Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1139001
  Петрова П.Е. Практикум "Математическиеметоды анализа в экономике" по курсу "Математические методы в планировании и управлении" / П.Е. Петрова. – Краснодар, 1976. – 56с.
1139002
  Ригина С.Н. Практикум "Оценка агроклиматических ресурсов Вологодской области для жизни и хозяйственной деятельности населения : вести из школ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 54-56 : Табл., додаток. – ISSN 0016-7207
1139003
   Практикум абитуриента : Молекулярная физика, оптика, атомная физика. – Москва : Бюро Квантум. – (Приложение к журналу Квант ; №4/2003). – ISBN 5-85843-045-7
Выпуск 2. – 2003. – 128с.
1139004
  Антонов Л.П. Практикум в учебных мастерских : [учеб. пособие для пед. ин-тов по специальности "Общетехн. дисциплины и труд"] / Л.П. Антонов, П.С. Моргулис, В.А. Рузаков. – Москва : Просвещение, 1976. – 400 с. : ил.
1139005
  Муравьев Е.М. Практикум в учебных мастерских : [для пед. ин-тов по спец. № 2120 "Общетехн. дисциплины" и пед. уч-щ по спец. № 2008 "Преподавание труда и черчения в непол. сред. шк."] : в 2 ч. / Муравьев Е.М., Молодцов М.П. – Москва : Просвещение. – (Учебное пособие для педагогических институтов и училищ)
Ч. 1 : Обработка металлов. – 1987. – 271, [1] с. – Библиогр.: с. 270
1139006
  Муравьев Е.М. Практикум в учебных мастерских : [для пед. ин-тов по спец. № 2120 "Общетехн. дисциплины" и пед. уч-щ по спец. № 2008 "Преподавание труда и черчения в непол. сред. шк."] : в 2 ч. / Муравьев Е.М., Молодцов М.П. – Москва : Просвещение. – (Учебное пособие для педагогических институтов и училищ)
Ч. 2 : Обработка древесины и пластмасс. – 1987. – 239, [1] с. – Библиогр. в конце текста
1139007
   Практикум в учебных мастерских и технология конструкционных материалов. – М., 1986. – 191с.
1139008
   Практикум для медицинских сестер гражданской обороны. – Свердловск, 1989. – 400с.
1139009
  Пушкарева Т.Н. Практикум для решения задач по физике / Т.Н. Пушкарева. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета
разд. 1 : Механика. – 1975. – 48с.
1139010
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Волошан І.Г. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-358-0
Ч. 1. – 2009. – 212 с.
1139011
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / МОНУ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-361-0
Ч. 2. – 2009. – 388 с.
1139012
  Липов В.В. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини": тести, практичні та ситуаційні завдання : навчально-практичний посібник / Липов В.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-676-239-2
1139013
  Домашенкина Г.П. Практикум для специального семинара "Типы односоставных предложений и особенности их употребления в русском языке" / Г.П. Домашенкина. – М., 1972. – 80с.
1139014
  Прокопенко О.В. Практикум для студентів радіофізичного факультету з курсу "Кріогенна електроніка" : тестові запитання до лабораторних робіт / О.В. Прокопенко ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ, 2008. – 16 с.
1139015
  Кравчук О.М. Практикум з аналітичної геометрії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Кравчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-607-6
Ч. 1. – 2012. – 227, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. - Предм. покажч.: с. 220-227. – Бібліогр.: с. 204-205
1139016
  Олексюк С.Т. Практикум з аналітичної хімії / С.Т.Олексюк, В.М.Сомов, С.В.Зима. – Луцьк : Вежа, 1999. – 147с. – Бібліогр.:с.146-147. – ISBN 966-7294-70-6
1139017
  Шевряков М.В. Практикум з аналітичної хімії: Кількісний аналіз : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Шевряков, М.В. Повстяной, Г.О. Рябініна. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-2393-61-3
1139018
  Проценко Д.П. і Мініберг С.Я. Практикум з анатомії рослин / Д.П. і Мініберг С.Я. Проценко. – Київ, 1955. – 223с.
1139019
   Практикум з англійської мови. – Київ, 1969. – 68с.
1139020
  Мансі Є.О. Практикум з англійської мови : граматика / Є.О. Мансі. – Київ : Логос, 1999. – 156 с. – 4650. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-056-9
1139021
  Ніколенко А.Г. Практикум з англійської мови = Practice makes рerfect : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Г.Ніколенко; Київський інститут перекладачів. – Київ : Кондор, 2005. – 912с. – ISBN 966-8251-64-4


  У посібнику використовується комунікативний підхід до вивчення англійської мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ
1139022
  Бовіна Г.І. Практикум з англійської мови : посібник для студ. немовних вищих навч. закладів 1-4 рівнів акредитації / Г.І. Бовіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-364-707-4
1139023
  Алова Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова та ін. ; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
Вип. 2. – 1971. – 45 с.
1139024
  Алова Молозовенко Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : Лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Молозовенко Н.П. Алова, О.М. Старикова; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
в.3. – 1972. – 38с.
1139025
  Алова Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : в.4 / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1974. – 37с.


  Головна увага приділяється таким питанням: системний характер мовних явищ, виявлення в тексті певних структурних елементів; семантико-стилістична характеристика мовних одиниць; співставлення граматичних структур в їх синонімічному співвідношенні.
1139026
  Жаворонкова І. Практикум з бактеріоз на рослинах / І. Жаворонкова. – Х., 1932. – 52с.
1139027
  Пістун І.П. Практикум з безпеки життєдіяльності : Навч. посібник / За заг.ред.І.П.Пістун. – Суми : Університетська книга, 2000. – 232с. – ISBN 966-7550-13-3
1139028
  Фердман Д.Л. Практикум з біології / Д.Л. Фердман, Є.Ф. Сопін. – Київ : Радянська школа, 1952. – с.
1139029
   Практикум з біофізики : навчальний посібник / [А.В. Тарновська та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 181, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 163-165 .- Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 162. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-856-2
1139030
  Перекрест А.Л. Практикум з вивчення методів цифрової обробки сигналів у прикладних програмних пакетах : навч. посібник / А.Л. Перекрест, О.П. Чорний, Г.О. Гаврилець ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : Щербатих О.В., 2015. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-139. – ISBN 978-617-639-063-3
1139031
  Хічій О.Ф. Практикум з вищої математики / О.Ф. Хічій. – Ужгород, 1964. – 48 с.
1139032
   Практикум з вищої математики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 248с. – ISBN 966-608-335-3
1139033
  Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики : навч. посібник для ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 966-7112-79-9
Ч. 1 : Елементи алгебри та аналітичної геометрії / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2005. – 392, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 290
1139034
   Практикум з вищої математики : навчальний посібник / Т.В. Блудова, І.Ф. Греджук, І.А. Джалладова, А.Б. Волощенко, О.І. Лютий; Т.В.Блудова [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 404 с. – Тетяна Володимирівна. – ISBN 966-574-830-0
1139035
  Турчанінова Л.І. Практикум з вищої математики : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.І. Турчанінова, О.В. Доля ; МОНУ, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Кондор, 2007. – 172с. – ISBN 978-966-351-145-0
1139036
  Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 978-966-8924-31-6
Ч. 2 : Вступ до математичного аналізу; диференціальне та інтегральне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2007. – 459, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 459
1139037
   Практикум з вищої математики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за нематематичними напрямами підготовки / [В.І. Беспальчук та ін.] ; за ред. В.О. Коваля ; М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технологічний ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 447, [1] с. – ISBN 978-966-683-158-6
1139038
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-8447-58-7
Ч.1. – 2010. – 389, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-388
1139039
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 1 : Лінійна алгебра. – 2010. – 131, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131
1139040
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 2 : Аналітична геометрія. – 2010. – 124, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 124
1139041
   Практикум з вищої математики : навч. посіб. [для вищих навч. закл.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : Закарп. держ. ун-т. – ISBN 978-966-2075-10-6
Ч. 3 : Ряди; звичайні диференціальні рівняння / Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Король І.Ю., Поляк С.С. – 2011. – 334, [2] с. – Предм. покажч.: с. 329-335. – Бібліогр.: с. 327-328
1139042
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-933-0
Модуль 3 : Вступ до математичного аналізу. – 2012. – 206, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 205
1139043
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-934-7
Модуль 4 : Диференціальне числення функцій однієї змінної. – 2012. – 132, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 131
1139044
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-935-4
Модуль 5 : Інтегральне числення функцій однієї змінної. – 2012. – 108, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 107
1139045
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-289-010-5
Ч. 2. – 2014. – 414, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. назви розд. – Бібліогр.: с. 411-413
1139046
  Ляшенко О.І. Практикум з вищої математики для економістів : навч. посібник / О.І. Ляшенко, Т.В. Кравець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київский університет, 2013. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-177. – ISBN 978-966-439-677-3
1139047
   Практикум з газової хроматографії : навч. посібник / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Левчик, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 71
1139048
  Костриця М.Ю. Практикум з географічного краєзнавства : Ппосібник для вчителя / М.Ю. Костриця. – Київ : Радянська школа, 1979. – 459с.
1139049
  Давиденко І.М. Практикум з гігієни шкільної і фізичних вправ / І.М. Давиденко, В.О. Калошин. – Київ, 1969. – 184с.
1139050
  Каплан Л.Л. Практикум з гістології з основами ембріології / Л.Л. Каплан. – Київ : Радянська школа, 1965. – 143с.
1139051
  Антипчук Ю.П. Практикум з гістології з основами ембріології : навч. посіб. для студ. природн. та природн.-географ. фак. пед. ін-тів / Ю.П. Антипчук. – Київ : Вища школа, 1978. – 152 с.
1139052
  Паращук В.Ю. Практикум з граматики англійської мови : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ю. Паращук, Т.В. Савенко, Л.Ф. Грицюк. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 296с. – ISBN 966-7890-23-6


  Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультетів іноземних мов, спеціальність "англійська мова".
1139053
  Орлова І.С. Практикум з граматики іспанської мови : морфологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.С. Орлова ; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-8407-86-4
1139054
  Наконечний Ю.І. Практикум з грунтознавства і географії грунтів : навч. посібник / Ю.І. Наконечний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 373, [1] с., [10] арк. фотоіл. : табл., іл. – Імен. покажч.: с. 371-373. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0019-3
1139055
  Кошляков О.Є. Практикум з динаміки підземних вод : Навчальний посібник / О.Є. Кошляков, В.І. Мокієнко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 76с. – ISBN 966-594-610-2
1139056
  Швай О.Л. Практикум з дискретної математики : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О.Л. Швай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 235, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. - Предм. покажч.: с. 230-235. – Бібліогр.: с. 205-206. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-580-2
1139057
   Практикум з дисципліни "Теорія і методика журналістської творчості" : (тематика і зміст практичних занять). – Київ : Київський університет, 1998. – 44с.
1139058
  Пріб К.А. Практикум з діагностики в системі управління : [навч. посібник] / К.А. Пріб, Н.І. Патика, Г.Д. Лендєл ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2016. – 202, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 192-197. – ISBN 978-617-649-038-8
1139059
  Медвідь А.М. Практикум з ділової української мови : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації / А.М. Медвідь. – Київ : Здоров"я, 2002. – 219, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 5-311-01260-9


  У пр. №1722531 напис: Великошановному Володимиру Сергійчуку від автора з побажанням добра, щастя, творчої наснаги. 2.10.2002 р. Підпис.
1139060
  Черняк О.І. Практикум з економетрики : навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / О.І. Черняк, Г.О. Харламова, Н.В. Слушаєнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 149-152. – ISBN 978-966-439-611-7
1139061
  Корольов О.А. Практикум з економетрії: завдання з практичними рекомендаціями, алгоритмами та прикладом їх наскрізного виконання : навчальний посібник для студ. / О.А. Корольов, В.В.Рязанцева ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-91-0
Ч.1 : Регресійний аналіз. – 2002. – 250 с.
1139062
  Горянський В.Ф. Практикум з економіки сільскогосподарського виробницства / В.Ф. Горянський; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Вища школа при КДУ, 1976. – 80с.
1139063
  Романенко І.Н. та ін. Практикум з економіки соціалістичного сільського господарства / І.Н. та ін. Романенко. – Київ, 1965. – 100с.
1139064
  Миколайчук О.Г. Практикум з електронографії : посібник / О.Г. Миколайчук, О.М. Когут. – Львов : Вища школа, 1977. – 102 с.
1139065
  Андрієвський С.К. Практикум з електротехніки : для 10 класу / С.К. Андрієвський, О.Л. Бартновський. – Київ : [б. в.], 1957. – 152 с.
1139066
  Утевська Є.Л. Практикум з загальної хімії / Є.Л. Утевська. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1958. – 352с.
1139067
  Гончаров А.І. Практикум з загальної хімічної технології : навчальний посібник для студентів хімічних факультетів університетів та природничих факультетів педагогічних інститутів / А.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 1973. – 208с.
1139068
  Черкас Н.В. Практикум з ідіоматики англійської мови = English idioms in use : навчальний посібник / МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 236 с. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-613-684-1
1139069
  Диняк О.В. Практикум з інженерної геології : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Диняк, А.В. Шостак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92. – ISBN 978-966-439-649-0
1139070
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : Навч. посібник / Я.М. Глинський. – 3-є доп.вид. – Львів : Деол, 2000. – 224с. – ISBN 966-7449-03-3
1139071
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : Навч. посібник / Я.М. Глинський. – 5-е вид. – Львів : Деол, 2002. – 224с. – ISBN 966-7449-14-9
1139072
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : навчальний посібник [для студ. нетехнічних спец. вищих навч. закладів] / Я.М. Глинський. – 9-те вид., оновлене. – Львів : СПД Глинський, 2006. – 296с. – ISBN 966-2934-04-9
1139073
   Практикум з інформатики для математиків та економістів / Гече Ф.Е. [ та ін. ] ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Математичний ф-т, Кафедра кибернетики і прикладної математики. – Ужгород : Говерла, 2008. – 184с.
1139074
  Телешун С.О. Практикум з інформаційно-аналітичної діяльності в публічній політиці та роботі правоохоронних і спеціальних служб / С.О. Телешун. – Київ : Кручінін Л.Ю., 2009. – 168 с.
1139075
  Кирилюк Ф.М. Практикум з історії зарубіжних політичних вчень : навч.-метод. комплекс / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-382-6
Ч. 2. – 2016. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
1139076
  Демченко О.П. Практикум з історії педагогіки : навч.-метод. посіб. для викладачів історії педагогіки, на допомогу студ. пед. ВНЗ / О.П. Демченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 430, [2] с. : іл. – Додатки: с. 398-417. – Бібліогр.: с. 418-430 та в кінці тем. – ISBN 978-966-194-113-6
1139077
  Ханстантинов В.О. Практикум з історії політичних і правових вчень : навч. посібник / В.О. Ханстантинов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2014. – 199, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 160-182. - Слов. персоналій з історії політ. і прав. вчень: с. 183-198. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-617-7149-09-4
1139078
  Кондратик Л.Й. Практикум з історії соціології : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Й. Кондратик, Т.П. Ліщук-Торчинська ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-669-4 (ч. 1)
Ч. 1 : Протосоціологія. – 2014. – 179, [1] с. : табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в кінці тем
1139079
  Гроссман Ю.М. Практикум з історії Стародавнього Сходу / Ю.М. Гроссман. – Львів
Т. 1. – 1978. – 94 с.
1139080
  Захарова О.О. Практикум з історії Стародавнього Сходу : [навчально-методичний посібник] / О.О. Захарова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-2482-43-0
1139081
   Практикум з історії Стародавньої Греції та Риму : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. всесвіт. історії ; [уклад.]: С.А. Кісіль, Л.З. Медалієва ; [наук. ред. О.Г. Перехрест]. – [2-ге вид., стер.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 279, [1] с. – На обкл., тит. арк., уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 7-25 та в кінці тем. – ISBN 978-966-355-108-3
1139082
  Гринь О.В. Практикум з історії України литовсько-польської доби : [навч. посібник] / О.В. Гринь ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 414-423 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2482-71-3
1139083
  Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів : навчальний посібник / І.Я. Папіш, Т.С. Ямелинець ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 450 с. – ISBN 978-966-613-638-4
1139084
  Приседько В.Л. Практикум з картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : Видавництво Українського Фітосоціологічного центру, 2011. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-966-306-146-8
1139085
  Нестерович В.Ф. Практикум з Конституційного права України / В.Ф. Нестерович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 639, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 585-628 та в кінці глав. – ISBN 978-617-7605-11-8
1139086
  Нор Т В. Практикум з кримінального процесу України / Т В. Нор, . – Л, 1994. – 228с.
1139087
   Практикум з кримінального процесу України : навч. посібник : до 180-річчя Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / [авт.-уклад.: Бишевець О.В., Гринюк В.О., Дунаєвська Л.Г. та ін.] ; за ред.: М.А. Погорецького та Н.П. Сизої ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2015. – 225, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-566-310-3
1139088
  Романюк М.О. Практикум з кристалооптики і кристалофізики : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.О. Романюк ; М-во і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 361, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-343 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-930-9
1139089
   Практикум з курсу "Безпека життєдіяльності" : для студентів вищих навч. закладів / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко, Л.А. Васьковець, Т.В. [та ін.] Горбач; В.В. Березуцький [ та ін.] ; [за ред. В.В. Березуцького] ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : Факт, 2007. – 168 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 163. – ISBN 966-637-396-3
1139090
  Шевченко В. Практикум з курсу "Видавничиі стандарти" : для студентів відділень "Видавнича справа та редагування", "Менеджмент засобів масової комунікації / В. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 60 с.
1139091
  Матвієнко О.В. Практикум з курсу "Теорія виховання" / МОНУ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Олена Валеріївна Матвієнко. – Київ : Стилос, 2001. – 256с. – ISBN 966-7321-95-9
1139092
  Чепрасов В.Г. Практикум з курсу загальної астрономії : посібник / В.Г. Чепрасов. – Київ : Радянська школа, 1967. – 192 с.
1139093
  Чепрасов В.Г. Практикум з курсу загальної астрономії : посібник / В.Г. Чепрасов. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1976. – 256 с.
1139094
   Практикум з курсу історії України : посібник для студ. природничих факультетів / М.М. Карабанов, О.О. Бондарчук, О.В. Даниленко, Ю.А. Горбань, Л.В. [ та ін. ] Дячук; Карабанов М.М. [ та ін. ] ; КНУТШ; Історичний факультет, Каф-ра української історії та етнополітики ; [ від. за вип. В.Є. Кругляков ]. – Київ, 2003. – 60 с. – ISBN 966-574-472-0
1139095
  Ярмоленко Т. Практикум з курсу практичної стилістики української мови / Т. Ярмоленко. – К, 1966. – 31с.
1139096
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.1 : Лексичний мінімум з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів. – 2003. – 92с.
1139097
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.2 : Навчальна латинська фразеологія для студентів-юристів. – 2003. – 136с.
1139098
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.3 : Діалоги, запитання та відповіді латинською мовою на життєво-побутові теми. – 2003. – 82с.
1139099
   Практикум з латинської мови. – Київ
Частина 5 : Вправи-тести з курсу латинської мови для студентів гуманітарних факультетів. – 2005. – 90с.
1139100
  Дяків Х.Ю. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн : навч. посібник / Христина Дяків ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145-151. – ISBN 978-617-10-0193-0
1139101
  Грабовецька О. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалах п"єси Оскара Вайлда "The Importance of Being Earnest" та її українського перекладу) : навч. посіб. [для студентів пер. від. ф-тів інозем. мов] / Ольга Грабовецька ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 143, [1] с. – Текст англ., частково укр. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-10-0122-0
1139102
  Ізюмченко Л.В. Практикум з лінійної алгебри : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 136, [1] с., включ. обкл. : табл. – Бібліогр.: с. 136
1139103
  Базилевич В.Д. Практикум з макроекономіки : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Баластрик Л.О ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-439-092-4
1139104
  Жарська І.О. Практикум з маркетингу : теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи : навч. посібник / І.О. Жарська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант ВІО СОІУ, 2016. – 262, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-262. – ISBN 978-617-7253-54-8
1139105
  Дутка Г.Я. Практикум з математики для економістів : навч. посібник / Дутка Г.Я. ; МОУ ; Національний банк Укр. ; Львів. банківський коледж. – Львів : Львівський банківський коледж Національного банку України, 1998. – 362 с. – ISBN 966-7330-15-Х
1139106
  Шунда Н.М. Практикум з математичного аналізу / Н.М. Шунда, А.А. Томусяк. – Киъв : Вища школа, 1993. – 375 с.
1139107
  Шунда Н.М. Практикум з математичного аналізу : Інтегральне числення. Ряди.Навчальний посібник / Н.М. Шунда, А.А. Томусяк. – Київ : Вища школа, 1995. – 541с. – ISBN 5-11-004276-4
1139108
   Практикум з математичного аналізу : навчальний посібник / М.В. Заболоцький, С.І. Фединяк, П.В. Філевич, К.А. Червінка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-613-696-4
1139109
  Григорків В.С. Практикум з математичного програмування / В.С. Григорків, М.В. Бойчук. – Чернівці, 1995. – 244 с.
1139110
  Іванюта І.Д. Практикум з математичного програмування : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Іванюта І.Д., Рибалка В.І., Рудоміно-Дусятська І.А.; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-8407-87-1
1139111
  Башманівська Л.А. Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / Л.А. Башманівська, Н.М. Білоус ; М-во освіти і науки Укарїни, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Київ : Слово, 2013. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. : с. 95-112 та в кінці модулів. – ISBN 978-966-194-148-8
1139112
   Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах : англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова : навч. посібник для студентів класич., пед. і лінгвіст. ун-тів / [С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Бігич, Г.Е. Борецька та ін. ; за ред. С.Ю. Ніколаєвої]. – Київ : Ленвіт, 2016. – 401, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7137-02-2
1139113
  Лук"янчиков Є. Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів - сучасна корисна навчально-методична праця [рецензія] / Є. Лук"янчиков, Ю. Чорноус // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 185-186. – ISSN 1026-9932
1139114
   Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад.: Ахтирська Н.М. та ін.] ; за ред. проф. М.А. Погорецького, доц. Д.Б. Сергєєвої. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2015. – 167, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 164-167 та в кінці тем. – ISBN 978-617-566-309-7
1139115
   Практикум з методів обчислень : Методичні вказівки та навчальні завдання до практичних і лабораторних робіт із чисельного розв"язання рівнянь і систем / М.М. Москальков, А.І. Риженко, С.О. Войцеховський, А.В. Кузьмін, О.Ф. та ін. Кашпур; М.М. Москальков, А.І. Риженко, С.О. Войцеховський, А.В. Кузьмін та ін.; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 80с. – ISBN 966-608-504-6
1139116
  Лук"яненко Д.Г. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри : навчальний посібник / Д.Г. Лук"яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 292 с. – ISBN 966-574-860-2
1139117
  Пронюк Н.В. Практикум з міжнародного права : навчальний посібник / Н.В. Пронюк; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-373-349-4
1139118
  Фединяк Г.С. Практикум з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу / Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. – Київ : Правова єдність, 2020. – 224, [1] с. – Бібліогр.: с. 103-193 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-598-5
1139119
  Векірчик К.М. Практикум з мікробіології : Навч. посібн. для студ. природнич. спеціальностей вищих педагогіч. навч. закл. / К.М. Векірчик. – Київ : Либідь, 2001. – 144с. – ISBN 966-06-0104-2


  Подано основні відомості про загальні правила ро-боти в мікробіоло-гічній лабораторії, користування мікробіологічним обладнанням. Викладено методику проведення 45 лабораторних робіт з мікробіології з коротким попереднім описом теоретичних ...
1139120
  Александров В.В. Практикум з мікроекономіки : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Александров; МОНУ. Харків. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2001. – 289с. – ISBN 966-623-096-8
1139121
   Практикум з мікроекономіки : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, А.І. Ігнатюк, С.В. Слухай ; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 303 с. – ISBN 978-966-439-097-9
1139122
   Практикум з мікроекономіки до підручника "Мікроекономіка" за науковою редакцією А.П. Наливайка / [Є.В. Прохорова (керівник) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 522, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-483-677-4
1139123
  Глибовець А.М. Практикум з мови програмування Сі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / А.М. Глибовець, М.М. Глибовець, В.С. Проценко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 209 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. – ISBN 987-966-518-543-7
1139124
  Космацька Н.В. Практикум з мовної комунікації (французька мова) : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Космацька ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Логос, 2014. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-837-0
1139125
  Чайковська М.П. Практикум з моделювання діяльності підприємств : навч.-метод. посібник / М.П. Чайковська, А.В. Жарова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2013. – 188, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-188. – ISBN 978-617-689-058-4
1139126
   Практикум з молекулярної фізики : Навчальний посібник. – Київ : КМ Академія, 2003. – 108с. – (Методична серія)
1139127
   Практикум з навчальної дисципліни "Вища математика для економістів" на основі MatLab : Навчально-практичний посібник / О.Г. Тижненко, Є.В. Рєзнік, О.О. Єгоршин, Л.М. Малярець, Г.В. Усіна, К.М. Дубовик, Л.О. Норік, Б.В. та ін. Сенкевич; МОНУ; ХНЕУ; Тижненко О.Г., Рєзнік Є.В., Єгоршин О.О., Малярець Л.М., Усіна Г.В., Дубовик К.М., Норік Л.О., Сенкевич Б.В. та ін.; За ред. Л.М. Малярець. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 192с. – ISBN 966-676-143-2
1139128
  Ушакова І.О. Практикум з навчальної дисципліни "Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації" : навч.-практичний посібник / Ушакова І.О., Плеханова Г.О. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 344 с. – Бібліогр.: с. 245-250. – ISBN 978-966-676-625-3
1139129
  Щербаков О.В. Практикум з навчальної дисципліни "Теорія алгоритмів" : навч.-практ. посібник / Щербаков О.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 150, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 148-149. – ISBN 978-966-676-502-7
1139130
  Деркач Ф.А. Практикум з неорганічної хімії : учбовий посібник / Ф.А. Деркач. – Львів : Львівський університет, 1962. – 448с.
1139131
  Деркач Ф.А. Практикум з неорганічної хімії / Ф.А. Деркач. – Львів, 1966. – 334с.
1139132
   Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей : навчальний посібник / М.М. Гавриш, О.О. Гавриш, О.П. Дмитренко, І.Г. Островська, Л.С. Сівірін; Гавриш М.М. [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 128 с. – На обкл.: Deitsch fur Wirtschaftsstudenten. – ISBN 966-574-825-4
1139133
  Шайкевич І.А. Практикум з оптики та спектроскопії / І.А. Шайкевич. – Київ : Київський університет, 1974. – 30 с.
1139134
  Алексєєв В.В. Практикум з органічного синтезу : посібник для студ. природ. фак. пед. ін-тів / В.В. Алексєєв. – Київ : Вища школа, 1970. – 287 с. : іл. – Бібліогр.: с. 284
1139135
   Практикум з органічної та біологічної хімії. – Київ : Здоров"я, 1967. – 324с.
1139136
  Корольов В.І. Практикум з органічної хімії / В.І. Корольов. – К, 1964. – 67с.
1139137
  Колосов М.О. Практикум з органічної хімії : навч. посібник для студ. хім. ф-ту / М.О. Колосов, В.Д. Орлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 94, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94. – (Методична література)
1139138
  Савченко І.С. Практикум з орфографії, лексикології, фразеології, лексикографії української мови : навч.-метод. посібник / І.С. Савченко, В.В. Шляхова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Черкаси : [б. в.], 2011. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 134-143. – ISBN 978-966-2545-10-4


  У пр. № 1729575 напис: З побажанням творчого злету та гармонії у житті. З повагою - І.С. Савченко. Підпис. Вересень 2018 р.
1139139
  Любичев М.В. Практикум з основ археології : навч.-метод. посібник для студентів I курсу іст. ф-ту для практ. занять з курсу "Основи археології" / М.В. Любичев, К.В. Мизгін, К.Г. Варачова ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Навч.-дослід. лаб. Германо-Слов"янської археол. експедиції. – Харків : С. А. М., 2014. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7044-78-8
1139140
  Квасов В.В. Практикум з основ правознавства : 9 клас / В.В. Квасов. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.6). – ISBN 966-333-034-1
1139141
  Захожай В.Б. Практикум з основ статистики : Навчальний посібник / В.Б. Захожай, І.І. Попов, О.В. Коваленко; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 172 с. – ISBN 966-608-088-5
1139142
  Шевцов О.О. Практикум з паразитології : Навч. посібник для учнів с.-г. технікумів з спец. "Ветеринарія" / О.О. Шевцов, Л.Д. Муравйов, П.В. Гуляницький. – Київ : Вища школа, 1971. – 211с.
1139143
  Вронська О.М. Практикум з перекладу юридичних текстів : [навч. посібник для студ. ВНЗ] / О.М. Вронська, Н.В. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2014. – 127, [1] с. – Текст укр., ісп. – ISBN 978-966-188-315-3
1139144
  Гетьманчук Ю.П. Практикум з полімерної хімії : Навчальний посібник / Ю.П. Гетьманчук, В.Г. Сиромятніков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 86с. – Доп.карт.хим. – ISBN 966-594-857-1
1139145
  Орехівський Г.А. Практикум з політекономії : посібник для самопідготовки студентів / Г.А. Орехівський, В.Г. Орехівський. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Каравела, 2012. – 327, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-37-0
1139146
   Практикум з політології : Для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Комп"ютерпрес, 2003. – 622с. – ISBN 966-95028-7-Х
1139147
  Баранова С.В. Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навчальний посібник / С.В. Баранова. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 131, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 123-129 та в кінці розд. – ISBN 978-966-657-386-8
1139148
  Трофимович К.К. Практикум з порівняльної граматики слов"янських мов. Фонетика. / К.К. Трофимович. – Львів, 1960. – 228с.
1139149
   Практикум з порівняльної стилістики : для студентів спец. "Французько-український переклад" : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: О.В. Стефурак, Г.Ф. Драненко. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 99, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., фр. – Бібліогр.: с. 99
1139150
   Практикум з порівняльної стилістики іспанської та української мов (функціональні стилі в текстах) : для студентів старших курсів філологічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, ВПЦ, 2002. – 85с.
1139151
  Мармоза А.Т. Практикум з правової статистики : навч. посібн. для студ. вищих навч. закл. / А.Т.Мармоза. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 317 с. – ISBN 966-518-352-4
1139152
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 2-ге вид., перероб. й допов. – Київ : Освіта, 1994. – 254 с. – ISBN 5-330-02950-3
1139153
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1997. – 253 с.
1139154
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 4-те вид. – Київ : Освіта, 2000. – 254 с. – ISBN 966-04-0078-0
1139155
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 5-те вид. – Київ : Освіта, 2002. – 256 с. – ISBN 966-04-0078-0
1139156
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 6-те вид. зі змін. – Київ : Освіта, 2006. – 256 с. – ISBN 966-04-0078-0
1139157
   Практикум з правопису української мови : [для школярів, абітурієнтів, студентів, учителів] / Христенок В.Ф. [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2011. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 251. – ISBN 978-966-338-660-7
1139158
  Євсєєва Г.П. Практикум з правопису української мови : [навч. посібник] / Галина Євсєєва, Лариса Богуславська, Юлія Рощина ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури", Каф. українознавства, документознавства та інформ. діяльності. – Дніпро : ПДАБА, 2020. – 182, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-323-201-0
1139159
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. / І.П. Ющук. – Київ : Радянська школа, 1989. – 287с. – ISBN 5-330-00674-0
1139160
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: будова слова і орфографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0130-5263
1139161
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: написання голосних // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-16. – ISSN 0130-5263
1139162
  Омельчук С. Практикум з правопису української мови: написання іменних частин мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 29-33. – ISSN 0130-5263
1139163
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: написання приголосних // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34. – ISSN 0130-5263
1139164
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: основні закони милозвучності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 20-21. – ISSN 0130-5263
1139165
  Коротун І.М. Практикум з прикладної геоморфології : Навчальний посібник / І.М. Коротун. – Рівне, 1996. – 140с.
1139166
  Янцур М.С. Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – ISBN 978-966-194-123-5
1139167
   Практикум з психології. – Львів : Вища школа, 1975. – 183 с.
1139168
  Бех П.О. Практикум з пунктуації англійської мови / П.О. Бех, Н.В. Войцицька; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 56с.
1139169
  Носолюк В.М. Практикум з радіотехніки / В.М. Носолюк. – Київ, 1969. – 236с.
1139170
  Сізова К.Л. Практикум з редагування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / К. Сізова, Н. Алексеєнко, Л. Бутко. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 112с. – ISBN 966-7821-40-4
1139171
  Іваненко В.Г. Практикум з редагування телевізійних передач / В.Г. Іваненко, М.С. Канюка. – Київ : КДУ, 1982. – 68с.
1139172
  Дутчак Я.Й. Практикум з рентгенографії / Я.Й. Дутчак. – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 1965. – 105 с.
1139173
   Практикум з розв""язування задач з математики : навч.посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 421с.
1139174
  Завало С.Т. Практикум з розв"язування задач / С.Т. Завало. – Київ : Вища школа, 1975. – 194с.
1139175
   Практикум з розв"язування задач з математики : навч. пос. – Київ : Вища школа, 1975. – 422 с.
1139176
   Практикум з розв"язування задач з математики. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1978. – 480с.
1139177
   Практикум з розв"язування задач. Геометрія. – К., 1978. – 207с.
1139178
  Вознюк С. Практикум з розв`язування задач з елементарної фізики : Теплові явища: Посібник для учнів, студентів та вчителів / С. Вознюк. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 208 с. – ISBN 966-562-130-0
1139179
   Практикум з розвитку менеджерських якостей : навчальний посібник для студ. зі спец. "менеджмент організацій" : у 4-х ч. / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-275-5; 978-966-190-276-2
Ч. 1 / Ю.В. Робул. – 2010. – 112 с. – Бібліогр.: с. 109
1139180
   Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М.О. Клименко [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 221, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-214. – ISBN 978-966-289-013-6
1139181
   Практикум з синтаксису української мови. – Дніпропетровськ, 1978. – 67с.
1139182
  Оксіюк О.П. Практикум з систематики нижчих рослин. Водорості / О.П. Оксіюк, О.В. Топачевський. – Київ, 1963. – 132с.
1139183
   Практикум з соціології : навчальний посібник для студ. вищих закл. освіти / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 368 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-30-2
1139184
  Кухаренко В.А. Практикум з стилістики англійської мови : Підручник для студ. фак-тів іноземн. мов вищих закладів освіти / В.А. Кухаренко. – 2-е вид-ня, переглянуте та поширене. – Вінниця : Нова книга, 2000. – 160с. – ISBN 966-95804-3-9
1139185
  Шаповал Н.М. Практикум з тваринництва в міській школі / Н.М. Шаповал. – К., 1958. – 72с.
1139186
  Шаповал Н.М. Практикум з тваринництва в сільській школі / Н.М. Шаповал. – К., 1959. – 108с.
1139187
   Практикум з теорії ймовирностей та математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 328с. – ISBN 966-608-341-8
1139188
  Коляда Р.В. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навчальний посібник / Р.В. Коляда, Я.С. Пушак, І.О. Мельник ; МОНУ ; Укр. акад. друк. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-322-181-6
1139189
  Ізюмченко Л.В. Практикум з теорії чисел : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 76 с. : табл. – Бібліогр.: с. 75
1139190
  Фокін С.Б. Практикум з техніки нотування: переклад з іспанської : [методичний посібник : навчальний посібник] / Фокін С.Б. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 60 с. – Бібліогр.: с. 59-60
1139191
  Абрамова Т.В. Практикум з технічних засобів навчання : навч. посібник для учнів пед. училищ та студентів ф-тів підгот. вчителів початкових класів пед. ін-тів / Т.В. Абрамова. – Київ : Вища школа, 1971. – 184 с. – Бібліогр.: с. 179-180
1139192
   Практикум з топографії : методичні вказівки до виконання практ. робіт для студентів напряму 6.0470103 - Геологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [уклад.] В.І. Остроух. – Київ : [б. в.], 2015. – 44 с. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 44
1139193
  Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України : Навч. посібник для студ. юрид. вузів і фак-тів. / В.І. Прокопенко. – вид. 2-ге, стереот. – Харків : Консум, 2000. – 191с. – ISBN 966-7124-71-1
1139194
   Практикум з українського ділового мовлення : Навчальні видання. – Київ : ФАДА, 2002. – 359с. – ISBN 966-7625-41-9
1139195
  Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення : Навчальний посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Атіка, 2005. – 160с. – ISBN 966-326-097-1
1139196
  Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 966-326-097-1
1139197
  Притулик Н.В. Практикум з українського фольклору : навч.-метод. посібник / Н.В. Притулик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігів. нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 295, [1] с. – Додатки: с. 171-282. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2482-94-2
1139198
  Прибиловська Н.В. Практикум з української граматики : Контрольні завдання, тести, картки 9 клас / Н.В. Прибиловська, Л.І. Нечволод. – Харків : Прапор, 1998. – 352с. – ISBN 5-7766-0710-8
1139199
  Блик О.П. Практикум з української мови / О.П. Блик. – Київ, 1979. – 176с.
1139200
  Шевчук С.В. Практикум з української мови : Модульний курс: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – Київ : Вища школа, 2006. – 326с. – ISBN 966-642-292-1
1139201
  Цупрун Л.Д. Практикум з української мови. / Л.Д. Цупрун. – Київ, 1968. – 107с.
1139202
  Шевчук С.В. Практикум з української мови. Модульний курс : навчальний посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-2183-32-0
1139203
  Загородня Н.П. Практикум з управління інноваціями : навч. посібник / Н.П. Загородня ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 296, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 292-296. – ISBN 978-617-649-039-5
1139204
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат: посібник з перекладу з англ. мови для студентів вищих навчальних закладів / Е Г. Мірам, О.М. Гон, В.П. Морозов, В.О. Гулик, М.О. Голованчук; Г. Мірам, О. Гон, В. Морозов, В. Гулик, М. Голованчук. – Київ : Факт, 2005. – 152 с. + До комплекту входить компакт-диск із комплексом мультимедійних тренувальних вправ. – ISBN 966-359-069-6
1139205
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : англо-американський політичний дискурс : посібник з перекладу з англ. мови для студ. вищих навч. закладів / О. Гон, В. Гулик, Г. Мірам, В. Морозов, Л. Голованчук; [Гон О. та ін.]. – Київ : Факт, 2007. – 133, [3] с. + CD ; Додаток: с. 117-132. – ISBN 966-359-132-3
1139206
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : посібник з перекладу з англ. мови для студентів вищих навч. закл. / О.М. Гон, В.П. Морозов, М.О. Нощенко, П.П. Мовчан, В.О. Гулик ; [наук. ред. Дайнеко В.В.]. – 2-ге вид. – Київ : Імідж Принт, 2011. – 152 с. : табл. + CD. – До комплекту входить компакт-диск із комплексом мультимедійних тренувальних вправ. – ISBN 978-966-2397-06-2
1139207
  Поворознюк Р.В. Практикум з усного перекладу англомовних та україномовних текстів гуманітарного спрямування : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.В. Поворознюк, Ю.А. Лобода ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 447, [1] с. – Текст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 446-447. – ISBN 978-966-439-605-8
1139208
   Практикум з фізики в середній школі : дидакт. матеріал/посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1990. – 175с.
1139209
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізиології людини і тварини / С.Ю. Ярослав. – К, 1957. – 244с.
1139210
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізиології людини і тварини / С.Ю. Ярослав, М.Т. Ананенко. – 2-е изд. – Київ, 1976. – 380с.
1139211
  Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спец. вузів) / Д.І. Ковалишин. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 88с. – ISBN 966-562-260-9
1139212
  Климович П.В. Практикум з фізичної географії СРСР / П.В. Климович, Проць-Кравчук. – Львів, 1974. – 63с.
1139213
  Койнов М.М. Практикум з фізичної географії частин світу : Учбовий посібник для студентів географычний спеціальностей університетів / М.М. Койнов. – Львів : Львівський університет
Ч. 1 : Африка, Південна Америка, Австралія і Океанія, Антарктида. – 1973. – 101с.
1139214
  Койнов М.М. Практикум з фізичної географії частин світу : Методичний посібник для студентів географічних факультетів / М.М. Койнов. – Львів : Львівського Университету
Ч. 2. : Північна Америка. – 1973. – 60с.
1139215
  Койнов М.М. Практикум з фізичної географії частин світу : Навчальний посібник / М.М. Койнов. – Львів : Вища школа
Ч. 3. : Західна Європа. – 1975. – 91с.
1139216
  Козленко Ф.Н. Практикум з фізичної і колоїдної хімії / Ф.Н. Козленко, С.П. Міскіджян. – К., 1968. – 167с.
1139217
   Практикум з фізіології людини і тварин. – К., 1972. – 87с.
1139218
  Петерсон Н.В. Практикум з фізіології рослин / Н.В. Петерсон. – Київ : УСГА, 1993. – 137с.
1139219
  Проценко Д.П. та ін. Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології / Д.П. та ін. Проценко. – К., 1951. – с.
1139220
   Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології / Проценко Д.П. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1959. – 324с.
1139221
   Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології для прородничих факультетів педінститутів / Проценко Д.П. – Київ, 1951. – 227с.
1139222
   Практикум з філософії : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти. – Львів : Новий Світ-2000. Магнолія плюс, 2003. – 256с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-22-4; 966-8340-00-0
1139223
   Практикум з французької мови : для студ. почат. рівня володіння іноз. мовою / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; уклад.: В.Ф. Снєжкіна, Н.В. Халупська. – Київ : Персонал, 2009. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-608-930-7
1139224
   Практикум з французької мови для студентів-викладачів 4 курсу (уроки 1-4). – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2002. – 159с.
1139225
   Практикум з цивільного права України : для студентів юрид. факультету, спец.: 6.060.101 "Правознавство" / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ; [ автори-упорядники: С.П. Рабінович, О.В. Буньковська ]. – Львів. – (Навчально-методична література ; Серія В ; Вип. 12.00.03-3 : Завдання для практичних і семінарських занять з навчальних дисциплін)
Ч. 1 : Загальні положення. Особисті немайнові права. – 2008. – 140с.
1139226
   Практикум з цивільного процесуального права України : навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Н.В. Василина та ін. ; заг. ред. І.С. Ярошенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : Дакор, 2016. – 347, [1] с. : іл.,табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 347. – Бібліогр.: с. 330-346, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-64-5
1139227
  Шахно С.М. Практикум з чисельних методів : навч. посібник / С.М. Шахно, А.Т. Дудикевич, С.М. Левицька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 432 с. : табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – ISBN 978-617-10-0036-0
1139228
  Грабовський В.А. Практикум з ядерної фізики : навчальний посібник / Володимир Грабовський, Орест Дзендзелюк, Олег Кушнір. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 222 с. – ISBN 978-966-613-568-4
1139229
  Комаров І.В. Практикум зі спектроскопіїї ядерного магнітного резонансу : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / І.В. Комаров, О.В.Туров. – Київ : Київський університет, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-439-161-7
1139230
  Запорожець О.А. Практикум зі спецкурсів "Методи молекулярної спектроскопії" та "Фотометричні й люмінесцентні методи аналізу" : для студ. 4 курсу хімічного факультету спеціалізацій "Аналітична хімія" та "Хімічний контроль навколишнього середовища" / Запорожець О.А., Зінько Л.С.; КНУТШ. – Ірпінь : НАДПС України, 2007. – 108с.
1139231
   Практикум зі страхування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Д. Базилевич [та ін.] ; [за ред. В.Д. Базилевича] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 479 с. – ISBN 978-966-439-301-7
1139232
  Мазурмович Б.М. Практикум зоології безхребетних : Навч. пос. / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1977
1139233
   Практикум із військової психології : навч. посібник / [С.П. Балашова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-838-8
1139234
   Практикум із групової психокорекції : підручник / О.О. Прокоф"єва, О.В. Ковальова, Г.Б. Варіна, О.В. Кочкурова ; [М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Лаб. психології здоров"я]. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Мелітополь : Люкс, 2020. – 465, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 451–456 та на початку тем. – ISBN 978-617-7975-02-0
1139235
  Іванов В.Ф. Практикум із журналістської етики : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [В.Ф. Іванов, С.В. Штурхецький] ; під ред.: В.Ф. Іванова ; [передм. В.П. Мостового] ; Коміс. з журналіст. етики. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : О. Зень, 2012. – 319, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 310-315. – ISBN 978-617-601-048-7


  Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
1139236
   Практикум із загальної вірусології : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 2000. – 270с. – ISBN 966-594-147-Х


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
1139237
  Білявський Г.О. Практикум із загальної екології : Навч. посібник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1997. – 160 с. – ISBN 966-06-0013-5
1139238
   Практикум із загальної мікробіології : Навч. посібник / Л.О. Михальський, О.С. Радченко, Л.Г. Степура, І.В. та ін. Домбровська; Наук. ред. Смірнова В.В.; КНУТШ; Біологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 111с.
1139239
   Практикум із загальної мікробіології : навч. посібник для біол. спец. вищ. навч. закл. / О.С. Радченко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 978-966-306-158-6
1139240
  Шапран О.І. Практикум із загальної педагогіки : Навчальний посібник / О.І. Шапран; МОУ, Переяслав-Хмельницький державний педагогичний інститут ім. Г.С. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – 100с. – ISBN 966-7053-17-2
1139241
  Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. / Т.І. Пашукова, А.І. Допіра, Г.В. Дьяконов; За заг. ред. Пашукової Т.І. – Київ : Знання, 2000. – 204с. – ISBN 966-7293-70-Х


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
1139242
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зелінська Т.М., Воронова С.В., Хурчак А.Е. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 184c. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
1139243
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.М. Зелінська, І.В. Михайлова. – Київ : Каравела, 2009. – 271, [1] c. : іл., табл. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-48-7
1139244
  Терлецька Л.Г. Практикум із загальної психології : модуль "Мислення, мовлення" : навч. посібник [для студентів напряму підгот. 6.030102 "Психологія"] / Л.Г. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 81, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 55-57 та в кінці лаб. робіт
1139245
  Юрчинська Г.К. Практикум із загальної психології: психічні процеси "Увага" і "Пам"ять" : навч. посібник / Г.К. Юрчинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2003. – 81, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 12-13 та наприкінці розд.
1139246
   Практикум із зоології хордових. – Київ : Київський університет, 1967. – 224 с.
1139247
  Мякушко С.А. Практикум із зоології хордових. Амніоти: рептилії, птахи, ссавці : [навч. посібник] / С.А. Мякушко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТОФІ КІМЕ, 2012. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145
1139248
  Приседько В.Л. Практикум із картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Київський університет, 2013. – 118, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці теми
1139249
  Чорненький Я.Я. Практикум із релігієзнавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький; МОіНУ; Західноукраїнськ. ін-т інформаційних технологій та управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 312с. – ISBN 966-8365-64-Х


  Матеріали практикуму можна використовувати для тестового і модульного контролю
1139250
  Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи : навч. посібник / Касевич Н.М. – Київ : Здоров"я, 1999. – 224 с. – ISBN 5-311-00912-8
1139251
  Приходько А.Н. Практикум із синтаксису складного речення : Навч. посібник для суд. 2 і 3 курсів денної форми навчання / А.Н. Приходько; МВССОУ. Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя : ЗДУ, 1992. – 255с.
1139252
  Зелінська Т.М. Практикум із соціальної психології : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.М. Зелінська, І.В. Михайлова, А.Е. Демерс ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2229-30-1


  Викладено сучасні досягнення у психології амбівалентності особистості (теорія, діагностика і психокорекція). Розглянуто проблеми особистості у сімейних стосунках
1139253
  Мармоза А.Т. Практикум із статистики : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2009. – 510, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 506. – ISBN 966-7982-29-7


  Включає теоретичні відомості, методичні вказівки і приклади розв"язування типових задач із теорії статистики, математичної і сільськогосподаської статистики
1139254
  Внукова Н. Практикум із страхування / Н. Внукова. – Київ : Лібра. – ISBN 966-7035-26-3
Випуск 1. – 1998. – 40с.
1139255
  Молдован В.В. Практикум із судової риторики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець; КНУТШ; Ін-т післядипломної освіти. – Київ, 2006. – 152c. – Шифр дубл.34 Молд.Доп.карт.м.в.


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
1139256
   Практикум із фізики низьких температур : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.О. Оболенський, В.І. Білецький, А.А. Завгородній, В.В. Козинець, В.П. Лебедєв ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-623-579-3
Ч. 1. – 2008. – 132 с.
1139257
   Практикум із фізичної хімії : навч. посібник / [О.В. Іщенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 82, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
1139258
  Хиля О.В. Практикум із хімії вуглеводів : навч. посібник для студентів хімічного та біологічного ф-тів / О.В. Хиля ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 37-38
1139259
  Сергеечева В. Практикум манипулятора. Выбор слабых мест / Валентина Сергеечева. – Москва [и др.] : Питер, 2002. – 256 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Бизнес-психология). – ISBN 5-94723-444-0
1139260
   Практикум медицинской паразитологии. – Ленинград, 1935. – 434с.
1139261
   Практикум на ЦВМ. – Киев
2. – 1978. – 106 с.
1139262
   Практикум написання китайських ієрогліфів : Лань Туень, 1992. – 359 с. – Видання китайською мовою
1139263
  Борисов В.Г. Практикум начинающего радиолюбителя / В.Г. Борисов. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва, 1983. – 144 с.
1139264
   Практикум перевода. Грамматические трудности французской научной литературы. – Кишинев, 1983. – 104с.
1139265
   Практикум перекладу : англійська - українська : підручник / Н.В. Бідасюк, Р.В. Боднар, Ю.В. Якимчук [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-870-9
1139266
  Богаткин О.Г. Практикум по авиационной метеорологии : Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Метеорология" / О.Г. Богаткин, В.Ф. Говердовский, В.Д. Еникеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 183с.
1139267
  Биматов В.И. Практикум по АВМ / В.И. Биматов, А.А. Плотникова. – Томск
2. – 1984. – 65с.
1139268
   Практикум по автоматизации проектирования оптикомеханических приборов. – М., 1989. – 270с.
1139269
  Лацис М.С. Практикум по автоматике, автоматизации и АСУ ТП измерение и регулирование давления и расхода / М.С. Лацис. – Рига, 1989. – 27с.
1139270
  Беспалько В.П. Практикум по автомобилю. / В.П. Беспалько. – М., 1971. – 208с.
1139271
  Козлова З.М. Практикум по агрометеорологии / З.М. Козлова, В.А. Завалишин, В.П. Моисеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 240с.
1139272
  Петербургский А.В. Практикум по агрохимии / А.В. Петербургский. – М, 1947. – 280с.
1139273
  Петербургский А.В. Практикум по агрохимии / А.В. Петербургский. – М, 1954. – 456с.
1139274
  Радов А.С. Практикум по агрохимии / А.С. Радов. – М., 1965. – 375с.
1139275
  Асаров Х.К. Практикум по агрохимии : учеб. пособие для учащ. 9-10 кл. сельск. школы / Х.К. Асаров. – Изд. 3-е. – Москва : Просвещение, 1974. – 191 с.
1139276
  Асаров Х.К. Практикум по агрохимии : учеб. пособие для учащ. 9-10 кл. сельской школы / Асаров Х.К. – Изд. 4-е, испр. – Москва : Просвещение, 1979. – 191 с.
1139277
   Практикум по агрохимии. – М., 1989. – 303с.
1139278
   Практикум по алгебре. – М., 1983. – 91с.
1139279
  Воловик А.И. Практикум по анализу бесконечномалых / А.И. Воловик. – Київ, 1929. – 128с.
1139280
  Шакиров Ф.К. Практикум по анализу производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий / Ф.К. Шакиров. – М, 1989. – 238с.
1139281
  Левицкий Ю.А. Практикум по анализу структуры английского текста / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1978. – 33с.
1139282
  Медникова Э.М. Практикум по анализу текста / Э.М. Медникова, Г.Г. Егоров. – М, 1972. – 79с.
1139283
  Завьялов Ф.Н. Практикум по анализу финансового состояния и результатов деятельности промышленных предприятий / Ф.Н. Завьялов. – Ярославль, 1986. – 69с.
1139284
  Дурнайкин А.Я. Практикум по анализу хозяйственной деятельности / А.Я. Дурнайкин, В.В. Давыдова. – Саранск, 1984. – 72с.
1139285
  Гиляровская Л.Т. Практикум по анализу хозяйственной деятельности объединений / Л.Т. Гиляровская. – Воронеж, 1983. – 289 с.
1139286
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1987. – 76с.
1139287
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1988. – 160с.
1139288
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра 554" и "Искра 555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1989. – 76 с.
1139289
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промыышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра 554", "Искра 555", "Искра 1030": уч. пособие / Г.В. Постникова. – Калинин, 1990. – 124с.
1139290
   Практикум по анализу хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. – М., 1977. – 264с.
1139291
  Воловик В.И. Практикум по аналитической геометрии на плоскости / В.И. Воловик. – Москва, 1930. – 331с.
1139292
   Практикум по аналитической химии. – Москва : Высшая школа, 1983. – 271 с.
1139293
  Вехов Н В. Практикум по анатомии и морфологии / Н В. Вехов, . – Москва : Московский университет, 1980. – 192с.
1139294
  Воронин Н.С. Практикум по анатомии и морфологии растений / Н.С. Воронин. – Москва, 1953. – 240с.
1139295
  Транковский Д.А. Практикум по анатомии растений / Д.А. Транковский, Р.П. Барыкина. – Москва, 1963. – 184 с.
1139296
  Барыкина Р.П. Практикум по анатомии растений : метод. руководство для малого практикума / Р.П. Барыкина, Л.Н. Кострикова, И.П. Кочемарова и др. ; под общ. ред. Д.А. Транковского ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 184
1139297
   Практикум по анатомии растений. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 224с.
1139298
  Ильина Е.Я. Практикум по анатомии растений / Е.Я. Ильина. – Свердловск, 1979. – 84с.
1139299
  Кащеева М.А. Практикум по английской лексикологии / М.А. Кащеева. – Л., 1974. – 205с.
1139300
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко. – К, 1981. – 48с.
1139301
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, И.Г. Аникиенко. – К, 1984. – 55с.
1139302
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко. – К, 1985. – 35с.
1139303
  Кривошеев О.В. Практикум по английскому языку / О.В. Кривошеев. – К., 1985. – 47с.
1139304
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1986. – 35с.
1139305
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1987. – 30с.
1139306
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1988. – 35с.
1139307
  Кривошеев О.В. Практикум по английскому языку "Борьба прогрессивного человечества за мир" / О.В. Кривошеев. – К., 1986. – 35с.
1139308
   Практикум по астрометрии. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 214 с.
1139309
  Попов П.И. Практикум по астрономии : учеб. пособие / П.И. Попов, Н.Я. Бугославская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГУПИ, 1959. – 124 с.
1139310
  Курышев В.И. Практикум по астрономии : учеб. пособие / В.И. Курышев. – Москва : Просвещение, 1986. – 141 с.
1139311
  Попов П.И. Практикум по астрономии в педагогических институтах / Под общей ред. П.И.Попова. – Москва : Гос. уч.-пед. издат., 1947. – 94с.
1139312
   Практикум по атомной физике. – Саратов, 1974. – 136с.
1139313
   Практикум по атомной физике : учеб. пособие. – Минск : Университетское, 1989. – 173с.
1139314
   Практикум по атомной физике. – 2-е изд. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Вып. 1 : Световые кванты. – 1989. – 75с.
1139315
  Андреев В.Д. Практикум по аудиту : учебное пособие / В.Д. Андреев, Т.Н. Кисилевич, И.В. Атаманюк. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 208 с. – Библиогр.: с. 203-204. – ISBN 5-279-02069-9
1139316
  Измайлов П.И. Практикум по аэрофототопографии : учеб. пособ. для учащихся топографич. техникумов / П.И. Измайлов, О.Б. Нормандская; ред. Л.Г. Иванова. – Москва : Недра, 1969. – 215 с.
1139317
  Жаворонкова И. Практикум по бактериозам растений / И. Жаворонкова. – Л., 1931. – 64с.
1139318
  Фердман Д.Л. Практикум по биологичекой химии : Учеб. пособие для ун-тов / Д.Л. Фердман, Е.Ф. Сопин. – Москва : Советская наука, 1957. – 292с.
1139319
   Практикум по биологической защите растений. – М., 1984. – 287с.
1139320
  Збарский Б.И. и др. Практикум по биологической химии / Б.И. и др. Збарский. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1962. – 280с.
1139321
  Шапиро Д.К. Практикум по биологической химии / Д.К. Шапиро. – Минск, 1972. – 256с.
1139322
  Харит А.Ю. Практикум по биологической химии. / А.Ю. Харит. – Ленинград-Москва, 1933. – 120с.
1139323
   Практикум по биофизике. – Воронеж, 1973. – 129с.
1139324
   Практикум по биохимии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1989. – 508с.
1139325
   Практикум по биохимии. – Москва
1. – 1991. – 192с.
1139326
  Петров К.П. Практикум по биохимии пищевого растительного сырья / К.П. Петров. – Москва, 1965. – 330с.
1139327
  Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. – Москва, 1968. – 183с.
1139328
  Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Москва, 1976. – 256с.
1139329
  Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. – 3-е изд., доп. и переработ. – Москва : Колос, 1985. – 255с.
1139330
   Практикум по биржевым играм и финансовой деятельности западных банков. – Москва : ФОСКОМ, 1992. – 223, [1] с. – ISBN 5-900168-01-8
1139331
   Практикум по ботанике. – Л.-Пушкин, 1976. – 61с.
1139332
  Блукет Н.А. Практикум по ботанике / Н.А. Блукет. – Москва : Колос, 1980. – 223с.
1139333
  Соколова Н.П. Практикум по ботанике / Н.П. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 204с.
1139334
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – М., 1976. – 280с.
1139335
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1983. – 232с.
1139336
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – М., 1989. – 221с.
1139337
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 222с.
1139338
  Бычков М.Ф. Практикум по бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных предприятиях / М.Ф. Бычков. – М, 1984. – 127с.
1139339
  Казаков С.К. Практикум по бухгалтерскому учету в совхозах и колхозах / С.К. Казаков. – М, 1978. – 175с.
1139340
  Бычков М.Ф. Практикум по бухгалтерскому учету на сельскохозяйственных предприятиях / М.Ф. Бычков. – 2-е перераб. и доп. – М, 1991. – 139с.
1139341
  Важов А.Я. Практикум по бухгалтерскому учету на сельскохозяственных предприятиях / А.Я. Важов. – Москва, 1986. – 269с.
1139342
  Троцеко Н.И. Практикум по ветеринарной вирусологии: уч. пособие / Н.И. Троцеко. – М., 1989. – 287с.
1139343
  Смогоржевський Л.О. Практикум по виготовленню наочних посібників з зоології та анатомії і фізіологіі людини. / Л.О. Смогоржевський. – К, 1959. – 180с.
1139344
   Практикум по вирусологии. – М., 1967. – 104с.
1139345
  Арсеньев Г.С. Практикум по водному хозяйству и водохозяйственным расчетам : [учеб. пособие для вузов по спец. "Гидрология суши"] / Арсеньев Г.С. ; Ленинград. гидрометеоролог. ин-т. – Ленинград : ЛГМИ, 1989. – 195 с. : ил. – Библиогр.: с. 191-192 (27 назв.)
1139346
   Практикум по возрастной и педагогической психологии : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1987. – 254с.
1139347
  Бондаренко Н.В. Практикум по вредным нематодам, клещам, грызунам / Н.В. Бондаренко, С.Г. Пегельман, А.В. Таттар. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1980. – 208с.
1139348
   Практикум по высокомолекулярным соединениям. – Москва : Химия, 1985. – 223 с.
1139349
  Рабинович Б.Н. Практикум по высшей геодезии : (вычислительные работы) ; учеб. пособ. для геодезич. вузов и ф-ов / Б. Н. Рабинович. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 304 с.
1139350
  Рабинович Б.Н. Практикум по высшей геодезии : (вычислительные работы) ; учеб. пособ. для студ. геодезической спец. высш. учеб. заведений / Б. Н. Рабинович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 339 с.
1139351
  Павлов Ф.Ф. и др. Практикум по высшей геодезии / Ф.Ф. и др. Павлов. – М., 1961. – 306с.
1139352
  Филоненко А.С. Практикум по высшей геодезии : Исследоывание высокоточных геодезических инструментов / А.С. Филоненко, Н.Г. Щипицын; Под ред. Б.А.Литвинова. – Москва : Недра, 1965. – 200с.
1139353
   Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Маркшейдерское дело" / Ф.Ф. Павлов, Б.И. Беляев, О.Д. Вострова, И.А. Гудкова, Б.И. Никифоров; Ф.Ф. Павлов, Б.И. Беляев, О.Д. Вострова, И.А. Гудкова, Б.И. Никифоров. – Москва : Недра, 1966. – 306 с.
1139354
  Яковлев Н.В. Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для геодезич. спец-тей вузов / Н.В. Яковлев., Н.А. Беспалов, В.П. Глумов и др. ; под ред. Н.В. Яковлева. – Москва : Недра
вычислительные работы. – 1982. – 368 с.
1139355
   Практикум по высшей математике для экономистов : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обуч. по эконом. спец. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 423с. – ISBN 5-238-00459-1
1139356
  Воробьева Г.Н. Практикум по вычислительной математике / Г.Н. Воробьева, А.Н. Данилова. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 207,1с.
1139357
  Размыслов Ю.П. Практикум по вычислительной методам алгебры / Ю.П. Размыслов, С.Я. Ищенко. – М., 1989. – 184 с.
1139358
  Ананенков В.П. Практикум по вычислительным машинам и программированию : [для с.-х. вузов по специальностям "Экономика и организация сельск. хоз-ва" и "Бухгалтерский учет в сельск. хоз-ве"] / В.П. Ананенков, С.А. Будекина, И.Б. Милан. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1976. – 238 с. – Список лит.: С. 236 (6 назв.)
1139359
  Абрамова З.В. Практикум по генетике : [для агрон. специальностей с.-х. вузов] / З.В. Абрамова, О.А. Карлинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1974. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-205. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных вузов)
1139360
  Абрамова З.В. Практикум по генетике : [по агр. специальности] : учеб. пособие для студентов высш. сельскохоз. учеб. заведений по агроном. специальностям / З.В. Абрамова, О.Ш. Карлинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1979. – 192 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений)
1139361
  Абрамова З.В. Практикум по генетике. : [учеб. пособие по агроном. специальности] / З.В. Абрамова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1992. – 223, [1] с. : ил. – (Учебники для вузов) (Учебники и учебные пособия для вузов)
1139362
  Никонова М.А. Практикум по географическому краеведению. : Учебное пособие / М.А. Никонова. – Москва : Просвещение, 1985. – 127с.
1139363
  Лебедева В.К. Практикум по геодезии : для студ. геологоразведочной специальности / В.К. Лебедева, К.Г. Кузовов, В.И. Чазов; Министерство высшего образования СССР ; Свердловский горный ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск, 1955. – 107 с.
1139364
   Практикум по геодезии : для студ. автодорожных спец-тей / М.В. Постников, И.А. Власов, Г.Н. Гущин, Б.И. Большанин, В.Г. Андреева; М.В. Постников, И.А. Власов, Г.Н. Гущин, Б.И. Большанин, В.Г. Андреева. – Томск : Томский ун-т, 1959. – 239 с.
1139365
   Практикум по геодезии / Ганьшин, в.Н., С.М. Лебедев, Л.С. Хренов. – Москва : Недра, 1964. – 414с.
1139366
  Ганьшин В.Н. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для гидромелиоративных ин-тов и ф-ов / В.Н. Ганьшин, С.М. Лебедев, Л.С. Хренов ; под общ. ред. Хренова Л.С. – Москва : Недра, 1964. – 415 с.
1139367
  Голубева З.С. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для агрономических специальностей с.-х. вузов / З.С. Голубева, О.В. Калошина, Н.И. Соколова. – 3-е изд. перераб. – Москва : Колос, 1969. – 240 с.
1139368
  Измайлов П.И. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для учащихся топографич. техникумов / П.И. Измайлов; ред. И.М. Блудова. – Москва : Недра, 1970. – 376 с.
1139369
  Баканова В.В. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических спец-тей вузов / В.В. Баканова, И.М. Блудова, Г.К. Павлова и др. ; под общ. ред. Н.И. Модринского. – Москва : Недра, 1973. – 368 с.
1139370
   Практикум по геодезии : учеб. пособ. для с.-х. техникумов по спец. "Землеустройство" / А.Ф. Чижмаков, А.М. Кривоченко, В.М. Лазарев, М.Г. Рябцев, А.М. Чижмакова; А.Ф. Чижмаков, А.М. Кривоченко, В.М. Лазарев, М.Г. Рябцев, А.М. Чижмакова. – Москва : Недра, 1977. – 240 с.
1139371
   Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических специальностей вузов / В.В. Баканова, Я.Я. Карклин, Г.К. Павлова, М.С. Черемисин ; под ред. В.В. Бакановой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 456 с.
1139372
  Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. высших с.-х. учеб. заведений по спец. "Землеустройство" / Ю.К. Неумывакин, А.С. Смирнов. – Москва : Недра, 1985. – 200 с.
1139373
  Ассур В.Л. Практикум по геодезии : учебн. пособ. для техникумов / В.Л. Ассур, А.М. Филатов. – Москва : Недра, 1985. – 358 с. – (Среднетехническое образование)
1139374
   Практикум по геологии. – М., 1966. – 228с.
1139375
   Практикум по геологии. – М.
1. – 1976. – 68с.
1139376
  Бондарев В.П. Практикум по геологии с основами палеонтологии : Учебное пособие для ВУЗов / В.П. Бондарев, А.Е. Сербаринов. – Москва : Просвещение, 1980. – 143с.
1139377
   Практикум по геологии СССР : (Русская платформа). – Москва : Высшая школа, 1966. – 110с.
1139378
   Практикум по геофизическим методам исследований. – Москва : Московский университет, 1970. – 137с.
1139379
  Гусева А.Н. Практикум по геохимии горючих ископаемых / А.Н. Гусева, Е.В. Соболева. – М, 1989. – 136с.
1139380
  Гаврилова И.П. Практикум по геохимии ландшафта / И.П. Гаврилова, Н.С. Касимов. – Москва : Московский университет, 1989. – 73с.
1139381
  Яшнов В.А. Практикум по гидробиологии / В.А. Яшнов. – Москва, 1969. – 428с.
1139382
  Березина Н.А. Практикум по гидробиологии / Н.А. Березина. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 208с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для учащихся техникумов)
1139383
   Практикум по гидрогеохимии. – М., 1984. – 254с.
1139384
  Самохин А.А. Практикум по гидрологии / А.А. Самохин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 296 с.
1139385
   Практикум по гидрологии. – М., 1991. – 26с.
1139386
   Практикум по гидрологии, гидрометрии и регулированию стока. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 223с.
1139387
  Анищенко Т.Г. Практикум по гистофизиологии эндокриогенных желез / Т.Г. Анищенко ; под ред. П.А. Вундера. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1985. – 96 с.
1139388
   Практикум по государственному бюджету СССР. – М., 1988. – 207с.
1139389
   Практикум по государственному страхованию. – М., 1991. – 142с.
1139390
  Горбацевич А.А. Практикум по гражданской обороне для студентов МГУ им. М.В.Ломоносова / А.А. Горбацевич. – М., 1985. – 103с.
1139391
  Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных государств : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / Е.А. Васильев. – Москва : Международные отношения, 2005. – 142, [2] с. – ISBN 5-7133-1244-5
1139392
   Практикум по гражданскому праву. – М.
1. – 1993. – 173с.
1139393
   Практикум по гражданскому праву. – М.
2. – 1993. – 201с.
1139394
   Практикум по гражданскому процессу. – Свердловск, 1979. – 53с.
1139395
   Практикум по гражданскому процессуальному праву. – М., 1991. – 269с.
1139396
  Блох М.Я. Практикум по грамматике английского языка : Учебное пособие / М.Я. Блох. – Москва : Просвещение, 1985. – 175с.
1139397
  Манси Е. Практикум по грамматике английского языка : Для школ., студ., аспир. / Е. Манси. – Київ : А.С.К., 2000. – 352 с. – ISBN 966-539-244-1
1139398
  Манси Е. Практикум по грамматике английского языка : Для школьников, студ., аспирантов / Елизавета Манси. – 2-е изд., дополн. – Київ : А.С.К., 2001. – 384с. – ISBN 966-539-244-1
1139399
   Практикум по грамматике английского языка для заочников : пособие для самостоятельной работы. – Москва : Высшая школа, 1992. – 159 с.
1139400
  Борисенко И.И. Практикум по грамматике испанской разговорной речи / И.И. Борисенко. – М., 1987. – 198с.
1139401
  Девекин В.Н. Практикум по грамматике немецкого языка / В.Н. Девекин. – М, 1972. – 199с.
1139402
  Девекин В.Н. Практикум по грамматике немецкого языка / В.Н. Девекин. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 248с.
1139403
  Девекин В.Н. Практикум по грамматике немецкого языка / В.Н. Девекин. – 3-е изд. испр. – М, 1985. – 240с.
1139404
  Алексеев Г.П. Практикум по грамматике французского языка : для мл. курсов ин-тов и фак. иностр. яз. : [учеб. пособие] / Г.П. Алексеев [и др.]. – Москва : Высшая школа, 1979. – 174 с.
1139405
   Практикум по грунтоведению : Учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1993. – 389с. – ISBN 5-211-02380-3
1139406
   Практикум по деловому английскому языку : Учебно-методич. разраб. – Київ : МАУП, 2000. – 264 с. – ISBN 966-608-015-Х
1139407
  Боярский А.Я. Практикум по демографии : Учебное пособие / А.Я. Боярский. – Москва : Мысль, 1985. – 144с.
1139408
  Громов Г.А. Практикум по деревообработке / Г.А. Громов. – М., 1977. – 192с.
1139409
  Громов Г.А. Практикум по деревообработке / Г.А. Громов. – 2-е изд., дораб. – М., 1981. – 192с.
1139410
  Спичкин Г.В. Практикум по диагностированию автомобилей / Г.В. Спичкин, А.М. Третьяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1986. – 438с.
1139411
   Практикум по диалектическому материализму. – Москва
Вып. 2. – 1974. – 48с.
1139412
   Практикум по диалектическому материализму. – Москва
Вып. 3. – 1974. – 59с.
1139413
   Практикум по диалектическому материализму. – Москва
Вып. 4. – 1974. – 39с.
1139414
   Практикум по динамике океана. – СПб., 1992. – 317с.
1139415
  Шестаков В.М. Практикум по динамике подземных вод / В.М. Шестаков. – М, 1975. – 270с.
1139416
  Альсевич Л.А. Практикум по дифференциальным уравнениям / Л.А. Альсевич, Л.П. Черенкова. – Минск, 1990. – 317 с.
1139417
  Бауман И.А. Практикум по долгосрочным прогнозам погоды : учеб. пособие : [для вузов по спец. "Метеорологии"] / И.А. Бауман, К.В. Кондратович, А.И. Савичев ; под ред. Воробьева В.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 104 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 94 (7 назв.)
1139418
   Практикум по дошкольной логопедии. – М., 1988. – 221с.
1139419
  Позднеев А.В. Практикум по древней русской литературе. / А.В. Позднеев. – М, 1963. – 39 с.
1139420
  Огийчук Н.Ф. Практикум по журнально-ордерной форме бухгалтерского учета / Н.Ф. Огийчук, А.С. Подберезкин. – Харків, 1971. – 106с.
1139421
   Практикум по защите растений. – Л., 1980. – 247с.
1139422
   Практикум по защите растений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 239с.
1139423
  Сафонов А.Ф. Практикум по земледелию с почвоведением / А.Ф. Сафонов, М.В. Стратонович. – М., 1990. – 207с.
1139424
  Азовцев Н.Г. Практикум по зерноуборочным машинам : [для сред. сел. проф.-техн. уч-щ] / Н.Г. Азовцев, В.Е. Бакчеев, И.М. Литовчик. – Москва : Высшая школа, 1978. – 240 с. : ил. – (Профтехобразование. Сельскохозяйственные машины и орудия)
1139425
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Москва, 1962. – 249с.
1139426
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Изд. 2-е. – Москва, 1968. – 261с.
1139427
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1979. – 240с.
1139428
  Михина Т.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных / Т.Н. Михина. – Москва, 1962. – 208с.
1139429
  Зеликман А.Л. Практикум по зоологии беспозвоночных : учебное пособие / А.Л. Зеликман. – Москва : Высшая школа, 1969. – 336 с.
1139430
  Порфирьева Н.А. Практикум по зоологии беспозвоночных / Н.А. Порфирьева, О.Д. Любарская. – Казань, 1983. – 61с.
1139431
  Фролова Е.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных. / Е.Н. Фролова. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1985. – 231с.
1139432
  Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных / Н.Н. Карташев. – Москва, 1969. – 374с.
1139433
  Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных : Учебное пособие / Н.Н. Карташев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 320с.
1139434
  Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Н.Н. Карташев, В.Е. Соколов, И.А. Шилов; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 383с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7567-0359-4
1139435
  Байков В.Д. Практикум по импульсной технике / Байков В.Д., Бодряшова О.Н., Николенко С.Ф. ; Моск. гос. инж.-физ. ин-т. – Москва : [б. и.]
Ч. 1 / под ред. Т.М. Агашаняна. – 1977. – 64 с.
1139436
   Практикум по индексам. – Л., 1983. – 80с.
1139437
   Практикум по инженерной геодезии : учебно-методическое пособие (утверждено советом ин-та 5 июля 1971 года). – Куйбышев, 1971. – 108 с.
1139438
  Хейфец Б.С. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных специальностей вузов / Б.С. Хейфец, Б.Б. Данилевич ; под общ. ред. П.С. Закатова. – Москва : Недра, 1973. – 320 с.
1139439
  Хейфец Б.С. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных специальностей вузов / Б.С. Хейфец, Б.Б. Данлевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 332 с.
1139440
  Данилевич Б.Б. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных спец-тей вузов / Б.Б. Данилевич, В.Ф. Лукьянов, Б.С. Хейфец и др. ; под ред. В.Е. Новака. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 334 с.
1139441
  Визгин А.А. Практикум по инженерной геодезии : учебное пособие для вузов / А.А. Визгин, В.А. Коугия, Л.С. Хренов; Рец. Баран П.И. – Москва : Недра, 1989. – 284с. – ISBN 5-247-01248-8
1139442
  Ратушняк Г.С. Практикум по инженерной геодезии в строительстве : учеб. пособ. для студ. спец. "Промышленное и гражданское строительство" / МВиССО УССР ; Учебно-методический кабинет по высш. образованию ; Винницкий политехнический ин-т ; Г.С. Ратушняк. – Киев : УМК ВО, 1989. – 208 с.
1139443
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1978. – 168с.
1139444
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1983. – 208с.
1139445
  Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста: (Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. №2103 "Иностр. яз.": Для изуч. англ. яз.) / В.А. Кухаренко. – М., 1987. – 173с.
1139446
  Аржанов Е.П. Практикум по исследованию аэрофотоаппаратуры : для сред. спец. учеб. заведений / Е.П. Аржанов, Р.Т. Васильев, В.Б. Ильин. – Москва : Недра, 1977. – 136 с. – Библиогр.: с. 133
1139447
  Иванова И.П. Практикум по истории английского языка / И.П. Иванова. – Москва : Просвещение, 1985. – 159с.
1139448
  Басов Н.Ф. Практикум по истории ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит." с доп. спец. "Педагогика" и № 2108 "История и педагогика"] / Н.Ф. Басов. – Москва : Просвещение, 1984. – 208 с. – Библиогр.: с. 198
1139449
  Виленский Б.В. Практикум по истории государства и права СССР / Б.В. Виленский. – Саратов, 1982. – 102с.
1139450
  Перевезенцев С.В. Практикум по истории западноевропейской философии. Античность. Средневековье. Эпоха Возрождения : Пособие для изучающих историю философии.Сведения о философах и их учениях.Фрагменті произведений. / С.В. Перевезенцев. – Москва : Учебная литература, 1997. – 480с. – ISBN 5-526-00004-4
1139451
  Недайнова Т.Б. Практикум по истории и методике зарубежной литературы : (для студ. филологический специальностей пед. ун-тов) / Т.Б. Недайнова, Н.Л. Юган; МОНУ; Луганский национ. пед. ун-т им. Т. Шевченко; Восточноукраинский центр изучения лит-ры и методики ее преподавания Ин-та педагогики АПН Украины. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 244с. – ISBN 978-966-617-163-7
1139452
  Чернышев И.М. Практикум по истории коммунистического и рабочего движения в развитых капиталистических странах Запада после второй мировой войны / И.М. Чернышев. – М.
1. – 1968. – 215с.
1139453
   Практикум по истории коммунистического и рабочего движения в развитых капиталистических странах Запада после второй мировой войны / Чернышев И.М. – Москва
2. – 1969. – 199с.
1139454
  Зиндер Л.Р. Практикум по истории немецкого языка / Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева. – Л, 1977. – 303с.
1139455
   Практикум по истории русского литературного языка. – Иркутск, 1964. – 70с.
1139456
  Белоконева Н.Н. Практикум по истории русского языка / Н.Н. Белоконева, Т.П. Орехова ; Куйбышевский гос. ин-т. – Куйбышев : [б. и.], 1976. – 75 с.
1139457
  Беляев Е.Г. Практикум по истории социалистических стран Европы : Венгрия и Румыния ; для студ.-заочн. ист. фак. и отд. ун-тов и пед. ин-тов / Е.Г. Беляев ; МВ и ССО РСФСР, Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, Кафедра всеобщей истории. – Чебоксары : [б. и.], 1972. – 88 с.
1139458
  Стегарь С.А. Практикум по истории социалистических стран Европы. / С.А. Стегарь. – 2-е изд., испр. идоп. – Москва, 1966. – 316 с.
1139459
   Практикум по истории средних веков. – М., 1967. – 256с.
1139460
   Практикум по истории средних веков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1971. – 312с.
1139461
  Задера А.Г. Практикум по истории СССР / А.Г. Задера, А.П. Пронштейн. – Ростов -на-Дону, 1960. – 255с.
1139462
  Кузнецов И.В. Практикум по истории СССР / И.В. Кузнецов, Л.Ф. Захарова. – Москва, 1964. – 392 с.
1139463
  Кузнецов И.В. Практикум по истории СССР / И.В. Кузнецов, Л.Ф. Захарова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1970. – 392с.
1139464
  Бочкарева Е.И. Практикум по истории СССР "Россия в период империализма". / Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. – М., 1963. – 267с.
1139465
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР (XIX век.) / П.П. Епифанов. – М., 1955. – 176с.
1139466
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР (до XIX века). / П.П. Епифанов. – М., 1954. – 84с.
1139467
  Бочкарева Е.И. Практикум по истории СССР XX века (1900-1917). / Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. – М., 1965. – 372с.
1139468
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – М., 1961. – 262 с.
1139469
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 310с.
1139470
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – М., 1976. – 288с.
1139471
  Попов А.Г. Практикум по истории СССР. / А.Г. Попов. – Грозный, 1961. – 86с.
1139472
  Бочкарева Е.И. Практикум по истории СССР. / Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. – 2-е изд. доп. – М., 1971. – 272с.
1139473
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР. (XIX век). / П.П. Епифанов. – М., 1957. – 88с.
1139474
  Акимкина Н.А. Практикум по истории стран зарубежного Востока : (Индия, Иран, Турция) : [для вузов СССР] / Н.А. Акимкина, М.А. Люксембург. – Москва : Высшая школа, 1963. – 170 с. – Библиогр. в конце тем
1139475
  Щетинкин В.Е. Практикум по истории французского языка / В.Е. Щетинкин. – Москва, 1984. – 100с.
1139476
  Бородина М.А. Практикум по истории французского языка / М.А. Бородина, Л.М. Скрелина. – Москва, 1985. – 104с.
1139477
  Волкова З.Н. Практикум по истории французского языка / З.Н. Волкова. – Москва : Высшая школа, 1988. – 127с.
1139478
  Кирнозе З.И. Практикум по истории французской литературы : уч. пособие для студ. пед. ин-тов / З.И. Кирнозе, В.Н. Пронин. – Москва : Просвещение, 1991. – 159 с. – ISBN 5-09-001713-1
1139479
  Кузнецов И.Д. Практикум по истории Чувашской АССР / И.Д. Кузнецов. – Чебоксары, 1980. – 128с.
1139480
  Баклашова Т.А. Практикум по ихтиологии : [для спец. 31.16 "Рыбоводство"] / Т.А. Баклашова. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 222, [1] с. – (Учеб. и учеб. пособия для учащихся техникумов)
1139481
   Практикум по кадровому делопроизводству. – Киев, 1992. – 138с.
1139482
  Берлянт А.М. Практикум по картографии и картографическому черчению : учеб.-метод. пособ. для студ. геогр. фак. гос. ун-тов / А.М. Берлянт, Т.Г. Сваткова ; рец. В.С. Тикунов ; Науч.-метод. каб. по заоч. и веч. обучению МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-01416-2
Общегеографические и тематические карты и атласы. Генерализация. Использование карт. – 1991. – 126 с. : ил.
1139483
  Востокова А.В. Практикум по картографии и картографическому черчению: Математические основы карт и изобразитеьные средства. Способы изображения и картографические источники : учеб.-метод. пособие для студентов геогр. фак. гос. ун-тов / А.В. Востокова, Т.Г. Сваткова; Ред. Мартыненко Т.Н. – Москва : Московский университет, 1988. – 132с. – ISBN 5-211-00191-5
1139484
  Капралов Е.Г. Практикум по картометрии : учеб. пособ. / Е.Г. Капралов, О.А. Павлова; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР ; [ред. Е.П. Парфенов]. – Ленинград : Ленинградский университет, 1988. – 68 с.
1139485
  Янсон Э.Ю. Практикум по качественному анализу / Э.Ю. Янсон. – Рига, 1966. – 76с.
1139486
  Янсон Э.Ю. Практикум по качественному анализу / Э.Ю. Янсон, Я. Путнинь. – Рига, 1967. – 88с.
1139487
  Путнинь Я.К. Практикум по качественному анализу. / Я.К. Путнинь, Э.Ю. Янсон. – 4-е изд., перераб. – Рига, 1975. – 103с.
1139488
  Борисов-Потоцкий Практикум по качественному полумикроанализу / Борисов-Потоцкий. – М, 1952. – 96с.
1139489
  Величко А.Е. Практикум по количественному анализу / А.Е. Величко. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 111с.
1139490
  Цюрупа Н.Н. Практикум по коллоидной химии / Н.Н. Цюрупа. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1963. – 184с.
1139491
   Практикум по коллоидной химии = Коллоидная химия латексов и поверхностно-активных веществ. – Москва : Высшая школа, 1972. – 176 с.
1139492
   Практикум по коллоидной химии. – М., 1983. – 215с.
1139493
   Практикум по коллоидной химии и электронной микроскопии. – Москва : Химия, 1974. – 224 с.
1139494
  Вережников В.Н. Практикум по коллоидной химии поверхностно-активных веществ / В.Н. Вережников. – Воронеж, 1984. – 223с.
1139495
  Михалева Н.А. Практикум по конституционному праву стран Содружества Независимых Государств : Методические разработки и нормативные акты / Н.А. Михалева. – Москва : Юридическая литература, 1998. – 752с. – ISBN 5-7260-0895-2
1139496
  Егоров В.С. Практикум по контролю и ревизии в сельском хозяйстве / В.С. Егоров, М.А. Санников. – М, 1985. – 142с.
1139497
  Егоров В.С. Практикум по контролю и ревизии в сельском хозяйстве / В.С. Егоров, М.А. Санников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1990. – 142с.
1139498
  Бутынец Ф Ф. Практикум по контролю и ревизии в сельскохозяйственных предприятиях / Ф Ф. Бутынец, . – М., 1977. – 159с.
1139499
  Охапкин Ф.П. и Тюрин В.Н. Практикум по краеведению / Ф.П. и Тюрин В.Н. Охапкин. – Москва, 1966. – 127с.
1139500
  Зицер Е.У. Практикум по криминалистике / Е.У. Зицер, Д.Я. Мирский. – 2-е изд. – М, 1948. – 65с.
1139501
   Практикум по криминалистике. – М., 1970. – 579с.
1139502
   Практикум по криминалистике : Для вузов по спец-ти "Правоведение". – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1976. – 511с. : ил.
1139503
   Практикум по криминалистике : Учеб. пос. – Москва : Московский университет, 1989. – 430 с.
1139504
   Практикум по криминалистике : Учеб. пособие. – Москва : БЕК, 1995. – 503с. – ISBN 5-85639-054-7; 3-406-38834-5; 3-4406-38834-5
1139505
   Практикум по криминалистической технике. – Свердловск, 1976. – 78с.
1139506
   Практикум по криминалистической технике. – Минск, 1980. – 72 с.
1139507
  Бондарев В.П. Практикум по кристаллографии / В.П. Бондарев. – М, 1963. – 41с.
1139508
  Корст Н.О. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" / Н.О. Корст. – М., 1955. – 48с.
1139509
  Шадури Т.Н. Практикум по курсу "Введение в языкознание" / Т.Н. Шадури. – Тбилиси, 1965. – 88с.
1139510
  Калабина С.И. Практикум по курсу "Введение в языкознание" / С.И. Калабина. – Москва, 1977. – 103с.
1139511
  Калабина С.И. Практикум по курсу "Введение в языкознание" : учеб. пособ. для студ. ин-тов и ф-тов иностр. яз. / С.И. Калабина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 113 с.
1139512
  Кравцов А.К. Практикум по курсу "Гражданское, торговое и международное частное право" / А.К. Кравцов. – Л., 1991. – 66с.
1139513
  Плюто К.Б. Практикум по курсу "Декоративная дендрология. Хвойные." / К.Б. Плюто. – Днепропетровск, 1988. – 28с.
1139514
  Сморкалова А.Г. Практикум по курсу "Динамическая метеорогия" / А.Г. Сморкалова. – Томск : Из-во Томского университета, 1988. – 124с.
1139515
  Мелкая И.Ю. Практикум по курсу "Динамическая метеорология" / И.Ю. Мелкая. – Л., 1980. – 88с.
1139516
  Прокофьев Н.И. Практикум по курсу "Древнерусская литература" / Н.И. Прокофьев. – Москва, 1973
1139517
  Виханский О.С. Практикум по курсу "Менеджмент" / О.С. Виханский; Под ред. А.И.Hаумова. – Москва : Гардарики, 1998. – 288с. – ISBN 5-7762-0054-7
1139518
   Практикум по курсу "Общее программное обеспечение САПР". – Днепропетровск, 1988. – 88с.
1139519
   Практикум по курсу "Организация и планирование электротехнического производства". – М., 1989. – 223с.
1139520
   Практикум по курсу "Политология" : Учеб. пособие. – Москва : Гардарики, 1999. – 384с. – ISBN 5-7975-0143-0
1139521
   Практикум по курсу "Советское право". – М., 1982. – 256с.
1139522
   Практикум по курсу "Советское право" для эконом. вузов. – М., 1973. – 184с.
1139523
  Шишкова Л.В. Практикум по курсу "Теоретическая грамматика немецкого языка" : [для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз."] / Л.В. Шишкова, И.И. Мейксина. – Москва : Просвещение, 1984. – 168 с.
1139524
  Позднеев А.В. Практикум по курсу "Устное народное творчество". / А.В. Позднеев. – М, 1970. – 112с.
1139525
   Практикум по курсу "Финансирование и кредитование промышленности". – Ярославль, 1985. – 54с.
1139526
   Практикум по курсу "Экономика машиностроительного производства". – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 158с.
1139527
  Джурабаев К.Т. Практикум по курсу "Экономика электротехнического производства". / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин. – Москва, 1989. – 160с.
1139528
   Практикум по курсу "Экономика, организация и планирование непроизводственной сферы" с использованием ЭВМ в учебном процессе. – М., 1989. – 62с.
1139529
  Лейвиков М.Л. Практикум по курсу метеорологии, гидрологии и гидрометрии / М.Л. Лейвиков, Е.Ш. Азаркович. – М., 1959. – 312с.
1139530
  Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики / Н.Н. Майсова. – Москва, 1970. – 448 с.
1139531
   Практикум по курсу общей физики : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – Москва : Московский заоч. пед. институт
вып. 3 : Электричество. – 1971. – 184с.
1139532
   Практикум по курсу общей физики (механика, молекулярная физика). – Челябинск : Челябинское Высш.воен. автомоб. команд. училище, 1970. – 80с.
1139533
  Лебедев Н.Н. Практикум по курсу прикладной геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических спец-тей вузов / под ред. Н.Н. Лебедева. – Москва : Недра, 1977. – 383 с.
1139534
   Практикум по курсу социально-экономической статистики. – Москва, 1983. – 319 с.
1139535
  Емелин В.Н. Практикум по курсу: Ревизия и контроль / В.Н. Емелин. – Саранск, 1987. – 76 с.
1139536
  Курчаткина Н.Н. Практикум по лексикологии испанского языка : Учебное пособие / Н.Н. Курчаткина, П. Ново-гонсалес. – Москва : Высшая школа, 1987. – 158с.
1139537
  Девкин В.Д. Практикум по лексикологии немецкого языка / В.Д. Девкин. – Москва : Высшая школа, 1962. – 254 с.
1139538
  Воронцов А.И. Практикум по лесной энтомологии / А.И. Воронцов, Е.Г. Мозолевская. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1978. – 293с.
1139539
  Власова Н.П. Практикум по лесным травам / Н.П. Власова. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 108с.
1139540
   Практикум по линейной перспективе и проективным сеткам : методич. руководство. – Харьков, 1960. – 32 с.
1139541
   Практикум по линейному программированию. – М., 1984. – 88с.
1139542
  Абрамович А.В. Практикум по литературному редактированию : [для студентов вузов по специальности "Журналистика"] / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 432 с. – Библиогр. в тексте
1139543
  Лазаревич Э.А. Практикум по литературному редактированию / Э.А. Лазаревич, А.В. Абрамович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1986. – 455с.
1139544
  Буравихин В.А. и др. Практикум по магнетизму : учеб.пособие / В.А. и др. Буравихин. – Москва : Высшая школа, 1979. – 197 с.
1139545
  Тимошенков И.В. Практикум по маркетингу : Учебное пособие для студ.вузов / И.В. Тимошенков; МОНУ; Харьковский гуманитарный ин-т "Народная украинская академия". – Харків, 2000. – 213с. – ISBN 966-7557-10-3
1139546
   Практикум по математике. – Куйбышев, 1974. – 112с.
1139547
  Беляев Б.И. Практикум по математической обработке маркшейдерско-геодезических измерений : учеб. пособ. для студ. горно-геологич. и геодезич. спец. / Б.И. Беляев ; рец. В.М. Гудков. – Москва : Недра, 1989. – 316 с. : ил. – ISBN 5-247-00884-7
1139548
   Практикум по математической статистике. – М., 1987. – 124с.
1139549
  Александров Р.А. Практикум по математическому анализу : функций многих переменных : учебное пособие / Р.А. Александров. – Казань : Издательство Казанского университета, 1988. – 150 с.
1139550
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – М., 1975. – 302с.
1139551
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1985. – 268с.
1139552
  Алаи С.И. Практикум по машиноведению : учебное пособие для педагогических институтов по специальности №2120 "Общетехнические дисциплины и труд" / С.И. Алаи, П.С. Моргулис, Н.Ф. Суворов ; под общ. ред. С.И. Алаи. – Москва : Просвещение, 1979. – 352 с.
1139553
  Алаи С.И. Практикум по машиноведению : учебное пособие по специальности "Общетехнические дисциплины и труд" / С.И. Алаи, Р.А. Ежевская, Е.И. Антоненко ; под общ. ред. Р.А. Ежевской. – Москва : Просвещение, 1985. – 304 с.
1139554
   Практикум по машиноведению в 8-10 классах городской средней школы. – М., 1956. – 72с.
1139555
  Никерова Л.И. Практикум по машиноведению в 8 классе / Л.И. Никерова. – Л, 1957. – 100с.
1139556
  Ройтман И.А. Практикум по машиностроительному черчению / И.А. Ройтман. – М, 1976. – 176с.
1139557
  Ройтман И.А. Практикум по машиностроительному черчению / И.А. Ройтман. – М, 1978. – 173с.
1139558
  Карпова С.В. Практикум по международному маркетингу : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Мировая экономика" / С.В. Карпова. – 2-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2010. – 198, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-406-00737-2
1139559
  Канашевский В.А. Практикум по международному частному праву : [учебное пособие] / В.А. Канашевский, В.П. Толстых. – Москва : Международные отношения, 2006. – 251, [4] с. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 5-7133-1272-0
1139560
  Вачугов Д.Д. Практикум по менеджменту деловые игры : Учеб. пособие / Под ред.Вачугова Д.Д. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2001. – 192с. – ISBN 5-06-003763-0
1139561
  Бондарев Д.Д. Практикум по металлообработке / Д.Д. Бондарев, Б.А. Соколов. – М, 1969. – 175с.
1139562
  Бондарев Д.Д. Практикум по металлообработке / Д.Д. Бондарев, Б.А. Соколов. – М, 1973. – 176с.
1139563
  Соколов Б.А. Практикум по металлообработке, уч. пособие / Б.А. Соколов, А.В. Румянцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 176с.
1139564
  Соколов Б.А. Практикум по металлообработке. уч. пособие / Б.А. Соколов, А.В. Румянцев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 176с.
1139565
  Панова Г.Д. Практикум по методам исследования высокомолекулярных соединений. Изучение свойств полимеров. / Г.Д. Панова. – Вып.3. – Горький, 1973. – 64с.
1139566
  Янсон Г.Д. Практикум по методам физико-химического исследования силикатов / Г.Д. Янсон. – Рига
1. – 1973. – 100с.
1139567
  Анциферов Л.И. Практикум по методике и технике школьного физического эксперимента : [для пед. ин-тов по физ.-мат. спец.] / Анциферов Л.И., Пищиков И.М. – Москва : Просвещение, 1984. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 251 (7 назв.)
1139568
   Практикум по методике обучению географии. – Москва : Просвещение, 1986. – 127с.
1139569
   Практикум по методике обучения иностранцев русскому языку. – Москва, 1969. – 38с.
1139570
   Практикум по методике преподавания иностранных языков. – Москва, 1985. – 234с.
1139571
  Истомина Н.Б. Практикум по методике преподавания математики в начальных классах / Н.Б. Истомина. – Москва, 1986. – 174,1 с.
1139572
  Артеменко Е.П. Практикум по методике преподавания русского языка / Е.П. Артеменко. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1981. – 100 с.
1139573
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – Л. : Просвещение, 1983. – 160 с.
1139574
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Просвещение, 1987. – 157 с.
1139575
  Потеев М.И. Практикум по методике преподавания теоретической механики в высшей школе. : Уч. пособие. / М.И. Потеев. – Ярославль, 1977. – 80с.
1139576
  Елухина Н.В. Практикум по методике преподавания французского языка / Н.В. Елухина, Е.В. Мусницкая. – М., 1973. – 124с.
1139577
  Плетнер Ю.В. Практикум по методике преподавания химии / Ю.В. Плетнер, В.С. Полосин. – 4-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1977. – 207 с.
1139578
  Плетнер Ю.В. Практикум по методике преподавания химии / Ю.В. Плетнер, В.С. Полосин. – 5-е изд. – Москва : Просвещение, 1981. – 191 с.
1139579
  Полосин В.С. Практикум по методике преподавания химии / В.С. Полосин, В.Г. Прокопенко. – 6-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1989. – 223 с.
1139580
  Богдан В.И. и др. Практикум по методике решения физических задач : учеб.пособие / В.И. и др. Богдан. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 272с.
1139581
  Тимохин В.П. Практикум по методике слуховой работы : Акупедическая диагностика / В.П. Тимохин. – М., 1972. – 28с.
1139582
  Зиангиров Р.С. Практикум по механике грунтов : Учебное пособие для вузов / Р.С. Зиангиров, П.Э. Роот, С.Д. Филимонов. – Москва : Московский университет, 1984. – 151с.
1139583
   Практикум по механике грунтов. – К., 1988. – 60с.
1139584
  Теппер Практикум по микробилогии / Теппер, З.и, др. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1979. – 216с.
1139585
  Теппер Е.З. и др. Практикум по микробилогии / Е.З. и др. Теппер. – Москва, 1987. – 239с.
1139586
   Практикум по микробиологии. – Кишинев, 1964. – 124с.
1139587
  Черемисинов Н.А. Практикум по микробиологии / Н.А. Черемисинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1967. – 172с.
1139588
   Практикум по микробиологии. – Москва, 1976. – 307с.
1139589
  Репин В.М. Практикум по микропроцессорным средствам / В.М. Репин, В.В. Суворов. – М., 1988. – 88с.
1139590
  Баженов А.И. Практикум по минералогии : учеб. пособие / А.И. Баженов, Т.И. Полуэктова ; МИИССО РСФСР, Томск. политехн. ин-т. – Томск, 1985. – 57 с.
1139591
  Урмаев А.С. Практикум по моделированию на АВМ / А.С. Урмаев. – Москва : Наука, 1976. – 192с.
1139592
   Практикум по молекулярной спектроскопии. – Томск : Издательство Томского университета, 1985. – 142с.
1139593
  Карсницкая М.С. Практикум по молочному делу. / М.С. Карсницкая, П.В. Кугенев. – 3-е изд., перер. и доп. – М., 1961. – 336с.
1139594
  Кугенев П.В. Практикум по молочному делу. / П.В. Кугенев, И.В. Барабанщиков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1968. – 288с.
1139595
   Практикум по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1976. – 224 с.
1139596
   Практикум по научной организации, нормированию и оплате труда на сельскохозяйственных предприятиях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 288с.
1139597
  Давыденко А.М. Практикум по немецкому языку / А.М. Давыденко, О.П. Пророченко. – К., 1982. – 38с.
1139598
  Кравченко А.П. Практикум по немецкому языку для юристов / А.П. Кравченко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – ISBN 5-222-00777-4
1139599
  Балезин С.А. Практикум по неогранической химии : учебн. пособие / С.А. Балезин. – 4-е доп. изд. – Москва : Высшая школа, 1967. – 342с.
1139600
  Гейро С.С. Практикум по неологии и геохимии нефти и газа / С.С. Гейро. – Пермь, 1984. – 83с.
1139601
  Балезин С.А. Практикум по неорганической химии : учеб. пособие для студ. хим.-биол. фак. пед. ин-тов / С.А. Балезин ; А.И. Филько. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1962. – 320 с.
1139602
   Практикум по неорганической химии. – М., 1962. – 220с.
1139603
  Немкова О.Г. Практикум по неорганической химии / О.Г. Немкова, Е.И. Бурова, О.И. и др. Воробъева; Спицын В.И. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский университет, 1965. – 318 с.
1139604
  Платонов Ф.П. Практикум по неорганической химии / Ф.П. Платонов. – Москва : Высшая школа, 1965. – 184 с.
1139605
   Практикум по неорганической химии. – Горький
3. – 1965. – 40с.
1139606
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Московский университет, 1976. – 296 с.
1139607
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1978. – 312 с.
1139608
  Гольбрайх З.Е. Практикум по неорганической химии / З.Е. Гольбрайх. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 368 с.
1139609
   Практикум по неорганической химии. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1983. – 303 с.
1139610
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Химия, 1984. – 248 с.
1139611
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд. – Москва : Московский университет, 1984. – 296 с.
1139612
  Платонов Ф.П. Практикум по неорганической химии / Ф.П. Платонов, З.Е. Дейкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 255 с.
1139613
  Гольбрайх З.Е. Практикум по неорганической химии / З.Е. Гольбрайх. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 349 с.
1139614
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Высшая школа, 1987. – 238 с.
1139615
   Практикум по неорганической химии. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1991. – 319 с.
1139616
  Леснова Е.В. Практикум по неорганическому синтезу / Е.В. Леснова. – Москва : Высшая школа, 1969. – 224 с.
1139617
  Ключников Н.Г. Практикум по неорганическому синтезу / Н.Г. Ключников. – 2-е изд. перераб. – Москва : Просвещение, 1979. – 270 с.
1139618
  Добросердова Н.Б. Практикум по нефтехимическому синтезу / Н.Б. Добросердова, А.В. Анисимов. – М, 1981. – 112с.
1139619
   Практикум по новейшей истории стран Европы и Африки. – Свердловск, 1971. – 156с.
1139620
  Юровская Е.Е. Практикум по новой истории 1870-1917 / Е.Е. Юровская. – Москва, 1967. – 400с.
1139621
  Юровская Е.Е. Практикум по новой истории 1870-1917. / Е.Е. Юровская. – М., 1961. – 370с.
1139622
  Юровская Е.Е. Практикум по новой истории 1870-1917. / Е.Е. Юровская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 357с.
1139623
   Практикум по новой истории, 1871-1917 : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1989. – 190 с. – ISBN 5-09-000918-X
1139624
  Иванов Ю.Ф. Практикум по новой истории. / Ю.Ф. Иванов, Ю.П. Муравьев. – М, 1973. – 256с.
1139625
   Практикум по нормальной физиологии : Учеб. пос. – Москва : Высшая школа, 1983. – 328с.
1139626
   Практикум по нормированию и научной организации труда на промышленных предприятиях. – Воронеж, 1983. – 166с.
1139627
  Сквирская Э.Б. Практикум по нуклеопротеидам и нуклеиновым кислотам. : учебное пособие / Э.Б. Сквирская, О.П. Чепинога. – Москва : Высшая школа, 1964. – 215с.
1139628
  Осипова Л.В. Практикум по обработке тканей : для учащихся IX-X кл. / Лилия Васильевна Осипова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1971. – 160 с., [4] л. ил.
1139629
  Клобукова Л.П. Практикум по обучению иностранных учащихся речевой деятельности: На материале текстов по политэкономии / Л.П. Клобукова, Л.П. Ткаченко. – М., 1984. – 111с.
1139630
  Лебедева Н.В. Практикум по обучению речевой деятельности / Н.В. Лебедева. – М., 1982. – 107с.
1139631
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Советская наука
1. – 1958. – 215с.
1139632
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Советская наука
2. – 1958. – 135с.
1139633
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
3-4. – 1961. – 261с.
1139634
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
5. – 1961. – 244с.
1139635
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
6. – 1962. – 203с.
1139636
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
7. – 1962. – 274с.
1139637
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
8. – 1964. – 210с.
1139638
  Чижевская З.А. Практикум по общей ботанике : пособие для пед. и учительских ин-тов / З.А. Чижевская. – 2-е изд., испр. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1950. – 344 с.
1139639
   Практикум по общей вирусологии : Учеб. пос. – Москва : Московский университет, 1981. – 191 с.
1139640
  Гурский Б.Н. Практикум по общей геологии : Уч. пос. для вузов / Б.Н. Гурский. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 206с.
1139641
  Гуров А.И. Практикум по общей гигиене / А.И. Гуров, О.Е. Горлова. – Москва, 1991. – 175с.
1139642
   Практикум по общей гидрогеологии. – Л., 1965. – 232с.
1139643
  Кирпичникова Е.С. Практикум по общей гистологии / Е.С. Кирпичникова, Л.Б. Левинсон. – 2-е изд. – М., 1962. – 236с.
1139644
   Практикум по общей и неорганической химии. – М.
1. – 1962. – 84с.
1139645
   Практикум по общей и неорганической химии. – М.
2. – 1963. – 123с.
1139646
   Практикум по общей и неорганической химии. – Москва : Высшая школа, 1964. – 270с.
1139647
   Практикум по общей и неорганической химии. – 2-е изд., перераб., допол. – Москва : Высшая школа, 1969. – 288 с.
1139648
   Практикум по общей и неорганической химии. – Москва : Высшая школа, 1986. – 298 с.
1139649
  Хомченко Г.П. Практикум по общей и неорганической химии с применением полумикрометода : [для биологических и сельскохозяйственных специальностей вузов] / Г.П. Хомченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 335 с. : ил.
1139650
  Кудрявцев А.А. Практикум по общей и неорганической химии. / А.А. Кудрявцев. – М.
1. – 1962. – с.
1139651
  Буман Р.К. Практикум по общей и неорганической химии. / Р.К. Буман. – Рига
1. – 1974. – 102с.
1139652
   Практикум по общей и сельскохозяйственной статистике. – М., 1967. – 512с.
1139653
   Практикум по общей и экспериментальной психологии. – Ленинград : Ленинградский университет, 1987. – 255с.
1139654
   Практикум по общей психологии : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1979. – 302с.
1139655
   Практикум по общей психологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1990. – 285, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце тем. – (Учебное пособие для педагогических институтов)
1139656
  Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А.Г. Смирнов. – Москва : Издательство Института психотерапии, 2005. – 220, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN "5-9739-0080-0
1139657
   Практикум по общей психологии для юриста. – Свердловск, 1983. – 73с.
1139658
   Практикум по общей теории статистики. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 278с.
1139659
  Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики : Учебн. пособ. / М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 280с. – ISBN 5-279-02011-7
1139660
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 351с.
1139661
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 303с.
1139662
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 327с.
1139663
   Практикум по общей физике. – Москва : Педагогический институт, 1975. – 751с.
1139664
   Практикум по общей фитопатологии. – Ленинград, 1967. – 184с.
1139665
   Практикум по общей фитопатологии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1977. – 240с.
1139666
  Балезин С.А. Практикум по общей химии : учеб. пособие для пед. вузов / С.А. Балезин ; Г.с. Разумовский ; А.И. Филько ; под. ред. проф. С.А. Балезина. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1946. – 195 с.
1139667
  Мартинец Н.В. Практикум по общей химии / Н.В. Мартинец. – М, 1957. – 63с.
1139668
   Практикум по общей химии. – Москва, 1958. – 117с.
1139669
  Глинка Н.Л. Практикум по общей химии / Н.Л. Глинка. – М, 1960. – 179с.
1139670
   Практикум по общей химии. – Горький, 1962. – 96с.
1139671
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1966. – 295 с.
1139672
   Практикум по общей химии. – Москва : Московский университет, 1971. – 152 с.
1139673
   Практикум по общей химии. – Новочеркасск, 1973. – 175с.
1139674
   Практикум по общей химии. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 400 с.
1139675
   Практикум по общей химии : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по естественнонаучниым нехимическим специальностям / Н.Л. Абрамычева, Л.М. Азиева, О.В. Архангельская, Е.В. Батаева, В.Б. Бернард; Н.Л. Абрамычева, Л.М. Азиева, О.В. Архангельская, Е.В. Батаева, В.Б. Бернард; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под. ред. С.Ф. Дунаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2005. – 336с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04935-7
1139676
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 14 - 17. – Пермь, 1964. – 20с.
1139677
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 2 -7. – Пермь, 1964. – 33с.
1139678
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 8 - 13. – Пермь, 1964. – 34с.
1139679
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Общая часть. – Пермь, 1964. – 16с.
1139680
  Бабков А.В. Практикум по общей химии с элементами количественного анализа : [для мед. ин-тов] / А.В. Бабков, Г.Н. Горшкова, А.М. Кононов ; под ред. А.В. Бабкова. – Москва : Высшая школа, 1978. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 159 (10 назв.)
1139681
  Колесов Н С. Практикум по общей химии. / Н С. Колесов, Л.А. Введенская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ташкент, 1963. – 187с.
1139682
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии. / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 336с.
1139683
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии. Для студ. нехим. / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – Москва, 1961. – 278с.
1139684
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии. Для студ. нехим.ф-тов / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1963. – 271с.
1139685
   Практикум по общей химической технологии. – Москва, 1967. – 371с.
1139686
   Практикум по общей химической технологии. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1973. – 424с.
1139687
  Витолс П.П. Практикум по общей химической технологии / П.П. Витолс, М.С. Лацис. – Рига, 1973. – 160с.
1139688
  Бойко Практикум по общей части уголовного права / А.И. Бойко. – Ростов-на-Дону : Изд. Ростовский ун-т, 1991. – 80 с. – ISBN 5-7507-0481-5
1139689
  Плещинский Н.И. Практикум по общей электрофизиологии / Н.И. Плещинский. – Казань, 1973. – 86с.
1139690
  Бондаренко Н.В. Практикум по общей энтомологии / Н.В. Бондаренко, А.Ф. Глущенко. – 2-е изд. перераб. и доп. – Ленинград, 1985. – 352с.
1139691
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учеб. пособие. – 2-е изд., дополненное и пеработанное. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1139692
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ.вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 560с. – Библиогр.: Рек. лит.:с.553 (46 назв.). – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1139693
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. , обуч. по направл. и спец. "Психология". – 2-е изд., доп и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1139694
  Петров Л.П. Практикум по общему курсу геофизических исследований скважин / Л.П. Петров, В.Н. Широков, А.Н. Африкян. – Москва : Недра, 1987. – 220с.
1139695
  Александров Н.В. Практикум по общему курсу физики / Н.В. Александров. – Москва, 1963
1139696
  Александров Н.В. Практикум по общему курсу физики. Механика и акустика : учеб. пособие для студ. физ.-мат. фак-тов заоч. пед. ин-тов / Н.В. Александров ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1969. – 163 с.
1139697
  Угляренко Н.В. Практикум по общественно-политической лексике / Угляренко Н.В., Путилина Р.Н., Чекаль Г.С. ; Киев. пед. гос. ин-т иностр. яз. – Киев : Вища школа, 1983. – 47 с.
1139698
  Малютин Э.А. Практикум по операционной системе MSDOS. / Э.А. Малютин. – М., 1991. – 28с.
1139699
  Кравцова Г.И. Практикум по операционной технике и учету в банках / Г.И. Кравцова. – Минск, 1982. – 311с.
1139700
  Потахова Г.И. Практикум по оптическим и фотоэлектрическим свойствам полупроводников / Г.И. Потахова, В.И. Гаман. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 66с.
1139701
  Косолапов А.Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства : учебное пособие для использования в учебном процесе по спец. "Менеджмент организации" / А.Б. Косолапов, Т.И. Елисеева. – 4-е изд., стереот. – Москва : Кнорус, 2008. – 200 с. – ISBN 978-5-85971-993-8
1139702
  Генкин Б.И. Практикум по организации и нормированию труда. / Б.И. Генкин. – Л, 1975. – 67с.
1139703
  Брюховецкий И.Н. Практикум по организации и оплате труда в сельском хозяйстве на принципах коллективного подряда / И.Н. Брюховецкий. – М., 1987. – 238с.
1139704
  Егорова А.С. Практикум по организации машинной обработки экономической информации в сельском хозяйстве / А.С. Егорова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 264с.
1139705
  Егорова А.С. Практикум по организации машинной обработки экономической информации в сельском хозяйстве / А.С. Егорова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1981. – 304 с.
1139706
  Антипенский В.Е. Практикум по организации машинной обработки экономической информации в сельскохозяйственных предприятиях / В.Е. Антипенский ; (М-во сельск. хоз-ва СССР, Харьковский с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева). – Харьков : Харьковский с.-х. ин-т, 1975. – 114 с.
1139707
  Корнеева Л.Л. и Никиточкин Г.Н. Практикум по организации механизированного учета в сельском хозяйстве / Л.Л. и Никиточкин Г.Н. Корнеева. – М., 1973. – 167с.
1139708
  Рево А.Я. Практикум по органической химии = Качественные микрохимические реакции / А.Я. Рево. – Москва : Высшая школа, 1971. – 208 с.
1139709
  Астахова Л.Н. Практикум по органической химии : учеб.-метод. пособие для студентов дневного и вечернего отд-ния хим. ф-та / Астахова Л.Н., Кривенько А.П. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов : Сартовский университет, 1990. – 104 с.
1139710
  Гитис С.С. Практикум по органической химии : Органический синтез: Учебное пособие для студ. нехимич. спец. вузов / С.С. Гитис, А.И. Глаз, А.В. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 303 с. – ISBN 5-06-000668-9
1139711
  Иванов В.Г. Практикум по органической химии : Учеб пособие для студ.высш.педагогич.учеб.зав. / В.Г. Иванов, О.Н. Гева, Ю.Г. Гаверова. – Москва : Academia, 2000. – 288с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0586-9
1139712
  Голодников Г.В. Практикум по органическому синтезу / Г.В. Голодников. – Л., 1957. – 188с.
1139713
  Голодников Г.В. Практикум по органическому синтезу / Г.В. Голодников, Т.В. Мандельштам. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 376 с.
1139714
  Храмкина М.Н. Практикум по органическому синтезу. / М.Н. Храмкина. – М.-Л., 1966. – 320с.
1139715
  Федоренко Л.П. Практикум по орфографии и пунктуации / Л.П. Федоренко, В.К. Лотарев. – Москва, 1979. – 208с.
1139716
  Бородин И.Ф. Практикум по основам автоматики и автоматизации производственных процессов / И.Ф. Бородин, Н.И. Кирилин. – Москва, 1974. – 255с.
1139717
  Цупак В.Ф. Практикум по основам агрономии с ботаникой. / В.Ф. Цупак. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Колос, 1973. – 360 с.
1139718
  Александрова Л.Н. Практикум по основам геологии : для с.-х. вузов / Л.Н. Александрова, О.А. Найденова, О.В. Юрлова. – Москва : Высшая школа, 1966. – 152 с. : ил.
1139719
  Васюкова Н.Д. Практикум по основам программирования. Язык ПАСКАЛЬ : Учеб. пособие для учащихся сред. спец. учеб. заведений / Н.Д. Васюкова, В.В. Тюляева. – Москва : Высшая школа, 1991. – 160 с. – ISBN 5-06-000750-2
1139720
   Практикум по основам экономической теории : Учебное пособие для 10-11 кл. – Москва : Вита-Пресс, 1999. – 272с. – ISBN 5-7755-0067-9
1139721
  Алова Н.П. Практикум по основному курсу англійської мови для студентів V-VI заочного куру факультетів іноземних мов : лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова ; під заг. ред. Н.М. Раєвської ; МВ та ССО УРСР, КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ
Вип. 2. – 1969. – 47 с. – Бібліогр.: с. 45
1139722
  Алова Н.П. Практикум по основному курсу англійської мови для студентів V/VI заочного/курсу факультетів іноземних мов : Лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
1. – 1969. – 47с.


  Мета посібника - подальший розвиток у студентів уміння самостійно працювати над мовним матеріалом, навчити студента вести творчий лінгво-стилістичний аналіз тексту в аспекті сучасного мовознавства.
1139723
  Болотов П.А. Практикум по основным геодезическим работам / П.А. Болотов, С.В. Шубин, И.А. Рейман; Рец. Климов Ю.С., Панкрушин В.К. – Москва : Недра, 1977. – 336с.
1139724
  Гороховская В.И. Практикум по осциллографической полярографии / В.И. Гороховская, В Гороховский. – Москва : Высшая школа, 1973. – 112 с.
1139725
  Бассін П.Н. Практикум по паразитології з курсу загальної біології. : посібник для студентів мед. ін-тів / П.Н. Бассін, М.П. Кравець. – Київ : Держмедвидав, 1960. – 96 с.
1139726
  Комиссаров В.Н. Практикум по переводу с английского на русский язык : Учеб. пособие / В.Н. Комиссаров. – Москва : Высшая школа, 1990. – ISBN 5-06-001057-0
1139727
  Виноградов В.Г. Практикум по петрофизике : [по спец. "Геофиз. методы поисков и разведки"] / В.Г. Виноградов, А.В. Дахнов, С.Л. Пацевич. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1990. – 226 с. – (Высшее образование)
1139728
  Маламид М.М. Практикум по планированию народного хозяйства СССР / М.М. Маламид. – Москва, 1979. – 240 с.
1139729
  Климов О.Д. Практикум по прикладной геодезии : Изыскания, проектирование и возведение инженерных сооружений ; учеб. пособ. для студ. геодезических специальностей вузов / О.Д. Климов, В.В. Калугин, В.К. Писаренко. – Москва : Недра, 1991. – 271 с. – ISBN 5-247-02189-4
1139730
  Рачинский В.В. Практикум по применению изотопов и излучений в сельском хозяйстве. / В.В. Рачинский. – вып. 8. – М., 1962. – 93с.
1139731
  Слюсарчук В.У. Практикум по применению технических средств обучения в преподавании общественных наук / В.У. Слюсарчук, Ю.И. Палкин. – К., 1979. – 75с.
1139732
  Долматова О.Г. Практикум по программированию / О.Г. Долматова. – Томск, 1986. – 95 с.
1139733
  Лазурик В.М. Практикум по программированию в компьютерной физике : учеб.-метод. пособие / В.М. Лазурик, Р.В. Лазурик, Е.С. Литвинова ; М-во образования и науки Украи, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 335, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 335. – ISBN 978-966-285-174-8
1139734
  Мицук О.М. Практикум по программированию для ЭВМ серии М 5000. / О.М. Мицук, Е.И. Никольский. – М., 1981. – 176с.
1139735
  Патрикеев Н Ю. Першиков Практикум по программированию на Коболе ЕС ЭВМ / Ю.Н. Патрикеев, В.И. Першиков. – Москва, 1979. – 181 с.
1139736
  Бухтияров А.М. Практикум по программированию на фортране (ОС ЕС ЭВМ) : учебное пособие / А.М. Бухтияров, Ю.П. Маликова, Г.Д. Фролов. – 2-е изд., стер. – Москва : Наука, 1983. – 304 с.
1139737
  Бухтияров А.М. и др. Практикум по программированию на Фортране (ОС ЕС ЭВМ) / А.М. и др. Бухтияров. – Москва : Наука, 1988. – 288 с.
1139738
  Бухтияров А.М. и др. Практикум по программированию на Фортране: ОС ЕС ЭВМ / А.М. и др. Бухтияров. – М., 1979. – 304с.
1139739
  Шелест В.Д. Практикум по программированию на языке ПЛ : учеб. пособие / В.Д. Шелест. – Ленинград, 1986. – 225с.
1139740
   Практикум по психологии. – Москва : Московский университет, 1972. – 248 с.
1139741
  Андреева И.В. Практикум по психологии / Андреева И.В., Иванов В.Г. ; Гос. комитет РСФСР по делам науки и высшей школы ; Ленинград. финансово-экономич. ин-т, Каф. социологии и НОТ. – Ленинград : Издательство ЛФЭИ, 1991. – 77 с.
1139742
  Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-272--00115-Х
1139743
  Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. – 2-е изд., испр. и перераб. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 508 с. : ил. – Библиогр.: с. 501-508. – (Серия "Практикум по психологии"). – ISBN 5-94723-288-X
1139744
  Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию : [ учеб. пособие ] / Горбатов Д.С. – Самара : БАХРАХ-М, 2000. – 248 с. – ISBN 5-89570-013-6
1139745
  Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург : Деловая книга, 1995. – 119, [4] с. : ил. – Библиогр. в конце кн.
1139746
  Владимирова Г.В. Практикум по пунктуации / Г.В. Владимирова, Н.П. Ушакова. – Москва, 1982. – 192с.
1139747
  Владимирова Г.В. Практикум по пунктуации для подготовительных отделений вузов : учеб. пособ. для слушателей подготовительных отделений вузов / Г.В. Владимирова, Н.П. Ушакова. – Москва : Высшая школа, 1976. – 208 с.
1139748
  Степанов В.П. Практикум по работе и решению типовых задач в MS Office : учеб.-практ. пособие для иностр. студентов / В.П. Степанов, С.Г. Шило, Т.В. Донченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2012. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 301. – ISBN 978-966-676-554-6
1139749
  Бурштейн М.А. Практикум по работе на электронной вычислительной машине "Наири" по курсу "Программирование" / М.А. Бурштейн, М.И. Майзельс. – М., 1972. – 40с.
1139750
   Практикум по радиационной химии. – Москва : Московский университет, 1982. – 216 с.
1139751
  Герфорт Л. Практикум по радиоактивности и радиохимии : пер. с нем. / Л. Герфорт. – Москва : Мир, 1984. – 503 с.
1139752
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск
Ч. 1. – 1977. – 150с.
1139753
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 2. – 1980. – 107 с.
1139754
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 3. – 1985. – 87 с.
1139755
   Практикум по радиофизической электронике. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 193 с.
1139756
   Практикум по радиохимии. – Новосибирск
1. – 1965. – 26 с.
1139757
  Лепик К.П. Практикум по радиоэлектронике / К.П. Лепик. – Тарту, 1972. – 136с.
1139758
   Практикум по радиоэлектронике. – Рига : Редакционно-издательский отдел ЛГУ им.Петра Стучки, 1974. – 220 с.
1139759
  Ельянов М.М. Практикум по радиоэлектронике : учебное пособие для 9-10 кл. / М.М. Ельянов. – 4-е изд. – Москва, 1977. – 336 с.
1139760
  Грушова Л.Д. Практикум по развитию умений и навыков устного высказывания : Учеб.-метод. пособие для студ. вузов, обуч. по спец."Немецкий язык" / Л.Д. Грушова; Негосударственный институт современных знаний. витебский филиал. – Минск : Тэхналогія, 2000. – 157с. – ISBN 985-458-012-1
1139761
  Сухова Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятий : Учеб. пособие для вузов / Л.Ф. Сухова, Н.А. Чернова. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 160с. – ISBN 5-279-02169-5
1139762
   Практикум по ревизии и контролю в сельскохозяйственных предприятиях.. – М., 1973. – 143с.
1139763
  Алексеева М.И. Практикум по редактированию / М.И. Алексеева. – Москва, 1977. – 144с.
1139764
  Алексеева М.И. Практикум по редактированию материалов телевизионных передач / М.И. Алексеева. – Москва, 1970. – 75 с.
1139765
  Лобанова О.В. Практикум по решению задач в математической системе Derive : Учеб. пособие / О.В. Лобанова. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 544с. – ISBN 5-279-02177-6
1139766
   Практикум по решению задач.. – Тула
1. – 1974. – 109 с.
1139767
   Практикум по решению задач.. – Тула
2. – 1976. – 64с.
1139768
  Гусев В.А. Практикум по решению математических задач / В.А. Гусев. – Москва, 1985. – 223 с.
1139769
  Усова А.В. Практикум по решению физических задач : учеб.пособие / А.В. Усова, Н.Н. Тулькибаева. – Челябинск : ЧГПИ, 1985. – 89с.
1139770
  Усова А.В. Практикум по решению физических задач : Учебное пособие / А.В. Усова, Н.Н. Тулькибаева. – Москва : Просвещение, 1992. – 206с.
1139771
   Практикум по решению физических задач с применением программируемого микрокалькулятора. : метод. рекомендации. – Москва : МГИУУ, 1986. – 68с.
1139772
  Бідная О.Г. Практикум по роботі з відеофільмами "Watch and Learn" : [навч. посібник] / О.Г. Бідная, І.М. Таран ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – 123, [1] с. : іл. – Текст англ.
1139773
  Комшилова Е.А. Практикум по русской диалектологии / Е.А. Комшилова. – М, 1959. – 112с.
1139774
  Комшилова Е.А. Практикум по русской диалектологии / Е.А. Комшилова. – М, 1965. – 115с.
1139775
  Блинова О.И. Практикум по русской диалектологии / О.И. Блинова. – Томск, 1993. – 139с.
1139776
  Болдырева А.П. Практикум по русской литеретуре 18-го и 19-го веков / А.П. Болдырева, М.Н. Зубков. – Москва, 1957. – 56 с.
1139777
   Практикум по русской орфографии и пунктуации для работы в лингафонном кабинете.. – К.Одесса, 1989. – 192с.
1139778
  Кожин А.Н. Практикум по русскому правописанию / А.Н. Кожин. – М., 1973. – 50с.
1139779
  Лебедев Н.М. Практикум по русскому языку / Н.М. Лебедев. – Калинин, 1969. – 221с.
1139780
  Брагина А.А. Практикум по русскому языку / А.А. Брагина. – Москва, 1970. – 200с.
1139781
   Практикум по русскому языку. – Ашхабад
4. – 1974. – 152с.
1139782
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку : методическое пособие / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – Киев : Выща школа, 1983. – 28 с.
1139783
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – К, 1984. – 59с.
1139784
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – Киев, 1985. – 40с.
1139785
   Практикум по русскому языку. – М., 1987. – 80с.
1139786
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – К, 1988. – 28с.
1139787
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, В.С. Воробьева. – К, 1988. – 36с.
1139788
  Суржикова Н.Я. Практикум по русскому языку для иностранных студентов-филологов Ш курса / Н.Я. Суржикова. – М., 1977. – 31с.
1139789
   Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б, , Л.Б. Чурлина. – М.
вып.1. – 1965. – 143с.
1139790
   Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б, , М.Е. Федорова. – М.
вып.2. – 1965. – 105с.
1139791
  Коцарь Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б. – М.
вып.3. – 1966. – 31с.
1139792
   Практикум по русскому языку.. – К.
1. – 1965. – 72с.
1139793
   Практикум по русскому языку.. – Москва, 1971. – 252с.
1139794
   Практикум по русскому языку.. – К., 1971. – 142с.
1139795
   Практикум по русскому языку.. – Ашхабад, 1972. – 103с.
1139796
   Практикум по русскому языку.. – Ашхабад
3. – 1972. – 87с.
1139797
  Курганова С.П. Практикум по русскому языку. / С.П. Курганова. – М., 1991. – 94с.
1139798
  Глушаков С.В. Практикум по С++ / С.В. Глушаков, С.В. Смирнов, А.В. Коваль; Харьковский ин-т информационных технологий. – Харьков : Фолио, 2006. – 528с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-2661-0
1139799
   Практикум по селекции и семеноводству полевых культур.. – М., 1976. – 367с.
1139800
  Никулин Н.К. Практикум по сельскохозяйственной статистике. / Н.К. Никулин. – 2-е изд. – М, 1978. – 255с.
1139801
   Практикум по сельскохозяйственной фитопатологии.. – М., 1976. – 336с.
1139802
   Практикум по сельскохозяйственной фитотирапии: Уч. пособ. для студ. вузов по спец. "Защ. раст.".. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 335с.
1139803
  Бей-Биенко Практикум по сельскохозяйственной энтомологии : для фак. и отд-ний защиты растений / Г.Я. Бей-Биенко, М.К. Асатур, Н.В. Бондаренко и др. ; под ред. Г.Я. Бей-Биенко. – Ленинград : Колос ; Ленинградское отд-ние, 1968. – 360 с. : ил. – Библиогр.: с. 355-357. – (Учебники и учебные пособия для высших и сельскохозяйственных учебных заведений)
1139804
  Бей-Биенко Практикум по сельскохозяйственной энтомологии / Г.Я. Бей-Биенко, Н.В. Бондаренко и др. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : [б. и.], 1976. – 359 с.
1139805
  Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву : Для юрид. вузов и факультетов / Л.М. Пчелинцева. – 2-е изд., переработанное и дополненое. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 256с. – ISBN 5-89123-314-3; 5-86225-969-4
1139806
  Ламзикова Н.В. Практикум по синтаксису и пунктуации / Н.В. Ламзикова. – Рязань, 1972. – 92с.
1139807
   Практикум по синтаксису русского языка для студентов-иностранцев (на материале газетной речи).. – М., 1979. – 127с.
1139808
   Практикум по синтаксису русского языка: На матер. яз. газет.. – М., 1988. – 133с.
1139809
  Лапенко В.Л. Практикум по синтезу полимеризационных мономеров и высокомолекулярных соединений / В.Л. Лапенко, Л.П. Павлов, Г.В. Шаталов. – Воронеж : Воронежский университет, 1983. – 119 с.
1139810
  Сердюк В.П. Практикум по складанню процесуальних документів (з застосуванням відеозапису під час проведення слідчих дій) для курсантів слідчо-кріміналістичного факультету : Навчальний посібник / В.П. Сердюк; МВС України.Нац.Акад.Внутр.справ України.Кафедра розслідування злочинів. – Київ : Атіка, 2000. – 80с.
1139811
  Бартышев В.И. и др. Практикум по советскому государственном праву и советскому строительству / [В.И. Бартышев и др.]. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1986. – 73, [2] с. – Библиогр. в тексте
1139812
   Практикум по советскому гражданскому праву : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1984. – 208 с.
1139813
   Практикум по советскому гражданскому праву : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1984. – 207 с.
1139814
   Практикум по советскому жилищному законодательству: Уч. пособ.. – М., 1987. – 26с.
1139815
  Гуреев В.И. Практикум по советскому праву / В.И. Гуреев. – Москва, 1988. – 141 с.
1139816
   Практикум по советскому праву социального обеспечения: Уч. пос. для студ. вузов, обуч. по спец. "правовед.".. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 302 с.
1139817
   Практикум по советскому природно-ресурсовому праву и правовой охране окружающей среды : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1985. – 319 с.
1139818
  Шерстнева Н.С. Практикум по советскому семейному праву / Н.С. Шерстнева. – Калинин, 1989. – 57с.
1139819
   Практикум по советскому трудовому праву : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1984. – 223 с.
1139820
  Дуюн В.П. и др. Практикум по советскому трудовому праву / В.П. и др. Дуюн. – Минск, 1984. – 207с.
1139821
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Наказание / Г.Д. Коробков. – Москва, 1986. – 56 с.
1139822
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Общая часть / Г.Д. Коробков. – Москва
Разд. 1. – 1985. – 53 с.
1139823
  Трусов А.И. Практикум по советскому уголовному процессу. Проблемные задачи и методические указания к их решению / А.И. Трусов, В.И. Смыслов. – Москва : Высшая школа, 1976. – 111 с.
1139824
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – М.
1. – 1956. – 135с.
1139825
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – М.
2. – 1956. – 135с.
1139826
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет
[Сб.] 1 : Орфография / Сост.: М.И. Безчеткова, В.Н. Вакуров, М.В. Зарва. – 1960. – 186 с.
1139827
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет
[Сб.] 2 : Пунктуация / Сост.: В.П. Вомперский, М.В. Зарва, А.И. Кайдалова, И.С. Панюшева. – 1960. – 196 с.
1139828
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – [3- изд. перераб.]. – Москва : Московский университет
[Сб.] 1 : Орфография / Сост.: М.И. Безчеткова, В.Н. Вакуров, М.В. Зарва. – 1964. – 184 с.
1139829
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – [3- изд. перераб.]. – Москва : Московский университет
[Сб.] 2 : Пунктуация / Сост.: В.П. Вомперский, М.В. Зарва, А.И. Кайдалова, И.С. Панюшева. – 1964. – 200 с.
1139830
  Ковалев В.П. Практикум по современному русскому языку / В.П. Ковалев. – М, 1974. – 255с.
1139831
  Опришко А.Я. Практикум по современному русскому языку / А.Я. Опришко. – Харьков : Вища школа, 1989. – 131с.
1139832
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 123с.
1139833
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 82с.
1139834
  Гольцова Н.Г. Практикум по современному русскому языку. Пунктуация. / Н.Г. Гольцова, Л.П. Рупосова. – М., 1986. – 95с.
1139835
  Пайнс Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Саслач. – Санкт-Петербург, Москва, Х., Минск, 2000. – 528с.
1139836
  Пайнс Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Маслач. – 4-е международное изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 528с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0101-6
1139837
  Кашина О.Н. Практикум по социальной статистике. / О.Н. Кашина. – Л., 1991. – 71с.
1139838
  Руденко Р.И. Практикум по социологии : Учебное пособие / Р.И. Руденко. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 447с. – ISBN 5-238-00094-4
1139839
   Практикум по социологии.. – М., 1992. – 196с.
1139840
   Практикум по спектроскопии : Учеб.пособие. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 319 с.
1139841
  Белов Ю.А. Практикум по спецкурсу "Алгоритмические языки и методы трансляции" : учеб. пособие / Ю.А. Белов, Л.Ю. Белова ; МВ и ССО РСФСР, Ярослав. гос. ун-т. – Ярославль : [б. и.], 1989. – 91 с.
1139842
  Щетинкин В.Е. Практикум по сравнительной типологии французского и русского языков / В.Е. Щетинкин, Л.О. Коль. – 2-е изд., дораб. – Москва, 1990. – 112с.
1139843
  Щетинкин В.Е. Практикум по сравнительной типологии французского и русского языков. / В.Е. Щетинкин, Л.О. Коль. – Москва, 1984. – 111 с.
1139844
  Коган А.Б. Практикум по сравнительной физиологии / А.Б. Коган, С.И. Щитов. – М., 1954. – 548с.
1139845
   Практикум по статистике : Учебное пособие. – Москва : Финстатинформ, 1999. – 259с. – ISBN 5-7866-0091-2
1139846
   Практикум по статистике промышленности.. – М., 1985. – 240с.
1139847
   Практикум по статистике промышленности: Уч. пособ.. – М., 1985. – 240с.
1139848
  Акиншина Н.К. Практикум по статистике труда : учеб. пособие для вузов по спец. "Экономика труда" / Акиншина Н.К. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 184 с.
1139849
  Валуев А.С. Практикум по стереофотограмметрии : учебное пособие / А.С. Валуев; Ред. Лобанов А.Н. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 320с.
1139850
  Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка : Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов, и фак. иностр. яз. / В.А. Кухаренко. – Москва : Просвещение, 1986. – 144с.
1139851
  Брандес М.П. Практикум по стилистике немецкого языка / М.П. Брандес. – Москва : Высшая школа, 1983. – 144с.
1139852
  Брандес М.П. Практикум по стилистике немецкого языка : Учебное пособие / М.П. Брандес. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 141с.
1139853
  Завадовская С.Ю. Практикум по стилистике французкого языка. / С.Ю. Завадовская. – М, 1986. – 109с.
1139854
  Куликов Г.И. Практикум по страноведению: немецкий язык : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Г.И. Куликов, В.И. Мартиневский. – Минск, 1988. – 155с.
1139855
  Москвичев Е.П. Практикум по строению вещества / Е.П. Москвичев, Н.Г. Черноруков. – Горький, 1973. – 38с.
1139856
   Практикум по строительному делу: Уч. пособ. для уч. 9-10 кл. ср. шк.. – М., 1977. – 240с.
1139857
   Практикум по структурному анализу. – Москва : МЭИ, 1965
1139858
  Калинкин Ю.А. Практикум по судебной бухгалтерии / Ю.А. Калинкин, В.К. Сусин. – Саранск, 1991. – 80с.
1139859
   Практикум по судебной медицине. – М., 1971. – 264с.
1139860
  Глазырин Ф.В. Практикум по судебной психологии / Ф.В. Глазырин, Г.Г. Шиханцов. – Минск, 1977. – 160с.
1139861
  Огийчук Н.Ф. Практикум по таблично-перфокарточной форме учета / Н.Ф. Огийчук, П.А. Щербаов. – Харків, 1975. – 115с.
1139862
  Огийчук Н.Ф. Практикум по таблично-перфокарточной форме учета / Н.Ф. Огийчук. – М., 1977. – 246с.
1139863
   Практикум по твердотельной электронике. – Москва : Издательство МГУ, 1984. – 392 с.
1139864
  Мороховская Э.Я. Практикум по теоретической грамматике / Э.Я. Мороховская. – Ленинград, 1973. – 181 с.
1139865
   Практикум по теоретической грамматике французского языка.. – Минск, 1986. – 236с.
1139866
  Дворжецкая М.П. Практикум по теоретической фонетике английского языка / М.П. Дворжецкая, О.Ф. Пилипенко. – К., 1981. – 36с.
1139867
  Плютто В.П. Практикум по теории автоматического управления химико-технологическими процессами: Цифр. системы. / В.П. Плютто. – М., 1989. – 165с.
1139868
   Практикум по теории анализа хозяйственной деятельности.. – Воронеж, 1989. – 156с.
1139869
   Практикум по теории бухгалтерского учета.. – М., 1991. – 159с.
1139870
   Практикум по теории вероятностей и математической статистике. – Москва, 1988. – 92 с.
1139871
  Колде Я.К. Практикум по теории вероятностей и математической статистике. / Я.К. Колде. – Москва, 1991. – 156 с.
1139872
  Большаков В.Д. Практикум по теории математической обработки геодезических измерений : учебн. пособ. для вузов / В.Д. Большаков, Ю.И. Маркузе; Рец. Ганьшин В.Н. – Москва : Недра, 1984. – 352с.
1139873
  Болтунов А.П. Практикум по теории психологических испытаний : с 35 табл., образцами материалов и граф. в тексте / А.П. Болтунов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – VIII, 215 с., табл. – (Пособия для высшей школы)
1139874
  Данейко И.К. Практикум по теории случайных процессов / И.К. Данейко. – Минск, 1978. – 159 с.
1139875
   Практикум по теории статистики : Учеб. пособие для студ.эконом.спец.высш.учеб.заведений. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 416с. – ISBN 5-279-01941-0
1139876
  Онацкий Я.И. Практикум по теории элементов и систем автоматического упправления / Я.И. Онацкий, Л.С. Мадорский, В.В. Зубар. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 288 с.
1139877
  Козлов В.Г. Практикум по тепломассообмену в РЭА / В.Г. Козлов. – Томск, 1980. – 75 с.
1139878
  Есин В.В. Практикум по теплотехнике и применению тепла в сельской хозяйстве / В.В. Есин. – Москва, 1971. – 256 с.
1139879
  Моргулис П.С. Практикум по теплотехнике курса машиноведения / П.С. Моргулис. – Коломна, 1958. – 31с.
1139880
  Хейфец В.Л. Практикум по теретической электрохимии / В.Л. Хейфец. – Л, 1954. – 236с.
1139881
  Киселева И.А. Практикум по термохимии минералов / И.А. Киселева. – М, 1985. – 84с.
1139882
  Крищенко В.П. Практикум по технике лабораторных работ / В.П. Крищенко, В.С. Агеева. – М, 1987. – 287с.
1139883
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1983. – 80с.
1139884
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 82с.
1139885
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 3. – 1985. – 95с.
1139886
  Егоров Ю.В. Практикум по техническим средствам метеослужбы / Ю.В. Егоров. – М., 1981. – 79с.
1139887
  Зубарев В.Н. Практикум по технической термодинамике / В.Н. Зубарев, А.А. Александров. – М.-Л., 1965. – 296с.
1139888
  Зубарев В.Н. Практикум по технической термодинамике : Учеб. пособие для вузов. / В.Н. Зубарев, А.А. Александров, В.С. Охотин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 304 с.


  Рассмотрены основы экспериментального исследования термодинамических свойств веществ и процессов, изучение которых проводится в лабораторных работах, предусмотренных учебными планами и программами курсов "Техническая термодинамика", "Термодинамика" и ...
1139889
   Практикум по техническому нормированию труда : для специальностей: планирование промышленности, экономическая кибернетика и бухгалтерский учет / Е.Г. Гинзбург, А.А. Кожарский, И.А. Паршукова, Е.Б. Чарная; [Гинзбург Е.Г. и др.] ; М-во высшего и среднего специального образования РСФСР ; Пермский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : [б. и.], 1973. – 105 с. : табл.
1139890
  Дудеров Н Г. Практикум по технологии керамики и огнеупоров / Н Г. Дудеров, . – 2-е изд. – М, 1953. – 384с.
1139891
   Практикум по технологии переработки пластических масс. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 240 с.
1139892
  Бокачев Н.Г. Практикум по топографии с основами геодезии : учебное пособие / Н.Г. Бокачев, Н.Н. Смирнов, Г.К. Чеснокова; Науч. ред. Смирнов Н.Н. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1985. – 184с.
1139893
  Пекеньо П.Х. Практикум по тропическому земледелию / П.Х. Пекеньо. – М, 1987. – 280с.
1139894
  Привезенцев Ю.А. Практикум по трудовому рыбоводству / Ю.А. Привезенцев. – Москва, 1982. – 208с.
1139895
  Будылкин Г.И. Практикум по управлению в совхозах и колхозах. / Г.И. Будылкин. – Москва, 1975. – 208с.
1139896
  Всеволожский Ю.В. Практикум по управлению сельскохозяйственным производством / Ю.В. Всеволожский, Ф.В. Зиновьев. – Москва, 1976. – 160с.
1139897
  Почепцова Л.Д. Практикум по устной английской речи / Л.Д. Почепцова, Г.А. Покровская. – К, 1981. – 48с.
1139898
  Кудрин А.Н. Практикум по фармакологии. / А.Н. Кудрин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1970. – 272с.
1139899
  Кортнев А.В. Практикум по физике / А.В. Кортнев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1963. – 516 с.
1139900
  Кортнев А.В. Практикум по физике : учеб. пособие / А.В. Кортнев. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Высшая школа, 1965. – 568 с.
1139901
  Буров В.А. Практикум по физике в 8 классе : пособие для учащихся / В.А. Буров. – Москва : Просвещение, 1972. – 70 с.
1139902
  Артемьев В.Н. Практикум по физике высокого вакуума / Артемьев В.Н., Штромбергер Л.В. – Саратов : Саратовский университет, 1963. – 328 с. – Библиогр.: с. 321-324
1139903
  Шефер Н.И. Практикум по физике полупроводников / Н.И. Шефер. – Оренбург : Оренбург.гос.пед.ин-т, 1970. – 286с.
1139904
  Богомолов А.А. Практикум по физике пьезоэлектриков и сегнетоэлектриков : учеб. пособие / А.А. Богомолов, В.В. Иванов. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1987. – 82 с.
1139905
  Рудяк В.М. и др. Практикум по физике сегнетоэлектриков : учеб. пособие / В.М. и др. Рудяк. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1984. – 82с.
1139906
  Камилов И.К. Практикум по физике твердого тела : учеб. пособие / И.К. Камилов. – Махачкала : Издательство Дагестанского университета, 1981. – 108 с.
1139907
  Каленков С.Г. Практикум по физике. Механика : учеб.пособие / С.Г. Каленков, Г.И. Соломахо. – Москва : Высшая школа, 1990. – 110с. – ISBN 5-06-001009-0
1139908
  Барковский В.Ф. Практикум по физико-химическим методам анализа : для техникумов / В.Ф. Барковский, С.М. Горелик, Т.Б. Городенцева. – Москва : Высшая школа, 1963. – 350 с. : ил. – Библиогр.: с. 345-348 (73 назв.)
1139909
  Вигоров Л.И. Практикум по физиологии древесных растений / Л.И. Вигоров. – Москва, 1961. – 148с.
1139910
  Макаров П.О. Практикум по физиологии и биофизике органов чувств - анализаторов / П.О. Макаров. – Москва, 1973. – 304с.
1139911
  Сакс А.И. Практикум по физиологии и биохимии растений / А.И. Сакс. – Омск
1. – 1977. – 104с.
1139912
  Баславская С.С. Практикум по физиологии растений / С.С. Баславская, О.М. Трубецкова. – Москва : Издательство Московского университета, 1964. – 328 с. : ил.
1139913
  Вальтер О.А. Практикум по физиологии растений с основами биохими / О.А. Вальтер. – Москва-Ленинград, 1957. – 3-е изд.с.
1139914
  Викторов Д.П. Практикум по физиологии растений. / Д.П. Викторов. – Воронеж, 1991. – 158с.
1139915
  Текутов П.Ф. Практикум по физиологии человека и животных / П.Ф. Текутов. – М., 1957. – 200с.
1139916
  Бекряев В.И. Практикум по физическим основам воздействия на атмосферные процессы : учеб. пособ. для студ. вузов по спец. "Метеорология" / В.И. Бекряев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 143, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-142 (38 назв.). – ISBN 5-286-00638-8
1139917
  Болотов А.А. Практикум по физической акустике. / А.А. Болотов. – Тюмень, 1976. – 107 с.
1139918
  Власова Т.В. Практикум по физической географии материков : учебное пособие / Т.В. Власова, М.В. Велеско. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 96с.
1139919
  Ерамов Р.А. Практикум по физической географии материков : Уч. пособие для ин-тов / Р.А. Ерамов. – Москва : Просвещение, 1987. – 107 с.
1139920
  Виноградова З.К. Практикум по физической географии частей света : учебное пособие / З.К. Виноградова. – Москва : Высшая школа, 1970. – 172с.
1139921
  Митрофанов П.П. Практикум по физической и коллоидной химии / П.П. Митрофанов. – М., 1950. – 184с.
1139922
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии : для студентов естеств. фак. пед. ин-тов / С.А. Балезин. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 232 с.
1139923
  Дулицкая Р.А. Практикум по физической и коллоидной химии / Р.А. Дулицкая, Р.И. Фельдман. – М., 1962. – 339с.
1139924
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии : для студентов биол.-хим. фак. пед. ин-тов / С.А. Балезин. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1964. – 240 с.
1139925
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии : для биол.-хим. фак. пед. ин-тов / С.А. Балезин. – 4-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1972. – 278 с.
1139926
  Рубина Х.М. Практикум по физической и коллоидной химии / Х.М. Рубина, М.А. Добринская, Л.А. Романчук. – Москва : Высшая школа, 1972. – 152 с.
1139927
  Дулицкая Р.А. Практикум по физической и коллоидной химии / Р.А. Дулицкая, Р.И. Фельдман. – 2-е изд., перераб., испр. и доп. – М., 1978. – 296с.
1139928
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии : для пед. ин-тов по хим. и биол. спец. / С.А. Балезин. – 5-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1980. – 272 с. – Библиогр.: с.270
1139929
  Воробьев Н.К. Практикум по физической химии / Н.К. Воробьев. – 3-е изд. прераб. доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 384с.
1139930
  Шаталов А.Я. Практикум по физической химии / А.Я. Шаталов, И.К. Маршаков. – Москва, 1968. – 224с.
1139931
  Шаталов А.Я. Практикум по физической химии / А.Я. Шаталов, И.К. Маршаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 287 с.
1139932
   Практикум по физической химии. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Химия, 1975. – 368 с.
1139933
  Воробьев Н.К. Практикум по физической химии. / Н.К. Воробьев. – Москва-Ленинград, 1950. – 304с.
1139934
   Практикум по философии. – Харків. – ISBN 966-7557-15-4
ч.1 : История философии. – 1999. – 118с.
1139935
   Практикум по финансам отраслей народного хозяйства. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 140, [2] с.
1139936
  Егоров В.С. Практикум по финансированию и кредитованию сельскохозяйственных предприятий / В.С. Егоров, В.П. Рахимова. – М, 1984. – 191с.
1139937
  Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту : Конспект лекций с задачами / В.В. Ковалев. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 288с. – ISBN 5-279-02237-3
1139938
   Практикум по финансовому менеджмету : Учебно-деловые ситуации, задачи и решения / Е.С. Стоянова, Е.В. Быкова, И.Г. Кукукина, В.А. Перов; Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Кукукина И.Г., Перов В.А.; Под ред. Е.С. Стояновой; Институт финансового менеджмента. – Изд. 2-е, допол. и перераб. – Москва : Перспектива, 1998. – 140с. – ISBN 5-88045-027-9
1139939
  Войтова Л.Р. Практикум по фитопатологии / Л.Р. Войтова. – Минск : Ураджай, 1988. – 189с.
1139940
  Козьмин О.Г. Практикум по фонетеке немецкого языка / Козьмин Н. П. – М., 1979. – 90с.
1139941
  Скалозуб Л.Г. Практикум по фонетике русского языка : Уч.-метод. пособие / Л.Г. Скалозуб, Н.Н. Яковенко. – К., 1972. – 84с.
1139942
  Кислов В.В. Практикум по фотограмметрии / В.В. Кислов, И.Р. Заитов. – Москва : Недра, 1965. – 188с.
1139943
  Кислов В.В. Практикум по фотограмметрии : учеб. пособ. для студ. геодезич. вузов / В.В. Кислов, И.Р. Заитов. – Москва : Недра, 1965. – 188 с.
1139944
  Буров М.И. Практикум по фотограмметрии : учебное пособие для вузов / М.И. Буров, Б.В. Краснопевцев, А.П. Михайлов; Ред. Комарькова Л.М. – Москва : Недра, 1987. – 302с.
1139945
  Брандес М.П. Практикум по функциональной стилистике немецкого языка / М.П. Брандес, М.П. Пиронкова. – М., 1975. – 195с.
1139946
  Жарский И.М. Практикум по химии / И.М. Жарский, О.Н. Комшилова. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 140 с.
1139947
  Шкуренко В.М. Практикум по химии для студентов-иностранцев / В.М. Шкуренко. – К., 1971. – 148с.
1139948
  Айвазов Б.В. Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбции : для хим. и хим.-технол. спец. вузов / Б.В. Айвазов. – Москва : Высшая школа, 1973. – 206 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1139949
  Овсянников Н.А. Практикум по химии фотографических процессов : учебное пособие / Н.А. Овсянников. – Москва : Недра, 1978. – 217с.
1139950
  Берим Н.Г. Практикум по химической защите растений : [для агр. специальностей] / Н.Г. Берим, Р.Е. Соколовская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос : Ленинградское отд-ние, 1969. – 247 с. : ил. – Библиогр.: с. 245. – (Учебники и учебные пособия для высших сельско-хозяйственных учебных заведений)
1139951
  Тихвинская Маргарита Юльевна Практикум по химической технологии / Тихвинская Маргарита Юльевна, Волынский Вениамин Евсеевич. – М. : Просвещение, 1984. – 160с.
1139952
  Бутт Ю.М. Практикум по химической технологии вяжущих материалов / Ю.М. Бутт, В.В. Тимашев. – М., 1973. – 503с.
1139953
  Ольшанова К.М. Практикум по хроматографическому анализу / К.М. Ольшанова, М.А. Потапова, Н.М. Морозова. – Москва : Высшая школа, 1970. – 312 с.
1139954
  Цитленок С.И. Практикум по цитологии и гистологии. / С.И. Цитленок, А.А. Козлова. – Томск, 1985. – 78с.
1139955
  Кацнельсон З.С. Практикум по цитологии, гистологии и эмбриологии. / З.С. Кацнельсон, И.Д. Рихтер. – Ленинград : Колос, 1979. – 312с.
1139956
  Кирпичникова Е.С. Практикум по частной гистологии / Е.С. Кирпичникова, Л.Б. Левинсон. – 2-е изд. – М., 1963. – 172с.
1139957
  Городинский И.В. Практикум по численным методам на алгоритмических языках / И.В. Городинский, Я.И. Тучин. – Новосибирск, 1987. – 89 с.
1139958
  Воробьева Г.Н. Практикум по численным методам. / Г.Н. Воробьева, А.Н. Данилова. – Москва, 1979. – 184с.
1139959
  Бескровный М.А. Практикум по экологии животных. / М.А. Бескровный. – Хартьков
1. – 1953. – 232с.
1139960
  Приходько А.И. Практикум по эконометрике : регрессионный анализ средствами Excel : учеб. пособие / А.И. Приходько. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 256 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-11214-4
1139961
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – М., 1973. – 192с.
1139962
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 192с.
1139963
  Горфинкель И.Ш. Практикум по экономике, организации и планированию сельскохозяйственного производства / И.Ш. Горфинкель, П.П. Трифоненко. – М., 1974. – 272с.
1139964
  Браславец М.Е. Практикум по экономико-математическим методам в организации и планировании сельскохозяйственного производства. / М.Е. Браславец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 232с.
1139965
  Анимица Е.Г. Практикум по экономической географии СССР : для студентов экон. спец. / Е.Г. Анимица ; Свердлов. ин-т нар. хоз-ва. – Свердловск, 1970. – 72 с.
1139966
  Войтович М.С. Практикум по экономической и политической географии зарубежных стран / М.С. Войтович. – Минск, 1976. – 167с.
1139967
  Войлошникова Н.А. Практикум по экономической и политической географии зарубежных стран. / Н.А. Войлошникова. – Москва, 1978. – 160с.
1139968
  Деньгин Д.Д. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран / Д.Д. Деньгин. – Горький, 1984. – 85с.
1139969
  Войтович М.С. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран / М.С. Войтович. – 2-е изд. перераб и доп. – Минск, 1985. – 175с.
1139970
  Войлошникова Н.А. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран : Учебное пособие для вузов / Н.А. Войлошникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 118с.
1139971
  Шатных А.В. Практикум по экономической и социальной географии мира (на примере темы <<Латинская Америка>>) : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 53-56 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1139972
   Практикум по экономической статистике : Учебное пособие для высших учебных заведений. – Москва : Статистика, 1977. – 296 с.
1139973
  Балашова Е.Я. Практикум по экономической статистике (с элементами общей теории статистики) : учебно-метод. пособие / Е.Я. Балашова; Г.В. Семенов; Г.Р. Сингатуллина. – Казань, 1986. – 124 с.
1139974
  Шмелев А.Г. Практикум по экспериментальной психосемантике / А.Г. Шмелев. – М, 1988. – 207с.
1139975
  Кондрашков А.В. Практикум по электрооптическим и радиогеодезическим измерениям : учеб. пособ. для студ. геодезич. специальностей высших учеб. заведений / под ред. А.В.Кондрашкова. – Москва : Недра, 1967. – 203 с.
1139976
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике : для 10 класса сред. школы / С.К. Андриевский, А.Л. Бартновский. – Москва : [б. и.], 1958. – 230 с.
1139977
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике : учеб. пособ. для 10 класса сред. школы / С.К. Андриевский, А.Л. Бартновский. – 2-е изд. – Москва : [б. и.], 1959. – 230 с.
1139978
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике / С.К. Андриевский. – 3-е изд. – Москва, 1960. – 192 с.
1139979
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учебное пособие для учащихся 9 и 10 классов / В.А. Поляков. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 192 с.
1139980
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учеб. пособие для учащихся 9 и 10 кл. / В.А. Поляков. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1970. – 255 с.
1139981
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учебное пособие для учащихся 9 и 10 классов / В.А. Поляков. – 5-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1974. – 254 с.
1139982
  Лагановский Я.В. Практикум по электротехнике / Я.В. Лагановский. – Рига, 1989. – 90 с.
1139983
  Зворыкин Б.С. Практикум по электротехнике в средней школе. / Б.С. Зворыкин. – М, 1957. – 127с.
1139984
   Практикум по электротехнике и радиотехнике : пособие для студентов педагогических ин-в / Н.В. Александров, Н.Н. Малов, Г.Д. Полянина, А.Я. Яшкин; под ред Н.Н.Малова. – Москва : Гсучпедиздат, 1958. – 165 с.
1139985
  Гороховская В.И. Практикум по электрохимическим методам анализа / В.И. Гороховская, В.М. Гороховский. – Москва : Высшая школа, 1983. – 191 с.
1139986
  Кабак Я.М. Практикум по эндокринологии / Я.М. Кабак. – Москва, 1968. – 276 с.
1139987
  Киршенблат Я.Д. Практикум по эндокринологии. (Для биол. специальностей ун-тов). / Я.Д. Киршенблат. – Москва : Высшая школа, 1969. – 256с.
1139988
  Беликова-Алдакова Практикум по эпидемиологии : [для лечебных и педиатр. фак. мед. ин-тов] / Беликова-Алдакова В.Д., Додонов В.Н. ; под ред. И.И. Елкина. – Москва : Медицина, 1968. – 208 с., [1] л. ил. : ил.
1139989
  Бакулов И.А. Практикум по эпизоотологии с микробиологией : учеб. пособие для учащихся сред. сельскохох. учеб. заведений по спец. "Ветеринария" / И.А. Бакулов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1976. – 208 с. – (Учебники и учеб. пособия для сельскохоз. учеб. заведений)
1139990
  Веретехин Е.Г. Практикум по юридической психологии. / Е.Г. Веретехин. – Казань, 1991. – 143с.
1139991
  Жуковский Ю.Г. Практикум по ядерной физике : [учеб. пособие для физ. специальностей вузов] / Ю Г. Жуковский, В.О. Сергеев, Н.М. Антоньева ; под ред. В.О. Сергеева. – Москва : Высшая школа, 1975. – 197с.
1139992
  Бояркина А.Н. Практикум по ядерной физике / А.Н. Бояркина. – 3-е изд., доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 82 с.
1139993
   Практикум повысшей геодезии. – М., 1966. – 306с.
1139994
  Зеленяк О.П. Практикум программирования на Turbo Pascal : задачи, алгоритмы и решения / О.П. Зеленяк. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft, 2002. – 320 c. – Библиогр.: с. 308. – ISBN 5-93772-059-8
1139995
  Трифонов Н.П. Практикум работы на ЭВМ / Н.П. Трифонов, Е.Н. Пасхин. – Москва : Наука, 1982. – 288 с.
1139996
  Капитонова Т.И. Практикум разговорной речи / Т.И. Капитонова. – Л.
1. – 1973. – 104с.
1139997
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – М., 1963. – 240с.
1139998
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – Москва, 1965. – 243 с.
1139999
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – Москва
2. – 1968. – 239 с.
1140000
  Латышев Н.Г. Практикум футбольного арбитра / Н.Г. Латышев. – М, 1977. – 207с.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,