Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>
1163001
  Прожогина С. "Сливочные" иллюзии и реальные тенденции (к проблеме "бержуазии") // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 0321-5075


  Формування "середнього класу" в середовищі іммігрантів у Франції
1163002
  Висоцька Н. "Сліди у дорожній куряві" 3.Н. Герстон у контексті (афро-американського) автобіографічного письма: жанрові домінанти і художні стратегі // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 265-282. – ISBN 978-966-359-360-9
1163003
  Тимощук Ю.С. "Слідова картина" як елемент криміналістичної характеристики терористичних актів // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 255-258. – ISBN 978-617-7041-91-6
1163004
  Бодасюк О. "Сліпуче слово..."; Передчуття визволення; Необхідно обрати професію : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 37-39
1163005
  Ціпко А. "Слов"янська міфологія" Миколи Костомарова у грунтуванні культурного "битія" українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-7. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто підходи Миколи Костомарова до висвітлення давнього світоглядного комплексу слов"яно-українців. Серед його основних рис дослідник вбачав прамонотеїзм. Розгляд Костомарова заторкував також і питання "участі" давньоукраїнських ...
1163006
  Куций І. "Слов"янський світ" у візіях українських істориків Східної Галичини XIX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 62-69. – ISSN 0203-9494


  У статті досліджується генеза цивілізаційної ідентичності українських інтелектуалів модерної епохи. Аналізуються витоки та процес утвердження слов’янської цивілізаційної ідентичності українських учених ХІХ ст. З’ясовується змістове наповнення ...
1163007
  Грицик Л. "Слов"янські переробки Едіпової історії" в літературознавчій концепції М. Драгоманова (компаративний аспект) // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 103-111. – ISBN 978-966-193-016-1


  В статье рассматривается программная работа М. Драгоманова "Славянские переработки Єдиповой истории", свидетельствующая о синтезе исторического/ социологического и сравнительного методов в исследованиях ученого, определении задач и направлении ...
1163008
  Сюндюков І. "Слов"янські струмки" й "російське море" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 533-540. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Апологети Російської імперії в контексті польського повстання 1830 року.
1163009
  Ставицька А. "Слова зворушеного серця" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 12


  Про щоденники, автобіографії, листи, статті та спогади Ольги Кобилянської.
1163010
  Маслов С.И. "Слова постнические" Исака Сирина по рукописи, принадлежащей библиотеке Университета св.Владимира / С.И. Маслов. – [Б.м. : Б.и. – 27 с. – Окремий відбиток
1163011
   "Слова та речі: археологія гуманітарних наук" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 907. – ISBN 966-316-069-1
1163012
  Нежива Л. "Слова, що можуть гриміти, як грім, і світити, як зорі": експресіонізм у системі літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 58-65. – ISSN 0130-5263


  У статті визначено теоретичне підґрунтя засвоєння старшокласниками поняття «експресіонізм», проаналізовано конститутивні риси стилю, окреслено методичну стратегію його вивчення.
1163013
  Гущина Н.А. "Словарь авторитетов" и его значение в испанской лексикографии : Автореф... канд.филол.наук: 10.664 / Гущина Н.А.; МГУ. – Москва, 1972. – 31л.
1163014
  Рудакова И.Ф. "Словарь Академии Российской" 1789-1794 : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Рудакова И.Ф. ; АН СССР , Ин-т языкознания. Лен. отд. – Ленинград, 1965. – 19 с.
1163015
   [Слободяник Микола Семенович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 84. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1163016
  Каркавіцас А. [Словами корабля : морські оповідання / А. Каркавіцас. – Афіни : Естія, 1996. – 221 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література])
1163017
   Следственная практика.. – М.
5. – 1951. – 112с.
1163018
   Следственная практика.. – М.
9. – 1951. – 120с.
1163019
   Следственная практика.. – М.
26. – 1956. – 152с.
1163020
   Следственная практика.. – М.
27. – 1956. – 180с.
1163021
   Следственная практика.. – М.
28. – 1956. – 200с.
1163022
   Следственная практика.. – М.
29. – 1957. – 160с.
1163023
   Следственная практика.. – М.
30. – 1957. – 184с.
1163024
   Следственная практика.. – М.
31. – 1957. – 164с.
1163025
   Следственная практика.. – М.
32. – 1958. – 230с.
1163026
   Следственная практика.. – М.
38. – 1959. – 188с.
1163027
   Следственная практика.. – М.
39. – 1960. – 166с.
1163028
  Митричев С.П. Следственная практика. Уч. пособие / С.П. Митричев. – М., 1975. – 46с.
1163029
   Следственная прктика.. – М.
40. – 1960. – 184с.
1163030
  Лопушанский Ф.А. Следственная профилактика преступлений / Ф.А. Лопушанский. – К, 1980. – 212с.
1163031
  Момонтов А.Г. Следственная реформа 1860 года в России: опыт системного исследования // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 43-50. – ISSN 0132-0831
1163032
  Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение. / И.А. Копылов. – Волгоград, 1988. – 21с.
1163033
   Следственная ситуация.. – М., 1985. – 80с.
1163034
   Следственное упражнение №1., 1951. – 36с.
1163035
   Следственное упражнение №2., 1951. – 26с.
1163036
   Следственное упражнение №3., 1951. – 22с.
1163037
  Пещак Ян Следственные версии : Криминалистическое исследование / Пещак Ян; Под ред. и со вступит. статьей д-ра юрид. наук проф. А.Р. Ратинова. – Москва : Прогресс, 1976. – 228с. – (Общественные науки за рубежом: Право)
1163038
  Шейфер С.А. Следственные действия / С.А. Шейфер. – М, 1981. – 127с.
1163039
   Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). – Волгоград, 1984. – 238с.
1163040
  Готье Ю.В. Следственные комиссии по злоупотреблениям обласных властей в XVIII веке / Ю.В. Готье. – Москва : Тип. И.И. Иванова, 1909. – С. 103-152. – Отд. оттиск из: Сборника статей посвященных В.О. Ключевскому


  На обл.: от автора
1163041
   Следственные упражнения.. – М., 1951. – 12с.
1163042
   Следственные упражнения.. – М., 1979. – 94с.
1163043
  Соколов А. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации – феномен или шаг к дальнейшей реформе предварительного следствия в России // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 98-103.
1163044
  Ароцкер А.Е. Следственный эксперимент в советской криминалистике : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Ароцкер А.Е. ; Харк. гос. ун-т. – Харьков, 1951. – 12 с.
1163045
  Чернецкий О.К. Следственный эксперимент понятие и этапы развития // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 246-252. – ISSN 0201-7245
1163046
  Лем С. Следствие / С. Лем. – Л., 1990. – 506с.
1163047
  Псурцев Н. Следствие / Н. Псурцев. – М., 1995. – 320с.
1163048
  Вершвовский М.А. Следствие было недолгим / М.А. Вершвовский. – Ленинград, 1991. – 174с.
1163049
  Руссо Э Следствие ведет Россана / Э Руссо. – М, 1984. – 111с.
1163050
  Лаврова О.А. Следствие ведут знатоки / О.А. Лаврова, А.С. Лавров. – 2-е изд. – М., 1985. – 272с.
1163051
  Лаврова О.А. Следствие ведут знатоки. / О.А. Лаврова, А.С. Лавров. – Москва, 1984. – 271с.
1163052
  Лаврова О.А. Следствие ведут знатоки. / О.А. Лаврова, А.С. Лавров. – М., 1989. – 270с.
1163053
  Детыненко А.С. Следствие закончено / А.С. Детыненко, С.М. Бетев. – Фрунзе, 1957. – 196с.
1163054
  Лаптев Ю.Г. Следствие не закончено: Роман, повести, рассказы. / Ю.Г. Лаптев. – Москва, 1984. – 574с.
1163055
  Праг Э.И. Следствие по делу номер ноль: приключ. повесть. / Э.И. Праг. – Фрунзе, 1984. – 128с.
1163056
   Следствие поручено мне.. – Хабаровск, 1985. – 319с.
1163057
   Следствие продолжается. – М., 1990. – 541с.
1163058
  Червинец Н.И. Следствие продолжается. / Н.И. Червинец. – Минск, 1986. – 349с.
1163059
   Следствие продолжается.. – М.
3. – 1990. – 543с.
1163060
  Голубев Г.Н. Следствие сквозь века / Г.Н. Голубев. – М., 1969. – 256с.
1163061
  Безуглов А.А. Следствием установлено : повести / А.А. Безуглов. – Москва : Воениздат, 1982. – 432с.
1163062
  Вальдман В.М. Следствием установлено... / В.М. Вальдман, Н.Я. Мильштейн. – Ташкент, 1981. – 111с.
1163063
  Петухов В.Н. Следствием установлено... / В.Н. Петухов. – Калининград, 1981. – 288с.
1163064
  Тихонов Юрий Сергеевич Следствием установлено... / Тихонов Юрий Сергеевич. – Москва : Юрид.лит., 1984. – 134с.
1163065
  Иванов С.В. Следствия U(1)умнож.SU(2)умнож.SU(3) модели с целоразрядными кварками. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Иванов С.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 7л.
1163066
  Аверьянов В. Следствия и последствия // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 3. – С. 75-79. – ISSN 0132-2036
1163067
  Мицек С. Следует ли России опасаться глобализации? // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.21-30. – ISSN 0042-8736
1163068
  Скопина К.П. Следует продолжение... / К.П. Скопина. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 240с.
1163069
  Агаков В.Г. Следует сочетать мировые достижения и лучшие отечественные традиции образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 13-15. – ISSN 1726-667Х


  " Для подготовки современных инженеров необходимо сочетать мировые достижения и лучшие отечественные традиции образования".
1163070
   Следуй за нами.. – М., 1985. – 128с.
1163071
  Даймацу Х. Следуйте за мной / Х. Даймацу. – М., 1972. – 88с.
1163072
  Ваильева И. Следующая остановка - Центральная библиотека. Место для чтения и для общения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 7 (193). – С. 23-24. – ISSN 1727-4893


  О развитии библиотек Финляндии.
1163073
  Миронов Г.М. Следующая станция -- "Метростроевская" / Г.М. Миронов. – М., 1986. – 223с.
1163074
  Чикарнеева В. Следующий : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 81-84. – ISSN 0027-8238
1163075
  Дыховичный В.А. Следующий номер программы / В.А. Дыховичный, М.Р. Слободской. – М, 1960. – 168с.
1163076
  Малинина Е. Следуя зову камня... // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3 (42) : осень. – С. 33-47. – ISSN 1681-7559


  Япония: каменные сады.
1163077
  Обухова Светлана Следуя кисти : Япония: искуссиво видеть. Тема номера // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 24 : Іл. – ISSN 1818-2968
1163078
  Кондратов А.М. Следы - на шельфе / А.М. Кондратов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 152с.
1163079
  Ведзижев А.А. Следы : сборник рассказов / А.А. Ведзижев; пер. с ингуш. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1965. – 160 с.
1163080
  Ершов К.В. Следы / К.В. Ершов. – К, 1969. – 160с.
1163081
  Гнатюк И.Ф. Следы / И.Ф. Гнатюк. – М, 1976. – 78с.
1163082
  Хусаинова Е. Следы / Е. Хусаинова. – Таллин, 1982. – 48с.
1163083
  Успенский Г.А. Следы "домбая" / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1978. – 324с.
1163084
  Агушевич А.М. Следы автотранспорта / А.М. Агушевич. – Алма-Ата, 1959. – 18с.
1163085
  Лапо А.В. Следы белых биосфер, или рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого. / А.В. Лапо. – Москва : Знание, 1979. – 176с.
1163086
  Теплоухов А.Ф. Следы былого пребывания угорского народа в смежных частях Пермской и Вятской губерний и последующая смена его пермским и русским народами / А.Ф. Теплоухов. – 81-112 с. – Отд. оттиск
1163087
  Лапо А.В. Следы былых биосфер : или рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого / А.В. Лапо. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1987. – 208 с.
1163088
  Винокуров В.И. Следы в Крутом переулке / В.И. Винокуров, Б.Ф. Шурделин. – Москва, 1989. – 236с.
1163089
  Ошмарин П.Г. Следы в природе / П.Г. Ошмарин. – Москва, 1990. – 294с.
1163090
  Ромов А.С. Следы в пустоте / А.С. Ромов. – М, 1988. – 127с.
1163091
  Джумагельдиев Т. Следы в пустыне : повести / Т. Джумагельдиев. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 253 с.
1163092
  Торвальд Ю. Следы в пыли: Развитие судеб. химии и биологии / Ю. Торвальд. – М, 1982. – 174с.
1163093
  Жигарев Л.В. Следы в эфире / Л.В. Жигарев. – Москва, 1964. – 312с.
1163094
  Жигарев Л.В. Следы в эфире / Л.В. Жигарев. – Москва, 1965. – 311с.
1163095
  Жигарев Л.В. Следы в эфире / Л.В. Жигарев. – Москва, 1976. – 192с.
1163096
  Пругер М.И. Следы ведут в загс / М.И. Пругер. – Ташкент, 1976. – 95с.
1163097
  Зорин Э. Следы ведут в Караташ / Э. Зорин. – Ташкент, 1965. – 192с.
1163098
  Путинцева Т.А. Следы ведут в пески Аравии : О К.Нибуре, У.Я.Зеетцене и И.Л.Буркгардте. / Т.А. Путинцева. – Москва : Наука, 1984. – 286с.
1163099
  Кайяк В.К. Следы ведут в прошлое. / В.К. Кайяк. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 303 с.
1163100
  Путинцева Т.А. Следы ведут к песни Аравии : о путешественниках и исследователянх К.Нибуре, У.Я. Зеетцене и И.Л. Буркгардте / Т.А. Путинцева. – 2-е изд. – М., 1986. – 285с.
1163101
  Тапдыг И. Следы ветра / И. Тапдыг. – М, 1973. – 103с.
1163102
  Омельченко Н.М. Следы ветра / Н.М. Омельченко. – Киев, 1977. – 144 с.
1163103
  Падалка Лев Следы водопроводных сооружений в г. Кобеляках Полтавской губ. и над рекой Высью на границе Киевской и Херсонской губ. : (в связи с некоторыми данными о колонизации Полтавщины) // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.102-113
1163104
  Стельмашенко М.А. Следы восточного христианства в Польше : Историческое изследование / М.А. Стельмашенко. – Киев : С.В. Кульженко, 1909. – 272 с.
1163105
  Попов А.И. Следы времен минувших : Из истории географических названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей / А.И. Попов. – Ленинград : Наука, 1981. – 206с.
1163106
  Грецкий Ф.П. Следы всегда остаются / Ф.П. Грецкий. – Луганск, 1960. – 264с.
1163107
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Следы гляциального климата в древнем палеозое Подолии / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Оттиск. – 334-338с.
1163108
  Шевченко А.С. Следы говорят / А.С. Шевченко. – Л, 1954. – 212с.
1163109
  Габуния Л.К. Следы динозавров : (по материалам горы Сатаплиа и данным литературы) / Л.К. Габуния; Отв. ред. Давиташвили Л.Ш. – Москва : АН СССР, 1958. – 72с.
1163110
  Войткевич Г.В. Следы древней жизни на Земле / Г.В. Войткевич, Ю.И. Холодков; Отв. ред. Аянов В.М. – Ростов-на-Дону : Из-во Ростовского ун-та, 1976. – 98с.
1163111
  Полякова И.С. Следы древней ледниковой морены в окрестностях Выборга. / И.С. Полякова. – 234-241с.
1163112
  Головков Алексей Следы древнейших на Белом море. Первые шаги / Головков Алексей, Григорян Давид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 70-71 : фото
1163113
  Морозов Ю.Н. Следы древних астронавтов? / Ю.Н. Морозов. – М., 1991. – 48с.
1163114
   Следы древних землетрясений в четвертичных отложениях межгорных впадин центральной части Горного Алтая / Е.В. Деев, И.Д. Зольников, С.В. Гольцова, Г.Г. Русанов, А.А. Еманов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 3. – С. 410-423 : рис., табл. – Библиогр.: с. 422-423. – ISSN 0016-7886
1163115
  Бодренков И.М. Следы живые / И.М. Бодренков. – Архангельск, 1991. – 267с.
1163116
  Аблец В.В. Следы жизнедеятельности в твердых субстратах кайнозоя Украины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.09 / Аблец В.В. ; АН Украины. – Киев, 1994. – 18 с.
1163117
   Следы жизнедеятельности древнейших организмов и проблемы реконструкции палеогеографических обстановок прошлого. – Апатиты : Кировский рабочий, 1978. – 126с.
1163118
   Следы жизнедеятельности и динамика среды в древних биотопах : Труды 30 сессии Всесоюзного палеонтологического общества и 7 сессии Украинского палеонтологического общества. – Киев : Наукова думка, 1988. – 198с.
1163119
  Вялов О.С. Следы жизнедеятельности организмов и их палеонтологическое значение : монография / О.С. Вялов. – Київ : Наукова думка, 1966. – 220с.
1163120
   Следы жизни и динамика среды в древних биотопах : Тезисы докладов 30 сессии Всесоюзного палеонтологического общества (23-27 январь 1984 г.). – Львов : АН СССР, 1984. – 85с.
1163121
  Садов А. Следы идеи о едином боге у древних римлян. / А. Садов. – 616-626с.
1163122
  Пестушко Валерий Следы ископаемых дождей : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 51
1163123
  Мартинсон Г.Г. Следы исчезнувших озер в Азии / Г.Г. Мартинсон. – М, 1968. – 120с.
1163124
  Бубенок О.Б. Следы исчезнувших торков Северного Причерноморья // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 13-25. – ISSN 1608-0599
1163125
   Следы космических воздействий на Землю : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 212с.
1163126
  Татьяничева Л.К. Следы костров / Л.К. Татьяничева. – М., 1976. – 32с.
1163127
  Николаева Д.А. Следы культа матери-прародительницы в традиционной культуре бурят // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 169-183. – ISSN 0869-5415
1163128
  Петров Н.И. Следы литературных влияний в произведениях Н.В. Гоголя : Реферат, чит. в Церковно-историч. и археол. о-ве при Киевск. духовной акад., 10 дек. 1901 г. – [Киев] : [Тип. И.И. Горбунова], 1902. – 15 с. – Авт. указан в конце статьи. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск из. журн.: Труды Киевской духовной академии. 1902, кн. 4, с. 572-575
1163129
  Мельник К. Следы мегалитичных будовель на Украине / К. [Антонович]-Мельник, 1886. – 22 с. – Окр. відбиток: Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею, 1886 / Под pедакціею Богдана А. Дідицкого. - Львів: Галицко-pуска Матица. Книгопечатня Ставpопиг. Ин-та. Под заpядом О.И. Таpнавского, 1886


  Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею, 1886 / Под pедакціею Богдана А. Дідицкого. - Львів: Галицко-pуска Матица. Книгопечатня Ставpопиг. Ин-та. Под заpядом О.И. Таpнавского, 1886. - Зміст: Слово о полку Игоpеве [pозвідка та текст ...
1163130
  Пфайфер Г. Следы мертвых / Г. Пфайфер. – М, 1981. – 215с.
1163131
  Ветров И Следы на вершинах / И Ветров. – Київ, 1974. – 173с.
1163132
  Онегов А.С. Следы на воде / А.С. Онегов. – Москва, 1985. – 144 с.
1163133
  Назаров Р.В. Следы на граните / Р.В. Назаров. – Л., 1975. – 190с.
1163134
  Варшавский А.С. Следы на дне / А.С. Варшавский. – Москва : Мысль, 1975. – 142с.
1163135
  Ангервакс Хуго Следы на дороге и другие рассказы / Ангервакс Хуго. – Таллин, 1963. – 215с.
1163136
  Петров И.Ф. Следы на земле / И.Ф. Петров. – Новосибирск, 1977. – 205с.
1163137
  Жилинский Г.Б. Следы на Земле / Г.Б. Жилинский. – Магадан, 1975. – 207с.
1163138
  Савельев Л. Следы на камне / Л. Савельев. – М.Л., 1946. – 240с.
1163139
  Реутский П.И. Следы на камне. / П.И. Реутский. – Иркутск, 1957. – 42с.
1163140
  Рид У. Следы на камне. История земли и жизни на ней / У. Рид. – Л.М., 1936. – 339с.
1163141
  Травин А.И. Следы на карте / А.И. Травин. – М, 1967. – 80с.
1163142
  Крылов И.Ф. Следы на месте преступления / И.Ф. Крылов. – Л., 1961. – 132с.
1163143
   Следы на небе: классификация и результаты регулярных наблюдений сумеречных болидов / К.И. Чурюмов, А.Ф. Стеклов, А.П. Видьмаченко, Е.А. Стеклов // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 37-42. – ISSN 1607-2855
1163144
  Тонких В.И. Следы на обочине. / В.И. Тонких. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 272с.
1163145
  Копылов Е.Н. Следы на паркете. / Е.Н. Копылов. – Кишинев, 1956. – 66с.
1163146
  Лосиков М.П. Следы на песке / М.П. Лосиков. – М, 1959. – 416с.
1163147
  Стийенский Р. Следы на песке / Р. Стийенский. – М., 1966. – 140с.
1163148
  Маринат А.Р. Следы на пороге : роман / А.Р. Маринат. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1978. – 252 с.
1163149
  Грудзинский В.А. Следы на сердце / В.А. Грудзинский. – Нальчик, 1966. – 83 с.
1163150
  Куртгельдиев А. Следы на скале / А. Куртгельдиев. – М, 1982. – 79с.
1163151
  Брянцев Г. Следы на снегу / Г. Брянцев. – М., 1954. – 256с.
1163152
  Брянцев Г.М. Следы на снегу / Г.М. Брянцев. – Ташкент, 1956. – 248с.
1163153
  Моуэт Фарли Следы на снегу : Путешествие на Коппермайн. Уводящий по Снегу / Моуэт Фарли. – Москва : Мысль, 1985. – 239с.
1163154
  Чтвртечка Я. Следы на снегу. / Я. Чтвртечка. – М., 1972. – 127с.
1163155
  Пересторонин Н.В. Следы на снегу. / Н.В. Пересторонин. – Киров, 1981. – 15с.
1163156
   Следы на тополе.. – Тюмень, 1958. – 67с.
1163157
  Дмитрук А.В. Следы на траве : фантаст. повести и рассказы / А.В. Дмитрук. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 256 с.
1163158
  Ананян В.С. Следы на тропе / В.С. Ананян. – Москва, 1971. – 256 с.
1163159
  Акимушкин И.И. Следы невиданных зверей / И.И. Акимушкин. – Москва, 1961. – 256с.
1163160
  Эйвельманс Б. Следы невиданных зверей. / Б. Эйвельманс. – М., 1994. – 345с.
1163161
  Дубинская С.Б. Следы неизвестного / С.Б. Дубинская, Л.А. Цветков. – Мурманск, 1971. – 207с.
1163162
  Голдованский Ю.П. Следы ног. / Ю.П. Голдованский. – М., 1980. – 24с.
1163163
  Николаев С.Л. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. Верхневолжские (тверские) кривичи // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-19. – ISSN 0132-1366
1163164
  Вежинов П. Следы остаются / П. Вежинов. – Москва, 1957. – 160с.
1163165
  Рясной В.В. Следы остаются / В.В. Рясной, Ю.М. Чернявский. – М, 1965. – 96с.
1163166
  Бессонов А. Следы остаются / А. Бессонов. – Москва : Вагриус, 1996. – 384с. – ISBN 5-7027-0366-9
1163167
  Галеев Ф.И. Следы остаются... / Ф.И. Галеев. – Казань, 1983. – 104с.
1163168
  Формозов А.Н. Следы охотничьих зверей и птиц / А.Н. Формозов. – 2-е изд., просм. значит. доп. – Л. – 80с.
1163169
  Русаков М.Н. Следы преступления / М.Н. Русаков. – Омск, 1988. – 91с.
1163170
  Серьезная Л. Следы Протея : Стихотворения, венок сонетов,драматическая поэма, лирическая поэма / Л. Серьезная. – Киев : Визант, 1998. – 48с. – ISBN 966-7041-33-6
1163171
  Хотинский Н.А. Следы прошлого ведут в будущее : (Очерки палеогеграфа) / Н.А. Хотинский. – Москва : Мысль, 1981. – 160с.
1163172
  Долейш К. Следы птиц и зверей / К. Долейш. – М, 1987. – 224с.
1163173
  Голдованский Ю.П. Следы рук / Ю.П. Голдованский. – Москва, 1980. – 26с.
1163174
  Макушев В.В. Следы русского влияния на старопольскую письменность // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – С. 166–182


  Замечания о русском влиянии на старопольский язык. Изложение мнений по этому вопросу Крашевского и Пржиборовского. Анализ следов русского влияния в польском литературном языке XVI–XVII вв. и в Флорианской псалтыри. Доказательства в пользу того, что ...
1163175
  Чувакин А.И. Следы светятся / А.И. Чувакин. – Рязань, 1959. – 80с.
1163176
  Красовский Л.С. Следы смоет весна / Л.С. Красовский. – Иркутск, 1965. – 119с.
1163177
  Альтшулер Н. Следы творчества / Н. Альтшулер. – Рига, 1978. – 127с.
1163178
  Мейен С.В. Следы трав индейских / С.В. Мейен. – Москва : Мысль, 1981. – 159с.
1163179
  Юдин И. Следы фашистского зверя на Кубани / И. Юдин. – Москва, 1943. – 31с.
1163180
  Загрязкина Т.Ю. Следы Франции в России : традиции в культуре // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 32-45. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Стаття присвячена російсько-франц. культурним зв"язкам від періоду галломанії до сучасного часу
1163181
  Салтевский М.В. Следы человека и приемы их использования для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления. / М.В. Салтевский. – Киев, 1983. – 43 с.
1163182
  Иващенко П.С. Следы языческих верований в южнорусских шептаньях / П.С. Иващенко. – 27с.
1163183
  Хрилев Л.С. Следы, омытые росой / Л.С. Хрилев. – Иркутск, 1973. – 79с.
1163184
  Павлинов В.К. Следы. Стихи / В.К. Павлинов. – М., 1966. – 112с.
1163185
   Следящие приводы. – М.
2. – 1976. – 383с.
1163186
   Следящие приводы.. – М.
1. – 1976. – 480с.
1163187
  Богомолов О.Д. Следящие системы / О.Д. Богомолов. – М, 1960. – 32с.
1163188
  Черноруцкий Г.С. Следящие системы автоматических манипуляторов / Г.С. Черноруцкий. – Москва : Наука, 1987. – 272 с.
1163189
  Ахметжанов А.А. Следящие системы и регуляторы / А.А. Ахметжанов. – Москва, 1986. – 288с.
1163190
  Куракин К.И. Следящие системы малой мощности. / К.И. Куракин. – М., 1965. – 403с.
1163191
  Артамонов В.М. Следящие системы радиолокационных станций автоматического сопровождения и управления / В.М. Артамонов. – Ленинград : Судостроение, 1969. – 488 с.
1163192
  Ефимов М.В. Следящие системы с оптическими связями / М.В. Ефимов. – М, 1969. – 184с.
1163193
  Джелялов А.Р. Следящие системы с синхронными двигателями. / А.Р. Джелялов. – Фрунзе, 1966. – 160с.
1163194
   Следящий привод переменного тока с полупроводниковыми усилителями / Л.Д. Панкратьев, В.П. Паппе, Н.П. Паппе, Б.И. Петров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 104 с. – (Библиотека по автоматике / Л.Д.Панкратьев, В.П.Паппе, Н.П.Паппе ; Вып.175)
1163195
  Джебран Д.Х. Слеза и улыбка. / Д.Х. Джебран. – М., 1976. – 302с.
1163196
   Слезай, приехали!. – Ростов -на-Дону, 1960. – 80с.
1163197
  Паниш А. Слезинка для солнца. / А. Паниш. – Бухарест, 1984. – 48с.
1163198
   Слезы Гелиад. – Москва, 1991. – 176с.
1163199
  Галкин А.А. Слезы дождя : стихи и поэмы / А.А. Галкин; вольный перевод с чуваш. М.Шутова. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1968. – 135 с.
1163200
  Бахшуни А. Слезы журавля : стихи / А. Бахшуни; пер. с арм. Р.Казаковой. – Москва : Советский писатель, 1991. – 173 с.
1163201
  Канович Григорий Слезы и молитвы дураков: Роман. / Канович Григорий. – 2-е изд. – Вильнюс, 1987. – 278с.
1163202
  Канович Григоий Слезы и молитвы дураков: Роман. / Канович Григоий. – М., 1988. – 251с.
1163203
  Эсенов Р.М. Слезы Турана : роман / Р.М. Эсенов. – Москва : Советский писатель
1. – 1976. – 352 с.
1163204
  Эсенов Р.М. Слезы Турана, Шалашов А. : Роман / Р.М. Эсенов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 320с.
1163205
  Бахти Слезы, радости и печаль : повести / Бахти, , Мехмон; авториз. пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1990. – 219 с.
1163206
  Судзиловский Г.А. Сленг - что это такое? / Г.А. Судзиловский. – М., 1973. – 182с.
1163207
  Сава О. Сленг австралійського варіанта англійської мови: особливості словотвору // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 248-255. – ISSN 2311-5165
1163208
  Клименко О.Л. Сленг і американський мовний стандарт: Особливості взаємодії // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 246-251. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1163209
   Сленг квітникарів / / Юхниця Євген, укладач // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 2. – С. 117-119. – ISSN 0130-321Х
1163210
  Николів І. Сленг та інші соціальні діалекти у працях хорватських лінгвістів // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 11-16. – Бібліогр.: С. 15; 12 назв


  Ненормативна лексика в хорватській мові. Вживання слегу, арго і т. ін.
1163211
  Качмарчик С.Г. Сленг та його роль у сучасній комунікації. Соціолінгвістичні особливості молодіжного сленгу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 80-85. – (Серія "Філологічні науки")
1163212
  Вакуленко Г.М. Сленг у мовленні школярів та студентів / Г.М. Вакуленко, Н.І. Клипа // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 225-232.
1163213
  Москичова А. Сленг у системі сучасної української мови / А. Москичова, В. Слюсаренко // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 204-208. – Бібліогр.: Літ.: с. 208; 7 поз.
1163214
  Ісаєва М.В. Сленг як важлива складова молодіжної культури // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 26-29
1163215
  Гаврилюк Н. Сленг як особливість ідіостилю Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) / Н. Гаврилюк, І. Зозюк // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 36-45. – ISSN 2304-9383
1163216
  Радченко М.І. Сленг як складова частина англомовного студентського соціолекту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 205-207


  Об"єктом дослідження є англомовний студентський сленг, його функціональні та структурні особливості, способи словотворення та класифікація. Объектом исследования выступает англоязычный студенческий сленг, его функциональные и структурные особенности, ...
1163217
  Радченко М.І. Сленг як складова чпстина англомовного студентського соціолекту // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 251-253. – (Бібліотека Інституту філології)
1163218
  Єдинак Н. Сленгізм як спосіб поповнення англійської лексики // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник Інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 18-21. – ISSN 2410-2202
1163219
  Должикова Т. Сленгізми в сучасному українському художньому дискурсі // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 92-102. – ISSN 2304-9383
1163220
  Глушкова Т. Сленгова лексика як засіб віддзеркалення ідіостилю газети // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 82-89


  У статті аналізується сленгова лексика з позицій репрезентації індивідуального стилю газетного видання. Наголошується на залежності прийомів використання та частотності вживання сленгізмів від тематико-рубрикаційної добірки газети. Using Slang in ...
1163221
  Элтон Бен Слепая вера : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 3-179. – ISSN 1130-6545
1163222
  Осипов А. Слепая любовь / А. Осипов. – Москва, 1969. – 232с.
1163223
  Ковэн П. Слепая любовь : роман / Патрик Ковэн ; Пер. с фран. Л. Зониной. – Москва : Радуга, 1984. – 256 с.
1163224
  Гумилевский Л.И. Слепая ночь / Л.И. Гумилевский. – М., 1923. – 215с.
1163225
  Рыбакова Мария Слепая речь : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 1. – С.103-135. – ISSN 0012-6756
1163226
  Кружков Г. Слепи себе другого человека // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0130-7673
1163227
  Лутта А.С. Слепни (Diptera, Tabanidae) Карелии. / А.С. Лутта. – Л., 1970. – 304с.
1163228
  Соболева Р.Г. Слепни (diptera, tabanidae) юга Приморского края : (фауна, экология, географическое распространение) / Р.Г. Соболева ; Отв. ред. док. биолог. наук, проф. А.И. Куренцов ; АН СССР. Дальневосточный Научный центр, Биолого-почвенный ин-т. – Новосибрск : Изд. "Наука" Сибирского края, 1974. – 264 с. : 16 рис. схем. карт с. 229-244. – Указатель латинских назв.слепней с. 259-262. – библ. с. 245-258
1163229
  Баратов Ш.Б. Слепни (Diptera,Tabanidae) Таджикистана / Ш.Б. Баратов. – Душанбе, 1989. – 279с.
1163230
  Чиров П.А. Слепни (Duptera, Tabanidae) Киргизии. (Экол.-фаунист. характеристика, эпизоотол. значение, меры борьбы). : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Чиров П.А.; АН КиргССР. Объед. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1163231
  Бошко Г.В. Слепни (Nabanidae) Украинского Полесья, их биология, вредоносное значение и меры борьбы. : Дис... канд. биолог.наук: / Бошко Г.В.; МВО СССР. Киевский гос. универ. им.Т.Шевченко. – К., 1950. – 406л. – Бібліогр.:л.393-406
1163232
  Бошко Г.В. Слепни (Tabanidae) украинского Полесья, их биология, вредоносное значение и меры борьбы : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бошко Г.В. – Киев, 1950. – 14 с.
1163233
  Лутта А.С. Слепни (семейство Tabanidae) Европейского Севера СССР. / А.С. Лутта, Х.И. Быкова. – Л., 1982. – 184с.
1163234
  Гургенидзе Л.Н. Слепни Восточной Грузии : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Гургенидзе Л.Н.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1973. – 32л.
1163235
  Шевченко В.В. Слепни Казахстана / В.В. Шевченко. – Алма-Ата, 1961. – 328с.
1163236
  Сахибзаде К.С. Слепни Северного Прикаспия и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Сахибзаде К. С.; АН Казах.ССР, Ин-т зоол. – Алма-Ата, 1955. – 14л.
1163237
  Виолович Н.А. Слепни Сибири / Н.А. Виолович. – Новосибирск : Наука, 1968. – 284с.
1163238
  Олсуфьев Н.Г. Слепни. / Н.Г. Олсуфьев. – Л.
2. – 1977. – 436с.
1163239
   Слепоглухонемота. – М., 1989. – 119с.
1163240
  Вишняков Ю. Слепое пятно. Проблем уникальной библиотеки для инвалидов по зрению государство не видит в упор / беседу вел С. Резник // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 19-25 декабря (№ 51). – С. С 2


  Юрий Вишняков, директор Центральной специализированной библиотеки для слепых им. Островского в Киеве объясняет, что наши зрячие соотечественники читают в среднем не более 4 книг в год (ок. половины населения за год может не прочесть ни одной) - в то ...
1163241
  Кузнецов А.Ю. Слепое счастье. Комедия / А.Ю. Кузнецов, Г.Г. Штайн. – М., 1961. – 92с.
1163242
  Портнов А. Слепой Гомер? Откуда вы это взяли? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2001. – № 7. – С.113-117
1163243
  Рысс Е.С. Слепой гость / Е.С. Рысс. – М, 1969. – 223с.
1163244
  Воеводин В.П. Слепой гость / В.П. Воеводин, Е.С. Рысс. – Ленинград, 1969. – 223с.
1163245
  Нестик А.Т. Слепой дождик: Рассказы. / А.Т. Нестик. – Тула, 1977. – 109с.
1163246
  Измалков А.И. Слепой дождь / А.И. Измалков. – Алма-Ата, 1960. – 104с.
1163247
  Пронин В.А. Слепой дождь / В.А. Пронин. – Днепропетровск, 1968. – 90с.
1163248
  Сапронов Л.Л. Слепой дождь / Л.Л. Сапронов. – Тула, 1969. – 217с.
1163249
  Бондарева Е.М. Слепой дождь / Е.М. Бондарева. – М, 1978. – 208с.
1163250
  Савостин Н.С. Слепой дождь. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1970. – 75с.
1163251
  Данилов Д. Слепой инстинкт // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 15/16. – С. 26-29.
1163252
  Щербановский О.С. Слепой капитан. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1976. – 267с.
1163253
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – М, 1949. – 128с.
1163254
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – Москва, 1951. – 128с.
1163255
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – Москва, 1957. – 139 с.
1163256
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – Минск, 1981. – 144с.
1163257
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – К, 1984. – 193с.
1163258
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко ; [вступ. ст. (с. 5-30) прил., коммент. Б.В. Аверина ; послесл. Е.И. Меламеда ; худож. В.В. Васильев]. – Москва : Книга, 1986. – 451, [1] с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1163259
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – М, 1991. – 254с.
1163260
  Жуков Борис Слепой подводник : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 94-101 : Фото
1163261
  Кузеванов Виталий Слепой полет над гнездом элиты // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1163262
  Кузеванов Виталий Слепой полет над гнездом элиты // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1163263
  Москаленко А.З. Слепой турист. / А.З. Москаленко. – Донецк, 1962. – 32с.
1163264
  Русс Анна Слепой человек : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 85-88. – ISSN 0130-7673
1163265
  Вуковичь Джь. Слепоочнице : прозне миниjатуре / Джьорджье Вуковичь. – Баньа Лука ; Београд : Задужбина Петар Кочичь, 1998. – 47, [2] с. – (Библиотека Мргуда / директор и гл. и одговор. уред. Н. Вуколичь). – ISBN 86-7250-018-0
1163266
  Рязанцев В. Слепцы / В. Рязанцев. – М, 1933. – 240с.
1163267
  Юзыкайн А. Слепые и зрячие : роман / А. Юзыкайн. – Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1971. – 267 с.
1163268
  Пинилья Р. Слепые муравьи / Р. Пинилья. – М, 1973. – 255с.
1163269
  Метерлинк М. Слепые. Непрошенная. Пеллеас и Мелисанда : [Пьесы] / Морис Метерлинк ; Пер. с фр. Н.М. Минского ; Пер. Л. Вилькиной. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С.Н. Цепова, 1903. – 80 с. – Беспл. приложения к литературному, общественному и политическому журналу "Звезда"


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
1163270
  Кестлер А. Слепящая тьма / А. Кестлер. – М., 1989. – 208с.
1163271
  Мюллер Ш. Слесарная команда Равенсбрюка : воспоминания заключенной N10787 / Ш. Мюллер ; пер. с нем. Н.А. Смирновой. – Москва : Политиздат, 1985. – 174 с. : 8 л. ил.
1163272
   Слесарь-авторемонтник. – М., 1964. – 400с.
1163273
  Степеньков Ю.А. Слесарь по ремонту гидравлических турбин / Ю.А. Степеньков. – М., 1970. – 240с.
1163274
  Абдуллаев З А. Слжноподчиненное предложение в современном азербайджанском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абдуллаев А.З; Ком.высш.и сред.спец. образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 137л. – Бібліогр.:с.136-137
1163275
  Крюков Ф.А. Слива / Ф.А. Крюков. – М.-Л., 1931. – 139с.
1163276
  Ряднова И.М. Слива / И.М. Ряднова. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 103с.
1163277
  Шураков Ф.В. Слива. / Ф.В. Шураков. – Симферополь, 1959. – 104с.
1163278
  Курков Андрій Сливки общества и фрукты моря // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 104-108. – ISSN 0130-5212
1163279
   Сливки под лазурью : fashion-house // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 16-21 : Фото
1163280
   Сливко Євгенія Мартинівна (до 60-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь, П. Волошин, Л. Скакун, П. Білоніжка, В. Гулій // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 190-195. – ISSN 2078-6220
1163281
  Вильницкая Е.В. Сливовый галловый клещ - Aceria (Eriophyes) phloeocoptes Nal. в Ростовской области : Автореф... Канд.биол.наук: 098 / Вильницкая Е.В.; Ростов н/Д. – Ростов -на-Дону, 1970. – 25л.
1163282
  Новопольская Е.В. Сливовый пилильщик в условиях Крыма. / Е.В. Новопольская. – 273-282с.
1163283
  Шуртаков С.И. Сливы на ветке / С.И. Шуртаков. – Москва, 1978. – 48с.
1163284
  Костровский К. Сливянская плодожерка (Laspeiresia (Grapholita) funebrana Fr.), ее жизнь и меры борьбы с ней. – Ташкент : Тип. при Канц. Турк. Ген.-Губ., 1914. – 6 с. – Отд. оттиск из: "Турк. сельск. хоз."
1163285
  Сизова Т.П. Слизевики / Т.П. Сизова. – М., 1986. – 60с.
1163286
  Лихарев И.М. Слизни - вредители сельского хозяйства Нечерноземной зоны. / И.М. Лихарев, Я.С. Шапиро. – Л., 1987. – 190с.
1163287
  Радуловичь Н. Слика света у српским народним баjкама / Неманьа Радуловичь. – Београд : Институт за кньижевност и уметност, 2009. – 323, [4] c. – Бібліогр.: с. 291-308 та в кінці частин. – (Библиотека "Српско усмено стваралаштво" / уред. Снежана Самарджиjа ; кн. 4). – ISBN 978-86-7095-151-8


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1163288
  Бандевски J.М. Слики од Егеj / Jане М.Бандевски. – Скопjе : Здружение на децата бегалци од Егеjскиот дел на Македониjа, 2002. – 64 с. – ISBN 9989-890-06-0
1163289
  Франко І.Я. Слимак / І.Я. Франко. – Харків : ДВУ, 1925. – 16с. – (Бібліотечка художньої літератури)
1163290
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? / Б.З. Букчина. – М, 1972. – 479с.
1163291
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? / Б.З. Букчина. – М, 1976. – 479с.
1163292
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? : (Опыт словаря-справочника) : около 82 000 слов / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1982. – 879 с.
1163293
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – 5-е изд. – М, 1985. – 875с.
1163294
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? : Ок. 82 000 слов. / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – 6-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1987. – 874с.
1163295
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? : Опыт словаря-справочника: свыше 107 000 слов / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – 4-е изд., стереот. – Москва : Дрофа, 2006. – 938с. – (Библиотека словарей русского языка). – ISBN 5-358-01017-3
1163296
  Лопатин В.В. Слитно, раздельно или через дефис? : Более 20 000 слов и устойчивых словосочетаний / В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 480с. – (Школьные словари). – ISBN 5-699-15979-7
1163297
  Букчина Б.З. Слитно? Раздельно? Через дефис? : Орф.словарь русск яз. Впервые с грамматическими формами, толкованиями и примерами употребления / Б.З. Букчина. – Изд 2-е,исправленное. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 720с. – ISBN 5-7805-0263-3
1163298
  Иванова Е.А. Слитные по значению словосочетания глаголов с именами действия, состояния и отношения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Иванова Е.А.; Военный ин-т иностранных языков. – Москва, 1953. – 18 с.
1163299
  Ломов С.П. Слитные почвы "туарес" Алжира и вопросы повышения их плодородия. : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Ломов С.П.; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1970. – 32л.
1163300
  Хитров Н.Б. Слитогенез в почвах Центрально-Черноземных областей России // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 935-943 : табл., рис. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1163301
   Слитоземы и слитые почвы. – М., 1990. – 142с.
1163302
  Владимирский Г.М. Слиток : стихи 1917-1922 / Г.М. Владимирский : Серебряный голубь, 1922. – 78 с.
1163303
   Слиток. – М., 1977. – 319с.
1163304
  Гордиенко В.Н. Слиток / В.Н. Гордиенко. – М, 1978. – 96с.
1163305
  Медовар Л.Б. Слиток. / Л.Б. Медовар. – К, 1986. – 47с.
1163306
   Слитые почвы Молдавии. – Кишинев, 1990. – 165с.
1163307
  Немеровская А.К. Слитые солонцовые почвы Предкавказской впадины и некоторые вопросы их улучшения : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Немеровская А.К.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1971. – 23л.
1163308
  Семенов А.Ф. Сличение рукописей содержащих гимны Симеона Богослова / А.Ф. Семенов. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1902. – [2], 48 с. – Текст рукоп. на греч. яз.
1163309
  Щеголихин И.П. Слишком доброе сердце / И.П. Щеголихин. – Москва, 1983. – 399с.
1163310
  Рольникайте М. Слишком долгой была разлука... : проза: повесть // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 7. – С. 7-32. – ISSN 0321-1878
1163311
  Сапронов Л.Л. Слишком много воспоминаний / Л.Л. Сапронов. – Донецк, 1965. – 150с.
1163312
   Слишком много женщин. – М., 1991. – 543с.
1163313
   Слишком много стандартов? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 140-144. – ISSN 1812-7126
1163314
  Кризи Д. Слишком молоды для смерти / Д. Кризи. – Пермь, 1991. – 268с.
1163315
  Будницкий О. Слишком поляки для Советов, слишком евреи для поляков: польские евреи в СССР в 1939-1945 // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – Казань, 2015. – № 4. – С. 213-237. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1163316
  Попов В.Г. Слишком сильный. / В.Г. Попов. – Л, 1989. – 175с.
1163317
  Ойслендер А.Е. Слияние / А.Е. Ойслендер. – М., 1966. – 111с.
1163318
  Ибрагимов М.А. оглы Слияние вод : роман / М.А. оглы Ибрагимов; пер. с азерб. В.Василевского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 459 с.
1163319
  Ибрагимов М.А. оглы Слияние вод : роман / М.А. оглы Ибрагимов. – Москва : Известия, 1968. – С. 293-745
1163320
  Ибрагимов М.А. оглы Слияние вод : роман, повести и рассказы / М.А. оглы Ибрагимов; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1977. – 736 с.
1163321
  Фесенко Ю.П. Слияние европейской и азиатской культур в оренбургской прозе В.И. Даля // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 154-163. – ISSN BIB-ID 83558


  Рассматривается поэтика повестей В.И. Даля "Бикей и Мауляна" и "Майна" в свете конвергенции культурных традиций.
1163322
  Габинская О.А. Слияние как способ образования новых слов в совремнном русской мязыке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Габинская О.А.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Орел, 1969. – 19л.
1163323
  Каден Г.С. Слияние комбедов с советами как переход к политике союза с середняком : Автореф... канд. истор .наук / Каден Г.С. – Москва, 1950. – 17 с.
1163324
  Глеба Ю.Ю. Слияние протопластов и генетическое конструирование высших растений / Ю.Ю. Глеба, К.М. Сытник; Отв.ред.Г.Х.Мацука. – К., 1982. – 103с.
1163325
  Костанов Д.Г. Слияние рек / Д.Г. Костанов. – М., 1966. – 387с.
1163326
  Мехедов А. Слияние рек / А. Мехедов. – Тула, 1969. – 32с.
1163327
  Зверев О.Е. Слияние ручьев / О.Е. Зверев. – М., 1965. – 63с.
1163328
  Качаев В.с. Слияние. / В.с. Качаев. – Ташкент., 1977. – 47с.
1163329
  Куницкий А.А. Слияния и поглощения в период стагнации мировой экономики (на примере отраслей российской экономики) // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 21-25
1163330
  Зорин Д.Ю. Слияния и поглощения в Японии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 54-56. – ISSN 0321-5075
1163331
  Мельникова Ю.Н. Слияния и поглощения компаний в области консалтинга и аудита // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 89-103. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1163332
  Меликян А.В. Слияния и присоединения вузов в России и за рубежом // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 134-145. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены меры, предпринятые правительством РФ в последние годы с целью оптимизации деятельности вузов путем их реорганизации в форме слияния или присоединения. Проанализированы слияния и присоединения вузов, произошедшие в секторе высшего ...
1163333
  Дорошко П.О. Слід : вибрані поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Дніпро, 1971. – 496 с.
1163334
  Тендюк Л.М. Слід "Баракуди" : повість / Л.М. Тендюк. – Кам"янець-Подільський : Веселка, 1986. – 302 с. – (Пригоди. Фантастика)
1163335
  Тригуб В. Слід "Янтарной комнаты":Ватикан чи Вінниця? // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 28-29
1163336
  Малик В.К. Слід веде до моря : повість / В.К. Малик. – Київ : Веселка, 1975. – 272 с.
1163337
  Ормоцадзе М. Слід жовтого лелеки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 43 (208). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Найбільш європеїзоване місто Китаю - Шанхай, де можна одягнутися з ніг до голови за 100 доларів, а хабарі мають давати навіть мерці.
1163338
  Удовиченко Ю.П. Слід з моря / Ю.П. Удовиченко. – Одеса, 1972. – 198с.
1163339
  Гордасевич Г.Л. Слід зірниці / Г.Л. Гордасевич. – Київ, 1986. – 126 с.
1163340
  Сохар О. Слід змінювати систему... // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.6-9


  Політична боротьба навколо Кабінету Міністрів та Віктор Ющенко
1163341
  Виходець Д.І. Слід золотого обозу. / Д.І. Виходець, І.В. Чумак. – Київ, 1981. – 198с.
1163342
  Мокрієв Ю.О. Слід на землі : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 199 с.
1163343
  Хоменко О.Б. Слід на землі : нариси про хліборобів України / О.Б. Хоменко. – Київ : Політвидав України, 1973. – 142 с.
1163344
  Мокрієв Ю.О. Слід на землі : роман, повість, спогади, оповідання, гуморески / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1976. – 400 с.
1163345
  Мокрієв Ю.О. Слід на землі : роман, повість, спогади, оповідання, гуморески / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1987. – 515 с.
1163346
  Осадчий Василь Слід на землі / Осадчий Василь; Літ.запис М.Й.Шокала. – Львів : Каменяр, 1996. – 23с. – ISBN 5-7745-0718-1
1163347
  Кулик Н. Слід на землі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  2 лютого виповнилося 80 років із дня народження видатного українського педагога-новатора, творця інноваційної педагогічної системи та власної авторської школи, народного вчителя Олександра Захаренка
1163348
  Михайлевський А. Слід на ранкових росах // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 2-4. – ISSN 0130-321Х
1163349
  Махорін Г. Слід родини Грушевський на Ружинщині // Краєзнавство: історико-культурологічний альманах Житомирщини. – Житомир, 2009. – Вип. 1. – С. 3-4. – ISBN 078-966-1663-08-3
1163350
  Тищенко К. Слід тунгусів, маньчжурів і монголів у топонімії України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 208-219. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Уперше виявлено системний етномовний слід монгольської навали ХІІІ століття в топонімії України зі значним тунгусо-маньчжурським мовним складником. Ключовими районами є Болох.вська земля (у верхів’ях Случі й Пд. Бугу) і Шuпинська земля (Буковина), які ...
1163351
  Томчаній М.І. Слід у цементі : повісті та оповідання / Михайло Іванович Томчаній. – Київ : Дніпро, 1966. – 417 с.
1163352
   Слід цунамі в українському туризмі : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 112 : Іл.
1163353
  Пастух Б. Слідами "омовленого" світу: траєкторія поетичного руху Павла Вольвача // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 191-202. – ISSN 0130-528Х
1163354
  Гундорова Т. Слідами Адорно: масова культура й кіч // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 32-37
1163355
  Петренко Р. Слідами армії без держави / Роман Петренко, "Омелько", "Юрко". – Київ; Торонто : Українська Видавнича Спілка; Дослідний ін-т "Студіум", 2004. – 272с. – (Спогади). – ISBN 966-7060-60-8
1163356
  Михайлов М.М. Слідами велетня / М.М. Михайлов. – К., 1968. – 520с.
1163357
  Короткий Віктор Слідами великого пішохідця / Короткий Віктор, Попович Сергій // Міжнародний туризм, 1997. – № 3 (18)
1163358
  Базима Г.Я. Слідами великого рейду / Базима Г.Я. – Київ, 1988. – 350 с.
1163359
  Базима Г.Я. Слідами великого рейду. Спогади партизана / Г.Я. Базима. – К., 1959. – 368с.
1163360
  Угаров Г. Слідами вигнанця / Г. Угаров. – К, 1966. – 463с.
1163361
  Курочкін Олександр Слідами давніх скоморохів : (з історії святково-розважальної культури) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-78. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается история скоморохов как элемента празднично-развлекательной культуры.
1163362
  Самойлов Юрій Слідами Джека Горобця // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 32-36 : фото. – ISSN 1998-8044
1163363
  Пальман В.І. Слідами дикого зубра / В.І. Пальман. – К, 1983. – 423с.
1163364
  Наливайко Степан Слідами древлянсько-сіверської легенди // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 252-258. – Бібліогр. в кінці ст.


  На широкому мовному й міфологічному матеріалі аналізується давня українська легенда, сюжет і реалії якої знаходять численні паралелі в індійських ведах, епосі, міфології.
1163365
  Скуртул Г. Слідами еміграції в сучасній українській прозі (до питання реконструкції поняття "еміграція") // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 91-94


  У статті аналізується багатопланове прочитання явища еміграції в еміграційному дискурсі. Перераховуються умовні "сліди" еміграції сучасної української прози: канонічний, екстрапольований, карнавальний, онтологічний та слід-мімікрія
1163366
  Литвинчук Н. Слідами Євгенії Спаської (з досвіду повторного обстеження кролевецького ткацького осередку в перші десятиліття XXI століття) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 213-218. – ISSN 2313-8505
1163367
  Любомирський С. Слідами заповіту = In the footsteps of the testament : політичний роман - візія / Степан Любомирський. – Лондон ; Торонто : Видання Української Видавничої Спілки ; Гомін України. – ISBN 0 902322 26 5
Т. 2 : Кайдани порвіте!. – 1985. – 361, [2] с. : портр.
1163368
  Тріз Д. Слідами змови / Д. Тріз. – К., 1963. – 321с.
1163369
  Осташ Л.Р. Слідами зниклих ойконімів // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 202-210. – ISBN 978-966-02-4236-4
1163370
  Михида Сергій Слідами його експериментів : Змістові домінанти та поетика конфлікту в драматургії Володимира Винниченка / Михида Сергій. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2002. – 192с. – ISBN 966-583-032-5
1163371
  Логінов Володимир Слідами князя Ігоря, або Розслідування через 800 років : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 122-124 : Фото
1163372
  Матошец М. Слідами корабельного журналу / М. Матошец. – К, 1975. – 287с.
1163373
  Руденко М. Слідами космічної катастрофи. / М. Руденко. – К., 1962. – 126с.
1163374
  Студинський К. Слідами Куліша / К. Студинський. – Львів, 1928. – 66с.
1163375
  Довганич О. Слідами легенди. / О. Довганич, К. Лустиг. – Ужгород, 1971. – 123 с.
1163376
  Павлович П. Слідами Михайла Коцюбинського : іл. збірник / Петро Павлович. – Авсбург : Брама Софії, 1946. – 64 с. : іл.


  Пам"яті улюбленого і почесного земляка, славетного українського письменника Михайла Коцюбинського - рідного й близького нашим серцям - присвячується. На Чужині, квітень, 1946 р.
1163377
  Грабович Г. Слідами національних містифікацій // Критика. – Київ, 2001. – Червень, (число 6). – С. 14-23
1163378
  Палієнко М. Слідами пам"яті (про роботу міжнародної наукової конференції "музей визвольної боротьби України в празі: втрати і знахідки") // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 282-292. – ISBN 966-625-035-7
1163379
  Якилинин-Панич Слідами пам"яті. Розповідь дідуся онукам / Якилинин-Панич. – Київ : Фотовідеосервіс, 1994. – 64с.
1163380
   Слідами пастора Йоганна Мюллера // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 44-46 : фото
1163381
  Самчук Улас Слідами піонерів = In the footsteps of the pioneers : Епос Української Америки / Самчук Улас. – Джерзі Ситі; Hю-Йорк : Свобода. – 269 с.
1163382
  Самчук У. Слідами піонерів / У. Самчук. – Нью-Йорк. – 269с.
1163383
  Капелюшний Л.В. Слідами подвигів / Л.В. Капелюшний. – Львів, 1975. – 26с.
1163384
  Семко О.Ф. Слідами років полум"яних. / О.Ф. Семко, О.С. Ходін. – Дніпропетровськ, 1970. – 88с.
1163385
  Павлів Й.П. Слідами соболят: повісті, оповідання / Й.П. Павлів. – К., 1989. – 382с.
1163386
  Джугастрянська Ю. Слідами спогадів; "я - смак твоєї води..."; "Господи моря, піску і сонця, й снігів..."; "Нова дорога дихає вітром пустель..."; "А десь там на далеких солоних твоїх причалах..."; "наді мною сто зим піді мною одне перевесло..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 260-264
1163387
  Діденко Ф. Слідами старої легенди / Ф. Діденко. – Київ, 1958. – 248с.
1163388
  Патриляк І. Слідами Стефенса // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 23 (188). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Джеймс Стефенс - борець за незалежність Ірландії. Полковник Євген Коновалець один із перших національних лідерів зрозумів потребу в глибинній підготовці революції, повторивши шлях свого великого ірландського попередника .
1163389
  Хрієнко М. Слідами Тараса Шевченка // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 91-99. – ISSN 0130-6936
1163390
  Ананян Л. Слідами твоїх гір // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 83-87. – ISSN 0320-8370
1163391
  Кузнецов Ю.Б. Слідами феї Моргани : Вивчення творчості М.М.Коцюбинського в школі: Посібник для вчителя / Ю.Б. Кузнецов, П.І. Орлик. – Київ : Радянська школа, 1990. – 208с. – Бібліогр.:с.20-22. – ISBN 5-330-00845-Х
1163392
  Студьонова Л.В. Слідами Чернігівського підпілля : документальні нариси / Людмила Студьонова. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-340-198-0
1163393
  Луняк Є. Слідами Шервуда-Вєрного: донощик Олексій Петров (порівняльний аналіз життєписів двох зрадників) // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 78-82. – ISBN 978-966-02-4425-2
1163394
  Соколинська А. Слідами Юрія Шевельова в Харкові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 8
1163395
  Орленко В.Ф. Сліди / В.Ф. Орленко. – Одеса, 1972. – 176с.
1163396
  Приймаченко В.В. Сліди арамеїзмів Септуагінти у Вульгаті // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 165-171. – ISSN 1608-0599
1163397
  Тельман І. Сліди ведуть до героїв / І. Тельман. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1966. – 217 с.
1163398
  Мовчан П. Сліди від щита Сагайдачного на Арбатських воротах Кремля // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 10
1163399
  Качкан В. Сліди до вежі Вавилона // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 228-239. – ISBN 5-87322-078-0


  Малознаний Микита Думка.
1163400
  Тиводар М.П. Сліди дохристиянських божеств у традиційній культурі українців Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 99-107. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
1163401
  Вежінов П. Сліди залишаються / П. Вежінов. – Київ, 1957. – 255с.
1163402
  Авдєєва Г.К. Сліди злочинів у сфері використання інформаційних технологій: способи виявлення // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 88-98. – ISSN 2079-6242
1163403
  Ситник А. Сліди кирзаків і лаптів на мапі України // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.5-8
1163404
  Горбань А. Сліди міфу в художньому тексті: "Кленовий пагін" Григора Тютюнника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 43-49. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається присутність міфу в художньому тексті. Простежується структура художнього часу і простору, сюжетна схема ініціації (герой - хибний герой), есхатологічна символіка, образні аналогії. Міфологічний аналіз новели "Кленовий пагін" ...
1163405
  Кашин В.Л. Сліди на воді : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1983. – 207 с.
1163406
  Кашин В.Л. Сліди на воді : Роман / В.Л. Кашин. – Київ : Дніпро, 1984. – 196с. – (Романи й повісті ; 1984р. Вип. №9)
1163407
  Кашин В.Л. Сліди на воді : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1984. – 196 с.
1163408
  Рід У.М. Сліди на камені : Історія Землі і життя на ній / У.М. Рід; За ред. Обручова В.А. – Одеса : Дитвидав ЦКЛКСМУ, 1939. – 296с. – (Шкільна бібліотека)
1163409
  Кокуца І. Сліди на Печерську : [роман] : 20-річчю утворення Державної податкової служби України присвячується / [І.І. Кокуца, О.М. Дмитрук]. – Київ : ІВЦ ДПА України, 2010. – 591, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-1609-28-9
1163410
  Колодій В.С. Сліди на росах : поезії / В.С. Колодій. – Київ, 1984. – 118 с.
1163411
  Федорів Р.М. Сліди на скелях / Р.М. Федорів. – Львів : Каменяр, 1963. – 104 с.
1163412
  Петльований В. Сліди на тротуарі / В. Петльований. – К, 1958. – 185с.
1163413
  Павленко Л.О. Сліди не старіють / Л.О. Павленко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 288 с.
1163414
  Кирій І.І. Сліди під вікном / І.І. Кирій. – Київ, 1983. – 271 с.
1163415
  Пачаї І. Сліди російської "культурної зони" у мові та морфології фольклору // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.32-34. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0027-2833
1163416
  Самбук Р.Ф. Сліди СС : романи / Р.Ф. Самбук. – Київ : Молодь, 1986. – 560 с.
1163417
  Філоненко Г.Г. Сліди ухилення від сплати податку на прибуток // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 454-458. – (Серия "Юридические науки"). – ISSN 1606-3716
1163418
  Мікула О. Сліди фольклору у дитячих поезіях, казках та оповіданнях Олени Пчілки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 271-279
1163419
  Кролевець К.М. Слідкуючі фотоелементи / К.М. Кролевець. – Київ, 1965. – 140 с.
1163420
  Борідько О.А. Слідова картина вбивства з розчленуванням трупа // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 175-178.
1163421
  Рівчаченко О.А. Слідова картина злочинів, вчинених щодо обладнання, призначеного для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 109-114. – ISSN 1992-4437
1163422
  Старушкевич А.В. Слідова картина сексуальних убивств:поняття та криміналістичний аналіз // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 94-113.
1163423
  Пясковський В.В. Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики торгівлі людьми // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 187-193
1163424
  Купер Д.Ф. Слідогляд / Д.Ф. Купер. – Х, 1928. – 255с.
1163425
  Кириченко О.А. Слідознавство : Лекція №8 / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.Д. Ткач; МВС України. КІВС. – Київ, 2002. – 40с.
1163426
  Хоткевич Г. Слідом за пам`яттю / Г. Хоткевич. – Київ, 1993. – 63с.
1163427
  Купер Д.Ф. Слідопит / Д.Ф. Купер; З англ. перекл. І. Корунець. – Київ : Веселка, 1972. – 790 с.
1163428
  Хорбаладзе Т. Слідство веде опозиція // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-49. – ISSN 1812--514Х
1163429
  Ячейкін Ю.Д. Слідство веде прокуратор : гумор та сатира / Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 275 с.
1163430
  Єфімов Л.Ю. Слідством установлено... / Л.Ю. Єфімов. – К, 1990. – 269с.
1163431
  Стратонов В. Слідча дія як криміналістичний метод отримання інформації // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 98-109
1163432
  Журавель В.А. Слідча профілактика економічних злочинів (із практики застосування ст.ст. 23 і 23 КПК України) / В.А. Журавель, А.Ф. Волобуєв // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 137-144. – ISBN 966-8759-17-6
1163433
  Журавель В. Слідча профілактика: сучасний стан і шляхи вдосконалення / В. Журавель, А. Волобуєв // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 155-164
1163434
  Весельський В.К. Слідча ситуація як категорія криміналістичної тактики // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 193-199. – ISSN 1609-0462
1163435
  Карпов Н.С. Слідча хитрість під час допиту // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 53. – С. 3-7.
1163436
  Янків О. Слідчий - процесуально незалежний ісамостійний суб"єкт кримінального процесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 41-42
1163437
  Котюк О.І. Слідчий експеримент - процесуальні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 3 (137). – С. 130-135


  У статті запропоноване визначення слідчого експерименту, його мети, фактичних та процесуальних підстав. Вносяться пропозиції, спрямовані на вдосконалення підходів до оцінки його ходу та результатів.
1163438
  Дмитренко Ю.М. Слідчий експеримент / Ю.М. Дмитренко. – Х., 1989. – 181с.
1163439
  Лиховид І. Слідчий експеримент як самостійна слідча дія // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 156-160
1163440
   Слідчий огляд : сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2004. – 396с. – ISBN 966-688-079-2
1163441
  Клименко О.П. Слідчий суддя в реформованому кримінально-процесуальному законодавстві України - крок уперед чи тупцювання на місці: порівняльний аналіз європейського досвіду // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 183-187. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено аналіз статей проекту кримінально-процесуального кодексу України, якими запроваджується посада слідчого судді та визначаються його повноваження; оцінюється значення цього інституту для модернізації кримінального процесу України. ...
1163442
  Базир І.В. Слідчий суддя у кримінальному процесі // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 244-249. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1163443
  Міщенко С.М. Слідчий суддя як суб"єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 88-96
1163444
  Спільник С.І. Слідчий як суб"єкт проведення негласних слідчих (розшукових) дій: за і проти / С.І. Спільник, О.Б. Комарницька // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 15-25
1163445
  Загурський О.Б. Слідчий як суб"єкт реалізації кримінальної процесуальної політики на правозастосовному рівні // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 102-104. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1163446
  Лук"янчиков Є. Слідчі (розшукові) дії – засоби пізнавальної діяльності розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 469-470. – ISBN 978-617-7069-15-6
1163447
  Лисенко О.В. Слідчі (розшукові), процесуальні та організаційні дії в механізмі розшуку осіб, які переховуються від досудового розслідування та суду // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 3 (96). – С. 66-73. – ISSN 2410-3594


  Розглянуто особливості проведення заходів (слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові), процесуальбні, організаційні дії) стосовно встановлення інформації, що використовується в пошуковолму процесі правоохоронних органів для встановленяя місця ...
1163448
  Дунаєвська Л.Г. Слідчі версії на початковому етапі розслідування "медичних" злочинів // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 96. – С. 3-7
1163449
  Саінчин О. Слідчі версії у справах про вбивства, вчиненні на замовлення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.35-38
1163450
  Чорноус Ю.М. Слідчі дії, що можуть бути проведені в порядку надання правової допомоги // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 38-39


  У науковій статті розглядаються питання удосконалення Проекту Кримінально-процесуального кодексу України (реєстр. № 1233), зокрема норм, пов"язаних із визначенням процесуальних та слідчих дій, які можуть бути проведені в порядку надання правової ...
1163451
  Погорецький М.А. Слідчі дії: поняття і класифікація // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 150-156.
1163452
  Лоза Ю. Слідчі дії: поняття,сутність, ознаки, види // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.85-90. – ISSN 0132-1331
1163453
  Рудь О.А. Слідчі дії: примусовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 349-354. – (Юридична ; Вип. 1)
1163454
  Марченко А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання : Автореферат дис. ...канд. юрид. наук: Спец.: 12.00.09 / Артем Борисович Марченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 7 назв
1163455
  Марченко А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання : Дис. ...канд.юрид наук: Спец. 12.00.09 - кримінал. процес та кримінал. судова еквпертиза / Артем Борисович Марченко;Луганський держ. ун-т внутрішних справ України. – Луганськ, 2006. – 210л. – Додатки: л.189-210. – Бібліогр.: л.166-188
1163456
  Саінчин О. Слідчі ситуації і алгоритм дій при розслідуванні дітовбивств // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.121-124. – ISSN 0132-1331
1163457
  Скригонюк М.І. Слідчі ситуації й тактичні операції при розслідуванні масових заворушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 120-123. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі поєднання умов і обставин, що сприяють швидкому й повному розкриттю і розслідуванню масових заворушень через спеціальну форму організації - систему слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. The article is devoted to the ...
1163458
  Меденцев А.М. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 123-127. – ISSN 1727-1584
1163459
  Нарожна О.В. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного видобування корисних копалин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 85-91. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1163460
  Оперук В.І. Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні розбійних нападів на банківські установи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 169-175
1163461
  Вежнавець Б. Слідчі ситуації, які виникають при розслідуванні злочинів, пов"язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-84.
1163462
  Казьмирчук Г.Д. Слідчі справи і мемуари декабристів як джерело вивчення життя й діяльності дворянських революціонерів у Одесі / Г.Д. Казьмирчук, Я.Г. Казьмирчук // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 153-154. – ISBN 978-966-171-565-2
1163463
  Прилуцький П.В. Слідчій суддя в системі судового контролю // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – C. 119-120. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1163464
   Слінченко Юрій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 377 : фото
1163465
  Чабанівський М.І. Сліпа любов : повість та оповідання / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 319 с.
1163466
  Ващенко Г. Сліпий : П"єса / Г. Ващенко. – С.-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1910. – XX, 94 с.
1163467
  Винниченко В.К. Сліпий : Оповідання. – Київ : Друкарська спілка, 1917. – 32с.
1163468
  Ващенко Г. Сліпий / Г. Ващенко ; Скоротив для сцени, за дозволом автора, Володимир Буряченко. – Херсон : Вид Мистецького т-ва ім. М. Старицького, 1921. – 52 с.
1163469
  Шевченко Т. Сліпий (уривок) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 646-649. – ISBN 978-966-500-300-7
1163470
  Гужва В.Ф. Сліпий дощ : повість / В.Ф. Гужва. – Київ, 1981. – 214 с.
1163471
  Гужва В.Ф. Сліпий дощ : повість / В.Ф. Гужва. – Київ : Молодь, 1983. – 184 с.
1163472
  Короленко В.Г. Сліпий музика / В.Г. Короленко. – Х, 1928. – 182с.
1163473
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – Київ, 1953. – 96с.
1163474
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – К, 1956. – 124с.
1163475
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – К, 1979. – 203с.
1163476
  Сарамаго Ж. Сліпота : роман / Жозе Сарамаго ; [пер. з португ. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 441, [4] с. – На тит. арк. також: Лауреат Нобелівської премії з літератури 1998 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівcьких лауреатів). – ISBN 978-966-03-6499-8
1163477
  Гроссо А. Сліпучо-голубе небо / А. Гроссо. – К, 1979. – 179с.
1163478
   Слісаренко Ігор Юрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 303. – ISBN 978-966-2726-03-9
1163479
  Коваленко В.В. Слобідська відьма : роман / Володимир Коваленко. – Київ : Фенікс, 2016. – 287, [1] с. – ISBN 978-966-136-396-9
1163480
  Потапенко С. Слобідська священицько-старшинська родина Острозько-Лохвицьких та їхня хроніка // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 156-166. – ISSN 0869-3595


  Про героїв публікації у "Київській старовині".
1163481
  Слюсарський А.Г. Слобідська Україна / А.Г. Слюсарський. – Харків, 1954. – 280с.
1163482
   Слобідська Україна. – К., 1994. – 80с.
1163483
  Танцюра В.І. Слобідська Україна як історико-географічний регіон. Історіографія та джерела / В.І. Танцюра, О.О. Пересада // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 6-12. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1163484
  Маслійчук А. Слобідська Україна. Колонізаційний рух на схід // Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом : Український шлях до Чорного моря / О. Бачинська, Т. Вінцковський, В. Грибовський, Н. Діанова, А. Домановський, ін. та. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 184-226. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0461-4
1163485
   Слобідський край. – Харків, 2001
1163486
  Богдашина О.М. Слобідський літописець історії України Д.І. Багалій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-112. – ISSN 0130-5247
1163487
  Михайліченко М. Слобідський старшинський рід Щербин (генеалогічний розпис роду другої половини XVII - початку XIX ст.) / М. Михайліченко, С. Потапенко // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 69-84. – ISSN 2074-8345
1163488
  Біляшівський Б. Слобідські полки та українці навколишніх губерній за ревізією 1719-1727 рр. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 411-443. – ISBN 978-966-8846-19-9
1163489
  Сумцов М.Ф. Слобідсько-українські історичні пісні : [Розвідка]. / М. Сумцов. – Київ : Дpук. 2-ої Аpтілі, 1914. – С. 5-16. – В кн. також уpив. з укp. наp. пісень та дум.
1163490
  Сумцов М.Ф. Слобідсько-українські історичні пісні / М. Сумцов. – Вид. друге. – [Черкаси] : Вид-во "Сіяч", 1918. – 21 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 34)


  В кн. також уpив. з укp. наp. пісень та дум.
1163491
  Холендро Д.М. Слобода / Д.М. Холендро. – М., 1980. – 432с.
1163492
  Петров В.М. Слобода / В.М. Петров. – Воронеж, 1990. – 124с.
1163493
  Литвинов В.В. Слобода Белогорье Острогожского уезда / В.В. Литвинов. – 8с.
1163494
  Грек Александр Слобода миллионеров : русский Клондайк / Грек Александр, Каптилкин Сергей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 66-87 : Фото
1163495
  Шутова Наталья Слободан Бацкович: "Черногория любит туристов, особенно российских" : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 72-73
1163496
   Слободата на jазикот во творештвото = The freedom of language in creative works : научен собир одржан на 22 март 2000. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2001. – 166, [4] с. – ISBN 9989-649-84-7
1163497
  Згурська В.Л. Слободян О. Т. Політико-культурологічні перспективи України в аспекті теології історії й традиційного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 320-330. – ISSN 1563-3349
1163498
   Слободяник Микола Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 76. – ISBN 966-8352-11-4
1163499
   Слободянюк Іван Никифорович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 304-305. – ISBN 978-966-2726-03-9
1163500
   Слободянюк Раїса Дмитрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 306-307. – ISBN 978-966-2726-03-9
1163501
  Данилевский Г.П. Слобожане : малороссийские рассказы / [соч.] Г.П. Данилевского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Типо-лит. В.В. Комарова, 1894. – [2], 247, [2] с.
1163502
  Сумцов М.Ф. Слобожане : історично-етнографічна розвідка / проф. М.Ф. Сумцов. – [Харків] ; Полтава : Вид-во "Союз" Хаpьків. Кpедит. Союзу Коопеpативів. Дpук. "Печат. Дело" ; Дpук. І.Л. Фpішбеpга, 1918. – 238, [1] с.: мал. – (Культурно-історична бібліотека / під pед. Д.І. Багалія)


  В кн. також віpші "Батюшка", "Шинок" Я.І. Щоголева, "О шевцах і о чесном їх pемеслі" Климентія Зиновіїва сина, уpив. з поет. твоpів І.П. Котляpевського, І.І. Манжуpи, укp. наp. пісень, колядок та поpтp. письменників і діячів культуpи. - Коpоткі ...
1163503
  Красюк Сергій Слобожанский любомудр // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 18-19 : Фото
1163504
   Слобожанська муза : Антологія любовної лірики ХVII-ХХ століть. – Харків : Майдан, 2000. – 840с. – ISBN 966-7077-76-4
1163505
   Слобожанська хвиля : Навчальний посібник-хрестоматія з української літ-ри Північної Слобожанщини. – Донецьк : Східний видавничій дім, 2005. – 280с. – ISBN 966-7804-92-5
1163506
  Новиков А.О. Слобожанський драматичний театр : Нариси історії; До 210-річчя постійного громадського театру в Харкові / Анатолій Новиков. – Харків : ХДПУ, 2002. – 109с. – ISBN 966-8004-03-05
1163507
   Слобожанський круг : альманах / [редкол. : П.З. Гулаков, В.Ф. Замєсов, А.М. Мірошниченко та ін. ; відп. за вип. В.І. Торішний]. – Харків : Федорко М.Ю. – ISBN 978-966-2920-59-8
Вип. 5. – 2011. – 247, [1] с. : іл.
1163508
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1163509
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5, ч. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1163510
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5, ч. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1163511
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163512
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163513
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163514
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163515
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (38). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163516
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (40). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163517
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3 (41). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163518
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4 (42). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163519
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163520
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 6 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163521
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1 (45), лютий. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163522
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (46), квітень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163523
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3 (47), червень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163524
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4 (48), серпень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163525
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (49), жовтень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163526
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 6 (50), грудень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163527
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1 (51), лютий. – 2016. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163528
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (52), квітень. – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163529
  Тома Л. Слобожанський універсум // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 15 грудня (№ 25). – С. 18-19


  До 140-річчя Гната Хоткевича.
1163530
  Гудзевата Марина Слобожанські маєтності : Україна чудес / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 118-125 : Фото
1163531
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 17. – 2001
1163532
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 18. – 2001
1163533
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 19. – 2001
1163534
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків, 1996-
№ 20. – 2001
1163535
   Слобожанщина в екскурсіях. – Харків, 1928. – 24с.
1163536
  Сушко В. Слобожанщина в етнологічних дослідженнях ХVIII-ХХІ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 136-140


  Своєрідність регіону Слобожанщини
1163537
  Кисіль В.В. Слобожанщина як колиска модерної української літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 284-290


  Спроба простежити взаємозв"язок між розвитком української літератури й етногенезом українців І пол. ХІХ ст.
1163538
  Щоголів Я.І. Слобожанщына [Слобожанщина] : лирна поэзия / Я. Щоголев // Ворскло : лирна поэзия / Я.І. Щоголів. – Харькив (Харків) : Дpук. Окpуж. Штаба, 1883. – 148 с.
1163539
  Щоголів Я.І. Слобожанщына [Слобожанщина] : лирна поэзия / Я. Щоголев. – Харькив (Харків) : Печатня "Печ. Дело", 1898. – 143, III с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Передм. рос. - На окр. аpк. епіграф з 2-го послання Апостола Павла
1163540
  Утевская П.В. Слов драгоценные клады : рассказы о письменности / П.В. Утевская. – Москва : Детская литература, 1985. – 191с.
1163541
  Соколовський Ю.Ю. Слов звучить у клубі / Ю.Ю. Соколовський. – К., 1975. – 175с.
1163542
  Маяковский В.В. Слов набат : сборник / В.В. Маяковский. – М., 1985. – 240с.
1163543
  Ахатова Ф. Слов"яни Башкортостану : розвиток пісенної культури чи стагнація? // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 64-67. – ISSN 0130-6936
1163544
  Дворнік Ф. Слов"яни в Європейській історії та цивілізації / Ф. Дворнік. – Київ : Дух і Літера, 2000. – 528с. – ISBN 966-7888-02-9
1163545
  Дворнік Ф. Слов"яни в Європейській історії та цивілізації = The Slavs in European history and civilization / Ф.Дворнік; Пер. з англ. В.Веролока, В.Кіку, Д.Матіяш. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 512c. – ISBN 966-378-010-X
1163546
  Калинович М.Я. Слов"яни в їх боротьбі з німецьким фашизмом і його попередниками / М.Я. Калинович, С.І. Маслов, П.М. Попов; Академія наук УРСР. – Уфа : Видання Академії наук УРСР, 1942. – 32, [2] с.
1163547
  Баран Володимир Слов"яни і навколишній світ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 238-240
1163548
   Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – 355, [1] с., [24] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2608-12-0
1163549
  Казакевич Г. Слов"яни й кельти: у пошуках історичного контексту мовних контактів // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 3-14. – ISSN 0869-3595


  З часу, коли 1912 р. Олексій Шахматов висловив гіпотезу щодо можливих кельто-слов"янських контактів, були різні спроби її підтвердити чи спростувати. Сучасні лінгвістичні дослідження підтерджують існування подібних контактів в минулому. В статті ...
1163550
  Приходнюк О.м. Слов"яни наПоділлі. У1-УП ст. н.е. / О.м. Приходнюк. – К., 1975. – 154с.
1163551
  Тимощук Б.О. Слов"яни Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – К. : Наук. думка, 1976. – 178с
1163552
  Перовшек Ю. Слов"яни по обидві сторони фронту: словенський друк 1914 - 1916 рр. про війну зі слов"янським противником // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 185-191. – ISBN 978-966-02-7653-6
1163553
  Сміленко А.Т. Слов"яни та їх сусіди в Степовому Подніпров"ї. / А.Т. Сміленко. – К., 1975. – 211с.
1163554
  Майоров О. Слов"яни та сармати північно-західного Причорномор"я і східного Прикарпаття в перші століття нашої ери // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 7-13
1163555
  Баран В.Д. Слов"яни у первісності і ранньому середньовіччі : збірник вибраних етнологічних праць / Баран В.Д. ; Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвітньої історії, Відділ української етнології. – Київ : Міленіум, 2011. – 106, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1163556
  Дель Гаудіо Слов"янізми в італійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 142-151


  У статті розглядаються слов"янізми у лексиці італійської мови. Також трактується спосіб проникнення запозичень і частково тлумачиться їх етимологія та ступінь адаптація до італійської морфонологічної системи. В статье рассматриваются славянизмы в ...
1163557
  Каленчук Ю.Л. Слов"янізми, які не увійшли до словників, у літературознавчих працях Михайла Грушевського // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 100-102. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1163558
  Готун І.А. Слов"яно-руське сільське житло та питання його відтворення // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 20-47. – ISSN 2227-4952
1163559
   Слов"яно-руські старожитності. – К, 1969. – 183с.
1163560
   Слов"яно-руські старожитності Північного Лівобережжя. – Чернігів, 1995. – 110с.
1163561
  Рева Л.Г. Слов"янознавство жіночої лінії родини Реви: звернення до витоків // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 275-287. – ISSN 2075-437X


  У статті Реви Л. "Слов"янознавство жіночої лінії родини Реви: звернення до витоків", на основі родинних біографій, простежено слов"янознавчі студії науковців, які увійшли до аналів світового слов"янознавства. Стаття доповнена архівними матеріалами. В ...
1163562
  Чорній В. Слов"янознавчі студії : статті, виступи та ювілейні матеріали / В. Чорній; МВОіНУ. ЛНУ ім. І. Франка. Ін-т славістики. – Львів, 2002. – 374с. – ISBN 966-613-208-7
1163563
  Музичко О. Слов"янознавчі студії професора І.А. Линниченка // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 28-41. – ISSN 0203-9494
1163564
  Лащенко С. Слов"яносербія та інші міфи імперії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 2519-4429
1163565
  Чепіга Г.Г. Слов"яносербія та її роль в заселенні Південно-Східної України: історіографія проблеми // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 158-166. – ISSN 1728-3671
1163566
  Захарченко П.П. Слов"янофіли про право власності на землю напередодні селянської реформи 1861 року в Російській імперії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 145-152.
1163567
  Попков В.В. Слов"янофільство та західництво у філософському сприйнятті М. Бердяєва // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 73-77. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
1163568
  Куций І. Слов"янофільство як ідейно-світоглядне джерело слов"янської цивілізіаційної ідентичності українських інтелектуалів XIX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 37-50. – ISSN 0203-9494
1163569
  Боровська Г.С. Слов"янофільство: філософсько-правовий аспект (за М.О. Бєрдяєвим) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 15-23. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1163570
  Готько Е. Слов"янскі лексичні запозичення в німецькій мові // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 1 (108), січень. – С. 93-96. – ISSN 2308-4634
1163571
   Слов"янськ. – К, 1976. – 76с.
1163572
  Желєзняк І.М. Слов"янська антропоніміка : (вибрані статті) / І.М. Желєзняк ; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. – Київ : Кий, 2011. – 286, [2] с. – Список бібліогр. скорочень: с. 260-269. - Покажч. антропонімів: с. 270-286. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-81-1
1163573
  Пасемко Іван Слов"янська бібліотека в Празі - скарбниця україніки на Європейському континенті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 293-300. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто роль Слов"янської бібліотеки ЧР у пропагуванні українства, україніки, історії України та боротьби українського народу за свою незалежність упродовж століть української історії. Ця роль Слов"янської бібліотеки особливо яскраво ...
1163574
  Колодій В.Д. Слов"янська дума : поезії / В.Д. Колодій. – Ужгород : Карпати, 1969. – 83 с.
1163575
  Тарнавський Р. Слов"янська етнографія та етнологія в навчальних курсах Адама Фішера // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 81-92. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядаються навчальні курси Адама Фішера зі слов’янського народознавства, які читалися на спеціальностях “Слов’янознавство” та “Антропологія, етнологія, праісторія” гуманітарного факультету Університету Яна Казимира у Львові (1920–1930-ті ...
1163576
  Касперський Е. Слов"янська ідея в польській романтичній історіософії // Київські полоністичні студії : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Ін-т літератури ім. Т. Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 122-133. – ISBN 966-95452-4-3
1163577
  Банах В. Слов"янська ідея в російській суспільно-політичній думці 1990-х рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 271-283
1163578
  Петрашенко В.О. Слов"янська кераміка VIII-IX ст. Правобережжя Середнього Подніпров"я / В.О. Петрашенко. – Київ, 1992. – 137 с.
1163579
  Гнатенко Л.А. Слов"янська кирилична рукописна книга 14 ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. Кодиколого-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Людмила Гнатенко; НАНУ, Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко та ін. – Київ : НБУВ, 2007. – 266с. – ISBN 978-966-02-4261-6
1163580
  Гнатенко Л.А. Слов"янська кирилична рукописна книга XII-XIII ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Каталог. Кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Людмила Гнатенко ; [редкол: Л.А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 154, [1] с. : іл. – Покажчики : с. 75-100. – Бібліогр.: с. 87-97 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6618-6
1163581
  Іванова О.А. Слов"янська кирилична рукописна книга ХVI ст.з фондів інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : з фондів Ін-ту рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / О.А. Іванова, О.М. Гальченко, Л.А. Гнатенко ; [редкол. : Л А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2010. – 791, [1] с. : факс. – Покажч.: с. 431-478. – Бібліогр.: с. 19-32. – ISBN 978-966-02-5500-5
1163582
  Сірук О.Б. Слов"янська корпусна діалектологія: історія та перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 273-278


  Стаття присвячена огляду слов"янського досвіду застосування корпусів для обробки діалектних текстів та вітчизняним здобуткам у цій царині. Ми приділяємо спеціальну увагу "Корпусу українських діалектних текстів" (КорУДіТ) в контексті його застосування ...
1163583
  Черниш Т.О. Слов"янська лексика в історико-етимологічному висвітленні (гніздовий підхід) / Т.О. Черниш; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2003. – 480с. – ISBN 966-594-418-5
1163584
  Черниш Т. Слов"янська лексика: витоки й еволюція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Окреслено стратифікацію праслов"янського лексикону та її праіндоєвропейське підгрунтя, а також загальний напрям еволюції цього лексикону в окремих слов"янських мовах. Обидві проблеми представлено в контексті нової мовознавчої дисципліни - ...
1163585
   Слов"янська ліра : Збірник. – Київ : Дніпро, 1983. – 421с.
1163586
  Костомаров М.І. Слов"янська міфологія : Вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М.І. Костомаров. – Київ : Либідь, 1994. – 384 с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00183-3
1163587
  Голіченко Т.С. Слов"янська міфологія та антична культура. / Т.С. Голіченко. – К, 1994. – 92с.
1163588
  Миктиенко О. Слов"янська міфологія та слов"янське вірування: моделі інтерпретації / О. Миктиенко, І. Огієнко // Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – С. 74-89
1163589
  Костомаров М. Слов"янська міфологія. (Витяг із лекцій, читанних в Університеті Св. Володимира в другій половині 1846 року) // Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 34-51
1163590
  Вербич С.О. Слов"янська мовна спадщина в гідроніміконі Нижнього Дністра // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 43-50. – ISSN 0027-2833


  У статті закцентовано увагу на слов"янському гідронімному фонді басейну Нижнього Дністра. Проаналізовано гідроніми Драна, Заколи, замша, Палакита, Реїна.
1163591
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2002
1163592
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2003
1163593
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2003
1163594
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2004
1163595
  Шупик В. Слов"янська ода Пантелеймона Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 78-85. – ISSN 0236-1477
1163596
  Гринів О. Слов"янська панацея: торби на купу - і готовий комп"ютер // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 1 лютого (№ 12). – С. 3


  Відгук на статтю К. Джеджули, В. Короля (проф. КНУ імені Тараса Шевченка), Б. Олійника, О. Ткаченка, П. Толочка "Наш порятунок - у єдності" (Голос України" 23 грудня 1999 р.) з приводу спільного убезпечення слов"янського світу)
1163597
  Пщоловська Л. Слов"янська порівняльна метрика (еволюція цілей і методів дослідження) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1 (577). – С. 71-78. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про історію, методологію та зміст створюваної міжнародним колективом віршознавців серії "Слов"янська порівняльна метрика". Робота над серією проводиться з кінця 1960-х років минулого століття.
1163598
  Дроздов В. Слов"янська проблематика на сторінках російських журналів "Время" та "Эпоха" // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 30-48
1163599
  Конотоп Л.Г. Слов"янська релігійна філософія : Навчальний посібник / Л.Г. Конотоп, З.В. Швед. – Київ : Літера ЛТД, 2006. – 320с. – ISBN 966-7543-75-7
1163600
   Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / [Д. Айдачич та ін. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 575, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 570-573. – Бібліогр. в кінці наук. доп. – (Бібліотека інституту філології)
1163601
   Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7241-48-4
Т. 2. – 2015. – 526, [1] с. – Текст: укр., рос., пол., макед. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1163602
   Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7480-12-8
Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – 2016. – 333, [1] с. : табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст.
1163603
  Паламарчук О.Л. Слов"янська філологія в Київському університеті / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 63-70. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматривается история славянской филологии в Киевском университете имени Тараса Шевченко с момента его основания до настоящего времени. Особое внимание уделяется современному этапу и методам обучения славянским языкам и литературе.
1163604
   Слов"янська філологія на Україні. – Київ
Ч. 1. – 1968. – 293с.
1163605
   Слов"янська філологія на Україні. – Київ
Ч. 2. – 1968. – 402с.
1163606
   Слов"янська філологія на Україні : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 2 : Літературознавство. Вип. 2. Життя і творчість окремих українських письменників. – 1979. – 584с.
1163607
   Слов"янська філологія на Україні : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 2 : Літературознавство. Вип. 3. Російська, білоруська та зарубіжні слов"янські літератури. – 1979. – 849с.
1163608
   Слов"янська філологія на Україні : бібліогр. покажч. – Київ : [Б. в.]
Ч. 2 : Літературознавство, вип. 1. Загальні питання слов"янського літературознавства. Українська література. – 1979. – 235 с. – До VIII Міжнародного з"їзду славістів
1163609
  Королевич Н.Ф. Слов"янська філологія на Україні (1958-1962 рр.) : бібліографія / Н.Ф. Королевич, Ф.К. Сарана; АН УРСР, Український комітет славістів, Державна публічна бібліотека. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. – 611, [5] с. – До V Міжнародного з"їзду славістів
1163610
   Слов"янська філологія на Україні (1963-1967 рр.) : бібліографія / [Н.Ф. Королевич та ін.]. – Київ : Наукова думка
Ч. 2 : Літературознавство ; Вип. 2. Російська, білоруська та зарубіжні слов"янські літератури. – 1968. – 578 с.
1163611
   Слов"янська філологія на Україні, 1968-1976 рр. : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 1 : Мовознавство. Фольклористика. – 1978. – 371с.
1163612
   Слов"янська філологія на Україні, 1977-1981 рр. : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 1 : Мовознавство. Фольклористика. – 1983. – 208с.
1163613
   Слов"янська філологія на Україні, 1977-1981 рр. : бібліограф. покажч. – Київ : [Б. в.]
Ч. 2 : Літературознавство. – 1983. – 521 с.
1163614
  Варениця О.П. Слов"янська філософія: спроба історико-філософського осмислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1163615
   Слов"янська фольклористика. – К, 1988. – 447с.
1163616
   Слов"янське віче - 21 століття : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1999. – до 01.01.98 назва "Слов"янське віче"
1163617
   Слов"янське віче - 21 століття : міжнар. літературно-художній громадсько-політичний альманах. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
1163618
   Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1998. – до 01.01.98 назва "Слов"янське віче"
1163619
   Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1998. – до 01.01.98 назва "Слов"янське віче"
1163620
   Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янських народів. – Київ, 1995-
№ 1/2. – 2001
1163621
   Слов"янське віче - 21століття : міжнародний літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
1163622
   Слов"янське віче : Духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1995. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1163623
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1163624
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1163625
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 3. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1163626
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 4. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1163627
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1163628
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1163629
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 3. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1163630
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 4. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1163631
  Іващенко В.Л. Слов"янське зіставне, порівняльне і типологічне термінознавство кінця ХХ - початку ХХІ століть / В.Л. Іващенко, Л.В. Туровська // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-44. – ISSN 0027-2833
1163632
   Слов"янське літературне єднання. – Львів, 1958. – 151с.
1163633
   Слов"янське літературознавство і фольклористика : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 4. – 1968
1163634
   Слов"янське небо. – Львів, 1972. – 264с.
1163635
  Баран В.Д. Слов"янське поселення середини I тисячоліття нашої ери біля села Теремці на Дністрі / Володимир Баран ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2008. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4940-0
1163636
  Баран Володимир Слов"янське поселення середини І тис. н. е. у с. Теремці - перехідна пам"ятка від венедів до склавинів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 252-259
1163637
   Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
Вип. 18. – 2014. – 450 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163638
   Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
Вип. 19. – 2015. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163639
  Філюшин Вячеслав Слов"янський комітет України: філософські та правові основи громадської діяльності // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье обозначены современные тенденции в общественных движениях славянских стран за сохранение и развитие национальных культур, как составных частей славянской цивилизации, место и роль в нем Славянского комитета Украины.
1163640
  Шевченко Л.І. Слов"янський контекст ідеї Івана Франка про націєтворчий статус української літературної мови // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 353-358. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1163641
  Шевченко Л.І. Слов"янський контекст ідеї Івана Франка про націотворчий статус української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 10-18
1163642
  Горлач Л.Н. Слов"янський острів : іст. роман в віршах / Л.Н. Горлач. – Київ : Дніпро, 1991. – 372 с.
1163643
  Горлач Л.Н. Слов"янський острів : історичні романи у віршах / Леонід Горлач. – Київ : Редакція журналу "Дніпро", 2008. – 664 с. – ISBN 966-8963-05-9
1163644
  Каневський А. Слов"янський район : (кол. Артемівська округа) / Державна плянова комісія УСРР ; А. Каневський, Н. Каневський. – Полтава : Держвидав "Господарство України"
Природно-економічний нарис. – 63 с.
1163645
   Слов"янський світ : ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов"ян та інших народів / [ упорядник О.А. Кононенко ]. – Київ : Український міжнародний культурний центр, 2008. – 784с. : іл. – ISBN 978-966-8287-18-3
1163646
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. Україна, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 11. – 2013. – 354 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163647
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 12. – 2014. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163648
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 13. – 2014. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163649
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 14. – 2015. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163650
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 15. – 2016. – 390 с. – До 16 Міжнародного З"їзду славістів (Белград, 2018). Резюме укр., рос., англ. мовами
1163651
  Гирич Я. Слов"янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Ярослав Гирич. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 88, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-8999-64-2
1163652
  Маковей Є.О. Слов"янський світ у поглядах Пантелеймона Куліша: аналіз ідентичностей (мова, культура, історія) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 43-45. – ISSN 2076-1554
1163653
  Бедзір Н. Слов"янський світ у порівняльних дослідженннях постмодернізму // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 17-23.
1163654
  Демчук М.О. Слов"янські автохтонні особові власні імена в побуті українців 14-17 ст. : Відп.ред. М.Л. Худаш / М.О. Демчук. – К. : Наукова думка, 1988. – 172с.
1163655
  Ляхоцький В. Слов"янські азбука і мова // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 205


  Праця українського вченого Івана Огієнка "Повстання азбуки й літературної мови в слов"ян (1937).
1163656
  Теряев Д.А. Слов"янські антропоніми в концепції мовної економії (експериментально-фонетичне дослідження) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 206-215. – ISSN 2075-437X


  Экспериментально-фонетическим приемом исследована акустическая структура славянских личных имен и сокращенных форм-гипокористик.
1163657
  Непокупний А.П. Слов"янські архаізми на фоні балтійських мовних систем / А.П. Непокупний. – К., 1983. – 143-158с.
1163658
  Чибор І. Слов"янські боги в українській фразеології // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 77-81
1163659
  Кузьменко Д.Ф. Слов"янські відлуння у творчості Дж.Р.Р. Толкіна : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 217-221
1163660
  Копилов Ф.Б. Слов"янські городища сточища р. Сули : Дис... наук: / Копилов Ф.Б.;. – Київ, 1948. – 175л. – Бібліогр.:л.1-6
1163661
  Тимощук Б.О. Слов"янські гради Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1975. – 111с.
1163662
  Кашка М.Ю. Слов"янські ідеї й русофільство та їх поширення на Закарпатті у XIX столітті // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 16-21. – (Історія ; Вип. 24)
1163663
  Журавльова І. Слов"янські колекції у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна:до історії формування колекції "сербська книга" / І. Журавльова, І. Кононенко // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 148-156
1163664
   Слов"янські культури в європейській цивілізації : До 60-річчя доктора історичних наук, проф.Алексєєва Ю.М. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський університет", 2001. – 400с. – ISBN 966-7486-33-8
1163665
   Слов"янські літератури : Доповіді. – Київ : Наукова думка, 1988. – 232с. – ISBN 5-12-009241-1
1163666
   Слов"янські літератури : Доповіді. – Київ : Наукова думка, 1993. – 272с. – ISBN 5-12-003837-9
1163667
   Слов"янські літератури : Доповіді: Любляна, 15-21 серпня 2003 р. / Міжнародний конгрес славістів (13; 2003;Любляна); Ін-т літ-ри ім. Т. Шевченка НАНУ; Ін-тут філології КНУТШ; Від.ред. Р.Радишевський; Редкол.: Ю.Л.Булаховська та ін. – Київ, 2003. – 322с. – ISBN 966-594-423-1
1163668
  Русанівський В.М. Слов"янські міжмовні зв"язки і формування функціональних стилів української літературної мови XVI-XVII ст. / В.М. Русанівський. – К., 1973. – 28с.
1163669
  Дерменджі О. Слов"янські мови в Туреччині // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 50-56. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
1163670
   Слов"янські мови і сучасний світ. – Київ : Київський університет, 2000. – 181с. – ISBN 966-594-241-7
1163671
  Віднянський С. Слов"янські народи в європейському інтеграційному процесі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 36-41


  Роздуми українського славіста щодо міркувань російського колеги К. Косачова про слов"янську єдність (див. "З.С." № 5, 2013 р.)
1163672
   Слов"янські народні казки. – Ужгород, 1957. – 111с.
1163673
   Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-4003-1
Вип. 1. – 2006
1163674
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-4860-1
Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – 2008
1163675
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-5639-2
Вип. 3. – 2010
1163676
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-. – ISBN 978-966-02-6227-0
Вип. 4. – 2012. – 353 с. – мова резюме укр., рос. співпадає з мовою статті
1163677
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
Вип. 5. – 2013. – 272 с. – Мова резюме укр., рос., англ. мовами
1163678
   Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163679
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 7 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163680
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 8 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1163681
  Конча С. Слов"янські племена з теренів України за описом Баварського Географа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-25. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Пропонується уточнена картина географічної прив"язки та етнічної інтерпретації назв з "Опису міст і областей північніше Дуная". Центром уваги дослідження є фрагменти опису пов"язані з теренами України. A refined scheme of geographic anchors and ethnic ...
1163682
  Айдайчич Д. Слов"янські прислів"я з компаративнимии формами кращий, краще // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 3-6
1163683
   Слов"янські рукописи 11-14 ст. – К, 1969. – 152с.
1163684
  Іванова О.А. Слов"янські святі в місяцесловах кириличних рукописних книг XVI ст. (на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 179-181. – ISBN 978-966-02-7706-9
1163685
  Семчинський С.В. Слов"янські семантичні впливи на молдавському лексику (на матеріалі давніх текстів) // Взаємовплив слов"янських мов і літератур : (До VII Міжнародного з"їзду славістів). – Київ : Київський університет, 1972. – С. 147-158
1163686
  Комар О. Слов"янські спільноти на території сучасної України в VIII - X ст. // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 185-205. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
1163687
  Іваненко О. Слов"янські старожитності. Демонологія. IV (псл. kukumora, kykymora) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-256. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1163688
  Бондаренко Г. Слов"янські типи в новелістиці Томаса Манна // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 40-47
1163689
  Іліаді О.І. Слов"янські топоніми на території Греції. : етимологічний коментар // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 0027-2833
1163690
  Іліаді О.І. Слов"янські топоніми на території Греції. ІХ (етимологічний коментар) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-87. – Бібліогр.: с. 80-86. – ISSN 0027-2833


  У статті запропоновано етимологічну інтерпретацію давніх слов"янських ойконімів на території середньовічної Греції. Як і в попередніх статтях цього циклу, тут ставиться мета відновлення первісної форми і структурної характеристики апелятивів, ...
1163691
  Кралюк П. Слов"янській писемності - 1150 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 14


  1150 років із того часу, як Кирилом-Костянтином було засновано слов"янську писемність.
1163692
  Рахно М.Ю. Слов"янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Рахно Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 213 л. – Бібліогр.: л. 181-213
1163693
  Рахно М.Ю. Слов"янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Рахно Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1163694
   Слов"янсько-угорські міжмовні літературні зв"язки. – Ужгород, 1970. – 144с.
1163695
  Петренко О. Слов"янці про слов"янський період життя Михайла Миколайовича Петренка або історія банальної помилки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 232-245. – ISSN 2222-5250
1163696
  Тимощук Б.О. Слов`яни Північної Буковини V - IX ст / Б.О. Тимощук. – К, 1976. – 178с.
1163697
  Горлач Л.Н. Слов`янський острів : іст. роман в віршах / Л.Н. Горлач. – Київ, 1986. – 237 с.
1163698
  Чижевський Д. Слов`янський романтизм // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 65-78. – ISSN 0236-1477
1163699
  Скопненко О. Слов’янські два крила (Академікові Григорію Петровичу Півтораку — 75!) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 48-51. – ISSN 0372-6436


  Завідувач відділу мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. Протягом восьми років (1989-1996) викладав в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.
1163700
  Пророкова В.М. Слова-"приправы", слова-"заплаты" : Модальные частицы в немецком языке : учеб. пособ. для ин-тов и ф-тов иностр. языков / В.М. Пророкова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 127 с. – ISBN 5-06-001713-3
1163701
  Фирдоуси Слова-алмазы Абулькасима Фирдоуси / Фирдоуси. – Ташкент, 1971. – 64с.
1163702
  Гришин В.С. Слова-друзья / В.С. Гришин. – Рига, 1964. – 104с.
1163703
  Леви К. Слова-камни. Три дня в Сицилии / К. Леви. – М., 1957. – 130с.
1163704
  Лавриненко Г.Я. Слова-композити в сучасних німецькій та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 169-172. – ISSN 1729-360Х
1163705
   Слова-молнии. – 2-е изд., доп. и перераб. – Рига, 1974. – 144с.
1163706
   Слова-молнии.. – Рига, 1967. – 96с.
1163707
  Савчук Р.М. Слова-поетизми як семантико-стилістичні домінанти в художній мові письменників Прикарпаття // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 64-74. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1163708
  Шлейвис П.И. Слова-предикативы в английском языке / П.И. Шлейвис. – Ростов-на-Дону, 1985. – 127с.
1163709
  Шигаєва К.В. Слова-реалії і способи їх перекладу в контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі романів Дена Брауна "Код да Вінчі" та "Цифрова фортеця") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 337-349


  Стаття присвячена проблемі перекладу культурномаркованих одиниць. На основі порівняльного аналізу перекладів романів Дена Брауна "Код да Вінчі" і "Цифрова фортеця" російською та українською мовами розглядаються різні типи реалій і засоби, які ...
1163710
  Сартр Ж.-П. Слова / Ж.-П. Сартр. – Москва : Прогресс, 1966. – 175с.
1163711
  Сартр Слова : [повесть] / Сартр, , Жан-Поль; [Пер. с франц. Л. Зониной и Ю. Яхлиной]. – Москва : Прогресс, 1966. – 175 с.
1163712
  Василевский Б.А. Слова / Б.А. Василевский. – Москва, 1986. – 329с.
1163713
  Иоан Е. Слова / Е. Иоан; изданието е подгот. Д. Иванова-Мирчева. – София : Славика, 1993. – 87 с. – (Славянска библиотека / ред. Е. И. Димитров ; Slavia orthodoxa). – ISBN 954-8520-03-6
1163714
  Сартр Ж.-П. Слова : автобиогр. повесть / Жан-Поль Сартр ; [пер. с фр.: Ю. Яхнина, Л. Зонина]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 292, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00012-4
1163715
  Софрон Мудрий Слова / Єпископ Софрон Мудрий, ЧСВВ. – Івано-Франківськ : Івано-Франківська Теологічна Академія
Вип. 4. – 2009. – 308 с.
1163716
  Моисеева В.Г. Слова "великие" и "простые" о Великой Отечественной войне: к вопросу об эволюции русской "военной" прозы второй половины XX века // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 45-57. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1163717
  Гут Н.В. Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту (на матеріалі творчості Григорія та Григора Тютюнників) : автореф. ... канд. філол. наук:10.02.01 / Гут Н.В.; КНУТШ, Ін-т філологія. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1163718
  Гут Н.В. Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту (на матеріалі творчості Григорія та Григора Тютюнників) : дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Гут Н.В.; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т Ім. П. Тичини. – Умань, 2009. – 203 л. – Бібліогр.:182-202
1163719
  Йыги Айно Слова английского происхождения в эстонском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Йыги Айно; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1971. – 26л.
1163720
  Золотухин Г. Слова белые одежды = Слова білі шати. Науково-популярне видання / Золотухін Геннадій / / Г. Золотухин; Европейський ун-тет. – Киев : Европейский университет, 2001. – 215с. – титульн. лист парал. рос. та укр. мовами. – ISBN 966-7508-79-Х
1163721
  Азимов А. Слова в истории = Words from history : великие личности и знаменательные события / Айзек Азимов ; [ пер. с англ. Л.А. Калашниковой ]. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 336с. – (Научно-популярная библиотека). – ISBN 978-5-9524-2582-8
1163722
  Бобинський В.П. Слова в стіні : вибрані поезії / В.П. Бобинський. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 119 с.
1163723
  Найман А. Слова в узелке // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
1163724
  Дробышева Ирина Михайловна Слова вариантной фонетической структурой в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дробышева Ирина Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 14л.
1163725
  Ламеннэ Слова верующего : памфлет / Ламеннэ; пер. с фр. В. и Л. Андрусон. – [Санкт-Петербург] : Изд. А.Е. Беляева ; [Тип. газ. "Россия"], 1906. – 107 с. – Кн. была арестована по постановлению суда


  Пер. Андрусон Леонид Иванович (1875-1935)
1163726
  Кочан І. Слова з компонентом - метр у сучасній українській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 3-13. – Бібліогр.: Літ.: с. 11-12; 21 п. – ISBN 966-7773-70-1
1163727
  Кочан І. Слова з компонентом кібер- у сучасній українській мові / Ірина Кочан // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 277-285. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
1163728
  Кобилянська О.Ю. Слова зворушеного серця : Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади. / О.Ю. Кобилянська. – Київ : Дніпро, 1982. – 359 с.
1163729
  Сергиенко Ю.В. Слова звукоотображения в художественной прозе К.Г. Паустовского: словообразовательная характеристика // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 128-130. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1163730
  Соловьев С.В. Слова и ветер / Сергей Соловьев. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 365, [3] с. – ISBN 978-966-489-141-4


  В книгу «Слова и ветер» вошли основные тексты из сборника прозы и стихов «Крымский диван» и роман «Аморт»; то и другое – в новой авторской редакции. Завершает книгу фрагмент романа «Адамов мост» – одна из его коллизий, продолжающая тему «Крымского ...
1163731
  Геллнер Э. Слова и вещи / Э. Геллнер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 344с.
1163732
  Фуко М. Слова и вещи / М. Фуко. – М, 1977. – 488с.
1163733
  Фуко М. Слова и вещи : Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – Санкт-Петербург : Academia, 1994. – 406с. – ISBN 5-85962-021-7
1163734
  Галкин Ю.Ф. Слова и годы / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1989. – 363,2с.
1163735
  Эйдеман Р.П. Слова и годы. / Р.П. Эйдеман. – Рига, 1959. – 676с.
1163736
  Барыков С. Слова и дела Николая П / С. Барыков. – 2-е изд. – М., 1917. – 16с.
1163737
  Философов Д.В. Слова и Жизнь.Литературные споры новейшего времени (1901-1908 гг.). – Санкт-Петербург, 1909. – 324 с.
1163738
  Альфонсов В.Н. Слова и краски / В.Н. Альфонсов. – М-Л, 1966. – 243с.
1163739
  Кобяков Д.Ю. Слова и люди / Д.Ю. Кобяков. – Барнаул, 1977. – 112с.
1163740
  Флоринский Н.И. Слова и поучения на св. В. Четыредесятницу и Страстную седмицу / И. Н. Ф. [Флоринский Н.И.]. – Изд. 4-е. – Одесса : Е.И. Фесенко, 1886. – 256, [4] с. – Авт. установлен по интернету
1163741
  Леванда И. Слова и речи Иоанна Леванды, протоирея Киево-Софийского собора. – Санктпетербрг (Санкт-Петербург) : В Типографии Императорских Театров
Ч. 3. – 1821. – [8], 216, XVI с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХ ст.- картон, шкіра
1163742
  Авилова Н.С. Слова интернационального происхождения в русском литературном языке нового времени : (глаголы с заимств. основой) / Н.С. Авилова ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – Москва : Наука, 1967. – 327 с. – Библиогр.: с. 222-229
1163743
  Самійленко В.І. Слова і думки : поетичні твори, ст., автобіогр. нотатки та спогади / Володимир Самійленко ; упоряд., передм. та прим. Михайла Чорнопиского. – Київ : Веселка, 2014. – 333, [3] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – До 150-річчя від дня народж. Володимира Самійленка. – Бібліогр. в прим.: с. 279-329. – ISBN 978-966-01-0037-4
1163744
   Слова і речі, або Product placement у літературі // Дніпро : читацький літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 7. – С. 130-133. – ISSN 0130-321Х


  "Product placement" у перекладі з англійської означає "розміщення продукції". Це рекламний прийом, коли реквізит у фільмах, телепередачах, комп"ютерних іграх, музичних кліпах і книжках має реальний комерційний аналог. Тобто продакт плейсмент - це ...
1163745
  Климчук В. Слова і смисли. Виміри поетичного світу Тараса Шевченка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 1. – С. 24-42. – ISSN 0235-7941
1163746
  Гринюк Л.Г. Слова і фарби : твори світового живопису на уроках зарубіжної літератури в 11 класі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 57-61
1163747
  Гринюк Л.Г. Слова і фарби : твори світового живопису на уроках зарубіжної літератури в 11 класі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 12-16
1163748
  Гринюк Л.Г. Слова і фарби (Твори світового живопису на уроках світової літератури) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 2 : Від слова та пензля до музики. – С. 2-6
1163749
  Рудометкина М.И. Слова категории времени (на матер. англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Рудометкина М.И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1972. – 24л.
1163750
  Вердиева Н.Ф. Слова категории состояния в современном русском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10660 / Вердиева Н.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 19л.
1163751
  Лисина Л.Л. Слова категории состояния и их валентность в современном английском языке / Л.Л. Лисина. – Л., 1970. – 29с.
1163752
  Маторина Н. Слова категории состояния как часть речи (лингвоисториографический аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 43-51. – ISSN 2411-6548
1163753
  Шабінський М.Є. Слова кельтського походження в етимології українських та французьких географічних назв // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 425-432. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1163754
   Слова любви : лирика поэтов Урала / [сост. и авт. предисл. Л. Давыдычев ; худож. С. Можаева]. – Пермь : Кн. изд-во, 1978. – 197, [9] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Содерж. : Баева, А. ; Богданов, В. ; Бояршинова, Э. ; Ваганова, Л. ; Година, Н. ; Гроссман, М. ; Денисов, Н. ; Дижур, Б. ; Домнин, А. ; Домовитов, Н.
1163755
  Паньоль М. Слова моего отца: Книга для чтения для студентов пед. ин-тов (на франц. яз) / М. Паньоль. – Ленинград, 1977. – 126с.
1163756
  Круглов В.В. Слова на віконному склі : Поезії / В.В. Круглов. – Харків : Крок, 2000. – 127с. – ISBN 966-7093-74-3
1163757
  Пітерс Дж.Д. Слова на вітрі = Speaking into the air : історія ідеї комунікації / Джон Дарем Пітерс ; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : КМ Академія, 2004. – 305 с. – Паралел. титул. аркуш англ. мовою. – ISBN 966-518-250-1
1163758
   Слова Надії // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 1


  Надія Савченко написала відповідь студентам Інституту філології Університету на їх лист підтримки. З повним текстом листа легендарної льотчиці можна ознайомитися на сайті Університету.
1163759
  Абай Кунанбаев Слова назидания / Абай Кунанбаев; пер. с каз. С.Санбаева. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 128 с.
1163760
  Абай Ибрагим Кунанбаев Слова назидания / Абай Ибрагим Кунанбаев. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 160 с.
1163761
  Дубровин Б.С. Слова негромкие любви / Б.С. Дубровин. – М, 1965. – 176с.
1163762
  Барсов Е.В. Слова о полку Игореве, как художественный памятник Киевской дружинной Руси : [В связи с древнерусскою письменностью и живым народным песнотворчеством] / Исслед. Е.В. Барсова : [С новыми неизвестными прил.]. – Москва : В Университетской тип. (М. Катков)
Т. 1. – 1887. – XI, 462, 16 с.


  Содержание 1. Библиография "Слова". 2. Критический очерк литературы "Слова". 3. "Слово" как выражение школы Киевской дружинной Руси. 4. "Слово" как историческая повесть. 5. "Слово" как песнь, подобная Бояновой. 6. "Слово" в его отношении к ...
1163763
  Айхенвальд Ю. Слова о словах : критические статьи / Ю. Айхенвальд. – Петроград : Кн-во бывш. М.В. Попова, ценз. ; [Тип. Е.М. Малаховского], 1916. – 156, [2] с.


  Отрицание театра. Письма Чехова. Салтыков-Щедрин. Аполлон Григорьев. Кн.В.Одоевский. Ю.Балтрушайтис. Из новейшей литературы (К.Тренев, Б.Садовский). Гюи-де-Мопассан. С.Лагарлеф. А.Стриндберг. Памяти французских критиков (Реми де-Гурмон, Эмиль Фаге). ...
1163764
  Майхровіч С.К. Слова об палку Угаравым. / С.К. Майхровіч. – Мінськ, 1968. – 204с.
1163765
  Шуман М. Слова переводимые и слова непереводимые // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 124-133
1163766
  Соболевский А.И. Слова Петра Черноризца / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1909. – [2], 8 с. – Часть текста на церк.-слав. яз. - Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук, 1908, т. 13, кн. 3, с.314-321
1163767
  Акутагава Р. Слова пигмея / Р. Акутагава. – Москва, 1992. – 591с.
1163768
  Вінклер Йозеф Слова повільної людини : Інтерв"ю / інтерв"ю взяв Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  Австрійський письменник Йозеф Вінклер представив у Києві свою найбільш незвичну книжку "Вивезена. Нєточка Ілляшенко розповідає про своє українське дитинство".
1163769
  Гальди Л. Слова романского происхождения в русском языке / Л. Гальди. – М, 1958. – 83с.
1163770
  Колесников Н.П. Слова с двойными согласными: Словарь-справочник / Н.П. Колесников. – М., 1990. – 409с.
1163771
  Супрун А. Слова с корнями числительных в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Супрун А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1955. – 16л.
1163772
  Драгичевич Р.М. Слова с положительной и отрицательной коннотацией в сербском языке с точки зрения национальной культуры // Відображення історії та культури народу в словотворенні : доп. XII Міжнар. наук. конф. Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнар. комітеті славістів (25–28 трав. 2010 р., Київ, Україна) / упоряд. та наук. ред. Н.Ф. Клименко і Є.А. Карпіловської ; НАН України [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 75-84. – ISBN 978-966-489-059-2
1163773
  Гординський Я. Слова св. Єфрема Сирина в перемиських пергамінових листках поч. XIVв.. – Львів : З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1918. – 41с. – Із "Записок Наукового Товариства ім. Шевченка". Т. 126-127


  В кн. також текст "Слова св. Єфpема Сиpина" (цеpковнослов.) та фотокоп. сторінок рукопису.
1163774
  Мгеладзе Д.С. Слова тепонимического происхождения / Д.С. Мгеладзе, Н.П. Колесников. – Тбилиси, 1965. – 128с.
1163775
  Кукушкина А.Т. Слова типа darauf -- worauf как одна из групп класса репрезентантов современного немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кукушкина А.Т.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1962. – 23л.
1163776
  Захиди А.И. Слова тюркского происхождения в современном арабском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Захиди А.И.; АН АзССР. Ин-т лит. и яз. им. Низами. – Баку, 1967. – 33л.
1163777
  Палій О. Слова у "війні світів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 вересня (№ 172). – С. 4


  Російсько-українсьі відносини. Із наближенням підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС плювання "слуг государевих" у бік України помалу досягає апогею.
1163778
  Голобородько В.І. Слова у вишиваних сорочках : вірші / Василь Голобородько. – Київ : Український письменник, 1999. – 109, [3] с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-049-8
1163779
  Дзаваттини Ч. Слова через край / Ч. Дзаваттини. – М., 1983. – 415с.
1163780
   Слова чоловіків (1790-1793) = Paroles d"hommes (1790-1793). – Київ : Альтерпрес, 2006. – 400 с. – (Сучасна гуманітара бібліотека). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-307-X
1163781
  Чарыев М. Слова, грамматически не связанные с членами предложения, в современном туркменском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чарыев М.; АН Туркм. ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1965. – 20л.
1163782
  Борген Юхан Слова, живущие во времени / Борген Юхан. – М., 1988. – 412с.
1163783
  Кухно А.А. Слова, зовущие к добру...: Стихи, проза, письма. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1981. – 329с.
1163784
  Щетинин Л Слова, имена, вещи. / Л Щетинин. – Ростов н/Д, 1966. – 222с.
1163785
   Слова, написанные на небе. – М., 1975. – 310с.
1163786
  Бакмухамедова Х.А. Слова, общие для русского и казахского языков и методика работы над ними в I- V классах казахской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Бакмухамедова Х.А.; Казахский гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
1163787
  Инь Фу Слова, омытые кровью. / Инь Фу. – М., 1964. – 143с.
1163788
   Слова, пришедшие из боя. – М., 1985. – 240с.
1163789
   Слова, пришедшие из боя.. – М., 1980. – 284с.
1163790
  Шанский Н.М. Слова, рожденные Октябрем / Н.М. Шанский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1987. – 126с.
1163791
  Чайковская Анна Слова, слова, слова... Люди и надписи / Чайковская Анна, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 90-99 : фото. – ISSN 1029-5828
1163792
  Фенчак Михайло Слова, що заблукали в струнах ліри : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 16-20. – ISSN 0868-4790
1163793
  Филатов А.П. Слова. / А.П. Филатов. – Х., 1965. – 39с.
1163794
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 2 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 285, [5] с.
1163795
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 3 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 286, [6] с.
1163796
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 4 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 286, [6] с.
1163797
  Котик Ігор Словаззапитаннямийсловами : поезії // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 138-143
1163798
  Мольнар М. Словаки і українці / М. Мольнар. – Братіслава, 1965. – 402с.
1163799
  Доманицький В.М. Словаки, пpо їх життя та національне відpодження : З малюнками / В. Доманицький. – У Київі (Київ) : [Друк. 1-ої Київської друкарської Спілки], 1909. – 53, [2] с. : мал. – (Видавництво "Укpаїнський Учитель" ; № 16)
1163800
  Осипов Георгий Словакия - дышим глубже, идем в гору / Осипов Георгий, Алушицова Любица // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 48-50 : фото
1163801
   Словакия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 40-47 : Іл.
1163802
   Словакия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 40-44 : Фото
1163803
   Словакия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 40-44 : Фото
1163804
   Словакия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 24-28 : Фото
1163805
  Марьина В.В. Словакия в войне против СССР. 1941-1945 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 4. – С. 35-53. – ISSN 0130-3864
1163806
   Словакия. Подготовка к Альпам // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 32-37 : фото
1163807
  Твердохлебов И.Т. Словакия. Экономико-географическая характеристика : Автореф... кандид. географич.наук: / Твердохлебов И.Т.; Институт географии Академии наук СССР. – М., 1952. – 20л.
1163808
  Задорожний Олег Словакия: когда лыжи уже не едут : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 68-72 : Іл.
1163809
   Словакия: когда лыжи уже не едут // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 58-62 : фото
1163810
  Макарушка О. Словар українських виразів, перейнятих з мов тюркских // Професор др.Омелян Огоновський. Огляд його життя і наукової та літературної діяльності / І. Кокорудз. – 13 с.
1163811
  Косолапов В.И. Словари-минимумы в учебной лексикографии (обзор) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 325-335
1163812
  Сергеев В.Н. Словари - наши друзья и помощники : Книги для внекласс. чтения уч-ся 5-7-х кл. / В.Н. Сергеев. – Москва : Просвещение, 1984. – 143с.
1163813
  Вомперский Влентин Павлович Словари 18-го века : Аннот. указ. / Вомперский Влентин Павлович; Отв. ред.: Н.И. Толстой. – Москва : Наука, 1986. – 135с.
1163814
  Хавкина Л.Б. Словари библиотечно-библиографических терминов : англо-русский, немецко-русский, французско-русский : с прилож. списка лат. терминов / Всес. кн. палата ; сост. Л.Б. Хавкина. – Москва : Изд-во ВКП, 1952. – 234 с.
1163815
   Словари и лингвострановедение.. – М., 1982. – 182с.
1163816
   Словари и словарное дело в России 18 в.. – Ленинград : Наука, 1980. – 169с.
1163817
  Алексеев М.П. Словари иностранных языков в русском азбуковнике ХУІІ / М.П. Алексеев. – Ленинград, 1968. – 156с.
1163818
  Новодранова В.Ф. Словари профессиональной коммуникации: функции, структура, использование в учебном процессе // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 420-426. – ISBN 978-966-489-126-1
1163819
  Ступин Л.П. Словари современного английского языка. / Л.П. Ступин. – Л., 1973. – 67с.
1163820
  Косолапов В.И. Словари Хорнби (пути лексикографирования) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 276-284
1163821
  Дробышева Е.Э. Словари эпох: к вопросу о маркирующей роли языка в архитектонике культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 11-16. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена анализу аксиологического потенциала языка как механизма социокультурного структурирования, моделирующей роли языка в архитектонике культуры. Культура понимается как ценностно-смысловой континуум, пространство коммуникаций, а язык в ...
1163822
   Словари, изданные в СССР.. – М., 1966. – 232с.
1163823
  Доманицький В.М. Словарик : пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів / склав В. Доманіцький. – У Київі (Київ) : [Друк. С.А. Борисова], 1906. – 128 с.
1163824
  Ильин А.М. Словарик орфографический и справочный. / А.М. Ильин. – 364с.
1163825
  Абраменко Ф.Х. Словарик, заключающий около десяти тысяч затруднительных для правописания слов, правила правописания, правила переноса слов на другую строку и правила расстановки знаков препинания / сост. по Гроту и доп. по акад. слов. и др. ист. учитель Ф. Абраменко. – 8-е изд. – Киев : кн. маг. И.А. Розова, 1909. – 192 с. – Миниатюрное издание
1163826
  Бублеева Н.А. Словарная работа в V классе / Н.А. Бублеева. – М.-Л., 1953. – 76с.
1163827
  Колосов П.И. Словарная работа на уроках литературного чтения / П.И. Колосов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 331с.
1163828
  Мальцева К.В. Словарная работа на уроках литературного чтения в V-VII классах национальной школы. / К.В. Мальцева, А.М. Лебедева. – М., 1954. – 216 с.
1163829
  Мальцева К.В. Словарная работа на уроках литературного чтения в V-VII классах национальной школы. / К.В. Мальцева, А.М. Лебедева. – 2-е изд. – М., 1955. – 216 с.
1163830
  Скороход Л.К. Словарная работа на уроках русского языка / Л.К. Скороход. – М., 1990. – 223с.
1163831
  Черноусова Н.С. Словарная работа на уроках русского языка в 4-8 классах. / Н.С. Черноусова. – К, 1983. – 168с.
1163832
  Малафеева Е.М. Словарная работа на уроках русского языка в 5-6 классах туркменской школы при изучении имени существительного, имени прилагательного и глагола : Автореф... канд. пед.наук: / Малафеева Е.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 14л.
1163833
  Иванов П.П. Словарная работа на уроках русского языка в 5 классе / П.П. Иванов. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 272 с.
1163834
  Латушкина М.С. Словарная работа по английскому языку в 5-6 классах / М.С. Латушкина. – Одесса, 1962. – 52с.
1163835
  Грязнова Ольга Владимировна Словарная статья терминологического словаря как вид научного текста (на материале словарей английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Грязнова Ольга Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 24л.
1163836
  Миллер Ц.Г. Словарно-орфографические упражнения. / Ц.Г. Миллер. – М, 1976. – 144с.
1163837
  Семенюк А.А. Словарно-семантическая работа в вечерней школе. : Автореф... канд.пед.наук: 661 / Семенюк А.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 26л.
1163838
  Колосов П.И. Словарно-стилистические упражнения / П.И. Колосов. – М., 1964. – 220с.
1163839
  Саяхова Л.Г. Словарно-фразеологическая работа в национальной школе / Л.Г. Саяхова. – Ленинград, 1982. – 159 с.
1163840
  Кантор И.М. Словарно-энциклопедическая литература по педагогике : Автореф... канд. пед.наук: / Кантор И.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1966. – 22л.
1163841
  Маликова Л. Словарные дефиниции как один из источников формирования лексической базы неродного языка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядається словникові тлумачення як інформаційний блок різноманітних відомостей про слово. Описуються можливості використання потенціалу дефініцій словників у процесі формування лексичної бази нерідної мови.
1163842
  Волохов Юрий Кириллович Словарные заимствования, пополнившие английскую лексику в ХХ веке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Волохов Юрий Кириллович; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1974. – 20л.
1163843
  Киршнер В.Т. Словарные заимстования из славянских языков в верхненемецком говоре Кокчетавской области Казахской ССР : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Киршнер В.Т.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1984. – 22л.
1163844
  Сенин П.И. Словарные и фразеологические неологизмы советской эпохи в произведениях К.А.Федина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сенин П.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 19л.
1163845
   Словарные категории. – М., 1988. – 222с.
1163846
  Тюленев-Лисовик Словарные множества. 2 / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2009. – 480 с. – ISBN 978-966-651-757-2
1163847
  Горелик П.А. Словарные элементы стиля публицистической прозы Гейне : Автореф... канд. филол.наук: / Горелик П. А.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. яз. – Ленинград, 1952. – 21 л.
1163848
  Морен М.К. Словарные элементы языка прозы В.Гюго раннего периода творчества. (По материалу романа "Собор Парижской богоматери") : Автореф... канд. филол.наук: / Морен М.К.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1955. – 17л.
1163849
  Луцюк Н. Словарный диктант / Н. Луцюк. – Киев : Колесо, 2007. – 150с. : илл. – ISBN 978-966-96704-4-1
1163850
   Словарный минимум по английскому языку для студентов І и ІІ курсов.. – Л., 1961. – 20с.
1163851
  Щербин В. Словарный мир О.Н. Трубачёва в зеркале библиометрии // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 117-125. – ISSN 0869-3595
1163852
  Ишмуратов А.Г. Словарный состав большевистской газеты "Урал". : Автореф... канд. филолог.наук: / Ишмуратов А.Г.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1954. – 14л.
1163853
  Глазырина Э.В. Словарный состав говора Полевского района Свердловской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Глазырина Э.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 16 с.
1163854
  Гантман-Кривошекова Словарный состав и словоизменение иньвенского диалекта коми-пермяцкого языка : Автореф... кандид. филологич.наук: / Гантман-Кривошекова А.С.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 18 с.
1163855
  Хамдамов Ж. Словарный состав сочинений поэта-демократа Мукими. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамдамов Ж.; Узбек.гос.ун-т. – Самарканд, 1955. – 20л.
1163856
  Пеэбо Яак Эльмарович Словарный состав эпоса "Калевипоэг" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Пеэбо Яак Эльмарович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 26л.
1163857
  Гусятинская В.С. Словарный состав языка Феокрита в области неживой природы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусятинская В.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 13 с.
1163858
  Мезьер А.В. Словарный указатель по книговедению / А.В. Мезьер. – Л., 1924. – 926с.
1163859
  Семенов П. Словаръ Россійской имперіи / П. Семенов. – Санкт-Петербург
Т.1. – 1863. – 716с.
1163860
  Семенов П. Словаръ Россійской имперіи / П. Семенов. – Санкт-Петербург
Т.2. – 1865. – 898с.
1163861
  Семенов П. Словаръ Россійской имперіи / П. Семенов. – Санкт-Петербург
Т.3. – 1867. – 743с.
1163862
  Семенов П. Словаръ Россійской имперіи / П. Семенов. – Санкт-Петербург
Т.4. Вып.1 : Па- Пол. – 1868. – 640с.
1163863
  Кочанина В.Л. Словарь - минимум по английскому языку / В.Л. Кочанина, Р.Е. Стеринзат. – Москва, 1967. – 96с.
1163864
  Кочанина В.Л. Словарь - минимум по английскому языку / В.Л. Кочанина, Р.Е. Стеринзат. – 2-е изд. – М, 1969. – 96с.
1163865
   Словарь : Испанско-русский и русско-испанский;Пособ.для общеобразов.шк. и высш.учебн.зав. – Ірпінь : Перун, 2000. – 544с. – ISBN 966-569-000-0
1163866
  Готлиб К.Г. Словарь "ложных друзей переводчика" / К.Г. Готлиб. – Москва, 1985. – 159с.
1163867
   Словарь автобиографической трилогии М. Горького. – Л.
Вып. 1. – 1974. – 315с.
1163868
   Словарь автобиографической трилогии М. Горького. – Л.
Вып. 4. – 1984. – 310с.
1163869
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л., 1975. – 104с.
1163870
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
2. – 1977. – 299с.
1163871
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
3. – 1982. – 269с.
1163872
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
5. – 1986. – 348с.
1163873
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – 6 в. – Л.
1. – 1990. – 336с.
1163874
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
Вып. 6, т. 2. – 1990. – 344с.
1163875
   Словарь автобиографической трилогии М.ГОрького.. – Л.
Вып. 6, т. 1. – 1990. – 340с.
1163876
   Словарь административного права. – Москва : Правовая культура, 1999. – 320с. – ISBN 5-87759-033-2
1163877
   Словарь Академии Российской. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1789. – 48 с.
1163878
   Словарь Академии Российской. – В Санкт-Петербурге : При Императорской АН
Ч. 4. – 1793. – 1331с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра
1163879
   Словарь Академии Российской. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 4 : От М. до Р. – 1793
1163880
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 1 : А - Д. – 1806
1163881
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 1 : А - Д. – 1806. – [6], 1310 стлб.
1163882
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 2 : Д - К. – 1809. – [2], 1178 стлб.
1163883
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 2 : Д - К. – 1809


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1163884
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 3 : К - Н. – 1814. – [2], 1444 стлб.
1163885
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 5 : П - С. – 1822. – [2], 1442 стлб.
1163886
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова
Ч. 5 : П - С. – 1822. – [2], 1142 стлб.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1163887
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 6 : от С - до конца. – 1822. – [2], 1478 стлб.
1163888
   Словарь активного усвоения лексики английского языка. – Москва, 1988. – 710с.
1163889
  Горбачевский Н. Словарь актового языка Северо-Западного края и Царства Польского / Сост. архивариусом Центр. архива древ. актовых кн., губ.: Вилен., Гроднен., Мин. и Ковен., чл. Вилен. археогр. комис. Н. Горбачевским. – Вильна : Изд. иждивением Виленск. учеб. окр. ; В тип. А.И. Зака, 1874. – [2], XX, 399 с.
1163890
  Спиерс Р.А. Словарь американских идиом / Р.А. Спиерс. – М., 1991. – 463с.
1163891
   Словарь американских идиом : Более 8 000 слов и выражений. – Санкт- Петербург : Лань, 1997. – 464c. – ISBN 5-86617-015-9
1163892
  Спиерс Р.А. Словарь американского сленга : специальное издание / Р.А. Спиерс. – Москва : Русский язык, 1991. – 528с.
1163893
  Коллин П.Х. Словарь американского употребления английского языка (для начинающих) / П.Х. Коллин, М. Лоуи, К. Уэйланд. – Специальное издание. – Москва : Русский язык, 1991. – 280с. – ISBN 5-200-01497-2
1163894
   Словарь американской истории с колониальных времен до первой мировой войны = Dictionary of american history from colonial times to world war 1. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1997. – 733с. – ISBN 5-86007-076-4
1163895
  Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии / Эрик Хэмп ; пер. и доп. В.В. Иванова ; под ред. и с предисл. В.А. Звегинцева. – Москва : Прогресс, 1964. – 264 с.
1163896
  Алешин Е.В. Словарь английских и американских сокращений / Е.В. Алешин. – Москва, 1953. – 534с.
1163897
  Блувштейн В.О. Словарь английских и американских сокращений / В.О. Блувштейн. – 3-е изд. – М, 1957. – 767с.
1163898
  Блувштейн В.О. Словарь английских и американских сокращений / В.О. Блувштейн. – 4-е изд. – М, 1958. – 767с.
1163899
  Алешин Е.В. Словарь английских и американских сокращений. / Е.В. Алешин. – Москва, 1954. – 533с.
1163900
  Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен / А.И. Рыбакин. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 408 с.
1163901
  Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен / А.И. Рыбакин. – М, 1989. – 221с.
1163902
  Зиман Ю.Л. Словарь английских терминов по использованию цифровых вычислительных систем / Ю.Л. Зиман. – М, 1967. – 12с.
1163903
  Смирнова Е.С. Словарь английских устойчивых сочетаний типа "глагол+существительное" / Е.С. Смирнова. – М., 1969. – 16с.
1163904
  Рыбакин А.И. Словарь английских фамилий / А.И. Рыбакин. – Москва, 1986. – 575 с.
1163905
   Словарь английского языка в картинках для детей / Ваттерс, , Гарнетт, , Куртис, , А. Стюарт. – Москва : Республика, 1992. – 382с. – ISBN 5-250-02055-0
1163906
  Мурашкевич А.М. Словарь англо-американских сокращений по авиационной и ракетно-космической технике / А.М. Мурашкевич. – М., 1969. – 439с.
1163907
   Словарь англо-русский, русско-английский : Пособие для общеобразовательных школ и высших учебных заведений. – Киев. Ирпень : Перун, 1996. – 496с. – ISBN 5-7707-9496-8
1163908
  Лосев А.Ф. Словарь античной философии / А.Ф. Лосев. – Москва : Мир идей ; Акрон, 1995. – 232 с. – ISBN 5-88884-001-7
1163909
   Словарь античности. – Москва : Прогресс, 1989. – 704с. – ISBN 5-01-001588-9
1163910
   Словарь античности.. – М., 1992. – 710с.
1163911
  Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – М., 1978. – 400с.
1163912
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка / Л.А. Введенская. – Ростов-на-Дону, 1982. – 176с.
1163913
  Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1984. – 381с.
1163914
  Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка : более 2 000 антонимических слов / М.Р. Львов. – 3-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 381с.
1163915
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка : Около 500 антонимических гнезд / Введенская Л.А. – Москва : Астрель. АСТ, 2006. – 445с. – ISBN 5-17-011733-7; 5-271-04336-3
1163916
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка : около 500 антонимических гнезд / Л.А. Введенская. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 448с. – ISBN 978-5-17-011733-8
1163917
  Комиссаров В.Н. Словарь антонимов современного английского языка / В.Н. Комиссаров. – Москва, 1964. – 288с.
1163918
   Словарь ассоциативных норм русского языка.. – М., 1977. – 192с.
1163919
  Яр-Мухамедов Словарь астрономических терминов : (проект) / Яр-Мухамедов. – Фрунзе : Издательство АН КиргизССР, 1960. – 63 с.
1163920
   Словарь атеиста.. – М., 1964. – 271с.
1163921
   Словарь атеиста.. – 2-е изд, доп. – М., 1966. – 319с.
1163922
  Львов М.Р. Словарь атонимов русского языка / М.Р. Львов. – М., 1988. – 380 с.
1163923
  Лаучюте Ю.А. Словарь балтизмов в славянских языках / Ю.А. Лаучюте. – Л, 1982. – 212с.
1163924
  Носович И.И. Словарь белорусского наречия : издание Отделения Русского языка и словесности Императорской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1870. – 756, (6) с.
1163925
  Лоскутов В.Н. Словарь бенгальского языка с русским эквивалентами / В.Н. Лоскутов. – Москва, 1978. – 752с.
1163926
  Лоскутов В.Н. Словарь бенгальского языка с русскими эквивалентами : Около 21000 слов / В.Н. Лоскутов, Р.В. Валуева, Б.Г. Полянский; Под ред. Быковой Е.М., Нони Бхоумика. – Москва : Советская энциклопедия, 1974. – 752с.
1163927
  Гиоргидзе Г.Г. Словарь библиотечных терминов / Г.Г. Гиоргидзе, Г.А. Картози. – 2-е изд. доп. – Тбилиси, 1974. – 159с.
1163928
   Словарь библиотечных терминов.. – М., 1976. – 224с.
1163929
  Аркадьев Е.И. Словарь библиофила / Е.И. Аркадьев. – Москва, 1890. – 88с.
1163930
  Алдашев А.А. Словарь биологических терминов / А.А. Алдашев. – Фрунзе, 1961. – 256с.
1163931
   Словарь ботанических терминов /русско-азербайджанский/.. – Баку, 1963. – 220с.
1163932
  Саломон-Шелле Словарь ботанических терминов. / Саломон-Шелле. – С-Пб. – 120с.
1163933
   Словарь ботанических терминов.. – К., 1984. – 308с.
1163934
   Словарь брянских говоров. – Ленинград
5. – 1988. – 76с.
1163935
   Словарь брянских говоров.. – Л.
1. – 1976. – 76с.
1163936
   Словарь брянских говоров.. – Л.
2. – 1980. – 56с.
1163937
   Словарь брянских говоров.. – Л.
3. – 1983. – 91с.
1163938
   Словарь брянских говоров.. – Л.
4. – 1984. – 79с.
1163939
  Костюк П.А. Словарь бухгалтера / П.А. Костюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1984. – 219с.
1163940
  Костюк П.А. Словарь бухгалтера / П.А. Костюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1990. – 240с.
1163941
   Словарь в помощь избирателю.. – М., 1937. – 158с.
1163942
   Словарь в помощь избирателю.. – М., 1938. – 208с.
1163943
  Зайцева М.И. Словарь вепсского языка / М.И. Зайцева, М.И. Муллонен. – Л., 1972. – 746с.
1163944
  Прох Л.З. Словарь ветров / Л.З. Прох. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 311с.
1163945
  Мезенко Ю.А. Словарь ветров / Ю.А. Мезенко. – К, 1986. – 119с.
1163946
  Звягинцев А Е. Словарь внешкольного обрзования. / А Е. Звягинцев. – М, 1918. – 80с.
1163947
   Словарь военных терминов. – М., 1988. – 335с.
1163948
  Терешкин Н.И. Словарь восточнохантыйских диалектов / Н.И. Терешкин ; [отв. ред. Г.А. Меновщиков] ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1981. – 544 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1163949
   Словарь географический, или описание царств, областей, городов, епархий, герцогств и маркграфств. – Ч. 4-я. – Спб, 1789. – 512с.
1163950
   Словарь географический, или Описание царств, областей, городов, епархий, герцогств, графств и маркграфств, Римско-императорских городов, гаваней, крепостей и иных знатных селений во всех четырех частях земного круга, показующий... : на российский язык переложен 1789 г. – В Санктпетербурге : В типографии Горного училища
Ч. 5. – 1791. – 501с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
1163951
  Боднарский М.С. Словарь географических названий / М.С. Боднарский. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 368с.
1163952
  Боднарский М.С. Словарь географических названий / М.С. Боднарский; Под ред.В.П.Тихомирова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 391с.
1163953
   Словарь географических названий арабских стран. – Москва : Наука
1. – 1973. – 358с.
1163954
   Словарь географических названий арабских стран. – Москва : Наука
2. – 1973. – 408с.
1163955
  Бузыкина В.С. Словарь географических названий Германской Демократической Республики : [в 2 т.] / В.С. Бузыкина ; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука
Т. 1. – 1975. – 309 с.
1163956
  Бузыкина В.С. Словарь географических названий Германской Демократической Республики : [в 2 т.] / В.С. Бузыкина ; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука
Т. 2. – 1975. – 392 с.
1163957
   Словарь географических названий зарубежных стран.. – Москва : Недра, 1965. – 480с.
1163958
   Словарь географических названий зарубежных стран.. – 2-е изд., испр. – Москва : Недра, 1970. – 431с.
1163959
   Словарь географических названий зарубежных стран.. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1986. – 459с.
1163960
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 1 : А - Т. – 1982. – 468с.
1163961
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 2 : Т - Я. – 1982. – 846с.
1163962
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 3 : Указатель и приложения. – 1982. – 257с.
1163963
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 1 : А - С. – 1984. – 468с.
1163964
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 2 : Т - Я. – 1984. – 848с.
1163965
   Словарь географических названий Китая.. – Москва : Наука
Том 3 : Указатель и приложения. – 1984. – 258с.
1163966
  Беляева А.В. Словарь географических названий Коми АССР / А.В. Беляева. – М., 1975. – 164с.
1163967
   Словарь географических названий Кореи. – Москва : Наука, 1973. – 560с.
1163968
  Рупосова А.А. Словарь географических названий Мордовской АССР. / А.А. Рупосова. – М., 1975. – 96с.
1163969
   Словарь географических названий Португалии.. – М., 1982. – 184с.
1163970
   Словарь географических названий Сомали.. – М.
2. – 1982. – 324с.
1163971
   Словарь географических названий Сомали.. – М.
3. – 1982. – 335с.
1163972
   Словарь географических названий СССР.. – М., 1968. – 272с.
1163973
   Словарь географических названий СССР.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 296с.
1163974
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 1 : А-К. – 1975. – 436 с.
1163975
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 2 : Л-Р. – 1975. – 350с.
1163976
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 3 : С-Я. – 1975. – 460с.
1163977
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 4 : Указатель географических названий от национальной формы к русской. – 1975. – 502 с.
1163978
  Королева М.К. Словарь географических названий Украинской ССР / М.К. Королева. – М
1. – 1976. – 258с.
1163979
   Словарь географических названий Украинской ССР. – Москва : Наука
Т. 2. – 1976. – 248 с.
1163980
   Словарь географических названий Украинской ССР.. – М.
3. – 1976. – 254с.
1163981
   Словарь географических названий Франции. – Москва : Наука, 1983. – 200 с.
1163982
   Словарь географических названий Франции. – М.
1. – 1983. – 435с.
1163983
   Словарь географических названий Франции.. – М.
1. – 1983. – 188с.
1163984
   Словарь географических названий Франции.. – М.
2. – 1983. – 500с.
1163985
   Словарь географических названий Франции.. – М.
2. – 1983. – 212с.
1163986
   Словарь географических названий Франции.. – М.
3. – 1983. – 200с.
1163987
  Горовая Е.В. Словарь географических названий Эфиопии / Е.В. Горовая. – М, 1974. – 360с.
1163988
  Смирнова Н.А. Словарь географических терминов / Н.А. Смирнова. – М., 1966. – 80с.
1163989
  Розен М.Ф. Словарь географических терминов Западной Сибири / Географич. о-во СССР.Комисс. топонимики и транскрипции географич. назв.; Сост. М.Ф. Розен. – Ленинград, 1970. – 101с. – Библиогр.: с.85-91
1163990
  Беляева А.В. Словарь географических терминов и других слов, встречающихся в Коми топонимии / А.В. Беляева. – М., 1968. – 111с.
1163991
  Боченкова Ю.И. Словарь географических терминов и других слов, встречающихся в топонимии Горно-Алтайской автономной области. / Ю.И. Боченкова. – М,, 1969. – 62с.
1163992
  Савина В.И. Словарь географических терминов и других слов, формирующих топонимию Ирана. / В.И. Савина. – М., 1971. – 348с.
1163993
   Словарь глагольно-именных словосочетаний общенаучной речи.. – М., 1973. – 80с.
1163994
  Беляева О.П. Словарь говоров Соликамского района Пермской области / О.П. Беляева. – Пермь, 1973. – 706с.
1163995
   Словарь гражданского права / В.Н. Додонов, В.Н. Додонов, Е.В. Каминская, О.Г. Румянцев; Под ред. В.В.Залесского. – Москва : Инфpа-М, 1998. – 304с. – (Биб-ка словарей "ИНФРА-И"). – ISBN 5862253084
1163996
  Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка / Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – М., 1986. – 410с.
1163997
  Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка : более 2500 слов / Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – Москва : Астрель ; АСТ ; Хранитель, 2006. – 376, [4] с. – Авт. на обл. не указ. – ISBN 5-17-039033-5; 5-271-14793-2; 5-9762-1162-3


  Предлагаемая книга - одно из первых подробных описаний в словарной форме сложных явлений русской грамматики. Цель словаря - выделить грамматически трудные случаи, являющиеся сложными как для носителей русского языка, так и изучающих русский язык как ...
1163998
  Нейман А.П. Словарь грузинских синонимов : Автореф... кандид. филологич.наук: / Нейман А.П.; Грузинский Ордена Трудового Красного Знамени СХИ им. Л.П.Берия. – Тбилиси, 1949. – 16 с.
1163999
  Чабашвили М.Н. Словарь грузинского "физиолога". : Автореф... канд. филолог.наук: / Чабашвили М.Н.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1950. – 11л.
1164000
   Словарь делового человека. – М., 1992. – 225с.
<< На початок(–10)1161116211631164116511661167116811691170(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,