Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1176001
  Черняк О.А. Проблема давньоруської народності в етнополітичних реаліях // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 65-67


  У статті висвітлені причини й обставини виникнення теорії давньоруської народності, а також мета та способи її використання тоталітарними політичними режимами.
1176002
  Черняк О. Проблема давньоруської народності в етнополітичних реаліях // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 136-141


  М.О. Максимович, М.І. Костомаров, В.Б. Антонович, М.С. Грушевський видали низку публікацій , що за своїм змістом заперечували існування давньоруської народності.
1176003
  Брайчевський М. Проблема давньослов"янської ієрогліфіки // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 41-64. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
1176004
  Мороз С.А. Проблема датского яруса Русской платформы / С.А. Мороз. – Киев, 1967. – 36с.
1176005
  Гнатенко Л.А. Проблема датування кириличних кодексів XIV-XVI ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 370-379. – ISSN 2222-4203
1176006
  Кравченко Н.І. Проблема датування найдавніших українських багаточасних ікон Страстей Христових // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 143-148. – ISSN 2226-3209
1176007
  Добрянська Т.А. Проблема датування українських кириличних кодексів XVII ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 380-389. – ISSN 2222-4203
1176008
   Проблема движения в теории гравитации Эйнштейна : сб. науч. трудов. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1981. – 149с.
1176009
  Іщук-Пазуняк Проблема двійника в поемах Івана Франка "Поєдинок" і "Похорон" // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 204-214. – ISBN 978-966-355-044-2
1176010
  Шиманський В.С. Проблема двомовності в літературно-художній творчості // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 95-99. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються питання індивідуального білінгвізму в словесно-художній творчості двомовного письменника, намічається коло проблем, які обумовлюються цим явищем. Це, в першу чергу, проблеми інтерференції мовлення та лексичного запозичення на рівні тексту.
1176011
  Осадча Н. Проблема двомовності в українській державі: постколоніальний дискурс // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 164-180. – ISSN 2413-7065
1176012
  Федух І. Проблема двосторонніх відносин у сучасній громадській думці України та Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 143-145.
1176013
  Гальченко Г.И. Проблема двух направлений интеллектуального развития : лекция шестая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Бондарь И.А., Локтионов С.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 60, [4] с. – ISBN 978-966-2297-06-5
1176014
  Панасенко Е. Проблема девіантної та делінквентної поведінки у неповнолітніх правопорушників: психолого-педагогічний аналіз / Е. Панасенко, А. Макаренко, Р. Стрижак // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 304-314. – ISSN 2077-1827
1176015
  Зинкевич Н. Проблема деволюции Шотландии и поиск путей ее решения в 1979-1997 гг. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 94-101. – ISSN 2077-7280
1176016
  Гудзенко В. Проблема деградації особистості та її художнє втілення в новелістиці Василя Портяка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 119-123


  Статтю присвячено порівняльному аналізові художнього втілення проблеми деградації особистості у новелах різного творчого періоду В. Портяка. Цей аспект порівняльного вивчення новел письменника ще не досліджений. Усвідомлення причин проблеми деградації ...
1176017
  Пахарева Т.А. Проблема дегуманизации культуры в киносценарии Л. Лунца "Восстание вещей" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 290-295. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1176018
  Хоружа Л. Проблема деетизації міжсуб"єктних взаемин педагога та шляхи її запобігання // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 4 (58). – С. 23-27
1176019
  Шведова А.Н. Проблема дезинтеграционных процессов на примере Брекзита / А.Н. Шведова, Д.С. Шведова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 145-151. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
1176020
  Філіппов М.О. Проблема дезінформації як предмет аналізу в сучасних психологічних дослідженнях / М.О. Філіппов, Д.С. Зубовський // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 4 (35). – С. 286-291


  У статті розглянуто проблему соціально- психологічного феномену дезінформації як предмету розробки та аналізу в сучасних науково-психологічних дослідженнях.
1176021
  Мачарашвили Наталия Луарсабовна Проблема действия в творчестве А. де Сент-Экзюпери : Автореф... канд. филол.наук: 057.03.18 / Мачарашвили Наталия Луарсабовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 22л.
1176022
  Шатілова О.С. Проблема декодування імпліцитних спонукальних мовленнєвих актів у публіцистичному дискурсі // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 194-197
1176023
  Казанська А. Проблема делімітації Каспійськогоморя: міжнародно-правові аспекти // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 275-278
1176024
  Лабенко О.А. Проблема делімітації омонімії та полісемії у французькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Статтю присвячено проблемі омонімії та полісемії у французькій мові. Розглядаються випадки виникнення нових значень слів, у результаті процесу метафоризації. Проаналізовано слова - омоніми, що утворилися внаслідок розпаду значень полісемічного слова.
1176025
  Логачова Маріанна Проблема демаркації раціонального та ірраціонального в праві // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.157-162. – ISSN 1728-3671
1176026
  Бирюков Н.И. Проблема демократизации современного российского общества // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 15-17. – ISSN 1812-3805
1176027
  Викторов Э.М. Проблема демократии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 10. – С. 60-65. – ISSN 2073-9702
1176028
  Шаповал М. Проблема демократії у Т.Г. Масарика. Т.Г. Масарик про демократію // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 206-220. – ISBN 978-617-7593-44-6
1176029
  Ротар Н. Проблема деокупації/інтеграції Криму та Донбасу в стратегії парламентської діяльності політичної партії "Народний фронт" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 139-153. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
1176030
  Волгин Е.И. Проблема департизации в России в начале 1990-х гг. // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – C. 102-123. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
1176031
  Сабанчиев Проблема депортации карачаевцев и балкарцев в зарубежной историографии / Сабанчиев, Х.-М.А // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журн. "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 166-170. – ISSN 0042-8779
1176032
  Тукаленко Інна Анатоліївна Проблема держави в історіософській концепції В.Липинського в контексті європейської консервативної думки : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Тукаленко Інна Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1176033
  Тукаленко Інна Анатоліївна. Проблема держави в історіософській концепції В.Липинського в контексті Європейської консервативної думки : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Тукаленко Інна Анатоліївна.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 194л. – Бібліогр.:л.172-175
1176034
  Чаркіна М.В. Проблема держави у творах православних мислителів XIX ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 43-45
1176035
  Салтовський О.І. Проблема державно-політичної самостійності української нації в політичній концепції І. Франка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 150-154. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються питання державно-політичної самостійності України в політичній концепції І. Франка.
1176036
  Шниркова К.В. Проблема державного боргу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 138-142
1176037
  Вовк Я.О. Проблема державного підпорядкування конфесійної політики в II Речі Посполитій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 157-161. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто генезис деяких управлінських структур II Речі Посполитої протягом 20-х рр. XX ст. Зроблено спробу аналізу впливу численних реструктуризацій на внутрішню конфесійну та національну політику держави.
1176038
  Кудінова А.В. Проблема державного регулювання споживчих відносин: екологічний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 37-39. – ISSN 2306-6806
1176039
  Радиш Я. Проблема державного управління охороною здоров"я у вітчизняній і зарубіжній літературі // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.220-233. – ISBN 966-73-53-51-Х
1176040
  Стукан Г. Проблема державної мови та мовленнєвої культури у творчості Григорія Костюка / Г. Стукан, Г. Циц // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 258-264. – ISSN 2411-4146
1176041
  Глухова А. Проблема державної політики щодо повоєнного голоду в УРСР (1946 - 1947 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 41-46. – ISBN 978-966-171-783-0
1176042
  Томенко М.В. Проблема державності в програмних документах та діяльності сучасних політичних партій України (історико-політичний аналіз) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Томенко М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1992. – 18с.
1176043
  Томенко Микола Володимирович Проблема державності в програмних документах та діяльності сучасних політичних партій України (Історико-політичний аналіз) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.02 / Томенко Микола Володимирович; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1992. – 187л. – Бібліогр.:л.174-187
1176044
  Пастух С.М. Проблема державності України в романі "Чорна рада" П.Куліша / С.М. Пастух, В.І. Ободовська // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 36. – С. 11-14
1176045
  Недужко Юрій Проблема державотворчої діяльності української діаспори країн Заходу в працях зарубіжних дослідників (середина 40-х років XX ст. - початок XXI ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 51-59
1176046
  Панищев А.Л. Проблема деструкции государственности. Прайдовое право животного мира и закон человеческого общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 50-55. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются виды права в их взаимосвязи. Выделяется понятие прайд, употребляемое при описании жизни хищников. Понятие прайдового права истолковывается применительно к тем сообществам людей, в которых степень раскрытия естественного права и ...
1176047
  Передерий В.И. Проблема детерминизма в марксистско-ленинской философии : Автореф... д-ра филос.наук: 9.620 / Передерий В.И.; МГУ. – М., 1969. – 37л.
1176048
  Ярошевский М.Г. Проблема детерминизма в психофизиологии ХІХ века / М.Г. Ярошевский. – Душанбе, 1961. – 436с.
1176049
  Романюк А.В. Проблема дефінітивності термінологічних одиниць (на матеріалі німецької фахової мови торгівлі ) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 121-122
1176050
  Кутіліна Х.Є. Проблема дефініції мистецтва та перспективізм Дж. О. Янга // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 84-86
1176051
  Мацько О. Проблема дефініції терміна "оказіоналізм" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 105-117. – ISSN 0320-3077
1176052
  Лєпухова Н. Проблема дефініції, домінантні ознаки та труднощі перекладу літературної казки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 352-360


  У статті розглядається проблема визначення поняття "літературна казка", робиться спроба виокремлення домінантних ознак літературної казки, аналізуються труднощі, які повинен подолати перекладач під час перекладу літературної казки.
1176053
  Глушко Х.М. Проблема дефініцій поняття тип тексту в сучасній лінгвістиці // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 182-186. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1176054
  Суховолець Ірина Проблема дефініювання "міжнародний конфлікт" у науковій літературі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 119-127. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1176055
  Сова О.Ю. Проблема дефіцитності державного бюджету і шляхи її розв"язання : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 83-87. – Бібліогр.: 4 назви
1176056
  Красільчук Я. Проблема дефіциту державного бюджету в країнах PIGS // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 218-219


  Країни PIGS або також часто використовується абревіатура PIIGS являє собою групу країн, що загрожують стабільності Євросоюзу. У неї входять: Португалія (Portugal - P), Ірландія (Ireland-I), Італія (Italy - I), Греція (Greece - G) і Іспанія (Spain - S). ...
1176057
  Калитенко Р. Проблема деформації правосвідомості в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 126-127
1176058
  Мельник М. Проблема деформацій правосвідомості у вітчизняній філософсько-правовій думці кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 16-21. – ISSN 2524-0129
1176059
  Заклекта-Берестовенко Проблема децентралізації бюджетних повноважень в теорії і практиці / Заклекта-Берестовенко, А. Іванова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 74-83. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1176060
  Конотоп М.В. Проблема децентралізованих політичних рішень в монетарних союзах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 112-113
1176061
  Козлова Н.А. Проблема деятельности и эстетический субъект. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Козлова Н.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1973. – 18л.
1176062
  Литвинова Д. Проблема джерел в неоязичництві // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 46
1176063
  Конотоп М.В. Проблема джерел та чинників інфляції в валютних союзах : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.247-251. – Бібліогр. вкінці ст.
1176064
  Конотоп М.В. Проблема джерел та чинників інфляції в валютних союзах. Проблема "безквиткового проїзду". Ч. І // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С. 247-251
1176065
  Якушева Галина Ивановна Проблема диагности организаторских возможностей школьников в игровой деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Якушева Галина Ивановна; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1974. – 18л.
1176066
  Юрьева Л.Н. Проблема диагностики и терапии депрессии у лиц пожилого возраста / Л.Н. Юрьева, Т.И. Шустерман // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Волошина Н.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (105). – С. 79-82. – ISSN 2224-0713


  В дискуссионной статье рассмотрена проблема диагностики и терапии депрессии у лиц пожилого возраста. Депрессия - одно из самых распространенных расстройств, встречающихся в общемедицинской практике. Депрессия является четвертой ведущей причиной ...
1176067
  Фитасова Татьяна Евгеньевна Проблема диагностики качества образования в высшей школе США : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фитасова Татьяна Евгеньевна; Моск. гос. ун-т. – М., 1973. – 22л.
1176068
  Проценко И.П. Проблема диалектизации науки как фактор усиления взаимосвязи философии и естествознания в условиях НТР // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
1176069
  Попиашвили А.Д. Проблема диалектики в философии И.Г.Фихте : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Попиашвили А.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
1176070
  Вдовиченко В.Г. Проблема диалектической взаимосвязи социальной и логико-гносеологической обусловленности содержания интуиции // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
1176071
  Лифанов К.В. Проблема диалектной основы словацкого литературного языка, кодифицированного А. Бернолаком // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2013. – № 1. – С. 83-90. – ISSN 0132-1366
1176072
  Сахадзе С.Г. Проблема диалектных влияний в процессе формирования французского письменно-литературного языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сахадзе С. Г. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 18 с.
1176073
  Сиверцев М. Проблема диалога культур в американской культурологии на рубеже 70-80-х годов // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 67-79
1176074
  Будник Е.П. Проблема диалогизма в современной культуре // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 271-272. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1176075
  Карвацька С.Б. Проблема дивергенції історичної та юридичної герменевтики у концепції Х.-Г. Гадамера // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 17-25. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1176076
  Скляр В.Ю. Проблема диглосії в арабській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 151-158. – ISSN 1682-671Х
1176077
  Гайнутдинов Равиль Камилевич Проблема дискретности и непрерывности в свете диалектики определенности и неопределености : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гайнутдинов Равиль Камилевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 21л.
1176078
  Марченко М.В. Проблема дискреційних повноважень в публічному праві // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 175-180. – ISBN 978-617-7293-17-9
1176079
  Шубников А.В. Проблема диссимметрии материальных объектов. / А.В. Шубников. – М., 1961. – 56с.
1176080
  Шиліна Н.Є. Проблема дистанційного навчання у закладах вищої освіти в умовах карантину // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 120-127. – ISSN 2414-5076
1176081
  Росляк Р. Проблема дитячого фільму: історія одного обговорення // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 230-244. – ISSN 1997-4264
1176082
  Півнюк Надія Проблема дитячого читання в національному вимірі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-21
1176083
  Кузнєцова М.О. Проблема дитячої безпритульності та бездоглядності в Україні // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 197-201. – ISBN 978-966-438-135-9
1176084
  Антонов В.О. Проблема диференціації та класифікації структури системи національної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 147-151. – ISSN 1563-3349
1176085
  Хоменко Н. Проблема дифузії у фольклорі: український жорстокий романс // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 87-95. – ISSN 0236-1477


  Дифузія у фольклорі вивчається крізь призму народного романсу, який виник унаслідок взаємодії книжної та фольклорної традиції. На конкретному прикладі розглянуто проникнення в усну традицію літературного тексту, у результаті чого відбулося зміщення ...
1176086
  Вольтер Моника Проблема дифференциации обучения в советской педагогике и практике общеобразовательной школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Вольтер Моника ; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1977. – 25 с. – Бібліогр.: с. 25
1176087
  Шев"як О.В. Проблема дихотомії приватного і публічного права в сучасній юриспруденції: теоретико-методологічні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 81-88. – ISSN 1563-3349
1176088
  Василькевич Я. Проблема діагностики творчих здібностей у діяльності психологічної служби ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-45. – ISSN 0131-6788
1176089
  Макаренко Н.Г. Проблема діалектики війни і миру в історико-філософських дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59-60. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1176090
  Десятник В.О. Проблема діалектичної логіки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
1176091
  Мелащенко О.М. Проблема діалогічності та сучасна ціннісна орієнтація студентства технічного університету // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 36-41. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
1176092
  Колотілова Н.А. Проблема діалогу в філософії початку і середини XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Проблема діалогу є однією з фундаментальних проблем філософії ХХ ст. У статті розглядаються три підходи до цієї проблеми. Перший підхід - філософія мови В.М. Волошина та М.М. Бахтіна. Другий - діалогічна антропологія М. Бубера. Третій - філософська ...
1176093
  Назаренко О.А. Проблема діалогу та етичні аспекти у діалогічній версії філософської антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 100-107. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто різноманітні філософсько-антропологічні концепції діалогу.
1176094
  Назаренко О.А. Проблема діалогу. Від "Я" до "Іншого" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 300-301. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1176095
  Корнійчук Ю. Проблема діаспори в сучасному православ"ї // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 2, 3. – С. 284-292. – ISBN 978-966-7379-86-5
1176096
  Харченко С. Проблема дієслівного зв"якового компонента бути у структурі речення з предикативом на -но, -то // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 44-56. – ISSN 1682-3540
1176097
  Трояновський О. Проблема дійсності міжнародного договору, укладеного в порушення норм внутрішнього права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 139-146. – ISSN 1026-9932
1176098
  Льовкіна О.Г. Проблема діяльності в творчості М. Вебера // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 154-156
1176099
  Книжник Т.О. Проблема добра и зла в философском наследии Е.И. Рерих // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2012. – № 2 (44). – С. 4-57
1176100
  Гальченко Г.И. Проблема добра и зла. Загадка сфинкса : лекция третья из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Брицкая И.В., Локтионов А.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 48, [4] с. – ISBN 978-966-2297-03-4
1176101
  Миронова С.М. Проблема добра і зла у творчості українських класиків // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 33. – С. 17-21
1176102
  Молчанов В. Проблема добробуту населення України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. в наукових творах учених Інституту історії України // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 329-350
1176103
  Дубровский Д.И. Проблема добродетельного обмана. Кант и современность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.16-32. – ISSN 0042-8744
1176104
  Уколова Ю.С. Проблема доверия к другому в коммуникативной философии // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 175-181. – ISSN 1728-3671
1176105
  Гой В.А. Проблема довкілля в діяльності Всесвітньої Організації Охорони здоров"я і Всесвітньої Метеорологічної організації (ВООЗ і ВМО) у 70-80-х роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-25. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено актуальній проблемі сьогодення, що переросла національні кордони і загрожує всьому людству - проблемі збереження довкілля. Головну роль у вирішенні цієї проблеми відіграє Організація Об"єднаних Націй та її спеціалізовані установи. ...
1176106
  Грущинський І. Проблема договірного регулювання відносин у підприємництві // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 153-154


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1176107
  Чертков А.Н. Проблема договорных отношений между Российской Федерацией и её субъектаи // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.49-61. – ISSN 1811-9018
1176108
  Ильичев Н.М. Проблема доказательства в философии и военной науке / Н.М. Ильичев. – Ростов -на-Дону, 1982. – 124с.
1176109
  Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. / К.С. Юдельсон. – М, 1951. – 296с.
1176110
  Ігонін Р. Проблема доктринального визначення поняття "адміністративно-правове забезпечення" // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 37-43. – ISSN 2311-6676
1176111
  Гнаткевич Н.С. Проблема документно-інформаційного забезпечення діяльності Української Галицької Армії в сучасній вітчизняній історіографії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 114-118. – ISSN 0321-0499
1176112
   Проблема долговечности документов и бумаги. – М-Л, 1964. – 127с.
1176113
  Мірошник О. Проблема долі митця в суспільстві в повістях Тараса Шевченка "Художник" і " Музыкант": трагічна закономірність чи особистий вибір? // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 358-395. – ISBN 978-966-920-140-9
1176114
  Богданов О.С. Проблема долларовых расчетов стран стерлинговой зоны в послевоенных период (1946-1957 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Богданов О. С.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош., Каф. междунар. экон. и валют.-финанс. отнош. – М., 1958. – 16л.
1176115
  Розумний М. Проблема Донбасу і Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16 вересня (№ 167). – С. 5


  Виклик і відповідь для України.
1176116
  Рябоконь Е.А. Проблема допустимости перехода по наследству требований о возмещении имущественного вреда в недоговорных обязательствах // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 444-455. – ISBN 978-617-566-164-2
1176117
  Скальська Д.М. Проблема доскональності в естетиці персоналізму // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 38-41. – ISSN 1729-360Х
1176118
  Кульчинський О.Б. Проблема дослідження ідіостилю в османістиці // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 38-47. – ISSN 1682-671Х
1176119
  Ісраїлова Р. Проблема дослідження людини в сучасній біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1176120
   Проблема дослідження міжособистісних стосунків у студентському колективі / А.М. Бабенко, А.Б. Булавінов, О.Ю. Кузнецова, М.В. Назарчук, В.О. Храпачевська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 3-4
1176121
  Гловацький А. Проблема дослідження наукової діяльності Агатангела Кримського на ниві сходознавства: історіографічний та джерелознавчий аспекти // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 475-478. – ISBN 978-966-171-795-3
1176122
  Яценко Т.С. Проблема дослідження несвідомої сфери психіки суб"єкта // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.10-16
1176123
   Проблема дослідження оксидативного стресу у біологічних дослідженнях / Ю.С. Воронкова, К.К. Голобородько, О.М. Маренков, В.А. Горбань // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 222-234. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2312-2056
1176124
  Бастракова А.С. Проблема дослідження привабливості // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 105-110
1176125
  Андрусів Л. Проблема дослідження раціонального в українській філософській думці IX - початку XVII ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 4-8
1176126
  Цихоня В. Проблема дослідження типів еротичних фантазій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена проблемі дослідження типів еротичних фантазій, їх класифікації та визначенню. В тексті подано опис процедури стандартизації методики визначення типів еротичних фантазій, наведено статистичні данні. This article is devoted to ...
1176127
  Кирпиченко О.Е. Проблема дослідження транспонування німецької лексики до східнослов"янських мов у IX-XIX століттях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 86-93. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
1176128
  Галацька В.Л. Проблема дослідження українського вертепу у науковій творчості М. Маркевича // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 8-9
1176129
  Демчук Т.В. Проблема дослідження явища синонімії в сучасній китайській мові (на матеріалі праць зарубіжних синологів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 110-114
1176130
  Васенин В.Г. Проблема достоверности в оценке численности электората США (1770-е - 1840-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 25-47. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1176131
  Собчук В. Проблема достовірності текстів двох привілеїв великого князя литовського Вітовта 20-х рр. XV ст. (у контексті спорів за межі маєтків у верхів"ях Случі й Полтави) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 48-73
1176132
  Антоненко Н.В. Проблема достовірності фінансової звітності / Н.В. Антоненко, Ю.І. Безрук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 3-10. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті досліджені методи маніпулювання даними фінансової звітності підприємств і організацій України.
1176133
  Лупенко С.А. Проблема доступності Інтернету для людей з особливими потребами / С.А. Лупенко, І.М. Кивацький // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 25-26 листоп. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, НАН України [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – Т. 2. – С. 26. – ISBN 978-966-305-112-3
1176134
  Пазій С. Проблема доступності правосуддя у справах, які розглядаються в порядку цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 56-60. – ISSN 2663-5313
1176135
  Сакара Н. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.105-110. – ISSN 0132-1331
1176136
  Бармашина Л. Проблема доступності середовища життєдіяльності та типологія перспективного розселення інвалідів / Л. Бармашина, І. Гавриленко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 116-126. – ISBN 978-966-929-203-2
1176137
  Курінний О. Проблема доступу приватних осіб до інформації в органах публічної адміністрації в умовах недосконалості чинного законодавства // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 67-72.
1176138
  Єрменчук Х.М. Проблема досудового врегулювання господарських спорів в Україні та досвід зарубіжних країн / Х.М. Єрменчук, В.В. Рєзнікова // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 55-56. – ISSN 2308-9636
1176139
  Скороход Ю.С. Проблема досягнення згоди на діяльність міжарабських миротворчих сил Ліги арабських держав у Лівані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-74. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Досліджуються особливості процесу досягнення згоди (на оперативному та тактичному рівнях) у поліконфесійному ліванському соціумі на розміщення та діяльність, сформованих у рамках ЛАД Міжарабських сил безпеки та Міжарабських сил стримування. The ...
1176140
  Скороход Ю.С. Проблема досягнення згоди при проведенні операцій з підтримання миру ООН в період "холодної війни" (на прикладі тимчасових сил ООН в Лівані) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 58-66


  Стаття присвячена дослідженню процесу досягнення згоди на глобальному (в рамках Ради Безпеки ООН) та на регіонально-локальному (безпосередні учасники конфлікту та зацікавлені сторони) рівнях щодо започаткування операції з підтримання миру в Лівані та ...
1176141
  Миронова Т.А. Проблема дотримання журналістських етичних стандартів на сторінках луганських щотижневиків // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 14-20


  У статті йдеться про етичні стандарти в регіональній пресі. Зокрема проаналізовані видання Луганщини на предмет дотримання/порушення зазначених стандартів, виявлені загальні тенденції етичних порушень. The article is devoted to the ethical standards ...
1176142
  Мордюк А. Проблема дотримання орфоепіічних норм у новинних програмах на україїнському телебаченніі // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 211-221


  В статті виокремлено найтиповіші орфоепічні помилки журналістів і ведучих в інформаційних програмах на українському телебаченні та проаналізовано особливості застосування орфоепічних норм у новинних програмах. У процесі дослідження з-поміж інших увагу ...
1176143
  Каневський І.О. Проблема дотримання прав і свобод людини в умовах демократичного транзиту // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 108-115


  Розглядається проблема дотримання прав та свобод людини і громадянина в умовах демократичного транзиту. При цьому аналізуються різні моделі демократичного транзиту, розглядається вплив на даний процес політичної культури і політичних традицій. Також ...
1176144
  Яворська Н.О. Проблема дотримання принципів трудового права при здійснення кодифікації законодавства про працю // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 230-232. – ISBN 978-617-7069-52-1
1176145
  Зоріна О.С. Проблема дотримання професійних стандартів колумністом // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С.103-105. – ISSN 2312-5160


  Статтю присвячено проблемам розвитку колумністики. Аналізуються здобутки і недоліки сучасної української колумністики, наводиться прогноз щодо її майбутнього. The article deals with the problems of development of columnist writing. The achievements ...
1176146
  Пікашова Т.Д. Проблема доцільності в концепції неовіталізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
1176147
  Несвіт А. Проблема драматизації у новелах В.Стефаника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 202-205. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1176148
  Жукова Н.А. Проблема драматургії в українській музиці кінця ХХ століття // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.106-109. – (Філософські науки)
1176149
  Барон Л.И. Проблема дробления горных пород взрывом / ред. Л.И. Барон. – Москва : [Б. и.], 1959. – 128 с.
1176150
  Вавина Э.Г. Проблема Другого у Ж.-П. Сартра и Э. Гуссерля // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 17-33. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1176151
  Криштофович А.Н. Проблема дуйской свиты Сахалина / А.Н. Криштофович, 1932. – 11с.
1176152
  Дубровский Д.И. Проблема духа и тела: возможности решения // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.92-107. – ISSN 0042-8744
1176153
  Климова В. Проблема духовно-морального виховання дітей у творчій спадщині В.О. Сухомлинського // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 153-168. – ISSN 2077-1827
1176154
  Лукьянов А.В. Проблема духовного "Я" в философии И.Г.Фихте / А.В. Лукьянов. – Уфа, 1993. – 190с.
1176155
  Великодна С.М. Проблема духовного здоров"я особистості в освітньому просторі медіа-культури // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 143-148. – ISSN 2077-1800
1176156
  Стопнюк Л.Г. Проблема духовного протистояння тоталітаризму у романі Т. Осьмачки "Ротонда душогубців" / Л.Г. Стопнюк, В.П. Атаманчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 88-. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1176157
  Сурмак Ю.Р. Проблема духовного розвитку особистості і космізації людської свідомості у вченні В. Вернадського / Ю.Р. Сурмак, Л.Г. Кудрик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 184-193. – (Серія психологічна ; Вип. 2)
1176158
  Тарасов Г.С. Проблема духовной потребности (на материале муыкального восприятия) / Г.С. Тарасов. – Москва : Наука, 1979. – 191 с.
1176159
  Стебакова Н.К. Проблема духовной свободы в поэзии В.В.Маяковского. / Н.К. Стебакова. – Ростов-на-Дону, 1970. – 27 с.
1176160
  Веркалец М.Н. Проблема духовности тюркских народов в исследованиях А.Е. Крымского / М.H. Веркалец. – Киев : Школяр, 1994. – 148 с. – ISBN 5-7707-7430-4
1176161
  Караульна Н.В. Проблема духовності в контексті культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Аналізуються різні інтерпретації поняття культури у двох філософських парадигмах - Модерні та Постмодерні. Особлива увага приділяється розгляду проблеми духовності.
1176162
  Коротич Г.В. Проблема духовності в творчості М.О. Бердяєва // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 2 (58). – С. 85-94. – (Серія: Гуманітарні науки). – ISSN 2079-4819
1176163
  Шавріна І.В. Проблема духовності людини в філософії Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1176164
  Брагіна Ю. Проблема духовності у філософії А. Швейцера // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 164-165
1176165
  Вильчко Я.А. Проблема духовных интересов в марксистско-ленинском идейном наследии. / Я.А. Вильчко. – Саратов, 1983. – 160с.
1176166
  Лашкарадзе Д.В. Проблема европеизма в грузинской литературе : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.03 / Лашкарадзе Д.В. ; АН ГрузССР , Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1977. – 35 с.
1176167
  Лашкарадзе Д.В. Проблема европеизма в грузинской литературе / Д.В. Лашкарадзе. – Тбилиси, 1987. – 213с.
1176168
  Рахманинов Ю.Н. Проблема европейской безопасности : исторический опыт ее решения 1917-1977 / Ю.Н. Рахманинов. – Москва : Мысль, 1979. – 350 с.
1176169
  Малеша Александр Проблема европейской безопасности во внешней политике Польской Народной Республики в 70-е годы : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Малеша Александр ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 17 с.
1176170
  Сава-Чайка Эльжбета Проблема европейской безопасности во внешней политике Польши (1926-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Сава-Чайка Эльжбета ; МВССО УССР ; КГУ. – Киев, 1983. – 18 с.
1176171
  Сава-Чайка Эльжбета Проблема европейской безопасности во внешней политике Польши 1926-1939 гг. : Дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Сава-Чайка Эльжбета ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 182 л. – Бібліогр.: л. 164-183
1176172
  Дем"янчук Т. Проблема евтаназії в науці кримінального права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 340
1176173
  Турчин М. Проблема евфемізмів у сучасній німецькій мові / М. Турчин, В. Турчин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 127-137. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1176174
  Саранцев Ф.П. Проблема единсва практической и познавательной природы эксперимента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Саранцев Ф. П.; МВССО РСФСР, Том.ГУ. – Томск, 1979. – 23л.
1176175
  Мунасыпова Венера Ахметовна Проблема единства абстрактного и конкретного в преподавании предметов естественно-математического цикла : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мунасыпова Венера Ахметовна; МП Казахской ССР. Кахзахский пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1973. – 20л.
1176176
  Мартыненко Г.М. Проблема единства автономии и гетерономии в эволюционном процессе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Мартыненко Г.М.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1975. – 24л.
1176177
  Сисакян Н.М. Проблема единства внешнего и внутреннего в биологическом обмене веществ / Н.М. Сисакян. – М, 1952. – 32с.
1176178
  Тонконогов В.Г. Проблема единства и взаимодействия социального и индивидуального в интонационной характеристике говорящего (эксперим.-фонет. исследование на матер. англ. радиоинтервью). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тонконогов В.Г.; Москов. гос. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 23л.
1176179
  Гринько Владимир Николаевич Проблема единства исторического процесса. (Филос.-метдол. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гринько Владимир Николаевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1176180
  Исмоилов М. Проблема единства материального мира в философии и естествознании. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Исмоилов М.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 20л.
1176181
  Сеник Т.В. Проблема единства мира в свете научных данных современной физики и астрономии : Автореф... канд.филос.наук: / Сеник Т.В.; АН УССР.Секция обществ.наук. – Киев, 1965. – 15с.
1176182
  Грибанов Д.П. Проблема единства мира в свете современной науки : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Грибанов Д. П. ; ВПШ при ЦК КПСС , Каф. маркс.-лен. философии. – Москва, 1969. – 23 с.
1176183
  Никитин В.Н. Проблема единства негритянского движения США (вторая половина 50-х начало 70-х гг ХХ в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Никитин В. Н.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М., 1979. – 19л.
1176184
  Коган С.Б. Проблема единства нравственной цели и средств ее достижения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Коган С.Б. ; Харьк .гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 27 с.
1176185
  Макеев С.А. Проблема единства профсоюзного движения Мексики (в 30-е гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Макеев С. А.; Высш. шк. профдвиж. ВСЦПС. – М., 1968. – 20л.
1176186
  Длугач Т.Б. Проблема единства теории и практикив немецкой классической философии / Т.Б. Длугач. – М., 1986. – 149с.
1176187
  Абдуллина Г. Проблема единства экономической теории и практики в строительстве коммунизма : Автореф... Канд.эконом.наук: / Абдуллина Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 20л.
1176188
  Шишатский С.П. Проблема единственности решений задач Коши для вырождающихся уравнений / С.П. Шишатский; АН СССР, Сибирск. отд., Вычислит. центр. – Новосибирск, 1982. – 126с.
1176189
  Миронцов Микита Проблема еквівалентності в обернених задачах електрометрії нафтогазових свердловин // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 106-107. – Бібліогр.: с. 107. – ISSN 0869-0774
1176190
  Сторожук І.Я. Проблема еквівалентності у працях вітчизняних перекладознавців // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 163-172


  У статті висвітлено основні етапи розвитку вітчизняної теорії перекладу та відображення теорії еквівалентності в працях найвідоміших наших перекладознавців. В статье освещаються главные этапы развития отечественной теории перевода и отображение теории ...
1176191
  Хамітов Н.В. Проблема екзистенціалів та екзистенціальних вимірів буття людини (метаантропологічний аналіз позиції Серена К"єркегора) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – C.12-16
1176192
  Супрун А.Г. Проблема екзистенційного виміру буття людини у творчості українських філософів // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 10-16
1176193
  Полохова Н.В. Проблема екзистенційної самотності в романі В. Підмогильного "Невеличка драма" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 178-185. – ISBN 978-966-551-315-5
1176194
  Сафранов Т.А. Проблема екологізації рекреаційно-туристичної діяльності в Україні / Т.А. Сафранов, Л.М. Полетаєва // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 51-61. – ISSN 1992-4224
1176195
  Полякова С.В. Проблема екології душі в прозі О. Гончара та Б. Харчука // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 185-192
1176196
  Марцінко Т.І. Проблема екології української мови // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 79-84. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
1176197
  Чайковська Г.Б. Проблема екологічного виховання дітей у педагогічній системі Марії Монтесоррі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 204-208. – Бібліогр.: с. 207. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1176198
  Шамлян К. Проблема екологічного виховання у вищій школі. // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 45-49.
1176199
  Горбатюк Н.М. Проблема екологічного виховання у вітчизняній педагогічній спадщині // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 44-52. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
1176200
  Чеболда І. Проблема екологічної безпеки геосистем та регіональна система оперативного (кризового) моніторингу природного середовища (на прикладі Тернопільської області) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 188-192 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1176201
  Боровик М. Проблема економічних перетворень в ідеології українського анархізму 1917-1921 рр. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-51
1176202
  Стрелюк О.В. Проблема економічного зростання в Україні та засоби його економіко-математичного моделювання // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 92-103. – (Економічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 2306-4242
1176203
  Гіптерс З.В. Проблема економічної освіти дітей і дорослих на західноукраїнських землях у педагогічній теорії (ХІХ - перша половина ХХ століть) / З.В. Гіптерс, М.С. Коваль, М.І. Кусій // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 5-13. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1176204
  Северин-Мрачковська Проблема економічної свободи у філософії економіки / Северин-Мрачковська, А. Мюллер // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 66-69. – ISBN 978-966-285-572-2
1176205
  Захарова В.О. Проблема екоправового виховання у світлі етнологічної концепції Л. М. Гумільова // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 268-274. – ISSN 0201-7245
1176206
  Бондажевська Л.С. Проблема експлікації поняття "помилка" в неформальних дослідженнях аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Бондажевська Людмила Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 175-190
1176207
  Бондажевська Л.С. Проблема експлікації поняття "помилка" в неформальних дослідженнях аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Бондажевська Людмила Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1176208
  Скринька Д.В. Проблема екстерналій (зовнішніх ефектів) в міжнародному публічному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 103-110
1176209
  Зеленцова В. Проблема ексфарсису в новелі Р. Акутагава "Муки пекельні" та новелі Г. Джеймса "Мадонна майбутнього" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 107-114
1176210
  Аль-Михлафі Мурад Абдулла Проблема електромагнітної сумісності у супутникових системах зв"язку Єменскої республіки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.12.13 / Аль-Михлафі-Мурад Абдулла; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2001. – 15 с.
1176211
  Гончаренко О.В. Проблема емансипації жінки в педагогічному доробку Антона Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 122-126. – ISBN 978-966-698-257-8
1176212
  Пашук А. Проблема емансипації у філософському діалозі І. Франка "На зламі віку" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.7-18. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1176213
  Литвинова І.В. Проблема еміграції в новелі В.Стефаника "Камінний хрест" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 34. – С. 9-12
1176214
  Золотарьова Я. Проблема еміграції євреїв з Радянського Союзу в ізраїльсько-радянських відносинах 1948 - 1967 рр. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 144-148. – ISBN 978-966-171-651-2
1176215
  Палій О. Проблема еміграції у художній творчості (на матеріалі романів Мілана Кундери) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 361-368
1176216
  Жванія Т.В. Проблема емоційної готовності студентів-психологів до професійной дияльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 60-74. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
1176217
  Маєвська М.М. Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Маєвська Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 229 арк. – Додатки: арк. 223-229. – Бібліогр.: арк. 207-222
1176218
  Маєвська М.М. Проблема емоційної мови в сучасних дослідженнях аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Маєвська Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1176219
  Гнезділов Д.Ю. Проблема емпатії в психологічній науці // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 33-38
1176220
  Десятник В.О. Проблема емпіричного базису наукових теорій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 4-11. – ISSN 2222-5374
1176221
  Гулий О. Проблема енергетичної безпеки України на тлі газового конфлікту між Україною та Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 39-40
1176222
  Зеленко В.А. Проблема енергоефективності у моделі сталого розвитку України: досвід ЄС / В.А. Зеленко, Я.І. Ференчак, Н.М. Зеленко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 18-23. – ISSN 2071-4653
1176223
  Феизов Э.З. Проблема естественнонаучного познания психики в свете диалектического материализма. : Автореф... канд. филос.наук: / Феизов Э.З.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Филос. ф-тет. – Л., 1955. – 13л.
1176224
  Бугаєць Н.А. Проблема естетичного виховання в історико-педагогічному дискурсі // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 166-173. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1176225
  Тушинський О.Д. Проблема естетичного і процес художньої творчості. : Дис... канд. філософ.наук: / Тушинський О.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 198л. – Бібліогр.:л.189-198
1176226
  Гаврилюк П.І. Проблема естетичного і теорія управління / П.І. Гаврилюк. – Київ, 1970. – 200с.
1176227
  Дорога А.Є. Проблема естетичного: класичні основи аналізу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 19-24
1176228
  Степенко Л.П. Проблема етичних цінностей Заходу і Сходу: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 160-164. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Мета запропонованої роботи - проаналізувати та освітити спектр етичних цінностей Заходу та Сходу; на цій підставі побудувати порівняльну характеристику традиційих морально - етичних поглядів. The aim of the work wich we are proposed is to explore end ...
1176229
  Шептицька Т. Проблема етнічної маргінальності у малій прозі Григора Тютюнника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-33. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проблема етнічної марґінальності на сьогодні є однією з найважливіших та найактуальніших для українознавчої науки. У статті зроблено спробу визначити та проаналізувати це суспільно-культурне явище, використовуючи твори української літератури. Григір ...
1176230
  Лєбєдєва О.В. Проблема етногенезу українського народу в працях Л. Залізняка // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 75-79


  "Статтю присвячено вивченню проблеми етногенезу українців у працях Леоніда Залізняка, який переконливо доводить наукову обґрунтованість ранньосередньовічної концепції походження українців та важливість її утвердження в українській науці, освіті та ...
1176231
  Кириченко Ю. Проблема етногенезу українців в історіографічних дослідженнях радянських вчених // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 93-98. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядаються історіографічні дослідження радянських вчених, присвяченіпроблемі етногенезу українського народу. В статье рассматриваются историографические исследования советских ученых, посвященные проблеме этногенеза украинского народа. An ...
1176232
  Лєбєдєва О. Проблема етногенезу українців в українознавчих дослідженнях кінця XIX- початку XXI століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – C. 68-72
1176233
  Кислий Проблема етногенезу українців у сучасній українській історіографії / Кислий, Мартін-Олександр // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 58-61. – ISBN 978-966-493-651-1
1176234
  Наливайко С.С. Проблема етнодержавної інтерпретації салтово-маяцьких старожитностей на території Лівобережної України (VIII-X ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 348-359
1176235
  Бойко С. Проблема етнозбереження і консолідації українського суспільства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 82-85. – ISBN 978-966-439-357-4
1176236
  Челноков М.В. Проблема етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам"яток ранньоримської доби в науковій літературі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Челноков Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1176237
  Челноков М.В. Проблема етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам"яток ранньоримської доби в науковій літературі : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Челноков Максим Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. археології та музеєзнавства. – Київ, 2015. – 221 л. – Бібліогр.: л. 185-221
1176238
  Пендзей І.В. Проблема етнонаціоналізму, виникнення угорської меншини як політичний наслідок мирного врегулювання в Європі після Першої світової війни // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 325-331. – ISBN 978-966-428-305-9
1176239
  Корній Л. Проблема етнонаціональної ідентичності українського музичного мистецтва // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 19. – С. 6-16. – ISSN 2413-4767
1176240
   Проблема ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України : доповіді міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х томах / Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ та ін.; [ редкол.: Данилишин Б.М., Пантелеєнко В.М., Мірошниченко О.В. та ін. ]. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4778-9
Т. 1. – 2008. – 244с.
1176241
   Проблема ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України : доповіді міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х томах / Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ та ін.; [ редкол.: Данилишин Б.М., Пантелеєнко В.М., Мірошніченко О.В. та ін. ]. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4779-6
Т. 2. – 2008. – 343с.
1176242
  Ковальчук Т. Проблема ефективного землекористування а Україні / Т. Ковальчук, О. Розинка // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 36-46. – ISSN 1605-2005
1176243
  Льовкіна О.Г. Проблема ефективної діяльності в концепції Дж. Дьюї // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.222-227
1176244
  Прокоф"єв А.Г. Проблема ефективної структуризації оборонного бюджету України / А.Г. Прокоф"єв, О.М. Чистик // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 277
1176245
  Гончарук В.П. Проблема ефективності виборчої системи сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)


  Досліджується проблема ефективності виборчих систем на прикладі виборчої системи сучасної України.
1176246
  Радіонов Ю.Д. Проблема ефективності використання бюджетних коштів : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 47-55 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1176247
  Оніщенко Н.М. Проблема ефективності законодавства та сучасний розвиток // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 3-6.
1176248
  Карвацька С.Б. Проблема ефективності законодавчої політики як основного напрямку юридичної політики держави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 14-20. – (Правознавство ; Вип.333)
1176249
  Харькова Є.Д. Проблема ефективності інноваційних освітніх процесів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 383-392. – ISSN 2312-5993
1176250
  Артамонова І.М. Проблема ефективності інтернет-ЗМІ // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 27-33
1176251
  Новіков Д.О. Проблема ефективності національного трудового права в умовах глобалізації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 230-239. – ISSN 2524-0323
1176252
  Андрєєва К.І. Проблема ефективності політики контртероризму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 216-218
1176253
  Усенко І. Проблема ефективності права в дослідженнях українських вчених: історіографічний аспект / І. Усенко, А. Іванова // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 468-475. – ISBN 978-966-7067-18-2
1176254
  Романовська Л.І. Проблема ефективності роботи дитячих громадських об"єднань у процесі соціального виховання // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 2. – С. 19-23. – ISSN 1817-3764
1176255
  Герасимчук Н.В. Проблема ефективності системи міжнародних інституцій під егідою ООН // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 152-163
1176256
  Савченко А.С. Проблема ефективності тестування дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 163-167
1176257
  Вороненко О.М. Проблема ефективності управління державою за умов парламентаризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-101. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема ефективності виконавчої влади в контексті проблем розвитку партійної системи. Розглядається механізм коаліційного будівництва як інструменту раціоналізації політичного процесу.
1176258
  Костюк Н.П. Проблема ефективності юридичного механізму правозастосування як особливої форми управління // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 94-99. – ISSN 1563-3349
1176259
  Папава В.Г. Проблема ефекту швидкого старту і просторове порівняння показників економічного зростання (на прикладі країн Східного партнерства) // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 59-66 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1176260
  Гогуля М. Проблема єврейської ідентичності у прозі Данила Кіша // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 139-143. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1176261
  Гнип О. Проблема європейської енергетичної безпеки в контексті сучасних німецько-російських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 30-31
1176262
  Константинов В.Ю. Проблема європейської регіональної стабільності в контексті розширення НАТО ( 90-ті роки.) : Автореф...канд. політичних наук: 23.00.04 / Константинов В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
1176263
  Константинов Віктор Юрійович Проблема європейської регіональної стабільності в контексті розширення НАТО ( 90-ті роки.) : Дисерт...канд.політ.наук.Спеціальність 23.00.04 / Константинов Віктор Юрійович; КУ ім.Т.Шевченка.Ін-т міжнар.відносин. – Київ, 2000. – 200л. – Бібліогр.:л.172-200
1176264
  Мосенкіс Юрій Леонідович Проблема єдиного походження мов в історії мовознавства : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.19 / Мосенкіс Юрій Леонідович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 156л. – Бібліогр.:л.140-156
1176265
  Мосенкіс Юрій Леонідович Проблема єдиного походження мов в історії мовознавства : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.19 / Мосенкіс Юрій Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 12л.
1176266
  Сеник Л. Проблема єдності ("єдиного потоку") української літератури ХХ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 3-9. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)


  Єдність українства як феномену літератури розкривається в контексті комплексного підходу до письменства з урахування націотворчого, ідейно-естетичного та рецептивного аспектів, оскільки функціонування літератури неможливе поза системою: ...
1176267
  Носовець А.Я. Проблема єдності моралі та політики в українському суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 152-153
1176268
  Десятник В.О. Проблема єдності наукового методу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (63). – С. 4-11. – ISSN 2222-5374


  Пробно висунута автором цієї статті фундаментальна логіко-методологічна концепція критично-правового мислення грунтується на одному із впливових напрямків західної філософії науки "критичний розум". Ця філософія науки дотримується концепції єдності ...
1176269
  Ракітянська Л. Проблема єдності раціонального та чуттєвого в розвитку пізнавальних здібностей // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 23-29. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1176270
  Кравченко Т.А. Проблема єдності термінолопї в державному управлінні продовольчою безпекою України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 121-124. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1176271
  Крот В. Проблема єдності українських земель у творчій спадщині М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-34. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему єдності українських земель у творчій спадщині М. Грушевського. In the article light upon is problem of consolidation Ukrainian lands in Grushevsky"s scientific investigation.
1176272
  Довбищенко М. Проблема єдності християнства в працях митрополита Іларіона Огієнка // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 118-120. – ISBN 978-617-640-241-1
1176273
  Гуцало С.Є. Проблема Єрусалима в діяльності Ліги арабських держав (ЛАД) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 102-112. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1176274
   Проблема жанра. – Душанбе, 1984. – 80с.
1176275
  Концур Ю.О. Проблема жанра в теоретической мысли XVIII века // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 22-28. – ISBN 966-72-77-79-8
1176276
  Орфанова А.Н. Проблема жанра военной повести в советской литературе периода Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Орфанова А.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 14 с.
1176277
  Мадиев С. Проблема жанра латифа (на матер. тадж. и узб. фольклора) : Автореф... канд. филол.наук: / Мадиев С.; Самарк.ГУ. – Самарканд, 1969. – 29л.
1176278
  Косиков Г.К. Проблема жанра романа и французский "новій роман" (На матер. творч. Натали Саррот_ : Автореф... канд. филол.наук: / Косиков Г. К.; МГУ, Филол. фак. – М., 1972. – 21л.
1176279
  Зельцер Л.З. Проблема жанра современной советской лирической повести : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Зельцер Л.З.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Комсомольск-на-Амуре, 1971. – 23л.
1176280
  Вагнер Г.К. Проблема жанров в древнерусском искусстве / Г.К. Вагнер. – Москва : Искусство, 1974. – 265 с.
1176281
  Фрейлих С.И. Проблема жанров в советском киноискусстве / С.И. Фрейлих. – Москва, 1974. – 48с.
1176282
  Юр"єва Н.С. Проблема жанрового синтезу в романі Цзю Ба-Дао "Вампіри. 2005" / Н.С. Юр"єва, В.В. Селігей // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 274-276. – ISBN 978-966-921-000-5
1176283
  Морозова О.О. Проблема жанрової ідентифікації авторської колонки // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 97-106


  Аналізується специфіка текстів авторських колонок. Викладено також аргумен ти, які свідчать, що сьогодні авторська колонка функціонує в українській пресі як самостійний жанр. The article analyzes a specificity of texts columns. It is presented also ...
1176284
  Васьків М.С. Проблема жанрової сутності роману у віршах І. Багряного "Скелька" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 33-43. – (Філологічні науки ; № 2)
1176285
  Цікавий С. Проблема жанрової трансмісії думи: від підробок до жанротворення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 124-133. – ISSN 1728-9572
1176286
  Овчаренко Світлана Володимирівна Проблема жанру у класичній та некласичній естетиці : Дис... доктора філософ.наук: 09.00.08 / Овчаренко Світлана Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 398л. – Бібліогр.:л.383-398
1176287
  Овчаренко Світлана Володимирівна Проблема жанру у класичній та некласичній естетиці : Автореф... доктора філософськихнаук: 09.00.08 / Овчаренко Світлана Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 34л.
1176288
  Бобров О.Е. Проблема жизни и смерти. Эвтаназия: убийство или милосердие? // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 13 (628). – С. 16-20
1176289
  Яковлев В.А. Проблема жизни: метафизические и естественно-научные аспекты // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 31-46. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1176290
  Зьолковський Н. Проблема житлового забезпечення студентів вищих навчальних закладів Львова у 1944–1965 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 175-185. – ISSN 2222-5250


  На основі архівних матеріалів Державного архіву Львівської області розгядається забезпеченість студентів вищих навчальних закладів Львова житлом в перше повоєнне двадцятиріччя. "Більшість гуртожитків розташовані на відстані 0,5-1,5 км від головних ...
1176291
  Субх Алі Проблема життя та смерті в процесі розвитку арабської поезії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-67. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Розглядається на новітніх наукових матеріалах процес розвитку в арабській поезії одвічної філософської проблеми життя і смерті.
1176292
  Качан Т. Проблема жіночої дружби і зіставлення характерів у прозі Лесі Українки, Оксана Забужко та Світлани Йовенко: асоціативна паралель // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 162-168. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1176293
  Качак Т. Проблема жіночої дружби і зіставлення характерів у прозі Лесі Українки, Оксани Забужко, Світлани Йовенко: асоціативна паралель // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 410-427. – ISBN 978-966-600-358-7
1176294
  Лопушан Т. Проблема жіночої емансипації у творах Івана Франка та Стефана Жеромського / Т. Лопушан, Т. Савенко // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (15). – C. 106-114. – ISSN 2415-8828
1176295
  Антонова П О. Проблема жіночої освіти в педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 69-78. – ISSN 2312-5993
1176296
  Супрун Л.В. Проблема журналістської двомовності: теоретичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 12-17


  У статті здійснено спробу дослідження двомовності як лінгвокогнітивної проблеми. Індивідуально-авторська двомовність розглядається в аспекті діакартини світу. З"ясовується роль конвергенції, дивергенції й особливо інтерференції в її побудові. ...
1176297
  Бондаренко І.С. Проблема журналістської етики в контексті освітніх та соціально-професійних трансформацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті досліджено основні тенденції розвитку професійної освіти журналістів, визначено роль духовно-морального концепту у формуванні професійних компетенцій майбутнього медіафахівця. The article deals with the main tendencies of development of ...
1176298
  Ядренко М. Проблема з Х+1 // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 74. – ISSN 1029-4171
1176299
  Линовицька О.В. Проблема забезпечення відповідності змісту освіти загальнолюдським цінностям і стандартам // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 242-249
1176300
  Сотнікова Ю.В. Проблема забезпечення гендерної рівності в Україні в контексті євроінтеграції / Ю.В. Сотнікова, Е.Р. Степанова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 239-245. – ISSN 2222-4459
1176301
  Сотнікова Ю.В. Проблема забезпечення гендерної рівності в Україні в контексті євроінтеграції / Ю.В. Сотнікова, Е.Р. Степанова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 239-245. – ISSN 2222-4459
1176302
  Воронкова Проблема забезпечення економічної безпеки підприємства / Воронкова, Д.М. Мельник // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 19-25


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
1176303
  Солонар А.В. Проблема забезпечення економічної безпеки України в умовах євроінтеграційних процесів / А.В. Солонар, О.В. Холод // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 127-35. – ISBN 978-617-7364-24-4
1176304
  Чібісова В.Ю. Проблема забезпечення ефективного регулювання ліквідності банків у сучасних умовах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 350-357. – ISSN 2222-4459
1176305
  Нізар Д. Проблема забезпечення загальноарабської безпеки в 1990-і роки та роль ліги арабських держав : Автореф... канд. політехн.наук: 23.00.04 / Нізар Д.; Ін-т міжнар. віднос. КУ. – К., 1999. – 19л.
1176306
  Тодика О. Проблема забезпечення законності виборчого процесу і політична корупція // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 83-86
1176307
  Сухарніков Ю. Проблема забезпечення інтероперабельності ринку праці та сфери освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 30-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1682-2366
1176308
  Вишнівський В.В. Проблема забезпечення необхідного рівня ефективності існуючих вбудованих систем контролю об"єктів РЕЗО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується проблема забезпечення необхідного рівня ефективності вбудованих систем контролю технічного стану об"єктів радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО). Проводиться аналіз сучасних методів технічного діагностування РЕЗО. Визначаються ...
1176309
  Тиліпський Д. Проблема забезпечення попередніх договорів завдатком // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 314-315. – ISBN 978-966-301-169-1
1176310
  Айгістова В. Проблема забезпечення прав власності на бездокументарні цінні папери // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 26-29.
1176311
  Стадніченко Ольга Іванівна Проблема забезпечення прав національних меншин в міждержавних відносинах України і Російської Федерації : Дис. .... канд. юрид. наук:23.00.04 / Стадніченко О.І.; КНУТШ. Інститут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 220с. + Додатки: л. 210 - 220. – Бібліогр.: л.182 - 209
1176312
  Стадніченко Ольга Іванівна Проблема забезпечення прав національних меншин у міждержавних відносинах України і Російської Федерації : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Стадніченко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1176313
  Нагарна А.О. Проблема забезпечення прав осіб на заповіт, які перебувають на лікуванні у лікарні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 380-386. – ISSN 1563-3349
1176314
  Шеремет О. Проблема забезпечення прав суб"єктів господарювання у правовідносинах з органами державної влади // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.16-19
1176315
  Бабенко К. Проблема забезпечення цілісності державної влади в контексті розвитку системи конституційно-правового регулювання в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 22-27.
1176316
  Калашнікова С. Проблема забезпечення якості вищої освіти в документах Європейського простору вищої освіти // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 5-9. – ISBN 978-617-7288-01-4
1176317
   Проблема забруднення залізом і марганцем поверхневих вод басейну Дніпра та можливі шляхи її вирішення в районах водозаборів / В.К. Хільчевський, С.О. Сілевич, В.М. Савицький, М.І. Ромась // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 22-30 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
1176318
  Шпак О.М. Проблема забруднення підземного середовища нафтопродуктами в Україні : випуск 22. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 129-131. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Геологічне середовище України зазнає значного навантаження від використання, переробки та транспортування нафти та нафтопродуктів. Екологічну ситуацію щодо нафтохімічного забруднення в Україні слід розглядати як кризову з тяжкими наслідками в ...
1176319
  Сафронов И.А. Проблема зависимости временных отношений от формы взаимодействия в материальных системах : Автореф... канд. филос.наук: / Сафронов И. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 22л.
1176320
  Коннова Е.В. Проблема зависимых односторонних актов государств в международном праве // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сборник научных трудов. – Минск, 2009. – С. 83-92. – ISBN 978-985-518-189-8
1176321
  Старушкевич А. Проблема загального та окремих методів розслідування злочинів у криміналістиці // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.105-109. – ISSN 0132-1331
1176322
  Бахновська І.П. Проблема загальнолюдських основ буття в історії світової думки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 94-95. – ISSN 1563-3349
1176323
  Игнащенко В.А. Проблема задолженности развивающихся государств и организационно-правовые средства ее решения // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 89-95. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
1176324
  Забута Н.В. Проблема зайнятості населення в контексті економічної безпеки держави // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 62-67. – ISBN 966-614-021-7
1176325
  Баласинович Б. Проблема зайнятості населення України: вплив фондового ринку та банківської системи : слово практикам / Б. Баласинович, Т. Гордіца, Т. Заволічна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 57-59 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1176326
  Цапок С.О. Проблема зайнятості у викликах модернізації і трудозабезпечення регіональних суспільних систем // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 105-110. – (Серія "Економіка" ; вип. 3 (40)). – ISSN 0869-0782
1176327
  Пагіря О.М. Проблема Закарпаття на переговорах між представниками українського визвольного руху та військово-політичними колами Угорщини (1943-1944 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 151-164. – (Історія ; Вип. 25)
1176328
   Проблема закона в общественных науках. – М., 1989. – 170с.
1176329
   Проблема закона и закономерностей в обществознании. – Л., 1975. – 99с.
1176330
  Ющик О. Проблема законності нормативних постанов Пленуму Верховного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10
1176331
  Шибіко В.П. Проблема законності складу суду у разі виділення кримінального провадження на підставі угод в окреме провадження // Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу : зб. статей за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 20-річчя каф. кримін. процесу і криміналістики Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 24 січ. 2020 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. процесу і криміналістики. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – С. 172-180
1176332
  Томенко М. Проблема законності третього терміну президентства Леоніда Кучми // Народна газета, 2004. – 22-28 січня


  Ст. нар. депутата України, директора Ін-ту політики
1176333
  Доротюк О.Г. Проблема законності у працях П.О.Недбайла // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 91-95
1176334
  Боднар О.І. Проблема законодавчого визначення терміна "закордонний українець" // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 128-135.
1176335
   Проблема законодавчого забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні. – Київ, 2001. – 31с.
1176336
  Батура С. Проблема законодавчого регулювання виборів до Верховної Ради України: реалії та перспективи // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 7-9. – ISSN 2313-559X
1176337
  Шатило И.С. Проблема замены постоянных армий милицией в марксистско-ленинской концепции разоружения / И.С. Шатило. – Ростов -на-Дону, 1988. – 168с.
1176338
  Поливач А. Проблема заниженного курсак юаня в торговых отношениях США и Китая // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 3. – С. 20-28. – ISSN 0131-2227
1176339
  Колонтаев А.П. Проблема занятости в развивающейся экономике (Опыт независимой Индии) / А.П. Колонтаев. – М., 1988. – 184с.
1176340
  Славный Б.И. Проблема занятости в развивающихся странах / Б.И. Славный. – Москва, 1979. – 237 с.
1176341
  Фазельянова Э.М. Проблема занятости в современном Египте. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Фазельянова Э.М.; АН СССР. Ин-т Африки. – М., 1982. – 22л.
1176342
  Нагорняк А.Я. Проблема занятости и рационального использования трудовых ресурсов и экономические основы их обеспечения. : Автореф... канд.экон.наук: 08.590 / Нагорняк А.Я.; Ростовский ин-т нар.хоз. – Ростов -на-Дону, 1970. – 18л.
1176343
  Вербовский В. Проблема Западной Армении в российских архивных источниках и британо-американской историографии // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 20-22
1176344
  Джире М. Проблема Западной Сахары в международных отношениях : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Джире М.; МВиССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 21 с.
1176345
  Джире Мусса Проблема Западной Сахары в международных отношениях (1956-1987) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05. / Джире Мусса; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 248л. – Бібліогр.:л.217-246
1176346
  Андрєєва С.С. Проблема Запорозько-Татарських взаємин періоду нової Січі в українській історіографії 1920-30-х рр. // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 140-144
1176347
  Яцишин Н.М. Проблема запровадження адміністративної юстиції в Україні // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 135-137. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1176348
  Селіванов А. Проблема запровадження в судовий процес правової експертизи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.32-34. – ISSN 0132-1331
1176349
  Берназюк І.М. Проблема запровадження інституту відкликання народного депутата в Україні // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 37-40. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1176350
  Панасейко С.М. Проблема запровадження майнового оподаткування в Україні / С.М. Панасейко, І.М. Панасейко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 110-112. – (Економічні науки)
1176351
  Заєць Ж. Проблема запровадження процедури люстрації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 30-31. – ISBN 978-617-7069-17-0
1176352
  Абрамович С.Д. Проблема запровадження риторики до програм вищої школи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С. 3-4
1176353
  Пивовар С. Проблема зародження давньоруської державності в історичних працях О. Я. Єфименко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 50-53
1176354
  Василенко Є.В. Проблема заростання і зменшення пропускної здатності русел річок правобережжя Прип"яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 74-79. – Бібліогр.: 11 назв
1176355
  Герцовська Н.О. Проблема засмічення мови варваризмами / Н.О. Герцовська, Ю.М. Пагутяк // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 149-153. – ISSN 2311-8164
1176356
  Третяк Т. Проблема застосування віндикаційного чи негаторного позову для захисту права власності на земельну ділянку, порушеного самовільним її заняттям // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 455-457. – ISBN 978-966-7067-18-2
1176357
  Гузела М. Проблема застосування домашнього арешту як запобіжного заходу та заходу процесуального примусу в кримінальному провадженні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 180-184. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
1176358
  Найдьонов В. Проблема застосування рівняння обміну в економічних розрахунках : теорія і практика / В. Найдьонов, А. Сменковський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 57-63 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1176359
  Плахотнюк Н.В. Проблема застосування судами іноземного права. Іноземне право: "факт" чи "право" // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 65-71
1176360
  Федоркін Д. Проблема захисту доменних імен в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 317-319. – ISBN 978-966-301-169-1
1176361
  Клименко В.В. Проблема захисту інвесторів на фондовому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-32. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Основну увагу приділено створенню в Україні ефективної системи захисту прав та інтересів інвесторів. Проаналізовано поточний стан даної проблеми та сформульовано основні завдання щодо посилання захисту інвесторів на вітчизняному фондового ринку.
1176362
  Ткаченко А. Проблема захисту національного інформаційного простору України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 150-154.
1176363
  Воробчук О.Я. Проблема захисту персональних даних: європейський досвід та українські реалії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 103-110.
1176364
  Вітик У. Проблема захисту прав ВІЛ-інфікованих в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 3-5
1176365
  Вітик У. Проблема захисту прав ВІЛ-інфікованих в Україні та ЄС // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 81-88
1176366
  Колосов І.В. Проблема захисту права людини на гідну та безпечну працю шляхом застосування законодавства України про кримінальну відповідальність // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 52-55. – ISBN 978-966-916-708-8
1176367
  Мигалега Л.А. Проблема захисту права на безпечне довкілля (справа "Дубецька та інші проти України") // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 371-375. – ISBN 978-617-7404-86-5
1176368
  Співак В. Проблема захисту та поновлення порушених виборчх прав суб"єктів виборчого процесу у виборчому процесі // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 66-68.
1176369
  Эрлих И.М. Проблема защиты органической изоляции от увлажнения. : Автореф... Канд.техн.наук: / Эрлих И.М.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1960. – 14л.
1176370
  Чечот Д.М. Проблема защиты субъективных прав и интересов в порядке неисковых производств Советского гражданского процесса : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 712 / Чечот Д.М.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 36 с.
1176371
  Рожков А.А. Проблема защищённости третьего сословия в диалоге Платона "Государство" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 45-46
1176372
   Проблема збалансованого держбюджету / Н.М. Левчук, Т.В. Дудка, Т.М. Пересада, Г.Г. Гайдай // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 91-95. – ISSN 2413-0966
1176373
  Голяк Т.В. Проблема збереження авторської волі у багатотомних виданнях творів Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – C. 77-81


  Текстологічний аналіз окремих аспектів тридцятитомного видання творів І вана Франка
1176374
  Мерінг В.О. Проблема збереження архітектурної спадщини України (за матеріалами палацу Мерінгів у Старих Прилуках) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 96-101. – ISSN 2076-1554
1176375
  Бондаренко І.О. Проблема збереження документних фондів: огляд іноземних джерел // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 115-122. – ISBN 966-7352-64-1


  Аналізуються проблеми зберігання документних фондів, що є предметом висвітлення на сторінках іноземної літератури.
1176376
  Чумак Т. Проблема збереження духовності в романі Павла Загребельного "Диво" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – С.
1176377
  Підкуркова І.В. Проблема збереження етнічної ідентичності української діаспори в Бразилії // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 4 (51). – С. 208-219. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1176378
  Грудевич Т.В. Проблема збереження етнічності у листуванні М.І. Сікорського: міжнародний вимір // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 91-96. – ISSN 2415-3567
1176379
  Бацилєва О.В. Проблема збереження здоров"я студентської молоді під час її професійного становлення у сучасних соціально-економічних умовах / О.В. Бацилєва, В.М. Астахов // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 191-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  На підставі літературних даних та власних досліджень виокремлено чинники, що впливають на здоров"я студентської молоді; запропонована програма психосоціальної допомоги, спрямована на профілактику та уникнення їх негативної дії.
1176380
  Перглер Т.І. Проблема збереження ідентичності в умовах інтеграції України у світовий соціокультурний простір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 269-279


  Інтеграція України у світовий соціокультурний простір розглядається з огляду на необхідність збереження національної ідентичності. Ключові слова: глобалізація, державотворення, національна ідентичность. Интеграция Украины в мировое социокультурное ...
1176381
  Бушак С.М. Проблема збереження історико-культурного середовища Києва // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 121-129. – Бібліогр.: 4 назви
1176382
  Скоплєв А.А. Проблема збереження категорії виду в чеських акціональних субстантивах на -NI/-TI : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 / Скоплєв Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1176383
  Рой А.Т. Проблема збереження культурної спадщини Латинської Америки у міжнародній співпраці країн регіону : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Рой Аріна Тимурівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 229 арк. – Бібліогр.: арк. 201-229
1176384
  Рой А.Т. Проблема збереження культурної спадщини Латинської Америки у міжнародній співпраці країн регіону : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Рой Аріна Тимурівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1176385
  Сухова Н.М. Проблема збереження людяності в процесі суспільного розвитку: XX - XXI століття // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 123-126. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1176386
  Бабенко Ю.С. Проблема збереження національної ідентичності в трилогії "Метелики на шпильках" Ірини Вільде // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 49-53
1176387
  Біла М.С. Проблема збереження правосуб"єктності держав у разі втрати території // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 14-16
1176388
  Іщук-Пазуняк Проблема збереження притаманних українській мові чергувань голосних та ствердіння приголосних перед е, и // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 93-100. – ISBN 978-966-355-044-2
1176389
  Коротких О. Проблема збереження рухомого складу залізниці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.63-64
1176390
  Бурковський О.П. Проблема збереження степу в контексті земельного питання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 14-17 : фото. – Бібліогр.: 11 назв
1176391
  Комарніцький О.Б. Проблема збереження студентського контингенту педагогічних навчальних закладів радянської України у 1930-х рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 22-23
1176392
  Поляков П.М. Проблема збереження суспільної толерантності в аспекті особливостей етнічної ситуації в Україні // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 348-354. – ISSN 2076-7382
1176393
  Шукатка О.В. Проблема збереження та зміцнення здоров"я української молоді: реалії та перспективи // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 184-187. – Бібліогр.: 4 назв.
1176394
  Дангулжи Н. Проблема збереження та побутування родинної обрядовості українців Правобережного Полісся // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 290-293
1176395
  Гуржій О.І. Проблема збереження територіальної цілісності Гетьманщини за царювання Петра I // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 73-87. – ISSN 0130-5247
1176396
  Парацій В.М. Проблема збереження української сакральної спадщини у теоретичних концепціях і практичної діяльності Миколи Біляшівського // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 327-334. – ISBN 978-966-651-576-9
1176397
  Вітик У. Проблема збройного конфлікту в міжнародному праві // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 124-133
1176398
  Загиней З. Проблема зворотної дії у часі кримінального процесуального закону у частині поліпшення правового становища осіб, які беруть у часть у кримінальному провадженні / З. Загиней, Т. Санжаровська // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 92-97. – ISSN 2409-4544
1176399
  Мортіков В. Проблема здійснення угод в сучасній економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 93-102. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
1176400
  Жигалкіна Проблема здоров"я в психологічній науці / Жигалкіна, (Лебедєва) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (42). – С. 59-65. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1176401
  Степанюк Ю. Проблема здоров"я людини в Україні (філософсько-релігієзнавчий аналіз) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 231-234


  Статтю присвячено з"ясуванню основних аспектів здоров"я людини, її аналізу як філософсько-релігієзнавчої проблеми.
1176402
  Наколонко І.М. Проблема здорового способу життя в культурі часів Київської Русі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 94-98. – ISSN 2312-4679
1176403
  Чуйко А.М. Проблема здорового харчування в туристичній галузі / А.М. Чуйко, Є.К. Буточкіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 150-155. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
1176404
  Созонтов А.Е. Проблема здоровья с позиций гуманистической психологии // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.92-101. – ISSN 0042-8841
1176405
  Каримский А.М. Проблема зла в современной теологии / А.М. Каримский. – М, 1979. – 64с.
1176406
  Гордеева К. Проблема злоупотребления правом при отправлении правосудия по гражданским делам // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 366-367. – ISBN 978-617-7069-14-9
1176407
  Богатирьов І.Г. Проблема злочинності в Україні та ії соціальні наслідки // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 125-126. – ISBN 978-617-7220-83-0
1176408
  Міненко Р. Проблема змістовності стійких розв"язків обернених лінійних задач гравіметрії / Р. Міненко, П. Міненко, Ю. Мечніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 69-78. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Мета роботи - на теоретичних прикладах розробити методику розпізнавання випадків постійної густини або її зростання чи спаду з глибиною та у кожному випадку знайти емпіричні коефіцієнтні функції для виправлення впливу глибини до блоку на величину ...
1176409
  Тарасюк В. Проблема змістового наповнення випусків новин на телеканалах "Інтер" та "1+1" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 92-96. – (Філологія ; Вип. 20)
1176410
  Гончаренко Л.О. Проблема змісту й дефініції поняття "Еквівалентність" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 59-66


  У статті розглянуто наявні підходи до вивчення змісту поняття «еквівалентність». Описано проблему визначення еквівалентності та природу багатоступеневості зазначеного поняття в перекладі. Проаналізовано сутність термінів «еквівалентність» та ...
1176411
  Косюк О.М. Проблема змісту теорії масової комунікації як навчальної дисципліни // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 201-209. – (Серія "Культура і соціальні комунікації" ; вип. 2)


  Мета курсу - ознайомити майбутніх працівників комунікативної сфери із найважливішими науковими здобутками та основною проблематикою теорії масової комунікації: системно подати найважливіші її концепції та аспекти, з"ясувати будову процесів збору, ...
1176412
   Проблема знака и значения. – 172. – М., 1969. – 172с.
1176413
  Звегинцев В.А. Проблема знаковости языка / В.А. Звегинцев. – Москва, 1956. – 35с.
1176414
  Луканець І.М. Проблема знання в семантиці природної мови та лінгвістиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 75-82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У цій статті розглядається ряд семантичних і лінгвістичних підходів до поняття знання. Автор спробував показати, чому поняття знання стало об"єктом семантичних і лінгвістичних досліджень. В цій статті розглядаються певні особливості семантичних і ...
1176415
  Грилюк І.С. Проблема знання у формальній логіці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 212-219. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1176416
  Вяят Проблема значения в марксистско-ленинской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вяят Хелье-Май Карловна; Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1983. – 22л.
1176417
  Заридзе Т.Г. Проблема значения в психолингвистической концепции Дж. Миллера / Т.Г. Заридзе. – Тбилиси, 1987. – 78 с.
1176418
  Суховой В.И. Проблема значения в философии и лингвистике // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 95-97
1176419
  Дудок Р. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках : монографія / Роман Дудок ; МОН України ; Львівський нац. ун- ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 358 с. – ISBN 978-966-613-726-8
1176420
  Федченко В. Проблема зниження рівня ефективності миротворчих операцій ООН в Африці // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 76-80. – ISSN 1998-4634
1176421
  Міщенко Олена Іванівна Проблема зображення жінки в українській прозі 20-30-х років ХХ століття : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Міщенко Олена Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 185л. – Бібліогр.:л.1-24
1176422
  Міщенко О.І. Проблема зображення жінки в українській прозі 20-30-х років ХХ століття. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Міщенко О.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
1176423
  Коломієць В.В. Проблема зображення подій визвольної війни 1648-1654 рр. в драмі М. Старицького "Богдан Хмельницький" і в романі Г. Сенкевича "Вогнем і мечем" // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 35-38
1176424
  Гринкевич С.С. Проблема зовнішнього державного боргу України: аналіз динаміки, поточна ситуація та подальші перспективи / С.С. Гринкевич, Ю.Ю. Байдецький // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 4 (126). – С. 16-22. – ISSN 2071-4653
1176425
  Мних А.М. Проблема зовнішньої заборгованості та методи її розв"язання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 47-48
1176426
  Пігіда В.М. Проблема зовнішньої трудової міграції населення : соціально-педагогічний аспект // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.12-17. – ISSN 1817-3764
1176427
  Гудима І.П. Проблема зцілення у хрисиянській теології та її інтерпретація в концепції акаузальності К.Г. Юнга // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 66-69. – ISSN 2521-6570
1176428
  Кутепов В.П. Проблема и задача в системе познания / В.П. Кутепов. – Фрунзе, 1988. – 172с.
1176429
  Шелекета В.О. Проблема и перспектива целостности бытия человека в культуре / В.О. Шелекета, В.Ю. Ивахнов, С.И. Копылов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 4-8. – ISSN 2073-9702


  Анализируются телесные и духовные аспекты бытия человека в культуре как категориальные оппозиции западноевропейского типа цивилизации. Выявляются актуальность и сущность интегративного принципа, способного к объединению души и тела современного человека
1176430
  Буякас Т.М. Проблема и психотехника самоопределения личности // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 2. – С.28-39. – ISSN 0042-8841
1176431
  Холодова И.Л. Проблема идеала в мировоззрении и творчестве Л.Н.Толстого : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Холодова И.Л.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 20л.
1176432
  Коджаев М.К. Проблема идеала в эстетике Аполлона Григорьева. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.08 / Коджаев М.К.; МВ и ССО АЗ ССР. – Баку, 1975. – 24л.
1176433
  Ковальчук Наталья Дмитриевна Проблема идеала и цели в научном предвидении : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ковальчук Наталья Дмитриевна; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1984. – 159л.
1176434
  Ковальчук Н.Д. Проблема идеала и цели в научном предвидении. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Ковальчук Н.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 22л.
1176435
  Ковальчук Н.Д. Проблема идеала и цели в научном предвидении. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Ковальчук Н.Д.; Киев.гос.ун-т. – К, 1984. – 22л.
1176436
  Ермилова Т. Проблема идеала прекрасного в романе Н.Г. Чернышевского "Пролого" / Т. Ермилова. – Горький, 1960. – 78с.
1176437
  Сеземан В.Э. Проблема идеализма в философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 127-133. – ISSN 0042-8744
1176438
  Дубровский Д.И. Проблема идеального / Д.И. Дубровский. – М, 1983. – 228с.
1176439
  Османзаде Расим Мамед оглы Проблема идеального в свете основного вопроса философии. / Османзаде Расим Мамед оглы. – Баку, 1988. – 181с.
1176440
  Новохатько А.Г. Проблема идеального в свете социальной природы мышления. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Новохатько А.Г.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1974. – 30л.
1176441
  Шевченко О.Н. Проблема идеального государства Платона // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 108-109. – ISSN 1684-2618
1176442
  Фишер Ф.М. Проблема идентификации в эконометрии / Ф.М. Фишер. – М, 1978. – 223с.
1176443
  Платонова Н.А. Проблема идентификации и номинации пространственно-временных типов в фантастических повестях Н.В. Гоголя // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 245-251
1176444
  Розин В.М. Проблема идентичности в контексте нового эгоизма // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 1 (85). – С. 119-128. – ISSN 1812-8696
1176445
  Лебединская И.В. Проблема идентичности в перспективе культурно-исторической психологии // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 5-7
1176446
  Кривошеина Е.Ю. Проблема идентичности в условиях глобализации: опыт России // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-52. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1176447
  Пищальникова В.А. Проблема идиостиля / В.А. Пищальникова. – Барнаул, 1992. – 72 с.
1176448
  Михалин М. Проблема Иерусалима: основные варианты решения // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 1 (258). – С. 173-187
1176449
  Пальчунов Д.Е. Проблема извлечения знаний в системе взаимодействия человека и компьютера:онтологии и пресуппозиции / Д.Е. Пальчунов, В.В. Целищев // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (55). – С. 20-35. – ISSN 1560-7488
1176450
  Страшкевич В.М. Проблема изложения классической лексики (систематики и словообразование). : Автореф... Канд.филол.наук: / Страшкевич В.М.; Винниц.гос.пед.ин-т. – Винница, 1951. – 16л.
1176451
  Василов А.А. Проблема изменения отношения сельскохозяйственных тружеников к труду : Автореф... канд. филос.наук: / Василов А.А.; АН СССР. Ин-т филисофии. – М, 1965. – 19л.
1176452
  Голофаст В.Б. Проблема изменения семьи в современной американской социологии. (Критич. анализ) : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Голофаст В.Б.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор метод. проблем воспитания. – М., 1972. – 22л.
1176453
  Пархоменко О.В. Проблема изменения творческой личности в новом коммуникативном пространстве // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 10 (102), жовтень. – С. 106-111. – ISSN 2077-1800
1176454
  Надсон Г.А. Проблема изменчивости микробов, ее теоретическое и практическое значение / Г.А. Надсон. – Москва-Ленинград, 1931. – 16с.
1176455
  Тимаков В.Д. Проблема изменчивости микроорганизмов / В.Д. Тимаков. – Москва : Акад. мед. наук СССР, 1953. – 32 с.
1176456
  Куровский К.И. Проблема измерения качества труда / К.И. Куровский. – Москва, 1977. – 143 с.
1176457
  Завадская М.А. Проблема измерения политической институционализации : современное состояние исследований // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2009. – № 3 : Современные институциональные исследования: состояние, проблемы, перспективы. – С.56-70
1176458
  Поляков А.Ф. Проблема изображения народа и героя в романе С.П.Злобина "Степан Разин" : Автореф... канд. филологич.наук: / Поляков А.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
1176459
  Краснов Г.В. Проблема изображения народа и развитие критического реализма / Г.В. Краснов. – Горький, 1959. – 40 с.
1176460
  Камысов Р. Проблема изображения нового человка в казахской литературе 30-х годов. (В свете традиций рус. реализма) : Автореф... канд. филол.наук: / Камысов Р.; АН Каз.ССР. Ин-т литературы и искусства им. М.О.Ауэзова. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
1176461
  Темкина И.Я. Проблема изображения характера в русской советской прозе о Востоке. / И.Я. Темкина. – Ташкент, 1985. – 158с.
1176462
  Гаврилова Людмила Евгеньевна Проблема изображения человека в литературе социалистического реализма (Критические дискуссии 60-х - начала 70-х годов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Гаврилова Людмила Евгеньевна ; АН УССР , Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
1176463
   Проблема изоморфных замещений атомов в кристаллах. – Москва : Наука, 1971. – 284 с.
1176464
  Сириченко Ю.В. Проблема изучения античной философии студентами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 93. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1176465
  Соболев Проблема изучения природных кормовых ресурсов в целях рационального их использования / Соболев, И.А. Паценкин. – Л, 1959. – 16с.
1176466
  Ченцов Е.Е. Проблема иллюзорности в контексте социальной онтологии : Автореф. дис. ...канд.филос. наук : 09.00.11 / Ченцов Е.Е.; Чепцов Евгений Евграфович ; ВГТУ. – Ставрополь, 2000. – 18 с. – Библиогр.: с. 18
1176467
  Новоженова И.С. Проблема иммиграции в документах и политическом дискурсе ведущих партий Франции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – С. 60-96. – ISSN 0235-5620
1176468
  Кондратьева Т.С. Проблема иммиграции в программных документах политических партий Великобритании // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 : Иммиграция: влияние на европейский социум. – С. 98-113. – ISSN 0235-5620
1176469
   Проблема иммунитета культурных растений. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1936. – 88с.
1176470
  Валеев Д.Ж. Проблема императивности в этике. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.624 / Валеев Д.Ж.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1970. – 18л.
1176471
  Багдасарян В.Х. Проблема имплицитного : (логико-методологич. анализ) / В.Х. Багдасарян ; АН Арм.ССР, Ин-т философии и права. – Ереван : Изд. АН АрмССР, 1983. – 138 с.
1176472
  Попиашвили А.Д. Проблема индивида в философии С. Кьеркегора и Ф. Ницше / Попиашвили Автандил Дмитриевич ; Ин. филос. им. Савле Церетели ; Ин-тут философии имени Савле Церетели. – Тбилиси : Универсал, 2008. – 232 с. – ISBN 978-9941-12-113-5
1176473
  Навокина З.К. Проблема индивидуализации обучения в современной американской педагогике и пути ее решения в элементарной школе СШАю : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Навокина З.К.; Науч-исслед.ин-т общей педагогики АПН СССР. – М, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1176474
  Толочек В.А. Проблема индивидуального стиля деятельности в психологии : прошлое, настоящее и будущее // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.43-51. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1176475
  Пахомов Б.Я. Проблема индукции : Карл Поппер и Имре Лакатос // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С.123-132. – ISSN 0042-8744
1176476
   Проблема индуцированного мутагенеза : Сб. науч. работ. – Саранск, 1976. – 97 с.
1176477
  Комаров Сергей Владимирович Проблема инженерного мышления : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Комаров Сергей Владимирович; Госком по делам науки и ВШ РСФСР, Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1991. – 19л.
1176478
  Кочетков Г.Б. Проблема инноваций в экономике США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 4 (472). – С. 31-44. – ISSN 0321-2068
1176479
   Проблема инсайта в современной патопсихологии / В.П. Иржевская, Г.Е. Рупчев, А.Ш. Тхостов, М.А. Морозова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 145-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Обсуждаются современные теории о природе инсайта, а также результаты эмпирических исследований, демонстрирующие неоднозначность данных для подтверждения состоятельности какой-либо из теорий. Рассматриваются основные направления и перспективы ...
1176480
  Кукушкина В.А. Проблема инстинкта в свете учения И.П.Павлова. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кукушкина В.А.; Ин-т.филос.АН СССР. – Москва, 1950. – 9 л.
1176481
   Проблема интегрального исследования индивидуальности и ее педагогические аспекты. – Пермь, 1984. – 103с.
1176482
  Стрелкова И.Б. Проблема интеграции Белорусской библиотечной науки в международное пространство как показатель результативности деятельности ученых // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 50-61. – ISBN 978-985-7162-52-9
1176483
  Попов Е.А. Проблема интеграции знания в современной социологии образования // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 9 (87). – С. 88-92. – ISSN 1812-8696
1176484
  Криворотько В.В. Проблема интеграции и теоретического синтеза знания в географии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Криворотько В.В.; АН БелССР. Ин-тут философии и права. – Минск, 1980. – 21л.
1176485
  Александров Г.В. Проблема интеграции индейцев в колониальное сообщество Новой Англии XVII в. // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 31-48. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1176486
  Тур Николай Григорьевич Проблема интеграции общества в теории коммуникативного действия Юргена Хабермаса. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.03 / Тур Николай Григорьевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 199л. – Бібліогр.:л.189-199
1176487
  Садыкова Л.Р. Проблема интеграции североафриканских мусульман во французском обществе // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 52-59. – ISSN 0130-3864
1176488
  Макашева Н. Проблема интеграции теорий экономического цикла и равновесия (вторая половина 1920-х - 1930-е годы) и проект теории экономической динамики Н.Д. Кондратьева // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 1. – С. 22-39. – ISSN 0042-8736
1176489
  Камаева Е.М. Проблема интеллектуального героя в романах Анатоля Франса "Преступление Сильветра Боннара, "Харчевня Королевы Гусиные лапы", "Суждения аббата Жерома Куаньяра" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Камаева Е.М. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 19 с.
1176490
  Губин В.Д. Проблема интеллектуальной интуиции в философии Эдмунда Гуссерля : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Губин В.Д.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1969. – 22л.
1176491
  Андрианова З.А. Проблема интеллигенции в творчестве Д.Н.Мамина-Сибиряка 80-90-х годов XIX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Андрианова З.А. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1965. – 16 с.
1176492
  Белова Т.Д. Проблема интеллигенции в творчестве М.Горького на рубеже XIX и XX веков (90-е - начало 900-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: / Белова Т.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 32л.
1176493
  Габрусь Иван Федорович Проблема интенциональной природы сознания в феноменологии Э.Гуссерля : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Габрусь Иван Федорович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – М., 1979. – 24л.
1176494
  Миронов Д.Г. Проблема интенциональности в философии Ф. Брентано // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 5. – С. 38-53. – ISSN 0235-1188
1176495
  Сиренко В.Ф. Проблема интереса в государственном управлении / В.Ф. Сиренко. – К, 1980. – 180с.
1176496
  Гукасян Р. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве / Р. Гукасян. – Саратов, 1970. – 190 с.
1176497
  Здравомыслов А.Г. Проблема интереса в социологической теории. / А.Г. Здравомыслов. – Л., 1964. – 74с.
1176498
  Кулиев Т.А. оглы. Проблема интересов в социалистическом обществе / Т.А. оглы. Кулиев. – Москва, 1967. – 183 с.
1176499
  Вишневский С.С. Проблема интересов в управлении общественными процессами на селе : Автореф... канд. философ.наук: / Вишневский С.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1967. – 15л.
1176500
  Назаров М. Проблема интернационализации духовной культуры развитого социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Назаров М.; Ташкент.гос.пед.иг-т. – Ташкент, 1980. – 23л.
1176501
  Кунева Виолета Кузманова Проблема интернационализма в творчестве И.Г.Эренбурга (И.Г.Эренбург, Франция и Болгария) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кунева Виолета Кузманова; МГУ. – Москва, 1975. – 24л.
1176502
  Карелин В.А. Проблема интернирования русских военнопленных Первой мировой войны // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 93-105. – ISSN 0130-3864
1176503
  Бондарь С.В. Проблема интерпретации в гуманитарном знании // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы показать особенности функционирования гуманитарного знания в контексте культуры, рассмотреть феномен интерпретации, являющийся одной из центральных проблем в области гуманитарных наук, в контексте эстетической ...
1176504
   Проблема интерпретации в истории науки и философии. – Новосибирск, 1985. – 157с.
1176505
  Бараневич Юрий Дмитриевич Проблема интерпретации фактов в информационных рпограммах местного радиовещания. : Автореф... д-ра филос.наук: 10.01.10 / Бараневич Юрий Дмитриевич; МГУ. – М., 1985. – 47л.
1176506
  Богачев А.Л. Проблема интерсубъективности в свете герменевтической феноменологии // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 78-90
1176507
  Филюшкина С.Н. Проблема интертекстуальности в постмодернистском и "традиционном" романах XX века // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 15-20. – ISSN 978-966-551-401-5
1176508
  Завьялов Ю.С. Проблема интетесов в марксистской теории социалистического права : Автореф... канд. юр.наук: / Завьялов Ю.С.;. – Москва, 1968. – 17л.
1176509
  Вдовиченко В.Г. Проблема интиуиции в марксистско-ленинской гносеологии : Дис... канд. филос.наук: / Вдовиченко В. Г.; Киевский ин-т инженеров гражданской авиации. – К., 1987. – 203л. – Бібліогр.:л.189-203
1176510
  Шапошникова Ю.В. Проблема интуиции в контексте научной рациональности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 123-127. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1176511
  Вдовиченко В.Г. Проблема интуиции в марксистско-лениннской гносеологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вдовиченко В.Г.; КГУ. – К, 1987. – 15л.
1176512
  Вдовиченко В.Г. Проблема интуиции в марксистско-лениннской гносеологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вдовиченко В.Г.; КГУ. – К, 1987. – 16л.
1176513
  Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике / В.Ф. Асмус. – Москва : Соцэкгиз, 1963. – 312с.
1176514
  Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике : очерк истории: XVII - начало XX в. / В.Ф. Асмус. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1965. – 312 с.
1176515
  Урсул А.Д. Проблема информации в совремнной науке / А.Д. Урсул. – Москва, 1975. – 287с.
1176516
  Шумилин А.И. Проблема Ирака в американо-российских отношениях (2002-2006 гг.) // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 10. – С. 35-46. – ISSN 0321-2068
1176517
  Лобжанидзе А.А. Проблема иррационального в стихийном политическом поведении массы и толпы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 25-33. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1176518
  Овсянников М.Ф. Проблема искусства и нравственности в домарксистской эстетической мысли / М.Ф. Овсянников, Л.В. Алехина. – Ташкент, 1978. – 184 с.
1176519
   Проблема искусства и революции в романах К. А. Федина : Автореф... канд. филол.наук: / Карасик Ц. Э,; Карасик Ц. Э,; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1952. – 16 с.
1176520
  Софронова А.И. Проблема искусства и революции в творчестве К.А.Федина. : Автореф... канд. филолог.наук: / Софронова А.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1952. – 16 с.
1176521
  Диб А. Проблема исполнения договоров по правам человека в Израиле : (к 47-летию Всеобщей декларации прав человека) / Акави Диб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 75-85. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1176522
  Соколовский З.М. Проблема использования в уголовном судопроизводстве специальных знаний при установлении причинной связи явлений (криминалистическое и процессуальное исследование) : Автореф... докт. юридич.наук: 715, 717 / Соколовский З.М.; Харьк. юридич. ин-т. – Х., 1968. – 28л.
1176523
  Безбородов А.Г. Проблема использования водных ресурсов и экологическая безопасность / А.Г. Безбородов, М.Ю. Эсанбеков // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 54-55. – ISSN 1684-2618
1176524
  Королюк Т.И. Проблема использования отечественных психотехник в консультативной и психотерапевтической работе // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 57-63
1176525
  Пирогов Н.Л. Проблема использования производного сырья в народном хозяйстве СССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Пирогов Н.Л.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра экон. наук. – Москва, 1970. – 17л.
1176526
  Муясар Г К.М. Проблема использования трудовых ресурсов в развивающихся странах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Муясар К.М.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 14л.
1176527
  Саха П.К. Проблема использования факторного анализа для исследования особенностей усвоения знаний учащимичя : Автореф... канд. психол.наук: / Саха П. К.; МГУ. – М., 1970. – 24л.
1176528
  Михеева А.А. Проблема использования художественного вымысла в историческом романе С.П.Злобина "Степан Разин". : Автореф... канд. филолог.наук: / Михеева А.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Каф. русс. лит. – Томск, 1955. – 16л.
1176529
  Рыжков А.Г. Проблема истинности в математической логике. : Автореф... канд. филос.наук: / Рыжков А.Г.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1965. – 21л.
1176530
  Сорокина Н.В. Проблема истинности/ложности этнических стереотипов в контексте межкультурного обучения инностранным языкам // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 227-232. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1176531
  Шугайлин А.В. Проблема истины в диалектической и формальной логике. / А.В. Шугайлин. – Ростов -на-Дону, 1987. – 62с.
1176532
  Хмылев П.Н. Проблема истины в историческом познании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 95-100. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1176533
  Лазарев Ф.В. Проблема истины в социально-гуманитарных науках: интервальный подход / Ф.В. Лазарев, С.А. Лебедев // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 95-115. – ISSN 0042-8744
1176534
  Вульчин С.И. Проблема истины в социальном познании : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вульчин С. И.; ИПК при КГУ им. Т. Шевченко, Каф-ра философ. – К., 1985. – 211л. – Бібліогр.:л.195-211
1176535
  Вульчик Степан Иванович Проблема истины в социальном познании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Вульчик Степан Иванович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1176536
  Никифоров А.Л. Проблема истины и закона в матодологии науки : Автореф... канд. филос.наук: / Никифоров А. Л.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1969. – 17л.
1176537
  Власова В.Б. Проблема истолкования в историческом исследовании : Автореф... канд. философ.наук: / Власова В.Б.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1966. – 20л.
1176538
  Адерихин В.Г. Проблема историзма в изображении конфликтов и характеров в произведениях 60-х годов о людях села №641 - Советская литература : Автореф. дис. ... канд. филолог.наук / Адерихин В.Г. ; АОН при ЦК КПСС. Кафедра теории литературы и искусства. – Москва, 1971. – 20 с.
1176539
  Волынский Н.К. Проблема историзма в преподавании грамматики украинского языа в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Волынский Н.К. – 10 с.
1176540
   Проблема историзма в русской советской литературе 50-60 гг.. – М. : Наука, 1986. – 262 с.
1176541
  Барташевич Люция Александровна Проблема историзма в творчестве В.Луговского : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Барташевич Люция Александровна; МП РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 20л.
1176542
  Семсякова И.П. Проблема историзма и современный поэтический эпос. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Семсякова И.П.; Лен.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 16л.
1176543
  Вертий А.И. Проблема историзма Украинской советской прозы 50-60-х годов (на материалах творчества Ю. Яновского, А. Довженко, М. Стельмаха) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Вертий А.И.; Киевский гос. Ин-т им. А. М. Горького. – К., 1983. – 183л. – Бібліогр.:л.169-183
1176544
  Коптовец А.А. Проблема истории в феномене семантического бессмертия // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 56-58
1176545
  Попов В.П. Проблема истории и вымысла в советском историческом романе о Степане Разине : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Попов В.П. ; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1964. – 18 с.
1176546
  Нусимов И.М. Проблема исторического романа / И.М. Нусимов. – Москва-Ленинград, 1927. – 319с.
1176547
  Канкава Г.И. Проблема исторического романа и "Десница великого мастера" К.Гамсахурдиа : Автореф... канд. филол.наук: / Канкава Г.И.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1962. – 37л.
1176548
  Глыбовский Юрий Иванович Проблема исходного пункта системы категорий политической экономии в "Капитале" К.Маркса : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Глыбовский Юрий Иванович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1979. – 19л.
1176549
   Проблема ищет Архимеда. – Миколаїв : Знание, 1978. – 47с.
1176550
  Калакура Я.С. Проблема і тема в українознавстві [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 279-287
1176551
  Семененко В. Проблема ідеалізації казкового героя в українському фольклорі (традиція і фальсифікат) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 131-136. – Бібліогр.: С. 136
1176552
  Кітов М.Г. Проблема ідеалу в творчості П.В. Копніна // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 98-103
1176553
  Саган О.Н. Проблема ідентифікації "Українського православ"я" у витрактуванні митрополита Іларіона (Огієнка) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 159-166. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1176554
  Сисолятіна А.В. Проблема ідентифікації дослідницької специфіки теорії раціонального вибору // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 149-151
1176555
  Вєтринський І.М. Проблема ідентифікації імперіалізму в умовах глобалізації // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 28-33. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
1176556
  Гурняк І. Проблема ідентифікації інституційного середовища // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 197-206. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1176557
  Сторожук С.В. Проблема ідентифікації консерватизму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 40-48
1176558
  Таланова Ж. Проблема ідентифікації найвищого освітнього рівня за Міжнародною стандартною класифікацією освіти в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 1 (28). – С. 18-24.
1176559
  Бульдович П.В. Проблема ідентифікації неоінституціонального підходу в сучасній політичній науці // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3. – C. 21-25. – ISSN 2519-2949
1176560
  Валуєв Ю. Проблема ідентифікації процесів основних сфер діяльності промислового підприємства : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 59-62 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1176561
  Бандрівський М. Проблема ідентифікації старозавітного етнарха Ашкеназа у працях давньоєврейських таргумістів і ранніх раввинських коментаторів // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 3-7. – ISSN 2523-4234


  "У сучасній скіфології можна відмітити, здавалось би, парадоксальне явище: в останні два-три десятиліття чимало українських і зарубіжних дослідників чим раз відважніше співставляють у своїх працях етнонім “скіфи” (елам. “iskura”, аккад. “iskudurru”) з ...
1176562
  Бобрівник Н. Проблема ідентифікації товариства свідомості Крішни в сучасному релігієзнавстві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1176563
  Фещенко О.О. Проблема ідентифікації церкви як сакрального місця у пострадянській свідомості // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 148-148
1176564
  Сірик Л. Проблема ідентичності в поезії Ліни Костенко, Василя Стуса, Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 262-271. – ISBN 978-617-7201-57-0
1176565
  Артеменко А. Проблема ідентичності в соціально-філософських дослідженнях 2000-х років // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 242-252. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6
1176566
  Черниш М. Проблема ідентичності в сучасному багатокультурному суспільстві: європейський досвід // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 233-241. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті в контексті огляду основних тенденцій культурної політики Євросоюзу проаналізовано можливості забезпечення проголошеного ЄС гасла “єдності в розмаїтті”. Зроблено висновок, що загрозі уніфікації, яка виникає внаслідок політики конструювання ...
1176567
  Кравчук М. Проблема ідентичності в умовах глобалізації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 69-72. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядаються традиційні типи ідентичності та феномен ідеології як основа ідентичності. У цьому сенсі ідеологія розглядається як генералізація та селекція цінніснометафоричних смислів, що уможливлюють створення комунікативного простору. Таким ...
1176568
  Бондаренко М. Проблема ідентичності єдиної Німеччини у сучасних рекламних текстах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-46. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає проблему ідентичності єдиної Німеччини у сучасних рекламних текстах за тактиками та стратегіями, ключовими словами та топографічними індикаторами. Статья рассматривает проблему идентичности единой Германии в современных рекламных ...
1176569
  Олійник Г.В. Проблема ідентичності людини в інформаційному суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 102-104
1176570
  Теліженко Л.В. Проблема ідентичності людини як проблема ії цілісномті: постнекласичний підхід // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 163-171
1176571
  Воронюк О.Л. Проблема ідентичності: від модерної гомогенності до постмодерної гетерогенності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 97-99
1176572
  Камишнікова О.В. Проблема ідеології та утопії як форм колективного політичного мислення в теорії Карла Мангайма // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 208-219


  Карл Мангайм - одна з найвпливовіших фігур німецької та британської соціології початку ХХ століття. Він досліджував соціальну природу знання і, зокрема, мислення в суспільному житті та політиці. Його робота "Ідеологія та утопія" зробила великий вклад в ...
1176573
  Вітвіцька І.В. Проблема ієрархічного статусу арго по відношенню до споріднених термінологічних одиниць в історії французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 46-50
1176574
  Щербак С. Проблема імплементації європейських цінностей: взаємозв"язок демократизації та економічного розвитку // Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей / А. Єрмоленко, Ю. Бауман, В. Шамрай, А. Гергун, Д. та ін. Кірюхін. – Київ : Наукова думка, 2021. – С. 154-191. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1764-1
1176575
  Насєнкова О. Проблема імплементації законодавства Гетьманщини в Російське загальноімперське законодавство у др. пол. XVIII ст. - пер. пол. XIX ст. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 113-114
1176576
  Назаров Д.С. Проблема імпортозаміщення в контексті імпортозалежності вітчизняного ринку: стан та реалізація (на прикладі виробництва полівінілхлориду) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 209-215. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовано сучасний стан вітчизняного ринку полівінілхлориду, а також динаміку і структуру обсягів експортно-імпортних його поставок. Виявлено особливості і тенденції розвитку досліджуваного ринкового сегмента, подано висновки щодо ...
1176577
  Шестопаль О. Проблема інвестицій у створення (відтворення) промислових садів і основні напрями її вирішення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 47-55 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1176578
  Шевчук А.М. Проблема інвестиційної безпеки в Україні / А.М. Шевчук, О.В. Сотула // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 271-274. – ISBN 978-966-493-863-8
1176579
  Пилипишин П.Б. Проблема індивідуалізації у розкритті питання гуманістичного антропоцентризму ренесансу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 212-220. – ISSN 2078-9165
1176580
  Каменца Д.К. Проблема індивідуально-авторської репрезентації фразеологізмів у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 116-121. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1176581
  Борисенко А.В. Проблема індивідуальності в інформаційній культурі особистості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 34-38. – ISSN 2226-3209
1176582
  Вітолін О. Проблема інкорпорації України до складу Московського царства в контексті євразійського дискурсу // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 117-119
1176583
  Стовпець О.В. Проблема інновації в контексті дослідження інтелектуальної власності: від економіко-правової парадигми до соціокультурної // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 6-12. – ISSN 2077-1800
1176584
  Маргарид Н. Проблема інституалізації одностатевих шлюбів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 119-121
1176585
  Сергієнко Я.В. Проблема інституційного реформування ЄС в програмах політичних груп Європейського парламенту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 169-173


  The process of the European integration has been progressing since the first European communities were established. Accompanying this progress is a constant debate on the institutional framework and legitimacy of the European decision-making process. ...
1176586
  Сипко Б. Проблема інституціоналізації "французького ісламу" у 1990–2003 роках // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 228-242. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
1176587
  Арафтеній А.М. Проблема інституціонального забезпечення економічного розвитку територіальних громад в Україні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – C. 18-22. – ISSN 2524-003X
1176588
  Брожик Л.Л. Проблема інтеграції до світового інформаційного простору як складова національної політики // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 42-46. – ISSN 1728-6220
1176589
  Корчевський Д. Проблема інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій в контексті експериментального дослідження // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 63-68. – ISSN 2309-9127
1176590
  Возняк А.Б. Проблема інтеграції знань в контексті підготовки соціальних педагогів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 241-244
1176591
  Грибок О.П. Проблема інтеграції знань в контексті підготовки соціальних педагогів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 129-132


  Модель соціального педагога повинна будуватися у відповідності до вимог часу, з урахуванням соціальних очікувань як з боку держави, так і з боку людини. Розуміння сутності та значення феномену професійного самовдосконалення є необхідним з боку ...
1176592
  Тур Микола Григорович Проблема інтеграції суспільства в теорії комунікативної дії Юргена Хабермаса : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.03 / Тур Микола Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 25л.
1176593
  Гусаківська С.С. Проблема інтеграції України в науково-освітній європейський простір // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 223-226
1176594
  Штефан В. Проблема інтелектуальної свободи у сучасному світі : проза: публіцистика // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 109-111
1176595
  Сивець Т.В. Проблема інтелектуальної та масової літератури через актуалізацію жанру притчі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 273-278


  Стаття присвячена розгляду теоретичного обґрунтування літературного поступу в його основних тенденціях: елітарності та масовості. Мотиваційною складовою, що зумовлює дослідження наукової проблеми, є закономірна тяглість побутування літератури в ...
1176596
  Колток Л. Проблема інтенсифікації навчального процесу у сучасній школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 67-70. – ISSN 2308-4634
1176597
  Колток Л. Проблема інтенсифікації навчання як складник модернізації освіти // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 75-81.
1176598
  Петров С.В. Проблема інтеракції суб"єктів релігійної політики СРСР в 1940-і – 1960-і роки // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 179-191. – ISSN 2079-1828
1176599
  Ісакова Т.О. Проблема інтернет-залежності в Європейському Союзі: науковий та практичний вимір // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 168-173


  Аналізується ситуація у Європейському Союзі щодо стану проблеми інтернет-залежності, зокрема ступені поширеності, методів виявлення, подолання та запобігання цій недузі. Визначені характерні риси таособливості формування такої залежності. Найбільшу ...
1176600
  Петруньок Б.П. Проблема інтерпретації історії в процесі інтеграції кримських татар в українське суспільство // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 171-173
1176601
  Петруньок Б. Проблема інтерпретації історії кримських татар у контексті самоідентифікації кримськотатарського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-77. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті автор робить с пробу порівняти інтерпретацію основних ідентифікуючих елементів історії кримських татар в деяких наукових і публіцистичних джерелах. В статье автор делает попытку сравнить интерпретации основных идентифицирующих элементов ...
1176602
  Міщенко А.М. Проблема інтерпретації моральної дилеми в політиці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 77-79
1176603
  Антонюк Р.В. Проблема інтерпретації природи сучасного тероризму у науковій і правовій доктрині // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 147-152. – ISSN 2306-6814
1176604
  Дебейко О. Проблема інтерпретації символів роману Ясунарі Кавабата "Давня столиця" / О. Дебейко, Л. Аністратенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-47. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  На прикладі національних символів сосни, бамбука, коропа, фіалок і камелій розглядається трансцендентна складова інтерпретації образів-символів у творі Ясунарі Кавабата "Давня столиця". Based on the national symbols the of pine-tree, bamboo, carp, ...
1176605
  Шевчук О.В. Проблема інтерпретації творів студентів подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально- економічного коледжу // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 206-208. – ISBN 978-966-654-490-5
1176606
  Садов’як О.Д. Проблема інтерпретації тексту (на прикладі Корану) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 35-39
1176607
  Висоцька Н. Проблема інтерпретації тексту в працях теоретиків афро-американської літератури // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 23-31
1176608
  Костевич Н. Проблема інтерпретації фразеологічних одиниць на позначення почуттів любові та кохання у японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 54-59
1176609
  Мосьпан Н.В. Проблема інтерпретації художнього твору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 175-179. – ISBN 966-581-727-2
1176610
  Бочаров Д. Проблема інтерпретації юридичних текстів у контексті смислового виміру // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 24-32. – ISSN 1993-0909
1176611
  Космеда Т. Проблема інтерпритації своєрідності граматичної моделі української мови // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 12-16. – ISSN 2415-8208
1176612
  Гуменний М. Проблема інтертекстуальності в романах О. Гончара // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 16-26
1176613
  Ноєвий Ю. Проблема інформанійно-психологічної безпеки України у системі державного моніторингу та прогнозування // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 396-397
1176614
  Кшевецький В.С. Проблема інформативності журналістського тексту в історичному аспекті / В.С. Кшевецький, А.М. Ящишен // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 24-25
1176615
  Богданова Наталія Проблема інформатизації і соціалізації освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 83-89
1176616
  Лаута О.Д. Проблема інформатизації та комп’ютеризації освітньої галузі / О.Д. Лаута, А. Стельмащук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 26-30. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
1176617
  Чайка І.Ю. Проблема інформації в синергетичній парадигмі: соціально-філософський аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 54-57. – ISSN 2077-1800
1176618
  Матвєєва О.В. Проблема інформаційного доступу та переважання відкритих інформаційних систем над закритими // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 261-266
1176619
  Прокопов О.А. Проблема інформаційного забезпечення суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності України в умовах міжнародної економічної інтеграйції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 80-83.
1176620
  Салата О. Проблема інформаційного протистояння нацистської Німеччини та Радянського Союзу в зарубіжній історіогафії // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 166-176
1176621
  Литвиненко О. Проблема інформаційної безпеки в контексті сучасного українознавства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 202-205


  У статті аналізуються проблеми інформаційної безпеки України в контексті сучасного українознавства.
1176622
  Толкачов Олексій Проблема інформаційної безпеки України // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 6. – С.183-194
1176623
  Марущак А.І. Проблема інформаційної правосуб"єктності (на прикладі місцевих загальних судів та їх суддів) / А.І. Марущак, О.М. Мозолевська // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 40-47
1176624
  Ярмиш Н. Проблема інформаційної причинності у науці кримінального права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.117-122. – ISSN 0132-1331
1176625
  Катеринич В.В. Проблема іншого в контексті сучасної гуманістичної парадигми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості сучасної гуманістики. Автор звертає увагу на "Проблему Іншого" як один з модусів гуманізму. In the article the features by modern humanism are esteemed. The writer pays attention on "a Problem Other" as one of modes ...
1176626
  Наконечний М. Проблема Іншого в контексті формування сучасної національної ідентичності // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 49-55. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1176627
  Стукало О.О. Проблема іншого в просторі інтерсуб"єктивності П.Рікера // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 82-83
1176628
  Мейта К.Ю. Проблема Іншого в сучасній західній філософії: провідні тенденції // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 58-67. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 6 (за 2020)). – ISSN 2617-1678
1176629
  Білоусова Т. Проблема іншомовних запозичень у науковій спадщині Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 5-14. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
1176630
  Московчук Н.М. Проблема іншомовно-мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців у вищих закладах освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 69-74. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
1176631
  Статівка А. Проблема іншомовного відтворення графонів на позначення діалектної вимови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-39. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості англо-українського відтворення фонографічних стилізацій, що імітують діалектне мовлення персонажів художніх творів. Графони на позначення територіальних (регіональних) чи соціальних діалектів (соціолектів) є потенційно ...
1176632
  Царенок А. Проблема ісихії у Візантійський естетиці аскетизму // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 73-80. – ISSN 2411-8060
1176633
  Іващенко І.О. Проблема існування державного боргу в сучасних умовах // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 25-26
1176634
  Теремцова Н.В. Проблема існування позитивної відповідальності в умовах сучасного державотворення в Україні // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 73-77. – ISSN 2413-743X
1176635
  Турбовець А. Проблема існування правового нігілізму як негативного соціального явища та шляхи його подолання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 67-69


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1176636
  Круглов О. Проблема істини : І.Кант і російська релігійна філософія // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.40-58. – ISSN 0235-7941
1176637
  Кухта І.С. Проблема істини в контексті буттєвого смислу пізнання М. Гайдеггера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1176638
  Євграфова Є. Проблема істини в правовій науці та практиці // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 42-53. – ISSN 1993-0909
1176639
  Пастернак Ю Проблема істини в сучасному кримінальному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 274-280. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1176640
  Прилуцький П. Проблема істини в теорії кримінального судочинства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.41-46. – ISSN 0132-1331
1176641
  Прокопов Денис Євгенович Проблема істини в філософскій думці Григорія Сковороди : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05. / Прокопов Денис Євгенович; КУ. – Київ, 1998. – 184л. – Бібліогр.:л.173-184
1176642
  Прокопов Д.Є. Проблема істини в філософській думці Григорія Сковороди. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.05 / Прокопов Д.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1176643
  Піх Ю. Проблема істини у кримінальному процесі США // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 205-208
1176644
  Прилуцький П.В. Проблема істини у кримінальному судочинстві України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Прилуцький П.В.; НАН України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2006. – 232л. – Бібліогр.:л. 204-232
1176645
  Прилуцький П.В. Проблема істини у кримінальному судочинстві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Прилуцький П.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1176646
  Вінтонів-Бахарєва Проблема істини у соціокультурному вимірі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – C. 72-74
1176647
  Глинська Н.В. Проблема істини як мети доказування в сучасному кримінальному процесі // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 123-132.
1176648
  Морщакова Олена Проблема істинності в соціогуманітарному знанні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.87-93. – ISSN 1810-2131
1176649
  Тарнавський Р.Б. Проблема історико-етнографічного районування української етнічної території у працях Адама Фішера // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 73-81. – ISSN 2307-5244


  "У статті проаналізовано погляди провідного польського етнолога першої половини ХХ ст. Адама Фішера на проблему історико-етнографічного районування української етнічної території. Наголошено на хибах ученого під час дослідження вказаної проблематики ...
1176650
  Попик Володимир Проблема історичних і культурних взаємозв"язків слов"янських народів у довідково-біографічній літературі слов"янського світу // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 198-. – ISBN 978-966-02-4324-8
1176651
  Дяченко О.В. Проблема історичних інтерпретацій трипільської культури // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-91. – ISSN 0235-3490
1176652
  Соф"янц І. Проблема історичного знання у свідомості сучасних студентів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 332-334. – ISBN 978-966-171-795-3


  На прикладі Донецького національного університету.
1176653
  Цебрій І.В. Проблема історичної еволюції західнослов"янського середньовічного міста в польській і чеській історіографії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 128-134. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1176654
  Жуковська Галина Миронівна Проблема історичної пам"яті у творчості Ліни Костенко : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Жуковська Г.М.; КУ ім. Т.Шевченко. – Київ, 2001. – 19 с.
1176655
  Жуковська Галина Миронівна Проблема історичної пам"яті у творчості Ліни Костенко : Дис...канд.філол.наук:10.01.01 / Жуковська Галина Миронівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 235л. + Додатки:л.208-217. – Бібліогр.:л.218-235
1176656
  Янкова Н. Проблема історичної правди та художнього домислу в сценарії М. Грушевського "Запорожці" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 21-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Крізь призму співвідношення історичної та художньої правди розглядається маловідомий твір М. Грушевського. З"ясовується його зв"язок з фольклором, розкриваються особливості висвітлення образів козацтва та Січі. The article deals with the little known ...
1176657
  Ніколайчук Ю.В. Проблема історії оборонно-фортечних споруд Поділля XIV-XVIII ст. в українській науковій літературі // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 81-83
1176658
  Тимошенко О.М. Проблема історіософії В. Липинського в контексті державотворення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Аналізуються консервативна концепція державності В. Липинського, його класифікація форм правління. Розглядається висунутий ним принцип територіального патріотизму.
1176659
  Сабат Г. Проблема їжі в фантастичному романі Володимира Винниченка "Сонячна машина" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 409-418. – ISSN 2411-4758
1176660
  Гвоздєв Володимир Миколайович Проблема й поняття свободи преси: сутність, зміст, структура : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Гвоздєв В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 230 л. + Додатки: л. 231. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 181 - 231
1176661
  Гвоздєв Володимир Миколайович Проблема й поняття свободи преси: сутність, зміст, структура : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Гвоздєв В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1176662
  Ісаєва К. Проблема кадрового забезпечення розвитку туризму в Україні / К. Ісаєва, Н. Іванюк, В. Шиманська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 1 (17). – С. 52-53
1176663
  Гасяк О.С. Проблема как способ перехода от эмпирического к теоретическому // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
1176664
  Макеев В.М. Проблема как форма мышления : Дис... канд.филос.наук: / Макеев В.М.; КГУ. Кафедра философии гуманитрных фак-тов. – К., 1969. – 195л. – Бібліогр.:л.184
1176665
  Макеев В.М. Проблема как форма мышления : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Макеев В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
1176666
  Савин М.Г. Проблема калибровки Лоренца в анизотропных средах / М.Г. Савин. – Москва : Наука, 1979. – 122 с.
1176667
   Проблема Канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. – М., 1973. – 256с.
1176668
  Мордванюк Я.В. Проблема капіталізації банківської системи України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 463- 464. – ISBN 978-966-188-219-4
1176669
  Шелудько Н.М. Проблема капіталізації державних банків України та шляхи її вирішення // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
1176670
  Гюль К.К. Проблема Каспия / К.К. Гюль; Под ред.Б.А.Аполлова. – Москва : Знание, 1959. – 30с.
1176671
  Аполлов Б.А. Проблема Каспия и её решение / Б.А. Аполлов, С.Н. Бобров. – Астрахань, 1958. – 24с.
1176672
  Шебло О.Д. Проблема категориального определения региональных процессов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.50-65. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1176673
  Лопацкая К.Ф. Проблема категорий как ступеней познания и умственное развитие ребенка. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Лопацкая К.Ф.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
1176674
  Мединська Н.М. Проблема категорійнго статусу дієслова // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 126-135
1176675
  Лавренчук В.А. Проблема каузальності у співвідношенні "ВВП загальний рівень енерговитрат" // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 518-520. – ISBN 978-966-188-219-4
1176676
  Пономарчук В.А. Проблема каузальных связей в органической системе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Пономарчук В.А.; АН СССР. Ин-т философии. Отд. филос. вопросов естествознания.. – М., 1974. – 28л.
1176677
  Кравченко Л.Г. Проблема качества в философии / Л.Г. Кравченко. – Минск, 1971. – 224с.
1176678
  Белобрагин В.Я. Проблема качества и интенсификация экономики / В.Я. Белобрагин. – Москва : Знание, 1988. – 46, [2] с. – (В помощь лектору / Б-чка "Повышение качества продукции")
1176679
  Улитко А.Ф. Проблема качества методологической подготовки студентов физико-математических специальностей / А.Ф. Улитко, Л.А. Соловей // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
1176680
  Стриханов М. и др. Проблема качества научных публикаций аспирантов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 9. – С.96-103. – ISSN 0869-3617
1176681
  Попова А. Проблема качества образования в высшей школе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 8. – С.19-22. – ISSN 0321-0383
1176682
  Котликов Я.Ш. Проблема качества продукции на разных этапах общественного развития / Я.Ш. Котликов. – Москва, 1969. – 52 с.
1176683
  Юрьева В.Г. Проблема Кашмира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 80-81. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1176684
  Грудницька Світлана Проблема кваліфікації підприємства як суб"єкта чи об"єкта права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 86-93
1176685
  Мануїлова К. Проблема кваліфікації позадоговірних транскордонних зобов"язань // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 322-323
1176686
  Кресін О. Проблема кваліфікації статусу ОРДЛО у міжнародному праві / О. Кресін, І. Кресін // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 49-64. – ISSN 1026-9932
1176687
  Чечелашвили Г.А. Проблема квантования нелинейных систем с непрерывной симметрией методом континуального интегрирования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чечелашвили Г.А.; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1984. – 8л.
1176688
  Вайнштейн В.Д. Проблема квантовомеханических измерений и макроскопическое описание квантовых систем / В.Д. Вайнштейн. – Томск : Издательство Томского университета, 1981. – 115 с.
1176689
  Баран Я.В. Проблема кельтських впливів на формування системи планування поселень зарубинецької культури // Старожитності I тисячоліття нашої ери на території України : [збірка наук. пр.] / [редкол.: Баран В.Д. (відп. ред.) та ін.] ; Ін-т археології Нац. акд. наук України. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2003. – С. 20-26. – ISBN 966-02-2836-8
1176690
  Боргардт А.А. Проблема Кеплера для заряженного векторного бозона / А.А. Боргардт, Д.Я. Карпенко. – Киев, 1972. – 20 с.
1176691
  Анисимов Л.Н. Проблема Кипра : ист. и междунар.-правовой аспекты / Л.Н. Анисимов. – Москва : Международные отношения, 1986. – 180, [2] с. – Библиогр.: с. 170-179
1176692
  Шахбазов В.А. Проблема Кипра в политике Турции в 1960-1980 годах: уч. пособие. / В.А. Шахбазов. – Орджоникидзе, 1983. – 84с.
1176693
  Рибак І.В. Проблема кількості депортованих розкуркулених селян України та її розв"язання у найновіших російських документальних публікаціях // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 126-133. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1
1176694
  Кандзюба М.О. Проблема кічу в культурі: естетичний аспект // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 107-111. – ISSN 1729-360Х
1176695
  Коробій О.М. Проблема класифікації журналістських жанрів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 198-200


  Статтю присвячено темі класифікації журналістських жанрів. Дослідження грунтується на аналізі академічного поділу жанрів різних журналістських шкіл та сучасних тенденцій до класифікації. The article is devoted to the subject of classification of ...
1176696
  Бакум З. Проблема класифікації лексичних вправ в умовах компетентнісної парадигми освіти // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 5 (169), травень. – С. 3-5
1176697
  Сафранов Т.А. Проблема класифікації медичних відходів і поводження з ними в Україні / Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна, Т.І. Панченко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 6-11 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0899
1176698
  Бондаренко О.Є. Проблема класифікації односкладних речень у сучасному мовознавстві // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 88-93. – ISSN 2077-804X
1176699
  Циган Л.В. Проблема класифікації перекладацьких помилок у процесі навчання студентів-філологів усного послідовного перекладу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 442-345


  У статті розглядається поняття перекладацької помилки та пропонується класифікація перекладацьких помилок в усному послідовному перекладі. Аналізуються причини виникнення кожного виду перекладацьких помилок, а також розглядаються методи їх запобігання. ...
1176700
  Буйських Ю. Проблема класифікації персонажів нижчої міфології в українській та зарубіжній історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 144-152


  В статті робиться спроба історіографічного тогляду проблеми класифікації персонажів нижчої міфології в працях українських, російських та польських дослідників, що торкалися питань і проблем, пов"язаних з класифікацією персонажного складу нижчої ...
1176701
  Ліпська Є. Проблема класифікації перформативних дієслів у сучасній лінгвістиці // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 64-68. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
1176702
  Бородін К. Проблема класифікації польських і українських пісень у збірнику Вацлава з Олеська // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 238-243. – ISSN 0203-9494
1176703
  Дутка М.Т. Проблема класифікації правових норм у муніципальному праві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 122-130
1176704
  Колодко С Проблема класифікації прислівників китайської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 206-214


  На мовному матеріалі розглядається правомірність існування граматичної класифікації прислівників в сучасній китайській мові. На языковом материале рассматривается правомерность существования грамматической классификации наречий в современном китайском ...
1176705
  Вінярська Н.Р. Проблема класифікації стилів вимови у сучасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 29-32. – ISBN 966-581-295-5
1176706
  Чечель Н.П. Проблема класифікації стилю у західних джерелах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 143-150. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Ретроспектива стильового дискурсу в західних джерелах прояснює сутність універсальної категорії стилю та підкреслює новизну і актуальність авторського філософсько-антропологічного методу дослідження означеної категорії.
1176707
  Білоусова В. Проблема класифікації страшних історій у сучасній фольклористиці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 250-255
1176708
  Колесник М.Ю. Проблема класифікації та встановлення хронології лексичних запозичень в українську мову // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 113-118. – (Серія "Філологічні науки")
1176709
  Лопатюк О.В. Проблема класифікації умовних речень (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 260-264. – ISBN 966-8188-07-1
1176710
  Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.29-34. – ISSN 0132-1331
1176711
  Мироненко П.В. Проблема класифікаційних критеріїв типологізації форми правління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 146-155
1176712
  Штефан Л. Проблема класіфікації педагогічних інновацій // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 48-55. – ISSN 1562-529Х
1176713
  Разеев Д.Н. Проблема классификации наук (феноменологический подход к решению // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 28-32. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
1176714
  Охрименко О.Г. Проблема классификации основных типов времени / О.Г. Охрименко, В.Ф. Диденко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
1176715
  Мещанинов И.И. Проблема классификации языков в свете нового учения о языке / И.И. Мещанинов. – Ленинград, 1934. – 47с.
1176716
  Мещанинов И.И. Проблема классификации языков в свете нового учения о языке / И.И. Мещанинов. – Л, 1935. – 69с.
1176717
  Семенов В.С. Проблема классов и классовой борьбы в современной буржуазной социологии / В.С. Семенов. – Москва, 1959. – 247с.
1176718
  Петькин П.П. Проблема классовости и народности в теории Советского социалистического государства : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Петькин П.П.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра философии. – Алма-Ата, 1968. – 21л.
1176719
  Трошин А.С. Проблема клеточной проницаемости / А.С. Трошин. – Москва-Л., 1956. – 474с.
1176720
  Олексієнко І.М. Проблема кліматичної оптимізації вирощування плодових культур в Україні // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 283-286. – ISBN 978-617-7069-75-8
1176721
   Проблема коаліційного Уряду в Україні та зарубіжний досвід // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 1. – С.25-29
1176722
  Космина В. Проблема когерентності історичного процесу і методологія історії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 87-91. – ISSN 1728-9343
1176723
   Проблема когнітивних порушень у практиці сімейного лікаря. Роль факторів серцево-судинного ризику / В.Ю. Приходько, Д.О. Кашковський, О.А. Кононенко, Т.Р. Волощук, В.М. Приходько // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України ; редкол.: Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Зозуля І.С. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7/8 (183/184). – С. 23-28. – ISSN 1997-9894
1176724
  Мелехова Е.С. Проблема кодирования/ декодирования вежливости в немецкой культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 3. – С. 67-72. – ISSN 2073-9702


  Рассматриваются особенности выражения вежливости в немецкой культуре и способы ее интерпретации. Предложено использовать интегративный социокогнитивный подход к вежливости, объединяющий индивидуальные и социальные факторы, а также рассматривающий ...
1176725
  Цахманн З. Проблема кодификации прогрессивных принципов международного права в ООН : Автореф... канд. юр.наук: / Цахманн З.; МГИМО. – М., 1968. – 26л.
1176726
  Мешера В.Ф. Проблема кодификации советского морского права : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Мешера В.Ф. ; Ин-т права АН СССР. – Москва, 1956. – 30 с.
1176727
  Лях Т.В. Проблема кодификации советского социалистического права. : Автореф... канд. юридич.наук: / Лях Т.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 17л.
1176728
  Вовк Ю Проблема кодифікації адміністративного законодавства України: історичний досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.120-122. – ISSN 0132-1331
1176729
  Федорюк М. Проблема кодифікації норм українського церковного етикету // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2015. – № 12. – С. 222-245. – ISSN 2310-0923
1176730
  Гриньох Н. Проблема козацько-гетьманської доби у науковому доробку українських істориків Канади після Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 52-57
1176731
  Кірюхін Д.І. Проблема колективної ідентичності в транзитивних суспільствах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 146-153
1176732
  Жумадилов Т. Проблема количества в совремеенной математике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Жумадилов Т.; МВиССО КазССР, Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1974. – 36л.
1176733
  Кучерявенко М. Проблема колізійності фінансового законодавства у рішеннях Вищого адміністративного суду України (деякі аспекти методології) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 57-63. – ISSN 0132-1331
1176734
  Кучерявенко М. Проблема колізійності фінансового законодавства у рішеннях Вищого адміністративного суду України (деякі аспекти методології) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 57-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1176735
  Проникова В.Д. Проблема коллективистического воспитания учащихся общеобразовательной школы в истории советской педагогики (1917-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Проникова В.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 24 с.
1176736
   Проблема коллективной безопасности в Европе. – Варшава, 1955. – 480с.
1176737
  Бунеева Т.К. Проблема коллективных форм обучения в педагогической теории и практике советсткой школы (1917-1939 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бунеева Т. К.; НИИ общей педагог. АПН СССР. – М., 1975. – 24л.
1176738
  Ермолаев И.П. Проблема колонизации Среднего Поволжья и Приуралья в русской историографии (вторая половина ХІХ - начало ХХ вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ермолаев И.П.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1965. – 35л.
1176739
  Поліщук Л.В. Проблема кольору в кінематографі // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 104-106
1176740
  Пальмов В. Проблема кольору в станковій картині // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С. 719-737.
1176741
  Полканов А.А. и др. Проблема Кольского полуострова / А.А. и др. Полканов. – Л.-М., 1933. – 56с.
1176742
  Шуба І. Проблема комерціалізації інноваційних розробок в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 31-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1608-6422
1176743
  Ахмедова Тура Шукюр кызы Проблема комического в искусстве (по материалам азербайджанской драматургии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Ахмедова Тура Шукюр кызы; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1979. – 28л.
1176744
  Кутателадзе В.В. Проблема комического в искусстве социалистического реализма : Автореф... канд. философ.наук: / Кутателадзе В.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 15л.
1176745
  Убилава Н.Э. Проблема комического в творчестве Лоренса Стерна : Автореф... канд. филол. наук: 10.644 / Убилава Н.Э.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 34л.
1176746
  Нели Ильинична Сакварелидзе Проблема коммуникативно-програматической эквивалентности перевода (Лингвистические и экстралингвистические аспекты) : Автореф... доктора филолог.наук: 10.01.12 / Нели Ильинична Сакварелидзе; Тбилисский госуд. ун-тет им. И.Джавахишвили. – Тбилиси, 1997. – 44л.
1176747
  Каспирович М.В. Проблема коммуникативной и познавательной деятельности людей в свободное время при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Каспирович М.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1968. – 18л.
1176748
  Постникова Т.В. Проблема коммуникации в киносемиотике Ю.М.Лотмана: философско-антропологический анализ // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 66-67
1176749
  Гетманец А.О. Проблема коммуникации в программах преподавания русского языка как иностранного // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 29-33. – ISSN 2077-804X
1176750
  Гайденко П.П. Проблема коммуникации у Карла Ясперса // Идеология и пропаганда : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 1. – С. 165-215. – (Идеологическая борьба, теория и практика пропаганды за рубежом)
1176751
  Градовський А . Проблема компаративізму в літературознавстві // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 3-10. – (Філологічні науки)
1176752
  Левитов Н.Д. Проблема компенсации в психологии // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 617-623. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Вопрос о компенсации одних компонентов психической деятепьности другими и одних индивидуально-психологических особенностей личности другими представляет собой только часть, правда, важную, более широкой пробпемы преодоления так называемых внутренних ...
1176753
  Третяк Т. Проблема компенсації за обмеження права власності на земельні ділянки, встановлені для охорони об"єктів Смарагдової мережі // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 309-312. – ISBN 978-966-7957-24-7
1176754
  Коржовська О. Проблема компіляції в літописах Київської Русі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 52-57. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1176755
  Шестопалова Л.Ф. Проблема комплайєнсу пацієнтів в сучасній медичній психології / Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, В.А. Бородавко // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 112-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2410-1249
1176756
  Крвавич Д. Проблема комплексного дослідження українського іконопису // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : Л. Лихач, В. Борисенко, В. Нолл [та ін.]. – Київ, 1994. – Число 8, спец. число. – С. 10-19
1176757
  Ревин Л.Н. Проблема комплексного использования резервов повышения производительности труда : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Ревин Л.Н.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра политической экономии и основ научного управления социалистической экономикой. – М., 1971. – 20л.
1176758
   Проблема комплексности изучения художественного творчества. – Казань, 1981. – 174с.
1176759
  Булгакова Т.В. Проблема композиційного аналізу міського середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 52-60. – ISSN 2077-3455
1176760
  Бардин Михаил Алексеевич Проблема компромиссов и соглашений в теоретическом наследии В.И.Ленина : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Бардин Михаил Алексеевич; Ярославский гос. ун-т. – Ярославль, 1980. – 26л.
1176761
  Багратион-Мухранели Проблема комуникации, диалога и творческое наследие Бахтина // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 12-15. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Творческое наследие М.М.Бахтина многогранно, полифонично и трансдисциплинарно, однако, основным фокусом, главной доминантой воззрений и гуманитарного метода выдающегося ученого является идея диалога. Она пронизывает его философию языка и речи, ...
1176762
  Нестеренко Л. Проблема комунікацій державних службовців на сторінках вісників та збірників Академії // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 124-134
1176763
  Пархомчук Елена Станиславовна Проблема конверсии в деятельности американской общественности в 80-е годы : Дис... канд. историческихнаук: 07.00.03 / Пархомчук Елена Станиславовна; АНУ. Ин-т мировой экономики и международных отношений. – К., 1992. – 161л. – Бібліогр.:л.141-161
1176764
  Пархомчук Е.С. Проблема конверсии в деятельности американской общественности в 80-е годы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Пархомчук Е.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 20л.
1176765
  Пархомчук О.С. Проблема конверсії у міжнародних відносинах / О.С. Пархомчук; КУ ім. Т.Шевченка, ІМВ. – Київ, 1998. – 51с.
1176766
  Биков Г.М. Проблема конвертованості національної валюти в країнах з перехідною економікою / Г.М. Биков, І.В. Чорноморець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-20. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
1176767
  Мелюхин С.Т. Проблема конечного и бесконечного / С.Т. Мелюхин. – Москва, 1958. – 264 с.
1176768
  Горолевич Т Проблема конечного и бесконечного в космологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Горолевич Т, А.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1176769
  Заботи Проблема конкретизации школьных знаний в психологическом освещении : Автореф... канд. пед.наук: / Заботи н В.В.;. – М, 1954. – 16л.
1176770
  Шевченко В.И. Проблема конкретно-исторического субъекта познания в марксистко-ленинской философии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Шевченко В.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 30 с.
1176771
  Гарькавец С.А. Проблема конкурентной виктимности и вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (42). – С. 39-49. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1176772
  Ярошенко В. Проблема конкурентоспроможності національного ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-17.
1176773
  Соловієнко В.О. Проблема конкурентоспроможності та психологічної моделі сучасного фахівця / В.О. Соловієнко, Є.В. Кучеренко // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 280-284
1176774
  Задоя К.П. Проблема конкуренції криінально-правових норм (кримінальних законів) у науці пострадянського (радянського) кримінального права та в науці кримінального права держав, які відносяться до романо-германської правової сім"ї // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 274-278
1176775
  Саганюк Ф.В. Проблема консолідації державного управління сектором безпеки і оборони України / Ф.В. Саганюк, М.М. Лобко, О.В. Устименко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 14-17. – ISSN 2304-2699
1176776
  Горбачова О.С. Проблема консолідації української нації в уставних документах народного руху України // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 1728-3671
1176777
  Коломієць Ю. Проблема конституційного регулювання промульгації законів Президентом України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 221-224
1176778
  Георгіца А.З. Проблема конституційної регламентації виборчої системи України в контексті світового досвіду / А.З. Георгіца, Н.Г. Шукліна // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.74-83. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1176779
  Ковальчук В. Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1176780
  Ледников Е.Е. Проблема конструктов в анализе научных теорий / Е.Е. Ледников. – Киев, 1969. – 148с.
1176781
  Ледников Е.Е. Проблема конструкторов в анализе научных теорий : Автореф... канд. филос.наук: / Ледников Е. Е.; АН УССР, Ин-т филос. – К., 1967. – 19л.
1176782
  Оніщик Ю.В. Проблема конструкції "юридична особа" у податковому праві України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 3 (13). – С. 8-11
1176783
  Смирнов Ю.Б. Проблема континентального шельфа в международном праве : Автореф... канд. юридич.наук: / Смирнов Ю.Б.; Моск. гос. ин-т международ. отношений МИД СССР. Кафедра международного права. – Москва, 1953. – 20 л.
1176784
  Бусол О. Проблема контрабанди в Україні: як змінити систему протидії? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1176785
  Іващенко О.А. Проблема контролю за рухом капіталу в умовах волатильності: ризики глобальної фінансової лібералізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 46-52


  В статті аналізуються методи контролю над рухом капіталу. Розглянуті вигоди і ризики від припливу капіталу. Дана оцінка використанню резервів з метою підтримки валютного курсу.
1176786
  Шуміліна І. Проблема контролю та оцінювання результатів самостійної роботи студентів університету засобами комп"ютернихтехнологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень
1176787
  Тимербаев Р.М. Проблема контроля / Р.М. Тимербаев. – Москва : Наука, 1984. – 153с.
1176788
  Дементьев В.В. Проблема контроля над распределением власти в трансформационной экономике // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 5-13. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1176789
   Проблема контроля при обучении иностранным языкам в вузе. – Таганрог
1. – 1972. – 212с.
1176790
   Проблема контроля при обучении иностранным языкам в вузе. – Саратов, 1984. – 143с.
1176791
  Жусупов К.П. Проблема конфлика и героя в казахской советской прозе (на матер. каз. сов. прозы 30-40 годов о колх. жизни) : Автореф... канд. филол.наук: / Жусупов К. П.; Ин-т лит. и искусства. – Алма-Ата, 1969. – 16л.
1176792
  Нечай О.Ф. Проблема конфликта в белорусской кинодраматургии (1945-1966 гг.) : Автореф. дис. ... канд. искусств. наук / Нечай О.Ф. ; АН УССР , От-ние лит. яз. и искусствоведения. – Киев, 1968. – 27 с.
1176793
  Муромский В.П. Проблема конфликта в современной советской драме (1956-1965 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Муромский В.П.; ЛГУ. – Л., 1966. – 19л.
1176794
  Муромский В.П. Проблема конфликта в современной советской драме (1956-1965 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Муромский В.П.; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 20л.
1176795
  Павлов Н.С. Проблема конфликта в чувашской драматургии / Н.С. Павлов. – Чебоксары, 1966. – 108с.
1176796
  Соколова В.Е. Проблема конфликта и героя в современной мордовской повести о деревне : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Соколова В.Е.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 29л.
1176797
  Размахнина В.К. Проблема конфликта и характера в драматургии А.Н.Арбузова : Автореф... Канд.филол.наук: / Размахнина В.К.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1967. – 16л.
1176798
  Мельник В.А. Проблема конфликта и характера в современной украинской прозе о рабочем классе : Автореф.. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Мельник В.А. ; КГУ. – Киев, 1979. – 24 л.
1176799
  Мельник Владимир Александрович Проблема конфликта и характера в современной украинской прозе о рабочем классе : Дис... канд. филол. наук : 10.01.03 / Мельник Владимир Александрович ; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1979. – л.
1176800
  Мороз З.П. Проблема конфлікту в драматургії / З.П. Мороз. – Київ, 1961. – 455с.
1176801
  Грушевська Славоміра Проблема конфлікту: морально-психологічний аспект : Дис.... д-ра філос. наук: 09.00.07 / Грушевська Славоміра; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 386 л. – Бібліогр.: л.360-386
1176802
  Грушевська Славоміра Проблема конфлікту: морально-психологічний аспект : Автореф. дис. ... доктор. філософ. наук: 09.00.07 / Грушевська С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 32 с.
1176803
  Папаяні І.В. Проблема концептуалізації релігійної ідентичності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С.85-92. – ISSN 1728-3671
1176804
  Грабовська С. Проблема копінгу в сучасних психологічних дослідженнях / С. Грабовська, М. Єсип // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 188-199
1176805
  Мараєв В. Проблема кордонів між Українською Державою та Всевеликим Військом Донським (квітень - грудень 1918 р.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 96-99
1176806
  Капелюшний В.П. Проблема кордонів та формування державної території України в 1917-1921 рр.: історіографічні та історико-правові аспекти // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 10-15.
1176807
  Капелюшний В.П. Проблема кордонів та формування державної території України в 1917—1921 рр.: історіографічні та історшео-правові аспекти // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 10-15.
1176808
  Параніч О.П. Проблема кордонів України в інформаційній боротьбі // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 302-303
1176809
  Дояр Л.В. Проблема кордонів як визначальний аспект державотворення в Україні // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 101-114
1176810
  Вовк С.О. Проблема кореляції понять "неміжнародний збройний конфлікт" та "громадянська війна" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 216-222
1176811
   Проблема кормового белка в сельском хозяйстве. – М., 1971. – 144с.
1176812
  Бетц В. Проблема корреляции в психологии : о соотношении психических способностей / В. Бетц ; перев П.А. Шеварева, с предисл. В.М. Экземплярского. – Москва : Русский язык, 1923. – 87 с.
1176813
  Бондаренко Н.Л. Проблема корреляции гражданско-правовой и экономической наук // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск, 2015. – № 2 (6). – С. 5-11. – ISSN 2306-255X
1176814
  Макарова М.Н. Проблема коррупции в высшем образовании: взгляд студентов / М.Н. Макарова, Р.В. Вахрушев // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2013. – № 9 (81). – С. 145-149. – ISSN 2070-9773


  В статье представлены результаты социологического опроса студентов, направленного на выявление их отношения к коррупции в системе высшего образования. Определены факторы коррупционного поведения, основные направления вузовской антикоррупционной ...
1176815
  Макарова М.Н. Проблема коррупции в высшем образовании: взгляд студентов / М.Н. Макарова, Р.В. Вахрушев // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2013. – № 2 (74). – С. 124-129. – ISSN 2070-9773


  В статье представлены результаты социологического опроса студентов, направленного на выявление отношения студентов к коррупции в системе высшего образования. Определены факторы коррупционного поведения и основные направления вузовской антикоррупционной ...
1176816
  Денисова О.В. Проблема корупции в органах судебной власти Украины // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 17-20
1176817
  Кузнецов Дмитрий Владиславович Проблема Косово в зеркале общественного мнения в 2000-е годы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 63-74. – Бібліогр.: с. 63, 65, 68-71, 73. – ISSN 0131-2227
1176818
  Візір О. Проблема країни Басків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 98-100.
1176819
  Житник Т.С. Проблема креативного мислення особистості у професійної діяльності: теоретичний аспект // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 106-109. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1176820
  Лавлинский Р.А. Проблема креативности в образовательном процессе / Р.А. Лавлинский, К.В. Николенко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
1176821
  Твердохліб Н. Проблема креативності особистості в наукових дослідженнях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 175-183. – ISSN 2312-5993
1176822
  Карагодова О. Проблема кредитування і шляхи її вирішення : теорія і практика / О. Карагодова, Л. Распутна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 37-39
1176823
  Курта Н.В. Проблема кредитування малих підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 329-334. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1176824
  Мальцев Михаил Иванович Проблема крестьянского восстания и революции в творчестве А.С.Пушкина : Автореф... д-ра филол.наук: 640 / Мальцев Михаил Иванович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 34л.
1176825
  Мальцев Михаил Иванович Проблема крестьянского восстановления и революции в творчестве А.С.Пушкина : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.01 / Мальцев Михаил Иванович; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 40л.
1176826
  Минокин М.В. Проблема крестьянства в творчестве Л.Н.Толстого (80-90-е годы XIX в.) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Минокин М.В.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 16л.
1176827
  Томчук Л. Проблема кризи епох і літературних форм // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 159-164
1176828
  Ворогпаєва В.Г. Проблема кризи ідентичності в умовах гпобалізації та інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 84-95. – ISSN 2072-1692
1176829
  Смірнова О.Д. Проблема кризи культурної ідентичності в сучасній українській філософії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 44-50. – ISSN 2077-1800
1176830
  Гоцуляк В.В. Проблема кризи сучасної історичної науки та шляхи її подолання // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 11-18. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються: М.С. Грушевський, М. Костомаров.
1176831
  Сергеев И.П. Проблема кризиса III века в Римской империи в "западном" антиковедении конца XX - начала XXI вв. // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С. 304-310. – ISSN 2309-6608
1176832
  Баранівський В.Ф. Проблема криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на навколишнє природне середовище // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 99-108. – ISSN 2222-5374
1176833
  Драгоненко А.О. Проблема кримінально-правового регулювання евтаназії в країнах Європи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 148-153. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1176834
  Музика А.А. Проблема кримінально-правової ідеології в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 188-201. – ISSN 2072-8670
1176835
  Копанчук В.О. Проблема кримінально-правової охорони осіб, які виконують спеціальні повноваження (ст.ст. 348, 379, 400 КК України) // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 225-230
1176836
  Затулко К. Проблема кримінально-правової оцінки діяння, вчинного під впливом гіпнозу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 400-401. – ISBN 978-617-7069-14-9
1176837
  Брич Л. Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб за господарські злочини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.497-501. – Бібліогр.: 14 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1176838
  Бочарніков Д. Проблема кримінальної субкультури у контексті субкультурології // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 57-61
1176839
  Голіна В. Проблема кримінологічного забезпечення криміналізації і декриміналізації у кримінальному праві України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 107-116. – ISSN 1993-0909
1176840
  Несук О.М. Проблема Криму в україно-російських відносинах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 65-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1176841
  Горобець І.В. Проблема Криму в українсько-російських відносинах (90-ті роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-59. – (Історія ; вип. 57)


  Аналізується проблема Криму в українсько-російських відносинах, починаючи з часу розпаду СРСР, спроб визначення статусу Криму, розподілу Чорноморського флоту та проблеми кримськотатарського народу.
1176842
  Карпова Н.А. Проблема критериев осознанности в современной когнитивной психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.142-150. – ISSN 0042-8841
1176843
  Михайловская И. Проблема критериев оценки судебной деятельности // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 5 (78). – С. 118-127. – ISSN 1812-7126


  Конституция РФ создала правовую основу для становления судебной власти как необходимой составной части демократического государственного устройства. Вместе с тем реальное функционирование судебных органов определяется не только конституционной и ...
1176844
  Русин М.Ю. Проблема критериев современного фольклора в эстетике : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04. / Русин М.Ю.; КГУ. – К, 1980. – 196л. – Бібліогр.:л.176-196
1176845
  Русин М.Ю. Проблема критериев современного фольклора в эстетике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Русин М.Ю.; КГУ. – Киев, 1980. – 18л.
1176846
  Русин М.Ю. Проблема критериев современного фольклора в эстетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Русин М.Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 18 с.
1176847
  Кирвалидзе Н.И. Проблема критерия истины и "советология". / Н.И. Кирвалидзе. – Тбилиси, 1982. – 306с.
1176848
  Кирвалидзе Н.И. Проблема критерия истины и "советология". / Н.И. Кирвалидзе. – 2-е изд. – Тбилиси, 1984. – 310с.
1176849
  Титаренко А.И. Проблема критерия нравственного прогресса и некоторые англо-американские идеалистические философские концепции : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 624 / Титаренко А. И. ; МГУ. – Москва, 1968. – 24 с.
1176850
  Боровский М.И. Проблема критерия нравственности в марксистско-ленинской этике : Автореф... канд. философ.наук: / Боровский М.И.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1967. – 19л.
1176851
  Капчаускене Проблема критерия нравстенности и методологические основы ее научного решения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Капчаускене Дануте-Станислава; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Учен. совет по филос. наукам. – Вильнюс, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1176852
  Левяш И.Я. Проблема критерия общественного прогресса : Автореф... канд. филос.наук: / Левяш И. Я.; Ин-т филос. АН СССР. – Москва, 1968. – 20л.
1176853
  Пейков П.Д. Проблема критерия общественного прогресса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Пейков П.Д. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1970. – 21 с.
1176854
  Зілгалова О.А. Проблема критеріїв виділення малих підприємств в економічній теорії та практичній діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 102-107. – (Економіа ; Вип. 21)
1176855
  Бондар О.В. Проблема критерію істинності знання (Аристотель, Спіноза, Гегель) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1176856
  Горовенко С.А. Проблема кровної (кревної) помсти за Руською Правдою: філософсько-правовий погляд професора О. Шевченка // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 178-180. – ISBN 978-966-97457-5-0
1176857
  Сав"юк О.В. Проблема ксенофобії та расизму в Україні: соціально-правовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 78-87. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1176858
  Галунько В.В. Проблема культури і релігії в праці Є.В. Спекторського "Християнство і культура" // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 43-46. – ISBN 978-617-7133-95-6
1176859
  Захарчук-Дуке Проблема культури мовлення у науковому полі сучасної лінгводидактики // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (131), лютий. – С. 19-25
1176860
  Баган М.П. Проблема культури онімотворення в сучасному українському телевізійному просторі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 181-193. – ISSN 2313-4437
1176861
  Филатов Владимир Петрович Проблема культурно-исторических предпосылок теоретического мышления (на материале естественных наук) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филатов Владимир Петрович; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1979. – 20л.
1176862
  Мелехина М.Б. Проблема культурно-национальной идентичности : семиотическая парадигма (к вопросу о формировании "локального текста") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 84-87. – ISSN 2073-9702


  Эта статья представляет собой семиотическое исследование проблемы формирования культурно-национальной идентичности народа коми. Творческое наследие Каллистрата Жакова демонстрирует опыт создания аутентичного текста культуры - "зырянского текста". Он ...
1176863
  Панченко В.І. Проблема культурного синтезу (на матеріалах культури латиноамериканського регіону) : навчальний посібник / В.І. Панченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 175 с. – Бібліогр.: с. 112-113. – ISBN 978-966-439-381-9
1176864
  Пухонська О. Проблема культурної амнезії в сучасному романі (на матеріалі "Танго смерті" Юрія Винничука та "Храм Афродіти" Олександра Стражного) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – C. 194-199. – ISSN 2078-340X
1176865
  Кагамлик Світлана Проблема культурної єдності українських земель у XVIIІ ст. (за матеріалами видавничої діяльності Києво-Печерської лаври) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-36. – (Українознавство ; Вип. 3)


  На основі архівних джерел простежується широке розповсюдження книг лаврського друку на території правобережних і західноукраїнських земель. Наводяться факти співробітництва і книговидавничих зв"язків українських друкарень, зокрема між православною ...
1176866
  Руденко Л.С. Проблема культурної ідентичності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 156-157. – ISBN 978-966-452-035-2
1176867
  Пивовар Ю. Проблема культурної ідентичності крізь призму історичної спадщини Нмеччини / Ю. Пивовар, О. Дворнікова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 113-117. – (Серія "Культурологія" ; вип. 20)
1176868
  Григоренко Т. Проблема культурної ідентичності у творчості В. Домонтовича (на матеріалі роману "Без грунту") / Тетяна Григоренко (Демчик) // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 258-297. – ISBN 978-966-2410-55-6
1176869
  Дунай П. Проблема культурної орі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 196-201
1176870
  Ерасов Б.С. Проблема культуры в идеологии африканского национализма (30-50-е годы) : Автореф... канд. филос.наук: / Ерасов Б.С.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1968. – 19л.
1176871
  Курицын В.М. Проблема Курильских островов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 3-6. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена проблеме территориальных претензий Японии в отношении Курильских островов и острова Сахалин.
1176872
  Петренчук Назарій Проблема куріння систем нагрівання тютюну та електронних сигарет серед молоді України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 4-5 : фото
1176873
  Гумін О.М. Проблема латентності насильницької злочинності: шляхи вирішення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 226-231. – (Право. Економіка. Управління)
1176874
  Мазырин А.В. Проблема легализации православной Церкви в СССР в середине 1920-х гг. // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 77-91. – ISSN 0869-5687
1176875
  Новіков О.В. Проблема легалізації та правового регулювання евтаназії // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 162-165. – ISBN 978-966-438-135-9
1176876
  Куркін М.В. Проблема легалізації тіньової економіки в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 339-342
1176877
  Музика І.В. Проблема легальності і легітимності норм права у соціологічному праворозумінні: історико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 31-35
1176878
  Солодкая Е.А. Проблема легитимации знания в культурной традиции // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1176879
  Годунок З. Проблема легітимації українських збройних формувань у період АТО на Сході України // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (2) : Мовознавство. – С. 26-37. – ISSN 2309-1797
1176880
  Ухач В. Проблема легітимізації повстанської влади на контрольованих ГК УПА українських територіях (др. пол. 1943 - поч. 1945 рр.): історіографічний аспект // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 11-16. – ISSN 2524-0129
1176881
  Ковальчук В.Б. Проблема легітимності влади в державно-правових поглядах Б. Кістяківського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 80-85. – ISBN 978-617-7133-95-6
1176882
  Здоровега М. Проблема легітимності гуманітарних інтервенцій у сучасних міжнародних відносинах // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27. – С. 102-107


  З"ясована сутність поняття "гуманітарна інтервенція" та основні підходи її до інтерпретації. Визначено характер суперечностей щодо легітимності застосування гуманітарних втручань у міжнародному праві та на практиці. Проаналізовано особливості ...
1176883
  Ковальчук В. Проблема легітимності державної влади в контексті теорії народовладдя // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 232-243. – ISSN 1993-0909
1176884
  Невідомий В.І. Проблема легітимності політико-правових інституцій: історичні витоки та теоретична концептуалізація // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 105-111
1176885
  Кондратюк А.О. Проблема легітимності та делегітимації політичної влади // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 368-371
1176886
  Соколовская Ж.П. Проблема лексической синонимики в современной лингвистике / Ж.П. Соколовская. – Кишинев, 1970. – 68с.
1176887
  Гаврилова О.В. Проблема лексичних відповідностей під час перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 296-300. – ISSN 1729-360Х
1176888
  Біла К.В. Проблема лексичного значення словникового складу французької мови доби Відродження (на матеріалі праць поетів Плеяди) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 40-48. – Бібліогр.: 22 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1176889
  Тульчинский Т.Л. Проблема либерализма и эффективная социальная технология // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.17-26. – ISSN 0042-8744
1176890
  Евдошенко В.Г. Проблема ликвидации заболеваемости полиомиелитом и в Киргизской ССР. : Автореф... Доктора мед.наук: 095 / Евдошенко В.Г.; АМН СССР.ин-т вирусологии. – М, 1968. – 39л. – Бібліогр.:с.36-39
1176891
  Елфимов Вадим Алексеевич Проблема ликвидации неграмотности в деятельности Юнеско в 80-е годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Елфимов Вадим Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 24л.
1176892
  Елфимов Вадим Алексеевич Проблема ликвидации неграмотности в деятельности ЮНЕСКО в 80-е годы: (На примере развивающихся стран) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Елфимов Вадим Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко, Украинский ин-т международных отношений и междунар. права. – К., 1991. – 218л. – Бібліогр.:л.183-218
1176893
  Беселия А.Я. Проблема лирического героя : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Беселия А.Я. ; АН Грузинской ССР. – Тбилиси, 1979. – 17 с.
1176894
  Дейнега Л.Н. Проблема лирического характера в современной советской поэзии. К вопросы о творческой индивидуальности А .Прокофьева, Н.Заблоцкого, М.Светлова, Е.Исаева : Автореф... канд. филол.наук: / Дейнега Л.Н.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 23л.
1176895
  Лесная Г. Проблема литературной нормы в современном украинском языке в аспекте его преподавания как иностранного // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 408-413
1176896
   Проблема литературных контактов. – Душанбе, 1985. – 64 с.
1176897
  Вишев И.В. Проблема личного бессмертия. / И.В. Вишев. – Новосибирск, 1990. – 246с.
1176898
  Сова М.В. Проблема личной идентификации и структурный психоанализ Жака Лакана // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 182-184
1176899
  Кемеров В.Е. Проблема личности / В.Е. Кемеров. – М, 1977. – 256с.
1176900
  Судьева Н.Л. Проблема личности в белорусской прозе конца 70-х - начала 80-х годов (на матер. произведений В.Адамчика, В.Козько, В.Карамазова). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Судьева Н.Л.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1988. – 20л.
1176901
  Судьева Н.Л. Проблема личности в Белорусской прозе конца 70-х начала 80-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Судьева Н.Л.; Минский пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1988. – 22л.
1176902
  Калашникова Анна Александровна Проблема личности в дооктябрьском творчестве С.Н.Сергеева-Ценского : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Калашникова Анна Александровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1176903
  Зайцев В.А. Проблема личности в идеологии революционного народничества : Автореф... канд. филос.наук: / Зайцев В.А.;. – М, 1968. – 22л.
1176904
  Масловский Здислав Станиславович Проблема личности в католической философии (Жак Маритэн и Эммануэль Мунье) : Автореф... канд. философ.наук: 09.625 / Масловский Здислав Станиславович; Белорус. гос. ун-т. Кафедра истории философии, логики и научного атеизма. – Минск, 1972. – 20л.
1176905
  Дашдамиров А.Ф. Проблема личности в марксистско-ленинской теории нации и национальных отношений. / А.Ф. Дашдамиров. – Баку, 1984. – 155с.
1176906
   Проблема личности в марксистской и буржуазной философии. – Свердовск, 1973. – 99с.
1176907
  Фомина Ж. Проблема личности в послевоенной антифашистской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 647 / Фомина Ж.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1968. – 15л.
1176908
  Палеев Н.Н. Проблема личности в русской классической драматургии / Н.Н. Палеев. – М : Искусство, 1992. – 158 с.
1176909
  Ангелов С. Проблема личности в современной идеологической борьбе / С. Ангелов. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Философия" ; № 5)
1176910
   Проблема личности в современной науке: результаты и перспективы исследований = Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : тезисы докладов Третьей Всеукраинской научной конференции молодых ученых, 28-29 сентября 2000 года. – Киев : Киевский университет, 2000. – 250с. – На обложке название на украинском языке
1176911
  Кочегарова С.А. Проблема личности в современной французской буржуазной философии : Автореф... канд. филос.наук: / Кочегарова С.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 19л.
1176912
  Данильченко Р.Н. Проблема личности в современном христианстве / Р.Н. Данильченко. – М, 1980. – 64с.
1176913
   Проблема личности в современных зарубежных литературах. – Ленинград : Ленинградский университет, 1971. – с.
1176914
  Шпак В.Ю. Проблема личности в социально-политической теории марксизма-ленинизма / В.Ю. Шпак. – Ростов -на-Дону, 1988. – 167с.
1176915
  Зелетдинова Э.А. Проблема личности в социальной философии Н.Михайловского : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Зелетдинова Э.А.; МГУ им. В.Ломоносова. – Москва, 1992. – 22л.
1176916
   Проблема личности в теории научного коммунизма. – Ростов-на-Дону, 1974. – 101с.
1176917
   Проблема личности в теории научного коммунизма. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1981. – 150, [2] с.
1176918
   Проблема личности в теории научного коммунизма. – Ростов-на-Дону, 1987. – 140с.
1176919
  Федунина Н.Ю. Проблема личности в трудах Пьера Жане // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.116-128. – ISSN 0042-8841
1176920
  Рябов П.В. Проблема личности в философии анархизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 47-56. – ISSN 0042-8744
1176921
  Солодкий Б.С. Проблема личности в философском наследии В.И.Ленина. : Автореф... канд. филос.наук: / Солодкий Б.С.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1968. – 27л.
1176922
  Гошевский В.О. Проблема личности в философском наследии Д.И.Писарева / В.О. Гошевский. – Л, 1987. – 133с.
1176923
  Мартынова С.И. Проблема личности и коллектива в советской прозе 20-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мартынова С.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературовед., искусствовед. и журналистики. – М,, 1967. – 22л.
1176924
   Проблема личности и общества в современной литературе и искусстве. – Москва, 1967. – 415с.
1176925
  Белинис Й. Проблема личности и общества в современной литовской советской литературе : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Белинис Й. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра литературоведения, искусствоведения и журналистики. – Москва, 1967. – 18 с.
1176926
  Крутько Е.А. Проблема личностных форм отчуждения в образовательном процессе / Е.А. Крутько, Т.А. Рубанцова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66). – С. 70-76. – ISSN 1811-0916
1176927
  Жаровська Г.П. Проблема лідерства в злочинних групах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.115-119. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1176928
  Сопівник Р.В. Проблема лідерства у контексті трансакційного аналізу Еріка Берна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 372-378. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1176929
  Федів Р. Проблема лідерства у міжнародних відносинах на сучасному етапі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 128-136. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1176930
  Корсак К. Проблема лідерства: міфи й правда / К. Корсак, О. Бойчук // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 6-8
1176931
  Жовтий О.О. Проблема лінгвістичної реконструкції праслов"янської міфології з приводу узагальнень В.М. Топорова // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 69-72. – ISBN 978-2-919320-34-9
1176932
  Садова Л. Проблема лінгвістичної специфіки українських прізвищ у працях антропонімістів XX-XXI ст. // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 189-199. – ISSN 2413-0923
1176933
  Винник Т. Проблема ліричного сюжету в літературознавстві // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 310-316. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті йдеться про ліричний сюжет як теоретичну проблему. Послідовно розглядається історія розвитку поняття "сюжет" від античних часів до сьогодення. Робиться висновок про продуктивність дослідження ліричного сюжету крізь призму форм авторської ...
1176934
  Хабарова Т.М. Проблема логики научного открытия в связи с концепцией К.Поппера : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Хабарова Т.М. ; АН СССР , Ин-т философии. – Минск, 1968. – 21 c.
1176935
  Какабадзе З.М. Проблема логического в свете ленинской теории отражения : Автореф... канд. философ.наук: / Какабадзе З.М.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 20л.
1176936
  Гаврилюк В.А. Проблема логического выведения системы категорий теории развития / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2007. – 48 с. – (Библиотечка любителя философии. Серия "Теория развития" / вып. 5). – ISBN 966-978-8424-73-1
1176937
  Гаврилюк В.А. Проблема логического выведения системы категорий теории развития / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 3)
1176938
  Рицкевичюте К.А. Проблема логического образоания понятия : Автореф... канд. филос.наук: / Рицкевичюте К. А.; МВССО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1962. – 14л.
1176939
  Авдонина П.В. Проблема логического плюрализма // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 55-56
1176940
  Тімуш І. Проблема логіко-деонтологічної єдності права як нормативної системи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 37-42
1176941
  Коршунова І.М. Проблема логічності мислення у формуванні професійних компетенцій майбутніх юристів // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 26-28
1176942
  Івангородський К.В. Проблема локалізації прабатьківщини слов"ян у сучасній білоруській історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 21-28. – ISBN 978-966-920-241-3
1176943
  Крисенко Д.С. Проблема локальних конфліктів 80-х років XX ст. у риториці Р. Рейгана // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 4. – С. 168-172. – ISSN 2226-3209
1176944
  Ковальчук В.В. Проблема любові в екзистенціалізмі Ж.-П. Сартра // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 139-141
1176945
  Катуна С.В. Проблема любові у концепції "трагічного відчуття життя" Мігеля де Унамуно // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 132-134
1176946
  Гаврилюк Т. Проблема людини в протестанській теології XX століття // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2013. – № 67. – С. 75-83. – ISSN 2306-3548
1176947
  Литвинська С.В. Проблема людини і війни у творчості Олеся Гончара й Олексія Коломійця // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 87-95. – ISBN 978-966-171-251-4
1176948
  Рик С. Проблема людини й душі у науковій спадщині М. Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 308-322. – ISBN 966-8547-39-X
1176949
  Дубінін В.В. Проблема людини на сторінках "Бхагавад-гіта" і "Шримад-бхагаватам" / В.В. Дубінін, Н.В. Щудро // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 67-73


  Розглядаються актуальні проблеми розвитку людини як субстанції всесвітньо-історичного процесу з посиланням на матеріали "Бхагавад-гіти" і "Шрімад-Бхагаватам", звертається увага на проблеми походження, структури, сутності, ієрархії, задоволення та ...
1176950
  Хромець В.Л. Проблема людини у православній містиці. Огляд у контексті сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1176951
  Танцюра К. Проблема людини у творчості Г. Сковороди // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 306-307. – ISSN 2076-1554
1176952
  Огнєва Тетяна Костянтинівна Проблема людини у філософії і культурі України XVII століття : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.04 / Огнєва Тетяна Костянтинівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 180л. – Бібліогр.:л.159-180
1176953
  Лимар Ельвіра Миколаївна Проблема людини у філософії Лазаря Барановича : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Лимар Ельвіра Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1176954
  Лимар Е.М. Проблема людини у філософії Лазяря Барановича : Дис... Канд.философ наук: 09.00.05 / Лимар Е.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 180л. – Бібліогр.:л.157-180
1176955
  Матюхіна О.А. Проблема людини у філософії С. Гогоцького // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 46-49. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (22)). – ISSN 2411-5606
1176956
  Кан Г.Е. Проблема людства. / Г.Е. Кан. – К, 1956. – 224с.
1176957
  Шкляр Леонід Проблема людського сумління : (Альбер Камю) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 201-202. – ISSN 0869-3595
1176958
  Пітулей В.В. Проблема людської екзистенції у філософії Жан-Поль Сартра // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 195-197
1176959
  Сторіжко Л. Проблема людської природи концепту ідентичності в психоаналітичній філософії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (73). – С. 30-35. – ISSN 2078-1016
1176960
  Матвієнко І.С. Проблема людської природи та екзистенції у філософській системі Ж.–П. Сартра // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 128-130. – ISSN 2076-1554
1176961
  Окулов Ю.И. Проблема магнитного заряда и ее космофизический аспект : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Окулов Ю. И.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1967. – 18л.
1176962
   Проблема магния и Нижний Днепр. – Харьков, 1935. – 55 с.
1176963
  Котковский Я.Я. Проблема максимального выигрыша времени в экономическом соревновании двух мировых систем / Я.Я. Котковский. – Москва, 1959. – 4с.
1176964
  Раскин Л.Н. Проблема мальчиков и девочек в воспитании. / Л.Н. Раскин. – Москва-Ленинград, 1929. – 60 с.
1176965
  Рубанович А.Л. Проблема мастерства М.Ю.Лермонтова -- поэта. / А.Л. Рубанович. – Иркутск, 1963. – 173 с.
1176966
  Подканьски Веслав Проблема матодологии общественных наук в франкфуртской социологической школе : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Подканьски Веслав; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К. – 140л. – Бібліогр.:л.125-140
1176967
   Проблема международного частного права. – Москва, 1960. – 231с.
1176968
  Андросова Людмила Дмитриевна Проблема международной валютной ликвидности в условиях углубления общего кризиса капитализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Андросова Людмила Дмитриевна ; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1977. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
1176969
  Атаманчук Г.А. Проблема межличностных отношений во французском атеистическом экзистенциализме. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Атаманчук Г.А.; Ин-т.философ.АН.УССР. – К, 1983. – 23л.
1176970
   Проблема межнейронных и нейротканевых отношений. – Киев, 1953. – 228с.
1176971
  Чхаидзе М.П. Проблема межъязыковых интерференций / М.П. Чхаидзе. – Тбилиси, 1985. – 48с.
1176972
  Волкова Т.С. Проблема метажанра в лирике : Дис... докт. филол.наук: 10.01.08 / Волкова Т. С.;. – Тернополь, 1994. – 300л.
1176973
  Волкова Тетяна Сергіївна Проблема метажанру в ліриці : Автореф... докт. філолог.наук: 10.01.08 / Волкова Тетяна Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 37л.
1176974
   Проблема металлоносности древних конгломератов на территории СССР. – Москва : Наука, 1969. – 192с.
1176975
   Проблема метаморфогенного рудообразования. – К., 1969. – 267с.
1176976
   Проблема метаморфогенного рудообразования. – К., 1974. – 220с.
1176977
  Подканьски Веслав Проблема методологии общественных наук в концепциях франкфуртской социологической школы (социально-философский аспект) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Подканьски Веслав; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 24л.
1176978
  Подканьски Веслав Проблема методологии общественных наук в концепциях франкфуртской социологической школы (Социально-философский аспект) : Автореф... кандидата философскихнаук: 09.00.01 / Подканьски Веслав; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
1176979
  Бульдович П.В. Проблема методологічних засад сучасної політичної науки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 224-235
1176980
   Проблема миграции нефти и формирования нефтяных и газовых скоплений. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 424с.
1176981
  Михлин С.Г. Проблема минимума квадратичного функционала / С.Г. Михлин. – М.-Л., 1952. – 216с.
1176982
  Невмержицкий Александр Артемович Проблема мировоззренческой направленности учебного процесса в педагогическом наследии В.А.Сухомлинского : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Невмержицкий Александр Артемович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1176983
  Степико М Проблема міжелітного компромісу в перехідному суспільстві / М Степико, Л. Харченко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 178-187
1176984
  Чередниченко В.І. Проблема міжпланетних і міжзоряних польотів. / В.І. Чередниченко. – К., 1962. – 40с.
1176985
  Гончарова Ірина Михайлівна Проблема міфологічного символізму в контексті культури : Дис... канд. філософнаук: 09.00.04 / Гончарова Ірина Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 148л. – Бібліогр.:л.148-149
1176986
   Проблема многих тел и физика плазмы : труды Междунар. симпозиума, Новосибирск, 1965 г. – Москва : Наука, 1965. – 214с.
1176987
  Садыкбеков Р. Проблема многозначности слов в казахском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Садыкбеков Р.; Казах.ГУ, Филол. фак. – Алма-Ата, 1973. – 31л.
1176988
  Явоненко Олександр Олександрович Проблема мовного значення в контексті філософії культури (філософсько-методичний аналіз) : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Явоненко Олександр Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 186л. – Бібліогр.:л.173-186
1176989
  Явоненко Олександр Олександрович Проблема мовного значення в контексті філософії культури (філософсько-методологічний аналіз) : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.04 / Явоненко Олександр Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 23л.
1176990
   Проблема модели в философии и естествознании. – Фрунзе, 1969. – 91с.
1176991
  Илларионов Н.С. Проблема модернизации традиционных социальных структур в современной африканской общественно-политической мысли : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Илларионов Н.С.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор философии и социологии стран Востока. – М., 1974. – 28л.
1176992
  Бульвінський А.Г. Проблема модернізації сучасної Росії у контексті імперських державних традицій // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 130-157. – ISBN 978-966-02-7888-2
1176993
  Гачок В.П. Проблема моментов в квантовой теории поля : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Гачок В.П. ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1968. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1176994
  Крейн М.Г. Проблема моментов Маркова и экстремальные задачи. Идеи и проблемы П.Л. Чебышева и А.А. Маркова и их дальнейшее развитие. / М.Г. Крейн, А.А. Нудельман. – М., 1973. – 551с.
1176995
  Северин Людмила Василівна Проблема морального розвитку людини в епоху Середніх віків (у контексті західноєвропейської культури) : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.07 / Северин Людмила Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 165л. – Бібліогр.:л.150-165
1176996
  Ярославцева Ирина Павловна Проблема морального творчества в философии Фридриха Ницше : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Ярославцева Ирина Павловна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 22л.
1176997
  Бульц В.И. Проблема моральной цели и средств ее достижения : Автореф... канд. филос.наук: / Бульц В. И.; Аз.ГУ. – Баку, 1968. – 21л.
1176998
  Федосова А.П. Проблема моральных ценностей в марксистско-ленинской этике. : Автореф... канд. филос.наук: / Федосова А.П.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 16л.
1176999
  Літошенко О.С. Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 284-293
1177000
  Столбецька С.Б. Проблема мотивування вивчення іноземної мови у вищому аграрному закладі освіти // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С123-126
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,