Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1174001
  Хоменко І.А. "Принцип невизначеності" у журналістикознавстві // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 27-34


  Статтю присвячено введенню однієї з ключових загальнометодологічних проблем сучасної науки – впливу науковця на досліджуване явище – в парадигму журналістикознавства. This article is devoted influence of researcher on the object of research. Influence ...
1174002
  Санди Саба "Принцип прозрачности" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 101. – С. 10-21


  Фантастический рассказ. Светлой памяти Виктора Мишкина.
1174003
  Захаріна М.І. "принцип симфонії" В.В. Зеньковского як діалогова модель виховання цілісної особистості // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 216-219. – ISSN 2076-1554
1174004
  Месхія О.Н. Принцип міжнародного співробітництва як основа мирного співіснування держав // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 105-110. – ISSN 2220-1394
1174005
  Аверіна О.І. Принцип мінливості в біологічних і соціальних системах: порівняльний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 6-18
1174006
  Барабаш Б.А. Принцип місцевого самоврядування (Home rule) та його роль у системі поділу влад // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 6-18. – ISSN 2220-1394
1174007
  Литвиненко Т. Принцип міфологічного іменування в заголовковому комплексі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 256-263.
1174008
  Мельников Г.П. Принцип многоканальной регистрации ЭЛА в электронных приборах экспериментальной ядерной физики : Автореф... Канд.техн.наук: / Мельников Г.П.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1174009
  Шишкін В. Принцип мовної адекватності у праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються актуальні питання щодо: адекватності перекладу на українську мову іншомовних правових джерел з позиції філософського і ментального розуміння їхніх суті та поняттєво-змістовного навантаження. В статье анализируются актуальные ...
1174010
  Павличко О.О. Принцип моделювання складнопідрядних речень у сучасній німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 97-101. – Бібліогр.: Літ.: С. 101; 7 поз.
1174011
  Червона Л.М. Принцип модернізації вітчизняної вищої освіти: академізм vs прагматизм // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 252-264. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))


  У статті досліджуються перспективи застосування академізму та пра гматизму як парадигм модернізації вищої освіти в Україні. Аналізується стан вищої освіти України. Розглядаються два протилежні переконання, збереження фундаментального академізму в ...
1174012
  Братко М.О. Принцип монізму і категорія "Смисл життя" // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 64-75. – ISSN 0130-5719
1174013
  Гостик Э. Принцип морковки = The carrot principle : новейшая тенденция в системе мотивации сотрудников / Эдриан Гостик, Честер Элтон ; [пер. с англ. О.И. Медведь]. – Москва : Эксмо, 2008. – 254, [1] с. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Предм. указ.: с. 251-255. – Библиогр.: с. 239-244. – ((Бестселлер рейтинга New York Nimes 2007 ) ( Профессиональные издания для бизнеса). – ISBN 978-5-699-22696-2
1174014
  Сулятицька Т.В. Принцип мультикультурності - складова міжкультурної взаємодії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 59-60
1174015
  Закоморна К. Принцип муніципальної автономії як гарантія децентралізації публічної влади // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 143-147. – ISSN 2663-5313
1174016
  Селинов В.И. Принцип наглядности в занятиях по культуроведению / В.И. Селинов. – Одесса, 1927. – 32с.
1174017
  Терегулов Ф.Ш. Принцип наглядности и материализация деятельности в процессе облучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Терегулов Ф. Ш.; МГУ. – М., 1979. – 19л.
1174018
  Селецкий Василий Иванович Принцип наглядности и методика применения технических средств обучения в преподавании марксистко-ленинской философии : Материалы к лекции / Селецкий Василий Иванович; КГУ им. Т.Г. Шевченко; Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук. – Киев : Высшая школа, 1976. – 27 с. – Библиогр.: с.25-26
1174019
  Фитуни Л.А. Принцип наибольшего благоприятствования в междугосударственных торговых договорах : Автореф... канд. юрид.наук: / Фитуни Л.А.; Мин. внешней торговли СССР. Ин-т внешней торговли. – Москва, 1951. – 17 л.
1174020
  Скобелкин В.И. Принцип наименьшего потенциала тока и его приложение к задачам газовой динамики, электродинамики и горения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скобелкин В.И.; Акад.наук СССР.Ин-т механики. – М, 1957. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1174021
  Пахомов И И. Принцип наименьшего принуждения в механике стержней и пластин : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Пахомов И.И,; КГУ. – Киев, 1977. – 13л.
1174022
  Кисіль В.І. Принцип найбільш тісного зв"язку та законодавче регулювання в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 87-101
1174023
  Піонтковський С.В. Принцип найбільшого сприяння і формування митних союзів та зон вільної торгівлі // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 99-105. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0201-8683
1174024
  Пустовіт О. Принцип найбільшої дії у драматургії Пушкіна // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 115-125. – ISSN 0235-7941
1174025
  Васюков Н.М. Принцип народности в эстетике В.Г.Белинского : Автореф... канд. филос.наук: / Васюков Н.М.; ЛГУ. – Л, 1953. – 22л.
1174026
  Барабаш Ю.А. Принцип народности и некоторые актуальные вопросы литературы : Автореф... д-ра филол.наук: 641 / Барабаш Ю.А.; КГУ. – К., 1969. – 48л.
1174027
  Барабаш Юрий Яковлевич Принцип народности и некоторые актуальные вопросы литературы : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 641 / Барабаш Юрий Яковлевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 48 с.
1174028
  Барабаш Ю.Я. Принцип народності і деякі актуальні питання літератури. (Нариси історії та сучасного розвитку української радянської літератури) : дис. ... д-ра філол. наук / Ю.Я. Барабаш ; КДУ. – Київ : КДУ, 1968. – 494 арк. – Надрук. на пиш. маш. – Бібліогр.: арк. 491-494
1174029
  Кухта А.М. Принцип наступності у навчанні. Лекція з педагогіки для студентів, аспірантів і вчителів. / А.М. Кухта. – Львів, 1973. – 27с.
1174030
  Карпінська Н. Принцип наукового обгрунтування в разі застосування санітарних і фітосанітарних заходів: вимоги СОТ та ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 100-107. – ISSN 2663-5313
1174031
  Лобойко Л.М. Принцип наукової обгрунтованості побудови сучасного кримінального процесу України // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 40-54. – ISSN 2079-6242
1174032
  Черкашин С.В. Принцип науковості університетської освіти і його реалізація в контексті сучасного реформування німецьких університетів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 203-207. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1174033
  Черкашин С.В. Принцип науковості університетської освіти і його реалізація в контексті сучасного реформування німецьких університетів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 203-207. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1174034
  Кушнир Н.О. Принцип национально ориентированного обучения при сопоставительном изучении фразеологических единиц русского и китайского языков // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 58-65. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглядaюmьcя деякі nрoблемu вuвчення рociйcькoї фрaзеoлoгiї в кumaйcькiй ayдumoрiї: ocнoвнi вiдмiннocmi фрaзеoлoгiчнux cucmем рociйcькoї ma кumaйcькoї мoв; mрyднoщi, щo вuнuкaюmь nрu зicmaвленнi рociйcькux i кumaйcькux фразеoлoгiчнux oдuнuць; ...
1174035
  Разумихина Н.Н. Принцип национального суверенитета в первой конституции Турции (1921 г.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 138-146. – ISSN 1682-671Х
1174036
  Абдуллаев Н.А. Принцип национального языка производства по делу в советском уголовном процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.715 / Абдуллаев Н.А.; МНО Таджикской ССР. – Душанбе, 1971. – 28л.
1174037
  Макогон С.О. Принцип національно рівноправлення в соціалістичній Чехословатчині / С.О. Макогон. – Київ, 1961
1174038
  Сурнін В.Б. Принцип національного самовизначення і політика умиротворення фашистської Німеччини (1933-1939 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 141-149. – (Історія ; Вип. 22)
1174039
  Тараненко С. Принцип невідворотності відповідальності особи за порушення правил дорожнього руху: проблеми теорії і практики // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.96-99. – ISSN 0132-1331
1174040
  Малетов Д.В. Принцип невідворотності покарання в аспекті функціонування Вищого антикорупційного суду України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 23-30. – ISSN 2519-2353
1174041
  Максимюк О.Д. Принцип невідворотності юридичної відповідальності (історико-філософський аспект) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 39-44. – (Правознавство ; Вип.311)
1174042
  Коростаренко М.К. Принцип невмешательства -- незыбленмый принцип внешней политики Советского Союза : Автореф... канд. юр.наук: / Коростаренко М.К.; АОН При ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 20 л.
1174043
  Гуидо Амилькар Принцип невмешательства в межамериканских отношениях : Автореф... канд. юрид.наук: / гуидо Амилькар; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносва. Юрид. фак. – М., 1971. – 20л.
1174044
  Комарова Л.А. Принцип невмешательства в современном международном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Комарова Л.А.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1174045
  Довгань Е.Ф. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: современные тенденции / Е.Ф. Доовгань ; Нац. центр законодательства и правовых исслед. Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 359 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-719-5
1174046
  Кучинська О.П. Принцип невтручання в особисте і сімейне життя особи // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 70-73. – ISBN 978-966-2571-07-3
1174047
  Камінський І. Принцип невтручання у внутрішні справи держав у призмі застосування незбройної сили // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 63-67. – ISSN 1814-3385


  У статті звертається увага на інтенсивне використання суб"єктами міжнародного права форм впливу, не пов"язаних із застосуванням зброї - незбройної сили. Автор пропонує розглядати незбройну силу як міжнародно-правову категорію. У зв"язку з цим ...
1174048
  Терещук М. Принцип недискримінації в держзакупівлях // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 12-13


  Закон України "Про публічні закупівлі" передбачає участь іноземних учасників у процедурах закупівель нарівні з вітчизняними, але скористатися таким правом досить нелегко. Іноземці зіштовхуються з численними недоліками українського законодавства, а ...
1174049
  Мороз Ю.К. Принцип недискримінації в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 57-61. – ISSN 1996-5931
1174050
  Поєдинок В.В. Принцип недискримінації в угодах СОТ // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-107.
1174051
  Руднєва О.М. Принцип недискримінації в умовах кризи глобального правопорядку // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 42. – С. 26-37. – ISSN 1993-0941
1174052
  Бачинська О.-М.І. Принцип недискримінації і механізми його реалізації (теоретико-правові аспекти) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бачинська Ольга-Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 248 арк. – Додатки: арк. 232-248. – Бібліогр.: арк. 202-231
1174053
  Бачинська Принцип недискримінації і механізми його реалізації (теоретико-правові аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бачинська Ольга-Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1174054
  Сахарук І. Принцип недискримінації як складова концепції гідної праці в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-58. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню змісту та механізму реалізації принципу недискримінації у сфері праці в контексті впровадження в Україні Концепції гідної праці. Проаналізовано вплив принципу недискримінації на виміри Концепції гідної праці. Досліджено ...
1174055
  Бойченко О.І. Принцип недіяння у філософії Давнього Китаю (на матеріалах даосизму та легізму) // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 15-19. – ISBN 966-7943-03-8
1174056
  Бокал Г.В. Принцип недіяння у філософській спадщині раннього даосизму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 3-10
1174057
  Аарна О.А. Принцип независимости модели от решаемых на ней задач и его применения / О.А. Аарна. – Киев, 1980. – 47с.
1174058
  Юсупова С.О. Принцип независимости судей и подчинение их только закону в советском уголовном процессе. (По материалам ТаджССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Юсупова С.О.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1972. – 19л.
1174059
  Бойко М.М. Принцип незалежності адвокатури в аспекті взаємовідносин з органами публічної влади // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 366-371. – ISSN 2524-017X
1174060
  Совгиря О.В. Принцип незалежності в діяльності Вищої ради правосуддя // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 87-90. – ISBN 978-617-7096-97-8
1174061
  Сімов"ян В.С. Принцип незалежності в діяльності Національного банку Українияк суб"єкта банківського контролю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 64-68. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1174062
  Натуркач Р.П. Принцип незалежності в діяльності Центрального банку держави // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 223-224. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
1174063
  Працовнік Т.Р. Принцип незалежності Європейського Центрального Банку особливості реалізації та загальний правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-239.
1174064
  Проневич О.С. Принцип незалежності прокуратури: догматично-правова інтерпретація та правова регламентація // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 6-16. – ISSN 1999-5717
1174065
  Овчаренко О. Принцип незалежності суддів vs принцип оскарження судового рішення: теоретичні й практичні аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 70-79
1174066
  Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.124-127. – Бібліогр.: 9 н. – ISSN 0132-1331
1174067
  Гринюк Володимир Олексійович Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гринюк В.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 227 л. + Додатки: л. 225 - 227. – Бібліогр.: л. 189 - 225
1174068
  Гринюк Володимир Олексійович Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гринюк В.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1174069
  Бараняк В.М. Принцип незалежності судового експерта: аналіз законодавства України у сфері судового-експертної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 469-472. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1174070
  Москвич Л.М. Принцип незалежності судової системи: міжнародні стандарти й український досвід // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 175-183. – ISSN 0201-7245
1174071
  Дорофеєва М.С. Принцип незамкненості у синергетиці перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 1. – С. 47-56. – ISSN 2077-804X


  Представлено фрагмент німецькомовного Кодексу ділової етики університету імені Карла і Франца м. Грац (Австрія) та один із варіантів його перекладу українською мовою, виконаний учасниками семінару підвищення кваліфікації для перекладачів у Києві під ...
1174072
  Абрамович Р.М. Принцип незворотності дії закону в часі у рішеннях Конституційного Суду України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 61-67. – ISSN 1563-3349
1174073
  Шармазанашвили Г.В. Принцип ненападения в международном праве / Г.В. Шармазанашвили. – Москва, 1958. – 96с.
1174074
  Адаменко Н. Принцип необарокової децентрованості в міждисциплінарній комунікації постмодерної філософії // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 37-43. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)


  В.статті згадуються професори філософського ф-ту КНУТШ : І. Бичко, В. Ярошовець.
1174075
  Ковалец М.С. Принцип необходимости контингентности в философии Квентина Мейясу (Принцип необхідності контингентності у філософії Квентіна Мейясу). // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 222-225. – ISSN 2076-1554
1174076
  Компанеец А.С. Принцип неопределенности / А.С. Компанеец. – Москва, 1966. – 48 с.
1174077
  Бегалинова К.К. Принцип неопределенности в образовании как социально-философская проблема / К.К. Бегалинова, Т.С. Косенко, Н.В. Наливайко // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 122-128. – ISSN 1811-0916
1174078
  Савчук К.О. Принцип непорушності державних кордонів як складова сучасного міжнародного правопорядку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 346-357. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1174079
  Пацурківський Ю.П. Принцип непорушності права власності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 51-56. – (Правознавство ; Вип. 253)
1174080
  Лившиц В.Я. Принцип непосредственности в советском уголовном процессе / В.Я. Лившиц. – Москва-Ленинград, 1949. – 208с.
1174081
  Шундиков В.Д. Принцип непосредственности в советском уголовном судопроизводстве. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Шундиков В.Д.; Саратов. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1974. – 19л.
1174082
   Принцип непрерывности в обучении и воспитании студентов инженерного вуза. – Москва, 1983. – 172с.
1174083
  Полянський Тарас Принцип неприпустимості зловживання правом у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: практика інтерпретації та застосування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 14-17
1174084
  Муравский Виктор Андреевич Принцип нерушимости государственных границ в системе европейской безопасности : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Муравский Виктор Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1174085
  Муравский Виктор Андреевич Принцип нерушимости государственных границ в системе европейской безопасности : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Муравский Виктор Андреевич; МВ и ССО РСФСР, Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1980. – 238л. – Бібліогр.:л.184-238
1174086
  Александров О.А. Принцип несумісництва депутатського мандату // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.55-60. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1174087
  Джунь В.В. Принцип номіналізму у грошових зобов"язаннях. Валютне застереження // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.183-187. – ISBN 966-7784-65-7
1174088
  Цілина М.М. Принцип номінації урбанонімів міста Києва за їх зв"язками із соціосуб"єктом // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 65-69
1174089
  Фомюк Г.А. Принцип нумерации гексаграмм в Книге Перемен / Г.А. Фомюк, Е.А. Кудина. – Киев : Оріяни, 2006. – 114с. – ISBN 966-8305-58-2
1174090
  Рахнянська Т. Принцип об"єктивної істини в кримінально-процесуальному законодавстві України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 516-519
1174091
  Омельченко М.П. Принцип об"єктивної істини цивільного процесуального права України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Омельченко М. П.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 24 с.
1174092
  Фур"яка Я. Принцип об"єктивності в адміністративному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 126-127. – ISBN 978-617-7069-15-6
1174093
  Єрмоленко А. Принцип об"єктивності і прагматично-діалогічна когерентність політичних тверджень // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 6-15. – ISSN 0235-7941
1174094
  Омельченко Михайло Петрович Принцип об"єктивності істини цивільного процесуального права України : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Омельченко Михайло Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 197л. – Бібліогр.:л.187-197
1174095
  Доберчак О. Принцип обов"язковості судових рішень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 377-378
1174096
  Саймак Клиффорд Дональд Принцип оборотня. / Саймак Клиффорд Дональд. – Москва, 1993. – 478с.
1174097
  Петрушенко Л.А. Принцип обратной связи / Л.А. Петрушенко. – Москва, 1967. – 276с.
1174098
  Шмельков М.И. Принцип общезначимости в структуре философии / М.И. Шмельков. – М., 1992. – 55с.
1174099
  Кустов И.С. Принцип объективной истины в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Кустов И.С.; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Оренбург, 1970. – 17л.
1174100
   Принцип объективности и его роль в социальном познании: Межвуз. темат. сб.. – Калинин, 1980. – 163с.
1174101
  Шулевский Н.Б. Принцип объективности познания / Н.Б. Шулевский. – М, 1985. – 199с.
1174102
  Сариев Г.Д. Принцип ограничения / Г.Д. Сариев. – Баку, 1986. – 206с.
1174103
  Чернега В.М. Принцип одношлюбності та контрарності як наскрізна ідея українського сімейного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 362-367. – ISSN 1563-3349
1174104
  Бех І. Принцип одухотворення у виховній системі Василя Сухомлинського // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Травень - червень (№ 3). – С. 5
1174105
  Чжоу Сіньюй Принцип опори на європейський музично-історичний досвід у формуванні поліфонічного слуху студентів з кнр у процесі фортепіанного навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 172-176. – ISSN 2308-4634


  У статті актуалізовано проблему формування поліфонічного слуху студентів з КНР у процесі фортепіанного навчання. Здійснено огляд сучасних наукових робіт китайських авторів з метою обґрунтування доцільності запропонованого принципу. Виявлено, що ...
1174106
  Ремизовская Римма Исидоровна Принцип определения фонематических систем неблизкородственных языков с учетом их фонетических реализаций в речи : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19, 10.02.08 / Ремизовская Римма Исидоровна; Киевский госуд. университет им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
1174107
  Перестюк М.О. Принцип оптимального осреднения в задаче управления с промежуточными фазовыми ограничениями / М.О. Перестюк, А. Асланян // Тезисы докл. на Международном семинаре "Негладкие и разрывные задачи оптимизации и уравнения"
1174108
  Чепурно Л.В. Принцип оптимальности / Л.В. Чепурно. – Одесса, 1976. – 18с.
1174109
  Розен Р. Принцип оптимальности в биологии / Р. Розен. – Москва, 1969. – 216с.
1174110
  Антонова В.Ф. Принцип організації просторово-часового контінуума британської чарівної казки / В.Ф. Антонова, С.І. Нешко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 21-30. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
1174111
  Зуєва Л. Принцип оскаржування судових актів у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 61-66
1174112
  Стець В. Принцип основного союзника в державному управлінні кібербезпекою України // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С 256-259. – ISBN 978-617-7768-14-1
1174113
  Тихонов К Принцип ответственности за вину в советском уголовном праве : Автореф... канд. юр.наук: / Тихонов К Ф.; ЛГУ, Юр. фак. – Л., 1963. – 16л.
1174114
  Зеленков А.И. Принцип отицания в философии и науке / А.И. Зеленков. – Минск, 1981. – 176 с.
1174115
  Хвольсон О.Д. Принцип относительности : общедоступное изложение / О.Д. Хвольсона, , засл. орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Естествоиспытатель", 1914. – 60, [4] с.


  [4] с. - это реклама
1174116
  Кузнецов Б.Г. Принцип относительности в античной, классической и квантовой физике / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 232 с.
1174117
  Морозов Н.А. Принцип относительности в природе и в математике / Н.А. Морозов. – Петроград : Начатки знаний, 1922. – 40 с.
1174118
  Базитов А.А. Принцип относительности в философии и естествознании : историко-методологическме аспекты / А.А. Базитов. – Саратов : Издательсво Саратовского университета, 1991. – 168 с.
1174119
  Яглом И.М. Принцип относительности Галилея и неевклидова геометрия / И.М. Яглом. – Москва : Наука, 1969. – 304 с.
1174120
  Морозов Н.А. Принцип относительности и абсолютное ( Этюд из области проявлений волнообразного движения) : Этюд из области проявления волнообразного движения / Николай Морозов, дир. Петрогр. науч. ин-та им. П. Ф. Лесгафта. – Петербург : Госиздат, 1920. – 88 с. : черт.
1174121
  Шапошников К.П. Принцип относительности и динамика точки. – Санкт-Петербург : Тип. "Печатный труд", 1914. – 6 с. – Отд. оттиск : Ж. Р. Ф.-Ч. О. Физич. Отд., т. 45, вып. 9, 1913. - Экз. без обл. и тит. л.
1174122
  Бялобржеский Ч.Т. Принцип относительности и его применение к механике. – Киев, 1910. – 13 с. – Отд.оттиск из "Физич.обозрения", Т.11, 1910 г.
1174123
   Принцип относительности. Сборник работ классиков релятивизма : перевод / Г. Лоренц, А. Паункаре, А. Эйнштейн, Г. Минковский. – Ленинград : ОНТИ, 1935. – 388 с.
1174124
   Принцип относительности. Сборник работ по специальной теории относительности.. – Москва : Атомиздат, 1973. – 332с.
1174125
  Бурштейн Г.Н. Принцип отражения в анализе научного знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бурштейн Г. Н.; Сатар. ГУ, Каф. филос. – Саратов, 1977. – 21л.
1174126
  Костенко А.Н. Принцип отражения в криминологии: (Психол. механизм кримин. поведения) / А.Н. Костенко. – К., 1986. – 124с.
1174127
  Мамедов Рагим Мамедали оглы Принцип отражения и научное познание : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мамедов Рагим Мамедали оглы; АН АзССР. Ин-т филосфии и права. – Баку, 1987. – 16л.
1174128
  Юсупова Шоира Борисовна Принцип отражения и проблема научного творчества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Юсупова Шоира Борисовна; АН Уз.ССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1980. – 19л.
1174129
  Блюменфельд Г.Ф. Принцип официальности в гражданском процессе и свободное правотворение / Г. Блюменфельд. – Санкт-Петербург : тип. т-ва "Общественная польза", 1912. – 29 с.
1174130
  Зеленецкий В. Принцип официальности в современном уголовном процессе // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)
1174131
  Руденко А.В. Принцип офіційності в адміністративному судочинстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 48-52. – ISSN 0201-7245
1174132
  Кузнецова Л.В. Принцип охорони навколишнього природного середовища як складовий елемент системи принципів галузі трудового права // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 43-46. – ISSN 2413-7189
1174133
  Колісник А.В. Принцип оцінки питомого селітебного навантаження на басейни річок // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 39-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
1174134
  Котляр Б.Д. Принцип П"єра Ферма // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 26-32. – ISSN 1029-4171
1174135
  Малишев Б.В. Принцип панування права ( the rule law ) у праці Альберта Дайсі " Вступ до вивчення конституційного права " // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 118-123. – ISSN 1818-992Х
1174136
  Янкина Л.В. Принцип параллельного действия при перевоспитании педагогически запущенных подростков : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Янкина Л.В.; МП УССР. Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1975. – 30л.
1174137
  Мишин Владимир Николаевич Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мишин Владимир Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 202л.
1174138
  Мишин В.Н. Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Мишин В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1174139
  Мишин В.Н. Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мишин В.Н.; КГУ. – К., 1980. – 23л.
1174140
  Мишин В.Н. Принцип партийности в марксистско-ленинской методологии социального познания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мишин В.Н.; КГУ. – К., 1980. – 23л.
1174141
  Клименова З.П. Принцип партийности в советском изобразительном искусстве (1917-1936 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Клименова З.П.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 19л.
1174142
  Чавачин В.Н. Принцип партийности и его методлогическая роль в историческом исследовании. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Чавачин В.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1980. – 16л.
1174143
  Алексеев П.В. Принцип партийности и естествознание / П.В. Алексеев, А.Я. Ильин. – Москва : Издательство Московского ун-та, 1972. – 134 с.
1174144
  Дзялошинский И.М. Принцип партийности и творческая индивидуальность журнала. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Дзялошинский И.М.; МГУ. – М, 1979. – 22л.
1174145
  Семенченко Н.А. Принцип партийности как выражение единства мировоззрения и метода // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
1174146
  Родионов М.К. Принцип партийности науки и его мировоззренческо-методологическая роль в коммунистическом воспитании студентов технического вуза // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1174147
  Гошовський М.М. Принцип партійності у філософії / М.М. Гошовський , М.К.Терещенко. – Київ : Знання України, 1987. – 46 с. – (Товариство "Знання" Української РСР : Сер. 2Теорія і практика наукового комунізму ; № 3)
1174148
  Чан Зуй Кхыонг Принцип Паули и фрагментация одноквазичастичных состояний в нечетных сферических ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чан Зуй Кхыонг; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 16л.
1174149
  Пирадов А.С. Принцип певмешательства и основные проблемы современного международного права : Автореф... д-ра юрид.наук: / Пирадов А.С.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1964. – 28л.
1174150
  Бартенев С.А. Принцип передачи компетенции в праве Европейского Союза // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 6-9. – ISSN 1812-3910
1174151
  Темченко В. Принцип передбачуваності закону в прецедентній практиці Євросуду // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 128-131. – ISSN 0132-1331
1174152
  Шаблій О.А. Принцип перекладу законодавчих термінів ФРН // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 177-193. – ISBN 978-617-640-052-3
1174153
  Бездєнєжна М. Принцип перестороги у міжнародному екологічному праві: особливості застосування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 97-98
1174154
  Питер Л.Д. Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось / Л.Д. Питер; Составление, предисл. и перевод Л.В. Степанова. – Москва : Прогресс, 1990. – 320 с. – ISBN 5-01-002093-9
1174155
  Наливайко Л.Р. Принцип підзвітності в Україні: загальнотеоретичний підхід / Л.Р. Наливайко, М.Ю. Романов // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 26-28. – ISBN 978-966-7166-36-6
1174156
  Мармазов В.Є. Принцип плюралізму в практиці тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 152-153. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми, пов"язані з тлумаченням Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Визначено принцип плюралізму в практиці тлумачення. Issues related to the interpretation of the Convention for the Protection of Human Rights and ...
1174157
  Цвих В.Ф. Принцип плюралізму як методологічна основа дослідження громадянського суспільства та його інституцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Йдеться про співвідношення принципів монізму та плюралізму та їх роль у дослідженні суспільних процесів.
1174158
  Ільченко М.Ю. Принцип побудови багатоканальної телекомунікаційної системи із стохастичним носієм / М.Ю. Ільченко, Т.М. Наритник, Р.М. Дідковський // Цифрові технології : наукове видання : збірник / М-во освіти і науки України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – Вип. 13. – С. 7-16. – ISSN 2307-9754
1174159
   Принцип побудови РСГР-спектрометра з компенсацією постійної складової ємності та провідності на етапі перемноження з опорним сигналом / Ю.В. Бойко, Д.Б. Грязнов, І.О. Деркач, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 315-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована схема РСГР спектрометра з компенсацією постійної складової ємності та провідності на етапі перемноження з опорним сигналом, що має покращену чутливість і роздільну здатність та дозволяє досліджувати широкий спектр зразків. Ключові слова: ...
1174160
  Святун О.В. Принцип поваги до прав людини як європейська цінність в міжнародних договорах ЄС з третіми країнами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 134-144


  У статті розглянуто еволюцію та правові засади застосування клаузули прав людини у договірних відносинах Європейського Союзу з третіми країнами, визначено основні підходи ЄС до закріплення принципу прав людини як європейської цінності в міжнародних ...
1174161
  Куковинець А. Принцип поваги честі та гідності особи у системі принципів кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 126-129
1174162
  Кинцанс В.П. Принцип повтора в педагогическом дискурсе // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 315-323
1174163
  Яременко Н.В. Принцип повтору і його роль у трансформації авторського задуму // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 238-246. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4


  Творча спадщина Олександра Довженка.
1174164
  Дорофєєва С М. Принцип подвійного входження як основа синергетики перекладу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 166-174. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
1174165
  Галаган Л.М. Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Галаган Людмила Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 190 л. – Бібліогр.: л. 170-190
1174166
  Галаган Л.М. Принцип поділу влади в контексті становлення сучасної української держави : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Галаган Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 12 назв
1174167
  Джундієт В. Принцип поділу влади та політична відповідальність її гілок за конституційним проектом М. Сперанського // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 61-62
1174168
  Ієрусалімова І.О. Принцип поділу влади у федеральній Конституції США 1787 р.: історико-правовий аспект // Судова влада в системі стримувань та противаг демократичного суспільства: компаративна теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15 січня 2021 р.) / Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Юрид. ін-т ; [редкол.: Ф.П. Шульженко (голова) та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – С. 29-31. – ISBN 978-966-667-725-2
1174169
  Дунаєва Л.М. Принцип поділу влади як основа співіснування державної влади та місцевого самоврядування у політичній системі сучасних країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 648-654. – ISSN 1563-3349
1174170
  Яценко І.С. Принцип поділу влади: ідейно-теоретичні засади та практика реалізації на прикладі республіки Польща (історико-правовий аналіз) : монографія / І.С. Яценко. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 433, [1] с. – Бібліогр.: с. 407-433 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-757-3
1174171
  Жуган М. Принцип поділу влади: сучасні інтерпретації / М. Жуган, В. Марченко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 193-200. – ISSN 0132-1331
1174172
  Козаченко А.І. Принцип поділу державної влади за Конституцією Пилипа Орлика 1710 року та Польською Конституцією 1791 року // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 144. – C. 8-17. – ISSN 2224-9281
1174173
  Теплюк М.О. Принцип поділу державної влади і проблеми забезпечення єдності влади // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 9-10.
1174174
  Мальцев В.А. Принцип подотчетности в системе местного Совета / В.А. Мальцев. – Воронеж, 1981. – 151с.
1174175
  Харченко Г. Принцип поєднання речових прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 6-10
1174176
  Свириденко В.М. Принцип познаваемости в научном мышлении / В.М. Свириденко; АН СССР, Каф. философии. – Киев : Наукова думка, 1988. – 271 с. – ISBN 5-12-000025-8
1174177
  Клименко Л.В. Принцип полета самолета / Л.В. Клименко. – Москва, 1951. – 32с.
1174178
  Міхно О. Принцип полімасштабності геоінформаційного моніторингу міського середовища / О. Міхно, І. Патракеєв, Н. Левінськова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 61-66. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (47)). – ISSN 1728-3817


  Стаття є продовженням серії публікацій, в яких розглянуто тактичні властивості геоінформаційного моніторингу міського середовища, що є необхідною складовою сучасного воєнно-географічного опису театру військових дій. Властивість полімасштабності ...
1174179
  Костюченко Я.М. Принцип політичної асоціації та економічної інтеграції у двосторонніх відносинах України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 86-90


  Основні принципи Порядку денного асоціації полягають в політичній асоціації та економічній інтеграції й спільної участі, спільної відповідальності та спільної оцінки. Автором доведено, що формула відносин на основі "політичної асоціації та економічної ...
1174180
  Ломсадзе Ю.М. Принцип полной физической интерпретируемости аксиоматических квантовых теорий / Ю.М. Ломсадзе. – Киев, 1973. – 16 с.
1174181
  Петрусь О. Принцип постмодерністичної чутливості в романі "Записки Платона" Піттера Акройда // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – с. 229-237
1174182
  Спиридонова Е.М. Принцип построения электропроводящих резин на основе синтетических каучуков. : Автореф... канд. техн.наук: / Спиридонова Е.М.; МВО СССР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1959. – 10л.
1174183
  Тіменик З. Принцип поступовості-послідовності в українській спадщині філософії релігії (40-ві роки ХІХ – 40-ві роки ХХ ст.). Контекст ідеї Бога // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 106 -110. – ISSN 0321-0499
1174184
  Цувіна Т. Принцип права бути почутим (right to be heard) у цивільному судочинстві: модельні європейські правила цивільного процесу ELI/UNIDROIT, практика ЄСПЛ і національний контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 88-96. – (Юридичні науки ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу принципу права бути почутим як одного із основоположних принципів цивільного судочинства крізь призму положень Правил ELI/UNIDROIT та п. 1 ст. 6 ЄКПЛ і практики ЄСПЛ, а також виокремленню проблем реалізації зазначеного принципу на ...
1174185
  Карапетян Л.А. Принцип права наций на самоопределение в политико-правовой концепции армянской социал-демократической партии "Гнчак" ("Колокол") на рубеже XIX - XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 4. – С. 51-56. – ISSN 1812-3805
1174186
  Собота К. Принцип правної держави : [конституц.-правні та адмін.-правні аспекти] / Катаріна Собота ; [пер. з нім.: Г. Рижков, О. Блащук, К. Татарчук ; наук. ред. О. Сироїд]. – Київ : ВАІТЕ, 2013. – 607, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Das Prinzip Rechtsstaat. Verfassungs - und verwaltungsrechtliche Aspekte / Katharina Sobota.Tubingen, 1977. (Jus publicum; Bd. 22). - На обкл. та тит. арк. зазнач. вид-во і серія ориг. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-33-7
1174187
  Кулага Є.В. Принцип правового закону в діяльності органів внутрішніх прав України // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 93-103. – ISBN 966-79-75-57-7
1174188
  Гончар Ю.Ю. Принцип правового регулювання виробництва ріпаку // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 114-117
1174189
  Луців О.М. Принцип правової визначеності в інтерпретації Страсбурзького суду // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 363-367. – ISBN 978-966-438-135-9
1174190
  Приймак А. Принцип правової визначеності та проблематика його реалізації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 51-52
1174191
  Савчин М. Принцип правової визначеності у діяльності Конституційного Суду України / М. Савчин, Р. Марчук // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 37-42.
1174192
  Цесар І. Принцип правової визначеності у діяльності органів державної влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 36-42
1174193
  Вавринчук Т. Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини за статтею 6 Європейської конвенції з прав людини (цивільно-процесуальний аспект) // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 142-153
1174194
  Панов М.І. Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини і проблеми якості кримінального законодавства України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 8-19. – ISSN 2224-9281
1174195
  Кравчук В.М. Принцип правової визначеності у практиці ЄСПЛ // Права людини, демократія, правосуддя: проблеми, досягнення, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (10 грудня 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : АртЕк, 2020. – С. 23-25. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-86-2
1174196
  Матвєєва Ю.І. Принцип правової визначеності як один із аспектів доктрини верховенства права // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-322-1
1174197
  Хайвц-Йоахім Бонк Принцип правової держави в Німеччині: верховенство права в судовій практиці // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 190-197.
1174198
  Рижков Г. Принцип правової держави в Основному Законі (Конституції) ФРН і судова практика Федерального Конституційного суду ФРН / Геннадій Рижков. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-8865-96-1
1174199
  Павленко В.В. Принцип практики в исследовании социокультурных функций современного естествознания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
1174200
  Кузнецов П.С. Принцип предопределения в развитии физической географии / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1990. – 17с.
1174201
  Игнатьев В.А. Принцип преемственности и его познавательное значение в биологии : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Игнатьев В.А.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философских вопросов естествознания. Рязанский сельскохоз. ин-т. – М., 1973. – 20л.
1174202
  Черненко Е.А. Принцип презумпции невиновности в истории советского уголовного процесса // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805
1174203
  Черненко Е.А. Принцип презумпции невиновности в советском уголовном процессе второй половины ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 29-30. – ISSN 1812-3805
1174204
  Гриненко А.В. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе / А.В. Гриненко, Г.К. Кожевников, С.Ф. Шумилин. – Харків : Консум, 1997. – 97с. – ISBN 966-7124-01-0
1174205
  Крижанівський В. Принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі Польщі // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 172-174
1174206
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі Польщі. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.43-44
1174207
  Яценко С.С. Принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в міжнародному праві, праві України та деяких інших європейських і азійських держав: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-60. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядається принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності, включаючи звільнення від такої, в праві України у зіставленні з правовими положеннями деяких інших європейських і азійських держав, а також міжнародно-правових ...
1174208
  Яценко С.С. Принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в міжнародному праві, праві України та деяких інших європейських та азійських держав: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 93-97. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядається принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності, включаючи звільнення від такої, у праві України в зіставленні з правовими положеннями деяких інших європейських і азійських держав, а також міжнародно-правових ...
1174209
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.09 / Крижанівський В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1174210
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / КНУТШ; Крижанівський В.В. – Київ, 2007. – 178л. + Додатки: л.177-178. – Бібліогр.: л.164-176
1174211
  Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) : монографія / В.В. Крижанівський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Обрії, 2009. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-163


  У пр. №1698905 напис: Шановному Сергію Юрійовичу! З вдячністю і повагою. Підпис. 17.03.09.
1174212
  Гутник В. Принцип презумпції невинуватості у практиці діяльності Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 133-138.
1174213
  Андрухів О. Принцип презумпції невинуватості у провадженні по справах про адміністративні правопорушення // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 5-7.
1174214
  Кекова С. Принцип преображения как основная составляющая творчнского метода Арсения Тарковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 68-75
1174215
  Прилуцький С.В. Принцип природного суду: актуальні проблеми праворозуміння та правозастосування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 70-74. – (Юридичні науки ; вип. 4 (119)). – ISSN 1728-3817


  2016 року у ст. 125 Основного Закону України з"явилося положення, яке передбачає, що відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди. Наповнюючи змістом це формулювання, у ст. 31 Закону "Про судоустрій і статус суддів" (2016 р.) установлено, ...
1174216
  Машненков К.А. Принцип природовідповідності в державному управлінні розвитком інформаційного суспільства в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 1/2 (14/15). – С. 133-137
1174217
  Литвиненко Т.С. Принцип природовідповідності у філософії виховання Фрідріха Фребеля // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 162-169. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1174218
  Попов В.Г. Принцип причинности в познании медико-биологических закономерностей. / В.Г. Попов. – Киев; Одесса, 1982. – 215с.
1174219
  Иванова К.И. Принцип причсинности в системе принципов научного познания / К.И. Иванова. – Ташкент, 1974. – 122с.
1174220
  Зілковська Л.М. Принцип пріоритетності сімейного виховання дитини в Україні: сутність і значення // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 38-44


  В статті визначається сутність і значення принципу пріоритетності сімейного виховання дитини, виявляється його вплив на формування системи сімейного законодавства, формулюються пропозиції щодо забезпечення реал ізації дитиною права на сімейне ...
1174221
  Лукаш О.Л. Принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів державної влади в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 83-91.
1174222
  Кулинич П.Ф. Принцип пріоритету права приватної власності на сільськогосподарські землі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 244-248
1174223
  Муха А.И. Принцип программности в музыке. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: / Муха А.И.; АН УССР.Отд-ние литературы, языка и искусства. – К, 1965. – 23л.
1174224
  Муха А.І. Принцип програмності в музиці / А.І. Муха. – К., 1966. – 175с.
1174225
  Шевелев И.Ш. Принцип пропорции / И.Ш. Шевелев. – Москва : Стройиздат, 1986. – 200 с.
1174226
  Майданик Р. Принцип пропорційності (співрозмірності) в цивільному праві України: поняття, межі, умови // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 47-55
1174227
  Дубенська І. Принцип пропорційності в конституційному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 64-66. – ISBN 978-617-7069-15-6
1174228
  Тоцький Б. Принцип пропорційності в рішеннях Конституційного Суду України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 39-44
1174229
  Євтошук Ю. Принцип пропорційності та його вимоги у сфері законотворчості // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 22 (331). – С. 22-24
1174230
  Тоцький Б. Принцип пропорційності та податкове право: німецький досвід // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 69-73
1174231
  Шевченко С. Принцип пропорційності у вітчизняній доктрині права: ідентифікація дискусійних та малодосліджених питань // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 155-159
1174232
  Михайлюк Г.О. Принцип пропорційності у праві інтелектуальної власності ЄС // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1174233
  Євтошук Ю. Принцип пропорційності у практиці Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 90-101
1174234
  Цувіна Т. Принцип пропорційності у цивільному судочинстві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 50-63. – ISSN 1026-9932
1174235
  Лукач І. Принцип пропорційності частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю праву на управління // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 145-155. – ISSN 1026-9932
1174236
  Зінченко Юлія Принцип пропорційності як невідємна вимога правомірності обмеження прав людини в правовій державі та необхідність його закріплення у Конституції України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 46-53.
1174237
  Короєд С.О. Принцип пропорційності як нова засада цивільного судочинства за проектом нової редакції ЦПК України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 115-125. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1174238
  Коперльос Р.Ю. Принцип простоти у вивченні складного в філософії та науці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 90-101


  У статті дається виклад проблем, пов"язаних з дією принципу простоти в історії пізнання природи та в сучасних наукових дослідженнях. Обгрунтовується роль принципу простоти в мисленні людини та розвитку наукових теорій. Також була здійснена спроба ...
1174239
  Мамчур А Е. Принцип простоты и меры сложности / А Е. Мамчур, . – М, 1989. – 302с.
1174240
  Меркулов И.П. Принцип простоты как проблема гносеологии и локики науки. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Меркулов И.П.; АН СССР.Ин-т филос. – М, 1972. – 22л.
1174241
   Принцип противоречия в современной науке.. – Алма-Ата, 1975. – 343с.
1174242
   Принцип противоречия в социальном познании. – Алма-Ата, 1982. – 288с.
1174243
  Горбань Н. Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-92. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розкривається сутність поняття професійної компетентності нотаріуса, її співвідношення із морально-етичними аспектами діяльності нотаріуса, визначаються та аналізуються стадії формування компетентності нотаріуса та її складові. В данной ...
1174244
  Горбань Н. Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 267-286. – ISBN 978-966-437-277-7
1174245
  Тимченко Г. Принцип процесуальної рівноправності сторін в історичному та теоретичному аспектах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 18-22
1174246
  Музичук К. Принцип процесуальної справедливості (процесуальної рівності) та принцип рівності сторін у практиці Європейського суду з прав людини // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 23-27. – ISSN 2409-4544
1174247
  Ясинок М. Принцип процесуальності є принципом процесуального права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 76-78.
1174248
  Левицький В.А. Принцип пуанту в поезії Григорія Чубая // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 228-234
1174249
  Ізарова І. Принцип публічності в цивільному процесі і його зміст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню принципу публічності у цивільному судочинстві, визначенню його місця у системі принципів цивільного процесуального права та співвідношенню із принципами гласності, усності та відкритості цивільного процесу. Статья ...
1174250
  Дроздович Н. Принцип публічності кримінального процесу як гарантія незалежності судової влади // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 96-104
1174251
  Андріанов М. Принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних зобов"язань // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.59-63. – ISSN 0132-1331
1174252
  Аль-Бкур Мохаммад. Принцип равноправия государств в кодификации международного права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-25. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1174253
  Манукян К.А. Принцип равноправия государств в международном праве / К.А. Манукян. – Ереван, 1975. – 202с.
1174254
  Зохрабян Р.П. Принцип равноправия и самоопределения народов: єволюция содержания в системе принципов международного права // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 61-73. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1174255
  Дмитриева Г.К. Принцип равноправия мужчин и женщин в международном праве // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 59-65. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 1)
1174256
  Новикова Э.А. Принцип равноправия социалистических наций в советской федерации. : Автореф... канд. юридич.наук: / Новикова Э.А.; АН СССР. Ин-т права. – Москва. – 12 л.
1174257
  Марчук М В. Принцип радянського дрежавного управління. / М В. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – К, 1979. – 48с.
1174258
  Казютинский В.В. Принцип развития в астрономии : Автореф... канд. философ.наук: / Казютинский В.В.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философских вопросов естествознания. – М., 1965. – 20л.
1174259
  Галимов Б.С. Принцип развития в онованиях научной картины природы / Б.С. Галимов. – Саратов, 1981. – 246с.
1174260
   Принцип развития в психологии. – Москва : Наука, 1978. – 368 с.
1174261
  Костюк Г.С. Принцип развития в психологии // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 39-42. – ISBN 978-966-222-967-7


  "Личность развивается в связи с возникающими в ее жизни внутренними противоречиями. Они обусловливаются ее отношениями к окружающей среде, ее успехами и неудачами, нарушениями равновесия между индивидом и обществом. Но внешние противоречия, ...
1174262
   Принцип развития и историзма в геологии и палеобиологии : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 336с.
1174263
   Принцип развития и познания природных и социальных процессов.. – Красноярск, 1983. – 135с.
1174264
   Принцип развития. Сб. ст.. – Саратов, 1972. – 295с.
1174265
  Мишин А.А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США / А.А. Мишин. – Москва : Наука, 1984. – 190с.
1174266
  Радионов К. Принцип разделения властей и его реализация в демократических государствах // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 174-175
1174267
  Николаев Е.А. Принцип разделения власти и проблемы государственного строительства // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.12-22
1174268
  Цурков В.И. Принцип разложения для линейных задач оптимального управления. / В.И. Цурков. – М., 1978. – 52с.
1174269
  Архангельская А.В. Принцип распределения по труду в период постепенного перехода от социализма к коммунизму. : Автореф... наук: / Архангельская А.В.; Инст.повышения квалиф. преподават. маркс.-ленин. при МОсковск. ордена Ленина гос.унив. им.М.В.Ломоно. – Москва, 1953. – 14 с.
1174270
  Чухно А.А. Принцип распределения по труду и его осуществление на современном этате // Коммунист Украины, 1959. – №5
1174271
  Гурман В.И. Принцип расширения в задачах управления / В.И. Гурман. – Москва : Наука, 1985. – 288 с.
1174272
  Чааес Антунес Арманде Принцип революционного гуманизма как основа этических воззрений Эрнесто Че Гевары : Дис... канд. философ.наук: 09.00.05 / Чааес Антунес Арманде; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 168л. – Бібліогр.:л.144-168
1174273
  Чавес А.А. Принцип революционного гуманизма как основа этических воззрений Эрнесто Че Гевары. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Чавес А.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 22л.
1174274
  Хильковская А.А. Принцип решения практических задач как комплексный подход к обучению второму языку // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 144-148. – ISSN 1993-5560
1174275
  Белый А. Принцип ритма в диалектическом методе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 246-285. – ISSN 0042-8795


  О стихосложении
1174276
  Задорожня Г.В. Принцип рівного виборчого права громадян у рішеннях Конституційного Суду України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 9 (131). – С. 42-49
1174277
  Полховська І.К. Принцип рівності в історії вітчизняної політико-правової думки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 25-32. – ISSN 0201-7245
1174278
  Полховська І. Принцип рівності в історії світової політико-правової думки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 130-134
1174279
  Мельник І.М. Принцип рівності в політичних концепціях Дж. Ролза і Ф. Хайєка // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 47-58
1174280
  Менджул М. Принцип рівності в правовому регулюванні сімейних відносин в умовах порушення територіальної цілісності України // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 309-312. – ISBN 978-966-7067-18-2
1174281
  Андриц М.Р. Принцип рівності в рішеннях Конституційного Суду України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 45-58. – ISSN 2078-9165
1174282
  Худояр Л.В. Принцип рівності в українських конституційних проектах XIX - поч. XX століть // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 66-69
1174283
  Городовенко В. Принцип рівності громадян перед законом і судом // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 178-186
1174284
  Пухтецька А. Принцип рівності перед адміністрацією та шляхи його впровадження у національній доктрині та правозастосовній практиці // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 218-228. – ISSN 1026-9932
1174285
  Чижмар К. Принцип рівності прав жінок і чоловіків у міжнародному праві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.3-6. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1174286
  Васильченко О.П. Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві України: доктринальні та прикладні аспекти : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Васильченко Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 467, [2] арк. – Додатки: арк. [2]. – Бібліогр.: арк. 390-467
1174287
  Васильченко О.П. Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві України: доктринальні та прикладні аспекти : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Васильченко Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
1174288
  Васильченко О.П. Принцип рівності прав і свобод людини та його ціннісні виміри в конституційному праві України / О.П. Васильченко. – Київ : Арт Економі, 2014. – 475, [1] с. – Бібліогр.: с. 425-475 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2576-95-5
1174289
  Рабінович С. Принцип рівності прав людини у практиці Конституційного Суду України: проблеми методики застосування / С. Рабінович, О. Панкевич // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 97-111. – ISSN 2310-6158
1174290
  Берназюк Я. Принцип рівності сторін у сучасній доктрині податкового права (на прикладі розгляду публічно-правових спорів) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 57-70. – ISSN 1026-9932
1174291
  Поліщук О.О. Принцип рівності трудових прав гомадян у системі принципів трудового права України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 137-139. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
1174292
  Шевчук С. Принцип рівності у європейському та порівняльному конституційноиу праві (до рішення Конституційного Суду України у справі про гранічний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 124-135
1174293
  Худояр Л.В. Принцип рівності у праві і судочинстві Запорізької Січі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 15-22. – (Право). – ISSN 2222-5226
1174294
  Чепульченко Т.О. Принцип рівності у праві: теоретико-прикладний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 24-34. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1174295
  Чепульченко Т.О. Принцип рівності у праві: теоретико-прикладний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 24-34. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
1174296
  Худояр Л.В. Принцип рівності як засада українського націотворення та державотворення кінця ХVI - до 70-х рр. ХVII ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 236-246. – ISSN 0869-2491
1174297
  Заславський В Принцип різнотипності при дослідженні складних систем з високою ціною відмови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-14. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті сформульовано новий принцип прикладного системного аналізу - принцип різнотипності, який при дослідженні складних систем з високою ціною відмови дозволяє визначати комплекси задач як суттєві усвідомлені проблеми. In the paper the new ...
1174298
  Заславський В.А. Принцип різнотипності та особливості дослідження складних систем з високою ціною відмови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 136-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті сформульовано новий принцип прикладного системного аналізу - принцип різнотипності, який, при дослідженні складних систем з високою ціною відмови, дозволяє визначати комплекси взаємопов"язаних задач як суттєві усвідомлені проблеми. Ключові ...
1174299
  Глущенко В.А. Принцип розвитку в лінгвістичній концепції О.О. Потебні // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 104-109. – ISBN 978-966-8904-46-2
1174300
  Гуменюк Г.В. Принцип розвитку з позиції психології власних меж Г.С. Костюка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 108-118. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1174301
  Чухно А.А. Принцип розподілу за працею та його здійснення на сучасному етапі // Комуніст України, 1959. – №5
1174302
  Ходарєва О.О. Принцип розставляння пріоритетів Д.Д. Ейзенхауера у визначенні критерію значущості функції в методиці функціонально-вартісного аналізу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 307-313 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1174303
  Мельник О. Принцип розумного та справедливого використання у міжнародного водному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 57-59.
1174304
  Страшинський Б.Р. Принцип розумності в праві та його функціональне призначення в системі принципів права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 219-223. – ISSN 2524-017X
1174305
  Грицак О.В. Принцип розумності в цивільному праві України: поняття та особливості застосування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 12 (111). – С. 14-19.
1174306
  Лужанський О.С. Принцип розумності строків виконавчого провадження // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 42-45
1174307
  Костуренко Т. Принцип розумності строків кримінального провадження: деякі проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 457-458. – ISBN 978-617-7069-15-6
1174308
  Прийма С. Принцип розумності тлумачення норм права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 34-43. – ISSN 1993-0909
1174309
  Альбиг Принцип Рокфеллера / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 104-114 : фото. – ISSN 1029-5828
1174310
  Старушенко Г.Б. Принцип самоопределения народов и наций во внешнй политике Советского государства. / Г.Б. Старушенко. – М., 1960. – 191с.
1174311
  Натарова Н.Г. Принцип самоопределения народов и наций и проблема экономической независимости развивающихся стран Африки : Автореф... канд. юрид.наук: 12.716 / Натарова Н.Г.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 16л.
1174312
  Сперанская Л.В. Принцип самоопределения наций в международном праве / Л.В. Сперанская. – М., 1961. – 174с.
1174313
  Саго Ф.Д. Принцип самоопределения наций и правовое положение курдского народа в Ираке : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Саго Ф.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 20 с.
1174314
  Каменев Евгений Дмитриевич Принцип самоорганизации и его роль в познании системы "природа-общество" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Каменев Евгений Дмитриевич; АН Узбекистана. Ин-т философии и права им. И.М.Муминова. – Ташкент, 1992. – 15л.
1174315
  Марданов И.Д. оглы Принцип сведения для разностных уравнений / И.Д. оглы Марданов, К.Г. Валеев. – Баку, 1991. – 263с.
1174316
  Клевчук И.И. Принцип сведения и динамическая эквивалентность для дифференциально-функциональных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Клевчук И.И.; АН УССР. Ин-тут математики. – К., 1986. – 16л.
1174317
  Процевський В.О. Принцип свободи волі в праві: що не так у доктринальних тлумаченнях і які від них загрози для юридичної практики / В.О. Процевський, В.І. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 7-23. – ("Право" ; вип. 31). – ISSN 2312-1661
1174318
  Ханик-Посполітак Принцип свободи договору в європейському праві // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 128-129.
1174319
  Беляневич О.А. Принцип свободи договору за Цивільним та Господарським кодексами України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-68. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядається зміст принципу свободи договору за Цивільним та Господарським кодексами України, його обмеження та особливості дії у сфері господарювання. The sense of the principle of freedom of contract according to Civil and Commercial Codes of ...
1174320
  Растригіна А.М. Принцип свободи і космічне виховання К. Вентцеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-69. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто основні ідеї найвидатнішого теоретика оригінального вчення про вільне виховання дитини, яка включена в соціальне середовище і Космос.
1174321
  Фолькерт Мільх Принцип свободи укладання контрактів і підприємницької діяльності // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 82-84


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1174322
  Кулинич Н.А. Принцип свободы выбора пути развития // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 3-8. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Рассматривается один из основополагающих принципов концепции нового политического мышления - принцип свободы выбора пути развития, исследуются механизм и сферы его применения.
1174323
  Рощин Ю.Р. Принцип свободы печати и осуществление его в социалистическом обществе. (К истории и теории вопроса) : Автореф... канд. ист.наук: 678 / Рощин Ю.Р.; МГУ. Фак. журналистики. Кафедра теории и практики парт.-совт. печати. – Москва, 1972. – 17л.
1174324
  Гендролис Э. Принцип свободы совести и его место в концепции марксистского гуманизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Гендролис Э.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1969. – 25л.
1174325
  Тавхелидзе Илья Ношреванович Принцип Сен-Венана и асимптотика решений эллиптических уравнений высокого порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тавхелидзе Илья Ношреванович; МГУ. – М., 1979. – 16л.
1174326
  Лисенко Д.А. Принцип сизигійності у метафізиці тотальності // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 264-279. – ISSN 2077-8309
1174327
  Гаврилюк Р. Принцип симетрії приватних та публічних потреб індивіда - теоретичне ядро егалітарної парадигми податкового права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 101-108. – ISSN 0132-1331
1174328
  Акулов М. Принцип симетрії та концепція часу в акторно-мережевій теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 114-128. – ISSN 1563-3713
1174329
  Криндач В.П. Принцип симметрии и некоторые другие вопросы теории симметрии в физике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 057 / Криндач В.П. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 15 с.
1174330
  Шмуратко В.И. Принцип симметрии Кюри, строение тектоносферы и экологическая геология // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 57-66 : Рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1726-5428
1174331
   Принцип симметрии: Ист.-методол. пробл.. – Москва, 1978. – 397с.
1174332
  Лой А. Принцип симпатії та природа соціальності: філософсько-антропологічні роздуми навколо концепції Бішоф-Колер // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 57-71. – ISBN 978-966-8009-72-3
1174333
  Бояндіна Г.С. Принцип симпатії у філософській антропології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Бояндіна Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1174334
  Бояндіна Г.С. Принцип симпатії у філософській антропології : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.04 / Бояндіна Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 165 л. – Бібліогр.: л.155-165
1174335
  Терезников Е.П. Принцип систематичности и последовательность при обучении легкоатлетическим упражнениям на уроках физической культуры в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Терезников Е. П.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1959. – 15л.
1174336
  Гусев В.А. Принцип системности в изучении русской реалистической литературы конца XIX века / В.А. Гусев. – Днепропетровск, 1984. – 88 с.
1174337
   Принцип системности в психологических исследованиях: Сб. ст.. – М., 1990. – 182с.
1174338
  Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии / В.П. Кузьмин. – М, 1976. – 247с.
1174339
  Михайлова Н.В. Принцип системности и философско-методологический синтез направлений обоснования математики // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (54). – С. 92-104. – ISSN 1560-7488
1174340
  Агеев В.М. Принцип системности политэкономического исследования / В.М. Агеев. – Москва : Экономика, 1985. – 183 с.
1174341
  Д"ячков Д.С. Принцип системності побудови органів прокуратури: проблемні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 121-126. – ISSN 2219-5521
1174342
  Погорільчук Н.М. Принцип складання, зміст і призначення еколого-палеогеоморфологічних карт / Н.М. Погорільчук, О.О. Комлєв, Ю.М. Філоненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-47 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 42)


  Названо і охарактеризовано етапи складання еколого-палеогеоморфологічних карт. Дається характеристика долинно-басейнових морфолітосистем та їх структурних елементів - морфолітокомплексів як об"єктів картографування. Наводиться класифікація ...
1174343
  Солодовников В.В. Принцип сложности в теории управления / В.В. Солодовников. – М., 1977. – 341с.
1174344
  Тиунов Олег Иванович Принцип соблюдения договоров в международном праве / Тиунов Олег Иванович. – Пермь : б.и., 1976. – 152с.
1174345
  Тиунов Олег Иванович Принцип соблюдения международных обязательств / Тиунов Олег Иванович. – Москва : Междунар. отношения, 1979. – 184с.
1174346
  Беляев П.Г. Принцип совпадения логического и исторического : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Беляев П.Г.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1174347
  Волгин Л.Н. Принцип согласованного оптимума / Л.Н. Волгин. – Москва, 1977. – 144с.
1174348
  Онуфриенко Н. Принцип создания экспозиции природной флоры в ботаническом саду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Излагаются причины и методы создания экспозиций ботанического сада и в частности экспозиции природной флоры методом создания искусственного лесного насаждения пойменной влажной берестовой дубравы. The article covers reasons and methods of botanical ...
1174349
   Принцип соответствия : ист.-методол. анализ. – Москва, 1979. – 317с.
1174350
  Куиш А.Л. Принцип соответствия : онтологический и методологический аспекты исследований // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (42). – С.29-43. – ISSN 1560-7488
1174351
  Марков П.Е. Принцип соответствия в развитии теоретических систем : Автореф... канд. философ.наук: 09.627 / Марков П.Е.; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Днепропетровск, 1970. – 19л.
1174352
  Кузнецов В.И. Принцип соответствия в современной физике и его философское значение / В.И. Кузнецов. – Москва ; Ленинград, 1948. – 116 с.
1174353
  Сейтназаров Курбанбай Реимбаевич Принцип состязательности и его реализация при рассмотрении уголовных дел судами Каракалпакстана : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сейтназаров Курбанбай Реимбаевич; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 200л. – Бібліогр.:л.185-196
1174354
  Сейтназаров К.Р. Принцип состязательности и его реализация при рассмотрении уголовных дел судами Каракалпакстана. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.09 / Сейтназаров К.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 27л.
1174355
  Журба И.А. Принцип состязательности и объективной истины в гражданском судопроизводстве: некоторые сравнительные аспекты // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 30-33
1174356
  Андреева И.А. Принцип сохранения и его методологическая роль в биологических исследованиях : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 627 / Андреева И.А. ; Моск. гос. ун-т , Филос. фак-т. – Москва, 1971. – 19 с.
1174357
  Мохоря Е.П. Принцип сохранения и кибернетические системы : Автореф... канд. филос.наук: 09.627 / Мохоря Е.П.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1970. – 21л.
1174358
  Планк М. Принцип сохранения энергии / М. Планк; Пер. с 4 нем. изд. С.Г. Суворова, Р.Я. Штейнмана со вступ. ст. С.Г. Суворова. – Москва; Ленинград, 1938. – 235 с.
1174359
  Генерлова А.Ф. Принцип социализма "От каждого по способностям, каждому по труду" и его роль в развитии творческой активности трудящихся масс. : Автореф... Канд.филос.наук: / Генерлова А.Ф.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1957. – 15л.
1174360
  Попова В.И. Принцип социалистической законности в деятельности местных органов государственной власти в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Попова В.И.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. теории гос. и права.. – Москва, 1950. – 23 л.
1174361
  Люббе-Вольфф Принцип социального государства в практике Федерального Конституционного Суда Германии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 67-76. – ISSN 1812-7126
1174362
   Принцип социальной справедливости в советском праве: реф. сб.. – М., 1987. – 156с.
1174363
  Соловей А. Принцип соціальної справедливості у проекті Трудового кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 76-77
1174364
  Агарков О. Принцип соціальної справедливості як основа методології соціально-політичного маркетингу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 243-248
1174365
  Беляневич О.А. Принцип спеціалізації судів та реалізація права на справедливий суд в господарському судочинстві // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 91-103


  У статті досліджено теоретичні питання реалізації в господарському судочинстві гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права на справедливий суд.
1174366
  Хавронюк М.І. Принцип спеціалізації судів та роль найвищих судів: порівняльно-правове дослідження // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 121-126. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1174367
  Фесенко Л.І. Принцип спеціалізації судів у контексті судово-правової реформи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 135-145. – ISSN 0132-1331
1174368
  Москвич Л. Принцип спеціалізації судів: вітчизняний та світовий досвід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-30. – ISSN 0132-1331
1174369
  Москвич Л. Принцип спеціалізації судів: вітчизняний та світовий досвід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1174370
  Назаров І. Принцип спеціалізації у побудові судової системи України та європейських країн // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 106-111.
1174371
  Хамник М. Принцип спеціалізації у розбудові судової системи України та господарські суди // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 17-24.
1174372
  Лі Лань Принцип співвідношення емоційного та раціонально-логічного в художньому сприйнятті // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 3-7. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1174373
  Шевчук К.П. Принцип співмірності у виконавчому провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 48-51
1174374
  Король О.Д. Принцип співробітництва суду і сторін в цивільному судочинстві : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Король Олександра Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ, 2021. – 238 арк. – Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 199-238
1174375
  Присухін С.І. Принцип спільного блага в соціальному вченні Католицької Церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 34-37
1174376
  Чорноморець О.І. Принцип спостережуваності у сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1174377
  Словська І. Принцип справедливих, достовірних виборів - базова засада формування парламенту України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-617-7069-17-0
1174378
  Пальонко А. Принцип справедливого ставлення до клієнта в питанні винагороди та проблеми його регламентації в національному законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 225-227
1174379
  Михеенкова А.А. Принцип справедливого судебного разбирательства по уголовным делам в решениях Европейского суда по правам человека // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-78. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
1174380
  Григорьева Е. Принцип справедливости в налоговом праве стран-участниц СНГ // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 70-76
1174381
  Чечельницкий И.В. Принцип справедливости в праве // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 6. – С. 57-63. – ISSN 1812-3805
1174382
  Арановский К.В. Принцип справедливости в решениях Конституционного Суда Российской Федерации // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6 (281). – С. 48-55. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1174383
  Кизима В.В. Принцип справедливости и право // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 216-226. – ISSN 2077-8309
1174384
  Кучинская О.А. Принцип справедливости и уголовно-процессуальное законодательство / О.А. Кучинская, О.П. Кучинская // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 4 (234). – С. 29-32. – ISSN 1810-308X
1174385
   Принцип справедливости при осуществлении правосудия по уголовным делам: Межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калининград, 1989. – 128с.
1174386
   Принцип справедливости при осуществлении правосудия по уголовным делам: Межвуз. темат. сб. науч. тр.. – Калининград, 1990. – 103с.
1174387
  Капля О.М. Принцип справедливості в адміністративному судочинстві // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 59-60. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1174388
  Костюк Н. Принцип справедливості в правозастосуванні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – C. 5-13. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1174389
  Іванова Л. Принцип справедливості в правосудді // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 52-58.
1174390
  Гетманець О.П. Принцип справедливості в системі принципів бюджетного процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 44-47. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1174391
  Баулін Ю. Принцип справедливості кримінального закону у практиці Конституційного Суду України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 23-27. – ISSN 1026-9932
1174392
  Мороз Л.Б. Принцип справедливості та діяльність міжнародних організацій по забезпеченню соціального захисту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 175-178
1174393
  Білецька Н. Принцип справедливості у практиці Європейського суду з прав людини // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2008. – С. 29-40. – (Юридичні науки ; Вип. 3)
1174394
  Примак В. Принцип справедливості у цивільно-правовій відповідальності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 54-61
1174395
  Щербина М. Принцип справедливості, добросовісності та розумності в цивільному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 207-208
1174396
  Крижна В. Принцип справедливості, добросовісності та розумності і правові наслідки недійсності договорів у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-8.
1174397
  Воронов А.А. Принцип сравнения в теории больших систем на основе прямого метода Ляпунова / А.А. Воронов. – Москва, 1987. – 70с.
1174398
  Дмитрик О.О. Принцип стабільності в податковому законодавстві / О.О. Дмитрик, Д.О. Мазуренко // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (21). – С. 56-61. – ISSN 2311-4894
1174399
  Жукова О.В. Принцип стабільності і принцип доступності у системі оподаткування України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 31-32 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1174400
  Тараненко К. Принцип стабільності податкового законодавства як форма податково-правового патерналізму // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 255-263. – ISSN 2306-9082
1174401
  Смолярова М.Л. Принцип стимулювання в трудовому праві: теоретичні та практичні аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 77-80. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
1174402
  Панов Б.С. Принцип структурности и неисчерпаемости материи в марксистко-ленинской философии: ТЕкст лекц. / Б.С. Панов. – Гомель, 1975. – 33с.
1174403
  Бондар О.В. Принцип суб"єктивності і парадокси самоопису // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 32-36. – ISSN 2414-5823
1174404
  Бондар О.В. Принцип суб"єктивності і проблема рефлексії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 70-73
1174405
  Грищенко О.В. Принцип суброгації в майновому страхуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Присвячено дослідженню суброгації як категорії страхових майнових правовідносин. Розглядаються переваги категорії суброгації перед правом регресу при застосуванні переходу прав кредитора до третіх осіб в майновому страхуванні. The article is devoted ...
1174406
  Трагнюк О. Принцип субсидарності за Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини 1950р. // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.25-29. – ISSN 0132-1331
1174407
  Калиновський Б. Принцип субсидарності, його місце в Європейській хартії місцевого самоврядування та національних правових системах // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.243-248. – ISBN 966-73-53-51-Х
1174408
  Плавич В.П. Принцип субсидиарности в гражданском праве Германии: сущность и исторические предпосылки возникновения // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 65-75
1174409
  Онупрієнко А.М. Принцип субсидіарності в системі місцевої влади : актуальні питання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
1174410
  Квітка С.А. Принцип субсидіарності та процеси децентралізації в Україні // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 28-35. – ISSN 2311-6420
1174411
  Тарасенко Я. Принцип субсидіарності як засада бюджетної децентралізації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 180-182
1174412
  Бучинська А. Принцип субсидіарності як підстава діяльності органів місцевого самоврядування Польщі та України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 90-92. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті, на підставі порівняльного аналізу законодавства Польщі та України, досліджується принцип субсидіарності, відповідно до якого повинен відбуватись розподіл повноважень різних рівнів публічної влади у державі. Автор робить висновок про ...
1174413
  Левин И.Д. Принцип суверенитета в советском и международном праве : Лекция / И.Д. Левин. – Москва, 1947. – 24с.
1174414
  Соловьев М.Д. Принцип суверенитета в современном международном праве. : Автореф... канд. юрид.наук: / Соловьев М.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 18с.
1174415
  Мере Ж. Принцип суверенітету : Історія та основи новітньої влади / Жерар Мере; Пер. з французької Л.Кононович. – Львів : Кальварія, 2003. – 216с. – (Есеї-XX). – ISBN 966-663-089-3; 966-663-090-7


  Дослідження обіймають історію й концептуальну структуру новітньої політики, виходячи з поняття суверенітету. Дан критичний аналіз метафізичних основ res publica
1174416
  Иванов С.А. Принцип суверенного равенства в уставе ООН и его нарушение американскими империалистами. : Автореф... канд. юридич.наук: / Иванов С.А.; Ин-тут права АН СССР. – Москва, 1952. – 21 с.
1174417
  Бараташвили Д.И. Принцип суверенного равенства государств в международном праве / Д.И. Бараташвили ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1978. – 118 с.
1174418
  Наливайко Л.Р. Принцип суверенності і незалежності держави в системі принципів державного ладу України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 19-26
1174419
  Крисенко А.Є. Принцип суворої відповідності акредитиву // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 154-160
1174420
  Прилуцький С. Принцип судової спеціалізації через призму концепту природного суду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 64-72. – (Юридичні науки ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито правову природу принципу "природного суду" як фундаментального конституційно-правового надбання цивілізованого людства, який покликаний захистити людину, її права та свободи від можливого свавілля судів як інструменту терору й неправомірного ...
1174421
  Безпаленко А.М. Принцип суміжності у мові. Слово у дзеркалі гештальттеорії : монографія / А.М. Безпаленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Київський університет, 2009. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-418. – ISBN 978-966-439-243-0
1174422
  Драгомирецький О. Принцип суперпозиції при побудові геолого-генетичних моделей золоторудних систем Українського щита / О. Драгомирецький, В. Кадурін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-16. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Для розшифровки формування золоторудних систем пропонується метод геолого-генетичної інтерпретації геологічної інформації про золоторудні об"єкти УЩ, який передбачає побудову спочатку простих геолого-генетичних моделей, а потім їх суперпозицію ...
1174423
  Драгомирецький О.В. Принцип суперпозиції при побудові геолого-генетичних моделей золоторудних систем Українського щита / О.В. Драгомирецький, В.М. Кадурін // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
1174424
  Дротянко Л.Г. Принцип сходження від абстрактного до конкретного у математичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1174425
  Румбешта В.О. Принцип та основні закономірності розробки систем діагностування та управління процесом механічної обробки : Автореф... доктор техн.наук: 05.03.01 / Румбешта В.О.; КПІ. – Київ, 1994. – 32л.
1174426
  Скріпнікова О.Г. Принцип таємниці вчинення нотаріальних дій // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 99-100
1174427
  Бондарева М.В. Принцип таємниці вчинювання нотаріальних дій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 198-202.
1174428
  Собков Ю. Принцип творення криптонімів укранської мови за походженням від прізвища, імені та невідомого походження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 258-265. – Бібліогр.: Літ.: с. 264; 11 п. – (Серія іноземні мови ; Вип. 16)
1174429
  Рубінштейн С. Принцип творчої самодіяльності (до філософських підвалин сучасної педагогіки) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 2 (84). – С. 97-101. – ISSN 1810-2131
1174430
  Швець Г. Принцип текстоцентризму в навчанні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 142-150. – ISSN 2078-5119
1174431
  Урсул А. Принцип темпоральной целостности и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-35. – Бібліогр.: с. 29, 31-32, 34. – ISSN 0321-0383
1174432
  Урсул А. Принцип темпоральной целостности и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-35. – Бібліогр.: с. 29, 31-32, 34. – ISSN 0321-0383
1174433
  Урсул А. Принцип темпоральной целостности и образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-35. – Бібліогр.: с. 29, 31-32, 34. – ISSN 0321-0383
1174434
  Вдовічена Л.І. Принцип територіальності в податковому праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 89-93. – (Правознавство ; Вип. 273)
1174435
  Назаров І.В. Принцип територіальності побудови судової системи в законодавстві України та європейських держав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 223-231. – ISSN 0201-7245
1174436
  Сердюк В.В. Принцип територіальності у побудові системи судів загальної юрисдикції: нові підходи до реалізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 255-261. – ISSN 1026-9932
1174437
  Волова Л.И. Принцип территориальной целостности и неприкосновенности в современном международном праве / Л.И. Волова. – Ростов-на-Дону, 1981. – 192 с.
1174438
  Сторожук А.Ю. Принцип тождества бытия и мышления как источник ошибок в философии : смешение понятий причинности и мифы о восприятии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (40). – С.41-60. – ISSN 1560-7488
1174439
  Гольмстен А.Х. Принцип торжества в гражданском процессе : Исследование А.Х. Гольмстена. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1886. – [2], IV, 262 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1174440
  Петрова Л.О. Принцип трансверсальності як концептуальна засада правового виховання військовослужбовців: досвід АТО // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 134-143. – (Філософія ; вип. 45, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1174441
  Терещук Г.А. Принцип транспарентності у діяльності органів виконавчої влади: електронна транспарентність та цифровізація прозорості // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 84-90. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1174442
  Форсюк В. Принцип транспарентності через призму національного та міжнародного законодавства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (196). – С. 78-81. – ISSN 2308-9636
1174443
  Герасимов Р.О. Принцип убезпечення цивільної авіації у доктрині і практиці-міжнародного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 571-579. – ISSN 1563-3349
1174444
  Свешникова Е.А. Принцип уважения и требовательности в нравственном воспитании учащихся советской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Свешникова Е.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Симферополь, 1955. – 13 с.
1174445
  Лихачев В.Н. Принцип универсальности в современном международном праве. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.10 / Лихачев В.Н.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М, 1978. – 23л.
1174446
  Касьян Л.В. Принцип уникнення конфлікту інтересів при здійсненні адвокатом консультативної діяльності в цивільних справах // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 80-83
1174447
  Малєнко О.В. Принцип уникнення конфлікту інтересів при здійсненні адвокатської діяльності // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 4. – С. 118-131
1174448
  Присухін С.І. Принцип універсального призначення благ: уроки магістеріуму католицької церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 19-22


  Стаття присвячена аналізу напрацювань Соціального Вчительства Католицької Церкви, що розкривають змістовні характеристики поняття "принцип універсального призначення благ", його роль і значення в системі християнських морально- етичних ...
1174449
  Присухін С.І. Принцип універсального призначення благ: уроки Магістеріуму Католицької Церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 27-30


  "Стаття присвячена аналізу напрацювань Соціального Вчительства Католицької Церкви, що розкривають змістовні характеристики поняття "принцип універсального призначення благ", його роль і значення в системі християнських морально-етичних цінностей".
1174450
  Федорова А. Принцип універсальності та культурний релятивізм: імплементація міжнародних стандартів прав людини в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 115-120
1174451
  Тимченко Г. Принцип усності в судовому процесі: питання історії та теорії розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 8 (176). – С. 133-137
1174452
  Жауров Ю.В. Принцип усреднения для дифференциальных уравнений в частных производных : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Жауров Ю. В.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1983. – 11л.
1174453
  Жауров Юрий Владимирович Принцип усреднения для дифференциальных уравнений в частных производных со случайными коэффициентами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Жауров Юрий Владимирович; Ин-т прикладной математики и механики АН УССР. – Донецк, 1982. – 105л. – Бібліогр.:л.103
1174454
  Пухов Г.Е. Принцип устройства универсальной электромоделирующей сетки / Г.Е. Пухов. – Москва, 1959. – 12 с.
1174455
  Реуцкий В.Е. Принцип учета предыстории в распознавании движущихся объектов : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Реуцкий В.Е.; КПИ. – К., 1971. – 24л.
1174456
  Крохина Ю.А. Принцип федерализма в бюджетном праве / Крохина Ю.А.;Саратовская гос.акад.права. – Київ, 2001. – 50с. – Бібліогр.:с.48-50
1174457
  Барабаш О.О. Принцип фіскальної достатності у податковому законодавстві України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 46-50. – ISSN 0321-0499
1174458
  Дзюба Т. Принцип фольклорно-етнографічної достовірності: від Андрія Царинного до Пантелеймона Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 41-46. – ISSN 0236-1477
1174459
  Позняк Е.В. Принцип формування екологічної культури в Україні: проблеми теоретико-правового змісту та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 92-99. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретико-правові, законодавчі й інші підходи до розуміння суті й змісту принципу формування екологічної культури в екологічному праві та законодавстві України. Нині принцип формування екологічної культури лише частково відображено у нормах ...
1174460
  Ободовська В.О. Принцип формування зовнішньоекономічних зв"язків України та Польщі // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 168-170
1174461
  Сікорський П. Принцип фундаменталізації у професійній підготовці майбутніх інженерів / П. Сікорський, О. Горіна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 49-55
1174462
  Добролюбська Ю.А. Принцип холізму в постнекласичній філософії історії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (107), березень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
1174463
  Сталінська Г.Д. Принцип художньої інтерпретації в дизайні вінтажного інтер"єру // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 233-240. – ISSN 2225-7586
1174464
  Щетникова Р.А. Принцип целостности в методологии исследования социальных явлений // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
1174465
  Патлатой Анатолий Петрович Принцип целостности и проблема интеграции биологического знания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.08 / Патлатой Анатолий Петрович; Одесский Гос. Университет. – К., 1979. – 170л.
1174466
  Патлатой А.П. Принцип целостности и проблема интеграции биологического знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.08 / Патлатой А.П.; КГУ. – К, 1979. – 22л.
1174467
  Табуркин Вячеслав Иванович Принцип целостности, его структура и роль в познании и преобразовании биотических систем : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Табуркин Вячеслав Иванович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1174468
  Фабіан М.П. Принцип цілісної системності в зіставних дослідженнях // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1174469
  Ключковський Ю. Принцип чесних виборів у виборчому праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 165-174. – ISSN 1026-9932
1174470
  Мамедова Рена Мамед гызы Принцип экономии в синтаксисе азербайджанского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 337-343


  В статье рассматриваются вопросы, касающиеся принципа языковой экономии, в частности синтаксической экономии слов азербайджанского языка. Синтаксическая экономия происходит в явлениях, в основе которых лежит присоединение двух составляющих компонентов ...
1174471
  Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях / А. Мартине. – М, 1960. – 261с.
1174472
  Динер Е.В. Принцип эргономичности в электронной книге // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 56-66. – ISSN 0130-9765


  Обоснована необходимость рассматривать электронную книгу в контексте традиций книжной культуры. Выявлено содержание принципа эргономичности, который применительно к электронной книге позволит создать качественный электронный книжный продукт, что, ...
1174473
  Авдеева Л.Р. Принцип эстетизма в философии К.Н. Леонтьева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С . 3-19. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1174474
  Джибладзе Г.Н. Принцип эстетического воспитания / Г.Н. Джибладзе. – Тбилиси, 1971. – 348с.
1174475
  Машкин Н.А. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность / Н.А. Машкин. – М.-Л., 1949. – 688с.
1174476
  Пількевич А. Принципат Тиберія в "Historiae Romanae" Веллея Патеркула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 63-65. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості зображення правління імператора Тиберія Веллеєм Патеркулом. Змістова частина "Historiae Romanae" аналізується на предмет пропаганди та специфіки викладу фактологічного матеріалу автором. Техніка риторичних прийомів ...
1174477
  Єрмолаєв В.М. Принципи "Правди Руської" продовжують жити в правовій системі сучасної України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 33-52. – ISSN 2224-9281


  Право сучасної України має своїми витоками звичаєве право і князівське законодавство, судову практику часів Київської Русі. У "Правді Руській", започаткованій Ярославом Мудрим, ці джерела права дозволили законодавцю сформулювати у першому вітчизняному ...
1174478
  Шестопал О.Г. Принципи "Сервантизму" в романі Г.Т. Бальєстера "Дон Хуан" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 346-352


  Стаття присвячена розгляду засобів театралізації оповіді в романі Г.Т. Бальєстера «Дон Хуан». Предметом уваги в статті стають різноманітні форми оприявнення «сервантизму», а саме: «гра», «принцип достатньої реальності» та «авторефлексивність тексту». ...
1174479
  Кондра О. Принципи IOSCO щодо незаконного використання інсайдерської інформації // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 127-129
1174480
  Сергієнко Т. Принципи SMART - освіти в суспільстві XXI століття / Т. Сергієнко, С. Лобань // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 123-124. – ISBN 978-617-685-049-6
1174481
  Діковська І.А. Принципи Trans-Lex — джерело регулювання міжнародних приватних договірних відносин // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 350-354. – ISBN 978-966-927-142-6
1174482
  Моркун В.С. Принципи автоматизації формування нежорстких вимог до розкладу занять в університеті з боку викладачів / В.С. Моркун, П.В. Бурнасов, Т.П. Бурнасова // Вісник Криворізького національного університету : збірник наук. праць / Криворізький національний університет. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 45. – C. 60-66. – ISSN 2306-5451


  Розроблено принципи автоматичного формування нежорстких вимог до розкладу з боку викладачів на основі аналізу розкладів занять попередніх періодів з використанням модифікованого методу найближчого сусіда для визначення прецедентів з інтегрованої бази ...
1174483
  Майданик Л. Принципи авторського права України: поняття, види, система // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 181-188. – ISSN 1026-9932
1174484
  Багай Н.О. Принципи аграрного законодавства України // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 90-94. – ISBN 978-966-7957-20-9
1174485
  Мельник Н.І. Принципи адаптації національних професійних стандартів педагогічної освіти до європейської кваліфікаційної рамки: досвід країн Західної Європи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 131-135. – (Педагогічні науки ; вип. 2 (49), травень). – ISSN 2078-2128
1174486
  Мороз О.В. Принципи адаптування економіки України до вимог постіндустріального суспільства / О.В. Мороз, С.С. Воловодюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 62-66. – ISSN 2222-0712
1174487
  Ярова А.С. Принципи адвокатської діяльності // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 63-73. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
1174488
  Пузирний В. Принципи адвокатської діяльності у провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 86-90. – ISSN 2524-0129
1174489
  Іваницький С. Принципи адвокатури // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 117-130. – ISSN 2308-9636
1174490
  Козяр О.І. Принципи адвокатури та адвокатської діяльності: проблеми розмежування // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 230-232. – ISBN 978-617-673-442-0
1174491
  Бочуляк Н.І. Принципи адвокатури як основоположні засади діяльності адвокатського самоврядування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 34-41. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1174492
  Карпенко Г.А. Принципи адекватного перекладу текстів художньої літератури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-21. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Подається огляд конценцій адекватності у теорії перекладу художньої літератури. Досліджується проблема досягнення повної відповідності між текстом оригіналу та перекладу.
1174493
  Шевченко І.Ю. Принципи адекватного перекладу українських казок на іспанську мову // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 181-185. – ISBN 966-581-498-2
1174494
  Атаманчук Т. Принципи адміністративно-правових примусових заходів в умовах надзвичайного стану // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 62-63. – ISBN 978-617-7069-28-6
1174495
  Брулевич В.В. Принципи адміністративно-правового регулювання безпечності та якості харчових продуктів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 213-227. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1174496
  Линник Григорій Принципи адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 93-97
1174497
  Баганець О.В. Принципи адміністративно-правового регулювання координаційної ролі як функції держави // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 117-122. – ISSN 2617-5967


  В статті проаналізовано поняття принципів координаційної ролі. Визначено принципи координаційної ролі як функції держави. Визначено характерні ознаки принципів адміністративно-правового регулювання координаційної ролі як функції держави. В статье ...
1174498
  Іщенко О. Принципи адміністративно-територіального устрою України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 238-244. – ISSN 0132-1331
1174499
  Бородін І.Л. Принципи адміністративно-юрисдикційного процесу: сучасний науковий погляд // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 114-118. – ISSN 1563-3349
1174500
  Шарая А. Принципи адміністративного права в умовах сучасних державотворчих процесів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 116-117. – ISBN 978-617-7069-28-6
1174501
  Стефанюк В.С. Принципи адміністративного права й особливості тлумачення адміністративних норм // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.54-56
1174502
  Пухтецька А. Принципи адміністративного права у країнах Європейського Союзу та в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 76-82. – ISSN 1026-9932
1174503
  Пухтецька А.А. Принципи адміністративного права: адміністративно-правові та євроінтеграційні аспекти оновлення змісту та практики застосування : монографія / А.А. Пухтецька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Панов А.М., 2016. – 433, [1] с. – Бібліогр.: с. 394-433. – ISBN 978-617-7474-28-8
1174504
  Пухтецька А. Принципи адміністративного права: від радянського до європейського розуміння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 63-67.
1174505
  Шарая А.А. Принципи адміністративного права: дослідження у вітчизняній доктрині // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 296-299. – ISBN 978-617-7293-17-9
1174506
  Остапенко О.І. Принципи адміністративного права: нове бачення, перспективи // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.33-37
1174507
  Гриценко І.С. Принципи адміністративного права: становлення та розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 115-119. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1174508
  Шарая А.А. Принципи адміністративного права: характеристика загальних ознак // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 66-72. – (Юридичні науки ; № 4). – ISSN 2616-9444
1174509
  Грибок І.О. Принципи адміністративного провадження за скаргами фізичних і юридичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.29-36
1174510
  Мироненко Є.О. Принципи адміністративного судочинства: теоретико-правова характеристика // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (72). – С. 174-179. – ISSN 2078-3566
1174511
  Приймаченко Д.В. Принципи адміністративної діяльності митних органів України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 5. – С. 3-10
1174512
  Парасюк М.В. Принципи адміністративної діяльності поліції в сфері забезпечення прав і свобод громадян / М.В. Парасюк, Н.М. Грабар // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 71-81. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1174513
  Лоюк І.А. Принципи адміністративної процедури у зарубіжному та вітчизняному законодавстві та їх вплив на процедури реєстрації банків в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 118-123. – ISSN 2219-5521
1174514
  Гетьман А.Б. Принципи адмінітративно-територіального устрою України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 49-54. – (Право. Економіка. Управління)
1174515
  Власенко Ю. Принципи алгоритмізації юридичної діяльності у сфері забезпечення екологічної безпеки // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 129-135
1174516
  Іванік О. Принципи аналізу водно-гравітаційних процесів та їх впливу на функціонування природно-техногенних систем у межах Закарпатської області / О. Іванік, О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-26. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Визначено головні підходи до вивчення водно-гравітаційних процесів у межах Зкакарпатської області, що полягають у дослідженні напружено-деформованого стану геологічного середовища. Проаналізовано головні фактории виникнення зсу-вних явищ та визначено ...
1174517
  Калєтнік А.А. Принципи аналізу конотативно забарвленої лексики в університетському курсі наукової мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 144-154
1174518
  Капась-Романюк Принципи аналізу стійких дієслівних сполук як історико-лінгвістичного явища // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 70-87


  У статті висвітлено принципи дослідження стійких дієслівних сполук на матеріалі українських ділових пам’яток кінця XVI – XVII століть. The article shows principles of stable verbal combination research on material of Ukrainian business notations at ...
1174519
  Панасюк А.О. Принципи аналітичної діяльності слідчого при використанні мережі Інтернет у виявленні та розслідуванні злочинів // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 176-178. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1174520
  Бобровник О.В. Принципи архітектурно-планувальної організації притулків для тварин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 328-331. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1174521
  Лавріненко А.І. Принципи архітектурно-просторового вирішення мобільного житла / А.І. Лавріненко, О.Г. Єрещенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 315-321 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1174522
  Тарасюк І.І. Принципи архітектурного формування сільських садиб Волині XIX - поч. XX ст. та їх розвиток в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Тарасюк Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 27 с. – Бібліогр.: 8 назв
1174523
  Гриб К. Принципи атестації працівників освіти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 13-16
1174524
  Бурлака С О. Принципи атестаційних проваджень / С О. Бурлака, Р.С. Нікіпенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 206-214
1174525
  Трайтлі В. Принципи аудиту відповідності у державному секторі: міжнародний досвід // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: А.Ф. Корж, В.В. Силаєв, В.Г. Чорний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (134), березень. – С. 36-39
1174526
  Яковонеко Н.Л. Принципи багатосторонності як головний інструмент ООН у забезпеченні миру і стабільності в світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 67-74


  В статті йдеться про принцип багатосторонності, який перетворився на головний інструмент діяльності Організації Об"єднаних Націй у виконанні її основного завдання - забезпечення миру і стабільності в світі та позбавлення майбутніх поколінь від ...
1174527
  Семенова Н.М. Принципи балетмейстерської творчості Павла Вірського та їх вплив на розвиток українського балетного театру // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 156-165
1174528
  Павленко М.В. Принципи банківського контролю - міжнародно - правові аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 103-107.
1174529
  Симов"ян В.С. Принципи банківського контролю // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 56-59
1174530
  Сусіденко В. Принципи банківського кредитування: зміст і реалізація в умовах перехідної економіки : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 37-39 : Табл.
1174531
  Ковалко Н.М. Принципи безготівкових розрахунків і їх законодавче закріплення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 101-105. – (Правознавство ; Вип.311)
1174532
  Неустроєв Ю.Г. Принципи безпеки фінансових установ в Україні / Ю.Г. Неустроєв, Н.С. Згадова, Ю.А. Работін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 37-43. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1174533
  Гудзь А.О. Принципи благодійної діяльності в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 386-390. – ISBN 978-617-7450-09-1
1174534
  Воскобойнікова Ю.В. Принципи богослужбового співу святкового хору Свято-Єлисаветинського монастиря (м. Мінськ, Білорусь) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 282-290
1174535
  Яцишин Н.З. Принципи бухгалтерського обліку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 274-280. – (Економіка ; Вип. 32)
1174536
  Гордополов В.Ю. Принципи бухгалтерського обліку в інформаційному просторі управління зовнішньоекономічною діяльністю // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2018. – Вип. 1 (39). – C. 19-31. – ISSN 1994-1749
1174537
  Бондар М. Принципи бухгалтерського обліку і управлінні державними установами / М. Бондар, О. Цятковська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (324). – С. 22-34. – Бібліотгр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
1174538
  Цвєткова Н. Принципи бухгалтерського обліку та звітності: досвід застосування і розвиток // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 14-20
1174539
  Шигун М.М. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: семантика понять і змісту // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 199-203. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
1174540
  Вдовиченко А. Принципи бюджетно-податкового регулювання економіки в умовах членства України в СОТ // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 71-74. – ISSN 1818-2682
1174541
  Бояр А.О. Принципи бюджетно-фінансової політики ЄС і механізми їх реалізації // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 74-91
1174542
  Письменна Т. Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпретація та практика виконання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 115-127. – ISSN 1818-5754
1174543
  Образцова І.О. Принципи бюджетного права
1174544
  Коробцова Д.В. Принципи бюджетного права в умовах реформування бюджетних відносин в Україні // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 68-71. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1174545
  Гетманець О.П. Принципи бюджетного права України : монографія / О.П. Гетманець, Д.В. Коробцова. – Харків : Панов, 2017. – 291, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-291 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-62-2
1174546
  Музика-Стефанчук Принципи бюджетної діяльності органів публічної влади // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 28-30
1174547
  Нестеренко А.С. Принципи бюджетної системи України на сучасному етапі розвитку держави // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 2. – С. 45-49. – ISSN 1561-4999
1174548
  Глусенко А.С. Принципи бюджетної системи України як підгрунтя реалізації міжбюджетних відносин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 110-118. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1174549
  Пономаренко Л.Г. Принципи в теорії журналістики: проблемa дефініції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 125-128


  У статті проаналізовано особливості дефініції та вживання терміна "принцип" у теорії журналістики на матеріалі відповідних навчальних видань. Обґрунтовано найбільш доцільні терміни, окреслено їх різновиди і сферу вживання. In the article the features ...
1174550
  Магновський І.Й. Принципи вдосконалення адміністративно-територіального устрою України: правовий контекст // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 6-9
1174551
  Шапченко С.Д. Принципи верховенства права і Кримінальний кодекс України 2001 року: деякі теоретичні, законодавчі та правозастосовчі проблеми // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.85-93
1174552
  Педько Ю.С. Принципи верховенства права та законності судового розгляду справ адміністративної юрисдикції // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 136-139. – ISBN 978-966-301-172-1
1174553
  Мартинюк Я.І. Принципи верховенства права та його реалізація в Україні // Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (11 груд. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 42-45. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-225-2
1174554
  Балик В.Р. Принципи верховенства права та його реалізація в Україні // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 8-12. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
1174555
  Шевченко Л.А. Принципи верховенства права: історія становлення // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 7-13. – ("Право" ; вип. 32). – ISSN 2312-1661
1174556
  Вільчик Т.Б. Принципи взаємодії суддів та адвокатів // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 244-248. – ISBN 978-617-7096-97-8
1174557
  Дроздова Ю.В. Принципи вибору класифікації та обгрунтування психодіагностичних методів дослідження самовизначення особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 115-119. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1174558
  Ставицький А. Принципи вибору моделей для прогнозування економічної інформації : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 58-59. – Бібліогр.: 3 назви
1174559
  Ключковський Ю.Б. Принципи виборчого права як основа викладання курсу виборчого права // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 91-101. – ISBN 978-617-7069-57-6
1174560
  Стешенко Т.В. Принципи виборчого права як фундаментальні засади забезпечення виборчого процесу // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 36-40. – ISSN 0201-7245
1174561
  Ключковський Ю.Б. Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні : монографія / Ю.Б. Ключковський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. академія". – Київ : Ваіте, 2018. – 906, [2] с. – Монографія представлена як дисертація. – Бібліогр.: с. 785-884 та в підрядк. прим.
1174562
  Ключковський Ю.Б. Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Ключковський Юрій Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 68 назв
1174563
  Амеліна О.В. Принципи визнання та обліку операцій банку з векселями : контроль, облік та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 174-181. – Бібліогр.: 13 назв
1174564
  Коломієць В.М. Принципи визначення конкурентоспроможності персоналу підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 81-82. – Бібліогр.: 4 назв
1174565
  Буквич А. Принципи визначення підсудності в країнах англо-саксонської системи права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 89-90.
1174566
  Полюга С.М. Принципи визначення прислівника як складової частини граматичної терміносистеми в античному світі та український граматичній науці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 429-435


  У статті розглянуто питання формування граматичної групи прислівника. Особлива увага зосереджена на способах його тлумачення в українських граматиках. В статье рассматривается вопрос о формировании грамматической группы наречия. Особое внимание ...
1174567
  Безродний Д. Принципи визначення різних балів тектонофацій за петроакустичними даними на прикладі метаморфічних порід Криворіжжя ("Супутник-2") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику петроакустичного аналізу тектонофацій, що дає можливість їх якісної та кількісної оцінки. Показано, що рівень деформаційних перетворень можливо оцінювати за величинами акустичної і пружної анізотропії. Methodology of petroacoustic ...
1174568
  Шарий В.І. Принципи визначення фундаментальних понять воєнної науки на грунті системного підходу в сфері "воєнна безпека" правилами структурної лінгвістики / В.І. Шарий, Л.О. Комарова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 167
1174569
  Москалюк О.В. Принципи викладання виборчого права у вищих навчальних закладах // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 172-175. – ISBN 978-617-7069-57-6
1174570
  Соболєвський П.А. Принципи викладання дисциплін логічного циклу у вищій школі // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 111-113
1174571
  Лю Нань Принципи виконавської інтерпретації поетики камерних вокальних творів М.Мусоргського : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Лю Нань ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1174572
  Кройтор В.А. Принципи виконавчого провадження: теорія та законодавчі новели // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – C. 45-48. – ISBN 978-966-8830-75-4
1174573
  Щербак С.В. Принципи виконавчого процесу // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 405-415. – ISBN 978-966-437-304-0
1174574
  Шмат А.М. Принципи виконання господарських зобов"язань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 217-222.
1174575
  Олійник В.А. Принципи використання етностилістичних художніх засобів в українській книжковій графіці // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 193-202. – ISSN 2226-2180
1174576
  Златніков В.Г. Принципи використання звукозапису під час формування навичок аудіювання курсантів (студентів) ВВНЗ // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1174577
  Златніков В.Г. Принципи використання звукозапису під час формування навичок аудіювання у курсантів (студентів) ВВНЗ // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 254-259. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)


  Статтю присвячено проблемі формування навичок аудіювання. Автор розглядає принципи використання звукозапису під час формування навичок аудіювання , а також аналізує використання цих принципів у контексті навчання аудіювання курсантів (студентів) ...
1174578
  Музиченко С.В. Принципи використання інформаційних технологій у навчальному процесі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 39-47. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1174579
  Ломовський А.І. Принципи використання кольору в дизайні інтер’єрів // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 174-182
1174580
  Огурцова О.Л. Принципи використання комп"ютерної гри у навчанні ділової англійської мови студентів економічних спеціальностей у закладах вищої освіти України // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 138-148. – ISSN 2073-4379
1174581
  Давиденко В.Ю. Принципи вимірювання довжини берегової лінії Чорного і Азовського морів // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 84-86. – Бібліогр.: 6 назв
1174582
  Галушка Н. Принципи виховання дітей як метод міжпоколінного транслювання етнокультурної спадщини (на прикладі Опілля і Північно-Західного Причорномор"я) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 44-49. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті розглянуто методи та принципи передачі етнокультурної інформації між поколіннями в контексті етнопедагогічного аспекту традиційної української культури. Емпіричний матеріал зібрано у двох регіонах-Опіллі й Північно-Західному Причорномор"ї.
1174583
  Момот О. Принципи виховання особистості майбутнього вчителя в здоров"язбережувальному середовищі вищого навчального закладу // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 56-59. – ISSN 2075-1478
1174584
  Британ Ю.В. Принципи відбору Інтернет-матеріалів для формування професійно орієнтованої читацької компетенції // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 54-58. – (Серія : Педагогічні науки)
1174585
  Вайнагій Т.М. Принципи відбору та організації навчального матеріалу для формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 22-30. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1174586
  Приходько І. Принципи відбору та презентації лексики словника молодіжного сленгу (досвід укладання) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 255-256
1174587
  Сенчугова Н.А. Принципи відбору територій для моніторингових агроекологічних досліджень при вірусній інфекції : метод. розробка / Сенчугова Н.А., Постоєнко О.М., Поліщук В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 22, [2] с : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16
1174588
  Полтавський В. Принципи відкритості і прозорості влади: проблемні питання // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.124-133. – ISBN 966-7800-10-5
1174589
  Гудима Н. Принципи відкритості і прозорості та їх реалізація в державному управлінні України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 78-85
1174590
  Совгиря О.В. Принципи відкритості, прозорості та гласності діяльності Уряду: визначення змісту і співвідношення понять // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 19-26
1174591
  Малкович Т.І. Принципи відтворення діалогічного мовлення в англо-українському кіноперекладі : дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Малкович Тарас Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 298 арк. – Додатки: арк. 222-298. – Бібліогр.: 197-221
1174592
  Малкович Т.І. Принципи відтворення діалогічного мовлення в англо-українському кіноперекладі : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Малкович Тарас Іванович; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Бібліогр.: 17 назв
1174593
  Рудь І.А. Принципи відтворення макроструктури юридичних текстів в українському перекладі (на матеріалі англомовних текстів в українському перекладі (на матеріалі англомовних законодавчих документів Європейського Союзу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 144-148


  Стаття розпочинає дискурс стосовно юридичних текстів, в яких зазвичай домінує функція репрезентації інформації, а самі тексти юридичного дискурсу орієнтовані насамперед на зміст. Автор пропонує розглянути загальну стратегію перекладу таких текстів, ...
1174594
  Лебідь-Гребенюк Принципи відтворення тексту щоденника в академічних зібраннях творів Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 74-76. – ISSN 0236-1477


  1 листопада 2018 року в Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України відбувся круглий стіл «Академічні зібрання творів Тараса Шевченка: історія і сучасність (до 100-річчя Національної академії наук України).
1174595
  Гусельников А.В. Принципи війни у трактаті "Мистецтво війни" Сунь Цзи // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 59-61. – ISBN 978-966-921-000-5
1174596
  Мастрова А.А. Принципи включення образно-пластичних форм в простір інтер"єру / А.А. Мастрова, Г.М. Хавхун // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 527-531 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1174597
  Kirlash M. Принципи внесення реєстрових одиниць тлумачного словника до складу лексики на позначення понять металургійної галузі // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 122-126. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1174598
  Новик В.С. Принципи впровадження інновацій в міжнародні економічні угоди // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [42-45]
1174599
  Сєрих І.В. Принципи впровадження сталого розвитку в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 341-346
1174600
  Михайлов В. Принципи геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводнів / В. Михайлов, М. Курило, О. Андрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-44. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводневої сировини, насамперед, сланцевого газу. Метою роботи є аналіз існуючих методів оцінки та підрахунку запасів родовищ вуглеводнів, визначення найважливіших факторів ...
1174601
  Онищук І.І. Принципи геофізичного картування стану земель / І.І. Онищук, М.В. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-40. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні підтоплення грунтів. Наведено геоелектричні параметри різних типів грунтів і порід верхньої частини розрізу та принципи геоелектричного картування підтоплення земель на базі ...
1174602
  Тимченко Г.П. Принципи гласності і відкритості судового розгляду: теорія, історія та перспективи розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 258-264. – ISSN 1563-3349
1174603
  Савченко Л.А. Принципи гласності та ефективності в роботі рахункових палат // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.78-83. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1174604
  Попова А.В. Принципи господарсько-правової відповідальності товарних бірж // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 150-155
1174605
  Щербина В.С. Принципи господарського права як напрями модернізації господарського законодавства // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 4-15. – ISBN 978-617-7087-39-6
1174606
  Щербина В. Принципи господарського процесуального права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті, виходячи зі змісту Конституції України, визначається склад принципів господарського процесуального права та розкривається їх зміст. Вносяться пропозиції щодо закріплення окремих принципів у господарському процесуальному законодавстві та ...
1174607
  Прокопанич Г.К. Принципи господарського судочинства за діючим та перспективним законодавством України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 100-111.
1174608
  Щербина В.С. Принципи господарського судочинства та їх нормативне закріплення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 173-175. – ISBN 978-617-7096-97-8
1174609
  Прилуцький Р.Б. Принципи господарювання і модернізація господарського законодавства України на сучасному етапі розвитку // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 73-81
1174610
  Лавренюк Т.А. Принципи господарювання та принципи господарського права: проблема змістовної та функціональної відповідності // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 92-95. – ISBN 978-617-7605-90-3
1174611
  Пальченкова В.М. Принципи громадського контролю пенітенціарної системи: теоретичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 105-109. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1174612
  Кінаш Н.Б. Принципи громадянства як фактор забезпечення національної безпеки України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 63-68. – ISSN 2219-5521
1174613
  Суржинський М.І. Принципи громадянства: теоретико-правовий аналіз // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 147-154. – ISSN 1563-3349
1174614
  Кінаш Н. Принципи громадянства: умова стабільного існування держави // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 17-23. – ISSN 2220-1394
1174615
  Марченко Н. Принципи гуманізації і гуманітаризації освіти у наукових пошуках А. Г. Погрібного та їх розвиток у працях українських учених // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 106-111. – ISSN 2078-1016


  На основі аналізу сутності понять "гуманізація та гуманітаризація освіти", їх генези та розвитку розкривається внесок А. Г. Погрібного у теоретичне осмислення та практичну реалізацію зазначених принципів в українській системі освіти. Детально ...
1174616
  Чернуха А.М. Принципи гуманізації самостійної навчальної діяльності студентів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (56). – С. 3-6. – ISSN 2411-5983
1174617
  Ричко О. Принципи гуманізму в публічній політиці // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 201-208
1174618
  Щетиніна О. Принципи дедуктивних побудов // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 128-131. – ISSN 1728-9343
1174619
  Строган А.Ю. Принципи демократії як умови формування і функціонування громадянського суспільства та правової держави : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 73-75. – Бібліогр.: 10 назв
1174620
  Петруненко Я.В. Принципи державних закупівель в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 174-179.
1174621
  Панасюк С.В. Принципи державного нагляду за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення в Україні: науково-теоретичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 294-303. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1174622
  Гаманков Д. Принципи державного регулювання банківської та страхової діяльності: уроки фінансової кризи // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 25-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1174623
  Кужель В.М. Принципи державного регулювання в сучасній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 41-43
1174624
  Филюк Г.М. Принципи державного регулювання суб"єктів природних монополій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 88-95. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Розглядаються характерні риси природних монополій. Проаналізовано специфіку функціонування суб"єктів природних монополій на сучасному етапі в Україні. Охарактеризовано принципи та запропоновано основні напрямки підвищення ефективності їх державного ...
1174625
  Гарварт Г.А. Принципи державного управління лісовим фондом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 74-81
1174626
  Синельникова Р.Д. Принципи державного управління Німецької Демократичної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 61-65. – (Серія права ; № 12)


  Статья раскрывает преломление социалистических принципов государственного управления в государственном строительстве Германской Демократической Республики. На основе фактического и нормативного материала в работе показано, как принципы ...
1174627
  Крюков С. Принципи державного управління паліативною медичною допомогою в системі охорони здоров"я України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.245-253. – ISBN 966-73-53-51-Х
1174628
  Нинюк М. Принципи державного управління та їх сутність / М. Нинюк, І. Нинюк // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 67-72. – ISSN 2409-4544
1174629
  Яловий В. Принципи державного управління та місцевого самоврядування в умовах столичної агломерації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 181-191
1174630
  Губрієнко О Принципи державного управління: дискусійні питання визначення поняття та їх системи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.48-51
1174631
  Шатенок Я.В. Принципи державного фінансового контролю // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1174632
  Баровська А. Принципи державної інформаційної політики у сфері європейської інтеграції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 201-208.
1174633
  Шульга Н.Д. Принципи державної освітньої політики як інструменту соціально-економічного розвитку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 18, вересень. – С. 77-81. – ISSN 2306-6814
1174634
  Яковлєв О.А. Принципи державної політики в галузі охорони праці: погляд правника // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 75-80. – ISSN 2311-4894
1174635
  Залєвська І.І. Принципи державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 199-202
1174636
  Кривачук Л.Ф. Принципи державної політики у сфері охорони дитинства в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 44-51
1174637
  Бевз С.І. Принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності при здійсненні державного регулювання господарської діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 132-134
1174638
  Божко В. Принципи державної служби // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 163-165
1174639
  Чаркіна А.О. Принципи державної служби в країнах Європейського Союзу (на прикладі Польщі та Німеччини) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 95-99. – ISSN 2306-6814
1174640
  Костецька М.М. Принципи державної служби в умовах правової держави: науково-теоретичний підхід // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 197-202. – ISBN 978-617-7404-86-5
1174641
  Янюк Н. Принципи державної служби як основа її професійності і стабільності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 119–127. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1174642
  Підгайна О. Принципи державної стратегічної політики України в енергетичній сфері // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.90-94.
1174643
   Принципи децентралізації державного управління у сфері культури / П.К. Ситник, В.М. Купрійчук, В.В. Карлова, Р.А. Небожук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 89-94. – ISSN 2306-6814
1174644
  Колишко Р.А. Принципи децентралізації державної влади в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 64-66
1174645
  Закоморна К.О. Принципи децентралізації публічної влади в актах Європейського Союзу // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 42. – С. 80-96. – ISSN 1993-0941
1174646
  Богаєвський Ю. Принципи дипломата Ігоря Турянського // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 42-48. – ISSN 2663-2675
1174647
  Вапнярчук Н.М. Принципи дисциплінарної відповідальності державних службовців // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 227-233. – ISSN 0201-7245
1174648
  Нижник Н.Р. Принципи диференціації пенсійних відносин: окремі аспекти теорії пенсійного права / Н.Р. Нижник, І.О. Гуменюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 26-30. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1174649
  Синекоп О.С. Принципи диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх IT-фахівців // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (97). – С. 3-15. – ISSN 1817-8510
1174650
  Мартин А.Г. Принципи діагностування нецільового використання земель / А.Г. Мартин, О.М. Чумаченко, Є.В. Кривов"яз // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 40-45. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
1174651
  Балинська О.М. Принципи діалектики та метафізики (формальної логіки) у праві / О.М. Балинська, В.А. Ященко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 259-268. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
1174652
  Вергун А.І. Принципи діалектичної логіки в методології аналітичного обгрунтування сучасних управлінських рішень // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 82-89. – ISSN 1993-0259
1174653
  Кузніченко С.О. Принципи діяльності внутрішніх військ МВС України (адміністративно-правові аспекти) / С.О. Кузніченко, С.А. Яровий // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 70-77. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто основні принципи і засади діяльності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, зокрема в разі ускладнення оперативної обстановки. Надано докладну характеристику кожного із зазначених принципів, сформульовано ...
1174654
  Мушенок В.В. Принципи діяльності держави щодо фінансової підтримки сільського господарства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 91-98
1174655
  Бортняк Ф. Принципи діяльності державної виконавчої служби // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-91.
1174656
  Шатіло В. Принципи діяльності державної влади і методи їх здійснення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-70. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі визначення основних засад діяльності державної влади та методів її здійснення. Аналіз відповідної джерельної бази та норм Конституції України дав змогу виділити основні принципи державної влади, які умовно можна класифікувати ...
1174657
  Жила С.Ю. Принципи діяльності міліції (поліції): правовий аспект // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 26-29. – ISSN 2312-928X
1174658
  Іванов О. Принципи діяльності національного агентства з питань запобігання корупції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 142-146. – ISSN 2663-5313
1174659
  Катрич Д.К. Принципи діяльності Національної поліції в Україні: поняття і класифікація // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (78). – C. 62-72. – ISSN 2078-3566
1174660
  Денисюк Д.С. Принципи діяльності національної поліції України: теорія та практика реалізації // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 63-68
1174661
  Мартиновський В.В. Принципи діяльності органів дозвільної системи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 118-125. – ISSN 0201-7245
1174662
  Янішевська К.Д. Принципи діяльності податкового агента як суб"єкта податкових правовідносин // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 75-80. – ISSN 2519-2353
1174663
  Солонар А.В. Принципи діяльності поліції в Україні та за кордоном // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 62-67. – ISSN 2519-2353
1174664
  Євтушок В.А. Принципи діяльності поліції: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні / В.А. Євтушок, В.Ю. Цебинога // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 173-179. – ISSN 2524-0323
1174665
  Хлистун Г.Ю. Принципи діяльності Ради Європи в галузі ЗМІ та їх відповідність українським реаліям // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 39-45
1174666
  Цуцкірідзе М. Принципи діяльності слідчого в системі принципів кримінального процесу і загальних положень розслідування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  На підставі системного аналізу юридичних джерел, загальних положень філософії, норм чинного кримінального процесуального законодавства України розкрито питання принципів діяльності слідчого в системі принципів кримінального процесу і загальних положень ...
1174667
  Собовий О. Принципи діяльності судді у провадженні у справах про адміністративні проступки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 58-62
1174668
  Єгорова В.С. Принципи діяльності суддів судів загальної юрисдикції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 168-174.
1174669
  Кощинець В. Принципи діяльності та визначення статусу органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України / В. Кощинець, Кушакова-Костицька, О. Палійчук // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 93-101
1174670
  Дахова І. Принципи діяльності уряду в зарубіжних країнах // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 249-255.
1174671
  Лазарев А. Принципи діяльності Центральної виборчої комісії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 118-122. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто поняття принципів діяльності Центральної виборчої комісії в Україні, їх система та зміст кожного з них, зокрема, принципів: верховенства права, законності, незалежності, компетентності, об"єктивності, професійності, колегіальності ...
1174672
  Вашуленко О.П. Принципи добору системи вправ до підручника з геометрії для ліцею / О.П. Вашуленко, Е.Г. Сердюк // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 47-55. – ISBN 978-966-644-526-4. – ISSN 2411-1309
1174673
  Сіроткіна М. Принципи добровільності та конфіденційності в системі міжнародних стандартів реалізації права на компроміс у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 280-285. – ISSN 2663-5313
1174674
  Лиса А.В. Принципи добросовісності, справедливості і розумності в цивільному праві України // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 37-61. – ISBN 978-617-566-260-1
1174675
  Сергунін Є. Принципи договірного права: проблеми тлумачення // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 55-56
1174676
  Штефан А. Принципи доказування у цивільному процесі // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 32-38. – ISSN 2311-6676
1174677
  Мілютина К.Л. Принципи дослідження процесу інформальної соціалізації особистості // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 99-101
1174678
  Афанасьєва О.М. Принципи дослідження ритуалізованих комунікативних практик // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 46-59


  Статтю присвячено виокремленню та опису принципів дослідження ритуалізованих комунікативних практик. З огляду на складність та багатоаспектність цього явища пропонується інтегрувальний підхід до його дослідження, який виходить із поняття практики у її ...
1174679
  Марущак А.І. Принципи доступу до інформації в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 71-77.
1174680
  Розенпуд А.Я. Принципи драматургії Лесі Українки : доповідь на сесії АН УРСР, присвяченій Лесі Українці // Радянське літературознавство / Академія наук УРСР, Ін-т укр. літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: О.І. Білецький, С.І. Маслов, С.М. Шаховський [та ін.]. – Київ, 1948. – № 9. – С. 90-106 ; 9
1174681
  Кримський С. Принципи духовності XXI століття // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 355-379. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  "Нещодавно в рамках циклу щорічних пам’ятних лекцій імені мистецтвознавця Аркадії Оленської-Петришин в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбулася знаменна подія: до численної аудиторії вщерть заповненого конференц-залу ...
1174682
  Нікітченко Н.С. Принципи Е-рефлексії та Е-параметризації в логіках структурованих даних / Н.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 169-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Визначаються формалізми для опису функцій та предикатів над структурованими даними. Такі дані задаються за допомогою абстрактного предикату <-, що інтерпретується як відношення "частина - ціле". Розглядаються питання виразимості функцій та предикатів в ...
1174683
  Краснова М.В. Принципи екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 38-42. – ISBN 978-617-566-151-2
1174684
  Лопащук І. Принципи екологічного права // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 174-175. – ISBN 978-966-2781-18-2
1174685
  Комарницький В.М. Принципи екологічного права: питання їх закріплення в екологічному законодавстві // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 3 (83). – C. 174-182. – ISSN 2524-0323
1174686
  Матвійчук А. Принципи екологічної деонтології як засобу формування екологічного імперативу поведінки сучасної людини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 95-100. – ISSN 1728-9343
1174687
  Луців Н.Г. Принципи екологічної політики для стимулювання ефективного рекреаційного природокористування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 152-158. – ISSN 1562-0905
1174688
  Синякевич І.М. Принципи екологічної та лісової політики: погляд крізь призму глобальних екологічних загроз // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.15 : Глобальні зміни клімату - загроза людству та механізми відвернення. – С. 7-13. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1174689
  Сейдаметова З.С. Принципи економіки університетів / З.С. Сейдаметова, В.А. Темненко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 54-60. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (39)). – ISSN 1683-3309
1174690
  Несімко О.Д. Принципи економічної культури юриста // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 204-213. – (Юридична ; Вип. 1)
1174691
  Маршалл Альфред Принципи економічної науки : Реферат підручника / Маршалл Альфред. – Київ : АДС" УМКЦентр", 2001. – 211с. – (Науково-популярна серія " Вершини економічної думки "). – ISBN 966-95702-1-2
1174692
  Костенко І.В. Принципи електронного урядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 117-121. – ISSN 2219-5521
1174693
  Данчак Ігор Остапович Принципи ергономічного формування архітектурного середовища помешкань для інвалідів : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Данчак І.О.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1174694
  Баранівський В.Ф. Принципи етики ділового спілкування у психології бізнесу / В.Ф. Баранівський, А.Я. Боднар, Л.Ф. Терещенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1174695
  Сухорукова Т.Г. Принципи етики педагога вищої школи: класика і сучасність / Т.Г. Сухорукова, О.В. Шраменко // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 207-216. – ISSN 2075-4892
1174696
  Луценко В. Принципи етноорієнтованої методики навчання української мови як іноземної (на прикладі арабського контингенту студентів) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 104-109. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Досліджено питання методичної реалізації системи лінгвокультурної адаптації (ЛКА) в практиці навчання української мови іноземних студентів в умовах українського вишу, шляхи досягнення успішності міжкультурної комунікації на різних рівнях «студент – ...
1174697
  Кириченко К.В. Принципи ефективної діяльності в системі public relations // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 62-68


  Розглядається поняття ефективності в концепції інформаційної діяльності зі зв"язків з громадськістю. Акцент зроблено на аналізі складників ефективності, тим самим побудовано теоретичну модель аналізу ефективності public relations. In the article it ...
1174698
  Коломоєць А. Принципи ефективної діяльності українських компаній на національному та міжнародному ринках транспортно-експедиційних послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджено напрямки діяльності українських компаній на ринку міжнародних транспортно-експедиційних послуг та основні фактори, що впливають на ефективність їхньої роботи. Запропоновано перелік пріоритетних дій держави щодо підтримки цього бізнесу ...
1174699
  Чубрей О.С. Принципи ефективної підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 183-186. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1174700
  Москвич Принципи ефективної судової системи / Москвич, // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 103-111. – ISSN 1993-0909
1174701
  Плахотнюк Н. Принципи ефективності, розумного строку та оперативності адміністративної процедури: зміст і застосування органами публічного управління / Н. Плахотнюк, І. Криворучко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 90-98
1174702
  Бевз С.І. Принципи європейського адміністративного права як принципи адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 48-59. – (Юридичні науки ; № 4). – ISSN 2616-9444
1174703
  Оржель О. Принципи європейського врядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 10-20.
1174704
  Дідковська І.А. Принципи Європейського договірного права - джерело "м"якого права" // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 70-72. – ISBN 978-966-2635-96-6
1174705
  Кулеба Д. Принципи європейського договірного права / Д. Кулеба, Д. Пшеничнюк, Ю. Рилач // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 47-54


  У статті розглядаються історія створення Принципів європейського договірного права і загальні засади, на яких будується цей документ.
1174706
   Принципи європейського договірного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 83-118
1174707
   Принципи європейського договірного права : коментарі та рекомендації : [пер. з англ.] / [Торг.-промисл. палата України ; ТОВ "Асоц. експортерів і імпортерів "ЗЕД" ; [підгот. вид. А. Омельченка, Д. Озеля, В. Суворова та ін.]. – Київ : Асоціація експортерів і імпортерів "ЗЕД", 2013. – 303, [1] с. : іл. – Текст укр., англ. - На обкл. також: За підтримки UKR EXIM BANK. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97155-3-1
1174708
  Амеліна А. Принципи європейського договірного права як спосіб уніфікації європейського договірного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 14-15
1174709
  Мармазов В.Є. Принципи європейського договірного права: альтернатива чи провісник європейського законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-62. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Розкриваються основні тенденції розвитку уніфікованих європейських договірних норм і принципів, детально проаналізовано ситуацію, що склалася в європейському праві та зроблено прогностичний аналіз розвитку цієї проблеми. The major tendencies in the ...
1174710
  Малюга В.І. Принципи єдності й централізації в організації та діяльності прокуратури // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.107-111. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1174711
  Цехмістро О.В. Принципи жанрового моделювання у вокально-симфонічній творчості сучасних українських композиторів у контексті культурної парадигми постмодернізму // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 237-247. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1174712
  Владимиров В.М. Принципи журналістики в світлі теорії розуміння // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Стрімкий розвиток інтернет-технологій у сфері масової комунікації привів до суттєвих зрушень у її розумінні. Це ставить перед дослідниками вимогу переглянути основні теоретичні положення журналісти кознавства в світлі нових суспільних реалій. Питання ...
1174713
  Ярмиш Н.О. Принципи забезпечення громадської безпеки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 124-129
1174714
  Грін О. Принципи забезпечення демократичних прав і свобод // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 61. – С. 10-13.
1174715
  Міщенко С.Г. Принципи забезпечення діяльності кримінальної юстиції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 578-581. – ISSN 1563-3349
1174716
  Олабин О.В. Принципи забезпечення ефективності державного управління // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 105-107
1174717
  Вдовенко Н.М. Принципи забезпечення ефективності діяльності переробних підприємств в Україні / Н.М. Вдовенко, Г.Є. Меняйлова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Проаналізовано основні проблеми у функціонуванні переробних підприємств, що мають негативний вплив на результативність їх діяльності.
1174718
  Гріненко О.І. Принципи забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, іншими матеріально-технічними засобами відповідно до сучасної Воєнної доктрини України / О.І. Гріненко, О.П. Кутовий, М.І. Шапталенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 58-60. – ISSN 2304-2699
1174719
  Рогозін С.М. Принципи забезпечення інформаційно-правових заходів протидії економічній злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 44-52. – ISSN 1609-0462
1174720
  Палагнюк Д.М. Принципи забезпечення інформаційної безпеки / Д.М. Палагнюк, Д.С. Тищук, О.В. Березюк // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 19-22. – ISBN 978-966-641-732-2
1174721
  Шемчук В. Принципи забезпечення інформаційної безпеки // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 50-56. – ISSN 2220-1394
1174722
  Олійник О.В. Принципи забезпечення інформаційної безпеки України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 72-78. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
1174723
  Карманов В.І. Принципи забезпечення метрологічної атестації методик кількісного хімічного аналізу спектарльними методами / В.І. Карманов, М.С. Слободяник, Л.А. Тараборкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-67. – (Хімія ; Вип. 38)


  Розглядається задача створення в Україні єдиної стандартизованої процедури метрологічної атестації методик кількісного хімічного аналізу, виконуваного фізичними методами, гармонізованої з міжнародними рекомендаціями. Викладено основні принципи ...
1174724
  Лань Сіньцзюнь Принципи забезпечення наступності фортепіанного навчання студентів з КНР в системі музично-педагогічної освіти України // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 127-133. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
1174725
  Кузьмічова Є.В. Принципи забезпечення охорони лікарської таємниці у кримінальному процесі України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 104-112
1174726
  Безкровний Є. Принципи забезпечення права громадян на доступ до інформації в органах прокуратури / Є. Безкровний, С. Неворотіна // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 1 (53) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 27-33. – ISSN 2311-6676
1174727
  Бондаренко Е. Принципи забезпечення та оцінка якості цифрових просторових даних для геоінформаційного картографування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-47. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Визначено принципи забезпечення якості цифрових просторових даних та розглянуто основні складові інформації про їх якість на прикладі оцінки якості цифрових просторових даних, які формують цифрову географічну основу України. Principles of maintenance ...
1174728
  Линьова І.О. Принципи забезпечення якості докторських програм у Європейському освітньому просторі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 92-94. – ISSN 2078-1016


  У статті автором визначено принципи забезпечення якості докторських програм у Європейському освітньо-дослідницькому просторі.
1174729
  Поєдинок О.Р. Принципи заборони дискримінації в міжнародному праві захисту прав людини та в міжнародному праві захисту біженців // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 549-555. – ISSN 1563-3349
1174730
  Гудзь Л.В. Принципи загального виборчого права: міжнародні стандарти та перспективи законодавчої реалізації в Україні / Л.В. Гудзь, Т.І. Гудзь // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 30-39. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
1174731
  Семенова А.В. Принципи загальнообов"язкового державного медичного страхування : дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Семенова Альона Вячеславівна ; Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезп. інновац. розвитку. – Харків, 2015. – 221 л. – Бібліогр.: л. 199-221
1174732
  Семенова А.В. Принципи загальнообов"язкового державного медичного страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Семенова Альона Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1174733
  Москаленко О. Принципи загальнообов"язкового медичного страхування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 268-276. – ISSN 1993-0909
1174734
  Легін Л.М. Принципи законодавчого процесу: теоретичний аспект // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 72-82
1174735
  Кірін Р.С. Принципи законодавчого регулювання видобування корисних копалин: історико-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-80. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Аналізуються існуючі принципи законодавчого регулювання надрокористування з метою видобування корисних копалин, пропонується нова класифікація, основана на різниці у змісті їх складових елементів. The existing principles of underground space ...
1174736
  Фігель М.В. Принципи законодавчої техніки (досвід Польщі для України) // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 116-119.
1174737
  Кабаненко І. Принципи замість "компромісів" / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 4-5


  "Якщо ми гіпотетично уявимо, що Україна стане нейтральною і не буде рухатися в НАТО, - це буде крах".
1174738
  Якимець О.І. Принципи застосування криміналістичних науково-технічних засобів у цивільному процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 525-531. – ISSN 1563-3349
1174739
  Калакура В.Я. Принципи застосування найбільш сприятливого права в міжнародному сімейному праві // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 206-210. – ISBN 978-617-566-165-9
1174740
  Дзейко Ж.О. Принципи застосування правил і засобів законодавчої техніки // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 35-45
1174741
  Голод О. Принципи застосування технологій хмарних обчислень органами публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 258-260
1174742
  Грабчук О.М. Принципи застосування фінансових інструментів для досягнення сталості розвитку економічних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 35-37. – Бібліогр.: 10 назв
1174743
  Галіян І. Принципи захисту корпоративних прав учасників господарських товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 11-17. – ISSN 2663-5313
1174744
  Кризина Н.П. Принципи захисту основних прав людини і принципи права на здоров"я : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 78-80. – Бібліогр.: 11 назв
1174745
  Бабін Б.В. Принципи захисту основних прав людини у практиці суду Європейських Співтовариств // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 532-537. – ISSN 1563-3349
1174746
  Щербанюк О.В. Принципи захисту прав людини та ефективність конституційного судочинства // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 411-417. – ISBN 978-617-7530-15-1
1174747
  Колесник Н.В. Принципи збалансованого розвитку туризму в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 305-307. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1174748
  Кедровський О.І. Принципи збереження в кібернетиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1174749
  Горох О.П. Принципи звільнення від покарання // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (52). – С. 28-38. – ISSN 2413-1342
1174750
  Чагарна Г. Принципи здійснення державних закупівель в Україні: проблеми реалізації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 281
1174751
  Байрачна Т.О. Принципи здійснення контролю за діяльністю Національної гвардії України: поняття та кпасифікація // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С.188-196. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1174752
  Горецький О.В. Принципи здійснення процедури примирення в цивільному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 161-165. – ISSN 2219-5521
1174753
  Коротич О. Принципи здійснення регіональної політики держави // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 155-164
1174754
  Цюкало Ю.В. Принципи здійснення суб"єктивних цивільних прав : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цюкало Юрій Вікторович ; Нац. акад. правових наук України, Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності. – Київ, 2013. – 236 л. – Додатки: л. 214-236. – Бібліогр.: л. 182-213
1174755
  Цюкало Ю.В. Принципи здійснення суб"єктивних цивільних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цюкало Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр. : 15 назв
1174756
  Цюкало Ю.В. Принципи здійснення суб"єктивних цивільних прав в англосаксонській правовій системі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 10 (145). – С. 45-48
1174757
  Тарасюк В.М. Принципи земельного аукціону // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 442-447. – ISSN 1563-3349
1174758
  Федорович В. Принципи земельного права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.408-413. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1174759
  Коваленко Т.О. Принципи земельного права як засіб мінімізації юридичних дефектів // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 21-23. – ISBN 978-617-7169-06-9
1174760
  Кан В.Д. Принципи зіставного дослідження словотвірної семантики корейської, англійської української та російської мов // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 116-121.
1174761
  Козирєва В.П. Принципи змагальності та процесуальної рівності в міжнародному комерційному арбітражі / В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 120-124. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1174762
  Мисан В. Принципи змісту шкільного курсу історії України як дидактична проблема // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 49-56
1174763
  Заруба Ю. Принципи і завдання інформаційної політики Національного банку України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 42-43.
1174764
  Паламарчук О.Л. Принципи і засади викладання нормативного курсу "Історія культури Чехії" студентам-богемістам / О.Л. Паламарчук, Н.В. Лабур, О.В. Антоненко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 486-491


  У статті визначається роль курсу історії чеської культури у викладанні чеської мови для українських студентів-богемістів
1174765
  Єрошкіна О.О. Принципи і засоби композиції в сучасній архітектурі / О.О. Єрошкіна, О.М. Іванов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 254-257. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1174766
  Касьянова Світлана Петрівна Принципи і засоби художніого втілення концепціі людтни в кіноповістіях "Звенігора", "Арсенал", "Земля", "Повість полум"яних літ", "Україна в огні" О. Довженка : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01. / Касьянова Світлана Петрівна; КУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1174767
  Касьянова Світлана Петрівна Принципи і засоби художнього втілення концепції людини в кіноповістях "Звенигора", "Арсенал", "Земля", "Повість полум"яних літ", "Україна в огні" О. Довженка. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Касьянова Світлана Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 162л. – Бібліогр.:л.144-162
1174768
  Капітан І.Б. Принципи і методи аналізу в управлінні інноваційною діяльністю при виведенні нових товарів на ринок : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 54-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1174769
  Агєєва В.О. Принципи і методи аналізу лінгвокультурних архетипів і стереотипів у сучасній компаративістиці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 3-11. – ISSN 2075-437X


  У статті визначено принципи аналізу архетипного концепту ВОГОНЬ: семантичний, ономасіологічний, функціональний, на основі яких розроблено комплексну методику реконструкції і зіставлення мотиваційних ознак його номінаторів, з-поміж яких і ті, що ...
1174770
  Панкеєва А.М. Принципи і методи делімітації територій зони впливу агломерації (на прикладі Харківського регіону) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Панкеєва Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
1174771
  Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування : Монографія / В.С. Куйбіда; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 432с. – ISBN 966-608-407-4
1174772
  Бойчук Ю.Д. Принципи і методи добору вихдіного матеріалу для культивування комах : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Бойчук Ю. Д.; Харк. держ. пед. ун-т ім. Сковороди. – Харків, 1996. – 25 с.
1174773
  Калустова О.М. Принципи і методи досліджень у перекладознавстві (з монографії) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (7). – С. 206-267. – ISSN 2617-8923
1174774
  Тарасюк В.П. Принципи і методи оцінки впливу енерговитрат транспортного потоку при обгрунтуванні вибору інженерно-планувального рішення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Тарасюк Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
1174775
  Умєров Р.Е. Принципи і методи оцінювання ефективності інноваційної діяльності малого й середнього бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 108-115 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1174776
  Валуєв Ю. Принципи і методи побудови і розвитку системи управління підприємством: проблема стабільності та змін // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 11. – С. 62-67. – ISSN 1810-3944
1174777
  Карасьов Л.О. Принципи і методи складання серії карт опорних селенодезичних точок / Л.О. Карасьов, М.М. Розанов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 63-66. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 25)
1174778
  Куцина І.А. Принципи і методи формування пішохідних просторів малих і середніх міст (на прикладі м. Ужгорода) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Куцина Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1174779
  Шищенко П.Г. Принципи і методика геоекологічного районування території України / П.Г. Шищенко, Л.Л. Малишева, В.Г. Потапенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-13. – (Географія ; Вип. 41)


  Обгрунтовані принципи та запропонована методика геоекологічного районування території України, за якими складена оригінальна картосхема геоекологічного районування України й проаналізовані регіональні проблеми природокористування та екологічного стану ...
1174780
  Мордвинов О.Г. Принципи і методика еколого-сільськогосподарського районування // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 105-109. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 0201-8683
1174781
   Принципи і методика складання ландшафтної карти України в масштабі 1:2 500 000 / А.І. Ланько, О.М. Маринич, О.В. Поривкіна, Н.П. Сирота, П.Г. Шищенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 17-23. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географії ; Вип. 9)
1174782
  Кризська Р.Ю. Принципи і механізми державного сприяння розвитку венчурного підприємництва в сфері інвестиційно-інноваційної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 117-120.
1174783
  Заставецька Л.Б. Принципи і механізми формування нових територіальних громад і функціонування первинних систем розселення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 273-282 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1174784
  Лайко О.І. Принципи і механізми формування регіональних економічних систем / О.І. Лайко, М.Б. Єжов, З.В. Чехович // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 24, № 1 (82). – С. 99-110. – ISSN 2524-003X
1174785
  Семенова О.Ю. Принципи і моделі організації міжбюджетних відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 77-80.
1174786
  Захаренко В. Принципи і норми міжнародного права як основа зовнішньополітичної діяльності України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 336-342. – ISSN 0132-1331
1174787
  Дроздовський В.П. Принципи і передумови стилістичного аналізу прозовоготвору. / В.П. Дроздовський. – Одесса, 1972. – 95с.
1174788
  Пархоменко В. Принципи і підходи регулювання та регламентації бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1174789
  Шейко В.М. Принципи і пріоритети наукової діяльності ВНЗ культурологічно-мистецького профілю / В.М. Шейко, М.М. Каністратенко, Н.М. Кушнаренко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 61-70. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто принципи і пріоритети науково-дослідної діяльності вищих навчальних закладів культурологічно-мистецького профілю. Особливу увагу приділено проблемам створення наукової інфраструктури, формування наукової стратегії, підвищення ...
1174790
  Флоренсова К.М. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології як складової безпеки життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 26-27. – Бібліогр.: 4 назв.
1174791
  Мережко О.О. Принципи і способи тлумачення міжнародних контрактів в транснаціональному торговому праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.100-105
1174792
  Трагнюк Р. Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства в міжнародних документах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.26-32. – ISSN 0132-1331
1174793
  Цюра Т. Принципи і сучасні проблеми процесу доказування // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.34-35
1174794
  Кравченко С. Принципи і форми плюралізму у контексті державотворення: досвід США // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 135-137. – ISBN 978-617-7069-28-6
1174795
  Горський В. Принципи і функції управлінської діяльності у сфері пожежної безпеки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 12. – С. 9-15
1174796
  Середницька А. Принципи ідеографічної класифікації дієслів руху // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 339-344. – ISBN 966-603-098-5
1174797
  Сабадуха В.О. Принципи ієрархії і рівності як онтологічні засади життєдіяльності людини й суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 66-73
1174798
  Черненко Г.А. Принципи ієрархічної систематизації ціннісних концептів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 496-500


  В статті розглядаються проблеми ієрархічної систематизації ціннісних концептів. Звертається увага на змішування концептів різного рівня абстракції у працях з аксіологічної лінгвістики. Щоб уникнути цього, доцільно використовувати схему Е. Рош, як це ...
1174799
  Резнік Н.П. Принципи інвестиційного забезпечення в національному агропромисловому комплексі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 93-96
1174800
  Руденко О.М. Принципи інноватики у розвитку сучасної системи вищої освіти // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 40-44. – (Серія педагогічна ; Вип. 19). – ISSN 2307-4507
1174801
  Тадеуш О. Принципи інноваційної освіти крізь призму системного підходу // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 61-67. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1174802
  Петрик В.В. Принципи інституту відводу в цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 10 (133). – С. 22-26
1174803
  Поляков Б. Принципи інституту неплатоспроможності фізичних осіб / Б. Поляков, В. Радзивілюк // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 : Інститут неплатоспроможності (банкрутства) фізичних осіб у правовій доктрині України. – С. 11-22. – ISSN 1026-9932
1174804
  Назимко Є.С. Принципи інституту покарання неповнолітніх // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 75-89. – ISSN 2304-4556
1174805
  Дзера О. Принципи інституту права власності вимагають додаткових законодавчих гарантій // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 75-92. – ISSN 1026-9932
1174806
  Шаповалова О. Принципи інституціоналізації цифрової інфраструктури контролю у сфері господарювання // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 94-106. – ISSN 1026-9932
1174807
  Бакула Б. Принципи інтегральної компаративістики // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 5-20. – ISBN 966-95452-4-3
1174808
  Ковальчук Я. Принципи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів Національної поліції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 132-136. – ISSN 2663-5313
1174809
  Грищенко Т. Принципи інформаційно-бібліотечного обслуговування студентів ВНЗ: орієнтація на вимоги сучасності / Т. Грищенко, Н. Етенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 69-78. – ISSN 1682-2366
1174810
  Кирилюк Д. Принципи іпотеки: історичний розвиток та сучасний етап // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 47-51
1174811
  Шевельов Ю. Принципи й етапи большевицької політики щодо слов"янських мов у СССР / Юрій Шевельов ; [упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Вид. 2-ге. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 63, [1] с. : портр. – Кн. описано за обкл. - На обкл. також: Валерій Марченко. Київський діалог. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-57-3
1174812
  Шевельов Ю. Принципи й етапи большевицької політики щодо слов"янських мов у СССР (крім російської) // Принципи й етапи большевицької політики щодо слов"янських мов у СССР / Ю. Шевельов. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – С. 7-38. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-57-3
1174813
  Лучик В. Принципи й критерії номінації та відновлення історичних назв у топонімії України // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 28-33. – ISSN 1682-3540
1174814
  Василенко А.П. Принципи й методи кількісної оцінки перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 3-6 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-721Х
1174815
  Олійник А.Д. Принципи й способи письмового перекладу текстів з економічної тематики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 72-76. – ISBN 966-581-295-6
1174816
  Вірченко Т. Принципи канонізації художніх творів у літературно-критичному спадку неокласиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 134-139. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті здійснено спробу виокремити критерії канонізації творів літератури на основі літературно-наукової спадщини неокласиків. Відзначено, що критерії канонізації, запропоновані неокласиками, виразно поділяються на сформульовані вимоги до ...
1174817
  Кравченко М.А. Принципи керування індивідуальним розвитком сільськогосподарських тварин / М.А. Кравченко. – К., 1958. – 124с.
1174818
  Лисенко В.М. Принципи класифікації видів причинного зв"язку // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1174819
  Лазарєв С.Г. Принципи класифікації електронної музики: до постановки проблеми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 226-236
1174820
  Панченко В.І. Принципи класифікації культурної еволюції та ії основні етапи // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 26-34. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
1174821
  Удовиченко В. Принципи класифікації та систематики ландшафтів території Лівобережної України для потреб ландшафтного планування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 23-26. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  У представленій статті окреслено основні підходи та принципи класифікації і систематики ландшафтів. Розкрито їх сутність та особливості застосування під час розробки класифікації ландшафтних комплексів й створення ландшафтної карти території ...
1174822
  Дяченко Є.В. Принципи класифікації фінансових ризиків комерційного банку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 42-49
1174823
  Канаш О.П. Принципи коасифікації земель як основи раціонального використання земельних ресурсів // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-66. – ISSN 0868-8532
1174824
  Брінцов А. Принципи кодифікації аграрного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 32-37
1174825
  Алексеев О.Г. Принципи кодифікації національного фармацевтичного законодавства // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 12 (123). – С. 27-30
1174826
  Калакура В. Принципи колізійного регулювання у міжнародному сімейному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена дослідженню принципів колізійного регулювання в міжнародному сімейному праві на основі міжнародних договорів, українського і зарубіжного законодавства. This article is devoted to examinations and analysis of principles of ...
1174827
  Антипова І.Г. Принципи колізійності в драматичних етюдах Олександра Олеся // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 34-38
1174828
  Кулик Б.І. Принципи компенсації реактивної потужності в діючих електричних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Кулик Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1174829
  Найдюк В.В. Принципи компетентності адвоката // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 238-240. – ISBN 978-617-673-442-0
1174830
  Недеря Л.В. Принципи консолідації фінансової звітності банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Наведено визначення термінів "асоційована компанія", "суттєвий вплив", "контроль" та підходи до їх трактування в різних джерелах. Основну увагу приділено проблемі консолідації фінансової звітності банків. Розглянуто методичні підходи до проблеми ...
1174831
  Вей С. Принципи конституійної інтерпретації і самообмеження Конституційного судді // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.57-60
1174832
  Савенко М.Д. Принципи Конституції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 13-16.
1174833
  Колодій О. Принципи конституційно-правового статусу українського народу: поняття та ознаки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 216-220. – ISSN 2663-5313
1174834
  Батанова Н.М. Принципи конституційно-правової відповідальності: понятійна та видова характеристика // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 211-218. – ISSN 0869-2491
1174835
  Буханевич О.М. Принципи конституційного контролю як специфічного виду державного контролю: сутнісна характеристика / О.М. Буханевич, А.М. Івановська // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (46). – С. 67-79. – ISSN 2072-8670
1174836
  Васильченко О. Принципи конституційного права: поняття та особливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 19-23. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості поняття "принцип". Увага приділяється етимології цього поняття, наводяться різні точки зору до розуміння "принципів", а також акцентується на правових принципах. Аналізуються особливості розуміння сутності принципів ...
1174837
  Матат А.В. Принципи конституційного права: системно-функціональний аналіз : дис. ... д-ра філософії в галузі права : 081 ; 08 / Матат Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 263 арк. – Додатки: арк. 254-263. – Бібліогр.: арк. 227-253
1174838
  Федоренко В.Л. Принципи конституційного права: сутність, зміст і система / В.Л. Федоренко, М.В. Федоренко // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 160-166. – ISSN 2524-017X
1174839
  Портнов А.В. Принципи конституційного судочинства та їх правозастосування // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 9 (109). – С. 33-37
1174840
  Подорожна Т. Принципи конституціоналізації правового порядку як нормативна основа його забеспечення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 153-161. – ISSN 1026-9932
1174841
  Абі Сааб Принципи конструктивної зносостійкості упорних і опорних вузлів ковзання об"ємних гідромашин : Автореф... Канд.техн.наук: 05.04.03 / Абі Сааб Ф.Х.; Харків.наук.-досл.та проектно-конструк.ін-т.промисл.гідропроводів та гідроавтоматики. – Харків, 1997. – 17л.
1174842
  Сакрієр О.Л. Принципи конструювання іміджу політичної партії в Україні: особливості та сучасні тенденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 733-739. – ISSN 1563-3349
1174843
  Капранов Я.В. Принципи конструювання словникових статей в Етимологічному словнику української мови (на прикладі слів, успадкованих з праслов"янської мови) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 61-76. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1174844
  Кобринський В. Принципи контролю у сфері національної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 79-84.
1174845
  Семчик В.І. Принципи кооперативного права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 30-35
1174846
  Коверзнев В.О. Принципи кооперативного права // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 128-135. – ISSN 2078-6670
1174847
  Хращевський Р.В. Принципи координації в багаторівневій системі планування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 47-53
1174848
  Тамм Є.П. Принципи коплектування фондів радянских бібліотек / Є.П. Тамм. – 2-е вид. – Х, 1971. – 22с.
1174849
  Єфименко М. Принципи корекції порушень постави в дітей раннього віку із затримкою психомоторного розвитку / М. Єфименко, В. Бєсєда // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 159-172. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1174850
  Мукан О.В. Принципи корпоративного управління / О.В. Мукан, О.І. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 42-47. – ISSN 0321-0499
1174851
   Принципи корпоративного управління України. – Київ, 2003. – 36с.
1174852
  Бала О.І. Принципи корпоративної культури підприємств: сутність та види / О.І. Бала, О.В. Мукан, Р.Д. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 11-15. – ISSN 0321-0499
1174853
  Попович О. Принципи криміналізації: поняття, зміст та дотримання (на прикладі ст. 110-2 КК України) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 201-206. – ISSN 2307-8049
1174854
  Кузнецов В. Принципи кримінально-правової охорон // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 124-130. – ISSN 1026-9932
1174855
  Мандриченко Ж.В. Принципи кримінального права в доктрині відновного правосуддя // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 201-206. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1174856
  Федотова Г.В. Принципи кримінального права за умови впровадження кримінального проступку // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 190-199. – ISSN 2072-8670
1174857
  Федотова Г.В. Принципи кримінального права за умови впровадження кримінального проступку // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 166-171. – ISSN 2072-8670
1174858
  Житний О.О. Принципи кримінального права України у міжнародно-правовому вимірі (загальнотеоретичні аспекти) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 110-115. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
1174859
  Кучинська О.П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : монографія / О.П. Кучинська. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 284, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-562-3
1174860
  Бреус С. Принципи кримінального провадження крізь призму нового Кримінального процесуального кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 32-34
1174861
  Кучинська О.П. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія / О.П. Кучинська, Т.І. Фулей, Р.В. Бараннік. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 227, [1] с. – Алф. покажч.: с. 217-223. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-340-529-2


  У пр. №1704528 напис: Олені Олександрівні з вдячністю та на згадку про 05.12.2013 р. Підпис.
1174862
  Скотинюк Я. Принципи кримінального процесу Англії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 106-112
1174863
  Чурікова І. Принципи кримінального процесу як засоби здійснення процесуальної діяльності слідчого // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 180-182.
1174864
  Сизонов Д.Ю. Принципи лексикографічного представлення медичної термінології в українських ЗМІ // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 200-221
1174865
  Шевченко Л.І. Принципи лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у мас-медіа / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 76-85. – ISSN 2311-2697


  У пропонованій статті окреслюються особливості лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у сучасних українських мас-медіа, розглядається актуальність проблем медійної лексикографії в сучасній лінгвістиці, аналізуються принципи ...
1174866
  Грицина С.В. Принципи лінгвістичного аналізу барокових панегіриків кінця XVI - першої половини XVII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 193-201
1174867
  Ємець О.В. Принципи лінгвістичного аналізу у навчанні художнього перекладу // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 30-33. – ISBN 978-966-330-308-6
1174868
  Басенко Н.Б. Принципи літературознавчого аналізу Володимира Державина // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 406-415. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1174869
  Пирогов В.Л. Принципи логіко-семіотичного моделювання у паремійних фондах різносистемних мов (японська, англійська, українська, російська) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 144-151. – ISSN 1608-0599
1174870
  Верес Ю.М. Принципи локального правового регулювання оплати праці // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 329-336. – ISSN 1563-3349
1174871
  Мішенін Євген Васильович Принципи макроекономічної оцінки соціального капіталу / Мішенін Євген Васильович, Олійник Наталія Вікторівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 23-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Запропоновано методичні підходи до здійснення якісної оцінки соціального капіталу на макроекономічному рівні, що базуються на основі визначення комплексних індексів соціального капіталу. Запропоновані підходи до оцінки рівня соціального капіталу ...
1174872
  Миленький Д. Принципи маркетингового стратегічного аналізу як складової частини стратегічного управління підприємством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-36. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто принципи стратегічного маркетингового менеджменту (СММ). Визначено роль маркетингового стратегічного аналізу як основного інструменту СММ. The principles of strategic marketing management (SMM) are considered in this article. The role of ...
1174873
  Берназ Н.М. Принципи математичного опису елементів мобільних систем захисту // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 77-81
1174874
  Гулик І. Принципи меритократії в бібліотеці // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 7-8. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто основні принципи малопоширеної форми управління - меритократії. А також - можливість впровадження нових методів керівництва у бібліотечну професію.
1174875
  Дмитренко Н. Принципи метафоризації образу в поезії С. Єсеніна // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 87-93. – ISSN 2075-1486
1174876
  Демчишина В.В. Принципи міграційної політики Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 325-328. – ISSN 2219-5521
1174877
   Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2010 / УНІДРУА Міжнар. ін-т уніфікації приват. права ; [пер. з англ. О.С. Білоус]. – Київ : Юстініан, 2012. – 524, [2] с. – Заголовок корінця: Принципи УНІДРУА 2010. - На обкл. також. зазнач.: UNIDROIT. - Покажчик: с. 502-524. – ISBN 978-617-7039-01-2


  У пр. №1698035 напис: З найкращими побажаннями студентам Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Успіхів у здобутті юридичної освіти. Оксана Білоус. 23.12.14 р. Підпис.
1174878
  Ксьондзик К. Принципи міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав людини // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 172-176
1174879
  Чуєнко В.І. Принципи міжнародно-правового статусу біженців // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (22). – С. 111-118. – ISSN 2311-4894
1174880
  Медведева М. Принципи міжнародно-правової регламентації поводження з генетично модифікованими організмами // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 91-92. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1174881
  Джус О.А. Принципи міжнародного військового партнерства як підгрунтя укладання військових альянсів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 219-232. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1174882
  Базов В.П. Принципи міжнародного гуманітарного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 35-42. – ISSN 2308-9636
1174883
  Ролінський В.І. Принципи міжнародного кримінального права // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 183-187.
1174884
  Кармаза О.О. Принципи міжнародного нотаріального процесу // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 149-165. – ISBN 978-966-437-277-7
1174885
  Кармаза О.О. Принципи міжнародного нотаріального процесу // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 366-376. – ISBN 978-966-437-304-0
1174886
  Люба О.О. Принципи міжнародного права та їх роль у врегулюванні конфліктів у Косово та Криму. Частина 1 // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 131-137. – (Серія "Питання політології" ; вип. 33). – ISSN 2220-8089
1174887
  Люба О.О. Принципи міжнародного права та їх роль у врегулюванні конфліктів у Косово та Криму. Частина ІІ // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 79-89. – (Серія "Питання політології" ; вип. 36). – ISSN 2220-8089
1174888
  Гурковський В.І. Принципи міжнародного права у сфері суспільних відносин стосовно інформаційної безпеки // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.187-193. – ISSN 1609-0462
1174889
  Грамацький Е.М. Принципи міжнародного приватного права: загальні положення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 2219-5521
1174890
  Розвадовський В. Принципи міжнародного співробітництва правоохоронних органів України у сфері протидії транснаціональній торгівлі людьми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 83-87.
1174891
  Макота Г. Принципи міжнародного технічного співробітництва ЄС та України в межах нового бюджетного періоду ЄС на 2014 - 2020 рр. // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – C. 13-23
1174892
  Юрченко Крістіна Принципи міжнародного торговельного права та права СОТ як джерело правової системи міжнародної торгівлі з урахуванням інтересів найменш розвинутих країн // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 105-107.
1174893
  Свєчников С.В. Принципи мікроелектроніки / С.В. Свєчников. – Київ : Знання, 1972. – 62 с.
1174894
  Федоренко В. Принципи місцевого самоврядування в Україні: поняття, зміст і система // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 43-49. – ISSN 2409-4544
1174895
  Ткаченко Є. Принципи мовної політики України: державно-правовий аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 32-38
1174896
  Корнієнко С. Принципи мовчазної згоди у сфері надрокористування - атавізм чи дієвий механізм? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 4)
1174897
  Петрушенко М.М. Принципи моделювання організаційно-економічного механізму екологізації промислового підприємства / М.М. Петрушенко, Т.В. Бондар, Т.Г. Гриценко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 72-82. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1174898
  Сорокіна Л.Ю. Принципи моделювання природено-антропогенних процесів у ландшафтах зон впливу техногенних об"єктів : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-40 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1561-4980
1174899
  Арібжанова І. Принципи моделювання простого речення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 42-59. – ISSN 0320-3077


  У статті моделювання простого речення здійснено у двох аспектах: формально-граматичному (мінімальна структурна схема) та семантико-синтаксичному (розширена структурна схема). Мінімальна структурна схема включає засоби вираження предикативної основи ...
1174900
  Єгорченков В.О. Принципи моделювання світлового середовища приміщень аеропортів // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 151-163 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1174901
  Кравченко О.І. Принципи моделювання стратегічного розвитку університету // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 195-199. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1174902
  Лепеха А. Принципи модернізації державного управління фіскальною сферою в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 57-62. – ISSN 2414-4436
1174903
  Дорошенко І. Принципи модернізації мовних стратегій: виклики глобалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (84/85). – С. 72-79. – ISSN 2078-1016
1174904
  Андрусь О.І. Принципи модульного навчання економічних дисциплін студентів технічних університетів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 105-111. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (17))
1174905
  Осередчук О. Принципи моніторингу якості вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 183-189. – ISSN 2312-5993
1174906
  Смоляр О. Принципи монументального декорування в сучасному дизайні інтер"єрів готелів України // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 459-465. – ISSN 1028-5091
1174907
  Пустова Т. Принципи моралі у глобальній геополітиці та сучасний соціокультурний простір України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 46-48. – ISBN 978-966-439-357-4


  Висвітлюється морально-етичний вимір міждержавних відносин
1174908
  Чаплинський В.Г. Принципи моральної економіки у протестантизмі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (53). – С. 143-148. – ISSN 2222-0712
1174909
  Барщевський М.Є. Принципи морфлструктурно-неотектонічного мікрорайонування деяких родовищ корисних копалин України / М.Є. Барщевський, С.В. Жилкін // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 33-36. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1174910
  Галіахметов І.А. Принципи муніципально-правового управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 151-158
1174911
  Демиденко В.О. Принципи муніципального права як фундаментальна основа муніципальної реформи в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 2219-5521
1174912
  Попиванов И. Принципи на литературната композиция / И. Попиванов. – София : Наука и изкуство, 1964. – 200 с.
1174913
   Принципи на социалистическата образователна система.. – София, 1981. – 300с.
1174914
  Романовська Ю.Ю. Принципи набору студентів і контролю якості навчання у ВНЗ США // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 191-194
1174915
  Рускуліс Л. Принципи навчання в методичній системі підготовки майбутнього вчителя української мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 125-134. – ISSN 2312-5993
1174916
  Канюк О.Л. Принципи навчання іншомовному діловому спілкуванню студентів немовних факультетів в контексті соціокультурного підходу / О.Л. Канюк, Н.В. Кіш // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 87-91. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  В статті розглянуті основні принципи навчання іншомовному діловому спілкуванню студентів немовних факультетів в контексті соціокультурного підходу. Беручи до уваги існуючі підходи до оволодіння вміннями і навичками іншомовного спілкування ...
1174917
  Черниш В.В. Принципи навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого говоріння // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 144-150. – (Педагогіка ; № 4)
1174918
  Акользина Л.Ф. Принципи навчання російській лексиці в іноземній аудиторії // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 185-193. – ISSN BIB-ID 83558
1174919
  Циганов О.Г. Принципи надання адміністративних послуг / О.Г. Циганов, І.В. Бойко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 35-45. – ISSN 2227-796X


  У статті розкрито принципи, на яких ґрунтується державна політика України у сфері надання адміністративних послуг. The article reveals the principles that inspire the state policy of Ukraine in the sphere of rendering administrative services.
1174920
  Братко І.В. Принципи надання та використання міжнародної допомоги і перспективи розвитку міжнародних відносин у рамках співробітництва між донорами та країнами-рецепієнтами // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 82-87.
1174921
  Дніпров О. Принципи належного урядування в сучасній системі адміністративного права України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 114-118. – ISSN 2663-5313
1174922
  Левчук О. Принципи Нарбута, або Українська типографіка на тлі одної долі // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.6-9. – Бібліогр.: 14 назв
1174923
  Хрущов Д.П. Принципи наукового обгрунтування вибору й оцінки геологічних об"єктів для розміщення підземних сховищ енергетичної сировини / Д.П. Хрущов, С.Б. Шехунова, Н.А. Данишурка // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 36-42 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1174924
  Клименко О.С. Принципи наукової нормалізації і практична лексикографія: нормативні позначки у словниках французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 96-103. – ISBN 966-581-623-3
1174925
  Гудзь А.О. Принципи недержавного соціального забезпечення у системі принципів соціального захисту населення України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7625-74-1
1174926
  Ніколенко Л.М. Принципи незалежності суддів та рівності організацій і громадян перед законом і судом в господарському судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 93-101.
1174927
  Ювчиця О. Принципи незалежності та безсторонності суду в цивільному судочинстві України: історія виникнення та становлення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (288). – С. 79-84. – ISSN 2663-5313
1174928
  Гайдай Д.Ю. Принципи нейтральності й об"єктивності у висвітленні військових конфліктів (на прикладі Боснії і Герцеговини) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 496-498
1174929
  Чернецька Ю.І. Принципи ненасильницького спілкування як основа взаємодії у співзалежній родині / Ю.І. Чернецька, Л.М. Дунаєва, С.В. Гладченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 146-155. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1174930
  Дунай П. Принципи неокласичного аналізу у передмові М. Драй-Хмари до драми Лесі Українки "Бояриня" // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 247-249
1174931
  Бучко Д.Г. Принципи номінації в топонімії України // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 66-73
1174932
  Саврей О. Принципи номінації персонажів у творах Ольги Кобилянської // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С.143-153. – ISBN 966-7773-70-1
1174933
  Гальчинський А. Принципи ноогенези в контексті вчення В. Вернадського // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 16-29. – ISSN 0131-775Х
1174934
  Чорнолуцький Р.В. Принципи нормопроектної діяльності органів виконавчої влади України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 173-190. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1174935
  Погорєлова З.О. Принципи нормотворчої діяльності // Закарпатські правові читання : розвиток правової системи та європ. інтеграція України : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., (27-28 трав. 2021 р., м. Ужгород) / Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; [редкол.: О.Я. Рогач, Я.В. Лазур, С.Б. Булеца та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – Т. 2. – С. 65-72. – ISBN 978-617-8046-04-0
1174936
  Погорєлова З.О. Принципи нормотворчої діяльності органів державної влади // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 52-60. – (Юридичні науки ; т. 7). – ISSN 2617-2607
1174937
  Охріменко Н.М. Принципи нормотворчості міністерства України:загальна характеристика // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 130-133. – Бібліогр.: 13 назв
1174938
  Горбань Н.С. Принципи нотаріального процесу в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбань Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 223 л. – Бібліогр.: л. 195-223
1174939
  Горбань Н.С. Принципи нотаріального процесу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбань Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1174940
  Руснак А. Принципи нотаріальної діяльності в Румунії // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 164-166. – ISBN 978-617-7611-44-7
1174941
  Мисака Г.В. Принципи обліку витрат обігу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Економіка ; вип. 47)


  Розглядаються принципи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні. Докладно досліджується аспекти практичного застосування загальних облікових принципів до методики обліку витрат обігу та відображення показників витрат у ...
1174942
  Лукін В.О. Принципи обліку: проблеми термінології / В.О. Лукін, Ю.Д. Маляревський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 284-290
1174943
  Корж І.Ф. Принципи обмеження доступу до публічної інформації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 64-69
1174944
  Бурковська Л.В. Принципи образної побудови середників житійних ікон Св. Миколи Мірлікійського // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 149-158
1174945
  Григорук Павло Михайлович Принципи обробки інформації, що передається таймерними розрядно-аналоговими операндами із захистом від несанкціонованого доступу : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Григорук Павло Михайлович; НАН Украіни. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1995. – 16л.
1174946
  Фрайнд М. Принципи обробки Йованом Раїчем "Трагікомедії" Е. Козачинського. Власті Ерчичу на згадку // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 57-67
1174947
  Лялецький О.В. Принципи обробки логіко-математичних знань в комп"ютерних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 163-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена аналізу принципів обробки логіко-математичних знань, які ведуть до побудови комп"ютерних систем з можливостями виконання логічних міркувань в середовищі формальної природної мови. The paper is devoted to the analysis of principles of ...
1174948
  Каплієнко-Ілюк Принципи обробок українських народних пісень про кохання у творчості Андрія Кушніренка // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 133-138. – ISSN 2312-4679
1174949
  Луценко І.С. Принципи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: теоретичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 100-103
1174950
  Корнус В.Г. Принципи оподаткування та базис для вдосконалення побудови системи оподаткування : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 14-21 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1174951
  Корнус В. Принципи оподаткування як складова частина податкової політики держави та базис для побудови системи оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 52-56 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1174952
  Вишневський В. Принципи оподаткування: обгрунтування і емпірична перевірка // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-73. – Бібліогр.: с. 55-68, 70-72. – ISSN 0131-775Х


  Запропоновано методологію розробки принципів оподаткування, що дозволяє отримувати передбачувані для економіки наслідки їх застосування. Обгрунтовано, що результатом оподаткування за принципом вигоди може бути підвищення суспільного добробуту, але це ...
1174953
   Принципи оптимального керування випромінюваннями електромагнітної енергії в багатопозиційних системах радіолокації / С.В. Толюпа, В.А. Дружинін, Б.Г. Жиров, С.П. Лалєтін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 93-101


  За допомогою введеного оптимального керування досягається просторово-часове "мерехтіння" передавальними пристроями системи за єдиною в масштабі системи програмі, що виключає або перешкоджає противнику пеленгації джерел випромінювання електромагнітної ...
1174954
  Чікін О.О. Принципи організації держави // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-26. – Бібліогр.: 6 назв
1174955
  Боднарук М.І. Принципи організації державного соціального страхування в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.52-57. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1174956
  Брезвін А.І. Принципи організації діяльності бюджетної системи України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 259-265. – ISSN 1563-3349
1174957
  Марушкевич А.А. Принципи організації діяльності вищого навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 87-93. – ISBN 978-966-439-865-4
1174958
  Агєєв О.Д. Принципи організації діяльності омбудсмана з питань міграції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 121-129. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1174959
  Євдокіменко С.А. Принципи організації діяльності органів військової прокуратури в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 144-152. – ISSN 1999-5717
1174960
  Стефанчук М.М. Принципи організації діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції в суді // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (63). – С. 99-111. – ISSN 2222-5374
1174961
  Фіялка С.Б. Принципи організації електронних навчальних видань із культурознавства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 49-52


  Виокремлено основні етапи підготовки електронних навчальних видань (ЕНВ). Проаналізовано наявну в цих книгах систему гіперпосилань. Розроблено редакторські пропозиції щодо створення ЕНВ із культуроз-навчих дисциплін. The main stages in the ...
1174962
  Государська О.В. Принципи організації знаково-символічної системи кодування інформації у різних лінгвокультурах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 46-53. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1174963
  Джабурія О.О. Принципи організації і діяльності адвокатури та їх вплив на організаційні форми адвокатської діяльності в умовах реформування адвокатури України: постановка проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 197-201. – ISSN 2219-5521
1174964
  Сичук О.Й. Принципи організації і механізми життєстійкості злочинних організацій // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.104-107. – Бібліогр.: 11 назв.
1174965
  Дерба С.М. Принципи організації і подання матеріалу в навчальному посібнику з української мови для іноземців // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 227-229. – ISBN 978-966-96911-8-7
1174966
  Радомська В.Р. Принципи організації інтер"єру в українській сакральній архітектурі першої чверті XX століття (на прикладі творчості Модеста Сосенка) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Радомська Віолетта Радіонівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1174967
  Шевченко Л.О. Принципи організації інформації в імпліцитному плані іспанського поетичного тексту другої половини XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 277-281
1174968
  Ароян А.С. Принципи організації критих міських просторів (на прикладі м. Полтава) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Ароян Артур Саргісович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1174969
  Кучер І.А. Принципи організації лексичних одиниць у польові моделі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 71-78. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглядаються різні аспекти дослідження польових структур в сучасній лінгвістиці. Вона виявляє відмінності між термінами та поняттями, такими як: семантичне поле, лексико-семантичне поле, функціональне та семантичне поле та семантична ...
1174970
  Тарас Я.М. Принципи організації лінійних і просторових одиниць у сакральній архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 139-148. – ISSN 2077-3455
1174971
  Микуляк О. Принципи організації митної справи в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 15-19. – ISSN 2078-5860


  Важливість митної справи у контексті сучасних глобалізаційних тенденцій визначає необхідність удосконалення правил її реалізації. З огляду на це узагальнено зміст визначених національним законодавством принципів ведення митної справи в Україні. Перелік ...
1174972
  Турянський Ю.І. Принципи організації податкових відносин в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 238-241. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1174973
  Осиченко Г.О. Принципи організації системи пішохідно-прогулянкових просторів міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 260-267 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
1174974
  Биркович О.І. Принципи організації системи судоустрою в умовах національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 8-15. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1174975
  Дрозд О. Принципи організації та діяльності Державного бюро розслідувань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 251-257. – ISSN 2663-5313
1174976
  Саване С. Принципи організації та діяльності Державної виконавчої служби в сучасній Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1 (8). – С. 195-203
1174977
  Фурса С Принципи організації та діяльності державної виконавчої служби. / С Фурса, С. Щербак // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.81-86.


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1174978
  Міхровська М.С. Принципи організації та діяльності органів виконавчої влади як інструмент становлення сервісної держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 55-62. – ISSN 2227-796X


  The article deals with the problem of determination of principles of organization and functioning of the executive power bodies as the instrument of service state. It is becoming increasingly difficult to ignore the fact that old system of principles, ...
1174979
  Джаббаров С.Т. Принципи організації та діяльності органів прокуратури України / С.Т. Джаббаров, А.О. Яковенко // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 68-74
1174980
  Малюга Віктор Іванович Принципи організації та діяльності прокуратури України : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Малюга Віктор Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 205 л. – Бібліогр.: л.186-205
1174981
  Хорошенюк О.В. Принципи організації та діяльності системи публічної служби в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 382-386. – (Право. Економіка. Управління)
1174982
  Бондаренко В.А. Принципи організації та здійснення державного нагляду і контролю у сфері освіти / В.А. Бондаренко, С.С. Єсімов // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 2. – С. 32-38. – ISSN 2617-4162
1174983
  Микитюк І. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 88-94. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1174984
  Сацький П.В. Принципи організації та здійснення правоохоронної діяльності в державах тюрків раннього середньовіччя // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 63-69. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Досліджуються основні принципи організації системи державної влади і правоохоронної діяльності в давніх тюркських державах Євразії. Виявлено, що відповідно до специфіки номадичної державності ранньосередньовічних тюрків, правоохоронна і військова ...
1174985
  Захарко Е.Я. Принципи організації та розробка методик взаємодії інтерпретатора з інформаційними системами обробки зображень при візуальному дишефруванні : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Захарко Е.Я.; АН Україні. Фіз-мех. ін-т ім. Карпенка. – Львів, 1994. – 18л.
1174986
  Рупняк М.Я. Принципи організації фінансів акціонерних товариств : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 71-75. – Бібліогр.: 10 назв
1174987
  Сюта Б.О. Принципи організації художньої цілісності у творчості українських і польських композиторів 1970-х - 1990-х років : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / Сюта Б.О.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 26 назв
1174988
  Мельничук О.Ф. Принципи освіти в механізмі реалізації права людини на освіту // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 44-51


  Характеристика принципів освіти та їх роль у механізмі реалізації права людини на освіту.
1174989
  Рябченко Я. Принципи оскарження нормативно-правових актів у порядку адміністративного судочинства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 19-22.
1174990
  Константінов С. Принципи оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 82-87
1174991
  Давидова Н.О. Принципи особистих немайнових прав фізичної особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються принципи цивільно-правового регулювання суспільних відносин у сфері особистих немайнових прав фізичної особи згідно з новим Цивільним кодексом України. The article deals with principals of civil regulation in the sphere of unproperty ...
1174992
  Удалов Є.П. Принципи отримання та керування голографічними зображеннями за допомогою ЕОМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 339-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Традиційні шляхи усунення несприятливих факторів полягають в максимальній стандартизації і відтворюваності умов голографічного експерименту. В роботі, яка носить методичний характер, розглядається оперування з оптичними сигналами поданими у ...
1174993
  Кампо В. Принципи офіційного тлумачення Конституції та законів України: перспектива конституціоналізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 310-315. – ISSN 1026-9932
1174994
  Гамова О.В. Принципи оцінки конкурентоспроможності та напрямки успішного функціонування промислових підприємств в умовах мінливості ринкового середовища // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 47-54. – ISSN 2078-9165
1174995
  Осуховська М. Принципи оцінки конкурентоспроможності товарів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 33-38. – (Економіа ; Вип. 19)
1174996
  Романів Р.В. Принципи оцінки нематеріальних активів: бухгалтерські ризики та застереження застосування / Р.В. Романів, С.Р. Романів // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2019. – Вип. 4 (90). – С. 161-166. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (90)). – ISSN 2664-245X
1174997
  Міхєєв О.В. Принципи оцінки та вибору заходів для сприяння процесам саморегуляції дестабілізованих екосистем // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 124-131. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1995-0519
1174998
  Саріогло В.Г. Принципи оцінювання впливу системи статистичних ваг на результати вибіркових обстежень населення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 15-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1174999
  Бодунов В.М. Принципи оцінювання потужності джерел розподіленого генерування в системах електропостачання // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 63-67. – ISSN 1997-9266
1175000
  Савельєв Ю. Принципи оцінювання якості наукових публікацій і побудови рейтингів наукових та науково-педагогічних працівників // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 151-159. – ISSN 1563-3713
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,