Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1138001
  Вишньов В.М. "Роль ядерного фактору в регіональних системах міжнародної безпеки в Азії" : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Вишньов Віктор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 220 л. – Бібліогр.: л. 191-220
1138002
  Зимина Н.Ю. "Роман в девяти письмах" Достоевского как роман о любви // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 140-148. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1138003
  Кудин Н.А. "Роман воспитание" в литературе ГДР : Дис... канд. филол.наук: / Кудин Н. А.; Мин. просвещ. УССР, Киевск. пед. ин-т. – К., 1976. – 179л. – Бібліогр.:л.I-XXI
1138004
  Кудин Н.А. "Роман воспитания" в литературе ГДР : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Кудин Н.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 28 с.
1138005
   [Роман Гельвіг. Початок ХХ ст.] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 583 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1138006
  Пушкар Я.В. Роль теоретико-методологічного потенціалу сучасної науки у формуванні мегасоціуму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 52-56
1138007
  Горохов В.Г. Роль теоретических исследований в развитии новейших технологий / В.Г. Горохов, А.С. Сидоренко // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 9. – С. 807-815. – ISSN 0869-5873


  О повышении результативности науки, важности не столько фундаментальных , сколько прикладных исследований и разработки современных технологий, снижение затрат на науку в целом и в особенности на ее теоретическую часть.
1138008
  Резников А.И. Роль теоретического наследия В.И.Ленина в борьбе за марксистскую философию против идеализма. / А.И. Резников. – Х., 1967. – 240с.
1138009
  Нечаев Н.Н. Роль теории поэтапного формирования в развитии методологии деятельностного подхода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 Психология : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 23-42. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1138010
  Васильєв Є.О. Роль теорій зовнішньоекономічної діяльності в становленні системи профільної діяльності органів місцевого самоврядування України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 283-303. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1138011
  Литовченко І. Роль теорій навчання у розвитку корпоративної освіти США // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2016. – № 3 (6). – С. 67-80. – ISSN 2311-8822


  У статті проаналізовано роль теорій навчання дорослих у розвитку корпоративного навчання у США. Автор розглядає теорії організаційного навчання в контексті навчання дорослих, оскільки корпоративна освіта є складовою системи освіти дорослих у цій ...
1138012
  Хмелевский К.К. Роль тепла в развитии корневой системы винограда : Автореф... канд. с.-х.наук: 537 / Хмелевский К.К.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1969. – 22л.
1138013
  Медведев П.М. Роль тепла и влаги для жизни растений в трудных климатических условиях / П.М. Медведев; Відпов.Р.Н.Шляков. – М.-Л, 1964. – 104с.
1138014
  Черненко О.С. Роль теплового випромінювання і стефанівської течії в процесах високотемпературного тепломасообміну частинок з газом : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.14 / Черненко О.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
1138015
  Мезенцев К.В. Роль території у самоідентифікації населення / К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 67-71. – Бібліогр.: 4 назви
1138016
  Галущенко С.В. Роль територій з суворим режимом охорони в системі природно-заповідного фонду України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 21-23 : фото
1138017
  Мокиевский В.М. Роль термических условий весны в формировании урожая озимых. : Автореф... канд. с.-х.наук: 11.00.09 / Мокиевский В.М.; Всесоюзн. сельскохоз. наук. – Л., 1974. – 22л.
1138018
  Кожанчиков И.В. Роль термического фактора в развитии и распространении овощных листоедов / И.В. Кожанчиков. – Л., 1939. – 30с.
1138019
  Чаюк Т.А. Роль тестування в сучасному навчальному процесі (на матеріалі рідної та іноземної мов)


  Ідеться про методику проведення форм контролю при вивченні іноземної та рідної мов.
1138020
  Ефимов А.Н. Роль техники в развитии социалистического производства / А.Н. Ефимов. – Москва, 1955. – 40с.
1138021
  Шершунов А. Роль техники и науки в ликвидации существенного различия между умственными и физическими трудами в СССР : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Шершунов А. ; МГУ. – Москва, 1952. – 14 с.
1138022
  Сеитов Х.С. Роль техники и организации орошения в подъеме экономики и увеличении производства сахарной свеклы в Джамбулской области. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сеитов Х.С.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 21л.
1138023
   Роль технических средств обучения при чтении и переводе научно-технической литературы. – Киев, 1986. – 14 с.
1138024
  Жежеленко В.П. Роль технического прогреммв в изменении характера физического и умственного труда в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Жежеленко В. П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1963. – 15л.
1138025
  Марков Н.В. Роль технического прогресса / Н.В. Марков. – М, 1964. – 66с.
1138026
  Орел Н.М. Роль технического прогресса в непрерывном росте производительности труда в период коммунистического строительства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Орел Н.М.; АН УССР.Ин-т экономики. – К, 1965. – 20л.
1138027
  Андреев А.В. Роль технического прогресса в непрерывном росте производительности труда. (На материалах лесозаготовит. пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Андреев А.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 22л.
1138028
  Распутный Л.Ш. Роль технического прогресса в повышении производительности труда. (На материалах предприятий с.-х. машиностроения УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Распутный Л.Ш. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва , Каф. полит. экономии. – Киев, 1965. – 19 с.
1138029
  Вдовин Ф.И. Роль технического прогресса в развитии социалистического земледелия Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Вдовин Ф.И.; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1953. – 12л.
1138030
  Вдовин Ф.И. Роль технического прогресса в развитии социалистического земледелия Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Вдовин Ф.И.; МГУ. – М, 1954. – 15л.
1138031
  Куликова Н.К. Роль технического прогресса в снижении издержек производства чугуна : Автореф... канд. экон.наук: / Куликова Н.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра экон. соц. пром-сти. Экон. фак. – М., 1964. – 12л.
1138032
  Добрун А. Роль технічного аудиту при врегулюванні збитків / А. Добрун, В. Сухомлин // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 50-52. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
1138033
  Липова Тетяна Вікторівна Роль технічної допомоги в ринкових перетвореннях країн з перехідною економікою : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Липова Т. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 13 назв
1138034
  Липова Т.В. Роль технічної допомоги в ринкових перетвореннях країн з перехідною економікою : Дис. ...канд. економ. наук; Спец. 08.05.01 - світ. господарство і міжнар. економ. відносин / Тетяна Вікторівна Липова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 236л. – Додатки л. 215-236. – Бібліогр.: л.194-213
1138035
  Цуріков М.О. Роль технічної інвентаризації в обороті нерухомого майна України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 31-38
1138036
  Апокин А. Роль технологического фактора в долгосрочных прогнозах мировой экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 97-116. – ISSN 0042-8736
1138037
  Ніконенко Т. Роль технології контекстного навчання у процесі підготовки магістрів початкової освіти. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 115-119. – ISSN 2308-4634
1138038
  Чистякова О.В. Роль технопарков в развитии инновационной инфраструктуры регионов // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 3 (71). – С. 103-106. – ISSN 1993-3541
1138039
  Корнілова І. Роль технопаркових структур у підвищенні інноваційної активності промислових підприємств / І. Корнілова, М. Канаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 99-102. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Присвячено ролі інноваційної інфраструктури, зокрема технопаркових структур, в активізації інноваційної діяльності промислових підприємств. Розглянуто особливості реалізації інноваційної моделі підприємництва як фактора забезпечення ...
1138040
  Степченко О.П. Роль Тимчасового комітету по заснуванню Національної бібліотеки Української Держави в збереженні бібліотек духовних закладів / О.П. Степченко, О.М. Гальченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 18-21. – ISBN 966-02-0832-4
1138041
  Гойванюк М. Роль тимчасової адміністрації в процесі регулювання діяльності проблемних банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 42-45
1138042
  Шепітько В.Ю. Роль типових тактичних операцій в системі забезпечення ефективності досудового слідства // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 194-199.
1138043
  Демченко О.М. Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Демченко О.М. ; Дніпропетровська державна медична академія. – Дніпропетровськ, 2009. – 309л. – Бібліогр.: л. 251-309
1138044
  Демченко О.М. Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Демченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 39с. – Бібліогр.: 42 назв
1138045
  Максимова Н.А. Роль тиуна и ябетника в структуре древнерусского чиновничества // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 18. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
1138046
  Ползікова Н.І. Роль тиші у звуковому кінематографі // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури


  Розробки фран. теоретика кіно М. Шіона
1138047
  Коцюба М.П. Роль тілесності в конституюванні іншого // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 39-41
1138048
  Колина Виктория Борисовна Роль тканевого тиолдисульфидного обмена в радиозащитном действии аминотиолов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Колина Виктория Борисовна;. – Пущино, 1977. – 28л.
1138049
  Майстренко О.В. Роль тлумачень та роз"яснень законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 110-119.
1138050
  Рябець Н.М. Роль ТНК країн, що розвиваються, в умовах посилення диспропорцій економічного розвитку країн // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 39-45
1138051
  Афендікова В.І. Роль ТНК у міжнародній господарській дільності: переваги та недоліки існування ТНК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 285-288. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1138052
  Кібальник Л.О. Роль ТНК у формуванні глобальних виробничо-інвестиційних мереж в системі геоекономіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 96-98
1138053
  Ліневич Ю.В. Роль ТНК у формуванні й розвитку динамічних порівняльних переваг приймаючої країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 42-43
1138054
  Мазурок О.М. Роль товариств "Медична громада", "Основа" та "Кружок правників" у діяльності професійної організації українського студентства "Профорус" упродовж 1921-1926 рр. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 105-117. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті на основі аналізу архівних матеріалів УКСР західних земель України йдеться про діяльність товариств «Медична громада », «Основа» та «Кружок правників» та їх роль у роботі «Профорус» упродовж 1921–1926 рр. Головну увагу приділено ролі товариств ...
1138055
  Романько І.І. Роль товариства "Просвіта" в українізації освіти в період виборювання державності: історичний досвід і сьогодення // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 150-157. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1138056
  Вінідіктова Н. Роль товариства "Просвіта" у національному відродженні на Поділлі у 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 214-216
1138057
  Плитус О.С. Роль товариства "Рідна школа" у становленні бібліотечної справи Галичини кінця XIX - першої третини XX століття (історіографічний аспект) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 47-51


  У статті висвітлено історіографічний аспект наукових досліджень діяльності Українського педагогічного товариства "Рідна школа" щодо організації та функціонування бібліотек та їхньої ролі в книжковому русі Галичини 1881-1939 рр.
1138058
  Плитус О.С. Роль товариства "Рідна школа" у становленні бібліотечної справи Галичини кінця ХІХ - першої третини XX ст. (історіографічний аспект) // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 192-199. – ISBN 978-966-285-103-8
1138059
  Родіонова Лариса Андріївна Роль товариства "сільський господар" у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель : Дис...канд.економ.наук:08.01.04 / Родіонова Лариса Андріївна; МОіНУ;ТДТУ ім.І.Пулюя. – Тернопіль, 2001. – 231л. + Додатки:л.204-231. – Бібліогр.:л.174-203
1138060
  Родіонова Лариса Андріївна Роль товариства "Сільський господар" у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель (20-30-і роки) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.04 / Родіонова Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1138061
  Костриця М.Ю. Роль товариства дослідників Волині у розвитку культурно-національного руху на початку XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 66-69
1138062
  Якубович Роль товарищеских судов в охране общественного порядка / Якубович, А.М. Блинков. – М, 1969. – 64с.
1138063
  Уразалиев Т. Роль товарищеского суда в воспитании трудящихся / Т. Уразалиев. – Алма-Ата, 1969. – 136с.
1138064
  Пешехонов В.А. Роль товарно-денежных отношений в плановом руководстве колхозным производством. / В.А. Пешехонов. – Л., 1967. – 204с.
1138065
  Дзарасов С.С. Роль товарно-денежных отношений в развитии колхозной собственности / С.С. Дзарасов. – М., 1960. – 16с.
1138066
  Кан П.А. Роль товарно-денежных отношений в сфере материально-технического снабжения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Кан П.А.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 18 с.
1138067
  Мансуров А.М. Роль товарного производства в обслуживании социалистического уклада в восстановительный период в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Мансуров А.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма. – Москва, 1954. – 19л.
1138068
  Сарай Н.І. Роль товарної політики в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 64-69. – ISSN 2309-1533
1138069
  Никитина Л.В. Роль товарных запасов в регулировании спроса и предложения товаро : Автореф... канд. экон.наук: / Никитина Л.В.; МГУ, Экон. фак. – М., 1965. – 25л.
1138070
  Варивода И.Х. Роль токой кристаллической структуры в упрочнении а-фелеза, Fe-Cr и Fe-Mn твердых растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Варивода И.Х.; Днпропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1960. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1138071
   Роль токсинов растительного и микробиального происхождения в аллелопатии. – К., 1983. – 152с.
1138072
  Настенко С.В. Роль топонімів у процесі розгортання мегаконцепту Іспанія в іспанській поезії ХІІ - ХХ століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 285-292
1138073
  Рубанка В.О. Роль торгівлі у створенні умов для розвитку капіталістичних відносин в Україні у другій половині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-77. – (Економіка ; Вип. 47)


  Напередодні реформи 1861 р. відбувається процес суспільногоь поділу та спеціалізації, а отже натуральне господарство поступово перетворюється у товарне, формуються регіональні ринки, що об"єднуються у всеросійський. У ситуації, що склалася не може не ...
1138074
  Семак Б.Б. Роль торгівлі у формуванні вітчизняного ринку екологобезпечних текстильних матеріалів і виробів : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 76-82. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1138075
  Голубка С.М. Роль торговельних шкіл у розвитку економічної освіти на західноукраїнських землях (1848-1939 рр.) / С.М. Голубка, М.М. Голубка // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 74-83. – ISSN 1681-116Х
1138076
  Савватеев И.М. Роль торговли в повышении жизненного уровня советского народа на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: / Савватеев И. М.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 18л.
1138077
  Рук В.В. Роль торговли в расширенном социалистическом вопроизводстве союзной республики (на прим. ЛатССР).. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Рук В.В.; МВ и ССО ЛатССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 28л.
1138078
  Иваницкий В Роль торговли в реализации Продовольственной программы / В Иваницкий. – К., 1984. – 167с.
1138079
  Бучаев Г.А. Роль торговли в реализации Продовольственной программы СССР / Г.А. Бучаев. – Махачкала, 1988. – 88с.
1138080
  Логвиненко В.К. Роль торговли в решении социальных задач развитого социализма. / В.К. Логвиненко, А.В. Радько. – Киев, 1975. – 30с.
1138081
  Прохоров А.М. Роль торговли в совершенствовании механизма взаимосвязи производства и потребления при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Прохоров А.М. ; Киев. торг.-экон. ин-т. – Киев, 1971. – 26 с.
1138082
  Городецкий Ю.И. Роль торговли в экономических связях произодства и потребления при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Городецкий Ю. И.; Киев. тор. экон. ин-т. – К., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1138083
  Дупал Я. Роль торговли в экономической смычке между городом и деревней в переходный период : Автореф... Канд.экон.наук: / Дупал Я.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Москва, 1956. – 16л.
1138084
  Засульский Н.В. Роль торгово-промышленных палат в продвижении украинских экспортеров на внешние рынки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 42-45. – ISSN 1728-6220
1138085
  Конюшкина Н.И. Роль точечных дефектов и дислокаций в экзоэмиссии, адсорбции и катализе на хлориде натрия и фториде лития : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Конюшкина Н.И.; МГУ. – М., 1982. – 16л.
1138086
  Прокопенко П.И. Роль традиций боевого братства народов стран социалистического содружества в интернациональном воспитании советских воинов. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Прокопенко П.И.; ХГУ. – Харьков, 1983. – 20л.
1138087
   Роль традиций в истории и культуре Китая. – М., 1972. – 376с.
1138088
   Роль традиций в истории и культуре Китая. – Москва : Наука, 1972. – 376с.
1138089
  Лебедев В.А. Роль традиционных культур и религий востока в современных видеоиграх // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 129-132. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1138090
  Росінський О. Роль традицій у збереженні етнічної свідомості українців Канади // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 237-239. – ISBN 1-55195-156-8
1138091
  Левківський К. Роль традицій у національно-патріотичному вихованні курсантсько-студентської молоді / К. Левківський, В. Ряшко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 15-28. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-2366
1138092
  Савченко Л.В. Роль традиційно-обрядового етнокоду у формуванні фразеосистеми української мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 85-96


  У статті аналізується роль традиційно-обрядового етнокоду у формуванні системи етнофразеології української мови. Схарактеризовано походження окремих етнофразеологічних одиниць та етнофразеологічних сполучень, підгрунтям для творення яких були ...
1138093
  Кропачов Олександр Роль традиційного помешкання у розвитку цілісної особистості українця (ведична спадщина України ) / Кропачов Олександр, Мулява Ярослав // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 270-298
1138094
  Князєва Т.М. Роль традиційної культури в сучасному культурному просторі : культурологія // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-73
1138095
  Мартинец В.В. Роль трансакционных издержек в формировании экономического потенциала предприятия // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 123-130. – (Економіка ; № 9 (68))
1138096
  Чабанна М.В. Роль трансакційних видатків у процесі прийняття політичних рішень (теоретичний аспект) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 52-58


  У статті розглянуто вплив опортуністичної поведінки та обмеженої раціональності як чинників формування трансакційних видатків, на процес прийняття політичних рішень.
1138097
  Левчук Е. Роль трансграничной трудовой миграции как польском рынке труда // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 117-126. – ISSN 0207-3676
1138098
  Ерфан Є. . Роль транскордонного співробітництва в системі сучасних тенденцій регіонального розвитку України / Є. . Ерфан, К.С. Брензович, О.І. Глеба // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 50-55. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1138099
  Антоненко О. Роль транскордонного співробітництва у європейській інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 53-54.
1138100
  Галкін О.В. Роль транскрипційного фактора ZXDC у молекулярних механізмах регулювання диференціації гемопоетичних попередників : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Галкін Олександр Валерійович ; НАН України ; Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1138101
  Береговий С.М. Роль транскрипційного фактору EGR-1 в патогенезі виразкової хвороби шлунка : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Береговий Сергій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 146 арк. – Бібліогр.: арк. 127-146
1138102
  Береговий С.М. Роль транскрипційного фактору EGR-1 в патогенезі виразкової хвороби шлунка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Береговий Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1138103
  Івановська О. Роль трансмісії у самоорганізації фольклорних текстів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 68-75. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1138104
  Шуба О.А. Роль транснаціональних компаній у створенні конкурентних переваг України на зовнішньому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 236-237. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто вплив корпоративного менеджменту на конкурентоспроможність транснаціональних компаній.
1138105
  Косьміна В.В. Роль транснаціональних корпорацій в економічному розвитку нових індустріальних країн Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 192-198


  В статті розглядаються сучасні тенденції припливу прямих іноземних інвестицій в нові індустріальні країни (НІК) Азії, характеризуються масштаби діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) в зазначених країнах. Пропонується класифікація НІК за рівнем ...
1138106
  Томарева В.В. Роль транснаціональних корпорацій у процесі транскордонної консолідації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 179-186. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1138107
  Батрименко В.В. Роль транснаціонального банківського капіталу у функціонуванні виробничо-інвестиційних мереж в умовах посткризового розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 66-68
1138108
  Воробев А.А. Роль транспорта в развитии и размещении производительных сил Иркутской области : Автореф... канд. экон.наук: 593 / Воробев А.А.; Новосиб. гос. ун-т. Объедин. учен. совет по гуманитарным наукам. – Новосибирск, 1968. – 25л.
1138109
  Оруджев Ш.О. Роль транспорта в развитии и размещении производства Закавказского экономического района. : Автореф... Канд.экон.наук: / Оруджев Ш.О.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 22л.
1138110
  Колесниченко М.А. Роль транспортного сектора Азербайджанской Республики в функционировании международных транспортно-коммуникационных систем // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 5 (65). – С. 49-53. – ISSN 2070-9773
1138111
  Русейкин А.Н. Роль транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в повышении экономической эффективности производства (на матер. кабельной пром.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Русейкин А.Н.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1970. – 21л.
1138112
  Салата О.О. Роль транспорту в евакуації матеріальних цінностей України на початку Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Історія ; Вип. 57)


  Аналізується робота транспорту на початку війни, показано труднощі евакуації матеріальних цінностей України.
1138113
   Роль транспорту наносів при оцінці гідроморфологічного стану гірських річок (на прикладі річок басейну Латориці) / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, З.В. Розлач, О.С. Коноваленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 18-33


  На сьогоднішній день все ще є відкритими питання стосовно адекватного визначення руслоформуючих витрат води і наносів. Це питання є особливо важливим на фоні впливу на річкові системи антропогенного фактору, який в останні десятиріччя інтенсивно зростає.
1138114
  Погребицький М.Л. Роль транспорту та системи міжнародних перевезень у забезпеченні зовнішньої торгівлі держави // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 190-194. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1138115
  Дмитрієв Ю.А. Роль транспорту у розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України в умовах ринкової трасформації. : Автореф... канд.екон.наук: 08.05.03 / Дмитрієв Ю.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 19л.
1138116
  Дмитрієв Юрій Анатолійович Роль транстпорту у розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України в умовах ринкової трансформації : Дис... канд. економ.наук: 08.05.03. / Дмитрієв Юрій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 170л. – Бібліогр.:л.163-170
1138117
  Гусарук Н.І. Роль тренінгів у формуванні компетентнісних навичок учнів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 22-28
1138118
  Гаврилин Г.Ф. Роль третичных аминов в реакциях диалкилфорситов и диалкилтиофосфитов : Автореф... канд. хим.наук: / Гаврилин Г.Ф.; Ленингр. химико-фармацевтич. ин-т. – Л., 1964. – 13л.
1138119
  То Линь. Роль трещинной тектоники в образовании и размещении рудных тел месторождениия Дарасун (Восточное Забайкалье) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / То Линь. ; Лен. горный ин-т. – Ленинград, 1967. – 22 с.
1138120
  Чжун Да-лай Роль трещинной тектоники в образовании и размещении рудных тел месторождения Лебединого (Алдан). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чжун Да-лай; МВ и ССО РСФСР. Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1963. – 19л.
1138121
  Иванов Ю.М. Роль труда в истории человечества / Ю.М. Иванов. – Москва : Е.В. Карпов, 2017. – 36 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9598-0185-4


  У пр. № 3535BR напис: Дар автора Киевскому национальному университету им. Тараса Шевченка. 20.10.2017. Подпись
1138122
  Алиев А.Х. Роль труда в коммунистическом воспитании советских людей : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев А. Х.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1958. – 23л.
1138123
  Скаржинская В.Д. Роль труда в коммунистическом воспитании советского народа. / В.Д. Скаржинская. – К., 1957. – 184с.
1138124
  Глазачев А.А. Роль труда в коммунистическом воспитании трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: / Глазачев А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 16л.
1138125
   Роль труда в политехническом обучении. – М., 1955. – 240с.
1138126
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе очеловечения обезьяны. / Ф. Энгельс. – М., 1932. – 16с.
1138127
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе очеловечения обезьяны. / Ф. Энгельс. – М., 1935. – 16с.
1138128
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе очеловечения обезьяны. / Ф. Энгельс. – К., 1937. – 18с.
1138129
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе очеловечения. / Ф. Энгельс. – М., 1936. – 16с.
1138130
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека / Ф. Энгельс. – Москва, 1953. – 20 с.
1138131
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека / Ф. Энгельс. – Москва : Политиздат, 1965. – 18 с.
1138132
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека / Ф. Энгельс. – Москва : Политиздат, 1969. – 18 с.
1138133
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека / Ф. Энгельс. – Москва : Политиздат, 1983. – 23 с.
1138134
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1939. – 19с.
1138135
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1941. – 19с.
1138136
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – Л., 1948. – 20с.
1138137
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – Л., 1950. – 20с.
1138138
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – Л., 1951. – 20с.
1138139
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – Л., 1952. – 20с.
1138140
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1979. – 23с.
1138141
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1980. – 22с.
1138142
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1982. – 23с.
1138143
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1986. – 21с.
1138144
  Калинин А.И. Роль труда в развитии личности в условиях строительства коммунизма / А.И. Калинин. – Чебоксары, 1969. – 547с.
1138145
  Калинин Ананий Илларионович Роль труда в развитии личности в условиях строительства коммунизма : Автореф... д-ра философ.наук: 620 / Калинин Ананий Илларионович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 47л. – Бібліогр.:с.47
1138146
  Энгельс Ф. Роль труда в развитии обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1933. – 16с.
1138147
  Энгельс Ф. Роль труда в развитии обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1933. – 16с.
1138148
  Горохов А.В. Роль труда в развитии общества в досоциалистичесеих формациях : Автореф... канд. филос.наук: / Горохов А. В.; Моск. гос экон. ин-т. – Москва, 1953. – 20 л.
1138149
  Сеги И. Роль труда в формировании личности при социализме. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Сеги И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 12л.
1138150
  Лукин Н.С. Роль труда в формировании личности школьника / Н.С. Лукин. – М., 1955. – 52с.
1138151
  Калинин В.С. Роль труда в формировании нравственного облика советского рабочего : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Калинин В.С.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 22л.
1138152
  Галко И.К. Роль труда в эстетическом воспитании строителя коммунизма. (По материалам пром. предприятий Белоруссии) : Автореф... канд. философ.наук: / Галко И.К.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1965. – 14л.
1138153
  Галко И.К. Роль труда и искусства в формирования духовного облика строителя коммунизма. / И.К. Галко. – Минск, 1971. – 176с.
1138154
  Потапович А.В. Роль труда и освободительного времени в формировании всесторонне развитой личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Потапович А.В.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1974. – 24л.
1138155
  Уварова І.С. Роль трудових мігрантів в економічному зростанні економіки України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1047. – С. 57-61. – (Економічна)
1138156
  Ігнатенко П.Р. Роль трудового виховання у виборі професії / П.Р. Ігнатенко. – К., 1988. – 48с.
1138157
  Янак И. Роль трудового воспитания личности в системе школьного образования при социализме. (На материалах ЧССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Янак И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1967. – 15л.
1138158
   Роль трудового договора в регулировании общественных отношений. – Пермь, 1983. – 134с.
1138159
  Сіроха Д.І. Роль трудового законодавства у регулюванні діяльності фізичних осіб-підприємців // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 183-189
1138160
  Гордієнко Л.М. Роль трудового колективу у вихованні молоді / Л.М. Гордієнко; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1985. – 48с. – (Сер.1, Історія, теорія політика ; №8)
1138161
  Даниленко І.М. Роль трудового колективу у вихованні соціалістичної дисципліни праці / І.М. Даниленко. – К, 1985. – 33с.
1138162
   Роль трудового коллектива в перестройке работы училища. – Л., 1988. – 16с.
1138163
  Балашевич М.И. Роль трудового коллектива в повышении эффективности производства. / М.И. Балашевич. – Минск, 1986. – 61с.
1138164
  Закалюк А.П. Роль трудового коллектива в предупреждении правонарушений / А.П. Закалюк. – К, 1973. – 119с.
1138165
  Пальванова О. Роль трудового коллектива в преолении религиозных пережитков среди женщин / О. Пальванова. – Ашхабад, 1983. – 52с.
1138166
   Роль трудового коллектива в профилактике недисциплинированности и пьянства. – Калинин, 1985. – 116с.
1138167
  Осетров В.А. Роль трудового коллектива в управлении производственным предприятием. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Осетров В.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 23л.
1138168
  Кулдашева Дилбар Уриновна Роль трудового коллектива в формировании социалистического образа жизни в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кулдашева Дилбар Уриновна; Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1979. – 21л.
1138169
  Атутов П.Р. Роль трудового обучения в политехническом образовании школьников / П.Р. Атутов, В.А. Поляков. – Москва, 1985. – 128с.
1138170
  Демко І.І. Роль трудового потенціалу у формуванні конкурентного підприємства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 210-216
1138171
   Роль трудового права и права социального обеспечения в развитии социалистического образа жизни. – М., 1989. – 246с.
1138172
  Сільченко С. Роль трудового права у підвищенні якості робочої сили: окремі теоретичні питання // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 42-46
1138173
  Колеснік-Омельченко Роль трудового стажу для призначення пенсії за вислугу років // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 120-123. – ISSN 1727-1584
1138174
  Клокар О.О. Роль трудової мотивації аграріїв у соціально-економічному розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 140-145.
1138175
  Рязанцев С. Роль трудовой миграции в развитии стран СНГ / С. Рязанцев, К. Литвиненко, Е. Гаврилов // Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2006. – № 4. – С. 295-312. – ISSN 1607-7334


  Міждержавні кордони
1138176
   Роль трудовых династий в формировании активной жизненной позиции молодых рабочих. – М., 1986. – 77с.
1138177
   Роль трудовых коллективов в ком. воспитании трудящихся. – Баку, 1986. – 94с.
1138178
  Бабаев М М. Роль трудовых коллективов в профилактике правонарушенийсреди молодежи / М М. Бабаев, М.С. Крутер. – М, 1981. – 40с.
1138179
  Иванова В.Ф. Роль трудовых коллективов в развитии социалистического самоуправления / В.Ф. Иванова. – М, 1987. – 143с.
1138180
   Роль трудовых коллективов в управлении производством. – Киев, 1986. – 40с.
1138181
   Роль трудовых коллективов в формировании активной жизненной позиции. – М., 1979. – 56с.
1138182
  Фоменко П.М. Роль трудящихся Воронежской губернии в разгроме белогвардейских банд Мамонтова и Шкуро под Воронежем и Касторной в 1919 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фоменко П.М. ; КГУ. – Киев, 1956. – 15 с.
1138183
  Фоменко П.М. Роль трудящихся Воронежской губернии в разгроме белогвардейских банд Мамонтова и Шкуро под Воронежем и Касторомой в 1919 году : Дис... д-ра ист.наук: / Фоменко П.М.; Воронежский гос. пед. ин-т. – Воронеж, 1956. – (3), 296л. – Бібліогр.:л.280-396
1138184
  Гусейнова Ф.Д. Роль трудящихся женщин США в антимонополитической борьбе на современном этапе. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.04 / Гусейнова Ф.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1974. – 21л.
1138185
  Пысина Э.Л. Роль трудящихся масс в рационализации производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пысина Э.Л.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1962. – 17л.
1138186
  Федотов А.И. Роль тульских рабочих в восстановлении промышленности (1921-1925 гг.) / А.И. Федотов. – Тула, 1958. – 108с.
1138187
  Хыц Казимир Роль туризма в процессе воспитания молодежи (на мат. Польши) : Дис... канд. социологич.наук: 22.00.06 / Хыц Казимир; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 170л. – Бібліогр.:л.152-170
1138188
  Талыбов Сабухи Алибала оглу Роль туризма в социально-экономическом развитии Лянкяран-Астаринского региона // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 128-136. – Библиогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1138189
  Папп В.В. Роль туризмології в системі професійних компетентнісних знань / В.В. Папп, Г.В. Товканець, Т.Ю. Лужанська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 39-42. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1138190
  Самойленко А.О. Роль туризму у світовій економіці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
1138191
  Левицький О.І. Роль туристичних фірм в зайнятості населення Івано-Франківської області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 149-153. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1138192
  Алексєєва Ю.В. Роль туристичної галузі у формуванні єдиного економічного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 183-185
1138193
  Барвінська Є.С. Роль туристичної галузі як пріоритетного напрямку розвитку економіки України / Є.С. Барвінська, М.М. Біль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 53-58. – ISSN 0321-0499
1138194
  ВовкВ Роль туристичної індустрії у сучасному світовому господарстві / ВовкВ, В. Кізима // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 22-27. – ISSN 2078-5860
1138195
  Малець О.О. Роль туристсько-краєзнавчої роботи в розвитку сфери культури регіону / О.О. Малець, О.С. Кухарчук, О.О. Пітков"ят // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 167-180. – ISSN 2311-8164
1138196
  Акмурадов А Роль туркменской советской литературы в преодолении пережитков религии и формировании научно-материалистического мировоззрения у трудящихся / Акмурадов А. ; отв. ред.: И.Л. Сосонкин, К. Джумаев ; АН Туркменской ССР, Отдел. философии и права. – Ашхабад : Ылым, 1976. – 132 с.
1138197
  Стремецька В.О. Роль тюремних бібліотек у процесі реабілітації ув"язнених у XIX - на початку XX ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 104-112. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто особливості діяльності тюремних бібліотек у зарубіжних країнах та Російській імперії в ХІХ – на поч. ХХ ст. Розкрито значення бібліотек в процесі реабілітації злочинців. Окреслено труднощі у функціонуванні бібліотек у тюрмах, серед яких ...
1138198
  Алексеюк Г.А. Роль тяжелой индустрии в развитии материально-технической базы колхозного производства на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: / Алексеюк Г. А.; Вор.ГУ. – Воронеж, 1965. – 24л.
1138199
  Збарский М.И. Роль тяжелой индустрии в техническом прогрессе промышленного производства предметов народного потребления : Автореф... канд. экон.наук: / Збарский М.И.; М-во высш. образования СССР. Ин-т повышения квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Ше. – К., 1956. – 17л.
1138200
  Гулый М.Ф. Роль угелкислоты в регуляции обмена веществ у гетеротрофных организмов / М.Ф. Гулый, Д.А. Мельничук. – К., 1978. – 241с.
1138201
  Родичева М.Ф. Роль угле- и смолообразования на катализаторах в высокотемпературном крекинге кумола : Автореф... канд. хим.наук: / Родичева М. Ф.; МГУ, Хим. фак. Каф. орган. катализа. – Москва, 1967. – 20л.
1138202
  Алехина Л.С. Роль углеводов в стабильности белковых систем консервированной крови : Автореф... канд. биол.наук: / Алехина Л. С.; Азер.ГУ им. Кирова. – Баку, 1967. – 20л.
1138203
  Шольц Х. Роль углекислоты в регуляции азотистого обмена у животных. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Шольц Х.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1978. – 32л.
1138204
  Богилло В.И. Роль углеродсодержащих аэрозолей в атмосферных процессах / В.И. Богилло, М.С. Базилевская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 53-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
1138205
  Аптекарь С.С. Роль угля в национальной экономике Украины / С.С. Аптекарь, Б.А. Жнякин, Л.Н. Тригубенко // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 5-9. – ISSN 1729-7206
1138206
  Македон В.В. Роль угод злиттів та поглинань у сучасних конкурентних стратегіях транснаціональних банків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 101-109


  Стаття розглядає питання транскордонних злиттів і поглинань, як форми конкурентної боротьби між транснаціональними банками, в основі якої лежить прооцес концентрації капіталу. Визначено причини останніх негативних тенденцій угод злиттів і поглинань у ...
1138207
  Лихачев В.А. Роль уголовного права в защите национальной экономике развивающихся стран / В.А. Лихачев. – М., 1983. – 150с.
1138208
  Краулиня Э.К. Роль ударов второго рода при флуоресценции смеси паров ртути и натрия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Краулиня Э.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 8л.
1138209
  Богоявленская Р.О. Роль удобрений в получении высоких урожаев / Р.О. Богоявленская. – Смоленск, 1953. – 128с.
1138210
   Роль удобрений и других факторов в повышении урожайности сельскохозяйственных культур. – К., 1965. – 208с.
1138211
  Муминов Арал Роль узбекского устного народного творчества в коммунистическом воспитании подростающего поколения : Автореф... канд. пед.наук: / Муминов Арал; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1969. – 30л.
1138212
  Карабан В.І. Роль узусу в перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 76-82


  На основі аналізу узусу вихідної та цільової мов з"ясовуються його такі ролі у перекладі: 1) як норма перекладацького мовлення, 2) як засіб перекладу, 3) як остаточний фільтр мовного оформлення перекладу, 4) як джерело інтерференції, 5) як критерій ...
1138213
  Кузеванов В.М. Роль украинских социал-демократов в модернизации украинской нации / историография проблемы // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 23-29. – ISSN 2077-1800
1138214
  Тарасов С.В. Роль украинского духовенства в событиях Руины в русской дореволюционной историографии // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 148-153. – ISSN 2076-1554
1138215
  Середа В.В. Роль украинской образовательной системы в процессе культурной адаптации иностранных школьников (учащихся) и студентов / В.В. Середа, И.М. Матийчук // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 315-323. – ISSN 2073-9591
1138216
  Гончаренко Н.В. Роль украинской советской литературы в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... кандид. философ.наук: / Гончаренко Н.В.; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1952. – 16 с.
1138217
  Фурса А.А. Роль Украины в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве: исторический анализ и перспективы в контексте председательства Украины в ОБСЕ в 2013 году // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 298-304. – ISBN 978-966-136-196-5
1138218
  Вдовенко Ю.С. Роль Украины в формировании энергетической безопасности Черноморского региона / Ю.С. Вдовенко, Г.А. Максак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 2). – С. 54-63


  Політика енергетичної безпеки України формувалась в умовах впливу специфічних геополітичних та геоекономічних факторів, найважливішим з яких є сильна залежність від поставок енергоносіїв з Росії. Враховуючи, що російська влада схильна використовувати ...
1138219
  Майорош П. Роль Украины во внешнеэкономической стратегии Венгрии / П. Майорош, П. Вицаи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 260-273. – ISSN 1993-6788
1138220
  Федів Ю.О. Роль України в австро-угорській стратегії військових дій блоку Центральних держав на початку Першої світової війни // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 70-74. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1138221
  Андрущенко С.В. Роль України в забезпеченні енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи (газопостачання та нафтозабезпечення) / С.В. Андрущенко, В. Савінок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 4-21. – ISSN 2308-6912


  Сучасна геополітична структура Європейського континенту зазнає суттєвих змін, не останню роль в перебігу котрих відіграє енергетичний чинник. У зв"язку з цим на перший план виходить проблематика дослідження параметрів регіоналізації європейського ...
1138222
  Брежнєва Т. Роль України в новій стратегічній концепції НАТО // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 67-76. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1138223
  Овчар І. Роль України в трансформаційних процесах Радянського Союзу в період перебудови (1985-1991 рр.) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 79-87. – (Історія ; Вип. 17)
1138224
  Биков С.О. Роль України в Центральноєвропейській ініціативі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 8
1138225
  Чорна Н.М. Роль України і Польщі у забезпеченні стабільності у Європі та світі: історіографія проблеми // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 282-288. – ISSN 2076-8982
1138226
  Гевко В.Р. Роль України і Польщі у забезпеченні стабільності у Центрально-Східній Європі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 410-423
1138227
  Перепелиця Г.М. Роль України у вирішенні проблем глобального тероризму / Г.М. Перепелиця, О.А. Борділовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 13-19.
1138228
  Зарембо К.В. Роль України у європейській політиці безпеки в контексті відносин ЄС - Росія // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 144-147
1138229
  Севастьянова І. Роль України у забезпеченні російської армії під час російсько-турецької війни 1735-1739 років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 152-156.
1138230
  Пилипенко О. Роль України у загальному експорті спирту з Росії у другій половині XIX - на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 91-94. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено експорт спирту з України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Проаналізовано роль українських губерній у загальноросійському вивозі спирту. Scientific article devoted export of spirit from Ukraine in second part of XIX - in the ...
1138231
  Капітоненко М.Г. Роль України як контрибутора світової безпеки у процесі адаптації НАТО до нових викликів та загроз сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 22-25. – (Європейські дослідження)
1138232
  Антонюк Т.Д. Роль українознавства в системі вищої освіти // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 110-119


  У статті розглядається роль українознавства у системі вищої освіти, розкривається значення українознавства в навчально-виховному процесі українського вищого навчального закладу, головною метою якого є забезпечення підготовки компетентної самодостатньої ...
1138233
  Мартинець Л. Роль українознавства на сучасному етапі незалежної України // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 165-167
1138234
  Бойко С. Роль українознавства у формуванні світогляду підростаючого покоління // Українознавство : науковийжурнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 174-182
1138235
  Козар Л. Роль українських громад у формуванні теоретико-методологічних засад фольклористики другої половини XIX - початку XX століття: погляд на проблему // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 151-178. – ISBN 966-02-2984-4


  У статті розглядається внесок українських громад у розвиток національної фольклористики другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Їхніми зусиллями було організовано Південно-Західний відділ Російського географічного товариства (РГТ), видання часопису ...
1138236
  Руденко Л.Г. Роль Українських Карпат у забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку України / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 23-29. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
1138237
  Русинко-Бомбик Роль українських лінгвістів-емігрантів Чехословаччини у виданні "Української загальної енциклопедії" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 24-27. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (38))
1138238
  Бессараб А.О. Роль українських медіахолдингів у популяризації читання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 56-61. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
1138239
  Дякова О. Роль українських освітньо-наукових закладів Австралії у збереженні ідентичності української діаспори // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 224-228
1138240
  Вільна Я. Роль українських приказок та прислів"їв у гумористичних мініатюрах Г. Квітки-Основ"яненка "На пущання - як зав"язано" та "Підбрехач" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 169-175. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано досвід Г. Квітки-0снов"яненка в літературній інтерпретації українських паремій на прикладі прозових гумористичних мініатюр "На пущання - як зав"язано" та "Підбрехач"
1138241
  Огірко О.В. Роль українських церков в запровадженні християнської етики в систему духовно-морального виховання молоді // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 92-97. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1138242
  Кучеренко О.В. Роль українсько-американського техніко-економічного співробітництва в перехідний до ринку період економіки України: актуальні проблеми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-57. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто питання українсько-американського техніко-економічного співробітництва на сучасному етапі, проаналізовано зміст та форми технічної допомоги України з боку США, а також стратегічна спрямованість цієї допомоги.
1138243
  Хеленюк А. Роль Українського історичного товариства та його президента Л. Винара в створенні позитивного образу України у світі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 212-216. – ISBN 978-966-439-147-1
1138244
  Ільїна А.І. Роль українського народу в об"єднувальному русі за створення Союзу РСР / А.І. Ільїна. – Київ, 1954. – [24] c.
1138245
  Ільїна А.І. Роль українського народу в об"єднувальному русі за створення Союзу РСР / А.І. Ільїна. – Київ, 1954. – 172с.
1138246
  Виздрик В. Роль Українського педагогічного товариства "Рідна школа" у становленні національної освіти у 20-х роках ХХ століття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Проаналізовано основні аспекти та особливості розвитку шкільництва в Східній Галичині у 20-х роках ХХ століття. Висвітлюється зміст та форми культурно-просвітницької діяльності Українського педагогічного товариства "Рідна школа", яке виступало протии ...
1138247
  Тороповська Т.М. Роль українського селянства у збереженні мови та культурних традицій як основи національної ідеї (20-30 pp. XX ст.). Історіографічний аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 12-13. – (Історія ; Вип. 40)


  На основі історіографічного огляду історичної літератури висвітлюється роль українського селянства як хранителя національної ідеї в 20-30-х рр. XX ст.
1138248
  Соловей В.Б. Роль українського чорнозему у становленні грунтознавства як науки // Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2016. – Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – С. 63-65
1138249
  Бруз В.С. Роль української дипломатії в ліквідації расової системи апартеїду // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 41-44. – ISBN 966-7196-06-2
1138250
  Галака С.П. Роль української дипломатії у набутті Україною без"ядерного статусу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 37-40.
1138251
  Галака С.П. Роль української дипломатії у набутті Україною без"ядерного статусу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 37-40.
1138252
  Рудько О.В. Роль української дитячої літератури другої половини XIX століття у формуванні національної ідентичності // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 187-194
1138253
  Цуп О.В. Роль української діаспори в культурно-мистецьких взаєминах України та Чеської Республіки (1993-2006) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 486-492
1138254
  Краснодемська І. Роль української діаспори в протистоянні агресії (2014-2016 рр.) // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 441-476. – ISBN 978-966-97599-0-0
1138255
  Нелюбов О.Р. Роль української еліти в процесі державотворення // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 210-215
1138256
  Фатфутдінова І. Роль української жінки в сім"ї та суспільстві // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 62-84. – (Філософія ; вип. 45, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1138257
  Телегуз І. Роль української інтелігенції у створенні національних підручників (1917-1921 рр.) // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 170-179. – ISBN 978-966-2410-26-6
1138258
  Мацюк Г.П. Роль української лінгвістичної традиції в оновленні проблематики загального мовознавства // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 220-222. – ISBN 978-966-96911-8-7
1138259
  Кулик В.М. Роль української мови в національній ідентичності громадян пострадянської України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 156-171
1138260
  Люзняк Марія Роль української науково-популярної книги у формуванні характерних рис української культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
1138261
  Фігурний Ю.С. Роль Української національної революції початку ХХІ ст. в етнополітичних та етнокультурних процесах // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 148-153. – ISSN 2415-3567
1138262
  Слабінська С.В. Роль української преси в процесі європейської інтеграції України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 67-71


  У статті аналізується роль української преси в процесі європейської інтеграції України наголошується, що українські ЗМІ не створюють інформаційного тла для повноцінного формування думки громадськості щодо європейської інтеграції України, пропонуються ...
1138263
  Лобань Т.І. Роль української соціал-демократії у розвитку політичної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Подано історичний аналіз становлення соціал-демократії на Заході та в Україні, визначено поняття "політична культура" та її основні функції. Представлено роль соціал-демократії в розвитку політичної культури та державотворення в Україні. Показано ...
1138264
  Хмара Г. Роль українців у мистецтві та освіті у Російській імперії XVIII століття: до питання культурного впливу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 3-10. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Зроблено спробу простежити діяльність українців на теренах Російської імперії XVIII століття, визначити її роль в освіті та вплив на культурне життя країни. Розглянуто та зіставлено культурну і суспільно-політичну ситуацію у метрополії та в ...
1138265
  Жовтий С.А. Роль українців у розвитку російської культури в другій половині XVII - XVIII століттях : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Жовтий С.А. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 220 л. – Бібліогр.: л. 197-220
1138266
  Жовтий С.А. Роль українців у розвитку російської культури в другій половині XVII - XVIII століттях : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Жовтий С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1138267
  Андриянова К. Роль Украйни в мировой зкономике и ее перспективи / К. Андриянова, А. Вехова // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 223-224. – ISBN 978-617-7069-02-6
1138268
  Харченко С.В. Роль умов соціалізації в розвиненні соціального інтелекту особистості // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 146-151. – ISSN 1727-1584
1138269
  Белый М.У. Роль унивеpситетов в подготовке для высшей школы : Доклад на 4 Генеральной конференции Международной Ассоциации Университетов / М.У. Белый; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Вища школа, 1975. – 22с.
1138270
   Роль универсальных научных библиотек в обслуживании специалистов-медиков. – М., 1971. – 50с.
1138271
  Матвеев В.М. Роль университетов в дипломатической деятельности империализма США (60-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.572 / Матвеев В.М.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. Кафедра истории междунар. коммунистич., рабоч. и нац. освобо. – М., 1971. – 24л.
1138272
  Фролов А.В. Роль университетов в инновационной экономике на примере США // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 85-87. – ISSN 0321-0383
1138273
  Щекин Г. Роль университетов в новом тысячелетии // Персонал : журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 2001. – № 11. – С.62-66. – ISSN 0868-8893
1138274
  Белый М.У. Роль университетов в подготовке кадров для высшей школы / М.У. Белый. – Киев, 1975. – 22с.
1138275
  Климов А. Роль университетов Российской империи в развитии научного правосознания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 164-170. – ISSN 0869-3617
1138276
  Молдован Н.А. Роль университетских бизнес-инкубаторов в развитии инновационных кластеров / Н.А. Молдован, Р.В. Ободец // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 237-240. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1138277
  Кубаєвський М. Роль універсалій у процесі методологування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С.115-123. – ISSN 1810-2131
1138278
  Ага М. Роль університетів в економіці турецької частини Кіпру: вища освіта як засіб просування туризму : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 271-281 : Табл, рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1993-6788
1138279
  Панченко Л.М. Роль університетів у європейському цивілізаційному поступі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1138280
  Левченко Т.І. Роль університетів у розвитку суспільства // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 3-6


  Аналізуються актуальні проблеми розвитку університетської освіти ХХІ століття в період глобалізації.
1138281
  Мосов С.П. Роль університетів у розробці національної стратегії в сфері інтелектуальної власності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 180-184. – ISSN 2219-5521


  У статті концептуально висвітлено роль і визначено завдання університетів у формуванні інтелектуального потенціалу нашої держави з урахуванням положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року і Закону України "Про вищу ...
1138282
  Невмержицька Н.М. Роль університетського середовища у формуванні соціальної відповідальності студентів за набуття ними необхідної компетентності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 301-307. – ISSN 2076-1554


  Проблеми функціонування освіти України в контексті європейського досвіду та її нову парадигму XXI століття досліджують В. Андрущенко, В. Кремень, Л.Губерський та інш. С. 302.
1138283
  Валуєва Є. Роль університетської бібліотеки в проведенні студентської науково-дослідної роботи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 239-246
1138284
  Копійка В.В. Роль університетської освіти в подоланні кризових явищ національної ідентичності в європі та їх непрямий вплив на національну ідентичність сучасної України / В.В. Копійка, О.М. Андрєєва // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 76-77
1138285
  Копійка В.В. Роль університетської освіти в подоланні кризових явищ національної ідентичності в Європі та їх непрямий вплив на національну ідентичність сучасної України / В.В. Копійка, О.М. Андреева // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 313-331. – ISBN 978-966-439-753-4
1138286
  Усик В.І. Роль університету в секторній структурі економіки знань / В.І. Усик, Т.В. Матусевич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 61-65. – ISSN 2306-6814
1138287
  Рудь Н.Т. Роль університету в становленні і розвитку регіональних інноваційних систем / Н.Т. Рудь, З.В. Герасимчук // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 33-39
1138288
  Брюховецький В.С. Роль університету в сучасному освітньому просторі / В.С. Брюховецький ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – 18, [2] с.
1138289
  Жилінська О. Роль Унівеситету св. Володимира у становленні Києва як європейського наукового центру // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 160-167. – ISBN 978-966-439-138-9


  У вересні 1834 р. Університет св. Володимира розпочинає свою історію, яку творили його славетні постаті - професори і студенти - так, що вже напрікінці 19 ст. він здобув визнання світової наукової спільноти як "Українська Сорбонна".
1138290
  Воробьев М.К. Роль управления в развитии социалистической экономики в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Воробьев М.К.; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1974. – 30л.
1138291
  Сабитов Г.В. Роль управления в условиях коллективного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Сабитов Г. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. экон. наук. – М., 1967. – 16л.
1138292
  Самарский А.Ю. Роль управленческих принципов ОГАС для развития экономической мысли // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 199-202. – ISBN 978-966-622-589-7
1138293
  Корвяков Г.А. Роль управління в підвищенні ефективності виробництва / Г.А. Корвяков. – Київ, 1976. – 47с.
1138294
  Євчук Л.А. Роль управління грошовими потоками в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 159-164. – ISSN 1993-6788
1138295
  Кулешнюк І. Роль Управління ООН з наркотиків та злочинності у протидії поширенню терористичної загрози // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 140-142
1138296
  Сімонова В.С. Роль управління якістю торговельного обслуговування в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 54-56. – Бібліогр.: 9 назв
1138297
  Шумило Ю.О. Роль управлінського обліку в системі управління витратами // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 39-43.
1138298
  Голубовская Виталия Михайловна Роль урацил-ДНК-гликозилазы и репарации урацила в коррекции гетеродуплексной ДНК : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Голубовская Виталия Михайловна; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1990. – 18л.
1138299
  Давидович Н. Роль уровня преподавания и научных исследований в системе высшего образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 78-89. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Три главные модели образования (немецкая, американская и британская) оказали влияние на основные цели высшего образования в Израиле. Влияние этих трех моделей становится очевидным из того, какое значение придает система высшего образования научным ...
1138300
  Дятленко Т. Роль уроків літератури рідного краю у формуванні етнокультурної компетенції учнів
1138301
  Асіїв Л. Роль уроків фонетики у формуванні мовної свідомості учнів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 165-169. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
1138302
  Годлевська В.Ю. Роль уряду Іспанської соціалістичної робітничої партії у консолідації демократичного режиму в Іспанії (1982-1996 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 2 (66). – С. 96-101
1138303
  Рибак В. Роль уряду у виборчому процесі // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 21-22.
1138304
  ЯремкоЛ Роль уряду у формуванні інноваційного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-32
1138305
  Лозицький В.С. Роль УСДРП та Володимира Винниченка у роботі Центральної Ради і уряду УНР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1138306
  Рябухин Л.А. Роль ускорения научно-технического прогресса в повышении эффективности промышленного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рябухин Л. А.; МВССО РСФСР, Сатар.ГУ. – Саратов, 1974. – 26л.
1138307
  Федотьев К.И. Роль устава сельскохозяйственной артели в осуществлении основного экономического закона социализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Федотьев К.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
1138308
  Мусагулова Р.Э. Роль устойчивых глагольно-именных словосочетаний в организации текста. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мусагулова Р.Э.; Моск.гос.ин-т.иностр.яз. – М, 1990. – 22л.
1138309
  Людвиченко М.В. Роль утопії і футурології у формуванні соціального ідеалу // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 73-77. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті окреслено та проаналізовано теоретичну і методологічну роль утопії та футурології у формуванні соціального ідеалу
1138310
  Іваненко А.М. Роль учбово-методичних кабінетів в організації навчально-виховного процесу (З досвіду роботи кабінетів КДУ) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 99-103. – (Історичні науки ; Вип. 25)


  В статье на основе изучения работы учебно-методических кабинетов Киевского госуниверситета показана их важная роль в организации учебно-воспитательного процесса.
1138311
   Роль учебно-методического кабинета в организации методической работы в училищах. – М., 1963. – 24с.
1138312
   Роль учебной литературы в формировании общих учебных умений и навыков школьников. – М., 1984. – 208с.
1138313
  Рибальченко Т.В. Роль учених Київського університету у становленні мембранології в Україні : монографія / Т.В. Рибальченко, С.М. Опанасенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 190, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 151-188. – ISBN 978-966-439-743-5
1138314
  Чорний М.Г. Роль учених Київського університету у формуванні природоохоронних ідей в Україні на початку XX століття / М.Г. Чорний, Л.О. Чорна // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 40-41
1138315
  Туров И.В. Роль учения о музыке и песнопениях в хасидской идеологии власти // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 106-124. – ISSN 1608-0599
1138316
  Мелехин Б.И. Роль ученых Московского Университета и его выдающихся воспитаников в развитии науки международного права (1755-1917 гг.) : Автореф... кандид. юридич.наук: / Мелехин Б.И.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 14 с.
1138317
  Татур С.К. Роль учета в управлении производством / С.К. Татур. – М., 1974. – 39с.
1138318
  Додонов А.А. Роль учета и контроля в строительстве нового общества / А.А. Додонов. – М., 1970. – 56с.
1138319
  Паламарчук Л.Б. Роль учителя географії у здійсненні патріотичного виховання учнів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 32-37. – Бібліогр.: 12 назв
1138320
  Сульниченко Владимир Николаевич Роль учителя как коммуникативного лидера в кодификации норм языка и формировании речевой культуры школьников // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 178-184. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається роль учителя як комунікативного лідера в кодифікації норм мови і формуванні мовленнєвої культури. Пропонується система вправ (мовних, комунікативних, мовленнєвих), яка використовується в процесі формування в школярів ...
1138321
  Леонтьев Л.А. Роль Ф.Энгельса в формировании и развитии маргсистской политической экономии / Л.А. Леонтьев. – Москва, 1972. – 527с.
1138322
  Карпчук Н.П. Роль фактора адресата у побудові науково-технічної статті // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 95-99. – ISSN 1729-360Х
1138323
  Асадов Шахбала Асад оглы Роль фактора питания в популяции долгожителей Азербайджана / Асадов Шахбала Асад оглы, Ю.Г. Григоров, М Т. Семесько // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 331-332. – (Серія механіко-математична ; вип. 80). – ISSN 2078-3744
1138324
  Рудяков П. Роль фактора цивілізаційної приналежності в реалізації державної стратегії євроінтеграції України та в оцінці альтернативних проектів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 12-14
1138325
  Богач А.Ы. Роль факторов внешней среды в размножении дубового шелкопряда : Автореф... канд. биол.наук: / Богач А. Ы.; МВиССО УССР, Харьк. ГУ. – Х., 1962. – 16л.
1138326
  Рысин И.И. Роль факторов развития горизонтальных русловых деформаций на реках Удмуртии / И.И. Рысин, Л.Н. Петухова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 84-90. – Бібліогр.: 8 назв
1138327
   Роль факторов снижения фертильности у женщин репродуктивного возраста и их связь с микронутриентими / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, А.А. Бондаренко, П.С. Горук // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (31). – С. 40-48. – ISSN 2309-4117
1138328
  Прадід Ю. Роль факультету української філології Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського в удержавленні української мови в Криму
1138329
  Суворова В. Роль фандрайзинга в реализации инновационной деятельности // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 3 (87). – С. 42-48. – ISSN 1608-4071
1138330
  Строгаль М.О. Роль фандрейзингу в розвитку закладів культури України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 243-254. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Досліджено зміст фандрейзингової діяльності у сфері культури та її значення для соціально-культурного розвитку суспільства. Обгрунтовано нагальність реформування культурної політики України шляхом зміни державного підходу щодо фінансування та ...
1138331
  Пармон Э.А. Роль фантазии в научном познании / Э.А. Пармон. – Минск, 1984. – 176с.
1138332
  Петровский А.В. Роль фантазии в развитии личности / А.В. Петровский. – М., 1961. – 46с.
1138333
  Стужук О. Роль фантастичного елементу в нефантастичному тексті : (на прикладі роману Ю. Яновського "Майстер корабля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 197-202
1138334
  Стужук О.І. Роль фантастичного у творчості Тараса Шевченка (баладна форма) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 160-164.
1138335
  Шевчук О.В. Роль фахової компетентності у забезпеченні діяльнісної складової навчання фізики // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 38-40. – ISSN 1563-3713
1138336
  Паламар Л.М. Роль фахової термінології у процесі вивчення української мови студентами-нефілологами // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 208-212. – (Бібліотека Інституту філології)
1138337
  Черченко І.Л. Роль федерального уряду в державному механізмі зовнішніх стосунків Канади // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 134-141. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
1138338
  Подолянська Н.О. Роль федеральної влади у процесі розвитку іншомовної освіти у ВНЗ Сполучених Штатів // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 105-108. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
1138339
  Вуколова В.А. Роль феноменологических когнитивных структур в формировании подтекста художественного произведения и его переводов // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 235-238. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1138340
  Машталер Г.А. Роль фенотипической и генотипической приспособленности в эволюции организмов (Эволюция приспособлений) / Г.А. Машталер. – Одесса, 1940. – 211 с.
1138341
  Палладин В.И. Роль ферментов в живых и убитых... / В.И. Палладин, 1913. – с.
1138342
  Сарсенбаев К.Н. Роль ферментов в устойчивости растений / К.Н. Сарсенбаев, Ф.А. Полимбетова. – Алма-Ата, 1986. – 180с.
1138343
  Щеглов Г.В. Роль ФЗМК в развитии творческой активности масс по управлению производством : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Щеглов Г.В.; Высш. школа проф.движения ВЦСПС. – Москва, 1973. – 30л.
1138344
  Уманский Я.С. Роль физики в науке о металлах. / Я.С. Уманский. – М., 1948. – 24с.
1138345
  Катальников В.В. Роль физики в системе наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1138346
   Роль физико-механических свойств горных пород в локализации эндогенных месторождений. – М., 1973. – 240с.
1138347
   Роль физико-механических свойств горных пород в рудолокализации. – Душанбе, 1984. – 222с.
1138348
  Работнова И.Л. Роль физико-химических условий (рН и rН2) в жизнедеятельности микроорганизмов / И.Л. Работнова. – М., 1957. – 275с.
1138349
  Горленко В.М. Роль физико-химических факторов в распространении фотосинтезирующих бактерий : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Горленко В. М. ; Ин-т микробиологии АН СССР. – Москва, 1969. – 26 с.
1138350
  Гдузенко И.Р. Роль физического воспитания в формировании всесторонне развитой личности студента / И.Р. Гдузенко. – Москва, 1976. – 76с.
1138351
  Алиев Р.З. оглы Роль физического воспитания в формировании у молодежи военно-патриотических и интернациональных качеств (по Азер.ССР 1937-1945 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 03.00.01 / Алиев Р. З. оглы; МВиССО АзССР, Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1975. – 31л.
1138352
  Иванов-Смоленский Роль физического моделировния в развитии методов расчета электрических машин / Иванов-Смоленский. – Москва, 1959. – 16с.
1138353
  Щербинин Б.П. Роль физической культуры и спорта во всестороннем развитии личности студента. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.621 / Щербинин Б.П.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 30л.
1138354
  Воин А.М. Роль философии в международных интеграционных процессах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 20-21
1138355
   Роль философии в научном исследовании. – Л., 1990. – 119с.
1138356
  Купцов В.И. Роль философии в научном познании / В.И. Купцов. – Москва : Знание, 1976. – 74 с. – Изд. ежемесячно с 1960 года. – (Новое в жизни науке и технике ; 6 : Философия)
1138357
  Шадрина В.И. Роль философии в современном образовании // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (42). – С. 32-39. – ISSN 1811-0916
1138358
  Козак Б. Роль философии в формировании и трансформациях образовательных парадигм // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 21-22
1138359
  Цікин В.А. Роль философии и гуманитарных наук в системе высшего образования // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 100-105
1138360
  Гусева А.А. Роль философии Канта в развитии эстетических взглядов Фридриха Шиллера // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 16-17
1138361
  Лутай В.С. Роль философских вопросов системологии для подготовки специалистов в вузах // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1138362
  Суворов Л.Н. Роль философских дискуссий 20-х - 30-х гг. в борьбе за ленинизм против механицизма, формалистических и идеалистических ошибок в философии. / Л.Н. Суворов. – М., 1969. – 28с.
1138363
  Шоркин А.Д. Роль философских идей в формировании физических теорий. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Шоркин А.Д.; АН БССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1980. – 24л.
1138364
  Остапенко В.В. Роль философских категорий в генезисе научной картины мира : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Остапенко В.В. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1979. – 24 с.
1138365
  Денисов П.А. Роль философского обобщения в процессе становления научного знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
1138366
  Куликов В.С. Роль финансов в повышении благосостояния советского народа. / В.С. Куликов. – М., 1972. – 157с.
1138367
   Роль финансов в повышении эффективности общественного производства. – Ростов -на-Дону
2. – 1975. – 163с.
1138368
  Алимов Р.Г. Роль финансов в повышении эффективности производства. / Р.Г. Алимов. – Фрунзе, 1975. – 120с.
1138369
  Аллахвердян Д.А. Роль финансов в распределении национального дохода СССР / Д.А. Аллахвердян. – Москва, 1955. – 96 с.
1138370
  Коломин Е.В. Роль финансов в реализиции социальной политики КПСС / Е.В. Коломин, Ю.В. Пешехонов. – М., 1987. – 157с.
1138371
  Коваленко В.П. Роль финансов в регулировании капиталистической экономики (на прим. госуд. финансов ФРГ) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Коваленко В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 26 с.
1138372
  Коваленко В.П. Роль финансов в регулированиии капиталистической экономики (на примере государственных финансов ФРГ) : Дис... канд. экон.наук: / Коваленко В.П.; КИСИ. – К, 1971. – 196л. – Бібліогр.:л.Х-ХХ
1138373
  Савельева Л.В. Роль финансов в сопроизводстве квалифицированной рабочей силы при капитализме (на прим. Англии) : Автореф... канд. экон.наук: / Савельева Л. В.; Лен. финанс. экон. ин-т. – Л., 1972. – 22л.
1138374
   Роль финансов в социально-экономическом развитии страны. – М., 1986. – 230с.
1138375
   Роль финансов в укреплении экономики колхозов. – М., 1967. – 228с.
1138376
   Роль финансов и кредита в интенсификации экономики региона. – Караганда, 1986. – 136с.
1138377
   Роль финансов и кредита в использовании закона повышения производительности труда в коммунистическом строительстве. – М., 1982. – 126с.
1138378
  Трапаидзе В.С. Роль финансов и кредита в организационно-хозяйственном укреплении колхозов Грузинской ССР (1946-1954 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Трапаидзе В.С.; АН ГрузССР. Ин-т экономики. – Тбилиси, 1955. – 24л.
1138379
   Роль финансов и кредита в повышении производительности труда. – М., 1990. – 223с.
1138380
  Семенов В.Н. Роль финансов и кредита в развитии сельского хозяйства / В.Н. Семенов. – М., 1973. – 287с.
1138381
   Роль финансово-кредитного механизма в повышении эффективности общественных затрат. – М., 1984. – 153с.
1138382
   Роль финансово-кредитного механизма в социально-экономическом ускорении развития народного хозяйства. – Рига
Ч. 1. – 1988. – 131с.
1138383
   Роль финансово-кредитного механизма в социально-экономическом ускорении развития народного хозяйства. – Рига
Ч. 2. – 1988. – 120с.
1138384
   Роль финансово-кредитного механизма в ускорении темпов социально-экономического развития. – Свердловск, 1988. – 117с.
1138385
   Роль финансово-кредитного механизма в хозрасчетном стимулировании общественного производства. – М., 1987. – 197с.
1138386
   Роль финансово-кредитного механизма в экономии общественного труда. – М., 1986. – 182с.
1138387
   Роль финансово-кредитных методов в повышении эффективности производственных фондов и оборотных средств. – М., 1988. – 158с.
1138388
  Рокетлишвили М.И. Роль финансового и кредитного механизма в повышении экономической эффективности производства (на примере легкой промышленности Грузинской ССР) / М.И. Рокетлишвили. – Тбилиси, 1985. – 63с.
1138389
  Шмулдер М. Роль финансовой политики государства буржуазной Латвии в перераспределении национального дохода в пользу эксплуататорских классов и в ограблении трудящихся. : Автореф... канд. экон.наук: / Шмулдер М.; Латв. гос. ун-т. им. П.Стучки. – Рига, 1963. – 34л.
1138390
  Стрелец И. Роль финансовых инноваций в распространении экономической нестабильности / И. Стрелец, М. Столбов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 6. – С. 56-64. – ISSN 0131-2227
1138391
  Агаев А. Роль фискальной политики в обеспечении устойчивости экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 50-58. – ISSN 0207-3676
1138392
   Роль фитогормонов в проявлении некоторых признаков у растений. – Новосибирск, 1983. – 214с.
1138393
  Умнов А.А. Роль фитопланктона в процессе самоочищения загрязненных вод. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Умнов А.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1974. – 22л.
1138394
   Роль фитохрома в растениях. – М., 1986. – 287c.
1138395
  Бабаліч В. Роль фізичного виховання і спорту у формуванні соціальної компетентності студентів в умовах вищої освіти: досвід зарубіжних країн // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 92-97. – ISSN 2308-4634
1138396
  Вороновська Л.Г. Роль філософії в підготовці фахівців спеціалізованої технічної освіти // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 58-72. – ISBN 978-966-644-413-7
1138397
  Лутай В.С. Роль філософії в розвитку методології сучасної техніки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
1138398
  Костючков С.К. Роль філософії освіти в процесі визначення напрямів формування й розвитку сучасної освітньої системи // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (56). – С. 165-172
1138399
  Омельченко В.Ю. Роль філософії права як практичної філософії у контексті соціогуманітарної стратегїї сьогодення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 112-114
1138400
  Цилюрик І.В. Роль філософії спілкування в осмисленні сутності євроінтеграційних процесів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 161-163
1138401
  Косьмій О.М. Роль філософії у контексті реформування системи вищої освіти України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 124-126
1138402
  Ковальчук Н. Роль філософії у формуванні освітніх парадигм "альтернативної педагогіки" Пауло Фрейре та Івана Ілліча // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 34-36
1138403
  Омелаєнко Г. Роль філософських ідей К. Ясперса в становленні і розвитку екзистенціальної психології // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 474-479. – ISBN 978-966-8009-72-3
1138404
  Бондар Т. Роль філософських наук у формуванні світогляду студентської молоді // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 419-420. – ISSN 2076-1554
1138405
  Чорна Л. Роль філософських понять в історії культурологічної та естетичної думки України // Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 197-203. – ISBN 978-966-365-781-4
1138406
  Горохолінська І.В. Роль філософсько-релігійних ідей Канта у становленні аксіологічно-методологічного ресурсу філософії релігії // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 174-1180
1138407
  Безчотнікова С.В. Роль філософської спадщини Платона в історії зв"язків із громадськістю // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  У статті розглянуто роль Платонового творчого спадку з історії зв"язків із громадськістю на засадах аналізу діалогів і трактатів "Апологія Сократа", "Протагор", "Крітон", "Алківіад", "Євтифрон", "Єфрон", "Федон", "Федр", "Пірр", "Держава", "Закони". ...
1138408
  Іваньков М.Д. Роль фінансів в розширеному відтворенні основних фондів соціалістичної промисловості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 38-46. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  В статье дается краткая характеристика сущности финансов при социализме и их роль в процессе социалистического расширенного воспроизводства. Использование финансов представляет особую сферу экономической деятельности социалистического государства. ...
1138409
  Дмитренко Д.М. Роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі України в контексті глобалізації // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 18-22
1138410
  Огійчук М.Ф. Роль фінансів у госпрозрахунку / М.Ф. Огійчук, О.Ф. Галкін. – Х., 1972. – 109с.
1138411
  Іваньков М.Д. Роль фінансів у формуванні оборотних коштів промислових підприємств // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 47-54. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В статье на основе анализа хозяйственной деятельности предприятий легкой промышленности УССР в послевоенный период дается характеристика роли государственного финансирования в процессе расширенного воспроизводства оборотных средств предприятий. ...
1138412
  Крупка І. Роль фінансових інновацій у розвитку фінансового ринку та національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-37. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та систематизовано основні теоретичні підходи до тлумачення фінансових інновацій. Обґрунтовано важливість інноваційних фінансових інструментів у страхуванні ризиків та розвитку фінансового ринку в умовах глобалізації. Рассмотрены и ...
1138413
  Фуфалько І.Ю. Роль фінансових інституцій для розвитку цінних паперів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 12, Т. 2. – С. 26-32. – ISSN 2313-8246
1138414
  Герасимова С.В. Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 103-111.
1138415
  Безкревна А.В. Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 17-19. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1138416
  Півторацька Т.В. Роль фінансових посередників у розвитку національної економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 157-164
1138417
  Пожар Т.О. Роль фінансово-економічних методів державного фінансового контролю у забезпеченні бюджетної дисципліни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 327-333 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1138418
  Місяць О.О. Роль фінансово-економічних органів ЗСУ в попередженні фінансових порушень та забезпеченні законності витрачання державних коштів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 57-59. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто окремі напрямки роботи фінансово-економічних органів Міністерства Оборони України по забезпеченню законності та недопущенню фінансових порушень при витрачанні державних коштів. The article deals with the certain directions of ...
1138419
  Рудик В. Роль фінансово-економічних чинників у запровадженні обов"язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні фінансові і економічні фактори, які характеризують фінансовий стан національної пенсійної системи, аналізуються тенденції, що обумовлюють необхідність впровадження обов"язкового накопичувального пенсійного страхування. Особлива ...
1138420
  Волковинська Т.В. Роль фінансово-кредитних інститутів у процесі формування Європейського валютного союзу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-64. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1138421
  Марцишевська Ю.Л. Роль фінансово-кредитного забезпечення підприємств аграрного сектору // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 5 (175). – С. 98-100
1138422
  Малій О.Г. Роль фінансового аналізу в підготовці висококваліфікованих фахівців // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 171 : Економічні науки. – С. 135-141. – (Економічні науки)


  При вивченні дисциплін "Фінансовий аналіз" та "Фінанси підприємств" теоретичні положення курсу можна ефективно доповняти рішенням практичних ситуаційних завдань, в їх числі ділові ігри на матеріалах конкретних підприємств.
1138423
  Бугай І.В. Роль фінансового директора в приватних вищих навчальних закладах України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 29-33. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1138424
  Дашковська І.Б. Роль фінансового забезпечення інноваційної активності промислових підприємств при управлінні конкурентоспроможністю України / І.Б. Дашковська, І.0. Ступак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 57-63. – ISSN 0321-0499
1138425
  Бабенко Є.В. Роль фінансового контролінгу в системі організації підприємства // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 12-13
1138426
  Кулінська А.В. Роль фінансового контролю в зміцненні фінансово-кредитного механізму державного управління суб"єктами невиробничої сфери // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 457-460. – (Право. Економіка. Управління)
1138427
  Гупаловська М.Б. Роль фінансового контролю у пенсійній системі України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 14-16. – ISSN 2409-1944
1138428
  Коваленко В. Роль фінансового контролю у підвищенні ефективності використання трудового потенціалу бюджетних та неприбуткових організацій // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 245-250. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1138429
  Добош Н. Роль фінансового менеджменту в системі управління фінансовою стійкістю страхової організації // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 178-182. – ISSN 2078-5860
1138430
  Заруба Ю.О. Роль фінансового механізму у підвищенні конкурентоспроможності банків : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 60-64 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1138431
  Васюк М. Роль фінансового моніторингу для забезпечення фінансової безпеки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 5 (343), май. – С. 51-53. – ISSN 1810-3944
1138432
  Добрик Л.О. Роль фінансового планування у складі організаційно-економічного механізму управління реалізаційною діяльністю промислових підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 51-53 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
1138433
  Паєнтко Т.В. Роль фінансового посередництва у регулюванні фінансових потоків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 6-10


  Стаття присвячена ролі фінансових посередників у регулюванні фінансових потоків. Виявлено взаємозв"язки руху фінансових потоків та особливостей функціонування фінансових посередників. Дано оцінку ролі фінансових посередників у зменшенні трансакційних ...
1138434
  Задувайло Л. Роль фінансового потенціалу при посиленні конкурентоспроможності національної економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 36-39. – ISSN 1810-3944
1138435
  Сторчак І.М. Роль фінансового ринку у формуванні інвестиційних ресурсів підприємств / І.М. Сторчак, Ю.Ф. Кизименко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-77. – (Економіка ; Вип. 38)


  Зроблено порівняльний аналіз моделей фінансування компаній у розвинених країнах, та визначені перспективи розвитку ринку інвестиційних ресурсів в умовах перехідної економіки України.
1138436
  Воробйов Ю.М. Роль фінансового ринку у формуванні фінансового капіталу підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Економіка ; Вип. 50)


  Досліджується механізм використання фінансового ринку для формування фінансового капіталу підприємств.
1138437
  Герасимчук З. Роль фінансової безпеки у реалізації цілей сталого розвитку регіону / З. Герасимчук, І. Вахович // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 73-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1811-3141
1138438
  Нагавичко І.П. Роль фінансової звітності в системі економічної інформації // XIV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002) "Розвиток.. : тези доп. учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2016. – С. 89-93. – ISBN 978-617-571-127-9
1138439
  Букало Н.А. Роль фінансової звітності в управлінні підприємством // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 99-105


  У статті досліджено фінансову звітність як важливий інструмент управління . Вивчено проблеми та особливості складання фінансової звітності в контексті змін законодавства. Визначено особливості та напрямків удосконалення складу та структури фінансової ...
1138440
  Сизоненко В.О. Роль фінансової політики у розв"язанні суперечностей становлення національної інноваційної системи / В.О. Сизоненко, Г.М. Сербина // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 35-39. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1138441
  Шумило Ю. Роль фінансової структури в системі бюджетування на підприємстві // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 117-124.
1138442
  Пірникоза П. Роль фіскального інституційного середовища у детінізації економіки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 22-34 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
1138443
  Карабецький Г.І. Роль флоту в Четвертому Хрестовому поході // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 221-228. – ISBN 978-617-689-216-8
1138444
  Петров В.Т. Роль фольклора в зарождении якутской литературы / В.Т. Петров. – Якутск, 1972. – 95с.
1138445
   Роль фольклора в коммунистическом воспитании. – Улан-Удэ, 1967. – 227с.
1138446
   Роль фольклора в развитии литератур народов СССР. – М., 1975. – 248с.
1138447
   Роль фольклора в развитии литератур Юго-Восточной и Восточной Азии. – М., 1988. – 180с.
1138448
   Роль фольклора в развитии хакасской литературы. – Красноярск, 1986. – 87с.
1138449
   Роль фольклора в развитии хассанской литературы. – Красноярск, 1986. – 87 с.
1138450
   Роль фольклора в формировании духовной жизни народа. – Черкесск, 1986. – 142с.
1138451
  Сенчук І. Роль фольклорних елементів у структурі ранніх драм Вільяма Б. Єйтса "Графиня Кетлін" та "Земля потаємних бажань" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 116-125. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Досліджено своєрідність архітектоніки ранніх драм В. Б. Єйтса: виявлено засоби худ. засвоєння і трансформації мотивів та образів ірлан. фольклору й кельтської міфології. Мета дослідження - довести тезу про те, що характерне митцю на ранньому етапі ...
1138452
  Івановська О. Роль фольклорної трансмісії в самоорганізації фольклору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано механізми фольклорної трансмісії, з"ясовано дефініції: традиція, трансмісія. Простежено напрямки трансмісії традиційних фольклорних смислів як шляхи міжпоколінної комунікації. З"ясовано послідовність трансмісійних механізмів: генерування ...
1138453
  Синельникова Л.С. Роль фонда материального поощрения в системе экономических интересов развитого социалистического общества. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Синельникова Л.С.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 34л.
1138454
  Мельникова Г.П. Роль фонда материального поощрения в стимулировании работников предприятий. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Мельникова Г.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 20л.
1138455
  Дорогунцов С.И. Роль фонда предприятия в развитии социалистической промышленности : Автореф... кандидата экон.наук: / Дорогунцов С.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – Москва, 1965. – 16л.
1138456
  Гаджиєв Р.Е. Роль фондів суверенного багатства у елімінуванні наслідків структурних диспропорцій // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 142-144
1138457
  Калач Г.М. Роль фондового ринку в акумуляції й перерозподілі фінансових ресурсів у реальний сектор економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-69. – Бібліогр.: с. 62-67


  Розглянуто сутність фондового ринку, проаналізовано кількісні параметри акумуляції й перерозподілу фінансових ресурсів, зроблено висновок про наявність позитивної кореляції між рівнем розвитку фондового ринку й темпами економічного розвитку. Внесено ...
1138458
  Сухоруков А.І. Роль фондового ринку у забезпеченні економічної безпеки України / А.І. Сухоруков, О.В. Собкевич // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 88-95.
1138459
  Гасій О.В. Роль фондового ринку у формуванні інвестиційної привабливості акцій підприємств: сучасний аспект // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 10-14. – ISSN 2409-1944
1138460
  Анисимова Рута Васильевна Роль фонетических параметров при передаче художественно-эстетической информации в поэтическом тексте (Экспериментально-фонетическое исследование на материале франц. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Анисимова Рута Васильевна ; Моск. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1989. – 17 с.
1138461
  Зоз Е.А. Роль фонетической организации стиха в передаче поэтического образа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Зоз Е.А.; Моск. гос. ин-т иностр. языков. – Москва, 1988. – 18 с.
1138462
  Смусь Марина Абдылдакановна Роль фонетической структуры поэтического текста в создании ритмического движения : (экспериментально-фонетическое исследование на материале nursery rhymes) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Смусь Марина Абдылдакановна ; Московский гос. ин-т иностр. языков. – М., 1988. – 21 с.
1138463
  Бугров Д.Ю. Роль Форин Офис в процессе формирования внешней политики великобритании (период министерства У. Хейга) / Д.Ю. Бугров, А.А. Корнилов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 135-141. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  В статье подробно рассматриваются различные аспекты деятельности британского министерства иностранных дел (Форин Офис): основные задачи; система целей и приоритетов; организационная структура; ключевые лица, задействованные в принятии ...
1138464
  Соболева Г.Д. Роль форм и систем заработной платы рабочих в повышении производительности труда. (По материалам предприятий машиностроения и металлообработки г.Киева) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Соболева Г.Д. ; Киевский ин-т нар. хозяйства , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1965. – 19 с.
1138465
  Копаева М.И. Роль формальных методов в семантическом анализе английских существительных : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Копаева М.И.; АН УССР. Отделение лит-ры, языка и искусствоведения. – К., 1970. – 27л.
1138466
  Філонцева Т.В. Роль формування духовності й художньо-естетичної культури студентськоі молоді засобами літератури та мистецтва / Т.В. Філонцева, Л.В. Удод // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 259-269. – ISSN 2307-4752


  У статті піднімаються проблеми молоді в сучасному суспільстві, питання формування духовності, національної свідомості, художньо-естетичної культури студентської молоді засобами літератури та мистецтва на заняттях та в позааудиторний час. Надаються ...
1138467
  Лескова М.Е. Роль формы организации общественного труда в повышении производительности совокупного труда общества : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лескова М.Е. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1966. – 24 с.
1138468
  Алсамова Л.И. Роль фосфорилирования белков хроматика в регуляции транскрипционной и репликативной активности ядер печени крыс при лучевом поражении и в условиях защиты серотонином. : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Алсамова Л.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1983. – 146л. – Бібліогр.:л.110-146
1138469
  Асламова Л.И. Роль фосфорилирования белков хроматина в регуляции транскрипционной и репликативной активности ядер печени кры при лучевом поражении и в условиях защиты серотонином. : Автореф... наук: 03.00.04 / Асламова Л.И.; КГУ. – К., 1983. – 20л.
1138470
  Северин Е.С. Роль фосфорилирования в регуляции клеточной активности / Е.С. Северин, М.Н. Кочеткова. – М., 1985. – 287с.
1138471
  Шпаченко В.С. Роль фразеологізмів в лексичній системі італійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 302-307


  Стаття присвячена аналізу фразеологічних одиниць в італійській мові. Розглянуті аналогічні фразеологізми в українській мові, показані подібності та відмінності. Статья посвящена анализу фразеологических единиц в итальянском языке. Рассмотрены ...
1138472
  Золотарьова Алла Роль фразеологізмів у мовленні : урок - круглий стіл у 10 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 17-20. – ISSN 0130-5263
1138473
  Чаглей А. Роль фразеологізмів у політичному дискурсі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 31-39. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
1138474
  Шкіцька Ю І. Роль фразеологізмів у ситуаціях здійснення маніпулятивного впливу / Ю І. Шкіцька, // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 231-237
1138475
  Волошенко Ю. Роль фразеологізмів у створенні газетного тексту / Ю. Волошенко, І. Пашків // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 174-176. – ISBN 978-966-96911-8-7
1138476
  Палькевич О.С. Роль Франсуа де Малєрба у започаткуванні нової національної лінгвістичної традиції у Франції // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 89-96. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1138477
  Малиновська Н.В. Роль Франції в миротворчих місіях та операціях ООН в арабо-мусульманському світі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 50-57. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1138478
  Тадеєва М.І. Роль Франції и французької мови в сучасній школьній іншомовній освіті європейських країн // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 63-69. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)


  Стаття присвячена дослідженню ролі Франції та французької мови в сучасному процесі розвитку іншомовної освіти в школах європейських країн. Автор аналізує вплив Франкофонії на формування сучасної шкільної білінгвальної освіти в країнах Ради Європи, ...
1138479
  Балюк Н. Роль Франції у вирішенні питань міграції в рамках міжнародних організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 69-71.
1138480
  Зуев Э.И. Роль французского капитала в экономике современного Алжира. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Зуев Э.И.; ВШ проф. движ. ВЦСПС. – М., 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1138481
  Хомякова Н.П. Роль французской судебной практики как источника нормотворчества // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 101-103. – ISSN 0132-0769
1138482
  Грязнов Иван Иванович Роль Фридриха Энгельса в формировании основ научного коммунизма (1838-1848 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Грязнов Иван Иванович; Специализир. учен. совет МГУ по теории науч. коммунизма. – М., 1975. – 25л.
1138483
  Панаріна О.В. Роль ФРН в євроінтеграційній політиці Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 200-208
1138484
  Гаспарян А.Л. Роль ФРН у врегулюванні безпекових проблем у 1990-х - на початку 2000-х років // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 142-153. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1138485
  Савінок В. Роль ФРН у розробці та реалізації спільної екологічної ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 58-64
1138486
  Бондаренко Ж.О. Роль фронтових видань Червоної армії польською мовою у становленні й зміцненні радянсько-польської дружби (1944-1945 рр). : Дис... канд. істор.наук: / Бондаренко Ж.О.; МВ ССО УРСР, КДУ. – К., 1973. – 172л. – Бібліогр.:л.1-21
1138487
  Яландаев П.В. Роль фронтовой периодической печати в организаторской и идеологической деятельности Коммунистической партии в период битвы за Ленинград (1941-1944 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Яландаев П.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 27л.
1138488
  Бондаренко Ж.А. Роль фронтовых изданий Красной Армии на польском языке в становлении и укреплении советско-польской дружбы (1944-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Бондаренко Ж.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 20 с.
1138489
  Ляшенко Г.И. Роль фуги в драматургии неполифонических форм (на матер. инструментальной музыки) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17,821 / Ляшенко Г.И.; Киев. гос. консерватория. Каф. теории музыки. – Киев, 1972. – 30л.
1138490
  Ляшенко Г.І. Роль фуги у драматургії неполіфонічних форм / Г.І. Ляшенко. – К, 1976. – 206с.
1138491
  Яковлєв А.І. Роль фундаментально-гуманітарної спрямованості в підготовці майбутніх фахівців // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 108-112. – ISSN 0374-3896


  Рассматриваются пути улучшения подготовки специалистов в вузах.
1138492
  Горохов В.Г. Роль фундаментального образования в развитии новейших технологий / В.Г. Горохов, А.С. Сидоренко // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 40-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1138493
  Аврамчук О. Роль фундаментальної складової у підготовці курсантів за напрямом "Системна інженерія" / О. Аврамчук, О. Пасько; Олена Аврамук, Ольга Пасько // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 3-9. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Досліджується процес підвищення якості підготовки випускників ВВНЗ на прикладі дисципліни фундаментальної складової підготовки курсантів - дисципліни "Загальна фізика", яка є обов"язковою у стратегії розвитку усієї системи військової освіти. ...
1138494
  Кириллов А.И. Роль фундаментальной науки в развитии общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 6-36. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  С помощью фактов из истории науки, техники,технологии и образования в статье описаны изменение науки на протяжении тысяч лет, отношение общества к науке, а также особенности ее использования в различные исторические периоды. Излагаются принципы ...
1138495
  Братута Э. Роль фундаментальных законов в подготовке специалистов элитного уровня / Э. Братута, Н. Шаронова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.9-15. – ISSN 1562-529Х
1138496
  Горохов В.Г. Роль фундаментальных исследований в развитии новейших технологий / В.Г. Горохов, А.С. Сидоренко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.67-76. – ISSN 0042-8744
1138497
  Дубовик О.Л. Роль фундаментальных научных исследований в обществе // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 3 (87). – С. 28-30. – ISSN 1812-8696


  Обзор Гумбольдт-коллоквиума, состоявшегося в Москве 31 мая-2 июня 2012 г. Обсуждались вопросы общественных наук, языковедения и лингвистики, химиии и геологии, физики в рамках секционных заседаний, дискуссии по проблеме кооперации и конкуренции в ...
1138498
  Петров В.В. Роль функционально-стоимостного анализа в обеспечении эффективности реинжиниринга финансово-экономических процессов // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2009. – № 6 (68). – С. 124-127. – ISSN 1993-3541
1138499
  Соколова Вера Викторовна Роль функциональных и прагматических факторов в формировании видовременной французской перифразы passe immediat : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Соколова Вера Викторовна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1985. – 16л.
1138500
  Фісун А.О. Роль функції інвестування інновацій в економічному зростанні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-55.
1138501
  Фісун Роль функції інвестування інновацій в економічному зростанні / Фісун, а.О. // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-55.
1138502
  Вишневський С.Ф. Роль функціонального методу в дослідженні правової природи органів самоорганізації населення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 71-75. – ISSN 2219-5521
1138503
  Намазов Насим Роль Х.Алимджана и А.Н.Толстого в развитии узбекско-русских литературных связей : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Намазов Насим; Самаркандский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1975. – 21л.
1138504
  Западинська І.Г. Роль Харківського Імператорського університету як осередку гуманітарної науки в системі вищої освіти України // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 221-224. – ISBN 978-966-698-191-5
1138505
  Блик О. Роль Харківського університету у розвитку української літератури 20-40-х років XIX століття: інтелектуальний рух та захоплення національними традиціями // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 191-199. – ISBN 966-7773-70-1


  Про український літературний рух в атмосфері якого, формувався світогляд М. Костомарова. У такій атмосфері формувався світогляд М. Костомарова. Познайомившись зі збірником М. Максимовича, він захопився українським фольклором.
1138506
  Зайченко К.І. Роль харківської школи ортопедії в житті та діяльності професора Зайченка Іллі Леонтійовича (07.03.1896-15.06.1964) / К.І. Зайченко, О.К. Зайченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 98-103. – ISSN 0030-5987


  Історія ортопедії і травматології України.
1138507
  Добрянський С. Роль Хартії основних прав Європейського Союзу в юридичному гарантуванні прав і свобод людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 67-78. – ISSN 1026-9932
1138508
   Роль харчування у профілактиці та лікуванні захворювань людини : навч. посібник / Андріюк Л. [та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів ; Дрогобич : Посвіт, 2017. – 124 с. : табл. – Бібліогр.: с. 120-121. – ISBN 978-617-7401-70-3
1138509
  Ткаченко А.М. Роль Харьковского университета в развитии школы в первом тридцатилетии существования университета (1805-1835 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Ткаченко А.М.;. – Харьков, 1950. – 31л.
1138510
  Гавриленко В. Роль ХДУ в об"єднанні зусиль і впровадженні європейських природоохоронних директив та ініціатив на Херсонщині (погляд зі сторони) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (162). – С. 89-92. – ISSN 1682-2366
1138511
  Єщенко Ю.В. Роль хелатоутворюючих металів в клітинах різних органів в реалізації стрес-реакції : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.13 / Єщенко Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ], 2012. – 399 л. – Додатки: л. 383-399. – Бібліогр.: л. 322-382
1138512
  Єщенко Ю.В. Роль хелатоутворюючих металів в клітинах різних органів в реалізації стрес-реакції : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Єщенко Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назв
1138513
  Іванченко С.В. Роль хемерину, несфатину-1 в клінічному перебігу гіпертонічної хвороби з ожирінням : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Іванченко Світлана Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1138514
  Новичков В.И. Роль химизации в повышении производительности труда в социалистическом сельском хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Новичков В.И. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 19 с.
1138515
  Рогачев В.И. Роль химизации народного хозяйства в подъеме благосостояния советского народа : Автореф... канд. экон.наук: / Рогачев В. И.; Сарат.ГУ, Каф. политэкон. – Саратов, 1967. – 25л.
1138516
   Роль химии в охране окружающей среды. – Киев, 1983. – 302с.
1138517
  Заиков Г.Е. Роль химии в производство продуктов питания / Г.Е. Заиков. – М., 1986. – 48с.
1138518
  Толстогузов В.Б. Роль химии в разработке перспективных методов получения пищевых продуктов / В.Б. Толстогузов. – М., 1985. – 48с.
1138519
  Калечиц И.В. Роль химии в решении топливо-энергетической проблемы: получение жид. топлива из твердых горючих ископ. / И.В. Калечиц. – М., 1986. – 31с.
1138520
  Кононов А.М. Роль химии в создании материально-технической базы коммунизма / А.М. Кононов. – М., 1970. – 48с.
1138521
  Заворотнова Г.И. Роль химических реакций при спектральном анализе минерального сырья : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Заворотнова Г.И.;. – Л, 1970. – 14л.
1138522
  Сказка В.С. Роль химической структуры и конформаций макромолекул в концетрационных эффектах поступательного движения и свойства растворов полимеров. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.06 / Сказка В.С.;. – К, 1978. – 32л.
1138523
   Роль хирургических методов лечения в медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательной системы / А.В. Кудиевский, М.Л. Головаха, И.В. Шишка, И.Н. Забелин, Е.И. Завдун // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 90-95. – ISSN 0030-5987
1138524
  Шерстюк В.В. Роль хищников в выедании икры и молоди рыб на нерестилищах Кременчугского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Шерстюк В. В.; Укр. с. х. акад. – К., 1967. – 17л.
1138525
  Поляков М.Г. Роль хімічних елементів у життєдіяльності людини. / М.Г. Поляков. – К., 1977. – 48с.
1138526
  Ганз С.Н. Роль хімічної промисловості в розвитку народного господарства країни і піднесенні матеріального добробуту радянського народу / С.Н. Ганз. – Дніпропетровськ, 1958. – 44с.
1138527
  Яринчина О. Роль хліба в українській народній культурі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 655-659
1138528
  Ерзин Э.Х. Роль хлопководческой кооперации в строитеьлстве социализма в Узбекистане (1917-1931 гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Ерзин Э.Х.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 32л.
1138529
  Палійчук А. Роль Хмельницької телерадіокомпанії "Поділля-центр" у збереженні національного інформаційного простору України. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 120-122.
1138530
   Роль хозрасчета в управлении производством. – Свердловск, 1976. – 115с.
1138531
  Ле Мань Луан Роль хозяйственного арбитража в укреплении договорной дисциплины во Вьетнаме : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Ле Мань Луан; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1991. – 149л. – Бібліогр.:л.140-149
1138532
   Роль хозяйственного механизма в совершенствовании экономики развитого социализма. – М., 1985. – 335с.
1138533
  Баутина Н.В. Роль хозяйственного расчета в совместной плановой деятельности стран - членов СЭВ / Н.В. Баутина, Н.И. Проский. – М, 1978. – 96с.
1138534
  Грилевский А.П. Роль хозяйственной реформы в совершенствовании экономических отношений между промышленными предприятиями и подрядными строительными организациями : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Грилевский А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедр полит. экономии и основ нуч. управления соц. экономикой. – М., 1971. – 19л.
1138535
  Калтахчян Н.М. Роль хозяйственных реформ в совершенствовании механизма экономического сотрудничества стран СЭВ : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Калтахчян Н.М.; Моск. экон. статист. ин-т. – М., 1970. – 28л.
1138536
  Абуладзе Г.В. Роль холинергических структур в генезисе вызснных потенциоалом коры мозга. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.102 / Абуладзе Г.В.; АН СССР. – Новосибирск, 1971. – 20л.
1138537
  Юрченко Ольга Павловна Роль холинэстераз в функционировании холинорецептивной мембраны гиганских нейронов брюхоногих моллюсков : Автореф... канд. биол.наук: / Юрченко Ольга Павловна; АН СССР. Ин-т биологической физики. – Пущино, 1974. – 22л.
1138538
  Горенко З.А. Роль холінорецепторів в тироксинових ефектах на жовчоутворення // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 52. – С. 35-40. – (Серія "Біологічні науки")
1138539
  Каменецький Максим Роль Хорватії у процесі розпаду СФРЮ // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 85-91. – (Історія ; Вип. 18)
1138540
  Шаляпин С.О. Роль христианского церковного права в развитии пенитенциарной практики и пенитенциарных доктрин / С.О. Шаляпин, М.Б. Балова // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 14-23.
1138541
  Азарх І. Роль християнства в самоідентифікації українця в народних піснях // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 269-275. – ISBN 966-02-4003-1
1138542
  Пилипенко Г.М. Роль християнської моралі у функціонуванні економічних систем // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 5-9.
1138543
  Буриходжаев М. Роль художественно-образного воздействия в атеистическом воспитании трудящихся (на материалих узб. сов. драмат.) : Автореф... канд. филос.наук: / Буриходжаев М.; АН УзССР, Ин-т филос. и права. – Ташкент, 1970. – 43л.
1138544
   Роль художественного конструирования в решении комплексных социально значимых задач проектирования предметной среды. – М., 1974. – 103с.
1138545
  Казыханова Б.Р. Роль художественного наследия в эстетическом воспитании / Б.Р. Казыханова. – Алма-Ата, 1967. – 227с.
1138546
  Алексеева В.В. Роль художественного наследия в эстетическом воспитании народа / В.В. Алексеева. – Москва, 1965. – 72с.
1138547
  Умиров С. Роль художественной детали в изображении характера и обстоятельства в прозе А. Каххара. : Автореф... канд. филол.наук: / Умиров С.; Ан УзССР. Ин-т языка и литературы им А.С. Пушкина. – Ташкент, 1967. – 26л.
1138548
  Бай Ян Роль художественной детали в рассказах А.И. Солженицына // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 64-68. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1138549
  Руднева Е.Г. Роль художественной литературы в нравственном воспитании личности. / Е.Г. Руднева. – М., 1987. – 52с.
1138550
  Сморжевська О. Роль художника Анатоля Петрицького у становленні та розвитку української театральної сценографії у 1920-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 172-176. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль та значення творчості А. Петрицького у формуванні та розвитку українського театрального мистецтва в 1920-х рр. The role and importance of A. Petritskiy"s creativity in formation and developments of the Ukrainian theatrical art in ...
1138551
  Шевченко В.Е. Роль художника, художнього та технічного редакторів у друкованому виданні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 38-55


  У лекції розкриваються функціональні обов"язки художнього та технічного редакторів у процесі створення зовнішньої форми друкованого видання. Також перелічуються етапи розробки проекту оформлення видання. Звертається увага на особливості ...
1138552
  Шевченко В. Роль художника, художнього та технічного редакторів у друкованому виданні : Текст лекції для студ. відділення "Видавнича справа та редагування" з курсу "Художньо-технічне редагування" / Вікторія Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики;. – Київ : Інститут журналістики, 2005. – 48с.
1138553
  Бабій І. Роль художніх означень у складі дескриптивно-образних номенів : (на матеріалі "малої прози" кінця ХХ - початку ХХІ століття) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1138554
  Мушкудіані О.Н. Роль художнього перекладу в розвитку українсько-грузинських літературних взаємин : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Мушкудіані О.Н.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1996. – 57 с.
1138555
  Мушкудіані Олександр Несторович Роль художнього перекладу в розвитку українсько-грузинських літературних взаємин : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.05 / Мушкудіані Олександр Несторович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 410л.
1138556
  Хроменко І.А. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини : 7 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 26-30
1138557
  Славин Б.Ф. Роль целей и целевых социальных систем в научном управлении развитым социалистическим обществом : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Славин Б.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1977. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1138558
  Куртенкова В.Н. Роль цели в волевом акте : Автореф... кандид. пед. (по психологии)наук: / Куртенкова В.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
1138559
  Ча Роль ценностных балансов при планировании народного хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Ча Хи-Ден; Москов. гос. экон. ин-т. – М., 1953. – 16л.
1138560
  Кузеванова А.Л. Роль ценностных ориентаций в формировании ценностных принципов бизнес-деятельности // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – С. 134-139. – ISSN 1680-2721
1138561
  Кунина Лариса Семеновна Роль центра и периферии в развитии мышечного утомления : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кунина Лариса Семеновна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1975. – 23л.
1138562
  Могілевський Л.В. Роль центральних органів виконавчої влади у сфері видання нормативно-правових актів підзаконного характеру // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 373-380. – ISSN 2307-3427
1138563
  Олійник А.Ю. Роль центральних органів виконавчої влади України в забезпеченні конституційних свобд // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-36.
1138564
  Безнощенко М.В. Роль центрального банку в забезпеченні фінансової стабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 85-87


  Увага зосереджена на проблемі забезпечення стабільності фінансової системи через впровадження ефективної та безпечної платіжної системи.
1138565
  Шкляр А.І. Роль центрального банку в забезпеченні фінансової стабільності: уроки світового досвіду для України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 4. – С. 49-61 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1138566
  Алі Мабхут Саад Мулкат Роль центральної преси Ємену в інформаційному забезпеченні громадсько-політичних перетворень суспільства: проблеми та перспективи (1994-2000 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Алі Мабхут Саад Мулкат; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1138567
  Піскун В. Роль Центральної Ради у самовизначенні та самоідентифікації української нації // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 51-59. – ISBN 966-02-0276-8
1138568
   Роль центральної та периферичної дофамінергічної систем у патогенезі виразкового коліту / А. Присяжнюк, К. Нестерук, Т. Червінська, Т. Довбинчук, Б. Копияк // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 112. – ISSN 2409-4943
1138569
  Вавилов Н.И. Роль Центральной Азии в происхождении культурных растений : Предварительное сообщение о результатах Экспедиции в Центральную Азию в 1929 г. / Н.И. Вавилов. – Ленинград, 1929. – 44с.
1138570
  Свидерский В.Л. Роль центральной и симпатической нервной системы в фунции быстрых мышц несекомых : Автореф... канд. биол.наук: / Свидерский В. Л.; АН СССР, ин-т физиол. – Л., 1963. – 22л.
1138571
  Давид О.Ф. Роль центральной нервной системы в функции лакомоторных мышц аннелид : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Давид О.Ф. ; АН СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1970. – 14 с.
1138572
  Али Мабхут Саад Мулкат Роль центральной печати Йемена в информационном обеспечении общественно-политических преобразований общества: проблемы и перспективы (1994-2000 гг.) : Дисс. канд. филолог. наук: 10.01.08 / Али Мабхут Саад Мулкат; НАНУ. ЛНБ им. В.Стефаника. Научно-исследов. центр периодики. – Львів, 2002. – 178л. – Библиогр.: л.138 - 151
1138573
  Сидоров Н.А. Роль центральных государственных органов ОРРГ в механизме милитаристско-клерикальной диктатуры. : Автореф... доктор юрид.наук: / Сидоров Н.А.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1964. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
1138574
  Яковченко В.С. Роль центрів обробки запитів у рамках принципу прозорості СОТ // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 76-83. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1138575
  Голуб И.Ф. Роль цены в материальном стимулировании производства новой техники : Дис... канд. эконом.наук: / Голуб И.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра политэкономии естественных факультов. – К., 1964. – 275л. – Бібліогр.:л.253-275
1138576
  Гогава М.В. Роль церебрального и подглоточного нервных узлов в рефлекторных реакциях беспозвоночных животных : Автореф... кандид. биологич.наук: / Гогава М.В.; Тбилисский гос. университет имени Сталина. – Тбилиси, 1951. – 16 с.
1138577
  Недошитко І.Р. Роль церкви в житті української діаспори США (кінець XX - XXI ст.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 63-72. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1138578
  Мачуський В.В. Роль церкви в залагодженні міжетнічних та національних конфліктів / В.В. Мачуський, В.В. Вербицький // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 137-143. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
1138579
  Спис О. Роль Церкви в процесі націєтворення: український варіант // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 536-542


  Досліджується роль Церкви в процесі формування української нації.
1138580
  Рудий Н.Я. Роль Церкви та канонічного права у регулюванні опіки в українському феодальному суспільстві (X-XV ст.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 57-65. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1138581
  Пелешко А. Роль церкви та просвітників у підготовці грецької національно-визвольної революції 1821 року // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 91-95
1138582
  Казанцев А.О. Роль церкви у вирішенні соціального питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 183-184. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У сучасному світі питання вирішення соціальних проблем стоїть дуже гостро. Політики і вчені не припиняють пошуки відповідей на ці запитання. У цій статті викладено позицію церкви щодо цього питання. In the modern world question of solving of social ...
1138583
  Бровко Н.П. Роль церкви у формуванні Польської держави (ІХ-ХIII ст.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 86-88. – (Історія ; Вип. 38)


  Розглядається питання про становлення міст Польщі в епоху середньовіччя (ІХ-ХIII ст.), їхню культуру, зокрема, релігію, що активно впливала на їх розвиток.
1138584
  Зайцева-Чіпак Роль церкви як соціального інституту у сучасному українському суспільстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 14-21. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1138585
  Смыкалин А.С. Роль церковного права в современной правовой системе общества / А.С. Смыкалин, В.П. Мотревич // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 8-14.
1138586
  Андрєєва О.М. Роль цивілізаційної риторики у побудовах сучасної геополітики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 600-606. – ISSN 1563-3349
1138587
  Шарон В. Роль цивільних у миротворчих операціях / В. Шарон, С. Блер // Щорічник СІПРІ 2010: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 79-97. – ISBN 978-966-7272-97-5
1138588
  Шульгай А.Г. Роль циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін в організації навчального процесу вищих навчальних закладів / А.Г. Шульгай, В.О. Шідловський, Л.Ю. Іващук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 148-152. – ISSN 1681-2751
1138589
  Бачинська Л.Г. Роль циклу гуманітарних дисциплін у навчанні архітектора // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 32-45. – ISSN 2077-3455
1138590
  Холоден Н.П. Роль цинка в преодолении розеточности у яблони : Автореф... кандидата биол.наук: / Холоден Н.П.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 15л.
1138591
  Лянна О.Л. Роль цистеїнових катепсинів у деградації білків при патологічних станах : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Лянна О.Л.; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 160л. – Бібліогр.: л.135-160
1138592
  Лянна О.Л. Роль цистеїнових катепсинів у деградації білків при патологічних станах : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Лянна О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
1138593
  Музрукова Е.Б. Роль цитологии в формировании и развитии общебиологических проблем / Е.Б. Музрукова. – М, 1988. – 175с.
1138594
  Ковальчук С.В. Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств / С.В. Ковальчук, О.М. Ковінько, І.В. Лісовський // Маркетинг і цифрові технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Окландер М.А. – Одеса, 2018. – Т. 2, № 1. – С. 55-73. – ISSN 2522-9087
1138595
  Нестерчук І.К. Роль цифрової карти в регіональному геоекологічному аналізі // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (80). – С. 22-28 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1138596
  Селезень П. Роль цілей міжнародного податкового договору в контексті його тлумачення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 53-57
1138597
  Резван О. Роль ціннісних орієнтацій у формуванні професійної позиції майбутніх інженерів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 61. – С. 182-189. – ISSN 2077-1827
1138598
  Поліщук О.С. Роль цінностей у консолідації українського народу з метою самозбереження // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 225-231. – ISSN 1728-3671
1138599
  Коваленко Е.А. Роль цінностей у подоланні соціальних конфліктів в епоху постмодерну // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 117-123. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
1138600
  Віньюков І.К. Роль ціноутворення у піднесенні промисловості / І.К. Віньюков. – Київ, 1965. – 108с.
1138601
  Федоренко В.А. Роль ЦК РСДРП(б) в организационном управлении большевистских организаций в период подготовки и победы Великой Октябрьской Социалистической революции. Март - октябрь 1917 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Федоренко В.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 24л.
1138602
  Орехов М.Д. Роль ЦКК--РКИ Украины в укреплении союза рабочего класса и крестьянства. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Орехов М.Д.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1969. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1138603
  Мусаев С.Б. Роль ЦКК КП(б) Азербайджана в борьбе за единство и чистоту партийных рядов. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Мусаев С.Б.; МВ и ССО Азебр.ССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1980. – 49л.
1138604
  Кудря В.А. Роль ЦКК КП(б) У -- НК РКИ УССР в выполнении первого пятилетнего плана в области промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Кудря В.А.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1972. – 29л.
1138605
  Минкин А.И. Роль ЦКК КП(б)У - НР РКИ УССР в восстановлении промышленности республики (1923-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Минкин А.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра истории КПСС. – Харьков, 1968. – 36л.
1138606
  Водолажская Татьяна Ивановна Роль чайковых птиц в формировании прибрежных биогеоценозов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Водолажская Татьяна Ивановна; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1976. – 24л.
1138607
  Мельник Н Роль часової перспективи у становленні професійної ідентичності особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-43. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1138608
  Плехова І. Роль часопису "Українська книга" (1937-1943) у розвитку книгознавчої думки кінця 30-х років ХХ століття (до 70-річчя виникнення часопису) // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 211-214.
1138609
  Ткаченко С. Роль часопросторової перспективи в перекладі (на матеріалі різномовних тлумачень одного вірша Артюра Рембо)
1138610
  Дерябина М. Роль частного капитала в реформировании российского ОПК (оборонно-промышленного комплекса) // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.111-125. – ISSN 0042-8736
1138611
  Єрмоленко В.А. Роль часу у забезпеченні конкурентних переваг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 373-382


  Обгрунтовується необхідність дослідження економічного розвитку країни в просторі часу, оскільки, щоб бути конкурентоспроможним потрібно діяти випереджаючи час, то цей час потрібно досліджувати. Обосновывается необходимость исследования экономического ...
1138612
  Єрмоленко В.А. Роль часу у забезпеченні нерівномірного розвитку країн та народів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 74-92
1138613
  Дитятин И.И. Роль челобитий и земских соборов в управлении Московского государства : в 2 т. / [соч.] И. Дитятина. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь" ; [Электро-печ. А. Тер-Абрамиан]
Т. 1 : Введение; города Росии в XVIII столетии. – 1905. – 47 с. – Перепеч. из "Русской мысли". 1889, № 5
1138614
  Овчарук М.Е. Роль человека в современных информационно-управляющих системах / М.Е. Овчарук, А.Н. Костюченко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1138615
  Гадиева М.Б. Роль человеческого капитала в инновационном развитии экономики России: вызов времени // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-14. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1138616
  Зотова А.И. Роль человеческого капитала в экономике // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 7-10. – ISSN 1728-8878
1138617
  Зайцева Е.В. Роль человеческого фактора в условиях развития рыночных отношений // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 81-85. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1138618
  Котова Л.Б. Роль человеческого фактора в экологизации общественного сознания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
1138619
  Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке / Б.А. Серебренников. – Москва, 1988. – 244с.
1138620
   Роль человеческого фактора в языке : Язык и картина мира. – Москва : Наука, 1988. – 216 с. – ISBN 5-02-010880-4
1138621
  Майорченко В. Роль черной металлургии в развитии экономики Украины / В. Майорченко, В. Калюжный // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16-23. – ISSN 1810-3944
1138622
  Кукуріка Л.С. Роль читання у вивченні англійської мови.To live or to leave / Л.С. Кукуріка. – Харків : Основа, 2012. – 96 с. – Текст англ. мовою. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (118)). – ISBN 978-617-00-1617-1
1138623
  Золотоверх Л.О. Роль чорноморського співробітництва у зміцненні економічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 149-153
1138624
  Липская Татьяна Адамовна Роль чтения в формировании экологического сознания молодежи: (социологический анализ) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.09 / Липская Татьяна Адамовна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1989. – 21 с.
1138625
  Баракатова Н.А. Роль чужомовних запозичень при вивченні польської мови // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 3-4
1138626
  Шегда О. Роль Швеції в інтеграції скандинавських країн // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 51
1138627
  Зайцева Т. Роль Шевченка в історії синтаксису української літературної мови : Дис... наук: / Зайцева Т.;. – 107л. – Бібліогр.:л.105-106
1138628
  Верезубенко М. Роль шести- і семивалентних ітеративних предикатів у побудові синтаксичних конструкцій у німецькій та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 122-125. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1138629
  Соскин В.Л. Роль шефства города над деревней в борьбе КПСС за укрепление союза рабочего класса и крестьянства в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Соскин В.Л.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Новосибирск, 1957. – 20л.
1138630
  Дорошенко Е. Роль шиизма в Исламской Республике Иран // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1982. – № 1 (219). – С. 75-81
1138631
  Баскина Р.М. Роль Шиллера в истории эстетической мысли : Автореф... канд. философ.наук: / баскина Р.М.; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – М., 1958. – 19л.
1138632
  Иван Геза Роль широких обсуждений и дискуссий в разработке политики и решений партии. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.14 / Иван Геза; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1978. – 26л.
1138633
  Ялчинкая Б. Роль шкільної форми в історичному розвитку культури одягу (Загальноосвітня державна школа) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 125-137


  В культурі одягу шкільна форма посідала важливе місце в житті кожної людини. Запровадження форми у школах із соціальної, фізіологічної та психологічної точок зору мало декілька цілей. Зокрема, введення шкільної форми дає можливість зрозуміти, до якої ...
1138634
  Меньшиков Н.И. Роль школ коммунистического труда в идеологическом воспитании рабочего класса. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Меньшиков Н.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1968. – 22л.
1138635
  Максимова Н. Роль школи у формуванні позитивних дитячо-батьківських стосунків у родині / Н. Максимова, Л. Порох // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4/5 (988/989). – С. 64-68. – ISSN 0131-6788
1138636
  Певцова Е.А. Роль школы в формировании несовершеннолетних : о реализации современной доктрины правового образования в РФ // Основы государства и права. – Москва, 2004. – № 1. – С.88- 95
1138637
  Рубчевский К.В. Роль школьного курса географии в социализации личности молодого человека : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С. 58-60. – ISSN 0016-7207
1138638
   Роль школьной библиотеки в повышении уровня учебно-воспитательного процесса. – М., 1975. – 39с.
1138639
  Шафиев С.А. Роль школьной комсомольской организации в идейно-политическом воспитании старшеклассников. : Автореф... канд.пед.наук: / Шафиев С.А.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1965. – 33л.
1138640
  Колдунов Я.И. Роль школьной печати в коммунистическом воспитании учащихся. / Я.И. Колдунов. – Омск, 1956. – 100с.
1138641
  Колдунов Я.И. Роль школьных газет в коммунистическом воспитании учащихся. / Я.И. Колдунов. – М., 1957. – 86с.
1138642
   Роль шпинели в формировании структуры расплавленных сварочных флюсов / В.Э. Сокольский, В.П. Казимиров, А.С. Роик, И.А. Гончаров, В.И. Галинич // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 117-122. – ISSN 0041-6045
1138643
  Борисенков Е.П. Роль штормовых условий в формировании глобальных атмосферных процессов и требования к системе наблюдений / Е.П. Борисенков, М.А. Кузнецов; АН СССР. Отдел вычислит. математики. Всес. тн-т научной и технической информации. – Москва, 1981. – 15с.
1138644
  Булгакова О.Ю. Роль эволюционного-биографического подхода в изучении творчества П. А. Сорокина // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С.58-60. – ISSN 1684-2618
1138645
  Алькова Евгения Игнатьевна Роль экзогенных процессов в формировании рельефа Батеневско-Беллыкского нагорья : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Алькова Евгения Игнатьевна; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Абакан, 1975. – 23л.
1138646
  Филонов К.П. Роль экологических факторов зимы в жизни птиц северо-восточного побережья Байкала : Автореф... канд. биол.наук: / Филонов К.П.; Иркут. с.-х. ин-т. – Иркутск, 1962. – 21л.
1138647
  Рзаев И.М. Роль экологического фактора в продолжительном развитии регионов и его социально-экономическая значимость // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 52-55. – ISSN 1684-2618
1138648
  Демченко Н.В. Роль экологической культуры в воспроизводстве общества и человека // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 168-173. – ISSN 1993-6788
1138649
  Хорошун Константин Николаевич Роль экономических интересов в повышении эффективности колхозного производства. (На примере колхозов БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Хорошун Константин Николаевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 23л.
1138650
  Хачатрян Е.К. Роль экономических отношений государства с колхозами в стимулировании труда колхозников : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Хачатрян Е.К. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 35 с.
1138651
  Хачатрян Ерванд Камсарович Роль экономических отношений государства с колхозами в стимулировании труда колхозников. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Хачатрян Ерванд Камсарович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 189л.
1138652
  Заделенов В.Г. Роль экономических показателей в повышении эффективности производства промышленных предприятий : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Заделенов В.Г. ; Казанский ГУ. – Киев, 1968. – 23 с.
1138653
  Столяров Е.С. Роль экономических санкций в социалистической системе планирования руководства промышленностью. : Автореф... канд.экон.наук: / Столяров Е.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1965. – 20л.
1138654
  Евликов В.С. Роль экономических совещаний в 1921-1922 годах в борьбе партии за социалистическое строительство. : Автореф... Канд.ист.наук: / Евликов В.С.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1962. – 16л.
1138655
  Фролов Феликс Сергеевич Роль экономических стимулов в повышении эффективности социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Фролов Феликс Сергеевич ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1977. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
1138656
  Гомбожав Д. Роль экономического сотрудничества в развитити МНР / Д. Гомбожав. – Москва, 1969. – 112с.
1138657
  Сясин А.А. Роль экономического сотрудничества в строительстве социализма в странах народной демократии. : Автореф... канд. экон.наук: / Сясин А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 15л.
1138658
  Рабаданова Ж.Б. Роль экономической диагностики в анализе и управлении эффективностью производства // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 88-90. – ISSN 1728-8878
1138659
  Горбунов И.С. Роль экономической политики в развитии социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: / Горбунов И. С.; ЛГУ. – Л., 1958. – 18л.
1138660
  Кривоногов Г.П. Роль экономической реформы в стимулировании труда производственных коллективов.. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кривоногов Г.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. полит. экономии. – Л., 1973. – 16л.
1138661
   Роль экономической теории во взаимодействии науки с производством. – К., 1984. – 89с.
1138662
  Титов Р.А. Роль экситонов в механизме фоточувствительности кристаллов Cu2O : Автореф... канд. физ. мат.наук: 046 / Титов Р. А.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1138663
  Соскин О.И. Роль экспортного сектора экономики в воспроизводственном процессе освободившихся государств : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Соскин О.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – л.
1138664
  Соскин Олег Игоревич Роль экспортного сектора экономики в воспроизводственном процессе освободившихся государств (на материалах нефтеэкспортирующих стран) : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Соскин Олег Игоревич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 185л.
1138665
  Гордова Ю.Ю. Роль экстралингвистических данных в изучении древнейшей ономастики регионов (на материале Среднего Поочья) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 2 (41). – С. 15-18. – ISSN 1562-1391
1138666
  Глухов В.П. Роль электрификации в изменении характера труда при переходе к коммунизму : Дис... канд. экон.наук: / Глухов В.П.; КГУ. Кафедра политической экономии экон. фак-та. – К., 1970. – 265л. – Бібліогр.:л.249
1138667
  Глухов В.П. Роль электрификации в изменении характера труда при переходе к коммунизму (на материалах с.-х. УССР) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 590 / Глухов В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
1138668
  Самсонов Л.Н. Роль электрификации в повышении эффективности общественного производства / Л.Н. Самсонов. – Москва : Московский университет, 1974. – 213 с.
1138669
  Винтер А.В. Роль электрификации в постепенном переходе СССР от социализма к коммунизму / А.В. Винтер, А. Маркин. – Москва, 1952. – 88с.
1138670
  Осипов В.Н. Роль электрификации в развитии колхозного производства : Автореф... канд.экон.наук: / Осипов В.Н.; Акад.наук СССР.Ин-т экономики. – Москва, 1955. – 12л.
1138671
  Гридчин В.Ф. Роль электрификации в развитии колхозного производства в послевоенный период 1946-1957 гг. (На материалах Укр. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Гридчин В.Ф.; Киевский фин.-экон. ин-т. – К., 1958. – 15л.
1138672
  Мацкевич С. Роль электрификации в рвзвитии материально-технической базы сельского хозяйства СССР / С. Мацкевич; Под ред. К.В. Островитянова и В.Г. Венжера. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 208 с.
1138673
  Бодрова О.Ф. Роль электрификации в создании материально-производственной базы социализма в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Бодрова О. Ф.; ЛГУ, ИПВП маркс.-лен. – Л., 1955. – 15л.
1138674
  Черненко М.С. Роль электрификации в создании материально-технической базы коммунизма. (На матер. сел. хоз. УССР) : Автореф. дис. ... доктор экон. наук / Черненко М.С. ; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. полит. экономии. – Киев, 1963. – 44 с.
1138675
  Смирнов П.П. Роль электрификации социалистического хозяйства в ликвидации противоположности между городом и деревней : Автореф... канд. экономич.наук: / Смирнов П.П.; Ленинградский государственный ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 28 с.
1138676
  Де-Метц Г.Г. Роль электроемкости человеческого тела в цепи переменного тока : [Сообщ. на 10 Съезде рус. естествоиспытателей и врачей в Киеве : Дневник 10 Съезда, р. 311, 1898 г.] / Г.Г. Де-Метц, проф. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1899. – [2], 34 с. : черт. – Отд.оттиск из "Универ.Известий" за 1899г. – Библиогр. в примеч.


  На обл. экз. № 128649 дарств. надпись: Многоуважаемому Борису Яковлевичу Букрееву на память от автора
1138677
  Де Метц Роль электроемкости человеческого тела в цепи переменного тока / Г.Г. Де Метц. – Киев : Типография Императорского Университета св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899. – 34 с.
1138678
  Махутов Б.Н. Роль электронных средств обучения в формировании информационной компетентности студентов вуза / Б.Н. Махутов, Д.А. Петров // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 3 (242). – С. 43-45. – ISSN 0234-0453
1138679
  Кругляк Ю.А. Роль электростатики и контактов в концепции наноэлектроники "снизу - вверх" / Ю.А. Кругляк, Л.В. Ременяк // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 182-194 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 2311-0899
1138680
  Коровина Л.М. Роль элементов соревнования в совршенствовании двигательных навыков у детей 6 лет : Автореф... канд. пед.наук: / Коровина Л. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1138681
  Митина Роль эллинистической монархии в формировании правовой базы межгосударственных отношений (IV-І вв. до н.э.) / Митина, СИ // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 29-33. – ISSN 1812-3910
1138682
  Графова Т.А. Роль эмотиновой коннотации в семантике слов : Автореф... канд филол.наук: 10.02.19 / Графова Т. А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 22л.
1138683
  Бондарь Сергей Анатольевич Роль эндогенной интоксикации в патогенезе экземы и коррекция ее энтеросорбционной терапией : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.11 / Бондарь Сергей Анатольевич; Мин-во здравоохранения Украины, Киевский мединститут им. А.Богомольца. – К., 1992. – 16л.
1138684
  Григорова И.А. Роль эндотелиальной дисфункции в формировании и прогрессировании дисциркуляторной энцефалопатии / И.А. Григорова, А.Р. Ескин // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 24-28. – ISSN 2524-0412
1138685
  Кашуро И.А. Роль энергетических ресурсов в современном мире / И.А. Кашуро, А.М. Мартюшев, А.С. Розанов // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 77-81. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385
1138686
  Степаненко Г.Д. Роль эритроцитов в мигарации белков плазмы крови : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Степаненко Г.Д. ; АН Киргиз. ССР, Объединд. совет. отдел. биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 17 с.
1138687
  Гончаренко Людмила Леонидовна Роль эритроцитов в регуляции свертывания крови и фибринолиза у различных животных и человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Гончаренко Людмила Леонидовна; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1979. – 24л.
1138688
  Иванова Т.Н. Роль эстетического воспитания в подготовке слепых и слабовидящих школьников к самостоятельной трудовой жизни / Т.Н. Иванова. – Алма-Ата, 1989. – 56с.
1138689
  Блахут А. Роль эстетического воспитания в развитии творческих способностей личности. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.04 / Блахут А.; АН УССР. – К, 1984. – 21л.
1138690
  Озолиня Ж.Ю. Роль эстетического воспитания в формировании будущих специалистов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 09.00.04 / Озолиня Ж. Ю.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с.
1138691
  Ахмедов А.И. Роль эстетического воспитания в формировании и развитии эстетического вкуса : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Ахмедов А.И.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. Ин-т философии и права. – Баку, 1972. – 29л.
1138692
  Озолиня Жанета Юрьевна Роль эстетического воспитания в формировании профессиональной культуры будущих специалистов (на материал. Латв. ССР) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.04 / Озолиня Жанета Юрьевна; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1988. – 153л. – Бібліогр.:л.135-153
1138693
  Овчаренко Василий Алексеевич Роль эстетического идеала в воспитании советской молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Овчаренко Василий Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 20л.
1138694
  Чернявская Ю.В. Роль этнической самооценки в самосознании народа // Личность. Культура. Общество : теоретический и практический журнал. – Москва, 2001. – Т. 3, вып. 4. – С.269-277
1138695
   Роль этнографии в идеологической работе и в ускорении социально-экономического развития общества. – Омск, 1987. – 200с.
1138696
  Сергеева О.А. Роль этнокультурной и социокультурной маргинальности в трансформации цивилизационных систем // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.104-115. – ISSN 0869-0499
1138697
  Сухарев А.В. Роль этнофункциональных факторов в повышении мотивации к учению у подростков / А.В. Сухарев, Т.В. Неверова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 5. – С. 81-90. – ISSN 0042-8841
1138698
  Станиславский А.А. Роль эффектов распространения радиоволн в солнечной короне для интерпретации залимбовых всплесков // Радиофизика и радиоастрономия / НАН Ураины ; Радиоастроном. ин-т НАН Украины ; Украинский комитет радиосоюза URSI ; голов.ред.: Литвиненко Л.Н. ; члени редкол.: Ваврив Д.М., Гордиенко Ю.Е., Горобець Н.Н. [и др.]. – Харьков, 2016. – Т. 21, № 1. – C. 3-13. – ISSN 1027-9636
1138699
  Кирюшко М.І. Роль Ю.М. Кочубея у створенні та діяльності Всеукраїнської громадської організації "Український центр ісламознавства" / М.І. Кирюшко, В.О. Шведь // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 31. – ISSN 1608-0599
1138700
  Трестер Ю.О. Роль ювенальної юстиції щодо забезпечення безпеки дитини // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 3-5. – ISBN 978-617-645-237-9
1138701
  Калашник Г. Роль ювенільних джерел рудних компонентів в урановому рудогенезі Приазов"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-56. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто просторовий, часовий і геохімічний зв"язок між формуванням урановорудних об"єктів та проявами лужноультраосновного магматизму в Приазовському мегаблоці та на суміжних територіях. Проведено аналіз вмісту урану в кристалічних породах ...
1138702
  Мамараев Р. Роль Юга России в Каспийском регионе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 70-76. – ISSN 0131-2227
1138703
  Брацлавский Д.Я. Роль южных штатов в политической жизни США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 6 (50) : Южные штаты в политической жизни США. США и Италия в 80-е годы. О ядерном оружии "третьего поколения". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 5-16
1138704
  Гуменюк А.Г. Роль ЮНЕСКО в охороні історичних пам"яток у Республіці Кіпр // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 356-358. – ISBN 966-7196-06-2
1138705
  Карленко Т Роль ЮНЕСКО в сохранении и развитии традиционных культур народов Африки южнее Сахары (1960-1990 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Карленко Т В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1992. – 24л.
1138706
  Прокаєва В.В. Роль ЮНЕСКО у збереженні культурних надбань людства // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 82-88. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1138707
  Прокаєва В.В. Роль ЮНЕСКО у збереженні культурних надбань людства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 209-217


  Стаття розкриває питання Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В ній дається характеристика поняття "Всесвітня спадщина", надається статистика щодо культурних та природних об"єктів у світі та Україні, характеризується міжнвародне законодавство, розглядаються ...
1138708
  Костюк В.В. Роль ЮНЕСКО у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини України // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 37-39. – ISBN 978-966-452-250-9
1138709
  Грушко П.Г. Роль ЮНСІТРАЛ в уніфікації міжнародного приватного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 45-49
1138710
  Станкевич Г.В. Роль юридической науки в проведении судебной реформы 1864 г. / Г.В. Станкевич, Г.О. Беланова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 17. – С. 19-22. – ISSN 1812-3805
1138711
  Атепалихін А.В. Роль юридичних клінік у професійному розвитку студента-правника // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 254-256. – ISBN 966-8009-46-0
1138712
  Богдан І. Роль юридичних конструкцій при відмежуванні трудового права від суміжних галузей права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 161-163
1138713
  Музика В.Г. Роль юридичних фактів у податковому праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу юридичних фактів у податковому праві. Виведено їхнє поняття, приведено класифікацію та визначено основні функції юридичних фактів. Article is devoted to the analysis of the jural facts in the tax law. Their concept are investigated, ...
1138714
  Власенко В В. Роль юридичної відповідальності в системі засобів забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-136. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Досліджується роль юридичної відповідальності в забезпеченні екологічної безпеки. The role of legal responsibility in ensuring environmental safety is investigated.
1138715
  Смульська А.В. Роль юридичної клінічної освіти у підготовці майбутніх правознавців до консультаційної роботи з клієнтами (на прикладі юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 190-192. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1138716
  Ленгер Я.І. Роль юридичної науки в процесі реформування правової системи: динаміка чи статика // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 34-38. – ISBN 978-617-7363-09-4
1138717
  Литвин В.М. Роль юридичної науки в удосконаленні механізмів гарантій належної реалізації Європейської конвенції про захист прав людини // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 3-13. – ISSN 1993-0909


  60-річчя прийняття Конвенції про захист прав людиниі основоположних свобод однозначно є подією знакового характеру для України.
1138718
  Нижник Н.Р. Роль юридичної науки у законодавчій діяльності Верховної Ради України // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 76-78. – ISBN 978-966-7166-33-5
1138719
  Миронюк С.С. Роль юридичної термінології у формуванні мовленнєвої культури студентів-правознавців // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 125-132
1138720
  Шутак І. Роль юридичної техніки в системно-структурному вдосконаленні правової системи України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 16-21. – ISSN 2220-1394
1138721
  Мазипчук М. Роль Юрія Коцюбинського в діяльності повноважного представництва СРСР у Польщі // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 91-93. – ISBN 978-966-171-783-0
1138722
  Вишньов В.М. Роль ядерного фактору в регіональних системах міжнародної безпеки в Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Вишньов Віктор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1138723
  Мудрицька К.О. Роль ядерного фактору у зовнішній політиці Франції у постбіполярний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 405-409. – ISSN 2076-1554


  З"ясовано роль, яку грає ядерний фактор у зовнішньополітичній стратегії Франції у постбіполярному світі. Стаття написана в раціоналістичній манері із використанням системного аналізу і порівняльного методу.
1138724
  Капіруля М. Роль ядерного чинника в політиці КНДР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 25-26
1138725
  Дубовик С. Роль ядерної енергетики в системі енергетичної безпеки держави // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.72-78. – ISBN 966-73-53-51-Х
1138726
  Тосунян Л.А. Роль ядерной структуры в слабых и электромагнитных процессах при промежуточных энергиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 10.04.16 / Тосунян Л.А.; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 11л.
1138727
  Юдин А.Л. Роль ядра и цитоплазмы в наследовании некоторых признаков у амеб. (Опыты по трансплантации ядер) : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Юдин А.Л. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1965. – 21 с.
1138728
  Сопина В.А. Роль ядра и цитоплазмы в наследовании устойчивости к повреждающему действию этилового спирта и высокой температуры у амеб. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Сопина В.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 16л.
1138729
  Стриженко А.А. Роль языка в системе средств пропаганды / А.А. Стриженко. – Томск, 1980. – 210с.
1138730
   Роль языка в средствах массовой коммуникации. – М., 1986. – 253с.
1138731
  Рахманкулова Н.Ф. Роль языка как средства общения / Н.Ф. Рахманкулова. – М, 1989. – 96с.
1138732
  Бондаренко Иван Петрович Роль языковой среды при овладении русским языком (Лексический аспект) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.01 / Бондаренко Иван Петрович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1987. – 16л.
1138733
  Бакаев Ч.Х. Роль языковых контактов в развитии языка курдов СССР / Ч.Х. Бакаев. – М, 1977. – 286с.
1138734
  Іванова Л. Роль якості при формуванні маркетингової стратегії підприємствами готельного господарства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 50-56. – ISSN 1606-3732
1138735
  Глузман А.В. Роль Ялтинского земства в организации начальных учебных заведений в конце XIX - начале XX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 275-285. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1138736
  Даниленко Л. Роль Яна Амоса Коменського в розбудові чеської пареміології // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 7-12. – Бібліогр.: Літ.: С. 12; 11 назв. – ISBN 978-966-02-5639-2
1138737
  Олексин Т. Роль Японії у розбудові американської системи ПРО (1998-2014 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 269-273


  Статтю присвячено дослідженню системи протиракетної оборони (ПРО) Японії. На основі Інтернет-публікацій, даних офіційної статистики та інтерв"ю представників влади, здійснюється аналіз сучасної оборонної доктрини держави, причин її появи та цілей. ...
1138738
  Павлов К.А. Роль ярмарок и торгово-промышленных выставок в международной торговле. : Автореф... канд. экон.наук: / Павлов К.А.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1962. – 23л.
1138739
  Полоцкая С.П. Роль, заметная и на экране. / С.П. Полоцкая. – М., 1962. – 224с.
1138740
  Полоцкая С.П. Роль, заметная и на экране. / С.П. Полоцкая. – М., 1971. – 223с.
1138741
  Бондаренко С.В. Роль, значення та класифікація організацій колективного управління // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 14-17. – ISBN 978-966-2075-20-5
1138742
  Вербицкая М.В. Роль, место и особенности культурной адаптации при переводе культурноспецифичных интертекстуальных включений (на материале романов Т. Пратчета) / М.В. Вербицкая, М.В. Игнатович // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 86-92. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Пратчетт Терри ( Pratchett T.) ,англ. писатель, род. 28.04.1948р.
1138743
  Порало І.В. Роль, місце і значення інформаційних відносин у процесах якісного розвитку освітньої системи України // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 121-127
1138744
  Шкарлет С.М. Роль, місце та тенденції розвитку підприємств нафтогазового комплексу в енергозабезпеченні країни / С.М. Шкарлет, В.Ю. Худолей // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 78-81.
1138745
  Захожай В К. Роль, функції та завдання державного бюджету України в сучасному суспільно-економічному просторі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 15-22. – ISSN 2306-6814
1138746
  Корецький М. Роль, функції та процедури бюджетування в управлінні суб"єктами господарювання / М. Корецький, О. Монтецька // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 225-228. – ISSN 1993-0259
1138747
   РольКПСС и МНРП в развитии и углублении советско-монгольского сотрудничества. – Москва, Улан-Батор, 1981. – 334 с.
1138748
  Скакун І. Рольова (драматизована) лірика у творчому доробку поетів-футуристів Михаля Семенка та Ігоря Сєвєряніна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 211-218. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається поява і побутування рольової( драматизованої) лірики як феномену, заснованого на парадоксі міфологізації постаті автора та його впливові на ліричного героя на прикладі творчості поетів-футуристів Михайля Семенка та Ігоря ...
1138749
  Білінський Д.Ю. Рольова асиметрія персонажного мовлення у дзеркалі теорії мовленнєвих жанрів (на матеріалі британської драми ХХ століття) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 40-45
1138750
  Олійник Т.І. Рольова гра у навчанні англійської мови в 6-8 класах / Т.І. Олійник. – К., 1992. – 126с.
1138751
  Чижикова О.В. Рольова гра як засіб розвитку творчого мислення студентів-правознаців методами проблемного навчання // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 114-118. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)
1138752
  Костик О.І. Рольова гра як творчий метод навчання // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 117-124. – ISBN 966-581-623-3
1138753
  Чорна Л.Г. Рольова ідентичність старшокласників : посібник / Лідія Чорна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2014. – 126, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 105-110. – ISBN 978-966-8063-061
1138754
  Одінцова А. Рольова ідентичність та рольова варіативність як фактори гармонійного розвитку особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 71-73. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті наводиться спроба розглянути рольову ідентичність та рольову варіативність як фактори, що спрямовують особистість до глибшого розвитку. Поняття "життєвої ролі" розкривається через такі поняття, як: "життєвий сценарій", "життєва позиція", ...
1138755
  Чорна Л.Г. Рольова ідентичність: ії локалізація серед інших видів ідентичності особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 120-129. – ISBN 978-966-8063-99-51
1138756
  Бочкарьова Н. Рольова позиція педагога у навчальному закладі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 73-77. – ISSN 1682-2366
1138757
  Чміль Г. Рольова реальність - плюралізація смислу / Г. Чміль, Н. Корабльова // Візуалізація реального в сучасному культурному просторі : монографія / Г. Чміль, Н. Корабльова. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2013. – С. 17-36. – ISBN 978-966-2241-33-4
1138758
  Дроботенко М.О. Рольова реальність освітніх практик філософії: філософ як ментор // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 240-243. – ISSN 2076-1554
1138759
  Оленіна О.Ю. Рольова специфіка мистецтва у сучасному культурно-комунікативному просторі : автореф. ... д-ра мистецтвознавства :26.00.01 / Оленіна О,Ю. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 26. назв.
1138760
  Талаш І.О. Рольова струтура особистості викладача вищої педагогічної школи: філософський аспект // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 172-180. – (Психологія ; вип. 47)
1138761
  Тихомирова Євгенія Борисівна Рольова участь паблік рілейшенз у процесах політичної глобалізації : Дис. ... доктора політ. наук: 23.00.03 / Тихомирова Є.Б.; Рівнен. ін-тут слов"янозн. Київ. славіст. ун-тету. – Київ, 2005. – 421л. + Додаток: л. 1 - 64. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 383 - 421
1138762
  Тихомирова Євгенія Борисівна Рольова участь паблік рілейшнз у процесах політичної глобалізації : Автореф. дис. ... доктора політ. наук: 23.00.03 / Тихомирова Є.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 28с. + Додаток: л. 1 - 64. – Бібліогр.: 48 назв
1138763
  Коробанова О.Л. Рольове спілкування членів малої групи з різним статусом // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 41-49. – ISBN 978-966-8063-99-51
1138764
  Бригадир Ю. Рольовий конфлікт "сім"я-робота" в жіночій кар"єрі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 242-244
1138765
  Чаусова Ю.А. Рольові настановлення подружжя в сімейному життєконструюванні // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 136-147
1138766
  Дольська О.О. Рольові стратегії педагога у просторі рефлексії розуму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.129-134
1138767
  Буряк А.В. Рольові функції інвестиційного та інноваційного процесів інтенсифікації розвитку аграрної сфери // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 74-81 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1138768
  Сетон-Томпсон Рольф в лесах. / Сетон-Томпсон. – М., 1958. – 189с.
1138769
  Зорин В. Ром / В. Зорин. – Харків-Одеса, 1934. – 199с.
1138770
  Буассьер Ральф де Ром и кока-кола : роман / Буассьер Ральф де. – Москва : Прогресс, 1964. – 464с.
1138771
  Моно Мартина Ром королевы. / Моно Мартина. – М., 1958. – 208с.
1138772
  Белюстина О.В. Ромадин / О.В. Белюстина. – М., 1975. – 119с.
1138773
   Ромадин, Николай Михайлович. Выставка произведений. Москва. 1978.. – М., 1978. – 44с.
1138774
   Ромадин, Николай Михайлович. Выставка произведений. Москва. 1985. – М., 1985. – 9с.
1138775
  Мотылева Т.Л. Роман - свободная форма / Т.Л. Мотылева. – М : Советский писатель, 1982. – 399 с.
1138776
  Васильченко С. Роман / С. Васильченко. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 16с.
1138777
  Перегудов А.В. Роман / А.В. Перегудов. – М, 1969. – 576с.
1138778
  Велигина В.Г. Роман "Англия, Англия" Дж. Барнса: художественная реализация концепта национальной идентичности // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 147-152
1138779
  Пастух Б. Роман "Андрій Лаговський" Агатангела Кримського як "історія хвороби"
1138780
  Алиев А.Д. Роман "Бастион Дружбы" А. Абульгасана : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев А. Д.; Аз.ГУ. – Баку, 1970. – 22л.
1138781
  Пастух Х. Роман "Буреверхи" Емілії Бронте в контексті сучасного готикознавства // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 203-210. – ISSN 0130-528Х


  Окреслено напрями сучасного готикознавства, представлено дискусії різних дослідників та їхні погляди на шляхи розвитку літературної готики.
1138782
  Бондаренко І.І. Роман "Вершники" Юрія Яновського / І.І. Бондаренко. – Дніпропетровськ, 1959. – 27с.
1138783
  Когут Т. Роман "Володар мух" В. Голдінга. Трансдиференційний принцип зображення / Т. Когут, У. Гнід // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 146-152. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1138784
  Хрулев В. Роман "Вор" в духовной биографии Леонида Леонова // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 5. – С. 258-275. – ISSN 0027-8238
1138785
  Капленко О.М. Роман "Голяндія" Дмитра Бузька: метанаративний дискурс // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 30-39
1138786
  Елизарова Л.В. Роман "Господа Головлевы" и его место в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф... Канд.филол.наук: / Елизарова Л.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1955. – 18л.
1138787
  Зіньчук І. Роман "Грозовий перевал" - магічне плетиво реалізму та романтизму Емілі Бронте // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 194-197. – ISSN 0320 - 8370
1138788
  Лукьяненко Д.В. Роман "Гудзик" Ірен Роздобудько: спроба філософсько-психологічного потрактування життєвої драми // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 135-140. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1138789
  Минина Т.Н. Роман "Девяносто третий год" : Проблема революции в творчестве Виктора Гюго. / Т.Н. Минина. – Л., 1978. – 136с.
1138790
  Лихошвай П.Д. Роман "Емельян Пугачев" В.Шишкова (творческая история и мастерство писателя) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лихошвай П.Д. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 19 с.
1138791
  Павлів І. Роман "Жовтий князь" - один з найпомітніших творів української прози XX століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 9-14. – ISSN 0130-5263
1138792
  Циховська Е.Д. Роман "Їсти. молитися, кохати" Елізабет Гілберт як твір чік-літ // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 312-317


  Стаття присвячена розгляду роману «Їсти, молитися, кохати» Елізабет Гілберт» як продукту так званої чік-літ, що включає в себе пошуки головною героїнею свого «я», втечу від минулого, до чого автор застосовує поняття «фуги». Статья посвящена анализу ...
1138793
  Сыдыков Т. Роман "Кровь и пот" Абдижамила Нурпеисова. (История создания романа, пробл. жанра, сюжета и композиции, психол. анализа). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Сыдыков Т.; Казах. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1978. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1138794
  Русских И.В. Роман "Ланселот Гривз" Т. Дж. Смоллета: поэтика книжности и нравоописания // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 53-61. – ISSN 2312-3036


  "Рассмотрен роман «Жизнь и приключения Ланселота Гривза» Т. Дж. Смоллета в контексте многогранной деятельности художника. Роман в журнале, восприятие которого в сопоставлении с прежними текстами Смоллета не всегда оправдано, не только лишен жёсткости ...
1138795
  Неболюбова Л.С. Роман "Майстер і Маргарита" Михайла Булгакова: симфонічні рефлексії // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 92–105
1138796
  Пастух Тарас Роман "Місто" Валер"яна Підмогильного : Проблеми урбанізму та психологізму / Тарас Пастух. – Луганськ : Книжковий світ, 1999. – 60с. – (Історія нашої літератури). – ISBN 966-626-003-4
1138797
  Крутікова Н.Є. Роман "Молода гвардія" О. Фадєєва / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1947. – 27 с.
1138798
  Бурлакова І. Роман "Народжується місто" в контексті ранньої творчості Олександра Копиленка
1138799
  Григорова О.В. Роман "Парфумер" Патріка Зюскінда як постмодерністський твір


  Розглядається під кутом приналежності до постмодернізму роман П. Зюскінда "Парфумер". Приділяється увага літературній ситуації в ФНР на час написання твору та жанровим особливостям роману, які виводять його за межі традиційних літературних напрямків та ...
1138800
  Назаренко М.И. Роман "Пушкин" в контексте литературоведческих работ Ю.Н. Тынянова // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 53-61. – ISBN 966-581-590-3
1138801
  Петрова А.В. Роман "Сад" Н.Н. Садур: к вопросу интерпретации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 69-77. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1138802
  Воннегут К. Роман "Сирены Титана" / К. Воннегут. – Минск, 1988. – 459с.
1138803
  Донченко Л. Роман "Сонячна машина" В. Винниченка в оцінці М. Зерова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 103-107. – ISBN 966-594-246-8
1138804
  Кушнірова Т.В. Роман "Спокута" Іена Мак"юена як зразок постмодерністської прози // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 230-235. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1138805
  Шурыгина Л.В. Роман "Счастье" П.А.Павленко. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шурыгина Л.В.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1955. – 15л.
1138806
  Ахундов Я.И. Роман "Тавриз туманный" М.С. Ордубади : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахундов Я.И. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 27 с.
1138807
  Борисенко Н. Роман "Три листки за вікном" Валерія Шевчіка як об"єкт літературознавчого мислення // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 135-142. – ISSN 2075-1222


  Стаття висвітлює основні напрямки фахового прочитання й літературно-критичного потрактування роману-триптиха "Три листки за вікном" сучасного українського письменника Валерія Шевчука
1138808
  Гук З. Роман "Хозарський словник" у контексті жанрових пошуків М. Павича // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 162-167. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1138809
  Ожоган Л. Роман "Хочу!" Володимира Винниченка: на шляху до нової метафізики людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1138810
  Стахов В.П. Роман "Цемент" Ф.В.Гладкова. : Автореф... канд.филол.наук: / Стахов В.П.; Акад.наук СССР.Ин-т русской литературы. – Л, 1955. – 21л.
1138811
  Сеидов Я.К. Роман "Шамо" С.Рагимова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сеидов Я.К.; Азербайджанский гос.ун-т. – Баку, 1957. – 20л.
1138812
  Винникова И.А. Роман *Дым* в творческом развитии И.С.Тургенева шестидесятых годов. : Автореф... канд. фило.наук: 640 / Винникова И.А.; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 27л.
1138813
  Кузнецова Р.Р. Роман 70-80-х годов в Чехословакии / Р.Р. Кузнецова. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 475с.
1138814
  Кузнецова Р.Р. Роман 70-х годов в Чехословакии / Р.Р. Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 439с.
1138815
  Касьянова И.В. Роман А. И. Герцена "Кто виноват?" : Автореф... канд. филол.наук: / Касьянова И. В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. – Москва, 1952. – 12 с.
1138816
  Макаровская Г.В. Роман А. Н. Толстого "Петр Первый" (Проблема народа и Петра в творчестве Толстого) : Автореф... канд. филол.наук: / Макаровская Г. В.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1955. – 18л.
1138817
  Лапкина Г.А. Роман А. С. Пушкина "Арап Петра Великого" : Автореф... канд. филол.наук: / Лапкина Г. А.; Ин-т русск. лит., АН СССР. – Ленинград, 1952. – 21 с.
1138818
  Ольшевская Л.А. Роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия" (К вопросу о двух вариантах романа) : Автореф... канд. филол.наук: / Ольшевская Л. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1954. – 15л.
1138819
  Пустовойт П.Г. Роман А.А.Фадеева "Молодая гвардия"(К 60-летию ВЛКСМ) / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1978. – 36 с.
1138820
  Кобзев Н.А. Роман А.Грина проблематика, герой, стиль. : Автореф... канд. филолог.наук: 10641 / Кобзев Н.А.; Киев. гос. пед. ин-тут. – Киев, 1970. – 23л.
1138821
  Бойко О.А. Роман А.М. Ремизова "Пруд". К проблематике цветовой символики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 42-47
1138822
  Демидова Н.А. Роман А.Н. Толстого "Петр Первый" в школьном изучении / Н.А. Демидова. – М, 1971. – 160с.
1138823
  Маранцман В.Г. Роман А.С. Пушкина "Дубровский" в школьном изучении / В.Г. Маранцман. – Л., 1974. – 111с.
1138824
  Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин" / Ю.М. Лотман. – Л., 1980. – 416с.
1138825
  Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин" / Ю.М. Лотман. – Изд. 2-е. – Л., 1983. – 416с.
1138826
  Маранцман В.Г. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин" в школьном изучении / В.Г. Маранцман. – М., 1983. – 159с.
1138827
  Магомедов У.Ш. Роман А.С. Пушкина "Капитанская дочка" в отношении к принципам исторического повествования в произведениях В. Скотта и французских романтиков. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 148-156. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1138828
  Цейтлин А. Роман А.С. Тургенева "Рудин" / А. Цейтлин. – Москва : Художественная литература, 1968. – 78 с.
1138829
  Соловей Н.Я. Роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин" / Н.Я. Соловей. – М. : Высшая школа, 1981. – 111 с.
1138830
  Фокин Н.И. Роман А.С.Пушкина "Капитанская дочка" : Автореф... канд. филол.наук: / Фокин Н.И.; ЛГУ. – Л., 1955. – 17л.
1138831
  Ермолаев С.И. Роман А.С.Серафимовича "Город в степи" (его идейная проблематика и общественное значение) : Автореф... канд. филол.наук: / Ермолаев С.И.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1951. – 15 с.
1138832
  Касторская М.П. Роман А.Фадеева "Молодая гвардия" / М.П. Касторская. – Ленинград, 1957. – 54с.
1138833
  Благовещенский Ф.М. Роман А.Фадеева "Молодая гвардия". : Автореф... Канд.филол.наук: / Благовещенский Ф.М.; Моск.област.пед.ин-т. – Москва, 1949. – 27 с.
1138834
  Лиханова М.Х. Роман А.Фадеева "Молодая гвардия". : Автореф... Канд.филол.наук: / Лиханова М.Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1954. – 15л.
1138835
  Бушмин А.С. Роман А.Фадеева "Разгром" / А.С. Бушмин. – Л, 1954. – 240с.
1138836
  Скуратовская Л.И. Роман Айрис Мердок: расширение границ жанра // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 93-100. – ISSN 2312-3036


  "Мердок понимала роман как «универсальное искусство», способное воплотить в себе эстетические и смысловые возможности, которыми обладают другие виды художественной и научно-философской деятельности. Подобные устремления не раз возникали в истории ...
1138837
  Кобзев Н.А. Роман Александра Грина / Н.А. Кобзев. – Кишинев, 1983. – 140 с.
1138838
  Фурсенко А.М. Роман Альфреда Деблина "Берлин, Александерплац" и литературная ситуация в Германии конца 20-х - начала 30-х годов / А.М. Фурсенко. – Новосибирск, 1990. – 115 с.
1138839
  Прусенко Г.Е. Роман Андрея Белого "Котик Летаев": поэтика метапрозы // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 43-58. – ISBN 978-966-171-476-1
1138840
  Сеник Л.Ф. Роман Андрея Головко "Мать" в литературном процессе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сеник Л.Ф. ; М-во высш.и сред. спец. образования УССР. Львов. ордена Ленина гос. ун-т. – Львов, 1962. – 11 с.
1138841
  Сеник Л.Т. Роман Андрія Головка "Мати" / Л.Т. Сеник; Климник О.В. – Київ, 1963. – 125с.
1138842
  Мотылева Т.Л. Роман Анны Зегерс "Седьмой крест" / Т.Л. Мотылева. – М, 1970. – 104с.
1138843
   Роман Антонович Арцишевський : біобібліографічний покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соціал. наук, Наук.-метод. центр світогляд. освіти молоді ; [упоряд. і авт. вступ. слова І.Я. Коцан]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 58, [2] с. : фотогр.
1138844
  Кузменко С.Е. Роман Бакуров / С.Е. Кузменко. – Куйбышев, 1961. – 183с.
1138845
  Кузменко С.Е. Роман Бакуров / С.Е. Кузменко. – Куйбышев, 1962. – 186с.
1138846
  Брюховецька Л. Роман Балаян. Кіно як свято натхнення // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 44-45. – ISSN 1562-3238


  Якось Гвідо Аристарко зауважив, що в історії кіно важливий не факт відкриття, а факт найбільш ефективного застосування відкриттів. Балаян прийшов у кінематограф тоді, коли всі технічні відкриття були вже зроблені
1138847
  Резник Р.А. Роман Бальзака "Шагренева кожа". / Р.А. Резник. – Саратов, 1971. – 136с.
1138848
  Мариенгоф А.Б. Роман без вранья / А.Б. Мариенгоф. – Ленинград : Художественная литература, 1988. – 478 с. – ISBN 5-280-00901-6
1138849
  Мариенгоф А.Б. Роман без вранья / А.Б. Мариенгоф. – К, 1990. – 159с.
1138850
  Воронин С.А. Роман без любви / С.А. Воронин. – Ленинград, 1970. – 528с.
1138851
  Седов С.Д. Роман Безымянный / С.Д. Седов. – Киев, 1959. – 296с.
1138852
  Жигун С. Роман Бориса Антоненка-Давидовича "За ширмою": постколоніальне прочитання // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 95-99. – ISSN 2307-2261
1138853
  Незе М. Роман в 6-ти частях по сценарию Эннио де Кончини и р."Спрут" / М. Незе. – М-К, 1993. – 602 с.
1138854
  Баукова А. Роман в археології, або галицький вимір широкого захоплення античністю (XVIIIст. - 30-ті роки XX ст.) // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Л. Войтович, Я. Онищук, Я. Погоральський [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 19. – С. 187-198. – ISSN 2078-6093
1138855
  Нурпеисов А. Роман в двух томах / А. Нурпеисов. – Алма-Ата
1 : Кровь и пот. – 1984. – 480 с.
1138856
  Асоян А.А. Роман в культурологическом измерении XX века // Культурология : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 1 (56). – С. 64-75. – (Теория и история культуры). – ISSN 2073-5588
1138857
   Роман в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы. – Киев, 1990. – 311с.
1138858
   Роман в современных литературах южных и западных славян. – М., 1973. – 155с.
1138859
  Ряузова Е.А. Роман в современных португалоязычных литературах / Е.А. Ряузова. – М, 1980. – 257с.
1138860
  Прокопчик С. Роман в стиле SMS // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 143-150. – ISSN 1728-8568
1138861
  Поборчая Ирина Петровна Роман в стихах "Возмездие " в художественной системе Александра Блока : Дис... канд. филос.наук: 10.01.02 / Поборчая Ирина Петровна; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1985. – 221л. – Бібліогр.:л.195-221
1138862
  Поборчая Ирина Петровна Роман в стихах "Возмездие" в художественной системе А.Блока : Автореф. дис. .. канд. филолог. наук : 10.01.02 / Поборчая Ирина Петровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
1138863
  Филипчук Степан Степанович Роман в стихах в украинской советской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Филипчук Степан Степанович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 19л.
1138864
  Лотман Юрий Михайлович Роман в стихах Пушкина "Евгений Онегин" : Спецкурс: Вводные лекции в изучение текста / Лотман Юрий Михайлович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту : ТГУ, 1975. – 109с. – Список лит.: с.7
1138865
  Монастирецький Л. Роман В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" у контексті антивоєнної прози XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 181-184. – ISBN 966-594-246-8
1138866
  Беридзе Д.В. Роман В.Барнови "Любовь замученная". : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Беридзе Д.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1138867
  Ткаченко Р. Роман В.Владка "Нащадки скіфів" як науково-фантастичний експеримент


  У статті проаналізовано умови та результати науково-фантастичного експерименту як художнього засобу у романі В. Владка "Нащадки скіфів".
1138868
  Соллертинский Е.Е. Роман В.Т.Нарежного "Российский Жилблаз" / Е.Е. Соллертинский. – Уральск, 1955. – 101-134с.
1138869
  Гринфельд Т.Я. Роман В.Я.Шишкова "Емельян Пугачев" : Автореф... канд. филол.наук: / Гринфельд Т.Я.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954. – 20л.
1138870
  Брайко О. Роман Валерія Шевчука "Срібне молоко" : культурна топографія текстуального простору.
1138871
  Мединська О. Роман Валерія Шевчука "Тіні зникомі" як художній інваріант наукової версії авторства "Історії Русів" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 104-116. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1138872
  Дроздовська Т.В. Роман Вальтера Скотта "Айвенго" та кіномистецтво // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 4 : Синтез мистецтв. – С.17-19.
1138873
   Роман Васильевич Гершаник. Выставка произведений. – Москва, 1985. – 26с.
1138874
  Пачовський В. Роман Великий : Трагедыя в пяти діях. – Накладом автора. – Вецляр
Кн. 9. – 1918. – 288с.
1138875
  Сюндюков І. Роман Великий, самодержець України-Руси // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 20


  Перший єдиновладний правитель майбутнього королівства Руського: політичний портрет.
1138876
  Дементьев Э.Г. Роман Великой Французской революции / Э.Г. Дементьев. – Владивосток, 1969. – 132с.
1138877
  Трескунов М.С. Роман Виктора Гюго "Девяносто третий год" / М.С. Трескунов. – Москва : Художественная литература, 1981. – 175 с. – (Массовая истторико-литературная библиотека)
1138878
   Роман Виктюк с самим собой. – Москва : Зебра Е, 2005. – 528 с. : фотоилл. – ISBN 5-94663-196-9
1138879
  Кругликова О.В. Роман виховання у творчості Чезаре Павезе та проблеми авторської поетики // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1138880
  Кругликова О.В. Роман виховання у творчості Чезаре Павезе та проблеми авторської поетики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 212-217. – ISBN 966-581-231-9
1138881
  Стахівська Ю. Роман від амнезії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 229). – С. 7


  Роман "Забуття" Тані Малярчук став Книгою року за версією Бі-бі-сі.
1138882
  Сліпченко К.О. Роман Віктюк / К. Сліпченко. – Харків : Бібколектор, 2015. – 119, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-97234-7-5
1138883
  Коцарєв О. Роман вільного капіталізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 листопада (№ 207/208). – С. 31


  Тритомник американської письменниці Айн Ренд "Атлант розправив плечі".
1138884
  Гаврилова Г. Роман Вінграновського М. "Северин Наливайко" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – С. 22-28.
1138885
  Соколова А. Роман Віталія Климчука "Рутенія. Поверненя відьми" в контексті сучасного українського міфологічного фентезі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 235-244. – ISSN 2413-3094


  У статті розглянуто міфологічний аспект роману Віталія Климчука «Рутенія. Повернення відьми» (2011). Основну увагу приділено вивченню фольклорної природи твору та поетики демонологічних образів. Центральним мотивом роману є традиційний мотив подорожі, ...
1138886
  Злочевская А.В. Роман Владимира Набокова "Дар". Загадки авторства и парадоксы наррации // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 4, июль. – С. 64-77. – ISSN 0130-9730


  Статья посвящена анализу нарративной модели романа В. Набокова "Дар". Доминантным здесь следует признать прием "переадресованного авторства": Автор представляет сочиненный им макротекст сквозь призму креативного мироощущения своего героя-писателя ...
1138887
  Касян Л. Роман Володимира Малика "Горить свіча" у контексті художнього відображення історичного минулого // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 86-91
1138888
  Касян Л. Роман Володимира Малика "Горить свіча" у контексті художнього відображення історичного минулого
1138889
  Юн Кан Бен Роман воспитания в литературе XX века: "Мы" Е. Замятина и новый тип экспликции процесса формирования личности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 160-165. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1138890
  Гайжюнас Сильвестрас Владиславович Роман воспитания, поэтика и типология жанра : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Гайжюнас Сильвестрас Владиславович; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1980. – 23л.
1138891
  Тугушева М.П. Роман Г. Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома" / М.П. Тугушева. – Киев, 1985. – 96 с.
1138892
  Ярошевич І. Роман Г. Гордасевич "Соло для дівочого голосу": автобіографічний аспект // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 92-97. – ISSN 1728-9572
1138893
  Бурсов Б.И. Роман Г. Горького / Б.И. Бурсов. – М.-Л., 1962. – 119с.
1138894
  Бурсов Б.И. Роман Г. Горького "Мать" и вопросы социалистического реализма / Б.И. Бурсов. – 2-е расшир. и перераб. изд. – М., 1955. – 228с.
1138895
  Распопин Владимир Борисович Роман Г.Маркова "Соль земли". (К проблеме "Природа и человек в сов. романе 50-х годов") : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Распопин Владимир Борисович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 36л. – Бібліогр.:с.36
1138896
  Распопин В.Б. Роман Г.Маркова "Соль земли". (К проблеме природы и человека в советском романе 50-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Распопин В.Б.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л.
1138897
   Роман газета. – М.
12. – 1992. – 49с.
1138898
   Роман Гайда (1928-1998): Бібліографіч. покажч.. – Львів, 1998. – 44с.
1138899
  Третяк В. Роман Гайда. Етапи творчої біографії // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 487-490. – ISSN 1563-3969
1138900
  Насмінчук Г. Роман Галини Тарасюк: реконструкція взаємин Тараса Шевченка і Марка Вовчка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 грудня (№ 50). – С. 7
1138901
  Ватченко С.А. Роман Генри Джеймса "Крылья голубки". Поэтика преображения формы / С.А. Ватченко, Е.В. Максютенко // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 84-88. – ISSN 2312-3036


  "Статтю присвячено аналізу одного з пізніх романів Г. Джеймса «Крила голубки», де письменник, здавалося б, зберігає вірність впізнаваним властивостям поетики й хвилюючим його темам, а саме інтересу до сюжету випробування, зосередженості на долі героя, ...
1138902
  Нарівська В.Д. Роман Гео Шкурупія "Жанна-батальйонерка": полемічний зміст алюзивності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 80-94. – (Серія: Філологія)
1138903
  Пиксанов Н.К. Роман Гончарова "Обрыв" в свете социальной истории / Н.К. Пиксанов. – Ленинград : Наука, 1968. – 202 с.
1138904
  Онищенко О. Роман Григорович Іванченко та його внесок у розвиток книгознавства, бібліографознавства й підготовку кадрів вищої кваліфікації в Україні // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 155-158. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
1138905
  Ланда Е.В. Роман Гриммельсгаузена "Приключения Симплиция Сиплициссимуса" и немецкий народный реализм XVI-XVII вв : Автореф... канд. филол. наук / Ланда Е.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1951. – 18 л.
1138906
  Варецька С. Роман Гюнтера Грасса "Бляшаний барабан" як сучасний "крутійський" роман // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 304-312. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1138907
  Боронь О.В. Роман Д. Дефо "Робінзон Крузо" в інтертекстуальних зв"язках повісті Т. Шевченка "Художник" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 133-138


  У статті йдеться про семантику інтертекстуальних відсилань у повісті Т. Шевченка "Художник" до роману Д. Дефо "Робінзон Крузо". Зроблено спробу з"ясувати, яке саме французьке видання роману поет подарував Т. Шевченко. В статье речь идет о семантике ...
1138908
  Зябликов А.В. Роман Д. Джойса "Улисс" в контексте культуродогической концепции Й. Хёйзинги // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 89-94. – ISSN 2073-9702
1138909
  Седлерова А.І. Роман Д. Дідро "Черниця" в перекладі Валер"яна Підмогільного // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 148-152


  У статті аналізуються жанрово-композиційні та мовно-стилістичні особливості французького роману "Черниця" Д. Дідро та їхній переклад українською мовою. Здійснюється порівняння перекладу В. Підмогильного з перекладом І. Ковтунова. В статье ...
1138910
  Джумабаева Х.М. Роман Д.А.Фурманова "Мятеж". : Автореф... Канд.филол.наук: / Джумабаева Х.М.; Казах.гос.пед.ин-т. – Караганда, 1962. – 22л.
1138911
  Кожевников В.В. Роман Д.Н.Мамина-Сибиряка "Золото". : Автореф... Канд.филол.наук: / Кожевников В.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1138912
  Кулакова Т.Ф. Роман Д.Н.Мамина-Сибиряка "Хлеб" : Автореф... канд. филол.наук: / Кулакова Т.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 16л.
1138913
  Прасол Є.А. Роман Девіда Мітчелла "Сон №9" як інтертекстуальне поле творчості Харукі Муракамі // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 132-143. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Ях зазначено в роботі Пітера Чайлдса і Джеймса Гріна, роман Мітчелла "Сон№9" представляє собою палімсест конкуруючих голосів та стилів, які циркулюють крізь призму взаємопов"язаних конструктів. В своєму романі "Сон №9" він симулює японську ...
1138914
  Буланова О.К. Роман декабриста / О.К. Буланова. – Москва, 1925. – 256 с.
1138915
  Субаев Р.Р. Роман Дж. Бакена "Зеленая мантия" как "источник" по истории младотурок // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 80-89. – ISSN 0132-1366


  В статье рассматриваются замысел и разработка сюжета романа Дж. Бакена «Зеленая мантия», реализованные на основе информации, доступной ему как сотруднику Бюро военной пропаганды и офицеру британской разведки. Особый упор делается на характеристику ...
1138916
  Лілова О.Є. Роман Дж. Гасконя "Пригоди добродія F. J." крізь призму жанрологічного аналізу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.22-25. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1138917
  Стеценко Е. Роман Дж. Стейнбека „Гроздья гнева” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 142-157
1138918
  Мироненко Т.П. Роман Дж. Фаулза "Колекціонер": ідеї, образи, поетика / Т.П. Мироненко, А.М. Меншій // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 3 (159). – С. 36-40
1138919
  Гольтер І.М. Роман Дж.Д. Селінджера "Над прірвою у житі" в контексті американського літературного мейнстриму XX століття // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 86-94
1138920
  Яковлева Н.М. Роман Джозефа Конрада "Ностромо" як художня екзистенціологія // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 87
1138921
  Порецкая Т. Роман длиною в жизнь // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 72-74


  14 серпня виповнилося 150 років від дня народження англійського письменника, лауреата Нобелівської премії (1932) Джона Годсуорсі (1867-1933).
1138922
  Семенов Е.И. Роман Достоевского"Подросток". / Е.И. Семенов. – Л. : Наука, 1979. – 167 с.
1138923
  Мегела І.П. Роман Дюли Круді "За моєї покійної юності" (Час і ситуація) // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 345-356. – ISBN 978-966-8760-98-3
1138924
  Виниченко В.В. Роман Е. Замятина "Мы" как претекст новеллы А. Куприна "Рай": встреча на поле русской антиутопии / В.В. Виниченко, И.И. Московкина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 250-254. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1138925
   Роман Едуардович Метельський // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 136


  17 жовтня 2011 року пішов з життя відомий вчений-юрист, педагог вищої школи, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Київського славістичного університету.
1138926
  Гурдуз А.І. Роман Еміля Золя "Земля": характер міфопоетики та ключові моменти організації міфологіки // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 36-38. – Бібліогр. в кінці ст.
1138927
  Поліщук І. Роман Є. Гребінки "Доктор" у контексті літературної доби // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 184-188


  У статті розглядається роман Є. Гребінки "Доктор" під кутом зору наслідування принципів реалістичного письма. В статье рассматривается роман Е. Гребенки "Доктор" под углом зре- ния наследования принципов реалистичного письма. In the article the ...
1138928
  Городнюк Н. Роман Є. Кротевича "Звільнення жінки" як гендерна утопія // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 57-59


  Роман Є. Кротевича проаналізовано як гендерну утопію у контексті марксистського фемінізму О. Коллонтай. Розглянуто образи нових "холостих жінок", з"ясовано концепцію "свідомого материнства" та нового потрактування сім"ї і дітонародження
1138929
  Вертипорох О. Роман Євгена Пашковського "Свято": традиційна і постмодерна семантика бунту // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 92-100. – (Філологічні науки)
1138930
  Гузь О.О. Роман Євгенія Замятіна "Ми" : урок додаткового читання. 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст.
1138931
  Гузь О.О. Роман Євгенія Замятіна "Ми" : (11 клас) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6 : Додаткове читання. – С. 24-33
1138932
  Москалець К. Роман з дискурсом // Критика. – Київ, 1998. – Січень, (число 1). – С. 22-27


  Монографія Соломії Павличко "Дискурс модернізму в українській літературі".
1138933
  Сивкова І. Роман Зінаїди Тулуб "В степу безкраїм за Уралом" у літературній критиці 60-х років XX століття // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 249-267. – ISBN 978-966-493-297-1
1138934
  Кавун Л. Роман Зінаїди Тулуб "Людолови" в контексті літературних ієрархій 20-30-х років XX століття // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 174-183. – ISBN 978-966-493-297-1
1138935
  Коврігіна Л.М. Роман Зінаїди Тулуб "Людолови": типологія жанру // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – C. 271-277. – (Б-ка Ін-ту філології)
1138936
  Бондар О. Роман Зубик – історик та громадський діяч // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 287–291. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1138937
  Бабаев Э.Г. Роман и время / Э.Г. Бабаев. – Тула, 1975. – 232с.
1138938
  Осоцкий В.Д. Роман и история / В.Д. Осоцкий. – М. : Художественная литература, 1980. – 384 с.
1138939
  Оскоцкий В.Д. Роман и история: Традиции и новаторство сов. ист. романа. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1980. – 384с.
1138940
  Фокс Р. Роман и народ / Р. Фокс. – М., 1939. – 232с.
1138941
  Фокс Р. Роман и народ / Р. Фокс. – М., 1960. – 247с.
1138942
  Бестужев-Марлинский Роман и Ольга / Бестужев-Марлинский. – М, 1990. – 48с.
1138943
  Гай Г.Н. Роман и повесть А.И. Герцена 30-40-х годов / Г.Н. Гай. – Москва, 1959. – 176с.
1138944
  Оскоцкий В.Д. Роман и политика. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1986. – 52с.
1138945
  Гура В.В. Роман и революция. Пути советского романа 1917-1929. / В.В. Гура. – М. : Советский писатель, 1973. – 400 с.
1138946
   Роман и современность. – М., 1971. – 271с.
1138947
  Бучис А.А. Роман и современность / А.А. Бучис. – М., 1977. – 414с.
1138948
  Лявданский Э.К. Роман И.А. Бунина "Жизнь Арсеньева" : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.01 / Лявданский Э.К. ; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1975. – 19 с.
1138949
   Роман И.А. Гончарова "Обломов" в русской критике. – Л., 1991. – 300 с.
1138950
  Старосельская Н.Д. Роман И.А. Гончарова "Обрыв" / Н.Д. Старосельская. – М : Художественная литература, 1990. – 223 с.
1138951
  Захаркин А.Ф. Роман И.А.Гончарова "Обломов" / А.Ф. Захаркин. – М. : УЧПЕДГИЗ, 1963. – 152 с.
1138952
  Политыко Д.А. Роман И.А.Гончарова "Обрыв" / Д.А. Политыко. – Минск, 1962. – 128 с.
1138953
  Жданов М.М. Роман И.С. Тургенева "Отцы и дети" в школьном изучении / М.М. Жданов. – Л, 1972. – 160с.
1138954
  Коршунова Е.А. Роман И.С. Шмелева "Пути небесные"": поэтика оглавления // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 146-150. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1138955
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1964. – 206 с.
1138956
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1965. – 406 с.
1138957
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1983. – 222 с.
1138958
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева " Отцы и дети". : книга для учителя / П.Г. Пустовойт; 3-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1991. – 222с.
1138959
  Мензорова А.Н. Роман И.С.Тургенева "Дворянское гнездо". : Автореф... Канд.филол.наук: / Мензорова А.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1958. – 21л.
1138960
  Муратов А.Б. Роман И.С.Тургенева "Дым" : Автореф... канд. филол.наук: / Муратов А.Б.; ЛГУ. – Ленинград, 1964. – 19л.
1138961
  Земляковская А.А. Роман И.С.Тургенева "Новь" : Автореф... канд. филол.наук: / Земляковская А.А.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1954. – 16л.
1138962
  Румнцева Э.М. Роман И.С.Тургенева "Новь" : Автореф... канд. филолог.наук: / Румнцева Э.М.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. рус. лит. – Ленинград, 1958. – 21л.
1138963
  Буданова Н.Ф. Роман И.С.Тургенева "Новь" и революционное народничество 1870-х годов. / Н.Ф. Буданова. – Ленинград, 1983. – 174с.
1138964
  Розенблат Г.Г. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" / Г.Г. Розенблат. – Ленинград
(Серия"В помощь учащимся старших классов). – 1960. – 50 с.
1138965
  Лебедев Ю.В. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" / Ю.В. Лебедев. – М., 1982. – 144с.
1138966
   Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" в русской критике. – Л., 1986. – 384с.
1138967
  Батюто А.И. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети" и общественно-политическая борьба 60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Батюто А.И.; АН СССР. н-т русской литературы. – Ленинград, 1952. – 18 с.
1138968
  Манаев Н.С. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети". (Проблематика и худож. мастерство) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Манаев Н.С. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1138969
  Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети"и идейная борьба 60-х годов XIX века / П.Г. Пустовойт. – Москва : Московский университет, 1960. – 328 с.
1138970
  Цанева М. Роман Ивана Вазова "Под игом". / М. Цанева. – М., 1975. – 125с.
1138971
  Плотникова А.И. Роман из народной жизни и его роль в развитии демократической романистики второй половины ХІХ века. / А.И. Плотникова. – Донецк, 1973. – 51 с.
1138972
  Палеолог М. Роман императора / М. Палеолог. – М, 1990. – 95с.
1138973
  Палеолог М. Роман императора / М. Палеолог. – М, 1990. – 127с.
1138974
  Валишевский К. Роман императрицы : Екатерина ІІ / К. Валишевский. – Репринтное воспроизведение издания 1908 года. – Москва, 1990. – 630с.
1138975
  Мотылева Т.Л. Роман Иоганнеса Р. Бехера "Прощение" / Т.Л. Мотылева. – Москва, 1976. – 96с.
1138976
  Бражник С. Роман і Зося : документальна повість // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 15-66. – ISSN 0131-2561
1138977
  Бражник С. Роман і Зося : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 3. – С. 46-93
1138978
  Денисова Т.Н. Роман і проблеми його композиції / Т.Н. Денисова. – Київ, 1968. – 220с.
1138979
  Денисова Т.Н. Роман і романісти США 20 століття / Т.Н. Денисова. – К., 1990. – 362с.
1138980
  Котляр М.Ф. Роман і Романовичі в історії та поезії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.57-67. – ISSN 0130-5247
1138981
  Левченко М.О. Роман і сучасність / М.О. Левченко. – Київ, 1963. – 289с.
1138982
  Лілік О. Роман І.Багряного "Сад Гетсиманський": вивчення в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С.12-15. – ISSN 0205-471Х
1138983
  Яковенко С. Роман Івана Франка "Lelum i Polelum" і натуралістичні тенденції в польській літературі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 557-561
1138984
  Бук С.Н. Роман Івана Франка "Для домашнього огнища" крізь призму частотного словника // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 56-66. – ISSN 0027-2833
1138985
  Легкий М. Роман Івана Франка "Петрії і Добощуки": поетика, естетика, рецепція в критиці // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 6-18. – ISSN 0130-528Х
1138986
  Щербина Т. Роман Івана Чендея "Птахи полишають гнізда" в дискурсі соцреалізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 191-193.
1138987
   Роман Іваничук : Бібліогр. покажч. – Львів, 1989. – 85с.
1138988
  Слабошпицький М.Ф. Роман Іваничук / М.Ф. Слабошпицький. – К., 1989. – 204с.
1138989
   Роман Іваничук = Roman Ivanychuk : біобібліографічний покажчик / [редкол. : В. Кметь, М. Доманська, Б. Тихолоз ; уклад. Л. Панів] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наукова б-ка. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 403, [5] с., [16] c. іл. : портр. – Парал тит. арк. англ. мовою. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 29 ; Біобібліографія вчених університету)
1138990
  Кам"янець А.Б. Роман із багатьма невідомими (про труднощі відтворення мовної гри в иперекладі) / А.Б. Кам"янець, Т.Є. Некряч // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 168-173. – ISBN 978-966-581-885-4
1138991
  Мегела І.П. Роман істричної проекції: Костолані, Мора, Моріц : Навчальний посібник до курсу "Історія всесвітньої літератури"; для студентів вузів / КНУТШ; Інститут журналістики; І.П. Мегела. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 103с. – ISBN 966-594-190-9
1138992
  Моторний А.В. Роман Їржі Марека "ЛЮДИ З ПОЛЯНИ" в контексті закарпатської теми в чеській літературі / А.В. Моторний, О.А. Моторний // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 253-259. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається маловідомий роман чеського автора ХХ ст. Їржі Марека "Люди з Поляни". Роман "Люди з поляни" є дебютним романом Ї. Марека і присвячений традиціям та побуту жителів Закарпатської України першої половини ХХ ст., у час, коли цей ...
1138993
  Монолатій Т.П. Роман Йозефа Рота "Марш Радецького" як інтертекст // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 178-189. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1138994
  Чхеидзе И.М. Роман К. Гамсахурдиа "Похищение луны" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чхеидзе И.М. ; Ин-т истории груз. лит-ры им. Ш. Руставели АН ГССР. – Тбилиси, 1969. – 17 с.
1138995
  Миронюк Н.П. Роман К.С. Прічард "Child of the Harricant" ("Дитя урагану") українською мовою // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.49-53. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1138996
  Никольский С. Роман К.Чапека "Война с саламандрами" : (Структура и жанр) / С. Никольский. – Москва : Наука, 1968. – 208 с.
1138997
  Павич М. Роман как держава : [роман] / Милорад Павич ; [пер. с серб. Л. Савельева ]. – Москва : ZebraE, 2004. – 253, [3] с. – (Новое литературное произведение). – ISBN 5-94663-133-0
1138998
  Лейтес Н.С. Роман как художественная система / Н.С. Лейтес. – Пермь, 1985. – 79с.
1138999
  Ляпина А.А. Роман Карин Михаэлис "Опасный возраст": рецепция в России / А.А. Ляпина, М.В. Михайлова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 76-85. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается восприятие Пушкиным одной из наиболее актуальных в эстетике раннего нем. романтизма идеи "избранного читателя" и ее трансформация в творческой практике рус. поэта, типологически схожая с трансформацией у поздних нем. ...
1139000
   Роман Кармен в воспоминаниях современников. – М., 1983. – 358с.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,