Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1172001
  Фетисов І. "Право власності" на народну культуру // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 57-61. – ISSN 1608-6422
1172002
  Іванова Майя "Право інтелектуальної власності" як важлива категорія в діяльності сучасних бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.18-23. – ISSN 2076-9326


  Розкрито поняття "право інтелектуальної власності"; проаналізовано термінологічні питання понятійного апарату права інтелектуальної власності; розглянуто дві протилежні концепції права інтелектуальної власності; визначено структуру об"єктів права ...
1172003
  Брун М.В. Право- и дееспособность физического лица в конфликтном праве / М.И. Брун. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1915. – [2], 100 с.
1172004
  Корицкая Л. Право- искусство добра и справедливости // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 9/10. – С. 54-55
1172005
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 9. – 2007
1172006
   Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 10. – 2007
1172007
   Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 11. – 2007
1172008
   Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання. – Київ : Азимут - Україна
№ 12. – 2007
1172009
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 1. – 2008
1172010
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 8. – 2008
1172011
   Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ : Азимут - Україна
№ 12. – 2008
1172012
  Котляренко О.П. Право військовослужбовців на додаткові відпустки: міф чи реальність // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 268-273. – ISBN 978-617-7364-24-4
1172013
  Заєць О.В. Право вільного використання об"єктів авторського права за цивільним законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.03 - цивіл. право та цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Заєць О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
1172014
  Заєць О.В. Право вільного використання об"єктів авторського права за цивільним законодавством України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. : 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Заєць О.В.; Зяєць О.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ, 2009. – 198л. + Додаток : л.173-176. – Бібліогр. : л.177-198
1172015
  Горобець В.М. Право вільної елекції полковника Війська Запорізького: козацькі традиції у випробуванні імперськими новаціями // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 70-91. – ISSN 0130-5247
1172016
  Малинкович М.В. Право владения несобственника : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Малинкович М.В.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1969. – 18л.
1172017
  Яворівський В.О. Право власного імені : нариси / В.О. Яворівський. – Київ, 1985. – 199 с.


  На тит.л.дарчий надпис від автора
1172018
  Харченко Г.Г. Право власності в різних правових системах // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 4. – С. 44-48
1172019
   Право власності в споживчій кооперації України. – Київ, 1996. – 207с.
1172020
   Право власності в Україні : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 816с. – ISBN 966-7784-15-0
1172021
  Головко Л.О. Право власності в Україні радянського періоду (1917-1992 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 58-62.
1172022
  Книш З.І. Право власності внутрішньо переміщених осіб як категоріальне визначення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 218-225. – ISSN 2524-0323
1172023
  Семчик В.І. Право власності за Конституцією України / В.І. Семчик. – К,, 1997. – 36с.
1172024
  Чуєва О. Право власності залишається за продавцем. Який договір слід укладати? // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (114), грудень 2020 р. – С. 118-124
1172025
  Отрюх О. Право власності іноземних громадян та осіб без громадянств на землі сільськогосподарського призначення: окремі аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 303-304
1172026
  Шевченко О.В. Право власності на архівний документ фізичних осіб // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 10-13.
1172027
  Ісаєв А. Право власності на гроші // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 119-134. – ISSN 1026-9932
1172028
  Гусарев С.В. Право власності на земельні ділянки багаквартирних жилих будинків // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-117
1172029
  Бондарчук Н.В. Право власності на землі авіаційного транспорту України та користування ними // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 421-427. – ISSN 1563-3349
1172030
  Семчик В.І. Право власності на землю в контексті перспективи вступу України до Європейського Союзу // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 380-394. – ISBN 978-617-7021-00-0
1172031
  Захарченко П.П. Право власності на землю в Україні (середини ХІХ – першої чверті ХХ століть) у фокусі російської дореволюційної історіографії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 191-198.
1172032
  Мурашин О. Право власності на землю в Україні: погляд в минуле : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 157-158. – ISSN 0132-1331
1172033
  Мурашин О. Право власності на землю в Україні: погляд в минуле : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 157-158. – ISSN 0132-1331
1172034
  Захарченко П.П. Право власності на землю в Україні: правове забезпечення та особливості реалізації (середина XIX - початок XX ст.) : монографія / Петро Захарченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка, 2010. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 271-327. – ISBN 978-966-326-396-0
1172035
  Мельничук Н. Право власності на землю за Австрійським Цивільним кодексом 1811 р. та його реалізація у Галичині // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 179-188. – ISSN 1026-9932
1172036
  Троцька М.В. Право власності на землю об"єднаних територіальних громад // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 85-88. – ISBN 978-966-916-708-8
1172037
   Право власності на землю та його захист : Збірник нормативних актів. – Київ : Атіка, 2002. – 448с. – ISBN 966-8074-07-6
1172038
  Носік В.В. Право власності на землю Українського народу : Монографія / В.В. Носік. – Киев : Юрінком, 2006. – 544с. – ISBN 966-667-224-3
1172039
  Василенко К. Право власності на землю Українського народу: проблеми законодавчого та доктринального визначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 298
1172040
  Кулинич П. Право власності на землю як елемент конституційного ладу України // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 12-18
1172041
  Кулинич П. Право власності на землю: нові підходи до визначення змісту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 22-29. – ISSN 0132-1331
1172042
  Шершун С. Право власності на ліс // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 75-79. – ISSN 0132-1331
1172043
  Шимон С.І. Право власності на майнові права: замітки до наукової дискусії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 304-309. – ISSN 1563-3349
1172044
  Сліпченко С. Право власності на об"єкти незавершеного будівництва // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2009. – № 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 51-57
1172045
  Отрош І.М. Право власності на об"єкти нерухомості за законодавством України: охорона та захист : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Отрош Інна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Отрош Інна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1172046
  Отрош І.М. Право власності на об"єкти нерухомості за законодавством України: охорона та захист : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Отрош Інна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Отрош Інна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 168 л. – Бібліогр.: л. 144-168
1172047
  Нечипорук Л.Д. Право власності на об"єкти тваринного світу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 442-447. – ISSN 1563-3349
1172048
  Каракаш І.І. Право власності на природні об"єкти та їх ресурси в Україні : монографія / І.І. Каракаш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 436, [2] с. – Бібліогр.: с. 403-435 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-302-0
1172049
  Заєць О.І. Право власності на природні ресурси та комплекси: вітчизняні та зарубіжні юридичні доктрини // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 582-585. – ISBN 966-660-151-6
1172050
  Лозко А. Право власності на результат творчої інтелектуальної діяльності в мережі Інтернет: проблеми та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 38-39


  "... Чи є сайт об"єктом інтелектуальної власності і як захистити свої права ".
1172051
  Каракаш І.І. Право власності на ресурсові складові фондів природних об"єктів // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 173-182. – ISSN 2307-3427
1172052
  Лугина О. Право власності на рослинність на земельних ділянках, межі яких не визначені в натурі (на місцевості) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 91-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1172053
  Савич С. Право власності на спільне майно багатоквартирного будинку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 130-136.
1172054
  Антонов А. Право власності та власність як правові категорії // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Герасимович А.М., Криштопа І.Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2. – С. 5-9. – ISSN 2409-1944
1172055
  Соловйов О.М. Право власності та право довірчої власності (на шляху рекодифікації цивільного законодавства України) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – С. 69-75. – ISSN 2224-9281
1172056
  Васильєва В. Право власності у посередницькому зобов"язанні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 111-113. – ISSN 0132-1331
1172057
  Первомайський О.О. Право власності українського народу: окремі проблеми тлумачення та здійснення // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 321-323. – ISBN 978-617-566-165-9
1172058
  Кравченко С.С. Право власності учасників товариств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 209-213.
1172059
  Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.68-73. – ISSN 0132-1331
1172060
  Фединяк Г. Право власності юридичних і фізичних осіб, їх об"єднань (з огляду на проблеми теорії та практики міжнародного приватного права) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 110-118. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1172061
  Новіков Д. Право власності як інститут речового права: шляхи вдосконалення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 173-174
1172062
  Коваленко Ю. Право власності як інституційна складова фінансового сектора України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню права власності як складової інституційного середовища фінансового сектора. Визначено основні недоліки у проведенні приватизації в Україні та їх вплив на формування цього сектора економіки. Запропоновано механізм включення ...
1172063
  Донченко О.П. Право власності як форма реалізації свободи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 30-35. – (Правознавство ; Вип. 365)
1172064
   Право власності: європейський досвід та українські реалії // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 11 (183). – С. 13-16
1172065
  Харченко Г.Г. Право власності: поняття, зміст і захист // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 113-119. – ISBN 978-617-566-656-2
1172066
   Право власності: проблеми забезпечення, реалізації та захисту : Тези доповідей та наук. повідомлень учасників наук.семінару молодих вчених м. Харків, 14-15 вересня 2001 р. – Харків, 2001. – 106с.
1172067
  Кухарєв О. Право власності: способи захисту крізь призму судової практики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2023. – № 11 (251). – С. 58-59. – ISSN 2308-9636
1172068
  Заіка Ю.О. Право властності. Спадкове право. : Навч. посібник / Ю.О. Заіка, В.М. Співак. – Київ : Наукова думка, 2000. – 152с. – ISBN 966-00-0617-9
1172069
  Сандровский К.К. Право внешних сношений / К.К. Сандровский. – Киев, 1974. – 79 с.
1172070
  Сандровский К.К. Право внешних сношений / К.К. Сандровский. – Киев, 1977. – 99 с.
1172071
  Сандровский К.К. Право внешних сношений : Учебникдля студ. по спец. "Международное право" / К.К. Сандровский. – Киев : Вища школа, 1986. – 328 с.
1172072
  Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза = European union internal Market law : Учебное пособие / Гарет Дейвис; Пер. с англ. М.Ю.Зарицкой. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 424с. – (Европейское право). – ISBN 966-311-013-9


  Для студентов, руководителей предприятий, предпринимателей
1172073
  Бородін І. Право воєнної сфери України як галузь права / І. Бородін, С. Пасіка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 158-163. – ISSN 1026-9932
1172074
  Новікова Л. Право володіння територією "Бессарабії" у ХІХ ст. - на початку ХХ ст.: складне переплетіння аргументів зацікавлених сторін в умовах регіону-фронтиру // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 12. – C. 78-100. – ISSN 2519-2523
1172075
  Харченко Г. Право володіння чужим майном в системі цивільного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 43-46. – ISSN 0132-1331
1172076
  Ільків О.В. Право володіння як юридична категорія // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 15-21. – ISSN 2308-9636
1172077
  Зенкин И.В. Право всемирной торговой организации : учеб. пособие / И.В. Зенкин ; [Информ. центр по праву ВТО]. – Москва : Международные отношения, 2003. – 241, [4] с. – ISBN 5-7133-1166-X
1172078
  Колесников М.С. Право выбора : повесть / М.С. Колесников. – Москва : Профиздат, 1971. – 207с.
1172079
  Колесников М.С. Право выбора / М.С. Колесников. – Москва, 1974. – 480с.
1172080
  Тихолоз С. Право говорити вголос // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (82/83). – С. 119-120
1172081
  Лукаш Т. Право голосу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 154-167
1172082
  Москалюк Н. Право господарського відання в системі речових суб"єктивних цивільних прав // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 299-304. – ISSN 2524-0129
1172083
  Щербина В. Право господарського відання і право оперативного управління: поняття, зміст та сфера застосування в Україні // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 13-30. – ISSN 1026-9932
1172084
  Таш"ян Р. Право господарського відання майном у законодавстві України, Російської Федерації та Республіки Білорусь:порівняльний аспект // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 36-38.
1172085
  Читра Гамини Илангакоон Право государства на участие в международных договорах и международно-правовое признание : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Читра Гамини Илангакоон; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 232л.
1172086
  Читра Г.И. Право государства на участие в международных договорах и международноправовое признание : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Читра Г.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1172087
  Турубинер А.М. Право государственной собственности на землю в Советском Союзе / А.М. Турубинер. – М., 1958. – 332с.
1172088
  Аксененок Г.А. Право государственной собственности на землю в СССР / Аксененок Г.А. ; под ред. Казанцева Н.Д. ; Ин-т права АН СССР. – Москва : Юргиз, 1950. – 308 с.
1172089
  Полянская Г.Н. Право государственной собственности на леса в СССР. / Г.Н. Полянская. – М., 1959. – 408с.
1172090
  Карасс А.В. Право государственной социалистической собственности / А.В. Карасс. – Москва, 1954. – 280с.
1172091
  Васильев Ю.С. Право государственной социалистической собственности / Ю.С. Васильев. – Москва, 1984. – 76с.
1172092
  Мельников Е.А. Право Государственной Социалистической собственности / Е.А. Мельников. – Куйбышев, 1976. – 70с.
1172093
  Корнеев С.М. Право государственной социалистической собственности в СССР / С.М. Корнеев. – Москва, 1964. – 268с.
1172094
  Васильев Ю.С. Право государственной социалистической собственности и экономические отношения / Ю.С. Васильев. – Москва, 1985. – 91с.
1172095
  Мушкин А.Е. Право граждан на жилище / А.Е. Мушкин. – Л., 1982. – 159с.
1172096
  Никитина М.И. Право граждан на жилой дом и подсобное хозяйство / М.И. Никитина, В.В. Петров. – Казань, 1967. – 104с.
1172097
  Тишкевич Иван Станиславович Право граждан на задержание преступника / Тишкевич Иван Станиславович. – Минск : Изд-во БГУ, 1974. – 112с.
1172098
  Баулин Ю.В. Право граждан на задержание прступника / Баулин Ю.В. ; Харик. гос. ун-т. – Харьков : Вища школа, 1986. – 156, [1] с. – Библиогр.: с. 150-156 (145 назв.)
1172099
  Михайлов М.П. Право граждан на необходимую оборону / М.П. Михайлов. – Москва, 1962. – 29с.
1172100
  Берестовой Н.П. Право граждан на необходимую оборону / Н.П. Берестовой. – Ленинград : Ленинградская орг. о-ва "Знание" РСФСР, 1986. – 13, [1] с. – Библиогр. в конце кн. (9 назв.). – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР)
1172101
  Козак В.Н. Право граждан на необходимую оборону. / В.Н. Козак. – Саратов, 1972. – 162с.
1172102
  Лыскова Е.И. Право граждан на обращение в суд и юридические методы его защиты // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 109-115. – ISSN 0132-0769
1172103
  Агение Г. Право граждан на социальное обеспечение // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 9. – С. 54-55. – ISSN 1810-3081
1172104
  Ле Б.В. Право граждан СРВ на жалобу и аппеляцию -- форма проявления социалистической демократии : Автореф... канд .юр.наук: 12.00.01 / Ле Б. В.; МНО АзССР, АзГУ. – Баку, 1989. – 19л.
1172105
  Богданов Е.В. Право граждан СССР на жиилще : учеб. пособие по спецкурсу для студ. 3-4-х курсов / Е.В. Богданов ; МВ и ССО БССР, Гродн. гос. ун-т. – Гродно : Гродненский государственный университет, 1983. – 92 с. – Библиогр.: с. 89-90
1172106
  Красненко А.Л. Право граждан СССР на материальное обеспечение в свете новейшего законодательства / А.Л. Красненко. – Калинин, 1982. – 40с.
1172107
  Келемен М.І. Право громадськості на участь у процесі прийняття екологічно значущих рішень // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 175-185. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1172108
  Яременко Т.Ф. Право громадян брати участь в управлінні державними справами: поняття та характерні ознаки // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 58-60. – Бібліогр.: 19 назв
1172109
  Боровська І. Право громадян на безпечне для життя і здоров"я довкілля як цивільне особисте немайнове право: історія виникнення. становлення та розвитку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.44-49
1172110
  Власенко Ю.Л. Право громадян на екологічно безпечне довкілля: міжнародно-правовий аспект // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 188-190
1172111
  Андрейцев А. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.8-11. – ISSN 0132-1331
1172112
  Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 147-152. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми спеціально-юридичних гарантій захисту права громадян на внутрішню та зовнішню екологічну безпеку, їх ефективність та перспективи законодавчого забезпечення в сучасних умовах.
1172113
  Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-108. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми спеціально-юридичних гарантій захисту права громадян на внутрішню та зовнішню екологічну безпеку, їх ефективність та перспективи законодавчого забезпечення в сучасних умовах. Issues of special legal guarantees of protection of ...
1172114
  Луць В. Право громадян на екологічну інформацію та його захист відповідно до норм України та ЄС / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 62-66.
1172115
  Фріс П.Л. Право громадян на зброю "pro et contra" // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 77-84
1172116
  Янюк Н. Право громадян на звернення до органів влади: форми його реалізації // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 85-90.
1172117
  Костюк Ю.В. Право громадян на звернення про відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 153-155. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Зроблено аналіз правової природи суб"єктивного права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на екологічну безпеку. Наводиться визначення гарантій його реалізації. Розглядаються практичні аспекти права громадян на відшкодування ...
1172118
  Коломієць О. Право громадян на здійснення підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.28-30
1172119
  Кулик О.Г. Право громадян на інформацію про стан злочинності та шляхи його забезпечення // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 24-28. – ISBN 978-617-7364-24-4
1172120
  Романюк Р. Право громадян на мирні збирання як гарантія реалізації інших конституційних прав і свобод людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 99-112. – ISSN 2310-6158
1172121
  Сурков В.В. Право громадян на обмін жилих приміщень / В.В. Сурков. – Київ, 1973. – 150с.
1172122
  Бебель О. Право громадян на особисту свободу, або погляд на окремі питання застосування Конституції України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-44
1172123
  Бутрин-Бока Право громадян на охорону здоров"я / Бутрин-Бока, М. Іванчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 99-105. – ISSN 2524-0129
1172124
  Параниця С.П. Право громадян на самозахист життя і здоров"я від протиправних посягань // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 106-111. – ISBN 978-617-7096-88-6
1172125
  Чернега Р.Т. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні України: стан та шляхи вдосконалення : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.02 / Чернега Р.Т.; Ін-т законодавства ВРУ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1172126
  Сінкевич О. Право громадян на участь у місцевому самоврядувння в Україні // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 61-63
1172127
  Ярмол Л. Право громадян України на альтернативну (невійськову) службу - невід"ємний елемент свободи віровизнання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.31-35. – Бібліогр.: 7 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1172128
  Барабаш О. Право громадян України на безоплатну юридичну допомогу в системі конституційних цінностей // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 44-49
1172129
  Трунова Г.А. Право громадян України, які працюють за кордоном, на захист у системі соціального страхування на випадок безробіття // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 117-123. – ISSN 2311-4894
1172130
  Кулинич П. Право громадянина на безоплатну приватизацію землі: чи можна його реалізувати двома ділянками? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 25-31 травня (№ 21). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1172131
  Строган А.Ю. Право громадянина на свободу слова та думки в національних та міжнародних нормативно-правових актах: порівняльний аналіз : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 91-93. – Бібліогр.: 6 назв
1172132
  Радченко О. Право грошового обігу як підгалузь фінансового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 205-210. – ISSN 2663-5313
1172133
  Давыдов Р.К. Право депутататского запроса / Р.К. Давыдов. – К, 1981. – 140с.
1172134
  Набухотний В. Право держав на амністію за міжнародні злочини // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 112-115
1172135
  Вавілова Н.В. Право держав на застосування сили в міжнародних відносинах / Н.В. Вавілова, І.М. Сівоха, В.В. Леонов // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 18-23. – ISSN 2304-2699
1172136
  Ржевська Валентина Сергіївна Право держави на самооборону в світлі розвитку юридичних гарантій міжнародної безпеки : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.11. / Ржевська Валентина Сергіївна; КНУТШ; Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 211 л. – Бібліогр.: л. 190-211
1172137
  Ржевська Валентина Сергіївна Право держави на самооборону в світлі розвитку юридичних гарантій міжнародної безпеки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ржевська В.С.; КНУТШ. Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
1172138
  Ржевська В.С. Право держави на самооборону і міжнародна безпека / В.С. Ржевська; КНУТШ. – Київ : Промені, 2005. – 256с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 966-96386-4-X
1172139
  Пересунько С.І. Право державної власності та його здійснення в період ринкових реформ в Україні : Дис... Канд. юрид. наук: 12.00.03 / Пересунько С.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 197л. – Бібліогр.:л.164-197
1172140
  Пересунько Сергій Іванович Право державної власності та його здійснення в період ринкових реформ в Україні : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Пересунько Сергій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16с.
1172141
   Право детей с ограниченными возможностями на образование: подход к инклюзивному образованию, основанный на соблюдении прав человека : позиционный документ / ЮНИСЕФ. – Geneva : ЮНИСЕФ, 2012. – 119 p. : ил. – (Объединимся ради детей)
1172142
  Гольцберг К. Право дитини на гру. Іграшки мусять задовольняти потреби дитини і в деструктивних діях, і у творчих // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 13


  "Дорослі люблять із глибокодумним виглядом цитувати Антуана де Сент-Екзюпері: "Всі ми родом з дитинства", - коли намагаються довести, що пам"ятають про своє дитинство й розуміють важливість тих речей, які необхідні дитині. Але дитинство - це не ...
1172143
  Романенко І. Право дитини на інформацію про її біологічних батьків // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 233-235. – ISBN 978-617-7069-28-6
1172144
  Опольська Н. Право дитини на людську гідність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 11-13
1172145
  Резнік Г. Право дитини на освіту в міжнародних актах та законодавстві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.72-77
1172146
  Негода О.А. Право дитини на проживання в сім"ї: сутність, реалізація, захист // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 328-333. – ISSN 1563-3349
1172147
  Касьянова Д. Право дитини на сім"ю чи його видимість? Що потрібно знати про усиновлення в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
1172148
  Лисенко Х. Право дитини, позбавленої батьківського піклування, на особливий захист і допомогу держави: міжнародно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1172149
  Резнік Г. Право дітей з обмеженими можливостями здоров"я на освіту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 75-80
1172150
  Івченко І.О. Право дітей з обмеженими можливостями на державну соціальну допомогу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 319-324. – ISSN 1563-3349
1172151
  Кулинич П.Ф. Право добросусідства за земельним законодавством України // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 25-34
1172152
  Жигалкин И. Право доверительной собственности (к вопросу об ограничении и переходе права собственности) // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.46-49
1172153
  Гончарук А.А. Право довірчої власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 2 (148). – С. 97-101
1172154
  Харченко Г. Право довірчої власності в системі відносин власності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 33-35. – ISSN 0132-1331
1172155
  Коваленко Т. Право довірчої власності на земельні ділянки: особливості набуття, реалізації та припинення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 52-56
1172156
  Кіріяк О.В. Право довірчої власності: інтеграція зобов"язальних і пропрієтарних елементів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 84-93. – ISSN 2707-6849
1172157
  Рущак В. Право довічного успадкуваного володіння землею: бути чи не бути? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 10-11
1172158
   Право довкілля (екологічне право) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Пилипенко П.Д. та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2010. – 400, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-451-2
1172159
  Гетьман А.П. Право доступу до суду в контексті Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод / А.П. Гетьман, О.М. Толочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 68-70. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється зміст права людини на доступ до суду та його розуміння Європейським Судом з прав людини, наведено випадки порушення цього права діями держав - учасників Ради Європи, а також сформульовані пропозиції з удосконалення законодавства України, ...
1172160
   Право Европейского Союза : в вопросах и ответах : учеб. пособие / С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков, П.А. Калиниченко, Е.А. Чегринец, О.В. и др. Ефремкина; [С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков, П.А. Калиниченко и др.] ; отв. ред. С.Ю. Кашкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. – Москва : Проспект, 2005. – 298, [2] с. – Библиогр.: с. 292 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-98032-771-1
1172161
   Право Европейского Союза : учебник для студ. высших учеб. заведений / [Кашкин С.Ю. и др.] ; под ред. С.Ю. Кашкина ; Кафедра Жана Моне (Европейский Союз). – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2011. – 1119 с. – Библиогр.: с. 1112-1119. – (Магистр). – ISBN 978-5-9916-1329-3


  Учебник подготовлен коллективом кафедры права Европейского Союза МГЮА. В нем учтены изменения, внесенные в учредительные документы Европейского Союза после выхода в свет второго издания учебника, включая Лиссабонский договор 2
1172162
  Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки : Навчальний та науково-практичний посібник / В.І. Андрейцев; КНУТШ. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 332с. – 34Андр Шифр дубл. – ISBN 966-7767-52-3
1172163
  Андрейцев В. Право екологічної безпеки: проблеми формування об"єктного стану // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 10. – С.9-12. – ISSN 0132-1331


  Конституційний Суд України
1172164
  Барікова А.А. Право електронних комунікацій на новітньому історичному етапі інституціоналізації адміністративного права // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 19-23. – ISBN 978-617-7293-17-9
1172165
  Грязин И.Н. Право есть миф // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 72-95. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1172166
  Дэйвис К. Право Європейского Союза / Кэрен Дэйвис; Пер. с англ. Т.А. Черной. – Пер. со 2-го англ. изд. – Київ : Знання, 2005. – 406 с. – (Европейское право). – ISBN 966-346-038-5
1172167
  Кондратенко Ю. Право Європейського Союзу - особлива модель регулювання міждержавних відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 130-134. – ISSN 0132-1331
1172168
  Дахно І.І. Право Європейського союзу : навч. посібник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 415, [1] с. – ISBN 978-611-01-0897-3


  У пр. № 1713881 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка подарунок від к.ю.н., доц. Алієвой-Барановськой В.М. Підпис. 17.10.17.
1172169
  Татам Алан Право Європейського Союзу : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Татам Алан; За ред. В.І.Муравйова. – Київ, Будапешт : Абрис, Colpi/OSI, 1998. – 424с. – ISBN 9665310593
1172170
  Мінка П.Я. Право Європейського Союзу : підручник / Мінка П.Я., Торохтій Ю.З., Хрідочкін А.В. ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – 531, [1] с. – Бібліогр.: с. 529-531. – ISBN 978-966-8676-67-3
1172171
   Право Європейського Союзу : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Бондар Л.О., Брєдова Г.В., Вакуленко А.О. та ін. ; за ред. Р.А. Петрова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – 3-тє вид.,змін. і допов.(відповід. до положень Лісабон.Договору). – Київ : Істина, 2010. – 371, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 350-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-35-1
1172172
   Право Європейського Союзу : навчальний посібник / Бесчастний В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2010. – 366 c. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-532-6
1172173
   Право Європейського Союзу : навчальний посібник / [Бесчастний В.М. та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 368 c. – Бібліогр.: с. 356-366. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-942-3
1172174
   Право Європейського Союзу / Муравйов В.І. [та ін.] ; за ред. В.І. Муравйова ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 701, [3] с. – Бібліогр.: с. 520-526. – ISBN 978-966-667-472-5
1172175
   Право Європейського Союзу : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Бондар Л.О. та ін.] ; за ред.: Ж. Моне, Р.А. Петрова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – 4-те вид., змін. і допов. – Київ : Істина, 2011. – 376 с. – У відомостях про вид. також: відповідно до положень Лісабонського Договору. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 350-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-35-1
1172176
  Аракелян М.Р. Право Європейського Союзу : підручник : з урахуванням змін, внесених Лісабонським договором 2007 р. / М.Р. Аракелян, М.Д. Василенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2012. – 386, [4] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-438-597-5
1172177
   Право Європейського Союзу : підручник для студентів ВНЗ / [Аверочкіна Т.В. та ін.] ; за ред. О.К. Вишнякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2013. – 869, [15] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 758-870 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-632-3
1172178
   Право Європейського Союзу : підручник / [Л.О. Бондар та ін.] ; за ред. Р.А. Петрова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Вид. 9-те, змін. і допов. – Харків : Право, 2019. – 440, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 407-432 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-748-7
1172179
   Право Європейського Союзу : підручник / [Є.В. Баданова та ін. ; за ред.: Р.А. Петрова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Вид. 10-те, змін. і допов. – Харків : Право, 2021. – 482, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 445-473 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-191-2
1172180
  Опанасюк Н. Право Європейського Союзу і національне туристичне законодавство // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 33-43


  У статті аналізується можливість, необхідність та перспективи гармонізації вітчизняного туристичного законодавства з нормами права Європейського Союзу, зокрема директив. Автор обгрунтовує важливість виважених підходів (з урахуванням національних ...
1172181
  Муравйов В.І. Право Європейського Союзу та його система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-38. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано характерні особливості права Європейського Союзу, які відрізняють його як від міжнародного права, так і від національного права. Спеціальна увага приділена розгляду юридичної природи права Європейського Союзу. The article is devoted to ...
1172182
  Петров Є.В. Право Європейського Союзу як джерело адміністративно-господарського права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 44-50. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено з"ясуванню питання про можливість зарахування до джерел адміністративно-господарського права правових актів Європейського Союзу. Розглянуто систему правових актів ЄС та наведено перелік актів, що становлять джерельну базу вітчизняного ...
1172183
   Право Європейського Союзу. Європейське право прав людини (в питаннях і відповідях) : навч.-довідк. посібник / [Т.М. Анакіна та ін.] ; за заг. ред. І.В. Яковюка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. права Європ. Союзу. – Харків : Право, 2021. – 254, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-121-9
1172184
  Опришко В.Ф. Право Європейського Союзу. Загальна частина : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.Ф. Опришко, А.В. Омельченко, А.С. Фастовець ; МОНУ ; Київський національний економічний ун-т ; керівник авт. кол. та відп. ред. В.Ф. Опришко. – Київ, 2002. – 462 с. – ISBN 966-7024-46-6
1172185
  Дахно І.І. Право Європейського Союзу: англо-українсько-російський глосарій / І.І. Дахно. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 234с. – ISBN 978-966-364-542-1


  Висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі як наважливішої складової міжнародної економіки. Для студентів вузів
1172186
   Право Європейського Союзу: основи теорії : підручник / [Т.М. Анакіна та ін.] ; за заг. ред. І.В. Яковюка. – Харків : Право, 2021. – 357, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-937-794-4
1172187
  Стахєєва-Боговик Право ЄС у сфері транскордонної неспроможності: ключові зміни // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 118-124
1172188
  Куфтирев П.В. Право ЄС: основні принципи / П.В. Куфтирев, О.І. Верник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-31. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблематика розвитку та становлення основних принципів права ЄС. Досліджується теоретичний та практичний аспект даної проблеми. There are being analized the problems of the development and establishment of the EC Law. The author ...
1172189
  Толкунова В.Н. Право женщин на труд в СССР / В.Н. Толкунова. – Москва, 1980. – 199 с.
1172190
  Львова О.Л. Право живе та дієве (про ціннісні орієнтації права) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-17.
1172191
  Лоцманенко Ю.В. Право жити / Ю.В. Лоцманенко. – Київ, 1967. – 82с.
1172192
  Бадзьо Ю. Право жити : Україна в складі СРСР, людина в системі тоталітарного соціалізму / Ю. Бадзьо. – Київ : Таксон, 1996. – 400 с. – ISBN 9667128016
1172193
  Байтала О. Право жінки на аборт в аспекті реалізації права на життя: конституційно-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 123-124
1172194
  Попович В М. Право з погляду філософа // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.10-12. – ISBN 966-568-656-9
1172195
  Костяшкін Іван Олександрович Право загального землекористування громадян : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Костяшкін І.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 185л. + Додатки: л.182-185. – Бібліогр.: л.164-181
1172196
  Костяшкін Іван Олександрович Право загального землекористування громадян : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Костяшкін І.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1172197
  Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян : монографія / Костяшкін Іван Олександрович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : [б. в.], 2010. – 148, [1] с. – Бібліогр.: с. 130-144. – ISBN 978-966-8823-33-6


  У пр. № 1710962 напис: Шановному Володимиру Васильовичу з вдячністю за підтримку з глибокою повагою. Підпис.
1172198
  Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян як правовий інститут // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.83-89
1172199
  Гончаренко В. Право законодавчих органів УСРР на конституційні протести і його реалізація у 1920-ті роки // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 108-117. – ISSN 1993-0909
1172200
  Бахрах Демьян Николаевич Право запроса депутатов в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Бахрах Демьян Николаевич; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 19л.
1172201
  Бахрах Д.Н. Право запроса депутатов местных Советов / Бахрах Д.Н. – Москва : Госюриздат, 1960. – 51 с.
1172202
  Основин В.С. Право запроса депутатов местных Советов. / В.С. Основин. – М., 1957. – 29с.
1172203
  Митилино М.И. Право застройки : опыт цивилистического исследования института / М.И. Митилино. – Киев : ТИп. насл. Т.Г. Мейнандера, 1914
1172204
  Канторович Я.А. Право застройки / Я.А. Канторович. – Москва, 1924. – 39 с.
1172205
  Вольман И.С. Право застройки / И.С. Вольман. – Москва, 1926. – 167с.
1172206
  Мовчановский Б.Ф. Право застройки / Б.Ф. Мовчановский. – М, 1929. – 200с.
1172207
  Журавська З. Право засудженого на ізольоване тримання у місцях позбавлення волі як один із заходів забезпечення безпеки // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 90-94. – ISSN 2409-4544
1172208
  Ковальчук С.О. Право захисника заявляти клопотання та його реалізація в стадії попереднього розгляду справи суддею // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 39-42.
1172209
  Коструба А. Право захист і суб"єктивне цивільне право: теоретичні питання дослідження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 210-215. – ISSN 2219-5521
1172210
  Остапенко О.І. Право захисту на стадії порушення справи про військові адміністративні правопорушення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 143-149. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1172211
  Остапенко О.І. Право захисту на стадії порушення справи про військові адміністративні правопорушення
1172212
  Совгиря О.В. Право збиратися мирно, без зброї й проводити збори, мітинги, походи і демонстрації: проблеми теоретичного закріплення та реалізації // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 169-171
1172213
  Дешко Л. Право звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ чи організацій у контексті генезису національної системи конституційного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 99-104
1172214
  Костенко Л. Право звичаїв // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 91-97.
1172215
  Погрібний С.О. Право земельного сервіруту за українським земельним законодавством // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 34-42
1172216
  Федорович В. Право земельного сервітуту за законодавством України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 318-324. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1172217
  Мірошниченко А.М. Право землекористування // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-44.
1172218
  Миронець І.М. Право землекористування колгоспу / І.М. Миронець. – Київ, 1974. – 80 с.
1172219
  Фомина Л.П. Право землепользования в европейских социалистических странанх / Л.П. Фомина. – Москва, 1975. – 184с.
1172220
   Право землепользования в СССР и его виды. – Москва, 1964. – 548с.
1172221
  Степаненко М.Ф. Право землепользования граждан. / М.Ф. Степаненко, В.И. Чувичко. – Минск, 1984. – 127с.
1172222
  Машанов П.В. Право землепользования колхозов : Автореф... кандид. юридич.наук: / Машанов П.В.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1952. – 15 с.
1172223
  Коваленко Е.И. Право землепользования колхозов / Е.И. Коваленко. – Пермь, 1970. – 219с.
1172224
  Шингель А.А. Право землепользования колхозов и совхозов / А.А. Шингель. – Минск, 1980. – 95 с.
1172225
  Ясинская Г.Ф. Право землепользования рабочих и служащих, проживающих в сельских населенных пунктах Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.714 / Ясинская Г.Ф. ; Харьк. юридический ин-т. – Харків, 1971. – 21 с.
1172226
  Ясинская Г.Ф. Право землепользования рабочих и служащих, проживающих в сельской местности / Г.Ф. Ясинская. – Москва, 1973. – 111с.
1172227
  Аксененок Г.А. Право землепользования совхозов, МТС и подсобных хозяйств / Г.А. Аксененок. – Москва, 1953. – 144с.
1172228
  Осипчук Н. Право знати право // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 139). – С. 9


  У якому виші готують найкращих юристів. Найкращі результати у випускників таких ВНЗ, як Національний університет "КМУ" - 470, 5 бала; КНУ ім. Т.Шевченка - 448, 4 бала; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка - 448, 4 бала....
1172229
   Право зовнішніх зносин : Дипломатичне право. Дипломатичне право міжнародних організацій. Право спеціальних місій. Консульське право. – Київ : Промені, 2003. – 784с. – (Міжнародне право в документах). – ISBN 966-96386-0-7
1172230
  Гулієв А.Д. Право зовнішніх зносин : підручник для студентів ВНЗ / А.Д. Гулієв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2012. – 486, [2] с. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-598-735-2
1172231
  Алієва-Барановська Право зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник-довідник / В.М. Алієва-Барановська, Г.В. Бабіч, І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 423, [1] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр.: с. 246-354 та в додатках. – ISBN 978-611-01-0479-1


  У пр. №1702109 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від к.ю.н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис.
1172232
  Вишняков В.Г. Право и автоматизированные системы управления / В.Г. Вишняков. – Москва, 1976. – 64с.
1172233
  Ткачевский Ю.М. Право и алкоголизм / Ю.М. Ткачевский. – М., 1987. – 158с.
1172234
   Право и борьба идей в современном мире : (Критика современных буржуазных концепций права) Материалы науч. конф. Москва, 24-26 дек. 1979 г. – Москва : Институт государства и права АН СССР, 1980. – 162с.
1172235
  Ткачевский Ю.М. Право и борьба с алкоголизмом / Ю.М. Ткачевский. – Москва, 1971. – 40с.
1172236
   Право и власть. – М., 1990. – 527с.
1172237
   Право и внешняя торговля. – М., 1987. – 150с.
1172238
  Бирюков Р. Право и глобализация // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 1561-4999
1172239
   Право и государственное управление регионами : межвуз. темат. сб. науч. тр. – Калинин : КГУ, 1986. – 151,[1] с.
1172240
  Литвинова Г.И. Право и демографические процессы в СССР / Г.И. Литвинова. – Москва, 1981. – 200 с.
1172241
   Право и демократия : Межвузовский сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 6. – 1994
1172242
   Право и демократия : межвузовский сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-6317-39-8
Вып. 8. – 1997
1172243
   Право и демократия : сборник научных трудов. – прил. к ж-лу "Право и экономика". – Минск : Право и экономика, 1988-
Вып. 9. – 1998
1172244
   Право и демократия : сборник научных трудов. – прил. к ж-лу "Право и экономика". – Минск : Белорусский гос. университет, 1988-
Вып. 10. – 1999
1172245
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-445-443-6
Вып. 11. – 2001
1172246
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-445-956-Х. – ISSN 0202-6342
Вып. 14. – 2003
1172247
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-307-1. – ISSN 0202-6342
Вып. 15. – 2004
1172248
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
Вып. 16. – 2005
1172249
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
Вып. 17. – 2006
1172250
   Право и демократия : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
Вып. 18. – 2007
1172251
   Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-485-978-1. – ISSN 0202-6342
Вып. 19. – 2008
1172252
   Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
Вып. 20. – 2009
1172253
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-518-494-3. – ISSN 0202-6342
Вып. 22. – 2011. – Резюме рос., белор., англ. мовами
1172254
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-518-627-5. – ISSN 0202-6342
Вып. 23. – 2012. – Резюме рос., белор., англ. мовами
1172255
   Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 24. – 2013. – Резюме рос., белорус., англ.
1172256
   Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 25. – 2014. – Резюме рос., белорус., англ.
1172257
   Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 26. – 2015. – Резюме рос., белорус., англ.
1172258
   Право и демократия : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
Вып. 27. – 2016. – Резюме рос., белорус., англ.
1172259
  Притыка Д.Н. Право и договорные обязательства / Д.Н. Притыка. – К., 1985. – 48с.
1172260
  Субочев В.В. Право и его роль в обеспечении диалектического единства личных, общественных и государственных интересов // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.4-12
1172261
  Сэнт Право и жизнь / Сэнт, Роз Ж. - // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.56-70. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Рождение, жизнь и смерть в гражданском кодексе Франции
1172262
  Фомин А.И. Право и закон // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.24-30
1172263
  Нерсесянц В.С. Право и закон: Из истории правовых учений / В.С. Нерсесянц. – Москва : Наука, 1983. – 366 с.
1172264
   Право и законность. – М., 1987. – 358с.
1172265
  Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма / Н.Г.Александров. – Москва : Юрид. лит., 1961. – 271 с.
1172266
  Мелехина В.Н. Право и заработная плата / В.Н. Мелехина, Н.Н. Лукин. – Кишинев, 1982. – 235с.
1172267
   Право и защита семьи государством. – М., 1987. – 182с.
1172268
  Наменгенов К.Н. Право и изобретательство / К.Н. Наменгенов. – Алма-Ата, 1988. – 77с.
1172269
  Дидикин А. Право и инновации. Новеллы и противоречия правовой модели инновационного центра "Сколково" / А. Дидикин, С. Кружкова // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 11 (1618). – С. 25-34. – ISSN 0869-44435


  В последние годы в российском научном и экспертном сообществе не вызывает сомнений утверждение, будто достижения фундаментальной и прикладной науки должны стать одним из основных инструментов проведения взвешенной и эффективной государственной ...
1172270
   Право и информатика. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 144с.
1172271
  Сигалов К.Е. Право и история: методологические функции исторической науки // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 7. – С. 22-26. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается значимость исторической методологии как инструментария и способа познания закономерностей науки истории государства и права. Исследуется специфика исторического знания, проблемы понятийного аппарата, возможности использования ...
1172272
   Право и коммунизм. – Москва, 1965. – 208с.
1172273
  Явич Л.С. Право и коммунизм. / Л.С. Явич. – Москва, 1962. – 101с.
1172274
  Дулов А.В. Право и коммунистическое воспитание. Новые задачи - новые средства / А.В. Дулов. – Минск, 1987. – 37с.
1172275
  Орзих М.Ф. Право и личность : вопросы теории правового воздействия на личность социалистического общества / М.Ф. Орзих. – Киев; Одесса : Вища школа, 1978. – 143 с.
1172276
  Попов В.К. Право и материальные интересы в межхозяйственной кооперации. / В.К. Попов. – Х, 1983. – 169с.
1172277
  Беляева З.С. Право и межхозяйственная кооперация / З.С. Беляева. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 232 с. – Библиогр. в примеч.: с. 213-231
1172278
  Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. / В.П. Казимирчук. – Москва, 1965. – 204с.
1172279
   Право и мир в международных отношениях : сборник статей сост. под ред. проф. гр. Л.А. Комаровского и П.М. Богаевского. – Москва : Изд. кн. маг. "Книжное дело", 1899. – XII, 545 с.


  Ред.: Комаровский, Леонид Алексеевич (1846-1912) Богаевский, Петр Михайлович (1866-1929)
1172280
  Федоров Г.К. Право и молодежь / Г.К. Федоров. – Кишинев, 1988. – 215с.
1172281
  Макогон В.Д. Право и мораль в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Макогон В.Д. ; АН УССР , Ин-т филос. и сект. гос. и права. – Киев, 1967. – 20 с.
1172282
  Вишняков В.Г. Право и научная организация управленческого труда / В.Г. Вишняков. – Москва, 1968. – 47с.
1172283
  Хецуриани Д.Г. Право и научно-технический прогресс / Хецуриани Д.Г. – Тбилиси, 1988. – 81 с.
1172284
  Рассудовский В.А. Право и научно-техническое творчество. / В.А. Рассудовский. – Москва, 1975. – 62с.
1172285
  Алексеев С.С. Право и наша жизнь / С.С. Алексеев. – Москва, 1978. – 222с.
1172286
  Карева М.П. Право и нравственность в социалистическом обществе / М.П. Карева. – М, 1951. – 184с.
1172287
  Нижечек В.И. Право и нравственность в социалистическом обществе / В.И. Нижечек. – Иркутск, 1973. – 92с.
1172288
  Якуба Е.А. Право и нравственность как регуляторы общественных отношений при социализме / Е.А. Якуба. – Х., 1970. – 208с.
1172289
  Алиев Д.А. Право и нравственность как регуляторы поведения личности в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алиев Д. А.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 21л.
1172290
  Явич Л.С. Право и общественные отношения. / Л.С. Явич. – Москва, 1971. – 152с.
1172291
   Право и общественный прогресс в социалистическом обществе. – Киев, 1988. – 351с.
1172292
  Забигайло В.К. Право и общество / В.К. Забигайло ; Акад. наук Украинской ССР, Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1981. – 213, [2] с.
1172293
  Бусурин С.В. Право и ответственность / С.В. Бусурин, Т.Г. Бушина // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.20-32
1172294
   Право и охрана природы. – Москва, 1979. – 159с.
1172295
  Алексеев С.С. Право и перестройка / С.С. Алексеев. – Москва, 1987. – 176с.
1172296
  Кудрявцев В.Н. Право и поведение. / В.Н. Кудрявцев. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 191с.
1172297
   Право и повышение активности рабочих и служащих. – Минск, 1983. – 159с.
1172298
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 7. – 2002
1172299
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 8. – 2002
1172300
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 9. – 2002
1172301
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 10. – 2002
1172302
   Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 11. – 2002
1172303
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 1997-
№ 12. – 2002
1172304
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 1. – 2003
1172305
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 2. – 2003
1172306
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 3. – 2003
1172307
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 4. – 2003
1172308
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 5. – 2003
1172309
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 6. – 2003
1172310
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 7. – 2003
1172311
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 8. – 2003
1172312
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 9. – 2003
1172313
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 10. – 2003
1172314
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 11. – 2003
1172315
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-
№ 12. – 2003
1172316
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 1. – 2004
1172317
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 2. – 2004
1172318
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 3. – 2004
1172319
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 4. – 2004
1172320
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 5. – 2004
1172321
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 6. – 2004
1172322
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 7. – 2004
1172323
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 8. – 2004
1172324
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 9. – 2004
1172325
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 10. – 2004
1172326
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 11. – 2004
1172327
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 12. – 2004
1172328
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 1. – 2005
1172329
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 2. – 2005
1172330
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 3. – 2005
1172331
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 4. – 2005
1172332
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 5. – 2005
1172333
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 6. – 2005
1172334
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 7. – 2005
1172335
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 8. – 2005
1172336
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 9. – 2005
1172337
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 10. – 2005
1172338
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 11. – 2005
1172339
   Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва : NOTA-BENE, 1997-. – ISSN 1811-9018
№ 12. – 2005
1172340
  Баев В.Г. Право и политика в Веймарской республике (1919-1933 гг.) // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.196-201. – ISSN 1608-8794
1172341
  Батурин Ю.М. Право и политика в компьютерном круге : буржуаз. демократия и "электрон. диктатура" / Ю.М. Батурин ; отв. ред. Г.Х. Шахназаров ; АН СССР, Наукч. совет по пробл. зарубеж. идеол. течений, Сов. ассоц. полит. наук. – Москва : Наука, 1987. – 109, [2] с. – (Идеология в современном мире)
1172342
  Максимов И С. Право и политика в поисках балланса // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.190-196. – ISBN 966-568-656-9
1172343
   Право и политика в развивющихся странах. – М., 1990. – 165с.
1172344
   Право и политика в развивющихся странах. – М., 1991. – 184с.
1172345
  Папиртис Ю Л.В. Право и политика в развитом социалистическом обществе. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Папиртис Л.В.Ю.; МВ ССО СССР.МГУ. – М, 1977. – 19л.
1172346
  Инако Ц. Право и политика современного Китая, 1949-1975 гг. / Ц. Инако. – Москва, 1978. – 295с.
1172347
  Миронова Д. Право и политические решения: к постановке вопроса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С.16-26. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1172348
   Право и правовая идеология. – Баку, 1986. – 94с.
1172349
  Антонов М.В. Право и правовые культуры в ХIХ веке: различие и единство : (Всемирный Конгресс Международной ассоциации философии права и социальной философии) / М.В. Антонов, А.В. Поляков // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 124-146. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1172350
   Право и правотворчество: вопросы теории. – М., 1982. – 128с.
1172351
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12. – 1997
1172352
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13. – 1997
1172353
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14. – 1997
1172354
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15. – 1997
1172355
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16. – 1997
1172356
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17. – 1997
1172357
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18. – 1997
1172358
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 1997
1172359
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20. – 1997
1172360
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21. – 1997
1172361
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22. – 1997
1172362
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23. – 1997
1172363
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 1. – 1998
1172364
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 2. – 1998
1172365
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 3. – 1998
1172366
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 4. – 1998
1172367
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 5. – 1998
1172368
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 6. – 1998
1172369
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 7. – 1998
1172370
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 8. – 1998
1172371
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 9. – 1998
1172372
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 10. – 1998
1172373
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 11. – 1998
1172374
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 12. – 1998
1172375
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 13. – 1998
1172376
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 14. – 1998
1172377
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 15. – 1998
1172378
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 16. – 1998
1172379
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 17. – 1998
1172380
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 18. – 1998
1172381
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 19. – 1998
1172382
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 20. – 1998
1172383
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 21. – 1998
1172384
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 22. – 1998
1172385
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 23. – 1998
1172386
   Право и практика : бюллетень. – Київ, 1995-
№ 24. – 1998
1172387
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1. – 1999
1172388
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2. – 1999
1172389
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3. – 1999
1172390
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4. – 1999
1172391
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5. – 1999
1172392
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6. – 1999
1172393
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7. – 1999
1172394
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8. – 1999
1172395
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9. – 1999
1172396
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10. – 1999
1172397
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11. – 1999
1172398
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12. – 1999
1172399
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13. – 1999
1172400
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14. – 1999
1172401
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15. – 1999
1172402
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16. – 1999
1172403
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17. – 1999
1172404
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18. – 1999
1172405
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 1999
1172406
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20. – 1999
1172407
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21. – 1999
1172408
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22. – 1999
1172409
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23. – 1999
1172410
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24. – 1999
1172411
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1. – 2000
1172412
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2. – 2000
1172413
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3. – 2000
1172414
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4. – 2000
1172415
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5. – 2000
1172416
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6. – 2000
1172417
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7. – 2000
1172418
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8. – 2000
1172419
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9. – 2000
1172420
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10. – 2000
1172421
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11. – 2000
1172422
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12. – 2000
1172423
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13. – 2000
1172424
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14. – 2000
1172425
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15. – 2000
1172426
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16. – 2000
1172427
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17. – 2000
1172428
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18. – 2000
1172429
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 2000
1172430
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20. – 2000
1172431
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21. – 2000
1172432
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22. – 2000
1172433
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23. – 2000
1172434
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24. – 2000
1172435
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1 : Кодекс законов о труде Украины. – 2001
1172436
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2 : Трудовое право Украины. – 2001
1172437
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Система правоохранительных органов Украины. – 2001
1172438
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4 : Арбитражная практика. – 2001
1172439
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5 : Уголовно-процессуальное законодательство Украины. – 2001
1172440
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Об информации в Украине. – 2001
1172441
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7 : Природоохранное законодательство Украины. – 2001
1172442
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2001
1172443
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2001
1172444
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2001
1172445
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11/12 : Кодекс Украины об административных правонарушениях. – 2001
1172446
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13 : Гражданское законодательство Украины. – 2001
1172447
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14/15 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2001
1172448
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16 : Отчисления в специальные фонды в Украине. – 2001
1172449
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17 : О государственной службе в Украине. – 2001
1172450
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Трудовое право Украины. – 2001
1172451
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2001
1172452
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20/21 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2001
1172453
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22 : Жилищное законодательство Украины. – 2001
1172454
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23 : Законодательство Украины о транспорте. – 2001
1172455
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Решения госкомитета Украины по вопросам развития предпринимательства. – 2001
1172456
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25 : Брачно-семейное законодательство Украины. – 2001
1172457
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 26 : О сроках хранения документов в Украине. – 2001
1172458
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Арендное право Украины. – 2001
1172459
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : О безналичных расчетах в хозяйственном обороте Украины. – 2001
1172460
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Решения Конституционного суда Украины. – 2001
1172461
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Вексельное законодательство Украины. – 2001
1172462
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Законодательство Украины о приватизации. – 2001
1172463
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Законодательство Украины о банкротстве. – 2001
1172464
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : О применении регистраторов расчетных операций в Украине. – 2001
1172465
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 34 : Природоохранное законодательство Украины. – 2001
1172466
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 35 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2001
1172467
   Право и практика : бюллетень. – Киев, 1995-
№ 36 : Малое предпринимательство в Украине. – 2001
1172468
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1/2 : Уголовный кодекс Украины. – 2002
1172469
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Бюджетный кодекс Украины. – 2002
1172470
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4/5 : Трудовое право Украины. – 2002
1172471
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Трудовое право Украины. – 2002
1172472
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7/8 : Уголовно-процессуальный кодекс Украины. – 2002
1172473
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Земельный кодекс Украины. – 2002
1172474
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10/11 : Хозяйственная практика. – 2002
1172475
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2002
1172476
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13/14 : Нотариальное законодательство Украины. – 2002
1172477
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2002
1172478
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16/17 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2002
1172479
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Отчисления в специальные фонды в Украине. – 2002
1172480
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19/20 : Гражданское законодательство Украины. – 2002
1172481
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21 : О государственной службе в Украине. – 2002
1172482
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22/23 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2002
1172483
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Об информации в Украине. – 2002
1172484
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25/26 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2002
1172485
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2002
1172486
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2002
1172487
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Жилищное законодательство Украины. – 2002
1172488
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Законодательство Украины о транспорте. – 2002
1172489
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Решения госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – 2002
1172490
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Семейное законодательство Украины. – 2002
1172491
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : Арендное право Украины. – 2002
1172492
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 34 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2002
1172493
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 35 : Административное законодательство Украины. – 2002
1172494
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 36 : Система правоохранительных органов Украины. – 2002
1172495
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1 : Решения конституционного суда Украины. – 2003
1172496
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2 : Вексельное законодательство Украины. – 2003
1172497
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Законодательство Украины о приватизации. – 2003
1172498
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4 : Об обращениях граждан в Украине. – 2003
1172499
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5. – 2003
1172500
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Об исполнительной службе и исполнительном производстве в Украине. – 2003
1172501
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7 : О применении регистраторов расчетных операций в Украине. – 2003
1172502
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8 : Природоохранное законодательство Украины. – 2003
1172503
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2003
1172504
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10 : Исправительно-трудовое законодательство Украины. – 2003
1172505
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11 : Малое предпринимательство в Украине. – 2003
1172506
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12 : Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Украины. – 2003
1172507
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13 : Трудовое право Украины. – 2003
1172508
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14 : Об охране труда в Украине. – 2003
1172509
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15 : О подоходном налоге с граждан Украины. – 2003
1172510
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16 : Земельное законодательство Украины. – 2003
1172511
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17 : Хозяйственная практика. – 2003
1172512
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Хозяйственная практика. – 2003
1172513
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2003
1172514
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20 : Нотариальное законодательство Украины. – 2003
1172515
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21 : Кассовые операции, наличные и безналичные расчеты в Украине. – 2003
1172516
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2003
1172517
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2003
1172518
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2003
1172519
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25 : Система правоохранительных органов Украины. – 2003
1172520
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 26 : Отчисления в социальные фонды в Украине. – 2003
1172521
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Гражданское законодательство Украины. – 2003
1172522
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : О государственной службе в Украине. – 2003
1172523
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2003
1172524
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2003
1172525
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2003
1172526
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2003
1172527
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : Жилищное законодательство Украины. – 2003
1172528
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 34 : Решения Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – 2003
1172529
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 35 : Семейное законодательство Украины. – 2003
1172530
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 36 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2003
1172531
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 1 : Таможенное законодательство Украины. – 2004
1172532
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 2 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2004
1172533
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 3 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2004
1172534
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 4 : О налоге с доходов физических лиц. – 2004
1172535
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 5 : Административное законодательство Украины. – 2004
1172536
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 6 : Административное законодательство Украины. – 2004
1172537
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 7 : Законодательство Украины о приватизации и корпоратизации. – 2004
1172538
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 8 : Природоохранное законодательство Украины. – 2004
1172539
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 9 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2004
1172540
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 10 : Уголовно-исполнительное законодательство Украины. – 2004
1172541
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 11 : О патентовании в Украине. – 2004
1172542
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 12 : Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Украины. – 2004
1172543
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 13 : Трудовое право Украины. – 2004
1172544
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 14 : Трудовое право Украины. – 2004
1172545
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 15 : Трудовое право Украины. – 2004
1172546
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 16 : Охрана труда в Украине. – 2004
1172547
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 17 : Вексельное законодательство Украины. – 2004
1172548
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 18 : Земельное законодательство Украины. – 2004
1172549
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 19. – 2004
1172550
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 20 : Хозяйственная практика. – 2004
1172551
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 21 : Хозяйственная практика. – 2004
1172552
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 22 : Система правоохранительных органов Украины. – 2004
1172553
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 23 : Отчисление в социальные фонды в Украине. – 2004
1172554
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 24 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность. – 2004
1172555
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 25 : О государственной службе в Украине. – 2004
1172556
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 26 : Арендное право Украины. – 2004
1172557
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 27 : Законодательство Украины о транспорте. – 2004
1172558
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 28 : Пенсионное обеспечение граждан Украины. – 2004
1172559
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 29 : Социальное обеспечение граждан Украины. – 2004
1172560
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 30 : Жилищное законодательство Украины. – 2004
1172561
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 31 : Письма Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. – 2004
1172562
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 32 : Семейное законодательство Украины. – 2004
1172563
   Право и практика : Бюллетень. – Киев, 1995-
№ 33 : Гражданское законодательство Украины (Гражданский кодекс Украины). – 2004
1172564
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 1 : Гражданское законодательство Украины (Гражданский кодекс Украины). – 2005
1172565
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 2 : Гражданское законодательство Украины. – 2005
1172566
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 3 : Законодательство Украины о банкротстве. – 2005
1172567
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 4 : Решения Конституционного суда Украины. – 2005
1172568
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 5 : Об исполнительской службе и исполнительном производстве в Украине. – 2005
1172569
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 6 : Нотариальное законодательство Украины. – 2005
1172570
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 7 : Об информации в Украине. – 2005
1172571
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 8 : Кассовые операции, наличные и безналичные в Украине. – 2005
1172572
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 9 : Бюджетное законодательство Украины. – 2005
1172573
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 10 : Оптово-розничная торговля алкогольными напитками и табачными изделиями. – 2005
1172574
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 11 : Предпринимателю о рекламе. – 2005
1172575
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 12 : Таможенное законодательство Украины. – 2005
1172576
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 13 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2005
1172577
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 14 : Предприятия и предпринимательская деятельность. – 2005
1172578
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 15 : О налоге с доходов физических лиц. – 2005
1172579
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 16 : Административное законодательство Украины. – 2005
1172580
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 17 : Законодательство Украины о приватизации и корпоратизации в Украине. – 2005
1172581
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 18 : Природоохранное законодательство Украины. – 2005
1172582
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 19 : Лицензирование предпринимательской деятельности. – 2005
1172583
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 20 : Уголовное и уголовно- процессуальное законодательство Украины. – 2005
1172584
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 21 : Трудовое право Украины. – 2005
1172585
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 22 : Трудовое право Украины. – 2005
1172586
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 23 : Трудовое право Украины. – 2005
1172587
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 24 : Охрана труда в Украине. – 2005
1172588
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 25 : Земельное законодательство Украины. – 2005
1172589
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 26 : Законодательство Украины о защите прав потребителей. – 2005
1172590
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 27 : Хозяйственная практика. – 2005
1172591
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТ и Ко, 1995-
№ 28 : Хозяйственная практика. – 2005
1172592
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 29 : Архивы и срок хранения документов в Украине. – 2005
1172593
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 30 : Система правоохранительных органов Украины. – 2005
1172594
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 31 : Правовое регулирование государственной пошлины в Украине. – 2005
1172595
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 32 : Отчисления в социальные фонды в Украине. – 2005
1172596
   Право и практика : Бюллетень. – Киев : Юридическая компания БЕСТи Ко, 1995-
№ 33 : Налоговое законодательство и финансовая ответственность в Украине. – 2005
1172597
  Спивакова Т.И. Право и природные ресурсы прибрежных зон / Т.И. Спивакова. – Москва, 1978. – 176с.
1172598
  Глозман В.А. Право и проверка деловых качеств работников / В.А. Глозман. – Минск, 1981. – 71с.
1172599
  Исаев И.А. Право и пространство: роль традиции // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 4. – С. 27-32. – ISSN 1812-3805
1172600
   Право и психиатрия. – М., 1991. – 383с.
1172601
  Барабашева Н.С. Право и распределение / Н.С. Барабашева, А.Б. Венгеров. – Москва : МГУ, 1988. – 277, [2] с.
1172602
  Попсуенко Л.А. Право и религия в Византии: проблемы соотношения / Л.А. Попсуенко, Шевчук-Белая // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 385-393
1172603
  Пузаков А.А. Право и религия. : Автореф... канд. филос.наук: / Пузаков А.А.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Объед. совет по присужд. учен. степеней по филос. наукам. – Иркутск, 1967. – 24л.
1172604
   Право и самостоятельность предприятий. – М., 1984. – 96с.
1172605
  Бахтияр Тузмухамедов Право и сила // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 78-91. – ISSN 0130-9625
1172606
  Тункин Г.И. Право и сила в международной системе / Г.И. Тункин. – Москва : Международные отношения, 1983. – 200 с.
1172607
  Карцов А.С. Право и сила в международных отношениях: консервативный подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 142-151. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1172608
  Белявский А.В. Право и совесть / А.В. Белявский. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 111 с. : ил. – (Советский закон и я)
1172609
  Юсупов В.А. Право и советское государственное управление / В.А. Юсупов. – Казань, 1976. – 263с.
1172610
  Явич Л.С. Право и социализм / Л.С. Явич. – Москва, 1982. – 176 с.
1172611
   Право и социальное планирование. – М., 1981. – 248с.
1172612
  Катрич С.В. Право и социальное планирование. / С.В. Катрич. – М, 1980. – 38с.
1172613
  Тихомиров Юрий Александрович Право и социальное управление в развитом социалистическом обществе / Тихомиров Юрий Александрович. – Москва : Мысль, 1978. – 64с.
1172614
  Сабикенов С. Право и социальные интересы в период социализма / С. Сабикенов. – Алма-Ата, 1986. – 200с.
1172615
  Фаршатов И.А. Право и социальные перспективы межхозяйственной кооперации / И.А. Фаршатов. – Уфа, 1984. – 81с.
1172616
   Право и социальный прогресс в развивающихся странах. – М., 1986. – 132с.
1172617
   Право и социология. – Москва, 1973. – 359с.
1172618
  Яковлев А.М. Право и социология / А.М. Яковлев. – Москва, 1975. – 112с.
1172619
  Добронравин Н.А. Право и справедливость в Карибском море: проблема морских границ / Н.А. Добронравин, С.Н. Добронравина // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 4. – С. 68-82. – ISSN 0044-748Х
1172620
  Варламова Н. Право и справедливость: соотношение в контексте различных типов правопонимания // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 70-75. – ISSN 0132-1331
1172621
  Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии в 4-18 вв. / Е.Э. Липшиц. – Л., 1976. – 230с.
1172622
  Кирсанова К. Право и танец: что? где? когда? (К вопросу о защите авторских прав) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 60-66. – ISSN 0201-7059
1172623
  Шебанова А.И. Право и труд молодежи. / А.И. Шебанова. – М, 1973. – 223с.
1172624
  Горшенин К.П. Право и трудовая дисциплина / К.П. Горшенин. – Москва, 1971. – 32с.
1172625
  Орловский Ю.П. Право и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – Москва, 1977. – 47с.
1172626
  Орловский Ю.П. Право и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – Москва, 1982. – 64 с.
1172627
  Рослов П.Н. Право и управление делами в колхозах / П.Н. Рослов. – Москва, 1972. – 64с.
1172628
   Право и управление научными организациями. – Москва, 1980. – 343с.
1172629
  Хойер Право и управление экономикой при социализме / Хойер, , Уве-Енс. – Москва, 1988. – 167с.
1172630
  Дюрягин И.Я. Право и управление. / И.Я. Дюрягин. – Москва, 1981. – 168с.
1172631
   Право и ускорение социально-экономического развития. – Минск, 1989. – 159с.
1172632
  Коняхин Л.Г. Право и условия труда шоферов / Л.Г. Коняхин. – Москва, 1970. – 64с.
1172633
  Барабашева Н.С. Право и учеба молодежи / Н.С. Барабашева, А.В. Ярхо ; Всесоюз. о-во "Знание" Б-чка "Правовые знания - молодежи". – Москва : Знание, 1982. – 80 с. – Список лит.: с. 79
1172634
  Покровский И.А. Право и факт в римском праве. – Киев : Тип.Имераторского Университета Св.Владимира
Часть 1 : Право и факт, как материальное основание исков. – 1898. – 145с.
1172635
  Покровский И.А. Право и факт в римском праве // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 5-36. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1172636
  Мартыненко И.Э. Право и формы собственности на историко-культурные ценности: новые подходы законодателя в связи с принятием Кодекса Республики Беларусь о культуре // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Каф. адвокатуры. – Минск, 2016. – № 1 (7). – С. 87-99. – ISSN 2306-255Х
1172637
  Мартыненко И.Э. Право и формы собственности на памятники культурного наследия Украины и историко-культурные ценности Республики Беларусь // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 95-101. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1172638
  Халфина Р.О. Право и хозрасчет. / Р.О. Халфина. – Москва, 1975. – 110с.
1172639
  Иоффе О.С. Право и хозяйственная деятельность социалистических организаций / О.С. Иоффе. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 112 с.
1172640
  Неновски Н. Право и ценности / Н. Неновски. – М., 1987. – 246с.
1172641
   Право и экономика : актуальные проблемы науки и практики : [ сборник научных статей ] / МОНУ ; Одесский национальный ун-т им. И.И. Мечникова, Экономико-правовой фак-т ; под общей ред. И.С. Канзафаровой. – Одесса : Астропринт, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-318-933-8
1172642
  Бродский М.Н. Право и экономика: инвестиционное консультирование / М.Н. Бродский, Г.М. Бродский ; Санкт-Петербург. ГУЭФ, МАНБ ОЕ (Международная академия национальной безопасности объединенной европы). – Санкт-Петербург : Типография "Правда", 1999. – 496 с. – ISBN 5-85991-028-2
1172643
  Дедов Д.И. Право и экономическая свобода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.62-77. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1172644
  Ворошилов В.В. Право и этика в журналистике : курс лекций / Ворошилов В.В. – Санкт-Петербург : Михайлова, 2004. – 160 с. – (Библиотека профессионального журналиста). – ISBN 5-8016-0235-6
1172645
  Ляндрес В.Б. Право и эффективность использования вагонов и контейнеров: Практ. пособие. / В.Б. Ляндрес. – М., 1989. – 174с.
1172646
  Лунев А.Е. Право и эффективность управления / А.Е. Лунев. – Москва, 1973. – 83с.
1172647
  Рясенцев В.А. Право изобретателей и рационализаторов / В.А. Рясенцев. – М, 1977. – 64с.
1172648
  Пиленко А.А. Право изобретателя / А.А. Пиленко ; [вступ. ст. И.А. Зенин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2001. – 686, [2] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр.: с. 675-681 и в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / предcедатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-054-3
1172649
  Андрощук Г. Право интеллектуальной собственности : торговые аспекты / Г. Андрощук, П. Крайнев, И. Кавасс. – Київ : ІнЮре, 2000. – 164с. – ISBN 966-7752-38-0
1172650
  Дахно И.И. Право интеллектуальной собственности : Научно-справочное пособие / И.И. Дахно. – Киев : ТП ПРЕСС, 2004. – 224 с. – ISBN 966-95901-5-9


  Для студентов и преподавателей, вузов и юристов, работников патентных служб
1172651
  Бентли Л. Право интеллектуальной собственности = Intellectual property law : Авторское право / Ассоциация юридический центр; Лайонел Бентли, Брэд Шерман. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2004. – 535с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 5-94201-316-0
1172652
  Липкес А.М. Право интеллектуальной собственности : Учебное пособие / А. М. Липкес. – Москва : РИОР, 2006. – 69с. – ISBN 5-9557-0346-2
1172653
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1172654
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание. Спецвыпуск / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (18) : Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1172655
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание. / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (19). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1172656
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание. / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (20). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1172657
  Лисица В.Н. Право интеллектуальной собственности / В.Н. Лисица ; Рос. акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск : Ин-т философии и права СО РАН, 2012. – 569, [4] с. – Библиогр.: с. 526-557 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94520-067-8
1172658
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1(21). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1172659
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (22). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1172660
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (23). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1172661
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (24). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1172662
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 5 (25). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1172663
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 6 (26). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1172664
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (27). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1172665
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (28). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1172666
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (29). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1172667
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (30). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1172668
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 5 (31). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1172669
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 6 (32). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1172670
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (33). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1172671
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (34). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1172672
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (35). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1172673
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (36). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1172674
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 5 (37). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1172675
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 6 (38). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1172676
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (39). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1172677
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (40). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1172678
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (41). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1172679
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (42). – 2015. – 47 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1172680
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 1 (43). – 2016. – 47 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1172681
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 2 (44). – 2016. – 46 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1172682
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 3 (45). – 2016. – 48 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1172683
   Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
№ 4 (46). – 2016. – 48 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1172684
  Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : Учебник / А.П. Сергеев. – Москва : Проспект, 1996. – 704с.
1172685
  Волынкина М. Право интеллектуальной собственности в свете последних изменений: коротко о главном // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 8. – С. 4-10. – ISSN 0201-7059
1172686
  Антоненко Н. Право интеллектуальной собственности при осуществлении космической деятельности // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 543-544. – ISBN 978-617-7069-28-6
1172687
  Стовба О. Право і "за-мовлення": до витоку сучасного мислення права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 71-77. – ISSN 0132-1331
1172688
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 3, № 4. – 2004
1172689
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 3, № 3. – 2004
1172690
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 3, № 2. – 2004
1172691
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Т. 3, № 1. – 2004
1172692
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 4, № 1. – 2005
1172693
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Том 4, № 3. – 2005
1172694
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : Науковий журнал. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
Т. 4, № 2. – 2005
1172695
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (46). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1172696
   Право і безпека = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 5 (47). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1172697
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (48). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172698
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172699
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (50). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172700
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (51). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172701
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172702
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (53). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172703
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (54). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172704
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (55). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172705
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (56). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172706
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (57). – 2015. – 239 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172707
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (58). – 2015. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172708
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (59). – 2015. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172709
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (60). – 2016. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172710
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (61). – 2016. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172711
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (62). – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172712
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (63). – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172713
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 1 (64). – 2017. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172714
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 2 (65). – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172715
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 3 (66). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172716
   Право і безпека = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
№ 4 (67), 2017 р. – 2018. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1172717
  Головченко В. Право і Біблія // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 8-14 березня (№ 10). – С. 14. – ISSN 1992-9277


  Правові відносини через призму християнської доктрини.
1172718
   Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – 103, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6
1172719
  Плавич В.П. Право і економіка в умовах глобалізації (основні тенденції розвитку) // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецов, Є.І. Масленніков, А.В. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 15, вип. 1 (32). – С. 95-106. – ISSN 2413-9998
1172720
  Приступенко Т.О. Право і журналістика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядається сучасна ситуація функціонування вітчизняних ЗМІ з погляду норм міжнародного та вітчизняного права. Аналізуються взаємовідносини трьох гілок влади та преси, особлива увага зосереджується на практиці судових відносин та преси.
1172721
  Селіванов В.М. Право і закон (філософський погляд на співвідношення права і закону) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 51-62. – ISSN 1818-992Х
1172722
  Павлова Т.С. Право і закон у філософській концепції Г.В.Ф.Гегеля // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 271-277. – ISSN 2076-1554
1172723
  Шестопал С.С. Право і закон у філософсько-правових поглядах Фоми Аквінського // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 194-199. – ISSN 0201-7245
1172724
  Довгань М.О. Право і закон: співвідношення понять // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 116-119. – ISBN 978-617-7638-01-7
1172725
  Бондарук Т.І. Право і його тлумачення в контексті культурно-історичного процесу // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 125-128. – ISSN 2524-017X
1172726
  Павко А.І. Право і культура: методологічні проблеми взаємовпливу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4. – С. 12-18. – ISSN 2222-5374
1172727
  Макаренко Л.О. Право і культура: проблеми взаємодії // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 92-94. – ISBN 966-660-151-6
1172728
  Романова А.С. Право і людина: гармонійна єдність у період суспільної аномії // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 15-21. – ISSN 2222-5374
1172729
  Мінченко О.В. Право і мова в аспекті універсальності (правовий дискурс) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 59-65. – ISSN 2220-1394
1172730
  Шишкін В. Право і мова. Державна мова як складник державотворення // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 19 (339). – С. 18-20. – ISSN 1996-1561


  Не варто думати, що питання статусу мови належить до філології або лінгвістики. Це передусім сфера компетенції права. Щоб зрозуміти це, треба подивитися на предмет із позиції державних інтересів та верховенства права.
1172731
  Мережко О. Право і мозок // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 135-136.
1172732
  Тарахонич Т.І. Право і мораль в системі соціальної регуляції // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.147-150. – ISBN 966-568-656-9
1172733
  Чайковскька Т. Право і мораль в сучасній Україні: проблеми взаємодії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 34-36
1172734
  Сігріянська В.О. Право і мораль: запити громадянського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 16-26. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1172735
  Сунєгін С.О. Право і мораль: проблеми взаємодії в контексті сучасних реалій // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 186-197. – ISSN 0869-2491
1172736
  Скрипнюк О.В. Право і наука - теоретична основа державотворчого процесу в Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 582-589. – ISSN 0869-2491
1172737
  Стовба А. Право і неправо: чи можлива негативна онтологія права? // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 16-37. – ISSN 2227-7153
1172738
  Ткач П.І. Право і обов"язок комуніста / П.І. Ткач. – Київ, 1985. – 54с.
1172739
  Марущак В. Право і планування в системі оподаткування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 242-246. – бібліогр. на 8 пунктів
1172740
  Кормич А.І. Право і політика Козацько-Гетьманської держави // Історія вчень про державу і право : навч. посібник : [у 2 ч.] / А.І. Кормич. – 4-те вид., допов. – Київ : Алерта, 2015. – С. 281-291. – ISBN 978-617-566-335-6
1172741
  Скрипнюк О.В. Право і політика: проблеми конфлікту і консенсусу // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 159-167. – ISSN 0869-2491
1172742
  Назаренко Є.В. Право і правосвідомість в соціалістичному суспільстві / Є.В. Назаренко. – К., 1959. – 40с.
1172743
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 1 : Страхування в Україні. – 2006
1172744
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 2 : Вексельне законодавство України. – 2006
1172745
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 3 : Про державну службу в Україні. – 2006
1172746
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 4/5 : Цивільне і цивільно-процесуальне законодавство України. – 2006
1172747
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 6 : Оренда і лізинг в Україні. – 2006
1172748
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 7 : Законодавство України про транспорт. – 2006
1172749
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 8 : Пенсійне забезпечення громадян України. – 2006
1172750
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 9 : Пенсійне забезпечення громадян України. – 2006
1172751
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 10 : Соціальне забезпечення громадян України. – 2006
1172752
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 11 : Соціальне забезпечення громадян України. – 2006
1172753
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 12 : Житлове законодавство України. – 2006
1172754
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 13 : Житлове законодавство України. Житлово-комунальне господарство. – 2006
1172755
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 14 : Рішення та листи держкомітету України з питань регуляторної політики й підприємництва. – 2006
1172756
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 15 : Сімейне законодавство України. – 2006
1172757
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 16 : Законодавство України про банкрутство. – 2006
1172758
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 17 : Про власність в Україні. – 2006
1172759
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 18 : Конституція України. Про посилення судового захисту прав і свобод людини й громадянина. Рішення Конституційного суду України. – 2006
1172760
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 19 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2006
1172761
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 20 : Про виконавчу службу і виконавче провадження в Україні. – 2006
1172762
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 21 : Про виконавчу службу і виконавче провадження в Україні. – 2006
1172763
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 22 : Касові операції, готівкові та безготівкові розрахунки в Україні. – 2006
1172764
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 23 : Нотаріальне законодавство України. – 2006
1172765
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 24 : Про інформацію в Україні. – 2006
1172766
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 25 : Оптово-роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами. – 2006
1172767
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 26 : Митне законодавство України (Митний кодекс України). – 2006
1172768
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 27 : Митне законодавство України. – 2006
1172769
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 28 : Підприємства в Україні (Господарський кодекс України). – 2006
1172770
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 29 : Підприємства в Україні. – 2006
1172771
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 30 : Підприємництво в Україні. – 2006
1172772
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 31 : Про податок з доходів фізичних осіб. – 2006
1172773
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 32 : Адміністративне законодавство України (Кодекс адміністративного судочинства України). – 2006
1172774
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридича компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 33 : Законодавство України про приватизацію та корпоратизацію. – 2006
1172775
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 1 : Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України (Кримінальний кодекс України). – 2007
1172776
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 2/3 : Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України. – 2007
1172777
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 4 : Кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України. – 2007
1172778
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 5 : Природоохоронне законодавство України. – 2007
1172779
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 6 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2007
1172780
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 7 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2007
1172781
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 8 : Трудове право України. – 2007
1172782
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 9 : Трудове право України. – 2007
1172783
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 10 : Охорона праці в Україні. – 2007
1172784
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 11 : Земельне законодавство України (Земельний кодекс України). – 2007
1172785
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 12 : Законодавство України про захист прав споживачів. – 2007
1172786
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 13 : Правове регулювання державного мита в Україні. – 2007
1172787
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 14 : Господарське законодавство України та господарська практика. – 2007
1172788
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 15 : Господарське законодавство України та господарська практика. – 2007
1172789
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 16 : Архівна справа в Україні. – 2007
1172790
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 17 : Система правоохоронних органів України. – 2007
1172791
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 18 : Відрахування в соціальні фонди України. – 2007
1172792
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 19 : Податкове законодавство та фінансова відповідальність. – 2007
1172793
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 20 : Страхування в Україні. – 2007
1172794
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 21 : Про державну службу в Україні. – 2007
1172795
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 22 : Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство України. – 2007
1172796
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 23 : Законодавство України про транспорт. – 2007
1172797
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 24 : Пенсійне забезпечення грамадян України. – 2007
1172798
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 25 : Соціальне забезпечення грамадян України. – 2007
1172799
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 26 : Житлове законодавство України. Житлово-комунальне господарство. – 2007
1172800
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 27 : Рішення і накази Держкомитету з питань регуляторної політики та підприємства. – 2007
1172801
   Право і практика : Правовий журнал. – Київ : Юридична компанія БЕСТ і Ко, 1995-
№ 28 : Сімейне законодавство України. – 2007
1172802
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 1/2 : Митне законодавство України. – 2008
1172803
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 3 : Зовнішньоекономічна діяльність в Україні. – 2008
1172804
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 4 : Соціальне забезпечення громадян України. – 2008
1172805
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 5 : Про власність в Україні. – 2008
1172806
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 6 : Оренда та лізинг в Україні. – 2008
1172807
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 7 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2008
1172808
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 8 : Законодавство України про захист прав споживача. – 2008
1172809
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 9 : Законодавство України про банкрутство. – 2008
1172810
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 10 : Бюджетне законодавство України. – 2008
1172811
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 11 : Природоохоронне законодавство України. – 2008
1172812
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 12 : Про податок з доходів фізичних осіб. – 2008
1172813
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 13/14 : Підприємництво в Україні. – 2008
1172814
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 15 : Підприємства в Україні. – 2008
1172815
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 16 : Архівна справа в Україні. – 2008
1172816
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 17 : Про інфориацію в Україні. – 2008
1172817
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 18 : Господарське законодавство України та господарська практи ка. – 2008
1172818
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 19 : Система правоохоронних органів України. – 2008
1172819
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 20/21 : Кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство України. – 2008
1172820
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 22/23 : Трудове право України. – 2008
1172821
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 24 : Охорона праці в Україні. – 2008
1172822
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 25 : Земельне законодавство України. – 2008
1172823
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 26 : Оптово-роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами. – 2008
1172824
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 27 : Касові операції, готівкові та безготівкові розрахунки в Україні. – 2008
1172825
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 28 : Вексельне законодавство України. – 2008
1172826
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 29 : Законодавство України про приватизацію та корпоратизацію. – 2008
1172827
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 30 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2008
1172828
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 31 : Адміністративне законодавство України. – 2008
1172829
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 32/33 : Адміністративне законодавство України (Кодекс України про адміністративні правопорушення). – 2008
1172830
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 1/2 : Митне законодавство України. – 2009
1172831
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 3 : Зовнішньоекономічна діяльність в Україні. – 2009
1172832
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 4 : Страхування в Україні. – 2009
1172833
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 5 : Пенсійне забезпечення громадян України. – 2009
1172834
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 6 : Соціальне забезпечення громадян України. – 2009
1172835
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 7/8 : Підприємства в Україні. – 2009
1172836
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 9 : Підприємництво в Україні. – 2009
1172837
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 10 : Бюджетне законодавство України. – 2009
1172838
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 11 : Природоохоронне законодавство України. – 2009
1172839
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 12 : Про державну службу в Україні. – 2009
1172840
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№13 : Ліцензування підприємницької діяльності. – 2009
1172841
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 14 : Законодавство України про захист прав споживачів. – 2009
1172842
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 15 : Законодавство України про банкрутство. – 2009
1172843
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 16 : Торгівля в Україні. – 2009
1172844
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 17 : Патентування підприємницької діяльності. – 2009
1172845
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 18 : Судова практика. – 2009
1172846
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 19 : Податкове законодавство та фінансова відповідальність. – 2009
1172847
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 20/21 : Сімейне законодавство України. – 2009
1172848
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 22 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2009
1172849
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 23 : Про виконавчу службу та виконавче провадження в Україні. – 2009
1172850
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 24 : Нотаріальне законодавство України. – 2009
1172851
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 25 : Конституційне право України. – 2009
1172852
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 26 : Житлове законодавство України. Житлово-комунальне господарство. – 2009
1172853
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 27 : Про власність в Україні. – 2009
1172854
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 28 : Відрахування в соціальні фонди в Україні. – 2009
1172855
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 29 : Податкове законодавство та фінансова відповідальність. – 2009
1172856
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 30 : Рїшення та накази Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприемництва. – 2009
1172857
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 31 : Про застосування реєстраторів розрахункових операцій. – 2009
1172858
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 32 : Цівільне та цівільно-процесуальне законодавство України. – 2009
1172859
   Право і практика : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
№ 33 : Цивільне та цивільно-процесуальне законодавство України. – 2009
1172860
  Гусарєв С. Право і прогрес: виклики сьогодення (рецензія на колективну монографію: Наталії Оніщенко (за заг. ред.) "Право і прогрес: запити громадянського суспільства") // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 286-291. – ISSN 1026-9932
1172861
   Право і прогрес: запити громадянського суспільства / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Оніщенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2020. – 367, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 346-366 та в підрядк. прим. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1765-8
1172862
  Берман Гарольд Право і революція = Law and revolution. The formation of the western legal tradition : Формування західної традиції права / Гарольд Дж. Берман ; пер. Т. Бенько та ін. – Київ : IRIS. – ISBN 5-7707-8960-X
Формування західної традиції права. – 2001. – 650 с.
1172863
  Дагович Т. Право і релігія в драматичній поемі Лесі Українки "Адвокат Мартіан" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (715). – С. 39-55. – ISSN 0236-1477
1172864
  Вовк Д.О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення : монографія / Д.О. Вовк ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-458-123-0
1172865
  Вовк Д. Право і релігія: спільні риси та відмінності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 65-75. – ISSN 1993-0909
1172866
  Паламарчук В.О. Право і реформування економіки демократичної України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 19-26. – (Економіка ; Вип. 38)


  Аналізується місце і роль правової теорії в цілому, господарського і фінансового права в розв"язанні завдань реформування народного господарства молодої суверенної України.
1172867
  Погребняк С. Право і свобода: загольнотеоретичні проблеми // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 35-47.
1172868
  Гончар Б. Право і сила. Парламентаризм Отто фон Бісмарка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-9. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність Отто фон Бісмарка у прусському ландтазі і його ставлення до парламенту Німецької імперії. The article analizes Bismarck"s activities in the Prussian Lundtug and his treatment of the German Empire"s Parlament.
1172869
  Рікер П. Право і справедливість / Поль Рікер ; [відп. за вип. : К. Сігов, Л. Фінберг ; наук. ред. К. Сігов ; пер. із фр. : О. Сирцова, В. Каденко]. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 226 с. – ISBN 966-7888-25-8
1172870
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
1172871
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
1172872
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
1172873
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
1172874
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
1172875
   Право і суспільство : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
1172876
   Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004-
№ 2/3. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1172877
   Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2004-. – ISSN 2078-3736
№ 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1172878
  Примуш М. Право і утворення політичних партій // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.22-26. – ISSN 0132-1331
1172879
  Лавренюк В.М. Право і християнство як чинники механізму реалізації прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 63-67
1172880
  Пушняк О.В. Право і час : монографія / О.В. Пушняк. – Харків : ФІНН, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8030-26-0
1172881
  Левенець А.В. Право іноземців на участь в мирних зібраннях: міжнародні стандарти та регулювання в Україні // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 47-49. – ISBN 978-966-927-199-0
1172882
  Ортинський В.Л. Право Інтеграції - перспективний напрям розвитку юридичної науки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 4-11. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано процес становлення та розвитку права інтеграції як науки, навчальної дисципліни та комплексної сфери знань, його основні риси і характеристики, досліджено значення права Європейського Союзу, як складової права інтеграції, для асоціації ...
1172883
  Войніканіс О. Право інтектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – C. 35-48
1172884
   Право інтелектуальної власності : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб"язко, П.П. Крайнєв, О.М. Мельник; За ред. Підопригори О.А., Святоцького О.Д.; Акад. прав.наук.Наук.-дослід. ін-т інтел. власн. – Київ : ІнЮре, 2002. – 624с. – Шифр дубл. 34 Прав. – ISBN 966-7752-89-5
1172885
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2002. – 200с. – ISBN 966-06-0263-4
1172886
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / І.І. Дахно. – Київ : Либідь, 2003. – 200с. – ISBN 966-06-0263-4


  Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо правової охорони в Україні і світі об"єктів інтелектуальної власності й викоритсання їх на ліцензійній основі
1172887
  Дроб"язко В.С. Право інтелектуальної власності : Навчальний посібник / В.С. Дроб"язко, Р.В. Дроб"язко. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 512 с. – ISBN 966-667-170-0


  Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо правової охорони в Україні і світі об"єктів інтелектуальної власності й викоритсання їх на ліцензійній основі
1172888
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Дахно. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 278с. – ISBN 966-364-231-9
1172889
   Право інтелектуальної власності : академічний курс: підручник для студ. вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб"язко, В.М. та ін. Крижна; Орлюк О.П., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б., Дроб"язко В.С., Крижна В.М. та ін.; Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності; за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – Київ : Ін Юре, 2007. – 696с. – ISBN 978-966-313-336-2
1172890
  Коссак В.М. Право інтелектуальної власності : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / В.М. Коссак, І.Є. Якубівський; МОНУ, Львівський національний університет ім. І. Франка. – Київ : Істина, 2007. – 208 с. – ISBN 966-8909-00-3
1172891
  Кулініч О.О. Право інтелектуальної власності : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Кулініч, Л.Д. Романадзе ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2011. – 490, [2] с. – Глосарій: с. 447-482. - Предм. покажч.: с. 483-485. – Бібліогр.: с. 422-439 та в кінці тем. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-966-438-360-5
1172892
   Право інтелектуальної власності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Р. Кравець [та ін.] ; за заг. ред. В.Р. Кравця, В.Г. Олюхи. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 268, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-611-01-0418-0
1172893
  Дахно І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посібник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська ; [за ред. І.І. Дахна]. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 548, [2] с. – Бібліогр.: с. 149-158. – ISBN 978-611-01-0745-7


  У пр. № 1702226 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від к.ю.н. доц., В.М. Алієвої-Барановської
1172894
   Право інтелектуальної власності : навч. посібник для студентів ВНЗ спец. "Правознавство" / [Еннан Р.Є. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 490, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 453-488 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-359-2
1172895
   Право інтелектуальної власності : підручник для ВНЗ / [О.І. Харитонов та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 539, [1] с. – Бібліогр.: с. 525-539 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1172896
   Право інтелектуальної власності : підручник для ВНЗ / [О.І. Харитонова та ін.] ; за заг ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 527-539, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1172897
   Право інтелектуальної власності : підручник / [ О.І. Харитонова та ін.] ; за заг. ред. О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 526-539, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1172898
   Право інтелектуальної власності : підручник / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонова, Т.С. Ківалова та ін.] ; за заг. ред. О.І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 526-539, в кінці глав. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-590-6
1172899
   Право інтелектуальної власності : підручник / [О.І. Харитонова та ін.] ; за заг. ред. О.І. Харитонової. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 527-539, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-590-6
1172900
   Право інтелектуальної власності : підручник / [О.І. Харитонова та ін.] ; за заг. ред. О.І. Харитонової. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2022. – 539, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 527-539, в кінці глав та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-590-6
1172901
  Кравець В.Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Р. Кравець, В.Г. Олюха. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. – Бібліогр.: с. 261-263. – ISBN 978-611-01-0351-0
1172902
  Петренко С.А. Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет : навч. посібник / С.А. Петренко, В.М. Троцька ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 209, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 186-198. – ISBN 978-617-696-543-2
1172903
  Шевченко Я.М. Право інтелектуальної власності в системі цивільного права України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 49-52. – (Право. Економіка. Управління)
1172904
  Войнаканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 42-54
1172905
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 36-45
1172906
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 32-44
1172907
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 41-54
1172908
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 41-54
1172909
  Войнікас О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 31-44. – ISSN 1608-6422
1172910
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 34-46. – ISSN 1608-6422
1172911
  Войніканіс О. Право інтелектуальної власності в цифрову епоху: парадигма балансу і гнучкості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 30-44. – ISSN 1608-6422
1172912
  Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу = European Union intellectual property law : формування, інститути, напрями розвитку / Ю.М. Капіца ; [НАН України, Центр дослідж. інтелект. власності та трансферу технологій]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 661, [2] с. : табл., іл. – Тит. арк. та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 595-644 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-343-8
1172913
   Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України = Intellectual Property Law of the European Union and the Legislation of Ukraine / Авт. кол.: Ю,М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов, О.О. Тверезенко, К.С. Шахбазян, О.В. Жувака; За ред. Ю.М. Капіци; Мін-во юстиції України; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Слово, 2006. – 1104с. – ISBN 966-8407-48-2
1172914
  Скордамалья В. Право інтелектуальної власності ЄС : навчальний посібник / В. Скордамалья. – Київ : ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2005. – 156 с. – Програма Tacis Європейського Союзу в Україні. Проект "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". - На тит. арк. авт. не зазначен. – (Серія "Право ЄС" ; кн. 24)
1172915
  Підопригора О. Право інтелектуальної власності і новий Цивільний кодекс України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.399- 413
1172916
  Уткіна М.С. Право інтелектуальної власності на "Trade Dress": особливості та загальна характеристика / М.С. Уткіна, І.В. Савицька // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 49-53. – ISSN 2519-2353
1172917
  Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: : монографія / О.О. Ковальчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 149-164. – ISBN 978-966-667-638-5
1172918
  Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ковальчук Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1172919
  Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: цивільно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ковальчук Оксана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 197 л. – Бібліогр.: л. 180-197
1172920
  Ковальчук О.О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення та його місце в системі сучасного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 8 (142). – С. 39-46


  У статті розглянуто питання права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Автор акцентує увагу на основних ознаках та властивостях, які притаманні даному об"єкту права інтелектуальної власності на географічне зазначення в системі сучасного ...
1172921
  Андрощук Г. Право інтелектуальної власності на неоригінальні бази даних: аналіз регіонального і національного законодавства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-37.
1172922
  Підопригора О. Право інтелектуальної власності на позначення в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 5. – С.19-26
1172923
  Головкін О. Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення у рослинництві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 110-117
1172924
  Макода В. Право інтелектуальної власності на торговельну марку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 60-64.
1172925
  Закорецька Л. Право інтелектуальної власності на торговельну марку за законодавством України та США: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 96-99
1172926
  Еннан Р.Є. Право інтелектуальної власності та митні засоби його захисту у Європейському Союзі // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 3. – С. 53-58
1172927
  Крижна В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 60-65. – ISSN 0132-1331
1172928
  Кохановська О. Право інтелектуальної власності та цивілістична доктрина // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 75-83. – ISSN 1026-9932
1172929
  Вальчук О. Право інтелектуальної власності у закладах вищої освіти: можливості реалізації та особливості захисту // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Штефан А.С., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2023. – № 1/2 (129). – С. 105-112. – ISSN 2308-0361
1172930
  Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності України : Hавч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 336с. – ISBN 966-730-226-1
1172931
  Матат А. Право інтелектуальної власності як конституційне право людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 560-561. – ISBN 978-617-7069-28-6
1172932
  Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності як матеріальна база інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 143-148.
1172933
  Дмитрук А. Право інтелектуальної власності як система охорони результатів творчої діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 73-80. – ISSN 2308-0361
1172934
   Право інтелектуальної власності. Академічний курс : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : ІнЮре, 2004. – 672 с. – ISBN 966-313-121-7
1172935
   Право інтелектуальної власності: схеми та роз"яснення : навч. посібник / О.В. Ієвіня, В.П. Мироненко, Н.В. Павловська, С.А. Пилипенко; О.В. Ієвіня [та ін.]. – Київ : КНТ, 2007. – 261, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255-261. – ISBN 978-966-373-311-1
1172936
  Соснін О. Право інформаційної діяльності громадянина і політологія як джерела утворення інтегрованої науки про інформаційно-комунаційну діяльність у демократичній державі / О. Соснін, Л. Ляхоцька // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 6-12 березня (№ 9). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1172937
  Соснін О. Право інформаційної діяльності громадянина і політологія як джерела утворення інтегрованої науки про інформаційно-комунікаційну діяльність у демократичній державі / О. Соснін, Л. Ляхоцька // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 20 березня - 2 квітня (№ 11/12)
1172938
  Білан М.С. Право істини : поезії / М.С. Білан. – Львів : Каменяр, 1981. – 96 с.
1172939
  Моісеєв Є.М. Право й держава сучасної України:проблеми розвитку та взаємодії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-7.
1172940
  Розовський Б.Г. Право как клетка в зверинце // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 280-291. – ISSN 2524-0323
1172941
  Регула Право как путь к правде: размышления С.Н. Булгакова о праве и справедливости / Регула, Цвален // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-46. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено точку зору Сергія Булгакова на важливу роль інституту права у контексті проблеми гарантії соціальної справедливості. Розкрито три етапи еволюції поглядів Булгакова на взаємозв"язок справедливості і права: спочатку пошук соціального ...
1172942
  Графский В.Г. Право как результат применения правила законной справедливости (Интегральный подход) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1172943
  Якуба Е.А. Право как составная часть надстройки советского общества в период развернутого строительства коммунизма / Е.А. Якуба. – Харьков, 1964. – 176 с.
1172944
  Вейнгольд Ю.Ю. Право как социологическая категория / Ю.Ю. Вейнгольд. – Фрунзе, 1962. – 319с.
1172945
  Вейнгольд Ю.Ю. Право как социологическая категория : Автореф... канд. филос.наук: / Вейнгольд Ю.Ю.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 15л.
1172946
  Халфина Р.О. Право как средство социального управления / Р.О. Халфина. – Москва, 1988. – 254с.
1172947
  Бывальцева А.В. Право как условие самосознания: интерсубъективная парадигма правопонимания И.Г. Фихте // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 4 (14). – С. 7-13. – (Юридические науки ; Вып. 4 (14)). – ISSN 1995-4190
1172948
  Иванников И. Право как форма выражения силы // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 12-16. – ISSN 2308-9636
1172949
  Голиков А. Право как форма общественного сознания: знание, практики, доверие // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1/2 (вип. 15/16). – C. 65-73. – ISSN 2077-5105
1172950
  Воронова И.В. Право как ценностная база жизнедеятельности членов гражданского общества // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 27-30. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1172951
  Жуков В.Н. Право как ценность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 1. – С. 21-34. – ISSN 0132-0769
1172952
  Глушаченко С.Б. Право как элемент общечеловеческой культуры / С.Б. Глушаченко, А Р. Ромашов // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.2-3
1172953
  Головко О.М. Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX - на початку XX ст. : монографія / О.М. Головко, В.А. Греченко. – Харків : Константа, 2018. – 471, [1] с. – Бібліогр.: с. 422-471 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-342-404-0
1172954
  Войнар М. Право київської церкви за св. Володимира / М. Войнар, Г. Ков // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 69/70 : Хрестителі землі Руської. – С. 359-384
1172955
  Казанцев Н.Д. Право колхозного землепользования в СССР. / Н.Д. Казанцев. – М., 1951. – 160с.
1172956
  Казанцев Н.Д. Право колхозной собственности / Н.Д. Казанцев. – М., 1952. – 48с.
1172957
  Казанцев Н.Д. Право колхозной собственности / Н.Д. Казанцев. – Москва, 1961. – 44с.
1172958
  Козырь М.И. Право колхозной собственности в период развитого социализма / М.И. Козырь. – М, 1985. – 240с.
1172959
  Павлов И.В. Право колхозной собственности в СССР / И.В. Павлов, Л.Н. Баховкина. – Москва, 1957. – 184с.
1172960
  Якимчук Н. Право комунальної власності на кошти місцевих бюджетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В даній статті досліджується становлення та сучасний стан власності на кошти місцевих бюджетів. Доведено, що право комунальної власності є автономним від права державної власності на бюджетні кошти. Суб"єктом права власності є територіальна громада. ...
1172961
  Троцька М. Право комунальної власності на ліси // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 131-133
1172962
  Гришко Л.М. Право комунальної власності територіальної громади на природні ресурси та безпосереднє управління: зарубіжний досвід для України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 142-145
1172963
  Апанасенко К.І. Право комунальної власності: господарсько-правовий аспект : монографія / К.І. Апанасенко ; МОНУ. – Київ : Слово, 2010. – 259, [5] с. – Бібліогр.: с. 206-257. – ISBN 978-966-194-057-3
1172964
  Борденюк В.В. Право комунальної власності: поняття, природа та особливості // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 172-180
1172965
   Право комунальної власності: сучасний погляд та перспективи розвитку : монографія / [В.А. Устименко та ін.] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. досліджень. – Донецьк : ІЕП НАН України, 2013. – 523, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 453-523. – ISBN 978-966-02-7101-2
1172966
  Арбузов В.Д. Право контроля : Из опыта работы Крым. обл. парт. орг / В.Д. Арбузов. – Симферополь : Таврия, 1985. – 78 с. – (Из опыта партийной работы . Организационно-партийная работа)
1172967
   Право контроля и его реализация. – Москва, 1985. – 271с.
1172968
  Толкач С.М. Право концесійного землекористування: історичні та правові аспекти / С.М. Толкач, С.В. Веремієнко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 50-53. – ISBN 978-966-7496-99-9
1172969
  Каракаш І. Право концесійного землекористування: проблеми відродження і перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 128-142. – ISSN 1026-9932
1172970
  Гладкий С.О. Право кооперативної власності в УСРР 20-х років XX століття // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 197-202. – ISSN 0132-1331
1172971
  Миколенко Я.Ф. Право кооперативной собственности в СССР / Я.Ф. Миколенко. – Москва, 1961. – 160с.
1172972
  Масляев А.И. Право кооперативной собственности. / А.И. Масляев. – М., 1959. – 48с.
1172973
  Морозов Є. Право користування земельною ділянкою новим власником // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)
1172974
  Швець О.О. Право користування чужим майном за цивільним законодавством України: проблемні аспекти // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 345-350. – ISSN 1563-3349
1172975
  Кутателадзе В.О. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кутателадзе В.О. ; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва Нац. академії правових наук України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1172976
  Кравченко С.С. Право корпоративної майнової вимоги та зобов"язальні права учасників товариств // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 12 (111). – С. 20-23.
1172977
  Биля-Сабадаш Право країн Латинської Америки серед правових систем сучасності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 199-208. – ISSN 1993-0909
1172978
  Кудерська Н.І. Право культурної спадщини України : загальна частина : підручник / Кудерська Надія Іванівна ; М-во культури України ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 258, [1] с. – Бібліогр.: с. 253-256 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-170-0
1172979
  Крассов О.И. Право лесопользования в СССР / О.И. Крассов. – Москва, 1990. – 235с.
1172980
  Гулевич В. Право литовських князів на княжіння напередодні Кревської унії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 15-28. – ISSN 0869-3595
1172981
  Заика Ю.А. Право лица на свободу завещания требует защиты // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 131-133. – ISBN 978-966-940-085-7
1172982
  Нохрина М.Л. Право личной свободы как личное неимущественное право // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 21-38. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1172983
  Грибанов В.П. Право личной собственности в период развернутого строительства коммунизма / В.П. Грибанов, Л.А. Дульнева. – Москва : Гос. изд-во юрид. литературы, 1963. – 49, [2] с. – (Библиотечка слушателя народного университета правовых знаний)
1172984
  Халфина Р.О. Право личной собственности в СССР. / Р.О. Халфина. – Москва, 1975. – 228с.
1172985
  Тархов В.А. Право личной собственности в СССР. (Понятие и содержание) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тархов В.А.; АН СССР. Ин-т права, 1952. – 14 с.
1172986
  Юатуров Г.П. Право личной собственности граждан на жилое строение : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Юатуров Г.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 18л.
1172987
  Халфина Р.О. Право личной собственности граждан СССР / Р.О. Халфина. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 183 с.
1172988
  Кабалкин А.Ю. Право личной собственности граждан. / А.Ю. Кабалкин. – М, 1967. – 79с.
1172989
  Павлов И.В. Право личной собственности колхозного двора / И.В. Павлов. – Москва, 1955. – 63с.
1172990
  Колотинская Е.Н. Право личной собственности колхозного двора / Е.Н. Колотинская. – Москва, 1957. – 36с.
1172991
  Волошин Н.П. Право личной собственности колхозного двора. / Н.П. Волошин. – Москва, 1961. – 166с.
1172992
  Шахматов В.П. Право личной собственности на автомобиль / В.П. Шахматов. – Красноярск, 1986. – 192 с.
1172993
  Лаасик Э.Я. Право личной собственности на жилое строение по советскому гражданскому праву : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Лаасик Э.Я. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 20 с.
1172994
  Федотовская З.А. Право личной собственности на жилой дом / З.А. Федотовская. – М., 1963. – 85с.
1172995
  Кобахидзе А.В. Право личной собственности на жилой дом в сельской местности. : Автореф... канд. юридич.наук: 712 / Кобахидзе А.В.; Тбил. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1969. – 20л.
1172996
  Халфина Р.О. Право личной собственности советских граждан. / Р.О. Халфина. – Москва : Юридическая литература, 1961. – 96 с.
1172997
  Халфина Р.О. Право личной собственности. / Р.О. Халфина; Под ред В.С. Тадевосяна. – Москва : Наука, 1964. – 136 с.
1172998
  Пендюра М. Право людини на безпеку в аналітичній юриспруденції через призму філософсько-правової думки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 52-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1172999
  Толмач О. Право людини на життя та його гарантії у сфері соціального забезпечення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 68-71
1173000
  Васильєва Н.Г. Право людини на фізичну і психічну цілісність і правове регулювання біомедицини в Європейському Союзі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 153-158. – ISSN 0201-7245
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,