Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>
1201001
  Сверстюк Є. "Система радянських координат" // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 35-36


  Шістдесятники.
1201002
  Прокопов Д.Є. "Система світових епох" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 498-501. – ISBN 966-316-069-1
1201003
  Прокопов Д.Є. "Система трансцендентального ідеалізму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 501-504. – ISBN 966-316-069-1
1201004
  Галата С. "Система Фізтеху" : з Массачусетсу до України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Фахівці МОН України та НАН створили робочу групу з метою вивчення питання щодо подальшого функціонування Київської філії Московського фізико-технічного інституту. До робочої групи ввійшли також представники КНУ імені Тараса Шевченка: ректор Л. ...
1201005
  Конрад Н. "Система языкового выражения" и теория перевода / вступительная заметка О. Фишман // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 454-471
1201006
  Василенко М.Д. "Система" в господарському праві: технологічні парки та інноваційні структури // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 352-337. – ISSN 1563-3349
1201007
  Рошко М.М. "Система" в романі Кена Кізі "Часом нестерпно кортить" // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
1201008
  Гусев В.А. Система повествовательных жанров русской литературы конца XIX века / В.А. Гусев. – Днепропетровск, 1982. – 96 с.
1201009
  Дузінкевич Т. Система повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 104-107
1201010
  Кузнецова А.И. Система повторения в курсе истории СССР 8-го класса средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: / Кузнецова А.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 15л.
1201011
  Хлебникова А.В. Система повторения грамматики в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – М, 1956. – 152с.
1201012
  Адилов М.И. Система повторов в азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Адилов М.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 56л. – Бібліогр.:с.55-56
1201013
  Корниенко В.А. Система повышения квалификации в помощь самообразованию персонала // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 72-80. – ISSN 0130-9765


  Опыт и результаты исследований по системе повышения квалификации персонала в Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского.
1201014
  Панасюк А.Ю. Система повышения квалификации и психологическая перестройка кадров / А.Ю. Панасюк. – Москва, 1991. – 78с.
1201015
  Арзуханов А.С. Система повышения квалификации кадров ГПНТБ России: история и современное состояние // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 64-77. – ISSN 0130-9765


  Динамика зарождения, развития и стабилизации системы повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров библиотеки.
1201016
  Зевина А.Н. Система повышения квалификации педагогических кадров народного образования Москвы / А.Н. Зевина. – Москва, 1975. – 190с.
1201017
  Чернев С.П. Система повышения педагогической квалификации учителей в школе и районе. : Автореф... канд. пед.наук: / Чернев С.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
1201018
  Рябчук О.Г. Система податкових знижок (відрахувань) при оподаткуванні доходів населення та необхідність її удосконалення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-27
1201019
   Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду. – Київ : НДФІ, 2006. – 320с. – ISBN 966-7675-29-7
1201020
  Мельник М.І. Система податкового контролю: аналіз ефективності та напрями удосконалення / М.І. Мельник, І.В. Лещух // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 106-115 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1201021
  Кізло М.В. Система податкового контролю: сутність та структура / М.В. Кізло, Р.В. Росоха // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 203-208. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1201022
  Кобченко Н.В. Система подвійних синтаксичних зв"язків у граматичному ладі сучасної української мови / Наталя Кобченко ; Ін-т філології, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2018. – 514, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 461-490. – ISBN 978-617-7625-05-5
1201023
  Сергеева С.В. Система подготовки аспирантов в высшей школе отрасль "педагогические науки" / С.В. Сергеева, О.А. Воскрекасенко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 80-83. – ISSN 1026-955X


  В статье представлена система подготовки аспирантов в высшей школе по педагогическим специальностям 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» и 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Внимание уделено ...
1201024
  Загузов Н. Система подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров в России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 3. – С. 24-35. – ISSN 0321-0383
1201025
  Карпенко А.П. Система подготовки и повышения квалификации кадров в народном хозяйстве СССР / А.П. Карпенко. – Москва, 1954. – 40с.
1201026
   Система подготовки инженерных кадров в вузе. – Киев, 1987. – 184с.
1201027
  Родионов Александр Система подготовки кадров для гостиничного бизнеса совершенствуется : Процесс "длинных волн". Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 33-34 : Фото
1201028
  Белоцерковский О.М. Система подготовки кадров для научных центров / О.М. Белоцерковский, Б.Е. Патон, В.А. Школьников // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается развитие в Московском физико-техническом институте (государственном университете) системы целевой подготовки специалистов для удаленных от Москвы ведущих научных и научно-производственных центров. Разработанная методика ...
1201029
  Барбашев И. Система подготовки кадров и технческое образование в САСШ / И. Барбашев. – М.-Л., 1932. – 152с.
1201030
  Танько Татьяна Петровна Система подготовки музыкально-педагогических кадров в педвузах Украинской ССР (1917-1981 гг.). : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Танько Татьяна Петровна; Харьковский гос. пед. ин-т им. Г.С.Сковороды. – Харьков, 1988. – 187л. – Бібліогр.:л.163-187
1201031
  Танько Татьяна Петровна Система подготовки музыкально-педагогических кадров в педвузах Украинской ССР (1917-1981) : Автореф... кандидата педагогическихнаук: 13.00.01 / Танько Татьяна Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 19л.
1201032
  Коюда А.П. Система подготовки научно-педагогических кадров в высшей школе // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 167-172
1201033
  Ковтун Н. Система подготовки специалистов - статистиков в современных условиях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5-7. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам підготовки фахівців - статистиків в сучасних умовах, а також розробці концептуальних засад системи підготовки фахівців - статистиків з урахуванням потреб часу. Статья посвящена проблемам подготовки специалистов - ...
1201034
  Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник для студентов вузов физ. воспитания и спорта / В.Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с. : 522 ил., 206 табл. – Библиогр.: с. 787-807. – ISBN 966-7133-64-8
1201035
  Французов Евгений Иванович Система подготовки студентов к работе с техническими средствами обучения в общеобразовательной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Французов Евгений Иванович; Киргизский НИИ педагогики. – Фрунзе, 1981. – л.
1201036
  Будыко В.С. Система подготовки учителей в Соединенных Штатах Америки : Автореф... канд. пед.наук: / Будыко В. С.; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 24л.
1201037
  Скрыль О.К. Система поддержки принятия решений в управлении экономической устойчивостью промышленного предприятия // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 465-471. – ISSN 0321-0499
1201038
  Бистрова О.О. Система поетикальних особливостей романної прози Ф. Достоєвського // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 7-13. – (Філологічні науки ; № 1)
1201039
  Сорочук Людмила Василівна Система поетичного моделювання світу в календарно-обрядовій поезії : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Сорочук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 184л. – Бібліогр.: л.169-184
1201040
  Сорочук Людмила Василівна Система поетичного моделювання світу в календарно-обрядовій поезії : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Сорочук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв.
1201041
  Винниченко І.А. Система позакасної роботи у восьмирічній школі / І.А. Винниченко. – Київ, 1968. – 418с.
1201042
  Подгорная Нина Ивановна Система познавательных заданий как средство развития мышления учащихся подготовительных классов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Подгорная Нина Ивановна; НИИ педагогики УССР. – К., 1985. – 24л.
1201043
  Савельев Владимир Система поиска и бронирования туров ФОРОС : ФОРОС: 5 лет туркошмара. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 25 : Фото
1201044
  Струков Е.Н. Система поиска и интегрированного доступа к электронным ресурсам Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета на платформе VuFind // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 260-266. – ISBN 978-966-285-103-8
1201045
  Карпинка Е.С. Система поиска и ошибок редактирования текстовой информации / Е.С. Карпинка. – К., 1976. – 37с.
1201046
   Система показателей второго пятилетнего плана легкой промышленности СССР /1933-1937/. – Москва, 1932. – 32с.
1201047
  Кац А.Б. Система показателей для оценки итогов хозрасчетной деятельности основных цехов предприятий в условиях хозяйственной реформы : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.600 / Кац А.Б. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Х., 1969. – 22 с.
1201048
  Каплунов И.А. Система показателей для рейтинговой оценки инновационного развития регионов Российской Федерации как элемент мониторинга эффективности трансформационных процессов / И.А. Каплунов, А.А. Мальцева, В.И. Дроздов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 237-247 : табл., рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1201049
  Крутик А.Б. Система показателей и нормативово в условиях полного хозрасчета и самофмнансирования / А.Б. Крутик. – Л., 1990. – 271с.
1201050
  Бабешко В.Н. Система показателей качества образовательного процесса при наличии бизнес-заказчика / В.Н. Бабешко, М.И. Нежурина, А.Ю. Силантьев // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 1 (78). – С. 29-37. – ISSN 1818-4243


  Статья посвящена актуальной проблеме качества подготовки специалистов в условиях применения новых ИТ-технологий с участием бизнес-заказчика. Предложенное решение позволяет включить бизнес-заказчика в образовательный процесс высшей школы на уровне ...
1201051
  Шевчук А.В. Система показателей основных фондов промышленности СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Шевчук А. В.; М-во культ. СССР, Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1954. – 20л.
1201052
  Носкова Е.И. Система показателей оценки уровня организации производства на машиностроительных предприятиях : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Носкова Е.И.; АН СССР. Сибирское отд-ние. Объедин. учен. совет по эконом. наукам. – Новосибирск, 1968. – 21л.
1201053
  Ианова Г.Е. Система показателей оценки хозяйственной деятельности и промышленности / Г.Е. Ианова, В.Г. Шорин. – М, 1977. – 116с.
1201054
  Онищук И. Система показателей оценки эффективности нормативно-правовых актов в процессе правового мониторинга // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 17-25
1201055
  Морозов П.Т. Система показателей плана развития народного хозяйства СССР / П.Т. Морозов. – Москва, 1967. – 78с.
1201056
  Соколова Р.П. Система показателей статистики судимости и деятельности судов / Р.П. Соколова. – М., 1974. – 46с.
1201057
  Чухно А.А. Система показателей хозяйственной деятельности и конечные народнохозяйственные результаты // Узловые вопросы экономической политики КПСС
1201058
  Чухно А.А. Система показателей хозяйственной деятельности: сущность, структура, совершенствование // Экономика Советской Украины, 1980. – №6
1201059
  Эйлон С. Система показателей эффективности производства: приклад. анализ. / С. Эйлон. – М., 1980. – 192с.
1201060
  Теліженко О.М. Система показників використання економічного потенціалу підприємства / О.М. Теліженко, Є.В. Лапін, А.Ю. Жулавський // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 43-53. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1201061
  Чухно А.А. Система показників господарської діяльності: сутність, структура, удосконалення // Економіка Радянської України, 1980. – №6
1201062
  Стеценко С.П. Система показників для моніторингу економічної безпеки регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 62-65 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1201063
   Система показників для оцінки ефективності державних закупівель / А.І. Дешко, А.Б. Ігнатенко, Т.К. Кваша, А.Є. Слівак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 109-116
1201064
  Прокопчук І.М. Система показників для статистичного вивчення діяльності підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1201065
  Глуха Г.Я. Система показників економічного зростання // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (39). – С. 5-12. – ISSN 2074-5354
1201066
  Собчишин В.М. Система показників економічної ефективності логістичного управління закупками // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 204-211. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1201067
  Силецька Н.В. Система показників ефективності економічної діяльності на регіональному рівні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 103-104. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні основи проведення аналізу ефективності економічної діяльності на регіональному рівні. Побудовано систему показників. The methodological bases of the analysis of economic activity efficiency level are considered. The system of ...
1201068
  Дейнека О.В. Система показників ефективності функціонування суб"єктів державного сектора економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 268-274
1201069
  Головань О.М. Система показників і критеріїв оптимізації процесу перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій при виникненні надзвичайних ситуацій соціального характеру // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 69-77. – ISSN 2078-7480
1201070
  Наумова О.О. Система показників інноваційної діяльності персоналу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 273-279


  У статті розглянуто зміст інноваційної діяльності персоналу, запропоновано систему показників інноваційної діяльності персоналу. Проаналізовано вплив рівня розвитку характеристик інноваційної діяльності персоналу на забезпечення конкурентоспроможності ...
1201071
  Зубко Т.Л. Система показників оцінки ефективності стратегічних рішень підприємства / Т.Л. Зубко, Н.М. Новікова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 12-17. – ISSN 2409-1944
1201072
  Жилєнкова М.М. Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-53. – Бібліогр.: 7 назв
1201073
  Носова Є. Система показників оцінки фінансового стану підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні проблеми оцінки фінансового стану підприємств. Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу при побудові системи показників оцінки фінансового стану та виділено в її межах підсистеми, що дозволяють охарактеризувати окремі ...
1201074
  Кугук М.С. Система показників оцінки фінансового стану підприємства // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 113-115
1201075
  Аберніхіна І.Г. Система показників оцінки фінансової надійності страховика / І.Г. Аберніхіна, І.Г. Сокиринська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.:16 назв
1201076
  Руликівський В. Система показників оцінювання впливу агропромислового комплексу на ефективність забезпечення продовольчої безпеки держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 114-121
1201077
  Загірняк М. Система показників оцінювання діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-63. – ISSN 1682-2366
1201078
  Партин Г.О. Система показників оцінювання ефективності впровадження і реалізації аутсорсингових операцій / Г.О. Партин, О.В. Дідух // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С. 11-22. – ISSN 2306-8558
1201079
  Левченко М. Система показників оцінювання ефективності механізмів державного управління підготовкою молоді до служби у Збройних Силах України на контрактній основі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.183-188
1201080
  Семенова В.Г. Система показників оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 179-185. – ISSN 2222-0712
1201081
  Кашубіна Ю.Б. Система показників оцінювання ритмічності операційної діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 196-201 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1201082
  Рожелюк В. Система показників стану і використання нематеріальних активів / В. Рожелюк, П. Денчук // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 49-51. – ISSN 1815-3232
1201083
  Колесник О.О. Система показників статистики туризму // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 241-244. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
1201084
  Пенькова О.Г. Система показників стратегічного планування на довгострокову перспективу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 3-8
1201085
  Редченко К.І. Система показників та економічна додана вартість : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 21-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1201086
  Рибак С. Система показників та індикаторів соціалізації бюджетної політики держави // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 3-15. – ISSN 1605-2005
1201087
  Кормишкін Ю.А. Система показників та чинників ефективного розвитку аграрного підприємництва // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 47-60. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2313-092X
1201088
  Мазуренко В.П. Система показників фінансової безпеки банківської діяльності / В.П. Мазуренко, Є.М. Бондар // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 102-119


  В статті обгрунтовано необхідність та доцільність моніторингу ризиків, що впливають на економічну безпеку життєдіяльності банківської сфери, аналіз стану банків, фінансових і валютних ринків, а також процесів, що відбуваються на макроекономічному і ...
1201089
  Гаман С.М. Система показників як основа інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного контролю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 49-53. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1201090
  Сухицька Н. Система покарань в українському і російському кримінальному праві (середина XVII - кінець XVIII століть) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 15-20
1201091
  Мірошниченко С.С. Система покарань за злочини проти правосуддя та шляхи її вдосконалення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 179-185
1201092
  Марченко Н.В. Система покарань за кримінальним законодавством держав англо-американської правової сім"ї (на прикладі Англії та США) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 144-149. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1201093
  Мехальчук В.П. Система покарань за Кримінальним кодексом України та Туреччини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 133-138. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
1201094
  Хипс С. Система покарань за кримінальним правом Республіки Польща // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 184-195. – ISSN 0132-1331
1201095
  Коваль Т. Система покарань за Руською Правдою та Двинською статутною грамотою 1397 р.: порівняльно-правове дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 75-79. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  В цій статті йдеться про визначення співвідношення характеру покарань за Руською Правдою та Двинською статутною грамотою 1397 р. В данной статье определяется соотношение характера системы наказаний по Русской Правде и Двинской уставной грамоте 1397 ...
1201096
  Цимбрівська О.С. Система покарань неповнолітніх в Україні: сучасний стан та перспективи реформування // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 4/5. – С. 33-38
1201097
  Рябчинська О.П. Система покарань серед засобів кримінально-правового впливу // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 259-263. – ISBN 978-966-458-403-3
1201098
  Музика А.А. Система покарань та її підсистеми за Кримінальни Кодексом України / А.А. Музика, О.П. Горох // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 368-390. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1201099
  Музика А.А. Система покарань та її підсистеми за Кримінальним кодексом України / А.А. Музика, О.П. Горох // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 388-390
1201100
  Орловська Н.А. Система покарань як відображення процесів розвитку ЕТНОСУ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 33-39. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1201101
  Трапізонян А.Г. Система покарань: міжнародно-правове дослідження // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 145-147. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1201102
  Хомовий С. Система покращення обліку запасів на підприємстві / С. Хомовий, Н. Томілова // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 75-81. – ISSN 2410-0706
1201103
  Абаринов И.Я. Система политехнических знаний и умений и пути ее формирования у учащихся 4-8 классов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Абаринов И.Я. ; Лениг. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1968. – 16 с.
1201104
  Бырганов В.К. Система политического просвещения как средство политического воспитания трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Бырганов В.К.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 32л.
1201105
  Рибалка Г.Г. Система політико-правового регулювання соціального партнерства: структура та функції в умовах сучасної демократії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Рибалка Ганна Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1201106
  Милосердна І.М. Система політичної влади України в умовах демократичних перетворень // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 77-87
1201107
  Милосердна І.М. Система політичної влади як умова стабільного розвитку політичного процесу: американська модель // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 202-214
1201108
  Іванов М.С. Система політичної освіти молоді України: головні напрямки дослідження // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
1201109
  Хахулина Л.А. Система понятий в современных исследованиях движения трудовых ресурсов в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.07 / Хахулина Л.А.; АН СССР.Сиб.отдел.объед.учен.совет.по экон.наукам. – Новосибирск, 1974. – 25л.
1201110
  Дубровский Ю.Н. Система понятий и категорий научной организации труда / Ю.Н. Дубровский. – М, 1973. – 118с.
1201111
  Айдинян Р.М. Система понятий и принципов гносеологии / Р.М. Айдинян ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1991. – 230, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 216-229
1201112
  Алексейчук И.С. Система понятий рационального познания // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.184-191. – ISSN 1728-3671
1201113
  Алексейчук И.С. Система понятий рационального познания. Часть 2. Виды сущностей // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.10-15. – ISSN 1728-3671
1201114
  Морозова С.В. Система понятий статистического дискурса психологии: психосемантичское исследование // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 20-33. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
1201115
  Петров О.А. Система понять картографування земельного кадастру // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 114-119. – ISBN 978-966-455-002-1
1201116
  Філоненко С.Ф. Система попередження витоку персональних даних мережевими каналами / С.Ф. Філоненко, І.М. Мужик, Т.В. Німченко // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Т. 20, вип. 3. – С. 279-285. – ISSN 2225-5036


  Витік інформації, зокрема персональних даних, мережевими каналами є актуальною проблемою інформаційної безпеки. З огляду на це, у статті розглянуто методи мінімізації загроз персональним даним. Розглянуто завдання, які необхідно реалізувати для захисту ...
1201117
  Слободчиков В.А. Система порождающих моделей как основа организации структурного языкового материала при обучении иноязычной речи : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Слободчиков В.А. ; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1201118
  Ильин В.Д. Система порождения программ. / В.Д. Ильин. – Москва : Наука, 1989. – 264 с.
1201119
  Борейшо А.С. Система послевузовской дополнительной инженерной подготовки бакалавров / А.С. Борейшо, К.М. Иванов, С.Ю. Страхов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – C. 7-13. – ISSN 0869-3617


  В статье проведен анализ двухуровневой («бакалавр - магистр») схемы подготовки специалистов с позиции кадровых запросов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и современных инновационных предприятий. Предложена система послевузовской дополнительной ...
1201120
  Задорожня Г.В. Система постійних комісій у місцевому самоврядуванні: перспективи розвитку та вдосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 132-141
1201121
  Беланова Р. Система постреволюційної освіти США // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.75-77. – ISSN 0131-6788
1201122
  Манаев Амарбек Сахабович Система построения и экономическая эффективность овощеплодо-консервного аграрно-промышленного объединения (на примере Чечено-Ингушетского республиканского объединения "Консервплодовощ) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Манаев Амарбек Сахабович; МГУ. – М., 1974. – 22л.
1201123
  Петрова Ю.І. Система похідних дієслівних форм єгипетського діалекту арабської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 121-130. – ISSN 1608-0599
1201124
  Волобуев В.Р. Система почв мира / В.Р. Волобуев. – Баку : Элм, 1973. – 308с.
1201125
  Осадчий В.П. Система поэтапного контроля и управления качеств при подготовке велосипедов высокого класса : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Осадчий В.П.; Киев.ин-т.физ.культуры. – Киев, 1981. – 23л.
1201126
  Сенюта І Система прав громадян України у сфері охорони здоров"я // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.8-14. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1201127
  Єрмакова Г.С. Система права і правова система: теоретико-правовий дискурс // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 13-15. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
1201128
  Терлюк І.Я. Система права Києво-руської держави // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 16-43. – ISBN 5-87332-157-4
1201129
  Риженко Ю.М. Система права та правова система: особливості взаємозв"язку та взаємовпливу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 113-119. – ISSN 1563-3349
1201130
  Риженко Ю.М. Система права та система законодавства проблеми співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 129-135. – ISSN 1563-3349
1201131
  Риженко Ю.М. Система права у структурі романо-германської правової сім"ї // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 79-85.
1201132
  Майданик Р.А. Система права України: пошук оптимальної моделі // Збірник наукових доповідей членів Академії правових наук України (2008-2009 роки) / Академія правових наук України, Київський регіональний центр. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – С. 142-185. – ISBN 978-966-187-053-5
1201133
  Передерієв Є. Система права як фундаментальна категорія структурних понятійних рядів міжнародних морських правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 13-16.
1201134
  Петришин О. Система права: загальнотеоретична характеристика / О. Петришин, С. Погребняк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 9-17. – ISSN 1026-9932
1201135
  Шаганенко В.П. Система права: історичний аспект розгляду // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 76-82. – ISSN 1563-3349
1201136
  Риженко Ю.М. Система права: теоретико-правові аспекти розгляду // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 86-92. – ISSN 1563-3349
1201137
  Гінзбург М. Система правил українського та наукового стилю
1201138
  Бусуиок Д.В. Система правових норм державного управління земельним фондом в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 390-396. – ISSN 1563-3349
1201139
  Гладун З. Система правових норм про охорону здоров"я і проблеми їх систематизації // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 91-101. – ISSN 1993-0909
1201140
  Поєдинок В. Система правових режимів іноземного інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються загальні питання застосування правових режимів іноземного інвестування. Розмежовані поняття правового режиму іноземних інвестицій та правового режиму іноземного інвестування. Розглянуті сутність та сфера застосування ...
1201141
  Вакарюк Л.В. Система правових режимів у трудовому праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вакарюк Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 41 назва
1201142
  Каретнюк В.И. Система правового воспитания учащися средних сельских ПТУ : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Каретнюк В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1201143
  Каретнюк Василий Иванович Система правового воспитания учащихся средних сельских профтехучилищ. : Дис... канд. пед.наук: 12.00.01 / Каретнюк Василий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 211л. – Бібліогр.:л.170-188
1201144
  Каретник В.И. Система правового воспитания учащихся средних сельских ПТУ : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 13.00.01 / Каретник В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1201145
  Степанюк А. Система правового регулювання в міжнародному приватному праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 153-161.
1201146
  Мусієнко Б.Ю. Система правового регулювання вирішення трудових спорів в Україні: актуальні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 357-362. – ISSN 1563-3349


  Досліджується правове регулювання вирішення трудових спорів в Україні. Аналізуються зміни цього інституту.
1201147
  Мусієнко Б.Ю. Система правового регулювання вирішення трудових спорів в Україні: актуальні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 357-362. – ISSN 1563-3349
1201148
  Коростей В. Система правового регулювання господарювання: реалізація і перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 78-85. – ISSN 0132-1331
1201149
  Ніндипова В. Система правового регулювання запобігання і протидії корупції в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 98-107
1201150
  Кожушко Д.Б. Система правового регулювання інвентаризації антропогенних викидів парникових газів держав Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 354-357. – ISSN 2219-5521
1201151
  Дяченко В.І. Система правоохоронних органів : Навчальний посібник / В.І. Дяченко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 320с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-540-9


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
1201152
  Мочкош Я. Система правоохоронних органів України: проблеми і пропозиції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-83. – ISSN 0132-1331
1201153
  Мочкош Я. Система правоохоронних органів України: проблеми і пропозиції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1201154
  Тюріна О. Система правоохоронних органів як інститут механізму соціальної правової держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 69-70


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1201155
  Кудинов Л.Д. Система правоохранительных органов. / Л.Д. Кудинов. – Волгоград, 1989. – 127с.
1201156
  Костін А. Система правосуддя в Канаді: судді, які допомогають вирішувати спори, та адвокати, які захищають суддів // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 9 (16), вересень. – С. 19-24
1201157
  Гловацкая Е.П. Система празднований в контексте смены самоидентификации государства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 37-39
1201158
  Наумченко И.Л. Система практической подготовки молодого учителя / И.Л. Наумченко. – Саранск, 1972. – 264 с.
1201159
  Гаврилечко Ю. Система працевлаштування інвалідів в Україні: проблеми та перспективи / Ю. Гаврилечко, С. Панцир // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-16.
1201160
   Система превербов и послелогов в иберийско-кавказских языках. – Черкесск, 1983. – 291 с.
1201161
  Владимирский Е.Ю. Система предложно-падежных конструкций с пространственным значением в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Владимирский Е.Ю.; Ун-т дружбы народов. Ист.-филол. фак-т. – М., 1972. – 24л.
1201162
  Косуля И.Ю. Система предоставления социальных услуг в современной Украине: проблемы становления и развития // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 198-203. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1201163
  Игнатенко Г.В. Система представительных органов Китайской Народной Республики / Г.В. Игнатенко. – М., 1959. – 212с.
1201164
  Савельев А. Система предупреждения о ракетном нападении и стратегическая стабильность // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 40-50. – ISSN 0131-2227
1201165
  Лиховая С.Я. Система предупреждения правонарушений несовершеннолетних : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.08 / Лиховая С.Я.; Киев.высш. школа МВД СССР. – К, 1986. – 24л.
1201166
  Лещинская Анна Зиновьевна Система преемственных связей школы и внешкольных учреждений по патриотическому и интернациональному воспитанию подростков : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лещинская Анна Зиновьевна; КГУ. – К., 1980. – 20л.
1201167
  Шеремет Н.В. Система презентацій для шкільного курсу "Фізична географія материків і екеанів" / Н.В. Шеремет, О.О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 133-136. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1201168
  Разумов А.Е. Система премирования приозводственных рабочих и ее построение. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Разумов А.Е.; АН БССР.Ин-т экономики. – Минск, 1969. – 27л.
1201169
  Пиоттух К.В. Система префиксации в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Пиоттух К.В.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 32л.
1201170
  Довгерт А.С. Система приватного права України між минулим та майбутнім // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 64-68. – (Право. Економіка. Управління)
1201171
  Іваненко З.І. Система прийменникових конструкцій адвербіального значення / З.І. Іваненко. – К., 1981. – 143с.
1201172
  Даніслян А.Є. Система прийняття рішень при проектуванні об"єктів еко-архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 36-44 : схема. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1201173
  Болтенкова Н.А. Система прилагательных в языке романа А. Фадеева "Молодая гвардия" : Автореф... канд. филол.наук: / Болтенкова Н. А.; ЛГУ. – Л., 1968. – 20л.
1201174
  Лисовал А.П. и др. Система применения удобрений / А.П. и др. Лисовал. – Киев, 1989. – 317с.
1201175
   Система применения удобрений в севообороте для получения планируемых урожаев сельскохозяйственных культур, 1988. – 86с.
1201176
  Курінний Є.В. Система принципів адміністративного процесу: сучасні підходи до розв"язання проблеми // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 135-138.
1201177
  Шеремет Н.В. Система принципів бюджетного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 399-405. – ISSN 1563-3349
1201178
  Пустовіт Ю.Ю. Система принципів бюджетного права України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 4 (22). – С. 37-40
1201179
  Опришко В.Ф. Система принципів державного управління якістю продукції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье исследуется природа и сущность принципов государственного управления качеством продукции, показана их взаимосвязь и взаимообусловленность с принципами управления экономикой. Предпринята попытка выявить новые закономерные принципы управления в ...
1201180
  Недюха М.П. Система принципів законотворення: до постановки питання / М.П. Недюха, Т.Л. Гладкова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 21-27. – ISSN 2220-1394
1201181
  Біляк В.М. Система принципів інституту юридичної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.17-26
1201182
  Кочура А.В. Система принципів кримінального процесу України // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 116-119
1201183
  Калиніченко Ю.В. Система принципів оцінювання майна підприємств / Ю.В. Калиніченко, Н.І. Чухрай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 135-144 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1201184
  Олещенко І.В. Система принципів правової охорони довкілля в інтересах підвищення екологічної безпечності діяльності суб"єктів господарювання // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 319-334. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1201185
  Степанюк А.А. Система принципів правової політики в міжнародному приватному праві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 226-236. – ISSN 2224-9281
1201186
  Ященко Р.Ю. Система принципів правотворчої діяльності та їх законодавче забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 249-258. – ISSN 1563-3349
1201187
  Балл Г. Система принципів раціогуманізму // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 16-32. – ISSN 1810-2131
1201188
  Бабков Ю.П. Система принципів створення угруповань військ (сил) Національної гвардії України / Ю.П. Бабков, М.М. Адамчук, А.Ю. Бабков // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2015. – № 1 (52). – С. 8-15. – ISSN 2078-7480
1201189
  Сокол І.І. Система принципів стратегічного управління та напрямки її вдосконалення / І.І. Сокол, Я.Ю. Агій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 221-226. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1201190
  Жигалкін І.П. Система принципів трудового права в умовах формування нової правової доктрини України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Жигалкін Іван Павлович ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 449 арк. – Бібліогр.: арк. 399-449
1201191
  Жигалкін І.П. Система принципів трудового права в умовах формування нової правової доктрини України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Жигалкін Іван Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1201192
  Алиев Т.Т. Система принципов в стадии пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений и определений суда // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.102-117. – ISSN 1811-9018
1201193
  Плотникова Е.Г. Система принципов дидактики в концепции профильного подхода к обучению математике в вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 35-38. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается дидактическая система, в которой скорректированы классические принципы и выделены новые, специфические, присущие процессу обучения математике в вузе. Описывается концептуальная основа построения системы - методологический принцип ...
1201194
  Кучер Б.И. Система принципов международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений / Б.И. Кучер, С.А. Войтович // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 14-19. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
1201195
  Ильченко В.В. Система принципов обучения в ХГУ "НУА" // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 62-92. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
1201196
  Кедровский О.И. Система принципов построения дедуктивных теорий / О.И. Кедровский, К.М. Узбек. – К, 1990. – 131с.
1201197
  Гольбах П. Система природы или о законах мира физического и мира духовного / П. Гольбах. – М., 1940. – 456с.
1201198
  Юркевич О.М. Система пріоритетів державної фінансової підтримки науково-технічної інноваційної діяльності : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 46-49. – Бібліогр.: 2 назви
1201199
  Притика Ю. Система прнципів третейського розгляду // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.11-17. – ISSN 0132-1331
1201200
  Чернишов Д.В. Система пробації - система довіри та віри держави у свого громадянина // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 6-8. – ISSN 2312-1831
1201201
  Литвинович Е.А. Система проверки знаний и умений учащихся при преподавании специальных предметов в техникуме. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Литвинович Е.А.; Науч-исслед.ин-т.пед.УССР. – К, 1978. – 22л.
1201202
  Коринская В.А. Система проверочных работ по страноведческим курсам географии восьмилетней школы. / В.А. Коринская, Л.М. Панчешникова. – Москва : Просвещение, 1965. – 116с.
1201203
  Драгомирецкий А.В. Система прогнозирования золотого оруденения в докембрийских комплексах Украинского щита // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 201-212. – Библиогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1201204
  Руткаускас Система прогнозирования регионального воспроизводства / Руткаускас, А.-В.М. – Москва : Наука, 1992. – 85 с.
1201205
  Оникієнко Ю.О. Система прогнозування кондуктивних завад звукових підсилювачів класу D : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Оникієнко Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1201206
  Лук"янець Ольга Іванівна Система прогнозування паводків у Закарпатті на основі дослідження та математичного моделювання процесів формування стоку : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Лук"янець О.І.; Укр. наук.-дослід. гідрометеоролог. ін-ту. – Київ, 2003. – 284 л. + Дод.: л. 280-284. – Бібліогр.: л. 271-280
1201207
  Лук"янець Ольга Іванівна Система прогнозування паводків у Закарпатті на основі дослідження та математичного моделювання процесів формування стоку : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Лук"янець О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 23с. – Бібліогр.: 16 назв.
1201208
  Сурова Н.М. Система прогнозування розвитку переддіабетичного стану людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Сурова Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1201209
   Система програмирования Недис. – Киев
1. – 1975. – 206с.
1201210
   Система програмирования Недис. – Киев
2. – 1975. – 189с.
1201211
  Янкин В.И. Система программ для расчета характеристик ВРД на ЭЦВМ / В.И. Янкин. – Москва : Машиностроение, 1976. – 168 с.
1201212
   Система программ обработки на ЭВМ гравитационных и магнитных аномалий, заданных на плоскости или произвольной поверхности. – М., 1972. – 93с.
1201213
  Зуев Е.А. Система программирования Turbo Pascal / Е.А. Зуев; Под общ. ред. Садчикова П.И. – Москва : Радио и связь, Диалог, Веста, 1992. – 288с. – ISBN 5-256-01097-2
1201214
  Кузьмин А.В. Система программирования аналитических преобразований над полиномами, рациональными функциями и рядами от многих переменных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Кузьмин А.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1986. – 18 с.
1201215
  Самойленко Анна Тимофеевна Система программирования для языков обработки символьной информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Самойленко Анна Тимофеевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 14с.
1201216
  Самойленко Анна Тимофеевна Система программирования для языков обработки символьной информации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Самойленко Анна Тимофеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 127л. – Бібліогр.:л.112-125
1201217
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
1. – 1961. – 32с.
1201218
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
2. – 1961. – 39с.
1201219
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
3. – 1961. – 39с.
1201220
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
4. – 1961. – 39с.
1201221
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
5. – 1961. – 51с.
1201222
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
6. – 1961. – 40с.
1201223
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
9. – 1961. – 110с.
1201224
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
10. – 1961. – 192с.
1201225
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
12. – 1961. – 115с.
1201226
  Гавриленко Е.Т. Система программирования и стандартные программы для ЭВМ "Урал-1" / Е.Т. Гавриленко. – Москва
13. – 1961. – 110с.
1201227
   Система программирования ЛЕС-7. – Минск, 1990. – 63с.
1201228
   Система программирования ЛЕС 4. – Минск, 1984. – 133с.
1201229
  Закревский А.Д. Система программирования ЛЯПАС-М / А.Д. Закревский, Н.Р. Торопов. – Минск, 1978. – 239с.
1201230
   Система программирования Модула-2-СУПЕР. – Москва, 1989. – 103 с.
1201231
  Зиновьев Э.В. Система программирования на языке Паскаль для СТД КАМА / Э.В. Зиновьев. – Рига, 1985. – 36с.
1201232
   Система программирования обучающих курсов. – Киев, 1981. – 240с.
1201233
  Пильщиков В.Н. Система программирования ПЛЭНЕР-БЭСМ / В.Н. Пильщиков. – М, 1982. – 111с.
1201234
   Система программирования РПУ для перфорационного вычислительного комплекса М5000. – Москва, 1977. – 176 с.
1201235
  Силагадзе Г.С. Система программирования с языка ЛИСП для машины БЭСМ-6 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Силагадзе Г.С.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1201236
  Соловиенко В.А. Система программированых заданий как средство управления усвоением знаний при изучении психологии. : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Соловиенко В.А.; КГПИ. – К., 1971. – 28л.
1201237
   Система программного обеспечения банков данных ВИБ-СМ. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 223с.
1201238
   Система прогрессивных норм и нормативов в планировании промышленного производства. – М., 1986. – 133с.
1201239
   Система прогрессивных технико-экономических норм и нормативов по видам работ и затрат (экономии) труда, сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов, нормативов использования производственны. – М., 1981. – 49с.
1201240
  Никишин В.И. Система проектирования ТОПТРАН / В.И. Никишин, В.И. Водолаский. – Москва, 1988. – 109 с.
1201241
  Стуков С.А. Система производственного учета и контроля / С.А. Стуков. – М, 1988. – 223с.
1201242
   Система производственных отношений капитализма в условиях научно-технической революции. – Москва, 1979. – 196 с.
1201243
  Солодкова С.В. Система производственных отношений социализма / С.В. Солодкова. – М., 1977. – 295с.
1201244
  Истомин Л.А. Система пропаганды и информации в СССР. / Л.А. Истомин. – М., 1968. – 47с.
1201245
  Кротова Т.В. Система пропаганды и информации крупного капитала Франции.. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кротова Т.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналист. – М., 1975. – 23л.
1201246
  Дорошенко Е.А. Система просвящения в Иране / Е.А. Дорошенко. – М, 1959. – 84с.
1201247
  Двинянинова Г.С. Система простанственно-временных предлогов / Г.С. Двинянинова, Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1980. – 73с.
1201248
  Сенів Михайло Григорович Система просторових і часових відношень (функціонально-семантичний аналіз на матеріалі латинської мови) : Дис... д-ра філол. наук: 10.02.05 / Сенів Михайло Григорович; Донецький держ. ун-тет. – Донецьк, 1997. – 486л. – Бібліогр.:л.428-465
1201249
  Сенів М.Г. Система просторових і часових відношень. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.15 / Сенів М.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 51л.
1201250
  Игнатьева М.В. Система пространственных значений глагольных приставок и их функций в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Игнатьева М.В.; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1968. – 35л.
1201251
  Килюс И.Л. Система пространственных предлогов и падежей в литовском литературном языке : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.15 / Килюс И.Л.; Вильнюский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 49л.
1201252
  Головіна В. Система протидії відмиванню прибутків, отриманих злочинним шляхом // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 51-55.
1201253
  Бандурка О.М. Система протидії злочинності: поняття та сутність / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 168-177. – ISSN 2304-4556
1201254
  Івасик Р.М. Система протидії легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом: законодавчі акти та їх характеристика // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 58. – С. 3-9.
1201255
   Система протидії повітряному тероризму в Україні / В.В. Камінський, В.В. Тюрін, О.А. Коршець, Н.О. Королюк // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 8-17
1201256
  Літвін В.В. Система протидії тероризму з використанням біологічної зброї в США: нормативно-правове забезпечення, державної підтримки, напрями координації зусиль // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 51. – С. 7-12.
1201257
  Бишовець І. Система професійно-технічної освіти в Україні в період повоєнної відбудови // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 117-123. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізуються основні тенденції розвитку закладів професійно-технічної освіти в системі трудових резервів України в період повоєнної відбудови. Показано, що процеси відновлення промислового виробництва УРСР потребували кваліфікованих кадрів й ...
1201258
  Ільїч Л.М. Система професійно-технічної освіти: статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено стан мережі професійно-технічної освіти та виявлено основні тенденції її розвитку. На підставі отриманих результатів визначено пріоритетні напрями оптимізації мережі досліджуваного сегменту ринку освітніх послуг.
1201259
  Грамма О.В. Система професійної орієнтації у США: становлення, головні тенденції розвитку та сучасний аспект // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 53-57
1201260
  Щука Г.П. Система професійної освіти у сфері туризму в Російській Федерації, Україні та Республіці Білорусь : монографія / Г.П. Щука ; [наук. ред. Курило В.С.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 263, [1] с. : іл., табл. – Резюме парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр.: с. 216-260. – ISBN 978-966-617-308-2
1201261
  Шандрук С. Система професійної підготовки ефективного вчителя з використанням інноваційних технологій у США // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 36-40. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1201262
  Наугольникова О.М. Система професійної підготовки майбутніх економістів у США // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 291-301. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
1201263
  Блощинський І.Г. Система професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників на основі технологій дистанційного навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 25-30
1201264
  Титова О. Система професійної підготовки майбутніх фахівців з прикладної фізики в університетах Лондону (на прикладі університету Queen Mary) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 164-177. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Проаналізовано діяльність університетів Лондона та охарактеризовано програми як для здобуття студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", так і "магістр", які становлять систему професійної підготовки фахівців з прикладної фізики у галузях: ...
1201265
  Швалб Ю. Система професійної підготовки соціальних працівників: концептуальниі підстави розробки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 55-67. – ISSN 1682-2366
1201266
  Узюк Ю. Система професійної підготовки соціального працівника в умовах ВНЗ / Ю. Узюк, Н. Вонс // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 188-189. – ISSN 1810-2131
1201267
  Щолокова Ольга Плипівна Система професійної підготовки студентів педагогічних вузів до художньо-естетичної освіти школярів : Дис... доктор пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Щолокова Ольга Плипівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 394л. – Бібліогр.:л.351-378
1201268
  Щолокова О.П. Система професійної підготовки студентів педегогічних вузів до художньо-естетичної овіти школірів : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01.,13.00.04 / Щолокова О.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1996. – 43л.
1201269
  Степанченко Н.І. Система професійної підготовки учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах : монографія / Наталія Іванівна Степанченко ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : Літературна Агенція "Піраміда", 2016. – 649, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 546-617. – ISBN 978-966-441-447-7
1201270
   Система профессиональной информации в старших классах средней школы. – Киев, 1977. – 164с.
1201271
  Бердн М. Система профессиональной ориентации в Германии // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 377-384. – (Педагогіка ; № 3)
1201272
  Жуков Л.И. Система профессиональной ориентации учщахся сельской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Жуков Л. И.; Латв. ГУ. – Рига, 1968. – 26л.
1201273
   Система профинформационной работы со старшеклассниками. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1988. – 175с.
1201274
  Томин С.В. Система профілактики кримінальних правопорушень як окремого вчення криміналістики // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 279-282. – ISBN 978-966-419-300-6
1201275
   Система профорієнтаційної роботи в школі. – К, 1975. – 160с.
1201276
  Дыкусов Г.Е. Система профтехобразования и эффективность производства в условиях совершенствования социализма / Г.Е. Дыкусов. – Иркутск, 1987. – 115с.
1201277
  Лихачева Г.Н. Система процедур для решения экономических задач на ЭВМ. : Автореф... канд.экон.наук: 602 / Лихачева Г.Н.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1969. – 16л.
1201278
  Любчич А. Система процедурних норм в аграрному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 62-65
1201279
  Анцупова Т. Система процесуальних норм права Ради Європи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 203-209. – ISSN 1026-9932
1201280
  Кузнєцова Н.В. Система пруденційного управління ризиками як протидія фінансовим кризам у банківському секторі країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 128-136. – Бібліогр.: 8 назв.


  It is proved in this article that prudential supervision should provide better accordance between bank risks and the part of its property assets assigned for their insurance. The article presents the principle uses of prudential control and its more ...
1201281
  Платонов К.К. Система психологии и теория отражения / К.К. Платонов. – Москва : Наука, 1982. – 309с.
1201282
  Анисимова Т.Г. Система психологического мониторинга студентов в условиях вуза // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 86-93. – ISSN 1561-2465
1201283
  Ковальчук О.П. Система психологічного забезпечення військовослужбовців армії США: сучасний стан та перспективи // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 52-57
1201284
  Клименко І.В. Система психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських: зміст і складові // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 17-23. – ISSN 1727-1584


  "Запропоновано цілісне уявлення про сутність системи психологічного забезпечення процесу професійної підготовки поліцейських."
1201285
  Кирієнко Л.А. Система психологічної допомоги в контексті реабілітації осіб із психотравмою // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 247-254. – ISSN 2072-8670
1201286
  Новохацький В.В. Система психологічної підготовки спеціалістів Військово-Морських Сил ЗСУ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 229
1201287
  Зотова І. Система психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів ліцею // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 27-29. – ISSN 0131-6788
1201288
  Гірняк Андрій Система психолого-педагогічної експертизи модульно-розвивальних підручників // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 151-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1201289
   Система ПТО потребує науково-методичного супроводу. Результати діяльності Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за 2008-2012 рр. // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4


  Другого квітня відбулося засідання Президії Національної академії педагогічних наук України, на якому розглядався звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за 2008-2012 рр.
1201290
  Хагерлид Я. Система публикаций открытого доступа в Швеции : обзор за 2002–2005 гг. / Ян Хагерлид // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 48-65. – ISSN 0130-9765


  Об организации в Швеции системы открытого доступа к электронным публикациям.
1201291
  Тлешев А.С. Система работ по развитию речи учащихся на уроках Казахской литературы. : Автореф... канд. пед.наук: 10.731 / Тлешев А.С.; Казах. гос. пед. ин-т., 1969. – 21л.
1201292
  Рудаева Иетта Марковна Система работы классного руководителя : Рек. библиогр. указ. / Рудаева Иетта Марковна. – Москва : Педагогика, 1982. – 49с.
1201293
  Гусейнова Э.М. Система работы классного руководителя пятого класса. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гусейнова Э.М.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1966. – 33л.
1201294
  Коба Л.А. Система работы комосомльской организации по идейно-политическому воспитанию старшеклассников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Коба Л.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1201295
  Коба Людмила Андреевна Система работы комсомольской организации по идейно-политическому воспитанию старшекласников : Дис... канд пед.наук: 13.00.01 / Коба Людмила Андреевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 233л. – Бібліогр.:л.201-233
1201296
  Хлебникова А.В. Система работы над навыками письменной речи в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – Москва, 1956. – 40с.
1201297
  Хлебникова А.В. Система работы над навыками письменной речи в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – 2-е. – М, 1957. – 41с.
1201298
  Аксенова А.К. Система работы над правописанием безударных гласных в вспомогательной школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Аксенова А.К. ; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – Москва, 1960. – 16 с.
1201299
  Щиряков Н.Н. Система работы над произведениями изобразительного искусства на уроках литературы. / Н.Н. Щиряков. – Минск, 1964. – 109с.
1201300
  Величко А.В. Система работы над русским предложением в иноязычной аудитории : на материале некоторых семантических классов структур / А.В. Величко, О.В. Чагина. – Москва : Русский язык, 1987. – 150 с.
1201301
  Назаров А.Н. Система работы над стилистическими ошибками учащихся / А.Н. Назаров. – Пенза, 1963. – 55с.
1201302
   Система работы по изучению советской литературы в 8-10 классах средней школы. – М., 1985. – 256с.
1201303
  Битехтина Г.А. Система работы по развитию речи при обучении русскому языку иностранцев / Г.А. Битехтина. – Москва, 1965. – 12с.
1201304
  Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся / Т.А. Ладыженская. – Москва, 1975. – 255с.
1201305
  Виноградова Л.А. Система работы по русскому языку в 6 классе / Л.А. Виноградова. – Москва, 1968. – 320с.
1201306
  Битехтина Г.А. Система работы по теме "Глаголы движения" / Г.А. Битехтина, Л.П. Юдина. – Москва, 1985. – 161с.
1201307
  Зеленский Л.И. Система работы районного педагогического кабинета по повышению квалификации учителей и руководителей средней общеобразовательной, трудовой политихнической школы с производственным обучением : Автореф... канд. пед.наук: / Зеленский Л.И.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1959. – 19л.
1201308
   Система работы с кадрами управления. – М., 1984. – 240с.
1201309
  Гендлер Г.Х. Система работы с меньшей численностью / Г.Х. Гендлер, Г.В. Шанаева. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 141 с.
1201310
  Лисицын Михаил Клементьевич Система работы школы по формированию у учащихся умений и навыков учебного труда. (На материале предметов естественно-математического цикла учащихся IV-V классов средней общеобразовательной школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лисицын Михаил Клементьевич; Научно-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1979. – 20л.
1201311
  Николаев И.Н. Система работы школы со студентами-практикантами и ее роль в их профессионально-педагогической подготовке : Автореф... канд. пед.наук: / Николаев И. Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1959. – 21л.
1201312
  Фролов Ю.М. Система рада SYMPHYTUM / Ю.М. Фролов. – Сыктывкар, 1989. – 24с.
1201313
  Алєксєєва О.В. Система радіаційного моніторингу будівельних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Алєксєєва Олена Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1201314
  Таранов А.П. Система радянського природоохоронного законодавства / А.П. Таранов, В.Ф. Погорілко // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
1201315
   Система разделения времени. – Казань, 1973. – 201с.
1201316
   Система разделения времени ЕС ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 238 с.
1201317
  Чинакал Н.А. Система разработки со щитовым креплением / Н.А. Чинакал. – М-Л, 1943. – 140с.
1201318
  Смирнова Т.Н. Система раннемеловых брахиопод / Т.Н. Смирнова; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1990. – 238с. – ISBN 5-02-004609-4
1201319
  Гудзь Т.П. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств : Монографія / Т.П. Гудзь; УКООПСПІЛКА; Полт. ун-т спожив. кооперації України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – 166с. – ISBN 966-7971-45-7
1201320
   Система раннього оповіщення про потужні підкорові землетруси зони Вранча / В.М. Шапка, О.І. Лящук, Ю.А. Андрущенко, І.В. Корнієнко, В.В. Грабченко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 138-144 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 143-144. – ISSN 0203-3100
1201321
  Кведарайте Система распределения прибыли и ее совершенствование в промышленности. (На примере шерстяной промышлен. Литов.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кведарайте Виолета-Бируте Антоновна; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 44л.
1201322
  Ходжаев Д.Г. Система расселения в СССР : (вопросы комплексного планирования) / Д.Г. Ходжаев, А.В. Кочетков, Ф.М. Листенгурт. – Москва : Экономика, 1977. – 159 с.
1201323
  Лахтин В.Н. Система расселения и архитектурно-планировочная структура городов Урала / В.Н. Лахтин. – Москва : Стройиздат, 1977. – 126 с.
1201324
  Питюренко Е.И. Система расселения и территориальная организация народного хозяйства / Е.И. Питюренко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 139с.
1201325
  Мангатаева Д.Д. Система расселения населения : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Бурятский филиал ; Отдел социально-экономических исследований ; Д.Д. Мангатаева ; отв. ред. И.М. Занданов. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-029079-3
Региональный аспект. – 1988. – 80 с.
1201326
  Смаль Валентина Владимировна Система расселения Черниговской области : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Смаль Валентина Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 239л. – Бібліогр.:л.198-239
1201327
  Смаль В.В. Система расселения Черниговской области. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.02 / Смаль В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 18л.
1201328
  Свешников М.Н. Система расчетов между странами социалистического содружества / М.Н. Свешников. – М., 1964. – 40с.
1201329
  Казакова Е.В. Система расчетов характеристик снежного покрова для формирования начальных полей при численном моделировании погоды (на примере COSMO-Ru) / Е.В. Казакова, М.М. Чумаков, И.А. Розинкина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 20-32 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0130-2906
1201330
  Федорчук І.В. Система раціонального управління паливними ресурсами в Норвегії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 161-164 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1201331
  Куприй Н.И. Система реализации сельскохозяйственных продуктов колхозами на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Куприй Н.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 18л.
1201332
  Войскунский А.Е. Система реальностей: психология и технология / А.Е. Войскунский, М.А. Селисская // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 119-130. – ISSN 0042-8744
1201333
  Азарова А.В. Система регионального планирования в Японии // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 56-61. – ISSN 2218-1199
1201334
  Иоффе Л.С. Система регулирования паровой теплофикационной турбины Т-100-130 УТМЗ / Л.С. Иоффе. – Москва : Энергия, 1973. – 81 с.
1201335
  Чигак М. Система регулирования режима ускорения в изохронных циклотронах по фазе пролета пучка с применением управляющей ЦВМ. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.13 / Чигак М.; ОИЯИ. Лабор. ядерных проблем. – Дубна, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1201336
   Система регулювання внутрішньої торгівлі України : монографія / В.В. Апопій [та ін.] ; за ред. : В.В. Апопія, І.М. Копича. – Київ : Академвидав, 2012. – 420, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 400-420. – ISBN 978-617-572-040-0
1201337
  Ніконов О.Я. Система регулювання головного світла фар у сучасних інтелектуальних системах транспортного засобу / О.Я. Ніконов, В.О. Сильченко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 139-142. – ISSN 1997-9568
1201338
  Морозов В.С. Система регулювання державних закупівель в ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 185-188
1201339
   Система регулювання паралельного силового активного фільтра з нечітким регулятором в контурі струму / Р.В. Власенко, О.В. Бялобржеський, С.С. Бондаренко, С.М. Якимець // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1201340
  Зоценко О. Система регулювання ринку акцій в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 83-92. – ISSN 1605-2005
1201341
  Підгайна Н.Я. Система регулювання світових фондових ринків в умовах кризи: основні компоненти та сучасні проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 137-143. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Описано історію криз на фондовому ринку та інструменти, за допомогою яких регулюється ринок. Проаналізовано проблеми на шляху відновлення фондового ринку.
1201342
  Тимофієнко Л. Система регулювання суперечок стосовно інтелектуальної власності в СОТ // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-29
1201343
  Костина К.В. Система регулювання торгівлі послугами на глобальному рівні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-48.
1201344
   Система резервування та відновлення процесів для Linux / С.С. Судаков, Ю.В. Бойко, О.В. Третяк, Т.П. Короткова, Є.С. Мещеряков // Мат. машини і системи, 2003. – № 2
1201345
  П"ятчаніна Т.В. Система рейтингового оцінювання наукової діяльності / розмову вела Ірина Ніколайчук // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 60-62. – ISSN 0372-6436


  (Інтерв’ю із завідувачем відділу науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України Т.В. П’ятчаніної.Сьогодні інноваційний розвиток України стає ...
1201346
   Система рейтинговой аттестации как метод стимулирования изучения студентами естественно-научных дисциплин / О.Н. Рыжова, Н.Е. Кузьменко, Д.А. Пичугина, Л Китаев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-57. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Охарактеризованы проблемы, возникающие в процессе преподавания курса физической химии студентам второго курса биологического факультета МГУ. Обсуждается предложенная система рейтинговой аттестации студентов, проиллюстрирован ее поощрительный и ...
1201347
  Рыбинцев В.А. Система рекламирования продуктов виноделия : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 56-66 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1201348
   Система рекомендательно-библиографической информации для молодежи и пути ее совершенствования. – Москва, 1981. – 154 с.
1201349
  Крупа С.М. Система рекомендацій для студентів-абітурієнтів ВНЗ I, II рівнів акредитації / С.М. Крупа, Н.Б. Шаховська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (1). – C. 226-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  За результатами дослідження розглянуто та побудовано інформаційно-рекомендаційну систему щодо надання рекомендацій абітурієнту, який планує вступити до вищого навчального закладу після коледжу чи технікуму. Під час розроблення інформаційної системи ...
1201350
  Рутинський М.Й. Система рекреаційних спонук сучасної людини як рушійна сила розвитку глобальної індустрії туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 129-135 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1201351
  Андрушко С. Система релігійно-морального виховання В.В. Зеньківського // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 71-78
1201352
  Лисицын В.Н. Система ремонтного обслуживания предприятий региона: Пробл. формирования и управления. / В.Н. Лисицын. – Минск, 1991. – 94с.
1201353
  Космеда Т.А. Система репрезентованих аксіологічно маркованих смислів: образ-концепт"вода" (на матеріалі словника "Галицько-руські приповідки") // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 2. – С. 59-72. – ISBN 978-966-438-763-4
1201354
  Левин Г.Л. Система ретроспективной национальной библиографии в России // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.28-32. – ISSN 0869-6020
1201355
  Степанова А.Н. Система реформирования образования в современной России: компьютерные и традиционные технологии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 71-77. – ISSN 1811-0916


  Современный период развития системы образования характеризуется его компьютеризацией. Процесс становления новой системы образования сопровождается внесением корректив в содержание традиционных технологий обучения. Существуют трудности во внедрении ...
1201356
  Кравченко Наталия Климовна Система речевых средств актуализации подтекста в русской публицистичесмкой речи (газетно-публицистический политический комментарий) : Дис... наук: / Кравченко Наталия Климовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 184л. – Бібліогр.:л.1-21
1201357
  Кравченко Н.К. Система речевых средств актуализации подтекства в русской публицистической речи (газетно-публицистический политический комментарий) : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.01 / Кравченко Н.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
1201358
  Белякова Л.Д. Система речевых упражнений для развития навыка говорения на IV курсе языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Белякова Л.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 16л.
1201359
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / перев. с послесл. нем. изд. [и предисл.] Л. Петражицкого. – С.-Петербург : В тип. Императ. ун-та Св. Владимира
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1888. – VI, 168 с.
1201360
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / перев. с послесл. нем. изд. Л. Петражицкого. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко
Вып. 2 : Кн. 2. Владение ; Кн. 3 Вещныя права. – 1888. – VI, 114 с. – Конволют. - Переплетено с Вып. 2-4
1201361
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона. Вып. 3 / перев. с послесл. (5-го) нем. изд., Л. Петражицкий // Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко, 1888. – Вып. 2 : Кн. 2. Владение ; Кн. 3 Вещныя права. – IV, 176 с.
1201362
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона. Вып. 4 / перев. с послесл. (5-го) нем. изд., Л. Петражицкий // Система римского гражданского права Барона / Ю. Барон. – С.-Петербург : Тип. С.В. Кульженко, 1888. – Вып. 2 : Кн. 2. Владение ; Кн. 3 Вещныя права. – IV, 178 с.
1201363
  Барон Ю. Система римского гражданского права Барона / перев. с послесл. (5-го) нем. изд., Л. Петражицкий. – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлих]
Вып. 4 : Кн. 5. Семейное право ; Кн. 6. Наследственное право. – 1908. – VIII, 244 с.


  На тит. стр. экз. № 146467 надпись: В дар библиотеке КГУ. Аспират химического факультета КГУ А. Бернштейн. 1937
1201364
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 2 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 174 с.
1201365
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 3 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 272 с.
1201366
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона. Вып. 4 / перев. Л. Петражицкого // Система римского гражданского права Ю.Барона / Ю. Барон. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)], 1909. – Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – VIII, 244 с.
1201367
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1909. – X, 1-16, 225-250 с.
1201368
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 1 : Кн. 1. Общая часть. – 1909. – X, 250 с. – Конволют. - Переплетено с: Вып. 1-4


  На тит. стр. напись: Вл. Бошко Киев 26/XI 41 (1940-зав. кафедри теорії д-ви і права, в 1944-49-декан)
1201369
  Барон Ю. Система римского гражданского права Ю.Барона / перев. [и предисл.] Л. Петражицкого. – 3-е изд. (исправл. по 9-му нем. изд.). – С.-Петербург : Склад изд. в книжном магазине Н.К. Мартынова [Тип. Ю.Я. Эрлиха (влад. А.Э. Коллинс)]
Вып. 3 : Кн. 4. Обязательственное право. – 1910. – VIII, 272 с.
1201370
  Хвостов В.М. Система римского права : Учебник / В.М. Хвостов. – Москва : Спарк, 1996. – 532с. – ISBN 5-88914-053-1
1201371
  Хвостов В.М. Система Римского права : Конспект лекций проф. В.М. Хвостова. – изд. 3-е. – Москва : Тип. Вильде
Ч. 1 : Общая часть. – 1907. – XVI, 414 с.
1201372
  Дормидонтов Г.Ф. Система римского права Г.Ф. Дормидонтова. – студ. изд. – Казань : Типо-литография Императ. ун-та
[Часть Особенная] : Вещное право. – 1913. – 205 с.
1201373
  Афанасьев Ю.Т. Система рифтов Западной Сибири: (Тектоника и нефтегазоносность). / Ю.Т. Афанасьев. – Москва : Наука, 1977. – 102с. + карта
1201374
   Система рифтов Земли. – Москва : Мир, 1970. – 280с.
1201375
  Буй Д.Б. Система рівнянь в індуктивних множинах: операція рекурсії та метод Гаусса виключення невідомих // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 118-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі обгрунтовується коректність застосування методу Гаусса послідовного виключення невідомих для розв"язку систем рівнянь в індуктивних множинах.
1201376
  Качмарик Я. Система рішень процесу відтворення трудового потенціалу корпоративних систем / Я. Качмарик, Р. Лупак // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 105-110. – ISBN 966-7574-11-3
1201377
  Земєлєва Л. Система роботи з обдарованими дітьми : (долаємо проблеми сучасної сільської школи / Л. Земєлєва, Ю. Кривенко // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – С. 26-45
1201378
  Стельмахович М.Г. Система роботи з розвитку зв"язного мовлення в 4 - 8 класах / М.Г. Стельмахович. – Київ : Радянська школа, 1981. – 137 с.
1201379
  Хома О.М. Система роботи над засвоєнням молодшими школярами граматичного поняття "прикметник" / О.М. Хома, О.В. Станко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 73-80. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
1201380
  Бакум З.П. Система роботи над творчістю Т.Г. Шевченка у процесі навчання українськой мови як іноземної / З.П. Бакум, В.А. Городецька // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 273-286. – ISSN 2305-3852
1201381
  Остапчук О. Система роботи учителя - основа творчої педагогічної діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.21-26. – ISSN 0131-6788
1201382
  Соколова С.О. Система родів дієслівної дії у сучасній українській мові // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 287-292. – ISBN 966-7348-20-2
1201383
  Крюков М.В. Система родства китайцев / М.В. Крюков. – Москва, 1972. – 328с.
1201384
  Бонюк З.Г. Система роду Spiraea L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Висвітлено історію систематики поліморфного роду Spiraea L. Внесено доповнення та уточнення до існуючих систем роду. Наведено модифіковану систему роду Spiraea L.
1201385
  Тимошко Г.М. Система розвитку організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Тимошко Ганна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 51 назва
1201386
  Широкоступ С.М. Система роздільного збору відходів як спосіб поліпшення санітарно-гігієнічного стану гуртожитків // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2015 : зб. тез доповідей XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26-27 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 77-79. – ISBN 978-966-285-274-5


  Розглядаються гуртожитки ХНУ імені В.Н. Каразіна як платформи накопичення та утворення твердих побутових відходів. З метою реалізації проектів селективного збору відходів застосовано графічний, статистичний та соціологічні методи.
1201387
  Шкільнюк Д.В. Система розпізнавання елементів дактильної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 223-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається питання розробки системи розпізнавання елементів дактильної мови. Запропоновано методи виділення ознак елементів дактильної мови The paper deals with the problem of dactyl language elements recognition system development. The ...
1201388
  Покровский А.А. Система рубрик и ссылок предметного каталога / А.А. Покровский. – М., 1928. – 143с.
1201389
  Шевченко В.Е. Система рубрикації газети - основа її архітектонічої організації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 44-50


  У статті аналізуються взаємозв"язки складників системи рубрикації сучасного газетного видання. Розкривається значення окремих елементів в рубрикації газети в цілому та на конкретних прикладах.
1201390
  Крылова Т.Ф. Система руководства самостоятельной работой учащихся по русскому языку в вечерней школе с заочной формой обучения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Крылова Т.Ф.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1201391
  Романович-Славатинский А.В. Система руского государственного права в его историко-догматическом развитии, сравнительно с государственным правом Западной Европы. – Киев ; Санкт-Петербург : Тип. Г. Л. Фронцкевича
Ч. 1 : Основные государственные законы. – 1886. – VI, 299, 220 с. – Перепл. с 40 лекциями "Местное управление", написанных от руки и воспр. на гектографе (220 с.)
1201392
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Введение и общая чсасть. – 1894. – VIII, 591 с.
1201393
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Права вещные. – 1895. – VI, 670 с.
1201394
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Права обязательственніе. – 1898. – [6], 478 с.


  На форзаце фамилия написана от руки: В. Войткевич-Павлович ВОЙТКЕВИЧ-ПАВЛОВИЧ - Василь Ілліч (1864 - 2.VIII 1927, Київ) - укр. правознавець. Закін. юрид. ф-т Київ, ун-ту. З кін. 90-х pp. 19 ст. — присяжний повірений Київ, суд. палати, водночас ...
1201395
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Права вещные. – 1900. – VI, 697 с.
1201396
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Права обязательственные. – 1901. – [4], 491 с.
1201397
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлеивча
Т. 5 : Права семейные и опека. – 1905. – VI, 385 с.


  На кн. печать: Книжный магазин "Труд" Н.В. Бибиковой, Киев
1201398
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлеивча
Т. 6 : Право наследования. – 1909. – VI, 547 с.
1201399
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Изд. 3-е, вновь пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Введение и общая часть. – 1910. – VIII, 703 с.
1201400
  Анненков К.Н. Система русского гражданского права : с предметным и постатейными указателями ; т. 1-6 / [Соч.] К. Анненкова. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : Отдельные обязательства. – 1912. – VIII, 655 с.
1201401
  Петерсон М.Н. Система русского правописания / М.Н. Петерсон. – М, 1955. – 108с.
1201402
  Курилович Ю.Р. Система русского ударения. / Ю.Р. Курилович. – 75-84с.
1201403
  Захаров Н.А. Система русской государственной власти : Юридическое исследование / Н.А. Захаров. – Новочеркасск : Электро-тип. Ф. Туникова, 1912. – 312, XII с.
1201404
  Максимейко М.О. Система Руської Правди в її проширеній редакції / М. О. Максимейко. – Київ, 1926. – 24 с. – Окр. відб.: Праці Комісії для виучування історії західньо-руського та вкраїнського права, вип. II, Київ 1926, с. 50-73
1201405
   Система с разделением времени АЗ. – К., 1973. – 48с.
1201406
  Дульзон А.А. Система самооценки и оценки компетенций научно-педагогических кадров / А.А. Дульзон, О.М. Васильева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 61-72. – ISSN 0869-3617


  Представлена интерактивная система самооценки и оценки ППС Томского политехнического университета, разработанная на основе модели компетенций. Указаны причины и цели разработки системы. Кратко рассмотрены этапы разработки, требования к интерфейсу, ...
1201407
  Вяткин Г Л. Система самостоятельной работы на уроках русского языка / Г Л. Вяткин, . – Саратов, 1983. – 125с.
1201408
   Система самостоятельных работ в курсе "Эстетическое воспитание". – М., 1975. – 57с.
1201409
  Асонова Г.С. Система самостоятельных работ по курсу физической географии СССР : (Из опыта работы) / Г.С. Асонова; Под. ред. И.С. Матрусова. – Москва : Просвещение, 1974. – 128с
1201410
  Ходзинский К.Г. Система самостоятельных работ учащихся IX-XI классов вечерних (сменных) школ. (На материале истории и обществоведения) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Ходзинский К.Г.; Гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 25л.
1201411
  Мусаев М.Р. Система самостоятельных работ учащихся на уроках родного (азербайджанского) языка в начальных классах. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Мусаев М.Р.; МВ и ССО АЗССР.Азебр.гос.пед.ин-т. – Баку, 1973. – 31л.
1201412
  Керимов Захид Фархад оглы Система самостоятельных работ учащихся на уроках чтения (На материалах 3 классов азербайджанских школ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Керимов Захид Фархад оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1981. – 22л.
1201413
  Иванова Р.Г. Система самотоятельных работ учащихся при изучении неорганической химии / Р.Г. Иванова, А.Г. Иодко. – М, 1988. – 158с.
1201414
   Система самоуправления в коллективе учащихся профтехучилища. – М., 1989. – 107с.
1201415
  Коротков В.М. Система самоуправления школьников и педагогическое руководство им. : Автореф... канд. пед.наук: / Коротков В.М.; МВ и ССО РСФСР, 1-й Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 15л.
1201416
  Коротов В.М. Система самоуправления школьников и педагогическое руководство им. : Автореф... канд. пед.наук: / Коротов В.М.; МВ и ССО РСФСР, 1-й Моск. пед. ин-т ин. яз. – М., 1963. – 15л.
1201417
  Козлов А.П. Система санкций в уголовном праве / А.П. Козлов. – Красноярск, 1991. – 119с.
1201418
   Система Сатурна : Сборник статей. – Москва : Мир, 1990. – 448с.
1201419
  Антощишина Н.І. Система сбалансованих показників у визначенні інтегрованої цінності авіакомпанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 32-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1201420
  Кренделев Ф.П. Система сбора геологической информации на перфокартах / Ф.П. Кренделев. – Новосибирск : Наука, 1987. – 73с.
1201421
  Хлаел Абдалла Ахмад Система сбора, обработки и анализа данных радионуклидных исследований : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13, 05.13.05 / Хлаел Абдалла Ахмад; НАН Украины. Ин-т проблем моделирования в энергетике. – К., 1994. – 23л.
1201422
  Хлайел Абдалла Ахмад Система сбора, обработки и анализа данных радионуклидных исследований : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.13, 05.13.05 / Хлайел Абдалла Ахмад; НАН Украины. Ин-тут проблем моделирования в энергетике. – К., 1994. – 23л.
1201423
  Иванова Нина Аркадьевна Система свертывания крови и тромбообразование у больных сахарным диабетом : Автореф... докт. мед.наук: 14.00.05 / Иванова Нина Аркадьевна; Центр. ин-т усовершенств. врачей. – М., 1972. – 24л.
1201424
   Система світових порогів знань для інноваційної діяльності та освіти / Р.Й. Когут, О.М. Печеник, М.Є. Тернюк, О.В. Шандиба // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 30-36. – ISSN 2074-8922
1201425
   Система світової торгівлі ГАТТ/COTв документах. – Київ, 2000. – 598с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-7666-02-6
1201426
   Система світової торговлі : Практичний посібник. – 2-е вид. – Київ : К.І.С., 2002. – 348с. – ISBN 966-8039-03-3


  Для підприємців, державних службовців, студентів, викладачів, науковців, політиків, журналістів, усіх хто цікавиться сучасними проблемами міжнародної торгівлі, політики і права
1201427
  Шедяков В. Система світогосподарських зв’язків переживає стан, близький до інституціональної невизначеності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 9 (347), вересень. – C. 1-3. – ISSN 1810-3944
1201428
   Система світу Коперника та сучасна астрономія. – Київ : Наукова думка, 1973. – 143 с.
1201429
  Кауль М.Р. Система свободных субстантивных словосочетаний в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Кауль М.Р. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1970. – 19 с.
1201430
   Система сейсмического контроля среды района водохранилища Нурейской ГЭС. – Душанбе, 1985. – 41с.
1201431
  Кузнецова В.О. Система семантических и словообразовательных отношений в сфере омогимии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузнецова В.О.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 23л.
1201432
  Авсаджанова Р.А. Система семейства вересковых : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Авсаджанова Р.А. ; МВ и ССО РСФСР. – Нальчик, 1975. – 43 с.
1201433
  Цепкова Н.Л. Система семейства толстянковых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Цепкова Н. Л.; АН КазССР, Глав. бот. сад. – Алма-Ата, 1979. – 30л.
1201434
  Цуркан І. Система символів у поезіі Олександра Олеся та європейських символістів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 289-294. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1201435
  Карпов В. Система символів як основа військової культури давньої доби // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 46-49. – ISSN 2305-9389
1201436
  Ніколаєва А. Система символічного захисту від уроків у повсякденному житті українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 86-94


  У статті розглядаються особливості символічного захисту від уроків (запобіжні заходи). Автор аналізує походження "поганих очей" і місце вірування в житті православних українців на основі польових етнографічних матеріалів. В статье рассматриваются ...
1201437
  Митрофанов Ю.И. Система СИМПЛ имитационного моделирования дискретных систем / Ю.И. Митрофанов. – Саратов, 1989. – 72с.
1201438
  Дьяков А.В. Система симуляции как невозможность полагания социального (к социологии культуры Жана Бодрияра) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 168-174. – ISSN 1606-951Х
1201439
  Жасимов М.М. Система синергетического и обобщающего образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 30-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
1201440
  Кобченко Н. Система синтаксичних зв"язків: класифікаційні пошуки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 36-51. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Присвячено аналітичному оглядові різних класифікацій синтаксичних зв"язків. Висвітлено підґрунтя та структуру класифікаційних схем, запропонованих науковцями радянського періоду - Є. Кротевичем, А. Прияткіною, Г. Золотовою, Л. Чесноковою. Детально ...
1201441
  Коваленко А.Г. Система синтеза и анализа гидравличесих сетей / А.Г. Коваленко, Н.С. Туева. – М, 1989. – 69с.
1201442
   Система синтеза прогшрамм для микропроцессоров. – Минск, 1989. – 82с.
1201443
  Левинтов А.Ю. Система ситуационного управления оперивно-производственным планирование (на прим. агрегатостроительного предприятия) : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Левинтов А. Ю.; МВСССР РСФСР, Моск. физ. технол. ин-т. – М., 1975. – 21л.
1201444
  Дідусенко А. Система сільськогосподарського кредиту на Україні (1923-1928 р.) / А. Дідусенко. – Х., 1929. – 122с.
1201445
   Система склонения в цахурском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Курбанов А. И,; Курбанов А. И,; АН СССР ин-т языкознания. – Баку, 1966. – 20л.
1201446
  Харальдссон Х. Система склонения имен существительных в русской деловой письменности Северо-Запада в 14-15 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Харальдссон Х.; ЛГУ. – Л, 1971. – 16л.
1201447
  Мощенксая Л.Г. Система склонения имен существительных в старобелорусском языке XVI в. (на материале памятников повествовательного жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Мощенксая Л.Г.; Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 18л.
1201448
  Макаревич М.И. Система склонения местоимений в южнорусских говорах XVII в. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Макаревич М.И. ; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1971. – 24 с.
1201449
  Гершензон С. Система скрещеваний в природной популяции хомяка / С. Гершензон, В. Полевой, 1941. – 64-65с.
1201450
  Іванов Б.О. Система слідкування за диском Сонця / Б.О. Іванов, В.Б. Осіс // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 99-102 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
1201451
  Шепітько В. Система слідчих дій за кримінальним процесуальним законом та механізми її реалізації у криміналістиці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 198-205. – ISSN 1026-9932
1201452
  Антонов К.В. Система слідчих органів України та проблеми вдосконалення їх діяльності / К.В. Антонов, В.М. Тертишник // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 121-125. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1201453
  Симонова О.Г. Система словарно-фразеологической работы в курсе чтения на русском языке в киргизской школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Симонова О.Г. ; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1967. – 24 с.
1201454
  Стрельчук Г.П. Система словозміни в українських інтермедіях XVII-XVIII ст. : Дис.. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Стрельчук Галина Петрівна ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – 184 л.
1201455
  Керницький І.М. Система словозміни в українській мові / І.М. Керницький. – Київ, 1967. – 288с.
1201456
  Самойленко Л.А. Система словоизменения в памятниках украинской деловой письменности Левобережной Украины второй половины XVII века : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Самойленко Л.А. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 28 с.
1201457
  Токарь Т.А. Система словоизменения украинских говоров Боснии (Югославии) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Токарь Т.А. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 24 с.
1201458
  Кремзикова Светлана Ефимовна Система словообразования в старофранцузский период (на материале производных с суффиксом -age) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кремзикова Светлана Ефимовна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1996. – 197л. – Бібліогр.:л.178-197
1201459
  Юлдашев А.А. Система словообразования и спряжения глагола в башкирском языке / А.А. Юлдашев. – М., 1958. – 196с.
1201460
  Кузькин Н.П. Система словообразования средств польского языка в польской технического лексике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Кузькин Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 18 с.
1201461
  Наркевич Аркадий Иосифович Система словосочетаний в современном белорусском литературном языке. (Структурно-семантич. описание) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.02 / Наркевич Аркадий Иосифович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1201462
  Кремзікова С.Ю. Система словотвору у старофранцузькій період (на матер. похідних з суфіксом -age) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Кремзікова С.Ю.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 19л.
1201463
  Грищенко Нина Васильевна Система сложного сказуемого в древнеанглийском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.04 / Грищенко Нина Васильевна; Одесс. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 19л.
1201464
  Руденко В.Н. Система смешанных судов в Японии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 95-102. – ISSN 0132-0769
1201465
  Кузьмін Р. Система смягчения штрафов в Законе "О запрещении частной монополизации и обеспечении честных сделок" // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 35-37


  Переклад з японської книги Такесі Синагава та Хіроо Іванарі "Система пом"якшення штрафів в Законі "Про заборону приватної монополізації і забезпечення чесних угод".
1201466
  Чихачев В.П. Система совершенствования речевого мастерства преподавателей педагогических вузов в условиях факультетов повышения квалификации. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чихачев В.П.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 25л.
1201467
   Система совершенствования хозяйственного механизма предприятия. – М., 1980. – 384с.
1201468
  Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуального права / В.М. Шерстюк. – М, 1989. – 131с.
1201469
   Система советского законодательства. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 328 с.
1201470
  Заец А.П. Система советского законодательства / А.П. Заец. – Киев, 1987. – 97с.
1201471
  Шебанов А.Ф. Система советского социалистического права / А.Ф. Шебанов. – Москва, 1961. – 42с.
1201472
  Гордон В.М. Система советского торгового права / В.М. Гордон. – Харьков, 1927. – 196с.
1201473
  Молодцов М.В. Система советского трудового права и система законодательства о труде / М.В. Молодцов. – Москва, 1985. – 175 с.
1201474
  Нефедов Д.В. Система современного финансового права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (297). – С. 128-149. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Современное финансовое право не является самостоятельной отраслью права, а представляет собой комплексную отрасль законодательства, которая состоит из двух взаимосвязанных частей - частного и публичного финансового законодательства.
1201475
  Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – Москва : Аспект Пресс, 1998. – 270с. – ISBN 5-7567-0225-3
1201476
  Сигеда П.И. Система согласных фонем сербско-хорватских говоров : Автореф... канд. филолог.наук: / Сигеда П.И.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 24л.
1201477
   Система содействия трудоустройству выпускников вуза в современных условиях / А.И. Еремкин, В.А. Худяков, Ю.С. Савенкова, В.О. Петренко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 2 (март). – С. 45-49. – ISSN 0321-0383
1201478
  Айрапетян В.М. Система содержания почвы молодого яблочного сада в предгорной араратской котловины : Автореф... канд. с.-х.наук: 06536 / Айрапетян В.М.; Армян. сельхоз. ин-т. – Ереван, 1970. – 21л.
1201479
  Шаталова Н. Система создана. Идем дальше? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  Подходит к завершению крупный межрегиональный проект “Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и специализированного программного обеспечения”, реализуемый в рамках проектов Комиссии при ...
1201480
  Владимирский Е.А. Система социалистических производственных отношений / Е.А. Владимирский, И.П. Павлова. – Ленинград, 1986. – 205с.
1201481
  Васильев А.М. Система социалистического права / А.М. Васильев. – Москва, 1961. – 34с.
1201482
   Система социалистического хозяйствования: концепции советских экономистов 20-х годов. – М., 1990. – 205с.
1201483
  Корицкий Э.Б. Система социалистического хозяйствования: Политэкон. аспект. / Э.Б. Корицкий. – М., 1986. – 76с.
1201484
   Система социального управления: вопросы теории и практики. – М., 1986. – 72с.
1201485
  Чень Инфан Система социальных гарантий в Китае // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 10 (1628). – С. 107-118. – ISSN 0869-44435
1201486
  Сорокин П. Система социологии / П. Сорокин. – Петроград
Т. 1. – 1920. – 354 с.
1201487
  Сорокин П. Система социологии / П. Сорокин. – Петроград
Т. 2. – 1920. – 468 с.
1201488
   Система социологического знания : Учебное пособие. – Киев, 1996. – 206с.
1201489
   Система социологического знания : Учебное пособие. – 3-е изд. – Київ : МАУП, 1998. – 204с. – ISBN 966-7312-09-0
1201490
  Чечель К. Система соціальних медіа як нова технологія в стратегічних комунікаціях // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 119-120
1201491
  Реут А.Г. Система соціальних послуг для вразливих верств населення: новітні тенденції та інновації // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 190-200
1201492
  Сергієнко Т.Л. Система соціальних служб для молоді в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Проаналізовано діяльність інституцій, що займаються розробкою та реалізацією державної молодіжної політики; проведено аналіз функціонуючої системи соціальних служб для молоді в Україні, наведено останні статистичні дані щодо розвитку ССМ в Україні та ...
1201493
  Круглікова В.В. Система соціально-економічних одиниць виміру спеціалізації й кооперації суспільного виробництва : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1201494
  Круглікова В.В. Система соціально-економічних одиниць виміру спеціалізації й кооперації суспільного виробництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 115-120. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1201495
  Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.01. - економ. теор. та іст. економ. думки / Томчук наталія Володимиріна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1201496
  Томчук Н.В. Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.0.01 - екомічна теорія та історія економічної думки / Томчук Н.В. ; КНУТШ ; економічний ф-т ; кафедра економ. теорії. – Київ, 2009. – 243л. + Додатки : л. 215-243. – Бібліогр. : л.196-124
1201497
  Іжа М.М. Система соціального захисту в Китаї: етапи формування та сучасні особливості / М.М. Іжа, Л.В. Курносенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 146-156. – (Серія "Державне управління" ; № 3). – ISSN 2310-2837
1201498
  Руженський М.М. Система соціального захисту населення у транзитивному суспільстві : Монографія / М.М. Руженський; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2005. – 384с. – ISBN 966-8640-09-8
1201499
   Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні: реальний стан та перспективи реформування / Центр громадської експертизи ; [наук. ред. Любомир Чорній]. – Київ, 2009. – 104 с.
1201500
  Ляшенко Т. Система соціального партнерства в Україні на сучасному етапі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 70-86. – ISSN 2524-0137
1201501
  Цвих В.Ф. Система соціального партнерства: проблеми формування та функціонування / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 203-216. – ISBN 966-628-197-5
1201502
  Плаксій М. Система соціального страхування Республіки Польша // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 14-17
1201503
  Дубовик Т.В. Система соціальної комерції / Т.В. Дубовик, В.В. Ортинська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 325-330. – ISSN 2222-4459
1201504
  Доннік М.С. Система соціальнопедагогічної діяльності соціального гуртожитку, спрямована на соціалізацію молоді, позбавленої батьківського піклування // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 27-36. – ISSN 1817-3764
1201505
  Каратыгина Т.Ф. Система специальных библиотек в СССР / Т.Ф. Каратыгина. – М., 1978. – 123с.
1201506
  Вопощенко Т.М. Система спеціально-правових гарантій реалізації корпоративних прав акціонера // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 36-42. – ISSN 1563-3349
1201507
   Система Сплинн. – Минск, 1984. – 146 с.
1201508
  Ярема А.Г. Система способів захисту цивільних прав судом // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 12 (112). – С. 34-39
1201509
  Штанько А. Система способів судового захисту права власності та інших речових прав // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 38-47. – ISSN 2311-6676
1201510
  Карагулян Т.А. Система спряжения древнеармянского языка. (Сравнит. исследование) : Автореф... канд. филол.наук: / Карагулян Т.А.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1956. – 22л.
1201511
  Ветцо М.Б. Система СПУТНИК-система планирования и управления научно-исследовательскими коллективами и опыт ее внедрения. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Ветцо М.Б.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – М., 1969. – 28л.
1201512
  Сущинский И.И. Система средств выражения высокой степени признака. (На матер. соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Сущинский И.И. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1201513
  Ермолаева Л.С. Система средств выражения модальности в современных грманских языках. (На материале нем., англ., швед. и исланд. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Ермолаева Л.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1964. – 15л.
1201514
  Мусина Г.Г. Система средств выражения модальности предположения в английском языке 15-17 веков. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мусина Г.Г.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1981. – 22л.
1201515
  Кондрашов П.В. Система средств массовой информации и пропаганды : научные основы ее функционирования / П.В. Кондрашов. – Хабаровск, 1975. – 231 с.
1201516
  Петроченко А.Л. Система средств массовой информации и пропаганды / А.Л. Петроченко. – Ташкент, 1988. – 157с.
1201517
   Система средств массовой информации России : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Журналистика" / Я.Н. Засурский, М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, А.Г. Бочаров, О.А. и др. Воронова; [Засурский Я.Н. и др.] ; под ред. Я.Н. Засурского ; науч. ред.: М.В. Шкондин, Л.Л. Реснянская. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 259, [1] с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Содерж. Общие закономерности; Периодическая печать; Телевидение; Радиовещание; Информационные агенства; СМИ в Интернете; Книгоиздание. – Библиогр.: с. 252-258. – ISBN 5-7567-0141-9
1201518
  Гончарова Г.О. Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження / Г.О. Гончарова, С.О. Ларіонов // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 130-134. – ISSN 1727-1584
1201519
   Система стандаритов безопасности труда. – М., 1978. – 152с.
1201520
  Середа А.С. Система стандартных норм / А.С. Середа. – М.-Л., 1931. – 132с.
1201521
   Система стандартных программ. – Москва, 1958. – 231с.
1201522
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1977. – 360с.
1201523
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 352 с.
1201524
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 248с.
1201525
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1978. – 168с.
1201526
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 262с.
1201527
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 231с.
1201528
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1979. – 193с.
1201529
   Система стандартов безопасности труда. – М.
Ч.2. – 1981. – 336с.
1201530
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1982. – 296с.
1201531
   Система стандартов безопасности труда. – М., 1983. – 296с.
1201532
   Система стандартов безопасности труда. ГОСТ 12.2.008-75 - ГОСТ 12.2.010-75, ГОСТ 12.2.012-75, ГОСТ 12.2.013.75 ..... – Москва, 1978. – 167 с.
1201533
   Система стандартов безопасности труда. ГОСТ 12.2.008-75 - ГОСТ 12.2.013-75, ГОСТ 12.2.014-76 - ГОСТ 12.2.025-76 ..... – Москва, 1978. – 320 с.
1201534
   Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.3.002-75. – Москва, 1978. – 402 с.
1201535
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. – Москва : Изд-во стандартов, 1979. – 7 с.
1201536
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Промышленные каталоги : Общие требования. ГОСТ 7.22-80. – Москва : Изд-во стандартов, 1982. – 6 с.
1201537
   Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Систематизация и предметизация : Термины и определения. ГОСТ 7.39-82. – Москва : Изд-во стандартов, 1983. – 10 с.
1201538
  Блок В.Б. Система Станиславского и проблемы драматургии / В.Б. Блок. – М, 1963. – 195с.
1201539
  Абалкин Н.А. Система Станиславского и советский театр / Н. Абалкин ; Всерос. театр. о-во. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Искусство
2. – 1950. – 320 с., [1] л .портр. : портр. – Библиогр.: с. 318-319
1201540
  Абалкин Н.А. Система Станиславского и современный театр / Н. Абалкин ; под ред. П.А. Маркова ; Всерос. театр. о-во. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Искусство
2. – 1954. – 395 с., [1] л. портр. : портр.
1201541
  Шафранская Л.А. Система статистических показателей механизации труда. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шафранская Л.А.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1968. – 16л.
1201542
  Фурман Т.Ю. Система статистичних показників рівня інфляції // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 223-229. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
1201543
  Лебедько М.Г. Система степеней сравнения прилагательных в истории английского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедько М. Г.; ЛГУ. – Л., 1971. – 16л.
1201544
  Лубенко В.В. Система стержневой истины / В.В. Лубенко. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Санкт-Петербург, 1999. – 184с. – ISBN 5-87451-004-4
1201545
  Дзекиревская Л.Н. Система стилистических оппозиций лексических значений слов : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзекиревская Л.Н.; 1-й Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Москва, 1965. – 15л.
1201546
  Давыденко Татьяна Михайловна Система стимулирования научно-исследовательской работы студентов и молодых исследователей / Давыденко Татьяна Михайловна, Беняш, // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 18-21. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
1201547
   Система стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України / А.М. Вербицька, В.А. Савченко, Т.М. Дзюба, В.О. Кацалап // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 9-12
1201548
  Петришин Н.Я. Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 173-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Охарактеризовано сучасний стан вітчизняного машинобудування та проблематику підприємств галузі. Розглянуто основні показники діяльності машинобудівних підприємств. Сформовано та обгрунтовано систему стратегічних показників діяльності машинобудівних ...
1201549
  Кизенко О.О. Система стратегічного конртролю на підприємстві: процесний аспект // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 72-80
1201550
  Харчук В.Ю. Система стратегічного ризик-планування інноваційно-активних суб"єктів господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 26-28
1201551
  Бруй О. Система стратегічного управління процесно-орієнтованою бібліотекою / Оксана Бруй // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  У статті пропонується загальна модель системи стратегічного управління бібліотекою як безперервного циклічного процесу та визначаються конкретні засоби, які забезпечують його ефективність та результативність.
1201552
  Бєлов О.Ф. Система стратегічного управління сектором безпеки України: стан, проблеми і перспективи розвитку / О.Ф. Бєлов, О.В. Литвиненко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 100-104
1201553
  Дешко А.І. Система стратегічного управління соціальним та економічним розвитком України / А.І. Дешко, А.Є. Співак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 42-46.
1201554
  Лобач О. Система страхування вкладів як правове явище // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 47-58
1201555
  Шелудько Н. Система страхування вкладників в Україні: проблеми і перспективи // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.20-25. – ISSN 0131-775Х
1201556
  Фітас Н.Ю. Система страхування депозитів в Україні: сучасні реалії та перспективи // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 55-59
1201557
  Версаль Н. Система страхування депозитів комерційних банків: теорія та практика функціонування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-76. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито модель обґрунтування доцільності створення системи страхування банківських вкладів населення, з"ясовано проблеми системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення з огляду на досвід країн ...
1201558
  Полякова Лариса Система стримувань і противаг у взаємодії законодавчої та судової гілок державної влади України (1990 - 2004) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 89-92. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізовано раніше не друковані сторінки діарвуша за 1724 рік гетьмана-вигнанця, вперше прочитані автором за факсимільним виданням і порівняні з копією анонімних польських палеографів.
1201559
  Шахов В. Система стримувань і противаг як гарантія демократії / В. Шахов, В. Мадіссон // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 235-245.
1201560
  Файнерман И.Д. Система структурных координат и ее применение / И.Д. Файнерман. – К, 1985. – 56с.
1201561
  Ващенко Ю.В. Система суб"єктивних прав приватних осіб // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 241-242. – ISBN 978-966-667-624-8
1201562
  Пирожкова Ю.В. Система суб"єктів адміністративно-правового регулювання у сфері автомобілебудування сучасний правовий аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 266-270. – ISSN 1563-3349
1201563
  Мацелик Т. Система суб"єктів адміністративного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 439-445. – ISSN 1026-9932
1201564
  Артеменко О.В. Система суб"єктів адміністрування у сфері охорони навколишнього природного середовища // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 114-119. – (0). – ISSN 2078-9165
1201565
  Рудченко І. Система суб"єктів державного управління в інноваційній сфері // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 62-69
1201566
  Коломоєць Т. Система суб"єктів застосування адміністративно - примусових заходів в Україні: орієнтири розвитку у світлі оновлення державно - примусової політики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.102-105
1201567
  Клочко А.М. Система суб"єктів кадрового забезпечення ОВС України та особливості їх адміністративно-правового статусу // Європейський часопис : науково-практичний журнал / ГО "Фундація науковців та освітян". – Бровари, 2016. – № 1 (001). – С. 34-39. – ISSN 2415-8577
1201568
  Литовченко О.В. Система суб"єктів контролю за діяльністю адміністративних судів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 71-76
1201569
  Олефіренко Е. Система суб"єктів контролю за правильним і цільовим використанням коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 52-55
1201570
  Герасіна Л.М. Система суб"єктів права: соціолого-правова інтерпретація // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 14-17. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1201571
  Попова А. Система суб"єктів професійної фінансової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 37-42. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються поняття, різноманітні класифікації суб"єктів професійної фінансової діяльності, зокрема, фінансових установ, фінансових посередників, пропонується їх систематизація. В статье рассматриваются понятие, различные классификации ...
1201572
  Кондратенко В. Система суб"єктів публічної влади у сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 71-75. – ISSN 2524-0129
1201573
  Чередник Н. Система суб"єктів реалізації прав інтелектуальної власності у дослідницькому університеті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 352-353
1201574
  Дмитренко Е.С. Система суб"єктів фінансових правопорушень як чинник впливу на стан фінансової безпеки держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 78-85.
1201575
  Бойцов В.Я. Система субъектов советского государственного права / В.Я. Бойцов. – Уфа, 1972. – 160с.
1201576
  Козюба М.І. Система судів України та місце в ній Верховного Суду України: стан та перспективи реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 15-28. – ISSN 1026-9932
1201577
  Черемнова А.І. Система судів цивільної юрисдикції у світлі судової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 404-406. – ISBN 978-617-7530-15-1
1201578
  Мусієнко І.В. Система судових і каральних органів Слобожанщини наприкінці XVII - в XIX ст. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 33-43. – ISSN 0201-7245
1201579
  Москвич Л. Система судового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 96-101. – ISSN 1026-9932
1201580
   Система судоустрою в Румунії та Угорщині. – 45с. – Вісник. Програми сприяння парламенту України університету Індіани
1201581
  Козюбра М. Система судоустрою України: історія, сучасний стан і перспективи в контексті конституційної реформи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 75-79
1201582
  Зязюн І.А. Система сукупних компетенцій і компетентностей у структурі педагогічної діяльності й дії вчителя // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (84). – С. 18-27. – ISSN 2304-06294
1201583
  Шаповал М. Система суспільних наук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.156-168. – ISSN 1563-3713
1201584
  Дорощук В.А. Система суспільно-географічних зв"язків агропромислових комбінатів і напрями її оптимізації : географія / В.А. Дорощук, Н.І. Провотар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 66-71. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1201585
  Барановський М.О. Система суспільно-географічних факторів формування територіальної організації пересувних форм обслуговування сільського населення Чернігівської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 20-23
1201586
  Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики (етико-філософський аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Надурак Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – 472 арк. – Бібліогр.: арк. 439-472
1201587
  Надурак В.В. Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики (етико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Надурак Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1201588
  Надурак В.В. Система суспільної моралі: синергетичний підхід : монографія / Надурак Віталій ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Каф. філософії та соціології. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-229. – ISBN 978-966-640-390-5
1201589
  Цоклан В.І. Система сучасних джерел конституційного права України : монографія / Цоклан В.І., Федоренко В.Л. ; МОНУ ; Мін-во юстиції України. – Київ : Ліра-К, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-2174-06-9
1201590
  Вісторф О. Система сучасного менеджменту "Balanced scorecard" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 238-239. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Подано аналіз переваг, які надає застосування на підприємстві нової системи управління процесами.
1201591
  Тадеєва М. Система сучасної іншомовної освіти в школах Австрії // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 238-248. – ISSN 2077-1827
1201592
  Щенков С.А. Система счетов и бухгалтерский баланс предприятий. / С.А. Щенков. – М, 1973. – 142с.
1201593
  Літвінова І. Система та види гарантій прав особи у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 143-148
1201594
  Соколенко О.Л. Система та види правоохоронних органів України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 143-149. – ISSN 2078-3566
1201595
  Мєзєнцева Н.Б. Система та джерела медичного права (за матеріалами українських авторів) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 87-89.
1201596
  Тягієв С.Р. Система та класифікація екологічних обов"язків фізичних осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 396-403. – ISSN 1563-3349
1201597
  Гаврилюк Т.В. Система та механізми корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 40-42
1201598
  Євстігнєєв А.С. Система та повноваження органів державного управління загальної компетенції у сфері здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 81-88. – ISBN 978-617-566-151-2
1201599
  Євстігнєєв А.С. Система та повноваження органів державного управління спеціальної компетенції у сфері здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 88-135. – ISBN 978-617-566-151-2
1201600
  Войтович С. Система та право міжнародних економічних організацій // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 12-24


  Стаття ставить три основні питання: що являють собою існуючі МЕОрг - безладну суміш різноманітних інституцій або систему зв"язаних між собою елементів та компонентів? Чи існує право МЕОрг як структурний підрозділ міжнародного економічного права? Який ...
1201601
  Омельченко А.В. Система та правовий статус суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 26-30
1201602
  Омельченко А.В. Система та правовий статус суб"єктів недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 5 (128). – С. 24-28
1201603
  Расторгуева В.С. Система таджикского глагола. / В.С. Расторгуева, А.А. Керимова. – М., 1964. – 292с.
1201604
  Ляи Ж. Система Тайлора и физиология труда / Ж. Ляи. – Москва. – 168 с.
1201605
  Топузов Олег Система творчих завдань як засобів формування креативності на уроках історії : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 41-44. – Бібліогр.: 6 назв
1201606
  Ломоносова К. Система текстів малої форми в інтернет-виданнях для молоді // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 234-241


  У статті розглядаються мовностилістичні особливості текстів малої форми в молодіжних виданнях, визначальні ознаки способу подання інформації в таких мас-медіа та специфіка молодіжного дискурсу. The article considers the linguistic and stylistic ...
1201607
  Авдеева А.Ф. Система телемеханизации, сигнализации и связи горного производства : учеб. пособие / А.Ф. Авдеева, В.Г. Валеев, Н.А. Лобович ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград : Ленингр. горн. ин-т, 1975. – 68 с. – Библиогр.: с. 66
1201608
  Хорозов О.А. Система телемоніторингу фізіологічних показників пацієнтів // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 194-204 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1201609
  Перекатов В.И. Система телеобработки МВК "Эльбрус-1". Препринт № 4 за 1977 г. / В.И. Перекатов. – М., 1977. – 26с.
1201610
  Добреньков В.И. Система теоретической социологии Вильфредо Парето / В.И. Добреньков, А.Г. Рахманов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.40-73. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1201611
  Жаворонкова И.А. Система терминальных тонов в американском варианте английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жаворонкова И.А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – Москва, 1990. – 19л.
1201612
  Кручинин В.В. Система тестирования,основанная на генерации вопросов и тестовых заданий / В.В. Кручинин, М.Ф. Молочко // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 4. – С.30-35.
1201613
   Система тестування - основа моніторингу якості освіти вищих військових навчальних закладів. / Б В. Добровольський, Ю.Б. Добровольський, О.І. Зарицький, В.Л. Іванов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2008. – Вип. № 16. – С. 192-197
1201614
  Вакарчук І.О. Система тестувань : для вступників до Львівського національного університету ім. І. Франка / І.О. Вакарчук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 120с.
1201615
  Матюшко И.С. Система технических устройств обучения и контроля и методика их использования при преподавании математики в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Матюшко И.С.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1969. – 23л.
1201616
  Киселев Г.Ф. Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования предприятий по производству минеральных удобрений / Г.Ф. Киселев. – М., 1991. – 384с.
1201617
  Варламов Євгеній Миколайович Система технічного забезпечення моніторингу навколишнього середовища : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Варламов Є.М.; Укр. науково-дослід. ін-тут еколог. проблем. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
1201618
  Дадашев Б.А. Система технологій : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студ. вищих навчальних закладів / Дадашев Б.А., Обливанцов В.В., Гордієнко В.П. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-29-8
Розділ 1 : Економічні основи технологічного розвитку агропромислового комплексу. – 2008. – 294с.
1201619
  Остапчук М.В. Система технологій ( за видами діяльності ) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Остапчук, А.І. Рибак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 888 с. – ISBN 966-655-063-6
1201620
  Янковский А.В. Система типов спаривания, сингенов, миксотипов и способы реорганизации ядерного аппарата у Paramecium putrinun C. et. L. : Автореф... кандидата биол.наук: / Янковский А.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1965. – 22л.
1201621
  Прищепа О.В. Система типу М/М/с/N з однією спробою повтору, керована гістерезисною стратегією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 193-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається задача оптимального керування інтенсивністю вхідного потоку для системи типу M/M/c/N з однією спробою повтору. Для даної системи використовується гістерезисна стратегія керування. Знайдено ефективний алгоритм підрахунку ...
1201622
  Кузьменко Л.І. Система тирозинового фосфорилювання - дефосфорилювання в клітинах слизової оболонки шлунка за умов експериментальної виразки : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Кузьменко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 163л. – Бібліогр.: л. 132-163
1201623
  Кузьменко Л.І. Система тирозинового фосфорилювання - дефосфорилювання в клітинах слизової оболонки шлунка за умов експериментальної виразки : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Кузьменко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1201624
  Тань Система тонов в кантонском диалекте (экспериментальное исследование) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тань Ао-Шуан ; Ин-т восточных языков. – Москва, 1972. – 26 с.
1201625
  Волков Н.В. Система торгово-экономической эксплуатации развивающихся стран / Н.В. Волков. – Москва, 1984. – 200с.
1201626
  Макаренко М.І. Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках : монографія / М.І. Макаренко, Т.Г. Савченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 238с. – ISBN 978-966-8958-23-6
1201627
  Томах В.В. Система трансферу технологій як складова інноваційної інфраструктури // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 115-120. – ISSN 2222-4459
1201628
  Шеллинг Й Ф.В. Система трансцендентального идеализма / Й Ф.В. Шеллинг. – Ленинград : ОГИЗ, 1936. – 479с.
1201629
  Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентального идеализма / Ф.В.Й. Шеллинг. – Л., 1936. – 479с.
1201630
   Система тренировочных задач и упражнений по математике. – Москва, 1991. – 206 с.
1201631
  Тхоржевський Д.О. Система трудового навчання / Д.О. Тхоржевський. – К., 1975. – 200с.
1201632
  Мороз В.М. Система трудового потенціалу країни: теоретичні основи формування дефініції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 107-109
1201633
  Могілевський Л.В. Система трудового права України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Могілевський Леонід Володимирович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 413 арк. – Бібліогр.: арк. 356-413
1201634
  Могілевський Л.В. Система трудового права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Могілевський Леонід Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1201635
  Лазор В. Система трудового права України в сучасних умовах та її співвідношення з системою національного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 43-49
1201636
  Мацюк Анатолий Романович Система трудовых правоотношений развитого социалистического общества : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.05 / Мацюк Анатолий Романович; Ин-т государства и права. – М., 1985. – 39л.
1201637
   Система трудоустройства населения в СССР и пути ее совершенствования. – Владивосток, 1989. – 189с.
1201638
  Чернійчук В.М. Система Угод про партнерство і співробітництво ЄС: критика з точки зору завдань європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.130-137
1201639
  Оксамытный В.В. Система уголовных наказаний в Англии / В.В. Оксамытный. – Киев, 1977. – 143с.
1201640
  Багрий-Шахматов Система уголовных наказаний и исправительно-трудовое право / Багрий-Шахматов. – Москва, 1969. – 78с.
1201641
   Система уголь-газ в углеводородах угольного генезиса : монография / В.В. Соболев [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Нац. гор. ун-т". – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2013. – 245, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 233-246. – ISBN 978-966-348-318-4
1201642
  Олехнович М. Система ударения в русском языке и методика его изучения в школах Народной Польши : Автореф... докт. пед.наук: / Олехнович М.; АПН РСФСР, НИИ общего и политехн. образ. – М., 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1201643
  Каваляускас В. Система ударения глаголов литовского языка с суффиксом -auti // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 86-102. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Для глаголов с суффиксом -auti современного литер. литовского языка характерно нерегулярное ударение. Конкретный тип акцентуации (корневой или суффиксальный) обусловливают различные фонетические, морфонологические, семантические, деривационные явления. ...
1201644
  Зданевич И.К. Система ударния причастий в современном русском языке. / И.К. Зданевич. – Горький, 1959. – 104с.
1201645
   Система удобдрений полевых культур при интенсивной технологии возделывания на мицеллярно-карбонатной почве в степной зоне земледелия. – ст.Персиановка, 1990. – 98с.
1201646
  Самойлов И.И. Система удобрения в северооборотах Нечерноземной зоны. / И.И. Самойлов. – М-Л, 1948. – 128с.
1201647
  Найдин П.Г. Система удобрения в севообороте / П.Г. Найдин. – Москва, 1956. – 32с.
1201648
   Система удобрения растений. – Владимир, 1951. – 40с.
1201649
  Власюк П.А. Система удобреня травопільних сівозмін у степових і лісостепових районах УРСР / П.А. Власюк. – Київ, 1949. – 32с.
1201650
  Бедрій М. Система українського звичаєвого права: історико-правовий аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 45-51. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1201651
  Голутвин И.А. Система универсальных модулей для сцинтилляционных счетчиков / И.А. Голутвин, Ю.В. Зеневский. – Дубна, 1963. – 13 с.
1201652
   Система управления базами данных ДИСОД. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 263 с.
1201653
  Воевудко А.Э. Система управления базами данных для реализации пакетов праикладних программ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Воевудко А. Э.; АН СССР Вычислит. цен-р. – М., 1988. – 196л. – Бібліогр.:л.190-196
1201654
  Воевудко Анатолий Эдуардович Система управления базами данных для реализации пакетов прикладных программ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Воевудко Анатолий Эдуардович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 14л.
1201655
   Система управления базами данных на основе оперционной системі МИНИОС и СУБД ОКА. – Таллин : Валгус, 1980. – 181с.
1201656
   Система управления базами данных СЕДАН. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 102 с.
1201657
  Мисаревич Н. Система управления в белорусских городах по привилеям на магдебургское право // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 111-112
1201658
  Красковский Е.Я. Система управления в вузе и пути её совершенствования / Е.Я. Красковский. – Москва, 1974. – 19с.
1201659
   Система управления данніми в реальном масштабе времени. – Минск, 1980. – 96с.
1201660
  Жуковская Т.Н. Система управления и административная практика в Петербургском университете в первой половине XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 21-32. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
1201661
  Фасоля А.А. Система управления инновационным компонентом качества образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 4 (40). – С. 28-35.


  Рассмотрены уточненные понятийный аппарат, атрибуты системы управления инновационным компонентом качества формирования компетентного специалиста в вузе. Обоснована актуальность подхода к управлению качеством на основе расширения традиционной «пирамиды ...
1201662
  Дьякон В. Система управления интеллектуальным капиталом предприятия // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 51-58


  В статье исследованы вопросы построения системы управления интеллектуальным капиталом предприятия. Определены основные аспекты управления интеллектуальным капиталом в рамках 3 подсистем (подсистемы управления человеческим капиталом, подсистемы ...
1201663
   Система управления качеством подготовки специалистов в процессе изучения истории КПСС. – К., 1983. – 34с.
1201664
   Система управления качеством подготовки специалистов в процессе изучения истории КПСС. – К., 1983. – 34с.
1201665
   Система управления качеством подготовки специалистов в процессе изучения истории КПСС. – К., 1984. – 20с.
1201666
  Галанец В.Г. Система управления качеством продукции в сельскохозяйственном предприятии. / В.Г. Галанец, Т.Г. Дудар. – Львов, 1980. – 160с.
1201667
   Система управления народнім хозяйством в ВНР. – Будапешт, 1972. – 304с.
1201668
  Волков Юрий Евгеньевич Система управления обществом и ее развитие в процессе формирования коммунистических общественных отношений : Автореф... д-ра философ.наук: / Волков Юрий Евгеньевич; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 40л.
1201669
  Давыдов В.Г. Система управления охраной труда на машиностроительном предприятии / В.Г. Давыдов, А.П. Кузьмин. – М., 1989. – 159с.
1201670
   Система управления охраной труда на предприятии. – М., 1985. – 96с.
1201671
  Эллерт Ф.И. Система управления продольным движением при приземлении самолета в режиме выравнивания / Ф.И. Эллерт, К.В. Мерриэм. – М., 1963. – 36с.
1201672
  Ремыга В.Н. Система управления промышеленностью КНР (1949-1980) / В.Н. Ремыга. – М., 1982. – 191с.
1201673
   Система управления профориентацией молодежи Индустриального района г.Перми. – Пермь, 1981. – 301с.
1201674
  Бородин В.В. Система управления советской промышленностью в реконструктивный период (1926-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 592 / Бородин В.В. ; Моск. гос. ун-т , Экон. фак. – Москва, 1968. – 18 с.
1201675
  Кутта Ф. Система управления социальными процессами / Ф. Кутта. – М., 1979. – 158с.
1201676
  Иванов В.Н. Система управления трудовым коллективом. / В.Н. Иванов. – М., 1977. – 32с.
1201677
   Система управления трудом в развитом социалистическом обществе. – М., 1980. – 543с.
1201678
   Система управления трудом в развитом социалистическом обществе. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 583с.
1201679
  Панкратова Т.А. Система управления финансами в электронном распределённом университете // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 132-140. – ISSN 1818-4243


  В статье дается обоснование построения автоматизированной системы управления финансами в электронном распределенном университете, приводятся принципы построения такой системы, детализируются блоки комплексной системы управления финансами, ...
1201680
   Система управления экономикой развитого социализма. – М., 1982. – 304с.
1201681
  Соловьёв В.П. Система управления, ориентированная на достижение качестваобразования выпускников вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 2. – С. 11-18. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается основополагающая миссия вузов – подготовка выпускников вузов с требуемым уровнем качества, которая будет успешно выполняться при использовании современной системы управления, основанной на принципах менеджмента качества. Освещаются ...
1201682
  Пиччи Л. Система управления, основанная на репутации, и "читаемость" государства для граждан // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 115-121. – ISSN 0321-2017
1201683
  Цабрия Д.Д. Система управления: к новому облику / Д.Д. Цабрия. – М, 1990. – 271с.
1201684
  Фреймейер П. Система управленияч симатик как первая ступень автоматизации тепловых электростанций / П. Фреймейер, М. Юнг. – Москва, 1965. – 16с.
1201685
   Система управління базами даних Microsoft Access для самостійного вивчення : Навчальний посібник. – Київ : Дакор, КНТ, 2006. – 156с. – (Інформатика та комп"ютерна техніка). – ISBN 966-8379-18-7
1201686
   Система управління базами даних Microsoft Access: лабораторний практикум : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-392-2
Частина 1. – 2004. – 168с.
1201687
   Система управління базами даних Microsoft Access: лабораторний практикум : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-397-3
Частина 2. – 2005. – 168с.
1201688
  Сєрік Ю.В. Система управління банківськими ризиками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 114-118
1201689
  Кришталь Г. Система управління валютними ризиками комерційних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 108-118. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1201690
  Адирова Т.І. Система управління витратами - target-costing на машинобудівних підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 82-84. – Бібліогр.: 5 назв
1201691
  Олех Н.Л. Система управління витратами виробництва за центрами відповідальності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 143-150 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1201692
  Мозговий Р.А. Система управління військами: деякі аспекти оцінювання ефективності функціонування // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 155-160. – ISSN 2311-7249


  Оцінити внесок системи управління військами у досягнення кінцевої мети операції (бойових дій) на сучасному етапі розвитку теорії і практики управління військами є достатньо складною проблемою. Оцінка ефективності функціонування системи управління ...
1201693
  Кірсанова Т.О. Система управління власним капіталом підприємства / Т.О. Кірсанова, Н.О. Коляда // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 5-21. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
1201694
  Макогон В. Система управління державним боргом в умовах економічних перетворень // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 5 (88). – С. 83-92. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1201695
  Крайчак Є.В. Система управління державним зовнішнім боргом України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 38-42. – ISSN 2306-6806
1201696
  Тарасюк М.В. Система управління дефіцитом бюджету / М.В. Тарасюк, Н.М. Тімошенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 285-290. – ISSN 2222-4459
1201697
  Бублій Г.А. Система управління діяльністю вищих навчальних закладів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 186-191. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто державну політику в галузі освіти, стратегічні завдання реформування вищої освти в Україні, європейський досвід регулювання діяльності вищих навчальних закладів, особливості розвитку вузів в Україні. The author examines a public policy in ...
1201698
  Хмельников А. Система управління економічною сферою регіону в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 108-120
1201699
  Потій В.З. Система управління ефективністю діяльності підприємств, її особливості і проблеми застосування в Україні / В.З. Потій, Г.П. Куліш // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 54-59. – ISBN 978-617-571-139-2
1201700
  Тараненко Ю.В. Система управління запасами на торговельних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 80-83. – ISSN 2306-6814
1201701
  Третяк Н. Система управління земельними ресурсами в Китаї: досвід для України // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-41
1201702
  Дєгтяр А.О. Система управління знаннями як фактор підвищення конкурентоспроможності організації / А.О. Дєгтяр, М.П. Бублій // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 177-183. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
1201703
  Нікітченко Ю.С. Система управління зношеними шинами: модель відповідальності виробника в Україні // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 104-107
1201704
  Білоног Т.В. Система управління інвестиційними проектами як підсистема управління промисловим підприємством // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 301-305


  Досліджено теоретико-методичні основи системи управління інвестиційними проектами промислового підприємства та виокремлено основні фази її реалізації. Визначено основні характеристики та завдання кожної фази.
1201705
  Корж М.В. Система управління інноваційним розвитком країни на основі використання міжнародних маркетингових стратегій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 69-73. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (45). Т. 1). – ISSN 2409-6857
1201706
  Шпак Н.О. Система управління інтелектуальним капіталом машинобудівного підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1201707
  Морозов О. Система управління інтелектуальним капіталом підприємства як механізм захисту прав інтелектуальної власності (ч. 2) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-39. – ISSN 1608-6422
1201708
  Сало І.В. Система управління конкурентоспроможністю банку / І.В. Сало, О.В. Мірошниченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 279-286 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1201709
  Павлова В.А. Система управління конкурентоспроможністю підприємства / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 168-176. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1201710
  Крупіна С. Система управління конкурентоспроможністю підприємства / С. Крупіна, Н. Яблонська // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 133-143. – ISSN 2409-9260
1201711
  Кришталь Г. Система управління кредитними ризиками комерційних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 105-112. – ISSN 1605-2005
1201712
  Покидько Л.М. Система управління лазерним технологічним комплексом з урахуванням параметрів температурного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Покидько Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1201713
  Меленюк В.О. Система управління малими промисловими підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 177-181. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1201714
  Карпенко Н. Система управління маркетингом у споживчій кооперації: методологія і практика // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 37-42. – ISSN 1606-3732
1201715
  Мельник О.Г. Система управління митною діяльністю в Україні: сутність та структурна декомпозиція / О.Г. Мельник, О.В. Мукан, Х.В. Кабан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 39-47. – ISSN 0321-0499
1201716
  Шмиголь Н.М. Система управління мотивацією працівників як інструмент формування доходів підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 175-179. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1201717
  Горська А.С. Система управління музеєм. Українська та французька модель // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 318-324
1201718
  Милько В.І. Система управління навчальними округами Російської імперії (1881-1888) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 65-70. – ISSN 2076-8982


  Проаналізовано нормативно-законодавчу базу, що регулювала особливості функціонування системи управління навчальними округами Російської імперії у 1881-1888 рр. Основну увагу акцентовано на повноваженнях попечителів округів, а також на окремих аспектах ...
1201719
  Некрасенко Л.А. Система управління оборотним капіталом на підприємствах / Л.А. Некрасенко, І.С. Борисова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 11-14. – ISBN 978-617-645-235-5
1201720
  Рибалка Н.О. Система управління органами прокуратури в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (59), ч. 2. – С. 154-159. – ISSN 1999-5717
1201721
  Поліщук М.І. Система управління освітою в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 196-198. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1201722
  Прокопенко Л. Система управління освітою в Україні на початку XX ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 3-14.
1201723
  Демчук Г.В. Система управління охороною праці в новоприйнятих країнах членах Європейского Союзу (на прикладі Румунії) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 103-112. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688


  В статті проаналізовано законодавчу і нормативну базу Румунії та основні принципи її адаптації до стандартів ЕС. Розглянуто сучасну систему управління охороною праці (СУОП) новоприйнятого члена Европейского Союзу (ЕС). Висвітлені органи державного ...
1201724
  Калюжна Н.Г. Система управління підприємством як предмет дослідження теорії організації // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 51-54. – ISSN 1729-7206
1201725
  Кришталь Г. Система управління процентним ризиком комерційного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 112-115. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1201726
  Акчуріна Ю.М. Система управління ризиками в аспекті антикризового управління підприємствами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1201727
  Покотилова В.І. Система управління ризиками інноваційної діяльності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 5 (175). – С. 87-93
1201728
  Бережнюк І. та інші Система управління ризиками у міжнародних стандартах та митному кодексі України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 9-15. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено зарубіжний досвід формування та впровадження системи управління ризиками в митній справі.
1201729
  Коновалов Ю.О. Система управління ризиками: поняття, функції, компоненти / Ю.О. Коновалов, О.В. Миронов // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 9 (47). – С. 127-132. – ISSN 2309-1533
1201730
  Лоханова Н. Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 2. – С. 52-56. – Бібліогр.: на 30 пунктів. – ISSN 1810-3944
1201731
  Романченко І.С. Система управління станом навколишнього середовища на промислових об"єктах військового призначення (на прикладі Житомирського ремонтно-механічного заводу) / І.С. Романченко, С.Г. Бутенко, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 205-214


  У статті розглядається система управління, станом навколишнього середовища, структура й функції які значно покращують якісний процес управління та забезпечує постійне спостереження за екологічним станом навколишнього середовища на промислових ...
1201732
  Ситницький М. Система управління стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-31


  Систематизовано основні точки зору щодо визначення сутності системи управління стратегічною гнучкістю підприємства, а також наведена й проаналізована структура, елементи, принципи та методи системи управління стратегічною гнучкістю вітчизняних ...
1201733
  Виноградов В.М. Система управління фінансовою діяльністю вищих навчальних закладів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 7-13. – ISSN 2306-546X
1201734
  Педак І.С. Система управління якістю - запорука рентабельності підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.235-237. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1201735
   Система управління якістю адміністративних послуг : навч. посібник / [упоряд. Є.М. Хриков] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 207, [1] с. – Бібліогр. наприкінці теми
1201736
  Шевченко В.В. Система управління якістю в органах вищого фінансового контролю // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 31-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1201737
  Теровансов М.Р. Система управління якістю вищої освіти // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 1. – С. 93-98. – ISSN 1993-0259


  Розвиток вищої освіти, обумовлений глобальними процесами, відбиває її ринкову спрямованість, тенденції до формування єдиного освітнього простору та порушує питання про удосконалення механізмів управління якістю навчання. Різні підходи і механізми ...
1201738
  Дубобєлова А.В. Система управління якістю готельних послуг: методологічні аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 130-134. – ISSN 0321-0499
1201739
  Лалакулич М.Ю. Система управління якістю державного фінансового контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 17-20
1201740
  Заїка С.О. Система управління якістю інноваційного проекту / С.О. Заїка, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 113-123. – (Економічні науки)
1201741
  Кагановська Т. Система управління якістю кадрового забезпечення державного управління в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 81-87.
1201742
  Стефінін В. Система управління якістю праці на підприємствах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-49.
1201743
  Мицюк С.В. Система управління якістю продукції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 280-288.
1201744
  Цурік О.В. Система управління якістю продукції в діяльності інтегрованої структури // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 155-160. – ISSN 1729-7206
1201745
   Система управління якістю Університету банківської справи НБУ на базі міжнародного стандарту ISO 150 9001-2000 // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – C. 63-65. – ISSN 1682-2366
1201746
  Смовженко Тамара Система управління якістю Університету банківської справи НБУ на базі міжнародного стандарту ISO 9001:2000 / Смовженко Тамара, Семів Роман // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 63-65. – ISSN 1682-2366


  Наводиться досвід Університету банківської справи НБУ з упровадження системи управління якістю освіти на базі міжнародного стандарту ISO 9001:2000.
1201747
  Єрмошенко М.М. Система управління якістю як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства / М.М. Єрмошенко, Г Д. Гольцев // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 89-92. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1201748
  Максименко Д.В. Система управлінського обліку за центрами відповдальності / Д.В. Максименко, В.М. Головачко, Ю.Ю. Павловська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 139-143. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-8164
1201749
  Бачинський В.І. Система управлінської звітності кооперативних організацій та підприємств: концептуальні підходи до організації та методологія формування // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 10-12. – ISBN 978-611-01-0721-1
1201750
   Система управлінської інформації в банку : монографія / [Г.П. Табачук та ін.] ; за заг. ред. Р.А. Слав"юка ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи. – Київ : УБС НБУ, 2011. – 459, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 448-459. – ISBN 978-966-484-132-7
1201751
  Фетисова Л.Н. Система упражнений в подготовительном курсе геометрии. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Фетисова Л.Н.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 21л.
1201752
   Система упражнений в профессионально-ориентированном обучении иностранным языкам в вузе. – Пермь, 1990. – 236с.
1201753
  Комков И.Ф. Система упражнений для обучения иностранным языкам в школе / И.Ф. Комков. – Минск, 1968. – 227с.
1201754
  Мазина Л.З. Система упражнений для обучения иностранцев русской интонации / Л.З. Мазина. – Москва : Русский язык, 1989. – 146с.
1201755
   Система упражнений для обучения пониманию немецкого текста. – Курск, 1975. – 75с.
1201756
  Масленников Александр Иванович Система упражнений по освоению закона пропорциональности тоновых и цветовых отношений в живописи при подготовке художников-педагогов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Масленников Александр Иванович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 23л.
1201757
  Лихач Т.П. Система упражнений по развитию связной речи с использованием морфемных и деривационных ресурсов русского языка на уроках изучения словообразования в VI - VII классах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 321-327. – ISSN 2522-493X


  К обсуждению предлагается система упражнений с логической последовательностью этапов (алгоритмом) развития и совершенствования у учащихся VI – VII классов умений продуцировать связные высказывания с опорой на морфемно-деривационный механизм русского ...
1201758
  Косман Л.С. Система упражнений по фразеологии немецкого языка для языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: / Косман Л. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 24л.
1201759
  Макарова Л.А. Система упражнения по пунктации при изучении морфологии в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Макарова Л. А.; МВССО, РСФСР, Ирку.ГУ. – Енисейск, 1962. – 23л.
1201760
  Гагин В.Е. Система уровней картографирования объектов и комплексов природного и культурного наследия / В.Е. Гагин, Н.В. Котельникова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 24-29 : рис. – Библигр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
1201761
  Макаренко А.А. Система уровней картографирования объектов и комплексов природного и культурного наследия / А.А. Макаренко, В.С. Моисеева, С.Ю. Толстых // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 30-32 : схема. – Библигр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1201762
  Гладишев В. Система уроків з вивчення комедії Ж.-Б.Мольєра "Міщанин-шляхтич" у межах естетики класицізму / В. Гладишев, Т. Ружевич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8 : Мистецтво класицизму. – С. 43-48
1201763
  Ситченко А. Система уроків з вивчення повісті Віктора Близнеця "Звук павутинки"


  Коротко про митця. Романтичність, ліричність - невід"ємні риси української літератури. Неповторний світ дитинства - старт у майбутнє життя дорослих. Дивовижність і краса світу, вміння відкрити його для себе (образ звуку павутинки)
1201764
  Янковий С. Система уроків з вивчення повісті Миколи Гоголя "Тарас Бульба" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 43-49
1201765
  Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Д. Дефо "Робінзон Крузо". 6 кл. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 6. – С.21-31.
1201766
  Гузь О. Система уроків з вивчення роману Еміля Золя "Кар"єра Ругонів" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2 (181). – С. 2-21
1201767
  Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Жуля Верна "П"ятнадцятирічний капітан" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 8-23
1201768
  Борківська О.П. Система уроків з вивчення роману Мігеля де Сервантеса Сааведри "Дон Кіхот" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 56-60.
1201769
  Борківська О.П. Система уроків з вивчення роману Мігеля до Сервантеса Сааведри "Дон Кіхот" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1 : "Золота доба" іспанської культури. – С. 23-40
1201770
  Гузь О. Система уроків з вивчення роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2 (181). – С. 22-37
1201771
  Хроменко І.А. Система уроків з вивчення роману Роберта Стівенсона "Острів скарбів". 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-45
1201772
  Почтар К. Система уроків з вивчення творчості А.Малишка
1201773
  Гузь О.О. Система уроків з вивчення творчості Габріеля Гарсія Маркеса. Премія 1982 року / О.О. Гузь, С.О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 16-28
1201774
  Борківська О.П. Система уроків з вивчення творчості Михайла Булгакова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6. – С. 47-54
1201775
  Цьома Л. Система уроків з вивчення творчості Михайла Коцюбинського
1201776
  Рибка Олена Система уроків з теми "Населення України", 9 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 20-30 : Схеми., табл., діаграми
1201777
  Нестеренко С. Система уроків за повістю Осипа Назарука "Роксоляна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 42-50. – ISSN 0130-5263
1201778
  Ситченко А. Система уроків за повістю Ярослава Стельмаха "Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера" (фрагмент)
1201779
  Ялтанець Т.Л. Система уроків за романом Болеслава Пруса "Фараон" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – С.
1201780
  Уліщенко А. Система уроків за творчістю Івана Багряного в 11 класі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.36-48


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1201781
  Трубіцина В. Система уроків за творчістю Наталени Королеви // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С 9-12.
1201782
  Бондаренко Л.Л. Система уроків за творчістю Педро Кальдерона // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 7. – С.11-18.
1201783
  Решодько Лідія Система уроків за темою "Прислівник" : 7 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-27. – ISSN 0130-5263
1201784
  Новикова Система уроков по М.А. Булгакову : (жизненный и творческий путь писателя, его роман "Мастер и Маргарита") / Новикова, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 44-53
1201785
   Система учебно-воспитательной работы в педагогическом институте как условие совершенствования качества подготовки специалистов. – Саратов, 1972. – 298с.
1201786
  Турук И.Ф. Система учебных пособий по иностранному языку в английской высшей технической школе / И.Ф. Турук, Л.П. Зайцева. – Москва, 1972. – 56с.
1201787
  Успенский К.М. Система учета и оценки успеваемости учащихся по физике / К.М. Успенский. – Москва, 1951. – 35 с.
1201788
  Писарев И.Ю. Система учета и статистики народного хозяйства СССР. / И.Ю. Писарев. – М., 1947. – с.
1201789
  Петровский В.С. Система учета себестоимости перевозочных операций на железных дорогах СССР / В.С. Петровский. – М-Л, 1932. – 252с.
1201790
  Митрофанова С. Система учета фонда / Светлана Митрофанова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 3 (81). – С. 22-26. – ISSN 1608-4071


  О политике учета библиотечных фондов.
1201791
  Гостєв В.В. Система фазового автопідстроювання з цифровим оптимальним за швидкодією регулятором / В.В. Гостєв, О.К. Бондарь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-11. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Подано результати дослідження системи фазового автопідстроювання з оптимальним за швидкодією цифровим регулятором, який апроксимує вхідне діяння сигналом, який лінійно змінюється. The results of a research of a system of a PLL with an optimum on speed ...
1201792
  Снедкова В.К. Система фазовой автоподстройки с фильтрами высоких и нижних частот : Автореф... канд. техн.наук: / Снедкова В.К.; Московский энергетич. ин-т. – М., 1968. – 16л.
1201793
  Торчигин В.П. Система файлов МВК "Эльбрус" / В.П. Торчигин. – М, 1977. – 39с.
1201794
  Діаб А.М. Система факторів функціонування агропромислового територіального комплексу столичної області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 106-108
1201795
  Самуляк В.Ю. Система факторних оцінок рівня розвитку підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 83-94. – ISSN 0321-0499
1201796
  Якимчук Лариса Павловна Система факторов себестоимости промышленной продукции и исследование их взаимодействия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Якимчук Лариса Павловна; Алма-Ат. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1201797
  Коротких В.И. Система философии Гегеля как предмет историко-философского рассмотрения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-20. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1201798
  Юдин В.А. Система финансирования геологоразведочных работ и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Юдин В.А.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1971. – 18л.
1201799
   Система финансово-экономического образования. – Москва, 1931. – 64с.
1201800
   Система финансового менеджмента высшего учебного заведения : Монография. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 602с. + CD-ROM. – ISBN 966-8278-88-7
1201801
  Дрозд І.К. Система фінансово-економічного контролю в Україні : Дис. ... д-ра. екон. наук. Спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Дрозд І.К.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 448л. – Бібліогр.: л. 373 - 448
1201802
  Дрозд І.К. Система фінансово-економічного контролю в Україні : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.08.06.04 / Ірина Кузьмівна Дрозд; КНУТШ. – Київ, 2006. – 33с. – Бібліогр.: 24 назви
1201803
  Дрозд І. Система фінансово-економічного контролю. Регулювання норм професійної етики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 70-72. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1810-3944
1201804
  Катигробова О.В. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 2 (40). – С. 281-285
1201805
  Катигробова О. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність системи фінансового забезпечення, її структуру та інструменти, проаналізовано особливості формування в Україні та розроблено рекомендації щодо його подальшого розвитку. В статье определено сущность системы финансового ...
1201806
  Гайка О.Р. Система фінансового законодавства та її структурні елементи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.86-90. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1201807
  Дорошенко Д.П. Система фінансового законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дорошенко Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1201808
  Дорошенко Д.П. Система фінансового законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.07 / Дорошенко Дмитро Петрович ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2014. – 206 л. – Бібліогр.: л.180-206
1201809
  Басанцов І.В. Система фінансового контролю в Україні : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 132-139. – Бібліогр.: 4 назви
1201810
   Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку : монографія / Дікань Л.В. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-676-406-8
1201811
  Балануца О.О. Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід : законодавче забезп. курсу / Балануца Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Кондор, 2012. – 405, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-2588-03-3
1201812
  Балануца О.О. Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід : навч. посіб.-практикум / О.О. Балануца ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Кондор, 2012. – 316, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 304-316. – ISBN 978-966-2533-01-9
1201813
  Кріцина К.С. Система фінансового планування вітчизняних підприємств // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 246-247. – ISBN 978-966-188-219-4
1201814
  Дорошенко Д.П. Система фінансового права та система фінансового законодавства // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 3 (25). – С. 4-8
1201815
  Вишновецький Вадим Михайлович Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Вишновецький Вадим Михайлович; МОНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 214л. – Бібліогр.: л.:185-214
1201816
  Вишновецький В.М. Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.07 / Вишновецький В.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 22с. – Бібліогр.:с.17-18
1201817
  Пришва Н.Ю. Система фінансового права: теоретичні проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 42-50.
1201818
  Фурман І.В. Система фінансового регулювання аграрного сектору України: оцінка сучасного стану та активізація функціонування // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 35-50. – ISSN 2411-4413
1201819
  Сніщенко Р.Г. Система фінансової безпеки як інструментарій учасника фінансового ринку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 95-101. – ISSN 2307-9878


  Метою роботи є вдосконалення знань про інструментарій фінансової безпеки учасника фінансового ринку. Аргументація автора спирається на теоретичне узагальнення і порівняння результатів останніх досліджень і публікацій з проблематики фінансової безпеки, ...
1201820
  Суховий Д.І. Система фінансування державних соціальних гарантій в Україні: стан, проблеми, напрями удосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 167-171
1201821
  Василенко О.В. Система фінансування індустріально-технічних ВНЗ у 1920-і рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 24-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті встановлено етапи реформування системи фінансування індустріально-технічних ВНЗ, визначено джерела, розміри надходження коштів та тенденції розвитку, показано особливості фінансування індустріально-технічних інститутів та технікумів. ...
1201822
  Островецький В.І. Система фіскальних інструментів розподілу природно-ресурсної ренти в Україні та перспективи її трансформації // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 133-142
1201823
  Сокіл Г. Система фольклорних жанрів в українській фольклористиці кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 132-139. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1201824
  Ахундов А.А. Система фоне современного азербайджанского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Ахундов А.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 90л. – Бібліогр.:с.89-90
1201825
  Будаев А.Ж. Система фонем современного карачаево-балкарского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Будаев А. Ж.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1967. – 28л.
1201826
  Будаев А.Ж. Система фонем современного карачаево-балкарского языка. / А.Ж. Будаев. – Нальчик, 1968. – 162с.
1201827
  Суренгийн Моомоо. Система фонем современного монгольского языка (эксперим. исследование). : Автореф... канд. филолог.наук: / Суренгийн Моомоо.; ЛГУ. – Л., 1970. – 24л.
1201828
  Васильев В.А. Система фонологических оппозиций Н.С.Трубецого в применении к английскому языку / В.А. Васильев. – Москва, 1973. – 27с.
1201829
   Система форм и методов воспитания ответственного отношения школьников к учению. – Омск, 1990. – 122с.
1201830
  Мошеев И.Б. Система форм изъявительного накланения в русском и таджикском языках. (Опыт сопоставит. изучения как основа для разработки методики преподавания рус. яз. в тадж. школе) : Автореф... канд. филол.наук: / Мошеев И.Б.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1966. – 38л.
1201831
  Онышкевич М.М. Система форм местоимений в западных говорах УССР : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Онышкевич М.М. ; Ужг.ГУ. – Ужгород, 1975. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
1201832
  Чередов И.М. Система форм организации обучения в советской общеобразовательной школе. / И.М. Чередов. – М., 1987. – 150с.
1201833
  Кромина Л.А. Система формирования заказа литературы для вуза на основе ранжирования изданий по объективным показателям содержательной значимости / Л.А. Кромина, В.В. Миронов, Р.А. Ярцев // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 88-101


  Обсуждается проблема комплектования книжного фонда библиотеки вуза в условиях отсутствия заявок на литературу от подразделений. Для решения проблемы вводятся локальные рейтинги книжных изданий как показатели объективной значимости для вуза и методика ...
1201834
  Качалов Д.В. Система формирования педагогической культуры студентов вуза - будущих учителей в инновационной образовательной среде // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 72-74. – ISSN 1726-667Х
1201835
  Жураев А.А. Система формирования физической культуры студента в Ташкентском государственном педагогическом университете // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 148-153
1201836
  Барсукова Н.А. Система формирования цифрового контента Национальной библиотеки Республики Казахстан // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 52-54
1201837
  Смалько О. Система формування відповідального ставлення до батьківства в студентів університету в позааудиторній виховній роботі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 71-76. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
1201838
  Грубінко В.В. Система формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничих дисциплін / В.В. Грубінко, А.В. Степанюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 227-235. – ISSN 2312-5993
1201839
  Радченко Г.А. Система формування та управління людськими ресурсами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 163-167. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1201840
  Гура Н.О. Система формування тарифів на житлово-комунальні послуги // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-76.
1201841
  Иванов В.Г. Система фотографирования пузырьковой камеры в условиях прохождения световых лучей через многие среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 13-2995 / Иванов В.Г.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1966. – 11л.
1201842
  Крючков Г.Г. Система французской орфографии как единство парадигматической и синтагматической подсистем (на материале francais fondamental) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Крючков Г. Г.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1980. – 217л. – Бібліогр.:л.195-217
1201843
  Крючков Г.Г. Система французской орфографии как единство парадигматической и синтагматической подсистем: (на матер. Francais fondamental) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Крючков Г.Г.; КГУ. – К., 1980. – 20л.
1201844
  Крючков Г.Г. Система французской орфографии как единство парадигматической и синтагматической подсистем: (на матер. Francais fondamental) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Крючков Г.Г.; КГУ. – К., 1980. – 21л.
1201845
  Муминов Якуб Абдурахманович Система функций консонатных групп : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Муминов Якуб Абдурахманович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1986. – 21л.
1201846
  Сенько В.А. Система функциональных модулей логической электроники для проведения экспериментов на ускорителе ИФВЭ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 401 / Сенько В.А.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1972. – 15л.
1201847
  Булкат М.С. Система функцій судової влади // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 201-211. – ISSN 2306-9082
1201848
  Піскун О. Система характеротворчих засобів у прозі Т. Осьмачки, І. Багряного, В. Барки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 27-34. – (Філологічні науки)
1201849
  Гренбэе Г.В. Система хозрасчета промышленного предприятия : Автореф... канд. экон.наук: / Гренбэе Г. В.; МГУ. – М., 1963. – 17л.
1201850
  Гринин Владимир Георгиевич Система хозрасчетных отношений развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гринин Владимир Георгиевич ; Киевск. ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1981. – 18 с.
1201851
  Кондрашова-Диденко Валентина Ивановна Система хозрасчетных стимулов достижения конечных результатов основного производительного звена : Дис... канд. эконоом.наук: 08.00.01 / Кондрашова-Диденко Валентина Ивановна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 168л. – Бібліогр.:л.154-162
1201852
  Лаптев В.В. Система хозяйственных договоров в Германской Демократической Республике. / В.В. Лаптев. – М., 1959. – 208с.
1201853
  Нечерда В. Система хронотопічних цінностей в історичному романі Павла Загребельного "Диво" (сюжетно-композиційна організація, образи часу і простору, хронотипічність героя // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 261-276. – ISBN 966-587-044-0
1201854
   Система художественных выразительных средств в искусстве современных народных художественных промыслов. – Москва, 1988. – 151с.
1201855
  Авер"янова Н. Система художніх образів українського мистецтва як чинник формування національного образу світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 6-8. – ISBN 978-966-439-147-1
1201856
  Самойлов В.Ф. Система цветного телевидения SECAM / В.Ф. Самойлов, Б.П. Хромой. – Москва : Энергия, 1967. – 63 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 646)
1201857
  Масленникова К.И. Система цветообозначений современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Масленникова К.И.; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 20л.
1201858
  Калита А.А. Система целей и средств суггестивного воздействия в коммуникации / А.А. Калита, Л.И. Тараненко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 47-56. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
1201859
   Система цен и эффективность хозяйствования. – Минск, 1991. – 247 с.
1201860
  Дерябин А.А. Система ценообразования и финансов: пути совершенствования / А.А. Дерябин. – Москва, 1989. – 78 с.
1201861
   Система централизованной подготовки алфавитно-цифровых данных на базе ЕС ЭВМ и дистлейных комплексов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 324с.
1201862
  Золотухін С.В. Система центральних органів виконавчої влади у сфері захисту суспільної моралі в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 208-212. – ISSN 1563-3349
1201863
  Ольмез Ф.Н. Система цехів у килимарстві / Ф.Н. Ольмез, Г. Чайли // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 141-155


  В основі систем виробництва лежить прадавня система цехів (Job Shop). Цехове килимарство в галузі ремісництва має значне історичне минуле, що включає періоди від цехів доби Сефевідів аж до палацових цехів Османської імперії. Доповідь містить анал ...
1201864
  Красноярова Н.И. Система цивилистических конструкций внесудебной защиты прав кредитора в договорных обязательствах делового оборота // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 2 (77). – С. 7-11. – ISSN 1812-3910
1201865
  Яремик Х.Я. Система циклів інвестиційного процесу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 268-272. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1201866
  Михайлов А. Система ЦИТ. / А. Михайлов. – М., 1932. – 120с.
1201867
  Маршакова И.В. Система цитирования научной литературы как средство слежения за развитием науки / И.В. Маршакова. – Москва : Наука, 1988. – 288с.
1201868
  Цветкова В.А. Система цитирования: где благо, где зло // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 18-22. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены вопросы использования ведущих наукометрических систем для оценки публикационной активности разных типов структур. Показаны особенности и ограничения их применения в российской научно-образовательной среде. Доклад представлен на 21-й ...
1201869
  Радченко Система цифрових ідентифікаторів DOI для журналів НАН України / Радченко, Т.М. Яцків // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 18-23. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Викладено основні вимоги агентства CrossRef до веб-ресурсів наукових періодичних видань. За результатами виконаної протягом року організаційної, методичної та консультативної роботи описано основні засади, напрацювання та досягнення щодо впровадження ...
1201870
  Приймак Б.І. Система цифрового керування асинхронним електроприводом промислового робота. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Приймак Б.І.; КПІ. – К., 1996. – 16л.
1201871
  Никитюк Н.М. Система цифровых блоков на интегральных микросхемах и их связь с ЭВМ : Автореф... канд. техн.наук: / Никитюк Н. М.; ОИЯИ, 11-6526. – Дубна, 1972. – 14л.
1201872
  Вознюк О. Система цільових орієнтирів сучасної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 18-21. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовується система цільових орієнтирів сучасної освіти. Завдяки проведеному дослідженню на основі аналізу державних документів і кореляційної процедури зіставлення різних аспектів педагогічної дійсності доводиться наявність трьох глобальних цілей ...
1201873
  Дорда В.О. Система ціннісних орієнтацій в англомовному студентському соціолекті США // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 39-42
1201874
  Крочук Ю. Система ціннісної орієнтації мовної особистості в процесі міжкультурної комунікації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 161-165. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1201875
  Довга Л. Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) / Лариса Довга. – Київ ; Львів : Свічадо, 2012. – 342, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 327-343. – Бібліогр.: с. 307-325 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-633-6
1201876
  Довга Л.М. Система цінностей в українській культурі другої половини XVII століття (на матеріалі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Довга Лариса Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 31 с. – Бібліогр.: 42 назви
1201877
  Довга Л.М. Система цінностей в українській культурі другої половини XVII століття (на матеріалі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) : дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Довга Лариса Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. муз. акад. України ім. П. Чайковського. – Київ, 2013. – 410 л. – Бібліогр.: л. 377-410
1201878
  Бондар Т.В. Система цінностей різних груп молоді як складова молодіжної субкультури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Зроблено спробу проаналізувати дані досліджень, здійснених Українським інститутом соціальних досліджень, стосовно системи ціннісних орієнтацій як складової молодіжної субкультури, розкрити та визначити важливість цього явища для сучасної молодої людини ...
1201879
  Підлужна Система цінностей як основа формування культури споживання / Підлужна, П // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
1201880
  Дмитренко М.Й. Система цінностей як ядро корпоративної культури // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 17-23. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
1201881
  Петрова Ю.І. Система часових аналітичних дієслівних форм в єгипетському діалекті арабської мови // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 81-91. – ISSN 1682-671Х
1201882
   Система чертежного хозяйства. – Москва, 1957. – 70с.
1201883
   Система чертежного хозяйства. – Москва, 1964. – 84с.
1201884
   Система чертежного хозяйства. – М., 1965. – 24с.
1201885
  Гордей О. Система чинників і фінансові показники вимірювання рівня життя населення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 222-225
1201886
  Олійник Я.Б. Система чинників розміщення виробництва в ринкових умовах / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України
1201887
  Дуда Світлана Система чинників та їх роль у формуванні й розвитку освіти Закарпатської області / Дуда Світлана, Марусинець Октавіа, Стецький Василь // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 108-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1201888
  Василик А. Система чинників формування та розвитку інтелектуального капіталу в Україн // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 39-43.
1201889
  Трубич С. Система чинників формування та розвитку інтелектуального потенціалу України / С. Трубич, В. Пиц // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 217-223. – ISSN 0201-758Х
1201890
  Трубич С. Система чинників формування та розвитку інтелектуального потенціалу України / С. Трубич, В. Пиц // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 73-78.
1201891
  Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке / В.В. Бабайцева. – М, 1988. – 158с.
1201892
  Зубарев Н.М. Система шахматной квалификации в СССР / Н.М. Зубарев. – М, 1937. – 112с.
1201893
  Ярошенко Ф.О. Система швидкого реагування на проникнення світової кризи у фінансовий сектор України : фінансово-економічне регулювання / Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 3-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1201894
  Левченко Д.Л. Система шекспірівських алюзій в творчому доробку Р. Бредбері // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 111-112
1201895
  Брагина Т.М. Система школьного обслуживания северных городов / Т.М. Брагина. – М., 1976. – 36с.
1201896
  Коніва Ю. Система шляхів як важливий чинник господарчого освоєння Слобідської України у ХVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Показано історію створення та функціонування сухопутних шляхів сполучення на теренах Слобідської України у XVIII ст. Встановлено роль транспортної мережі в господарському освоєнні Слобожанщини. Визначено безпосередній вплив транспортної системи на ...
1201897
  Тальников Д. Система Щепкина / Д. Тальников. – М.-Л., 1939. – 208с.
1201898
  Ханайченко Н.К. Система экваториальных противотечений в океане / Н.К. Ханайченко. – Л., 1974. – 158с.
1201899
  Григорьева Л.И. Система экологического образования и воспитания в контексте "модели обратных связей" А.С. Саввинова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 64-70. – ISSN 2073-9613
1201900
  Акбердина Р.А. Система экономики и планирования ремонтного производства на машиностроительных предприятиях / Р.А. Акбердина. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1990. – 168, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 147-149. – (Экономика)
1201901
   Система экономико-математических моделей для анализа и прогноза уровня жизни. – М., 1986. – 262с.
1201902
  Алирзаев А.Г. Система экономико-математических моделей для прогнозирования уровня жизни населения республики / А.Г. Алирзаев ; АН АзССР, Ин-т экономики. – Баку : Элм, 1979. – 109 с. – Библиогр.: с. 106-108
1201903
  Алирзаев А. Система экономико-математических моделей для прогнозирования уровня жизни населения республики / А. Алирзаев. – Баку, 1979. – 109с.
1201904
  Войцеховский В.А. Система экономических законов развитого социализма / В.А. Войцеховский. – Минск, 1977. – 270с.
1201905
  Наумова В.И. Система экономических законов социализма / В.И. Наумова. – Л, 1973. – 176с.
1201906
   Система экономических законов социализма. – Москва, 1978. – 294с.
1201907
  Харбедия Р.П. Система экономических законов социализма и коммунизма и ее использование. / Р.П. Харбедия. – Тбилиси, 1974. – 118с.
1201908
   Система экономических законов социализма и механизм их действия. – Днепропетровск, 1975. – 187с.
1201909
  Саяпин И.Г. Система экономических интересов социалистического общества и их взаимодействие / И.Г. Саяпин. – Днепропетровск, 1974. – 91 с.
1201910
  Румянцев А.П. Система экономических интересов социалистического содружества : Дис... док. экон.наук: 08.00.01 / Румянцев А.П.; КГУ. – Киев, 1986. – 431л. – Бібліогр.:л.394-431
1201911
  Румянцев А.П. Система экономических интересов социалистического содружества и совершенствование механизма их реализации : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Румянцев А.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 44 с.
1201912
  Крамаренко В.И. Система экономических отношений в сфере услуг и механизм их реализации при переходе к рынку (на примере здравоохранения Украины) : Дис. ... докт. эконом. наук: 08.01.01 / Крамаренко В.И. ; Крым. мед. ин-т им. С.И. Георгиевского. – Симферополь, 1997. – 360 л. – Бібліогр.:л.354-360
1201913
   Система экономических отношений города : монография. – Киев : Наукова думка, 1993. – 119 с. – ISBN 5-12-003058-0
1201914
  Гош А.П. Система экономических отношений социализма : воспризводственный подход / А.П. Гош. – К, 1989. – 197с.
1201915
  Попова В.И. Система экономических показателей / В.И. Попова. – М., 1977. – 143с.
1201916
  Дайнеко Владимир Семенович Система экономических показателей планового задания социалистических производственных предприятий и ее соврешенствование : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Дайнеко Владимир Семенович; Белорус. гос. ун-т. – Минск., 1972. – 23л.
1201917
  Бражникова Н.П. Система экономического стимулирования интенсификации использования основных производственных фондов / Н.П. Бражникова. – Казань, 1985. – 191с.
1201918
  Цапенко Б.В. Система экономического стимулирования повышения эффективности использования повышения эффективности использования основных производственных фондов (на матер. пром-ти) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Цапенко Б.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1201919
  Барановский Н.Т. Система экономической информации в сельском хозяйстве / Н.Т. Барановский, Е.С. Барановский. – М., 1974. – 207с.
1201920
   Система экспресс-проверки телескопов сцинтилляционных счетчиков. – Харьков, 1976. – 7 с.
1201921
  Кучаев А.А. Система электромагнитного управления движением расплава в процессе рафинирования алюминиевых сплавов в индукционной канальной печи : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03, 05.16.04 / Кучаев А.А.; НАН Украины. Ин-тут проблем энергосбережения. – К., 1994. – 19л.
1201922
  Эйдемиллер И.В. Система электронного обязательного экземпляра в Великобритании / И.В. Эйдемиллер, А.А. Новыш // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 2013. – сентябрь. – С. 72-75. – ISSN 1726-6726


  В России активно начался процесс реформирования федерального законодательства об обязательном экземпляре, его расширения на сетевые электронные ресурсы. В этой связи важно изучение зарубежного опыта. Великобритания является лидером в этом направлении ...
1201923
  Кодечко Л.П. Система электронной каталогизации периодических изданий в РКП // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 14-18. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена автоматизированной системе библиографической и статистической регистрации периодических изданий Российской книжной палаты. Показаны принципы формирования государственных библиографических указателей "Летопись журнальных статей", ...
1201924
  Блам Ричард Система электронной почты на основе Linux : Учебное пособие / Блам Ричард; Пер. с англ. и ред. В.В.Ткаченко. – Київ : Вильямс, издательский дом, 2001. – 448с. – ISBN 5-8459-0118-9
1201925
   Система электронных и электромеханических машин для обработки информации "Онега". – Москва, 1968. – 17с.
1201926
  Редькин В.А. Система эпического мира в поэмах А.Твардовского / В.А. Редькин. – Тверь, 1992. – 95с.
1201927
  Хохлова В.П. Система эстетических омонимов в произведениях французских писателей-экзистенциалистов и их основные функции // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 356-362. – Бібліогр.: с. 362; 6 назв.
1201928
  Волович Л.А. Система эстетического воспитания подрастающего поколения / Л.А. Волович. – Казань, 1976. – 224с.
1201929
   Система эстетического воспитания школьников. – М., 1983. – 264с.
1201930
  Королева Г.И. Система эстетической подготовки студентов в высших учебных заведениях / Г.И. Королева, Г.А. Петрова. – Казань, 1984. – 182с.
1201931
   Система этажного принудительного обрушения на рудниках Зыряновского свинцового комбината. – Алма-Ата, 1961. – 8с.
1201932
  Рыбаков Ф.И. Система эффективности взаимодействия человека и ЭВМ / Ф.И. Рыбаков. – Москва : Радио и связь, 1985. – 200 с.
1201933
  Авдеенкова М.П. Система юридической ответственности в современной России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 25-33. – ISSN 0132-0769
1201934
  Солдатова В.Д. Система юридичних гарантій законності в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 73-78. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1201935
  Мельник М. Система юридичних фактів при припиненні аліментних зобов"язань набуттям дитиною у власність нерухомого майна // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 361-365. – ISBN 978-617-7020-61-4
1201936
   Система языка и обучение речи. – Минск, 1964. – 317с.
1201937
   Система языка и перевод. – Москва, 1983. – 135с.
1201938
   Система языка и языковое мышление / Пр-во Москвы, Деп. образ., Гос. образ. учреждение высш. проф. образ. "Московский городской педагогический университет", Филол. фак. ; отв. ред. Е.Ф. Киров ; ред.-сост. Г.М. Богомазов. – Москва : Либроком, 2009. – 416 с. – ISBN 978-5-397-00301-8
1201939
  Плахотник В.М. Система як базисна категорія методики навчання іноземних мов // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-6. – ISSN 1817-8510
1201940
  Гуткевич С.О. Система якості ЗАТ "Єврокар" як основа стратегічного управління підприємством : менеджмент / С.О. Гуткевич, О.П. Боярин, О.В. Кравченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 154-158 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1201941
  Найдьонова А.В. Система якості освіти у Великій Британії // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 213-214
1201942
  Стрельніков В.Ю. Система якості підготовки бакалаврів економіки за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001:2008 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 151-156. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Розглядається досвід побудови системи якості підготовки бакалаврів економіки за міжнародними стандартами ISO 9001:2008 у Полтавському університеті споживчої кооперації України; показана модель реалізації структурних елементів системи якості підготовки ...
1201943
  Коваленко О.О. Система японсько-української практичної транскрипції. Фонетичний аналіз // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 197-215
1201944
  Гладун В.П. Система, автоматизирующая распределение памяти / В.П. Гладун. – Киев, 1964. – 33с.
1201945
  Наумов І.В. Система, зміст і значення адміністративних процедур у діяльності регіональних управлінь МВС України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 112-117. – ISSN 2227-796X


  This article is devoted to review of administrative procedures in activities of regional departments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Here"ve been defined the notion, the essence and the role of administrative procedures in activities of ...
1201946
   Система, норма, узус в романо-германских языках. – Л., 1987. – 159с.
1201947
  Максимов В.В. Система, обучающихся классификации геометрических изображений : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Максимов В.В.; АН СССР, Ин-т информ. – М., 1975. – 23л.
1201948
  Кожемяка Г.В. Система, структура и динамика семантического поля "путь передвижения". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кожемяка Г.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1201949
   Система, структура и процесс развития современных международных отношений. – М., 1984. – 432с.
1201950
  Южаков В.Н. Система, целое, развитие. / В.Н. Южаков. – Саратов, 1981. – 94с.
1201951
  Зелькина О.С. Система, элемент, структура. / О.С. Зелькина. – Саратов, 1968. – 32с.
1201952
  Цюпин Б. Система, якій довіряють // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 січня (№ 11)


  У чому британська "Національна служба здоров"я" може бути прикладом для України.
1201953
   Система. Симметрия. Гармония. – Москва, 1988. – 315 с.
1201954
  Аверьянов А.Н. Система: философская категория и реальность / А.Н. Аверьянов. – Москва : Мысль, 1976. – 188 с.
1201955
  Липшиц С.Ю. Системаитческие заметки об азиатских скорцонерах / С.Ю. Липшиц. – М.-Л., 1932. – 36с.
1201956
   Системаня организация общей лексики (на материале английских текстов по водному транспортв) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Жагачево Э. Г,; Жагачево Э. Г,; ЛГУ. – Л., 1978. – 26л.
1201957
  Постников А.П. Систематеческий курс практических работ по общей химии / А.П. Постников. – Москва : Издатель В.С. Спиридонов, 1907. – 85 с.
1201958
  Олійник Я.Б. Систематиація суспільно-географічного прогнозування: сучасний підхід / Я.Б. Олійник, К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 3-12.
1201959
  Кананыкина Е.С. Систематизация английского законодательства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 1. – С. 35-42. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена анализу систематизации английского права. Приводя примеры, автор показывает положительные и отрицательные стороны данного законодательства.
1201960
  Карманов В.В. Систематизация научно-практической деятельности студентов на основе интеграции образования, науки и производства / В.В. Карманов, С.В. Карманова, М.М. Радкевич // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 9. – С.36-43. – ISSN 1726-667Х
1201961
  Карманов В.В. Систематизация научно-практической деятельности студентов на основе интеграции образования, науки и производства / В.В. Карманов, С.В. Карманова, М.М. Радкевич // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 9. – С. 36-43. – ISSN 1726-667Х
1201962
  Гусельцева М.С. Систематизация психологического знания посредством метатеоретического анализа // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 156-160. – ISSN 0042-8841
1201963
  Канаева Н.А. Систематизация традиционного знания в индийской культуре // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 115-126. – ISSN 0042-8744
1201964
  Козленко І. Систематизація базових термінів сучасної морфології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 40-52. – Бібліогр.: Літ.: с. 52; 21 п. – ISSN 0320-3077
1201965
  Кошіль Н. Систематизація виборчого законодавства України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 30-37. – ISSN 1561-4999


  До 15-ї річниці Конституції України.
1201966
  Мирончук Т.В. Систематизація видів франчайзингу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 219-229. – (Економічна ; Вип. 1)
1201967
  Проноза П. Систематизація визначення поняття "фінансова криза" та класифікація її видів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1. – С. 27-36. – ISSN 1818-5754
1201968
  Работягова Л. Систематизація законодавства Португалії у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 2 (76). – С. 5-11. – Бібліогр.: 11 назв
1201969
  Князькова Л.М. Систематизація законодавства про соціальний захист населення України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 31-38
1201970
   Систематизація законодавства України : проблеми та перспективи вдосконалення : [ монографія ] / В.Ф. Сіренко, Н.М. Пархоменко, С.В. Бобровник, В.І. Тимошенко, В.В. та ін. Головченко; Сіренко В.Ф., Пархоменко Н.М., Бобровник С.В., Тимошенко В.І., Головченко В.В. та ін. ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 220 с. – ISBN 966-02-2770-1
1201971
  Сербін О.О. Систематизація інформації в контексті розвитку класифікації наук : монографія / Олег Сербін ; [ред. Н. Жданова ; ред.-бібліограф І. Тіщенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 430, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 361-428 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-851-7
1201972
  Ліпкан В.А. Систематизація інформаційного законодавства України : монографія / В.А. Ліпкан, В.А. Залізняк ; [за заг. ред. В.А. Ліпкана] ; Акад. наук вищої освіти України ; Global organization of allied leadership ; Acad. of open society security. – Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 304 с. – Дод. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 269-300. – ISBN 978-966-2439-37-3
1201973
  Кошіль Н. Систематизація конституційного законодавства України: сучасний стан та основні проблеми // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 28-36. – ISSN 1561-4999
1201974
  Макуха М. Систематизація контенту наукового журналу (на прикладі часопису "Друкарство") // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 157-161
1201975
  Макуха М.В. Систематизація контенту наукового журналу (на прикладі часопису "Друкарство") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 68-71


  Запропоновано методи систематизації контенту наукового журналу. Проілюстровано теоретичні поло ження статті шляхом аналізу контенту науково-практичного часопису "Друкарство". In the article the methods of systematization of academic periodical ...
1201976
  Самойленко В.М. Систематизація концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів / В.М. Самойленко, В.В. Пласкальний // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 6-29. – ISSN 2306-5680


  Проведено систематизований ретроспективний аналітичний огляд вирізнених чотирьох європейських і вітчизняних концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів, а саме концепцій архіретроспективного (природності), созологічно-ідеалізованого ...
1201977
  Присяжнюк О. Систематизація краєзнавчих матеріалів в Одеській області в 60-80-х роках XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 28-34
1201978
  Вовк О.Й. Систематизація литовсько-руського права другої половини XV - початку XVI століть : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вовк О.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 209 л. – Бібліогр.: л. 189-209
1201979
  Вовк О.Й. Систематизація литовсько-руського права другої половини XV - початку XVI століть : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вовк О.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1201980
  Антонова О. Систематизація методичних підходів до оцінки фінансової безпеки підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 3-7. – ISSN 1728-9343
1201981
  Захарченко В.О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства : фінанси підприємств / В.О. Захарченко, С.І. Счасна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 137-144 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1201982
  Глущенко В.А. Систематизація мовного матеріалу в працях О.О. Шахматова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 66-77. – ISSN 0027-2833


  У статті обгрунтовано доцільність лінгвоісторіографічного дослідження ролі прийому систематизації знань у зародженні й становленні лінгвістичних концепцій. Показано, як плідне застосування О.О. Шахматовим прийому систематизації сприяло цілісному ...
1201983
  Горіна Г.О. Систематизація наукових підходів до визначення сутності поняття "просторова поляризація". // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 19-24. – ISSN 2222-4459
1201984
  Гриценко Л Л. Систематизація наукових поглядів на взаємодію держави та бізнесу в інвестиційній сфері // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 8-15. – ISSN 1993-6788


  Узагальнення та систематизація наукових поглядів на сутність, напрямки та інструменти такої взаємодії, сформовані в межах різних наукових шкіл.
1201985
  Кірнос І.О. Систематизація нових соціальних ризиків у контексті переходу до постіндустріального суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 88-93. – ISSN 0321-0499
1201986
  Мазур О.Є. Систематизація підходів до визначення категорії "інститут" // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (69). – С. 41-45. – ISSN 1683-1942
1201987
  Шишпанова Н. Систематизація підходів до визначення сутності трудового потенціалу сільських територій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 8-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 41 назв.
1201988
  Скляренко Н.К. Систематизація повторення іншомовного граматичного матеріалу в основній і старшій школі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 4. – С. 17-21. – ISSN 1817-8510
1201989
  Прус В.З. Систематизація права Лівобережної України першої половини XVIII ст. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 244-249.
1201990
  Кириленко Т. Систематизація проблем вивчення самоставлення особистості / Т. Кириленко, А. Колодяжна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-33. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовані аспекти самоставлення в структурі самосвідомості, особистості, саморегуляції. На їх основі виявлені та систематизовані теоретичні проблеми самооцінки, емоційно-ціннісного ставлення, самоповаги, самопізнання та проблеми ...
1201991
  Божук Т.І. Систематизація релігійно-привабливих християнських об"єктів (на прикладі Італії) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 125-128 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1201992
  Корсун Т.В. Систематизація ризиків та проблеми їх страхування як засоби управління фінансовою безпекою потенційно небезпечних об"єктів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 112-119
1201993
  Горчакова Олена Систематизація та оцінка методів пізнання // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С.114-119. – ISSN 1728-9343
1201994
  Заварзіна Т.В. Систематизація факторів, що впливають на фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 70-72. – Бібліогр.: 10 назв
1201995
  Ізмайлов Я. Систематизація функцій та завдання бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств / Ярослав Ізмайлов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 27-34
1201996
  Блажівська О.Є. Систематизація цивільного законодавства на українських землях у докодифікаційний період (на прикладі Великого Князівства Литовського) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 70-74. – ISSN 2220-1394
1201997
  Алісов Є. Систематизований виклад курсу учбової дисципліни "Фінансове право" : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 148-150. – ISSN 0132-1331
1201998
   Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у віснику Верховного суду України за 1996-2004 року. – Львів, 2005. – 54с.
1201999
   Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у віснику Верховного суду України за 1997-2005 роки. – Львів, 2006. – 11с. – (Бібліографічні довідники ; Випуск 2)
1202000
  Качинська М.О. Систематизовані нормативні акти, що регламентували діяльність суду та інших державних органів на території сучасної України у XVI-XIX ст. // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 5-9
<< На початок(–10)1201120212031204120512061207120812091210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,