Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1179001
  Романенко И.И. "Проблема торца" в архитектуре, варианты ее решения в типовом проектировании / И.И. Романенко, Н.В. Мороз // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 166-174 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1179002
  Костенко М. "Проблема формування критеріїв розмежування "цивільних" і "нецивільних" прав та обов"язків ,тлумачення цивільного та приватного права Европейським судом з прав людини"
1179003
  Костенко М. "Проблема формування критеріїв розмежування "цивільних" і "нецивільних" прав та обов"язків, тлумачення цивільного та приватного права Европейським судом з прав людини" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 232-234. – ISBN 978-617-7069-14-9
1179004
  Красиков М. "Проблема" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 9/10. – С. 31-36. – ISSN 0131-8136


  Поэзия.
1179005
  Шелюто В.М. Проблема сакрального як світоглядна проблема // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 94-101. – ISSN 1728-3671
1179006
  Шелюто В.М. Проблема сакральных ценностей в политических идеологиях XX века // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 47-52. – ISSN 2077-1800
1179007
  Заболотських К.І. Проблема самітності у філософії П. Лаїна Ентральго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
1179008
  Коханенко Л. Проблема самогубства: погляди І. Сікорського та сучасні досліди // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.49-51
1179009
  Вяккерев Ф.Ф. Проблема самодвижения в материалистической диалектике / Ф.Ф. Вяккерев. – Ленинград, 1972. – 88с.
1179010
  Афанасьев Э.С. Проблема самоиндентификации человека в прозе Чехова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 18-25. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 5). – ISSN 0321-1711
1179011
  Торбяк Н. Проблема самооцінки дітей молодшого шкільного віку та особливості її формування під впливом педагогічної оцінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 30-34. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Теоретично та емпірично досліджується проблема самооцінки. Зокрема, визначаються її основні види, функції, детально аналізуються погляди вітчизняних і зарубіжних психологів, які найбільш повно розробили її теоретичні та практичні аспекти (В. Джеймс, А. ...
1179012
  Кравченко К.Г. Проблема самопізнання у філософії М. Бердяєва: теоретично-практичний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 139-140
1179013
  Підвисоцька Є.А. Проблема самореалізації особистості в сучасній філософії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 63-64
1179014
  Петренко О.Б. Проблема самореалізації особистості у концепції М. М. Рубінштейна // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 215-220. – ISSN 2518-7503
1179015
  Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Матвєєв Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Киів. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 58 назв
1179016
  Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.11 / Матвєєв Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 449 л. – Бібліогр.: л. 397-449
1179017
  Серажин Ю. Проблема саморегулювання на ринку цінних паперів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 118-125. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1179018
  Бровченко А. Проблема саморозвитку творчих здібностей майбутніх дизайнерів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (204). – С. 86-93. – ISSN 1682-2366
1179019
  Гарнцев М.А. Проблема самосознания в западноевропейской философии (от Аристотеля до Декарта) / М.А. Гарнцев. – М., 1987. – 214с.
1179020
  Анохина Любовь Игоревна Проблема самоуправления в современном обществе : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Анохина Любовь Игоревна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1992. – 23л.
1179021
  Романенко С.О. Проблема санкцій в американо-китайських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 25-38
1179022
  Романенко Сергій Олександрович Проблема санкцій у зовнішній політиці США : Автореф. дис. ... канд. політ. наук:23.00.04 / Романенко С.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1179023
  Соловьев М.М. Проблема сапропеля в СССР / М.М. Соловьев. – Л., 1932. – 105с.
1179024
  Прибатень Ю. Проблема сатири в навчальних програмах для ВНЗ // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 218-225
1179025
  Ершов Л.Ф. Проблема сатиры в литературно-эстетических взглядах Щедрина 60-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Ершов Л.Ф.; АН СССР. Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). – Ленинград, 1952. – 16 с.
1179026
  Дзеверин И.А. Проблема сатиры в эстетике революционных демократов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзеверин И.А.; Акад.наук Укр.ССР. – К, 1955. – 16л.
1179027
  Кобута С. Проблема свободи автора в публіцистіці Джорджа Орвела й Івана Багряного // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 49-52. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1179028
  Кузьма О. Проблема свободи в драмі Лесі Українки "В катакомбах" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 114-117
1179029
  Берник О.М. Проблема свободи в російській філософії кінця 19 - початку 20 ст. / О.М. Берник, Р.А. Арцишевський // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 71-74. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1179030
  Носоченко О.О. Проблема свободи вибору між добром і злом у вченні Аврелія Августина // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 33-35
1179031
  Зінченко О.М. Проблема свободи волі // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 89-90
1179032
  Кіптенко К.В. Проблема свободи совісті в контексті середньовічної культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 161-163
1179033
  Ковальчук В.В. Проблема свободи та відповідальності в екзистенційній філософії Ж.-П. Сартра // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 25-31


  У статті проаналізовано проблему свободи та відповідальності в екзистенційній філософії Ж.-П. Сартра. Свобода і відповідальність представлені головними феноменами людського буття та основними концептами у філософії мислителя. В статье проанализировано ...
1179034
   Проблема свободи у східних філософіях: Теоретичні та екзистенційні виміри / О. Ярош, С. Капранов, Ю. Завгородній, О. Кіхно // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – С. 6-20. – ISSN 2522-9338
1179035
  Юрищинец Иван Петрович Проблема свободы в философии Альбера Камю (Критический обзор) : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Юрищинец Иван Петрович ; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1972. – 24 с.
1179036
  Коршун Т.С. Проблема свободы в философии права И.А. Ильина и Б.А. Кистяковского // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 40. – С. 31-44. – ISSN 2077-7450
1179037
  Начкебия Гурам Исакович Проблема свободы воли в уголовном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Начкебия Гурам Исакович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1976. – 22л.
1179038
  Васильева М.Ю. Проблема свободы воли в философии И. Канта // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 27-31. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1179039
  Щербаков А.И. Проблема свободы воли у Канта и Гегеля. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Щербаков А.И.; МВ и ССО РСФСР.Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1974. – 22л.
1179040
  Линчук Е.Н. Проблема свободы и ответственности личности / Е.Н. Линчук. – К., 1982. – 14с.
1179041
  Бабий М.Е. Проблема свободы совести в современной идеологической борьбе / М.Е. Бабий. – Киев : Вища школа, 1986. – 167 с. – Библиогр.: с. 165-166 (43 назв.)
1179042
  Гордиенко А.Т. Проблема свободы художественного творчества : Автореф. дис. ... канд филос. наук / Гордиенко А. Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. этики, эстетики и логики. – Киев, 1965. – 19 с.
1179043
  Пальванов Р. Проблема связи обучения с трудом в школах Туркмении (1940-1965 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Пальванов Р.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1968. – 25л.
1179044
  Гриб П.Я. Проблема связи человека и природы в творчестве Л. Н, Толстого раннего периода : Автореф... канд филол.наук: / Гриб П. Я.; Моск. гос. пед. ин-т. – Енисейск, 1966. – 19л.
1179045
  Киквадзе Н.П. Проблема связки в суждении : Автореф... канд. философ.наук: / Киквадзе Н.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
1179046
  Волков Иван Павлович Проблема сезонности сельскохозяйственного производства и пути преодоления ее отрицательных последствий (преимущественно на материалах колхозов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Волков Иван Павлович; Ленингр. финансово-экономич. ин-т. – Л., 1972. – 24л.
1179047
  Шестопалец Д.В. Проблема секуляризации ислама в контексте социологичесих теорий: предварительный анализ // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 175-184. – ISSN 1608-0599


  Секуляризация - в социологии процесс снижения роли религии в сознании людей и жизни общества; переход от общества, регулируемого преимущественно религиозной традицией, к светской модели общественного устройства на основе рациональных (внерелигиозных) ...
1179048
  Мелерович М А. Проблема семантического анализа фразеологических единиц современого русского языка / М А. Мелерович, . – Ярославль, 1979. – 80с.
1179049
  Братко М. Проблема сенсу життя у релігійній філософії Г. Сковороди // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 50-53. – ISSN 0203-5863
1179050
  Перевертень Н.С. Проблема сенсу людського буття у творах Є. Гребінки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 321-326. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У цій статті на прикладі характеристики творів Є. Гребінки "Воспоминание", "Верное лекарство", "Сеня" розкривається бачення письменником сенсу людського буття. Подано авторську інтерпретацію розуміння Є. Гребінкою сенсу життя людини
1179051
  Суслин А.А. Проблема Серра и близкие вопросы. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.03 / Суслин А.А.; ЛГУ. – Л., 1977. – 13л.
1179052
   Проблема СЕТІ : Связь с внеземными цивилизациями ; Под ред. С.А.Каплана. – Москва : Мир, 1975. – 352с.
1179053
   Проблема Сибирской сверхмагистрали. – М, 1929. – 194с.
1179054
  Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А.Ф. Лосев. – Москва : Искусство, 1976. – 368 с.
1179055
  Яковлєва О.В. Проблема символічного значення в сучасній україністиці // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 109-117. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1179056
  Нетецька Є.В. Проблема символу в релігії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 120-124. – ISSN 2076-1554
1179057
  Захарчук Н. Проблема симулякров в произведении Любко Дереша "Архе" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 238-241. – ISSN 2307-2261
1179058
  Грицук О.В. Проблема синдрому емоційного вигорання вчителів у працях українських дослідників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 258-262. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1179059
  Воскобойник-Шпинта Проблема синкретизму семантичних класифікацій біологічних номенів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 156-166
1179060
  Турчин Василий Михайлович Проблема синонимии в терминосистемах биологии и медицины немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Турчин Василий Михайлович; ЛГУ им. Ив.Франко. – Львов, 1979. – 24л.
1179061
  Мгеладзе Д.А. Проблема синтаксических отношений в группе предиката. (Сравнит.-типол. исследование на материале номинативной и эргативной конструкции предложения) : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Мгеладзе Д.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1972. – 30л.
1179062
  Исупова Г.А. Проблема синтеза реализма и романтизма в эстетике и творчестве В.Г. Короленко ("Сибирские рассказы" 1880-1900 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Исупова Г.А. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1964. – 19 с.
1179063
  Холодинська С.М. Проблема синтезу в контексті видової специфіки мистецтв (на матеріалі міжвидової інтерпретації "Лісової пісні" Лесі Українки) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Холодинська С.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 197л. – Бібліогр.: л.182-197
1179064
  Масненко В.В. Проблема синтезу історії етнічних груп та української національної історіографії у 1920-х роках // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 3-7. – (Серія "Історичні науки")
1179065
  Радченко О.А. Проблема синтезу культур у німецькій літературі доби модернізму / О.А. Радченко, Т.М. Гірна // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 71-76. – ISSN 2304-5809
1179066
  Луцкий В.Б. Проблема Сирии и Ливана. Стенограмма публичн. лекции. / В.Б. Луцкий. – М., 1946. – 24с.
1179067
  Яковлев Е.Г. Проблема систематизации категорий в марксистской-ленинской эстетике / Е.Г. Яковлев. – М, 1983. – 168с.
1179068
  Савкин А.С. Проблема систематизации категорй исторического материализма : Автореф... канд. филоснаук: 09.00.01 / Савкин А. С.; МГУ, Филос.фак. – М., 1974. – 23л.
1179069
  Терехович В.Н. Проблема систематизации криминалистического знания / В.Н. Терехович, Э.В. Ниманде // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 36-43. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто проблемні аспекти систематизації знань про розслідування злочинних діянь.
1179070
  Іщенко Н.І. Проблема систематизації інвестиційного законодавства України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 76-82. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1179071
  Гарькавець Н. Проблема системи цінностей особистості: структура та особливості функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 20-24. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються особливості функціонування системи цінностей особистості. Зроблений аналіз підходів до визначення поняття "система" та її якісних відмінностей, а також розглянуті основні якості системи цінностей особис- тості. Зазначено, що ...
1179072
  Искаков Т.К. Проблема системной целостности диалектики. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Искаков Т.К.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1980. – 26л.
1179073
  Шимко В.А. Проблема системності психолого-педагогічних досліджень соціалізації особистості / В.А. Шимко, А.Н. Бабаджанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 106-109. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено авторський варіант структурного зображення процесу соціалізації особистості як об"єкту системного психолого-педагогічного дослідження, котре передбачає складну багатофункціональну організованість матеріалу системи, зумовлену ...
1179074
  Комарова Алина Ивановна Проблема системы в коммунистическом воспитании студентов : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Комарова Алина Ивановна ; МВ и ССО УССР , Львовский гос. ун-т. – Львов, 1975. – 26 c.
1179075
  Комарова Алина Ивановна Проблема системы в коммунистическом воспитании студентов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Комарова Алина Ивановна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1976. – 28л.
1179076
  Антонюк Т. Проблема сім"ї в теоретичних розробках шкільництва (1917-1920 рр.) // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 313-323. – ISBN 966-7060-54-1
1179077
  Бевзюк Є. Проблема слов"янської єдності в контексті європейської геополітики // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 38-53. – ISSN 2078-1431
1179078
  Каліберда О.О. Проблема словникової типології в лексикографії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 3 (139). – С. 198-205
1179079
  Вихованець І.Р. Проблема словосполучення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 49-55
1179080
  Березовикова Г.П. Проблема смещения рамки в подчиненном предложении. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Березовикова Г.П.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 21л.
1179081
  Завязкіна Н.В. Проблема смислового рівня регуляції діяльності при обгрунтуванні категорії обмеженої осудності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 82-89. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія ; т. 5, вип. 14). – ISSN 2072-4772
1179082
  Диса О. Проблема смислоутворення у розгортанні мовленнєвого висловлювання // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.113-118. – ISBN 966-7411-88-5
1179083
  Зеленкова И.Л. Проблема смысла жизни : опыт ист.-этич. исслед. / И.Л. Зеленкова. – Минск : Университетское, 1988. – 123с. – ISBN 5-7855-0050-7
1179084
  Павлов В.Л. Проблема смысла жизни в мировоззренческих исканиях Льва Толстова // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація : науково-практичний філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 9 : До Всесвітнього дня філософії. До 20-річчя кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування". – С. 141-148. – ISBN 978-617-619-144-5. – ISSN 2415-8488
1179085
  Кострюкова М.С. Проблема смысла жизни в экзистенциальном анализе (логотерапии) В. Франкла // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 62-65. – ISSN 2077-1800
1179086
  Касимова А. Проблема соблюдения государствами и вооруженными формированиями норм международного гуманитарного права в период вооруженных конфликтов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (77). – C. 12-23. – ISSN 2222-5374
1179087
  Крива Т.Ю. Проблема соборності в контексті ліберальних ідей М. Драгоманова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 167-169. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  В даній статті мова йде про ліберальні погляди М. Драгоманова, місця та ролі в них ідеї соборності України, її самостійного державно - політичного існування. This article considers liberal views of M. Dragomanov, as well as places and roles in them, ...
1179088
  Бербешкина З.А. Проблема совести в марксистско-ленинской этике / З.А. Бербешкина ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. филос. – Москва : Изд-во ВПШ и АОН, 1963. – 126 с.
1179089
  Коренев А.А. Проблема совмещения выпускного школьного экзамена и вступительного экзамена в вузы по иностранным языкам в России, Японии и Великобритании (на материале ЕГЭ, центрального экзамена и А-Levels) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 146-152. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1179090
  Касымжанов А.Х. Проблема совпадения диалектики, логики и теории познания (по "философским тетрадям" В.И.Ленина) / А.Х. Касымжанов. – Алма-Ата, 1962. – 200с.
1179091
  Арбитман Э.Н. Проблема современности в изобразительном искусстве / Э.Н. Арбитман. – Москва : Знание, 1979. – 53 с.
1179092
  Лапидус Б.А. Проблема согоасования сказуемого с подлежащим в современном английском языке : Автореф... канд .филол.наук: / Лапидус Б. А.; МВиССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1959. – 25л.
1179093
  Ванслов В.В. Проблема содержания и формы в искусстве / В.В. Ванслов. – Москва, 1955. – 40с.
1179094
  Лапина Н.Ю. Проблема создания рабочего перевода технических текстов в условиях дефицита экстралингвистических занинй : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Лапина Н. Ю.; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1990. – 20л.
1179095
  Шариф М.А. Проблема создания системы коллективной безопасности в Азии и пути ее решения : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Шариф М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 20 с.
1179096
  Мотренко Тимофей Валентинович Проблема сознания в "философии духа" Гегеля : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мотренко Тимофей Валентинович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 19л.
1179097
  Нестеренко Г.Я. Проблема сознания в марксистской социологии / Г.Я. Нестеренко. – Москва, 1971. – 279с.
1179098
  Клочко В.Е. Проблема сознания в психологии: постнеклассический ракурс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 20-36. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1179099
   Проблема солнечных вспышек : труды 3-го ежегодного семинара. – Москва : Издательство ИЗМИРАН, 1986. – 215 с.
1179100
  Панков Г.Д. Проблема соотношения веры и знания в православно-академической мысли 19 - нач. 20 ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 113-119. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1179101
  Сироткина Л.С. Проблема соотношения логики как науки и учебной дисциплины в учении С.И. Поварнина // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 107-109
1179102
  Черепанова С.А. Проблема соотношения материальных и духовных потребностей в обществе развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Черепанова С.А. ; Львов. гос. ун-т. – Львов. – 24 с.
1179103
  Бондаренко А.Ф. Проблема соотношения научного и идеологического знания в современных психотерапевтических концепциях / А.Ф. Бондаренко, Д.В. Мисенг // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 19-32. – ISSN 2410-1249
1179104
  Раджабов И.Р. Проблема соотношения различных уровней организации живого : Автореф... Канд.филос.наук: / Раджабов И.Р.; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 16л.
1179105
  Костенко А.Н. Проблема соотношения рационального и эмоционального в криминологии (Опыт современного исследования) : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.08 / Костенко А.Н. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 27 с.
1179106
  Бадалов Кулу Ахмед оглы Проблема соотношения роста производительности и оплаты труда в колхозах )на материалах АзССР( : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Бадалов Кулу Ахмед оглы; АН АзССР Совет секции экон. наук. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1973. – 34л. – Бібліогр.:с.34
1179107
  Купратый В.И. Проблема соотношения роста производительности и оплаты труда. (На примере кооперативно-колхозной формы производства) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Купратый В.И.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС. Кафедра политич. экономии и основ науч. упр. социалист. экономикой. – М., 1972. – 20л.
1179108
  Беляева М.А. Проблема соотношения сексуальной и репродуктивной культуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 43-49. – ISSN 0235-1188
1179109
  Вислобков А.Д. Проблема соотношения форм движения материи в природе : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 620 / Вислобков А.Д. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 43 с. – Бібліогр.:с.42-43
1179110
  Махароблидзе Г.А. Проблема сопоставительно-типологического анализа неродственных языков / Г.А. Махароблидзе. – Тбилиси, 1970. – 208с.
1179111
  Вепринцев Б.Н. Проблема сохранения генофонда / Б.Н. Вепринцев, Н.Н. Ротт. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 1)
1179112
  Авсенева С.Н. Проблема сохранения памятников Керчи в трудах путешественников конца XVIII - первой половины XIX века // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 126-142. – ISSN 2078-0133
1179113
  Сохацкий Б.Н. Проблема социально-политических свобод в идеологии революционного демократизма Украины второй половины XIX - начала ХХ вв. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Сохацкий Б.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 23л.
1179114
  Глускина Л.М. Проблема социально-экономической истории Афин IV в. до н.э. / Л.М. Глускина. – Ленинград, 1975. – 179 с.
1179115
  Лысенко А.А. Проблема социального прогресса в философской и общественно-политической мысли Украины второй половины XIX века. : Автореф... доктор филос.наук: 622 / Лысенко А.А.; АН УССР. Ин-т философии и Сектора гос. и права. – К., 1968. – 67л. – Бібліогр.:с.67
1179116
  Макерова В.В. Проблема социального самосознания: противоположность диалектико-материалистического и герменевтического подходов : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Макерова В. В.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1987. – 16 с.
1179117
  Шиловцев А.В. Проблема социальной безопасности личности в системе современного образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 82-91. – ISSN 1811-0916


  Исследование проблемы социальной безопасности личности в современном образовании позволяет заключить, что личность, пытающаяся заниматься социальным творчеством вне духовного и культурного развития, исключительно в рамках социальной инженерии ...
1179118
  Касабеков А. Проблема социальной деятельности в теоретическом наследии В.И.Ленина : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Касабеков А.; Каз.гос. ун-т. – Алма-Ата, 1976. – 21л.
1179119
  Плахотный А.Ф. Проблема социальной ответственности / А.Ф. Плахотный. – Х., 1981. – 191с.
1179120
  Подкосов Д.П. Проблема социальной свободы и государственно-монополистический капитализм : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Подкосов Д.П.; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 20л.
1179121
  Спекторский Е.В. Проблема социальной физики в XVII столетии : докторская диссертация / Е.В. Спекторский. – Киев : Лито-Типография "С. Кульженко"
Т. 2. – 1917. – 635 с.
1179122
  Ефимец А.П. Проблема социальной формы вещей и отношений в марксистско-ленинской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Ефимец А.П.; ХГУ. – Х., 1972. – 27л.
1179123
  Лавриненко В.Н. Проблема социальных интересов в ленинизме / В.Н. Лавриненко. – М., 1978. – 188с.
1179124
  Кохановська М.Г. Проблема соціальних детермінант становлення особи у філософсько-богословській спадщині Папи Івана Павла ІІ : культурологія // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 152-156. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
1179125
  Літвінова О.В. Проблема соціально-психологічної адаптації особистості в ситуації зміни соціального середовища // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 231-238. – ISSN 2219-2654
1179126
  Крюкова О.В. Проблема соціального розвитку особистості в психології / О.В. Крюкова, М.В. Рева // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 274-283. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1179127
  Кривенко О. Проблема соціальної рівності у філософії права // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 58-59
1179128
  Шиманська М. Проблема соціальної та освітньої нерівності в науково-педагогічній думці та освітній практиці європейських країн ХІХ ст. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 152-157. – ISSN 2308-4634
1179129
  Допіра Наталія Василівна Проблема соціокультурних основ філософствування в контексті української та російської національних культур : Автореф. дис ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Допіра Наталія Василівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
1179130
  Сакун А.В. Проблема соціокультурної самоідентифікації людини в освітньому просторі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 214-222


  Досліджується проблема становлення мислення суб"єктів педагогічного простору в смислових визначеннях освітнього простору, детермінованого топосами "соціального" і "культурного"; акцентується увага на епіфеномені діалогічного спілкування. Ключові слова: ...
1179131
  Резнік О. Проблема соціологічних вимірів громадянського суспільства в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 12-14. – ISSN 1563-3713
1179132
  Ярв Л.Н. Проблема сочетаемости существительных с зависимыми словами в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ярв Л.Н. ; АН СССР , Ленингр. отд-ние , Ин-т языкознания. – Ленинград, 1967. – 28 с.
1179133
  Очирбат Г. Проблема сочетания интернационального и национального в строительстве социализма : Автореф... канд.филос.наук: / Очирбат Г.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1972. – 26л.
1179134
  Саликов Р.А. Проблема сочетания пролетарского интернационализма и патриотизма : Автореф... канд. филос.наук: / Саликов Р.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1970. – 16л.
1179135
  Сегеда С. Проблема спадкоємності людності Руської землі й України в світлі антропологічних даних // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 250-259
1179136
  Федоров В.М. Проблема специфичности биологической формы движения материи. : Автореф... канд. филос.наук: / Федоров В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. диалект. материализма. – М., 1966. – 17л.
1179137
  Печеранський І. Проблема співвідношення віри та розуму, філософії та богослов"я у творчості С.С. Глаголєва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 160-164. – ISSN 1728-9343
1179138
  Лясота А.Є. Проблема співвідношення громадянського суспільства та державної влади в умовах сьогодення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 129-132. – ISSN 2077-1800
1179139
  Вінник О.М. Проблема співвідношення державного регулювання та саморегулювання на прикладі відносин державно-приватного партнерства // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 133-139
1179140
  Дудоладова Л.В. Проблема співвідношення душі і тіла в філософській концепції Т. Аквінського // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 84-86
1179141
  Каталзен А.І. Проблема співвідношення мови, мислення та людської діяльності в структуралістських та генеративних концепціях лінгвістики і філософії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 42-46. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1179142
  Грудницька С.М. Проблема співвідношення понять "підприємство" і "юридична особа" в контексті правового інституціонального підходу // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 91-99
1179143
  Куян І.А. Проблема співвідношення принципів міжнародного права і національного суверенітету // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-34
1179144
  Бойченко О.І. Проблема співвідношення природного та людського у ранньому даосизмі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-10. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається вчення про природність (відповідність єству), котре лежить в основі даосизму. Аналізуються відповідні ідеї раннього даосизму, викладені у трактатах "Дао Де Цзин" і "Чжуан-цзи".
1179145
  Москалик Г. Проблема співвідношення раціонального та ірраціонального в сучасних освітніх практиках // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 134-143
1179146
  Москалик Г. Проблема співвідношення раціонального та ірраціонального в сучасних освітніх практиках // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 174-182
1179147
  Коваль А.М. Проблема співвідношення соціальної реальності та індивідуальних засобів пізнання: з історії становлення когнитивної соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Зроблено історико-соціологічний аналіз концепцій, в яких розглядається проблема співвідношення соціальної реальності та індивідуальних когнітивних процесів. Зокрема, висвітлено основні теоретико-методологічні принципи концепцій класиків соціології та ...
1179148
  Володін П.В. Проблема співвідношення цивілізації та глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 235-244. – ISSN 2072-1692
1179149
  Суханова Н.П. Проблема способа бытия ценностей в науке и важность личностного общения между педагогом и студентом в ходе образовательного процесса / Н.П. Суханова, Б.В. Сапрыгин // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 69-80. – ISSN 1811-0916
1179150
  Каризська І.О. Проблема способу діяльності в становленні культури // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 130-138. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1179151
  Бербешкина З.А. Проблема справедливости в марксистско-ленинской этике : [учеб. пособие для филос. фак. ун-тов] / З.А. Бербешкина. – Москва : Высшая школа, 1974. – 160 с. – (Этика)
1179152
  Бугай Д.В. Проблема справедливости в первой книге "Государства" Платона: Кефал и Полемарх // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 115-125. – ISSN 0042-8744
1179153
  Творонович О.Є. Проблема сприйняття слова у вченні О.О. Потебні про внутрішню форму мовних одиниць // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 100-105
1179154
  Кагановська О.М. Проблема спрямування інтертекстуальних зв"язків при реконструкції текстових концептів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 155-164. – ISBN 966-581-231-9
1179155
  Ковас Ю.В. Проблема стабильности и изменчивости общих способностей впсихогенетике / Ю.В. Ковас, Т.Н. Тихоморова, С.Б. Малых // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 6. – С. 67-76. – ISSN 0042-8841
1179156
  Бабенко К.А. Проблема стабільності Конституції в умовах зміни суспільних відносин // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 8-13.
1179157
  Литвин А.Л. Проблема сталинского террора в новейших зарубежных исследованиях / А.Л. Литвин, А.А. Сальникова // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 153-164. – ISSN 1726-5223
1179158
  Клепар М.В. Проблема стандартизації професійної підготовки майбутніх фахівців-міжнародників у закладах вищої освіти України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 117-123. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1179159
  Луферов Н.П. Проблема становления нового человека в творчестве Кузьмы Чорного 20-х - 30-х годов. (Проза) : Автореф... канд. филолог.наук: / Луферов Н.П.; АН БССР. Ин-т лит. и искусства. – Минск, 1954. – 12л.
1179160
  Швидченко Т. Проблема становлення державності в діяльності українських політичних партій під час національно-визвольної боротьби 1917-1921 рр. / Т. Швидченко, С. Губський // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (65). – C. 152-178. – ISSN 2413-7065
1179161
  Баймуратов М. Проблема становлення єдиної системи міжнародних виборчих стандартів / М. Баймуратов, Б. Кофман // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 63-76. – ISSN 1026-9932
1179162
  Стичинська А.Б. Проблема становлення і перспективи розвитку системного забезпечення прав дитини у місті Києві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 217-225
1179163
  Сніжко Н.В. Проблема становлення і розвитку виробничої термінології в українській лексикографії // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 119-124
1179164
  Мовчан В.С. Проблема становлення нового рівня екологічної культури // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1179165
  Волинський П.К. Проблема становлення реалізму в українській літературі / П.К. Волинський. – Київ, 1957. – [15] с. – Окр. відбиток з : Радянське літературознавство, № 6, 1957, с.119-133
1179166
  Ділай А. Проблема становлення стратегічних комунікацій української армії в контексті документів НАТО // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 21-28. – ISSN 2522-1272
1179167
  Орлик С. Проблема становлення та розвитку банківського кредитування в Наддніпрянській Україні (друга половина XVIII - початок XX ст.): сучасний науковий дискурс вітчизняних учених / С. Орлик, М. Орлик // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 15. – С. 122-153. – ISSN 2518-7600
1179168
  Шорохов І.М. Проблема становлення цілісності систем у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1179169
  Гонтмахер Е. Проблема старения населения в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 22-29. – ISSN 0131-2227
1179170
  Завадовский Б.М. Проблема старости и омоложения в свете учения о внутренней секреции / Б.М. Завадовский. – Москва : Красная новь, 1923. – 127 с.
1179171
  Фомин А.Л. Проблема статуса знания в классической гносеологии // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 50-52
1179172
  Ямпольська Л. Проблема статусу Каспійського моря у геополітичних стратегіях зацікавлених держав на рубежі XX-XXI ст. / Л. Ямпольська, Ю. Матей // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 128-143. – (Історичні науки ; т. 33). – ISSN 2309-2254
1179173
  Тараненко А. Проблема статусу особи у разі часткової анексії території держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 77-78. – ISBN 978-617-7069-15-6
1179174
  Галака С.П. Проблема створення без"ядерної зони у Центрально-Східній Європі та позиція України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 12-17. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1179175
  Пушкар В.В. Проблема створення ідеального музичного інструмента та інтуїтивний аспект музичної інформації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 140-147. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття розглядає проблему ідеального музичного інструмента, який дозволить композитору виконувати власні твори будь-якого рівня технічної складності без допомоги запрошених музикантів. Існуючий рівень технології музичних інструментів підтверджує ...
1179176
  Завальнюк О. Проблема створення національної університетської системи освіти в добу Української Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 168-177. – ISBN 966-7060-54-1
1179177
  Панов В.О. Проблема створення спеціальних (вільних) економічних зон в економічній історії Закарпаття 1990-х років // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 22-27. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1179178
  Исаев Г.Г. Проблема стилевой традиции в прозе Леонида Леонова 1920-х годов. : Автореф... вканд. филолог.наук: 10.01.02 / Исаев Г.Г.;. – Горький, 1975. – л.
1179179
  Соткис Ю.А. Проблема стилистической организации речи и ее место в процессе обучения языку для специальных целей (исследование проблемы в историко-филологическом контексте) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1179180
  Беликов А.В. Проблема стиля в каноническом искусстве Византии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 56-62. – ISSN 2073-9702
1179181
  Доценко А.С. Проблема стиля в эстетике и искусствознании / А.С. Доценко. – М, 1983. – 63с.
1179182
  Кучеренко Г. Проблема стиля и стилевого многообразия в искусстве социалистического реализма : Автореф... канд. философ.наук: / Кучеренко Г.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1964. – 22л.
1179183
  Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка / Ю.Н. Тынянов. – Академия, 1924. – 139с.
1179184
  Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка / Ю. Тынянов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 301 с.
1179185
  Баева Е.В. Проблема страха публичного выступления у сотрудников ОВД // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 39-43
1179186
  Вдовиченко Г.Г. Проблема структури в теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
1179187
  Герасименко І.А. Проблема структурної та лексико-семантичної організації колоративів у російській мові // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 49-54. – ISSN 0027-2833
1179188
  Иофик Л.Л. Проблема структуры сложного предложения в новоанглийском языке. : Автореф... доктор филолог.наук: / Иофик Л.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1179189
  Подмазко Евгений Артемович Проблема структуры социальной ответственности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Подмазко Евгений Артемович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 25л.
1179190
  Евдошенко А.П. Проблема структуры языка (парадигматический анализ) / А.П. Евдошенко. – Кишинев, 1967. – 220с.
1179191
  Сичов М.І. Проблема суб"єкта - об"єкта і стиль мислення сучаної фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
1179192
  Ємельянова Т.В. Проблема суб"єкта в контексті естетичного сприйняття та переживання (на матеріалі естетико-психологічних поглядів Т. Ліппса) // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2011. – № 4 (29). – С. 105-112. – ISSN 2073-803X
1179193
  Скиртач В. Проблема суб"єкта вищої освіти в контексті дисциплінарної влади (роздуми, навіяні М. Фуко) / В. Скиртач, О. Періг // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 40-47. – ISSN 2078-1016
1179194
  Аніщенко І.М. Проблема суб"єкта мовлення в ситуації інтрасуб"єктної комунікації // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 47-51. – ISBN 978-966-916-268-7
1179195
  Мітічкіна О.О. Проблема суб"єктивного контролю особистості у сучасній психології управління персоналом / О.О. Мітічкіна, І.В. Кочубєй // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 280-285. – ISSN 2219-2654
1179196
  Баканидзе М.И. Проблема субординации логических форм / М.И. Баканидзе ; АН Каз. ССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата : Наука, 1968. – 216 с.
1179197
  Орынбеков М.С. Проблема субстанции в марксистской диалектике. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Орынбеков М.С.; АН СССР.Ин-т филос. – М, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1179198
  Орынбеков М.С. Проблема субстанции в философии и науке / М.С. Орынбеков. – Алма-Ата, 1975. – 175с.
1179199
  Бура Х. Проблема субстратів і псевдосубстратів в українській мові // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 279-282. – ISBN 978-2-919320-35-6
1179200
  Гусарова А Л. Проблема субъекта-объекта и процесс обучения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Гусарова Л.А,; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 27л.
1179201
  Арчадзе К.Г. Проблема субъекта и объекта в диалектическом материализме. : Автореф... наук: / Арчадзе К.Г.; Тбилис. гос. унив. им.И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 18л.
1179202
  Лекторский В.А. Проблема субъекта и объекта в классической и современной буржуазной философии / В.А. Лекторский. – М., 1965. – 118с.
1179203
  Абишев К.А. Проблема субъекта и объекта в марксистской философии / К.А. Абишев [и др.]. – Алма-Ата : Казахстан, 1975. – 192 с.
1179204
  Любутин К.Н. Проблема субъекта и объекта в немецкой классической и марксистско-ленинской философии. / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1973. – 187с.
1179205
  Любутин К.Н. Проблема субъекта и объекта в немецкой классической и марксистско-ленинской философии. / К.Н. Любутин. – М., 1981. – 264с.
1179206
  Линьков Е.С. Проблема субъекта и объекта в философии Шеллинга : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Линьков Е.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Философ. фак. – Л., 1969. – 13л.
1179207
  Шитиков М.М. Проблема субъекта истории в философии эпохи ранних буржуазных революций / М.М. Шитиков. – Москва : Краснояр. ун-т, 1987. – 193 с.
1179208
  Афанасьев Ю.Л. Проблема субъекта художественного творчества ( Из опыта самонаблюдений ) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (133). – С.67-71
1179209
  Приписнов В.И. Проблема субъективного фактора в историческом материализме. / В.И. Приписнов. – Душанбе, 1966. – 136с.
1179210
  Рожко В.В. Проблема суддівського розсуду в правових системах Японії та Китаю // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 56-71. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040


  Розглянуто підходи до розуміння сутності держави в науковій спадщині Б. Кістяківського, який був прихильником плюралізму в тлумаченні державно-правових явищ.
1179211
  Сухомлин О. Проблема суржику на журналістських теренах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-42. – (Журналістика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему суржику в контексті журналістської грамотності. Увагу зосереджено на багатоаспектному функціонуванні суржику о мові ЗМІ. Запропоновано типологію основних мовних вад у медіа. This article enlightens the problem of the surzhyk in the ...
1179212
  Пендзей І.В. Проблема суспільного вибору та національно-демократичного відродження Угорщини (вересень-грудень 1944 рр.) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 64-69. – ISSN 2312-1165


  "У статті охарактеризовано дії радянської окупаційної влади, організацій комуністичної партії, демократичних елементів на зайнятих Червоною армією угорських землях, спрямовані на формування органів нової, згідно оцінок комуністичної історіографії ...
1179213
  Розова Т. Проблема суспільного ідеалу в релігійній філософії "срібного віку". // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.51-60.


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1179214
  Павлюк Р.В. Проблема суспільного сприйняття соматичних прав людини // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 254-257. – ISBN 978-966-7166-36-6
1179215
  Бушанська В. Проблема сутності політичного міфу в умовах сучасності // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 42-44


  Поняття політичного міфу протягом довгого часу було предметом дискусій, у яких виникали суперечливі і абсолютно протилежні твердження.
1179216
  Копистинська І.М. Проблема сучасної об"єктивної статистики друку в книжковій справі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 45-48


  Кількість виданих книжок є одним із найважливіших показників культурного розвитку держави. Кожна країна так чи інакше зіштовхується з проблемами об"єктивної статистики друку. В Україні ці проблеми сягнули свого апогею. Найважливіші з них, що стосуються ...
1179217
  Шуков В.А. Проблема сущности жизни и некоторые методологические вопросы теоретической биологии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.627 / Шуков В.А.; МГУ. Филос. ф-тет., 1971. – 21л.
1179218
  Цурцумиа Л.И. Проблема сущности искусства в эстетическом наследии Нико Николадзе : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Цурцумиа Л. И. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1980. – 26 с.
1179219
  Думитру Н. Проблема сущности человека в свете исторического материализма : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Думитру Н. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1960. – 18 с.
1179220
  Баланик Б.Г. Проблема сущности эксплуататорского государства в марксистко-ленинской теории государства и права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Баланик Б.Г. ; Ин-т государства и права АН СССР. – Москва, 1969. – 20 с.
1179221
  Гончарук Н.М. Проблема схильності до ледарювання у психологічних дослідженнях // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 63-68. – ISSN 2310-4368
1179222
  Давыдова Г.А. Проблема сцщности в свете марксистского понимания человека : Автореф... канд. филос.наук: / Давыдова Г.А.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1965. – 22л.
1179223
  Стрельбицкий М.П. Проблема сюжета в современной украинской советской повести. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Стрельбицкий М.П.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1179224
  Котенко В. Проблема та напрями досліджень виникнення держави у східних слов"ян // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 39-44
1179225
  Пилипчук В. Проблема та періодизація досліджень новітньої історії держави і права України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 49-58. – ISSN 1993-0909
1179226
  Ментишинова О. Проблема та перспективи ринку акцій // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 105-109. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1179227
  Ворочек В. Проблема та перспективи транскордонного руху капіталу в європейських країнах, що розвиваються // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 176-184. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1179228
  Богородецька О. Проблема та перспективи формування побратимських зв"язків міст України та Польщі // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 157-167
1179229
  Мінасян Р. Проблема Тайваню у відносинах між США та КНР (1995 - 1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 580-582. – ISBN 978-966-171-893-6
1179230
  Кир"янчук І. Проблема творення тексту як причина появи нової гілки буття у збірці Михайла Ореста "Душа і доля" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 34-39


  Здійснено спробу довести безкінечну природу людської душі, яка насправді належить потойбіччю, а не тлінному і виснаженому від непосильного гріхопадіння земному світові.
1179231
  Ковінько М.В. Проблема творця та творчості й образ автора-персонажа в прозі Олександра Столярова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 103-107
1179232
  Лаврентьева К.Н. Проблема творческих взаимосвязей литератур народов СССР и басня на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лаврентьева К.Н. ; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького АН СССР. – Москва, 1963. – 23 с.
1179233
   Проблема творческих методов в тюркоязычных литературах начала ХХ века. – Казань, 1972. – 28с.
1179234
   Проблема творческих методов в тюркоязычных литературах начала ХХ века. – Казань, 1973. – 28с.
1179235
  Хрипун Владимир Александрович Проблема творческого метода и стиля в "Песнях и сонетах" Джона Донна : Автореф... канд. филологич.наук: 10.01.05 / Хрипун Владимир Александрович; Моск. Гос. Пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
1179236
  Тертычная Н.Н. Проблема творческой личности в произведениях В. Токаревой // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 159-173. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1179237
  Сырцова Е.Н. Проблема творчества в материалистической теории исторического процесса : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Сырцова Е.Н. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 20 с.
1179238
  Сырцова Елена Николаевна Проблема творчества в материалистической теории исторического процесса : Дис... канд. филос.наук: / Сырцова Елена Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 177л. – Бібліогр.:л.158-177
1179239
  Чантладзе Р.А. Проблема творчества в философии Николая Бердяева (Критич. анализ). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Чантладзе Р.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 28л.
1179240
  Ємчик О.Г. Проблема творчого потенціалу особистості в науково-педагогічній спадщині // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 5 (49). – С. 116-125. – ISSN 2312-5993


  Представлено результати дослідження основних підходів до визначення сутності творчого потенціалу особистості в науковій літературі та охарактеризовано його співвідношення з поняттями "особистість", "творчість" та "творча особистість". Описано ...
1179241
  Алєксандрова О.В. Проблема творчості у контексті західно-європейської ментальності // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 150-164. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
1179242
  Конечна Т.М. Проблема творчості у традиційних китайських вченнях // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 152-154
1179243
  Бусел К.В. Проблема творчості як складова проблема самотності у ліриці Шевченка в період заслання // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 16-20.
1179244
  Потапенко С.В. Проблема тексту у фольклорі з погляду теорії інтертекстуальності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 455-459. – (Б-ка Ін-ту філології)
1179245
  Юрчук О.О. Проблема текстуалізації соціального життя: літературознавчий підхід // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 594-598


  З позиції соціології літератури художній текст часто виступає полем соціальної діяльності, де автор фігурує в ролі соціологічного суб"єкта. За таких умов авторська рефлексія виявляється інформативним простором,за яким можна судити про наслідки ...
1179246
  Пронин И.В. Проблема телесности и интерсубъективности в экзистенциализме Ж.-П.Сартра // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 65-67
1179247
  Лешкова Н. Проблема темо-рематичного членування речення: історія поглядів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 193-203. – ISSN 1728-9572
1179248
  Мотылев В.Е. Проблема темпа развития СССР / В.Е. Мотылев. – Москва, 1929. – 159 с.
1179249
  Лось А.П. Проблема темпов и необходимость некапиталистического развития освободившихся стран : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лось А.П. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1966. – 20 с.
1179250
   Проблема темпов экономического роста в современном мире. – М, 1986. – 383с.
1179251
  Павловська В.О. Проблема теодицеї у романі "Доктор Фаустус" Томаса Манна // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 78-82
1179252
  Сичевська-Возняк Проблема теодиції крізь призму філософських поглядів Я. Беме та Г.В. Лейбніца. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 88-94. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 10)
1179253
  Дикалюк М.С. Проблема теодіцеї у філософії Августина Аврелія // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 13-15
1179254
  Белоус Н.В. Проблема теоретизации технического познания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
1179255
  Шевченко Б.О. Проблема теоретико-методичного забезпечення оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 313-318. – ISSN 2222-0712


  Мета статті полягає у теоретичному обгрунтуванні і методичному забезпеченні основ оцінки ефективності проектів державно-приватного партнерства. У результаті дослідження сформульовані теоретичні основи оцінки ефективності проектів державно-приватного ...
1179256
  Скулиш В.Є. Проблема теоретико-методологічного співвідношення антикорупційного та кримінального законодавства // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 54-57. – ISSN 1609-0462
1179257
  Охрименко О.Г. Проблема теоретического анализа системы "естественнонаучное исследование - производство" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1179258
  Пикашова Т.Д. Проблема теоретического знания в домарксистской философии / Т.Д. Пикашова. – К, 1979. – 171с.
1179259
   Проблема теории чувствительности электронных и электромеханических устройств и систем. – Владимир, 1976. – 204 с.
1179260
  Кравченко Ю.М. Проблема теорії пізнання в українській академічній філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
1179261
  Лощихін О.М. Проблема теорії функцій держави у політико-правових ученнях ХІХ-початку ХХ ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 81-89. – ISSN 1563-3349
1179262
   Проблема тепло- и массопереноса. – М, 1976. – 307с.
1179263
  Нугуманов И. Проблема терминологии в преподавании химии в казахской средней школе : Автореф... канд. пед. (по методике обучения химии)наук: / Нугуманов И.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1966. – 17л.
1179264
  Мельник І. Проблема термінології в нотаріальному процесуальному праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 99-102. – ISSN 0132-1331
1179265
  Хіміч Ярослава Проблема термінології комплексного дослідження фондових зібрань церков і релігійних організацій України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті автор презентує довідкове видання Хіміч Я.О. "Християнська культура України: термінологія мистецтвознавчого аналізу" (К. : ДАКККіМ, 2008). Довідкове видання вміщує понад тисячу термінів із різних галузей знань (культурології, ...
1179266
  Рощина І. Проблема термінології у кримінальному праві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 213-219. – ISSN 0132-1331
1179267
  Аляєв Г.Є. Проблема термінологічного визначення російської філософії "срібного віку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-18. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1179268
  Половко О.О. Проблема тероризму в контексті європейської політики мультикультуралізму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 78-79
1179269
  Савостін Я.О. Проблема тероризму в сучасному світі // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 134-137. – ISSN 2410-244Х
1179270
  Николаев А.Н. Проблема территориальных вод в международном праве / А.Н. Николаев. – М, 1954. – 308с.
1179271
  Карим Мохамад Али Проблема территориальных вод и прилежащих зон в международном праве. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Карим Мохамад Али; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 149л.
1179272
  Мохамед Карим Проблема территориальных вод и прилежащих морских зон в международном праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мохамед Карим ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 21 с.
1179273
  Рожкова А. Проблема терроризма и религиозного экстремизма в современном Пакистане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 6 (240). – С. 124-138. – ISSN 1998-1813
1179274
  Михайлов Д.Є. Проблема техніки у філософії Брюно Латура // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 68-72. – ISSN 1996-9872
1179275
  Мельниченко В. Проблема тимчасового житла (гуртожитків) в Україні // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 32-35.
1179276
  Костенко А.З. Проблема типизации в литературе социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Костенко А. З.; АН УССР, Ин-т лит. – К., 1978. – 25л.
1179277
  Молдавская Н.Д. Проблема типического в курсе литературы 8-10 классов средней школы / Н.Д. Молдавская, Н.И. Прокофьев. – М., 1954. – 88 с.
1179278
  Штейнбергер И. Проблема типического в марксистско-ленинской эстетике. : Автореф... канд. филос.наук: / Штейнбергер И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 17л.
1179279
  Алексеев Ю.И. Проблема типического в реалестической литературе : Автореф... канд. филос.наук: / Алексеев Ю. И.; МГУ. – М., 1954. – 14л.
1179280
  Баженова А. Проблема типического в реалистическом искусстве : Автореф... канд.филос.наук: / Баженова А.; АН СССР Ин-т философии. – Москва, 1953. – 16л.
1179281
  Акимов Ю.Л. Проблема типического в художественной литературе / Ю.Л. Акимов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1954. – 80 с. – (В помощь лектору)
1179282
  Ревякин А.И. Проблема типического в художественной литературе / А.И. Ревякин. – Москва, 1959. – 367с.
1179283
  Разумный В.А. Проблема типического в эстетике / В.А. Разумный. – М, 1955. – 196с.
1179284
  Рунт М.И. Проблема типического в эстетике революционных демократов Белинского, Чернышевского, Добролюбова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рунт М.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории лит. и искусства. – М., 1954. – 16л.
1179285
  Мамиконян С.Ф. Проблема типического и конфликта в статьях А.М.Горького о литературе (1928-1936 гг.) : Автореф... канд. фило.наук: / Мамиконян С.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 16л.
1179286
  Каюмов Л.П. Проблема типичности в послевоенном узбекском романе о колхозной деревне. (По романам "Огни Кошчинара", "Ветер золотой долины", "Источники жизни") : Автореф... канд. филол.наук: / Каюмов Л.П.; Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1955. – 14л.
1179287
  Озеров В.М. Проблема типичности в советской литературе / В.М. Озеров. – М., 1953. – 48с.
1179288
  Чолокава Н.Д. Проблема типичности в творчестве Лео Киачели. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чолокава Н.Д.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1958. – 15л.
1179289
  Ревякин А.И. Проблема типичности в художественной литературе / А.И. Ревякин. – М., 1954. – 172с.
1179290
  Толстих В.І. Проблема типового в художній літетаратурі / В.І. Толстих. – К., 1958. – 32с.
1179291
  Крижанівський С.А. Проблема типовості в художній літературі / С.А. Крижанівський. – Київ, 1953. – 36с.
1179292
  Демчук Т.В. Проблема типологизації синонімів у сучасній китайській мові // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 109-116. – ISSN 1608-0599
1179293
  Гусева Е.Н. Проблема типологии библиотек в современном отечественном библиотековедении // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 6-19
1179294
  Ленерт Проблема типологии героя в романах А.Ф.Писемского "Тысяча душ" и И.С.Тургенева "Накануне" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Ленерт Ханс-Юрген; МГУ. Филол. фак. – М., 1975. – 27л.
1179295
  Скоробогатов А.В. Проблема типологии правопонимания в современной юридической науке // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 31-36.
1179296
  Цупко Т.В. Проблема типологии художественного творчества в марксистко-ленинской эстетике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Цупко Т. В.; АН УССР, Ин-т филос. – К., 1984. – 23л.
1179297
  Новик Б.В. Проблема типологізації держав у творчих пошуках Є. Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 143-146. – ISBN 978-617-7133-95-6
1179298
  Стасюк О.С. Проблема типологізації евфемізмів та дисфемізмів (на матеріалі парламентських текстів ФРН та Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 286-291


  У статті розглядається типологія евфемізмів та дисфемізмів за критерієм зміни оцінного значення. Показане застосування цієї типології до аналізу евфемізмів та дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції. В статье рассматривается типология ...
1179299
  Ковінько М.В. Проблема типології авторських масок (на матеріалі сучасної української та російської малої прози) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 165-174
1179300
  Колупаєв А.П. Проблема типології акціонерних товариств у законодавстві помтрадянських країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.72-79
1179301
  Колупаєв А.П. Проблема типології акціонерних товариств у законодавстві пострадянських країн // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 4. – С.229-235. – ISBN 966-7784-65-7
1179302
  Сириця Г.В. Проблема типології конфліктів у трансформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 308. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1179303
  Ткаченко О.Б. Проблема типології мовно-літературного розвитку неповних націй (і насамперед української) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 241-263. – ISBN 966-581-295-6
1179304
  Кочергіна І.М. Проблема типології суспільств в сучасній філософії та соціальній науці // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 113-115
1179305
  Курбала В.В. Проблема тілесності в метафізиці ХVІІ ст.: Декарт, Спіноза, Ляйбніц // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 87-89
1179306
  Кузьміна С.Л. Проблема тілесності у київській духовно-академічній філософії виховання другої половини XIX ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 55-59
1179307
  Найдьонова Г. Проблема тілесності у психології: теоретичні підходи й напрями дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему вивчення тілесності людини у психології. Проаналізовано основні теоретичні підходи до дослідження тілесності людини в зарубіжній і вітчизняній психології, означено переваги та недоліки кожного з них. Запропоновано вивчати проблему ...
1179308
  Сидоренко Л.І. Проблема тілесності: філософсько-етичні виміри // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 43-48. – ISBN 966-7943-03-8


  Дослідницький інтерес до проблеми людської тілесності пов"язаний з відчуттям того, що тілесність є однією з онтологічних засад єдності з природою, якої прагне людина в умовах глобальної екологічної кризи. Проблемні ситуації стосовно людської тілесності ...
1179309
  Макаренко Ю.П. Проблема тінізації економіки в банківському секторі // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 117-121. – ISSN 1997-4167
1179310
  Ніпіаліді О. Проблема тіньової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 355-360
1179311
  Рудзевич О.П. Проблема тіньової економіки / О.П. Рудзевич, В.М. Кий // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 40-46. – ISSN 2310-5534
1179312
  Шелудько Н.М. Проблема тіньової економіки в Україні // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.80-86
1179313
  Успаленко В. Проблема тіньової економіки в Україні та шляхи її подолання / В. Успаленко, В. Карпенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 7. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 1 назв.
1179314
  Кіліч Х. Проблема тлумачення в конституційній юрисдикції // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.47-49.
1179315
  Илларионов С.И. Проблема товарного производства / С.И. Илларионов. – Москва, 1984. – 111 с.
1179316
  Нурматов М.Х. Проблема тождества в диалектике / М.Х. Нурматов. – Ташкент, 1969. – 188 с.
1179317
  Шимчук Эмма Григорьевна Проблема тождества слова в историческом словаре : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Шимчук Эмма Григорьевна; МГУ. – М., 1974. – 28с.
1179318
   Проблема тождества фразеологических единиц. – Челябинск, 1990. – 87с.
1179319
  Соколов М.Ю. Проблема толерантності в інформаційному просторі : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Соколов М.Ю.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 195л. – Бібліогр.: л. 167-195
1179320
  Соколов М.Ю. Проблема толерантності в інформаційному просторі : автореф. дис. ... канд. політ. наук: спец. 23.00.03 - політ. культура та ідеол. / Соколов М.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – бібліогр.: 6 назв
1179321
  Косачова О.О. Проблема толерантності культур в ігровому кінематографі: естетичний потенціал // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 206-219. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1179322
  Цибуркова Вікторія Юріївна Проблема толерантності у сучасній психологічній науці // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 88-96. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1179323
  Комарова З.И. Проблема толкования специальных слов в словарях русского языка советского периода / З.И. Комарова. – Свердловск, 1979. – 91с.
1179324
  Тихоцкая И.С. Проблема топливно-сырьевого обеспечения японской промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.16 / Тихоцкая И. С.; АН СССР, Ин-т востоковед. – М., 1981. – 22л.
1179325
  Зурабов М.А. Проблема топливно-энергетичеких ресурсов на современном этапе / М.А. Зурабов. – Киев, 1975. – 28с.
1179326
  Шаповалова О. Проблема тотожності позики і кредиту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 63-65. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1179327
  Обуховский И.Т. Проблема точного решения задачи 3-х и 4-х тел в нетивистской квантовой механике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Обуховский И.Т.; Моск. гос. ун-т. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1179328
  Гринюк Владимир Андреевич Проблема точности в переводе "научной поэзии". (На материале перевода поэмы Лукреция "О природе вещей" на рук. и укр. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.14 / Гринюк Владимир Андреевич; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 27л.
1179329
  Пугач Б.Я. Проблема точности научного знания // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 68-83. – ISSN 2415-2456


  На основі закономірностей розвитку науки розкрита характеристика сучасного наукового пізнання - рух до повного, глибокого, істинного, достовірного, адекватного знання. Виявлена сутність філософського імперативу, основна вимога якого полягає в тому, що ...
1179330
  Ніканоров О.К. Проблема травматизму в ігрових видах спорту та перспективи використання засобів фізичної реабілітації // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 82-87. – ISSN 1992-7894
1179331
  Шошура С.Н. Проблема трагического в творчестве М.А.Шолохова. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Шошура С.Н.; МГУ. – М., 1982. – 22л.
1179332
  Бабий Л.Т. Проблема трагического в эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Бабий Л.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 28 с.
1179333
  Бабій Л.Т. Проблема трагічного в естетиці. : Дис... канд. філософ.наук: / Бабій Л.Т.; КДУ. Кафедра етики та естетики. – К., 1971. – 218л. – Бібліогр.:л.206-218
1179334
  Лавренчук М. Проблема трагічного кохання сучасної жінки у творчості Чжан Цзє (на матеріалі творів "Кохання неможливо забути" та "Смарагд") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 48-50. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблеми відображення у літературних творах трагічного кохання жінки в сучасному китайському суспільстві. Кохання розглядається як важлива складова людського духу, невід"ємна складова частина життя сучасної жінки. Статья ...
1179335
  Добропас И.А. Проблема традиции в развитии научного познания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Добропас И.А.; Львов гос.ун-т. – Львов, 1987. – 15л.
1179336
  Куценко Н.А. Проблема традиции в русской философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 1. – С.102-112. – ISSN 0235-1188
1179337
  Алиев Х.С. Проблема традиции и новаторства в современном азерабйджанском романе : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев Х. С.; Акад. обз. наук при ЦК КПСС, Каф. литературовед., искусствовед. и журнал. – М., 1970. – 19л.
1179338
  Горбачев Д.Е. Проблема традиции и новаторства в творчестве А. Г, Петрицкого : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Горбачев Д. Е.; АН УССР, Ин-т искусствовед., фольклора и этнограф. им. Рыльского. – К., 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1179339
   Проблема традиций и взаимовлияния в литературах стран Западной Европы и Америки (XIX-XX). – Горький, 1987. – 85 с.
1179340
  Салманов Ш.М. Проблема традиций и новаторства азербайджанской советской поэзии (1920-1932) : Автореф... канд. филол.наук: 10.647 / Салманов Ш.М.; АН АзССР. Ин-т литературы им. Низами. – Баку, 1970. – 29л.
1179341
   Проблема традиций и новаторства в русской и советской прозе и поэзии. – Горький, 1987. – 165 с.
1179342
   Проблема традиций и новаторства в русской литературе ХІХ -начала ХХ века. – Горький, 1981. – 151 с.
1179343
   Проблема традиций и новаторства в советской литературе : Библиографические и методические материалы в помощь областным, краевым и республ. б-кам. – Москва : [б.и.], 1967. – 53 с.
1179344
  Ушацкая И.А. Проблема традиций и новаторства в советской эстетике 1920-х годов. (На материале теорет. работ и дискуссий) : Автореф... канд. философ.наук: 09.623 / Ушацкая И.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии, логики и марксистско-ленинской эстетики. – Минск, 1969. – 20л.
1179345
  Гниломедов В.В. Проблема традиций и новаторства в современной белорусской лирике. (1954-1965) : Автореф... канд. филолог.наук: / Гниломедов В.В.; АН БССР. Ин-т лит-ры. – Минск, 1966. – 20л.
1179346
  Коломиец В.В. Проблема традиций и новаторства в социальной драматургии Михаила Старицкого (в литературном контексте второй половины ХІХ века) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Коломиец В.В.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 225л. – Бібліогр.:л.210-225
1179347
  Коломиец Владимир Васильевич Проблема традиций и новаторства в социальной драматургии Михаила Старицкого: (в литературном контексте второй половины XIX века) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Коломиец Владимир Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 20л.
1179348
  Карцов Н.П. Проблема традиций и новаторства в творчестве В.Маяковского : Автореф... канд. филол.наук: / Карцов Н. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 м.
1179349
   Проблема традиций и новаторства в художественной литературе. – Горький, 1978. – 137 с.
1179350
  Соляник В.В. Проблема традиций и новаторства в эстетической мысли Белоруссии 1917-1932 годов. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Соляник В.В.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории, философии, логики и маркс.-лен. эстетики. – Минск, 1968. – 19л.
1179351
   Проблема традиций и новаторства русской и советской прозы. – Нижний Новгород, 1990. – 156 с.
1179352
  Лосев И.В. Проблема традиций и творчества в морали : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Лосев И.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
1179353
  Лосев И.В. Проблема традиций и творчества в морали : Дис... Канд. филос. наук.: 09.00.05 / Лосев И.В.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1987. – 186л. – Бібліогр.:л.167-187
1179354
  Божинський Б.І. Проблема традиції в сучасній архітектурі / Б.І. Божинський, Н.І. Божинський // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 44-54. – ISSN 2076-815X
1179355
  Руденко С.В. Проблема традиції в українській філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1179356
  Садовникова Я. Проблема трансграничных рек в отношениях Индии и Бангладеш // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 105-113. – ISSN 0131-2227
1179357
  Ткаченко Р.В. Проблема трансгрессии в философии постмодернизма // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 49-61
1179358
  Самойлова М.П. Проблема трансформации и адаптации античного наследия в социокультурной среде Руси (мистико-символическое направление) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 38-44. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена проблеме рецепции античного наследия культурой Руси. Рассматривается один из путей включения античности в отечественную культуру - мистико-символический - на примере творчества Псевдо-Дионисия Ареопагита и исихазма
1179359
  Левина И. Проблема трансформации: сравнительно-исторический анализ подходов и решений : (классические версии) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 123-139. – Бібліогр.: с. 123-138. – ISSN 0042-8736
1179360
  Левина И. Проблема трансформации: сравнительно-исторический анализ подходов и решений (классические версии) : (о книге Й. Цвайнерта "История экономической мысли в России") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 98-122. – ISSN 0042-8736
1179361
  Марчук Б. Проблема трансформації боротьби за права людини у боротьбу за права нації в контексті діяльності правозахисного руху Української Гельсінської Групи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7069-15-6
1179362
  Зеленько О.А. Проблема трансформації вищої школи в аспекті теорії соціальної оптимізації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 84-95. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1179363
  Оленічева Ю. Проблема трансформації відносин власності в житлово-комунальному господарстві // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 13-15. – ISSN 1728-9343
1179364
  Шершенюк О.М. Проблема трансформації гендерного аспекта безробіття в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 19-21. – ISSN 2409-1944
1179365
  Журбечюк Г.В. Проблема трансформації інституту права власності в умовах переходу України до ринку історико-правові аспекти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 59-65.
1179366
  Тур О.М. Проблема трансформації особистості в сучасному інформаційному просторі / О.М. Тур, В.В. Шабуніна, В.І. Маслак // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 3. – С. 80-89. – ISSN 2409-9805
1179367
  Талько Т. Проблема трансформації релігійної свідомості українців у контексті постколоніальних студій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 55-61. – ISSN 2520-2626


  "розглядаються трансформаційні процеси у сфері вітчизняної релігійності, щоактивізувалися з 70-90 рр. минулого століття, в контексті вітчизняних постколоніальних студій. Вказано, що ці процеси обумовлені як загальними соціальними і економічними ...
1179368
  Гріненко О.О. Проблема трансформації ролі та місця ООН у регулюванні безпекових проблем сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 25-32


  Стаття присвячена дослідженню проблеми регулювання засобами ООН без пекових проблем сучасності. Статья посвящается исследованию проблемы регулирования посредством ООН современных проблем в области безопасности. The present article deals with the ...
1179369
  Терепищий С.О. Проблема трансформації сучасного університету в контексті експансії освітнього простору // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 273-277. – ISSN 2076-1554
1179370
  Шнирков О.І. Проблема трансформації товарної експортної спеціалізації України в умовах пошуку нових ринків збуту / О.І. Шнирков, Н.В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 121-129. – ISSN 2308-6912


  В статті обґрунтовано необхідність експортної диверсифікації України в контексті дезінтгераційних процесів на пострадянському просторі. Розглянуто факторні умови розвитку експорту з розподілом на фактори екзогенного та ендогенного впливу. До ендогенних ...
1179371
  Корпало Тарас Іванович Проблема трансцендентності в теорії пізнання : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.01 / Корпало Тарас Іванович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Киев, 1996. – 174л. – Бібліогр.:л.161-174
1179372
  Корпало Т.І. Проблема трасцендентності в теорії пізнання : Автореф... канд філос.наук: 09.00.01 / Корпало Т. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 28л.
1179373
  Шмид Э. Проблема трех тел в квантовой механике : Пер. с англ. / Э. Шмид, Х. Цигельман. – Москва : Наука, 1979. – 272с.
1179374
  Голубев В.Г. Проблема трех тел в небесной механике / В.Г. Голубев, Е.А. Гребеников. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 240 с.
1179375
  Джеджула К.Е. Проблема Триеста в 1945-1946 г.г. и советская дипломатия : Дис... наук: / Джеджула К.Е.;. – К., 1946. – 243л. – Бібліогр.:л.235-243
1179376
  Яглом И.М. Проблема тринадцати шаров. / И.М. Яглом. – Киев : Вища школа, 1975. – 85 с.
1179377
  Колпитянський С Р. Проблема тріщинуватості порід у нафтовій геології / С Р. Колпитянський, . – Київ, 1966. – 160с.
1179378
  Трипільський А. Проблема труда в естетиці соціалістичного реалізму / А. Трипільський. – К., 1949. – 44с.
1179379
  Власенко А. Проблема труда в творечестве Федора Гладкова : Автореф... канд. филологич.наук: / Власенко А.; Московский городской педагогический институт имени В.П.Потемкина. – Москва, 1950. – 16 с.
1179380
  Сабуров В.А. Проблема трудовго и технико-экономического сотрудничества СССР с развивающимися странами : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Сабуров В. А.; Ун-т дружбы народ. – М., 1972. – 26л.
1179381
  Спекторская Р.Б. Проблема трудового воспитания детей в литературном наследстве А.М.Горького. : Автореф... канд. пед.наук: / Спекторская Р.Б.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1955. – 16л.
1179382
  Малиновская Е.А. Проблема трудовой эмиграции в социально-экономической политике СФРЮ (середина 60-х - 70-е годы) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Малиновская Е.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с. – Библиогр.: 2 назв.
1179383
  Золотов А.В. Проблема Тунгусской катастрофы 1908 г. / А.В. Золотов. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 202 с.
1179384
  Слободянюк Р.Д. Проблема у системі координат категорії змісту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-58. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Досліджується цікаве з погляду теорії і практики явище - проблема - у широкому соціальному контексті та тісній взаємодії з іншими складовими категоріями змісту.
1179385
  Будыко М.И. Проблема углекислого газа / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 59с.
1179386
  Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений / В.К. Глистин. – Ленинград, 1979. – 128с.
1179387
  Мальцев В.В. Проблема уголовно-правовой оценки общественно опасных последствий. / В.В. Мальцев. – Саратов, 1989. – 192 с.
1179388
  Клименко В. Проблема удосконалення законодавства про строки давності притягнення до кримінальної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 107-110
1179389
  Коновал О. Проблема удосконалення змістового компоненту фізичної освіти / О. Коновал, Т. Туркот // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 25-28
1179390
  Люзняк М.Е. Проблема удосконалення інструментів регулювання та нагляду за стабільністю банків України в аспекті кредитної діяльності / М.Е. Люзняк, Л.О. Гаряга, Т.І. Гончарук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 19-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1179391
  Іванчук М.А. Проблема узгодження інформаційної пари викладач-студент: особливості вивчення курсу "Інформаційні технології в медицині" студентам спеціальності "Медична психологія" / М.А. Іванчук, В.В. Кульчинський // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 2. – С. 50-55. – ISSN 2413-1571
1179392
  Колісник В. Проблема узгодження конституційно-правових норм, покликаних визначати правовий статус вищих органів державної влади в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 65-72. – ISSN 1993-0909
1179393
  Петров В.В. Проблема указания в языке науки / В.В. Петров. – Новосибирск, 1977. – 127с.
1179394
  Матвієнко В.М. Проблема українсько-кубанських союзницьких відносин та укладання міждержавного договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 173-181. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Проаналізовано здобутки та проблеми двосторонніх відносин УНР та Кубанської Республіки у 1919-1921 рр. The main achievements and problems of the bilateral relations between UPR and Kuban Republic in 1919-1921.
1179395
  Потульницький В. Проблема українсько-російського співіснування в українській політичній думці міжвоєнної доби (1918-1939) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 491-524. – (Нова серія ; вип. 21/22)
1179396
  Росовецький С.К. Проблема українського бароко і Тарас Шевченко: деякі стилістичні та мовно-поетикальні аспекти // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 66-77
1179397
  Шендрик А.П. Проблема українського месіанізму у філософській доктрині В. Липинського та її потрактування І. Мірчуком // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 106-116. – ISSN 2075-1443
1179398
  Федорченко І. Проблема українського національного характеру в науковій спадщині М. Костомарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-24. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі досліджень М. Костомарова проаналізовано становлення національного характеру українців. The development of national character of the Ukrainians is analyzed on the materials of the work of Mykola Kostomarov.
1179399
  Панасевич В.А. Проблема українського перекладу безособових речень новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 102-106. – Бібліогр.: Літ.: С. 106; 10 поз.
1179400
  Дмитрієнко І.В. Проблема українського правового прогресу: критерії та показники // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 50-58. – ISSN 1563-3349
1179401
  Зайцева Зінаїда Проблема українського університету у Львові: публіцистичний вимір (1899-1914 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 71-82
1179402
  Оглоблин О. Проблема української економіки в науковій і громадській думці XIX–XX в. (До 90-річчя першої публікації статті) (вступна стаття О.Яся) : вступна стаття О. Яся // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 175-202. – ISSN 0130-5247


  У передмові О. Яся згадуються: О. Оглоблін, М. Слабченко, М. Туган-Барановський (С. 175-183). Проф. О. Оглоблін аналізує у своїй статті праці проф. М.П. Яснопольського (С. 193).
1179403
  Ганаба С.О. Проблема української історичної ідентичності на зламі тисячоліть // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 172-178
1179404
  Геник М. Проблема української меншини в Польщі у процесі міжнаціонального примирення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 207-222
1179405
  Єгорова В.В. Проблема української мови в народній просвіті та питання прогресу в українській і російській публіцистиці 1860-х - 1880-х рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 12-23
1179406
  Данюк Н. Проблема української мови у літературній творчості та громадському світогляді А. Свидницького // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 348-352
1179407
  Демчук Ю.Б. Проблема української національної ідентичності в посткомуністичну добу // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 41-42
1179408
  Здорікова Наталія Володимирівна Проблема української національної самосвідомості в політичних поглядах М.Драгоманова : Дис... канд. політичних наук : 23.00.01 / Здорікова Наталія Володимирівна ; МО України ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1993. – 131л. – Бібліогр.: л. 119-131
1179409
  Здорікова Наталія Володимирівна Проблема української національної самосвідомості в політичних поглядах М.Драгоманова : Дис... канд. політичних наук : 23.00.01 / Здорікова Наталія Володимирівна ; МО України ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1993. – 131л. – Бібліогр.:л.119-131
1179410
  Здорікова Н.В. Проблема української національної самосвідомості в політичних поглядах М.Драгоманова : автореф. дис. ... канд. політтичних наук : 23.00.01 / Здорікова Н.В. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 19 с.
1179411
  Волковецька Н.В. Проблема української самоідентифікації в англомовній та українській прозі початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Волковецька Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1179412
  Волковецька Н.В. Проблема української самоідентифікації в англомовній та українській прозі початку XXI століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Волковецька Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 226 арк. – Бібліогр.: арк. 196-226
1179413
  Ефремов В.Я. Проблема укрепления морального духа Красной армии в историографии периода Великой Отечественной войны (июнь 1941-май 1945 г.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 95-102. – ISSN 2070-9773
1179414
  Слепухов Н.И. Проблема умственного воспитания школьников в педагогическом наследии П.П.Блонского. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Слепухов Н.И.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1981. – 24л.
1179415
  Вдовина И.С. Проблема универсального ращвития личности в французском персонализме : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Вдовина И.С.; Ин-т философии АН СССР. – М, 1971. – 24л.
1179416
  Китайгородская Г.А. Проблема универсального языка: Pro et contra // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 73-77. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1179417
  Мостепаненко А.М. Проблема универсальности основных свойств пространства и времени / А.М. Мостепаненко. – Л, 1969. – 230с.
1179418
  Подлесный Д.В. Проблема университетской автономии в Украине периода 1917–1921 гг. // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 182-191. – ISSN 1993-5560
1179419
  Бокал Г.В. Проблема універсалій у філософії Ансельма Кентерберійського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-14. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито зміст та спосіб розв"язання проблеми універсалій в філософії Ансельма Кентерберійського. В статье изложено содержание и способ решения проблемы универсалий в философии Ансельма Кентерберийского. The article Assembly put the content ...
1179420
  Братута О.Г. Проблема універсальності методологічного забезпечення здійснення досліджень в економічній науці // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : загальнодержавне видання з питань економіки і бізнесу / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпро, 2016. – № 2 (4). – С. 7-12. – ISSN 0321-4095
1179421
  Литвинов В.Д. Проблема унії у творах Станіслава Оріховського (поч. XVI ст.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 162-174. – ISSN 2075-1443
1179422
  Мельник Т.П. Проблема унормування української літературної мови в мовознавчому доробку Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 273-277. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1179423
  Баженов Л.. Проблема упорядкування краєзнавчих навчальних дисциплін // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 28-30. – ISBN 978-617-7399-17-8
1179424
   Проблема управлением процессом воспитания (материалы симпозиума). – М, 1971. – 147с.
1179425
   Проблема управлением процессом формирования личности. – М, 1972. – 152с.
1179426
  Вовк П.С. Проблема управления артикуляцией при обучении русскому языку как иностранному : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Вовк П.С.; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1970. – 20л.
1179427
  Лозовая С.Н. Проблема управления информационным взаимодействием на очной ставке // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.209-212. – ISSN 1727-1584
1179428
  Левшина О.Н. Проблема управления термоядерными реакциями / О.Н. Левшина. – М, 1961. – 19с.
1179429
   Проблема управления трудовыми ресурсами на совершенном этапе. – Л, 1989. – 165с.
1179430
  Катеринчук І. Проблема управління адаптацією права України до права ЄС у вітчизняній та зарубіжній думці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С.158-162
1179431
  Печенюк Н.М. Проблема управління зовнішнім державним боргом України та шляхи її вирішення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 274-282 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1179432
  Кудла М.В. Проблема управління початковою школю в Україні в педагогічній науці та публіцистиці другої половини XIX - початку XX століття // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 53-56. – (Педагогічні науки ; № 2 (115)). – ISSN 2414-5076


  "... ідея М. Драгоманова щодо фінансування різних типів шкіл є особливо актуальною і сьогодні, у зв"язку зі становленням мережі опорних шкіл та потребою забезпечення належного державного фінансування загальноосвітніх шкіл різних типів". (с. 54)
1179433
  Вауліна О.В. Проблема управління суспільством в античній філософії // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 40. – С. 132-137. – (Серія "Філософія")
1179434
  Ковнєров О. Проблема управління суспільством у німецькій філософії XVIII - XIX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 112-115. – ISSN 1728-9343
1179435
  Кірячок М. Проблема урбанізації в романі С. Процюка "Інфекція" // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 69-74
1179436
  Алисиевич Е.С. Проблема урегулирования национальных интересов в каспийскои регионе (международно-правовой аспект) / Е.С. Алисиевич, Н.В. Кислицына // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 1 (33). – С. 149-172. – ISSN 1560-2893
1179437
   Проблема уровней и систем в научном познании. – Минск, 1970. – 256с.
1179438
  Сенина Т.А. Проблема усвоения в России византийского культурного наследия в связи с имяславческим спором начала ХХ века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 10. – С. 10-15. – ISSN 2073-9702


  Византийское культурное наследие, усвоенное в России при ее крещении, было забыто. Спор об имени Божием, разгоревшийся накануне революции, поспособствовал воскрешению в России "византизма" не только в области богословия, но и в практической церковной ...
1179439
  Дмитрие В.А. Проблема условности в реалистической литературе : Автореф... Канд.филол.наук: / Дмитрие В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1967. – 19л.
1179440
  Михайлова А.А. Проблема условности в реалистическом искусстве / А.А. Михайлова. – Москва, 1966. – 32с.
1179441
  Белоусова В.В. Проблема условности искусства в связи со спецификой художественного содержания : Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.04 / В.В. Белоусова ; Днепропетровский гос. ун.-т. – Днепропетровск, 1977. – 139 л. – Библиогр.: л. 128-139
1179442
  Элиава Н.Л. Проблема установки в промышленности мышления. : Автореф... Доктора пед.наук: / Элиава Н.Л.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
1179443
  Рябушко А.П. Проблема устойчивости движения тел в общей теории относительности / А.П. Рябушко. – Минск : Вышэйш. школа, 1987. – 110с.
1179444
  Зубов В.И. Проблема устойчивости процессов управления / В.И. Зубов; СП Госуд. ун-тет .Фак-тет прикладной математ.-процессов управления. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : НИИХ СПбГУ, 2001. – 354с. – ISBN 5-7997-0307-3
1179445
  Штонь Г.М. Проблема утверждения социалистической личности в украинской советской прозе 60-х - нач. 70-х гг. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Штонь Г.М.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 19л.
1179446
  Шпаковськи Л.В. Проблема утворення єдиної Української Помісної православної церкви // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 63-65. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1179447
  Шостак М. Проблема утворення Києво-Руської держави в українознавчих дослідженнях XII - XIX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 189-192
1179448
  Ханчич М.Г. Проблема утворення та визначення "загального" (понять та філософських категорій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про діалектичне визначення філософських категорій, особливо таких, як "буття", "суперечність", "всезагальне", "рух" тощо. Автор досліджує принципи утворення категорій.
1179449
  Лєбєдєва О. Проблема утворення українського етносу в українознавчих дослідженнях кінця XIX-початку XXI століть // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 106-109. – ISBN 978-966-439-357-4
1179450
  Крупка Н.О. Проблема утворення, обробки та утилізації відходів у Львівській області / Н.О. Крупка, Лотоцька-Дудик // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 62-67 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1179451
   Проблема утилізації опалого листя міст і відходів тваринницьких ферм та шляхи їх вирішення / С.П. Сонько, Пушкарьова-Безділь, І.П. Суханова, О.В. Василенко, І.М. Гурський // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 143-154 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1992-4224
1179452
  Романів М.В. Проблема утилізації сміття в Україні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 32-33 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
1179453
  Розенблат В.В. Проблема утомления / В.В. Розенблат. – М., 1961. – 220с.
1179454
  Виговська І. Проблема ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів виховного характеру // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7069-17-0
1179455
  Сірко А. Проблема участі акціонерного сектору в інноваційному розвитку економіки України та її вирішення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 7-16. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1179456
  Садикова В. Проблема участі британської команди в Олімпійських іграх 1980 року // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 96-100. – ISSN 1728-9343
1179457
  Кудіна О.О. Проблема участі громадсько-політичних об"єднань у процесі політичної нормотворчості на місцевому рівні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 268-277
1179458
  Чорний О. Проблема участі держави в організації сучасної політичної науки в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 182-198. – ISSN 2524-0137
1179459
  Маслюк О. Проблема участі населення УРСР в Збройних силах СРСР у 1941-1945 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 97-100. – ISBN 978-966-171-783-0
1179460
  Філатов В.Г. Проблема участі ФРН у "гуманітарних інтервенціях" світового господарства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 223-231
1179461
  Тищенко Лариса Владимировна Проблема ученического самоуправления в истории школы и педагогики на Украине в период 1917-1931 гг. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тищенко Лариса Владимировна; НИИ педагогики Украины. – Киев, 1992. – 138л. – Бібліогр.:л.115-138
1179462
  Суюнов А.С. Проблема учета атмосферных влияний на геодезические измерения в условиях центральной Азии. : Автореф... доктор техн.наук: 05.24.01 / Суюнов А.С.; Киев. гос. технич. ун-т строит. и архит. – К., 1995. – 39л.
1179463
  Карауш М.И. Проблема учета и контроля в аграрнопромышленных объединениях / М.И. Карауш. – М., 1977. – 168с.
1179464
  Иоффе М.П. Проблема учета производительности труда / М.П. Иоффе. – Москва ; Ленинград, 1931. – 159 с.
1179465
  Рубинштейн М.М. Проблема учителя / М.М. Рубинштейн. – М.-Л., 1927. – 175с.
1179466
  Тищенко Л.В. Проблема учнівського самоврядування в історії школи і педагогіки на Україні в період 1917-1931 рр. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тищенко Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 21л.
1179467
  Лєбєдєв Є.О. Проблема фазового укрупнення стохастичних систем у нетрадиційних постановках // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 82-84
1179468
  Цветкова Любовь Семеновна Проблема фактора в нейропсихологии детского возраста / Цветкова Любовь Семеновна, Цветков Андрей Владимирович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 57-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются подходы к выделению вариантов лобного синдрома на классическом и современном этапе развития нейропсихологии с позиций диагностики нарушений психического развития у детей. Предложена новая (иерархическая) концепция ...
1179469
  Хилханова Э.В. Проблема факторов переключения кодов в зарубежной и отечественной лингвистике: теоретический аспект // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 1 (40). – С. 83-90. – ISSN 1562-1391


  Новокорейский язык - корейский язык 17-19 вв. Рассматриваются различия, существующие между текстами на новокорейском языке.
1179470
  Деревянко А.Ю. Проблема фальсифікації творів С.І. Васильківського // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 21-23. – ISBN 978-966-8308-26-0
1179471
  Фісун О.В. Проблема фасилітуючої позиції педагогі у наукових дослідженнях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 66-71. – (Педагогіка ; № 2)
1179472
   Проблема фациальной диагностики нефтегазоперспективных песчаных тел и пути её решения / А.Е. Лукин, П.М. Коржнев, А.Д. Науменко, С.В. Окрепкий // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 7-21 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1179473
  Іляшенко А. Проблема федералізації України / А. Іляшенко, О. Лихута // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 450-454. – ISSN 2413-6433
1179474
  Жданова И.А. Проблема федеративного устройства в Февральской революции 1917 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 17-28. – ISSN 0042-8779
1179475
   Проблема фенолов, из получение и применение. – М.Л., 1942. – 80с.
1179476
  Курбанов С. Проблема физического воспитания школьников (На примере туркм. фольклора и литературы) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Курбанов С. ; Туркм. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Ашхабад, 1973. – 19 с.
1179477
  Антипенко Л.Г. Проблема физической реальности : логико-гносеол. анализ / Л.Г. Антипенко ; (АН СССР, Ин-т философии). – Москва : Наука, 1973. – 262 с. : черт. – Библиогр.: с. 254-260
1179478
  Погонченкова Е. Проблема философского антиковедения в контексте гуманитарного знания // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція ; редкол.: М. Вішке, І.В. Голубович, О.А. Довгополова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (26) : Гуманітарний дискурс : дисциплінарність, міждисциплінарність, трансдисциплінарність. – С. 114-122. – ISSN 2410-2601
1179479
  Кондратенко С.В. Проблема философской интерпретации основных концепций планетарной цивилизации // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.76-84
1179480
  Щербин В.К. Проблема финансирования инфраструктурных проектов инновационного развития стран СНГ // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 67-73. – ISSN 1815-2066
1179481
  Поліщук Р.В. Проблема фізичного здоров"я та виховання у працях українських педагогів XVIII-XIX століть // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 48-62. – ISBN 978-966-493-990-1
1179482
  Савицька І.М. Проблема філософії свідомості: історико-філософський вимір // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 2. – С. 16-24. – (Серія "Гуманітарні студії")
1179483
  Лучкевич Вікторія Проблема філософсько-релігійних основ педагогіки Я.А. Коменського крізь призму століть // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 70-75. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена исследованию философско-религиозных взглядов известного чешского педагога Я.А. Коменского и их влиянию на всю его педагогическую систему. В статье раскрыто сущность философской концепции ученого, выделены факторы, которые влияли на ...
1179484
  Прокопов Д.Є. Проблема філософського осмислення феномена Просвітництва (К. Л. Райнгольд) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 104-107
1179485
  Кійко В. Проблема фінансово-матеріального забезпечення місцевого самоврядування в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 112
1179486
  Олійник Я.Б. Проблема фінансового забезпечення регіонального розвитку України і шляхи її вирішення / Я.Б. Олійник, С.Г. Шуман // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 194-203. – Бібліогр.: 8 назв.
1179487
  Новородовський В. Проблема фінансування інституцій природничо-сільськогосподарського напряму УАН (1918 - 1921 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 80-89
1179488
  Чернявський О. Проблема фінансування політичних партій в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 96-97
1179489
  Селіванова О. Проблема форм міксації мов у соціолінгвістиці // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 3--10. – Бібліогр.: С. 8-9; 18 назв


  Стаття присвячена обгрунтуванню статусу змішаних мов як форм міксації мов. Ознаки змішаних мов розглянуто в порівнянні з формами існування мови. Схарактеризовано типи змішаних мов іїхні диференційні параметри. Авторка враховує погляди лінгвівстів на ...
1179490
   Проблема форм руху у сучасній науці. – К, 1968. – 286с.
1179491
  Шварц И.Е. Проблема формализма в процессе обучения и в знаниях учащихся и пути его преодоления. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шварц И.Е.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1949. – 22 с.
1179492
  Маглыш В.Н. Проблема формационной природы и типология доколониальных обществ восточноафриканского межозерья XVIII-XIX вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Маглыш В. Н.; АН СССР, Ин-т Афр. – М., 1981. – 26л.
1179493
  Гараев Ш.Ш. Проблема формирования гражданского общества в современной Украине и Азербайджане // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 468-477
1179494
  Самардак М.В. Проблема формирования графической культуры студентов в виртуальном образовательном пространстве университета / М.В. Самардак, Т.А. Рубанцова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 141-147. – ISSN 1811-0916
1179495
  Судьбин В.Е. Проблема формирования духовного мира личности при социализме в условиях научно-технической революции. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Судьбин В.Е.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1969. – 22л.
1179496
  Балыкова Л.М. Проблема формирования и развития личности в наследии А.В.Луначарского : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Балыкова Л.М.; Моск. гос.пед. ин-т. – Тула, 1972. – 22л.
1179497
  Конкин М.И. Проблема формирования и развития философских категорий / М.И. Конкин. – Москва, 1980. – 245с.
1179498
  Царев Д.И. Проблема формирования колчеданных месторождений (на примере Забайкалья) / Д.И. Царев, А.П. Фирсов; АН СССР; Бурят.Науч.Центр СО; Геологический ин-т; Отв.ред.Ф.И. Вольфсон. – Москва : Наука, 1988. – 144с. – ISBN 5--02-002624-7
1179499
  Ильюшина Л.Л. Проблема формирования культурной идентичности социумов транзитивного типа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 285-286. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1179500
  Кармазина Т.П. Проблема формирования культуры потребления / Т.П. Кармазина. – Минск, 1986. – 107с.
1179501
  Боборыкин В.Е. Проблема формирования личности в марксистско-ленинской философи и критика буржуазных концепций социализации. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Боборыкин В.Е.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1975. – 20л.
1179502
  Трегубов Н.А. Проблема формирования многопартийности в современной России: опыт и перспективы исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-29. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1179503
  Сгурская Л.В. Проблема формирования научного мировоззрения и атеистического воспитания учащихся в педагогическом наследии А. В. Луначарского : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сгурская Л. В.; МВССО ГССР, Тбиил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 25л.
1179504
  Звонарев И.С. Проблема формирования научного мировоззрения и марксистско-ленинская философия : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Звонарев И.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 23 с.
1179505
  Лазоренко Е.В. Проблема формирования нового социального типа личности в наследии Н. К. Крупской : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лазоренко Е. В.; КГУ, филос. фак-т. – К., 1973. – 198л. – Бібліогр.:л.I-XVII
1179506
  Семенюк Н.Н. Проблема формирования норм немецкого литературного языка XVIII столетия. / Н.Н. Семенюк. – М., 1967. – 300с.
1179507
  Шпиталь А.Г. Проблема формирования нравственного мира современника в современной литературе (опыт сравнительно-типол. анализа на матер. укр. и латыш. прозы 70-х годов). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Шпиталь А.Г.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 22л.
1179508
  Караваева Е.В. Проблема формирования общего образовательного пространства / Е.В. Караваева, И.Б. Котлобовский // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 4 (май). – С. 9-17. – ISSN 0321-0383


  В статье проведен анализ основных тенденций и результатов образовательных реформ, проводимых в последние годы в России и других странах СНГ. Подробно проанализированы особенности российских ФГОС нового поколения и проблемы нормативно-методической базы, ...
1179509
  Нагорных Л.А. Проблема формирования общественной активности старшеклассников в теории и практике советской школы в период 60-х годов. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Нагорных Л.А.; АНН СССР. – М, 1975. – 28л.
1179510
  Глушенкова Е.Н. Проблема формирования политической модели устойчивого развития России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.63-76. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1179511
  Плотникова О.А. Проблема формирования профессиональной культуры бакалавров по направлению подготовки "Реклама и связи с общественностью" // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8, август. – С. 116-117. – ISSN 1026-955X


  Анализируется проблема формирования профессиональной культуры бакалавра по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью». Рассмотрено понятие «профессиональная культура» с точки зрения философии, психологии и педагогики, а также ...
1179512
  Мизис Ю.А. Проблема формирования русского фронтира на юге России в XVI - первой половине XVIII в. в отечественной историографии / Ю.А. Мизис, С.Г. Кащенко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 9-16. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1179513
  Костоева Ж.И. Проблема формирования системы образования в Саудовской Аравии // Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – С. 190-202. – ISBN 978-5-89282-378-4
1179514
  Тарасенко Геннадий Иванович Проблема формирования социально-политических основ мировоззрения учащихся в современной буржуазной педагогике Франции (критический анализ) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тарасенко Геннадий Иванович; Научо-иссл. ин-т общей педагогики. АПН СССР. – М. – 23л.
1179515
  Шмелев Н.П. Проблема формирования социально-экономического механизма роста в развивающихся странах. : Автореф... доктор экон.наук: / Шмелев Н.П.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1969. – 41л. – Бібліогр.:с.38-39
1179516
  Соболь Т.В. Проблема формирования социальной идентичности в условиях глобальных общественных изменений // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2013. – за 2012 г. – С. 211-230. – ISSN 2307-3705
1179517
  Варьяш О.И. Проблема формирования феодально зависимого крестьянства в Испании в 8-9 веках : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Варьяш О.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Исторический факультет. – М, 1979. – 14л.
1179518
  Ананьев В.Г. Проблема формирования характера. Расширенная стенограмма публичной лекции, прочит. в 1949 году в Ленинграде. / Ананьев Б.Г. ; Всесоюз. общ-во по распространению полит. и науч. знаний. – Ленинград : [б. и.], 1949. – 56 с.
1179519
  Кияница Л.А. Проблема формирования художественного образа в документальном телефильме. : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Кияница Л.А.; МГУ. – М., 1971. – 21л.
1179520
  Тамбовцев Виталий Леонидович Проблема формирования целей в экономической системе : Автореф... канд. экон.наук: 00.13 / Тамбовцев Виталий Леонидович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1972. – 25л.
1179521
  Григорьева Н.Г. Проблема формирования ценностей в системе профессиональноо образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 37-40. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема формирования ценностных ориентаций у студентов в системе профессионального образования. Анализируются результаты проведенного исследования.
1179522
  Решетуха Т. Проблема формування базових компетентностей майбутнього журналіста в процесі вивчення дисципліни "Медіабезпека" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 69-74. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324
1179523
  Рахманов О.А. Проблема формування верстви власників крупного капіталу в соціологічних концепціях капіталізму // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 47-55. – ISBN 978-966-171-498-3
1179524
  Чанцева-Коваленко Проблема формування готовності до сімейного життя та відповідального батьківства у молоді // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 98-101. – ISBN 978-966-189-359-6
1179525
  Ярощук І. Проблема формування готовності майбутнього економіста до іншомовного професійного спілкування / І. Ярощук, О. Блашків // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 223-230. – ISSN 2309-9127
1179526
  Семіченко В.А. Проблема формування готовності студентів і викладачів до інноваційної діяльності / В.А. Семіченко, М.В. Артюшина // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 54-67. – ISSN 2226-4078
1179527
  Блашкова О.М. Проблема формування гуманістичних цінностей у студентів під час "Методики навчання географії" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 3-5
1179528
  Сидоренко Н. Проблема формування духовного світу підлітка й особливості поетики у повісті "Бригантина" Олеся Гончара // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація ; голов. ред. Немченко І. [та ін.]. – Київ ; Херсон, 2016. – Вип. 12. – С. 13-19. – ISBN 978-617-7201-22-8
1179529
  Богданова Наталія Проблема формування духовної культури студентської молоді сучасної України // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.27-34. – ISSN 1728-9572
1179530
  Богданова Н. Проблема формування духовної культури студентської молоді сучасної України // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.97-105. – ISSN 2075-1443
1179531
  Мельник М. Проблема формування екзистенційно-естетичного імперативу в контексті становлення автора // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 350-360


  Роль родового досвіду, ментальності народу в процесі формування автора як творця, деміурга слова особливо яскраво набуває своєї актуальності в умовах сучасного суспільства, яке перебуває на складному етапі відновлення та ревізії пост-радянських ...
1179532
  Окаєвич А.В. Проблема формування емоційно-вольової стійкості майбутніх офіцерів Зройних Сил України // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 125-126. – ISBN 978-966-2699-94-4
1179533
  Фісанов В.П. Проблема формування засад спільної європейської ідентичності у ФРН і Франції: порівняльні аспекти // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 35-46. – ISSN 2522-4050


  "Досліджуються актуальні питання формування нових ідентичностей у ФРН та Франції в умовах сучасних глобальних викликів. Автор виокремлює спільне та особливе у маркерах ідентичності обох країн, які стосуються насамперед таких сфер суспільного життя, ...
1179534
  Корінна Г.О. Проблема формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в сучасній педагогічній науці // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 61-66. – (Педагогічні науки ; № 1 (120)). – ISSN 2414-5076


  "У статті визначено та обгрунтовано педагогічні умови формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі навчання у вищих закладах освіти".
1179535
  Бєлкова Т.О. Проблема формування здорового способу життя студентів медичних вузів на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти / Т.О. Бєлкова, Ж.В. Малахова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 61-65. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1179536
  Коркішко О. Проблема формування іміджу й репутації в системі особисто-професійного становлення майбутнього магістра педагогіки вищої школи // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (76). – С. 73-79. – ISSN 2077-1827
1179537
  Васильєва Т.А. Проблема формування інвестиційних ресурсів підприємства в трансформаційній економіці / Т.А. Васильєва, О.С. Грищенко // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 86-89
1179538
  Шарун Ю.Ф. Проблема формування інтелектуальних умінь як об"єкт дослідження науковців другої половини XXстоліття // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 245-251


  "У статті висвітлено актуальність проблеми формування інтелектуальних умінь "особистості в процесі освіти, що зумовлено потребами суспільства та змінами у змісті освіти. Розкрито суть поняття «інтелектуальні вміння». Проаналізовано ідеї науковців ...
1179539
  Корнєєв В. Проблема формування інформаційного комфорту сприймача в структурній побудові твору // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 62-68


  У статті розглядається проблема впливу структури твору на інформаційний комфорт сприймана. Визначено шляхи підвищення комунікативної привабливості твору в масовій комунікації. The problem of influencing of structure of work on the informative ...
1179540
  Романишин С.С. Проблема формування комунікативної культури студентів в аспекті медичної деонтології // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 4 (72). – С. 269-272. – ISSN 1684-7903
1179541
  Палагіцький Н.В. Проблема формування лідерських якостей майбутніх офіцерів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 519-520
1179542
  Паламаренко С. Проблема формування лідерських якостей майбутніх офіцерів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 369-370
1179543
  Кучеренко Н. Проблема формування місії університету в правовому дискурсі освітньої парадигми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 81-88. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
1179544
  Садова М.А. Проблема формування морально-етичної відповідальності майбутнього практичного психолога // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 231-239. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1179545
  Буцкіна С. Проблема формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.49-51. – ISSN 0131-6788
1179546
  Снігур Проблема формування наукового лідера / Снігур, А // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 47-50
1179547
  Щербакова Олена Анатоліївна Проблема формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Щербакова Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 241л. – Бібліогр.:л.189-218
1179548
  Щербаков О.А. Проблема формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.08 / Щербаков О.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Київ, 1999. – 20л.
1179549
  Єрескова Тетяна Проблема формування національної ідентичності жителів Донеччини: регіональний вимір // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 87-90. – ISBN 978-966-8603-36-5
1179550
  Міхно О.П. Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях С.Русової в журналі "Світло" (1910-1914 рр.) // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 41-44


  У статті висвітлено погляди С.Русової на проблему формування національної самосвідомості, викладені в її публікаціях у журналі "Світло" протягом 1910-1914 рр.
1179551
  Міхно О. Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях Софії Русової в часопису "Світло" (1910-1914 рр.): з фондів Педагогічного музею України // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 115-125. – ISBN 978-966-2410-26-6


  У статті висвітлено погляди С. Русової на проблему формування національної самосвідомості, викладені в її публікаціях у журналі "Світло" протягом 1910-1914 рр.
1179552
  Лавриненко С. Проблема формування національної свідомості студентської молоді в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 82-86. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Теоретичними підставами дослідження були роботи провідних українських і західних теоретиків в галузі проблем євроінтеграції, рівнів функціонування і формування національної свідомості. Визначаючи формування національної свідомості як одну з головних ...
1179553
  Лавриненко С. Проблема формування національної свідомості сучасної молоді // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 117-120. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1179554
  Гаврилова О. Проблема формування національної свідомості у сучасному українському кінотексті / О. Гаврилова, В. Гарбар // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 76-83
1179555
  Марченко О.Г. Проблема формування освітнього середовища у філософсько-педагогічній спадщині Г.С. Сковороди // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С.173-183. – ISSN 2074-8167


  Простежено життєвий шлях і становлення наукового світогляду Г.С. Сковороди, ідейні витоки його прогресивного вчення, в фокусі якого знаходяться етико-гуманістичні проблеми людства. Проаналізовані погляди сучасних науковців стосовно суті, складу, ...
1179556
  Довгополова Г.Г. Проблема формування особистості у вищій школі в контексті педагогічної спадщини А.С. Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 126-129. – ISBN 978-966-698-257-8
1179557
  Гавриленко І. Проблема формування позитивного іміджу на міжнародній арені в контексті реалізації концепції "м"якої сили" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 105-106
1179558
  Чорний М.Г. Проблема формування природно-заповідної мережі Черкащини (на прикладі Черкаського бору) // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 489-490
1179559
  Грибок О.П. Проблема формування професійної культури у майбутніх фахівців в умовах інформатизації освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 229-233


  У даній публікації розглянута проблема формування професійної культури у майбутніх фахівців та розкриті педагогічні умови, шляхи, засоби і технології її формування у студентів під час навчально-виховного процесу ВНЗ
1179560
  Герасимова А. Проблема формування професійної мотивації студентів під час навчання у вищому навчальному закладі // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 26-36. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1179561
  Сьомченко В.В. Проблема формування резерву сумнівних боргів у контексті ефективного управління дебіторською заборгованістю / В.В. Сьомченко, О.О. Дядюн // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 133-141. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1179562
  Башманівська Л.А. Проблема формування риторичної компетентності студентів-філологів: теоретичний аспект // Педагогічна риторика : історія, теорія, практика : монографія / О.А. Кучерук, Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, С.О. Караман, О.В. та ін. Караман. – Київ : КНТ, 2019. – С.153-170. – ISBN 978-966-485-103-6
1179563
  Хміль В.В. Проблема формування світоглядних пріоритетів сучасного суспільства // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 344-347. – ISSN 2076-7382
1179564
  Олексіч Д. Проблема формування системи державного аудиту в Україні / Д. Олексіч, Ж. Олексіч // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 236-245. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
1179565
  Сищук А.А. Проблема формування соціально-економічної однорідності національної економіки у глобальній економічній системі // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 247-251. – ISSN 1729-360Х
1179566
   Проблема формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи в ракурсі реформування системи освіти. / В. Бабич, Ю. Полулященко, О. Павлюк, О. Дубовой // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 11 (154), листопад. – C. 6-11. – ISSN 2308-4634
1179567
  Кочерга О. Проблема формування соціальної відповідальності вчителя в спадщині педагогів- класиків другої половини Х!Х століття // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 11-14
1179568
  Ромашенко В. Проблема формування соціокультурної та полікультурної компетентностей у студентів філологічного напряму // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 101-105. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1179569
  Копійка В.В. Проблема формування спільного інтеграційного механізму ЄЕС у контексті розширення в 60-70-ті роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-30. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Висвітлено історичні аспекти інституційного реформування Європейського Співтовариства в контексті першого розширення, що набуває особливого значення в умовах проблеми сьогоднішнього розширення ЄС. The article deals with the historical issues ...
1179570
  Вільна Я. Проблема формування стилю в мистецтві (методологічний дискурс) // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 74-84
1179571
  Кирпонос О.О. Проблема формування стимульного списку для проведення асоціативного експерименту (на емпіричному матеріалі) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 79-86
1179572
  Лихолат А.О. Проблема формування стратегії інтелектуально-інноваційного розвитку України // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 25. – С. 80-88.
1179573
  Ткачук П.П. Проблема формування сухопутних військ за доби Директорії УНР // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 92-97. – ISSN 0321-0499
1179574
  Грінівецька Ніна Миколаївна Проблема формування сучаского типу державного службовця в Україні : Автореф... канд. держ. управліннянаук: 25.00.01 / Грінівецька Ніна Миколаївна; Україн. Академ. державного управління при президент. України. – К., 1998. – 18л.
1179575
  Щербакова О.А. Проблема формування сучасної української еліти на сторінках наукової літератури та періодичної преси 90-х // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-61. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення на сторінках наукової літератури та періодики 90-х років ХХ ст. проблеми формування сучасної української еліти у контексті загальних проблем "множини еліт". Наводиться ряд визначень поняття "еліта", зауважується ...
1179576
  Горяча О. Проблема формування та використання кадрового потенціалу підприємств України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 35-41 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1179577
  Валконський Є. Проблема формування та реалізації прав людини і основних свобод за допомогою органів ООН і регіональних міжнародних організацій ( // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 28-31
1179578
  Дун Ц. Проблема формування творчого потенціалу студентів факультетів мистецтв у сучасних наукових дослідженнях // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 94-97. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1179579
  Богданова Н.Г. Проблема формування творчої особистості // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – №3 (65). – С. 7-11


  У статті досліджуються основні чинники формування творчої особистості, з"ясовується роль соціального середовища, виховання та самовиховання.
1179580
  Богданова Н. Проблема формування творчої особистості // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 6 (388). – С. 59-63


  У статті досліджуються основні чинники формування та існування творчої особистості, підкреслюється роль соціального середовища, культури, навчального процесу, виховання та самовиховання
1179581
  Цзюй Жань Проблема формування творчої особистості вчителя музики в контексті евристичної дидактики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
1179582
  Гусакова Н.М. Проблема формування творчої особистості режисера-педагога в соціально-культурному аспекті діяльності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 185-193
1179583
  Іщенко Ю. Проблема формування територіально-інноваційних систем в Україні та їхнє дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 165-171. – (Серія географічна ; вип. 46). – ISSN 2078-6441
1179584
  Семенко С.В. Проблема формування української інтелігенції як конститутивна тема публіцистики Михайла Драгоманова та Олени Пчілки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 96-100. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано публіцистичні виступи Михайла Драгоманова та Олени Пчілки, котрі стосуються теми формування національно свідомої інтелігенції, її ролі як провідника народу на шляху до здобуття незалежності, етики поведінки українського ...
1179585
  Бондар С.В. Проблема формування української нації у творчості І. Лисяка-Рудницького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1179586
  Рабінович П. Проблема формування універсальної теорії права як спільної концептуальної основи теорій національного права і міжнародного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 240-244. – ISSN 1026-9932
1179587
  Чжан Бо Проблема формування художньо-оцінювальних умінь майбутніх учителів музики у загальнонауковому вимірі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 130-134. – ISSN 2308-4634
1179588
  Івлєва Наталія Петрівна Проблема формування ціни науково-дослідних робіт у будівництві / Івлєва Наталія Петрівна, Івлєв Сергій Сергійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 43-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання складності формування вартості робіт (послуг) на основі норм часу на їх виконання та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу виконавців відповідних послуг, недосконалість системи і суперечність ціноутворення. ...
1179589
  Новосьолова В. Проблема формування ціннісних орієнтацій здобувачів освіти у лінгводидактичній спадщині Л.В. Скуратівського // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (156). – С. 29-30
1179590
  Литвиненко О.М. Проблема формування/збереження національної ідентичності у світлі зарубіжного досвіду // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 136-143. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1179591
  Николаев В.Н. Проблема формулирования организаторских умений учителя в педагогической литературе : Указ. лит. В.Н. Николаев; Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова: Кафедра педагогики и психологии / В.Н. Николаев. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 1976. – 44 с.
1179592
  Ситдиков П.Г. Проблема формулювання дефініції та визначення ознак терміну // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 432-439


  Статтю присвячено формулюванню дефініції та визначенню ознак терміну. В процесі аналізу наукового доробку вітчизняних та зарубіжних вчених було сформульовано визначення терміну і подано розширений перелік його ознак. Статья посвящена формулировке ...
1179593
  Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей / А. Гильдебранд. – Москва : Мусагет, 1913. – IX, 196 с.
1179594
  Вальцель О. Проблема формы в поэзии / Оскар Вальцель ; Авторизированный перевод с нем. М.Д. Гурфинкель, под ред. и с вступ. статьей проф. В.М. Жирмунского "К воспросу о формальном методе". – Петербург : Academia, 1923. – 72 с. – Экз. деф., без обл. и отсутств. с. 67-72. – (Современная литература)


  На обл. фамилия-подпись: Петра Кудрявцева
1179595
  Попов А.А. Проблема формы в современной дидактике / А.А. Попов, С.В. Ермаков, П.П. Глухов // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 4 (67). – С. 110-123. – ISSN 1811-0916
1179596
  Мартыненко В.Я. Проблема формы и содержания : Автореф... канд. философ.наук: / Мартыненко В.Я.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. диалект. и ист. материализма. – Х., 1967. – 16л.
1179597
  Руднев А.Г. Проблема формы и содержания в языке. / А.Г. Руднев. – Л., 1959. – 28с.
1179598
  Руднев А.Г. Проблема фразеологии / А.Г. Руднев. – Ленинград, 1960. – 40с.
1179599
  Волкотруб Г.Й. Проблема фразеологічної антонімії в сучасному мовознавстві // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 77-83. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Проводиться аналіз структурних і семантичних особливостей фразеологічних особливостей фразеологічних антонімів, синоніміко-антонімічних відношень у фразеології, а також деяких питань лексикографування ФА. Робиться висновок про необхідність подальшого ...
1179600
  Педич В. Проблема Франко-Грушевський в історіографічному дискурсі / В. Педич, В. Тельвак // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 196-209. – ISSN 2312-1165
1179601
  Мкртчян М.А. Проблема фрустрации и защитные механизмы личности. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Мкртчян М.А.; Мин. просвещ. АрССР. Армян. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 25л.
1179602
  Дубовицкая Татьяна Дмитриевна Проблема фрустрации у студентов на начальном этапе обучения в вузе / Т. Д. Дубовицкая, А. Р. Эрбегеева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1179603
  Горелов И.Н. Проблема функционального базиса речи в онтогенезе : учеб. пособие / Горелов И.Н. ; М-во просвещения РСФСР, Челяб. гос. пед. ин-т. – Челябинск : Челяб. пед. ин-т, 1974. – 116 с. – Библиогр.: с. 106-115
1179604
  Черницкий В.Б. Проблема функциональности режима художественной речи. (На матер. англоамериканской прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Черницкий В.Б.; АН УССр. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 25л.
1179605
  Кендзерська-Цеслякова Проблема функцій цивільного права в зв"язку з нормалізацією відшкодування шкоди в польському законодавстві
1179606
  Явчуновский Я.И. Проблема характера в драматургии Николая Погодина : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Явчуновский Я.И. ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1966. – 23 с.
1179607
  Панченко В.Е. Проблема характера в ее связи со стилевыми тенденциями современной украинской советской прозы. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Панченко В.Е.; Одесский гос.у н-т. – Одесса, 1979. – 26л.
1179608
   Проблема характера в зарубежных литературах. – Свердловск, 1985. – 134 с.
1179609
   Проблема характера в зарубежных литературах. – Свердловск, 1991. – 116с.
1179610
  Додонова Н.И. Проблема характера в историческом романе А.Н.Толстого : Автореф... Канд.филол.наук: / Додонова Н.И.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1963. – 19л.
1179611
  Рунт М.И. Проблема характера в критике революционных демократов: народ и герой в критике Н.Г.Чернышевского: уч. пособие / М.И. Рунт. – Куйбышев, 1975. – 140с.
1179612
  Радзявичюс А. Проблема характера в литовском советском рассказе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Радзявичюс А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16 с.
1179613
  Михайлов Н.А. Проблема характера в прозе 60-х годов : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.02 / Михайлов Н.А. ; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1973. – 20 с.
1179614
  Бороздина Л.В. Проблема характера в психологии // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 36-42. – ISSN 0042-8841
1179615
   Проблема характера в советской литературе. – Челябинск, 1988. – 152с.
1179616
  Дергачева Э.С. Проблема характера в советской прозе 20-х годов / Э.С. Дергачева. – Челябинск, 1983. – 94с.
1179617
  Фидарова Р.Я. Проблема характера в современной северокавказской прозе / Р.Я. Фидарова. – Орджоникидзе, 1987. – 103с.
1179618
  Шахова Л Проблема характера в современном болгарском романе. : Автореф... Канд.филол.наук: 643 / Шахова Л,Г.; АН СССР.Ин-т славяноведения и балканистики. – М, 1972. – 19л.
1179619
  Шарабасов С. Проблема характера в современном казахском рассказе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Шарабасов С.; Казах.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1981. – 18л.
1179620
  Крикунов Ю.А. Проблема характера в современном очерке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Крикунов Ю.А. ; Каз. гос. ун-т , Филолог. фак. – Алма-Ата, 1967. – 19 с.
1179621
  Марисова Л.И. Проблема характера в трудах Н.Г. Чернышевсого и Н.А. Добролюбова : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Марисова Л.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 18 с.
1179622
  Марисова Л.и. Проблема характера в трудах Н.Г.Чернышевского и Н.А.Добролюбова : Дис... канд.пед.наук: / Марисова Л.и.; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1954. – 501л. – Бібліогр.:л.445-501
1179623
  Полтавчук Василий Григорьевич Проблема характера в украинском советском историко-биографическом романе 60-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Полтавчук Василий Григорьевич; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1179624
  Киреев В.Х. Проблема характеров и обстоятельств в современном историческом романе русских писателей Узбекистана : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Киреев В.Х.; Самаркандский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1973. – 21л.
1179625
  Гуторов А.М. Проблема характеров и обстоятельств в творчестве В.Тендрякова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.641 / Гуторов А.М. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1973. – 42 с.
1179626
   Проблема характеру в радянській багатонаціональній ліитературі. – К, 1977. – 180с.
1179627
  Буряк Б.С. Проблема характеру в сучасній українській прозі : Дис... канд. филол.наук: / Буряк Б. С.; КДУ ім. Т. Шевченко. – К., 1965. – 506л.
1179628
  Моссэ И.Б. Проблема химической защиты в радиационной генетике / И.Б. Моссэ. – Минск : Наука и Техника, 1974. – 151с.
1179629
  Холодный Н.Г. Проблема химической регуляции морфогенеза и развития растений / Н.Г. Холодный. – 79-92с.
1179630
  Підмогильний В. Проблема хліба / В. Підмогильний. – К., 1927. – 218с.
1179631
  Підмогильний В. Проблема хліба / В. Підмогильний. – 2-е вид. – Х.К., 1930. – 170с.
1179632
   Проблема хлорорганічних сполук у працях українських науковців / В.О. Прокопов, О.Б. Липовецька, О.В. Зоріна, Т.В. Куліш, В.А. Соболь // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (96). – С. 65-73. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-7477
1179633
  Пиріг Р. Проблема Холмщини у публіцистичних працях Михайла Грушевського (1905-1918 рр.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 123-134. – ISBN 978-966-02-4344-6
1179634
  Тимиш Л. Проблема християнства та церкви Київської Русі на сторінках міжвоєнних львівських греко-католицьких історико-црковних видань // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 130-141. – ISBN 966-7379-70-1


  Розглядається внесок українських учених у дослідження історії поширення християнства в Україні.
1179635
  Самойленко О.А. Проблема християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці (др. пол. XIX ст.- поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Самойленко Оксана Анатоліївна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1179636
  Головко Л.В. Проблема християнського екуменізму і природа громадянської релігії // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 39. – С. 238-246. – ISSN 2072-1692
1179637
  Романцов В. Проблема хронологічних меж національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. у вітчизняній історіографії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 122-125. – ISSN 1728-9343
1179638
  Пименов Н.З. Проблема художественного в марксистско-ленинской эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Пименов Н.З. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 19 с.
1179639
  Ковынев В.М. Проблема художественного конфликта в свете теории познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ковынев В.М. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1965. – 20 с.
1179640
  Погребный Анатолий Григорьевич Проблема художественного конфликта в теории и практике современной советской литературы : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.08, 10.01.02 / Погребный Анатолий Григорьевич; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1982. – 44л.
1179641
  Пигулевский Виктор Олегович Проблема художественного мастерства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Пигулевский Виктор Олегович; МГУ. – М., 1979. – 20л.
1179642
  Волков И.Ф. Проблема художественного метода и "Фауст" Гете : Автореф... д-ра филол.наук: 647 / Волков И.Ф.; МГУ. – М., 1970. – 31л.
1179643
  Максимов С.И. Проблема художественного очерка в современном советском литературоведении и критике : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Максимов С.И. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. лит. и искусст. – Москва, 1964. – 14 с.
1179644
  Владимирова А.И. Проблема художественного познания во французской литературе на рубеже двух веков (1890 - 1914) / А.И. Владимирова; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр.ун-та, 1976. – 96 с.
1179645
  Джинджизашвили Н.Я. Проблема художественного прогресса : Автореф... канд. филос.наук: / Джинджизашвили Н. Я.; АН СССР, Ин-т филос. Сектор эстетики. – М., 1968. – 20л.
1179646
  Шляхов Б.М. Проблема художественного прогресса в идейном наследии В.И.Ленина / Б.М. Шляхов. – Днепропетровск, 1984. – 84с.
1179647
  Костин Е. Проблема художественного психологизма в "Тихом Доне" М. Шолохова / Е. Костин. – Вильнюс, 1979. – с.
1179648
  Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля / А.Ф. Лосев; [сост., авт. предисл. А.А. Тахо-Годи ; ред. С.Б. Бураго]. – Киев : Collegium Киев. Акад. Евробизнеса, 1994. – 289 с. – (Библиотека журнала «Collegium»)
1179649
  Васадзе А.Г. Проблема художественного чувства / А.Г. Васадзе. – Тбилиси, 1978. – 174с.
1179650
  Васадзе А.Г. Проблема художественного чувства : Автореф... д-р филол.наук: 10.01.08 / Васадзе А.Г.; АН Груз. ССР. Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1979. – 49л.
1179651
  Николов Н.П. Проблема художественной выразительности современного конфликта (на матер. соврем. болгар. драмат. и театра) : Автореф... канд. искусств.наук: / Николов Н. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. литератур. искусств. и журналист. – М., 1965. – 15л.
1179652
   Проблема художественной правды. – М, 1971. – 328с.
1179653
  Дедова Н.Ф. Проблема художественной правды в марксистско-ленинской эстетике : Автореф... канд. филос.наук: / Дедова Н.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1963. – 15л.
1179654
  Раевская В.В. Проблема художественной правды в произведения советской прозы в Великой Отечественной войне : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Раевская В.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1971. – 22л.
1179655
  Еремеев А.Ф. Проблема художественной правды и ее критерия в искусстве : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Еремеев А.Ф. ; Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердолвск, 1962. – 16 с.
1179656
  Махлина Светлана Тевельевна Проблема художественной условности в связи с некоторыми вопросами содержания и формы в искусстве : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Махлина Светлана Тевельевна; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1973. – 24л.
1179657
  Мунтян А.А. Проблема художественных стилей и направлений английской поэзии XVIII века в современном литературоведении // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 196-205
1179658
  Школут Тадеуш Проблема художественых ценностей в марксистско-ленинской эстетике. : Дис... канд. филос.наук: / Школут Тадеуш; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1976. – 242л. – Бібліогр.:л.197-242
1179659
  Леонова В.П. Проблема художетсвенного метода в критике РАПП / В.П. Леонова. – Иркутск, 1970. – 76с.
1179660
  Такварелия Лия Амбросиевна Проблема художника в творчестве Э.Т.А.Гофмана (на примере образа Крейслера) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Такварелия Лия Амбросиевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси. – 26л.
1179661
  Тетеріна О. Проблема художнього перекладу в літературознавчій концепції М. Драгоманова // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 115-121. – ISBN 966-02-2954-2
1179662
  Слоневська І.Б. Проблема художнього перекладу: лінгвістичні та соціокультурні аспекти // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 460-464
1179663
  Сяошуан Д. Проблема художнього синтезу у камерно-вокальних циклах Д. Шостаковича // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 239-249. – ISSN 2524-0447
1179664
  Ільницька Л.В. Проблема художнього стилю в естетичній теорії Герберта Ріда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Автор статті досліджує проблему художнього стилю на основі аналізу естетичної теорії Герберта Ріда. The author of this article throws light on Herbert Read"s problem of such notion as artistic style in his aesthetic theory.
1179665
  Горяча Н.М. Проблема художньої єдності збірки Марселя Пруста "Втіхи та дні" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 25-31. – ISBN 966-581-148-7
1179666
  Чистяк Д.О. Проблема художньої концептуалізації в античній класичній філософії // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 111-113. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)


  Стаття присвячена дослідженню проблем художньої концептуалізації у діахронічній перспективі на базі теоретичних праць давньогрецької філософії класичного періоду. Аналізується динаміка розвитку провідних філософських концептів, що функціонують у сфері ...
1179667
  Вернудіна І.В. Проблема художньої творчості в українській гуманістиці кінця XIX - початку XX століть // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 2226-3209


  У статті окреслено основні теоретичні аспекти, історичні особливості й шляхи розв"язання проблем художньої творчості в гуманістиці України межі XIX - XX століть.
1179668
  Вернудіна І.В. Проблема художньої творчості в українській гуманістиці кінця XIX - початку XX століть // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 2226-3209
1179669
  Поляков Є.М. Проблема Цезаря у неофрегеанській філософії математики // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 67-71. – ISSN 1996-5931
1179670
  Володарская И.А. Проблема целей обучения в современной педагогике / И.А. Володарская, А.М. Митина. – Москва, 1989. – 72с.
1179671
  Фролов И.Т. Проблема целесообразности в свете современной науки. / И.Т. Фролов. – М, 1971. – 48с.
1179672
   Проблема целесообразности в теоретической биологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Царбаев Ч. Л,; Царбаев Ч. Л,; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1978. – 24л.
1179673
  Москалюк М. Проблема целібату в християнсько-суспільному житті Галичини 20-х - 30-х років ХХ століття // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ів-Фр. обласна орг. Конгресу укр. інтелігенції; Іст. ф-т Прикарп. ун-ту ім. В. Стефаника;Держ. архів Ів-Фр. області. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 58-62.
1179674
  Айрумян М.В. Проблема целостной личности и эстетическое воспитание : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Айрумян М.В.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1179675
  Блауберг И.В. Проблема целостности в марксистской философии / И.В. Блауберг. – М, 1963. – 98с.
1179676
   Проблема целостности в современной биологии. – М, 1968. – 384с.
1179677
  Мукитанов Н.К. Проблема целостности в физической географии / Н.К. Мукитанов. – Алма-Ата, 1974. – 167с.
1179678
  Афанасьев В.Г. Проблема целостности в философии и биологии / В.Г. Афанасьев ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра философии. – Москва : Мысль, 1964. – 416 с.
1179679
  Черных В.В. Проблема целостности высших таксонов : Точка зрения палеонтолога; монография / В.В. Черных; Отв. ред. Мейен С.В. – Москва : Наука, 1986. – 142с.
1179680
  Тягло А.В. Проблема целостности квантовых систем / А.В. Тягло, И.З. Цехмистро // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1179681
  Монич З.И. Проблема целостности общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Монич З.И.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1966. – 15л.
1179682
  Югай Г.А. Проблема целостности организма / Г.А. Югай. – Москва, 1962. – 248с.
1179683
  Югай Герасим Андреевич Проблема целостности организма. (Философ. анализ) : Автореф... доктора философ.наук: / Югай Герасим Андреевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1964. – 33л.
1179684
  Пружинин Б.И. Проблема целостности теории. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Пружинин Б.И.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1972. – 20л.
1179685
  Косилова Е.В. Проблема цельности субъекта в философии и когнитивной науке // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 37-54. – (Философия ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
1179686
  Рамазанов С.П. Проблема ценности в истории. Историографические и методологические аспекты / С.П. Рамазанов. – Волгоград : Волгоградское научное издательство, 2006. – 128с. – ISBN 5-98461-231-3
1179687
  Субботин Ю.К. Проблема ценности в неотомизме. / Ю.К. Субботин. – Москва, 1980. – 126с.
1179688
  Антонович И.И. Проблема ценности в современной американской буржуазной философии и социологии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Антонович И.И. – Киев, 1964. – 19 с.
1179689
   Проблема ценности в философии. – М.Л,, 1966. – 262с.
1179690
  Слободянюк С.С. Проблема ценности личности в марксистской философии и православно-христианской теологии. : Автореф... канд.филос.наук: 625 / Слободянюк С.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС.Ин-т науч.атеизма. – М, 1968. – 16л.
1179691
  Шапиро Н.А. Проблема ценности теории по С. Булгакоку и политическая экономия сегодня // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 4 (88). – С. 57-66. – ISSN 2073-6118
1179692
  Мережинская Проблема ценностных ориентиров в текстах "позднего" русского литературного постмоденизма : (концепты "деньги", "новый русский" в концептосфере произведений) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 282-290. – ISBN 966-8188-10-1
1179693
  Лункевич В.А. Проблема центра для дифференциальных уравнений с разрывными правыми частями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Лункевич В.А.; АН БССР. Учен. совет по матем. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1179694
   Проблема центра и периферии в физиологии нервной деятельности. – Горький, 1935. – 491с.
1179695
  Садовский А.П. Проблема центра и фокуса для аналитических дифференциальных систем : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.01.02 / Садовский А. П.; Ин-т матем. АН Белоруссии. – Минск, 1996. – 32л.
1179696
  Батаєва К. Проблема церковно-державних відносин у соціології релігії М. Драгоманова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 2, квітень - червень. – С. 164-174. – ISSN 1563-3713


  Розглянуто основні аргументи М. Драгоманова, що обгрунтовують тезу про соціально-культурну небезпеку поєднання церковної і державної влади, що може призвести до релігійної нетерпимості, порушення принципу свободи совісті, зростання внутрішньої і ...
1179697
  Кагамлик С.Р. Проблема церковної єдності у творчому спадку митрополита Андрея Шептицького та діячів ранньомодерного часу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 242-244
1179698
  Пестушко Валерій Проблема цивілізації № 1 : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53
1179699
  Пономарьова О.О. Проблема цивільно-правового забезпечення реалізації майнових прав інтелектуальної власності у сфері медицини в Україні // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 105-108. – ISBN 978-617-696-925-9
1179700
  Бейцун І. Проблема цивільно-правової відповідальності у відносинах між основною та дочірньою юридичними особами :порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-31
1179701
  Дарвин М.Н. Проблема цикла в изучении лирики / М.Н. Дарвин. – Кемерово, 1983. – 104с.
1179702
  Чамата Н. Проблема циклізації в поетичній творчості Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (653). – С. 10-15. – ISSN 0236-1477
1179703
  Микушевич В. Проблема цитаты ("Доктор Фаустус" Томаса Манна по-немецки и по-русски) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 239-260
1179704
  Тарасюк Л.С. Проблема цілісності буття людини // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 66-71. – ISSN 2077-1800
1179705
  Гук О.І. Проблема цілісності людини в українській філософії першої половини XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 151-152. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1179706
  Вергелес К.М. Проблема цілісності людини в християнстві // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – C. 16-19


  У статті аналізується одна з головних проблем християнської традиції - проблема цілісності людини. Особливу увагу автор звертає на "втрачену цілісність" Адама і Єви, на шляхи та можливості поновлення людської сутності. Людина є єдиною духовною істотою ...
1179707
  Усманов Ю.І. Проблема цільових убивств у міжнародному гуманітарному праві // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 177-191. – ISSN 1993-0909
1179708
  Трайчук А.С. Проблема ціннісного призначення людини у філософській антропології Макса Шелера // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 120-122
1179709
  Кругляк М. Проблема ціннісної навантаженості наукового знання і об"єктивності вченого // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2012. – № 1. – С. 50-58. – ISSN 2227-1503
1179710
  Сколеба І.І. Проблема цінностей в російській філософії(кінець ХІХ – початок ХХ ст.): методологічні аспекти дослідження // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 109-112. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Розглянуто методологію аналізу цінностей, їх взаємозв"язку зі смислом життя людини у російській традиції філософування (ХIХ - ХХ ст.). Статья посвящена методологии исследования ценностей, их взаимосвязи со смыслом жизни человека в русской традиции ...
1179711
  Коваль Г.В. Проблема цінностей як міждисциплінарний конструкт соціально-гуманітарного знання // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 86-91. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-4368
1179712
  Синюченко М.І. Проблема цінності грошей у теорії М.І. Туган-Барановського // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 16-22.
1179713
  Ковальчук О. Проблема цінності права в нормативістській теорії Г. Кельзена / О. Ковальчук, В. Хаврук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 120-124. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Проводиться аналіз і розглядається питання цінності права з точки зору нормативістської теорії Г. Кельзена. Проводится анализ и рассматривается вопрос ценности права с точки зрения нормативистской теории Г. Кельзена. The analysis is spent and the ...
1179714
  Федик Л.Б. Проблема цінності права у правовій думці України (XIX - початок XX ст.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 72-79. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670


  Найбільш детально розглянута проблема цінності права у наукових працях Б. Кістяківського (С. 74, 75), С. Дністрянського (74, 77), В. Старосольського (74, 76). Також згадуються М. Драгоманов (С. 74, 75), Л. Петражицький (С. 77).
1179715
  Букін П. Проблема ціноутворення в державному оборонному замовленні потребує вирішення // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 31-32. – ISBN 978-617-7638-06-2
1179716
  Дергачев А.П. Проблема Чада: международный аспект // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 59-63. – (Международные отношения и международное право ; № 25)
1179717
  Оніщенко О. Проблема часових видів мистецтв у естетичній спадщині А. Шопенгауера / продовження. Початок у № 4/5, 2009 // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 114-124. – ISSN 1997-4264


  Роглянуто концепцію часових видів мистецтва А. Шопенгауера.
1179718
  Дронь С. Проблема часу в Новій філософії XVI-XVIII ст. // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2016. – № 5. – С. 119-128. – ISSN 2227-1503
1179719
  Козубенко Л. Проблема часу та простору у світовому літературному процесі XX століття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 45-54


  У статті досліджується проблема часу і простору у світовому літературному процесі ХХ століття. Час і простір у художніх творах зарубіжних письменників, на відміну від реального часу і простору, завжди подаються безпосередньо через сприйняття ...
1179720
  Осадча О.А. Проблема часу у композиційній системі ікони // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 76-78. – ISBN 978-966-452-250-9
1179721
  Мысливченко А.Г. Проблема человека / А.Г. Мысливченко. – Москва, 1965. – 40с.
1179722
   Проблема человека. – Петрозаводск, 1979. – 160с.
1179723
  Угримова А.Н. Проблема человека в буржуазных теориях организации / А.Н. Угримова. – Киев, 1982. – 136 с.
1179724
   Проблема человека в диалектическом материализме. – ПЕрмь, 1979. – 162с.
1179725
   Проблема человека в западной философии : Сб. переводов с англ., нем., фр. – Москва : Прогресс, 1988. – 552с.
1179726
   Проблема человека в истории науки и философии. – Л, 1990. – 165с.
1179727
  Махаров Е.М. Проблема человека в истории философской мысли / Е.М. Махаров. – М., 1986. – 61с.
1179728
  Смольянинов И.Ф. Проблема человека в марксистско-ленинской философии и эстетики / И.Ф. Смольянинов. – Л., 1974. – 208с.
1179729
  Нажмудинов Г.М. Проблема человека в немарксистской философии США XX века / Г.М. Нажмудинов. – Свердловск, 1989. – 163с.
1179730
  Дудкин В.Я. Проблема человека в позитивном экзистенциализме Никола Аббаньяно : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Дудкин В.Я.; МГУ. – Москва, 1974. – 21л.
1179731
  Добин А.В. Проблема человека в политической философии Шри Раджниша / А.В. Добин, А.С. Иванова, Е.М. Прошина // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 231-235. – ISSN 1606-951Х
1179732
  Герман Е. Проблема человека в произведениях маркиза де Сада // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 16-18
1179733
  Цанн Кай-си Проблема человека в работах Маркса 40-х годов ХІХ века / Цанн Кай-си. – Владимир, 1973. – 230с.
1179734
  Волкова Валентина Александровна Проблема человека в работах Ф. Энгельса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Волкова Валентина Александровна ; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1179735
  Драч Г.В. Проблема человека в раннегреческой философии / Г.В. Драч. – Ростов -на-Дону, 1987. – 174с.
1179736
  Брегадзе А.А. Проблема человека в ранних трудах К.Маркса : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Брегадзе А.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 19л.
1179737
  Болдырев А.И. Проблема человека в русской философии XVIII века / А.И. Болдырев. – Москва : Московский университет, 1986. – 120с.
1179738
  Гордиенко А.Т. Проблема человека в современной борьбе эстетических идей : Дис... докт. филос.наук: / Гордиенко А.Т.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 390л. – Бібліогр.:л.1-54
1179739
  Омаров З.О. Проблема человека в современной лирической поэзии народов Дагестана : Автореф... канд. филол.наук: / Омаров З. О.; ДагестГУ. – Махачкала, 1969. – 18л.
1179740
   Проблема человека в современной философии. – М, 1969. – 432с.
1179741
  Крутова О.Н. Проблема человека в социальной философии марксизма / О.Н. Крутова. – М., 1990. – 136с.
1179742
  Петленко В.П. Проблема человека в теории медицины / В.П. Петленко. – Киев, 1984. – 200 с.
1179743
   Проблема человека в традиционных китайских учениях. – М, 1983. – 262с.
1179744
   Проблема человека в традиционных китайских учениях.. – Москва : Наука, 1983. – 262с.
1179745
  Бережной Н.М. Проблема человека в трудах К. Маркса / Н.М. Бережной. – Москва : Высшая школа, 1981. – 111 с.
1179746
  Какулия Ш.Т. Проблема человека в философии / Ш.Т. Какулия. – Тбилиси, 1971. – 78-335 с.
1179747
  Какулия Ш.Т. Проблема человека в философии : Автореф. дис. ... доктора филос. наук : 09.622 / Какулия Ш.Т. ; КГУ. – Киев, 1971. – 52 с.
1179748
  Нажмудинов Г.М. Проблема человека в философии 20 века : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Нажмудинов Г.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 57л.
1179749
  Шлайфер Наум Ефимович Проблема человека в философии американского протестантизма : Автореф... доктора филос.наук: 09.00.03 / Шлайфер Наум Ефимович; Москов. гос. ун-т. – М., 1984. – 33л.
1179750
  Бакрадзе Арчил Тенгизович Проблема человека в философии Вл. С.Соловьева. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Бакрадзе Арчил Тенгизович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилисси, 1973. – 35л.
1179751
  Вакульчик Н.В. Проблема человека в философии Герберта Маркузе. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00. / Вакульчик Н.В.; АН БССР. – Минск, 1975. – 13л.
1179752
  Овсиенко Ф.Г. Проблема человека в философии католицизма / Ф.Г. Овсиенко. – Киев, 1986. – 47с.
1179753
  Бергинер Г.В. Проблема человека в философии французского экзистенциализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.622 / Бергинер Г.В.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1971. – 20л.
1179754
  Нажмудинов Г.М. Проблема человека в философии ХХ века. Основные направления : Дис... докт. философ.наук: / Нажмудинов Г.М.; Госкомитет РСФСР по делам науки и высш. шк., Ярославский гос. ун-т. – Ярославль, 1990. – 313л. – Бібліогр.:л.289-313
1179755
  Какулия Ш.Т. Проблема человека в философии. : Дис... доктор философ.наук: / Какулия Ш.Т.;. – Тбилиси-М., 1970. – 439л. – Бібліогр.:л.423-439
1179756
  Новиков Г.Б. Проблема человека в философии: к вопросу о соответствии целей и средств их достижения // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 108-112. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1179757
  Коломиец Т.А. Проблема человека во французском материализме XVIII в. : Автореф... канд. филос.наук: / Коломиец Т.А.; АН УССР. Объед. учен. совет ин-та философии и ин-та гос-ва и права. – К., 1974. – 22л.
1179758
  Тавризян Г.М. Проблема человека во французском экзистенциализме: критич. анализ. / Г.М. Тавризян. – М., 1977. – 141с.
1179759
   Проблема человека и гуманитарные науки. – Новосибирск, 1988. – 120с.
1179760
   Проблема человека и интегративно-общенаучные процессы в эпоху НТР. – Казань, 1984. – 115с.
1179761
  Гусейнова Е.С. Проблема человека и личности в эпическом наследии Бахтияра Вагабзаде // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 29-33. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3/4 (42/43)). – ISSN 1813-341X
1179762
  Мысливченко А.Г. Проблема человека и марксистско-ленинской философии / А.Г. Мысливченко. – М., 1973. – 64с.
1179763
  Аладьин В.Г. Проблема человека и общества в философии Аргентины / В.Г. Аладьин. – Москва : Издательство Университета дружбы народов, 1986. – 162 с.
1179764
  Фомиченко В.В. Проблема человека и современный клерикальный антикоммунизм / В.В. Фомиченко. – Киев, 1982. – 165с.
1179765
  Иванова М.В. Проблема человека как проблема автора в западнорусской философско-богословской мысли первой половины XVII // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 69-76. – ISSN 0042-8744
1179766
  Куликов Владимир Борисович Проблема человека: противоположность диалектико-материалистической и религиозно-антропологической концепций : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Куликов Владимир Борисович; Уркльский гос. ун-т. – Свердловск, 1978. – 19л.
1179767
  Какабадзе З.М. Проблема человеческого бытия / З.М. Какабадзе. – Тбилиси, 1985. – 309 с.
1179768
   Проблема человеческого капитала в условиях современной России : материалы конференции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С.88-104. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1179769
  Кан Г.Э. Проблема человечества. / Г.Э. Кан. – М, 1955. – 255с.
1179770
  Бердниченко І. Проблема черговості задоволення вимог кредиторів, що не забезпечені заставою // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 254-255. – ISBN 978-617-7069-28-6
1179771
  Лунева Ю.В. Проблема Черноморских проливов и англо-русское соперничество на рубеже XIX - XX вв. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 5 (613). – С. 36-42. – ISSN 0321-0626
1179772
  Федоровых А.П. Проблема Черноморского флота в контексте российско-украинсуих отношений (1991-2002 гг.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 137-143
1179773
  Бубенок О.Б. Проблема черных клобуков в восточноевропейской историографии от XVIII в. до наших дней // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 45-64. – ISSN 1608-0599
1179774
  Завальнюк О. Проблема чесності й гідності в спорті та моральне самовиховання спортсмена // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 47-57
1179775
  Лебідь І. Проблема чеченських біженців у контексті відносин Росія - ЄС (1992-2010 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 152-155. – ISSN 2076-1554
1179776
  Маслюк О. Проблема чисельності та національного складу радянських партизан на території України у вітчизняній історіографії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 309-312. – ISBN 978-966-171-795-3
1179777
   Проблема чистой воды. – М, 1977. – 95с.
1179778
  Копистинська І. Проблема чистоти мови на сторінках всеукраїнської преси у період російської військової агресії (на матеріалах журналу "Країна") / І. Копистинська, В. Качмар, О. Говера // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – C. 146-156. – ISSN 2616-7948
1179779
  Гнатюк Е. Проблема читання в структурі текстуального досвіду // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 311-319. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглянуто проблему читання в структурі текстуального досвіду. Зосереджується увага на досвіді читання як особливому типі сприйняття. Досліджується вплив феномену читання на становлення і трансформацію свідомості читача. Аналізуються роль і зміст ...
1179780
  Ищук Г.Н. Проблема читателей в творческом сознании Л.Н. Толстого / Г.Н. Ищук. – Калинин, 1975. – 119с.
1179781
  Кривонов В.Ш. Проблема читателя в творчестве Гоголя / В.Ш. Кривонов. – Воронеж, 1981. – 167 с.
1179782
  Шевченко Г. Проблема читача в компаративних дослідженнях Олександра Білецького // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 81-83. – ISSN 0236-1477
1179783
  Цар Ю. Проблема читача та рецепції художнього твору у працях Олександра Потебні, Івана Франка та Олександра Білецького // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 93-101. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто проблему читача художнього твору у літературознавчій спадщині О. Потебні та її подальше вивчення в наукових студіях І. Франка та О. Білецького. Вивчено зв"язок читача з процесом художньої творчості, поняттями свідомості та самосвідомості ...
1179784
  Павлюх Н.М. Проблема читача у європейській літературі та європейському літературознавстві доби романтизму : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Павлюх Наталія Миколаївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 195-219
1179785
  Павлюх Н.М. Проблема читача у європейській літературі та європейському літературознавстві доби романтизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Павлюх Н.М.; Павлюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1179786
  Гайдуков Л.Ф. Проблема членства УРСР в ООН у зарубіжній українській історіографії 50-х - 60-х років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1179787
  П"явка Проблема членування і похідності у парадигматичному висвітленні : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / П"явка П.-О.Т. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1993. – 23 с.
1179788
  Машевський О.П. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах : (1870 р. - початок 1920-х рр.) : монографія / О.П. Машевський ; КНУТШ. – Київ : Аквілон-Плюс, 2010. – 792 с. – ISBN 978-966-2172-03-4
1179789
  Машевський О. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах 1877-1878 років: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні історіографічні підходи до вивчення проблеми дипломатичної боротьбі великих держав за контроль над протоками Босфор та Дарданелли в період російсько-турецької війни 1877-1878 рр. та післявоєнного врегулювання "східної кризи". Main ...
1179790
  Машевський О. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах останньої третини XIX століття: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-26. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні підходи російських, радянських, західних дослідників до вивчення питання впливу проблеми Чорноморських проток на трансформацію міжнародних відносин в останній третині XIX ст. Main attitudes to studying of Straits Question and ...
1179791
  Гончар Б.М. Проблема Чорноморських проток у політиці країн Антанти і Троїстого союзу напередодні Першої світової війни / Б.М. Гончар, О.П. Машевський // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії. – Київ, 2009. – Вип. 18
1179792
  Машевський О.П. Проблема чорноморських проток у політиці країн Троїстого союзу в період східної кризи 1894-1897 рр. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 403-409. – ISBN 966-7196-06-2
1179793
  Задорожна С. Проблема чужомовності в українській літературі: приклад М. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання приналежності творчості М. Гоголя до української літератури. The article tackles the role and place of M. Gogol"s works in the Ukrainian literature.
1179794
  Дика О.І. Проблема чуттєвого і раціонального в естетичних концепціях Гегеля, Фейєрбаха та Ніцше // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 75-82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1179795
  Кривошея Т.О. Проблема чуттєвої культури в некласичному гуманітарному дискурсі: Ф. Ніцше, М. Шелер, М. Гартман // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 71-74. – ISSN 2226-3209
1179796
  Смирнов Б.М. Проблема шаровой молнии / Б.М. Смирнов. – Москва : Наука, 1988. – 207 с.
1179797
  Иванов А.А. Проблема шпионажа в России в конце XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 143-147. – ISSN 0042-8779
1179798
  Швирков О.І. Проблема штучного інтелекту і людиновимірність штучних інтелектуальних систем : Дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.09 - філософія науки / Швирков О. І.; Олександр Іванович Швирко; МОН України; Житомирський держ. ун-т ім.І.Франка. – Житомир, 2006. – 170л. – Бібліогр.:л.154-170
1179799
  Швирков О.І. Проблема штучного інтелекту і людиновимірність штучних інтелектуальних систем : Автореф. дис. ...канд. филос. наук: Спец. 09.00.09 / Олександр Іванович Швирков; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.:8 назв
1179800
  Прокопець Т.М. Проблема щастя в драмі Володимира Винниченка "Брехня" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 117-120. – (Філософські науки)
1179801
  Костенко О.О. Проблема щастя у ранній прозі В. Винниченка : Аналіз одного оповідання // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 40-51
1179802
  Фесенков В.Г. Проблема эволюции Земли и планет / В.Г. Фесенков. – Алма-Ата : Издательство АН КазахССР, 1950. – 62с.
1179803
  Танкиев Абукар Хажалиевич Проблема эволюции образа человека в эпическом творчестве вайнахов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Танкиев Абукар Хажалиевич; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1978. – 22л.
1179804
  Петров Э.Ф. Проблема эгоизма в свете марксистско-ленинской этики : Автореф... канд. философ.наук: / Петров Э.Ф.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор этики. – М., 1966. – 19л.
1179805
  Хубулава Г.Г. Проблема эйтаназии в светской и христианской этике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С.44-50. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  Эйтаназия является сложнейшей социально-философской, антропологической и медицинской проблемой. Вопрос о праве человека на смерть, как и вопрос о спасительном значении предсмертного страдания, остается предметом острых дискуссий между богословами, ...
1179806
  Оськина П. Проблема эквивалентного перевода термина "storytelling" в профессиональной сфере связей с общественностью / П. Оськина, Ю. Маркина // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 53-58. – ISBN 978-617-646-477-8
1179807
  Папоян В В. Проблема эквивалентности ансамблей для Бозе-системы : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Папоян В.В; АН СССР.Матем.ин-т. – Москва, 1987. – 9л.
1179808
  Акатьев А.П. Проблема эквивалентности документов об образовании: современное состояние, перспективы решения / А.П. Акатьев [и др.] ; МВ и ССО СССР. – Москва : НИИВШ, 1980. – 29 с. – Библиогр.: с. 29. – (Высшая и средняя специальная школа за рубежом : обзор. информ. / НИИ пробл. высш. школы ; Вып. 5)
1179809
  Фаге М.К. Проблема эквивалентности обыкновенных линейных дифференциальных операторов / М.К. Фаге, Н.И. Нагнибида. – Новосибрск, 1987. – 280с.
1179810
  Гесь С.Э. Проблема экономии времени в условиях развитого социализма : /Материалы к лекции/ / С.Э. Гесь; МВ и ССО УССР.ИПК препод.общест.наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1980. – 32 с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1179811
  Комаров С.В. Проблема экономии рабочего времени и ее значение в строительстве коммунистического общества : Автореф... канд. экон.наук: / Комаров С.В.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. Кафедра полит. экономии. – Горький, 1966. – 15л.
1179812
  Коноплева Эльвира Павловна Проблема экономических интересов в социалистическом производстве : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Коноплева Эльвира Павловна;. – М., 1973. – 24л.
1179813
  Гофман К.Б. Проблема экономического единства и уровень промышленности Германии / К.Б. Гофман. – Москва, 1947. – 24с.
1179814
  Завьялов В.Г. Проблема экономического отчуждения в анализе производственных отношений / В.Г. Завьялов. – Томск, 1990. – 140 с.
1179815
  Вайнштейн Альберт Проблема экономического прогноза в ее статистической постановке / Вайнштейн Альберт. – Москва : Мосполиграф, 1930. – 78 с.
1179816
  Сатхапорн С. Проблема экономического роста новых индустриальных стран (на прим. Таиланда) : Автореф... канд. экон.наук: 08.01.01 / Сатхапорн С.; КУ. – Киев, 1994. – 18л.
1179817
  Сатхапорн Суваначария Проблема экономического роста новых индустриальных стран (на примере Таиланда) : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Сатхапорн Суваначария; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 195л. – Бібліогр.:л.183-192
1179818
  Литаврина Э.Э. Проблема экономического упадка Испании в XVI - начале XVII вв. по сочинениям испанских экономистов XVI-XVII вв. : Автореф... кандидата ист.наук: / Литаврина Э.Э.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1964. – 19л.
1179819
  Степанов Л.В. Проблема экономической независимости. : О путях развития национальной экономики освободившихся стран / Л.В. Степанов. – Москва : Мысль, 1965. – 191 с.
1179820
  Довбненко Н.Л. Проблема экономической эффективности социалистического производства в литературе 20-30-х годов / Н.Л. Довбненко. – Москва, 1983. – 174 с.
1179821
  Куприян А.П. Проблема эксперимента в системе общественной практики / А.П. Куприян; отв. ред. Д.П.Горский. – Москва : Наука, 1981. – 166, [2] с.
1179822
  Кистанов В.О. Проблема экспорта оружия из Японии // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1982. – № 2 (220). – С. 78-83
1179823
  Ковалев А.П. Проблема элементарности в географии : теория и практика экологических исследований в физической географии // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 20-29 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
1179824
  Комиренко И.Д. Проблема эмиграции в алжиро-французских отношениях / И.Д. Комиренко. – Киев, 1975. – 31с.
1179825
  Мукбиль А.А. Проблема эмиграции квалифицированных специалистов из Йемена в Западные страны // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 36-39
1179826
  Прихидько А.И. Проблема эмоций в зарубежной социальной психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.141-152. – ISSN 0042-8841
1179827
  Лебедев Л.П. Проблема эмоций в свете марксистско-ленинской теории отражения : Автореф... канд. филос.наук: / Лебедев Л. П.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1954. – 15л.
1179828
  Афанасенко Э.Е. Проблема эмоциональности обучения в советской педагогике (1917-1941 гг.) : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Э.Е. Афанасенко ; МВ и ССО УССР, Ужгор. гос. ун-т. – Ужгород, 1982. – 179 л. – Бібліогр.: с. 140-179
1179829
  Афанасенко Э.Е. Проблема эмоциональности обучения в советской педагогики /1917-1941 гг/ : Автореф... наук: / Афанасенко Э.Е.; КГУ. – К., 1982. – 22л.
1179830
  Мартынюк Юлия Александровна Проблема эмоциональных состояний личности в психологической науке // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 136-144. – Библиогр.: 17 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1179831
  Касымов К.Т. Проблема энтеровирусов в Таджикистане : Автореф... доктор. мед.наук: 095 / Касымов К. Т.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д. И. Ивановского. – Москва, 1968. – 30л.
1179832
  Шишкин Алексей Петрович Проблема эпического повествования в современном английском романе (циклы романов Р.Хьюза, И.Во, Э.Поуэлла) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Шишкин Алексей Петрович; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1981. – 18л.
1179833
  Домиловская Л.В. Проблема эстетики художественного текста в современной лингвистике // Rusistika : [russkij jazyk i literatura] / Korean Association of Rusists. – [Seoul], 2015. – Vol. 51. – С. 207-220. – ISSN 1229-1188
1179834
  Тушинский Оурелян Дионизьевич Проблема эстетического и процесс художественного творчества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Тушинский Оурелян Дионизьевич; КГУ. – К., 1975. – 21л.
1179835
  Заслонова Е.Н. Проблема эстетического идеала в работах Г.В.Плеханова : Автореф... канд. филол.наук: / Заслонова Е.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра литературоведения, искусствознания и журналистики. – Москва, 1964. – 15л.
1179836
  Климов Ю.Д. Проблема эстетического идеала в раннем творчестве К.А. Федина (1919-1924) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Климов Ю.Д. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1966. – 25 с.
1179837
  Громов Е.С. Проблема эстетического идеала. (К вопосу о становлении категории эстетического идеала) : Автореф... канд. филос.наук: / Громов Е.С.; МГУ. Философ. фак-т. – М., 1961. – 18л.
1179838
  Миролюбова Л.Р. Проблема эстетического освоения предметно-вещной сферы быта : Автореф... канд. философ.наук: 09.623 / Миролюбова Л.Р.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 22л.
1179839
   Проблема эстетической ценности в современных зарубежных исследованиях : реферативный сб. – Москва, 1983. – 140 с.
1179840
  Фортова А.И. Проблема этического в марксистско-ленинской эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Фортова А.И. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 28 с.
1179841
  Бабич Виктор Александрович Проблема этической допустимости тактических средств при расследовании преступления : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.09 / Бабич Виктор Александрович; БГУ. – Минск, 1979. – 20л.
1179842
  Сопов А.В. Проблема этнического происхождения казачества и ее современное прочтение // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 66-85. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1179843
  Бубенок О.Б. Проблема этногенеза карачаевцев и балкарцев // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2002. – № 19/20. – С. 14-26


  Тюркомовне населення Центрального Кавказу
1179844
  Хазина А.В. Проблема этнокультурных стереотипов: античная историография и ответ стоика Посидония // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 161-169. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1179845
  Поликанов Александр Александрович Проблема эффективности борьбы против влияния буржуазной идеологии на молодежь. (Теоретические аспекты) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Поликанов Александр Александрович; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1981. – 24л.
1179846
   Проблема эффективности в современной науке. – Кишинев, 1985. – 256с.
1179847
  Марочкин С.Ю. Проблема эффективности норм международного права / С.Ю. Марочкин. – Иркутск, 1988. – 146с.
1179848
  Цитленок В.С. Проблема эффективности общественного труда в теории и практике развитого социализма. / В.С. Цитленок. – Томск, 1978. – 125 с.
1179849
  Попов В.В. Проблема эффективности производства в промышленности Канады (опричинах и последствиях сравнит. неэффект. обраб. сектора). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.16 / Попов В.В.; АН СССР. Ин-т США и Канады. – М., 1980. – 22л.
1179850
  Зубарева Е.Е. Проблема юмора в художественной литературе для детей и подростков. : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Зубарева Е.Е.; Моск. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 18л.
1179851
  Іванова А.Ю. Проблема юридичного оформлення історико-культурної спадщини УНР // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 18-27. – ISSN 0869-2491
1179852
  Сакара Н.Ю. Проблема юридичної заінтересованості та її значення в забезпеченні права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 163-170. – ISSN 0201-7245
1179853
  Галака С.П. Проблема ядерного нерозповсюдження на Близькому Сході // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 28-37.
1179854
  Кравцов Г.Ю. Проблема ядерного роззброєння України в періодиці США // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 218-228
1179855
  Прохорова О. Проблема ядерної зброї в авмерикансько-російських відносинах (1991 - 1996) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 40-41
1179856
  Чикобава А.С. Проблема языка, как предмета языкознания / А.С. Чикобава. – Москва, 1959. – 179с.
1179857
  Шахнович М.Н. Проблема языкового стиля автора-билингвиста : Автореф... Канд.филол.наук: 10.664 / Шахнович М.Н.; Калинин.гос.пед.ин-т. – Калинин, 1970. – 25л.
1179858
  Хожиева З.Б. Проблема языковой картины мира в современной лингвистике // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 189-195. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1179859
  Мирошникова Ольга Христьевна Проблема языковых стандартов в высшем образовании: Европейский языковой портфель в российском вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-16. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1179860
  Кравчук М.О. Проблема як вихідний пункт наукового дослідження // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 33-35
1179861
  Мельниченко М.П. Проблема якісних перетворень явищ дійсності / М.П. Мельниченко. – Київ-Харків, 1973. – 183с.
1179862
  Халявка Т.О. Проблема якісної питної води у сільській місцевості // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – C. 168-171. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 3)
1179863
  Старосельский. Проблема якобинской диктатуры. / Старосельский. – М, 1930. – 306с.
1179864
  Ситник Є.І. Проблема якості в стратегічному управлінні підприємствами // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 279-283. – ISBN 966-7958-13-2
1179865
  Сподін Л.А. Проблема якості вищої освіти: філософський аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 228. – C. 90-96. – (Серія "Гуманітарні студії")
1179866
  Рябченко В. Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 12-27. – ISSN 2078-1016


  Проаналізовано основні реформи вищої школи України, які були здійснені за останні 35 років та їх вплив на якість вищої освіти.
1179867
  Сірко А. Проблема якості економічного зростання України: теоретичні підходи та рутини політики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 7-20. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1179868
  Невах Є. Проблема якості життя в Україні: психологічний та медичний аспекти // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім.Лесі Українки; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН УКраїни. – Луцьк, 2012. – Спеціальний випуск : "Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери". – С. 25-32
1179869
  Лутфуллін М.В. Проблема якості математичної освіти в історії середньої і вищої школи в Україні // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 115-122. – ISSN 2075-1478


  Розкрито творчі досягнення видатних педагогів Київської і Харківської науково-математичних шкіл у розробці і реалізації методів, прийомів і засобів забезпечення високої якості математичної освіти в середній і вищій школі. Виключно важливою подією в ...
1179870
  Голосніченко І.П. Проблема якості надання адміністративних послуг правоохоронними органами // Актуальні питання реформування правової системи : зб. наук. статей за матеріалами VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 17-19 черв. 2011 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад.: З.В. Журавська, Т.Д. Климчук, Н.М. Коритнюк та ін.]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. – С. 83-86. – ISBN 978-966-361-602-5
1179871
  Бойко А.І. Проблема якості освіти в соціально-філософському контексті // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 372-376. – ISSN 2076-1554
1179872
  Загородня А. Проблема якості та змісту підготовки фахівців економічної галузі в Україні // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – С. 21-25. – ISSN 2078-1687
1179873
  Карпович В.Н. Проблема, гипотеза, закон / В.Н. Карпович. – Новосибирск, 1980. – 175с.
1179874
   Проблема, яку нарешті слід вирішити // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 6


  Лист-клопотання про переховання праху українського письменника Тодося Осьмачки зі США до України.
1179875
  Шпонтак І.М. Проблема, яку не варто недооцінювати / І.М. Шпонтак, І.Й. Павко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 25-27 : фото
1179876
   Проблемазащиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. – Ярославль, 1981. – 134с.
1179877
  Гейко С.М. Проблематизація нігілізму у філософії Ф. Ніцше / С.М. Гейко, О.І. Алмаші // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 219-222. – ISSN 2076-1554
1179878
  Петрушенко В. Проблематизація поняття істини в сучасній філософії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 780 : Філософські науки. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
1179879
  Потапенко Я.О. Проблематизація тілесності людини в історіософських концепціях Мішеля Фуко // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава, 2012. – № 27. – С. 138-145. – ISSN 2075-1451
1179880
  Кульчицький О. Проблематика "Оперативної схеми" у вивченні української еміграції // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 364-384. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1179881
  Лавріненко І. Проблематика "правомірності/протиправності" правочинів з вадами волі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 161-162
1179882
  Рябчиков М.Л. Проблематика аналізу практичної ефективності впровадження інформаційно-комунікативних навчальних технологій / М.Л. Рябчиков, Д.В. Борисенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 151-155. – ISSN 2074-8922
1179883
  Мельник В. Проблематика антропологічного обгрунтування політичного функціоналізму в Аристотеля // Філософія: між природничими та гуманітарними науками : тези 11-ої міжнар. наук. конф. "Філософія: нове покоління", Київ, НаУКМА, 24-25 берез. 2016 р. / Філософія: між природничими та гуманітарними науками, міжнар. наук. конф. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 96-98
1179884
  Бетко І. Проблематика архетипічної пари персони і тіні у Пісні 10-й Всякому городу нрав и права та у творах поетів нової доби. Діва Марія як синкретичний образ-символ Саду, його архетипічне підгрунтя // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 55-62. – ISSN 0280-6336
1179885
  Біляєва С. Проблематика взаємовпливу українського та тюркських народів у контексті сучасного світобачення // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 219-222
1179886
  Селіванова К.В. Проблематика виборчої системи на окупованих територіях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 120-124. – ISSN 2219-5521
1179887
  Росоляк О. Проблематика визнання та запровадження правових механізмів щодо реалізації права на одностатевий шлюб у світі (порівняльно-правовий аспект) / О. Росоляк, О. Єднак // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 180-185. – ISSN 2524-0129
1179888
  Кулініч О.М. Проблематика використання земельних ресурсів в умовах постіндустріальної цивілізації: український напрям // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 38-41
1179889
  Ластовець М.Ю. Проблематика вищого світу в трагедії Есхіла "Плакальниці" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 179-183
1179890
  Юрчук О.О. Проблематика вищої освіти в контексті українських реалій // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 92-94. – ISBN 978-617-7351-15-2


  Рейтинг ВНЗ України за результатами вступної кампанії 2015 р.
1179891
  Дяченко С. Проблематика відновлення становища, яке існувало до порушення права у сфері інтелектуальної власності / С. Дяченко, Д. Ліхтанська // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 122-126. – ISSN 2524-0129


  Досліджено судову практику з різними видами правопорушень прав суб"єктів інтелектуальної власності, що виникають при відновленні становища, яке існувало до порушення права відповідно до Цивільного кодексу України, а також досліджено зміст, особливості ...
1179892
  Жуковський В.В. Проблематика відносин між Богом і світом у філософії Філона Олександрійського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 131-135. – ISSN 1729-360Х
1179893
  Ліщиновська Н.О. Проблематика впровадження автоматизованої системи управління повітряним рухом з використанням системи EGNOS / Н.О. Ліщиновська, О.Ю. Ільїн, Ю.П. Бойко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Барабаш О.В. ; редкол.: Бойко Ю.М., Вишнівський В.В., Лунтовський А.О. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2020. – № 2 (67)
1179894
   Проблематика Всеукраїнської Академії Наук на другу п"ятилітку (1933-1937) : ВУАН, 1934. – 115 с.
1179895
  Заславська М.Г. Проблематика встановлення об"єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 137 КК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 43-53. – ISSN 1999-5717
1179896
  Гандзюк В. Проблематика газети "Сурма" після утворення ОУН (1929-1934 рр.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 202-206


  У статті визначено основні проблемно-тематичні аспекти пропагандистської діяльності, ідеологічні концепти та функції газети «Сурма» після утворення ОУН (1929-1934 рр.). In the article certainly basic problem thematic aspects of propagandist activity, ...
1179897
   Проблематика газетных выступлений. – Москва, 1975. – 240с.
1179898
  Блажнов Е.А. Проблематика газетных выступлений : учеб.-метод. пособие для фак. журналистики / Е.А. Блажнов ; МВ и ССО СССР, Научно-методический кабинет по заочному и вечернему обучению Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1979. – 174 с.
1179899
  Радчик Р.В. Проблематика державотворчих ідей на сторінках підокупаційної газети "Волинь" (1941-1944) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 43-49


  Аналізується низка публікацій журналістів і позаштатного активу рівненської газети "Волинь" (1941-1944), в яких, незважаючи на цензуру райхскомісаріату, утиски "Ес-Де", вони стверджували українську державотворчу ідею, сміливо, ризикуючи життям, ...
1179900
  Сичов Б.С. Проблематика дії рішень Конституційного суду України в контексті розвитку доктрини конституційного судочинства України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 384-385. – ISBN 978-617-7096-97-8
1179901
  Колосюк Г. Проблематика діяльності закладів охорони здоров"я та їх інспектування: шляхи вирішення // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (120), січень. – С. 26-29
1179902
  Салій О. Проблематика добра і зла в гуцульській прозі Івана Франка і Гната Хоткевича // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 42-60. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  З компаративістичного погляду проаналізовано проблему добра і зла у гуцульських творах Івана Франка і Гната Хоткевича. Зосереджено увагу на специфіці гуцульського тексту, релігійному та міфологічному тлумаченні цих понять.
1179903
  Тупиця О. Проблематика дослідження мовної картини світу художнього тексту // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 107-110. – Бібліогр.: Літ.: С. 110; 6 поз. – ISSN 2075-1486
1179904
  Фаль О.С. Проблематика дослідження французьких топонімів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 484-490


  У статті розглядається проблематика дослідження семантичної складової французьких топонімів. Наводяться приклади їх утворення та правила написання. Аналізується вплив історичних подій на зміни топонімів. В статье рассматривается проблематика ...
1179905
  Горбунова Г.А. Проблематика драматургии М.Е. Салтыкова-Щедрина // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 46-59. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Драматургія М.Є. Салтикова-Щедріна є важливою частиною його спадщини. Проблематика його творів зумовлена тим, що письменник був прихильником концепції "утилітарності" літератури, її предметом вважав життя, а завданням - зображення ідеалу, виховання ...
1179906
  Лисенко О.Є. Проблематика Другої світової війни в сучасній вітчизняній історіографії // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 38-45
1179907
  Гнілуша Н.В. Проблематика екологічної безпеки та моніторингу / Н.В. Гнілуша, В.І. Шанда // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 31-32
1179908
   Проблематика етнічного профайлінгу в діяльності поліції : аналіз сучасної західної літератури / за ред. Дж. Перліна ; наук. ред.: О.А. Мартиненко та Ю.Л. Бєлоусов. – Львів : Астролябія, 2011. – 631, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – (Українсько-Канадський проект "Розбудова демократії"). – ISBN 978-966-8657-73-3
1179909
  Ремовська О. Проблематика жанру рецензії в сучасній українській масовій пресі // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 222-224
1179910
  Тарасенко В.А. Проблематика забезпечення кваліфікованими кадрами потреб народногосподарського комплексу держави / В.А. Тарасенко, С.В. Тарасенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 120-124


  Визначено, що масштаби трудової міграції стали не тільки економічною проблемою, але і загрозою національній безпеці.
1179911
  Максимович Р. Проблематика закріплення норм щодо допустимості доказів в Кримінально-процесуальному кодексі України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 181-182
1179912
  Лаврук В.В. Проблематика залучення інвестицій у економічну модернізацію і підвищення кокурентоспроможності тваринництва / В.В. Лаврук, Л.М. Будняк, О.С. Лаврук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 26-36 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1179913
  Саінчук Н.В. Проблематика залучення іноземних інвестицій в економіку України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 786. – С. 47-53. – (Економіка ; вип. 786). – ISSN 2519-240Х
1179914
  Бенч Л.Я. Проблематика залучення фізичних осіб на ринок державних позик в Україні / Л.Я. Бенч, М.О. Михайлюк, Т.С. Сіра // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 328-333. – ISSN 2222-4459
1179915
  Корчак Н.М. Проблематика застосування адміністративної відповідальності за порушення обмежень щодо заняття іншою оплачуваною роботою або підприємницькою діяльністю / Н.М. Корчак, Я.О. Корчак // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 80-85. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1179916
  Дакал А.В. Проблематика захисту прав і законних інтересів дитини: європейські стандарти та практичний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 100-106. – ISSN 2306-6814


  "Статтю присвячено розгляду європейських стандартів прав дітей та механізмів їх реалізації в окремих країнах Європейського Союзу, де існує 4 моделі інституту омбудсмена з прав дитини. А саме: парламентського інституту, президентського, самостійного ...
1179917
  Базілевич Д.С. Проблематика зовнішнього фінансування: деякі теоретичні підходи : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 19-24. – Бібліогр.: 7 назв
1179918
   Проблематика и научное содержание национальных атласов : (опыт разработки Атласа Рубы). – Москва, 1973. – 232 с.
1179919
  Горбунов Г.И. Проблематика и образы современной мордовсокй прозы (1956-1966 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Горбунов Г. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 17л.
1179920
  Тагиева Н. Проблематика и поэтика новеллистики Шервуда Андерсона // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 77-81. – ISSN 2075-1486
1179921
  Оконь З.П. Проблематика и поэтика поветси Л. Н. Толстого "Хаджи-Мурат" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. / Оконь З.П. ; МГУ. – Москва, 1974. – 24 с.
1179922
  Любимова А.Ф. Проблематика и поэтика романов Г. Уэллса / А.Ф. Любимова. – Иркутск, 1990. – 103с.
1179923
   Проблематика и поэтика творчества В.Я.Шишковароб. – Тверь, 1991. – 84 с.
1179924
  Мысливец Н.Н. Проблематика и структура повествования украинского советского романа. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Мысливец Н.Н.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 27л.
1179925
   Проблематика иисследования стандартизованного контроля знаний (методическая разработка). – К, 1969. – 72с.
1179926
  Шевченко В. Проблематика і структурні особливості романів "Уеверли" В. Скотта й "Останні орли" М. Старицького // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 8. – С. 94-105. – ISBN 978-966-493-187-5
1179927
  Алмаші О. Проблематика іронії в нігілістичних поглядах Ф. Ніцше // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 100-102
1179928
  Труш О.В. Проблематика кібератак спрямованих на електромережі / О.В. Труш, А.В. Демченко, Д.І. Ізотов // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 134-136
1179929
  Бетко І. Проблематика книжки Велика гармонія у світлі аналітичної психології // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 187-196. – ISSN 0280-6336


  Про книгу Б.-І. Антонича "Велика гармонія"
1179930
  Карпенко О.Ю. Проблематика когнітивної ономастики / О.Ю. Карпенко ; [відп. ред. І.М. Колегаєва] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 324, [4] с. – Бібліогр.: с. 297-323. – ISBN 966-318-570-8
1179931
  Амеліна О.С. Проблематика козацького здобничества в науковій спадщині Я. Дашкевича // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 225-235. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1179932
  Раджабова Н.Р. Проблематика межгосударственных взаимоотношений на Южном Кавказе в 2011-2017 гг. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 130-133. – ISSN 2076-1554
1179933
  Коломієць П. Проблематика методології дослідження правового регулювання податкової безпеки України: концептуальні особливості // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 191-195. – ISSN 2663-5313
1179934
  Логвінов І. Проблематика міграційних процесів у магрібському літературному контексті // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 115-118. – ISSN 2311-9896
1179935
  Березенко В.В. Проблематика наукових досліджень феномена PR (2007 - 2012 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 108-111. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1179936
  Іванюк І. Проблематика науково-популярних видань в Україні та за ії межами / І. Іванюк, Б. Іваницька // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ України" : 30 жовт. 2020 р. : збірник матеріалів / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ України", наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – С. 38-43. – ISBN 978-966-941-511-0
1179937
  Павлюк Т.С. Проблематика національної ідентичності в процесі стандартизації англійського стилю бального танцю // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 141-150. – ISSN 2226-2180
1179938
  Замрига А. Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 60-65
1179939
  Бархударов С.Г. Проблематика определения терминов в словарях разных типов / ред. С.Г. Бархударов. – Ленинград : [б. и.], 1976. – 277 с.
1179940
  Петруньок Н. Проблематика освіти у філософсько-науковому підході Пола Феєрабенда // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 13-15
1179941
  Мудрак І.В. Проблематика оскарження потерпілим недотримання розумних строків під час здійснення кримінального провадження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 303-307. – ISSN 2219-5521
1179942
  Шеремет О.С. Проблематика пам"яті й посттравматичний досвід в оповіданнях Міленко Єрговича й репортажах Войцеха Тохмана // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 309-314. – ISSN 2075-437X


  У статті на прикладі оповідань Міленко Єрговича й репортажів Войцеха Тохмана розкривається тема пам"яті, позначеної травматичним досвідом війни у Боснії впродовж 1992-1994 років. Проаналізовано художні стратегії авторів у відтворені різних станів ...
1179943
  Цимбалюк О.В. Проблематика патентування живої матерії в Україні. Гармонізація з законодавством Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 315-318. – ISSN 2219-5521
1179944
  Морщагіна Н.С. Проблематика підвідомчості справ про оскарження рішень, дій чи бездіяотності Антимонопольного комітету України // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 49-53
1179945
  Бєлозьорова О.А. Проблематика побудови і вимоги до середовища передачі даних при здійсненні фінансових операцій / О.А. Бєлозьорова, А.О. Фесенко, С.Л. Рзаєва // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 253-255
1179946
  Тиховська О. Проблематика повісті В. Бережного "Археоскрипт" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 116-120


  У статті осмислено проблематику, символіку, образну систему повісті В. Бережного "Археоскрипт"
1179947
  Смірнова О.М. Проблематика податкового консультування в Україні як складової процесу адміністрування податків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 3-10
1179948
  Коломієць В.В. Проблематика поетичної драматургії Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 217-224


  Розглядається драматургічна творчість видатної української поетеси Лесі Українки, зокрема проблематика поетичної драматургії письменниці. Особливу увагу автор приділяє драматичним поемам "Камінний господар","Бояриня", в яких сконденсовані провідні ...
1179949
  Руденко І.В. Проблематика польського романтизму в рецепції літературного критика Міхала Грабовського (на матеріалі листування) // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 312-320. – ISSN 2520-2103
1179950
  Зборовський Б. Проблематика поняття "працівник" у праві Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 218
1179951
  Цебенко С. Проблематика прав людини в документах всесвітньої ради церков // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 29-36. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1179952
  Луцька Г.В. Проблематика права інтелектуальної власності у наукових дослідженнях правничої комісії НТШ // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 49-52. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670


  У даній науковій статті висвітлюються основні підходи до удосконалення законодавчого регулювання інституту права інтелектуальної у публікаціях вчених- правників - членів НТШ. У ході наукового дослідження автор робить висновок про ступінь наукової ...
1179953
  Оніщенко Н. Проблематика праворозуміння у творчості М.І. Палієнка: сучасний контекст // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 26-29. – ISBN 978-966-7067-07-6
1179954
  Борзенкова О.Д. Проблематика прибуткового оподаткування юридичних осіб у фінансовій теорії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 155-160
1179955
  Охріменко І. Проблематика призначення судово-психологічних експертиз щодо потерпілих під час розслідування статевих злочинів / І. Охріменко, Г. Лузанова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 102-107


  Стаття присвячена розгляду особливостей призначення судово-психологічних експертиз щодо потерпілих під час розслідування кримінальних справ за фактами вчинення статевих злочинів. Вказується, що предметом даного виду судово-психологічних експертиз є ...
1179956
  Руденко Л.Г. Проблематика природокористування та сталого розвитку в працях Інституту географії Національної академії наук України / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 3-9. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1179957
  Запорощук С.В. Проблематика присвоєння статусу обмеженої службової інформації публічній інформації/ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 193-195. – ISBN 978-617-7041-84-8
1179958
  Прищепа О.І. Проблематика процедури прийняття правових актів управління // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 209-215. – ISSN 0201-7245
1179959
   Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об"єднаних територіальних громадах : матеріали доп. та тез круглого столу (18 квіт. 2019 р.) / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України, Полтав. держ. аграрна акад., Укр. асоціація район. та обл. рад [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, П.В. Ворона, Ю.М. Андрійчук та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – 218, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-062-3
1179960
  Богатель Н.В. Проблематика публикации результатов научных исследований в мировых наукометрических базах данных / Н.В. Богатель, М.В. Попов // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 27-34. – ISBN 978-966-479-066-3
1179961
  Антонюк Н. Проблематика публікацій журналу "Політика і час" (1992-2001 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 362-370. – ISBN 966-02-2347-1
1179962
  Школьна О. Проблематика публіцистики Антона Синявського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 147-156. – (Журналістика ; Вип. 4)
1179963
  Іванова О.В. Проблематика ранньої драматургії Івана Кочерги // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 324-331


  Розглядається рання драматургія історичного жанру видатного драматурга Івана Кочерги з погляду проблематики та образної системи, а також поетики. Рассматривается ранняя драматургия исторического жанра выдающегося драматурга Ивана Кочерги с точкизрения ...
1179964
  Остренко М. Проблематика реабілітації юридичних осіб у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 262-266. – ISSN 2663-5313
1179965
  Донцов О.О. Проблематика регіоналізації в географічній освіті вищих навчальних закладів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, С.В. Костріков [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 29. – C. 34-42. – ISSN 2075-1893
1179966
  Ріпп С. Проблематика ретро-прогнозів економічних показників на основі нейромереж // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 76-88. – ISSN 1818-5754
1179967
  Сотник А.Л. Проблематика розвитку правової політології у вітчизняному й зарубіжному науковому дискурсі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 3-10. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Аналізуються актуальні напрями політико-правових досліджень у сучасній політичній науці. Окрему увагу приділено питанню розвитку нових сфер пізнання на межі політології й правознавства, серед яких чільне місце займає правова політологія.
1179968
  Цепа О. Проблематика роману В. Домонтовича "Без грунту" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 248-253. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 2 (18), листопад). – ISSN 2519-4038
1179969
  Ворончихина Е.С. Проблематика самосознания в социальной теории XX века // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 13-15
1179970
  Бондар Є. Проблематика свободи слова сайту Інституту масової інформації / Є. Бондар, О.-Е. Рабійчук // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 64-66. – ISBN 966-95840-5-1
1179971
   Проблематика семінарських занять з курсу " Основи етнології" для студентів гуманітарних факультетів : Навчальне видання. – Київ, 2000. – 28с. – Бібліогр.:с.24-26
1179972
  Банару В.И. Проблематика содержательно-формальной организации предложения : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.09 / Банару Виктор Иванович ; Кишинев. гос. ун-т им. В. Ленина. – Кишинев, 1979. – 663 л. – Библиогр.: л. 361-455
1179973
  Банару В.И. Проблематика содержательной организации предложения : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Банару Виктор Иванович ; Киев. гос. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 34 с.
1179974
  Присухін С.І. Проблематика соціального розвитку в неотомізмі св. Івана Павла II : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 81-82
1179975
  Лавріненко І. Проблематика співвідношення "дійсності/недійсності" та "правомірність/протиправність" правочинів із вадами волі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 59-64
1179976
  Карпов В. Проблематика становлення української уніформістики в новітній період // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 35-40. – ISSN 2305-9389
1179977
  Марковський В. Проблематика статусу мови в науковій творчості О. Потебні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 213-216. – Бібліогр.: Літ.: с. 216; 17 назв
1179978
  Самойленко В. Проблематика створення музеїв національної пам"яті в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 245-247. – ISBN 978-966-171-783-9
1179979
  Лиходій А.О. Проблематика сучасної календарної обрядовості святкування Нового року та Різдва в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 184-186
1179980
  Сбродов О.О. Проблематика сходознавчих конференцій "Бартольдовські читання" в науковій спадщині В.М. Бейліса // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 119-129. – ISSN 1682-671Х
1179981
  Чернуха В.П. Проблематика та жанрово-стильові модифікакації новелістики Василя Портяка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Чернуха Вікторія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 176 л. – Бібліогр.: л. 157-176
1179982
  Цебрик О.Д. Проблематика та особливості правового регулювання оплати праці наукових (науково-педагогічних) працівників: вітчизняний та зарубіжний досвід / О.Д. Цебрик, І.А. Грицяк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 345-349
1179983
  Малій А.С. Проблематика та поетика драматургії Гарольда Пінтера 1970-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 71-74. – (Іноземна філологія)


  Досліджується творча еволюція 1970-х рр. відомого англійського драматурга Гарольда Пінтера. Розглядається проблематика та поетика його п"єс "На безлюдді" (1975) і "Зрада" (1978).
1179984
  Іщук Н.М. Проблематика та реалії інформаційно-комунікаційних інтеракцій українських мережевих мас-медіа та аудиторії в умовах демасифікації // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 277-308. – ISBN 978-966-8299-26-2
1179985
  Мельник Ю.С. Проблематика та стильові особливості роману "Невеличка драма" В. Підмогильного // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 71-73
1179986
  Левицька О. Проблематика творів "німецького періоду" Морі Огай // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 330-335. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
1179987
  Шишко О. Проблематика терору глодом на шпальтах одеської газети "Вісті" (червень-грудень 1921 р.) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Масовий штучний голод 1921–1923 рр." : (до сотих роковин) : (Київ, 30 верес. 2021 р.) / "Масовий штучний голод 1921-1923 рр.", наук.-практ. конф. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 113-119. – ISBN 978-617-7837-20-5
1179988
  Зоріна О.А. Проблематика трактування контролінгу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 40-44
1179989
  Прожогин В.Е. Проблематика труда в творчестве М.Горького и современность / В.Е. Прожогин. – К. : Вища школа, 1974. – 271 с.
1179990
  Костилєва А.Д. Проблематика участі України в міжнародному трансфері технологій // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 194-196. – ISBN 978-966-419-280-1
1179991
  Булах С.М. Проблематика філософії права в науковій системі філософії та юриспруденції // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 10-13. – ISBN 978-966-2456-11-0
1179992
  Солоненко О.М. Проблематика форм муніципальної діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 69-78
1179993
  Говалко Д. Проблематика формату інформаційною блоку телеканалу СТБ (на прикладі вечірнього випуску новин) // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 206-208
1179994
  Назаров І.В. Проблематика формування складу Вищої ради юстиції України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 182-190. – ISSN 2224-9281
1179995
  Гавриленко В. Проблематика цілісного тіла та "тіла без шкіри" у гомерівському епосі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-13. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано багатогранність поняття тілесності в гомерівському епосі. The polysemy of the concert corporal in the Homeric epos is analysed.
1179996
  Шевченко Л.І. Проблематика цінності в лінгвістиці як проекція філософської традиції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 181-189. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Присвячено диспозиції цінностного і пізнавального як універсуму інтелектуального пізнання світу в проекції на загальнотеоретичні засади мовознавчих студій.
1179997
  Саппа М.М. Проблематика юридичної психології в структурі юрислінгвістики // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – С. 153-156. – ISSN 1727-1584
1179998
  Скопа О.О. Проблематика якості послуг інтернет-провайдерів / О.О. Скопа, С.Л. Волков, К.Б. Айвазова // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості / Одеська, державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2013. – Вип. 1 (2). – С. 25-31
1179999
   Проблематика,жанры и формы прессы Казахстана в коммунистическом воспитании масс. – Алма Ата, 1986. – 87с.
1180000
  Богачев В.В. Проблематическая водоросль Taonurus в русском палеогене / Криштофович Н. – С. 221-226
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,