Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1177001
  Северинюк В.М. "Природа людини" як передумова конфронтаційної політичної поведінки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 62-77
1177002
   "Природа, історія, Бог" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 871-872. – ISBN 966-316-069-1
1177003
  Эпштейн М.Н. "Природа, мир, тайник вселенной..." : система пейзаж. образов в рус. поэзии / М.Н. Эпштейн. – Москва : Высшая школа, 1990. – 302, [1] с. – ISBN 5-06-001588-2
1177004
  Подворна Л. "Природи ніжний пагінець". Всеукраїнський конкурс імені Михайла Чабанівського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 4 грудня (№ 24)


  У рамках всесвітнього руху за зелене майбутнє три роки поспіль для дітей та юнацтва проходить Всеукраїнський конкурс літературних робіт на тему любові до природи та захисту довкілля. Один із найвідповідальніших етапів конкурсу проходить на базі Ін-ту ...
1177005
  Сніжко В. "Природне" в науковому українознавстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 83-87
1177006
  Альфред Ф. Природа Боливии / Ф. Альфред. – Москва : Мысль, 1984. – 135с.
1177007
  Стрелкова А. Природа Будди та порожнеча в магаянській "Нірвана-сутрі" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 81-93. – ISSN 0235-7941
1177008
  Сопко В. Природа бухгалтерського обліку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.33-36
1177009
  Гудзевата Марина Природа в Кубі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 46-52 : фото
1177010
  Холличер В. Природа в научной картине мира / В. Холличер. – 3-е переработ. и доп. изд. – М., 1966. – 567с.
1177011
  Енина С.Ю. Природа в рассказах А.П. Чехова // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 144-146. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1177012
  Заверталюк Н.І. Природа в романі Олеся Гончара "Твоя зоря" як концепт національного світу // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 23. – С. 30-43. – ISSN 2313-1802
1177013
  Смольянинов И.Ф. Природа в системе эстетического воспитания / И.Ф. Смольянинов. – М., 1984. – 208с.
1177014
  Гаспарян Вазген Кургинович Природа в советской армянской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гаспарян Вазген Кургинович; М-во просвещения АрмССР. Арм. гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 31л.
1177015
  Лебідь Є.О. Природа в структурі сучасної культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 122-132. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1177016
  Мельник В. Природа в творчості Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 9). – С. 9
1177017
  Гринфельд-Зингурс Природа в художественном мира М.М.Пришвина / Гринфельд-Зингурс. – Саратов, 1989. – 194 с.
1177018
  Хрусталева К.А. Природа в шекспировских сонетах // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 164-172. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1177019
   Природа в эстетическом воспитании молодежи. – Ярославль, 1967. – 164с.
1177020
  Кравец А.С. Природа вероятности / А.С. Кравец. – Москва, 1976. – 173с.
1177021
  Цехмистро И. Природа вероятности : физически-причинная и структурно-логическая // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.50-68
1177022
  Жукова С.В. Природа верхних циклонов над югом СССР : Автореф... канд. географ.наук: / Жукова С. В.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1971. – 20л.
1177023
  Чайлахян М.Х. Природа веществ, ускоряющих и задерживающих цветение растений, и теория Клебса / М.Х. Чайлахян, 1958. – С. 515-530
1177024
  Титаренко Т. Природа вибору: шляхи самоорганізації особистості у її життєвому світі // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.67-76
1177025
   Природа вирусов.. – М., 1958. – 310с.
1177026
  Каліщук С. Природа вияву симптому: вагання або відповідальність і свобода вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 45-47. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовуються концептуальні положення створення, функціонування та психокорекційної роботи із симптомом. Розглядаються основні елементи, види, характеристики, складові, функції та загальний феноменологічний простір симп- тому із позицій ...
1177027
  Задирака Н. Природа відповідальності суб"єктів публічної адміністрації при використанні публічного майна // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 5. – С. 151-163. – ISSN 1026-9932
1177028
  Невельська-Гордєєва Природа відчуження в нормативному полі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 149-155. – ISSN 0201-7245
1177029
  Іванюк Андрій Петрович Природа вітровалів та їх вплив на продуктивність лісу в гірських і передгірських умовах Українських Карпат : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.00.20 / Іванюк Андрій Петрович; Укр. Держ. лісотехн. ун-тет. – Львів, 1995. – 19л.
1177030
  Фрицман Э.Х. Природа воды. Тяжелая вода / Э.Х. Фрицман. – Ленинград : ОНТИ ХИМТЕОРЕТ, 1935. – 314 с.
1177031
  Щербатюк А.С. Природа возобновительного процесса в травянистых лиственничниках верхней Лены. : Автореф... Канд.биол.наук: / Щербатюк А.С.; Ан СССР.Сиб.отдел.ин-та леса и древесины. – Красноярск, 1965. – 23л.
1177032
  Козловский Ф.И. Природа Волго-Ахтубинской поймы, процессы современного соленакопления и прогноз засоления почв при орошении. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Козловский Ф.И.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – М, 1966. – 20л.
1177033
   Природа Волгоградской области: Сб. ст.. – Волгоград, 1977. – 175с.
1177034
   Природа Волині й Поділля: дослідження та охорона : матеріали Першої міжнар. наук.-практ. конф. (Броди, 3-5 черв. 2015 р.) / М-во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк "Північне Поділля", Ін-т екології Карпат НАН України [та ін.]. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 124, [4] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-397-218-3
1177035
   Природа Волинської області. – Львів : Вища школа, Львівський держ. ун-тет, 1975. – 146с.
1177036
  Бич А.М. Природа времени : реляционно-динамическая гипотеза локально-когерентного времени: Свойства и следствия / А.М. Бич. – Киев : ЧП Компания "Актуальна освита", 2000. – 270 с. – ISBN 966-7259-07-2
1177037
  Тюменцев Александр Николаевич Природа вторичных фаз и некоторые вопросы пластичности в сплавах на основе молибдена и ниобия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тюменцев Александр Николаевич; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1177038
  Орозгожаев Б.О. Природа высокогорных пастбищ внутреннего Тянь-Шаня / Б.О. Орозгожаев. – Фрунзе, 1968. – 148с.
1177039
  Гончаров А.И. Природа газов в соляных отложениях Прикарпатья : Дис... канд. хим.наук: / Гончаров А.И.; АН УССР. Ин-т гелогических наук. – К., 1949. – 260л. – Бібліогр.:л.251-260
1177040
  Оноприенко В.И. Природа геологического исследования / В.И. Оноприенко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 158 с.
1177041
   Природа геомагнитных аномалий в метаморфизованных дунитах с хромитовым оруденением в южной части Ключевского альпинотипного массива (Средний Урал) / Т.А. Шерендо, А.Г. Вдовин, П.С. Мартышко, В.Я. Митрофанов, А.В. Алексеев, Д.А. Замятин, В.А. Важенин, Л.А. Памятных // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 608-623 : рис. – Библиогр.: с. 622-623. – ISSN 0016-7886
1177042
   Природа геофизических полей северо-востока СССР : сб. науч. ст. – Магадан, 1988. – 148с.
1177043
  Пришляк В. Природа гетьманської влади в концепції В"ячеслава Липинського // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 108-114. – ISSN 2305-9389
1177044
  Сечевица А.М. Природа гидротермальных рудообразующих растворов / А.М. Сечевица. – Москва : Недра, 1976. – 166с.
1177045
  Никулина О.Р. Природа глазами художника. / О.Р. Никулина. – М, 1982. – 175с.
1177046
  Ярошовец Владимир Иванович Природа гносеологического образа и его методологическая роль в научном познании : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ярошовец Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 166л.
1177047
  Ярошовец Владимир Иванович Природа гносеологического образа и его методологическая роль в научном познании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Ярошовец Владимир Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
1177048
  Султанов Ю. Природа гор юга Ферганы / Ю. Султанов; ё. – Ташкент, 1974. – 88с.
1177049
   Природа гор: исследование и освоение. – Москва : Знание, 1983. – 46с. – (Науки о Земле ; 8/1983)
1177050
   Природа города Москвы и Подмосковья : К 800-летию Москвы. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1947. – 379с.
1177051
   Природа Горьковской области : Указатель литературы. – Горький
Ч. 1. – 1979. – 104 с.
1177052
   Природа Горьковской области.. – Горький, 1974. – 415с.
1177053
  Евдокимова М.И. Природа государства в глобальном культурном пространстве // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 12. – С. 47-53. – ISSN 0235-1188
1177054
  Резанов И.А. Природа границы Мохоровичича / И.А. Резанов. – М., 1984. – 219с.
1177055
  Близнюк О. Природа грошових коштів як об"єктів права та управління // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 82-86
1177056
   Природа Грузии в фотографиях. – Тбилиси, 1964. – 316с.
1177057
  Уиттл А. Природа давидита / А. Уиттл. – М., 1960. – 29с.
1177058
   Природа Дагестана : Сб. ст. – Вып. 2. – Махачкала, 1974. – 119с.
1177059
  Козубовська І.В. Природа девіантної поведінки неповнолітніх / І.В. Козубовська, Р.В. Козубовський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 101-104. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1177060
  Тарлапан М.И. Природа действия симазина и научные основы его применения на некоторых многолетних культурах : Автореф... доктора с.-х.наук: 530 / Тарлапан М.И.; Укр. с.-х. акад. – Кишинев, 1971. – 35л.
1177061
  Бейлис В. Природа действия энзимов / В. Бейлис ; пер. с англ. А.Н. Баха. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1927. – VIII, 227 с. – Библиогр.: с. 207-227. – (Современные проблемы естествознания / под общ. ред. А.Д. Архангельского, В.Ф. Кагана [и др.] ; Книга 37)
1177062
  Бейлис В.М. Природа действия энзимов / В.М. Бейлис. – Москва;Ленинград : Гос. изд-во, 1927. – 227 с.
1177063
  Аль-Кавакиби Природа деспотизма и гибельность порабощения / Аль-Кавакиби. – Москва, 1964. – 203с.
1177064
  Просцевічус В. Природа детективного оповідання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (652). – С. 41-49. – ISSN 0236-1477
1177065
  Чумляков Юрий Иванович Природа деформационного упрочнения и механизмы поли- и монокристаллов сплавав с некогерентными частицами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чумляков Юрий Иванович; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1980. – 22л.
1177066
   Природа деформирования грунтов / [Ю.Ф. Тугаенко, М.В. Марченко, А.П. Ткалич, Л.А. Логинова]. – Одесса : Астропринт, 2017. – 159, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. листа. – Библиогр.: с. 149-155. – ISBN 978-966-927-279-9
1177067
   Природа деформування грунтів : монографія / [ Ю.Ф. Тугаєнко, М.В. Марченко, А.П. Ткаліч, Л.О. Логінова.] ; за заг. ред. Ю.Ф. Тугаенко. – Одеса : Астропринт, 2018. – 158, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 148-154. – ISBN 978-966-927-355-0
1177068
  Демин М.В. Природа деятельности / М.В. Демин. – М, 1984. – 168с.
1177069
  Бычков Н.Н. Природа диалектико-логической теории : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бычков Н. Н.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1985. – 188л. – Бібліогр.:л.173-188
1177070
  Бычков Н.И. Природа диалектико-логической теории : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Бычков Н.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
1177071
  Федулова М.Н. Природа дискурса, его сущность, статус // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  Иррациональная сторона языка может по большей части именоваться термином "дискурс", который вбирает в себя представления об иррациональной стихии языка, в которой утрачивают свое значение и свой статус все языковые рациональности (статус значений, ...
1177072
   Природа длинноволнового поглощения ион-радикалов нафталина, антрацена и их метилзамещенных.. – К., 1973. – 19с.
1177073
  Стекольников И.С. Природа длинной искры / И.С. Стекольников. – Москва, 1960. – 272 с.
1177074
  Медведев А.П. Природа доальпийской структуры Волыно-Подолии и смежных районов / А.П. Медведев. – Киев : Наукова думка, 1979. – 79с.
1177075
  Медведев Альберт Павлович Природа доальпийской структуры Западной Украины и Южной Польши : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.04 / Медведев Альберт Павлович; АН УССР. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Львов, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1177076
  Марченко Н. Природа додаткових покарань: проблема концепції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 101-104.
1177077
  Слюсарев А. Природа Донбасса / А. Слюсарев. – Сталино, 1955. – 115с.
1177078
   Природа Донского края : Науч.-попул. ст. и очерки. – Ростов-на-Дону., 1975. – 223с.
1177079
  Славкова А.А. Природа доходів малого підприємництва та теоретичні основи їх оподаткування / А.А. Славкова, М.О. Лебеда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 152-157. – ISSN 2222-4459
1177080
  Захарова Ю. Природа егоцентричного мовлення дітей, його розвиток і просодичні характеристики (на матеріалі англійської мови) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-14. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано таке психолінгвістичне явище як егоцентричне мовлення дітей 5-12 років, його природа, розвиток і просодичні характеристики. Експериментальні дані для акустичного аналізу були відібрані з реальних комунікативних ситуацій сучасних ...
1177081
  Иванищенко А.А. Природа единства философского и конкретно-научного познания / А.А. Иванищенко, Г.В. Носко. – К., 1989. – 181с.
1177082
  Барановський О. Природа економічної безпеки комерційного банку // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 7 (221). – С. 12-19. – ISSN 2310-2624
1177083
  Степахно А.В. Природа економічної глобалізації та її значення для конкурентоспроможності країн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 185-187
1177084
  Крисанова Т.А. Природа експресивності в кінодискурсі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 87-91. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
1177085
  Теслик О.М. Природа електричної активності та розмірні ефекти надплинного 4Не : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Теслик О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 114 л. – Бібліогр.: л.106-114
1177086
  Теслик О.М. Природа електричної активності та розмірні ефекти надплинного 4Не : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.02 - теоретична фізика / Теслик О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 28 назв.
1177087
  Гнибиденко З.Н. Природа естественной остаточной намагниченности плиоцен-четвертичных отложений Приобья и Приднестровья и возрастное сопоставление этих отложений по палеомагнитным данным : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 051 / Гнибиденко З.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1971. – 15л.
1177088
  Ільченко В. Природа єдина. Вивчати її треба за єдиними загальними принципами. Інституту високих технологій - 10 років : [КНУ імені Тараса Шевченка - 185] / В. Ільченко, Г. Грабчук, В. Костенко // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 18 липня (№ 134). – С. 6
1177089
  Кільчинська О.Г. Природа жива і нежива (Розробка уроку природознавства для 2-го класу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 9-11 : фото
1177090
   Природа Житомирщини. – Киев, 1984. – 143с.
1177091
  Грінченко В.Ф. Природа забарвлення біотиту в гранітоїдах північного заходу Українського щита. / В.Ф. Грінченко, В.М. Хоменко, О.М. Платонов // Доп. АН УРСР. Сер.Б, 1988. – №1
1177092
  Жандаев М.Ж. Природа Заилийского Алатау / М.Ж. Жандаев. – Алма-Ата : Казахстан, 1978. – 159 с.
1177093
   Природа Закарпатської області. – Львів : Вища школа, 1981. – 156с.
1177094
  Кузьменко О.В. Природа заохочувального провадження / О.В. Кузьменко, О.Г. Стрельченко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 41-53
1177095
   Природа Западного Копетдага. – Ашхабад, 1982. – 229с.
1177096
   Природа заповедников и ее изменения под влиянием естественных и антропогенных факторов. – Москва, 1982. – 120с.
1177097
  Горбацкий Г.В. Природа зарубежной Арктики / Г.В. Горбацкий. – Москва : Географгиз, 1951. – 207 с
1177098
  Дергач Д.В. Природа засобів масової інформації в контексті лінгвістичної аналітики // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 137-143. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматриваются вопросы природы и доминантных лингвистических характеристик средств массовой информации как инструмента формирования и влияния на массовое общественное сознание.
1177099
   Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк : [б. в.], 2004-. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
№ 8. – 2011. – 185, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1177100
   Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004-. – ISSN 2227-3220
№ 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1177101
   Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004-. – ISSN 2227-3220
№ 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1177102
   Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004-. – ISSN 2227-3220
№ 12. – 2015. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1177103
   Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004-. – ISSN 2227-3220
№ 13. – 2016. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1177104
   Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2004-. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
№ 14, Т. 1 : Географія. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1177105
   Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2004-. – ISSN 2227-3220
№ 14, Т. 2 : Біологія. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1177106
  Богдан Г.П. Природа защитной реакции растений / Г.П. Богдан ; АН УССР, Центр. респ. ботан. сад. – Киев : Наукова думка, 1981. – 208 с., [22] л. ил. – Библиогр.: с. 182-200
1177107
  Павлов А.П. Природа землетрясений и землетрясения в Японии / А.П. Павлов. – Москва. – 92с.
1177108
  Решетов Ю.Г. Природа Земли и происхождение человека. / Ю.Г. Решетов. – Москва, 1966. – 375с.
1177109
   Природа Земли из космоса : Изучение природных ресурсов Земли с помощью данных, передаваемых со спутников по радиоканалам. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 151с.
1177110
  Чупина Галина Алексеевна Природа знака и особенности его функционирования в познавательной деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чупина Галина Алексеевна; МГУ. Филос. фак-т. – М., 1973. – 27л.
1177111
  Шумський Природа знаку в геременевтичній логіці Г. Ліппса / Шумський, В // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 135-136
1177112
  Авалиани С.Ш. Природа знания и ценности / С.Ш.Авалиани ; АН ГССР, Ин-т философии. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 182 с.
1177113
  Антонов А.В. Природа знань / А.В. Антонов. – Киев, 1988. – 48 с. – (Товарищество "Знання" УРСР. Серия 8. Нове в науці, техніці, виробництві ; № 5)
1177114
  Блаватский В.Д. Природа и античное общество / В.Д. Блаватский ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1976. – 79 с. : ил.
1177115
  Гулый М.Ф. Природа и биологическое значение некоторых метаболических приспособительных реакций организмов / М.Ф. Гулый. – Киев : Наукова думка, 1977. – 254с.
1177116
  Калинович М. Природа и быт в древнеиндийсокой драме / М. Калинович. – [Киев], 1916. – 48 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия (Ун-т Св. Владимира)
1177117
  Сорокин А.И. Природа и гносеологическая структура научных понятий. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Сорокин А.И.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 21л.
1177118
  Томашек Д. Природа и города / Д. Томашек. – Орбис-Прага, 1966. – 57 с.
1177119
   Природа и дети. Из опыта эстетич. воспитания учащихся. Сб. ст.. – М., 1964. – 47с.
1177120
  Величко Н.Ф. Природа и динамика магнитного поля планет и звезд : Монография / Н.Ф. Величко, В.Н. Величко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 98с. – ISBN 966-594-538-6
1177121
  Шривастав Р.Н. Природа и дистрибуция начальных групп согласных языка хинди : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Шривастав Р.Н. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 18 с.
1177122
   Природа и древний человек: Основные этапы развития природы палеолит. человека и его культуры на территории СССР в плейстоцене.. – Москва : Мысль, 1981. – 223с.
1177123
  Апраксин В. Природа и естественные богатства Средневолжского края : [допущено для библиотек повышенной школы и рекомендовано для культактива] / В. Апраксин. – Самара : Госиздат, Средневолжское краевое отделение, 1931. – 120 с.
1177124
  Мараков С.В. Природа и животный мир Командор / С.В. Мараков; Отв. ред. А.Г. Томилин. – Москва : Наука, 1972. – 185с.
1177125
  Захидов Т.З. Природа и животный мир Средней Азии. Позвоночные животные / Т.З. Захидов, Р.Н. Мекленбурцев. – Ташкент
1. – 1969. – 428с.
1177126
   Природа и жилые районы городов: Учет природных условий при проектировании новых жилых районов.. – Москва, 1986. – 125 с.
1177127
  Рябов А.А. Природа и закон / А.А. Рябов. – Казань, 1976. – 57с.
1177128
   Природа и закон. – Киев : Политиздат Украины, 1991. – 192с.
1177129
   Природа и закон.. – Вильнюс, 1986. – 142с.
1177130
   Природа и закон: Сб. нормат. актов по охране природы.. – Алма-Ата, 1984. – 438с.
1177131
  Амеров А.К. Природа и закономерности спектрального континуума и многокомпанентного вынужденного комбинационного рассеяния в жидкости в поле сверхкоротких лазерных импульсов : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Амеров А.К. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 13 с. – Библиогр.: 13 назв
1177132
  Амеров А.К. Природа и закономерности спектрального континуума и многокомпонентного вынужденного комбинационного рассеяния в жидкости в поле сверхкоротких лазерных импульсов : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Амеров Айрат Кешафович ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченка, Радиофизический фак. – Киев, 1990. – 152 л. – Библиогр.: л. 140-152
1177133
  Царфис П.Г. Природа и здоровье / П.Г. Царфис. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1987. – 480с.
1177134
  Царфис П.Г. Природа и здоровье человека / П.Г. Царфис. – Москва : Высшая школа, 1980. – 352с.
1177135
  Чулюкин Л.Д. Природа и значение цели в советском праве / Л.Д. Чулюкин. – Казань, 1984. – 103с.
1177136
  Шважас И. Природа и индустрия. Альбом / И. Шважас. – Москва, 1975. – 31с.
1177137
   Природа и кормовые особенности растительности лиманов Волго-Уральского междуречья. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1956. – 635с.
1177138
  Гришанков Г.Е. Природа и ландшафты Восточных Яйл Крыма : Автореф... канд. геогр.наук: / Гришанков Г.Е.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1958. – 12л.
1177139
  Гришанков Г.Е. Природа и ландшафты Востчных Яйл Крыма : Автореф... канд. геогр.наук: / Гришанков Г.Е.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1956. – 15л.
1177140
   Природа и ландшафты Подворонежья. – Воронеж, 1983. – 255с.
1177141
   Природа и ландшафты Притамбовья. – Воронеж, 1986. – 225с.
1177142
   Природа и литература.. – М., 1979. – 96с.
1177143
  Эренфелд Д. Природа и люди / Д. Эренфелд; Седов Ю.И. – Москва, 1973. – 254с.
1177144
  Печерин А.И. Природа и люди / А.И. Печерин. – Краснодар, 1974. – 96с.
1177145
  Смоктунович Т.Л. Природа и люди БАМа в районе Кодарского хребта, Чарской впадины и северной оконечности Байкала : Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 17-22 : Фото. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0016-7207
1177146
  Словцов И.Я. Природа и люди Северного Урала. – Екатеринбург : Тип. газ. "Урал", 1897. – 28 с. – Отд. оттиск из газ. "Урал.", №№ 30, 35, 36, 39, 42, 43, 52, 55, 56, 57, 1897 г.
1177147
  Белова Т. Природа и люди Украины в представлениях и художественном мире Максима Горького 1890-1910-х годов // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 9-13. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1177148
   Природа и люди.. – Саратов, 1976. – 240с.
1177149
  Савостюк О. Природа и люди: живопись / О. Савостюк. – Москва, 1984. – 27с.
1177150
   Природа и методы исследования биоэлектрических потенциалов : Тезисы докладов, ноябрь 1954 г.: Первое совещание по физическим методам исследования в биологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 72с.
1177151
  Худушин Ф.С. Природа и мораль / Ф.С. Худушин. – М., 1983. – 64с.
1177152
   Природа и музей: Музею природы ЛатвССР -- 140 : Материалы конф., май 1985 г. – Рига : Зинатне, 1987. – 110с.
1177153
   Природа и мы : сборник. – Челябинск, 1979. – 192 с.
1177154
   Природа и мы. – Челябинск, 1982. – 189с.
1177155
  Канонников А.М. Природа и мы : геогр. комплексы Кубани / А.М. Канонников. – Краснодар, 1984. – 75с.
1177156
   Природа и мы.. – Челябинск, 1978. – 172с.
1177157
  Лемешев М.Я. Природа и мы. / М.Я. Лемешев. – М., 1989. – 268с.
1177158
  Неуймина Н.К. Природа и мы: Меры ответственности. / Н.К. Неуймина. – Ленинград, 1982. – 176 с.
1177159
   Природа и мы: Сб.. – Челябинск, 1980. – 184с.
1177160
   Природа и мы: Сб.. – Челябинск, 1981. – 171с.
1177161
   Природа и мы: Сб.. – Челябинск, 1983. – 165с.
1177162
   Природа и население Брестской области : Сборник статей. – Ленинград, 1976. – 79с.
1177163
   Природа и население Ленинградской области.. – Москва-Л., 1928. – 168с.
1177164
   Природа и население Слободской Украины. Харьковская губерния : Пособие по родиноведению. – Харьков, 1918. – 336с.
1177165
  Бирюков В.П. Природа и население Шадринского округа Уральской области / В.П. Бирюков. – Шадринск : Издательство Окрисполкома, 1926. – с.
1177166
  Мухина Л.И. Природа и научно-техническая революция / Л.И. Мухина, толстихин. – М., 1985. – 111с.
1177167
   Природа и научно-технический прогресс.. – Кишинев, 1973. – 176с.
1177168
  Данилова Н.А. Природа и наше здоровье / Н.А. Данилова. – М, 1971. – 221с.
1177169
  Данилова Н.А. Природа и наше здоровье / Н.А. Данилова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Мысль, 1977. – 238с.
1177170
  Чернуха А Г. Природа и общество / А Г. Чернуха, . – Харьков, 1967. – 21с.
1177171
   Природа и общество. – Москва : Наука, 1968. – 346с.
1177172
  Войтко В.И. Природа и общество : Материалы к лекции / В.И. Войтко. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1970. – 37с.
1177173
  Менькин Э.Г. Природа и общество / Э.Г. Менькин. – Пермь, 1975. – 36с.
1177174
  Лысенко Л.П. Природа и общество / Л.П. Лысенко. – Минск, 1976. – 136с.
1177175
  Кобылянский В.А. Природа и общество / В.А. Кобылянский. – Красноярск, 1985. – 197с.
1177176
   Природа и общество : Метод. указания по изучению курса марксистко-ленинской философии для студентов вечернего и заочного видов обучения. – Рига, 1986. – 22с.
1177177
  Розин В.М. Природа и особенности эзотерического познания // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 4. – С. 144-157
1177178
   Природа и охота. – Харьков : ВУСОР, 1926. – 140с.
1177179
   Природа и охота (охотминимум).. – М., 1977. – 296с.
1177180
  Абдулатипов Р.Г. Природа и парадоксы национального "Я" / Р.Г. Абдулатипов. – Москва : Мысль, 1991. – 169, [2] с.
1177181
  Юсифова И. Природа и пейзаж в "Донских рассказах" М. Шолохова и их передача в азербайджанских переводах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 287-293. – ISSN 2522-493Х
1177182
  Мясникова Л.А. Природа и познавательная сущность восприятия. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Мясникова Л.А.; Урал.гос.ун-т. – Свердловск, 1981. – 18л.
1177183
  Василев М. Природа и поэзия / М. Василев. – София, 1982. – 168с.
1177184
  Камбалов Н.А. Природа и природные богатства Алтайского края. / Н.А. Камбалов. – Барнаул, 1952. – 171с.
1177185
   Природа и природные особенности г.Москвы и Подмосковья и использование их в народном хозяйстве.. – Москва, 1984. – 148с.
1177186
   Природа и природные процессы на территории Подмосковья : Сборник трудов. – Москва, 1978. – 106с.
1177187
   Природа и природные ресурсы Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1971. – 339с.
1177188
   Природа и природные ресурсы Донбасса : Библиогр.указатель. – Донецк
Ч.1 : Общая характеристика природы и ее компонентов. – 1975. – 128с.
1177189
   Природа и природные ресурсы центральной и восточной части Северного Кавказа : Сборник статей. – Орджоникидзе, 1982. – 146с.
1177190
   Природа и природные ресурсы Центральной и Восточной части Северного Кавказа. – Орджоникидзе, 1982. – 113с.
1177191
   Природа и прогноз региональной зональности динамических явлений в шахтах Донбасса / А.В. Анциферов, М.М. Довбнич, В.А. Канин, И.А. Виктосенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 102-110 : рис. – Библиогр.: с. 110. – ISSN 0203-3100
1177192
  Князев А.А. Природа и производство. / А.А. Князев. – Л., 1968. – 16с.
1177193
  Всехсвятский С.К. Природа и происхождение комет и метеорного вещества / С.К. Всехсвятский. – Москва : Просвещение, 1967. – 183 с.


  В книге излагаются современные проблемы комет, особенности их движения и физической природы. Освещены вопросы эволюции и происхождения комет. Приводятся доказательства родственности комет с другими группами малых тел.
1177194
  Чугаев Л.А. Природа и происхождение химических элементов в связи с новейшими исследованиями о распаде атома и об изотопии / Л.А. Чугаев. – Птгр : Научхимтехиздат, 1923. – 104 с.
1177195
  Троицкая Т.Н. Природа и развитие общества докапиталистических фолрмаций / Т.Н. Троицкая. – Новосибирск, 1989. – 80с.
1177196
  Сергеев К.А. Природа и разум: античная парадигма / К.А. Сергеев, Я.А. Слинин. – Ленинград, 1991. – 238с.
1177197
  Сарычева З.А. Природа и растения / Зоя Сарычева ; [ред. И.Н. Воронцов]. – Киев : ВИНБААД, 2008. – 114, [1] с. : ил.
1177198
  Чикваидзе Э.Н. Природа и реакции парамагнитных центров, фотоиндуцированных в пептидах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Чикваидзе Э.Н.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1972. – 22л.
1177199
  Логвиненко В.К. Природа и роль домашнего хозяйства в развитом социалистическом обществе / В.К. Логвиненко, А.М. Балясников. – Київ, 1979. – 47с.
1177200
   Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 1. – 2011. – До 2008 г.название" Свет.Природа и человек". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177201
   Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 2. – 2011. – До 2008 г.название" Свет.Природа и человек". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек.21 век
1177202
   Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 3. – 2011. – До 2008 г.название" Свет.Природа и человек". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177203
   Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 4. – 2011. – До 2008 г.название" Свет.Природа и человек". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177204
   Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 5. – 2011. – До 2008 г.название" Свет.Природа и человек". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177205
   Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 6. – 2011. – До 2008 г.название" Свет.Природа и человек". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177206
   Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 7. – 2011. – До 2008 г.название" Свет. Природа и человек". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177207
   Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 8. – 2011. – До 2008 г.название" Свет. Природа и человек". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177208
   Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 9. – 2011. – До 2008 г.название" Свет. Природа и человек". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177209
   Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 10. – 2011. – До 2008 г.название" Свет. Природа и человек". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177210
   Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 11. – 2011. – До 2008 г.название" Свет. Природа и человек". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177211
   Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 12. – 2011. – С 2012 г.назв." Природа и человек XXI век". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177212
  Байбакова Г.Н. Природа и сельская местность : пособие для студентов пед. ин-тов / Г.Н. Байбакова. – 2-е изд. – Ленинград : Учпедгиз, Ленингр. отд-ние, 1963. – 110 с. : ил. – (Разговорный французский язык)
1177213
   Природа и сельское хозяйство Волго-Ахтубинской долины и дельты Волги.. – М., 1962. – 450с.
1177214
  Буяновский М.С. Природа и сельское хозяйство Волго-Уральского междуречья / М.С. Буяновский. – М, 1956. – 230с.
1177215
   Природа и сельское хозяйство засушливо-пустынных областей СССР.. – Воронеж, 1926. – 108с.
1177216
  Мельников Ю.И. Природа и содержание норм процессуального права в социалистическом обществе / Ю.И. Мельников. – Ярославль, 1976. – 116с.
1177217
  Мельников Ю.И. Природа и содержание норм процессуального права в социалистическом обществе. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Мельников Ю.И.; Всес.юрид.заоч.ин-т. – М, 1976. – 22л.
1177218
  Лебедь Е.А. Природа и сознание в философии буддизма и научная картина мира // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 119-127. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
1177219
   Природа и социалистическое хозяйство. Сб.. – М.
Ч.1. – 1941. – 196с.
1177220
   Природа и социалистическое хозяйство. Сб. 1932 г.. – Москва
5. – 1932. – 230 с.
1177221
   Природа и социалистическое хозяйство. Сб. 1933 г.. – М.
6. – 1933. – 191с.
1177222
   Природа и социалистическое хозяйство. Сб. 1934 г.. – М., 1934. – 236с.
1177223
   Природа и социалистическое хозяйство. Сб. 8. – М.
Ч.2. – 1941. – 199-488с.
1177224
  Никифоров Ю.П. Природа и социальная сущность интереса : Автореф... канд. филос.наук: / Никифоров Ю. П.; Гор.ГУ. – Горький, 1972. – 20л.
1177225
  Фурсин Иван Иванович Природа и социальные функции обрадности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Фурсин Иван Иванович; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 38л. – Бібліогр.:с.38
1177226
  Сафронов Л.Г. Природа и социальные функции художественной самодеятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сафронов Л. Г.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1974. – 19л.
1177227
  Ребрин В.А. Природа и специфика общественного сознания. / В.А. Ребрин. – М., 1977. – 64с.
1177228
  Шептулин А.П. Природа и специфика философских категорий / А.П. Шептулин. – М, 1973. – 64с.
1177229
  Бурдов В.Т. Природа и стимулы технического творчества : Автореф... канд. филос.наук: / Бурдов В. Т.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д., 1972. – 23л.
1177230
  Лужная Н.П. Природа и строение микродисперсных твердых растворов солей. : Автореф... Доктора хим.наук: / Лужная Н.П.; Акад.наук СССР. – Москва, 1950. – 20 с.
1177231
  Маковски Е. Природа и структура живой материи / Е. Маковски. – Бухарест, 1976. – 211 с. : табл.
1177232
  Смирнов О.В. Природа и сущность права на труд в СССР / О.В. Смирнов. – Москва, 1964. – 211с.
1177233
  Первушина О.М. Природа и творчество / О.М. Первушина, В.Г. Столбова. – Пермь, 1990. – 221с.
1177234
  Лебедь Е.А. Природа и теономная этика христианства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 64-71. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1177235
  Лоренц Э.Н. Природа и теория общей циркуляции атмосферы / Э.Н. Лоренц. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 260с.
1177236
   Природа и типоморфное значение окраски биотита гранитоидных комплексов (на примере северо-западной части Украинского щита) / В.Ф. Гринченко, В.М. Хоменко, О.В. Зинченко, Н А. Платонов // Минерал. журню, 1988. – №4
1177237
  Сергеев В.М. Природа и типоморфность дефективной окраски кальцита. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 01.04.18 / Сергеев В.М.; МГУ. – М, 1973. – 19л.
1177238
  Львов В.Н. Природа и труд человека / В.Н. Львов. – М.-Л.
1. – 1927. – 240с.
1177239
   Природа и труд: Природоохранит. воспитание учащихся в прроцессе обучения географии и биологии.. – Москва : Просвещение, 1977. – 128с.
1177240
  Каленникова Т.Г. Природа и ты: Вопросы и задания по экологии : Книга для учащихся / Т.Г. Каленникова. – Минск : Народная асвета, 1989. – 128 с. : ил. – ISBN 5-341-00161-3
1177241
   Природа и удивительное. [Изоматериал] : комплект открыток. – Ленинград : Изобразительное искусство, 1975. – 16 л. : 16 открыток + 1 обл.
1177242
  Гейликман Б.О. Природа и фауна Хосрова / Б.О. Гейликман, Ажрумян, КА. – Ереван, 1959. – 84с.
1177243
   Природа и фонтазия. Фотоальбом.. – М., 1971. – 119с.
1177244
  Судьбина Е.Н. Природа и фотохимические превращения парамагнитных центров облученных белков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Судьбина Е.Н.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1177245
  Кальядо Андрес Мартинес Природа и функции денег в период строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кальядо Андрес Мартинес; Моск. гос. ун-т. – М., 1973. – 40л.
1177246
  Невярович Н. Природа и функции онирического гротеска в романе Д. Липскерова "Последний сон разум" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 89-96
1177247
   Природа и функции эстетического. – Москва, 1968. – 288с.
1177248
  Филиппов П.П. Природа и функция металла, входящего в состав транскатолазы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Филиппов П.П. ; МГУ. – Москва, 1969. – 15 л.
1177249
  Барановский В.Н. Природа и характер социальной активности личности в социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Барановский В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 18 с.
1177250
  Барановский В.Н. Природа и характер социальной активности личности в социалистическом обществе. : Дис... канд. филос.наук: / Барановский В.Н.; КГУ. Кафедра философ. гуманит. фак. – К., 1969. – 209л. – Бібліогр.:л.1-16
1177251
   Природа и хозяйственная деятельность в Нижнем Поволжье : сборник науч. трудов. – Волгоград : Волгоградский пед. ин-т им. А.С. Серафимовича, 1986. – 117 с.
1177252
   Природа и хозяйственное использование озер Северо-Запада Русской равнины. – Л., 1976. – 120с.
1177253
  Ракита С.А. Природа и хозяйственное освоение Севера : монография / С.А. Ракита ; под ред. А.И. Попова. – Москва : Московский университет, 1983. – 190 с.
1177254
   Природа и хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1969. – 176с.
1177255
   Природа и хозяйство Восточного Казахстана. – Алма-Ата, 1979. – 246с.
1177256
   Природа и хозяйство Молдавии. – Кишинев, 1977. – 94с.
1177257
   Природа и хозяйство района первоочередного формирования КАТЭКа. – Новосибирск, 1983. – 261с.
1177258
   Природа и хозяйство Севера. – Вып.3. – Апатиты. – 300с.
1177259
   Природа и хозяйство Севера. – Вып.2. – Апаниты
Ч.2. – 1971. – 316с.
1177260
   Природа и хозяйство Чечено-Ингушской АССР. – Вып.5. – Грозный, 1989. – 164с.
1177261
  Баландин Р.К. Природа и цивилизация / Р.К. Баландин, Л.Г. Бондарев. – Москва : Мысль, 1988. – 391 с. : ил. – (Мир географии). – ISBN 5-244-00182-5
1177262
   Природа и человек. – Владивосток, 1973. – 317с.
1177263
  Клесова Э.В. Природа и человек : (философский очерк) / Э.В. Клесова. – Минск : Издательство БГУ им. В.И.Ленина, 1979. – 173, [3] с.
1177264
  Завгородняя В.Л. Природа и человек : Пособие по обучению чтению на английском языке / В.Л. Завгородняя, Т.М. Вихман. – Москва : Высшая школа, 1987. – 144с.
1177265
  Надежина И.Ф. Природа и человек / И.Ф. Надежина, Л.С. Куликова. – М., 1990. – 192с.
1177266
  Сохряков Ю.И. Природа и человек / Ю.И. Сохряков. – М., 1990. – 63с.
1177267
  Новиков Ю.В. Природа и человек / Ю.В. Новиков. – Москва, 1991. – 221с.
1177268
  Рейнгард И.А. Природа и Человек : стихи / Игорь Рейнгард. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. – 235, [1] с. : ил. – ISBN 966-551-135-1
1177269
   Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 1 январь. – 2012. – До 2012 г.название" Природа и свет". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177270
   Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 2 февраль. – 2012. – До 2012 г.название" Природа и свет". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177271
   Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 3 март. – 2012. – До 2012 г.название" Природа и свет". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177272
   Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 4 апрель. – 2012. – До 2012 г.название" Природа и свет". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177273
   Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 5 май. – 2012. – До 2012 г.название" Природа и свет". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177274
   Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 6 июнь. – 2012. – До 2012 г.название" Природа и свет". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177275
   Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 7 июль. – 2012. – До 2012 г.название" Природа и свет". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177276
   Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 8 август. – 2012. – До 2012 г.название" Природа и свет". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177277
   Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 9 сентябрь. – 2012. – До 2012 г.название" Природа и свет". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177278
   Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 10 октябрь. – 2012. – До 2012 г.название" Природа и свет". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177279
   Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 11 ноябрь. – 2012. – До 2012 г.название" Природа и свет". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177280
   Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 12 декабрь. – 2012. – До 2012 г.название" Природа и свет". В 2009- Свет. В 2010 - Природа и Человек. 21 век
1177281
  Савина В.В. Природа и человек в ранней малой прозе Дорис Лессинг // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 209-213. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1177282
   Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера (второая половина XIX -- начало XX в.).. – Л., 1976. – 334с.
1177283
  Гудова С.С. Природа и Человек в решении проблемы ответственности ученого за последствия своих открытий в романе М. Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" : опыт детального тематического анализа текста художественного произведения // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12 : Романтизм у літературі. – С. 20-23
1177284
  Никольский В.А. Природа и человек в русской литературе 19 века. / В.А. Никольский. – Калинин, 1973. – 226 с.
1177285
  Левковская Г.М. Природа и человек в среднем голоцене Лубанской низины / Г.М. Левковская. – Рига, 1987. – 93с.
1177286
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 2. – 2008. – До 2008 г.название "Свет.Природа и человек"
1177287
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 3. – 2008. – До 2008 г.название "Свет.Природа и человек"
1177288
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 4. – 2008. – До 2008 г.название "Свет.Природа и человек"
1177289
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 5. – 2008. – До 2008 г.название "Свет.Природа и человек"
1177290
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 6. – 2008. – До 2008 г.название "Свет.Природа и человек"
1177291
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 7. – 2008. – До 2008 г.название"Свет.Природа и человек"
1177292
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 8. – 2008. – До 2008 г.название "Свет.Природа и человек"
1177293
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 9. – 2008. – До 2008 г.название" Свет.Природа и человек".
1177294
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 10. – 2008. – До 2008 г.название" Свет.Природа и человек".
1177295
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 11. – 2008. – До 2008 г.название" Свет.Природа и человек".
1177296
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 12. – 2008. – До 2008 г.название" Свет.Природа и человек".
1177297
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 1. – 2010. – До 2010 г.название "Свет.Природа и человек" В 2011 "Природа и СВЕТ"
1177298
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 2. – 2010. – До 2010 г.название "Свет.Природа и человек" В 2011 "Природа и СВЕТ"
1177299
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 3. – 2010. – До 2010 г.название "Свет.Природа и человек"
1177300
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 4. – 2010. – До 2010 г.название "Свет.Природа и человек" В 2011 "Природа и СВЕТ"
1177301
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 5. – 2010. – До 2010 г.название "Свет.Природа и человек" В 2011 "Природа и СВЕТ"
1177302
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 6. – 2010. – До 2010 г.название "Свет.Природа и человек" В 2011 "Природа и СВЕТ"
1177303
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 7. – 2010. – До 2010 г.название "Свет.Природа и человек"
1177304
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 8. – 2010. – До 2010 г.название "Свет.Природа и человек" В 2011 "Природа и СВЕТ"
1177305
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 9. – 2010. – До 2010 г.название "Свет.Природа и человек" В 2011 "Природа и СВЕТ"
1177306
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 10. – 2010. – До 2010 г.название "Свет.Природа и человек"
1177307
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 11. – 2010. – До 2010 г.название "Свет.Природа и человек" В 2011 "Природа и СВЕТ"
1177308
   Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 12. – 2010. – До 2010 г.название "Свет.Природа и человек" В 2011 "Природа и СВЕТ"
1177309
   Природа и Человек. XXI век : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 1, январь. – 2013. – До 2012 г. назв. журн. "Природа и свет". В 2009 г. - "Свет", в 2010 г. - "Природа и Человек. 21 век"
1177310
   Природа и Человек. XXI век : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 2, февраль. – 2013. – До 2012 г. назв. журн. "Природа и свет". В 2009 г. - "Свет", в 2010 г. - "Природа и Человек. 21 век"
1177311
   Природа и Человек. XXI век : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 3, март. – 2013. – До 2012 г. назв. журн. "Природа и свет". В 2009 г. - "Свет", в 2010 г. - "Природа и Человек. 21 век"
1177312
   Природа и Человек. XXI век : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 4, апрель. – 2013. – До 2012 г. назв. журн. "Природа и свет". В 2009 г. - "Свет", в 2010 г. - "Природа и Человек. 21 век"
1177313
   Природа и Человек. XXI век : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 5, май. – 2013. – До 2012 г. назв. журн. "Природа и свет". В 2009 г. - "Свет", в 2010 г. - "Природа и Человек. 21 век"
1177314
   Природа и Человек. XXI век : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 6, июнь. – 2013. – До 2012 г. назв. журн. "Природа и свет". В 2009 г. - "Свет", в 2010 г. - "Природа и Человек. 21 век"
1177315
   Природа и Человек. XXI век : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 7, июль. – 2013. – До 2012 г. назв. журн. "Природа и свет". В 2009 г. - "Свет", в 2010 г. - "Природа и Человек. 21 век"
1177316
   Природа и Человек. XXI век : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 8, август. – 2013. – До 2012 г. назв. журн. "Природа и свет". В 2009 г. - "Свет", в 2010 г. - "Природа и Человек. 21 век"
1177317
   Природа и Человек. XXI век : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 9, сентябрь. – 2013. – До 2012 г. назв. журн. "Природа и свет". В 2009 г. - "Свет", в 2010 г. - "Природа и Человек. 21 век"
1177318
   Природа и Человек. XXI век : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 10, октябрь. – 2013. – До 2012 г. назв. журн. "Природа и свет". В 2009 г. - "Свет", в 2010 г. - "Природа и Человек. 21 век"
1177319
   Природа и Человек. XXI век : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 11, сентябрь. – 2013. – До 2012 г. назв. журн. "Природа и свет". В 2009 г. - "Свет", в 2010 г. - "Природа и Человек. 21 век"
1177320
   Природа и Человек. XXI век : ежемесячный научно-популярный журнал для народного чтения / ООО "Пич" XXI век". – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 12, декабрь. – 2013. – До 2012 г. назв. журн. "Природа и свет". В 2009 г. - "Свет", в 2010 г. - "Природа и Человек. 21 век"
1177321
   Природа и человек. Ответы на вопросы.. – Вып. 2. – М., 1945. – 68с.
1177322
   Природа и человек. Ответы на вопросы.. – Вып. 5. – М., 1946. – с.
1177323
  Полторацкая Н.И. Природа и человек: Пособие по фр. яз. для техн. вузов. / Н.И. Полторацкая. – Москва, 1988. – 159с.
1177324
   Природа и человек: Сб. ст.. – М., 1988. – 149с.
1177325
  Ярошенко М.Ф. Природа и человечество / М.Ф. Ярошенко. – Кишинев, 1978. – 352с.
1177326
  Щетинина А Природа и чудесный мир животных. / А Щетинина. – 2-е изд. – М., 1974. – 120с.
1177327
  Вагнер В.А. Природа и школьник / В.А. Вагнер. – Ленинград, 1925. – 197с.
1177328
  Розин В.М. Природа и эволюция мышления // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – С.12-24
1177329
   Природа и экономика Александровского нефтеносного района (Томская область).. – Томск, 1968. – 476с.
1177330
   Природа и экономика Кузбасса : Тез. докл. к предстоящей науч. конф. – Новокузнецк, 1982. – 125с.
1177331
   Природа и экономика Кузбасса : Тез. докл. к предстоящей науч. конф. – Новокузнецк, 1983. – 202с.
1177332
   Природа и экономика Кузбасса. – Новокузнецк, 1984. – 180с.
1177333
   Природа и экономика Кузбасса : Тез. докл. к предстоящей конф. – Новокузнецк, 1987. – 142с.
1177334
   Природа и экономика Омской области: Тез. докл. науч. конф.. – Омск, 1989. – 210с.
1177335
   Природа и экономика севера Томской области : Материалы компл.экспедиции по изуч. природных условий. – Томск, 1977. – 218с.
1177336
   Природа и экономика: Сб. ст.. – М., 1975. – 64с.
1177337
  Иванов М.И. Природа и экономическая эффективность социалистического производственного соревнования. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Иванов М.И.;. – Л., 1975. – л.
1177338
  Артеменко Н.М. Природа и эстетическое воспитание школьников : из опыта работы сел. учителя / Артеменко Н.М. ; под ред. А.И. Бурова. – Москва : Просвещение, 1978. – 72 с. – Список лит.: с. 70-71
1177339
  Руднев Д.Ф. Природа и ядохимикаты. / Д.Ф. Руднев, Н.Э. Кононова. – М., 1971. – 142с.
1177340
  Трунова О.В. Природа и языковой статус категории модальности /на материале английского языка/ / О.В. Трунова. – Барнаул-Новосибирск, 1991. – 130 с.
1177341
   Природа Ивановской области. – Вып. 2. – Ярославль, 1976. – 200с.
1177342
   Природа Ивановской области. – Ярославль
вып.3. – 1984. – 147с.
1177343
  Кичигина З.П. Природа изменения текстурообразования при окислении железа в промежуточной области температур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кичигина З.П.; М-во высш. образования СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1958. – 11л.
1177344
  Талызина Н.Ф. Природа индивидуальдных различий: опыт исследования близнецовым методом / Н.Ф. Талызина. – Москва, 1991. – 191с.
1177345
  Забродская М.П. Природа Индонезии. / М.П. Забродская, Д.С. Шарец. – Москва, 1961. – 76с.
1177346
  Видинеев Н.В. Природа интеллектуальных способностей человека / Н.В. Видинеев. – Москва, 1989. – 173с.
1177347
  Морозов И.М. Природа интуиции / И.М. Морозов. – Минск, 1990. – 140с.
1177348
  Урсул А.Д. Природа информации / А.Д. Урсул. – Москва, 1968. – 288с.
1177349
  Хмарский Н.З. Природа ископаемых углей Закарпатской области УССР : Автореф... кандид. геолого-минералог.наук: / Хмарский Н.З.; Министерство высшего образования СССР. Научно-исслед. институт геологии при Днепропетровском госуниверсит. – Днепропетровск, 1949. – 10 с.
1177350
  Безклубенко С.Д. Природа искусства : о некоторых сторонах худож. творчества / С.Д. Безклубенко. – Москва : Политиздат, 1982. – 166 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы)
1177351
   Природа искусства и теория эстетического воспитания. – М., 1980. – 172с.
1177352
   Природа истины в социальном познании: Сб. науч. тр.. – Калинин, 1985. – 158с.
1177353
  Гунин Александр Михайлович Природа исторической закономерности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гунин Александр Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 33л.
1177354
  Гугнин Александр Михайлович Природа исторической закономерности : Дис... д-ра философ.наук: 09.00.01 / Гугнин Александр Михайлович; МВ и ССО УССР. Днепропетровский инженерно-строительный ин-т. – Днепропетровск, 1990. – 299л. – Бібліогр.:л.292-299
1177355
  Джиоев О.И. Природа исторической необходимости. / О.И. Джиоев. – Тбилиси, 1967. – 136с.
1177356
  Ткач Г. Природа і види адміністративного розсуду // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.30-34. – ISSN 0132-1331
1177357
  Фещенко П.І. Природа і відпочинок / П.І. Фещенко, Б.Г. Семенов. – К., 1985. – 47с.
1177358
   Природа і господарство південних районів Української РСР.. – Вип.1. – К., 1953. – 148с.
1177359
   Природа і господарство південних районів Української РСР.. – Вип.2. – К., 1955. – 156с.
1177360
  Артеменко М.М. Природа і естетичне виховання учнів : [учб.-метод. посібник] / Артеменко М.М. – Київ : Радянська школа, 1984. – 80 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт
1177361
   Природа і етнос.. – К., 1994. – 208с.
1177362
  Ємельяненко Є.О. Природа і зміст стратагемного мислення в контексті теорії рефлексії // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 90 : Філософія. Політологія. Соціологія
1177363
  Решетник М.Д. Природа і культура // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 633. – ISBN 966-316-069-1
1177364
  Шинкаренко О.В. Природа і культура // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 5-25. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
1177365
  Ляхович Н.Ф. Природа і людина / Н.Ф. Ляхович. – Київ, 1970. – 112с.
1177366
  Ляхович Н.Ф. Природа і людина / Н.Ф. Ляхович. – К, 1974. – 104с.
1177367
  Костриця М.Ю. Природа і матеріальна культура Житомирщини : посібник з етнографічного краєзнавства / М.Ю. Костриця, Н.С. Костриця; Житомирське науково-краєзнавче Тов-во дослідників Волині; Житомирськ. ін-т післядипломної пед. освіти; Держ. управління екологічної безпеки в Житомирській обл. та ін. – Житомир : М.А.К., 1999. – 240с. – ISBN 966-7626-04-0
1177368
   Природа і ми : Збірник. – Київ : Реклама, 1990. – 136с.
1177369
  Голобородько К. Природа і мова в науковому осмисленні О.О. Потебні // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 21-25. – ISSN 0201-419
1177370
   Природа і пафос // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 22-23 : фото
1177371
   Природа і Пафос // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 54-55 : фото
1177372
  Сварог В. Природа і поет // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 186/187, липень-серпень : липень/серпень. – С. 5-10


  Поезія Олександра Неврицького-Грановського та Микити Мандрики.
1177373
   Природа і природні багатства Чернігівщини. : анотований покажчик літератури. – Чернігів
Вип. 1. – 1961. – 114 с.
1177374
   Природа і природні ресурси Північного Причорномор"я : бібліогр. покажч. літ. за 2008 р. / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О.Г. Кушнір ; [ред. І.С. Шелестович]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького
Вип. 38. – 2010. – 80 с. – Вид. засн. 1936 р. - Покажч.: с. 65-78
1177375
   Природа і природні ресурси Північного Причорномор"я : бібліогр. покажч. літ. за 2009 р. / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О.Г. Кушнір ; [ред. І.С. Шелестович]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького
Вип. 39. – 2011. – 101, [3] с. – Вид. засн. 1936 р. - Покажч.: с. 86-102
1177376
   Природа і природні ресурси Північного Причорномор"я : бібліогр. покажч. літ. за 2010 р. / упоряд. О.Г. Кушнір ; [ред.: І.С. Шелестович] ; М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького
[Вип. 40]. – 2012. – 109 с. – Вид. засн. 1936 р. - Покажч.: с. 90-107
1177377
   Природа і природні ресурси Північного Причорномор"я. Покажчик літ. за 1965 р.. – Одеса, 1969. – 68с.
1177378
   Природа і природні ресурси Північного Причорномор"я. Покажчик літ. за 1966-1967 рр.. – Одеса, 1970. – 136с.
1177379
   Природа і природні ресурси Північного Причорномор"я. Покажчик літ. за 1968 р.. – Одеса, 1972. – 120с.
1177380
  Євтух О.Т. Природа і причини багатства: погляд фінансиста : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 4-12. – Бібліогр.: 21 назва
1177381
  Радзюн О.В. Природа і сенс університетської освіти в умовах її трансформації // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 52-53
1177382
   Природа і совість: Статті і нариси. : Охорона навколишнього середовища Додаткові відомості: Статті і нариси Відом. про відпов.: Упорядник В.В.Тивін. – Львів : Каменяр, 1990. – 85с.
1177383
  Шелудько В.І. Природа і спектрально-кінетичні властивості центрів люмінесценціі в полікристаллічних сульфатах лужних металів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Шелудько В. І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 15 с.
1177384
  Шелудько Вадим Іванович Природа і спектрально-кінетичні властивості центрів люмінесценції в полукристалічних сульфатах лужних металів. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Шелудько Вадим Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 166л. – Бібліогр.:л.155-166
1177385
  Деркач В.Л. Природа і супільство // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – C. 8-16
1177386
  Малиновський В. Природа і суспільна сутність муніципального управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 247-252
1177387
  Шидловський П.С. Природа і суспільство в ранньому голоцені Східної Європи : навч. посібник / П.С. Шидловський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 105-110
1177388
  Пономаренко К.І. Природа і сутність права на приватність // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 10 (97). – С. 14-18.
1177389
  Білас А.І. Природа і сутність правоохоронної діяльності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 12-16. – ISSN 2220-1394
1177390
  Бойко І.І. Природа і сутність соціальних технологій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1177391
  Янісів Ю. Природа і сутність сучасних освітніх інновацій // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 1. – С. 25-29


  У статті аналізується природа, потреба і сутність сучасних освітніх інновацій, їх структура та напрями здійснення в практичному полі освіти.
1177392
  Бєлінська І.Д. Природа і цивілізація в урбаністичних образах лірики Ф. Тютчева // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 95-101. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1177393
   Природа Івано-Франківської області. – Львів : Вища школа, Львівський держ. ун-тет, 1973. – 159с.
1177394
  Беценко Т. Природа імпровізаційного творення текстів народних дум (лінгвістичний аспект) // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 13-22. – ISSN 0130-6936


  У статті розглянуто природу мовних структур, їхню властивість слугувати імпровізаційному відтворенню героїчного епосу. Увагу зосереджено на загальному аналзі мовних одиниць - текстово-образних універсалій, що забезпечують збереження цілісності тексту, ...
1177395
  Івановська О. Природа індивідуальної суб"єктності фольклорного тексту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 5-16


  У статті здійснено спробу вивчення психологічних механізмів емоційної індикації та образної трансформації як вияву індивідуальної креативної потуги у творенні фольклорного тексту. The article is considered to explore the psychological mechanisms of ...
1177396
  Рєпіна К.С. Природа інновацій у книговиданні для дітей: явища, процеси, технології // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 111-116


  У статті досліджено природу та особливості інновацій у книговиданні для дітей. Визначено явища, процеси і технології, що виражають сутність глобальних світових змін і відбиваються на розвитку видавничої сфери. Охарактеризовано механізми вкорінення ...
1177397
  Наумова О.О. Природа інноваційної діяльності персоналу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 302-307
1177398
  Барабаш О.О. Природа інституціоналізації прав людини: загальнотеоретичний аналіз // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 3-10. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1177399
  Гриценко О.М. Природа інформаційного суспільства та розвиток світового ринку мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 86-91


  У статті розглянуто проблеми формування в Україні інформаційного суспільства та становлення ринку масмедіа, можливі напрями його розвитку та концептуальні положення щодо стратегії формування інформаційного суспільства в умовах перехідного періоду. ...
1177400
  Гриценко О. Природа інформаційного суспільства та розвиток світового ринку мас-медіа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 214-222. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
1177401
  Різун В.В. Природа й структура комунікативного процесу // Наукові записки Інституту журналістики, 2001
1177402
  Поворознюк Р.В. Природа й характер термінологічної варіативності в медичному перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 354-364


  У статті розглянуто явище термінологічної варіативності в аспекті медичного перекладу. Розкрито роль соціокультурних чинників, що визначають варіативність медичної термінології в оригіналі й перекладі. Окреслено текстоформуючі й комунікативні функції ...
1177403
  Пальгов Н.Н. Природа Казахстана в очерках и картинах / Н.Н. Пальгов. – Алма-Ата : АН КазССР, 1950. – 74с.
1177404
  Носенко А. Природа как гармонизирующий фактор в формировании духовной личности К.К. Костанди. Тема монашества // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 76-81. – ISBN 966-8914-06-6
1177405
  Белкина И.Н. Природа как объект полевых практик и экскурсий : ( метод. пособие для студентов географ. ф-та) / И.Н. Белкина ; Ленинград. гос. пед. ин-т. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 84 с.
1177406
  Шаповалова Э.А. Природа как объект художественного осмысления. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Шаповалова Э.А.; АН УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 24л.
1177407
  Старостин В.И. Природа как объект эстетического отношения. : Автореф... канд.филос.наук: 623 / Старостин В.И.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1971. – 20л.
1177408
  Артеменко Н.М. Природа как средство эстетического воспитания учащихся : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Артеменко Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 19 с.
1177409
  Игнатовская Н.Б. Природа как ценность культуры / Н.Б. Игнатовская. – М., 1987. – 62с.
1177410
  Хацкевич Д.х. Природа как эстетическая ценность / Д.х. Хацкевич. – Москва : Вышэйшая школа, 1987. – 119с.
1177411
  Різиченко В. Природа канівських дислокацій / В. Різиченко. – 11с.
1177412
   Природа Карадага.. – К., 1989. – 284с.
1177413
  Душевский В.П. Природа карстових порожнин передгірного Криму та питання їх охорони // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 49-52. – Бібліогр.: 13 назв
1177414
  Кавришвили К.В. Природа карстовых территорий Черноморского побережья Грузии / К.В. Кавришвили. – Тбилиси, 1988. – 85с.
1177415
  Смирнова Галина Львовна Природа каталитически активных центров перфторированных пленок, модифицированных ионами переходных металлов : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.15 / Смирнова Галина Львовна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1989. – 23л.
1177416
  Межжерін В.А. Природа катастроф и возможности их исключения // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України. Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 111-119. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – ISBN 966-8440-08-0
1177417
  Гаврилюк В.С. Природа Києва та його околиць/Фізико-географічна характеристика/ / В.С. Гаврилюк, І.О. Речмедін; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченко. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1956. – 71с.
1177418
   Природа Києва: сучасний стан та екологічні проблеми / [С.Ю. Бортник та ін.] ; керівники авт. колективу і наук. ред.: Сергій Бортник та Володими Стецюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – 385 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 379-384. – ISBN 978-617-7069-49-1


  У пр. № 1715445 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу на добру згадку від імені авторів. Підпис. 1.12.2017.
1177419
  Парнікоза І.Ю. Природа Києва: як було і що зберіглося / І.Ю. Парнікоза, Д.Я. Вортман // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 5 (94)
1177420
   Природа Київської області.. – Київ : Киевский университет, 1972. – 235с.
1177421
  Норкевич Л.Д. Природа кинетического и структурного матричных эффектов в реакции полимеризации 4-винилпиридина в водных растворах поликислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Норкевич Л.Д.; МГУ. – М., 1977. – 19л.
1177422
  Самойленко О.А. Природа кіберпростору як об"єкта криміналістичного дослідження // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 63, ч. 1. – С. 174-184. – ISSN 0130-2655
1177423
  Хохлова Т.Ю. Природа книжских шхер. / Т.Ю. Хохлова, О.В. Семина. – Петрозаводск, 1988. – 103с.
1177424
  Панкевич О.З. Природа колективних людських прав та їх співвідношення з індивідуальними правами (у світлі Загальної декларації прав людини) // Вісник Національної академії правових наук України / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 3. – С. 62-77. – ISSN 1993-0909
1177425
  Орлов С.В. Природа комет / С.В. Орлов. – Москва-Ленинград : ОГИЗ, 1944. – 164с.
1177426
  Родний О.В. Природа комічного в англійській сатирі XVII століття (Дж. Донн і Б. Джонсон) // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 60-63
1177427
  Стрельницкий В.С. Природа компактных космичексих источников лазерного излучения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 032 / Стрельницкий В.С. ; Гос. астрон. ин-т. – Москва, 1972. – 6 с.
1177428
  Черняк Є. Природа конституції: практичні аспекти утвердження концепції Л. Юзькова у конституційному процесі держави Україна // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 182-190. – ISSN 2310-6158


  Леонід Петрович Юзьков учений-правознавець, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, перший голова Конституційного суду України.
1177429
  Червяцова А.О. Природа конституційно-правової відповідальності та її співвідношення з моральною і політичною відповідальністі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 56-64.
1177430
  Лихачова О. Природа конфлікту у творчості Григора Тютюнника // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 45-48
1177431
  Конопацька О.М. Природа конфлікту: проблеми виникнення і причини подолання // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 124-129
1177432
  Фомин А.С. и др. Природа корогкна прибалтийского горючего сланца-кукерсита и его химические сырьевые качества / А.С. и др. Фомин. – Таллин, 1965. – 216с.
1177433
   Природа Краснодарского края. – Краснодар, 1979. – 279с.
1177434
  Кириллов М.В. Природа Красноярского края и ее охрана / М.В. Кириллов. – Красноярск, 1983. – 166с.
1177435
  Винничук Р. Природа креативності та її роль в освітньому процесі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 47-58. – ISSN 1682-2366
1177436
  Журавель В.А. Природа криміналістики: сучасні наукові концепції // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 16-21. – ISSN 1993-0917
1177437
  Трофимов В.С. Природа критического диаметра детонации гомогенных взрывчатых веществ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Трофимов В.С. ; Филиал Ин-та хим. физики АН СССР. – Москва, 1965. – 10 с.
1177438
  Фишер М. Природа критического состояния : Пер. с англ. / М. Фишер. – Москва : Мир, 1968. – 222 с.
1177439
  Подгородецкий П.Д. Природа Крыма и ее освоение в эпоху бронзы (опыт историко-ландшафтного анализа) : некоторые аспекты исследования природы / П.Д. Подгородецкий, А.А. Щепинский // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 95-102. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0201-4122
1177440
  Подгородецкий П.Д. Природа Крыма и ее освоение в эпоху энеолита (опыт историко-ландшафтного анализа) : ландшафтные предпосылки регионального природопользования / П.Д. Подгородецкий, А.А. Щепинский, Л.А. Шумская // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 30. – С. 57-65 : Табл. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0201-4122
1177441
  Терентьев Р.А. Природа ксенолитов из Новомеловатской интрузии Воронежского кристаллического массива // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1069-1093 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1091-1093. – ISSN 0016-7525
1177442
  Канонников А.М. Природа Кубани и Причерноморья / А.М. Канонников. – Краснодар, 1977. – 112с.
1177443
  Печерин А.И. Природа Кубани: надежды и тревоги / А.И. Печерин. – Краснодар, 1989. – 169с.
1177444
   Природа Куйбышевской области : сб. ст. – Куйбышев, 1990. – 461с.
1177445
  Иванова К.А. Природа культурных изменений // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 61-64. – ISSN 2077-1800
1177446
  Бабенко Н.А. Природа лексических соответствий германских и славянских языков // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 34/36 (440/442 ). – С. 2-5
1177447
  Миллер Е.Н. Природа лексической и фразеологической антонимии / Е.Н. Миллер. – Саратов, 1990. – 211с.
1177448
  Лукоянов С.М. Природа Ленинграда и его окрестностей / С.М. Лукоянов. – Ленинград, 1957. – 52с.
1177449
   Природа Ленинграда и окрестностей. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 251с.
1177450
   Природа Ленинградской области и ее охрана. – Л., 1983. – 277с.
1177451
  Власов Л.Г. Природа лечит / Л.Г. Власов, Д.Л. Шухер. – Москва, 1966. – 48с.
1177452
  Аветян Э.Г. Природа лингвистического знака : автореф. ... канд. филол. наук / Аветян Э.Г. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 26 с.
1177453
  Аветян Э.Г. Природа лингвистического знака / Э.Г. Аветян ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван : Митк, 1968. – 224 с.
1177454
   Природа Липецкой области и ее охрана. – Воронеж, 1970. – 215с.
1177455
   Природа Липецкой области и ее охрана : Сб. ст. – Вып.2. – Воронеж, 1978. – 86с.
1177456
   Природа Липецкой области и ее охрана. – Вып.4. – Воронеж, 1983. – 71с.
1177457
  Баранник Михаил Васильевич Природа литературно-художественной критики : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.4 / Баранник Михаил Васильевич; КГУ. – К., 1989. – 16л.
1177458
  Каленюк І. Природа лідерства в сучасних умовах / І. Каленюк, Л. Цимбал // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 86-98. – Бібліогр.: Бібілогр.: 35 назв. – ISSN 1811-3141
1177459
  Різун В.В. Природа літературного редагування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-10. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розкривається природи редагування як суспільно-культурної професійної діяльності через усвідомлення насамперед (а) психологічної основи, на якій виникло редагування як професійна, виробнича діяльність, а також (б) зв"язку редагування з журналістською ...
1177460
  Лысенко Н.Ф. Природа логических форм в свете труда В.И.Ленина "Материализм и эмпириокритицизм". : Автореф... канд. филос.наук: / Лысенко Н.Ф.; АОН при ЦК КПСС. Каф. логики и психологии. – Москва, 1953. – 16 с.
1177461
  Смирнова Е.Д. Природа логического знания и вопросы обоснования логических систем // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 59-72. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1177462
  Сытинская Н.Н. Природа Луны / Н.Н. Сытинская. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 176 с.
1177463
  Борисова–Желєзнова Природа людини в культурологічній концепції Кліффорда Гірца // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 132-135. – ISSN 2076-1554
1177464
  Кириченко М.С. Природа людини в філософії Юма: епістемно-науковий зріз та морально-ціннісний зміст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про, з одного боку, розподіленість, з іншого, про глибокий взаємозв"язок різноспрямованих тем філософських досліджень Юма та, відповідно, неоднозначність вирішення центральних проблем його філософії: проблеми причинності, свободи, ...
1177465
  Павлова Т. Природа людини і її природне право у філософії Спінози // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 127-129. – ISSN 1728-9343
1177466
  Матвієнко І.С. Природа людини та екзистенція у філософських роздумах С. К"єркегора // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 172-174. – ISSN 2076-1554
1177467
  Скиртач В. Природа людини у горизонті сучасних дискусій // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 105-112. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
1177468
  Ручка А. Природа людини як предмет теоретико-соціологічного дискурсу // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 22-31. – ISBN 978-966-2241-22-8
1177469
  Шкуров Є. Природа людського у науково-фантастичній новелі С. Лук"яненка "Л - означає люди" // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 309-320. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті розглянута новела Сергія Лук"яненка "Л - означає люди". Проаналізовано поетологічний та антропологічний плани твору.
1177470
  Донець І. Природа людської суб"єктивності в дискурсі комунікативної парадигми // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С.25-34
1177471
   Природа Львівської області. – Львів : Львівський університет, 1972. – 151с.
1177472
  Вонсовский С.В. Природа магенитзма / С.В. Вонсовский. – Москва, 1964. – 40с.
1177473
  Каганов М.И. Природа магнетизма / М.И. Каганов, В.М. Цукерник. – Москва : Наука, 1982. – 192с.
1177474
  Лало Ю.М. Природа магнитных аномалий над гранитоидами Ингуло-Ингулецкого района Украинского щита : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Лало Ю.М.; АН УССР. ИН-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1972. – 20л.
1177475
  Коровина Н.С. Природа малой Родины Н.М. Пржевальского и ее значение в становлении личности путешественника : Региональная география / Н.С. Коровина, А.С. Кремень // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 31-33
1177476
   Природа малых охраняемых территорий: Сб. науч. тр.. – Воронеж, 1987. – 166с.
1177477
  Дмитрієнко Ю. Природа маніпулювання українською правовою свідомістю за допомогою інформаційної системи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 3-7. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168


  У статті розглядається природа маніпулювання українською правовою свідомістю за допомогою інформаційної системи.
1177478
   Природа Марийской АССР. : Сборник научно-популярных статей. – Йошкар-Ола, 1957. – 242с.
1177479
  Фетисов А.С. Природа материальных интересов и их роль в совершенствовании социалистического производства. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Фетисов А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – М., 1969. – 16л.
1177480
  Соколов С.В. Природа материальных потребностей в свете теории отражения : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Соколов С.В.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1177481
  Шекера Я. Природа медитативності китайської класичної поезії та української лірики XIX - початку XX ст.: спроба компаративного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 81-85. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості української медитативної лірики на прикладі низки творів (Б. Грінченко, М. Вороний) у зіставленні з китайською класичною поезією VІІІ–XII ст. (буддійський поет-монах Хань Шань, Су Ши, поетеса Лі Цінчжао). Підкреслено ...
1177482
  Тулуб А.В. Природа межмолекулярных сил / А.В. Тулуб. – Л., 1978. – 36с.
1177483
  Воронович Н. Природа металл-кластеров в хлоридах тяжелых переходных элементов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Воронович Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 23л.
1177484
  Липова И.М. Природа метамиктных цирконов. / И.М. Липова. – М., 1972. – 158с.
1177485
   Природа метаморфизма. – Москва : Мир, 1967. – 376с.
1177486
  Матягин В.С. Природа метеоров и комет / В.С. Матягин. – Алма-Ата : Казахгосиздат, 1956. – 52 с.
1177487
  Юлов В.Ф. Природа метода и его роль в научном познании. (Объективная основа метода познания) : Автореф... канд. филос.наук: / Юлов В.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1972. – 32л.
1177488
  Конверський А.Є. Природа методологічного аналізу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 147-156. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1177489
  Стрельченко О.Т. Природа методу правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 296-303. – ISSN 1563-3349
1177490
  Тютюнов И.А. Природа миграции воды в грунтах при промерзании и основы физико-химических приемов борьбы с пучением / И.А. Тютюнов, З.А. Нерсесова. – Москва, 1963. – 159с.
1177491
  Хаустова М.Н. Природа Минусинской котловины. : Автореф... канд.геогр.наук: 690 / Хаустова М.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1968. – 20л.
1177492
  Степанов В.Н. Природа Мирового океана : Пособие для учителей / В.Н. Степанов. – Москва : Просвещение, 1982. – 192 с.
1177493
   Природа мировоззрения и практические аспекты его формирования: Сб. ст.. – Томск, 1990. – 157с.
1177494
  Науменко Н. Природа мистецтва та мистецтво природи у новелах Михайла Коцюбинського // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 586-592
1177495
   Природа міжатомних кореляцій та їх роль в радіаційних властивостях сплавів : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 194с. : 50 рис., 9 таб. – Бібліогр.: 167 дж.


  Об"єкт дослідження: атомна структура та фізичні властивості речовини при радіаційному опроміненні. Мета роботи: встановлення зв"язку між радіаційним опроміненням, міжатомними кореляціями та фізичними властивостями невпорядкованих конденсованих ...
1177496
  Мороз О. Природа місцевого самоврядуання: проблеми дослідження в сучасному українському державознавстві // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 272-278.
1177497
  Чапала Г. Природа місцевого самоврядування як концептуальна основа форм його реалізації // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.71-76
1177498
  Пронюк Н.В. Природа місцевого самоврядування: теоретико-правовии аналіз // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-39.
1177499
  Кирилюк С.М. Природа Місяця : монографія / С.М. Кирилюк ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 239, [1] с. : іл., портр. – На обкл. зазнач: Сонячна система. – Бібліогр.: с. 220-237. – ISBN 978-966-423-626-0
1177500
   Природа многолетних колебаний речного стока. – Новосибирск : Наука, 1976. – 335с.
1177501
  Бацевич Флорій Сергійович Природа мови у філософській концепції Павла Флоренського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 101-113. – Бібліогр.: с. 101-113. – ISSN 0235-7941
1177502
   Природа моделей и модели природы.. – Москва, 1986. – 270с.
1177503
  Ефремов Ю.К. Природа моей страны / Ю.К. Ефремов. – Москва : Мысль, 1985. – 351 с.
1177504
  Дерягин Б.В. Природа молекулярных сил и их значение в науке и практике / Б.В. Дерягин. – Москва, 1956. – 40 с.
1177505
  Дубко Е.Л. Природа морального конфликта / Е.Л. Дубко. – М, 1985. – 62с.
1177506
  Мур Джордж Эдвард Природа моральной философии / Мур Джордж Эдвард; Пер.с англ.,сост. и прим.Л.В.Коноваловой. – Москва : Республика, 1999. – 351с. – (Биб-ка этической мысли). – ISBN 5-250-02722-9
1177507
   Природа Мурманской области. – Мурманск, 1964. – 224с.
1177508
  Таранюк В. Природа на монетах України // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 26-28. – ISSN 1814-5078
1177509
  Фарфуляк Л.В. Природа наклонной сейсмической границы в земной коре Скифской плиты вдоль профиля DOBRE-5 // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6. – С. 64-85 : рис. – Библиогр.: с. 77-81. – ISSN 0203-3100
1177510
  Ильин В.В. Природа науки: Гносеол. анализ. / В.В. Ильин, А.Т. Калинкин. – Москва, 1985. – 230с.
1177511
  Никитин Е.П. Природа научного объяснения и современный позитивизм : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Никитин Е.П. ; МГУ , Филос. фак. , Каф. диалект. материализма. – Москва, 1963. – 14 с.
1177512
   Природа научного открытия: философско-методологический анализ. – Москва, 1986. – 304с.
1177513
   Природа научного познания: Лог.-методол. аспект.. – Минск, 1979. – 271с.
1177514
  Чудинов Э.М. Природа научной истины / Э.М. Чудинов. – М, 1977. – 312с.
1177515
  Найдыш В.М. Природа научных революций и ее интерпретация Т. Куном // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
1177516
  Джандильдин Н. Природа национальной психологии. / Н. Джандильдин. – Алма-Ата, 1971. – 304с.
1177517
  Артюх В"ячеслав Олексійович Природа національного міфу: історико-філософський контекст. : 09.00.05. Автореф. дис. ... канд. філософ. наук / Артюх В"ячеслав Олексійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с.
1177518
  Артюх В"ячеслав Олексійович Природа національного міфу:і сторико-філософський контекст : Дис...канд.філософ.наук:09.00.05 / Артюх В"ячеслав Олексійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 166л. – Бібліогр.:л.153-166
1177519
   Природа нашей Родины. – Москва, 1955. – 208с.
1177520
  Лернер Природа нашей страны / Лернер, ЛС. – Москва, 1961. – 22 с.
1177521
  Шостак В.І. Природа наших відчуттів / В.І. Шостак. – Київ : Радянська школа, 1989. – 116с.
1177522
  Шостак В.И. Природа наших ощущений / В.И. Шостак. – Москва : Просвещение, 1983. – 127с.
1177523
  Погудин В.И. Природа не виновата. / В.И. Погудин. – Л., 1963. – 86с.
1177524
  Новрузов З.Н. оглы Природа не прощает ошибок / З.Н. оглы Новрузов. – Москва : Мысль, 1988. – 126с.
1177525
  Барабашов Н.П. Природа небесных тел и их наблюдение / Н.П. Барабашов. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1969. – 300 с. : рис. + Приложение 1 л. – Библиогр.: с. 279-280
1177526
  Кот О. Природа недійсних правочинів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 108-118. – ISSN 1993-0909
1177527
  Порфирьев В.Б. Природа нефти, газа и ископаемых углей / В.Б. Порфирьев. – Киев
1. – 1987. – 221с.
1177528
  Порфирьев В.Б. Природа нефти, газа и ископаемых углей / В.Б. Порфирьев. – К.
2. – 1987. – 213с.
1177529
  Харитонычев А.Т. Природа Нижнегородского Поволжья / А.Т. Харитонычев. – Горький, 1978. – 175с.
1177530
  Майфет Г. Природа новели / Г. Майфет, 1928. – 167с.
1177531
  Майфет Г. Природа новели / Г. Майфет, 1929. – 343с.
1177532
  Миронченко В.Я. Природа новин і критерії відбору їх для радіомовлення / В.Я. Миронченко. – Київ, 1975. – 75с.
1177533
  Шульман Н.К. Природа Новой Зеландии / Н.К. Шульман. – Москва, 1955. – 128с.
1177534
   Природа Новосибирской области и ее охрана: Сб. ст.. – Новосибирск, 1976. – 159с.
1177535
  Соллогуб В.Б. и др. Природа Новоцарицынской гравитационной аномалии в равнинном Крыму по данным сейсмических исследований / В.Б. и др. Соллогуб. – Киев, 1964. – С. 3-12. – Отд. оттиск
1177536
   Природа Новоцарицынской гравитационной аномалии в равнинном Крыму по данным сейсмических иссследований.. – 3-12с.
1177537
  Васечко А.А. Природа нормативного договора // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 11-14. – ISSN 1812-3805
1177538
  Кабальський Р.О. Природа нормативності права: у пошуках визначення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 198-200. – ISSN 0201-7245
1177539
  Кучерявенко М.П. Природа нормотворчих процедур при регулюванні відносин оподатковування // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 29-32
1177540
  Калинин В.С. Природа нравственных убеждений / В.С. Калинин. – Горький, 1990. – 146с.
1177541
  Никитин Е.П. Природа обоснования / Е.П. Никитин. – Москва
Т. 1. – 1981. – 174 с.
1177542
   Природа общественного и индивидуального сознания: Межвуз. сб. науч. тр.. – Иваново, 1989. – 124с.
1177543
  Удовенко Н.И. Природа общественного мнения : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Удовенко Н.И.; МГУ. – Москва, 1972. – 20л.
1177544
   Природа Одесской области = Ресурсы, их рациональное использование и охрана. – К.-Одесса : Вища школа, 1979. – 143с.
1177545
  Кремень А.С. Природа озер Смоленской области и их хозяйственная оценка. : Автореф... канд. географич.наук: 11.690 / Кремень А.С.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 22л.
1177546
   Природа океана: Сб. ст.. – М., 1983. – 278с.
1177547
  Платонов А.Н. Природа окраски минералов / А.Н. Платонов. – Киев : Наукова думка, 1976. – 264с.
1177548
  Платонов А.Н. Природа окраски самоцветов / А.Н. Платонов, М.Н. Таран, В.С. Балицкий. – Москва : Недра, 1984. – 196с.
1177549
  Морозова Н.К. Природа оптического поглощения сульфида цинка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Морозова Н.К.; МГУ. – М., 1964. – 26л.
1177550
  Белей Л. Природа особових імен та їх відтворення засобами чужої мови // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 198-202
1177551
  Устиновщиков Ю.И. Природа отпускной хрупкости сталей / Ю.И. Устиновщиков, О.А. Банных. – Москва, 1984. – 239 с.
1177552
  Сидоров Л.Ф. Природа Памира в четвертичное время / Л.Ф. Сидоров. – Ленинград : Наука, 1979. – 145с.
1177553
  Пацай Б.Д. Природа парамагнітних центрів, які утворюються в кристалах Cz n-Si після високотемпературної обробки / Б.Д. Пацай, П.О. Теселько, В.М. Цмоць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 283-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Вивчено природу парамагнітних центрів, які утворюються в монокристалах кремнію вирощених методом Чохральського, після їх високотемпературної обробки в інтервалі 650-1100 С та повторної термообробки при 1150 C. За даними одержаними на основі вимірювання ...
1177554
  Дуденко О. Природа паремійної номінації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 97-100
1177555
  Шароянд Э.Г. Природа пармагнитных центров в молекулярных кристаллах различных фталоцианинов и их комплексы с электронными акципторами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шароянд Э.Г.; Ин-т хим.физики. – М, 1966. – 13л.
1177556
  Сериков В.В. Природа педагогической деятельности и особенности профессионального образования педагога // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 29-37. – ISSN 0869-561Х


  Раскрывается авторское понимание природы педагогической деятельности в современных условиях. Анализируются функции образования, главная из которых - освоение обучающимся целостной действительности. Дается характеристика основных профессиональных задач ...
1177557
   Природа Пензенской области.. – Пенза, 1955. – 461с.
1177558
  Алейников Петр Александрович Природа первых компонентов производных в английской научной лексике. (На материале подъязыка биологии). : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алейников Петр Александрович; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1978. – 25л.
1177559
  Карабан В. Природа перекладацьких деформацій / В. Карабан, М. Ребенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-31. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему перекладацьких деформацій на сучасному етапі розвитку перекладознавства та розглянуто основні типи деформацій при перекладі. The paper analyzes the problem of translation deformations in the modern period of the translation theory ...
1177560
  Гаврилюк В.С. Природа Північної Америки / В.С. Гаврилюк. – Київ : Радянська школа, 1971. – 104 с. – (Бібліотека вчителя географії)


  У посібнику подано стислу фізико-географічну характеристику Північної Америки відповідно до програми з фізичної геграфії частин світу для природничо-географічних факультетів.
1177561
  Мельниченко А.О. Природа пізнавального досвіду за Джоном Локком // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 27-32


  Проаналізовано філософські засади пізнавального досвіду в концепції Джона Ло- кка. Виділенні основні напрямки критики Локка теорії вроджених ідей. Запропоновано авторську інтерпретацію сенсуалістичних поглядів філософа, окреслено їх значення в ...
1177562
  Шаронов В.В. Природа планет / В.В. Шаронов. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 552 с.
1177563
   Природа пластической деформации бериллия. – Киев : Наукова думка, 1977. – 147 с.
1177564
  Христенко Иван Николаевич Природа пластической деформации и упрочнения поликристаллического бериллия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Христенко Иван Николаевич ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1177565
   Природа пластической деформации циркония.. – Х.
Ч.2. – 1976. – 31с.
1177566
   Природа плюс : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 116 : Фото
1177567
  Сердюк Д. Природа поведінки людини: чому ми чинимо саме так? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 37-40. – ISSN 2518-7104
1177568
  Гожев А.Д. Природа поверхности Земли / А.Д. Гожев; Отв.ред.А.М.Алпатьев. – Ленинград, 1956. – 32с.
1177569
  Ву Тхе Хиеп Природа пограничной войны между "Демократической" Кампучией и СР Вьетнам в конце 70-х годов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 32-48
1177570
  Гаврилюк Р.О. Природа податкового права: антропосоціокультурний підхід : монографія / Руслана Гаврилюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 635, [1] с. – Зміст парл. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-322-1


  Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича з повагою від автора. 4.12.14. Підпис
1177571
  Кучерявенко М. Природа податку як конструкції зустрічного узгодження обов"язків (на прикладі підприємств критичної інфраструктури) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 167-181. – ISSN 1026-9932
1177572
   Природа Подмосковья: Завидово: Фотоальбом. – Москва, 1984. – 250с.
1177573
  Пухальский В. Природа Польши в фотографиях Влодимежа Пухальского / В. Пухальский. – Варшава, 1969. – 18с.
1177574
  Негрескул В. Природа права інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.3-7. – ISSN 1608-6422
1177575
  Остапчук І В. Природа права інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.50-54
1177576
  Соцький А.М. Природа правових засобів у сфері праці // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 136-137. – ISBN 978-617-7069-63-7
1177577
  Бачинин В.А. Природа правовой реальности // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.4-9. – ISSN 1811-9018
1177578
  Гнатюк М.Д. Природа правозастосовчої діяльності // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C 42-44. – ISBN 966-660-151-6
1177579
  Перепелюк А.М. Природа правозастосування як елемента правової системи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 55-60. – ISSN 1563-3349
1177580
  Теремцова Н.В. Природа правомірної поведінки людини (культура поведінки людини, механізм індивідуальної поведінки, антисуспільна поведінка, конформістська поведінка...) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 167-170. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (6))
1177581
  Мовчан Д.В. Природа прагматичного значення // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 82-86. – Бібліогр.: С. 86; 19 назв
1177582
  Парсон Р. Природа предъявляет счет / Р. Парсон. – Москва, 1969. – 568с.
1177583
  Зотов И.А. Природа прекрасного / И.А. Зотов. – М., 1965. – 236с.
1177584
  Ефимов Е.Н. Природа преступления. – Москва : Типо-литогр. Ю. Венер
Ч. 1 : Естественнонаучная теория преступления : Методологическое исследование Евгения Ефимова. – 1916. – [3], IV, 390 с.
1177585
  Курмей Николай Дмитриевич Природа примесных центров и миграция энергии в кристалле нафталина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Курмей Николай Дмитриевич; АН УССР. Ин-т физики. – Киев, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1177586
  Пресняков А.А. Природа провалов пластичности у металлических сплавов / А.А. Пресняков, В.В. Червякова. – Алма-Ата, 1970. – 194с.
1177587
  Сапрыкин А.Е. Природа проводимости и разложение азида серебра в постоянном электрическом поле : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 02.00.04 / Сапрыкин Алексей Евгеньевич ; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 1989. – 22 с. – Библиогр.: 5 назв.
1177588
  Давиденко Наталья Евгеньевна Природа промежуточных комплексов в каталитическом окислении щавелевой кислоты на фталоцианинах кобальта : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Давиденко Наталья Евгеньевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1982. – 18л.
1177589
  Чухно А.А. Природа противоречий и закономерности их разрешения / А.А. Чухно, Ю.Н. Пахомов, В.Н. Николенко // Экономические законы и их использование
1177590
  Денисов Я Н. Природа прочности и деформаций грунтов / Я Н. Денисов, . – Москва, 1972. – 280с.
1177591
  Осипов В.И. Природа прочностных и деформационных свойств глинистых пород / В.И. Осипов. – Москва : Московский университет, 1979. – 232с.
1177592
  Думбрава О.П. Природа психічної ригідності особистості в психолого-педагогічних студіях // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 78-83
1177593
  Лукашев О.А. Природа публічних фінансів та проблеми їх фінансово-правового регулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 112-115. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1177594
  Шелепов И.Г. Природа пульсаций в контурах с естественной циркуляцией : Автореф... канд. техн.наук: 189 / Шелепов И. Г.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1969. – 16л.
1177595
  Копылов В.А. Природа радиотоксинов и механизм их образования в облученном организме : Автореф... канд. биол.наук: / Копылов В.А.; АН СССР. Ин-т биологической физики. – М., 1966. – 21л.
1177596
   Природа размножения вирусов. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 390с.
1177597
  Экилик В.В. Природа растворителя и защитное действие ингибиторов коррозии / В.В. Экилик, В.П. Григорьев. – Ростов : Ростовский университет, 1984. – 191 с.
1177598
  Нелюбов Д.Н. Природа растений : характерные проявления жизни и важнейшие черты сходства и различия организмов в растительном царстве : с 38 табл. хромолитографа, заимствованных из соч. Leclerc du Sablon "Nos fleurs" и 210 рис. в тексте / [соч.] Д. Нелюбова. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Ю.Н. Эрлих, 1903. – IV, 296 с., 32 л. ил. : ил.
1177599
  Саурова Г.И. Природа реализма в туркменском изобразительном искусстве / Г.И. Саурова. – Ашхабад, 1980. – 194с.
1177600
  Толстых К.С. Природа религиозного познания в исследованиях когнитивного религиоведения // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 41-43
1177601
  Жмудский А.З. Природа рентгеновских сателлитов и структуры диаграммных линий / А.З. Жмудский. – Киев : Киевский университет, 1966. – 116с.
1177602
   Природа речних долин центра Русской равнины : Сб. ст. – Москва, 1978. – 87с.
1177603
  Збарський В.К. Природа ризику, його джерела, критерії та оцінка / В.К. Збарський, Липов"як-Мєлкозеьорова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 61-64. – ISSN 2221-1055
1177604
  Скляренко В.М. Природа рідного краю : для дітей серед. шк. віку / В.М. Скляренко, М.О. Панкова. – Харків : Бібколектор, 2015. – 318, [2] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 316. – ISBN 978-617-7013-30-2
1177605
  Кравчук М.В. Природа рішень Європейського суду з прав людини / М.В. Кравчук, Т.І. Тиханський // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 23-28. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1177606
   Природа Ровенської області. – Львів : Вища школа, Львівський держ. ун-тет, 1976. – 156с.
1177607
   Природа родного края и ее охрана. Сб. ст.. – Саратов, 1971. – 254с.
1177608
  Коротков П.А. Природа розбіжності значень частот максимумів ІЧ та КР смуг в спектрах полярних молекул / П.А. Коротков, І.В. Присяжневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 339-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Встановлено розбіжність значень частот максимумів ІЧ та КР смуг, що відповідають коливанням С=N, в молекулярних спектрах кетонів та нітрилів. Припущено, що різниця між значеннями цих частот обумовлена складною структурою та асиметрією спектральних ...
1177609
  Гоцульський В.Я. Природа розсіяння світла водними розчинами спиртів в околі їх особливих точок / В.Я. Гоцульський, В.Є. Чечко, Ю.А. Мельнік // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2015. – Т. 60, № 8. – С. 782-794. – ISSN 0372-400Х
1177610
   Природа России: альбом. – Москва : Россельхозиздат, 1987. – 223с.
1177611
   Природа России: Альбом. – Москва, 1987. – 223с.
1177612
   Природа Рудообразующего флюида.. – М.-Л., 1946. – 184с.
1177613
  Оттерберг Кен Природа с доставкой на дом. Городские парки / Оттерберг Кен, Робертс Саймон // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 151, апрель. – С. 118-135 : фото
1177614
   Природа Саратовской области. – Саратов, 1956. – 136с.
1177615
  Родионов С.Ф. Природа света / С.Ф. Родионов, Е.Н. Павлова. – Ленинград, 1968. – 32 с.
1177616
  Сиджвик Н.В. Природа связей в химических соединениях / Н.В. Сиджвик. – Ленинград : ОНТИ, 1936. – 208 с.
1177617
  Имамалиева Р.М. Природа связи и формы ее появления / Р.М. Имамалиева. – Ташкент, 1985. – 105с.
1177618
  Фридланд В.М. Природа Северного Вьетнама / В.М. Фридланд. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 175с.
1177619
   Природа Северного Кавказа и ее охрана.. – Вып.2. – Нальчик, 1972. – 156с.
1177620
   Природа сейсмических границ в земной коре. – Москва : Наука, 1971. – 136с.
1177621
   Природа сейсмических событий, зарегистрированных на западе Украинского щита в 2005-2007 гг. / Ю.А. Андрущенко, В.В. Кутас, А.В. Кендзера, В.Д. Омельченко, Ю.А. Гордиенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 2. – С. 64-74 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 73-74. – ISSN 0203-3100
1177622
  Продайвода Г.Т. Природа сейсмічних границь земної кори Кіровоградського блоку Українського кристалічного щита / Г.Т. Продайвода, О.О. Козіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-11. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Пропонується новий підхід до вирішення проблеми визначення природи сейсмічних границь. В його основі лежить багатокомпонентна модель геологічного середовища і сейсмічний метод визначення мінералогічного і хімічного складу земної кори та щільності ...
1177623
   Природа Серебряноборского лесничества в биогеоценотическом освещении. – М., 1974. – 392с.
1177624
  Дорошкевич С.П. Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за даними вивчення викопних грунтів / С.П. Дорошкевич ; НАН України, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2018. – 172, [3] с., [16] арк. кольор. іл. : іл., табл., карти + 1 арк. табл.: Схема стану природи Середнього Побужжя у плейстоцені. – Бібліогр.: с. 160-173. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1644-6
1177625
  Зиангиров Р.С. Природа сжимаемости глинистых грунтов : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.07 / Зиангиров Р.С.; МГУ. – М., 1974. – 36л.
1177626
  Михайлов Н.И. Природа Сибири : Географические проблемы / Н.И. Михайлов. – Москва : Мысль, 1976. – 158с.
1177627
  Ніколенко Д.В. Природа символу в філософсько-естетичних міркуваннях П. Флоренського // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 96-98
1177628
  Мурзаев Э.М. Природа Синьцзяна и формирование пустынь Центральной Азии / Э.М. Мурзаев. – Москва : Наука, 1966. – 383с.
1177629
  Резнікова Н. Природа сінгапурського дива / Н. Резнікова, В. Панченко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 32 (716), 13.08- 19.08.2021. – С. 23-27. – ISSN 1996-1561


  Тріумф лібералізму чи прагматичний розрахунок мачо-меритократів?
1177630
  Івасишин Т. Природа слова в нових комунікативних вимірах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 378-384


  Розглянуто нові підходи до вивчення природи слова в умовах формування глобального інформаційно-комунікативного простору. Особливу увагу приділено слову як засобу інформаційно-комунікативного впливу. Рассмотрены новые подходы к изучению природы слова в ...
1177631
  Тохманян Р.М. Природа словесного ударения современного армянского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Тохманян Р.М.; АН АрмССР. Ин-т языка. – Ереван, 1972. – 16л.
1177632
   Природа служит человеку.. – Минск, 1982. – 143с.
1177633
  Корженко Н.В. Природа смішного в сатиричній п"єсі "Лілюлі" Р. Роллана та оповіданні "Лілюлі" М. Хвильового // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 128-130. – (Філологічні науки ; № 2)
1177634
  Климов А.И. Природа Смоленской области / А.И. Климов. – Смоленск, 1951. – 100с.
1177635
  Любасюк Т.І. Природа сну та сновидінь як об"єкт пізнання в історії філософської думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про походження явища сну; об"єкт пізнання в історії"філософії. This article about extraction scene dream; object knowledge in history of philosophy.
1177636
  Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности / проф. М.С. Строгович ; Ин-т права Акад. наук СССР. – Москва : Юрид. изд-во НКЮ Союза ССР, 1939. – 149, [2] с.
1177637
  Чухно А.А. Природа современных денег // Экон. Сов. Украины, 1991. – №11
1177638
   Природа сознания и закономерности его развития.. – Новосибирск, 1966. – 196 с.
1177639
  Романчук П.Р. Природа солнечной цикличности / П.Р. Романчук. – Киев, 1975. – 15 с.
1177640
  Левитан Е.П. Природа солнечных пятен / Е.П. Левитан. – Москва : Наука, 1964. – 128 с.
1177641
   Природа состава и свойств грунтов и связанных с ними геодинамических процессов. – Киев, 1984. – 135с.
1177642
   Природа Соходинского заповедника.. – Чита, 1983. – 126с.
1177643
  Смирнова Р.А. Природа социальной реальности / Р.А. Смирнова. – Минск, 1991. – 168с.
1177644
  Кяхрик Л.О. Природа социальных норм и механизмы их функционирования : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Кяхрик Л.О.; АН СССР. Ин-т философии. Отдел ист. материализма. – М., 1974. – 22л.
1177645
  Аллахвердян С.Д. Природа социальных понятий / С.Д. Аллахвердян ; АН АрмССР, Ин-т философии и права. – Ереван : АН АрмССР, 1989. – 136, [2] с. – Библиогр.: с. 124-136
1177646
  Козюбра М. Природа соціальних прав людини та особливості механізмів їх реалізації // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.57-62
1177647
  Репецький С.П. Природа спін-залежного транспорту в графені з домішкою хрому / С.П. Репецький, О.В. Третяк, Д.К. Чешківський // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 35, № 9. – С. 1157-1166. – ISSN 1024-1809


  На основі моделі сильного зв"язку досліджено електронну структуру, вільну енергію та сплін-залежний транспорт графену з домішкою атомів Сr.
1177648
  Пушин Н.А., Пашский Н.П. Природа сплавов палладия со свинцом. – Санкт-Петербург, 1908. – 4 с. – Отд. оттиск из : Известия С.-Петербургского Политехнического института, Т. 9, 1908 г., с.627-630
1177649
  Грацианский А.Н. Природа Средиземноморья / А.Н. Грацианский. – Москва : Мысль, 1971. – 510 с.
1177650
   Природа Срединного региона СССР : (в связи с проблемой переброски речного стока). – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1980. – 278с.
1177651
   Природа среднего региона СССР. – Москва, 1980. – 278с.
1177652
  Берг Л.С. Природа СРСР : підручник для геогр. ф-тів ун-тів та пед. вищ. навч. закладів : пер. з рос. / Л.С. Берг. – пер. з рос. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1938. – 303 с.
1177653
  Берг Л.С. Природа СССР : учебник для геогр. ф-тов ун-тов и пед. высших учеб. заведений / Л.С. Берг. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1937. – 288 с., [2] карты : ил.
1177654
  Берг Л.С. Природа СССР : учебник для геогр. ф-тов ун-тов и пед. высших учеб. заведений / Л.С. Берг. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 312 с.
1177655
  Берг Л.С. Природа СССР : учебное пособие для гос. ун-тов / Л.С. Берг ; вступ. ст. А. Исаченко. – Изд. 3-е. – Москва : Географгиз, 1955. – 496 с., [4] л. карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 462-466
1177656
  Рослый И.М. Природа СССР в антропогене : Учебное пособие / И.М. Рослый. – Киев : Вища школа, 1986. – 144с.
1177657
  Талиев В.И. Природа СССР и сельское хозяйство. / В.И. Талиев. – М.-Л., 1927. – 27с.
1177658
  Федорченко Т.П. Природа Сталинградской области / Т.П. Федорченко. – Сталинград, 1952. – 33с.
1177659
  Койнов М.М. Природа Станіславської області / М.М. Койнов; Львівський відділ Географічного товариства СРСР; ЛДУ. – Львів : Вид-во Львівського університету, 1960. – 103с. : іл. – Бібліогр.: с.101-102
1177660
  Фролькис В.В. Природа старения : Биологические механизмы развития старения / В.В. Фролькис. – Москва : Наука, 1969. – 184с.
1177661
  Завгородня Т.Д. Природа стереотипу та стереотипні інновації в публіцистиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-54. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядаються стереотипні компоненти публіцистичного стилю. Описано психологічні основи виникнення стереотипних одиниць. Окреслено місце стереотипізації в професійній діяльності журналіста. Виділено й описано групи стереотипних одиниць.
1177662
  Пшеницын И.В. Природа стоимости и прогресс капитализма // Философия хозяйства : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 1(79). – С. 250-263. – ISSN 2073-6118
1177663
  Шредер Йенс Природа страсти // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 131-137 : Іл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1177664
  Протасов А.Т. Природа структурных изменений и закономерности дисперсионного твердения некоторых сплавов на основе меди. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Протасов А.Т.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1970. – 18л.
1177665
  Франк-Каменецкий Природа структурных примесей и включений в минералах / Франк-Каменецкий. – Л., 1964. – 240с.
1177666
  Платов Н.А. Природа структурных связей песчаных нецементированных пород / Н.А. Платов. – М., 1982. – 95с.
1177667
   Природа студнеобразного состояния полимеров. – Саратов, 1972. – 47с.
1177668
  Лукин А.Е. Природа сухарных глин и эволюция биосферы. Статья 1. Сухарные глины - ископаемые сиалитные почвы и активные илы // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 7-23 : рис. – Библиогр.: 14 назв.
1177669
  Лукин А.Е. Природа сухарных глин и эволюция биосферы. Статья 2. Эпоха образования сухарных глин как особый этап развития биосферы // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 24-41 : рис. – Библиогр.: 44 назв.
1177670
  Чухно А.А. Природа сучасних грошей // Екон. рад. України, 1991. – №12
1177671
  Чухно А.А. Природа сучасних грошей // Екон. України, 1992. – №1
1177672
  Чухно А.А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-16.
1177673
  Паславський А. Природа сучасного побутування української автентичної музики. Проблема реконструкції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 318-329
1177674
  Баканурський А. Природа сценічної еротики // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 107-111. – ISBN 966-8917-08-1
1177675
   Природа Сыктывкара и окрестностей : Сб. ст. – Сыктывкар, 1972. – 160с.
1177676
  Кушнірук В.О. Природа та властивості вуглистої речовини різних ступенів метаморфізму. / В.О. Кушнірук. – К., 1977. – 160с.
1177677
  Маськовіта М. Природа та гуманність довічного ув"язнення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – C. 190-196. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 1 (33)). – ISSN 2415-3818
1177678
  Харатян Т.Н. Природа та зміст конституційного права людини на життя: теоретико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 117-120. – ISSN 2219-5521
1177679
  Сердюк Н. Природа та зміст поняття "джерело права" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено висвітленню значення терміну "джерела права" в юридичному, історичному значенні та з точки зору правореалізаційної практики. Для досягнення поставленої мети автором проводиться аналіз співвідношення джерел права щодо суб"єктів, які ...
1177680
  Пасічник А.В. Природа та зміст правоздатності суб"єкта права // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 14-18.
1177681
  Туренко В.Е. Природа та мета подружньої любові у християнстві(православ"я-католицизм-протестантизм) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 54-57


  У статті здійснюється порівняльний аналіз мети та природи подружньої любові у трьох основних течіях християнської віри - православ"ї, католицизмі та протестантизмі. Досліджуються основні джерела становлення концепції подружньої любові у тій чи іншій ...
1177682
  Ємець І.О. Природа та міжнародно-правова сутність міжнародної правової допомоги у цивільних справах // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 230-236. – ISSN 2224-9281
1177683
  Лихолобова О.Е. Природа та особливості асиметрії інформації на фінансовому ринку // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 39-41. – ISBN 978-617-7069-02-6
1177684
  Сліденко І.Д. Природа та позиціонування спеціального органу конституційної юстиції: проблемно-концептуальні засади // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 146-154. – ISSN 1563-3349
1177685
  Сліпченко В. Природа та порядок надання додаткових матеріалів в апеляційну та касаційну інстанцію // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 33-35.
1177686
  Малинська Н. Природа та родовід героїки Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 3-10. – Бібліогр.: С. 10
1177687
  Тріфонова Ю. Природа та розвиток ритмічної парадигми (на матеріалі "Блакитного роману" Гната Михайличенка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 217-221. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1177688
  Шкіль Л.Л. Природа та своєрідність пластичної народної творчості // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 120-121
1177689
  Єремія А. Природа та семантичні складові технологій інформаційного впливу // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 61-64. – ISBN 978-617-8034-00-9
1177690
  Котенко В. Природа та соціум: морально-правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 113-117
1177691
  Очколяс Д. Природа та структура теоретичної юридичної науки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 193-199. – ISSN 2663-5313
1177692
  Гетьманцева Н. Природа та сутність індивідуально-договірного регулювання суспільних відносин у сфері найманої праці / Н. Гетьманцева, Г. Митрицька // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 111-117. – ISSN 2663-5313
1177693
  Жекало Г.І. Природа та сутність політичного конфлікту // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 45-49. – ISSN 2077-1800
1177694
  Бурлак С.М. Природа та сутність релігійного фанатизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 59-60. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1177695
  Богуславський О.В. Природа та характер економічних суперечностей // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 73-83. – ISBN 966-7317-92-7
1177696
  Гершензон С.М. Природа так званих генетично-інертних частин хромосом / С.М. Гершензон; АН УРСР. Інститут зоології. – Київ : Академія наук УРСР, 1939. – 117с.
1177697
  Дранков В.Л. Природа таланта Шаляпина / В.Л. Дранков. – Л., 1973. – 215с.
1177698
   Природа Татарии : Научно-популярные очерки. – Казань, 1947. – 343с.
1177699
   Природа Татарии и ее охрана.. – Вып.1. – Казань, 1963. – 168с.
1177700
   Природа твердой земли. – Москва : Мир, 1976. – 276с. – (Науки о земле)
1177701
  Чурюмов С.И. Природа темперамента // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 4 (124). – С. 37-41


  Рассмотрение соционического типа как темперамента расширяет классическое понятие «темперамент». Комбинации признаков Рейнина позволяют выделить 310 видов темперамента.
1177702
   Природа Тернопільскої області. – Львів : Львівський держ. ун-тет, Вища школа, 1979. – 168с.
1177703
  Резнікова Н.В. Природа технологізації сучасної економічної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 202-205
1177704
  Лялин Н. Природа Тульской области. : Физико-географический очерк с краткой экономической характеристикой. / Н. Лялин. – 2-е изд., испр. и доп. – Тула, 1954. – 112с.
1177705
  Лялин Н.Н. Природа Тульской области. Физико-географический очерк с краткой экономической характеристикой. / Н.Н. Лялин. – Тула, 1953. – 120с.
1177706
  Хакыев А. Природа Туркменистана / А. Хакыев. – Ашхабад, 1978. – 76с.
1177707
  Седова А.В. Природа Тюменского Севера. Экологические проблемы региона (Обобщающий урок) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 52-54 : Іл. – ISSN 0016-7207
1177708
  Бегека А.Д. Природа у "Велесовій книзі" / А.Д. Бегека; Мін.освіти України. – Київ, 1998. – 48 с. – ISBN 5776321190
1177709
  Богдан В.П. Природа углевод-пептидной связи в яичном альбумине : Автореф... канд. хим.наук: / Богдан В. П.; АН СССР, Ин-т природных соединен. – М., 1964. – 16л.
1177710
  Зеленецкий В. Природа уголовного дела // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 61-62
1177711
  Піпіч Л.О. Природа узгодження та прийняття рішень людей у досягненні економічного порядку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 311-318.


  На сьогодні первиною ланкою соціально-економічного аналізу в якості головного суб"єкта постає людина. В данній статті на основі поєднання і аналізу поглядів австрійського, неоінституційного і самоорганізаційного напрямків дослі джується яким чином ...
1177712
   Природа Украинской ССР : Климат. – Киев : Накова Думка, 1984. – 232с.
1177713
   Природа Украинской ССР : Животный мир. – Киев : Наукова думка, 1985. – 240с.
1177714
   Природа Украинской ССР : Ландшафты и физико-географическое районирование. – Киев : Наукова думка, 1985. – 222с.
1177715
   Природа Украинской ССР : Раститительный мир. – Киев : Наукова думка, 1985. – 206с.
1177716
   Природа Украинской ССР : Геология и полезные ископаемые. – Киев : Наукова думка, 1986. – 182с.
1177717
   Природа Украинской ССР : Почвы. – Киев : Накова думка, 1986. – 215с.
1177718
   Природа Украинской ССР : Моря и внутр. воды. – Киев : Наукова думка, 1987. – 221с.
1177719
  Куница Н.А. Природа Украины в плейстоцене : (по данным малакофаунистического анализа) / Н.А. Куница; Н.А. Куниця ; Черновицкий национальный ун-т им. Ю. Федьковича ; Географический фак-т, Кафедра физической географии и рационального приропользования. – Черновцы : Рута, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-568-904-1
1177720
   Природа України та її охорона. – Київ : Політвидав, 1975. – 302с.
1177721
   Природа Українських Карпат. – Львів, 1968. – 265с.
1177722
   Природа Ульяновской области.. – Казань, 1963. – 428с.
1177723
  Москалев Г.Е. Природа Уральской области / Г.Е. Москалев, А.Г. Таранов. – Саратов, 1979. – 61с.
1177724
  Дымков Ю.М. Природа урановой смоляной руды / Ю.М. Дымков. – М, 1973. – 240с.
1177725
  Мелешкина Оксана Михайловна Природа условности в искусстве : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.04 / Мелешкина Оксана Михайловна ; АН УССР , Объединенный Совет ин-та философии и ин-та государства и права. – Киев, 1974. – 25 с.
1177726
  Иванова В.С. Природа усталости металлов / В.С. Иванова, В.Ф. Терентьев. – Москва, 1975. – 455 с.
1177727
  Чернышева А Т. Природа фантастики. / А Т. Чернышева, . – Иркутск, 1984. – 336с.
1177728
  Шкуров Є.В. Природа фантастичного у науковій фантастиці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 353-360


  У статті розглянуто поняття художньої фантастики та наукової фантастики. Досліджено явище фантастичного та проаналізовано природу його творення у науково-фантастичній літературі. В статье рассмотрено понятие художественной фантастики и научной ...
1177729
  Горбачевская В.Г. Природа фермента, разрушающего клейковину в зерне пшеницы, поврежденном клопом-черепашкой : Дис... наук: / Горбачевская В.Г.;. – К., 1941. – 98л. – Бібліогр.:л.89-97
1177730
  Шаумян Л.В. Природа физико-механических свойств массивов горных пород. / Л.В. Шаумян. – М., 1988. – 190с.
1177731
  Шаумян Л.В. Природа физико-механических свойств массивов скальных грунтов. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.07 / Шаумян Л.В.; КГУ. – М, 1983. – 37л.
1177732
  Погорєлов О. Природа філософського плюралізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.5-18
1177733
  Барановський О. Природа фінансової безпеки банківської системи / О. Барановський, А. Лагно // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (72). – С. 141-155. – ISSN 1818-5754
1177734
   Природа фірми : Походження, еволюція і розвиток. – Київ : А.С.К., 2002. – 336с. – ISBN 966-539-378-2
1177735
  Мілай А.О. Природа фірми // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 145-151. – ISSN 2310-5534
1177736
  Кеба О. Природа функциональной взаимосвязи между переднеязыковым вибрантом и его альтернативными формами // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 186-193
1177737
  Розинка О.О. Природа функціонування і суперечності розвитку фондового ринку : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Розинка О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1177738
  Розинка О.О. Природа функціонування і суперечності розвитку фондового ринку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Розинка О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 233л. + Додаток : л.228-233. – Бібліогр. : л.199-227
1177739
   Природа Хантайской гидросистемы. – Томск, 1988. – 335с.
1177740
   Природа химико-технологических свойств углей.. – М., 1987. – 104с.
1177741
  Астон Ф.В. Природа химических сил сродства / Ф.В. Астон, Иог Штарк, В. Коссель ; пер. под ред. и со вступ. ст. Н.А. Шилова. – Москва ; Ленинград : Зиф, 1925. – 91 с., [11] рис. : табл. – (Научно-популярная библиотека "Человек и вселенная")
1177742
  Паулинг Л. Природа химической связи / Л. Паулинг. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1947. – 440 с.
1177743
  Шусторович Е.М. Природа химической связи / Е.М. Шусторович. – Москва : АН СССР, 1963. – 136 с.
1177744
  Яцимирский К.Б. Природа химической связи / К.Б. Яцимирский. – Киев : КГУ, 1964. – 218 с.
1177745
  Агеев Н.В. Природа химической связи в металлических сплавах / Н.В. Агеев ; Акад. наук СССР ; Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова. – М.-Л. : АН СССР, 1947. – 120 с.
1177746
   Природа Хмельницької області. – Львів : Вища школа, 1980. – 152 с.
1177747
  Смольянинов И.Ф. Природа художественного образа / И.Ф. Смольянинов. – М., 1982. – 64с.
1177748
  Матиев К. Природа художественного образа / К. Матиев. – Фрунзе, 1985. – 108с.
1177749
  Илиади А.Н. Природа художественного таланта / А.Н. Илиади. – М., 1965. – 535с.
1177750
  Лилов А. Природа художественного творчества / А. Лилов. – М., 1981. – 479с.
1177751
  Громов Е.С. Природа художественного творчества / Е.С. Громов. – М., 1986. – 237с.
1177752
   Природа художественного целого и литературный процесс: Межвуз. сб.. – Кемерово, 1980. – 200с.
1177753
  Мацевич Природа художественной промышленности как предмет философского осмысления В. Зомбарта / Мацевич, Я // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 89-91
1177754
  Шитов Г.П. Природа художественной ценности / Г.П. Шитов. – Киев : Высшая школа, 1981. – 222 с.
1177755
  Алексеев П.П. Природа художественности в романе "Обломов" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 3. – С. 16-30
1177756
  Горбунова Т.В. Природа художественных идей / Т.В. Горбунова. – Ленинград, 1991. – 111с.
1177757
  Кавун Л. Природа художності поезії Михайла Драй-Хмари // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 117-125. – ISSN 2308-1902
1177758
  Вальтер Г.М. Природа художньої потреби (функціональний аспект) : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Вальтер Г. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 147л. – Бібліогр.:л.139-147
1177759
  Вальтер Г.М. Природа художньої потреби. : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.08 / Вальтер Г.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 20л.
1177760
  Загородний В.И. Природа цен в советской торговле и экономическая основа их снижения : Автореф... канд. экон.наук: / Загородний В.И.;. – Киев, 1957. – 22 л.
1177761
   Природа Центрального Копетдага : сб. статей. – Ашхабад, 1986. – 191с.
1177762
  Аверьянов В.Г. Природа Центральной Антарктиды : автореф. ... канд. геогр. наук / Аверьянов В.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1961. – 16 с.
1177763
  Білий М.У. Природа центрів люмінесценції в кристалах хроматів лужних металів / М.У. Білий, С.Г. Нєдєлько, О.В. Чукова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 254-265. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджено спектрально-люмінісцентні властивості хроматів лужних металів Na, K, Rb, Cs. Запропоновано і обгрунтовано модель комплексних центрів поглинання і розсіювання світла, що утворюються на основі аніону CrO[верхній індекс 2-, нижній індекс 4], ...
1177764
  Голубенцева Л.И. Природа центров поглощения и люминесценции в щелочно-галоидных кристаллах, активированных свинцом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Голубенцева Л.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 12л.
1177765
  Мостепаненко О.М. Природа часу і статус часового становлення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1177766
  Амосов Н.М. Природа человека / Н.М. Амосов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 223 с. : ил.
1177767
  Бостон Томас Природа человека в ее четырех состояниях / Бостон Томас; Издание Братства независимых церквей и миссий евангельских хрристиан-баптистов. – Woerden : Dutch Reformed Tract Society, 1997. – 562с.
1177768
  Антонов Е.А. Природа человека в контексте автотрофности человечества / Е.А. Антонов, С.Ю. Харламов // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 88-99. – ISSN 0236-2007
1177769
  Кадиевская И.А. Природа человека и смысл его потребностей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 53-56. – ISSN 2077-1800
1177770
   Природа человека и социализм : Сб. обзоров. – Москва, 1991. – 202с.
1177771
  Малюгин В.Е. Природа человека: Метод. пробл. изуч. о человеке. / В.Е. Малюгин. – Красноярск, 1989. – 168с.
1177772
  Дученко Н.В. Природа человеческого познания / Н.В. Дученко. – Киев, 1971. – 38с.
1177773
   Природа Чернівецької області. – Львів : Львівський держ. ун-тет, Вища школа, 1978. – 160с.
1177774
  Говоров К.А. Природа Черного моря / К.А. Говоров. – Москва : Знание, 1958. – 49с.
1177775
  Сингер С. Природа шаровой молнии / С. Сингер. – М., 1973. – 239с.
1177776
  Михин Б.Н. Природа шелка и механика его выделения / Б.Н. Михин, В.С. Соловьева. – 79с.
1177777
   Природа щелочности целинных и антропогенно-преобразованных солонцов северной Калмыкии / А.В. Климанов, Л.А. Воробьева, А.Ф. Новикова, М.В. Конюшкова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 433-442 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
1177778
  Залкин В.М. Природа эвтектических сплавов и эффект контактного плавления / В.М. Залкин. – Москва, 1987. – 152 с.
1177779
  Гнездилов Виктор Ильич Природа электропроводности и фотоэлектрической памяти в закиси меди : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гнездилов Виктор Ильич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Л., 1980. – 19л.
1177780
  Титова Т.И. Природа эстетического в публицистике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Титова Т. И.; БГУ. – Минск, 1975. – 29л.
1177781
  Сафонова Т.Е. Природа эстетической потребности и материально-практическая деятельность человека : Автореф... наук: 09.00.01 / Сафонова Т. Е.; Лен. пед. ин-т. – Л., 1977. – 22л.
1177782
  Грацианский А.Н. Природа Югославии / А.Н. Грацианский. – Москва : Географгиз, 1955. – 244с.
1177783
  Ливеровский Ю.А. Природа южной половины советского Дальнего Востока : Физико-географическая характеристика / Ю.А. Ливеровский, Б.П. Колесников. – Москва, 1949. – 379с.
1177784
  Погребняк П.С. Природа Южной Украины и Северного Крыма и перспективы ее преобразования в связи с великими стройками коммунизма. / П.С. Погребняк. – Москва, 1951. – 24с.
1177785
  Корнелюк Ю. Природа юридичного конфлікту: феноменологічний дискурс // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 74-80. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
1177786
  Львова О.Л. Природа юридичної відповідальності та її стимулююча роль // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 55-61. – ISSN 1563-3349
1177787
  Плигун Ю.С. Природа юридичної діяльності // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 111-113. – ISBN 966-660-151-6
1177788
  Сазонов В.Н. Природа явлений в метафизике духа // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.87-93. – ISSN 1684-2618
1177789
  Терехова І. Природа як вираження естетичного ідеалу Т. Шевченка (за матеріалами "Щоденника") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 43-47


  Філософське осмислення природи було в полі зацікавлень Т. Шевченка, що згодом стало виразом його естетичного ідеалу. Окреслена тріада "людина", "мистецтво", "природа", яка проглядається в його творчості , і надалі звертатиме увагу багатьох учених
1177790
  Півнюк Н. Природа як вона є в оповіданнях Ернеста Сетона-Томпсона / Н. Півнюк, Н. Гребницька // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2017. – № 12 (438), грудень. – С. 16-21
1177791
  Сергеєв М.В. Природа як джерело формування російської ментальності і культури (філософський аналіз) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1177792
  Рогожа М.М. Природа як етосна цінність у сучасному соціокультурному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 101-104. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ціннісних засад сучасної екологічної кризи. Показані сутність і механізми функціонування етосних цінностей у соціальному просторі. Визначено, що природа є етосною цінністю українців. Результати дослідження можуть бути ...
1177793
  Діденко Л.В. Природа як мистецтво: варіант Георгія Кониського // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 86-87
1177794
  Тєлєжкіна О.О. Природа як невід"ємний складник лірики Дмитра Павличка: спроба лінгвостилістичного потрактування // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 110-116
1177795
  Бабенко М.В. Природа як образ гармонії божого світу в сучасній філософській ліриці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 20-25


  Стаття присвячена аналізу образу природи в сучасній філософській ліриці, специфіці функціонування психологічного пейзажу. Проблема розглядається в контексті традиційного для української літератури принципу сакралізації образу землі. Статья посвящена ...
1177796
  Сірий Є. Природа як предмет соціологічного занурення : Рецензія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 193-195. – ISSN 1563-3713
1177797
   Природа Якутии и ее охрана.. – Якутск, 1965. – 224с.
1177798
   Природа Якутии и ее охрана.. – Якутск, 1972. – 192с.
1177799
   Природа Ярославской области и ее охрана. – Ярославль, 1984. – 144с.
1177800
   Природа, ее охрана и рациональное использование.. – Иркутск, 1970. – 229с.
1177801
   Природа, ее охрана и рациональное использование.. – Иркутск, 1974. – 199с.
1177802
  Ханчич М.Г. Природа, людина, культура і держава - як предмет філософських категоріальних систем / М.Г. Ханчич, В.Ф. Цвих // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 156-162. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1177803
   Природа, население и хозяйство юго-западного экономического района. – Черновцы, 1973. – 155с.
1177804
  Межгайлис Б.Я. Природа, население, экономика. / Б.Я. Межгайлис. – М, 1985. – 144с.
1177805
  Тютекин Ю.И. Природа, общество, закон / Ю.И. Тютекин. – Кишинев, 1976. – 152с.
1177806
   Природа, одержання та використання складних фосфатів з регульованим вмістом катіонів d-металів і монофосфатних та дифосфатних аніонів : науково-методичні рекомендації / Кабінет міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [розробники : В. Копілевич, Л. Войтенко, Д. Савченко та ін.]. – Київ : [ТОВ "Аквамарин ексклюзив"], 2011. – 131 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 98-101
1177807
  Мірошниченко М. Природа, поняття звичаєвого права та його функціональна роль у структурі права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 130-145. – ISSN 1026-9932
1177808
  Лунев А.Е. Природа, право, управление / А.Е. Лунев. – Москва, 1981. – 268с.
1177809
  Ангарская М.Н. Природа, творимая человеком / М.Н. Ангарская. – Москва : Московский рабочий, 1959. – 124 с. : ил.
1177810
   Природа, техника, геотехнические системы. – Москва : Наука, 1978. – 151с.
1177811
   Природа, техника, человек (проблемы конструктивной географии) : Сб. статей. – Москва, 1978. – 48 с.
1177812
  Тарасенко Н.Ф. Природа, технология, культура : Философско- мировоззренческий анализ / Н.Ф. Тарасенкоо ; отв. ред.: С. Б. Крымский ; АН Украинской ССР, Ин-т философии. – Киев : Наукова думка, 1985. – 255 с. – Библиогр. в подстроч. примеч
1177813
  Захаров В.И. Природа, труд, фантазия / В.И. Захаров. – Кишинев, 1963. – 27с.
1177814
  Брюховецкий В.С. Природа, функции и метод лиретатурной критики : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Брюховецкий В. С.; АН УССР, Ин-т лит. им. Шевченко. – К., 1986. – 36л.
1177815
  Волошин В.А. Природа, характер та динаміка співробітництва України з інститутами ОБСЄ : Дисс. ... канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнаро. систем та глобального розвитку / Віктор Андрійович ВолошинЖ КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2006. – 237л. – Бібліогр.: л.200-237
1177816
  Волошин В.А. Природа, характер та динаміка співробітництва України з інститутами ОБСЄ : Автореферат дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 / Віктор Андрійович Волошин; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв
1177817
  Тугаринов В.П. Природа, цивилизация, человек. / В.П. Тугаринов. – Л., 1978. – 128с.
1177818
  Михайленко В.Е. Природа. Геометрия. Архитектура / В.Е. Михайленко, А.В. Кащенко. – Киев, 1981. – 183 с.
1177819
  Ивич А. Природа. Дети: Пришвин, Паустовский, Дубов, Панова: очерки / А. Ивич. – Москва : Детская литература, 1975. – 223 с.
1177820
  Ивич А. Природа. Дети: Пришвин, Паустовский, Дубов, Панова: очерки / А. Ивич. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1980. – 223 с.
1177821
  Якобсон А.П. Природа. Климат. Пособие для студ. / А.П. Якобсон. – Л., 1962. – 88с.
1177822
  Бегишева Алия Природа. Последнее пристанище леопарда : Россия / Бегишева Алия, Земцова Юлия, Склярова Марина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 34-41. – ISSN 1029-5828
1177823
  Городинская В.С. Природа. Человек. Закон / В.С. Городинская, В.Ф. Иванов. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 381с.
1177824
  Боголюбов С.А. Природа: что мы можем / С.А. Боголюбов. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 143 с. – (Библиотечка политинформатора)
1177825
  Чуйко М.М. Природжена гідроцефалія. Як діяти неонатологу пологового будинку, якщо вада не сумісна із життям? // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 103-106. – ISSN 2226-1230
1177826
  Гаращук В. Природжене джакузі на Джуринському водоспаді // Молодь України. – Київ, 2018. – 18 травня (№ 13). – С. 12
1177827
  Регідайло Надія Природжений полеміст, майстер гострого слова, публіцист / матеріал підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-48
1177828
  Крижанівська Ніка Природи рідної співець // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-33. – ISSN 0131-6753


  Молодий талановитий укр. художник Володимир Грубник (пейзажі)
1177829
  Гаврилюк В.С. Природі Києва та його околиць : (фізико-географічна характеристика) / В.С. Гаврилюк, І.О. Речмедін. – Київ : Київський університет, 1956. – 71с.
1177830
  Отрошко Л. Природна вмотивованість української символіки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 223-230
1177831
  Хилько В. Природна детермінованість усталених земних цінностей українського етносу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-52. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Досліджуються особливості природної детермінованості атрибутивних ознак українського образу світу.
1177832
  Бондар К.М. Природна залишкова намагніченість сучасних грунтів України та її географічне значення : Дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / К.М. Бондар ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2004. – 179 л. + Дод.: л. 129-179. – Бібліогр.: л. 118-128
1177833
  Бондар Ксенія Михайлівна Природна залишкова намагніченість сучасних грунтів України та її геофізичне значення : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Бондар К.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1177834
  Бондар Ксенія Михайлівна Природна залишкова намагніченість сучасних грунтів України та її геофізичне значення : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук:04 00.22 / Бондар К.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1177835
  Носко Б.С. Природна й антропогенна еволюція фосфатного фонду грунтів України // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 92-99 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
1177836
  Курганський В.М. Природна радіоактивність та її зв"язок з нерозчинним залишком і бітумінозністю карбонатних порід : випуск 23 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Показано принципову можливість класифікації карбонатних порід за даними гамма-методу на глинисті (неколектори), слабоглинисті та бітумінозні (потенційні колектори) різновиди на основі співвідношення Th/U i K/U.
1177837
  Тутковський П. Природна районізація України / П. Тутковський. – Київ, 1922. – 79с.
1177838
  Вуйцік Ельжбета Природна регуляція зачаття / Вуйцік Ельжбета. – Київ, 1989. – 39с.
1177839
   Природна резистентність організму телят голштинської породи залежно від сезону народження / Р.В. Милостивий, Д.Ф. Милостива, О.О. Калиниченко, Т.О. Василенко // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 168-171 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-6609
1177840
  Інякін В.М. Природна рента як ресурс життєзабезпечення // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 163-171. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1177841
  Мацкевий А.Г. Природна сировина Карпат та її використання у праісторичнні часи і в ранньому середньовіччі / А.Г. Мацкевий, Г.І. Панахид // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – С. 110-113. – ISSN 0235-3490
1177842
  Нагорна А.М. Природна смерть працівників на робочому місці в Україні у динаміці 2015-2020 років / А.М. Нагорна, Н.В. Савенкова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – С. 13-21 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-7477
1177843
   Природна спадщина Верхньодніпровщини : [збірник статей] / [вступ. слово: Артем Кравченко ; ред. П.Т. Чегорка ; фот. Б. Бучковського, О. Домбровського, І. Ковсюк та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-190. – ISBN 978-966-981-242-1
1177844
  Гетьман В.І. Природна спадщина національного природного парку "Дермансько-Острозький" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 171 : Біологія та екологія. – С. 50-56. – ISSN 1996-5931
1177845
  Руденко Л.Г. Природна спадщина: досвід та перспективи картографування в Україні / Л.Г. Руденко, К.А. Поливач // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 40-49. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
1177846
  Стецюк В.В. Природна та етнокультурна спадщина України : новітні дослідження / Володимир Стецюк, Василь Пазинич, Тетяна Ткаченко ; за ред. В.В. Стецюка. – Київ : Вища школа, 2012. – 341, [3] с., 32 с. іл. : іл. – Бібліогр.: 341-342. – ISBN 978-966-642-501-3
1177847
  Шпурік К.В. Природна та історико-культурна спадщина як об"єкт картографування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 157-161 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
1177848
  Мельник А.С. Природна та історико - культурна спадщина Чернівецької області // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 145-147. – ISBN 978-617-7069-75-8
1177849
  Поливач К. Природна та культурна спадщина України: досвід тематичного вивчення та атласного електронного картографування // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 86. – C. 53-66. – ISSN 2413-7154
1177850
  Коноплястий Є.В. Природна та соціально-економічна система України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 46-49. – Бібліогр.: 18 назв
1177851
  Кошляков О.Є. Природна та техногенна складові живлення грунтових вод на території м. Києва / О.Є. Кошляков, О.В. Диняк, І.Є. Кошлякова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 48-49. – ISSN 2306-5680
1177852
  Кравченко О.М. Природна штучність та ексцентрична позиціональність у концепції Плеснера: корпоральна природа віртуальної реальності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 44-45
1177853
  Ситник С.А. Природна щільність компонентів стовбурів Robinia pseudoacacia L. в умовах Північного Степу України // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 193-198. – ISSN 0459-1216
1177854
  Даниленко А.И. Природная бета-радиоактивность растений, животных и человека : (в норме и патологии) / А.И. Даниленко, И.Н. Шевченко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 200 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 91-103, 182-195
1177855
  Верета Л.А. Природная гитерогенность и целенаправленный отбор штаммов вируса клещевого энцефалита. / Л.А. Верета, М.С. Воробьева. – Москва, 1990. – 123с.
1177856
  Чернов Ю.И. Природная зональность и животный мир суши / Ю.И. Чернов. – Москва : Мысль, 1975. – 222с.
1177857
  Зубов В.И. Природная катастрофа в Юго-Восточной Азии и литосферные плиты Земли : География. Природа мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 3-7 : Фото, рис., карты. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0016-7207
1177858
  Закерман Кэтрин Природная ловушка : охрана природы // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 40 : Фото
1177859
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 1. – 1963. – рис., табл.
1177860
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев, 1965. – 167 с.
1177861
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 2. – 1965. – рис., табл.
1177862
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 3. – 1967. – рис., табл.
1177863
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев
Вып.3. – 1967. – 156 с.
1177864
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев
Вып.4. – 1968. – 150 с.
1177865
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1968. – рис., табл.
1177866
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 5. – 1970. – рис., табл.
1177867
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1972. – 156 с : рис., табл.
1177868
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
Вып. 6. – 1972. – 156с : рис., табл.
1177869
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
Вып. 7. – 1973. – 172с : рис., табл.
1177870
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 7. – 1973. – 172 с : рис., табл.
1177871
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 8. – 1974. – 160 с : рис., табл.
1177872
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
Вып. 8. – 1974. – 160с : рис., табл.
1177873
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 9. – 1975. – рис., табл.
1177874
   Природная очаговость болезней : библиогр. указат отеч. лит. 1939-1974 гг. – Ленинград
ч.1. – 1978
1177875
   Природная очаговость болезней : библиогр. указат отеч. лит. 1939-1974 гг. – Ленинград
ч.2. – 1978
1177876
   Природная очаговость болезней и вопросы паразитологии.. – Вып.3. – Алма-Ата, 1961. – 668с.
1177877
   Природная очаговость болезней человека и краевая эпидемиология.. – Л., 1955. – 532с.
1177878
  Сидоров Е.Г. Природная очаговость описторхоза / Е.Г. Сидоров. – Алма-Ата, 1983. – 240с.
1177879
  Якунин М.П. Природная очаговость спирохетоза птиц в Казахстане : Автореф... кандидата биол.наук: / Якунин М.П.; Алма-Ат. зоовет. ин-т. – Алма-Ата, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1177880
  Павловский Е.Н. Природная очаговость трансмиссионных болезней в связи с ландшафтной эпидемиологией зооантропонозов / Е.Н. Павловский. – МоскваЛ., 1964. – 212с.
1177881
  Перцов Л.А. Природная радиоактивность биосферы / Л.А. Перцов. – М., 1964. – 316с.
1177882
  Шевченко И.Н. Природная радиоактивность растений, животных и человека / И.Н. Шевченко, А.И. Даниленко; АН УССР; Ин-т проблем онкологии. – 2-е, испр. и доп. – Киев : Наукова думка, 1989. – 208 с. – ISBN 5-12-001855-2
1177883
  Шевченко И.Н. Природная радиоактивность растений, животных и человека / И.Н. Шевченко, Н.Г. Проданчук, А.И. Даниленко ; [отв. ред. В.В. Талько]. – 3-е изд., испр. и доп. – Киев : Наукова думка, 2007. – 236, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 111-126, 218-234. – ISBN 978-966-00-0710-9
1177884
   Природная растительность Азербайджана, ее продуктивность и пути улучшения. – Баку : Элм, 1972. – 240 с.
1177885
  Менковский М.А. Природная сера / М.А. Менковский. – М.-Л., 1949. – 208с.
1177886
   Природная сера.. – М., 1972. – 240с.
1177887
   Природная сода и давсонитопроявления в СССР. – Москва : Наука, 1985. – 190с.
1177888
  Жучкова В.К. Природная среда - методы исследования / В.К. Жучкова, Э.М. Раковская. – Москва, 1982. – 163 с.
1177889
  Чубанов К.Д. Природная среда в зонах влияния промышленных центров / К.Д. Чубанов. – Минск, 1989. – 179с.
1177890
  Кучерявый В.А. Природная среда города / В.А. Кучерявый. – Львов : Вища школа, 1984. – 143с.
1177891
   Природная среда европейской части СССР : Опыт регион. анализа. – Москва, 1989. – 230с.
1177892
   Природная среда и биологические ресурсы морей и океанов. – Ленинград, 1984. – 194с.
1177893
   Природная среда и древний человек в позднем антропогене: Материалы конф.. – Улан-Удэ, 1987. – 180с.
1177894
  Кузьмин Я.В. Природная среда и древний человек в умеренном поясе Восточной Азии: основные этапы взаимодействия / Я.В. Кузьмин // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 58-67 : рис., табл. – Библиогр.: с. 66-67. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1177895
  Девятова Э.И. Природная среда и ее изменения в голоцене / Э.И. Девятова. – Петрозаводск, 1986. – 108с.
1177896
  Залетаев В.С. Природная среда и птицы северных пустынь Закаспия / В.С. Залетаев. – Москва : Наука, 1968. – 256с.
1177897
   Природная среда и территориальная организация хозяйства в районах агропромышленного производства : тезисы докладов (Кишинев, 27-29 октября 1982 г.). – Кишинев : Штиинца, 1982. – 256 с.
1177898
   Природная среда и хозяйственная деятельность человека : На материалах УССР. – Киев : Наукова думка, 1985. – 147с.
1177899
  Девятова Э.И. Природная среда позднего плейстоцена и ее влияние на расселение человека в Северодвинском бассейне и в Карелии / Э.И. Девятова. – Петрозаводск, 1982. – 156с.
1177900
  Сикура И.И. Природная флора Средней Азии - источник интродукции растений на Украине / И.И. Сикура. – Киев : Наукова думка, 1975. – 222с.
1177901
   Природная флора Украины и Молдавии и обогащение ее путем интродукциики. – Киев : Наукова думка, 1972. – 168с.
1177902
  Отт В.Д. Природне вигодовування немовлят / В.Д. Отт. – К., 1979. – 38с.
1177903
  Жежкун А.М. Природне відновлення лісів після суцільних рубок головного користування в соснових деревостанах Східного Полісся / А.М. Жежкун, І.М. Жежкун // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 23-32 : табл. – Бібліогр.: с. 31. – ISSN 0459-1216
1177904
   Природне відтворення корінних деревостанів у грабових дібровах західного регіону України : монографія / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2020. – 151, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 116-130. – ISBN 978-966-327-479-9
1177905
  Тинченко Я. Природне возз"єднання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 8 (536), 23.02 - 1.03.2018. – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  100 років тому Кубань зробила спробу стати частиною України.
1177906
  Шаблій О. Природне довкілля і природно-ресурсний потенціал у творчій спадшині Івана Франка / О. Шаблій, С. Кузик // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 207-218
1177907
  Максимов С. Природне і позитивне право як елементи правової реальності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.82-91
1177908
  Сибіга А. Природне партнерство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 90). – С. 11


  Україна та Туреччина відзначили 25-річчя встановлення дипломатичних відносин.
1177909
  Прокопов Д.Є. Природне право в консервативно-правовій думці Російської імперії кінця XIX - початку XX століть (Л. Тихомиров) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 129-136. – ISSN 1563-3349
1177910
  Бірюков І. Природне право вибору та його взаємозв"язок із цивільним законодавством // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 325-333. – ISSN 1026-9932
1177911
  Селіванов А. Природне право з необмеженим потенціалом // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 22 (331). – С. 3-10
1177912
  Зимовець Р. Природне право і правова мораль. До питання співвідношення моралі та права у "Понятті права" Г. Харта // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 253-267. – ISSN 2227-7153
1177913
  Бойченко М. Природне право на вищу освіту, або яких змін потребує сучасний університет, а що не має змінюватися ніколи // Quo vadis, Університете? / В. Бахрушин, М. Бойченко, Н. Бойченко, М. Виросткєвич, Т. та ін. Добко. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – С. 69-83. – ISBN 978-617-7328-82-6
1177914
  Петрович З.З. Природне право приватної власності: філософсько-правовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 350-359. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1177915
  Дудченко В.В. Природне право та історія (За вченням Лео Штрауса) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 9-13. – ISSN 1563-3349
1177916
  Мікуліна М. Природне право та його співвідношення з приватним (захід-схід): крізь призму концепції права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 3-7
1177917
  Прокопов Д. Природне право та його функції в дослідження Й. Михайловського // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-33.
1177918
  Львова О.Л. Природне право та тендерна рівність: взаємодія у сучасних умовах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 15-21.
1177919
  Андрєєв Д. Природне право у працях Лейбніца // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 12-15
1177920
  Рябошапко Л. Природне право чи юридичний позитивізм? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 58-59.
1177921
  Рябошапко Леонід Природне право чи юридичний позитивізм? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 58-59. – Бібліогр. в кінці ст.
1177922
  Рябошапко Леонід Природне право чи юридичний позитивізм? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 58-59. – Бібліогр. в кінці ст.
1177923
  Топчій В.В. Природне право як детермінант розвитку правової системи України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 262-268. – ISSN 2306-9082
1177924
  Топчій В.В. Природне право як детермінант розвитку правової системи України
1177925
  Грищук О.В. Природне право як духовна (ідеальна) основа позитивного права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 27-35. – (Юридична ; Вип. 2)
1177926
  Карнаух Б. Природне право як інобуття моралі // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 17-19
1177927
  Прокопов Д.Є. Природне право як предмет аналізу в європейській новочасній філософсько-правовій думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-44. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються основні етапи розвитку теорії природного права в традиції європейської філософсько-правової думки доби Нового часу з позицій визначення природного права як специфічного предмета теоретичного осмислення. Аналізуються підходи до ...
1177928
  Бартагарієва І. Природне право як ціннісно-нормативний концепт розвитку громадянського суспільства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 89-92. – ISSN 1728-9343
1177929
  Саленко В. Природне право: генезис та актуальні поняття // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 52-54
1177930
  Муляр В. Природне право: концептуалізація західноєвропейської моделі від софістів до Гуго Гроція // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 59-65
1177931
  Мирцало П. Природне праворозуміння: до питання про класифікацію сучасних підходів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 15-18
1177932
   Природне свавілля та державне веління // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 2
1177933
   Природне свавілля та державне веління // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 2
1177934
   Природне свавілля та державне веління // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 2
1177935
  Герасименко Н.П. Природне середовище людини заключного періоду бронзової доби на поселенні Дикий Сад : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / Н.П. Герасименко, М.Б. Гладиревська, К.В. Горбенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 282-293 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
1177936
  Матеіїшина Ж.М. Природне середовище місць проживання людини в палеоліті на території Центральної України / Ж.М. Матеіїшина, С.П. Дорошкевич // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1177937
  Демченко О. Природне середовище та культурна адаптація первісного населення Дніпровського Надпоріжжя в пізньому мезоліті - ранньому неоліті // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 58. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1177938
  Повх М.М. Природне старіння іонно-імплантованих шарів епітаксійних плівок та монокристалів гранату : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Повх Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1177939
  Сливка С. Природне та надприродне право : (у 3-х частинах) / Степан Сливка. – Київ : Атіка. – ISBN 966-326-105-6
Ч.1 : Природне право: історико-філософський погляд. – 2005. – 224с.
1177940
  Карпічков В Природне та позитивне право як основні елементи правової реальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 98-100
1177941
  Ніколаєнко Н.В. Природне та штучне в контексті новітніх біотехнологічних практик // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 62-66
1177942
  Матвєєва Л.Л. Природне та штучне в людській буттєвості // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 14-29. – ISBN 978-966-177-064-4
1177943
   Природний perpetuum mobile відкрився на Прикарпатті // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-18
1177944
  Гевчук А. Природний відбір // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 18 травня (№ 19/20) : Інтелектуальна власність. – С. 21


  Загальні норми договору щодо купівлі­продажу не можуть застосовуватися до договору про передання майнових прав інтелектуальної власності, оскільки це суперечить їх правовій природі.
1177945
  Кальченко В.Н. Природний газ у народному господарстві УРСР / В.Н. Кальченко. – К., 1960. – 120с.
1177946
  Пестушко Валерій Природний газ України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 51
1177947
   Природний газ: інноваційні рішення для сталого розвитку : монографія / Райтер П.М. [та ін. ; під заг. ред. Карпаша О.М.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 398, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-373. – ISBN 978-966-694-215-2
1177948
  Прево М. Природний дар художника Наталі Денисової // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 1/3 (35/37). – С. 134-137. – ISSN 2078-6263
1177949
  Лисенко Т.Д. Природний добір і внутрішньовидова конкуренція / Т.Д. Лисенко. – Київ; Харків, 1950. – 40 с.
1177950
  Киричок О. Природний закон та права людини // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 : Сучасна політична філософія. – С. 92-95. – ISSN 2522-9338
1177951
  Ніс В. Природний закон: як нам українізувати українців? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 1-2
1177952
  Гетьман Володимир Природний заповідник "Горгани" : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 38-39 : Фото
1177953
   Природний заповідник "Горгани". Рослинний світ / Ю.В. Клімук, У.Д. Міскевич, Д.М. Якушенко, І.І. Чорней, В.В. та ін. Буджак; [Клімук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М., Чорней І.І., Буджак В.В. та ін.]; Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна КНУТШ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ; Природний заповідник "Горгани" та ін.; [відп. ред. Соломаха В.А.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 400с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Природно-заповідні території України. Рослинний світ ; Вип. 6). – ISBN 966-306-125-X
1177954
  Гетьман Володимир Природний заповідник "Єланецький степ" // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 39-42 : фото
1177955
  Яворська В. Природний і механічний рух населення України та її регіонів / Вікторія Яворська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 125-131. – (Серія: Географічні науки ; № 16 (265)). – ISSN 1729-360Х
1177956
  Вдовиченко В.Т. Природний і попутний гази як сировина для хімічної промисловості / В.Т. Вдовиченко. – Київ, 1958. – 32с.
1177957
  Борняк У. Природний кам"яний матеріал оборонної вежі с. П"ятничани на Львівщині / У. Борняк, А. Іваніна, О. Стасюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 137-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1177958
  Горячук В.Ф. Природний капітал як економічна категорія // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 48 : Новітні підходи в економіці та управлінні природокористування. – С. 88-93
1177959
  Пантюхова А.В. Природний капітал як об"єкт бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 209-216
1177960
  Богінська Л.О. Природний капітал як складова виробничого потенціалу АПК // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 24-28. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1177961
  Малюга Н.М. Природний капітал: ідентифікація та бухгалтерський вимір / Н.М. Малюга, І.В. Замула // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 1 (17). – С. 66-71. – ISSN 1729-7206
1177962
  Бадрак О.С. Природний капітал: провали ринкового механізму в соціально–оптимальному розподілі ресурсів // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – C. 46-60
1177963
  Галинська О.М. Природний код культури в українських і англійських інтертекстуальних фразеологізмах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 45-51. – Бібліогр.: Літ.: С. 50-51; 17 назв
1177964
  Сніжко В.В. Природний міт для українців : (українознавча психоекологічна монографія / Валерій Сніжко ; МОНУ ; Науково-дослід. ін-т українознавства. – Київ. – ISBN 966-11-6015-5
Кн. 1 : Шлях. – 2006. – 448 с. – На обкл. назва Шлях
1177965
   Природний парк "Синевир" розширює співпрацю з вишами // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 10 грудня (№ 234)


  Угоду про співпрацю підписали директор Національного природного парку "Синевир" М. Дербак і ректор ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника І. Цепенда.
1177966
   Природний потяг : подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 24-25
1177967
  Лазоренко Г.Є. Природний радіонуклід полоній-210 у компонентах екосистеми Чорного моря : концентрації, розподіл та дози опромінення : дис. ... докт. біол. наук : 03.00.01 / Лазоренко Г.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 361 л. + Додатки: л. 262-297. – Бібліогр.: л. 298-361
1177968
  Лазоренко Г.Є. Природний радіонуклід полоній-210 у компонентах екосистеми Чорного моря: концентрації, розподіл і дози опромінення : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.01 / Лазоренко Г.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 35 с. – Бібліогр. : 47 назв.
1177969
  Терець В. Природний рух населення й депопуляція в Україні на тлі європейської демографічної ситуації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 19-23
1177970
  Калиниченко Д.О. Природний рух населення та дітородна активність (регіональний аспект) // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 75-79 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1177971
   Природний рух населення України в 1925 році.. – Х., 1927. – 162с.
1177972
  Джаман В. Природний рух населення України: динаміка і територіальні відміни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 185-187. – (Серія географічна ; Вип. 28). – ISSN 0201-758Х
1177973
  Малютін І. Природний феномен державної влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 14 (323). – С. 27-31
1177974
  Андріїв В. Природний характер трудових прав працівників // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 67-71. – ISSN 0132-1331
1177975
  Лисиченко Г.В. Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління / Г.В. Лисиченко, Ю.Л. Забулонов, Г.А. Хміль ; НАНУ ; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Ін-т геохімії навколишнього середовища. – Київ : Наукова думка, 2008. – 544 с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0798-7
1177976
  Малахова Н.Б. Природним монополіям - протизатратний механізм // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-39
1177977
  Денисик Г.І. Природнича географія Поділля / Г.І. Денисик. – Київ : ЕкоБізнесЦентр, 1998. – 184с.. – ISBN 966-95029-2-6
1177978
  Кононенко Т.П. Природнича історія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 369. – ISBN 966-316-069-1
1177979
  Компанець Т.М. Природнича лексика Плінія Старшого-нова віха у розвитку науково-природничої термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 229-234. – ISBN 966-581-295-6
1177980
  Климишин О.С. Природнича музейна термінологія : Словник-довідник / О.С. Климишин; Відп. ред. Ю.М. Чорнобай; НАН України; Держ. природознавчий музей. – Львів, 2003. – 244с. – ISBN 966-02-2811-2
1177981
   Природнича музеологія = Natural history museology / НАН України, Нац. наук.-природничий музей, Укр. нац. комітет Міжнар. ради музеїв ; [за ред. В. Гриценка, І. Ємельянова, І. Загороднюка та ін.]. – Київ : ЛОГОС. – ISBN 978-966-02-8998-7
5 : Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку : (праці наук. конф. 7-8 жовт. 2019 р. в Києві) / [редкол.: З. Баркасі та ін.]. – 2019. – 322, [2] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. та зміст парал. укр. та англ. - На обкл.: 100 років Зоологічному музею УАН. – Бібліогр. в кінці ст.


  in October 7–8, 2019 in Kyiv)
1177982
  Пасько І. Природнича наука в університеті: київські класичні наукові школи в українознавчому вимірі // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С.77-84. – ISBN 978-966-439-138-9


  Розвиток природничої науки в Університеті св. Володимира це процес створення і розвиток наукових шкіл, наукових співтовариств, експериментальних лабораторій.
1177983
  Різниченко В. Природнича секція в Українському науковому товаристві в Києві // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 177-181. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1177984
  Трегубенко О.М. Природниче краєзнавство в системі вітчизняної шкільної освіти (20 - 80-ті роки XX століття) : монографія / О.М. Трегубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДЗ "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 504 с. – Додатки: с. 450-503. – Бібліогр.: с. 371-449. – ISBN 978-966-617-281-8
1177985
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон
  вип. 23. – 2016. – 136 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1177986
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бойко М.Ф., Волох А.М. [та ін.]. – Херсон
  вип. 24. – 2017. – 116 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1177987
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бойко М.Ф., Волох А.М. [та ін.]. – Херсон
  вип. 25. – 2018. – 132 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1177988
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = Scientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С.
  вип. 27. – 2019. – 161, [1] с. – DOI: 10.32999/ksu2524-0838 - Резюме укр., англ. мовами
1177989
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = cientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С.
  вип. 26. – 2019. – 227, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1177990
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = Scientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : Вишемирський В.С.
  вип. 28. – 2020. – 109, [1] c. – DOI: 10.32999/ksu2524-0838 - Резюме укр., англ. мовами
1177991
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = Scientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : Вишемирський В.С.
  вип. 29. – 2020. – 87, [1] c. – DOI: 10.32999/ksu2524-0838 - Резюме укр., англ. мовами
1177992
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = Scientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : Вишемирський В.С.
  вип. 30. – 2021. – 135, [1] c. – DOI: 10.32999/ksu2524-0838 - Резюме укр., англ. мовами
1177993
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = Scientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : [б. в.]
  вип. 31. – 2021. – 63, [1] c. – DOI: 10.32999/ksu2524-0838 - Резюме укр., англ. мовами
1177994
  Калинович Ф. Природничий відділ ІУНМ / Ф. Калинович, 1929. – 28 с.
1177995
  Стучинська Н.В. Природничі дисципліни в контексті особливостей розвитку національної фармацевтичної освіти на сучасному етапі / Н.В. Стучинська, Л.В. Філіппова // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 145-150. – (Серія педагогічна ; вип. 26). – ISSN 2307-4507
1177996
   Природничі музеї: роль в освіті та науці = Natural history museums: The role in education : матеріали IV Міжнар. наук. конф., [27-30 жовт. 2015, Київ] / Нац. наук.-природн. музей НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Харків. нац. ун-т ім. Василя Каразіна, Міжнар. рада музеїв: Укр. нац. комітет ; [упоряд.: І. Загороднюк, М. Комісарова, Е. Король]. – Київ : Простір-М. – ISBN 978-966-02-7728-1
Ч. 2. – 2015. – 183, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1177997
   Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, Г.Я. Касьяненко, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1998-. – ISSN 2415-8526
Вип. 16. – 2019. – 127, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1177998
   Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, Г.Я. Касьяненко, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1998-. – ISSN 2415-8526
Вип. 17. – 2020. – Резюме укр., англ. мовами
1177999
  Шевчук В.О. Природничі підвалини управління рівноважним економічним розвитком.Частина II. Складові частини капіталу та перспективи їх модернізації // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 84-89 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
1178000
   Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії = Естественные проблемы национальной безопасности Украины в вызовах новейшей истории = Environmental issues of national security of Ukraine in the face of challenges of modern history : монографія / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф., голови Держ. коміс. України по запасах корис. копалин Г.І. Рудька та ін.] ; Держ. коміс. по запасах корис. копалин України [та ін.]. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – 502, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Тит. арк., зміст, вступ. та заключ. слово парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 477-500. – ISBN 978-617-7770-24-3
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,