Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1173001
  Янович И.С. Семантика - то и -нибудь: 20 лет спустя // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 149-157. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1173002
  Кронгауз М.А. Семантика : Учебник для студ., обуч. по спец. "Теоретическая и прикладная лингвистика" / М.А. Кронгауз. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Академия, 2005. – 352с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2016-7
1173003
  Шевченко Л.І. Семантика "волі" в лінгвоестетиці З. Тулуб // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 99-108


  У лінгвостилістичному аспекті розглянуто семантику волі як естетичного і світоглядного символу художньої парадигми З. Тулуб. The semantic of liberty as aesthetic symbol of Z. Tulub"s creative paradigm is investigated in the lingvostylistic aspect. В ...
1173004
  Дворянчикова С.Е. Семантика "иллюзорности" как составляющая образной сфері топопоєтонимов в романах И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и Золотой теленок" // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 63-66. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1173005
  Міхно Н.К. Семантика "радянського/пострадянського/українського" в просторі сучасного українського міста: досвід ментального картографування // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 188-193. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1173006
  Предибайло В.О. Семантика "робити добро/зло" у межах словотвірних гнізд з коренем псл. "CIN - (на матеріалі польської та української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 193-197
1173007
  Соболєвський П.А. Семантика або прагматика? Питання до розмежування // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 151-153
1173008
  Сорокін С.В. Семантика абсентивності й презенивності як ключовий контрастний компонент функціонально-семантичного поля модальності в турецькій і українській мовах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 376-391. – Бібліогр.: Літ.: с. 390-391; 22 п.


  У статті розглядаються семантичні категорії презентивності й абсентивності як один з ключових компонентів ФСП модальности в турецькій мові, засоби реалізації досліджуваної семантики в турецькій мові і її відображення в українській мові. В статье ...
1173009
  Николаева Т.М. Семантика акцентного выделения / Т.М. Николаева. – Москва, 1982. – 104 с.
1173010
  Пучкова А.В. Семантика английских адъективных наименований в аспекте взаимодействия системных и функциональных характеристик : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Пучкова А.В.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Москва, 1984. – 25с.
1173011
  Алексєєва І.О. Семантика англійських дієслів із префіксами dis- та un-


  Проаналізовано значення префіксів dis- та un- як дієслівних формантів. Хоча традиційно ці морфеми пов"язуються з категорією заперечення, значення власне логічного заперечення підтвердилося лише для префікса dis-; решта матеріалу свідчить про ...
1173012
  Каптюрова О.В. Семантика англійського вигуку Oh // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 25-29
1173013
  Татьянченко О.О. Семантика англіцизмів в правознавчій термінології // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 91-94.
1173014
  Ковалюк Ю.В. Семантика антопоніму в англійській фразеології у варіантологічному аспекті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 182-186. – Бібліогр.: Літ.: с.186; 11 п.
1173015
  Сингаївська Г.В. Семантика антропонімів у складі фразеологічних одиниць (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 404-417


  У статті розглядаються проблеми значеннєвої природи антропоніма у складі фразеологічної одиниці та вплив пропріального компонента на сукупну семантику фразеологізму. Значна увага приділяється проблемам національного та інтернаціонального у ...
1173016
  Тиховська О. Семантика архетипу страшної маткрі в чарівних казках Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 48-53. – (Філологія ; Вип. 18)
1173017
  Дем"яненко Л. Семантика архітектури міста в оповіданнях М. Коцюбинського "Сон" і "Хвала життю" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 133-139


  Здійснено аналіз архітектурних елементів і літератури на прикладі оповідань "Сон" і "Хвала життю", наприклад, простежено, як архітектура та література корелюють передовсім на рівні смислових асоціацій, Доведено, що в оповіданнях архітектурні образи ...
1173018
  Романова Н.В. Семантика асоціатів Schamgefuhl у лінгвістичному аспекті // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 281-290. – ISBN 978-966-2668-24-7
1173019
  Романова Н.В. Семантика асоціатів слова-стимулу Feuer у свідомості носіїв німецької мови (на матеріалі спрямованого асоціативного експерименту) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 161-170. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті наведено аналіз результатів спрямованого асоціативного експерименту щодо категорії фундаментальних емоцій. Висвітлено лінгвістичну й семантичну характеристики отриманих асоціатів німецькомовного слова-стимулу Feuer "вогонь", виявлено три ...
1173020
  Швець Т. Семантика ахроматичних кольоропозначень у художньому тексті (на матеріалі казок братів Грімм) / Т. Швець, О. Швець // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 154-162. – ISBN 978-617-7009-23-7
1173021
   Семантика в речевой деятельности. – М., 1988. – 142с.
1173022
  Бессонов А.В. Семантика вероятностных прогнозов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 68-74. – ISSN 1560-7488
1173023
  Мельник О. Семантика вигука в українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 26-40. – ISSN 0320-3077


  Верифіковано семантичні варіанти вигука А за контекстуальними, ситуативними та позиційними ознаками на основі тлумачних словників та художніх текстів
1173024
  Ткачук М. Семантика вічних образів у поемі "Ізольда Білорука" Лесі Українки та французькому середньовічному "Романі про Трістана та Ізольду" : порівняльний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 257-268.
1173025
  Лашкарадзе А.С. Семантика возвратных глаголов в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лашкарадзе А. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1956. – 20л.
1173026
  Стеблева И.В. Семантика газелей Бабура. / И.В. Стеблева. – М., 1982. – 328с.
1173027
  Пескова Валентина Яковлевна Семантика глагола в структуре S+V intr в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Пескова Валентина Яковлевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 25л.
1173028
  Ибрагимова В.Л. Семантика глаголов пространственной локализации в современном русском языке / В.Л. Ибрагимова. – Уфа, 1992. – 167с.
1173029
   Семантика глагольной лексики в когнитивной парадигме // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2005. – № 2. – С.150-152. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1684-2626
1173030
  Славятинская М.Н. Семантика глагольных основ презенса и аориста в греческом языке древнейшего периода : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 673 / Славятинская М.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 17 с.
1173031
  Ковалева Е.С. Семантика глагольных приставок вы-, з-(с-), за- в современном белорусском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Ковалева Е.С. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 20 с.
1173032
  Козіна Ю. Семантика граматичної форми назв істот/неістот у переносному значенні // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 53-58. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1173033
   Семантика грамматических форм. – Ростов н/Д, 1982. – 151с.
1173034
  Черткова М.Ю. Семантика грамматической категории вида глаголов в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Черткова М.Ю.; МГУ. – Москва, 1993. – 24 с.
1173035
  Ступак І.В. Семантика деад"єктивних каузативних дієслів у сучасній німецькій мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 123-134
1173036
  Палій О.С. Семантика дієслів з постпозитивними компонентами jn і off в сучасні ангійській мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1 (13). – С. 39-54
1173037
  Крайник Д.С. Семантика дієслів на позначення бажання в українській, англійській та французькій мовах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 124-133. – ISBN 978-617-7132-63-8
1173038
  Троцан Д. Семантика дороги в традиційній весільній обрядовості українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 103-113


  У статті розглядаються звичаї та вірування, пов"язані з семантикою дороги в традиційному весільному обряді українців другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Аналізуються мотиви дороги та долі у весільній обрядовій пісенності. В статье рассматриваются ...
1173039
  Троцан Д. Семантика дороги в традиційному весільному ритуалі українців // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 59
1173040
   Семантика древних образов. Первобытное искусство. – Новосибирск, 1990. – 158с.
1173041
   Семантика единиц различных уровней в романо-германских языках. – К., 1982. – 242с.
1173042
  Павлычко Роксолана Дмитриевна Семантика единичности в современном испанском языке : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.05 / Павлычко Роксолана Дмитриевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 140л. – Бібліогр.:л.119-140
1173043
  Ткачук М. Семантика екзистенційного світу повісті Миколи Гоголя "Шинель" : До 200-річчя від дня народження М. В. Гоголя
1173044
  Давиденко М.С. Семантика емотивних висловлювань у сучасній англійській мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 207-209. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1173045
  Романова Н.В. Семантика емотивних прислівників у сучасному німецькому художньому мовленні // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 172-178. – ISBN 978-617-7132-63-8
1173046
   Семантика естественных и искусственных языков в специализированных системах. – Л., 1979. – 192с.
1173047
  Галак І. Семантика етнокультурних образів у прозі Федора Одрача // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 85-90. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1173048
  Гребенюк Т. Семантика завершення в екранізаціях роману Станіслава Лем «Соляріс» // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 284-296. – ISBN 978-617-7480-12-8
1173049
  Шуляк С. Семантика звертань у текстах українських замовлянь // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 216-221. – ISBN 978-2-919320-35-6
1173050
  Бондаренко О.О. Семантика зла в літературному тексті: філософсько-естетичний аспект : дис. … канд. філос. наук : 09.00.08 / Бондаренко Олег Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 174-190
1173051
  Бондаренко О.О. Семантика зла в літературному тексті: філософсько-естетичний аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бондаренко Олег Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1173052
  Коминарец Т.В. Семантика знака "хаос" и повествовательные стратегии моделирования художественной картины мира-хаоса в романах Е. Попова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 216-223. – ISBN 966-8188-10-1
1173053
  Ломазова И.А. Семантика и алгоритмическая логика для программ с операторами перехода. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Ломазова И.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 12л.
1173054
   Семантика и грамматика языковых единиц. – М., 1980. – 170с.
1173055
  Волков Николай Николаевич Семантика и дейктические функции личных местоимений в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолол. наук : 10.02.04 / Волков Николай Николаевич ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1984. – 23 с.
1173056
   Семантика и категоризация. – М., 1990. – 167с.
1173057
  Гячас К К. Семантика и логическая теория статистики распределенных программ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Гячас К.К,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 17л.
1173058
  Гячас Кститис Казакевич Семантика и логическая теория статически распределенных программ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Гячас Кститис Казакевич; АНЛитССР, Ин-т математики и кибернетики. – Вильнюс, 1986. – 108л. – Бібліогр.:л.101-108
1173059
  Канделаки Т.Л. Семантика и мотивированность терминов. / Т.Л. Канделаки. – М, 1977. – 167с.
1173060
  Маханьков Е.А. Семантика и поэтика мифологических мотивов в рассказе Г. Газданова "Судьба Саломеи" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 152-156. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1173061
  Почепцов Олег Георгиевич Семантика и прагматика вопросительного предложения : Дис... канд.филол.наук: 10.02.04. / Почепцов Олег Георгиевич; КГУ. – Киев, 1979. – 178л.
1173062
   Семантика и прагматика единиц языка в тексте. – Л., 1988. – 169с.
1173063
  Милосердова Е.В. Семантика и прагматика модальности / Е.В. Милосердова. – Воронеж, 1991. – 196с.
1173064
  Заботкина В.И. Семантика и прагматика нового слова : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.04. / Заботкина В.И.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Москва, 1991. – 51 с.
1173065
  Приходько А.И. Семантика и прагматика оценки в современном английском языке : монография / Приходько Анна Ильинична ; МОНУ ; Запорожский гос. ун-т. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2004. – 321с. – ISBN 966-599-135-3
1173066
  Шевченко Н.А. Семантика и прагматика побудительного микродиалога в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Шевченко Н. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1173067
  Шевченко Наталия Алексеевна Семантика и прагматика побудительного микродиалога в современном английском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шевченко Наталия Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 210л. – Бібліогр.:л.188-205
1173068
  Василенко И.В. Семантика и прагматика предложений с глаголами кинесической коммуникации : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Василенко И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 24л.
1173069
  Василенко И.В. Семантика и прагматика предложений с глаголами кинесической коммуникации (на материалах английского языка) : Дис... канд. филолог.наук: / Василенко И. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 168л.
1173070
  Сусов И.П. Семантика и прагматика предложения / И.П. Сусов. – Калинин, 1980. – 51с.
1173071
  Стексова Т.И. Семантика и прагматика русских высказываний с оборотом "если на то пошло" // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 192-195. – ISSN 2307-4558
1173072
   Семантика и прагматика синтаксических единств. – Калинин, 1981. – 125с.
1173073
   Семантика и прагматика языковых единиц. – К., 1984. – 60с.
1173074
   Семантика и прагматика языковых единиц. – К., 1984. – 60с.
1173075
   Семантика и прагматика языковых единиц. – Душанбе, 1990. – 201с.
1173076
  Терентьева Л.П. Семантика и прогаматика лексических экказионализмов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Терентьева Л. П.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 26л.
1173077
   Семантика и производство лингвистических единиц. – Пермь, 1979. – 134с.
1173078
  Алмалех Мони Семантика и синтаксис : семантика на безпредложни словосъчетания от две съществитени имена в съвременния български книжовен език / Алмалех Мони. – София : Унив. изд-во Св. Климент Охридски, 1993. – 136 с. – (Библиотека "Дебюти" : пъерви книги на български учени ; Филологические науки)
1173079
  Лобода И.В. Семантика и синтаксис в немецком глаголе : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лобода И.В.; АН СССР.Ленингр.отд-ние ин-т.языкознания. – Ленинград, 1980. – 32л.
1173080
   Семантика и синтаксис конструкций с предикатными актантами. – Л., 1981. – 108с.
1173081
  Фаттахова Наиля Нурыйхановна Семантика и синтаксис народных примет в русском и татарском языках: сопоставительный аспект : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук:10.02.20, 10.02.01 / Фаттахова Н.Н. – Казань, 2002. – 45 с.
1173082
  Тиунова Светлана Павловна Семантика и синтаксис предложений, образуемых комплексом глагольных лексем / Тиунова Светлана Павловна. – Кемерово : б.и., 1978. – 63с.
1173083
  Маслова Н.А. Семантика и синтаксис производных имен существительных в современном немецком языке / Н.А. Маслова. – Казань, 1985. – 170с.
1173084
   Семантика и синтаксис текста. – Куйбышев, 1988. – 156с.
1173085
   Семантика и системность языковых единиц. – Новосибирск, 1985. – 164с.
1173086
   Семантика и социальная психология. – Фрунзе, 1976. – 155с.
1173087
  Блажко М.И. Семантика и сочетаемость акустических прилагательных современного немецкого языка // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 40-44. – (Філологічні науки)
1173088
   Семантика и стилистика грамматических категорий русского языка. – Днепропетровск, 1989. – 144с.
1173089
  Соколова С.О. Семантика и стилистика русского глагола / С.О. Соколова, Н.П. Шумарова ; АН УССР, Ин-т языковедения им. А.А. Потебни. – Киев : Наук. думка, 1988. – 142, [2] с. – Библиогр: с. 137-143 и в примеч.: с. 136
1173090
   Семантика и структура деривационных моделей. – Владивосток, 1988. – 180с.
1173091
  Ламина К.В. Семантика и структура отрицательных предложений в испанском языке 12-20 вв. / К.В. Ламина. – Л., 1988. – 168с.
1173092
  Данилич Валентина Стефановна Семантика и структура паронимов испанского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Данилич Валентина Стефановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1173093
   Семантика и структура предложения и текста. – Грозный, 1981. – 193с.
1173094
   Семантика и структура предложения. Лексическая и синтаксическая семантика. – Уфа, 1978. – 143с.
1173095
  Кондратюк Н.С. Семантика и структура психотерапевтического высказывания // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2002. – № 8. – С.152-161
1173096
   Семантика и структура слова : сб. науч. тр. – Калинин, 1984. – 163 с.
1173097
   Семантика и структура слова. – Калинин, 1985. – 119с.
1173098
  Зарецкий В.А. Семантика и структура словесного художественного образа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зарецкий В.А. ; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 23 с.
1173099
  Блинов А.Л. Семантика и теория игр / А.Л. Блинов. – Новосибирск, 1983. – 129с.
1173100
  Храковский В.С. Семантика и типология императива. Русский императив / В.С. Храковский, А.П. Володин. – Л., 1986. – 270с.
1173101
  Арустамян Лилия Львовна Семантика и типология некоторых частеричных моделей количества (на материале русского и английского языков) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.20 / Арустамян Л.Л.; Мин-во высш. и сред. спец. образования респ. Узбекистан, Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1995. – 19 с.
1173102
   Семантика и типология разносистемных языков : Сб. науч. тр. – Ташкент, 1986. – 158с.
1173103
   Семантика и типология разносистемных языков: Сб. науч. тр.. – Ташкент, 1984. – 163с.
1173104
  Дебабова Н.А. Семантика и употребление предлогов второго слоя в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Дебабова Н.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1953. – 16л.
1173105
  Левицкий В.В. Семантика и фонетика / В.В. Левицкий. – Черновцы, 1973. – 103с.
1173106
  Глясс Е.М. Семантика и функции as в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Глясс Е.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 19л.
1173107
  Олешко. Г.И. Семантика и функции именных ALS-конструкций в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Олешко. Г. И.; МП УССР, Киев. гос. пед .ин-т ин. яз. – Киев, 1975. – 25л.
1173108
  Торопова Н.А. Семантика и функции логических частиц : (на материале нем. яз.) / Н.А. Торопова ; под ред. Л.Б. Гарифулина. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1980. – 173 с. – Библиогр.: с. 160-161 и в примеч.: с. 162-169
1173109
  Торопова Нина Афанасьевна Семантика и функции логических частиц (на мат. нем. яз.) : Дис... доктор филолог.наук: 10.02.04 / Торопова Нина Афанасьевна; КПИ. – Калинин, 1981. – 469л. – Бібліогр.:л.426-469
1173110
  Игнатова Ольга Ивановна Семантика и функции парентетических конструкций в художественной прозе Р.Роллана. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Игнатова Ольга Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 162л. – Бібліогр.:л.148-162
1173111
  Игнатова Ольга Ивановна Семантика и функции парентетических конструкций в художественной прозе Ромена Роллана : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Игнатова Ольга Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
1173112
   Семантика и функции синтаксических единиц в германских языках. – Горький, 1989. – 100с.
1173113
  Крупская Л.А. Семантика и функции слова в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Крупская Л.А.; Одесский гос. ун-тет. – Одесса, 1980. – 19л.
1173114
  Скиба Ю.Г. Семантика и функции частицы как служебного слова. / Ю.Г. Скиба. – Черновцы, 1969. – 57с.
1173115
   Семантика и функционирование английского глагола. – Горький, 1985. – 122с.
1173116
  Овчинникова А Семантика и функционирование глагольной приставки в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Овчинникова А, В.; Казах.ГУ, Филол. фак. – Алма-Ата, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1173117
  Кулдашев Акрамжон Семантика и функционирование пассивной структуры Get+ причастие ІІ в современном английском языке (к проблеме варьирования средств выражения страдательного залога) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кулдашев Акрамжон; Моск. гос. пед. ин-т им. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 24л.
1173118
  Нанси Порреро Марин Семантика и функционирование простого и сложного претерита в современном испанском языке : Дис... канд. филолнаук: 10.02.05 / Нанси Порреро Марин; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 137л. – Бібліогр.:л.111-123
1173119
  Нанси Порреро Марин Семантика и функционирование простого и сложного претерита в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Нанси Порреро Марин; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с.
1173120
   Семантика и функционирование синтаксических единиц. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1983. – 150 с.
1173121
  Судакова О.Н. Семантика и функционирование широкозначных имен существительных (на матер. англ. и нем. языков). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Судакова О.Н.; Москов. гос. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1990. – 21л.
1173122
  Божко Н.М. Семантика имен артефактов в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Божко Н. М.; Госком. РСФСР по ВО, Кубанск.ГУ. – Краснодар, 1993. – 25л.
1173123
  Севастьянова О.В. Семантика имен существительных среднего рода в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Севастьянова О. В.; Калин.ГУ. – Калинин, 1972. – 27л.
1173124
  Младенова М. Семантика именных групп при глаголах торговых операций в болгарском, чешском и русском языках // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2016. – Т. 41, № 4. – С. 5-19. – ISSN 0204-8701
1173125
  Ожоган А. Семантика і валентна структура предикатів зі значенням руйнування в німецькій та українській мовах : монографія / Андрій Ожоган ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – 178, [1] с. : іл., табл. – Резюме парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 136-165. – ISBN 978-617-7092-35-2
1173126
  Ніколаєнко Л.І. Семантика і валентність дієслів семантичного поля "співчуття" (на матеріалі польської, української та російської мов) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 44-54. – ISSN 0027-2833
1173127
  Шпить О. Семантика і граматика займенника Я (азь, язь) у пам"ятках ХУІ - ХУІІ століття / Оксана Шпить // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 333-337. – ISSN 0320-3077
1173128
  Татаров Р.М. Семантика і значення людського буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 214-217. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Йдеться про семантичні відмінності розуміння людського буття в онтології та в філософській антропології.
1173129
  Багмут А.Й. Семантика і інтонація в українській мові / А.Й. Багмут. – К. : Наукова думка, 1991. – 165с.
1173130
  Каптур Г.А. Семантика і прагматика англійських прикметників емоційного стану / Г.А. Каптур, К.М. Долинська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 156-160. – Бібліогр.: Літ.: с. 160; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1173131
  Бацевич Ф. Семантика і прагматика пауз хезитації в поетичних творах Т. Шевченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 3-8. – ISSN 1682-3540
1173132
  Теребушко Ю.Р. Семантика і синтаксис дієслів мовлення в німецькій та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Теребушко Юрій Романович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1173133
  Ардонсо В.А. Семантика і синтаксична структура безособових речень у новогрецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Ардонсо Валентина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1173134
  Ардонсо В.А. Семантика і синтаксична структура безособових речень у новогрецькій мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Ардонсо Валентина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 174 л. – Бібліогр.: л. 158-174
1173135
  Кондратюк А.Ю. Семантика і стилістика розписів Троїцької церкви Києво-Печерської Лаври // Софія : Культурологічний журнал / Інститут гуманітарних досліджень. – Київ, 2005. – № 4. – С.142-163
1173136
  Трофімова О.В. Семантика і структура вигукових фразеологічних одиниць на позначення негативних емоцій в англійській та українській мовах // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 201-205
1173137
   Семантика і функії граматичних структур. – К., 1991. – 170с.
1173138
  Руда Н. Семантика і функції демінутивів у поетичній творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 240-246


  У статті досліджуються авторські особливості використання демінутивів у поетичній творчості Тараса Шевченка. Проаналізовано семантику, а також функціональне навантаження демінутивних утворень у творчості українського поета. В статье исследуются ...
1173139
  Васютенко І.О. Семантика і функціонування кольороназв як засіб художнього відображення в поетичній мовотворчості Миколи Бажана // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 3-7
1173140
  Столярчук Н. Семантика ікони в знаковій системі авангарду // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 169-174. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
1173141
  Кремзикова С.Ю. Семантика імен дії у смисловій структурі епічного тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 60-66. – ISBN 966-581-498-2
1173142
  Тютенко О.Ф. Семантика іменникових суфіксів на позначення особи в сучасній українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Тютенко Олена Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 251 арк. – Додатки: арк. 216-251. – Бібліогр.: арк. 189-215
1173143
  Тютенко О.Ф. Семантика іменникових суфіксів на позначення особи в сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Тютенко Олена Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1173144
  Денисюк Ж.З. Семантика інтернет-простору як середовище формування творів постфольклорного типу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 14-22. – ISSN 2225-7586
1173145
  Кравець М.В. Семантика ірреального: текстовий вимір // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 83-89. – ISBN 978-966-171-881-3
1173146
  Тесля О. Семантика й вербальне вираження усмішки та сміху в українській мові : на матеріалі творів Ірини Вільде // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 121-129. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
1173147
  Голобородько В. Семантика казкового мотиву "герой казки перекидається мухою і влізає в хату через комін" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 384-390. – Бібліогр.: Літ.: с. 390; 20 назв. – ISSN 1728-9572
1173148
  Білик Н.Л. Семантика ключового знаку-символу в романах І. Андрича "Міст на Дрині" й П. Загребельного "Первоміст": типологічні аналогії, міфологічний інтертекст // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 237-246. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматривается семантика знака-символа "моста", которій выступает структурным стержнем в романах И. Андрича "Мост на Дрине" П. Загребельного "Первомист".
1173149
  Бабич Т. Семантика кольоративів у поетичних текстах Л.В. Костенко // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 16/17. – С. 182-188. – ISBN 978-966-493-304-6
1173150
  Домненко Т.В. Семантика кольору в контексті культури української вишивки / Т.В. Домненко, Т.М. Зіненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 141-146. – ISSN 2077-3455
1173151
  Жуков О.М. Семантика кольору в творах Володимира Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 184-188. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1173152
  Дроботун О. Семантика кольору в творчості М. Коцюбинського : (на прикладі новели "На камені") // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 79-84
1173153
  Тиха Л. Семантика кольору у поетичних текстах Василя Голобородька // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 255-261. – ISSN 2311-5165
1173154
  Колесник О.С. Семантика компонентів міфологічних просторів англійців і українців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 225-232. – Бібліогр.: 26 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
1173155
  Гольтер І.М. Семантика концепту-колороніма в англійських фразеологізмах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 33-36. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто семантику концепту-колороніма в англійських фразеологізмах, з"ясовано, настільки природа фразеологізмів співвідноситься з їх компонентним складом.
1173156
  Афанасьєва О.М. Семантика концепту "ВЛАДА" у французькій мові та дискурсі політичних наук // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 17-22. – Бібліогр.: Літ.: С.21-22; 18 поз.
1173157
  Меншій А. Семантика концепту "страх" у творчості М. Коцюбинського та Г. Косинки // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 29-34


  У статті проаналізовано семантику концепту "страх" у творчості М. Коцюбинського " Fata morgana" та циклі Г. Косинки "Новели дезертира" Встановлено, що протагоністи страждають від соціальних та внутрішніх страхів, однак роль соціальних страхів є значно ...
1173158
  Камінчук О.А. Семантика концепту любові в українській поезії кінця XIX - на початку XX ст.: світоглядно-оцінний аспект // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 188-195. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1173159
  Камінчук О. Семантика концепту любові в українській поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст.: світоглядно-оцінний аспект


  У статті розглядається художньо-світоглядна функція оцінної семантики концепту любові в українській поезії кінця ХІХ - початку ХХ століття. Простежується зв"язок осмислення концепту любові в поезії з ідеями самовияву особистості, провідними для ...
1173160
  Рибалкін В.С. Семантика коранічної лексеми гайб // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 158-159. – ISSN 1608-0599
1173161
  Коржик А. Семантика кулінарного тексту українців на матеріалі родильного фольклору // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 36-40


  У статті досліджується значення кулінарного тексту українців на матеріалі обрядовості родин. Розглядається семантика їжі на рівні вербального, акціонального та реального кодів. На прикладах доводиться, що харчовий код, переплітаючись з іншими кодами, ...
1173162
  Кемберова Р. Семантика лексем зі значенням кольору в українських поетів-символістів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 300-305. – (Серія філологічна ; Вип. 48)


  Статтю присвячено дослідженню лексико-семантичних полів колоративів у поетичному мовленні Г. Чупринки, Б. Лепкого, О. Олеся, М. Рильського, В. Пачовського, П.Карманського, М. Вороного
1173163
  Невойт В.И. Семантика лексических эквивалентов в сопоставительном аспекте // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 165-168. – ISSN 2307-4558


  Стаття присвячена зіставному дослідженню семантики еквівалентних слів генетично неспоріднених мов. Об’єктом аналізу стали російське слово звезда й англійське star. Збіг у семантиці еквівалентних слів — це закономірне явище, оскільки такі слова ...
1173164
  Дмитрасевич Н.І. Семантика літературних власних імен (на матеріалі французької мови) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 15-18. – Бібліогр.: Літ.: с. 17-18; 8 п. – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано семантичну специфіку літературних антропонімів. Окреслюються основні проблеми передачі авторського значення власних імен у процесі перекладу. The author analyses the semantic specific character of literary anthroponims. main ...
1173165
  Мовна У. Семантика меду в весільному ритуалі: український контекст та європейські паралелі // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 779-798. – ISSN 1028-5091
1173166
  Іващенко В.Л. Семантика ментальності концепту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-43. – Бібліогр.: с. 37-43. – ISSN 0027-2833


  У статті дається визначення поняття "семантика ментальності концепту" в дихотомії лінгвістичних визначень понять "семантика ментальності" і "семантика менталітету".
1173167
  Іващенко В.Л. Семантика ментальності концепту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-43. – Бібліогр.: с. 37-43. – ISSN 0027-2833


  У статті дається визначення поняття "семантика ментальності концепту" в дихотомії лінгвістичних визначень понять "семантика ментальності" і "семантика менталітету".
1173168
  Заполовський М.В. Семантика метафори та алегорії в структурі німецькомовної біблійної притчі // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 77-80. – ISSN 2311-0821
1173169
  Фабіан М.П. Семантика мовного етикету: новий підхід до її вивчення // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – C. 7-13. – ISBN 978-617-7132-18-8
1173170
  Биценко А.Ю. Семантика модального дієслова "sollen" в німецьких юридичних актах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 54-60. – ISBN 966-581-388-9
1173171
   Семантика модальных и интенсиональных логик. – М., 1981. – 424с.
1173172
   Семантика можливих світів // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 901. – ISBN 966-316-069-1
1173173
  Ковальчук І.А. Семантика можливих світів та епістемічна логіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості застосування теоретико-модельної семантики в епістемічній логіці. Головна увага приділяється класичним семантикам можливих світів Кріпке. У статті показано, яким чином в межах семантики можливих світів можна ...
1173174
  Разумович І.А. Семантика можливих світів у творчості Е.А. По (на матеріалі новели "MS. Found in the Bottle") // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – C. 163-166
1173175
  Вовченко А.М. Семантика мотиву стеження (на матеріалі роману Мілана Кундери "Справжність" (("Identite"] // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 28--32. – ISBN 966-581-373-0
1173176
  Гуріна Алла Вікторівна Семантика музично-пісенного фольклору (на історіографічній базі досліджень 19-20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтв.:17.00.01 / Гуріна А.В.; Харк. держ. академ. культ. – Харків, 2001. – 20 с.
1173177
  Коваль М. Семантика мультикультурних акцентів "білого" американського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 157-160. – ISBN 966-7825-78-7
1173178
   Семантика на разных языковых уровнях. – Рига, 1979. – 120с.
1173179
  Базарова Д.Х. Семантика наименований частей тела и производных от них в тюркских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Базарова Д.Х.; АН Уз ССР Ин-т языка и литературы им А.С.Пушкина. – Ташкент, 1967. – 27л.
1173180
  Тіменик З.І. Семантика найменувань бога (божества) в українській філософсько-релігійній думці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 74-77. – ISSN 2077-1800
1173181
  Петров В.В. Семантика научных терминов / В.В. Петров. – Новосибирск, 1982. – 127с.
1173182
  Czerniakiewicz J. Семантика некоторых славянских лексем праиндоевропейского происхождения // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2012. – С. 109-122. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 46, 1). – ISSN 0459-9586
1173183
  Гижий В. Семантика неоромантичного простору в художньому тексті української та англійської літератур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 390-397. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1173184
  Федосій О.О. Семантика новели настрою (на прикладі малої прози Людмили Тарнашинської) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 227-230. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1173185
  Пузанов Д. Семантика образа "огненного столпа" в древнерусской литературе // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 34-35
1173186
  Семененко Л.М. Семантика образів природи в дитячих оповіданнях Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядаються особливості семантики образів природи в дитячих оповіданнях Володимира Винниченка, вміщених у збірці "Намисто". Автором аналізуються специфічні риси використання й навантаження картин та образів природи, їх зв"язок із розкриттям ...
1173187
  Щербак О. Семантика образу жінки у "Слові о полку Ігоревім" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 47-52. – ISSN 0236-1477
1173188
  Висоцька Н.О. Семантика образу моря у романі Кейт Шопен "Пробудження": процес інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 99-101. – ISBN 966-8188-10-1
1173189
  Некрашевич А.В. Семантика образу смерті у поезії Франсуа Війона // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 231-235. – ISBN 966-638-08406
1173190
  Красовська І. Семантика обрядового простору у весіллі Сокирянщини 90-х рр. XX - поч. XXI ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 294-302. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
1173191
  Павличко Р.Д. Семантика однини в сучасній іспанській мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Павличко Р.Д. ; МО України. КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1992. – 16 с.
1173192
  Дамилівська Л.В. Семантика одного епіграфа до "Майстра корабля": асоціативні перетинання мовно-естетичного світогляду Миколи Гоголя і Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 57-63


  У даному дослідженні увага зосереджена на лінгвостилістичній функції епіграфа М.В. Гоголя у романі Юрія Яновського "Майстер корабля". Новизна пропонованого дослідження полягає в тому, що вперше простежено характер впливу епіграфа на особливості ...
1173193
  Городнюк Н. Семантика одягу у романі Михайла Івченка "Робітні сили" // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 776-790. – ISBN 978-966-2763-27-0
1173194
  Адах Н. Семантика оказіонально-предметних номінацій у поезії Василя Барки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 16-20. – Бібліогр.: с. 20; 9 поз. – ISSN 0320-3077
1173195
  Білоконь М. Семантика омонімічних суфіксів -к- у морфемній системі сучасної української мови // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 17-26. – (Бібліотека інституту філології)


  Проведено комплексний семантичний аналіз суфікса -к- як одиниці морфемного мовного рівня та як одиниці словотвірної системи мови. проаналізовано омонімічні суфікси -к- в аспекті мутаційної та модіфікаційної функції, яку вони виконують у процесі ...
1173196
  Мудрова Н. Семантика онимного окказионализма как проблема перевода // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 66-68. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1173197
  Газиева И.А. Семантика ономатопоэтической лексики в хинди (к постановке вопроса) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 268-273. – ISSN 2311-0821
1173198
  Злобина Н.И. Семантика основных глаголов знания в современном немецком языке и их синтаксические и словообразовательные потенции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Злобина Н.И.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1976. – 24л.
1173199
  Виноградова С.А. Семантика относительных прилагательных в английском языке: комбинаторный аспект // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Рос. акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2013. – № 1 (43). – С. 6-10. – ISSN 1562-1391
1173200
  Исмаилов Д. Семантика оценочных антропонимов в современном французском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Исмаилов Д.; МВ и ССО УзССР. Андижанск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Андижан, 1978. – 150л.
1173201
  Исмаилов Д. Семантика оценочных антропонимов в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Исмаилов Д.; КГУ. – К., 1979. – 20л.
1173202
  Святна О.О. Семантика оцінних іменників-композитів (критерії добору мовного матеріалу) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 179-181
1173203
  Морозенко О. Семантика оцінних прикметників в англійській мові // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 152-157. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1173204
  Клобуков Е.В. Семантика падежных форм в современном русском литературном языке / Е.В. Клобуков. – М., 1986. – 117с.
1173205
  Хопта С. Семантика парадигми "Я - інший" у прозі Оксани Забужко // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 195-200. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1173206
  Звонко Г.О. Семантика перетворення та особливості її об"єктивації в українській мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 110-121
1173207
   Семантика переходности: Сб. нау. тр.. – Л., 1977. – 149с.
1173208
  Слухай А. Семантика першоелемента буття "вода" у давньоанглійських сакральних текстах (на матеріалі загадок) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 191-202. – Бібліогр.: Літ.: С. 201-202; 16 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1173209
  Кіндер К.Р. Семантика пластичних символів народної танцювальної культури українців : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства; 17. 00. 01 / Кіндер К. Р.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 19с. – Бібл.: 9 назв
1173210
  Темченко А.І. Семантика поетичних фігур в українських замовляннях // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 135-144. – (Філологічні науки)
1173211
  Кривенко С. Семантика політичного дискурсу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 28-32. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (13))
1173212
  Шевченко Л.І. Семантика поняття "інтелектуальний" в системі лінгвістичних категорій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 11-14


  У дослідженні в контексті теорії інтелектуалізації літературної мови здійснено аналіз мотиваційних ознак, які визначили термін "інтелектуальний". The research of of the theory intellectualization of a language made the basis of term ...
1173213
  Лі Мін Семантика поняття "Юань" у китайському музичному мистецтві // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 92-100. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто проблеми китайської традиційної філософії. Виявлено семантику поняття «юань» у контексті давньокитайської філософії, релігії, космології. Висвітлено специфіку прояву «юань» у музичній сфері. Проаналізовано виконавські аспекти екстраполяції ...
1173214
  Пчелінцева О.Е. Семантика початку дії в українських, російських та польських віддієслівних іменниках дії // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 112-118. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
1173215
  Майстренко К.А. Семантика предложных конструкций в контрастивном описании и психолингвистическом эксперименте : Автореф. дис. ... канд .филол. наук : 10.1219 / Майстренко К.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 20 с.
1173216
  Майстренко Карина Анатольевна Семантика предложных конструкций в контрастивном описании и психолингвистическом эксперименте (на материале романских языков) : Дис... канд.филол.наук: 10.02.19 / Майстренко Карина Анатольевна; КГУ. – К., 1991. – 166л. – Бібліогр.:л.144-145
1173217
  Миронова В.М. Семантика прийменникових та безприйменникових конструкцій середньовічної судово-адміністративної латини XV - XVI ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 57-63
1173218
  Соловйова О. Семантика прикметників загального розміру в сучасні англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 38-52. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1173219
  Соловйова О. Семантика прикметників розміру в раньоновоанглійському періоді : на матеріалі творів У. Шекспіра // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 218-228. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1173220
  Вилюман В.Г. Семантика причастия II и категория состояния в английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Вилюман В.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1949. – 10 с.
1173221
  Пекелис О.Е. Семантика причинности и коммуникативная структура: потому что и поскольку // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 66-84. – ISSN 0373-658Х
1173222
  Архипов И.К. Семантика производного слова английского языка / И.К. Архипов. – Москва, 1984. – 128с.
1173223
  Гарипова Н.Д. Семантика производных слов с транспозиционным значением / Н.Д. Гарипова. – Уфа, 1983. – 45с.
1173224
  Казимирова Светлана Александровна Семантика производных существительных с абстрактным значением в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Казимирова Светлана Александровна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 27л.
1173225
  Лутава С.М. Семантика просторовості у староукраїнській мові (на матеріалі Словника староукраїнської мови 14-15 ст.) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 67-75. – Бібліогр.: c. 74-75$ 12 поз.


  Аналізується мікрополе власності як частина лексико-семантичного поля локусов староукраїнської мови XIV-XV століть. The microfield "property" as a part of the lexica-semantic field "locusis" in the Old Ukrainian laguage of XIV-XV century is ...
1173226
  Кирильчук О. Семантика простору в польській та українській історичній прозі другої половини XIX століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 198-207. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1173227
  Губа Л.В. Семантика простору та її концептуалізація у малій прозі Германа Гессе : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Губа Лариса Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 241 арк. – Додатки: арк. 236-241. – Бібліогр.: арк. 196-235
1173228
  Губа Л.В. Семантика простору та її концептуалізація у малій прозі Германа Гессе : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Губа Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1173229
  Закрян А.А. Семантика пространственных и временных предлогов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Закрян А.А.; В надзаг.: Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 25л.
1173230
  Приходько Н. Семантика пунктуаційного знака в драматургійному тексті Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 252-262. – ISSN 2304-9383
1173231
  Магера Т. Семантика ретроспекції у наративній структурі І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 191-195. – ISBN 966-594-298-0
1173232
  Калустова О.М. Семантика речень з підрядними умовами та їх перекладацькі відповідники (на матеріалі іспанської та української мов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 130-135. – ISBN 966-638-08406
1173233
  Плющ Н. Семантика ритму "Вершників" Юрія Яновського (фонетичні тропи в системі виражально-зображальних засобів художнього тексту) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 293-299
1173234
  Литвин-Кіндратюк Семантика ритуалізованої поведінки особистості у просторі моди // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – C. 59-67. – ISBN 978-966-8063-99-62
1173235
  Сидяченко Н. Семантика ріки у мовотворчості Чеслава Мілоша // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 127-133. – ISBN 978-966-3888-379-3
1173236
  Чобану И.Я. Семантика романского глагола / И.Я. Чобану. – Кишинев, 1985. – 110 с.
1173237
  Фарсадманеш Сафар Али Семантика русских деепричастных оборотов и их эквиваленты в современном персидском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01, 10.02.08 / Фарсадманеш Сафар Али; МГУ. Филолог. ф-тет. Каф. русс. яз. – М., 1978. – 25л.
1173238
  Моаззен З.З. Семантика русских пространственных предлогов и проблема их перевода на персидский язык // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 127-134. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1173239
  Васильев Л.М. Семантика русского глагола / Л.М. Васильев. – Москва, 1981. – 184 с.
1173240
  Васильев Л.М. Семантика русского глагола / Л.М. Васильев. – Уфа, 1981. – 71с.
1173241
  Ибрагимова Л В. Семантика русского глагола / Л В. Ибрагимова. – Уфа, 1988. – 75 с.
1173242
  Лебедева Н.Б. Семантика русского глагола как полиситуативная динамическая структура // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 3-6. – ISBN 966-594-355-3
1173243
  Новиков Л.А. Семантика русского языка / Л.А. Новиков. – Москва : Высшая школа, 1982. – 272с.
1173244
   Семантика русского языка в диахронии. Лексика и грамматика. – Калининград, 1992. – 145с.
1173245
  Дударець В.М. Семантика садів і парків України // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 115-126
1173246
  Бархударов Л.С. Семантика связовчных глаголов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бархударов Л.С.;. – Москва, 1951. – 16 с.
1173247
  Задорожнюк Наталя Іванівна Семантика символічно-обрядової системи болгарської весільної поезії : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Задорожнюк Наталя Іванівна; Націон. АН України, Ін-т мистецвтознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К., 1994. – 143л. – Бібліогр.:л.115-143
1173248
   Семантика синтаксических единиц в германских языках. – Горький, 1986. – 119с.
1173249
  Гурова О.М. Семантика слів "дитя", "дитина" як репрезентант класифікаційних характеристик віку дитини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 154-159. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1173250
  Беляевская Е.Г. Семантика слова / Е.Г. Беляевская. – Москва, 1987. – 126 с.
1173251
   Семантика слова в диахронии. – Калининград, 1987. – 128с.
1173252
   Семантика слова в истории русского и древнерусского языков. – Горький, 1989. – 90с.
1173253
  Середа Н.А. Семантика слова в процесі номінації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 182-189. – Бібліогр.: Літ.: с. 189; 21 назв.
1173254
   Семантика слова и предложения. – Днепропетровск, 1983. – 179с.
1173255
   Семантика слова и предложения : сборник научных трудов. – Ставрополь : Ставроп. ГПИ, 1984. – 110 с.
1173256
   Семантика слова и предложения в английском языке. – Л., 1980. – 104с.
1173257
   Семантика слова и семантика высказывания. – М., 1989. – 121с.
1173258
   Семантика слова и синтаксической конструкции. – Воронеж, 1987. – 175с.
1173259
   Семантика слова и словосочетания в немецком языке. – Тула, 1977. – 151с.
1173260
   Семантика слова и смысл текста. – Саранск, 1986. – 171с.
1173261
   Семантика слова предложения. – Л., 1985. – 161с.
1173262
  Бондаренко А.Ф. Семантика сложноподчиненного предложения / А.Ф. Бондаренко. – К, 1984. – 163с.
1173263
  Ржержих Вацлав Семантика сложных существительных с отглагольным компонентом типа Cooking, Apple и lee-breaker в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ржержих Вацлав; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 24л.
1173264
   Семантика служебных слов. – Пермь, 1982. – 179с.
1173265
  Сіренко С.А. Семантика смерті в збірці есеїв "Село Уріж та його духи" Галини Погутяк // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 432-437. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1173266
  Фєфєлова В. Семантика сполученого слова як засіб відображення взаємопов"язаних дій у часовому просторі / В. Фєфєлова, М. Попова // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 79-80
1173267
  Скупейко Л. Семантика страдництва у творчості Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 186-193. – ISSN 2304-9383
1173268
  Гейман М.Ф. Семантика субстандартных наименований лица по характеру межличностных отношений в английском языке // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 25-30. – ISSN 2077-804X
1173269
  Харитончик З.А. Семантика суффиксального производного слова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Харитончик З.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. иностр. яз. – Москва, 1971. – 24 с.
1173270
  Романова Н.В. Семантика сучасних німецьких слів із напівафіксами affen-, -affe // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – C. С. 78-86. – Bibliogr.: Літ.: С. 85-86 ; 28 назв
1173271
  Щеголева Т. Семантика та переклад метафоричних лексичних одиниць у текстах американської преси // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 186-193. – ISSN 2410-0927
1173272
  Алєксєєва Ірина Олексіївна Семантика та прагматика англійських часток : Дис...канд.філолог.наук:10.02.04 / Алєксєєва Ірина Олексіївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 195с. – Бібліогр.:л.171-195
1173273
  Алєксєєва І.О. Семантика та прагматика англійських часток. : 10.02.04. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Алєксєєва І. О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с.
1173274
  Ломакіна Ірина Анатоліївна Семантика та прагматика особових займенникових слів у сучасних іспаномових текстах : Дис....канд. філолог. наук:10.02.05 / Ломакіна Ірина Анатоліївна; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2001. – 177л. + Додатки:л.175-177. – Бібліогр.:л.157-175
1173275
  Ломакіна І.А. Семантика та прагматика особових займенникових слів у сучасних іспаномовних текстах : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.05 / Ломакіна І.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.:с.15
1173276
  Вигнанська І.М. Семантика та прагматика фразеологічних біблійних одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Вигнанська І.М. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 244 л. + Додатки: л. 195-209. – Бібліогр.: л. 210-244
1173277
  Вигнанська І.М. Семантика та прагматика фразеологічних біблійних одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Вигнанська І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1173278
  Котлярова К. Семантика та розуміння терміну "superstitio" у працях Цицерона // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 199-202. – ISSN 2076-1554
1173279
  Шікіда І.Г. Семантика та функціонування номена WESSI у сучасній німецькій публіцистиці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 407-413


  Стаття присвячена вивченню лексико-семантичних та прагматичних особливостей номена "Wessi" на матеріалі сучасної німецької публіцистики. Вперше досліджені його функціональні значення. Статья посвящена изучению лексико-семантических и прагматических ...
1173280
  Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация / А.И. Новиков. – Москва, 1983. – 215 с.
1173281
  Могила Л.М. Семантика теперішнього часу індикатива сучасної французької мови та його лексичного корелята "зараз" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 135-139. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1729-360Х
1173282
  Александровская Л.В. Семантика термина как члена общелитературной лексики. (На материале англ. морск. терминологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Александровская Л. В.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза. – М., 1973. – 24л.
1173283
  Канделаки Т.Л. Семантика терминов категории процессов : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Канделаки Т.Л.; МГУ. – М., 1970. – 28л.
1173284
  Штельмашенко А.Д. Семантика терміна "бренд держави" в політології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 233-242
1173285
  Хоменко І. Семантика термінології сучасного радіомовлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-21. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор детально зупиняється на значенні тих термінів, якими послуговуються теоретики радіомовлення. Особливу увагу приділено термінам "гібридизація" та "дифузія", а також їх порівнянню. Автор подробно останавливается на значении тех терминов, которыми ...
1173286
  Гоз Д. Семантика тире у поезіях Ліни Костенко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 274-282


  Розглянуто функції (граматичну, семантичну та емоційну) та конотаційний потенціал тире в поезіях Ліни Костенко. Схарактеризовано основні випадки нормативного та індивідуально-авторського уживання тире.
1173287
  Мельничук Ю. Семантика українських вишитих рушників // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 59-65.
1173288
  Скринник М. Семантика української ідентичності в поетиці "Кобзаря" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 143-146. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Поетика "Кобзаря" виражає міфологічну матрицю українського світосприйняття. Шевченко передає її через опозицію "єднання-розбрат", яка виражає втрату нацією своєї Правди - закону буття українського народу, наданого йому Богом. Пізнання своєї Правди - ...
1173289
  Ковалів Ю.І. Семантика усмішок Остапа Вишні в контексті експериментальної прози 20-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 43-53


  У статті аналізується експериментальний характер малої прози Остапа Вишні 1920-х років з огляду на тематику та образну систему творів
1173290
  Тонконогова Т.А. Семантика фразеологических антонимов в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Тонконогова Т.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
1173291
  Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов / В.П. Жуков. – М., 1978. – 160с.
1173292
  Дергун Т.В. Семантика фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях науково-техничної тематики: лінгвокогнітивний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 9-15


  В англомовних журнальних статтях науково-технічної тематики фразеологічні одиниці співвідносять інтелектуальну діяльність і нові технології з фігурою, тобто фокальним компонентом, і силовою взаємодією, що дозволяє характеризувати вчених ...
1173293
  Балабан О. Семантика фразеологічних одиниць на позначення гендерних стереотипів в англомовній картині світу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 270-273. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1173294
  Торопова Н.А. Семантика функции логических частиц (на матер. нем. яз.) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.04 / Торопова Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 36 с.
1173295
  Ботнаренко Н. Семантика художнього простору в новелі В. Стефаника "Вона-земля" та повісті А. Чехова "Нудна історія" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 20-24. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1173296
  Вороьева Е.Ю. Семантика цвета во фразеологических оборотах (на материале французского языка) // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 80-85. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1173297
   Семантика целого текста. – М., 1987. – 168с.
1173298
  Садыхова Г.Р. Семантика цифры "семь" (на материале французского и русского языков) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 375-380. – ISSN 2311-0821
1173299
  Віват Г. Семантика числообразів у художньому просторі Миколи Руденка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 51-53. – ISSN 0130-5263


  У статті декодується числова символіка М. Руденка в контексті української поезії й крізь призму філософії та релігії
1173300
  Гулак А. Семантика чорного кольору в поезії Василя Стуса (на матеріалі збірки "Палімпсести") // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 219-225. – ISSN 1728-9572
1173301
  Мойжес В.В. Семантика штампованої кераміки Верхнього Потисся // Карпатика / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл." Ужгород. нац. ун-т," Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2012. – Вип. 41. – С. 44-58
1173302
  Брудный А А. Семантика языка и психология человека / А А. Брудный, . – Фрунзе, 1972. – 234с.
1173303
   Семантика языка и текста. – Кировоград, 1984. – 219с.
1173304
   Семантика языков программирования: Сб. ст.. – М., 1980. – 395с.
1173305
   Семантика языковых единиц. – Л., 1975. – 163с.
1173306
   Семантика языковых единиц лексического уровня. – Элиста, 1983. – 107с.
1173307
   Семантика языковых единиц разных уровней : межвузовский сборник научных трудов. – Ростов -на-Дону, 1987. – 184 с.
1173308
   Семантика, грамматика и прогматика языковых единиц. – М., 1988. – 97с.
1173309
   Семантика, логика и интуиция в мыслительной деятельности человека. – М., 1979. – 184с.
1173310
  Криконюк К. Семантика, словотвір і етимологія оронімів Ірану // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 131-142. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
1173311
  Корбозерова Нина Николаевна Семантика, структура и эволюция сложноподчиненного предложения в испанском языке : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.02.05 / Корбозерова Нина Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 33л.
1173312
  Корбозерова Нина Николаевна Семантика, структура и эволюция сложноподчиненноо предложения в испанском языке : Дис... докт. филол.наук: 10.02.05 / Корбозерова Нина Николаевна; Киев. гос. педин-т иностр. яз. – Киев, 1991. – 548л. – Бібліогр.:л.420-511
1173313
  Сюй Л. Семантика. / Л. Сюй. – Пекин, 1990. – 292с.
1173314
  Кальченко Т.Ю. Семантико-аксіологічний аспект прецедентних феноменів історичного походження в ліриці І. Римарука і В. Герасим"юка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 15-18. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1173315
  Рябуха Н.О. Семантико-аксіологічні основи звукообразу в сучасній музиці // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 264-275
1173316
  Пискач О.Д. Семантико-граматична характеристика фразем у романі Марини Гримич "Варфоломієва ніч" // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 13. – С. 145-156


  Досліджено лексико-граматичні типи (дієслівні, адвербіальні, іменні та ін.) і семантику фразем у романі Марини Гримич "Варфоломієва ніч".
1173317
  Загнітко А.П. Семантико-граматичне енергетичне ядро дієслівності // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – C. 3-13. – ISSN 0027-2833
1173318
  Ульянова Н. Семантико-граматичний аналіз метафори (на матеріалі повісті Тодося Осьмачки "Старший боярин") // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 214-220. – ISBN 966-95452-3-9
1173319
  Сингаївська Г.В. Семантико-граматичний аспект субстантивації дієприкметників в іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 332-343. – Бібліогр.: Літ.: с. 342-343; 25 п.


  Досліджено явище субстантивації дієприкметників в іспанській мові. В статье исследовано явление субстантивации причастий в испанском языке. The phenomenon of participles in Spanish language is investigated in the article.
1173320
  Маковецька-Гудзь Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь ( на матеріалі української поетичної мови 70 - 90-х років 20 століття ) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 - українська мова / Маковецька-Гудзь Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1173321
  Маковецька-Гудзь Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь (на матеріалі української поетичної мови 70-90-х років 20 століття) : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Маковецька-Гудзь Ю.А.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ. – 208, 209-423 л. – Додатки: [ кн.2.- л. 209-423 ]. – Бібліогр.: л. 190-208
Кн. 1, кн. 2. – 2009. – 208, 209-423 л. – Додатки: [ кн.2.- л. 209-423 ]. – Бібліогр.: л. 190-208
1173322
  Тоненчук Т. Семантико-граматичні, структурні, етимологічні та функціонально-стилістичні особливості соматичних фразеологічних одиниць англійської мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 340-346. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1173323
  Голоюх Василий Иванович Семантико-грамматическая структура сложноподчиненных условных предложений в современном украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Голоюх Василий Иванович ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1977. – 27 с.
1173324
  Стасевский С.Б. Семантико-грамматическая структура украинской технической терминологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Стасевский С.Б.; Ин-т языковедения. – К, 1973. – 21л.
1173325
  Чепасова А.М. Семантико-грамматические классы русских фразеологизмов / А.М. Чепасова. – М, 1974. – 78с.
1173326
  Афанасьева Р.П. Семантико-грамматические классы русского глагола : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Афанасьева Р.П.; Воронежский государственный университет им.Ленинского комсомола. – Воронеж, 1978. – 22л.
1173327
  Алейник Г.Б. Семантико-грамматические особенности абстрактных имен существительных. (На материале соврем. франц. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Алейник Г.Б.; Моск. ос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 21л.
1173328
  Ермаченко М.Н. Семантико-грамматические особенности имен собственных (на материале французского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 13.664 / Ермаченко М.Н.; Моск. гос. пед ин-т. – М., 1970. – 26л.
1173329
   Семантико-грамматические свойства фразеологизмов русского языка. – Челябинск, 1985. – 157с.
1173330
  Копелиович А.Б. Семантико-грамматическое развитие категории рода в современном русском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Копелиович А.Б.; Моск. гос. пед. ин-т имени В.И.Ленина. – М., 1971. – 20л.
1173331
  Бабич Сергей Георгиевич Семантико-деривационные отношения в словообразовательных гнездах русских имен существительных (лексико-семантическое поле "погода") : Автореф... канд филол.наук: 10.02.01 / Бабич Сергей Георгиевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 18л.
1173332
  БАбич Семантико-деривационные отношения в словообразовательных гнездах русских имен существительных (на материал. лексики со значением "погода"). : Дис... канд. философ.наук: 10.02.01 / БАбич С.Г.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1988. – 144л. – Бібліогр.:л.138-144
1173333
  Єрошенко О.В. Семантико-емоційна компонента вокального мистецтва в західноєвропейській музично-естетичній думці другої половини XVIII ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 43-53. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325
1173334
  Корпало О. Семантико-етимологічна характеристика прізвищ Галичини польського походження категорії nomina personalia / О. Корпало, Н. Тишківська // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 149-155. – ISBN 978-966-2763-81-2
1173335
  Карацева Л.М. Семантико-интонационный анализ вокативных единиц в английской разговорной речи : Автореф... канд. филол.наук: / Карацева Л. М.; МГИМО. – М., 1969. – 16с.
1173336
  Борисова Л.В. Семантико-интонационный анализ сложноподчиненных предложений с придаточным нереального условия в английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Борисова Л.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 22 с.
1173337
  Матковська М. Семантико-когнитивні особливості концепту "рекомендація" в англомовному політичному дискурсі (на матеріалі документів ООН) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 133-138. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1173338
  Дмитриева Л. Семантико-когнитивное описание концептов "улыбка / смех" в русской картине мира // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 50-55. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1173339
  Кислицына Н.Н. Семантико-когнитивный анализ концепта работа (на материале английского, французского, украинского и русского языков / Н.Н. Кислицына, Т.М. Норец // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 98-106
1173340
  Вільчинська Т. Семантико-когнітивна природа концепту "святість" у поетичному тезаурусі Б.- І. Антонича // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 77-84. – ISSN 0320-3077
1173341
  Кравцова Ю.В. Семантико-когнітивне моделювання метафоризації // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 43-54. – ISSN 0027-2833
1173342
  Мазепова О.В. Семантико-когнітивний підхід до аналізу мовних явищ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 42-48


  Розглянуто специфіку семантико-когнітивного підходу до аналізу мовних явищ як одного з напрямів когнітивної лінгвістики, метою якого є моделювання змісту та структури окремих концептів як одиниць національної свідомості. На прикладі зіставного ...
1173343
  Івасишина Т.А. Семантико-когнітивний потенціал біблійних афоризмів у контексті художнього дискурсу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 73-80. – ISSN 0027-2833
1173344
  Змієвська О.О. Семантико-когнітивний та функціональний аспекти конекторів ментальних просторів сенсорики в сучасній англомовній прозі / О.О. Змієвська, О.Л. Козачишина // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 121-128. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1173345
  Галуцьких І.А. Семантико-когнітивні аспекти образної інтерпретації ТІЛА ПІД ВЛАДОЮ в англійській художній прозі постмодернізму (на матеріалі тексту роману Дж. Фаулза "The Collector ") // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 35-44
1173346
  Краморова Л.М. Семантико-коммуникативная природа предикативного определения (НА материалах нем.яз.) : Дис... канд филол.наук: / Краморова Л.М.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К,, 1971. – 176л. – Бібліогр.:л.177-182
1173347
  Краморова Л.М. Семантико-коммуникативная природа предикативного определения (на материале современного нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10677 / Краморова Л.М.; МВ и ССО ССР. КГУ. – К., 1972. – 14л.
1173348
  Алимурадов А.Р. Семантико-композиционное стрение современного английского диалога как коммуникативной единицы текста : Автореф... наук: 10.02.04 / Алимурадов А. Р.; Одесск. ГУ. – Одесса, 1980. – 24л.
1173349
  Алимурадов А.Р. Семантико-композиционное строение современного английского диалога как коммуникативной формы текста : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алимурадов А. Р.; Пятигорск. ин-т ин. яз. – Пятигорск, 1981. – 23л.
1173350
  Буняк А.В. Семантико-композиційні особливості текстів -анотацій сучасних агломовних наукових публікацій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 39-45. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
1173351
  Жерібко Н. Семантико-комунікативні особливості функціонування у ЗМК назв політичних об"єднань // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 110-114
1173352
  Чорна Н.В. Семантико-концептуальний підхід до дослідження проблеми "фантастичного світу" в постмодерному художньому дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 230-239. – ISSN 2413-5593
1173353
  Потемкина Н.Ф. Семантико-морфологическое освоение немецких заимствований в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Потемкина Н.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
1173354
  Ганцева О. Семантико-морфологічна структура новоутворених слів у перській мові (в контексті мовного реформування) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 95--98. – Бібліогр.: Літ.: С. 98; 5 поз. – ISBN 966-7825-79-5


  Метою запропонованої статті є дослідження структури нових слів. запропанованих Академією перської мови та літератури на заміну європейським та арабським запозиченням у мові фарсі. Целью этой статьи является исследование структуры новых слов, ...
1173355
  Маркина А.А. Семантико-ориентированное сравнительное исследование бессуфиксальных сложных существительных английского и немецкого языков : Автореф... канд. филол.наук: 0.02.20 / Маркина А.А.; Каз. гос. пед. ун-т. – Казань, 1999. – 23л.
1173356
  Лавриненко О.О. Семантико-правова асиметрія українсько-англійського юридичного перекладу (на прикладі термінологічного словосполучення "припинення дії правочину") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 99-106. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1173357
  Климкина Ольга Ивановна Семантико-прагиматические аспекты восприятия текста (на материале русских художественных текстов малого объема) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Климкина Ольга Ивановна; КУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 241л. – Бібліогр.:л.164-185
1173358
  Кудряшов В.С. Семантико-прагматический аспект передачи специальных советских реалий в переводах на английский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Кудряшов В.С.; Моск.гос.ин-т.иностр.яз. – М, 1989. – 24л.
1173359
  Серажим К.С. Семантико-прагматична організація тексту // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 121-125. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9


  Текст, як один із найважливіших засобів людської комунікації, стає об"єктом обговорення широкого кола вчених, які працюють у різних галузях гуманітарного знання: логіці, психології, філософії, лінгвістиці... Такий комплексний підхід до тексту неодмінно ...
1173360
  Пустовалова В.І. Семантико-прагматичний діапазон футбольної лексики та фразеології в метафоричному вживанні (на матеріалі мови української преси) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 177-180. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1173361
  Клімкіна О.І. Семантико-прагматичні аспекти сприйняття тексту (на матер. російських текстів малого обсягу) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Клімкіна О.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
1173362
  Мєдвєдєва Н.О. Семантико-прагматичні особливості сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 53-59. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
1173363
  Ясакова Н.Ю. Семантико-прагматичні параметри транспозиції у вказуванні на мовця // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 161-169. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто властиві українській мові способи вказування на мовця за допомогою одиниць, що зазвичай реалізують граматичне значення другої або третьої осіб. Доведено, що власне-іменники найчастіше слугують засобами номінації соціальних ролей ...
1173364
  Андрусь Л.А. Семантико-психологічні особливості інтерогативів сучасної французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 11-15. – ISBN 966-8188-07-1
1173365
  Куранова С. Семантико-рольовий аналіз дискурсів інтерв"ю у зіставному аспекті (на прикладі англійської та української мов) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 5 (101) вересень - жовтень. – С. 76-79
1173366
  Куранова С. Семантико-рольові особливості публічних виступів в українській, англійській та російській мовах // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 57-61


  Запропоновано динамічну модель розгортання семантико-рольових характеристик змісту дискурсу. Представлено послідовну та ієрархічну стратегії семантико-рольової побудови змісту відповідних дискурсів.
1173367
   Семантико-синтаксичекская организация текста в германских и романских языках. – Грозный, 1979. – 212с.
1173368
   Семантико-синтаксичекская структура словосочетания и предложения. – Горький, 1988. – 115с.
1173369
   Семантико-синтаксичекские проблемы теории языка и перевода. – М., 1986. – 212с.
1173370
  Мацегора И.Л. Семантико-синтаксическая валентность русских глаголов с дефектными парадигмами личных форм // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 230-234. – (Філологія)
1173371
  Степанян В.А. Семантико-синтаксическая категория притяжательности в современном французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Степанян В.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1979. – 24л.
1173372
  Сафина Г.А. Семантико-синтаксическая неразложимость словосочетаний в позиции группы подлежащего в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сафина Г. А.; Калин. ГУ. – Калинин, 1975. – 21л.
1173373
  Сафина Г.А. Семантико-синтаксическая неразложимость словосочетаний в пределах группы подлежащего в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сафина Г. А.; Калин.ГУ. – Калинин, 1974. – 25л.
1173374
  Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения / В.В. Богданов. – Ленинград, 1977. – 204с.
1173375
   Семантико-синтаксическая организация предложения и текста в современном французском языке. – Горький, 1984. – 114 с.
1173376
   Семантико-синтаксическая организация словосочетания и предложения в современном французском языке. – Горький, 1982. – 148 с.
1173377
   Семантико-синтаксическая организация словосочетания и предложения в современном французском языке. – Пятигорск, 1987. – 136с.
1173378
  Вербенко И.Ю. Семантико-синтаксическая организация типов простых предложений в научном стиле русского языка (на материалах научно-технических текстов) : Дис... наук: 10.02.01 / Вербенко И. Ю.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1987. – 239л. – Бібліогр.:л.188-205
1173379
  Двухжилов Александр Владимирович Семантико-синтаксическая природа противопоставления "слабая/сильная форма" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Двухжилов Александр Владимирович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1173380
  Двухжилов Александр Владимирович Семантико-синтаксическая природа противопоставления "слабая/сильная форма" прилагательного в готском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04. / Двухжилов Александр Владимирович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 205л.
1173381
  Коростышевская Елена Михайловна Семантико-синтаксическая структура и функциональные особенности безличных предложений в современном русском и украинском языках : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Коростышевская Елена Михайловна ; КГУ им Т.Г.Шевченка. – Киев, 1990. – 182 л. – Бібліогр. : л. 170-182
1173382
  Пожица Адриана Георгиевна Семантико-синтаксическая структура именных словосочетаний с локальными предлогами в современном французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Пожица Адриана Георгиевна; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – л.
1173383
  Кубская У.В. Семантико-синтаксическая структура субстантивных словосочетаний с атрибутивно-обстоятельственными отношениями в русском языке: (В сопоставлении с укр. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Кубская У.В.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1981. – 27л.
1173384
  Овсянников Геннадий Иванович Семантико-синтаксическая характеристика метеонимов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Овсянников Геннадий Иванович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 18л.
1173385
  Мирзамухамедова Мархамат Фахритдиновна Семантико-синтаксическая характеристика указательных местоимений и местоименных наречий в соврем. англ. языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мирзамухамедова Мархамат Фахритдиновна; Моск. госпед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 26л.
1173386
  Сапрыкин А.А. Семантико-синтаксические и просодические особенности восклицательно-вопросительных фраз современного французского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Сапрыкин А. А.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 23 с.
1173387
  Сапрыкин Александр Андреевич Семантико-синтаксические и просодические особенности восклицательно-вопросительных фраз современного французского языка : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Сапрыкин Александр Андреевич; Киевский государственный пединст-тут иностранных языков. – К., 1992. – 127л. – Бібліогр.:л.108-127
1173388
  Мунгалова Ольга Максимовна Семантико-синтаксические и функциональные особенности номианльных структур в испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Мунгалова Ольга Максимовна ; МГУ , Филол. фак-т. – Москва, 1976. – 32 с.
1173389
  Подчасова Валентина Степановна Семантико-синтаксические свойства дейктических слов here/there в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Подчасова Валентина Степановна ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1978. – 25 с.
1173390
  Нехай Г.В. Семантико-синтаксические свойства неличных форм глагола (ING-форма) в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Нехай Г. В.; Львов. ГУ. – Львов, 1958. – 23 с.
1173391
   Семантико-синтаксические связи в языках разных систем. – Кемерово, 1983. – 155с.
1173392
  Немец Г.П. Семантико-синтаксические средства выражения модальности в русском языке / Г.П. Немец. – Ростов н/Д, 1989. – 142с.
1173393
  Никитченко Николай Степанович Семантико-синтаксические структуры программ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Никитченко Николай Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 134л.
1173394
  Никитченко Н.С. Семантико-синтаксические структуры программ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Никитченко Н. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 16 с.
1173395
  Онищенко Яна Анатольевна Семантико-синтаксические функции частиц в испанском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Онищенко Яна Анатольевна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 200л. – Бібліогр.:л.167-191
1173396
  Денисенко Л.Г. Семантико-синтаксические характеристики глагоолв зрительной перцепции в современном испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Денисенко Л. Г.; Моск пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1981. – 13л.
1173397
  Родионова А Семантико-синтаксические характеристики конструкцкий "финитный глагол + инфинитив" в современном английсокм языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Родионова А А.; АН СССР, Ин-т языкознан., Лен. отд. – Ленинград, 1979. – 19л.
1173398
  Митрофанова Зинаида Ивановна Семантико-синтаксические, прагматические и функциональные особенности двухзвенных сложных предложений в свете актуального членения: (на материале англ. языка) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Митрофанова Зинаида Ивановна; Московский гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 24л.
1173399
  Васильева М.И. Семантико-синтаксический анализ адъективно-именных словосочетаний : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Васильева М.И.; Ленигр. гос. пед. ин-т. – Л, 1978. – 24л.
1173400
  Матина Инесса Евгеньевна Семантико-синтаксический анализ безглагольных союзных оборотов в осложненном предложении (на материале современного англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Матина Инесса Евгеньевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 16л.
1173401
  Хомякова Елизавета Георгиевна Семантико-синтаксический анализ конверсных отношений глаголов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Хомякова Елизавета Георгиевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1976. – 19л.
1173402
  Приходько А.Н. Семантико-синтаксический анализ конструкций с предикативным определением в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Приходько А.Н.; Киев. гос. пед. ин-т. ин. языков. – К., 1983. – 22л.
1173403
  Елкина Елена Владимировна Семантико-синтаксический анализ коррелятивных пар : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Елкина Елена Владимировна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1978. – 24л.
1173404
   Семантико-синтаксическое взаимодействие предложения и текста. – Краснодар, 1985. – 117с.
1173405
  Масицька Т. Семантико-синтаксична залежність суб"єкта процесу у поетичних творах Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 287-297. – ISSN 2304-9383


  У статті досліджено семантико-синтаксичну залежність суб"єкта процесу в семантико-синтаксичній структурі речення. Виділено групи предикатів процесуального значення.
1173406
  Приходько А.М. Семантико-синтаксична організація зіставних паратаксисів у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 282-288. – ISBN 966-581-231-9
1173407
  Приходько А.М. Семантико-синтаксична організація зіставних паратаксисів у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1173408
  Корсун О.В. Семантико-синтаксична організація статальних безсуб"єктних речень в англійській і українській мовах // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 83-93. – ISSN 2075-4205
1173409
  Різник С. Семантико-синтаксична сполучуваність віддієслівних дериватов у сучасній українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 27-31. – ISSN 0320-3077
1173410
  Тимкова В.А. Семантико-синтаксична структура двоскладних речень із предикатами якості в українській мові : Монографія / В.А. Тимкова; Вінницький держ. аграрний ун-т. – Київ : Кондор, 2005. – 134с. – ISBN 966-351-005-6
1173411
  Арібжанова Ірина Миколаівна Семантико-синтаксична структура полівалентних дієслів-предикатів у сучасній українській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.02 / Арібжанова Ірина Миколаівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 17л.
1173412
  Арібжанова І.М. Семантико-синтаксична структура полівалентних дієслів-предикатів у сучасній українській мові. : Дис... канд. філол.наук: 10.02.02 / Арібжанова І.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 188л. – Бібліогр.:л.165-188
1173413
  Арібжанова І. Семантико-синтаксична структура прикладкового словосполучення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (47). – С. 52-62. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 0320-3077


  Здійснено спробу абстрактно-граматичного аналізу прикладкових словосполучень, простежено внутрішні семантико-синтаксичні відношення між іменниками, що називають той самий предмет: власне прикладкові та взаємоприкладкові. The article is devoted to the ...
1173414
  Щербачук Н.П. Семантико-синтаксична структура простого речення у діалогічному мовленні (на матеріалі художніх творів) : Дис. .... канд.філологічних наук. Спец.10.02.01 - українська мова / Щербачук Н.П.; КНУТШ.Ін-т філології. – Рівне, 2006. – 210л. + Додатки: л. 208-210. – Бібліогр.:л. 182-206
1173415
  Щербачук Н.П. Семантико-синтаксична структура простого речення у діалогічному мовленні (на матеріалі художніх творів) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Наталія Петрівна Щербачук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1173416
  Вихованець І.Р. Семантико-синтаксична структура речення / Відпов.ред. І.П.Вихованець. – Київ : Наукова думка, 1983. – 220с.
1173417
  Швайка О.М. Семантико-синтаксична структура речення в мові оригіналу і перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 158-162. – ISBN 966-581-102-9
1173418
  Харченко С.В. Семантико-синтаксична та комунікативна структура речень спонукальної модальності : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.01 / Харченко С.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 21с. – Бібліогр.:с.17-18
1173419
  Масицька Т. Семантико-синтаксична темпорально-темпоральна взаємозалежність у складносурядних реченнях // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 88-92. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1173420
  Манакова О.І. Семантико-синтаксична технологія конструювання програм, які базуються на рекурентних співвідношеннях : Навч. посібник для студ. 1-го курсу факультету кібернетики / О.І. Манакова, В.Н. Редько; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 88с. – ISBN 966-594-112-7
1173421
  Малімон Л.К. Семантико-синтаксична характеристика мовленнєвого жанру наукової статті / Л.К. Малімон, А.Д. Шкаровецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 38-41. – ISSN 1729-360Х
1173422
  Жидкова Є. Семантико-синтаксичне оточення дієслів мовлення (на матеріалі твору В.Г.Дрозда "Листя землі") // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 43-48. – ISBN 978-617-689-129-1
1173423
  Андрухова Т.А. Семантико-синтаксичні й стилістичні особливості незакінчених та перерваних речень у художній прозі Уласа Самчука // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 118-120. – ISBN 978-966-96911-8-7
1173424
  Гузенко С. Семантико-синтаксичні компоненти заголовків реклами
1173425
  Марченко О.О. Семантико-синтаксичні моделі природної мови. Тензорний підхід : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Марченко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 280 л. – Бібліогр.: л. 263-280
1173426
  Марченко О.О. Семантико-синтаксичні моделі природної мови. Тензорний підхід : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Марченко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
1173427
  Дяченко Н.Л. Семантико-синтаксичні олсобливості текстів французьких лічилок // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 58-63. – Бібліогр.: 28 назв.
1173428
  Татьянченко Н.Ф. Семантико-синтаксичні особливості простого безособового речення (на матеріалі української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 234-240. – ISBN 966-581-295-6
1173429
  Христіанінова Р. Семантико-синтаксичні різновиди безсполучникових складносурядних речень у сучасній українській мові // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 263-274. – ISSN 2311-5165


  Статтю присвячено актуальній проблемі теорії складних речень. У ній досліджено безсполучникові конструкції, утворені граматично рівноправними предикативними частинами, поєднаними сурядним зв"язком, обгрунтовано можливість зарахування таких конструкцій ...
1173430
  Ніколаєнко Т. Семантико-синтаксичні структури надфразних єдностей у повісті І. Франка "Основи суспільності" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 371-376. – ISBN 966-594-298-0
1173431
  Онищенко Я.А. Семантико-синтаксичні функціі часток в іспанській мові : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Онищенко Я. А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 11 с.
1173432
  Бурналева З.К. Семантико-синтексические свойства конструкции с двойным комплетивным отношеним в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бурналева З. К.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 24л.
1173433
   Семантико-системные отношения в языке. – Свердловск, 1984. – 129с.
1173434
  Пятницкий В.Д. Семантико-словообразовательна соотносительность качественных прилагательных и отвлеченных существительных с качественным значением в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Пятницкий В.Д.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 25л.
1173435
  Капская А.И. Семантико-словообразовательная структура названий цветов в украинсом языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Капская А.И. ; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1970. – 22 с.
1173436
  Шило Нина Ивановна Семантико-словообразовательная структура украинской лесной и деревообрабатывающей терминологии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Шило Нина Ивановна; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1981. – 22л.
1173437
  Житару Е.Н. Семантико-словообразовательные особенности корреляции глаго -- имя в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Житару Е. Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1979. – 24л.
1173438
  Шагинуров Э.А. Семантико-словообразовательные отношения отвлеченных имен действия к базовым глаголам в современном русском языке. (На материале отвлеченных существительных с формантами -ние, -ение, -тие) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Шагинуров Э.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 16л.
1173439
  Нечитайло І.М. Семантико-словотвірна диференціація праслов"янських локалізмів як шлях до реконструкції прамови // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2012. – Вип. 1, А. – С. 216-254. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1173440
  Лелюх С. Семантико-словотвірна структура словотвірних гнізд з омонімічною вершиною КЛУБ // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 111-115. – Бібліогр.: Літ.: 114-115; 5 назв. – ISSN 2075-1486
1173441
  Бабій І. Семантико-словотвірна характеристика композитних інноваційних іменників у романі "Правдв і кривда" М. Стельмаха // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 42-49. – ISSN 2304-9383
1173442
  Оглашенний Р. Семантико-словотвірні особливості відіменникових ергативних дієслів у німецькій та українській мовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 114-123. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
1173443
  Штибель Ю. Семантико-словотвірні та стилістичні особливості оцінних найменувань у біблійному тексті // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 286-292. – ISBN 978-966-2763-81-2
1173444
  Нечитайло І. Семантико-словотвірні типи праслов"янських діалектизмів (балкано-карпатські ізоглоси) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 118-122. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1173445
  Юрченко О. Семантико-смислова природа чисел у текстах козацьких дум // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 185-189. – ISBN 978-966-171-783-0
1173446
  Заславская Наталия Викторовна Семантико-стилистическая и функциональная характеристика межьязыковых омонимов в русском и украинском языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01, 10.02.02 / Заславская Наталия Викторовна ; АН УССР, Ин-т языкознания им. А.А.Потебни. – Киев, 1985. – 17 с.
1173447
  Куликова И.С. Семантико-стилистическая характеристика атрибутивных именных словосочетаний. (На материале световых и цветовых прилагательных в произведениях К.Г.Паустовского и М.М.Пришвина) : Автореф... канд. филол.наук: / куликова И.С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра рус. яз. – Л., 1966. – 20л.
1173448
  Огольцев В.М. Семантико-стилистическая характеристика качественно-оценочных суффиксных форм прилагательных в руссокм литературном языке и устной народной поэзии XIX-ХХ вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Огольцев В. М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 19л.
1173449
  Николаева Наталья Сергеевна Семантико-стилистическая характеристика отадъективных наречий на -О, -Е в современном языке : Дис... канд. филос.наук: 10.02.01 / Николаева Наталья Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 213л. – Бібліогр.:л.197-213
1173450
  Судиловская В.Г. Семантико-стилистическая характеристика производных прилагательных с суффиксами -bar, -sam, -lich : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Судиловская В.Г.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1979. – 24с.
1173451
  Николаева Н.С. Семантико-стилистическая характеристика стадьективных наречий на -о, -е в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Николаева Н. С.; КГУ. – К., 1988. – 20л.
1173452
   Семантико-стилистические аспекты функционирования языковых единиц. – Барнаул, 1986. – 156с.
1173453
  Богуславский В.М. Семантико-стилистические группы слов в языке газеты : Автореф... канд. филол.наук: / Богуславский В. М.; АН СССР, Лен. отд-ние Ин-та языковед. – Х., 1969. – 26л.
1173454
  Сильвестров Юрий Владимирович Семантико-стилистические и прагматические особенности русского рекламного текста (на материалах газетной рекламы) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Сильвестров Юрий Владимирович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 176л. – Бібліогр.:л.179
1173455
   Семантико-стилистические исследования слова и предложения. – Барнаул, 1990. – 144с.
1173456
  Тростогон М.А. Семантико-стилистические категории лексики иностранного происхождения в произведениях И.Я.Франко : Автореф... кандидата филол.наук: / Тростогон М.А.; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1965. – 24л.
1173457
  Черная А.И. Семантико-стилистические особенности английских фразеологических единиц со значением движения - перемещения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Черная А.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 18л.
1173458
  Вазбуцкая К.Г. Семантико-стилистические особенности первого места в простом повествовательном предложении немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Вазбуцкая К.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1964. – 19л.
1173459
  Кузнецова И.Ф. Семантико-стилистические функции атрибутивных словосочетаний с согласованием в авторской речи А.П.Чехова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Кузнецова И.Ф.; МВ и ССО СССР. – 29л.
1173460
  Сенив М.Г. Семантико-стилистические функции деминутивных образований в латинском языке раннего периода : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.673 / Сенив М.Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 28 с.
1173461
  Качаева Л.А. Семантико-стилистические функции имен прилагательных в повести А.И.Куприна "Поединок" : Автореф... канд. филол.наук: / Качаева Л.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Владивосток, 1965. – 19л.
1173462
  Москалева А.Г. Семантико-стилистические функции согласованных атрибутивных слов в "Записках охотника" И.С.Тургенева : Автореф. дис... канд. филол. наук : 660 / Москалева А.Г. ; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 22 с.
1173463
  Зимон Е.И. Семантико-стилистическое варьирование имен прилагательных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 00.02.04 / Зимон Е.И.; Моск. ин-т иностр. яз. – М., 1981. – 21л.
1173464
  Костик Є.В. Семантико-стилістична неоднозначність англійських паремій // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 170-176. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1173465
  Бугрим А. Семантико-стилістична своєрідність назви в українській рекламі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 144-150
1173466
  Федосій О. Семантико-стилістична структура запитальних конструкцій у малих епічних творах Людмили Тарнашинської // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 30-33
1173467
  Шимків Н.М. Семантико-стилістична характеристика колірних епітетів у ліриці поетів "Празької школи" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 16-22.
1173468
  Малащук К. Семантико-стилістичний аналіз церковнослов"янізмів у формах звертань до жіночих образів у поетичній спадщині Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 109-114
1173469
  Масюк Ж. Семантико-стилістичний потенціал теонімів у творах Й.С. Струцюка про долю холмщаків // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 180-189. – ISSN 2304-9383
1173470
  Здіховська Т. Семантико-стилістичні властивості фразеологізмів на позначення морально-психологічних характеристик людини в прозі У. Самчука // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 101-107. – ISBN 978-966-2763-81-2
1173471
  Бербер Н.М. Семантико-стилістичні домінанти антропоетонімікону оповідання "Дванадцять службів" Марії Матіос // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 24-32
1173472
  Єфімова А.І. Семантико-стилістичні особливості verba dicendi ( на матеріалі "Commentarii de bello Gallico" Гая Юлія Цезаря та "Oratio in Catilinam I" Марка Тулія Цицерона" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 47-52


  Стаття присвячена встановленню семантико-стилістичних особливостей verba dicendi (на матеріалі "Сommentarii de bello Gallico" Гая Юлія Цезаря та "Oratio in Catilinam I" Марка Тулія Цицерона). В статье рассматриваются семантико-стилистические ...
1173473
  Савчук Р. Семантико-стилістичні особливості ментального простору інтрагомодієгетичної оповіді у романі Ф. Саган "Un certain sourire" // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – C. 243-248. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1173474
  Поворознюк С.І. Семантико-стилістичні особливості порівнянь у поезії Івана Малковича // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 94-98
1173475
  Ходаковська Н.Г. Семантико-стилістичні особливості прикметників німецької мови в художніх текстах (на матеріалі роману Розамунди Пільхер "Зимове сонце") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 518-524


  Статтю присвячено дослідженню прикметників сучасної німецької мови, визначено особливості їх семантики, їхніх стилістичних функцій та використання в художньому тексті. Аналізуються кольористичні, емотивні епітети та їх роль у збагаченні лексичного ...
1173476
  Акастьолова О.Г. Семантико-стилістичні особливості фразеологізмів у детективних романах Андрія Кокотюхи / О.Г. Акастьолова, Н.Г. Майборода // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 3-12. – ISSN 2313-4437
1173477
  Вокальчук Г. Семантико-стилістичні особливості юкстапозитів у поезії Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 48-55. – ISSN 2413-0923
1173478
  Нужна К.А. Семантико-стилістичні процеси формування лексики французького молодіжного мовлення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 279-294


  У статті йде мова про французьке молодіжне мовлення та його характерні особливості. Розглянуто семантико-стилістичні процеси формування лексики французького молодіжного мовлення: синонімічну субституцію, метафору, порівняння, метонімія та ...
1173479
  Сильвестров Ю.В. Семантико-стилістичні та прагматичні особливості російського рекламного тексту (на матер. газетної реклами) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.02 / Сильвестров Ю.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1996. – 25 c.
1173480
  Єщенко Т. Семантико-стилістичні типи метафор: теоретичний аспект // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 224-239. – ISSN 1728-9572
1173481
  Науменко Л. Семантико-стилістичні функції назв кольорів у ранній прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 322-328. – ISBN 966-594-246-8
1173482
  Новіцька Л.В. Семантико-структурна класифікація бібліонімів Михайла Стельмаха // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 129-137. – Бібліогр.: с. 137


  У статті розглядається назва заголовка як об"єкта ономастики (на основі заголовків творів Михайла Стельмаха). Відношення заголовка зтекстом у Михайла Стельмаха неоднозначні: заголовок може виділяти основну думку, ідею твору; наголошувати на місце та ...
1173483
  Байдюк О.І. Семантико-структурна специфіка складнопідрядних речень у поетичному мовленні Агатангела Кримського // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 85-92
1173484
  Костик О.І. Семантико-структурні особливості складних слів і словосполучень в англійській мові / О.І. Костик, Ю.А. Яременко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 213-218. – ISBN 978-966-581-958-5
1173485
  Ямкова І.В. Семантико-структурні трансформації давніх італійських приказок // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 488-492


  У науковій статті було розглянуто зміну давніх італійських приказок впродовж їхньої еволюції, зокрема, обгрунтовано їхні семантико-структурні трансформації. Аналіз конкретних фразеологічних одиниць показав, що давні італійські приказки характеризуються ...
1173486
  Малахова Вера Григорьевна Семантико-структурные осоебнности низкочастотных слоев и их стилистические функции. (На материале имени существ. в соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Малахова Вера Григорьевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 23л.
1173487
  Муштенко Г.А. Семантико-структурные типы терминологии свекло-сахарного производства : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.664 / Муштенко Г.А. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 24 с.
1173488
  Василяйко І. Семантико-тематична класифікація термінів кінематографа // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 21-29. – ISSN 2311-5165


  У статті розглянуто функційну специфіку кінематографічних термінів сучасної української мови як складника терміносистеми в цілому. На основі сучасного термінознавства визначено поняття "кінематографічний термін" та "терміносистема кінематографа", а ...
1173489
  Мерзлікіна О.В. Семантико-тематичні особливості іспанської інвективної лексики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 148-154. – ISSN 2413-5593
1173490
   Семантико-фонетические и грамматические явления в иностранном языке. – Алма-Ата, 1985. – 105с.
1173491
  Истомин В.С. Семантико-функциональная характеристика высказывания с перформативными глаголами во французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Истомин В.С.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – Москва, 1979. – 18л.
1173492
  Челак Т.Ф. Семантико-функциональная характеристика уменьшительных существительных в современном молдавском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Челак Т.Ф.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 22л.
1173493
  Дементьев А.В. Семантико-функциональные аспекты кинематических речений в современной английской речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дементьев А. В.; Моск. ин-т. ин. яз. – Москва, 1985. – 19л.
1173494
   Семантико-функциональные поля в лексике и грамматике : межвуз. сб. науч. тр. – Ленинград : ЛГПИ, 1990. – 131 с. – Библиогр. в конце ст.
1173495
  Павлов В.Г. Семантико-функциональные характеристики современных английских наречий (опыт системного словаря). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Павлов В.Г.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
1173496
   Семантико-функциональный аспект изучения языковых единиц разных уровней. – Днепропетровск, 1987. – 151с.
1173497
  Сліпич А.А. Семантико-функціальні властивості конекторів аргументації в іспанській публіцистиці // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 71-75
1173498
  Грицик Н. Семантико-функціональний потенціал дієслівної синоніміки у мовостилі О.Олеся // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 256-262. – ISBN 966-7773-70-1
1173499
  Мацько Любов Семантико-функціональні аспекти тексту міста // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1173500
  Рак Олександр Михайлович Семантико-функціональні особливості вигуків у французькій мові: діахронічний та синхронічний аспекти : Дис....канд. філологічних наук.: 10.02.05 / Рак Олександр Михайлович; Буковинська державна медична академія. – Чернівці, 2001. – 20 с. + Додатки.: л.169-256. – Бібліогр.: л.: 144-169
1173501
  Рак Олександр Михайлович Семантико-функціональні особливості вигуків у французькій мові: Діахронічний та синхронічний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук; 10.02.05 / Рак О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1173502
  Руда Н.В. Семантико-функціональні особливості демінутивізованих прикметників і прислівників української та латинської мов // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 173-177
1173503
  Татаровська О. Семантико-функціональні особливості заперечення у мові права (на матеріалі англійських іменникових префіксальних форм ) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 101-107. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
1173504
  Тищенко З.Р. Семантико-функціональні особливості повтору в поезії Тараса Мельничука // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 119-123. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
1173505
  Мацько Л.І. Семантико-функціональні особливості тексту міста // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 405-413. – ISBN 978-966-660-472-2
1173506
  Двойних К.Є. Семантитчний зміст інвестицій та фінансових ресурсів в умовах нової економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 22-26. – ISSN 2306-6814
1173507
  Кувшинова Н.М. Семантическая адаптация немецкоязычных лексических заимствований в русском языке XVII - XVIII вв. : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Кувшинова Наталия Мефодьевна ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова. – Киев, 2013. – 312 л. – Прилож.: л. 201-312. – Библиогр.: л. 168-200
1173508
  Филон Николай Иванович Семантическая вариативность глагольных фразеологизмов современного украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Филон Николай Иванович ; ХГУ. – Харьков, 1990. – 28 с.
1173509
  Чекунаева Г.В. Семантическая группа имен деятеля (лица) в современном немецком языке. К вопросу о системе словообразования имен деятеля : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чекунаева Г.В. ; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1964. – 30 с.
1173510
  Кулинич Ирина Андреевна Семантическая деривация в русской лексике 60-80-х годов и ее отражение в неографических и других лексикографических источниках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кулинич Ирина Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 22л.
1173511
  Кулинич И.А. Семантическая деривация в русской лексике 60-80-х годов и ее отражение в неорганических и других лексикографических источниках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кулинич И. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 208л. – Бібліогр.:л.137-156
1173512
  Тимошенкова Т.М. Семантическая емкость номинальной модели N 1 -- Vcop -- Nv : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Тимошенкова Т. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1173513
  Тимошенкова Тамара Михайловна Семантическая емкость номинальной модели N1 - Vcop - Nv. : Дис... канд. фило.наук: 10.02.04 / Тимошенкова Тамара Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 154л.
1173514
  Митина Тамара Васильевна Семантическая значимость компонентов фразеологических единиц современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Митина Тамара Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 26л.
1173515
  Алимпиева Р.В. Семантическая значимость слова и структура лексико-семантической группы / Р.В. Алимпиева. – Ленинград, 1986. – 177с.
1173516
  Родионова И.С. Семантическая и грамматическая структура именных словосочетаний в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Родионова И. С. ; КГУ. – Киев, 1989. – 17 с.
1173517
  Родионова Ирина Сергеевна Семантическая и грамматическая структура именных словосочетаний украинского языка : Дис... канд. филос.наук: 10.02.02 / Родионова Ирина Сергеевна; КГУ. – К, 1988. – 177л.
1173518
  Осьмак Галина Карловна Семантическая и словообразовательная структура омонимов во французском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Осьмак Галина Карловна; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 180л. – Бібліогр.:л.146
1173519
  Осьмак Г.К. Семантическая и словообразовательная структура омонимов во французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Осьмак Г.К. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1173520
  Стемковская Е.П. Семантическая и словообразовательная структура русской терминологической лексики. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Стемковская Е.П.; Моск.ун-т. – М, 1971. – 21л.
1173521
  Казадзе Ц.Д. Семантическая и словообразовательная структура сложных химических терминов : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Казадзе Ц.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 29л.
1173522
  Коломоец Владимир Михайлович Семантическая и словообразовательная структура украинской сельскохозяйственной лексики. (Названия профессий в отраслях полеводства, овощеводства, животноводства) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Коломоец Владимир Михайлович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1977. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
1173523
  Шовкопляс А.Г. Семантическая и словообразовательная характеристика профессионально-терминологической лексики плотничества. (На матер. рус. говоров Винниц. обл.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шовкопляс А.Г.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 24л.
1173524
  Захарова О.И. Семантическая избирательность слов с отрицательным компонентом в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Захарова О.И.; Пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1986. – 23л.
1173525
  Батрак Андрей Викторович Семантическая инвариантность и словообразовательные процессы : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Батрак Андрей Викторович; МВиССО СССР. Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1974. – 39л.
1173526
   Семантическая интеграция в синтагматике. – Рига, 1984. – 175с.
1173527
  Пинчук Татьяна Николаевна Семантическая интерпретация монопредикативных предложений с множественным объектом в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пинчук Татьяна Николаевна; Одесск. гос. ун-т им. Мечникова. – Одесса, 1988. – 16л.
1173528
  Пудалова И.К. Семантическая интерпретация монопредикативных предложений с множественным субъектом в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Пудалова И.К.; ОГУ. – Одесса, 1984. – 23л.
1173529
   Семантическая интерпретация простого предложения. – Иркутск, 1983. – 157с.
1173530
  Семчинский С.В. Семантическая интерференция языков : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Семчинский С.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 5 с. – Бібліогр.:с.53-55
1173531
  Кушнир Н.А. Семантическая категория возможности: обучение способам ее выражения иностранных студентов в практическом курсе русского языка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 372-378


  Стаття присвячена аналізу смислової структури категорії можливості як універсальної семантичної категорії мови, а також способам її вираження в сучасній російській мові. Статья посвящена анализу смысловой структуры категории возможности как ...
1173532
  Туранский И.И. Семантическая категория интенсивности в английском языке / И.И. Туранский. – Москва : Высшая школа, 1990. – 173 с.
1173533
  Киклевич А.К. Семантическая категория квантификации в языке и речи : Автореф... д-ра филолог.наук: 10.02.19 / Киклевич А.К.; БГУ. – Минск, 1995. – 36л.
1173534
  Смольская А.К. Семантическая категория лица / нелица и средний род в славянских языках // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 212-221. – ISBN 978-617-689-100-0
1173535
  Сенаторова Э.П. Семантическая классификация глаголов с суффиксом -НУ- на основании их валентных свойств. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Сенаторова Э.П.; Том.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 18л.
1173536
  Сильницкий Г.Г. Семантическая классификация структур типа "существительное + непереходный глагол" в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сильницкий Г.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 16л.
1173537
  Сильницкий Г.Г. Семантическая классификация структур типа "существительное + непереходный глагол" в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сильницкий Г.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1965. – 20л.
1173538
  Мокиенко В.М. Семантическая концепция Б.А. Ларина и историко--этимологическая реконструкция фразеологии // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 3-12. – ISBN 966-594-547-5
1173539
  Немировская Е.М. Семантическая концепция искусства. (К критическому анализу семантической философии искусства С.К.Лангер) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Немировская Е.М.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1974. – 24л.
1173540
  Савелова Л.А. Семантическая корреляция и асимметрия прилагательных и наречий в русском языке // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 146-149
1173541
  Ивашина Наталья Васильевна Семантическая микросистема обозначений времени в праславянском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Ивашина Наталья Васильевна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 17л.
1173542
  Ещенко Алексей Иванович Семантическая микросистема прилагательного nuevo в современном испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Ещенко Алексей Иванович; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1976. – 24л.
1173543
  Марченко О.С. Семантическая модификация глагольного действия с позиций рецептивной и продуктивной грамматики // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 31-37. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1173544
  Харитонова Т.А. Семантическая мотивированность и терминологизация обозначений абстрактных понятий. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Харитонова Т.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 17л.
1173545
  Харитонова Тамара Андреевна Семантическая мотивированность и терминологизация обозначений абстрактных понятий. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Харитонова Тамара Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 184л. – Бібліогр.:л.151-184
1173546
  Харитонова Т.А. Семантическая мотивированность и терминологизация обозначений астрактных понятий. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Харитонова Т.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 17л.
1173547
   Семантическая общность национальных языковых систем. – Воронеж, 1986. – 182с.
1173548
  Байкова Е.В. Семантическая оппозиция «лес и степь» как архетипы русской культуры в контексте языческой и христианской традиции изображения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 79-83. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена проблеме трансформации русской образной системы в контексте взаимовлияния языческой и христианской культуры и той роли, которую сыграла эта трансформация в становлении художественной культуры в дальнейшем. Проблема изучена в границах ...
1173549
  Савченко Л.Р. Семантическая организация высказываний с предикатами причинно-следственного отношения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Савченко Л. Р.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1985. – 24л.
1173550
   Семантическая организация грамматических единиц в романо-германских языках. – Красноярск, 1987. – 135с.
1173551
  Ненадых Тамара Михайловна Семантическая организация и залоговая интерпретация высказывания в современном французском языке. (Конструктции с Ninan + Vse) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Ненадых Тамара Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1983. – 22л.
1173552
  Почепцов Г.Г. Семантическая организация предложения в аспекте пресуппозиции : Дис... канд.филол.наук: / Почепцов Г.Г.; КГУ. – Киев, 1975. – 170л. – Бібліогр.:л.156-170
1173553
  Федоров А.И. Семантическая основа образных средств языка / А.И. Федоров. – Новосибирск, 1969. – 92с.
1173554
  Гусев С.С. Семантическая основа связи научных и " ненаучных " форм познания // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 3 (май - июнь). – С. 5-18. – ISSN 0236-2007
1173555
  Маслюченко Н.Н. Семантическая парадигматика сложноподчиненных предложений с придаточным причины в испанском языке XII-XVII вв. / Н.Н. Маслюченко. – К., 1975. – 28с.
1173556
  Жучкова А.В. Семантическая поэтика прозы Захара Прилепина. О романе "СанькЯ" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 62-79. – ISSN 2310-4287
1173557
  Егорова Т.А. Семантическая роль префиксов в английском языке в историческом освещении. : Автореф... Канд.филол.наук: / Егорова Т.А.; Первый Ленингр.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Ленинград, 1950. – 11 л.
1173558
  Монастыренко З.А. Семантическая соотносительность производных имен действия и их производящих в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Монастыренко З.А.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1978. – 18л.
1173559
  Шнайдер М.М. Семантическая соотносительность производящих и производных слов (на матер. суффиксальных отглагольных имен существ. франц. языка). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Шнайдер М.М.; МВ и ССО РСФСР. Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1974. – 22л.
1173560
   Семантическая специфика национальных языковых систем. – Воронеж, 1985. – 164с.
1173561
  Манаенко Г.Н. Семантическая специфика синтаксической подсистемы осложненного предложения // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 54-61. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1173562
  Гурская А.И. Семантическая структура английских бифункциональных глаголов to go, come, get, run, fall : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Гурская А.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 26 с.
1173563
  Андерш И.Ф. Семантическая структура беспредложного дательного падежа в современных чешском и немецком литературных языках : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Андерш И.Ф.; АН УССР. Ин-т языковедения. – К., 1971. – 29л.
1173564
  Корсаков А.К. Семантическая структура глагола в современном английском языке / А.К. Корсаков, Л.Л. Ивченко. – Одесса, 1982. – 75с.
1173565
  Карунц Р.Г. Семантическая структура глагоолв звучания в современном русском языке : Автореф... 24наук: 10.02.01 / Карунц Р. Г.; Мос. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1173566
  Сункало Саного Семантическая структура группы существительных со значением интеллекта. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Сункало Саного; БГУ. – Минск, 1985. – 19л.
1173567
  Журинский А.Н. Семантическая структура загадки / А.Н. Журинский. – М., 1989. – 126с.
1173568
  Маракулина Н.В. Семантическая структура и лексическая сочетаемость группы немецких прилагательных с общим значением "радостный", "веселый" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Маракулина Н.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 24л.
1173569
  Черкашина Л.М. Семантическая структура и синтез темпорального значения предложных конструкций в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Черкашина Л.М.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 31л.
1173570
  Тарасова Людмила Дмитриевна Семантическая структура и сочетаемость группы английских прилагательных, выражающих понятие температуры : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тарасова Людмила Дмитриевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 26л.
1173571
  Писанова Татьяна Викторовна Семантическая структура и функционально-коммуникативные свойства зооморфизмов испанского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Писанова Татьяна Викторовна; Моск. гос. ин-т иностр. языков, им. М. Тореза, Специализ. совет Д-053.17.01. – Москва, 1989. – 22 с.
1173572
  Жукова Л.К. Семантическая структура и характер синонимических связей группы прилагательных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Жукова Л. К.; Лен. от-ние Ин-та языковед. АН СССР. – Л., 1970. – 23л.
1173573
  Стоянов И.А. Семантическая структура и этимологический состав глаголов умственной деятельности в современном болгарском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.662 / Стоянов И.А.; АН УССР.Отдел.литературы, языка и искусствовед. – К, 1970. – 24л.
1173574
  Резаненко В.Ф. Семантическая структура иероглифической письменности / В.Ф. Резаненко. – Київ : Киевский университет, 1985. – 132с.
1173575
  Палатов М.И. Семантическая структура интерлингвизмов греко-латинского происхождения в современных европейских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.677 / Палатов М.И.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 28л.
1173576
  Лацабидзе Л.Ш. Семантическая структура конструкций родительного падежа в современном грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Лацабидзе Л. Ш.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1975. – 18л.
1173577
  Лебедева И.Ю. Семантическая структура лексических групп обозначения животных в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лебедева И. Ю.; БГУ. – Минск, 1985. – 17л.
1173578
  Мелихова Н.В. Семантическая структура микротекста : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мелихова Н.В.; Моск.гос.ин-т иностр.яз. – Москва, 1987. – 26л.
1173579
  Шевелева Л.В. Семантическая структура многозначного немецкого глагола nehmen и устойчивые словосочетания с компонентом nehmen : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Шевелева Л. В.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1972. – 27л.
1173580
  Нуритдинов Абубакиритдин Семантическая структура многозначных слов в составе антонимических пар (на материале русского языка в сопоставлении с узбекским) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Нуритдинов Абубакиритдин; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1980. – 20л.
1173581
  Булавин Н.М. Семантическая структура неологизмов существительных в британском и американском вариантах английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Булавин Н.М. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 18 с.
1173582
  Цой А.А. Семантическая структура нераспространенных двусоставных глагольных предложений в современном русском языке. / А.А. Цой. – Ташкент, 1980. – 127с.
1173583
  Намакштанская Инна Егоровна Семантическая структура односубъектного уступительного предложения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Намакштанская Инна Егоровна; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1980. – 20л.
1173584
  Гураль Майя Игоревна Семантическая структура отперсональных прилагательных с суффиксом -Н- в современном русскоя языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Гураль Майя Игоревна; Черновицкий гос. ун-тет им. Ю.Федьковича. – Черновцы, 1992. – 184л. – Бібліогр.:л.160-184
1173585
  Лежава В.Г. Семантическая структура предлогов пространственного значения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лежава В. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1970. – 21л.
1173586
  Желтобрюх В.Ф. Семантическая структура предложений с непроцессуальными глагоами цветового образования в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Желтобрюх В. Ф.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1984. – 23л.
1173587
  Смирнова Татьяна Николаевна Семантическая структура предложений с предикатами состояния (На материале русского языка) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.01 / Смирнова Татьяна Николаевна; МВ и ССО УССР, Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 25л.
1173588
  Сусов И.П. Семантическая структура предложения / И.П. Сусов. – Тула, 1963. – 143с.
1173589
  Сусов И.П. Семантическая структура предложения / И.П. Сусов. – Тула, 1973. – 141с.
1173590
   Семантическая структура предложения. – Ростов н/Д, 1978. – 152с.
1173591
  Куценко А.В. Семантическая структура прилагательных-вкусообозначений и их лексическая сочетаемость в английском и русском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Куценко А.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
1173592
  Туркина Р.В. Семантическая структура производного слова / Р.В. Туркина. – Калинин, 1984. – 80с.
1173593
  Арват Н.Н. Семантическая структура простого (односоставного) предложения / Н.Н. Арват. – Черновцы, 1974. – 66с.
1173594
  Арват Н.Н. Семантическая структура простого предложения в современном русском языке / Н.Н. Арват. – Киев, 1984. – 159с.
1173595
  Цой А.А. Семантическая структура простых нераспространенных двусоставных глагольных предложений в современном русском языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.01 / Цой А. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1980. – 41л.
1173596
  Смирнова Нина Георгиевна Семантическая структура сенсорных наречий в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Смирнова Нина Георгиевна; М-во просвещения РСФСР. Ленинградский гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 25л.
1173597
   Семантическая структура слова. – Москва, 1971. – 216 с.
1173598
  Туркина Р.В. Семантическая структура слова / Р.В. Туркина. – Калинин, 1973. – 22с.
1173599
  Туркина Р.В. Семантическая структура слова / Р.В. Туркина. – Калинин, 1977. – 84с.
1173600
   Семантическая структура слова : сборник науч. тркдов. – Кемерово : Кем. гос. ун-т, 1984. – 148 с.
1173601
  Туркина Р.В. Семантическая структура слова (на материале современного русского языка) : учебное пособие / Р.В. Туркина. – Калинин, 1977. – 84 с.
1173602
  Арнольд Ирина Владимировна Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее исследование (На материале имени существительного) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Арнольд Ирина Владимировна ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1966. – 33 с.
1173603
  Лисиченко Лидия Андреевна Семантическая структура слова в украинском языке (Полисемия отглагольных существительных) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Лисиченко Лидия Андреевна ; Ин-т языковедения АН УССР ; Харьк. гос. пед. ин-т. – Киев, 1978. – 48 с.
1173604
  Буачидзе М.Г. Семантическая структура слова и проблема смысловой связности текста : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Буачидзе М. Г.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1980. – 18 с.
1173605
   Семантическая структура слова и фразеологизма. – Рязань, 1978. – 116с.
1173606
   Семантическая структура слова и фразеологизма. – Рязань, 1980. – 113с.
1173607
  Ыйм Х. Семантическая структура словесных групп связанных с понятием лица в эстонском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Ыйм Х.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1970. – 26л.
1173608
   Семантическая структура словосочетаний и предложений русского языка. – Тула, 1978. – с.
1173609
  Комарова З.И. Семантическая структура специального слова и ее лексикографическое описание / З.И. Комарова. – Свердловск, 1991. – 155с.
1173610
   Семантическая структура текста и ее компоненты. – К., 1989. – 144с.
1173611
  Кварчелия Лиана Владимировна Семантическая структура частотных существительных английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кварчелия Лиана Владимировна; Моск. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1985. – 22л.
1173612
  Петрова Ольга Владимировна Семантическая структура, дистрибутивные свойства и синтаксические функции местоимений в их соотношении с другими классами слов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Петрова Ольга Владимировна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 24л.
1173613
  Горбатов В.А. Семантическая теория проектирования автоматов / В.А. Горбатов. – М., 1979. – 264с.
1173614
  Ковбасенко Юрий Иванович Семантическая трансформация и текстообразующие функции лексических единиц (на материале русской художественной прозы 1960-80 х годов) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Ковбасенко Юрий Иванович; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 165л. – Бібліогр.:л.144-164
1173615
  Ковбасенко Ю.И. Семантическая трансформация и текстообразующие функции лексических единиц. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Ковбасенко Ю.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 23л.
1173616
  Басин Е.Я. Семантическая философия искусства : Критический анализ / Е.Я. Басин. – Москва : Мысль, 1973. – 217с.
1173617
  Фадеева Т.А. Семантическая характеристика ключевых слов в произведениях В.А.Луговского. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Фадеева Т.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 19л.
1173618
  Пономаренко Т.Г. Семантическая характеристика однокорневых глаголов современного русского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Пономаренко Т.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л.., 1971. – 17л.
1173619
  Недашковская Татьяна Евгеньевна Семантическая характеристика слова в толковых словарях русского языка советского периода (Семантическая неопределенность лексического значения) : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.01 / Недашковская Татьяна Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 23л.
1173620
  Недашковская Татьяна Евгеньевна Семантическая характеристика слова в толковых словарях русского языка советского периода: (Семантическая неопределенность лексического значения) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Недашковская Татьяна Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 201л. – Бібліогр.:л.183-201
1173621
  Политкина Галина Алексеевна Семантическая характеристика специальной глагольной лексики современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Политкина Галина Алексеевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1986. – 24л.
1173622
  Васильева И.Л. Семантическая характеристика фразеологических единиц с компонентом "синий цвет" в немецком языке // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 142-146. – (Філологічні науки ; № 1)
1173623
  Холина Ирина Михайловна Семантическая членимость фразеологических единиц как результат взаимодействия формы и содержания (на материале фразеолог. единиц типа "глагол+предложная группа" в современном анг. языке) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Холина Ирина Михайловна;. – Москва, 1987. – 26 с.
1173624
  Бех П.А. Семантическая шкала научного текста при бинарном переводе / П.А. Бех, Т.А. Тарасова // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 134-143. – ISSN 0207-8287
1173625
  Талицкая Е.Е. Семантическая эволюция слов со значением "труд, работа" в чешском языке (dilo, prace, robota, trud) : Автореф... канд. филол.наук: 662 / Талицкая Е.Е.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 18л.
1173626
  Гизатулин С.Л. Семантическая экономия и избыточность // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.75-83. – ISSN 0130-9730
1173627
  Лысенко О.М. Семантически диффузные высказывания в английской разговорной речи. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Лысенко О.М.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
1173628
  Сеидова К Т.Г. Семантически неполные атрибутивные сустантивные словосочетания в английском языке и трансформации при переводе их на русский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Сеидова Т.Г.К.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1976. – 290л.
1173629
  Кормильцына М.А. Семантически осложненное( полипропрозитивное) простое предложение в устной речи. / М.А. Кормильцына. – Саратов, 1988. – 150с.
1173630
  Киселева О. Семантические актанты глаголов ошибочного действия в английском, русском и украинском языках // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 192-195. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1173631
   Семантические анализ лексических единиц. – Иркутск, 1979. – 101с.
1173632
  Каракеев Т.Дж. Семантические аспекты диалектики социального развития : (цивилизация и ее отражение в общественном сознании) / Т.Дж. Каракеев; отв. ред. А. А. Брудный. – Фрунзе : Илим, 1978. – 301, [2] c.
1173633
   Семантические аспекты изучения языковых единиц. – Барнаул, 1983. – 161с.
1173634
   Семантические аспекты слова и предложения. – Пермь, 1980. – 132с.
1173635
  Мешков О.Д. Семантические аспекты словосложения английского языка / О.Д. Мешков. – Москва, 1986. – 208с.
1173636
  Карпова К.И. Семантические взаимоотношения синонимов одного ряда : Автореф... канд. филол.наук: / Карпова К.И.; Лат.ГУ. – Рига, 1969. – 32л.
1173637
  Виноградов А. Семантические включения в производных названиях лиц русского и венгерского языков // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 33-38. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1173638
   Семантические вопросы словообразования: Производяящее слово. – Томск, 1991. – 272с.
1173639
  Янценецкая М.Н. Семантические вопросы теории словообразования / М.Н. Янценецкая. – Томск, 1979. – 242с.
1173640
  Алехина А.И. Семантические группы во фразеологии современного английского языка / А.И. Алехина. – Минск, 1978. – 159с.
1173641
  Левицкмй В.В. Семантические дериваты индоевропейских корней со значением "резать" // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 69-78
1173642
  Тропина Н.П. Семантические деривации и языковая картина мира // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 12-15. – (Серія "Філологічні науки")
1173643
  Хохлова Галина Александровна Семантические и грамматические свойства английских прилагательных, образованных от одушевленных существительных (на мат. суффиксальных производных) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Хохлова Галина Александровна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1173644
  Чепасова А.М. Семантические и грамматические свойства фразеологизмов / А.М. Чепасова. – Москва, 1983. – 87 с.
1173645
   Семантические и коммуникативные категории текста: (Типология и функционирование). – Ереван, 1990. – 147с.
1173646
   Семантические и прагматические аспекты анализа основных языковых единиц. – Барнаул, 1982. – 202с.
1173647
   Семантические и прагматические аспекты изучения языковых единиц : [тез. докл. и краев. науч.-практ. конф.]. – Барнаул : [б. и.]
[Т. 1]. – 1987. – 112 с. – Библиогр. в конце докл.
1173648
   Семантические и прагматические аспекты изучения языковых единиц : (тез. докл. и краев. науч.-практ. конф.). – Барнаул : [б. и.]
[Т. 2]. – 1987. – 228 с. – Библиогр. в конце докл.
1173649
  Киселевский А.И. Семантические и предметные описания в энциклопедиях и толковых словарях (на материалах энциклопедий и толковых словарей русского языка советской эпохи, XIX и начла ХХ столетий) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.19 / Киселевский А.И.; МВ и ССО БССР. БГУ. – Минск, 1980. – 34л.
1173650
   Семантические и стилистические особенности английских слов и словосочетаний. – Москва, 1985. – 169с.
1173651
  Голубева Анна Владимировна Семантические и стилистические особенности деминутивов в русском языке XI-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Голубева Анна Владимировна; Ленингр. гос. ун-тет. – 16л.
1173652
   Семантические и стилистические преобразования в лексике и фразеологии современного английского языка. – М., 1987. – 189с.
1173653
  Шестакова И.Г. Семантические и структурно-композиционные особенности текстов межстилевого характера. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шестакова И.Г.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 24л.
1173654
  Нестеренко Наталья Николаевна Семантические и структурные характеристики отадъективных существительных в современном английском языке : Дис... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Нестеренко Наталья Николаевна; КГУ. – Киев, 1981. – 193л. – Бібліогр.:л.170-193
1173655
  Нестеренко Н.Н. Семантические и структурынце характеристики отадъективных существительных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нестеренко Н. Н.; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1173656
  Левицкий В.В. Семантические и фонетические связи в лексике индоевропейского праязыка : опыт квантитативного анализа этимологического словаря / В.В. Левицкий; НАНУ, Украинский языково-информационный фонд. – Черновцы : Рута, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-568-995-9
1173657
  Борисова Людмила Михайловна Семантические и функциональные свойства дейктических наречий современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Борисова Людмила Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Специализир. совет К.113.08.10. – М., 1978. – 16л.
1173658
   Семантические и эстетические модификации слов в тексте. – Л., 1988. – 137с.
1173659
  Сульженко И.Л. Семантические изменения в группе глаголов движения (на матер. дреневе?рхненемецких глаголов gan, faran и quenman) : Автореф... канд. филолог.наук: / Сульженко И.Л.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1962. – 20л.
1173660
  Аксенова О.Г. Семантические изменения в группе общественно-политической лексики украинского литературного языка второй половины XIX - первой половины XX вв : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Аксенова О.Г. ; АН УССР, Отд-ние литературы, яз. и искусствоведения. – Киев, 1968. – 17 с.
1173661
  Чередниченко А.И. Семантические изменения в маргинальных вариантах литературного языка // Вестник Киевского университета. Сер. Романо-германская филология, 1983. – Вип. 17
1173662
  Довбня Л.Э. Семантические изменения в структурах общеславянских имен существительных, сохранивших первичное значение в русском и украинском языках (на материале тематической группы "Названия частей тела человека и животных") // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  В статье рассматриваются особенности семантической трансформации общеславянских по происхождению лексем (обозначающих названия частей тела человека и животных), которые в процессе своего исторического развития сохранили первичное значение в русском и ...
1173663
  Савченко Л.Г. Семантические изменения в украинской поэтической лексике советского периода : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Савченко Л. Г. ; МВССО УССР, ХГУ. – Киев, 1986. – 12 с.
1173664
  Голованова Н.Ф. Семантические изменения понятия "воспитание" в отечественной педагогике // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 70-79. – ISSN 0869-561Х
1173665
  Хусейн Нахед Мохамед Юсеф Семантические изменения слов современного русского языка (на материале "Толкового словаря русского языка" под редакцией Д.Н.Ушакова и "Словаря русского языка" в 4-х томах) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Хусейн Нахед Мохамед Юсеф; Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 35л.
1173666
  Разлогова Е.Э. Семантические инварианты : логико-когнитивный анализ лексики естественного языка / Е.Э. Разлогова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988. – 84 с.
1173667
  Иванова В.П. Семантические инноваты с процессуальным значением в русском и болгарском языках // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 102-107. – ISSN 2307-4558
1173668
  Рудяков А.Н. Семантические исследования с использованием ЭВМ / А.Н. Рудяков. – К., 1988. – 83с.
1173669
   Семантические категории сопоставительного изучения русского языка. – Воронеж, 1981. – 188с.
1173670
   Семантические классы русских глаголов. – Свердловск, 1982. – 152с.
1173671
  Кутузова Н.В. Семантические классы слов в стихотворном переносе (на материале лирики М.Ю. Лермонотова и У. Вордсворта) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 16-24. – ISSN 2075-2970
1173672
  Потапова Н.Ф. Семантические корреляции в сверхфразовом единстве (на матер. англояз. худож. прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Потапова Н.Ф.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1986. – 17л.
1173673
   Семантические корреляции на лексическом и синтаксическом уровнях. – Саранск, 1990. – 127с.
1173674
  Оджаджуне А. Семантические корреляции речевых моделей и стереотипов поведения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Оджаджуне А.; МГУ, Филол.фак. Каф. общего и сравнит. ист. языкознан. – М., 1975. – 30л.
1173675
  Неделяева Тамара Георгиевна Семантические корреляции слов родственных языков : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Неделяева Тамара Георгиевна; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1978. – 24л.
1173676
  Наделяева Т.Г. Семантические корреляции слов родственных языков : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Наделяева Т.Г.; Киев.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Киев, 1979. – 24л.
1173677
   Семантические модели поиска научной информации и методы проектирования лингвистического обеспечения документальных ИПС. – Киев, 1979. – 62 с.
1173678
  Кравченко О.В. Семантические модели развития латинских слов aedes и fanum // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 133. – С. 101-109. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1173679
  Абрамец И.В. Семантические основы некоторых приемов преобразования фразеологических единиц : Автореф... канд.филол.наук: 10.000.10.660 / Абрамец И.В.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1969. – 37с.
1173680
  Острецова И.В. Семантические особенности глагольного компонента описательных предикатов (на материале специальных текстов) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 133-141. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912
1173681
  Тан Жогу Семантические особенности группы слов с доминантной лексемой "дом" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 294-297. – ISBN 966-638-142-7
1173682
   Семантические особенности и функции слов и словосочетаний в английском языке. – Москва, 1986. – 172 с.
1173683
  Краснова Е.Н. Семантические особенности общей предметной лексики в белоруссом и руссом языках : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Краснова Е.Н.; МО республии Беларусь, БГУ. – Минск, 1993. – 24л.
1173684
  Ивлева Г.Г. Семантические особенности слов в немецком языке: уч. пособие для пед. ин-тов / Г.Г. Ивлева. – М., 1978. – 104с.
1173685
  Филатов Владимир Арменович Семантические особенности фразеологических единиц канадского варианта английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филатов Владимир Арменович; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1983. – 22л.
1173686
  Вольфсон Э.М. Семантические отношения в словосочетаниях типа "существичетльное"+ (сочинительный союз) +существительное в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Вольфсон Э.М.; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 24л.
1173687
   Семантические отношения внутри словосочетания и предложения. – Волгоград, 1984. – 108с.
1173688
  Поповска Х. Семантические отношения иерархического типа в дескрипторных информационно поисковых языках. (На матер. польских информац.-поисковых тезаурусов). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.21 / Поповска Х.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1981. – 19л.
1173689
  Карбелашвили С.О. Семантические отношения между близкими по значению единицами языка и анализ сложных существительных в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.4 / Карбелашвили С. О.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 26л.
1173690
  Медведева Людмила Александровна Семантические отношения между родственными словами со значением качественной характеристики в современном русском языке : Дис... канд. филолог. наук: 10.02.01 / Медведева Людмила Александровна; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1990. – 181л. – Бібліогр.:л.161-180
1173691
  Медведева Людмила Александровна Семантические отношения между родственными словами со значением качественной характеристики в современном русском языке : Автореф. дис... канд. филолог.: 10.02.01 / Медведева Людмила Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 20с.
1173692
  Саркисова Л.Н. Семантические отношения между словами в лексической системе современного русского языка / Л.Н. Саркисова. – Донецк, 1972. – 42с.
1173693
  Виноградов А. Семантические параметры глаголов каузированного перемещения в контрастивных словообразовательных исследованиях // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 5-10. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
1173694
  Мерабишвили И.В. Семантические парметры окказиональных словосочетаний. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мерабишвили И.В.; Тбил.гсо.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 24л.
1173695
  Вердиева З.Н. Семантические поля в современном английском языке / З.Н. Вердиева. – Москва : Высшая школа, 1986. – 118с.
1173696
   Семантические признаки и их реализация в тексте. – Волгоград, 1986. – 136с.
1173697
  Лукин В.А. Семантические примитивы русского языка: основы теории / В.А. Лукин. – М., 1990. – 143с.
1173698
  Пристайко Т.С. Семантические приращения лексемы неправильный в современном русском языке / Т.С. Пристайко, И.И. Турута // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 3 (27). – С. 14-17
1173699
   Семантические проблемы автоматизации информационного поиска. – К., 1971. – 128с.
1173700
  Почепцов Г.Г. Семантические проблемы коммуникации : Дис... канд.филол.наук: 10.01.10 / Почепцов Г.Г.; КГУ. – Киев, 1988. – 457л. – Бібліогр.:л.390-458
1173701
  Почепцов Георгий Георгиевич Семантические проблемы коммуникации : автореф. ... д-ра филол. наук: 10.01.10 / Почепцов Георгий Георгиевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 36 с.
1173702
   Семантические процессы в системе языка. – Воронеж, 1984. – 123с.
1173703
   Семантические процессы и их проявление в языках разного типа. – Саратов, 1985. – 130с.
1173704
  Рзаев С.А. Семантические разряды глагола в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рзаев С. А.; АН АзССР. Ин-т языкознан. – Баку, 1970. – 28л.
1173705
  Щеголина К.Г. Семантические разряды обстоятельства внутеренней характеристики действия, выраженные предложно-именными сочетаниями, на материале современного английского языка : Автореф... Канд.филол.наук: / Щеголина К.Г.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.1-й Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Москва, 1962. – 23л.
1173706
  Новиков А.И. Семантические расстояния в языке и тексте. / А.И. Новиков, Е.И. Ярославцева. – М., 1990. – 135с.
1173707
   Семантические связи лексики. – Рига, 1978. – 132с.
1173708
   Семантические связи слов в предложении и тексте. – Саранск, 1985. – 164с.
1173709
  Егорченкова Е.Я. Семантические сдвиги в глаголах убеждения в синтаксических конструкциях в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Егорченкова Е.Я.; Моск.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1986. – 23л.
1173710
  Дат Нгуен Тхи Тху Семантические сдвиги в заимствованных иноязычных словах в процессе их освоения русским языком // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2005. – № 3/4 : Международный день студентов. – С. 74-79. – ISSN 0131-615X
1173711
  Скороходько Э.Ф. Семантические сети и автоматическая обработка текста / Э.Ф. Скороходько. – Киев, 1983. – 218с.
1173712
  Саблина Е.Н. Семантические способы обогащения синонимических рядов в лексике социального диалекта : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Саблина Е. Н.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 26л.
1173713
  Гоннерова Б. Семантические способы образования немецких и словацких терминов в терминологии рельсовых повозок // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 49-53. – ISBN 978-617-7132-63-8
1173714
  Гловинская М.Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола / М.Я. Гловинская. – М, 1982. – 155с.
1173715
  Бессонов Н.Ю. Семантические типы конструкций с каузативными глаголами-связками в английском языке // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 26-33. – Бібліогр.: С. 32-33; 34 назв
1173716
   Семантические типы предикатов. – М., 1982. – 365с.
1173717
  Хоменко Наталия Сергеевна Семантические типы предикатов в государственных законодательных актах : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Хоменко Наталия Сергеевна; Киев. гос. педагогический ин-т им. М.П.Драгоманова. – К., 1991. – 23л.
1173718
  Левицкий Ю.А. Семантические типы сложносочиненных предложений / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1982. – 83с.
1173719
  Абдуразаков М.А. Семантические типы субъектов / М.А. Абдуразаков ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Ф. Энгельса. – Ташкент : Фан, 1991. – 103 с. – Библиогр.: с. 94-102
1173720
  Чеснокова Л.Д. Семантические типы членов предложения в двойными отношениями / Л.Д. Чеснокова. – Ч.2. – Ростов на Дону, 1973. – 104с.
1173721
  Добрица А.Т. Семантические факторы словообразования безаффиксных отсубстантивных глаголов в немецкой разговорной речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Добрица А.Т.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1983. – 25л.
1173722
  Резаненко В.Ф. Семантические элементы знаков иероглифической письменности / В.Ф. Резаненко. – Київ : Киевский университет, 1989. – 358 с.
1173723
  Дащенко Галина Михайловна Семантический анализ атрибутивных синтагм, состоящих из конкретных существительных. (На материале яз. урду) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.11 / дащенко Галина Михайловна ; МГУ, Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1974. – 26 л.
1173724
  Бухараев Р.Г. Семантический анализ в вопросно-ответных системах / Р.Г. Бухараев, Д.Ш. Сулейманов. – Казань, 1990. – 123с.
1173725
  Белкина З.В. Семантический анализ глагольной лексемы "давать" в сопоставлении с немецким и французским эквивалентами : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Белкина З.В.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1972. – 26л.
1173726
  Жуковская Е.Е. Семантический анализ некоторых глаголов эмоционального состояния и их производных : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Жуковская Е. Е.; Ун-т дрежбы народов. – М., 1975. – 21л.
1173727
   Семантический анализ понятий в историко-философских исследованиях. – Новосибирск, 1984. – 123с.
1173728
  Вердиева З.Н. Семантический анализ прилагательных, обозначающих понятие материального состояния / З.Н. Вердиева. – Баку, 1976. – 108с.
1173729
  Рак О.И. Семантический анализ приставочных глаголов в автобиографической трилогии М. Горького : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рак О.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 24 с.
1173730
  Селиверстова О.Н. Семантический анализ слов типа все, all и типа кто-нибудь some в русском и английском языках. : Автореф... канд.филол.наук: / Селиверстова О.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 20л.
1173731
  Эсакиа Л.Л. Семантический анализ суперинтуиционистских логик и нормальных расширений модальной системы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Эсакиа Л.Л.; МГУ. – М, 1979. – 14л.
1173732
  Эльгаров А.А. Семантический анализ текста / А.А. Эльгаров. – Нальчик, 1989. – 124с.
1173733
  Никитина С.Е. Семантический анализ языка науки / С.Е. Никитина. – М, 1987. – 141с.
1173734
  Елисеева А.Г. Семантический анализ языковых единиц, противопоставляемых по признаку действие - состояние. / А.Г. Елисеева. – М., 1977. – 72с.
1173735
   Семантический аспект изучения языковых единиц. – Ашхабад, 1982. – 158с.
1173736
  Дученко Ж.А. Семантический аспект понятия "логическая форма" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
1173737
  Усеинов Т.Б. Семантический аспект поэзии Газаи : (газельное наследие крымского хана) : монография / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2008. – 139, [1] с. – Библиогр.: с. 107-115. – (Литература крымских татар ; кн. 1). – ISBN 978-966-354-278-2
1173738
  Сергеев Ю.А. Семантический и прагматический аспекты функционирования устойчивых словесных комплексов в речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Сергеев Ю.А.;. – Киев, 1987. – 16 с.
1173739
   Семантический и формальный анализ синтаксических конструкций русского языка. – Иркутск, 1990. – 151с.
1173740
   Семантический и функциональный аспекты изучения лексики русского языка. – Саратов, 1983. – 130с.
1173741
  Трофимов П.С. Семантический идеализм - идеологическое оружие империалистической реакции. / П.С. Трофимов. – М., 1954. – 32с.
1173742
  Брутян Г.А. Семантический идеализм - новейший вариант махизма / Г.А. Брутян. – Ереван, 1953. – 40 с.
1173743
  Бессонова О.Л. Семантический объем имени концепта "язык" / О.Л. Бессонова, А.С. Курдина // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 10-14
1173744
  Чирнер Х. Семантический объем прилагательных, обозначающих цвета, в русском языке в сопоставлении с немецким. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Чирнер Х.; МГУ. Филолог. ф-тет. – М., 1973. – 28л.
1173745
  Аль-Котани Нашия Бахджат Семантический объем тематической группы слов русского языка в сопоставлении с арабским (названия частей головы) : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.01 / Аль-Котани Нашия Бахджат ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 27 с.
1173746
  Устюгова Л. Семантический потенциал лексем с корнями -голов-/-глав- в истории русского яыка // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 63-69. – (Філологія ; Вип. 16)
1173747
  Смирнова Евгения Дмитриевна Семантический потенциал претериального конъюктива в современном немецком языке : Автореф. дис ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Смирнова Евгения Дмитриевна ; Киевск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Киев, 1979. – 18 с.
1173748
   Семантический синтаксис современного английского языка. – Пятигорск, 1976. – 105с.
1173749
  Дученко Ж.А. Семантический смысл структурных компонентов формализованных систем логики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
1173750
  Бекасова Е. Семантический фактор как один из механизмов включения лексем с гетерогенными рефлексами *tj в русский литературный язык // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 81-86. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
1173751
  Червинский П.П. Семантический язык фольклорной традиции / П.П. Червинский. – М, 1989. – 222с.
1173752
  Прокопив В.И. Семантическо-стилистическая дифференциация государственно-административных и географических реалий в прессе ГДР : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Прокопив В.И. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1974. – 37 с.
1173753
  Чудинов П А. Семантическое варьирование русского глагола / П А. Чудинов, . – Свердловск, 1984. – 71с.
1173754
   Семантическое взаимодействие языковых единиц различных уровней. – Л., 1985. – 166с.
1173755
  Литвиненко Е.В. Семантическое и синтаксическое осложнение структуры предложения в результате обособления и парцелляции его компонентов : Дис... д-ра филол. наук: 10.02.19 / Литвиненко Е.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 401л. – Бібліогр.: л. 346-401
1173756
  Литвиненко Е.В. Семантическое и синтаксическое осложнение структуры предложения в результате обособления и парцелляции его компонентов : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.19.,10.02.05 / Литвиненко Е.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 44 с.
1173757
   Семантическое и формальное варьирование. – Москва, 1979. – 376 с.
1173758
  Хачересова Л.М. Семантическое исследование английских глаголов движения и их роль в организации текста. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Хачересова Л.М.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1978. – 20л.
1173759
  Месробян П.М. Семантическое исследование прилагательных Strange и FoLeign, их снонимов, заимствованных из французского языка и их англо-саксонских элементов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Месробян П.М.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 24л.
1173760
  Колесников А.А. Семантическое обеспечение грамматических форм имен существительных русского языка / А.А. Колесников. – К., 1988. – 139с.
1173761
  Ревуцкий Олег Игоревич Семантическое обогащение именной лексики под влиянием развития науки, техники и культуры : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01. / Ревуцкий Олег Игоревич; КГУ. – Киев, 1983. – 218л.
1173762
  Ревуцкий Олег Игоревич Семантическое обогощение именной лексики под влиянием развития науки, техники и культуры. К вопросу о детерминологизации терминов в публицистической речи 70-80-х годов ХХ в. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ревуцкий Олег Игоревич; КГУ. – К., 1983. – 24л.
1173763
  Хоменко И.В. Семантическое обоснование синтаксического анализа // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
1173764
  Доровских Людмила Васильевна Семантическое освоение иноязычной лексики в заимствующем языке (на материале греческих заимствований в латинском языке) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.14 / Доровских Людмила Васильевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1173765
  Кувшинова Н.М. Семантическое освоение немецких заимствований // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 220-226
1173766
  Аркадьева Элла Васильевна Семантическое освоение русским языком терминов изобразительного и прикладного искусства, архитектуры и музыки итальянского происхождения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Аркадьева Элла Васильевна; МГУ. – М., 1974. – 26л.
1173767
  Петров М.Б. Семантическое переоформление русизмов в болгарском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Петров М.Б.; МГУ. – М., 1970. – 16л.
1173768
  Петров М.Б. Семантическое переоформление русизмов в болгарском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Петров М.Б.; Ин-т дружбы народов. – М., 1971. – 24л.
1173769
  Абдуллаев И.Ш. Семантическое поле "репутация" и старо- и среднефранцузском языке : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.05 / Абдуллаев И.Ш. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1981. – 23 с.
1173770
  Долгих Н.Г. Семантическое поле глаголов эмоций в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Долгих Н.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 22л.
1173771
  Сизова А.М. Семантическое поле прилагательных отрицательной эстетической оценки (на матер. франц. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Сизова А.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 21л.
1173772
  Цвет Л.Я. Семантическое поле существительных, передающих понятие ограниченного пространства (на матер. англ. кристаллограф. терминоолгии) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Цвет Л. Я. ; ОГУ. – Одесса, 1979. – 25 с.
1173773
  Москович В.А. Семантическое поле цветообозначений. (Опыт типологич. исследования семантич. поля) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Москович В.А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1965. – 18 с.
1173774
  Кузнецов И.П. Семантическое представление / И.П. Кузнецов. – М., 1986. – 293с.
1173775
  Плющ А.Н. Семантическое пространство восприятия студентами Украины интеграции с Европейскогим союзом или единым экономическим пространством // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – С. 110-121. – ISSN 0132-1625


  В статье реконструированы семантические пространства восприятия студентами Украины различных интеграционных проектов. Было выявлено,что в основе выбора интеграции с ЕС лежит ориентация на сконструированные прадставления об успешных странах, служащих ...
1173776
  Адамия З.К. Семантическое расслоение в славянских языках (к проблеме о семантической общности некоторых общеславянских слов) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 259-262. – ISSN 2311-0821
1173777
  Донецких Л.И. Семантическое своеобразие и стилистические функции прилагательных (в трилогии К.А.Федина) : Автореф... канд. филол.наук: / Донецких Л.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1966. – 19л.
1173778
  Олійник Л. Семантична адаптація англомовних запозичень у сучасній німецькій мові та молодіжному сленгізмі (порівняльний аспект) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 107-110
1173779
  Ільницька Я.В. Семантична адаптація грузинських іменників в українській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 138-141. – ISBN 966-638-142-7
1173780
  Кувшинова Н.М. Семантична адаптація німецькомовних лексичних запозичень у російській мові XVII - XVIII століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Кувшинова Наталія Мефодіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1173781
  Орленко О.В. Семантична асиметрія опозиції прийменників над і під в українській мові // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 26-35


  Досліджено вживання в укр. мові первинних прийменників над і під із метою виявлення їхнього концептуального змісту. Описано основні метафоричні зв"язки між репрезентативними відношеннями прийменників. Исследовано употребление в укр. языке первичных ...
1173782
  Ізварін І.В. Семантична база даних неструктурованих та структурованих документів з різноманітним реквізитним змістом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Ізварін Ігор Вікторович ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1173783
  Батрин Н. Семантична градація : [її ознаки та характеристика] // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 58-60.
1173784
  Деменчук О.В. Семантична деривація тактильних перцептивів (на матеріалі української, польської та англійської мов) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 81-88. – ISSN 0027-2833


  У статті на матеріалі української, польської та англійської мов розглядаються особливості семантичної деривації тактильної перцептивної лексики. З"ясовуються особливості семантичного потенціалу прикметників на позначення тактильних відчуттів та ...
1173785
  Дубяк М. Семантична деривація у спортивній лексиці : на матеріалі французької та іспанської мов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 155-162. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
1173786
  Яблонська-Юсик Семантична диференціація віддієслівних синонімів (на матеріалі сучасної французької преси) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 238-242. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1173787
  Ковалевська Т.Ю. Семантична дифузія як індикатор комунікативної емпатії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 203-208. – ISBN 966-581-295-6
1173788
  Жук В.А. Семантична еволюція німецького кореня beu- у давньоанглійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 74-79. – ISBN 978-617-7132-63-8
1173789
  Тупахіна О.В. Семантична еволюція слова (на матеріалі неологізмів німецької мови кінця XX - початку XXI століття) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 186-190
1173790
  Чайка І.Ю. Семантична єдність процесу соціальної комунікації: гендерний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 38-41. – ISSN 2077-1800
1173791
  Зайченко Н.Ф. Семантична і словотвірна деривація в аспекті взаємодії мови та мовлення (на матеріалі слов"янських мов) / Н.Ф. Зайченко, О.Л. Паламарчук // Studia slovakistica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 15 : Словацька філологія в Україні. – C. 47-54. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-617-531-104-2
1173792
  Семчинський С.В. Семантична інтерференція мов / С.В. Семчинський. – Київ : Вища школа, 1974. – 256 с.
1173793
  Іваненко О.В. Семантична історія слова. Нотатки на полях книги // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 58-71. – ISSN 0027-2833
1173794
  Ковалик Н.В. Семантична категоризація значення та смислу в контексті мовної картини світу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 86-92. – ISSN 2077-804X


  Розглянуто концепції, думки та ідеї у дослідженні значення слова в контексті мовної картини світу. Розглянуто основні аспекти вивчення лексико-семантичного складу мови. Проаналізовано основні напрями у розвитку вчення про значення слова, а також ...
1173795
  Хилько М.М. Семантична класифікаційна модель у дослідженні контенту українського книговидання: соціально-комунікаційний аспект // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 172-180
1173796
  Бойко Ю. Семантична класифікація дієслів руху у словах автора (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 39-45. – ISSN 2078-340X
1173797
  Фоміна А.О. Семантична класифікація звуконаслідувальних дієслів латинської та французької мов // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 476-480


  У статті розглянуті ономатопеїчні дієслова у латинський та французькій мовах. Подається семантична і етимологічна характеристика обраної для аналізу лексики. Основний акцент робиться на семантичній (на основі компонентного аналізу та виділення сем) ...
1173798
  Капніна Г.І. Семантична класифікація колоронімів вторинної номінації в німецькій мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 65-70. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1173799
  Покровська І.Л. Семантична класифікація похідних кольоративу червоний у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 214-218


  У статті розглядаються групи іменників, утворені за допомогою кольоративу червоний, який у турецькій мові може виражатися трьома лексемами al, kizil, kirmizi. Подається аналіз та взаємозамінність кольоративного компоненту у виділених семантичних ...
1173800
  Бондар О.І. Семантична класифікація предикатів на функціонально-когнітивній основі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 118-125. – ISSN 0027-2833
1173801
  Мініахметова Е.Х. Семантична класифікація турецьких фразеологізмів зі значенням манери мовлення // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 75-85. – ISSN 1682-671Х
1173802
  Бугров В.А. Семантична концепція Готтлоба Фреге // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 123-128. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена науковій творчості видатного німецького логіка Готтлоба Фреге. В ній узагальнено розглядаються філософські погляди та денотативна роль знаку в його семантичній концепції, а також указані її основні переваги та недоліки. In the ...
1173803
  Іваник С. Семантична концепція естетики Степана Олексюка (спроба реконструкції) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 124-127. – ISSN 0321-0499
1173804
  Алефіренко Л. Семантична кореляція твірних та похідних основ у процесі творення конверсійних іменників сучасної англійської мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 79-84. – Бібліогр.: Літ.:83; 14 поз. – ISSN 2075-1486
1173805
  Шило В.В. Семантична кореляція французьких запозичень та їхніх похідних в анлійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 103-111. – ISBN 966-581-476-1
1173806
  Кантемір С.О. Семантична ланка land-volk-staat та земля-народ-держава в німецькій та українській пресі (порівняльно-квантитативний аналіз) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 5-15. – ISSN 2075-2970
1173807
  Кісельова Л.О. Семантична мова фольклорної традиції в поемі М.Клюєва та В.Свідзинського // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 25-31
1173808
  Васько Р.В. Семантична модуляція соматизмів head (голова) у фразеотрансформах арабської, англійської, української та російської мов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 26-36. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1173809
  Миголинець О. Семантична мотивація лексики народної медицини в українських закарпатських говірках // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 109-111. – (Філологія ; Вип. 16)
1173810
  Сазонова О. Семантична наповненість міфопоетичної картини світу поезій М. Рильського та Ладі Могилянської // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 56-61. – ISSN 2411-4146


  У роботі здійснено спробу типологічного дослідження міфопоетики творчості Максима Рильського та Ладі Могилянської. У дослідженні виявлено подібність образів, мотивів, художнього бачення при яскраво вираженій творчій індивідуальності поетів. У ліриці ...
1173811
  Конопацька Ярина Олександрівна Семантична неологія в сучасному французському медіадискурсі : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук: 10.02.05 / Конопацька Я.О.; КНТУШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1173812
  Конопацька Ярина Олександрівна Семантична неологія в сучасному французькому медіадискурсі : Дис. ... канд.філологічних наук:10.02.05 / Конопацька Я. О.; КНТУТШ. – Київ, 2005. – 206л. + Додатки: л.187-206. – Бібліогр.: л.181-186
1173813
  Черняк О.П. Семантична організація лексики на позначення осуду в сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 99-103. – Бібліогр.: Літ.: с. 103; 6+5 п. – ISSN 1729-360Х
1173814
  Моісєєва Н. Семантична організація стійких дієслівно-іменних словосполучень у німецькій мові // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 63-67. – ISSN 2307-633Х
1173815
  Рогач Леся Валер"янівна Семантична основа лінгвістичних термінів в українстькій та англійській мовах : Дис... канд. філол.наук: 10.02.15 / Рогач Леся Валер"янівна; Ужгород. держ. ун-тет. – Ужгород, 2000. – 192л. – Бібліогр.:л.171-192
1173816
  Рогач Л.В. Семантична основа лінгвістичних термінів в українській та англійській мовах : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15 / Рогач Л. В.; КУ. – Київ, 2000. – 20л.
1173817
  Шевель Н. Семантична парадигма образу сну в поезії Грицька Чупринки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 308-312
1173818
  Ігнатьєва С. Семантична парадигма слухових сенсоризмів у комунікативному просторі щоденникового дискурсу // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 118-131. – ISBN 978-617-7009-23-7
1173819
  Пирогов В.Л. Семантична парадигматика фразеологічних структур китайської та японської мов: порівняльний аспект // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 134-143. – ISSN 1608-0599
1173820
  Носко І. Семантична переорієнтація лексики як основний метод творення англійських неологізмів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 26-31. – ISSN 2413-3094


  "Стаття присвячена дослідженню семантичної переорієнтації англомовної лексики. Автор класифікує англійські семантичні неологізми та доводить, що саме вони переважають серед усіх інших новотворів сьогодення. Детальний аналіз англійських неологізмів ...
1173821
  Бондар О.І. Семантична природа номіналізації // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 63-69. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена аналізу семантичного потенціалу номіналізації як інваріанта репрезентації об"єктивного значення реченя.
1173822
  Мосенкіс Ю.Л. Семантична проблематика у спецкурсі "Мовні контакти" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 30-32. – ISBN 966-581-476-1
1173823
  Павловська Л.О. Семантична реконструкція англійських вербальних формул-прокльонів у зіставленні з українською мовою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 407-410. – ISSN 1729-360Х
1173824
  Сніжко А.М. Семантична реконструкція фрейму УСПІХ в українській та американській мовних картинах світу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 216-219. – ISSN 1729-360Х
1173825
  Навроцький В.В. Семантична роль преференцій // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.187-191
1173826
  Балабін В.В. Семантична складова понять "захищенності" та "безпечності" програмного забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 71-72. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті наводяться результати аналізу понять характеристик якості програмного забезпечення з точки зору їх семантики та пропонується математичний апарат для їх кількісної оцінки. This article presents the results of analysis of software quality ...
1173827
  Хоменко І. Семантична складова сублімінального впливу: спроба комп"ютерного дослідження "прихованого контенту" аудіопродукції / І. Хоменко, А. Ревко // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 174-183


  Статтю присвячено дослідженню прихованих чинників впливу на особистість у сучасному українському ефірному просторі та інтернеті. This article is devoted to research subliminal message in modern Ukrainian broadcasting and Internet.
1173828
  Браїлко Ю. Семантична специфіка онімів // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 111-116. – ISSN 2075-1486
1173829
  Самойлова І. Семантична спеціалізація загальновживаних слів // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 152-156


  У статті розглянуто семантичні зрушення в загальновживаних словах, зокрема в бік деякого звуження (спеціалізації). Подано семну структуру спеціалізованих значень. In the article semantic chenges are considered in current words, in particular in the ...
1173830
  Стасюк Т.В. Семантична спеціалізація концептів терміносфери новітніх технологій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 110-118. – ISSN 2311-2697


  Здійснено аналіз явища семантичної спеціалізації та переосмислення термінологічних концептів у структурі концептосфери; встановлено й обґрунтовано специфічні властивості терміносфери новітніх технологій. The comprehensive analysis of the phenomenon of ...
1173831
  Кудрявцева О. Семантична сполучуваність прийменників з іменниками : на матеріалі сучасної німецькомовної белетристики // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 14-26. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1173832
  Коваленко Г.С. Семантична сполучуваність прийменників у сучасній англійській мові (на матеріалі наукового та художнього стилів) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 54-62. – ISSN 2305-3852
1173833
  Карпіловська Є. Семантична стратифікація сучасного українського лексикону // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 19-25. – Бібліогр.: Літ.: с. 25; 5 п. – ISSN 0320-3077
1173834
  Сорока Т. Семантична структура багатозначних аксіономенів сучасної української мови // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 43-51. – (Філологічні науки ; вип. 1)
1173835
  Фабіан М.П. Семантична структура багатозначних лексичних одиниць на позначення етикету в сучасній англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 5-11. – ISBN 978-966-8904-46-2
1173836
  Андерш Йосип Фрідріхович Семантична структура безприйменникового давального відмінка в чеській і німецькій мовах / Андерш Йосип Фрідріхович. – Київ, 1975. – 134 с.
1173837
  Гураль М.І. Семантична структура відперсональних прикметників з суфіксом Н - в сучасній російській мові : Автореф... канд. філол. наук: 10.02.01 / Гураль М.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1993. – 17л.
1173838
  Калениченко М.М. Семантична структура власне безособових конструкцій у чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С.1-8
1173839
  Гливінська Л.К. Семантична структура генітивних метафор (на матеріалі поезій М. Вінграновського) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 102-107. – ISBN 966-581-388-9
1173840
  Толкачова Н.Є. Семантична структура давньоруської юридичної звичаєвої термінології // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-20.
1173841
  Бакуменко О.О. Семантична структура дієслів з превербом aus- у німецькій мові XVII ст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 7-15. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1173842
  Попова Т.О. Семантична структура і актуалізовані конвенціональні смисли концепту ОБОВ"ЯЗОК у свідомості сучасної української молоді // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 501-508. – ISBN 966-581-481-8
1173843
  Дятчук В.В. Семантична структура і функціонівання лексики української літературної мови / В.В. Дятчук, Л.О. Пустосвіт. – К., 1983. – 154с.
1173844
  Романишина О.С. Семантична структура ієрогліфів на позначення кольорів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 8-14


  Стаття присвячена розкриттю аспектів світогляду китайського суспільства, що стосуються семантики ієрогліфів на позначення кольорів, визначенню історичних передумов їх формування та сучасного смислового навантаження. Статья посвящена раскрытию аспектов ...
1173845
  Кобець Л.К. Семантична структура лексеми "оксамит" у писемних пам"ятках української мови XIV - першої половини XVII століття // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 137-141
1173846
  Семашко Т. Семантична структура лексичних одиниць на позначення кольору в українській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 14-21. – Бібліогр.: Літ.: с. 21; 9 п. – ISBN 966-7773-70-1
1173847
  Наєнко Г. Семантична структура наукового тексту ХVІІ ст. (на матеріалі "Зерцала богословії" К. Транквіліона-Ставровецького) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто семантичну структуру філософського трактату XVII ст. "Зерцало богословії" як зразка наукового стилю в аспекті співвідношення субтекстів. Вказано на особливості індивідуально-авторського стилю К. Транквіліона-Ставровецького відповідно до ...
1173848
  Блажко М.І. Семантична структура перцептивних і градуальних прикмектників і дієприкметників сучасної німецької мови на позначення звучання // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 113-119


  Стаття присвячена дослідженню семантичної структури прикметників і дієприкметників сучасної німецької мови на позначення звучання як засобів диференціації інформації, зосередженої у параметральному компоненті концепту KLANG. Встановлено, що перцептивні ...
1173849
  Мокрівська М.Т. Семантична структура прикметника [текст давньогрецькою мовою] в романі Геліодора "Ефіопіка" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 41-45. – ISBN 966-581-295-6
1173850
  Науменко Л.П. Семантична структура слова BUSINESS // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 372-378. – ISBN 966-581-388-9
1173851
  Наєнко Г.М. Семантична структура староукраїнських наукових текстів та проблема їх типології // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 9-11. – ISBN 978-966-96911-8-7
1173852
  Козленко Т.В. Семантична структура суфікса -ІВ/С"К- в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 73-78. – Бібліогр.: Літ.: с. 78;
1173853
  Чус О.Ф. Семантична структура суфікса з виходним морфом -АК- зі значенням "особа" в українській мові (компонентний аналіз) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 68-74. – Бібліогр.: Літ.: с. 74; 12 поз.
1173854
  Зубова Н.С. Семантична структура та функціональні особливості іменників на позначення "Accommodement" у французькій мові // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 62-70
1173855
  Корзун О.В. Семантична структура українських прізвищ XVII-XVIII ст. // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 243-248. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1173856
  Кулигіна Н. Семантична структура ченюй та їх місце у фразеологічній системі китайської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 198-205. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1173857
  Кальчу Т.В. Семантична та логічна структура концепту "sin" як основа текстоутворюючої функції в романі А.Камю "The Fall " // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 220-224. – ISBN 966-581-388-9
1173858
  Материнська О. Семантична та словотвірна продуктивність меронімічної лексики


  Статтю присвячено дослідженню структурної та словотвірної продуктивності меронімічної лексики (позначень частин цілого) на прикладі найменувань частин артефактів у німецькій та англійській мовах. За результатами здійсненого дослідження виявлено базові ...
1173859
  Беспам"ятна Л.В. Семантична та структурна організація терміносистеми кораблебудування в німецькій, англійській та українській мовах // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 178-183. – ISSN 2311-0821
1173860
  Босовська М.В. Семантична та функціональна структуризація інтеграційних процесів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 18-25. – ISSN 2222-4459
1173861
  Коплдик І.С. Семантична типологія локативних іменників у дилогії Олеся Гончара "Людина і зброя" та "Циклон" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 229-238
1173862
  Болобан М. Семантична типологія назв календарно-часових понять в індоєвропейських мовах у контексті духовної культури // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С.176-184. – ISBN 978-2-919320-35-6
1173863
  Бабій І. Семантична типологія описових номінацій (на матеріалі сучасної "малої прози") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 38-44. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1173864
  Ніколашина Т.І. Семантична типологія прислівників у сучасній українській мові : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Ніколашина Т. І.; ДГУ. – Дніпропетровськ, 1998. – 18л.
1173865
  Ясакова Н. Семантична типологія та мовна репрезентація неозначено-особового суб"єкта // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 52-64. – ISSN 1682-3540


  Проаналізовано неозначено-особові речення як спосіб мовної концептуалізації особливого суб"єкта у формі третьої особи, якому властива обо в"язкова належність до категорії людей, неозначеність, спричинена прямим або опосередкованим стосунком дії до ...
1173866
  Смоляк О.А. Семантична характеристика іменників man, herre, kneht, ritcere, helt у середньоверхньонімецькій мові // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 201-206. – (Філологія)
1173867
  Чаварга Я. Семантична характеристика полісемічних прикметників на позначення відчуттів у сучасній англійській мові та їхнє місце у мовній картині світу // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 157-163. – ISSN 2308-4855
1173868
  Власенко М.С. Семантична характеристика юридичних термінів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 55-62


  Стаття присвячена проблемі полісемії в юридичній терміносистемі, визначенню сфер вживання багатозначних термінів та дослідженню розширення поняттєвого змісту термінології іспанської юриспруденції.
1173869
  Клименко Ніна Федорівна Семантичне ад"єктивне поле зі значенням кількості та інших параметричних вимірів у сучасній українській мові


  У статті описано лексико-словотвірні категорії кількості ад"єктивної лексики, що виражені й протиставлені словотворчими засобами: скінчена - безконечна, парна - непарна, точна - неточна, неозначено велика - неозначено мала, опредметнена (зорово ...
1173870
  Клименко Н. Семантичне ад"єктивне поле зі значенням кількості та інших параметричних вимірів у сучасній українській мові
1173871
  Романенко О. Семантичне дзеркало сну в українській високій і масовій літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості використання мотиву сну в українській прозі початку ХХІ століття, зокрема творах, які відносяться не тільки до "високої", але й до масової літератури. The use of reason of sleep are considered in Ukrainian prose of beginning of ...
1173872
  Огнев"юк Г.З. Семантичне значення терміна "правова визначеність" // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (48). – C. 6-13. – ISSN 2413-1342
1173873
  Іванченко Н.О. Семантичне моделювання техніко-технологічної функціональної складової економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 276-282 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1173874
  Швачко С.О. Семантичне навантаження денумеральних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 522-527. – ISBN 966-581-388-9
1173875
  Малікова О.В. Семантичне наповнення акціонального фрейму лінгвокультурного релігійного концепту DIVINE LOVE // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 54-64


  У статті досліджуються особливості дискурсивної реалізації лінгвокультурного релігійного концепту DIVINE LOVE у християнському теологічному дискурсі. В статье рассматриваются особенности дискурсивной реализации лингвокультурного религиозного концепта ...
1173876
  Бенкендорф Г.Л. Семантичне наповнення і словотвірні особливості концепта genosse - товарищ у мовах тоталітарних партій // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С.3-8. – ISBN 966-581-550-4
1173877
  Малікова О. Семантичне наповнення ідентифікаційного фрейму релігійного концепту DIVINE LOVE : (на матеріалі англомовного християнського теологічного дискурсу)


  У статті досліджуються особливості дискурсивної реалізації лінгвокультурного релігійного концепту DІVІNE LOVE в християнському теологічному дискурсі. В статье исследуются особенности дискурсивной реализации лингвокультурного религиозного концепта ...
1173878
  Штибель Ю. Семантичне наповнення лінгвістичного символу "кінь" у біблійному тексті // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 201-209. – ISSN 2311-5165


  У статті простежено функціонування лінгвістичного символу кінь у біблійному тексті, розглянуто мовні засоби вираження словесних образів-символів коня (агенсні, пацієнсні поєднання слів, порівняльні та різновиди синтаксичних конструкцій, асоціативні ...
1173879
  Лех О. Семантичне поле "розмір" в німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 27-33. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1173880
  Орєхова Ю. Семантичне поле дискурсу суспільно-політичного характеру // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 93-97
1173881
  Попович Н. Семантичне поле кількості в українській мові (на матеріалі "Народних оповідань" Марка Вовчка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 33-37. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1173882
  Савченко Л.Г. Семантичне поле РАДІСТЬ у поетичному світі Олександра Олеся // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 98-102. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
1173883
  Харченко О.В. Семантичне поле терміну ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 127-132. – ISBN 966-581-102-9
1173884
  Настенко С.В. Семантичне розгортання простору концепту "життя" та його репрезентація в іспанських поетичних текстах "золотого віку" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 47-51. – Бібліогр.: Літ.: С. 51; 7 назв. – ISBN 966-8188-07-1
1173885
  Настенко С.В. Семантичне розгортання простору концепту "життя" та його репрезентація в іспанських поетичних текстах "Золотого віку" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 47-51. – ISBN 966-8188-08-X
1173886
  Кривенко В.В. Семантичне ускладнення слова в художньому мовленні Дмитра Павличка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 120-122. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1173887
  Філонік С.Ю. Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e-(electronic) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – C/ 436-445
1173888
  Ніколаєва А.В. Семантичний аналіз вербальних апотропеїв // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 187-190
1173889
  Котовські Галина Семантичний аналіз девербативів на-wert та -wurdig у сучасній німецькій мові // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 120-124. – ISSN 2078-340X
1173890
  Шегедин Н.М. Семантичний аналіз концепту червоного кольору в латинській мові (на матеріалі поетичних творів Горація та Овідія) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 90-94. – ISSN 1729-360Х
1173891
  Бірса С.І. Семантичний аналіз лексем на позначення часу і простору в університетському романі (на матеріалі творів М. Бредбері і Д. Лоджа) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 13-18.
1173892
  Пастух Є.В. Семантичний аналіз лексеми glamur в англійській мові (на матеріалі словникових дефініцій) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 14-22


  У статті проводиться семантичний аналіз англійської лексеми glamour на матеріалі словникових визначень з метою уточнення її етимології, виявлення її основних сем і значень. Описуються слова, що асоціативно співвідносяться з лексемою glamour, робиться ...
1173893
  Іванюта О.А. Семантичний аналіз мінімальної ритуальної одиниці в новітньому українському міфі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 170-172
1173894
  Дика Л.С. Семантичний аналіз турецьких фразеологізмів з колористичним компонентом // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 116-124
1173895
  Серажим К. Семантичний аспект аналізу тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 6-12.


  У статті досліджується текст із семантичного погляду як комунікативна одиниця, представлена смисловим утворенням вербальної та невербальної фактури, котре є зв"язним цілим, об"єднаним спільною метою, авторською інтенцією, текстовою модальністю ...
1173896
  Лазаренко О. Семантичний аспект дефразеологічної деривації : на метеріалі сучасної німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 92-103. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1173897
  Гуріна А.В. Семантичний аспект дослідження традиційної пісенності в працях В. Єлатова // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 276-282
1173898
  Лещук Т.Й. Семантичний аспект німецькомовної термінологізації в контекстуальних модифікаціях // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 186-196. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1173899
  Синишин Р.І. Семантичний аспект порівняльно-історичного дослідження мов (на прикладі окремих груп індоєвропейської лексики) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 313-319. – Бібліогр.: 41 назв.
1173900
  Галуза А.В. Семантичний діапазон поняття "Теленовини" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 51-54. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1173901
  Щигло Л. Семантичний зв"язок між твірними та похідними дієслівними основами з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 139-142. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1173902
  Серажим К. Семантичний і семіотичний аспекти аналізу текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-36. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про аспекти вивчення тексту та його аналізу крізь призму семантики та семіотики. Автор розкриває суть методики, завдяки якій, заглибившись у змістову та знакову структури тексту, з?ясовуємо його будову, структуру, композицію, зміст, значення, а ...
1173903
  Алієва О. Семантичний інваріант як компонент термінотворення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 88-93. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1173904
  Лучечко Т. Семантичний компонент руху в образі Сонця (на матеріалі англійських та українських народних загадок) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 59-62. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1173905
  Кушнєрова О.А. Семантичний об"єм поняття "параметр" у проекції на процес віршотворення // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 88-95. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1173906
  Майданюк Ю.П. Семантичний обсяг іменникових словоназв предметних денотатів у художньому стилі мовлення (на прикладі творів Л. Денисенко та Н. Гербіш) // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 80-84. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
1173907
  Юсвалієва А.В. Семантичний підхід до планування фінансової безпеки суб"єкта господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 74-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1173908
  Кантемір С. Семантичний потенціал деяких полісемічних лексем у контексті // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 22-29. – (Германська філологія ; Вип. 407)
1173909
  Гливінська Л. Семантичний потенціал дієслівних метафор (на матеріалі поезій М. Вінграновського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значеннєву структуру й особливості функціонування метафор, семантичним ядром яких є дієслівна ознака. З"ясовано, що в поетичних текстах М. Вінграновського превалюють персоніфіковані образи, а основою метафоричного перенесення стає ...
1173910
  Білик Н.Л. Семантичний потенціал екфразису синтетичних видовищних мистецтв у романі М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 28-37


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється притаманний сербському постмодерністському роману досвід моделювання в художньому просторі літературного твору смислової активності синтезу ...
1173911
  Степаненко М. Семантичний поширювач "Бокова директивна локалізація" як елемент структури речення // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 82-90. – ISSN 2075-1486
1173912
  Радзієвська С.О. Семантичний простір концепту ДІМ в американській поезії 20 століття : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Радзієвська С.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 239л. + Додатки: л.232-239. – Бібліогр.: л.207-231
1173913
  Радзієвська С.О. Семантичний простір концепту ДІМ в американській поезії 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: спец. 10.02.04 / Радзієвська С.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1173914
  Стоянова І.Д. Семантичний простір концепту народ у дискурсі антиутопії (зіставний аспект) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 109-119
1173915
  Краснобаєва-Чорна Семантичний простір оцінної фраземіки // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 39-51. – ISSN 0027-2833
1173916
  Хітрова Т.В. Семантичний простір репрезентації моделі "пам"ять" у сучасних медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 26-30. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1173917
  Ваховська Л.Ф. Семантичний простір текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 68-72
1173918
  Ковтун Л. Семантичний простір упестрених кольорів одягу "ряджених" у міфологічному вимірі М. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-15. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Акцентуються свідомісні аспекти використання упестрених кольорів як символічних знаків народної культури в тра-диції "ряджених" через призму світосприйняття Миколи Гоголя. The conscious aspects of using brightening colors accent like symbolical signs ...
1173919
  Пойнар Л.М. Семантичний простір фразеології як джерело інтерпретації концепту істинний шлях у картині світу китайського етносу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 125-131
1173920
  Рашкевич М. Семантичний простір чисел у публіцистиці Д. Мережковського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 130-141. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
1173921
  Климентова О.В. Семантичний резонанс як засіб дидактичного впливу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 457-463


  У статті аналізуються особливості вияву сугестії в рамках релігійного дискурсу. Розглядаються як вербальна сугестія в сакральних текстах, так і інші механізми цільового використання текстового матеріалу в маніпуляційних впливах. В статье анализируются ...
1173922
  Ткач О.М. Семантичний розвиток англійських запозичень у французькій мові // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 168-172. – ISSN 1729-360Х
1173923
  Тарасюк Н.Ю. Семантичний розвиток прикметників із суфіксом -ique- // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 75-80. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджуються можливі наслідки зміщення семантичного поля лексеми, що приводять до змін семантичного значення. Розглядаються лексико-синтаксичні групи з безпосереднім зв"язком між означенням та означуваним словом.
1173924
  Бойченко Н. Семантичний та експресивний потенціал вербоїдів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються функціонування вербоїдів у публіцистичному мовленні, їх семантичні характеристики, мовні функції, конотативні ознаки та контекстуальні умови реалізації експресії.
1173925
  Шевченко Мирослава Вікторівна Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовлені : Автореф...канд.філологічних наук:10.02.01 / Шевченко М.В.; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.:С.14.
1173926
  Шевченко М.В. Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Шевченко М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 14 с.
1173927
  Шевченко Мирослава Вікторівна Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні : Дис.... канд.філолог.наук: 10.02.01 / Шевченко Мирослава Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 191 л. + Список джерел та їх умовні скорочення: л.188-191. – Бібліогр.: л.170-188
1173928
  Більченко Є.В. Семантичний топос Майдану: внутрішні ідентичності українців між Заходом і Росією // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – C. 3-11. – ISSN 2312-4679
1173929
  Задорожний В. Семантичний чинник в акцентуації дієслів : історія походження дієслова збагнути // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 158-165. – ISBN 966-8547-39-X
1173930
  Шкелідзе Л.Д. Семантичні аспекти перекладу політичних термінів (на матеріалі порівняльного аналізу українського та англійського варіанту тексту конституції України) // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 121-125. – ISBN 978-966-916-268-7
1173931
  Шкільняк О.С. Семантичні аспекти транзиційних композиційно-номінативних модальних логік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено нові класи спеціальних програмно-орієнтованих логічних формалізмів - транзиційні композиційно-номінативні модальні логіки. Описано семантичні моделі та мови цих логік. Для чистих першопорядкових темпоральних і мультимодальних транзиційних ...
1173932
  Степаненко С. Семантичні бар"єри у структурі педагогічної комунікації / С. Степаненко, Н. Степаненко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 26-33. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1173933
  Жовтобрюх В.Ф. Семантичні видозміни речень буття в сучасній українській мові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 365-368. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1173934
  Тимошенко М.О. Семантичні виміри сучасної української культури: дискурсивний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 57-64. – ISSN 2225-7586
1173935
  Калужинська Ю.В. Семантичні вияви субстандартної лексики для надання негативної оцінки газетним текстам // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 40-49. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1173936
  Шкільняк С.С. Семантичні властивості логік часткових предикатів з розширеними реномінаціями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 297-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджено семантичні властивості нових класів першопорядкових композиційно-номінативних логік часткових квазіарних предикатів із композиціями розширеної реномінації. Це дає змогу явно задавати відсутність значення для предметних імен. Описано ...
1173937
  Нікітченко К.В. Семантичні грані міфологеми дерева у кіноповістях Олександра Довженка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 97-104


  У статті досліджується семантичне наповнення міфологеми дерева. Здійснюється аналіз творчої інтерпретації релевантного для багатьох народів культу на матеріалі кіноповістей Олександра Довженка «Земля», «Україна в огні», «Повість полум’яних літ». В ...
1173938
  Мільченко О.С. Семантичні девіації в нормативно-правових текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мільченко Ольга Сергіївна ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 5 назв
1173939
  Редько Є.О. Семантичні етноніми в українських арготичних системах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 87-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1173940
  Хороз Н. Семантичні засоби комічного в сучасній хорватській періодиці // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 163-169. – Бібліогр.: Літ. в приміт.; 10 п. – ISSN 0203-9494


  Досліджуються засоби створення комічних ефектів у текстах хорватських періодичних видань, зокрема застосування до фразеологічних зворотів прийомів семантичної трансформації, як полагають у створенні двопланового звучання фразеологізмів - як ...
1173941
  Осадча О. Семантичні засоби творення ефекту фантастичного в романі "На полі смиренному" та вербалізація фентезійної картини світу в романі-есе "Мисленне древо" В.О. Шевчука / Ольга Осадча // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 216-222. – ISSN 0320-3077
1173942
  Фролова І.Є. Семантичні зв"зки в дискурсивних реалізаціях стратегії конфронтації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 218-222. – Бібліогр.: Літ.: с. 222; 9 п. – ISSN 1729-360Х
1173943
  Іщенко Н.Г. Семантичні зв"язки в системі однокореневих утворень сучасної німецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 68-75


  У цієї статті розглядається проблема семантичних зв"язків між однокореневими похідними на парадигматичному рівні на основі спільності і диференціації їх форми і змісту, що приводить до зміни їх мовного статусу. В статье рассматривается проблема ...
1173944
  Дідківська Л. Семантичні інновації в українському газетному дискурсі // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 190- 198. – ISBN 966-95452-3-9


  У статті автор звертається до аналізу еволюційних процесів в українських засобах масової інформації на прикладі газетного дискурсу
1173945
  Дробот О.В. Семантичні коди професійної культури менеджера // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 27-34
1173946
  Лизанець П. Семантичні лінгвістичні карти в європейській лінгвогеографії // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 11-18
1173947
  Ковальова Н.О. Семантичні мікроструктури, їхне значення і співвідносне функціонування у складі односуб"єктного речення // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – C. 3-10


  Досліджено семантичні функції суб"єкта, предикатів та об"єкта, зумовлені значенням цих компонентів та їх взаємозв"язком. Останні скеровані на формування змістовних центрів речення-семантичних мікроструктур. Їх взаємодія дає допустову семантику речення.
1173948
  Годовиченко М.А. Семантичні моделі сценаріїв на базі мережі Петрі для інтелектуального відеоспостереження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Годовиченко Микола Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1173949
  Шкільняк О.С. Семантичні моделі та секвенційні числення транзиційних модальних логік // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 1. – С. 141-150


  Досліджено чисті першопорядкові транзиційні модальні логіки часткових предикатів. Описано семантичні моделі та мови таких логік. Для пропонованих логік побудовано числення секвенційного типу. Для цих числень доведено теореми коректності й повноти.
1173950
  Дунаєвська Л. Семантичні моделі української демонології (відьма, як персонаж народної прози) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 40-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто демонологічні образи українського фольклору, визначено їх мистецьку функцію та поетичну семантику на матеріалах народних легенд, казок, повір"їв і вірувань. In the article are determined the demoniacal characters of Ukrainian folklore, ...
1173951
  Курушина М.А. Семантичні опозиції в українському ономастиконі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 107-111. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1173952
  Шураєва Н.Б. Семантичні опозиції та їхні маркери в структурі новели "Два листи" А. Любченка. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 275-279. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1173953
  Єфімова А.І. Семантичні особливості VERBA DICENDI в латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 165-168


  Стаття присвячена встановленню семантичних особливостей дієслів говоріння в латинській мові, яке передбачає з"ясування лексичної синонімії дієслів із значенням говоріння, визначення дієслів говоріння з первинним та вторинним значенням, виявлення ...
1173954
  Метелюк І. Семантичні особливості авторських емотивів позитивного реагування в українській поезії XX сторіччя // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 79-84. – ISSN 2413-0923
1173955
  Сліпецька В.Д. Семантичні особливості англійських термінів-трансформів з матеріалознавства та обробки металу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 406-412. – Бібліогр.: Літ.: с. 412; 3+4 поз.
1173956
  Даниленко О.В. Семантичні особливості антропонімів діячів "Києво-Могилянської академії" XVII-XVIII ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 21-27. – ISSN 1996-9872


  Статтю присвячено аналізу семантики прізвищевих назв і прізвищ діячів Києво-Могилянської академії XVII–XVIII ст. Під семантикою розуміють відношення між мовним вираженням матеріалу та значенням, яке він має. Семантика тісно пов’язана з мотиваційними ...
1173957
  Александрук І.В. Семантичні особливості антропонімів можливого світу у творах жанру фентезі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 7-11. – Бібліогр.: Літ.: с.11; 23 п. – ISSN 1729-360Х
1173958
  Тимошенко К.Л. Семантичні особливості вигуків іспанської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 215-218
1173959
  Ботвієнко О.М. Семантичні особливості висловлень презирства в сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 9-11. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1173960
  Романова Н.В. Семантичні особливості емотивних прикметникових дериватів давньоверхньонімецького періоду // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 410-418


  Стаття продовжує цикл публікацій авторки з питання семантики емотивної лексики німецької мови VIII - початку XXI століть. Тут ідеться про лексичну семантику похідних емотивних прикметників давньоверхньонімецького періоду шляхом суфіксації та ...
1173961
  Дяків Х. Семантичні особливості застереження у німецькій та українській мовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 97-106. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
1173962
  Ваніна Г.В. Семантичні особливості компліментарного висловлювання (на матеріалі іспанської та англійської мов) / Г.В. Ваніна, Н.М. Микитенко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 20-23
1173963
  Любич Д.А. Семантичні особливості кон"юнктива в італійській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 263-268
1173964
  Дзисюк М.В. Семантичні особливості метафор у поетичному ідіостилі Григорія Савчука // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 260-268


  Стаття присвячена дослідженню творчої лабораторії поета Уманщини Григорія Савчука, зокрема використанню автором метафоричних образів. Визначено структурно-семантичні особливості метафор, з"ясовано їх роль в осмисленні письменником світобудови і місця ...
1173965
  Засанська Н.Д. Семантичні особливості мікрополів труднощі\difficulty в українській та англійській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 61-70


  У статті висвітлено результати зіставного аналізу лексико-семантичних мікрополів труднощі/difficulty в українській та англійській мовах. Досліджено взаємовідношення між лексичними одиницями порівнюваних лексико-семантичних мікрополів та розкрито ...
1173966
  Чікало О. Семантичні особливості мотивного фонду пісень-хронік про родинне життя // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 661-668. – ISSN 1028-5091
1173967
  Соколова Д. Семантичні особливості сербської фразеології з компонентом "дан" (день) // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 45-57. – ISBN 978-617-7480-27-2
1173968
  Хуторна Х.І. Семантичні особливості складних прикметників на позначення оцінки в епосі Гомера // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 21-29. – Бібліогр.: Літ.: с. 28-29; 17 поз
1173969
  Моренець І.М. Семантичні особливості та функціонування деномінальних дієслів, утворенних за допомогою суфікса - Е-(А)- в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 343-349
1173970
  Ярова І.М. Семантичні особливості фразеологізмів словенської мови з соматичним компонентом SRCE // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 135-140
1173971
  Хижняк М.М. Семантичні параметри англійських дієслів обертання: історичний аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 223-226
1173972
  Калениченко М.М. Семантичні параметри безособових речень, які відображають стан людини (істоти), у чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 382-386


  У статті розглядаються безособові речення у чеській мові, які відображають стан людини (істоти). Основну увагу приділено семантичним і структурним параметрам таких безособових одиниць. В статье рассматриваются безличные предложения в чешском языке, ...
1173973
  Валюх З.О. Семантичні параметри словотвірних парадигм в українській і словацькій мовах // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 183-189. – ISSN 2311-0821
1173974
  Плечелюк Г. Семантичні площини архетипу переродження у зразках сучасної української музики // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 113-125. – ISSN 2310-0583
1173975
  Вяткіна Н. Семантичні проблеми референції: пряма референція, референційність, істинність // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 50-67. – ISSN 0235-7941
1173976
  Рогач Л.В. Семантичні процеси лінгвістичної термінології англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 438-443
1173977
  Круківська О.В. Семантичні процеси при переході слова з буденного дискурсу до спеціалізованого (на матеріалі французької мови) / О.В. Круківська, В.І. Круковський // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 199-211
1173978
  Павлова А.А. Семантичні різновиди адресатної синтаксеми // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 90-92. – ISBN 978-966-96911-8-7
1173979
  Волошина Н.В. Семантичні розходження між мовами, теорія лінгвальної відносності та проблема перекладності / Н.В. Волошина, С.Я. Литвак // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 39-46
1173980
  Ступак І.В. Семантичні ролі акціональних похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 83-88. – ISSN 2307-4558
1173981
  Лимаренко О.А. Семантичні ролі складових дивалентної структури зі складеним іменним присудком // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 302-308. – (Філологія)
1173982
  Сафонова Н. Семантичні та прагматичні компоненти категорії суб"єктної модальності драматичного дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 101-114. – Бібліогр.: Літ.: с. 113-114; 14 п. – ISSN 1728-9572
1173983
  Семчинська Н. Семантичні та синтаксичні особливості темпоральних прислівників // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 150-152
1173984
  Нікітіна Ф.О. Семантичні та словотворчі проблеми сучасної термінології / Ф.О. Нікітіна. – К, 1987. – 30с.
1173985
  Гейко Т.М. Семантичні та фонографічні характеристики культурологічних запозичень у французькій мові : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Гейко Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1173986
  Піскозуб Зоряна Федорівна Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови : Дис. ...канд. філолог. наук:12.02.05 / Піскозуб Зоряна Федорівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 173л. + Додатки: л. 169 - 171. – Бібліогр.: л. 157 - 169
1173987
  Піскозуб Зоряна Федорівна Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Піскозуб З.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1173988
  Єфремова Н.В. Семантичні та функціональні особливості синонімічних опозицій англійських дієслів : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Єфремова Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
1173989
  Єфремова Н.В. Семантичні та функціональні особливості синонімічних опозицій англійських дієслів на позначення емоційного впливу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 486-490. – Бібліогр.: Літ.: с. 489-490; 13 п. – ISSN 1729-360Х
1173990
  Олійник Тетяна Сергіївна Семантичні та функціональні характеристики символічних власних імен в сучасній англійській мові : Дис....канд. філолог. наук.: 10.02.04 / Олійник Тетяна Сергіївна; Тернопільський держ. педагог. ун-т ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 386 л. + Додатки л.:217-386. – Бібліогр.: л.: 191-209
1173991
  Здіховська Т. Семантичні та функціонально-стилістичні особливості крилатих виразів у прозових творах У. Самчука та Б. Лепкого // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 86-95. – ISSN 2311-5165
1173992
  Бойко Н.І. Семантичні типи експресивних дієслів української мови // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С, 94-99. – (Філологічні науки)
1173993
  Романченко А.П. Семантичні типи порівнянь у художньому мовленні Ліни Костенко // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 43-50
1173994
  Боштан А. Семантичні типи та комунікативні функції атрибутів у сучасній німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 163-169. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1173995
  Єфименко В.А. Семантичні трансформації структур сюжетного та композиційного рівня в сучасних літературних казках про Попелюшку // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 422-427. – ISSN 2311-0821
1173996
  Хороз Н. Семантичні трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 222-228. – ISSN 0203-9494
1173997
  Яковенко Л.І. Семантичні трансформації фразеологічних одиниць у художньому мовленні М. Стельмаха // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (12). – С. 101-106. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1173998
  Стасюк О. Семантичні характеристики метаінтертексту (на матеріалі парламентського дискурсу ФРН) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 382-391


  У статті запропоновано використання терміна "метаінтертекст" для аналізу експліцитної інтертекстуальності. Визначено семіотичну природу метаінтертексту. Описано його семантичні особливості на матеріалі парламентського дискурсу ФРН. Виявлено, що ...
1173999
  Подєнєжна Т.О. Семантичні характеристики найменувань людини за будовою тіла в англійській та українській мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 35-47. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2075-2970
1174000
  Тріфонова О.Е. Семантичні, прагматичні та стилістичні причини застосування експлікації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 222-226
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,