Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1205001
  Форкош С.М. "Соціодинаміка культури" А. Моля у контексті сучаcних зрушень методологічних досліджень культури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 61-72. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1205002
  Карпінський І.Ю. Соціально-­психологічні фактори боротьби з корупцією в Україні / І.Ю. Карпінський, П.І. Карпінська // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 71-75. – ISSN 2077-1800
1205003
  Агарков О.А. Соціально- політичний маркетинг в умовах глобалізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 108-112. – ISSN 2077-1800
1205004
  Бойко І. Соціально- правове становище вірменської громади міста Золочева (XVI-XVIII ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.63-68. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1205005
  Біла Ю Соціально- психологічний аспект особистості у злочинній групі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.88-91
1205006
  Тиха О.В. Соціально- філософський аспектпроблеми особистісного буття сучасної людини // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 93. – С. 46-54
1205007
  Логвин М.М. Соціально-адаптовані захворювання: суспільно-географічний пошук першопричин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 71-79. – Бібліогр.: 10 назв
1205008
   Соціально-активна особистість - герой радянської літератури. – Київ : Наукова думка, 1982. – 296с.
1205009
  Калениченко Н.Л. Соціально-активна особистість в українській демократичній літературі кінця XIX - початку XX ст. / Н.Л. Калениченко. – Київ, 1979. – 232с.
1205010
  Жукова А.Є. Соціально-активний герой в українському радянському кіно / А.Є. Жукова. – К., 1984. – 31с.
1205011
   Соціально-активний герой у радянському кіно. – К, 1988. – 33 с.
1205012
  Москальчук М.М. Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москальчук Марина Миколаївна ; НАН України, Центр гуманітар. освіти. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 191-211
1205013
  Москальчук М.М. Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москальчук Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України,Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1205014
  Василенко К.І. Соціально-виховна робота в системі основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених у виправних колоніях україни середнього рівня безпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Василенко Катерина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1205015
  Скиць А.В. Соціально-виховна робота з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 124-129. – (Педагогіка ; № 2)
1205016
  Філіппович В. Соціально-виховні чинники зародження громадівського руху // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 151-156. – ISSN 2075-1478
1205017
  Ковальчук Н.В. Соціально-відповідальний маркетинг // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 219-228


  У статті розглянуто поняття "соціально відповідального маркетингу", його значення для підприємств і суспільства, вплив недобросовісної реклами на суспільство, впровадження соціально відповідального маркетингу в Україні.
1205018
  Спіріна А. Соціально-відповідальний маркетинг як нова концепція сучасного маркетингу // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 72-74
1205019
  Леонова С.В. Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 153-159. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1205020
  Дяковський Д.А. Соціально-відповідальні інвестиції як перспективний напрям інвестиційної діяльності: сутність і тенденції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 62-68. – ISSN 1996-5931
1205021
  Страчкова Н.В. Соціально-географічна оцінка ступеня задоволення рекреантів відпочинком у Криму // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 187-193. – ISBN 966-7293-90-4
1205022
  Омельченко Н. Соціально-географічна урбаністика: досвід та історіографія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 157-164. – ISSN 2076-1333
1205023
  Нємець Людмила Миколаївна Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Нємець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 33с. – Бібліогр.: 37 назв.
1205024
  Єремія Ганна Соціально-географічні студії румуномовними вченими на Буковині (початок ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 256-262. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1205025
  Прядко Н.А. Соціально-гуманістичний аспект філософії Інокентія Гізеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1205026
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її разбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.1. – 1997. – 213с.
1205027
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її разбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.2. – 1997. – 183с.
1205028
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її разбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.3. – 1997. – 283с.
1205029
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.4. – 1997. – 162с.
1205030
  Алєксєенко І.Г. Соціально-гуманітарні дослідження форми правління: парадигмальний контекст // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 6-8. – ISSN 1728-6220
1205031
   Соціально-гуманітарні рецепції українського суспільсьтва: виклики сучасності : матеріали студент. регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 16 груд. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2016. – 168 с. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-19-0
1205032
   Соціально-демографічна та клініко-психопатологічна характеристика вживання психоактивних речовин, коморбідного з посттравматичним стресовим розладом, в учасників бойових дій антитерористичної операції в Україні / С.І. Табачніков, О.С. Осуховська, Є.М. Харченко, О.В. Кіосєва, Я.В. Орловська, Т.В. Синіцька, А.М. Чепурна // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4 (82/83). – С. 3-6. – ISSN 2410-7484
1205033
  Прикидбко О.М. Соціально-демографічна характеристика аудиторії новинного Інтернет-телебачення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 110-114. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
1205034
  Негодченко О.В. Соціально-демографічна характеристика осіб, які вчиняють злочини проти інтелектуальної власності / О.В. Негодченко, А.А. Хрідочкіна // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 151-155. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1205035
  Маркова С.В. Соціально-демографічна характеристика українського соціуму у 1924 - 1925 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 32-33
1205036
  Рахманов О. Соціально-демографічний портрет керівників великого бізнесу в Украіні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 168-177. – ISSN 1563-3713
1205037
  Крупа В. Соціально-демографічні аспекти використання потенціалу сільських територій / В. Крупа, О. Крупа // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 9-18. – ISSN 2313-3627
1205038
  Бєлікова М. Соціально-демографічні аспекти життя менонітських колоній півдня України: історія повсякденності // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 194-211


  Менонітські колонії, які з кінця 18 ст. засновуються на Півдні України, упродовж століть стають важливою складовою поліетнічної структури регіону, відіграють значну роль в економічних і культурно-освітніх процесах. Непростий історичний шлях спільноти, ...
1205039
  Рудник В. Соціально-демографічні проблеми застосування позбавлення волі в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1205040
  Гринь Дмитро Костянтинович Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930-і рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Гринь Д.К.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1205041
  Часник Г.В. Соціально-демографічні ризики як загроза для стабільного розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 75-82. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1205042
  Баранецька А. Соціально-демографічні характеристики аудиторії як чинник рецепції емоційного змісту медіатексту // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 157-166


  Йдеться про емоційний компонент у медіатексті, автор наголошує на значущості емоційного наповнення газетних публікацій як вагомого чинника сприймання змісту журналістського повідомлення. Охарактеризовано специфіку встановлення комунікативного контакту ...
1205043
  Баяновська Марія Романівна Соціально-едагогічна діяльність самодіяльніх дитячих і молодіхних об`єднань (на матеріалах Закарпаття) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05, 13.00.01 / Баяновська Марія Романівна; КНУ. – К., 1996. – 23л.
1205044
  Приварникова І.Ю. Соціально-екологічна та ресурснозберігаюча спрямованість управління інноваційним розвитком: досвід Японії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 122-131. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1205045
  Гукалова І.В. Соціально-екологічний контекст урбанізації в Україні : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 65-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1205046
  Гончаренко М.М. Соціально-екологічні відносини як принцип організації суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 239-245. – ISBN 966-628-197-5
1205047
  Білявський Г.О. Соціально-екологічні дослідження в агросфері та їхня роль у формуванні екологічної культури сільського насклення України / Г.О. Білявський, О.М. Нагорнюк, О.В. Мудрак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1205048
  Фенно І.М. Соціально-екологічні питання у сучасній католицькій теології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1205049
  Молчанов В. Соціально-економічі й політичні умови життя міської еліти Правобережної України на початку ХХ ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 4. – С.39-45. – ISSN 0869-3595
1205050
   Соціально-економічна географія світу : Загальна частина / О.І. Шаблій, С.П. Кузик, Н.К. Книш, Г.М. та ін. Анісімова; За ред.: С.П. Кузика. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 256с. – ISBN 966-562-128-9
1205051
  Закотнюк О.Л. Соціально-економічна географія України : навч. посібник / Закотнюк О.Л., Попова Ю.М. ; М-во освіти і науки України. – Київ : АртЕк, 2016. – 241, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-194 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7264-21-6
1205052
  Шаравара Тамара Олексіївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (1864-1917рр.): історіографія : Дис. .... канд. істор. наук: 07.00.06 / КНУТШ; Шаравара Т.О. – Київ, 2005. – 247л. – Бібліогр.: л.208-247
1205053
  Обметко Оксана Миколаївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х-90-х років ХІХст.) : Автореф. дис. ... істор. наук:07.00.01 / Обметко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1205054
  Горохов С.В. Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці 19 - на початку 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Горохов С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 248л. + Додатки: л.200-218. – Бібліогр.: л.219-248
1205055
  Колесник В.Ф. Соціально-економічна діяльність українських земств в історіографічних джерелах радянської доби / В.Ф. Колесник, Т.О. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 144-146. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історичним публікаціям радянської доби, що дають оцінку соціально-економічній діяльності органів місцевого самоврядування. Проаналізовано праці радянських дослідників, що характеризують роботу земств у цілому та окремі напрями їхньої ...
1205056
  Качмала Вікторія Соціально-економічна еволюція населення Лівобережної України на початку ХХ ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 20-26. – ISSN 0869-3595
1205057
  Шамборовський Г.О. Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Шамборовський Г.О.; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 191л. + Додатки: л. 172-191. – Бібліогр.: л. 160-171
1205058
  Шамборовський Г.О. Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Шамборовський Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1205059
  Качмарик Я.Д. Соціально-економічна ефективність матеріального стимулювання працівників / Я.Д. Качмарик, Н.В. Петришин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 214-217. – ISBN 5-7763-2435-1
1205060
  Подольчак Н.Ю. Соціально-економічна ефективність систем менеджменту підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 47-56 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
1205061
  Кучер С.П. Соціально-економічна ефективність створення корпоративних пенсійних фондів як ефект накопичувальної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 187-190


  Обгрунтовано соціально-економічну ефективність створення та функціонування корпоративних пенсійних фондів як ефект накопичувальної економіки на основі реалізації корпоративно-галузевої моделі забезпечення пайової участі працівників.
1205062
  Жупанський Я.І. Соціально-економічна картографія : підручник для студ. географічних, топографо-геодезичних, економічних спеціальностей вищ. і сер. навч. закладів / Я.І. Жупанський, П.О. Сухий. – 2-ге вид. – Тернопіль, 1997. – 274 с. – ISBN 966-568-030-7
1205063
  Борщевський В.В. Соціально-економічна конвергенція людського потенціалу в контексті розвитку транскордонного регіону / В.В. Борщевський, Куцаб-Бонк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 174-180. – ISSN 1562-0905
1205064
  Куцаб-Бонк Соціально-економічна конвергенція у транскордонному просторі між Україною та ЄС: тенденції, виклики, завдання / Куцаб-Бонк Катажина ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України. – Львів : [б. в.], 2016. – 242, [2] с. : іл., табл. – Текст. укр., пол. – Бібліогр.: с. 232-242 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8181-3
1205065
   Соціально-економічна література. – Харків, 1928. – 56с.
1205066
  Прокопенко О.В. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності : монографія / О.В. Прокопенко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 394, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 355-394. – ISBN 978-966-657-297-7
1205067
  Коваль Н.В. Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: проблеми оцінювання та шляхи їх вирішення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806
1205068
  Савельєва Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Є. Савельєва, В. Куриляк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 149-165 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1818-5754
1205069
  Стопчак М. Соціально-економічна політика Директорії УНР: до історіографії проблеми // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-22
1205070
  Власенко С. Соціально-економічна політика нацистської Німеччини на окупованій території України в 1941-1944 рр.: огляд документів Центрального державного архіву громадських об"єднань України // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 31-41. – ISSN 2306-4250
1205071
  Гриневич В.А. Соціально-економічна політика радянської влади в оцінках українського населення // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 56-66. – ISSN 1996-9872
1205072
  Рябека О.Г. Соціально-економічна політика України в забезпеченні економічної безпеки держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 48-52. – ISSN 2222-4459
1205073
  Терещенко Ю. Соціально-економічна політика урядів УНР доби Центральної Ради // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 21-35. – ISBN 978-966-02-6038-2
1205074
  Островецький В.І. Соціально-економічна природа справляння рентних платежів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-47.
1205075
  Агафонов О.К. Соціально-економічна природа товарно-грошових відносин при соціалізмі / О.К. Агафонов. – Київ : Наукова думка, 1973. – 208 с.
1205076
  Жученко В.С. Соціально-економічна програма революційного народництва на Україні / В.С. Жученко. – Київ, 1969. – 184с.
1205077
  Логвиненко В.К. Соціально-економічна рівність у період будівництва комунізму / В.К. Логвиненко, В.Г. Леус. – Київ, 1973. – 48 с.
1205078
  Венгер В. Соціально-економічна роль держави в сучасній економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 26-31. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розкрита сутність поняття "публічна влада".
1205079
  Матійчук О.І. Соціально-економічна роль заробітної плати та її регулювання // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 50-53. – (Економічні науки)
1205080
  Городецька С. Соціально-економічна ситуація життєдіяльності учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 85-88. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Чорнобильська катастрофа істотно змінила життя мільйонів людей, сформувавши когорту постраждалих. Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС характеризуються як особлива, специфічна соціальна група. Дослідження соціально-економічного стану учасників ...
1205081
  Саричев В.І. Соціально-економічна солідарність як парадигма прискорення людського розвитку // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 38-46. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1205082
  Романюк Д.М. Соціально-економічна структура населення України: оцінка з позицій забезпечення людського розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 6 : Фінансова залежність України від кредитів міжнародних організацій. – С. 207-211. – ISSN 2222-4459
1205083
  Жибак М. Соціально-економічна сутність зайнятості, її структура та основні функції // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 35-36. – ISSN 1993-0259
1205084
  Богашко О.Л. Соціально-економічна сутність інтелектуального капіталу та його роль в забезпеченні інноваційного розвитку національгої економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 20-22. – ISSN 2306-6806
1205085
  Костишина Т.А. Соціально-економічна сутність оплати праці в контексті нової ідеології функціональності середнього класу в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 9-16. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1205086
  Тельнов А.С. Соціально-економічна сутність поняття "інноваційний потенціал" / А.С. Тельнов, С.А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 69-76


  Сформульовано визначення поняття "інноваційний потенціал" з урахуванням значення трудового потенціалу підприємства та розвитку сучасних технологій.
1205087
  Коденська М.Ю. Соціально-економічна сутність праці в умовах глобалізаційних трансформацій // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 50-58
1205088
  Тринько Р.І. Соціально-економічна сутність та основні шляхи реалізації продовольчої безпеки в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 245-261. – (Економічна ; Вип. 1)
1205089
  Трубич С.Ю. Соціально-економічна сутність та особливості формування людського потенціалу / С.Ю. Трубич, З.М. Пушкар // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 186-192
1205090
  Зварич Р. Соціально-економічна трансформація в Україні як перспектива конвергенції з Європейським Союзом // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (3). – С. 162-184. – ISSN 1684-906Х
1205091
  Мироненко М.Ю. Соціально-економічне значення біоенергетики та перспективи інноваційного прориву / М.Ю. Мироненко, О.Л. Польова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6814
1205092
  Мануілова К.В. Соціально-економічне значення децентралізації публічної влади // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 168-173. – ISSN 2220-1394
1205093
  Кравець К.В. Соціально-економічне значення розвитку особистих сільських домогосподарств // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 54-58. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1205094
  Богадьорова Л.М. Соціально-економічне значення сільського туризму в контексті розвитку сільських територій України // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 79-83. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
1205095
  Буткевич О.В. Соціально-економічне призначення вільної економічної зони (правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-32. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджується соціально-економічне призначення вільних економічних зон в Україні: основні цілі й завдання створення та функціонування. Social and economic functions of free economic zones in Ukraine are investigated: main purposes and objectives of ...
1205096
  Яцура В.В. Соціально-економічне прогнозування : навчальний посібник / В.В. Яцура, О.С. Сенишин, М.О. Горинь ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 410, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-750-3
1205097
  Ігнатов С.Н. Соціально-економічне становище в сільській місцевості Вінницької області та його вплив на ринок праці // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 63-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1205098
  Доценко В. Соціально-економічне становище єврейської громади Волинської губернії (кінець XIX - початок XX ст.) / Віктор Доценко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 99-102
1205099
   Соціально-економічне становище країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) у січні-травні 2008 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 42-46. – ISSN 1810-3944
1205100
   Соціально-економічне становище країн співдружності незалежних держав (СНД) у січні - травні 2008 р.) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 42-71. – ISSN 1810-3944
1205101
  Кісіль І.М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина 17- друга половина 18-ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец.: 07.00.01- історія України / Кісіль І.М.; Кисиль І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 222с. + Додатки :л. 45. – Бібліогр.: л. 186-212
1205102
  Калетнік Г.М. Соціально-економічне становище населення та його вплив на формування продовольчої безпеки / Г.М. Калетнік, Г.О. Пчелянська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 36-41. – ISSN 2221-1055
1205103
  Буткалюк В. Соціально-економічне становище населення України // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 250-258. – ISSN 2409-1103
1205104
  Дзюба І.В. Соціально-економічне становище населення: ранжування регіонів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 72-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1205105
  Бочаров В.В. Соціально-економічне становище селянства України на початку XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1728-3671
1205106
  Липинський В.В. Соціально-економічне становище студенства України у 20-х роках ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-27. – (Історія ; Вип. 50)


  Аналізується соціально-економічне становище всіх категорій студентської молоді: студенів вузів, денних, а також вечірніх робітничих технікумів.
1205107
   Соціально-економічне становище України за 2001 рік // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.67-77
1205108
  Державний Соціально-економічне становище України за 2007 рік / Державний, комітет статистики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 1810-3944
1205109
   Соціально-економічне становище України за 2007 рік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1205110
   Соціально-економічне становище України за січень-грудень 2005 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 6-13. – ISSN 1810-3944
1205111
   Соціально-економічне становище України за січень-лютий 2017 року // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 68)
1205112
   Соціально-економічне становище України за січень-червень 2007 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-11. – ISSN 1810-3944
1205113
  Акісімов Б.В. Соціально-економічне становище українських земель у XIV - XV ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 92-93. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розкривається соціально-економічне становище українських земель у XIV-XV ст.
1205114
  Бабяк Н.Д. Соціально-економічний аналіз витрат і вигод проектів державно-приватного партнерства / Н.Д. Бабяк, Є.О. Нагорний // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 114-119. – ISSN 2309-1533
1205115
  Гавриленко Наталія Вікторівна Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 148-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано становлення і розвиток підприємств малого бізнесу в Миколаївському регіоні, визначена перспективи його розширення; досліджено вплив нормативно-правового забезпечення на розвиток джерел фінансування, виявлено вплив регіональної ...
1205116
  Дубовіч І.А. Соціально-економічний аналіз ринку екологічного страхування в Україні / І.А. Дубовіч, Х.Р. Василишин, Ю.І. Куцька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 174-180. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1205117
  Шевченко О. Соціально-економічний аспект концепції сучасної української національної ідеї // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 32-50


  У статті розкриваються соціально-економічні аспекти концепції сучасної української національної ідеї. A conception of the contemporary Ukrainian national idea and legal mechanism of its realization are considered in the article.
1205118
  Шевченко О.О. Соціально-економічний аспект концепції сучасної української національної ідеї / О. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-14. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються соціально-економічні аспекти концепції сучасної української національної ідеї та правовий механізм її реалізації. В статье раскрываются социально-экономические аспекты концепции современной украинской национальной идеи и ...
1205119
  Чечетов М. Соціально-економічний аспект трансформації відносин власності в Україні / М. Чечетов, І. Жадан // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
1205120
  Шевченко О.Л. Соціально-економічний вектор розвитку брендів у суспільстві споживання // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – С. 95-105
1205121
  Разумовський С.О. Соціально-економічний вектор розвитку постіндустріального суспільства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.93-99
1205122
  Колот А. Соціально-економічний вимір гідної праці в координатах нової економіки / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 10-24. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-6912
1205123
  Романюк І.П. Соціально-економічний вплив гендерної нерівності на якість життя населення // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 98-99
1205124
  Дудзяк О.А. Соціально-економічний ефект лідерства для розвитку сільських територій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 39-42. – ISSN 2309-1533
1205125
  Кушнерик О.В. Соціально-економічний зміст поняття мотивації праці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 16-19
1205126
  Гош О. Соціально-економічний лад реформованої України: основні необхідні інновації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 78-88. – ISSN 0131-775Х
1205127
  Мазурок П. Соціально-економічний механізм інституціональних перетворень у регулюванні доходів і його впливу на рівень життя населення України // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 56-67. – ISSN 1605-2005
1205128
  Рогожин О.Г. Соціально-економічний механізм формування медико-демографічної ситуації в селах України / О.Г. Рогожин ; Ін-т проблем національної безпеки Ради національн. безпеки і оборони України, Ін-т демографії і соціальних досліджень НАНУ. – Київ : [ Фенікс ], 2009. – 200 с. – ISBN 966-95004-5-1
1205129
  Галушка З.І. Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів : монографія / Зоя Галушка, Анна Дутчак. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-199. – ISBN 978-617-7096-65-7
1205130
  Шулікін Д. Соціально-економічний портрет студента // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13 червня (№ 23). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Що мотивує студентів обирати певний виш і спеціальність, чи вистачає їм стипендії на першочергові потреби, який матеріальний стан їхніх родин - на ці та багато інших питань можна знайти відповіді у загальнонаціональному дослдіженні , яке днями ...
1205131
  Дякова О. Соціально-економічний поступ українців на території США І Канади та вплив на нього законодавства цих країн // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 216-222
1205132
  Долинська О.О. Соціально-економічний потенціал Хмельницької області // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 126-129
1205133
  Алексєєв В. Соціально-економічний розвиток держави: проблеми та перспективи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 57-69
1205134
  Михайлик А.О. Соціально-економічний розвиток Кам"янця-Подільського в XIX - на початку XX ст. у тогочасній історіографії // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 31-36
1205135
  Чернега О.Б. Соціально-економічний розвиток країн Ближнього Сходу в умовах глобалізації / О.Б. Чернега, Гхаит Сари // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 73-81. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1205136
  Климко Г.Н. Соціально-економічний розвиток країн соціалістичної орієнтації / Г.Н. Климко. – Київ, 1985. – 48 с.
1205137
  Костьов"ят Г.І. Соціально-економічний розвиток країни в умовах децентралізації // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 95-98. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1205138
  Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. : монографія / В.Й. Борисенко. – Київ : Наукова думка, 1986. – 263с.
1205139
  Жмака В. Соціально-економічний розвиток міст Лівобережної України у 1920-ті роки: джерельна база питання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 105-111. – ISSN 1998-4634
1205140
  Черкасов А.В. Соціально-економічний розвиток окремих районів Донецької та Луганської областей України: сучасний стан, загрози, перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 7. – С. 16-22. – ISSN 2306-6806
1205141
  Пірко В. Соціально-економічний розвиток Півдня України XVI - XVIII ст. у творчій спадщині А.О. Скальковського // Наукові записки / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – C. 281-292. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
1205142
  Соловйова Тетяна Миколаївна Соціально-економічний розвиток правобережної України в першій чверті ХІХ століття : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Соловйова Тетяна Миколаївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 215 л. – Бібліогр.: л. 184-196
1205143
  Соловйова Т.М. Соціально-економічний розвиток правобережної України в першій чверті ХІХ століття : Автореф. дис. ... канд. іст.наук : 07.00.01 / Соловйова Т.М. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с.
1205144
  Осадча А.Ю. Соціально-економічний розвиток регіонів України в післякризовий період 2010-2012 років // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 56 : Економічні студії. – С. 85-89. – ISSN 1996-9872
1205145
  Власюк О.С. Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах децентралізації влади: виклики, загрози, нові механізми // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 5-9. – ISSN 1562-0905
1205146
  Телебєнєва Євгения Соціально-економічний розвиток регіону як об"єкт суспільно-географічного дослідження / Телебєнєва Євгения, Барило Ірина // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 152-156 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-1333
1205147
   Соціально-економічний розвиток села. – Київ : Урожай, 1989. – 152 с.
1205148
  Казьмирчук Г. Соціально-економічний розвиток села Кальника у другій половині ХVІ - на початку ХVІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  На основі нових архівних та мало відомих опублікованих матеріалів розкривається соціально-економічний розвиток с. Кальника у цей період. Аналізується затята боротьба власників за свої маєтності у цьому селі. On the basis of new archiv materials and ...
1205149
  Комарницький В. Соціально-економічний розвиток села Комарники Турківського району Львівської області в XIX- XX ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 36-44
1205150
  Притула Х. Соціально-економічний розвиток сільських територій: регіональний вимір : монографія / Христина Притула ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 354, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-329 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-7566-9
1205151
  Скалецький Ю.М. Соціально-економічний розвиток територій, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: проблеми та шляхи їх подолання : аналітична доповідь : [зб. матеріалів "круглого столу"] / Скалецький Ю.М., Яценко Л.Д. ; [за заг. ред. О.В. Литвиненка] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 68, [4] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-554-125-7
1205152
  Набока С.В. Соціально-економічний розвиток України в 1964-1984 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 124-129
1205153
  Рябоконь О.О. Соціально-економічний розвиток України в умовах бюджетної децентралізації економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 29-33. – ISSN 2306-6792
1205154
  Вожняк М.Г. Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальних викликів // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2016. – № 1 (24). – C. 7-28. – ISSN 1811-9824
1205155
  Степаненко А. Соціально-економічний розвиток України у вимірах стратегічних ризиків / А. Степаненко, А. Омельченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 8 (334), серпень. – С. 8-11. – ISSN 1810-3944
1205156
  Голець О.Я. Соціально-економічний розвиток як зміна соціокультурних характеристик: релігійний аспект (на прикладі країн буддистського ареалу) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 20-22
1205157
  Тиква В.М. Соціально-економічний стан на міграції населення як чинник розвитку господарського комплексу Сумської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 177-179
1205158
   Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; [ за заг. ред. В.М. Гейця та ін. ]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2009. – 687 с. – ISBN 978-966-02-5465-7


  Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов’язаних у тому числі з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено ...
1205159
  Федорук А.П. Соціально-економічний та культурний розвиток Київщини (перспектива, план дій, необхідність) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 9, травень. – С. 153-156. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена написанню плану дій подальшого розвитку села, селища, міста, області, а саме Програмі соціально-економічного та культурного розвитку. Представлені прогнозні показники соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на ...
1205160
  Макаренко Н.Ю. Соціально-економічний фактор в процесі регіоналізації України // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 78-88. – ISBN 978-966-171-277-4
1205161
  Будкін В.С. Соціально-економічний фактор у системі ставлення ЄС до України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 9-10
1205162
  Прохорова М.Е. Соціально-економічні аспекти аналізу природно-екологічних проблем США та України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 53-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1205163
  Шевченко Н. Соціально-економічні аспекти англійської історії XVII століття у творчості М.М. Ковалевського // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 94-101. – ISBN 966-95788-6-8
1205164
  Пятницький В. Соціально-економічні аспекти вступу України в ЄС і НАТО // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 9-11.
1205165
  Кривенко М.П. Соціально-економічні аспекти діяльності ТНК на ринку приймаючої сторони // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 47-49. – ISBN 966-614-021-7
1205166
  Мороз О.В. Соціально-економічні аспекти ефективності корпоративного управління : Монографія / О.В. Мороз, Н.П. Карачина; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 176с. – ISBN 966-641-153-9
1205167
  Кривцун І.М. Соціально-економічні аспекти Євро-2012: переваги та недоліки для України / І.М. Кривцун, Я.І. Лашкай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 134-138. – ISSN 0321-0499
1205168
   Соціально-економічні аспекти інтеграції кримських татар. – К, 1999. – 80с.
1205169
   Соціально-економічні аспекти продовольчої безпеки на регіональному рівні / В. Славов, К. Шишкіна, Л. Кучеренко, Л. Шапаренко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-30.
1205170
  Гарбар Ж. Соціально-економічні аспекти реалізації податкової політики в Україні / Ж. Гарбар, В. Гарнбар, А. Нікітішин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-30. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається вплив податкової системи на соціально-економічний розвиток України. Акцентується увага на основних цілях податкової політики. Пропонується перелік заходів, покликаних сприяти реалізації стимулюючої фіскальної політики. В статье ...
1205171
  Гуцан Т.Г. Соціально-економічні аспекти регулювання охорони здоров"я в сучасних умовах / Т.Г. Гуцан, Н.Г. Костюк // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 132-141. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1205172
  Курило Л.І. Соціально-економічні аспекти розвитку біопалива в Україні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 60-66
1205173
  Попушняк Г.С. Соціально-економічні аспекти розвитку вищої освіти України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 184-189
1205174
  Савіцька Н. Соціально-економічні аспекти розвитку екотуризму в Україні // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 236-241. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1205175
   Соціально-економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин : колективна монографія / [Андросова О.Ф. та ін.] ; за ред. О.Г. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікоп. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 282 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 252-266. – ISBN 978-966-599-442-8
1205176
  Бєгун С.В. Соціально-економічні аспекти цінової політики в енергетиці України / С.В. Бєгун, С.Б. Воронцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 31-39
1205177
  Єлісєєва Л. Соціально-економічні виклики постаріння населення для національної економіки // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 2411-4014
1205178
  Сіденко С.В. Соціально-економічні виміри глобалізації // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1729-7036
1205179
  Васюта І.К. Соціально-економічні відносини на селі Західної України до возз"єднання (1918-1939 рр.) / І.К. Васюта. – Львів, 1978. – 191с.
1205180
  Подольчак Н.Ю. Соціально-економічні втрати підприємств від двомовності в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 151-160 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1205181
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії активізації інвестицій в "людський капітал" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 300-307
1205182
  Мандибура В.О. Соціально-економічні гарантії в ринкових умовах / В.О. Мандибура, С.Г. Батажок // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 5-13.
1205183
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації : Дис. ... канд економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Батажок С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр. л. 187 - 202
1205184
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії як чинник зростання споживчого попиту малозабезпечених верств населення України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 120-125


  В статті розкрито зміст соціально-економічних гарантій як суспільно необхідної та конкретно визначеної бази формування купівельного фонду і споживчого попиту малозабезпечених верств населення. Основна увага приділена аналізу особливостей дїї ...
1205185
  Головня О.М. Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-33
1205186
  Фещенко В.М. Соціально-економічні дослідження Івана Франка: сучасний погляд / В.М. Фещенко, Н.О. Тимочко // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 343-367. – ISSN 0320-4421
1205187
  Ніколаєць К.М. Соціально-економічні ефекти державного регулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014—2016 рр. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 9-13. – ISSN 2306-6806
1205188
  Кушлакова Н.М. Соціально-економічні засади виникнення Харківського відділення імператорського Російського технічного товариства та законодавчі основи його діяльності // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 181-191. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1205189
  Назарова Г.В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні : монографія / Назарова Г.В., Мащенко М.А. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-160. – ISBN 978-966-676-468-6
1205190
  Філатов В.М. Соціально-економічні засади мотивації управлінського персоналу : монографія / Філатов В.М., Черкашина Т.С. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 218, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-202. – ISBN 978-966-676-520-1
1205191
  Богуш Л.Г. Соціально-економічні засади реалізації європейських орієнтирів України // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. 13-14
1205192
  Прочан К.О. Соціально-економічні засади системи загальнообов"язкового державного пенсійного страхування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 399-401. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1205193
  Будзяк В.М. Соціально-економічні заходи сталого несільськогосподарського землекористування / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 41-47. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1205194
  Дякова О.В. Соціально-економічні здобутки українців у західноєвропейських країнах (Великобританія, Німеччина. Франція) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 403-420
1205195
  Купрій М.І. Соціально-економічні зміни в колгоспному селі / М.І. Купрій. – Київ, 1981. – 155с.
1205196
  Новохатько Леонід Михайлович Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національної політики радянської держави (20-ті - середина 30-х рр. ХХ ст.) : Дис... доктора історичнихнаук: 07.00.01 / Новохатько Леонід Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 410л. – Бібліогр.:л.377-410
1205197
  Красота О.І. Соціально-економічні і нормативно-правові проблеми організації діяльності шкіл соціальної реабілітації для неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42-48.


  Розглянуто недоліки чинного законодавства щодо шкіл соціальної реабілітації для неповнолітніх, проаналізовано низку соціально-економічних і нормативно-правових проблем, що гальмують подальший розвиток цих закладів і вимагають свого розв"язання. In ...
1205198
  Шевчук В.О. Соціально-економічні ідеї Сергія Андрійовича Подолинського (1850-1891) і глобальна місія України: засідання круглого столу / В.О. Шевчук, О.Ю. Гулевич // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна, академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – № 4 (39). – С. 119-120


  20.11.2013 р. в Нац. академії статистики, обліку та аудиту відбувся Круглий стіл "Соціально-економічні ідеї С.А. Подолинського і глобальная місія України". Від КНУ імені Тараса Шевченка виступили: проф. П.М. Леоненко, проф. І.Ф. Надольний.
1205199
  Школа І.М. Соціально-економічні індикатори розвитку технологічної сингулярнорсті в Україні / І.М. Школа, Г.В. Лабінська, А.В. Шевчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 77-86. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185
1205200
   Соціально-економічні інституції економічної системи України / Ю.В. Ущаповський [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Житомир. держ. технол. ун-т, Міжнар. асоц. інституціон. дослідж., Спілка економістів України, Каф. екон. теорії. – Житомир : Житомир. держ. технол. ун-т, 2011. – 225, [5] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-683-290-3
1205201
  Стужна Н.В. Соціально-економічні корені вчення ісламу про нерівність чоловіка і жінки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 79-85


  У статті розглядаються соціально-економічні корені вчення ісламу про нерівність чоловіка і жінки.
1205202
   Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання / О.М. Дрозд, В.В. Онікієнко, В.Т. Пухлій, Л.А. Страхолєс; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 1999. – 54с. – ISBN 966-02-1323-9
1205203
  Ангелко І. Соціально-економічні наслідки впливу міжнародної міграції робочої сили на добробут населення України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 65-73. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1205204
  Бочаров С. Соціально-економічні наслідки вступу Польщі до ЄС (2004-2007 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 79-80. – ISSN 1728-9343
1205205
  Тополь О.В. Соціально-економічні наслідки демографічного старіння населення // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2015. – C. 5-10. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (6)). – ISSN 2223-1633
1205206
   Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: нові прогнози. – Київ, 2003. – 146с. – ISBN 966-8435-02-8
1205207
  Попов В.Ю. Соціально-економічні наслідки інвестиційної політики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 88-93.
1205208
  Філюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-41. – ISSN 0131-775Х
1205209
  Филюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-41. – Бібліогр.: с. 30-41. – ISSN 0131-775Х


  Комплексно розглянуто основні позитивні результати та негативні наслідки діяльності монополістичних структур в економічній системі, проаналізовано особливості функціонування монополій у вітчизняній економіці, зроблено висновки щодо вдосконалення ...
1205210
  Волик В.Ф. Соціально-економічні наслідки науково-технічного прогресу на селі / В.Ф. Волик. – Київ : Політвидав України, 1973. – 157 с.
1205211
  Чичкало-Кондрацька Соціально-економічні наслідки поглиблення інтеграційних процесів між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 31-40. – ISSN 2308-6912


  У зв’язку з підписанням політичної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також підготовкою до підписання економічної частини угоди для нашої країни відкриваються нові можливості для модернізації економіки, розвитку зовнішньої торгівлі, ...
1205212
  Гурнак В. Соціально-економічні наслідки проведення міжнародних заходів в Україні / В. Гурнак, В. Ананченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 12-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1205213
  Крайніков І.М. Соціально-економічні наслідки проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 175-183. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215
1205214
  Савчин О.Я. Соціально-економічні наслідки реформування земельних відносин в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 267-271. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1205215
  Підгребельна М. Соціально-економічні наслідки розвитку великотоварного виробництва у сільському господарстві // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 24-28. – Бібліогр.: 12 назв.
1205216
  Балакірєва О.М. Соціально-економічні наслідки фінансової кризи та девальвації гривні / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (58). – C. 100-109. – ISSN 1681-116Х
1205217
  Дякова О.В. Соціально-економічні організації української діаспори у демократичних країнах - історіографічно-бібліографічне дослідження // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 489-505
1205218
  Кашенко О.Л. Соціально-економічні основи страхування : Навч. посібник / О.Л. Кашенко, В.А. Борисова. – Суми : Університетська книга, 1999. – 252с. – ISBN 966-7550-15-Х
1205219
   Соціально-економічні особливості ринкового обігу сільськогосподарських земель: вітчизняний та європейський досвід / Т.О. Зінчук, В.Є. Данкевич, Н.М. Куцмус, О.Д. Ковальчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 49-62. – ISSN 2411-4413
1205220
  Мармуль Л.О. Соціально-економічні особливості розвитку сільських територій / Л.О. Мармуль, М.М. Ігнатенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 122-129. – ISSN 2221-1055
1205221
  Кудлай В. Соціально-економічні особливості розвитку трудових ресурсів аграрної сфери регіону // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
1205222
  Коломойцев В.Е. Соціально-економічні параметри розвитку промислового комплексу України / В.Е. Коломойцев. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1997. – 27с. – ISBN 588500-052-2
1205223
  Рибачук В.Л. Соціально-економічні передумови державного регулювання діяльності з надання житлово-комунальних послуг населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 101-103. – Бібліогр.: 8 назв
1205224
  Медяник А.М. Соціально-економічні передумови і можливості розвитку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів на Закарпатті // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 62-70 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1205225
  Гончаренко Л.Л. Соціально-економічні передумови колоніальної політики Німеччини: 1871-1884 рр. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 96-100. – ISSN 2227-183Х
1205226
  Паньків Н.М. Соціально-економічні передумови малих історичних міст Івано-Франківської області як чинник туристичного розвитку поселень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 147-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1205227
  Атаманюк Я.Д. Соціально-економічні передумови розвитку рекреаційно-туристичної індустрії в Івано-Франківській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 122-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1205228
  Венгер Т.А. Соціально-економічні передумови та наслідки боргової залежності держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Венгер Тарас Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1205229
  Венгер Т.А. Соціально-економічні передумови та наслідки боргової залежності держави : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Венгер Тарас Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 202 л. – Бібліогр.: л. 191-202. – Бібліогр.: л. 163-190
1205230
  Гринкевич С. Соціально-економічні передумови формування міжнародної трудової міграції / С. Гринкевич, О. Булик // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 45-52. – ISSN 2313-3627
1205231
  Міняйло Н. Соціально-економічні передумови формування організованої злочинності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 155-159
1205232
  Свінцов О.М. Соціально-економічні передумови формування ринку в системі освітнього комплексу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.10. – С. 302-307. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено основні ознаки ринкових механізмів та інституцій, а також їх історичну еволюцію і становлення у сфері освіти та перетворення освіти у власне освітній комплекс економіки.
1205233
  Богиня Д.П. Соціально-економічні перетворення в Китаї на рубежі ХХ-ХХІ століть / Д.П. Богиня, Г.С. Волинський // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 76-86. – ISSN 0320-4421
1205234
  Климко Г.Н. Соціально-економічні перетворення в країнах соціалістичної орієнтації / Г.Н. Климко. – Київ, 1972. – 192с.
1205235
  Івченко О.О. Соціально-економічні перетворення в українському селі 1953-1959 рр.: сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 53-55. – ISBN 978-966-493-676-4
1205236
  Табачкова Н.А. Соціально-економічні перетворення та політика зайнятості населення в Україні // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.186-194. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1205237
  Дякова О.В. Соціально-економічні підвалини збереження ідентичності української діаспори - концептуальні та теоретико-методологічні основи дослідження // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 445-457
1205238
  Литвинова Т.Ф. Соціально-економічні погляди й господарські інтереси Ф.Й. Туманського // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-94. – ISSN 0130-5247
1205239
  Кукурудза І. Соціально-економічні погляди Т.Г. Шевченка і сучасна українська дійсність = До 200-річчя з дня народження великого кобзаря // Киевский вестник : всеукраинская утренняя газета. – Киев, 2014. – 25 января (№ 8)


  Тарас Григорович Шевченко великий тим, що ідеї, кинуті ним у безмежний Космос, уже понад півтора століття бентежать серця та розуми землян. Читаючи або ж перечитуючи вкотре його твори, люди, незалежно від того, в якій частині світу і в якому ...
1205240
  Нужненко К. Соціально-економічні позиції української освіти в європейському просторі / Катерина Нужненко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 25-32. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1205241
  Шаров О.М. Соціально-економічні причини європейської фінансової інтеграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 129-146. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1205242
  Кольбенко Л.М. Соціально-економічні причини розпаду рабовласницького ладу в Римі // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1205243
  Чорна В.О. Соціально-економічні проблеми вимушеної внутрішньої міграції населення // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 121-127. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
1205244
  Ульяницька О.В. Соціально-економічні проблеми господарської діяльності підприємств малого бізнесу : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 65-73 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
1205245
  Мних М.В. Соціально-економічні проблеми ефективності функціонування особистого страхування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 14-21. – ISSN 2306-6792
1205246
  Найдич Н.М. Соціально-економічні проблеми зайнятості в умовах становлення рикової економіки. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.00.01 / Найдич Н.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 17л.
1205247
  Найдич Наталія Миколаївна Соціально-економічні проблеми зайнятості в умовах становлення ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Найдич Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 190л. – Бібліогр.:л.172-187
1205248
  Орищин Т.М. Соціально-економічні проблеми зайнятості на бурових підприемствахд прикарпаття. : Автореф... канд.екон.наук: 08.09.02 / Орищин Т.М.; НАН Укр.Ін-т регіон.досліджень. – Львів, 1995. – 23л.
1205249
  Лесько О.Й. Соціально-економічні проблеми зайнятості професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями / О.Й. Лесько; Мін-во освіти і науки України; Вінницьк. нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 244 с. – ISBN 966-641-091-5
1205250
  Щетініна Л.В. Соціально-економічні проблеми залучення людей з інвалідністю до трудової діяльності в Україні / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, А.Ю. Юрченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 235-239. – ISSN 2222-4459
1205251
   Соціально-економічні проблеми НТР : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков, Н.Я. та ін. Проскуріна; О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко та ін.; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 86с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-632-4
1205252
  Погорєлов М.С. Соціально-економічні проблеми охорони навколишнього середовища / М.С. Погорєлов. – Київ, 1982. – 48с.
1205253
   Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку : збірник наукових праць : матеріали 10 міжнародної науково-практичної конференції 11-12 грудня 2008 р. / Павлоградська міська рада ; Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти ; Західнодонбаський інститут економіки і управління ; Зеленогурський університет (Польща) ; [ редкол. : Ковальчук К.Ф., Яцков В.С., Ковальов В.М. та ін. ]. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-331-242-2
1205254
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (106) : Соціально-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі. – 2014. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1205255
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (107) : Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – 2014. – 571 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1205256
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (108) : Механізм ефективного розвитку прикордонних територій. – 2014. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1205257
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (109) : Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – 2014. – 577 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1205258
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (111). – 2015. – 155 с. – Резюме укр., англ. мовами
1205259
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (112). – 2015. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1205260
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (113). – 2015. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1205261
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (114). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
1205262
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (115). – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1205263
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (116). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1205264
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (117). – 2016. – 149 с. – Резюме укр., англ. мовами
1205265
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (118). – 2016. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1205266
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (119). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
1205267
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (120). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
1205268
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (121). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
1205269
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (123). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
1205270
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (124). – 2017. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами
1205271
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (125). – 2017. – 195 с. – Резюме укр., англ. мовами
1205272
  Свистун Л.А. Соціально-економічні проблеми та переваги інтеграції України до Європейського Союзу / Л.А. Свистун, Л.І. Шевченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 6 (157). – С. 211-216
1205273
  Малярчук О.М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964-1991) / Олег Малярчук ; М-во освіти і науки України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"кевича НАН України. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 547, [1] с. : табл. – Покажч. ім.: 536-547. – Бібліогр.: с.436-521. – ISBN 978-966-286-077-1
1205274
  Кудінов І.О. Соціально-економічні процеси на Донбасі в першій половині 1920 року // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 29-33. – ISSN 2076-1554
1205275
  Москаленко О.М. Соціально-економічні результати технологічного державно-приватного партнерства у світі та проблеми його використання в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 15-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
1205276
  Лазарчук М.О. Соціально-економічні реформи в Китаї: генезис та чинники // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 117-124. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 1/2, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1205277
  Ткач О.І. Соціально-економічні реформи і можливості досягнення сталого політичного розвитку Венесуели // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 28-32
1205278
   Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України / С.І. Дорогунцов, Л.Г. Чернюк, П.П. Борщевський, Д.М. Данилишин, М.І. Фащевський; Рада по вивченню продукт. сил України. НАНУ. – Київ, 2002. – 690с. – ISBN 966-02-2482-6
1205279
   Соціально-економічні та політико-правові аспекти державного управління в контексті процесів глобалізації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів : (15-17 квітня 2009 року, м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород, 2009. – 308 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1205280
  Селіванов В.М. Соціально-економічні та політичні аспекти управління / В.М. Селіванов. – К, 1976. – 48с.
1205281
  Шабуніна В.В. Соціально-економічні та політичні передумови формування і розвитку західноєвропейського приватного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 25-30. – ISSN 1563-3349


  Досліджено соціальні, економічні, політичні, правові та культурні чинники формування приватного права країн Західної Європи з часів раннього середньовіччя до XX ст. Підкреслюється особлива роль торгівлі та ремесел, а також церкви у формуванні системи ...
1205282
  Зузяк Т. Соціально-економічні та політичні чинники розвитку педагогічної освіти Західного Поділля (сер. XVIII - ХІХ.) / Тетяна Зузяк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 68-72. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  В статті аналізуються історія та розвиток педагогічної освіти на території Західного Поділля другої половини XVIII-XIX століть, які прямим чином залежали від реформаційних процесів, здійснених Австрією у зазначений період. Розглянуті освітні реформи в ...
1205283
  Носік В.В. Соціально-економічні та правові аспекти здійснення земельної реформи в Україні й інших державах європейської орієнтації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльно-правовий аналіз актуальних теоретичних і практичних питань специфіки реалізації земельної та аграрної реформи на ринкових засадах в Україні, країнах Центральної та Східної Європи і Балтики після прийняття нового Земельного кодексу ...
1205284
  Могильний О.М. Соціально-економічні та правові аспекти мінімізації ризиків у сфері зайнятості України: євроінтеграційний дискурс / О.М. Могильний, М.В. Судаков // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 1 (42). – С. 65-68


  Публікація презентує узагальнені матеріали круглого столу "Соціально-економічні та правові аспекти мінімізації ризиків у сфері зайнятості України: євроінтеграційний дискурс", проведеного кафедрою соціології і соціально-гуманітарних дисциплін та ...
1205285
  Мірошниченко А.М. Соціально-економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення / А.М. Мірошниченко, А.Д. Юрченко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 59-75.
1205286
  Федоренко Я.А. Соціально-економічні та суспільно-політичні перетворення в українському селі періоду незалежності: історіографія проблеми // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 55-56. – ISBN 978-966-493-676-4
1205287
  Зуб Я.О. Соціально-економічні та фінансові проблеми зони євро: географічний вимір / Я.О. Зуб, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 243-250 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1205288
  Крушельницький М.В. Соціально-економічні тенденції розвитку аграрного сектора економіки України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 153-158. – ISSN 2307-9878
1205289
  Ушакова Н.Г. Соціально-економічні типи країн : Навчальний посібник для студ. економ. фак-тів вищ. навч. закл. / Н.Г. Ушакова, І.І. Помінова. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 304с. – ISBN 966-8556-00-3
1205290
  Латиш Ю.В. Соціально-економічні трансформації в незалежній Україні // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 79-82. – ISSN 2076-1554


  Увага акцентується на мало вивчених аспектах соціально-економічних перетворень в Україні за період незалежності. Метою є аналіз впливу на суспільство переходу до ринкової економіки та перерозподілу власності в ході приватизації.
1205291
  Кирилюк І. Соціально-економічні умови і перспективи розвитку зайнятості сільського населення в період аграрних трансформацій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 38-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1205292
  Малецька О.М. Соціально-економічні умови розвитку міст Польщі в XVI - першій половині XVII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 65-71. – (Історичні науки ; Вип. 30)
1205293
  Коваленко Г.М. Соціально-економічні умови розвитку міських поселень Київської області і зміни їх економіко-географічного положення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 25-34. – Бібліогр.: 9 назв
1205294
  Підгорний А.З. Соціально-економічні умови та чинники необхідності оптимізації сучасної мережі вищих навчальних закладів в Україні / А.З. Підгорний, Т.С. Корольова // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 77-85. – ISSN 2313-4569


  У статті досліджено вплив чинників на формування сучасної мережі ВНЗ в Україні, визначено об"єктивні та суб"єктивні чинники. Узагальнено думку фахівців щодо перебудови мережі ВНЗ в Україні і визначено, що більшість авторів характеризують сучасну мережу ...
1205295
  Мишко Д.І. Соціально-економічні умови формування українскьої народності. (Становище селян і антифеодальні рухи на Україні в XV -- першій половині XVI ст.) / Д.І. Мишко. – К., 1963. – 292с.
1205296
  Косенко Г. Соціально-економічні фактори забезпечення ефективної зайнятості в приміських районах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу сутності, особливостей та механізму забезпечення ефективної зайнятості в приміських районах в умовах перехідної економіки. Досліджено систему факторів, які сприяють реалізації ефективної зайнятості в приміських районах, а також ...
1205297
  Антончук Д.М. Соціально-економічні фактори зростання економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-82. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціально-економічні зростання економіки України. Обґрунтовано прийнятність китайської моделі сталого економічного зростання для України.
1205298
  Перегуда Ю.А. Соціально-економічні фактори та їх вплив на формування середнього класу // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 149-151. – ISBN 978-966-285-361-2


  "На формування середнього класу в регіональному розрізі впливають різні фактори, в той час соціально-економічні є досить значними, тому, що відображають ефективність функціонування економіки, фінансових ринків, ринку праці, землі, інвестицій і ...
1205299
  Орлова Т.В. Соціально-економічні формації та цивілізації в системі антропосфери


  Проводиться аналіз кореляції фундаментальних історичних категорій - формації, цивілізації, антропосфери.
1205300
   Соціально-економічні функції держави на сучасному етапі її розвитку на шляху державотворення / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 100-102.
1205301
  Попов В.Ю. Соціально-економічні функції держави у транзитивній економіці // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 96-98. – ISBN 966-614-021-7
1205302
  Подлєсна В. Соціально-економічні цикли у плановій економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2014. – № 1. – С. 61-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
1205303
  Салко О.В. Соціально-економічні чинники реформування аграрного законодавства України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 180-187. – (Право. Економіка. Управління)
1205304
  Владійчук К.В. Соціально-економічні чинники розвитку сільського туризму в Українських Карпатах // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 112-116. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1205305
  Колісніченко К. Соціально-економічні чинники та джерела податкових ризиків // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 185-191. – ISSN 1818-2682


  Сформульовано визначення поняття "податкові ризики".
1205306
  Комлєв О.О. Соціально-економічні чинники техногенного забруднення мезозой-кайнозойського осадочного чохла Правобережжя Середнього Придніпров"я / О.О. Комлєв, Ю.М. Філоненко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 80-85. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1205307
  Павлов В.І. Соціально-економічнні наслідки Чорнобильської катастрофи : адаптація, проблеми; за матеріалами Волинської області / В.І. Павлов, І.І. Фурів, Н.В. Павліха; Ін-т регіон. дослід. НАНУ. ЛДТУ. – Луцьк : Надстир"я, 2000. – 344 с. – ISBN 966-517-271-9


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
1205308
  Ільченко В.І. Соціально-експресивні конотації імен у ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 145-150
1205309
  Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : Навч.посібн. для вищ.закл.освіти / О.Л. Кононко. – Київ : Освіта, 1998. – 256с. – ISBN 966-04-0254-6
1205310
  Панченко М.П. Соціально-еокномічні відносини в радянському суспільстві й антикомунізм / М.П. Панченко, А.І. Ісай. – Київ, 1971. – 191с.
1205311
  Якимець Н.Р. Соціально-етичний вимір філософії Кароля Войтили : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Якимець Наталія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 168 л. – Бібліогр.: л. 153-168
1205312
  Якимець Н.Р. Соціально-етичний вимір філософії Кароля Войтили : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Якимець Наталія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1205313
  Вернигора С.М. Соціально-етичний маркетинг. Покажчик змісту // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 144-145. – ISSN 2312-5160


  Монографія "Соціально-етичний маркетинг" вийшла друком наприкінці 2013 р. Це колективна праця науковців і викладачів Київського національного торговельно-економічного університету. The monograph "Social and ethical marketing" was published at the end ...
1205314
  Самборська Я. Соціально-етнічна характеристика українців Киргизстану (за матеріалами соціологічного дослідження) // Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы / Кыргызско-Российский Славянский ун-тет; НИИ регион. славяноведения; Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – Вып. 1. – С. 69-77. – ISBN 9967-05-037-3
1205315
  Мурашевич К. Соціально-етнічні особливості взаємовпливу китайської мови та культури


  У статті розглянуто аспект взаємодії мови та культури на прикладі деяких китайських побутових та мовних традицій. Висвітлюється питання мовної картини світу китайців, розглядається поняття мови як суспільного явища. In the article the aspect of ...
1205316
  Герасименко Г.В. Соціально-інвестиційна держава: обгрунтування нової парадигми розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 51-59 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
1205317
  Івашина С.Ю. Соціально-інституціональні аспекти еономічної трансформації / С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 309-314. – ISSN 2222-0712
1205318
  Лук"яненко О.М. Соціально-інформаційна політика Української держави в сучасних умовах // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 67-74
1205319
  Марушкевич І.М. Соціально-історична зумовленість варіативного напиання слів іншомовного походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 42-47
1205320
  Позднякова-Кирбят"єва Соціально-історична пам"ять про радянське минуле: емпіричне дослідження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С.64-69. – ISSN 2077-1800
1205321
  Овдіенко Л.Н. Соціально-історична сутність освіти: сучасний світ // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С. 56-64. – ISSN 2304-06294
1205322
  Княжева І.А. Соціально-історичний досвід підготовки викладачів для вищої школи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 91-96. – (Педагогічні науки ; № 3 (50), вересень). – ISSN 2078-2128


  У 1834 р. розпочав свою роботу Університет Св. Володимира, до викладацького складу якого входили польські, німецькі, російські і вітчизняні викладачі. Автор згадує В.Б. Антоновича, Д.І. Багалія, М.П. Драгоманова, М.В. Довнар-Запольського та ін.
1205323
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: сутність, структура, типологія : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кушерець Т.В.; МОУ, КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 16 с.
1205324
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: сутність, структура, типологія : Дис... канд. филос.наук: 09.00.11 / Кушерець Т. В.; МО Укр., КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 144л. – Бібліогр.:л.133-144
1205325
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: Сутність, структура, типологія : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Кушерець Т.В.; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 14 с.
1205326
  Кючюк Д. Соціально-історичні передумови реформ в системі вищої освіти Республіки Туреччини (друга пол. XX - поч. XXI ст.) // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 396-397
1205327
  Алоян А.Е. Соціально-історичні умови виникнення соціального капіталу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 578-582. – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано реалізацію функцій та рівнів соціального капіталу в умовах сучасного суспільства.
1205328
  Маркова С. Соціально-класова диференціація українського села в 1920-х роках // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 10-14
1205329
  Патракова Анжела Соціально-класові позиції та ціннісні орієнтації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.169-185. – ISSN 1563-3713
1205330
  Лебедєва-Гулей Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Лебедєва-Гулей О.З. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 243л. + Додатки : л.221-243. – Бібліогр. : л.192-220
1205331
  Стасюк Т. Соціально-комунікативна природа терміна


  У статті проаналізовано мовно-комунікативні параметри терміна, лінгвосоціальну його природу; подано моделі мовного кодування спеціальної інформації та схеми передавання термінологічної інформації у професійному мовленні.
1205332
  Ганкіна М.С. Соціально-комунікативна функція туристичних підприємств на основі розвитку програм міжнародного освітнього туризму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 10, травень. – C. 64-66. – ISSN 2306-6814
1205333
  Вінічук І.М. Соціально-комунікативні аспекти в інформаційних технологіях // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 59-69


  Розглянуто трансформаційні процеси словниково-термінологічного забезпечення в умовах переходу від індустріального суспільства до суспільства знань, обґрунтовано доцільність використовування у бібліотечно-інформаційній діяльності елементів ринкових ...
1205334
  Шевченко О.В. Соціально-комунікативні параметри теледизайну // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 95-99. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1205335
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні стратегії збереження національної ідентичності представниками закордонного українства // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 117-120


  Статтю присвячено аналізу соціально-комунікативних стратегій збереження національної ідентичності представниками української діаспори, зазначенню недоліків та перспектив їхньої діяльності і поданню рекомендацій щодо спрощення процедурних аспектів ...
1205336
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні технології міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Лалак Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 177-218
1205337
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні технології міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Лалак Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1205338
  Чигрина Н.В. Соціально-комунікативні функції читання : автореф. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Чигрина Н.В. ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1205339
  Давидова І. Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку / Ірина Давидова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 8-12. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізується процес розгортання соціально-комунікаційної теорії бібліотечної діяльності, визначені напрями її подальшого розвитку. Інформаційна діяльність бібліотек розглядається як феноменологічна ознака, що дає змогу більш глибоко осмислити ...
1205340
  Вінічук І.М. Соціально-комунікаційний аспект створення єдиної системи стандартизації у сфері інформаційних технологій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 59-65


  Одним із важливіших та першоступеневих питань для словниково-термінологічної бази даних є застосування стандартів. Світовий досвід свідчить, що лише на основі стандартів досягнутого рівня культури може бути подальший динамічний її розвиток.
1205341
  Хилько М.М. Соціально-комунікаційні дослідження в Україні: сучасний стан // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 177-179
1205342
  Ятчук О.М. Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення : дис. ... канд. наук. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ятчук Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2014. – 280 л. – Додатки: л. 233-280. – Бібліогр.: л. 205-232
1205343
  Ятчук О.М. Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення : автореф. дис. … канд. наук. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ятчук Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: 14 назв
1205344
  Бессараб А.О. Соціально-комунікаційні технології формування інтересу до української книги у Франції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 3-6. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1205345
  Сафонова Т. Соціально-комунікаційні технології: диверсифікація в інформаційному суспільстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С.40-44. – ISSN 2076-9326
1205346
  Машкін В.В. Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Машкін Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 187-200
1205347
  Машкін В.В. Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Машкін Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1205348
  Год Н.В. Соціально-критичні мотиви в творчості гуманіста Еразма Роттердамского // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.163-168. – ISSN 1728-3671
1205349
  Гелецька А. Соціально-культурна адаптація іноземних студентів у процесі вивчення української мови // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 58-63. – ISSN 2311-9896
1205350
  Петрова І.В. Соціально-культурна анімація як вид дозвілля // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 71-74
1205351
  Шашкова Л.О. Соціально-культурна визначеність і комунікативний вимір процесів міжнародного спілкування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 27-38
1205352
  Шашкова Л.О. Соціально-культурна зумовленість наукового знання і проблема соціальності науки / Л.О. Шашкова, Д.С. Ніколаєва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 99-111
1205353
  Яремко І.В. Соціально-культурна зумовленість наукового знання і проблема соціальності науки // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 86-88
1205354
  Ковальчук Т.І. Соціально-культурна роль музею у формуванні особистості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 142-149. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1205355
  Лук"янова Н.Л. Соціально-культурна ситуація в новітній Україні як детермінанта моделювання та реалізації державної соціальної політики // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 111-117
1205356
  Омельчук С. Соціально-культурний простір викладання української мови за модульно-розвивальною системою в школах з російською мовою навчання // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.23-26
1205357
  Петрова І.В. Соціально-культурні аспекти співпраці державних органів влади та закладів дозвілля // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 189-197
1205358
   Соціально-культурні бар"єри на шляху муніципальної реформи. Перспективи подолання / Бойко-Бойчук, І. Мейжис, І. Федів, А. Хорунжий; О. Бойко-Бойчук, І. Мейжис, І. Федів, А. Хорунжий; Центр соціально-економічного розвитку Українського Причорномор"я. – Миколаїв : Атол, 2000. – 256с. – ISBN 966-7726-11-8
1205359
  Петрушкова О. Соціально-культурні особливості мовної ситуації в Європі // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 19-24
1205360
  Янковський С. Соціально-культурні світи за доби глобалізації: українська візія світотворення // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 62-66


  Опрацювання специфіки сприймання глобалізму в соціальних дискурсах та перформансах сучасного суспільства становить один з актуальних напрямів аналізу в сучасній українській філософії. Тому важливим складником цієї розвідки є концепція світотворення ...
1205361
  Прохоренко Т.Г. Соціально-культурні цінності молоді в умовах трансформації суспільства / Т.Г. Прохоренко, О.П. Зборовська, Г.А. Носирєва // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 12-16. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
1205362
  Сащук Г.М. Соціально-культурні чинники формування інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 236-245
1205363
  Володін С.А. Соціально-методологічне підгрунтя інноваційного провайдингу : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 147-154 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1205364
  Бондар С.В. Соціально-національний вимір доби Хмельницького в контексті історіософських поглядів І.Лисяка-Рудницького // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 85-86
1205365
  Гарькавець С.О. Соціально-нормативна активність індивіда та її психологічні референти : монографія / С.О. Гарькавець ; Департамент освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-155. – (Psychology). – ISBN 978-617-7470-04-4
1205366
  Де Лонг Соціально-онтологічна визначеність сучасної західної філософії світоглядними засадами ідеалістичного атеїзму та християнського персоналізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 66-70
1205367
  Безверхий К. Соціально-орієнтована звітність підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 70-77 : табл..рис. – Бібліогр.: 39 назв
1205368
  Химиця Н.О. Соціально-орієнтовані інтернет-джерела дослідження єврореволюції 2013–2014 рр. в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 214-223. – ISSN 0321-0499
1205369
  Капріцин І.І. Соціально-оціночна рефлексія релігійного реформаторства князя Володимира // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 104-106
1205370
  Воїнов В.В. Соціально-оціночні номінації у контексті культурі США. / В.В. Воїнов. – Київ, 1994. – 142с.
1205371
  Орешко А. Соціально-педагогічна діагностика рівня сформованості професійної мотивації студентів старшокурсників // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 242-245
1205372
  Максимовська Н.О. Соціально-педагогічна діяльність зі студентською молоддю у сфері дозвілля: анімаційний підхід : монографія / Максимовська Н.О.; Харків. держ. акад. культури. – Харків : Тім Пабліш Груп, 2015. – 366, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 288-356. – ISBN 978-966-2741-33-9
1205373
  Баяновська М.Р. Соціально-педагогічна діяльність самодіяльних дитячих і молодіжних об"єднань. : Дис... канд пед.наук: 13.00.05 / Баяновська М.Р.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1996. – 210л. – Бібліогр.:л.190-201
1205374
  Мачинська Н. Соціально-педагогічна освіта у приватному навчальному закладі: досвід та інновації (на прикладі ВНЗ Український католицький університет") // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 282-295. – ISBN 978-617-10-0283-8
1205375
  Пігіда В.М. Соціально-педагогічна підтримка осіб, які тимчасово замінюють батьків дітям трудових мігрантів // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 58-67
1205376
  Заверико Н.В. Соціально-педагогічна практика: зміст та оцінювання її результатів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 72-80. – ISSN 1817-3764
1205377
  Іванова Ірина Борисівна Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами в системі соціальних служб для молоді : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.05 / Іванова Ірина Борисівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
1205378
  Караман О.Л. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України : монографія / О.Л. Караман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. Акад. пед. наук України ; Н.-д. центр проблем соціал. педагогіки та соціал. роботи Нац. Акад. пед. наук України та Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 447, [1] с. : іл. – Додаток: с. 411-447. – Бібліогр.: с. 364-409. – ISBN 978-966-617-299-3
1205379
  Сільвеструк Л.Ф. Соціально-педагогічна робота з переміщеними особами, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 237-244. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті обґрунтовано особливості та напрями соціальнопедагогічної роботи з вимушеними переселенцями та їхніми сім’ями зі сходу України, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту, а також ефективності її проведення.
1205380
   Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу : посібник / [Киричук В.О. та ін. ; за заг. ред. В.О. Киричука] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 190, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2633-37-5
1205381
  Житинська М.О. Соціально-педагогічне середовище університету третього віку як чинник формування життєдіяльності людей похилого віку // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 131-139
1205382
  Савченко О.О. Соціально-педагогічний вимір мовної освіти // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 132-138. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
1205383
  Майборода Г.Я. Соціально-педагогічний потенціал українських народних обрядів у системі формування морально-духовних цінностей особистості : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05; 13.00.01 / Майборода Г. Я.; КГУ. – К., 1996. – 23л.
1205384
  Джус О. Соціально-педагогічні аспекти діяльності Софії Русової в емігррації // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 2. – С.52-55
1205385
  Бутівщенко С.В. Соціально-педагогічні аспекти інноваційного розвитку державного управління вищою освітою України в умовах глобалізаційних викликів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 17-22. – ISBN 966-8847-12-1
1205386
  Суховєєва Н.М. Соціально-педагогічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах виховної колонії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 139-144. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано соціально-педагогічні аспекти ресоціалізаціїї неповнолітніх засуджених в умовах виховних колоній. Висвітлено досвід роботи Прилуцької виховної колонії. Значну увагу приділено питанню доцільності уведення в штатний розпис ...
1205387
  Петрочко Ж.В. Соціально-педагогічні виховні технології у викликах часу // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С.17-24. – ISSN 2304-06294
1205388
  Балахтар В. Соціально-педагогічні засади реалізації державної молодіжної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито сутність понять "молодіжна політика", "державна молодіжна політика". Проаналізовано вплив державної молодіжної політики на соціальне становлення і соціалізацію молоді, що виразно демонструє тенденції демократизації і гуманізації ...
1205389
  Грігоренко В.Л. Соціально-педагогічні засоби запобігання професійному вигорянню лікарів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 9-14. – ISSN 1817-3764
1205390
  Ковальова Н.О. Соціально-педагогічні ідеї Миколи Неплюєва // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 172-175. – ISSN 2218-4805
1205391
   Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця XIX-XX століття : колективна монографія / А.А. Марушкевич [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Обрії, 2012. – 130 с. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-2278-18-7
1205392
  Гордієвський М.І. Соціально-педагогічні ідеї Песталоцці в освітленні його філософії / М.І. Гордієвський. – Одеса, 1927. – 22с.
1205393
  Тимошко Г.М. Соціально-педагогічні основи розвитку організаційної культури в системі управління школою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 93-98. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті акцентовано увагу на тому, що процес творення якісної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі має бути керований та прогнозований на ефективний результат. Особлива роль у творенні ефективного управління школою відводиться ...
1205394
  Дряпіка Володимир Іванович Соціально-педагогічні основи формування орієнтацій студентської молоді на цінності музичної культури : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.01., 13.00.05 / Дряпіка Володимир Іванович; Акад. педагог. наук України. Ін-т педагогіки. Ін-т проблем виховання. – К., 1997. – 399л. – Бібліогр.:л.350-399
1205395
  Химинець Олексій Васильович Соціально-педагогічні особливості екологічної освіти в школах Закарпаття. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Химинець Олексій Васильович; Мін-во освіти України. Закарпат. ін-т метод. навч. і вих., підвищ. кваліф.пед. кадр. – Ужгород, 1997. – 160л. – Бібліогр.:л.145-156
1205396
  Власова О.І. Соціально-педагогічні погляди Пауля Наторпа / О.І. Власова, О.В. Тюптя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 212-216. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1205397
  Слюсаренко В.Г. та ін. Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищій аграрній школі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.8-15
1205398
  Дмитрук С.В. Соціально-педагогічні технології в туризмі : навч. посібник / С.В. Дмитрук, О.Ю. Дмитрук. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. : табл., іл. – Додатки: с. 230-327. – Бібліогр.: с. 210-229. – ISBN 978-611-01-0350-3
1205399
  Коленіченко Т. Соціально-педагогічні умови адаптації людей похилого віку до нового соціального середовища // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010. – № 2. – С. 4-9. – ISSN 1817-3764
1205400
  Цюпак Тетяна Євгеніївна Соціально-педагогічні умови поліпшення фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Цюпак Тетяна Євгеніївна; Волин. держ. ун-тет ім. Лесі Українки. – Київ, 1996. – 186л. – Бібліогр.:л.147-164
1205401
  Сівак Н.А. Соціально-педагогічні умови соціалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 146-154. – ISSN 2078-1687
1205402
  Куренда Л.Д. Соціально-педагогічні фактори виховання гуманістичних рис у сраших підлітків : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Куренда Л. Д.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 175л. – Бібліогр.:л.130-144
1205403
  Мусатов Сергій Соціально-персонологічний аналіз особистості сучасника як наукова проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.91-105. – ISSN 1810-2131
1205404
  Сафін О.Д. Соціально-перцептивні механізми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця / О.Д. Сафін, К.В. Олександренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-104. – Бібліогр.: С. 103-104. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті результати експериментального дослідження соціально-перцептивних механізмів розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця. Встановлено, що дія соціально-перцептивних механізмів, їхнє місце у системі ...
1205405
  Цебро О.В. Соціально-побутове забезпечення населення міста Києва (1943 - 1945 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Цебро Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 209 л. – Бібліогр.: л. 186-209
1205406
  Мельник Н.Г. Соціально-побутовий фольклор XX століття як спротив системі тоталітаризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 507-511. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1205407
  Бородін В.С. Соціально-побутові поеми Т.Г. Шевченка періоду "трьох літ" (1843-1845 рр.) / В.С. Бородін. – Київ, 1958. – 48с.
1205408
  Лук"янець О. Соціально-побутові умови життя міського населення Української РСР у 1951-1955 рр.: система громадського та індивідуального харчування // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 69-75
1205409
  Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945-2000рр.) / Л.В. Ковпак; НАНУ. Інститут історії України. – Київ, 2003. – 250с. – ISBN 966-02-2873-2
1205410
  Свиридов К.О. Соціально-політична активність студентів у контексті державної політики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 344-352


  Aналізується сутність та головні напрями державної молодіжної політики, її роль у розвитку політичної активності студентської молоді; на багатому соціологічному матеріалі автор доводить, що активність молоді є могутнім чинником прогресу; на жаль, в ...
1205411
  Симоненко О.В. Соціально-політична доктрина конфуціанства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1205412
  Обушний М.І. Соціально-політична зумовленість націологічного знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 74-79. – ISBN 966-628-108-8
1205413
  Яблонська Д.Р. Соціально-політична криза в Японії середини XIX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 67-68
1205414
  Філіпович М.А. Соціально-політична модель Полоччини в складі Великого князівства Литовського (на матеріалі полоцьких актів кінця XІV - початку XVІ ст. ) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 221-238. – ISSN 2222-4203
1205415
  Шаповал В.М. Соціально-політична роль каральних органів та їх місце в державному механізмі в Північній Ірландії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 89-93. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматривается социально-политическая роль карательных органов и их место в государственном механизме в Северной Ирландии. Автор приходит к выводу о значительном возрастании функций карательно-репрессивного аппарата, который занимает ...
1205416
  Божук А. Соціально-політична сатира в українській драматургії періоду визвольних змагань 1917-1921 років (на матеріалі п"єси Степана Васильченка "Куди вітер віє")
1205417
  Ткач О.І. Соціально-політична структура демократичного транзиту // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 96-102. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837


  Аналізуються механізми політичного транзиту, шляхи реформування, подано порівняльний аналіз процесів переходу до демократії в посткомуністичному світі та переходів в інших некомуністичних країнах "третьої хвилі". Системні, структурні, а також почасти ...
1205418
  Балакішиєв У. Соціально-політична суть мовної політики держави // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 328-330. – ISSN 2076-1554
1205419
  Коцур А. Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 307-323. – ISBN 978-966-2464-25-2
1205420
  Святуха І.А. Соціально-політичне значення опійного маку в Афганістані // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1091. – С. 145-151. – (Серія "Питання політології" ; вип. 25). – ISSN 2220-8089
1205421
  Шульга М.А. Соціально-політичне управління : навч. посібник для студ. ВНЗ, які навч. за спец. "Політологія" / М.А. Шульга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 247, [1] с. : табл. – Ім. покажч.: с. 246-247. - Глосарій: с. 225-241. – Бібліогр.: с. 242-245 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-364-706-7
1205422
  Вознюк Є.В. Соціально-політичний аналіз європейського досвіду з впровадження гендерної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 256-264
1205423
  Ялі М.Х. Соціально-політичний вимір глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 31-43. – ISSN 2308-6912


  В статті досліджується генеза інформаційно-технологічної революції починаючи з другої половини ХХ століття і по теперішній час, яка є рушійною силою сучасної глобалізації. Нові інформаційні технології об"єднали розвинуті країни світу в єдину ...
1205424
  Присяжннюк О.С. Соціально-політичний вимір крос-культурних комунікацій в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 201-208


  У статті розглядається роль соціальних медіа у формуванні мультикультурного суспільства за допомогою PR-технологій, брендінгу, реклами. У сучасних умовах крос-культурні комунікації можуть створити міжнародні конкурентні переваги для підключення ...
1205425
  Агарков О.А. Соціально-політичний маркетинг у контексті надання соціальних послуг: взаємодія держави, приватного сектора і громадянського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 124-128. – ISSN 2077-1800
1205426
  Агарков О. Соціально-політичний маркетинг як технологія оптимізації діяльності органів державного управління // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 59-63
1205427
  Рій Г. Соціально-політичний портрет членів Українського Державного Правління // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 139-145. – ISBN 978-966-171-783-0
1205428
   Соціально-політичний словник-довідник : Навчально-методичний посібник для вищих навчальних закладів. – Черкаси-Київ : Відлуння, 1999. – 304с. – ISBN 966-7331-26-1
1205429
  Кириченко М. Соціально-політичний устрій Запоріжжя (XVIII сторіччя). / М. Кириченко. – Х.-Дніпропетровськ, 1931. – 178с.
1205430
  Перов Д. Соціально-політичні виклики сучасності. Проблема правосвідомості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 53-55
1205431
  Лукашенко А. Соціально-політичні витоки неонацизму в Західній Німеччині (1945 - сер. 1960 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 50-52
1205432
  Грицюк О. Соціально-політичні графіті Революції гідності (на матеріалах Києва) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 130-136. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається Революція гідності крізь призму соціально-політичних графіті, у яких слова і малюнки створювалися з великим емоційним підтекстом і часто сповнені сакрального значення. Розглянуті особливості графітійного діалогу на теренах ...
1205433
  Горбатенко І.А. Соціально-політичні детермінанти осмислення ефективності державного управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 216-224
1205434
  Федірко І.П. Соціально-політичні конфлікти як об"єкт дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Автор аналізує зміст і основні чинники соціально-політичних конфліктів, їх прояви у сучасному українському суспільстві. The author analyses the sense and main factors of social and political conflicts, their process in the modern Ukrainian society.
1205435
  Горовський Ф.Я. Соціально-політичні основи розквіту та зближення соціалістичних націй в СРСР / Ф.Я. Горовський. – Київ : Київський університет, 1968. – 215 с.
1205436
  Горовський Ф.Я. Соціально-політичні основи розквіту та зближення соціалістичнних націй в СРСР : Дис... док. іст.наук: 621 / Горовський Ф.Я.;. – К., 1970. – 523л. – Бібліогр.:л.1-46
1205437
  Марченко Ю.В. Соціально-політичні перспективи розвитку системи безпеки великих підприємств в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1205438
  Майнина М.С. Соціально-політичні погляди Томаса Пейна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 9-11
1205439
  Гусак Т.П. Соціально-політичні причини та умови масових заворушень у сучасній Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 43-54
1205440
  Климанська Л. Соціально-політичні проекти у вирішенні проблем суспільства // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 54-60
1205441
  Резнік М. Соціально-політичні та економічні передумови для формування прошарку гоплітів на межі архаїчної епохи // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 31-33. – ISBN 978-966-171-893-6
1205442
  Ларцев В.С. Соціально-політичні та економічні чинники формування української моделі приватизації в 1991-1995 рр. // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.59-68
1205443
   Соціально-політичні та електоральні орієнтації громадян України, наміри що до голосування на виборах до Верховної Ради України // Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень / Український інститут соціальних досліджень. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.16-19
1205444
  Козарь Т.П. Соціально-політичні та політико-економічні особливості реалізації державної освітньої політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 21-24. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1205445
  Подашевська Т.Л. Соціально-політичні технології в мас-медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 17-21. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1205446
  Будкін В.С. Соціально-політичні чинники підвищення стійкості економіки європейських країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 4-10. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядається вплив позаекономічних чинників на стійкість національних економік України, Росії, Білорусі та Молдови. Три перші з цих країн вступили до періоду незалежного розвитку як найбільш економічно розвинуті частини колишнього СРСР і за ...
1205447
  Шевченко С.О. Соціально-політичні чинники формування публічної сфери в Україні / С.О. Шевченко, Г.Д. Голубчик // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 193-224
1205448
  Юрченко Ю. Соціально-правова держава та соціальна політика // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 68-74
1205449
  Абакумова В Ю. Соціально-правова зумовленість встановлення звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям у сучасному кримінальному законодавстві України / В Ю. Абакумова, В.Л. Гамбург // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 79-83. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1205450
  Ольховенко О.І. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов"язків // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 87-104. – ISSN 2222-5374
1205451
  Матвійчук О.В. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діянні, передбаченого ст. 253 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 109-133. – ISSN 2222-5374
1205452
  Зубець Ю.Г. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої ст.136 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 67-84. – ISSN 2222-5374
1205453
  Матвійчук В.К. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої статтею 236 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 44-67. – ISSN 2222-5374
1205454
  Олєйнічук О.М. Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (принципи криміналізації та декриміналізації) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 134-146. – ISSN 2222-5374
1205455
  Вітрова Д.В. Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності за сепаратизм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 332-336. – ISSN 2219-5521
1205456
  Вознюк А.А. Соціально-правова обумовленість спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 15-18.
1205457
  Яцишин М.М. Соціально-правова природа злочинності та кримінальних покарань // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 144-151.


  Розглянуто питання соціально-правової природи злочинності та кримінальних покарань.
1205458
  Фомін П. Соціально-правова сутність і зміст адміністративного нагляду міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 36-40.
1205459
  Давиденко Н.В. Соціально-правова термінологія латинського походження у творах українських авторів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 210-219


  Стаття присвячена дослідженню рідковживаних соціально-правових термінів латинського походження у творах українських авторів. Матеріалом для історичного та лінгвістичного аналізу соціально-правової термінології стали прозові твори І. Франка. Результати ...
1205460
  Бандурка І.О. Соціально-правове забезпечення як передумова кримінально-правового захисту дітей // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 94-97
1205461
  Батиргареєва В.С. Соціально-правове і морально-психологічне ставлення суспільства до злочинців-рецидивістів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 152-158. – ISSN 0201-7245
1205462
  Тищенко О. Соціально-правове становище бездомних громадян України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 238-246. – ISSN 2306-9082


  У статті розглядаються проблеми соціально-правового становища бездомних громадян України, досліджуються причини бездомності. Акцентується увага на діяльності соціальних закладів для бездомних осіб.
1205463
  Черепанов А. Соціально-правове становище купецтва Правобережної України у першій чверті XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 10-13
1205464
  Черепанов А.І. Соціально-правове та економічне становище селян Правобережної України напередодні відміни кріпосного права у працях радянських істориків // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 71-73. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1205465
  Житков О. Соціально-правовий аналіз земельного законодавства Центральної Ради в новітній українській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-16. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу значного історіографічного матеріалу висвітлено потрактування аграрних реформ Української Центральної ради у вітчизняній історіографії перехідного періоду 1990-х - 2000-х років. Історіографічна ситуація розглядається автором ...
1205466
  Рогульський С.С. Соціально-правовий аналіз поняття корупції і корупційних діянь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 153-164
1205467
  Ярошенко О. Соціально-правовий вимір держави Україна в умовах євроінтеграції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 9-16. – ISSN 1026-9932
1205468
  Дергільова О.Г. Соціально-правовий вимір нотаріату як особливого інститутуту правозахисної системи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 45-50. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1205469
  Тищенко О.В. Соціально-правовий захист вразливих верств населення України : науково-практичний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2011. – 336 с. – ISBN 978-966-22-78-08-8
1205470
  Сіньова Л. Соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань в міжнародних актах та за законодавством України: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 106-109. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань (остарбайтерів) у міжнародних та вітчизняних актах, аналізується чинне законодавство та його перспективи. В статье рассматривается социально-правовой защита жертв ...
1205471
  Лук"янчиков О.М. Соціально-правовий зміст гарантійної функції матеріальної відповідальності / О.М. Лук"янчиков, Д.О. Новіков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 32-38. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1205472
  Бандурка О.М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 29-35. – ISSN 2304-4556
1205473
  Яременко І.О. Соціально-правовий статус земського вчителя Російської імперії наприкінці XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 36-39. – ISSN 2076-1554
1205474
  Левицька Н.М. Соціально-правовий статус і матеріальне становище викладачів гуманітарних вищих навчальних закладів наддніпрянської України (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 18. – С. 96-108.


  Історія Київського університету
1205475
  Ніколаєнко Т.Б. Соціально-правовий статус княжої дружини періоду київської русі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 278-284. – ISSN 2410-3594
1205476
  Бондаренко О.В. Соціально-правовий статус купецтва Російської імперії в 1775-1870 рр.:сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 42-45. – ISBN 978-966-493-676-4
1205477
  Денисюк С.Ф. Соціально-правовий статус судових експертів як конституційна гарантія держави / С.Ф. Денисюк, Є.М. Попович // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 44-46. – ISBN 978-966-937-203-1
1205478
  Юрків Я.І. Соціально-правові аспекти захисту дітей від насильства в сім"ї // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 80-89. – ISSN 1817-3764
1205479
  Тищенко О.В. Соціально-правові аспекти реалізації пенсійної реформи в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / О.В. Тищенко, Є.Ф. Томін. – Київ : Обрії, 2009. – 186 с. – ISBN 978-966-95774-9-8
1205480
  Липитчук О. Соціально-правові аспекти статусу суддів в міжвоєнній Польщі (1918-1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 151-162. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1205481
  Користін О.Є. Соціально-правові аспекти феномена "відмивання коштів" / О.Є. Користін, В.І. Тесленко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 120-127.
1205482
  Шеремета Н. Соціально-правові відносини у драмі Івана Франка "Украдене щастя"
1205483
  Огаренко Т.О. Соціально-правові відносини як чинник стабілізації суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 104-108. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті розкривається зміст соціально-правових відносин як особливого різновиду соціальних відносин.
1205484
  Єфремова О. Соціально-правові засади протидії торгівлі дітьми // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 84-86
1205485
  Ряшко О.В. Соціально-правові концепції в теоретичній і практичній діяльності Г.В.Лейбніца ( до 300-річчя від дня смерті) / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 60-69. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1205486
  Лисенко О.М. Соціально-правові особливості реалізації права на доступ до інформації в умовах ведення інформаційної війни // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 168-171. – ISSN 2413-6433
1205487
  Цимбалюк І.Л. Соціально-правові підстави екологічної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 284--293. – ISBN 966-628-197-5
1205488
  Сіньова Л. Соціально-правові проблеми дискримінації громадян похилого віку як вразливої версти населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються проблеми соціально-правового становища громадян похилого віку як вразливої версти населення в Україні, аналізується протиправне явище дискримінації за ознакою віку (ейджизм), розглядаються окремі аспекти практичної реалізації ...
1205489
  Пироженко О.С. Соціально-правові проблеми досягнення мети покарання при позбавленні волі на певний строк // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 159-167. – ISSN 0201-7245
1205490
  Неживець О.М. Соціально-правові проблеми праці засуджених та їх працевлаштування після звільнення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-51.
1205491
  Цигульський С. Соціально-правові реалії малоросійського козацтва як нової інтегрованої групи станового суспільства Російської імперії кінця XVIII - початку XIX ст. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 80-89. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1205492
  Рабінович П. Соціально-природна правова система суспільства (спроба загальнотеоретичної характеристики) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 64-76. – ISSN 0132-1331


  Методологічні проблеми дослідження правової системи суспільства.
1205493
   Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу / С.В. Страшко, Л.А. Животовська, О.Д. Гречишкіна, А.О. та ін. Міненок; МОНУ; НПУ ім. М.П. Драгоманова; С.В. Страшко, Л.А. Животовська, О.Д. Гречишкіна, А.О. Міненок та ін.; За ред С.В. Страшка;. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта України, 2006. – 260с. – +CD ROM. – ISBN 966-8847-15-6
1205494
  Алексєєва О.А. Соціально-професійні орієнтації студентства Київського університету імені Тараса Шевченка : (результати соціологічного дослідження) / О.А. Алексєєва, Г.І. Кишенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Наведено результати соціологічного дослідження щодо соціально-професійної орієнтації студентів Київського університету імені Тараса Шевченка. Зроблено акцент на низькій орієнтації студентів на соціально-політичну та громадську діяльність. ...
1205495
  Числіцька О.В. Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців, що приймали участь у бойових діях (антитерористичній операції) // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 338-343
1205496
  Бугера І.О. Соціально-психологічна адаптація курсантів першого курсу до умов навчання ВВНЗ / І.О. Бугера, С.П. Балашова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 185-186
1205497
  Василенко М.М. Соціально-психологічна адаптація майбутніх юристів у вищих навчальних закладах МВС України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 195-202


  Розглянуто питання соціально-психологічної адаптації студентів-юристів до навчання у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України. Розкрито суть поняття "соціально-психологічна адаптація", специфіку юридичної діяльності., визначено ...
1205498
  Лисенко О.П. Соціально-психологічна адаптація першокурсників до студентського життя та її корекція методом сфокусованої терапії / О.П. Лисенко, Н.С. Кавацюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1205499
  Валова Л.М. Соціально-психологічна діагностика суїцидальної поведінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 124-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Статтю присвячено проблемі превенції суїцидальної поведінки. Розглянуто методологічну та методичну основу діагностики суїцидальної поведінки як наслідку соціально-психологічної дезадаптації особистості.
1205500
  Чередніченко О.В. Соціально-психологічна єдність малої групи із зовнішнім статусом / О.В. Чередніченко, М.В. Деркач // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 133-136
1205501
  Черняк А.І. Соціально-психологічна методика формування здорового способу життя у курсантів вищих військових навчальних закладів / А.І. Черняк, В.І. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 122-125. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається структура соціально-психологічної методики формування здорового способу життя курсантів у вищих військових навчальних закладах, завдяки якій забезпечуються конструктивні (продуктивні) суб"єкт-об"єктні відносини з курсантом та ...
1205502
  Яремчук О.В. Соціально-психологічна модель національного міфу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – C. 76-88


  Розглядається соціально-психологічна модель національного міфу з огляду на перспективність мовних аналогій у соціально-психологічному моделюванні. Згадуються професори КУ - Грушевський М., Кримський С.Б., Яковенко Н.М.
1205503
   Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденного стресу : метод. рекомендації / за наук. ред. Т.М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2010. – 84 с. – Бібліогр.: с. 80-83. – ISBN 978-966-8063-90-10
1205504
  Крикун В. Соціально-психологічна складова маркетингових комунікацій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 97-99
1205505
  Воробйова І.Ю. Соціально-психологічна специфіка ситуації формування та розвитку натовпу / І.Ю. Воробйова, В.П. Казміренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 27-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Досліджуються соціально-психологічні закономірності формування та розвитку натовпу. Аналізуються властивості певних різновидів натовпів, визначаються механізми взаємодії та взаємовпливу між його учасниками. Дослідження сприяє ефективній систематизації ...
1205506
  Попович О.В. Соціально-психологічна характеристика особистості злочинця // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 313-317
1205507
  Удовенко Ю. Соціально-психологічна характеристика процесу адаптації дитини в установі соціального захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті охарактеризовано процес адаптації в рамках міждисциплінарного підходу. Проаналізовано процес адаптації дитини в установі соціального захисту на підставі двох взаємопов"язаних видів адаптації: психофізіологічної та соціально-психологічної. ...
1205508
  Пушкар В. Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини / Віктор Пушкар. – Харків : Права людини, 2009. – 88с. – ISBN 978-966-8919-57-2
1205509
  Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 580 с. – ISBN 966-521-360-1
1205510
  Сірий А.В. Соціально-психологічне забезпечення ефективності управлінської діяльності офіцерів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 240
1205511
  Пілецький В. Соціально-психологічне розуміння суб"єктивного благополуччя особистості в шлюбі // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 112-119. – ISSN 2312-1246
1205512
  Лещенко С.В. Соціально-психологічне та політико-економічне розуміння соціалізації у вивченні політичного аспекту становлення особистості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Поняття "соціалізація" означає формування особистості під впливом соціального середовища. Політична соціалізація показує зв"язки між людиною і політикою. Проте, досліджуючи політичну соціалізацію, автор статті перш за все, аналізує наявну ...
1205513
  Коробка Л.М. Соціально-психологічний аналіз проблеми бідності як способу життя // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 223-231. – ISBN 978-966-8063-99-45
1205514
  Савчук О.В. Соціально-психологічний аналіз факторів вживання неповнолітніми психотропних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 51-54. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)
1205515
  Валідуда О. Соціально-психологічний аспект світогляду людини та його вплив на розвиток особистісного та соціального управління // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 73-74
1205516
  Завадський Й.С. Соціально-психологічний аспект управління виробництвом. / Й.С. Завадський. – К., 1972. – 32с.
1205517
  Супрун Л. Соціально-психологічний і ментальний портрет журналіста // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 59-68


  Здійснено спробу репрезентації соціально-психологічного та ментального портрета українського журналіста. Окреслені шляхи його професійного вдосконалення й розвитку. The attempt of describing the social, psychological and mental portrait of Ukrainian ...
1205518
  Загороднюк Т. Соціально-психологічний стан населення під час кардинальної зміни вектора становлення соціального порядку в українському суспільстві // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 402-409. – ISSN 2409-1103
1205519
  Ткаченко Ю.М. Соціально-психологічний тренінг - важливий метод підготовки фахівців у навчальних закладах сфери цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 25-26. – Бібліогр.: 4 назв.
1205520
  Пакуляк Г. Соціально-психологічний тренінг розвитку емпатійності як засіб соціалізації студентів гуманітарного фахового спрямування / Г. Пакуляк, Є. Прокопович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-29. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено використанню соціально-психологічного тренінгу розвитку емпатійності як засобу соціалізації студентів, які обрали тип професії "людина-людина". Розглядається структура тренінгової програми, яка сприятиме розвитку емпатійності як ...
1205521
  Євдокимова Н.О. Соціально-психологічний тренінг як технологія розвитку особистості студента // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 211-217
1205522
  Саблук Г.І. Соціально-психологічний фактор у житті сільської жінки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 3 (257). – С. 66-73. – ISSN 2221-1055
1205523
  Сергєєнкова О.П. Соціально-психологічні акценти у професіоналізації сучасної молоді // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 54-57. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)


  У статті проаналізовано основні соціальні та психологічні особливості сучасної системи професійної підготовки фахівців у вищій школі.
1205524
  Алєксєєва Т.І. Соціально-психологічні аспекти адаптації студентів до навчання у приватному вузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-76. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто соціально-психологічні аспекти адаптації студентів до навчання у приватному ВНЗ. Представлено рівні адаптації щодо вивчення навчальної діяльності. Виділено аспекти обумовленості адаптаційного процесу студентів. Унаслідок проведеного ...
1205525
  Покальчук О. Соціально-психологічні аспекти виборчої кампанії 2002 р. // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.32-41
1205526
   Соціально-психологічні аспекти виявлення і попередження корупції та інших правопорушень серед працівників міліції : монографія / [В.О. Криволапчук, М.Т. Бондарчук, С.М. Злепко, О.В. Шаповалов, Л.Г. Коваль] ; М-во внутріш. справ України, Департамент кадр. забезпечення, Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 133, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 123-131. – ISBN 978-966-641-324-9
1205527
  Потятиник Борис Володимирович Соціально-психологічні аспекти впливцу ЗМІ на аудиторію : Дис... канд.філол..наук: 10.01 / Потятиник Борис Володимирович;. – 162л. – Бібліогр.:л.154-162
1205528
  Стрюк Л. Соціально-психологічні аспекти особистості в оповіданнях В. Винниченка та Б. Грінченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 225-234. – ISBN 966-594-246-8
1205529
  Недибалюк О.С. Соціально-психологічні аспекти підготовки неповнолітніх засуджених до звільнення в місцях позбавлення волі // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 54-55
1205530
  Губенко О.В. Соціально-психологічні аспекти проблеми виникнення протиріч у процесі соціальних перетворень // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 20-31
1205531
  Максимова Н.Ю. Соціально-психологічні аспекти проблеми насильства / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна; Комітет сприяння захисту прав дитини. – Київ, 2003. – 344с. – ISBN 966-646-057-2
1205532
  Обіход С.В. Соціально-психологічні аспекти регулювання демографічних процесів в умовах нестабільності // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 337-341. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1205533
  Сухоруков Г.М. Соціально-психологічні аспекти управління сільськогосподарчим виробничим колективом / Г.М. Сухоруков. – К., 1977. – 48с.
1205534
  Устінова Н. Соціально-психологічні аспекти участі жінок у діяльності жіночих громадських об"єднань // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 227-233. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1205535
  Хоружий Г. Соціально-психологічні аспекти фінансової кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 14-16
1205536
  Скуленко М. Соціально-психологічні бар"єри в журналістиці. // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-34.
1205537
  Толстоухов А.В. Соціально-психологічні виміри глобалізаційних тенденцій в мистецтві сучасності / А.В. Толстоухов, С.П. Стоян // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 32-38
1205538
  Хараджи М. Соціально-психологічні виміри міжетнічної толерантності // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 134-141. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1205539
  Корольов Д.К. Соціально-психологічні вимоги до рекрутингового інтерв"ю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Запропоновано психологічний аналіз умов ефективної взаємодії особи, яка проводить відбір персоналу, з претендентом на робоче місце. Розглянуто закономірності, етапи та можливі помилки у бесіді з імовірним майбутнім працівником. Сформульовані ...
1205540
  Гарькавець С. Соціально-психологічні впливи та процес соціалізації особистості в умовах трансформаційних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-31. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті аналізуються можливості використання видів і засобів соціально-психологічного впливу та з"ясовуються, які з них є найбільш ефективними щодо виконання молоддю певних вимог суспільства в умовах трансформаційних змін. Наводяться результати ...
1205541
  Лук"яненко Н.М. Соціально-психологічні детермінанти усвідомлення подружжям прийомного батьківства : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Лук"яненко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 171 л. – Додатки: л. 150-159. – Бібліогр.: л. 160-171
1205542
  Лук"яненко Н.М. Соціально-психологічні детермінанти усвідомлення подружжям прийомного батьківства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Лук"яненко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1205543
   Соціально-психологічні знання: актуальність теорії і практики : Збірник наукових статей. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 144с. – ISBN 966-72-05-8
1205544
  Нікітін Ю.В. Соціально-психологічні і моральні фактори впливу на забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5. – С. 66-74. – ISSN 2222-5374
1205545
  Макеєва І. Соціально-психологічні методи як інструмент у системі підвищення кваліфікації бібліотекарів вищої школи / Ірина Макеєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано поняття "соціально-психологічний тренінг". Представлено досвід його застосування в системі підвищення кваліфікації співробітників Наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
1205546
  Гомольска Л. Соціально-психологічні механізми впливу бренд-комунікацій на сприйняття споживача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-40. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статі наведено результати дослідження образу бренда в сприйнятті споживачів, що формується у процесі бренд-комунікації під впливом відповідних соціально-психологічних механізмів. Показано, що бренд-комунікація являє собою комплекс певних дій у ...
1205547
  Лазаренко В. Соціально-психологічні механізми впливу реклами на мотиви споживчої поведінки підлітків // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 214-218
1205548
  Тімотін А. Соціально-психологічні механізми спілкування у модульно-розвивальному освітеьому процесі // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.104-125. – ISBN 966-654-025-8
1205549
  Духневич В.М. Соціально-психологічні механізми формування взаєморозуміння під час вирішення задач спільної діяльності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 164-178. – ISBN 978-966-8063-84-3
1205550
  Зінченко Т.П. Соціально-психологічні механізми формування стереотипів зовнішності чоловіків і жінок // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 86-91. – ISSN 2310-4368
1205551
  Бочелюк В.Й. Соціально-психологічні основи автономності сучасних закладів освіти // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 5-10. – (Психологічні науки ; № 1 (14), травень). – ISSN 2078-2128
1205552
  Солодовнікова Х.К. Соціально-психологічні основи аналізу історичного розвитку тероризму : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Солодовнікова Христина Кшиштофівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1205553
  Фомічова В.М. Соціально-психологічні основи аналізу масової поведінки людей // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 34-60.
1205554
  Москалець В.П. Соціально-психологічні основи і функції радянської обрядовості / В.П. Москалець. – Київ, 1981. – 48 с.
1205555
  Білик І.С. Соціально-психологічні основи спілкування: "етика відносин" та "інтуіція здібностей" // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 7-13. – ISSN 1728-3671
1205556
  Крушельницька Я.В. Соціально-психологічні основи управління / Я.В. Крушельницька. – К., 1979. – 119с.
1205557
  Кіфа А. Соціально-психологічні особливості булінгу в позаформальних підліткових групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-69. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовне спустошення підлітків призводить сучасну молодь до цинізму, надмірної жорстокості та агресивності. Досить часто піднімається питання булінгу в шкільному середовищі, з кожним роком кількість ...
1205558
  Терлецька Л.Г. Соціально-психологічні особливості взаємодії адвоката та інших учасників юридичнго конфлікту // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 87-95. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))


  В статті надано характеристику психологічних особливостей діяльності адвоката, специфіка якої полягає у вирішенні юридичних конфліктів.
1205559
  Браславський Р.Б. Соціально-психологічні особливості взаємодії малих соціальних груп при здійсненні спільних заходів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 298-302. – ISSN 1563-3349
1205560
  Кульчицька А.В. Соціально-психологічні особливості взаємозв"язку ціннісних орієнтацій та довіри до реклами // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 159-168. – ISSN 2227-1376
1205561
  Ткалич М.Г. Соціально-психологічні особливості гендерної взаємодії в організації // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С.46-53
1205562
  Позняк Е. Соціально-психологічні особливості екологічного мислення студентів-правників в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 33-36. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правових та соціально-психологічних особливостей екологічного мислення студентів - майбутніх правників, екологічна культура, свідомість, світогляд яких формуються під впливом правових норм, у процесі освіти й виховання. ...
1205563
  Некіпєлова А. Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації особистості в пубертатний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-68. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглянуті основні підходи до розуміння процесу економічної соціалізації особистості в пубертатний період, а також соціально-психологічні детермінанти входження підлітка у світ економіки. В статье рассмотрены основные подходы к пониманию ...
1205564
  Москаленко В. Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації та економічної культури особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 84-87. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається проблема економічної культури як результату економічної соціалізації особистості. Основну увагу приділено деяким теоретичним концептам, які виступають методологічними принципами дослідження. Зокрема, наголошується на важливості ...
1205565
  Боинова О.Є. Соціально-психологічні особливості етнічної ідентифікації студентів України // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 18-22. – (Серія : Психологічні науки)
1205566
  Сафулліна Ю.В. Соціально-психологічні особливості зв"язку професійних установок з відповідальністю особистості // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4 (30). – С. 270-277. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1205567
  Плетка О.Т. Соціально-психологічні особливості образу школи в педагогічних та учнівських колективах загальноосвітніх шкіл // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 198-207. – ISBN 978-966-8063-84-3
1205568
  Петренко А. Соціально-психологічні особливості організаційної лояльності та фактори її формування // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 101-102
1205569
  Іваницька А.О. Соціально-психологічні особливості особистості трендсеттера в молодіжному середовищі // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 96-97
1205570
  Фунікова О.В. Соціально-психологічні особливості пенітенціарного середовища // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 139-143. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1205571
  Шкуро В.П. Соціально-психологічні особливості проектної діяльності менеджерів соціальної роботи (на матеріалі діяльності громадських організацій) : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Шкуро Валентина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 162, [38] л. – Додатки: Л. [1-38]. – Бібліогр.: л. 150-162
1205572
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери : матеріали всеукраїн. науково-практич. конференції, 17-18 травня 2007 року. – Мелітополь, 2007. – 172с. – Укр. та рос. мовою
1205573
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення : (матеріали VII всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю), м. Мелітополь, 27-29 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін.] ; [редкол.: Л.А. Найдьонова, О.В. Федорова, В.І. Лисенко ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : Україна, 2016. – 97, [1] с. : табл. – Ст. укр., часково рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1205574
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: ландшафти роботи з кліентами : матеріали 2 всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / МОН України ; Ін-т соціал. та політ. психол. АПН України ; Мелітоп. держ. пед. ун-т та ін. ; [ ред. кол.: Найдьонова Л.А., Федорова О.В., Брустінов В.М. ; упоряд. вип.: Плетка О.Т. ]. – Київ : Міленіум, 2008. – 118 с.
1205575
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: подорож у просторі змін : (матеріали 3 всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю) : 28-31 травня 2009 року / МОН України ; Ін-т соціал. та політ. психол. АПН України ; Мелітоп. держ. пед. ун-т та ін. ; [ ред. кол.: Найдьонова Л.А., Федорова О.В., Брустінов В.М. ; упоряд. вип.: Плетка О.Т. ]. – Київ : Міленіум, 2009. – 70 с.
1205576
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: соціальні виміри сучасності : (матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю) : 22-24 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін. ; редкол.: Л.А. Найдьонова та ін. ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : [б. в.], 2014. – 106 с. : іл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1205577
  Ломакін Г. Соціально-психологічні особливості процесу ресоціалізації учасників бойових дій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У даній роботі проаналізовані та розглянуті соціально-психологічні особливості та основні підходи до соціалізації у сучасному суспільстві людей, що приймали участь у бойових діях; визначені основні напрямки соціально-психологічної роботи з означеною ...
1205578
  Михайлишин У.Б. Соціально-психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій студентської молоді: до постановки проблеми // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 133-136. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1205579
  Каськов І.В. Соціально-психологічні особливості соціалізації особистості в сучасних умовах // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 118-122
1205580
  Люта Л. Соціально-психологічні особливості спортивної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-69. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Соціалізація є однією з соціальних функцій спорту. Сутність спортивної соціалізації полягає у том, що ми можемо зафіксувати два процеси - "соціалізація у спорті" і "соціалізація через спорт". Стаття присвячена аналізу змісту та специфіки цих ...
1205581
  Павлова О.В. Соціально-психологічні особливості спотворення інформації для здобуття соціального схвалення в юнацькому віці // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 48-52. – (Серія : Психологічні науки)


  У статті розглянуто особливості інформації особами юнацького віку для здобуття соціального схвалення. Виокремлено типи неправди залежно від того, що саме респондент бажає продемонструвати з метою створення позитивного обазу себе.
1205582
  Скорікова Д.В. Соціально-психологічні особливості сприйняття реклами та її вплив на людину // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 188-194


  На основі аналізу спеціальної літератури, рекламних матеріалів і досліджень виявлені основні чинники, що впливають на процес сприйняття реклами. Визначається міра дії реклами на споживачів. Доводиться, що соціально-психологічний підхід до рекламної ...
1205583
   Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії / І.В. Ващенко, І.Є. Жигаренко, Н.Є. Завацька, К.В. Кравченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 97-104. – ISSN 2219-2654
1205584
  Свинаренко Р. Соціально-психологічні особливості темпорального потенціалу лідерів соціальних проектів / Р. Свинаренко, А. Рудська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглядаються ключові соціально-психологічні особливості темпорального потенціалу лідерів соціальних проектів. Показано, що різним типам лідерства в соціальних проектах (спрямованим на дію, взаємодію і розвиток) імпліцитно притаманний ...
1205585
  Федоренко В.М. Соціально-психологічні передумови стійкості особистості до вербального впливу / В.М. Федоренко, Т.В. Мазур // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 48-51
1205586
  Денисюк Л.М. Соціально-психологічні передумови функціонування системи професійних цінностей студентської молоді // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 89-94. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто особливості розвитку особистості у період юнацького віку в умовах вищої освіти. Зокрема увага приділяється соціально-психологічним чинникам формування та функціонування системи професійних цінностей студентської молоді.
1205587
  Бойко А. Соціально-психологічні переумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 104-108. – (Правознавство ; Вип. 375)
1205588
  Неймер Ю.Л. Соціально-психологічні проблеми виробничого колективу / Ю.Л. Неймер, М.О. Сакада. – К., 1974. – 48с.
1205589
  Іванова І.Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів / І.Б. Іванова; Український ін-т соц.досліджень.Ін-т дитинства. – Київ : Логос, 2000. – 86с. – ISBN 966-581-160-6
1205590
  Льовочкіна А.М. Соціально-психологічні проблеми організації волонтерської діяльності / А.М. Льовочкіна, Г.М. Стоколос // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 45-52. – ISSN 2411-3190
1205591
  Шульга В.В. Соціально-психологічні проблеми особистості менеджера в XXI ст. // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 44-50. – ISSN 2306-3974
1205592
  Казміренко В.П. Соціально-психологічні проблеми формування колективних суб"єктів управління / В.П. Казміренко, В.В. Третьяченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 167-174. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1205593
  Лебединська Г.О. Соціально-психологічні риси тоталітарної свідомості громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1205594
  Кузьмін В.В. Соціально-психологічні та нормативно-правові аспекти адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України / В.В. Кузьмін, О.К. Яковенко, М.А. Солоха // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 49-66. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896


  "Статтю присвячено розгляду соціально-психологічних та нормативно-правових аспектів адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України. Проаналізовано основні соціально-психологічні та фізіологічні особливості сиріт та їх вплив на показники ...
1205595
  Крайлюк А.І. Соціально-психологічні умови оптимізації сімейних стосунків // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 116-119. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1205596
  Полівко Л.Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Полівко Лариса Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 223 арк. – Додатки: арк. 180-223. – Бібліогр.: арк. 160-179
1205597
  Полівко Л.Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Полівко Лариса Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1205598
  Рудик М.М. Соціально-психологічні фактори в детермінації молодіжної злочинності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 2 (95). – C. 78-88. – ISSN 2410-3594
1205599
  Пашукова Т.І. Соціально-психологічні фактори егоцентризму в підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Підтверджено справедливість думки вчених про посилення егоцентризму як властивості особистості у підлітковому віці. Емпірично виявлено різницю у динаміці егоцентризму у підлітків-дівчаток та підлітків-хлопчиків.
1205600
  Кулик О.Г. Соціально-психологічні фактори злочинності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 198-205. – ISSN 2072-8670
1205601
  Гуменюк Л.Й. Соціально-психологічні фактори Інтерне-адикції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С.11-21. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1205602
  Шепітько В.Ю. Соціально-психологічні характеристики особи злочинця в криміналістиці: проблемивикористання типології та можливостей моделювання // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 5-12. – ISBN 966-8467-20-5
1205603
  Гребенюк М.О. Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки в сучасному суспільстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 93-100.


  Розглянуто актуальні питання вивчення соціально-психологічних чинників агресивної поведінки сучасного суспільства. Проаналізовано підходи до концептуальних положень вітчизняних дослідників про соціально-психологічні чинники феномена агресивної ...
1205604
  Лозинський О.М. Соціально-психологічні чинники відтворення корупціогенної політичної культури // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 208-220. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1205605
  Завацька Н.Є. Соціально-психологічні чинники деструктивних особистісних проявів в системі політичного мислення / Н.Є. Завацька, О.І. Донець, А.М. Журба // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 174-183. – ISSN 2219-2654
1205606
  Трофімов А.Ю. Соціально-психологічні чинники ефективності діяльності менеджера. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.05 / Трофімов А.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1205607
  Гавриленко Я.А. Соціально-психологічні чинники міжособистісної залежності в ранній юності : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Гавриленко Я.А. ; Ін-т соціальної та політ. психології НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1205608
  Ганкевич О.В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації в молодій сім"ї : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Ганкевич Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 260 акр. – Додатки: арк.: 210-260. – Бібліогр.: арк.188-209
1205609
  Ганкевич О.В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації в молодій сім"ї : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Ганкевич Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1205610
  Мельничук Т. Соціально-психологічні чинники порушення процесу соціалізації при усиновленні в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 70-74. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1205611
  Титаренко Т.М. Соціально-психологічні чинники постановки особистістю життєвих завдань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 97-105. – ISBN 978-966-8063-84-3
1205612
  Рябчич Я.Є. Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної поведінки підлітків : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Рябчич Ярослав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Додатки: л. 182-208. – Бібліогр.: л. 157-181
1205613
  Трофімов А. Соціально-психологічні чинники прийняття рішень управлінців різних рівнів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-47. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті наводяться результати емпіричного дослідження, присвяченого виділенню психологічних чинників прийняття управлінських рішень. The article presents the results of empirical study on the release of the psychological factors of managerial ...
1205614
  Трубнікова О.А. Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства у локальній спільноті : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Трубнікова Ольга Андріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 220 л. – Додатки: л. 177-204. – Бібліогр.: л. 205-220
1205615
  Трубнікова О.А. Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства у локальній спільноті : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Трубнікова О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1205616
  Яворський М.В. Соціально-психологічні чинники сприйняття об"єкта довіри в молодіжному інтернет-середовищі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 165-172
1205617
  Овчарова А.О. Соціально-психологічні чинники суспільної консолідації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (175). – С. 77-80
1205618
  Приліпко О.Ф. Соціально-психологічні чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-40. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті виділені і проаналізовані чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ. В статье выделены и проанализированы составляющие формирования авторитета военнослужащего Военной службы правопорядка ВСУ. The ...
1205619
  Карамушка Т.В. Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Карамушка Тарас Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1205620
  Карамушка Т.В. Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Карамушка Тарас Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 249 арк. – Додатки: арк. 206-249. – Бібліогр.: арк. 176-205
1205621
  Бєлих О.Є. Соціально-реабілітаційна робота з неповнолітніми девіантами = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 309-313. – ISSN 1727-1584
1205622
  Верхоглядова Н.І. Соціально-ринковий вибір як основа економічного розвитку суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 72-75. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1205623
  Бородін Д. Соціально-статистичний аналіз керівного складу органів держбезпеки УСРР - УРСР 1920-х - 1930-х років // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-795-3
1205624
  Довгань І.В. Соціально-територіальний розвиток та майбутнє соціального діалогу в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 7 (99), липень. – С. 115-119. – ISSN 2077-1800
1205625
  Климовський С.І. Соціально-топографічний розвиток Києва XVI - першої половини XVII сторіччя. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.04 / Климовський С.І.; НАН України. Ін-тут археології. – К., 1997. – 18л.
1205626
  Монастирська Г.В. Соціально-трудова сфера України: характеристика на основі порівняльного аналізу // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 274-280
1205627
  Колосок А.М. Соціально-трудове парртнерство як елемент договірного процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 76-83. – ISSN 1993-6788
1205628
  Пасєка С.Р. Соціально-трудовий потенціал регіону: теорія і практика розвитку : монографія / С.Р. Пасєка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. природоохоронного та курорт. буд-ва. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – 606, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 562-594 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2545-42-5
1205629
  Пасєка С.Р. Соціально-трудовий потенціал як економічна категорія // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 125-131. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
1205630
  Мортіков В. Соціально-трудові виграші та втрати організації в результаті змін у зовнішньому середовищі її функціонування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 17-21 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1205631
  Оленцевнч Н.В. Соціально-трудові відносини в контексті глобалізації / Н.В. Оленцевнч, Е.А. Волобуєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.147-154. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1205632
  Осійчук М.С. Соціально-трудові відносини в Україні: аналіз стану та їх вплив на розвиток людського капіталу // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 41-44. – (Економічні науки)
1205633
  Шаульська Л.В. Соціально-трудові відносини як чинник розвитку трудового потенціалу : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 136-143 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1205634
  Турба О.О. Соціально-трудові відносини: структурно-елементний та суб"єктний виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 76-81. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
1205635
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-
№ 1 (7). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1205636
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-
№ 2 (8). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1205637
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 1 (9). – 2015. – 302 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1205638
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 2 (10). – 2015. – 259 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1205639
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 1 (11). – 2016. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1205640
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 2 (12). – 2016. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1205641
  Герасименко О. Соціально-трудові домінанти інноваційної економіки: сучасний стан та тенденції розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 38-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1205642
  Кирилюк В. Соціально-трудові чинники соціальної згуртованості в інноваційній економіці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1205643
  Бойко А.М. Соціально-управлінські передумови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 320-327. – (Юридична ; Вип. 1)
1205644
  Утюж І.І. Соціально-філософська інтерпретація аксіологічних ідей української освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 38-42. – ISSN 2072-1692
1205645
  Вітер Д.В. Соціально-філософська інтерпретація фундаменталістської парадигми сучасного православного богослов’я // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-19
1205646
  Вітер Д.В. Соціально-філософська парадигма сучасної католицької теології: суперечності теоретичних пошуків // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-33
1205647
  Сила В.Г. Соціально-філософська проблематика досліджень місцевої спільноти у західноєвропейській традиції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1205648
  Стецюра К.О. Соціально-філософська рефлексія феномену медіакультури та медіаосвіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 138-142. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1205649
  Бондарчук С.В. Соціально-філософська традиція концептуалізації громадського суспільства від класики до сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 16-25. – ISBN 966-628-134-1
1205650
  Боринштейн Є.Р. Соціально-філософський аналіз економічної сфери життя суспільства / Є.Р. Боринштейн, С.А. Єфіменко // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 38-44. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
1205651
  Романенко Ю.В. Соціально-філософський аналіз контраверсій соціальної правової держави (на матеріалах німецької філософії права) : Автореф...канд.філософ.наук:09.00.03 / Романенко Ю.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 14с. – Бібліогр.:с.13
1205652
  Сидоренко С.В. Соціально-філософський аналіз проблеми виживання людства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 120-125. – ISSN 2072-1692
1205653
  Бабіна О.І. Соціально-філософський аналіз проблеми насильства / О.І. Бабіна, Ю.М. Величко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 120-126.
1205654
  Коваль Т. Соціально-філософський аналіз страху старості: феміінінний аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 75-78
1205655
  Азнакаєва Е.М. Соціально-філософський аспект дослідження ролі бібліотеки в інформаціонному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – C. 131-135. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1205656
  Ярошенко Людмила В"ячеславівна Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Ярошенко Л.В.; Переяслав-Хмельн. держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Київ, 2005. – 188л. – Бібліогр.: л. 171 - 188
1205657
  Ярошенко Людмила В"ячеславовна Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Ярошенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1205658
  Козловець М.А. Соціально-філософський дискурс як осмислення екзистенційної буттєвості українців // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 65-69
1205659
  Павлова Т. Соціально-філософський зміст обов"язку у філософії Гегеля // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 58-64. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
1205660
  Жадько К.В. Соціально-філософський зміст поняття "менеджмент" // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 126-133. – ISSN 2072-1692
1205661
  Коноваленко-Монзолевська Соціально-філософський підхід до співвідношення політичних свобод і державних повноважень // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 74-76
1205662
  Вітер Д.В. Соціально-філософський ревізіонізм марксизму в сучасній християнській теології // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 32-41
1205663
  Герасимова Е.М. Соціально-філософські аспекти інноваційної моделі економічного розвитку України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 328-339.


  Дослідження інноваційнених моделей сучасного економічного розвитку в Україні здійснюються в работах таких відомих вітчизняних економістів як Гальчинський А.С.,Геєць, Мочерний С.В., Базилевич В.Д., та інш.
1205664
  Ковальський Г.Є. Соціально-філософські аспекти націократичної теоріїС.152- // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – 152-156. – ISSN 1728-3671
1205665
  Білецький В. Соціально-філософські аспекти у творах Григорія Сковороди // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 132-134. – ISSN 1728-9343
1205666
  Греков О.М. Соціально-філософські виміри національних ознак господарського життя // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 166-173
1205667
  Толстов І.В. Соціально-філософські ідеї твору Дж. Сантаяни "Панування і влада" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 147-149
1205668
  Пінчук Є.А. Соціально-філософські підстави необхідності реформування освіти в сучасному суспільстві // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.211-217
1205669
  Мудрак В.І. Соціально-філософські підходи до реалізаціїї фахової компетентності в системі вищої освіти // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – C. 20-24


  Сучасні підходи до розвитку співвідношення "особистість-інформація" в глобальному інформаційно-пізнавальному просторі розгортаються в системі інформаційного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти. Це передбачає напрацювання новітніх ...
1205670
  Кримець Л.В. Соціально-філософські погляди на проблему суїциду // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 125-129. – ISSN 2072-1692
1205671
  Лисенко О.Я. Соціально-філософські проблеми науково-технічної революції / О.Я. Лисенко. – К., 1974. – 62с.
1205672
  Лисенко О.Я. Соціально-філософські проблеми науково-технічної революції / О.Я. Лисенко. – К., 1981. – 62с.
1205673
  Симон Ю.С. Соціально-філософські проблеми розвитку суб"єкта виробництва в умовах українського державотворення. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Симон Ю.С.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
1205674
  Романенко О. Соціально-філософські та антропологічні засади визначення умов передбачення майбутнього // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 118-126. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1205675
  Васильчук Є.О. Соціально-філософські та соціологічні підходи до явища молодіжного політичного радикалізму та екстремізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 125-139
1205676
  Мудрак В.І. Соціально-філософські тенденції забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексте співвідношення "Особистість-інформація" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 2. – С. 159-166. – (Серія "Гуманітарні студії")
1205677
  Бегаль О.М. Соціально-філософській зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 20-28


  У статті визначений соціально-філософський зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" та з"ясовано, що ці поняття мають суттєві відмінності і особливості прояву. Особливістю людського способу існування є ...
1205678
  Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Амінова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
1205679
  Олексійчук Л.В. Соціально-юридична характеристика церковного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 12-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Подана соціально-юридична характеристику церковного права. Однією з особливостей церковного права є його зв"язок з християнським віровченням, що робить неможливим розгляд канонічного права окремо від його богословських засад. Церковне право, його ...
1205680
  Відьменко М.О. Соціально­філософський аналіз теорій девіантної поведінки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 53-56. – ISSN 2077-1800
1205681
  Васильчук Є.О. Соціально–економічні чинники появи і діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 314-321. – ISSN 2076-1554
1205682
  Стовпець О.В. Соціально–філософська проблематика охорони інтелектуальної власності в умовах глобального інформаційного обміну // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 211-216. – ISSN 2076-1554
1205683
  Джалілова О.М. Соціально–філософський аналіз поняття комунікація в теорії суспільства Н. Лумана // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 116-119. – ISSN 2076-1554
1205684
  Павлова Т.С. Соціально–філософський контекст позитивного і інтуїтивного в праві // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 249-252. – ISSN 2076-1554
1205685
  Дубняк К.А. Соціальнокомунікаційний вимір інформаційної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Дубняк Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1205686
  Дубняк К.А. Соціальнокомунікаційний вимір інформаційної безпеки держави : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Дубняк Катерина Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 193-205
1205687
  Хоменко І. Соціальнокомунікаційний і соціолінгвістичний аспекти прогностичного потенціалу радіодрами // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 29-40


  Дослідження присвячене радіодрамі як складникові соціальнокомунікаційної системи. Досліджена специфіка радіоп"єси, цього засобу соціального прогнозування. Проблему вивчено в контексті політичної ситуації в Україні. Практична мета роботи пов"язана з ...
1205688
  Корнєєв В.М. Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Корнєєв Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 31 с. – Бібліогр.: 30 назв
1205689
  Корнєєв В.М. Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Корнєєв Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 422, [29] арк. – Додатки: арк. [29]. – Бібліогр.: арк. 317-422
1205690
  Каралкіна Н. Соціальнокомунікаційні особливості регіональних телеканалів на Закарпатті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 42-45. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті наведено актуальні проблеми регіональної тележурналістики на прикладі діяльності державного телеканалу "Тиса-1", а також приватних телеканалів. Здійснено порівняння мас-медійної продукції, яку вони виготовляють. У висновковій частині ...
1205691
  Бондаренко І.С. Соціальнокомунікаційні техніки та ресурси у війнах нового покоління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 13-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1205692
  Присяжнюк В. Соціальному захисту громадян - постійну увагу прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.7-13
1205693
  Кінах А. Соціальну політику не можна робити заручницею політичного популізму // Соціальна політика, 2003


  [Інтерв"ю президента Українського Союзу промисловців та підприємців
1205694
  Ігнатова Л.Р. Соцільна структура українського суспільства у Російській імперії пореформеного періоду (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Л.Р. Ігнатова, Ш.Ш. Рамзанов // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 27-37
1205695
  Рудешко Александр Иванович Соцімально-паолитическое развитие освободившихся государств Карибского Бассейна : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Рудешко Александр Иванович; КГУ. – Київ, 1991. – 154л. – Бібліогр.:л.150-165
1205696
   Соцінтерн в епоху глобалізації : Матеріали Нью-Йоркського (1996) та Паризького (1999) конгресів. – Київ : Основні цінності, 2000. – 236c. – (Сучасна думка ; Кн. 8). – ISBN 966-7856-03-8
1205697
  Шепель Ю.О. Соціо- та психолінгвістичні методи сучасних досліджень // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 166-173
1205698
  Ярошовець В.І. Соціо-гуманітарний дискурс сучасної парадигми філософії освіти // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 107-109
1205699
  Маценко О.М. Соціо-еколого-економічні індикатори сталого водокористування / О.М. Маценко, О.І. Маценко, С.О. Кальченко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 19-30. – ISSN 1726-8699
1205700
  Бакалінський М.Л. Соціо-етнолект the Mobspeak як джерело поповнення вокабуляру сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 40-45. – Bibliogr.: Літ.: С. 44-45; 16 поз.
1205701
  Коломієць О.Г. Соціо-культурний аспект упередження агресивності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 250-257
1205702
  Гончар М.М. Соціо-лінгвальні особливості суспільно-політичної лексики // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 71-73
1205703
  Мельник В. Соціоантропологічні запити та виміри науково-технічного поступу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 84-97. – ISSN 0235-7941
1205704
  Пацюк В.С. Соціогеографічний аналіз ставлення мешканців Криворіжжя до розвитку індустріального туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 58-63 : рис.
1205705
  Безпальчий В.Ф. Соціоглогічні аспекти праці / В.Ф. Безпальчий. – К, 1975. – 46с.
1205706
  Середа Г.В. Соціографія релігії як напрямок емпіричної соціології релігії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 83-84
1205707
  Вовканич Степан Йосипович Соціогуманістична парадигма інтеграційної стратегії розвитку України та її регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 7-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  В умовах глобалізаційних викликів та впливів досліджуються роль і значення запропонованої соціогуманістичної парадигми для розробки інтеграційної стратегії розвитку України (її регіонів) як універсальної концепції гармонізації процесів ...
1205708
  Вовканич С. Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 53-57. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1205709
  Вовканич С. Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-48. – Бібліогр.18 назв. – ISSN 0131-775Х
1205710
  Горбатюк С.Є. Соціогуманітарна безпека як об"єкт державної політики і управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 91-98. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1205711
  Андрущенко В.Л. Соціогуманітарна доктрина західної фінансової думки : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 3-10. – Бібліогр.: 16 назв
1205712
  Надибська О.Я. Соціогуманітарне пізнання у контексті визначення цінностей та пріоритетів розвитку соціуму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 83-94. – ISSN 2072-1692
1205713
  Солошенко О.І. Соціогуманітарний вектор освітнього процесу в технічних вишах як запорука підготовки конкурентоздатних фахівців // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 40-45. – ISSN 1562-529Х
1205714
  Усатенко Т. Соціогуманітарний простір концепту "ідентичність" / Т. Усатенко, Г. Усатенко


  Ідентичність (особистісна і соціальна) розглядається як індивідуалізація через соціалізацію з визначенням історичних етапів її становлення і знаходження нових смислів у різних культурно-історичних періодах в єдності внутрішніх та зовнішніх соціальних і ...
1205715
  Петренко К.В. Соціогуманітарний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 174-177
1205716
  Куценко В. Соціогуманітарний розвиток у контексті реформування економіки та забезпечення високої якості життя // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 183-191. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розкрито роль соціогуманітарної сфери та її роль к забезпеченні реформування економіки, високої якості життя, обгрунтовано шляхи регулювання економіки та зростання добробуту населення.
1205717
  Генсіцький Ю.Д. Соціогуманітарний функціонал NBICS-медіатнехнічного середовища // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 33-35
1205718
   Соціогуманітарні дослідження у національній Академії наук України. 2004-2008 : звіт Секції суспільних і гуманітарних наук НАНУ до 90-річчя Національної академії наук України / НАНУ, Секція суспільних і гуманітарних наук, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ редкол. : В.М. Литвин (голова), О.С. Онищенко та ін ]. – Київ : НБУВ, 2008. – 372 с. – ISBN 978-966-02-5093-2
1205719
  Павко А.І. Соціогуманітарні науки в Україні: стан‚ проблеми‚ перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі творчого‚ конструктивно-критичного використання новітніх нормативно-правових документів‚ в освітній та соціальній царині різноманітних соціогуманітарних джерел та видань здійснено спробу проаналізувати реальний стан соціогуманітарних ...
1205720
   Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів. – ISSN 2307-0463
№ 7. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1205721
   Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів. – ISSN 2307-0463
№ 8. – 2015. – 141 с. – Резюме укр., англ. мовами
1205722
  Пожуєва І.С. Соціодинамічна економіко-математична модель дослідження комплексних міграційних феноменів / І.С. Пожуєва, О.В. Коротунова, Т.І. Левицька // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 107-115. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1205723
  Третяк Ю.Ю. Соціодискурсивні параметри визначення ідентичності респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 474-483


  Статтю присвячено дослідженню і спробі категоризації ідентифікаційних ознак респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю. Статья посвящается исследованию и попытке категоризации идентификационных признаков респондента в жанре ...
1205724
  Гацька Л. Соціоекологічні ризики кризового та посткризового розвитку ринку праці в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-32. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті інституційні та соціоекологічні фактори формування легітимних і нелегітимних відносин між суб"єктами ринку праці в Україні в умовах фінансово-економічної кризи та післякризового розвитку. В статье рассмотрены институциональные и ...
1205725
  Волос С.В. Соціоекологія - інтегральна наука сучасності // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 126-129. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1205726
  Назарук М.М. Соціоекологія. Словник-довідник / М.М. Назарук. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 172с. – ISBN 966-7148-17-3
1205727
  Ксьонова О.В. Соціоекономіка як основа стратегії розвитку сільського господарства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "IAE") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 2013. – № 6 (224), червень. – С. 103-106. – ISSN 2221-1055
1205728
   Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) / В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 4-13. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1205729
  Руженський М.М. Соціоекономічні передумови інноваційного розвитку економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 23-24. – Бібліогр.: 8 назв
1205730
  Стасюк Т.В. Соціокогнітивний підхід до вивчення терміна: аналіз визначень лінгвістів-когнітологів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 50-62
1205731
  Бистров Я.В. Соціокогнітивні параметри рекурентності лексичних повторів (на матеріалі англомовної прози) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 13-16. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті визначено парадигму лексичних повторів (ключових слів) у тексті, які виступають важливим літературним заосбом підвищення соціопрагматичної ефективності художнього тексту. Актуалізовані одиниці ментального лексикону головної героїні ...
1205732
  Кондрико А.А. Соціокодова система українських мас-медіа : монографія / А.А. Кондрико. – Запоріжжя : Інтер-м, 2015. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-160, 233-235. – ISBN 978-966-2672-22-0
1205733
  Олтаржевський Д.О. Соціокомунікативна ефективність внутрішнього корпоративного мас-медіа як один із чинників розвитку бізнесу (на прикладі корпоративного видання компанії IDS Group "Акваторія") // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 22-25


  У статті досліджується ефективність корпоративних видань та їх уплив на розвиток бізнесу. In the article it is researched the efficiency of corporative editions and their impact on development of business. Keywords: corporate edition, PR, ...
1205734
  Кондратська В.Л. Соціокомунікативна специфіка етнічної преси Криму // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 28-31


  Кримський інформаційний простір унікальний і багатовимірний. Зростання національної самосвідомості і міжетнічної напруженості задають журналістиці межі і параметри висвітлення національної проблематики, мета яких - інформаційне врегулювання стосунків ...
1205735
  Стехіна В.М. Соціокомунікативний аспект досліджень масмедійного дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 6-10


  Розглянуто соціальні и комунікативні компоненти в медіадослідженнях, соціолінгвістичні проблеми інтержаргону, суржику, мови політики. The article deals with social and communication components in media research, social and linguistic problems of ...
1205736
  Матвієнко О. Соціокомунікативний вимір досліджень сфери громадського харчування / О. Матвієнко, М. Цивін // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 228-232


  У статті запропоновано підхід до вивченння сфери громадського харчування як соціокомунікативної системи. Виявлено комунікативні функції сфери громадського харчування. Показано зв’язки сучасних соціокомунікативних функцій у історичному зв’язку. В ...
1205737
  Косачова О.О. Соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 167-177


  Досліджено сучасний стан та базові проблеми використання можливостей телевізійної журналістики провідними бібліотеками Харкова. Визначено соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки.
1205738
  Жук О. Соціокомунікативні моделі "Я+Я" і "Я+ВІН" на регіональному телебаченні (творча особистість тележурналіста) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 231-238. – Бібліогр.: Літ.: С. 237; 13 поз. – ISSN 2078-1911
1205739
  Садівничий В.Ю. Соціокомунікативні параметри медичної преси підросійської України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 377-383


  Аналізуються спеціалізовані медичні періодичні, продовжувані та серіальні видання. Протягом 1860-1919 рр. у дев"яти губерніях України їх видавалося понад 180 назв. У ролі видавців, засновників та редакторів виступили більш ніж 170 осіб: науковці, ...
1205740
  Хітрова Т. Соціокомунікативні технології формування історичної пам"яті в радянському комунікативному середовищі // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 25-33


  У статті проаналізовано медійну модель формування змісту й трансляції «історичної пам’яті» у межах радянського комунікативного середовища. Визначено специфіку використання маніпуляційних комунікативних стратегій у реалізації радянської «політики пам’я ...
1205741
  Воскобойнікова-Гузєва Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 1 (231). – C. 12-17. – ISSN 1029-7200


  Спираючись на моніторинг сайтів вітчизняних бібліотек та їхніх сторінок у соціальних мережах, автор розкриває особливий зріз національного інформаційного простору, який транслює світові позицію держави, громадянського суспільства, окремо взятого ...
1205742
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційна інженерія: об"єкт, предмет і методи дослідження / Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник, А.А. Федонюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 374-389. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; № 829). – ISSN 0321-0499
1205743
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційна інженерія: системна відповідь на виклики інформаційного суспільства / Н.Е. Кунанець, Г.І. Липак, В.В. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – С. 96-100. – ISSN 2409-9805
1205744
  Стехіна В. Соціокомунікаційний аспект дискурсу сучасних суспільних протестних рухів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 22-31


  У статті розглянуто особливості неформальних мовленнєвих спільнот в рамках соціокомунікаційних дискурсів, перераховано риси основних комунікаторів, визначено перспективи вивчення лідерів дискурсів суспільних протестних рухів на матеріалі ...
1205745
  Пастушенко О.В. Соціокомунікаційний аспект сучасних досліджень періодики як частини інформаційних ресурсів бібліотек // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 26-28. – ISBN 978-966-02-7337-5
1205746
  Воронова Л.М. Соціокомунікаційний вимір діяльності установ культури України в 1970–1980-ті рр. ХХ ст. / Л.М. Воронова, Н.С. Мартем"янова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 14-23. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто діяльність установ культури України в 1970-1980-ті рр. ХХ ст. в контексті реалізації ними соціально-комунікаційної функції. Виявлено, що в культурно-освітній роботі домінували адміністрування, надмірна централізація, чітка регламентація ...
1205747
  Кіслов Д.В. Соціокомунікаційний маркетинг як механзм державного управління:основні принципи // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 26-30. – ISSN 2307-6194
1205748
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційний підхід у бібліотекознавстві:інновація чи відновлення традицій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 11-18


  Розглянуто особливості подання теоретичних засад соціальних комунікацій
1205749
  Кропочева Н. Соціокомунікаційні аспекти діяльності галузевих бібліотек: спроба дискурсу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 34-43. – ISSN 2224-9516


  На прикладі функціонування Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В.О. Сухомлинського зроблено аспектний аналіз формування комунікаційних моделей галузевих бібліотек. Виокремлено базові терміни і концепти комунікаційної сфери книгозбірень цього ...
1205750
  Кунанець Н. Соціокомунікаційні канали передавання інформації в електронних бібліотеках / Наталія Кунанець, Антоній Ржеуський // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  Наведено дискурс формування соціокомунікаційних процесів у бібліотеках як вагомий складник трансляції соціальних знань. Запропоновано концепцію дослідження електронного репозитарію як соціокомунікаційного каналу передавання повідомлень з метою ...
1205751
  Чирва А.С. Соціокультурна адаптація міжнародних студентів в університетах України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 490-495. – ISSN 2312-5993


  У статті здійснено аналіз сучасного забезпечення соціокультурної адаптації міжнародних студентів в університетах України. Висвітлено сутність та особливості процесу. Встановлено три основні рівні соціокультурної адаптації міжнародних студентів в ...
1205752
  Яковенко М. Соціокультурна актуальність екзистенціалізму // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 84-91. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1205753
  Лакішик Д.М. Соціокультурна асиметрія американо-європейських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 74-82
1205754
  Гуменюк В.В. Соціокультурна база як складова туристичного потенціалу Івано-Франківщини // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.85-89
1205755
  Бадан А.А. Соціокультурна глобалізація як фактор універсалізації західних стандартів прав і свобод // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 12-16. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1205756
  Зінченко В. Соціокультурна глобалізація, трансформації наукового знання і постмодерна парадигма в соціальній філософії освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 162-185
1205757
  Бірюкова Т.Ф. Соціокультурна детермінанта соціалізації молоді у руслі євроінтеграції // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 17-23
1205758
  Гурова О.М. Соціокультурна детермінація називання осіб зі значенням "вік людини" в українській мові (діти і старі) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 13-16. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
1205759
  Ченбай Н.А. Соціокультурна детермінація науково-технічного знання в інформаційну епоху // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 40-49
1205760
  Левцун О.Г. Соціокультурна детермінація підприємницької поведінки : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.04 / Левцун О. Г.; НАН Укр. Ін-т соціол. – К., 1997. – 22л.
1205761
  Зотова В.А. Соціокультурна динаміка діяльності бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка / В.А. Зотова, О.Є. Матвійчук // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 78-83


  Розглянуто загальні тенденції розвитку бібліотек у ВНЗ як соціокультурних центрів.
1205762
  Волков С.М. Соціокультурна динаміка інституалізаційних, інтеграційних та регіоналізаційних процесів в мистецькій освіті України: культурологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Волков Сергій Михайлович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 28 с. – Бібліогр.: 23 назви
1205763
  Вишняк О.І. Соціокультурна динаміка політичних регіонів України : соціологічний моніторинг : 1994-2006 / О.І. Вишняк ; НАНУ, Ін-т соціології. – Київ, 2006. – 203 с. – ISBN 978-966-02-4171-2
1205764
  Москвічова Ю.О. Соціокультурна динаміка розвитку Вінниччини періоду незалежності України (1991-2014 рр.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Москвічова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1205765
  Григоренко В.Л. Соціокультурна динаміка суспільства щодо соціального виховання дітей з інвалідністю: шлях до інклюзивної освіти / В.Л. Григоренко, О.І. Рассказова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 48. – С. 190-202. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471
1205766
  Антонюк О.В. Соціокультурна динаміка українського соціуму в умовах глобалізації // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 73–82
1205767
  Куцик П.О. Соціокультурна діалектика економічних систем / П.О. Куцик, Г.І. Башнянин, Б.М. Шевчик // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) ; ИТД "Университетська книга" ; глав. ред. Мельник Л.Г. – Суми, 2017. – № 1 (75). – С. 71-83. – ISSN 1726-8699
1205768
  Іскра С.І. Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви у контексті духовної культури Поділля : Автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Іскра С.І. ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1205769
  Погасій Л.П. Соціокультурна зумовленість мови // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 163-166. – ISSN 2076-1554
1205770
  Колосок Т.С. Соціокультурна ідентичність в умовах європейської інтеграції (на прикладі україно-чеських культурних зв"язків) : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Колосок Т.С.; Національна музична академія імені П.І.Чайковського. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1205771
  Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань / Лариса Нагорна ; НАН України ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-02-6125-9
1205772
  Слабінська С.В. Соціокультурна інтегрція та адаптація мігрантів у сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Слабінська С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 198 л. – Бібліогр.: л. 179-198
1205773
  Слабінська С.В. Соціокультурна інтегрція та адаптація мігрантів у сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Слабінська С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1205774
  Муратов Д.Є. Соціокультурна інформація та її врахування у перекладі і підготовці перекладачів


  Досліджено соціокультурну інформацію при перекладі, а також комунікативні, культурні та лінгвокогнітивні чинники, які впливають на цей процес.
1205775
  Харламова Л.С. Соціокультурна компетентність майбутніх менеджерів : метод. рекомендації з вивч. навч. дисциплін "Укр. мова за проф. спрямуванням", "Інозем. мова за проф. спрямуванням", "Друга інозем. мова за проф. спрямуванням" / Л.С. Харламова ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кіровоград : [б. в.], 2014. – 118, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1205776
  Хоменко Н.В. Соціокультурна компетентність як освітній аспект життєдіяльності особистості // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 87-88
1205777
  Насєдкіна О.О. Соціокультурна компетенція мовної освіти // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 4/5 (446/447). – С. 9-14
1205778
  Прудникова О.В. Соціокультурна комунікація в контексті становлення та розвитку інформаційної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1205779
  Степанов В.Ю. Соціокультурна концепція еволюції інфомаційного середовища // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 61-67
1205780
  Петрушкевич А.В. Соціокультурна критика свідомого та несвідомого у структурі культуротворення: неофрейдизм // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 120-126. – ISSN 2226-3209
1205781
  Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство : [ монографія ] / Мар"ян Житарюк. – Львів, 2008. – 416с. – ISBN 5-8326-0159-9
1205782
  Хоменко А. Соціокультурна обумовленість виникнення й розвитку концепцій виховання XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 8 (62). – C. 84-95. – ISSN 2312-5993
1205783
  Цвібель А.О. Соціокультурна обумовленість економічної діяльності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 134-136
1205784
  Пантелєєва І.А. Соціокультурна обумовленість падіння перфомансної декламації Стародавнього світу // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 149-156. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)
1205785
  Цвібель А.О. Соціокультурна обумовленість підприємництва // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 24. – С. 85-90. – ISBN 966-7943-03-8
1205786
  Горенко Л. Соціокультурна парадигма українознавчої науки XXI століття: історія та перспективи розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 129-133
1205787
  Макаренко Є.А. Соціокультурна політика Ради Європи: перспективи та здобутки Європейського року міжкультурного діалогу / Є.А. Макаренко, О.С. Присяжнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 9-14
1205788
  Горлинський В.В. Соціокультурна регуляція процесів сталого розвитку і безпеки суспільства: гносеологічний вимір // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 125-132
1205789
  Горлинський В.В. Соціокультурна регуляція процесів сталого розвитку і безпеки суспільства: гносеологічний вимір (Частина 2) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 67-74
1205790
  Щербина А.М. Соціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації : монографія / Анатолій Щербина. – Київ : Академвидав, 2013. – 196, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 182-196. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-058-5
1205791
  Васильєва М.П. Соціокультурна рекреація і саморефлексія культури в проблемно-тематичному вимірі сучасної культурологічної освіти / М.П. Васильєва, О.Ю. Волох // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 75-82
1205792
  Ткачук М.А. Соціокультурна рецепція наукової спадщини Т. і Ф. Бугайко та О. Мазуркевича // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 277-288. – ISBN 978-617-7009-44-3
1205793
  Набруско І. Соціокультурна роль грошей у процесі споживання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 147-155. – ISSN 1563-3713
1205794
  Матюшина А.В. Соціокультурна роль мас-медіа у формуванні громадянського суспільства в Україні : комунікативний дискурс : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій :спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Матюшина А. В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр. : 8 назв.
1205795
  Матюшина А.В. Соціокультурна роль мас-медія у формуванні громадського суспільства в Україні:комунікативний дискурс : дис. ... канд наук із соціальних комунікацій. Спец 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Матюшина А.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 204 л. – Бібліогр.: л. 176 - 204
1205796
  Покляцький С.А. Соціокультурна складова умов життя населення великих міст України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 198-209 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1205797
  Ларцев В. Соціокультурна спадщина в ролі фактора синергетичної еволюції людства та особистості // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.158-165. – ISBN 966-7653-02-8
1205798
  Паламарчук Лариса Соціокультурна спрямованість практичних робіт у курсі "Загальна географія" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 27-30. – Бібліогр. 3 назви
1205799
  Фоменко Людмила Костянтинівна Соціокультурна трансформація медичного знання : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Фоменко Людмила Костянтинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1205800
  Ніколаєва Т.М. Соціокультурна характеристика підприємців України (1861-1914 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 95-107. – ISSN 0130-5247
1205801
  Ченбай Н.А. Соціокультурна цінність науково-технічного знання та соціальних технологій в інформаційному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 107-114
1205802
  Сорочук Л. Соціокультурне життя української діаспори як чинник збереження національної культури у Західному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-65. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема функціонування та збереження української народної традиції в умовах міграції. Вивчається специфіка українського культуротворення за межами Української держави. В статье исследуется проблема функционирования и сохранения ...
1205803
  Спинка Л.А. Соціокультурне підгрунтя легітимних політичних інститутів в умовах глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – 41-49. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1205804
  Ушно І.М. Соціокультурне регулювання ділової активності: український контекст // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 86-95
1205805
  Капіца В.Ф. Соціокультурне регулювання трансформаційних процесів в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 330-334. – ISBN 978-966-177-064-4
1205806
  Бабенко Т. Соціокультурне середовище вищого навчального закладу як фактор розвитку конкурентоздатності фахівця // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 134. – C. 42-46. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1205807
  Чернова К. Соціокультурне середовище діаспори як простір ідентичностей та ідентифікацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціокультурне середовище діаспори як простір ідентичностей та ідентифікацій, різні наукові підходи до визначення цієї проблеми. Ключову роль у цьому аспекті відведено етнічній ідентичності, виявленню основних її індикаторів у середовищі ...
1205808
  Верстюк В.В. Соціокультурне середовище і процес формування світогляду М. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 52-63. – (Історичні науки ; Т. 21)
1205809
  Капська А.Й. Соціокультурне середовище і ціннісні орієнтації особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 85-87. – (Педагогічні науки)


  У статті розкривається взаємозв"язок і взаємовплив ціннісних орієнтацій особистості; аналізується особистість як культурний об"єкт у певному соціумі.
1205810
  Жорнова О.І. Соціокультурне тло сучасних художніх практик : до ознак позиціонування учасника // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.158-166
1205811
  Килимистий С.М. Соціокультурний аналіз анімації в туризмі // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 142-146
1205812
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз гендерних стратегій: особливості сприйняття та викладання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 14-22. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
1205813
  Ходаківська Я. Соціокультурний аналіз літературознавства // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 134-141
1205814
  Малес Л. Соціокультурний аналіз міського простору // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 310-318. – ISBN 978-966-2241-22-8
1205815
  Тягло К.О. Соціокультурний аналіз тенденцій сучасної української літератури // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 115-122. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статье сделана попытка обобщенного анализа базовых тенденций современного украинского литературного процесса. На основе культурно-аналитического подхода раскрывается роль художественного произведения как объекта репрезентативной культуры. Выделяются ...
1205816
  Бугров В.А. Соціокультурний аналіз як метод філософських досліджень / В.А. Бугров, М.Ю. Русин // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 241-260. – ISBN 978-966-439-469-4
1205817
  Русин М.Ю. Соціокультурний аналіз як метод філософсько-естетичних досліджень / М.Ю. Русин, С.В. Руденко // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Метод соціокультурного аналізу посідає важливе місце в системі методологічних засад філософського пізнання. Історично формуючись в межах діалектичного мислення, цей метод розробляється у руслі методологічних проблем історико-філософського пізнання далі ...
1205818
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія в ситуації поліпарадигмальності соціологічного теоретизування // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 13-18. – ISBN 978-966-651-861-9


  Соціокультурний аналіз як нова пізнавальна стратегія прагне віднайти себе в існуючих матрицях соціологічного теоретизування. Проте очевидно, що з часом змінюються і самі їх координати.Тож таке знаходження себе повсякчас потребує перевизначення і тому ...
1205819
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Малес Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 428 л. – Бібліогр.: л. 367-428
1205820
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Малес Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: 34 назви
1205821
  Литвинов О.О. Соціокультурний аспект англомовних номінацій зорової поведінки мовця // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 432-440


  Стаття присвячена розгляду соціокультурного аспекту номінацій невербального компонента комунікації "зорова поведінка" в сучасній англійській мові. Увага зосереджується на комунікативних функціях та соціокультурних характеристиках досліджуваних ...
1205822
  Ложечкін В. Соціокультурний аспект європейської інтеграції Республіки Польща (1989-2004 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 94-97. – ISSN 1728-9343
1205823
  Кікоть А.А. Соціокультурний аспект кольорової символіки в костюмному сценарії // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 130-137
1205824
  Матюша П.А. Соціокультурний аспект перекладу французьких та румунських назв військових структур українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 210-214.
1205825
  Римар Я.С. Соціокультурний вимір бідності в умовах кризового суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 173-179. – ISSN 2077-1800
1205826
  Мисечко О. Соціокультурний вимір радянських шкільних підручників з англійської мови: ретроспективний аналіз // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 2 (72). – C. 26-34
1205827
  Гранчак Т. Соціокультурний дискурс національних бібліотек України як інструмент формування національної пам"яті // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 7-14. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано соціокультурний дискурс національних бібліотек України, розкрито його специфіку, місце і роль у формуванні національної пам"яті. Наголошується на необхідності вироблення консенсусного підходу до формування концепту національної пам"яті, ...
1205828
  Онопрієнко М.В. Соціокультурний зміст високих технологій // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – C. 39-43. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1205829
  Веденєєв В.О. Соціокультурний зміст політичного процесу: методологічне підгрунтя дослідження проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 150-154. – ISSN 2077-1800
1205830
  Погрібна В.Л. Соціокультурний контекст акмеологічного аналізу професійної діяльності юриста / В.Л. Погрібна, І.В. Підкуркова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 74-80. – ISSN 2077-1800
1205831
  Давиденко Г.В. Соціокультурний контекст породження дискурсу німецької казки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 62-66
1205832
  Хорольська Т.А. Соціокультурний контекст ціннісного світовідношення особистості // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 124-131. – ISSN 2076-7382
1205833
  Петранговська Н.Р. Соціокультурний портфель як засіб формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 249-252. – (Серія : Педагогічні науки)
1205834
   Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / [Н.М. Авер"янова та ін. ; упоряд. К.А. Кобченко ; за заг. ред. М.І. Обушного] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – 382, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-640-241-1
1205835
  Кузнєцова А.С. Соціокультурний простір міста в контексті модернізації українського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 25-27
1205836
  Наулко В. Соціокультурний розвиток України на тлі модернізаційних процесів // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 220-222
1205837
  Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України : монографія / М.Ф. Юрій. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2008. – 738 с. – ISBN 966-7982-92-0
1205838
  Лукащук О. Соціокультурний статус вищої освіти: історико-соціологічний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 131-140. – ISSN 1563-3713
1205839
  Довбня В.М. Соціокультурний та історико-політичний контексти освітньої та наукової діяльності Г. Ващенка. Ст. 2 Філософсько-освітня рефлексія Г. Ващенка та її суспільно-політичне заломленняе // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 99-107
1205840
  Чудовська І.А. Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології : дис. ... д-ра соціолог. наук : 22.00.04 / Чудовська Ірина Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 446 л. – Додатки: л. 396-416. – Бібліогр.: л. 417-446
1205841
  Чудовська І.А. Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Чудовська І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: 39 назв
1205842
  Щербяк Ю.А. Соціокультурний формат світогляду Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 76-78. – ISSN 1810-2131
1205843
  Сащук Г.М. Соціокультурний чинник інформаційної складової національної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 82-91
1205844
  Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний чинник політичної трансформації в Україні : Дис....канд.політ.наук.Спец.23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна; Донецький нац.університет. – Донецьк, 2000. – 214л. + Додатки:л.196-214. – Бібліогр.:л.172-193
1205845
  Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний чинник політичної трансформації в Україні : Автореф. дис. ... канд. політ. наук.:23.00.02 / Нагорняк Т.Л.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
1205846
  Пірська Х. Соціокультурні аспекти впливу гендеру на метафору
1205847
  Пірська Х. Соціокультурні аспекти впливу гендеру на метафору // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 43-47. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1205848
  Кучерук Т. Соціокультурні аспекти глобалізації економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-27. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціальні та культурні форми глобалізації економіки. Social and cultural forms of economic globalisation are examined.
1205849
  Позднякова-Кирбят"єва Соціокультурні аспекти диференціації середньої освіти : монографія / Е.Г. Позднякова-Кирбят"єва ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-213. – ISBN 978-966-599-389-6
1205850
  Риндзак О.Т. Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 120-127. – ISSN 1562-0905
1205851
  Голубович О. Соціокультурні аспекти інтеграціних процесів у добу глобалізації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 7-16. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
1205852
  Швець Дмитро Євгенійович Соціокультурні аспекти інформатизації вишої освіти : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Швець Д.Є.; ЗДІА. – Запоріжжя, 2004. – 177л. – Бібліогр.: л. 164-177
1205853
  Швець Дмитро Євгенійович Соціокультурні аспекти інформатизації вищої освіти : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук:22.00.04 / Швець Д.Є.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1205854
  Ковальова Г.П. Соціокультурні аспекти кризи національної ідентичності в контексті глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 63-71
1205855
  Мотузенко Богдан Ігорович Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу : Дис... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Мотузенко Богдан Ігорович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 252 л. + Додаток: л. 198-252. – Бібліогр.: л. 176-197
1205856
  Мотузенко Богдан Ігорович Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук: 22.00.04 / Мотузенко Б.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1205857
   Соціокультурні аспекти права на комунікацію. – Київ : ЦВП, 1997. – 130с. – ISBN 9667181049
1205858
  Федорів Ярослава Романівна Соціокультурні аспекти просодичної органиізації висловлювань-невдоволень. : 10.02.04. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Федорів Ярослава Романівна; КДЛУ. – Київ, 2000. – 20 с.
1205859
  Торушанко В.Р. Соціокультурні аспекти розвитку поліетнічного суспільства в межах регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 196-202. – Бібліогр.: 10 назв.
1205860
  Скорик А. Соціокультурні аспекти розвитку радянського телебачення 60-х років ХХ ст. / Андріана Скорик // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 294-311
1205861
  Козловський Є.В. Соціокультурні аспекти розвитку туризму в умовах глобалізації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 59-66. – Бібліогр.: 10 назв.
1205862
  Осипова Н.П. Соціокультурні аспекти становлення особистості: від Сковороди до сучасності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 155-161
1205863
  Константінова В. Соціокультурні аспекти урбанізаційних процесів на Півдні України (друга половина XIX - початок XX століття) / Вікторія Константінова ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : ЗНТН, 2011. – 99, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5931-7
1205864
  Удод О.А. Соціокультурні аспекти формування української нації в XIX ст. / О.А. Удод, М.Ф. Юрій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – 189-202. – ISSN 2312-2587
1205865
  Удод О.А. Соціокультурні аспекти формування української нації в XIX столітті / О.А. Удод, М.Ф. Юрій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 86-97. – ISSN 2312-2587
1205866
  Бакіров В. Соціокультурні бар"єри модернізації української вищої школи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 1 (75). – С. 8-13. – ISSN 1562-529Х
1205867
  Комарніцький І.О. Соціокультурні виміри гостинного сервісу : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Комарніцький Ігор Олегович ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1205868
  Ліпич І.І. Соціокультурні виміри екологічної діяльності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 93-96. – ISSN 2072-1692
1205869
  Давидовський К.Ю. Соціокультурні виміри міжнародного фестивального руху: за результатами IV міжнародного музичного фестивалю "Віртуози планети" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 257-265
1205870
  Савельєв Ю. Соціокультурні виміри модернізації та економічний розвиток європейських суспільств: Україна в координатах цінностей та ідентичності // Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 3, липень - вересень. – С. 18-37. – ISSN 1563-3713
1205871
  Чудовська-Кандиба Соціокультурні виміри рекламних практик = The sociocultural dimensions of advertising practices : монографія / Ірина Чудовська-Кандиба. – Київ : КІС ; Студія "Нова сторінка", 2010. – 444, [4] с. : іл. – Парал. тит. арк. та анот. англ. мовою. – Бібліогр.: c. 405-426. – ISBN 978-966-2141-72-6
1205872
  Кравець Л. Соціокультурні детермінанти динаміки метафори в мові української поезії


  У статті проаналізовано сплив Соціокультурних чинників на зміни метафори в українській поезії ХХ ст.
1205873
  Чернова К.О. Соціокультурні детермінанти модернізації вищої школи // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 341-346. – ISBN 978-966-171-387-0


  У доповіді розглянуті сучасні тенденції розвитку вищой школи. Основна увага приділена соціокультурним детермінантам модернізації вищої школи.
1205874
  Спинка Л.А. Соціокультурні джерела легітимності влади політичних інструментів // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 78-80
1205875
  Владимиренко В.Є. Соціокультурні засади та еволюція типів раціональності : Дис... канд. філос.наук: 09.00.11 / Владимиренко В. Є.; МО України, Укр., держ. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – К., 1994. – 203л. – Бібліогр.:л.181-203
1205876
  Владимиренко Вячеслав Євгенович Соціокультурні засади та еволюція типів раціональності : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Владимиренко Вячеслав Євгенович; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 25 с.
1205877
   Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві : матеріали міжнародної наукової конференції, 21-22 листопада 2003 р. – Харків : ХДАК, 2003. – 240 с. – ISBN 966-7352-70-6
1205878
  Вергун Д.В. Соціокультурні контексти проектування та функціонування концепту іміджу : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Вергун Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Центр гуманіт. освіти НАН України. – Київ, 2016. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 172-187
1205879
  Вергун Д.В. Соціокультурні контексти проектування та функціонування концепту іміджу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Вергун Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1205880
  Крупко О.І. Соціокультурні концепти життя/смерть у мовній картині світу Ліни Костенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 112-125. – ISSN 2413-5593
1205881
   Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України = Sociocultural factors in building Ukraine population" mental immunity to foreign manipulations of consciousness = Социокультурные механизмы формирования ментального иммунитета против внешних манипуляций сознанием населения Украины / [В. Горовий, В. Попик, О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2015. – 226, [2] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7723-6
1205882
  Таранова К. Соціокультурні мільо в класовій структурі українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-48. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується концепція соціокультурних середовищ (мільо). Розглянуті основні теоретичні засади концепції, що викладені в роботах Міхаеля Фестера та Штефана Граділа. В ході даного огляду уточнено понятійний конструкт "соціокультурні середовища" ...
1205883
  Грабовський С. Соціокультурні норми у вимірах постмодерної доби // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 7-26. – ISSN 2227-1503
1205884
  Набруско І. Соціокультурні особливості споживчої поведінки як категорії соціального аналізу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 95-100. – ISSN 1810-2131
1205885
  Лозовий В.С. Соціокультурні особливості українського народу і державотворчі процеси в добу революції (1917 - 1921 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 340-350. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1205886
  Чернова К. Соціокультурні особливості українців Румунії // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-78.
1205887
  Свириденко Д.Б. Соціокультурні передумови зародження та генези європейських університетів: контекст академічної мобільності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 9-13. – ISSN 2226-3209
1205888
  Кудря І.Г. Соціокультурні передумови російскої моделі модернізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1205889
  Грама Т.Б. Соціокультурні передумови та ідейні засади театру абсурду // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 128-130. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1205890
  Держко І.З. Соціокультурні передумови формування класичної метафізики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 6-10. – ISSN 2077-1800
1205891
  Ліснича В.М. Соціокультурні потреби громадян: реалізація та задоволення в умовах плюралістичної сегментації українського суспільства : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ліснича Вікторія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1205892
  Тормахова А.М. Соціокультурні практики в теорії дігімодернізму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 121-123
1205893
  Стецюк І.І. Соціокультурні принципи гармонійної трансформації міського середовища : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Стецюк Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1205894
  Артімонова Т. Соціокультурні пріоритети молоді: проблема визначення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 109-116. – ISSN 2078-1016
1205895
  Вовк О.В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20 - х - на початку 30 - х років 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Вовк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 244л. + Додатки : л.214-217. – Бібліогр. : л.218-244
1205896
  Вовк О.В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20 -Х - на початку 30 -Х років 20 століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук. : 09.00.12 / Вовк О. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1205897
  Чернова А.О. Соціокультурні репрезентації у французькому рекламному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 404-412


  Стаття присвячена вивченню поняття соціокультурних репрезентацій, а саме їх ролі, функцій та особливостей використання при створенні французького рекламного дискурсу. Відповідно до цих критеріїв у статті представлено класифікацію соціокультурних ...
1205898
  Ушакова Ж.С. Соціокультурні розбіжності Сходу і Заходу України : проблеми збереження національної ідентичності українців у контексті глобалізаційних викликів // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 285-292
1205899
  Костенок І.В. Соціокультурні складові державного механізму сприяння інституціоналізації місцевого самоврядування : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Костенок Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1205900
  Дороз В. Соціокультурні стереотипи в контексті крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 72-80
1205901
   Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції", 2-3 квітня 2010 р. / Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред.: А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 508 с.
1205902
  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Трухачов О.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1205903
  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Трухачов О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 196 л. – Бібліогр.: л. 177-196
1205904
  Шкляр В. Соціокультурні та політичні моделі журналістики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 5-9. – ISBN 966-294-186-0
1205905
  Іванченко А.С. Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Іванченко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182л. – Бібліогр.: л.172-182
1205906
  Іванченко А.С. Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Іванченко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1205907
  Грабовська І. Соціокультурні типи "української людини" та їх поведінкові виявлення (філософсько-світоглядний аналіз) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 9-14. – ISSN 0130-7037
1205908
  Поліщук Ю. Соціокультурні трансформації в сучасній Україні як об"єкт дослідження вітчизняних науковців // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 2 (82), березень - квітень. – C. 4-26. – ISSN 2524-0137
1205909
  Поліщук Ю. Соціокультурні трансформації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 391-408. – ISSN 2524-0137
1205910
  Таранюк Г. Соціокультурні трансформації охорони здоров"я в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 1, січень - березень. – С. 95-117. – ISSN 1563-3713
1205911
  Арабаджиев Д.Ю. Соціокультурні тренди та український контекст патріотичного виховання молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 87-90. – ISSN 2077-1800
1205912
  Фадєєв В. Соціокультурні тренди та українські перспективи / Володимир Фадєєв. – Київ : Стилос, 2009. – 194с. – ISBN 978-966-8009-81-5
1205913
  Афоніна О.С. Соціокультурні умови розвитку музичного мистецтва в Україні кінця XX – початку XXI століть // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 113-118. – ISSN 2226-3209
1205914
  Нападиста В.Г. Соціокультурні умови філософських пошуків в Україні XIX - початку XX століття // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Розгляд соціокультурних умов філософських пошуків на теренах України у XIX - на початку XX ст., свідчить про те, що філософська думка в межах колишньої Російської імперії ніколи не зазнавала сприятливого впливу як з боку політичних інституцій так і з ...
1205915
  Коваленко Г.М. Соціокультурні фактори в номінації ключових понять моди XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 259-268. – ISBN 966-581-481-8
1205916
  Сокурянська Л. Соціокультурні фактори конструювання і трансформації громадянської ідентичності сучасного студентства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-70. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновані результати аналізу чинників конструювання громадянської ідентичності сучасного українського студентства за вісями: інституційна, ресурсна та практична. На основі аналізу таких ресурсів, як культурний капітал та ціннісні ...
1205917
  Подаряща О.І. Соціокультурні функції сучасних мас-медіа України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 123-126. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1205918
  Божок О. Соціокультурні чинники варіативності корпоративної культури державного управління // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 10-16. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
1205919
  Балакірєва О.М. Соціокультурні чинники відторгнення на ринку праці в Україні та країнах Західної і Східної Європи / О.М. Балакірєва, І.І. Локтєва // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (60). – C. 20-30. – ISSN 1681-116Х
1205920
  Білоус А. Соціокультурні чинники громадянського суспільства : Центральна Європа та Україна / А. Білоус, Я. Пасько // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.125-128. – ISSN 1728-9343
1205921
  Чудовська-Кандиба Ірина Анатоліїївна Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації : Дис....канд. соціолог. наук: 22.00.06 / Чудовська-Кандиба Ірина Анатоліїївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 186л. + Додатки: 184-186. – Бібл.:л.:167-184
1205922
  Чудовська-Кандиба Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації. : 22.00.06. Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук. / Чудовська-Кандиба І. А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с.
1205923
  Перепелиця Тетяна Григорівна Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків : Автореф... кандид. соціолог.наук: 22.00.06 / Перепелиця Тетяна Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1205924
  Перепелиця Т.Г. Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків : 22.00.06: Дис. ... канд. соціолог. наук / Перепелиця Т.Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 202л. – Бібліогр.:л.175-188
1205925
  Рахманов О.А. Соціокультурні чинники інституціоналізації підприємництва в Україні : монографія / Олександр Рахманов ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 179 с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-179 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-398-8
1205926
  Черненко Н.А. Соціокультурні чинники концептуалізації поняття ДОБРОЧЕСНІСТЬ в просторі давньоримської лінгвокультури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 351-363


  У дослідженні розглянуто особливості вербалізації латинського концепту VIRTUS як етноспецифічної іпостасі гіперконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ, котрі репрезентують детермінованість його семантики загальним культурно- історичним контекстом римської державності. ...
1205927
  Нестеренко Г.О. Соціокультурні чинники національної самоідентифікації українців // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 55-69
1205928
  Яковлев А.О. Соціокультурні чинники націотворення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 170-176. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1205929
  Сидоренко С.І. Соціокультурні чинники процесу аналітизації в історіїї англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 208-212
1205930
  Галицький Р. Соціокультурні чинники розвитку натуралістичних тенденцій в образотворчому мистецтві пізнього середньовіччя // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 558-564. – ISSN 1992-5514
1205931
  Павченко В.М. Соціокультурні чинники сучасних освітньо-виховних студій вищого навчального закладу // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  У статті обгрунтовані чинники модернізації інтелектуально-освітніх практик ВНЗ, їх адекватність завданням формування гуманістичної професійної культури фахівця сенситивного суспільства.
1205932
  Павченко В.М. Соціокультурні чинники сучасних освітньо-виховних студій вищого навчального закладу // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 368-373. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
1205933
  Бондаренко К.І. Соціокультурні чинники формування міграційної політики в суспільстві, що трансформується : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Бондаренко К.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 202л. – Бібліогр.: л. 176 - 202
1205934
  Бондаренко К.І. Соціокультурні чинники формування міграційної політики в суспільстві, що трансформується : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: спец. 23.00.03 / Бондаренко К.І.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 12 назв
1205935
  Суханова К.Ю. Соціолект Кокні та проблема його перекладу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 68-71. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1205936
  Александрова О. Соціолект молоді як об"єкт дослідження соціолінгвістики та його стилізація в кінодіалозі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 181-185. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1205937
  Боднар Р.В. Соціолект підлітків як об"єкт лінгвістичних досліджень (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 45-50. – ISBN 966-581-481-8
1205938
  Боднар Р.В. Соціолект підлітків як субкультура сучасного лінгвосоціуму (на матеріалі англійської мови 90-х років 20 - початку 21 століття) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Боднар Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1205939
  Боднар Р.В. Соціолект підлітків як субкультура сучасного лінгвосоціуму (на матеріалі англійської мови 90-х років 20 - початку 21 століття) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Боднар Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 271л. + Додатки: л. 217- 271. – Бібліогр.: л. 188-216
1205940
  Грицайчук К.М. Соціолінгвальна репрезентація України у французькому медійному дискурсі в 2013 році // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – C. 181-190


  Статтю присвячено дослідженню лексико-стилістичних особливостей та функціонування соціолінгвальної репрезентації України на матеріалі французької преси. У роботі розглянуто поняття соціолінгвальної репрезентації, а також надано характеристику ...
1205941
  Дорда В.О. Соціолінгвальні параметри американського студентського сленгу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 20-27. – ISSN 2077-804X
1205942
  Стасюк О.С. Соціолінгвальні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів і дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Стасюк Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 306 л. – Додатки: л. 238-306. – Бібліогр.: л. 196-237
1205943
  Стасюк О.С. Соціолінгвальні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів і дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Стасюк Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1205944
  Шумарова Н.П. Соціолінгвістика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.П. Шумарова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 157, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 148-154. – Бібліогр.: с. 146-147 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-854-8
1205945
  Васильєва Л.П. Соціолінгвістика в південнослов"янських країнах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 37-47. – ISSN 0027-2833
1205946
  Русанівський В.М. Соціолінгвістика і діалектологія // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 0027-2833
1205947
  Римашевський Ю. Соціолінгвістика і лінгвокультурологія: спільне та відмінне у підходах до вивчення взаємодії мови та культури // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 31-37. – Бібліогр.: С. 36; 12 поз.
1205948
  Шумарова Н.П. Соціолінгвістика і стилістика: система кореляцій // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 28-36


  У статті йдеться про загальні предмети соціально-лінгвітичних та стилістичних досліджень, а також специфіку концепцій з огляду методологічних позицій кожної науки. In the article it is considered the common subjects of socio-linguistic and ...
1205949
  Лактіонова А.В. Соціолінгвістика: генеза і розвиток проблематики досліджень // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 92-102
1205950
  Іванова О.Ю. Соціолінгвістична валоризація: мовний вибір у двомовному середовищі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 103-113
1205951
  Воїнов В.В. Соціолінгвістична варіативність лексем/freedom та equality в американських соціокультурних контекстах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 9-16. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджуються мало відомі аспекти функціонування лексем liberty та equality з метою встановлення співвідношення в їх змісті універсальних та партикулярних цінностей. У ролі соціолінгвістичної перемінної виступає ціннісна орієнтація різних соціальних та ...
1205952
  Ущина Валентина Антонівна Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в англомовному політичному дискурсі : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Ущина Валентина Антонівна; Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк, 2002. – 208л. – Бібліогр.: л. 183 - 208
1205953
  Ущина Валентина Антонівна Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в англомовному політичному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Ущина В.А.; КНУТШ. – Луцьк, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1205954
  Мацюк Г.П. Соціолінгвістична проблематика в історії мовознавства: типологічна перспектива опису // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 242-253. – ISBN 978-966-1673-17-4
1205955
  Кришталь У. Соціолінгвістична ситуація в освітніх навчальних закладах смт. Ширяєве // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 63-68. – ISBN 978-617-689-129-1
1205956
  Белей Л. Соціолінгвістичне висвітлення терміна "мовний ландшафт" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 36-40. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1205957
  Велика А. Соціолінгвістичне опитування курсантів та працівників міліції м. Одеси про мовну ситуацію в Україні // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 72-77. – Бібліогр.: С. 76-77; 8 назв
1205958
  Пономаренко Ангеліна Соціолінгвістичний "майстер-клас" у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 187-189
1205959
  Клименко О.С. Соціолінгвістичний аспект англо-американских запозичень у сучасній французькій мові новітнього періоду: до питання про нормалізацію англіцизмів. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Клименко О.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1205960
  Опаіц Г.В. Соціолінгвістичний аспект вивчення категорії адресата мовлення // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 190-192. – ISBN 978-966-96911-8-7
1205961
  Павленко В.В. Соціолінгвістичний аспект вивчення медіатекстів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 25-27


  Стаття присвячена дослідженню соціолінгвістичного аспекту медіатекстів. На прикладі статей із газет "The Sun" і "The Times" продемонстровано, як використовують мову представники різних соціальних груп. The article deals with the sociolinguistic aspect ...
1205962
  Трифонов Р.А. Соціолінгвістичний аспект інтертекстуальності в листах Василя Симоненка / Р.А. Трифонов, Г.В. Яновська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1205963
  Оржицький І. Соціолінгвістичний вимір художнього тексту: мовна ситуація в Латинській Америці крізь призму літератури // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 151-158. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1205964
   Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики : Збірник матеріалів / С.Я. Єрмоленко, А.Ю. Пономаренко, С.А. Яременко, Л.В. Любарська, А.В. Гривко, Н.С. Карпенко, Л.М. Кривенко, У.Г. Воліковська; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства; Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., Яременко С.А., Любарська Л.В., Гривко А.В., Карпенко Н.С., Кривенко Л.М., Воліковська У.Г.; За ред. А.Ю. Пономаренко. – Київ : НДІУ, 2006. – 96с.
1205965
  Остапчук О.О. Соціолінгвістичний профіль української мови у світлі сучасних славістичних досліджень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1205966
  Бондаренко М.К. Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бондаренко Мар"яна Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 187-194. – Бібліогр.: л. 195-232
1205967
  Бондаренко М.К. Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бондаренко Мар"яна Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1205968
  Марченко Н.В. Соціолінгвістичний чинник минулого і сьогодення у сучасному бутті лужицьких сербів // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 77-88. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається соціолінгвістичний чинник впливу на буття серболужицьких слов"ян як в історичному, так і в сучасному вимірах. Наголошується на тому, гцо демографічний, соціальний, психологічний, політико- економічний, та релігійні чинники ...
1205969
  Зацний Ю.А. Соціолінгвістичні аспекти вивчення словникового складу сучасної аглійської мови : навчальний посібник / Ю.А. Зацний, Т.О. Пахомова, В.Ю. Зацна ; МОНУ, Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2004. – 284 с. – ISBN 966-599-255-4
1205970
  Ткач Л.О. Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови в працях професора Лариси Масенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1205971
  Ткач Л. Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови у працях професора Лариси Масенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 40-46. – ISSN 0130-5263
1205972
  Сербенська О. Соціолінгвістичні засади Івана Франка
1205973
  Хоменко І.А. Соціолінгвістичні засади редагування драматичних радіосценаріїв / І.А. Хоменко, В.І. Фоменко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 9-13


  У дослідженні здійснено спробу сформулювати наукові принципи, що дозволять удосконалити літературний сценарій радіовистави. Проаналізовано відповідність стандартів редагування щодо радіоп"єси, традиційних прийомів виправлення журналістських творів щодо ...
1205974
  Гуйванюк Н. Соціолінгвістичні коментарі у "Граматиці української мови" Василя Сімовича // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 78-87. – Бібліогр.: С. 78-87; 7 назв
1205975
  Нужна К.А. Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Нужна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1205976
  Нужна К.А. Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Нужна Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 262 л. – Додатки: л. 217-262. – Бібліогр.: л. 185-216
1205977
  Гарлицька Т. Соціолінгвістичні параметри міського мовлення на тлі прозових творів С. Жадана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
1205978
  Саплін Ю.Ю. Соціолінгвістичні проблеми лексичної антонімії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 22-25. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1205979
  Кирда-Омелян Соціолінгвістичні реалії в мовленнєвому етикеті англійців / Кирда-Омелян, О. Письменна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено результати аналізу праць зарубіжних науковців, письменників, літературних критиків, в яких досліджуються різні аспекти культури та суспільної поведінки англійців (негласні правила й норми, що регулюють спілкування у різноманітних ...
1205980
  Потятиник Уляна Олексіївна Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалі періодики США) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Потятиник Уляна Олексіївна; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – 246 л. + Додатки: л. 189 - 246. – Бібліогр.: л. 164 - 189
1205981
  Потятиник Уляна Олексіївна Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалі періодики США) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Потятиник У.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1205982
  Харченко О.В. Соціолінгвістичні та психолінгвістичні особливості мови тележурналістики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 643-652. – ISBN 966-581-481-8
1205983
  Соплін Ю. Соціолінгвістичні функції українських неофіційних політичних номінацій // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 126-133.


  У статті йдеться про соціально-мовні функції неофіційних іменувань політичних партій та політиків України, зокрема в політичному та медійному дискурсах, які розрізняються cвоїм концептуальним навантаженням. The article deals with sociolinguistic ...
1205984
  Васильєва Т.О. Соціолінгвістичні чинники дискурсу урядових паблік рілейшнз як інституційного // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 79-85. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1205985
  Червінська Т. Соціологи в пошуку // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 2


  Про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі "Соціологічні науки", що проводив факультет соціології нашого університету. Перші місця здобули студенти провідних соціологічних вишів України. Це: Артемій Дейнека, Анастасія Фітісова та ...
1205986
  Якубський Б. Соціологичний метод у письменстві. – Київ : Слово, 1923. – 64, [3] с. – Підпис В. Данилевича на тит.стор. від 24.04.25 р.
1205987
  Когут В.І. Соціологізація класичних управлінських теорій та їхнє застосування в управлінні громадськими організаціями // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 252-258. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Проаналізовано особливості управлінських підходів, поширених у різні історичні часи, досліджено погляди основних теоретиків управління, процес соціологізації класичних управлінських теорій, а також їхній вплив на управління в громадських організаціях.
1205988
  Бохан А.В. Соціологізація та екологізація підприємництва — запорука екологічної безпеки суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-33.
1205989
  Яковенко Ю. Соціологістика: передумови становлення, концептуальний зміст і перспективи розвитку / Ю. Яковенко, О. Коваленко // Соціальна психологія : Український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-20.
1205990
  Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних питань : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. : 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М. В. ; КНУТШ ; ф-т соціології ; каф. теорії та історії соціології. – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр. : л.197-224
1205991
  Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних систем : автореф. дис. ... канд.соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 12 назв
1205992
   Соціологічна наука і освіта в Україні : збірник наукових праць. – Київ : МАУП, 2000-. – ISBN 966-608-070-2
Вип. 1 : Концептуальні засади становлення та розвитку соціологічної науки і освіти в Україні. – 2000
1205993
  Мусієздов Олексій Соціологічна проблематика в дослідженнях усної історії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 83-90. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1205994
  Церковняк-Городецька Соціологічна школа в контексті розвитку світрової фольклористики. Теоретична концепція Еміля Дюркгейма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціологічну концепцію Еміля Дюркгейма та її місце у світовій фольклористиці. Pays attention to sociological conception of Emile Durkheim its influence and place in the word folkloristics.
1205995
  Зражевська Н.І. Соціологічний метод у теорії літератури 30-х років // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 25. – С. 154-159. – (Серія "Філологічні науки")
1205996
   Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць. – Луганськ, 2001-
№ 6. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1205997
  Михайленко О. Соціологічні дослідження щодо засуджених до позбавлення волі / О. Михайленко, Н. Бородовська // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 70-76.
1205998
  Сердюк О.В. Соціологічні методи оцінки ефективності діяльності органів кримінального переслідування (методологічні аспекти) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 49-54. – ISSN 1563-3349
1205999
   Соціологічні проблеми радянського суспільства. – К, 1971. – 242с.
1206000
   Соціологічні проблеми сучасного технічного прогресу. – К, 1968. – 202с.
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,