Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1137001
  Павлов А.П. "Постоянно нужно иметь повышенный резерв боеприпасов" (О службе в Группе советских войск в Германии в 1966-1972 гг.) // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 50-52. – ISSN 0321-0626
1137002
  Дідора В. "Пострадал сравнительно легко", чи "более, нежели какая либо иная группа памятников старины" до 100 річчя трагедії вибуху Звіринецьких порохових складів // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 185-193. – ISBN 978-966-2779-91-2
1137003
  Рябчук М. "Постсовєтська шизофрінія" чи "шизофрінічна постсовєтськість"? Явище суспільної амбівалентности в Україні та Білорусі // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 186-205. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
1137004
  Евлампиев И.И. "Посюсторонняя" религиозность Ф. Достоевского и Ф. Ницше (К вопросу о религиозном содержании неклассической философии) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 121-132. – ISSN 0042-8744
1137005
  Трушківська Л. "Посягання на життя" як юридична конструкція у кримінальному законодавстві України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 55-61
1137006
  Росовецький С. "Потаємна новина" в творчості двох великих поетів: XIX ст. // Спадкоємні зв"язки національних словесних культур / С.К. Росовецький. – Київ : Віпол, 1997. – С. 165-180. – ISBN 5-8238-0546-2


  Автор статті аналізує традиції жанру "потаємної новини" XVII ст. на прикладі творчості О.С. Пушкіна та Т.Г. Шевченка у XIX ст.
1137007
  Колянківський О. "Потанцюй під мою музику дощу..." : поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 127-131
1137008
  Шутов И.Н. "Потемкинъ" продолжает бой / И.Н. Шутов. – Харьков, 1971. – 136 с.
1137009
  Кокінос Д. [Постріл у блакитній воді / Діонісіос Кокінос. – Афіни : Нефелі, 1992. – 206, [8] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 49])
1137010
  Голибард Є. По-сусідськи. Польський вектор : Докум. розповідь про динамічне п"ятнадцятиріччя 1989-2004 рр., про роль і наслідки використ. нац. ідеї в Україні та Польші: Сусп.-екон. порівняння на тлі укр. нерішучості, непевності й невизначенності / Є. Голибард. – Київ : Пульсари, 2004. – 432 с. – ISBN 966-7671-95-.Х
1137011
  Липский Е.Б. Пост-постмодерн: концептуализация идеи современного искусства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С.42-48. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
1137012
  Вахштайн В. Пост-пострадянська соціологія: кінець першого акту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 59-77. – ISSN 1563-3713
1137013
  Павлова О.Ю. Пост-сучасні форми естетичного // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 102-103
1137014
  Горгота О. Пост-фемінізм: еволюція поняття "гендер" // Консервативна політика : альманах / Кабінет експертів ; [упоряд. Руслан Кухарчук]. – Київ : Всі разом!, 2022. – С. 69-82. – (Кабінет експертів ; вип. № 1). – ISBN 978-617-7374-57-1
1137015
  Поспелов В.П. Пост-эмбриональное развитие и имагинальная диапауза у чешуекрылых. / В. Поспелов. – Киев : Тип. Имп..Ун-та Св.Владимира Акц.О-ва Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1910. – [4], II, [2], 249 с., 8 л. ил. ил., табл. + Табл.10. – Библиогр.: "Указатель цитированной литературы" (с. 229-237)
1137016
  Поспелов В.П. Пост-эмбриональное развитие и имагинальная диапауза у чешуекрылых.. – Киев : Тип. Имп..Ун-та Св.Владимира Акц.О-ва Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1911. – 249с. – Оттиск из Т.ХХI Записок Киевск.Общ-ва Естествоиспытателей
1137017
  Теліженко Л.В. Постнекласична модель цілісної людини: тоталогічний вимір // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 185-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядаються перспективи нового раціонального осмислення антропологічної цілісності з позицій постнекласичної методології. Аналізуються особливості тоталогічної моделі цілісної людини на основі концепту онтико-онтологічної дуальності як ...
1137018
  Тарасевич В. Постнекласична наука та економічна теорія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 59-64. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1137019
  Добронравова І.С. Постнекласичне знання як процес - Київська філософська школа надає засоби розуміння // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 161-172. – ISBN 978-966-439-447-2
1137020
  Сидоренко С.А. Постнекласичний дискурс як контекст формування концепту про-екологічних практик // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 35-43
1137021
  Волик О.Ю. Постнекласичні перспективи концептуалізації психологічних практик : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Волик Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 180 л. – Бібліогр.: л. 164-180
1137022
  Волик О.Ю. Постнекласичні перспективи концептуалізації психологічних практик : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Волик Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1137023
  Айдемиров Г.О. Постнеклассическая методология в науке и мистицизме // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 2. – С. 146-153. – ISSN 0235-1188
1137024
  Тютюнник Ю.Г. Постнеклассическая методология и постнеклассическая философия на примере одной науки) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 142-170
1137025
  Тарасевич В.Н. Постнеклассическая наука и экономическая синергетика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-13. – (Економіка ; Вип. 62)


  Викладено концептуальні аспекти постнекласичної науки та економічної синергетики. Визначається місце економічної синергетики у предметному просторі фундаментальної економічної науки.
1137026
  Никонорова Е.В. Постнеклассические практики в современных библиотечных исследованиях // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 5. – С. 24-37. – ISSN 0869-608Х
1137027
  Кизима В.В. Постнеклассические практики: дивергенция и исток // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 7-16
1137028
  Телиженко Л.В. Постнеклассические типы целостности человека // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.159-166. – ISSN 1728-3671
1137029
  Ігнатович Н.І. Постнеокласична парадигма: відмова від методологічної ортодоксії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 137-142
1137030
  Коновалов Г.И. Постой в Кудеярове / Г.И. Коновалов. – М., 1973. – 263с.
1137031
   Постой, или Когда один теряет, то другие пользуются : Фарс в 1 д. / Вольный пер. с фр. драм. артиста Л. Вестри. [Luigi Vestri]. – Санкт-Петербург : Т-во "Худ. печати", 1902. – 60 с. – Текст пьесы парал. на рус. и ит. яз. - В кн. статья: К вопросу о генетической связи "Москаля-чаривника" и "Простака" / М.Н. Кочубей
1137032
  ДзинглюкО Постокупаційні реалії повсякденного життя населення Одеської області (1944-1945 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 68-74
1137033
  Михайлюк В.О. Постоптимальний аналіз та наближені алгоритми реоптимізації для задач дискретного програмування / В.О. Михайлюк, І.В. Сергієнко ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2015. – 245, [2] с. – Бібліогр.: с. 234-244. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1504-3
1137034
  Ольховников А Посторение показателей аудитории средств массовой инормации : Автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.01 / Ольховников А В.; МГУ. – Москва, 1990. – 24 с.
1137035
  Индукаев Ю.В. Посторогенная железорудная субформация контактово-метасоматических месторождений центральной части Алтае-Саянской области / Ю.В. Индукаев. – Томск, 1983. – 195с.
1137036
  Васильева А.В. Постороение кеплеровских разложений и общей планетной теории с помощью пуассоновского процессора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Васильева А.В.; Главная астрономич. обсерватория. – Л, 1979. – 12л.
1137037
  Васильева А.В. Постороение кеплеровских разложений и общей планетной теории с помощью пуассоновского процессора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Васильева А.В.; Главная астрономич. обсерватория. – Л, 1979. – 12л.
1137038
  Петльований В. Посторонись, Америко! : З блокнотом по Вінниччині / В. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 37 с.
1137039
  Кожевникова Н.В. Посторонние в доме / Н.В. Кожевникова. – Москва, 1983. – 302с.
1137040
  Азольский А. Посторонний : роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 10-59. – ISSN 0130-7673
1137041
  Азольский А. Посторонний А. : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 20-64. – ISSN 0130-7673
1137042
  Долгов Г.Г. Посторонний предмет в зарослях орешника / Г.Г. Долгов. – М, 1990. – 301с.
1137043
  Молчанова Л.Г. Посторонний человек / Л.Г. Молчанова. – Молотов, 1956. – 156с.
1137044
  Камю Альбер Посторонний. Чума / Камю Альбер. – Харьков : Фолио, 1998. – 335с. – ISBN 966-03-0540-0
1137045
  Камю А. Посторонний. Чума : Романы / А. Камю. – Харьков : Фолио, 1999. – 335с. – ISBN 966-03-0585-0
1137046
  Камю Альбер Посторонний. Чума : Романы / Камю Альбер; Пер. с франц. Н.Галь, Н.Жаркова. – Ростов-на-Дону; Харьков : Феникс; Фолио, 1999. – 335 с. – (Классики 20 века). – ISBN 966-03-0540-0
1137047
  Камю Альбер Посторонний. Чума : Романы / Камю Альбер. – Москва; Харьков : АСТ; Фолио, 2001. – 336с. – (Сер. Вершины. Мастера.). – ISBN 5-17-005979-5; 966-03-1171-0.
1137048
  Камю А. Посторонний. Чума. Падение. Рассказы и эссе / А. Камю. – Москва, 1988. – 461с.
1137049
  Камю А. Посторонний. Чума. Падение. Рассказы и эссе : [сборник : пер. с фр.] / Альберт Камю ; [сост. и предисл. С. Великовского]. – Москва : Радуга, 1989. – 461, [2] с. – (Мастера современной прозы. Франция / редкол.: Г.А. Анджапаридзе, Л.Г. Андреев, Ю.А. Барабаш [и др.]). – ISBN 5-05-002281-9
1137050
  Головачев В.В. Посторонним вход воспрещен : фантастический роман / Василий Головачев. – Москва : Эксмо, 2007. – 384с. – (Абсолютное оружие). – ISBN 978-5-699-22861-4
1137051
  Медушевская Юля Посторонним вход воспрещен : Резидент // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 14-16 : Фото
1137052
  Тургенев И.С. Постоялый двор / И.С. Тургенев. – Изд. 6-е. – Птгр., 1916. – 76с.
1137053
  Чиладзе О. Постояльцы : Рассказы. Повести. Роман / О. Чиладзе. – Москва : Художественная литература, 1985. – 382с.
1137054
   Постоянная выставка индийского искусства. Путеводитель.. – М., 1958. – 53с.
1137055
   Постоянная выставка китайского искусства. Москва.. – М., 1958. – 87с.
1137056
  Азимов А. Постоянная должность : повесть, рассказ : пер. с англ. / А. Азимов ; к сб. в целом: худож. К.Т. Лавро. – Киев : Молодь, 1991. – 158, [2] с. : ил.
1137057
  Василенко Л.Б. Постоянная Керра молекулярных комплексов полизамещенных бензола с основаниями : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Василенко Л.Б.; Харьковский политехн. ин-т. – Харьков, 1971. – 18л.
1137058
   Постоянная колхозная бригада и внутрибригадная организация труда.. – М., 1934. – 196с.
1137059
   Постоянная комиссия по изучению естественных производительных сил СССР. : (основана в 1915 году). – Л. : Издательство Академии Наук СССР, 1925. – 27 с.
1137060
  Сагитов М.У. Постоянная тяготения и масса Земли / М.У. Сагитов. – Москва : Наука, 1969. – 188 с.
1137061
  Сагитов М.У. Постоянная тяготения, масса и средняя плотность земли : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Сагитов М.У.; Гос. астрон. ин-т. – М., 1975. – 24л.
1137062
  Васильев А.В. Постоянно действующее производственное совещание / А.В. Васильев. – Москва, 1978. – 64с.
1137063
  Огняник Н.С. Постоянно действующие гидрогеологические модели интенсивно осваиваемых территорий Украинской ССР / Н.С. Огняник. – Киев : Наукова думка, 1991. – 173с.
1137064
  Огняник Н.С. Постоянно действующие математические модели гидрогеологических процессов / Н.С. Огняник. – Киев, 1983. – 166 с.
1137065
   Постоянно действующие модели гидролитосферы территорий городских агломераций. – М., 1991. – 196с.
1137066
   Постоянно действующие производственные совещания.. – М., 1959. – 173с.
1137067
  Таранчук М.В. Постоянно действующие факторы, решающие судьбу войны. / М.В. Таранчук. – 2-е изд., доп. – Москва, 1954. – 136с.
1137068
  Лукацкий М.А. Постоянно действующий теоретико-методологический семинар при Президиуме РАО // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 4. – С. 82-99. – ISSN 0869-561Х


  7 февраля 2012 г. под руководством академика РАО Г.Н.Филонова, чл.-корр. РАО Э.В.Сайко и чл.корр. РАО М.А.Лукацкого состоялось очередное заседание постоянно действующего теоретико-методологического семинара при Президиуме РАО. Прозвучали оригинальные ...
1137069
  Рубинский А.В. Постоянно совершенствовать методическую работу с лекторами. / А.В. Рубинский, Н.В. Смелянов. – М, 1972. – 32с.
1137070
  Горнунг М.Б. Постоянновлажные тропики = (изменение природной среды под воздействием хозяйственной деятельности) / М.Б. Горнунг. – Москва : Мысль, 1984. – 239с.
1137071
   Постоянное магнитное поле Земли, палеомагнетизм и магнетизм горных пород. – Киев : Наукова думка, 1973. – 206с.
1137072
  Бямбаа Ч. Постоянное магнитное поле территории Монгольской народной республики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Бямбаа Ч.; АН СССР. – М, 1975. – 19л.
1137073
   Постоянное планово-высотное съемочное обоснование : практ. пособие / Л.С. Хренов, Б.И. Коськов, П.Н. Бруевич, Ю.В. и др. Визиров; Л.С. Хренов, Б.И. Коськов, П.Н. Бруевич, Ю.В. Визиров и др. ; под ред. Л.С. Хренова. – Москва : Недра, 1982. – 336 с.
1137074
  Селигей А.М. Постоянные запоминающие устройства с недвоичным представлением информации. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.13 / Селигей А.М.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
1137075
  Брик Е.А. Постоянные запоминающие устройства цифровых машин / Е.А. Брик. – Л, 1969. – 96с.
1137076
  Агеев Я.П. Постоянные звенья в колхозе / Я.П. Агеев. – Куйбышев : Куйбышевоблгиз, 1948. – 128 с.
1137077
  Майданик А.В. Постоянные комисии местных Советов депутатов трудящихся : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Майданик А. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
1137078
  Чехарин Е.М. Постоянные комисси местных советов / Е.М. Чехарин. – М, 1975. – 176с.
1137079
  Андреев В.И. Постоянные комиссии - важнейшие выборные органы Советов / Андреев В.И. – Кишинёв : Картя Молдовеняскэ, 1961. – 68 с.
1137080
  Бусько Л.С. Постоянные комиссии / Л.С. Бусько. – Л., 1972. – 67с.
1137081
  Иванова В.И. Постоянные комиссии благоустройства и дорожного строительства местных Советов / В.И. Иванова. – М, 1970. – 40с.
1137082
  Чехарин Н.М. Постоянные комиссии в системе органов местных Советов депутатов трудящихся. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Чехарин Н.М.; МГУ. Юрид. ф-тет. – М., 1972. – 20л.
1137083
  Чехарин И.М. Постоянные комиссии в системе органов местных Советов. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Чехарин И.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет. – М., 1972. – 20л.
1137084
  Новиков С.Г. Постоянные комиссии Верховного Совета СССР / С.Г. Новиков. – Москва, 1962. – 63с.
1137085
  Махненко А.Х. Постоянные комиссии Верховного совета СССР и Верховных Советов Союзных республик / А.Х. Махненко. – Москва, 1969. – 64с.
1137086
  Тохтаходжаева И. Постоянные комиссии Верховного Совета Узбекской ССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Тохтаходжаева И.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1972. – 26л.
1137087
  Кривенко Л.Т. Постоянные комиссии Верховных Советов союзных республик. / Л.Т. Кривенко. – Москва, 1970. – 144с.
1137088
  Максимов В.М. Постоянные комиссии действуют / В.М. Максимов. – Симферополь, 1974. – 80с.
1137089
  Постников М.А. Постоянные комиссии жилищно-коммунального хозяйства местных Советов. / М.А. Постников. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 80 с.
1137090
  Веселов Я П. Постоянные комиссии местных Советов / Я П. Веселов, . – Київ, 1978. – 62с.
1137091
  Тютюнник Г.А. Постоянные комиссии местных Советов / Г.А. Тютюнник. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 94с.
1137092
  Спирина Э.В. Постоянные комиссии местных Советов в современный период / Э.В. Спирина. – Москва, 1973. – 45с.
1137093
  Кутафин О.Е. Постоянные комиссии местных Советов по делам молодежи / О.Е. Кутафин. – Москва, 1974. – 79с.
1137094
  Малков В.А. Постоянные комиссии народного образования местных советов / В.А. Малков. – Москва, 1970. – 48с.
1137095
  Кутафин О.Е. Постоянные комиссии палат Верховного Совета СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: / Кутафин О.Е.; МГУ. Юридич. фак. – М., 1965. – 16л.
1137096
  Нагорная М.А. Постоянные комиссии районного, городского Совета / М.А. Нагорная. – Москва, 1974. – 80с.
1137097
  Таранин В. Постоянные комиссии Севастопольского городского Совета. / В. Таранин. – Симферополь, 1954. – 48с.
1137098
  Имашев М.Т. Постоянные комиссии сельских и аульных Советов / М.Т. Имашев. – Алма-Ата, 1959. – 44с.
1137099
  Основин В.С. Постоянные комиссии социалистической законности и охраны общественного порядка местных Советов. / В.С. Основин. – Москва, 1960. – 56 с.
1137100
  Семененко И.И. Постоянные комиссии социалистической законности местных Советов / И.И. Семененко. – Москва, 1970. – 64с.
1137101
  Михалкевич В.Н. Постоянные комиссии социального обеспечения местных Советов / В.Н. Михалкевич. – Москва, 1970. – 32с.
1137102
  Гуляр С.А. Постоянные магнитные поля и их применение в медицине / Ин-т физиол. им. А.А. Богомольца НАН Украины; Акад. технологических наук Украины; С.А. Гуляр, Ю.П. Лиманський. – Киев : Ин-т физиол. им. А.А. Богомольца НАН Украины, Цептер Интернациональ Украина, 2006. – 320с. – ISBN 966-96567-3-7
1137103
  Пику Р. Постоянные магниты / Р. Пику. – Москва ; Ленинград, 1931. – 104 с.
1137104
  Кантер С А. Постоянные магниты : учебник / С А. Кантер, . – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1938. – 106 с.
1137105
   Постоянные магниты : справочник. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 239 с.
1137106
  Сливинская А.Г. Постоянные магниты / А.Г. Сливинская, А.В. Гордон. – М.-Л., 1965. – 128с.
1137107
   Постоянные магниты : справочник. – Москва : Энергия, 1971. – 376 с.
1137108
   Постоянные магниты / А.Б. Альтман, Э.Е. Верниковский, А.Н. Герберг, П.А. Гладышев, Ю.А. и др. Грацианов; Пятин Ю.М,. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Энергия, 1980. – 486 с.
1137109
  Белевцев А.Т. Постоянные магниты в приборостроении : [обзор] / Белевцев А.Т. ; М-во приборостроения, средств автоматизации и систем управления. – Москва : ОНТИприбор, 1966. – 160 с. – Библиогр.: с. 156-158
1137110
  Мельников Ю.А. Постоянные магниты электровакуумных СВЧ приборов / Ю.А. Мельников. – Москва, 1967. – 183 с.
1137111
  Малышев А.А. Постоянные непроволочные соединения. / А.А. Малышев, О.А. Рыбинский. – М.-Л., 1959. – с.
1137112
  Лебедева Л.А. Постоянные сравнения и их отношение к лексическому окружению : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Лебедева Л. А. ; Ростов. ГУ. – Ростов н/Д, 1977. – 24 с.
1137113
   Постоянные сравнения русского языка. Справ. пособие.. – Краснодар, 1975. – 51с.
1137114
  Горыня А.А. Постоянные физической либрации Луны / А.А. Горыня. – Киев : Наукова думка, 1969. – 276 с.
1137115
  Пеянович А. Постоянные эпитеты как этнокультурные маркеры и их фразеологическая транспозиция (теоретические и переводческие аспекты) // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 89-98. – ISSN 0130-9730
1137116
  Рыленков Н.И. Постоянство / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1954. – 147с.
1137117
  Костенко Н.Ф. Постоянство : стихи / Н.Ф. Костенко; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовэняскэ, 1959. – 212 с.
1137118
  Найдич М.Я. Постоянство / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1968. – 119с.
1137119
  Баренц С.К. Постоянство / С.К. Баренц. – Москва : Военное издательство, 1968. – 48 с. – (Библиотечка журн. "Советский воин" ; № 23/593)
1137120
  Максимов М.Д. Постоянство : Избранная лирика / М.Д. Максимов. – Москва, 1971. – 254с.
1137121
  Богданов П.Ф. Постоянство : стихи / П.Ф. Богданов ; ил. О.А. Коняшин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 95 с. : ил.
1137122
  Забара В. Постоянство / В. Забара. – Ташкент, 1973. – 39с.
1137123
  Коршунов А.Ф. Постоянство / А.Ф. Коршунов. – Л., 1974. – 100с.
1137124
  Викулов С.В. Постоянство / С.В. Викулов. – Москва, 1977. – 127с.
1137125
  Аткай Постоянство : стихи и поэмы : пер. с кумык / Аткай ; худож. Л. Кузнецов. – Москва : Современник, 1977. – 239 с. : ил., цв. ил. – (Б-ка поэзии "Россия")
1137126
  Гейдеко В.А. Постоянство перемен : Социально-нравственные проблемы современной русской советской прозы / В.А. Гейдеко. – Москва : Современник, 1978. – 223 с.
1137127
  Гейдеко В.А. Постоянство перемен / В.А. Гейдеко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Современник, 1985. – 190 с.
1137128
  Пратолини Васко Постоянство разума. / Пратолини Васко. – Москва, 1966. – 303с.
1137129
  Халупский И.Я. Постоянство. / И.Я. Халупский. – Ростов -на-Дону, 1966. – 87с.
1137130
  Чистякова Г.А. Постоянство. / Г.А. Чистякова. – М., 1968. – 48с.
1137131
  Соколов А.И. Постоянство. / А.И. Соколов. – М., 1970. – 48с.
1137132
  Щипахина Л.В. Постоянство. / Л.В. Щипахина. – Москва, 1976. – 151с.
1137133
  Смеляков Я.В. Постоянство. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1991. – 223с.
1137134
  Полухин Ю.Д. Постоянство. (О бригадире механизаторов Колым. ГЭС А.Дюжеве) / Ю.Д. Полухин. – Москва, 1973. – 94с.
1137135
  Ульянова И.В. Постоянство. Стихи. / И.В. Ульянова. – Кишинев, 1972. – 156с.
1137136
  Корнеев А.А. Постоянство: Лирика. / А.А. Корнеев. – Вологда, 1963. – 28с.
1137137
  Коваленко І.І. Постпанопктикум: метаморфози культури контролю в цифровому суспільстві / І.І. Коваленко, Ю.В. Мелякова, Е.А. Кальницький // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 3 (50). – С. 41-58. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1137138
   Постперестройка: концептуальная модель развития нашего общества, политических партий и общественных организаций.. – М., 1990. – 92с.
1137139
  Краснощеков Ю.Н. Постпирогенная трансформация почв кедровых лесов в южном Прибайкалье / Ю.Н. Краснощеков, Ю.С. Чередникова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 1057-1067 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0032-180Х
1137140
  Варданянц Л.А. Постплиоценовая история Кавказско-Черноморско-Каспийской области / Л.А. Варданянц. – Ереван : АН АССР, 1948. – 184с. + 7 палеографических схем
1137141
  Григорович-Березовский Постплиоценовые морские отложения Черноморского побережья = Les depots postpliocenes marins sur les bords de la Mer Noire : Предварительная заметка / Н.А. Григоровича-Березовский // Dare de seama asupra cercrtarilor geologice din vara 1897 / Munteanu-Murgoci. – Bucuresti, 1898. – 4 : Ridicari geologice in N. Dobrogei. – [20] с.
1137142
  Григорович-Березовский Постплиоценовые отложения каспийского типа в Черноморской губернии / Н.А. Григорович-Березовский // Dare de seama asupra cercrtarilor geologice din vara 1897 / Munteanu-Murgoci. – Bucuresti, 1898. – 4 : Ridicari geologice in N. Dobrogei. – 11 с.
1137143
  Храмова В.Л. Постпозитивистская философия науки и объективность истины / В.Л. Храмова. – Киев : Феникс, 2013. – 599, [1] с. : ил., схемы. – Библиогр. в примеч.: с. 569-597. – ISBN 978-966-136-055-5
1137144
  Пилипенко В. Постпозитивізм у мультипарадигмальному просторі соціальних та поведінкових наук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4, жовтень - грудень. – С. 121-142. – ISSN 1563-3713
1137145
  Караева Постпозитивный предлог в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Караева МС.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1964. – 18л.
1137146
  Шульга М.А. Постпомаранчева Україна в російських геополітичних розвідках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 64-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються міркування сучасних російських вчених про завдання Росії стосовно "постпомаранчевої" України. З"ясовуються теоретичні аргументи та практичні кроки, що їх Україна може використати та здійснити під час вирішення спірних з Росією ...
1137147
  Альбрехт П.-А. Постпревентивное уголовное право - прощание с уголовным правом = Das nach-praventive Strafrecht: Abschied vom Recht : статья / Петер-Алексис Альбрехт ; пер. с нем. яз. Г. Мошака. – 2-е изд. – Одесса : Фенікс, 2012. – 26, [2] с. – Авт., название парал. рус., нем. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-438-458-9
1137148
  Денисенко А. Постпред України Іван Грищенко : біографічне есе / Анатолій Денисенко, Ввсиль Туркевич. – Київ : Планета, 2011. – 96 с. : фотоіл. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" / редкол. : Л.В. Губерський (голова), К.І. Грищенко, Б.І. Гуменюк та ін. ; вип. 2). – ISBN 966-625-020-9 ; 966-518-338-9
1137149
  Мирхамидов М. Постпредство уполномочено сооющить... / М. Мирхамидов. – Ташкент, 1989. – 99с.
1137150
  Куринский В.А. Постпсихологическая автодидактика : [в 2 ч.] / Валерий Куринский ; Постпсихол. ин-т глобал. культуры. – Изд. 4-е, доп. – Киев : Homo globalis for global culture. – (ПостПсихология). – ISBN 5-8238-0855-0
Ч. 1 : Лекции. – 2006. – 406, [1] с., [9] л. ил. : ил.
1137151
  Куринский В.А. Постпсихологическая автодидактика : [в 2 ч.] / Валерий Куринский ; Постпсихол. ин-т глобал. культуры. – Киев : Homo globalis for global culture. – (ПостПсихология). – ISBN 5-8238-0854-2
Ч. 2 : Монография / [ред. англ. текста Ю. Бесараб ; ред. рос. текста Н. Иванова]. – 2006. – 659, [1] с., [8] л. ил. : ил. – Текст рус., англ.
1137152
  Куринский В.А. Постпсихологическая философия здоровья : (лекции) / Валерий Куринский. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 496 с. – Предм. указатель: с. 485-494. – ISBN 978-617-7560-04-2
1137153
  Фесенко В.С. Постпункционная головная боль: лечение // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 13-19. – ISSN 2224-0586
1137154
  Сабило И.И. Пострадавших не будет / И.И. Сабило. – Л, 1987. – 301с.
1137155
   Пострадиационная репарация.. – М.
1. – 1970. – 1-336с.
1137156
  Нальовіна О.Є. Пострадіаційне порушення стану структурних компонентів мебран лімфоцитів / О.Є. Нальовіна, Л.І. Остапченко, І.Г. Кондрічін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-20. – (Біологія ; Вип. 28)


  Встановлено, що найбільш виражене збільшення інтенсивності флуоресценції зонду АНС є характерним для мембран лімфоцитів, які було отримано з селезінки тварин через 12 год після дії радіації. Вивчення співвідношення червоної та зеленої інтенсивностей ...
1137157
  Кулікова Ірина Арнольдівна Пострадіаційні зміни функціональної взаємодії Na,K-транспорту з моноамінергічними системами головного мозку : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.08 / Кулікова Ірина Арнольдівна; Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. – К., 1997. – 25л.
1137158
  Остапченко Л.І. Пострадіаційні порушення у системах фосфорилювання лімфоїдних клітин селезінки та тимусу щурів = біологія / Л.І. Остапченко, М.В. Ручко, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 20-24 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1137159
  Головаха Є. Пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві / Є. Головаха, Н. Паніна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.5-22. – ISSN 1563-3713
1137160
  Пацурківський С П. Пострадянська наука фінансового права: деякі підсумки та перспективи розвитку / С П. Пацурківський, Р.О. Гаврилюк, В.В. Хохуляк // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 5-14. – (Правознавство ; Вип.286)
1137161
  Пацурківський П. Пострадянська наука фінансового права: деякі підсумки та перспективи розвитку / П. Пацурківський, Р. Гаврилюк, В. Хохуляк // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 35-45
1137162
  Мельник В.П. Пострадянська соціально-економічна трансформація: можливості та умови використання історичного досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-30. – (Економіка ; Вип. 62)


  Висвітлюється авторське бачення спробу використання світового досвіду економічних трансформацій при здійснені пострадянських господарських реформ в Україні.
1137163
  Тимченко І. Пострадянська та європейська освітня термінологія: порівняльний аналіз // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (59). – С. 38-53. – ISSN 2078-1016


  Детально досліджено походження терміна "професіонал", межі його застосовності, визначальні характеристики. Запропоновано використати фінський досвід розвитку освіти і суспільства.
1137164
  Пацурківський П. Пострадянська теорія бюджетного права: полемічні нотатки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 103-108. – ISSN 0132-1331
1137165
  Рудяков П.М. Пострадянська трансформаційна парадигма Молдови та елементи несистемно-асинхронної модернізації в ній // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 193-209. – ISBN 978-966-02-7888-2
1137166
  Барановський М. Пострадянська трансформація сільського простору в Україні: від поляризації до централізації // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 23 (2). – С. 23-29. – ISSN 2076-1333
1137167
   Пострадянська трансформація: практика і досвід Вірменії // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 261-272. – ISBN 978-966-02-8276-6
1137168
  Клековкін О.Ю. Пострадянський всуп до театрознавства // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 353-359. – ISBN 978-966-136-114-9
1137169
  Прибиткова І. Пострадянський міграційний перехід в Україні: до історії міграційних практик // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 87-90. – ISSN 2077-5105
1137170
  Цибуляк А.Г. Пострадянський простір як ключовий регіон для вирішення проблем зовнішньої військової політики Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 139-141
1137171
  Орлова Т. Пострадянський простір: зіткнення цивілізацій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12 серпня (№ 143)


  Останнім часом у різного роду коментарях зустрічається вираз "зіткнення цивілізацій". Гучно! Проте, чи розуміють читачі (і самі автори), про що йдеться? На жаль, чимало матеріалів українських ЗМІ вирізняються поверховістю, прагненням "просто" пояснити ...
1137172
  Бєломєсяцев А. Пострадянський реалізм: до проблеми методу в сучасній архітектурі // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 349-360. – ISBN 966-7170-47-0
1137173
  Жуков С.В. Пострадянські альтернативи системи стримувань і противаг як складової правової держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 244-252


  Висвітлюються відхилення від нормативної концепції стримувань і противаг. Розкриваються основні тенденції та механізми руйнації системи стримувань та противаг. Ключові слова: розподіл влади, система стримувань та противаг, суперпрезидентська ...
1137174
  Костя Д.В. Пострадянські доктринальні підходи до розуміння правової природи ресурсних платежів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 89-95. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Стаття присвячена розгляду окремих питань еволюції доктринальних підходів щодо ресурсних платежів, які склались в пострадянський період розвитку вітчизняної науки фінансового права. Особливу увагу приділено характеристиці специфіки поглядів сучасних ...
1137175
  Пацурківський В.П. Пострадянські доктрини фінансового права: порівняльний аналіз // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 328-330. – ISBN 978-966-171-322-1
1137176
  Вакарюк Л.В. Пострадянські концепції фінансово-правового інституту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 82-98. – (Правознавство ; Вип. 375)
1137177
  Орлова Т.В. Пострадянські країни : основні тенденції розвитку / Т.В. Орлова. – Київ : Знання, 2010. – 63с. – (Бібліотечка товариства "Знання", ISSN 978-966-346-828-0 ; №1 - 2010 : Серія "Міжнародна"). – ISBN 978-966-346-829-7
1137178
  Евангелос С. Пострадянські країни організації Чорноморського економічного співробітництва: перспективи розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 27-35. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1137179
  Фісун О. Пострадянські політичні режими: неопатримоніальна інтерпретація // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 24-33.
1137180
  Левик Б.С. Пострадянські республіки Центральної Азії в умовах геополітичних викликів наприкінці ХХ-початку ХХІ ст. : монографія / Б.С. Левик ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Донецьк : Національний університет "Львівська політехніка" ; Східний видавничий дім, 2014. – 187, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 165-187 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-317-235-4
1137181
  Ляшева А.С. Пострадянські трансформації в Україні в економічній та політичній сфері як постколоніальні трансформації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 289-290
1137182
  Корольова Т. Постредагування при машинному перекладі / Т. Корольова, Н. Жмаєва, Ю. Колчаг // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – C. 102-119. – (Лінгвістичні науки ; № 30). – ISSN 2616-5317
1137183
  Сугробова Ю.Ю. Постренесансні зміни в осмисленні творчості Європи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 19-25
1137184
  Миндрин А.С. Постреформенные аграрные проблемы и возможные решения // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 141-153
1137185
  Гунько В.Т. Пострижений вовк : байки, літературні пародії / В.Т. Гунько. – Харків : Прапор, 1978. – 63 с.
1137186
  Безименський О.І. Постріл : комедія віршами / Олександр Безименський. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 164 с.
1137187
  Пушкін О.С. Постріл / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 28с.
1137188
  Рибаков А.Н. Постріл / А.Н. Рибаков. – Київ, 1989. – 298 с.
1137189
  Романченко М.З. Постріл Ботвіна : поезії / М.З. Романченко. – Львів : Каменяр, 1971. – 63 с.
1137190
  Рябий В.М. Постріл гріха / В.М. Рябий. – К., 1994. – 60с.
1137191
  Єфімов Л.Ю. Постріл з минулого / Л.Ю. Єфімов. – К, 1986. – 287с.
1137192
  Орлов О.М. Постріл на кордоні / О.М. Орлов. – Одеса, 1968. – 131с.
1137193
  Каратєєв О.Л. Постріл серед бою / О.Л. Каратєєв. – К., 1963. – 102с.
1137194
  Москалець К. Постріл у Миколу Зерова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 45 (677), 6-12.11.2020. – С. 47. – ISSN 1996-1561
1137195
  Семенко Л. Постріл у пісню / записала Олеся Шуткевич // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 8-9


  Обставини, версії і причини вбивства Миколи Леонтовича: неопубліковані дослідження Лариси Семенко.
1137196
  Вежбовська Л. Постріл у самого себе. Містерія Миколи Хвильового // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 58-60
1137197
  Колесников Ю.А. Постріл у Тель-Авіві : роман / Ю.А. Колесников. – Київ : Художественная литература, 1989. – 560с.
1137198
  Самченко В. Постріл ЧК у подільського Орфея // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 20 січня (№ 7). – С. 13


  95 років тому підіслали вбивцю до автора всесвітньо відомої мелодії "Щедрика" Миколи Леонтовича.
1137199
  Янченко А.Я. Постріли в пісню / А.Я. Янченко. – Київ, 1982. – 68с.
1137200
  Чандлер Р. Постріли в ресторані Сірано : Повісті / Р. Чандлер. – Київ : Всесвіт, 1992. – 202с.
1137201
   Постріли в ресторані Сірано: повісті та оповідання амер. письменників. – К., 1985. – 366с.
1137202
  Онищенко І.Ю. Постріли з-за рогу / І.Ю. Онищенко, П.П. Коломієць. – К, 1984. – 246с.
1137203
  Дубина О. Постріли з "нізвідки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 11


  Хто й чому вбив генерала Ватутіна?
1137204
  Арсенич Д.М. Постріли з лука / Дмитро Арсенич. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 157, [2] с. : іл.
1137205
  Чечель Л. Постріли краси. Художниця із Закарпаття Юлія Єгорова-Рогова створила новий різновид живопису - полювантизм // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 46). – С. 12


  У Києві відкрилася персональна виставка закарпатської художниці Юлії Єгорової-Рогової "Одна мить". Експозиція є ретроспективною, в ній представлено близько шістдесяти робіт мисткині, виконаних упродовж принаймні десяти останніх років. Юлія ...
1137206
  Ведєнєєв Д. Постріли на Кураківській вулиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 березня (№ 47/48). – С. 21


  Отець Гавриїл Костельник. Трагічні колізії його життя відображають драматичні повороти української історії XX століття.
1137207
  Дімаров А.А. Постріли Уляни Кащук / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 208 с.
1137208
  Дімаров А.А. Постріли Уляни Кащук. Сільські історії / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 536 с.
1137209
   Построение автоматизированных систем обработки экспериментальных данных: сб. науч. тр.. – К., 1985. – 82с.
1137210
   Построение автоматизированных систем обработки экспериментальных данных: сб. ст.. – К., 1981. – 73с.
1137211
  Смирнова А.С. Построение автоматизированных фактографических информационно-поисковых систем в геологии / А.С. Смирнова. – Москва : Недра, 1976. – 96с.
1137212
  Соколов О.Б. Построение автоматов с функционально устойчивой структурой и некоторые вопросы теории кодирования : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Соколов О.Б.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1137213
  Киричков В.Н. Построение адаптивных моделей динамических объектов по данным эксперимента / В.Н. Киричков, А.Н. Сильвестров. – К., 1985. – 66с.
1137214
  Советов Б.Я. Построение адаптивных систем передачи информации для автоматизированного управления / Б.Я. Советов, В.М. Стах. – Л, 1982. – 120с.
1137215
  Тимофеев А.В. Построение адаптивных систем управления программных движением / А.В. Тимофеев. – Л. : Энергия. Ленингр. отд., 1980. – 85 с.
1137216
  Столярчук В.К. Построение алгебраических многочленов, которые осуществляют близкое к наилучшему приближение специальных функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Столярчук В.К.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1977. – 12л.
1137217
  Лоза В.Н. Построение алгоритма многоуровневой дискретной вейвлет - фильтрация радиолокационного сигнала и синтез оптимального алгоритма построения базы фильтров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 50-55. – ISSN 2524-0056
1137218
  Сорокин И.А. Построение алгоритмов оперативного планирования и управления единичным и мелкосерийным производством с помощью имитационных моделей : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Сорокин И.А.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1979. – 17л.
1137219
  Берковиц Л.А. Построение алгоритмов оптимизации точности спектрального анализа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Берковиц Л.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1137220
  Караганчу В.Х. Построение аналитической теории движения малых планет семейства Гестии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Караганчу В.Х. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова , Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1970. – 6 с.
1137221
  Лавриненко А.В. Построение анизотропного идеально согласующегося граничного слоя во временной области / А.В. Лавриненко, Ю.В. Лавриненко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 232-242 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0899
1137222
  Афанасьев К.Н. Построение архитектурной формы древнерусским зодчим / К.Н. Афанасьев ; АН СССР, Ин-т истории искусств. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – 272 с. : ил.
1137223
  Шмидт А.Г. Построение асимптотических решений в некоторых задачах о волнах поверхности вязкой жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шмидт А.Г.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1965. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
1137224
  Третьяк А.И. Построение асимптотических решений задач оптимального быстродействия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Третьяк А.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1975. – 13л.
1137225
  Красавцев Б.И. Построение астрографиков и анализа их точности : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Красавцев Б.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1952. – 12 с.
1137226
  Мокульский М.А. Построение атомных моделей молекулы ДНК фага Т2. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Мокульский М.А.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1972. – 40л.
1137227
  Носков В.А. Построение бесклассового общества - практическая задача политики партии / В.А. Носков. – К, 1986. – 47с.
1137228
  Поршняков Г.С. Построение блок-диаграмм по геологическим картам / Г.С. Поршняков. – Л., 1956. – 30с.
1137229
  Коновалов Сергей Станиславович Построение бортовых алгоритмов и обработки информации с использованием логарифмической арифметрии : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.01 / Коновалов Сергей Станиславович; Нижегородский государств. техн. ун-тет. – Н.Новгород, 1998. – 16л.
1137230
  Формальский А.М. Построение в фазовом пространстве областей управляемости и областей устойчивости регулируемых систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Формальский А.М. ; МГУ , Науч.-исслед. ин-т механики. – Москва, 1966. – 11 с.
1137231
  Джураев О. Построение в явном виде основных функционалов конечностных накрывающих сфер и приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Джураев О.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1990. – 18л.
1137232
  Соболева Э.Ю. Построение внутривузовских систем обеспечения гарантий качества образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 148-157. – ISSN 0869-3617


  Вопросы обеспечения гарантий качества российского образования становятся все более актуальными по мере осознания вузами и органами управления образованием необходимости в соблюдении укорененных в международной практике подходов. Ключевое значение имеют ...
1137233
  Ушаков И.А. Построение высоконадежных систем. / И.А. Ушаков. – Москва, 1974. – 63с.
1137234
  Мартинем-Бурмудес Построение высокоуровневых программно-технологических средств обработи данных : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.11 / Мартинем-Бурмудес Х.О.; КПИ. – К., 1985. – 16л.
1137235
  Фрир Д. Построение вычислительных систем на базе перспективных микропроцессоров / Д. Фрир. – Москва : Мир, 1990. – 413 с.
1137236
  Белясова Наталья Александровна Построение генетической карты хромосомы бактерий Erwinia chnysanthemi Ena 49 : Автореф... канд. биологическихнаук: 03.00.15 / Белясова Наталья Александровна; АН Белорусской ССР, Ин-т Генетики и цитологии. – Минск, 1986. – 18л.
1137237
  Батраков Ю.Г. Построение геодезических сетей сгущения для сельского хозяйства с применением электронных дальномеров / Ю.Г. Батраков ; ред. Злотин В.В. – Москва : Недра, 1976. – 160с. – Библиогр.: с. 154-157
1137238
  Линник В.Г. Построение геоинформационных систем в физической географии / В.Г. Линник. – Москва, 1990. – 78с.
1137239
  Кузьмин В.И. Построение геологических разрезов и гипсометрических планов пластов / В.И. Кузьмин. – Москва : Недра, 1987. – 119с.
1137240
  Кузьмин В.И. Построение геологических разрезов по данным искривленных разведочных скважин / В.И. Кузьмин, М.Я. Красноперов. – Москва : Недра, 1971. – 48с.
1137241
  Бахман Ф. Построение геометрии на основе понятия симметрии / Бахман Ф. ; пер. с нем. Р.И. Пименова ; под ред. И.М. Яглова. – Москва : Наука, 1969. – 380 с. : ил. – Библиогр.: с. 365-373
1137242
  Каменецкий В.Ф. Построение гибридных схем на основе характеристических соотношений / В.Ф. Каменецкий , А.Ю. Семенов. – Москва, 1989. – 42 с.
1137243
  Одвирко-Будко Б И. Построение голоморфной функции многих переменных по заданным нулям и некоторые связанные с этим вопросы : Автореф... канд. физ мат.наук: 01.01.01 / Одвирко-Будко Б И.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
1137244
  Рудановский А.П. Построение государственного баланса. / А.П. Рудановский. – М., 1928. – 94с.
1137245
  Цыбулевская О.И. Построение гражданского общества как одна из целей российской правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.34-47. – ISSN 1608-8794
1137246
  Чемерис М. Построение графиков функций элементарными преобразованиями / М. Чемерис. – Київ : Факт, 1997. – 28с. – ISBN 5-86248-098-6
1137247
  Положкова О.Ю. Построение графиков хода температур на уроках географии и информатики : Методика и опыт / О.Ю. Положкова, М.Ф. Белоус // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 62-63. – Библиогр.: Табл. – ISSN 0016-7207
1137248
  Зейгельман М.С. Построение графического образа целевого функционала и его использование для поиска многовариантных решений обратной задачи магниторазведки / М.С. Зейгельман, Н.В. Панченко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 122-138 : рис. – Библиогр.: с. 136-138. – ISSN 0203-3100
1137249
  Кузьмин В.Б. Построение групповых решений в пространствах четких и нечетких бинарных отношений / В.Б. Кузьмин. – М., 1982. – 168 с.
1137250
  Девятов А.Н. Построение двух прямоугольных проекций по двум центральным (фотоснимкам) : Автореф... канд. техн.наук: / Девятов А.Н.; Военно-инж. акад. им. Куйбышева. – М., 1961. – 26л.
1137251
   Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – 629, [1] с. : ил., табл. – На тит. л. и обл. ред. вынесены как авт. – Библиогр. в конце частей и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-136-316-7
1137252
  Воробьев Ф.П. Построение диагностической системы для заболеваний желчных путей / Ф.П. Воробьев, А.М. Мануйлова, А.К. Шевченко; АН УССР; Ин-т кибернетики. – Київ, 1977. – 40с. – Препринт-77-60
1137253
  Грызунов В.И. Построение диаграмм систем Nb-Zr, Nb-Ru, Zz-Ru, Nb-Sn, Nb-Ge методом диффузионных слоев и определение некоторых диффузионных параметров : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Грызунов В.И.; МГУ. – М., 1970. – 14л.
1137254
  Файзиев М.К. Построение диаграммы растворимости системы NaCl-MgSO4-H2O при 25 С посредством эмпирических уравнений. : Автореф... канд. хим.наук: / Файзиев М.К.; Среднеазиат. гос. ун-т. – Ташкент, 1952. – 8 с.
1137255
  Романов Н.Д. Построение диаграммы растяжения на основе анализа остаточных напряжений в образце / Н.Д. Романов. – Горький, 1974. – 22 с.
1137256
  Волков Сергей Владимирович Построение динамических систем по заданным свойствам поведения решений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Волков Сергей Владимирович; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1981. – 10л.
1137257
  Кашьяп Р.Л. Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным / Р.Л. Кашьяп, А.Р. Рао. – Москва : Наука, 1983. – 384 с.
1137258
  Спирин В.С. Построение дневнекитайских текстов / В.С. Спирин. – М., 1976. – 231с.
1137259
  Мардеимов Идирис Построение доверительных интегралов с помощью порядковых статистиу : Дис... канд.физико-математич.наук: 01.01.05 / Мардеимов Идирис; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1982. – 103л. – Бібліогр.:л.101=103
1137260
  Мадремов И. Построение доверительных интервалов с помощью порядковых статистик : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Мадремов И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 17 с.
1137261
  Панькив О.Я. Построение дробно-рациональных численных методов решения дифференциальных уравнений параболического типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Панькив О.Я.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 12 с.
1137262
  Панькив Олег Ярославович Построение дробно-рациональных численных методов решения дифференциальных уравнений параболического типа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Панькив Олег Ярославович; МВ и ССО УССР. Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1988. – 147л. – Бібліогр.:л.113-125
1137263
  Панькив Олег Ярославович Построение дробно-рациональных численных методов решения дифференциальных уравнений параболического типа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Панькив Олег Ярославович; МВ и ССО УССР. Львоский политех. ин-т им. Ленинского комсомола. – Львов, 1990. – 148л. – Бібліогр.:л.140-145
1137264
  Федоткин М.А. Построение и анализ вероятностных моделей єволюционных систем с управлением // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  Построение адекватных вероятностных моделей зволюционных систем с управлением является первоначальной задачей их изучения. На сегодня построения моделей таких систем исчерпываются тремя подходами [1]. В работах [1, 2, 3] отмечаются недостатки указанных ...
1137265
  Ахо А. Построение и анализ вычислительных алгоритмов / А. Ахо, Дж. Хопкрофт, Дж. Ульман ; пер. с англ. А.О. Слисенко; под ред. Ю.В. Матиясевича. – Москва : Мир, 1979. – 536 с. : ил. – Библиогр.: с. 502-513
1137266
  Петров С.Б. Построение и анализ лаговой модели инвестиционного процесса / С.Б. Петров. – Москва, 1987. – 42 с.
1137267
  Кузнецов Ю.И. Построение и анализ РК-схем / Ю.И. Кузнецов. – Новосибирск, 1990. – 132 с.
1137268
  Костюк В.О. Построение и анализ статистических показателей ралоты транспортного предприятия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Костюк В. О.; Хар. ГУ. – Х., 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1137269
  Некрасов А.С. Построение и анализ энергетического баланса / А.С. Некрасов. – М, 1974. – 179с.
1137270
  Кириллов Д.Л. Построение и вычерчивание графиков / Д.Л. Кириллов, И.А. Ткачев. – Л., 1974. – 35с.
1137271
  Убейко В.М. Построение и использование информационных моделей управления предприятием при разработке асуп : Автореф... канд. экон.наук: 08.607 / Убейко В.М.; Московский авиационный ин-т. – Москва, 1970. – 13л.
1137272
  Колесник Григорий Васильевич Построение и использование одной модели массового обслуживания для обоснования запасов узлов и агрегатов : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Колесник Григорий Васильевич; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1137273
  Сбойчаков К.О. Построение и использование фасетов при поиске в САБ ИРБИС64 // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 11. – С. 106-108. – ISSN 0130-9765


  Изложены результаты работы по развитию оригинальной методики построения и использования фасетов в Системе автоматизации библиотек ИРБИС64.
1137274
  Подчуфаров Б.М. Построение и использование физических имитационных систем / Б.М. Подчуфаров. – Тула, 1986. – 96с.
1137275
  Тарасенко Георгий Степанович Построение и исследование адаптивных алгоритмов случайного поиска : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Тарасенко Георгий Степанович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1137276
  Парасюк И.О. Построение и исследование квазипери одических решений некоторых классов дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Парасюк И.О. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 14 с.
1137277
  Парасюк Игорь Остапович Построение и исследование квазипериодических решений некоторых классов дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Парасюк Игорь Остапович; МВ и ССО СССР. КГУ. – К., 1978. – 145л.
1137278
  Гутов Б.И. Построение и исследование конвергентных течений сжатия применительно к гиперзвуковым и сверхзвуковым воздухозаборникам. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.05 / Гутов Б.И.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 18л.
1137279
  Жежель Ю.Н. Построение и исследование линейных правил распознавания физических объектов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жежель Ю. Н.; ЛГУ. – Л., 1968. – 9л.
1137280
  Черный Л.Т. Построение и исследование макроскопических моделей ферро-упруго-пластических сплошных сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Черный Л.Т.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 12л.
1137281
  Шахно Степан Михайлович Построение и исследование некоторых методов типа Ньютона-Канторовича для решения нелинейных функциональных уравнений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Шахно Степан Михайлович; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-тет. – Львов, 1987. – 137л. – Бібліогр.:л.122-137
1137282
  Шахно С.М. Построение и исследование некоторых методов типа Ньютона-Канторовича для решения нелинейных функциональных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Шахно С.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 17л.
1137283
  Вепхвадзе Н.А. Построение и исследование некоторых оптимальных планов высокого порядка : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Вепхвадзе Н.А.; Груз. политех. ин-т. – Тбилиси, 1973. – 13л.
1137284
  Ниязова Ж.М. Построение и исследование радиометрического индекса состояния обмена йода в организме : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.09 / Ниязова Ж. М.; АН УССР, Ин-т киберн. – Киев, 1991. – 15л.
1137285
  Скатецкий В.Г. Построение и исследование решений двумерных линейных дифференциальных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скатецкий В.Г.; АН БССР.Объедин.совет.Ин-та физики. – Минск, 1966. – 11л.
1137286
  Курныш Алла Васильевна Построение и исследование устойчивости решений дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами : Автореф. дис.... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Курныш Алла Васильевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
1137287
  Курныш А.В. Построение и исследование устройчивости решений дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Курныш А. В.; Мин-во просвещения Нежин. пед. ин-т, каф. высш. мат. – Нежин, 1987. – 130л. – Бібліогр.:л.117-130
1137288
  Утебаев Даулетбай Построение и исследование центрированных разностных схем для некоторых систем гиперболических уравнений первого порядка : Дис... канд. физ.-мат.наук: 02.01.07 / Утебаев Даулетбай; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1985. – 150л. – Бібліогр.:л.140-150
1137289
  Утебаев Даулетбай Построение и исследование центрированных разностных схем для некоторых систем гиперболических уравнений первого порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Утебаев Даулетбай; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 19 с.
1137290
  Рыбаков В.А. Построение и обработка кинематических диаграмм с использованием ЕС ЭВМ : учеб. пособ. / В.А. Рыбаков, В.А. Лясич, Е.В. Колесов. – Ярославль, 1986. – 27 с.
1137291
  Шатырко А.В. Построение и оптимизация оценок качественных характеристик нелинейных систем регулирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Шатырко А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 12л.
1137292
  Шатырко Андрей Владимирович Построение и оптимизация оценок качественных характеристик нелинейных систем регулирования. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Шатырко Андрей Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 203л. – Бібліогр.:л.138-151
1137293
  Хусаинов Денис Яхьевич Построение и оптимизация характеристик устойчивости динамических систем : Дис... доктор физ.-мат.наук: 01.01.09 / Хусаинов Денис Яхьевич; КГУ. – Киев, 1991. – 368л. – Бібліогр.:л.290-316
1137294
  Хусаинов Денис Яхьевич Построение и оптимизация характеристик устойчивости динамических систем : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.01.09 / Хусаинов Денис Яхьевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 37л.
1137295
  Молчанов Илья Степанович Построение и оценивание распределений для некоторых классов случайных множеств : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Молчанов Илья Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 139л. – Бібліогр.:л.127-135
1137296
  Молчанов И.С. Построение и оценивание распределений для некоторых классов случайных множеств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Молчанов И.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 15л.
1137297
  Шешко И.Б. Построение и перспектива рисунка / И.Б. Шешко. – Минск : Вышэйшая школа, 1969. – 88 с.
1137298
  Шешко И.Б. Построение и перспективы рисунка / И.Б. Шешко. – изд. 3-е, доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 136 с.
1137299
  Шацова Р.Б. Построение и применение функций фазовой плотности звезд. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.03.01 / Шацова Р.Б.; Гос.астрон.ин-т. – М, 1975. – 24л.
1137300
  Бергстром А. Построение и применение экономических моделей / А. Бергстром ; пер. с англ. В.Я. Алтаева ; общ. ред. Б.Н. Михалевского. – Москва : Прогресс, 1970. – 176 с. – Библиогр.: с. 169-173
1137301
  Ермолович В.Ф. Построение и проверка версий / В.Ф. Ермолович, М.В. Ермолович. – Минск : Амалфея, 2000. – 176с. – ISBN 9985-441-148-6
1137302
  Сидоров А.П. Построение и регулирование заводской системы "машины-продукция". : Автореф... доктор экон.наук: 594 / Сидоров А.П.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1968. – 36л.
1137303
  Чигарев В.Н. Построение и униформация отображений в решении класса краевых задач теории упругости. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.02.04 / Чигарев В.Н.; МВ и ССО РСФСР. Москов. ин-т электронного машиностроения. – М., 1980. – 29л.
1137304
  Белан Е.М. Построение и устойчивость решений линейных дифференциальных уравнений, содержащих малый параметр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Белан Е.М.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1969. – 15л.
1137305
   Построение и функционирование систем управления качеством продукции: сб. лекций... – М., 1978. – 223с.
1137306
  Лавинский Г.В. Построение и функционирование сложных систем управления / Г.В. Лавинский. – Киев, 1989. – 334с.
1137307
  Волков С.И. Построение и функционирование сложных экономических систем : Учеб. пособие / С.И. Волков, А.Н. Романов, Г.П. Григоренко. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 216 с.
1137308
  Перебоев О. Построение и функционирование электронной библиотеки "Elib.Tomsk.ru" // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 26-28. – ISSN 0869-4915
1137309
  Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных рабочих чертежей / Н.А. Бабулин. – Москва : Трудрезервиздат, 1957. – 260 с. : ил. – Библиогр.: с. 258. – (Библиотека молодого рабочего)
1137310
  Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных рабочих чертежей / Н.А. Бабулин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1964. – 276 с. : ил. – Библиогр.: с. 274
1137311
  Зелкин Е.Г. Построение излучающей системы по заданной диаграмме направленности / Е.Г. Зелкин. – Москва-Ленинград, 1963. – 272 с.
1137312
   Построение изображений в астрономии по функциям когерентности : пер. с англ. – Москва : Мир, 1982. – 317 с.
1137313
  Загляднов И.Ю. Построение изображений на экране персональной ЭВМ / И.Ю. Загляднов, В.Н. Касаткин. – Киев : Тэхника, 1990. – 120с.
1137314
  Черенков Л.П. Построение изохронных систем двух дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Черенков Л.П.; АН БССР. Отд. физ.-мат.наук. – Минск, 1972. – 11л.
1137315
   Построение имитационной кластерной модели системы "горные выработки - выработанное пространство" / Т.В. Бунько, И.Е. Кокоулин, С.А. Головко, Л.А. Новиков, А.Ш. Жалилов, А.Б. Бокий // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 81-89 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1137316
   Построение индивидуальных траекторий подготовки специалистов в области информационно-коммуникационных технологий / М.Ж. Базарова, Г. Жамарткызы, В. Вуйчек, Ю.В. Крак // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 95-105. – ISSN 0572-2691
1137317
  Марчук Н.Г. Построение интегралов энергии, обеспечивающих эквивалентность между смешанной задачей для векторного волнового уравнения и ее симметризацией. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Марчук Н.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т матем. – Новосибирск, 1980. – 12л.
1137318
  Айдосов А. Построение интегральных управлений движения вязкой несжимаемой жидкости и их приближенные решения для некоторых областей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айдосов А.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам От-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1967. – 13л.
1137319
  Фридман А.Л. Построение Интернет-приложений на языке Java : Практический курс / А.Л. Фридман. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2002. – 335с. – ISBN 5-93517-100-7
1137320
  Заровный В.П. Построение интерпретаций аффинных, эвклидовых и проективных плоскостей в абстактных группах и полугруппах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Заровный В.П.; КГУ. – Киев, 1961. – 8л.
1137321
  Кузнецов Ю.И. Построение информацивного базиса в задачах общей циркуляции атмосферы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Кузнецов Ю.И.; Ан СССР. – Новосибирск, 1978. – 18л.
1137322
  Карп Л.А. Построение информационно-вычислительных систем медицинского комплекса : Автореф... канд. техн.наук: / Карп Л. А.; Центр. экон. матем. ин-т АН СССР. – М., 1968. – 35л. – Бібліогр.:с.33-34
1137323
  Иванченко Д.А. Построение информационной инфраструктуры вуза с применением модели SaaS // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 121-126. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются основные преимущества, проблемы и перспективы построения информационной системы управления учебной и научной деятельностью с распределенной, децентрализованной инфраструктурой. Применение модели SaaS (Software as a service) ...
1137324
  Селеньи И. Построение капитализма без капиталистов. Образование классов и борьба элит в посткоммунистической Центральной Европе = Making capitalism without capitalists. Сlass formation and elite struggles in post-communist Central Europe : Making capitalism without capitalists. Сlass formation and elite struggles in post-communist Central Europe / Иван Селеньи, Гил Эял, Элеанор Тоунсли ; [пер. с англ. И. Беляевой ; отв ред. О. Куценко] ; Ин-т социологии Нац. акад. наук Украины, Харьк. нац. ун-т им В.Н. Каразина. – Киев ; Харьков : Институт социологии НАНУ [и др.], 2008. – 319, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 298-319 и в примеч.: с. 269-297. – (Великие социальные трансформации : ВСТ). – ISBN 978-966-02-4993-6
1137325
   Построение карт усредненных спектральных отклонений от линии почв и их сравнение с традиционными почвенными картами / Д.И. Рухович, А.Д. Рухович, Д.Д. Рухович, М.С. Симакова, А.Л. Куляница, А.В. Брызжев, П.В. Королева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 794-812 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0032-180Х
1137326
   Построение картографического изображения с помощью ЭВМ и автоматических устройств : учеб. пособ. – Калинин : Областная типография, 1973. – 152 с.
1137327
  Мамедов Шакир Агабей Оглы Построение квадратурных и интерполяционных формул для класса типа жеврея и их применение к интегральным уравнениям : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.07 / Мамедов Шакир Агабей Оглы; МВ и СО АзербССР. Азербпед.ин-т им.В.И.Ленина. – Баку, 1983. – 102л. – Бібліогр.:л.97-102
1137328
  Мамедов Шакир Агабей оглы Построение квадратурных и интерполяционных формул для класса типа Жеврея и их применение к интегральным уравнениям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Мамедов Шакир Агабей оглы; КГУ. – К., 1983. – 14л.
1137329
  Крючечников Н.В. Построение кинокадра / Н.В. Крючечников. – Москва, 1974. – 23 с.
1137330
   Построение комплекса технических средств АСИО: метод. разработка.. – Минск, 1980. – 124с.
1137331
  Байчериков Темирбек Марсбекович Построение комплексной оценки трудовых ресурсов региона : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Байчериков Темирбек Марсбекович ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1987. – 23 с.
1137332
  Садердинов А.А. Построение комплексных программно-технических проектов интегрированных систем организационного управления :Обобщение теории и практики проектирования / А.А. Садердинов, В.А. Трайнев; МАН ИПТ. – Москва : Маркетинг, 2001. – 287с. – ISBN 5-94462-051-Х
1137333
  Добрынин Н.М. Построение концептуалной модели нового российского федерализма и комплексный системный подход к оптимизации федеративных отношений // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.4-9. – ISSN 1811-9018
1137334
  Митропольская О.Н. Построение кривой роста и исследование физических условий в солнечных факелах : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Митропольская О.Н.; Московский гос. университет им. М.В.Ломоносова. Гос. астрономический институт им. П.К.Штернберга. – Москва, 1951. – 8 с.
1137335
  Иваненко С.А. Построение криволинейных сеток и их использование в методе конечных элементов для решения уравнений мелкой воды / С.А. Иваненко. – М., 1985. – 61с.
1137336
  Быкова Т.М. Построение кубатурных формул с наименьшим числом узлов, точных для многочленов четвертой и пятой степеней. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Быкова Т.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1137337
  Идельсон И.Д. Построение линии пересечения поверхностей геометрических тел / И.Д. Идельсон. – Л., 1965. – 68 с.
1137338
  Бурдин Н.К. Построение линий пересечения поверхностей в применении к формам диаграмм растворимости / Н.К. Бурдин. – Л., 1968. – 32 с.
1137339
  Ангелова Е.И. Построение магнитной модели залежи углеводородов на примере Яблуновского газоконденсатного месторождения // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 64-69. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 9)
1137340
  Антулова С.В. Построение марковских процессов, отвечающих общим операторам Леви : Автореф... канд.физ.мат.наук: 01.01.05 / Антулова С.В.;. – Москва, 1979. – 11 с.
1137341
  Крутиков В.С. Построение метода и решений импульсных задач механики сплошной среды с подвижными границами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.05 / Крутиков В.С. ; НАН Украины, Ин-т импульсных процессов и технологий. – Киев, 1995. – 33 с.
1137342
  Ледерак Дж.П. Построение мира. Устойчивое примирение в разделенных обществах = Building peace. Sustainable reconciliation in divided societies / Джон Пол Ледерак. – Киев : Дух і Літера, 2019. – 264, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 257-264. – ISBN 978-966-378-703-9
1137343
  Мухамедзянов Ф.М. Построение многорядной решетки по заданному распределению скорости : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухамедзянов Ф.М.; МВО СССР.Казан.гос.ун-т. – Казань, 1954. – 8л.
1137344
  Перельман А.Е. Построение моделей автоматизированных систем оперативного управления производством. / А.Е. Перельман. – М., 1973. – 375с.
1137345
  Жуков П.П. Построение моделей принятия решений в условиях оперативного регулирования работы участка с единичным и мелкосерийным характером производства / П.П. Жуков. – К., 1978. – 50с.
1137346
   Построение моделей рудообразующих систем. – Новосибирск : Наука, 1987. – 246с.
1137347
  Панченко А.И. Построение модели и экономико-математический анализ процесса развития и размещения комплекса отраслей в районе. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Панченко А.И.; НГУ. Объед. учен. совет по гуманит. наукам. – Новосибирск, 1968. – 26л.
1137348
  Разия Байырбекова Построение модели ключевых компетенций для железнодорожных компаний // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 353-362 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1137349
  Вершинина Л.П. Построение модели поиска в электронном каталоге библиотеки на основе нечеткого отношения сходства / Л.П. Вершинина, М.И. Вершинин, А.Ц. Масевич // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 2. – С. 74-81. – ISSN 1815-3186


  Описывается возможная модель организации поиска в каталогах современных библиотек. Модель построена на основе анализа результатов экспериментального поиска, в котором в качестве запроса используются варианты представления имени "Чайковский" в языках с ...
1137350
  Руткаускас Построение модели прогнозирования совокупного общественного продукта республики. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Руткаускас А.-В.М.; АН ЭССР. Отд. обществ. наук. – Таллин, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
1137351
  Квасников В.П. Построение модели промышленного эксперимента испытаний автономного рулевого привода АРП-20Н / В.П. Квасников, Д.А. Тюпа // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Розглянуті способи впливу на об"єкт оптимізації і побудована матриця проведення випробувань автономного кермового привода АРП-20Н. Визначені коефіцієнти регресії. Рассмотрены способы воздействия на оптимизируемый объект и построена матрица проведения ...
1137352
  Квасников В.П. Построение модели промышленного эксперимента испытаний автономного рулевого привода АРП-20Н / В.П. Квасников, Д.А. Тюпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-8. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті способи впливу на об"єкт оптимізації і побудована матриця проведення випробувань автономного кермового привода АРП-20Н. Визначені коефіцієнти регресії. The considered ways of the influence on optimized object and is built matrix of the ...
1137353
  Воронкова А.Е. Построение модели управления знаниями предприятия : менеджмент / А.Е. Воронкова, Р. Вечерковски // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 147-154 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1137354
  Галимов Шамиль Курбанович Построение модификаци уточненных теорий и их приложение к задачам статистики пластин и оболочек : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Галимов Шамиль Курбанович ; Ин-т механики АН УССР. – Киев, 1980. – 13 с.
1137355
  Брэгг Поль Построение мощной нервной силы / Поль С. Брэгг. – Москва : Изд-во ВЗПИ, 1991. – 94 с. – В изд. также: Улучшение зрения по системе Брэгга : [пер. с англ.] / Патриция Брэгг. – ISBN 5-7045-0369-9
1137356
  Доманицкий С.М. Построение надежных логических устройств / С.М. Доманицкий. – Москва : Энергия, 1971. – 279 с. – Библиогр.: с. 272-276
1137357
  Крылов В.И. Построение наиболее точного интерполирования в задаче о вычислении интеграла и численного решения обыкновенного дифференциального уравнений : Автореф. дис. ... наук / Крылов В.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 7 с.
1137358
  Петренко Е. Построение национальной государственности в Казахстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 68-74. – ISSN 1998-1813
1137359
  Китбалян А.А. Построение некоторых ортогональных и биортогональных систем функций и разложения по ним : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Китбалян А.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 13л.
1137360
  Амелькин Валерий Алексеевич Построение нумерических функций для кодирования геолого-геофизической информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Амелькин Валерий Алексеевич; АН СССР. Сиб. от-ние. ВЦ. – Новосибирск, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1137361
  Дымент З.М. Построение областей степени Pn с некоторыеми разрешимыми группами галуа : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дымент З.М.; М-во высш.и сред.спец.и проф.образования БССР. – Минск, 1961. – 8л.
1137362
  Соколов Анатолий Александрович Построение обобщенных ВКБ-решений уравнения Шредингера в виде абсолютного и равномерно сходящихся рядов и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 07.04.02 / Соколов Анатолий Александрович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1976. – 16л.
1137363
  Булатская Т.Ф. Построение обобщенных сил по заданным свойствам движения механических систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Булатская Т. Ф.; Ун-т дружбы народов. – М., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.7-8
1137364
  Ширинбеков М. Построение оболочек голоморфности для некоторых классов областей и условия их полином-выпуклости : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ширинбеков М.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1965. – 5л.
1137365
   Построение обороны и безопасности : сборник материалов Плана партнерских действий по созданию институтов обороны и безопасности (PAP-DIB). – Киев ; Женева : [б. и.], 2007. – 415, [1] с. : табл. – На тит. л. и на обл. редакторы указаны как авторы. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-377-025-7
1137366
  Астахова В.И. Построение общеевропейского пространства образования и науки - обьективное требование времени ( Международная научно-практическая конференция) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 564-568. – ISSN 1993-5560
1137367
  Касенов С.З. Построение оптимальных алгоритмов вычисления преобразования Фурье : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Касенов С.З.; КГУ. – К, 1987. – 16л.
1137368
  Касенов Самат Зайнуллаевич Построение оптимальных алгоритмов вычисления преобразования Фурье. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Касенов Самат Зайнуллаевич; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1987. – 125л. – Бібліогр.:л.116-125
1137369
  Крылов Г.Н. Построение оптимальных антенных систем в том числе ДВ и СДВ диапазонов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.03 / Крылов Г.Н.; ЛГУ. – Л, 1990. – 29л.
1137370
  Бычков А.С. Построение оптимальных качественных характеристик линейных стохастических систем найтрального типа : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.09 / Бычков А. С.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1994. – 223л. – Бібліогр.:л.148-164
1137371
  Федоров В.В. Построение оптимальных планов при наличии априорных сведений о конкурирующих регрессионных моделях / В.В. Федоров. – Москва, 1973. – 16с.
1137372
  Гулякина Наталья Анатольевна Построение оптимальных статистик спектральной плотности стационарного случайного процесса : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Гулякина Наталья Анатольевна; Белорусский гос. ун-тет имю В.И.Ленина. – Минск, 1988. – 105л. – Бібліогр.:л.101-105
1137373
  Гулякина Н.А. Построение оптимальных статистик спектральной плотности стационарного случайного процесса. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Гулякина Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 14л.
1137374
  Жукова Н.И. Построение основных функционалов некоторых римановых поверхностей с приложениями к краевым задачам : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Жукова Н. И.; БГУ. – Минск, 1978. – 11л.
1137375
  Гнатив Богдан Васильевич Построение отдельных классов дробно-рациональных численных методов решения дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Гнатив Богдан Васильевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с.
1137376
  Гнатив Богдан Васильевич Построение отдельных классов дробнорациональных численных методов решения дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Гнатив Богдан Васильевич; Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1988. – 172л. – Бібліогр.:л.107-121
1137377
  Лутков В.И. Построение оценок распределения момента первого отказа стохастических систем методом функций Ляпунова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051301 / Лутков В.И.; Москов. физ.-технич. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 16л.
1137378
   Построение партнерства : Методические рекомендации. – Киев, 2002. – 212с.


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1137379
  Волкович В.Л. Построение переговорного множества и принятие сложного решения на заданном множестве вариантов / В.Л. Волкович, А.П. Горчинский. – Київ, 1971. – 20с.
1137380
  Евтеев В.И. Построение перспективного рисунка : пособие для учителей / В.И. Евтеев, А.Я. Зметный, И.В. Новиков. – Ленинград : Ленсовнархоз, 1963. – 200 с.
1137381
  Фомичева Юлия Геннадьевна Построение поверхности с данным сферическим изображением по ее отрицательной кривизне, заданной как функция формали : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Фомичева Юлия Геннадьевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 7л.
1137382
  Бирюкова В.К. Построение полей кристаллизации солей из водного раствора, содержащего три соли с общим ионом, с помощью эмпирического уравнения Nx,n=K(I+a+b)n : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандид. химич. наук / В.К. Бирюкова ; Химический ин-т АН УзССР и Среднеазиатский гос. ун-т. – Ташкент : АН УзССР, 1950. – 8 с.
1137383
  Бирюкова В.К. Построение полей кристаллизации солей из водного раствора, содержащего три соли с общим ионом, с помощью эмпирического уравнения. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бирюкова В.К.; Хим.ин-т.Акад.наук УзССР. – Ташкент, 1950. – 8 с.
1137384
  Мухин И.С. Построение предельных контуров равноутойчивых откосов / И.С. Мухин, А.И. Ссрагович. – Москва, 1954. – 24с.
1137385
  Водолазская Лариса Борисовна Построение предсоревновательного этапа подготовки гандболистов с учетом половых различий и восстановления работоспособности спортсменов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Водолазская Лариса Борисовна; Киевск. гос. ин-т физ. культуры. – Киев, 1987. – 24 л.
1137386
  Анарбаев У. Построение приближенного решения некоторых обыкновенных линейных дифференциальных уравнений и алгоритмизация вычисления корней цилиндрических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Анарбаев У.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1967. – 9л.
1137387
  Соловьев В.Г. Построение приближенных функций Грина в псевдоскалярной мезонной теории. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соловьев В.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 7л.
1137388
  Зунейбири Нажиб Построение программ реабилитации лиц после травмы плечевого сплетения с использованием физических упражнений и электромиостимуляции : Дис... канд. биологическихнаук: 03.00.13 / Зунейбири Нажиб; Киевский ин-т клинической и экспериментальной хирургии. Ун-т физ. воспитания и спорта. – Киев, 1996. – 150л. – Бібліогр.:л.126-150
1137389
  Быць В.В. Построение программ решения задач с простыми структурами данных для языка программирования Паскаль : Учебное пособие / В.В. Быць, В.С. Остапчук, С.С. Шкильняк; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1986. – 36с.
1137390
  Шабир Мохамед Монжи Бен Али Построение программ, направленных на развитие силовых качеств и гибкости у квалифицированных пловцов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Шабир Мохамед Монжи Бен Али; Киев. гос. ин-т физ.культ. – К., 1983. – 20л.
1137391
  Лазарев В.Г. Построение программируемых управляющих устройств / В.Г. Лазарев. – Москва, 1984. – 193с.
1137392
  Зунейбери Н. Построение программы реабилитации лиц после травмы плечевого сплетения с использованием физических упражнений и электростимуляции. : Автореф... канд. биол..наук: 03.00.13 / Зунейбери Н.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 24л.
1137393
  Булин-Соколова Построение программы формирования ИКТ- компетентности учащися и информационной образовательной среды основной школы / Булин-Соколова, А.Л. Семенов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 8. – С. 3-7. – ISSN 0234-0453
1137394
  Злотников Ю.С. Построение протоколов цифровых сетей с интеграцией служб связи / Ю.С. Злотников. – М., 1987. – 73с.
1137395
  Домбровская К.Ю. Построение профессиональных стратегий молодежи в контексте социальных // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 88-96. – ISSN 1993-5560


  "В статье освещена проблема воздействия трансформационных процессов на формирование профессиональных стратегий. Рассмотрены подходы к определению профессиональных стратегий и представлена авторская позиция. Отмечены характерные особенности современного ...
1137396
  Павлов В.И. Построение профилей местности фотограмметрическим методом / М-во геологии СССР ; Всесоюз. аэрогеол. науч.-произв. объединение "Аэрогеология" ; Лаб. аэрометодов ; В.И. Павлов. – Ленинград : Недра, 1977. – 95 с.
1137397
  Ножак Г.В. Построение процессов в амплитудных импульсных системах с распределенными параметрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ножак Г.В. ; АН УССР , Ин-т механики. – Черновцы, 1966. – 8 с. – Бібліогр. : с. 7-8
1137398
  Хомашуридзе Нугзар Давидович Построение развитого социализма в СССР : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Хомашуридзе Нугзар Давидович; Тбилиск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 31л.
1137399
  Пастухов А.В. Построение региональных цифровых тематических карт (на примере карты запасов углерода в почвах бассейна р. Уса) / А.В. Пастухов, Д.А. Каверин, В.М. Щанов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 9. – С. 1042-1051 : табл., карта. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0032-180Х
1137400
  Рогинский В.Н. Построение релейных схем управления. / В.Н. Рогинский. – М.-Л., 1964. – 423с.
1137401
  Ронто В.А. Построение решений двухточечных каревых задач : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Ронто В. А.; КГУ. – К., 1982. – 17л.
1137402
  Ронто Валентина Архиповна Построение решений двухточечных краевых задач : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.02. / Ронто Валентина Архиповна; КГУ. – К, 1981. – 132л. – Бібліогр.:л.122-132
1137403
  Кусковский Л.Н. Построение решений и исследование краевых задач для некоторых дифференциальных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кусковский Л.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
1137404
  Донская Л.И. Построение решений линейной однородной системы дифференциальных уравнений в виде равномерно сходящихся рядов в окрестности иррегулярной особой точки : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Донская Л.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 5 с.
1137405
  Коробкин В.Д. Построение решений некоторых технологических задач пластического течения упрочняющегося материала : Автореф... канд. техн.наук: / Коробкин В. Д.; Ворон. политехн. ин-т. – Воронеж, 1968. – 14л.
1137406
  Лесной Г.Д. Построение сейсмического изображения анизотропной среды // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 47-51 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геология ; № 8)
1137407
  Тимошин Ю.В. Построение сейсмического изображения рассеивающих объектов / Ю.В. Тимошин, Н.К. Меламед // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 57-61 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 7)
1137408
  Галкин И.Н. Построение сейсмической модели земной коры / И.Н. Галкин. – Москва : Наука, 1972. – 123с.
1137409
  Иевлева И.Е. Построение секвенциального исчисления для пропозиционального фрагмента логики PIL // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1137410
  Советов Б.Я. Построение сетей интегрального обслуживания / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – Л, 1990. – 331с.
1137411
   Построение сетей ЭВМ. – Москва : Мир, 1988. – 309с.
1137412
  Дубилович В.М. Построение систем автоматического регулирования. / В.М. Дубилович. – Минск, 1973. – 190с.
1137413
  Толюпа С. Построение систем защиты информации на основе многоуровневой иерархической модели / С. Толюпа, А. Успенський // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 2 (7). – С. 172-181. – ISSN 2411-1031
1137414
  Ацюковский В.А. Построение систем звязей комплексов оборудования летательных аппаратов. Информационные основы построения систем передачи и рпеобразования сигналов бортовых комплексов оборудования / В.А. Ацюковский. – Москва : Машиностроение, 1976. – 240 с.
1137415
  Кильдишев С.Г. Построение систем обработки данных на основе СУБД ДИОСД / С.Г. Кильдишев, А.М. Хамов. – М.
1. – 1988. – 143с.
1137416
   Построение систем программного движения. – Москва, 1971. – 352 с.
1137417
  Пуцилло В.П. Построение системы оперативного управления отделением нагревательных колодцев прокатного цеха. / В.П. Пуцилло. – М., 1964. – 36с.
1137418
  Меланченко А.Г. Построение системы связи для группового применения БПЛА / А.Г. Меланченко, А.Г. Догадин // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 49
1137419
  Перекупнева Т.В. Построение системы управления рыночной стоимостью малых и средних предприятий Украины // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 55-60.
1137420
   Построение системы функциональных ассоциативных правил на основе свойств реляционной модели данных / Н.В. Касаткина, Л.А. Пономаренко, С.С. Танянский, В.А. Филатов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-38. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті питання генерації асоціативних правил на основі операційної специфікації реляційної моделі даних. Застосування агрегатних функцій до ключових атрибутів дає можливість будувати логічні залежності між інформаційними одиницями. Запроваджене ...
1137421
   Построение словарных статей // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2013. – № 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – С. 9


  Процентное соотношение происхождения крымскотатарских имен.
1137422
  Пелих С.А. Построение современной лгистической системы в стране / С.А. Пелих, Ф.Ф. Иванов // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 225-229. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1137423
   Построение современных систем автоматизированного проектирования.. – Киев : Наукова думка, 1983. – 247с.
1137424
  Попкова В.П. Построение социализма в отсталых странах, минуя капитализм. : Автореф... канд. экон.наук: / Попкова В.П.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. полит. экономии. – Москва, 1953. – 12 с.
1137425
   Построение социалистического общества в СССР. – Рига, 1948. – 31с.
1137426
   Построение социалистического общества в СССР.. – Кемерово, 1948. – 43с.
1137427
   Построение социалистического общества в СССР.. – М., 1948. – 40с.
1137428
   Построение социалистического общества в СССР.. – М., 1949. – 44с.
1137429
   Построение социалистического общества в СССР.. – Саратов, 1949. – 48с.
1137430
  Кутьина О.Г. Построение статистических алгоритмов обработки и интерпретации сейсмических данных. / О.Г. Кутьина. – Москва : Недра, 1982. – 165с.
1137431
  Плотников А.Д. Построение суперпозиции булевіх функций / А.Д. Плотников, А.С. Петров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 107-110


  У статті розглядаються практичні питання побудови суперпозиції булевих функцій, коли всі функції задаються векторами істинності і залежать попарно від різних змінних
1137432
   Построение схем размещения деталей при раскрое тканей.. – К., 1975. – 59с.
1137433
   Построение схемы развития и размещения средних профтехучилищ на территории союзной республики : метод. рекоменд. – Л., 1987. – 98с.
1137434
  Зак Е.И. Построение схемы рационального кооперирования предприятий в машиностроительных отраслях / Е.И. Зак, В.В. Шафринский. – М, 1980. – 58с.
1137435
  Щербина В.В. Построение технического рисунка. / В.В. Щербина. – Киев, 1980. – 143с.
1137436
  Воронцовский А.В. Построение траекторий развития экономики на основе аппроксимации условий стохастических моделей экономического роста / А.В. Воронцовский, Л.Ф. Вьюненко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 123-147. – (Экономика ; вып.3). – ISSN 1026-356X


  У статті розглядаються можливості побудови розрахункових траєкторій макроекономічних показників, отриманих в режимі імітації на основі дискретної апроксимації умов стохастичною моделі економічного зростання. Сформульовані умови стохастичною моделі ...
1137437
  Терещенко В.М. Построение триангуляции межполитопной области в d- мерном пространстве // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (111). – С. 146-153. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1137438
  Дементьев С.И. Построение уголовно-правовых санкции в виде лишения свобовы / С.И. Дементьев. – Ростов -на-Дону, 1986. – 157с.
1137439
   Построение управляющих устройств и систем. Сб. ст.. – М., 1974. – 211с.
1137440
  Фурасов В.Д. Построение уравнений движения управляемых систем, имеющих заданные оценки отклонений от программного движения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Фурасов В.Д.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1137441
  Червякова Л.Д. Построение уравнений движения устойчивых и инвариантных систем управления. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Червякова Л.Д.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. Каф. теоретмеханики. – М., 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1137442
  Мухарлямов Р.Г. Построение уравнений заданных движений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухарлямов Р.Г.; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1967. – 8л.
1137443
  Горелов В.И. Построение уравнений переродического программного движения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.03 / Горелов В. И.; Ун-т дружба народов. – М., 1977. – 8л.
1137444
  Мамаев Л. Построение уравнений регулятора в системах программного движения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.020 / Мамаев Л.; Ун-т дружбы народов. – М., 1970. – 10л.
1137445
  Семанин Г.Г. Построение усилителей на интегральных микросхемах / Г.Г. Семанин, О.В. Петров, В.Г. Челпанов. – Ленинград, 1977. – 92 с.
1137446
   Построение устройств управления сетями связи: сб. ст.. – М., 1977. – 135с.
1137447
  Ширинян А.С. Построение фазовой диаграммы сплошных нанопленок Bi-Sn с помощью модели зависимости энергетических параметров атомного взаимодействия от размера системы / А.С. Ширинян, Ю.С. Белогородский // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 11. – С. 1493-1508. – ISSN 1024-1809
1137448
  Болотин В.Р. Построение флаговой геометрии на основе понятия симметрии : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.04 / Болотин В. Р.; Яросл. пед. инзт. – Ярославль, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1137449
  Калошина И.П. и др. Построение формулировок теорем и способов доказательств : Логич. приемы мышлен. в творч. деятельн. / И.П. Калошина и др. – Саранск, 1988. – 118 с.
1137450
   Построение фундамента социалистической экономики в СССР 1926-1932 гг.. – М., 1960. – 575с.
1137451
  Кулахметова Шамсия Ануарбековна Построение фундаментального решения уравнения теплопроводности с разрывными коэффициентами и его применение к решению граничных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кулахметова Шамсия Ануарбековна; АН КазССР. Ин-т математики и механики. – Алма-Ата, 1977. – 13л.
1137452
  Джолдыкарев К.Б. Построение функции Грина проблемы Неймана методом наименьших квадратов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джолдыкарев К. Б.; АН УзССР, Обеъед. уч. сов. по физ. мат. наукам. – Ташкент, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1137453
  Хайтхам А.М. Построение функции Ляпунова для линейных систем со случайными коэффициентами : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.02 / Хайтхам А.М.; Мин-во образования Укр.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 15 с.
1137454
  Бусуролов А.А. Построение функций Грина для многомерных областей / А.А. Бусуролов. – Днепропетровск, 1988. – 48 с.
1137455
  Мельников Ю.А. Построение функций Грина некоторых граничных задач математической физики / Ю.А. Мельников, Р.Д. Красникова. – Днепропетровск, 1981. – 56с.
1137456
  Валеев К.Г. Построение функций Ляпунова / К.Г. Валеев, Г. Финин. – Киев, 1981. – 412 с.
1137457
  Хайтхам Абдулраззак Махди Построение функций Ляпунова для линейных систем со случайными коэффициентами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хайтхам Абдулраззак Махди; Мин-во образования Украины, Киев.ин-т народ. хоз. им. Д.Коротченко. – Киев, 1992. – 138л. – Бібліогр.:л.126-138
1137458
  Петемкин И.С. Построение функциональных узлов на потенциальных системах элементов / И.С. Петемкин. – М, 1974. – 126с.
1137459
  Жуйкова Алла Григорьевна Построение характеристик качества процесса регулирования САР с последействием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Жуйкова Алла Григорьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко ё. – К., 1988. – 155л. – Бібліогр.:л.143-155
1137460
   Построение характеристик качества процесса регулирования САР с последействием : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Жуйкова А. Г,; КГУ. – К., 1988. – 14л.
1137461
  Решетняк Е.А. Построение цветовых шкал для визуальной колометрии. Представление результатов анализа / Е.А. Решетняк, Ю.В. Холин, В.Н. Шевченко // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 3/4. – С. 188-197. – ISSN 1991-0290
1137462
  Попова Г.Н. Построение чертежа: уч. пособие / Г.Н. Попова. – Л., 1975. – 70с.
1137463
  Резников Евгений Абрамович Построение численной теории движения кометы Понса-Виннеке (1819 III) с 1819 по 1970 год и исследование метеорного потока Понс-Виннекид : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Резников Евгений Абрамович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1137464
  Чернихов Я. Построение шрифтов / Я. Чернихов, Н. Соболев. – Москва, 1958. – 116с.
1137465
  Семиноженко В. Построение экономики знаний в Украине как ответ на стратегические вызовы ХХІ века // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков, 2007. – Вып. 5. – С. 5-17. – ISBN 978-966-400-084-7
1137466
   Построение экспертных систем : пер. с англ. – Москва : Мир, 1987. – 438 с.
1137467
  Петрова М.М. Построение электронного управления путем реформ: опыт Болгарии // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (78). – С. 20-25. – ISSN 1683-1942
1137468
  Морозов И.Л. Построение эмпирической модели структуры власти в экстремистской группировке (на основе адаптированной методики Эрика Берна // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С.32-41. – ISSN 0321-2017
1137469
  Радциг А.А. Построение энтропической диаграммы для перегретых паров воды (способы Boulvin и Thonet) / А. Радциг. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Шредера], 1909. – 28 с. – Отд. оттиск: Известия С.-Петербургского Политехнического ин-та. 1909, т. 12, с. 297-324. - Экз. деф., отсутств. с. 23-28
1137470
  Азизов Г. Построение, асимптотика и сведение специальных решений системы дифференциально-разностных уравнений с запаздывающими или отклоняющимся аргументом. : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.02 / Азизов Гайрат ; Каршинск. аграрно-экон. ин-т. – Карши, 1993. – 159 л. – Библиогр.: л. 136-146
1137471
   Построение, уравнивание и оценка точности космических геодезических сетей / Е.Г. Бойко, Б.М. Кленицкий, И.М. Ландис, Г.А. Устинов; Е.Г. Бойко, Б.М. Кленицкий, И.М. Ландис, Г.А. Устинов. – Москва : Недра, 1972. – 207 с.
1137472
  Вейзенборн Г. Построено на песке / Г. Вейзенборн. – Москва, 1960. – 296с.
1137473
   Построено при экономическом и техническом содействии Советского Союза.. – М., 1982. – 305с.
1137474
  Шахтерский И. Построим шахту-гигант "Ленин"! / И. Шахтерский. – Харьков : изд-во ВУСПС "Український робітник", 1930. – 64 с.
1137475
  Канцедикене Элишева Яковлевна Построй свой дом / Канцедикене Элишева Яковлевна. – 2-е изд.,. – Москва, 1980. – 303с.
1137476
  Шумаков Н.Д. Построй свою ладью / Н.Д. Шумаков. – М, 1986. – 220с.
1137477
  Шишкин В.Н. Постройка геодезических знаков : учебник для топографических техникумов / В.Н. Шишкин. – Москва : Геодезиздат, 1953. – 145 с.
1137478
  Шишкин В.Н. Постройка геодезических знаков : учебник для геодезической специальности топографических техникумов / В.Н. Шишкин. – 2-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 200 с.
1137479
  Полевцев В.В. Постройка геодезических знаков : учеб. пособ. для учащихся топографических техникумов / В.В. Полевцев, П.М. Завражин. – Москва : Недра, 1980. – 261 с.
1137480
  Кузьмич Б.Ф. Постройка и выводка стекловаренных печей / Б.Ф. Кузьмич. – М.-Л, 1938. – 168с.
1137481
  Ильинский Ф.В. Постройка пьесы : (беседы по драматургии) / Ф.П. Ильинский. – Москва : Изд. В.О.К.П., 1928. – 63, [1] с.
1137482
  Всесоюзная Постройки колхозного села. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
1137483
   Построчный словарь к рассказу "Деревня Пумадзири".. – М., 1937. – 93с.
1137484
  Коледин К.К. Построю дом / К.К. Коледин. – Саратов, 1972. – 31с.
1137485
   Постседиментационное минералообразование в осадочных формациях: сб. науч. тр.. – Тюмень, 1985. – 155с.
1137486
   Постседиментационные изменения карбонатных пород и их значение для историко-геологических реконструкций. – Москва : Наука, 1980. – 96с.
1137487
  Махнач А.А. Постседиментационные изменения межсолевых девонских отложений Припятского прогиба. / А.А. Махнач. – Минск, 1980. – 198с.
1137488
  Полонская Б.Я. Постседиментационные изменения нефтеносных карбонатных отложений Русской платформы. / Б.Я. Полонская. – М., 1975. – 104с.
1137489
   Постседиментационные преобразования пород-коллекторов. – Москва : Наука, 1972. – 90с.
1137490
  Габинет М.П. Постседиментационные преобразования флиша Украинских Карпат / М.П. Габинет. – Киев : Наукова думка, 1985. – 148с.
1137491
  Комарова Надежда Ивановна Постседиментационные процессы и их влияние на коллекторские свойства пород осинского горизонта северо-восточной части Иркутского амфитеатра : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.17 / Комарова Надежда Ивановна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 24л.
1137492
  Дубина О.О. Постсекулярна доба: в пошуках нової релігійності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 16-17
1137493
  Фінін Г.І. Постсекулярні тенденції у духовному житті сучасних соціумів і перспективи оновлення виховних практик освіти // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 45-52. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті аналізуються постсекулярні тенденції у духовному житті сучасних соціумів і перспективи оновлення виховних практик освіти. Висвітлюються особливості впливу релігії на процеси патріотичного виховання у системі освіти. Запропоновані рекомендації ...
1137494
  Яремчук С. Постсекулярність як предмет дослідження: проблеми концептуалізації та множинність підходів // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Балакірєва О.М. ; редкол.: Бакіров В.С., Батаєва К.В., Воннер К. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 23. – С. 21-30. – ISSN 2077-5105
1137495
  Глазов Г.С. Постскриптум / Г.С. Глазов. – Львов, 1988. – 206с.
1137496
  Ющенко О.Я. Постскриптум : до книг "В пам"яті моїй" / Олекса Ющенко. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2007. – 767, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-7601-76-8


  У пр. № 1747259 напис: Михайлові Наєнку - на все краще в житті - Ол. Ющенко . 23.VIIю2007.
1137497
  Бизунков А.Б. Постсоветская высшая школа в Болонском пространстве: надежды и миражи / А.Б. Бизунков, ПиловецГ.И // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 98-101. – ISSN 2307-9770


  В высшей школе существуют проблемы, которые требуют своего решения. Насколько способен их решить Болонский процес? Инновации, связанные с Болонским процесом: двухуровневая система подготовки студентов, идея трехлетнего бакалавриата, компетентностный ...
1137498
   Постсоветская динамика украинского общества в европейском контексте:Общая дискуссия // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.186-198
1137499
  Савельева М.Ю. Постсоветская интеллигенция: размытые черты в мутном зеркале "эпохи перемен" // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 187-196
1137500
  Бовыкин В.В. Постсоветская историография о местном самоуправлении в русском государстве XVI в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 101-108. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1137501
  Зиновьев А.А. Постсоветская Россия в эпоху глобализации // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.299-317. – ISSN 1606-951Х
1137502
  Нисневич Ю.А. Постсоветская Россия: двадцать лет спустя // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 1 (133). – С. 100-111. – ISSN 0321-2017
1137503
  Резникова О. Постсоветская трудовая миграция // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 3. – С. 75-82. – ISSN 0131-2227
1137504
  Мога Т.Л. Постсоветские государства между Россией и ЕС: возрождение геополитического соперничества? Двойственная перспектива / Т.Л. Мога, Д. Алексеев // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2013. – T. 13, № 1. – С. 49-61. – ISSN 1812-1101
1137505
  Гельман В.Я. Постсоветские политические трансформации (Наброски к теории) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2001. – № 1. – С.15-29. – ISSN 0321-2017
1137506
   Постсоветские трансформации: отражение в миграциях / под ред. Ж.А. Зайончковской, Г.С. Витковской ; Центр миграц. исслед. ; Ин-т народнохоз. прогнозирования РАН. – Москва : АдамантЪ, 2009. – 412 с. – ISBN 978-5-86103-082-3
1137507
  Пылин А. Постсоветский Азербайджан: этапы, тенденции и перспективы экономического развития // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 4. – С. 60-72. – ISSN 0130-9757
1137508
   Постсоветский институционализм : Монография. – Донецк : Каштан, 2005. – 480с. – ISBN 966-8292-89-8
1137509
   Постсоветский институционализм: десять лет спустя : в 2 т. / Междунар. ассоц. институцион. исслед., Высш. шк. экономики и менеджмента Донец. нац. техн. ун-та ; [под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева]. – Донецк : ДонНТУ. – ISBN 978-966-377-166-3
Т. 1 : / [Дементьев В.В., Нуреев Р.М., Дегтярева С.В. и др.]. – 2013. – 463, [1] с. : ил. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч.
1137510
   Постсоветский институционализм: десять лет спустя : в 2 т. / Междунар. ассоц. институцион. исслед., Высш. шк. экономики и менеджмента Донец. нац. техн. ун-та ; [под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева]. – Донецк : ДонНТУ. – ISBN 978-966-377-167-0
Т. 2 : / [Капогузов Е.А., Пилипенко А.Н., Литвиненко Н.И. и др.]. – 2013. – 468, [3] с. : ил. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч.
1137511
  Дудник С.И. Постсоветский марксизм: идейное своеобразие и перспективы развития / С.И. Дудник, В.М. Камнев // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 66-73. – ISSN 0042-8744
1137512
  Чернышев Б. Постсоветский период российской истории - повторение пройденного // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 3 (49). – С. 28-36
1137513
  Силаев Н. Постсоветский путь Азербайджана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 6 (240). – С. 56-62. – ISSN 1998-1813
1137514
  Чантурия Ладо Постсоветское гражданское право как континентально-европейское право // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 107-127. – ISBN 978-966-2578-62-1
1137515
  Пашковский П.И. Постсоветское пространство во внешнеполитических интересах Исламской Республики Иран // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 79-83. – ISSN 2077-1800
1137516
  Тощенко Ж.Т. Постсоветское пространство: суверенизация и интеграция : Этносоциологические очерки / Ж.Т. Тощенко; Российский госуд. гуманит. ун-тет. – Москва, 1997. – 214с. – ISBN 5-7281-0197-6
1137517
  Косолапов Н. Постсоветское пространство: Условность или реальность? / Н. Косолапов, М. Стрежнева // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 7 (229). – С. 111-124. – ISSN 1998-1813
1137518
  Виленская Э.В. Постсоветское реформирование: западные образцы и украинские реалии / Виленская Э.В., Дидоренко Э.А., Розовский Б.Г. ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины, Луганский филиал ; Луганский ин-т внутренних дел МВД Украины. – Луганск : РИО ЛИВД МВД Украины, 1998. – 120 с. – На обороте тит. листа авт.: Виленская В.В. и др. – ISBN 966-7448-05-3
1137519
   Постсоциjалистички модел успоставльаньа модерне правне државе и jугословенско искуство : научни скуп одржан на Правном факултету у Новом Саду 24. новембра 1995. године. – Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 1995. – 189 с. – ISBN 86-80769-31-2
1137520
  Струк М.И. Постсоциалистическое развитие Беларуси в ХХІ веке: экономика, население, уровень жизни / М.И. Струк, В.С. Хомич // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 3 (103). – С. 44-56 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1137521
  Будкін В. Постсоціалістична трансформація власності // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 39-44. – ISSN 0131-775Х
1137522
  Артеменко А.В. Постсоціалістичне господарювання: загальне та особливе у приватизації власності у пострадянських країнах // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 65-68. – ISSN 2221-755X
1137523
   Постстрессовые реакции у взрослого населения в условиях "гибридной войны" / П.В. Волошин, И.В. Линский, В.Н. Кузьминов, Л.Ф. Шестопалова, Е.Г. Гриневич, Т.Н. Прилуцкая // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 104-115. – ISSN 2413-7944
1137524
  Жеребкин С.В. Постструктуралистская интерпретация философии Гегеля в концепции психики власти Дж. Батлер // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 37-40. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1137525
  Суковатая В. Постструктуралистская критика "гегемонной маскулинности" как одно из направлений современной западной философии // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 206-215
1137526
   Постструктуралізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 868-869. – ISBN 966-316-069-1
1137527
  Дробот Р.В. Постструктуралізм як теорія дискурс-аналізу політичних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 92-100
1137528
  Вербівська О.О. Постструктуралістська абсолютизація тексту: аудіальний вимір функціонування знаку // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – C. 29-34. – ISSN 2414-5823


  Факт осягнення світу як надлишкової вітальності тексту виявляється неуникненною потребою, наснаженою імпульсами культури, потребою в існуванні та проблематизації існування. Ця потреба виявляється результатом фундаментальних революцій, що були здійснені ...
1137529
  Соболевська М.А. Постструктуралістська стратегія категоріального синтезу соціологічної теорії П.Бурдьє як спроба концептуального переосмислення інтегративних засад суспільного життя // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 6-12. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті дається критична оцінка спроби категоріального синтезу, запропонованого сучасним французьким соціологом П.Бурдьє. На прикладі розгляду центральних понять його соціологічної концепціі - габітусу та стратегій поведінки виявляються суперечності ...
1137530
  Чурсін М. Постсуспільства в контексті цілей освітньої діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 28-37. – ISSN 1682-2366


  У контексті завдань системи освіти з підготовки молоді до діяльності у майбутньому розглядаються виміри інформаційного суспільства, які характеризуються як постсуспільства. Розкривається радикалізм цих суспільств, що створюють нові виклики людській ...
1137531
  Гладкий О. Постсуспільство та розвиток міст // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5/6 (214). – С. 14-22. – ISSN 1682-2366
1137532
  Галузевська О.М. Постсучасні ризики в онлайн-освіті (з досвіду викладання музичної літератури в коледжі КМАМ ім. Р.М. Глієра в умовах пандемії) // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 111-113. – ISBN 978-966-2241-65-5
1137533
  Вонсович Г.Б. Посттоталітаризм як об"єкт політичної теорії: основні підходи // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – С. 78-90
1137534
  Шаповаленко М.В. Посттоталітаризм, посткомунізм..., що далі? // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
1137535
  Салига Т. Посттоталітарна недугадеяких франкознавців, або Лікарю, зцілися сам! // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-51.
1137536
  Пухонська О. Посттоталітарна пам"ять у сучасній літературній інтерпретації: українська версія // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 214-218. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1137537
  Гундорова Т. Посттоталітарна пам"ять: виправдати чи виправити? // Критика. – Київ, 2008. – Грудень, (число 12). – С. 22-24


  "Дух українського філолога, мовознавця і критика Юрія Шевельова...озивається до нас, коли починаємо говорити про посттоталітарну пам"ять".
1137538
  Дмитрієнко Ю.М. Посттоталітарна правова свідомість у контексті світової правокультурної глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-87. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядається сучасна українська правова свідомість у контексті світової правокультурної глобалізації. Обґрунтовується необхідність зміни традиційних позитивних поглядів з боку правознавців на значення правокультурної глобалізації, яка здійснює ...
1137539
  Пухонська О. Посттоталітарний вимір пам"яті: від міждисциплінарності до літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 226-232. – ISBN 978-966-171-889-9
1137540
  Пухонська О.Я. Посттоталітарний вимір сучасної української літератури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 346-350. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1137541
  Потапенко Я. Посттоталітарний і постколоніальний характер сучасної України: чи відбулися зміни після Євромайдану? // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 106-111
1137542
  Колеснікова І. Посттоталітарні рудименти в сучасній українській рекламі // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 33-35. – ISBN 978-617-7196-23-4
1137543
  Райвид В.В. Посттравматическая регенерация кожи низших и выскоих позвоночных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Райвид В.В. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 24 с.
1137544
  Шкуренко Е.В. Посттравматические изменения в гонадах кроликов и сусликов и их влияние на плодовитость и соотношение полов в потомстве : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Шкуренко Е.В.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1970. – 17л.
1137545
  Лукомская С.А. Посттравматический рост личности - фактор адоптации человека к кризису во время пандемии COVID-19 / С.А. Лукомская, Е.В. Мельник // COVID-19 в измерениях философии, психологии и педагогики : пособие / В.В. Байдык, А.А. Вербицкий, А.В. Вознюк, Гапанович-Кайдалова, Т.Б. и др. Гнедая. – Киев ; Днепр ; Кременчуг : Щербатых А.В., 2020. – С. 181-188. – ISBN 978-617-639-276-4
1137546
  Тохтамиш О. Посттравматичне зростання в реабілітаційному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 57-62. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто елементи й умови посттравматичного зростання в контексті реабілітаційного процесу та соціального сприяння розвитку людини після психотравмуючої події. Досліджено форми соціально-реабілітаційного супроводу з погляду створення умов для ...
1137547
  Осьодло В.І. Посттравматичне зростання особистості учасників бойових дій: сучасний стан та перспективи / В.І. Осьодло, Д.С. Зубовський // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 63-79. – ISSN 2520-6265


  У статті представлено теоретичний аналіз сучасного стану наукового розуміння феномену посттравматичного зростання особистості учасників бойових дій. Висвітлено та проаналізовано ключові емпіричні результати розгляду цієї проблематики у ...
1137548
  Гундарова Т. Посттравматичне письмо і риторика відсутності: Бруно Шульц - Жорж Перек - Джонатан Фоер // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 97-108. – ISSN 0236-1477


  Аналізується феномен текстуалізації травми і зразки посттравматичного письма в доробку Б. Шульца, Ж. Перека та Дж. Фоера. Риторика пам"яті аналізується в аспекті посттравматичного письма й постпам"яті як одного з актуальних напрямків сучасних ...
1137549
  Алещенко В.І. Посттравматичний стрес військовослужбовців - учасників бойових дій: психологічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-10. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні симптоми посттравматичних стресових розладів військовослужбовців, які брали участь у війнах та збройних конфліктах. З"ясовано, що у військовослужбовців, які виконували бойові завдання, психогенні розлади подекуди сягають 70%, в ...
1137550
  Паркінсон Ф. Посттравматичний стрес: рятувальні команди і добровольці : (Початок) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 64-67
1137551
  Пркінсон Ф. Посттравматичний стрес: рятувальні команди і добровольці // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 49-51. – ISSN 2307-5880
1137552
  Яковлева Н.Ю. Посттравматичний стресовий розлад у міжнародному форматі DSM-V у людей з вадами слуху в їхньому соціальному житті // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 112-116. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "Статтю присвячено дослідженню особливостей перебігу, поширеності та домінуючих ознак посттравматичного стресового розладу (ПТСР) в форматі DSM-V у людей з порушенням слуху на прикладі отосклерозу. Зазначено, що нова міжнародна класифікація психічних ...
1137553
  Корольчук О.Л. Посттравматичний стресовий розлад як новий виклик сучасній Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 104-111. – ISSN 2306-6814
1137554
  Хаустова О.О. Посттравматичний стресовий розлад: історичний аспект / О.О. Хаустова, Л.Є. Трачук // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 1 (80). – C. 6-11. – ISSN 2410-7484
1137555
  Євдокімова О.О. Посттравматичні стресові розлади, гострі та віддалені, як наслідок участі у воєнних діях / О.О. Євдокімова, В.І. Заворотний // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 207-212. – ISSN 1727-1584
1137556
   Посттрадиционализм: выставка работ группы молодых живописцев Латвийской ССР: каталог. – Москва, 1988. – 19с.
1137557
  Архієреєв С.І. Посттрансформаційна ринкова економіка: інституціоналізація фондового ринку / С.І. Архієреєв, Я.В. Зінченко // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 43-54. – ISSN 1811-3141
1137558
  Цвелодуб И.Ю. Постулат устойчивости и его приложения в теории ползучести металлических матиреалов / И.Ю. Цвелодуб. – Новосибирск, 1991. – 201с.
1137559
  Головач В.В. Постулати аудиту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 35-38
1137560
  Головач В. Постулати аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 1. – С. 37-45. – Бібліогр.: 23 назв.
1137561
  Нещеренський Н.І. Постулати практичного розуму як засновки релігійної свідомості у філософському вченні І. Канта // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 100-102
1137562
  Василенко М. Постулати професійної етики в політичній журналістиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 67-75


  Стаття присвячена дискусійним етичним проблемам у політичній журналістиці. На прикладах українських інтернет-видань. Статья посвящена дискуссионным проблемам в политической журналистике. На примерах украинских интернет-изданий. Article devoted to the ...
1137563
  Холод О.М. Постулати соціального інжинірингу (або специфіка формування концепцій соціального інжинірингу, соціальних комунікацій і комунікаційних технологій у працях Г. Почепцова, В. Різуна й О. Холода) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 28-39. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1137564
  Кремень В. Постулати філософсько-освітньої діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1/2 (997/998). – С. 3-7. – ISSN 0131-6788


  Розглянуто важливі питання філософії освіти у теоретичному й праксеологічному аспектах. Зосереджено увагу на людиноцентричних вимірах філософії освіти. Окреслено основні вимоги до напрямів реформування національної освіти.
1137565
  Кистерский Л.Л. Постулаты Библии для евроинтеграции / Л.Л. Кистерский, Т.В. Липовая, А.И. Гиневский // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 3-13. – ISSN 2308-6912


  Проаналізовано основні правові та економіко-політичні положення Біблії і обгрунтовано загальні підходи до впровадження реформ у державі та побудови ефективного розвинутого суспільства за високими політичними, економічними та етичними принципами для ...
1137566
  Крыштоп Л.Э. Постулаты практического разума: от первой "Критики" ко второй // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 129-139. – ISSN 0042-8744
1137567
  Братан М.І. Поступ : вірші / М.І. Братан. – Одеса : Маяк, 1968. – 88 с.
1137568
  Сингаївський М.Ф. Поступ : вірші та поеми / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 95 с.
1137569
  Ткаченко Н.Ю. Поступ / Н.Ю. Ткаченко. – К, 1988. – 92с.
1137570
  Клочко С.О. Поступ еколінгвістики в Україні: аналітичний огляд // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 3-18. – ISSN 2524-0013


  "Стаття являє собою спробу окреслити етапи еволюції еколінгвістичної думки в українському мовознавстві та визначити чинники, які її формують. У фокус уваги потрапляють наукові доробки українських лінгвістів різних часів, чиї дослідження ...
1137571
  Замомря М. Поступ за покликом душі Іван Мегела - вчений, перекладач, педагог // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 8-25. – ISBN 978-966-1516-14-3
1137572
  Вовк О. Поступ нової української дитячої літератури у другій половині ХІХ століття // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 281-287. – ISBN 978-966-2763-39-3


  У статті здійснено аналіз навчальних книг для початкової школи - букварів та читанок, що виходили друком у середині ХІХ століття.
1137573
  Нагорна О.О. Поступ професійної освіти та підготовки арбітражних юристів у розрізі історичного розвитку міжнародного арбітражу: досвід зарубіжних країн // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 179-181. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1137574
  Осецький В. Поступ системи мотивації праці: від матеріалізації до постматеріалістичних цінностей / В. Осецький, І. Татомир // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 47-57. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1811-3141
1137575
  Рюс Ж. Поступ сучасних ідей : (Україна в контексті трансформаці політичних структур у кра нах СHД і Балті , Центрально і Східно Єв / Ж. Рюс; Ін-т політичних та етнонаціональних досліджень HАH Укра ни.Ки в.ін-т туризму,економіки і права. – Київ : Основи, 1998. – 669с. – ISBN 966-500-071-3
1137576
  Кріба І. Поступ та виклики на шляху до вдосконалення іншомовної мовленнєвої компетенції студентів-міжнародників // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 223-227. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1137577
   Поступ України у виконанні двадцяти досягнень Східного партнерства до 2020 року : моніторинг. звіт Укр. нац. платформи Форуму громадян. сусп-ва Схід. партнерства : верес. 2019 - верес. 2020 р. / [Ю. Вдовенко, А. Голубовська-Онісімова, М. Жернаков та ін. ; заг. ред.: Г. Максак]. – Київ : [б. в.], 2020. – 39, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-137-134-6
1137578
   Поступайте в Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова.. – М., 1965. – с.
1137579
  Гогун О. Поступальне оздоблення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26-27 липня (№ 130/131). – С. 8


  Передумови антипольської акції УПА, 1939-1943 рр.
1137580
  Чижевський Б. Поступальний розвиток сфери науки і освіти - запорука утвердження нації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 29 серпня (№ 156). – С. 4
1137581
  Плахтієнко М.П. Поступальні коливання твердого тіла з електромагнітним фрикційним демпфером в механізмі сейсмоізоляції / М.П. Плахтієнко, А.Т. Забуга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано спосіб дослідження дисипативних властивостей при коливаннях твердого тіла, облаштованого механізмом сейсмоамортизації, що містить керований за прискоренням електромагнітний фрикційний демпфер. The method of research of dissipative ...
1137582
  Мельниченко И.П. Поступательное движение твердых тел переменной массы : Дис... канд.физ-мат.наук: / Мельниченко И.П.; КГУ. – К., 1965. – 90л. – Бібліогр.:л.87-90
1137583
  Корнеева Е.В. Поступательное трение и конформационные свойства гребнеобразных макромолекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 076 / Корнеева Е.В.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1972. – 16л.
1137584
  Мельниченко И.П. Поступательные движения твердых тел переменной массы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мельниченко И.П. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 13 c. – Бібліогр. : с. 13
1137585
   Поступающим в Ленинградский горный институт. – Ленинград, 1971. – 29с.
1137586
   Поступи ка друг. – М., 1963. – 33с.
1137587
   Поступила в 17 зарубежных вузов / пресс-бюро "2000" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 4-10 июля (№ 27). – С. А 1


  Киевлянка Галина Палийчук (автор уголовного кодекса для детей в картинках, ведет дискуссионный клуб для молодежи) поставила рекорд, поступив в 17 зарубежных университетов, входящих в ТОП-200 лучших. Мечта девушки - работа в ООН. И на пути к ее ...
1137588
  Андроник В. Поступим в ВУЗ по-новому // Сегодня. – Киев, 2017. – 6 ноября (№ 203). – С. 4


  Утверждены изменения в условиях приема в вузы.
1137589
   Поступление - 2013 // Сегодня. – Киев, 2013. – 11 июня (№ 124). – С. 12


  Особенности вступительной кампании этого года.
1137590
   Поступление - 2014: "Изменения в правилах будут, нового предмета на ВНО - нет" / Подготовила Ольга Шестакова // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 3 октября (№ 220). – С. 14-15. – ISSN 1997-1249


  За круглым столом в "Комсомолке" собрались эксперты в области образования и рынка труда, представители ведущих вузов ответили на самые актуальные вопросы будущих абитуриентов и их родителей. Среди участников круглого стола - проректор по ...
1137591
  Марчюленене Поступление 90, 137, 144, 106 в некоторые пресноводные гидробиониты (эксперим. радиоэкологич. исслед.) : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Марчюленене Е.-Д.П.; Ин-т биологии морей АН УкрССР. – Вильнюс; Севастополь, 1969. – 20л.
1137592
   Поступление в растения 137Cs и 90Sr с поверхности почвенных агрегатов и из внутрипедного пространства / А.Д. Фокин, С.П. Торшин, Ю.М. Бебнева, Р.А. Гаджиагаева, Ю.И. Золотарева, М.И. Умер // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1416-1425 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0032-180Х
1137593
  Левченко Л.А. Поступление и включение в метаболизм фосфора из разных форм фосфорных удобрений в связи с продуктивностью кукурузы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Левченко Л. А. ; АН СССР , Ин-т физиол. растений. – Киев, 1966. – 20 с.
1137594
  Угрехлидзе Д.Ш. Поступление и детоксикация органических ксенобиотиков в растениях / Д.Ш. Угрехлидзе, С Дурмишидзе. – Тбилиси, 1984. – 230с.
1137595
   Поступление и миграция растворимого органического углерода в почвах лесных экосистем подзоны широколиственно-хвойных лесов / Р.Р. Султанбаева, Г.Н. Копцик, И.Е. Смирнова, С.В. Копцик // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 37-42 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – (Почвоведение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1137596
  Ивченко В.И. Поступление и распределение молибдена по органам и клеточным структурам бобовых растений : Автореф... канд. биол.наук: / Ивченко В.И.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1966. – 16л.
1137597
  Ивченко В.И. Поступление и распределение молибдена по органам и клеточным структурам бобовых растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ивченко В.И. ; АН УССР , Ин-т физиологии растений. – Киев, 1966. – 15 с.
1137598
   Поступление иностранной литературы за 1970 год. – Ленинград, 1977
1137599
  Мицко В.Н. Поступление фтора в растения и его влияние на рост, продуктивность и обмен веществ у гороха. : Автореф... канд. биол.наук: / Мицко В.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1967. – 16л.
1137600
  Мусаев Х. Поступление, превращение фосфора и продудктивность яровой пшеницы в зависимости от влажности и плодородия почвы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12 / Мусаев Х.; АН Узб.ССР.Ин-т эксперимент.биологии растений. – Ташкент, 1980. – 22л.
1137601
  Мусаев Х. Поступление, превращение фосфора и продуктивность яровой пшеницы в зависимости от влажности и плодородия почвы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12,06.01.04 / Мусаев Х.; АН УзбССР.Ин-т эксперим.биологии растений. – Ташкент, 1981. – 23л.
1137602
  Ярыжко В. Поступлю в ВУЗ. Дорого // Сегодня. – Киев, 2013. – 25 июня (№ 135). – С. 16


  Афера - мошенники обещают абитуриентам помощь в обмен на круглую сумму. Прокомментировал ситуацию проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченка Владимира Бугрова.
1137603
  Баркова О. Поступове навантаження поверхні пружного півпростору різними видами осесиметричних навантажень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу визначення нормальних переміщень точок поверхні пружного півпростору, що викликані поступовим прикладанням осесиметричного навантаження, інтенсивність якого є кусково лінійною функцією часу. Проведено оцінку частини енергії, яка ...
1137604
  Новицький О.М. Поступовий розвиток стародавніх філософських учень у зв"язку з розвитком поганських вірувань // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 238-245. – ISBN 966-613-240-0
1137605
  Осіпов А. Поступово зникаючий завдаток // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 3. – С. 27-39
1137606
  Балин А.И. Поступок : книга стихов / А.И. Балин ; ил.: Б. Шляпугин. – Москва : Мол. гвардия, 1974. – 111 с. : ил.
1137607
  Парпара А.А. Поступок / А.А. Парпара. – М., 1985. – 175с.
1137608
   Поступок. – 2-е изд. – Л., 1991. – 158с.
1137609
  Ачильдиев И.У. Поступок, почин, норма / И.У. Ачильдиев. – Москва : Знание, 1977. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Молодежная" ; № 1)
1137610
   Поступь Великого Октября. – Киев, 1989. – 205с.
1137611
   Поступь времени. – М., 1970. – 286с.
1137612
   Поступь времени. – Барнаул, 1981. – 151с.
1137613
  Укачин Б. Поступь времени по земле : стихи / Борис Укачин; пер. с алт. – Москва : Детская литература, 1986. – 95 с.
1137614
   Поступь Донбасса. – Донецк, 1967. – 255с.
1137615
   Поступь свободной Африки. – Прага, 1978. – 205с.
1137616
   Поступь социализма. – М., 1971. – 32с.
1137617
   Поступь социализма: Цифры и факты. – М., 1979. – 65с.
1137618
  Азада Р. Поступь столетий / Р. Азада. – Баку : Гянджлик, 1977. – 120 с. : портр.
1137619
   Поступь страны Октября: К 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции: Цифры и факты. – Москва, 1987. – 32с.
1137620
  Нефедов П.П. Поступь. / П.П. Нефедов. – Магадан, 1968. – 224с.
1137621
  Зильбер А.П. Постуральные реакции кровообращения и дыхания в связи с методом обезболивания : Автореф... канд. мед.наук: / Зильбер А.П.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1961. – 20л.
1137622
  Ибрагим В. Постучусь в твою дверь : стихи / Вегиф Ибрагим ;. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 79 с.
1137623
  Березин С.Н. Постфеноменология Дона Айди // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (43). – С. 3-11. – ISSN 1560-7488
1137624
  Чернецький Д.Д. Постфеноменологічне дослідження коміксу: онтологія як топографія // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 43-46. – ISSN 2414-5823


  У статті здійснюється спроба розбудови філософського дискурсу про онтологію коміксу на постфеномено- логічних втілеснених засадах. Тілесним підгрунтям онтології коміксу є феномен "кліпання", що вказує на перервність нашого візуального досвіду і його ...
1137625
  Терещенко Ю.Д. Постфилософское будущее: общество спектакля в ожидании нового варварства // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 33-34
1137626
  Лисюк Н.А. Постфольклор в Україні / Наталія Лисюк. – Київ : Агентство "Україна", 2012. – 347, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2157-67-3
1137627
  Денисюк Ж.З. Постфольклор комунікативних інтернет-практик у функціонуванні аксіосфери суспільства : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Денисюк Жанна Захарівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1137628
  Денисюк Ж.З. Постфольклор у парадигмі постмодерну: до постановки проблеми // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 3-8. – ISSN 2226-0285
1137629
  Денисюк Ж.З. Постфольклорні креолізовані твори у вимірі візуальної інтернет-комунікації // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 134-143. – ISSN 2226-2180
1137630
  Гедич В.Г. Постфорсайт: методологический комментарий к способам осуществления общественных нововведений // Известия Иркутской государственной экономической академии : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2007. – № 3. – С. 57-61. – ISSN 1993-3541
1137631
  Ткаченко О.В. Постфункционалистская конструкция правового сравнения как философско-правовой дискурс // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 60-65. – ISBN 978-966-171-322-1
1137632
  Світін Р. Постциклічний паразитизм нематод роду OSWALDOCRUZIA TRAVASSOS, 1917 у деяких видів рептилій на території України / Р. Світін, В. Горобчишин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 68-70. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Визначено видовий склад нематод роду Oswaldocruzia у вужа звичайного, гадюки звичайної та мідянки звичайної з території України. Определен видовой состав нематод рода Oswaldocruzia у ужа обыкновенного, гадюки обыкновенной и медянки обыкновенной с ...
1137633
  Когут С. Постшістдесятництво на сторинках журналу "Світо-вид" (1990-1999): у пошуках традиції // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 156-167. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
1137634
  Понизовский В.М. Посты сменяются на рассвете / В.М. Понизовский. – Москва, 1979. – 391с.
1137635
  Цветков В.А. Посты: правда и вымыслы / В.А. Цветков, М.А. Резников. – М, 1990. – 125с.
1137636
  Марягин Г.А. Постышев. / Г.А. Марягин. – М., 1965. – 303с.
1137637
  Федотов Д.М. Постэмбриональное развитие и регресс чехлоноски Pahytelia unicolor Hufn (Lepidoptera, Psychidae) : (Представлено акад. И.И. Шмальгаузеном ) / Д.М. Федотов, 1945. – С. 623-653. – Резюме на англ. яз. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Академии наук СССР. Отделение Биологических наук. 1945, № 6. – Библиогр.: Литература: с. 652


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от Д. Федотова 16.VII.46
1137638
  Набоко С.И. Постэруптивный метасоматоз и рудообразование = (Большое трещинное Толбачинское извержение 1975-1976 гг. на Камчатке) / С.И. Набоко, С.Ф. Главатских. – Москва : Наука, 1983. – 165с.
1137639
  Пономарьова І. Посуд та домашнє начиння греків Приазов"я // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 6-11. – ISSN 0130-6936
1137640
  Дзюба О. Посуд як складова культури харчування козацької старишини XVIII століття // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (385), травень - червень. – С. 63-71. – ISSN 2664-4282
1137641
   Посуда Биляра. – Казань, 1986. – 147с.
1137642
  Уманцев Я.З. Посудхозяйственные и химико-москательные товары / Я.З. Уманцев. – 2-е изд., перераб. – М., 1974. – 288с.
1137643
  Бучинський І.О. Посуха та боротьба з нею / І.О. Бучинський. – Київ, 1959. – 67с.
1137644
  Нетіс І.Т. Посухи та їх вплив на посіви озимої пшениці : [ монографія ] / І.Т. Нетіс ; Укр. академія аграрних наук ; Ін-т землеробства південного регіону. – Херсон : Айлант, 2008. – 252 с. – ISBN 978-966-630-010-5
1137645
  Шматько І.Г. Посухостійкість і врожай озимої пшениці / І.Г. Шматько. – К., 1974. – 184с.
1137646
  Копилова Т. Посухостійкість представників роду Pyracantha M. Roem. в умовах інтродукції у правобережному Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 57-61. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  За допомогою різних методів оцінки посухостійкості проаналізовано водний режим листків та визначено ступінь посухостійкості P. coccinea M. Roem., P. crenatoserrata (Hance) Rehder., Р. x "Orange Charmer", Р. х ?Soleil d"Or?в умовах інтродукції у ...
1137647
  Васюк Є.А. Посухостойкість жимолості голубої (Lonicera caerulea L.) в умовах лісостепу України / Є.А. Васюк, А.І. Гірін // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 167-168. – ISBN 978-966-437-390-3
1137648
   Посчесний доктор нашего університету - Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв : (фото) // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  У вересні в рамках офіційного візиту до України Президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв відвідав наш університет та зустрівся з викладачами та студентами. Ректор університету академік Леонід Губерський вручив Президентові Казахстану диплом, ...
1137649
  Федоровский Е. Посылка от Марта. / Е. Федоровский. – М., 1968. – 255-416с.
1137650
  Колыхалов В. Посылка с доставкой / В. Колыхалов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 304с.
1137651
  Прокофьев В.А. Посылка с секретом / В.А. Прокофьев. – М., 1965. – 158с.
1137652
   Посыпать голову пеплумом // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 26-31 : фото
1137653
  Кияшко О.О. Посягання на життя державного чи громадського діяча: кримінально-правові та компаративістські аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кияшко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1137654
  Возьний В. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 ККУ) та відмінність цього злочину від суміжних злочинів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 92-98
1137655
  Катеринчук К.В. Посягання на здоров"я особи з метою залякування: поняття, зміст та кримінально-правове значення // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 168-173. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1137656
  Райхель Ю. Посягання на сакральне // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 7


  У Казахстані - масові хвилювання на знак протесту проти дозволу продажу землі іноземцям.
1137657
  Маляр Г. Посягання на територіальну цілісність держави як політичний злочин у сфері зовнішньої та внутрішньої політики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 99-102.
1137658
  Волинець Р. Посягання на фондовий ринок за Кримінальним уложенням 1903 року // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 137-140. – ISSN 2307-8049
1137659
  Білецький О.Ф. Посьмові контрольні роботи з алгебри та елементарних функцій : для 9-10 кл. : посібник для вчителів / О.Ф. Білецький, М.М. Донченко ; за заг. ред. В.І. Слєпкань та Н.М. Ященко. – Київ : Радянскька школа, 1969. – 175 с. : граф.
1137660
  Чуковский Н. Потаенное : Стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 7. – С. 102-105. – ISSN 0130-7673
1137661
  Лапин Б. Потаенное ныряющее судно / Б. Лапин. – Горький, 1990. – 339с.
1137662
  Ардашев А. Потаенное оружие // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 62-66
1137663
  Ардашев А.. Потаенное оружие. Джентельмена защитит его трость // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 6 (167). – С. 62-66
1137664
  Ардашев А. Потаенное оружие. Стреляющий кастет и "кулачный" пистолет // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 8 (170). – С. 62-66


  Військова авіація Франції.
1137665
  Годенко М.М. Потаенное судно / М.М. Годенко. – Москва, 1985. – 544с.
1137666
  Годенко М.М. Потаенное судно / М.М. Годенко. – Одесса, 1986. – 324с.
1137667
  Сарло Б. Потаенный Буэнос-Айрес : проза: статьи, эссе // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 240-255. – ISSN 1130-6545
1137668
  Шторм Г.П. Потаенный Радищев / Г.П. Шторм. – Москва : Советский писатель, 1965. – 295с.
1137669
  Шторм Г.П. Потаенный Радищев / Г.П. Шторм. – изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1968. – 464с.
1137670
  Шторм Г.П. Потаенный Радищев / Г.П. Шторм. – изд. 3-е, перераб. и вновь доп. – М, 1974. – 416с.
1137671
  Клычков С. Потаенный сад. / С. Клычков. – Москва, 1918. – 50с.
1137672
  Сидоренко Б. Потаємні люди : Роман / Борис Сидоренко. – Київ : Рада, 2002. – 480с. – ISBN 966-7087-47-6
1137673
  Смелкова З.С. Потайной фонарь / З.С. Смелкова. – Москва, 1971. – 71 с.
1137674
  Тимошенко Б.О. Потала : роман-сповідь : у 7 кн. / Борис Тимошенко ; [ред. А. Чердаклі]. – Біла Церква : Культура ; Буква, 2012. – 711, [1] с. – ISBN 978-966-7195-93-9
1137675
   Потанин Г.Н.: Письма. – Иркутск
3. – 1989. – 296с.
1137676
   Потапенко В"ячеслав Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 229-230. – ISBN 978-966-439-961-3
1137677
   Потапенко Вячеслав Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 118-119
1137678
   Потапенко Вячеслав Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 220-222 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1137679
   Потапенко Вячеслав Григорович (1968) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 128-129. – ISBN 966-95774-3-5
1137680
   Потапенко Іван Романович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 351
1137681
  Погожева Е.П. Потаповская сельская библиотека / Е.П. Погожева. – Смоленск, 1953. – 31с.
1137682
   Потарикіна Лідія Луківна // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 24. – ISBN 966-7024-23-1
1137683
   Потарикіна Лідія Луківна (1923-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 388. – ISBN 978-966-439-754-1
1137684
  Жадько В. Поташ(- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 720. – ISBN 978-966-8567-14-8
1137685
  Деркачев Н.Д. Поташное производство / Н.Д. Деркачев. – Л., 1932. – 184с.
1137686
  Лазарук М. Поташнянські рапсодії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 3-9 червня (№ 22). – С. 13


  Світлій пам"яті Прокопа Колісника.
1137687
  Підопригора С. Потворно-прекрасне "тіло" війни у збірці прозових мініатюр "Літо-АТО" Олафа Клеменса // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 197-202. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1137688
  Шульгин О. Потебня і національне питання // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 479-489. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1137689
  Ушкалов Л.В. Потебня і Сковорода: ловитва невловного птаха // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 7-16. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1137690
  Попов С.Л. Потебня о пессимизме русской народной поэзии: современная когнитивно-эволюционная интерпретация // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 238-243. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1137691
  Курас І. Потебня Олександр Опанасович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 523-524. – ISBN 966-642-207-7
1137692
  Лукінова Т.Б. Потебня Олександр Опанасович // Нариси з історії славістики в Україні / Т.Б. Лукінова. – Київ : Наукова думка, 2018. – С. 375-406. – ISBN 978-966-00-1653-8
1137693
  Романська Н. Потебня Олександр Опанасович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 213-215. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1137694
   Потебня Олександр Опанасович (1835-1891) : Опис докум. мат-лів особистого фонду № 781. – Київ, 1960. – 48 с.
1137695
  Побірченко Н.С. Потебня Олександр Опанасович (1835-1891) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 367-375. – ISBN 966-06-0367-3
1137696
  Зленко Г. Потебнянець Василь Харцуєв // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2006. – № 1. – С.29-30


  Харцієв Василь Іванович (1867-1937) - учень Потебні, прибічник його психологічної школи в літературознавстві. Викладав історію літератури у м. Єлисаветграді. Був репресований у 1937 році.
1137697
  Шляхова Н.М. Потебнянська концепція автора і авторства // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, Філолог. ф-т ; редкол.: Шляхова Н.М., Сивокінь Г.М., Шпильова О.В. [та ін.]. – Одесса, 2000. – Вип. 6. – С. 5-14. – ISBN 966-587-078-5
1137698
   Потебнянські читання. – Київ, 1981. – 184 с.
1137699
  Эрлихман Вадим Потемкин // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 199-206 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1137700
  Данилевский Г.П. Потемкин на Дунае / Г.П. Данилевский. – М, 1992. – 412с.
1137701
   Потемкинские дни 1905 года на Черном море. : Сборник материалов и документов. – Харьков : Изд. "Пролетарий", 1925. – 240с.
1137702
  Ростоцкая Н. Потемкинские дни в Одессе / Н. Ростоцкая. – СПб. – 32с.
1137703
  Лычев И.А. Потёмкинцы / И.А. Лычев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1965. – 192с.
1137704
  Лычев И.А. Потёмкинцы. / И.А. Лычев, 1937. – 166с.
1137705
  Лычев И.А. Потёмкинцы. / И.А. Лычев. – Изд. 2-е, испр. – М., 1954. – 136с.
1137706
  Бирнбаум С.М. Потенлциометрическое определение оксалатов и хроматов в аммиачной среде. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бирнбаум С.М.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1952. – 7 с.
1137707
  Бабко А.К. Потенцiометpичне визначення вольфpаму / А.К. Бабко; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КУ iм.Т. Шевченка
IV. – 1935. – 147-153с.
1137708
  Извеков В.А. Потенциал бригады / В.А. Извеков, В.Н. Пекур. – К., 1985. – 31с.
1137709
  Кулагин Г.А. Потенциал бригады. / Г.А. Кулагин. – Л., 1983. – 56с.
1137710
   Потенциал возобновляемых энергоресурсов Грузии / Э.Ш. Элизбарашвили, М.Э. Элизбарашвили, Ш.Э. Элизбарашвили, Э.Г. Хуцишвили, Н.З. Челидзе // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 56-59 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2906
1137711
  Сидоров А.И. Потенциал вольного экономического общества России - на пользу регионам // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 6 (57. – С. 160-166. – ISSN 2070-9773


  В письме, поступившем в редакцию, осуществлена попытка анализа деятельности русского Вольного экономического общества, его исторических традиций и деятельности современного ВЭО. Членами русского Вольного экономического общества на разных этапах ...
1137712
   Потенциал геосистем и пути его реализации. – Иркутск, 1989. – 134с.
1137713
  Белоус В. Потенциал гипертерроризма: смертельная угроза человечеству : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 7. – С. 116-126. – ISSN 0131-2227
1137714
  Кожурина Т.А. Потенциал дистанционного образования на рынке образовательных услуг в Украине: проблема реализации // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. Ювілейний випуск / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 60-65. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 1). – ISSN 1562-9961
1137715
  Лентзос Филиппа Потенциал для ненадлежащего использования биологии // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 2. – С. 55-74. – ISSN 1812-1098
1137716
  Руденко В.П. Потенциал естественных ресурсов Украинских Карпат и Подолии : учеб. пособ. / МВиССО УССР ; Черновицкий ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т ; В.П. Руденко. – Черновцы : ЧГУ, 1987. – 106 с.
1137717
  Шамфарова О.Я. Потенциал и динамика решетки кристаллов инертных элементов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Шамфарова О.Я.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Х, 1981. – 23л.
1137718
  Гаранин Олег Юрьевич Потенциал и формы протестных выступлений в современном российском обществе: региональный аспект // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 162-164. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1137719
  Мартьянова М.Е. Потенциал идей Алена в преодолении проблем образовательной деятельности // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 174-175. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1137720
  Самошилова Г.М. Потенциал институционализма // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 25-29. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1137721
  Ахметзянова Э.Р. Потенциал использования опыта специализированных судов Германии в судебной системе Российской Федерации // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5 (62). – С. 35-39. – ISSN 1812-3910


  В статье аргументирован вывод о том, что создание специализированных, а именно административных судов в Российской Федерации целесообразно, поскольку согласно ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации судебная власть должна осуществляться ...
1137722
  Кириллова Н.Б. Потенциал исследовательских проектов негосударственного вуза // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 2, февраль. – С. 58-67. – ISSN 1561-2465


  Характеризуются поддерживаемые грантами научные разработки в негосударственных вузах; на примере Современной гуманитарной академии рассмотрен пример междисциплинарного исследования феномена скандала. Описаны результаты работы ученых, анализирующих в ...
1137723
  Асеев Ю.И. Потенциал коллектива агропромышленного комплекса / Ю.И. Асеев ; отв. ред. В.Ф. Брылева ; Сев.-Кавказ. науч. центр высш. шк. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского университета, 1991. – 172 с. – Библиогр.: с. 168-171
1137724
  Червова Л. Потенциал конкурентоспособности промышленности регионов Украины / Л. Червова, Л. Кузьменко, М. Дубинина // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 2. – С. 113-135. – ISSN 0207-3676
1137725
  Горбачев М.С. Потенциал кооперации - делу перейстройки / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1988. – 46 с.
1137726
  Крыжановский Б.Н. Потенциал машиностроения. / Б.Н. Крыжановский. – К., 1994. – 349с.
1137727
  Власов С.М. Потенциал межмолекулярного взаимодействия некоторых летучих неорганических гидридов и его применение для расчета термодинамических свойств разбавленных растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Власов С.М.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 20л.
1137728
  Овсянников А.А. Потенциал модернизации высшей школы России: коммуникации компетентностей профессуры и студенчества // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 76-96. – ISSN 1561-7785
1137729
  Овсянников А. Потенциал модернизации высшей школы России: коммуникации компетентностей профессуры и студенчества // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1/2 (вип. 7/8). – С. 14-20. – ISSN 2077-5105


  В 2011 г. было проведено социологическое исследование уровня сформированности компетенций выпускников российских университетов, проведенного маркетинговым агенством "Проконтакт". Эксперты (представители среднего и высшего уровней управления российских ...
1137730
  Хоменко Н.А. Потенциал наращивания ракетно-ядерных вооружений в развивающемся мире // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 2 (70) : Прохождение военных программ в правительстве и конгрессе. Сенат США и перспективы сокращения вооружений. Франция в системе атлантизма. О конверсии военного производства. Кооперативы и государство в амерканском сельском хозяйстве... – С. 127-137
1137731
   Потенциал науки.. – К., 1969. – 152с.
1137732
  Задорожнюк И. Потенциал негосударственных вузов с позиций экономики образования / И. Задорожнюк // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 9. – С.110-118. – ISSN 0869-3617
1137733
  Самоукин А.И. Потенциал нематериального производства / А.И. Самоукин. – Москва : Знание, 1991. – 62 с.
1137734
  Марков В.Н. Потенциал образа в быстро меняющемся мире // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.76-86
1137735
  Кораблев А.И. Потенциал платино-хингидронного электрода в спиртоводных растворах соляной и серной кислот : Автореф... канд. химич.наук: / Кораблев А.И.; Академия наук Украинской ССР. Институт общей и неорганической химии. – Киев, 1951. – 16 с.
1137736
  Маркелов В.И. Потенциал профессионально-творческой самоактуализации студентов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 76-82. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047


  В статье рассматривается значение самоактуализации для студентов - будущих специалистов помогающих профессий. Обосновывается важность и необходимость профессиональнотворческой самоактуализации для студентов. Дается характеристика потенциала как ...
1137737
  Пиралова О.Ф. Потенциал профессиональных дисциплин в формировании компетентности студентов технических вузов / О.Ф. Пиралова, Ю.Н. Хмельницкий // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 11. – С. 24-26. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы подготовки инженеров в условиях компетентностного подхода.
1137738
  Кузьмина А. Потенциал рабочей силы и рынок образовательных услуг // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 144-146. – ISSN 0042-8736
1137739
  Ляшенко Т. Потенциал развития : система, "смотрящая" в будущее / Татьяна Ляшенко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (96). – С. 27-29. – ISSN 1727-4893


  Простота использования и доступность для читателя и библиотекаря - таковы главные достоинства подсистемы автоматизированной библиотечно-информационной системы «Академия+», созданой специалистами Санкт-Петербургского государственного университета ...
1137740
  Расщепкина Н.А. Потенциал самоопределения как фактор становления инновационного потенциала студентов технических вузов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 289-296. – ISSN 1811-0916


  В статье показана необходимость формирования потенциала самоопределения как компонента и ведущего фактора становления инновационного потенциала студентов технических вузов. Ценностные ориентации, личностные ценности являются основными ресурсами ...
1137741
  Виценец Т.Н. Потенциал сбережений домашних хозяйств региона как источника инвестиций (на примере Приморского края) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 289-293 : табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788


  Ця модель аукціону довела свої переваги не лише для покупців, але й для продавців, забезпечивши надійніший спосіб досягнення ефективності.
1137742
  Заярная В.С. Потенциал социально-сетевого анализа в изучении благотворительности в сфере высшего образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 91-96. – ISSN 1993-5560
1137743
  Крупник М.Я. Потенциал трудового коллектива / М.Я. Крупник. – Кишинев, 1986. – 93с.
1137744
  Орлов Ю.ф. Потенциал ускорений в гидродинамике корабельных волн / Ю.ф. Орлов. – Новосибирск, 1979. – 214с.
1137745
  Хруцкая Н.В. Потенциал формальных вариантов лексических единиц в лингвопрогностическом аспекте // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 8-21. – Бібліогр.: Лит.: с. 20; 11 поз
1137746
  Вереникин А.О. Потенциал экономического равновесия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-26. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
1137747
   Потенциал экономического развития Лаоса // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1983. – № 4 (226). – С. 7-41
1137748
  Сухотин Ю.В. Потенциал экономической теории / Ю.В. Сухотин. – М., 1989. – 195с.
1137749
   Потенциал: вопросы теории, состав и показатели измерения. – Кемерово, 1991. – 86с.
1137750
  Семов М. Потенциалните преселници. / М. Семов. – София, 1973. – 127с.
1137751
  Матакова Р.Н. Потенциалы жидких амальгам : Автореф... канд. хим.наук: 071, 074 / Матакова Р.Н.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 23л.
1137752
  Захарьев Б.Н. Потенциалы и квантовое рассеяние: Прямая и обратная задачи / Б.Н. Захарьев, А.А. Сузько. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 224 с.
1137753
  Зияходжаев М. Потенциалы многомерного оператора Ляме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зияходжаев М.; Ан УзССР. Объедин. учен. совет отдел. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1966. – 8л.
1137754
  Астахина Н.С. Потенциалы некоторых окислительно-восстановительных систем в средах из серной, о-фосфорной и уксусной кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Астахина Н.С.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1968. – 22л.
1137755
  Фрумкин А.Н. Потенциалы нулевого заряда / А.Н. Фрумкин. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 259с.
1137756
  Фрумкин А.Н. Потенциалы нулевого заряда. / А.Н. Фрумкин. – М., 1979. – 259с.
1137757
  Абдурахманов А. Потенциалы, зависящие от энергии в ядерной задаче ядерных тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Абдурахманов А.; Ташкентский гос.ун-т.им.В.И.Ленина. – Ташкент, 1988. – 10л.
1137758
  Шейнин Ю.М. Потенциаль разума / Ю.М. Шейнин. – М, 1983. – 165с.
1137759
   Потенциальна рудоносность гранитоидов Украинского щита на редкоземельные элементы : вопросы прикладной геохимии / Б.С. Панов, Е.М. Шеремет, В.М. Степанов, С.Н. Бучинський // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 47-52 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
1137760
  Джуракулов Х. Потенциальная и кинетическая эмиссия электронов с поли- и монокристаллического молибдена : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 043 / Джуракулов Х. ; АН УзССР. – Ташкент, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
1137761
  Бордовская Н.В. Потенциальная и реальная готовность студента к исследованию / Н.В. Бордовская, С.Н. Костромина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 10. – С. 125-133. – ISSN 0869-3617


  В связи с важностью проблемы становления и развития студента как исследователя на всех уровнях обучения в вузе в статье раскрывается важность не только практической, но и потенциальной готовности студента к исследовательской деятельности. Для этого ...
1137762
  Маноли И.З. Потенциальная лексика современного французского языка: теория, динамика, специфика. / И.З. Маноли. – Кишинев, 1981. – 141с.
1137763
  Рябошапко А.Г. Потенциальная роль негативной эмиссии диоксида углерода в решении климатической проблемы / А.Г. Рябошапко, А.П. Ревокатова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 18-36 : рис., табл. – Библиогр.: 58 назв. – ISSN 0130-2906
1137764
  Урунбаев К. Потенциальная рудоносность магматических формаций верхнего палеозоя Восточного Узбекистана / К. Урунбаев. – Ташкент, 1978. – 206с.
1137765
   Потенциальная рудоносность, геохимические типы и формации магматических пород. – Новосибирск : Наука, 1991. – 173с.
1137766
  Якимчук Николай Андреевич Потенциальная трансворманта и ее использование для интерпретации гравитационных полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Якимчук Николай Андреевич; АН УССР. Ин-т геофиз. им. С.И.Субботина. – К., 1982. – 21л.
1137767
  Дьяченко В.Н. Потенциальная трудовая мобилизация работников села и факторы ее определяющие. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Дьяченко В.Н.; Ан СССР. – Новосибирск, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1137768
  Михайлов И.М. Потенциальная энергия пластовых флюидов / И.М. Михайлов. – М, 1987. – 95с.
1137769
  Козманова А.А. Потенциально-гармонические функции и некоторые их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козманова А.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1958. – 7л.
1137770
  Зыков П М. ильина Потенциально-патогенные микобактерии и лабораторная диагностика микобактериозов / П М. ильина Зыков. – Москва, 1978. – 175с.
1137771
  Ивид Сергей Федорович Потенциально связные пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Ивид Сергей Федорович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 11л.
1137772
  Де Альфаро Потенциальное рассеяние : Пер.с англ. / Де Альфаро, Т. Редже. – Москва : Мир, 1966. – 276 с.
1137773
  Бэрк Ф.Дж. Потенциальное рассеяние в атомной физике : пер.с англ. / Ф.Дж. Бэрк. – Москва : Атомиздат, 1980. – 101 с.
1137774
  Филиппов А.Т. Потенциальное рассеяние как модель теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филиппов А.Т.; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1963. – 10л. – Бібліогр.:с.8-9
1137775
  Тарасова М.А. Потенциальность как типологическая черта языка переводной поэзии : (на материале русских переводов современных англоязычных поэтических текстов) // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-84. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1137776
  Егорова И.П. Потенциальные возможности проблемных методов обучения в профессионально направленной подготовке студентов технических специальностей вуза // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 10. – С.25-36. – ISSN 1609-4646
1137777
  Хейссерман Э. Потенциальные возможности психического развития нормального и аномального ребенка / Э. Хейссерман. – М, 1964. – 388с.
1137778
  Матчинская С.Ф. Потенциальные возможности трансформации вещества и энергии биотой Каневского водохранилища (на примере популяции Limnodrilus udekemianus Сlaparede) / С.Ф. Матчинская, Ю.В. Плигин // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 640-645 : Табл. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
1137779
  Вейц В.И. Потенциальные и кинетические производительные силы мирового хозяйства / В.И. Вейц. – Москва, 1927. – 312с.
1137780
  Дубинин Н.П. Потенциальные изменения в ДНК и мутации : молекулярная цитогенетика / Н.П. Дубинин. – Москва : Наука, 1978. – 246 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 226-242
1137781
   Потенциальные неустойчивости в солнечных магнитных ловушках, связанные магнитным дрейфом энергичных протонов / А.К. Юхимук, А.П. Кришталь, Ю.М. Войтенко, С.В. Куц // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 16-20. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Исследована устойчивость высокоэнергетичных протонов, захваченных магнитным полем вспышечной петли. Показано, что наличие поперечной неоднородности и кривизны силовых линий магнитного поля приводит к развитию потенциальной неустойчивости в системе, что ...
1137782
  Баранов В.В. Потенциальные поля и их трансформация в прикладной геофизике / В.В. Баранов ; пер.с англ. А.М. Лозинской. – Москва : Недра, 1980. – 151 с. : ил.
1137783
  Россихин В.В. Потенциальные постоянные и электрооптические параметры молекул / В.В. Россихин, В.П. Морозов. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 169с.
1137784
  Аль Равахнех Рами Потенциальные пути преобразования украинской сферы услуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 221-228


  Розглядаються шляхи перетворення української сфери послуг. Вивчені основні чинники, стримуючі розвиток сфери послуг в Україні. The ways of transformation of the Ukrainian sphere of services are examined.
1137785
  Зубова Л.В. Потенциальные свойства языка в поэтической речи М. Цветаевой / Л.В. Зубова. – Л., 1987. – 88с.
1137786
  Годунов Игорь Андреевич Потенциальные функции внутреннего вращения некоторых оксалилгалогенидов и замещенных этилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Годунов Игорь Андреевич; МГУ. – М., 1981. – 16л.
1137787
  Кухарчук А.Г. Потенциальные элементы структуры вычислительных машин : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Кухарчук А.Г.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1968. – 28л.
1137788
  Кислов В. Потенциальный перевод. Как сделаны "Упражнения в стиле" Кено // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 228-235. – ISSN 1130-6545
1137789
  Гинзбург Б.М. Потенциальный словарный запас учащихся восьмилетней школы для чтения текстов и пути его формирования. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гинзбург Б.М.; 1 Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1968. – 17л.
1137790
  Майлс Д. Потенциаьная теория неустановившихся сверхзвуковых течений / Д. Майлс. – М, 1963. – 272с.
1137791
  Мидгли Д. Потенциомерический анализ воды / Д. Мидгли, К. Торренс. – М, 1980. – 516с.
1137792
  Миркин В.А. Потенциометрические датчики как полиэлектроды / В.А. Миркин, М.А. Илющенко. – Алма-Ата, 1983. – 134с.
1137793
  Комолова Н.Г. Потенциометрические методы анализа. Учеб. пособие. / Н.Г. Комолова. – Л., 1972. – 46с.
1137794
  Чмиленко Т.С. Потенциометрические сенсоры для определения высокомолекулярного поливинилпирролидона / Т.С. Чмиленко, Е.В. Маторина, Ф.А. Чмиленко // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – C. 63-71. – ISSN 1991-0290


  Показана возможность использования ассоциатов поливинилпирролидона (ПВПД, Mr.3.6·105) с органическими реагентами и тройных металлополимерных комплексов (ТМПК) как электродно – активных веществ (ЭАВ) мембран потенциометрических сенсоров. Описаны условия ...
1137795
  Боева Л.В. Потенциометрические титрование молибдена (VI) арилпроизводственными гидроксиламина с твердыми электродами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Боева Л. В.; ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 26 с.
1137796
  Султанова К.Г. Потенциометрический анализ / К.Г. Султанова. – Махачкала, 1982. – 84с.
1137797
  Шулунова К.Н. Потенциометрический метод анализа эфиров в неводных средах. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Шулунова К.Н.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 16л.
1137798
  Новоселов Р.И. Потенциометрический метод изучения механизма окислительно-восстановительных реакций. : Автореф... канд. хим.наук: / Новоселов Р.И.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 17л.
1137799
  Сибирцева А.Б. Потенциометрический метод определения кремния и германия в виде гексафторкислот в ацетоновых растворах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Сибирцева А.Б.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1970. – 21л.
1137800
  Шемет Н.Ш. Потенциометрический метод титрования оснований в неводніх растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Шемет Н. Ш.; МВССО РСФСР, Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1961. – 20л.
1137801
  Хоменко В.А. Потенциометрическое бромид-броматное титрование фенолов и их производных : Автореф... канд. хим.наук: / Хоменко В.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1137802
  Подоленко А.А. Потенциометрическое и кулонометрическое определение некоторых органических веществ : Автореф... канд. хим.наук: / Подоленко А.А.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1966. – 14л.
1137803
  Николаев Г.Н. Потенциометрическое и полярографическое исследование и анализ красителей и их промежуточных продуктов : Автореф... канд .хим.наук: 02.00.02 / Николаев Г. Н.; Гор.ГУ. – Горький, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1137804
  Пальчевский В.В. Потенциометрическое и спектрофотометрическое исследование обратимых органических окислительно-восстановительных систем. : Автореф... канд. хим.наук: / Пальчевский В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 17л.
1137805
  Скопенко В.В. Потенциометрическое изучение галогенидных и псевдогалогенидных комплексов свинца в диметилацетамиде / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, С.В. Гарбуз // Журн. неорган. химии, 1982. – №3
1137806
  Голуб А.М. Потенциометрическое изучение галогенидных комплексов кадмия. / А.М. Голуб
2. – 1953. – 213с.
1137807
  Утегулов Н.И. Потенциометрическое исследование гидро- и дегидрогенизации в газовой фазе : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Утегулов Н.И.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 18л.
1137808
  Внучкина Людмила Васильевна Потенциометрическое исследование жидкофазного гетерогенного окисления алифатических спиртов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15, 02.00.03 / Внучкина Людмила Васильевна; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1973. – 33л. – Бібліогр.:с.22-23
1137809
  Танеева Г.В. Потенциометрическое исследование катализаторов гидрогенизации в диэлектрических средах : Автореф... канд. хим.наук: / Танеева Г.В.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 21л.
1137810
  Середенко А.С. Потенциометрическое исследование основности среды в расплавленных хлористом калии и йодистом цезии. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Середенко А.С.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1973. – 16л.
1137811
  Бекмухаметова Ф.С. Потенциометрическое исследование порошкообразных сульфидов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Бекмухаметова Ф.С.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим.фак. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
1137812
  Фаизова Г.К. Потенциометрическое исследование производных пиридина. : Автореф... канд. хим.наук: / Фаизова Г.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1965. – 20л.
1137813
  Кальфус М.К. Потенциометрическое исследование промышленного процесса гидратации ацетилена по Кучерову : Автореф... канд. хим.наук: / Кальфус М.К.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. Кафедра катализа и техн. химии. МХП СССР. Центр. науч.-исслед. – Алма-Ата, 1957. – 19л.
1137814
  Хлопин Н.Я. Потенциометрическое некомпенсационное титрование в заводской лаборатории : пособие для лаборантов заводских лабораторий / Н.Я. Хлопин. – Свердловск-Москва : ОНТИ, 1937. – 78 с.
1137815
  Середенко Т.Н. Потенциометрическое определение активности ионов в неводных и смешанных растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Середенко Т.Н.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1137816
  Левинскас А. Потенциометрическое определение кальция и магния с изспользованием электродов тертьего рода и висмутового электрода : Автореф... канд. тхим.наук: / Левинскас А.; Вильн.ГУ, Хим. фак. – Вильнюс, 1959. – 26л.
1137817
  Курбатова В.И. Потенциометрическое определение малых количеств алюминия в чистых металлах и сплавах. : Автореф... канд. хим.наук: / Курбатова В. И.; Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1954. – 11л.
1137818
  Танганов Б.Б. Потенциометрическое определение серусодержащих органических соединений в среде неводных растворителей : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Танганов Б.Б.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1970. – 24л.
1137819
  Иванова З.И. Потенциометрическое определение фосфатов-ионов / З.И. Иванова, П.Н. Коваленко, 1959. – 90с.
1137820
  Кольтгоф И.М. Потенциометрическое титрование / И.М. Кольтгоф, Н. Фурман. – Ленинград : Химтеорет, 1935. – 372 с.
1137821
  Дао Ван Чунг Потенциометрическое титрование перекисных соединений и комплексаов типа металл-перекись водорода - фторид (тартрат) и спектрофотометрическое изучение последних : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Дао Ван Чунг; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1969. – 18л.
1137822
  Чикрызова Е.Г. Потенциометрическое титрование с поляризованными электродами / Е.Г. Чикрызова, В.А. Хоменко. – Кишинев, 1976. – 157с.
1137823
  Неймарк Я.Л. Потенциометрия неводных растворов гетерополикислот с центральным атомом фосфора и кремния : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Неймарк Я.Л.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1968. – 17л.
1137824
  Белевцев А.Т. Потенциометры / Белевцев А.Т. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва : Машиностроение, 1969. – 328 с. : черт. – Библиогр.: с. 322-326 (117 назв.)
1137825
  Четвертков Потенциометры / Четвертков, Н.М. Коросько. – Москва : Советское радио, 1978. – 63 с.
1137826
  Демидова-Парферова Потенциометры для звуковых частот и применение их для измерений параметров электрических цепей : Автореф... канд. техн.наук: / Демидова-Парферова Р. М.; МВиССР РСФСР, Моск. энергет. ин-т. – М., 1960. – 18л.
1137827
   Потенциометры ППЗ-30. НГХ4.685.032., 1957. – с.
1137828
  Калашник М.Г. Потенціал smart-освіти у підготовці майбутніх менеджерів туристичної галузі // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 111-113. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1137829
  Бондаренко А.В. Потенціал STEM-освіти у сучасному суспільстві // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 55-58. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1137830
  Маршалок М.С. Потенціал аграрного підприємства: наукові підходи до трактування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 237-243. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1137831
  Савінов О.М. Потенціал адаптації системи збалансованих показників до процесів підготовки льотного складу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 131-136
1137832
  Шевцова Н. Потенціал академічної мобільності професорсько-викладацького складу ВНЗ як фактор зміцнення людського капіталу в контексті інноваційного розвитку вищої освіти в Україні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 3 (57). – С. 479-490. – ISSN 2312-5993
1137833
  Бриндіков Ю.Л. Потенціал акмеології та акмеологічного підходу в організації реабілітаційної діяльності військовослужбовців - учасників бойових дій фахівцями соціальних служб // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 40-48. – ISSN 2074-8167
1137834
  Головатюк І.Г. Потенціал арт-терапевтичних технологій у підвищенні якості освіти у вищих навчальних закладах… // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 16-23. – ISSN 2227-2844
1137835
  Маргулов А.Х. Потенціал архівних фондів про життєдіяльність ассирійців України у 20–30-х роках XX століття // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – C. 123-129. – ISSN 0320-9466
1137836
  Каніщенко О. Потенціал взаємовигідного співробітництва: Україна і Іран в умовах глобалізації / О. Каніщенко, Ф. Паранд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 24-26. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто проблеми сучасного розвитку міжнародного співробітництва України і Ірану на основі виділення напрямів науково-виробничої взаємодії та обгрунтування шляхів інтенсифікації взаємодії і можливостей застосування відповідних маркетингових ...
1137837
  Хвесик М. Потенціал взаємодії природних ресурсів та економіки / М. Хвесик, А. Сундук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: В. Бардась, Т. Богдан, С. Бойнец [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 16-21. – ISSN 1810-3944
1137838
  Пересоляк Р.В. Потенціал використання веб-технологій для цілей землевпорядкування / Р.В. Пересоляк, З.С. Кок // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 153-156. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1137839
  Іванченко О.О. Потенціал використання досвіду земської емеритури в ході реалізації пенсійної реформи в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 43-48. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1137840
  Прокопчук О.І. Потенціал використання засобів соціальної комунікації та цифрового мистецтва у вищій освіті // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 137-140. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1137841
  Ключник Л.В. Потенціал використання міграційного капіталу як ресурсу розвитку економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (90). – С. 103-109. – ISSN 1562-0905
1137842
  Козак Н.О. Потенціал використання соціальної мережі Facebook бібліотеками ЗВО як платформи комунікації (з досвіду роботи бібліотеки К-ПНУ ім. І. Огієнка) / Н.О. Козак, А.В. Кунцевич // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 214-220. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1137843
   Потенціал вищої освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3 вересня (№ 33/34). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  З жовтня 2018 року до січня 2019-го в Україні почнуть реалізовувати 6 проектів - переможців європейської програми Erasmus+ "Розвиток потенціалу вищої освіти". "Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича є одним із партнерів у 3 проектах. ...
1137844
  Довбенко В.І. Потенціал відкритого доступу до інформації та його роль в активізації інноваційної діяльності // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 51-56. – ISBN 978-966-479-052-6
1137845
  Синьов В.М. Потенціал віртуального комп’ютерного середовища в аспекті корекційної медіаосвіти і соціальної реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності / В.М. Синьов, А.Г. Шевцов // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 61-66
1137846
  Явкін В.Г. Потенціал внутрішнього туризму та структурні зміни гостинності в Карпатах / В.Г. Явкін, В.В. Фостій, Я.В. Кирпушко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 132-138 : табл. – Бібліогр.: 16 назв.
1137847
  Прочан А.О. Потенціал впливу інформаційних технологій при організації надання туристичних послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 140-143
1137848
  Ясько Є.О. Потенціал впливу музичного мистецтва на процес формування іміджу держав // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 55-56
1137849
   Потенціал газу неконвенційного типу в Східному регіоні України / С. Вакарчук, Т. Довжок, М. Харченко, К. Філюшкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-53. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Основні перспективи пошуків газу неконвенційного типу в Україні пов"язуються зі Східним нафтогазоносним регіоном. За результатами комплексних досліджень встановлено, що основні перспективи освоєння ресурсів нетрадиційного газу в межах Східного ...
1137850
  Рибченко Л.С. Потенціал геліоенергетичних кліматичних ресурсів сонячної радіації в Україні / Л.С. Рибченко, С.В. Савчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 16-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1137851
  Гончар Ю. Потенціал гендерної теорії у вивченні творчості Т. Шевченка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 252-256
1137852
  Погорська І. Потенціал глобального стратегічного партнерства США і Європи у XXI столітті / І. Погорська, Д. Лакішик // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 148-161. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
1137853
  Кравців М.М. Потенціал графем та їхніх назв в науковому стилі української мови / М.М. Кравців, Л.І. Соболь // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 93-100. – ISSN 2304-5809
1137854
  Зюзіна Т. Потенціал гуманітарних дисциплін у формуванні світоглядних позицій студентства // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С.41-47. – ISSN 1682-2366


  Проаналізовано зміст культурологічних курсів " Культурологія", " Етика", "Релігієзнавство", шляхи його модернізації, адекватні новим тенденціям соціального життя.
1137855
  Стояцька Г.М. Потенціал гуманітарно-наукової парадигми у загальних перспективах наукового дискурсу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 82-85. – ISSN 2077-1800
1137856
  Швирка В. Потенціал дистанційного навчання у вищих навчальних закладах Сходу України (сучасні реалії) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 66-72. – ISSN 1682-2366


  Стаття присвячена дослідженню потенціалу дистанційного навчання в сучасних соціально-політичних умовах Сходу України. Дистанційне навчання розглядається як якісно новий, прогресивний вид навчання, який виник в останній третині XX ст. завдяки новим ...
1137857
  Паладченко Олена Федорівна Потенціал для впровадження в Україні інновацій в екологічній сфері / Паладченко Олена Федорівна, Задорожня Галина Петрівна, Новіцька Ганна Володимирівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 40-50 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
1137858
  Мегедь С. Потенціал для розвитку етноекзогенного туризму в Київській області // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 177-181. – ISBN 978-617-674-059-9
1137859
  Мисак А. Потенціал для розвитку етноекзогенного туризму на території Жидачівської міської територіальної громади // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 182-185. – ISBN 978-617-674-059-9
1137860
  Франчук Т.Й. Потенціал досвіду створення Кам"янець-Подільського університету у контексті сучасних тенденцій автономізації вишів // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 329-335. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  У статті досліджуються основні цінності та напрямки вивчення досвіду заснування навчального закладу з позиції вирішення сучасних проблем його розвитку на принципах автономності. "... ідея Кам"янець-Подільського університету, <...> відображала ...
1137861
  Сіденко В.Р. Потенціал економічного розвитку України в контексті європейської інтеграції // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 143-150.
1137862
  Вергун В.А. Потенціал економічної дипломатії як фактор реалізації зовнішньоекономічних пріоритетів України // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 64-75. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економіка ; Вип. 1)
1137863
  Турчин Л. Потенціал експортного маркетингу в аграрному секторі України // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 65-74. – ISSN 2411-5215
1137864
  Бурда В.Є. Потенціал енергозбереження та напрями використання альтернативних джерел енергії у промисловості // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С.45-48. – ISSN 1728-6220
1137865
  Паляничко Н.І. Потенціал залучення інструменту страхування при сільськогосподарському використанні земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 3-8. – ISSN 2306-6792
1137866
  Дука А. Потенціал заощаджень та їх ресурсоутворююча роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні теоретичні концепції формування заощаджень. Визначені специфічні риси формування та використання заощаджень в забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки. Проанализированы основные теоретические концепции ...
1137867
  Тивончук І.О. Потенціал заощаджень як основне джерело трансформації заощаджень в інвестиції / І.О. Тивончук, В.Я. Карковська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.10. – С. 227-236. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1137868
   Потенціал ЗНО для інноваційного розвитку системи освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Вид-во "Факт". – Харків, 2014. – № 4/5. – С. 2-4
1137869
  Маноха І.П. Потенціал індивідуального буття людини: поняття, сутність, способи тлумачення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Презентовано онтологічно орієнтований підхід до постановки та вирішення питання про потенціальність як сутнісну ознаку буття людини. Запропоновано психологічну модель тлумачення "потенціалу індивідуального буття" як генералізованої здатності людини до ...
1137870
  Маноха І. Потенціал індивідуального буття: філософія і психологія покликання людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-8. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття презентує методологічне та теоретичне визначення проблеми потенціалу індивідуального буття в історіогенезі психологічної та філософської наук. Пропонується онтологічно орієнтований підхід до теоретизації змістових та динамічних ознак потенціалу ...
1137871
  Пацюк В.С. Потенціал індустріальних регіонів в контексті формування їх туристичного іміджу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 100-107. – Бібліогр.: 6 назв.
1137872
  Сизоненко В.О. Потенціал інноваційного співробітництва України з ЄС та механізми його реалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 51-56. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто сучасний стан інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано проблеми та перспективи розвитку інноваційного співробітництва України із країнами ЄС. На базі здійсненого аналізу окреслені можливості інтеграції України у світовий ринок ...
1137873
  Лукашук М.А. Потенціал інноваційної конфігурації сучасних знань: суспільний вибір України : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Лукашук Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 назв
1137874
  Задоя К.П. Потенціал інституту Конституційної скарги як засобу забезпечення відповідності кримінального закону Конституції України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 76-78. – ISSN 2308-9636
1137875
  Орехова Т.В. Потенціал інтеграції України у процес транснаціоналізації світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 153-162. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1137876
  Дубовик Т.В. Потенціал інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі інтернет // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 168-173 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
1137877
  Задоя А.О. Потенціал інтенсивного розвитку / А.О. Задоя. – К., 1990. – 44с.
1137878
  Федоренко О. Потенціал інтерактивних методів навчання у формуванні журналістської компетенції // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 59-64


  У статті зосереджено увагу на важливості використання інтерактивних методів навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх медійників; мотивується важлива роль моделювання, рольової гри та спільного вирішення проблем у роботі зі ...
1137879
  Капінус О. Потенціал інтерактивних технологій у формуванні соціальної відповідальності майбутніх офіцерів збройних сил України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 66-74. – ISSN 1682-2366
1137880
  Ярема І.І. Потенціал кластеризації регіону: сутність і методика оцінювання / І.І. Ярема, А.О. Босак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 635 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 225-231. – ISSN 0321-0499
1137881
  Любченко Н.В. Потенціал кластерних механізмів як ресурс управління освітою в умовах децентралізації влади // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 65-81. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  У статті описуються погляди сучасних науковців на визначення понять"кластер", "кластерний механізм", обгрунтовується актуальність застосування потенціалу кластерних механізмів в управлінні освітою в умовах децентралізації влади.
1137882
  Білорус О. Потенціал комерціалізаціїі диверсифікації прибутку фермерських господарств країн Східної Європи / О. Білорус, В. Юрчишин, В. Власов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 91-92. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1137883
  Рудік Н.М. Потенціал кооперації як системи соціально-економічних відносин та шляхи його реалізації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1137884
  Карлаш Т. Потенціал космічної науки - для земних цілей // Світ. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 37/38). – С.3


  17-20 вересня у Києві відбувся перший Український космічний форум, присвячений 100-річчю Національної академії наук України.
1137885
  Савіна Н.Б. Потенціал креативних індустрій у розвитку банківського сектору національної економіки / Н.Б. Савіна, М.В. Баланюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 31-43. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
1137886
  Сухенко О.О. Потенціал критичного дискурс-аналізу в дослідженні процесу формування зовнішньополітичного курсу держави // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 145-147
1137887
  Капріцин І.І. Потенціал культур-ресурсної рекреації особистості в галузі соціальної роботи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 80-85. – Бібліогр.: с. 83-84. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1137888
  Кленін О. Потенціал металургійних підприємств в умовах економічної кризи // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 49-54. – ISSN 1728-9343
1137889
  Зарецька О.О. Потенціал методів письмового інтерв"ювання для дослідження ціннісних аспектів свідомості // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 42-48. – ISBN 978-966-189-358-9
1137890
  Щербина Н.С. Потенціал методології британського емпіризму у вивченні концепту поваги // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 72-75. – ISSN 2414-5823


  На основі розробок Д. Лока, Дж. Барклі та Д. Г"юма продемонстровано потенціал методології британського емпі- ризму у вивченні концепту поваги. На прикладі аналізу поняття поваги та дотичних до неї понять продемонстрова- но: можливість застосування ...
1137891
  Гусєв О.Ю. Потенціал міжнародних договорів України як джерел правового регулювання обміну електронними доказами у транскордонному цивільному процесі // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 66-68. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1137892
   Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / [Венгер Л.А. та ін.] ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : [Основа-Принт], 2009. – 928 с. : іл., табл. – Бібліогр. в прим. – ISBN 978-966-02-5200-4
1137893
  Федоренко О. Потенціал невербальних засобів у творенні іміджу телеведучого // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 223-233


  У статті акцентовано увагу на важливості формування іміджу журналіста в сучасних реаліях; визначено роль невербальних засобів у створенні образу телевізійника; окреслено особливості невербального позиціонування ведучих ТБ урізних програмних ...
1137894
  Кириченко О. Потенціал недержавних закладів освіти: уроки трансформаційного десятиріччя. / О. Кириченко, С. Лаптєв // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.26-34. – ISSN 1682-2366
1137895
  Баннікова К. Потенціал організаційної культури в управлінні людськими ресурсами міжнародних компаній : монографія / Баннікова Катерина, Михайльова Катерина ; Нар. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2019. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-231. – ISBN 978-966-2298-12-6
1137896
  Михальова К.Г. Потенціал освіти в управлінні талантами організацій в умовах сучасних соціальних змін // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 4 (43). – С. 61-73. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1137897
  Кіндзерський Ю. Потенціал особливих економічних зон у виробничій та регіональній модернізації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 10-16. – ISSN 1810-3944
1137898
  Раков С. Потенціал оцінювання компетентнісних показників якості роботи учителя на основі технологій соціальної мережі шкіл // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 63-70
1137899
  Гільєрмо А.Є. Потенціал пенсійної реформи для розвитку економіки: важливі уроки з Чилі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 6


  "Потужний розвиток економіки в Чилі був спричинений тим фактором, що процес реформування відбувався в кількох галузях одночасно, завдяки чому був кардинально змінений вектор країни, що поставило її в лідери, навіть "локомотив" трансформації в ...
1137900
  Рзаєв Г.І. Потенціал підприємства : підходи, характеристики, складові / Г.І. Рзаєв, О.В. Белаш // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 44-51. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1137901
   Потенціал підприємства : формування і оцінювання : конспект лекцій та методичні вказівки для провдення практичних занять та виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 6.050107 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : Л.М. Таранюк, О.В. Макарюк ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 206 с.
1137902
   Потенціал підприємства як економічна категорія // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 5-83. – (Економіка ; № 9 (68))
1137903
  Воронкова А.Е. Потенціал підприємства як основа його довгострокового розвитку : економіка та управління підприємствами / А.Е. Воронкова, Ю.С. Погорелов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 77-84 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1137904
  Плікус І.Й. Потенціал підприємства, його оцінка й трансформація: економічна та бухгалтерська інтерпретація // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 91-105 : табл. – Бібліогр.: 41 назв.
1137905
  Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н.С. Краснокутська ; М-во освіти та науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Центр навч. л-ри, 2005. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-348. – ISBN 966-8365-76-3
1137906
   Потенціал підприємства: формування та оцінка : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.К. Добикіна, В.С. Рижиков, С.В. Касьянюк, М.Є. Кокотько, Т.Д. та ін. Костенко; О.К. Добикіна, В.С. Рижиков, С.В. Касьянюк, М.Є. Кокотько, Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-364-508-7
1137907
  Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання : Навчальний посібник / В.Н. Гавва, Е.А. Божко; МОНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. Н.Е. Жуковського "ХАІ". – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 224с. – На тит. арк.: 75-річчю ХАІ присвячується. – ISBN 966-8365-24-0
1137908
  Гривко А. Потенціал підручників для розвитку наскрізних умінь (погляд учнівства) // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 61-77. – ISSN 2411-1309
1137909
  Шемаєв В.М. Потенціал покращення стану економічної безпеки України в бюджетній сфері як результат детінізації економіки // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал : щомісячник / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інноваційному розвитку України". – Київ, 2013. – № 10 (154). – С. 44-49
1137910
  Резнікова Н. Потенціал політики економічного націоналізму в елімінуванні відносин залежності // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 229-242
1137911
  Неїжмак В. Потенціал правової науки - для інноваційного розвитку // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 30 березня (№ 58)
1137912
  Балацька О. Потенціал прагматичних характеристик сильної критики в англомовній науковій статті // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 49-51. – ISSN 2307-633Х
1137913
  Колтун В.С. Потенціал принципів автономії місцевого самоврядування: підходи до визначення / В.С. Колтун, О.В. Радченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 67-70. – ISSN 2306-6814
1137914
  Луніна О І. Потенціал публічних фінансів для забезпечення видатків воєнного періоду та поствоєнного відновлення України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 8 (321). – Бібліогр.: 29 назв
1137915
  Нестеренко В.М. Потенціал радіоелектронної галузі України: виклики та перспективи реалізації : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 50-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1137916
  Новицька Світлана Потенціал рекреаційно-туристичних ресурсів перспективних регіональних ландшафтних парків Тернопільської області як об"єкт рекреації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 129-137 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1137917
  Мішина Н.В. Потенціал релігійних норм у розвитку громадянського суспільства в Україні // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 27-30.
1137918
   Потенціал рентних платежів за видобуток корисних копалин в Україні / [А.М. Соколовська та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 179-191 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-58-3
1137919
  Расулова А.М. Потенціал ресторанного бізнесу у розвитку гастрономічного туризму України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 78-83. – ISSN 2306-6806
1137920
  Дишкантюк О.В. Потенціал ресторанного господарства Одещини в розвитку гастрономічного туризму / О.В. Дишкантюк, Д.О. Харенко, Л.М. Івичук // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 31-39 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2312-847X
1137921
  Мельник Т. Потенціал ринку ЄС для українських експортерів / Т. Мельник, К. Пугачевська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 2 (91). – C. 5–18. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1137922
  Онишко С.В. Потенціал розбудови пенсійної системи в Україні у контексті зниження ризиків державних фінансів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 248-257 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1137923
  Манжура О.В. Потенціал розвитку виробничих сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 262-267 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
1137924
  Циганова Н.В. Потенціал розвитку вітчизняного ринку спільного інвестування : інвестиції / Н.В. Циганова, А.С. Шпанко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 100-108 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1137925
  Резнікова Н.В. Потенціал розвитку двостороннього інтеррегіоналізму у взаємовідносинах ОЧЕС-ЄС / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 22-28
1137926
  Іщук С.О. Потенціал розвитку деревообробних виробництв у Західному регіоні України та напрями його реалізації / С.О. Іщук, Л.П. Коваль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 45-51. – ISSN 2071-4653
1137927
  Данькевич С.М. Потенціал розвитку екосистемних послуг лісів України як фінансового інструменту забезпечення збалансованого землекористування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 45-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6792
1137928
  Маслиган О.О. Потенціал розвитку кластерів туризму і рекреації в регіонах України / О.О. Маслиган, Н.С. Кампов // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 52-61. – ISSN 1562-0905
1137929
  Пилипенко А.А. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 159 (5-6). – С. 52-57. – ISSN 1728-6220


  У статті запропоновано поняття "потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства" та розкрито його змісту через сукупність ознак, серед яких виділено ознаки "спроможність формування" та "здатність до трансформаційного перегляду". Отримання ...
1137930
  Осюхіна М.О. Потенціал розвитку основних складових інформаційного суспільства за допомогою медіаосвіти // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 120-127. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1137931
  Іщук С.О. Потенціал розвитку переробної промисловості в Україні: регіональні аспекти // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (147). – C. 3-9. – ISSN 2071-4653
1137932
  Ткаченко О.О. Потенціал розвитку просторової інтеграції бізнесу в регіонах України: аналіз та оцінювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 48-56 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1137933
  Грабинський І.М. Потенціал розвитку торгівлі послугами україни з ЄС після підписання угоди про асоціацію з ЄС / І.М. Грабинський, Р.В. Міхель // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 6-10. – ISSN 2306-6806
1137934
   Потенціал сектору комерційних послуг регіонів України: ефективність використання та механізми детінізації : монографія / [М.І. Мельник, В.В. Борщевський, І.Г. Бабець та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2021. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-9822-4
1137935
  Мельник М.І. Потенціал сектору комерційних послуг України в контексті соціально-економічної віддачі / М.І. Мельник, Синюра-Ростун // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 3 (712). – Бібліогр.: 20 назв
1137936
  Ільченко Л. Потенціал сил зображення між близько розділеними вакуумним проміжком напівпровідником і розмірно-квантованою плівкою металу / Л. Ільченко, В. Ільченко, В. Лобанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С.29-34. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Показано, що коректне врахування просторової дисперсії в діелектричних функціях напівпровідника та розмірноквантованій плівці металу, які розділені малим вакуумним проміжком L , призводить до неперервності потенціалу сил зображення Vj0 (x) . ...
1137937
  Волошанюк Н.В. Потенціал синергії в результаті укрупнення підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 106-114. – Бібліогр.: 8 назв
1137938
  Кухарець С. Потенціал сировини рослинного походження для теплових потреб у Житомирській області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 26-29 : фото, рис.
1137939
  Алькема В.Г. Потенціал системи економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 43-60 : фото, рис., табл. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 2222-8810
1137940
  Вишневська О. Потенціал сільськогосподарських товаровиробників в умовах Світової організації торгівлі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 37-39. – ISSN 1810-3944
1137941
  Бриндіков Ю. Потенціал сімейної психотерапії у процесі здійснення реабілітації сімей військовослужбовців учасників бойових дій // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 84-97. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1137942
  Киба Л. Потенціал складських господарств: сучасний стан та перспективи розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 65-69. – ISSN 1810-3944
1137943
  Дєєва Н.М. Потенціал соціалізації і його регулювання в економіці: теорія, методологія, перспективи : Монографія / МОНУ; Дніпропетровський національний ун-т; Н.М. Дєєва. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006. – 444с. – ISBN 966-348-087-4
1137944
  Потрашкова Л.В. Потенціал соціального відповідального підприємства: концепції та моделі : монографія / Л.В. Потрашкова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 308, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248-275. – ISBN 978-966-676-694-9
1137945
  Загорський В.С. Потенціал сталого розвитку еколого-економічної системи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2020. – Вип. 3 (143). – C. 9-17. – ISSN 2071-4653
1137946
  Химинець В. Потенціал сталого розвитку Карпатського Єврорегіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 18-22 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1137947
  Микитенко В.В. Потенціал сталого розвитку: проблеми оцінювання та перспективи формування // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 26-33. – ISSN 2218-1199
1137948
  Янковська Л.В. Потенціал стійкості атмосфери та поверхневих вод Тернопільської області в умовах антропогенного навантаження / Л.В. Янковська, І.М. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 145-149 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1137949
  Паладченко О.Ф. Потенціал стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні та його реалізація // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 3-8 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
1137950
  Клименко В. Потенціал страхового ринку України та його реалізація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 87-89. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються проблеми розвитку страхового ринку України, визначено його потенційні можливостей, а також обгрунтовано заходи щодо подальшої розбудови вітчизняного страхового ринку як на рівні державного регулювання, так і на рівні управління ...
1137951
  Семененко О.Г. Потенціал сфери інтелектуальної власності України: стан та напрями розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 40. – С. 54-64. – ISSN 2306-546X
1137952
  Піскорська Г.А. Потенціал та використання "м"якої сили" України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 205-210
1137953
  Ісакова Н.Б. Потенціал та досягнення вузівської науки України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (96). – С. 90-111. – ISSN 0374-3896
1137954
  Олійник А.В. Потенціал та перспективи розвитку геологічного туризму в Хмельницькій області // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 366-370. – ISBN 978-966-02-6827-2
1137955
  Пурій М.Р. Потенціал та сценарії утвердження нової гегемонії у міжнародних відносинах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 248-253. – ISSN 2076-1554
1137956
  Гальченко М.С. Потенціал творчого мислення у викликах глобального світу (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Гальченко Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 31, [1] с. – Бібліогр.: 40 назв
1137957
  Полякова О. Потенціал театрально-педагогічних технологій щодо гендерної соціалізації студентів педагогічних закладів вищої освіти засобами позанавчальної діяльності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 7 (101). – С. 107-117. – ISSN 2312-5993
1137958
  Власова О. Потенціал теорії соціалізації у дослідженні проблем психології розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується доцільність відокремлення в особливий напрям нової для української психології проблематики досліджень, пов"язаної із науковим вивченням різних (а не лише вікових) аспектів розвитку психіки, демонструється перспективність ...
1137959
  Загребельна І.Л. Потенціал трудових ресурсів сільського господарства Полтавської області / І.Л. Загребельна, Є.О. Олійник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 15-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1137960
   Потенціал туристичної галузі України: формування та розвиток : монографія / [В.О. Ткач, С.П. Кожушко, Чумаков К.І. та ін.] ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпро : Ліра, 2018. – 223, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 208-221. – ISBN 978-966-981-105-5
1137961
  Габович О. Потенціал української науки і проблеми його реалізації / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 39-44. – ISBN 978-966-518-698-4
1137962
  Панченко Л.М. Потенціал університетської освіти в системі управління її якістю // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 36-38
1137963
  Мельник М.Т. Потенціал фешн-туризму в контексті формування міжнародного іміджу України // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 42-46. – ISSN 2312-4679
1137964
  Жигилевич О.Ю. Потенціал філософії освіти як методології концептуалізації бізнес–освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 247-252. – ISSN 2076-1554
1137965
  Диба М.І. Потенціал фінансування відбудови економіки України з урахуванням критеріїв ESG / М.І. Диба, Ю.О. Гернего, Т.Н. Шкода // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 7 (320). – Бібліогр.: 25 назв.
1137966
  Диба М.І. Потенціал фінансування ініціатив зеленого курсу в Україні / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 2 (303). – Бібліогр.: 17 назв
1137967
  Косик В.М. Потенціал хмарних технологій для задач систем автоматизованого проектування в умовах цифровізації освіти / В.М. Косик, М.А. Тропіна // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 194-198. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1137968
  Соколова З. Потенціал циклічної моделі Кузнеця в аналізі економік Субсахарської Африки // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 169-198. – ISSN 1811-9824
1137969
  Носар С.В. Потенціал штучного збільшення опадів холодної частини року в Північному Причорномор"ї (на прикладі Одеської області) / С.В. Носар, Є.А. Степура // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 83-101. – ISSN 2306-5680


  Обстежено запаси вологи хмар в Одеській області України (Північне Причорномор"я) за тридцятирічний період (з 01.11.1980 по 31.03.2010 року) у сезони проведення робіт (листопад-березень). За режимом зволоження у сезоні цю область можна розділити на ...
1137970
  Занора В. Потенціал як основа розвитку підприємства: понятійно-категоріальний апарат / В. Занора, Д. Куценко, Н. Одородько // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 40-51. – ISSN 2411-5215


  "Розглянуто визначення категорій «потенціал», «економічний потенціал» у фаховій та науковій літературі. Наведено підходи щодо трактування сутності поняття «потенціал», що мають місце в роботах як вітчизняних, так і закордонних науковців та фахівців, а ...
1137971
  Бугерко Я. Потенціал як психодуховна даність особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – C. 68-82. – ISSN 1810-2131
1137972
  Назар М.М. Потенціали інтернет-тренінгів для оптимізації психологічного стану студентів // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 120-131. – ISSN 2226-4078
1137973
  Бондаренко Б.І. Потенціали компонентів фізико-хімічних систем / Б.І. Бондаренко, В.К. Безуглий. – Київ : Академперіодика, 2002. – 125 с. – (Б-ка державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-19-9
1137974
  Грущинська Н. Потенціали України і Туреччини у глобальному просторі страгетій та конкуренціі // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 156-164. – ISBN 978-966-579-439-4
1137975
  Марчук М. Потенціалізм як "перспектива" філософії Хосе Ортеги-і -Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 35-102. – ISBN 978-966-423-392-4
1137976
  Сургайло М.Л. Потенціальне обтікання проникного циліндра стосовно до моделювання ротора вертикально-осьової вітроенергоустановки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Сургайло Марія Леонідівна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1137977
  Шапченко С.Д. Потенційна індивідуальна кримінальна відповідальність в правовій системі України: основні характеристики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 76-77. – ISSN 2308-9636
1137978
  Господаренко Г.М. Потенційна калійна буферна здатність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив / Г.М. Господаренко, О.В. Нікітіна // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 27-32 : табл. – Бібліогр.: с. 32. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1137979
  Місевич М.А. Потенційна конкурентоздатність високотоварних сільськогосподарських підприємств Житомирської області / М.А. Місевич, В.М. Ходаківський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1137980
  Петров Я. Потенційна лібералізація відносин щодо надрокористування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Як отримати право на користування надрами ".
1137981
  Бусол О.Ю. Потенційна небезпека штучного інтелекту // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 121-128
1137982
  Дорошенко І.В. Потенційна ревальвація китайського юаня: наслідки для світової економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 63-69
1137983
  Різник С.М. Потенційна та актуальна валентність реченнєтвірних слів // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 133-138. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються закономірності синтаксичного й семантичного поєднання слів у процесі конструювання речення. Досліджуються елементи обов"язкового і можливого оточення конституента речення. Впроваджуються і дефініюються терміни "потенційна ...
1137984
  Коноваленко Т.В. Потенційне членство України в НАТО в контексті вибору її "безпекових" парадигм // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 90-96
1137985
  Кравцова І.В. Потенційний механізм другої хвилі глобальної фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 216-217
1137986
  Гогіташвілі Г. Потенційний ризик чинників виробничого середовища у професійній діяльності працівників банківських установ : банки України / Г. Гогіташвілі, В. Цапко, В. Лапін // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 26-32 : Табл. – Бібліогр: 15 назв
1137987
  Годуєва К.І. Потенційний та реальний конфлікт інтересів у контексті антикорупційного законодавства України // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 22-24. – ISBN 978-617-7220-89-2
1137988
  Кулинич М.Б. Потенційні вигоди і небезпеки в умовах становлення цифрової економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 44-50 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1137989
  Чорний С.Г. Потенційні втрати грунту від дефляції за no-till-технології / С.Г. Чорний, А.В. Волошенюк // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 45-50 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
1137990
  Сащук І.М. Потенційні загрози безпеці інформації в автоматизованих системах / І.М. Сащук, С.І. Болобан, Р.М. Жовноватюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 79-83. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні властивості інформації та автоматизованої системи відносно впливу на які рекомендується розглядати загрози безпеки інформації; проаналізовано вплив потенційних навмисних і випадкових загроз безпеки інформації, що викликані ...
1137991
  Пластун В. Потенційні можливості нарощування ресурсної бази інституційних інвесторів в Україні // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 7 (221). – С. 57-63. – ISSN 2310-2624
1137992
  Корнієнко В"ячеслав Потенційні можливості пам"яток Батурина для висвітлення історії козацтва засобами туризму як складової екскурсійного маршруту "Гетьманська столиця" // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 230-234. – ISBN 966-7865-75-4
1137993
  Меньшеніна А.Є. Потенційні можливості реалізації демократичних цінностей в інформаційному суспільстві // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 38-42. – ISSN 2077-1800


  статті аналізується значення демократії крізь призму концепції інформаційного суспільства, як сучасної теорії та практики суспільного розвитку. Сучасний науково-технічний прогрес, посилення ролі знань та інформації справляє вплив на суспільні ...
1137994
  Воловоденко Л.В. Потенційні можливості створення агроенергетичного кластера на підставі енергетичного потенціалу регіону // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 9 (239), вересень. – С. 18-24. – ISSN 2221-1055
1137995
  Остряніна Н.Ю. Потенційні можливості України у напрямку створення спеціальних економічних зон / Н.Ю. Остряніна, А.К. Данилюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 202-208
1137996
  Vazhenina O. Потенційні можливості фразеологічних одиниць у химерно-художніх текстах // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 85-88. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1137997
  Бакай М. Потенційні проблеми імплементації у вітчизняне кримінальне законодавство положень антикорупційних конвенцій Європейського Союзу
1137998
  Бакай М. Потенційні проблеми імплементації у вітчизняне кримінальне законодавство положень антикорупційних конвенцій Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 327-328. – ISBN 978-617-7069-17-0
1137999
  Коваль О.П. Потенційні ризики та загрози запровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 36-38
1138000
  Скринька Д. Потенційні шляхи подолання кризи системи врегулювання спорів в Світовій організації торгівлі (СОТ) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 34-39. – ISSN 1814-3385
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,