоненты профессиональной пригодности // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 278-282. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Стаття присвячена питанням структурної організації блоку професійно-значущих якостей фахівців різних типов професій: "Людина - людина", "Людина - знакова система" і "Людина - техніка". Процес професійного становлення особистості та її трансформації є ...
1205459
  Шибаева Л.М. Профессионально значимые личностные качества как основа имиджа преподавателя высшей школы / Л.М. Шибаева, В.П. Шибаев // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 4 (40). – С. 224-227.
1205460
   Профессионально направленная самостоятельная работа студента языкового факультета. – Иваново, 1988. – 137с.
1205461
   Профессионально направленное обучение иностранному языку в педагогическом вузе. – Л., 1985. – 170с.
1205462
  Грушевский С.П. Профессионально ориентированная информационная подготовка студентов языковых направлений / С.П. Грушевский, Е.С. Янушпольская // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 1. – С. 67-73.
1205463
  Шмалько С.П. Профессионально ориентированное дидактическое обеспечение / С.П. Шмалько, О.В. Засядко // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 2. – С. 76-84.
1205464
  Бова Т.И. Профессионально ориентированные задачи по математике как средство формирования профессиональной компетентности будущих инженеров / Т.И. Бова, О.И. Кузьменко // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8, август. – С. 71-74. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена одна из ключевых проблем высшего профессионального образования — формирование профессиональной компетентности будущих инженеров. Приведены требования и примеры професси онально ориентированных задач по математике, направленных на ...
1205465
  Молчанов С.В. Профессиональное (текстильное) образование в Германии / С.В. Молчанов. – М.
7. – 1920. – 11с.
1205466
  Ефремова Софья Ивановна Профессиональное библиотечно-информационное образование в течение всей жизни: некоторые терминологические проблемы : (по публикациям 2005-2007 гг.) // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 144-160. – Бібліогр. в кінці ст.
1205467
  Дьяченко Н.Н. Профессиональное воспитание молодежи / Н.Н. Дьяченко. – М, 1978. – 216с.
1205468
  Дьяченко Н.Н. Профессиональное воспитание учащейся солодежи / Н.Н. Дьяченко. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1988. – 144 с.
1205469
  Астахова В.И. Профессиональное выгорание педагогов: причины, последствия, возможности преодоления // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 23-26. – ISSN 1562-529Х
1205470
  Астахова В.И. Профессиональное выгорание педагогов: причины, последствия, возможности преодоления // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 36-40
1205471
  Аллисон Дж. Профессиональное движение в Англии / Дж. Аллисон. – Москва : Профинтерна, 1925. – 118 с.
1205472
  Безыменский Л.А. Профессиональное движение в Германии после второй мировой войны / Л.А. Безыменский, Н. Гусинский. – Москва : Профиздат, 1950. – 176 с.
1205473
  Бебель А. Профессиональное движение и политические партии / А. Бебель. – М, 1923. – 40с.
1205474
  Ануфриев Б. Профессиональное движение работников торговли / В. Ануфриев, П. Дороватовский, Н. Роганков. – Москва : Госторгиздат, 1958. – 60 с.
1205475
  Иванов Б.И. Профессиональное движение рабочих хлебо-пекарного-кондитерского производства Петрограда и губернии / Б.И. Иванов. – М., 1920. – 172с.
1205476
   Профессиональное движение служащих Украины. – 212с.
1205477
  Нестрипке З. Профессиональное движение. / З. Нестрипке. – М.
1. – 1922. – 273с.
1205478
  Алтухова Н.В. Профессиональное знание, формируемое в организации, как генератор инновационных процессов в экономике // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 64-83. – (Экономика ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385


  Под профессиональным знанием в статье понимаются не только коммерческие способности руководства фирмы и не только комплекс знаний, умений и навыков работников, касающийся технологического, производственного процесса, но и привычки, традиции, этические ...
1205479
  Емельянов Б.В. Профессиональное мастерство экскурсовода: Учеб. пособие. / Б.В. Емельянов. – М., 1986. – 88с.
1205480
  Левенстим А.А. Профессиональное нищенство, его причины и формы : Бытовые очерки А. Левенстима. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича,, 1900. – [4], IV, 161 с. – Библиогр.: "Список статей и книг, которые служили источниками при составлении настоящей книги" (с. 153-157)
1205481
   Профессиональное образование. – Л., 1925. – 67с.
1205482
   Профессиональное образование библиотекарей. – М., 1971. – 213с.
1205483
  Сирк В.Х. Профессиональное образование в Эстонии. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Сирк В.Х.; АН ЭССР.Отдел.обществ.наук. – Таллин, 1975. – 34л. – Бібліогр.:с.34
1205484
   Профессиональное образование во Франции. – Л., 1973. – 50с.
1205485
  Фроликова Е.Н. Профессиональное образование женщин во Франции (XIX в.) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 78-81. – ISSN 0869-561Х


  В статье исследуется деятельность женских обществ, основавших профессиональные школы для женщин в эпоху бурного развития промышленности во Франции в XIX веке. Проведен анализ предпосылок и целей создания нескольких моделей профессиональных школ в ...
1205486
   Профессиональное образование и занятость молодежи - глобальная проблема XXI в / С.В. Иванова, Е.А. Пахомова, М.П. Пальянов, Е.Л. Руднева // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 8. – С. 43-51. – ISSN 0869-561Х


  Статья посвящена проблеме развития системы профессиональной ориентации и профессионального образования в России и за рубежом. Показана реальная практика становления форм профессионального образования и взаимодействия общества, бизнеса и образовательных ...
1205487
  Кочетов А.Н. Профессиональное образование и рынок труда: проблемы взаимодействия // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 82-89. – ISSN 0132-1625
1205488
  Кожевников Г.В. Профессиональное образование издателей на Западе // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 2 (397). – С. 145-151. – ISSN 0869-6020
1205489
  Коваленко И.Г. Профессиональное образование рабочих в зарубежных старнах / И.Г. Коваленко. – М, 1958. – 140с.
1205490
  Куршиева Б.М. Профессиональное образование социального педагога // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 5. – С. 77-80. – ISSN 0869-561Х
1205491
   Профессиональное обучение. – М., 1989. – 30с.
1205492
   Профессиональное обучение молодежи. – М., 1956. – 88с.
1205493
  Бардина Р.А. Профессиональное обучение рабочих торговли / Р.А. Бардина. – М, 1987. – 208с.
1205494
  Воронов М.В. Профессиональное обучение студентов на основе интегрированных курсов / М.В. Воронов, В.А. Толкачев // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 9. – С. 4-14. – ISSN 1609-4646


  Рассматривается тенденция нарастания фрагментализации и фактологичности знаний выпускников высших учебных заведений. Предлагается введение в новые учебные планы интегрированных (системных) курсов по циклам учебных дисциплин, ориентированных на ...
1205495
  Езова С.А. Профессиональное общение: новые нюансы и аспекты : научно-практическое пособие / С.А. Езова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2012. – 94, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94 та наприкінці розділів. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. О.Р. Бородин ; вып. №136). – ISBN 978-5-8167-0046-7
1205496
  Караванова Л.Ж. Профессиональное портфолио будущего специалиста по социальной работе // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (51). – С. 164-169. – ISSN 2073-8536


  В статье рассматриваются возможности использования портфолио как современного измерителя учебных достижений студентов вуза. Проводится анализ структуры и функций портфолио. Разработана модель портфолио по дисциплине «Правовое обеспечение социальной ...
1205497
  Грошевой Ю.М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое правосудие / Ю.М. Грошевой. – Х, 1986. – 183с.
1205498
  Ермолин В.В. Профессиональное призвание / В.В. Ермолин. – Иваново, 1973. – 354 с.
1205499
  Баркер Скотт Профессиональное программирование в Access 2002 / Скотт, Ф. Баркер ; пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 992 с. – ISBN 5-8459-0308-4
1205500
  Колисниченко Д.Н. Профессиональное программирование на PHP / Денис Колисниченко ; [глав. ред. Е. Кондукова]. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 399 с. : ил., табл. – На обл. указ. также: Практические примеры ; Анализ и оптимизация кода ; Работа с базой данных MySQL и SQLite ; phpBB2, CMS Slaed, PHP-Nuke [и др.]. - В изд. отстутствует CD-ROM. – (Профессиональное программирование. PRO). – ISBN 978-5-9775-0105-7
1205501
  Касаткин А.И. Профессиональное программирование на языке Си : От Turbo C к Borland C++: Справочное пособие / Под ред. А.И. Касаткина. – Минск : Вышэйшая школа, 1992. – 240 с. – ISBN 5-339-00807-Х
1205502
  Касаткин А.И. Профессиональное программирование на языке Си : Управл. ресурсами: справоч. пособ. / А.И. Касаткин. – Минск, 1992. – 431 с.
1205503
  Касаткин А.И. Профессиональное программирование на языке Си. Управление ресурсами : Справ. пособие / А.И. Касаткин. – Минск : Вышэйшая школа, 1992. – 432с. – ISBN 5-339-00808-8
1205504
  Кузнецова Т.Я. Профессиональное развитие библиотечных кадров как объект государственной политики // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 32-39. – ISSN 0130-9765
1205505
  Бочарникова Е.С. Профессиональное развитие библиотечных специалистов // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 41-45. – ISSN 0130-9765


  Представлена система профессионального развития специалистов Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (Россия).
1205506
  Свитич Л.Г. Профессиональное развитие будущего журналиста : уч. пособие / Л.Г. Свитич, А.А. Ширяева. – М., 1989. – 223с.
1205507
  Кондратьева Л.Л. Профессиональное развитие личности и некоторые вопросы подготовки специалиста / Л.Л. Кондратьева. – Москва, 1979. – 24 с.
1205508
  Левицкий Н.А. Профессиональное разделение труда в период перехода к коммунизму. (Метод. вопросы) : Дис... канд. эконом.наук: / Левицкий Н. А.; КГУ, каф. полит. эконом. гуманит. фак-тов. – Киев, 1966. – 234л. – Бібліогр.:л.I-XX
1205509
  Шеломова Л.И. Профессиональное разделение труда и личность рабочего : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Шеломова Л.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 12 с.
1205510
  Белкин В.Н. Профессиональное разделение труда и подготовка рабочих кадров в СССР / В.Б. Белкин. – Москва : Высшая школа, 1966. – 306 с., [1] л. схем. : черт.
1205511
  Киевский В.Г. Профессиональное разделение труда и проблемы ориентации населения в современных условиях : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Киевский В.Г.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 25л.
1205512
  Шкарбан Д.В. Профессиональное разделение труда на современном этапе коммунистического строительства : Дис... канд. эконом.наук: / Шкарбан Д.В.; Укр. сельскохоз. Академия. – Киев, 1970. – 219, ХХІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
1205513
  Шкарбан Д.В. Профессиональное разделение труда на современном этапе коммунистического строительства. (На материалах сел. хоз-ва УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Шкарбан Д.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
1205514
  Левицкий Н.А. Профессиональное рзделение труда в период перехода к коммунизму : Автореф... канд. экон.наук: / Левицкий Н. А.; КГУ. – К., 1966. – 21л.
1205515
  Елканов С.Б. Профессиональное самовоспитание учителя: Кн. для учителя. / С.Б. Елканов. – М., 1986. – 143с.
1205516
  Сукиасян Э.Р. Профессиональное самообразование // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 1. – С, 68-73. – ISSN 0130-9765


  В докладе предлагается решение проблемы роста профессионализма библиотечных кадров с помощью программно-ориентированного профессионального самообразования, которое должно проводиться на основе централизованно подготовленных лицензированных программ.
1205517
  Голубева О.В. Профессиональное самоопределение будущего учителя в процессе педагогической практики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 70-73. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1205518
   Профессиональное самоопределение и становление советского молодого человека. – Кемерово, 1979. – 114с.
1205519
   Профессиональное самоопределение и трудовой путь молодежи. – К., 1987. – 303с.
1205520
  Шарова Е.Н. Профессиональное самоопределение молодежи в условиях социокультурной трансформации российского общества (региональный аспект) / Е.Н. Шарова, Т.В. Мулина // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2010. – Т. 13, № 1 (50). – С. 50-68. – ISSN 1029-8053
1205521
  Гамбаров Загир Али оглы Профессиональное самоопределение школьника как социальная проблема : Автореф... канд. социолог.наук: 22.00.06 / Гамбаров Загир Али оглы; МГУ им. М. Ломоносова. – М., 1992. – 22л.
1205522
  Бакланов П.А. Профессиональное символизирование как составляющая образовательных практик (социологический анализ) // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – С. 12-21. – ISSN 1561-2465
1205523
  Жукова Т.Д. Профессиональное сознание библиотекаря: подходы к определению понятия // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 50-59. – ISSN 0130-9765


  Приведены основные этапы рассмотрения российским библиотечным сообществом проблемы профессионального сознания библиотекаря на рубеже XX-XXI вв. Даны различные подходы к определению понятия профессиональное сознание библиотекаря.
1205524
  Кучеровская Н.А. Профессиональное сознание психолога - практика как предмет исследования // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.84-94
1205525
  Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов / Н.Я. Соколов. – М., 1988. – 222с.
1205526
  Свиридова Наталия Николаевна Профессиональное соло библиотекаря : новое - хорошо забытое старое // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 19-22. – ISSN 1727-4893


  Жизнь всегда преподносит что-то новое, но вместе с тем не устаёт напоминать о ценностях непреходящих, и, внедряя новые формы, мы не должны упускать главную цель всей библиотечной работы.
1205527
  Свиридова Наталия Николаевна Профессиональное соло библиотекаря : новое - хорошо забытое старое // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 19-22. – ISSN 1727-4893


  Жизнь всегда преподносит что-то новое, но вместе с тем не устаёт напоминать о ценностях непреходящих, и, внедряя новые формы, мы не должны упускать главную цель всей библиотечной работы.
1205528
  Горшков М.К. Профессиональное социологическое образование и обеспечение инновационного прорыва в системе образования / М.К. Горшков, Г.А. Ключарев // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 9. – С. 4-23. – ISSN 1561-2465


  Анализируются тренды развития социологического образования, включая разработки по социологии образования. В соответствии с прогнозами, частные учебные заведения переместятся в сферу неформального и внесистемного дополнительного образования, освоят ...
1205529
  Евелькин Г.М. Профессиональное становление и развитие личности как междисциплинарная проблема // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.318-333. – ISSN 1606-951Х
1205530
  Зеер Э.Ф. Профессиональное становление личности инженера-педагога / Э.Ф. Зеер. – Свердловск, 1988. – 116 с.
1205531
  Сорокина Нина Ивановна Профессиональное становление студентов-педагогов в процессе освоения спецкурса "Развитие коммуникатив­ной рефлексии будущего учителя в атмосфере педагогического артистизма" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 41-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1205532
  Сорокина Нина Ивановна Профессиональное становление студентов-педагогов в процессе освоения спецкурса "Развитие коммуникатив­ной рефлексии будущего учителя в атмосфере педагогического артистизма" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 41-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1205533
  Гончаров М.А. Профессиональное становление учителей в России в 1860-1910 -е гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2012. – № 1. – С. 106-112. – ISSN 0869-561Х
1205534
  Андриенко Н. Профессиональное суждение при имплементации МСФО как фактор активизации инвестиционной деятельности // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 1 (315). – С. 42-44 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1205535
  Киенко Е.В. Профессиональные аспекты самореализации личности / Е.В. Киенко, И.С. Морозова // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 247-253. – ISSN 1811-0916
1205536
   Профессиональные болезни и вопросы врачебно-трудовой экспертизы. – Л., 1989. – 88с.
1205537
  Цыркунов Л.П. Профессиональные дерматозы от контакта в растениями и животными / Л.П. Цыркунов. – Москва, 1986. – 240с.
1205538
  Рубцова М.В. Профессиональные и экспертные сообщества как субьекты управления в контексте общества знания / М.В. Рубцова, Д.С. Мартьянов, Н.А. Мартьянова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 69-75. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
1205539
  Афанасьев В.Ф. Профессиональные интересы учащихся 7-8 классов и основные пути их формирования во внеклассной работе : Автореф... канд. пед. наук: 730 / Афанасьев В.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1205540
  Герасёв А.Д. Профессиональные кадры для новой экономики // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 3-7. – ISSN 1811-0916
1205541
  Елфимов Г.М. Профессиональные качества современного выпускника высшей школы // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 491-495. – ISSN 1606-951Х
1205542
  Маньков В.С. Профессиональные качества современного хозяйственного руководителя / В.С. Маньков, О.И. Собровина. – М., 1987. – 61с.
1205543
  Молдованов А.А. Профессиональные качества учителя трудового обучения / А.А. Молдованов. – М., 1990. – 103с.
1205544
  Лаптева О.И. Профессиональные компетентности субъектов образования: тренинговые технологии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 136-143. – ISSN 1811-0916


  В статье представлен анализ исследований в рамках Болонского процесса, в результате которых были выделены ключевые компетенции, обладание которыми должны демонстрировать специалисты. Приводится и анализируется понятие профессионального стандарта ...
1205545
  Кузнецова Т.Я. Профессиональные компетенции библиотекаря-эколога и пути их формирования // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 187-190
1205546
  Беловолова Е.А. Профессиональные компетенции будущих учителей в области географического образования : сущность, специфика,технология формирования / Е.А. Беловолова, Е.А. Гончар // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 20-28. – ISSN 2073-9613
1205547
  Садон Елена Владимировна Профессиональные компетенции как психологический фактор деловой карьеры выпускника вуза / Садон Елена Владимировна, Могилевкин Евгений Александрович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 28-32. – ISSN 1726-667Х
1205548
   Профессиональные навыки юриста : опыт практ. обучения / Л.А. Воскобитова, А.Б. Гутников, В.В. Захаров, М. Ливи, Л.А. и др. Лысенко; [Воскобитова Л.А. и др. ; отв. ред.: Л.А. Воскобитова и др.] ; Амер. ассоц. юристов. – Москва : Дело ; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2002. – 414, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7749-0173-4
1205549
  Захаров В.В. Профессиональные объединения судебных приставов в России в 1864-1917 гг.: законодательные основы и проблемы их практической реализации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 11. – С. 15-19. – ISSN 1812-3805


  В статье предпринята попытка на основе историко-правового анализа дореволюционного опыта оценить возможность внедрения частноправовых элементов в организацию исполнительного производства.
1205550
   Профессиональные отряды интеллигенции. – М., 1985. – 187с.
1205551
  Кочетов Г.М. Профессиональные планы молодежи и их реализация : Автореф... канд. философ.наук: / Кочетов Г.М.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1968. – 21л.
1205552
   Профессиональные потребности учителя в психолого-педагогических знаниях. – М., 1989. – 86с.
1205553
   Профессиональные практики выпускников современных вузов : монография / [Бирченко Е.В., Зверко Т.В., Кабанец М.С. и др. ; под общ. ред. Е.В. Бирченко] ; Народ. укр. акад. – Харьков : НУА, 2017. – 109, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 79-81. – ISBN 978-966-8558-94-7
1205554
  Рябцева И.В. Профессиональные пробы в процессе обучения географии : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 34-38 : Табл. – ISSN 0016-7207
1205555
   Профессиональные ресурсы областных и массовых библиотек. – Ленинград, 1982. – 102 с.
1205556
  Гарнага З.И. Профессиональные свойства библиотекаря // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – С. 111-114. – ISBN 978-966-350-187-1
1205557
  Комлева Н.В. Профессиональные сообщества в системе управления знаниями // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 1 (78). – С. 96-102. – ISSN 1818-4243


  Ключевым направлением развития Глобального Высшего Образования является обеспечение его качества. Одним из инструментов достижения этой цели становятся профессиональные сообщества, предоставляющие новые возможности приобретения знаний и инновационные ...
1205558
  Хизриева Г.А. Профессиональные сообщества мигрантов-мусульман в Западной Сибири // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 82-89. – ISSN 0869-5415
1205559
   Профессиональные союзы. – М., 1926. – 456с.
1205560
  Мильштейн Е. Профессиональные союзы в 1905-1907 гг. / Е. Мильштейн. – М, 1941. – 136с.
1205561
   Профессиональные союзы в Народной Польше. – Варшава, 1954. – 72с.
1205562
  Кенжалиев И.Н. Профессиональные союзы Казахстана в борьбе за мощный поюъем тяжелой промышленности (1951-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Кенжалиев И.Н.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 29л.
1205563
  Морозов Н.Г. Профессиональные союзы рабочих и служащих, порядок рассмотрения трудовых споров. (По материалам сессии Верховного Совета СССР восьмого созыва). / Н.Г. Морозов. – М., 1970. – 39с.
1205564
   Профессиональные союзы СССР. – М., 1924. – 455с.
1205565
   Профессиональные союзы СССР в прошлом и настоящем 1905-1917-1927. – М. – 408с.
1205566
  Верховин В.И. Профессиональные способности и трудовое поведение / В.И. Верховин. – Москва, 1992. – 110с.
1205567
  Блинов В.И. Профессиональные стандарты педагогической деятельности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С.46-54. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматриваются условия, проблемы и основные направления разработки современного профессионального стандарта для вида экономической деятельности "Образование".
1205568
  Попкова Профессиональные стратегии менеджеров среднего звена (гендерный аспект) / Попкова, л.Н., И.Н. Тартаковская // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 7 (327 ). – С. 48-57. – ISSN 0132-1625
1205569
  Клюев В.К. Профессиональные управленческие компетенции и их формирование в процессе обучения бакалавра библиотечно-информационной деятельности // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 44 - 53. – ISSN 0130-9765
1205570
   Профессиональные учительские организации на Западе и в России : Сб. ст. – Петроград : Изд. газ. "Школа и жизнь", 1915. – 293 с.
1205571
   Профессиональные чистящие средства ручного применения // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 65 : фото
1205572
  Генри Э. Профессиональный антикоммунизм. / Э. Генри. – М, 1981. – 367с.
1205573
  Герасимова Е.М. Профессиональный дискурс преподавателя РКИ при изучении бесприставочных глаголов движения студентами довузовской подготовки / Е.М. Герасимова, И.В. Ткачук // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 186-195. – ISBN 978-966-927-534-9
1205574
  Котов Д.П. Профессиональный долг. / Д.П. Котов. – М, 1979. – 63с.
1205575
  Ханина И.Б. Профессиональный мир как система отношений // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 4 (68). – С.218-228. – ISSN 2073-8528
1205576
  Сенько Ю.В. Профессиональный образ мира педагога и его педагогическая культура // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 2. – С. 63-68. – ISSN 0869-561Х
1205577
  Алюшин М.В. Профессиональный отбор персонала по психологическим качествам на основе методов, разработанных в рамках теории принятия решений // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.88-94. – ISSN 0042-8841
1205578
  Мирам Г. Профессиональный перевод : учеб. пособие для студ. вузов / Геннадий Мирам, Александр Гон. – Киев : Эльга ; Ника-Центр, 2003. – 135, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-521-228-1
1205579
  Аладьев В.З. Профессиональный персональный компьютер "Искра -1030" : архитектура и програмное обеспичение : справочное руководство / В.З. Аладьев, В.Ф. Шиленко. – Киев : Украинская совецкая энциклопедия, 1990. – 483 с.
1205580
  Аладьев В.З. Профессиональный персональный компьютер ИСКРА 1030 : архитектура и программное обеспечение : сравочное руководство / В.З. Аладьев, В.Ф. Федорович ; Укр. Советская Энциклопедия. – Київ : Украинская Советская Энциклопедия им. М.П.Бажана, 1991. – 484 с. – ISBN 5-88500-17-4
1205581
  Маноха Ирина Петровна Профессиональный потенциал личности : Дис... канд.психологич.наук: 19.00.01 / Маноха Ирина Петровна; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1993. – 160л. – Бібліогр.:л.160-173
1205582
  Левченко Н. Профессиональный праздник - весомая оставляющая имиджа библиотеки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 3 (41). – С. 21-23. – ISSN 1811-377X
1205583
  Лумеровский С.В. Профессиональный риск и личная безопасность сотрудников органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.146-154
1205584
  Стольберг И.Е. Профессиональный рост ИТР на промышленном предприятии. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Стольберг И.Е.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 21л.
1205585
  Бруцкус Профессиональный состав еврейского населения России : по материалам первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года / Бруцкус, , Бер Давидович; Еврейс. колонизацион. о-во. – СПб. : [Тип. Север]
В. 2. – 1908. – [8], 80, 262 с., [6] с : диагр. : табл
1205586
  Шафранова О.И. Профессиональный состав рабочих промышленности и его статистическое изучение. : Автореф... канд.экон.наук: 600 / Шафранова О.И.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1969. – 33л.
1205587
  Клюев В. Профессиональный стандарт и перспективы обучения бакалавров / Владимир Клюев // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2013. – № 2 (80). – С. 9-16. – ISSN 1608-4071


  В Московском государственном университете культуры и искусств (МГУКИ) 5 декабря 2012 г. прошло расширенное заседание Учебно-методического совета (УМС) по образованию в области библиотечно-информационной деятельности, на котором были рассмотрены вопросы ...
1205588
  Машукова Н.Д. Профессиональный стандарт как многоуровневая структура профессиональных квалификаций / Н.Д. Машукова // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 11. – С. 24-30. – ISSN 1726-667Х


  Подготовка специалистов, обеспечивающий генерацию новой волны предпринримателей наукоемкого бизнеса. Опыт Томского гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники.
1205589
  Хаммер Яна Сергеевна Профессиональный успех и его детерминанты // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 147-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлен обзор современных зарубежных исследований, посвященных теме профессионального успеха, дается определение этого феномена и описание его видов. Описаны характеристики, так или иначе связанные с успехом в карьере.
1205590
  Лам В. Профессия-выше некуда : роман / В. Лам; пер. с латыш. Ю.Абызова. – Рига : Лиесма, 1976. – 248 с.
1205591
  Аграновский В.А. Профессия-иностранец : [о совецком розветчике Г.-Т. Лонгсдейле (К.Т. Молодые)] / В.А. Аграновский. – Москва : Правда, 1989. – 62, [1] с. – (Библиотека "Огонек")
1205592
   Профессия -- библиотекарь. – Москва, 1977. – 48 с.
1205593
  Рыбников К.А. Профессия -- математика. / К.А. Рыбников. – Москва : Просвещение, 1989. – 95 с.
1205594
   Профессия -- политработник. – М., 1973. – 166с.
1205595
  Шабалина Т.Н. Профессия - адвокат // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.20-32


  Интервью с Первым вице - президентом Адвокатской палаты Московской области Ю.М.Боровковым
1205596
  Туровская Л. Профессия - волшебник. 19 декабря (1965) - 55 лет назад в Киеве, во время гастролей, умер Эмиль Теодорович Кио, советский артист цирка, иллюзионист // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41


  Кио Эмиль Теодорович (первоначально выступал под сценическим псевдонимом Эмиль Ренард; настоящая фамилия Гиршфельд; 1894-1965) - советский артист цирка, иллюзионист. Народный артист РСФСР (1958), создатель иллюзионных представлений, конструктор ...
1205597
  Колоколов Б.Л. Профессия - дипломат : Мемуары / Б.Л. Колоколов. – Москва : Международные отношения, 1999. – 176с. – ISBN 5-7133-0990-8
1205598
  Криштул Б.И. Профессия - директор фильма / Б.И. Криштул. – М, 1990. – 108с.
1205599
  Речицкий В.И. Профессия - изобретатель: Кн. для учащихся ст. кл. сред. шк. / В.И. Речицкий. – Москва, 1988. – 157с.
1205600
  Митюрин Дмитрий Профессия - король : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 48-58 : Фото
1205601
  Генов Р. Профессия - маркетинг // Когда цифры говорят : [о профессии экономиста] / Ю.Б. Филимонов. – Москва : Знание, 1990. – С. 28-37. – ISBN 5-07-001524-9
1205602
  Папченко Анна Профессия - матадор : столпы культуры / Папченко Анна, Семашко Андрей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 124-138 : Фото
1205603
  Уткин Э.А. Профессия - менеджер / Э.А. Уткин. – Москва, 1992. – 176с.
1205604
  Венц А. Профессия - программист / А. Венц. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 384. – ISBN 5-222-00682-4
1205605
  Краснянский Э.В. Профессия - продавец / Э.В. Краснянский. – М., 1986. – 128с.
1205606
   Профессия - учитель. – М., 1987. – 191с.
1205607
  Арчажникова Л.Г. Профессия - учитель музыки : кн. для учителя / Л.Г. Арчажникова. – Москва : Просвещение, 1984. – 111 с. – Библиогр.: с. 108-110
1205608
  Лазарев М.П. Профессия - художник. / М.П. Лазарев. – М., 1976. – 103с.
1205609
  Николаев И.С. Профессия архитектора / И.С. Николаев. – Москва, 1984. – 384 с.
1205610
  Азов Владимир Профессия без названия : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 2 (637). – С. 100-102. – ISSN 0132-2036
1205611
  Шаинян Карен Профессия Богиня / Шаинян Карен, Кутьина Яна, Белоногов Андрей // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 52-68 : фото, рис.
1205612
  Лебедев В.И. Профессия века / В.И. Лебедев. – Москва, 1978. – 192с.
1205613
  Сергеев Ю.Д. Профессия врача / Ю.Д. Сергеев. – Киев, 1988. – 204с.
1205614
  Кукосян О.Г. Профессия и познание людей. / О.Г. Кукосян. – Ростов -на-Дону, 1981. – 158с.
1205615
   Профессия и среднее образование. – Ташкент. – 24с.
1205616
  Липков А.И. Профессия или призвание: А.Тарковский, О.Йоселиани, Г.Панфилов, Э.Климов. / А.И. Липков. – Москва, 1991. – 110 с.
1205617
  Сукиасян Э.Р. Профессия каталогизатора сегодня и завтра // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 12. – С. 60-66. – ISSN 0130-9765


  В статье рассматриватся снижение уровня теоретическиой и практической подготовки каталогизаторов в вузовских библиотеках..
1205618
   Профессия плюс образование. – Л., 1977. – 192с.
1205619
  Тупченко Ю. Профессия получена в школе / Ю. Тупченко. – [Москва] : Молодая гвардия, 1959. – 78 с. : ил. – (Комсомольскому активисту)
1205620
  Сулимова Надежда Сергеевна Профессия сердца для стремительных : О чем я хотела, но не успела сказать на круглом столе "Профессиональная компетентность библиотечного специалиста: составляющие и приоритеты" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  15-16 мая в Екатеринбурге состоялась российская научно-практическая конференция "Современный библиотекарь: профессионализм и личность".
1205621
  Сулимова Надежда Сергеевна Профессия сердца для стремительных : О чем я хотела, но не успела сказать на круглом столе "Профессиональная компетентность библиотечного специалиста: составляющие и приоритеты" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  15-16 мая в Екатеринбурге состоялась российская научно-практическая конференция "Современный библиотекарь: профессионализм и личность".
1205622
  Лемешева Л.Г. Профессия: актер / Л.Г. Лемешева. – Киев : Мистецтво, 1987. – 179 с.
1205623
  Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер / Г.Г. Почепцов. – Изд. 2-е. – Киев : ИМСО МО Украины, HВФ "Студцентр", 1998. – 256с. – ISBN 5-7763-8750-7
1205624
  Почепцов Георгий Профессия: имиджмейкер / Почепцов Георгий. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : ИМСО МО Украины,НВФ "Студцентр", 1999. – 256с. – ISBN 5-7763-8750-7
1205625
  Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер / Георгий Почепцов. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев, 2001. – 256с. – ISBN 5-7763-8750-7
1205626
   Профессия: разведчик. Д. Блейк, К. Фукс, К. Филби, Х. Фельфе. – Москва : Политиздат, 1992. – 366 с.
1205627
  Эфрос А.В. Профессия: режиссер / А.В. Эфрос. – М, 1979. – 367с.
1205628
  Антониони М. Профессия: репортер : киносценарий : [перевод] / Микеланджело Антониони, [Марк Пиплоу, Питер Уоллен ; [пер. и вступ. статья С.В. Токаревича]. – Москва, 1980. – 111 с. : ил. – (Библиотека кинодраматургии)
1205629
  Цигельницкий И.И. Профессия? - полярник / И.И. Цигельницкий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 96с.
1205630
   Профессор-идеалист : сборник статей, посвященных памяти проф. П.С. Климентова : : (К книге приложен портр. проф. П.С. Климентова). – Москва : Изд. З.Н. Климентовой ; Типо-лит. И.И. Пашкова, 1904. – X, 199 с., 1 л. портр.


  Авт. ст.: И. Озеров, М.Н. Соболев, М. Боголепов, М. Фридман, Ариель, К. Щеглов, С. Петров, И. Георгиевский, Сибиряк, И. Пенкин, А. Боровой, Д. Кононов, И. Домбровский, П. Коган, М. Ченцов Авт.: Климентов, Петр Степанович (1873-1902) Озеров, Иван ...
1205631
  Акишин С.Ю. Профессор А.А. Дмитриевский как преподаватель литургики в Киевской духовной академии: источники, структура курса, отзывы студентов // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 307-341
1205632
  Лазурский А.Ф. Профессор А.Ф. Лазурский / А.Ф. Лазурский. – Одесса. – 24с.
1205633
  Глаголев А.А. Профессор Аким Алексеевич Олесницкий : (Некролог) / [Свящ. А. Глаголев]. – Киев : тип. Имп. ун-та св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – 15 с. – Авт. указан в конце обеих статей
1205634
  Марченко В. Профессор Александр Васильевич Багрий // Творчість і життя / Марченко Валерій. – Київ : Сфера, Дух і Літера, 2001. – С. 52-59. – ISBN 966-7841-12-Х
1205635
   Профессор Александр Евгениевич Назимов : биограия и воспоминания [и с предисл.] под ред. И.А. Линниченко. – Одесса : Экон. тип., 1904. – [6], 96 с., 1 л. портр.


  Авторы: А.В. Романович-Словатинский, И.Я. Гурлянд, В.Ф. Левитский, Л.А. Куперник, Н.Г. Тальберг, В.Е. Таиров, В.М. Нечаев, А.И. Клитин, А.И. Алмазов, В.В. Сокольский и др. Ред., авт. предисл.Линниченко, Иван Андреевич 1857- Романович-Славатинский, ...
1205636
  Редин Е.К. Профессор Александр Иванович Кирпичников : Обзор тр. его по истории и археологии искусства / Е.К. Редин. – Харьков : Тип. "Печ. дело" кн. К.Н. Гагарина, 1905. – [4], 22 с., 1 л. портр.
1205637
  Кошкин В.М. Профессор Александр Николаевич Щукарев Трудно быть гением / В.М. Кошкин, А.Я. Дульфан // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 2 (45). – С. 48-56
1205638
  Кошкин В.М. Профессор Александр Николаевич Щукарев. Трудно быть гением / В.М. Кошкин, А.Я. Дульфан. – Харьков : Факт, 2011. – 95, [1] с., [4] л. фот. – Библиогр.: с. 94. – ISBN 978-966-637-704-6
1205639
   Профессор Александр Семенович Никоненко (к 75-летию со дня рождения) // Сучасні медичні технології : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – № 3 (30). – С. 131-132. – ISSN 2072-9367
1205640
  Балязин В.Н. Профессор Александр Чаянов, 1888-1937 / В.Н. Балязин. – М, 1990. – 302с.
1205641
   Профессор Альберт Янович Варславан : Биб.указатель. – Рига, 1990. – 47с. – (Ученые Латвийского ун-та)
1205642
   Профессор Амфиан Степанович Лебедев : некролог. – Киев : Тип. Акц. о-во "Петр Барский", 1910. – 11 с. – Отд. отт. из: "Труды Киевской духовной Академии", 1910
1205643
  Белдрума И.Р. Профессор Андрис Янович Страков / сост. И.Р. Белдрума. – Рига : [б. и.], 1984. – 75 с.
1205644
  Паукшевна Д. Профессор Артур Лиеде : Персональный указ. лит. на латыш. и рус. яз. / Д. Паукшевна. – Рига, 1976. – 39с.
1205645
   Профессор Артур Матрынович Мауринь : Персональный библиографический указатель. – Рига, 1984. – 45с.
1205646
  Шницлер А. Профессор Бернгарди / А. Шницлер. – Петроград, 1923. – 168 с.
1205647
  Жлуктенко В. Профессор Брайан Бривати:"Мультикультурность - залог прогресса Британии" // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 47 (165). – С. 28-31
1205648
  Баш Я.В. Профессор Буйко : Повесть / Я.В. Баш; Пер. с укр. В. Юрезинского. – Москва; Ленинград : Детгиз, 1947. – 143с.
1205649
  Баш Я. Профессор Буйко : Повесть / Я. Баш. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 127с. – (Библиотека украинской советской прозы)
1205650
  Фришман Л. Профессор был не прав! Мультикультуралистический проект фэнтези // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 5. – С. 213-218. – ISSN 0012-6756
1205651
  Савченко Г.Ю. Профессор в шинели: рассказы / Г.Ю. Савченко. – М., 1979. – 48с.
1205652
  Линниченко И.А. Профессор В.В. Подвысоцкий как студент-товарищ : воспоминания / И.А. Линниченко. – Одесса : Типография Техник, 1913. – 16 с.
1205653
  Чисников В.Н. Профессор В.Л. Русецкий - один из пионеров отечественной криминалистики (к 135-летию со дня рождения и 90-летию со дня смерти) // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ ; редкол.: В.В. Чернєй, В.П. Бахін, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 170-179. – ISSN 1992-4437


  Рассмотрен жизненный путь и творческая деятельность известного ученого-криминалиста, первого советского доктора фотографии и фототехники, профессора Владимира Львовича Русецкого (1880-1925 гг.), который стоял у истоков отечественной криминалистической ...
1205654
  Бролин А.А. Профессор В.Л.Фабрикант.Библиография / А.А. Бролин. – Рига, 1968. – 32с.
1205655
  Стражеско Н.Д. Профессор В.П. Образцов. / Н.Д. Стражеско. – К., 1947. – 62с.
1205656
   Профессор Валентина Ивановна Агамджанова : Персональный биобиблиогр. указ. – Рига, 1984. – 38с.
1205657
  Ковальчук С. Профессор Василий Синайский: рижский период жизни и научно-педагогической деятельности // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 32-39. – ISBN 978-966-7067-18-2
1205658
  Линниченко И.А. Профессор Виктор Иванович Григорович : К столетию со дня его рождения. 1815 г. - 30 апр. 1915 г / [Проф. И.А. Линниченко]. – [Одесса] : Тип. "Техник", 1915. – 20 с. – Отт. из газ. "Одес. новости". № 9693, 1915 г.. - Без тит. л. и обл.. - Авт. указан в конце текста


  На форзаце: Вл. Голубовский
1205659
   Профессор Висварис Оттович Миллер : Персон. указ. лит. – Рига : ЛГУ, 1988. – 123с. – (Ученые Латв. гос. ун-та им. Петра Стучки)
1205660
   Профессор Виталий Евгеньевич Гайдачук : биобиблиографический указатель / МОНУ; Национальн. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"; Научно-техническая биб-ка; [сост.: Олейник И.В., Бега И. П., Кривко Т.С. и др.; под общ. ред. Ткаченко Н.М.]. – Харьков, 2008. – 60с. – На тит. листе: К 70-летию со дня рождения
1205661
   Профессор Витольд Ромуальдович Раевский : Библиографический указатель. – Рига, 1990. – 71с. – (Ученые Латвийского ун-та)
1205662
   Профессор Владимир Ильич Холявко : биобиблиграфический указатель / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т" ; [cост. : И.В. Олейник, В.Н. Журавлев, В.С. Гресь и др. ; под общ. ред. Н.М. Ткаченко]. – Харьков : ХАИ, 2011. – 43, [1] с. – К 80-летию со дня рождения. - Фотоприложение: с. 35-42. – (Библиотека)
1205663
   Профессор Волдемар Теодорович Лангенфельд : Персональный библиогр. указатель. – Рига : Латв. гос. ун-т, 1983. – 32с.
1205664
  Лебедев Н. Профессор Вологдин : литературный портрет / Н. Лебедев. – Москва : Издательство ВЦСПС Профиздат, 1953. – 280 с.
1205665
  Лабынцев Ю.А. Профессор Г.И. Ковальчук - историограф украинского книговедения / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская ; Департамент культуры г. Москвы, Упр. культуры по Центр. адм. округу г. Москвы, Гос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы "Б-ка укр. лит.", Отд. истории укр. кн. – Москва : Гос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы "Б-ка укр. лит.", 2013. – 84 с.
1205666
   Профессор Гаральд Карлович Годе. – Рига, 1988. – 180с.
1205667
  Виленский Ю.Г. Профессор Георгий Педаченко: долгожданная акварель. Факты, фотографии, труды в книге о подвижнике нейрохирургии // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ, 2016. – № 2 (74). – C. 76-78. – ISSN 1810-3154
1205668
   Профессор Гильм Хайревич Камай. – Казань, 1973. – 84с.
1205669
  Квитко А.В. Профессор Готхард Форбриг (К 89-летию со дня рождения) // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 6. – С. 75-77. – ISSN 0320-8168
1205670
  Буров Г.М. Профессор Григорий Михайлович Буров : биобиблиографический указатель / Г.М. Буров. – Симферополь, 2007. – 48с. – ISBN 978-966-2913-30-9
1205671
   Профессор Густав Клява : Персонал. указ. лит. – Рига, 1977. – 59с.
1205672
  Иващенко В.Ю. Профессор Д.И. Каченовский в воспоминаниях современников // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2002. – Вип. 5 : Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу. – С. 88-94
1205673
  Кудрявцев П.П. Профессор Димитрий Васильевич Поспехов : страничка из внутренней жизни Киевской духовной академии за минувшее полустолетие // [Памяти отшедших]. – [Б.м., 1899. – [27] с.
1205674
   Профессор Дмитрий Иванович Багалей : к двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков : Типография "Печатное дело", кн. К.Н. Гагарина, 1906. – 30 с., 1 л. портр.
1205675
   Профессор Дмитрий Иванович Багалей : К тридцатилет. его учен.-пед. деятельности (1880-1910 гг.). – Харьков : Издание Харьк. ист.-филол. о-во, 1912. – 82 с., 1 л. портр.
1205676
   Профессор Дмитрий Павлович Григорьев / Н.К. Лазаренко, Г.Л. Пиотровский, В.С. Соболов, И.И. Шафрановский, 1959. – С.414-418
1205677
  Туровская Л. Профессор древней истории. 25 января (1855) - 165 лет со дня рождения Эдуарда Мейера, одного из крупнейших специалистов по древней истории, египтолога и ориенталиста // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 4. – С. 2
1205678
   Профессор Евгений Иванович Афанасьев. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1905. – 15 с.
1205679
  Якуб Е.Н. Профессор Евгений Николаевич Якуб / Е.Н. Якуб. – М., 1977. – 14с.
1205680
  Королев А.Г. Профессор Евгений Федорович Лисицкий // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 2 (38). – С. 43-46. – ISSN 2077-9496
1205681
  Дереч Д. Профессор Жупанский : роман / Д. Дереч. – Москва, 1988. – 309 с.
1205682
  Янович А.О. Профессор И. А. Ромадан / А.О. Янович. – Рига, 1969. – 24с.
1205683
  Петрюк А.П. Профессор И.И. Кутько: персонифицированные нейронаучные приоритеты / А.П. Петрюк, П.Т. Петрюк, И.К. Сосин // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 3 (47). – С. 81-84. – ISSN 2308-6300


  "Раскрыта роль профессора И.И. Кутько в развитии украинской психиатрической школы. Отмечены результаты его научных исследований, в том числе кандидатской и докторской диссертаций, их значение для науки и практики. Проанализированы монографический и ...
1205684
  Гусев Н.С. Профессор Иван Шишманов в защите на болгарских интересов в Петербурге в 1912–1913 г. // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 232-242. – ISSN 2218-0567
1205685
   Профессор Илга Карловна Апине : Персональный библиографич. указатель. – Рига, 1988. – 76с.
1205686
   Профессор Илмар Вильевич Сквардс : Персональный библиогр. указатель. – Рига : Латв. гос. ун-т, 1986. – 51с.
1205687
   Профессор Имантс Артурович Майровиц. – Рига, 1990. – 60с.
1205688
  Перчик Е.Л. Профессор Императорского Харьковского университета Юрий (Георгий) Иванович Морозов – изобретатель частотной связи / Е.Л. Перчик, А.И. Коробов // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2006. – № 3. – С. 57-61. – Бібліограф.: 14 назв.
1205689
   Профессор К. Р. Тимергазин в воспоминаниях современников. – Уфа, 1984. – 152с.
1205690
   Профессор Карлис Янович Берзиныш : Персональный указ. лит. – Рига, 1978. – 47с.
1205691
   Профессор Кулиш Н.И. - выдающийся представитель ситенковской школы ортопедов-травматологов : (90 лет со дня рождения) / Н.А. Корж, В.А. Филиппенко, В.А. Танькут, А.И. Жигун // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 104-108. – ISSN 0030-5987
1205692
  Лазурский А.Ф. Профессор Лазурский В.В. : Библиогр. очерк / Лазурский А.Ф. – Одесса, 1965. – 24 с. – Вырезка
1205693
   Профессор Леонид Александрович Осипов. – Рига, 1987. – 64с.
1205694
  Шаталов Н.Н. Профессор Лутугин Леонид Иванович - выдающийся геолог-съемщик Донбасса (К 150-летию со дня рожденния) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 99-106 : фото. – ISSN 0367-4290
1205695
   Профессор М. Н, Мельхеев : Библиограф.указ. – Иркутск, 1986. – 18с.
1205696
  Бузескул В. Профессор М.М. Лунин, "Харьковский Грановский" : К столетию Харьк. ун-та / В. Бузескул. – Санкт-Петербург : Сенат тип., 1905. – 56 с. – Извлеч. из "Журн. М-ва нар. прос.", 1905 г.
1205697
  Кузьменко Ю.Ю. Профессор М.С. Спиров - талантливый ученый, незаурядная личность / Ю.Ю. Кузьменко, А.В. Маликов // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2018. – № 1 (63). – С. 207-209. – ISSN 2079-8334


  "Статья освещает жизненный и творческий пути, а также педагогическую деятельность Михаила Сергеевича Спирова . известного педагога, профессора, заведующего кафедрой анатомии человека Киевского медицинского института более 40 лет. Жизнь и ...
1205698
  Вольф Ф. Профессор Мамлок / Ф. Вольф. – Москва, 1935. – 107с.
1205699
   Профессор Маркеллин Алексеевич Олесницкий // [Памяти отшедших]. – [Б.м., 1899. – 60 с. : 1 портр.
1205700
   Профессор Марта Карловна Рудзите : Персонал. биобиблиогр. указ. – Рига, 1984. – 54с.
1205701
   Профессор Мартын Мартынович Калнинь : Персональный библиографический указатель. – Рига, 1989. – 104с.
1205702
   Профессор Михаил Иванович Коновалов : Чествование памяти в первую годовщину его смерти. – Киев : Тип. С.В.Кульженко, 1908. – 72 с.
1205703
   Профессор Михали Иванович Коновалов : Чествование памяти в первую годовщину его смерти. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1908. – 72 с., 1 л. портр. – Перед загл.: 1858-1906
1205704
  Борисенко О.Н. Профессор Мишель Портманн (1924-2016) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 94-96. – ISSN 0044-4650


  Проф. М.Портманн был кавалером ордена Почетного Легиона, почетным профессором многих университетов мира, членом многих академий, ассоциаций и обществ. Он был почетным членом Украинской Ассоциации отиатров, отонейрохирургов и отоневрологов.
1205705
  Ждан А.Н. Профессор Московского университета Георгий Иванович Челпанов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 4-17. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1205706
  Роговский Е.А. Профессор Н.Д.Пильчиков и его труды / Е.А. Роговский. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1913. – 29 с.
1205707
  Редин Е.К. Профессор Н.И. Петров : (По поводу исполнившегося тридцатилетия его ученой деятельности) / [Соч.] проф. Е.К. Редина. – [Киев], 1905. – 4 с. – Отт. из журн.: Археол. летопись Юж. России, 1904, № 4-5. - Без тит. л. и обл.
1205708
  Шаталов Н.Н. Профессор Никифор Дмитриевич Борисяк - творец идеи Большого Донбасса и основатель Харьковской школы геологов (К 200-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 93-96 : фото. – ISSN 0367-4290
1205709
   Профессор Николай Васильевич Покровский, директор императорского Археологического института. 1874-1909 : Крат. очерк учен. деятельности. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1909. – [4], 118 с. : ил., портр. – В предисл.: сост. С. Розанов. - Отсус. ст. с 49-118. – Библиогр.: с. 28-32
1205710
  Ермолаев И.П. Профессор Николай Николаевич Фирсов / И.П. Ермолаев, А.Л. Литвин. – Казань, 1976. – 100 с.
1205711
   Профессор Николай Федорович Сумцов : к двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело", 1900. – 37 с. : 1 портр. – Отд. оттиск из: Труды Историко-филологического о-ва, вып. 7, 1900
1205712
  Редин Е.К. Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков : Типо-литография "Печатное Дело" кн. К.Н. Гагарина, 1900. – [2], 37 с., 1 л. портр. : портр.
1205713
   Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков : Литограф. "Печатное дело", 1900


  Содержание конволюта: 1. [Рецензия] - А.Д. Твердохлебов. Столетие Ахтырского уездного училища (1790-1890 г.г.). Издание Харьковского губернского статистического комитета. Харьков. 1893 г. / Н.Ф. Сумцов 2. [Рецензия] - В.А. Яковлев. К литературной ...
1205714
   Профессор Николай Федорович Сумцов : (по поводу двадцатипятилетия учено-педагогической деятельности его) // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 15 с.
1205715
  Редин Е.К. Профессор Николай Федорович Сумцов : К тридцатилетней годовщине его учено-педагогической деятельности / Е.К. Редин. – Харьков : Тип. "Печатное Дело" кн. К.Н. Гагарина, 1906. – [2], 32 с., 1 л. портр. : портр.
1205716
  Павлова М.П. Профессор О.К. Марш, 1899. – с.
1205717
  Шамов Г.Ф. Профессор О.М.Ковалевский / Г.Ф. Шамов. – Казань, 1983. – 113с.
1205718
  Пилипчук О. Профессор О.О. Ковалевський у Київському університеті // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 325-331. – ISBN 5-7707-1061-6
1205719
   Профессор Ояр Янович Нейланд. – Рига, 1982. – 139с.
1205720
  Храпков С.А. Профессор П.А. Костычев / С.А. Храпков. – М, 1972. – 135с.
1205721
  Черказьянова И.В. Профессор П.Э.Соколовский во главе Харьковского учебного округа // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2004. – № 3. – С.64-73.


  Деятельность попечителя по Харьковскому учебному округу
1205722
   Профессор Петерис Германович Паукш : Персональный библиографический указатель. – Рига, 1986. – 87с.
1205723
  Григорьева Е. Профессор Проди - специалист по согласию // Деловые люди / ООО "Изд-во "ПРЕСС-КОНТАКТ". – Москва, 2007. – № 198. – С. 80-83. – ISSN 0868-9504


  Італ. професор, політик Романо Проді
1205724
  Чисников В.Н. Профессор Р.А. Рейсс - выдающийся криминалист начала XX века (к 140-летию со дня рождения) // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2015. – № 2 (24). – С. 179-189. – ISSN 1992-4437
1205725
   Профессор Рубан Юрий Дмитриевич : Биобиблиографический указатель за 1955-2006 годы. – Киев : Аграрна наука, 2006. – 196с. : ил. – ISBN 966-540-159-9
1205726
  Суслов В.В. Профессор Рудольф Фрай - основоположник немецкой анестезиологии : (к 100-летию со дня рождения) / В.В. Суслов, О.А. Тарабрин // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 7 (86). – С. 106-109. – ISSN 2224-0586
1205727
  Бельский К.С. Профессор С.А. Корф - видный русский государствовед, административист и юрист-международник. (К 130-летию со дня рождения) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 0132-0769
1205728
   Профессор С.Г. Исаков : Биобиблиогр. указ., 1953-1990 гг. – Тарту, 1991. – 120с.
1205729
  Чисников В.Н. Профессор С.Н. Матвеев - один из основателей Одесского кабинета научно-судебной экспертизы (к 135-летию со дня рождения) // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України, Нац. акад. внутр. справ ; Редкол.: В.В. Чернєй, О.А. Федотов, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 179-186. – ISSN 1992-4437


  Рассмотрены жизненный путь и творческая деятельность доктора медицины, профессора Сергея Николаевича Матвеева (1881-1937 гг.) - одного из основателей Одесского кабинета научно-судебной экспертизы, который внес весомый вклад в отечественную и мировую ...
1205730
   Профессор Сергей Иванович Смирнов. († 4 июля 1916 года) : [Сборник статей]. – Сергиев Посад : Тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1916. – [2], 58 с., 1 л. портр. – Отд. оттиск: Богосл. вестн. 1916. – Библиогр.: "Список печатных трудов профессора С.И. Смирнова (1892-1916)" с. 43-58
1205731
   Профессор Слугинов и "Электромагнитная теория света" / [соч.] Д.А. Гольдгаммера, д-ра физики, э. о. проф. Казан. ун-та. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та, 1893. – 26 с.


  Гольдгаммер, Дмитрий Александрович (1860-1922)
1205732
  Гольдгаммер Д.А. Профессор Слугинов и "Электромагнитная теория света" : (Читано в годичном заседании Физ.-мат. о-ва при Имп. Казан. ун-те, 27 янв. 1897 г.) / [соч.] Д.А. Гольдгаммера, д-ра физики, э. о. проф. Казан. ун-та. – Казань : Типо-лит. Имп. Ун-та, 1893. – 26 с.
1205733
  Поповский А.Д. Профессор Студенцов. Страдание, которое мы преодолеем. Роман / А.Д. Поповский. – Москва, 1958. – 380с.
1205734
   Профессор Уилдис Фрицевич Суна. – Рига, 1990. – 48с.
1205735
   Профессор Улдис Янович Седмалис : Персон.библиогр.указ. – Рига, 1983. – 137с.
1205736
  Десятникова И. Профессор университета, внушавшая трепет и уважение нескольким поколениям студентов-журналистов, на старости лет могла остаться без жилья и помощи // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 6 апреля (№63). – С. 15


  "Факты" помогли Марии Устиновне вернуть свою комнату.
1205737
  Павлов А.Т. Профессор философии Московского университета Матвей Михайлович Троицкий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.55-69. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1205738
  Ходзинский А. Профессор философии Памфил Данилович Юркевич. 1826-1874 гг. : очерк жизни, литературной деятельности и богословско-философского мировоззрения / Александр Ходзинский. – Харьков : Епархиальная тип., 1915. – 107 с.
1205739
   Профессор Фома Антонович Бельский = Прафесар Фама Антоновіч Бельскі : бібліяграфічны показальнік : библиографический указатель. – Мінськ : Энцыклапедыкс, 2002. – 40 с.
1205740
  Арапов Д.Ю. Профессор Х.З. Габидуллин - первый руководитель московского университетского исторического востоковедения / Д.Ю. Арапов, А.Д. Васильев // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 79-92. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1205741
   Профессор Хайзиг Бернхард. – Москва : Советский художник, 1974. – 12 с.
1205742
   Профессор Хейнрих Петрович Стродс : Персон. библиогр. указ. – Рига, 1985. – 119с.
1205743
  Бриежкалнс Георг Профессор Хелена Антоновна Мауриня : Персональный библиографический указатель / МВ и ССО ЛатвийскССР; Латвийск. гос. ун-т им. П. Стучки; Научная б-ка; Сост.: Г. Бриежкалнс. – Рига : Латв. гос.ун-т им. П. Стучки, 1985. – 84с.
1205744
   Профессор Хиггинс. Английский без акцента! [Електронний ресурс]. – Версия 3.45. – Истра : ИстраСофт, 2002. – 1 CD + буклет (2 с.) и регистрационная карточка. – Загл. с этикетки диска. – (Образовательная коллекция). – ISBN 5-9521-0026-0


  Висвітлено процес формування громадянського суспільства та місце і роль у цьому процесі соціальної роботи. Визначаються елементи формування українського громадянського суспільства засобами соціальної роботи. Розкрито особливості соціальної роботи як ...
1205745
   Профессор Хиггинс. Русский без акцента! [Електронний ресурс] : русский, англ., немецк., испанский интерфейсы. – Москва : 1С-Паблишинг : ИстраСофт, 2007. – 1 CD. – Системн. требования: MS Windows 98/MЕ/NT/2000/XP/Vista, Internet Expl. 6. или выше, Pentium 4, 1 ГГц, RAM 128 Mб, SVGA 1024х768 colors, CD-ROM, звуков. карта, мышь.- Загл. с этикетки диска. – (1С: Познавательная коллекция). – ISBN 978-5-9677-0455-0


  Полный фонетический и лексический мультимедийный справочник-тренажер, предназначенный для желающих научится понимать разговорную речь и говорить грамматически правильно , с хорошим и отчетливым произношением. Обучение основано на сравнении ...
1205746
   Профессор Эдгар Адамович Мелькисис : Персональный библиографический указатель. – Рига : Латв. гос. ун-т, 1989. – 56с.
1205747
   Профессор Эдгар Юльевич Янсон. – Рига, 1989. – 92с.
1205748
   Профессор Эрнст Карповиц. – Рига, 1977. – 55с.
1205749
   Профессор Юлий Янович Эйдук : Персон.библиогр.указ. – Рига, 1979. – 178с.
1205750
   Профессор Юрий Александрович Крашаница : биобиблиографический указатель / [сост. : И.В. Олейник, В.С. Гресь, В.Н. Новичкова ; под ред. Н.М. Ткаченко] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиац. ин-т". – Харьков : ХАИ, 2012. – 59, [1] с. – Фотоприложение: с. 43-58. – (Библиотека). – ISBN 978-966-662-258-0
1205751
   Профессор Юрий Клоков. – Рига, 1990. – 43с.
1205752
  Кампане Лилия Профессор Юрий Петрович Ведин : Персональный библиографический указатель / МВ и ССО ЛатвийскССР; Латвийск. гос. ун-т им. П. Стучки; Науч. б-ка; Сост.: Л. Кампане. – Рига : Латвийск. гос. ун-т им. П. Стучки, 1985. – 36с.
1205753
  Вербова Л.Н. Профессор Юрий Степанович Бродский: 90 лет со дня рождения // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ, 2016. – № 2 (74). – C. 79. – ISSN 1810-3154
1205754
   Профессор Я. Р. Веберс. – Рига, 1991. – 34с.
1205755
  Шаталов Н.Н. Профессор Яворский Василий Иванович - выдающийся палеонтолог и геолог-съемщик Донбасса и Кузбасса (К 140-летию со дня рожденния) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 119-122 : фото. – ISSN 0367-4290
1205756
   Профессор Якимов Александр Васильевич и его научная технологическая школа : науч.-информ. изд. / [под. общ. ред. проф. Ф.В. Новикова]. – Днепр : Лира, 2019. – 295, [1] с., [1] л. портр. : ил., портр., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-981-205-6
1205757
   Профессор Яков Леонидович Шрайберг // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 5. – С. 14-15. – ISSN 1726-6726


  Генеральный директор ГПНТБ
1205758
   Профессор Янис Янович Страутманис : Персональный библиографический указатель. – Рига : Латв. гос. ун-т, 1987. – 50с.
1205759
   Профессор, доктор геологических наук Димчо Стойнев Йосифов (к 80-летию со дня рождения) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 166-167 : Фото. – ISSN 0203-3100
1205760
   Профессора : очерки, интервью, зарисовки и информация о профессорах Тюменского государственного университета / [И.Я. Гецевич, И.В. Чернявский ; подгот. под рук. Г.Н. Чеботарева ]. – Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2010. – 595, [1] с. : цв. ил., портр. – На тит. л. и обл.: 80 лет ТюмГУ. – ISBN 978-5-400-00344-8
1205761
   Профессора и доктора наук Московского государственного университета им. М.В.Ломаносова. Биографический словарь. 1997. – Москва : Книжный дом "Университет", 1998. – 680с. – ("Архив Московского университета"). – ISBN 5-8013-0027-9
1205762
   Профессора Московского университета. 1755-2004. Биографический словарь в 2-х томах. – Москва : Московский университет. – (Архив Московского университета). – ISBN 5-211-05044-4; 5-211-05045-2(Т.1)
Т.1 : А-Л. – 2005. – 816с. – К 250-летию Московского университета
1205763
   Профессора Московского университета. 1755-2004. Биографический словарь в 2-х томах. – Москва : Московский университет. – (Архив Московского университета). – ISBN 5-211-05044-4; 5-211-05045-2(Т.2)
Т.2 : М-Я. – 2005. – 768с. – К 250-летию Московского университета
1205764
   Профессора Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова : [ биографический словарь-справочник ] / М.И. Данилова, М.Н. Максимова, , Е.Г. Никанорова, М.В. Николаева; Данилова М.И. [ и др. ] ; [ отв. ред. А.Н. Алексеев ]. – Якутск : ЯГУ, 2007. – 304 с. – ЯГУ 1956-2006. – ISBN 978-5-7513-0911-4
1205765
  Синецкий А.Я. Профессорско-преподавательские кадры высшей школы СССР / А.Я. Синецкий. – Москва, 1950. – 236с.
1205766
  Пугач В.Ф. Профессорско-преподавательский персонал государственных вузов: тенденции социокультурного развития в постсоветский период // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 7 (август). – С. 21-29. – ISSN 0321-0383


  Целью данной статьи является анализ профессорско-преподавательского персонала в государственных вузах России, выявление тенденций социокультурного развития, проявляющегося в динамике его качественных и количественных характеристик (квалификационных, ...
1205767
  Михайлева Е.Г. Профессорско-преподавательский состав в условиях общественного когнитивного диссонанса // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 186-189
1205768
  Посохов С.И. Профессорско-преподавательский состав Харьковского университета второй половины ХІХ - начала ХХ вв.: попытка актуализации исторического опыта // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 20-22. – ISSN 1562-529Х
1205769
  Посохов С.И. Профессорско-преподавательский состав Харьковского университета второй половины ХІХ – начала ХХ вв.: попытка актуализации исторического опыта // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 22-26
1205770
  Пасилецкая А.С. Профессура кубанских вузов в условиях общественного контроля 1920-х гг. // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 335-343. – ISSN 2218-0567
1205771
  Пасемко І. Професура - у "чудовій шістці" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  За інформацією львівської газети "Експрес", серед новинок видавництв України у номінації "Швидка допомога" перше місце посів підручник викладачів- істориків Київського університету імені Тараса Шевченка С. Пивовара, А. Слюсаренка та С. Стельмаха ...
1205772
  Чуткий А. Професура Університету Св. Володимира і вища жіноча освіта у Києві (друга половина XIX - початок XX ст.) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2005. – № 5. – С. 87-92
1205773
  Пролеєв С. Профетизм модерної німецької філософії : К. Маркс і Е.Гусерль // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.125-133. – ISSN 0235-7941
1205774
  Плахотнік Н. Профетизм як онтологічна характеристика поетичного мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-32. – Бібліогр.: с.32. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Порушено проблему профетизму як онтологічної характеристики високого мистецтва, зокрема поетичного. Проаналізовано основні філософсько-естетичні доктрини, що торкалися даної теми.
1205775
  Чикарькова М.Ю. Профетическая тема у Ахматовой // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 10-16
1205776
  Левицький А.Е. Профетичний дискурс: підходи до визначення та аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 270-277


  Статтю присвячено розгляду соціальних, культурологічних і мовних аспектів профетичного дискурсу на матеріалі української, російської та англійської мов. Пророцтва, що містяться в гороскопах та сонниках, складають основу профетичного дискурсу. Дані ...
1205777
  Радишевський Р. Профетичні візії у щоденнику Аполло Коженьовського // Польща і Москва / А.Н. Коженьовський. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 106-131. – (Проект "Бібліотека польської літератури"). – ISBN 978-966-2462-95-1


  Аполло Коженьовський (1820-1869) - польський письменник і революційний діяч.
1205778
  Голембовська Т. Профетичні мотиви в "Кобзарі" Тараса Шевченка та "Прапорах духа" Олени Теліги // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 34-40. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1205779
  Плахотнік Наталія Петрівна Профетичні мотиви в українській поезії 20 століття (В. Свідзінський, Є. Плужник, Є. Маланюк, В. Стус) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Плахотнік Н. П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 205 л. – Бібліогр.: л.184-205
1205780
  Плахотнік Н.П. Профетичні мотиви в українській поезії 20 століття (В.Свідзінський, Є.Маланюк, Є.П.Лужник, В.Стус) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.01 / Наталія Петрівна Плахотнік; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1205781
  Бовсунівська Т. Профетичні романи Юрія Щербака в контексті сучасної постапокаліптики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 3-16. – ISSN 0236-1477
1205782
   Профи. – М., 1990. – 255с.
1205783
   Профилактика -- главное направление борьбы с преступностью. – М., 1981. – 48с.
1205784
   Профилактика биоповреждений библиотечных фондов. – Л., 1987. – 18с.
1205785
  Капитаненко А.М. Профилактика болезней поджелудочной железы / А.М. Капитаненко. – Москва, 1985. – 96с.
1205786
  Рыдаев В.М. Профилактика в контроле / В.М. Рыдаев. – Москва, 1989. – 77с.
1205787
  Кудыкин М.Н. Профилактика венозного тромбоэмболизма в практике колопроктолога: исторические аспекты и современная реальность // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 34-41. – ISSN 2224-0586
1205788
  Власов Ю.И. Профилактика вирусных болезней растений / Ю.И. Власов. – Ленинград : Колос, 1967. – 96с.
1205789
  Ягодинский В.Н. Профилактика гриппа. / В.Н. Ягодинский. – Москва, 1978. – 96с.
1205790
  Шеклаков Н.Д. Профилактика дерматофитий / Н.Д. Шеклаков. – М, 1986. – 96с.
1205791
  Галкин В.А. Профилактика желчнокаменной болезни // Инфаркт миокарда: профилактика первичная и вторичная / Л.А. Лещинский. – Москва, 1988. – С. 51-75
1205792
   Профилактика заболеваемости молодых специалистов в экспедиционных условиях. – Киев, 1985. – 17с.
1205793
  Глухов Ю.Д. Профилактика заболеваний предстательной железы / Ю.Д. Глухов. – М, 1984. – 96с.
1205794
  Царфис П.Г. Профилактика заболеваний суставов и позвоночника / П.Г. Царфис. – Москва, 1987. – 64с.
1205795
  Дощенко В.Н. Профилактика и диагностика лучевых заболеваний в период пуска и освоения атомного производства на ПО "Маяк" / В.Н. Дощенко. – М, 1995. – 80с.
1205796
  Гавриков Н.А. Профилактика и курортное лечение атеросклероза / Н.А. Гавриков. – Москва, 1977. – 96с.
1205797
   Профилактика и лечение болезней молодняка в промышленном животноводстве. – Рига, 1989. – 107с.
1205798
   Профилактика и лечение контрастиндуцированной нефропатии у кардиохирургических пациентов / Т.В. Кропивко, А.Н. Дружина, О.А. Лоскутов, И.П. Шлапак // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 88-91. – ISSN 2224-0586
1205799
  Березницкий Я.С. Профилактика и лечение послеоперационных поддиафрагмальных абсцессов и их осложнений. : Автореф... Доктора мед.наук: 14.00.27 / Березницкий Я.С.; Мин-во здравоохранения СССР. – Харьков, 1986. – 41л.
1205800
   Профилактика и лечение пролежней в отделениях интенсивной терапии (обзор литературы) / Л.А. Мальцева, Н.Ф. Мосенцев, Е.А. Мищенко, В.Н. Лисничая, Е.Ф. Сакович // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 100-104. – ISSN 2224-0586
1205801
  Ланда А.М. Профилактика и лечение спортивных повреждений / А.М. Ланда, Н.М. Михайлова. – М., 1953. – 288с.
1205802
  Андерег Г.Ф. Профилактика и наладка киноустановок / Г.Ф. Андерег. – Москва, 1987. – 143с.
1205803
  Степанов В.А. Профилактика и тепрапия при пуллорозе птиц. : Автореф... Канд.вет.наук: / Степанов В.А.; Одес.с-х.ин-т. – М, 1965. – 17л.
1205804
   Профилактика и терапия радиационных поражений. – Тбилиси : Мецниереба
Кн. 1. – 1986. – 883 с.
1205805
   Профилактика и терапия радиационных поражений. – Тбилиси : Мецниереба
Кн. 2. – 1986. – 397 с.
1205806
   Профилактика инфекций при тяжелых повреждениях мозга: акцентирование на вентилятор-ассоциированную пневмонию и наружное вентрикулярное дренирование / Л.А. Мальцева, В.И. Гришин, Л.В. Куник, Д.В. Базиленко, С.О. Пшенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 82-85. – ISSN 2224-0586
1205807
   Профилактика ишемической болезни сердца. – Москва, 1975. – 42с.
1205808
   Профилактика курения у подростков / А.А. Александров, М.Б. Котова, В.Б. Розанов, В.Ю. Климович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 55-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Приводятся результаты программы по борьбе с курением среди школьников-подростков. Показана преобладающая роль психологической зависимости от табака в этой возрастной группе. Обосновывается необходимость поддерживающих мероприятий после окончания ...
1205809
  Листопад А.А. Профилактика наркомании в студенческой среде : учебное пособие / А.А. Листопад; МОНУ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського (м.Одеса). – Одеса : Маяк, 2005. – 312с. – ISBN 966-587-126-9
1205810
  Квашис В.Е. Профилактика неосторожных преступлений / В.Е. Квашис. – К., 1981. – 78с.
1205811
  Лубоцкая-Россельс Профилактика нервно-психических отклонений у учащихся / Лубоцкая-Россельс. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1963. – 172 с.
1205812
  Карпичко О.В. Профилактика неуспешности в начальной школе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 124-125. – ISSN 0869-561Х
1205813
  Копытов Ю.П. Профилактика ожирения в поликлинических условиях. / Ю.П. Копытов, Н.В. Кузьков. – К., 1985. – 133с.
1205814
  Дранкин Д.И. Профилактика пищевых отравлений / Д.И. Дранкин. – Москва, 1978. – 96с.
1205815
  Тихомиров Денис Еварестович Профилактика правонарушений - дело общественное / Тихомиров Денис Еварестович. – Киев : Знание, 1983. – 48с.
1205816
  Пискарев В.А. Профилактика правонарушений / В.А. Пискарев. – Минск, 1978. – 175 с.
1205817
  Антонян Ю.М. Профилактика правонарушений / Антонян Ю.М., Миньковский Г.М. – Москва : О-во "Знание" РСФСР, 1978. – 41 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде вопр. государства и права)
1205818
   Профилактика правонарушений. – Казань, 1989. – 124с.
1205819
   Профилактика правонарушений. – Рига, 1990. – 100с.
1205820
  Андреев И.С. Профилактика правонарушений в народном хозяйстве : социал.-правовая характеристика / Андреев И.С. – Минск : Университетское, 1985. – 81 с.
1205821
  Шульце К. Профилактика правонарушений в социалистическом обществе. (На опыте СССР и ГДР). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Шульце К.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1977. – 23л.
1205822
  Крутько А.И. Профилактика правонарушений в сфере обслуживания / А.И. Крутько. – М., 1981. – 64с.
1205823
  Измайлова Ф.Ш. Профилактика правонарушений в трудовом коллективе / Ф.Ш. Измайлова, О.Н. Кондрашкова. – М., 1987. – 80с.
1205824
  Ветров Н.И. Профилактика правонарушений среди молодежи / Н.И. Ветров. – Москва, 1980. – 182с.
1205825
  Миньковский Г.М. Профилактика правонарушений среди молодежи / Г.М. Миньковский. – Киев, 1985. – 55с.
1205826
  Миньковский Г.М. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. / Г.М. Миньковский, А.П. Тузов. – К., 1987. – 214с.
1205827
  Барило Т.С. ; Шевченко Я.Н. Профилактика правонарушений среди учащихся / Т.С. Барило ; Я.Н. Шевченко. – Киев : [Б. и.], 1983. – 100 с.
1205828
   Профилактика правонарушнений среди несовершеннолетних. – Київ, 1980. – 103с.
1205829
  Коломийцев Ф.М. Профилактика преждевременной старости / Ф.М. Коломийцев. – М., 1960. – 78с.
1205830
  Коломийцев Ф.М. Профилактика преждевременной старости / Ф.М. Коломийцев. – Изд. 2-е. – Москва, 1964. – 80с.
1205831
  Лекарь А.Г. Профилактика преступлений / А.Г. Лекарь. – М., 1972. – 102с.
1205832
  Астемиров З.А. Профилактика преступлений : учеб. пособие / Астемиров З.А. ; Дагестан. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Махачкала : ДГУ, 1985. – 85 с.
1205833
  Блувштейн Ю.Д. Профилактика преступлений / Ю.Д. Блувштейн. – Минск : Университетское, 1986. – 286с.
1205834
  Дегтяренко М. Профилактика преступности среди несовершеннолетних: опыт и перспективы сотрудничества // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7069-17-0
1205835
   Профилактика преступности среди несовершеннолетних: опыт и перспективы сотрудничества // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7069-17-0
1205836
   Профилактика пьянства и алкоголизма. – Москва, 1983. – 160с.
1205837
  Анисимов Л.Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи / Л.Н. Анисимов. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 173, [2] с.
1205838
  Гасилин В.С. Профилактика ревматизма / В.С. Гасилин, А.И. Романов. – Москва : Знание, 1978. – 92с. – (Народный университет ; Факультет здоровья №3, 1978 г.)
1205839
  Александров А.А. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте / А.А. Александров. – Москва : Медицина, 1987. – 80 с. – (аучно-популярная медцинская литература : (Сердечно-сосудистые заболевания))
1205840
  Гамидов А.Н. Профилактика спайкообразования у больных с распространенным перитонитом // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 16-18. – ISSN 1727-0847
1205841
  Дешин Д.Ф. Профилактика спортивного травматизма. / Д.Ф. Дешин. – М., 1953. – 112с.
1205842
  Теплов А.Ф. Профилактика травматизма / А.Ф. Теплов. – М, 1991. – 92с.
1205843
  Миринов Г.Б. Профилактика туберкулеза легких / Г.Б. Миринов. – Москва, 1985. – 96с.
1205844
   Профилактика умышленных убийств, совершаемых на бытовой почве. – Караганда, 1984. – 120 с.
1205845
  Рамазанов Т.Б. Профилактика хозяйственных преступлений / Т.Б. Рамазанов. – Махачкала, 1990. – 78с.
1205846
  Марти Микконен. Профилактика ятрогенных повреждений больного // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 1. – С.39-42. – ISSN 1812-3910


  Компенсация больному неоправданных телесных повреждений. причиненных в ходе лечения
1205847
  Кривоспицкий В.Ф. Профилактическая деятельность органов, осуществляющих борьбу с преступностью в районе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 715 / Кривоспицкий В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 21 с.
1205848
  Чуйков Ю.Н. Профилактическая работа суда / Ю.Н. Чуйков. – Х, 1977. – 64с.
1205849
  Михайлянц А.Г. Профилактическая функция советского уголовного процесса / А.Г. Михайлянц. – Ташкент, 1977. – 61с.
1205850
  Степанов С.В. Профилактические работы и сроки их проведения / С.В. Степанов. – Москва, 1972. – 136с.
1205851
  Ефремов В.В. Профилактическое и лечебное применение витаминов / В.В. Ефремов. – М, 1948. – 32с.
1205852
  Эфрос А. Профили / А. Эфрос. – М, 1930. – 308с.
1205853
   Профили избранных фраунгоферовых линий для разных положений центр - край на диске Солнца. – Киев : Наукова думка, 1975. – 222 с.
1205854
  Иофьев М.И. Профили искусства : литература, театр, живопись,эстрада, кино / М.И. Иофьев. – Москва : Искусство, 1965. – 324 с.
1205855
   Профили комплектования фондов государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина иностранными изданиями. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1987. – 111с.
1205856
   Профили комплектования фондов государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина иностранными печатными изданиями. – М., 1977. – 100с.
1205857
  Бабий Б.Т. Профили слабых фраунгоферовых линий солнечного спектра : Автореф... канд. физ-матнаук: / Бабий Б.Т.; АН СССР Главн. астороном осбсерватория. – Л, 1965. – 8л.
1205858
  Мосешвили Ю. Профили. Диалоги. / Ю. Мосешвили. – Тбилиси, 1977. – 169с.
1205859
   Профилизация и сбалансированность промышленности крупного города. – Л., 1985. – 191с.
1205860
  Коршунов С.В. Профилирование и специализация подготовки кадров для инновационной экономики / С.В. Коршунов, Е.В. Караваева, Е.П. Попова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 10-23. – ISSN 0869-3617


  В историческом и концептуальном плане обсуждаются вопросы профилирования программ ВПО разных уровней. Авторы считают, что разработка перечней направлений, профилей и специальностей ВПО должна строиться на основе богатого и разнообразного отечественного ...
1205861
  Довжик С.А. Профилирование лопаток осевого дозвукового копрессора / С.А. Довжик, 1958. – 140с.
1205862
  Куриленко Ю.В. Профилирование сверхзвуковых пространственных каналов с центральным телом. / Ю.В. Куриленко, И.Е. Михайлов. – М., 1989. – 13с.
1205863
  Пономарев-Степной Профилирование ядерного реактора / Пономарев-Степной, Е.С. Глушков. – М., 1988. – 240с.
1205864
  Соколов А.В. Профилированное обучение библиотечно-информационных бакалавров и магистров // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 5. – С. 5-19. – ISSN 0130-9765
1205865
  Шаповалов В.А. Профилированные монокристаллы кремния для солнечной энергетики / В.А. Шаповалов, Ю.А. Никитенко // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2014. – № 1 (89). – С. 48-52. – (Серия "Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники" ; вып. 20). – ISSN 1562-6016
1205866
   Профиль : украинский еженедельник. – Київ, 2007-
№ 14. – 2007
1205867
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 1. – 2008
1205868
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 2. – 2008
1205869
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 3. – 2008
1205870
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 4. – 2008
1205871
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 5. – 2008
1205872
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 6. – 2008
1205873
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 7. – 2008
1205874
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 8. – 2008
1205875
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 9. – 2008
1205876
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 10. – 2008
1205877
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 11. – 2008
1205878
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 12. – 2008
1205879
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 13. – 2008
1205880
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 14. – 2008
1205881
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 15. – 2008
1205882
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 16/17. – 2008
1205883
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 18. – 2008
1205884
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 19. – 2008
1205885
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 20. – 2008
1205886
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 21. – 2008
1205887
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 22. – 2008
1205888
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 23. – 2008
1205889
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 24. – 2008
1205890
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 25. – 2008
1205891
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 26. – 2008
1205892
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 27. – 2008
1205893
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 28. – 2008
1205894
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 29/30. – 2008
1205895
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 31/32. – 2008
1205896
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 33. – 2008
1205897
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 34. – 2008
1205898
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 35. – 2008
1205899
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 36. – 2008
1205900
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 37. – 2008
1205901
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 38. – 2008
1205902
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 39. – 2008
1205903
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 40. – 2008
1205904
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 41. – 2008
1205905
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 42. – 2008
1205906
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 43. – 2008
1205907
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 44. – 2008
1205908
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 45. – 2008
1205909
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 46. – 2008
1205910
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 47. – 2008
1205911
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 48. – 2008
1205912
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 49. – 2008
1205913
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 50. – 2008
1205914
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 1/2 (70/71). – 2009
1205915
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 3 (72). – 2009
1205916
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 4 (73). – 2009
1205917
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 5 (74). – 2009
1205918
   Профиль : украинский еженедельник. Спецпроект / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 6 (75). – 2009
1205919
   Профиль : украинский еженедельник. Спецпроект / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 7 (76). – 2009
1205920
   Профиль : украинский еженедельник. Спецпроект / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 8 (77). – 2009
1205921
   Профиль : украинский еженедельник. Спецпроект / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 9 (78). – 2009
1205922
   Профиль : украинский еженедельник. Спецпроект / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 10 (79). – 2009
1205923
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 11 (80). – 2009
1205924
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 12 (81). – 2009
1205925
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 13 (82). – 2009
1205926
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 14 (83). – 2009
1205927
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 15 (84). – 2009
1205928
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 16 (85). – 2009
1205929
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 17/18 (86/87). – 2009
1205930
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 19 (88). – 2009
1205931
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 20 (89). – 2009
1205932
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 21 (90). – 2009
1205933
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 22 (91). – 2009
1205934
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 23 (92). – 2009
1205935
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 24 (93). – 2009
1205936
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 25 (94). – 2009
1205937
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 26 (95). – 2009
1205938
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 27 (96). – 2009
1205939
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 28 (97). – 2009
1205940
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 29/30 (98/99). – 2009
1205941
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 32 (101). – 2009
1205942
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 33 (102). – 2009
1205943
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 34 (103). – 2009
1205944
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 35 (104). – 2009
1205945
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 36 (105). – 2009
1205946
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 37 (106). – 2009
1205947
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 38 (107). – 2009
1205948
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 39 (108). – 2009
1205949
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 40 (109). – 2009
1205950
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 41 (110). – 2009
1205951
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 42 (111). – 2009
1205952
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 43 (112). – 2009
1205953
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 44 (113). – 2009
1205954
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 45 (114). – 2009
1205955
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 46 (115). – 2009
1205956
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 47 (116). – 2009
1205957
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 48/49 (117/118). – 2009
1205958
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 1/2 (119/120). – 2010
1205959
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 3/4 (121/122). – 2010
1205960
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 5 (123). – 2010
1205961
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 6 (124). – 2010
1205962
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 7 (125). – 2010
1205963
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 8/9 (126/127). – 2010
1205964
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 10 (128). – 2010
1205965
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 11 (129). – 2010
1205966
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 12 (130). – 2010
1205967
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 13 (131). – 2010
1205968
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 14 (132). – 2010
1205969
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 15 (133). – 2010
1205970
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 16 (134). – 2010
1205971
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 17 (135). – 2010
1205972
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 18/19 (136/137). – 2010
1205973
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 20 (138). – 2010
1205974
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 21 (139). – 2010
1205975
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 22 (140). – 2010
1205976
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 23 (141). – 2010
1205977
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 24/25 (142/143). – 2010
1205978
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 26 (144). – 2010
1205979
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 28 (146). – 2010
1205980
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 31/32 (149/150). – 2010
1205981
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 34 (152). – 2010
1205982
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 35 (153). – 2010
1205983
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 36 (154). – 2010
1205984
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 37 (155). – 2010
1205985
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 39 (157). – 2010
1205986
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 47 (165). – 2010
1205987
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 48 (166). – 2010
1205988
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 49 (167). – 2010
1205989
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 50/51 (168/169). – 2010
1205990
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 1/2 (170/171). – 2011
1205991
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 3 (172). – 2011
1205992
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 4 (173). – 2011
1205993
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 5 (174). – 2011
1205994
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 6 (175). – 2011
1205995
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 7 (176). – 2011
1205996
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 8 (177). – 2011
1205997
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 9 (178). – 2011
1205998
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 10 (179). – 2011
1205999
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 11 (180). – 2011
1206000
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 12 (181). – 2011
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,