Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1204001
  Дроздовський Д. "Професор і безумець": історія академічного успіху й оксфордських інтриг. На пошану британсько-американського письменника й журналіста Саймона Вінчестера, якому 28 вересня ц. р. виповнюється 75 років // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 290-294. – ISSN 0320-8370
1204002
   [Професор Гіляров Олексій Микитович] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 251 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1204003
  Бондарчук О.І. Професійна автономність науково-педагогічних працівників як індикатор їх суб"єктивного благополуччя / О.І. Бондарчук, Н.І. Пінчук // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 54-70. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2522-9931
1204004
  Белан Т.Г. Професійна адаптація молодих учителів до педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 84-86. – (Педагогічні науки)


  У статті розкрито психолого-педагогічну сутність поняття "професійна адаптація". Розглянуто особливості професійної адаптації вчителя до педагогічної діяльності у загальноосвітньому закладі.
1204005
  Зінченко С. Професійна адаптація студентів-учасників бойових дій до продуктивної діяльності в умовах соціального партнерства як організаційно-педагогічна проблема (з досвіду роботи Нікопольського регіонального центру моніторингу освіти та соціального // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 132-144. – ISSN 2312-5993
1204006
  Горова О.О. Професійна адаптація як соціально-психологічна стратегія особистості в процесі освітніх та суспільних реформ // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Н.Д. Абрамян, П.П. Горностай [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. (1) 10. – С. 39-52. – ISSN 2522-4093
1204007
  Малець А.В. Професійна адвокатська діяльність на індивідуальному та колективному рівнях // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 235-237. – ISBN 978-617-673-442-0
1204008
  Андресюк Б. Професійна армія потребує належного фінансування // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.35-36.
1204009
  Нещадим М. Професійна армія потребує нової кадрової політики // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.40-41
1204010
  Маковська Н.В. Професійна архівна освіта в Україні: моделі, імідж, перспективи // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 46-54. – ISSN 0320-9466


  Підготовка істориків-архівістів в КНУТШ на історичному фак-ті на каф. архівознавства.
1204011
  Позняковська Н.М. Професійна бухгалтерська освіта за міжнародними стандартами // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 160-168. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1204012
  Горобець Ірина Професійна весна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 74-77 : фото
1204013
  Дем"янчук Юрій Професійна відповідальність - основа особистого морального статусу службовця // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 70-73
1204014
  Кухар А.В. Професійна відповідальність адвоката: поняття, форми та місце в системі юридичної відповідальності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 49-56


  У публікації проведено дослідження правової природи поняття професійної відповідальності адвоката, яка розглядається через призму "позитивного" та "ретроспективного" аспекту юридичної відповідальності.
1204015
  Кухар А.В. Професійна відповідальність адвоката: поняття, форми та місце в системі юридичної відповідальності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 173, ч. 1. – С. 63-72. – (Право). – ISSN 2222-5226


  У публікації проведено дослідження правової природи поняття професійної відповідальності адвоката, яка розглядається через призму "позитивного" та "ретроспективного" аспекту юридичної відповідальності.
1204016
  Баранова С.В. Професійна відповідальність в управлінській діяльності : Соціально-психологічний аспект / С. В.Баранова. – Луганськ : Світлиця, 2006. – 200 с. – ISBN 966-534-222-3
1204017
  Юрик Я.І. Професійна гендерна сегрегація на ринку праці України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 104-120. – ISSN 1605-7988
1204018
   Професійна готовність використовувати електронні освітні ресурси: аналітичний критерій (на прикладі програмних засобів математичного спрямування) / О.В. Семеніхіна, О.Ю. Кудріна, О.М. Удовиченко, В.Г. Шамоня // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 87-91. – ISSN 2413-1571


  У статті розглянуто програмні засоби математичного спрямування як електронні освітні ресурси з позицій доцільності використання їх інструментарію в розв’язуванні прикладних задач. Описано методику провадження спецкурсу, орієнтованого на такі цілі. ...
1204019
  Логвиненко Т. Професійна готовність майбутніх соціальних педагогів до роботи в інклюзивному середовищі / Т. Логвиненко, М. Клим // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 2 (181), липень. – C. 76-80. – ISSN 2308-4634
1204020
  Сіроха Л. Професійна готовність як невід"ємна складова успішної професійної діяльності особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 87-91. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історичний аспект і сутність терміну готовності до праці як складного інтегративного утворення, що характеризує особливий психічний стан, необхідну і вкрай важливу складову успішного професійного життя особистості, що допомагає людині швидше ...
1204021
   Професійна державна служба: що зроблено і що далі? : публічна доповідь про основні результати діяльності у 2009 році / Гол. упр. держ. України ; [ під заг. ред. Т.Мотренка ; упоряд. та відп. ред. А. Вишневський ]. – Київ : [ Б.в.], 2010. – 40 с.
1204022
  Петренко О.В. Професійна деформація особистості та шляхи профілактики в умовах військової служби / О.В. Петренко; Акад.збройних сил України. – Київ, 1998. – 32с.
1204023
  Кульбач С.О. Професійна деформація працівників міліції як передумова виникнення корупції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 196-202. – (Юридична ; Вип. 1)
1204024
  Румянцева С.В. Професійна діяльність А.Ц. Мархлевського у культурно-мистецькому просторі України 80-х років XX ст. // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 137-142
1204025
  Лук"янова Л. Професійна діяльність викладачів-андрагогів (зарубіжний досвід) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 3. – С. 119-123. – ISSN 2308-4081


  У статті постулюється думка про концептуалізацію освіти дорослих, її характерні особливості, зокрема ті, що стосуються особистості педагогічного персоналу, який працює з дорослою аудиторією. Обґрунтовано залежність функцій педагогічного персоналу ...
1204026
  Радченко В.М. Професійна діяльність викладачів під час проведення освітньо-моніторингових досліджень // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 242-244. – (Педагогічні науки)


  У статті розглядається професійна діяльність викладачів ВНЗ 1-11 рівнів та управління якістю освіти під час проведення освітньо-моніторингових досліджень.
1204027
  Повідайчик М.М. Професійна діяльність вчителя інформатики в сфері інформаційної безпеки / М.М. Повідайчик, І.Я. Шпонтак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 179-182. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1204028
  Чорна О.Г. Професійна діяльність вчителя фізико-технологічного профілю у системі управління охороною праці в закладі освіти // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 157-161. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1204029
  Рашитова Н. Професійна діяльність державних службовців як об"єкт сучасних наукових досліджень // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 227-234.
1204030
  Качур Б.М. Професійна діяльність менеджерів освіти в умовах полікультурного регіону / Б.М. Качур, М.М. Качур // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 164-168. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1204031
  Павлішак О.Р. Професійна діяльність у горті чинник формування завдань та змісту фахової підготовки соціальних педагогів Австрії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 218-224. – (Педагогіка ; № 2)
1204032
  Чернуха Н.М. Професійна діяльність юриста: теоретичні засади / Н.М. Чернуха, В.С. Рижиков // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 45-48
1204033
  Калакура Я.С. Професійна етика архівіста та запобігання конфліктів: контекст менеджменту // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 15-31. – ISSN 0320-9466
1204034
  Редько О.Ю. Професійна етика в практиці аудиту : стисле керівництво / О.Ю. Редько, О.Б. Рижакова, К.О. Редько ; Наук. школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА
Ч. 1. – 2012. – 21, [2] с. : табл.
1204035
  Рубан Людмила Олександрівна Професійна етика в процесі творчої саморелізації митця : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Рубан Людмила Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 20л.
1204036
  Кузнецова О.Д. Професійна етика журналіста / Олена Кузнецова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 208, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці гл. та в підрядк. прим.
1204037
  Криворучко Світлана Володимирівна Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Криворучко С.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1204038
  Криворучко Світлана Володимирівна Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні : Дис... канд. філологічних наук: 10.01.08. / Криворучко Світлана Володимирівна; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 181 л. – Бібліогр.: л. 167-181
1204039
  Кузнецова О.Д. Професійна етика журналістів / Олена Кузнецова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : ПАІС, 2007. – 244, [2] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7651-72-5
1204040
  Косович В. Професійна етика правника: теоретичні та практичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 5-8
1204041
  Сливка Степан Степанович Професійна етика працівника міліції: теоретико-правовий аналіз : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.01 / Сливка Степан Степанович; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1994. – 167л. – Бібліогр.:л.138-154
1204042
  Сливка С.С. Професійна етика працівника міліції: теоретико-правовий аналіз. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Сливка С.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 18л.
1204043
  Осадца О.М. Професійна етика прокурора : [професіоналізм, доброчесність, гідність, відповідальність] : навч.-метод. посібник / О.М. Осадца, В.М. Кравчук, А.М. Чернобай ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 66, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-65 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7500-66-6
1204044
   Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів : навчальний посібник / Гол. управ. держ. служби України ; Порогова програма корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС) щодо зниження рівня коруп. в Україні ; [відп. за вип. Я. Березовський]. – Київ, 2010. – 68 с.
1204045
  Лаврецький Р.В. Професійна етика соціального працівника в сучасній Польщі / Р.В. Лаврецький, М.Я. Нагірняк // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 177-186
1204046
  Овсяннікова О. Професійна етика суддів та працівників суду як чинник, що впливає на формування громадської думки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 196-200
1204047
  Шерстюк В.М. Професійна етика судового експерта // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 137-144.
1204048
  Кухнюк Д. Професійна етика у віртуальному просторі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 32-33
1204049
  Кузьменко Н.М. Професійна етика у професійно-педагогічній підготовці науково-педагогічного працівника // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 107-129. – ISBN 978-966-439-998-9
1204050
  Єлісовенко Ю.П. Професійна етика юриста : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Відкритий міжнар. інститут розвитку людини "Україна"; Юрій Єлісовенко. – Київ, 2002. – 120с. – ISBN 966-7040-06-02
1204051
  Лозовой В.О. Професійна етика юриста / В.О. Лозовой, О.В. Петришин; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2004. – 176с. – ISBN 966-8467-07-8
1204052
  Василевська Т. Професійна етика як складова професіоналізму державного службовця // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 111-120
1204053
  Костюк В.В. Професійна журналістська освіта:запорізький досвід (до десятиріччя факультету журналістики ЗНУ) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 229-233


  Іn this article violates journalistic domestic problems of modern education. Law of Ukraine "On Higher Education" schools set the task to prepare a competitive specialist. The basic idea of modern research system of journalism education. In particular, ...
1204054
  Гаркавенко Н.О. Професійна зайнятість населення в умовах зміни форм власності та розвитку підприємництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 132-142.
1204055
  Колодяжна О.І. Професійна захворюваність: економіко-статистичний аспект / О.І. Колодяжна, А.М. Нагорна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 55-59 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1204056
  Кобута С.Й. Професійна і громадсько-політична діяльність адвокатів Станиславівщини (кінець 19-го - початок 20-го ст.: історіографічний огляд) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 165-177. – ISSN 2312-1165


  "Розглянуто стан і ключові напрями вивчення питання розвитку української адвокатури на західноукраїнських землях у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Проаналізовано наявну історіографічну базу, окреслено основні здобутки сучасних вітчизняних науковців ...
1204057
  Гончаров Г.М. Професійна і гуманістична складові цінності освіти як засоби для підвищення соціального статусу людини // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 172-177
1204058
  Окса М.М. Професійна і світоглядна культура як особистісний і світоглядний феномен у сучасний педагогічній науці / М.М. Окса, Л.П. Добровольська // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 179-186. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1204059
  Коваленко Н. Професійна ідентифікація майбутніх учителів в умовах глобальних викликів: на прикладі пандемії COVID-19 // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 190-201. – ISSN 2312-5993
1204060
  Вірна Ж.П. Професійна ідентифікація: побудова і валідизація тесту кольорових відношень для діагностики усвідомлення професійного образу // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 3. – С.21-24
1204061
  Линенко А.Ф. Професійна ідентичність в контексті професійної підготовки майбутнього вчителя: теоретичний аспект дослідження // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 1 (142) : Педагоггіка. – С. 72-76. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1204062
  Бущак Г. Професійна ідентичність практичного психолога системи освіти: суперечності та перспектива // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 4. – С. 42-45
1204063
  Зливков В.Л. Професійна ідентичність та особистість педагога : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Л. Зливков. – Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-640-135-3
1204064
  Волошина В.В. Професійна ідентичність як детермінанта психологічного здоров"я майбутнього психолога // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 13-21. – ISSN 2227-1376
1204065
  Супрун В.М. Професійна іміджкомунікація : навч.-метод. вказівки для студентів спеціальності "Журналістика" / В.М. Супрун ; [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2015. – 19, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18
1204066
  Карамушка Т.В. Професійна кар"єра аспірантів: сутність, етапи та види здійснення // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІII Всеукр. конгр. з орг. та екон. психології (20-22 черв. 2019 р., м. Кам"янець-Подільський) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2019. – С. 45-46
1204067
  Малик Г. Професійна карта як елемент реалізації компетентнісного підходу в інформаційно-комунікативній підготовці документознавця: вітчизняний і міжнародний виміри // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 26-33. – ISSN 2076-9326
1204068
  Хижинський В.В. Професійна кераміка в мистецтві другої половини XX ст.: педагогічний і творчий досвід шкіл Львова та Вроцлава : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Хижинський Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1204069
  Цехмістер Я. Професійна клініко-фармацевтична компетентність лікарів: післядипломний етап становлення / Я. Цехмістер, О. Лисенко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 74-77. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1204070
  Білик Р.М. Професійна компетентність - головний показник якості підготовки майбутнього фахівця охорони праці // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 34-42. – ISSN 2074-8922
1204071
  Москаленко А.М. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано необхідність підвищення вимог до професійної компетенції викладачів вищих навчальних закладів, визначено її складові; розроблено критерії та показники, які дають змогу визначити рівень професійної компетентності.
1204072
  Кузьміна М.О. Професійна компетентність викладача сучасного закладу вищої освіти та виховна робота зі студентами як найважливіші елементи підготовки професійно-компетентних кадрів // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 126-130. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1204073
  Долгопол О.О. Професійна компетентність викладачів у закладах післядипломної освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 50-63. – ISSN 2074-8167
1204074
  Балабін В.В. Професійна компетентність військового перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 20-23. – ISBN 966-581-388-9
1204075
  Ткаченко В.М. Професійна компетентність вчителя фізики як особистісний ступінь сформованості його компетенцій / В.М. Ткаченко, Є.О. Черевань // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 160-165. – ISSN 2413-1571
1204076
  Сухара І.В. Професійна компетентність кадрів екологічної сфери як об"єкт державної кадрової політики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 100-107. – ISSN 2220-1394
1204077
  Малая Ю. Професійна компетентність керівників освітніх навчальних закладів як складова інноваційної стратегії управлінської діяльності в умовах інтенсивного розвитку суспільства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 143-151. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто управлінську компетентність керівника навчального закладу, дано визначення управлінської комнетентності, показані головні її складові, з"ясовано основні засади модернізації управлінської діяльності керівника інноваційного освітнього ...
1204078
  Мась Н.М. Професійна компетентність майбутніх військових психологів як психолого-педагогічна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-86. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті дається аналіз основних підходів щодо розуміння проблеми професійної компетентності майбутніх військових психологів та акцентується увага на її формування у процесі їх підготовки у вищих навчальних закладах The article provides the analysis ...
1204079
  Боярчук Н.К. Професійна компетентність майбутніх економістів як проблема теорії та практики вищої школи // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 125-133
1204080
  Павлова Н. Професійна компетентність майбутнього вчителя інформатики як предмет науково-методичних досліджень // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 54-60. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1204081
  Самарук Н. Професійна компетентність майбутнього математика та її складові / Н. Самарук, О. Поплавська // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 146-152. – ISSN 2309-9127
1204082
  Савченко В. Професійна компетентність майбутнього педагога як актуальна проблема вищої освіти // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 212-213
1204083
  Підгурська В. Професійна компетентність молодого керівника навчального закладу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 59-63
1204084
  Плюхіна Н. Професійна компетентність педагога як основа ефективності педагогічного процесу / Н. Плюхіна, В. Нікітіна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 168-181. – ISSN 2077-1827
1204085
  Гусленко І. Професійна компетентність перекладача при навчанні редагування письмового перекладу в контексті формування критичного мислення // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 2411-1317
1204086
  Клімова А.М. Професійна компетентність персоналу як складова успіху туристичного підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 115-121 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1204087
  Охріменко С.С. Професійна компетентність слідчого щодо призначення судово-психологічних експертиз при розслідуванні кримінальних правопорушень // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 90-96. – ISSN 1992-4437
1204088
  Бондаренко Г.Г. Професійна компетентність соціального педагога // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 79-85. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1204089
  Мищишин І. Професійна компетентність сучасного менеджера освіти / І. Мищишин, Х. Калагурка // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – С. 67-71. – ISSN 2308-4634
1204090
  Барна О.С. Професійна компетентність та національна ідентифікація політико-владної еліти - базова цінність суспільно-політичних змін у сучасній Україні / О.С. Барна, М.І. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 63-68. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1204091
  Варава О.Б. Професійна компетентність та професійна мобільність майбутніх бакалаврів сестринської справи: дилема сучасності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 53-57. – Бібліогр.: с. 55-56. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1204092
  Гаврилюк Н. Професійна компетентність та самореалізація студентів як педагогічна проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 62-66. – ISSN 2308-4634
1204093
  Сергійчук О.М. Професійна компетентність у вищій педагогічній освіті - від теорії до практики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 183-193. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1204094
  Хоменко А.В. Професійна компетентність учителя в контексті духовно-моральної парадигми виховання Г.Ващенка // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 16-23. – ISSN 2045-146X
1204095
  Тарасова В. Професійна компетентність фахівця, як фактор розвитку суспільства // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 380-389. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1204096
   Професійна компетентність як ключовий показник ефективності в системі забезпечення якості освіти / Є.Ю. Литвиновський, П.А. Савков, О.В. Мірошніченко, В.М. Гапьюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 251-259


  Стаття присвячена визначенню ключового показника ефективності в системі забезпечення якості освіти. На основі аналізу компетентністного підходу до організації освіти робиться висновок про те, що рівень оволодіння окремими професійними компетентностями ...
1204097
  Куркіна С.В. Професійна компетентність як фактор здатності до праці / С.В. Куркіна, В.М. Журавльов // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 120-125. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1204098
  Контимирова В. Професійна компетентність як чинник формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 157-170. – ISSN 2077-1827
1204099
  Мудрик А.Б. Професійна компетентність: теоретичні аспекти дослідження // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 185-195


  У статті розглянуто актуальні питання професійної компетентності та професіоналізму, проаналізовано основні сучасні підходи до вивчення означеного феномену. Основну увагу приділено визначенню і тлумаченню суті понять «компетентність» та «професійна ...
1204100
  Ніколенко А.Г. Професійна компетенція викладача перекладу і специфіка підготовки перекладачив ВНЗ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 84-91. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1204101
  Бевзюк І.М. Професійна комунікативна компетентність майбутнього прокурора : навч. посібник / І.М. Бевзюк, Л.М. Ширяєва ; М-во освіта і наука України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Правова єдність, 2014. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-223. – ISBN 978-617-566-290-8
1204102
  Марусинець М. Професійна комунікація в координатах теоретичних і прикладних дослідженнях // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 6 (80). – С. 69-79. – ISSN 2077-1827
1204103
  Гуменна І.Р. Професійна комунікація у медичній практиці // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 68-69
1204104
  Вонс Н. Професійна креативність: соціально-психологічний аналіз // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 125-126. – ISSN 1810-2131
1204105
  Щербань Л. Професійна культура економіста: теоретичні аспекти // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 234-236
1204106
  Миколаєнко Н. Професійна культура майбутніх фахівців мас-медіа: від теорії до практики // Науковий вісник Ужгородського університету : наукове видання / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 200-203. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (42)). – ISSN 2663-6840
1204107
  Іванов В. Професійна культура майбутнього журналіста / В. Іванов, Т. Іванова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 128-136. – (Журналістика ; Вип. 2)
1204108
  Панькевич О.О. Професійна культура майбутнього журналіста: аксіологічний аспект // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 69-74. – ISSN 2409-9805


  Мета статті полягає у виявленні особливостей застосування кейс-методів для підвищення професійної культури студентів-журналістів у закладах вищої освіти в аксіологічному аспекті. У роботі використано комплекс дослідницьких методів, зокрема при вивченні ...
1204109
  Сливка С.С. Професійна культура працівника міліції / С.С. Сливка. – Львів, 1995. – 92с.
1204110
  Ротар В. Професійна культура фахівця у сфері цивільного захисту як вектор успіху / В. Ротар, К. Пасинчук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 56-60. – ISSN 2308-4634
1204111
  Сливка С. Професійна культура юриста : (теоретико-методологічний аспект) / С. Сливка. – Львів : Світ, 2000. – 336с. – ISBN 5-7773-0429-х
1204112
  Аронов Я. Професійна культура юриста та ії значення у юридичній практиці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Аронов Ян ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1204113
  Корнещук В. Професійна культура як мета підготовки сучасних фахівців у ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 132-135. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
1204114
  Кантемирова Р.М. Професійна культура як складова компетентності майбутнього фахівця медійної галузі // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 70-75. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1204115
  Куплевацька Л.О. Професійна лінгвокомунікативна компетентність викладача в контексті міжкультурної комунікації // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 79-92. – ISSN 2073-4379
1204116
  Нинюк І. Професійна майстерність державних службовців та проблеми її формування // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.399-408
1204117
  Нетребенко А. Професійна майстерність має зростати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 33 : фото
1204118
  Бутиліна О.В. Професійна маргінальність студентів // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 81- 88. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто передумови виникнення феномену професійної маргінальності студентства. Визначено його сутнісні характеристики, запропоновано типологію студентів за рівнем прояву професійної маргінальності. Зроблено висновок про вплив реформування ...
1204119
  Бутиліна О.В. Професійна маргінальність студентства як передумова професійних деформацій // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 77-80. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1204120
   Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – 751, [1] с. : іл. – Текст укр., частк. пол. – Бібліогр. в кінці ст.
1204121
  Бахов І.С. Професійна міжкультурна компетентність майбутніх фахівців : монографія / І.С. Бахов ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2013. – 273, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-272. – ISBN 978-617-02-0114-0
1204122
  Бахмат Н.В. Професійна мобільність майбутніх фахівців сфери туризму // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Єжова [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 40-52. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2218-7650
1204123
  Сайфудінова О.В. Професійна мобільність молоді в умовах формування гнучкого суспільства в Україні: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Сайфудінова Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1204124
  Сушенцева Л. Професійна мобільність педагога як умова його конкурентоздатності на сучасному ринку освітніх послуг / Л. Сушенцева, Г. Шевчук, Л. Дольнікова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 6-12. – ISSN 2308-4634


  Обгрунтовано, що зміни в економічному і суспільно-політичному житті країни значно підвищили вимоги до професійно-особистісного розвитку викладача і актуалізували проблему професійної мобільності педагога. Визначено сутність професійної мобільності ...
1204125
  Фринцюк В. Професійна мобільність у підготовці майбутніх докторів філософії / В. Фринцюк, І. Герасимова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 167-172. – ISSN 2307-4906


  Визначається сутність професійної мобільності та її значення у підготовці в педагогічних університетах майбутніх докторів філософії.
1204126
  Дячок Н.В. Професійна мобільність як індикатор якості освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 157-163. – ISSN 2227-2844
1204127
  Соколова С.В. Професійна мобільність як складова правової культури майбутніх інженерів-педагогів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 75-85. – ISSN 2304-4470
1204128
  Прохоренко Т.Г. Професійна мобільність як фактор професійної успішності // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 167-174. – (Серія: Соціологія ; № 4 (35)). – ISSN 2075-7190
1204129
  Ісламова О. Професійна мобільність як чинник готовності прикордонників до діяльності за фахом: вітчизняний та європейський досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 13-16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817


  Педставлено узагальнення вітчизняного та європейського досвіду щодо сутнісно-понятійних уявлень про профе- сійну мобільність як чинник готовності прикордонників до діяльності за фахом. Зроблено висновок про те, що професійна мобільність безпосередньо ...
1204130
  Прончук А.В. Професійна мобільність: мода чи необхідність // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 141-145
1204131
  Зоря Г. Професійна мова журналістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-26. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про термінологічні позначення професійної мови журналістики. Названо терміни-синоніми, розглянуто підходи до вивчення спеціалізованої лексики світових термінів, а також професійні сленгізми. Говорится о терминологических обозначениях ...
1204132
  Павлова О.Г. Професійна мотивація як педагогічна проблема // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 121-128. – ISSN 2074-8922
1204133
  Нікітенко В. Професійна належність як ознака спеціального суб"єкта злочину / В. Нікітенко, А. Ландіна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (106). – С. 117-124. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1204134
  Тірбах Л.В. Професійна нерівність та гендерні особливості на ринку праці / Л.В. Тірбах, Г.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 120-126. – ISSN 2306-546X
1204135
   Професійна орієнтація : підручник [для студентів ВНЗ] / [Єгорова Є.В. та ін. ; за ред. О.М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 239, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 237-239. – Бібліогр.: с. 236 та в кінці розд. – ISBN 978-966-189-333-6
1204136
  Москалик Г. Професійна орієнтація в контексті ринкових викликів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 28-34. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано основні характеристики філософії професійної орієнтації особистост і в системі ринкових трансформацій.
1204137
  Волощук О.О. Професійна орієнтація жінок: шляхи подолання гендерної нерівності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-94. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розкрито деякі гендерні проблеми освітньої сфери в сучасному українському суспільстві, які є надзвичайно актуальними для суспільства, що трансформується, через те, що найбільш незахищеною частиною населення, яка страждає від безробіття, різних форм ...
1204138
  Клімов Г.І. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи / Г.І. Клімов. – Київ, 1995. – 180с.
1204139
  Янцур М.С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи : курс лекцій : навч. посібник / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-378. – ISBN 978-966-194-122-8
1204140
   Професійна орієнтація учнів. – 2-е, доп. і перероб. – К., 1971. – 196с.
1204141
  Ніколенко Д.Ф. Професійна орієнтація учнів і вибір ними спеціальності. / Д.Ф. Ніколенко. – Київ, 1954. – 36с.
1204142
  Балацька Наталія Іванівна Професійна орієнтація учнів у сучасних середніх школах Англії : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Балацька Н. І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 227л. + Додатки: л.222-227. – Бібліогр.: л.205-221
1204143
  Балацька Наталія Іванівна Професійна орієнтація учнів у сучасних середніх школах Англії : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Балацька Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 4 назв.
1204144
  Кулінченко О.С. Професійна орієнтація як соціальне явище // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В., Ярошенко А.О., Шаповалова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 4-11. – ISSN 2415-8011
1204145
  Горська С. Професійна освіта // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 2-3 : фото


  30 жовтня 2015 року відбулися Загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему "Концептуальні засади розвитку професійної освіти". У зборах взяли участь завідувач відділу з питань освіти і науки Головного департаменту з питань ...
1204146
   Професійна освіта в маркетингу: освітньо-кваліфікаційні вимоги : Матеріали робочого семінару ВГО "Українська асоціація маркетингу", м. Київ, 23-24 червня 2005 року. – Київ, 2005. – 68с.
1204147
  Шимченко Л.А. Професійна освіта в системі становлення ціннісних орієнтацій українського суспільства / Л.А. Шимченко, Р.В. Гордєєв, О.А. Бабак // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 81-86. – ISSN 2306-546X
1204148
  Романов А.Д. Професійна освіта в умовах децентралізації влади в Україні: здобутки та загрози // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 110-115. – ISSN 2222-4459
1204149
  Боярська-Хоменко Професійна освіта дорослих у країнах Центральної та Східної Європи у 50-х-70-х роках ХХ століття / Боярська-Хоменко, Л.М. Калашнікова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 39-47. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1204150
  Рудницька Н.В. Професійна освіта євреїв Волині у ХІХ - на ХХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.123-132. – ISSN 0130-5247
1204151
  Леу С. Професійна освіта за дуальною системою у Німеччині // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
1204152
  Бородієнко О. Професійна освіта і навчання в Ізраїлі: осмислення досвіду // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 31-33. – ISBN 978-966-644-365-9
1204153
  Леу С.С. Професійна освіта і навчання Великої Британії // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (95). – C. 69-75. – ISSN 1562-529Х
1204154
  Янковська Л.А. Професійна освіта кадрів у системі менеджменту на промисловому підприємстві // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-47.
1204155
   Професійна освіта осіб з особливими освітніми потребами: проблеми та перспективи змін / В. Корнят, К. Островська, І. Островський, С. Слободян // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 30-35. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1204156
  Боков О.В. Професійна освіта та її вплив на інноваційний розвиток вітчизняного ринку праці / О.В. Боков, Л.В. Страшко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Р.В. Войтович. – Київ, 2018. – № 8. – С. 107-113. – (Серія державне управління)
1204157
   Професійна освіта України за роки незалежності (1991-2003 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Київський університет, 2004. – 268с.
1204158
  Юрченко Н.С. Професійна освіта Швейцарії: становлення та розвиток // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 313-318. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1204159
  Салтан Н.М. Професійна освіта як фактор соціалізації жіноцтва України в 1920 - на початку 30-х рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 166-168. – ISBN 978-966-493-676-4
1204160
  Шулікін Д. Професійна освіта: адаптуватися до нових реалій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 квітня (№ 13/14). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
1204161
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 7. – 2018. – 217, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1204162
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я.М., 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 7/1. – 2018. – 293, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1204163
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksyztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – 2-е вид. – Київ ; Ченстохова : ВІПОЛ, 2000. – 486 s. – Статті укр. та пол. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 2). – ISBN 83-7098-672-2
1204164
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова; Київ : Вид-во Вищої педагогічної школи у Ченстохові, 2001. – 524с. – (Польско-український, українсько-польский журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 3). – ISBN 83-7098-552-1
1204165
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова; Київ, 2003. – 567s. – (Польсько-український журнал, Українсько-польський ; 4). – ISBN 83-7098-672-2
1204166
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Вищ. пед. шк. у Ченстохові, 2003. – 294 s. – Статті пол. та укр. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 5). – ISBN 83-7098-537-8
1204167
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Київ ; Ченстохова : Вид-во Вищ. пед. шк. у Ченстохові, 2004. – 355 s. – Статті укр. та пол. мовами. - На обкл.: за ред. Т. Левовицкого [тобто Левовицького]. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 6). – ISBN 83-7098-861-Х
1204168
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2005. – 312 s. – Статті укр. та пол. мовами. - На обкл.: за ред. Т. Левовицкого [тобто Левовицького]. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 7). – ISBN 83-7098-915-2
1204169
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2006. – 334 s. – Статті укр. та пол. мовами. - На обкл.: за ред. Т. Левовицкого [тобто Левовицького]. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 8). – ISBN 83-7098-963-2
1204170
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia / ред.: Т. Левовицький, І. Вільш, І. Зязюн, Н. Ничкало. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2008. – 416 s. – Статті укр. та пол. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 10). – ISBN 978-83-7455-048-2
1204171
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia / ред.: Т. Левовицький, І. Вільш, І. Зязюн, Н. Ничкало. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2009. – 389 s. – Статті укр. та пол. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 11). – ISBN 978-83-7455-111-3
1204172
   Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовою
1204173
   Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ
Вип. 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовою
1204174
   Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Республіканський вищий навч. закл. "Кримський інженерно-педагогічний ун-т". – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ
Вип. 4. – 2013. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1204175
   Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності : збірник наук. праць / за ред. І.А. Зязюна ; МОН України ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Харків : НТУ ХПІ, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-593-744-9
1204176
  Ничкало Н.Г. Професійна педагогіка і педагогіка праці: проблеми взаємозв"язку в умовах ринкової економіки // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 33-46
1204177
  Берещук М. Професійна педагогічна майстерність викладача в умовах модернізації вищої освіти / М. Берещук, Ю. Бархаєв, Г. Стадник // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 1. – С. 30-38. – ISSN 1562-529Х
1204178
  Бочелюк В.Й. Професійна переорієнтація та перенавчання як імпліцитний вихід із криз розвитку дорослого віку / В.Й. Бочелюк, М.С. Панов // Психологія і особистість : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Бочелюк В.Й. – Полтава ; Київ, 2020. – № 1 (17). – С. 21-42. – ISSN 2226-4078
1204179
  Федоренко О.І. Професійна підготовіка працівників ОВС до профілактично - виховної роботи з підлітками // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.49-54
1204180
  Рокіцька Н.В. Професійна підготовка "євровчителя" XXI століття: пріоритети Німеччини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 50-59. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1204181
  Максименко Т.М. Професійна підготовка адміністративного персоналу освітніх установ // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 172-186. – ISBN 978-966-698-252-5
1204182
  Онищенко Г.О. Професійна підготовка бакалаврів з комп"ютерних наук в аграрних університетах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 372-378. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1204183
  Бурда Т.М. Професійна підготовка болгар в університетах Російської імперії (1878–1915 рр.) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 141-147. – ISSN 2218-0567
1204184
  Вайнтрауб М.А. Професійна підготовка викладача вищої школи в контексті інтернаціоналізації освітнього простору // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 36-41. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1204185
  Пилипчук М. Професійна підготовка викладачів перекладу в закладах вищої освіти України // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 42-47. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (13)). – ISSN 2411-264X
1204186
  Зінченко А.Л. Професійна підготовка випускників до організацій соціального партнерства в сфері суспільного виробництва: європейській досвід // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 205-211. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1204187
  Григоренко Т. Професійна підготовка вчителів-філологів в американських закладах вищої освіти / Т. Григоренко, В. Коваль // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 36-44. – ISSN 2307-4906
1204188
  Стельніков В. Професійна підготовка вчителів засобами сучасних технологій навчання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 27-30. – ISSN 2075-1478
1204189
  Корольова Л. Професійна підготовка вчителів іноземної мови в університетах Румунії: використання автентичних матеріалів // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 194-197. – ISBN 978-617-7263-79-0
1204190
  Мойко О. Професійна підготовка вчителів інформатики у вітчизняних закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 103-109. – ISSN 2308-4634
1204191
  Радченко Ю.Л. Професійна підготовка вчителя в педагогічних закладах освіти Катеринославщини (перша половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Радченко Юлія Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук Украіни ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1204192
  Войтович А.Ю. Професійна підготовка вчителя нової української початкової школи: соціокультурний вимір // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 38-57. – ISBN 978-617-10-0462-7
1204193
  Люріна Т.І. Професійна підготовка вчителя у контексті сучасних вимог до розвитку особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 226-230. – ISBN 978-966-171-498-3
1204194
  Гончарук С.Т. Професійна підготовка державних службовців – важливий елемент проходження державної служби / С.Т. Гончарук, І.В. Олійник // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 57-63. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1204195
  Чекаленко Л.Д. Професійна підготовка дипломатів, фахівців з міжнародних відносин : схема компетентностей таблиці-матриці (проект) / розробник: Заслуж. діяч науки і техніки України, д-р політ. наук, дипломат, начальник відділу проф. Чекаленко Людмила Дмитрівна ; Дипломат. акад. України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України. – Київ : ЛАТ&К, 2019. – 75, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7061-93-8


  У пр. № 1733624 напис: Від авторки з повагою /Підпис/
1204196
  Литвинська С. Професійна підготовка документознавців у закладах вищої освіти України / С. Литвинська, А Сібрук // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – C. 334-359. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 10). – ISSN 2518-7600
1204197
  Поддубей О.В. Професійна підготовка дорослих у технічних університетах італійської республіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Поддубей Олена Вікторівна ; Кременч. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1204198
  Тригуб І. Професійна підготовка експертів у галузі освіти у слов"янських східно-європейських країнах. // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 72-78. – ISSN 2078-1687
1204199
  Славопас О. Професійна підготовка жінок Галичини ( початок XX ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 32-35
1204200
  Колесник Н.Є. Професійна підготовка здобувачів вищої освіти засобами дизайну / Н.Є. Колесник, О.П. Поліщук, Н.М. Краснова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 49-53. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1204201
  Шумовецька С.П. Професійна підготовка і розвиток лідерського потенціалу співробітників прикордонних служб США та європейських країн // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 94-101. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
1204202
  Рудницька Н.А. Професійна підготовка інженерів аграрного профілю в системі вищої освіти Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рудницька Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
1204203
  Вайнтрауб М.А. Професійна підготовка інспекторів з охорони праці у галузі освіти: системно-діяльнісний підхід // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 10-14. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1204204
  Лупячек В.Е. Професійна підготовка керівних кадрів для управління освітою в умовах магістратури: світові практики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 119-124. – (Педагогічні науки)


  У роботі висвітлено особливості процесу професійної підготовки керівних кадрів для системи освіти в умовах магістратури в деяких англомовних країнах світу, проаналізовано зміст відповідних навчальних планів та інші підходи до організації навчального ...
1204205
  Брайко Б.В. Професійна підготовка магістрів з кібербезпеки в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Брайко Богдан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1204206
  Гунько Л. Професійна підготовка магістрів прикладної лінгвістики у ВНЗ України та Китаю: порівняльний аналіз узагальненого досвіду // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 101-103. – ISBN 978-966-644-365-9
1204207
  Петришина О.І. Професійна підготовка магістрів української філології в умовах інтернаціоналізації освіти / О.І. Петришина, М.О. Сокол, Г.М. Розлуцька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 151-154. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1204208
  Горшкова Г. Професійна підготовка майб утніх логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ: зарубіжний досвід // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 113-119. – ISSN 2078-1687
1204209
  Граматик Н. Професійна підготовка майбутніх бакалаврів природничих наук: структурно-компонентний склад предметної компетентності з біології // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 198-210. – ISSN 2414-5076
1204210
  Демченко Л.В. Професійна підготовка майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку у процесі виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Демченко Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1204211
  Добош О.М. Професійна підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки в контексті асистентської практики // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 93-97. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті розглядаються питання професійної підготовки магістрів спеціальності "Дошкільна освіта" до викладацької діяльності в закладі вищої освіти в процесі асистентської практики. Визначені комплекс знань і вмінь, що повинні бути сформовані в ...
1204212
  Кобюк Ю. Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів в Австралії та Україні: спільне і відмінне // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 256-264. – ISSN 2312-5993
1204213
  Чирчик С. Професійна підготовка майбутніх дизайнерів як загально-педагогічний феномен // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1204214
  Кірдан О.П. Професійна підготовка майбутніх економістів періоду української незалежності в дзеркалі наукових досліджень // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 65-70. – (Педагогічні науки ; № 5 (124)). – ISSN 2414-5076
1204215
  Багно Ю. Професійна підготовка майбутніх магістрів освіти в умовах дуального навчання // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 42-55. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1204216
  Демянчук М.Р. Професійна підготовка майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи як педагогічна проблема // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 78-80
1204217
  Зюман Г.Ю. Професійна підготовка майбутніх психологів з урахуванням класифікації сфер їх професійної діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 45-52. – ISSN 1995-0519
1204218
  Курінна Л.В. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах закладу вищої освіти: теорія питання // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 134-137. – ISBN 978-966-698-291-2
1204219
  Юрійчук Н. Професійна підготовка майбутніх учителів-філологів у контексті компетентнісного підходу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 215-225
1204220
  Подковирофф Нанушка Татьяна Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови до міжкультурної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Подковирофф Нанушка Татьяна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1204221
  Рудик А.В. Професійна підготовка майбутніх учителів математики до технологізації освітнього процесу в умовах профільної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рудик Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1204222
  Чепка О.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах навчального комплексу "педагогічний коледж - педагогічний університет" : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чепка О.В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1204223
  Біницька К. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти в університетах Чеської Республіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 70-75. – ISSN 2308-4634
1204224
  Крищук В.Л. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: компетентнісний підхід // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 8 (161). – P. 97-103. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1204225
  Манченко Т.О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізики до організації дослідницької діяльності учнів загальноосвітніх закладів / Т.О. Манченко, М.С. Маріна, О.Х. Тадеуш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 55-63. – ISSN 2414-5076
1204226
  Єфремова О.І. Професійна підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до використання мультимедійних засобів навчання / О.І. Єфремова, З.Н. Курлянд // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 65-72. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Стаття присвячена питанню професійної підготовки майбутніх учителів до використання мультимедійних засобів навчання. Зокрема, висвітлюються деякі психолого-педагогічні проблеми використання мультимедійної дошки Smart Board та відповідного програмного ...
1204227
  Алєксєєв О.О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури на засадах людиноцентризму у контексті збереження здоров"я учнів-ської молоді // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 8-9
1204228
  Лиховид О.Р. Професійна підготовка майбутніх учителів: зарубіжний досвід // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 97-109. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 29). – ISSN 2309-1517
1204229
  Жорнова О.І. Професійна підготовка майбутніх фахівців відповідно до правил єдиного ринку // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 24-29. – ISBN 966-8847-12-1
1204230
  Тітаренко І. Професійна підготовка майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю з метою формування їх конфліктологічної компетентності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 128-132. – ISSN 2308-4634
1204231
  Фастівець А. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вітчизняній і зарубіжній педагогіці // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 77-82. – ISSN 2075-1478
1204232
  Чепурна Н. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в закладах вищої освіти України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 102-109. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1204233
  Богдадюк М.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців народних художніх промислів у професійно-технічних навчальних закладах Західної України (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Богдадюк Мар"яна Володимирівна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1204234
  Лоза Т.О. Професійна підготовка майбутніх фахівців різних спеціальностей засобами фізичного виховання / Т.О. Лоза, В.В. Затилкін // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 132-134. – ISBN 978-966-698-290-5
1204235
  Ребуха Л. Професійна підготовка майбутніх фахівців управління закладами освіти на засадах міждисциплінарної інтеграції // Гуманітарні студії: історія та педагогіка : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (01). – С. 113-124
1204236
  Багорка А.М. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в ступеневій системі освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Багорка Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1204237
  Романенко Т.В. Професійна підготовка майбутнього вчителя інформатики та фізики засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 47-51. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1204238
  Кобюк Ю.М. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті використання творчої спадщини А.С. Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С.132-134. – ISBN 978-966-698-257-8
1204239
  Іваницький О.І. Професійна підготовка майбутнього вчителя фізики в умовах інформаційно-освітнього середовища / Олександр Іваницький ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 228, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-219. – ISBN 978-966-599-453-4
1204240
  Бєлікова В. Професійна підготовка майбутнього спеціаліста ХХІ століття // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 245-255. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1204241
  Білавич І.В. Професійна підготовка медичних працівників крізь призму здобутків українського лікарського руху в Галичині початку ХХ сторіччя // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 24-27
1204242
  Білоусова Н.А. Професійна підготовка медичних представників фармацевтичних компаній у Федеративній Республіці Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Білоусова Наталя Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1204243
  Бєлкін І.В. Професійна підготовка менеджера маркетингових комунікацій на основі ділових ігор // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 31-37. – ISSN 2306-6814
1204244
  Пашко Л.А. Професійна підготовка менеджерів державного управління - виклик XXI століття / Л.А. Пашко, С.А. Кіндзерський // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 31-34. – Бібліогр.: 6 назв
1204245
  Джус О. Професійна підготовка молоді на курсах Української селянської спілки (Чехо-Словацька республіка) // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 41-42. – ISBN 978-617-7263-79-0
1204246
  Ілясова Ю. Професійна підготовка молодших медичних спеціалістів: європейський досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – C. 161-167. – ISSN 2308-4081
1204247
  Чепель О. Професійна підготовка парламентаріїв України та зарубіжних країн: порівняльне-правове дослідження // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 49-58. – ISSN 1561-4999
1204248
  Хмельницька О. Професійна підготовка педагога до практичної реалізації ідеї Нової української школи // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 211-225. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1204249
  Плахотнік О.В. Професійна підготовка педагогів-геоекологів / О.В. Плахотнік, О.О. Безносюк; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : ЕксОб, 2001. – 248с. – ISBN 966-7769-14-3
1204250
  Шапран О. Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах регіональних університетських комплексів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 11 (995). – С. 23-27. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядаються стратегічні напрями розвитку регіональних університетських комплексів, які забезпечують професійну підготовку майбутніх учителів. Аналізується досвід створення та функціонування університетського комплексу при ДВНЗ ...
1204251
  Лисенко О.А. Професійна підготовка педагогічних кадрів у системі вищої освіти Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лисенко Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1204252
  Олексієнко Л.О. Професійна підготовка перекладачів в умовах формування загальноосвітнього європейського простору // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 88-95. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
1204253
  Ісаєва І.Ф. Професійна підготовка персоналу федеральної поліції Німеччини вищої ланки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 111-114. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1204254
  Мельник Ж.В. Професійна підготовка працівників соціальної сфери до роботи з сім"єю у вищих навчальних закладах // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 141-142
1204255
  Черкасов Ю.Е. Професійна підготовка середнього та вищого управлінського складу оперативних підрозділів поліції Німеччини: історія, сьогодення, перспективи // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 93-100.
1204256
  Варава О.Б. Професійна підготовка сестринського персоналу для надання ефективної медичної допомоги // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 35-38
1204257
  Шоробура І. Професійна підготовка слухачів магістратури в процесі педагогічної практики / І. Шоробура, Л. Машкіна // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 217-222. – ISSN 2309-9127
1204258
  Возняк А.Б. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 206-209
1204259
  Возняк Я.В. Професійна підготовка соціальних педагогів у ВНЗ України // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 376
1204260
  Гордєєва К.С. Професійна підготовка соціальних педагогів у сучасній соціально-педагогічній парадигмі // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2013. – № 3. – С. 57-63. – ISSN 1817-3764
1204261
  Полівко Л. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах "гібридної" війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 72-75. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зміст соціальної роботи в умовах "гібридної" війни за різними категоріями клієнтів. Указані основіні особливості підготовки майбутніх фіхівців із соціальної роботи в сучасних соціальних інститутах освіти. Раскрыто содержание социальной ...
1204262
  Гантімурова Н.І. Професійна підготовка студентів-іноземців у медичних університетах України / Н.І. Гантімурова, Н.О. Федчишин, Ю.А. Рудяк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 4 (85). – С. 5-9. – ISSN 1681-2751
1204263
  Клепар М.В. Професійна підготовка студентів-міжнародників в Україні: до постановки проблеми // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 94-98. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1204264
  Литвиненко І. Професійна підготовка студентів-психологів до роботи з підлітками схильними до бродяжництва // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С.101-109. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1204265
  Олійник Н.А. Професійна підготовка студентів аграрних закладів освіти на засадах праксеологічного підходу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 109-113. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
1204266
   Професійна підготовка студентів предагогічного інституту. – Київ, 1981. – 185с.
1204267
  Рогова Т.В. Професійна підготовка студентів у ВНЗ: її ознаки та якість // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 294-301. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
1204268
  Ломакович В.Я. Професійна підготовка студентів університету до діяльності у галузі екологічної освіти молоді Німеччнини // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 178-183


  У статті розглядається здійснення професійної підготовки студентів до діяльності у галузі екологічної освіти у школах Німеччини. Проаналізовано зв"язок університе - студент - школа - учень. Розкрито роботу та завдання окремих університетів та ...
1204269
  Волкова Н. Професійна підготовка сучасного інженера-педагога у галузі харчових технологій в системі педагогічних категорій компетентнісного підходу // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 27-44. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
1204270
  Плачинда Т.С. Професійна підготовка фахівців авіаційної галузі: зарубіжний досвід // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 152-160. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1204271
  Лакатош М.О. Професійна підготовка фахівців аграрного профілю як психолого-педагогічна проблема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 115-119. – Бібліогр.: с. 118-119. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1204272
  Кристопчук Т.Є. Професійна підготовка фахівців в контексті ідей політкультурності в країнах ЄС / Т.Є. Кристопчук, Д.А. Кочмар // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 93-100. – ISBN 978-966-7359-77-5
1204273
   Професійна підготовка фахівців в умовах інноваційної перебудови української національної освіти = Professional"s training within national education innovation improvement : зб. наук. статей за матеріалами XI-ої ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф., 16-19 трав. 2006 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина). – Ужгород : Гражда, 2006. – 187, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Науковий вісник. Спеціальний випуск. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-8924-20-7
1204274
  Попик М.М. Професійна підготовка фахівців готельно-ресторанної справи: досвід Швейцарії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 137-140. – Бібліогр.: с. 139. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1204275
  Сисоєв О. Професійна підготовка фахівців для економічної галузі як об"єкт наукового дослідження в Україні // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 19-24. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1204276
  Сисоєв О. Професійна підготовка фахівців до відбору пріоритетних секторів впровадження циркулярної економіки в республіці Польща // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 110-115. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595
1204277
  Огієнко О. Професійна підготовка фахівців економічного профілю в університетах Польщі // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 96-102. – ISSN 2308-4081
1204278
  Дзюба Г.І. Професійна підготовка фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дзюба Ганна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1204279
  Сисоєв О. Професійна підготовка фахівців економічної галузі в контексті глобального сталого розвитку // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 38-45. – ISSN 2226-3012


  Обгрунтовано нагальну потребу модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема економістів, у контексті завдань глобального сталого розвитку; обґрунтування здійснене на основі аналізу проблем глобального сталого розвитку, завдань, які ...
1204280
  Бінницька К. Професійна підготовка фахівців економічної галузі в Республіці Польща в педагогічній теорії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 68-71. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1204281
  Загородня А. Професійна підготовка фахівців економічної галузі в Україні: мережа вищих навчальних закладів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 80-84. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1204282
  Лефтеров В.О. Професійна підготовка фахівців екстремальних видів діяльності засобами психотренінгових технологій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-31. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються концептуальні та методичні аспекти використання психотренінгів у професійній підготовці фахівців екстремальних видів діяльності. Психотренінгові методи у системі професійної підготовки є сполучною ланкою між теорією і практикою ...
1204283
  Яковишена Л. Професійна підготовка фахівців з медичною освітою: зарубіжний досвід


  Розвиток професійної педагогічної компетентності викладачів у провідних країнах ЄС.
1204284
  Яковишена Л. Професійна підготовка фахівців з медичною освітою: зарубіжний досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 4. – С. 92-97. – ISSN 2308-4081


  "Мета дослідження - аналіз сучасних тенденцій професійної підготовки фахівців молодших медичних спеціалістів у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу, США та Канади."
1204285
  Клепар М.В. Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин у системи вищої освіти України (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Клепар Марія Василівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1204286
  Беспалова О. Професійна підготовка фахівців з фізичної терапії та ерготерапії / О. Беспалова, Ю. Арєшина, О. Лянная // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 3-12. – ISSN 2312-5993
1204287
  Сало Л.В. Професійна підготовка фахівців з хореографії в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сало Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1204288
  Демченко Ю.С. Професійна підготовка фахівців із соціальної реабілітації в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Демченко Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1204289
  Шуляк С.О. Професійна підготовка фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в контексті реалізації дуальної освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 184-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
1204290
  Волошинов С. Професійна підготовка фахівців морської галузі в Україні як компонент світового морського освітнього простору // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 256-265. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1204291
  Смирнов І.Г. Професійна підготовка фахівців туризму з урахуванням національно-патріотичного спрямування // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 133-143. – ISSN 2308-135X
1204292
  Огієнко О.І. Професійна підготовка фахівців у галузі освіти дорослих: американський досвід : монографія / О.І. Огієнко, О.Ю. Чугай ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-159. – ISBN 978-617-673-600-4
1204293
  Рябовол Л.Т. Професійна підготовка фахівців у закладах вищої освіти: деякі загальні проблеми та шляхи їх вирішення // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 307-313. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1204294
  Гавран М. Професійна підготовка фахівців у закладах приватної вищої освіти Польщі в контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 334-340. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1204295
  Іконнікова М.В. Професійна підготовка філологів англійської мови у Великій Британії: на основі досвіду Ньюкаслського університету // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 93-98 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 96-97. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1204296
  Боса В. Професійна підготовка філологів в університеті в світлі системного підходу // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 12. – С. 9-23. – ISBN 978-617-7747-38-2. – ISSN 2415-3729
1204297
  Толочко О. Професійна поведінка (етика) прокурорів: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-55
1204298
  Пріма Д. Професійна позиція майбутнього вчителя початкової школи: гуманістичний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 93-103. – ISSN 2312-5993
1204299
  Кунцевська А.В. Професійна позиція як механізм регулювання діяльності (на прикладі діяльності працівників сервісних центрів МВС України) // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 57-66 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-3190
1204300
  Бутирська І.А. Професійна правнича допомога у господарському процесі // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 131-139. – ISSN 2413-1342
1204301
  Артем"єва Н.П. Професійна правнича допомога у судовому процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Артем"єва Наталія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 223. – Додатки: арк. 213-223. – Бібліогр.: арк. 192-212
1204302
  Артем"єва Н.П. Професійна правнича допомога у судовому процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Артем"єва Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1204303
  Кузьменко М.Д. Професійна придатність та її визначення при проведенні професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Повітряних Силах Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-30. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається сутність визначення професійної придатності при проведенні професійно-психологічного відбору. Проаналізовані засади визначення професійної придатності та пропонуються шляхи покращення її діагностування. The paper considers the ...
1204304
  Дегтяренко М. Професійна психологічна підготовка як напрям психологічного забезпечення судової діяльності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 80-83
1204305
  Кравчина Т.В. Професійна рефлексія в структурі інноваційної діяльності соціального педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 84-87. – Бібліогр.: с. 86. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1204306
  Олійник О.Б. Професійна риторика прокурора на етапі попереднього слухання справи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 2-8
1204307
  Ляшенко Р.О. Професійна самоактуалізація майбутнього викладача-філолога / Ляшенко Р.О. – Харків : Мачулін, 2019. – 239, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7767-68-7
1204308
  Хорєв І.О. Професійна самоорганізація майбутніх економістів як педагогічна проблема // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 15-20


  Професійна підготовка фахівців, здатних ефективно розвивати сучасну економіку, виробництво, освіту і культуру. Особливо актуальним є це питання у сфері підготовки менеджерів і економістів,зважаючи на популярність та значущість цих професій.
1204309
  Кащенко О.В. Професійна самооцінка особистості: огляд стану проблеми в сучасних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 111-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасні дослідження професійної самооцінки особистості. Зроблено порівняльний аналіз дефініцій професійної самооцінки особистості у різних концепціях. Розкрито зміст складових професійної самооцінки та виділено основі методи та методики ...
1204310
  Юрчинська Г.К. Професійна самооцінка як фактор успішності суддів / Г.К. Юрчинська, О.В. Кащенко // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 96-103
1204311
  Радул С.Г. Професійна самореалізація в контексті життєвої перспективи особистості / С.Г. Радул, О.О. Кумпан // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 89-95. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1204312
  Томаз І.А. Професійна самореалізація викладача закладу вищої освіти - запорука якості освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 160-168. – ISSN 2074-8167
1204313
  Артемова О. Професійна самореалізація особистості в сучасних умовах // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 97-101
1204314
  Калько А.Д. Професійна самореалізація студентів вищих навчальних педагогічних закладів як психолого-педагогічна проблема // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 93-100. – ISBN 978-966-7359-77-5
1204315
  Сафін О.Д. Професійна самосвідомість курсантів внутрішніх військ України / О.Д. Сафін, О.С. Колесніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У даній статті представлено різні теоретико-методологічні підходи до вивчення самосвідомості в зарубіжної і вітчизняної психології, а також розглядаються специфічні особливості професійної діяльності фахівців внутрішніх військ МВС України. В данной ...
1204316
  Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість психолога: методологічний та прикладний аспекти // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 16-24
1204317
  Коваленко І. Професійна складова формування правової культури майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційної сфери / Ірина Коваленко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-34


  Висвітлено особливості формування правової культури студентів бібліотечно-інформаційного профілю з урахуванням особливостей їхньої майбутньої професійної діяльності.
1204318
  Бойчевська І. Професійна соціалізація молоді у закладах вищої професійної освіти України та Німеччини / І. Бойчевська, Л. Веремюк // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 176-178. – ISBN 978-617-7263-79-0
1204319
  Висотін М. Професійна спеціалізація волинських медиків XVI століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 72-89
1204320
  Кудзіновська І. Професійна спрямованість задач з вишої математики в умовах сучасного ринку праці / І. Кудзіновська, В. Трофименко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 74-75
1204321
  Коростель П.В. Професійна спрямованість курсу "Основи комп"ютерної графіки" в системі підготовки педагогів професійного навчання // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 189-193. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1204322
  Збаравська Л.Ю. Професійна спрямованість навчання фізики як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців агроінженерного профілю / Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, А Ж. Задорожна // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 36-43. – ISSN 2521-6449
1204323
  Козловська І.М. Професійна спрямованість як системотвірний чинник підготовки майбутніх фахівців / І.М. Козловська, О.О. Стечкевич, Т.Д. Якимович // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 34-40. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
1204324
  Ковач Л.Л. Професійна структура та рівень освіти грецького населення Донецької області // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 68-77. – ISBN 978-617-7107-06-3
1204325
  Ануфрієва Н.М. Професійна та комуннікативна компетентність сучасної ділової людини / Н.М. Ануфрієва, Я.А. Дорога // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 84-94.
1204326
   Професійна та корпоративна етика : навч. посібник / [В.Г. Нападиста та ін. ; наук. ред. В.І. Панченко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 367, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 366 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-060-4
1204327
  Виноградова Г. Професійна таємниця в міжнародно-правових джерелах: окремі питання регулювання та використання досвіду в законодавстві України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 60-66.
1204328
  Кулініч О.О. Професійна таємниця як вид інформації з обмеженим доступом / О.О. Кулініч, К.М. Бондарчук // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 40-44. – (Право. Економіка. Управління)
1204329
  Бережко-Камінська Професійна творчість головного редактора як керівника редакційного колективу та організатора творчого процесу видавництва // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 388-392
1204330
  Шаюк О. Професійна толерантність студентів-гуманітаріїв: сутність, структура, особливості формування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 1 (79). – С. 78-89. – ISSN 1810-2131
1204331
  Балахтар К.С. Професійна толерантність як складова готовності викладачів іноземної мови до креативної професійної діяльності у закладах вищої освіти // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2019. – Vol. 5, iss. 12 (32). – С. 9-20. – ISSN 2414-0023
1204332
  Сокур А. Професійна українська література (роман О. Слоньовської "Дівчинка на кулі") // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 12 (152). – С. 20-22
1204333
  Кралюк П. Професійна університетська філософія на українських землях наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 362-391. – ISBN 978-966-2254-74-7
1204334
  Мисака Г.В. Професійна успішність як критерій оцінки ефективності управління інтелектуальним капіталом футбольних клубів / Г.В. Мисака, І.А. Дерун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка"; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Вигівська І.М. [та ін.]. – Житомир, 2020. – Вип. 2 (46). – С. 32-39. – ISSN 1994-1749
1204335
  Мозгова Н.Г. Професійна філософія в Україні XIX - поч. XX ст. // Історія філософії в ії зв"язку з освітою : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова, І.В. Огородник, Ю.О. Федів. – Київ : Каравела, 2012. – С. 367-390. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-46-6
1204336
  Лой А. Професійна філософська освіта: досвід трансформації та перспективи // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.86-102
1204337
  Попова А. Професійна фінансова діяльність у сфері страхування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 30-44. – ISSN 1026-9932
1204338
  Малихіна М.А. Професійна циркова освіта в Україні: історико-мистецтвознавчий аспект // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 174-179. – ISSN 2226-0285


  Розглянуто процес формування української циркової школи (кінець XIX - поч. XXI ст.), окреслено основні етапи розвитку Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв – єдиного в Україні навчального закладу, що готує професійні кадри ...
1204339
  Гречанюк С. Професійна чи цехова? // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 405-410. – ISBN 978-966-00-1462-6


  Літературна критика.
1204340
  Рубан Людмила Олександрівна Професійнв етика в процесі творчої самореалізації митця : Дис... кандщ. філос.наук: 09.00.08. / Рубан Людмила Олександрівна;. – К, 1997. – 179л. – Бібліогр.:л.168-179
1204341
  Артеменко Н. Професійне вдосконалення державних службовців в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 240-246.
1204342
  Кавецька Н.А. Професійне вигорання серед медичних працівників: психологічні аспекти / Н.А. Кавецька, С.М. Андрейчин, Н.З. Ярема // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 27-31. – ISSN 1681-2751
1204343
  Астремська І.В. Професійне вигорання у жінок допомагаючих професій // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 9-19 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2707-0409
1204344
  Святка Олег Професійне вигорання у контексті психологічного опору // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 179-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1204345
  Танасевич О. Професійне вигорання юриста. Запобігти, знайти, знешкодити // Юридична газета. – Київ, 2021. – 20 липня (№ 14). – С. 27
1204346
  Степанець М. Професійне вигорання як перешкода пізнавально-творчої самореалізації педагогічних кадрів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 8 (62). – C. 74-84. – ISSN 2312-5993
1204347
  Яроменок М.А. Професійне вигорання як чинник психічного здоров"я прокурора // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 200-205. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1204348
  Ярош З. Професійне вигоряння юриста. Запобігти, знайти, знешкодити // Юридична газета. – Київ, 2021. – 20 липня (№ 14). – С. 44
1204349
  Бурда С. Професійне виховання жінок, майбутніх працівників ОВС // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 24-26.
1204350
  Данканич Г.М. Професійне вокальне мистецтво Закарпаття другої половини XX - початку XXI століття в аспекті міжкультурної комунікації : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Данканич Ганна Михайлівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1204351
  Караченцев С. Професійне захворювання як різновид соціального ризику // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 98-102.
1204352
  Дзюба Т.М. Професійне здоров"я особистості: аналіз основних дефініцій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 33-37. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1204353
  Жданова І.В. Професійне здоров"я правоохоронців як предмет психологічного дослідження // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 150-155. – ISSN 1727-1584
1204354
  Дзюба Т.М. Професійне здоров"я як умова успішної соціалізації працівника в ситуації мобінгу // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 7-13. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-3190
1204355
  Стоєцький Валентин Професійне зростання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 23-24
1204356
  Івченко Ю. Професійне зростання жінок у правоохоронній сфері: проблемні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 57-61. – ISSN 0132-1331
1204357
  Менделюк Т. Професійне зростання педагога. Сучасні форми інноваційної діяльності викладача в умовах відкритого інформаційного простору // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Березень - квітень (№ 3/4) : Морфологія або частина мови. – С. 108-113
1204358
  Щепакін В.М. Професійне камерне виконавство в Полтаві, Миколаєві та Херсоні на початку XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 88-98. – ISSN 2226-2180


  Автор статті аналізує творчу діяльність камерних виконавців і музикантів-педагогів у Полтаві, Миколаєві та Херсоні на початку ХХ ст. Наголошується на чільній ролі вихован-ців західноєвропейських консерваторій у розвитку камерного виконавства в цих ...
1204359
  Черновський О.К. Професійне мислення як фактор становлення сучасного правника : навч. посібник / [О.К. Черновський, О.В. Меленко, Л.М. Гриндей] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 219, [1] c. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 209-219. – ISBN 978-617-8034-07-8
1204360
  Гура Т. Професійне мислення: механізм успішної / невдалої соціалізації фахівця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-29. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснюється аналіз ролі професійного мислення фахівця в процесі його соціалізації. Зазначається, що визначення сутності професійного мислення фахівця має ґрунтуватися на принципах системності, соціальної і особистісної зумовленості, ...
1204361
  Скульська В.Є. Професійне навчання безробітних в умовах виробництва: теоретичні і методичні аспекти : монографія / В.Є. Скульська ; Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 368, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 334-368. – ISBN 978-617-649-029-6
1204362
  Дрозач М. Професійне навчання персоналу на виробництві: перспективи інноваційного розвитку : професійна орієнтація, підготовка кадрів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 35-38 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1204363
  Ляшенко О.А. Професійне навчання та професійна підготовка як інструмент подалання безробіття : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 94-95 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1204364
  Осаул А.О. Професійне навчання як інструмент підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом підприємств машинобудування Європи // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 26-31. – ISSN 2306-546X
1204365
  Цвєткова Г.Г. Професійне самовдосконалення викладачів вищої школи: філософський аспект // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 277-283


  Поняття професійного самовдосконалення представлено з філософської точки зору, об"єктивно проаналізовано самодостатність, цілісність та внутрішню гармонію викладача вищої школи як основу професійного самовдосконалення, як внутрішнє багатство, що ...
1204366
  Цвєткова Г.Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей вищої школи : монографія / Г.Г. Цвєткова ; М-во освіти і науки України, Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : Кальміус, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-463. – ISBN 978-617-7154-06-7
1204367
  Цвєткова Г.Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: дійсність і перспектива // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 220-229. – ISSN 2227-2844
1204368
  Цветкова Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: обгрунтування технології // Рідна школа : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8/9 (1004/1005). – С. 60-66. – ISSN 0131-6788
1204369
  Якимова Н.С. Професійне самовизначення і професійна орієнтація молоді: сучасні тенденції та проблеми // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 142-167. – ISSN 2072-9480
1204370
  Лучик С.Д. Професійне самовизначення і професійний розвиток молоді / С.Д. Лучик, М.В. Лучик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 16-26. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1204371
  Кучеренко Є.В. Професійне самовизначення майбутнього психолога: теорія і практика : навч.-метод. посібник / Є.В. Кучеренко. – Київ : Слово, 2014. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-188. – ISBN 978-966-194-196-9
1204372
  Шиделко А. Професійне самовизначення молодої особистості // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 8 (103), серпень. – С. 46-50. – ISSN 2308-4634
1204373
   Професійне самовизначення старшокласників : Методичний посібник. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-032-8; 966-356-068-1
1204374
  Анненков В. Професійне самовизначення студентської молоді промислово-економічного коледжу Національного авіаційного університету як умова забезпечення якості підготовки фахівців // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 8-12


  Розглядаються питання формування молодої особистості, її освіти і виховання, готовність до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних умовах.
1204375
  Кумпан О.О. Професійне самовизначення та його вплив на загальний розвиток особистості в професійній діяльності // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 118-123. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1204376
  Клибанівська Т.М. Професійне самовизначення та професійне становлення старшокласників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 32-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
1204377
  Шевчук О.О. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів України // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 74-76
1204378
  Лазорко О.В. Професійне самовизначення, резерви і безпека особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (9). – С. 48-53. – ISSN 2310-4368
1204379
  Пилипенко В.Є. Професійне самовизначення: проблеми теорії та практики / В.Є. Пилипенко, О.В. Волянська // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 106-117. – (Серія: Соціологія ; № 4 (35)). – ISSN 2075-7190
1204380
  Грищенко Т.А. Професійне самовихованняння як чинник фахової підготовки магістрів педагогіки вищої школи // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 211-222. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1204381
  Кравченко О.В. Професійне самовиявлення особистості майбутнього викладача // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 199-203. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1204382
  Грабар Н. Професійне спілкування в комунікаційному просторі бібліотеки / Наталя Грабар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано специфіку бібліотечного спілкування. Розглянуто інструментарій комунікаційного простору книгозбірень. Визначено роль внутрішніх і зовнішніх комунікацій бібліотечної діяльності.
1204383
  Савенкова Л.О. Професійне спілкування майбутніх викладачів як об"єкт психолого-педагогічного управління : монографія / Л.О. Савенкова ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2005. – 212 с. – ISBN 966-574-763-0
1204384
  Шимко В.А. Професійне спілкування правоохоронців в особливих умовах: комунікативні стратегії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 68-72. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена ознайомленню з результатами аналізу чинників які впливають на процес і результат професійного спілкування правоохоронців, яке відбувається в ризиконебезпечних умовах. В якості одного з таких чинників автор виокремлює - механізми ...
1204385
  Федчук Л.І. Професійне спрямовання мовної підготовки майбутніх учителів-філологів // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 80-82. – ISSN 2304-5809
1204386
  Золотько Ю. Професійне спрямування викладання англійської мови майбутнім магістрам менеджерам освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 119-124. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1204387
  Гладкова В. Професійне становлення викладача-початківця вищого навчального закладу / В. Гладкова, О. Лівшун // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 54-60. – ISSN 2309-9127
1204388
  Токарчук Л. Професійне становлення вчителів загальноосвитніх навчальних закладів під час роботи з дітьми із обмеженими фізичними можливостями // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 79-83. – (Серія: Педагогічні науки)
1204389
  Одінцова В. Професійне становлення жінки як чинник її адекватної самооцінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-76. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У даній статті розглядається вплив професійного становлення на самооцінку жінки, а також різні підходи до визначення поняття "кар"єра", її типологія зарубіжними і вітчизняними авторами. Викладено результати дослідження впливу типу кар"єри на самооцінку ...
1204390
  Кривильова О.А. Професійне становлення інженера-педагога в умовах вищого навчального закладу // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 339-403. – ISSN 2074-8922
1204391
  Чурпіта Т.М. Професійне становлення М. Трегубова // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 302-309. – ISSN 2226-2180
1204392
  Зозуляк-Случик Професійне становлення майбутніх соціальних працівників в університетах: етичний контекст // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 87-93. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Глобалізаційні, трансформаційні процеси, що відбуваються у сучасній вищій освіті, зумовили безпрецедентні зміни, які безпосередньо впливають на професійне становлення майбутніх соціальних працівників в університетах. Важлива роль у професійній ...
1204393
  Яковенко Н.В. Професійне становлення майбутніх фахівців військової галузі в контексті вивчення іноземних мов // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 253-260. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1204394
   Професійне становлення особистості - провідний вектор інноваційного розвитку освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Листопад-грудень (№ 6). – С. 6


  ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи", присвячена пам"яті Ігоря Каньковського, відбулася 9-10 листопада 2017 року на базі Хмельницького національного університету. Організатори ...
1204395
  Малкова Т.М. Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України) : монографія / Т.М. Малкова. – Київ : [НВП "Інтерсервіс"], 2012. – 394, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 377-394. – ISBN 978-617-696-039-3
1204396
  Подоляк Л.Г. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 75-101. – ISBN 978-966-8019-00-8
1204397
  Панок В. Професійне становлення практичних психологів: досвід і перспективи // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 135-141. – ISSN 1810-2131
1204398
  Ванджура Я.Л. Професійне становлення студента-медика та зростання його компетентності в умовах навчально-практичного центру // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 2. – C. 108-110. – ISSN 1684-7903


  "...У статті висвітлена позиція діяльнісного підходу до поняття компетентності у професійному розвитку студентів-медиків."
1204399
  Козирєв М.П. Професійне становлення студента в умовах вищого навчального закладу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 78-89. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1204400
  Козирєв М.П. Професійне становлення фахівця в умовах вищого навчального закладу / М.П. Козирєв, Ю.Р. Козловська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 305-314. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1204401
  Приходько Ю.О. Професійне становлення як складова самоактуалізації студентської молоді // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 96-98
1204402
  Романів Р. Професійне судження бухгалтера та облікова політика: нормативно-правовий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 42-49 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1204403
  Байдак М. Професійне та приватне життя українських адвокатів Галичини першої чверті XX ст. // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 124-151. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1204404
  Березна Т. Професійне читання бібліотекар: бюлетень "ЛібМаркет" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 3 (53). – С. 31-33


  У статті представлено огляд спеціалізованого видання для бібліотекарів - бюлетеня "ЛібМаркет", де висвітлюються різні аспекти запровадження інформаційних технологій у діяльність бібліотек, архівів, музеїв. Аналізуються матеріали, що публікуються на ...
1204405
  Янишин О.К. Професійне читання як комунікативна діяльність документознавця // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 73-81


  Обґрунтовано комунікативну природу та запропоновано структуру професійного читання документознавця.
1204406
  Ляшенко Т. Професійни спілки України як політичний інститут // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 88-99. – ISSN 2524-0137
1204407
   Професійний "українець" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 січня (№ 4)


  Директор Інституту українознавства і всесвітньої історії Петро Кононенко стверджує, що МОНмолодьспорту намагається змістити його з посади.
1204408
  Редько О. Професійний аудит в Україні. Інтродукція // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 7. – С. 33-37
1204409
  Отрішко О.М. Професійний відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 140-144
1204410
  Корсун С.І. Професійний відбір працівників оперативних підрозділів податкової міліції: психологічні засади : монографія / Корсун Сергей Іванович, Майдіков Юрій Леонідович ; Київський нац. ун-т внутр. справ. – Коростень : Тріада С, 2010. – 152 с. – ISBN 966-96156-4-24
1204411
   Професійний візит до бібліотек Литви // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 59. – ISSN 2518-7341


  Представлено інформацію про професійно-освітню поїздку 7-13 червня 2016 року делегації українських бібліотекарів до дружньої до України Литовської Республіки, організовану Українською бібліотечною асоціацією та Асоціацією муніципальних публічних ...
1204412
  Русакова Л. Професійний дар Тараса Шевченка як художника та його вплив на сучасні підходи до формування техніки малювання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 33-39. – ISSN 1810-2131
1204413
  Сербін О.О. Професійний діалог як запорука бібліотечної прогресивності // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 6-8. – ISBN 978-617-689-301-1
1204414
  Метулинська Н. Професійний етос науковця в сучасній Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 146-150


  Здійснено спробу окреслити штрихи до портрету науковця в сучасній Україні.
1204415
  Булик-Верхола Професійний жаргон фотографів / Булик-Верхола, Ю.В. Теглівець // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 212-219. – ISSN 2311-2697
1204416
  Башун О. Професійний журнал - бібліотекам // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 2-5. – ISSN 2518-7341


  Надається загальна інформація щодо пріоритетів розвитку професійного журналу, представлені умови передплати та послуги бібліотекам.
1204417
  Малютін І. Професійний захисник у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.50-52
1204418
  Герасимчук О.П. Професійний захист прав потерпілого // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-48.
1204419
  Найдьон А. Професійний зберігач та його відповідальність за неналежне виконання договору зберігання цінностей у банку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 33-37
1204420
  Набока Л. Професійний імідж викладача-андрагога // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2009. – № 1 (14). – С. 26-29
1204421
  Митцева О.С. Професійний імідж фахівця: суть, функції, структура // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 191-200. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1204422
  Подоляка В. Професійний інтерес. Науковці переконуть, що зможуть належно виконувати обов"язки члена ВРП // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 11-17 грудня (№ 50)


  На з"їзді представників юридичних вищих навчльних закладів та наукових установ у Харкові планують обрати нових членів Вищої ради правосуддя. Нині деякі науковці повідомили про свою готовність спробувати власні сили в конкурсі.
1204423
  Долінська Н. Професійний капітал у вищій школі: поняття і роль // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 94-99. – ISSN 2308-4634
1204424
  Демченко С.В. Професійний комунікатор як ключовий елемент "комунікаційного суспільства" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 21-27


  Аналізується посилення в процесі передавання інформації комунікаційного складника та еволюції у зв"язку з цим ролі та місця у суспільстві традиційної журналістики і журналіста. The aim of this investigation is to analyze the strengthening of a ...
1204425
  Кічук Н. Професійний менталітет фахівця: домінантність брендінгових показників та формувальний потенціал вищої школи // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 48. – С. 121-126. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1749
1204426
   Професійний патріотизм у дії // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 6


  Рішенням Вченої Ради КНУ від 4 вересня 2017 р. Олександра Задорожнього було визнано Кращим викладачем КНУ імені Тараса Шевченка у 2016/2017 навчальному році. Аудиторія № 38 Інституту міжнародних відносин носитиме ім"я видатного юриста-міжнародника, ...
1204427
   Професійний підхід. Створено Раду з питань судової реформи // Юридична газета. – Київ, 2014. – 4 листопада (№ 33/34). – С. 15
1204428
   Професійний портрет викладача дистанційного навчання в медичному і фармацевтичному ВНЗ / І.Ф. Бєленічев, С.А. Моргунцова, О.А. Рижов, Н.В. Бухтіярова, С.В. Горбачова, В.П. Риженко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 35-37. – ISSN 1681-2751
1204429
   Професійний портрет учителя історії XXI ст. // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 3). – С. 8-14


  Міжнародний науково-практичний семінар (м. Київ, 14-15 листопада 2012 р.).
1204430
  Браславська О.В. Професійний потенціал вчителя географії: здатність до інновацій // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-75-8
1204431
  Марчій-Дмитраш Професійний потенціал майбутніх учителів іноземної мови початкової школи: зміст, завдання, творчість // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 91-96. – ISSN 2409-9244
1204432
  Маноха І.П. Професійний потенціал особистості: досвід онтологічного дослідження : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Маноха І.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 22л.
1204433
  Назарук Н.В. Професійний потенціал учителя як засіб самореалізації у педагогічній діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 433-451. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1204434
  Бахтіярова Х.Ш. Професійний практично орієнтований моніторинг якості підготовки фахівців в галузі професійної освіти // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 116-122. – ISSN 2413-0966


  Курс на забезпечення вищими навчальними закладами України якості освіти, яка корелюється з вимогами сучасності та суспільними потребами, обумовлює суттєву перебудову вітчизняної системи підготовки майбутніх фахівців, послідовного і негайного ...
1204435
  Вірна Ж. Професійний прогноз: методологія та практика / Ж. Вірна, К. Шкарлатюк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 122-137. – ISSN 1810-2131
1204436
  Терентьєв О. Професійний простір державної служби: визначення поняття, основи управління та напрями вдосконалення в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 274-281
1204437
  Кундієв Ю.І. Професійний рак: стан і перспективи вивчення в Україні / Ю.І. Кундієв, Д.В. Варивончик, О.І. Ременник // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2010. – Т. 12, № 3 (45). – С. 224-228. – ISSN 1562-1774
1204438
  Тіщенко А.А. Професійний ресурс - сайт Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації - як форма позиціонування регіонального бібліотечного руху // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 267-270. – ISBN 978-966-285-103-8
1204439
  Легецький М.Л. Професійний ризик у діяльності ОВС // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 220-227.
1204440
  Кисіль З.Р. Професійний ризик у діяльності працівників органів внутрішніх справ України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 195-203. – (Юридична ; Вип. 1)
1204441
  Лов"як О. Професійний ризик у контексті цивільного права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.76-79
1204442
  Василина Н. Професійний ризик у нотаріальній діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 71-73. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються теоретичні аспекти професійного ризику в нотаріальній діяльності. В статье анализируются теоретические аспекты профессионального риска в нотариальной деятельности. Theoretical aspects of occupational hazard in notary action is ...
1204443
  Артемов В.Ю. Професійний ризик як спосіб соціальної поведінки в умовах невизначеності / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 120-128. – ISSN 2524-0056
1204444
  Задорожний Микола Професійний рівень Світлани Єгорової : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 8 : Фото
1204445
  Яковенко О.І. Професійний розвиток академічних викладачів в сучасній Польщі // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 7-14. – ISSN 2414-5076
1204446
  Ковальчук С. Професійний розвиток бібліотекарів як один із чинників успішного реформувння галузі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 20-23
1204447
  Єрмак Ю.І. Професійний розвиток викладачів в умовах неперервної педагогічної освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 130-138. – ISSN 2074-8167
1204448
  Сиско Н. Професійний розвиток викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: андрагогічний аспект // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 28-34. – ISSN 2309-9127
1204449
  Соколова І. Професійний розвиток викладачів медичного університету: досвід використання навчальної платформи moodlecloud // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 29-37. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1204450
  Луговий В. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та перспективи / В. Луговий, С. Калашнікова, Ж. Таланова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 51-59. – ISSN 2078-1016
1204451
  Калашнікова С. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність європейської платформи модернізації вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 95-101. – ISSN 2078-1016
1204452
  Макарова Г.Г. Професійний розвиток майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки : автреф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Макарова Ганна Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1204453
  Драгнєв Ю.В. Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору: теорія та практика : монографія / Ю.В. Драгнєв ; [наук. ред. Харченко С.Я.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка", Ін-т фізичного виховання і спорту. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 475, [1] с. – Бібліогр.: с. 370-473. – ISBN 978-966-617-318-1
1204454
  Кулик Ю.Є. Професійний розвиток менеджерів як стратегія управління персоналом у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 116-123. – ISSN 1993-6788
1204455
  Тіщенко А.А. Професійний розвиток молодого бібліотекаря: інтеграція традицій та інновацій // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 162-174
1204456
  Жихорська О.В. Професійний розвиток навчально-допоміжного персоналу класичних університетів в умовах корпоративного навчання // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 22-23
1204457
  Чуприна Ю.А. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чуприна Юлія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1204458
  Бульвінська О. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників в Європі: досвід для України // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 148-150
1204459
  Ямницький В. Професійний розвиток особистості в контексті психології життєтворчості // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 94-96
1204460
  Олуйко В.М. Професійний розвиток особистості службовців у процесі кар"єрного зростання / В.М. Олуйко, Р.Б. Примуш // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 356-374. – ISSN 2078-9165
1204461
  Ягупов В.В. Професійний розвиток особливості фахівця: поняття, зміст та особливості // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 22-28. – ISSN 1996-5931
1204462
  Сидоренко В. Професійний розвиток педагога в суспільстві, яке навчається // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 76-83
1204463
  Черній А. Професійний розвиток педагога: досвід, співпраця, пріоритети на шляху до Нової української школи // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 40-43
1204464
  Кошова Т. Професійний розвиток персоналу в органах державної влади: стан та проблеми // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.95-102
1204465
  Кошова Т. Професійний розвиток персоналу органів місцевого самоврядування як складова розвитку громадянського суспільства // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.135-140. – ISBN 966-7800-08-3
1204466
  Дудко С.В. Професійний розвиток персоналу: технології оцінювання та механізми мотивації // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 57-65. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1204467
  Петрова Т. Професійний розвиток працівників: проблеми стимулювання персоналу та заінтересованості роботодавців // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-34
1204468
  Циган Н.В. Професійний розвиток соціальних працівниців // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 308-314. – ISSN 2227-2844
1204469
  Шукліна Н.Г. Професійний розвиток судді: виклики сьогодення // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 64-68
1204470
  Кінах А. Професійний розвиток трудового потенціалу України: Анатолій Кінах: Освіта - основа стабільності соціально-економічного життя // Освіта України, 2004


  [Виступ віце-прем"єр-міністра України на Форумі, присвяченому сучасному стану професійного потенціалу України за участю урядовців, науковців, депутатів та керівників місцевих рад
1204471
  Іванцова Н.Б. Професійний розвиток у психологічній науці: основні підходи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; ред.: С.Д. Максименко, Р.О. Семенова ; редкол.: Моляко В.О., Чепелєва Н.В., Боришевський М.Й. [та ін.]. – Житомир, 2010. – С. 126-133. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 5). – ISSN 2072-4772
1204472
  Мукан Н. Професійний розвиток учителів у Великій Британії та США: труднощі та перешкоди / Н. Мукан, О. Фучила // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 174-176
1204473
  Шлосберг Д. Професійний рух 1905-1907 рр.на Україні / Д. Шлосберг. – Харків : Український робітник, 1931. – 112 с.
1204474
  Івах С.М. Професійний саморозвиток майбутніх педагогів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 24-28


  Обґрунтовуються умови, чинники, структура самовиховання та характеризуються його основні методи, які забезпечують професійне становлення й розвиток майбутнього педагога.
1204475
  Фрицюк В.А. Професійний саморозвиток педагога як психолого-педагогічна категорія // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 284-289. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1204476
  Феденко О. Професійний склад італійської громади Одеси у XIX ст. // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 122-129. – ISBN 978-617-7046-59-1
1204477
  Зоря Г. Професійний сленг: особливості функціонуванння на теренах журналістики // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 176-179. – ISBN 978-966-493-306-0
1204478
  Іваненко А.М. Професійний смисл - детермінанта професійного розвитку // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 227-232
1204479
  Панич О. Професійний стандарт: визначення вимог і підвищення якості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  На сайті Міністерства освіти і науки України для громадського обговорення оприлюднили проект професійного стандарту для ключових викладацьких посад вищої освіти - "Асистент", "Викладач", "Старший викладач", "Доцент", "Професор".
1204480
  Богосвятська А.І. Професійний статус учителя світової літератури // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 12. – С. 26-30
1204481
  Ковалів М.В. Професійний стрес керівника органу внутрішніх справ та його профілактика // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 163-170. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1204482
  Кодлубовська Т.Б. Професійний стрес та аналіз його наслідків // Актуальні проблеми психології / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Кружева Т.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Київ, 2007. – Сю 115-129. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія ; т. 5, вип. 7). – ISBN 978-966-2142-03-7
1204483
  Гребенюк О.О. Професійний стрес як основа негативних психічних станів в житті людини // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 36-40 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-4368
1204484
  Деркачова Н.О. Професійний та життєвий шлях М.Ф. Владимирського-Буданова // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 81-82
1204485
  Авер"янова А. Професійний успіх як основа самореалізації особистості // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 7-12. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1204486
  Шиманович Г.М. Професійний фактор в утворенні імен особи в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 251-254. – Бібліогр.: Літ.: С. 254; 6+5 поз. – ISBN 966-8188-08-X
1204487
  Соболєва О. Професійний шлях та науковий доробок голови Київської міської організації НСКУ Олександра Гончарова (з нагоди 60-річчя від дня народження) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (105). – C. 65-74. – ISSN 2222-5250
1204488
  Ларіна Т. Професійні асоціації вчителів у США: програми професійного розвитку // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 102-104. – ISBN 978-966-2249-24-8
1204489
  Лазаренко В.В. Професійні аудиторські злочини: поняття та система злочинів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 160-168. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1204490
  Здановська В. Професійні видання: традиційний контент VS читацькі очікування // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 24-27
1204491
  Кривецький О.П. Професійні вимоги до співробітників інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 266-269. – ISBN 978-966-02-7706-9
1204492
  Семенюк І.Я. Професійні дилеми, принципи, та цінності в адвокатській діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 66-68
1204493
  Зоріна О.С. Професійні журналістські стандарти в політичних виданнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 36-39. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Статтю присвячено розробці та вдосконаленню професійних журналістських стандартів у групі політичних видань. Теоретичний матеріал доповнений прагматикою й оригінальними авторськими висновками.
1204494
  Нізовцев А. Професійні завдання у дослідницькому методі навчання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 22-28. – ISSN 2075-1478


  Розкрито сутність дослідницького методу навчання, розроблено й обгрунтовано класифікацію професійних завдань, визначено їх види на кожному з пізнавальних рівнів.
1204495
  Коцур Н. Професійні захворювання педагога в контексті викликів сучасності // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 134-151. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1204496
  Кисельов В.В. Професійні захворювання програмістів // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 27-29. – ISBN 978-966-641-732-2
1204497
  Бадрак В. Професійні Збройні сили: міф чи реальність? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 2


  "Яка армія потрібна Україні? На п"ятий рік війни Росії проти України це питання не тільки не втратило актуальності, але й перетворилося на чутливий подразник для суспільства. З одного боку, ЗСУ істотно змінили свій вигляд і помітно посилили потенціал, ...
1204498
   Професійні Збройні Сили: реалії створення // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2 (104) : Біла книга 2008: оборонна політика України. – С. 43-56
1204499
   Професійні здобутки та наукові інтереси Фурси С.Я. очима її учнів // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 10-49. – ISBN 978-617-566-402-5
1204500
  Рябоконь Ю.М. Професійні й освічені кадри як один з елементів сталого розвитку України // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 185-186. – ISBN 978-617-7565-33-7
1204501
  Погребняк Н. Професійні кадри - запорука продуктивної діяльності апарату законодавчого органу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 134-137
1204502
  Пилипчук В. Професійні компетенції бакалаврів із маркетингу / В. Пилипчук, Т. Примак, І. Лилик // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 52-59 : табл. – ISSN 1606-3732
1204503
  Цимбалюк П. Професійні компетенції бібліотекарів - важливий складник успішної бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 34-35. – ISSN 2518-7341


  У статті наголошено на важливості поліпшення професійної компетентності бібліотечних фахівців, зокрема такого важливого складника як інтелектуальна компетентність. Наведено приклади діяльності Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. ...
1204504
  Коржик Н. Професійні компетенції бібліотекаря XXI століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто обов"язкові фахові компетентності бібліотекаря як професії майбутнього в Україні, окреслено шляхи трансформації бібліотечної освіти і напрями подальшого розвитку бібліотечної справи.
1204505
  Акімов О.О. Професійні компетенції державних службовців як чинник модернізації вищої освіти // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 1 (2), березень. – С. 189-199. – ISSN 2414-05-62
1204506
  Кравченко О. Професійні компетенції керівника вищого навчального закладу як суб"єкта моделювання стратегічного розвитку університету // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 150-155. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1204507
  Пилипчук В. Професійні компетенції магістрів із маркетингу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 61-65 : табл. – ISSN 1606-3732
1204508
  Пархоменко Є.В. Професійні компетенції сучасних керівних кадрів сфери туризму України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 135-137
1204509
  Степанець Н.П. Професійні компетенції фахівців для сфери туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 131-137. – Бібліогр.: 8 назв.
1204510
  Філіпова Л. Професійні компетенції фахівців з документних комунікацій: освітній аспект / Людмила Філіпова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 25-28


  Розглядається зміст та значення професійних компетенцій фахівців спеціальності (напряму) "Документознавство та інформаційна діяльність" у контексті компетентнісного підходу до освітнього процесу з урахуванням міжнародного освітнього досвіду. ...
1204511
  Терещенко О.О. Професійні компетенції фінансового контролера та його роль у прийнятті фінансово-економічних рішень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 31-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1204512
  Павловська М. Професійні контакти бібліотекарів Кракова, Катовіце, Харкова: соціокультурний аспект // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 50-54. – ISSN 1029-7200


  У публікації висвітлюються питання співпраці університетських бібліотек Кракова і Харкова. Йдеться про обмін працівниками в рамках підписаних українсько-польських бібліотечних угод, про досвід організації спільних міжнародних заходів: конференцій, ...
1204513
  Грабар Н.Г. Професійні контакти як початкова форма взаємодії в бібліотечному колективі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 114-121


  Розглядається контакт як елемент процесу професійної взаємодії. Характеризуються професійні контакти для поліпшення взаємодії в бібліотечному колективі.
1204514
  Гапоненко Н. Професійні навички фахівця: передумови, мета, сутність // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 88-94. – ISSN 2617-1775
1204515
  Семенова С. Професійні організації з обліку і аудиту в Європі / С. Семенова, А. Шаповалова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (118). – С. 93-107. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1204516
  Довжук Б. Професійні орієнтири випускників вищих навчальних закладів м. Тернополя // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 47-51
1204517
  Довжук Б. Професійні орієнтири випускників загальноосвітніх шкіл Тернопільщини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр.: с. 22, 24, 27
1204518
  Медведєв В.С. Професійні особливості соціальних стереотипів (на прикладі працівників правоохоронних органів) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 74-83.
1204519
  Царьков Ю. Професійні очікування майбутніх фахівців на етапі первинної професіоналізації / Ю. Царьков, А. Фрадинска // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 138-144. – ISSN 1810-2131
1204520
  Грибок О.П. Професійні очікування як головна проблема майбутніх фахівців на етапі їх первинної професіоналізації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 261-268


  У статті проведено аналіз теоретичних поглядів у науковій літературі на проблему очікувань майбутніх фахівців. Зроблена спроба висвітлення та дослідження проблемі особливостей особистісних рис індивіда, що, будучи базовими елементами у структурі ...
1204521
  Григораш В. Професійні перекладачі. Створення відповідної асоціації в Україні - актуальна й важлива проблема // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 42). – С. 14. – ISSN 1992-9277


  Щодо створення центру професійних перекладачів у сфері публічного і приватного права в рамках співпраці МЗС та Міністерства юстиції України з професійними та громадськими правничими структурами, чия діяльність щоденно пов"язана із застосуванням ...
1204522
  Гладюк О. Професійні права адвоката і гарантії адвокатської діяльності у контексті прецедентного права Європейського суду з прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 95-97.
1204523
  Гончаренко С.В. Професійні права адвоката й адвокатське самоврядування // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 8-15.
1204524
  Леськів С.Р. Професійні права суддів України: сутність, ознаки та актуальні питання їх реалізації // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 52-56. – ISSN 2220-1394
1204525
  Великанова М.М. Професійні ризики приватного виконання // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 82-83. – ISBN 978-966-8830-75-4
1204526
  Фіялка С.Б. Професійні ролі сучасного редактора пізнавальної літератури для дітей молодшого шкільного віку / С.Б. Фіялка, А.В. Штефан // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 4 (70). – С. 72-81. – ISSN 2077-7264
1204527
  Серіков В. Професійні складові освітньої діяльності викладачів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 157-164


  Проаналізовано професійну діяльність викладачів вищих навчальних закладів та виявлено основні педагогічних складові, які забезпечують ефективний процес навчання в різних освітньо-виховних системах. Зосереджено увагу на взаємообумовлених компонентах ...
1204528
  Зоря Г.С. Професійні сленгізми у мовленні працівників друкованих видань // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 94-103


  У статті розглядаються професійні сленгізми працівників друкованих засобів масової комунікації як окрема підсистема мовлення в журналістській галузі, а також тематично-функціональні групи сленгових утворень у межах цієї підсистеми. The article ...
1204529
  Гришина Ю.М. Професійні спілки - суб"єкти відносин соціального партнерства чи соціального діалогу? // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 26-31. – ISSN 2617-5967


  Стаття присвячена дослідженню правових категорій «соціальне партнерство» та «соціальний діалог» як відносин, субєктами яких є професійні спілки. Проаналізовано різні підходи до тлумачення вказаних понять. Наведено власну думку щодо співвідношення та ...
1204530
  Дубов В.І. Професійні спілки і перевибори / В.І. Дубов, М. Зайчик. – К, 1929. – 128с.
1204531
  Добровольська Г. Професійні спілки України за умов утвердження незалежності держави: історіографічний огляд // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 147-181. – ISBN 966-614-021-7
1204532
  Щотова Ю.М. Професійні спілки як особливий суб"єкт трудового права України : монографія / Ю.М. Щотова. – Київ : Генеза, 2013. – 361, [1] с. – Бібліогр.: с. 331-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-11-0325-1
1204533
  Мастеркова Т. Професійні спільноти як чинник розвитку фахової компетентності педагога // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 9 (195), вересень. – С. 135-139. – ISSN 2308-4634
1204534
  Терещенко О. Професійні стандарти - сучасні тенденції ринку праці / О. Терещенко, О. Терещук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 14-17. – ISSN 2411-6912 04
1204535
  Ковалюк Т.В. Професійні стандарти в галузі інформаційних технологій та їх гармонізація з ІТ-освітою України / Т.В. Ковалюк, Н.М. Кобець // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (21). – С. 46-55. – ISSN 2306-6512
1204536
  Ківалов С.В. Професійні стандарти в морській галузі: історичний розвиток правового регулювання та сучасне оновлення // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 5-20. – ISSN 2524-101X
1204537
  Щетініна Л.В. Професійні стандарти в Україні: термінологічне забезпечення та особливості розвитку / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, Н.С. Данилевич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 156-160. – ISSN 2222-4459
1204538
  Черних Ю.О. Професійні стандарти військових фахівців: сутність, перспективи створення та використання / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 261-269
1204539
  Малик Г. Професійні стандарти і компетентнісні профілі з документознавства та інформаційної: досвід західних країн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 47-52. – ISSN 2076-9326
1204540
   Професійні та політично-освітні установи на Україні роки 1922-1925. – Х., 1926. – 54 с.
1204541
   Професійні та соціальні проблеми науково-освітянської молоді за результатами соціологічного опитування (на прикладі НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського") / С.О. Жабін, Г.С. Васильєв, О.П. Казьміна, С О. Білецький Соснов // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 5. – С. 19-37. – ISSN 1815-2066
1204542
  Карпяк А. Професійні таємниці флейтиста Федора Прохачова // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 86-93. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Відомості про флейтову школу Львова, яка славиться іменами усесвітньо відомих спеціалістів та самобутніми виконавськими традиціями, поповнюють щораз нові матеріали та факти, що засвідчують високий професійний рівень її представників. Недавні ...
1204543
  Миронченко В.Я. Професійні тренінги майбутніх радіо журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 23-28


  У статті описано досвід створення навчальних радіопрограм "Тиждень" і "Студентська хвиля", які готують студенти під керівництвом викладачів. Обидві передачі прискорюють професійне становлення майбутніх радіожурналістів, дозволяють здобуті на лекціях ...
1204544
  Кисельова С.С. Професійні учасники ринку цінних паперів як суб"єкти легалізації злочинних доходів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 72-76. – ISSN 1993-0917
1204545
  Ткач О. Професійні характеристики працівника у проекті Трудового кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 207-209
1204546
  Філіпов В.В. Професійні хвороби програмістів / В.В. Філіпов, І.М. Кобилянська // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 117-120. – ISBN 978-966-641-732-2
1204547
  Кієнко В.О. Професійні шкідливості в роботі інженера // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 31-33. – ISBN 978-966-641-732-2
1204548
  Молчанова О.М. Професійні якості викладачів, дослідження бачення студентів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 64. – С. 62-67.
1204549
  Чорна С.Л. Професійні якості майбутнього працівника пенітенціарної системи // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 158-163
1204550
  Кукуруз О.В. Професійні якості осіб, які здійснюють управління суспільними справами: надбання політико-правової думки // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 303-307. – ISSN 2226-3209
1204551
  Марчук О.О. Професійні якості педагога в умовах євроінтеграції освітньої галузі / О.О. Марчук, М.В. Ковальчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C. 52-57. – ISBN 978-966-7359-77-5
1204552
  Василевська Т. Професійність державних службовців: компетентний підхід // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 65-74.
1204553
  Словська І.Є. Професійність народних депутатів України як засіб підвищення довіри до парламенту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 191-196. – ISSN 1563-3349
1204554
  Онкович Г. Професійно- орієнтована медіаосвіта у вищій школі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 80-87. – ISSN 2078-1016
1204555
  Долга Г.В. Професійно-важливі якості керівника як чинник ефективності управлінської діяльності // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 786. – С. 70-75. – (Економіка ; вип. 786). – ISSN 2519-240Х
1204556
  Грись А. Професійно-важливі якості психолога для роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються результати експертного оцінювання професійно-важливих якостей психолога для роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми. Виявлено амбівалентність вимог до особистості фахівця та обґрунтовано можливі варіанти її ...
1204557
  Кміть І. Професійно-деонтологічний потенціал медичної сестри / І. Кміть, Л. Головачук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 60-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
1204558
  Грицюк Л.К. Професійно-дидактична адаптація студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 4-9. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Стаття розкриває теоретичні й емпіричні аспекти процесу адаптації студентів-першокурсників спеціальності "соціальна педагогіка" до особливостей навчання за кредитно-модульною системою організації навчання у вищому навчальному закладі.
1204559
  Москвяк Я.Є. Професійно-діловий туризм в Україні - перспективи розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 63-71. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1204560
  Жукова В.П. Професійно-діяльнісне середовище бібліотеки: чинники формування, структура й управління : Автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : спец.: 27.00.03 -книгознавство, бібліотекозн., біібліографозн. / Жукова В.П. ; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1204561
  Москаленко А.М. Професійно-етичний розвиток майбутніх управлінців у ВНЗ // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 53-54
1204562
  Будякова О.Ю. Професійно-кваліфікаційна збалансованість ринку праці: теоретичний аспект // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 30-36. – (Економічні науки)
1204563
   Професійно-кваліфікаційний рівень працівників як фактор формування середнього класу / О.В. Доброгорська, П.І. Науменко, , Голик // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 85-88
1204564
  Куниш Х.І. Професійно-кваліфікаційні аспекти розвитку економіки України / Х.І. Куниш, Лихолат, СМ // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 271-273. – ISBN 5-7763-2435-1
1204565
  Філозоп О.В. Професійно-кваліфікаційні та етичні складові внутрішнього аудиту // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 142-147. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1204566
  Каніболоцька Л.В. Професійно-комунікативна підготовка майбутніх викладачів ВНЗ. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 100-104. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1204567
  Кушнір І. Професійно-комунікативний імідж як результат мовної освіти іноземних студентів-медиків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 120-126. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1204568
  Теличко В.О. Професійно-марковані ніки як засіб фохової саморепрезентації на англомовних професійних інтернет-форумах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 454-464


  Статтю присвячено дослідженню професійно-маркованих ніків як мовних засобів вираження фахової саморепрезентації особистості на англомовних професійних Інтернет-форумах педагогів та комп’ютерних спеціалістів. Здійснено спробу системно описати мережеві ...
1204569
  Куцевол О.М. Професійно-методична підготовка майбутніх учителів літератури до формування духовного потенціалу особистості третьего тисячоліттія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 320-325. – (Б-ка Ін-ту філології)
1204570
  Майєр Н.В. Професійно-методичні завдання для формування і розвитку методичних умінь як складника тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (98). – С. 39-46. – ISSN 1817-8510
1204571
  Калмиков Г.В. Професійно-мовленнєва діяльність майбутніх психотерапевтів у системі інноваційних процесів зак ладів вищої освіти // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 46-50. – (Серія "Психологія" ; вип. 12). – ISSN 2415-7384
1204572
  Калмиков Г.В. Професійно-мовленнєва діяльність психолога як аспект діяльності соціально орієнтованого спілкування // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 74-83. – ISSN 2309-1797
1204573
  Калмиков Г.В. Професійно-мовленнєва діяльність психолога як психолінгвістичний феномен // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 56-65. – ISSN 2309-1797
1204574
  Калмиков Г.В. Професійно-мовленнєва діяльність суб"єкта в освітній комунікації // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 76-82. – ISBN 978-617-7009-07-7


  У статті висвітлюються результати психолінгвістичного теоретичного дослідження феномена "професійно-мовленнєва дяільність" як одного із виявів соціально орієнтованого мовленнєвого спілкування, розкривається структура цієї діяльності, зазначається її ...
1204575
  Семеног О. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх фахівців з документознавства в умовах університетської освіти: термінологічний і культурологічний компоненти / О. Семеног, А. Сьоміна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 235-247. – ISSN 2312-5993
1204576
  Попова О.В. Професійно-мовленнєва підготовленість майбутніх перекладачів китайської мови на сучасному етапі у вищих педагогічних навчальних закладах // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 59-64. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
1204577
  Максименко О. Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов як напрям європейської іншомовної освіти // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 44-50
1204578
  Бабенко Т. Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов як передумова готовності студента до наукової діяльності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 37-41. – ISSN 2308-4634
1204579
  Анісімова С.А. Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови в економічному ВНЗ / С.А. Анісімова, І.А. Власова, Л.П. Воробйова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 7-13
1204580
  Касьянова Л.С. Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови студентів нелінгвістичних спеціальностей / Л.С. Касьянова, О.І. Овчіннікова, Л.Є. Гасанова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 63-67. – ISSN 2411-5983
1204581
  Півень М.І. Професійно-освітній простір як чинник і умова становлення особистості курсанта в навчальній діяльності / М.І. Півень, В.В. Півень, І.В. Ковальова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 75-81. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1204582
  Балахтар В. Професійно-особистісні новоутворення на різних стадіях професійного становлення фахівців із соціальної роботи // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Абдюлкадир К. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 9/10 (174/175). – С. 52-59. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1204583
  Тарасюк А. Професійно-патріотичне виховання курсантів як складова навчального процесу в інституті контррозвідувальної діяльності Національної академії СБ України / А. Тарасюк, В. Чугуєвський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 102-107. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1204584
  Дуганець В.І. Професійно-педагогічна діяльність викладача професійної школи в світлі сучасних викликів часу / В.І. Дуганець, О.П. Ляска // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 20-22. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1204585
  Марушкевич А.А. Професійно-педагогічна діяльність науково-педагогічного працівника // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 5-23. – ISBN 978-966-439-998-9
1204586
  Каленський А.А. Професійно-педагогічна етика майбутніх викладачів в зарубіжних дослідженнях // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 128-135. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто сучасні підходи до розвитку професійної етики викладачів вищих навчальних закладів у іноземних дослідженнях. Не зважаючи на різні соціально-економічні устрої країн, що досліджувалися, ціннісні орієнтації в них пов"язані з урахуванням ...
1204587
  Отрощенко Л.С. Професійно-педагогічна компетентність викладача як умова ефективного дидактичного процесу у ВНЗ економічного профілю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 346-354. – ISSN 2312-5993
1204588
  Отрощенко Л.С. Професійно-педагогічна компетентність викладачів ВНЗ економічного профілю : монографія / Л.С. Отрощенко, Р.В. Миленкова. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. – 86, [2] с. – Бібліогр.: с. 74-82. – ISBN 978-966-8958-96-0
1204589
   Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / [А.А. Марушкевич та ін. ; за ред. А.А. Марушкевич] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 201, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-998-9
1204590
  Кузьменко Н. Професійно-педагогічна культура викладача вищої школи як чинник формування професійних ціннісних орієнтацій студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 32-35. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано різні підходи до класифікації ціннісних орієнтацій особистості та приділено особливу увагу визначенню поняття професійних ціннісних орієнтацій. Виокремлено чинники, що впливають на формування професійних ціннісних орієнтацій студентської ...
1204591
  Миленкова Р.В. Професійно-педагогічна культура викладача ВНЗ економічного профілю як складова його професійної компетентності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 331-338. – ISSN 2312-5993
1204592
  Ткаченко О.В. Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників (ХХ - початок ХХІ століття) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – C. 142-146. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1204593
   Професійно-педагогічна підготовка викладача : монографія / [А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, М.В. Жиленко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 399, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-009-3
1204594
  Лодатко Є. Професійно-педагогічна підготовка викладача вищої школи в умовах освітніх змін: соціокультурний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-11. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1204595
  Арестенко В.В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до використання нових інформаційних технологій на уроках хімії : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Арестенко Валерій Вікторович ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 188 л. + Додатки: л. 131. – Додат. є окремою одиницею
1204596
  Арестенко В.В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до використання нових інформаційних технологій на уроках хімії : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Арестенко Валерій Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1204597
  Спіцин Є.С. Професійно-педагогічна підготовка науково-педагогічного працівника // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 24-73. – ISBN 978-966-439-998-9
1204598
  Оніпко В.В. Професійно-педагогічна програма підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до роботи у профільній школі // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 24-27. – ISSN 2221-6316


  З урахуванням вимог компетентнісного підходу розкриваються аспекти технології професійної підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін. Розроблена, науково обгрунтована рівнева професійно-педагогічну програма й визначені показники готовності ...
1204599
  Ніколаєску І.О. Професійно-педагогічна самореалізація викладача системи післядипломної освіти: концептуальний етап дослідно-експериментальної роботи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 109-113. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1204600
  Цветкова Г. Професійно-педагогічне самовдосконалення викладачів ВНЗ: специфіка, структура, етапи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 12 (996). – С. 33-38. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено специфіку, структуру та етапи професійно-педагогічного самовдосконалення викладача вищої школи.
1204601
  Клочан Ю.В. Професійно-педагогічне спілкування соціального педагога // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 29-32
1204602
  Янковська Л.А. Професійно-практична підготовка фахівців у вищій школі та її інноваційний розвиток у форматі "держава - вищі навчальні заклади - роботодавці" / Л.А. Янковська, Р.М. Захарчин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.4. – С. 367-372. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено окремі проблемні питання щодо організації та вдосконалення практичної підготовки студентів у вузах. Розглянуто напрями покращення освітянської діяльності у форматі "держава - вуз - роботодавці", всі представники якого мають свої ...
1204603
  Карабанов Є.О. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців агропромислового виробництва // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 34-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1204604
  Пилипей Л.П. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів : монографія / Л.П. Пилипей. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 312с. – ISBN 978-966-8958-43-4
1204605
   Професійно-прикладні дидактики = Professional and applied didactics : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016-
Вип. 1. – 2016. – 199 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1204606
   Професійно-прикладні дидактики = Professional and applied didactics : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016-
Вип. 2. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1204607
   Професійно-прикладні дидактики = Professional and applied didactics : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016-. – ISSN 2521-6449
Вип. 3. – 2017. – 281 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1204608
   Професійно-прикладні дидактики = Professional and applied didactics : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016-. – ISSN 2521-6449
Вип. 4. – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1204609
   Професійно-прикладні дидактики = Professional and applied didactics : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016-. – ISSN 2521-6449
Вип. 5. – 2018. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1204610
  Кісіль З.Р. Професійно-психологічна деформація та її врахування під час підготовки юристів у відомчих навчальних закладах // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 126-133. – (Юридична ; Вип. 1)
1204611
  Озерський І.В. Професійно-психологічна підготовка прокурорських працівників як складова системи кадрового забезпечення органів прокуратури // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 232-235
1204612
  Ятчук М.С. Професійно-психологічний тренінг формування психологічної компетентності у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 50-54. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті розглядається проблема професійно-психологічного тренінгу формування психологічної компетентності у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. Розкрито теоретичні засади професійно-психологічного тренінгу формування ...
1204613
  Лазорко О.В. Професійно-психологічний тренінг як метод корекції та розвитку професійної відповідальності менеджерів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 160-168


  У статті обґрунтовано професійно-психологічний тренінг корекції та розвитку відповідальності менеджерів промислового підприємства; розкрито структуру та зміст основних модулів вищеназваного тренінгу; проаналізовано критерії та загальні результати за ...
1204614
  Зоря Г. Професійно-сленгова лексика як виразник ментальності соціогрупи // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 67-71. – Бібліогр.: Літ.: с. 71; 15 назв
1204615
  Арбєніна В.Л. Професійно-статусні домагання сучасного студентства та їхні суб’єктивні чинники / В.Л. Арбєніна, Л.Г. Профатілова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С. 251-259. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048


  Проблема професійної орієнтації майбутніх випускників вищої школи. Вивчення проблеми колективом кафедри соціології ХНУ ім. В.Н. Каразіна
1204616
  Шкляр А.О. Професійно-творча діяльність журналіста ділового видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 110-113


  У статті йдеться про специфіку професійно-творчої діяльності журналіста у ділових виданнях на прикладах роботи ділових тижневиків "Статус. Економічні відомості" та газети "ІЗНЕС". Описуються основні етапи редакційно-видавничого процесу та зазначаються ...
1204617
  Сеник А. Професійно-творча самореалізація здобувачів вищої освіти засобами тренінгу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 87-91. – ISSN 2308-4634
1204618
  Самохіна Н.М. Професійно-творча самореалізація майбутніх учителів музики в освітньо-виховному середовищі вишу : монографія / Н.М. Самохіна ; М-во науки і освіти України, Держ. заклад Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 371, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 317-362. – ISBN 978-966-617-331-0
1204619
  Бірук Н.П. Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бірук Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1204620
  Волонтир О. Професійно-технічна освіта у Волинському воєводстві за часів Другої Речі Посполитої // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються головні тенденції розвитку професійно-технічної освіти у Другій Речі Посполитій. Розглянуто причини, що спонукали польський уряд не залишати поза увагою цю сферу та водночас розпочати її реформування. Виявлено особливості ...
1204621
  Василюк А.В. Професійно-технічна подготовка вчителів у Польщі : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Василюк А.В.; Ін-т педагог. і психол. професійної освіти. – К, 1998. – 20л.
1204622
  Пашко Л. Професійно-управлінська культура сучасного керівника: постановка проблеми // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 51-61
1204623
  Озерський І. Професійно - психологічні якості слідчого і оперативного працівника та та їх значення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.96-100. – ISSN 0132-1331
1204624
  Ковальчук Ю. Професійно важливі якості державних службовців: теоретичний аналіз та засади формування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 237-248
1204625
  Ашеров А.Т. Професійно важливі якості фахівця як складова його проектної культури / А.Т. Ашеров, В.І. Шеховцова, Ю.М. Полякова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 127-131. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
1204626
  Сафонова Т. Професійно значущі якості бібліотечних фахівців: психологічний аспект // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 129-130
1204627
  Брюховецька О. Професійно значущі якості особистості викладача вищого навчального закладу / О. Брюховецька, Т. Чаусова // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 1 (20). – С. 74-78
1204628
  Хоссейн М. Професійно значущі якості особистості: соціально-педагогічний дискурс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 45-48. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Визначено поняття "професійно значущі якості особистості", розкрито їх сутність і зміст, роль у самореалізації особистості в соціокультурному просторі. Обґрунтовано, що професійно значущі якості характеризують здібності, органічно входять у їх ...
1204629
  Беньковська Н.Б. Професійно значущі якості сучасного вчителя іноземної мови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 26-32. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглянуто та визначено основні професійно значущі якості сучасного вчителя іноземної мови, а також запропоновано шляхи їх формування в умовах ВНЗ. На підгрунті вивчення літературних джерел охарактеризовано сучасні вимоги суспільства до ...
1204630
  Черкашина Ж.В. Професійно зорієнтовані технології навчання на уроках мовної підготовки іноземних студентів / Ж.В. Черкашина, Л.М. Бондаренко // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 142-146. – ISSN 2307-4558
1204631
  Журавська Н.С. Професійно орієнтаційна компетентність майбутніх магістрантів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 79-84. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1204632
  Ненько Ю.П. Професійно орієнтована комунікативна підготовка майбутніх офіцерів служби цивільного захисту: сучасний стан, проблеми, суперечності // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 144-150. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1204633
  Онкович Професійно орієнтована медіаосвіта у вищій школі / Онкович, В, . // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 55-61


  Обгрунтовано актуальність упровадження медіаосвіти в систему вищої осіти за допомогою інтегрування медіаосвітніх тежнологій у професійну підготовку майбутніх фахівців, спричинена утвердженням у навчальному процесі принципово нової концепції професійної ...
1204634
  Носаченко В.М. Професійно орієнтована технологія навчання як засіб формування картографічної компетентності студентів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 247-254. – ISSN 2312-5993
1204635
  Мельник В. Професійно орієнтоване навчання вищої математики при підготовці майбутніх офіцерів національної академії національної гвардії України / В. Мельник, Л. Алфімова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 133-137
1204636
   Професійно орієнтоване навчання іноземних мов у старшій профільній і вищій школі: проблеми та перспективи : колектив. монографія / [Л.А. Сажко, Л.Я. Зєня, Т.О. Стеченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. унт. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 227, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-638-305-4
1204637
  Нестеренко І. Професійно орієнтоване навчання іноземної мови студентів економічних спеціальностей / І. Нестеренко, Г. Бондар // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 2. – С. 112-117. – ISSN 2307-4914
1204638
  Бобрицька В.І. Професійно орієнтований контекст формування самоосвітньої компетентності майбутнього викладача в умовах магістратури // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 24-30. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (7)). – ISSN 2411-264X
1204639
  Левенок І. Професійно орієнтований текст як засіб формування мовнокомунікативних навичок іноземних студентів медичних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 112-123. – ISSN 2312-5993
1204640
  Груба Т. Професійно орієнтований текст як провідний засіб навчання української мови в профільних класах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 24-32. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
1204641
  Корнійчук О. Професійно орієнтований тренінгу формуванні математичних компетентності інженерів еколого-природознавчого напрямку // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 439-445. – ISBN 978-617-7009-20-6
1204642
  Набока О. Професійно орієнтовані технології навчання у підготовці майбутніх педагогів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 31-35. – ISSN 0131-6788
1204643
  Доброскок І. Професійно орієнтовані технології у процесі підготовки магістрів соціальної педагогіки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 21-25. – ISSN 0131-6788
1204644
  Геркерова О.М. Професійно спрямоване іншомовне спілкування вчителя іноземної мови як складник комунікативної компетентності // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 12-17. – (Педагогічні науки ; № 6 (125)). – ISSN 2414-5076
1204645
  Редько О.Ю. Професійно. Етично / О.Ю. Редько, О.Б. Рижакова, К.О. Редько // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 2 (2) лютий. – С. 21-27. – ISSN 2306-0050


  Стисле керівництво із застосування переглянутого Кодексу етики професійних бухгалтерів.
1204646
  Любас А. Професіограма майбутнього фахівця бойового та оперативного забезпечення // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 148-154. – ISSN 2308-4634
1204647
  Пришляк О. Професіограма фахівця соціономічної професії в контексті міжкультурності // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 220-227. – ISSN 2618-0715
1204648
  Синявський В.В. Професіограми і психограми професій педагогічного спрямування : метод. посібник / [Синявський В.В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 83, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Термінол. словник: с. 66-82. – Бібліогр.: с. 83. – ISBN 978-966-189-332-9
1204649
  Васильєва Л. Професіонал-україніст, людина, сповнена задушевного ліризму // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 289-292. – ISSN 2078-5119


  Нещодавно відійшла з земного життя фундаторка єдиних у Республіці Хорвaтія студій укрaїнської мови та літератури (нині це кафедра україністики Філософського факультету Загребського університету) кандидат філологічних наук Рaїсa Івaнівнa Тростинськa – ...
1204650
  Войцехівський М. Професіонал повинен розвиватися // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 21 серпня (№ 32). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  З 2016-2017 навчального року курси підвищення кваліфікації освітян столиці зазанали кардинальних змін . Запроваджено накопичувальну кредитно-модульну систему (ECTS) і пропонуються курси на вибір педагога (50% від загальної кількості модулів).
1204651
   Професіонал своєї справи (Чурилову Миколі Миколайовичу - 70) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 140-141. – ISSN 1681-116Х
1204652
  Боронь О. Професіонал слова // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 38-39


  Пам"яті Світлани Іванівни Гайдук - фахівця з літературного редагування, досвідченого коректора.
1204653
   Професіонали обирають найкраще. Допомагаємо мамам годувати груддю довше // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 114-116. – ISSN 2226-1230
1204654
   Професіонали. Спогади ветеранів підрозділів і військ урядового зв"язку / авт.-упоряд. С.О. Граб. – Київ : [б. в.], 2021. – 351, [1] с. : іл.
1204655
  Кісіль З.Р. Професіоналізація - основа державної кадрової політики в Україні / З.Р. Кісіль, М.О. Живко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 111-120. – (Юридична ; Вип. 2)
1204656
  Чепіль О.Є. Професіоналізація SOS-матерів у країнах Європи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 347-352
1204657
  Сорочан Т. Професіоналізація андрагога: цінності, знання, навички // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 53-57
1204658
  Дегтярьов С. Професіоналізація бюрократичного апарату Російської імперії у контекситі розбудови системи освіти (перша чверть XIX ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 222-231. – ISSN 0869-3595
1204659
  Вітер Д. Професіоналізація військової освіти в Україні: головні напрямки, зміст та перспективи / Д. Вітер, О. Мітягін // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 81-90. – ISSN 2617-1775
1204660
  Дригуля Н.М. Професіоналізація державних службовців в умовах євроінтеграції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 85-95. – ISSN 2078-9165
1204661
   Професіоналізація Збройних Сил // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2 (116) : Біла книга - 2009. Збройні Сили України. – С. 37-50
1204662
  Петриченко О. Професіоналізація Збройних Сил України: юридичний аспект // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.48-51
1204663
  Кліменко В. Професіоналізація і психологія викладача вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 106-112. – ISSN 1682-2366
1204664
  Приходько Т.В. Професіоналізація кадрів в галузі соціальної роботи: історія становлення та сучасний дискурс / Т.В. Приходько, Т.Г. Шамало // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 156-161. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (8))
1204665
  Олуйко В.М. Професіоналізація кадрів як фактор державотворення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 5-9. – (Право. Економіка. Управління)
1204666
  Зелінська М.І. Професіоналізація муніципальної служби як складова формування позитивного іміджу влади / М.І. Зелінська, І.В. Пройдакова // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 149-152. – ISBN 978-617-7565-33-7
1204667
  Гущина Т.Ю. Професіоналізація педагогів профільної шкільної освіти / Т.Ю. Гущина, Я.М. Царенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 128-131. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))


  В статті проаналізовані особливості професійної діяльності педагогічних працівників профільної освіти, визначені особистісні аспекти прорфесіоналізації вчителів профільної освіти.
1204668
  Довгань Н.П. Професіоналізація правоохоронців - основа кадрової політики в органах внутрішніх справ України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 303-305. – (Право. Економіка. Управління)
1204669
  Васильєва О. Професіоналізація публічних службовців - вимога успішності задекларованих в Україні реформ / О. Васильєва, Н. Васильєва, С. Приліпко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 18-25. – ISSN 2664-3618
1204670
  Мустафаєва Уріє Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування: цілі, функції та методи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 2 (2). – С. 310-317
1204671
  Гук Н. Професіоналізація суддів як основа демократизація судової системи України: організаційно-правові заходи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 39-46. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1204672
  Шаповалова Л. Професіоналізація як один із напрямів розвитку сучасної вищої освіти Франції // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 59-70. – ISSN 1682-2366
1204673
  Десятов Т. Професіоналізація як сучасна глобальна тенденція розвитку вищої педагогічної освіти в зарубіжних країнах та Україні // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 131-136. – ISSN 2308-4081
1204674
  Морозова Н.Г. Професіоналізація як чинник формування людських ресурсів державної служби в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 102-108 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
1204675
  Гречко Г. Професіоналізм + креативність = сучасна бібліотека (професійне навчання персоналу в дитячій бібліотеці) / Г. Гречко, І. Базиленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С.43-44. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено заходи з підвищення кваліфікації, які організовує Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменко м. Миколаєва для своїх філій. Працівники центральної бібліотеки використовують інтерактивні методи навчання, які вчать ...
1204676
  Філіпенко Л.В. Професіоналізм в політиці та політичне лідерство // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 251-262. – ISSN 2618-1274
1204677
  Васильєв О. Професіоналізм викладачів ВВНЗ як складова внутрішньої системи гарантування якості вищої військової освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 46-60. – ISSN 2617-1775
1204678
  Тодоренко Микола Професіоналізм водіїв - гарантія безпеки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 32


  Нині Західна Європа, й про це ми говоримо на всіх рівнях, стала взірцем у справі наведення ладу та дотримання дисципліни учасниками дорожнього руху. Принцип невідворотності покарання за скоєне правопорушення там, безперечно, дисциплінує. Бо, скажімо, ...
1204679
  Гузій Н.В. Професіоналізм діяльності методичних працівників у контексті структурно-функціонального підходу / Н.В. Гузій, Є.О. Гориславець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 7-12. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1204680
  Бойко-Бузиль Професіоналізм діяльності та особистості керівників органів і підрозділів МВС України / Бойко-Бузиль, Д.В. Швець // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 119-124. – ISSN 1727-1584
1204681
  Артамонова І.М. Професіоналізм журналіста: трансформація поняття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 18-22.
1204682
  Будівська Г. Професіоналізм журналістів та професійні стандарти: теоретичні аспекти та інтерпретація медіа фахівців // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 27-35. – ISSN 2522-1272
1204683
  Корж І.Ф. Професіоналізм і компетентність - основні критерії оцінки діяльності державних службовців // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 277-283. – ISSN 1563-3349
1204684
  Косенко М.С. Професіоналізм і легітимаційна функція німецької історичної науки в російській та англомовній історіографіях XIX - початку XX століття / М.С. Косенко, С.П. Стельмах // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історіографії, джерелознавства та архівознавства. – Дніпропетровськ, 2014. – Об"єднаний вип. 2013-2014 рр. : Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі. – С. 196-210. – ISSN 2409-0743
1204685
  Гільберг Т.Г. Професіоналізм і творчість учителя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 6
1204686
  Солярчук Ю.Д. Професіоналізм менеджерів - запорука успіхув удосконаленні земельних відносин // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 113-115. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1204687
   Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти = Professionalism of the teacher: theoretical and methodological aspects : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов"янськ
Вип. 2. – 2015. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1204688
  Каньковський І. Професіоналізм педагогічного складу як одна із умов успішної підготовки інженера-педагога // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – № 12 (95), грудень. – С. 37-43


  У статті узагальнено підходи до трактування професіоналізму вчених України та інших країн, обгрунтовується важливість його досягнення педагогічним складом, який веде підготовку інженера-педагога.
1204689
  Алексєєва Ж.М. Професіоналізм юриста як явище європейської культури // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 34-42.
1204690
  Карпець Л.А. Професіоналізм як синтез освіти, знання і виховання // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С 76-79.
1204691
  Бондар В.С. Професіоналізм як сукупність критеріїв відповідності майбутніх психологів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2016. – № 12. – С. 34-37
1204692
  Карпенко В.О. Професіоналізм як фактор майстерності в журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 53-61


  Визначається суть терміну "професіоналізм" у журналістиці, що базується на сукупності теоретичних засад і практичних навичок.
1204693
  Копійка В.В. Професіоналізм, порядність, патріотизм / прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 5 : фото


  Інтерв"ю з директором ІМВ професором В.В. Копійкою щодо діяльності інституту.
1204694
  Вилегжаніна Т.І. Професіоналізм. Творчість. Життєствердність // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 65. – ISSN 2409-9805
1204695
  Гончаренко О. Професіоналізми та жаргонізми торгово-економічної сфери сучасної китайської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-8. – (Східні мови та літератури ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються відмінності професійних жаргонізмів та професійної лексики торгово-економічної сфери сучасної китайської мови. Differences of professional jargons and professional words of the trade-economic sphere of the modern Chinese language are ...
1204696
  Червоненко О.М. Професіоналізми у музичному та навколомузичному дискурсі (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 391-397


  У статті розглядається поняття професійного жаргону, його відмінність від таких понять, як професіоналізми та терміни. Також наводяться різні приклади його вживання в мові з коментарями. В статье рассматривается понятие профессионального жаргона, его ...
1204697
  Квітка К.В. Професіональні народні спіці й музиканти на Україні : Прграма для досліду їх діяльності й побуту / Климент Квітка ; Українська академія наук // Програми для збірання [збирання] етнографічних матеріялів / О.Б. Курило. – Київ : Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1923. – 114 с. – (Збірник історично-філологічного відділу ВУАН ; № 13, вип. 1 ;Праці етнографічної комісії)
1204698
  Петрушенко М. Професія - для життя, а освіта - щоб навчити студентів жити // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Експерти міжнародного електронного журналу CEOWORLD Magazine, який займається ранжуванням вищих навчальних закладів усього світу, представили на світовий загал рейтинг ТОП-100 найкращих наукових шкіл та університетів, які готують спеціалістів у галузях ...
1204699
  Чембержі М.І. Професія - композитор : монографія / Михайло Чембержі. – Київ : Автограф, 2017. – 61, [2] с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8349-09-6
1204700
  Масол В.І. Професія - криптолог // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 4/5
1204701
  Задорожний Микола Професія - методист географії : Василь Іванович Демкович // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 22 : Портрет
1204702
  Редя В.Я. Професія - музикознавець: горизонти очікування // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 437-443


  Підготовка майбутніх спеціалістів до практичної професійної діяльності.
1204703
  Цимбал Я. Професія - письменник // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 9. – С. 156-159. – ISSN 0130-321Х
1204704
  Глотов О. Професія - поет // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 лютого (№ 4)
1204705
  Чередник Тетяна Професія - читач: література у поняттях і термінах : спроба словника-довідника/ / Т. Чередник // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – Бібліогр. в кінці ст.
1204706
  Зубченко В. Професія "Актуарій": привабливість, виклики, перспективи / В. Зубченко, Ю. Мішура // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 3
1204707
   Професія "землевпорядник" на ринку праці: стан та проблеми попиту і пропозиції / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Й.М. Дорош, О.С. Дорош // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 94-103 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1204708
  Кіслова Вікторія Професія актора - це професія на все життя (Інтерв"ю з народним артистом України Л Сомовим) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 32 : фото
1204709
  Мейш А.В. Професія аудитор - значення на світовій арені, актуальність та нагальність у майбутньому / А.В. Мейш, О.В. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 83-86. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1204710
   Професія бібліотекар - справа всього життя // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 61. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена Лілії Павлівні Незнамовій, заслуженому працівнику культури України, директору Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка у 1989-2006 рр.
1204711
   Професія вченого найбільш приваблива в Японії // Світ. – Київ, 2018. – Травень (№ 19/20). – С. 4
1204712
  Дубинчук О.С. Професія і середня освіта / О.С. Дубинчук. – К, 1979. – 46с.
1204713
  Кондратьєва М. Професія кінорежисер // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, І. Безгін, Г. Веселовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 6 : Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні (Київ). – C. 95-103
1204714
  Шоу Б. Професія місіс Уоррен / Б. Шоу. – Київ, 1957. – 116с.
1204715
   Професія нотаріуса в Квебеці : Збірник текстів. – Київ : Заповіт, 2004. – 364с. – Програма Канада - Україна 1997-2004 роки. – ISBN 966-7272-59-1
1204716
  Дудка І. Професія нотаріуса: національні та міжнародні стандарти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 15-21 квітня (№ 15). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  На базі КНУ ім. Тараса Шевченка відбулася міжнародна науково-практична конференція "Національні і міжнародні стандарти становлення професії нотаріуса: тенденції та перспективи розвитку". Вона організована Нотаріальною палатою України спільно з кафедрою ...
1204717
  Шоу Б. Професія пані Ворен / Б. Шоу. – Харків; Київ, 1931. – 144с.
1204718
  Полковенко Т. Професія редактора: конфлікти та способи уникнення конфліктних ситуацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 6-9. – ISSN 2076-9326


  У статті йдеться про конфліктологію редакторської діяльності, зокрема про причини виникнення конфліктів у роботі редактора; представленно перелік рекомендацій щодо подолання конфліктних ситуацій.
1204719
  Побідаш І. Професія редактора: термінологічний, творчий та функціональний аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-50. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про деякі актуальні проблеми сучасного сприйняття професії редактора: єдності тлумачення терміна "редактор", творчого начала професії, функціональних обов"язків редактора, політичної та соціальної заангажованості. The article refers ...
1204720
  Москаленко О. Професія студент - це класно ! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Студенти-випускники інституту журналістики КНУ розповідають про своє студентське життя.
1204721
  Андрощук А. Професія юриста в країнах Європейського Союзу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 118-130.
1204722
  Андрощук А. Професія юриста в країнах Західної Європи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 116-124
1204723
  Зінченко М.Ю. Професія як елемент трудової функції працівника // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 315-318. – ISSN 1563-3349
1204724
  Гетьман В. Професія як життя: Ольга Матвіївна Авілова (1918-2009) / В. Гетьман, І. Козлик, П. Сокур // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2018. – № 3 (60). – С. 6-10. – ISSN 2304-0041
1204725
  Новосельський В.Ф. Професія: вчитель фізичної культури / В.Ф. Новосельський. – К., 1991. – 43с.
1204726
  Десятник Г.О. Професія: звукорежисер кіно і телебачення / Десятник Г.О., Бадіон С.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2019. – 68, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 68
1204727
  Десятник Г.О. Професія: режисер кіно і телебачення : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; [наук. ред. С.І. Горевалов] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2018. – 87, [1] с. – Бібліогр.: с. 86-87
1204728
  Десятник Г.О. Професія: телевізійний ведучий : тексти лекцій та практ. вправи / Г.О. Десятник, С.М. Полешко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2017. – 172, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-172
1204729
   Професія: фахівець бібліотечного та інформаційного сервісу. – Київ : Британська Рада в Україні, 2000. – 108с. – (The British Council). – ISBN 966-7705-00-5; 966-7705-04-8
1204730
  Телешман С. Професор - діючий і почесний // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 7 квітня (№ 13). – С. 3


  У Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулося представлення книг Шевченківського лауреата Михайла Наєнка "Вечіріні світанки...", "Художня література України", "Історія українського літературознавства" й ...
1204731
  Бондарчук С. Професор А.І. Якобій (1837-1907 рр.) - теоретик і практик гігієнічної науки Харківського університетудругої половини ХІХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 133-137


  У статті розглядається багатогранна діяльність ученого-гігієніста Харківського університету А.І. Якобія в другій половині ХІХ ст. Аналізуються найважливіші праці вченого, які розкривають пріоритетні напрямки гігієнічних досліджень, характеризують ...
1204732
  Киридон П. Професор А.П. Коцур про державницькі ідеї М.П. Драгоманова // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 187-189
1204733
  Циганенко Л.Ф. Професор А.П. Коцур та його наукова школа // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 144-153
1204734
  Терентьєва Л.М. Професор Авенір Уйомов / Л.М. Терентьєва, О.В. Чайковський, Л.М. Сумарокова // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 304-306. – ISBN 978-617-689-150-5
1204735
  Іщенко А.В. Професор Аленін Юрій Павлович - один із фундаторів одеської наукової школи кримінально-процесуального права / А.В. Іщенко, Д.А. Ляшенко // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 11-21. – ISBN 978-966-419-300-6
1204736
   Професор Алпатьєв Стефан Михайлович (15.08.1904 - 26.07.1985 рр.) : Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1925-1986 роки. – Київ, 2005. – 96с. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; Кн.13)
1204737
  Цимбал В. Професор Анатолій Калмиков // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 29. – ISSN 1819-7329
1204738
   Професор Анатолій Михайлович Поповський : Біобібліографія (до 70-річчя з дня народження). – Дніпропетровськ, 2005. – 48с. – (Біобібліографія визначних вчених ; Вип. 6)
1204739
   Професор Анатолій Михайлович Поповський : біобібліографія (до 75-річчя з дня народження) / Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ ; [ред. А. Самотуга]. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2010. – 88 с., [20] с. іл. – (Біобібліографія визначних вчених ; Вип. 14)
1204740
  Свінціцький А.С. Професор Анатолій Петрович Пелещук: корифей вітчизняної терапевтичної науки і практики // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; в. о. голов. ред. В.В. Лазоришинець ; редкол.: К.М. Амосова, С.Б. Арбузова, В.В. Безруков [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (6). – C. 27-36. – ISSN 2308-8818
1204741
  Баженов Л.В. Професор Анатолій Філінюк - діяч краєзнавчого руху, дослідник історії Поділля - Хмельниччини // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 36-42. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074


  До 60-річчя доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Анатолія Григоровича Філінюка. Досліджується життєвий і творчий шлях, наукові здобутки та загальнолюдський потенціал.
1204742
  Галенко І. Професор Анджей Гавронський про роль емоцій у мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 3-8. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
1204743
   Професор Андрій Введенський : монографія / [Войцехівська І.Н.та ін. ; бібліогр. упоряд.: В.Г. Нестеренко, І.І. Тіщенко]. – Київ : Київський університет, 2013. – 175, [1] с. : іл., фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 126-146 та в підрядк. прим. – (Серія: Історики Київського університету: історіографія персоналій / [ред. рада: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-439-629-2
1204744
   Професор Андрій Володимирович Нездвідський : Тези доповідей та повідом. обл. наук.-творчої конференції 16-18 листопада 1988 р. – Одеса, 1988. – 99с.
1204745
  Барна О.М. Професор Андрій Обжут - перший керівник кафедри патологічної анатомії (1896-1910) медичного факультету Львівського університету Яна Казимижа // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147/148). – С. 67-71. – ISSN 1729-2344


  До 120-річчя кафедри патологічної анатомії і "Музею хвороб людини" Львівського університету Яна Казимиж (Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького).
1204746
  Руденко В.П. Професор Антін Синявський - подвижник української географії / В.П. Руденко. – Київ : КМ Academia, 1996. – 404 с. – ISBN 966-518-010-Х
1204747
  Уткін О. Професор Б. Мартос: організаторська та науково-педагогічна діяльність // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (559), липень - серпень. – С. 163-174. – ISSN 0130-5247
1204748
   Професор Богдан Іванович Андрусишин : бібліогр. покажч. : до 50-річчя від дня народж. та 30-річчя наук.-пед. діяльності / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Каф. теорії та історії держави і права ; уклад. Г.Б. Білозьорова]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 123 с. – (Серія "Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова"). – ISBN 978-966-660-492-0
1204749
   Професор Богданов Сергій Михайлович (1859-1920) : Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1883-1917 роки. – Київ : Інститут аграрної економіки. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України)
Кн. 15. – 2006. – 142 с.
1204750
   Професор Борис Михайлович Гончар (1 березня 1945 - 22 березня 2015 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-61. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817
1204751
   Професор Будрін Петро Васильович (1857-1939) : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Аграрна Наука. – (Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії). – ISBN 966-540-141-4
Книга 1. – 2001. – 126с.
1204752
  Баш Я. Професор Буйко : Повість / Я. Баш. – 2-е вид. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 126с.
1204753
  Баш Я. Професор Буйко : Повість / Я. Баш. – Київ : Радянська Україна, 1946. – 95с. – (Б-ка журналу "Україна" ; № 4)
1204754
  Баш Я. Професор Буйко / Я. Баш. – Київ, 1953. – 120с.
1204755
  Баш Я.В. Професор Буйко / Я.В. Баш. – Київ, 1967. – 136с.
1204756
  Баш Я.В. Професор Буйко : Повість: Для серед. та ст. шк. віку / Я.В. Баш. – Київ : Веселка, 1971. – 130с.
1204757
  Баш Я.В. Професор Буйко : Повість: Для ст. шк. віку / Я.В. Баш. – Київ : Веселка, 1990. – 189с. – ISBN 5-301-01013-1
1204758
   Професор В"ячеслав Олексійович Добровольський (до 90-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (65). – С. 104-105. – ISSN 0374-3896
1204759
   Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / Войцехівська І.Н. [та ін.] ; КНУТШ ; [наук. ред. І.Н. Войцехівська]. – Київ : Київський університет, 2010. – 208 с. – До 100-річчя від дня народження. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1204760
  Задорожна Л. Професор В. Коптілов як історик літератури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-12. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Визначено здобутки в дослідженні проф. В. Коптіловим окремих проблем у галузі шевченкознавства. The author investigates the achievements of V. Koptilov"s studies of Taras Shevchenko works.
1204761
  Воловина О. Професор В. Сергійчук та "Кремлівська статистика". Проблема визначення втрат від Голодомору: відгук з-за кордону // Україна молода. – Київ, 2021. – 30 березня (№ 31). – С. 6


  "Професор Володимир Сергійчук роками згадує мене та моїх колег незлим тихим словом на конференціях та в пресі, в Україні та в США. Його коментарі мали би бути науковими, тематика обчислення людських втрат унаслідок Голодомору є саме наукова. Але часто ...
1204762
  Бєлая О. Професор В.Б. Антонович про історію мінц-кабінету Київського університету // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 107-111
1204763
   Професор В.В. Дубянський : [некролог] // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.] : [б.в.]
1204764
  Руда С.П. Професор В.В. Підвисоцький (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 128-132 : Фото. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0374-3896
1204765
   Професор В.Г. Герасимчук (до 60-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (65). – С.103-104. – ISSN 0374-3896
1204766
  Бурлак Г.В. Професор В.Є. Таїров (1859-1938) - вчений та організатор дослідної справи у виноградарстві України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Бурлак Ганна Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 9 назв
1204767
  Бурлак Г. Професор В.Є. Таїров (1859-1938) - засновник розсадницької бази виноградарства України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 128-134. – ISSN 1998-4634
1204768
  Соловйова Л.М. Професор В.Є. Тімонов (1862-1936) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 85-96. – ISSN 2415-7422
1204769
  Кава А.А. Професор В.І. Харцієв та українська реформаторська педагогіка // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 101-103
1204770
  Колтачихін О.Ю. Професор В.К. Бернацький - забуте ім"я // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАНУ; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 85-91. – ISSN 0374-3896


  Висвітлено біографію та науковий внесок українського фізика В. К. Бернацького, якого було репресовано в 1938 р.
1204771
   Професор В.К. Шпак: сторінки життя. – Черкаси : ЧДТУ, 2003. – 59 с. – (Вчені Черкаського державного технологічного університету / ред. кол.: Лега Ю.Г., Білик Л.І. та ін.). – ISBN 966-7533-40-9
1204772
  Костенко О.О. Професор В.Л. Герман - маловідомий учень академіка Л.Д.Ландау / О.О. Костенко, А.С. Литвинко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 47-50. – ISSN 0374-3896
1204773
  Гавриш Н.С. Професор В.Л. Мунтян - фундатор правової охорони грунтів в Україні // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 38-42. – ISBN 978-966-7957-20-9
1204774
  Грищук П.І. Професор В.М. Головцин - фундатор школи електророзвідки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 100-річчя з Дня народження) / П.І. Грищук, Г.Т. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 57-61. : Фото. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Приведені біографічні відомості про професора, завідувача кафедри геофізичних методів пошуків і розвідки родовищ корисних копалин Київського університету -- В.М. Головцина. В статті зроблено огляд його наукової та організаційної діяльності в Росії та ...
1204775
  Вергунов В.А. Професор В.М. Румянцев (1897-1957) - державний діяч та координатор науково-освітньої агрикультурної діяльності в Україні : [до 100-річчя Полтав. держ. аграр. акад.] / Вергунов В.А. ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : [б. в.], 2019. – 103, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1204776
  Татарчук Л.М. Професор В.С. Михайловський (1894-1976) (до 125-річчя від дня народження) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 239-244
1204777
  Воронцов Д. Професор В.Ю. Чаговець // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 385-388. – ISBN 5-7707-1061-6
1204778
  Харитонова О.В. Професор В.Я. Тацій та харківська школа кримінального права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 63-73. – ISSN 2224-9281
1204779
  Гриценко І. Професор В.Я. Шульгин та його "История университета Св. Владимира" / Іван Гриценко, Віктор Короткий, Дмитро Набильский // История университета Св. Владимира / В.Я. Шульгин. – Репринтное изд. – Киев : Лыбидь, 2010. – С. І-XXXVI. – ISBN 978-966-06-0570-1
1204780
  Лісовий В. Професор Валентин Отамановський: герой Української революції та харківський освітянин / В. Лісовий, І. Робак, Г. Демочко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (89). – С. 3-10. – ISSN 1562-529Х
1204781
  Шевчишен Микола Професор Валентин Садовський - визначний український економіст, демограф, економіко-географ (До 120-річчя з дня народження) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 55-56 : Портрет. – Бібліогр. 7 назв
1204782
   Професор Валентина Борисенко: "Своїм успіхам у науці я завдячую дітям" / Розмову вела Наталія Недюха // Світ. – Київ, 2000. – березень (№ 9/10). – С. 6
1204783
   Професор Валерій Тертичка : біобібліографічний покажчик / [уклад. Н. Тертичка]. – Київ : [б. в.], 2014. – 150, [2] с. – Загол. обкл.: Валерій Тертичка
1204784
  Усенко І. Професор Василь Іванович Синайський: сторінки життєвого і творчого шляху // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 14-19. – ISBN 978-966-7067-18-2
1204785
  Ковалів П. Професор Василь Кирилович Чапленко та його наукова діяльність // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1970. – Рік 21, ч. 249/250, жовтень/листопад : жовтень/листопад. – С. 2-6
1204786
   Професор Василь Лесин. Наука доброчинності : спогади, присвяти, бібліографія / [уклад. Б.Мельничук, Л.Ковалець]. – Київ : Академвидав, 2014. – 314, [6] с. – Бібліогр.: 251-291. – (Унікум). – ISBN 978-617-572-077-6
1204787
   Професор Василь Німчук у спогадах сучасників / [упоряд.: В. Шаркань ; редкол.: Н. Венжинович, В. Густі, Т. Ліхтей та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2018. – 20, [2] с. : іл., фотоіл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Авт. зазнач. в кінці книги. - Окремі ст. пол. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-671-481-0
1204788
  Стецюк Наталія Професор Василь Орелецький (1895-1976) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 94-97.
1204789
  Міхневич Л. Професор Василь Синайський як організатор юридичної освіти та науки в Києві // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 25-32. – ISBN 978-966-7067-18-2
1204790
   Професор Ватсон Кірконнел про видання "Нових днів" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 202, листопад : листопад. – С. 14
1204791
  Ткебучава І.В. Професор Вейт Грабер - фундатор "Зоологічного інституту" Університету Франца-Йосифа у Чернівцях : (біографічний нарис до 175-річчя з дня народження) / І.В. Ткебучава, Т.Г. Андрющенко // Науковий вісник Чернівецького університету : науковий журнал / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – С. 258-261. – (Біологічні системи. Біологія ; т. 11, вип. 2). – ISSN 2078-8673
1204792
   Професор Вєдєнєєв Дмитро Валерійович : бібліогр. покажч. пр. : до 50-річчя від дня народження / Укр. фонд. культури. – Київ : [б. в.], 2017. – 75, [1] с. : фот.
1204793
  Ожован О.О. Професор Віктор Іванович Михайлюк (до 60-річчя від дня народження) / О.О. Ожован, І.В. Леонідова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (33). – С. 153-159 : фото. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1204794
   Професор Віленський Дмитро Гермогенович : (1892-1960) : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1916-1961 роки / Укр. акад. аграр. наук ; Держ. наук. с.-г. б-ка ; Ін-т гідротехніки і мелііорації ; [ уклад., наук. ред.: В.А. Вергунов ]. – Київ : Аграрна наука, 2009. – 126 с. – До 75-річчя Ін-гідротехніки і меліорації УААН. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; кн. 27)
1204795
   Професор Вінсент Цезаревич Томашевич - засновник кафедри загальної хірургії (до 140-річчя від дня народження) / М.В. Трофімов, С.І. Баранник, С.О. Мунтян, В.П. Кришень // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 2. – C. 141-144. – ISSN 2307-0404


  "...У цій статті згадується внесок професора Вінсента (Вікєнтія) Цезаревича Томашевича, кафедра загальної хірургії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"."
1204796
  Стріха М. Професор Віталій Стріха: штрихи до портрету фізика // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 11/12). – С. 2-3


  До 90-річчя від дня народження.
1204797
  Стріха М. Професор Віталій Стріха: штрихи до портрету фізика (до 90-річчя від дня народження) // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 18, № 1. – С. 53-58. – ISSN 1815-7459
1204798
  Чорненький В. Професор Віталій Чушенко - видатний конституціоналіст Львівського університету // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 290-295. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1204799
   Професор Влас Захарович Мартинюк - засновник Львівської наукової гігієнічної школи (до 120-річчя від дня народження) / В.І. Федоренко, Л.М. Кіцула, Ю.М. Панишко, Л.П. Козак // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 76-78 : фото. – ISSN 2077-7477
1204800
  Магльований А.В. Професор Володимир Анатолійович Монастирський - відомий український вчений в галузі біології та медицини / Магльований А.В., Гриновець В.С. ; МОЗ України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів : Кварт, 2016. – 105, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 105. – (Серія "Відомі професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького"). – ISBN 978-966-8792-95-3
1204801
  Тарасенко О.О. Професор Володимир Антонович у спогадах учнів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 99-105. – ISSN 2076-1554


  Школу істориків Університету св. Володимира XIX століття представляє ціла низка видатних вчених. Серед них В.Б. Антонович та його учні: В.І. Щербина, В.Г. Ляскоронський, В.Ю. Данилевич, Д.І. Багалій. Представники київської документальної школи ...
1204802
  Григорюк І.П. Професор Володимир Васильович Фінн (до 140-річчя від дня народження) / І.П. Григорюк, Є.М. Богач, Б.Є. Якубенко // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (44). – С. 36-41. – ISSN 2077-9496
1204803
  Войцехівська І.Н. Професор Володимир Замлинський : (до 85-річчя від дня народження) : монографія / [ І.Н. Войцехівська, С.В. Севрюк ; бібліогр. упоряд.: І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко, Н.А. Коломієць] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2015. – 253, [1] с. : фотоіл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. - Імен. покажч.: с. 243-252. – Бібліогр. в дод.: с. 151-207 та в підрядк. прим. – (Серія: Історики Київського університету: історіографія персоналій / ред. рада: Калакура Я.С. (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2464-50-4


  ТРЕТЯ книга видавничого проекту "Історики Київського університету: історіографя персоналій" (ПЕРША - "Професор В"ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження)": монографія / наук. ред. В.Н. Войцехівська. - К., 2010. - 207 с. та ДРУГА - ...
1204804
  Мельник В. Професор Володимир Мельник: "Наука стає неодмінним атрибутом розвитку" / спілкувався Богдан Залізняк // Світ. – Київ, 2019. – Листопад (№ 43/44). – С. 3


  Розмова з деканом філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка.
1204805
   Професор Володимир Павлишин - лідер сучасної української мінералогії (до 80-річчя від уродин) / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь, П. Білоніжка, Л. Скакун, Є. Сливко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2020. – № 70, вип. 1/2. – С. 97-102. – ISSN 2078-6220
1204806
  Чубірко М.М. Професор Г.В. Ткаченко: на перехрестях науки і життя (до ювілейної дати Ужгородського національного університету) // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72 , № 1. – C. 85-88. – ISSN 0372-4123
1204807
  Сергійчук В.І. Професор газових справ // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 50-51. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 60-річчя від дня народження Богдана Клюка.
1204808
  Шевчук С.М. Професор географії Кость Дубняк : наук. видання / [С.М. Шевчук] ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Ф-т історії та географії, Каф. географії та краєзнавства [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2019. – 299, [1] с. : портр., табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 35-41, 150-158 та в тексті. – (Серія "Землезнання Полтавщини"). – ISBN 978-966-182-578-8
1204809
   Професор Георгій Ятель = Professor Georgiy Yatel. Bibliografical index : Бібіліографічний показник. – Київ; Мінськ : Энциклапедикс, 2002. – 52с.
1204810
  Рабінович А. Професор Герш Лаутерпахт - перший проектант спеціального органу ООН з контролю за дотриманням її Міжнародного білля прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 26-33. – ISSN 1026-9932
1204811
   Професор Глазко Валерій Іванович : Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1975-2004 роки. – Київ : Аграрна наука, 2004. – 248с. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; Кн.8). – ISBN 966-540-124-6
1204812
   Професор Городній Микола Гаврилович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1933-1985 рр. / Українська акад. аграрних наук; Держ. наук. сільськогосп. бібліотека ; Нац. аграрний ун-т та ін. ; [ уклад., наук. ред. В.А. Вергунов, С.М. Каленська та ін. ]. – Київ : Аграрна наука, 2008. – 150с. – До 100-річчя від дня народження. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; Кн. 24)
1204813
  Бачинська О.А. Професор Григорій Гончарук: науковець та організатор досліджень історії Народного Руху України (до 80-річчя з дня народження) / О.А. Бачинська, Л.М. Іваніченко // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 410-428. – ISSN 2312-6825


  Професор Григорій Іванович Гончарук понад 40 років працює в Одеському національному політехнічному університеті, з них 35 років очолює кафедру історії та етнографії України. У серпні йому виповнилося 80-років і з нагоди такого ювілею варто звернути ...
1204814
   Професор Д.В.Чепур - вчений, педагог, організатор науки й освіти. – Ужгород, 2001. – 72с.
1204815
   Професор Джонсон "В Україні має з"явитися недорогий ринок землі" / розмову вів Ярослав Колгушев // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 14-17
1204816
   Професор Дмитро Сергійович Мечев : (до 70-річчя з дня народження) // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.Г. Бебешко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (93). – С. 7
1204817
  Грабовецький В. Професор Дмитро Степовик - визначний мистецтвознавець та Богослов на Прикарпатті : (до 40-річчя виходу у світ першої книги "Скринька див" (1971)) / Володимир Грабовецький ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Івано-Франків. держ. іст.-меморіал. музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2011. – 70, [2] с. : іл.


  У пр. №1717406 напис: Бібліотеці Інституту журналістики Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка - від колишнього студента ф-ту журналістики КДУ (1955-1960 р.) Дмитра Степовика. 7 листопада 2017 Р.Б.
1204818
   Професор Довгопола Олена Павлівна : Життєвий і творчий шлях. Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2001. – 150с. – ISBN 966-669-006-3
1204819
   Професор Довгопола Олена Павлівна : Життєвий і творчий шлях. Біобібліографічний покажчик. – 2-е вид., доповнене. – Київ, 2002. – 156с.
1204820
  Кокорудз І. Професор др.Омелян Огоновський. Огляд його життя і наукової та літературної діяльності / І. Кокорудз. – 34 с.
1204821
  Цимбалюк В.І. Професор Духін Олександр Львович - організатор і перший керівник служби анестезіології та реаніматології в Інституті нейрохірургії // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; в. о. голов. ред. В.В. Лазоришинець ; редкол.: К.М. Амосова, С.Б. Арбузова, В.В. Безруков [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (5). – C. 27-38. – ISSN 2308-8818
1204822
  Чередниченко А.М. Професор Духовної Академії Ф.І.Міщенко та його доля у післяреволюційний період // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 259-265
1204823
  Теодорович А. Професор Е. Епстейн про межі порівняльно-педагогічних досліджень // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 21-22. – ISBN 978-966-644-324-6
1204824
   Професор Є.В. Нікітін понад півстоліття на службі інфекційним хворим // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2 (88). – C. 69-70. – ISSN 1681-2727


  Дана коротка біографічна інформація про знаного українського ученого-інфекціоніста, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, багаторічного керівника кафедри інфек- ційних хвороб Одеського національного ...
1204825
  Шаталов М. Професор Є.М. Лазько - видатний вчений і патріарх Львівської школи геології та металогенії докембрію (до 100-річчя від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 6-10. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  Наведено головні, визначальні для свого часу, ідеї та результати досліджень професора Є.М. Лазька в галузі вивченнягеології раннього докембрію. Серед головних положень, що стали підставою і зумовили особливості створеної ним наукової школи ...
1204826
  Назаренко Д. Професор Євген Афансьєв - видатний клініцист і громадський діяч Києва // Українські медичні вісті : науково-практичний часопис / Всеукр. Лікарське Т-во ; голов. ред. Мусій О.С. ; редкол.: Гаврилюк С.О., Крушинська Н.А., Мушак С.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 13, № 1 (86). – С. 75-76. – ISSN 2709-4456
1204827
  Смірнова Т. Професор європейського гатунку // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 24


  Вітання Т. О. Приступенко з ювілеєм !
1204828
  Рябухо О.М. Професор Євстахій Жилінський (до 120-річчя від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Наводиться коротка характеризація праць вихованця Київської алгебраїчної школи Євстахія Жилінського (1889-1954), професора Львівського університету Яна Казиміра та Сілезського технічного університету. Articles by Eustachy Zylinski (1889-1954), member ...
1204829
  Вергунов В.А. Професор Єнкен Борис Карлович (1873-1943) - учений-селекціонер, педагог, організатор суспільної агрономії та вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи : наук. доповідь / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наукова с.-г. б-ка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2014. – 27, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1204830
  Дереч Д.Г. Професор Жупанський : роман / Д.Г. Дереч. – Київ, 1984. – 423 с.
1204831
   Професор з Тель-Авіва у геологів // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 6


  В ННІ "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка в рамках туру "Почесний лектор Європи 2015" відбулася лекція професора університету Тель-Авіва Євгена Ланди на тему "Пастки і проблеми сейсмічної томографії".
1204832
   Професор Заславський Ісай Якович (1915-2000 рр.) : бібліогр. покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; упоряд.: І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко ; за заг. ред. О.О. Сербіна. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 151, [1] с. – Алф. покажч.: с. 108-119. - Імен. покажч.: с. 120-134. – Бібліогр.: с. 151. – ISBN 978-966-489-355-5
1204833
   Професор Зленко Валентина Андріївна : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1961-2014 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов, О.П. Анікіна, Л.А. Кириленко]. – Київ : Корзун Д.Ю., 2014. – 91, [1] с., [9] арк. фот. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Відомі вчені-природознавці та освітяни України" ; кн. 8)


  У пр. №3427BR напис: В бібліотеку КНУ ім. Т. Шевченка від випускниці 1958 року. Підпис. 22.10.2014 р.
1204834
  Кулик Н. Професор зодчих // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 1, 13-15. – ISSN 2219-5793


  175 років тому народився Андріан Прахов - видатний педагог, професор Київського університету, археолог, дослідник і мистецтвознавець, який керував групою художників під час розпису й оздоблення величної культової споруди та всесвітньовідомого ...
1204835
  Вінчестер С. Професор і безумець : повість про вбивство, безумство і створення Оксфордського словника англійської мови: журнальна версія // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 114-177. – ISSN 0320-8370
1204836
  Копилов С. Професор І. Огієнко та митрополит А. Шептицький: взаємини і співпраця в 1920-х - 1930-х рр. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л.В. Баженков, О.Л. Баженков, В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 9-26. – (Серія історична ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1204837
  Рішко М.М. Професор І.В. Смирнов - організатор наукового центру з біології відтворення сільськогосподарських тварин // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 68-71. – ISSN 2076-1554
1204838
  Петрюк О.П. Професор І.І. Кутько: Життєвий шлях та наукова спадщина / О.П. Петрюк, П.Т. Петрюк, І.К. Сосін // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 9 (621). – С. 28-29


  Ігор Іванович Кутько - відомий вітчизняний психіатр, талановитий представник харківської психіатричної школи, головний науковий співробітник Інституту неврології, психіатрії і наркології АМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч ...
1204839
  Шеидько Г.К. Професор І.Ф. Ковальова і розвиток археологічних досліджень Степового Подніпров"я // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 124-126
1204840
   Професор Іван Горбачевський: науково-педагогічна і громадська діяльність // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 38-43. – ISSN 1819-7329


  Іван Горбачевський - український хімік, біохімік, гігієніст та епідеміолог, термінограф, громадсько-політичний, освітній діяч. Академік ВУАН (1925 р.), дійсний член НТШ.
1204841
  Микуш С. Професор Іван Денисюк - дослідник поетики новели // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 86-93. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1204842
  Салига Т. Професор Іван Денисюк і шістдесятники / закінчення. Початок у ч. 14 // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 31 липня (№ 15). – С. 18-19
1204843
  Тарасенко О. Професор Іван Лучицький у спогадах Євгена Тарле // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 61-69. – ISSN 1998-4634


  У статті досліджено особистість професора всесвітньої історії Університету Св. Володимира Івана Васильовича Лучицького (1845-1918) через спогади учня Євгена Вікторовича Тарле (1874-1955).
1204844
  Пащенко В.М. Професор Іван Михайлович Рослий (до 80-річчя від дня народження) // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 169-174
1204845
   Професор Іваницький Борис Георгійович (1878-1953). – Київ : Аграрна наука, 2004. – 188с. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн.5). – ISBN 966-540-125-4
1204846
   Професор Ігор Комаров нагороджений Премією фонду Олександра фон Гумбольдта // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 2


  Завідувача кафедри супрамолекулярної хімії Інституту високих технологій професора Ігоря Комарова нагороджено Премією фонду Олександра фон Гумбольдта (Georg Forster Research Award).
1204847
   Професор Ігор Комаров нагороджений Премією фонду Олександра фон Гумбольдта // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 3 : фото


  Завідувача кафедри супрамолекулярної хімії Інституту високих технологій професора Ігоря Комарова нагороджено Премією фонду Олександра фон Гумбольдта (Georg Forster Research Award). Дослідницька група І.В. Комарова співпрацює з Інститутом технологій м. ...
1204848
  Караіванов Н. Професор Ігор Шевченко - видатний сучасний вчений-візантолог // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 77-79. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1204849
   Професор із Харкова обраний директором Канадського Інституту Українських Студій // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 13 вересня (число 35). – С. 12


  Кравченко Володимир Васильович — український історик та історіограф, доктор історичних наук, професор, з 2012 року директор Канадського інституту українських студій, професор департаменту історії та класичних наук Альбертського університету.
1204850
  Караіванов Н. Професор Іларіон Свенцицький та його заслуги в болгаристиці // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 65-68. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1204851
   Професор ІМВ - учасник засідання Цільової групи Світового банку // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 5


  Професор кафедри міжнародного приватного права ІМВ Олександр Бірюков узяв участь у засіданні Цільової групи Світового банку з удосконалення міжнародних стандартів у сфері банкрутства. Його запросили стати членом цієї групи в 2011 році, після того як ...
1204852
  Сторонянська І. Професор Ірина Сторонянська: "Кожна громада може на власний розсуд скористатися шансом" // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 94-98. – ISBN 978-917-7694-06-8
1204853
  Савчук К.О. Професор Йоган Баптист Шад та становлення університетської науки міжнародного права в Україні на початку XIX ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 392-398. – ISSN 0869-2491
1204854
  Савчук В.С. Професор Йоганн Сигізмунд Готтфрід Гут в університетах Німеччини та Російської імперії // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2012. – [Вып. 38]. – С. 18-31. – ISBN 978-966-551-322-3
1204855
   Професор Йосип Михайлович Свинко – фундатор географічної науки на Тернопільщині : з нагоди 80-річчя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 197-198. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1204856
  Войтюк Д.Г. Професор К.Г. Шіндлер - вчений, освітянин, випробовувач землеробських машин / Д.Г. Войтюк, О.П. Деркач // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 43-45


  Професор по кафедрі прикладної механіки (що стає першою в Україні) Київського політехнічного інституту Імператора Олександра II (нині - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського").
1204857
   Професор Каленик Геренчук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 343с. – (Постаті українського землезнання). – ISBN 966-613-333-4
1204858
  Кукурудза С.І. Професор Каленик Іванович Геренчук - видатний український географ (до 100-річчя від дня народження) : до 100-річчя Геренчука К.І. / С.І. Кукурудза, В.М. Пащенко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 57-62 : портрет. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 1561-4980
1204859
  Шипулін В.П. Професор Карл Трітшель: уроки небайдужості // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 115-122. – ISSN 1605-7295
1204860
   Професор Київського університету імені Тараса Шевченка І.В. Скаржинський : історія геологічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-5. – (Геологія ; Вип. 16)
1204861
  Бурега В.В. Професор Київської духовної академії Петро Кудрявцев та його розвідка "Українознавство та візантинознавство" // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 177-185
1204862
  Кірпічов Ю. Професор Кірпічов і культура життя // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 40/43). – С. 22-23. – ISSN 2519-4429


  Віктор Львович Кирпичов - заслужений професор, один з найвидатніших учених-механіків, талановитий інженер і педагог, організатор вищої технічної освіти та відомий громадський діяч, засновник і перший директор Харківського технологічного інституту ...
1204863
  Терлак З. Професор Ковалик // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 147-149. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122


  Ковалик Іван Іванович (1907-1989) - український мовознавець і педагог, доктор філологічних наук (з 1961), професор (з 1963).
1204864
   Професор Колесніков Олександр Іванович (1888-1972) : біобібліографічний покажчик наукових праць / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка ; МОНУ ; Харків. нац. акад. міського господарства ; [уклад. : В.А. Вергунов, О.П. Басун, Н.П. Тріпутіна ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Вінниця : [Нац. академія аграрних наук України], 2010. – 124 с. : іл., фото. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; Кн. 32). – ISBN 547-966-8300-18-1
1204865
  Караіванов Н. Професор Костянтин Радченко // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 61-64. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1204866
  Баштова Л.С. Професор КПІ В. В. Булдигін - визнаний фахівець у галузі теорії ймовірностей. // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С.12-14
1204867
   Професор Крокос Володимир Іванович (1889 - 1936) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1912-1939 р. / Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [укладач О.Ю. Красікова ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. передм. В.І. Онопрієнко]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2015. – 91, [1] с. : іл., табл., портр. – Підготовлено як данина пам"яті та свідчення невпинного бажання об"єктивно оцінити внесок видатного вітчизняного вченого у становлення геології та грунтознвства. - Імен. покажч.: с. 57-58. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-571-115-6
1204868
   Професор Кубійович у Торонті // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 209, червень : червень. – С. 23
1204869
  Салата Г.В. Професор Л.Д. Проскуряков (1858-1926 рр.) через призму біографічної реконструкції // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (44). – С. 41-47. – ISSN 2077-9496
1204870
  Салата Г.В. Професор Л.Д. Проскуряков (1858-1926): хронологічна ретроспектива життя та діяльності // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 70-77. – ISSN 2415-7422


  Професор, інженер, новатор у галузі будівельної механіки.
1204871
  Гурба Я.С. Професор Л.М. Славін у польській археології // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 51-52. – ISSN 0235-3490
1204872
  Шаталов М.М. Професор Лазько Євген Михайлович та його школа докембрію й металогенії (до 100-річчя від дня народження) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 1. – С. V-IX. – ISSN 1682-721Х
1204873
   Професор Лайко Андрій Афанасійович : (до 80-річчя з дня народження) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 90-92. – ISSN 0044-4650


  Доктору медичних наук, професору, заслуженому лікар України Андрію Афанасійовичу Лайко 4 квітня 2016 року виповнилося 80 з дня народження.
1204874
  Чабан М.П. Професор Лев Падлевський - директор бактеріологічного інституту / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Bor Serhat, Bruno Vincenzi [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 55, № 4. – С. 77-81. – ISSN 2308-2097
1204875
   Професор Леонід Йосипович Дворкін : (до 80-річчя) : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; Акад. буд-ва України ; [уклад.: Л.І. Ніхаєв ; авт. передм.: Є.М. Бабич]. – Рівне : НУВГП, 2020. – 111, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-327-443-0
1204876
   Професор Лизанець Петро Миколайович : Бібліографічний покажчик. – Ужгород : ІВА, 2001. – 238с. – На тит. арк.: До 70-річчя від дня народження. – ISBN 966-7400-16-7
1204877
  Маленко О. Професор Лідія Андріївна Лисиченко - науковець, вчитель, людина // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 51-54. – ISSN 0201-419
1204878
  Шурко Л. Професор Лідія Дунаєвська та фольклористика у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Леонід Шурко // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 2. – С. 116-121. – ISSN 0130-6936


  М. Максимович. - С. 116-118; В. Антонович. - С. 117-118.
1204879
  Петречко О. Професор Львівського університету Іван Іванович Вейцківський // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 14/15. – С. 296-303. – ISSN 2078-6093
1204880
  Устяк Н.В. Професор М. В. Винокуров про розвиток вагонного парку вітчизняних залізниць // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 87-95. – ISSN 2415-7422
1204881
  Демченко В.Ф. Професор М.А. Клисенко - засновник наукової школи з аналітичної хімії пестицидів / В.Ф. Демченко, Ю.С. Баранов // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 171-179
1204882
  Шульга В.П. Професор М.А. Кравченко - організатор дослідної справи в тваринництві УРСР // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 210-217. – ISSN 2415-7422
1204883
  Шульга В.П. Професор М.А. Кравченко – організатор системи вищої фахової освіти в УРСР // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 48-51. – ISSN 2076-1554
1204884
   Професор М.Б. Делоне : матеріали наукових читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 68 с. : фот.
1204885
  Устяк Н.В. Професор М.В. Винокуров (1890-1955): хронологічна ретроспектива життя та діяльності // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (47). – С. 19-23. – ISSN 2077-9496
1204886
  Натикач П. Професор М.І. Лавринович - учений, педагог, патріот // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 18-20. – ISBN 978-966-485-023-7
1204887
  Гетманцев О.В. Професор М.Й. Штефан і його науково-педагогічна діяльність // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 24-25. – ISBN 978966-97130-0-1
1204888
  Криницький Г.Т. Професор М.М. Горшенін: життєвий і творчий шлях відомого вченого-лісівника, педагога, організатора лісівницьких досліджень (до 110-річчя від дня народження) // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 307-308 : фото. – ISSN 1991-606X
1204889
  Довбонос Т.А. Професор М.М. Лапінський і студентство // Український неврологічний журнал : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. В.С. Мельник ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4 (60/61). – С. 5-10. – ISSN 1998-4235
1204890
  Лучка Л.М. Професор М.П. Ковальський і бібліотека: інтелектуальні взаємозв"язки // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 40-45. – ISSN 2664-9950
1204891
  Швидько Г.К. Професор М.П. Ковальський як науковий керівник: етична складова // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історіографії, джерелознавства та архівознавства. – Дніпропетровськ, 2014. – Об"єднаний вип. 2013-2014 рр. : Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі. – С. 30-41. – ISSN 2409-0743
1204892
  Вольф Ф. Професор Мамлок / Ф. Вольф. – Київ, 1936. – 106с.
1204893
   Професор Марко Варшавчик : (до 100-річчя від дня народження) : монографія / [І.Н. Войцехівська, Л.І. Буряк, А.П. Данилевич та ін. ; бібліогр. упорядкування: І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Корсунь-Шевченківський : І.В. Майдаченко, 2018. – 301, [1] с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажчик: с. 289-300. – Бібліогр.: с. 217-266 та в підрядк. прим. – (СЕРІЯ: Історики Київського університету: історіографія персоналій" / ред. рада: І.К. Патриляк (голова) [та ін.]). – ISBN 978-617-7708-07-9
1204894
   Професор Махов (Махів) Григорій Григорович (1886-1952) : Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1914-1994 роки. – Київ. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України)
Кн. 10. – 2005. – 100с. – До 75-річчя Інституту гідротехніки і меліорації УААН
1204895
   Професор Микола Вiкторович Поляков - вчений, педагог / О.Г. Гоман, Д.В. Євдокимов, Ю.Л. Меньшиков, В.В. Попов // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 8. – С. 3-19. – (Серія: Моделювання ; вип. 8). – ISSN 2312-4547


  До 70-річчя члена-кореспондента НАН України, професора Миколи Вікторовича Полякова.
1204896
  Хмарський В.М. Професор Микола Грот: причини та обставини переїзду видатного філософа і психолога до Одеси // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 27-33. – ISBN 978-966-927-169-3
1204897
  Караіванов Н. Професор Микола Дашкевич // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 50-52. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1204898
   Професор Микола Іванович Степаненко : біобібліографія / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: О.С. Коркоша, В.В. Орєхова ; авт. вступ. ст.: Л.Ф. Українець, І.Г. Павлова]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. – 314 с., [11] арк. фотоіл. : портр., іл. – Імен. покажчик: с. 293-311. – (Серія "Біобібліографія вчених України" ; Мовознавці України). – ISBN 978-966-2538-58-8
1204899
  Писарєв Д.М. Професор Микола Ізмайлович Дмитрієв та його роль у розвитку геоморфологічних знань // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 127-131 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
1204900
  Ільницький М. Професор Микола Ільницький: "Маємо працювати, скільки заповідає небо, яке над нами!" / розмову вів Богдан Залізняк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 5


  "У Дзеркальнійзалі Львівського національного університету імені Івана Франка наукова громадськість Львова привітала з 85-річчям українського літературознавця, критика, поета, перекладача Миколу Миколайовича Ільницького."
1204901
  Барна О.М. Професор Микола Миколайович Барна: віхи життєвого, наукового, навчально-педагогічного шляху та громадської діяльності до 80-річчя від дня народження // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147/148). – С. 55-66. – ISSN 1729-2344


  Професор кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
1204902
  Мушинк М. Професор Микола Мушинка: "Я тут, у Львові, маю дуже дорогого друга - Степана Павлюка" // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 100-102. – ISBN 978-917-7694-06-8
1204903
   Професор Микола Недзведський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 195, квітень : квітень. – С. 9-10
1204904
  Святець Ю.А. Професор Микола Павлович Ковальський (1929-2006) як педагог та організатор науки // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 313-321. – ISBN 978-966-551-327-8


  М.П. Ковальський - доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної Слов"янської Академії наук (США), проректор з наукової роботи Острозької Академії, дійсний член Української вільної академії наук в США ...
1204905
   Професор Микола Порфирович Єрмаков - теоретик і засновник нової галузі геологічних знань - термобарогеохімії (до 100-річчя від дня народження) / Ю. Ляхов, О. Матковський, М. Павлунь, А. Сіворонов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 63, вип. 2. – С. 4-13. – ISSN 2078-6220


  Висвітлено історико-теоретичні кроки проф. М. П. Єрмакова з заснування нового наукового напряму - термобарогеохімії. Розкрито наукову логіку і методологію реалізації термобарогеохімічних досліджень флюїдних включень у мінералах.
1204906
   Професор Микола Степаненко : біобібліографічний покажчик : до 55-ліття від дня народження / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; [упоряд: В.В. Орєхова, І.М. Лесунова]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2014. – 325, [1] с., [5] арк. фотоіл. : іл., портр. – Загол. обкл.: Микола Степаненко. – (Серія "Науковці університету")
1204907
  Теофій З-кий Професор Микола Сумцов // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 89-90. – ISBN 5-7763-1258-2
1204908
  Караіванов Н. Професор Микола Сумцов // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1204909
  Тимошик М. Професор Микола Тимошик: "Моя книжка - це історія України через моє Село" // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 98-100. – ISBN 978-917-7694-06-8
1204910
  Гнатюк М. Професор Михайло Гнатюк: "У Відні про Івана Франка пам"ятають" // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 90-94. – ISBN 978-917-7694-06-8
1204911
  Караіванов Н. Професор Михайло Грушевський // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1204912
  Караіванов Н. Професор Михайло Драгоманов та Болгарія // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 94-96. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1204913
  Діанова Н.М. Професор Михайло Карпович Павловський (до 150-річчя Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – C. 159-168. – ISSN 2312-2587
1204914
  Караіванов Н. Професор Михайло Максимович // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 24-27. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1204915
  Грабовецький В. Професор Михайло Марченко - історик України : до 110-річчя уродин / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. істор.-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ, 2009. – 116 с. : фотоіл.
1204916
   Професор Михайло Петрович Кочерган : Біобібліографія до 70-річчя. – Київ : Академія, 2006. – 96 с. – ISBN 966-580-224-0
1204917
  Ліхтей І. Професор Михайло Тиводар і розвиток етнологічних досліджень в Ужгородському університеті // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 24-45. – ISBN 978-966-671-417-9
1204918
  Караіванов Н. Професор Михайло Халанський // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1204919
   Професор Міхаель Мозер: "Не можна говорити про те, що російські науковці не мають жодного відношення до війни" // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 5
1204920
  Каракаш І.І. Професор Мунтян Василь Лук"янович - талановитий вчений, доброзичливий вчитель та мудра людина // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 28-32. – ISBN 978-966-7957-20-9
1204921
  Задерей Н.М. Професор Н.О. Вірченко. Самовіддане служіння Україні / Н.М. Задерей, Г.Д. Нефьодова // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 245-250. – ISBN 978-617-7021-58-1
1204922
  Черниченко І.О. Професор Н.Я. Янишева - фундатор розвитку проблеми онкогігієни в Україні // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 226-234
1204923
  Прокоф"єва-Михайловська Професор Ніконов Володимир Борисович // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 36-45. – ISSN 1819-7329


  З історії астрономії і Кримської астрофізичної обсерваторії.
1204924
   Професор Ніна Тарасевич : біобібліографічний покажчик : до 75-ліття від дня народження / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; [упоряд. Г.О. Кудряшов]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. – 138, [1] с., [3] арк. кольор. іл. : іл. – Покажч.: с. 117-137. – (Науковці університету). – ISBN 978-966-2538-09-0
1204925
   Професор Новиков Микола Миколайович : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 64 с.
1204926
   Професор О. О. Воскресенський. – Х, 1965. – 12с.
1204927
   Професор О.В. Задорожний (1960-2017) [фото] // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – кольорове фото між сторінками 8-9. – ISSN 1814-3385


  Фото українського юриста, політика та науковця. Завідувача кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
1204928
  Баймуратов М. Професор О.В. Задорожній та проблематика входження норм міжнародного права в національне конституційне право України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 61-73. – ISSN 1814-3385
1204929
  Титянін К.О. Професор О.В. Кеба як дослідник творчості Андрія Платонова // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 191-197. – ISSN 2306-2908


  Монографія Олександра Кеби розглядається як перша спроба дати порівняльний аналіз творчості Андрія Платонова та типологічно подібних йому явищ світової літератури ХХ століття. Зокрема, зазначається, що найбільш репрезентативним О. Кеба вважає ...
1204930
  Корольов А.Г. Професор О.В. Репрєв - засновник харківської наукової школи патофізіологів // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – № 2 (30). – С. 38-42. – ISSN 2077-9496
1204931
  Глазунов Г.О. Професор О.К. Лапін (1894-1937): аграрно-наукове дослідження // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 60-62
1204932
  Катренко А. Професор О.Ф. Кістяківський - захисник у суді селян Чигиринського повіту Київської губернії (1877 р.) / А. Катренко, Я. Катренко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 125-138. – ISSN 2306-4250


  У публікації подано промову професора Київського університету О.Ф. Кістяківського, виголошену в суді 18 червня 1877 р., яка є одним із зразків тогочасних судових документів і містить важливу історичну інформацію.
1204933
  Петренко Н.І. Професор О.Ф. Фортунатов - видатний статистик сільського господарства, педагог-новатор // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Камінський В.Ф. (голова), Ткачов О.І., Піпан Х.М. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 158-161
1204934
   Професор О.Я. Пилипчук (до 60-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 136-137 : Фото. – ISSN 0374-3896


  [Про проф. О.Я. Пилипчука, який в 1995-1996 рр. - завідував відділом історії науки і освіти Інституту українознавства Київського університету ім. Т. Шевченка]
1204935
  Тимошик М. Професор Огієнко та його "заповіт з умовами" // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2022. – Червень (№ 6). – С. 6-7
1204936
  Жилінська О. Професор Оксана Жилінська: "Університет - це планетарне явище" / розмову вела Л. Остролуцька // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 21/22). – С. 2-3
1204937
  Кондратюк К. Професор Оксана Франко: талановита українська жінка, науковець і педагог // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 176-178. – ISSN 2313-8505
1204938
  Марченко В. Професор Олександр Васильович Багрій // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – С. 229-233. – ISBN 978-966-579-271-0


  Наукова діяльність професора О.В. Багрія. Випускник КНУТШ історико-філологічного факультета 1912 року. По завершення навчання О. Багрія було залишено в університеті для підготування до професорського звання на каф. російської літератури.
1204939
  Дем"яненко А.Б. Професор Олександр Зінов"єв про систему навчання й виховання в "західністському надсуспільстві" // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – C. 42-47. – (Серія "Історичні науки")
1204940
  Дем"яненко А. Професор Олександр Зінов"єв про характер і суспільні цінності "західноїдів" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 158-165. – ISSN 2309-9356


  На основі наукових праць і літературних творів О. Зінов"єва виокремлено характерні риси "західноїдів", з"ясовано фундаментальний принцип їх буття, виділено два періоди в історії становлення та генезису "ахідноїдів", досліджено сутність соціального ...
1204941
  Руденко В.П. Професор Олександр Зупан (1847-1920): життя і діяльність в географії / В.П. Руденко, В.А. Білоус // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 64. – С. 78-86. – ISSN 2308-135X
1204942
  Караіванов Н. Професор Олександр Котляревський // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 46-50. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1204943
  Музика І.В. Професор Олександр Федорович Кістяківський: віхи життя і творчості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 11-18. – ISSN 2219-5521
1204944
  Полонська-Василенко Професор Олександр Якович Шульгин // Наукові записки / Український вільний університет. – Мюнхен, 1959. – Ч. 3. – С. 57-62
1204945
  Скорий С.А. Професор Олексій Іванович Тереножкін : (до 110-річчя від дня народження) / С.А. Скорий, В.М. Саєнко // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – C. 49-60. – ISSN 0235-3490
1204946
   Професор Ольховський Василь Олексійович - до 60-річчя від дня народження // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 104-105. – ISSN 2218-838X


  Завідувач кафедри судової медицини Харківського національного медичного університету.
1204947
  Граб У. Професор Омелян Нижанківський (1895-1973) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 67-70. – ISSN 2224-0926
1204948
   Професор Опанас (Афанасій) Ващенко = Professor Opanas (Afanasiy) Vashchenko. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 233 с. – (Постаті українського землезнання). – ISBN 966-613-136-6
1204949
  Павлюк М. Наумко Професор Орест Іллярович Матковський та Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України (до 85-річчя від уродин) / М. Наумко Павлюк, А. Побережський // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 107-110 : фото. – ISSN 0869-0774
1204950
  Наумко І. Професор Орест Матковський у моєму житті // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 24-30 : фото. – ISSN 2078-6220
1204951
  Караіванов Н. Професор Осип Бодянський та діячі болгарського відродження. До 200-річчя від дня народження Осипа Бодянського // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 29-33. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
1204952
  Вергунов В. Професор П. В.Будрін - видатний діяч сільськогосподарської дослідної справи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 89-91
1204953
   Професор П. Г. Ріхттер. – Х., 1966. – 94с.
1204954
  Клепіков В.Б. Професор П.П. Копняєв – вчений, громадський діяч, організатор вищої електротехнічної освіти / В.Б. Клепіков, О.Є. Тверитникова; (до 150-річчя зі дня народження) // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму НАН України" ; редкол.: Клименко Б.В., Сокол Є.І., Розов В.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 2074-272X


  Розкрито процес зародження системи вищої електротехнічної освіти в Україні наприкінці ХІХ ст. початку ХХ ст. Обґрунтовано внесок професора П.П. Копняєва у заснування наукової електротехнічної школи України. Розкрито організаційну діяльність вченого у ...
1204955
  Шаталов Н.М. Професор Павел Стефанович Воронов (к 100-летию со дня рождения) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 249-261 : фото. – Библиогр.: с. 261. – ISSN 0203-3100
1204956
  Рабінович П. Професор Петро Омелянович Недбайло - знаний український фахівець з теорії права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 184-189. – ISSN 1026-9932


  З-поміж відомих вітчизняних фахівців із загальнотеоретичної юриспруденції, праці яких у другій половині XX ст. сприяли розвитку загальної теорії держави та права, почесне місце належить докторові юридичних наук, члену-кореспонденту Академії наук ...
1204957
  Пилипчук О.О. Професор Петро Павлович Цитович (1843-1913 рр.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 53-58. – ISSN 2077-9496
1204958
   Професор Півторак Володимир Ізяславович : (до 65-річчя з дня народження) // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 12. – ISSN 2077-4214


  28 листопада виповнюється 65 років Володимиру Ізяславовичу Півтораку – відомому вченому-морфологу України, доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного ...
1204959
   Професор Півторак Володимир Ізяслович (до 65-річчя від дня народження) // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 16, № 4 (62). – С. 161-162. – ISSN 1727-0847


  28 листопада виповнюється 65 років Володимиру Ізяславовичу Півтораку - відомому вченому-морфологу України, доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного ...
1204960
   Професор Подоба Борис Євгенович : біобібліогр. покаж. наук. праць за 1964-2020 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця ; [уклад.: В.І. Фасоля, Л.І. Остаповець, Н.М. Кузебна ; наук. ред. Ю.П. Полупан ; авт. вступ. ст. М.В. Гладій]. – 3-тє вид., допов. – Київ : Люксар, 2021. – 106, [1] с., [1] арк. портр. : фотоіл. – Текст укр., англ. - Предм.-темат. покажч.: с. 88-105. – ISBN 978-966-2531-36-7
1204961
  Берзін П.С. Професор політичних наук Михайло Васильович Білевич // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 886-889. – ISBN 978-617-7020-05-8
1204962
  Бовкун Н. Професор прийшов до гуртожитку // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8


  На географічному факультеті відбувся традиційний захід – презентація кухонь народів світу. Студенти ІІІ курсу кафедри країнознавства та туризму в рамках вивчення дисципліни "Технології обслуговування в туризмі" ознайомили присутніх із сировинною базою, ...
1204963
   Професор С.А. Копилов : (до 55-річчя від дня народж. та 30-річчя наук.-пед. діяльності) : біобібліогр. покажчик / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С.А. Копилов (голова) та ін. ; уклад.: Л.В. Климчук, Т.М. Опря]. – Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2019. – 107, [1] с. – (Серія: Постаті в освіті і науці ; вип. 26)
1204964
  Чемес В. Професор С.В. Семчинський і світ філології // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 4-8
1204965
   Професор С.Г. Hавашин : Матеріали наукових читань, присвячених 100-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 96с. – Бібліогр.:С.53-56. – ISBN 9667459142
1204966
  Гамалія В.М. Професор С.Г. Навашин (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 151-157. – Бібліограф. : 15 назв. – ISSN 0374-3896
1204967
  Вергунов В.А. Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) - учений-агробіолог, державний і громадський діяч та дипломат у добу українських революцій: повернення із забуття : (до 150-річчя від дня народження) : наук. доповідь / Вергунов В.А. ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Нілан-ЛТД, 2016. – 55, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 21-30 та в підрядк. прим.
1204968
  Чисніков В.М. Професор С.М. Трегубов - видатний вчений-криміналіст Російської імперії (до 145-річчя з дня народження) // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. ак. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 183-195. – ISSN 1992-4437
1204969
  Пятницька В.В. Професор С.Ф. Веселовський - вчений та організатор сільськогосподарської науки і освіти в Україні у першій третині XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Пятницька Вероніка Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 16 назв
1204970
  Голда Д.М. Професор С.Ю. Кушакевич - піонер викладання курсу генетики в Київському університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – C. 9-10. – Бібліогр.: с. 10. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено життя і наукову діяльність проф. С.Ю. Кушакевича, який уперше започаткував у Київському університеті викладання курсу "Вчення про спадковість" (1911) і створив свою наукову школу генетиків, один із представників якої - вчений зі світовим ...
1204971
  Бибик С.П. Професор Світлана Яківна Єрмоленко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 4-19. – ISSN 0027-2833
1204972
  Семенів М.М. Професор Сергій Степанович Дложевський / М.М. Семенів, 1930. – 85-90с.
1204973
  Величко В. Професор Сергій Шелухін - історик, правознавець, громадсько-політичний діяч, письменник // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2015. – № 3/4. – С. 45-47. – ISSN 0130-7037
1204974
  Кіраль С. Професор Сидір Кіраль: "Іван Чендей - це візитка Закарпаття" / розмовляв Олександр Гаврош // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 16-22 грудня (№ 50). – С. 10-11
1204975
   Професор Слюсар Іван Тимофійович : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1971-2019 роки / Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; уклад.: В.А. Вергунов, С.Д. Коваленко, Л.А. Кириленко]. – Київ : Компринт, 2019. – 111, [1] с., [6] арк. фотоіл. : портр., іл. – Сер. засн. ННСГБ УААН у 1998 р. - Покажчики: с. 85-101. – Бібліогр.: с. 34-84, 103-111. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 75)
1204976
   Професор Станіслав Костянтинович Рудик = Professor Stanislav Kostyantynovych Rudik. – Київ : АртЕк, 2000. – 39с. – ISBN 966-505-020-6
1204977
  Гаськевич Володимир Професор Степан Позняк - видатна постать сучасного українського грунтознавства / Гаськевич Володимир, Паньків Зіновій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 202-203 : фото. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1204978
   Професор Таїров Василь Єгорович (1859-1938) : біобібліогр. покаж. наук. праць за 1879-1940 р. : 160-річчю від дня народж. видатного вченого присвяч. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова" ; [уклад.: В.В. Власов, Н.А. Мулюкіна, Г.В. Бурлак та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. передм. В.В. Власов]. – Одеса : Астропринт, 2019. – 135, [1] с. : іл., портр. – Ст. укр., рос. - Предм.-темат. покажч.: с. 120-122. - Імен. покажч.: с. 123. – Бібліогр.: с. 111-119. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграрних України" ; кн. 77). – ISBN 978-966-927-559-2
1204979
   Професор Теодор Богосєвич - до 150-річчя видатного фундатора Львівської стоматології // Современная стоматология : научно-практический стоматологический журнал / Нац. мед акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика ; глав. ред. А.А. Тимофеев ; редкол.: Г.Ф. Белоклицкая, В.И. Беда, А.В. Борисенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 5 (89). – С. 76-78. – ISSN 1992-576-X
1204980
  Клапцінська Є. Професор Теофіл Еміль Модельський (1881–1967) – організатор архіву Вроцлавського університету і його перший директор // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 292–299. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1204981
  Гумницька Н. Професор Торнадо. Омелян Пріцак - мрійник, візіонер, тріумфатор // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1/3, січень - березень. – С. 178-185
1204982
  Чопик В. Професор Університету св. Володимира Віллібальд Бессер та його учні - перші дослідники флори України : (до 225-річчя з дня народження) / Володимир Чопик., Оксана Галаган ; Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка, Кафедра екології та фізіології рослин. – Кременець : Видавничий центр КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 48 с., [12] с. іл. – Бібліогр.: с. 45-46
1204983
  Рудь М.О. Професор Університету Св. Володимира Ф.Я. Фортинський (1846-1902) і його праці з історії слов"яно-німецьких відносин у середні віки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-24. – (Історія ; вип. 38)


  Висвітлюється життєвий шлях одного з фундаторів медієвістичної школи Київського університету Ф.Я. Фортинського, розкривається його внесок у вивчення долі полабсько-прибалтійського слов"янства та слов"яно-німецьких відносин у середні віки.
1204984
  Голубовська І.О. Професор Ф.О. Нікітіна - класик, індоєвропеїст, структураліст, лінгвокультуролог // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 5-10
1204985
  Бондарук Т.І. Професор Федір Іванович Леонтович: нотатки до інтелектуальної біографії (1833–1910) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 14-18. – ISSN 2219-5521
1204986
  Андруняк І. Професор Федір Срібний - науковець галицької школи істориків України // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 34, липень - грудень. – С. 37-39
1204987
   Професор Федорова Наталія Андріянівна : Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1949-2000 роки. – Київ : ІАЕ УААН, 2002. – 94с. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України)
1204988
  Рабінович П. Професор Філіп Сендс - світовий авторитет із теорії та практики міжнародно-юридичного захисту прав людини / П. Рабінович, С. Добрянський // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 214-217. – ISSN 1026-9932
1204989
   Професор Фомічов Анатолій Михайлович : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 56с. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України)
1204990
   Професор Франкфурт Соломон Львович (1866-1954) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. видатного вченого-агробіолога, одного із дієвих організаторів акад. науки в Україні, 18 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов, Л.М. Татарчук, В.М. Товмаченко та ін.]. – Київ : Наш формат, 2016. – 102, [1] с. : портр., фотоіл. – Сер. засн. в 2001 р. – Бібліогр.: с. 98-101. – (Серія "Наукові історико-бібліографічні читання" ; читання 10)
1204991
   Професор Фукс Георгій Борисович // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 65. – С. 3-4. – ISSN 2076-815X
1204992
  Бурштинська Х. Професор Христина Бурштинська: "Україна понад усе" / розмовляв Богдан Залізняк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 6-12 лютого (№ 6). – С. 11
1204993
  Кулик Н. Професор чужих мов // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 16 квітня (№ 15). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про Федора Пущенка - український піонер японістики.
1204994
  Ісіченко І. Професор Шевельов і українська альтернатива вандалізмові // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-8 жовтня (№ 40). – С. 3


  Заява консисторії Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви.
1204995
   Професор Шидловська Тамара Василівна // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 89-96. – ISSN 0044-4650
1204996
  Вергунов В.А. Професор Шиндлер Камілл Гаврилович (1869-1940) - громадянин Швейцарії, що прославив науково-освітню аграрну складову України : наук. доповідь / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграрної науки, освіти та техніки. – Київ : Ямчинський О.В., 2019. – 39, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7804-39-9
1204997
  Грищук В.К. Професор Юлій Макаревич - промотор кодифікації кримінального законодавства Польщі (1919–1932 рр.) / В.К. Грищук, І.Ю. Гловацький // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 5-20. – ISSN 2078-9165
1204998
  Пилипчук О.В. Професор Юрій Олексійович Жлуктенко як перекладач наукової літератури: загальні аспекти


  Розвідку присвячено перекладові монографії У. Вайнрайха "Languages in Contact", що його зробив російською мовою проф. Ю. Жлуктенко.
1204999
  Пилипчук О.В. Професор Юрій Олексійович Жлуктенко як перекладач наукової літератури: загальні аспекти // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 2 (26). – С. 127-135. – ISSN 2075-4205


  Подано загальну характеристику перекладу монографії У Вайнраха "Languages in Contact", що зробив на російську мову Ю.О. Жлутенко. [1969 – 1977 рр. – проф., зав. каф. англ. філол., декан ф-ту романо-германської філол. КНУ імені Тараса Шевченка.]
1205000
  Баштова Л.С. Професор Юрій Соколов - праведник народів світу та вчений зі світовим ім"ям. (До 115-річчя з дня народження Ю.Д. Соколова // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 147-161


  В статті віддзекалено життєвий шлях видатного математика та механіка. Він - учень Б. Я. Букреєва, Д. О. Граве, М. П. Кравчука. За порятунок євреїв у роки Другої світової війни Інститут героїзму і катастроф евреїв присвоїв йому звання "Праведника ...
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,