Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1138001
   "Природа, історія, Бог" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 871-872. – ISBN 966-316-069-1
1138002
  Эпштейн М.Н. "Природа, мир, тайник вселенной..." : система пейзаж. образов в рус. поэзии / М.Н. Эпштейн. – Москва : Высшая школа, 1990. – 302, [1] с. – ISBN 5-06-001588-2
1138003
  Сніжко В. "Природне" в науковому українознавстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 83-87
1138004
  Костенко А.Н. "Природность" законодательства как критерий сравнения в правоведении (о "натуралистическом" сравнительном правоведении) // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 57-60. – ISBN 978-966-171-322-1
1138005
   [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.] : [б.в.], 1925


  У конволюті перепл. 23 окр. відбитка з природньо-наукової тематики: 1. Тутковский П.А. Геологический очерк Владимир-Волынского, Ковельского и Овручского уездов Волынской губернии / П.А. Тутковский 2. Тутковский П.А. Геологический очерк Луцкого ...
1138006
  Лагутін В.Д. |Природні монополії і суміжні ринки в Україні: особливості функціонування та ймовірні сценарії реформування / В.Д. Лагутін, Зігліна|, ОЛ // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 45-56. – ISSN 1993-6788
1138007
  Кушнірук В.О. Природа та властивості вуглистої речовини різних ступенів метаморфізму. / В.О. Кушнірук. – К., 1977. – 160с.
1138008
  Харатян Т.Н. Природа та зміст конституційного права людини на життя: теоретико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 117-120. – ISSN 2219-5521
1138009
  Сердюк Н. Природа та зміст поняття "джерело права" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено висвітленню значення терміну "джерела права" в юридичному, історичному значенні та з точки зору правореалізаційної практики. Для досягнення поставленої мети автором проводиться аналіз співвідношення джерел права щодо суб"єктів, які ...
1138010
  Пасічник А.В. Природа та зміст правоздатності суб"єкта права // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 14-18.
1138011
  Туренко В.Е. Природа та мета подружньої любові у християнстві(православ"я-католицизм-протестантизм) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 54-57


  У статті здійснюється порівняльний аналіз мети та природи подружньої любові у трьох основних течіях християнської віри - православ"ї, католицизмі та протестантизмі. Досліджуються основні джерела становлення концепції подружньої любові у тій чи іншій ...
1138012
  Ємець І.О. Природа та міжнародно-правова сутність міжнародної правової допомоги у цивільних справах // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 230-236. – ISSN 2224-9281
1138013
  Шкіль Л.Л. Природа та своєрідність пластичної народної творчості // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 120-121
1138014
  Жекало Г.І. Природа та сутність політичного конфлікту // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 45-49. – ISSN 2077-1800
1138015
  Бурлак С.М. Природа та сутність релігійного фанатизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 59-60. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1138016
  Богуславський О.В. Природа та характер економічних суперечностей // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 73-83. – ISBN 966-7317-92-7
1138017
   Природа Татарии : Научно-популярные очерки. – Казань, 1947. – 343с.
1138018
   Природа Татарии и ее охрана.. – Вып.1. – Казань, 1963. – 168с.
1138019
   Природа твердой земли. – Москва : Мир, 1976. – 276с. – (Науки о земле)
1138020
  Чурюмов С.И. Природа темперамента // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 4 (124). – С. 37-41


  Рассмотрение соционического типа как темперамента расширяет классическое понятие «темперамент». Комбинации признаков Рейнина позволяют выделить 310 видов темперамента.
1138021
   Природа Тернопільскої області. – Львів : Львівський держ. ун-тет, Вища школа, 1979. – 168с.
1138022
  Резнікова Н.В. Природа технологізації сучасної економічної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 202-205
1138023
  Лялин Н. Природа Тульской области. : Физико-географический очерк с краткой экономической характеристикой. / Н. Лялин. – 2-е изд., испр. и доп. – Тула, 1954. – 112с.
1138024
  Лялин Н.Н. Природа Тульской области. Физико-географический очерк с краткой экономической характеристикой. / Н.Н. Лялин. – Тула, 1953. – 120с.
1138025
  Хакыев А. Природа Туркменистана / А. Хакыев. – Ашхабад, 1978. – 76с.
1138026
  Седова А.В. Природа Тюменского Севера. Экологические проблемы региона (Обобщающий урок) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 52-54 : Іл. – ISSN 0016-7207
1138027
  Бегека А.Д. Природа у "Велесовій книзі" / А.Д. Бегека; Мін.освіти України. – Київ, 1998. – 48 с. – ISBN 5776321190
1138028
  Богдан В.П. Природа углевод-пептидной связи в яичном альбумине : Автореф... канд. хим.наук: / Богдан В. П.; АН СССР, Ин-т природных соединен. – М., 1964. – 16л.
1138029
  Зеленецкий В. Природа уголовного дела // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 61-62
1138030
  Піпіч Л.О. Природа узгодження та прийняття рішень людей у досягненні економічного порядку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 311-318.


  На сьогодні первиною ланкою соціально-економічного аналізу в якості головного суб"єкта постає людина. В данній статті на основі поєднання і аналізу поглядів австрійського, неоінституційного і самоорганізаційного напрямків дослі джується яким чином ...
1138031
   Природа Украинской ССР : Климат. – Киев : Накова Думка, 1984. – 232с.
1138032
   Природа Украинской ССР : Раститительный мир. – Киев : Наукова думка, 1985. – 206с.
1138033
   Природа Украинской ССР : Животный мир. – Киев : Наукова думка, 1985. – 240с.
1138034
   Природа Украинской ССР : Ландшафты и физико-географическое районирование. – Киев : Наукова думка, 1985. – 222с.
1138035
   Природа Украинской ССР : Геология и полезные ископаемые. – Киев : Наукова думка, 1986. – 182с.
1138036
   Природа Украинской ССР : Почвы. – Киев : Накова думка, 1986. – 215с.
1138037
   Природа Украинской ССР : Моря и внутр. воды. – Киев : Наукова думка, 1987. – 221с.
1138038
  Куница Н.А. Природа Украины в плейстоцене : (по данным малакофаунистического анализа) / Н.А. Куница; Н.А. Куниця ; Черновицкий национальный ун-т им. Ю. Федьковича ; Географический фак-т, Кафедра физической географии и рационального приропользования. – Черновцы : Рута, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-568-904-1
1138039
   Природа України та її охорона. – Київ : Політвидав, 1975. – 302с.
1138040
   Природа Українських Карпат. – Львів, 1968. – 265с.
1138041
   Природа Ульяновской области.. – Казань, 1963. – 428с.
1138042
  Москалев Г.Е. Природа Уральской области / Г.Е. Москалев, А.Г. Таранов. – Саратов, 1979. – 61с.
1138043
  Дымков Ю.М. Природа урановой смоляной руды / Ю.М. Дымков. – М, 1973. – 240с.
1138044
  Мелешкина Оксана Михайловна Природа условности в искусстве : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.04 / Мелешкина Оксана Михайловна ; АН УССР , Объединенный Совет ин-та философии и ин-та государства и права. – Киев, 1974. – 25 с.
1138045
  Иванова В.С. Природа усталости металлов / В.С. Иванова, В.Ф. Терентьев. – Москва, 1975. – 455 с.
1138046
  Чернышева А Т. Природа фантастики. / А Т. Чернышева, . – Иркутск, 1984. – 336с.
1138047
  Шкуров Є.В. Природа фантастичного у науковій фантастиці // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 353-360


  У статті розглянуто поняття художньої фантастики та наукової фантастики. Досліджено явище фантастичного та проаналізовано природу його творення у науково-фантастичній літературі. В статье рассмотрено понятие художественной фантастики и научной ...
1138048
  Горбачевская В.Г. Природа фермента, разрушающего клейковину в зерне пшеницы, поврежденном клопом-черепашкой : Дис... наук: / Горбачевская В.Г.;. – К., 1941. – 98л. – Бібліогр.:л.89-97
1138049
  Шаумян Л.В. Природа физико-механических свойств массивов горных пород. / Л.В. Шаумян. – М., 1988. – 190с.
1138050
  Шаумян Л.В. Природа физико-механических свойств массивов скальных грунтов. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.07 / Шаумян Л.В.; КГУ. – М, 1983. – 37л.
1138051
  Погорєлов О. Природа філософського плюралізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.5-18
1138052
   Природа фірми : Походження, еволюція і розвиток. – Київ : А.С.К., 2002. – 336с. – ISBN 966-539-378-2
1138053
  Мілай А.О. Природа фірми // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 145-151. – ISSN 2310-5534
1138054
  Розинка О.О. Природа функціонування і суперечності розвитку фондового ринку : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Розинка О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1138055
  Розинка О.О. Природа функціонування і суперечності розвитку фондового ринку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Розинка О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 233л. + Додаток : л.228-233. – Бібліогр. : л.199-227
1138056
   Природа Хантайской гидросистемы. – Томск, 1988. – 335с.
1138057
   Природа химико-технологических свойств углей.. – М., 1987. – 104с.
1138058
  Астон Ф.В. Природа химических сил сродства / Ф.В. Астон, Иог Штарк, В. Коссель ; пер. под ред. и со вступ. ст. Н.А. Шилова. – Москва ; Ленинград : Зиф, 1925. – 91 с., [11] рис. : табл. – (Научно-популярная библиотека "Человек и вселенная")
1138059
  Паулинг Л. Природа химической связи / Л. Паулинг. – М.-Л., 1947. – 440с.
1138060
  Шусторович Е.М. Природа химической связи / Е.М. Шусторович. – Москва, 1963. – 136с.
1138061
  Яцимирский К.Б. Природа химической связи / К.Б. Яцимирский. – Киев, 1964. – 218с.
1138062
  Агеев Н.В. Природа химической связи в металлических сплавах / Н.В. Агеев ; Акад. наук СССР ; Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова. – М.-Л. : АН СССР, 1947. – 120 с.
1138063
   Природа Хмельницької області. – Львів : Вища школа, 1980. – 152 с.
1138064
  Смольянинов И.Ф. Природа художественного образа / И.Ф. Смольянинов. – М., 1982. – 64с.
1138065
  Матиев К. Природа художественного образа / К. Матиев. – Фрунзе, 1985. – 108с.
1138066
  Илиади А.Н. Природа художественного таланта / А.Н. Илиади. – М., 1965. – 535с.
1138067
  Лилов А. Природа художественного творчества / А. Лилов. – М., 1981. – 479с.
1138068
  Громов Е.С. Природа художественного творчества / Е.С. Громов. – М., 1986. – 237с.
1138069
   Природа художественного целого и литературный процесс: Межвуз. сб.. – Кемерово, 1980. – 200с.
1138070
  Мацевич Природа художественной промышленности как предмет философского осмысления В. Зомбарта / Мацевич, Я // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 89-91
1138071
  Шитов Г.П. Природа художественной ценности / Г.П. Шитов. – Киев : Высшая школа, 1981. – 222 с.
1138072
  Алексеев П.П. Природа художественности в романе "Обломов" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 3. – С. 16-30
1138073
  Горбунова Т.В. Природа художественных идей / Т.В. Горбунова. – Ленинград, 1991. – 111с.
1138074
  Кавун Л. Природа художності поезії Михайла Драй-Хмари // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 117-125. – ISSN 2308-1902
1138075
  Вальтер Г.М. Природа художньої потреби (функціональний аспект) : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Вальтер Г. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 147л. – Бібліогр.:л.139-147
1138076
  Вальтер Г.М. Природа художньої потреби. : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.08 / Вальтер Г.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 20л.
1138077
  Загородний В.И. Природа цен в советской торговле и экономическая основа их снижения : Автореф... канд. экон.наук: / Загородний В.И.;. – Киев, 1957. – 22 л.
1138078
   Природа Центрального Копетдага : сб. статей. – Ашхабад, 1986. – 191с.
1138079
  Аверьянов В.Г. Природа Центральной Антарктиды : автореф. ... канд. геогр. наук / Аверьянов В.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1961. – 16 с.
1138080
  Білий М.У. Природа центрів люмінесценції в кристалах хроматів лужних металів / М.У. Білий, С.Г. Нєдєлько, О.В. Чукова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 254-265. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджено спектрально-люмінісцентні властивості хроматів лужних металів Na, K, Rb, Cs. Запропоновано і обгрунтовано модель комплексних центрів поглинання і розсіювання світла, що утворюються на основі аніону CrO[верхній індекс 2-, нижній індекс 4], ...
1138081
  Голубенцева Л.И. Природа центров поглощения и люминесценции в щелочно-галоидных кристаллах, активированных свинцом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Голубенцева Л.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 12л.
1138082
  Мостепаненко О.М. Природа часу і статус часового становлення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1138083
  Амосов Н.М. Природа человека / Н.М. Амосов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 223 с. : ил.
1138084
  Бостон Томас Природа человека в ее четырех состояниях / Бостон Томас; Издание Братства независимых церквей и миссий евангельских хрристиан-баптистов. – Woerden : Dutch Reformed Tract Society, 1997. – 562с.
1138085
  Антонов Е.А. Природа человека в контексте автотрофности человечества / Е.А. Антонов, С.Ю. Харламов // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 88-99. – ISSN 0236-2007
1138086
  Кадиевская И.А. Природа человека и смысл его потребностей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 53-56. – ISSN 2077-1800
1138087
   Природа человека и социализм : Сб. обзоров. – Москва, 1991. – 202с.
1138088
  Малюгин В.Е. Природа человека: Метод. пробл. изуч. о человеке. / В.Е. Малюгин. – Красноярск, 1989. – 168с.
1138089
  Дученко Н.В. Природа человеческого познания / Н.В. Дученко. – Киев, 1971. – 38с.
1138090
   Природа Чернівецької області. – Львів : Львівський держ. ун-тет, Вища школа, 1978. – 160с.
1138091
  Говоров К.А. Природа Черного моря / К.А. Говоров. – Москва : Знание, 1958. – 49с.
1138092
  Сингер С. Природа шаровой молнии / С. Сингер. – М., 1973. – 239с.
1138093
  Михин Б.Н. Природа шелка и механика его выделения / Б.Н. Михин, В.С. Соловьева. – 79с.
1138094
   Природа щелочности целинных и антропогенно-преобразованных солонцов северной Калмыкии / А.В. Климанов, Л.А. Воробьева, А.Ф. Новикова, М.В. Конюшкова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 433-442 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0032-180Х
1138095
  Залкин В.М. Природа эвтектических сплавов и эффект контактного плавления / В.М. Залкин. – Москва, 1987. – 152 с.
1138096
  Гнездилов Виктор Ильич Природа электропроводности и фотоэлектрической памяти в закиси меди : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гнездилов Виктор Ильич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Л., 1980. – 19л.
1138097
  Титова Т.И. Природа эстетического в публицистике : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Титова Т. И.; БГУ. – Минск, 1975. – 29л.
1138098
  Сафонова Т.Е. Природа эстетической потребности и материально-практическая деятельность человека : Автореф... наук: 09.00.01 / Сафонова Т. Е.; Лен. пед. ин-т. – Л., 1977. – 22л.
1138099
  Грацианский А.Н. Природа Югославии / А.Н. Грацианский. – Москва : Географгиз, 1955. – 244с.
1138100
  Ливеровский Ю.А. Природа южной половины советского Дальнего Востока : Физико-географическая характеристика / Ю.А. Ливеровский, Б.П. Колесников. – Москва, 1949. – 379с.
1138101
  Погребняк П.С. Природа Южной Украины и Северного Крыма и перспективы ее преобразования в связи с великими стройками коммунизма. / П.С. Погребняк. – Москва, 1951. – 24с.
1138102
  Корнелюк Ю. Природа юридичного конфлікту: феноменологічний дискурс // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 74-80. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
1138103
  Львова О.Л. Природа юридичної відповідальності та її стимулююча роль // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 55-61. – ISSN 1563-3349
1138104
  Плигун Ю.С. Природа юридичної діяльності // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 111-113. – ISBN 966-660-151-6
1138105
  Сазонов В.Н. Природа явлений в метафизике духа // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.87-93. – ISSN 1684-2618
1138106
  Терехова І. Природа як вираження естетичного ідеалу Т. Шевченка (за матеріалами "Щоденника") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 43-47


  Філософське осмислення природи було в полі зацікавлень Т. Шевченка, що згодом стало виразом його естетичного ідеалу. Окреслена тріада "людина", "мистецтво", "природа", яка проглядається в його творчості , і надалі звертатиме увагу багатьох учених
1138107
  Півнюк Н. Природа як вона є в оповіданнях Ернеста Сетона-Томпсона / Н. Півнюк, Н. Гребницька // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2017. – № 12 (438), грудень. – С. 16-21
1138108
  Сергеєв М.В. Природа як джерело формування російської ментальності і культури (філософський аналіз) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1138109
  Рогожа М.М. Природа як етосна цінність у сучасному соціокультурному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 101-104. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ціннісних засад сучасної екологічної кризи. Показані сутність і механізми функціонування етосних цінностей у соціальному просторі. Визначено, що природа є етосною цінністю українців. Результати дослідження можуть бути ...
1138110
  Діденко Л.В. Природа як мистецтво: варіант Георгія Кониського // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 86-87
1138111
  Тєлєжкіна О.О. Природа як невід"ємний складник лірики Дмитра Павличка: спроба лінгвостилістичного потрактування // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 110-116
1138112
  Бабенко М.В. Природа як образ гармонії божого світу в сучасній філософській ліриці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 20-25


  Стаття присвячена аналізу образу природи в сучасній філософській ліриці, специфіці функціонування психологічного пейзажу. Проблема розглядається в контексті традиційного для української літератури принципу сакралізації образу землі. Статья посвящена ...
1138113
  Сірий Є. Природа як предмет соціологічного занурення : Рецензія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 193-195. – ISSN 1563-3713
1138114
   Природа Якутии и ее охрана.. – Якутск, 1965. – 224с.
1138115
   Природа Якутии и ее охрана.. – Якутск, 1972. – 192с.
1138116
   Природа Ярославской области и ее охрана. – Ярославль, 1984. – 144с.
1138117
   Природа, ее охрана и рациональное использование.. – Иркутск, 1970. – 229с.
1138118
   Природа, ее охрана и рациональное использование.. – Иркутск, 1974. – 199с.
1138119
  Ханчич М.Г. Природа, людина, культура і держава - як предмет філософських категоріальних систем / М.Г. Ханчич, В.Ф. Цвих // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 156-162. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1138120
   Природа, население и хозяйство юго-западного экономического района. – Черновцы, 1973. – 155с.
1138121
  Межгайлис Б.Я. Природа, население, экономика. / Б.Я. Межгайлис. – М, 1985. – 144с.
1138122
  Тютекин Ю.И. Природа, общество, закон / Ю.И. Тютекин. – Кишинев, 1976. – 152с.
1138123
   Природа, одержання та використання складних фосфатів з регульованим вмістом катіонів d-металів і монофосфатних та дифосфатних аніонів : науково-методичні рекомендації / Кабінет міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [розробники : В. Копілевич, Л. Войтенко, Д. Савченко та ін.]. – Київ : [ТОВ "Аквамарин ексклюзив"], 2011. – 131 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 98-101
1138124
  Мірошниченко М. Природа, поняття звичаєвого права та його функціональна роль у структурі права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 130-145. – ISSN 1026-9932
1138125
  Лунев А.Е. Природа, право, управление / А.Е. Лунев. – Москва, 1981. – 268с.
1138126
  Ангарская М.Н. Природа, творимая человеком / М.Н. Ангарская. – Москва : Московский рабочий, 1959. – 124 с. : ил.
1138127
   Природа, техника, геотехнические системы. – Москва : Наука, 1978. – 151с.
1138128
   Природа, техника, человек (проблемы конструктивной географии) : Сб. статей. – Москва, 1978. – 48 с.
1138129
  Тарасенко Н.Ф. Природа, технология, культура : Философско- мировоззренческий анализ / Н.Ф. Тарасенкоо ; отв. ред.: С. Б. Крымский ; АН Украинской ССР, Ин-т философии. – Киев : Наукова думка, 1985. – 255 с. – Библиогр. в подстроч. примеч
1138130
  Захаров В.И. Природа, труд, фантазия / В.И. Захаров. – Кишинев, 1963. – 27с.
1138131
  Брюховецкий В.С. Природа, функции и метод лиретатурной критики : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Брюховецкий В. С.; АН УССР, Ин-т лит. им. Шевченко. – К., 1986. – 36л.
1138132
  Волошин В.А. Природа, характер та динаміка співробітництва України з інститутами ОБСЄ : Дисс. ... канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнаро. систем та глобального розвитку / Віктор Андрійович ВолошинЖ КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2006. – 237л. – Бібліогр.: л.200-237
1138133
  Волошин В.А. Природа, характер та динаміка співробітництва України з інститутами ОБСЄ : Автореферат дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 / Віктор Андрійович Волошин; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв
1138134
  Тугаринов В.П. Природа, цивилизация, человек. / В.П. Тугаринов. – Л., 1978. – 128с.
1138135
  Михайленко В.Е. Природа. Геометрия. Архитектура / В.Е. Михайленко, А.В. Кащенко. – Киев, 1981. – 183 с.
1138136
  Ивич А. Природа. Дети: Пришвин, Паустовский, Дубов, Панова: очерки / А. Ивич. – Москва : Детская литература, 1975. – 223 с.
1138137
  Ивич А. Природа. Дети: Пришвин, Паустовский, Дубов, Панова: очерки / А. Ивич. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1980. – 223 с.
1138138
  Якобсон А.П. Природа. Климат. Пособие для студ. / А.П. Якобсон. – Л., 1962. – 88с.
1138139
  Бегишева Алия Природа. Последнее пристанище леопарда : Россия / Бегишева Алия, Земцова Юлия, Склярова Марина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 34-41. – ISSN 1029-5828
1138140
  Городинская В.С. Природа. Человек. Закон / В.С. Городинская, В.Ф. Иванов. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 381с.
1138141
  Боголюбов С.А. Природа: что мы можем / С.А. Боголюбов. – М., 1987. – 143с.
1138142
  Чуйко М.М. Природжена гідроцефалія. Як діяти неонатологу пологового будинку, якщо вада не сумісна із життям? // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 103-106. – ISSN 2226-1230
1138143
  Гаращук В. Природжене джакузі на Джуринському водоспаді // Молодь України. – Київ, 2018. – 18 травня (№ 13). – С. 12
1138144
  Регідайло Надія Природжений полеміст, майстер гострого слова, публіцист / матеріал підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-48
1138145
  Крижанівська Ніка Природи рідної співець // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-33. – ISSN 0131-6753


  Молодий талановитий укр. художник Володимир Грубник (пейзажі)
1138146
  Гаврилюк В.С. Природі Києва та його околиць : (фізико-географічна характеристика) / В.С. Гаврилюк, І.О. Речмедін. – Київ : Київський університет, 1956. – 71с.
1138147
  Отрошко Л. Природна вмотивованість української символіки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 223-230
1138148
  Хилько В. Природна детермінованість усталених земних цінностей українського етносу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-52. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Досліджуються особливості природної детермінованості атрибутивних ознак українського образу світу.
1138149
  Бондар Ксенія Михайлівна Природна залишкова намагніченість сучасних грунтів України та її географічне значення : Дис. ... канд.геолог. наук: 04.00.22 / Бондар К.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 179л. + Дод.: л.129-179. – Бібліогр.: л.118-128
1138150
  Бондар Ксенія Михайлівна Природна залишкова намагніченість сучасних грунтів України та її геофізичне значення : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Бондар К.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1138151
  Бондар Ксенія Михайлівна Природна залишкова намагніченість сучасних грунтів України та її геофізичне значення : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук:04 00.22 / Бондар К.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1138152
  Носко Б.С. Природна й антропогенна еволюція фосфатного фонду грунтів України // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 92-99 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
1138153
  Курганський В.М. Природна радіоактивність та її зв"язок з нерозчинним залишком і бітумінозністю карбонатних порід : випуск 23 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Показано принципову можливість класифікації карбонатних порід за даними гамма-методу на глинисті (неколектори), слабоглинисті та бітумінозні (потенційні колектори) різновиди на основі співвідношення Th/U i K/U.
1138154
  Тутковський П. Природна районізація України / П. Тутковський. – Київ, 1922. – 79с.
1138155
  Вуйцік Ельжбета Природна регуляція зачаття / Вуйцік Ельжбета. – Київ, 1989. – 39с.
1138156
   Природна резистентність організму телят голштинської породи залежно від сезону народження / Р.В. Милостивий, Д.Ф. Милостива, О.О. Калиниченко, Т.О. Василенко // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 168-171 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-6609
1138157
  Інякін В.М. Природна рента як ресурс життєзабезпечення // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 163-171. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1138158
  Мацкевий А.Г. Природна сировина Карпат та її використання у праісторичнні часи і в ранньому середньовіччі / А.Г. Мацкевий, Г.І. Панахид // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – С. 110-113. – ISSN 0235-3490
1138159
  Нагорна А.М. Природна смерть працівників на робочому місці в Україні у динаміці 2015-2020 років / А.М. Нагорна, Н.В. Савенкова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – С. 13-21 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-7477
1138160
   Природна спадщина Верхньодніпровщини : [збірник статей] / [вступ. слово: Артем Кравченко ; ред. П.Т. Чегорка ; фот. Б. Бучковського, О. Домбровського, І. Ковсюк та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-190. – ISBN 978-966-981-242-1
1138161
  Гетьман В.І. Природна спадщина національного природного парку "Дермансько-Острозький" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 171 : Біологія та екологія. – С. 50-56. – ISSN 1996-5931
1138162
  Руденко Л.Г. Природна спадщина: досвід та перспективи картографування в Україні / Л.Г. Руденко, К.А. Поливач // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 40-49. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
1138163
  Стецюк В.В. Природна та етнокультурна спадщина України : новітні дослідження / Володимир Стецюк, Василь Пазинич, Тетяна Ткаченко ; за ред. В.В. Стецюка. – Київ : Вища школа, 2012. – 341, [3] с., 32 с. іл. : іл. – Бібліогр.: 341-342. – ISBN 978-966-642-501-3
1138164
  Шпурік К.В. Природна та історико-культурна спадщина як об"єкт картографування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 157-161 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
1138165
  Мельник А.С. Природна та історико - культурна спадщина Чернівецької області // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 145-147. – ISBN 978-617-7069-75-8
1138166
  Коноплястий Є.В. Природна та соціально-економічна система України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 46-49. – Бібліогр.: 18 назв
1138167
  Кошляков О.Є. Природна та техногенна складові живлення грунтових вод на території м. Києва / О.Є. Кошляков, О.В. Диняк, І.Є. Кошлякова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 48-49. – ISSN 2306-5680
1138168
  Кравченко О.М. Природна штучність та ексцентрична позиціональність у концепції Плеснера: корпоральна природа віртуальної реальності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 44-45
1138169
  Ситник С.А. Природна щільність компонентів стовбурів Robinia pseudoacacia L. в умовах Північного Степу України // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 193-198. – ISSN 0459-1216
1138170
  Даниленко А.И. Природная бета-радиоактивность растений, животных и человека : (в норме и патологии) / А.И. Даниленко, И.Н. Шевченко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 200 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 91-103, 182-195
1138171
  Верета Л.А. Природная гитерогенность и целенаправленный отбор штаммов вируса клещевого энцефалита. / Л.А. Верета, М.С. Воробьева. – Москва, 1990. – 123с.
1138172
  Чернов Ю.И. Природная зональность и животный мир суши / Ю.И. Чернов. – Москва : Мысль, 1975. – 222с.
1138173
  Зубов В.И. Природная катастрофа в Юго-Восточной Азии и литосферные плиты Земли : География. Природа мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 3-7 : Фото, рис., карты. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0016-7207
1138174
  Закерман Кэтрин Природная ловушка : охрана природы // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 40 : Фото
1138175
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 1. – 1963. – рис., табл.
1138176
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев, 1965. – 167 с.
1138177
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 2. – 1965. – рис., табл.
1138178
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 3. – 1967. – рис., табл.
1138179
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев
Вып.3. – 1967. – 156 с.
1138180
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев
Вып.4. – 1968. – 150 с.
1138181
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 4. – 1968. – рис., табл.
1138182
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 5. – 1970. – рис., табл.
1138183
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 6. – 1972. – 156 с : рис., табл.
1138184
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
Вып. 6. – 1972. – 156с : рис., табл.
1138185
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 7. – 1973. – 172 с : рис., табл.
1138186
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
Вып. 7. – 1973. – 172с : рис., табл.
1138187
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 8. – 1974. – 160 с : рис., табл.
1138188
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
Вып. 8. – 1974. – 160с : рис., табл.
1138189
   Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев : Наукова думка
№ 9. – 1975. – рис., табл.
1138190
   Природная очаговость болезней и вопросы паразитологии.. – Вып.3. – Алма-Ата, 1961. – 668с.
1138191
   Природная очаговость болезней человека и краевая эпидемиология.. – Л., 1955. – 532с.
1138192
  Сидоров Е.Г. Природная очаговость описторхоза / Е.Г. Сидоров. – Алма-Ата, 1983. – 240с.
1138193
  Якунин М.П. Природная очаговость спирохетоза птиц в Казахстане : Автореф... кандидата биол.наук: / Якунин М.П.; Алма-Ат. зоовет. ин-т. – Алма-Ата, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1138194
  Павловский Е.Н. Природная очаговость трансмиссионных болезней в связи с ландшафтной эпидемиологией зооантропонозов / Е.Н. Павловский. – МоскваЛ., 1964. – 212с.
1138195
  Перцов Л.А. Природная радиоактивность биосферы / Л.А. Перцов. – М., 1964. – 316с.
1138196
  Шевченко И.Н. Природная радиоактивность растений, животных и человека / И.Н. Шевченко, А.И. Даниленко; АН УССР; Ин-т проблем онкологии. – 2-е, испр. и доп. – Киев : Наукова думка, 1989. – 208 с. – ISBN 5-12-001855-2
1138197
  Шевченко И.Н. Природная радиоактивность растений, животных и человека / И.Н. Шевченко, Н.Г. Проданчук, А.И. Даниленко ; [отв. ред. В.В. Талько]. – 3-е изд., испр. и доп. – Киев : Наукова думка, 2007. – 236, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 111-126, 218-234. – ISBN 978-966-00-0710-9
1138198
   Природная растительность Азербайджана, ее продуктивность и пути улучшения. – Баку : Элм, 1972. – 240 с.
1138199
  Менковский М.А. Природная сера / М.А. Менковский. – М.-Л., 1949. – 208с.
1138200
   Природная сера.. – М., 1972. – 240с.
1138201
   Природная сода и давсонитопроявления в СССР. – Москва : Наука, 1985. – 190с.
1138202
  Жучкова В.К. Природная среда - методы исследования / В.К. Жучкова, Э.М. Раковская. – Москва, 1982. – 163 с.
1138203
  Чубанов К.Д. Природная среда в зонах влияния промышленных центров / К.Д. Чубанов. – Минск, 1989. – 179с.
1138204
  Кучерявый В.А. Природная среда города / В.А. Кучерявый. – Львов : Вища школа, 1984. – 143с.
1138205
   Природная среда европейской части СССР : Опыт регион. анализа. – Москва, 1989. – 230с.
1138206
   Природная среда и биологические ресурсы морей и океанов. – Ленинград, 1984. – 194с.
1138207
   Природная среда и древний человек в позднем антропогене: Материалы конф.. – Улан-Удэ, 1987. – 180с.
1138208
  Кузьмин Я.В. Природная среда и древний человек в умеренном поясе Восточной Азии: основные этапы взаимодействия / Я.В. Кузьмин // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 58-67 : рис., табл. – Библиогр.: с. 66-67. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1138209
  Девятова Э.И. Природная среда и ее изменения в голоцене / Э.И. Девятова. – Петрозаводск, 1986. – 108с.
1138210
  Залетаев В.С. Природная среда и птицы северных пустынь Закаспия / В.С. Залетаев. – М, 1968. – 256с.
1138211
   Природная среда и территориальная организация хозяйства в районах агропромышленного производства : тезисы докладов (Кишинев, 27-29 октября 1982 г.). – Кишинев : Штиинца, 1982. – 256 с.
1138212
   Природная среда и хозяйственная деятельность человека : На материалах УССР. – Киев : Наукова думка, 1985. – 147с.
1138213
  Девятова Э.И. Природная среда позднего плейстоцена и ее влияние на расселение человека в Северодвинском бассейне и в Карелии / Э.И. Девятова. – Петрозаводск, 1982. – 156с.
1138214
  Сикура И.И. Природная флора Средней Азии - источник интродукции растений на Украине / И.И. Сикура. – Киев : Наукова думка, 1975. – 222с.
1138215
   Природная флора Украины и Молдавии и обогащение ее путем интродукциики. – Киев : Наукова думка, 1972. – 168с.
1138216
  Отт В.Д. Природне вигодовування немовлят / В.Д. Отт. – К., 1979. – 38с.
1138217
  Жежкун А.М. Природне відновлення лісів після суцільних рубок головного користування в соснових деревостанах Східного Полісся / А.М. Жежкун, І.М. Жежкун // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 23-32 : табл. – Бібліогр.: с. 31. – ISSN 0459-1216
1138218
   Природне відтворення корінних деревостанів у грабових дібровах західного регіону України : монографія / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2020. – 151, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 116-130. – ISBN 978-966-327-479-9
1138219
  Тинченко Я. Природне возз"єднання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 8 (536), 23.02 - 1.03.2018. – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  100 років тому Кубань зробила спробу стати частиною України.
1138220
  Шаблій О. Природне довкілля і природно-ресурсний потенціал у творчій спадшині Івана Франка / О. Шаблій, С. Кузик // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 207-218
1138221
  Максимов С. Природне і позитивне право як елементи правової реальності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.82-91
1138222
  Сибіга А. Природне партнерство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 90). – С. 11


  Україна та Туреччина відзначили 25-річчя встановлення дипломатичних відносин.
1138223
  Прокопов Д.Є. Природне право в консервативно-правовій думці Російської імперії кінця XIX - початку XX століть (Л. Тихомиров) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 129-136. – ISSN 1563-3349
1138224
  Бірюков І. Природне право вибору та його взаємозв"язок із цивільним законодавством // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 325-333. – ISSN 1026-9932
1138225
  Селіванов А. Природне право з необмеженим потенціалом // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 22 (331). – С. 3-10
1138226
  Зимовець Р. Природне право і правова мораль. До питання співвідношення моралі та права у "Понятті права" Г. Харта // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 253-267. – ISSN 2227-7153
1138227
  Бойченко М. Природне право на вищу освіту, або яких змін потребує сучасний університет, а що не має змінюватися ніколи // Quo vadis, Університете? / В. Бахрушин, М. Бойченко, Н. Бойченко, М. Виросткєвич, Т. та ін. Добко. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – С. 69-83. – ISBN 978-617-7328-82-6
1138228
  Петрович З.З. Природне право приватної власності: філософсько-правовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 350-359. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1138229
  Дудченко В.В. Природне право та історія (За вченням Лео Штрауса) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 9-13. – ISSN 1563-3349
1138230
  Мікуліна М. Природне право та його співвідношення з приватним (захід-схід): крізь призму концепції права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 3-7
1138231
  Прокопов Д. Природне право та його функції в дослідження Й. Михайловського // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 26-33.
1138232
  Львова О.Л. Природне право та тендерна рівність: взаємодія у сучасних умовах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 15-21.
1138233
  Андрєєв Д. Природне право у працях Лейбніца // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 12-15
1138234
  Рябошапко Л. Природне право чи юридичний позитивізм? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 58-59.
1138235
  Рябошапко Леонід Природне право чи юридичний позитивізм? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 58-59. – Бібліогр. в кінці ст.
1138236
  Рябошапко Леонід Природне право чи юридичний позитивізм? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 58-59. – Бібліогр. в кінці ст.
1138237
  Топчій В.В. Природне право як детермінант розвитку правової системи України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 262-268. – ISSN 2306-9082
1138238
  Топчій В.В. Природне право як детермінант розвитку правової системи України
1138239
  Грищук О.В. Природне право як духовна (ідеальна) основа позитивного права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 27-35. – (Юридична ; Вип. 2)
1138240
  Карнаух Б. Природне право як інобуття моралі // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 17-19
1138241
  Прокопов Д.Є. Природне право як предмет аналізу в європейській новочасній філософсько-правовій думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-44. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються основні етапи розвитку теорії природного права в традиції європейської філософсько-правової думки доби Нового часу з позицій визначення природного права як специфічного предмета теоретичного осмислення. Аналізуються підходи до ...
1138242
  Бартагарієва І. Природне право як ціннісно-нормативний концепт розвитку громадянського суспільства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 89-92. – ISSN 1728-9343
1138243
  Саленко В. Природне право: генезис та актуальні поняття // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 52-54
1138244
  Муляр В. Природне право: концептуалізація західноєвропейської моделі від софістів до Гуго Гроція // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 59-65
1138245
  Мирцало П. Природне праворозуміння: до питання про класифікацію сучасних підходів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 15-18
1138246
   Природне свавілля та державне веління // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 2
1138247
   Природне свавілля та державне веління // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 2
1138248
   Природне свавілля та державне веління // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 2
1138249
  Герасименко Н.П. Природне середовище людини заключного періоду бронзової доби на поселенні Дикий Сад : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / Н.П. Герасименко, М.Б. Гладиревська, К.В. Горбенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 282-293 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
1138250
  Матеіїшина Ж.М. Природне середовище місць проживання людини в палеоліті на території Центральної України / Ж.М. Матеіїшина, С.П. Дорошкевич // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1138251
  Демченко О. Природне середовище та культурна адаптація первісного населення Дніпровського Надпоріжжя в пізньому мезоліті - ранньому неоліті // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 58. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1138252
  Повх М.М. Природне старіння іонно-імплантованих шарів епітаксійних плівок та монокристалів гранату : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Повх Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1138253
  Сливка С. Природне та надприродне право : (у 3-х частинах) / Степан Сливка. – Київ : Атіка. – ISBN 966-326-105-6
Ч.1 : Природне право: історико-філософський погляд. – 2005. – 224с.
1138254
  Карпічков В Природне та позитивне право як основні елементи правової реальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 98-100
1138255
  Ніколаєнко Н.В. Природне та штучне в контексті новітніх біотехнологічних практик // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 62-66
1138256
  Матвєєва Л.Л. Природне та штучне в людській буттєвості // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 14-29. – ISBN 978-966-177-064-4
1138257
   Природний perpetuum mobile відкрився на Прикарпатті // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-18
1138258
  Гевчук А. Природний відбір // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 18 травня (№ 19/20) : Інтелектуальна власність. – С. 21


  Загальні норми договору щодо купівлі­продажу не можуть застосовуватися до договору про передання майнових прав інтелектуальної власності, оскільки це суперечить їх правовій природі.
1138259
  Кальченко В.Н. Природний газ у народному господарстві УРСР / В.Н. Кальченко. – К., 1960. – 120с.
1138260
  Пестушко Валерій Природний газ України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 51
1138261
   Природний газ: інноваційні рішення для сталого розвитку : монографія / Райтер П.М. [та ін. ; під заг. ред. Карпаша О.М.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 398, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-373. – ISBN 978-966-694-215-2
1138262
  Прево М. Природний дар художника Наталі Денисової // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 1/3 (35/37). – С. 134-137. – ISSN 2078-6263
1138263
  Лисенко Т.Д. Природний добір і внутрішньовидова конкуренція / Т.Д. Лисенко. – Київ; Харків, 1950. – 40 с.
1138264
  Киричок О. Природний закон та права людини // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 : Сучасна політична філософія. – С. 92-95. – ISSN 2522-9338
1138265
  Ніс В. Природний закон: як нам українізувати українців? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 1-2
1138266
  Гетьман Володимир Природний заповідник "Горгани" : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 38-39 : Фото
1138267
   Природний заповідник "Горгани". Рослинний світ / Ю.В. Клімук, У.Д. Міскевич, Д.М. Якушенко, І.І. Чорней, В.В. та ін. Буджак; [Клімук Ю.В., Міскевич У.Д., Якушенко Д.М., Чорней І.І., Буджак В.В. та ін.]; Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна КНУТШ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ; Природний заповідник "Горгани" та ін.; [відп. ред. Соломаха В.А.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 400с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Природно-заповідні території України. Рослинний світ ; Вип. 6). – ISBN 966-306-125-X
1138268
  Гетьман Володимир Природний заповідник "Єланецький степ" // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 39-42 : фото
1138269
  Яворська В. Природний і механічний рух населення України та її регіонів / Вікторія Яворська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 125-131. – (Серія: Географічні науки ; № 16 (265)). – ISSN 1729-360Х
1138270
  Вдовиченко В.Т. Природний і попутний гази як сировина для хімічної промисловості / В.Т. Вдовиченко. – Київ, 1958. – 32с.
1138271
  Борняк У. Природний кам"яний матеріал оборонної вежі с. П"ятничани на Львівщині / У. Борняк, А. Іваніна, О. Стасюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 137-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1138272
  Горячук В.Ф. Природний капітал як економічна категорія // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 48 : Новітні підходи в економіці та управлінні природокористування. – С. 88-93
1138273
  Пантюхова А.В. Природний капітал як об"єкт бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 209-216
1138274
  Богінська Л.О. Природний капітал як складова виробничого потенціалу АПК // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 24-28. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1138275
  Малюга Н.М. Природний капітал: ідентифікація та бухгалтерський вимір / Н.М. Малюга, І.В. Замула // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 1 (17). – С. 66-71. – ISSN 1729-7206
1138276
  Бадрак О.С. Природний капітал: провали ринкового механізму в соціально–оптимальному розподілі ресурсів // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – C. 46-60
1138277
  Галинська О.М. Природний код культури в українських і англійських інтертекстуальних фразеологізмах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 45-51. – Бібліогр.: Літ.: С. 50-51; 17 назв
1138278
  Сніжко В.В. Природний міт для українців : (українознавча психоекологічна монографія / Валерій Сніжко ; МОНУ ; Науково-дослід. ін-т українознавства. – Київ. – ISBN 966-11-6015-5
Кн. 1 : Шлях. – 2006. – 448 с. – На обкл. назва Шлях
1138279
   Природний потяг : подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 24-25
1138280
  Лазоренко Г.Є. Природний радіонуклід полоній-210 у компонентах екосистеми Чорного моря : концентрації, розподіл та дози опромінення : дис. ... докт. біол. наук : 03.00.01 / Лазоренко Г.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 361 л. + Додатки: л. 262-297. – Бібліогр.: л. 298-361
1138281
  Лазоренко Г.Є. Природний радіонуклід полоній-210 у компонентах екосистеми Чорного моря: концентрації, розподіл і дози опромінення : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.01 / Лазоренко Г.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 35 с. – Бібліогр. : 47 назв.
1138282
  Терець В. Природний рух населення й депопуляція в Україні на тлі європейської демографічної ситуації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 19-23
1138283
  Калиниченко Д.О. Природний рух населення та дітородна активність (регіональний аспект) // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 75-79 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1138284
   Природний рух населення України в 1925 році.. – Х., 1927. – 162с.
1138285
  Джаман В. Природний рух населення України: динаміка і територіальні відміни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 185-187. – (Серія географічна ; Вип. 28). – ISSN 0201-758Х
1138286
  Малютін І. Природний феномен державної влади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 14 (323). – С. 27-31
1138287
  Андріїв В. Природний характер трудових прав працівників // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 67-71. – ISSN 0132-1331
1138288
  Лисиченко Г.В. Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління / Г.В. Лисиченко, Ю.Л. Забулонов, Г.А. Хміль ; НАНУ ; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Ін-т геохімії навколишнього середовища. – Київ : Наукова думка, 2008. – 544 с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0798-7
1138289
  Малахова Н.Б. Природним монополіям - протизатратний механізм // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-39
1138290
  Денисик Г.І. Природнича географія Поділля / Г.І. Денисик. – Київ : ЕкоБізнесЦентр, 1998. – 184с.. – ISBN 966-95029-2-6
1138291
  Кононенко Т.П. Природнича історія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 369. – ISBN 966-316-069-1
1138292
  Компанець Т.М. Природнича лексика Плінія Старшого-нова віха у розвитку науково-природничої термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 229-234. – ISBN 966-581-295-6
1138293
  Климишин О.С. Природнича музейна термінологія : Словник-довідник / О.С. Климишин; Відп. ред. Ю.М. Чорнобай; НАН України; Держ. природознавчий музей. – Львів, 2003. – 244с. – ISBN 966-02-2811-2
1138294
   Природнича музеологія = Natural history museology / НАН України, Нац. наук.-природничий музей, Укр. нац. комітет Міжнар. ради музеїв ; [за ред. В. Гриценка, І. Ємельянова, І. Загороднюка та ін.]. – Київ : ЛОГОС. – ISBN 978-966-02-8998-7
5 : Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку : (праці наук. конф. 7-8 жовт. 2019 р. в Києві) / [редкол.: З. Баркасі та ін.]. – 2019. – 322, [2] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. та зміст парал. укр. та англ. - На обкл.: 100 років Зоологічному музею УАН. – Бібліогр. в кінці ст.


  in October 7–8, 2019 in Kyiv)
1138295
  Пасько І. Природнича наука в університеті: київські класичні наукові школи в українознавчому вимірі // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С.77-84. – ISBN 978-966-439-138-9


  Розвиток природничої науки в Університеті св. Володимира це процес створення і розвиток наукових шкіл, наукових співтовариств, експериментальних лабораторій.
1138296
  Різниченко В. Природнича секція в Українському науковому товаристві в Києві // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 177-181. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1138297
  Трегубенко О.М. Природниче краєзнавство в системі вітчизняної шкільної освіти (20 - 80-ті роки XX століття) : монографія / О.М. Трегубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДЗ "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 504 с. – Додатки: с. 450-503. – Бібліогр.: с. 371-449. – ISBN 978-966-617-281-8
1138298
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон
  вип. 23. – 2016. – 136 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1138299
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бойко М.Ф., Волох А.М. [та ін.]. – Херсон
  вип. 24. – 2017. – 116 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1138300
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бойко М.Ф., Волох А.М. [та ін.]. – Херсон
  вип. 25. – 2018. – 132 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1138301
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = Scientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С.
  вип. 27. – 2019. – 161, [1] с. – DOI: 10.32999/ksu2524-0838 - Резюме укр., англ. мовами
1138302
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = cientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С.
  вип. 26. – 2019. – 227, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1138303
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = Scientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : Вишемирський В.С.
  вип. 28. – 2020. – 109, [1] c. – DOI: 10.32999/ksu2524-0838 - Резюме укр., англ. мовами
1138304
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = Scientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : Вишемирський В.С.
  вип. 29. – 2020. – 87, [1] c. – DOI: 10.32999/ksu2524-0838 - Резюме укр., англ. мовами
1138305
   Природничий альманах. Серія: Біологічні науки = Scientific Bulletin of Natural Sciences : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон : Вишемирський В.С.
  вип. 30. – 2021. – 135, [1] c. – DOI: 10.32999/ksu2524-0838 - Резюме укр., англ. мовами
1138306
  Калинович Ф. Природничий відділ ІУНМ / Ф. Калинович, 1929. – 28 с.
1138307
  Стучинська Н.В. Природничі дисципліни в контексті особливостей розвитку національної фармацевтичної освіти на сучасному етапі / Н.В. Стучинська, Л.В. Філіппова // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 145-150. – (Серія педагогічна ; вип. 26). – ISSN 2307-4507
1138308
  Загороднюк І. Природничі колекції в Педагогічному музеї Києва 1902–1917 років // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 123-135. – ISSN 2219-7516
1138309
   Природничі музеї: роль в освіті та науці = Natural history museums: The role in education : матеріали IV Міжнар. наук. конф., [27-30 жовт. 2015, Київ] / Нац. наук.-природн. музей НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Харків. нац. ун-т ім. Василя Каразіна, Міжнар. рада музеїв: Укр. нац. комітет ; [упоряд.: І. Загороднюк, М. Комісарова, Е. Король]. – Київ : Простір-М. – ISBN 978-966-02-7728-1
Ч. 2. – 2015. – 183, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1138310
   Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1998-. – ISSN 2415-8526
Вип. 13. – 2016. – 136 с. – Резюме укр., англ. мовами
1138311
   Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, А.П. Вакал, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1998-. – ISSN 2415-8526
Вип. 14. – 2017. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
1138312
   Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, А.П. Вакал, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1998-. – ISSN 2415-8526
Вип. 15. – 2018. – 99, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1138313
   Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, Г.Я. Касьяненко, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1998-. – ISSN 2415-8526
Вип. 16. – 2019. – 127, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1138314
   Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, Г.Я. Касьяненко, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1998-. – ISSN 2415-8526
Вип. 17. – 2020. – Резюме укр., англ. мовами
1138315
   Природничі науки 10-11 класи. Інтегрований курс. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 2-15
1138316
   Природничі науки в школі : Збірник наукових праць. Науково-методичне видання. – Херсон. – ISBN 966-630-057-5
Вип. 2. – 2003
1138317
  Шабанов Д.А. Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери. Програма курсу для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл / Д.А. Шабанов, О.Г. Козленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 13-24 : табл.
1138318
  Засєкіна Т. Природничі науки: можлива інтеграція // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1138319
  Шевчук В.О. Природничі підвалини управління рівноважним економічним розвитком.Частина II. Складові частини капіталу та перспективи їх модернізації // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 84-89 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
1138320
  Рябчикова Ф.Д. Природничі предмети у музеях: музеологічний аналіз правових дефініцій : (до 50-річчя з дня створення) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 13-22 : табл. – Бібліогр.: с. 20-21. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
1138321
   Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії = Естественные проблемы национальной безопасности Украины в вызовах новейшей истории = Environmental issues of national security of Ukraine in the face of challenges of modern history : монографія / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф., голови Держ. коміс. України по запасах корис. копалин Г.І. Рудька та ін.] ; Держ. коміс. по запасах корис. копалин України [та ін.]. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – 502, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Тит. арк., зміст, вступ. та заключ. слово парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 477-500. – ISBN 978-617-7770-24-3
1138322
  Шемета Ю.М. Природничі факультети Київського національного університету імені Тараса Шевчека у міжнародних зв"язках (1991 - 2001) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 422-435. – ISBN 978-617-7107-21-6
1138323
  Гудзевич А.В. Природничо-географічна освіта і наука у педвузі : до 40-річчя природничо-географічного факультету // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 4-11. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  Висвітлено основні етапи становлення природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Проаналізовано особливості формування і розвитку кафедр факультету за 40 років його діяльності. ...
1138324
   Природничо-географічна складова туристичних маршрутів (на прикладі маршруту долиною Чорної Тиси) / О. Галаган, О. Ковтонюк, Н. Корогода, Є. Цвелих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 77-80. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  На прикладі відомого туристичного маршруту до витоків Чорної Тиси розглядається можливість і необхідність використання інформації про геологічні, геоморфологічні, гідрологічні, ландшафтні особливості території з метою популяризації природничих знань. ...
1138325
  Самойленко В.М. Природничо-географічне моделювання = Natural-geographic modeling : підручник / В.М. Самойленко, І.О. Діброва. – Київ : Ніка-Центр, 2019. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-319. – ISBN 978-966-521-736-7
1138326
  Калько А.Д. Природничо-географічний факультет МЕГУ [Міжнародний економіко-гуманітарний університет] імені академіка Степана Дем"янчука: історія, сьогодення та перспективи розвитку // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 75-83. – ISBN 978-966-7359-77-5
1138327
  Гільберг Т.Г. Природничо-заповідний фонд Хмельниччини // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 35-38 : фото, табл.
1138328
  Черняхівський О. Природничо-лікарська і медична секції Українського наукового товариства в Києві // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 181-186. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1138329
  Казарян І.С. Природничо-математична компетентність учнів 8-х класів м. Києва (географічна складова) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 2-5 : діагр.
1138330
  Кохановська О.В. Природничо-математична освіта в Україні XIX - початку XX століття // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / Н.В. Слюсаренко, В.В. Кузьменко, О.І. Данилова, О.В. Кохановська, Г.С. та ін. Юзбашева. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – С. 48-67. – ISBN 978-966-2919-93-6
1138331
  Атаманчук П.С. Природничо-наукова компетентність індивіда: дидактико-філософський аспект // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 7-19. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1138332
  Білик В.Г. Природничо-наукова підготовка майбутніх психологів у вищих навчальних закладах у контексті сучасної парадигми вищої освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 112-117. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1138333
  Сидоренко М.М. Природничо-наукове обгрунтування неусвідомленого відображення дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
1138334
  Васецький Г.С. Природничо-науковий матеріалізм в Росії / Г.С. Васецький. – Київ, 1941. – 32с.
1138335
  Семерня О.М. Природничо-науковий проект навчання студентів: моделювання і прогнозування стану довкілля на Поділлі // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 70-73. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1138336
  Вяткіна Т.Г. Природничо-ресурсний та виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств Черкаської області / Т.Г. Вяткіна, Т.І. Бурцева // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 49-57. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
1138337
  Кравчук А.А. Природничонаукове пізнання і проблема антиномій Канта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1138338
  Ільченко Н.В. Природні антибіотики в сезон застуд // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 5-6 : фото
1138339
  Дубіс Л. Природні атракції на територіях природно-заповідного фонду Закарпатської області: проблеми і перспективи використання для екотуризму / Л. Дубіс, Н. Габчак // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 5-15 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 0868-6939
1138340
   Природні багатства Закарпаття. – Ужгород : Карпати, 1987. – 286с.
1138341
  Мармер М.Н. Природні багатства СРСР та УСРР і розміщення продукційних сил України в другій п"ятирічці / підручник для комсомольського політнавчання для всієї комсомольської політмережі; М.Н. Мармер. – Харків : Партвидав "Пролетар", 1932. – 55 с.
1138342
  Фещенко-Чопівський І.А. Природні багатства України / Всеукраїнський кооперативний видавничмй союзp. – Київ : Союзбанк
Частина 1 : Мінеральні багацтва та велика промисловість України. – 1918. – 173 [I-II]с.
1138343
  Фещенко-Чопівський І. Природні багатства України / І. Фещенко-Чопівський. – Київ : Друк. "Петро Барський". – (Всеукраїнський кооперативний видавничий союз ; [№] 11)
Ч. 2 : Сільське господарство та сільско-господарська промисловість. – 1919. – 150 с. : табл.
1138344
  Діброва О.Т. Природні багатства УРСР : Лекція для студентів-заочників / О.Т. Діброва. – Київ : Радянська школа, 1948. – 20с.
1138345
  Фещенко-Чопівський І. Природні богатства України / Всеукраїнський кооперативний видавничий союз. – Київ : Друк. "Петро Барський"
Частина 2 : Сільське господарство та сільськогосподарська промисловість. – 1919. – 151с.
1138346
   Природні будівельні матеріали західних областей України.. – К., 1961. – 148с.
1138347
  Усик Світлана Природні вітаміни лютого / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 3 : фото
1138348
  Панченко Д.Ю. Природні газики / Д.Ю. Панченко. – Київ : АН УРСР, 1958. – 52с.
1138349
  Круглов І. Природні геоекосистеми басейну Верхнього Західного Бугу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 165-173 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1138350
  Балановський Природні енергоресурси України / Балановський, Зінченко В.Ф. -. – Київ, 1971. – 46с.
1138351
  Мельничук А.Л. Природні загрози безпеці життєдіяльності населення України: гострота, розподіл за регіонами, заходи щодо запобігання та усунення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 142-148. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1138352
  Майданюк І.З. Природні засади права у спадщині львівського братства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 40-43. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
1138353
  Герасименко Н.П. Природні зміни впродовж пізньольодовиків"я та голоцену у середньому Припрутті (за даними палеонтологічного та літологічного вивчення відкладів печери Буковина, зал сухий) / Н.П. Герасименко, Ю.Л. Корзун, Б.Т. Рідуш // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 68-74. – ISSN 0868-6939


  Результати палінологічного та літологічного вивчення рихлих відкладів та знайдені рештки ссавців в печері Буковинка, послідовно демонструють зміни рослинності та клімату в пізньольодовиків"ї і голоцені в середньому Припрутті. Results of palynological ...
1138354
  Васільчук В.Г. Природні зони Північної Америки. Технологічна карта уроку // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 5 (231). – С. 12-15 : табл.
1138355
  Костриця М.Ю. Природні і виробничі комплекси : Посібник для вчителя / М.Ю. Костриця. – Київ : Радянська школа, 1988. – 124с. : Іл.
1138356
  Жежуха В. Природні і набуті конкурентні переваги національної економіки / В. Жежуха, Л. Крилишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 329-334. – ISSN 0321-0499
1138357
  Холоша В. Природні і техногенні надзвичайні ситуації в Україні: тенденції, причини виникнення та проблеми щодо їх запобігання // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-27.
1138358
   Природні і штучні біоплато. Фундаментальні та прикладні аспекти : [монографія] / [В.Д. Романенко та ін. ; ред. : Т.Л. Горбань, А.В. Круківська] ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ : Наукова думка, 2012. – 109, [3] с., [8] с. іл. : іл., табл. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 100-110. – ISBN 978-966-00-1141-0
1138359
  Цветкова А.С. Природні й антропогенні ресурси Одеської області // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 236-238. – ISBN 978-617-7069-75-8
1138360
  Барабаш В.І. Природні й економічні передумови формування Кременчуцького промислового вузла і його виробничо-територіальна структура : територіально-виробничі комплекси / В.І. Барабаш, В.П. Благов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 97-106 : Табл.
1138361
  Заславська О.П. Природні катастрофи в Україні: минуле, майбутнє, сьогодення. План-конспект уроку у 8 класі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 18-23 : табл.
1138362
  Пестушко Валерій Природні катастрофи частішають // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 49
1138363
  Крисаченко В.С. Природні катастрофи: легенди, гіпотези, факти / В.С. Крисаченко. – К, 1989. – 116с.
1138364
  Гуцуляк В.М. Природні комплекси і геохімічні особливості грунтів північної Молдавії / В.М. Гуцуляк, А.М. Холмецький // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 76-84
1138365
  Любич І.Й. Природні комплекси СРСР : Альбом : Методичні вказівки до Альбому "Природні комплекси СРСР", с. 16 / І.Й. Любич ; под ред. П.Г. Шищенка. – 2-е вид., доп. – Київ : Радянська школа, 1989. – 16 с., 52 л. цв. іл. + 52 цв. іл. типічних природних ресурсів
1138366
  Карпюк З.К. Природні коридори як основні комунікаційні шляхи для біоти на Волинському Поліссі // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 35-41 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1138367
  Дрозда В.Ф. Природні ландшафти як складова сучасних аграрних технологій / В.Ф. Дрозда, А.І. Потопальський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 4-5
1138368
  Леонова С.В. Природні лікувальні ресурси території курорту Саки АР Крим // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 39-45 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1138369
  Пасічник М.П. Природні лікувально-оздоровчі ресурси в системі санаторно-курортної діяльності Волинської області // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 216-218
1138370
  Афанасьєв Д.Я. Природні луки УРСР / Д.Я. Афанасьєв ; АН УРСР, Ін-т ботаніки. – Київ : Наукова думка, 1968. – 256 с. : іл. – Бібліогр.: с. 242-254. – (Рослинність УРСР)
1138371
  Афанасьєв Д.Я. Природні лучні угіддя Українскього Полісся / Д.Я. Афанасьєв. – Київ : [Б. в.], 1982. – 302 с.
1138372
  Базилевич В.Д. Природні монополії : монографія / В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк. – Київ : Знання, 2006. – 367 с. – ISBN 966-346-055-5
1138373
  Кравченко Ю. Природні монополії в економіці України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 12. – С. 46-48. – ISSN 1810-3944
1138374
  Филюк Галина Михайлівна Природні монополії та їх регулювання у трансформаційній економіці України : Дис....канд. економ. наук.:08.01.01 / Филюк Галина Михайлівна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 186л. – Додатки.:л.178-186. – Бібліогр.:л.:162-178
1138375
  Филюк Галина Михайлівна Природні монополії та їх регулювання у трансформаційній економіці України : Дис... канд. екон.наук: 08.01.01 / Филюк Галина Михайлівна; Київск. нац. торговельно-економічний ун-тет. – К., 2001. – 178л. – Бібліогр.:л.162-178
1138376
  Филюк Галина Михайлівна Природні монополії та їх регулювання у трансформаційній економіці України : Автореф...канд. економ. наук:08.01.01 / Филюк Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 22с.
1138377
  Кіндзюр О.С. Природні монополії як галузь державного регулювання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.13. – С. 195-198. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1138378
  Вергун Л. Природні монополії як об"єкт державного регулювання ( на прикладі країн Європейського Союзу) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.318-328
1138379
  Малахова Н.Б. Природні монополії: сутність та інституціоналізація системи державного регулювання : Автореф. дис. ...д-ра економ. наук; Спец. 08.01.01 / Наталія Борисівна Малахова; Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 46 назв
1138380
  Отрошко Л.Г. Природні мотиви українського етнодизайну // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 259-265
1138381
  Пендерецький О.В. Природні об"єкти промислового туризму Українських Карпат // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 138-147


  Проаналізовано географію природних об"єктів Карпатського туристичного регіону з метою використання їх для промислового туризму. На основі розробленого переліку даних об"єктів визначено можливість використання їх у туристичній галузі. Проанализировано ...
1138382
  Кушнір А.С. Природні обстановки проживання людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу в пізньому плейстоцені - голоцені (за палеопедологічними даними) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 30-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1138383
  Данильченко О.С. Природні особливості формування стоку річок Сумського Придніпров"я / О.С. Данильченко, Б.М. Нешатаєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 206-215 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
1138384
  Геренчук К.І. Природні парки - нова форма територіальної охорони природи на Україні та їх географічна мережа / К.І. Геренчук, С.М. Стойко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 3-9. – Бібліогр.: 6 назв
1138385
  Віленкін В.Л. Природні парки і рекреаційні зони у зв"зку з проблемою оптимізації природного середовища / В.Л. Віленкін, П.В. Ковальов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 49-56 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
1138386
  Тонконог О.О. Природні передумови розвитку зернопродуктового комплексу України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 167-173. – Бібліогр.: 8 назв
1138387
  Алмаші М.М. Природні права корінних малочисельних народів Російської Федерації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 162-170. – ISSN 1563-3349
1138388
  Красовський К.Ю. Природні права людини в українському конституціоналізмі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Красовський Костянтин Юрійович ; ВНЗ ун-т економіки та права "Крок". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1138389
   Природні права людини. Право на мирне зібрання як спосіб захисту природних прав. Проблеми правової кваліфікації діянь, вчинених із метою захисту природних прав : [аналіт. матеріал]. – Київ : КМ Партнери, 2014. – 152, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – На обкл. також: Якщо вас затримали, якщо ви затримали. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в додатках. – ISBN 978-966-97387-0-7
1138390
  Ісакова В.М. Природні права людини: деякі загальнотеоретичні аспекти // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 86-90. – ISBN 978-966-438-135-9
1138391
  Малишев Б.В. Природні права людини: загальнотеоретична характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 23-29


  Природним правам людини притаманні ознаки: 1) природність (тобто вираз індивідуальної, а не спеціальної чи державної природи людини); 2) безпосереднє забезпечення життєво необхідних для людини цінностей: справедливість, рівність, свобода, гуманізм ...
1138392
  Доброхотов П.М. Природні продукційні сили Луганської округи / П.М. Доброхотов. – Луганськ; Донбас : Видання наукового товариства на Донеччині, 1929. – 43с.
1138393
  Панасюк Б. Природні процеси і суспільство // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 47-53. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1138394
  Панасюк Б. Природні процеси і суспільство // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 41-48. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1138395
  Поп С.С. Природні ресурси Закарпаття : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. і учнів серед. шк. / С.С. Поп ; Ужгородський національний ун-т. – 2-ге вид., із змін. та допов. – Ужгород : Спектраль, 2003. – 291с., 16 арк. фотоіл. : рис., табл. фотоіл. – Бібліогр.: с. 286-291. – ISBN 966-7400-24-4; 966-7400-32-0
1138396
  Ващенко П.Т. Природні ресурси західних районів УРСР : Економіко-географічний нарис / П.Т. Ващенко. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1959. – 132 с.
1138397
  Кантемирова Р.М. Природні ресурси Полтавщини як фактор становлення і розвитку кустарних народних промислів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 180-185
1138398
  Білявський Г.О. Природні ресурси прісних підземних вод Українського Полісся. / Г.О. Білявський. – Київ : Наукова думка, 1971. – 127с.
1138399
  Кузенко Н. Природні ресурси та структурні особливості економічного розвитку пострадянських держав // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 209-215. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1138400
   Природні ресурси Української РСР та шляхи їх раціонального використання. Зб. ст.. – Київ : Наукова думка, 1965. – 120с.
1138401
  Княждвірська К.О. Природні ресурси як джерело конфліктів у Субхарській Африці // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – C. 255-264. – ISBN 978-966-136-196-5
1138402
  Салміна Я. Природні ресурси як об"єкти екологічних правовідносин, що складаються в процесі використання континентального шельфу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 6 (339). – С. 24-27
1138403
  Бистряков І. Природні ресурси як фактор активізації еколого-економічної діяльності : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 18-22 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1138404
  Гнатів П.С. Природні ресурси: проблеми збереження і використання // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 277-283. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1991-606X
1138405
  Багнюк В. Природні рослинні ресурси Полісся: сучасний стан і перспективи / В. Багнюк, В. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Надано комплексну характеристику біологічних ресурсів Українського Полісся, оцінку рівня біопродуктивності і самовідновлення біоресурсів та запропоновано способи їх ощадливого використання в народногосподарських і природоохоронних цілях. The complex ...
1138406
  Глінка Н.В. Природні стихії у міфопоетиці прози Д.Г. Лоуренса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 85-91. – ISBN 966-581-481-8
1138407
  Поліщук Л. Природні та антропогенні ландшафти як складова знань про довкілля / Л. Поліщук, А. Мороз, Р. Кравченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 28. – C. 61-67. – ISSN 2075-1893
1138408
  Остроух О. Природні та антропогенні чинники зміни хімічного складу підземних вод на території південно-західної частини Закарпатської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-69. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкрито та проаналізовано основні природні і антропогенні чинники зміни хімічного складу підземних вод в межах південно-західної частини Закарпатської області. Exposed and analysed basic natural and anthropogenic factors of change of chemical ...
1138409
  Сиротенко А.Й. Природні та економічні умови розвитку господарства в народній республіці Конго (НРК) : географія зарубіжних країн // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 126-132
1138410
  Олійник Я. Природні та етнокультурні феномени України / КНУТШ; Ярослав Олійник, Володимир Стецюк. – Київ : Стафед-2, 2003. – 114с. – ISBN 966-95729-7-5
1138411
  Олійник Я.Б. Природні та етнокультурні феномени України : монографія / Я.Б. Олійник, В.В. Стецюк ; КНУТШ. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Київський університет, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-439-040-5
1138412
  Отрошко Л. Природні та історичні пам"ятки у творчій спадщині Тараса Шевченка // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 21-32


  У статті увагу зосереджено на дослідженні особливостей відображення природних та історичних пам"яток у літературній та образотворчій спадщині Т. Шевченка відповідно до реалій 19 ст. Виявлено натурфілософський підхід до використання ним композиційних ...
1138413
  Судаков В.І. Природні та культурні детермінанти соціальної напруженості в сучасних європейських суспільствах / В.І. Судаков, В.В. Лапіна // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (76). – С. 60-68. – ISSN 1681-116Х
1138414
  Ярошевич М. Природні та соціально-економічні передумови формування Східноєвропейського газового хабу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 341-347. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1138415
  Кошлякова Т. Природні та техногенні чинники формування хімічного складу води сеноман-келовейського водоносного комплексу у межах Київської міської агломерації / Т. Кошлякова, В. Долін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 73-76. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Мета. Визначення закономірностей формування хімічного складу сеноман-келовейського водоносного комплексу в межах м. Київ у зв"язку з техногенним впливом. Методика. При виконанні дослідження було застосовано математичні методи обробки гідрогеологічних ...
1138416
   Природні та техногенні чинники, що визначають напружено-деформований стан ділянки схилу біля Маріїнського палацу в м.Києві : випуск 21. Гідрогеологія та інженерна геологія / А.Й. Сергієнко, Я.М. Божко, О.С. Аксьом, А.А. Сергієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 52-54. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  На основі науково-технічних джерел та натурного обстеження проаналізовано природні та техногенні чинники, що спричинили формування певного напружено-деформованого стану на ділянці схилу біля Маріїнського палацу в м. Києві.
1138417
   Природні територіальні комплекси верхів"я басейну річки Лазещина в межах Чорногори / А.В. Мельник, М.М. Карабінюк, Л.Я. Костів, Д.В. Сеничак, Б.В. Яськів // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 5-24 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0868-6939
1138418
  Карабінюк М.М. Природні територіальні комплекси субальпійського і альпійського високогір"я Чорногірського масиву Українських Карпат : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Карабінюк Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2020. – 278 арк. – Додатки: арк. 225-278. – Бібліогр.: арк. 196-224
1138419
  Карабінюк М.М. Природні територіальні комплекси субальпійського і альпійського високогір"я Чорногірського масиву Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Карабінюк Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1138420
  Горин Ірина Природні туристично-рекреаційні ресурси Львівщини: структура, оцінка потенціалу та характеру сучасного використання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 137-146 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1138421
   Природні умови Канівського Придніпров`я та їх вивчення : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 1992. – 270с.
1138422
  Шаблій О. Природні умови Львова та Підльвів"я // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 62-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1138423
  Качур В.О. Природні умови обмеження правосуб"єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 8-12


  Римське право виробило низку природних умов, які могли обмежувати правосуб"єктність фізичних осіб. Це стать, вік і здоров"я.
1138424
  Кушнір А.С. Природні умови проживання людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу України у пізньому плейстоцені - голоцені (за палеопедологічними даними) : дис. ... канд. геогр. нак : 11.00.04 / Кушнір Анатолій Степанович ; НАН України, Ін-т географії. – Київ, 2016. – 316 арк. – Додатки : арк. 231-316. – Бібліогр.: арк. 203-230
1138425
  Кушнір А.С. Природні умови проживання людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу України у пізньому плейстоцені - голоцені (за палеопедологічними даними) : автореф. дис. ... канд. геогр. нак : 11.00.04 / Кушнір Анатолій Степанович ; М-во науки і освіти України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1138426
  Герасименко Н.П. Природні умови проживання населення неолітичної Дніпро-Донецької етнокультурної спільноти Посеймів"я (пам"ятка серикові сосни, Чернігівщина) / Н.П. Герасименко, Є.В. Ногін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 188-189. – ISSN 2306-5680
1138427
  Слєсарєв Є. Природні умови розселення ранньотрипільських племен на Середньому Дністрі // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 67. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1138428
   Природні умови та природні ресурси Українських Карпат = Фізична географія та геоморфологія : Зб. ст. – Київ : Наукова думка, 1968. – 303с.
1138429
  Перехрест С.М. Природні умови та проблеми розвитку зрошувальних та осушувальних меліорацій на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 8-16 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1138430
  Яценко А.Д. Природні умови та ресурси територіальних рекреаційних лісокультурних систем Північно-Західного Приазов"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 105-112. – Бібліогр.: 9 назв.
1138431
  Коротун І.М. Природні умови та ресурси України : Навчальний посібник для студ.економ.спец. вищ.навч.закладів / І.М. Коротун, Л.К. Коротун, С.І. Коротун; МОУ; Рівненський відділ Українського географічного товариства. – Рівне : Українська держ. академія водного господарства, 1997. – 176с. – ISBN 5-7763-8833-3
1138432
  Осадчий В.І. Природні умови формування хімічного складу води водних об"єктів національного природного парку "Прип"ять - Стохід" // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 59-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 70 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
1138433
  Гамалія М К. Природні умови як формотворчий елемент своєрідного садового мистецтва Давньої Індії // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 23-33. – ISSN 2077-9542
1138434
  Нємець К.А. Природні умови, як фактор просторової організації великого міста (на прикладі міста Харкова) / К.А. Нємець, А.В. Мазурова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 95-98 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1138435
  Малиш К.А. Природні фактори формування ресурсів та хімічного складу джерельних вод // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 459-466. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
1138436
  Сніжко В. Природні чинники в аналітичному психофілософському підході наукового українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 39-43
1138437
  Сніжко В. Природні чинники в аналітичному психофілософському підході наукового українознавства // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 133-136
1138438
  Біланчин Я.М. Природні чинники, умови і процеси грунтотворення та грунти території Нижньодністровського національного природного парку / Я.М. Біланчин, К.М. Усачова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (24). – С. 28-40 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1138439
  Бацевич Ф.С. Природність спілкування як лінгвопрагматична категорія // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0027-2833
1138440
  Сливка С.С. Природно- правові джерела формування позитивістської концепції // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.173-176. – ISBN 966-568-656-9
1138441
  Парпан Т.В. Природно-антропогенні зміни в гірських лісових екосистемах Українських Карпат та шляхи підтримки їхньої стабільності / Т.В. Парпан, В.Д. Гудима // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 212-217 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0459-1216
1138442
  Удовиченко В. Природно-антропогенні системи як об"єкт планування території // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 25-29. – ISSN 2076-1333


  У представленій статті окреслено сутність поняття "природно-антропогенна система", визначено будову природно-антропогенних систем як об"єкту планувальної діяльності. Представлено результати структуризації природно-антропогенних систем як систем ...
1138443
   Природно-антропогенные геосистемы Центральной русской равнины. – Москва : Наука, 1989. – 276с.
1138444
  Голубчиков С.Н. Природно-антропогенные катаклизмы в современной России : География. География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 12-15 : Фото, табл. – ISSN 0016-7207
1138445
   Природно-антропогенные системы : Изуч. и анализ состояния. – Москва, 1989. – 140с.
1138446
  Синякова В.Г. Природно-географические исследования в Белоруссии. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.690 / Синякова В.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 23л.
1138447
  Ена В.Г. Природно-географическое районирование и ландшафтная характеристика Крымского полуострова. (С определением направлений рационального хозяйств. использования) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Ена В.Г. ; Львовский гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1962. – 19 с.
1138448
  Рымбу Н.Л. Природно-географическое районирование Молдавской ССР / Н.Л. Рымбу. – Кишинев, 1982. – 147с.
1138449
  Геренчук К.І. Природно-географічний поділ Львівського та Подільського економічних районів / К.І. Геренчук, М.М. Койнов, П.М. Цись. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964. – 221с
1138450
  Койнов М.М. Природно-географічний поділ Львівського та Подільського економічних районів / М.М. Койнов, К.І. Геренчук. – Львів, 1964. – 221с.
1138451
  Ткаченко О.Є. Природно-географічний фактор як привід до переселення менонітів у Канаду в 70-х роках XIX ст. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 222-229
1138452
  Іванов Є.А. Природно-географічні особливості освоєння мінеральних ресурсів Львівської області у допромисловий період : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 170-181 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0868-6939
1138453
  Коцан Наталія Природно-географічні передумови і ресурси розвитку сільського зеленого туризму в Польщі / Коцан Наталія, Ящинська Галина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 131-137 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1138454
  Ковтуник І.І. Природно-географічні рекреаційні ресурси та курортні території Поділля // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 122-126. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1138455
  Гобчак Н.Ф. Природно-географічні умови як головний чинник розташування туристично-оздоровчих комплексів "Бель Рояль" та "Солені млаки" Закарпатської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 149-155 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
1138456
  Барський Ю.М. Природно-географічні чинники - як фактори впливу на соціально-економічний розвиток Волинської області / Ю.М. Барський, А.О. Сліпчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 124-129 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1138457
  Поручинський Володимир Природно-географічні чинники розселення населення Волинської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 92-96 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1138458
  Рубан Л.І. Природно-гідрологічний метод захисту прибережних територій: окремі питання формування методологічного підходу на основі "блакитно-зеленої" інфраструктури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 317-325 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1138459
  Волкова Л.А. Природно-господарське використання земель (на прикладі басейнів малих річок Рівненської області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 299-307 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1138460
  Іванов Є.А. Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України : функціонування, моделювання, оптимізація : дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.11 / Іванов Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів ; Київ, 2017. – 578, 1-225 арк. – Додатки: арк. 1-225. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 494-578
1138461
  Іванов Є.А. Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.11 / Іванов Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 85 назв
1138462
  Ковальчук А.І. Природно-господарські умови річково-басейнової системи Бистриці як чинники впливу на її геоекологічний стан та їх відображення в геоекологічному атласі // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 124-143
1138463
  Данилишин Б.М. Природно-екологічний потенціал в стратегії сталого розвитку України // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 94-100. – ISSN 0374-3896
1138464
  Гуцаленко О.О. Природно-економічний потенціал як фактор формування пропозиції органічної продукції в Україні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 69-81. – (Економічні науки ; вип. 3 (80)). – ISSN 2306-4242
1138465
  Боярин М.В. Природно-заповідна мережа басейну р. Західний Буг у межах Волинської області / М.В. Боярин, І.М. Нетробчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 56-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2227-3220
1138466
   Природно-заповідна мережа Волинської області: параметри сучасного стану, показники динаміки, картографічні моделі / І.П. Ковальчук, В.О. Фесюк, С Т. Павловська, О.В. Рудик // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 64-78


  У статті відображено результати дослідження природно-заповідного фонду Волинської області: його структуру, коефіцієнт заповідності, коефіцієнт інсуляризованості, особливості просторової локалізації природоохоронних територій. Створено картографічні ...
1138467
  Мельнійчук М.М. Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Рівненської області / М.М. Мельнійчук, Т.П. Безсмертнюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 120-127 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
1138468
   Природно-заповідна спадщина Харківської області / [Атемасова Т.А. та ін. ; редкол.: В.А. Токарський та ін.] ; Харк. обл. держ. адміністрація ; Харк. обл. рада ; Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища у Харк. обл. [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 216 с. : фотогр., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 966-96559-5-Х
1138469
  Дяченко І.Б. Природно-заповідний фонд - базова основа формування екологічної мережі // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 88-91. – (Економіка ; Вип. 31)
1138470
  Ковальчук І.П. Природно-заповідний фонд басейну річки Стохід: сучасний стан, його картографічна модель, шляхи оптимізації функціонування / І.П. Ковальчук, Т.С. Павловська, Д.В. Савчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 82-91


  У статті відображено результати дослідження природно-заповідного фонду басейну р. Стохід: його структуру, просторове розміщення природоохоронних територій та їх транспортну доступність для рекреантів. Природні умови регіону та об’єкти ...
1138471
  Калько А.Д. Природно-заповідний фонд Закарпатської області, як об"єкт рекреаційного природокористування / А.Д. Калько, Т.О. Басюк, Ю.М. Шпонтак // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 230-233. – ISBN 978-617-7069-75-8
1138472
  Геник О.В. Природно-заповідний фонд західного регіону України як об"єкт інвестиційної діяльності // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.197-200. – ISBN 5-7763-2435-1
1138473
  Музиченко О.С. Природно-заповідний фонд Ківерцівського району Волинської оьласті / О.С. Музиченко, Т.В. Веселуха // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 86-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
1138474
  Мирза-Сіденко Валентина Природно-заповідний фонд Кіровоградської області: історія формування, сучасний стан, тенденції розвитку / Мирза-Сіденко Валентина, , Маслова Наталія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 198-205 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1138475
  Попова О.М. Природно-заповідний фонд Одеської області в системі фізико-географічного районування України і шляхи його оптимізації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (31). – С. 29-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1138476
  Удовиченко В.В. Природно-заповідний фонд території Лівобережної Українияк основа розбудови екомережі регіону // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 38-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1138477
  Геник О.В. Природно-заповідний фонд України: моделювання та прогнозування економічної діяльності = Nature reserve fund of Ukraine: modeling and forecasting of economic activities : монографія / О.В. Геник, С.О. Козловський, Я.В. Геник ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : НЛТУ України ; Ліга-Прес, 2011. – 301, [3] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 264-282. – ISBN 978-966-397-152-0
1138478
   Природно-заповідний фонд Української РСР: Реєст- довідник заповід. об"єктів.. – Київ : Урожай, 1986. – 222с.
1138479
  Харачка М. Природно-заповідний фонд як основа формування екологічної мережі // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2013. – С. 221-227. – (Економіка АПК ; № 20 (2))
1138480
  Жулканич В.О. Природно-заповідні території в системі охорони навколишнього середовища прикордонного регіону // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 266-269. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
1138481
  Грушкевич Г. Природно-заповідні території Українських Карпат // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 60-63. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
1138482
   Природно-климатическая типизация жилища Закавказья. – Москва, 1967. – 32 с.
1138483
  Бабаян А.О. Природно-климатические условия развития субтропических культур в Армянской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Бабаян А.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 20л.
1138484
  Лесных В.В. Природно-климатический аспект издержек производства. (Конкурентоспособность национальных экономик) / В.В. Лесных, Е.В. Попов // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 148-158. – ISSN 0869-0499
1138485
   Природно-климатическое районирование и проблемы градостроительства.. – М., 1974. – 164с.
1138486
  Воловик О. Природно-кліматичні аномалії та їх вплив на розвиток хлібної торгівлі в Російській державі у XVIII ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 8-9
1138487
  Рудич О.О. Природно-кліматичні умови як фактор ризику виробництва сільськогосподарської продукції в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 14-21. – ISSN 2308-1988


  Визначено, що глобальне потепління в Україні в найближчі роки буде мати як позитивний, так і негативний вплив на сільське господарство. Встановлено, що цей вплив буде неоднаковим у різних агрокліматичних зонах, зокрема: збільшення тривалості ...
1138488
  Магир О.Я. Природно-культурний каркас гуманістичного ландшафтного поля Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 335-342. – Бібліогр.: 5 назв.
1138489
  Вербицька Л. Природно-людський спільносвіт у дидактичній ліриці Івана Франка ("Мій Ізмарагд", "Давнє й нове")


  У статті йдеться про філософсько-дидактичний код образної символіки природно-людського спільносвіту у збірках "Мій Ізмарагд", "Давнє й нове". Зробелно спробу окреслити основні напрямки художньої філософії в межах парадигми "людина-природа" в повчальній ...
1138490
   Природно-мелиоративная характеристика Средней Азии и Казахстана.. – Пущино, 1976. – 188с.
1138491
   Природно-мелиоративные условия лесостепных районов Восточной Сибири. – Иркутск, 1990. – 155с.
1138492
  Медвідь Л.І. Природно-орієнтований туризм та умови його розвитку в Закарпатській області // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 36-43 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1138493
   Природно-очаговые инфекции и инвазии на территории СССР.. – Л., 1983. – 137с.
1138494
  Рабінович С. Природно-правова очевидність та її юридична позитивація // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 15-21.
1138495
  Рабінович С.П. Природно-правова рівність як основа цивільних відноси: спроба антропосоціального аналізу // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 318-326. – ISSN 1818-992Х
1138496
  Новікова О.М. Природно-правова теорія у наукових поглядах Є.М. Трубецького // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 433-436. – ISBN 978-617-7133-95-6
1138497
  Рабінович С. Природно-правова у практиці Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 103-113
1138498
  Київець О.В. Природно-правове осмислення джерела міжнародного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 142-146. – ISSN 2220-1394
1138499
  Геселев О. Природно-правове розуміння права та проблема забезпечення конституційних прав людини у кримінальному судочинстві: філософсько-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 10-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1138500
  Галамай О.З. Природно-правовий аналіз права та звичаю // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 138-144. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1138501
  Конєва Н.В. Природно-правовий зміст правового закону // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 2 (87). – С. 95-100
1138502
  Ковальчук О.М. Природно-правовий підхід до праворозуміння у вчених Київського університету // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 141-145. – ISBN 978-966-171-322-1
1138503
  Рабінович С. Природно-правовий підхід у державно-юридичній діяльності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 135-144. – ISSN 1993-0909
1138504
  Рабінович П. Природно-правовий світогляд: сутність, вихідні засади, механізм формування / П. Рабінович, Т. Бачинський // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 417-428. – ISSN 2227-7153
1138505
  Задорожна С.М. Природно-правовий характер принципів міжнародного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – С. 49-56. – (Правознавство ; Вип. 660). – ISSN 2221-173X
1138506
  Савайда О.І. Природно-правові аспекти естетичної культури юриста / О.І. Савайда, Л.М. Гринь, Р.І. Скрипець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 200-205. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1138507
  Галамай О.З. Природно-правові аспекти угляду у використанні звичаю в праві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 377-380. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1138508
  Анісімова Г.В. Природно-правові засади загального водокористування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 83-94. – ISSN 0201-7245
1138509
  Рабінович С.П. Природно-правові засади регулювання відносин з управління корпораціями // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 65-72. – (Юридична ; Вип. 3)
1138510
  Рабінович С.П. Природно-правові засади юридичного регулювання суспільних відносин в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Рабінович С.П. ; Львівський нац. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 56 назв
1138511
  Попадинець Г.О. Природно-правові ідеї у філософських курсах професорів Києво-Могилянської академії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 42-51.
1138512
  Рабінович С. Природно-правові підходи в інтерпретаційній практиці Страсбурзького суду // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 166-172. – ISSN 0132-1331
1138513
  Гирила І.М. Природно-правові погляди Бориса Миколайовича Чичеріна на державу та право // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 381-384. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1138514
  Сніжко В. Природно-просторові вектори української геополітики / В. Сніжко, О. Федоренко // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 185-193
1138515
  Лясота Е.Л. Природно-рекреационная характеристика Средней Подолии // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 117-123. – Бібліогр.: 10 назв
1138516
  Шищенко П.Г. Природно-рекреаційне районування Азово-Чорноморського узбережжя Української РСР / П.Г. Шищенко, В.І. Тимчинський, Т.І. Шовкопляс // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-7 : Табл. – (Географія ; Вип. 27)
1138517
  Бересток А.А. Природно-рекреаційний потенціал Сумської області // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 256-258
1138518
  Ігнатенко М.Г. Природно-рекреаційний потенціал території: зміни методів та принципів оцінки і використання / М.Г. Ігнатенко, О.А. Марченко // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 33-37. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-7293-90-4
1138519
  Сімченко С.В. Природно-рекреаційні ресурси території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області як один із пріоритетних напрямів розвитку господарства регіону // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 108-112 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1138520
   Природно-ресурсна рента і рентні платежі: диференціація понять / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, О.В. Сакаль, Д.В. Клиновий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (290). – Бібліогр.:21 назв
1138521
   Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку і трансформацій. – Київ : Нічлава, 2006. – 704с. – ISBN 966-8939-07-7
1138522
   Природно-ресурсний аспект розвитку України : проект "Програма сприяння сталому розвитку в Україні". – Киев : КМ Academia, 2001. – 107, [2] с. : іл., табл. – ПРООН. Проект "Програма сприяння сталому розвитку в Україні". – Бібліогр.: с. 108. – (ПРООН). – ISBN 966-518-038-X
1138523
  Кононенко О.М. Природно-ресурсний потенціал аграрної сфери України та його охорона // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 34-43. – ISSN 2221-1055
1138524
  Костенок Я.О. Природно-ресурсний потенціал розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 23-26.
1138525
  Хлівна І.В. Природно-ресурсний потенціал сільських територій: проблеми збереження довкілля // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 3 (221), березень. – С. 59-64. – ISSN 2221-1055
1138526
  Оліферук С. Природно-ресурсний потенціал сільського господарства: управління розвитком // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 3 (317). – С. 7-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
1138527
   Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. – Київ : РВПС України, 1999. – 716с. – ISBN 966-02-1074-4; 966-7317-34-Х
1138528
  Руденко С.В. Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України: суспільно-географічне дослідження : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руденко Степан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 286 л. – Додатки: л. 174-286. – Бібліогр.: л. 152-173
1138529
  Руденко С.В. Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руденко Степан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1138530
  Бредіхіна В.Л. Природно-ресурсний потенціал як об"єкт екологічного права екологічних спорах // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 240-244. – ISBN 978-966-7957-20-9
1138531
  Джаман В.О. Природно-ресурсні можливості як чинник розселенської ємності території : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 51-55. – Бібліогр. 17 назв. – ISSN 1561-4980
1138532
  Коржнев М.М. Природно-ресурсні основи розвитку суспільства : Підручник для студ. геологіч. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.М. Коржнев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 173 с. – ISBN 966-594-442-8
1138533
   Природно-ресурсный потенциал Восточной Сибири и проблемы формирования аграрных и промышленных коплексов : тезисы докладов к региональной научно-практической конференции : тематический сборник. – Иркутск, 1986. – 173 с.
1138534
   Природно-ресурсный потенциал и природное пользование. – Иркутск, 1989. – 175с.
1138535
  Литовка О.П. Природно-ресурсный потенциал региональных социально-экономических комплексов / О.П. Литовка, Э.А. Новиков. – Ленинград, 1991. – 127с.
1138536
  Игнатенко Н.Г. Природно-ресурсный потенциал Среднего Приднестровья / Н.Г. Игнатенко, В.П. Руденко. – Черновцы, 1980. – 88с.
1138537
  Корнеев А.В. Природно-ресурсный потенциал США: сосотояние и перспективы использования / А.В. Корнеев, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
1138538
  Корнеев А.В. Природно-ресурсный потенциал США: состояние и перспективы использования / А.В. Корнеев, В.И. Соколов // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
1138539
  Игнатенко Н.Г. Природно-ресурсный потенциал территории : Географический анализ и синтез / Н.Г. Игнатенко, В.П. Руденко. – Львов : Вища школа, 1986. – 162 с.
1138540
   Природно-сельскохозяйственное районирование и использование земельного фонда СССР.. – М., 1983. – 336с.
1138541
  Залуцький І.Р. Природно-сільськогосподарське районування земель в Україні: особливості нормативно-методичного забезпечення та проблеми системного здійснення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (90). – С. 64-73. – ISSN 1562-0905
1138542
  Канаш О.П. Природно-сільськогосподарське районування України: виокремлення природно-сільськогосподарських зон і гірських областей / О.П. Канаш, С.О. Осипчук, А.Г. Мартин // Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2006. – № 2. – С. 50-68
1138543
  Мащенко О.М. Природно-сільськогосподарські райони Сумської області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 17-20. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1138544
   Природно-територіальні та суспільно-географічні комплекси регіонів: історія формування, стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від часу утворення Луганської області, 27-29 травня 2008 року, м. Луганськ / МОНУ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [та ін.] ; [відп. ред. Ю.О. Кисельов ; ред. кол. : П.Г. Шищенко, Г.І. Денисик]. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 199 с.
1138545
  Кияк С.Р. Природно-территориальные комплексы Житомирской области и их анализ в целях рационального природопользования : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Кияк С.Р.; АН УССР, Ин-т геофизики им. С.И.Субботина. Отд. географии. – К., 1984. – 19л.
1138546
   Природно-территориальные комплексы и их изучение в курсе географии средней школы : Пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1973. – 160с.
1138547
  Архипова Л.М. Природно-техногенна безпека гідроекосистем : монографія / Людмила Миколаївна Архипова ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 367 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 358-366. – ISBN 978-966-694-138-4
1138548
  Довгань А.І. Природно-техногенна безпека життєдіяльності населення України : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Довгань А.І.; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 218л. + Додатки: л.181-218. – Бібліогр.: л.164-180
1138549
  Довгань А.І. Природно-техногенна безпека життєдіяльності населення України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: спец.: 11.00.02 економ. та соціал. географія / Довгань А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1138550
  Мельничук А.Л. Природно-техногенна безпека жттєдіяльності населення: суспільно-географічний вимір дослідження // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 95-101. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1138551
  Павлов Д Природно-техногенна безпека як елемент громадської безпеки: теоретико-правовий аспект // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 65-75. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
1138552
   Природно-техногенні загрози розвитку аграрного сектору України / С. Уліганець, Л. Мельник, О. Кравчук, Т. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 49-53. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Розкрита сутність природно-техногенної безпеки. Розглянуті джерела та види небезпеки. Особлива увага звернута на екологічну безпеку. Висвітленні регіональні особливості природно-техногенних загроз в Україні. Виявленні загрози природно-техногенного ...
1138553
  Данилишин Б.М. Природно-техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління / Б.М. Данилишин; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Киев : Нічлава, 2001. – 260с. – ISBN 966-7317-60-9
1138554
  Дяків В. Природно-техногенні причини та еколого-геохімічні наслідки гідродинамічної аварії 15 вересня 1983 р. на Стебницькому хвостосховищі / В. Дяків, І. Кицмур // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 106-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1138555
  Головко О.Н. Природно-хозяйственная и культурно-историческая аттрактивность Большого Севастополя : Туризм и краеведение / О.Н. Головко, В.А. Лей // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 64-74. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0016-7207
1138556
  Карпухин С.С. Природно-хозяйственное районирование российской Арктики для создания комплексного космического ГИС-атласа / С.С. Карпухин, С.К. Белоусов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 27-32 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
1138557
   Природно-хозяйственные комплексы Восточной Сибири : сборник. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1983. – 108 с.
1138558
  Кривоборская А.И. Природно-экономический потенциал зоны БАМ : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии ; А.И. Кривоборская ; отв. ред. Б.М. Ишмуратов. – Новосибирск : Наука
Географические аспекты. – 1987. – 78 с.
1138559
  Аннамередов Н. Природно-экономический потенциал Туркменистана // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 1. – С. 116-118
1138560
  Юлдашев О. Природно - правова цінність категорії "гідність людини" як підгрунтя будь якого реформування (до проблеми принципів державотворення) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.92-99
1138561
  Івах Я.Є. Природно та суспільно-географічні особливості формування регіонального військово-політичного конфлікту на Сході України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 155-160. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
1138562
  Бронштейн М.Л. Природно экономические различия и стимулирование колхозного производства / М.Л. Бронштейн. – М, 1968. – 208с.
1138563
  Колтун М.И. Природное (физико-географическое) районирование территории Советского Союза. : Указатель литературы, изданной в 1917-1960 гг. / М.И. Колтун. – Москва, 1962. – 379с.
1138564
  Бойко С.В. Природное и мелиоративное районирование южной части Красноярского края : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бойко С.В. ; МГУ , Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 17 с.
1138565
   Природное и сельскохозяйственное районирование СССР. – Москва, 1979. – 209с.
1138566
   Природное и сельскохозяйственное районирование СССР. – Москва, 1983. – 205с.
1138567
   Природное и сельскохозяйственное районирование СССР.. – М., 1967. – 372с.
1138568
   Природное районирование Алтайского края : Труды особой комплексной экспедиции по землям нового сельскохозяйственного освоения. – Омск : АН СССР
Т. 1. – 1977. – 144с. : карта
1138569
   Природное районирование и вопросы охраны природы. – Уфа, 1980. – 137с.
1138570
  Чупахин В.М. Природное районирование Казахстана : (Для целей сельского хозяйства) / В.М. Чупахин. – Алма-Ата : Наука, 1970. – 264с.
1138571
  Чупахин В.М. Природное районирование Казахстана / В.М. Чупахин. – Алма-Ата, 1978. – 264с.
1138572
   Природное районирование Новгородской области.. – Ленинград : ЛГУ, 1978. – 245с.
1138573
  Доскач А.Г. Природное районирование Прикаспийской полупустыни / А.Г. Доскач. – Москва : Наука, 1979. – 142 с.
1138574
   Природное районирование Северного Кавказа и Нижнего Дона.. – Ростов н/Д., 1959. – 112с.
1138575
   Природное топливо планеты.. – М., 1981. – 160с.
1138576
   Природному заповіднику "Медобори" - 25 років // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 265-266 : фото. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1138577
  Братасюк М.Г. Природноправова парадигма в постмодерній філософсько-правовій думці // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.167-173. – ISBN 966-568-656-9
1138578
  Міщенко В. Природноресурсна рента і рентна політика в Україні / В. Міщенко, Б. Данилишин // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 4-14. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1138579
   Природноресурсні платежі в доходах бюджету. Шляхи вдосконалення / В.С. Міщенко, Я.В. Коваль, М.А. Хвесик, О.А. Кучер // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 27-37.
1138580
   Природноресурсове право України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Істина, 2005. – 376 с. – ISBN 966-7613-60-7
1138581
   Природноресурсовое право и правовая охрана окружающей среды : Учеб. для вузов. по спец. "Правоведение". – Москва : Юридическая литература, 1988. – 510 с.
1138582
   Природные ассоциации серых гнейсов архея : (Геология и петрология). – Ленинград : Наука, 1984. – 200с.
1138583
   Природные битумы - дополнительный источник углеводородного сырья : сб. гауч. труд. – М., 1984. – 171с.
1138584
  Клубов Б.А. Природные битумы Севера / Б.А. Клубов. – М., 1983. – 205с.
1138585
   Природные битумы СССР: Закономерности формирования и размещения.. – Л., 1981. – 195с.
1138586
  Горелик З.А. Природные богатства Белоруссой ССР и их использование / З.А. Горелик, Н.Т. Романовский. – Минск, 1960. – 40с.
1138587
  Слюсарев А.А. Природные богатства Донбасса / А.А. Слюсарев. – Енакиево, 1947. – 83с.
1138588
  Конобрицкая Е.М. Природные богатства Казахстана на службе народного хозяйства / Е.М. Конобрицкая. – Москва, 1955. – 40с.
1138589
  Березина Ю.И. Природные богатства Китая / Ю.И. Березина. – М, 1958. – 88с.
1138590
  Молочек И.С. Природные богатства нашей Родины / И.С. Молочек. – Москва : Географгиз, 1955. – 112с.
1138591
  Шутов И.М. Природные богатства родины = (Цифры и факты) / И.М. Шутов. – Москва : Статистика, 1969. – 62с.
1138592
  Шутов И.М. Природные богатства Родины : (цифры и факты) / И.М. Шутов ; [ред. Н.И. Шатунова]. – Москва : Статистика, 1969. – 64 с. – (Статистика для всех)
1138593
  Пленкин Ф.И. Природные богатства СССР / Ф.И. Пленкин. – Москва, 1953. – 87с.
1138594
  Молочек И.С. Природные богатства СССР на службе социалистического строительства / И.С. Молочек. – М., 1951. – 32с.
1138595
  Свергун И.П. Природные богатства Тульской области и перспективы их использования / И.П. Свергун. – Тула : Тульское книжное изд-во, 1961. – 71с. : Ил. – Библиогр.: с. 71
1138596
  Моисеев А.Ю. Природные воды и здоровье человека // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 117-124. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0367-4290
1138597
   Природные воды и окружающая среда.. – М., 1976. – 39с.
1138598
   Природные воды района Костомукшского железорудного месторождения : Северная Карелия. – Петрозаводск, 1985. – 245с.
1138599
  Якубова Р.А. Природные воды Узбекистана иохрана их отзагрязнения пестицидами / Р.А. Якубова. – Ташкент, 1977. – 112с.
1138600
  Зорин Л.В. Природные воды, породообразование и рельеф / Л.В. Зорин. – Москва : Наука, 1979. – 168с.
1138601
  Стопневич А.Д. Природные газы в России. / А.Д. Стопневич. – Птгр., 1920. – 37с.
1138602
   Природные газы земли и их роль в формировании земной коры и месторождений полезных ископаемых: Материалы 2-го всесоюз. совещ.. – К., 1985. – 240с.
1138603
  Сихарулидзе Г.Г. Природные газы минаральных вод абхазской трещинной водонапорной системы и их спользование в решении генетических и возрастных вопросов гидротеологии. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 125 / Сихарулидзе Г.Г.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1968. – 22л.
1138604
   Природные газы осадочной толщи.. – Л., 1976. – 344с.
1138605
  Фридман А.И. Природные газы рудных месторождений / А.И. Фридман. – М., 1970. – 192с.
1138606
  Хлопин В.Г. Природные газы, их изучение, добывание и использование / В.Г. Хлопин, проф. – Ленинград, 1932. – 73 с.
1138607
   Природные геосистемы Центральной лесостепи Русской равнины. – Москва : Наука, 1988. – 142с.
1138608
  Ивонис И.Ю. Природные гиббереллиноподобные вещества в почках и генеративных органах сосны обыкновенной (pinus silvestris L.) : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Ивонис И.Ю.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 19л.
1138609
  Сидорова В.В. Природные достопримечательности глазами средневековых путешественников и хронистов (по французским историческим сочинениям X-XI вв.) // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 20-30. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1138610
  Рустамов А.К. Природные заповедники СССР / А.К. Рустамов. – Москва, 1976. – 48 с.
1138611
  Селиевская А.А. Природные зоны / А.А. Селиевская. – Москва, 1960. – 100с.
1138612
  Гулисашвили В.З. Природные зоны и естественно-исторические области Кавказа / В.З. Гулисашвили. – Москва : Наука, 1964. – 328с .
1138613
  Макеев П.С. Природные зоны и ландшафты / П.С. Макеев. – Москва : Географгиз, 1956. – 320с.
1138614
  Мильков Ф.Н. Природные зоны СССР / Ф.Н. Мильков. – Москва : Мысль, 1964. – 325с.
1138615
  Мильков Ф.Н. Природные зоны СССР / Ф.Н. Мильков. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Мысль, 1977. – 293с.
1138616
  Кондратьев К.Я. Природные и антропогенные изменения климата / К.Я. Кондратьев. – Л, 1986. – 65с.
1138617
  Петренко О.Н. Природные и антропогенные изменения пойм полесских рек и учет их в системе рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 65-73. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
1138618
   Природные и антропогенные факторы воздействия на качество почв и водных ресурсов Республики Молдова / Игор Повар [и др.] ; Ин-т химии Акад. Наук Молдовы ; Ин-т почвоведения, агрохимии и защиты почв "Николае Димо". – Кишинэу : [б. и.], 2014. – 267, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-9975-62-383-4
1138619
  Финкельштейн Д.Н. Природные и искусственные минералы : Пособие для учащихся / Д.Н. Финкельштейн. – Москва : Просвещение, 1966. – 130с.
1138620
  Вампилова Л.Б. Природные и культурные признаки историко-географического районирования / Л.Б. Вампилова, А.Г. Манаков // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 7-16 : рис. – Библиогр.: 42 назв. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
1138621
   Природные и модифицированные изофлавоноиды.. – Ростов н/Д., 1985. – 184с.
1138622
   Природные и синтетические алмазы. – М., 1986. – 220с.
1138623
  Крутошикова А. Природные и синтетические сладкие вещества / А. Крутошикова, М. Угер. – М., 1988. – 120с.
1138624
   Природные и социально-экономические условия Белорусской ССР. – Минск, 1984. – 118с.
1138625
  Водяницкий Ю.Н. Природные и техногенные соединения тяжелых металлов в почвах // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 420-432 : табл. – Библиогр.: 88 назв. – ISSN 0032-180Х
1138626
   Природные и хозяйственные ресурсы Рязанской области, оценка их перспектив : Тез. Рязан. обл. науч.-практ. конф., 26-27 февр. 1991 г. – Рязань, 1991. – 169с.
1138627
   Природные и экономические факторы формирования КАТЭКа. – Иркутск, 1980. – 161с.
1138628
   Природные изотопы гидросферы. – Москва : Недра, 1975. – 277с.
1138629
  Зейналов Э.Б. Природные ингибиторы Азербайджанских нефтей / Э.Б. Зейналов. – Баку, 1988. – 120с.
1138630
  Кефли В.И. Природные ингибиторы и их участие в росте растений : Автореф... канд. биол.наук: / Кефли В.И.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева АН СССР. – М., 1965. – 28л.
1138631
  Кефели В.И. Природные ингибиторы роста и фитогормоны / В.И. Кефели. – Москва : Наука, 1974. – 253с.
1138632
  Дорофеев А.А. Природные ископаемые богатства Сталинградской области / А.А. Дорофеев, Е.Ф. Соловьев. – Сталинград, 1940. – 52с.
1138633
  Гожик И.Ф. Природные источники атмосферных галогенуглеводородов / И.Ф. Гожик, В.И. Богилло, М.С. Базилевская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 44-53 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1726-5428
1138634
  Кукал З. Природные катастрофы / З. Кукал. – Москва : Знание, 1985. – 240с.
1138635
  Котляков В.М. Природные катастрофы // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 185-213. – ISBN 5-89317-203-5
1138636
  Астафьева-Урбайтис Природные катастрофы в истории Земли / Астафьева-Урбайтис, Н.А. Ясаманов. – Москва, 1990. – 45с.
1138637
   Природные комплексы Арткити и вопросы их охраны : Сб. ст. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 119с.
1138638
  Брехман И.И. Природные комплексы биологически активных веществ / И.И. Брехман, И.Ф. Нестеренко. – Л, 1988. – 91с.
1138639
   Природные комплексы Валаама и воздействие на них рекреации. – Петрозаводск, 1983. – 190с.
1138640
   Природные комплексы горных территорий, их изучение и использование. – Фрунзе, 1985. – 130с.
1138641
  Зубов С.М. Природные комплексы и продуктивность растительности СССР / С.М. Зубов. – Минск, 1978. – 168с.
1138642
  Шищенко П.Г. Природные комплексы и физико-географическое районирование левобережного Полесья УССР : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Шищенко П.Г. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 19 с.
1138643
   Природные комплексы Крыма, их оптимизация и охрана: Сб. науч. тр.. – Симферополь, 1984. – 161с.
1138644
  Выхованец В Г. Гыжко Природные комплексы морского побережья классического лиманного типа // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 9-21 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1138645
   Природные комплексы низших растений Западной Сибири. – Новосибрск, 1977. – 209с.
1138646
  Гуцуляк В.Н. Природные комплексы северной Молдавии и вопросы их практического использования : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 690 / Гуцуляк В.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
1138647
  Гуцуляк В.Н. Природные комплексы северной Молдавии и вопросы их практического использования : Дис... канд. географ.наук: / Гуцуляк В.Н.; КГУ. Кафедра физической географии. – К., 1971. – 298л. – Бібліогр.:л.280-298
1138648
  Иванов А.Ф. Природные кормовые угодья степной и пустынной зон Внутренней Монголии и их использование. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Иванов А.Ф.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-тут кормов им. В.Р.Вильямса. – М., 1966. – 48л.
1138649
  Квасница В.Н. Природные кристаллы Украины / В.Н. Квасница, В.И. Павлишин, О.И. Матковский. – Львов : Світ, 1990. – 118с.
1138650
  Глызин В.И. Природные ксантоны / В.И. Глызин. – Новосибирск, 1986. – 173с.
1138651
  Кузнецова В.И. Природные кумарины и фурокумарины / В.И. Кузнецова. – Л., 1967. – 248с.
1138652
  Абромайт Ларс Природные лаборатории эволюции : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 58-60 : Фото. – ISSN 1029-5828
1138653
  Кадыркулов А.К. Природные ландшафты Атбашы-Каракоюновсой долины и их антропогенные модификации // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 240-251 : табл. – Библиогр.: 11 назв.
1138654
  Рыбин Н.Н. Природные ландшафты Карпат / Н.Н. Рыбин. – Черновцы, 1976. – 87с.
1138655
   Природные ландшафты Каршинской степи. : Материалы Каршинской экспедиции географака. – Ташкент : Фан
Вып.5. – 1966. – 144с.
1138656
  Гусейнова Ф.А. Природные ландшафты Кобыстана : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гусейнова Ф.А. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 24 с.
1138657
  Куница Н.А. Природные ландшафты территории Украины в последнее ледниковье // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 86-97 : Карта. – Бібліогр.: 30 назв
1138658
  Куница Н.А. Природные ландшафты территории Украины в эпоху максимального оледенения // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 84-92. – Бібліогр.: 23 назви
1138659
  Оранский И.Е. Природные лечебные факторы и биологические ритмы / Оранский И.Е. – Москва, 1988. – 288 с.
1138660
  Вайсфельд Д.Н. Природные лечебные факторы Одесского курортного региона / Д.Н. Вайсфельд, Г.А. Горчакова, Л.А. Серебрина. – Киев : Здоровья, 1991. – 140с. – (Курорты : Сер. основана в 1961 г.)
1138661
  Ревякин В.С. Природные льды Алтае-Саянской горной области / В.С. Ревякин. – Ленинград, 1981. – 288с.
1138662
  Филенко Ф.П. Природные материалы на уроках труда в начальных классах / Ф.П. Филенко. – Москва : Просвещение, 1971. – 144 с., 2 л. ил. : ил.
1138663
  Гузевич С.Н. Природные методы информатики // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 61-63. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1138664
  Розанов Ю.А. Природные минераллные пигменты РСФСР / Ю.А. Розанов, К.И. Толстихина. – М, 1947. – 175с.
1138665
  Мартынов М.А. Природные минеральные пигменты Украинской ССР / М.А. Мартынов. – Киев, 1950. – 103с.
1138666
  Иванов А.А. Природные минеральные соли / А.А. Иванов. – Москва, 1951. – 32с.
1138667
   Природные минеральные сорбенты.. – 1960. – Киев : Издательство АН УССР, 1960. – 372 с.
1138668
   Природные модели алмазных россыпей в конгломератах.. – М., 1984. – 134с.
1138669
   Природные национальные парки Украины. : (Охрана окружающей среды) / П.Т. Ященко, Е.М. Гребенюк, Л.А. Тасенкевич, Н.П. Жижин, др. и; Стойко С.М. – Львов : Вища школа, 1988. – 118с.
1138670
   Природные облицовочные камни Урала.. – М., 1981. – 71с.
1138671
  Беляева Л. Природные объекты как эффективное средство обучения студентов химико-биологического профиля / Л. Беляева, А. Босенко, М. Топчий // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 73-82. – ISSN 2414-5076
1138672
  Йиргенсонс Б. Природные органические макромолекулы / Б. Йиргенсонс. – М., 1965. – 554с.
1138673
   Природные основы берегозащиты : Сборник статей. – Москва : Наука, 1987. – 207с.
1138674
   Природные особенности заповедника "Галичья гора" : Сб. науч. тр. – Воронеж, 1991. – 182с.
1138675
  Кузьмина М.М. Природные особенности приворонежских лесных массивов и возможности их комплексного использования. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.690 / Кузьмина М.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 18л.
1138676
  Коньшина Л.Н. Природные очаги зоонозного кожного лейшманиоза в Каракалпакской АССР : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Коньшина Л.Н.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1138677
  Бойко В.А. Природные очаги клещевого энцефалита в лесостепной зоне Среднего Поволжья : Автореф... докт. биол.наук: 14.00.03 / Бойко В. А.; АМН СССР, Ин-т полиомелита и вирусных энцифалитов. – М., 1975. – 57л. – Бібліогр.:с.50-57
1138678
  Бойко В.А. Природные очаги клещевого энцефалита лесостепной зоны Татарии : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко В. А.; КазГУ. – Казань, 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1138679
  Шилова Светлана Александровна Природные очаги клещевого энцефалита южной тайги Среднего Урала. (Структура, пространств.-врем. изм., меры оздоровления) : Автореф... д-ра биол.наук: / Шилова Светлана Александровна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1966. – 38л. – Бібліогр.:с.34-38
1138680
  Свиридова Ирина Природные парки Волгоградской области : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-81 : Фото
1138681
  Толстихина К.И. Природные пигменты СССР, их обогащение и применение / К.И. Толстихина. – М., 1963. – 364с.
1138682
  Мусиенко Б.А. Природные предпосылки рационального использования водных ресурсов для орошения в районах Причерноморья // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 10-16. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
1138683
  Багрова Л.А. Природные предпосылки рекреационного освоения Казантипского побережья в Крыму // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 88-94. – Бібліогр.: 3 назви
1138684
  Семенов А.Л. Природные противоопухолевые соединения (структура и механизм действия) : (Структура и механизм действия) / А.Л. Семенов; Отв. ред. Е.В. Грунтенко ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Иркут. ин-т орган. химии. – Новосибирск : Наука, 1979. – 223 с.
1138685
  Томирдиаро С.В. Природные процессы и освоение территорий зоны вечной мерзлоты / С.В. Томирдиаро. – Москва : Недра, 1978. – 145с.
1138686
   Природные процессы и ресурсы Подмосковья : Сб. тр. – Москва, 1975. – 142с.
1138687
  Моисеев Б.В. Природные радиационные процессы в минералах / Б.В. Моисеев. – М., 1985. – 174с.
1138688
  Куракова Л.И. Природные районы и ландшафты Бирмы : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Куракова Л.И. ; Моск. гос. ун-т , Геогр. фак. – Москва, 1965. – 23 с.
1138689
  Культиасов М.В. Природные растительные богатства СССР и их народнохозяйственное значение / М.В. Культиасов. – Москва : Знание, 1955. – 32с.
1138690
   Природные регуляторы роста растений : Сводный указ. отеч. и зарубеж. лит. за 1975 г. – Москва, 1976. – 116с.
1138691
   Природные режимы и топогеосистемы Приангарской тайги. – Новосибирск : Наука, 1975. – 179с.
1138692
   Природные режимы средней тайги Западной Сибири. – Новосибирск, 1977. – 302с.
1138693
   Природные режимы степей Минусинской котловины : На примере Койбальской степи. – Новосибирск, 1976. – 237с.
1138694
   Природные резервуары в терригенных формациях Печорского нефтегазоносного бассейна.. – Сыктывкар, 1993. – 152с.
1138695
   Природные резервуары европейского Севера СССР и их нефтегазоносность: Сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 214с.
1138696
  Бурлин Ю.К. Природные резервуары нефти и газа : Учебное пособие для ВУЗов / Ю.К. Бурлин. – Москва : МГУ, 1976. – 136с.
1138697
   Природные ресурсы - естественная основа развития производительных сил : (аннотированная тематика лекций). – Москва : О-во "Знание" РСФСР, 1987. – 48 с. – (в помощь лектору)
1138698
  Гладкий Ю.Н. Природные ресурсы Африки : ( По странам и континентам) / Ю.Н. Гладкий, В.С. Ягья. – Москва : Знание, 1986. – 45 с. – (Науки о Земле. Новое в жизни, науке и технике)
1138699
   Природные ресурсы Башкирии и их охрана: Сб. ст.. – Уфа, 1975. – 207с.
1138700
   Природные ресурсы Башкирской АССР.. – М.-Л.
1. – 1941. – 154с.
1138701
   Природные ресурсы больших озер СССР и вероятные их изменения. – Ленинград : Наука
1. – 1984. – 286с.
1138702
  Асташкин Н.Д. Природные ресурсы БССР / Асташкин Н.Д. – Минск : Наука и техника, 1970. – 460 с. – Библиогр.: с. 450-457
1138703
  Романов В.С. Природные ресурсы БССР, использование и охрана : (По республикам Советского Союза) / В.С. Романов. – Москва : Знание, 1985. – 48с.
1138704
   Природные ресурсы в моделях территориально-производственных систем : сборник. – Новосибирск : Наука, 1982. – 191 с.
1138705
   Природные ресурсы Воронежской области и их охрана.. – Воронеж, 1974. – 116с.
1138706
   Природные ресурсы Грузинской ССР. – Москва : АН СССР
Т. 3 : Минеральные воды. – 1961. – 439с.
1138707
   Природные ресурсы Грузинской ССР. – Москва : АН СССР
Т. 5 : Топливные ресурсы. – 1963. – 272с.
1138708
   Природные ресурсы Грузинской ССР. – Москва : АН СССР
Т. 6 : Сельскохозяйственные ресурсы. – 1965. – 275с.
1138709
   Природные ресурсы Дагестанской АССР. – Москва;Ленинград : Ан СССР
Т. 1. – 1935. – 367с.
1138710
   Природные ресурсы Забайкалья : сборник науч. трудов. – Новосибирск-Чита : ОИГГМ СО АН СССР, 1991. – 223 с. – ISBN 5-7623-0255-5
1138711
   Природные ресурсы Западной Сибири и их хозяйственная оценка : Межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск, 1979. – 97с.
1138712
  Баратов Паттах Природные ресурсы Зарафшанской долины и их использование / П. Баратов ; Ташкент. обл. гос. пед. ин-т. – Ташкент : ФАН, 1977. – 116 с. – Список лит.: с. 113-115
1138713
   Природные ресурсы зарубежных территорий Европы и Азии. – Москва : Мысль, 1976. – 447с.
1138714
  Хижняк А.А. Природные ресурсы земли Белгородской. / А.А. Хижняк. – Воронеж, 1975. – 126с.
1138715
  Подобедов Н.С. Природные ресурсы Земли и охрана окружающей среды / Н.С. Подобедов. – Москва : Недра, 1985. – 236с.
1138716
   Природные ресурсы и вопросы их рационального использования : Сб. тр. – Москва, 1976. – 114с.
1138717
   Природные ресурсы и заповедный фонд Таджикистана. – Душанбе : Дониш
Ч.2. – 1985. – 205с.
1138718
   Природные ресурсы и заповедный фонд Такжикистана : сб. ст. – Душанбе
Ч. 1. – 1984. – 224с.
1138719
  Разумихин Н.В. Природные ресурсы и их охрана : Учебное пособие / Н.В. Разумихин. – Ленинград : ЛГУ, 1987. – 267с.
1138720
   Природные ресурсы и культурные ландшафты материков. Сб. ст.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 248с.
1138721
   Природные ресурсы и пути комплексного их использования.. – К., 1978. – 164с.
1138722
  Канов В.И. Природные ресурсы и развитие хозяйственного механизма их воспроизводства. / В.И. Канов. – Томск, 1987. – 116с.
1138723
  Апрелин Г.К. Природные ресурсы и экономика Латинской Америки / Г.К. Апрелин. – Москва : Знание, 1979. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия: Наука о Земле ; № 11)
1138724
   Природные ресурсы и экономическая география СССР. – Москва, 1971. – 64с.
1138725
  Кондратьев В. Природные ресурсы и экономический рост // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 1. – С. 41-52 : табл., рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0131-2227
1138726
   Природные ресурсы и эффективность и использования.. – М., 1966. – 248с.
1138727
  Левин А.П. Природные ресурсы и эффективность производства / А.П. Левин, В.Г. Удовенко. – Москва : Знание, 1975. – 63 с. – (Экономика ; Новое в жизни, науке, технике)
1138728
   Природные ресурсы Кара-кумов : Рельеф и почвы Юго-восточных Кара-кумов. – Москва-Ленинград
Ч.4. – 1940. – 79с.
1138729
   Природные ресурсы Карелии, их использование и охрана : Сб. ст. – Петрозаводск, 1988. – 150с.
1138730
   Природные ресурсы Командорских остравов : Запасы, состояние, вопр. охраны и использ.: Сб. ст. – Москва, 1991. – 215с.
1138731
   Природные ресурсы Левобережной Украины и их использование : материалы межведомственной научной конференции. – Харьков : ХГУ им. А.М. Горького
Т. 1. – 1962. – 276 с.
1138732
   Природные ресурсы Левобережной Украины и их использование : материалы межведомственной научной конференции. – Харьков : ХГУ им. А.М. Горького
Т. 2. – 1962. – 418 с.
1138733
   Природные ресурсы Левобережной Украины и их использование.. – Харьков
2. – 1961. – 418с.
1138734
   Природные ресурсы Лискинского района Воронежской области и их рациональное использование. – Воронеж, 1977. – 134с.
1138735
   Природные ресурсы низовьев Амударьи.. – Ташкент : ФАН, 1974. – 280с.
1138736
  Умаров М. Природные ресурсы низовьев р.Зарафшан и их использование / М. Умаров. – Ташкент, 1967. – 174с.
1138737
  Бейром С.Г. Природные ресурсы Новосибирской области : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Новосибирский отдел географического общества СССР ; С.Г. Бейром, И.П. Васильев, И.М. Гаджиев и др. ; отв. ред.: В.А. Николаев, И.М. Гаджиев. – Новосибирск : Наука, 1986. – 214 с.
1138738
   Природные ресурсы Новосибирской области.. – Ташкент, 1986. – 214с.
1138739
  Задорожный В.Ф. Природные ресурсы новых районов = Методология освоения / В.Ф. Задорожный, Е.Н. Каратыгина. – Новосибирск : Наука, 1991. – 105с.
1138740
   Природные ресурсы озер Западной Сибири, прилегающих горных территорий и их рациональное использование: Мезвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 106с.
1138741
   Природные ресурсы Русской равнины в прошлом, настоящем и будущем. – Москва : Наука, 1976. – 379с. – (Проблемы конструктивной географии)
1138742
   Природные ресурсы Русской равнины и перспективы их использования. – Москва : Наука, 1974. – 59с.
1138743
  Дворов И.М. Природные ресурсы Рязанской области / И.М. Дворов. – Москва : Наука, 1965. – 236с.
1138744
  Славин С.В. Природные ресурсы Севера в народном хозяйстве СССР / С.В. Славин. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Наука о Земле ; Новое в жизни, науке, технике)
1138745
  Иванух Р.А. Природные ресурсы сельскохозяйственного производства Украинской ССР / Р.А. Иванух. – Киев : Наукова думка, 1984. – 223с.
1138746
   Природные ресурсы Сибири : (исследования, преобразования, охрана). – Новосибирск : Наука, 1976. – 183с.
1138747
   Природные ресурсы Сибири и их освоение : Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1981. – 111с.
1138748
  Асташкин Н.Д. Природные ресурсы Смоленской области и пути их хозяйственного использования : Автореф... Канд.геогр.наук: / Асташкин Н.Д.; М-во высш.сред.спец.и проф.образования БССР. – Минск, 1961. – 33л.
1138749
   Природные ресурсы Советского Союза, их использование и воспроизводство. – Москва : АН СССР, 1963. – 207с.
1138750
   Природные ресурсы СССР. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1983. – 48 с. – (Науки о Земле ; № 4 ; Новое в жизни, науке, технике)
1138751
   Природные ресурсы стран Азии и Северной Африки. – Москва : Наука, 1975. – 198с.
1138752
  Зиман Л.Я. Природные ресурсы США и из использование / Л.Я. Зиман. – М, 1954. – 136с.
1138753
   Природные ресурсы Тихого океана -- на благо человечества: Тр. XIV Тихоокеан. науч. конгр., Хабаровск 20 авг. -- 5 сент. 1979 г.. – М., 1980. – 351с.
1138754
   Природные ресурсы Томской области. – Новосибирск, 1991. – 174с.
1138755
   Природные ресурсы Тюменской области : Сб. ст. – Ленинград, 1976. – 134с.
1138756
   Природные ресурсы УССР и пути их рационального использования.. – Л., 1959. – 44с.
1138757
  Золотова А.В. Природные ресурсы Центрально- Черноземных областей : Геология: Указ. лит. 1965-1975 гг. / А.В. Золотова; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж
Ч. 2. – 1979. – 73 с.
1138758
  Золотова А.В. Природные ресурсы Центрально-Черноземных областей : Флора / Воронеж.ГУ; Зональная науч.б-ка; Сост.: А.В.Золотова. – Воронеж, 1981. – 66с.
1138759
   Природные ресурсы ЦЧО, их использование и охрана. Сб. студ. науч. работ.. – Воронеж, 1973. – 81с.
1138760
   Природные ресурсы ЦЧЭР, перспективы их использования и охрана : монография. – Воронеж : ВГУ, 1985. – 200 с.
1138761
   Природные ресурсы Южной Якутии в связи с социалистической реконструкцией сельского хозяйства.. – М.-Л., 1933. – 158с.
1138762
  Воротников Б.Ю. Природные ресурсы Янтарного края России : Регионы России / Б.Ю. Воротников, А.Е. Корниецкий // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 27-30. – ISSN 0016-7207
1138763
  Аккерман Э.А. Природные ресурсы Японии и перспективы японской экономики / Аккерман Э.А. ; пер. с англ. Л.Я. Бровика. – Москва : Издательство иностранной литературі, 1955. – 520с.
1138764
   Природные ресурсы, экология и социальная среда Прибайкалья. – Иркутск
Т.1. – 1995. – 320с.
1138765
   Природные ресурсы, экология и социальная среда Прибайкалья. – Иркутск
Т.2. – 1995. – 146с.
1138766
   Природные ресурсы, экология и социальная среда Прибайкалья. – Иркутск
Т.3. – 1995. – 304с.
1138767
  Маймулов Д.Ф. Природные системы Смоленской области / Д.Ф. Маймулов. – Смоленск, 1987. – 104с.
1138768
  Зандерманн В. Природные смолы, скипидары, талловое масло (химия и технология) / В. Зандерманн. – М, 1964. – 576с.
1138769
  Чижов О.С. Природные соединения ряда дибензоциклооктадиена. : Автореф... канд. хим.наук: / Чижов О.С.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1962. – 22л.
1138770
  Бундин Е.И. Природные сокровища / Е.И. Бундин. – Москва : Гос.издат.медицинской литературы, 1962. – 64 с.
1138771
  Поляков В.Д. Природные соли / В.Д. Поляков. – Москва : Знание, 1961. – 31с.
1138772
  Тарасевич Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки воды / Ю.И. Тарасевич. – Киев, 1981. – 208 с.
1138773
   Природные сорбенты СССР. – Москва : Недра, 1990. – 206с.
1138774
   Природные сорбенты цеолитовой структуры.. – Ташкент, 1974. – 107с.
1138775
   Природные сорбенты.. – М., 1967. – 225с.
1138776
  Райс Э.Л. Природные средства защиты растений от вредителей / Э.Л. Райс. – Москва : Мир, 1986. – 184с.
1138777
   Природные стекла -- индикаторы геологических процессов.. – М., 1987. – 156с.
1138778
  Полякова М.Н. Природные строительные материалы Крыма минерального происхождения. / М.Н. Полякова, А.Ф. Слудский. – Ялта, 1955. – 128с.
1138779
   Природные строительные материалы Харьковского экономического административного района.. – Х., 1958. – 18с.
1138780
  Бабушкин Л.Н. Природные территориальные комплексы Юго-Запада Средней Азии / Л.Н. Бабушкин, Н.А. Когай ; Ташкентский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : ФАН, 1975. – 116 с. – Библиогр.: с. 103-115
1138781
   Природные угольные пожары Кузбасса: геологические предпосылки, климатические обстановки, возраст / Э.В. Сокол, С.А. Новикова, Д.В. Алексеев, А.В. Травин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 9. – С. 1319-1343 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1342-1343. – ISSN 0016-7886
1138782
  Кабанов А.А. Природные условия Емельяновского района Красноярского края как фактор развития его сельскохозяйственного производства : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Кабанов А.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Красноярск, 1968. – 32л.
1138783
   Природные условия Западной Сибири. – Москва : Московский университет
Вып.1. – 1971. – 239с.
1138784
   Природные условия Западной Сибири. – Москва : Московский университет
Вып.2. – 1972. – 225с.
1138785
   Природные условия Западной Сибири : Сб. ст. – Вып.4. – Москва, 1973. – 172с.
1138786
   Природные условия Западной Сибири. – Вып.5. – Москва : Московский университет, 1975. – 274с.
1138787
   Природные условия Западной Сибири : Сб. ст. – Вып.6. – Москва, 1976. – 136с.
1138788
   Природные условия Западной Сибири : Сб. ст. – Вып.7. – Москва, 1980. – 142с.
1138789
   Природные условия Западной Сибири. – Москва
Вып. 8. – 1981
1138790
   Природные условия Западной Сибири : Сб. ст. – Москва, 1983. – 208с.
1138791
   Природные условия Западной Сибири и переброска стока рек в Среднюю Азию : Сб. ст. – Новосибирск, 1975. – 248с.
1138792
   Природные условия Западной Сибири.. – Москва : Московский университет
Вып.4. – 1971. – 171с.
1138793
   Природные условия Западной Сибири. Сб. ст.. – Москва : Московский университет
Вып.3. – 1973. – 231с.
1138794
  Чупахин В.М. Природные условия землеустройства / В.М. Чупахин. – Алма-Ата, 1982. – 211с.
1138795
   Природные условия зоны освоения БАМ : Сб. ст. – Москва, 1981. – 169с.
1138796
   Природные условия и биологичские ресурсы Монгольской Народной Республики : Тез. докл. междунар. конфр., Москва, окт. 1986 г. – Москва, 1986. – 223с.
1138797
  Попов П.Ф. Природные условия и богатства Иркутской области / П.Ф. Попов. – Иркутск, 1963. – 40с.
1138798
  Еремина В.А. Природные условия и вопросы использования земель Германо-Польской равнины : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Еремина В.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 19л.
1138799
   Природные условия и вопросы освоения Каракумов : Сборник статей. – Ашхабад, 1977. – 166с.
1138800
  Синицын В.М. Природные условия и климаты теорритории СССР в раннем и среднем кайнозое / В.М. Синицын. – Л., 1980. – 104с.
1138801
  Мамедов И.Т. Природные условия и ландшафтные пояса южного склона Главного Кавказского хребта. (Междуречье Мазымчай - Геокчай) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.690 / Мамедов И.Т.; АН АзССР. Ин-т географии. – Баку, 1970. – 31л.
1138802
  Бабаев С.Я. Природные условия и ландшафты НАхичеванской АССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Бабаев С.Я.; АН Азербайджан. ССР Ин-т географии. – Баку, 1968. – 23л.
1138803
  Захаров А.С. Природные условия и природные ресурсы СССР и их экономическая оценка : (Учебное пособие) / А.С. Захаров. – Куйбышев, 1974. – 50 с.
1138804
   Природные условия и районирование Камчатской области. – Москва : АН СССР, 1963. – 162 с.
1138805
   Природные условия и ресурсы Апшерона. – Баку, 1979. – 180с.
1138806
  Рыбин Н.Н. Природные условия и ресурсы Карпат / Н.Н. Рыбин. – Черновцы, 1982. – 84с.
1138807
   Природные условия и ресурсы некоторых районов МНР : Тезисы докладов. – Улан-Батор, 1980. – 188 с.
1138808
   Природные условия и ресурсы некоторых районов Монгольской Народной республики : тезисы докладов. – Улан-Батор, 1986. – 125с.
1138809
   Природные условия и ресурсы некоторых районов Монгольской Народной республики : тез. докладов к конф. – Улан-Батор, 1990. – 160с.
1138810
   Природные условия и ресурсы Прихубсугулья : (Монгольская Народная Республика). – Иркутск, 1976. – 356с.
1138811
   Природные условия и ресурсы Прихубсугулья : (Монгольская Народная Республика). Труды советско-монгольской коплексной Хубсугульской экспедиции. – Иркутск : Иркутский гос. ун-т, 1981. – 178с.
1138812
   Природные условия и ресурсы Прихубсугулья : сб. статей. – Иркутск, 1986. – 199с.
1138813
  Мартынов П.И. Природные условия и ресурсы сельского и промыслового хозяйства Севера Бурятской АССР. : Автореф... канд. геогр.наук: / Мартынов П.И.; МВ и ССО РСФСР. Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1963. – 27л.
1138814
  Губкин М.П. Природные условия и ресурсы Среднего Приленья / М.П. Губкин; Отв. ред. Л.Н.Ивановский. – Новосибирск : Наука, 1984. – 110 с.
1138815
   Природные условия и ресурсы юга Средней Сибири : сб. науч. тр. – Красноярск, 1983. – 95с.
1138816
  Клевцов Т.А. Природные условия и физико-географическое районирование правобережного степного прибнепровья : Дис... канд. геогр.наук: / Клевцов Т.А.; Криворожский гос. пед.. ин-т. – Кривой Рог, 1963. – 62л. – Бібліогр.:л.343-362
1138817
  Клевцов Т.А. Природные условия и физико-географическое районирование Правобережного степного Приднепровья : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Клевцов Т.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 16 с.
1138818
  Султанов Ю. Природные условия и физико-географическое районирование южного горного обрамления Ферганы : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Султанов Ю. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
1138819
  Султанов Ю. Природные условия и физико-географическое районирование южного горного обрамления Ферганы. : Автореф... канд. географ.наук: / Султанов Ю.; КГУ. – К., 1965. – 20л.
1138820
  Нефедова В.Б. Природные условия Иссык-Кульской котловины в связи с размещением зон отдыха : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Нефедова В.Б. ; МГУ , Георг. фак. – Москва, 1968. – 13 с.
1138821
  Григорьев А.А. Природные условия Казахстана / А.А. Григорьев. – Москва, Ленинград : АН СССР, 1944. – 46 с.
1138822
  Арзамасцева Л.В. Природные условия как фактор формирования географиии сельского хозяйства Югославии : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Арзамасцева Л.В. ; АН СССР, Ин-т географии, Отд. экон. географии СССР и др. соц. стран. – Москва, 1968. – 20 с.
1138823
   Природные условия Красноярского края. – М., 1961. – 250 с.
1138824
   Природные условия Минусинской котловины (западной части территории КАТЭКа) : Сб. ст. – Красноярск, 1981. – 119с.
1138825
   Природные условия Молдавской ССР и их хозяйственное значение : межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца. – ISBN 5-376-005178-8
вопросы географии. – 1988. – 92 с.
1138826
  Ковалева В.И. Природные условия Монгольской Народной Республики и расселение кочевников. : Автореф... канд. географ.наук: / Ковалева В.И.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.П.Потемкина. – Москва, 1951. – 14 с.
1138827
   Природные условия Нечерноземной зоны РСФСР. – В. 1. – М., 1982. – 214 с.
1138828
  Савенков С.И. Природные условия Нижнего Заволжья. / С.И. Савенков. – Саратов, 1962. – 160с.
1138829
   Природные условия освоения Тазовского нефтегазоносного района. – М., 1972. – 231 с.
1138830
  Галицкий В.И. Природные условия пойм рек Киевского Полесья и их изменения под влиянием мелиорации / В.И. Галицкий, О.Н. Петренко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 75-82. – Бібліогр.: 3 назви
1138831
   Природные условия Сахалина : Сб. ст. – Л., 1976. – 115 с.
1138832
   Природные условия северо-восточного Прибайкалья. – Новосибирск : Наука, 1976. – 267с.
1138833
   Природные условия Северо-Западного Кавказа и пути рационального использования их в сельскохозяйственном производстве. – Москва : АН СССР
Ч. 3 : Черноморское побережье от бассейна р. Шепси до г. Новороссийска. – 1952. – 160с.
1138834
  Ларина Н.М. Природные условия сельского хозяйства нижней части бассейна реки Шилки : Автореф... канд .геогр.наук: / Ларина Н. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1970. – 23л.
1138835
  Анохина З.В. Природные условия Средиземноморской зоны в антропогене : Автореф... канд. геогр.наук: / Анохина З.В.; Яросл. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1966. – 18л.
1138836
  Гуцуляк В.Н. Природные условия средней части Прут-Днестровского междуречья : учебное пособие / В.Н. Гуцуляк. – Черновцы, 1978. – 111 с.
1138837
   Природные условия США в позднечетветичное время. Поздний плейстоцен. – Ленинград, 1986. – 319 с.
1138838
   Природные условия Тувинской автономной области : Труды Тувинской комплексной экспедиции. – Москва : АН СССР
Вып. 3. – 1957. – 277 с.
1138839
  Леонтьев О.К. Природные условия формирования берегов Каспийского моря / О.К. Леонтьев, А.И. Халилов. – Баку, 1965. – 207с.
1138840
  Аллабергенов Т.Х. Природные условия Хорезмского оазиса и его районирование : пособие для студентов геогр. фак. педвузов Узбекистана / Х. Аллабергенов. – Ташкент : Укитувчи, 1976. – 144 с. : ил. – Библиогр..: с. 142-144
1138841
   Природные условия центральной части Западно-Сибирской равнины. – М., 1977. – 212 с.
1138842
   Природные условия, растительный покров и животный мир Монголии : Сб. науч. тр. – Пущино, 1988. – 348 с.
1138843
   Природные условияе и естественные ресурсы. – Ростов -на-Дону, 1986. – 367с.
1138844
   Природные условияе и естественные ресурсы Восточного Казахстана. – Алма-Ата, 1978. – 190с.
1138845
   Природные условияе и естественные ресурсы Крыма, пути их рационального использования. – Симферополь, 1969. – 126с.
1138846
  Свергун И.П. Природные усовия Тульской области и некоторые вопросы их народнохозяйственного использования : Автореф... канд. геогр.наук: / Свергун И. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1965. – 15л.
1138847
  Холопцев А.В. Природные факторы "глобального затемнения" земной атмосферы и облачность / А.В. Холопцев, М.П. Никифорова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (24). – С. 71-83 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1138848
  Тон Д.С. Природные факторы и экономика производства / АН Молдавской ССР ; Ин-т экономики ; Д.С. Тон, Н.П. Додонов, И.П. Фесенко. – Кишинев : АН Молдавской ССР, 1970. – 188 с.
1138849
  Самборский Л.Н. Природные факторы материального поизводства / Л.Н. Самборский. – М, 1970. – 40с.
1138850
   Природные физико-геологические и инженерно-геологические процессы и явления.. – М., 1963. – 166с.
1138851
  Шенк А.К. Природные целебные силы Крыма / А.К. Шенк. – Севастополь. – 214с.
1138852
  Алтымышев А.А. Природные целебные средства / А.А. Алтымышев. – 2-е изд. – Фрунзе : Кыргызстан, 1990. – 350, [1] с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 347-348
1138853
  Алтымышев А.А. Природные целебные средства / А.А. Алтымышев. – Москва : Профиздат, 1991. – 269, [3] с.
1138854
   Природные цеолиты. – М., 1985. – 223с.
1138855
   Природные цеолиты: Материалы семинара г.Звенигород, 1978 г.. – Москва : Наука, 1980. – 223с.
1138856
   Природные цеолиты: Труды советско-болгарского симпозиума по исследованию физико-химических свойств природных цеолитов, Тбилиси, 29-31 октября 1976 г.. – Тбилиси, 1979. – 336с.
1138857
  Максимов А.А. Природные циклы : Причины повторяемости экологических процессов / А.А. Максимов. – Ленинград : Наука, 1989. – 236 с. : ил., табл. – Библиогр.: 691 назв. – ISBN 5-02-025722-2
1138858
   Природные чудеса света // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 30-37 : фото
1138859
   Природные чудеса света // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 30-37 : фото
1138860
   Природные экосистемы дельты Волги : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1984. – 143с.
1138861
  Олейник Я.Б. Природный агропромышленный комплекс / Я.Б. Олейник, Н.И. Королева // Конструктивно-географические основы рационального природопользования В УССР. Киевское Приднепровье
1138862
  Арский А.К. Природный газ в энергетике США / Арский А.К. ; под ред. В.М. Гальперина. – Москва : Госэнергоиздат, 1963. – 208 с. – Библиогр.: с. 197-208
1138863
   Природный газ из воздуха : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 35 : Фото. – ISSN 1029-5828
1138864
  Ходанович И.Е. Природный газ как полезное ископаемое / И.Е. Ходанович. – М.-Л., 1933. – 40с.
1138865
   Природный генофонд дикорастущих родичей культивируемых растений флоры СССР и его охрана : Аннтированный перечень. – Ленинград, 1986. – 125с.
1138866
  Кривогуз М.И. Природный и инновационный ресурсы экономического роста : (на примере Великобритании) / М.И. Кривогуз ; РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Экслибрис-Пресс, 2003. – 92 с. : табл., граф. – ISBN 5-88161-136-5
1138867
  Андреева О.С. Природный и обогащенный уран: радиационно-гигиенические аспекты / О.С. Андреева, В.И. Бадьин, А.Н. Корнилов. – Москва : Атомиздат, 1979. – 209 с.
1138868
   Природный ингибитор роста- абсцизовая кислота. – Москва : Наука, 1989. – 183с.
1138869
   Природный источник высокообогащенного свинца-208 в Украине для ядерной энергетики / А.А. Вальтер, В.Е. Сторыжко, А.В. Андреев, В.Н. Павлюк, А.И. Писанский // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
1138870
  Бызов В.В. Природный каучук / В.В. Бызов. – Ленинград : Госхимтехиздат, Ленинградское отделение, 1932. – 100с.
1138871
   Природный кварц и его физико-химические свойства. – М, 1985. – 124с.
1138872
  Корбут В.В. Природный комплекс, "зеленые острова" и экологический каркас мегаполиса Москвы на основе орнитологического подхода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 28-33 : рис., табл. – Библиогр.: с. 32. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
1138873
   Природный очаг чумы в Приаральских Каракумах. – М, 1972. – 405с.
1138874
   Природный парк Коми АССР. – М, 1977. – 123с.
1138875
  Величко А.А. Природный процесс в плейстоцене / А.А. Величко. – Москва, 1973. – 256с.
1138876
  Кузин А.М. Природный радиоактивный фон и его значение для биосферы Земли / А.М. Кузин. – Москва : Наука, 1991. – 117 с. – ISBN 5-02-004078-9
1138877
  Зиморой И.Я. Природный трихинеллез и синантропная очаговость его в Курской и сежных областях : Автореф... канд. биол.наук: / Зиморой И.Я.; Всес. ин-т гельминтологии. – Курск, 1964. – 24л.
1138878
  Гзовский В.М. Природный фактор в социалистическом воспроизводстве / В.М. Гзовский. – М., 1983. – 159с.
1138879
  Гзовский В.М. Природный фактор в социалистическом воспроизводстве / В.М. Гзовский. – М., 1989. – 197с.
1138880
  Сергеева О.А. Природный фактор в цивилизованной концепции / О.А. Сергеева, Г.В. Платонов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.53-64. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1138881
  Поплавский В.А. Природный холод / В.А. Поплавский. – Киев : Наукова думка, 1989. – 170с.
1138882
  Гостюк З.В. Природо-заповідний фонд ландшафтів Покутських Карпат // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 36-41. – ISSN 0868-6939


  У статті відображено результати досліджень природно-заповідного фонду Покутських Карпат його структуру, просторове розміщення об"єктів. Зроблено комплексну кількісну та якісну оцінку об"єктів природно-заповідного фонду на території. Встановлено ...
1138883
  Капелькин Природоведение / Капелькин, В.-Цингер. – М.-Птгр.
1. – 1923. – 127с.
1138884
  Капелькин Природоведение / Капелькин, В.-Цингер. – М.-Птгр.
3. – 1923. – 128с.
1138885
   Природоведение. – Москва, 1962. – 152 с.
1138886
  Мельчаков Л.Ф. Природоведение / Л.Ф. Мельчаков, М.Н. Скаткин. – М., 1983. – 240с.
1138887
  Мельчаков Л.Ф. Природоведение / Л.Ф. Мельчаков, М.Н. Скаткин. – 7-е изд., испр. – Москва, 1991. – 239с.
1138888
  Скаткин М.Н. Природоведение : Уч. для 5 кл. / М.Н. Скаткин. – 4-е изд. – Киев, 1991. – 109с.
1138889
  Мельчаков Л.Ф. Природоведение / Л.Ф. Мельчаков, М.Н. Скаткин. – М., 1992. – 238с.
1138890
  Байбара Т.Н. Природоведение : учебник для 3 класса четырёхлетней и 2 класса трёхлетней начальной школы : пер. с укр. / Т.Н. Байбара. – Київ : Освіта, 2002. – 191 с. – ISBN 966-04-0513-8
1138891
  Коваль Н.С. Природоведение в 3 классе четырехлетней начальной школы / Н.С. Коваль, Л.К. Нарочная. – К, 1988. – 123с.
1138892
  Соловьев М.М. Природоведение в дошкольном воспитании / М.М. Соловьев. – Л., 1924. – 211с.
1138893
  Кожевников Г.А. Природоведение в начальной школе. Ч. 1, Уроки 1-го года. Методические указания для учителя / [Г.А. Кожевников], сост. А.Л. Бродским, М.В. Вальборгом, Н.К. Кольцовым, Л.М. Кречетовичем и др. // Компакт - 252306 / Г Кожевников. – С. 197-202
1138894
  Яцикевичене А. Природоведение в начальных классах : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Яцикевичене А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 39л. – Бібліогр.:с.39
1138895
  Подзоров В.И. Природоведение с методикой преподавания / В.И. Подзоров. – Киев : Вища школа, 1990. – 86с.
1138896
  Левин М.Л. Природоведение. / М.Л. Левин. – Одесса. – 428с.
1138897
  Скаткин М.Н. Природоведение: уч. для 4 кл. / М.Н. Скаткин. – К., 1984. – 102с.
1138898
  Долженко Г.П. Природоведческая тропа в ботаническом саду / Г.П. Долженко, Л.И. Широчкина. – Ростов -на-Дону, 1986. – 79с.
1138899
  Шуляр В. Природовідповідна (ноосферна) складова сучасного уроку української літератури : (стаття перша)


  Серія статей передбачає розкриття ноосферних імперативів у системі літературної освіти. Автор ставить за мету розкрити роль кожного суб"єкта літературної освіти у співпраці за новою парадигмою, яка зорієнтована на реалізацію природовідповідної, ...
1138900
  Терно С. Природовідповідне навчання історії на основі розвитку критичного мислення // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (127). – С. 38-42
1138901
  Круть М.В. Природодослідник Ф.П. Кеппен // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України ; редкол.: Пучков О.В., Федоренко В.П., Акімов І.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (14). – С. 58-60. – ISSN 2226-4272
1138902
  Рожнятовська О. Природодослідник, мовознавець, філолог. До 170-річчя від дня народження І. Верхратського (1846-1919) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 97-101. – ISSN 2306-3505


  Іван Григорович Верхратський увійшов в історію національної науки як видатний учений-природознавець, автор перших підручників з ботаніки, зоології, мінералогії, творець української наукової термінології з різних природничих наук.
1138903
  Думнов А.Д. Природоемкость экономики России и других стран: некоторые статистические аспекты // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 10. – С. 21-24. – ISSN 0320-8168
1138904
   Природознавство. – Херсон, 1932. – 137 с.
1138905
  Балабушевіч В.В. Природознавство : підручник для VI класу допоміжних шкіл : перекл. з рос. вид. / В.В. Балабушевіч, Л.А. Ісаєнко, І.К. Сапожніков. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1939. – 191 с. : мал.
1138906
  Скаткін М.М. Природознавство / М.М. Скаткін. – 8-е вид. – Київ, 1991. – 110с.
1138907
   Природознавство : Програма для 5 - 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Ярошенко Ольга, Гільберг Тетяна, Ільченко Віра, Крячко Іван, Курсон Валентина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 8-13 : Табл.
1138908
  Кулініч О. Природознавство : 6 кл. ІІ семестр: Методичні матеріали. Хімія. Біологія. Бібліотека. Фізика. Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека / Ольга Кулініч, Анжела Басок. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 112с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-084-0; 966-356-118-1
1138909
   Природознавство : 5 клас.1 семестр: Методичні матеріали. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-055-7; 966-356-091-6
1138910
   Природознавство : 5 клас. 2 семестр: Методичні матеріали: Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека. Фізика. Хімія. Біологія. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-100-6; 966-356-134-3
1138911
  Покутнєва С.О. Природознавство : підруч. для слабозорих учнів 3 кл. : у 2 ч. / С.О. Покутнєва. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД. – ISBN 978-966-189-320-6
Ч. 2. – 2014. – 103, [3] с. : іл., табл.
1138912
  Коваль Н.С. Природознавство в 3 класі чотирирічної початкової школи / Н.С. Коваль, Л.К. Нарочна. – К, 1988. – 118с.
1138913
   Природознавство в початковій школі. – Х, 1936. – 97с.
1138914
   Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах / Ю.В. Павленко, С.П. Руда, С.А. Хорошева, Ю.О. Храмов. – Київ : Академпереодика, 2001. – 420с. – (Біб-ка державного фонду фундам. досліджень). – ISBN 966-8002-09-1
1138915
  Вихрущ В.О. Природознавство в цифрах і фактах : Довідник для вчителів та учнів початкових класів / В.О. Вихрущ. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 1998. – 96с. – ISBN 966-7224-75-9
1138916
  Вихрущ В.О. Природознавство в цифрах і фактах. / В.О. Вихрущ. – Тернопіль, 1998. – 95с.
1138917
   Природознавство і хімія в школі. – К, 1950. – 140с.
1138918
  Кедровський О.І. Природознавство як предмет наукового дослідження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1138919
  Чорногор Л.Ф. Природознавство. Інтегруючий курс : [ навчальний посібник ] : переклад з російського другого доп. видання / Л.Ф. Чорногор ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. – 524 с., [ 24 ] с. іл. – ISBN 966-623-431-9
1138920
   Природознавство. Програма для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 29-32 : табл.
1138921
  Бабовал Т.І. Природознавство. Цікавий світ навколо нас : кн. для читання : посіб. для учнів 3 (2)-х та 4 (3)-х кл. загальноосвіт. шк. / Т.І. Бабовал, В.О. Вихрущ. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан. – (Бібліотека учня початкових класів). – ISBN 966-7224-79-1
Ч. 1. – 1998. – 127 с. : іл.
1138922
  Бабовал Т.І. Природознавство. Цікавий світ навколо нас : кн. для читання : посіб. для учнів 3 (2)-х та 4 (3)-х кл. загальноосвіт. шк. / Т.І. Бабовал, В.О. Вихрущ. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан. – (Бібліотека вчителя). – ISBN 966-7437-24-8
Ч. 2. – 1999. – 173 с. : іл.
1138923
  Висоцький М.В. Природознавство: науковий образ світу : текст лекцій / М.В. Висоцький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 143, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 138-139
1138924
  Скаткін М.М. Природознавство: підруч. для 4 кл. / М.М. Скаткін. – 8-е вид. – К., 1979. – 148с.
1138925
  Скаткін М.М. Природознавство: підруч. для 4 кл. / М.М. Скаткін. – 5-е вид. – К., 1984. – 100с.
1138926
  Вдовиченко Г.Г. Природознавство: світогляд, методологія, ідеологія. / Г.Г. Вдовиченко. – Київ : Знання, 1985. – 46с. – (серія 2 "теорія і практика наукового комунізму" ; №3)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
1138927
  Пинзеник О.М. Природознавчі дисципліни як засіб формування духовних цінностей майбутніх фахівців дошкільної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 139-143. – Бібліогр.: с. 142. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1138928
  Кулініч О. Природознвство : 6 кл. І семестр. Методичні матеріали / Ольга Кулініч. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-045-Х; 966-356-081-9
1138929
   Природоиспользование в бассейне озера Байкал. – Иркутск, 1988. – 153с.
1138930
   Природоиспользование в географии : Методологические аспекты. Сб.науч.труд. – Владивосток, 1989. – 157с.
1138931
   Природоиспользование и охрана среды в бассейне Байкала. – Новосибирск, 1990. – 224с.
1138932
  Олійник Я.Б. Природокористування в регіональномупродовольчому комплексі // Екологічні проблеми регіону: суть і шляхи вирішення
1138933
  Грановська Л. Природокористування в умовах поліфункціональності територій: еколого-збалансований підхід : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 64-67 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1138934
  Хвесик М. Природокористування в умовах ринкової трансформації: тенденції, закономірності та прогнози / М. Хвесик, В. Голян, О. Шубалий // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 20-25. – ISSN 1810-3944
1138935
  Кіндюк Б.В. Природокористування та охорона навколишнього середовища на землях Запорізького козацтва / Б.В. Кіндюк, В.Н. Патлачук, О.В. Патлачук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 4 (108). – С. 49-56 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
1138936
  Кулинич П.Ф. Природокористування та правова система України: проблема диференціації та інтеграції правового регулювання // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 67-70. – ISBN 978-966-7957-18-6
1138937
  Мордвінов Олександр Григорович Природокористування у сільському господарстві регіону і його удосконалювання : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Мордвінов Олександр Григорович; АН України. Ін-т географії. – К., 1992. – 19л.
1138938
  Голян В.А. Природокористування як сфера економічних відносин: суперечності та пріорітети // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 20-22 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1138939
  Дудник І.М. Природокористування: еколого-економічні основи / І.М. Дудник. – Полтава, 1994. – 246с.
1138940
   Природокористування: методологічні та соціальні аспекти оптимізації. – Київ : Наукова думка, 1992. – 143с.
1138941
  Баженова Л.Н. Природообразующие минералы гранитных пегматитов Западного Приазовья : Автореф... канд.геолого-минер.наук: / Баженова Л.Н.; Мин-во образ УССР КПИ Львов. гос. ун-т им Ивана Франко. – Киев; Львов, 1955. – 16л.
1138942
  Чорна Л.О. Природоохоронна діяльність академіка М.Г. Холодного // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 488-489


  М.Г. Холодний - український ботанік, фізіолог, мікробіолог, еколог, професор Київського університету (у 1926 році - Київський інститут народної освіти), завідувач кафедр фізіології і анатомії рослин, мікробіології (останню заснував у 1933 році).
1138943
  Головко А.Л. Природоохоронна діяльність в Україні: історико-правовий ракурс // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 44-48. – ISSN 2219-5521
1138944
  Головко А. Природоохоронна діяльність в умовах глобалізації: теоретико-правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 214-221. – ISSN 2306-9082
1138945
  Шевель А.О. Природоохоронна діяльність Неплюєвського братства // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 271-274. – ISSN 2218-4805


  У статті подається аналіз природоохоронної діяльності Неплюєвського братства, становлення універсалій екологічної культури та традицій в Неплюєвському братстві, що стають інтеграційним механізмом формування буття людини в культурі і через культуру. ...
1138946
  Потай О.А. Природоохоронна діяльність підприємств у контексті вимог екологічного менеджменту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 412-418
1138947
  Коцур Р. Природоохоронна діяльність професора В.Ф. Ніколаєва на початку XX ст.: деякі шрихи інтелектуальної біографії // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 196-202. – ISSN 2415-3567
1138948
  Гайдукевич О.О. Природоохоронна діяльність Української Греко-католицької церкви (1920-1939 рр.) / Олена Гайдукевич, Олексій Голубчак ; [за заг. ред. В.А. Качкана] ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" [та ін.]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2019. – 231, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 217-230. – ISBN 978-966-2716-26-9
1138949
   Природоохоронна освіта в школі. – К, 1981. – 143с.
1138950
  Ковпак Л. Природоохоронна політика в Україні (1991-2015 роки) / Людмила Ковпак ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 198, [1] с. : іл., табл. – Зміст та зворот тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-8212-4
1138951
  Ковпак Л.В. Природоохоронна політика в Україні: засади формування та шляхи реалізації (1991-2011 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 92-107. – ISSN 0130-5247
1138952
  Хомінський С.И. Природоохоронна проблематика на сторінках фахового релігієзнавчого журналу "Людина і світ" // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 41-44


  Досліджується висвітлення синтезу релігії та екології у публікаціях фахового релігієзнавчого журналу "Людина і світ". The treatment of the religion and ecology synthesis in publications of the professional religion study magazine "An individual and ...
1138953
  Слободян І.М. Природоохоронна робота в школі / І.М. Слободян. – Київ, 1979. – 61с.
1138954
  Гриневецький В.Т. Природоохоронна роль сучасних меліорацій та їх класифікація / В.Т. Гриневецький, П.Г. Шищенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 138-145 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
1138955
  Левченко І. Природоохоронна, музейна та бібліотечна діяльність природничих товариств України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 109-116


  Завдяки відрядженням членів Київського товариства природодослідників кабінети біології, зоології, мінералогії та університетський музей збагатилися рідкісними колекціями, які зібрали відомі вчені, а саме: П. Рогович зібрав колекції з біології, ...
1138956
   Природоохоронне значення території центрального Свидовця (Українські Карпати) / О. Кагало, Ю. Канарський, Т. Микітчак, О. Ковтонюк, Ю. Кобів, В. Кияк, Н. Сичак, А.-Т. Башта, Й. Царик, І. Дикий, І. Шидловський, О. Решетило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 35-46. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Центральна частина Свидовецького гірського хребта з прилеглим верхів"ям басейну й витоками річки Чорна Тиса належить до найбільш збережених і малопорушених гірських територій Українських Карпат, якій властиве виняткове біотичне й ландшафтне ...
1138957
  Гриневецький В.Т. Природоохоронне ландшафтознавство: наукові засади, потреби і передумови розвитку в Україні // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 44-50 : Таблиці. – Бібліогр. 27 назв. – ISSN 1561-4980
1138958
   Природоохоронний дайджест: ботанічні сади // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 12 : фото
1138959
   Природоохоронний дайджест: дендрологічні парки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 20 : фото, табл.
1138960
   Природоохоронний дайджест: заказники // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 14 : фото
1138961
   Природоохоронний дайджест: заповідники // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 1 (113), січень - лютий
1138962
   Природоохоронний дайджест: зоологічні парки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 14 : фото
1138963
   Природоохоронний дайджест: національні природні парки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 14 : фото,
1138964
   Природоохоронний дайджест: пам"ятки природи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (116), липень - серпень. – С. 19 : фото
1138965
   Природоохоронний дайджест: парки-пам"ятки садово-паркового мистецтва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
1138966
   Природоохоронний дайджест: регіональні ландшафтні парки // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (122), липень - серпень. – С. 22 : фото
1138967
  Федчук А.П. Природоохоронний режим Aнтарктики: досягнення і проблеми (до 25-річчя підписання Мадридського протоколу) // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2016. – № 15. – С. 228-242. – ISSN 1727-7485
1138968
  Головко Оксана Природоохоронний феномен Китаю // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 20-22 : фото. табл.
1138969
  Стиранівський О.А. Природоохоронні засади транспортного освоєння гірських лісових територій : монографія / О.А. Стиранівський, Ю.О. Стиранівський ; МОНУ ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Галицька видавнича спілка ; Редакційно-видавничий відділ Національного лісотехнічного ун-ту України, 2010. – 208 с. : іл. + Додатки: с. 182-207. – Бібліогр.: с. 167-181. – ISBN 978-966-1633-24-6
1138970
  Кравченко Н.Б. Природоохоронні заходи з оптимізації функціонування рекреаційної зони / Н.Б. Кравченко, Є.І. Зеленська, М.В. Лукієнко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 74-84 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
1138971
  Стафійчук В. Природоохоронні заходи у столиці Гетьманщини у 18 ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С.78
1138972
   Природоохоронні конвенції РІО: реалізація їх положень у сільськогосподарській політиці України / О.Г. Тараріко, О.С. Дем"янюк, Т.Л. Кучма, Т.В. Ільєнко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 7-14. – ISSN 2077-4893
1138973
  Ващишин М.Я. Природоохоронні положення Української та Швейцарської Конституцій // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 80-83. – ISBN 978-966-419-269-6
1138974
  Скорик Я. Природоохоронні правовідносини та забезпечення екологічної безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 119-122
1138975
  Филипчук В.Л. Природоохоронні системи очистки та використання багатокомпонентних стічних вод із важкими металами : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 21.06.01 - Екологічна безпека / Филипчук В.Л. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 49 назв
1138976
  Габчак Н.Ф. Природоохоронні території в контексті розвитку екологічного туризму на території Закарпаття // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 323-327


  У статті проведено аналіз сутності екологічного туризму та його розвиток в межах природоохоронних територій. Доведено, що його стихійний прояв унеможливить збереження природних ландшафтів, а отже, необхідність раціонального використання екотуристичних ...
1138977
  Івахненко Н.В. Природоохоронні території Канади // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 273-275
1138978
   Природоохоронні території УРСР. – К, 1983. – 165с.
1138979
  Моклячук Л.І. Природоохоронні технології відновлення деградованих грунтів у органічному землеробстві / Л.І. Моклячук, І.М. Городиська, А.М. Ліщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 134-141. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2077-4893
1138980
  Поліщук Л.Б. Природоохоронно-екологічна діяльність та регіональне природокористування / Л.Б. Поліщук, В.С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 135-138. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1138981
  Боголюбов С.А. Природоохранительная деятельность общественности: правовые формы / С.А. Боголюбов. – М., 1988. – 48с.
1138982
  Орлов Н. Природоохранительное право и экологическая безопасность- основне юридические формы охраны окружающей среды // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.50-56
1138983
  Иванченко Н.С. Природоохранительный аспект международно-правовой проблемы разоружения / Н.С. Иванченко. – Л, 1983. – 137с.
1138984
   Природоохранитильное просвещение. – М, 1980. – 165с.
1138985
  Безлуцька О.П. Природоохранна діяльність Й.К. Пачоського // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – № 2 (22). – С. 27-32. – ISSN 2077-9496
1138986
  Волкова А.А. Природоохранная деятельность при возникновении кризисных явлений // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 121-126. – ISSN 2309-1533
1138987
   Природоохранная работа. – К, 1986. – 122с.
1138988
   Природоохранная технология защиты растений. – К, 1989. – 167с.
1138989
  Борейко В.Е. Природоохранная эстетика в вузе / В.Е. Борейко; Киевский Эколого-Культурный Центр. – Киев, 2005. – 80с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 46). – ISBN 966-581-592-Х
1138990
   Природоохранное воспитание и образование. – Москва, 1983. – 131с.
1138991
  Рахилин В.К. Природоохранное движение в России / В.К. Рахилин. – М, 1985. – 49с.
1138992
   Природоохранное образование в университетах. – Москва, 1985. – 128 с.
1138993
   Природоохранные аспекты освоения ресурсов Минусинской котловины. – Иркутск, 1981. – 130 с.
1138994
  Ляшенко В.И. Природоохранные и ресурсосберегающие технологии подземной разработки урановых месторождений / В.И. Ляшенко, В.И. Голик // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 1. – С. 53-67 : Рис. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 1726-5428
1138995
   Природоохранные исследования экосистем горного Крыма. – Москва, 1986. – 156с.
1138996
  Свистула Г.Е. Природоохранные комплексы в степи / Г.Е. Свистула. – Киев : Урожай, 1989. – 92с.
1138997
   Природоохранные комплексы Дальнего Востока. – М, 1984. – 159с.
1138998
   Природоохранные комплексы Дальнего Востока: Перспективы и пути формирования: Сб. науч. тр.. – Владивосток, 1984. – 104 с.
1138999
   Природоохранные мероприятия в ландашафтах. – Москва, 1982. – 123 с.
1139000
   Природоохранные проблемы урбанизации в региональном планировании / П.Г. Шищенко, Г.И. Фильваров, В.Н. Косенко, Б.А. Тищенко // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 112-119 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,