Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>
1172001
  Грачева И. "Самоварное царство" в Касимове // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 8


  В рязансклм городке Касимове на Оке появилась достопримечательность - музей "Русский самовар". Это третий такого рода музей, после тульского и недавно открытого в Городце на Волге
1172002
  Панченко В. "Самовидець" Салига
1172003
  Крамар О. "Самовизначення" для Кремля // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 15 (335). – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Росія вже чверть століття утримує сумнівну першість за провокацією та підтримкою сепаратистських проектів на території своїх сусідів, підриваючи в такий спосіб свої перспективи.
1172004
  Селецький М. "Самовідданий будівничий нашої культури" Микола Бажан // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 152-177. – ISSN 2075-1222


  Микола Бажан у щоденниковій версії Олеся Гончара
1172005
  Евреинов Н.Н. "Самое главное" / Н.Н. Евреинов. – Пб., 1921. – 138с.
1172006
  Ложенко І. "Самоіронія з ознакою здорової нації" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 22-23


  На виставі за творами Остапа Вишні побували онука письменника разом із журналістом "Дня".
1172007
  Дарницький Володимир "Саморушні" валуни у Долині смерті // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 24 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
1172008
  Онікієнко І.М. "Самособоюнаповнення" Василя Стуса в контексті практик духовного перетворення людства // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 211-221


  У статті розглядається "самособоюнаповнення" В. Стуса як поетичне кредо митця й оригінальна філософія, що своїми джерелами має "філософію серця" Г. Сковороди, створення себе як "великої ентелехії" Й. В. Г’ете, обряди християн. ініціації та ...
1172009
   Сам-один на вершині // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 49 (266). – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Володимир Путін розпочав резонансну боротьбу з корупцією
1172010
  Галишникова Е.М. Самоактуализация - главный мотивационный фактор успеха будущего специалиста // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 26-30. – ISSN 0321-0383


  В статье рассмотрена проблема формирования интеллектуального и эмоционального потенциала специалиста как синергия процесса самоактуализации. Проблема рассматривается в контексте преподавания иностранного языка The article considers the problem of ...
1172011
  Ільченко І.Г. Самоактуалізації особистості в освіті уконтексті соціальних впливів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 68-71. – ISSN 2077-1800
1172012
  Карпенко Є.В. Самоактуалізація і адаптація: від конфронтації до кооперації : монографія / Євген Карпенко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-219. – ISBN 978-966-398-085-0
1172013
  Крючкова Ю.В. Самоактуалізація і професійний вибір студентів у вищому навчальному закладі // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2011. – Вип. 1 : Видання присвячене 20-річчю Маріупольського університету. – С. 164-169. – ISSN 2078-1687
1172014
  Бурлачук Л.Ф. Самоактуалізація особистості як фактор і передумова ефективності діяльності психолога / Л.Ф. Бурлачук, В.М. Духневич // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.20-27. – (Психологічні науки)
1172015
  Петренко Н.В. Самоактуалізація та самореалізація особистості у філософсько-освітньому дискурсі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 52-57. – ISSN 2077-1800
1172016
  Хорни Карен Самоанализ = Selfanalysis neurotic personality of our times / Хорни Карен; Перев. с английского Боковикова А., Старовойтова В. – Санкт-Петербург : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 448с. – (Психологическая коллекция). – ISBN 5-04-006960-Х
1172017
  Хаббард Л.Р. Самоанализ : простая книга для помощи самому себе, содержащая тесты и методики, основанные на открытиях Дианетики / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [7], 376 с., 4 табл. : ил. – ISBN 978-1-4031-4563-5
1172018
  Хорни Карен Самоанализ. Психология женщины. Новые пути в психоанализе / Хорни Карен. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 480с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00736-8
1172019
  Кожуховська Л. Самоаналіз уроку як ефективний засіб формування у студентів-філологів фахових умінь.
1172020
  Терлецька Л.Г. Самоаналіз як метод самопізнання і досягнення особистістю психічного здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-100. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проаналізовано процес самоаналізу у структурі самопізнання. Проведено детальний аналіз та порівняння механізмів регуляції самоаналізу в різних психотерапевтичних технологіях.
1172021
  Городинська О.М. Самоаналіз як чинник професійного самовдосконалення викладача іноземної мови професійного спрямування // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 99-100
1172022
  Терлецька Л.Г. Самоаналіз як шлях до інтегрованої особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Надано характеристику інтегрованого руху у психотерапії, шляхи його розвитку, вибір методів психологічного впливу на особистість клієнта. Показано, що самоаналіз як метод психокорекції особистості є основою PRH-технології: "Особистість і людські ...
1172023
  Аракин В.Д. Самоанский язык. / В.Д. Аракин. – Москва, 1973. – 87с.
1172024
  Константинова Е. Самобитно и общочовешко / Е. Константинова. – София, 1980. – 171с.
1172025
  Якунина Г. Самоборец. Феномен духовной эволюции Антона Чехова // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой кол. журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 10. – С. 170-200. – ISSN 0131-2332
1172026
  Рябикіна Анастасія Самобутнє плетиво життя й творчості Василя Стуса : конспект уроку-дослідження (11 клас)
1172027
  Ващенко В.С. Самобутні тенденції у розвитку мови / В.С. Ващенко, А.М. Поповський. – Дніпропетровськ, 1995. – 44с.
1172028
  Кацан О. Самобутній оберіг на ім"я український костюм // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 62-64
1172029
  Пікулик Н. Самобутній християнський гуманізм - фундаментальна ідея давньоукраїнської літератури // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 161-186. – ISBN 978-966-02-4721-5
1172030
  Риженко А. Самобутність Густинського монастиря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 12


  Про один із найвидатніших архітектурних комплексів XVII століття в Україні.
1172031
  Балабушевич Т. Самобутність Південного Заходу Сполучених Штатів // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 126-133
1172032
  Мегела Г. Самобутність творчості Івана Козака. Позасюжетні елементи роману "Покута" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (154), лютий. – С. 46-48
1172033
  Присяжнюк Ю. Самобутність українсько-європейських зв"язків (XVIII - перша половина XIX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 110-117. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1172034
  Заруцька О.А. Самобутність української музичної культури ХVII - початку ХVIII ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 13-15
1172035
  Яралов Ю.С. Самобытное в советском зодчестве / Ю.С. Яралов. – Москва : Знание, 1968. – 31 с.
1172036
  Философов Д.В. Самобытность русского зодчества / Д.В. Философов. – 73-87с.
1172037
  Эфендиева Х Самобытность художественной прозы выдающегося азербайджанского писателя Сейрана Сахавата / Х Эфендиева, // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 197-200. – ISSN 2076-1554
1172038
  Цугулиева Е.А. Самобытный характер. / Е.А. Цугулиева. – М., 1958. – 62с.
1172039
   Самоварное искусство в России // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 8. – С. 2-15
1172040
  Пенькова О.І. Самовдосконалення особистості і її самооцінка // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 74-78. – ISBN 978-966-189-359-6
1172041
  Бутко Ю.Л. Самовдосконалення особистості через практики даоської йоги // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 10-12
1172042
  Зарішняк І. Самовдосконалення особистості як проблема / І. Зарішняк, Л. Мовчан // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Психологія. – С. 76-86. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1172043
  Оксамитна С.М. Самовизначення громадян у соціальній структурі українського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 67-72. – ISSN 2077-1800
1172044
  Толочко Д. Самовизначення етнічних спільнот у сучасній Україні // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 61-73
1172045
  Кузьменко М.О. Самовизначення Європейської спільноти : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Кузьменко М. О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1172046
  Кузьменко М.О. Самовизначення Європейської спільноти (в парадигмі соціального конструктивізму) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Кузьменко М.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 218л. – Бібліогр.: 200-218
1172047
  Козлакова Г.О. Самовизначення й колегіальність - основа формування авторської наукової школи / Г.О. Козлакова, Т.В. Саєнко // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 56-59. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 2411-264X
1172048
  Потеряйко Г.В. Самовизначення націй та національних меншин: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 179-181. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Нації та національні меншини як етнополітичні спільноти є різними за своєю суттю, тому форми і зміст їх самовизначення теж мають відмінності. Nations, nationalities, national minorities as a ethnopolitical unions are different in their essence, that"s ...
1172049
  Липова Л. Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору / Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 2-6.
1172050
  Бєлоножко Є.В. Самовизначення особистості в ситуації соціально-психологічного тренінгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Проаналізовано процес самовизначення особистості; розроблено схему способу організації самовизначення в соціально-психологічному тренінгу.
1172051
  Штих І.І. Самовизначення особистості в юнацькому віці / І.І. Штих, В.Я. Марушка // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 57-62. – ISSN 2311-8164
1172052
  Морщакова Олена Самовизначення особистості у системі відносин ""людина - світ" у рамках філософії вітакультури // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 25-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1172053
  Швалб Ю. Самовизначення особистості у складних життєвих обставинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Запропоновано психологічну структуру складних життєвих обставин, яка базується на системодіяльнісному підході. Показано, що життєві ситуації виникають внаслідок дії непередбачуваного чинника, що потребує змінювання в системі життєдіяльності ...
1172054
  Слесик К. Самовизначення студента в умовах інформаційного суспільства: проблеми мислення і шляхи їх розв"язання // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 53-56. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
1172055
  Рафальський І.О. Самовизначення та сепаратизм. Питання теорії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 78-93
1172056
  Отрощенко І.В. Самовизначення тувинського етносу у XX ст.: до історіографії питання // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 37-44. – ISSN 1608-0599
1172057
  Жорнова О.І. Самовизначення у сфері освіти як відповідальність особистості за подолання бідності // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 117-125
1172058
  Тимошенко Б.О. Самовирок / Б.О. Тимошенко. – К. : Укр. письменник, 1993. – 265с.
1172059
  Біла-Кисельова Самовиховання - важлива умова та рушійний чинник удосконалення особистості судді відповідно до міжнародних стандартів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Балаклицький І.І., Беляневич О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (22). – С. 6-15
1172060
  Кучерявий Г О. Самовиховання вмінь системного аналізу педагогічних ситуацій як засіб професійного становлення студента // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 1999. – Вип.5. – С.50-54. – Бібліогр. 5 назв. – ISBN 5-7763-4577-4
1172061
  Чепіга-Зеленкевич Самовиховання вчителя // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 100-119. – ISBN 5-7763-1258-2
1172062
   Самовиховання особистості. – Харків, 1993. – 18с.
1172063
  Газда І.І. Самовиховання студентської молоді в контексті професійної підготовки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 262-270. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1172064
  Галузинський В.М. Самовиховання та самоосвіта школярів. / В.М. Галузинський, Н.П. Масленнікова. – К., 1969. – 151с.
1172065
  Богдан Л.М. Самовиховання та саморегуляція особистості : навч. посібник / Людмила Миколаївна Богдан. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 78, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-931-108-5
1172066
  Кудрик Л. Самовиховання у школі: стан і перспективи / Л. Кудрик, Ю. Сурмяк // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 2. – С. 44-54
1172067
  Ковальов О.Г. Самовиховання учнів / О.Г. Ковальов, Л.С. Сапожинкова. – К, 1964. – 44с.
1172068
  Ратушинська А. Самовиховання як засіб формування особистості. Самовиховання вчителя // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 88-96. – ISSN 1682-2366
1172069
  Сидоренко В.В. Самовільне зайняття земельних ділянок: історико-правовий аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 242-248. – ISSN 0201-7245
1172070
  Козлова Т.В. Самовільне зайняття земельних ділянок: причини та шляхи подолання / Т.В. Козлова, Л.Р. Нагорна // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 63-66. – ISSN 1729-7036
1172071
  Носік В.В. Самовільне зайняття земельних ділянок: теорія і практика // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 5. – С. 47-58
1172072
  Дудоров А. Самовільне зайняття земельної ділянки та використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів: проблема розмежування та шляхи її вирішення / А. Дудоров, Р. Мовчан // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 51-55
1172073
  Захарчук В.М. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Захарчук Віктор Миколайович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1172074
  Шуляк Н. Самовільне зайняття земельної ділянки: останні зміни відповідальності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 19-27.
1172075
  Шуляк Н. Самовільне зайняття земельної ділянки: останні зміни відповідальності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-44.
1172076
  Сюндюков І. Самовладний князь із півночі // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 397-403. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Андрій Боголюбський і влада в Київській Русі: політичні цілі й методи їхнього досягнення.
1172077
  Уэллс Г.Д. Самовластье мистера Парэма : [роман] / Герберт Уэллс ; пер. с англ. Р. Облонский. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1963. – 287 с.
1172078
  Петров Н. Самовнушение в древности и сегодня. / Н. Петров. – М., 1986. – 141с.
1172079
  Ромен А.С. Самовнушение и его влияние на организм человека / А.С. Ромен. – Алма Ата, 1970. – 200с.
1172080
  Спиридонов Н.И. Самовнушение, движение, сон, здоровье / Н.И. Спиридонов. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 88с.
1172081
  Спиридонов Н.И. Самовнушение, движение, сон, здоровье / Н.И. Спиридонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 94с.
1172082
  Бызова Н.Л. Самовозбуждающиеся колебания потока тепловой конвекции : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бызова Н.Л.; Морской гидрофиз.ин-т АН СССР. – М, 1953. – 7л.
1172083
   Самовозбуждение и самораскачивание в электрических системах / В.А. Веников, Н.Д. Анисимова, А.И. Долгинов, Д.А. Федоров. – Москва : Высшая школа, 1964. – 198 с.
1172084
  Белль Г. Самовольная отлучка / Г. Белль. – Минск, 1989. – 461с.
1172085
  Носович Г.Н. Самовольное пользование чужим имуществом по русскому праву : сравнительно-догматическое исследование. – Санкт-Петербург : Изд. юр. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. П.п. Сойкина, 1893. – [2], 111 с.
1172086
  Бутовский А.Н. Самовольный уход с работ и его юридические последствия // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 77-88
1172087
  Орынбаев С. Самовоспитание в процессе нравственного воспитания учащихся 7-8 классов. : Автореф... канд.пед.наук: 730 / Орынбаев С.; Ташк.гос.пед.ин-т. – Ташкент., 1969. – 18л.
1172088
  Пэйо Ж. Самовоспитание воли = L"education de la volonte / Жюль Пэйо ; пер. с фр., примеч. и доп. Ипполита Рапгофа. – С.-Петербург : Книжный склад В.И. Губинского, 1898. – 122, [5] c.
1172089
  Кулагин П.Г. Самовоспитание как средство преодоления личностных недостатков школьников. / П.Г. Кулагин, Е.А. Кутеев. – М., 1979. – 51с.
1172090
  Васюк Т.И. Самовоспитание как фактор активизации нравственного развития личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Васюк Т.И.; КГУ. – Киев, 1991. – 16л.
1172091
  Васюк Т.И. Самовоспитание как фактор активизации нравственного развития личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Васюк Т. И.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1991. – 172л. – Бібліогр.:л.156-172
1172092
  Рувинский Л.И. Самовоспитание личности / Л.И. Рувинский. – М., 1984. – 140с.
1172093
  Донцов И.А. Самовоспитание личности / И.А. Донцов. – М., 1984. – 285с.
1172094
  Козлов С.Н. Самовоспитание молодого коммуниста / С.Н. Козлов. – М, 1987. – 166с.
1172095
  Кочетов А.И. Самовоспитание подростка / А.И. Кочетов. – Свердловск, 1967. – 168 с.
1172096
  Рувинский Л.И. Самовоспитание чувст, интеллекта, воли. / Л.И. Рувинский. – Москва, 1983. – 159с.
1172097
  Рувинский Л.И. Самовоспитание школьника. / Л.И. Рувинский. – М., 1968. – 46с.
1172098
  Ковалев А.Г. Самовоспитание школьников / А.Г. Ковалев. – М, 1967. – 159с.
1172099
  Рувинский Л.И. Самовоспитание школьников / Л.И. Рувинский. – Москва, 1976. – 160с.
1172100
  Хмелевский Ю.И. Самовоспроизводящиеся системы / Ю.И. Хмелевский. – Млсква : Наука, 1991. – 430 с.
1172101
  Макарчук Р. Самоврядний дух студентства / Р. Макарчук, М. Костенко // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київський нац. ун. ім.Тараса Шевченка. Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 4-8. – ISBN 978-617-7069-05-7


  Про студентський парламент юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1172102
   Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київський нац. ун. ім.Тараса Шевченка. Юридичний ф-т. – Київ : Прінт-Сервіс, 2012-. – ISBN 978-617-7069-05-7
Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – 2013. – 217 с.
1172103
  Багрій І. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 24-26
1172104
  Рафальська І. Самоврядний перебір, або Дещо про правовий статус рішень адвокатського самоврядування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1172105
  Гурбик А. Самоврядні засади копного судочинства на українських землях у складі Великого князівства Литовського (білоруський контекст) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 21-26. – ISSN 2519-1942
1172106
  Самойленко Н. Самоврядні медичні організації на терені України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: історіографічний огляд // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 112-117


  У статті подається історіографічний огляд літератури, присвяченої становленню і діяльності медичних товариств на терені України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Статья посвящена историографическому обзору литературы, посвященной становлению ...
1172107
  Колюх В.В. Самоврядні підвалини української державності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 119-129. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349


  Досліджено роль місцевого самоврядування у становленні української державності. Розкриваються особливості впливу державницьких трансформацій та самоврядних концепцій на території теперішніх українських земель та визначаються форми адаптації українських ...
1172108
  Омельченко О. Самоврядуваання відбулося. Відкрити б йому нове дихання // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.6-9
1172109
  Гончарова Є. Самоврядування біля лінії фронту // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 17 (493), 28.04-4.05.2017 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Як відбувається процес створення територіальних громад на звільненому Донбасі.
1172110
   Самоврядування в Києві: історія та сучасність : Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 500-річчю надання Києву Магдебурзького права. – Київ, 2000. – 180с. – ISBN 5-7770-1222-1
1172111
  Косаківський Л. Самоврядування в Києві: минувшина і сьогодення / Леонід Косаківський. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 32с. – ISBN 966-611-304-X
1172112
  Цвих В.Ф. Самоврядування в університетах України як форма виробничої демократії // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 349-365. – ISBN 978-966-439-753-4
1172113
  Данильян О.Г. Самоврядування й управління: діалектика взаємозв"язку // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 216-224. – ISSN 0201-7245
1172114
  Плаксій Т. Самоврядування міст Середньонаддніпрянської України за Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 148-158. – ISBN 966-7060-54-1
1172115
  Сук В. Самоврядування потребує змін // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.87-89
1172116
  Чикін О. Самоврядування регіонів - запорука зміцнення української держави // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 40-43. – ISSN 1728-6220
1172117
  Чибісова Н.Г. Самоврядування студентів як умова становлення їхньої громадської свідомості // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-56.
1172118
  Асанов А. Самоврядування та бюджетна політика міста // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.207-211
1172119
   Самоврядування та самоорганизація територіальних громад : Материали науково-практичної конференції (Львів, 24-25 червня 1999 р.). – Львів, 1999. – 208с. – ISBN 966-95084-6-0
1172120
  Кобилецький М. Самоврядування у місті Жовкві за Магдебурзьким правом (До 400- річя з дня надання) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.56-63. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1172121
  Демченко В.Ю. Самоврядування як невідємна частина демократії (за працею Алексіса де Токвіля "Демократія в Америці") // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 154-157
1172122
  Контарь Е.А. Самовсплывающие системы для геолого-геофизических исследований океана / Е.А. Контарь. – М., 1984. – 152с.
1172123
  Журавель Г.П. Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : навч. посіб. / Г.П. Журавель, П.Я. Хомин ; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2006. – 288 с. – ISBN 966-370-015-7
1172124
  Носков С.А. Самовчитель німецької мови / С.О. Носков. – 13-те вид. – Київ : А.С.К., 2005. – 384с. – ISBN 966-319-063-9
1172125
  Зарва О.А. Самовчитель польскої мови / О.А. Зарва. – Київ, 1960. – 208с.
1172126
  Зарва О.А. Самовчитель польскої мови / О.А. Зарва. – 2-е вид. – Київ, 1963. – 213с.
1172127
   Самовчитель стенографії. – К, 1970. – 191с.
1172128
   Самовчитель та консультації з вивчення сучасної китайської мови. – Шанхай : Шанхай шехуаі кесюеюань, 1988. – 319с. – Видання китайською мовою. – ISBN 7-80515-130-Х
1172129
  Хавін А.Л. Самовчитель шахової гри / А.Л. Хавін. – К., 1968. – 179с.
1172130
  Кравчук П.Ф. Самовыражение и самосовершенствование личности в творческой деятельности // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С.147-155. – ISSN 1606-951Х
1172131
  К"юсак Д. Самого сонця замало : Роман / Д. К"юсак. – Київ : Молодь, 1971. – 277с.
1172132
  К"юсак Д. Самого сонця замало / Д. К"юсак; З англ. переклав П. Соколовський. – Київ : Молодь, 1971. – 280 с.
1172133
  Сорока Валентина Самогонний апарат з минулого / Сорока Валентина, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 50-52 : фото
1172134
  Кругляк М.Е. Самогубства як вияв духовної кризи студентства підросійської України на початку XX ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 60-71


  У статті визначено передумови духовної кризи студентства після поразки російської революції (1905-1907 рр.) та окреслено її прояви. Аналізуються матеріали анкетування студетської молоді Університету св. Володимира, що було проведено у 1872 р. ректором ...
1172135
  Дюркгайм Е. Самогубство : Соціологічне дослідження / Е. Дюркгайм; Пер. з фр. Л.Кононович. – Київ : Основи, 1998. – 519с. – ISBN 966-500-046-2
1172136
  Триньова Я.О. Самогубство асистоване лікарем: перспективи правового врегулювання в Україні // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 90-92
1172137
  Панова Н. Самогубство в прозі В. Леонтовича // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 126-137. – ISBN 978-966-8906-60-2


  Оповідання "Самогубець" та історична фантазія "Абдул-Газіс".
1172138
  Бондаренко І.П. Самогубство тривалістю в життя (феномен Танеди Сантоки /1882-1940/) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 323-334
1172139
  Зарудняк Н. Самогубство як втеча із екзистенційної порожнечі в новелі О.Де "Я вернусь" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 86-96. – ISBN 966-7773-70-1
1172140
  Волошин В.М. Самогубство як втрата моральних та екзистенційних цінностей // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 12-18. – ISBN 978-966-189-359-6
1172141
  Хоменко Г. Самогубство як креативний код: Іван Франко та Михайло Могилянський // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 113-129. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
1172142
  Андрієвська В.В. Самогубство як спосіб утечі від реальності (на матеріалі п"єс французького театру абсурду) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 297-301. – ISSN 1729-360Х
1172143
  Петрушенко Л.А. Самодвижение материи в свете кибернетики. / Л.А. Петрушенко. – Москва : Наука, 1971. – 292с.
1172144
  Поликаров В.П. Самоделки для игр и спорта / В.П. Поликаров. – М, 1944. – 44с.
1172145
  Бубекина Г.В. Самоделки из природного материала / Г.В. Бубекина, Т.П. Гославская. – Москва, 1960. – 192с.
1172146
  Перевертень В.И. Самоделки из текстильных материалов / В.И. Перевертень. – М, 1990. – 158с.
1172147
  Демченко И.Т. Самоделки после уроков / И.Т. Демченко. – Воронеж, 1983. – 136с.
1172148
   Самоделки рыболова. – Москва, 1965. – 115с.
1172149
  Волчанецкий Ю. Самоделки. / Ю. Волчанецкий, Н. Поливанов. – Москва, 1954. – 160с.
1172150
   Самодельное оборудование на уроках математики. – М, 1980. – 64с.
1172151
   Самодельное туристское снаряжение. – Москва, 1986. – 239с.
1172152
  Колокольников А.Н. Самодельное учебное оборудование для практических работ по курсу географии V-VIII классов / А.Н. Колокольников. – Москва, 1962. – 16с.
1172153
  Клементьев С.Д. Самодельное фотореле / С. Клементьев ; [предисл. чл.-кор. Акад. наук СССР В.К. Аркадьева] ; рис. В. Завалова. – Москва-Ленинград : Государственное издательство детской литературы Министерства Просвещения РСФСР, 1948. – 192 с. – (Школьная библиотека)
1172154
  Ламтев Н.Н. Самодельные аккумуляторы / Н.Н. Ламтев. – Москва : Государственнок издательство по вопросам радио, 1936. – 142 с.
1172155
  Новиков И.Д. Самодельные астрономические инструменты и наблюдения с ними / И.Д. Новиков, В.А. Шишаков. – Москва : Наука, 1965. – 123 с.
1172156
  Новиков И.Д. Самодельные астрономические приборы и инструменты / И.Д. Новиков, В.А. Шишаков. – Москва : ГУПИ, 1956. – 56 с.
1172157
  Аббе Самодельные гальванические элементы / Аббе. – 3-е изд. – Ленинград : Научное книгоизд-во. – (Для умелых рук / под ред. С. Баранова)
3. – 1931. – 44 с., [22] л. ил. : ил.
1172158
  Клементьев С.Д. Самодельные гальванические элементы и аккумуляторы : [для сред. и ст. возраста] / Клементьев С.Д. – Москва : изд-во и ф-ка дет. книги Детгиза, 1948. – 31 с.
1172159
  Гальперштейн Л. Самодельные громкоговорители / Л. Гальперштейн, П. Хлебников. – Москва-Ленинград, 1944. – 106с.
1172160
  Глазырин А.И. Самодельные демонстрационные приборы по физике и опыты с ними / А.И. Глазырин. – Москва, 1953. – 516с.
1172161
  Чертков И.Н. и др. Самодельные демонстрационные приборы по химии / И.Н. и др. Чертков. – 2-е, перераб. – Москва, 1976. – 141с.
1172162
  Герасимов Т.А. Самодельные макеты и модели по истории : альбом чертежей / Герасимов Т.А., Герасимова Г.Г. – Москва : Просвещение, 1967. – 180 с. – Библиогр.: с. 62-68. – (Пособие для учителей)
1172163
  Степанов П.П. Самодельные наглядные пособия по биологии / П.П. Степанов. – Москва, 1959. – 156с.
1172164
  Колокольников А.Н. Самодельные наглядные пособия по географии / А.Н. Колокольников. – М., 1961. – 100с.
1172165
  Житников И.С. Самодельные наглядные пособия по зоологии позвоночных / И.С. Житников. – М, 1954. – 62с.
1172166
  Малинин Р.М. Самодельные омметры и авометры / Р.М. Малинин. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 22)
22. – 1949. – 48 с.
1172167
  Калинин А.Н. Самодельные пособия по географии / А.Н. Калинин. – М., 1952. – 64с.
1172168
  Василенко О.Б. Самодельные пособия по географии : пособие для учителя / О.Б. Василенко. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 104с.
1172169
  Анциферов Л.И. Самодельные приборы для физического практикума в средней школе : пособие для учителя / Л.И. Анциферов. – Москва : Просвещение, 1985. – 128 с.
1172170
  Попов В.И. Самодельные приборы и значение их для преподавания физики : [С прил. списка упрощ. приборов, изготовляемых авт. в г. Либаве, коммерч. уч-ще А.Ф. Чинка] / В.И. Попов. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 44 с. : ил.
1172171
  Гостев М.М. Самодельные приборы и пособия по химии / М.М. Гостев. – М, 1950. – 184с.
1172172
  Терских А.М. Самодельные приборы по автоматике / А.М. Терских. – Новосибирск, 1961. – 136с.
1172173
  Михайлов А. Самодельные приборы по физике : опыт работы учащихся / А. Михайлов. – Ленинград : Облоно, 1936. – 87 с.
1172174
  Албычев П.В. Самодельные приборы по физике : пособие для учитилей / П.В. Албычев. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1. – 1950. – 280 с.
1172175
  Дудич И.И. Самодельные радиоэлектронные устройства / И.И. Дудич. – изд. 2-е, доп. – Ужгород, 1973. – 272 с.
1172176
  Бардах И.М. Самодельные усилители для радиоузлов / И.М. Бардах. – М.-Л., 1951. – 32с.
1172177
  Гендин Г.С. Самодельные усилители низкой частоты / Г.С. Гендин. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 63 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 538)
1172178
  Сегаль С.Г. Самодельные усилители. / С.Г. Сегаль. – М, 1952. – 28с.
1172179
  Маянский Е.И. Самодельные учебно-наглядные пособия по математике / Е.И. Маянский. – Кострома, 1955. – 68с.
1172180
  Кельзи Е.Н. Самодельные физические приборы : Их конструкция и опыты с ними / Е.Н. Кельзи, Ф.Н. Красиков. – Киев : Универсальное научное издательство, 1929. – 141 с.
1172181
  Бунимович Д.З. Самодельные фотоаппараты и приборы / Д.З. Бунимович. – 2-е изд., испр. и доп.124 рис. – М., 1930. – 96с.
1172182
  Люллак Ф. Самодельные фотопринадлежности / Ф. Люллак. – М., 1958. – 142с.
1172183
  Бунимович Д.З. Самодельные фотоувеличители / Д.З. Бунимович. – М., 1954. – 128с.
1172184
  Абрамов А.Н. Самодельные электрические и паровые двигатели : [Для сред. и ст. возраста] / А. Абрамов, П. Хлебников. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1946. – 119 с. : ил.
1172185
  Шленциг К. Самодельные электронные устройства в быту / К. Шленциг, В. Штаммлер. – Москва : ДОСААФ СССР, 1984. – 144 с.
1172186
  Бунимович Д.З. Самодельный аппарат типа "Лейки" / Д.З. Бунимович. – Л.-М., 1937. – 47с.
1172187
  Гершгал Д.А. Самодельный вибропреобразователь / Д.А. Гершгал, Дараган-Сущов. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1951. – 40 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 110)
1172188
  Халимулин Р.М. Самодельный инвентарь для приусадебного участка / Р.М. Халимулин. – М., 1991. – 159с.
1172189
  Маркеллов А.А. Самодельный магнитофон / А.А. Маркеллов. – Москва, 1960. – 43 с.
1172190
  Берлин Джереми Самодельный океан : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 28 : Фото
1172191
  Навашин М.С. Самодельный телескоп-рефлектор / М.С. Навашин. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 240 с.
1172192
  Стонг К.Л. Самодельный телескоп-рефлектор с металлическим зеркалом : пер. с англ. / К.Л. Стонг; Мельников О.А. – Москва : Мир, 1965. – 39 с.
1172193
  Станг К.Л. Самодельный телескоп-рефлектор с металлическим зеркалом. / К.Л. Станг; Мельникова О.А. – М., 1965. – 39с.
1172194
  Станг К.Л. Самодельный телескоп-рефлектор с металлическим зеркалом. / К.Л. Станг; Мельников О.А. – М., 1965. – 39с.
1172195
  Попов В.И. Самодельный физический кабинет : (Часть 1 "Физики для самообразования") : Подроб. руководство к построению различ. приборов по всем отд. физики для учителей нар. шк. и пособие для учеников сред. шк. при практ. занятиях : Вып. 1-2 / сост. В.И. Попов, авт. "Химии для самообразования". – Курск : Изд. автора ; Тип. Курского губ. земства, 1907. – VIII, 156, [4] с. : ил. – Библиогр.: в анот...


  Библиогр.: "Список пособий, которыми я пользовался при составлении книги" (т. 1, с. VII-VIII); "Дополнительный список пособий, которыми я пользовался при составлении "Физика для самообразования" (г. II, в предисл.)
1172196
  Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма. / А.М. Давидович. – М, 1975. – 350 с.
1172197
  Сафонов М.М. Самодержавие и борьба вокруг государственной реформы в первые годы XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сафонов М. М.; Лен. от-ние ин-та ист. СССР АН СССР. – Л., 1975. – 24л.
1172198
  Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1902-1907 гг. / Ю.Б. Соловьев. – Л., 1981. – 256с.
1172199
  Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1907-1914 гг. / Ю.Б. Соловьев. – Л., 1990. – 267с.
1172200
  Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века / Ю.Б. Соловьев. – Л., 1973. – 383с.
1172201
  Суни Л.В. Самодержавие и общественно-политическое развитие Финляндии в 80-90-е гг. Х1Х в. / Л.В. Суни. – Л., 1982. – 158с.
1172202
  Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России 1856-1861. / Л.Г. Захарова. – М., 1984. – 255с.
1172203
   Самодержавие и печать в России. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Э. Винеке, 1906. – [1], 80 с. – (Библиотека "Светоча" : Серия "Материалы для истории русского общественного движения" / под ред. С.А. Венгерова)


  Содерж.: Предисловие. Всеподданнейшее прошение 114 русских писателей. Записка о нуждах русской печати. Мартирологий русской печати
1172204
  Мироненко С.В. Самодержавие и реформы / С.В. Мироненко. – М., 1989. – 238с.
1172205
  Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже 19-20 столетий : 1881-1903 г. / П.А. Зайончковский. – М., 1973. – 351с.
1172206
  Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России / М.Г. Коротких. – Воронеж, 1989. – 183с.
1172207
  Макаров Д.М. Самодержавие и христианизация народов Поволжья во второй половине XVI-XVII вв. / Д.М. Макаров. – Чебоксары, 1981. – 102с.
1172208
  Дубанцов Борис Борисович Самодержавие и чиновничество в 1881-1904 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Дубанцов Борис Борисович; АН СССР. Ленингр. отд. ин-та истории СССР. – Л., 1977. – 22л.
1172209
  Бахрушин С.В. Самодержавие Ивана IV / С.В. Бахрушин. – М, 1946. – 80с.
1172210
  Ерошкин Н.П. Самодержавие накануне краха / Н.П. Ерошкин. – М, 1975. – 160с.
1172211
  Магазинер Я. М. Самодержавие народа : (Опыт социально-полит. конструкции суверенитета) / Я. Магазинер. – Санкт-Петербург : Н. Глаголев, 1907. – VIII, 142 с.
1172212
  Оржеховский И.В. Самодержавие против революции / И.В. Оржеховский. – М., 1982. – 207с.
1172213
  Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907-1911 гг. / В.С. Дякин. – Л., 1978. – 246с.
1172214
  Сарбей В.Г. Самодержавна Росія в історичній концепції Сталіна / В.Г. Сарбей. – К., 1990. – 47с.
1172215
  Мордвінцев В.М. Самодержавство / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 330. – ISBN 966-642-073-2
1172216
  Липовська Т. Самодержавство та консервативне дворянство початку ХХст: боротьба за владу / Т. Липовська, Н. Маєвська, В. Мирончук // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.219-227. – ISBN 966-7800-03-2
1172217
  Берлянт М. Самодеятельдный театр / М. Берлянт. – Москва, 1938. – 96с.
1172218
  Шимон А.А. Самодеятельная кинематография. / А.А. Шимон. – Х., 1961. – 44с.
1172219
  Туктаров З.Н. Самодеятельное искусство как форма выявления и развития духовно-творческих сил народных масс и его роль в коммунистическом воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Туктаров З.Н.; МВ и ССО Казахской ССР. КГУ. – Алма-Ата, 1971. – 27л.
1172220
   Самодеятельное население ТР по полу и главным занятиям по данным переписи 1926г.. – Казань, 1928. – 23с.
1172221
   Самодеятельное хореографическое искусство в клубе. – Л, 1988. – 98с.
1172222
  Богемская К.Г. Самодеятельное художественное творчество / К.Г. Богемская. – М, 1987. – 47с.
1172223
  Ахундов А.М. Самодеятельное художественное творчество и его роль в идейно-эстетическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. философ.наук: / Ахундов А.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра эстетики и этики. – Баку, 1964. – 18л.
1172224
   Самодеятельное художественное творчество Узбекистана. – Ташкент, 1984. – 104с.
1172225
  Каргин А.С. Самодеятельное художественное творчество: / А.С. Каргин. – М, 1988. – 271с.
1172226
   Самодеятельному художнику. – М, 1973. – 105с.
1172227
  Смайльс Сэмюэл Самодеятельность = (Self-help) / Соч. Самуила Смайльса ; Пер. с англ. с доп. И. Кутейникова. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Колесова и Михина, 1872. – [4], VI, 542 с.
1172228
  Смайльс Сэмюэл Самодеятельность = (Self-help) : [В. 2-х т.] / Соч. Самуила Смайльса ; Пер. с англ. с доп. И. Кутейникова. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод.-типографа М.О. Вольфа
Т. 1. – 1881. – [4], 251, III с. – Переплетено: Самодеятельность. Т. 2 / Смайльс
1172229
  Смайльс Сэмюэл Самодеятельность. Т. 2 = (Self-help) : Соч. Самуила Смайльса ; Пер. с англ. с доп. И. Кутейникова // Самодеятельность : [В. 2-х т.] / Смайльс Сэмюэл. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод.-типографа М.О. Вольфа, 1881. – Т. 1. – 258, IV с.
1172230
   Самодеятельные ВИА и дискотеки. – М, 1987. – 224 с.
1172231
   Самодеятельные мастера декоративно-прикладного искусства - 60-летию образования СССР, 1982. – 14, [2] с.
1172232
   Самодеятельные объединения молодежи. – Киев, 1989. – 31с.
1172233
  Верхало Ю. Самодеятельные приборы по электротехнике / Ю. Верхало. – Ленинград, 1956. – 216с.
1172234
   Самодеятельные художники - Родине!. – Москва, 1979. – 261с.
1172235
   Самодеятельные художники. – Москва, 1981. – 11с.
1172236
  Боровая Н.И. Самодеятельные художники Чувашии / Н.И. Боровая. – Чебоксары, 1968. – 68с.
1172237
  Рубинштейн С.Н. Самодеятельный ансамбль баянистов / С.Н. Рубинштейн. – М., 1961. – 96с.
1172238
   Самодеятельный спектакль. – М.-Л., 1942. – 136с.
1172239
  Кутасова Т.Д. Самодеятельный танцевальный коллектив / Т.Д. Кутасова. – М., 1953. – 88с.
1172240
   Самодеятельный театр. – М, 1947. – 92с.
1172241
   Самодеятельный театр. – М, 1947. – 123с.
1172242
   Самодеятельный театр. – М, 1948. – 212с.
1172243
  Петрова Людмила Михайловна Самодеятельный театр и формирование гармонически развитой личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Петрова Людмила Михайловна; Моск. гос. ин-т культуры. – М., 1972. – 26л.
1172244
   Самодеятельный театр кукол. – М, 1961. – 64с.
1172245
  Свиридова Ирина Самодеятельный туризм - движение миллионов или клуб по интересам? : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 78-79
1172246
  Харламова Татьяна Самодеятельный туризм как образ жизни : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 42-43 : Фото
1172247
  Кротков С. Самодеятельный хоровой коллектив / С. Кротков. – М, 1952. – 88с.
1172248
  Кротков С. Самодеятельный хоровой коллектив / С. Кротков. – М, 1954. – 104с.
1172249
   Самодийский сборник. – Новосибирск, 1973. – 230с.
1172250
  Булавін Л.А. Самодифузія води в ПАА гідрогелях / Л.А. Булавін, В.В. Клепко, М.Б. Стрельченко // Доповіді НАН Ураїни, 1997. – №10
1172251
   Самодифузія етанолу у кремнієвих гелях / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко, В.Б. Іваницький, В.І. Слісенко // УФЖ, 1994. – №36
1172252
   Самодифузія молекул у водних розчинах тритону Х-100 після контакту в силікагелем. Ч. 1 / Л.А. Булавін, В.Б. Іваницький, Т.В. Карамзина, О.М. Півненко, В.І. Слисенко, А.Г. Миронюк // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
1172253
   Самодифузія молекул у водних розчинах тритону Х-100 після контакту з графіетованою сажею. Ч. 1 / Л.А. Булавін, П.Г. Іваницький, Т.В. Карамзіна, Н.А. Клименко, В.І. Слисенко, А.Г. Миронюк // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
1172254
   Самодифузія рідин в полімерних гелях. Ч. 2 / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко, В.Б. Іваницький, В.І. Слісенко // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
1172255
  Малюк Николай Григорьевич Самодиффузия в воде и водных растворах электрлитов при высоких давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Малюк Николай Григорьевич; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1979. – 18л.
1172256
  Булавин Л.А. Самодиффузия в водных растворах электролитов. Перспективы нейтронных экспериментов. // Физика жидкого состояния, 1987. – №15


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1172257
  Иванцов И.Г. Самодиффузия в железе и никеле высокой чистоты и в сильно разбавленных бинарных растворах на их основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Иванцов И.Г.; АН УССР. Ин-т металлофизики АН УССР. – К., 1967. – 26л.
1172258
  Маклаков А.И. Самодиффузия в растворах и расплавах полимеров / А.И. Маклаков, В.Д. Скирда, Н.Ф. Фаткуллин. – Казань : Казанский университет, 1987. – 224с.
1172259
   Самодиффузия воды в водных растворах однозарядных электролитов / Л.А. Булавин, А.А. Василькевич, П.Г. Иваницкий, В.Т. Кротенко // УФЖ, 1986. – №11


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1172260
  Булавін Л.А. Самодиффузия воды в полиакриламидных гелях. Динамика свободной и связаной воды / Л.А. Булавін, В.В. Клепко, М.Б. Стрельченко // ДАН Украины, 1997. – №10
1172261
   Самодиффузия ионов в тяжеловодных растворах / Л.А. Булавин, Г.Н. Вербинская, В.Т. Кротенко, П.Г. Иваницкий // УФЖ, 1991. – №2


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1172262
  Наумов А.Н. Самодиффузия лития и изотопный эффект диффузии лития в натрии : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Наумов А.Н.; Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе АН СССР. – Л., 1965. – 10л.
1172263
  Булавин Л.А. Самодиффузия молекул воды в водных растворах электролитов в малых объемах пор. / Л.А. Булавин, А.Н. Перепелица // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1172264
   Самодиффузия свободной и связанной воды в желатиновых гелях / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко, В.В. Шилов // Высокомолекулярные соединения, 1990. – №10


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1172265
  Наєнко М. Самодіагноз по-московськи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 26 травня (№ 20). – С. 3, 7
1172266
  Субота Світлана Леонідівна Самодія гаусового пучка світла в нематичному рідкому кристалі : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Субота С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 116л. – Бібліогр.: л. 108 - 116
1172267
  Субота Світлана Леонідівна Самодія гаусового пучка світла в нематичному рідкому кристалі : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Субота С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр: 11 назв
1172268
   Самодіяльна естрада. – К, 1955. – 268с.
1172269
   Самодіяльна естрада. – 2-й випуск. – К, 1956. – 263с.
1172270
   Самодіяльна естрада. – 1-й випуск. – К, 1958. – 340с.
1172271
   Самодіяльна сцена. – К, 1958. – 216с.
1172272
  Федорук В.С. Самодіяльна художня творічсть у розвинутому соціалістичному суспільстві. / В.С. Федорук. – К., 1982. – 33с.
1172273
   Самодіяльний театр. – Кам"янець-Подільський, 1947. – 145с.
1172274
   Самодіяльний театр. – 2-й випуск. – Х, 1948. – 118с.
1172275
   Самодіяльний театр. – 1-й випуск. – К, 1950. – 180с.
1172276
   Самодіяльний театр. – Кам"янець-Подільський, 1951. – 184с.
1172277
   Самодіяльний театр. – 5-й випуск. – Х, 1952. – 144с.
1172278
   Самодіяльний театр. – 1-й випуск. – Кам"янець-Подільський, 1953. – 160с.
1172279
   Самодіяльний театр. – Київ
Вип. 1. – 1954. – 227 с.
1172280
   Самодіяльний театр. – 2-й випуск. – Кам"янець-Подільський, 1955. – 236с.
1172281
   Самодіяльний театр. – 2-й випуск. – Кам"янець-Подільський, 1956. – 232с.
1172282
  Мороз Л. Самодостатність і філософічність // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 18


  Творчий портрет грузинського поета Рауля Чілачави
1172283
  Елачич А. Самодржавие и народ России 18 века Историко-юридический этюд. / А. Елачич. – К, 1919. – 32с.
1172284
  Гольдони К. Самодуры / К. Гольдони. – М., 1937. – 176с.
1172285
  Гольдони К. Самодуры / К. Гольдони. – Москва ; Ленинград, 1938. – 110 с.
1172286
   Самодуфузія молекул у водних розчинах неіонної ПАР до контакту з сорбентом. Ч. 1 / Л.А. Булавін, П.Г. Іваницький, Т.В. Карамзіна, О.М. Півненко, В.І. Слисенко, А.Г. Миронюк, О.А. Василькевич // Тез. доп. 1-ї Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем", Львів, 1993
1172287
  Салтыков А.Б. Самое близкое искусство. / А.Б. Салтыков. – М., 1969. – 296с.
1172288
  Журавлев Андрей Самое большое дерево пустыни Намиб. Дерево пустыни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 50 : фото
1172289
  Пэйтон А. Самое большое несчастье в его жизни / А. Пэйтон. – М., 1974. – 45с.
1172290
   Самое важное из всех искусств. – М : Искусство, 1963. – 200 с.
1172291
   Самое важное из всех искусств. – М, 1973. – 243с.
1172292
  Воронцов А.П. Самое важное, самое главное : (о производительности труда в сельском хозяйстве) / А.П. Воронцов. – Москва : Колос, 1973. – 96 с.
1172293
  Фролов Сергей Борисович Самое важное, самое главное : Производительность труда и резервы ее повышения / Фролов Сергей Борисович; Под общ. ред.: С.М.Фирсовой. – Москва : Книга, 1985. – 23с. – (Мир. Труд. Коммунизм)
1172294
  Прокофьев А. Самое важное, самое главное. / А. Прокофьев. – М, 1954. – 64с.
1172295
  Каминский Ю.М. Самое время / Ю.М. Каминский. – Днепропетровск : Радянський письменник, 1989. – 285 с.
1172296
   Самое высокое здание // Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2010. – № 2/3


  В Дубае (ОАЭ) 4 января в торжественной обстановке открылось самое высокое в мире здание, высота которого 828 метров
1172297
  Матвеев Г.М. Самое высокое чувство / Г.М. Матвеев. – М., 1962. – 32с.
1172298
   Самое высокое чувство. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1984. – 83с.
1172299
   Самое высокое чувство. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1992. – 263с.
1172300
  Зубавин Б.М. Самое главное / Б.М. Зубавин. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 168 с.
1172301
  Лесная Л.В. Самое главное / Л.В. Лесная. – Рига, 1953. – 60с.
1172302
  Зорич А. Самое главное / А. Зорич. – М., 1961. – 256с.
1172303
  Наседкин Ф.И. Самое главное. Повесть и рассказы. / Ф.И. Наседкин. – М., 1964. – 347с.
1172304
  Давыдычев Л.И. Самое длинное мгновение / Л.И. Давыдычев. – М., 1977. – 270с.
1172305
  Давыдычев Л.И. Самое длинное мгновение / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1988. – 282с.
1172306
  Чуркин А.Д. Самое дорогое / А.Д. Чуркин. – Л, 1947. – 107с.
1172307
  Кравцов А.Ф. Самое дорогое / А.Ф. Кравцов. – Х., 1951. – 92с.
1172308
  Левитанский Ю.Д. Самое дорогое / Ю.Д. Левитанский. – Иркутск, 1951. – 116с.
1172309
  Мошковский А.И. Самое дорогое / А.И. Мошковский. – М, 1952. – 152с.
1172310
  Бейлин П.Е. Самое дорогое / П.Е. Бейлин. – Киев : Радянський письменник, 1956. – 444с.
1172311
  Комиссарова М.И. Самое дорогое / М.И. Комиссарова. – М.-Л., 1962. – 220с.
1172312
   Самое дорогое. – М, 1965. – 96с.
1172313
  Павлов Н.К. Самое дорогое / Н.К. Павлов. – М, 1967. – 216с.
1172314
  Деркаченко К.И. Самое дорогое / К.И. Деркаченко. – Алма-Ата, 1974. – 56с.
1172315
  Шилин А.И. Самое дорогое / А.И. Шилин. – М., 1974. – 30с.
1172316
  Юстус А.В. Самое дорогое / А.В. Юстус. – Л, 1977. – 122с.
1172317
  Дубровин Б.С. Самое дорогое / Б.С. Дубровин. – М, 1979. – 255с.
1172318
  Шарипов Х. Самое дорогое : стихи и поэма / Х. Шарипов; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1980. – 111 с.
1172319
  Богданов В.А. Самое дорогое : стихи / Вячеслав Богданов. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1982. – 94 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1172320
  Юстус А.В. Самое дорогое / А.В. Юстус. – 3-е изд., доп. – Л, 1984. – 151с.
1172321
  Моряков Е.Н. Самое дорогое наследство: повесть / Е.Н. Моряков. – Л., 1985. – 256с.
1172322
  Ульянский А. Самое дорогое. / А. Ульянский. – М., 1950. – 16с.
1172323
  Базовский В.Н. Самое дорогое: докум. повествование об А.А.Кузнецове / В.Н. Базовский, Н.Д. Шумилов. – М., 1985. – 238с.
1172324
  Тертышник Г. Самое заветное / Г. Тертышник. – Куйбышев, 1951. – 100с.
1172325
  Земной В.П. Самое заветное / В.П. Земной. – Симферополь, 1956. – 135с.
1172326
  Татьяничева Л.К. Самое заветное / Л.К. Татьяничева. – Челябинск, 1961. – 279с.
1172327
  Гришин Н.Н. Самое заветное / Н.Н. Гришин. – Иваново, 1963. – 56с.
1172328
  Васильев С.А. Самое заветное / С.А. Васильев. – Москва, 1971. – 32с.
1172329
  Волгин Г.А. Самое заветное / Г.А. Волгин. – Воронеж, 1974. – 112с.
1172330
  Бирюков В Самое заветное / В Бирюков. – М., 1980. – 96с.
1172331
  Шведов Я.З. Самое заветное. / Я.З. Шведов. – М., 1976. – 238с.
1172332
  Горбунов Д. Самое задушевное / Д. Горбунов. – Ярославль, 1959. – 96с.
1172333
  Греков А.Т. Самое земное / А.Т. Греков. – Волгоград, 1967. – 43 с.
1172334
  Корытковская А.Г. Самое золотое / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1955. – 68с.
1172335
  Асеев Н.Н. Самое лучшее / Н.Н. Асеев. – Москва, 1959. – 303с.
1172336
  Енеш Виталий Самое маленькое государство : повести и рассказы / Виталий Енеш ; перевод с чуваш. А. Финько, Л. Краснова ; [худож. М.А. Андреева]. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1990. – 332,[3] с. – ISBN 5-7670-0242-8
1172337
  Крейг У. Самое начало / У. Крейг. – М., 1990. – 73с.
1172338
  Листов И.В. Самое незабываемое / И.В. Листов. – Омск, 1963. – 79с.
1172339
  Каверин В.А. Самое необходимое : повести, рассказы / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 352 с
1172340
  Петрянов И.В. Самое необыкновенное вещество в мире. / И.В. Петрянов. – М., 1975. – 95с.
1172341
  Дворянский Е.М. Самое острое оружие. / Е.М. Дворянский. – Харьков, 1980. – 142с.
1172342
  Иваненко В.И. Самое памятное / В.И. Иваненко. – Москва, 1972. – 272с.
1172343
  Кутырев Э. Самое первое утро. / Э. Кутырев. – Рига, 1968. – 56с.
1172344
  Георгиев Кольо Самое прекрасное на свете / Георгиев Кольо. – София, 1966. – 176с.
1172345
  Уруймагова Е.А. Самое родное / Е.А. Уруймагова. – Дзауджикау, 1951. – 80с.
1172346
  Леонтичев Ю.А. Самое светлое / Ю.А. Леонтичев. – Нукус, 1964. – 227с.
1172347
  Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога на земле : Иммануил Кант и проблемы права в современную эпоху / С.С. Алексеев. – Москва : Норма, 1998. – 416с. – ISBN 5-89123-265-0
1172348
  Воскресенский Н.А. Самое сильное / Н.А. Воскресенский. – Новосибирск, 1953. – 471с.
1172349
   Самое синее в мире. – Одесса, 1971. – 160 с.
1172350
  Герчик М.Н. Самое синее небо / М.Н. Герчик. – Минск, 1982. – 352с.
1172351
  Кежун Б.А. Самое смешное / Б.А. Кежун. – Л, 1957. – 91с.
1172352
  Левитин М.Е. Самое смешное / М.Е. Левитин. – Л, 1966. – 428с.
1172353
  Балкарова Ф. Самое сокровенное : стихи и поэмы / Ф. Балкарова; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1960. – 136 с.
1172354
  Мошкин С. Самое страшное из орудий. Немецкие листовки для Красной армии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1. – С. 104-108. – ISSN 0235-7089
1172355
  Смирнов Алексей Самое счастливое меньшинство // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 150-160 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828


  Саами Норвегии
1172356
  Кульчицкий М.В. Самое такое. Стихи / М.В. Кульчицкий. – Х., 1966. – 79с.
1172357
  Усова Г.С. Самое теплое воспоминание / Г.С. Усова. – Л., 1979. – 128с.
1172358
  Паперный З.С. Самое трудное / З.С. Паперный. – Москва : Советский писатель, 1963. – 464 с.
1172359
  Ниедре Я. Самое трудное доверяют не каждому : роман / Я. Ниедре; пер. с латыш. Д.Глезер. – Рига : Лиесма, 1984. – 238 с.
1172360
  Филипповский И.А. Самое удивительное ископаемое / И.А. Филипповский. – Алма-Ата, 1981. – 112с.
1172361
  Черри-Гаррард Самое ужасное путешествие / Черри-Гаррард. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 551с.
1172362
  Рюриков Ю.Б. Самое утреннее из чувств = (Культура любви) / Ю.Б. Рюриков. – Киев : Реклама, 1985. – 136 с.
1172363
  Баева Ирина Самое, самое, самое... : видят посетители в "Дни открытых дверей" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1172364
  Потєряхін О. Самоефективність і мотивація діяльності // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 2. – С. 50-53 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-7923
1172365
  Бондарчук О.І. Самоефективність керівника освітньої організації як психологічна детермінанта розвитку організаційної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 6-10. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1172366
  Пазьоха В.Л. Самозайнятість молоді в сучасному світі: постановка проблеми // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 237-243. – ISSN 2411-1449
1172367
  Крисанов Д.Ф. Самозайнятість сільського населення в ринкових умовах: масштаби, структуризація, перспективи / Д.Ф. Крисанов, К.О. Прокопенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 168-176. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1172368
  Делас У. Самозайнятість як джерело доходів населення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 1810-3944
1172369
  Притворова Т.П. Самозанятость в Казахстане: тенденции развития и трудности идентификации / Т.П. Притворова, Г.Б. Пестунова, О.А. Кулов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 246-255. – ISSN 1993-6788
1172370
  Вишневская Н. Самозанятость в переходных экономиках // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 10. – С. 58-67. – ISSN 0131-2227
1172371
  Кондрашова-Діденко Самозаперечення країнової економіки: особливості та результат-наслідок / Кондрашова-Діденко, Л. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-31. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано, що на певному етапі розвитку країнової економіки виникають нові явища і процеси, які уможливлюють її самозаперечення. Обосновано, что на определенном этапе развития в самой страновой экономике зарождаются и рождаются новые явления и ...
1172372
  Голоднов Ю.М. Самозапуск электродвигателей / Ю.М. Голоднов, А.Х. Хоренян. – Москва, 1974. – 145 с.
1172373
  Черненко В.О. Самозахист : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] / В.А. Черненко ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 151, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк.: В.А. Черненко (помилково). – Бібліогр.: с. 147-148 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-597-1
1172374
  Штефан Анна Самозахист авторського права і суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 22-29
1172375
  Шишов І. Самозахист на чужині (з московської україніки) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1172376
  Матвійчук А.О. Самозахист особистого немайнового права на безпечне навколишнє природне середовище // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3. – С. 25-40. – ISSN 2222-5374
1172377
  Негода О.А. Самозахист прав та інтересів дитини за цивільним та сімейним правом // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 388-393. – ISSN 1563-3349
1172378
  Супруненко Ю. Самозахист трудових прав працівників // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 344-346. – ISBN 978-617-7069-15-6
1172379
  Супруненко Ю.Г. Самозахист трудових прав працівників // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 123-126. – ISBN 978-966-7178-01-8
1172380
  Тимошенко Л. Самозахист у цивільному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 232-234. – ISBN 978-617-7069-17-0
1172381
  Горяйнов А.М. Самозахист як засіб приватного правового примусу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 384-390. – ISSN 1563-3349
1172382
  Рудик В.В. Самозахист як правовий засіб захисту суб"єктивних цивільних прав та законних інтересів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 101-102. – ISBN 978-617-7041-84-8
1172383
  Параниця С.П. Самозахист як самостійне суб"єктивне право особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 33-36
1172384
  Хрімлі О. Самозахист як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 63-67
1172385
  Підлубна Т.М. Самозахист як форма захисту суб"єктивних цивільних прав та інтересів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 365-371. – ISSN 1563-3349
1172386
  Стецюк Л.Л. Самозахист як форма захисту цивільних прав // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 151-158. – (Право. Економіка. Управління)
1172387
  Венедиктов С. Самозащита в трудовых отношениях-миф или реальность // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 44-47.
1172388
  Сидельников Р.Н. Самозащита гражданских прав: ретроспенктивный взгляд и виды на будущее // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.82-89. – ISSN 0201-7245
1172389
  Сидельников Р. Самозащита гражданских прав: сравнительно - правовой анализ законодательства Украины, Казахстана , России // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.44-46
1172390
  Борщ Ю.Г. Самозащита от курения / Ю.Г. Борщ. – Киев : КМ Академія, 1997. – 24с.
1172391
  Нечаева А.М. Самозащита по семейному праву // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 7. – С. 25-31. – ISSN 0132-0769
1172392
  Пушкар М.В. Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронними генераторами : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.03 / Пушкар Микола Васильович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1172393
  Шестаков П.А. Самозванец / П.А. Шестаков. – Ростов -на-Дону, 1990. – 186с.
1172394
  Шустов А. Самозванец ли "2-й Лжедмитрий"?. – 16 с.
1172395
  Штрайх С.Я. Самозванец Медокс среди декабристов / С.Я. Штрайх. – М, 1925. – 14с.
1172396
  Зубков Б.В. Самозванец Стамп / Б.В. Зубков, Е.С. Муслин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 285 с.
1172397
  Богданова А.И. Самозванец сын самозванца : (исторический роман) / А.И. Богданова. – Киев : ЗАВС Украины, 1992. – 143 с.
1172398
  Бовгиря А.М. Самозванство в Україні XVI - XVIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 58-68. – ISSN 0130-5247
1172399
  Арканникова М.С. Самозванство как объект социально-политологического анализа // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 12. – С.27-44. – ISSN 0235-1188
1172400
  Ніколова О. Самозванці історичних творів української й російської літератур першої половини XIX ст. (у контексті європейської традиції) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 107-111. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1172401
  Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале 17 века / Р.Г. Скрынников. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : Наука, 1990. – 238с. – (Страницы истории нашей Родины). – ISBN 5-02-029629-5
1172402
  Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале XVII века / Р.Г. Скрынников. – Новосибирск, 1987. – 218с.
1172403
  Мордовцев Д.Л. Самозванцы и понизовая вольница : историческая монографии Д. Мордовцева : в 2 т. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева
Т. 1 : Самозванцы: Самозванец Степан Малый; Дополнительные данные о Степане Малом; Самозванец Богомолов; Пугачев; Пугачев до самозванства и первые действия самозванца до взятия Татищевской крепости; Самозванец Ханин. – 1886. – 326, [1] с.
1172404
  Мордовцев Д.Л. Самозванцы и понизовая вольница : историческая монографии Д. Мордовцева : в 2 т. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева
Т. 2 : Понизовая вольница. – 1886. – 270, [1] с.


  Атаман Иванов и есаул Юдин; Атаман Кулага; Атаман Заметаев; Атаман Филиппов и разбойник Сучков; Атаман Буков и Тимофеев; Атаман Шагала и Рыжий; Атаман Дегтяренко; Атаман Брагин и разбойник Зубакин
1172405
  Кокун О.М. Самоздійснення фахівців різних професійних груп та професій // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 39-45. – ISBN 978-966-189-359-6


  Аналізуються результати емпіричних досліджень в яких взяли участь фахівці 10 професій. Встановлена загальна тенденція до перевищення рівня внутрішньопрофесійного самоздійснення над зовнішньопрофесійним. Найбільш вираженою вона є у програмістів та ...
1172406
  Гетьман В.І. Самознищення людини // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 36-39. – Бібліогр.: 15 назв.
1172407
  Гетьман В. Самознищення людини і природи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 липня (№ 29). – С. 10-11
1172408
  Чуйко Т. Самознищення чи сонце?: До тридцятиліття творчої діяльності (художника Володимира Гарбуза) // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-21. – ISSN 0868-9644
1172409
  Яцюк В. Самозображення Т. Шевченка: нові спостереження та інтерпретації // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 248-256. – ISBN 966-7759-23-7
1172410
  Шичанина Ю.В. Самоидентизванство : интернет-форматы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 10. – С.45-58. – ISSN 0235-1188
1172411
  Лаппо М.А. Самоидентификация в поэтическом и прозаическом дискурсах В. Маяковского: лингвистический аспект // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 29-33. – ISSN 2307-4558
1172412
  Земсков В.Б. Самоидентификация и культура // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 75-88. – ISSN 044-748Х
1172413
  Малахова О.В. Самоидентификация и религиозные общества : тенденции сближения и преодоления различий // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 (47). – С.52-59. – ISSN 1680-2721
1172414
  Сухоева Д. Самоидентификация лирического героя В.Ф. Ходасевича в культуре и социуме Европы // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 78-82. – ISSN 2307-2261
1172415
  Букин В.П. Самоидентификация провинциальной молодежи в контексте социально-статусной принадлежности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – С.93-100. – ISSN 0132-1625
1172416
  Шеманов А.Ю. Самоидентификация человека в современной культуре и проблема становления субъективности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 11. – С.106-118. – ISSN 0235-1188
1172417
  Тальман П.Н. Самоизреживание, стадийность и фазы развития древостоев / П.Н. Тальман. – Москва ; Ленинград, 1952. – 172 с.
1172418
  Геминтерн В.И. Самоинъективные кольца эндоморфизмов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Геминтерн В.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 5л.
1172419
  Зливков В.Л. Самоідентифікація в педагогічній комунікації / В.Л. Зливков. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Соціальна психологія"). – ISBN 966-8878-01-9
1172420
  Токар Л. Самоідентифікація в системі самопізнання й самотворення народу // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 164-168
1172421
  Міщенко Михайло Самоідентифікація і громадянська позиція // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 25-31
1172422
  Бокань Г.А. Самоідентифікація індивіда в суспільстві за Норбертом Еліасом // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1172423
  Кошетар У.П. Самоідентифікація локальних цивілізацій в умовах глобалізаційних процесів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 57-64. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1172424
  Колісник О.В. Самоідентифікація людини в американській філософії другої половини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Колісник Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 29 с. – Бібліогр.: 31 назва
1172425
  Колісник О.В. Самоідентифікація людини в американській філософії другої половини XX століття : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Колісник Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 351 л. – Бібліогр.: л. 321-351
1172426
  Ергемлідзе М. Самоідентифікація національних меншин в умовах глобалізації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 18-20. – ISBN 978-966-439-357-4
1172427
  Доброносова Ю.Д. Самоідентифікація перед сучасними викликами: інтенсифікація множинності і незавершеності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.84-93
1172428
  Огнев"юк В. Самоідентифікація Просвітителя = З нагоди 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 24-31 січня (№ 2). – С. 1, 10


  Очевидно, не існує універсального плану людського самосотворіння. Потаємними є і внутрішні спонукальні рушії, що визначають наші устремління й вибір шляхів, якими кожна людина має пройти, аби пізнати себе та обрати особистісну стезю служіння людям, ...
1172429
  Моця О.П. Самоідентифікація східних слов"ян у часи Русі // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – С. 4-10. – ISSN 0130-5247
1172430
  Легкобит І.В. Самоідентифікація як здійснення рефлексивного проекту Індивідуального "Я" за Е.Гіденсом // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 81-83
1172431
  Петрова Г.М. Самоідентифікація як культурологічна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1172432
  Мазур Л. Самоідентичність особистості за умов глобалізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 11-16. – ISSN 0321-0499
1172433
  Ільїна Г.В. Самоідентичність у життєдіяльності людини : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Ільїна Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1172434
  Ільїна Г.В. Самоідентичність у життєдіяльності людини : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Ільїна Г.В.; КНУТШ, Філософський ф-т. – Київ, 2009. – 180 л. – Бібліогр.: л. 165-180
1172435
  Калуга В.Ф. Самоідентичність як предмет філософського дослідження // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 115-116
1172436
  Копанева Е. Самой востребованой специальностью в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко оказался ... туризм // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 14 августа (№ 143). – С. 2


  Проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров о вступительной кампании-2013.
1172437
  Шабловская И.В. Самой высокой мерой: соврем. проза европ. соц. стран. о войне. / И.В. Шабловская. – Минск, 1984. – 207с.
1172438
  Лифшиц М.Н. Самой светлой стране : стихи и поэма / М.Н. Лифшиц; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1975. – 174 с.
1172439
   Самойленко Анатолій Михайлович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 230. – ISBN 978-617-7530-19-9
1172440
   Самойленко Віктор Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 132-133.
1172441
   Самойленко Віктор Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 242-245 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1172442
   Самойленко Віктор Миколайович (1955) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 143-145. – ISBN 966-95774-3-5
1172443
   Самойленко Денис Миколайович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 60
1172444
   Самойленко Юрій Іванович : до 80-річчя від дня народження / О.К. Бахтін, В.І. Герасименко, Ю.Б. Зелінський, С.А. Плакса, Ю.Ю. Трохимчук // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 2 : Аналіз і застосування. – С. 9-31. – Бібліогр. : 171 назва. – ISSN 1815-2910
1172445
   Самойленку В.Г. – 60 // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 5


  Завідувачеві кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету КНУ імені тараса Шевченка професорові В.Г. Самойленку виповнилося 60 років.
1172446
  Коханов Н. Самойлова яблоня / Н. Коханов. – Фрунзе, 1968. – 72с.
1172447
  Меметов І.М. Самойлович О.М. та кримськотатарське мовознавство (до 120 річниці від дня народження О.М. Самойловича)
1172448
  Захарченко С.М. Самокалібровані АЦП із накопиченням заряду на основі надлишкових позиційних систем числення : Монографія / С.М. Захарченко, О.Д. Азаров, О.М. Харьков; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 236 с. – ISBN 966-641-141-5
1172449
   Самокиш М.С.. – К, 1937. – 31с.
1172450
  Конашевич С. Самокиш чи Самокиша: повернення справжнього імені // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 січня (№ 3). – С. 6-7


  Микола Самокиш — український художник-баталіст, майстер анімалістичного жанру і графік.
1172451
   Самоковската комуна 1910-12.. – София, 1981. – 67с.
1172452
  Зарицька В.В. Самоконтроль емоцій у структурі емоційного інтелекту // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 43-52
1172453
  Агапова М.О. Самоконтроль і самооцінка як складники навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 4. – С. 64-71. – ISSN 2078-7782
1172454
  Никифоров Г.С. Самоконтроль как механизм надежности человека-оператора / Г.С. Никифоров. – Л., 1977. – 112с.
1172455
  Синяков А.Ф. Самоконтроль при занятиях по комплексу ГТО / А.Ф. Синяков. – М., 1988. – 32с.
1172456
  Готовцев П.И. Самоконтроль при занятиях физической культурой / П.И. Готовцев. – М, 1984. – 31с.
1172457
  Бирзин Г.К. Самоконтроль спортсмена / Г.К. Бирзин. – М., 1927. – 128с.
1172458
  Тамбиан Н.Б. Самоконтроль спортсмена / Н.Б. Тамбиан. – М, 1953. – 128с.
1172459
  Валецький Ю.М. Самоконтроль спортсменом стану свого здоров"я // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 66-69. – ISSN 2220-7481


  Зазначено, що для об"єктивізації здоров"я фізкультурників велике значення має правильне оцінювання функціонального стану основних систем енергозабезпечення їх організму. Самоконтроль має суттєве доповнення до лікарського контролю, проте не може його ...
1172460
  Газеева Т.И. Самоконтроль учащихся при изучении орфографии : Пособ. для учителя из опыта работы / Т.И. Газеева. – Измаил, 1998. – 192с.
1172461
  Кобернік Сергій Самоконтроль учня як основа здійснення поточного контролю навчальних досягнень з географії у 8-9 класах / Кобернік Сергій, Люта Вікторія // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 2-5. – Бібліогр.: 11 назв
1172462
  Синяков А.Ф. Самоконтроль физкультурника / А.Ф. Синяков. – М., 1987. – 94с.
1172463
  Никифоров Г.С. Самоконтроль человека / Г.С. Никифоров. – Л., 1989. – 191с.
1172464
  Тищенко С.П. Самоконтроль школьников в процессе овладения связной письменной речью. : Автореф... канд. пед.наук: / Тищенко С.П.; АПН СССР. НИИ психологии. – М., 1967. – 18л.
1172465
  Мельник В.А. Самоконфігуровні високопродуктивні комп"ютерні системи : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Мельник Віктор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
1172466
  Зайцев Є.О. Самокоректуючі електричні перетворювачі для лазерних вимірювачів переміщень і вібрацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Зайцев Є.О. ; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1172467
  Шипилов И.Ф. Самолет - русское изобретение. / И.Ф. Шипилов. – М., 1949. – 24с.
1172468
  Омета В.И. Самолет в нашей жизни / В.И. Омета. – Новосибирск, 1953. – 64с.
1172469
  Алексеев Самолет вылетел из Мирного / Алексеев, Б. Чалый. – Москва, 1961. – 23 с.
1172470
  Негреба В.А. Самолет и твоя профессия. / В.А. Негреба, Л.В. Маркин. – М., 1991. – 111с.
1172471
  Бельский Л.Л. Самолёт к полёту готов! / Л.Л. Бельский. – М., 1964. – 56с.
1172472
  Андропов С.С. Самолет на болоте / С.С. Андропов. – Воронеж, 1970. – 214с.
1172473
  Попов Г.А. Самолет на Кельн. / Г.А. Попов. – М, 1991. – 221с.
1172474
  Овечкин Н.К. Самолет на службу геологии / Н.К. Овечкин. – М,Л., 1947. – 40с.
1172475
   Самолет над домом.. – М, 1981. – 287с.
1172476
   Самолет над Якутией.. – М, 1933. – 63с.
1172477
  Гончаренко Е.И. Самолет не вернулся / Е.И. Гончаренко. – Москва, 1958. – 79с.
1172478
  Накаряков В.Н. Самолёт открывает тайны земли / В.Н. Накаряков. – Москва : Знание, 1960. – 62 с. – (Прочти, товарищ!)
1172479
  Быков М. Самолет по-Можайски // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. май. – С. 32-35
1172480
  Гофман Г.Б. Самолет подбит под целью / Г.Б. Гофман. – М, 1959. – 116с.
1172481
  Осипов Н.И. Самолет стартует ночью / Н.И. Осипов. – Симферополь, 1967. – 142с.
1172482
  Мышкин Л.В. Самолетные гидравлические системы / Л.В. Мышкин, В.А. Тихонравов, 1956. – 60с.
1172483
  Китаева Л.Н. Самолетные и корабельные радиолокационные и радионавигационные устройства / Л.Н. Китаева. – Москва, 1964. – 40 с.
1172484
  Суриков Б.Т. Самолетные ракеты / Б.Т. Суриков. – М., 1962. – 71с.
1172485
  Липатов В.В. Самолетный кочегар / В.В. Липатов. – М., 1975. – 175с.
1172486
  Гилль И.Л. Самолётный радиодальномер РДС и его использование для радиогеодезических определений / И.Л. Гилль; [ред. изд. Л.Г. Иванова]. – Москва : Недра, 1975. – 143 с.
1172487
  Казаков Л.Я. Самолетный радиорефрактометр и его применение для исследования неоднородностей диэлектрической проницаемости воздуха : Автореф... кандидата техн.наук: / Казаков Л.Я.; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – М., 1964. – 18л.
1172488
  Запорощенко С.К. Самолетовождение : пособие для аэроклубов / С.К. Запорощенко. – Москва : ДОСААФ, 1957. – 200 с. : ил., карт.
1172489
  Мюллер Кэл Самолетопоклонники : архивы NG // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 60-70 : Фото
1172490
  Пестушко Валерий Самолеты-невидимки изобрела природа : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 54
1172491
   Самолеты вертикального взлета и посадки. – Москва, 1965. – 159с.
1172492
  Розанов А.Н. Самолеты и наземная аппратура в сельском хозяйстве и обороне страны / А.Н. Розанов, А Беркенгейм, . – М-Л, 1931. – 32с.
1172493
  Ошанин Л.И. Самолеты и соловьи : Книга лирики / Л.И. Ошанин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 119с.
1172494
  Верхозин А.М. Самолеты летят к партизанам / А.М. Верхозин. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 207с.
1172495
  Милявский А.И. Самолеты летят на запад / А.И. Милявский. – Симферополь, 1962. – 224с.
1172496
  Милявский А.И. Самолеты летят на запад. / А.И. Милявский. – М, 1978. – 208с.
1172497
  Милявский А.И. Самолеты летят на запад. / А.И. Милявский. – Симферополь, 1990. – 288с.
1172498
  Волков А. Самолеты на войне / А. Волков. – Москва-Ленинград, 1946. – 254с.
1172499
  Русов А.Е. Самолеты на земле - самолеты на небе: повести и рассказы. / А.Е. Русов. – М., 1977. – 350с.
1172500
  Чуксин А. Самолеты оставляют след / А. Чуксин. – К, 1990. – 333с.
1172501
  Имерманис А.А. Самолеты падают в океан : приключенческий роман / А.А. Имерманис. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 288 с.
1172502
  Виноградов Р.И. Самолёты СССР / Р.И. Виноградов, А.В. Минаев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1961. – 299с.
1172503
  Чечнева М.П. Самолеты уходят в ночь / М.П. Чечнева. – М, 1961. – 158с.
1172504
  Чечнева М.П. Самолеты уходят в ночь / М.П. Чечнева ; Военные мемуары. – Москва : Военное издательство, 1962. – 156 с.
1172505
  Молодчий А.И. Самолеты уходят в ночь / А.И. Молодчий. – 2-е изд., доп. – К., 1983. – 311с.
1172506
  Молодчий А.И. Самолёты уходят в ночь / А.И. Молодчий. – К., 1979. – 238с.
1172507
  Перерва П.Г. Самомаркетинг : Учебное пособие / П.Г. Перерва, Н.И. Погорелов; МОУ, ИСМО МОУ, ХГПУ. – Киев : ИСМО МОУ, 1998. – 300с. – ISBN 5-7763-1667-7
1172508
  Бирюков А.А. Самомассаж-источник бодрости, сил и здоровья / А.А. Бирюков. – 2-е изд. – М., 1977. – 72с.
1172509
  Бирюков А.А. Самомассаж / А.А. Бирюков. – Москва, 1982. – 112с.
1172510
  Бирюков А.А. Самомассаж // Физкультура против недуга / Б.С. Толкачев. – [2-е изд.]. – Москва : Физкультура и спорт, 1984. – С. 42-80. – (Физкультура и здоровье)
1172511
  Бирюков А.А. Самомассаж спортсмена / А.А. Бирюков. – М., 1968. – 53с.
1172512
  Колпаков В.М. Самоменеджмент : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Колпаков; МАУП. – Київ : Персонал, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-608-732-7
1172513
  Штепа О.С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : навч. посіб. / О.С. Штепа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка], 2012. – 361, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 350-351. – Бібліогр.: с. 352-361 та в кінці розд. – ISBN 978-966-613-946-0
1172514
  Шевченко Н.В. Самоменеджмент как технология профессионального саморазвития выпускника ВУЗа // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 115-118. – ISSN 2077-1800
1172515
  Смолей В.В. Самоменеджмент керівника навчального заклоду // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 3-7. – (Педагогіка ; № 2)


  Розкривається сутність самоменеджменту як технології управління власною діяльністю, що базується на сформованих особистих цінностях, визначених особистих цілях, самоконтролі, самопізнанні та самоаналізі, вмінні вирішувати проблеми, керувати стресами та ...
1172516
  Чайка Г.Л. Самоменеджмент менеджера : навч. посібник [для студ. екон. спец. і викладачів вищ. навч. закладів] / Г.Л. Чайка. – Київ : Знання, 2014. – 422, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 401-422 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0136-7
1172517
  Лукашевич Н.П. Самоменеджмент: как достич успеха в деловой карьере / Н.П. Лукашевич; Харьк. гуманитарный ин-т. – Харків : Око. – ISBN 9665260480
Кн. 2 : Практикум деловой карьеры. – 1998. – 128с.
1172518
  Лукашевич Н.П. Самоменеджмент: как достичь успеха в деловой карьере / Н.П. Лукашевич; Харьк. гуманитарный ин-т. – Харків : Око. – ISBN 9665260499
Кн. 1 : Деловая карьера: путь к успеху. – 1998. – 128с.
1172519
  Полежаева Екатерина Андреевна Самомониторинг в контексте политического лидерства // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 90-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Изучен уровень самомониторинга в зависимости от присущего группе (испытуемыми были студенты и аспиранты МГУ им. М.В. Ломоносова и лидеры и активные участники региональных молодежных политических движений демократического толка) уровня политической ...
1172520
  Кравков С.В. Самонаблюдение / С.В. Кравков. – М., 1922. – 176с.
1172521
  Яновский М.И. Самонаблюдение как метод психологии // Вестник Московского университета. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-21. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1172522
  Семенченко В.Л. Самонавантажувальні сіткові моделі робототехнічних систем складального виробництва. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.07 / Семенченко В.Л.; Киев.політехн.ін-т. – К, 1993. – 16л.
1172523
  Заикин В.В. Самонаведение : Учебное пособие для студ., обуч. по направлению подготовки дипломир-х специалистов 654200 "Радиотехника" / В.В. Заикин; Мин-во образования РФ. – Москва : САЙНС-ПРЕСС, 2002. – 80с. – (Конспекты лекций по радиотехническим дисциплинам ; Вып. 7). – ISBN 5-94818-010-7
1172524
  Чубенко Александр Самонаводящаяся таблетка : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 96-102 : Фото. – Бібліогр. 3 назви


  Рудольфо Валентино
1172525
  Хілуха О.А. Самонавчальна корпорація: особливості та організаційні форми // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 359-363. – ISSN 2222-4459
1172526
  Долотов А.І. Самонавчанні спайк-нейронні мережі в задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Долотов А.І. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
1172527
  Фулбрайт Д.У. Самонадеянность силы / Д.У. Фулбрайт. – М, 1967. – 256с.
1172528
  Моця О. Самоназви автохтонів півдня Східної Європи середньовічних та модерних часів у працях М.І. Костомарова // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 265-281. – ISBN 978-966-02-6227-0
1172529
  Крайчинська В.А. Самонастановлення особистості у сферах життєвих завдань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 116-126. – ISBN 978-966-8063-84-3
1172530
  Уайтекер Х. Самонастраивающая система управления динамическими характеристиками самолетов и космических летальных аппаратов / Х. Уайтекер, 1961. – 20с.
1172531
  Таранов С.Г. Самонастраивающиеся измерительные приборы / С.Г. Таранов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 203 с.
1172532
  Гринберг И.П. Самонастраивающиеся измерительные усилители с пробным сигналом / И.П. Гринберг, С.Г. Таранов. – Москва, 1978. – 97 с.
1172533
  Чинаев П.И. Самонастраивающиеся системы / П.И. Чинаев. – М., 1963. – 303с.
1172534
  Ивахненко А.Г. Самонастраивающиеся системы автоматического регулирования / А.Г. Ивахненко. – Киев, 1957. – 52с.
1172535
  Громыко В.Д. Самонастраивающиеся системы с моделью / В.Д. Громыко, Е.А. Санковский. – М., 1974. – 80с.
1172536
  Санковский Е.А. Самонастраивающиеся системы управления с эталонными моделями / Е.А. Санковский, В.В. Кругликов. – Минск, 1970. – 168-172с.
1172537
   Самонастраивающиеся системы.. – М, 1967. – 432с.
1172538
   Самонастраивающиеся системы.. – К, 1969. – 228с.
1172539
  Балаболов Г.А. Самонастраивающиеся следящие системы / Г.А. Балаболов. – Л
1. – 1980. – 62с.
1172540
  Костюк В.И. Самонастраивающиеся следящие системы. / В.И. Костюк. – К., 1966. – 243с.
1172541
  Сороколетов Н.И. Самонастраивающийся регулятор негрузки угледобывающих машин. : Автореф... канд. техн.наук: / Сороколетов Н.И.; КПИ. – К., 1967. – 32л.
1172542
  Зуев А.К. Самонастройка в технике и живой природе / А.К. Зуев. – Рига, 1964. – 72с.
1172543
  Богдан С. Самономінації в епістолярних текстах Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 241-251. – ISSN 2304-9383


  У статті окреслено основні способи автопортретування, з"ясовано словесні засоби його експлікації в епістолярних текстах Тараса Шевченка.
1172544
   Самообертання еліпса поляризації в лазерно-активному ізотропному середовищі з кубічною нелінійністю / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко, В.С. Шанойло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 306-311. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Отримано теоретичні залежності кута повороту еліпса поляризації електромагнітної хвилі, яка поширюється в активно-нелінійному середовищі, від довжини цього середовища, вхідної інтенсивності і рівня накачки робочого переходу. Встановлено, що, на відміну ...
1172545
   Самообложение населения для удовлетворения его общественных нужд.. – Харьков, 1928. – 39с.
1172546
  Цалкин Г.М. Самообложение сельского населения. / Г.М. Цалкин. – М., 1941. – 24с.
1172547
  Цалкин Г.М. Самообложение сельского населения. / Г.М. Цалкин. – М., 1952. – 40с.
1172548
  Цалкин Г.М. Самообложение сельского населения. / Г.М. Цалкин. – М., 1956. – 52с.
1172549
  Блинов Г.М. Самообман / Г.М. Блинов. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 188с. – (Трезвость - норма жизни)
1172550
  Тихомиров А. Самообман в науке и искусстве (с приложением). – Москва, 1914. – 42 с.
1172551
  Карякин Ю.Ф. Самообман Раскольникова: роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" / Ю.Ф. Карякин. – Москва : Художественная литература, 1976. – 158 с.
1172552
  Гончаренко В.Г. Самообмова: поняття, причини та мотиви / В.Г. Гончаренко, Я.О. Береський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 94-98. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглядаються окремі види само обмови, причини та мотиви виникнення цього явища.
1172553
  Мертенс Норберт Самооборона - для женщин. / Мертенс Норберт. – М., 1992. – 142с.
1172554
  Василенко В.А. Самооборона - средство борьбы с агрессией // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1976. – С. 90-93. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 3)
1172555
  Шармазанашвили Г.В. Самооборона в международном праве / Г.В. Шармазанашвили. – М., 1973. – 112с.
1172556
  Скакунов Э.И. Самооборона в международном праве. / Э.И. Скакунов. – М., 1973. – 176с.
1172557
  Голов В.П. Самооборудование в школьной географии / В.П. Голов. – Москва : Просвещение, 1979. – 62с.
1172558
  Сулимов В.А. Самообоснование в интеллектуальном пространстве современности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 4. – С. 119-125. – ISSN 0235-1188
1172559
  Гвоздь И. Самообразование – это и необходимость, и удовольствие / Инга Гвоздь // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 10. – С. 60-61. – ISSN 0869-4915
1172560
  Айзенберг А.Я. Самообразование : [учеб. пособие для вузов по спец. "Библиотековедение и библиогр."] / А.Я. Айзенберг. – Москва : Высшая школа, 1986. – 126, [2] с. – Библиогр. в примеч.: 120-127
1172561
  Наумченко И.Л. Самообразование будущего учителя / И.Л. Наумченко. – Саранск, 1974. – 261с.
1172562
  Лобанов Ю.И. Самообразование в открытой сетевой информационной среде / Ю.И. Лобанов, О.А. Ильченко // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 99-103. – ISSN 0869-3617
1172563
  Громцева А.К. Самообразование старшеклассников общеобразовательной школы / А.К. Громцева. – Л., 1974. – 119с.
1172564
  Миняева Н.М. Самообразование студента в вузе в свете ключевых идей гуманитарных наук // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 49-54. – ISSN 1726-667Х
1172565
  Даринский А.В. Самообразование учителя географии : Книга для учителя / А.В. Даринский, В.К. Луканенкова. – Москва : Просвещение, 1983. – 159 с.
1172566
   Самообразование, книга, культура чтения. – Москва, 1973. – 56с.
1172567
   Самообслуживание в розничной торговле.. – Москва : Экономика, 1976. – 206 с.
1172568
  Криксунов Б.А. Самообслуживание в торговле за рубежом / Б.А. Криксунов, А.Д. Якович. – М., 1970. – 128с.
1172569
   Самообслуживание учащихся.. – М, 1960. – 11с.
1172570
   Самообучающиеся автоматические системы.. – М, 1966. – 432с.
1172571
  Ивахненко А.Г. Самообучающиеся системы распознавания и автоматического управления / А.Г. Ивахненко. – Киев, 1969. – 392с.
1172572
  Ивахненко А.Г. Самообучающиеся системы с положительными обратными связями / А.Г. Ивахненко. – К, 1963. – 328с.
1172573
  Левчик Н. Самоозначення у мистецькому слові: етапи творчого шляху Марка Вовчка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 97-101. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1172574
   Самоокупаемость и самофинансирование: Методика анализа.. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 143 с.
1172575
  Муратов О. Самоомана // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (133). – C. 2-3. – ISSN 1562-3238
1172576
  Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссе Самоомана і слабкість волі в контексті дії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссе ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 189 л. – Додатки: л. 189. – Бібліогр.: л. 171-188
1172577
  Эйген М Самооорганизация материи и эволюции биологических макромолекул. / М Эйген, . – М., 1973. – 216с.
1172578
  Пересецький Р.Д. Самоописувальні стратегії в українському кіноавангарді 1920-х рр. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 225-233
1172579
  Буряченко А.Є. Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 44-50. – Бібліогр.: 13 назв
1172580
  Агаев Р. Самоопределение без сепаратизма - возможно ли это? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2007. – № 2. – С. 50-63.
1172581
  Приходько Е.В. Самоопределение в проекте: организация проектной деятельности в школе как условие для самоопределения учащихся и педагогов // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2010. – № 3 (45). – С. 19-24. – ISSN 1726-5304
1172582
  Старостенкова М.В. Самоопределение в старшей школе // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2010. – № 3 (45). – С. 7-18. – ISSN 1726-5304
1172583
  Ковалев А.А. Самоопределение и экономическая независимость народов / А.А. Ковалев. – М, 1988. – 155с.
1172584
  Голубчиков Анатолий Яковлевич Самоопределение индивида : Автореф... докт. философ.наук: 09.00.11 / Голубчиков Анатолий Яковлевич; Гос. ком. по высш. образован. Российской федерации, Уральский гос. университет. – Екатеринбург, 1993. – 39л.
1172585
  Клименко А.Б. Самоопределение личности в пространстве русской духовности // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 95-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Сегодня в общественных науках возрос интерес к теоретическому осмыслению изменения и реформирования общества как целостной и сложной системы. В связи с этим происходит "восхождение" темы рефлексии идентичности в повседневную жизнь. В данной статье ...
1172586
  Штейн Б.Е. Самоопределение народов и проблема международной опеки / Б.Е. Штейн. – Москва, 1947. – 32с.
1172587
  Телемтаев М.М. Самоопределение человека как целостной личности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 100-108. – ISSN 1026-955X


  Предложена концепция самоопределения человека как целостной личности со своим жизненным циклом в деятельностной среде. Введено понятие проблемы, сформулированы цели и задачи формирования личности. Раскрыт принцип целостности самоопределения, описана ...
1172588
  Овчинникова М.В. Самоопределение, самовырожение, самореализация ( Научно-исследовательская направленность профессионального становлеия учителя математики в процессе магистерской подготовки) // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 50-56
1172589
  Закарьева З.М. Самоорганизационные процессы в системе образования: механизмы функционирования // Философия хозяйства : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 2 (80). – С. 142-149. – ISSN 2073-6118


  Сегодня, когда реформы в системе образования назрели, важно уяснить, в чем заключается смысл современного образования и воспитания, в каких целях, в чьих интересах будут проводиться и проводятся ее модернизация? Каковы их последствия для страны? Какое ...
1172590
  Штакельберг Д.И. Самоорганизация в дисперсных системах / Д.И. Штакельберг, М.М. Сычев. – Рига, 1990. – 175с.
1172591
  Николис Г. Самоорганизация в неравновесных системах. От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации : Пер. с англ. / Г. Николис, И. Пригожин; Под ред. Ю.А. Чизмаджева. – Москва : Мир, 1979. – 512с.
1172592
  Полак Л.С. Самоорганизация в неравновесных физико-химических системах / Л.С. Полак, А.С. Михайлов. – М, 1983. – 285с.
1172593
  Шёлль Э. Самоорганизация в полупроводниках : Неравновесные фазовые переходы в полупроводниках, обусловленные генерационно-рекомбинационными процессами / Э. Шёлль. – Москва : Мир, 1991. – 464 с. – ISBN 5-03-001894-8
1172594
   Самоорганизация в природе и обществе. – Л, 1988. – 200с.
1172595
  Зубок Ю.А. Самоорганизация в проявлениях молодежного экстремизма / Ю.А. Зубок, В.И. Чупров // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.78-88. – ISSN 0132-1625
1172596
  Селищев П.А. Самоорганизация в радиационной физике / П.А. Селищев. – Киев : Аспект-Полиграф, 2004. – 240с. – ISBN 966-8276-84-1
1172597
  Поздняков А.В. Самоорганизация в развитии форм рельефа / А.В. Поздняков, И.Г. Черванев. – Москва : Наука, 1990. – 202с.
1172598
  Бузин А.Ю. Самоорганизация в социальных системах / А.Ю. Бузин. – Москва, 1988. – 44с.
1172599
   Самоорганизация в технических системах.. – Киев, 1991. – 89с.
1172600
   Самоорганизация в физических, химических и биологических системах. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 163с.
1172601
  Макушок Е.М. Самоорганизация деформационных процессов / Е.М. Макушок. – Минск, 1991. – 272с.
1172602
  Петкова Илиана Никифоровна Самоорганизация деятельности учащихся в процессе профессионального обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Петкова Илиана Никифоровна; МГУ. Фак. психологии. – М., 1975. – 21л.
1172603
  Леонтьев Д.А. Самоорганизация живых систем и физиология поведения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 16-26. – ISSN 2073-8528
1172604
  Бабинцев В.П. Самоорганизация и "автоматизация" молодежи как актуальные формы социокультурной рефлексии / В.П. Бабинцев, Е.В. Реутов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.109-115. – ISSN 0132-1625
1172605
  Бойко В.С. Самоорганизация и ее эволюция (философский анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бойко В. С.; БГУ. – Минск, 1972. – 26л.
1172606
  Данияров С.Б. Самоорганизация и навыки умственного труда студентов / С.Б. Данияров, Б.Н. Дектярев. – Фрунзе, 1985. – 75 с.
1172607
  Залитинкевич С.С. Самоорганизация и нелокальная природа геофизической турбулентности и планетарных пограничных слоев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 169-174. – Список літ.: с. 174. – ISSN 0203-3100
1172608
  Арманд А.Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем / А.Д. Арманд; Отв.ред. В.О. Таргульян. – Москва : Наука, 1988. – 264с
1172609
  Осипов А.И. Самоорганизация и хаос (Очерк неравновесной термодинамики) / А.И. Осипов. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
1172610
  Дзугаев Коста Георгиевич Самоорганизация как сущностный механизм прогрессивного развития : Дис... канд. философ. наук: 09.00.01. / Дзугаев Коста Георгиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 156л. – Бібліогр.:л.135-156
1172611
  Дзугаев К.Г. Самоорганизация как сущность механизм прогрессивного развития. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Дзугаев К.Г.; КГУ. – Київ, 1988. – 16с.
1172612
  Ровинский Р.Е. Самоорганизация как фактор направленного развития // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.67-77. – ISSN 0042-8744
1172613
   Самоорганизация кибернетических систем.. – К, 1978. – 83с.
1172614
   Самоорганизация кибернетических систем.. – К, 1980. – 86с.
1172615
  Засимчук Е.Э. Самоорганизация кристаллов при пластической деформации / Е.Э. Засимчук, В.И. Засимчук, Т.В. Турчак // Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 275-318. – ISSN 1608-1021
1172616
  Щербаков А.С. Самоорганизация материи в неживой природе : Философские аспекты синергетики / А.С. Щербаков. – Москва : Московский университет, 1990. – 109с.
1172617
  Чистилин Дмитрий Константинович Самоорганизация мировой экономики : Евразийский аспект / Чистилин Дмитрий Константинович. – Москва : Экономика, 2004. – 237с. – (Росссийская социально-экономическая мысль). – ISBN 5-282-02384-9
1172618
  Халиков А. Самоорганизация моделей и синтез управления водохозяйственными системами. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.01 / Халиков А.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1172619
  Виноградов В.Д. Самоорганизация населения как основа развития непосредственной демократт / В.Д. Виноградов, Л.И. Сенлезнев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 260-268. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1172620
  Усанов В.Е. Самоорганизация населения как основа эффективного местного самоуправления в России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 6. – С. 24-34. – ISSN 0132-0769
1172621
  Плесская Э. Самоорганизация немцев Причерноморья: исторический аспект // Історія німців України : [матеріали всеукр. наук. конф.] / В. Васильчук, Э. Плесская, Ю. Поліщук, О. Берестень, Ю. та ін. Берестень. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – C. 25-32. – ISBN 978-966-02-8257-5
1172622
  Синица В.Ф. Самоорганизация предприятия в рыночных условиях / В.Ф. Синица. – М., 1991. – 61с.
1172623
  Ивахненко А.Г. Самоорганизация прогнозирующих моделей / А.Г. Ивахненко, И.А. Моллер. – Киев : Техніка, 1984. – 224с.
1172624
  Черванев И.Г. Самоорганизация рельефа земной поверхности : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 45-51. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
1172625
  Климчук А.Б. Самоорганизация структуры водообмена как системообразующее свойство карста // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 85-110 : рис. – Библиогр.: 76 назв. – ISSN 0367-4290
1172626
  Баженова Н.Г. Самоорганизация студенчества: заданность или данность? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 81-85. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена осмыслению процесов студенческого самоуправления в вузах, с одной стороны, и реальных процесов самоорганизации студенчества.
1172627
  Непомнящий А.В. Самоорганизация, самоконтроль и саморегуляция в учебном процессе : (учеб. пособие) / Непомнящий А.В., Захаревич В.Г. ; Таганрог. радиотехн. ин-т им. В.Д. Калмыкова. – Таганрог : ТРТИ, 1989. – 81, [1] с. – Библиогр.: с. 80-81
1172628
   Самоорганизующиеся кибернетические системы.. – М, 1974. – 100с.
1172629
  Розгачева И.К. Самоорганизующиеся системы во Вселенной / И.К. Розгачева. – Москва : Знание, 1989. – 63с.
1172630
  Шкенев Ю.С. Самоорганизующиеся системы природы и общества / Ю.С. Шкенев. – Москва : Прометей, 1991. – 205 с.
1172631
   Самоорганизующиеся системы.. – М, 1964. – 435с.
1172632
  Саридис Д. Самоорганизующиеся стохастические системы управления / Д. Саридис. – М., 1980. – 400с.
1172633
   Самоорганизющиеся кибернетические системы.. – Киев, 1975. – 101с.
1172634
  Баранова С.С. Самоорганізаційна взаємодія як чинник виживання фанатських груп // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 149-154. – ISSN 2077-1800
1172635
  Бевзенко Л. Самоорганізаційна парадігма і проблемне поле соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.113-126
1172636
  Кавалеров В.А. Самоорганізаційні аспекти розвитку якості освіти в контексті соціоекономічних перетворень // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 28-31. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1172637
  Яроцький В. Самоорганізаційні засади функціонування сфери цивільно-правового регулювання як різновиду соціальних управлінських систем // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 115-123. – ISSN 1993-0909
1172638
  Добронравова І. Самоорганізація в мультикультурному просторі // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2005. – № 2. – С. 241-242.
1172639
   Самоорганізація вищої школи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 лютого (№ 6). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка зібралася ініціативна група з підготовки та проведення З"їзду представників вищих навчальних закладів державної форми власності. Мета закладу - обрання членів Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти. До ...
1172640
  Щедрова Г.П. Самоорганізація громадянського суспільства: теоретичні засади і практичні реалії. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 341-345. – ISSN 2076-1554
1172641
  Шпонтак І.М. Самоорганізація дитини й основі правильного виховання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 16-18
1172642
   Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні : зб. наук. праць / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. – Київ : ІКНАМУ. – ISBN 978-966-2241-29-7
Вип. 2 : Об"єктивізація культуротворення в добу цивілізаційної глобалізації / [редкол.: Ю.П. Богуцький (голова), С.Д. Безклубенко, О.М. Берегова та ін. ; відп. за вип.: Г.П. Чміль]. – 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1172643
   Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні : зб. наук. праць / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. – Київ : Інститут культурології НАМ України. – ISBN 978-966-2241-40-2
Вип. 3 : Організаційні та самоорганізаційні аспекти культуротворення: досвід інтерпретації / редкол.: Ю.П. Богуцький (голова), С.Д. Безклубенко, О.М. Берегова та ін. ; відп. за вип.: Г.П. Чміль]. – 2014. – 159, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
1172644
  Пирога С.А. Самоорганізація квантових систем : У 2-х томах / С.А. Пирога. – Луцьк : Б.в. – ISBN 966-7294-01-03
Т.2. – 2002. – 186 с.
1172645
  Богуцький Ю.П. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи : монографія / Юрій Богуцький ; [Ін-т культурології Акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології АМУ ; Веселка, 2008. – 198, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 185-197. – ISBN 978-966-010463-1
1172646
  Олійник С.Л. Самоорганізація населення в соціальній системі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 226-233. – Бібліогр.: 4 назв.
1172647
  Олійник С.Л. Самоорганізація населення в Україні на прикладі проекту ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 144-146
1172648
  Лиховид Д.О. Самоорганізація населення у контексті розвитку громадянського суспільства / Д.О. Лиховид, Семигіна, // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 34-36
1172649
  Телелим В.М. Самоорганізація систем: теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти військової освіти / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 3-16
1172650
  Єнікєєва С.М. Самоорганізація словотворчої системи (на матеріалі лексичних інновацій англійської мови) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 53-60
1172651
  Семенець О.О. Самоорганізація та етика дискурсу масової комунікації: Луман чи Габермас? // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 36-39


  Статтю присвячено аналізові концепції самоорганізації в межах комунікативної моделі суспільства Н. Лумана та зіставленню її з "етикою дискурсу" Ю. Габермаса. The article is devoted to the analysis of self-organization conception within the frame of ...
1172652
  Булгаков В.А. Самоорганізація та проблема розвитку сучасної геостратегії України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 174-191. – ISBN 966-628-134-1
1172653
  Чуркіна В.Г. Самоорганізація та самостійна робота управлінця як складники професійної компетентності / В.Г. Чуркіна, К.О. Косенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 130-138. – ISSN 2227-2844
1172654
  Кононенко В. Самоорганізація управління в місцевому самоврядуванні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 196-205.
1172655
  Златніков В.Г. Самоорганізація як фактор розвитку професіоналізму майбутніх педагогів / В.Г. Златніков, Н.Ю. Дуднік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 283-287


  У статті розглянуто деякі теоретичні підходи щодо визначення поняття "педагогічний професіоналізм". Проаналізовано вплив професійної самоорганізації на розвиток професіоналізму майбутніх учителів. Порівняно зміст понять "професійна самоорганізація" ...
1172656
  Буткевич Б. Самоорганізація, скорбота і порядок // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 14-15. – ISSN 1996-1561


  Євромайдан: звільнення урядового кварталу від силовиків та тітушків.
1172657
  Мелконян Д. Самоорганізована критичність у зсувних процесах Одеського узбережжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-60. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Вивчено особливості розподілу зсувів на ділянці Одеського узбережжя Ланжерон-Аркадія. Виявлено, що для зсувів Одеського узбережжя є характерними: просторова масштабна інваріантність; часова масштабна інваріантність (флікер-шум). This study examines ...
1172658
   Самоорганізований ZnО/С2Н5ОН/поліанілін нанокомпозит: виявлення зв"язку між провідністю та складом інтерфейсів / К.О. Горчинський, Я.В. Штогун, О.Д. Горчинський, Т.С. Веблая, Є.В. Бузанева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-39. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 2)


  Метод "мокрої" самоорганізації колоїдальних частинок ZNO, молекул етанолу C2H5OH та поліаніліну бло розвинуто для одержання нанокомпозиту ZnO/C2H5OH/поліанілін з керованими інтерфейсними властивостями. Запропонована модель провідності нанокомпозиту з ...
1172659
   Самоорганізований шар ДНК молекул з карбоновими нанотрубками: УФ та ІЧ-спектроскопія / Г.Ю. Карлаш, М.Ю. Лосицький, Я.В. Штогун, С.В. Прилуцька, В.М. Ящук, О.Д. Горчинський, О.П. Матишевська, Є.В. Бузанева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 412-421. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами УФ та ІЧ спектроскопії проведено вивчення шарів ДНК молекул з карбоновими нанотрубками типу "bundles", які спонтанно самоорганізуються в блоки з карбонової нанотрубки та ДНК молекули зі структурою хаотичного клубка. Так, для шару ДНК/вуглецеві ...
1172660
   Самоорганізовані наносіії для доставки меланіну / Н.М. Пермякова, Т.Б. Желтоножська, Т.В. Берегова, Д.О. Климчук, Т.М. Фалалеєва // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / НАН України ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук ; редкол.: Є.В. Лебедєв, Ю.В. Савельєв, М.В. Бурмістр [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 2. – С. 80-92. – ISSN 1818-1724
1172661
  Бардяк О.М. Самоорганізовані спільноти: до проблеми визначення і вивчення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 21-24. – ISSN 1996-5931
1172662
  Швачко С.О. Самоорганізуючі тенденції мовних одиниць // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 310-312. – ISSN 2219-4290
1172663
  Копил О.А. Самоосвіта в структурі фахової підготовки студентів немовних спеціальностей // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 165-168. – (Серія : Педагогічні науки)
1172664
  Ярмолюк А. Самоосвіта і саморозвиток старшокласників у процесі формування соціокультурної компетенції
1172665
  Кочерган Ю. Самоосвіта на барикадах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 грудня (№ 232). – С. 2


  Організатор Університету на Євромайдані (вільний університет) Юлія Кочерган про перші результати ініціативи та найпопулярніші теми.
1172666
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості в контексті отримання знання в середньовічній Європі // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 114-122. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1172667
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості як необхідний компонент сучасного освітнього процесу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 369-372. – ISSN 2076-1554
1172668
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості як процес створення власного образу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 24-32. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
1172669
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості: зародження та становлення // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 209-220. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1172670
  Усик Світлана Самоосвіта педагога - запорука педагогічної майстерності / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 21 : фото
1172671
  Медведовська Т. Самоосвіта студентів вищих навчальних закладів в Україні та її роль у процесі професійної підготовки фахівців в умовах Болонського процесу // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 114-118. – ISSN 2077-1827
1172672
  Поліщук М.Б. Самоосвіта у процесі навчання професійно-орієнтованої особи / М.Б. Поліщук, Г.Н. Левицька, О.В. Тимченко // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 79. – С. 172-175. – ISSN 2309-7647
1172673
  Резнік А.Б. Самоосвіта учнів у школі / А.Б. Резнік. – Київ, 1979. – 48 с.
1172674
  Грабовець Ірина Володимирівна Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Грабовець І.В.; Криворізький держ. педаг. ун-тет. – Кривий Ріг, 2004. – 187л. + Дод.: 158-187. – Бібліогр.: л.145-157
1172675
  Грабовець Ірина Володимирівна Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Грабовець І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1172676
  Тур О.М. Самоосвіта як необхідна умова підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 81-86
1172677
  Козаченко Г. Самоосвіта як фактор розвитку педагогічної компетентності викладача фармацевтичного профілю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 79-87. – ISSN 2312-5993
1172678
  Миколюк О. Самоосвіта, саморозвиток, самовдосконалення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 208). – С. 2


  День студента. Викладачі та роботодавці радять молоді шукати роботу, починаючи з першого року навчання у ВНЗ. "... Це міф, що університет повинен готувати до роботи <...> Університети повинні надавити майданчики для спілкування бізнесу та студентів" ...
1172679
  Курінський В.О. Самоосвітні роздуми / В.О. Курінський. – Київ : Знання України, 1991. – 43с. – (Т-во "Знання" України ; Сер.5 : Вдумливим, допитливим, кмітливим. № 11). – ISBN 5-7770-0298-6
1172680
  Курінський В. Самоосвітні роздуми / В. Курінський. – Київ, 2001. – 228с. – (ПостПсихологія). – ISBN 966-95028-6-1
1172681
  Бурлука О.В. Самоосвітня активність особистості в доіндустріальних цивілізаціях // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 255-260. – ISSN 2076-1554
1172682
   Самоосвітня діяльність бібліотечних працівників як складова частина безперервної освіти : методичні поради. – Київ : ІПК ПК, 1998. – 56 с.
1172683
  Дубровіна І.В. Самоосвітня діяльність учителів музичного мистецтва у системі післядипломної освіти: практичний аспект // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 549-556
1172684
  Захарова О.В. Самоосвітня компетенція учнів: теорія й практика // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 7-15
1172685
   Самоосягнення. 19 грудня Георгію Філіпчуку виповниться 65 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 8-9


  Провідний науковий працівник НДІ українознавства МОН України, директор Інституту безпеки суспільства і людини, заступник голови ВУТ "Просвіта" імені Тараса Шевченка, голова секретаріату Конгресу української інтелігенції.
1172686
  Смирнова Н.В. Самооценка в разговорном стиле речи современного английского языка // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 2 (58). – С. 53-58. – Библиогр.: С. 58; 11 назв. – ISSN 1680-2721
1172687
  Барская Н.А. Самооценка в системе обеспечения качества подготовки специалистов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 73-75. – ISSN 1726-667Х
1172688
  Корнилова Т.В. Самооценка в структуре интеллектуально-личностного потенциала человека / Т.В. Корнилова, М.А. Новикова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 2. – С. 25-35. – ISSN 0205-9592
1172689
  Анисимова Ольга Михайловна Самооценка в структуре личности студента : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Анисимова Ольга Михайловна ; Ленинградский госуд. у-т. – Ленинград, 1984. – 17 с.
1172690
  Бороздина Л.В. Самооценка и психометрический интеллект в прогнозе эффективности учебной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 30-38. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1172691
  Корнилов С.А. Самооценка интеллекта и успешность обучения: мини метаанализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 56-66. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1172692
  Соловьева А.Е. Самооценка как фактор самовоспитания в юношеском возрасте. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Соловьева А.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1973. – 19л.
1172693
  Кригер Г.Н. Самооценка как функция самосознания / Г.Н. Кригер, Л.М. Федотова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.299-301. – ISSN 1684-2618
1172694
  Тристень К.С. Самооценка студентами факторов формирования их здоровья [в Белоруссии] / К.С. Тристень, Е.А. Лобковская // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 456-461. – ISBN 978-966-7359-77-5
1172695
  Кухарчук А.М. Самооценки учащихся старших классов в процессе профессионального самоопределения : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Кухарчук А.М.; Мин гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1172696
  Мамон О.В. Самооцінка в професійному розвитку вчителя: аналіз поняття, структури і процесу формування // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 172-176. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті проаналізовані різні підходи до вивчення поняття самооцінки, виділені означення самооцінки і професійно-педагогічної самооцінки, розглянуті аспекти і структура самооцінки, а також складові процесу формування самооцінки
1172697
  Сідоров О.О. Самооцінка та самореалізація як причини прояву суїцидальних схильностей у представників студентської молоді // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 234-241. – ISSN 2227-1376
1172698
  Цепа О. Самооцінка художнього вираження "Я" в поезіях Тараса Шевченка 1837-1847 років // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 7-12. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1172699
  Васюк Т.І. Самооцінка як показник моральної зрілості особистостіі // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С.48-52. – ISSN 1729-360Х
1172700
  Зотова Л.М. Самооцінки здоров"я в студентів, що використовують різні джерела соціальної підтримки // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 99-116. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1172701
  Шпонтак І.М. Самооцінювання і самоаналіз професійної діяльності викладача - шляхи формування його педагогічних якостей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 26-28
1172702
  Стыро Б.И. Самоочищение атмосферы от радиоактивных загрязнений / Б.И. Стыро. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 288с.
1172703
   Самоочищение в прибрежной акватории Черного моря. – Киев : Наукова думка, 1975. – 1243с.
1172704
   Самоочищение воды и миграция загрязнений по трофической цепи. – Москва : Наука, 1984. – 183с.
1172705
   Самоочищение и диффузия во внутренних водоемах.. – Новосибирск, 1980. – 189с.
1172706
   Самоочищение, биопродуктивность и охрана водоемов и водотоков Украины. – Киев : Наукова думка, 1975. – 228с.
1172707
  Долін В.В. Самоочищення природного середовища після Чорнобильської катастрофи = Environmental self-clearing after the chornobyl catastrophe / В.В. Долін, Г.М. Бондаренко, О.О. Орлов; За ред.: Е.В. Соботовича. – Київ : Наукова думка, 2004. – 221с. – ISBN 966-00-01119-Х


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики. Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів
1172708
  Соловей Т.В. Самоочищення річкових вод (на прикладі ділянки річки Прут) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 136-142. – Бібліогр.: 7 назв
1172709
  Мартыненко Н.В. Самопишущие электроизмерительные приборы / Н.В. Мартыненко, М.С. Шкабардня. – Москва, 1979. – 128 с.
1172710
  Берг Э.Ю. Самопишущий ливнемер Г.Г.О. Назначение прибора, его описание и руководство по уходу за ним / Э.Ю. Берг. – Ленинград : ГГО, 1925. – 11с.
1172711
  Кйосев А. Самопідкорювані культури // Критика. – Київ, 1998. – Червень, (число 6). – С. 18-21


  "...в генеалогічному вузлі болгарської національної культури існує хворобливе усвідомлення відсутності - цілковитої, структурної, неімпіричної відсутності. Інші - сусіди, Європа, цивілізований світ тощо - володіють усім, чого нам бракує; вони є всім, ...
1172712
  Харченко Л. Самопізнання Григорія Сковороди як основа особистісного буття людини // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 219-224. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті розкривається концепція самопізнання Г. Сковороди як основа особистісного буття, самореалізації та творчої діяльності людини. Аналізується проблема людини, її щастя та шляхів досягнення цього щастя. Особлива увага звертається на самопізнання ...
1172713
  Бахвалова А. Самопізнання та саморегуляція сучасної людини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 36-38. – ISSN 2518-7104
1172714
  Крошка О.І. Самопізнання як форма емоційно-оцінного ставлення до себе на провідних етапах онтогенетичного розвитку // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 117-124
1172715
  Петренко Т.В. Самоповага як складова успіху майбутніх соціальних працівників // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 61-66
1172716
  Витвицький Б. Самоповага, користування українською мовою та побудова кращого майбутнього // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.14-17. – ISSN 0130-5263
1172717
  Кондиленко И.И. Самопоглощение в спектрах / И.И. Кондиленко. – Киев, 1973
1172718
  Струбицький Р.П. Самоподібна модель завантаженості хмаркових сховищ даних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 147-155. – ISSN 0321-0499
1172719
  Некрашевич В.В. Самоподібні групи автоматів : Автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Володимир Володимирович Некрашевич; КНУТШ. – Київ, 2006. – 28с. – Бібліогр.: 21 назва
1172720
  Некрашевич В.В. Самоподібні групи автоматів : Дис. ... д-ра фіз.- мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорії чисел / Некрашевич В.В.; КНУШТ. – Київ, 2006. – 305л. – Бібліогр.: л. 293 - 305
1172721
  Бондаренко Євген Володимирович Самоподібні групи автоморфізмів однорідних кореневих дерев : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 01. 06 / Бондаренко Є. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібл.: 6 назв
1172722
  Бондаренко Є.В. Самоподібні групи автоморфізмів однорідних кореневих дерев : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Євген Володимирович Бондаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 119л. – Бібліогр.: л. 114-119
1172723
  Перминова Л.М. Самопознание - базовый гуманитарный фактор модернизации образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 27-34. – ISSN 0869-561Х


  Гуманизация и гуманиторизация общества и образования только тогда действительны, когда они затрагивают и преобразуют жизнь каждого человека через осуществление им самопознания как условия сознательного и осознанного самостроительства и созидания. ...
1172724
  Бердяев Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев. – Москва : ДЭМ ; Международные отношения, 1990. – 336с. – Библиогр. в примеч.: с. 332-335. – ISBN 5-85207-006-8
1172725
  Бердяев Н.А. Самопознание : (Опыт философской автобиографии) / Н.А. Бердяев; [Сост., предисл., подгот. текстов, коммент. и указ. имен А.В. Вадимова]. – Москва : Книга, 1991. – 448с. – Библиогр. в примеч.: с. 409-432. – ISBN 5-212-00417-9 (в пер.)
1172726
  Бердяев Н.А. Самопознание : Опыт философской автобиографии / Николай Бердяев. – Москва : Мысль, 1991. – 220с.
1172727
  Бердяев Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев; Сост., авт. вступ. ст. А.А. Ермичев. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 395с. – ISBN 5-289-01115-3
1172728
  Бердяев Н.Я. Самопознание : Сочинения / Н.Я. Бердяев. – Москва ; Харьков : Эксмо-Пресс ; Фолио, 1998. – 624с. – (Антология мысли). – ISBN 966-03-0248-7
1172729
  Кулик А.В. Самопознание в процессе интерпретации философских текстов // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 137-142. – ISSN 2077-1800
1172730
  Звево И. Самопознание Дзено / И. Звево. – Ленинград : Художественная литература, 1972. – 440с.
1172731
  Звево И. Самопознание Дзено / И. Звево. – Л., 1980. – 472с.
1172732
  Черкашина Т.В. Самопознание как способ предупреждения развития коррупции в университетской среде // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 9-12


  Рассматривается проблема предупреждения развития коррупции в системе высшего образования. Охарактеризированы составляющие структуры коррупционных проявлений в университетской среде, проанализированы возможности педагогической системы самопознания как ...
1172733
  Рыбасов В.П. Самопомощь и взаимопомощь / В.П. Рыбасов. – М., 1976. – 44с.
1172734
  Рыбасов В.П. Самопомощь и взаимопомощь в очагах массового поражения / В.П. Рыбасов. – Москва, 1964. – 47с.
1172735
  Горбачова Н.І. Самопохвала у репертуарі дискурсивних тактик мовної особистості підлеглого // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 41-52. – ISSN 2413-5593
1172736
  Субботин А.А. Самопредикация, "разрывы" в "желании" и типизация знаний о человеке-вообще // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 76-97. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1172737
  Маркова Г. Самопрезентация юридического факультета Карлова университета в Праге // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 6-11. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Организационная структура юридического факультета Карлова университета в Праге, его научная деятельность и международные связи.
1172738
  Циховська Е.Д. Самопрезентація у соціальних мережах: акаунт у Facebook як інструмент створення іміджу // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 137-147. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Розглянуто людину як homosociologicus, що не може існувати поза опозицією «Я - Інший» у соцмережах; проаналізовано засоби, якими особистість презентує себе через свій акаунт у Facebook. Використано п’ятирівневий поділ потреб піраміди А. Маслоу для ...
1172739
  Гапачило Н. Самопрезентація як характерна риса жанру телевізійного інтерв"ю // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 73-80. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1172740
  Хлаповська Т.Г. Самопрезентація: визначення та історія дослідження поняття // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 270-277. – ISBN 978-966-8063-99-46
1172741
  Согомонян Е.С. Самопроверяемые устройства и отказоустойчивые системы / Е.С. Согомонян, Е.В. Слабаков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 207 с.
1172742
  Ішин С. Самопрограмування: Еволюціонуючі алгоритми, самопрограмування та самомодифікація програм / С. Ішин. – К., 1997. – 28с.
1172743
  Иванов В.Д. Самопроизвольная униполярная зарядка "горячих" аэрозольных частиц : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Иванов В.Д.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-тут. – М., 1970. – 19л.
1172744
  Голанский М.М. Саморазвивающиеся системы в экономическом анализе и планировании. / М.М. Голанский. – М., 1978. – 191с.
1172745
  Шлыков Валерий Григорьевич Саморазвитие сущностной взаимосвязи философии и науки : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шлыков Валерий Григорьевич; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 135л. – Бібліогр.:л.123-135
1172746
  Смайльс Сэмюэл Саморазвитие умственное, нравственное и практическое = (Self-help) : С доп. ст. "Русские деятели" : (Самодеятельность) / Сочинение С. Смайльса; Пер. и доп. Владимира Вольфсона. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. В.И. Губинского, 1900. – 407, VI с. – Пер. также под загл.: Самодеятельность; Самопомощь; Самостоятельная деятельность
1172747
   Самораспространяющийся высокотемпературный синтез.. – Томск, 1991. – 196с.
1172748
  Михайлова И.Г. Самореализация в художественной деятельности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 91-102
1172749
  Деркач А.А. Самореализация как структурообразующий конструкт и процесс в онтогенезе ( теоретико-методологическое обоснование ) / А.А. Деркач, Э.В. Сайко // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – С.222-234
1172750
  Ветошкина Т.А. Самореализация личности в творческой деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01. / Ветошкина Т.А.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 19л.
1172751
  Муляр Владимир Ильич Самореализация личности как социальный процесс (методолого-социологический аспект) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Муляр Владимир Ильич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 170л. – Бібліогр.:л.151-170
1172752
  Муляр Владимир Ильич Самореализация личности как социальный процесс: (методолого-социологический аспект) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Муляр Владимир Ильич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
1172753
  Шаталова Н.И. Самореализация личности как социальный феномен (на примере любительской культуры деятельности). : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Шаталова Н.И.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Сверодловск, 1979. – 23л.
1172754
  Кривда Наталия Юриевна Самореализация личности художника в творческом процессе : Дис... канд. философ.наук: 09.00.04 / Кривда Наталия Юриевна; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1992. – 182л. – Бібліогр.:л.168-182
1172755
  Автомонова Т.І. Самореалізація людини в інтерпретації Е. Тоффлера // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 82-85. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Розглянуто соціально-економічні умови розвитку суспільства в концепціях зарубіжних філософів, зокрема модель інформаційного суспільства Е. Тоффлера, в якій поняття світу, часу, простору, мислення набувають іншого виміру, а рівень самореалізації, ...
1172756
  Шепель М.Є. Самореалізація майбутніх учителів філологічних спеціальностей як етап адаптації до професійної діяльності // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 143-148. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розглядається самореалізація майбутніх учителів філологічних спеціальностей як етап адаптації до професійної діяльності. Проаналізовано погляди провідних науковців стосовно питань професійної адаптації. Надано приклади стосовно підготовки майбутніх ...
1172757
  Ватковська М.Г. Самореалізація особистості в постіндустріальному суспільстві // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 2226-3209
1172758
  Ватковська М.Г. Самореалізація особистості в умовах гуманізації системи освіти // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 8-12
1172759
  Григор"єв В.Й. Самореалізація особистості і вітчизняний спосіб життя: пошуки нових смислів // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 18-26
1172760
  Шуневич Н.В. Самореалізація особистості студента як фактор демократизації навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 113-115. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано взаємозв"язок самореалізації особистості студента і демократизації навчального процесу. А також автор намагається дати визначення оптимальних умов самореалізації особистості студента і водночас прискорення демократизаційних процесів у ...
1172761
  Овчаренко Н.В. Самореалізація особистості у професійній освіті: філософський аспект проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 131-134. – ISSN 2077-1800
1172762
  Кривда Н.Ю. Самореалізація особистості художника у творчому процесі : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Кривда Н.Ю.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 22 с.
1172763
  Муляр В.І. Самореалізація особистості як соціальна проблема / В.І. Муляр. – Житомир, 1997. – 213с.
1172764
  Матвєєв В.О. Самореалізація особистості: досвід індуїзму та християнства : монографія / В.О. Матвєєв. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 306-338. – ISBN 978-966-340-408-0


  У пр. № 1704542 напис: Шановній Наталі Вікторівні від автора з побажаннями творчих успіхів і нової самореалізації. Підпис.
1172765
  Толков О.С. Самореалізація студентів вищої школи в сучасних умовах // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 149-150
1172766
  Рибалко Л.С. Самореалізація студентів у процесі формування громадянської позиції / Л.С. Рибалко, О.В. Коломієць // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 238-245. – ISSN 2074-8167


  У статті розглядається мета, компоненти та педагогічні умови національно-патріотичного виховання студентської молоді. Автор розкриває поняття та види патріотизму; пропонує аналіз педагогічних умов формування національно-патріотичної свідомості, ...
1172767
  Гончарук В.А. Самореалізація творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя-філолога // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 39-43. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1172768
  Заварзіна Є.В. Самореалізація творчої особистості та культурна ситуація: проблема стосунків письменника й читача (за щоденником В.Винниченка) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 241-245. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1172769
  Сепетий Д.П. Самореалізація як самотрансценденція // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 23-32
1172770
  Хом"як І. Самореалізуватися в науці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Про важливість підготовки дітей до наукового майбутнього, співпрацю між учителями і викладачами і забезпечення умовамидля проведення досліджень.
1172771
  Терсков И.А. Саморегистрирующий фотоэлектрический спектрофотометр и его применение для анализа крови : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терсков И. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 9 с.
1172772
   Саморегулирование в некоммерческом секторе : Сборник документов, 2000. – 78с. – ISBN 966-7672-01-8
1172773
  Сорокин Саморегулирование в социалистической экономике / Сорокин, д.Е. – М., 1990. – 157с.
1172774
  Романовская О. Саморегулирование в сфере рекламы // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 11. – С. 26-34. – ISSN 0132-0831
1172775
  Васильева С. Саморегулирование и самоорганизация в системе демократии: внутри права, по ту сторону права или параллельно ему? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 5 (72). – С. 39-51. – ISSN 1812-7126


  В статье определяется правовое содержание категорий "саморегулирование" и "самоорганизация" с позиций частноправового и публично-правового подходов, а также описываются пределы правового регулирования, за рамками которых можно вести речь о свободе ...
1172776
  Белоцерковский А. Саморегулируемые организации в высшем профессиональном образовании: "прогноз погоды" // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617


  Кардинальным образом меняются социокультурные условия функционирования системы высшего образования, действующие во всех промышленно развитых странах. Глобальные мировые тенденции : 1. "Массовизация" высшего образования. 2. Возникновение "общества ...
1172777
  Карман В.О. Саморегулівні організації арбітражних керуючих / В.О. Карман, Я.О. Карман // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 194-197
1172778
  Шапенко Л.О. Саморегулівні організації страховиків як учасники публічного управління // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 25-34. – ISSN 2222-5374
1172779
  Суслова В.В. Саморегулівні організації у системі правового господарського порядку: проблема концептуального підходу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 422-426. – ISSN 1563-3349
1172780
  Залєтов О. Саморегулювання на страховому ринку: економічна сутність і принципи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 42-45. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-7923
1172781
  Кологойда О. Саморегулювання професійної діяльності на фондовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 109-112. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено історію виникнення саморегулювання, визначено поняття, моделі, організаційно-правові основи та перспективи розвитку інституту саморегулювання професійної діяльності на фондовому ринку. Статья посвящена исследованию истории ...
1172782
   Саморегулювання реклами в Європі : [аналіз системи рекламного саморегулювання і кодексу рекламної практики в Європі]. – [Київ] : Індустріальний телевізфйний комітет, 2005. – 170 с. : іл., табл. – Книга є перекладом англ. оригінального вид. Advertising Self-regulation in Europe, 4th edition
1172783
  Лилик І. Саморегулювання ринку маркетингових досліджень: сучасний світовий досвід // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 4-9. – ISSN 1606-3732
1172784
  Вітренко А. Саморегулювання ринку рекламних послуг як дієвий механізм захисту добросовісної конкуренції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті особливості системи саморегулювання на ринку рекламних послуг та її значення в механізмі захисту добросовісної конкуренції. В статье рассматриваются особенности системы саморегулирования на рынке рекламных услуг и её значение в ...
1172785
  Самуляк О.В. Саморегулювання як визначальний чинник діяльності віртуальних медіа в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  В статті проаналізовано принципи державної інформаційної політики України, висвітлено проблему діяльності мережевих ЗМІ в позаправовому полі. The article analyzes the principles of state information policy of Ukraine and highlights the problem of ...
1172786
  Кочин В. Саморегулювання як предмет цивілістичних досліджень // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 34-38. – ISSN 2308-9636
1172787
  Данькова Н.О. Саморегулювання як принцип функціонування мережевих медіа. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 195-199.
1172788
  Долинська Л.В. Саморегулятивні механізми особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 88-92
1172789
  Крауклис А.А. Саморегуляция высшей нервной деятельности / А.А. Крауклис. – Рига, 1964. – 292с.
1172790
  Иванов-Муромский Саморегуляция головного мозга. / Иванов-Муромский. – Киев, 1971. – 248с.
1172791
  Осницкий А.К. Саморегуляция деятельности школьника и формирование активной личности / А.К. Осницкий. – М., 1986. – 77с.
1172792
  Миславский Ю.А. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте / Ю.А. Миславский. – Москва : Педагогика, 1991. – 151с.
1172793
  Котик М.А. Саморегуляция и надежность человека-оператора / М.А. Котик. – Таллин, 1974. – 168с.
1172794
   Саморегуляция и прогнозироание социального поведения личности. – Л, 1979. – 265с.
1172795
  Пейсахов Н.М. Саморегуляция и типологические свойства нервной системы. / Н.М. Пейсахов. – Казань, 1974. – 253с.
1172796
  Клочко В.Е. Саморегуляция мышления и ее формирование: для слуш. ФПК и учителей / В.Е. Клочко. – Караганда, 1987. – 94с.
1172797
   Саморегуляция паразитарных систем : молекулярно-генетические механизмы. – Ленинград : Медицина, 1987. – 240 с. : ил.
1172798
  Лесовик А.Л. Саморегуляция поведения в социально-психологическом тренинге : Дис... канд. психол.наук: 19.00.05 / Лесовик А. Л.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 147л. – Бібліогр.:л.138-147
1172799
  Лесовик Александр Леонидович Саморегуляция поведения в социально-психологическом тренинге : Автореф... канд. психологическихнаук: 19.00.05 / Лесовик Александр Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
1172800
  Лесовик Александр Леонидович Саморегуляция поведения в социально-психологическом тренинге : Автореф... канд. психологическихнаук: 19.00.05 / Лесовик Александр Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
1172801
   Саморегуляция сердца. – Киев, 1969. – 160с.
1172802
  Петанова И Е. Саморегуляция студентов-психологов в ситуации компьютерного тестирования / И Е. Петанова, Э.П. Бахчеева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 131-136. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
1172803
  Кузнецова А.С. Саморегуляция функционального состояния на разных этапах профессионального развития / А.С. Кузнецова, В.А. Ерилова, М.А. Титова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.83-92. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1172804
  Гриньова М.В. Саморегуляція : навчально-методичний посібник / М.В. Гриньова ; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2008. – 268 с. – ISBN 966-7653-27-7
1172805
  Павлюк С.П. Саморегуляція виділеної потужності напівпровідникового діодного кристала / С.П. Павлюк, Л.В. Іщук, В.М. Кисліцин // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 344-347. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження виділеної потужності в напівпровідниковому кристалі мікропаяльника, виготовленого на базі діода КД209 при різних режимах живлення. Показано, що мінімальний розкид величини виділеної потужності має місце при живленні діода в ...
1172806
  Дорошенко І. Саморегуляція глобальних фінансових ринків - механізм встановлення ринкової рівноваги чи джерело нестабільності та макроекономічних ризиків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 14-26. – ISSN 1605-2005
1172807
  Глова Л.А. Саморегуляція психічних станів військовослужбовців - контрактників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 80-81. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі саморегуляції психічних станів військовослужбовців служби за контрактом. Розглянуті основні методи саморегуляції, які дають змогу цілеспрямовано змінювати свій психічний стан в особливих умовах військової діяльності. The ...
1172808
  Бех В.П. Саморегуляція соціального організму навчального закладу / В.П.Бех, Л.М. Семененко. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 330 с. – До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова. – ISBN 978-966-660-469-2
1172809
  Гринців М. Саморегуляція як компонент професійної підготовки майбутнього фахівця // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 238-246. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Висвітлюються питання підготовки студентів до професійної саморегуляції. Зокрема, розглядається феномен професійної саморегуляції, а також визначено сутнісні характеристики основних категорій готовності до професійної саморегуляції студентів, а саме: ...
1172810
  Клименко В.І. Саморегульована організація кредитних спілок як запорука ефективного розвитку кредитно-кооперативного сектора національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 277-281. – ISSN 2222-4459
1172811
  Куцевська О. Саморедагування Олесем Гончаром передмови "Той, тридцять третій" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 116-121


  Розглядається актуальна проблема сучасного журналістикознавства - дискурс авторського редагування публіцистичного тексту, а також: аналізуються причини, що зумовили цей процес. It is the first time author editing of the publicistic text is reviewed as ...
1172812
  Куцевська О.С. Саморедагування Олесем Гончаром публіцистичного твору: модифікація, прагматика, інтерпретація : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Куцевська О.С. ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1172813
  Галич В.М. Саморедагування публіцистичних творів Олесем Гончаром: прагматика тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 68-76


  У статті розглядаються проблеми редагування письменником власних публіцистичних текстів. Розкривається динаміка творчих пошуків митця, його праця, спрямована на досягнення гармонії змісту й форми твору. Problems of the author"s own publicistic ...
1172814
  Букрієнко А.О. Саморепрезентація духу у творах Міядзави Кендзі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 101-106. – ISSN 1608-0599
1172815
  Яцина О.Ф. Самореферентна ідентичність - множинний конструкт бажань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 112-119. – ISSN 2309-8287
1172816
  Блєдних Т. Саморефлексія української історичної прози за доби постмодернізму (на прикладі прози Валерія Шевчука) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 25-30
1172817
  Мінаков М. Саморефлексія університету і наукова практика // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.24-30. – ISBN 966-01-0371-9
1172818
  Князева Е.Н. Саморефлективная синергетика. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.99-113. – ISSN 0042-8744
1172819
  Варламов Р.Г. Саморобки на транзисторах / Р.Г. Варламов. – Київ, 1968. – 112 с.
1172820
  Василенко О.Б. Саморобне географічне приладдя / О.Б. Василенко. – Київ-Харків : Учпедгиз, 1947. – 79с.
1172821
  Василенко О.Б. Саморобне наочне приладдя у викладанні фізичної географії / О.Б. Василенко; За ред. А.Г.Розанова. – Київ : Радянська школа, 1941. – 75с.
1172822
  Бульба Т.М. Саморобні вибухові пристрої і їх характеристика // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-26.
1172823
  Бартновський О.Л. Саморобні електровимірювальні прилади / О.Л. Бартновський. – вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1963. – 148с.
1172824
  Цілинко М.Г. Саморобні електронні прилади в навчальному експерименті. / М.Г. Цілинко. – Київ : Радянська школа, 1990. – 140с.
1172825
  Янко М.Т. Саморобні наочні посібники з географії та робота з ними. / М.Т. Янко. – 2-е вид. перероб. і доп. – Київ, 1962. – 187с.
1172826
  Слесаревський С.П. Саморобні прилади з фізики / С.П. Слесаревський. – Київ ; Львів, 1947. – 108 с.
1172827
  Масловський В.І. Саморобні прилади з фізики / В.І. Масловський. – Київ, 1961. – 116 с.
1172828
  Шейко П.Д. Саморобні прилади з хімії / П.Д. Шейко. – 2-е перероб. доп. – К, 1967. – 201с.
1172829
  Лисак П.І. Саморобні пристрої для обробки деревини в шкільних майстернях / П.І. Лисак. – К., 1979. – 87с.
1172830
  Литовченко Г.М. Саморобні фізичні прилади / Г.М. Литовченко. – Харків, 1932. – 32 с.
1172831
  Отрошко В.Д. Самородки / В.Д. Отрошко. – Симферополь, 1965. – 96с.
1172832
  Смолин А.П. Самородки золота Урала / А.П. Смолин. – Москва : Недра, 1970. – 146с.
1172833
  Квасниця І.В. Самородна мідь України : геологічна позиція, мінералогія і кристалогенезис / І.В. Квасниця, В.І. Павлишин, Я.О. Косовський ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ : Логос, 2009. – 171 с. – ISBN 978-966-171-079-4
1172834
  Соколов А.С. Самородная сера. / А.С. Соколов. – 2-е изд. – М., 1961. – 3-44с.
1172835
   Самородне золото із білокоровицьких протерозойських конгломератів / В.М. Квасниця, О.В. Павлюк, О.А. Вишневський, І.В. Квасниця, Б.Л. Висоцький, І.В. Гурненко // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 103-116. – ISSN 2218-7472
1172836
  Лукин А.Е. Самородно-металлические микро- и нанововключения в формациях нефтегазоносных бассейнов - трассеры суперглубинных флюидов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 61-92 : Рис. – Бібліогр.: с. 91-92. – ISSN 0203-3100
1172837
   Самородное железо в осадках озера Байкал (скважина BDP-98): результаты термомагнитного анализа / Д.М. Печерский, Д.М. Гильманова, Е.В. Иванов, М.И. Кузьмин, Г.П. Марков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 9. – С. 1336-1347 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1346-1347. – ISSN 0016-7886
1172838
   Самородное железо в четвертичных отложениях Дархатской впадины, Северная Монголия / Д.М. Печерский, Д.М. Гильманова, А.Ю. Казанский, С.К. Кривоногов, Д.К. Нургалиев, В.А. Цельмович // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1923-1941 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1939-1941. – ISSN 0016-7886
1172839
  Петровская Н.В. Самородное золото : Общая характеристика, типоморфизм, вопросы генезиса / Н.В. Петровская. – Москва : Наука, 1973. – 347с.
1172840
  Нестеренко Г.В. Самородное золотов комплексных Еі-Zr россыпях юга Западно-Сибирской равнины / Г.В. Нестеренко, В.В. Колпаков, Л.П. Бобошко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1905-1922 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1920-1922. – ISSN 0016-7886
1172841
   Самородное металлообразование в платформенных базитах.. – Якутск, 1985. – 187с.
1172842
  Деревська К.І. Самородномідне рудоутворення на етапах рифей-вендського рифтогенезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 92-93. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Формування самородномідної рудоутворюючої системи носило складний характер - вона зазнавала змін на різних стадіях рифей-вендського рифтогенезу. Відповідно до цього відбувалися зміни морфології рудних утворень - від вкраплених самородномідних ...
1172843
  Новгородова М.И. Самородные металлы / М.И. Новгородова. – М., 1987. – 46с.
1172844
  Новгородова М.И. Самородные металлы в гидротермальных рудах. / М.И. Новгородова. – М., 1983. – 287с.
1172845
  Гуров Е.П. Самородные металлы в ударно-расплавленных породах Болтышской импактной структуры / Е.П. Гуров, В.В. Пермяков // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 58-67 : рис., табл. – Библиогр.; 34 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1172846
  Лукин А.Е. Самородные металлы и карбиды - показатели состава глубинных геосфер // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 17-46 : рис. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
1172847
  Диогенов Г.Г. Самородные металлы и неметаллы : Химия и экология / Г.Г. Диогенов. – Москва : Знание, 1990. – 32с. – (Химия ; №11,1990). – ISBN 5-07-001553-2
1172848
   Самородные элементы рудных месторождений тихоокеанской окраины Азии.. – Владивосток, 1989. – 179с.
1172849
  Слободчиков И.Ф. Самородный ключик / И.Ф. Слободчиков. – Уфа, 1966. – 174с.
1172850
  Маркин Е.Ф. Самородок / Е.Ф. Маркин. – М., 1971. – 104с.
1172851
  Шестаковский А.Ф. Самородок / А.Ф. Шестаковский. – М., 1983. – 223с.
1172852
  Сергеев Ю.В. Самородок / Ю.В. Сергеев. – Москва, 1984. – 239с.
1172853
  Сергеев Ю.В. Самородок / Ю.В. Сергеев. – М., 1986. – 79с.
1172854
  Сергеев Ю.В. Самородок / Ю.В. Сергеев. – 2-е изд. – М., 1987. – 254с.
1172855
  Борзенко С.А. Самородок России / С.А. Борзенко, Н.И. Денисав. – М., 1970. – 240с.
1172856
  Д"Ор О.Л. Самородок; Круговорот; Протьекция; Плагиат; Телеграмма; Услужливые друзья; Правожительство / О.Л. Д"Ор [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корфельда, 1911. – 64 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 5)
1172857
  Зязюн Л.І. Саморозвиток особистості в освітній системі Франції : Монографія / Зязюн Лариса Іванівна; АПН України ; Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ-Миколаїв : Вид-во ім. П. Могили, 2006. – 388с. – ISBN 966-336-051-8
1172858
  Лозовой В.О. Саморозвиток особистості у філософській рефлексії та соціальній практиці : монографія / В.О. Лозовой, Л.М. Сідак. – Харків : Право, 2006. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 228-254 та в підрядк. прим. – ISBN 966-458-000-7
1172859
  Петренко Н.В. Саморозвиток особистості як філософсько–освітня проблема // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 296-298. – ISSN 2076-1554
1172860
  Шликов Валерій Григорович Саморозвиток сутнісного взаємозв"язку філософії і науки : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.01 / Шликов Валерій Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
1172861
  Бех Ю.В. Саморозгортання соціального світу : монографія / Ю.В. Бех. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 248, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 229-247. – ISBN 966-660-309-8


  У пр. № 1718355 напис: Колезі, бажаю сили духу для наукових звершень від автора. Підпис
1172862
  Кузьмич Р.Ю. Саморозігрів діодів при протіканні імпульсів ударного струму / Р.Ю. Кузьмич, С.П. Павлюк, В.Г. Ковток // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 200-203
1172863
  Котов Н.В. Саморудное золото месторождений Западного Узбекистана. / Н.В. Котов. – СПб., 1995. – 70с.
1172864
  Месянжинов В.В. Самосборка белка головки бактериофага Т2 in vitro. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Месянжинов В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 16л.
1172865
  Озьмінська І. Самосвідомість і мова: як інструменти пізнання внутрішнього духовного світу особистості // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 45-49
1172866
  Полянська Вікторія Іванівна Самосвідомість мистецтва в естетиці Росії 20-х років : Автореф... канд. філософськихнаук: 09.00.04 / Полянська Вікторія Іванівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 16л.
1172867
  Чамата П.Р. Самосвідомість та її розвиток у дітей / П.Р. Чамата. – К, 1965. – 48с.
1172868
  Вдовиченко Л.О. Самосвідомість як основа подолання соціальної кризи // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 20-21
1172869
  Снігур С.А. Самосвідомість як початок формування людини моральної // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 146-149. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Окрема увага приділена процесам формування ментальних структур українського етносу. В процесі дослідження з"ясовуються взаємовідносини між нормами язичництва та цінностями християнства. In the process of study mutual relations between pagan standards ...
1172870
  Гладкий С.О. Самосвідомість як структурно-функціональне ядро правового самопізнання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 13-16. – ISSN 2219-5521
1172871
  Боришевський Мирослав Самосвідомість як фактор психічного розвитку особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.119-126. – ISSN 1810-2131
1172872
  Рагульскис М К. Самосинхронизация механических систем / М К. Рагульскис. – Вильнюс, 1965. – 187с.
1172873
   Самосканирующий фотоприемник из полуизолирующего GaAs компенсированого Cr, с доменной неустойчивостью / О.В. Третяк, И.А. Коломиец, Н.Г. Фомин, В.Н. Захарченко, Ю.В. Воробьев // Оптико-механическая промышленность, 1975. – №16
1172874
  Махдумова Диляра Фоатовна Самосовершенствование как мультидисциплинарная проблема // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1172875
  Макарец Н.Ф. Самосовершенствование как фактор социализации индивида : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Макарец Н. Ф.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
1172876
  Макарец Николай Федосиевич Самосовершенствование как фактор социализмации индивида : Дис... канд.филос.наукнаук: 09.00.01 / Макарец Николай Федосиевич; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – Киев, 1987. – 163л. – Бібліогр.:л.145-163
1172877
  Бурова О.К. Самосовершенствование: анохронизм или проект? // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 3-8
1172878
  Куликова Л.Н. Самосоврешенствование коллектива старшеклассинков / Л.Н. Куликова. – Хабаровск, 1988. – 96с.
1172879
  Барц Борис Исаакович Самосогласованная теория коллективных возбуждения атомных ядер : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Барц Борис Исаакович; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1985. – 17л.
1172880
  Кибартас В.В. Самосогласованное поле Фока в многоконфигурационном приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кибартас В.В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. Каф-ра теорет. физики. – Вильнюс, 1956. – 7л.
1172881
  Никифоров П.Н. Самосогласованное поле Хартри и электронный энергетический спекрт полупроводников группы PbS : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никифоров П. Н.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1968. – 11л.
1172882
  Ивнев Р. Самосожжение : книга стихов 1812-1916 гг. / Рюрик Ивнев. – Петроград : Изд. "Очарованный странник", 1916. – 16 с. : ил. на обл. Льва Бруны


  На форзаце дарственная надпись автора: Дорогому ..... в память встречь 1915 и 1917 гг. Т. Ивн. весна 1917 г. Петербург
1172883
  Ивнев Р. Самосожжение : книга стихов 1812-1916 гг. / Рюрик Ивнев. – Петроград : Книгоиздат "Фелана", 1917. – 104, [5] с. : ил. на обл.


  На форзаце дарственная надпись автора: Дорогому ..... в память встречь 1915 и 1917 гг. Т. Ивн. весна 1917 г. Петербург
1172884
  Антропов Ю.В. Самосожжение : роман / Ю.В. Антропов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 416с.
1172885
  Новик А.А. Самосознание албанцев Украины: исторический, лингвистический и экстралингвистический контексты // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 75-90. – ISSN 0869-5415
1172886
  Новик А. Самосознание албанцев Украины: этноним, лингвоним и маркеры идентичности в историческом, лингвистическом и экстралингвистическом контекстах // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (346), листопад - грудень. – С. 104-115. – ISSN 0130-6936
1172887
   Самосознание в философии.. – Л, 1987. – 152с.
1172888
   Самосознание Европейской культуры ХХ века : Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – Москва : Политиздат, 1991. – 366 с.
1172889
  Абрамова Н.Т. Самосознание и культура / Н.Т. Абрамова, А.А. Воронин, Ф.Т. Михайлов ; Российская акад. наук, Ин-т философии. – Москва : Наука, 2009. – 211 с. – Библиогр.: с. 207-209. – ISBN 978-5-02-036840-8
1172890
  Кириленко Г.Г. Самосознание и мировоззрение личности / Г.Г. Кириленко. – М., 1988. – 62с.
1172891
  Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности / Е.Т. Соколова. – Москва : Московский университет, 1989. – 215с.
1172892
  Стефацкая М.П. Самосознание личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Стефацкая М.П. ; АН СССР , Ин-т философии. – Москва, 1976. – 24 с.
1172893
  Столин В.В. Самосознание личности / В.В. Столин. – М, 1983. – 286с.
1172894
  Диянова З.В. Самосознание личности / З.В. Диянова, Т.М. Щеголева. – Иркутск, 1993. – 56с.
1172895
  Петрова Елена Николаевна Самосознание личности: (Филос.-соц. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Петрова Елена Николаевна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1981. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1172896
  Курачев Д.Г. Самосознание молодых приверженцев культа кришнаитов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 9 (317). – С. 99-107. – ISSN 0132-1625


  Результаты исследований особенностей личности членов религиозного движения "деструктивный культ"
1172897
  Разина Т.В. Самосознание мотивации научной деятельности студентов вузов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 62-67
1172898
  Евсеева С. Самосознание родства : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 107-110. – ISSN 0027-8238
1172899
  Беляева Н.В. Самосознание русского постмодернизма: ("Поп-арт роман" Олега Сивуна "Brand") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 28-36. – (Б-ка Ін-ту філології)
1172900
  Липпс Теодор Самосознание, ощущение и чувство / Липпс Теодор. – 2-е рус. изд. – Санкт-Петербург, 1910. – 84 с.
1172901
  Анисимов О.С. Самосознание, самоотношение и самоопределение в контексте проблемы "самости" // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 65-78
1172902
  Березанский Ю.М. Самосопряженность дифференциальных операторов с конечным и бесконечным числом переменных и эволюционные уравнения / Ю.М. Березанский, В.Г. Самойленко. – Киев, 1979. – 64с.
1172903
  Березанский Ю.М. Самосопряженные операторы в пространствах функций бесконечного числа переменных / Ю.М. Березанский. – К, 1978. – 360с.
1172904
  Мишустин И.А. Самостабилизирующиеся каскады / И.А. Мишустин. – М., 1967. – 199с.
1172905
  Вірна Ж.П. Самоставлення як імперативний модус професійної ідентифікації особистості // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 28-39


  В статье раскрывается содержание само-отношения как императивного модуса профессиональной идентификации. По-казано, что самоотношение в интегративных характеристиках есть детермини-рующим мотивационным фактором профессиональной идентификации, что ...
1172906
  Погорільська Н. Самоставлення як чинник психологічної адаптації матерів дітей з обмеженими можливостями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-42. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Основну увагу в статті зосереджено на вивченні самоставлення як чинника соціально-психологічної адаптації матерів дітей з обмеженими можливостями. Встановлено, що визначальний вплив на адаптації спричиняють наступні компоненти само ставлення: внутрішня ...
1172907
  Пащенко В. Самоствердження // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 54-57
1172908
  Попова В. Самоствердження нації в умовах глобалізації // IV Бандерівські читання "Як завершити українську національну революцію" : до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років та 75-річчя Укр. Повстан. Армії : [зб. матеріалів (2 лют. 2017 р., м. Київ)] / "Як завершити українську національну революцію", Бандерівські читання. – Київ : Промінь, 2017. – С. 218-233. – ISBN 978-966-8512-42-1
1172909
  Охріменко Л.В. Самоствердження особистості в умовах глобалізації: філософсько-освітній контекст // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 108-113. – ISSN 1729-360Х
1172910
  Скрипник Л. Самостийна робота студентів з використанням технології ОЗОН // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 2-6. – ISSN 0130-5263
1172911
  Вишня Остап Самостійна дірка / Вишня Остап. – Київ : Радянська Україна, 1945. – 71с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1172912
  Вишня Остап Самостійна дірка : Фейлетони / Вишня Остап. – Київ : Дніпро, 1968. – 79с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1172913
  Звонар Й.П. Самостійна зайнятість як сфера реалізації соціально-трудового потенціалу населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 219-227 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1172914
  Снєгирьов Д. Самостійна Кубанська Народна Республіка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 12-13
1172915
  Лила М.В. Самостійна навчальна діяльність студентів в оволодінні іноземною мовою // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 26-33. – ISBN 978-617-7009-23-7
1172916
  Сусь Б. Самостійна навчальна діяльність студентів в умовах комп"ютеризації навчального процесу / Б. Сусь, Б. Сусь // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 95-102. – ISSN 1682-2366
1172917
  Сусь Б.А. Самостійна навчальна діяльність студентів як важливий механізм формування компетентності майбутніх фахівців в умовах комп"ютеризації навчального процесу / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 231-233. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
1172918
  Алексеева Л.І. Самостійна навчальна діяльність як професійна компетентність майбутнього фахівця / Л.І. Алексеева, І.В. Малецька, О.І. Ярмолович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 50-55. – (Серія "Філологія" ; вип. 4)
1172919
  Сафронова Д. Самостійна навчальна робота студентів коледжу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 50-53. – ISSN 1562-529Х
1172920
  Пухно С.В. Самостійна науково-дослідна робота студентів закладів вищої освіти як складової процесу формування психологічної культури майбутнього педагога // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 2 (16). – С. 102-106. – ISSN 2413-1571
1172921
  Рапопорт І.А. Самостійна робота з іноземної мови учнів старших класів / І.А. Рапопорт, Г.А. Турій. – Київ, 1979. – 104с.
1172922
  Майборода В.К. Самостійна робота з історії учнів у 5-6 класах / В.К. Майборода. – К, 1975. – 88с.
1172923
  Буряк В.К. Самостійна робота з книгою / В.К. Буряк. – К., 1990. – 45с.
1172924
  Власенко І.В. Самостійна робота здобувачів вищої освіти як основа дистанційного навчання // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 14-15
1172925
   Самостійна робота лікарів-інтернів на кафедрі сімейної медицини і терапії / В.М. Ждан, Є.М. Кітура, М.Ю. Бабаніна, Г.В. Волченко, М.В. Ткаченко // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 4 (58). – С. 142-144. – ISSN 2079-8334
1172926
  Шевченко А.І. Самостійна робота магістрантів-управлінців освітою як засіб формування дослідницької культури // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 423-430. – ISSN 2312-5993


  Охарактеризовано різні види та форми самостійної роботи майбутніх менеджерів освіти в процесі їх професійної підготовки у магістратурі ВНЗ. Зокрема, проаналізовано метод проблемного навчання, метод випереджаючої самостійної роботи та пошуковий ...
1172927
  Дем"яненко Н. Самостійна робота магістрантів у системі модульного навчання: організаційно-управлінські засади // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 3. – С. 42-46. – ISSN 2075-1478
1172928
  Теслав А. Самостійна робота студента як елемент модернізації вищої освіти в контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 321-325. – ISSN 2218-5348
1172929
  Дмитренко В. Самостійна робота студента як передумови професійного самовдосконалення особистості // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – Т. 2. – С. 56-59
1172930
   Самостійна робота студентів - основа високого професійного рівня фахівця (лікаря). досвід роботи кафедри біохімії і медичної хімії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" / Г.С. Маслак, Г.В. Долгіх, Н.І. Цокур, К.В. Шевцова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 90-95. – ISSN 1681-2751
1172931
   Самостійна робота студентів – важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі / І.Р. Бекус, М.В. Кирилів, А.Є. Демид, І.Я. Криницька, Л.А. Бойко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 287-289. – ISSN 2077-1096
1172932
  Агаджанова Р. Самостійна робота студентів в умовах запровадження в систему освіти компетентнісного підходу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 3 (58). – С. 44-50. – ISSN 1562-529Х
1172933
  Семеренко Г.В. Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульного навчання // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 208-210
1172934
  Мельник О. Самостійна робота студентів з використанням інформаційних технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 10 (129), жовтень. – C. 99-102. – ISSN 2308-4634
1172935
  Токмань Г. Самостійна робота студентів з метолики викладання української літератури в школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
1172936
  Кудрев В. Самостійна робота студентів за умов дистанційно-активного навчання // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.49-53. – ISSN 1562-529Х
1172937
  Товтин Н.І. Самостійна робота студентів педагогічних навчальних закладів у контексті гуманізації навчального процесу вищої школи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 92-95. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1172938
  Ліцман Ю.В. Самостійна робота студентів при вивченні хімії : навчальний посібник [для студ. нехімічних спец. вищих навч. закладів] / Ю.В. Ліцман, Л.І. Марченко, С.Ю. Лебедєв. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 349 с. – Бібліогр.: с. 340-341. – ISBN 978-966-657-338-7
1172939
  Панасенко Е. Самостійна робота студентів у вищому педагогічному навчальному закладі // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-24. – ISSN 0131-6788
1172940
  Грищук О.К. Самостійна робота студентів у контексті європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи організації навчального процесу / О.К. Грищук, О.М. Язвінська, В.А. Ткаченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 118-125. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1172941
  Чирвона Т.М. Самостійна робота студентів у період переходу до нової моделі вищої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 84-89. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341Х
1172942
  Панчук Т.К. Самостійна робота студентів у процесі вивчення хімічних дисципллін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 217-222. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1172943
  Кузьменко Г. Самостійна робота студентів у процесі кредитно-модульного навчання // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – Вип. 5. – С. 273-278. – (Педагогічні науки)
1172944
   Самостійна робота студентів у світлі інноваційних технологій / О.І. Дрогомерецька, Г.М. Курилів, Т.І. Гриджук, Я.В. Сандурська // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 140-142. – ISSN 2077-4214
1172945
  Туряниця В.В. Самостійна робота студентів як вид творчої діяльності, фактор модернізації навчального процесу та підвищення якості вищої освіти / В.В. Туряниця, В.В. Туряниця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 302-305. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1172946
  Голенко Н.М. Самостійна робота студентів як невід"ємний компонент навчального процесу // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 148-154. – ISSN 2414-4207


  Статтю присвячено питанню організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів як виду навчальної діяльності, спрямованої на формування пізнавальних здібностей студентів, їх безперервну самоосвіту. Самостійна робота розглядається як ...
1172947
  Нагорняк М. Самостійна робота студентів як необхідна складова підготовки навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля" // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 124-129
1172948
  Нагорняк М.В. Самостійна робота студентів як необхідний складник підготовки навчальної інформаційної радіопрограми "Студентська хвиля" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 202-206


  У статті акцентується увага на надзвичайній важливості самостійної роботи студентів під час під- готовки та випуску навчальної радіопрограми "Студентська хвиля"; розглядаються способи та прийоми самостійної роботи студентів на всіх етапах створення ...
1172949
  Пасмор Н. Самостійна робота студентів як об"єкт бібліотечно-інформаційного забезпечення // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.33-38. – ISSN 1562-529Х
1172950
  Єрмолаєва Г.А. Самостійна робота студентів як складова професійної підготовки майбутнього фахівця-документознавця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 4-8. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1172951
  Чорній Н.В. Самостійна робота студентів як складова частина у підготовці спеціаліста в умовах кредитно-модульної системи навчання // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 132-134. – ISSN 1681-2751
1172952
  Коротич Н.М. Самостійна робота студентів як фактор підготовки спеціаліста в умовах кредитно-модульної системи навчання // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (59). – С. 219-222. – ISSN 2079-8334
1172953
  Тимощук О.В. Самостійна робота студентів, як фактор модернізації навчального процесу вивчення профілактичної медицини // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 3 (145). – C. 229-231. – ISSN 2077-4214
1172954
  Марушкевич А.А. Самостійна робота студентів. Науково-дослідницька робота студентів. Курсові, дипломні, магістерські роботи / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 192-199. – ISBN 978-966-439-865-4
1172955
  Дудіна О. Самостійна робота у професійній підготовці магістрів з технічного перекладу в США // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 127-131. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1172956
  Передрій Г.Р. Самостійна робота учнів 5-8 класів на уроках української мови / Г.Р. Передрій. – К, 1968. – 156с.
1172957
  Гіттіс І.В. Самостійна робота учнів IV класу з історії. / І.В. Гіттіс. – К., 1952. – 44с.
1172958
  Кобернік Сергій Самостійна робота учнів з географії та проблема її вдосконалення : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-6 : Схеми. – Бібліогр.: 13 назв
1172959
  Степаненко Г.П. Самостійна робота учнів на уроках історії. / Г.П. Степаненко. – К., 1965. – 90с.
1172960
  Степанишин Б.І. Самостійна робота учнів при вивченні української літератури. / Б.І. Степанишин. – К., 1963. – 112с.
1172961
  Головко В.А. Самостійна робота як аспект самоосвіти іноземного студента // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 50-54. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 2). – ISSN 2077-6780
1172962
  Кобернік С.Г. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 4-8 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1172963
  Бережна Г.М. Самостійна робота як засіб формування професіоналізму майбутніх фахівців / Г.М. Бережна, Н.О. Сітнікова, Л.В. Соляр // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 9-14


  Висвітлені сучасні методики з організації самостійної роботи студентів напрямку "Харчові технології та інженерія".
1172964
  Горін І.І. Самостійна робота як невід"ємний фактор підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов"язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 23-24. – Бібліогр.: 8 назв.
1172965
  Буряк Володимир Самостійна робота як системоутворюючий елемент навчальної діяльності студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються методологічні та теоретичні підходи до організації самостійної роботи студентів, які дозволяють активізувати їхню навчальну діяльність.
1172966
  Головко Н. Самостійна робота як складова навчального процесу у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-22. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розглядаються особливості самостійної роботи як складової навчального процесу у вищій школі. Посилення ролі самостійної роботи студентів принципово змінює організацію навчально-виховного процесу у виші. Це дає можливість формувати у студента здібності ...
1172967
  Антал І. Самостійна робота як складова навчання у контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 152-156. – ISSN 2218-5348
1172968
  Модестова Т. Самостійна робота як складова педагогічної підготовки студентів магістратури // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 80-86 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
1172969
  Бондаренко Ю. Самостійна робота як спосіб реалізації загальнодидактичних та методико-літературних завдань // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 3 (732), березень 2018 р. – С. 19-24. – ISSN 0130-5263
1172970
  Бобакова І.П. Самостійна робота як фактор удосконалення процессу підготовки майбутнього вчителя музики. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Бобакова І.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 19л.
1172971
  Бобакова І.П. Самостійна робота як фактор удосконалення процесу підготовки майбутнього вчителя музики. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.04 / Бобакова І.П.; Нац. пед. ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 164л. – Бібліогр.:л.141-164
1172972
  Маковєй Р.Г. Самостійна робота як форма навчального процесу у ВНЗ для розвитку іншомовного професійного мовлення студентів транспортних спеціальностей // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 159-164. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті подається аналіз самостійної роботи студентів транспортних спеціальностей ВНЗ як важливої форми навчального процесу з метою розвитку й удосконалення іншомовного професійного мовлення.
1172973
  Хоменко С.В. Самостійна рюбота у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 367-372. – ISSN 2074-8922
1172974
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 3. – 1992
1172975
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 2. – 1993
1172976
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 4. – 1993
1172977
   Самостійна Україна = Independent Ukraine. – Chicago. – ISSN 0036-3847
Рік 45, № 1 (447). – 1993
1172978
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 3. – 1994
1172979
   Самостійна Україна. – Торонто
№ 4. – 1994
1172980
   Самостійна Україна = Independent Ukraine. – Chicago. – ISSN 0036-3847
Рік 46, № 1 (451). – 1994
1172981
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1995
1172982
   Самостійна Україна. – Київ
№ 2. – 1996
1172983
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1996
1172984
   Самостійна Україна. – Київ
№ 1. – 1998
1172985
   Самостійна Україна. – Київ
№ 2. – 1998
1172986
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1998
1172987
   Самостійна Україна. – Київ
№ 4. – 1998
1172988
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 1999
1172989
   Самостійна Україна. – Київ, 2000
1172990
   Самостійна Україна. – Київ
№ 1. – 2000
1172991
   Самостійна Україна. – Київ
№ 2. – 2000
1172992
   Самостійна Україна : тижневий часопис Української республіканської партії. – Київ
26 грудня. – 2000
1172993
   Самостійна Україна. – Київ, 2001
1172994
   Самостійна Україна. – Київ
№ 3. – 2001
1172995
   Самостійна Україна. – Київ
№ 4. – 2001
1172996
  Міхновський М. Самостійна Україна // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 15-32. – ISBN 978-966-1513-01-2
1172997
  Міхновський М. Самостійна Україна / Микола Міхновський // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 160-169. – ISSN 0869-3595
1172998
   Самостійна Україна.. – Тернопіль, 1991. – 78с.
1172999
  Костюк О.М. Самостійне існування малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 133-137
1173000
  Лисиця Н.М. Самостійне читання з англійської мови: Гнучкі виробничі системи / Н.М. Лисиця. – Харків, 1992. – 93с.
<< На початок(–10)1171117211731174117511761177117811791180(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,