Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1136001
  Зубко Л.П. "Проходять поетичними рядами часи козацтва..." : підсумковий урок-козацький похід за повістю Миколи Гоголя "Тарас Бульба" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 29-33
1136002
  Грачова Наталія "Проходять поетичними рядами часи козацтва..." : інтегрований урок (зарубіжна література-музика-образотворче мистецтво) за повістю М.В. Гоголя "Тарас Бульба" 7 клас // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 63-69
1136003
  Гривул Т.Т. "Процес - 59": покоління борців та героїв / Тарас Гривул, Ольга Осередчук ; [упорядкув. арх. матеріалів: О. Осередчук, Т. Гривул, С. Вікарчук]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 231, [1] с. : фотоіл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 228-229. – ISBN 978-966-613-906-4
1136004
  Андріянова Л. "Процес "Спілки визволення України" та його значення // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 146-150. – ISBN 978-966-171-795-3
1136005
  Капитаненко А.М. Профилактика болезней поджелудочной железы / А.М. Капитаненко. – Москва, 1985. – 96с.
1136006
  Рыдаев В.М. Профилактика в контроле / В.М. Рыдаев. – Москва, 1989. – 77с.
1136007
  Кудыкин М.Н. Профилактика венозного тромбоэмболизма в практике колопроктолога: исторические аспекты и современная реальность // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 34-41. – ISSN 2224-0586
1136008
  Власов Ю.И. Профилактика вирусных болезней растений / Ю.И. Власов. – Ленинград : Колос, 1967. – 96с.
1136009
  Ягодинский В.Н. Профилактика гриппа. / В.Н. Ягодинский. – Москва, 1978. – 96с.
1136010
  Шеклаков Н.Д. Профилактика дерматофитий / Н.Д. Шеклаков. – М, 1986. – 96с.
1136011
  Галкин В.А. Профилактика желчнокаменной болезни // Инфаркт миокарда: профилактика первичная и вторичная / Л.А. Лещинский. – Москва, 1988. – С. 51-75
1136012
  Глухов Ю.Д. Профилактика заболеваний предстательной железы / Ю.Д. Глухов. – М, 1984. – 96с.
1136013
  Царфис П.Г. Профилактика заболеваний суставов и позвоночника / П.Г. Царфис. – Москва, 1987. – 64с.
1136014
  Дощенко В.Н. Профилактика и диагностика лучевых заболеваний в период пуска и освоения атомного производства на ПО "Маяк" / В.Н. Дощенко. – М, 1995. – 80с.
1136015
  Гавриков Н.А. Профилактика и курортное лечение атеросклероза / Н.А. Гавриков. – Москва, 1977. – 96с.
1136016
   Профилактика и лечение контрастиндуцированной нефропатии у кардиохирургических пациентов / Т.В. Кропивко, А.Н. Дружина, О.А. Лоскутов, И.П. Шлапак // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 88-91. – ISSN 2224-0586
1136017
  Березницкий Я.С. Профилактика и лечение послеоперационных поддиафрагмальных абсцессов и их осложнений. : Автореф... Доктора мед.наук: 14.00.27 / Березницкий Я.С.; Мин-во здравоохранения СССР. – Харьков, 1986. – 41л.
1136018
   Профилактика и лечение пролежней в отделениях интенсивной терапии (обзор литературы) / Л.А. Мальцева, Н.Ф. Мосенцев, Е.А. Мищенко, В.Н. Лисничая, Е.Ф. Сакович // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 100-104. – ISSN 2224-0586
1136019
  Ланда А.М. Профилактика и лечение спортивных повреждений / А.М. Ланда, Н.М. Михайлова. – М., 1953. – 288с.
1136020
  Андерег Г.Ф. Профилактика и наладка киноустановок / Г.Ф. Андерег. – Москва, 1987. – 143с.
1136021
  Степанов В.А. Профилактика и тепрапия при пуллорозе птиц. : Автореф... Канд.вет.наук: / Степанов В.А.; Одес.с-х.ин-т. – М, 1965. – 17л.
1136022
   Профилактика инфекций при тяжелых повреждениях мозга: акцентирование на вентилятор-ассоциированную пневмонию и наружное вентрикулярное дренирование / Л.А. Мальцева, В.И. Гришин, Л.В. Куник, Д.В. Базиленко, С.О. Пшенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 82-85. – ISSN 2224-0586
1136023
   Профилактика курения у подростков / А.А. Александров, М.Б. Котова, В.Б. Розанов, В.Ю. Климович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 55-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Приводятся результаты программы по борьбе с курением среди школьников-подростков. Показана преобладающая роль психологической зависимости от табака в этой возрастной группе. Обосновывается необходимость поддерживающих мероприятий после окончания ...
1136024
  Листопад А.А. Профилактика наркомании в студенческой среде : учебное пособие / А.А. Листопад; МОНУ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського (м.Одеса). – Одеса : Маяк, 2005. – 312с. – ISBN 966-587-126-9
1136025
  Квашис В.Е. Профилактика неосторожных преступлений / В.Е. Квашис. – К., 1981. – 78с.
1136026
  Лубоцкая-Россельс Профилактика нервно-психических отклонений у учащихся / Лубоцкая-Россельс. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1963. – 172 с.
1136027
  Карпичко О.В. Профилактика неуспешности в начальной школе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 124-125. – ISSN 0869-561Х
1136028
  Копытов Ю.П. Профилактика ожирения в поликлинических условиях. / Ю.П. Копытов, Н.В. Кузьков. – К., 1985. – 133с.
1136029
  Дранкин Д.И. Профилактика пищевых отравлений / Д.И. Дранкин. – Москва, 1978. – 96с.
1136030
  Тихомиров Денис Еварестович Профилактика правонарушений - дело общественное / Тихомиров Денис Еварестович. – Киев : Знание, 1983. – 48с.
1136031
  Антонян Ю.М. Профилактика правонарушений / Антонян Ю.М., Миньковский Г.М. – Москва : О-во "Знание" РСФСР, 1978. – 41 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде вопр. государства и права)
1136032
  Пискарев В.А. Профилактика правонарушений / В.А. Пискарев. – Минск, 1978. – 175 с.
1136033
   Профилактика правонарушений. – Казань, 1989. – 124с.
1136034
   Профилактика правонарушений. – Рига, 1990. – 100с.
1136035
  Андреев И.С. Профилактика правонарушений в народном хозяйстве : социал.-правовая характеристика / Андреев И.С. – Минск : Университетское, 1985. – 81 с.
1136036
  Шульце К. Профилактика правонарушений в социалистическом обществе. (На опыте СССР и ГДР). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Шульце К.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1977. – 23л.
1136037
  Крутько А.И. Профилактика правонарушений в сфере обслуживания / А.И. Крутько. – М., 1981. – 64с.
1136038
  Измайлова Ф.Ш. Профилактика правонарушений в трудовом коллективе / Ф.Ш. Измайлова, О.Н. Кондрашкова. – М., 1987. – 80с.
1136039
  Ветров Н.И. Профилактика правонарушений среди молодежи / Н.И. Ветров. – Москва, 1980. – 182с.
1136040
  Миньковский Г.М. Профилактика правонарушений среди молодежи / Г.М. Миньковский. – Киев, 1985. – 55с.
1136041
  Миньковский Г.М. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. / Г.М. Миньковский, А.П. Тузов. – К., 1987. – 214с.
1136042
   Профилактика правонарушений среди учащихся. – К., 1983. – 100с.
1136043
   Профилактика правонарушнений среди несовершеннолетних. – Київ, 1980. – 103с.
1136044
  Коломийцев Ф.М. Профилактика преждевременной старости / Ф.М. Коломийцев. – М., 1960. – 78с.
1136045
  Коломийцев Ф.М. Профилактика преждевременной старости / Ф.М. Коломийцев. – Изд. 2-е. – Москва, 1964. – 80с.
1136046
  Лекарь А.Г. Профилактика преступлений / А.Г. Лекарь. – М., 1972. – 102с.
1136047
  Астемиров З.А. Профилактика преступлений / З.А. Астемиров. – Махачкала, 1985. – 85 с.
1136048
  Блувштейн Ю.Д. Профилактика преступлений / Ю.Д. Блувштейн. – Минск : Университетское, 1986. – 286с.
1136049
  Дегтяренко М. Профилактика преступности среди несовершеннолетних: опыт и перспективы сотрудничества // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7069-17-0
1136050
   Профилактика преступности среди несовершеннолетних: опыт и перспективы сотрудничества // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7069-17-0
1136051
   Профилактика пьянства и алкоголизма. – Москва, 1983. – 160с.
1136052
  Анисимов Л.Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи / Л.Н. Анисимов. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 173, [2] с.
1136053
  Гасилин В.С. Профилактика ревматизма / В.С. Гасилин, А.И. Романов. – Москва : Знание, 1978. – 92с. – (Народный университет ; Факультет здоровья №3, 1978 г.)
1136054
  Александров А.А. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте / А.А. Александров. – Москва : Медицина, 1987. – 80 с. – (аучно-популярная медцинская литература : (Сердечно-сосудистые заболевания))
1136055
  Гамидов А.Н. Профилактика спайкообразования у больных с распространенным перитонитом // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 16-18. – ISSN 1727-0847
1136056
  Дешин Д.Ф. Профилактика спортивного травматизма. / Д.Ф. Дешин. – М., 1953. – 112с.
1136057
  Теплов А.Ф. Профилактика травматизма / А.Ф. Теплов. – М, 1991. – 92с.
1136058
  Миринов Г.Б. Профилактика туберкулеза легких / Г.Б. Миринов. – Москва, 1985. – 96с.
1136059
   Профилактика умышленных убийств, совершаемых на бытовой почве. – Караганда, 1984. – 120 с.
1136060
  Рамазанов Т.Б. Профилактика хозяйственных преступлений / Т.Б. Рамазанов. – Махачкала, 1990. – 78с.
1136061
  Марти Микконен. Профилактика ятрогенных повреждений больного // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 1. – С.39-42. – ISSN 1812-3910


  Компенсация больному неоправданных телесных повреждений. причиненных в ходе лечения
1136062
  Кривоспицкий В.Ф. Профилактическая деятельность органов, осуществляющих борьбу с преступностью в районе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 715 / Кривоспицкий В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 21 с.
1136063
  Чуйков Ю.Н. Профилактическая работа суда / Ю.Н. Чуйков. – Х, 1977. – 64с.
1136064
  Михайлянц А.Г. Профилактическая функция советского уголовного процесса / А.Г. Михайлянц. – Ташкент, 1977. – 61с.
1136065
  Степанов С.В. Профилактические работы и сроки их проведения / С.В. Степанов. – М., 1972. – 136с.
1136066
  Ефремов В.В. Профилактическое и лечебное применение витаминов / В.В. Ефремов. – М, 1948. – 32с.
1136067
  Эфрос А. Профили / А. Эфрос. – М, 1930. – 308с.
1136068
   Профили избранных фраунгоферовых линий для разных положений центр - край на диске Солнца. – Киев : Наукова думка, 1975. – 222 с.
1136069
  Иофьев М.И. Профили искусства / М.И. Иофьев. – М, 1965. – 323с.
1136070
   Профили комплектования фондов государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина иностранными изданиями. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1987. – 111с.
1136071
   Профили комплектования фондов государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина иностранными печатными изданиями. – М., 1977. – 100с.
1136072
  Бабий Б.Т. Профили слабых фраунгоферовых линий солнечного спектра : Автореф... канд. физ-матнаук: / Бабий Б.Т.; АН СССР Главн. астороном осбсерватория. – Л, 1965. – 8л.
1136073
  Мосешвили Ю. Профили. Диалоги. / Ю. Мосешвили. – Тбилиси, 1977. – 169с.
1136074
   Профилизация и сбалансированность промышленности крупного города. – Л., 1985. – 191с.
1136075
  Коршунов С.В. Профилирование и специализация подготовки кадров для инновационной экономики / С.В. Коршунов, Е.В. Караваева, Е.П. Попова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 10-23. – ISSN 0869-3617


  В историческом и концептуальном плане обсуждаются вопросы профилирования программ ВПО разных уровней. Авторы считают, что разработка перечней направлений, профилей и специальностей ВПО должна строиться на основе богатого и разнообразного отечественного ...
1136076
  Довжик С.А. Профилирование лопаток осевого дозвукового копрессора / С.А. Довжик, 1958. – 140с.
1136077
  Куриленко Ю.В. Профилирование сверхзвуковых пространственных каналов с центральным телом. / Ю.В. Куриленко, И.Е. Михайлов. – М., 1989. – 13с.
1136078
  Пономарев-Степной Профилирование ядерного реактора / Пономарев-Степной, Е.С. Глушков. – М., 1988. – 240с.
1136079
  Соколов А.В. Профилированное обучение библиотечно-информационных бакалавров и магистров // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 5. – С. 5-19. – ISSN 0130-9765
1136080
  Шаповалов В.А. Профилированные монокристаллы кремния для солнечной энергетики / В.А. Шаповалов, Ю.А. Никитенко // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2014. – № 1 (89). – С. 48-52. – (Серия "Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники" ; вып. 20). – ISSN 1562-6016
1136081
   Профиль : украинский еженедельник. – Київ, 2007-
№ 14. – 2007
1136082
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 1. – 2008
1136083
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 2. – 2008
1136084
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 3. – 2008
1136085
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 4. – 2008
1136086
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 5. – 2008
1136087
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 6. – 2008
1136088
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 7. – 2008
1136089
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 8. – 2008
1136090
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 9. – 2008
1136091
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 10. – 2008
1136092
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 11. – 2008
1136093
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 12. – 2008
1136094
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 13. – 2008
1136095
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 14. – 2008
1136096
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 15. – 2008
1136097
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 16/17. – 2008
1136098
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 18. – 2008
1136099
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 19. – 2008
1136100
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 20. – 2008
1136101
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 21. – 2008
1136102
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 22. – 2008
1136103
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 23. – 2008
1136104
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 24. – 2008
1136105
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 25. – 2008
1136106
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 26. – 2008
1136107
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 27. – 2008
1136108
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 28. – 2008
1136109
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 29/30. – 2008
1136110
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 31/32. – 2008
1136111
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 33. – 2008
1136112
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 34. – 2008
1136113
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 35. – 2008
1136114
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 36. – 2008
1136115
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 37. – 2008
1136116
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 38. – 2008
1136117
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 39. – 2008
1136118
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 40. – 2008
1136119
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 41. – 2008
1136120
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 42. – 2008
1136121
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 43. – 2008
1136122
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 44. – 2008
1136123
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 45. – 2008
1136124
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 46. – 2008
1136125
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 47. – 2008
1136126
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 48. – 2008
1136127
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 49. – 2008
1136128
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2007-
№ 50. – 2008
1136129
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 1/2 (70/71). – 2009
1136130
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 3 (72). – 2009
1136131
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 4 (73). – 2009
1136132
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 5 (74). – 2009
1136133
   Профиль : украинский еженедельник. Спецпроект / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 6 (75). – 2009
1136134
   Профиль : украинский еженедельник. Спецпроект / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 7 (76). – 2009
1136135
   Профиль : украинский еженедельник. Спецпроект / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 8 (77). – 2009
1136136
   Профиль : украинский еженедельник. Спецпроект / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 9 (78). – 2009
1136137
   Профиль : украинский еженедельник. Спецпроект / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 10 (79). – 2009
1136138
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 11 (80). – 2009
1136139
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 12 (81). – 2009
1136140
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 13 (82). – 2009
1136141
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 14 (83). – 2009
1136142
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 15 (84). – 2009
1136143
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 16 (85). – 2009
1136144
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 17/18 (86/87). – 2009
1136145
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 19 (88). – 2009
1136146
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 20 (89). – 2009
1136147
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 21 (90). – 2009
1136148
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 22 (91). – 2009
1136149
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 23 (92). – 2009
1136150
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 24 (93). – 2009
1136151
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 25 (94). – 2009
1136152
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 26 (95). – 2009
1136153
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 27 (96). – 2009
1136154
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 28 (97). – 2009
1136155
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 29/30 (98/99). – 2009
1136156
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 32 (101). – 2009
1136157
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 33 (102). – 2009
1136158
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 34 (103). – 2009
1136159
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 35 (104). – 2009
1136160
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 36 (105). – 2009
1136161
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 37 (106). – 2009
1136162
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 38 (107). – 2009
1136163
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 39 (108). – 2009
1136164
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 40 (109). – 2009
1136165
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 41 (110). – 2009
1136166
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 42 (111). – 2009
1136167
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 43 (112). – 2009
1136168
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 44 (113). – 2009
1136169
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 45 (114). – 2009
1136170
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 46 (115). – 2009
1136171
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 47 (116). – 2009
1136172
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 48/49 (117/118). – 2009
1136173
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 1/2 (119/120). – 2010
1136174
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 3/4 (121/122). – 2010
1136175
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 5 (123). – 2010
1136176
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 6 (124). – 2010
1136177
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 7 (125). – 2010
1136178
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 8/9 (126/127). – 2010
1136179
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 10 (128). – 2010
1136180
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 11 (129). – 2010
1136181
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 12 (130). – 2010
1136182
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 13 (131). – 2010
1136183
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 14 (132). – 2010
1136184
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 15 (133). – 2010
1136185
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 16 (134). – 2010
1136186
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 17 (135). – 2010
1136187
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 18/19 (136/137). – 2010
1136188
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 20 (138). – 2010
1136189
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 21 (139). – 2010
1136190
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 22 (140). – 2010
1136191
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 23 (141). – 2010
1136192
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 24/25 (142/143). – 2010
1136193
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 26 (144). – 2010
1136194
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 27 (145). – 2010
1136195
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 28 (146). – 2010
1136196
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 29 (147). – 2010
1136197
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 30 (148). – 2010
1136198
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 31/32 (149/150). – 2010
1136199
   Профиль : украинский еженедельник. Спецвыпуск / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 33 (151) : 3 года Профиль. – 2010
1136200
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 34 (152). – 2010
1136201
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 35 (153). – 2010
1136202
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 36 (154). – 2010
1136203
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 37 (155). – 2010
1136204
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 38 (156). – 2010
1136205
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 39 (157). – 2010
1136206
   Профиль : украинский еженедельник. Спецпроект / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 40 (158) : Местные выборы. Мэры для Украины. Кто победит в вашем городе?. – 2010
1136207
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 41 (159). – 2010
1136208
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 42 (160). – 2010
1136209
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 43/44 (161/162). – 2010
1136210
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 45 (163). – 2010
1136211
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 46 (164). – 2010
1136212
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 47 (165). – 2010
1136213
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 48 (166). – 2010
1136214
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 49 (167). – 2010
1136215
   Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 50/51 (168/169). – 2010
1136216
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 1/2 (170/171). – 2011
1136217
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 3 (172). – 2011
1136218
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 4 (173). – 2011
1136219
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 5 (174). – 2011
1136220
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 6 (175). – 2011
1136221
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 7 (176). – 2011
1136222
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 8 (177). – 2011
1136223
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 9 (178). – 2011
1136224
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 10 (179). – 2011
1136225
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 11 (180). – 2011
1136226
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 12 (181). – 2011
1136227
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 14 (183). – 2011
1136228
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 15 (184). – 2011
1136229
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 16/17 (185/186). – 2011
1136230
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 18/19 (187/188). – 2011
1136231
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 20 (189). – 2011
1136232
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 21 (190). – 2011
1136233
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 22 (191). – 2011
1136234
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 23 (192). – 2011
1136235
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 24 (193). – 2011
1136236
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 25/26 (194/195). – 2011
1136237
   Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
№ 27 (196). – 2011
1136238
   Профиль больных с фибрилляцией предсердий, находившихся на стационарном лечении, с позиции про филактики кардиоэмболического инсульта / В.В. Бенберин, Г.З. Танбаева, А.Б. Сугралиев, Ж.М. Кусымжанова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 1. – C. 20-23
1136239
  Масловская Н.С. Профиль комплектования библиотек как инструмент управления справочно-библиографическим фондом // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 1. – С. 41-45. – ISSN 0869-608Х
1136240
  Вебер Ю.Г. Профиль невидимки / Ю.Г. Вебер. – Москва, 1958. – 144с.
1136241
  Булавин Л.А. Профиль плотности флюида в плоскопараллельной поре с неидеальными стенками в гравитационном поле / Л.А. Булавин, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сысоев // Журнал физической химии / РАН. – Москва, 2004. – Т. 78, № 11. – С. 2052-2055. – ISSN 0044-4537
1136242
  Полторацкий В.В. Профиль пути. Повесть о жизни машиниста (М.И.Куприянова), рассказанная им самим, с некоторыми дополнениями от автора. / В.В. Полторацкий. – М., 1964. – 167с.
1136243
  Дежкин В.В. Профиль равновесия / В.В. Дежкин, Т.И. Фетисов. – М, 1972. – 224с.
1136244
  Дежкин В.В. Профиль равновесия / В.В. Дежкин, Т. Фетисов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 208с. – (Эврика)
1136245
  Абдуллин Р. Профиль России в мировой экономике в свете ее обязательств по вступлению в ВТО // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 65-77. – ISSN 0207-3676


  В докладе Всемирного банка (ВБ) о состоянии экономики в России в 2011 году представлены перспективы экономического развития страны. ВБ прогнозирует заметные выгоды от предстоящего вступления России в ВТО.
1136246
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 31. – 2004
1136247
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 32. – 2004
1136248
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 33. – 2004
1136249
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 34. – 2004
1136250
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 35. – 2004
1136251
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 36. – 2004
1136252
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 38. – 2004
1136253
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 39. – 2004
1136254
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 40. – 2004
1136255
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 41. – 2004
1136256
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 42. – 2004
1136257
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 43. – 2004
1136258
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 44/45. – 2004
1136259
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 46. – 2004
1136260
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 47. – 2004
1136261
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 48. – 2004
1136262
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 49/50. – 2004
1136263
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 51. – 2004
1136264
   Профиль Украина : Международный деловой журнал. – Киев, 2003-. – ISSN 1728-9599
№ 52. – 2004
1136265
   Профиль Украина : международный еженедельник. – Киев, 2003-
№ 14. – 2007
1136266
  Годлин М.М. Профильно-послойное распределение воднорастворимых азота и фосфора в луговых почвах Козаровичской поймы р. Днепра / М.М. Годлин. – Киев
вып. 3. – 1928. – 15 с.
1136267
  Шкерина Л.В. Профильные дисциплины по выбору в подготовке бакалавров педагогического направления // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С.76-82. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается новая концепция проектирования дисциплин по выбору в профильной подготовке бакалавра педагогического направления, в основу которой положен компетентностный подход к качеству обучения. Представлен макет учебной программы дисциплины по ...
1136268
   Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 1. – С. 10-13 : Фото
1136269
   Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 2. – С 6-9 : Фото
1136270
   Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 4-10 : Фото
1136271
  Скрыль Маргарита Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 4. – С. 10-15 : Фото
1136272
   Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 5. – С. 8-11 : Фото
1136273
   Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9)
1136274
   Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 2 (11). – С. 5-8 : Фото
1136275
   Профильные новости // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 4-8 : Фото
1136276
  Бондаренко К.П. Профильные украинцы / Кость Бондаренко ; [под ред. журн. "Профиль"]. – Киев : Юрисконсульт, 2007. – 189, [2] с. : іл., портр. – В надзаг.: Профиль еженедельник. – ISBN 978-966-2968-16-3
1136277
  Адибеков Г.М. Профинтерн: политика коммунистов в профсоюзном движении / Г.М. Адибеков. – Москва : Профиздат, 1981. – 240 с.
1136278
   Профілактика агресивної та жорстокої поведінки серед неповнолітніх та молоді / Л.А. Кльоц, Н.О. Носок, Т.Й. Шугай, Н.В. Зтаавадська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 6 (123). – С.19-25
1136279
  Синюк Н.В. Профілактика адиктивної поведінки як сфера професійної діяльності майбутнього соціального педагога // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 114-119
1136280
  Дьоміна Світлана Профілактика адміністративної деліктності у сфері митної справи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 92-98
1136281
  Бутенко Л.П. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з вродженими вадами серця на тлі серцевої недостатності та анемії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Бутенко Людмила Петрівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1136282
  Вдовиченко С.Ю. Профілактика акушерської і перинатальної патології при використанні родинно-орієнтованих технологій під час вагітності і пологів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Вдовиченко Сергій Юрійович ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
1136283
  Біндюгін О.Ю. Профілактика виникнення рецидиву скупченості зубів у ретенційній фазі ортодонтичного лікування : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.22 / Біндюгін Олексій Юрійович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України". – Дніпро, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1136284
  Антонюк Т.В. Профілактика високих ампутацій у хворих із синдромом діабетичної стопи / Т.В. Антонюк, І.В. Шкварковський // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 37-38. – ISSN 1727-0847
1136285
  Потапова Л.В. Профілактика ВІЛ-СНІДу, наркоманії та алкоголізму : підручник для студентів ф-тів фіз. виховання ВНЗ / Л.В. Потапова ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : Запорізький держуніверситет, 2003. – 107, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 53-54. – ISBN 966-599-193-0
1136286
   Профілактика гіповітамінозів та гіпомікроелементозів у студентської молоді / Л.Б. Єльцова, С.Т. Омельчук, В.Д. Алексійчук, А.А. Петросян // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 53-57 : рис., фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1136287
  Тебенчук Г.М. Профілактика гострих пневмоній у дітей / Г.М. Тебенчук. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Здоров"я, 1990. – 40с.
1136288
  Богданович Лілія Профілактика грипу і застуди / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 7 : фото
1136289
  Уляшкевич М.О. Профілактика грипу та ГРВІ // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 7 : фото
1136290
  Денисов С.Ф. Профілактика групової злочинності осіб молодіжного віку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 134-140. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1136291
  Пихтіна Н.П. Профілактика девіантної поведінки дітей і молоді: психолого-педагогічні та соціально-правові аспекти : навч. посібник / Н.П. Пихтіна, М.П. Пихтін, Т.Є. Федорченко ; за заг. ред. В.М. Оржеховської ; М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Вид. 2-е, перероб. та допов. – Київ : КНТ, 2019. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 353-362 та на початку частин. – ISBN 978-966-373-869-7
1136292
  Козубовський Р.В. Профілактика девінантної поведінки молодших школярів / Р.В. Козубовський, О.В. Шелевер // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 99-103. – Бібліогр.: с. 102. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1136293
  Лазаренко Я. Профілактика екологічних правопорушень-один з пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 111-115. – ISSN 0132-1331
1136294
  Вознесенська О.Л. Профілактика емоційного вигоряння фахівців, що працюють з травмами // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 26-33
1136295
  Шаповалов С. Профілактика залізодефіцитних анемій в ранньому постнатальному онтогенезі поросят за умов введення комплексних органічних сполук есенційних мікроелементів / С. Шаповалов, М. Долгая, Т. Преображенська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання використання препаратів, які створені на основі композицій сполук мікроелементів, і які є ефективною альтернативою існуючим традиційним підходам щодо профілактики залізодефіцитних анемій в організмі поросят і виникнення в них ...
1136296
   Профілактика злочинів : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / [Богатирьов І.Г. та ін. ; за заг. ред. О.М. Джужи] ; М-во освіти і наук, молоді та спорту України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2011. – 718. [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 700-719. – ISBN 978-966-326-413-4
1136297
  Усатий Г.О. Профілактика злочинів і взаємодія з "П"ятою владою" // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 224-231.
1136298
  Паламарчук Л.П. Профілактика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), автоматизованих систем, комп"ютерних мереж чи мереж електрозв"язку // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 64-73
1136299
  Босак К.С. Профілактика злочинності в Україні шляхом формування особистості з правомірною поведінкою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 154-157. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х


  У статті розглянуто питання профілактики злочинності за допомогою використання народних традицій та звичаїв, які знайшли своє відображення у народних прислів"ях та приказках.
1136300
  Ткачик І.П. Профілактика інтракраніальних запальних ускладнень в нейрохірургії: огляд літератури // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ, 2017. – № 4 (80). – C. 24-30. – ISSN 1810-3154
1136301
   Профілактика інфекційних захворювань та харчових отруєнь (Пам"ятка населенню щодо дій у надзвичайних ситуаціях) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 3 : фото
1136302
  Тронько М.Д. Профілактика йодозалежних захворювань в Україні / М.Д. Тронько, В.І. Кравченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 65-69 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-7477
1136303
  Денисов С.Ф. Профілактика молодіжної злочинності як об"єкт кримінологічного дослідження // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 65-69. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1136304
  Гребняк Н.П. Профілактика наркоманії - рушійної сили ВІЛ/СНІДу / Н.П. Гребняк, В.П. Гребняк, А.Ю. Федоренко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 8-10 : табл.
1136305
  Раєцька Л.В. Профілактика наркоманії в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 101-108.
1136306
  Боднар В.Є. Профілактика насильства в сім"ї як юридично-психологічна проблема // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 203-210.
1136307
  Михайлов О.Є. Профілактика насильствених злочинів органами внутрішніх справ / О.Є. Михайлов, В.Г. Лихолоб. – К., 1993. – 68с.
1136308
  Сліпушко Г.М. Профілактика негативних гендерних стереотипів особистості військовослужбовців-жінок // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 104-110. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1136309
   Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської молоді (наркоманія, алкоголізм, СНіД) : Навчально-методичний посібник для вищ. навч. закл. / В.Є. Сорочинська, О.А. Удалова, В.С. Штифурак, О.Ю. Удалова; Європейський ун-тет. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2003. – 168. – ISBN 966-7942-63-5


  присвячено проблемі зловживання наркотичними речовинами серед учнівської та студентської молоді, подані матеріали організаційно-методичного характеру щодо провентивної профілактичної діяльності з проблем асоціальної пове
1136310
  Большаков В.Н. Профілактика ознак мережних війн - завдання моніторингу в АПК України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 164-167.
1136311
  Сороківський І.С. Профілактика післяекстракційної атрофії альвеолярних відростків щелеп. Сучасні методи та їх результати / І.С. Сороківський, І.М. Готь // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 62-68. – ISSN 1029-4244
1136312
  Меркулов А.О. Профілактика післяопераційних ускладнень при резекціях прямой кишки (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Меркулов Андрій Олексійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
1136313
   Профілактика плоскостопості у процесі формування здорового способу життя на заняттях з фізичного виховання та спорту у студентів вищих навчальних закладів : методичні рекомендації. – Київ : Корсак, 2004. – 27с.
1136314
  Тузов А.П. Профілактика правопорушень серед молоді. / А.П. Тузов. – К., 1978. – 63с.
1136315
  Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх : Навч.-метод. посібник / В.М. Оржеховська; М/Ф "Відродження". – Київ : ВіАн, 1996. – 352c. – ISBN 5-7707-9665-0
1136316
  Мікульонок І. Профілактика правопорушень у студентському середовищі - важлива складова навчально-виховної роботи у вищому навчальному закладі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 74-83. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366


  Розглядається проблема правопорушень у середовищі студентської молоді та їх профілактика в НТУУ "КПІ".
1136317
  Усик Світлана Профілактика простудних захворювань / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 6 : фото
1136318
  Усик Світлана Профілактика простудних захворювань / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 5 : фото
1136319
  Камінський К. Профілактика професійного вигорання в соціальних працівників (досвід Польщі) // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 167-179
1136320
  Торгонський Д.М. Профілактика психічних розладів, що можуть викликати скоєння злочинів // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 116-117. – ISBN 978-966-419-280-1
1136321
  Ліщинська О.А. Профілактика психологічного насильства у сім"ї та освітньому середовищі : методичні рекомендації / О.А. Ліщинська ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2010. – 68 с. – Бібліогр.: с. 64-65. – ISBN 978-966-8063-90-8
1136322
   Профілактика ранніх післяопераційних ускладнень травматичних ушкоджень печінки / А.Г. Іфтодій, В.К. Гродецький, І.В. Шкварковський, С.О. Якобчук // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 14-18. – ISSN 1727-0847
1136323
  Сіліч Л.В. Профілактика ранніх статевих відносин у молодіжному середовищі / Л.В. Сіліч, Т.І. Коленіченко // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 179-184
1136324
  Литвиненко О.В. Профілактика ранніх та пізніх ускладнень після емболізації маткових артерій у жінок з геморагічним синдромом при доброякісних пухлинах матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Литвиненко Олександр Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1136325
  Троценко С.М. Профілактика резидуальних поліпів шлунку та методи їх лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Троценко Сергій Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1136326
   Профілактика серцево-судинних захворювань: майбутнє - за використанням комбінованої поліпілюлі ? / І.Г. Кравченко, М.М. Удовіченко, О.О. Меденцева, М.Е. Черненок // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 78-81. – ISSN 1605-7295
1136327
  Кошечко Н. Профілактика синдрому "емоційного професійного вигорання" викладача ВНЗ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті здійснено аналіз актуальних ідей з проблеми профілактики синдрому "емоційного професійного вигорання" викладача ВНЗ. Особливий акцент поставлено на причинах виникнення цього синдрому. Виняткову увагу приділено методам та способам профілактики ...
1136328
  Дудар Є.М. Профілактика совісті : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Дніпро, 1981. – 360 с.
1136329
  Конончук А.І. Профілактика суїцидальної поведінки в консультативній работі з неповнолітніми правопорушниками / А.І. Конончук, С.О. Борисюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 123-127. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито особливості суїцидальної поведінки та умови її прояву серед сучасних підлітків і молоді, а також технологічний аспект профілактичної консультативної роботи з суїцидентами.
1136330
  Ковальчук Т. Профілактика суїцидальної поведінки старшокласників сільських шкіл / Т. Ковальчук, К. Гостева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-34. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено сутність соціально-педагогічної профілактики суїцидальної поведінки старшокласників Мирненської ЗОШ І-ІІІ ст. Відображено ретроспективу трактування і ставлення до суїциду у філософській, соціально-педагогічній літературі. Отримано ...
1136331
  Данилюк В.О. Профілактика та попередження злочинності неповнолітніх // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 180-184. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1136332
  Данильчук Л.О. Профілактика торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій як соціально-педагогічна проблема // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 36. – С. 64-67. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1136333
  Данильчук Л.О. Профілактика торгівлі людьми: технології соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 102-107. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто питання соціальної профілактики торгівлі людьми. Визначено види, завдання та послуги соціальної профілактики торгівлі людьми. Обгрунтовано технології соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю щодо профілактики торгівлі людьми.
1136334
  Волков А. Профілактика травматизму та закон про страхування // Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2001. – № 1. – С.45-46
1136335
   Профілактика туберкульозу : навч. посіб. для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / [Петренко В.І., Долинська М.Г., Александрін А.В., Петренко В.В.]. – Київ : Ріджи, 2017. – 88 с. : іл., табл. – На окл.: USAID - від американського наоду. – Бібліогр.: с. 73. – (USAID від американського народу. Проект USAID "Посилення контролю за туберкульозом в Україні"). – ISBN 978-966-2544-23-7
1136336
  Семеняк А.В. Профілактика ускладнень дисфункції плаценти / А.В. Семеняк, С.В. Коляндрецька, О.А. Андрієць // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 84-86. – ISSN 2226-1230
1136337
  Треніна А.С. Профілактика утоплення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 34
1136338
  Форостяний А.В. Профілактична діяльність детективів Національного антикорупційного бюро України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 193-199. – ISSN 2222-5374
1136339
  Сафронов С Профілактична діяльність слідчого органів внутрішніх справ України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.82-86. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1136340
  Шмиголь Т. Профілактична діяльність слідчого при розслідуванні злочинів, учинених неповнолітними // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 153-157.
1136341
   Профілактична ефективність мінерального препарату "Сапокорм" та кормової фітодобавки Фітопанк за метаболічних порушень свиноматок / П.П. Антоненко, Н.І. Суслова, Н.С. Макєєва, Д.І. Головань, Л.В. Кременчук // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
1136342
  Гребняк М.П. Профілактична медицина дітей та підлітків : Посібник для студ. вищ. медичних навчальн. закладів 4-рівня акред. / М.П. Гребняк. – Донецк : Норд-Пресс, 2004. – 258с. – ISBN 966-8085-63-9


  Книга представляет собой синтез знаний официальной и народной медицины, а также открытий, сделанных самим автором. В ней описаны составы доброкачественных и злокачественных опухолей и способы исцеления от них методами фитотерапии.
1136343
  Ринда Ф.П. Профілактична підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина" / Ф.П. Ринда, В.В. Шафранський // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 151-161. – ISSN 2077-6594
1136344
  Джужа О.М. Профілактична робота громадських формувань в Україні: проблеми та перспективи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 3-8
1136345
  Шендеровський К. Профілактична соціальна робота: теорія і практика : навчально-методичний посібник / К. Шендеровський. – Київ : Главник, 2007. – 144с. – ISBN 966-8774-66-3
1136346
  Бережной А.В. Профілактичний облік осіб, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини без призначення лікаря : Практичний посібник / А.В. Бережной, Г.В. Бахтізін ; М-во внутрішніх справ України; Луганська акад. внутрішніх справ ім. 10 - річчя незалежності України. – Луганск : РИО ЛАВД, 2005. – 144 с. – ISBN 966-8129-87-3
1136347
  Головко Н.І. Профілактичні заходи протиправної поведінки неповнолітніх // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 81-89


  У статті розкрита сутність причин протиправної поведінки неповнолітніх.
1136348
  Шведова О.В. Профілактичні заходи щодо підроблення документів, виконаних за допомогою комп"ютерних технологій // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 187-188


  "У зв’язку з масовим розповсюдженням підроблень документів за допомогою комп’ютерної і копіювальної техніки, важливе значення має розроблення профілактичних заходів, спрямованих на попередження підробок і подальшого незаконного використання документів, ...
1136349
  Бугайцов С.Г. Профілактичні технології - перспективний шлях в державному управлінні якістю надання онкологічної допомоги населенню України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 95-97 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1136350
  Полтава Леонід Профілі : Поеми / Полтава Леонід; Центр Нац.Відродження ім.С.Бандери журнал "Визвольний Шлях".МНК. – Львів : Логос, 2001. – 218с. – ISBN 966-7379-95-6
1136351
  Франко І.Я. Профілі й маски / І. Франко ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2008. – 640 с. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4205-7
1136352
  Козлова І.В. Профілі культурних конфліктів у сучасному українському місті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 189-198. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1136353
  Готтесман В.Л. Профілі літаючих моделей / В.Л. Готтесман. – К, 1959. – 39с.
1136354
  Бичко О.В. Профілі української ідентичності : соціально-психологічний аналіз : монографія / О.В. Бичко. – Київ : Київський університет, 2007. – 281, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 198-217. – ISBN 966-594-971-3
1136355
  Крижанівська В. Профілі функціонування демократичних цінностей в Україні та країнах Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-45. – (Соціологія ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено особливостям ставлення до демократичних цінностей у країнах Європи та Україні, ступеню їх дотримання та чинникам, якими зумовлена різниця їх втілення та оцінки, що характеризує особливості політичної культури в Україні та в країнах Європи. ...
1136356
  Гнаткович Т. Профілізація вивчення української мови : На прикладі безсполучникових речень // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 7--17. – ISSN 0130-5263
1136357
  Гаманюк В.А. Профілізація професійної підготовки вчителів іноземних мов у Німеччині // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 94-97. – (Серія : Педагогічні науки)
1136358
  Любарець В. Профілізація художньо-естетичного циклу в закладах середньої освіти / В. Любарець, Ж. Веревкіна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, В. Луговий ; М. Аствацатрян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 68-74. – ISSN 2078-1016
1136359
  Алексєєва О.М. Профілювання власних назв в українському художньому дискурсі (на матеріалі "Енеїди" І. Котляревського) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 3-8
1136360
  Птуха В.А. Профілювання концептосфери "одяг" в англійській та українській мовних картинах світу // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 327-333. – ISSN 2311-0821
1136361
  Босак В.В. Профілювання місії державної цільової соціальної програми цивільного захисту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Босак В.В. ; М-во надзвич. ситуац. України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
1136362
  Шпекторенко І. Профілювання посадових компетенцій державних службовців на основі функцій управління та державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 266-275
1136363
  Булавін Л.А. Профіль густини рідини у напівнескінченому об"ємі на критичній ізохорі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – C. 256-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  На основі одержаного диференційного рівняння відносно густини розв"язана задача по знаходженню профілю густини рідини у напівнескінченому об"ємі на критичній ізохорі.
1136364
   Профіль науковця в ORCID: реєстрація та наповнення = ORCID connecting research and researchers : практ. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Назаровець М.А.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 31, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-30
1136365
  Радченко К. Профіль професійної компетентності майбутнього військового юриста // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 188-198
1136366
   Профіль сироваткових цитокінів у щурів з експериментальним виразкоутворенням на тлі лікувального введення пролінвмісної сполуки / А. Маркевич, О. Вірченко, Т. Фалалєєва, К. Кудрявцев, Л. Остапченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 173-179. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
1136367
  Міщенко К. Профіль сльози : Поезії / Катерина Міщенко. – Чернівці : Нова буковинська газета, 1996. – 52с.
1136368
  Нитенко О.В. Профіль спеціаліста з права: європейський та український досвід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 33-41. – ISSN 2312-5993
1136369
  Стеля О.Б. Профільна модель вологопереносу в пористих середовищах / О.Б. Стеля, І.О. Стеля, О.С. Тригуб // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2011. – Т. 125 : Комп"ютерні науки


  Розглянуто нестаціонарну профільну модель вологопереносу в пористих середовищах.
1136370
  Іванюк І. Профільна школа правознавчого спрямування в контексті проблем неперервності освітнього процесу // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 97-100


  Порушуються проблеми удосконалення освітньої системи профільного типу в умовах інтеграційних процесів, поcилення взаємодії школи та ВНЗ, забезпечення неперервності правознавчої освіти.
1136371
   Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського та ін. ; [упоряд. : Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А., Айвазова Л.М. ; авт. вст. ст. : Бібік Н.М., Кизенко В.І. ; наук. ред. Рогова П.І.]. – Київ : [б. в.]
Вип. 2. – 2010. – 185 с.
1136372
  Ярошенко О. Профільне навчання з педагогіки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16)


  Досвід Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.
1136373
  Моцак С.І. Профільне навчання як невід’ємний складник якісної освіти // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 11-14. – ISSN 2411-5983
1136374
  Літвінова М. Профільний підхід до викладання фізико-математичних дисциплін у ВНЗ студентам електромеханічних спеціальностей // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 11. – C. 70-76. – ISSN 2409-9244
1136375
  Самодрин А. Профільно-диференційований підхід у вихованні // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.45-52. – (Педагогічні науки)
1136376
   Профільно-професійна освіта у регіоні біосфери: еколого-соціо-економічний континуум / А.П. Самодрін, В.П. Валіков, В.П. Бондар, І.Г. Курінна // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 193-203. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362


  Статтю присвячено проблемам підготовки свідомих діячів сучасної економіки. Обгрунтовано рекомендації щодо забезпечення профільності економічної освіти, врахування вимог до підготовки відповідних фахівців, які висуває економічна система регіону.
1136377
  Корнівська В. Профіцит ліквідності в глобалізованому світі // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 3. – С. 83-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
1136378
  Бас Г.Г. Профоорієнтація і потреби народного господарства / Г.Г. Бас. – Київ, 1972. – 31с.
1136379
  Хоменко Ю. ПроФОПІвське оподаткування: новий закон // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 8). – С. 32
1136380
   Профориентационная работа в школе. – Калуга, 1968. – 119с.
1136381
   Профориентационная работа вуза по набору контингента подготовительного отделения : Экспресс-информация. – Москва, 1976. – 22с. – (Обучение и ком. воспитание в высш. и средн. спец. уч. заведениях)
1136382
   Профориентационная работа массовой библиотеки. – М., 1983. – 40с.
1136383
  Кадыров С. Профориентационная работа с подростками / С. Кадыров. – Душанбе, 1990. – 93с.
1136384
  Благинин М.Т. Профориентационная работа с учащимися старших классов сельской средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Благинин М.Т.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1981. – 18л.
1136385
   Профориентационная работа среди молодежи с учетом социально-экономических факторов. – Л., 1991. – 31с.
1136386
  Даринский А.В. Профориентационные возможности школьного курса экономической географии СССР : Пособие для учителей / А.В. Даринский. – Москва : Просвещение, 1980. – 97 с.
1136387
  Пряжников Н.С. Профориентационные игры / Н.С. Пряжников. – М., 1991. – 86с.
1136388
  Чекалова Т.А. Профориентация в зеркале соционики // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 7/8 (119/120). – С. 11-31. – ISSN 2226-7549
1136389
  Щекин Г.В. Профориентация в строительстве / Г.В. Щекин. – Москва, 1990. – 98с.
1136390
  Цыпин П.Е. Профориентация и профессиональная востребованность с точки зрения соционики // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 11/12 (191/192). – С. 21-33. – ISSN 2226-7514
1136391
  Назимов И.Н. Профориентация и профотбор в социалистическом обществе / И.Н. Назимов. – М., 1972. – 254с.
1136392
  Савченко В.А. Профориентация и эффективность воспроизводства трудовых ресурсов торговли. / В.А. Савченко. – К., 1990. – 169с.
1136393
  Дьяченко Н.Н. Профориентация как средство вовлечения молодежи в систему профтихобразования. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дьяченко Н.Н.; Киргиз.гос.ун-т. – Фрунзе, 1971. – 32л.
1136394
  Даянаев К.Х. Профориентация молодежи и подготовка рабочих кадров. / К.Х. Даянаев. – Ташкент, 1984. – 88 с.
1136395
  Дьякович С.В. Профориентация учащихся при обучении химии / С.В. Дьякович, Р.Н. Князева. – М, 1982. – 159с.
1136396
   Профориентация школьников. – Омск, 1970. – 19с.
1136397
  Кавінська В. Профорієнтаційна робота бібліотек на допомогу самовизначеності молоді // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 34-37. – ISSN 2518-7341


  Стаття розкриває важливий напрямок діяльності бібліотек різних підпорядкувань профорієнтаційну роботу. Зібраний досвід, ідеї, думки, напрацювання багатьох колективів допоможуть фахівцям бібліотечної галузі втілювати та впроваджувати цю функцію на ...
1136398
  Бас Профорієнтаційна робота в сільській школі / Бас, ГГ. – К., 1978. – 224с.
1136399
   Профорієнтаційна робота в школі. – Львів, 1972. – 76с.
1136400
  Мельник О.В. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання : науково-методичний посібник для вчителів / Мельник О.В., Уличний І.Л. ; АПН України ; Ін-т проблем виховання ; [ за ред. О.В. Мельника ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 128 с. – Авт. зазначені на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-644-116-7
1136401
  Зима О. Профорієнтаційна робота як елемент виховного процесу в університеті // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 96-108. – ISSN 1682-2366
1136402
  Бедзір Н.П. Профорієнтаційне виховання студента - майбутнього педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 69-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (40))
1136403
   Профорієнтація : навч. посібник [для студентів ф-ту психології] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Г.К. Юрчинська]. – Київ : Київський університет, 2016. – 271, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 249-267
1136404
  Гладкова В.М. Профорієнтація : навч. посібник для ВНЗ / Гладкова В.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 156, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-148. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-025-4
1136405
  Маршавін Ю. Профорієнтація незанятого населення та молоді як чинник досягнення професійної відповідності попиту і пропозиції на ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-24.
1136406
  Калінська А.В. Профорієнтація старшокласників в умовах профільного економічного навчання // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 38-42. – Бібліогр.: 11 назв
1136407
  П"ятківська Н.А. Профорієнтація учнів під час вивчення фізики в сільскій школі / Н.А. П"ятківська. – Київ : Радянська школа, 1987. – 128с.
1136408
  Бабакова В.М. Профорієнтація як один із напрямів на шляху професіоналізації особистості // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 142-149
1136409
  Бондарчук К. Профорієнтація як складова відтворення людського потенціалу в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1136410
  Горбань Л.В. Профорієнтована освіта як засіб запобігання маргіналізації населення // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2018. – № 1 (98). – С. 62-70. – ISSN 2304-06294
1136411
   Профотбор. – М., 1926. – 107с.
1136412
  Хмелюк Р.И. Профотбор и первоначальная подготовка студентов педагогических институтов : Автореф... док. пед.наук: 13.730 / Хмелюк Р.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 28л.
1136413
   Профотбор подростков. – Х., 1934. – 71с.
1136414
   Профработа по новому. – М., 1936. – 86с.
1136415
  Фельдман В.В. Профсозы Уарала в Великой Октябрьской социалистической революции / В.В. Фельдман. – Свердловск, 1957. – 91с.
1136416
  Шверник Н.М. Профсоюз и выборы в Верховынй Совет СССР. / Н.М. Шверник. – М, 1937. – 16с.
1136417
   Профсоюз рабочих сельского хозяйства. – М., 1961. – 247с.
1136418
   Профсоюз разведчиков недр в борьбе за экономический и социальный прогресс. – М., 1984. – 80с.
1136419
  Кондрашов Виктор Федорович Профсоюз сельскохозяйственных рабочих УССР в социалистическом преобразовании села (1920-1931 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Кондрашов Виктор Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
1136420
  Кондрашов Виктор Федорович Профсоюз сельскохозяйственных рабочих УССР в социалистическом преобразовании села (1920-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кондрашов Виктор Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 22л.
1136421
  Кондрашов Виктор Федорович Профсоюз сельскохозяйственных рабочих УССР в социалистическом проебразовании села (1920-1931 гг) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кондрашов Виктор Федорович; КГУ. – Киев, 1985. – 241л. – Бібліогр.:л.189-241
1136422
   Профсоюз текстильщиков. – М., 1963. – 240с.
1136423
   Профсоюз энергетиков. – М., 1964. – 294с.
1136424
   Профсоюзная библиотека : организация работы, рекомендации. – Москва : Профиздат, 1984. – 256 с.
1136425
  Бабанов Г.В. Профсоюзная библиотека завода "Электросталь" / Г.В. Бабанов. – Москва, 1956. – 128 с.
1136426
  Викторова М.В. Профсоюзная периодическая печать, ее состояние и роль в выполнении советскими профсоюзами функций воспитания /1959-1967/ : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.571. / Викторова М.В. ; Высш. школа профдвижения ВЦСПО. – Москва, 1970. – 22 с. – Бібліогр.:с.Ф72/2/35
1136427
  Скотеле Солвейга Теодоровна Профсоюзная работа в вузе : Библиогр. указ. / Скотеле Солвейга Теодоровна. – Рига, 1982. – 27с.
1136428
   Профсоюзная работа в вузе и техникуме. – М., 1972. – 160с.
1136429
  Макеев Г.А. Профсоюзная работа в государственных учреждениях / Г.А. Макеев. – М, 1974. – 168с.
1136430
   Профсоюзная работа в научных учреждениях. – М., 1965. – 128с.
1136431
  Анисимова К.М. Профсоюзная работа в учебном заведении / Анисимова К.М., Длугач В.Л. – Москва : Профиздат, 1962. – 103 с. : ил.
1136432
   Профсоюзная работа на машиностроительных предприятиях. – М., 1972. – 160с.
1136433
   Профсоюзная работа на металлургических предприятиях. – М., 1967. – 160с.
1136434
   Профсоюзная работа на предприятиях. – М., 1990. – 479с.
1136435
   Профсоюзная работа на предприятиях текстильной и легкой промышленности. – М., 1968. – 136с.
1136436
   Профсоюзная работа на предприятиях торговли. – М., 1971. – 167с.
1136437
   Профсоюзная работа на селе. – М., 1960. – 198с.
1136438
   Профсоюзная работа среди геологов,. – М., 1972. – 160с.
1136439
  Сабсович Р. Профсоюзное движение в Африке / Р. Сабсович. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 32 с.
1136440
   Профсоюзное движение в Африке. – М., 1990. – 347с.
1136441
  Канделоро Д Профсоюзное движение в Италии. / Д Канделоро. – М, 1953. – 152с.
1136442
  Канаев Г.Е. Профсоюзное движение в Марокко. / Г.Е. Канаев. – М, 1962. – 97с.
1136443
  Кузнецов Н.В. Профсоюзное движение в России в период реакции 1907-1910 годов. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузнецов Н.В.; Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1958. – 19л.
1136444
   Профсоюзное движение в странах социализма. – М., 1976. – 151с.
1136445
  Геворгян Г.Д. Профсоюзное движение в США. XII съезд АФТ - КПП // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1978. – № 21. – С. 102-123
1136446
  Куприн А.И. Профсоюзное движение в Тунисе в эпоху глобализации // Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – С. 203-220. – ISBN 978-5-89282-378-4
1136447
  Дессе Б. Профсоюзное движение в Эфиопии на национально-демократическом этапе революции (1974-1982 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дессе Б.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 16л.
1136448
  Байкова А.Н. Профсоюзное движение Великобритании 70-80-х годов / А.Н. Байкова. – Москва, 1990. – 192 с.
1136449
   Профсоюзное движение за рубежом. – М.
ч.2. – 1973. – 287с.
1136450
   Профсоюзное движение за рубежом. – М., 1976. – 160с.
1136451
   Профсоюзное движение Индонезии. – М., 1961. – 83с.
1136452
  Листиков С.В. Профсоюзное движение США в годы первой мировой войны / С.В. Листиков. – М, 1987. – 165с.
1136453
  Геворгян Г.Д. Профсоюзное движение США на современном этапе / Г.Д. Геворгян, Н.В. Мостовец. – М, 1980. – 64с.
1136454
  Пинтос Ф.Р. Профсоюзное движение Уругвая / Ф.Р. Пинтос. – М., 1964. – 392с.
1136455
  Лапина Н.Ю. Профсоюзное движение Франции в 80-е годы: вопросы теории и практики / Н.Ю. Лапина; Отв. ред. В.А. Виноградов. – Москва : Наука, 1989. – 151 с.
1136456
  Смирнова Ирина Анатольевна Профсоюзное движение Франции и Великая Октябрьская социалистическая революция (1917-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Смирнова Ирина Анатольевна; Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС. – М., 1980. – 19л.
1136457
   Профсоюзное движение Японии. – М., 1960. – 52с.
1136458
   Профсоюзное строительство. – М., 1979. – 367с.
1136459
   Профсоюзное строительство. – М., 1988. – 335с.
1136460
  Каплан И.И. Профсоюзному активу-о путях сокращения текучести кадров на предприятии / И.И. Каплан. – М., 1964. – 96с.
1136461
  Черкасов Г.Н. Профсоюзному активу / Г.Н. Черкасов. – М, 1965. – 96с.
1136462
  Кучинский Д.Д. Профсоюзны в борьбе за политехническую школу / Д.Д. Кучинский. – Москва, 1930. – 29 с.
1136463
  Крицкий Л.Г. Профсоюзные движения Португалии / Л.Г. Крицкий. – М, 1986. – 150с.
1136464
  Шалковский И.Г. др. Профсоюзные здравницы Украины / И.Г. др. Шалковский. – Киев, 1987. – 336с.
1136465
   Профсоюзные кадры: подготовка и повышение квалификации. – Москва : Профиздат, 1976. – 126 с.
1136466
  Маньковский И.А. Профсоюзные организации как субъекты внешнего права в условиях цифровизации белорусской экономики / И.А. Маньковский, С.С. Вабищевич // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" [и др.]. – Минск, 2019. – № 2 (12) / 2018. – С. 36-56. – ISSN 2306-255Х
1136467
  Саар А.А. Профсоюзные организации машиностроителей в борьбе за восстановление и развитие промышленности (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саар А. А.; Высш. шк. проф. движ. ВЦСПС. – М., 1972. – 20л.
1136468
  Майоров Л.М. Профсоюзные организации металлистов Москвы и Московской губерни в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Майоров Л. М.; Выс. шк. профдвиж. ВСЦПС. – М., 1968. – 17л.
1136469
  Асташкин Д.М. Профсоюзные организации строителей в борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства СССР в годы четвертой пятилетки : Автореф... Канд.ист.наук: 07.571 / Асташкин Д.М.; Высшая школа профдвижения. – Москва, 1971. – 28л.
1136470
  Педар Н.Р. Профсоюзные организации Эстонии в послевоенные годы. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Педар Н.Р.; Высш.школа профсоюзного движения ВЦСПС. – М, 1972. – 24л.
1136471
  Жарков Б.Н. Профсоюзные права и их международно-правовая защита / Б.Н. Жарков. – М., 1990. – 119с.
1136472
  Сыщиков Н.А. Профсоюзы-организаторы масс. / Н.А. Сыщиков. – Грозный, 1964. – 76с.
1136473
   Профсоюзы -- В. И. Ленину.. – Москва : Профиздат, 1969. – 574 с.
1136474
  Кондакова Н.И. Профсоюзы - активные помощники Коммунистической партии в организации социалистического соревнования в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (по материалам профсоюза рабочих черной металлургии) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кондакова Н.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961. – 20 с.
1136475
  Воскресенская М.А. Профсоюзы - попощники Коммунистической партии в развитии трудовой активности рабочего класса в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Воскресенская М.А.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1965. – 22л.
1136476
  Киструга М.Г. Профсоюзы - школа народного самоуправления / М.Г. Киструга; Отв. ред. А.А. Завтур. – Кишинев : Штиинца, 1982. – 182 с.
1136477
  Ардашелия Н.А. Профсоюзы Абхазии в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ардашелия Н.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 27л.
1136478
  Шарки Л. Профсоюзы Австралии / Л. Шарки. – М., 1961. – 132с.
1136479
  Дорофеев Б.Я. Профсоюзы Австралии: этапы развития, проблемы, тенденции / Б.Я. Дорофеев. – Москва : Профиздат, 1987. – 190 с.
1136480
  Купреева А.П. Профсоюзы Белоруссии в борьбе за выполнение первого пятилетнего плана республики в области промышленности. 1928-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Купреева А.П.; Акад. наук Белорус. ССР. Ин-т истории. – Минск, 1958. – 22л.
1136481
  Иляхин М.И. Профсоюзы Болгарии в борьбе за успешное выполнение первого пятилетнего народнохозяйственного плана (1941-1953 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Иляхин М.И.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М., 1956. – 16л.
1136482
  Генов С. Профсоюзы Болгарии на современном этапе. / С. Генов, К. Андреев. – М, 1976. – 168с.
1136483
  Зленко В.А. Профсоюзы в американском обществе / В.А. Зленко. – Киев, 1981. – 190с.
1136484
   Профсоюзы в борьбе за большую химию. – М., 1964. – 207с.
1136485
  Матвеев К.М. Профсоюзы в борьбе за выполнение пятилетнего плана на 1966-1970 годы / К.М. Матвеев. – М., 1970. – 72с.
1136486
  Руднев Ю.В. Профсоюзы в борьбе за коммунистический труд в период 1959-1965 гг. на материалах приокских областей: Тульской, Брянской, Орловской, Калужской : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Руднев Ю.В. ; Высш. школа профдвижения ВЦСПС. – Москва, 1968. – 20 с.
1136487
  Федоров Л.Ф. Профсоюзы в борьбе за мир, против угрозы ядерной войны / Л.Ф. Федоров. – М., 1984. – 64с.
1136488
   Профсоюзы в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции : [Сб. ст.]. – Москва : Профиздат, 1957. – 243 с.
1136489
  Чабаненко Т.А. Профсоюзы в борьбе за подъем сельскохозяйственного производства в 1966-1970 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Чабаненко Т.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1978. – 26л.
1136490
   Профсоюзы в борьбе за трезвый образ жизни. – М., 1987. – 207с.
1136491
  Шкурко С.И. Профсоюзы в новых условиях хозяйствования / С.И. Шкурко. – М., 1989. – 64с.
1136492
  Антропов Н.П. Профсоюзы в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) / Антропов Н. – Москва : Профиздат, 1953. – 159 с.
1136493
  Романов Ф.А. Профсоюзы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / Ф.А. Романов. – М., 1953. – 156с.
1136494
  Иванов Е.А. Профсоюзы в политической системе развитого социализма. / Е.А. Иванов. – М., 1974. – 240с.
1136495
  Иванов Е.А. Профсоюзы в политической системе развитого социализма. / Е.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 279с.
1136496
  Баглай М.В. Профсоюзы в политической системе социализма / Баглай М.В. – Москва, 1984. – 127 с.
1136497
   Профсоюзы в развитом социалистическом обществе:. – М., 1981. – 576с.
1136498
  Алексеев Г.П. Профсоюзы в системе управления социалистическим производством / Г.П. Алексеев. – Москва : Профиздат, 1975. – 230 с.
1136499
  Гусейнов А.А. Профсоюзы в Турции (1960-1970) / А.А. Гусейнов. – М, 1975. – 205с.
1136500
  Гашпар Ш. Профсоюзы Венгрии на современном этапе / Ш. Гашпар. – М., 1972. – 135с.
1136501
   Профсоюзы ГДР в борьбе за научно-технический прогресс. – М., 1975. – 80с.
1136502
  Лившиц Б. Профсоюзы Германии / Б. Лившиц. – М., 1924. – 118с.
1136503
  Чихрадзе А.И. Профсоюзы Грузии в борьбе за выполнение первого пятилетнего плана республики 91928-1932 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чихрадзе А.И.; Тбилис. гос. ун-т.. – Тбилиси, 1967. – 25л.
1136504
  Мосашвили Т.И. Профсоюзы Грузии в борьбе за ускорение социально-экономического развития республики. / Т.И. Мосашвили. – Тбилиси, 1987. – 242с.
1136505
  Геворгян Г.Д. Профсоюзы и администрация Картера // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1980. – № 24. – С. 90-113
1136506
  Чигарев В.М. Профсоюзы и антивоенное движение / В.М. Чигарев. – М., 1986. – 206с.
1136507
  Ершов С.А. Профсоюзы и бизнес / С.А. Ершов. – М, 1978. – 207с.
1136508
   Профсоюзы и досуг трудящихся. – М., 1975. – 184с.
1136509
  Кразюки А. Профсоюзы и единство / А. Кразюки. – М., 1985. – 239с.
1136510
  Иванов Ю.П. Профсоюзы и забастовочная борьба в США во время II мировой войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов Ю.П.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 32л.
1136511
  Антрушин Ю.Н. Профсоюзы и классовая борьба в ФРГ / Антрушин Ю.Н., Григорьев Л.Н. – Москва : Просвещение, 1982. – 191 с. – Библиогр.: с. 182-190
1136512
  Жарков Б.Н. Профсоюзы и коллективные договоры в капиталистических странах / Б.Н. Жарков. – М., 1983. – 167с.
1136513
  Пищулин Н.П. Профсоюзы и комсомол / Н.П. Пищулин. – М, 1986. – 173с.
1136514
  Каганович Л.М. Профсоюзы и кооперация / М. Каганович. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 32 с.
1136515
  Ершов С.А. Профсоюзы и международные монополии / С.А. Ершов. – М, 1980. – 231с.
1136516
   Профсоюзы и монополии:. – М., 1989. – 245с.
1136517
   Профсоюзы и общество. – М., 1982. – 364с.
1136518
  Савельева И.М. Профсоюзы и общество США в ХХ веке: критика буржуаз.-реформист. концепций. / И.М. Савельева. – М., 1983. – 175с.
1136519
  Маслов В.И. Профсоюзы и предприниматели. / В.И. Маслов. – М., 1983. – 167с.
1136520
  Веселкова Н.В. Профсоюзы и пресса: реальность и мифы // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.128-136. – ISSN 0132-1625
1136521
   Профсоюзы и проблемы социально-экономической борьбы пролетариата. – М., 1985. – 272с.
1136522
  Ленин, В.И. Профсоюзы и производственный фронт. – Ростов-на-Дону, 1924. – 31с.
1136523
  Кузнецов Ю.М. Профсоюзы и Советы народных депутатов / Ю.М. Кузнецов, Л.М. Павлова. – М., 1977. – 184с.
1136524
  Спицын В.К. Профсоюзы и социалистическая экономическая интеграция / В.К. Спицын. – М, 1977. – 95с.
1136525
   Профсоюзы и социально-экономические аспекты разоружения. – М., 1984. – 126с.
1136526
  Прохоров В.И. Профсоюзы и творческая инициатива масс / В.И. Прохоров. – М., 1961. – 63с.
1136527
   Профсоюзы и трудовое право. – М., 1979. – 144с.
1136528
  Снигирева И.О. Профсоюзы и трудовое право / И.О. Снигирева. – М, 1983. – 176с.
1136529
  Егорова Г А. Профсоюзы и фабзавкомы в борьбе за победу Октября. / Г А. Егорова, . – М., 1960. – 229 с.
1136530
   Профсоюзы и экономика. Информационное приложение. – Москва
№№ 1-12. – 1992
1136531
   Профсоюзы и экономика. Информационное приложение. – Москва
№№ 1-6. – 1993
1136532
  Мишков Н.Ф. Профсоюзы Кабардино-Балкарии в борьбе за семилетку (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мишков Н.Ф.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1967. – 20л.
1136533
  Луис К.С. Профсоюзы как элемент политической организации общества и их роль в строительстве социализма на Кубе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Луис К.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
1136534
  Луис Костанеда Солано Профсоюзы как элемент политической организации общества и их роль в строительстве социализма на Кубе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Луис Костанеда Солано; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 22л.
1136535
  Кастанедо Солано Луис Профсоюзы как элемент политической организации общества и их роль в строительстве социализма на Кубе. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Кастанедо Солано Луис; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1984. – 187л.
1136536
  Каневский П.С. Профсоюзы как элемент политической системы современной России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 152-168. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1136537
  Попов Ю.А. Профсоюзы Китайской Народной Республики в восстановительный период 1949-1952 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Ю.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1961. – 16л.
1136538
  Давыдов А.П. Профсоюзы Китая / А.П. Давыдов. – М., 1981. – 175с.
1136539
  Давыдов А.П. Профсоюзы КНР / А.П. Давыдов. – М., 1978. – 152с.
1136540
  Давыдов А.П. Профсоюзы КНР 1953-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Давыдов А.П.; Высш. школа профсоюз. движения ВЦСПС. – М., 1975. – 20л.
1136541
  Елин А. Профсоюзы КомиАССР / А. Елин, П. Пунегов. – Сыктывкар, 1967. – 84с.
1136542
   Профсоюзы Кубы. – М., 1963. – 168с.
1136543
  Говердовский В.А. Профсоюзы Кузбасса - помощники партийной организации в воспитании трудящихся (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Говердовский В.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 25л.
1136544
   Профсоюзы мира : справ. издание. – Москва : Профиздат, 1989. – 653, [1] с.
1136545
  Ядамсурэн Д. Профсоюзы Монгольской Народной Республики : пер. с монгол. / Ядамсурэн Д. – Москва : Профиздат, 1967. – 48 с.
1136546
  Куркина Л.А. Профсоюзы Мордовии - помощники партийных организаций в развитии производственной активности трудящихся в период развернутого наступления социализма по всему фронту (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Куркина Л.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1969. – 23л.
1136547
   Профсоюзы Москвы. – М., 1975. – 415с.
1136548
   Профсоюзы на капиталистических предприятиях. – М., 1991. – 229с.
1136549
  Евстратов М.П. Профсоюзы Народного Китая в борьбе за новую жизнь / М.П. Евстратов. – Москва, 1953. – 95с.
1136550
  Бибиков Ю.К. Профсоюзы Петрограда до Великой Октябрьской социалистической революции (1907-1917 годы). / Ю.К. Бибиков. – М., 1957. – 130с.
1136551
  Ионов И.Н. Профсоюзы рабочих Москвы в революции 1905-1907 гг. / И.Н. Ионов. – М., 1986. – 166с.
1136552
  Февралева В.Л. Профсоюзы рабочих совхозов в борьбе за осуществление народнохозяйственных задач в годы Великой Отечественной войны 91941-1945). : Автореф... канд. ист.наук: / Февралева В.Л.; Москов. ВПШ ВЦСПС. – М., 1966. – 22л.
1136553
  Крэканэ М.Г. Профсоюзы Румынии в борьбе за установление и укрепление народно-демократической власти (1944-1947 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Крэканэ М.Г.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 24л.
1136554
  Сысоев А.В. Профсоюзы Северного Кавказа в борьбе за выполнение первой сталинской пятилетки в области промышленности. : Автореф... канд. ист.наук: / Сысоев А.В.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Каф. истории СССР. – Ростов-на-Дону, 1953. – 20 с.
1136555
  Кириллов И.А. Профсоюзы советских железнодорожников в социалистическом соревновании периода Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. историч.наук: / Кириллов И.А.; Высшая школа профдвижения ВЦСПС. Каф-ра истории профдвижения в СССР. – Москва, 1950. – 21 л.
1136556
  Гусейнов К.А. Профсоюзы Советского Азербайджана / К.А. Гусейнов, М.И. Найдель. – М, 1962. – 311с.
1136557
  Ахметов Р А. Профсоюзы Советского Казахстана / Р А. Ахметов. – Москва, 1961. – 176с.
1136558
  Раджабов С.А. Профсоюзы Советского Таджикистана / С.А. Раджабов. – М, 1964. – 194с.
1136559
  Носач В.И. Профсоюзы Советской России в годы гражданской войны / В.И. Носач. – М, 1978. – 215с.
1136560
  Горлач Н.И. Профсоюзы Советской Украины в период наступления социализма по всему фронту (1928-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горлач Н. И. ; АН УССР , Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1962. – 25 с.
1136561
  Стеценко Н.В. Профсоюзы совхозов -- помощники КПСС в развитии социалистического соревнования и движения за коммунистических труд. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Стеценко Н.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1968. – 35л.
1136562
   Профсоюзы Средней Азии. – Ташкент, 1978. – 12с.
1136563
   Профсоюзы СССР. – М.
1. – 1963. – 635с.
1136564
   Профсоюзы СССР. – Москва
2. – 1963. – 867 с.
1136565
   Профсоюзы СССР : Документы и материалы в 4 томах. – Москва : Профиздат
Т.3. – 1963. – 750 с.
1136566
   Профсоюзы СССР : Документы и материалы в 4 томах; Профсоюзы в период завершения строительства социализма и начала развернутого строительства коммунизма (1953 -1963г.г.). – Москва : Профиздат
Т. 4. – 1963. – 847 с.
1136567
   Профсоюзы СССР. – М.
Т. 5. – 1974. – 776с.
1136568
  Кузнецов В.В. Профсоюзы СССР в борьбе за укрепление могущества нашей Родины / В.В. Кузнецов. – 2-е изд. – М., 1950. – 46с.
1136569
  Щеглов Г.В. Профсоюзы СССР в системе демократии развитого социализма / Г.В. Щеглов. – Москва, 1983. – 207с.
1136570
   Профсоюзы СССР в создании Красной Армии. – 2-е, доп. и испр. – М., 1940. – 263с.
1136571
  Моррис Д. Профсоюзы СССР и США в сравнении / Д. Моррис. – М., 1979. – 176с.
1136572
  Караваев В.В. Профсоюзы СССР управляют социальным страхованием / В.В. Караваев. – М., 1959. – 20с.
1136573
  Смирнов И.А. Профсоюзы СССР: 100 вопросов -- 100 ответов / И.А. Смирнов. – М., 1972. – 240с.
1136574
  Ночевник М.Н. Профсоюзы СССР: автоматизация и рабочий класс / М.Н. Ночевник. – Москва : Профиздат, 1976. – 127 с.
1136575
   Профсоюзы стран Западной Африки. – М., 1964. – 143с.
1136576
   Профсоюзы стран Западной Европы. – М., 1965. – 152с.
1136577
   Профсоюзы стран Западной Европы. – М.
2. – 1965. – 168с.
1136578
   Профсоюзы стран Центральной Америки и Карибского моря. – М., 1966. – 164с.
1136579
   Профсоюзы стран Центральной и Южной Африки. – М., 1964. – 144с.
1136580
  Андросов В.П. Профсоюзы США в условиях государственного-монополистического капитализма / Андросов В.П. ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1971. – 344 с.
1136581
  Геворгян Г.Д. Профсоюзы США и внешняя политика : Очерки борьбы по проблемам советско-американских отношений и разрядки международной напряженности / Г.Д. Геворгян. – Москва : Профиздат, 1979. – 252 с.
1136582
  Ливень В.А. Профсоюзы США и социальная политика правительства / В.А. Ливень. – К., 1975. – 231с.
1136583
  Лапицкий М.И. Профсоюзы США: политические традиции и современность / М.И. Лапицкий; Отв. ред. Л.Б.Москвин. – Москва : Наука, 1990. – 118 с.
1136584
  Атамамедов Н.В. Профсоюзы Туркменистана в 1946-1965 гг. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.02 / Атамамедов Н.В.; Отд.обществ.наук АН Турлкменист.ССР. – Ашхабад, 1980. – 43л.
1136585
  Чернега П.М. Профсоюзы Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) / П.М. Чернега. – К., 1987. – 173с.
1136586
  Гинзбург М.А. Профсоюзы Украины в борьбе за восстановление промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гинзбург М.А.; Акад.наук УССР,. – К, 1963. – 17л.
1136587
   Профсоюзы Украины в цифрах. – Х., 1926. – 215с.
1136588
  Стадник А.Н. Профсоюзы Украины до Великой Октябрьской социалистической революции. / А.Н. Стадник, М.Ф. Прохоренко. – М., 1959. – 142с.
1136589
  Кондратюк К.К. Профсоюзы Украины на завершающем этапе строительства социализма / К.К. Кондратюк. – Львов, 1985. – 175 с.
1136590
  Слуцкий А.Б. Профсоюзы Украины после победы Великого Октября / А.Б. Слуцкий, В.П. Сидоренко. – М., 1961. – 264с.
1136591
  Примуш Н.В. Профсоюзы Украины, 1926-1937 гг. / Н.В. Примуш. – Донецк, 1991. – 176с.
1136592
  Иванов В.П. Профсоюзы Урала в восстановительный период (1921-1925 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов В.П.; Моск. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 27л.
1136593
  Чернов А.Б. Профсоюзы ФРГ и борьба за интересы трудящихся / А.Б. Чернов. – М., 1975. – 192с.
1136594
  Сыщиков Н.А. Профсоюзы Чечено-Ингушетии - опора партийной организации в борьбе за выполнение задач коммунистического строительства в 1956-1965 годы. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сыщиков Н.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Грозный, 1968. – 29л.
1136595
  Саидова Х.Ю. Профсоюзы Чечено-Ингушетии в период восстановления и реконструкции народного хозяйства (1921-1932 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 577 / Саидова Х.Ю.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 22л.
1136596
  Макухин Е.В. Профсоюзы Чили. Опыт. Уроки борьбы. Очерки истории Единого профсоюзного центра трудящихся Чили / Е.В. Макухин. – М., 1974. – 119с.
1136597
  Алексеев Б.Л. Профсоюзы Чувашии в годы социалистической индустриализации страны и массовой коллективизации сельского хозяйства (1926-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Алексеев Б.Л. ; Высш. школа проф. движения ВЦСПС. – Москва, 1975. – 23 с.
1136598
  Бурлаку И.Н. Профсоюы МССР, в социалистическом строительстве (1940-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Бурлаку И. Н.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1136599
  Бугославська Лариса Анатоліївна Профспілка - школа комунізму, школа управління : Рекоменд. бібліогр. покажч. / Бугославська Лариса Анатоліївна. – Київ, 1985. – 41с.
1136600
   Профспілка "Журналіст України" потрібна // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 5
1136601
  Сачков Л. Профспілка працівників освіти і науки України // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-4. – ISSN 0131-6788
1136602
   Профспілка працівників освіти і науки України на сторожі трудових прав оплати праці працівників галузі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Постоновою президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 22 вересня 2010 року було затвержено створення робочої групи для ведення переговорів з Верховною Радою у зв"язку з порушенням трудових прав оплати праці працівників освіти.
1136603
  Шафіро І.Б. Профспілки - шефи вирощування картоплі з насіння. / І.Б. Шафіро. – Х., 1934. – 52с.
1136604
  Цвих В.Ф. Профспілки в громадянському суспільстві: до питання історіографії дослідження проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 280-314. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Стаття є науковим оглядом наукової літератури про місце й роль профспілок в громадянському житті.
1136605
  Ільїн В.А. Профспілки в сучасній українській мові / В.А. Ільїн. – Київ
1136606
  Решетніченко А.В. Профспілки в управлінні розвитком громадянського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С.61-63. – ISSN 2077-1800
1136607
   Профспілки до виборів Рад. – Х., 1930. – 51с.
1136608
  Заграйчук Ю. Профспілки знову протестують... // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  " Профспілковий комітет ун-ту видав постанову "Про соціально-економічний стан працівників освіти та дії ПК ун-ту", де вимагає припинення антиосвітянської політики уряду". Вирішено вимагати від членів ЦК профспілки працівників освіти та науки звітів ...
1136609
  Цвих Володимир Федорович Профспілки і громадянське суспільство: особливості парадигми відносин : Дис. ... доктора політичних наук: 23.00.02 / Цвих В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 455л. – Бібліогр.: 419 - 455
1136610
  Цвих Володимир Федорович Профспілки і громадянське суспільство: особливості парадигми відносин : Автореф. дис. ... доктора політ. наук: 23.00.02 / Цвих В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв.
1136611
  Цвих В.Ф. Профспілки і держава: шляхи взаємодії. Політологічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються шляхи взаємодії між профспілками й державою в політичній та правовій сферах.
1136612
  Стирник І. Профспілки і приватизація // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 67-70
1136613
  Євсюкова Н.В. Профспілки і страйковий рух України у політичному вимірі (1991-2000 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 120-129.
1136614
  Симорот З.К. Профспілки і трудові правовідносини / З.К. Симорот. – К., 1967. – 160с.
1136615
  Костюк Є.С. Профспілки радянської України у реалізації соціальної політики компартійної влади : XX-ті роки XX ст. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 73-77
1136616
  Берест Я Р. Берест Профспілки Східної Галичини у роки великої війни та повоєнної відбудови // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 119-124. – ISSN 2077-1800
1136617
  Чунаєв О. Профспілки та економіка // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 45-48
1136618
  Якушев І. Профспілки та їхні органи як суб`єкти трудового права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.388-393. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1136619
  Тупиця О.Л. Профспілки та лейбористські політичні партії: взаємодія в умовах зміни ідейних та програмних пріоритетів (на прикладі Великобританії) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 435-443
1136620
  Сосіс М. Профспілки та народне господарство / М. Сосіс, Ф. Долін. – Х., 1931. – 246с.
1136621
  Докашенко В.М. Профспілки та організація літнього відпочинку школярів. До характеристики політичних граней "відлиги" // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 22-37. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1136622
  Тупиця Олег Профспілки та політичні партії: способи взаємодії в сучасній політичній системі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Роль і місце профспілкових об"єднань у політичному житті суспільства розкриваються через співпрацю або конфронтацію з політичними партіями тому, що останні є агрегатами суб"єктивного сприйняття політичної дійсності та відображають розбіжності в ...
1136623
  Тупиця Олег Профспілки та політичні партії: способи взаємодії в сучасній політичній системі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Роль і місце профспілкових об"єднань у політичному житті суспільства розкриваються через співпрацю або конфронтацію з політичними партіями тому, що останні є агрегатами суб"єктивного сприйняття політичної дійсності та відображають розбіжності в ...
1136624
  Тупиця Олег Профспілки та політичні партії: способи взаємодії в сучасній політичній системі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 43-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  Роль і місце профспілкових об"єднань у політичному житті суспільства розкриваються через співпрацю або конфронтацію з політичними партіями тому, що останні є агрегатами суб"єктивного сприйняття політичної дійсності та відображають розбіжності в ...
1136625
  Тупиця О.Л. Профспілки та суспільні рухи: способи і форми взаємодії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 84-88. – ISSN 2077-1800
1136626
  Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 134-136. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1136627
  Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика : Монографія / В.Ф. Цвих; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 376с. – ISBN 966-594-324-1
1136628
  Яцунь О.М. Профспілки у процесі формування нової парадигми вітчизняної вищої освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 301-309. – ISBN 978-966-622-885-0
1136629
  Тупиця О.Л. Профспілки у трансформаційному суспільстві: напрями зміни політичного статусу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 178-182. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається місце профспілок в сучасній політичній системі трансформативних суспільств. This article is about place of trade-union in contemporary political system of transformative society.
1136630
  Шендрик Л.К. Профспілки України / Л.К. Шендрик, М.І. Горлач. – Київ, 1965. – 47 с.
1136631
   Профспілки України. – Київ, 1975-
№ 3. – 1997
1136632
   Профспілки України. – Київ, 1975-
№ 4. – 1997
1136633
   Профспілки України. – Київ
№ 1. – 1998
1136634
   Профспілки України. – Київ
№ 2. – 1998
1136635
   Профспілки України. – Київ
№ 3. – 1998
1136636
   Профспілки України. – Київ
№ 4. – 1998
1136637
   Профспілки України. – Київ
№ 1. – 1999
1136638
   Профспілки України. – Київ
№ 2. – 1999
1136639
   Профспілки України. – Київ
№ 3. – 1999
1136640
   Профспілки України. – Київ
№ 4. – 1999
1136641
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2000
1136642
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2000
1136643
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2000
1136644
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2000
1136645
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2001
1136646
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2001
1136647
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2001
1136648
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2001
1136649
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2002
1136650
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2002
1136651
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2002
1136652
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2002
1136653
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 5. – 2002
1136654
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 6. – 2002
1136655
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2003
1136656
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2003
1136657
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2003
1136658
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2004
1136659
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2004
1136660
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2004
1136661
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2004
1136662
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 5. – 2004
1136663
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 6. – 2004
1136664
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2005
1136665
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2005
1136666
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2005
1136667
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2005
1136668
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 5. – 2005
1136669
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 6. – 2005
1136670
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2006
1136671
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2006
1136672
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2006
1136673
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2006
1136674
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 5. – 2006
1136675
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 6. – 2006
1136676
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 1. – 2007
1136677
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 2. – 2007
1136678
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 3. – 2007
1136679
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 4. – 2007
1136680
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 5. – 2007
1136681
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 6. – 2007
1136682
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 7/8. – 2007
1136683
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 9. – 2007
1136684
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 10. – 2007
1136685
   Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 11. – 2007
1136686
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал. – Київ, 1975-
№ 12. – 2007
1136687
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 1. – 2008
1136688
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 2. – 2008
1136689
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 3. – 2008
1136690
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 4. – 2008
1136691
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 5. – 2008
1136692
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 6. – 2008
1136693
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 7/8. – 2008
1136694
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 9. – 2008
1136695
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 10. – 2008
1136696
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 11. – 2008
1136697
   Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 1975-
№ 12. – 2008
1136698
  Москалець К. Профспілки України в боротьбі за здійснення семирічки / К. Москалець. – К., 1960. – 92с.
1136699
  Докашенко Віктор Миколайович Профспілки України в умовах тоталітарної системи (70-ті - 80-ті рр.) : Автореф... доктора історичнихнаук: 07.00.01 / Докашенко Віктор Миколайович; Мін-во освіти України. Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 31л.
1136700
  Чувирін М. Профспілки України у соціалістичному будівництві / М. Чувирін. – Х, 1931. – 106с.
1136701
  Бондарчук П. Профспілки УСРР й українізація освіти (1920-ті рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 40-44
1136702
  Тупиця О.Л. Профспілки як групи інтересів у системі соціально-трудових відносин трансформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1136703
  Третяк С. Профспілки як інститут громадянського суспільства // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 88-91
1136704
  Миклащук І. Профспілки як суб"єкти соціального партнерства на боці працівників: досвід Республіки Польща // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 20 (353). – С. 16-19
1136705
   Профспілкова незалежна експертиза умов праці - трудовим колективам! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 18-19
1136706
  Корольова Т. Профспілкова організація Одеського державного економічного університету: віхи історії та сьогодення = Vyscha shkola : науково-практичне видання / Т. Корольова, Г. Шамаєва; Міністерство освіти і науки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 54-58. – ISSN 1682-2366
1136707
  Бегей І.І. Профспілкова політика Української соціал-демократичної партії на етапі її становлення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 56-63. – ISSN 2077-1800
1136708
  Пархітько О.В. Профспілкова преса Одеси 1917-1920 років та її проблематика // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 133-139
1136709
  Іванічева А. Профспілкове бюро студентів / А. Іванічева, І. Сахарук // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; ред. І.С. Гриценко ; редкол.: І.С. Сахарук, Р.В. Макарчук, Р.В. Мельниченко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 63-66. – ISBN 978-617-7069-05-7
1136710
  Осовий Г. Профспілковий рух в Україні: нова соціальна роль, стан та перспективи розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 3-9


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
1136711
  Сушко О.О. Профспілковий рух на приватних підприємствах України за роки НЕПу / О.Сушко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова; Академія праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2002. – 60с. – ISBN 966-614-036-5
1136712
  Кизименко І. Профспілковий рух України 90-х рр. XX ст. у вітчизняній історіографії // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 86-90
1136713
  Тимошенко Наталія Профспілкові війни // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-7. – ISSN 0130-5212
1136714
   Профспілкові вісті. – Київ, 2000
1136715
   Профспілкові вісті : газета Федерації професійних спілок України. – Київ, 2001
1136716
  Бражник І. Профспілково-комсомольський лижний крос : [Фізкультура і спорт] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 4


  Профком та комітет ЛКСМУ прийняла рішення профспілково-комсомольского кросу в університеті.
1136717
   Профспілковому активісту України. – К., 1964. – 319с.
1136718
   Профссор Карл Штейнс. – Рига, 1972. – 48с.
1136719
  Пеньков Е.М. Профтехобразование: актуальные социальные проблемы / Е.М. Пеньков, Ю.А. Северов. – М, 1984. – 63с.
1136720
  Величко Л. Профтехосвіта наразі потребує змін // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (136), травень. – С. 28-32


  "Державна аудиторська служба України спільно з міжрегіональними територіальними органами упродовж 2016 року, відповідно до плану контрольно-ревізійної роботи, провела ревізії фінанасово-господарської діяльності у 130 професійно-технічних навчальних ...
1136721
  Якель Р. Профтехосвіта: реформувати не можна дати вмерти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 7


  Упродовж 25 років незалежності професійно-технічна освіта в Україні не зазнала системних змін. ПТУ і коледжі, на відміну від загальноосвітніх шкіл, отримували стабільне державне фінансування. Їхні керівники звикли, що ця підгалузь освіти живе не так ...
1136722
   Профтехучилища дают среднее образование. – Новгород, 1973. – 99 с.
1136723
  Шапкин В.В. Профтехшкола на путях перестройки / В.В. Шапкин. – Л., 1990. – 31с.
1136724
  Циганок О. Профунеральний лист в українських латиномовних поетиках та риториках XVII-XVIII ст. // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 305-311


  У статті розглядаються елементи теорії давнього українського фунерального листа. Вони реконструйовані на основі аналізу відповідних фрагментів у п’ятнадцяти рукописних курсах словесності Києво-Могилянській академії XVII–XVIII ст. У деяких трактатах ...
1136725
  Ковальчук Г. ПроФФесорский состав. Как в украине псевдонаука вытесняет науку и почему она способна нанести обществу реальный вред // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 10 (566), 09.03.2018. – С. 44-47. – ISSN 2075-7093


  В Печерском районном суде Киева прошел процесс о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также взыскании морального ущерба. Истец - Юрий Тесля, декан факультета информационных технологий Киевского национального университета им. Тараса ...
1136726
   Профцентр трудящихся Кубы. – М., 1974. – 191с.
1136727
   Профцентр трудящихся Кубы. – М., 1985. – 127с.
1136728
  Яшенкова О. Прохання в умовах субординації (на матеріалах фрагментів англомовного ділового спілкування) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 395-400
1136729
  Максимович М.О. Прохання М.О. Максимовича попечителю Київського учбового округу про звільнення його з посади ректора Київського університету в зв"язку з погіршенням стану здоров"я // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 92. – ISBN 5-7707-1061-6
1136730
  Шишков В.Я. Прохиндей / В.Я. Шишков. – М, 1944. – 188с.
1136731
  Машевський О.П. Прохід крейсерів "Гебена" та "Бреслау" до Чорноморських проток і проблема вступу Османської імперії у першу світову війну // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 66-81. – ISSN 1682-671Х
1136732
  Фам Туанг Хуанг Прохідний соленоїдальний перетворювач для вимірювання електромагнітних характеристик разімкнених зразків : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.05 / Фам Туанг Хуанг; НТУ "ХПІ". – Харків, 2002. – 18 с.
1136733
  Величко Ю.Т. Прохідні чотириполюсники / Ю.Т. Величко. – Київ, 1958. – 411 с.
1136734
  Видрашку Ф.К. Прохлада земли : роман / Ф.К. Видрашку; пер. с молд. автор и А.Дмитриева. – Москва : Советский писатель, 1963. – 251 с.
1136735
  Перуанская В.В. Прохладное небо осени / В.В. Перуанская. – М., 1976. – 214с.
1136736
  Павленчик П.Т. Проходження державної служби в Україні:організаційно-правові засади : Автореф...канд.наук з держ.управління / Павленчик П.Т.;УАДУ при президентові України. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
1136737
  Кірмач А.В. Проходження державної служби: європейський досвід правового регулювання / Кірмач Андрій Віталійович ; [відп. ред. В.Б. Авер"янов] ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Ліга-прес, 2011. – 190, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-189. – ISBN 978-966-397-123-5
1136738
  Панова Н. Проходження державної служби: новітні положення Закону України "Про державну службу" 2015 р // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 46-53. – ISSN 1561-4999
1136739
  Ковалко Н. Проходження ЗНО-2018: обізнаний - отже, озброєний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 13


  "Близько 280 тис. осіб зголосилися нинішнього року випробувати свої сили та пройти державну підсумкову атестацію, аби потрапити до омріяного ВНЗ. Проте для того, щоб вступ майбутнього абітурієнта відбувся максимально успішно, крім безпосередньої ...
1136740
  Габрук О. Проходження практики на підприємстві студентами вищих навчальних закладів: оформлення, оплата, оподаткування // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – 3 жовтня (№ 37) : 3 жовтня. – С. 6-7


  Роз"яснює консультант-практик з бухгалтерського обліку та оподаткування Олена Габрук.
1136741
  Габрук О. Проходження практики учнями професійно-технічного навчального закладу на підприєстві: оформлення, оплата, оподаткування // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 34. – С. 6-7


  Роз"яснює консультант-практик з бухгалтерського обліку та оподаткування Олена Габрук.
1136742
  Бонецький А.С. Проходження ростових процесів у райграсу пасовищного, обробленого ретардантами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-64. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Досліджено дію ретардантів ГМК і ССС та сумішей ретардантів і гербіциду 2,4 Д на ріст пагонів та коренів - райграсу пасовищного. Встановлено оптимальні концентрації, норми витрат, час застосування препаратів та фазу рослин для одержання ефекту ...
1136743
  Чалий К.О. Проходження та пружне розсіяння нейтронів в обмежених рідинах в критичній області / К.О. Чалий, Л.А. Булавін, О Чалий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 420-429. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методи нейтронної оптики використані для вивчення процесів проходження та пружного розсіяння нейтронів в обмежених геометріях рідинних систем в критичній області. Проаналізована періодична поведінка монохроматичних коефіцієнтів пропускання Т та ...
1136744
  Денисенко А. Проходимо крізь час [Володимир Олександрович Замлинський] // Історичний календар [на 2003 рік] : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 424-427. – ISBN 966-7522-09-1
1136745
  Москвин Н.Я. Проходит время / Н.Я. Москвин. – М, 1980. – 463с.
1136746
  Витторф М.В. Проходка валунных и галечниковых отложений при разведочном бурении / М.В. Витторф, Ф.А. Шамшев. – Москва-Грозный-Ленинград-Новосибирск, 1934. – 24с.
1136747
  Беликов И.П. Проходка горизонтальных выработок / И.П. Беликов, П.Л. Сипомнов. – Сталино-Донбасс, 1934. – 48 с.
1136748
  Беликов И.П. Проходка горизонтальных выработок / И.П. Беликов, П.Л. Симоново. – Сталино-Донбасс
1. – 1934. – 120 с.
1136749
  Удовенко А.П. Проходка горных выработок бригадой Д. И. Николайчука / А.П. Удовенко. – М., 1969. – 15с.
1136750
  Каннинг Виктор Проходная пешка / Каннинг Виктор. – М., 1991. – 192с.
1136751
  Каннинг Виктор Проходная пешка / Каннинг Виктор. – Одесса, 1993. – 390 с.
1136752
  Константинов В.К. Проходной балл : Комедии / В.К. Константинов, Б.М. Рацер. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 335с.
1136753
  Быдеровский С.И. Проходческие грейферы / С.И. Быдеровский. – М., 1965. – 63с.
1136754
  Тихий Наум Проходчики : стихи : авториз. пер. с укр. / Тихий Наум. – Москва : Советский писатель, 1953. – 111 с.
1136755
  Мурзаков В.Н. Проходчики / В.Н. Мурзаков. – Москва, 1977. – 214с.
1136756
  Титов Владислав Андреевич Проходчики / Владислав Титов. – Донецк : Донбас, 1986. – 301 с.
1136757
  Мурзаков В.Н. Проходчики / В.Н. Мурзаков. – М., 1987. – 396с.
1136758
  Титов В.А. Проходчики. Всем смертям назло... : роман, повесть / Владислав Титов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 511 с.
1136759
  Гумилев Н. Проходя по дымному следу : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 4. – С. 6-17. – ISSN 0131-2332
1136760
  Бор Н. Прохождение атомных частиц через вещество : Пер.с англ. / Н. Бор. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 152 с.
1136761
  Воробьев С.А. Прохождение бета-частиц через кристаллы / С.А. Воробьев. – Москва : Атомиздат, 1975. – 142с.
1136762
  Стародубцев С.В. Прохождение заряженных частиц через вещество / С.В. Стародубцев, А.М. Романов. – Ташкент, 1962. – 22 с.
1136763
   Прохождение излучений через неоднородности в защите. – Москва : Атомиздат, 1968. – 336с.
1136764
   Прохождение излучения через вещество. – Москва : Атомиздат, 1968. – 200с.
1136765
  Попова Л.В. Прохождение ионизирующего излучения через гетерогенные дисперсные системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Попова Л.В.; НИИ физ.-хим. – М., 1973. – 20л.
1136766
   Прохождение нейтронов высоких энергий в железоводных смесях. – Дубна, 1965. – 13 с.
1136767
   Прохождение нейтронов высоких энергий в тяжелом бетоне. – Дубна, 1965. – 6 с.
1136768
  Гуревич Г.И. Прохождение Немезиды / Г.И. Гуревич. – М., 1961. – 235с.
1136769
   Прохождение преддипломной практики на предприятии без заключения трудового договора // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2015. – № 10, май. – С. 7
1136770
  Кравцов Ю.А. Прохождение радиоволн через атмосферу Земли / Ю.А. Кравцов. – Москва, 1983. – 223 с.
1136771
   Прохождение службы по военному ведомтсву : (кн. 7 Св. воен. пост. 1869 г. изд. 1907 г. с изм. и доп., последовавшими по 15 января 1916 г.). – Петроград : Изд. Г.В. голов ; Тип. Имп. уч. глухонемых, 1916. – 210, 216, VI с.
1136772
  Калиновский А.Н. и др. Прохождение частиц высоких энергий через вещество / А.Н. и др. Калиновский. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 247с.
1136773
  Полянина Г.Д. Прохождение электромагнитной волны через решетку : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Полянина Г.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 8л.
1136774
  Воробьев А.А. Прохождение электронов через вещество / А.А. Воробьев, Б.А. Кононов. – Томск : ТПИ, 1966. – 178 с.
1136775
   Прохождение элементарных частиц через вещество. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1983. – 163с.
1136776
  Муйжель В.В. Прохожий / В.В. Муйжель. – Птгр., 1919. – 60с.
1136777
  Троєпольский Г.М. Прохор сімнадцятий та інші / Г.М. Троєпольский. – К, 1955. – 166с.
1136778
  Троепольский Г.Н. Прохор ХУП и другие / Г.Н. Троепольский. – Воронеж, 1971. – 280с.
1136779
  Коцур А.П. Прохоров Дмитро Андрійович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 82-83 : фото
1136780
   Прохоров К.А.. – Москва, 1983. – 13с.
1136781
  Замулин В. Прохоровка. Технология мифа // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 7. – С. 4-7. – ISSN 0235-7089


  Велика Вітчизняна війна: Курська битва.
1136782
  Хаберлер Г. Процветание и депрессия / Г. Хаберлер. – М., 1960. – 586с.
1136783
  Корелич І. Процвітання в єдності...України та Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 12 травня (№ 19). – С. 4-5
1136784
  Корелич І. Процвітання в єдності...України та Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 4-5
1136785
  Муліш Гаррі Процедура = De procedure : Роман / Муліш Гаррі; З нідерланської переклав Я.Довгополий. – Київ : Юніверс, 2002. – 224с. – (Світова проза). – ISBN 966-7305-67-8
1136786
   Процедура "інтелектуального зважування" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 31 липня (№ 135/136). – С. 1, 2


  Підбиття підсумків літньої школи журналістики газети "День".
1136787
  Беллендир Е.Н. Процедура анализа риска аварий гидротехнических сооружений / Е.Н. Беллендир, С.В. Сольский, Н.Я. Никитина // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 33-36. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1136788
  Поляков Б.М. Процедура банкротства в Украине: теория и практика : [пособие] / Б.М. Поляков. – Донецк : Донбасс, 2001. – 465, [7] с. : ил., табл. – ISBN 5-7740-0750-2


  У пр. №1716459 напис: Коллеге и соратнику Вячеславу Васильевичу, с уважением . Подпись
1136789
  Резникова В.И. Процедура банкротства юридических лиц: теория и практика / В.И. Резникова, А.П. Демидова // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 195-208. – (Правознавство ; вип. 5)
1136790
  Лочман Процедура банкрутства банків / Лочман, я. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.61-63. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0132-1331
1136791
  Хомутенко В.П. Процедура банкрутства національних кредитних спілок: проблемні питання / В.П. Хомутенко, А.П. Чередніченко, О.Г. Волкова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 85-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв
1136792
  Бережна Н. Процедура взаємного узгодження: національний та міжнародний досвід // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (195). – С. 56-58. – ISSN 2308-9636
1136793
  Галкін О.А. Процедура вибору смуги пропускання для L-класових задач дискримінантного аналізу // XII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014)" : [19-21 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ] : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2014)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014. – С. 47-48
1136794
  Євтушенко О. Процедура визнання і приведення до виконання рішень іноземних судів в Україні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 68-73


  У статті проаналізовано проблеми процедури визнання і приведення до виконання рішень іноземних судів та запропоновано шляхи їхнього вирішення. The author analyses the procedural issues of the recognition and implementation of foreign judgments and ...
1136795
  Янковий О.Г. Процедура визначення оптимальної фондоозброєності на основі виробничих функцій / О.Г. Янковий, В.О. Янковий // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 77-87. – ISSN 2313-4569
1136796
  Кравчук В. Процедура виключення учасника з ТОВ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 98-102.
1136797
  Шевченко О.Л. Процедура виплати дивідендів та її вплив на ринкову капіталізацію // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 520-523. – ISBN 978-617-7069-02-6
1136798
  Шустік О. Процедура вирішення корпоративних конфліктів нове бачення // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 28-33.
1136799
  Мартиненко О.Є. Процедура відбору англомовних аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 95-100. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Розглянуто особливості таких жанрів, як інтерв"ю, новини, оголошення, короткі наукові тексти (уривки лекцій). Проаналізовано аудіотексти, які є валідними і невалідними для навчвння майбутніх перекладачів англомовного аудіювання в умовах заочної форми ...
1136800
  Гольцев А.В. Процедура відновлення таблиці в СУБД ORACLE // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 120-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В статті запропоновано метод для відновлення знищеної таблиці в БД Oracle на основі побудови копії бази даних та використанні експорту/імпорту цієї таблиці.
1136801
  Юзова Д.В. Процедура внесення змін до Конституції України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 36-42.
1136802
  Куненко І.С. Процедура внесення змін до конституції: порівняльно-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 170-176. – ISSN 1563-3349
1136803
  Спірін О.М. Процедура впровадження електронного наукового журналу з використанням програмної платформи Open Journal Systems / О.М. Спірін, Л.А. Лупаренко, О.В. Новицький // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 3 (32). – С. 40-60. – ISSN 1998-6939
1136804
   Процедура выдачи информации на АЦПУ-128. – Л., 1972. – 13 с.
1136805
  Боршевский А. Процедура голосования в законодательстве Республики Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 9 (227). – С. 43-47. – ISSN 1810-3081
1136806
  Гаврилова С. Процедура дарування частини земельної ділянки // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 66-67
1136807
  Приходько Х. Процедура дострокового припинення повноважень парламенту: проблемні питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 113-115.
1136808
  Приходько Х. Процедура дострокового припинення повноважень парламенту: проблемні питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 65-67.
1136809
  Сільвестрі Е. Процедура дрібних позовів: міркування та ідеї з Європи й Італії для українських реформ // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 147-153. – ISSN 1026-9932
1136810
  Орлеан А. Процедура забезпечення безпеки учасників кримінального провадження: адаптація законодавства України до європейських стандартів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 87-92
1136811
  Зеленкова І.І. Процедура звернення стягнення на майно боржника у виконавчому процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зеленкова Інна Ігорівна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1136812
  Іншин М.І. Процедура звільнення працівників за Проектом Трудового кодексу України: особливості та пропозиції вдосконалення правового регулювання // Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.) : [тези доп.] / М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 30-33
1136813
  Яцунська О.С. Процедура зменшення корисності основних засобів: організаційно-методичні аспекти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 130-140. – ISSN 2222-4459
1136814
  Літінська О. Процедура ісостенічного висловлювання у піронізмі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 120-124. – ISSN 0235-7941
1136815
  Евсеев А.П. Процедура как средство реализации правоотношения // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 3-7. – ISSN 0201-7245
1136816
  Плахотнюк Н.Г. Процедура конкурсу при вступі на державну службу в Україні: стан і перспективи удосконалення правового регулювання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 285-292. – ISSN 1563-3349
1136817
  Іванов В.Ф. Процедура контент-аналізу // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 23-24


  Йдеться про удосконалення процедури контент-аналізу. Аналізуються різніспособи: розчленування та кодування тексту, комплексний підхід тощо. The question is about the improvement of procedure of content-analysis. The different waysare: breakdown and ...
1136818
  Руднєва О.М. Процедура контролю за виконанням державою зобов"язань згідно з Конвенцією про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок / О.М. Руднєва, Г.О. Христова // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-43
1136819
  Круторогова С. Процедура ліквідації акціонерного товариства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 16-25.
1136820
  Гнатієнко Г.М. Процедура локалізації матриці парних порівнянь об"єктів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується процедура послідовного визначення матриці парних порівнянь об"єктів за заданими інтервалами вагових коефіцієнтів об"єктів.
1136821
  Ортинська Н.В. Процедура медіації як форма відновного правосуддя для неповнолітніх // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 121-125. – ISSN 1727-1584
1136822
  Теплюк М. Процедура набрання чинності законами в рішеннях Конституційного Суду України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 20 (257). – С. 2-5
1136823
  Міняйлик І. Процедура набуття права оренди на нерозподілені (невитребуванні) земельні ділянки // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 52-71.
1136824
  Арутюнян Д.Г. Процедура назначения и условия службы "Главного административного должностного лица Организации Объединенных Наций" // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 53-56. – ISSN 1812-3910
1136825
  Рибачок В.А. Процедура нотаріального посвідчення договору іпотеки: історія та сучасність : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибачок В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 242 л. – Бібліогр.: л. 196-240
1136826
  Рибачок В.А. Процедура нотаріального посвідчення договору іпотеки: історія та сучасність : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибачок В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
1136827
  Чекіта В.Г. Процедура нотаріального посвідчення консулом аліментних договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 223-230. – ISSN 2219-5521
1136828
  Чайка О.О. Процедура нотаріального провадження видачі свідоцтва про право на спадщину особам, які проживали разом із померлим // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 27-30


  У статті проаналізовано процедуру нотаріального провадження з видачі свідоцтва про право на спадщину особам, які на момент відкриття спадщини постійно проживали разом із померлим, порядок та спосіб прийняття спадщини такими особами та відмови від ...
1136829
  Рудко Б.Б. Процедура нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рудко Богдана Богданівна ; Київ. ун-т права ; НАНУ. – Київ, 2011. – 225 л. – Додатки: л. 225. – Бібліогр.: л. 204-224
1136830
  Рудко Б.Б. Процедура нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рудко Богдана Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1136831
  Тимошенко А. Процедура оголошення особи в міжнародний розшук: етапи та інсайди // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 14-15
1136832
  Рудко Б.Б. Процедура опису майна в нотаріальному провадженні: проблемні аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 2 (76). – С. 52-58
1136833
  Касинюк О.В. Процедура оскарження в міжнародному кримінальному суді // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.179-187. – ISSN 0201-7245
1136834
  Сопілко І. Процедура отримання інформації органами державної влади в окремо взятих країнах: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 29-32
1136835
  Буланий М.Ю. Процедура отримання права патронату у першій половині XVI ст. / М.Ю. Буланий, С.М. Каюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 33-36. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
1136836
  Розен В.П. Процедура побудови базового рівня електроспоживання об"єктів водопостачання з урахуванням впливу зовнішніх чинників / В.П. Розен, Л.В. Давиденко, Н.В. Давиденко // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (49). – С. 56-62. – ISSN 1813-5420
1136837
  Котов Г.Б. Процедура подачи голосов на чешских земских сеймах XVI - начала XVII вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 125-131. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1136838
  Деревянченко О.В. Процедура порівняння алгоритмів штучного інтелекту на прикладі гри m, n, k-game / О.В. Деревянченко, А.Д. Ніколаєв // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 30-31
1136839
  Трофимов Е.В. Процедура посажения князя в Древней Руси (конец Х-первая треть ХIII в.) // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 69-80. – ISSN 1812-8696
1136840
  Фурса Є.Є. Процедура посвідчення заповітів консулом: актуальні питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 186-194. – ISSN 2219-5521
1136841
  Совгиря О.В. Процедура прийняття актів Уряду: конституційно-правові аспекти : О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-32. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті з позицій конституційного права, тобто з акцентом на участі у цій процедурі вищих органів державної актів Кабінету Міністрів України, що включає стадії підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, їх безпосереднього прийняття, ...
1136842
  Бондарчук Ю.В. Процедура прийняття рішення щодо живучості інфраструктури ІР-мережі // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 60-61
1136843
  Бондарчук Ю.В. Процедура прийняття рішень у фільтрації інформації ЗМІ за заданими видовими ознаками / Ю.В. Бондарчук, А.Р. Гаук // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 54-56
1136844
  Негай Т.В. Процедура примусового виконання рішень судів про стягнення аліментів // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 69-74
1136845
  Кологойда О. Процедура примусового продажу акцій (squeeze-out): законодавство та практика правозастосування / О. Кологойда, В. Стафійчук // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 111-131. – ISSN 1026-9932
1136846
  Філик Н.В. Процедура проведення правової експертизи нормативно-правових актів в Україні / Н.В. Філик, Г.В. Рибікова // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 59-64. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
1136847
  Погорєлова З. Процедура проведення слухань у комітетах Верховної Ради України і міжнародний досвід // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.50-62
1136848
  Мірошниченко А. Процедура продажу майна боржника в справах про банкрутство (згідно із новою редакцією Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 39/40. – С. 17-20


  Центр комерційного права спільно з Національною школою суддів провели черговий семінар для суддів господарських судів. Перед суддями виступив Анатолій Мірошниченко (зав. кафедри земельн. і аграрн. права КНУ імені Тараса Шевченка), розробник моделі ...
1136849
  Бедратюк Л.П. Процедура публікації результатів наукових досліджень в міжнародних рецензованих журналах / Л.П. Бедратюк, Ю.В. Шутяк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 302-305. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті розглядається проблема виходу української науки в міжнародний простір. Основна увага приділена проблемам публікації результатів наукових досліджень у міжнародних рейтингових журналах.
1136850
  Забоут Д.А. Процедура реалізації нерухомого майна у виконавчому провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 55-58
1136851
  Ошарова І. Процедура реєстрації товарних знаків В Україні / І. Ошарова, М. Дубинський // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.17-19. – ISSN 1608-6422
1136852
  Рассомахіна О. Процедура реєстрації торговельних марок в Україні: примусова втрата прав заявників / О. Рассомахіна, О. Таранущенко // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-31.
1136853
  Лихачов Н. Процедура резолюції (вотуму) недовіри як форма парламентської відповідальності кабінету міністрів України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 85-91. – ISSN 2524-0129
1136854
  Гушилик С.М. Процедура розгляду судами господарської юрисдикції справ наказного провадження // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 113-115. – ISBN 978-617-7096-97-8
1136855
  Іванченко О.П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 173-178
1136856
  Глущенко Л.Г. Процедура розподілу судових витрат за Кодексом адміністративного судочинства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 65-67. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1136857
  Ященко Л.О. Процедура розрахунку обсягів випуску по будівництву // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 25-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1136858
  Куприевич В.А. Процедура самосогласования / В.А. Куприевич, О.В. Шрамко. – К, 1972. – 17с.
1136859
  Ситницька О.А. Процедура скорочення чисельності або штату працівників // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 55-66
1136860
  Павленко О. Процедура укладення, структура, форма, мова і термін дії договорів держав Київської Русі // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 161-166


  Дослідження питання походження терміна "міжнародне право".
1136861
  Чертков А.Н. Процедура федерального законодательного регулированеия в сфере совместного ведения и порядок учета прав и интересов субъектов Российской Федерации в данном процессе // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.71-78
1136862
  Придатко С. Процедури squeeze-out та sell-out як механізм удосконалення корпоративного управління // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 416-417
1136863
  Алексєєв О.М. Процедури адаптивного тестового контролю знань // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 96-100. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (23))
1136864
  Ярмакі Х.П. Процедури адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 196-200. – ISSN 1563-3349
1136865
  Ракша Н. Процедури адміністративної відповідальності у сфері реалізації права громадян на освіту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 56-59
1136866
  Редько О. Процедури аудиту як основа професійної практики : аудит, ревізія, контроль / О. Редько, К. Редько // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – № 6. – С. 45-50 : Рис.
1136867
  Волошин О.Ф. Процедури визначення компетентності експертів / О.Ф. Волошин, Г.М. Гнатієнко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 102-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядаються методи визначення компетентності експертів за матрицями взаємооцінок та за результатами експертизи.
1136868
  Соловйов О. Процедури визначення юридичного змісту норм національного і міжнародного права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 122-128.
1136869
  Самедова Л.Р. Процедури виявлення шахрайства під час аудиту фінансової звітності / Л.Р. Самедова, А.О. Ситнікова // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 108-111 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1136870
  Курило М.П. Процедури доказування в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві: порівняльно-правове дослідження // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 61-68. – ISSN 2413-1342
1136871
  Плахотнюк Н.Г. Процедури залучення молоді на державну службу: організаційно-правовий аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 296-302. – (Право. Економіка. Управління)
1136872
  Радзивілюк В. Процедури запобігання банкрутству (неспроможності): види, системи, поняття // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – C. 3-6


  У статті на основі використання різноманітних класифікаційних ознак наводиться розгорнута класифікація процедур запобігання банкрутству (неспроможності), розроблена багаторівнева їх система, пропонується доктринальне визначення зазначених процедур.
1136873
  Стародубцева Т. Процедури здійснення контролю органами внутрішніх справ за господарською та підприємницькою діяльністю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 114-119
1136874
  Гонтаренко Ірина Сергіївна Процедури керування множинним доступом до каналу з паралельною пакетною обробкою : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.04 / Гонтаренко І.С.; НАНУ, Ін-т космічн. досліджень. – Київ, 2002. – 20 с.
1136875
   Процедури концептуального аналізу в різноструктурних мовах / О.Л. Бєссонова [та ін.] ; редкол.: В.Д. Каліущенко (голов. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження ; т. 7). – ISBN 978-966-639-479-1
1136876
  Волошин О. Процедури локалізації вектора вагових коефіцієнтів критеріїв для нечітких моделей вибору в задачах споживання / О. Волошин, О. Присяжнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-10. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процедури локалізації вектора вагових коефіцієнтів критеріїв, що базуються на представленні функції корисності адитивною згорткою і є адаптованими до нечіткої моделі вибору. The author analyzes the localization procedures of the vector of ...
1136877
  Комасюк І. Процедури медіації (примирення) в кримінальному процесі // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 275-276
1136878
  Черненко Л. Процедури надання послуг у сфері реєстрації актів громадянського (цивільного) стану // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 51-53
1136879
  Цаль-Цалко Процедури облікової політики в системі кібербезпеки підприємства // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 97-102. – ISBN 978-617-571-130-9
1136880
  Грива О.А. Процедури оцінки ефективності шляхів формування толерантності у молоді в полікультурному середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням формування толерантності у молоді в полікультурному середовищі України. Автор пропонує розглянути можливі процедури оцінки ефективності шляхів формування толерантності в суспільстві, а саме експертну оцінку. The article is ...
1136881
  Тунік Ю.І. Процедури погашення податкового боргу в Україні та країнах СНД (порівняльно-правовий аналіз) // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 186-191
1136882
  Артюх О. Процедури податкового аудиту: питання визначення та класифікації / Оксана Артюх // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 9 (241). – С. 5-15. – ISSN 2409-9260
1136883
  Волошин О. Процедури послідовного аналізу і відсіювання варіантів в комбінаторних оптимізаційних задачах з нечіткими функціоналами / О. Волошин, М. Маляр, О. Швалагін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-7. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Пропонуються процедури послідовного аналізу і відсіювання варіантів в комбінаторних оптимізаційних задачах з нечіткими функціоналами з метою використання для побудови алгоритмів послідовного аналізу, відсіювання та конструювання варіантів. ...
1136884
  Плахотнкж Н.Г. Процедури прийняття на посади державної служби в Україні: теоретико-правовий аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 326-333. – (Право. Економіка. Управління)
1136885
  Козирєва В.П. Процедури примирення при вирішенні господарських спорів / В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 129-133. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1136886
  Бевзенко В. Процедури реалізації повноважень учасників адміністративних земельних правовідносин // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 35-52


  На основі аналізу правовідносин, які належать до предмета адміністративного права, зроблено висновок про види процедур реалізації повноважень учасників адміністративних земельних відносин. Адміністративні земельні правовідносини є тим ...
1136887
  Губерська Н.Л. Процедури створення, реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 118-126. – ISSN 2227-796X


  The contemporary situation of legal ensuring the procedures of creation, reorganization and liquidation of higher educational establishments in Ukraine is determined. The content of basic structural components of administrative procedures of creation, ...
1136888
   Процедури стратегічного планування : Методична розробка для студ.фак.кібернетики. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 39с.
1136889
  Коцеруба Н.В. Процедури та прийоми аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (204). – С. 84-91
1136890
  Рязанова Надія Процедури управління проектами МБРР // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 15-18 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1136891
  Третяк Т.О. Процедури участі громадськості у прийнятті рішень щодо видів діяльності, що мають або можуть мати негативний вплив на довкілля як засоби встановлення правил добросусідства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 155-162. – ISSN 2219-5521
1136892
  Шляга О.В. Процедури, функції й інформаційні потоки системи управління : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
1136893
  Щетініна І.М. Процедурна теорія легітимації Нікласа Лумана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 98-100. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Проблема легітимації політичної системи через процедуру знайшла своє втілення в дослідженнях відомого німецького соціолога Нікласа Лумана. Він вказує на недостатність легітимації через процедуру, що зводить вирішення політичних питань до суто ...
1136894
  Барбашин М.Ю. Процедурная демократия и социальная структура: неоинституциональній анализ // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 11 (77). – С. 16-26. – ISSN 1812-8696
1136895
  Латковська Т.А. Процедурне регулювання банківських відносин // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 60-69. – ISSN 2524-101X
1136896
  Перерва Ю.М. Процедурний аспект прийняття та затвердження Державного бюджету України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 13-18. – ISSN 1727-1584
1136897
  Костюченко Я. Процедурні аспекти заснування зони вільної торгівліміж Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 28-34. – ISSN 1026-9932
1136898
  Гахраманов І. Процедурні аспекти продажу цілісного майнового комплексу господарського товариства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 107-109
1136899
  Литвин І.І. Процедурні аспекти створення навчального закладу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 97-104. – (Юридичні науки ; № 1)
1136900
  Заяць В. Процедурні вимоги до експертної грошової оцінки земельних ділянок сільгоспугідь // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-46.
1136901
  Чернявська Г. Процедурні гарантії звернення фізичних осіб за призначенням соціального забезпечення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 322-340. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1136902
  Николина К.В. Процедурні гарантії людиноцентризму як принципу організації державної влади // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 228-232. – ISSN 2524-017X
1136903
  Кундеус О.М. Процедурні механізми банкрутства і санації підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 196-203. – ISSN 2309-1533
1136904
  Середа О.О. Процедурні норми в нормативно-правових актах України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 46-52. – ISSN 1563-3349
1136905
  Николина К.В. Процедурні норми як різновид правових норм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 49-53.
1136906
  Демедишина Н.І. Процедурні питання експертизи та захисту дисертаційної роботи // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 264-265
1136907
  Яцино К. Процедурні питання зміни складу учасників юридичної особи та роль нотаріуса у здійсненні таких прав // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 130-134
1136908
  Даруга В.О. Процедурні принципи належної адміністрації та проблеми // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 5-15. – ISSN 2227-796X


  The article investigates problem issues of fixing and implementing procedural principles of good administration, in particular the principle of participation, charges for administrative decisions and forms of administrative decisions. In the article we ...
1136909
  Постригань Т. Процедурні та процесуальні правовідносини з соціального захисту працівників у трудовому праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 75-79
1136910
  Чернявська Г. Процедурні юридичні факти у сфері соціального забезпечення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 140-143
1136911
  Шумило М.М. Процедурно-організаційні правовідносини в пенсійному забезпеченні: поняття та види // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 305-317. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1136912
  Берназюк Я.О. Процедурно-процесуальні аспекти нормотворчої діяльності Президента України: основні тези // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 18-22. – ISSN 1563-3349
1136913
  Субботенко В.К. Процедурные правоотношения в социальном обеспечении. / В.К. Субботенко. – Томск, 1980. – 197с.
1136914
  Хитрова Е. Процедурный кабинет // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 марта (№ 12)


  Если раньше реорганизацию медучреждений оспаривали на основании статьи 49 Конституции Украины, то теперь указывают на несоблюдение процедуры или ошибки в оформлении документов.
1136915
  Лакатос И. Процедуры доказательства в современном математическом анализе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.97-100. – ISSN 0042-8744


  Фрагмент диссертации венгерского философа И. Лакатоса
1136916
  Поспелов Г.С. Процедуры и алгоритмы формирования комплексных программ / Г.С. Поспелов. – Москва : Наука, 1985. – 422 с.
1136917
  Египко В.М. Процедуры и методы проектирования автоматизированных систем в научных исследованиях / В.М. Египко. – Киев, 1982. – 175 с.
1136918
   Процедуры и функции Турбо-Паскаля. Версия 5.0. – Москва : И.В.К.- СОФТ, 1991. – 78 с. – (Б-ка Турбо-Паскаля)
1136919
  Строчук М.С. Процедуры оценки качества в эвропейском высшем образовании // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 202-206


  У статті аналізуються підходи до оцінки якості вищої освіти в сучасних умовах, дається огляд діючих систем оцінки якості (їх елементів, цілей, завдань). Показана роль міжнародних організацій у процесі вироблення методик оцінювання вищої освіти, ...
1136920
  Зигангиров К.Ш. Процедуры последовательного декодирования / К.Ш. Зигангиров. – М, 1974. – 208с.
1136921
  Поттосин И.В. Процедуры решения систем алгебраических уравнений, / И.В. Поттосин, 1968. – 7с.
1136922
   Процедуры системы АЛЬФА-6. – Новосибирск, 1978. – 133с.
1136923
  Горбунов Н.И. Процедуры статистического вывода с возможностью отказа от принятия решения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Горбунов Н. И.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1981. – 15л.
1136924
  Капто О.С. Процелюбність і суспільна активність будівників комунізму / О.С. Капто, І.П. Стогній. – Київ, 1966. – 47с.
1136925
   Проценко Григорій Данилович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 121.
1136926
   Проценко Григорій Данилович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 225-226 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1136927
   Проценко Григорій Данилович (1935) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 131-132. – ISBN 966-95774-3-5
1136928
   Проценко Олеся Василівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 268. – ISBN 978-966-2726-03-9
1136929
  Розанова Л.С. Процент голобого неба / Л.С. Розанова. – М, 1964. – 222с.
1136930
  Богомолов С.М. Процент за кредит / С.М. Богомолов. – М, 1990. – 109с.
1136931
  Осипов В.Д. Процент удачи / В.Д. Осипов. – М, 1978. – 87с.
1136932
  Протасов С. Проценти за квадратні метри // Юридична газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 38). – С. 14-15


  Особливості сплати податку на нерухомість юридичних і фізичних осіб у 2017 році.
1136933
  Гайдамака І. Проценти за новаційним договором позики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 73-76.
1136934
  Сергієнко Н.А. Проценти та пеня: деякі питання правової природи, проблематика диференціації та стягнення // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 69-71
1136935
  Лапішко М. Проценти чи відсотки? : банки, право, консультації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-40. – Бібліогр.: 3 назви
1136936
  Ватаманюк О.З. Процентна ставка як чинник особистих заощаджень : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 109-115 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1136937
  Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам / Л.А. Новоселова. – Москва : Статут, 2000. – 174, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-8354-0043-8
1136938
  Кафка Ф. Процес : Роман та оповідання / Ф. Кафка; З нім. перекл. П. Таращук. – Київ : Юніверс, 1998. – 288с. – ISBN 966-7305-11-2
1136939
  Кафка Ф. Процес : Роман та оповідання / Франц Кафка; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад з німД.В.Затонського. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3331-5
1136940
  Гусаков М.А. Процес "исследование-производство-/вопросы планирования и управления/. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Гусаков М.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 16л.
1136941
  Житкова О. Процес "СВУ" як один із етапів наступу радянської влади на Українську автокефальну православну церкву // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 6
1136942
  Комар Люба Процес 59-и / Люба Комар. – [Б. м.] : Сучасність, 1990. – 75 с. – (Бібліотека прологу і сучасности ; ч. 190.9). – ISBN 3-89278-024-2
1136943
  Комар Л. Процес 59-и / Люба Комар. – 2-ий наклад. – Ньюарк : Пролог, 1991. – 75 с. – (Бібліотека прологу і сучасности ; ч. 191.5)
1136944
  Остапенко Ю.І. Процес адаптації господарського законодавства України: напрями і перспективи // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 142. – С. 99-108. – ISSN 2224-9281
1136945
  Цимбал С. Процес адаптації китайських фразеологізмів Чен"юй в японській мові через призму сенсорної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 147-153
1136946
  Балога Е.І. Процес адаптації турецької діаспори у ФРН у другій половині 20 століття // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 178-187. – ISBN 978-966-2075-11-3
1136947
  Токарук Л. Процес адаптивного пристосування випускників шкіл-інтернатів до подальшого життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-57. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Показано, що одним з найважливіших завдань інтернатних закладів для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, є підготовка вихованців до самостійного життя в суспільстві, оскільки успішна соціальна адаптація (готовність до шлюбу, вибір ...
1136948
  Михайленко Л. Процес активізації лексем як показник динаміки в групі суспільно-політичної лексики української мови (на матеріалах українських ЗМІ кінця ХХ - початку ХiХ ст.) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 50-55
1136949
  Ядранський Д.М. Процес аналізу та контролю праці в інформаційній економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 20-26. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1136950
  Охріменко В.І. Процес аргументації як глобальне явище: аргументаційна модель прототипічного рекламного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 175-179. – ISBN 966-581-295-5
1136951
  Федченко Т. Процес аудиту ефективності виконання бюджетної програми // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 6. – С. 50-56 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
1136952
  Гуржій Н.М. Процес бенчмаркінгу комплексу маркетингу // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 32-39. – ISSN 2079-4762
1136953
  Болебрух А.Г. Процес В.В. Пассека // Питання історії народів СРСР : республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник / редкол.: С.М. Королівський, О.О. Кучер, В.І. Балух [та ін.]. – Харків, 1973. – Вип. 15. – С. 115-122
1136954
  Ланова Т.В. Процес взаємодії мов: підходи до вирішення проблеми // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 332-334. – ISSN 2219-4290
1136955
  Тарасенко О. Процес вибору атрибутів позиціонування товару / О. Тарасенко, О. Черненко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 34-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1606-3732
1136956
  Сищук Олексій Процес видурювання землі такий досконалий, що з нього вже важко вибратися // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-13
1136957
  Сищук Олексій Процес видурювання землі такий досконалий, що з нього вже важко вибратися // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-13
1136958
  Внучко С.М. Процес виникнення та функціонування аналітичних центрів у США // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 22-24. – ISSN 0868-8117
1136959
  Внучко С.М. Процес виникнення та функціонування аналітичних центрів у США // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С.22-24. – ISSN 0868-8117
1136960
  Щербакова О. Процес відмивання грошей та як у нього втягнуто Україну // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 30. – С.35-38
1136961
  Чекалов С. Процес відмивання капіталу: способи, методи, етапи та шляхи запобігання // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 4. – С.14-17
1136962
  Мальшина К.В. Процес відновлення словенського державотворення 1918-1941 рр. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Мальшина Катерина Володимирівна ; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
1136963
  Дерев"янчук Ж.М. Процес впливу політичних технологій на прийняття масових рішень // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 165-168. – ISSN 2077-1800
1136964
  Погореловська Ірина Процес впровадження 13-значної Міжнародної системи стандартної нумерації нотних видань (ISMN) триває // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 4-6. – Бібліогр. в кінці ст.
1136965
  Коломієць П.В. Процес впровадження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 142-145
1136966
  Музичко О. Процес впровадження україністики та україномовної освіти у Новоросійському університеті на початку XX ст. // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса, 2012. – Вип. 14. – С. 131-149. – ISBN 978-966-389-291-8
1136967
  Санталов М.І. Процес вторинної номінації в аспекті концептуального запозичення (на матеріалі китайської мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 311-314
1136968
   Процес генерала Мирона Тарнавського. – Вінніпег, 1976
1136969
  Чечель Н.П. Процес глобалізації та українська телерадіоосвіта ХХІ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 162-167.
1136970
  Федорів У. Процес де-канонізації і проблема перерозподілу влади у літературі // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 39-48. – ISBN 966-7773-70-1
1136971
  Мельник В.М. Процес декомунізації в Албанії: 1985-1991 // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 12-14
1136972
  Ткач О.І. Процес демократизації і конституційна реформа в країнах Латинської Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Проаналізовано проблему демократизації в країнах Латинської Америки. Визначені особливості конституційної модернізації. Подано аналіз взаємодії держави, політичних партій, громадських організацій. The process of democratization and constitutional ...
1136973
  Торопцева А. Процес державотворення і національної ідентифікації України у мемуарах Шарля Дюброя // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 184-185. – ISBN 978-966-171-893-6
1136974
  Брегеда М.В. Процес десталінізації і суспільні настрої українського населення у 1953-1964 рр. : монографія / Микола Брегеда. – Миколаїв : Фірма "Іліон", 2010. – 188 с. – Бібліогр.: с. 161-186
1136975
  Чернеженко О.М. Процес децентралізації у Франції // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 51-60. – ISSN 2524-0323
1136976
  Кінько А. Процес діалектичного переусвідомлення пісень в українському фольклорі Великої Вітчизняної війни : Дис... наук: / Кінько А.;. – К, 1946. – 333л.
1136977
  Кінько А. Процес діалектичного переусвідомлення пісень, генетична основа яких сходить до історичного минулого суспільних відносин : Дис... наук: / Кінько А.;. – К, 1946. – 790л. – Бібліогр.:л.761-790
1136978
  Важинський В.М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов"язаних з ним злочинів в Україні : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Важинський В.М. ; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2009. – 202 л. – Бібліогр.: л. 179 - 202
1136979
  Важинський В.М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов"язаних з ним злочинців в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Важинський В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 9 назв
1136980
  Комарницький А. Процес еволюції та значення монументального образу у формуванні типу Руської Богородиці // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 824-833. – ISSN 1028-5091
1136981
  Чорноморденко Іван Процес екологізації як сутнісний елемент трансформації суспільства / Чорноморденко Іван, Цой Тетяна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С.113-116. – ISSN 1728-9343
1136982
  Пучков О.О. Процес євроінтеграції вищої освіти України та його вплив на підготовку військових фахівців // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 331-334. – ISSN 2076-1554


  В статті розглянуто вплив євроінтеграції вищої освіти в Україні на процесс гуманізації і демократизації вищої військової освіти. Національна система освіти, складовою частиною якої являється військова освіта, відкриває можливості до реальної інтеграції ...
1136983
  Тропін З. Процес Європейської енергетичної хартії як сучасна основа співробітництва держав в енергетичній сфері // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 15-18. – ISSN 1814-3385
1136984
  Копійка В. Процес європейської інтеграції України як індикатор спроможності трансформаційної сили Європейського Союзу / В. Копійка, О. Хилько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває сутність та деякі загальні особливості застосування трансформаційної сили Європейського Союзу на просторі східного сусідства та аналізує особливості цього процесу в Україні. Ставиться питання про ефективність трансформаційних ...
1136985
  Стоіца Є. Процес європейської стандартизації крізь призму концепції національної культури
1136986
  Лотош О.М. Процес залучення прямих іноземних інвестицій до приватизації в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-54. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається ефективність використання прямих іноземних інвестицій у приватизаційних процесах в Україні.
1136987
  Невкрита О.М. Процес запилювання гарбузів та ефективність роботи на них різних комах-запилювачів. / О.М. Невкрита, 1950. – С. 101-122
1136988
  Гаврилюк С. Процес зародження пам’яткоохоронної діяльності в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 225-233. – ISSN 2222-5250
1136989
  Столяров В.И. Процес изменения и его познание / В.И. Столяров. – М., 1966. – 252с.
1136990
  Цимбалюк І.М. Процес і конструювання змісту освіти у системі підвищення кваліфікації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 195-202. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Виявлено джерела та фактори формування змісту освіти, розроблено стратегію і тактику його конструювання у системі підвищення кваліфікації. Визначено методологічні рівні формування змісту освіти, проаналізовано процес курсового підвищення кваліфікації.
1136991
  Меркер Р. Процес і структура активності, спрямованої на заснування підприємства: інтегральна модель преорганізації : зарубіжний досвід // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 49-58 : Рис. – Бібліогр.: 58 назв. – ISSN 1605-2005
1136992
  Ягупов Василь Васильович Процес і технологія військово-педагогічних досліджень у республіці Польша : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ягупов Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 18л.
1136993
  Зубрицька Д.М. Процес інституалізації політичної опозиції в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Зубрицька Д.М. ; Львівськ. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1136994
  Ільницька У. Процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 119-123
1136995
  Раковська Ю. Процес інституціоналізації торгівлі людьми в сучасних умовах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 146-150
1136996
  Баркалова О.М. Процес інтеграції Угорщини до Європейського Союзу (1989-2004 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 1728-3671
1136997
  Ящук Т.І. Процес історичний / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 314-315. – ISBN 966-642-073-2
1136998
  Соколовська Ірина Петрівна Процес капіталотворення в трансформаційній економіці : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Соколовська Ірина Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 21л.
1136999
  Соколовська І.П. Процес капіталотворення в трансформаційній економіці : 08.01.01: Дис. ... канд. екон. наук / Соколовська І.П.; КДТЕУ. – Київ, 1999. – 190л. – Бібліогр.: л.165-181
1137000
  Буткевич О.В. Процес кодифікації і прогресивного розвитку міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 357-364. – ISBN 978-966-2609-51-6
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,