Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1176001
  Литвин Н. "Принц-мадами" і не тільки... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 квітня (№ 75/76). – С. 16-17


  Із лаврських пагорбів бере свій початок вітчизняне садівництво.
1176002
  Кононенко Т.П. "Принципи філософії" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 369. – ISBN 966-316-069-1
1176003
  Крымский С. "Принципы духовности XXI века" // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 357-379. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
1176004
  Щербич Л.А. "Принципы криминалистики" как категория общей теории криминалистики: понятие, роль в построении криминалистической методики // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 4-5. – ISSN 1812-3805
1176005
  Сироткина О.В. "Принципы международных коммерчиских договоров": новеллы второго издания 2004 года // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 25-27. – ISSN 1812-3910
1176006
  Барский Л.А. "Принцы" и "нищие" в царстве минералов / Л.А. Барский ; отв. ред. А.А. Годовиков ; АН СССР. – Москва : Наука, 1988. – 158, [1] с. : ил., 4 л. ил. – Библиогр.: с. 57 (8 назв.). – (Человек и окружающая среда : Научно-популярная литература). – ISBN 5-02-005944-7
1176007
  Драгуміс І. [Припинення / Іон Драгуміс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 198 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 47]). – ISBN 960-211-118-6
1176008
  Курочкин В.С. Принц-Лутоня / В.С. Курочкин. – М, 1933. – 123с.
1176009
  Холт Виктория Принц-странник : Первый роман дилогии " Любовь у подножия трона " / Холт Виктория. – Москва, 1994. – 352с. – (Серия романов о любви). – ISBN 5-7024-0112-3
1176010
  Добровінський А.В. Принципи фінансово-правового забезпечення місцевого самоврядування в Україні // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 167-173. – ISBN 978-617-7404-86-5
1176011
  Семеніхін І.М. Принципи фінансового забезпечення збройних сил України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 238-245


  В статті йде мова про вплив принципів фінансового забезпечення на боєздатність Збройних Сил України. А також підкреслюється, що аналіз та здійснення принципів фінансового забезпечення військ дає змогу визначити стан економічного розвитку держави та ...
1176012
  Бортник Н.П. Принципи фінансового контролю в системі інвестиційно-правової політики / Н.П. Бортник, С.С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 14-20. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1176013
  Роженко Н.О. Принципи фітотоксикологічного нормування металів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 96-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1995-0519
1176014
  Єрема М. Принципи формальної істини та об"єктивної істини в господарському процесі: проблеми співвідношення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 268-270. – ISBN 978-617-7069-28-6
1176015
  Мартинів О.О. Принципи формоутворення будівельних вищих навчальних закладів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 191-195. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809


  В статті розглянуто потреби студентів, викладачів та адміністративних працівників, що є основними суб"єктами господарювання університетських будівль. Відповідно до даних потреб визначені та описані принципи формоутворення будівель вищих навчальних ...
1176016
  Кравченко І.Л. Принципи формування архітектурно-мистецьких комплексів на базі історичних промислових споруд / І.Л. Кравченко, Ю.Ю. Вдовиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 54-58. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1176017
  Наконечна М.А. Принципи формування архітектурного середовища дитячих дошкільних закладів // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 11-13. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1176018
  Дмитраш О.Ю. Принципи формування архітектурної типології і проєктування міжуніверситетських культурних центрів : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 / Дмитраш Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1176019
  Ілляш А.М. Принципи формування багатофункціональних комплексів у структурі "Великого міста" (на прикладі міста Харкова) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Ілляш Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1176020
  Хилько М. Принципи формування екологічної політики : Навчальний посібник / М. Хилько; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Знання, 1999. – 28с. – ISBN 966-618-071-5
1176021
  Буланьков В.В. Принципи формування економічної системи в умовах глобалізіції / В.В. Буланьков, О.В. Бєлов, В.О. Котляров // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 54-55. – Бібліогр.: 6 назв
1176022
  Климчук О.В. Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 64-73. – ISSN 2411-4413
1176023
  Шкляр С.П. Принципи формування ергономічного архітектурного середовища для дітей-інвалідів / С.П. Шкляр, І.Е. Линник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 202-209. – ISSN 2077-3455
1176024
  Клічук А.В. Принципи формування ефективного керування навчальним закладом // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 118-121
1176025
  Савченко О.О. Принципи формування зон психологічної реабілітації населення в структурі православних комплексів (на прикладі Полтавської області) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Савченко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т. ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1176026
  Нич Т.В. Принципи формування і ефективного використання інтелектуального потенціалу регіону // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 186-188
1176027
  Фесенко Т. Принципи формування й реалізації державної антикорупційної політики України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 180-184. – ISSN 2663-5313
1176028
  Руденко Л.А. Принципи формування комунікативної культури фахівців соціономічної сфери // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 158-165. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1176029
  Беспарточна О.І. Принципи формування лідерських якостей у здобувачів вищої освіти / О.І. Беспарточна, К.С. Скребкова // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 3 (178). – С. 13-24. – ISSN 2227-2747
1176030
  Нікішина О.В. Принципи формування логістичних ланцюгів товарних ринків: конвергенція підходів // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 3. – С. 3-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
1176031
  Іванова М.І. Принципи формування логістичних систем // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 82-88. – ISSN 2413-9610
1176032
  Степанюк Р.Л. Принципи формування окремої криміналістичної методики // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – С. 85-90. – ISSN 1727-1584
1176033
  Майковська В. Принципи формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 72-75. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1176034
  Бортнюк Т. Принципи формування підприємницької компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 104-114. – ISSN 2312-5993
1176035
  Дацій Н.В. Принципи формування та нарощення виробничого потенціалу регіону : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 101-103 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1176036
  Сердюк О. Принципи формування та реалізації навчальних програм в умовах вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.84-89
1176037
  Лободіна З.М. Принципи формування та функціонування бюджетного механізму // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 4-9. – ISSN 2409-1944
1176038
  Попова Л. Принципи формування текстотворчих умінь учнів старшої школи // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (138). – С. 14-21


  "Проаналізовано наукову літературу з обраної проблеми, виокремлено принципи формування текстотворчих умінь учнів старшої школи й подано лінгвометодичний коментар до їх реалізації. На основі аналізу наукової літератури автор доходить висновку, що ...
1176039
  Колодрубська Олександра Іванівна Принципи формуваня архітектурно-планувальних рішень сільського садибного житла Західного Поділля : Автореф. дис. ... канд. архітектури; 18. 00. 02 / Колодрубська О. І.; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 17 назв
1176040
  Онищук В.В. Принципи функціонування відкритих динамічних систем у контексті управління русловими процесами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 40-48


  В даній статті наведений розгляд одинадцяти принципів, які висвітлюють прояв властивості самоорганізації ГДСп-р та відповідних закономірних затрат енергії на процеси руслоформування. Формування цих принципів велось багатьмя вченими, але їх застосування ...
1176041
  Литвин О. Принципи функціонування державної служби: щодо питання про визначення та класифікацію // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 94-96.
1176042
  Юсеф Н. Принципи функціонування ісламських банків // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-40. – ISSN 0868-8893
1176043
  Лібанов М. Принципи функціонування недержавних пенсійних фондів у законодавстві Євросоюзу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 44-47
1176044
  Полякова Я.А. Принципи функціонування передавального механізму кредитно-грошової системи в міжнародному бізнесі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 37-42 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1176045
  Загорський В.С. Принципи функціонування податкової системи ринкового типу : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 92-99. – Бібліогр.: 9 назв
1176046
  Босак А.О. Принципи функціонування процесно-структурованого менеджменту / А.О. Босак, В.П. Далик, В.А. Босак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-9. – ISSN 0321-0499


  Досліджено структуру принципів класичних та сучасних підходів до управління, сформовано порівняльну класифікацію принципів менеджменту.
1176047
  Баженова В. Принципи функціонування розрахунково - кредитних систем // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.26-32
1176048
  Камінська І.В. Принципи функціонування судової системи України та Суду Європейського Союзу в період глобального поширення вірусу COVID-19: порівняльно-правовий аналіз // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 299-237. – ISSN 2524-017X
1176049
  Левицька Н.Є. Принципи характеротворення в новелістиці Ю. Липи : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Левицька Н.Є.; Таврійський націон. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 176л. – Бібліогр.: л.163-176
1176050
  Левицька Н.Є. Принципи характеротворення в новелістиці Юрія Липи : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 - укр. літ. / Н.Є. Левицька ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Біблогр.: 6 назв
1176051
  Андріюк Л.В. Принципи харчування осіб похилого та старечого віку. (Огляд літератури) / Л.В. Андріюк, В.М. Яцюк, С.І. Федяєва // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2017. – № 4. – С. 22-32. – ISSN 2522-9680
1176052
  Квецко О.Я. Принципи хореографічної освіти в початкових мистецьких закладах // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 113-117. – ISSN 2226-3209
1176053
  Перець О.О. Принципи художньої організації предметно-просторового середовища (на прикладі Полтавського історико-етнокультурного регіону) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Перець Олег Олександрович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1176054
  Брюховецька М. Принципи цивільно-правовогорегулювання посмертного донорства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 21-22
1176055
  Борисова В. Принципи цивільного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 67-75. – ISSN 1026-9932
1176056
  Ізарова І.О. Принципи цивільного процесу ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 160-164. – ISSN 2219-5521
1176057
  Борисова А.М. Принципи цивільного процесу як єдина цілісна система / А.М. Борисова, М.І. Логвиненко // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 37-41
1176058
  Курило М.П. Принципи цивільного процесу як концептуальна правова категорія // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (41). – С. 33-40. – ISSN 2413-1342
1176059
  Гураленко Н. Принципи цивільного процесу: поняття та особливості // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 71-75
1176060
  Бризіцький М. Принципи цивільного процесуального права за австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 85-88
1176061
  Чиналієва І.У. Принципи цивільного процесуального права Киргизстану. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Чиналієва І.У.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
1176062
  Кучер Т. Принципи цивільного судочинства України // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 9. – С. 19-28
1176063
  Тимченко Г.П. Принципи цивільної юрисдикції: теорія, історія, перспективи розвитку / Г.П. Тимченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2006. – 410, [2] с. – Бібліогр.: с. 372-411 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8602-29-3
1176064
  Михайлова О.В. Принципи циклізації melodie Ф. Пуленка на вірші Г. Аполлінера // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 155-160. – ISSN 2312-4679
1176065
  Найчук Є.В. Принципи циклізації повісті М.В. Гоголя "Страшна помста" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 197-200
1176066
   Принципи цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційній системі містобудівного кадастру / А.А. Лященко, Д.В. Горковчук, Ю.С. Максимова, М.М. Шматько // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 31-37 : мал., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-9780
1176067
  Колодій А. Принципи цілісності та недоторканності території України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 216-219
1176068
  Волкова О.О. Принципи щодо міжнародно-правового регулювання трансплантації людських органів тканин та клітин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 128-129
1176069
  Задніпряна М.Ю. Принципи юридичної відповідальності держави, органів державної влади та їх посадових осіб в Україні та Європейському Союзі // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 97-104
1176070
  Зубрицький М.І. Принципи юридичної відповідальності державних службовців // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7069-52-1
1176071
  Гетманець О.П. Принципи юридичної відповідальності за порушення бюджетного законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 26-32. – ISSN 2306-9082
1176072
  Мендик Л.В. Принципи юридичної відповідальності за порушення вимог лісового законодавства України: поняття і види // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 426-431. – ISSN 1563-3349
1176073
  Коломоєць Т.О. Принципи як елемент механізму контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування / Т.О. Коломоєць, П.Д. Матвієнко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 31-42. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано загальнотеоретичні положення, висвітлено специфіку та перелік принципів контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб"єктів адміністративного права. The article deals with analysis of the general theoretical ...
1176074
  Іванова М.І. Принципи як основа наукової методології управління логістикою // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 261-266. – ISSN 2222-4459
1176075
  Стельмах Д. Принципи, види, форми контролю й взаємоконтролю сформованості в майбутніх учителів компетентності в англійському монологічному мовленні // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 56-60. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283
1176076
  Ліба Н.С. Принципи, етапи та моделі організації управлінського обліку на підприємстві / Н.С. Ліба, В.М. Головачко, Є.Є. Назаренко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 133-138. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-8164
1176077
  Ткаченко Олександр Принципи, категорії і методологічні проблеми психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.45-133. – ISSN 1810-2131
1176078
  Самойленко Л.Я. Принципи, методи і категоріальний апарат дослідження інститутів і процесів саморозгортання демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 203-315
1176079
   Принципи, методи і технології моделювання і дослідження процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою / Д.А. Гриб, Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Ткачов, Є.В. Шубін // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (156). – С. 64-73. – ISSN 1681-7710


  "Розглядається системно-концептуальні положення о моделюванні процесів функціонування складних багатоструктурних систем військового призначення і управління їх структурною динамікою в умовах змінювання оперативно-тактичної обстановки в районі ведення ...
1176080
  Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови / К.М. Плиско. – Харків, 1995. – 240с.
1176081
  Спиця Р.О. Принципи, методи та критерії виявлення неотектонічно активних розломів // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 40-47. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1561-4980
1176082
  Кошечко Н.В. Принципи, методи та технології навчання студентів ВНЗ з педагогічної конфліктології: загально-теоретичні (С.Х. Чавдаров) та сучасні емпіричні аспекти // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 61-85. – ISBN 978-617-640-364-7
1176083
  Рибалка В.В. Принципи, процедури та практики демократії як джерело розробки технологій і методів професійної діяльності психологів і педагогів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 238-241. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1176084
  Хилько М.М. Принципи, процедури, етапи контент-аналізу як системно формалізованого методу дослідження змісту комунікацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 276-283
1176085
  Дмитренко І.М. Принципи, умови та особливості консолідації специфічних статей фінансової звітності групи компаній / І.М. Дмитренко, Н.В. Шаймухометова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 117-128 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-1853
1176086
  Власенко Ю. Принципи, умови та тенденції оптимізації законодавства України в сфері забезпечення екологічної безпеки // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 138-139
1176087
  Кльоба Л. Принципи, функції і методи управління банківською інвестиційною діяльністю // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 40-44.
1176088
  Співак М.В. Принципи, цілі, завдання, функції державної політики здоров"язбереження: проблеми становлення в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 288-299
1176089
  Лаврусевич Н. Принципи, шляхи, методи і прийоми аналізу новелістики 20-30-х років ХХ ст. // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 11-14.
1176090
  Галущенко Г.В. Принципи, які визначають юридичний статус іноземного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 179-186. – ISSN 2222-5374
1176091
  Соколов И.П. Принципиальная схема формирования и размещения залежей углеводородв на территории Западного Узбекистана и Восточной Туркмении. / И.П. Соколов. – М., 1975. – 28с.
1176092
  Гедзь Ю. Принципиально / Ю. Гедзь. – Х, 1929. – 228с.
1176093
   Принципиально новые технологии.. – Вып.1. – М.
Кошкин Л.Н. В ожидании ... – 1990. – 63с.
1176094
   Принципиально новые технологии: Сб.. – М., 1990. – 64с.
1176095
   Принципиально новые технологии: Сб.. – М., 1990. – 64с.
1176096
  Блохинцев Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики / Д.И. Блохинцев ; Объединенный ин-т ядер. исслед., Лаборатория теорет. физики. – Дубна : ОИЯИ, 1965. – 234 с.
1176097
  Блохинцев Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики / Д.И. Блохинцев. – Москва : Наука, 1966. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-160. – (Философские проблемы естествознания)
1176098
  Блохинцев Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики / Д.И. Блохинцев. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1987. – 149, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 148-150
1176099
   Принципиальные вопросы по крестьянскому делу с ответами местных сельскохозяйственных комитетов. – Санкт-Петербург, 1904. – 19 с.
1176100
  Гернек Ф. Принципиальные соображения относительно научной биографики / Ф. Гернек; XIII Международный конкурс по истории науки, 18-24 августа 1971 г. – Москва : Наука, 1971. – 15 с. – (Коллоквиум: личность ученого в истории науки)
1176101
  Гаврилов И В. Власенко Принципиальные технологические схемы приведения верхней части угольной полосы, отрабатываемой щитовым агрегатом, в невыбросоопасное состояние / И В. Власенко Гаврилов, О.В. Московский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 73-84 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1176102
  Пашин В.М. Принципиальные черты системы исполнительной власти Российской Федерации (на примере регионального управления) // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 35-44. – ISSN 0132-0831
1176103
  Фотев Г. Принципите на позитивистката социология / Г. Фотев. – София, 1982. – 260с.
1176104
  Слюсарчук Л.І. Принципова схема побудови бухгалтерського обліку витрат виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-40. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто склад прямих витрат виробництва, загальну побудову обліку витрат і методи розподілу накладних витрат.
1176105
  Усенко Є. Принципові акценти щодо характеристики судових доктрин із податкових спорів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 153-163. – ISSN 1026-9932
1176106
  Онищук В.В. Принципові властивості відкритих динамічних систем та їх роль при регулюванні русел річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 19-27


  Наявність чіткої ієрархії принципових властивостей відкриває можливість науково обгрунтовано виконувати аналіз руслових процесів, проводити розрахунки стоку води і наносів та розробляти раціональні заходи противопаводкого захисту урбанізованих ділянок ...
1176107
  Онищук В.В. Принципові властивості відкритих динамічних систем у контексті еволюції руслових процесів: інваріантність, ергодичність, меандрування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 9-20.
1176108
  Гундерич Г.А. Принципові завдання класифікації та аналізу моделей для прогностичного контролю мультисервісних телекомунікаційних мереж // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 93-99
1176109
  Сімченко Н.О. Принципові засади формування системи менеджменту якості на підприємстві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 171-175 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1176110
   Принципові основи стратегії військово-технічного переоснащення Збройних Сил та інших військових формувань України в умовах їх євроінтеграції та переходу до євростандартів / В.І. Білетов, С.В. Бобров, Т.О. Ворона, О.В. Полякова, С.І. Васюхно // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 24-29. – ISSN 2304-2699
1176111
  Шайдеров В.О. Принципові підходи до визначення ролі підприємницької діяльності в трансформаційній економіці // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 237-240. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1176112
  Диха М.В. Принципові підходи до визначення стратегії соціально-економічного розвитку держави // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 29-37 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1176113
   Принципові підходи до викладання біохімії у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського з огляду на вимоги компетентності / М.М. Корда, Г.Г. Шершун, І М. Куліцька, П.Г. Лихацький // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 56-58. – ISSN 1681-2751
1176114
  Дмитренко Д.М. Принципові підходи до реструктуризації фінансової системи України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 30-35
1176115
  Близнюк А.С. Принципові положення реалізації механізму державного управління рекреаційною галуззю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 56-58. – ISSN 2306-6814
1176116
  Зима К.Ю. Принципові положення управління формуванням трудового потенціалу підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 16-18. – ISBN 978-617-645-232-4
1176117
  Проколієнко Л.М. Принциповість та іі виховання у молоді. / Л.М. Проколієнко. – К, 1961. – 40с.
1176118
  Литвин І.В. Принципово важливі новели регулювання діяльності благодійних організацій в України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 60-64. – ISSN 2220-1394
1176119
  Слабошпицький М. Принципово важливо // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 3


  Творчий профіль Сергія Грабара.
1176120
  Барциовска-Колбе Принципот копнеж : можностите и границите на естетиката / Кица Барциовска-Колбе. – Скопjе : Македонска книга, 1990. – 289 с. – Кица
1176121
  Карасев Е.Н. Принципы "кинематографизации" в рассказах Л. Добычина. Л. Добычин и Дзига Вертов // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 150-159
1176122
  Кравчук П.Ф. Принципы "макиавеллизма" в системе межличностной коммуникации / П.Ф. Кравчук, Ю. Подгурецки // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 101-110. – ISSN 1606-951Х
1176123
  Стратонович Р.Л. Принципы адаптивного приема / Р.Л. Стратонович. – М, 1973. – 142с.
1176124
  Воронцов М.А. Принципы адаптивной оптики / М.А. Воронцов, В.И. Шмальгаузен. – Москва : Наука, 1985. – 335с.
1176125
  Загирняк М.Ю. Принципы аксиологии баденского неокантианства в основных понятиях философии истории С. И. Гессена // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 57-58
1176126
  Пономарева Т. Принципы актерской школы Станиславского и кино / Т. Пономарева. – Москва, 1968. – 32 с.
1176127
  Олех Л.Г. Принципы активизации преподавания научного коммунизма / Л.Г. Олех. – Томск, 1985. – 241с.
1176128
  Гриффитс Ф. Принципы алгебраической геометрии / Ф. Гриффитс, Д. Харрис. – Москва : Мир
1. – 1982. – 496 с.
1176129
  Гриффитс Ф. Принципы алгебраической геометрии / Ф. Гриффитс, Д. Харрис. – Москва : Мир
2. – 1982. – 862 с.
1176130
  Кулик В.Т. Принципы алгоритмизации и построения управляющих машин. / В.Т. Кулик. – К., 1963. – 312с.
1176131
  Мурадходжаев Х.В. Принципы алгоритмизации систем управления процессами разработки пространственно распределенных ресурсов / Х.В. Мурадходжаев, А.Г. Ривкин. – Ташкент, 1987. – 84с.
1176132
  Катышева Д.Н. Принципы анализа драматургических произведений в театральном коллективе. / Д.Н. Катышева. – Москва
1. – 1967. – 36с.
1176133
  Лощилов В.И. и др. Принципы анализа и синтеза биотехнических систем : учебное пособие / Под ред. В.И. Лощилова. – Москва, 1988. – 64 с.
1176134
   Принципы анализа литературного произведения : сб. ст. – М., 1984. – 199с.
1176135
  Казаневская В.В. Принципы анализа сложных систем / В.В. Казаневская. – Кемерово, 1983. – 92с.
1176136
   Принципы анализа художественного произведения в киргизской аудитории : Сб. ст. – Фрунзе, 1983. – 103с.
1176137
  Хованская З.И. Принципы анализа художественной речи и литературного произведения / З.И. Хованская. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1975. – 429 с.
1176138
  Гурвич А.Л. Принципы аналитической биологии и теории клеточных полей / А.Л. Гурвич. – Москва : Наука, 1991. – 288 с. : ил., табл. – Библиогр.: 56 назв. – ISBN 5-02-001052-5
1176139
  Дарбу Г. Принципы аналитической геометрии / Г. Дарбу. – Москва-Ленинград, 1938. – 375 с.
1176140
  Дарбу Ж.Г. Принципы аналитической геометрии = Principes de geometrie analitique / Ж.Г. Дарбу ; пер. с французского ; под ред. В.И. Милинского. – Изд. 2-е., исправ. – Москва : КомКнига, 2006. – 376с. – ISBN 5-484-00418-7
1176141
  Пивоваров А.А. Принципы антидемпингового процесса // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 20-22. – ISSN 1812-3910
1176142
  Фирсова А.Е. Принципы антропологического подхода в теории и практике современного образования // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 148-156. – ISSN 1811-0916
1176143
  Тараненко В.Ф. Принципы арбитражногоп процесса. / В.Ф. Тараненко. – М., 1988. – 65с.
1176144
   Принципы блокирования съема информации способами ВЧ-навязывания / С.В. Ленков, О.В. Рыбальский, В.А. Хорошко, Л.П. Крючкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Запропонована нова концепція захисту акустичної інформації від збору із застосуванням ВЧ-нав"язування, основана на зміні якостей зондуючого сигналу. Ключові слова: защита информации, зондирующий сигнал, блокирование. The new concept of protection of ...
1176145
  Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 496 с.
1176146
  Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл. – Москва : Финансы и статистика, 1996. – 496 с.
1176147
  Гасилин В.Н. Принципы в структуре философского знания / В.Н. Гасилин. – Саратов, 1987. – 155с.
1176148
  Яблочков Л.Д. Принципы внешней политики африканских государств / Л.Д. Яблочков. – М., 1974. – 224с.
1176149
  Ульман Ш. Принципы восприятия подвижных объектов / Ш. Ульман. – М., 1983. – 167с.
1176150
  Молостов В.А. Принципы вузовской дидактики / В.А. Молостов. – Киев, 1982. – 32с.
1176151
  Стич Д.М. Принципы выбора синтаксических субститутов в современном русском языке. : Автореф... канд.фило.наук: 10.02.01 / Стич Д.М.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 16л.
1176152
  Кеплер Д.И. Принципы выбора форм носовой части тела, выгодной с точки зрения входа в плотные слои оатмосферы / Д.И. Кеплер, 1960. – 20с.
1176153
  Игнатов Б.Ф. Принципы выделения атрибутивных отношений в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Игнатов Б.Ф.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 15л.
1176154
  Иногамова Ю.А. Принципы выделения и методика исследования стилистических синонимов (на мат. группы существительных современного англ. яз. с общим значением "интеллектуальной ущербности" : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иногамова Ю.А.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 21л.
1176155
  Лисенко Д.М. Принципы выделения и морфологического анализа слова при восприятии устной речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лисенко Д.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 18 с.
1176156
  Эгамбердыев М.Э. Принципы выделения литологических и стратиграфических ловушек нефти и газа мезо-кайнозоя (Западный и Южный Узбекистан) / М.Э. Эгамбердыев. – Ташкент
ч. 1. – 1979. – 163с.
1176157
   Принципы выявления зон фоциального контроля нефтегазонакопления.. – М., 1981. – 268с.
1176158
   Принципы выявления приоритетных направлений в геологических науках.. – Ташкент, 1990. – 158с.
1176159
  Човнюк Ю.В. Принципы генерации когерентного электромагнитного излучения КВЧ-диапазона и его усиление нормально функционирующими биоклетками / Ю.В. Човнюк, Т.Н. Овсянникова // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 2. – С. 29-51. – ISSN 1023-2427


  Температура випромінювання квантового генератора мм-діапазону в біосередовищі визначає максимум температури до якої можна розігріти тіло. Температура излучения квантового генератора мм-диапазона в биосреде определяет максимум температуры до которой ...
1176160
   Принципы государственного управления процессом информатизации и экономические механизмы его реализации: К разраб. концепции информатизации общества.. – М., 1989. – 44с.
1176161
  Дядькин Д.С. Принципы гражданско-правовой ответственности за причинение экологического вреда // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 5. – С. 109-122. – ISSN 0132-0831
1176162
  Чиналиева Ирина Улукбековна Принципы гражданского процессуального права Кыргызстана : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Чиналиева Ирина Улукбековна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1998. – 198л. – Бібліогр.:л.184-198
1176163
  Али Салех Аль-Куайти Принципы гражданского процессуального права Народной Демократической республики Йемен : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Али Салех Аль-Куайти ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 170 л. – Библиогр.: л. 163-170
1176164
  Али Салех Аль-К Принципы гражданского процессуального права НДРЙ : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Али Салех Аль-К.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1989. – 21л.
1176165
  Тарланов З.К. Принципы грамматической теории М.В. Ломоносова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-14. – Библиогр.: Лит.: С.14; 13 назв. – ISSN 0130-9730
1176166
  Вотинов М.А. Принципы гуманизации архитектурно-градостроительной ифраструктуры в крупнейших городах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 43-48 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1176167
  Мохамед Нашат Мустафа Аль-Баяти Принципы движения неприсоединения и современное международное право (в практике арабских государств) : Дис... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Мохамед Нашат Мустафа Аль-Баяти ; КГУ им.Т.Шевченко. – Київ, 1980. – 195 л. – Бібліогр.: л. 182-195
1176168
  Мохамед Н.М. Принципы движения неприсоединения и современное международное право (в практике арабских государств) : автореферат... / Мохамед Н.М. – Київ, 1980. – 19 с.
1176169
   Принципы действия полупроводниковых излучательных приборов. – Ленинград, 1978. – 74 с.
1176170
  Хакимов Р.З. Принципы детерминизма в научном исследовании. : Автореф... канд.филос.наук: 09.620 / Хакимов Р.З.; Филос.фак-т. – М, 1971. – 24л.
1176171
  Асмолов А.Г. Принципы деятельностного подхода - конкретно-научной методологии изучения человека в психологии // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 379-384. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "В деятельностном подходе к изучению человека неоднократно подчеркивался тот факт, что личность представляет собой такого рода особое образование, которое не может быть выведено из приспособительного адаптивного поведения (А.Н. Леонтьев). И ...
1176172
  Демин В.Н. Принципы диалектики и систематизация научного знания / В.Н. Демин. – Москва, 1976. – 64с.
1176173
  Терентьева Л.Н. Принципы диалектики как методологическая основа системных исследований // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1176174
  Туркин Л.П. Принципы диалектического материализма / Л.П. Туркин. – Красноярск, 1984. – 200с.
1176175
  Розенталь М.М. Принципы диалектической логики / М.М. Розенталь. – Москва, 1960. – 476 с.
1176176
  Бетгер Х. Принципы динамической теории решетки : Пер.с англ. / Х. Бетгер ; пер.с англ. А.И. Буздика, О.В. Долгова ; под ред. Л.Н. Булаевского. – Москва : Мир, 1986. – 382, [10] с. – Библиогр.: с. 368-382
1176177
  Радов А.Г. Принципы директора Карпова / А.Г. Радов. – М., 1981. – 86с.
1176178
  Полежаева Т.В. Принципы драматургии А.П. Чехова: целостно-системное прочтение // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 47-57. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Статья знакомит с общим взглядом на драматургию А.П. Чехова, типологией и своеобразием его малых пьес, восприятием больших пьес его современниками и наукой 20  в., с более глубоким, целостно-системным прочтением "еретически гениальной" (Горький) ...
1176179
  Амиров А.Т. Принципы европейского договорного права-основа частного права Европейского союза // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 82-93. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1176180
   Принципы единства и развития в научном познании.. – Минск, 1988. – 246с.
1176181
  Георгиевский С. Принципы жизни Китая / С. Георгиевский. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1888. – XXI, 494 с.
1176182
  Чандрасекар С. Принципы звездной динамики : пер. с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 263 с.
1176183
  Богданов В.В. Принципы зонально-лимнологического уровня (Га примере Кольсокй лимнол провинции : Автореф... докт. геогр.наук: / Богданов В. В.; ЛГУ им. А. А. ЖДанова. – Л., 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.32
1176184
  Майр. Э. Принципы зоологической систематики / Э. Майр. – Москва : Мир, 1971. – 456с.
1176185
  Чистякова В.Ф. Принципы и закономерности формирования подсобного сельского хозяйства при промышленных предприятиях. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.22 / Чистякова В.Ф.; Госагропром СССР. Кишинев. с.-х. ин-т им. М.В.Фрунзе. – Кишинев, 1987. – 17л.
1176186
  Борейко В.Е. Принципы и идеи этико-эстетического подхода в заповедном деле и охране дикой природы // Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск / Киевский эколого-культурный центр. – Киев, 2005. – Т. 7, вып. 2 : Заповедники и дикая природа : номер посвящен памяти Штильмарка Ф.Р. – С. 62-63. – ISSN 1727-2661
1176187
   Принципы и категории научного познания : Сб. науч. тр. – Ташкент, 1983. – 172 с.
1176188
  Пышкин А.Н. Принципы и концепты обеспечения качества образования в контексте нового вектора образовательной политики // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 8-13. – ISSN 1026-955X


  Анализируется типовая глобальная структура обеспечения качества образования с целью использования под ракурсом произошедшего в системе управления российским высшим образованием сдвига с внутривузовских систем обеспечения качества образования на ...
1176189
  Розов Н.С. Принципы и критерии легитимности лостреволюционной власти // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 5 (143). – С. 90-107. – ISSN 0321-2017
1176190
   Принципы и критерии расчленения докембрия в мобильных зонах.. – Л., 1980. – 312с.
1176191
   Принципы и методика геохимических исследований при прогнозировании и поисках рудных месторождений : (методические рекомендации). – Ленинград : Недра, 1979. – 247 с.
1176192
   Принципы и методика дистанционных исследований при прогнозировании твердых полезных ископаемых: Сб. науч. тр.. – СПб., 1992. – 144с.
1176193
  Малич Н.С. Принципы и методика минерагенического анализа платформ / Н.С. Малич, Е.В. Туганова. – Москва : Недра, 1980. – 287с.
1176194
   Принципы и методика научно-технического прогнозирования.. – К., 1974. – 92с.
1176195
  Бурдэ А.И. Принципы и методика определения рационального комлпекса исследований / А.И. Бурдэ. – Л.
13. – 1972. – 156с.
1176196
   Принципы и методика природного районирования на математико-статистической основе. – Москва, 1974. – 90с.
1176197
   Принципы и методика составления металлогенических и прогнозных карт. – Москва : Недра, 1966. – 184с.
1176198
   Принципы и методика составления металлогенических и прогнозных карт рудных полей и районов.. – М., 1973. – 189с.
1176199
  Приступа Г.Н. Принципы и методические средства развития и совершенствования орфографических навыков в средней школе. : Автореф... доктор пед.наук: 732 / Приступа Г.Н.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
1176200
  Прокофьев Д.Ю. Принципы и методология построения интегрированной информационной системы управления функционированием логистических центров / Д.Ю. Прокофьев, Т.А. Прокофьева, В.И. Сергеев // Логистика и управление цепями поставок / Гос. ун. - Высшая школа экономики; Национальная логистическая ассоциация. – Москва, 2010. – № 5 (40). – С. 11-23. – ISSN 1727-6349
1176201
   Принципы и методы автоматизации информационных процессов в отраслевой системе педагогической информации: Сб. науч. тр.. – М., 1990. – 111с.
1176202
   Принципы и методы геоботанического картографирования. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1962. – 300 с.
1176203
  Ивченко А. Принципы и методы географии : краткий конспект курса VIII кл. женских гимназий / А. Ивченко. – Оренбург : Губернская Типография, 1915. – 40 с.
1176204
   Принципы и методы геосистемного мониторинга. – Москва : Наука, 1989. – 168с.
1176205
  Чичканов В.П. Принципы и методы долгосрочного планирования экономики региона / В.П. Чичканов. – М., 1986. – 229с.
1176206
  Тупикова Н.В. Принципы и методы зоологического картографирования / Н.В. Тупикова, Л.В. Комарова. – Москва : Изд-во МГУ, 1979. – 192 с.
1176207
   Принципы и методы изучения структурной эволюции метаморфических комплексов. – Ленинград : Наука, 1978. – 245с.
1176208
  Злобин Ю.А. Принципы и методы изучения ценостических популяций растений / Ю.А. Злобин. – Казань, 1989. – 146с.
1176209
  Элджер Р.П. Принципы и методы интерпретации электрокаротажных данных на промысле / Р.П. Элджер. – М., 1960. – 31с.
1176210
   Принципы и методы исследования единиц языка: Межвуз : Сб. науч. тр. – Воронеж, 1985. – 169 с.
1176211
   Принципы и методы исследования лингвистических единиц.. – М., 1975. – 173с.
1176212
   Принципы и методы картирования современных экзогенных физико-геологических процессов.. – Саратов, 1980. – 52 с.
1176213
   Принципы и методы картографического обеспечения освоения зоны БАМа : сборник. – Иркутск : Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока, 1977. – 120 с.
1176214
  Волков Н.М. Принципы и методы картометрии / Волков Н.М. ; отв. ред. Муравейский С.Д. ; Акад. наук СССР, Ин-т географии. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1950. – 328 с.
1176215
  Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях / Ю.А. Песенко. – Москва : Наука, 1982. – 287с.
1176216
   Принципы и методы комплексного использования водных ресурсов малых бассейнов. Малые горные реки засушливых зон СССР.. – Москва-Л.
Ч. 3. – 1950. – 207с.
1176217
   Принципы и методы крупномасштабного прогнозирования редкометальных месторождений: Сб. науч. ст.. – М., 1978. – 178с.
1176218
  Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании / П.Г. Шищенко. – Київ : Фитосоциоцентр, 1999. – 284с. – ISBN 966-7459-46-2
1176219
  Шищенко Петр Григорьевич Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании (на примере Украинской ССР) : Автореф... доктора географ.наук: 11.00.01 / Шищенко Петр Григорьевич; Отделение географии ин-та геофизики АН УССР. – К., 1984. – 41л.
1176220
   Принципы и методы лексико-грамматических исследований.. – Л.
Ч.2. – 1972. – 152с.
1176221
   Принципы и методы лексикограмматических исследований.. – Л., 1973. – 192с.
1176222
   Принципы и методы лексикологии как социолингвистической дисциплины.. – М., 1971. – 172с.
1176223
  Сыроваткин С.Н. Принципы и методы лингвистических исследований в свете семиотики / С.Н. Сыроваткин. – Калинин, 1979. – 84с.
1176224
  Берсенева А.П. Принципы и методы массовых донозологических обследований с использованием атоматизированных систем : Автореф... Доктора биол.наук: 05.13.09 / Берсенева А.П.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1991. – 27л.
1176225
   Принципы и методы медико-географического картографирования.. – Иркутск, 1968. – 222с.
1176226
  Малышева Г.С. Принципы и методы мелкомасштабного фитофенологического картографирования. (На примере составления карты зацветения черемухи обыкновенной Padus racemosa G. на северо-западе Русской равнины) : Автореф... кадн. биол.наук: / Малышева Г.С.; АН СССР. Ботан ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 23л.
1176227
   Принципы и методы минерагенического анализа: Сб. науч. тр.. – Алма-Ата, 1983. – 107с.
1176228
  Истратов И.В. Принципы и методы многофакторной геометризации геологических тел и процессов нефтегазонакопления / И.В. Истратов. – Ростов -на-Дону, 1990. – 62с.
1176229
  Федоренко Л.П. Принципы и методы обучения русскому языку / Л.П. Федоренко. – М., 1964. – 255с.
1176230
  Павлов А.Ф. Принципы и методы организации сети и типов сельских детских садов-яслей. : Автореф... канд. архит.наук: 840 / Павлов А.Ф.; Киев. инж.-строит. ин-т. – К., 1969. – 19л.
1176231
  Лейбсон М.Г. Принципы и методы планирования подготовки запасов нефти и газа на различных стадиях геологоразведочных работ / М.Г. Лейбсон, И.М. Мельник. – М., 1971. – 34с.
1176232
  Кузнецова Л.М. Принципы и методы повышения стилистической грамотности учащихся в связи с изучением морфологии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Кузнецова Л.М. ; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 16 с.
1176233
  Лоунасмаа О.В. Принципы и методы получения температур ниже 1 К : пер. с англ. / О.В. Лоунасмаа. – Москва : Мир, 1977. – 358 с.
1176234
  Мотузова Г.В. Принципы и методы почвенно-хиического мониторинга / Г.В. Мотузова. – М, 1988. – 99с.
1176235
  Валева С.А. Принципы и методы применения радиации в селекции растений / С.А. Валева; Под ред. Н.П.Дубинина. – Москва : Атомиздат, 1967. – 86 с.
1176236
   Принципы и методы прогноза скрытых местрождений меди, никеля и кобальта.. – М., 1987. – 245с.
1176237
   Принципы и методы прогнозирования медноколчеданного и полиметаллического оруденения : (на примере Рудного Алтая). – Москва : Недра, 1972. – 256с.
1176238
  Харченков А.Г. Принципы и методы прогнозирования минеральных ресурсов / А.Г. Харченков. – Москва, 1987. – 223с.
1176239
  Капанадзе О.Г. Принципы и методы проекта машинного перевода EUROTRA / О.Г. Капанадзе. – Тбилиси, 1988. – 49с.
1176240
  Муратов Сергей Александрович Принципы и методы прямого наблюдения в экранной журналистике : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Муратов Сергей Александрович ; МГУ , Фак-т журналистики , Кафедра телевидения и радиовещания. – Москва, 1973. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1176241
  Агеев Н.Д. Принципы и методы радиолокации : учебное пособие для слушателей КВИРТУ / Н.Д. Агеев, П.В. Мазурин ; Киевское высшее инженерное радиотехническое училище войск ПВО страны. – Київ, 1959. – 142 с.
1176242
   Принципы и методы разработки тематического плана комплектования справочно-информационных фондов.. – М., 1972. – 68с.
1176243
  Хрущов Н.А. Принципы и методы расчета кондиций для оценки месторождений твердых полезных ископаемых в странах-членах СЭВ / Н.А. Хрущов. – Москва, 1974. – 23с. – (Экономика минерального сырья геологоразведочных работ ; 1)
1176244
   Принципы и методы регистрации элементарных частиц : Пер. с англ. – Москва : Из-во иностранной лит-ры, 1963. – 343 с.
1176245
   Принципы и методы регулировки усиления в транзисторных усилителях. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1974. – 255 с.
1176246
  Ситько П.О. Принципы и методы селекции и племенного дела в шелководстве : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Ситько П.О. ; Акад. наук Укр. ССР , Отдел. биол. наук. – Киев, 1960. – 30 с. – Бібліогр. : с. 29-30
1176247
  Хотылева Любовь Владимировна Принципы и методы селекции на комбинационную способность : Автореф... д-ра биол.наук: / Хотылева Любовь Владимировна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 46л. – Бібліогр.:с.44-46
1176248
  Бороевич С. Принципы и методы селекции растений / С. Бороевич; Под ред. Фёдорова А.К. – Москва : Колос, 1984. – 344с.
1176249
   Принципы и методы семантических исследований : Сб. ст. – М., 1976. – 379с.
1176250
  Журавлев С.Г. Принципы и методы синтеза алгебраических и аналитических устройств / С.Г. Журавлев, Ли-Фан. – Ташкент, 1989. – 91с.
1176251
  Кулибабин Александр Григорьевич Принципы и методы снижения енергоемкости оросительных систем : Автореф... д-ра техн.наук: 06.01.02 / Кулибабин Александр Григорьевич; Ин-т гидротехники и мелиорации. – К., 1993. – 48л.
1176252
   Принципы и методы составления отраслевых оперативно-справочних карт. – Москва : Наука, 1979. – 87 с.
1176253
   Принципы и методы социолингвистических исследований.. – М., 1989. – 196с.
1176254
  Пронников В.Г. Принципы и методы статистического исследования структуры социально-экономических явлений. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Пронников В.Г.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1176255
   Принципы и методы тектонического районирования, тектоническая терминология.. – Новосибирск, 1968. – 155с.
1176256
  Мухина Л.И. Принципы и методы технологической оценки природных комплексов / Л.И. Мухина. – Москва, 1973. – 95с.
1176257
  Мухина Л.И. Принципы и методы технологической оценки природных комплексов. : Автореф... Доктора геогр.наук: 11.00.01 / Мухина Л.И.; АН СССР.Ин-т географии. – М, 1975. – 35л. – Бібліогр.:с.30-33
1176258
  Рожкова Л.П. Принципы и методы типологии государства и права / Л.П. Рожкова. – Саратов, 1984. – 116с.
1176259
  Вергилес Э.В. Принципы и методы управления социалистической промышленностью / Э.В. Вергилес. – Москва, 1988. – 24с.
1176260
  Щербакова Т.Г. Принципы и методы управления экологическим проектом на автомобильно-транспортном предприятии // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 24--28 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2222-8810
1176261
  Куприянова Т.П. Принципы и методы физико-географического районирования с применением ЭВМ / Т.П. Куприянова. – Москва : Наука, 1977. – 168с.
1176262
   Принципы и методы экологической фитонематологии. – Петрозаводск : Карелия, 1985. – 161с.
1176263
   Принципы и механизмы деятельности мозга человека: Тезисы и рефераты докладов 1-й Всесоюзной конференции.. – Ленинград : Наука, 1985. – 224с.
1176264
  Беседина Н.А. Принципы и механизмы морфологической репрезентации в языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 44-52. – ISSN 0130-9730
1176265
  Леонтьев В.М. Принципы и механизмы перехода торговли, общественного питания и бытового обслуживания к рыночной экономике / В.М. Леонтьев. – Л, 1990. – 18с.
1176266
  Соловьев В.П. Принципы и механизмы формирования партнерств с целью решения задач инновационного развития экономики / В.П. Соловьев, Е.П. Казьмина // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 38-53. – ISSN 0374-3896
1176267
  Гасов В.М. Принципы и модели отображения информации на экране ЭЛТ. / В.М. Гасов. – М., 1989. – 32с.
1176268
  Данилов М.Ф. Принципы и организация упровления качеством / М.Ф. Данилов. – Минск, 1977. – 253с.
1176269
  Зак С.Е. Принципы и основные законы материалистической диалектики / С.Е. Зак. – Москва, 1974. – 176с.
1176270
  Букановский В.М. Принципы и основные черты классификации современного естествознания. / В.М. Букановский. – Пермь, 1960. – 219с.
1176271
  Леонов Н.И. Принципы и подходы в управлении научной и инновационной деятельностью (опыт исследовательского университета). // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  В статье обобщается опыт реализации основных принципов и функций научного менеджмента в управлении научной и инновационной деятельностью вуза. Автор полагает, что внедрение этих принципов и подходов способствует эффективности управления вузом и дает ...
1176272
  Горобец Л.Ж. Принципы и показатели функционирования геосреды при нагружении / Л.Ж. Горобец, И.В. Верхоробина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 122-135 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1607-4556
1176273
  Аккерман С.И. Принципы и правила обучения в советской школе / Аккерман С.И. – Владимир : Книжное издание, 1955. – 80 с.
1176274
  Джоббер Дэвид Принципы и практика маркетинга = Principles and practice of marketing / Джоббер Дэвид; Пер. з англ. – 2-е изд. – Москва-Санкт-Петербург-Киев : Вильямс, 2000. – 688с. – ISBN 5-8459-0072-7
1176275
  Калабро С.Р. Принципы и практические вопросы надежности / С.Р. Калабро. – М., 1966. – 376с.
1176276
  Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учеб. пособие / А.Б. Есин. – 9-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 248с. – ISBN 978-5-89349-049-7
1176277
  Бычкова Н.Г. Принципы и приемы включения лексики разговорной речи в современный очерк. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Бычкова Н.Г.; МГУ. – М, 1980. – 19л.
1176278
  Мамаев Г.А. Принципы и приемы отбора и использования средств архаизации в системе исторически стилизованной художественной речи. (На материале дилогии "Иван Грозный" А.Н.Толстого) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Мамаев Г.А. ; Сарат. гос. ун-т. – Астрахань, 1968. – 17 с.
1176279
  Толстов Е.П. Принципы и приемы создания сатирического образа / Е.П. Толстов. – Ужгород, 1974. – 144с.
1176280
  Будников Г.К. Принципы и применение вольтамперной осциллографической полярографии. / Г.К. Будников. – Казань, 1975. – 197с.
1176281
  Накамура А. Принципы и применение гомогенного катализа / А. Накамура, М. Цуцуи. – Москва : Мир, 1983. – 231 с.
1176282
  Саусворт Дж.К. Принципы и применения волноводной передачи = Principles and applications of waveguide transmission / Дж.К. Саусворт. – Москва : Советское радио, 1955. – 700 с.
1176283
  Шаталин С.С. Принципы и проблемы оптимального планирования народного хозяйства / С.С. Шаталин. – М., 1971. – 54с.
1176284
  Мотрошилова Н.В. Принципы и противоречия Феноменологический философии / Н.В. Мотрошилова. – Москва, 1968. – 127с.
1176285
  Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии / С.Л. Рубинштейн. – Москва : АН СССР, 1959. – 354с.
1176286
  Голдовский Е.М. Принципы и пути развития широкоэкранного кинематографа. / Е.М. Голдовский. – М., 1957. – 52с.
1176287
  Бурчуладзе М.И. Принципы и пути рационализации учебного процесса в городской вечерней (семейной) общеобразовательной средней шкое : Автореф... канд. пед.наук: / Бурчуладзе М. И.; АН ГССР, Тбил. пед. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 24л.
1176288
  Бурчуладзе М.И. Принципы и пути рационализации учебного процесса в городской вечерней (семейной) общеобразовательной средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Бурчуладзе М. И.; Тбил. пед. ин-т. – Тбилиси, 1963. – 24л.
1176289
  Бураков В.И. Принципы и рабочие этапы агроландшафтного проектирования : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 50-56. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0201-4122
1176290
  Комарова Валентина Ильинична Принципы и содержание лингвистического анализа обстановочной ремарки как компонента драматического произведения : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.01 / Комарова Валентина Ильинична; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 20л.
1176291
  Васкан Р.Д. Принципы и средства автоматизированной обработки геологоразведочной информации / Р.Д. Васкан, Д.В. Юрин. – Москва : Недра, 1974. – 93с.
1176292
  Бежанова М.М. Принципы и средства разработки прикладных программных систем / М.М. Бежанова ; под ред. И.В. Поттосина ; АН СССР. – Новосибирск, 1987. – 84 с.
1176293
  Жибет Г.А. Принципы и структура системы комплексного планирования развития коллективов и регионов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Жибет Г. А.; БГУ. – Минск, 1977. – 23л.
1176294
  Дробноход Н.И. Принципы и схема районирования Украинского щита для целей искусственного пополнения подземных вод / Н.И. Дробноход, Б.Н. Мандрик // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 69-73. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 7)
1176295
  Дробноход Н.И. Принципы и схема типизации природных условий Украинского щита для оценки эксплуатационных запасов подземных вод / Н.И. Дробноход, Б.Н. Мандрик // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 61-66. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геология ; № 6)
1176296
  Алексеев Б.К. Принципы и тенденции развития представительного состава местных Советов : социол. исследования / Б.К. Алексеев, М.Н. Перфильев. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 303 с.
1176297
  Веткин А.Н. Принципы и устройства управления ритмом сердца методами его электрической стимуляции : Автореф... д-ра биол.наук: 05.13.19 / Веткин А.Н.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1984. – 49л.
1176298
  Назаренко И В. Андреева Принципы и факторы размещения и специализации сельскохозяйственного производства США / И В. Андреева Назаренко. – Москва, 1973. – 60с.
1176299
  Гатева Венета Стайкова Принципы и формы взаимодействия болгарского и советского телевидения : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Гатева Венета Стайкова; МГУ. – М., 1980. – 16л.
1176300
  Корниенко Иван Принципы и художественные средства киноискусства. (Из опыта укр. советской кинематографии) : Автореф... д-ра искусствовед.наук: / Корниенко Иван С.; АН УССР. Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1966. – 34л.
1176301
  Чжэн Пан-лун Принципы изображения народа в трилогии А.Н.Толстого "Хождение по мукам" : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чжэн Пан-лун ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филолог. ф-тет. – Москва, 1960. – 17 с.
1176302
  Бабаева Л.В. Принципы изображения подвига в советской литературе о Великой Отечественной войне./60-70-е годы/ : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бабаева Л.В.; МВ иССО УССР. Львовский гос.ун-т. – Львов, 1985. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
1176303
  Бабаева Луиза Васильевна Принципы изображения подвига в советской прозе о Великой Отечественной войне (60-70 е годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бабаева Луиза Васильевна; КГУ. – К, 1985. – 25л.
1176304
  Бабаева Луиза Васильевна Принципы изображения подвига в советской прозе о Великой Отечественной войне (60-70 е годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бабаева Луиза Васильевна; КГУ. – К, 1987. – 17л.
1176305
   Принципы изображения характера в советской прозе: Мевжвуз. сб. науч. тр.. – Челябинск, 1985. – 89 с.
1176306
  Борисова Людмила Михайловна Принципы изображения характера в современной советской исторической драматургии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Борисова Людмила Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 22л.
1176307
  Заградка М. Принципы изображения человека в романах К.А. Федина : Автореф... канд. филол.наук: / Заградка М.;. – М, 1960. – 15л.
1176308
  Пахненко И. Принципы изучения дисциплин лингвистического цикла в вузе // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 155-172. – ISSN 2312-5993
1176309
  Зимина Г.А. Принципы изучения лирических стихотворений в 5-8 классах / Г.А. Зимина. – Махачкала, 1963. – 20 с.
1176310
  Хайдаков С.М. Принципы именной классификации в дагестанских языках / С.М. Хайдаков. – М, 1980. – 251с.
1176311
  Кэтермоул К.В. Принципы импульсно-кодовой модуляции / К.В. Кэтермоул. – Москва : Связь, 1974. – 408 с.
1176312
  Базнат М.И. Принципы инвариантности и эффективные силы в атомных ядрах / М.И. Базнат ; отв. ред. К.К. Гудима ; АН МССР, Ин-т прикл. физики. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 162 с. : ил. – Библиогр.: с. 152-160
1176313
  Боди Зви Принципы инвестиций = Essentials of investments ; пер. с англ. / Зви Боди, Алекс Кейн, Алан Дж. Маркус. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 984 с. – ISBN 5-8459-0289-4
1176314
  Боди Зви Принципы инвестиций / Зви Боди, Алекс Кейн, Алан Дж. Маркус ; пер. с англ. Э.В. Кондуковой, А.И. Мороза [и др.]. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 984 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0289-4


  Подробно рассмотрены основные проблемы управления инвестиционным процессом
1176315
   Принципы инерциальной навигации.. – М., 1965. – 355с.
1176316
  Поляков Б Принципы института банкротства // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.6-11
1176317
  Анищенко Г.Н. Принципы интерпретации амплитудно-фазовых измерений при магнитотеллурических зондированиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Анищенко Г.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1966. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1176318
  Зайцев Н.Г. Принципы информационного обеспечения в системах переработки информации и управления / Н.Г. Зайцев. – К., 1976. – 181с.
1176319
   Принципы информационного обеспечения целевых комплексных программ: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 188с.
1176320
  Нильсон Нильс Принципы искусственного интеллекта. / Нильсон Нильс. – Москва : Радио и связь, 1985. – 373с.
1176321
  Кулик А.С. Принципы использования лабораторного фонда кафедры систем управления летательными аппаратами в учебном процессе и научных исследованиях / А.С. Кулик, К.Ю. Дергачев // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2014. – 4 (111), июль - август. – С. 76-83. – ISSN 1727-7337
1176322
  Журавель В.В. Принципы использованные при проектированнии програмного обеспечения в цифровых фонограммах // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2016. – № 2 (45). – С. 39-43. – ISSN 2411-3816
1176323
   Принципы исследования и планирования региональной системы культурного обслуживания населения: Сб. ст.. – Свердловск, 1982. – 142с.
1176324
  Кузнецов Н.С. Принципы исследования мотивации личности марксистской и буржуазной социологии и психологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.01 / Кузнецов Н.С.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1975. – 22л.
1176325
  Рабинович А.И. Принципы исследования фонетической интерференции при контактировании резносистемных языков : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.677 / Рабинович А.И. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 32 с.
1176326
  Пауль Г. Принципы истории языка / Г. Пауль. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1960. – 500 с.
1176327
  Якимов В.А. Принципы исторического исследования лексико-семантической группы / В.А. Якимов. – Пермь, 1983. – 80 с.
1176328
  Лачаева М.Ю. Принципы исторического повествования в творческом наследии М.В. Ломоносова (из опыта преподавания отечественной историографии) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 85-94. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1176329
  Дирак М П.А. Принципы квантовой механики : пер. с 4-го англ. изд. / М П.А. Дирак. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 434 с.
1176330
  Дирак М П.А. Принципы квантовой механики / П.А.М. Дирак; пер. с 4-го англ. изд. Ю.Н.Демкова, Г.Ф. Друкарева; Под ред. и с предисл. В.А. Фока. – 2-е. – Москва : Наука, 1979. – 480 с. : Библиотека теоретической физики
1176331
  Тирринг Вальтер Е Принципы квантовой электродинамики / Вальтер Е Тирринг. – Москва : Высш. школа, 1964. – 227 с.
1176332
  Роули Д. Принципы китайской живописи. / Д. Роули. – М, 1989. – 158с.
1176333
  Розина Р.И. Принципы классификации в лексической семантике (имя существительное) : научно-аналитический обзор / Р.И. Розина ; АН СССР.Ин-т научной информации по общественным наукам; отв. ред. Р.Р. Мдивани. – Москва, 1982. – 65 с. – (Теория и история языкознания)
1176334
  Зейналов Ф.Р. Принципы классификации именных частей речи (на материале азербайджанского языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Зейналов Ф.Р.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1957. – 23л.
1176335
  Дука Л.И. Принципы классификации предложений тождества и их семантические разновидности // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 12-16. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1176336
  Коломийцев И.Н. Принципы классификации промышленных товаров по потребительным свойствам / И.Н. Коломийцев. – М., 1975. – 101с.
1176337
  Золотарева Н.С. Принципы классификации фортепианных Reminiscences Ф. Листа // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 136-137
1176338
  Кузнецов Б.Г. Принципы классической физики / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 324 с.
1176339
  Витерби Э.Д. Принципы когерентной связи / Э.Д. Витерби. – Москва, 1970. – 392 с.
1176340
  Костенников М.В. Принципы кодификации норм административного права / М.В. Костенников, А.В. Куракин // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 38-45. – ISSN 0132-0769
1176341
  Лопашенко Н.А. Принципы кодификации уголовно-правовых норм / Н.А. Лопашенко. – Саратов, 1989. – 95с.
1176342
  Цветков А.Г. Принципы количественной оценки эффективности радиоэлектронных средств / А.Г. Цветков. – Москва : Советское радио, 1971. – 201 с.
1176343
  Кларк К. Принципы коммутации в локальных сетях Cisco / Кеннеди Кларк, Кевин Гамильтон; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 976с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0464-1


  Самое полное руководство по разработке, принципам работы и конфигурированию сетей на основе коммутаторов Cisco Catalyst
1176344
  Тархов А.Г. Принципы комплексирования в разведочной геофизике / А.Г. Тархов. – Москва : Недра, 1977. – 221с.
1176345
  Скарук Г.А. Принципы комплексного использования лингвистических средств тематического поиска в электронном каталоге // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2014. – № 2. – С. 72-76. – ISSN 0130-9765


  По итогам исследований в ГПНТБ СО РАН выведены основные принципы и правила комплексного использования в электронном каталоге нескольких информационно-поисковых языков разного типа. Ключевые слова: электронный каталог, лингвистическое обеспечение, ...
1176346
  Иванов О.И. Принципы комплексного подхода в социально-экономических исследованиях. / О.И. Иванов. – Ленинград, 1981. – 158 с.
1176347
  Влах И. Принципы Конституции, определяющие основания государственной службы Республики Молдова (некоторые теоретические размышления) // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 21-24. – ISSN 1810-3081
1176348
  Чаплинскас А.А. Принципы конструирования проблемно-ориентированных программных систем. / А.А. Чаплинскас. – Вильнюс, 1988. – 174с.
1176349
  Галеев Б.М. Принципы конструирования светомузыкальных устройств / Б.М. Галеев, С.А. Андреев. – Москва, 1973. – 104 с.
1176350
  Вербицкий А.А. Принципы контекстного обучения в иноязычной подготовке юриста / А.А. Вербицкий, Н.П. Хомякова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 2. – С. 37-42. – ISSN 1726-667Х


  В русле теории контекстного обучения рассмотрены пять основных принципов компетентностно ориентированной модели иноязычной подготовки юристов. Каждый принцип раскрыт применительно к организации усвоения студентами содержания дисциплины «Иностранный ...
1176351
  Климов Г.А. Принципы контенсивной типологии / Г.А. Климов. – М., 1983. – 222с.
1176352
  Ордандо В. Принципы контитуционного права / Орландо, проф. Римского ун-та. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1907. – VIII, 299 с. – Библиогр.: с. V-VI
1176353
  Алдухов О.А. Принципы контроля качества массивов результатов радиозондирования атмосферы / О.А. Алдухов, И.В. Черных // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 92-101 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0130-2906
1176354
  Брейли Р. Принципы корпоративных финансов : Учебник для студ.эконом.спец.высш.учеб.заведений / Р. Брейли, С. Майерс; Пер. с англ. – Москва : Олимп-Бизнес, 1997. – 1120с. – ISBN 5-901028-01-5
1176355
  Балталон Ц.П. Принципы критики В.Г. Белинского / [соч.] Ц. Балталона. – Москва : Тип. О.Л. Сомовой, 1898. – 42 с.


  Ред.: Ляцкий, Евгений Александрович (1868-1942)
1176356
  Саввин Н. Принципы критики детских книг / Н. Саввин. – М., 1924. – 32с.
1176357
  Звелто О. Принципы лазеров / О. Звелто. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мир, 1984. – 395 с.
1176358
  Звелто О. Принципы лазеров : пер. с англ. / О. Звелто. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мир, 1990. – 560 с.
1176359
  Фридрак Валентина Борисовна Принципы лексикографической интерпретации именных композитов современного украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Фридрак Валентина Борисовна ; АН УССР, Ин-т языкознания. – Киев, 1986. – 20 с.
1176360
  Сазонов А.А. Принципы лесоводственной оценки почв / А.А. Сазонов. – Иркутск, 1986. – 240 с.
1176361
   Принципы лечения задней нестабильности коленного сустава (обзор литературы) / М.Л. Головаха, И.В. Диденко, С.Н. Красноперов, Р.В. Титарчук, К.П. Бенедетто, В. Орлянский // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 122-129. – ISSN 0030-5987
1176362
  Милова Т. Принципы либерализма / Т. Милова; Нац. академия наук Беларуси; Ин-т философии. – Минск : Экоперспектива, 2002. – 144 с. – ISBN 985-469-023-7
1176363
  Самарченко А.Т. Принципы логического и временного управления учебным процессом / А.Т. Самарченко. – Москва
2. – 1975. – 31с.
1176364
  Самарченко А.Т. Принципы логического и временного управления учебным процессом / А.Т. Самарченко. – Москва
3. – 1975. – 24с.
1176365
  Самарченко А.Т. Принципы логического и временного управления учебным процессом / А.Т. Самарченко. – Москва
4. – 1975. – 48с.
1176366
  Вандышев В.Н. Принципы локальности и элементарности как объект идейной борьбы в современной физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
1176367
  Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики : Учебник / Н.Грегори Мэнкью. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 576с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-416-5
1176368
  Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики = Principles of macroeconomics / Н. Грегори Мэнкью ; [пер. с англ. С. Жильцова, В. Кузина]. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2004. – 573, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Principles of macroeconomics / Mankiw N. Gregory. Fort Worth [etc.], 2001. - Указ.: с. 565-573. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-416-5
1176369
  Хелеби Сэм Принципы маршрутизации в Internet = Internet routing architectures / Хелеби Сэм, Мак-Ферсон Денни; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 448с. – ISBN 5-8459-0188-Х
1176370
  Кафаров В.В. Принципы математического моделирования химико-технологических систем. / В.В. Кафаров. – М., 1974. – 344с.
1176371
  Пак Н.И. Принципы математической подготовки студентов с позиций информационной модели мышления / Н.И. Пак, Т.П. Пушкарева // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 5 (94). – С. 4-10. – ISSN 1818-4243


  В работе показана необходимость пересмотра научно-методических основ системы математического образования педагогического вуза в условиях становления информационного общества. Обоснован информационный подход к обучению математике. Предложена ...
1176372
  Демин В.Н. Принципы материалистической диалектики в научном познании / В.Н. Демин. – М, 1979. – 184с.
1176373
   Принципы материалистической диалектики как теории познания. – Москва, 1984. – 304с.
1176374
   Принципы материалистической диалектики: Сб. ст.. – Алма-Ата, 1980. – 160с.
1176375
  Фейербах Л. Принципы материалистической теории познания / Л. Фейербах. – М, 1923. – 209с.
1176376
  Коротич Е. Принципы международно-правового регулирования в области использования современных медицинских технологий // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 148-153. – ISSN 2409-4544
1176377
  Войтович С.А. Принципы международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Войтович С. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1983. – 225л. – Бібліогр.:л.186-225
1176378
  Войтович Сергей Адамович Принципы международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Войтович Сергей Адамович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
1176379
  Гончаренко Е.А. Принципы международно - правового статуса беженцев // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.187-194. – ISSN 0201-7245
1176380
  Верле Г. Принципы международного уголовного права : [учебник для студентов, аспирантов, преподавателей юрид. фак. и фак. междунар. отношений вузов] / Герхард Верле ; над изд. работали: Борис Бургхардт, Флориан Йесбергер, Фолькер Нерлих [и др.] ; пер. и науч. ред.: Сергей Саяпин. – Одесса ; Москва : Фенікс ; ТрансЛит, 2011. – 882, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд. : Principles of international criminal law / Gerhard Werle. - 2nd ed., T.M.C. Asser Press, 2009. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-438-363-6
1176381
  Коптяева М.В. Принципы менеджмента качества современной библиотеки: процессный подход // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 27-35. – ISSN 0130-9765
1176382
  Дементьев А.Н. Принципы местного самоуправления: состав, содержание и методы нормативной правовой реализации // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 2 (56). – С. 69-76. – ISSN 1812-8696
1176383
  Кауфман А.А. Принципы методов наземной и скважинной электроразведки = Principles of electric methods in surface and borehole geophysics / А.А. Кауфман, Б.И. Андерсон ; [пер. с англ. Д.А. Алексеева]. – Тверь : АИС, 2013. – 487, [1] с. : ил. – Посвящается выдающемуся русскому геофизику Л.М. Альпину. - Пер. изд. : Principles of electric methods in surface and borehole geophysics / A.A. Kaufman, B.I. Anderson. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2010. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 487. – ISBN 978-5-94789-557-5
1176384
  Герц Г. Принципы механики, изложенные в новой связи / Г. Герц. – Минск, 1959. – 387 с.
1176385
  Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики : Учебник / Н.Г. Мэнкью. – 2-е изд. – М.; С.-Пб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-на-Дону; Екатеринбург; Самара; Киев : Питер, 2003. – 560с. – (Учебники для вузов). – ISBN 5-94723-417-3
1176386
  Замятин Н. Принципы мичуринского учения в разведении животных / Н. Замятин. – Минск, 1949. – 20с.
1176387
  Денисов П.Н. Принципы моделирования языка / П.Н. Денисов. – М., 1965. – 206с.
1176388
  Данилюк А.Я. Принципы модернизации педагогического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 37-46. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрыта сущностная особенность модернизации современного педагогического образования: переход от подготовки учителя-предметника к учителю - носителю социально и профессионально значимых качеств. Посредством системы принципов определена модель ...
1176389
  Бакштановский В.И. Принципы морального выбора / В.И. Бакштановский. – Москва : Знание, 1974. – 63 с. – Список лит.: с. 58. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Этика" ; 10)
1176390
   Принципы музыкальной формы И.С.Баха : очерки. – Москва : Музыка, 1981. – 355 с.
1176391
  Жигаленко О.В. Принципы налогового контроля // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 119-127. – ISSN 1993-6788
1176392
  Артеменко Е.Б. Принципы народно-песенного текстообразования / Е.Б. Артеменко. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1988. – 173, [1] с. – Библиогр.: с. 168-172
1176393
  Борукаев Р.К. Принципы настройки в деятельности центральной нервной системы / Р.К. Борукаев. – Москва : Наука, 1991. – 60с.
1176394
   Принципы научного анализа языка.. – М., 1959. – 163с.
1176395
  Холиков А.А. Принципы научного изучения прижизненных полных собраний сочинений русских писателей // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 15-25. – ISSN 0130-9730
1176396
  Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента / Ф.У. Тейлор. – Москва, 1991. – 104 с.
1176397
  Ракитов А.И. Принципы научного мышления. / А.И. Ракитов. – М, 1975. – 143с.
1176398
   Принципы научной организации высшего строительного образования. – Киев, 1970. – 92с.
1176399
  Раченко И.П. Принципы научной организации педагогического труда: в вопр. и ответах. / И.П. Раченко. – К., 1990. – 186с.
1176400
  Гаркавец А.Н. Принципы национальной политики и языкового стрительства / А.Н. Гаркавец. – Алма-Ата, 1990. – 76с.
1176401
  Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики / Ф. Розенблатт. – Москва, 1965. – 480с.
1176402
  Антомонов Ю.Г. Принципы нейродинамики / Ю.Г. Антомонов ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : Наукова думка, 1974. – 199 с. : ил. – Библиогр.: с. 194-198
1176403
  Козырь И.Г. Принципы нейтронной калориметрии адронов высоких энергий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Козырь И.Г.; МВ и ССО УССР,. – Харьков, 1985. – 14л.
1176404
  Бавра Н.В. Принципы неклассической науки в современной отечественной психологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 3-7. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
1176405
  Шен И.Р. Принципы нелинейной оптики : Пер. с англ. / И.Р. Шен. – Москва : Наука, 1989. – 557 с. – ISBN 5-02-014043-0
1176406
   Принципы нефтегеологического районирования в связи с прогнозированием нефтегазоносности недр.. – М., 1976. – 300с.
1176407
  Гурвич Е. Принципы новой пенсионной реформы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 4-31. – ISSN 0042-8736
1176408
   Принципы нормирования облучения населения от естественных источников ионизирующих излучений: Публикация 39 МКРЗ.. – Москва, 1986. – 30с.
1176409
  Городецкий В.Г. Принципы НОТ вспомогательных рабочих / В.Г. Городецкий. – М., 1972. – 63с.
1176410
  Алексахин И.В. Принципы Ньютона и принципы Энштейна : 5 лекций для студ. 1-го курса : учеб. пособие / И.В. Алексахин ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск : Днепропетровский университет, 1974. – 104 с. : ил., граф. – Библиогр.: с. 104
1176411
   Принципы обеспечения отказоустойчивости многопроцессорных вычислительных систем : сборник трудов. – Москва, 1987. – 82 с.
1176412
  Лютко П.Г. Принципы обоснования необходимого уровня рентабельности колхозного производства. (На прим. колхозов БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Лютко П.Г.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1969. – 32л.
1176413
  Семченко В.Т. Принципы образования фонда заработной платы предприятия. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Семченко В.Т.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1176414
  Гарунов М.Г. Принципы обучения в дидактике высшей школы / М.Г. Гарунов, В.В. Пустовит. – Москва, 1980. – 44 с.
1176415
  Станкин М.И. Принципы обучения двигательным действиям на занятиях по физической культуре / М.И. Станкин. – М., 1985. – 79с.
1176416
  Торндайк Э. Принципы обучения основанные на психологии / Э. Торндайк. – 3-е изд. – Москва : Работник просвещения, 1930. – 233с.
1176417
  Федоренко Л.П. Принципы обучения русскому языку / Л.П. Федоренко. – М., 1973. – 160с.
1176418
  Лысенко О.К. Принципы обучения студентов иностранному языку в свете современных информационных технологий // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 160-162. – (Педагогічні науки)


  В статье представлен анализ значимости основополагающих принципов и правил обучения, их влияния на эффективность процесса обучения студентов диалогической экспромтной речи на английском языке с уч.том достижений и возможностей современных ...
1176419
   Принципы обучения физическим упражнениям. Сб. ст.. – Л., 1959. – 128с.
1176420
  Торндайк Э. Принципы обучения, основанные на психологии / Э. Торндайк. – Изд. 2-е. – Москва, 1929. – 25-235с.
1176421
  Бертон В. Принципы обученя и его организация / В. Бертон ; пер. с англ. под ред. проф. Г.П. Вейсберга и Е.В. Гурьянова. – Москва : Учпедгиз, 1934. – 352 с.
1176422
  Абульханов Р.Ф. Принципы общественной организации производства : теория обществ. формы труда К. Маркса / Р.Ф. Абульханов. – Москва : МГУ, 1982. – 176 с.
1176423
  Элиенс Антон Принципы объектно-ориентированной разработки программ = Principles of object-oriented software development / Элиенс Антон; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 496с. – ISBN 5-8459-0233-9
1176424
  Грунд Ф. Принципы операционной системы ОС ЕС / Ф. Грунд. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 189с.
1176425
   Принципы описания единиц лексико-фразеологического уравня русского языка: Сб. науч. тр.. – Фрунзе, 1985. – 162с.
1176426
   Принципы описания языков мира.. – М., 1976. – 343с.
1176427
  Хухуни Г.Т. Принципы описательного анализа в трудах А.М. Пешковского / Г.Т. Хухуни. – Тбилиси, 1979. – 136 с.
1176428
  Волконский В.А. Принципы оптимального планирования / В.А. Волконский. – Москва, 1973. – 239с.
1176429
  Данилов Николай Николаевич Принципы оптимальности в кооперативных дифференциальных играх : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Данилов Николай Николаевич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1978. – 18л.
1176430
  Гроппен В.О. Принципы оптимизации комбинаторных процедур / В.О. Гроппен. – Ростов -на-Дону, 1988. – 195с.
1176431
  Блинов П.Н. Принципы оптимизации обучения инженера профессиональным дисциплинам в системе многоуровневого образования / П.Н. Блинов, О.Ф. Пиралова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 71-72. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы, связанные с модернизацией высшего инженерного образования путем его оптимизации. Выделены доминирующие принципы оптимизации профессионального обучения в современных инженерно-технических вузах
1176432
  Керженцев П.М. Принципы организации. – Москва ; Петроград, 1923. – 204 с.
1176433
  Керженцев П.М. Принципы организации : Избранные произведения / П.М. Керженцев. – Москва : Экономика, 1968. – 464 с.
1176434
  Голубенко Л.Н. Принципы организации аргументивного дискурса (на материале немецкоязычных драматургических произведений) / Л.Н. Голубенко, Н.Ю. Колесниченко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 84-88. – Бібліогр.: Літ.: с. 88, 10 п. – ISSN 1729-360Х
1176435
  Кальницкая В.Б. Принципы организации зачинов и финалов в поздних романах Грэма Грина с повествованием от первого лица // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 283-289. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1176436
  Яковлев Г.С. Принципы организации и деятельности аппарата государственного управления : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Яковлев Г.С.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1969. – 24л.
1176437
   Принципы организации и методы стационарного изучения почв. – Москва : Наука, 1976. – 414с.
1176438
  Ратнер В.А. Принципы организации и мехнизмы молекулярно-генетических процессов / В.А. Ратнер. – Новосибирск, 1972. – 323с.
1176439
  Грабельников А.А. Принципы организации и особенности функционирования отдела газетной редакции : Автореф... канд. филол.наук: 10.10.10. / Грабельников А. А.; МГУ, Фак. журн. Каф. теор. и практ. парт. сов. печати. – М., 1978. – 22л.
1176440
  Смолинская О.Е. Принципы организации культурно-образовательного пространства педагогических университетов Украины // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 115-127. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье с теоретико-методологических позиций сформулированы и охарактеризованы специфические принципы организации культурно-образовательного пространства университета. Культуросообразность, экологизм, гомеостатизм и антропологизм исследуются в русле ...
1176441
  Савицкая Т.В. Принципы организации медико-генетического консультирования при глазных болезнях : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Савицкая Т. В.; АМН СССР, Ин-т медиц. генетики. – М., 1981. – 20л.
1176442
  Фокина О.С. Принципы организации опытно-экспериментальной работы по формированию интеллектуально-коммуникативной компетенции студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 16-18. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются педагогические принципы организации опытно-экспериментальной работы в вузе. Обосновывается,что правильный выбор этих принципов способствует успешному формированию интеллектуально-коммуникативной компнтенции студентов.
1176443
  Асмолов А.Г. Принципы организации памяти человека : систем.-деятельност. подход к изуч. познават. процессов : учеб.-метод. пособие для студентов фак. психологии гос. ун-тов / А.Г. Асмолов ; Науч.-метод. каб. по заоч. и вечер. обучению МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство МГУ, 1985. – 103 с. – Библиогр. в конце глав
1176444
  Филахтов Алексей Лазаревич Принципы организации поточного строительства гидроэнергоузлов в оптимальные сроки : Автореф... д-ра техн.наук: / Филахтов Алексей Лазаревич; Киевск. инж.-строит. ин-т. – К., 1965. – 51л. – Бібліогр.:с.48-49
1176445
  Савчук Р. Принципы организации Православной миссии в Японии на рубеже XIX–XX вв. / Священник Роман Савчук // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2018. – № 28. – С. 313-319
1176446
  Гуревич С.М. Принципы организации работы редакции советской газеты / С.М. Гуревич. – М., 1975. – 31с.
1176447
   Принципы организации социальных систем: теория и практика. – К.-Одесса, 1988. – 241с.
1176448
  Корбачева Т.В. Принципы организации темпоральных циклических структур в лексических системах русского и испанского языков : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Корбачева Татьяна Валерьевна ; Учреждение образования "Минск. гос. лингвист. ун-т". – Минск, 2021. – 24 с. – Библиогр.: 11 назв.
1176449
  О"Шонесси Принципы организации управления фирмой = Patterns of business organization / Дж. О"Шонесси. – Москва : Прогресс, 1979. – 420 с.
1176450
  Майоров С.А. Принципы организации цифровых машин / С.А. Майоров, Г.Н. Нивиков. – Л, 1974. – 432с.
1176451
   Принципы организации школьного коллектива. – Москва, 1965. – 270 с.
1176452
  Матье Ж. Принципы органического синтеза / Ж. Матье, А. Алле. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 623 с.
1176453
  Сеидов Анвер Джумшуд огли Принципы осуществления судами уголовного правосудия // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 244-250
1176454
  Пашаева М.М. Принципы отбора и перевода русских фразеологических единиц в русско-азербайджанских словарях : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пашаева М.М. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 20 с.
1176455
  Валиуллина Наиля Рафиковна Принципы отбора персонала ЦБС для эффективного функционирования системы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 2-4. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Человек, выбирающий место работы, должен постоянно сравнивать свои индивидуальные возможности с требованиями профессиограммы. Это позволяет установить его соответствие и профессиональную пригодность к данному виду труда. В первую очередь это касается ...
1176456
  Пищулина Т.В. Принципы отбора содержания базовых курсов в вузах // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 60-64. – ISSN 0869-561Х
1176457
  Воскресенская О.В. Принципы отбора стран для изучения в курсе географии материков и океанов : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 39-42 : Табл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0016-7207
1176458
   Принципы отождествления каналов передачи сигналов.. – М., 1973. – 114с.
1176459
  Крюков Принципы отражения экономической действительности в деловых играх / Крюков, Л.И. Крюкова. – М., 1988. – 204с.
1176460
  Заир-Бек Принципы отчетности в политике управления образованием // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 9. – С. 12-18. – ISSN 1726-667Х
1176461
   Принципы оценки плодородия почв : Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1990. – 155 с.
1176462
  Пашковский И.С. Принципы оценки эксплуатационных запасов подземных вод крупных артезианских бассейнов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Пашковский И.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 28л.
1176463
   Принципы оценки эксплуатационных ресурсов подземных вод в речных долинах. – Москва : Московский университет, 1978. – 228с.
1176464
  Багмут И.А. Принципы перевода на украинский язык сочинений В.И.Ленина и сочинений И.В.Сталина : Автореф... канд. филол.наук: / Багмут И.А.; АН УССР Ин-т языкознания им А.А.Потебни. – К, 1953. – 20л.
1176465
  Эллиотт К. Принципы перегонки / К. Эллиотт; под ред. проф. Тищенко И.А. – Ленинград : Научхимтехиздат, 1929. – 123 с.
1176466
  Пятигорский Б.Я. Принципы передачи проприоцептивных сигналов в дорсальном спинно-мозжечковом тракте. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.02 / Пятигорский Б.Я.; АН УССР.Ин-т физиологии. – К, 1980. – 38л.
1176467
  Алейникова Т.В. Принципы переработки информации в зрительной системе лягушки / Алейникова Т.В. ; отв. ред. А.Б. Коган. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1985. – 125 с.
1176468
  Протасенко З.М. Принципы периодизации истории марксистко-ленинской философии / З.М. Протасенко. – Л., 1957. – 196 с.
1176469
  Мухин В.А. Принципы планирования партийной работы / В.А. Мухин. – М., 1969. – 40с.
1176470
  Веселитский В.В. Принципы подачи предлогов в словарях. : Автореф... канд. филол.наук: / Веселитский В.В.; Акад. наук СССР.Ин-т языкознания. – М., 1959. – 19л.
1176471
   Принципы подготовки специалистов широкого профиля и пути их реализации в учебном процессе : Тез. докл. межвуз. науч.-метод. конф. – Ленинград, 1982. – 159с.
1176472
  Барниш Ж. Принципы Позитивной Политики по Сольвею : авториз. перевод с франц. предисл. Бориса Соколова / Ж. Барниш : [б. и. ]. – 190 с.
1176473
  Кивенко Н.В. Принципы познания живого / Н.В. Кивенко. – К., 1991. – 188с.
1176474
  Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл. – Москва, 1983. – 351 с.
1176475
  Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл. – М.
1. – 1983. – 415с.
1176476
  Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл. – М.
2. – 1984. – 312с.
1176477
  Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл. – М.
2. – 1984. – 310с.
1176478
  Винниченко Т. Принципы Понтрягина // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 7 (95). – С. 28-45. – ISSN 1819-6268


  Понтрягін Лев Семенович — радянський математик, один з найвидатніших математиків XX століття.
1176479
   Принципы построения автоматизированных систем метеорологического обеспечения авиации. – Л., 1991. – 371с.
1176480
   Принципы построения автоматизированных систем управления на транспорте: Сб. науч. тр.. – К., 1986. – 59с.
1176481
  Абдуллаев А.А. Принципы построения автоматизированных систем управления промышленными предприятиями с непрерывным характером производства / А.А. Абдуллаев, Р.А. Алиев, Г.М. Уланов ; под ред. акад. Б.Н. Петрова. – Москва : Энергия, 1975. – 439 с. : черт. – Библиогр.: с. 426-436
1176482
  Зотов В.В. Принципы построения автоматических СВЧ измерительных приборов на ферритовых резонаторах с цифровым выходом на электролюминесцентных знаковых индикаторах / В.В. Зотов, Г.Б. Богданов, И.Н. Ященко. – Киев, 1968. – 48 с.
1176483
  Баринова Е.Э. Принципы построения английского текста реферативного характера / Е.Э. Баринова, Н.Е. Николаева. – Москва : МГУ, 1986. – 119 с.
1176484
  Айлиф Дж.К. Принципы построения базовой машины / Дж.К. Айлиф ; пер. с англ. Е.Б. Докшицкой и Н.Б. Фейгельсон ; под ред. И.Б. Задыхайло. – Москва : Мир, 1973. – 119 с. : черт. – Библиогр.: с. 6-7, с. 117. – (Библиотека "Кибернетического сборника")
1176485
  Афанасьев А.А. Принципы построения бухгалтерского баланса / А.А. Афанасьев. – Москва : Госфиниздат, 1948. – 96 с.
1176486
  Лернер А.Я. Принципы построения быстродействующих следящих систем и регуляторов / А.Я. Лернер. – М.-Л., 1961. – 151с.
1176487
  Икрамова Х.М. Принципы построения двуязычного синонимического словаря. (На материале рус. и тадж. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Икрамова Х.М.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1176488
  Жяунис Г.А. Принципы построения динамической модели баланса трудовых ресурсов союзной республики : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Жяунис Г.А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1176489
  Маслов С.П. Принципы построения запоминающих устройств для троично-кодированной информации : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Маслов С.П.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1967. – 29л.
1176490
  СорокинА.М Принципы построения и методы совершенствования Универсальной десятичной классификации / СорокинА.М. – М., 1976. – 164с.
1176491
   Принципы построения и оптимизация схем индуктивно-емкостных преобразователей / И.В. Волков, В.Н. Губаревич, В.Н. Исаков, В.П. Кабан. – Киев : Наукова думка, 1981. – 175 с.
1176492
   Принципы построения и практика внедрения автоматизированных систем оценки и аттестации ИТР и служащих на предприятии.. – Рига, 1980. – 586с.
1176493
  Власов А.И. Принципы построения и реализации диалоговой системы проектирования / А.И. Власов, Я.И. Рабинович. – Москва, 1985. – 38с.
1176494
  Цанг Ф.Р. Принципы построения и реализации операционной системы спецпроцессора МВК "Эльбрус-1". / Ф.Р. Цанг, Г.Д. Чинин. – М., 1978. – 12с.
1176495
  Франчук Виктор Иванович Принципы построения и совершенствования организаций (на примере социально-экономических систем) : Автореф... д-ра экон.наук: 05.13.10 / Франчук Виктор Иванович; Центральный экономико-матем. ин-т. – М., 1994. – 39л.
1176496
  Памфилов Р.К. Принципы построения измерителей рассогласования следящих систем / Р.К. Памфилов. – М, 1973. – 111с.
1176497
  Пономарев В.М. Принципы построения интерактивной системы управления комплексными программами научно-технического прогресса в регионе. / В.М. Пономарев, В.Н. Ханенко. – Л., 1983. – 30с.
1176498
  Цуников Ю.В. Принципы построения информационной базы АСУ, базирующихся на ЭВМ III поколения. / Ю.В. Цуников. – М., 1977. – 48с.
1176499
   Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты / Т.В. Бунько, И.Е. Кокоулин, С.А. Головко, А.Ш. Жалилов, А.Б. Бокий // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 141-152 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1176500
  Данилов И.А. Принципы построения комбинированной обучающей программы / И.А. Данилов. – Москва, 1972. – 112с.
1176501
  Ильменский Михаил Дмитриевич Принципы построения комплексных технических средств АСУ крупного автотранспортного предприятия : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Ильменский Михаил Дмитриевич; АН СССР. Центр. экон.-мат. ин-т. – М., 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1176502
  Скибницкий Э.Г. Принципы построения компьютерной поддержки для дистанционного обучения // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 3. – С.8-11
1176503
  Индюшкин В.А. Принципы построения математического обеспечения АСУ ВШ / В.А. Индюшкин. – Москва, 1977. – 83с.
1176504
  Иваськив Ю.Л. Принципы построения многозначных физических схем / Ю.Л. Иваськив. – Киев, 1971. – 316с.
1176505
  Бурцев В.С. Принципы построения многопроцессорных вычислительных комплексов "Эльбрус" / В.С. Бурцев. – М, 1977. – 53с.
1176506
  Катушкина В.М. Принципы построения мостовых схем сложения мощностей генераторов с независимым возбуждением : Автореф... канд. техн.наук: / Катушкина В.М.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1958. – 9л.
1176507
  Батманов И.А. Принципы построения описательной грамматики киргизского языка : тезисы докладов / И.А. Батманов ; Киргиз. филиал АН СССР, Ин-т языка, литературы и истории. – Фрунзе : Изд-во Киргиз. филиала АН СССР, 1954. – 9 с.
1176508
  Ястребов В.С. Принципы построения погружных систем подводных аппаратов / В.С. Ястребов. – М., 1979. – 128с.
1176509
  Мельник О.А. Принципы построения синонимических словарей английского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мельник О.А.; Первый Ленингр.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Л, 1954. – 15л.
1176510
  Абайдуллин Р.Н. Принципы построения систем коллективного пользования / Абайдуллин Р.Н., Вахитова Т.Ф., Тагиров Р.Р. – Казань : Изд-во Казан ун-та, 1979. – 88 с. – Библиогр.: с. 85-87
1176511
  Удальцова М.В. Принципы построения совокупного баланса времени трудовых ресурсов города : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Удальцова М.В.; Иркутский ин-т нар. хоз-ва. – Иркутск, 1970. – 23л.
1176512
  Щепин В.С. Принципы построения специализированного математического обеспечения системы автономного передвижения робота : Автореф... Канд.техн.наук: 05.255 / Щепин В.С.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1973. – 20л.
1176513
  Чжоу В.Ф. Принципы построения схем на туннельных диодах / В.Ф. Чжоу. – Москва : Мир, 1966. – 447 с.
1176514
   Принципы построения технических средств исследования океана.. – М., 1982. – 324с.
1176515
  Кудрявцева Л.В. Принципы построения ультразвуковго микроманипулятора для биофизических исследований. : Автореф... Канд.техн.наук: 03.00.02 / Кудрявцева Л.В.; АН СССР. – Красноярск, 1979. – 24л.
1176516
  Карпенко У.А. Принципы построения учебного комплекса по истории итальянского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 90-94
1176517
  Бондаренко И.Д. Принципы построения фотоэлектрических автоколлиматоров : Принципы построения ФАК / И.Д. Бондаренко. – Минск : Издательство "Университетское", 1984. – 190 с. : ил. – Библиогр.: с. 181-189 (167 назв.)
1176518
  Бузунов Ю.А. Принципы построения цифровых вычислительных машин. / Ю.А. Бузунов, Е.Н. Вавилов. – Киев, 1972. – 315с.
1176519
  Мараховский В.Б. Принципы построения электронных клавишных вычислительных машин. / В.Б. Мараховский. – Л., 1976. – 135с.
1176520
  Суменков С.Ю. Принципы права и исключения в праве: аспекты соотношения // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 5. – С. 23-30. – ISSN 0132-0769
1176521
  Долматов И.В. Принципы правового регулирования государственной территории в Украине // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 343-346. – ISBN 978-966-438-135-9
1176522
  Арбузкин А.М. Принципы правового регулирования пребываний в СССР иностранцев / А.М. Арбузкин, О.Ф. Мураметс. – Москва
1. – 1979. – 56с.
1176523
  Саркисянц Г.П. Принципы предварительного следствия в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Саркисянц Г.П. ; АН СССР, Ин-т права. – Москва, 1952. – 26 с.
1176524
  Дронов П.С. Принципы представления варьирования формы идиом в двуязычном фразеологическом словаре // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Рос. акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2013. – № 1 (43). – С. 10-18. – ISSN 1562-1391
1176525
  Прокопьев И.И. Принципы преемственности и его осуществление в летней деятельности пионеров. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Прокопьев И.И.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1970. – 21л.
1176526
  Болотаев М.М. Принципы преподавания М.М.Ковалевского // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 80-84. – ISSN 0869-561Х


  М.М.Ковалевсский - выдающийся ученый-энциклопедист, правовед, общественный деятель, педагог, обладающий даром увлекать аудиторию. Предложенная им система давала возможность лекции любого профессора, расширяя кругозор слушателей.
1176527
  Москаленко В.Г. Принципы претворения фольколора в современной симфонической музыке : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.02 / Москаленко В.Г.; Киевск. гос. консерватория. – К., 1972. – 26л.
1176528
  Параснис Д.С. Принципы прикладной геофизики / Д.С. Параснис. – Москва : Мир, 1965. – 199с.
1176529
  Малышев В.С. Принципы применения амнистии // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (51). – С. 156-162
1176530
  Крикун В.М. Принципы применения ИКТ в программах непрерывного интегрированного образования инвалидов / В.М. Крикун, О.Л. Бобкова, // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 93-97. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются вопросы использования информационно-коммуникационных технологий при реализации программ непрерывного многоуровневого интегрированного (высшего) профессионального образования инвалидов в России.
1176531
  Папахчян И.А. Принципы проверки и оценки успеваемости учащихся и их реализация в обучении. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Папахчян И.А.; МП Армян.ССР.Армян.гос.ин-т. – Ереван, 1975. – 35л.
1176532
   Принципы прогноза и оценки месторождений полезных ископаемых. – В двух томах. – Москва : Недра
Т. 1. – 1977. – 310с.
1176533
   Принципы прогноза и оценки месторождений полезных ископаемых. – В двух томах. – Москва : Недра
Т. 2. – 1977. – 216с.
1176534
   Принципы прогноза и оценки месторождений полезных ископаемых. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1984. – 437с.
1176535
   Принципы прогнозирования свинцово-цинковых месторождений и методика составления прогнозных карт.. – Москва : Недра, 1978. – 193с.
1176536
   Принципы прогнозирования эндогенного оруденения в восточно-азиатских вулканических поясах СССР: Материалы всесоюз. совещ.. – М., 1990. – 319с.
1176537
  Аммерал Л. Принципы программирования в машинной графике / Л. Аммерал ; пер. с англ. В.А. Львова. – Москва : Сол Систем, 1992. – 224 с. – (Машинная графика на языке Си). – ISBN 5-85316-001-Х
1176538
  Никольский А.В. Принципы программированного обучения и контроля студентов-заочников и вечерников / А.В. Никольский. – Москва, 1966. – 59 с.
1176539
  Уилсон С.Ф. Принципы проектирования и разработки программного обеспечения = MCSD Training Kit. Analyzing Reguirements and Defining Solution Architectures. For Exam 70-100 : Учебный курс MCSD. Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки к экзамену 70-100 / С.Ф. Уилсон, Б. Мэйплс, Т. Лэндгрейв; Пер. с англ. – Москва : Русская Редакция, 2000. – 608с. – На обл.: Сертификационный экзамен 70-100; Гарантия кфалификации. – ISBN 5-7502-0179-1
1176540
  Ретана Альваро Принципы проектирования корпоративных IP-сетей = CCIE professional development; advanced IP network design / Ретана Альваро, Слайс Дон, Уайт Расс; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 368с. – ISBN 5-8459-0248-7
1176541
  Дель Т.В. Принципы проектирования систем автоматического управления. / Т.В. Дель, С.Р. Паркер. – М., 1963. – 559с.
1176542
  Нэш А. Принципы производства и применения моторных топлив. / А. Нэш, Д. Хоуэс. – М.-Л.
2. – 1938. – 624с.
1176543
  Селиверстова О.В. Принципы процесса профессиональной социализации студента в контексте синергетической парадигмы образовательной среды вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 91-93. – ISSN 1726-667Х
1176544
  Шарара Х.М. Принципы психологического анализа в творчестве Л.Н.Толстого 50-70-ых годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 640 / Шарара Х.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 12л.
1176545
  Кузнецов Н.М. Принципы работы и классификация реакторов атомных электростанций / Н.М. Кузнецов. – Л., 1978. – 77с.
1176546
  Семерджян М.А. Принципы работы и симтема программного обеспечения МП ЕС 2700. / М.А. Семерджян. – М., 1988. – 221с.
1176547
  Морф В.Е. Принципы работы ионоселективных электродов и мембранный транспорт / В.Е. Морф. – Москва : Мир, 1985. – 280 с.
1176548
  Сухомлин В.А. Принципы работы многомашинного вычислительного комплекса "Эльбрус" / В.А. Сухомлин. – Москва, 1981. – 121 с.
1176549
  Леффингуэлл Д. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход / Дин Леффингуэлл, Дон Уидриг. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 448с. – ISBN 5-8459-0275-4


  Посвящена вопросам формирования требований к работе с ними при разработке сложных систем програмного обеспечения
1176550
   Принципы работы системы IBM/370. – Москва, 1978. – 576с.
1176551
   Принципы работы системы IBM/370.. – М., 1975. – 576с.
1176552
  Ливингуд Дж. Принципы работы циклических ускорителей : Пер.с англ. / Дж. Ливингуд. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 493 с.
1176553
   Принципы радиолокации. – Москва : Советское радио
Т. 1. – 1949. – 228 с.
1176554
   Принципы радиолокации. – Москва : Советское радио
Т. 2. – 1949. – 256 с.
1176555
  Шмаков П.В. Принципы радиотелефонии / П.В. Шмаков. – М, 1930. – 176с.
1176556
  Шмаков П.В. Принципы радиотелефонии / П.В. Шмаков. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1931. – 172 с.
1176557
  Глинский С.Л. Принципы размещения жилищного строительства в крупных городах. (На примере городов Приднепровья - Днепропетровска, Днепродзержинска, Запорожья, Кривого Рога) : Автореф... канд. архит.наук: / Глинский С.Л.; Гос. ком-т по граж. строит. и архитектуре при Госстрое СССР. Объед. учен. совет при ЦНИИЭП жилища, 1965. – 21л.
1176558
  Голяшева М.А. Принципы разработки картографической информационно-поисковой системы Российской государственной библиотеки // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 10. – С. 50-56 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1176559
  Нершу А.И. Принципы разработки многозначных существительных в словаре чешского литературнгого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Нершу А. И.; АН УССР, Ин-т языковед. – К., 1973. – 31л.
1176560
  Зелковиц М.В. Принципы разработки программного обеспечения. / М.В. Зелковиц. – Москва : Мир, 1982. – 368с.
1176561
  Белявский Владимир Николаевич Принципы разработки системы экономико-математических моделей планирования развития и размещения производительных сил республики. (На примере Литовской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.13 / Белявский Владимир Николаевич; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 25л.
1176562
  Шевченко С.М. Принципы разработки технологии таблетирования лекарственных гидрофобных порошков : Автореф... канд. фармац.наук: 15.790 / Шевченко С. М.; МОЗ УССР, Хар. гос. фарм. ин-т. – Х., 1971. – 13л.
1176563
   Принципы разработки учебно-программной документации для подготовки квалифицированных рабочих в учебных заведениях профессионально-технического образования. – М., 1983. – 263с.
1176564
  Хрущов Д.П. Принципы разработки цифровых структурно-литологических моделей осадочних формационных подразделений / Д.П. Хрущов, А.П. Лобасов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 90-102 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1176565
   Принципы районирования газоносных территорий Восточной Туркмении и Западного Узбекистана.. – М., 1976. – 46с.
1176566
  Горев Л.Н. Принципы районирования природных вод суши по условиям формирования физико-химической обстановки (на примере равнинной части Украины) / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 95-101 : . – Бібліогр.: 5 назв
1176567
  Ту Джулиус Гонсалес Рафаэл Т. Принципы распознавания образов / Джулиус Гонсалес Рафаэл Т. Ту. – Москва, 1978. – 411с.
1176568
  Карташов Г.Д. Принципы расходования ресурса и их использование для оценки надежности // Старение машин и их элементов : (в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессив. методам контроля качества продукции) / Р.В. Кугель. – Москва : Знание, 1984. – С. 51-90
1176569
  Доброумов Б.М. Принципы расчетов паводочного стока при строительном проектировании / Б.М. Доброумов. – Обнинск, 1976. – 66с.
1176570
  Куражсковский Ю.Н. Принципы рационального природопользования. / Ю.Н. Куражсковский. – М., 1979. – 39с.
1176571
  Андрущенко А.П. Принципы реализации автоматов на управляемых квантовых переходах : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 05.13.02 / Андрущенко А.П. ; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1984. – 171 л.
1176572
  Андрущенко Александр Павлович Принципы реализации автоматов на управляемых квантовых переходах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.02 / Андрущенко Александр Павлович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1176573
  Линниченко С.И. Принципы реализации профессиональной межкультурной коммуникации // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 3. – С. 53-55
1176574
  Куделин Б.И. Принципы региональной оценки естественных ресурсов подземных вод / Б.И. Куделин. – Москва : Московский университет, 1960. – 344с.
1176575
  Лапидус В.А. Принципы регламентации (стандартизации) методов контроля качества продукции // Статистические методы контроля качества и надежности промышленной продукции / Аристов А.И. – Москва : Знание, 1988
1176576
  Загребельная Н.К. Принципы репрезентации в лирических посвящениях и мемуарной прозе Марины Цветаевой // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 6 (54). – С. 6-21. – ISSN 2305-7319
1176577
  Леликова Н.К. Принципы ретроспективной национальной библиографии: вчера и сегодня // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.32-37. – ISSN 0869-6020
1176578
  Сахарова Т.А. Принципы рефлекторной теории И. П. Павлови и их философское значение : Автореф... канд. фил.наук: / Сахарова Т. А.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1954. – 15л.
1176579
  Степаненко П.З. Принципы решения "проклятого вопроса" школы И.П. Павлова / П.З. Степаненко. – Киев, 1991. – 206с.
1176580
  Волошко В.М. Принципы решения знаковых изображений : учебное пособие / В.М. Волошко. – Москва : МВХПУ, 1987. – 30 с.
1176581
  Любарева Е.П. Принципы романтизма в творчестве Тихонова, Светлова, Багрицкого (К вопросу о стилевых течениях в сове. романтич. поэзии). : Автореф... доктор филолог.наук: 10-641 / Любарева Е.П.; МГУ. – М., 1970. – 31л.
1176582
   Принципы руководства учебно-воспитательной работы в средних профтехучилищах.. – Л., 1973. – 40с.
1176583
  Иванова В.Ф. Принципы русской орфографии / В.Ф. Иванова. – Ленинград, 1977. – 230с.
1176584
  Валгина Н.С. Принципы русской пунктуации / Н.С. Валгина. – Київ, 1972. – 72с.
1176585
   Принципы самоорганизации. Сб. докладов.. – М., 1966. – 621с.
1176586
  Вержбицкий Ж.М. Принципы свето-пространственной композиции театрально-зрелищних зданий. / Ж.М. Вержбицкий. – Ленинград, 1989. – 56с.
1176587
   Принципы связи материализма и диалектики: Межвуз. сб. науч. тр.. – Пермь, 1986. – 168с.
1176588
  Дукельский Н.И. Принципы сегментации речевого потока / Н.И. Дукельский. – М.-Л., 1962. – 139с.
1176589
  Александрова О.В. Принципы сегментации речевого потока(текста) : учеб. пособие / О.В. Александрова, В.А. Куницына ; Симфероп. гос. ун-т М.В. Фрунзе. – Симферополь : СГУ, 1982. – 136 с. – Библиогр.: с. 132-135
1176590
  Салахатдинова Э.Ш. Принципы семантизации эптонимов, восходящих к названиям произведений различных жанров // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 149-150
1176591
  Барабанов А.Н. Принципы семантического описания фразеологии / А.Н. Барабанов, Д.О. Добровольський // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С.21-34. – ISSN 0373-658Х
1176592
  Павлов В.Л. Принципы середины и пропорции в "Евдемовой этике" Аристотеля // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 48-50
1176593
   Принципы симметрии и системности в химии: Сб. ст.. – М., 1987. – 120с.
1176594
  Князев В.Н. Принципы синергетики и концепция устойчивого развития // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 62-64
1176595
  Петрова Г.В. Принципы синтаксической таксономии. (На материале латин. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Петрова Г.В.; Моск. гос. ун-т. Филол. фак. – Москва, 1971. – 19л.
1176596
   Принципы систематизации категорий материалистической диалектики: Сб. науч. тр.. – Иркутск, 1980. – 164с.
1176597
  Яценко-Хмелевский Принципы систематики древесин. / Яценко-Хмелевский. – Ереван, 1948. – 157с.
1176598
  Гай Альберт Губайдуллаевич Принципы систематики и диагностики минералов с применением алогоритмов распознавания : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Гай Альберт Губайдуллаевич; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1176599
  Журавлев В.И. Принципы системной метрологии / В.И. Журавлев. – Ленинград, 1991. – 59с.
1176600
  Кузьмин В.П. Принципы системности в теории и методологии / В.П. Кузьмин. – 3-е изд., доп. – К, 1986. – 398с.
1176601
  Лесных С.И. Принципы сквозного картографирования муниципальных районов / С.И. Лесных, А.К. Черкашин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 10-16 : табл., карта. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
1176602
  Нюссик Я.М. Принципы слежения за ростом кристаллов. / Я.М. Нюссик. – Л., 1979. – 53с.
1176603
  Мирошниченко М.П. Принципы слияния (темноты) и различимости (света) как основа для формирования лирического "Я" и "Другого" // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 50-55. – (Русская филология ; № 1 (63) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1176604
  Щеболева И.И. Принципы словообразвательного синтеза. / И.И. Щеболева. – Ростов -на-Дону, 1980. – 176с.
1176605
  Спицер Ф. Принципы случайного блуждания / Ф. Спицер; Под ред. Э.Л. Пресмана и Ю.В. Прохорова. – Москва : Мир, 1969. – 472 с.
1176606
  Пщоловский Т. Принципы совершенной деятельности : Пер.с польского / Т. Пщоловский; Ин-т праксеологии. – Киев, 1993. – 271с. – Библиогр.:с.254-262. – (Б-ка деятельного человека). – ISBN 5-7707-4439-1
1176607
  Казаков Г.В. Принципы совершенствования гелиоархитектуры / Г.В. Казаков. – Львов, 1990. – 150 с.
1176608
  Рышковский В. Принципы совершенствования организации специализированных спортивных клубов как объектов подготовки олимпийского резерва в Польской Народной Республике : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Рышковский В.; Киев. гос. ин-т физич. кульр. – Киев, 1983. – 24л.
1176609
  Пехтерев А.Ф. Принципы советского государственного управления в деятельности органов внутренних дел : учебное пособие / А.Ф. Пехтерев ; М-во внутренних дел СССР ; Омская высшая школа милиции. – Омск : Научно-исслед. и редакционно-издательский отдел, 1983. – 76 с.
1176610
  Келина Г С. Кудрявцев Принципы советского уголовного права / Г С. Кудрявцев Келина. – М, 1988. – 173с.
1176611
  Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса / Т.Н. Добровольская. – М, 1971. – 199с.
1176612
  Рихтмайер Р. Принципы современной математической физики / Р. Рихтмайер; Пер. с англ. В.Е. Кондрашова, В.Ф. Курякина, В.Г.Подвального; Под ред. И.Д. Софронова. – Москва : Мир
Том 1. – 1982. – 486 с.
1176613
  Рихтмайер Р. Принципы современной математической физики / Р. Рихтмайер; Пер. с англ. В.Е. Кондрашова, В.Ф. Курякина, В.Г. Подвального; Под ред. И.Д. Софронова. – Москва : Мир
Том 2 : Группы и теория представлений. Многообразия. Риманова геометрия. Зарождение турбулентности. – 1984. – 381 с.
1176614
  Рождественский Ю.В. Принципы современной риторики / Ю.В.Рождественский ; Под ред. В.И. Аннушкина. – 4-е изд. – Москва : Флинта; Наука, 2005. – 176с. – ISBN 5-89349-571-3
1176615
  Стейн С. Принципы современной теории связи и их применение к передаче дискретных сообщений / С. Стейн, Дж. Джонс. – Москва : Связь, 1971. – 376 с.
1176616
  Зеленецький В. Принципы современной уголовно-процессуальной политики Украины // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 95-100.
1176617
  Иванов Б.Н. Принципы современной физики / Б.Н. Иванов. – Москва : Наука, 1973. – 128 с.
1176618
  Дамаскин Б.Б. Принципы современных методов изучения электрохимических реакций / Б.Б. Дамаскин. – Москва : Московский университет, 1965. – 104 с.
1176619
  Павлищук А.В. Принципы создания "молекулярных холодильников" на основе координационных соединений гадолиния(III) (обзор) / А.В. Павлищук, В.В. Павлищук // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редколл.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2020. – Т. 56, № 1. – С. 3-27. – ISSN 0497-2627
1176620
  Шоломицкий А.А. Принципы создания автоматизированного рабочего места Маркшейдера при открытой разработке месторождений. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.01 / Шоломицкий А.А.; Днепропетр. гос. горная академия Украины. – Днепропетровск, 1994. – 23л.
1176621
  Кафаров В.В. Принципы создания безотходных химических производств / В.В. Кафаров ; пер. с рус. Б.В. Кузнецов. – Москва : Мир, 1982. – 288 с. – Библиогр.: с. 285-288
1176622
  Федченко Т.А. Принципы создания геолого-геофизически согласованых пространственных моделей начального приближения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 84-94 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
1176623
   Принципы создания композиционных полимерных материалов. – Москва : Химия, 1990. – 237 с.
1176624
  Гаркавенко А.С. Принципы создания мощных гамма-лазеров / А.С. Гаркавенко, В.А. Мокрицкий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 5-11. – ISSN 2524-0056


  Анализ имеющейся на сегодняшний день литературы показывает, что гамма - лазеры до сих пор не созданы потому, что с уменьшением длины волны лазерного перехода коэффициент усиления быстро уменьшается. Поэтому для очень коротких длин волн он оказывается ...
1176625
  Мартиневский В.И. Принципы создания немецо-белорусско-русского словаря пассивной направленности : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Мартиневский В.И.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Минск, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1176626
  Кудинов В.А. Принципы создания образовательных корпоративных порталов управления знаниями // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 114-117. – ISSN 0234-0453
1176627
  Апарин Б.Ф. Принципы создания почвенной карты мегаполиса (на примере Санкт-Петербурга) / Б.Ф. Апарин, Е.Ю. Сухачева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 790-802 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1176628
  Фиалкова Л. Принципы создания фантастического образа в романном сериале Лады Лузиной "Киевские ведьмы" // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 210-220. – (Бібліотека інституту філології)
1176629
  Аврамов В.М. Принципы сопоставительного исследования видо-временных систем глагола современного английского и русскоо языков : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аврамов В.М. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 24 с.
1176630
  Кабальеро Диас Леандро Хильберто Принципы сопоставления функционально-семантических полей в неблизкородственных языках (на мат. средств выражения неопределенно большого количества в русском и испанском языках). : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Кабальеро Диас Леандро Хильберто; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 246л. – Бібліогр.:л.194
1176631
  Кабальеро Диас Леандро Хильберто Принципы сопоставления функционально-семантических полей в неблизкородственных языках (на материале средств выражения неопределенно большого количества в русском и испанском языках) : Автореф... канд. филол.наук: / Кабальеро Диас Леандро Хильберто; МВ и ССО, КГУ. – К., 1983. – 20л.
1176632
  Исабекова Ш. Принципы составления англо-казахского учебного словаря : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Исабекова Ш. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 16 с.
1176633
  Зиядуллаева Д.М. Принципы составления англо-узбекских словарей : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02; 10.02.04 / Зиядуллаева Д.М.; АН УзССР, Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1981. – 24л.
1176634
  Умарходжаев М.И. Принципы составления многоязычного фразеологического словаря (на материала нем., узб. и русск. языков). : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Умарходжаев М.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностран. яз. – М., 1972. – 28л.
1176635
  Мамиев Григорий Алексеевич Принципы составления первоначального учебника осетинского языка : Автореф... канд. пед.наук: / Мамиев Григорий Алексеевич; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1962. – 23л.
1176636
  Чайковский В.К. и др. Принципы составления прогнозно-металлогенических карт марганцевых формаций / В.К. и др. Чайковский. – М., 1972. – 49с.
1176637
  Сидоренко М.И. Принципы составления словаря фразеологических синонимов современного русского литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сидоренко М.И.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. рус. яз. – Л., 1964. – 21л.
1176638
  Александров П.С. Принципы составления солваря синонимов современного литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: / Александров П. С.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т им. А. Герцина, каф. русск. яз. – Л., 1963. – 16л.
1176639
  Юлдашев А.А. Принципы составления тюркско-русских словарей / А.А. Юлдашев. – М., 1972. – 416с.
1176640
  Овчинников Н.Ф. Принципы сохранения : Автореф... докт. филос.наук: / Овчинников Н. Ф.; Ин-т филос. АН СССР, Сект. филос. пробл. естествознан. – М., 1966. – 23л.
1176641
  Овчинников Н.Ф. Принципы сохранения / Н.Ф. Овчинников. – Москва, 1966. – 332с.
1176642
   Принципы специализации сельскохозяйственного производства.. – М., 1978. – 166с.
1176643
  Дима А. Принципы сравнительного литературоведения / А. Дима. – М., 1977. – 229с.
1176644
   Принципы сравнительной металлогенической оценки гранитоидов южной части Украинского щита : методы и результаты прикладных геохимических исследований / Б.С. Панов, Р.М. Полуновський, Е.М. Шеремет, М.А. Калманович // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 29-32. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
1176645
  Терепищий А С. Принципы стандартизации высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 45-52. – ISSN 1811-0916
1176646
  Лучина А.А. Принципы статистической физики в квантовой микроэлектронике. / А.А. Лучина. – М., 1976. – 79с.
1176647
  Жижченко Б.П. Принципы стратиграфии и унифицированная схема деления кайнозойских отложений СеверногоКавказа и смежных облестей / Б.П. Жижченко. – Москва, 1958. – 312с.
1176648
  Фурдуй Р.С. Принципы стратиграфического и структурно-тектонического дешифрирования аэрокосмоснимков и использование этих материалов в системе повышения квалификации геологов-нефтяников / Р.С. Фурдуй, В.Н. Панасенко, А.М. Двгялло // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 88-92. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геология ; № 5)
1176649
  Шульц Г.Е. Принципы структурной организации белков / Г.Е. Шульц, Р.Х. Ширмер. – Москва : Мир, 1982. – 354с.
1176650
  Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот / В. Зенгер. – Москва, 1987. – 584с.
1176651
  Успенский Б.А. Принципы структурной типологии / Б.А. Успенский, 1962. – 64с.
1176652
   Принципы структурных преобразований у растений. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 236с.
1176653
  Шуллер Р. Принципы счастливой жизни / Р. Шуллер. – М, 1992. – 144с.
1176654
   Принципы твоей жизни. (Беседды о моральном кодексе строителя коммунизма.). – М., 1963. – 136с.
1176655
   Принципы текстологического изучения фольклора.. – М.-Л., 1966. – 304с.
1176656
   Принципы тектонического (структурно-формационно-районирования Средней Азии: Тезисы докл.. – Ташкент, 1975. – 59с.
1176657
  Щерик Е.А. Принципы тектонического районирования и методика составления тектонических карт, платформенных нефтегазоносных областей / Е.А. Щерик. – Москва : Недра, 1968. – 112с.
1176658
  Френкель Я.И. Принципы теории атомных ядер / Я.И. Френкель. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 295 с.
1176659
  Френкель Я.И. Принципы теории атомных ядер / Я.И. Френкель. – 2-е изд. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1955. – 248 с.
1176660
  Бринк Л. Принципы теории струн : пер. с англ. / Л. Бринк, М. Энно. – Москва : Мир, 1991. – 296 с.
1176661
  Займан Дж. Принципы теории твердого тела : пер. с англ. / Дж. Займан. – Москва : Мир, 1966. – 416 с.
1176662
  Займан Дж. Принципы теории твердого тела : Пер.с англ. / Дж. Займан. – Москва : Мир, 1974. – 472 с.
1176663
   Принципы технического планирования передающих сетей телевизионного и УВК ЧМ вещания : информационный сборник. – Москва : Связьиздат, 1960. – 132 с.
1176664
  Тимофеев В.С. Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза : [учеб. пособие для вузов по спец. "Хим. технология органич. веществ"] / Тимофеев В.С., Серафимов Л.А. – Москва : Химия, 1992. – 431 с. – Библиогр.: с. 430-431
1176665
  Хван Г.Х. Принципы типизации в новеллах Бальзака 30-х годов 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хван Г.Х. ; Моск.ордена Ленина и ордена Труд. Красн. Знамени гос. ун-т. – Москва, 1957. – 16 с.
1176666
  Еголин А.М. Принципы типизации в поэзии Некрасова / А.М. Еголин. – М, 1957. – 44 с.
1176667
   Принципы типологического анализа языков различного строя.. – М., 1972. – 282с.
1176668
  Гоциридзе Д.З. Принципы типологической инитерпритации фразовых текстов / Д.З. Гоциридзе. – Тбилиси, 1988. – 225с.
1176669
  Диковская И.А. Принципы толкования международных договоров, регулирующих трансграничные частные договорные обязательства // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 569-581. – ISBN 978-617-566-164-2
1176670
   Принципы топонимики. – Москва, 1964. – 152 с.
1176671
   Принципы топонимики.. – М., 1962. – 28с.
1176672
  Лассаль Ф. Принципы труда в современном обществе / Ф. Лассаль. – Санкт-Петербург, 1905. – 39 с.
1176673
  Абсаттаров М.Р. Принципы уголовно-процессуального права Франции / М.Р. Абсаттаров; Мин-во образования и науки Республики Казахстан; Алматинский гос. ун-т имени Абая. – Алматы : АГУ им. Абая, 2000. – 48с. – ISBN 9965-424-89-6
1176674
  Давлетов А.А. Принципы уголовно-процесуальной деятельности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 92-102. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1176675
  Оганесян В.А. Принципы уголовного правосудия в международном праве = Principles of criminal justice in international law : эволюция и особенности имплементации / Владимир Амбарцумович Оганесян. – Москва : NOTA BENE, 2011. – 327, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8188-0197-1
1176676
  Омельченко Г.Е. Принципы уголовного судопроизводства Республики Куба : учебное пособие / Г.Е. Омельченко. – Киев : КВШ МВО СССР, 1989. – 60 с.
1176677
  Факторович А.А. Принципы управления качеством образования в вузе в условиях реализации ФГОС // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 40-48. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются проблемы развития высшего профессионального образования в условиях внедрения ФГОС. Обоснованы принципы, формы и методы совершенствования действующих внутривузовских систем управления качеством образования. Предлагается ...
1176678
  Струтинский В.С. Принципы управления правовым воспитанием. / В.С. Струтинский. – К., 1983. – 49с.
1176679
   Принципы управления продукционными процессами в агросистемах.. – М., 1976. – 203с.
1176680
  Аракелян А.А. Принципы управления промышленностью СССР / А.А. Аракелян. – Москва : Знание, 1966. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 3 серия ; № 19 : Экономика)
1176681
  Гринев Геннадий Никифорович Принципы усвоения человеком сенсомоторных программ действий на начальных стдиях научения : Автореф... канд. биол.наук: 05.13.09 / Гринев Геннадий Никифорович; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1984. – 24л.
1176682
  Ильютик Л.М. Принципы установления цены в социалистическом общественном производстве. (Непосредственная основа цены) : Автореф... кандидата экон.наук: / Ильютик Л.М.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1965. – 21л.
1176683
   Принципы устройства энергосберегающего дома // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – С. 30-31 : фото
1176684
  Крылов Н.Б. Принципы участия государств в системе ООН / Н.Б. Крылов. – Москва : Международные отношения, 1986. – 116 с.
1176685
  Равин С.М. Принципы федерализма в советском государственном праве / С.М. Равин. – Л., 1961. – 76с.
1176686
  Лойфман И.Я. Принципы физики и философские категории / И.Я. Лойфман. – Свердловск, 1973. – 136с.
1176687
   Принципы философского знания.. – Рязань, 1977. – 187с.
1176688
  Линцбах Я. Принципы философского языка. Опыт точного языкознания : более 200 чертежей и таблиц в тексте / Я. Линцбах. – Петроград : Тип. Т-ва А.С. Суворина - Новое Время, 1916. – 228 с.
1176689
  Сазерленд К.Л. Принципы флотации / К.Л. Сазерленд, И.В. Уорк. – Москва : Металлургиздат, 1958. – 412 с.
1176690
  Романычева Е.В. Принципы фольклоризма в романе Ф.М. Достоевского "Идиот" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 398 - 402. – ISSN 1606-951Х
1176691
  Романычева Е.В. Принципы фольклоризма в романе Ф.М. Достоевского "Идиот" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 398-402. – ISSN 1606-951Х
1176692
  Толстопятова М.Ф. Принципы формализации (алгоритмизации) семантического анализа текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.21 / Толстопятова М.Ф.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1976. – 29л.
1176693
  Васильченко Н.П. Принципы формирования библиотечных фондов // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 20-28. – ISSN 0130-9765


  Предложена классификация принципов формирования библиотечных фондов. Представлено их содержательное наполнение.
1176694
  Кошевая И.Г. Принципы формирования грамматического значения в английском языке / И.Г. Кошевая. – Москва, 1976. – 134 с.
1176695
   Принципы формирования групповых систем населенных мест: Совместные исслед по плану научно-технического сотрудничества между СССР и ЧССР. – Москва, 1978. – 132 с.
1176696
   Принципы формирования информационно-поисковой системы на базе вычислительных перфорационных машин в государственных архивах.. – Москва : [ВНИИДАД], 1973. – 248 с. : граф.
1176697
  Дружинина В.В. Принципы формирования механизма сбалансированности местного рынка труда // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 202-208 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1176698
  Левина Л. Принципы формирования организационно-экономического механизма трансферта инноваций // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 4. – С. 60-65. – ISSN 0235-2443
1176699
  Волынец Николай Иванович Принципы формирования соотношения производитльености труда и заработной платы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Волынец Николай Иванович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1176700
  Акопов С.В. Принципы формирования транснационального сообщества в эпоху глобализации // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 277-282. – ISSN 1606-951Х
1176701
  Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии / А.В. Бондарко ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1983. – 208 с.
1176702
   Принципы функционирования двухпартийной системы США: история и современные тенденции. – М.
Ч. 1. – 1988. – 286с.
1176703
   Принципы функционирования двухпартийной системы США: история и современные тенденции.. – М.
Ч.2. – 1989. – 279с.
1176704
  Березко Л.А. Принципы функционирования параллельных вычислительных машин и систем : учеб. пособие для спец. "Вычисл. машины, комплексы, системы и сети" / Л.А. Березко, И.М. Вишенчук, В.В. Троценко ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Львов. политехн. ин-т им. Ленинского комсомола. – Киев : УМКВО, 1989. – 67, [1] с. – Библиогр.: с. 67-68
1176705
  Касумов Халил Мамед Али Принципы функционирования полиеновых антибиотиков в липидных мембранах - взаимосвязь структуры и функции. : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.02 / Касумов Халил Мамед Али; АН СССР. Ин-т биофизики. – Пущино, 1979. – 37л.
1176706
   Принципы функционирования языка в его речевих разновидностях: Межвуз. сб. науч. тр.. – Пермь, 1984. – 159с.
1176707
  Мазов В.А. Принципы Хельсинки и международное право / В.А. Мазов. – Москва : Наука, 1980. – 223с.
1176708
   Принципы хозяйственной самоорганизации.. – М., 1983. – 144с.
1176709
  Двалишвили Т.Г. Принципы хранения и консервации рукописных и печатных коллекций в Национальном центре рукописей Грузии // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 77-78
1176710
  Барашкова А.В. Принципы художественного мифологизма в жанре фэнтази // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 315-318. – Бібліогр.: Лит.: с. 318; 9 п. – ISSN 1606-951Х
1176711
  Короткова Г.Н. Принципы целоостности / Г.Н. Короткова. – Л., 1968. – 163с.
1176712
  Голдовский Е.М. Принципы широкоформатного кинематографа. / Е.М. Голдовский. – М., 1962. – 211с.
1176713
  Голдовский Е.М. Принципы широкоэкранного кинематографа. / Е.М. Голдовский. – М., 1956. – 166с.
1176714
  Кейлоу П. Принципы эволюции / П. Кейлоу. – Москва : Мир, 1986. – 127 с.
1176715
  Игнатьева И.А. Принципы экологического законодательства // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.36-46. – ISSN 0132-0769
1176716
  Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс / Н.Г. Мэнкью. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 784с. – ISBN 5-314-00161-6
1176717
  Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс / Н. Грегори Мэнкью; Пер. с англ. В. Кузина и др. – 2-е изд., сокращ. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2000. – 496с. : илл. – (Учебники). – ISBN 5-272-00093-5
1176718
  Мэнкью Грегори Н. Принципы экономикс : Economics / Грегори Н. Мэнкью. – 2-е изд., сокращ. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 496с. – (Учебники). – ISBN 5-272-00093-5
1176719
  Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс : Учебник / Н.Грегори Мэнкью. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 624с. – (Учебники для вузов). – ISBN 5-94723-406-8
1176720
   Принципы экономического управления научно-техническим прогрессом: Сб. науч. тр.. – К., 1982. – 126с.
1176721
  Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – Москва : Прогресс, Универс. – (Экономическая мысль Запада). – ISBN 5-01-004201-0, 5-01-004203-7
т.ІІІ. – 1993. – 352с
1176722
  Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – Москва : Прогресс, Универс. – (Экономическая мысль Запада). – ISBN 5-01-004201-0, 5-01-004202-9
т.ІІ. – 1993. – 312с.
1176723
  Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – Москва : Прогресс. Универс. – (Экономическая мысль Запада). – ISBN 5-01-004200-2
Т.1. – 1993. – 416с.
1176724
  Сокольский В. Принципы экономичности и их выражение в современном строительстве / В. Сокольский. – С.-Петербург, 1910. – 532с.
1176725
  Вольф Е.Л. Принципы электронной туннельной спектроскопии / Е.Л. Вольф. – Киев : Наукова думка, 1990. – 453с.
1176726
  Гулыга А.В. Принципы эстетики / А.В. Гулыга. – Москва, 1987. – 285с.
1176727
  Мур Принципы этики / Мур, , Джордж Эдуард. – Москва : Прогресс, 1984. – 326с.
1176728
  Белецкий А.А. Принципы этимологических исследований (на материале греческого языка) : Автореф... докт. филологич.наук: / Белецкий А.А.; Академия наук Союза ССР. Институт языкознания. – Киев, 1951. – 31 с.
1176729
  Козловски П. Принципы этической экономии / П. Козловски; Перевод с нем. под ред. В.С. Автономова. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1999. – 344с. – (Этическая экономия. Исследования по этике, культуре и философии хозяйства. Вып.7). – ISBN 3-16-245319-4; 5-900428-40-0
1176730
  Вахрушев В. Принципы японского управления // Эти невероятные японцы : [перевод] / С.Н. Паркинсон. – Москва : Всесоюз. обществ. фонд защиты от безработицы ; Технол. шк. бизнеса, 1992. – С. 151-207. – (Библиотека Технологической школы бизнеса ; кн. 3 ;Серия "Психотехнологии и эффективный менеджмент")
1176731
   Принципы, методы и опыт прогнозирования месторождений свинца и цинка: Материалы всесоюз. семинара в г.Туле, морт 1976 г.. – М., 1977. – 130с.
1176732
  Студенцов Н.Н. Принципы, методы и организационные формы обучения в советской общеобразовательной школе / Н.Н. Студенцов. – Саратов, 1966. – 76с.
1176733
  Петрова Оксема Федоровна Принципы, методы и формы пропаганды изобразительного искусства в художественном музее. (На материале Гос. Русского музея) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.04 / Петрова Оксема Федоровна; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1975. – 25л.
1176734
  Лордкипанидзе Д.О. Принципы, организация и методы обучения / Д.О. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1955. – 196 с.
1176735
  Лордкипанидзе Д.О. Принципы, организация и методы обучения / Д.О. Лордкипанидзе. – Изд. 2-е. – М, 1957. – 172с.
1176736
  Бирюкова В.И. Принципы, формы и методы партийной пропаганды среди молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Бирюкова В.И.; Горьковский гос.ун-т. – Горький, 1974. – 25л.
1176737
  Петренко Ф.Ф. Принципы, формы и методы руководства в социалистическом обществе : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Петренко Ф.Ф.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1969. – 65л. – Бібліогр.:с.61-64
1176738
  Доброхотов В.Я. Принципы, формы, методы большевистской пропаганды и агитации в первые годы Советской власти : Автореф... Доктора ист.наук: / Доброхотов В.Я,; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1967. – 42с.
1176739
  Пушкарева Е.Н. Принципы, этапы и формы проведения олимпиады по русскому языку для иностранных студентов // Проблеми сучасної освіти : збірник наук.-метод. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Ураїни ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 3, ч. 2. – С. 91-96. – ISBN 978-966-623-888-0
1176740
  Анікєєв Г.Б. Принцири реалізації захисної функції юридичної допомоги в адміністративному процесі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 82-86
1176741
  Корнев Н. Принцы и приказчики Марианны. / Н. Корнев. – М., 1935. – 414с.
1176742
  Вампилов А.В. Принцы уходят из сказок / А.В. Вампилов. – Иркутск, 1964. – 96с.
1176743
  Мах Эрнст Принцып сохранения работы : История и корень его / Эрнст Мах ; Пер. с пересмотр. и испр. авт. нем. изд. Г.А. Котляра ; Под ред. проф. Н.А. Гезехуса ; С предисл. авт. к рус. изд. – Москва : Тип. т-ва "Обществ. польза, 1909. – 68 с.
1176744
  Мах Эрнст Принцып сохранения энергии / Эрнст Мах, проф. Вен. ун-та ; Пер. с нем. И.Я. Ляховского. – Москва : Соврем. проблемы ; Тип. А.С. Забалуева, 1909. – 37 с. : ил.
1176745
  Звягинцев Е.А. Принцыпы внешкольного образования и его живые силы. / Е.А. Звягинцев. – М, 1918. – 76с.
1176746
  Пенроз Принцыпы и техника радиолокации. / Пенроз, , Боулдинг. – М, 1956. – 783с.
1176747
  Зейналов Ф.Р. Принцыпы классификации именных частей речи. / Ф.Р. Зейналов. – Баку, 1959. – 216с.
1176748
  Денисов П.Н. Принцыпы моделирования языка : Автореф... канд. филол.наук: / Денисов П. Н.; МГУ, Каф. общ. и равснительно-ист языкознания. – Москва, 1963. – 14л.
1176749
  Пестушко В.Ю. Принцыпы отображения климата ландшафтов : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 57-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
1176750
  Копничев Л.Н. Принцыпы построения аппаратуры для передачи дискретной информации / Л.Н. Копничев. – Москва, 1972. – 155 с.
1176751
  Брайнин Я.М. Принцыпы применения наказания по советскому уголовному праву / Я.М. Брайнин. – К., 1953. – 84с.
1176752
  Боков В.А. Принцыпы эколого-географического анализа (по материалам Крымской области) : теория и практика экологических исследований в физической географии / В.А. Боков, Е.А. Позаченюк // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 3-10 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
1176753
  Хабаров А. Приняв судьбу как вызов : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой кол. журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 10. – С. 8-11. – ISSN 0131-2332
1176754
  Сарабьянов Д. Принят, а не отвержен : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 3 (1031 ). – С. 120-122. – ISSN 0130-7673
1176755
  Сущинская Я. Принятие актов официального толкования // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 33-34
1176756
  Анисимов О.С. Принятие государственных решений и методологизация образования / О.С. Анисимов. – Москва, 2003. – 422 с. – (Энциклопедия управленческих знаний). – ISBN 5-93098-018-7
1176757
  Суздальцева И.А. Принятие закона от 6 июля 1904 г., его значение для переселенческого движения на Кавказ // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 23. – С. 27-30. – ISSN 1812-3805


  Данная статья повествует о ходе исполнения закона от 6 июня 1904 г., реакции на исполнение данного законопроекта, о дальнейших условиях проживания переселенцев. The present article deals with the course of execution of law of July 6, 1994, reaction ...
1176758
  Корнилова Т.В. Принятие интеллектуальных решений в диалоге в компьютером / Т.В. Корнилова, О.К. Тихомиров. – М, 1990. – 191с.
1176759
  Кагазежев Ж.В. Принятие ислама адыгами // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2010. – № 1. – С. 160-163. – ISSN 0205-9606
1176760
  Бард С.Я. Принятие новой Конституции СССР. Курс партии на развернутую внутрипартийную демократию / С.Я. Бард. – Москва, 1955. – 20с.
1176761
   Принятие оптимальных решений в экономических системах: Межвуз. сб.. – Горький, 1983. – 116с.
1176762
   Принятие оптимальных решений в экономических системах: Межвуз. сб.. – Горький, 1985. – 138с.
1176763
   Принятие оптимальных решений в экономических системах: Межвуз. сб.. – Горький, 1986. – 127с.
1176764
  Ясинский Василий Васильевич Принятие решений в динамических иерархических системах с неопределенными параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Ясинский Василий Васильевич; КГУ. – К., 1981. – 14л.
1176765
  Шапиро Д.И. Принятие решений в системах организационного управления / Д.И. Шапиро. – М., 1983. – 185с.
1176766
  Ибатуллин Э.А. Принятие решений в сопряжённых информационных системах / Э.А. Ибатуллин. – Казань, 1986. – 133 с.
1176767
  Ерахторин М.В. Принятие решений в управлении библиотекой // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2010. – № 33. – С. 9-25
1176768
  Ерахторин М.В. Принятие решений в управлении библиотекой // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2010. – № 34. – С. 8-24
1176769
  Ерахторин М.В. Принятие решений в управлении библиотекой // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2010. – № 35. – С. 2-12
1176770
  Ерахторин М.В. Принятие решений в управлении библиотекой // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2010. – № 32. – С. 11-34
1176771
  Ерахторин М.В. Принятие решений в управлении библиотекой // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2010. – № 36. – С. 16-20
1176772
  Чумаченко Н.Г. Принятие решений в управлении производством. / Н.Г. Чумаченко. – К., 1978. – 191с.
1176773
  Анисимов О.С. Принятие решений в управленческих иерархиях / О.С. Анисимов. – Москва, 2004. – 680 с. – (Энциклопедия управленческих знаний)
1176774
  Кононенко А.Ф. Принятие решений в условиях неопределенности / А.Ф. Кононенко. – Москва, 1991. – 196 с.
1176775
  Мамиконов А.Г. Принятие решений и информация / А.Г. Мамиконов. – Москва : Наука, 1983. – 183 с.
1176776
  Киреева Н.Н. Принятие решений и рефлексия как проявление интеллектуальной компетентности студентов технических и гуманитарных специальностей / Н.Н. Киреева, Е.е. Котова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 258-265. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1176777
   Принятие решений местными органами власти и управления: Сб. ст.. – М., 1983. – 140с.
1176778
  Борисов А.Н. Принятие решений на основе нечетких моделей : примеры использования / А.Н. Борисов, О.А. Крумберг, И.П. Федоров ; Риж. техн. ун-т. – Рига : Зинатне, 1990. – 184 с. : граф. – Библиогр.: с. 180-182. – ISBN 5-7966-0459-7
1176779
  Лисичкин В.А. Принятие решений на основе прогнозирования в условиях АСУ / В.А. Лисичкин, И Е. Голынкер, . – М, 1981. – 111с.
1176780
  Богаенко В. Принятие решений при анализе методом базисных матриц плохообусловленных слау / В. Богаенко, Н. Ляшко // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 44-45. – ISBN 978-966-188-137-1
1176781
   Принятие решений при выборе долот и режимных параметров бурения в зависимости от характера исходной информации / Г.М. Эфендиев, С.А. Алиев, М.Д. Сарбопеева, К.К. Агаева, О.Г. Кирисенко // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 30-38 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 1684-2189
1176782
  Кини Р.Л. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Р.Л. Кини, Х. Райфа. – Москва, 1981. – 560 с.
1176783
  Барановский С.В. Принятие решений при моделировании динамики инфекционного заболевания с учетом диффузионных возмущений и сосредоточенных воздействий / С.В. Барановский, А.Я. Бомба, С.И. Ляшко // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; голов. ред. А.А. Чикрий ; редкол.: Т. Башар, В.М. Белов, Л.А. Власенко [и др.]. – Киев, 2021. – № 3, май - июнь. – С. 115-129. – ISSN 0572-2691
1176784
  Новиков П.П. Принятие решений человеком в авиационных системах управления / Новиков П.П. – Москва : Воздушный транспорт, 1980. – 348 с.
1176785
  Белкин А.Р. Принятие решений: комбинаторные модели аппроксимации информации / А.Р. Белкин, М.Ш. Левин. – Москва : Наука, 1990. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 143-152 (197 назв.). – (Теория и методы системного анализа ; вып. 26)
1176786
  Ромащенко В.Н. Принятие решений: ситуации и советы / В.Н. Ромащенко. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 123 с.
1176787
  Дубовик Ольга Леонидовна Принятие решения в механизме преступного поведения : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.07 / Дубовик Ольга Леонидовна; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разраб. мер передупреждения преступности. – М., 1976. – 16л.
1176788
  Смолкин А.М. Принятие решения как процесс управленческого труда / А.М. Смолкин. – М., 1977. – 71с.
1176789
  Вознесенский В.А. Принятие решинй по статистическим моделям / В.А. Вознесенский, А.Ф. Ковальчук. – Москва, 1978. – 192с.
1176790
  Шнайдер Л.И. Принятие себя // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 11 (131). – С. 37-41. – ISSN 2226-7514
1176791
   Принятие сложных хозяйственных решений в условиях интенсификации общественного производства: Текст лекций.. – Л., 1988. – 49с.
1176792
   Принятие управленческих решений в отраслях промышленности. Сб. науч. тр.. – Донецк, 1983. – 130с.
1176793
  Анисимов О.С. Принятие управленческих решений: методология и технология / О.С. Анисимов. – 2-е изд., перераб. – Москва, 2004. – 506 с. – (Энциклопедия управленческих знаний)
1176794
   Принятие управленческих решений: теоретический аспект / И.В. Воловельская, В.А. Домбровский, Н.А. Кравченко, И.В. Борута // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 17-23. – ISSN 2075-4892
1176795
  Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения : Учебник / Н.Л. Карданская. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 407с. – ISBN 5-238-00056-1
1176796
  Вяткин Валерий Принятие финансовых решений в управлении бизнесом: концепции, задачи, ситуации : Учебник с учебными видеофильмами для студ. и предпринимателей / Вяткин Валерий, Хэмптон Джон, Казак Александр; Ин-тут Международного Бизнеса и Финансов. – Москва-Екатеренбург : Ява, 1998. – 256с. – ISBN 5-88728-006-10
1176797
   Принятие хозяйственных решений на уровне предприятия: Материалы советско-финляндского семинара по управлению.. – М., 1982. – 164с.
1176798
  Иванов В. Принятие христианства на Руси // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 14-29. – ISSN 1812-867Х
1176799
   Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси.. – М., 1988. – 268с.
1176800
  Загородній Ю. Приняття рішень на основі якісного аналізу моделі багатопродуктової інновації / Ю. Загородній, А. Любенко // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 111-112
1176801
  Жариков А.Д. Приняты в бою / А.Д. Жариков. – Москва, 1975. – 64 с.
1176802
  Нейштадт Я.И. Принятый ферзевый гамбит / Я.И. Нейштадт. – М., 1965. – 200с.
1176803
  Науман Э. Принять решение - но как? / Э. Науман. – Москва, 1987. – 197 с.
1176804
  Осипова Марина Николаевна Принять чужое, не потеряв себя : новая система взаимодействия культур // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 2-4. – ISSN 1727-4893


  Национально-культурная самобытность народа является основополагающей духовной ценностью. Оторванные от своих традиций люди рискуют потерять себя.
1176805
  Болебрух А.Г. Приобрела ли историография новый образ? // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 4-13.
1176806
   Приобретайте и сохраняйте силу, бодрость и здоровье: Как самостоятельно подготовиться к выполнению норм IV и V ступеней комплекса ГТО и к участию в соревнованиях по многоборью комплекса ГТО.. – М., 1975. – 33с.
1176807
  Попович П.В. Приобретательная давность по русскому и остз. гр. пр., равно по проекту гражд. уложения / П.В. Попович. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.,, 1913. – [2], II, 248 с. – Библиогр.: "Источники и литература" (с. 3-4) и в примеч.
1176808
  Зильберман А.И. Приобретая зарубежный персональный комрьютер / А.И. Зильберман. – М, 1990. – 63с.
1176809
  Трепицын И.Н. Приобретение движимостей в собственность от лиц, неимеющих права на их отчуждение / И.Н. Трепицын, проф. – Варшава : Тип. Варшавского Учеб. округа, 1907. – XII 552 XL. – Библиогр.: Полные названия книг и статей цитированных сокращенно: I-XL
1176810
  Васьковский Е.В. Приобретение движимости от несобственника // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 19-48. – ISBN 978-966-927-140-2
1176811
   Приобретение знаний.. – Москва : Мир, 1990. – 303с.
1176812
  Ерошенко А.А. Приобретение и осуществление права личной собственности в СССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ерошенко А.А. ; Ленингр. гос. ун-т , Юрид. фак. – Краснодар, 1963. – 20 с.
1176813
  Кудрявцев О.Н. Приобретение и осуществление права личной собственности на жилой дом : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Кудрявцев О.Н. ; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1966. – 20 с.
1176814
   Приобретение насекомыми и клещами устойчивости к ядам. Сб. ст.. – Москва, 1959. – 332с.
1176815
  Барышев А.И. Приобретение наследства и его юридические последствия / А.И. Барышев. – Москва : Госюриздат, 1960. – 96 с.
1176816
  Геворгиз А.А. Приобретение статуса присяжного поверенного по Судебным Уставам 1864 г. и приобретение статуса адвоката в современной России: сравнительный анализ // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 7 (106). – С. 15-21
1176817
  Сергейчик С.И. Приобщать к труду, учить мастерству / С.И. Сергейчик. – М., 1982. – 183с.
1176818
  Волкова Л.Е. Приобщение / Л.Е. Волкова. – Днепропетровск, 1988. – 224 с.
1176819
  Приходько В.А. Приобщение к доблести / В.А. Приходько. – М., 1983. – 128с.
1176820
  Беленький Г.И. Приобщение к искусству слова : (раздумия о преподовании лит. в шк.) / Беленький Г.И. – Москва : Просвещение, 1990. – 188, [2] с. – (Б-ка учителя рус. яз. и лит.)
1176821
  Барыкин М.Д. Приобщение к прекрасному / М.Д. Барыкин ; Куйбышев. обл. дом нар. творчества. – Куйбышев : Книжное изд-во, 1968. – 72 с.
1176822
  Скорупа В.К. Приобщение к революции / В.К. Скорупа. – Москва, 1974. – 64с.
1176823
  Жуганов А.В. Приобщение к творчеству / А.В. Жуганов. – М, 1983. – 80с.
1176824
  Федунов В.П. Приобщение к ценностям культуры / В.П. Федунов. – Москва, 1979. – 37 с.
1176825
  Камышанова Л.К. Приобщение к эстетике и творчеству. / Л.К. Камышанова. – М., 1975. – 56с.
1176826
   Приобщение личности к эстетической культуре в педагогческом процессе: Сб. науч. тр.. – М., 1991. – 109с.
1176827
   Приозерск. – Ленинград, 1960. – 126 с.
1176828
  Громов В.И. Приозерск / В.И. Громов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1963. – 147с.
1176829
  Громов В.И. Приозерск / В.И. Громов. – 3-е изд., испр. и доп. – Л, 1976. – 158с.
1176830
  Нагаев Г.Д. Приокская быль / Г.Д. Нагаев. – Москва : Московский рабочий
1. – 1956. – 435 с.
1176831
  Нагаев Г.Д. Приокская быль / Г.Д. Нагаев. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий
1. – 1958. – 439 с.
1176832
  Нагаев Г.Д. Приокская быль / Г.Д. Нагаев. – Москва
1. – 1960. – 439 с.
1176833
  Нагаев Г.Д. Приокская быль / Г.Д. Нагаев. – Москва
1. – 1963. – 419 с.
1176834
   Приокские дали.. – М., 1960. – 175с.
1176835
  Левушкин А.И. Приокские рассветы / А.И. Левушкин. – М, 1956. – 88с.
1176836
   Приокские рассветы: Зон. сб. прозы.. – Тула, 1986. – 221с.
1176837
  Логвинов А.С. Приокские родники / А.С. Логвинов. – Москва, 1979. – 288 с.
1176838
  Логвинов А.С. Приокские родники. / А.С. Логвинов. – Москва, 1977. – 206с.
1176839
  Мельшиян В.В. Приокский экономический район / В.В. Мельшиян. – Тула : Тульское книжное издательство, 1963. – 40 с.
1176840
   Приокско-террасный заповедник: Фотоальбом.. – М., 1979. – 191с.
1176841
  Чибисов К.В. Приоода фотографической чувствительности / К.В. Чибисов. – М., 1980. – 403с.
1176842
  Седлецкий И.Д. Приоритет М.В.Ломоносова в учении о коллоидных минералах. / И.Д. Седлецкий, 1952. – 63-67с.
1176843
  Московкин В.М. Приоритет науки и образования - не на словах, а на деле // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 30-34. – ISSN 1811-2404
1176844
  Соловьев М.Д. Приоритет общечеловеческих интересов в современных международных отношениях / М.Д. Соловьев. – СПб., 1991. – 31с.
1176845
  Рубан Ю.Д. Приоритет отечественных ученых в развитии зооинженерной науки / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграрна наука, 2004. – 292 с. – ISBN 966-540-115-7
1176846
  Ципун А.В. Приоритет публичных интересов в системе конституционного права // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 4-10. – ISSN 1812-8696
1176847
  Григорьев А.А. Приоритет русских открытий в Антарктике / А.А. Григорьев, Д.М. Лебедев. – Москва, 1950. – 24 с.
1176848
  Шкаруба Л.М. Приоритет человека, его творческих сил : (Романтизм в литературе и смежных видах искусства) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт. – Київ, 2010. – № 11. – С. 42-47
1176849
  Шкаруба Л.М. Приоритет человека, его творческих сил. Романтизм в литературе и смежных видах искусства // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 35-40
1176850
  Вишневська Н. Приоритети бюджетної політики на місцевому рівні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 68-77. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
1176851
  Ковешніков В.С. Приоритетні напрями інноваційної діяльності в туризмі / В.С. Ковешніков, А.М. Єфименко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 14-22. – ISSN 2308-135X
1176852
  Сургай О. Приоритетні напрямки виховної роботи у професійно-технічних навчальних закладах України в 1940-1985 рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 74-80
1176853
  Рудинська О.В. Приоритетні напрямки економічного моделювання в банківській сфері : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. / О.В. Рудинська, О.А. Мартинюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 294-299. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1176854
  Попков Б. Приоритетні напрямки і задачі розвитку військової освіти сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 49-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
1176855
  Грибов В.Д. Приоритетное направление политики партии / В.Д. Грибов. – Москва, 1989. – 62с.
1176856
  Самойлов Юрий Приоритетность туризма в Украине - за или против? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 72-76 : фото. – ISSN 1998-8044
1176857
  Даниеляц Э.А. Приоритетные задачи в системах обслуживания одним прибором / Э.А. Даниеляц. – М, 1971. – 144с.
1176858
  Хохлов Е.Н. Приоритетные идеи в области управления. / Е.Н. Хохлов, Н.А. Брыгин. – К., 1993. – 103с.
1176859
  Громыко Г.Л. Приоритетные направления борьбы с теневой экономикой в Республике Казахстан / Г.Л. Громыко, Т.К. Бекжанова // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 6. – С. 76-78. – ISSN 0320-8168
1176860
   Приоритетные направления геологоразведочных работ на нефть и газ в северо-восточной части Черного моря / Н.И. Евдощук, Т.Н. Галко, Т.Е. Довжок, Е.В. Волкова, О.В. Седлерова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 179-183 : рис. – Библиогр.: с. 182-183. – ISSN 0203-3100
1176861
  Канабекова М.А. Приоритетные направления государственной поддержки инновационной модели развития Казахстана // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 101-106. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
1176862
  Елшанский С.П. Приоритетные направления деятельности службы психологической помощи технического вуза / С.П. Елшанский, И.В. Федоров, В.М. Абдулаева // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.27-36. – ISSN 0042-8841
1176863
   Приоритетные направления научных исследований в области геологических, геохимических, геофизических и горных наук по изучению, освоению и сбережению недр России / В.А. Жариков, Ю.Г. Леонов, Ю.Г. Сафонов, Н.А. Крылов, В.Н. и др. Страхов; [Жариков В.А., Леонов Ю.Г., Сафонов Ю.Г. и др.] ; науч. руководители и ред. разд.: акад. В.А. Жариков [и др.] ; Рос. акад. наук, Отд-ние геологии, геофизики, геохимии и гор. наук. – Москва : ИПКОН РАН, 1996. – 211, [2] с. : табл. – Загол. обл.: Науки о Земле. Состояние, приоритетные направления развития. - Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 5-201-15557-X
1176864
  Шпак А.П. Приоритетные направления повышения эффективности и устойчивости развития АПК Беларуси // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 6 (272). – С. 26-32. – ISSN 2221-1055
1176865
  Кукина Н.В. Приоритетные направления повышения эффективности инвестиционно-инновационной деятельности предприятий // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 164-172 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1176866
  Супрунова Л.Л. Приоритетные направления поликультурного образования в современной российской школе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 4. – С. 16-28. – ISSN 0869-561Х
1176867
  Швец Д.В. Приоритетные направления развития горных работ в глубоких карьерах при доработке их до конечной глубины / Д.В. Швец, Е.В. Малеев // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 172-185 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1176868
  Шалгимбаева К.Б. Приоритетные направления развития зернового рынка Республики Казахстан / К.Б. Шалгимбаева, А.Н. Чуева // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 389-396. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 1)
1176869
  Исаева К.Р. Приоритетные направления развития образования в Казахстане // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 108-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1176870
   Приоритетные направления развития отношений России с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 2. – С. 4-15. – ISSN 0044-748Х


  Материылы парламетских слушаний.
1176871
   Приоритетные направления развития отношений России с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна. Материалы парламентских слушаний // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 11. – С. 4-13. – ISSN 0044-748Х
1176872
  Краснопир С.Н. Приоритетные направления развития управленческой культуры руководителя в современных условиях // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 39-58. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается социально-философский аспект приоритетных направлений развития управленческой культуры руководителя в современных условиях развития общества, противоречия и формы их развития.
1176873
   Приоритетные национальные проекты : цифры, факты, документы. – Москва : Европа, 2006. – 160 с. – ISBN 5-9739-0051-7
1176874
   Приоритетные органические загрязнители в почве дендропарка Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова / Г.И. Агапкина, В.В. Столбова, Е.С. Бродский, А.А. Шелепчиков, Д.Б. Фешин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 37-45 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – (Почвоведение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1176875
   Приоритетные органические загрязнители в почве дендропарка Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова. Сообщение 3. Особенности / Г.И. Агапкина, Е.С. Бродский, А.А. Шелепчиков, Д.Б. Фешин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 49-55 : рис., табл. – Библиогр.: 31 назв. – (Почвоведение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1176876
  Зосимович И.Д. Приоритетные работы украинских астрономов XX ст. в области астрофизики Солнечной системы // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2000. – № 1/2. – С. 129-136. – ISSN 0374-3896


  Про наукову творчість видатного українського астрофізика, завідуючого кафедрою астрономії Київського університету Сергія Константиновича Всехсвятського та його школу, яка охоплює широке коло питань астрофізики Сонячної системи.
1176877
  Климов Г.П. Приоритетные системы обслуживания с ориентацией / Г.П. Климов, Г.К. Мишкой. – Москва, 1979. – 222с.
1176878
   Приоритетные системы обслуживания.. – Москва : Издательство Московского университета, 1973. – 447 с.
1176879
  Савельев Е.В. Приоритеты в реформировании украинской экономики / Е.В. Савельев, В.Е. Куриляк // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 5 (634). – С. 79-89. – ISSN 0131-7741
1176880
  Степанова О. Приоритеты воспитания в современной японской семье // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 101-104. – ISSN 0321-5075
1176881
  Андрюшин С. Приоритеты денежно-кредитной политики центральных банков в новых условиях / С. Андрюшин, В. Кузнецова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 57-70. – ISSN 0042-8736
1176882
   Приоритеты Европейского пространства высшего образования - 2020 (декларации и коммюнике) = Priorities of the European higher education area - 2020 (ministerial declarations and communiques) / Центр междунар. образования Всеукраинского Академического Союза специалистов проф. оценки науч. исследований и педагогич. деятельности ; [сост. : Бабин И.И., Лыкова В.А., Житнигор Б.С. и др. ; ред., перевод с англ. : И. Бабин, В. Лыкова]. – Одесса ; Бендеры : [Полиграфист]. – ISBN 978-9975-4025-7-6
[№ 1]. – 2010. – 112 с. – На обл. : UNESCO. Bologna process: towards the european higher education area
1176883
  Юсупова Г.Н. Приоритеты и социальная значимость формирования информационной культуры студентов различных специальностей // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 33-38. – ISSN 0130-9765


  Статья подготовлена на основе изучения уровня информационной культуры студентов, проведенного на базе Научной библиотеки и информационно-ресурсных центров Бишкекского гуманитарного университета им. К. Карасаева.
1176884
  Павлов В.Л. Приоритеты и ценности декабристского движения в России (взгляд с позиций философии) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 81-87
1176885
  Павлов В.Л. Приоритеты и ценности декабристского движения в России (взгляд с позиций философии). Часть вторая // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 115-120.
1176886
  Павлов В.Л. Приоритеты и ценности декабристского движения в России (взгляд с позиций философии). Часть вторая // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 115-120
1176887
  Аузан А. Приоритеты институциональных преобразований в условиях экономической модернизации / А. Аузан, Г. Сатаров // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 65-73. – ISSN 0042-8736
1176888
  Патрон П.А. Приоритеты макроэкономической политики: уроки кризиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 23-35. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1176889
  Скрынник Е. Приоритеты международного сотрудничества в аграрной сфере // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-18. – ISSN 0235-2443
1176890
  Лисов И В. Приоритеты международной образовательной деятельности российских вузов. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617


  Дается анализ возможных путей развития международного высшего образования в России. Отмечается повышение значимости такого образования как для иностранных студентов и аспирантов, так и для российских специалистов. Автор считает необходимым создание в ...
1176891
  Шнырков А.И. Приоритеты научно-производственной кооперации стран-членов СЭВ в машиностроении // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 14-19. – (Международные отношения и международное право ; № 26)
1176892
  Небренчин С.М. Приоритеты национального возрождения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 17. – С. 5-8. – ISSN 1812-3805


  В статье дается анализ противоречий современной российской цивилизации в мировом сообществе. Приводятся причины противоречий и способы их преодоления.
1176893
  Геврасева А.П. Приоритеты национальной политики в сфере туризма и особенности их реализации в Республике Беларусь // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 228-232
1176894
  Филькевич И. Приоритеты новой модели евразийского интеграционного сотрудничества // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 8. – С. 51-56. – ISSN 2074-6040
1176895
  Молодчая Н.С. Приоритеты преподавателей в XXI веке: контент, ценности, е-образование / Н.С. Молодчая, Е.Б. Молодчий // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 189-193. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1176896
  Адамов Б.И. Приоритеты прорыва в информационнукю экономику / Б.И. Адамов, Л.С. Винарик, А.Н. Щедрин // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 3-6. – ISSN 1729-7206
1176897
  Кенжебеков Н. Приоритеты развития промышленности Карагандинской области // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані тенденції розвитку промисловості Карагандинської області, виявлені основні проблеми, які перешкоджають інноваційному розвитку. Обґрунтовані заходи щодо комплексної політики, спрямованої на реалізацію великих інвестиційних проектів у ...
1176898
  Наливайченко С.П. Приоритеты развития рыночной модели Украины // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 105-112. – ISSN 1729-7206
1176899
   Приоритеты развития современного образования: теория, методология, практика : материалы междунар. науч.-практ. конф., 17-18 февраля 2014 г. : [в 2 ч.] / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Департамент науки и образования Харьк. обл. гос. администрации [и др. ; редкол.: Астахова В.И. (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия
Ч. 1. – 2014. – 313, [1] с. : ил., табл. – Ст. на рус., укр., англ. языках. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
1176900
   Приоритеты развития современного образования: теория, методология, практика : материалы междунар. науч.-практ. конф.,17-18 февраля 2014 г. : [в 2 ч.] / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины , Департамент науки и образования Харьк. обл. гос. администрации [и др. ; редкол.: Астахова В.И. (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия
Ч. 2. – 2014. – 265, [1] с. : ил., табл. – Ст. рус., укр. – Библиогр. в конце ст.
1176901
  Михайлова Е.И. Приоритеты развития университета // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. – ISSN 1561-2465


  Приоритетные направления развития университета касаются повышения качества жизни людей на путях практико-ориентированного обучения и подготовки квалифицированных кадров. По отдельным специальностям наши выпускни-ки 2010 и 2011 годов на 100% ...
1176902
  Жолдыбай М.О. Приоритеты реформирования системы государственного управления Республики Казахстан // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 351-356. – (Право. Економіка. Управління)
1176903
  Гудев П. Приоритеты США в Арктике // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 9. – С. 49-60. – ISSN 0131-2227
1176904
  Давыдов А.Ю. Приоритеты торговой политики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 5. – С. 15-30. – ISSN 0321-2068
1176905
  Ляхов Ю.А. Приоритеты уголовно-процессуального законотворчества // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 8. – С. 43-48. – ISSN 0132-0769


  Методы познания финансового права.
1176906
  Булкин И.А. Приоритеты удельного финансирования НИОКР в Украине в дисциплинарном аспекте // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 71-88. – ISSN 0374-3896
1176907
  Малицкий Б.А. Приоритеты ЮНЕСКО в тематике научных симпозиумов МААН / Б.А. Малицкий, Л.Ф. Кавуненко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 3-15. – ISSN 1560-4926
1176908
  Світленко С.І. Приорілля : Історико-краєзнавчі нариси / С.І. Світленко, А.М. Білокінь; За заг. ред. М.М. Дроня. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського університету, 2004. – 212с. : іл. – ISBN 966-551-154-8
1176909
  Сазонець І.Л. Приорітети концепції "економічного імперіалізму" в дослідженні соціальної відповідальності транснаціональних корпорацій як формальних інститутів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 54-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1176910
  Матющенко Михаил Алексеевич Приостановление производства по уголовным делам в суде первой инстанции : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Матющенко Михаил Алексеевич; Всес. ин-т по изучению прич. и разработке мер предупр. прест. – М., 1976. – 18л.
1176911
  Здорик Т.Б. Приоткрой малахитовую шкатулку. / Т.Б. Здорик. – М., 1979. – 255с.
1176912
  Волкогонова О.Д. Приоткрывая завесу времени / О.Д. Волкогонова. – Москва, 1989. – 110с.
1176913
  Морозов Станислав Приоткрывая историю Буковинской железной дороги // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 126-147. – ISSN 0130-9625
1176914
  Пантелеев Л. Приоткрытая дверь...: Рассказы. Очерки. Разговор с читателем. Из старых записных книжек. / Л. Пантелеев. – Л., 1980. – 542с.
1176915
  Петросян В.А. Приоткрытые окна города : повести / Вардгес Петросян ; пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 173 с.
1176916
  Семененко М.П. Прип"ятський вал : (глибинна структура, магматизм та металоносність) / М.П. Семененко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 179с.
1176917
  Сирота Л.М. Прип"ятський синдром : кіноповість / Любов Сирота. – Київ : Просвіта, 2011. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-2133-65-3
1176918
   Прип"ять. – Київ : Мистецтво, 1976. – 47с.
1176919
  Лиховид І. Прип"ять як розмінна монета // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12 лютого (№ 25). – С. 9


  Про ризики міжнародного водного шляху Е40 та українську позицію.
1176920
  Елков А.К. Припадаю к ладоням / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1980. – 95с.
1176921
  Тоболкин З.К. Припади к земле / З.К. Тоболкин. – М, 1976. – 287с.
1176922
  Тоболкин З.К. Припади к земле / З.К. Тоболкин. – Свердловск, 1989. – 413с.
1176923
  Мельниченко И.М. Припади к орлиному ключу / И.М. Мельниченко. – К., 1988. – 351с.
1176924
  Білоконь Н.Г. Припарки дядька Савки : гумор та сатира : біогр. довідка / Н.Г. Білоконь. – Київ : Дніпро, 1964. – 61 с.
1176925
  Лагоза В.М. Припечатаний заєць. / В.М. Лагоза. – Х, 1965. – 76с.
1176926
  Хоменко В.О. Припинення господарських товариств у цивільному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Хоменко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 282 арк. – Додатки: арк. 281-282. – Бібліогр.: арк. 259-280
1176927
  Хоменко В.О. Припинення господарських товариств у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Хоменко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1176928
  Хоменко В.О. Припинення господарського товариства на підставі рішення суду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (179 /180 ). – С. 22-32. – ISSN 2308-9636
1176929
  Гацелюк В.О. Припинення громадянства особи внаслідок вчинення злочину як захід кримінально-правового характеру de lege ferenda (у світлі закордонного досвіду) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 83-96
1176930
  Суржинськии М.І. Припинення громадянства  теоретичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 237-242. – ISSN 1563-3349
1176931
  Каленська Т.В. Припинення діяльності стратегічних альянсів ТНК у високотехнологічних галузях // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 14, липень. – С. 53-56. – ISSN 2306-6814
1176932
  Блащук А.М. Припинення договірних зобов"язань у цивільному праві України : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец.12.00.03 / Артем Миколайович Блащук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:
1176933
  Блащук А.М. Припинення договірних зобов"язань у цивільному праві України : Дис. ... канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес: сімейне право, міжнар. процес / Артем Миколайович Блащук ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2006. – 195 с. – Бібліогр.: л. 183-195
1176934
  Міхно О.І. Припинення договору за цивільним законодавством України : монографія / Міхно Ольга Іванівна ; АПН України, Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва. – Київ : Оберіг, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-07-1458-9
1176935
  Отраднова О.О. Припинення договору найму (оренди) // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 208-210. – ISBN 978-966-667-341-4
1176936
  Дякович М.М. Припинення договору найму [оренди] та його правові наслідки / М.М. Дякович, Л.Л. Тарасенко // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 5 (140). – С. 21-26
1176937
  Рачунь Д.В. Припинення договору найму(оренди): окремі теоретичні аспекти // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 31-35. – ISSN 2413-743X
1176938
  Дроботова Т.Б. Припинення договору оренди землі у разі зміни фактичного користувача / Т.Б. Дроботова, Л.Л. Зуєвич // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 44-48
1176939
  Отраднова О.О. Припинення договору позички // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 382-383. – ISBN 978-966-667-341-4
1176940
  Коровяковська Н.С. Припинення договору простого товариства // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1044-1046. – ISBN 978-966-667-341-4
1176941
  Майданик Р.А. Припинення договору ренти // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 179-181. – ISBN 978-966-667-341-4
1176942
  Ельбрехт В.В. Припинення договору страхування майна фізичних осіб // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 53-57. – (Правознавство ; Вип. 435)
1176943
  Бахрієва Р З. Припинення договору та зобов"язання найму (оренди) // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 42-46. – ISBN 978-966-301-169-1
1176944
  Майданик Р.А. Припинення договору управління майном // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 889-891. – ISBN 978-966-667-341-4
1176945
  Заєць К. Припинення житлового правовідношення як спосіб захисту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 24-29
1176946
  Хоменко В.О. Припинення зобов"язань господарського товариства як наслідок ліквідації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (183/184). – С. 41-50. – ISSN 2308-9636
1176947
  Хоменко В.О. Припинення зобов"язань господарського товариства як правовий наслідок ліквідації // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (173/174). – С. 27-35. – ISSN 2308-9636
1176948
  Лепех С.М. Припинення зобов"язань за договором споживчого кредиту на вимогу однієї зі сторін // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 151-155. – ISSN 2219-5521
1176949
  Панченко М. Припинення зобов"язань прощенням боргу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 28-32.
1176950
  Майданик Р.А. Припинення іпотеки виконанням основного зобов"язання: юридична природа та умови // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 9 (181). – С. 41-48
1176951
  Матвійчук А.О. Припинення конституційного провадження у справах за конституційними зверненнями про тлумачення законів України на підставі ст. 150 Конституції України: виконання Конституції чи порушення конституційних прав? // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 12 (66). – С. 11-26. – ISSN 2222-5374
1176952
  Ромащенко І. Припинення корпоративних прав // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (102). – С. 79-91. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1176953
  Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах : монографія / В.М. Кравчук ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Край, 2009. – 464 с. – ISBN 978-966-547-312-1
1176954
  Кравчук В. Припинення корпоративних правовідносин у зв"язку з ліквідацією юридичної особи - учасника // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 28-32.
1176955
  Макаренко Є.А. Припинення міжнародних договорів як предмет міжнародного права / Є.А. Макаренко, С.Р. Кравченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 236-249. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1176956
  Комарова Т.В. Припинення невиконання зобов"язань державами-членами ЄС // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 173-178. – ISSN 0201-7245
1176957
  Борисенко З. Припинення недобросовісної конкуренції в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-35.
1176958
  Щербина В.С. Припинення підприємств як суб"єктів господарювання // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 166-176. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
1176959
  Бондаренко Б. Припинення поноважень судді Констиуційного Суду як складова механізму забезпечення його незалежності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 96-97
1176960
  Бобуйок І.А. Припинення поруки, що забезпечує виконання кредитних зобов"язань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бобуйок Ігор Анатолійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1176961
  Кирєєва І.В. Припинення прав громадян України щодо використання природних об"єктів: підстави та порядок : [монографія] / І.В. Кирєєва ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : ФІНН, 2009. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 139-159. – (Бібліотека Юриста ) ( Актуальні проблеми земельного права). – ISBN 978-966-8030-37-6


  У пр. № 1743780 напис: Вельмишановній Діані Вікторівні з повагою від автора. Підпис.
1176962
  Бернацький М. Припинення права власності на житло // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 58-62. – ISSN 2308-9636
1176963
  Мельник М.Б. Припинення права на аліменти набуттям дитиною у власність нерухомого майна: сімейно-соціальний аспект : монографія / Марія Мельник, Ярослав Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права ; Centr for Evropean social law implementation issues. – Київ : Освіта України, 2020. – 261, [1] с. – Бібліогр.: с. 233-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7862-87-0
1176964
  Шершньова О.А. Припинення права на аліменти у зв’язку з укладенням договору про передачу нерухомого майна на користь дитини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 218-224


  Одним із альтернативних способів забезпечення отримання дітьми належних економічних благ, коли інші положення не завжди спрацьовують, мала стати новела у вітчизняному законодавстві – договір про передачу нерухомого майна. Досі право на аліменти ...
1176965
  Єлісєєва О.В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.06 / Ольга Володимирівна Єлісєєва; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1176966
  Єлісєєва О.В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Єлісєєва О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 240л. + Додатки.: л 211-240. – Бібліогр.: л. 181-210
1176967
  Михальнюк О.В. Припинення правовідношення поруки як спосіб захисту прав поручителя в сучасній практиці вирішення цивільних та господарських справ // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 90-99
1176968
  Дякович М.М. Припинення правовідношення як один із способів охорони і захисту сімейних справ та інтересів у нотаріальній прпактиці // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 135-139
1176969
  Гриценко Г. Припинення солідарних зобов"язань зарахуванням // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – С. 32-35. – ISSN 2308-9636
1176970
  Рябоконь Є.О. Припинення спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1191. – ISBN 978-966-667-341-4
1176971
  Зубатенко О.М. Припинення суб"єктів господарювання / О.М. Зубатенко, М.Л. Шелухін ; Донецький юрид. ін-т Луганського держ ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка ; Донецький ун-т економіки та права. – Донецк : ДонУЕП, 2008. – 213 с. – ISBN 978-966-335-198-8
1176972
  Міхно О. Припинення та розірвання цивільно - правового договору: співвідношення понять // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.21-25.
1176973
  Менджул М.В. Припинення трудових відносин з ініціативи працівника-внутрішньо переміщеної особи та роботодавця / М.В. Менджул, О.Я. Рогач // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 184-190. – ISSN 2306-9082
1176974
  Неумивайченко Н. Припинення трудових правовіносин з державними службовцями // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.62-64. – ISSN 0132-1331
1176975
  Яковлєв О. Припинення трудового договору на підставі ст.37 КЗпП України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.82-85. – ISSN 0132-1331
1176976
  Шишлюк В.Р. Припинення трудового договору у зв"язку з переведенням працівника на інше підприємство за законодавством Польщі: досвід для України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 221-223. – ISBN 978-617-7069-52-1
1176977
  Шишлюк В. Припинення трудового договору: поняття та відмінності від суміжних понять // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 80-84
1176978
  Міхно О. Припинення цивільно-правового договору через неможливість його виконання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.92-95
1176979
  Дякович М.М. Припинення цивільного правовідношення як спосіб захисту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 153-156. – ISSN 2219-5521
1176980
  Ромащенко І.О. Припинення цивільного правовідношення як спосіб захисту цивільних прав та цивільно-правова відповідальність // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 235-238
1176981
  Болховітінова А.Б. Припинення шлюбу за законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Болховітінова А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1176982
  Болховітінова А.Б. Припинення шлюбу за законодавством України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / А.Б. Болховітінова ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2009. – 241 л. – Бібліогр. : л. 222-241
1176983
  Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом за рішенням суду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 139-143. – (Право. Економіка. Управління)
1176984
  Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: цивільно-правовий аспект // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 86-91. – ISSN 0201-7245
1176985
  Розгон І.В. Припинення юридичних осіб: український та зарубіжний досвід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 8. – С. 19-23
1176986
  Філарет Припинити агресію Росії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 березня - 1 квітня (№ 13). – С. 3


  Звернення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета з приводу російської анексії Криму.
1176987
  Романцова Б. Припинити бути меншиною. Що робить літературу популярною за межами країни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 5 (689), 5-11.02.2021. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561
1176988
   Припис ректору Київського університету про порядок читання перших лекцій щойно призначеними викладачами (2 листопада 1887 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 522-523. – ISBN 978-966-189-081-6
1176989
  Гинда Владимир Приписанному не верить // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 40 (379). – С. 62-64


  Партизанський рух в Україні 1941-1945 рр.
1176990
  Вілков В.Ю. Приписи "модерністської" теоретичної моделі національно-державного розвитку та націєтворення Юргена Габермаса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 197-200. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статі запропоновано аналіз системи ідейно-теоретичних та методологічних приписів концептуалізації процесів націєтворення та національно-державного будівництва Ю.Габермаса. The article presents analysis of J.Habermas"s system of ideological, ...
1176991
  Винницкий В. Приписное охотничье хозяйство / В. Винницкий. – Свердловск, 1929. – 98с.
1176992
  Балагуров Я.А. Приписные крестьяне Карелии в XVIII-XIX вв. / Я.А. Балагуров ; Карельский филиал АН СССР ; Ин-т языка, литературы и истории. – Петрозаводск : Карельское кн. изд-во, 1962. – 352 с., 1 вкл. л. карт.
1176993
  Мінасян Г. Приплив іноземного капіталу до країн Центральної та Східної Європи / Г. Мінасян, В. Йоцов // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (720). – С. 55-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2522-9303
1176994
  Якубовський С.О. Приплив іноземного капіталу як фактор розвитку країн Центральної і Східної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 128-133.
1176995
  Федоров К.Н. Приповерхностный слой океана / К.Н. Федоров, А.и. Гинзбург. – Л., 1988. – 303с.
1176996
  Попова Т.П. Приповетке : рассказы / Т.П. Попова. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 208 с.
1176997
   Приповідки або українсько-народня філософія = Proverbs or Ukrainian popular philosophy. – Перевидання з оригіналу 1946 р. – Едмонтон : Асоціація українських піонерів Альберти. – ISBN 0-9682285-1-8
Т.1. – 1998. – 353с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами
1176998
  Голота П. Приповістки / П. Голота. – Х., 1930. – 37с.
1176999
  Солодских С. Приподнимаем занавес за краешек... / С. Солодских. – Ставрополь, 1991. – 31с.
1177000
  Кеммерих А.О. Приполярный Урал / А.О. Кеммерих. – Москва, 1970. – 158с.
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,