Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1136001
  Тесля А.А. "Речи к немецкой нации" Фихте: нация, народ и язык // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 80-91. – ISSN 2078-5089
1136002
  Гильен Хорхе "Речка, что качала..." : поэзия: стихотворения / вступление Н. Ванханен // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 163-168. – ISSN 0130-6545
1136003
  Корнєв А.Ю. "Речовий світ" Богдана Хмельницького: мистецтво, історія, символ // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 301-311. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Висвітлено символіку історичних артефактів, які пов’язують з Богданом Хмельницьким. Здійснено порівняльний аналіз символіки з творами мистецтва, зокрема живописними зображеннями гетьмана. З’ясовано відповідність між речами Хмельницького, його ...
1136004
  Топорков А. [Речь произнесенная в заседании общества "Свободной Эстетики" в январе 1913] - Лесной царь. [гл.] 2 : посвящаетсЯ графине С. И. Т. // Городок, любимый Гете. – С. 8-18


  На вырезке надпись: Дорогому Сергею Павловичу Боброву от А. Топоркова (?) подпись. 19. IX. 19
1136005
  Мазурик М. Рецепція автономної етики І. Канта в російській релігійній філософії кінця ХІХ – початку ХХ століття // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 58-63. – ISSN 0321-0499
1136006
  Коломієць Л. Рецепція англомовних перекладів поезій Тараса Шевченка інтернет-читачами (огляд читацьких відгуків та коментарів) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 291-303
1136007
  Ластовець М.Ю. Рецепція античної спадщини у творах Августина Блаженного ("Сповідь") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 398-405


  Стаття присвячена рецепції античності у творах Августина Блаженного. Викладено основні фактори, які вплинули на формування світоглядних позицій автора, проводиться паралельний аналіз творів св. Августина "Сповідь" і римського поета Вергілія ...
1136008
  Нагірна О. Рецепція античності на українській сцені XX століття (на прикладі вистав львівських театрів) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 70-88. – ISSN 1997-4264
1136009
  Бойко Т.Б. Рецепція архітектонічного ритму новели В. Стефаника "Камінний хрест" англійською мовою в перекладі Й. Візнюка // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 37-41
1136010
  Когут О. Рецепція Біблійних мотивів в українській драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 415-422. – ISBN 966-76-31-01-Х
1136011
  Міщенко Н. Рецепція богородичних оповідань Іоаникія Галятовського в літературознавчому дискурсі XIX - XXI століть // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 76-81. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1136012
  Москвітіна Д.А. Рецепція В. Шекспіра в культурі американського просвітництва (на матеріалі творчості Дж. Адамса) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 16-20. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1136013
  Дроздовський Д. Рецепція Вільяма Шекспіра в українській еміграційній літературі: стратегії муру // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 242-248. – ISSN 2307-2261
1136014
  Назарець В. Рецепція віршознавчих термінів ямба і хорея в українській поетологічній ліриці // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 61-75
1136015
  Мотренко Тимофій Валентинович Рецепція гегелівських ідей у світоглядно-релігійній парадигмі російської філософії 19- початку 20 століть : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.05 / Мотренко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 21 назв.
1136016
  Мотренко Тимофій Валентинович Рецепція гегелівських ідей у світоглядно-релігійній парадигмі російської філософії 19 - початку 20 століть : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.05 / Мотренко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 400л. – Бібліогр.: л.366-400
1136017
  Павлешен Д. Рецепція Гоголя в хорватській літературі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 323-333. – ISSN 2075-437X


  У статті говориться про рецепцію Гоголя в хорватській літературі, a саме: про переклади творів Гоголя, дослідження творчості Гоголя хорватськими науковцями, підкреслюється їх оригінальність і новизна. В статье говорится o рецепции Гоголя в хорватской ...
1136018
  Достдар Р. Рецепція греко-римського права в Цивільному Уложенні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 65-66.
1136019
  Соболь В. Рецепція Григорія Сковороди в Польщі // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С.111-123
1136020
  Неврлий М. Рецепція Гуса в українській літературі // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2003. – Рік вид. 51, № 1. – С. 36-41
1136021
  Береза І. Рецепція давньоукраїнської літератури в новім письменстві в оцінці Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 130-133. – ISBN 966-693-015-3
1136022
  Медицька М. Рецепція Данте крізь призму концепцій Станіслава Вінценза та Максима Стріхи // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 81-85. – ISBN 978-966-3888-379-3
1136023
  Руснак І. Рецепція Данте у творчості Уласа Самчука
1136024
  Ярмола О.В. Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-філософських поглядах мислителів Київської Русі : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. : 09.00.11 - релігієзнавство / Ярмола О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 188л. – Бібліогр. : л.158-188
1136025
  Ярмола О.В. Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-філософських поглядах мислителів Київської Русі : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.11 - релігієзнавство / Ярмола О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1136026
  Сипливець С. Рецепція діяльності українського міста, села та хутора в драматургії В. Самійленка


  У статті досліджуються особливості розвитку та функціонування українського міста, села, хутора. Особлива увага дослідника зосереджена на соціальних процесах, що відбуваються, та їх впливові на особистість людини
1136027
  Назаренко В"ячеслав Рецепція договору доручення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 15-19
1136028
  Іванів Рецепція договору за римським приватним правом / Іванів, С.-М.А // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 232-233. – ISBN 978-966-419-299-3
1136029
  Сироватська М.І. Рецепція драматургії Єлисея Карпенка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 213-217. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1136030
  Гутьєва В Рецепція емфітевзису в праві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.102-105


  Емфітевзис - у римському праві= оренда землі
1136031
  Чемелюх М.А. Рецепція епіграми Марціала у західноєвропейському літературознавстві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 536-540. – (Б-ка Ін-ту філології)
1136032
  Кандинська В. Рецепція естетизму й дендизму в новелі Ольги Кобилянської "Valse melancjlique"


  У статті розглянуто новелу О. Кобилянської "Valse melancjlique" в контексті концепції естетизму й дендизму, розроблених О. Вайлдом, Ш. Бодлером, та Ж. Барбе д"Оревільї. Окреслено основні принципи означених концепцій. Доведено, що Кобилянська однією з ...
1136033
  Мельник Д. Рецепція естетики раннього романизму у романі Інгеборгі Бахман "Маліна" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 315-321. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1136034
  Потапенко Я. Рецепція Євромайдану в сучасному українському соціокультурному дискурсі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 4-21
1136035
  Козловський В. Рецепція європейського досвіду викладання філософських дисциплін у Києво-Могилянскькій академії другої половини XVIII століття // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 102-116. – ISBN 978-966-2410-77-8
1136036
  Баранова І. Рецепція європейської літературної традиції Лесею Українкою: перекладацька діяльність, літературно-критичні праці, художня творчість // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 191-196. – ISSN 2307-2261
1136037
  Куций І. Рецепція Європи в українській історичній думці Галичини ХІХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті проаналізовано історичні погляди та цивілізаційні орієнтації українських істориків Східної Галичини ХІХ ст. (Д. Зубрицького, Б. Дідицького, С. Качали, О. Барвінського та ін.) та з"ясовано особливості інтерпретації ними образів Європи/Заходу як ...
1136038
  Акіншина І. Рецепція жертв сталінських репресій у художньо-біографічній прозі кінця ХХ - початку ХХІ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 149-157. – ISSN 1728-9572
1136039
  Онуфрик Г. Рецепція житійного дидактизму в сучасній українській прозі // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 231-240. – ISBN 966-7773-70-1
1136040
  Харитоненко О.І. Рецепція журналістики в літературі (на матеріалі "Щоденника" Т. Шевченка і "Печерських антиків" М. Лєскова) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 227-235. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано подібні та відмінні риси в поглядах на журналістику Т. Шевченка та М. Лескова. У творах обох письменників знайшли відображення літературні дискусії другої половини XIX століття про значення, творчі методи журналістики та її ...
1136041
  Поляшенко Т.В. Рецепція звичаєвого права в сучасній українській культурі : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Поляшенко Т.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1136042
  Козак Г. Рецепція і критика егалітаризму Дж. Роулза у філософії Р. Рорті // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 55-58
1136043
  Угляр Я.Ю. Рецепція І. Гізелем основних питань в трактаті логіки у контексті ранньомодерної доби // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 211-214. – ISSN 2076-1554
1136044
  Кузьменко О. Рецепція ідеї української державності в народних переказах про січових стрільців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 302-311
1136045
  Ляшенко І.В. Рецепція ідей В. Дільтея у ірраціоналістичних версіях гегельянства XX ст. // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 32-35. – ISBN 966-7943-03-8
1136046
  Комісар Л.П. Рецепція ідей М.М. Бахтіна в сучасних концепціях інтертекстуальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Мета даної статті: проаналізувати концепцію діалогізму М.М.Бахтіна як передумову виникнення ідеї "інтертекстуальності", репрезентованої постструктуралістською традицією в філософії. The aim of the article is to analyze M.Bachtin"s conceptions of ...
1136047
  Брацкі А. Рецепція ідей Михайла Максимовича у творчій спадщині Антонія Марчінковського // Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2008. – Т. 10 : Gente Ruthenus - Natione Polonus : symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs"kyj. – С. 416-423. – ISBN 978-966-96761-8-4


  Стаття становить спробу висвітлити явище переймання поглядів учителя його учнем.
1136048
  Ващенко В.В. Рецепція іншого: техніки прочитання С. Сенкевича М. Грушевським та Антоновичем, або Два дотики до "істини" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 152-160. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1136049
  Данильченко О.Ю. Рецепція історичних образів в українському письменстві XIX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Данильченко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 181-207
1136050
  Данильченко О.Ю. Рецепція історичних образів в українському письменстві XIX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Данильченко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1136051
  Білякович Л. Рецепція історичної особистості як інтертекстуальне поле української історичної прози // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 177-186. – ISSN 2413-3094
1136052
  Безкровна Н.В. Рецепція історичної романістики 90-х рр. ХХ ст. літературною критикою // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 42-49


  У статті розглянуто рецепцію українського історичного роману в літературній критиці, Автор аналізує особливості останніх критичних досліджень про українську новелістику
1136053
  Саприкіна А. Рецепція кольору в поезії Галі Мазуренко // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 114-118. – ISSN 2307-2261
1136054
  Косенко Н.Є. Рецепція комедії Мольєра "Дон Жуан, або Кам"яний бенкет"


  Присвячено рецепції відомої п"єси Мольєра "Дон Жуан, або Кам"яний бенкет" у дусі народної карнавальної традиції. На думку автора, цей твір є не тільки театральною пародією на історичні характери доби Мольєра, але й сміливою травестією літературного ...
1136055
  Лелека О.В. Рецепція концепту розширеного мисленння у доробку Г. Арендт // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 78-80
1136056
  Шкурко А. Рецепція концепту фотогенії Луї Деллюка в журналі "Кіно" // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 183-187. – ISSN 2413-4767
1136057
  Рибалкін В.С. Рецепція корану як художнього тексту // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 1. – С. 123-129. – ISSN 1608-0599
1136058
  Копилова Л.А. Рецепція космічного у сучасному українському медіапросторі: науковий та паранауковий дискурси : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Копилова Лариса Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 187 арк. – Додатки: арк. 178-187. – Бібліогр.: арк. 158-177
1136059
  Копилова Л.А. Рецепція космічного у сучасному українському медіапросторі: науковий та паранауковий дискурси : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Копилова Лариса Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1136060
  Листопад І. Рецепція математичного підходу до розуміння таїнства Трійці в метафізиці XII століття // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 38-58. – ISSN 0235-7941
1136061
  Вісич О. Рецепція метадрами в польському літературознавстві // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 18-23. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1136062
  Стасенко С.О. Рецепція методологічних ідей Р. Декарта у творчості М. Мамардашвілі // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 4 (56). – С. 83-88. – ISSN 1728-3671
1136063
  Гавриленко С.Т. Рецепція міфологеми козака Мамая у поезії шістдесятників та поезії кінця ХХ ст. (на прикладі творчості Д. Павличка, Ю. Андруховича, С. Жадана) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 17-21. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1136064
  Приходько А.В. Рецепція музичного авангарду в соціокультурному просторі XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Приходько Анна Володимирівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 23 назви
1136065
  Вісич О. Рецепція нон-фініто в творчій спадщині Лесі Українки // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 41-48


  У статті аргументується тлумачення поняття нон-фініто як типу художньої творчості доби модернізму. Досліджується інтерпретація цього явища в художньому доробку Лесі Українки
1136066
  Буслаєва К. Рецепція образів олімпійських богів і богинь у творчості Наталени Королевої // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 73-77. – ISBN 966-8110-14-5
1136067
  Мірошниченко П.В. Рецепція образу "доля" в драмі І. Франка "Украдене щастя" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 65-68. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1136068
  Мартинюк М. Рецепція образу Богдана Хмельницького у творчості Йосипа Струцюка


  У статті розкрито еволюцію сприйняття українським письменником Йосипом Струцюком цілісного образу гетьмана Богдана Хмельницького у власному поетичному і драматургічному доробку. Аналітичний матеріал доповнено фрагментами радіоінтерв"ю майстра слова, що ...
1136069
  Даниліна О. Рецепція образу гетьмана Івана Мазепи в "Крилогії вічної гордії" Олега Гончаренка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 162-164. – ISBN 978-966-439-357-4


  У статті розглядається і традиційне, і оригінальне трактування О. Гончаренком образу гетьмана Івана Мазепи, який виступає не тільки ідейно-композиційним стрижнем твору, але й символом руху вперед до вільної України
1136070
  Спатар І. Рецепція образу Кассандри в однойменних драмах Елізи Ожешко та Лесі Українки // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 4. – С. 44-51. – ISSN 2313-5921
1136071
  Бітківська Г.В. Рецепція образу Кассандри в однойменних творах Лесі Українки та Крісти Вольф: теоретичний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 40-46


  У статті розглянуто рецепцію образу Кассандри в однойменних творах Лесі Українки та Крісти Вольф в літературній критиці. Визначено основні напрями теоретичного осмислення індивідуально-авторських версій
1136072
  Данильченко О. Рецепція образу козацтва в "Історії Русів" та творчості Миколи Костомарова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 170-177


  Стаття присвячена інтерпретації образу козацтва в "Історії Русів" та творчості Миколи Костомарова (на матеріалі історичної драми "Сава Чалий").
1136073
  Сорока А.О. Рецепція образу Мітрідата VI Евпатора в ілюстраціях до збірки біографій Джованні Боккаччо "De casibus virorum illustrium" // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 44-46. – ISBN 978-966-493-962-8
1136074
  Гладка Н.В. Рецепція образу нарциса та нарцисизму в англійській літературі кінця XIX - початку XX століття (на прикладі творчості О. Вайлда, Дж. Конрада, Д.Г. Лоуренса) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 42-44
1136075
  Данильченко О. Рецепція образу Степана Остряниці в історичному романі М. Гоголя "Гетьман" у контексті західноєвропейського пре романтизму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 86-91


  У статті аналізується образ Степана Остряниці у історичному романі М. Гоголя «Гетьман». Визначається, що він відповідає західноєвропейським літературним тенденціям преромантизму. Наголошується на тому, що образ має національну специфіку, розкриває ...
1136076
  Двуличанська О. Рецепція образу Тараса Шевченка в художньо-біографічній романістиці В. Яворівського // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 23-26
1136077
  Ванденко О. Рецепція образу Фрідріха Гельдерліна у творі П. Гертлінґа "Гельдерлін" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 192-198. – ISSN 2522-493X


  У статті аналізуються особливості сприйняття образу відомого німецького поета доби романтизму Фрідріха Гельдерліна сучасним письменником.
1136078
  Лимар В.Б. Рецепція онтології: Я. Бьоме у творах М.О. Бердяєва та С.М. Булгакова // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1136079
  Співак В. Рецепція освіти української людини епохи бароко у проповідях Антонія Радивиловського // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 97-100
1136080
  Родчин З. Рецепція п"єси "Королівна" Дмитра Николишина: драматична поема чи драма-казка) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 82-85
1136081
  Маленька Т.Ф. Рецепція перської класичної поезії у Франції (на матеріалі "Гулістану"Сааді) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 160-172. – ISBN 978-966-02-6446-5
1136082
  Руда О.В. Рецепція поезії Лазаря Барановича в літературознавстві // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 243-250. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1136083
  Зимомря М. Рецепція поетичної спадщини Тараса Шевченка в німецькомовному культурному просторі / М. Зимомря, І. Зимомря


  У статті розглянуто питання рецепції творчості Тараса Шевченка в німецькомовному культурному просторі. Матеріалом для дослідження стали інтерпретаційні оцінки цілої низки реципієнтів
1136084
  Руссова В. Рецепція поетичної спадщини Тараса Шевченка у творчості миколаївських поетес // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 252-263


  Миколаївські поетеси: Дніпрова Чайка (Людмила Олексіївна Василевська-Березіна), Чижова Людмила Яківна, Іщенко-Торнтон Світлана Вікторівна.
1136085
  Фаріон І. Рецепція поняття культури українськгої (руської) мови в діахронії // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 101-113


  Об"єктом дослідження в цій статті є зосередження поняття культури української мови крізь призму оцінних мовних суджень української духовної еліти наприкінці ХVI - упродовж XVI срт. Аналіз історичних уявлень про культуру мови здійснено на матеріалі ...
1136086
  Стадніченко О.О. Рецепція постатей письменників і митців у щоденнику "Лінія життя" Л. Танюка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 165-171. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1136087
  Денисюк С. Рецепція постаті Тараса Шевченка у творчому доробку Юрія Шевельова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядаються шевченкознавчі тексти видатного українського вченого Юрія Шевельова. Розкривається внесок дослідника у розвиток шевченкознавства, збагачення його теоретико-методологічних засад, осмислення окремих аспектів життя і творчості Т. ...
1136088
  Куриленко І.А. Рецепція постмодернізму як культурної парадигми: теоретичний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 120-128
1136089
  Достдар Р. Рецепція права та правові традиції у сучасному спадковому праві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 117-121. – ISSN 0132-1331
1136090
  Мельник З.П. Рецепція права як засіб вдосконалення правової системи ( теоретико-правовий аспект ) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень / Мельник Зоя Петрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1136091
  Мельник З.П. Рецепція права як засіб вдосконалення правової системи ( теоретико-правовий аспект) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень / Мельник З.П. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 181л. – Бібліогр. : л.163-181
1136092
  Петрів Х. Рецепція православ"я у мовній картині світу Оксани Пахльовської (в аспекті ідіостилю) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 127-131. – (Слов"янська філологія ; вип. 782)
1136093
  Антюхова Н.І. Рецепція проблеми творчого потенціалу майбутнього вчителя іноземних мов // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 4-9. – ISBN 978-966-189-358-9
1136094
  Слівінська А.Ф. Рецепція проекту "вічного миру" І. Канта в європейському соціо-культурному просторі кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 18-27. – ISSN 2225-7586
1136095
  Любарець Н. Рецепція прози Вірджинії Вулф у романі Майкла Каннінгема "Години"
1136096
  Бородіна С. Рецепція прози Володимира Лиса в сучасному українському літературознавстві // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 80-85. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1136097
  Свиридюк Л.А. Рецепція прози Є. Альохіна (на матеріалі книги "Третя штанина") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 258-262. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1136098
  Павленко О.Г. Рецепція прози Ігоря Качуровського в англомовному світі (на матеріалі англомовних перекладів романів "Шлях невідомого", "По той бік безодні") : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук:10.01.05 / Павленко О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв
1136099
  Павленко О.Г. Рецепція прози Ігоря Качуровського в англомовному світі (на матеріалі перекладів романів "Шлях невідомого", "По той бік безодні") : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Павленко О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 188с. – Бібліогр.: л. 154-172
1136100
  Шалацька Т.П. Рецепція психологізму малої прози І. Чендея // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 183-190. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1136101
  Бахтаров А. Рецепція радянського минулого в романі Сергія Жадана "Anarchy in the Ukr" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 230-234. – ISSN 2307-2261
1136102
  Кісь Оксана Рецепція радянської влади та незалежності в автобіографічних оповідях жінок України за матеріалами проекту " Україна ХХ століття" у пам"яті жінок" ) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 283-307. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1136103
  Шаркова І.М. Рецепція римського права в цивільне законодавство: західна та східна традиції // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 255-267
1136104
  Миньо М. Рецепція римського права в Цивільному кодексі Австрії (ABGB) 1811 р. та польському кодексі зобов"язань 1933 р. (на прикладі договору майнового найму) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 108-111
1136105
  Харитонов Е.О. Рецепція римського приватного права : [теорет. та іст.-правові аспекти] / Харитонов Е.О. – Одеса : [Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова], 1997. – 281, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Вельмишановному Олександру Бірюкову з найкращими побажаннями в день завершення семінару. 27.1.2000. Підпис
1136106
  Лещенко В. Рецепція римського приватного права у сфері майнових відносин подружжя / В. Лещенко, А. Разінкова // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 1(19). – С. 21-27.
1136107
  Тимощук Р. Рецепція римського приватного права цивільним правом України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 171-172. – ISBN 978-966-919-107-6
1136108
  Васильченко В.В. Рецепція римського спадкового права в сучасному спадковому праві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Васильченко В.В. ; КУ. – Київ, 1997. – 26 с.
1136109
  Васильченко В.В. Рецепція Римського спадкового права в сучасному спадковому праві України : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Васильченко В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 175л. – Бібліогр.:л.162-175
1136110
  Корнієнко В.В. Рецепція римської елегії від античності до Середніх віків // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 288-298
1136111
  Бойко Т.Б. Рецепція ритму як фактора досягнення катарсису в новелі В. Стейфаника "Сини" (в прекладах на англійську мову К. Візнюка Та Д. Струка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 85-92
1136112
  Канівець Н. Рецепція Роберта Бернса в комуністичній Польщі // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 62-65..
1136113
  Чужа Т. Рецепція романтизму в науковому доробку Юзефа Третяка: між позитивізмом і неоромантизимом // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 511-517


  Польский историк литературы, литературовед, критик, почeтный профессор Ягеллонского университета, действительный член Польской академии знаний, доктор наук.
1136114
  Улюра Г. Рецепція роману О. Забужко "Польові дослідження..." в російській і білоруській культурі // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 214-229. – ISBN 978-966-193-016-1
1136115
  Савчин Н.Б. Рецепція російської літератури у творчості Григора Тютюнника : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.05 / Савчин Н.Б. ; Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – 183 л. – Бібліогр.: л. 161-183
1136116
  Савчин Н.Б. Рецепція російської літератури у творчості Григора Тютюнника : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Савчин Н.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1136117
  Наскідашвілі Н. Рецепція Руставелі у творчості Павла Тичини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 220-224
1136118
  Мозгальова Н.Г. Рецепція сакрального в європейській музичній культурі другої половини XX - початку XXI століття: методологічний аспект / Н.Г. Мозгальова, Н.В. Ліва // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 100-105. – ISSN 2226-3209
1136119
  Довгерт А.С. Рецепція світових принципів і норм міжнародного приватного права в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 18-25. – ISSN 1026-9932


  Процеси акультурації національних законодавств із міжнародного приватного права (МПрП), розширення міжнародної уніфікації конфліктного права, їх взаємний вплив невпинно прокладають шлях до справді інтернаціонального МПрП. Кожна держава, реформуючи ...
1136120
  Павленко О.Е. Рецепція свободи в оптиці екзистенціалізму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 148-149
1136121
  Щепанський В. Рецепція середньовічної антропології у "Треносі" Мелетія Смотрицького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 74-77


  Статтю присвячено філософсько-релігійним поглядам М. Смотрицького про тіло людини та тіло Ісуса Христа.
1136122
  Вавренчук І. Рецепція сецесії в сучасному українському музикознавстві // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 27-35
1136123
  Блик О.І. Рецепція скандинавських саг у давній українській літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 23-27
1136124
  Шкуратенко Ю.О. Рецепція сміхової культури доби бароко у творчості Павла Глазового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті йдеться про рецепцію сміхової культури доби бароко у творчості Павла Глазового на рівні жанрової специфіки. Значна увага приділяється інтермедії як синкретичному жанру, який акумулював у собі ознаки народної сміхової культури. Автор пропонує ...
1136125
  Ніколаєнко С. Рецепція сонетів Едмунда Спенсера в полемічному діалозі нової критики та критики читацького відгуку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 26-33. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Присвячено рецепцію сонетарію Едмунда Спенсера "Аморетті і Епіталама" крізь призму полемічного діалогу магістральних літ. течій 20 ст.: "нової критики" та "критики читацького відгуку". Досліджено особливості сприйняття ліричної творчості ...
1136126
  Шуть В.Я. Рецепція соцреалістичної естетики в есеїстичному доробку О.Забужко // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 448-453


  У статті досліджується явище інтерсеміотичності української есеїстики на матеріалі творчості О. Забужко. Проаналізовано особливості перекодування метамови інших мистецтв на мову літератури. В статье исследуется явление интерсемиотичности ...
1136127
  Новакович М. Рецепція стилю Д. Бортнянського в церковних композиціях М. Вербицького // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 5-16. – ISSN 2310-0583
1136128
  Яблонський М. Рецепція Т. Шевченка у творчості Петра Волиняка 1940-х років // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 158-169. – ISSN 2304-9383


  У статті відтворена специфіка рецепції Т. Шевченка у творчості Петра Волиняка 1940-х років.
1136129
  Лучканин С. Рецепція Тараса Шевченка в творчості та публіцистиці Віктора Баранова й Ольги Страшенко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 101-108


  У статті розглядається відлуння вічного Шевченкового слова в есе Віктора Баранова "Шевченко і ми", в його передмові до видання "Кобзаря" казахською мовою, згадки про Шевченка в романі "Не вір, не бійся, не проси", компаративні зіставлення між Шевченком ...
1136130
  Шестак А. Рецепція Тараса Шевченка й Івана Франка в публіцистиці Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 190-194
1136131
  Жовтані Р.Я. Рецепція творів Л. Андрєєва у художній спадщині Ю. Клена // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 229-236. – ISBN 978-966-8760-98-3
1136132
  Щербина М. Рецепція творчої особистості та літературного спадку Едмунда Спенсера (в аспекті діахронії) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-257. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто перший період рецепції творчості Едмунда Спенсера, видатного англ. поета доби Ренесансу, який пов"язаний з появою низки послідовників спенсерової традиції. Поява послідовників Едмунда Спенсера свідчить, що науковий інтерес до літ. спадщини й ...
1136133
  Набитович І. Рецепція творчости Тараса Шевченка Максімом Багдановічем // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 91-98. – ISBN 978-966-920-044-0
1136134
  Кирильчук О. Рецепція творчості Богдана-Ігоря Антонича в журналах "Дзвони" і "Вісник" у 30-х роках ХХ ст. на Галичині // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 139-142. – ISBN 966-8110-14-5
1136135
  Саприкіна А. Рецепція творчості Г. Мазуренко: діаспорна і вітчизняна // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 216-220. – ISSN 1728-9572
1136136
  Бойченко О.П. Рецепція творчості Генрі Міллера Джеймсом Патріком Донліві // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 638-644
1136137
  Рихло П.В. Рецепція творчості Генріха Гейне в німецькомовній поезії Буковини // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.10-28. – ISBN 966-568-658-5
1136138
  Девдера К. Рецепція творчості Езри Паунда в літературному доробку Олега Лишеги // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 116-120. – ISSN 2307-2261
1136139
  Яковенко С. Рецепція творчості Зигмунта Красінського і Ципріана Норвіда в польському модернізмі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 329-336. – ISBN 966-95452-4-3
1136140
  Білик Н.Л. Рецепція творчості Іво Андрича в Україні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 62-70


  Мета запропонованого огляду полягає в окресленні основних якісних рис процесу рецепції творчості Іво Андрича в Україні, визначенні характеру реакції на творчість письменника та її оцінки і визначенні загальних ознак диверсифікації розвитку досліджень ...
1136141
  Васьків М.С. Рецепція творчості Магтимгули Пираги в Україні // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – C. 65-83. – ISSN 1608-0599
1136142
  Зайцева А. Рецепція творчості Олени Пчілки в літературно-критичній думці // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 44-48. – ISSN 2307-2261
1136143
  Олійник С. Рецепція творчості Ріхарда Вагнера в музичній культурі Львова // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 102-112. – ISSN 2310-0583
1136144
  Назаренко Н.І. Рецепція творчості сестер Бронте в українській літературі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Назаренко Н.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 227 л. – Бібліогр.: л. 207-227
1136145
  Назаренко Н.І. Рецепція творчості сестер Бронте в українській літературі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Назаренко Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
1136146
  Стеблина Л.М. Рецепція творчості Т.Г. Шевченка у сербській літературі / Л.М. Стеблина, Т. Гаєв, Л.Є. Петровська // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 87-102. – ISBN 978-966-439-715-2
1136147
  Астаф"єв О. Рецепція творчості Тараса Шевченка на сторінках журналу "BIULETYN POLSKO-UKRAINSKI"


  У статті розглянуто рецепцію творів Тараса Шевченка на сторінках журналу "Biuletyn Polsko-Ukrainski", проаналізовано переклади, велику увагу приділено проблемам шевченкознавства, відгукам на нові видання поета, статтям про його творчість і її значення ...
1136148
  Ур Л. Рецепція творчості Шандора Петефі на Закарпатті / Л. Ур, Л. Маляр // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 129-133. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1136149
  Бончик О.А. Рецепція тоталітаризму в малій прозі Володимира Винниченка та Стефана Цвейга: погляд ззовні та зсередини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 383-386. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1136150
  Іванюха Т. Рецепція традицій класичної поезії на строфічному рівні (на матеріалі лірики неокласиків М. Зерова і М. Драй-Хмари) // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 33-36. – ISBN 966-02-2953-4
1136151
  Гуцол М.І. Рецепція традиційного сюжету «подорож потойбіччям" сучасною українською драматургією // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 69-72. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1136152
  Рог Г.В. Рецепція турецького письменства в українській літературі // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 195-201. – ISSN 1608-0599
1136153
  Слоневська І. Рецепція України в поетичній творчості Р.М. Рільке: філософський аспект // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 147-155. – ISSN 2411-4146
1136154
  Погребняк О.А. Рецепція України у чеській міжвоєнній прозі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 379-391. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена огляду чеської літературно-художньої україніки 20-30х років XX століття, функціонування образу (іміджу) України та українців у чеському літературному каноні та суспільно-історичному контексті того часу. Зроблено спробу проаналізувати ...
1136155
  Зуєнко М. Рецепція українських міст у повісті "Простаки за кордоном або шлях нових паломників" Марка Твена // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 11-15. – ISSN 2075-1486
1136156
  Пилипчук І. Рецепція українського пісенно-думового фольклору в Канаді через переклади Флоренс Рендел Лайвсей // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 78-87


  У статті простежено особливості рецепції українського пісенно-думового фольклору в Канаді на матеріалі перекладів Ф.Р. Лайвсей і рецензій та відгуків на них в англомовних виданнях. Відзначено деякі особливості індивідуального стилю перекладача. ...
1136157
  Скибицька Ю.В. Рецепція української драми межі XX-XXI століть: науково-теоретичний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 171-175
1136158
  Астаф"єв О. Рецепція української літератури на cторінках паризького журналу "Kultura" // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – С. 7-16. – ISBN 978-617-579-046-5
1136159
  Білик Н.І. Рецепція української християнської культури у творчості Богдана Лепкого // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 126-130. – ISSN 2076-1554
1136160
  Вишинський С. Рецепція університетської філософії в інтегральному традиціоналізмі Рене Генона // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 37-38
1136161
  Ситько О. Рецепція феномена новолатинської української барокової словесності в літературознавчих дослідженнях 1920-х років // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 148-152.
1136162
  Філь Ю.С. Рецепція філософії Й . Гердера та Й. Фіхте теоретиками індийського націоналізму у кінці XIX - на початку XX ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 231-232
1136163
  Гусак К.О. Рецепція філософсько-педагогічних ідей С. Й. Гессена в сучасний освітній дискурс // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 10-16. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
1136164
  Котенко Н. Рецепція формалістичних ідей у колі київських неокласиків
1136165
  Борисюк І.В. Рецепція християнства і буддизму в ліриці Костя Москальця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 56-60
1136166
  Садовенко С.М. Рецепція хронотопу в українських народних казках // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 68-73
1136167
  Горбунов О.О. Рецепція шаманізму в комп"ютерних іграх: філософський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 13-15
1136168
  Федунь М. Рецепція Шевченкової поеми "Гамалія" західноукраїнськими мемуаристами першої половини ХХ ст. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 265-273


  У статті йдеться про рецепцію Шевченкових текстів у мемуарах В. Короліва-Старого, що друкувалися в західноукраїнських джерелах першої половини ХХ століття. Зокрема, робиться акцент на спогадовому портреті некрологійного типу "На могилу достойної ...
1136169
  Дроздовський Д.І. Рецепція Шекспіра (на прикладі творчості Гете, Шеллінга і Новаліса) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 4-13. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1136170
  Радишевський Р.П. Рецепція Ю.І. Крашевського в Україні // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 233-242


  Стаття присвячена огляду робіт українських дослідників творчості польського письменника Юзефа Ігнація Крашевського, перекладів його творів, узагальненню різних проявів його української рецепції. Охарактеризовано напрямки і стан вивчення доробку цієї ...
1136171
  Скляренко В.Г. Рецесія наголосу в ряду південно-західних говірок української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 18-23. – ISSN 0027-2833
1136172
  Панько К.А. Рецидив в советском уголовном праве: Учеб. пособие. / К.А. Панько. – Воронеж, 1983. – 120с.
1136173
  Шкредова С. Рецидив злочинів за кримінальним законодавством Росії і України: стан і перспективи розвитку // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 32-38.
1136174
  Батиргарєєва В. Рецидив злочинів за кримінальним законодавством України і зарубіжних країн: порівняльний аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.147-158
1136175
  Бузынова С.П. Рецидив преступлений / С.П. Бузынова. – Москва, 1980. – 56 с.
1136176
  Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений / А.Ф. Зелинский. – Харьков, 1980. – 151 с.
1136177
  Панько К.А. Рецидив преступлений и механизм правового регулирования ответственности рецидивистов : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Панько К.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1988. – 382 л. + Приложения: л. 352-382. – Библиогр.: л. 324-351
1136178
  Панько К.А. Рецидив преступлений и механизм правового регулирования ответственности рецидивистов : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Панько К.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 41 с. – Библиогр.: 15 назв.
1136179
  Николайченко В.В. Рецидив преступлений: криминалистическая теория и практика // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (295). – С. 234-239. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1136180
  Бытко Ю.И. Рецидив, отдаленный во времени : уголов.-правовые и криминол. исслед. / Ю.И. Бытко ; под ред. д-ра юрид. наук проф. З.А. Астемирова. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1984. – 149, [3] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136181
  Хамедова О. Рецидиви пропагандистського дискурсу в романі Б. Антоненка-Давидовича "За ширмою" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С.55-67. – ISSN 1728-9572
1136182
  Бажан О.Г. Рецидиви терору в роки хрущовської "відлиги" // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 776-788. – ISBN 966-00-0025-1
1136183
  Батиргареєва В.С. Рецидивна злочинність в Україні: до проблеми її запобігання // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 80-101
1136184
  Ефимов М.А. Рецидивная преступность и ее предупреждение / М.А. Ефимов. – М, 1977. – 190ёс.
1136185
   Рецидивная преступность: понятие и криминологическая характеристика. – Рига, 1983. – 160 с.
1136186
  Батиргарева В.С. Рецидивні злочинці у ракурсі проблеми визначення феномену особи злочинця // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 126-146.
1136187
  Батиргаєва В.С. Рецидивні злочинці: щодо проблеми злочинності осіб із психічними аномаліями // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 114-124. – ISSN 0201-7245
1136188
  Білобривка Р.І. Рецидивні форми баланопоститів: сучасні аспекти проблеми / Р.І. Білобривка, І.В. Попов, О.П. Калітчук // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 51-56. – ISSN 1029-4244
1136189
  Токмаджян Г.Г. Рециклизация 1,3-диоксанов в производные ди- и тетрагидропиранов и 5,6-дигидро-1,3-оксазинов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Токмаджян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 18л.
1136190
   Рециклізація 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів під дією біфункціональних нуклеофілів / Д.С. Мілохов, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко, А.І. Вовк, Л.А. Кононець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 69


  Дослідження доміно реакцій постійно перебуває в полі зору хіміків-органіків. Цікавим об"єктом даних досліджень є поліфункціональні сполуки 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрили 1. Використання нітрилів 1 в реакціях з біфункціональними ...
1136191
  Бойченко С.В. Рециклінг і утилізація авіаційної техніки: світові тенденції та особливості впровадження / С.В. Бойченко, ВІ О. Іванченко, А.В. Яковлєва // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 140-149. – ISSN 2075-0781


  "Дана робота присвячена проблемам утилізації і рециклінгу списаних літальних апаратів та їх компонентів. Розглянуто особливості правильного поводження з транспортними засобами авіаційної галузі, що вийшли з експлуатації. Вивчено проблему поводження з ...
1136192
  Юшкова С.О. Реципрокальні конструкції: українсько-німецькі паралелі // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 48-58. – ISSN 2075-2970
1136193
  Беритов И.С. Реципрокная иннервация скелетной мускулатуры при локальном стрихнинном отравлении спинного мозга / И.С. Беритов. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1913. – С. 266-327
1136194
  Глущенко О. Реципрокний обмін: діалектика розвитку та форми прояву в умовах інформаційно-мережевого суспільства // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 53-66 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
1136195
  Оганезов Н.П. Рециркуляционные методы длительновременной задержки сигналов с огнаиченным спектром : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.01 / Оганезов Н. П.; Гор. политехн. ин-т. – Горький, 1981. – 15л.
1136196
  Верещагин Е.М. Рече-поведенческая переинтерпретация четырех строф главы третьей "Евгения Онегина" // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 2. – C. 7-40. – ISSN 0373-658Х
1136197
  Румянцева Е.В. Рече-поведенческая тактика "просьба" в русском и американском общении // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 89-92. – ISSN 2307-4558
1136198
  Завражина А.В. Речевая агрессия и средства ее выражения в массмедийном политическом дискурсе Украины (на материале русскоязычной газетной коммуникации) : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Завражина А.В.; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2007. – 285л. + Додатки: л.242-285. – Библиогр.: л.196-241
1136199
  Атамурадов М. Речевая аудиометрия на туркменском языке. : Автореф... Канд.мед.наук: / Атамурадов М.; 1-й Ленингр.мед.ин-т. – Л, 1966. – 15л.
1136200
  Иванова К Речевая дискредитация в политическом медиадискурсе: имплицитная форма выражения // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 85-87. – (Бібліотека Інституту філології)
1136201
  Прогожина Ирина Маратовна Речевая инерция в спонтанной устной речи : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02. / Прогожина Ирина Маратовна; КУ. – Киев, 1998. – 253л. – Бібліогр.:л.185-200
1136202
  Прожогина И.М. Речевая инерция в спонтанной устной речи (на материале телеинтервью) / Прожогина И.М. – Київ, 1998. – 253 л.
1136203
   Речевая информатика: Сб. науч. тр.. – М., 1989. – 138с.
1136204
  Рахимов С. Речевая коммуникация / С. Рахимов. – Ташкент, 1989. – 88с.
1136205
  Клюев Е.В. Речевая коммуникация : успешность речевого взаимодействия / Е.В. Клюев. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 316, [3] с. – Сер. осн. в 2001 г. – Библиогр.: с. 309-314. – (Психологический бестселлер). – ISBN 5-7905-1349-2
1136206
  Касым Б.К. Речевая коммуникация и методы обучения языку / Б.К. Касым, Ф.Ш. Оразбаева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-96. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Авторы статьи обсуждают вопрос о лингвальной коммуникации, ее теоретические аспекты-определение, компоненты и особенности. Кроме того, рассматривается проблема передачи информации и предлагается пересмотренный вариант стадий языковой коммуникации.
1136207
  Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста : учебное пособие / Е.Н. Барышникова, Е.В. Клепач, Н.А. Красс. – 3-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 224с. – ISBN 978-5-89349-770-0
1136208
  Соколова В.В. Речевая культура школьников / В.В. Соколова. – Горький, 1989. – 143с.
1136209
  Ваняшкин С.Г. Речевая образность в английском газетном тексте. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Ваняшкин С.Г.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1985. – 24л.
1136210
  Гукова Л.Н. Речевая объективация когнитивных импликаций топонима в дискурсе А.С. Пушкина / Л.Н. Гукова, Ф Л. Фомина // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 163-167. – ISSN 2307-4558


  Стаття виконана у рамках когнітивної лінгвістики. Топонім розглядається як згорнутий, кодований текст, зміст якого включає великий комплекс компонентів, що виявляються шляхом парадигматичного та синтагматичного моделювання. У складі топоконцепту є як ...
1136211
  Коренева Анастасия Вячеславовна Речевая подготовка студентов-первокурсников: результаты диагностики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 88-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1136212
  Слинкин М.Ф. Речевая практика персидского языка : (учебное пособие, 3-й курс) / М.Ф. Слинкин ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – 313, [2] с. – Парал. тит. л. перс. – ISBN 966-8111-19-2
1136213
  Бигунова Н.А. Речевая реализация темпорального значения протяженности в английском дискурсе // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 372-378
1136214
  Николина Н.А. Речевая структура образа автора в овтобиографических повестях о детстве (на матер. повести Л. Н. Толстого "Детсвто" и повести С. Т. Аксакова "Детские годы Багрова-внука" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Николина Н. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 15л.
1136215
  Шалыгина Неля Речевая тема "Великие украинцы" : урок-презентация. 6 класс // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-64


  Коммуникативная направленность курса русского языка в украинской школе предполагает работу на уроке не только с грамматическими, но и речевыми темами. Кроме рекомендованных программой, я практикую и такие речевые темы, которые подсказывает ...
1136216
  Бессмертная Н.В. Речевая форма -- динамическое описание и ее лингвистическая характеристика. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Бессмертная Н.В.; МП УССР. – К, 1972. – 24л.
1136217
  Голь Н.М. Речевая характеристика / Н.М. Голь. – Л., 1990. – 54с.
1136218
  Чабаненко В.А. Речевая экспрессия и актуальные вопросы украинской лингвостилистики : автореф. дис. ... доктор филолог. наук : 10.02.02 / Чабаненко В.А. ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1984. – 40 с.
1136219
  Яворська О. Речеві права у проекті Цивільного кодексу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 124-125


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1136220
  Иссерс О.С. Речевое воздействие : учебное пособие [для студ. вузов, обучающихся по спец. "Связи с общественностью"] / О.С. Иссерс. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2011. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. и на с. 197-204. – ISBN 978-5-9765-0766-1
1136221
   Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации.. – Москва : Наука, 1990. – 135с.
1136222
   Речевое воздействие.. – М., 1972. – 144с.
1136223
  Копнина Г.А. Речевое манипулирование : учеб. пособие / Г.А. Копнина. – Москва : Флинта, 2007. – 176с. – ISBN 978-5-9765-0060-0
1136224
  Кохтев Н.Н. Речевое мастерство лектора / Н.Н. Кохтев, Д.Э. Розенталь. – М., 1987. – 62с.
1136225
  Чихачев В.П. Речевое мастерство лектора. / В.П. Чихачев. – Л., 1973. – 24с.
1136226
  Чихачев В.П. Речевое мастерство лектора. / В.П. Чихачев. – Л., 1974. – 24с.
1136227
  Чихачев В.П. Речевое мастерство пропагандиста / В.П. Чихачев. – М., 1987. – 140с.
1136228
   Речевое общение в автоматизированных системах.. – М., 1975. – 132с.
1136229
  Обжелян Н.К. Речевое общение в системах "человек-ЭВМ" / Н.К. Обжелян, Трунин-Донской. – Кишинев, 1985. – 176с.
1136230
  Обжелян Н.К. Речевое общение в системах "Человек-ЭВМ" / Н.К. Обжелян, Трунин-Донской. – Кишинев, 1985. – 176с.
1136231
   Речевое общение в условиях языковой неоднородности : [сб. статей]. – Москва : Эдиториал УРСС, 2000. – 221, [2] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-8360-0077-8
1136232
  Звездин В.С. Речевое общение человека и ЭВМ / В.С. Звездин. – М., 1980. – 63с.
1136233
  Тарасова И.П. Речевое общение, толкуемое с юмором, но всерьез / И.П. Тарасова. – Москва : Высшая школа, 1992. – 173с.
1136234
   Речевое общение: проблемы и перспективы: Сб. науч.-аналит. обзоров.. – М., 1983. – 224с.
1136235
  Савельев В.С. Речевое поведение князей "Повести временных лет" в сходных ситуациях // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 9-24. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1136236
  Потапова Р.К. Речевое управление роботом / Р.К. Потапова. – Москва : Радио и связь, 1989. – 247 с.
1136237
   Речевое управление. Сб.. – М., 1972. – 188с.
1136238
  Ильина В.Ф. Речевое функционирование залогов русского глагола : Автореф... кандидата филол.наук: / Ильина В.Ф.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1136239
  Калинин А.И. Речевое функционирование сложноподчиненных предложений с придаточными определительными в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Калинин А.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 22л.
1136240
  Андриенко Т.П. Речевой акт иронии в английском языке : на материале худож. лит. XVI и XX веков / Татьяна Андриенко. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 214 с. – Библиогр.: с. 188-214. – ISBN 978-3-659-67082-4
1136241
  Фролова И.Е. Речевой акт иронии как средство регулирования отношений коммуникантов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 220-226. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1136242
  Грищенко Я.С. Речевой акт как базовый структурный элемент английской оды XIX века // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 60-63


  "Ода как канонический жанр лирики постоянно пребывает в кругу научных интересов как литературоведов так и лингвистов. В ХХ веке ода исследовалась в работах М. Л. Гаспарова, В. М. Жирмунского, Л. В. Пумпянского, Ю. Н. Тынянова. С конца ХХ века ...
1136243
  Бигунова Н.А. Речевой акт похвалы как объект лингвистического анализа (на материале современного англоязычного художественного дискурса) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 39-49. – ISBN 978-617-7132-02-07
1136244
  Плотников В.Н. Речевой диалог в системах управления / В.Н. Плотников. – Москва : Машиностроение, 1988. – 224с.
1136245
  Синдеева Т.И. Речевой жанр "Газетная рецензия" и его лингво-текстовы характеристики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Синдеева Т.И.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 24л.
1136246
  Фоменко Е.Г. Речевой жанр и текстовая категория информативности (на материале рассказов "Дома" А.П. Чехова и "Эвелин" Дж. Джойса) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 187-190. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
1136247
  Веселов Д.В. Речевой жанр проповеди в русской православной церкви: исторический обзор // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 100-102. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1136248
  Дускаева Л.Р. Речевой облик общественно-политических изданий: стилистико-праксиологический подход // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 17-35. – ISSN 2311-2697
1136249
  Прусенко Г.Е. Речевой портрет Воланда: "Мастер и Маргарита " М.А. Булгакова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 101-104
1136250
  Борников В.И. Речевой портрет СМС-пользователея и проблема фасцинации // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 234-239. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Языковая личность, определяемая как совокупность языковых выражений индивида, представляет собой феномен, необходимый современному антропоцентрическому направлению лингвистики. Репрезентацией языковой личности служит речевой портрет, выстраиваемый ...
1136251
  Рамишвили Г.С. Речевой сигнал и индивидуальность голоса. / Г.С. Рамишвили. – Тбилиси, 1976. – 183с.
1136252
  Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи / С.Ф. Иванова. – Москва, 1970. – 96с.
1136253
  Лебедева Н.В. Речевой этикет / Н.В. Лебедева. – М., 1976. – 55с.
1136254
  Формановская Н.И. Речевой этикет / Н.И. Формановская, С.В. Шевцова. – М, 1990. – 94с. – ISBN 5-06-001456-8
1136255
  Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения / Н.И. Формановская. – М, 1989. – 156с.
1136256
  Шэнь Б.Р. Речевой этикет как элемент усадебной дворянской жизни ХІХ века (на материале произведения С.Т. Аксакова "Детские годы Багрова-внука") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 90-94
1136257
  Акишина А.А. Речевой этикет. (В таблицах и упражнениях) / Акишина А.А., Формановская Н.И. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1973. – 87 с.
1136258
  Формановская Речевой этикет. Русско-английские соответствия : справочник / Н.И. Формановская, С.В. Шевцова. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1992. – 80 с.
1136259
  Формановская Речевой этикет. Русско-немецкие соотвествия : справочник / Н.И. Формановская, Х.Р. Соколова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 96 с.
1136260
  Формановская Н.И. Речевой этикет. Русско-французкие соответствия / Н.И. Формановская. – Москва : Высшая школа, 1989
1136261
  Бортэ Л.В. Речевые закономерности, обусловленные взаимодействием частей речи / Л.В. Бортэ. – Кишинев, 1980. – 88с.
1136262
  Хаперский Н.С. Речевые зарядки и подстановочные таблицы на англ. яз. для V-VII классов / Н.С. Хаперский. – Москва : Просвещение, 1965. – 152 с.
1136263
  Хаперская Н.Я. Речевые зарядки и подстановочные таблицы на французском языке / Н.Я. Хаперская. – Москва, 1966. – 152с.
1136264
  Гребенчук Т.В. Речевые знаки русской культуры в произведениях М. Веллера "Путешествие из Петербурга в Москву" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 103-104. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1136265
  Холод А.М. Речевые картины мира мужчин и женщин / А.М. Холод. – Днепропетровск : Пороги, 1997. – 229с. – Библ.: с.218-228. – ISBN 966-525-083-3
1136266
  Семенова С.С. Речевые неологизмы и их стилистические функции в современной французской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Семенова С.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1136267
  Демиденко Л.П. Речевые ошибки / Л.П. Демиденко. – Минск, 1986. – 335с.
1136268
  Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение / С.Н. Цейтлин. – Москва, 1982. – 128с.
1136269
  Сергеев Ф.П. Речевые ошибки и их предупреждение / Ф.П. Сергеев. – Киев, 1988. – 123с.
1136270
  Доброгаев С.М. Речевые рефлексы : Труды лаборатории физиологии речи АН СССР / С.М. Доброгаев; АН СССР. – М.-Л., 1947. – 143с.
1136271
  Алексеенко Л.П. Речевые средства в завершающей фазе английского диалога : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексеенко Л. П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
1136272
  Алексеенко Л.П. Речевые средства в завершающей фазе английского диалога : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексеенко Л.П.; МВиССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 143л. – Бібліогр.:л.144
1136273
  Сергунина Татьяна Александровна Речевые средства выражения категории модальности в русском художественном тексте : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Сергунина Татьяна Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 187л. – Бібліогр.:л.163-187
1136274
  Сергунина Т.А. Речевые средства выражения категории модальности в русском художественном тексте. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Сергунина Т.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 18л.
1136275
  Неделяева С.И. Речевые средства иронии в тетралогии Х.К.Лакснесса "Свет мира" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Неделяева С.И. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 20 с.
1136276
  Подшивайлова А.М. Речевые средства манипулятивного воздействия в политическом дискурсе (на материале печатных русскоязычных СМИ Украины) : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Подшивайлова А.М. ; КНУТШ ; Ин-т филолгии. – Киев, 2009. – 230л. – Библиогр. : л.202-230
1136277
  Черняева В.М. Речевые средства революционно-демократической стихотворной сатиры 60-х годов XIX века. (Добролюбов, Курочкин, Минаев) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черняева В.М. ; Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький, 1963. – 21 с.
1136278
  Колоколова Л.И. Речевые средства сатирического изображения в творчестве А.П. Чехова (на материале рассказов 1880-1886 гг.) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 36-38
1136279
  Сиротина В.А. Речевые средства сатиры в "Русских сказках" А.М. Горького // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 35-37
1136280
  Шевченко Л.А. Речевые средства создания комического в творечстве А. П. Чехова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шевченко Л.А. ; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1962. – 22 с.
1136281
  Вакуров В.Н. Речевые средства юмора и сатиры в советском фельетоне / В.Н. Вакуров. – Изд. 2-е. – Москва, 1969. – 55с.
1136282
  Божко Галина Павловна Речевые тактики в репертуаре русской языковой личности : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Божко Г.П.; КНУТШ. – Киев, 2003. – 178 л. – Библиогр.: л. 164 - 178
1136283
   Речевые тексты и их применение.. – М., 1986. – 98с.
1136284
  Царькова Речевые упражнения как средство развития речевого умения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Царькова в. Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
1136285
  Царькова В.Б. Речевые упражнения на немецком языке / В.Б. Царькова. – Москва, 1980. – 144с.
1136286
  Соболев А.С. Речевые упражнения на уроках пения. / А.С. Соболев. – М.-Л., 1965. – 92с.
1136287
  Масленицына Т.А. Речевые упражнения по пьесе Арбузова "Таня". / Т.А. Масленицына, Н.Н. Савинченко. – М., 1973. – 58с.
1136288
  Одинцов В.В. Речевые формы популяризации / В.В. Одинцов. – М., 1982. – 79с.
1136289
  Сердобинцева Е.Н. Речевые характеристики профессиональной лексики // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 83-92. – ISSN 0130-9730
1136290
  Гайдабура В. Речей таємна суть (Марія Малиш-Федорець) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 191-197. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1136291
   Речение Ипувера : Лейденский папирус N 344. Социальный переворот в Египте в конце Среднего Царства(около 1750г. до н.э.). – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз, 1935. – 56 с.


  (он же «Папирус Ипувера», ранее его имя читали как Ипусер)
1136292
  Марченко Т. Реченнєві конструкції з елімінованими предикатами // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 179-186. – Бібліогр.: Літ.: с.186; 14 назв. – ISSN 1728-9572
1136293
  Комашинська Ю.В. Реченнєві структури з оцінним значенням у латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 176-184


  У статті розглядається категорія оцінки на матеріалі синтаксичної системи латинської мови, аналізуються формальні структурні і функціонально-прагматичні особливості реченнєвих структур з оцінним значенням (на матеріалі "Ab urbe condita" Тіта Лівія, ...
1136294
  Загнітко А.П. Реченнєвокатегорійна інфінітивність


  Досліджено реченнєвокатегорійну інфінітивність у сучасній українській мові, що встановлюється заповненням синтаксичної позиції підмета у двоскладному реченні та синтаксичної позиції головного члена односкладного речення інфінітивом.
1136295
  Федурко О.М. Речення з прислівниками на -о (-е) // -ly: теоретичні засади семантико-синтаксичного розгляду // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 82-92. – ISSN 2075-4205
1136296
  Сухомлин В.В. Речення і висловлення як вербальні одиниці передачі інформації та їхній смисл у письмовому комунікативному процесі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 73-80. – (Серія "Філологічні науки")
1136297
  Кондратьєва Л.В. Речення із суб"єктом у непрямому відмінку в історії англійської мови // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 194-201. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1136298
  Межов О. Речення невласне станової семантики в сучасній українській мові // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 110-121. – ISSN 2311-5165
1136299
  Козловський В.В. Речення непрямої мови з кон"юнктивом і як засіб реалізації стратегії "дистанційність" (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 89-92. – ISBN 966-581-295-5
1136300
  Лимаренко О.А. Речення як номінативно-комунікативна категорія // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 69-79
1136301
  Фокина О.А. Реченька / О.А. Фокина. – М., 1965. – 95с.
1136302
  Коркина А. Реченька : стихи / А. Коркина. – М., 1985. – 88с.
1136303
  Дядечко Л.П. Речеобразования с "печатью авторства" в терминологической рефлексии // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 63-77. – ISBN 966-8906-05-5
1136304
  Плевако Ф.Н. Речи : в 2 т. / Ф.Н. Плевако ; под ред. и с предисл. Н.К. Муравьева. – 3-е изд.; 1910-1912. – Москва : Изд. М.А. Плевако
Т. 2 : [Речи по делам об имущественных преступлениях]. – 1910. – [6], III, [4], 451 c., 1 л. портр.


  Авт. предисл., ред. Муравьев Николай Константинович (1870-1936) Настоящий сборник был подготовлен при непосредственном участии ближайших сотрудников Плевако. Перечень речей, которые он хотел видеть опубликованными еще при своей жизни, Плевако указал ...
1136305
  Плевако Ф.Н. Речи : в 2 т. / Ф.Н. Плевако ; под ред. и с предисл. Н.К. Муравьева. – 3-е изд.; 1910-1912. – Москва : Изд. М.А. Плевако
Т. 1 : [Речи по делам о преступлениях против личности, литературным, о крестьянских и рабочих беспорядках. Речи застольные и политические]. – 1912. – [6], IV, [6], 373 с., 1 л. портр.


  Авт. предисл., ред. Муравьев Николай Константинович (1870-1936) Настоящий сборник был подготовлен при непосредственном участии ближайших сотрудников Плевако. Перечень речей, которые он хотел видеть опубликованными еще при своей жизни, Плевако указал ...
1136306
  Володарский Л.М. Речи / Володарский Л.М. – Петроград, 1919. – 72 с.
1136307
  Люксембург Р. Речи / Р. Люксембург. – М.-Л., 1929. – 124с.
1136308
  Лисий Речи / Лисий. – Ленинград, 1933. – 555с.
1136309
  Демосфен Речи / Демосфен. – М., 1954. – 608с.
1136310
  Цицерон Марк Туллий Речи / Цицерон Марк Туллий. – Москва
1. – 1962. – 443с.
1136311
  Цицерон Марк Туллий Речи / Цицерон Марк Туллий. – Москва
2. – 1962. – 400с.
1136312
  Демосфен Речи : В 3 т. / Демосфен. – Москва : Памятники исторической мысли. – ISBN 588451008Х, 5884510055
Т. 1. – 1994. – 608 с.
1136313
  Демосфен Речи : В 3 т. / Демосфен. – Москва : Памятники исторической мысли. – ISBN 5884510063, 5884510055
Т. 2. – 1994. – 544 с.
1136314
  Демосфен Речи : В 3 т. / Демосфен; Перевод С.И.Радцига. Ответственные редакторы: Е.С.Голубцова, Л.П.Маринович, Э.Д.Фролов. – Москва : Памятники исторической мысли. – (Памятники исторической мысли). – ISBN 5-88451-005-5
Т. 3. – 1996. – 624 с. – Первый полный перевод речей и писем Демосфена на русский язык
1136315
  Карабчевский Н.П. Речи 1832-1902 / Н.П. Карабчевский. – 2- изд. доп. 5 речами. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1902. – VIII, 588 с. – Конволют. - Пер. 2 кн.- Экз. в разных тип. переплетах
1136316
  Барбюс Анри Речи борца / Барбюс Анри. – М., 1924. – 219с.
1136317
  Ленин В.И. Речи в годовщины Октября / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1929. – 91с.
1136318
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа : в 3 вып. / для учеников гимназии объяснил [с предисл.] Иосиф Добиаш. – Нежин : Типо-лит. Е.Ф. Венгера
Вып. 2 : Введение и речи: О мире м о делах Херсонесских. – 1893. – [2], IV, [2], XXX, 108 с.
1136319
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа : в 3 вып. / для учеников гимназии объяснил [с предисл.] Иосиф Добиаш. – 2-е изд., испр. – Нежин : Типо-лит. Е.Ф. Венгера
Вып. 1 : Введение и речи: Первая речь против Филиппа и три Олинейские речи. – 1894. – [2], II, [2], XXX, 156 с.
1136320
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа : в 3 вып. / для учеников гимназии объяснил [с предисл.] Иосиф Добиаш. – 1892-1894. – Нежин : Типо-лит. Е.Ф. Венгера
Вып. 3 : Введение и речи: Вторая и Третья против Филиппа. – 1894. – [2], II, [2], XXX, 134 с.
1136321
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа / Пер. [и предисл.] Иосифа Добиаша. – Нежин : Типо-лит. Венгера, 1896. – [4], XXX, 112 с.
1136322
  Моруа А. Речи доктора О"Грэди : Les discours du docteur O" Grady / А. Моруа. – Москва : Высшая школа, 1970. – 88 с.
1136323
   Речи и биографии С.И. Бардиной, П.А. Алексеева, С.И. Агапова, Г.Ф. Здановича, И.Н. Мышкина : предисловие и биография В.В. Каллаша. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1907. – 199 с., 4 л. портр


  Авт. пред.: Каллаш, Владимир Владимирович (1866-1918)
1136324
  Кастро Ф. Речи и выступления / Ф. Кастро. – М., 1960. – 576с.
1136325
  Кейта М. Речи и выступления / М. Кейта. – Москва, 1964. – 256 с.
1136326
  Бен Белла Ахмед Речи и выступления / Бен Белла Ахмед. – М., 1964. – 178с.
1136327
  Бен Белла Ахмед Речи и выступления / Бен Белла Ахмед. – М., 1964. – 178с.
1136328
  Кастро Ф. Речи и выступления. 1961-1963 гг. / Ф. Кастро. – М., 1963. – 815с.
1136329
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1851 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Об успехах метеорологии : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Михаилом Спасским, орд. проф. физики и физ. географии, д-ром физики и химии, членом Имп. Моск.О-ва испытателей природы. – 1851. – 76, 32 с.


  [De potentia Naturae ejusque salutifera cum Chirurgia in sanandis morbis societate : Oratio, ... habuit Basilius Bassow, med. et chir. doct., chir. prof. extraord. ; Краткий отчет... за 1849-50 и первую половину 1850-51 академического года] Авт.: ...
1136330
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1852 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О современном состонии и значении всеобщей истории : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Тимофеем Грановским, орд. проф. всеобщей истории. – 1852. – [4], 30, 29 с.


  Авт.: Грановский Т. В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. отсутствует; в изд. 1830 г. загл.: "Речи и стихи, произнесенные в торжественном собрании Московского университета с приложением краткой годовой ...
1136331
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1857 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Теория средних величин, с приложением ее к составлению таблиц смертности : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та А.авидовым, экстра-орд. проф., докт. мат. и астрономии, л. Имп. Моск. О-ва испытателей природы. – 1857. – [2], 46, 24, 30 с.


  De chloroformii usu : Oratio.., habuit dr. Vladimir Koch ; Краткий отчет о состоянии Московского университета за 1856 гражданский год] Авт.: Давидов А. В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. отсутствует; в ...
1136332
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1858 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Исторический очерк акклиматизации важнейших в сельском хозяйстве растений и животных : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Яковом Калиновским, орд. проф., магистром сельск. хоз. и лесоводства. – 1858. – 136, 48, 22 с., 7 л. табл.


  De Corporis humani vasis : Oratio... habuit anatomiae corporis humani e. o. prof. Joannes Sokoloff ; Краткий отчет... за 1857 гражданский год] Авт.: Калиновский Яков В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. ...
1136333
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 17 июня 1847 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О древней русской дипломатии : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та В. Лешковым, доктором права, орд. проф. – 1847. – [2], 88, 16, 21 с.


  De Hippocratis praeceptis, nostra aetate valentibus : Oratio,... habuit dr. Nicolaus Anke, pharmacologiae, therapiae generalis et texicologie prof. ordinarius ; Краткий отчет... за 1846-47 академический год Авт.:Лешков Василий Николаевич, ...
1136334
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 25 сентября 1848 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Наука народного хозяйства и ее порицатели : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та А. Чивилевым, орд. проф. – 1848. – [4], 54, 23 с.


  [De Finibus certorum et probabilium in responsis medicorum forensium : Oratio, ... habuit med. publ. prof. ord. Armfeld, D.M. ; Краткий отчет... за 1847-48 академический год] Авт.: Чивилев А. В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, ...
1136335
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 30 июня 1849 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О влиянии патологической анатомии на развитие патологии вообще и клинической в особенности : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Иосифом Варвинским, доктором, орд. проф. клинической медицины. – 1849. – [4], 88, 26 с.


  [De eruditione et re litteraria graecorum aetatis byzantinae commentatio... recitavit Arsenius Menstschikow, philos. doct. litter. graec. prof. extraord. ; Краткий отчет... за 1848-49 академический год Авт.: Варвинский Иосиф Васильевич ...
1136336
   Речи и отчеты, читанные в археологическом институте в торжественном его собрании 15 февраля 1881 года. – Санкт-ПЕтербург, 1881. – 35с.
1136337
  Лукьянов С.М. Речи и очерки / С.М. Лукьянов. – С.-Петербург : Типография М. Стасюлевича, 1899. – VIII, 238 с.
1136338
  Давид Ж.-Л. Речи и письма живописца Луи Давида / Ж.-Л. Давид. – М.-Л., 1933. – 278с.
1136339
  Линниченко И.А. Речи и поминки : сборник статей по истории русской литературы и биографических воспоминаний / И.А. Линниченко, проф. – Одесса : Тип. "Техник", 1914. – [4], 319, [3] с.
1136340
  Чупров А.И. Речи и статьи : [в 3-х т.] / А.И. Чупров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 1 : Политическая экономия ; Статистика ; Народное образование ; Рецензии и некрологи / авт. биогр. очерка Н.А. Каблуков ; ред. и предисл. Н. Сперанский, А.А. Чупров. – 1909. – XLVIII, 548 c.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1136341
  Чупров А.И. Речи и статьи : [в 3-х т.] / А.И. Чупров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 2 : Крестьянское хозяйство ; Мелкий кредит и кооперация ; Аграрный вопрос. – 1909. – IV, 609 c., [1] л. портр. : портр.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1136342
  Чупров А.И. Речи и статьи : [в 3-х т.] / А.И. Чупров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 3 : Железные дороги ; Торговая политика ; Статьи на разные темы. – 1909. – XLI, 628 с.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1136343
  Ферворн М. Речи и статьи / М. Ферворн. – Москва, 1910. – 329с.
1136344
  Ленин В.И. Речи и статьи / В.И. Ленин. – Москва, 1924. – 605с.
1136345
  Ибаррури Д. Речи и статьи / Д. Ибаррури. – Москва, 1938. – 196 с.
1136346
  Ибаррури Д. Речи и статьи / Д. Ибаррури. – Москва : Госполитиздат, 1938. – 136 с.
1136347
  Максвелл Дж.К. Речи и статьи / Дж.К. Максвелл; Пер. под ред. В.Ф. Миткевича. – Москва; Ленинград, 1940. – 226с.
1136348
  Максуэлль Джемс Клерк Речи и статьи Джемса Клерка Максуэлля / пер. и изд. Н.Н. Маракуева. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1901. – [4], 138 с. – Библиогр.: табл.


  Содерж.: О действии на расстоянии; Молекулы; Атом; Притяжение; Эфир
1136349
  Дзержинский Ф.Э. Речи и статьи по вопросам производительности труда / Ф.Э. Дзержинский. – М., 1924. – 54с.
1136350
   Речи известных русских юристов: Сб.. – М., 1985. – 543с.
1136351
  Ленин В.И. Речи Ленина в годовщины Октября / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1929. – 91с.
1136352
  Калинин М.И. Речи М.И.Калинина на Дальнем Востоке / М.И. Калинин. – Чита, 1958. – 138с.
1136353
  Ленин В.И. Речи на 2 и 3 съездах РС-ДРП / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1925. – 88с.
1136354
  Ленин В.И. Речи на II и III съездах РСДРП : (период раскола) / В.И. Ленин // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 88 с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
1136355
  Молотов В.М. Речи на Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций / В.М. Молотов. – М., 1947. – 148с.
1136356
  Ленин В.И. Речи на конгрессах Коминтерна / В.И. Ленин. – Москва, 1975. – 250с.
1136357
  Молотов В.М. Речи на Парижской мирной конференции / В.М. Молотов. – М., 1946. – 208с.
1136358
  Молотов В.М. Речи на первой сессии Верховного Совета СССР / В.М. Молотов. – М., 1938. – 20с.
1136359
  Молотов В.М. Речи на Первой сессии Верховного Совета СССР / В.М. Молотов, 1938. – с.
1136360
   Речи на собраниях избирателей в Верховный Совет СССР.. – М., 1938. – 120с.
1136361
  Шлейермахер Ф. Речи о религии / Ф. Шлейермахер. – Москва, 1994. – 432с.
1136362
  Максимович И. Речи об уголовных наказаниях в России. – Киев : Тип-я Университета, 1853. – 261с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1136363
   Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – Киев : Тип. С.Г. Слюсаревского, 1908. – [4], VI, 150 с. – Конволют. - Пер. : Ораторы революции / А.Олар, 1907. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)


  ... назв.: Речи и заявления прис. пов. П.А. Андреевского, М.В. Беренштама, М.М. Винавера, О.О. Грузенберга, А.С. Зарудного, С.Е. Кальмановича, Н.П. Карабчевского, М.А. Кроля, Л.А. Куперника, А.Д. Марголина, Н.К. Муравьева, М.Б. Ратнера, Г.Б. ...
1136364
   Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – 2-е изд. – Киев : Изд. Д.Н. Тягая ; Тип. С.Г. Слюсаревского. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)
Вып. 1. – 1909. – [2], VI, 150 с. – Конволют. - Пер. : Речи по погромным делам, вып. 2


  На тит. л. надпись, половина срезана при переплете
1136365
   Речи по погромным делам. Вып. 2 : с предисл. В.К. Короленко // Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – 2-е изд. – Киев : Изд. Д.Н. Тягая ; Тип. С.Г. Слюсаревского, 1909. – Вып. 1. – XX, 146 с. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)


  На тит. л. надпись, половина срезана при переплете
1136366
  Цицерон Марк Туллий Речи против Катилины : с введением, примечаниями, 7 рисунками, географическими картами и планами Рима и Римскаго форума объяснил И. Нетушил, проф. Императорского Харьковского университета. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург
Ч. 1 : Текст. – 1894. – 50 с. – У вид. також: Речи против Катилины: Ч. 2: Комментарий / Цицерон Марк Туллий; мова рос-ка стар. орф., С. 104 + 4 карты
1136367
   Речи руководителей партии и правительства перед избирателями. Февраль 1946 г.. – М., 1946. – 102с.
1136368
   Речи советских адвокатов по гражданским делам: Сб.. – М., 1976. – 246с.
1136369
   Речи советских адвокатов по уголовным делам.. – М., 1975. – 215с.
1136370
   Речи у памятника Н.В. Гоголя в Нежине, произнесенные при возложении венков 14 апреля 1909Гоголя : [речи ]П.А. Заболотского, В.Н. Дьяконенко, В.Г. Вербицкого, П.Е. Петрова. – Нежин : Типо-лит. насл. В.К. Меленевского, 1902. – 24 с., 1 л. фотогр.
1136371
  Херцог Роман Речи Федерального Президента Германии Романа Херцога / Херцог Роман. – Москва : Посольство ФРГ, 1997. – 68с.
1136372
  Го Юй Речи царств / Го Юй. – М., 1987. – 470с.
1136373
  Институт князя Безбородько Речи, произнесенные в день празднования столетия рождения А.С. Пушкина в торжественном собрании Историко-филологического института князя Безбородько и состоящего при нем Историко-филологического общества. – Нежин : Типо-литогр.М.В. Глезера, 1899. – XIV, 61 с., 1 л. портр. (фронт.). – В надз.: 26 мая 1899 года
1136374
   Речи, произнесенные в торжеств. собрании имп. Моск. ун-тета русскими порфессорами оного, с краткими жизнеописаниями. – часть 1. – Москва, 1819. – 388с.
1136375
   Речи, произнесенные в торжеств. собрании имп. Моск. ун-тета русскими порфессорами оного, с краткими жизнеописаниями. – часть 3. – М, 1821. – 388с.
1136376
   Речи, произнесенные в торжеств. собрании имп. Моск. ун-тета русскими порфессорами оного, с краткими жизнеописаниями. – часть 4. – М, 1823. – 398с.
1136377
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 10 июня 1844 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О проявлении жизни во всех царствах природы : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Алексеем Филомафитским, проф. физиологии и общей патологии. – 1844. – [2], 56, 26, 13 с.


  [De Graeca tragoedia in sacris ponenda... dixit Karolus Hofman ; Краткий отчет... за 1843-44 академический год] Авт.: Филомафитский Алексей Матвеевич (1807-1849); В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. ...
1136378
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 11 июня 1838 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Об историческом значении Римского права в области наук юридических : речь, произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Никитою Крыловым, д-ром прав, орд. проф.Римского права. – 1838. – [2], 66, 20 с.


  [De elementis medicinae, ex phaenomenis naturae humanae repetendis : Oratio, ... habita ab Alexandro Jowsky, prof. E. et M. doctore ; Краткий отчет о состоянии и действиях Московского университета за 1836/7 и 1837/8 академические годы] Авт.: Никита ...
1136379
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 15 июня 1846 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Какое общее образование требуется современностью от русского правоведца? : речь, произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Петром Редькиным, д-ром прав, орд. проф. Юрид. энциклопедии и гос. права. – 1846. – [4], 106, 60, 16 с.


  [De arduo medici officio : Oratio, ... habuit Alexander Auvert, med. et chir. dr. clinic. therap. prof. ordinar. ; Краткий отчет... за 1845-46 академический год] Авт.: Редкин, Петр Григорьевич (1808-1891); В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, ...
1136380
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 17 июня 1841 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : Печ. в Университетской тип.
О влиянии математических наук на развитие умственных способностей : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Николаем Брашманом, орд. проф. – 1841. – [2], 85 с.


  [De Virtute Romanorum antiqua ejusque causis : Commentatio... recitata a Maximiliano Jakubowic], o. prof. Universitatis Mosqouensis ; Краткий отчет... за 1840-1841 академический год] Авт.: Брашман Николай Дмитриевич (1796-1866) В изд. 1795-1827; ...
1136381
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 19 июня 1845 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : Печ. в Университетской тип.
Теория вероятностей, с приложением преимущественно к смертности и страхованию : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Николаем Зерновым, орд. проф. мат., докт. философии. – 1845. – 86, 89 с., 1 л. граф.


  De congenita Epidermidis hupertrophia duobus in Speciminibus observata ejusque cum quibusdam morbis cutaneis, ac praecipue cum the porcupine-man anglorum : (Germanis Stachelschweinmenschen) Lambertorum, seu cum hystriciasi atque keratiasi analogia, ...
1136382
   Речи, произнесенные в университете Св. Владимира по случаю столетнего юбилея И.А. Крылова / [авт. речей: Н.А. Фаворов, А.И. Селин, А.И. Линниченко, С.С. Гогоцкий]. – Киев : В университетской тип., 1868. – [2], 54 с.
1136383
  Ллойд-Джордж Д. Речи, произнесенные за время войны. Через ужасы к победе! / Д. Ллойд-Джордж ; пер. с англ., под ред. С.И. Цедербаум. – Петроград : Книгоизд-во бывш. М.В. Попова, 1916. – 212 с.
1136384
   Речи, произнесенные на торжественном собрании Императорской Академии наук по случаю трехсотлетия празднования Дома Романовіх. – Петроград, 1915. – [4], 105 с.


  Содерж.: Избрание Михаила Федоровича на царство / М. Дьяконов. Петр Великий, основатель Академии наук в С.-Петербурге / А.С. Лаппо-Данилевский. Академия наук в царствование императора Николая II / Н. Котляревский
1136385
  Тихомиров А.А. Речи, произнесенные при открытии торжественных соединенных заседаний Совета Императорского Московского университета и Общества любителей российской словесности, посвященных памяти Н.В. Гоголя (21 февр. 1902 г.) и В.А. Жуковского (23 апр. 1902 г.). – Москва : Унив. тип., 1902. – 15 с.
1136386
   Речи, произнесенныя в торжественных собраниях императорскаго Московскаго университета русскими профессорами онаго / Изданы Обществом любителей российской словесности. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 2. – 1820. – 464 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра.
1136387
   Речи, читанные на торжественном акте в память Н.В. Гоголя 11 апреля 1909 г. / Полтавская 2-я мужск. гимназия. – Полтава : Электр. типо-лит. Д.Н. Подземского, 1902. – 20 с.


  Содержание: Черты из биографии Н.В. Гоголя Первый период литературной деятельности Н.В. Гоголя / Гр. Олешко Задачи художественно творчества Гоголя / С. Сиротенко На обл. Петр Кудрявцев. (из книг)
1136388
  Островский Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский, 1937. – 95с.
1136389
  Островский Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский, 1940. – 135с.
1136390
  Островский Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский, 1946. – 198с.
1136391
  Прокуров В.Н. Речитатив / В.Н. Прокуров. – Алма-Ата, 1969. – 65с.
1136392
  Полякова Н.М. Речитатив. Книга новых стихов. / Н.М. Полякова. – Л., 1978. – 111с.
1136393
  Балла К. Речитативи / К. Балла. – Київ, 1983. – 80 с.
1136394
  Умецкий Б. Речица / Б. Умецкий. – Минск, 1963. – 72с.
1136395
  Шилов К.К. Речицкая Краснознаменная / К.К. Шилов. – М., 1984. – 157с.
1136396
  Якуша Ю.В. Речі - символи "укладеного союзу" між буттям та небуттям // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 98-102. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
1136397
  Перек Ж. Речі : Історія шестидесятих років; повість / Жорж Перек ; З франц. пер. Віктор Омельченко // Мережниця : Роман / П. Лене. – Київ : Молодь, 1979. – С. 81-156
1136398
  Стахівська Ю. Речі : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 174-178
1136399
  Шевченко Р.В. Речі бранні : Фрагменти мовного дослідження / Ростислав Шевченко. – Полтава : Друкарська майстерня, 2004. – 120с. : іл. – Парал. тит. аркуш на рос. мові. – ISBN 966-96206-1-3
1136400
  Телегін Д.Я. Речі говорять / Д.Я. Телегін. – К., 1978. – 104с.
1136401
  Ратушна І. Речі як об"єкти цивільного права // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 84-85
1136402
  Скрипник В. Речі, обмежені в цивільному обороті, як об"єкти цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 36-40. – ISSN 2307-8049
1136403
  Баруздин С.А. Речка Воря / С.А. Баруздин. – М., 1967. – 47с.
1136404
  Быков П.А. Речка Дрегиня / П.А. Быков. – Брянск, 1962. – 32с.
1136405
  Перминова Н.И. Речка Лала / Н.И. Перминова. – Киров, 1971. – 40с.
1136406
  Песков В.М. Речка моего детства / В.М. Песков. – Москва, 1978. – 96с.
1136407
  Динере Ц.Р. Речка моя, реченька : повесть / Ц.Р. Динере. – Рига : Латгосиздат, 1962. – 195 с.
1136408
  Фокина О.А. Речка Содонга / О.А. Фокина. – Вологда, 1980. – 111с.
1136409
   Речмедін Іван Остапович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 124
1136410
   Речмедін Іван Остапович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 231 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1136411
   Речмедін Іван Остапович (1922-1987) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 125-136. – ISBN 966-95774-3-5
1136412
  Шумков И.Г. Речная аєрогидрометрия / И.Г. Шумков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 208с.
1136413
  Караушев А.В. Речная гидравлика / А.В. Караушев. – Л., 1969. – 416с.
1136414
   Речная гидравлика и русловые процессы: Лекции.. – М.
Ч.1. – 1976. – 150с.
1136415
   Речная гидравлика и русловые процессы: Лекции.. – М.
Ч.2. – 1976. – 123с.
1136416
  Попков И.Ф. Речная гидрология / И.Ф. Попков. – Москва, 1949. – 192с.
1136417
  Труфанов А.А. Речная гидрология. Учение о поверхностном стоке. / А.А. Труфанов. – М., 1923. – 84с.
1136418
  Карасев И.Ф. Речная гидрометрия и учет водных ресурсов / И.Ф. Карасев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 310 с.
1136419
  Карасев И.Ф. Речная гидрометрия и учет водных ресурсов / И.Ф. Карасев. – Л, 1980. – 310с.
1136420
  Гринвальд Д.И. Речная турбулентность / Д.И. Гринвальд, В.И. Никора. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 151 с.
1136421
   Речник-минимум по общонаучна лексика : Български, руски, английски, френски, немски. – София : Софийски университет "Климент Охридски", 1988. – 283 с.
1136422
  Црвенковски Д. Речник англиско-македонски македонско-англиски = Dictionary English-Macedonian Macedonian -English : [над 100 000 збророви, изрази, фрази, синоними и кратка граматика на англискиот jазик ] / Душан Црвенковски, Бранислав Груик. – Скопje : Наша книга, 1988. – 1000, [1] с.
1136423
  Гирич І. Речник консерватизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 22 (239). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561
1136424
  Грковичь М. Речник личних имена код Срба / Милица Грковичь. – Београд : Вук Караджичь, 1977. – 321, [3] с. – Бібліогр.: с. 19-21. – (Библиотека речника / уред.: Джьорджье Трифуновичь, Бранка Тасичь)
1136425
  Пасивенко О. Речник модерного самовиявлення Олександр Бородай // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.56-57. – ISSN 0130-1799
1136426
   Речник на българската литература.. – София
2. – 1977. – 488с.
1136427
  Геров Н. Речник на българския език / Н. Геров. – Фототипно изд. – София : Български писател
Част. 1 : А - Д. – 1975. – 399 с.
1136428
  Геров Найден Речник на българския език / Геров Найден. – Фототипно изд. – София : Български писател
Част. 2 : Е - К. – 1976. – 448 с.
1136429
  Геров Н. Речник на българския език. / Н. Геров. – София, 1978. – 335с.
1136430
   Речник на българския език.. – София
2. – 1979. – 672с.
1136431
   Речник на българския език.. – София
3. – 1981. – 770с.
1136432
  Армянов Георги Речник на българския жаргон / Армянов Георги. – София : Издат. група 7М + Логис, 1993. – 204с. – ISBN 954-8289-02-04
1136433
  Божков С. Речник на езика на Христо Ботев. / С. Божков, З. Генадиева. – София, 1960. – с.
1136434
   Речник на литературните термини. – София : Народна просвета, 1963. – 477 с.
1136435
   Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкуваньа. – фототип. изд. – Скопjе : Детска радост. – ISBN 9989-30-012-7
1 : A - H. – 1994. – 14, [ 2 ], 510, [ 1 ] c.
1136436
   Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкуваньа. – фототип. изд. – Скопjе : Детска радост. – ISBN 9989-30-013-5
2 : O - П. – 1994. – [ 3 ], 595 c.
1136437
   Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкуваньа. – фототип. изд. – Скопjе : Детска радост. – ISBN 9989-30-014-3
3 : Р - Ш. – 1994. – 602, [ 5 ] c .
1136438
  Димитровски Т. Речник на македонскиот jазил : со српскохрв. толкувања / Institut za makedonski jazik "Крсте Мисирков" ; сост.: Тодор Димитровски ; ред.: Блаже Конески. – Скопjе : Универзитетска печатница, 1966. – 606 с.
1136439
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 9989-45-125-7
Том 1. – 1999. – 411, [ 4 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1136440
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 9989-45-164-8
Том 2. – 2002. – 406, [3] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1136441
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 9989-45-125-7
Том 3. – 2004. – 354, [ 3 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1136442
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 978-9989-2474-2-2
Том 4. – 2006. – 471 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1136443
  Петковска Б. Речник на македонските ерминии од 19 век / Благица Петковска. – Скопjе : Феникс, 2005. – 172 с. – (Библиотека "Лексикони" ; коло 1). – ISBN 9989-33-131-6
1136444
  Бонджолова В. Речник на новите думи в съвременния български език / В. Бонджолова, А. Петкова. – Велико Търново : Слово, 1999. – 140 с. – ISBN 954 439 543-1
1136445
   Речник на презиминьата каj Македонците. – Скопjе. – ISBN 9989-640-22-Х
Т. 2 : М - Ш / [обраб.: О. Иванова и др. ; ред.: Траjко Стаматоски]. – 2001. – XIII, 796 c.
1136446
  Мъжлекова М. Речник на старобългарски думи в днешните български говори. / М. Мъжлекова. – София, 1990. – 222 с.
1136447
  Милев А. Речник на чуждите думи в българския език. / А. Милев. – 4-е изд., перераб. и доп. – София, 1978. – 895с.
1136448
  Денисюк І. Речник національної ідеї // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.103-110. – ISSN 0868-4790
1136449
  Груjиh Бранислав Речник руско-српскохрватски српскохрватско-руски : Са кратком граматиком руског jезика / Груjиh Бранислав, Шубин Никола. – Beograd : OBOD, 1979. – 709с.
1136450
  Груjичь Б. Речник руско-српскохрватски српскохрватско-руски са кратком граматиком руског jезика / Б. Груjичь, Н. Шубин ; ред.: М. Радовановичь. – 4 изд. – Београд : Обод, 1978. – 709 с.
1136451
   Речник української культури. Майк Йогансен у спогадах, листах, матераілах. – Київ : Рада, 2003. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 182-186. – ISBN 966-7087-55-7
1136452
  Ґолобородько Речник української національної ідеї (До 140-річчя від дня народження Михайла Грушевського) / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 44-52. – ISSN 0372-6436
1136453
   Речники в обороне Царицына. 1917-1919. – Волгоград, 1967. – 80с.
1136454
  Чудинов А А. Речники Волги в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие водного транспорта в 1946-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Чудинов А.А,; Куйбышевский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1973. – 30л.
1136455
  Ленч Л.С. Речное кино / Л.С. Ленч. – М, 1973. – 150с.
1136456
  Советов В.С. Речное судоходство и гидрология / В.С. Советов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 56с.
1136457
  Палионене А.И. Речной бобр (Castor fiber L.), его реакллиматизация в Литовской ССР и перспективы хозяйственного использования. : Автореф... канд. биол.наук: / Палионене А.И.; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 15л.
1136458
  Соловьев В.А. Речной бобр европейского Северо-Востока / В.А. Соловьев. – Л., 1991. – 207с.
1136459
  Сержанин И.Н. Речной бобр и его биологические особенности / И.Н. Сержанин. – Минск, 1951. – 36с.
1136460
  Федюшин А.В. Речной бобр, его история, жизнь и опыты по размножению / А.В. Федюшин. – М, 1935. – 359с.
1136461
  Рык Евгений Речной вояж глазами очевидца : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 68-70 : Фото
1136462
  Уварова Л.З. Речной жемчуг / Л.З. Уварова. – М, 1983. – 48с.
1136463
  Кораго А.А. Речной жемчуг. / А.А. Кораго. – Л., 1981. – 119с.
1136464
   Речной круиз - неиспользованные возможности // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 54-55 : фото
1136465
  Фомичев Н.И. Речной рак / Н.И. Фомичев. – Ленинград, 1986. – 93с.
1136466
  Соколовский Д.Л. Речной сток : (методы исследований и расчетов) / Д.Л. Соколовский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 492с.
1136467
  Соколовский Д.Л. Речной сток / Д.Л. Соколовский. – 2-е испр., и доп. изд. – Л., 1959. – 527с.
1136468
  Соколовский Д.Л. Речной сток : (основы теории и методики расчетов) / Д.Л. Соколовский. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 540с.
1136469
  Гордеев В.В. Речной сток в океан и черты его геохимии / В.В. Гордеев. – Москва : Наука, 1983. – 160с.
1136470
  Симов В.Г. Речной сток воды в Черное море // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 62-69 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
1136471
  Евстигнеев В.М. Речной сток и гидрологические расчеты / В.М. Евстигнеев. – Москва : МГУ, 1990. – 303с.
1136472
   Речной сток Обского бассейна и его использование : Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1986. – 135с.
1136473
  Шашков З.А. Речной транспорт в новой сталинской пятилетке / З.А. Шашков. – Москва : Издательство министерства речного флота СССР, 1947. – 144 с.
1136474
   Речной транспорт за 50 лет Советской власти.. – Москва : Транспорт, 1967. – 335с.
1136475
  Корнилов Л. Речной транспорт на новый путь / Л. Корнилов. – М., 1931. – 72с.
1136476
  Нейгольдберг В.Я. Речной транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны : Автореф... кандидата ист.наук: / Нейгольдберг В.Я.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1965. – 21л.
1136477
  Немыкин А.Я. Речные бассейны в физико-географическом туре олимпиад по географии для Х-ХІІ классов : Готовимся к олимпиаде // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 55-59 : Табл. – ISSN 0016-7207
1136478
  Скалон В.Н. Речные бобры Северной Азии. / В.Н. Скалон. – М., 1951. – 208с.
1136479
  Михайлов В.Н. Речные дельты : Гидролого-морфологические процессы / В.Н. Михайлов, М.М. Рогов, А.А. Чистяков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 279с.
1136480
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань
1. – с.
1136481
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань
2. – с.
1136482
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – М.
1. – 1955. – 500с.
1136483
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – М.
2. – 1955. – 624с.
1136484
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – 2-е изд. – М.
1. – 1959. – 503с.
1136485
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – 2-е изд. – М.
2. – 1959. – 632с.
1136486
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – Л., 1968. – 318с.
1136487
  Доманевский Н.А. Речные и озерные изыскания и исследования / Н.А. Доманевский. – Москва : Водтрансиздат, 1953. – 364с.
1136488
  Белов В.И. Речные излуки / В.И. Белов. – М., 1964. – 175с.
1136489
  Чалов Р.С. Речные излучины : додаток 3 / Р.С. Чалов, А.С. Завадський, А.В. Панин // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 143-153 : Рис. – ISBN 966-340-047-1
1136490
  Горелов В.А. Речные каналы в России : К истории русских каналов в XVIII веке / В.А. Горелов. – Ленинград- Москва : Речиздат, 1953. – 176с.
1136491
   Речные круизы живут не только за счет патриотизма : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 50-51 : Рис.
1136492
  Богданова Светлана Речные круизы России: вопрос стоит ребром // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 32-35 : Фото
1136493
  Шамов Г.И. Речные наносы / Г.И. Шамов. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1959. – 378с.
1136494
  Россинский К.И. Речные наносы / К.И. Россинский, В.К. Дебольский. – М, 1980. – 216с.
1136495
  Власова Л.К. Речные наносы бассейна озера Байкал / Л.К. Власова; Отв. ред.Р.Б.Тарвердиев. – Новосибирск : Наука, 1983. – 132с.
1136496
  Шамов Г.И. Речные наносы. Режим, расчеты и методы измерений : Режим, расчеты и методы измерений / Г.И. Шамов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 348с.
1136497
  Джаошвили Ш.В. Речные насосы и пляжеобразование на Черноморском побережье Грузии. / Ш.В. Джаошвили. – Тбилиси, 1986. – 155 с.
1136498
  Крылов И.И. Речные перестройки в приводораздельной части бассейнов верхнего течения Колымы и Индигирки. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.04 / Крылов И.И.; МГУ. Географ. ф-тет. – М., 1975. – 20л.
1136499
  Барышников Н.Б. Речные поймы : ( Морфология и гидравлика) / Н.Б. Барышников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 152 с.
1136500
  Барышников Н.Б. Речные поймы: Морфология и гдравлика / Н.Б. Барышников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 152с.
1136501
  Дэвидсон Б. Речные пороги / Б. Дэвидсон. – М, 1960. – 112с.
1136502
  Дэвидсон Б. Речные пороги / Б. Дэвидсон. – М, 1960. – 279с.
1136503
  Будников К.Н. Речные раки и их промысел / К.Н. Будников, Ф.Ф. Третьяков. – Москва : Пищепроиздат, 1952. – 96с.
1136504
  Пак А.И. Речные рассказы / А.И. Пак. – Молотов, 1949. – 180с.
1136505
   Речные системы и мелиорация : Материала XIV пленума Геоморфол. комис. АН СССР. – Новосибирск
Ч.1. – 1977. – 146с.
1136506
   Речные системы и мелиорация : Материала XIV пленума Геоморфол. комис. АН СССР. – Новосибирск
Ч.2. – 1977. – 148с.
1136507
  Карасаев М.С. Речные системы на примере Дальнего Востока / М.С. Карасаев. – Ленинград, 1984. – 143 с.
1136508
  Савельев Владимир Речным круизам кризис не страшен : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 68-69
1136509
  Єфіменко О.Р. Речове право та їх нотаріальне посвідчення // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 147-148. – ISBN 978-617-673-442-0
1136510
  Майданик Р.А. Речове право України в період революції 1917-1921 рр. // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 231-236. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
1136511
  Харченко Г.Г. Речовий інтерес у цивільному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 306-312. – ISSN 1563-3349
1136512
  Харченко Г. Речовий інтерес як самостійний об"єкт захисту в цивільному прав і України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-52. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблематика захисту речового інтересу в цивільному праві України. На підставі проведеного аналізу відзначено, що на сьогодні на нормативному рівні способи захисту цивільних прав та інтересів не розмежовані, внаслідок чого ані в ...
1136513
  Городнюк Н.А. Речовий код роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" в аспекті кросдискурсивності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 27-33. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
1136514
  Єрмоленко С.С. Речовий код у художньому тексто- і світотворенні (деякі зауваги й паралелі до мови і стилю прози Ю. Л. Булаховської). // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 41-47. – ISSN 2075-437X


  Автор демонструє роль кулінарно-речового коду у конструюванні внутрішньотекстуального світу художньої прози, ілюструючи цю роль прикладами з творів різних літераторів. Стосовно Ю.Л.Булаховської автор пов"язує відповідну топіку із властивою цій ...
1136515
  Свідер І.А. Речовий образ у художніх системах західноєвропейських романтиків : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Свідер І.А. ; Мін-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2009. – 200л. – Бібліогр.: л. 182 - 200
1136516
  Свідер І.А. Речовий образ у художніх системах західноєвропейських романтиків : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Свідер І. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1136517
  Огородніков В.І. Речовий склад донних відкладів Київського водосховища / В.І. Огородніков, В.С. Сукач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 70-74 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1136518
   Речовинний склад Ta-Nb мінералізації в пегматитах та апогранітних метасоматитах Шполяно-Ташлицького рудного району / О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, О.В. Сьомка, Б.Н. Іванов, Л.І. Канунікова // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 47-57. – ISSN 2224-6487
1136519
  Гулій В.М. Речовинний склад потоків грязьового вулкана села Колінківці Чернівецької області та особливості його діяльності / В.М. Гулій, Г.М. Петруняк // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 2. – С. 141-149 : фото. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1682-3591
1136520
  Матвійчук М. Речовинний склад та геохімічні особливості городських пегматитів (Житомирський район) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Геологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто пегматити в гранітоїдах городського типу житомирського комплексу. Пегматити складені мікрокліном, кварцом, альбіт-олігоклазом, мусковітом, біотитом. У акцесорних кількостях присутні гранат, апатит, циркон та рутил. Досліджено колумбіт, ...
1136521
  Глущенко Л.М. Речовинні іменники на позначення твердих мінералів у давньогрецькій та новогрецькій мовах / Л.М. Глущенко, С.В. Зубченко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 141-145


  Здійснено зіставний аналіз речовинних іменників на позначення твердих мінералів у давньогрецькій та новогрецькій мовах, виявлено загальні тенденції розвитку і формування цієї лексико-семантичної групи від часів античної Греції до Греції ...
1136522
  Павлишин В.І. Речовинні науки про землю в Національній академії наук України (до 95-річчя НАН України) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 5-11. – ISSN 0204-3548
1136523
   Речовинно-петрофізична оцінка гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського щита з визначенням їх придатності для створення сховищ радіоактивних відходів / Н. Костенко, Л. Кузів, М. Толстой, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-52. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  На основі петрофізичних даних кількісними методами визначено провідні петротипи гранітоїдних порід Волинського мегаблоку Українського щита, придатні для створення сховищ РАВ. З"ясовано, що між фізичними властивостями перспективних порід та їх ...
1136524
  Гураль О. Речові джерела в контексті створення просопографічного портрета родини Старицьких // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 302-316


  Антропологізація історичної науки потребує актуалізації джерел, що містять просопографічну інформацію, та розвитку методологічних підходів для їхнього дослідження. Все більшої актуальності набуває вивчення ролі особистості в історії, людини в контексті ...
1136525
  Крицька І.О. Речові докази та цифрова інформація: поняття та співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 301-305. – ISSN 2219-5521
1136526
  Хахуцяк О.Ю. Речові докази у новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (153). – С. 46-48
1136527
  Білозерська Є.І. Речові докази у нотаріальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 195-199


  Стаття розкриває зміст поняття "речові докази у нотаріальному процесі". За результатами проведеного дослідження внесено пропозиції щодо вдосконалення нотаріального процесуального законодавства.
1136528
  Ляш А.О. Речові докази у чинному КПК України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 98-104. – ISSN 2310-9769
1136529
  Калмикова Я.С. Речові докази як засоби доказування в адміністративному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 119-125
1136530
  Харченко Г.Г. Речові права : монографія / Г.Г. Харченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 430, [1] с. – Бібліогр.: с. 397-430. – ISBN 978-966-667-646-0
1136531
  Спасибо-Фатєєва Речові права за Цивільним і Господарським кодексами України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 60-68. – ISSN 1026-9932


  Речові права розглядаються в контексті регулювання Цивільним та Господарським кодексами України та правової доктрини, через що виявляються істотні розбіжності не тільки між правом власності та правами на чужі речі, а й між видами останніх. Аналізуються ...
1136532
  Литвиненко О. Речові права на державне майно юридичних осіб публічного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 23-27


  Устатті досліджуються перспективи розвитку правових форм здійснення права державної власності, а також обгрунтовується необхідність удосконалення правового регулювання управління державною власністю на підставі господарського віддання й оперативного ...
1136533
  Іванюта Н.В. Речові права на нерухоме майно: теоретико-практичний аспект / Н.В. Іванюта, А.О. Подстепна // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 19-26. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1136534
  Підопригора О. Речові права на чуже майно // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 57-66
1136535
  Цюра В.В. Речові права на чуже майно : Науково-практичний посібник / Цюра Вадим Васильович. – Київ : КНТ, 2006. – 136 с. – ISBN 966-373-079-X
1136536
  Цюра В.В. Речові права на чуже майно : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 03 / Цюра В. В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 12 назв
1136537
  Цюра В.В. Речові права на чуже майно : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Цюра В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 225л. – Бібліогр.: л. 205-225
1136538
  Харченко Г.Г. Речові права у законодавстві, доктрині та судовій практиці України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Харченко Георгій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 506 арк. – Додатки: арк. 501-506. – Бібліогр.: арк. 446-500
1136539
  Харченко Г.Г. Речові права у законодавстві, доктрині та судовій практиці України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Харченко Георгій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 30 с. – Бібліогр.: 40 назв
1136540
  Городнюк Н. Речовість та субстанційність алхімічної символіки у романі Ю. Яновського "Майстер корабля" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 141-146. – ISSN 2312-6809
1136541
  Киевская Духовная академия Речь (проф. Вас.Н. Малинина "О.М. Достоевский") и отчет состоянии Киевской духовной академии за 1905-1906 учебный год, читанные в день годичного акта Киевской духовной академии 26 сентября 1906 г.. – Киев. – С. 545-627. – В оттиске статья: По академическим вопросам / Вл.П. Рыбинский. - Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии
1136542
  Марков А.Я. Речь бойца : стихотворения и поэмы / А.Я. Марков. – Москва : Военное издательство, 1982. – 224 с.
1136543
  Полуцыганов И.А. Речь в день столетней годовщины Александра Сергеевича Пушкина 26-го мая (1799-1899) : Материалы из архивов и др. малоизвестных источников / И.А. Полуцыганов. – Екатеринослав : Тип. Братства Св. Владимира, 1899. – 15 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Петру Федоровичу Кудрявцеву от автора
1136544
  Леонтьев А.А. Речь в криминалистике и судебной психологии / А.А. Леонтьев. – Москва, 1977. – 62с.
1136545
   Речь в научно-лингвистическом и дидактическом аспектах.. – М., 1991. – 190с.
1136546
  Любимов С.П. Речь В.И. Ленина на 3 съезде Комсомола "Задачи союзов молодёжи" / С.П. Любимов. – М., 1949. – 24с.
1136547
  Ленин В.И. Речь В.И.Ленина "Задачи союзов молодежи". / В.И. Ленин. – Москва, 1978. – 47с.
1136548
  Скадовский Г.Л. Речь Г.Л.Скадовского, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского, 1887. – С. 69-79. – Отдельный оттиск
1136549
  Шифман М.Л. Речь государственного обвинятеля / М.Л. Шифман. – М, 1945. – 24с.
1136550
  Беренштам В. Речь защитника о якутскому процессу : Из путевых впечатлений поездки в "Киблые места" - Якутскую область / Владимир Беренштам. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1906. – 81 с.
1136551
  Савченко А.Н. Речь и искусство / А.Н. Савченко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 245с.
1136552
   Речь и историческая записка, написанная для прочтения в торжественном собрании лицея князя Безбородко и Нежинской гимназии бывш. 1846 года, июня в 23-й день. – Киев : Ун-кая тип., 1846. – 128с.
1136553
  Пенфильд В. Речь и мозговые механизмы / В. Пенфильд, Л. Робертс. – Ленинград, 1964. – 264с.
1136554
  Пенфильд В. Речь и мозговые механизмы / В. Пенфильд, Л. Робертс; Под ред. В.Н.Мясищева. – Ленинград : Медицина, 1964. – 264с.
1136555
  Лурия А.Р. Речь и мышление : материалы к курсу лекций по общ. психологии / А.Р. Лурия. – Москва, 1975. – 120 с.
1136556
  Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Москва-Ленинград, 1932. – 412с.
1136557
  Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Москва, 1994. – 528с.
1136558
  Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Санкт-Петербург : Союз, 1997. – 256с. – ISBN 5-87852-037-0
1136559
  Пиаже Ж. Речь и мышление у ребенка / Ж. Пиаже. – Москва-Ленинград : Учпедгиз, 1932. – 412с.
1136560
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Императорской Киевской духовной академии за 1912-1913 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – 122 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136561
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Императорской Киевской духовной академии за 1913-1914 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – 140 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1914. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136562
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1886/7 учебный год : Вера и ее отношение к христианскому знанию, по учению Климента Александрийского : речь, произнесенная на акт Киевской Духовной академии 27 сентября 1887 года экстраординарным проф. К. Поповым. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1887. – 50 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1887, № 12. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136563
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1886/7 учебный год : Вера и ее отношение к христианскому знанию, по учению Климента Александрийского : речь, произнесенная на акт Киевской Духовной академии 27 сентября 1887 года экстраординарным проф. К. Поповым. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1887. – [2], 50 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1887, № 12. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136564
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1887/8 учебный год : [Ив. Корольков]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 51с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1889, № 1. - Экз в разных тип. переплетах
1136565
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1896/7 учебный год. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – 43 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1897, № 12. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136566
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1897/8 учебный год. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 76, 47 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1898, кн. 12. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136567
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1898/99 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1899. – 116 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136568
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1899-1900 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1900. – 99 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1900, кн. 11. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136569
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1900-1901 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1901. – 165 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1901. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136570
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1901-1902 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1903. – 133 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1903, № 1. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136571
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1904-1905 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1905. – 107 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1905, № 10. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136572
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1907-1908 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1908. – 50, 37 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136573
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1909-1910 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1910. – 81 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136574
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1911-1912 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – 134 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136575
  Киевская Духовная академия Речь и отчет составленные к годичному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1883 г.. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 42, 57 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1882, декабрь
1136576
  Киевская Духовная академия Речь и отчет составленные к годичному торжественному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1882 г. и в сем собрании читанные в сокращении. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. – 140 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1882, декабрь. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1136577
   Речь и отчет, составленные к годичному торжественному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1882 г. и в сем собрании читанные в сокращении // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 96, 60 с., 1 л. портр. (фронт.)
1136578
   Речь и отчет, составленные к годичному торжественному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1883 г. // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 42, 57 с.
1136579
   Речь и отчет, читанные 11 февраля 1887 года в торжественном собрании Московской частной женской гимназии, учрежденной З.Д. Перепелкиной / Московская женская гимназия З.Д.Перепелкиной. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1887. – [3], 69, 78 с.


  На обл. надпись: В библиотеку Киевского реального училища
1136580
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1881 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1881. – 40, 63 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1881. - Экз. в разных тип. переплетах
1136581
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1885 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1885. – 23, 44 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1885. - Экз. в разных тип. переплетах
1136582
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1891 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1891. – 45, 58 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1891
1136583
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1892 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 167, 52 с., 1 л. рис.
1136584
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1892 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 167, 52 с., 1 л. рис. – На обл. загл. Речь и отчет Киевской духовной академии за 1891-1892 г.
1136585
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1895 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 43, 58 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1895
1136586
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской Духовной академии 28-го сентября 1880 года : [с отчетом о состоянии Киевской Духовной академии в учебном 1879-80 году]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак Новицкого, 1880. – 44, 60 с. – Отд. оттиск: Труды Киевской Духовной академи. 1880, ноябрь
1136587
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 ноября 1878 года. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1878. – 37, 62 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1878. - Экз. в разных тип. переплетах
1136588
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 ноября 1878 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 37, 62 с.
1136589
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1874 года. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1874. – 94 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1874, октябрь
1136590
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1875 года. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1875. – 88 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1875, ноябрь
1136591
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 73, 72 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1876. - Конволют. - Пер. с 7 кн.: Речь и отчет...
1136592
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1879 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 19, 60 с.
1136593
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1879 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого (бывш. Давиденко), 1879. – 19, 60 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1879. - Экз. в разных тип. переплетах
1136594
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1880 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 44, 60 с.
1136595
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1881 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 40, 63 с.
1136596
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 29 ноября 1877 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 60, 61 с.
1136597
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 29 ноября 1877 года. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1878. – 60, 61 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1878, февраль
1136598
  Лурия А.Р. Речь и развитие психических процессов у ребенка : эксперим. исследование / Лурия А.Р., Юдович Ф.Я. ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т дефектологии. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1956. – 95 с.
1136599
  Беликов П.Н. Речь и слух / П.Н. Беликов. – Москва-Ленинград : ОГИЗ, 1927. – 107с.
1136600
   Речь и ЭВМ. – М., 1987. – 62 с.
1136601
   Речь и ЭВМ: Сб.. – М., 1989. – 47с.
1136602
  Гольдин В.Е. Речь и этикет : книга для внекласного чтения учащихся 7-8 классов / В.Е. Гольдин. – Москва : Просвещение, 1983. – 109 с. – Библ.: с. 106-108
1136603
  Сумцов Н.Ф. Речь Ивана Мелешка как литературный памятник / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – [2], 19 с.
1136604
  Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / Н.И. Жинкин. – М., 1982. – 159с.
1136605
  Закарян А.С. Речь как устная деятельность при формировании системы неродного языка (на материале начального обучения русскому языку детей-армян) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Закарян А.С.; Арямнский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1972. – 24л.
1136606
  Ришави Л.А. Речь Л.А. Ришави, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского, 1887. – С. 61-68. – Отдельный оттиск
1136607
  Савкова З.В. Речь лектора. / З.В. Савкова. – Л., 1979. – 27с.
1136608
  Цицерон М. Туллий Речь М. Туллия Цицерона в защиту Секста Росция Америйского = M. Tullii Ciceronis pro S. Roscio Amerino oratio / Объясн. Ю. Фелькель. – Москва : Изд. бр. Салаевых, 1871. – XXXVI, 149, XIV с. – В изд.также : Введение (мова : рос-ка стар. орф.) С. 1-36
1136609
  Цицерон М. Туллий Речь М. Туллия Цицерона в защиту Секста Росция Америйского / Объясн. Август Гофман. – Москва : Изд. бр. Салаевых ; [Тип. Грачева и К*], 1881. – 218 с. – В изд.также : Предисловие (мова : рос-ка стар. орф.) С. 1-34
1136610
  Цицерон М. Туллий Речь М. Туллия Цицерона за Анния Милона / Объясн. Ю. Фелькель. – Москва : Изд. бр. Салаевых ; [Тип. Грачева и К*], 1869. – 218 с. – Парал. тит. лист и текст на лат. яз.
1136611
   Речь Н.И. Лобачевского "О важнейших предметах воспитания" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 2/3 (62)
1136612
  Пирогов Н.И. Речь Н.И. Пирогова перед студентами Университета Св. Владимира // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 4-5
1136613
  Пирогов Н.И. Речь Н.И. Пирогова при прощании его со студентами Университета Св. Владимира // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 91-92. – ISBN 5-7707-1062-4
1136614
  Ленин В.И. Речь на 1 Всероссийском съезде работниц 19 ноября 1918 г. / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 12с.
1136615
  Суслов М.А. Речь на 10 съезде Социалистической единой партии Германии / М.А. Суслов. – Берлин, 1981. – 13с.
1136616
  Суслов М.А. Речь на 14 съезде Французской коммунистической партии 19 июля 1956 года / М.А. Суслов. – М., 1956. – 16с.
1136617
  Каганович Л.М. Речь на 18 съезде ВКП(б) / Л.М. Каганович. – М, 1939. – 59с.
1136618
  Микоян А.И. Речь на 18 съезде ВКП(б) 13 марта 1939 г. / А.И. Микоян. – Л., 1939. – 24с.
1136619
  Суслов М.А. Речь на 19 съезде / М.А. Суслов. – Дрезден, 1976. – 14с.
1136620
  Суслов М.А. Речь на 20 съезде КПСС / М.А. Суслов. – М., 1956. – 32с.
1136621
  Шверник Н.М. Речь на 20 съезде КПСС / Н.М. Шверник. – Москва, 1956. – 32 с.
1136622
  Первухин М.Г. Речь на 20 съезде КПСС / М.Г. Первухин. – Москва, 1956. – 32с.
1136623
  Молотов В.М. Речь на 20 съезде КПСС 18 февраля 1956 г. / В.М. Молотов. – Москва, 1956. – 24с.
1136624
  Каганович Л.М. Речь на 20 съезде КПСС 18 февраля 1956 г. / Л.М. Каганович. – М, 1956. – 35с.
1136625
  Ильичев Л.Ф. Речь на 22 съезде КПСС / Л.Ф. Ильичев. – М., 1961. – 19с.
1136626
  Мехлис Л. Речь на 28 съезде ВКП(б) 14 марта 1939 г. / Л. Мехлис. – Ленинград, 1939. – 16с.
1136627
  Ленин, В.И. Речь на 2ом Всероссийском съезде профессиональных союзов. Письмо к рабочим Европы и Америки. – Х., 1919. – 24с.
1136628
  Брежнев Л.И. Речь на V съезде Польской Объединенной Рабочей Партии 12 ноября 1968 года / Л.И. Брежнев. – Москва, 1968. – 24с.
1136629
  Брежнев Л.И. Речь на VIII съезде СЕПГ / Л.И. Брежнев
1136630
  Берия Л.П. Речь на XIX съезде ВКП(б) 7 октября 1952 / Л. Берия. – [Москва] : Госполитиздат, 1953. – 29 с.
1136631
  Кастро Ф. Речь на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября 1960 года / Ф. Кастро. – Москва, 1960. – 63с.
1136632
  Брежнев Л.И. Речь на XV съезде ВЛКСМ. - Приветствие ЦК КПСС XV съезду ВЛКСМ / Л.И. Брежнев. – Москва, 1966. – 24с.
1136633
  Брежнев Л.И. Речь на XVII съезде Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 23 апр. 1974 г. / Л.И. Брежнев. – М., 1974. – 16с.
1136634
  Андреев Речь на XVIII съезде ВКП (б) / Андреев. – Ленинград, 1939. – 32с.
1136635
  Ворошилов К.Е. Речь на XVIII съезде ВКП(б) / К.Е. Ворошилов. – Ленинград, 1939. – 39с.
1136636
  Молотов В.М. Речь на XX съезде КПСС / В.М. Молотов. – Москва, 1956. – с.
1136637
  Маленков Г.М. Речь на XX съезде КПСС.... / Г.М. Маленков, 1956. – с.
1136638
  Шверник Н.М. Речь на Веночередном 21 съезде КПСС. / Н.М. Шверник. – М, 1959. – 16с.
1136639
  Суслов М.А. Речь на Внеочередном 21 съезде КПСС / М.А. Суслов. – М., 1959. – 19с.
1136640
  Козлов Ф.Р. Речь на внеочередном 21 съезде КПСС 3 февраля 1959 / Ф.Р. Козлов. – М, 1959. – 20с.
1136641
  Микоян А.И. Речь на Внеочередном 21 съезде КПСС 31 января 1959 г. / А.И. Микоян. – Москва, 1959. – 31с.
1136642
  Игнатов Н.Г. Речь на Внеочередном XXI съезде 2 февр. 1959 г. / Н.Г. Игнатов. – Москва, 1959. – 16с.
1136643
  Аристов А.Б. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС / А.Б. Аристов. – Москва, 1959. – 20с.
1136644
  Косыгин А.Н. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС / А.Н. Косыгин. – Москва, 1959. – 23с.
1136645
  Фурцева Е.А. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС / Е.А. Фурцева. – М, 1959. – 19с.
1136646
  Беляев Н.И. Речь на внеочередном XXI съезде КПСС 28 января 1959 г. / Н.И. Беляев. – М., 1959. – 15с.
1136647
  Куусинен О.В. Речь на внеочередном XXI съезде КПСС 3 февраля 1959 года. / О.В. Куусинен. – М., 1959. – 16с.
1136648
  Брежнев Л.И. Речь на внеочередном XXI съезде КПСС 30 января 1959 года / Л.И. Брежнев. – М., 1959. – 20с.
1136649
  Калнберзин Я.Э. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС. 29 янв. 1959 г. / Я.Э. Калнберзин. – Москва, 1959. – 15с.
1136650
  Подгорный Н.В. Речь на Внеочередном ХХІ съезде КПСС / Н.В. Подгорный. – Москва, 1959. – 16с.
1136651
  Поспелов П.Н. Речь на Внеочередном ХХІ съезде КПСС / П.Н. Поспелов. – М, 1959. – 15с.
1136652
  Полянский Д.С. Речь на Внеочередном ХХІ съезде КПСС. / Д.С. Полянский. – М., 1959. – 15с.
1136653
  Жуков Г.К. Речь на Всеармейском совещании отличников / Г.К. Жуков. – Москва, 1957. – 16с.
1136654
  Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов. 19 окт. 1971 г. / Л.И. Брежнев. – Москва, 1971. – 23с.
1136655
  Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов. 19 окт. 1971 г. / Л.И. Брежнев. – М., 1972. – 15с.
1136656
  Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов. 19 октября 1971 года / Л.И. Брежнев. – Москва, 1971. – 16с.
1136657
  Булганин Н.А. Речь на второй сессии Верховного Совета СССР четверного созыва 9 февраля 1955 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Изд. "Правда", 1955. – 16 с.
1136658
  Богданов-Катьков Речь на годовом заседании Совета Курсов Прикладной Зоологии и Фитопатологии 16 октября 1923 г. : Отд. оттиск из "Изв. Курсов Прикл. Зоол. и Фитопат." / Богданов-Катьков. – Ленинград
Вып. 2. – 1924. – 40с.
1136659
  Ворошилов К.Е. Речь на Красной площади в день ХХI годовщины Великой Октябрьской революции в СССР / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1938. – 16с.
1136660
  Андреев А.А. Речь на общегородском митинге избирателей гор. Ашхабада 5 февраля 1946г / А.А. Андреев. – Пенза, 1946. – 15с.
1136661
  Богданов-Катьков Речь на открытии Курсов прикладной зоологии и фитопатологии / Богданов-Катьков. – Пг., 1923. – 10с.
1136662
  Каганович Л.М. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР / Л.М. Каганович. – М, 1954. – 24с.
1136663
  Каганович Л.М. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР / Л.М. Каганович. – М, 1954. – 18с.
1136664
  Микоян А.И. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР / А.И. Микоян. – Москва, 1954. – 16с.
1136665
  Маленков Г.М. Речь на Первой сессии Верховного Совета СССР / Г.М. Маленков, 1954. – с.
1136666
  Первухин М.Г. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР 24 апреля 1954 г. / М.Г. Первухин. – М, 1954. – 16с.
1136667
  Брежнев Л.И. Речь на Пленуме Центрального Комитета КПСС 21 октября 1980 года / Л.И. Брежнев. – М., 1980. – 16с.
1136668
  Брежнев Л.И. Речь на Пленуме Центрального Комитета КПСС 25 октября 1976 года / Л.И. Брежнев. – М., 1976. – 48с.
1136669
  Брежнев Л.И. Речь на Пленуме Центрального Комитета КПСС 27 ноября 1979 г. / Л.И. Брежнев. – М., 1979. – 31с.
1136670
  Черненко К.У. Речь на Пленуме ЦККПСС 23 октября 1984г. / К.У. Черненко. – Москва, 1984. – 15с.
1136671
  Жданов А.А. Речь на предвіборном собрании Володарского избирательного округа г. Ленинграда 6 февраля 1946 г. / А.А. Жданов. – М., 1946. – 16с.
1136672
  Жданов А.А. Речь на предвыборном собрании избирателей Володарского избирательного округа г. Ленинграда 6 февраля 1946 года / А.А. Жданов. – Саратов, 1946. – 24с.
1136673
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Кировского избирательного округа города Ленинграда 10 марта 1954 года / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1954. – 16с.
1136674
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 марта 1950 года / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1950. – 24с.
1136675
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 марта 1950 года / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1951. – 24с.
1136676
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 февраля 1946 года / К.Е. Ворошилов. – Иваново, 1946. – 13с.
1136677
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 февраля 1946 года / К.Е. Ворошилов. – Пенза, 1946. – 19с.
1136678
  Молотов В.М. Речь на предвыбором собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 6 февр. 1946 г. / В.М. Молотов. – Пенза, 1946. – 20с.
1136679
  Молотов В.М. Речь на предвыбором собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 6 февр. 1946 г. / В.М. Молотов. – Ростов -на-Дону, 1946. – 15с.
1136680
  Маленков Г.М. Речь на пятой сессии Верховного Совета СССР / Г.М. Маленков, 1953. – с.
1136681
  Маленков Г.М. Речь на Пятой сессии Верховного Совета СССР / Г.М. Маленков, 1956. – с.
1136682
  Маленков Г.М. Речь на пятой сессии Верховного Совета СССР: 8 августа 1953 г. / Г.М. Маленков. – М., 1954. – 70с.
1136683
  Георгиу-Деж Речь на республиканском совещании / Георгиу-Деж, 1952. – 62с.
1136684
  Молотов В.М. Речь на сессии Верховного Совета СССР 1 августа 1939 г. // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 153-158. – ISSN 0869-44435
1136685
  Поспелов П.Н. Речь на собрании избирателей / П.Н. Поспелов. – М, 1954. – 12с.
1136686
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей .... / В.М. Молотов. – М., 1950. – с.
1136687
  Шаталин Н.Н. Речь на собрании избирателей Александровского избирательного округа Владимирской области 8 марта 1954 года / Н.Н. Шаталин. – М., 1954. – 12с.
1136688
  Андреев А.А. Речь на собрании избирателей в городе Ашхабаде 9 марта 1950 / А.А. Андреев. – Москва, 1951. – 15с.
1136689
  Андреев А.А. Речь на собрании избирателей в городе Ашхабаде 9 марта 1950г / А.А. Андреев. – Москва, 1950. – 15с.
1136690
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей города Свердловска 27 января 1946 года. / Н.М. Шверник. – М, 1946. – 15с.
1136691
  Косыгин А.Н. Речь на собрании избирателей Ивановского избирательного округа 7 марта 1950 года. / А.Н. Косыгин. – Москва, 1950. – 20с.
1136692
  Косыгин А.Н. Речь на собрании избирателей Ивановского избирательного округа 7 марта 1950 года. / А.Н. Косыгин. – М., 1951. – 20с.
1136693
  Маленков Г.М. Речь на собрании избирателей Лениградского избирательного .... / Г.М. Маленков, 1951. – с.
1136694
  Маленков Г.М. Речь на собрании избирателей Лениградского района / Г.М. Маленков, 1951. – с.
1136695
  Сабуров М.З. Речь на собрании избирателей Минского городского избирательного округа 12 марта 1954 года / М.З. Сабуров. – М., 1954. – 16с.
1136696
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 10 марта 1950 г. / В.М. Молотов. – М., 1951. – 30с.
1136697
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 11 марта 1954 г. / В.М. Молотов. – М., 1954. – 15с.
1136698
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 11 марта 1954 г. / В.М. Молотов. – М., 1954. – 16с.
1136699
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 6 февраля 1946 г. / В.М. Молотов. – М., 1946. – 16с.
1136700
  Булганин Н.А. Речь на собрании избирателей Московского городского избирательного округа 10 марта 1954 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 16 с.
1136701
  Булганин Н.А. Речь на собрании избирателей Московского городского избирательного округа 8 марта 1950 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитздат, 1950. – 20 с.
1136702
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 1 марта 1950 года. / Н.М. Шверник. – М, 1950. – 16с.
1136703
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 1 марта 1950 года. / Н.М. Шверник. – М, 1951. – 16с.
1136704
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 6 марта 1954 года. / Н.М. Шверник. – М, 1954. – 16с.
1136705
  Каганович Л.М. Речь на собрании избирателей Ташкентского Ленинского избирательного округа 11 марта 1954 г. / Л.М. Каганович. – М, 1954. – 16с.
1136706
  Каганович Л.М. Речь на собрании избирателей Ташкентского Ленинского избирательного округа 9 марта 1950 г. / Л.М. Каганович. – М, 1950. – 32с.
1136707
  Берия Л.П. Речь на собрании избирателей Тбилисского-Сталинского избирательного округа 9 марта 1950 года / Л. Берия. – [Москва] : Госполитиздат, 1950. – 24 с., 1 л. портр.
1136708
  Первухин М.Г. Речь на собрании изирателей / М.Г. Первухин. – Москва, 1954. – 16с.
1136709
  Каганович Л.М. Речь на совещании по вопросам строительства 13 декабря 1935 г. / Л.М. Каганович. – М, 1935. – 22с.
1136710
   Речь на сцене.. – Л.-М., 1961. – 64с.
1136711
  Ленин В.И. Речь на съезде работниц. / В.И. Ленин. – Харьков, 1920. – 15с.
1136712
  Георгиу-Деж Речь на съездеучителей РНР 10 апреля 1952 г. / Георгиу-Деж, 1952. – 31с.
1136713
  Молотов В.М. Речь на траурном митинге в день похорон И.В. Сталина на Красной площади 9 марта 1953 г / В.М. Молотов. – Москва, 1953. – 16 с.
1136714
  Маленков Г.М. Речь на траурном митинге в день похорон И.В. Сталина на Красной площади 9 марта 1953 г. / Г.М. Маленков. – Москва, 1953. – 18 с.
1136715
  Берия Л.П. Речь на траурном митинге в день похорон И.В. Сталина. На Красной площади 9 марта 1953 г. / Л. Берия. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 14 с.
1136716
  Куусинен О.В. Речь на февральском (1964 г.) Пленуме ЦК КПСС. / О.В. Куусинен. – М., 1964. – 14с.
1136717
  Горбачев М.С. Речь на Х1 съезде СЕПГ / М.С. Горбачев. – Дрезден, 1986. – 21с.
1136718
  Горбачев М.С. Речь на Х1 съезде СЕПГ / М.С. Горбачев. – Берлин, 1986. – 21с.
1136719
  Булганин Н.А. Речь на Х1Х съезде ВКП(б) 8 октября 1952 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 24 с.
1136720
  Булганин Н.А. Речь на Х1Х съезде ВКП(б) 8 октября 1952 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 24 с.
1136721
  Сталин И.В. Речь на ХІХ съезде партии 14 октября 1952 г. / И.В. Сталин. – Л., 1953. – 8с.
1136722
  Сабуров М. Речь на ХХ съезде КПСС / М. Сабуров. – Москва, 1956. – 24 с.
1136723
  Ворошилов К.Е. Речь на ХХ съезде КПСС / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1956. – 24с.
1136724
  Кириченко А.И. Речь на ХХ съезде КПСС, 15 февраля 1956 г. / А.И. Кириченко. – Москва, 1956. – 24с.
1136725
  Гришин В.В. Речь на ХХІІ съезде КПРС, 21 окт. 1961 р. / В.В. Гришин. – М., 1961. – 16с.
1136726
  Шелепин А.Н. Речь на ХХІІ съезде КПСС 26.10. 1961 г. / А.Н. Шелепин. – М., 1961. – 15с.
1136727
  Плеханов Г.В. Речь о Белинском, произнесенная на русских собраниях в Женеве, Цюрихе и Берне / Г. Плеханов. – [Петроград] : Союз коммун Сев. обл., 1919. – 39 с. : портр.
1136728
  Незеленов А.И. Речь о Пушкине произнесенная в Императорском С.-Петербургском университет 29 января 1887 года, А.И. Незеленовым. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. А.М. Вольфа, 1887. – [4], VIII, 248 с.
1136729
  Мильтон Джон Речь о свободе печати, [обращенная к английскому парламенту. (1644 г.)] : (Areopagitica) / Мильтон. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Светоч" ; Тип. т-ва "Общественная польза", 1905. – 52 с. – Пер. также под загл.: Ареопагитика, О свободе печати, О свободе слова. – (Книгоиздательство "Светоч", № 1 : Серия: "Избранные произведения политической литературы" ; № 1)


  На кн. № 95667 фамилия (в печати)
1136730
  Будилович А.С. Речь о славянских первоучителях Кириле и Мефодие, произнесенная на юбилейном акте Императорского Варшавского университета 6 апреля 1885 года / [соч.] Антона Будиловича. – Варшава : [Тип. Ковалевского], 1885. – 22 с.
1136731
  Луначарский А.В. Речь о социальном воспитании / А.В. Луначарский. – Пб, 1918. – 14с.
1136732
  Ленин В.И. Речь об обмане народа лозунгами свободы и равенства 19 мая 1919 года. / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 71с.
1136733
  Максимович И. Речь об уголовных наказаниях в России. – Киев : Университетская Типография, 1853. – 258с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1136734
  Кулаковский Ю.А. Речь перед защитой диссертации pro venia legendi и две пробные лекции / Соч.] Канд. Моск. ун-та Юлиана Кулаковского. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1882. – [2], 8, 20, 17 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1882


  Содерж.: Армия в Римском государстве: (Речь перед диспутом на звание прив.-доц. 11-го окт. 1881 г.); Светоний и его биографии цезарей: (Первая пробная лекция, чит. на тему от Историко-филол. фак. 16 окт. 1881 г.); Краткий обзор архаизмов у ...
1136735
  Пархоменко В. Речь перед защитой магистерской диссертации: "Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733-1785 г.г.) в связи с общим ходом малороссийской жизни того времени". – [8]с.
1136736
  Богдашевский Д. Речь перед панихидою в сороковый день по кончине профессора В.Ф. Певницкого. – Киев : Тип. Акц. Об-во "Петр Барский в Киеве", 1911. – 5 с. – Отд.отт. из : "Труды Киевской дух. Академии", 1911
1136737
  Молотов В.М. Речь по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. В. М. Молотова 17 сентября 1939 года / В.М. Молотов. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1939. – 8с.
1136738
  Юсупов Ривкат Рашидович Речь Посполитая и русско-турецкие войны второй половины XVIII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Юсупов Ривкат Рашидович; МГУ. – М., 1980. – 22л.
1136739
  Широкий В. Речь председателя правительства товарища Вильяма Широкого на торжественном заседании Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии. / В. Широкий. – 19с.
1136740
  Доби И. Речь председателя Президиума ВНР Иштвана Доби / И. Доби. – Будапешт, 1957. – 80с.
1136741
  Нестеров М.В. Речь председателя Торгвой платы Советского Союза на Международном экономическом совещании 5 апреля 1952 г. / М.В. Нестеров, 1952. – 8с.
1136742
  Бугаев Н.В. Речь Президента Московского Математического общества. / Н.В. Бугаев. – 7с.
1136743
  Чаушеску Николае Речь президента Николае Чаушеску в связи с политико-идеологической культурно-воспитательной деятельностью по формирвонию нового человека, сознательного и преданного строителя всестор. развитого соц. / Чаушеску Николае. – Бухарест. – 83с.
1136744
  Заленский В.В. Речь президента Новороссийского Общества Естествоиспытателей В.В.Заленского, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского, 1887. – С. 55-60. – Отдельный оттиск
1136745
  Горбачев М.С. Речь Президента СССР М.С.Горбачева на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР, 15 марта 1990 года / М.С. Горбачев. – М., 1990. – 16с.
1136746
  Ющенко В. Речь Президента Украины Виктора Ющенко на Майдане [під час інавгурації 23 січня 2005 р.] // Комсомольская правда в Украине, 2005
1136747
  Де-Метц Г.Г. Речь произнесенная при открытии 3-го киевского съезда преподавателей естественных наук 28 декабря 1904 года. – Киев : Тип.С.В.Кульженко, 1905. – 8с.
1136748
  Шифман М.Л. Речь прокурора по уголовному делу / М.Л. Шифман. – М, 1960. – 123с.
1136749
  Цицерон Марк Туллий Речь против Катилины / Цицерон Марк Туллий. – изд.10--е. без перемен. – Санкт-Петербург : Типография М.Волковича, 1914. – 104 с.
1136750
  Цицерон Марк Туллий Речь против Катилины / Цицерон Марк Туллий. – изд.13--е. – Санкт-Петербург : Типография М.Волковича
Ч. 1 : Текст. – 1917. – 115 с.
1136751
  Цицерон Марк Туллий Речь против Катилины / Цицерон Марк Туллий. – Москва, 1947. – 104 с.
1136752
  Григорович В.И. Речь проф. В.И. Григоровича на праздновании тысячелетия Руси / с примеч.: проф. Б.М. Ляпунова и предисл. проф. И.А. Линниченко. – Одесса : Тип. "Техник", 1915. – 8 с.


  На тит. л. фамилия: Полонская, нап. от руки
1136753
  Голубинин Речь проф. Голубинина приоткрытии секции медицины и гигиены // Строение, внешний вид и правильная установка кристаллов / Г.В. Вульф, 1909. – С. 243-244
1136754
  Скворцов И.М. Речь профессора философии и математики Ивана Михайловича Скворцова, сказанная 27 октября 1817 г. при открытии Киевской Духовной семинарии. – [Киев], 1893. – С. 118-124; 199-206. – Отд. оттиск из: Киевские епархиальные ведомости, 1893, № 7, с. 118-124; № 8, с. 199-206. - Оттиск на 2 яз.: на лат. и рус. яз. (из перевода с латинского подлинника)
1136755
  Ходжа Э. Речь тов. Энвера Ходжа на приеме в посольстве Китайской Народной Республики по случаю 11-ой годовщины провозглашения Китайской Народной Республики / Э. Ходжа. – 12с.
1136756
   Речь товарища Махмета Шеху на вечернем заседании генеральной ассамблеии ООН 3 октября 1960 года.. – М., 1960. – с.
1136757
  Цицерон Мак Тулий Речь Цицерона в защиту Секста Росция Америйского / обьяснил Август Гофман, дир. С.-Петерб. седьмой гимназии. – Москва : Изд. кн. маг. Карла Риккера, 1881. – [2], IV, 160, [1] с. – Речь с. 35-160 на латинском языке с комментариями рус. яз. – Библиогр.: "Перечень сочинений, которые служили пособиями при составлении этой книги" (с. 32-34)


  Авт. предисл.: Гофман, Август
1136758
  Ушакова Т.Н. Речь человека в общении / Т.Н. Ушакова. – М, 1989. – 191с.
1136759
  Федотов-Чеховский А.А. Речь читанная в торжественном собрании Императорского университета Св. Владимира 10 октября, и печатана с одобрения Совета Университета Св. Владимира 10 ноября 1848 года. – Киев : Тип. Давиденко, 1884. – [2] с., 34 стб.
1136760
   Речь, произнесенная в торжественном собрании Московской частной гимназии, учрежденной З.Д. Перепелкиной, преподавателем всеобщей истории. : 15 февраля 1889 года / Московская женская гимназия З.Д.Перепелкиной. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1889. – [3], 78, 29 с. – Надзаг.: Сношения с Востоком в средние века
1136761
  Каравацкий И.В. Речь, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского // Речь Г.Л.Скадовского, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского / Г.Л. Скадовский, 1887. – С. 80-84
1136762
  Сокологорский И.Д. Речь, произнесенная на торжественном акте Винницкого реального училища честь столетнего юбилея дня рождения Н.В. Гоголя препод. И.Д. Сокологорским. – Винница : Тип. Балмазия и Ландвигера, 1909. – 16 с.
1136763
  Владимиров В.В. Речь, произнесенная на торжественном акте столетнего юбилея Первой Казанской гимназии 21 января 1868 года составителем Исторической записки Владимировым / [Казанская мужская гимназия] // Историческая записка о 1-й Казанской гимназии : Ч. 1-3 / В.В. Владимиров. – 1867-1868. – Казань : В университетской тип., 1867. – Ч. 1 : XVIII столетие. – 22 с.


  Печать-фам.: П.В. Владимиров
1136764
  Меморский А.А. Речь, произнесенная преподавателем А.А. Меморским на торжественном акте Винницкой Министерской женской гимназии в честь столетнего юбилея дня рождения Н.В. Гоголя : [История душвного развития Н.В. Гоголя]. – Винница : ВинницаТипо-лит. Н. Источника, 1909. – [2], 42 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1913, т. XVIII, Кн. 2, [IV], 352 с., ноябрь, с. I-II, 37-78


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Юлиану Андреевичу Яворскому на добрую память. автор
1136765
   Речь, сочиненная для дружеской беседы, на заданный вопрос: отчего успехи нашей словесности, особенно изящной малозначущи?. – 20с.
1136766
  Бекетов П.П. Речь, читанная при открытии перваго заседания вновь образованнаго Общества истории и древностей российских председателем сего общества Платоном Бекетовым, Императорскаго Московскаго университета и Императорскаго Общества испытателей природы ... : ... почетным членом, 1811 года, марта 13 дня. – [Москва] : Печатана... в собственной его Бекетова типографии, 1811. – 21, [1] с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1136767
   Речь. Артикуляция и восприятие.. – М.-Л., 1965. – 241с.
1136768
   Речь: восприятие и семантика: Сб. ст.. – М., 1988. – 169с.
1136769
   Речь: О значении религии в жизни человеческой : для произн. на акте в Коллегии Павла Галагана 1-го октября 1878 года / сост. законоучителем озн. Коллегияпротоиереем И. Экземплярским // Отчет о состоянии коллегии Павла Галагана с 1-го октября 1875 г. по 1-е окрября 1876 г. / Коллегия Павла Галагана (Киев). – Киев : Тип. М.П. Фрица, 1876. – С. 29-46
1136770
  Ахмедов Дж А. Решад Нури как романист : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахмедов А.Дж ; АН АзССР Ин-т востоковедения. – Баку, 1964. – 17 с.
1136771
   Решаем в комплексе: Комплекс. оформ.: опыт и пробл.: Фотоальбом. – Київ, 1989. – 156с.
1136772
   Решаемые модели в квантовой механике : пер. с англ. / С. Альбеверио, Ф. Гестези, Хёэг-Крон, Х. Хольден. – Москва : Мир, 1991. – 566 с.
1136773
  Рындина А.А. Решает женсовет. / А.А. Рындина, В.В. Копейко. – М, 1987. – 133с.
1136774
  Дегтярев Б.И. Решает коллектив / Б.И. Дегтярев, Г.В. Осовый. – Киев, 1988. – 159 с.
1136775
   Решается комплексно : сб. ст. об атеист. воспитании. – М., 1984. – 96с.
1136776
   Решан Нури Гюнтекин. Библиограф. указатель. – М., 1965. – 36с.
1136777
  Ефимов Е.И. Решатели интеллектуальных задач / Е.И. Ефимов. – М, 1982. – 316с.
1136778
   Решать дело сегодня: Кн. о В.И.Ленине и Окт. вооруж. восстании в Петрограде: Воспоминания, документы, газ. публик.. – Л., 1987. – 124с.
1136779
  Кичанова И.М. Решать или не решать? / И.М. Кичанова. – М., 1974. – 173с.
1136780
   Решающая роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии : 30-летие Великой Победы: Аннот. указ. лит. – Москва, 1978. – 237с.
1136781
  Федотовская З.А. Решающая роль Советского Союза в справедливом разрешении территориальных вопросов в Европе и Азии после второй мировой войны. : Автореф... канд. юрид.наук: / Федотовская З.А.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. междунар. права. – Москва, 1951. – 19 л.
1136782
  Павленко Н.Г. Решающая роль СССР и его вооруженных Сил в разгроме фашистской Германии / Н.Г. Павленко. – М., 1965. – 46с.
1136783
  Гапоненко Л.С. Решающая сила Великого Октября / Л.С. Гапоненко. – Москва, 1977. – 272с.
1136784
  Михеев В.А. Решающая сила перестройки: Взрастание активности советского рабочего класса в ускорении социально-экономического развития страны / В.А. Михеев. – М., 1988. – 252с.
1136785
  Астафьев Т.Д. Решающая схватка / Т.Д. Астафьев. – Воронеж, 1977. – 267с.
1136786
  Чеботарь Д.С. Решающее звено АПК. / Д.С. Чеботарь. – М., 1984. – 64с.
1136787
   Решающее звено партийного руководства (Осуществление кадровой политики КПСС на Украине в период развитого социализма).. – К., 1984. – 256с.
1136788
  Джонсон П.Х. Решающее лето / П.Х. Джонсон. – Москва, 1970. – 432с.
1136789
  Березко Г.С. Решающее слово / Г.С. Березко. – М, 1959. – 49с.
1136790
  Янин А.А. Решающее сражение. / А.А. Янин. – М., 1978. – 183с.
1136791
  Болдырев С.Н. Решающие годы / С.Н. Болдырев. – Москва, 1956. – 467с.
1136792
  Косев К. Решающие дни / К. Косев. – М., 1984. – 300с.
1136793
   Решающие победы советского народа над интервентами и белогвардейцами в 1919 г. Сб. ст.. – М., 1960. – 662с.
1136794
  Цой Э.В. Решающие правила задач стохастического программирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Цой Э. В.; АН СССР, Центр. экон. мат. ин-т. – М., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1136795
  Тригг Дж. Решающие эксперименты в современной физике. : пер. с англ. / Дж. Тригг. – Москва : Мир, 1974. – 160с.
1136796
  Мандаджиев А. Решающий бросок / А. Мандаджиев. – М, 1959. – 104с.
1136797
  Болотин З. Решающий год в развертывании советской торговли. / З. Болотин. – Москва, 1936. – 92с.
1136798
  Светлов Ф.Ю. Решающий год пятилетки / Ф.Ю. Светлов. – М.Л., 1931. – 152с.
1136799
  Скрыльник А.И. Решающий источник наших побед / А.И. Скрыльник. – М., 1983. – 78с.
1136800
  Антонов С.Ф. Решающий момент / С.Ф. Антонов. – Москва, 1959. – 48с.
1136801
  Аслан Х.Б. Решающий момент в инвестиционных банках Америки: что будет со служащими? // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал ; спецвипуск / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 1 : Фінансова інтеграція нових країн -членів ЄС до Єврозони. – С. 4-11. – ISSN 1998-6068
1136802
  Сирге Р.Ю. Решающий поворот : повесть / Р.Ю. Сирге; пер. с эст. Е.Курт и Е.Поздняковой. – Таллин : Эстгостиздат, 1957. – 287 с.
1136803
   Решающий поворот в истории немецкого народа. Материалы науч. конф., посвященной 25-летию образования ГДР.. – Волгоград, 1976. – 145с.
1136804
  Караславов Г. Решающий час / Г. Караславов. – М, 1979. – 415с.
1136805
  Караславов Г. Решающий час / Г. Караславов. – М, 1979. – 415с.
1136806
  Кербабаев Б.М. Решающий шаг : роман / Б.М. Кербабаев. – Москва, 1949. – 576 с.
1136807
  Кербабаев Б.М. Решающий шаг / Б.М. Кербабаев. – М., 1950. – 736с.
1136808
  Кербабаев Б.М. Решающий шаг : роман в 3-х кн. / Б.М. Кербабаев; пер. с туркм. А.Мухаммедовой, А.Садовского. – Москва : Художественная литература, 1984. – 751 с.
1136809
  Савицкий В.Д. Решающий шаг : рассказы и повести / В.Д. Савицкий. – Л., 1985. – 496с.
1136810
  Лузиков А.И. Решающий шаг в экономическом соревновании двух систем. / А.И. Лузиков. – Калининград, 1959. – 29с.
1136811
  Морозов Л.Ф. Решающий этап борьбы с нэпманской буржуазией / Л.Ф. Морозов. – М., 1960. – 103с.
1136812
  Алексеев А.М. Решающий этап в выполнении основной экономической задачи СССР / А.М. Алексеев ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1959. – 48 с. – (Серия 3. Экономика ; № 17)
1136813
  Алексеев В.Я. Решающий этап ликвидации экономического неравенства автономных республик РСФСР (1926-1940 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексеев В.Я. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, каф. ист. сов. общ. – Москва, 1967. – 16 с.
1136814
   Решающий этап экономического соревнования двух систем. Материалы теорет. конф. Октябрьского РК КПСС г.Москвы.. – М., 1961. – 166с.
1136815
  Супоницкий С.А. Решающий этап экономического соревнования социализма с капитализмом / С.А. Супоницкий. – М., 1959. – 52с.
1136816
  Фаминский И.П. Решающий этап экономического соревнования социализма с капитализмом / И.П. Фаминский. – М, 1961. – 51с.
1136817
  Леонович В. Решая перспективу и пейзажи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 156-158. – ISSN 0012-6756
1136818
  Жогин Н.В. Решая судьбу человека... / Н.В. Жогин. – Казань, 1960. – 164с.
1136819
   Решебник : конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / А С. Кругляк, С.А. Остапчук, С.А. Святский, А.В. Павловский; Кругляк С.А, Остапчук С.А., Святский С.А., Павловский А.В. ; под ред. С.А. Кругляка. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-12-0
Вып.6 : Применение уравнений к решению задач. – 1997. – 350 с.
1136820
  Парполито О.П. Решебник : конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / О.П. Парполито. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-24-4
Вып.4 : Задачи по планиметрии. Задачи по стереометрии. – 1998. – 544 с.
1136821
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике / К.И. Мазур. – К
Вып. 2. – 1993. – 413с.
1136822
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып. 1 : Арифметические действия. – 1994. – 590с.
1136823
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып. 2 : Прогрессии. Алгебраические уравнения. Логарифмы . Показательные и логарифмические уравнения. – 1994. – 412с.
1136824
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып. 3 : Тригонометрические уравнения. Неравенства. – 1994. – 462с.
1136825
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Украинская энциклопедия им. М.П.Бажана. – ISBN 5-88500-063-8
вып.2 : Прогрессии. Алгебраические уравнения. Логарифмы. Показательные и логарифмические уравнения. – 1995. – 416с.
1136826
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
В. 4., Кн. 2 : Задачи по геометрии с применением тригонометрии. – 1998. – 816 с.
1136827
   Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-23-6; 966-7010-24-4
Вып.4 : Задачи по планиметрии. Задачи по стереометрии. – 1998. – 544с.
1136828
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редацией М.И.Сканави = Роз"вязник усіх конкурсних задач з математики збірника під ред. М.І. Сканаві / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып.4.Кн.1 : Задачи по планиметрии.Задачи по стереометрии. – 1998. – 728с.
1136829
  Дмитриев Н.И. Решебник задач по физике : 342 задачи с подробными решениями / Н.И. Дмитриев; Под ред. Н.А. Брянского. – Ленинград : Образование. – 156с.
1136830
   Решебник конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / О.П. Вакульчик, С.А. Остапчук, С.А. Святский, А.В. Павловский; Авт.: Вакульчик О.П., Остапчук С.А., Святский С.А., Павловский А.В.; Под ред. С.А. Кругляка. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-13-9
Вып.5 : Задачи по геометрии с применением тригонометрии. – 1997. – 432с.
1136831
  Истер А.С. Решебник основных конкурсных задач по математике из сборника М.И.Сканави : Прогрессии. Текстовые задачи. Начала анализа. Стереометрия: Учебное пособие / А.С. Истер. – Киев : А.С.К., 2004. – 576с. – ISBN 966-539-416-9
1136832
  Истер А.С. Решебник основных конкурсных задач по математике из сборника под редакцией М.И.Сканави : Алгебраические преобразования, уравнения, неравенства, системы. Тригонометрия. Логарифмы. Логарифмические и показательные уравнения, неравенства, системы: Учебное пособие / А.С. Истер. – Киев : А.С.К., 2004. – 464с. – ISBN 966-539-409-6
1136833
   Решебник по физике. – Донецьк : БАО, 1999. – 480ис. – (Справочник школьника). – ISBN 966-548-064-2
1136834
  Хлысталов Э.А. Решение / Э.А. Хлысталов. – М, 1983. – 209с.
1136835
   Решение "нестандартных" показательных уравнений. Программированное задание.. – Куйбышев, 1966. – 14с.
1136836
   Решение 1-й всесоюзной научной конференции "Научно-техническое сотрудничество "Предприятие-ВУЗ" (на примере автомобильной промышленности) 9-11 декабря 1980 г.. – М., 1981. – 8с.
1136837
   Решение 2-го межведомственного регионального стратиграфического совещания по мезозою Кавказа (триас). 1977 г. с региональными стратиграфическими схемами.. – Л., 1979. – 35с.
1136838
   Решение 2-го межведомственного регионального стратиграфического совещания по мезозою Кавказа (юра) 1977 г. с региональными стратиграфическими схемами.. – Л., 1984. – 47с.
1136839
   Решение 2-го межведомственного стратиграфического совещания по четвертичной системе Восточно-Европейской платформы.. – Л., 1986. – 156с.
1136840
   Решение Amadeus SkySYM by Optym помогает easyLet оптимизировать график полетов // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 3 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1136841
   Решение III Всесоюзной конф. по проблемам "Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях".. – М., 1982. – 14с.
1136842
   Решение IV съезда Карпато-Балканской Ассоциации.. – Львов, 1959. – 27с.
1136843
  Крупин Антон Решение Trimble для мониторинга : в фокусе / Крупин Антон, Глущенко Виталий // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
1136844
  Капелько А.П. Решение XII съезда партии в области хозяйственного развития страны и их значение для укрепления союза рабочего класса с крестьянством (1923-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Капелько А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
1136845
   Решение XXIV съезда КПСС -- в жизнь.. – Махачкала, 1972. – 144с.
1136846
  Шенк Д. Решение абстрактного интегродифференциального уравнения его применение к решению гиперболической задачи Коши и исследованичю спектральных свойст оператора Шредингера в случае сингулярного протенциал : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Шенк Д.; МГУ. – М., 1977. – 14л.
1136847
  Идальго Арамайо Хосе Решение аграрного вопроса в странах Латинской Америки (Куба. Перу. Боливия) : Автореф... наук: 08.00.01 / Идальго Арамайо Хосе;. – К., 1976. – 23л.
1136848
  Ганшин Герман Сергеевич Решение алгебраических и трансцендентных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Ганшин Герман Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 21 с.
1136849
  Беланов А.А. Решение алгебраических уравнений методом Лобачевского / А.А. Беланов. – Москва : Наука, 1989. – 96 с.
1136850
  Шмойлов В.И. Решение алгебраических уравнений при помощи r/[фи]- алгоритма / В.И. Шмойлов ; М-во образования и науки Российской Федерации ; Федерал. гос. автономное образовательное учреждение высш. проф. образования "Южный федеральный ун-т"; Технол. ин-т в г. Таганроге. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2011. – 332 с. : Библиогр.: с. 263-330
1136851
  Гриндлингер М.Д. Решение алгоритмических проблем для некоторых классов групп : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Гриндлингер М.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 12 с. – Бібліогр. : с. 9-12
1136852
  Ховрин Геннадий Витальевич Решение ангармонической задачи в теории колебаний многоатомных молекул методом разложения по гармоническим базисным функциям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Ховрин Геннадий Витальевич; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 21л.
1136853
  Сулейманова Р.А. Решение арифметических задач с учащимися младших классов вспомогательной школы / Р.А. Сулейманова. – Алма-Ата, 1989. – 77с.
1136854
   Решение аффринных геометрических задач векторным методом. – Харьков, 1980. – 76с.
1136855
  Буков В.Н. Решение биленейных матричных уравнений методом каконизации / В.Н. Буков, В.Н. Рябченко, Е.Ю. Зыбин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 14-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предлагается метод решения билинейных матричных алгебраических уравнений, использующий представление матриц в канонических базисах.
1136856
  Буков В.Н. Решение билинейных матричных уравнений методом канонизации / В.Н. Буков, В.Н. Рябченко, Е.Ю. Зыбин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предлагается метод решения билинейных матричных алгебраических уравнений, использующий представление матриц в канонических базисах.
1136857
  Шкляр П.Э. Решение больших задач линейного программирования с использованием агрогирования / П.Э. Шкляр. – К., 1978. – 44с.
1136858
  Крылов Б.Л. Решение в конечном виде проблемы Римана для системы Гаусса. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Крылов Б.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 10 л.
1136859
  Кавокин Алексей Александрович Решение в малом некоторых нелинейных краевых задач для уравнений теплопроводности в области с подвижной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кавокин Алексей Александрович; АН КазССР. Ин-т математики и механики. – Алма-Ата, 1977. – 16л.
1136860
  Рылов А.И. Решение вариационной задачи о профилировании сверхзвуковых несимметричных плоских сопел наименьшей длины реализующих заанный равномерный поток на выходе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Рылов А.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 13л.
1136861
   Решение вариационных неравенств в механике.. – Москва : Мир, 1986. – 270 с.
1136862
  Гальченко В.В. Решение внутренней задачи расчета линейных вибраторных антенн / В.В. Гальченко. – Киев, 1979. – 14с.
1136863
  Мелешко Сергей Васильевич Решение волновых задач динамики неупругой сплошной среды методом дифференциальных связей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мелешко Сергей Васильевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 9л.
1136864
  Шевлягин Е.В. Решение вопросов тектоники складчатых зон по палеомагнитным векторам горных пород (На прим. Добнасса и Сев. Кавк.) : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.01 / Шевлягин Е. В.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1136865
   Решение Всесоюзного палинологического совещания по вопросам таксономии и номенклатуры ископаемых спор и пыльцы и методике спорово-пыльцевого анализа (11-15 декабря 1962г.). – Новосибирск, 1963. – 8с.
1136866
   Решение Всесоюзного совещания по биологическим основам рыбохозяйственного освоения водохранилищ, состоявшегося в г.Ленинграде 24-29 ноябя 1958 г.. – М., 1959. – 14с.
1136867
   Решение второй Республиканской конференции по аэрогидромеханике, теплообмену и массообмену, посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. – Киев, 1969. – 15 с.
1136868
  Диденко В.И. Решение гармонических задач теории упругости методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Диденко В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 10 c.
1136869
  Сенюков Р.В. Решение геологических задач на ЭВМ: уч. пособие / Р.В. Сенюков. – М.
ч. 1. – 1978. – 91с.
1136870
   Решение геолого-прознозных задач с применением ЭВМ. – М., 1988. – 199с.
1136871
  Авдонин В.В. Решение геологоразведочных задач на ЭВМ : учеб. пособие / В.В. Авдонин, Н.Н. Шатагин ; ГУ им. М.В. Ломоносова, Геол. фак. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1989. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 139
1136872
  Готман Э.Г. Решение геометрических задач аналитическим методом / Э.Г. Готман. – М, 1979. – 128с.
1136873
  Орленко М.И. Решение геометрических задач на построение в курсе математики средней школы / М.И. Орленко. – Минск, 1953. – 264с.
1136874
  Крамаровская И.И. Решение гидродинамических задач на аналоговых приборах / И.И. Крамаровская. – Ташкент, 1975. – 88с.
1136875
  Логинов П.В. Решение государственного арбитража / П.В. Логинов. – Москва, 1964. – 149с.
1136876
  Банцури Р.Д. Решение граничной задачи линейного сопряжения для одного класса функций и его применение в задачах плоской теории упругости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Банцури Р.Д.; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1966. – 8л.
1136877
  Монастырный П.И. Решение граничных задач для дифференциальных уравнений и систем методами инвариантного погружения и редукции к задачам Коши. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.07 / Монастырный П.И.; АН СССР. Ин-т приклад. матем. – М., 1985. – 45л.
1136878
  Тауфер И. Решение граничных задач для систем линейных дифференциальных уравнений / И. Тауфер. – М., 1981. – 144с.
1136879
  Алексидзе М.А. Решение граничных задач методом разложения по неортогональным функциям / М.А. Алексидзе. – Москва : Наука, 1978. – 351 с. : ил. – Библиогр.: с. 344-348
1136880
  Левицкий И.А. Решение граничных задач теории оболочек для областей с угловыми точками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Левицкий И. А. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1136881
   Решение граничных задач теории упругости для многослойных оснований (алгоритмы и программы).. – Вып.2. – Днепропетровск, 1978. – 58с.
1136882
  Карандаев И.С. Решение двойственных задач / И.С. Карандаев. – Москва, 1976. – 88с.
1136883
  Увгун Лэгцэгийн Решение двумерных задач о собственных значениях с помощью разностных схем повышенной точности : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Увгун Лэгцэгийн; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 122л. – Бібліогр.:л.118-122
1136884
  Увгун Лэмцигейн Решение двумерных задач о собственных значениях с помощью разностных схем повышенной точности : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.07 / Увгун Лэмцигейн; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 10л.
1136885
  Гарифуллина Н.Х. Решение двумерных задач подземной газодинамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гарифуллина Н.Х.; АН УзССР. Ин-т механики и Вычислительный центр. – Ташкент, 1965. – 24л.
1136886
  Шутовский Олег Михайлович Решение двумерных задач статики ортотропных открытых конических оболочек переменной жесткости на основе сплайн-аппроксимации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Шутовский Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 165л. – Бібліогр.:л.131-142
1136887
  Шутовский О.М. Решение двумерных задач статики ортотропных открытых копических оболочек переменной жесткости на основе сплайн-аппроксимации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Шутовский О.М.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 15л.
1136888
  Павилонис А.С. Решение двумерных задач электродинамики методом сингулярных интегральных уравнений : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Павилонис Альгимантас Салезиевич ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1988. – 12 с. – Библиогр.: 19 названий
1136889
  Паев М.Е. Решение двух античных проблем / М.Е. Паев. – К., 1987. – 217с.
1136890
  Цурков С И. Решение двух замечательных задач. / С И. Цурков. – М., 1991. – 15с.
1136891
  Панченко Борис Евгеньевич Решение двухмерных задач дифракции упругих волн на цилиндрических неоднородностях : Дис... кандидата физико-математическихнаук: 01.02.04 / Панченко Борис Евгеньевич; Сумский Государственный универс. – Сумы, 1996. – 128л. – Бібліогр.:л.117
1136892
  Палюшев Б.Б. Решение дирсперсионных соотношений методом паде-приближений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Палюшев Б.Б.; МГУ. Физ. ф-тет., 1972. – 10л.
1136893
   Решение дифференциально-алгебраических систем схемотехнического анализа БИС / В.О. Белаш, А.Л. Глебов, Марьяшкин, Е.Э. Овчинников; Шипилин А.В. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1991. – 27 с.
1136894
  Миролюбов А.А. Решение дифференциально-разностных уравнений с линейными коэффициентами : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Миролюбов А.А.; Горьковский гос. ун-т. Кафедра теории функций. – Горький, 1952. – 3 с.
1136895
  Бондарчук П.И. Решение дифференциальных уравнений методом цепных дробей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бондарчук П.И. ; Львов. ГУ. – Львов, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
1136896
  Бондарчук П.И. Решение дифференциальных уравнений методом цепных дробей : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 003 / Бондарчук П.И. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 13 с.
1136897
  Орел Г.С. Решение дифференциальных уравнений теории сложных волноводных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 03 / Орел Г.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 7 с. – Бібліогр.:с.6-7
1136898
  Галкин Л.М. Решение диффузионных задач методом Монте-Карло / Л.М. Галкин. – Москва : Наука, 1975. – 96с.
1136899
  Румянцева М. Решение для создания электронной библиотеки // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2013. – июнь. – С. 82-83. – ISSN 1726-6726
1136900
  Зимненко Б.Л. Решение Европейского Суда по правам человека и правовая система Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 7. – С. 32-38. – ISSN 0132-0769
1136901
  Карумидзе Г.В. Решение експериментальных задач методом стохастического поиска на аналоговых вичислительных машинах : Автореф... канд. техн.наук: / Карумидзе Г. В.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 17л.
1136902
  Зуйкова Е.М. Решение женского вопроса в СССР и его международное значение / Е.М. Зуйкова, Н.Н. Плаксина. – М., 1976. – 41с.
1136903
  Бильшай В.Л. Решение женского вопроса в СССР. / В.Л. Бильшай. – М., 1956. – 247с.
1136904
  Белова В.С. Решение женского вопроса в СССР. / В.С. Белова. – М., 1975. – 56с.
1136905
  Чирков П.М. Решение женского вопроса в СССР. 1917-1937 гг. / П.М. Чирков. – М., 1978. – 255с.
1136906
  Носач В.В. Решение задач аппроксимации с помощью персональных компьютеров / В.В. Носач. – Москва : МИКАП, 1994. – 382с. – ISBN 5-85959-067-9
1136907
  Чуканцов С.М. Решение задач в курсе алгебры советской общеобразовательной средней школы в связи с осуществлением политехнического обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Чуканцов С.М.; Моск. обдл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1958. – 15л.
1136908
  Джонс Ж. Решение задач в системе Турбо Паскаль / Ж. Джонс, К. Харроу. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 720с.
1136909
  Сакман Г. Решение задач в системе человек - ЭВМ. / Г. Сакман. – М., 1973. – 352с.
1136910
  Затула Нелли Ивановна Решение задач вязкоупругости кусочно-однородных тел численно-аналитическим методом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Затула Нелли Ивановна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 128л. – Бібліогр.:л.117-128
1136911
  Жуков А.А. Решение задач диссипативности и оптимизации на основе метода функций Ляпуно : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Жуков А. А.; МВиССО РСФСР, Моск. ин-т радиотехн., электрон. и автомат. – М., 1983. – 21л.
1136912
  Материкова Людмила Борисовна Решение задач дифракции на диэлектрических телах и системах тел вращения методом интегральных уравнений : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Материкова Людмила Борисовна; МВ и ССО СССР. Моск. энергетич. ин-т. – М., 1973. – 20л.
1136913
  Мартьянова Р.А. Решение задач для обыкновенных дифференциальных уравнений на бесконечном промежутке с помощью осциллирующих функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартьянова Р.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1962. – 8л.
1136914
  Брябрин В.М. Решение задач и обработки информации при помощи ассоциативного запоминающего устройства / В.М. Брябрин. – М., 1964. – 40с.
1136915
  Фридман Ф.Л. Решение задач и структурное программирование на фортране / Ф.Л. Фридман, Э.Б. Коффман. – М., 1983. – 485с.
1136916
  Чекмарев Я.Ф. Решение задач и устные вычисления по арифметике в пед. училищах / Я.Ф. Чекмарев. – М, 1952. – 64с.
1136917
  Петраке Георге Решение задач идентификации большой размерности на основе применения принципов теории самоорганизации и направленного случайного поиска : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Петраке Георге; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1136918
  Павленко Ю.Г. Решение задач контрольной работы № 1 по физике (9 кл.) / Ю.Г. Павленко. – М., 1971. – 8с.
1136919
  Павленко Ю.Г. Решение задач контрольной работы № 3 по физике (9 кл.) / Ю.Г. Павленко. – М., 1971. – 7с.
1136920
  Павленко Ю.Г. Решение задач контрольной работы № 4 по физике (9 кл.) / Ю.Г. Павленко. – М., 1971. – 6с.
1136921
  Муравьев В.И. Решение задач линейного программирования методом последовательного улучшения с базисом пременного размера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Муравьев В.И.; ЛГУ. – Л., 1972. – 9л. – Бібліогр.:с.8
1136922
  Сурин С.С. Решение задач линейного программирования с большим числом ограничений методом последовательного улучшения допустимого плана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Сурин С.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 6л.
1136923
  Дормодихина Н.Ф. Решение задач математической физики : учеб. пособие / Н.Ф. Дормодихина, А.А. Косарев, Л.С. Миловская. – Воронеж : ВГУ, 1980. – 138 с. – Библиогр.: с. 136
1136924
  Саибов Додуло Алиевич Решение задач миграции и трансформации загрязняющих веществ при взаимодействии поверхностных и подземных вод : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Саибов Додуло Алиевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 13л.
1136925
  Саибов Додуло Алиевич Решение задач миграции и трансформации загрязняющих веществ при взаимодействии поверхностных и подземных вод : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Саибов Додуло Алиевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 126л. – Бібліогр.:л.112-126
1136926
  Переверзева Н.А. Решение задач на алгоритмическом языке / Н.А. Переверзева, И.Н. Ревчук. – Минск, 1990. – 112с.
1136927
  Добров Е.В. Решение задач на аналоговой вычислительной машине / Е.В. Добров. – М, 1970. – 151с.
1136928
  Матвеев С.К. Решение задач нестационарного оплавления стекловидных материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Матвеев С.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 8л.
1136929
  Абуталиев Ф.Б. Решение задач неустановившейся фильтрации : числ. и аналит. методы / Ф.Б. Абуталиев ; АН УзССР, Ин-т кибернетики с ВЦ. – Ташкент : Фан, 1972. – 207 с. : черт. – Список лит.: с. 201-206
1136930
  Яковлев Б.А. Решение задач нефтяной геологии методами термометрии / Б.А. Яковлев. – Москва : Недра, 1979. – 143с.
1136931
  Бахромова З.Н. Решение задач о деформации гибких длинных некруовых цилиндрических панелей с перемещенными параметрами. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бахромова З.Н.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1982. – 113л. – Бібліогр.:л.102-113
1136932
  Приходько Е.М. Решение задач об изгибе пластин методом суммарных представлений : Дис... канд.физ-мат.наук: / Приходько Е.М.; КГУ. – Киев, 1964. – 113л.
1136933
  Приходько Е.М. Решение задач об изгибе пластин методом суммарных представлений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Приходько Е.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1964. – 1л.
1136934
  Васильев В.В. Решение задач оптимального планирования на электронных моделях / В.В. Васильев. – Київ, 1966. – 165с.
1136935
  Грачев Н.И. Решение задач оптимального управления в системе ДИСО / Н.И. Грачев, А.Н. Фильков. – М., 1986. – 65с.
1136936
  Ногин Н.В. Решение задач осесимметричной теории потенциала и теории упругости для пространства с одним и двумя сферическими разрезами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Ногин Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 13 с.
1136937
  Креков Г.М. Решение задач переноса пространственно-ограниченных световых пучков методом Монте-Карло. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Креков Г.М.; Сиб. физ.-техн. ин-тут им. В.Д.Кузнецова при Томской гос. ун-тете. – Томск, 1968. – 14л.
1136938
  Лычагин М.В. Решение задач по бухгалтерскому учёту в режиме диалога с ЭВМ / М.В. Лычагин. – Новосибирск, 1988. – 88с.
1136939
  Тихонова В.Г. Решение задач по кинетике / В.Г. Тихонова, Т.И. Горина. – Москва : Б.и., 1967. – 85с.
1136940
  Очагов Ф.М. Решение задач по механике / Ф.М. Очагов. – Москва, 1965. – 239 с.
1136941
  Луцевич А.А. и др. Решение задач по механике и молекулярной физике / А.А. и др. Луцевич. – Минск : Народная асвета, 1989. – 175 с.
1136942
  Очагов Ф.М. Решение задач по молекулярной физике / Ф.М. Очагов. – М., 1971. – 104с.
1136943
  Харитонов В.В. Решение задач по оптике и квантовой физике. : Книга для учителя / В.В. Харитонов. – Минск : Народная асвета, 1991. – 93с.
1136944
  Буланов Э.А. Решение задач по сопротивлению материалов : Учеб. пособие / Э.А. Буланов. – 2-е изд., испр. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 208с. – ISBN 5-94774-118-0
1136945
  Березкин Е.Н. Решение задач по теоретической механике / Е.Н. Березкин. – М, 1974. – 136с.
1136946
  Голованевский Б.Т. Решение задач по топографическим картам и планам : учебное пособие / Б.Т. Голованевский; ред. Л.М. Назарьева. – Калинин : Калининский Государственный ун-т, 1977. – 54 с.
1136947
  Айзенштат Я.И. Решение задач по тригонометрии : пособие для учителей / Я.И. Айзенштат, Б.Г. Белоцерковская. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 256 с. : черт.
1136948
  Куприн М.Я. Решение задач по физике / М.Я. Куприн. – Челябинск, 1969. – 316с.
1136949
  Беликов Б.С. Решение задач по физике : Общие методы / Б.С. Беликов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 255 с.
1136950
  Парфентьева Н.А. Решение задач по физике / Н.А. Парфентьева, М.В. Фомина. – 2-е изд., испр. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1995. – 216 с.
1136951
   Решение задач по физике : Учеб. пособие / В.М. Кириллов, В.А. Давыдов, А.А. Задерновский, В.Е. Зубов, А.Н. Сафронов; В.М. Кириллов, В.А. Давыдов, А.А. Задерновский, В.Е. Зубов, А.Н. Сафронов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : КомКнига, 2006. – 248с. – ISBN 5-484-00394-6
1136952
  Дегтярев Б.И. и др. Решение задач по физике на программируемых микрокалькуляторах : кн. для учителя: из опыта работы / Б.И. и др. Дегтярев. – Москва : Просвещение, 1991. – 255 с.
1136953
  Парфентьева Н.А. Решение задач по физике. / Н.А. Парфентьева, М.В. Фомина. – 2-е изд., испр. – Москва
Ч.2. – 1995. – 206 с.
1136954
  Лабий Ю.М. Решение задач по химии с помощью уравнений и неравенств / Ю.М. Лабий. – М., 1987. – 78с.
1136955
  Зотова И.К. Решение задач по электричеству в курсе общей физики : Уч. пособие / И.К. Зотова, М.А. Фосс. – Воронеж, 1978. – 118 с.
1136956
  Николаенко В.К. Решение задач повышенной сложности по общей и неорганической химии. : пособие для учителя / В.К . Николаенко ; под общ. ред. Г.В. Лисичкина. – Киев : Рад. шк., 1990. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-155
1136957
  Веселовский В.Е. Решение задач размещения объектов социальной инфраструктуры / В.Е. Веселовский, А.В. Потапов. – Москва, 1989. – 25 с.
1136958
  Козачек В.В. Решение задач рассеяния на объектах сложной формы методом парциальных волн : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.024 / Козачек В.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 8 с.
1136959
  Голуб Галина Петровна Решение задач статики слоистых ортотропных оболочек вращения переменной жесткости в уточненной постановке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Голуб Галина Петровна; Ин-т механики АН УССР. – Киев, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1136960
  Литвинов М.М. Решение задач стационарной теплопроводности в неоднородной среде методом электрического моделирования. / М.М. Литвинов. – М., 1959. – 11с.
1136961
  Ржаницын Всеволод Александрович Решение задач структурной геологии по данным гравиразведки : Дис... канд. геолог-тинерал.наук: / Ржаницын Всеволод Александрович; КГУ. – К, 1974. – 199л. – Бібліогр.:л.188-199
1136962
  Ржаницын Всеволод Александрович Решение задач структурной геологии по данным гравиразведки (с применением автоматизированной системы интерпретации гравитационных аномалий) : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.00.12 / Ржаницын Всеволод Александрович; МВ ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 24л.
1136963
  Винник И.В. Решение задач теоретической механики на программируемых микрокалькуляторах / И.В. Винник. – Киев, 1990. – 173с.
1136964
  Григоренко Я.М. Решение задач теории оболочек на ЭВМ : Учебное пособие / Я.М. Григоренко, А.П. Мукоед. – Киев : Головное изд."Вища школа", 1979. – 280с. : Ил.88 + Табл.78. – Библ.: 66назв
1136965
  Беренов М.Н. Решение задач теории пластин и прямоугольных в плане полгих оболочек переменной толщины на основе сплайн-аппроксимации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Беренов М.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1988. – 13л.
1136966
  Беренов М.Н. Решение задач теории пластин и прямоугольных в плане пологих оболочек переменной толщины на основе сплайн-аппроксимации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Беренов М.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1988. – 13л.
1136967
  Беренов М.Н. Решение задач теории пластин и прямоугольных в плане пологих оболочек переменной толщины на основе сплайнаппроксимации : Дис... докт. техн.наук: 01.02.04 / Беренов М. Н.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1988. – 177л. – Бібліогр.:л.159-177
1136968
  Колерова Т.Я. Решение задач теории поверхностного эффекта на ЭЦВМ : Автореф... канд. технич.наук: 276 / Колерова Т.Я.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1969. – 26л.
1136969
  Филатов Виталий Александрович Решение задач теории потенциала, связанных с искусственным подмагничиванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Филатов Виталий Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-м. – Новосибирск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1136970
  Краснов Я.А. Решение задач теории теплопроводности и потенциала с нелинейными граничными условиями специального вида и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Краснов Я.А.; АН КазССР. Ин-т матем. и механики. – Алма-Ата, 1978. – 15л.
1136971
  Коновалов А.Н. Решение задач теории упругости в напряжениях / А.Н. Коновалов. – Новосибирск, 1979. – 94с.
1136972
  Степаненко В.М. Решение задач теории упругости для несжимаемого материала. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Степаненко В.М.; Ин-т гидродинамики СО АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 16л.
1136973
  Засько Ю.Н. Решение задач теории фильтрации в неоднородной изотропной среде методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Засько Ю.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 11с.
1136974
  Лукашевич Д.И. Решение задач теплопроводимости и автоматического управления при помощи инвариантов обыкновенных линейных дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Лукашевич Д.И.; Риж. политехн. ин-т. Объед. учен. совет факультетов электроэнерг., автоматики и вычислит. техники. – Рига, 1968. – 26л.
1136975
  Цуркан П.Н. Решение задач устойчивости одной системы в случае двух нулевых корней характеристического уравнения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 003 / Цуркан П. Н.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1136976
  Ильин И.А. Решение задач физики на ЭВМ / И.А. Ильин. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1980. – 47 с.
1136977
  Лаврик Н.И. Решение задач фильтрации к дренажным устройствам в трехслойной среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Лаврик Н.И.; АН УССР. ИН-т гидромеханики. – Киев, 1974. – 16л.
1136978
  Малюга С.М. Решение задач фильтрации под дренированными гидротехническими сооружениями методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Малюга С.М. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1136979
  Гашко А.Л. Решение задач фотоупругости без картины изоклин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Гашко А.Л.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1970. – 8л.
1136980
  Хачатуров В.Р. Решение задач целочисленного программирования луч-методом / В.Р. Хачатуров. – М, 1987. – 24с.
1136981
  Колосов А.Л. Решение задач электрометрии скважин на ЭВМ / А.Л. Колосов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 145с.
1136982
  Золотарева Е.В. Решение задачи Дирихле для некоторых эллиптических систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Золотарева Е.В.; АН СССР. Сиб отд. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1136983
  Власов В.И. Решение задачи Дирихле дя уравнения Пуассона в некоторых областях сложными границами / В.И. Власов, Д.Б. Волков. – Москва, 1989. – 44с.
1136984
  Кузнецова Л.В. Решение задачи Коши-Ковалевской для некоторых уравнений в частных производных в области сколь-угодно гладких функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецова Л.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1950. – 4 с.
1136985
  Ладыженская О.А. Решение задачи Коши для гиперболических систем методом конечных разностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ладыженская О.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 7 с.
1136986
  Суфиев Т. Решение задачи Коши для некоторых систем дифференциальных уравнений в частных произведениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Суфиев Т.; АН УзССР. Объед. учен. совет. Отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1963. – 15л.
1136987
  Булашева Л.К. Решение задачи Коши для некоторых функциональных уравнений произвольного порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булашева Л. К.; Ун-т дружбы народов. – М., 1964. – 8л.
1136988
  Назаров Р. Решение задачи Коши для поливолновых уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Назаров Р.; АН Киргиз.ССР.Объед.учен.совет.Отдел.физ-техн.и матем.наук. – Фрунзе, 1965. – 10л.
1136989
  Дикин И.И. Решение задачи линейного программирования и некоторых ее обобщений методом внутренних точек. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Дикин И.И.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.1
1136990
  Сапаговене Д.Й. Решение задачи на собственные значения для эллиптических диффернциальных операторов разностными методами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Сапаговене Д. Й.; АН БССР, От-ние физ .мат. наук. – Вильнюс, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1136991
  Власов В.И. Решение задачи о кручении швеллера / В.И. Власов. – Москва, 1989. – 39с.
1136992
  Булгаков Н.А. Решение задачи о намагничивании кольца в однородном магнитном поле : с приложением к некоторым вопросам электротехники и к вопросу о девиации компаса / [соч.] Николая Булгакова. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1901. – [4], 187 с. – Отд. оттиск: Известия Технологического института


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову от автора
1136993
  Булгаков Н.А. Решение задачи о намагничивании эллиптического слоя в однородном магнитном поле / [Н. Булгаков]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1901. – 59 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Записки по гидрографии, изд. Главным гидрографическим управлением. 1901, вып. 23, с. 126-181
1136994
  Лившиц В.Л. Решение задачи о плоско-напряженном состоянии и устойчивости пластин методами ортогонализации и коллокации : Автореф... канд. техн.наук: 01.022 / Лившиц В.Л.; Харьк. инж.-строит. ин-т. – Х., 1970. – 18л.
1136995
  Галкин Л.М. Решение задачи о распределении распадающих примесей в прибрежной области водоемов методом Монте-Карло : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Галкин Л.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет прикл. математики секции. Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1136996
  Ляшко И.И. Решение задачи о фильтрации под многошпунтовой плотиной при произвольном криволинейном подземном водоупоре : Дис... канд. физ.-мат. наук / Ляшко И. И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 106 л. – Бібліогр.:л.105-106
1136997
  Ляшко И.И. Решение задачи о фильтрации под многошпунтовой плотиной при произвольном криволинейном подземном водоупоре. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ляшко И.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 7 с.
1136998
  Гавриляко Владимир Михайлович Решение задачи синтеза с помощью функции управляемости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гавриляко Владимир Михайлович; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1982. – 18л.
1136999
  Гулиев Ш.М. Решение задачи упругой устойчивости прямых и кривых стержней, пластин и пологих оболочек методом дискретизацип добавочной нагрузки. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Гулиев Ш.М.; Харьков.авиацион.ин-т. – Харьков, 1981. – 19л.
1137000
  Мелконян Д.О. Решение задачи устойчивости програмного движения на конечном интервале времени первым методом Ляпунова. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.02 / Мелконян Д.О.; МВ и ССО СССР.Ун-т дружбы народов. – М, 1979. – 11л.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,