Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1135001
  Іванець І.П. "Правові проблеми виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в сфері приватного права" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Іванець Іван Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 266 арк. – Бібліогр.: арк. 241-266
1135002
  Сопілко І.М. Правові підстави для отримання органами державної влади України інформації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 135-142.
1135003
  Чечерський В. Правові підстави для призначення та звільнення прокурора з посади: на досвіді окремих держав Східної Європи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 112-117. – (Правознавство ; Вип. 435)
1135004
  Струць О.А. Правові підстави для провадження слідчих дій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 546-552. – ISSN 1563-3349
1135005
  Звенигородський О. Правові підстави здійснення контролю та нагляду кримінально-виконавчою інспекцією за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 94-97.
1135006
  Кундеус В.Г. Правові підстави кримінальної відповідальності за здійснення професійної діяльності членом екіпажу або диспетчером управління повітряним рухом у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 108-123. – ISSN 2304-4556
1135007
  Ліпкан І.А. Правові підстави міжнародного економічного співробітництва в рамках ОЧЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 71-73.
1135008
  Тилик Т. Правові підстави припинення житлових відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 46-51.
1135009
  Подоляк С.А. Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними та неукладеними в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Подоляк С.А. ; Науково -дослідний ін-т приватного права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1135010
  Горожанкін А.І. Правові погляди Д.І. Курського // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 18. – С. 116-122
1135011
  Ілин Л.М. Правові погляди Є. Олесницького // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 39-46. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1135012
  Андрусяк Т. Правові погляди Івана Вагилевича (до 200-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 65-73. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1135013
  Басиста І.В. Правові погляди Івана Франка: окремі грані // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 210-219. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1135014
  Осадчук Стефанія Стефанівна Правові погляди М.Лозинського : Дис....канд.юрид.наук:12.00.01 / Осадчук Стефанія Стефанівна; Львівський нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів, 2000. – 234л. + Додатки: 227-234. – Бібл.:л.213-227
1135015
  Осадчук Стефанія Стефанівна Правові погляди М.Лозинського : Автореф. дис. ... канд.юридичн. наук:12.00.01 / осадчук С,С.; Львівський нац.ун-т ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 17 с. + Додатки: 227-234
1135016
  Івашків Т. Правові погляди С. Дністрянського на основні економічні категорії в контексті австрійського законодавства / Т. Івашків, Л. Федик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 21-27. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1135017
  Мельничук С. Правові позиції в актах інтерпретаційної форми правотворчої діяльності // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 42-49
1135018
  Бобечко Н.Р. Правові позиції Верховного Суду (України) у конкретних кримінальних провадженнях як елемент механізму кримінального процесуального регулювання // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 237-240. – ISBN 978-966-419-300-6
1135019
  Калмикова Л. Правові позиції Верховного Суду у спорах, що виникають із спадкових правовідносин // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 3 (61), березень. – С. 32-38
1135020
  Осетинський А.Й. Правові позиції Вищого господарського суду України з питань застосування податкового законодавства : Навчально-практичний посібник / А.Й. Осетинський. – Київ : Праксіс, 2005. – 360с. – ISBN 966-313-238-8
1135021
  Шаповал Д. Правові позиції ВСУ: істина в непостійних інстанціях // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1135022
  Тхорук Я. Правові позиції Європейського суду з прав людини при вирішенні спорів, пов"язаних з реалізацією права на мирні збори та зібрання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 181-182
1135023
  Ключковський Ю. Правові позиції Європейського суду з прав людини та вітчизняне виборче законодавство : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 23-32. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції "Роль практики ЄСПЛ у ...
1135024
  Євграфов П.Б. Правові позиції Європейського суду з прав людини та їх значення для України / П.Б. Євграфов, В.П. Тихий // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2005. – № 11. – С. 77-80
1135025
  Курило Л.В. Правові позиції Європейського суду з прав людини у рішеннях проти України щодо права людини на життя // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 59-66. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1135026
  Задоя К.П. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо кримінально-правових обмежень права на свободу вираження поглядів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (161). – С. 24-29
1135027
  Задоя К.П. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо кримінально-правових обмежень права на свободу вираження поглядів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (162). – С. 21-27
1135028
  Бакумов О.С. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на вільні вибори: спірні питання практики // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 183-193. – ISSN 1993-0909
1135029
  Андрушко П.П. Правові позиції Європейського Суду з прав людини як джерело кримінального права // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 119-125
1135030
  Ткачук П. Правові позиції Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 10-21
1135031
   Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях і висновках (1997-2003 роки) : Станом на 1 березня 2003 року / М.Г. Чаюн, Ю.М. Кириченко, Р.А. Кидисюк, І.П. Кияниця, М.І. Мельник, Л.І. Ярова. – Київ : Атіка, 2003. – 336с. – ISBN 966-8074-61-0
1135032
  Росіхіна В. Правові позиції Конституційного Суду України в сфері реалізації права на свободу об"єднання в політичні партії та громадські організації // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 47-55


  У статті визначаються методологічні підходи до комплексного аналізу правових позицій Суду в сфері реалізації громадянами України права на свободу об"єднання в політичні партії та громадські організації.
1135033
  Слінько Т.М. Правові позиції Конституційного Суду України з питань діяльності судів загальної юрисдикції / Т.М. Слінько, Р.Р. Рева // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 3-13. – ISSN 2224-9281
1135034
  Гецко В.В. Правові позиції Конституційного Суду України з питань конституційно-правової відповідальності депутатів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 67-72. – ISSN 2219-5521
1135035
  Кравчук О.В. Правові позиції Конституційного Суду України як джерело права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 117-121
1135036
  Кампо В. Правові позиції Конституційного Суду України як необхідний елемент забезпечення судово-правової реформи // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 112-122
1135037
  Овчаренко В. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття, суть і можливості перегляду // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 62-71
1135038
  Шапченко С.Д. Правові позиції постанов Пленуму Верховного Суду України щодо окремих кримінально-правових ситуацій потребують оновлення // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 277-281. – ISBN 978-617-7627-06-6
1135039
  Дідікін А. Правові позиції судового органу конституційного контролю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 128-130
1135040
  Бердніков Є. Правові позиції щодо визначення кола суб"єктів (осіб), що мають право на приватизацію земель для ведення фермерського господарства, та кола об"єктів (земельних ділянок), що підлягають такій приватизації // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 26-29
1135041
  Кудін С.В. Правові порівняльно-історичні дослідження в працях М.Д. Чубатого та Р.М. Лащенка // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 9-15. – (Юридичні науки ; № 2 (1))
1135042
  Оніщенко Н.М. Правові потреби у фокусі наукових досліджень // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 4-11. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1135043
  Гусєв О.Ю. Правові презумпції та оцінка достовірності електронних доказів у цивільному процесі // Правова держава : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.І. Миколенко, А.О. Богустов, О.В. Гаран [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 35. – С. 61-71. – ISSN 2411-2054
1135044
  Гаргат-Українчук Правові презумпції у кримінально-процесуальному законодавстві України // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 233-242
1135045
  Гудзь Д.С. Правові презумпції у міжнародних документах про права людини // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 91-97. – ISSN 1563-3349
1135046
  Марченко С.І. Правові принципи господарської діяльності в агропромисловому комплексі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються правові принципи господарської діяльності в агропромисловому комплексі України, визначено їх перелік та запропоновані можливі шляхи вдосконалення чинного законодавства з цих питань. Статья посвящена правовым принципам хозяйственной ...
1135047
  Чирик С.В. Правові принципи діяльності Національної поліції України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 123-127
1135048
  Гончаров В.О. Правові принципи інституту соціального обслуговування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 226-233. – ISSN 0201-7245
1135049
  Гуріна О.О. Правові принципи реалізації права на освіту у віддалених від адміністративних центрів територіях держави // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 106-111. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
1135050
  Соловйов О.В. Правові принципи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 83-89. – ISSN 2311-4894
1135051
  Темченко В. Правові принципи справедливості, єдності приватного та загальносуспільного у власності в ринкових умовах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.77-82
1135052
  Гаєва Н.П. Правові принципи утворення і діяльності громадських об"єднань: деякі міркування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 55-59. – ISSN 2219-5521
1135053
  Балюк Г.І. Правові проблеми агроекології // Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах : матеріали наук.- практ. конф. (Харків, 20 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. земел. та аграр. права [та ін.] ; за заг. ред. проф. А.М. Статівки. – Харків : Юрайт, 2018. – С. 24-28. – ISBN 978-966-2740-97-4
1135054
  Тітов Д.М. Правові проблеми апеляційного й касаційного оскарження судових актів, прийнятих у системі господарського судочинства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 87-71. – ISSN 0201-7245
1135055
  Шаповалова А. Правові проблеми банківської таємниці // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 102-105. – ISSN 0132-1331
1135056
   Правові проблеми боротьби зі злочинністю.Legal aspects of combating crime : (Збірник праць дослідників Проекту "А" Науково-дослідницької Програми АПрН України та НІЮ США). – Харків : НУЦІО "КримАрт". – ISBN 966-7922-21-9
Кн.1. – 2002. – 220с.
1135057
  Чубенко А. Правові проблеми вдосконалення структури розпорядників бюджетних коштів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 92-94. – ISSN 0132-1331
1135058
  Кондратьева Н. Правові проблеми виділу у натурі частки із майна, що с у спільній частковій власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 48-51
1135059
  Сьобко Д.В. Правові проблеми визнання виборів недійсними за законодавством України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 153-156. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
1135060
  Титикало Р. Правові проблеми визнання господарських договорів неукладеними // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 38-42.
1135061
  Бахуринська М. Правові проблеми визнання не чинними вимог органів контрольно-ревізійної служби щодо усунення порушень законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 107-108
1135062
  Потопальський С.С. Правові проблеми визнання недійсним правочину, вчиненого представником з перевищенням повноважень // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 9-12
1135063
  Шмат А.М. Правові проблеми визначення "господарське зобов"язання" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 115-121.
1135064
  Клименко А. Правові проблеми визначення "сумнівних" операцій в українькому законодавстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.84-87
1135065
  Чуприна Л.М. Правові проблеми визначення ознак бюджетної установи у фінансовому праві // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 2 (20). – С. 8-11


  У статті досліджено поняття бюджетної установи та розглянуто її особливості як суб"єкта фінансових правовідносин.
1135066
  Тимчик Г.С. Правові проблеми визначення підстав відмови у наданні Статусу біженця в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 128-136
1135067
  Білько Т.О. Правові проблеми визначення поняття "фінансовий моніторинг" // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 4-7


  У статті зосереджено увагу на проблемі визначення поняття "фінансовий моніторинг". Наголошено на необхідності у правовому закріпленні визначення поняття "банківський фінансовий моніторинг".
1135068
  Якимчук Н. Правові проблеми визначення поняття відокремленого підрозділу юридичної особи, в контексті визнання місцевого бюджету, до якого належить перераховувати податок на доходи фізичних осіб // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 102-107. – ISSN 2306-9082
1135069
  Цюра В.В. Правові проблеми визначення поняття повноваження у недоговірному представництві // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 24-28. – ISSN 2312-1831
1135070
  Негода О.А. Правові проблеми визначення поняття сім"ї // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 426-433. – ISSN 1563-3349
1135071
  Шпомер А.І. Правові проблеми визначення поняття, змісту та форм державної допомоги суб"єктам господарювання / А.І. Шпомер, В.В. Пророченко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 156-161. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
1135072
  Проценко І.М. Правові проблеми визначення статусу, цілей та напрямів діяльності Нового банку розвитку БРІКС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 82-89. – ISSN 2308-6912


  Міжнародний економічний форум БРІКС, в рамках якого проходять зустрічі п"яти держав, що мають високі темпи економічного зростання, сьогодні сприймається багатьма фахівцями як молоде амбіційне утворення, здатне змінити сучасну міжнародну економічну та ...
1135073
  Іванець І.П. Правові проблеми виконання рішень та застосування практики європейського суду з прав людини в сфері приватного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Іванець Іван Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 c. – Бібліогр.: 9 назв
1135074
  Кононов В.В. Правові проблеми використання земельних ділянок у межах водоохоронних зон // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 70-73
1135075
  Задорожній О. Правові проблеми використання покладів корисних копалин на небесних тілах // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 185-188
1135076
  Кіндюк К.Б. Правові проблеми використання смертної кари в творчій спадщині М.М. Гернета // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 158-164. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
1135077
  Біленко М. Правові проблеми виникнення права власності на об"єкт будівництва // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 33-37
1135078
  Скічко К.І. Правові проблеми вирішення земельних спорів щодо примусового відчуження земельних ділянок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 331-334. – ISSN 2219-5521
1135079
  Андрейцев В.І. Правові проблеми виявлення і усунення монополізму в регулюванні земельних, природоресурсових та екологічних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 41-68.
1135080
  Мельник О.О. Правові проблеми внесення земельної ділянки до статутного капіталу сільськогосподарських товариств // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Андрійко О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 2 : Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. – С. 303-306
1135081
  Галянтич М Правові проблеми встановлення місця проживання фізичних осіб / М Галянтич, С Рибченко // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.53-59. – ISBN 966-667-078-Х
1135082
  Черкашина Марина Правові проблеми гарантування фізичній особі можливості набуття статусу члена фермерського господарства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 146-148
1135083
  Медведчук В.В. Правові проблеми двопалатної організації парламентів і конституційний процес в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 259-270. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджено перспективи запровадження в Україні бікамеральної структури парламенту. Автор аналізує конституційний досвід незалежної України. Про Л. Юзькова. - С. 267.
1135084
  Костенко С. Правові проблеми державних інтервенцій в аграрному секторі економіки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 71-75
1135085
  Бугера С.І. Правові проблеми державного контролю якості сільської продукції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 62
1135086
  Блоха К. Правові проблеми державного управління в сфері екології на місцевому рівні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 86-87
1135087
  Єрмоленко Правові проблеми добровільної відмови від земельної ділянки сільськогосподарського призначення / Єрмоленко, , Володимир. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 116-118
1135088
  Анісімова Г.В. Правові проблеми додержання вимог екологічної безпеки при забезпеченні громадян питною водою // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 57-69. – ISSN 0201-7245
1135089
  Андрейцев В.І. Правові проблеми доступу до інформації та правосуддя в контексті міжнародних конвенцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-64. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються міжнародно-правові аспекти доступу до інформації; напрями гармонізації в цій частині національного законодавства та судового захисту суб"єктивних прав громадян. International legal aspects of access to information are highlighted as well ...
1135090
  Даниленко Б.В. Правові проблеми екологізації використання земель сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 256-263. – ISSN 0201-7245
1135091
  Дутов М. Правові проблеми електронного документтообігу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.122-125. – ISSN 0132-1331
1135092
  Шемшученко Ю. Правові проблеми енергетичної безпеки України // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 301-306. – ISBN 978-966-02-4324-8
1135093
  Комкова Г. Правові проблеми забезпечення рівності незалежно від стану здоров"я в Російській Федерації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 61-67. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
1135094
  Дурнева Ю. Правові проблеми закупівлі товарів, робіт та послуг суб єктами господарювання комунального сектора економіки України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 57-61
1135095
  Хрімлі К.О. Правові проблеми залучення інвестицій в економіку України / К.О. Хрімлі, О.Ю. Гостєва // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (173/174). – С. 51-54. – ISSN 2308-9636
1135096
  Бартусяк П.І. Правові проблеми запобігання інфляції в місцевому оподаткуванні // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів революції гідності : зб. матеріалів круглого столу 30 берез. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публ. права ; [уклад.: Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – С. 118-124. – ISBN 978-966-423-466-2
1135097
  Аніщенко М.А. Правові проблеми запобігання корупції в державних і комунальних закладах охорони здоров"я // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: О.І. Панасенко, А.Г. Каплаушенко, С.Я. Доценко [та ін.]. – Запорожье, 2018. – Т. 11, № 3 (28). – С. 354-362. – ISSN 2306-8094
1135098
  Макарчук М.П. Правові проблеми запровадження реєстрів у сфері охорони здоров"я в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 209-220. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено проблемним питанням науки адміністративного права щодо впровадження реєстрів у сфері охорони здоров"я, зокрема реєстру па-цієнтів, реєстру медичних працівників та реєстру лікарських помилок. На підставі проведеного у статті аналізу ...
1135099
  Харченко О.С. Правові проблеми застосування конфіскації в цивільних правовідносинах // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 52-58. – ISSN 1563-3349
1135100
  Усенко Володимир Правові проблеми застосування статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення / Усенко Володимир, Шемелинець Іван // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 46-51.
1135101
  Яркіна Н. Правові проблеми захисту авторських і суміжних прав // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 99-107
1135102
  Данильченко Ю. Правові проблеми захисту лісів в Україні / Ю. Данильченко, С. Гізімчук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 72-79
1135103
  Носік Ю. Правові проблеми захисту прав на комерційну таємницю в боротьбі з недобросовісною конкуренцією в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 30-38
1135104
  Євстігнєєв А.С. Правові проблеми здійснення державного нагляду (контролю) за забезпеченням екологічної безпечності спеціального надрокористування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 253-256
1135105
  Фурашев В. Правові проблеми здійснення народом права на владу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 23-26
1135106
  Носік В.В. Правові проблеми земельної і аграрної реформ у реалізації стратегії сталого розвитку України // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 154-157. – ISBN 978-617-7272-11-2
1135107
  Теплюк М. Правові проблеми змінення Конституції України / М. Теплюк, О. Ющик // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331
1135108
  Лукач І.В. Правові проблеми імплементації інституту незалежних директорів України // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 129-132. – ISBN 978-617-7320-15-8
1135109
  Миськів Л.І. Правові проблеми інклюзивної освіти в Україні : монографія / Л.І. Миськів. – Харків : НвкаНова, 2014. – 454, [1] с. – Бібліогр.: с. 419–454 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-93-6
1135110
  Худенко О. Правові проблеми кваліфікації одноосібних та колективних обмежень конкуренції, які здійснюються з використанням інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 292-294. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1135111
  Яременко О.І. Правові проблеми кіберзахисту національної критичної інфраструктури України в контексті європейської інтеграції // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 93-98. – ISBN 978-966-622-861-4
1135112
  Ніколенко Л. Правові проблеми класифікації господарських зобов"язань / Л. Ніколенко, Г. Шмат // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 39-42.
1135113
  Заверуха І. Правові проблеми класифікації державного боргу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 51-55. – ISSN 0132-1331
1135114
  Атаманова Ю. Правові проблеми комерціалізації результатів наукових досліджень вищими навчальними закладами в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 109-121. – ISSN 1993-0909


  Стаття присвячена аналізу законодавства, яке забезпечує комерціалізацію результатів наукових досліджень вищими навчальними закладами в Україні.
1135115
  Ющик О. Правові проблеми конституційного визначення парламентської коаліції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-30.
1135116
  Скоропис О.М. Правові проблеми ліквідації банків // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 376-382. – ISSN 1563-3349
1135117
  Сидор В.Д. Правові проблеми набуття прав на землю юридичними особами // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-31.
1135118
  Сергій Зубков Правові проблеми набуття права власності на об"єкти нерухомості, що надаються власникам приміщень, відчужених під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 52-55.
1135119
  Новосельська І.В. Правові проблеми набуття статусу учасника АТО / І.В. Новосельська, Д.С. Кузьмінська // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 288-293
1135120
  Малюга Л.Ю. Правові проблеми надання соціальних послуг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4 (48). – С. 264-270. – (0). – ISSN 2078-9165
1135121
  Федорченко Н. Правові проблеми надання театрально-видовищних послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 44-47
1135122
  Коростей В. Правові проблеми національної демократії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.123-127. – ISSN 0132-1331
1135123
  Кириченко Т. Правові проблеми незаконного вивезення дитини з країни постійного місця проживання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 27-31. – ISSN 2663-5313
1135124
  Ковтун О.М. Правові проблеми обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 69-77. – ISSN 2310-9769
1135125
  Бухтіярова І. Правові проблеми оподаткування об"єктів нерухомості, відмінної від земельної ділянки, що перебувають на тимчасово окупованій території України та території проведення антитерористичної операції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 173-177. – ISSN 2307-8049
1135126
  Корпань О.В. Правові проблеми організації самоврядування в Україні / О.В. Корпань. – Київ : Оріяни, 2001. – 144с. – ISBN 966-7373-55-Х
1135127
  Кулинич П.Ф. Правові проблеми організації сільськогосподарського землекористування в контексті завдань земельної реформи в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 122-128
1135128
  Бахуринська М.М. Правові проблеми органічного виробництва сільськогосподарської продукції // Міжнародна науково-практична конференція "Правові засади ведення органічного землеробства" : 29-30 верес. 2017 р. / "Правові засади ведення органічного землеробства", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Доміно, 2017. – С. 21-26
1135129
  Мірошниченко А.М. Правові проблеми оформлення прав на земельні ділянки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-42. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Привертається увага до існування певних правових проблем, пов"язаних з оформленням прав на земельні ділянки, і пропонується бачення автором шляхів їх розв"язання. Йдеться про існування прав на земельні ділянки, не передбачених чинним законодавством, ...
1135130
  Бахтуринська М.М. Правові проблеми оформлення прав на землю в умовах утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 386-392. – ISSN 1563-3349


  Висвітлюються проблеми оформлення прав на землю, а також проблеми суб"єктивного складу права постйного землекористування у зв"язку з утворенням державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, пропонується розширення ...
1135131
  Шуббар Ібрагім Аль Відаі Правові проблеми охорони вод Перської затоки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 111-115. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглядаються політико-правові проблеми охорони вод Перської затоки, зокрема міжнародні та регіональні угоди, а також національні закони країн регіону з охорони навколишнього середовища.
1135132
  Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони грунтів України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 79-88.
1135133
  Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні : монографія / П.Ф. Кулинич ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Логос, 2011. – 688 с. – Бібліогр.: с. 625-687. – ISBN 978-966-171-930-3
1135134
  Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Кулинич Павло Федотович ; НАНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1135135
  Балюк Г.І. Правові проблеми охорони навколишнього середовища в ядерній енергетиці / Г.І. Балюк, С.Г. Плачкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 67-71. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються правові проблеми охорони навколишнього середовища в ядерній енергетиці. Legal Problems of environment protection in nuclear power engineering are examined in the article.
1135136
  Кім Г.А. Правові проблеми охорони об"єктів рослинного світу, занесених до зеленої книги України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 223-229. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1135137
  Сивак Світлана Миколаївна Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні : Дис... кандид. юридичнихнаук: 12.00.05 / Сивак Світлана Миколаївна; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 170л. – Бібліогр.:л.148-170
1135138
   Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні : монографія / [Хуторян Н.М. та ін. ; наук. ред.: Хуторян Н.М., Шумило М.М.] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України. – Київ : Ін Юре, 2012. – 538, [2] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-462-8
1135139
  Сивак С.М. Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Сивак С.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1135140
  Кіндзерський І. Правові проблеми пенсійної системи України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 38-40
1135141
  Ущапівська Л.В. Правові проблеми передачі майна творчих спілок Радянського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 412-418. – ISSN 1563-3349
1135142
  Устименко Володимир Правові проблеми планування господарської діяльності в Україні / Устименко Володимир, Джабраїлов Руслан // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 40-55
1135143
  Ущаповська О.І. Правові проблеми планування земель на територіях об"єднаних територіальних громад // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 198-201. – ISBN 978-966-7957-20-9
1135144
  Ісаєва Н.К. Правові проблеми податкової системи України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 87-88. – ISBN 978-617-7363-7-0
1135145
  Слепченко А.А. Правові проблеми позашкільної освіти в Україні у контексті Спільної аграрної політики Європейського співтовариства // Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах : матеріали наук.- практ. конф. (Харків, 20 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. земел. та аграр. права [та ін.] ; за заг. ред. проф. А.М. Статівки. – Харків : Юрайт, 2018. – С. 276-281. – ISBN 978-966-2740-97-4
1135146
  Синчук С.М. Правові проблеми понятійного апарату пенсійного законодавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 27-32. – ISSN 1026-9932
1135147
  Петренко Б.М. Правові проблеми попередження політичного екстремізму в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 705-711. – ISSN 1563-3349
1135148
  Нерсесян А.С. Правові проблеми порушення прав інтелектуальної власності службовими особами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 154-158.
1135149
  Нестеренко П.В. Правові проблеми права власності державних вищих закладів // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2009. – Т. 15. – С. 144-149. – ISSN 1993-5560
1135150
  Размєтаєв Сергій Правові проблеми права колективної власності на землю в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 24-25 : фото
1135151
  Барінова М.С. Правові проблеми працевлаштування молоді в Україні // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 110-112. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
1135152
  Лисюк І. Правові проблеми працевлаштування молоді вперше // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 221-222
1135153
  Ущапівська Л.В. Правові проблеми припинення об"єднань громадян в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 399-404. – ISSN 1563-3349
1135154
  Синенко С.В. Правові проблеми припинення трудового договору з працівниками транспорту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 161-165. – ISSN 2219-5521
1135155
  Шишлюк В. Правові проблеми припинення трудового договору у зв"язку зі смертю роботодавця - фізичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 213-215
1135156
  Савченко Л.А. Правові проблеми процесу фінансового контролю : монографія / Л.А. Савченко, О.П. Мельник. – Київ, 2009. – 236с. – ISBN 978-966-8299-56-8
1135157
   Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах / [Д.В. Бусуйок та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2015. – 195, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1491-6
1135158
  Мунтян В.Л. Правові проблеми раціонального природокористування / В.Л. Мунтян. – Київ, 1973. – 181с.
1135159
  Лощихин Правові проблеми реалізації економічних функцій сучасної держави / Лощихин, ОМ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 10-18. – ISSN 1563-3349
1135160
  Короленко В. Правові проблеми реалізації житлових прав громадян / В. Короленко, Н Солтис, І. Янчук // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 97-103. – ISSN 0132-1331
1135161
  Малюга Л. Правові проблеми реалізації пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 187-189
1135162
  Кулинич О.П. Правові проблеми реалізації права власності на посіви та урожай // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 144-146. – ISBN 978-966-419-269-6
1135163
  Савченко Л.А. Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі : монографія / Савченко Леся Анатоліївна, Сірош Микола Васильович ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 174-191. – ISBN 978-617-673-493-2
1135164
  Євстігнєєв А.С. Правові проблеми реалізації принципу ВАТ при видачі дозвільних документів на право спеціального природокористування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 260-263
1135165
  Шумна Л.П. Правові проблеми реалізації соціальної політики держави в умовах ринкової економіки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 18-27. – ISSN 2078-9165
1135166
  Духневич А.В. Правові проблеми реалізації угоди про сільське господарство СОТ в Україні : монографія / А.В. Духневич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Григоровича Шевченка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 399, [1] с. – Бібліогр.: с. 350-397 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-940-020-8


  У пр. № 1743607 напис: Шановній Діані Вікторівні Бусуйок з найкращими побажаннями від автора. Підпис. /А.В. Духневич/ 27.09.2016 р.
1135167
  Перощук З.І. Правові проблеми регулювання відносин у сфері бюджетної системи України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Перощук Зорина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 421 арк. – Бібліогр.: арк. 376-421
1135168
  Перощук З.І. Правові проблеми регулювання відносин у сфері бюджетної системи України : автоеф. дис. .. д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Перощук Зорина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 27 с. – Бібліогр.: 32 назви
1135169
  Венецька М.В. Правові проблеми регулювання діяльності фондів фінансування будівництва // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 238-244. – ISSN 1563-3349
1135170
  Краснова М.В. Правові проблеми регулювання контролю за додержанням режиму окремих особливо охоронювальних природних територій та об"єктів // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 535-541. – ISBN 978-617-566-151-2
1135171
  Біденко А. Правові проблеми регулювання лізингових відносин в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 127-128
1135172
  Пришва Надія Юріївна Правові проблеми регулювання обов"язкових платежів : Монографія / Пришва Надія Юріївна. – Київ : ЕксОб, 2003. – 280с. – ISBN 966-7769-26-7
1135173
  Пришва Надія Юріївна Правові проблеми регулювання обов"язкових платежів : Дис. ... доктора юридичних наук: 12.00.07. / Пришва Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 439л. – Бібліогр.: л.392-439
1135174
  Пришва Надія Юріївна Правові проблеми регулювання обов"язкових платежів : Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07 / Пришва Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 39с. – Бібліогр.: 21 назв.
1135175
  Хомець С. Правові проблеми регулювання праці молоді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 238-239
1135176
  Нечай Анна Анатоліївна Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі : Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07 / Нечай А.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 16 назв
1135177
  Нечай Анна Анатоліївна Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі : Дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07 / Нечай А.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 578л. + Додатки: л.438-578. – Бібліогр.: л.400-437
1135178
  Нечай Анна Анатоліївна Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі : Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07 / Нечай А.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 6 назв
1135179
  Карпець А.Ю. Правові проблеми регулювання соціальних мереж в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 105-109


  В статті розкривається поняття "соціальна мережа", аналізуються основні групи правових проблем, які пов"язані з цим явищем і виникають, як на міжнародному рівні, так і на рівні однієї держави. In article is revealed the concept of @social network@, ...
1135180
  Фролов Д. Правові проблеми рекультивацї земель у сфері використання та охорони надр в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 334
1135181
  Заверуха І. Правові проблеми реструктуризації державного внутрішнього боргу України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.240-246. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1135182
  Ковальчук А. Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.64-68. – ISSN 0132-1331
1135183
  Цельєв О.В. Правові проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1135184
  Чмелюк В. Правові проблеми розмежування компетенції обласних і районних державних адміністрацій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 10-13
1135185
  Поєдинок В.В. Правові проблеми розмежування прямих і портфельних інвестицій // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 127-136.
1135186
  Козьяков Р.С. Правові проблеми розслідування фактів безвісного зникнення осіб на тимчасово окупованих територіях // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 51-55. – ISBN 978-617-7220-71-7
1135187
  Козьяков Р. Правові проблеми розслідування фактів безвісного зникнення осіб на тимчасово окупованих територіях // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 161-163. – ISBN 978-617-7220-78-6
1135188
  Коваленко О.О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Коваленко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1135189
  Коваленко О.О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Коваленко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 447 арк. – Бібліогр.: арк. 398-447
1135190
  Соколова А.К. Правові проблеми систематизації екологічного законодавства України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 116-126. – ISSN 2224-9281
1135191
  Черкашина М.К. Правові проблеми скиду стічних вод у поверхневі водні об"єкти / М.К. Черкашина, Ю.Ю. Виставна // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 90-94. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Стаття присвячена аналізу діючого водного законодавства України з метою удосконалення правового регулювання скиду стічних вод у водні об"єкти суб"єктами господарювання, а також розробка і правова регламентація підходу, стосовно виявлення джерел ...
1135192
  Кучеру Правові проблеми складання та виконання заповіту подружжя в Україні / Кучеру, І К. к, К.С. Босак // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 141-144. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1135193
  Пузирний П В. Правові проблеми соціальної адаптації та працевлаштування осіб, звільнених після відбуття покарання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.58-62
1135194
  Проценко І. Правові проблеми співробітництва України з Митним союзом Євразійського економічного співтовариства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 98-105. – ISSN 1026-9932
1135195
  Орищенко Л.І. Правові проблеми способів регулювання і обліку зовнішньої торгівлі послугами в рамках СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-113.
1135196
  Гергелійник В"ячеслав Олександрович Правові проблеми становлення та функціонування конституційної юстиції України : Дис... канд. юридич. наук: 12.00.02 / Гергелійник В"ячеслав Олександрович; Нац. Акад. Внутрішніх справ України. – К., 1999. – 203л. – Бібліогр.:л.179-203
1135197
  Гергелійник В.О. Правові проблеми становлення та функціонування конституційної юстиції України : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Гергелійник В.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 2000. – 18л.
1135198
  Ілюк Ю. Правові проблеми створення Державного земельного (іпотечного) банку як наступний крок України на шляху до земельної реформи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 301-302
1135199
  Ущапівська Л.В. Правові проблеми створення об"єднань громадян в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 378-384. – ISSN 1563-3349
1135200
  Денис Кошелев Правові проблеми створення об"єднань співвласників багатоквартирного будинку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 48-51
1135201
  Шомпол О.А. Правові проблеми суверенітету держав над природними ресурсами та багатствами // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 318-321. – ISBN 978-966-7957-20-9
1135202
  Костицький М. Правові проблеми судового захисту прав людини і громадянина в Конституційному Суді України / М. Костицький, В. Годованець // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.53-66
1135203
  Притика Д. Правові проблеми судового управління // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.30-36. – ISSN 0132-1331
1135204
  Співак М.В. Правові проблеми та перспективи застосування статей 45 та 46 Кодексу України про адміністративні правопорушення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 326-323. – ISSN 1563-3349
1135205
  Позняк Е. Правові проблеми та перспективи розвитку екологічного моніторингу в Україні з урахуванням міжнародної співпраці та євроінтеграції / Е. Позняк, Т. Шараєвська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 31-42. – (Юридичні науки ; вип. 1 (108)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено виявленню та дослідженню положень міжнародно-правових джерел, що регулюють відносини зі здійснення екологічного моніторингу загалом та окремих його видів, з метою їхньої імплементації в національне екологічне законодавство. Пропонуються нові ...
1135206
  Бейкун А. Правові проблеми теорії державного регулювання в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.44-48. – ISSN 0132-1331
1135207
  Аблятіпова Н.А. Правові проблеми тлумачення терміна "член сім"ї" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 59-62. – (Правознавство ; Вип. 427)
1135208
  Пазюк А. Правові проблеми транскордонної передачі персональних даних: Україна і Європейський Союз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 138-142
1135209
   Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції : монографія / [Н.М. Хуторян та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 255, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-24-3


  В пр. №1714712 напис.: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від авторського колективу. Підпис. 18/ V-2017 р.
1135210
  Лукач І.В. Правові проблеми удосконалення корпоративного управління в Україні // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 67-100. – ISBN 978-617-7087-39-6
1135211
  Фролов М.О. Правові проблеми удосконалення нормативів екологічної безпеки у контексті концепції екологічного ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – C. 42-46. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Присвячено правовим проблемам нормативів екологічної безпеки, юридичним аспектам концепції екологічного ризику. Вносяться пропозиції щодо удосконалення системи нормування у галузі екологічної безпеки. The article is devoted to the legal problems of ...
1135212
  Першиков Є.В. Правові проблеми укладання господарських договорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 4. – С.133 - 138. – ISBN 966-7784-65-7
1135213
  Тищенко Олена Володимирівна Правові проблеми укладання, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Тищенко О. В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1135214
  Тищенко Олена Володимирівна Правові проблеми укладення, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Тищенко Олена Володимирівна; Нац. педагог.ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – Київ, 2002. – 204 л. + Додатки: л.195-204. – Бібліогр.: л. 185-195
1135215
  Побірченко І.Г. Правові проблеми управління народним господарством // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 74-81. – (Серія права ; № 9)


  В статье в научно-информационном плане излагаются материалы международной конференции на тему "О роли права в управлении народным хозяйством". Автор рассматривает основное направление докладов и дискуссионных выступлений участников конференции, ...
1135216
  Балюк Г.І. Правові проблеми фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-39. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядаються правові проблеми щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. The author of the given article considers Legal problems of physical protection of nuclear ...
1135217
  Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю місцевих фінансів : монографія / Л.А. Савченко, А.А. Коваленко. – Київ : КиМУ, 2010. – 124 с. – ISBN 978-966-8299-62-9
1135218
  Подцерковний О. Правові проблеми фінансування інноваційних проектів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 63-65
1135219
  Подцерковний О. Правові проблеми фінансування інноваційних проектів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 63-66
1135220
  Деревчук О. Правові проблеми фінансування Міністерства внутрішніх справ України із застосуванням нрограмно-цільового методу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 41-43.
1135221
  Якубовський Р. Правові проблеми фінансування навчальних закладів із альтернативних джерел // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 98-101
1135222
  Ієвлева А.В. Правові проблеми формування гендерної політики в Україні // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 319-322. – ISBN 978-966-438-135-9
1135223
  Потапчук І.М. Правові проблеми формування прибережної смуги морів України як об"єкта правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 106-108. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються проблеми охорони морів в Україні, робиться загальний аналіз законодавства в частині охорони прибережних смуг морів і на основі аналізу пропонується розробити та закріпити в Земельному Кодексі новий об"єкт правовідносин на правах категорії ...
1135224
  Заєць О.І. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології / О.І. Заєць, Е.В. Позняк, О.А. Шомпол // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 34-43.
1135225
  Заєць О.І. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології / О.І. Заєць, Е.В. Позняк, О.А. Шомпол // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 45-54.
1135226
  Заєць О.І. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології / О.І. Заєць, Е.В. Лозняк, О.А. Шомпол // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 64-70.
1135227
  Лісова Т.В. Правові проблеми формуваннянаціональної інфраструктури геопросторових даних // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 106-112. – ISSN 0201-7245
1135228
  Орлюк О.П. Правові проблеми функціонування кредитних спілок України як громадських об"єднань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 53-58. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Висвітлюється питання організації кредитних спілок в Україні, визначається складна правова природа цих організацій, які поєднують у собі риси громадських об"єднань та позабанківських кредитно-фінансових інститутів, підіймаються проблеми функціонування, ...
1135229
  Сімсон О. Правові проблеми функціонування спеціального режиму на теориторії технопарків України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 85-88. – ISSN 0132-1331
1135230
  Зубков С.О. Правові проблеми цивільного обороту незавершених об"єктів будівництва // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 386-391. – ISSN 1563-3349
1135231
  Кулинич П.Ф. Правові проблеми цільового використання земель сільськогосподарського призначення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 151-157.
1135232
  Троян А. Правові проблеми цінних паперів в законодавстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 218-224
1135233
  Осадчий П.Ю. Правові проблеми юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.117-123
1135234
  Фоміч Г.В. Правові процедури щодо просування по державній службі // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 160-165. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1135235
  Фельдман О.Б. Правові регулятиви посилення альтруїзму в українському суспільстві // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 84-89. – ISSN 2077-1800
1135236
  Поєдинок В. Правові режими зовнішньоторговельної діяльності / В. Поєдинок, В. Назарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 63-67. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються сутність та сфера дії режиму найбільшого сприяння та національного режиму як опор системи СОТ. З"ясовується характер впливу цих режимів на внутрішній господарський правопорядок. Проводиться порівняльний аналіз положень угод СОТ ...
1135237
  Смирнова К.В. Правові режими угод в антимонопольному праві Європейського Союзу: досвід для України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 121-128. – ISSN 2220-1394
1135238
  Бондаренко Н.О. Правові результати Нюрнбезького процесу та їхнє сучасне значення // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 6 (59). – С. 81-85
1135239
  Фединяк Г. Правові системи світу та джерела їх приватного права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.293-302. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 2)


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1135240
  Лук"янов Д. Правові системи світу: історія і сучасність правосімейного підходу до їх типологізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 81-89. – ISSN 1026-9932
1135241
   Правові системи сучасності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; за ред. Ю.С. Шемшученка ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2012. – 490, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 463-488 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-94-8
1135242
  Зайчук О. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку / О. Зайчук, Н. Онищенко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.5-13. – ISSN 0132-1331
1135243
  Оніщенко Н. Правові системи України та Республіки Македонія в умовах демократичного розвитку // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 244-252. – ISBN 978-966-02-4324-8
1135244
  Вовк Д. Правові системи християнських країн (особливості та проблеми неоднорідності) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 249-258. – ISSN 1993-0909
1135245
  Пишко О.Л. Правові ситуації на уроках основ правознавства як засіб формування правових умінь учнів 9-х класів // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.- практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 72-76
1135246
  Гартман М. Правові способи впровадження емансипації євреїв Європи в XVIII-XIX століттях // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 229-246. – ISSN 1026-9932
1135247
  Сушко О. Правові стандарти виборчої кампаніі в Україні 2002 року // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – весна. – С.96-104
1135248
  Капліна О. Правові стандарти Європейського суду з прав людини / О. Капліна, В. Маринів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 65-70.
1135249
  Завгородній В.А. Правові стандарти Європейського Суду з прав людини та їх співвідношення з прецедентами // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (72). – С. 26-34. – ISSN 2078-3566
1135250
  Кукіна З.О. Правові стандарти і практика регулювання діяльності засобів масової інформації в міжнародному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кукіна Зінаїда Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 200 л. – Бібліогр.: л. 190-200
1135251
  Кукіна З.О. Правові стандарти і практика регулювання діяльності засобів масової інформації в міжнародному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кукіна Зінаїда Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1135252
  Святоцька В. Правові стандарти, стандартизація, стандартологія: загальнотеоретичні аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 193-204. – ISSN 1026-9932
1135253
  Гриценко Г.Г. Правові стани: ix взаємовплив і суб"єктний склад // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 92-96. – ISSN 0201-7245
1135254
  Кармазіна К. Правові стилі (до історії питання) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 125-127. – ISSN 0132-1331
1135255
  Красовська В.Г. Правові стимули (поняття, ознаки, види) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 62-67. – ISSN 1563-3349
1135256
  Жовтяк Л. Правові стосунки між національними громадами середньовічного українського міста в контексті взаємодії їх звичаєвих норм // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 60-61
1135257
  Третяк А.М. Правові та екологічні проблеми внутрішньої організації території землекористувань підприємств, установ, організацій і громадян в Україні / А.М. Третяк, В.М. Третяк, К.О. Дюміна // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 91-96. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1135258
   Правові та економічні аспекти використання і захисту прав на об"єкти інтелектуальної власності : Четвертий галузевий семінар: Тези доповідей. – Київ : Укрірмаш, 2000. – 103с.
1135259
  Тимофієнко Л. Правові та економічні аспекти організованих ринків інтелектуальної власності / Л. Тимофієнко, Ю. Ратушин // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.45-52. – ISSN 1608-6422
1135260
  Лега В. Правові та економічні аспекти розмежування земель державної та комунальної власності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 62-65.
1135261
  Машіка Г.В. Правові та економічні аспекти туристичної галузі України під час пандемії Covid-19 / Г.В. Машіка, К.А. Горюнова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 5-11. – ISSN 2306-6814
1135262
   Правові та економічні відносини, що виникають унаслідок порушення прав на об"єкти інтелектуальної власності : монографія / [Ю.Л. Борко, О.Б. Бутнік-Сіверський, Ю.Є. Ленго та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 164, [2] c. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 150-164. – ISBN 978-617-696-645-6
1135263
  Буздуган Я. Правові та економічні засади організації діяльності благодійних об"єднань // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 9-11
1135264
  Сірош Т.О. Правові та економічні передумови розвитку іпотеки в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 8. – С. 84-89.
1135265
  Федик Л.Б. Правові та економічні погляди С. Дністрянського на людські потреби / Л.Б. Федик, Т.С. Івашків // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 50-58. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1135266
  Буздуган Я. Правові та економічні чинники ефективності благодійної діяльності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 12-15
1135267
  Антонов С.В. Правові та етичні проблеми "відкладеного батьківства" // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 12-13
1135268
  Рибак Т.М. Правові та інституційні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в Республіці Білорусь у контексті міжнародної інтеграції // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С.107-114. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1135269
  Дзюбій О. Правові та інституційні засади співробітництва України і ЄС у сфері юстиції внутрішніх справ // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 136-140. – ISSN 0132-1331
1135270
   Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням : матеріали наук.-практ. семінару, 20 квіт. 2012 року / НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України, Харк. осередок, ВГО "Асоц. кримін. права України" ; [редкол.: В.І. Борисов (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 109, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 16). – ISBN 978-966-458-495-8
1135271
  Дзюбій О.А. Правові та інституційні основи візової політики та прикордоного співробітництвав рамках Європейського Союзу // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 120-125.
1135272
  Михалюк О.В. Правові та історичні аспекти формування механізму банкрутства в Україн // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-96.
1135273
  Павлов А.П. Правові та історичні передумови організації митної справи в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.3-17
1135274
  Васецький В. Правові та історичні передумови розвитку правової ідеології на європейському правовому просторі в епоху Середньовіччя // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 185-188. – ISBN 978-966-7067-07-6
1135275
  Бевзенко М.Е. Правові та лінгвістичні аспекти співвідношення понять "адміністративний проступок" та "адміністративне правопорушення" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 199-203. – (Право. Економіка. Управління)
1135276
  Співак М.В. Правові та наукові підходи до інноваційних перетворень у системі охорони здоров"я // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 357-366
1135277
   Правові та нормативні документи з видавничо справи : Тематична добірка. – Київ, 1998. – 48с.
1135278
   Правові та нормативні документи з видавничої справи : Тематична добірка. – 3-те вид,. допов. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2000. – 52с.
1135279
   Правові та нормативні документи з видавничої справи : Тематична добірка. – 3-тє вид., доповнене. – Київ : Книжкова палата України, 2000. – 52с.
1135280
   Правові та нормативні документи з видавничої справи : Тематична добірка. – 4-те вид., доп. – Київ : Книжкова палата України, 2002. – 47с.
1135281
   Правові та нормативні документи з видавничої справи : тематична добірка / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [ уклад. Г.М. Плиса ]. – Вид. 8-ме, доп. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2008. – 48 с.
1135282
   Правові та нормативні документи з видавничої справи : тематична добірка / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладач Г.М. Плиса]. – Київ : Книжкова палата України, 2013. – 58, [1] с.
1135283
  Ігнатенко С. Правові та облікові особливості окремих різновидів факторингових операцій : бухгалтерський облік / С. Ігнатенко, Л. Барановська // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 34-41. – Бібліогр.: 1 назва
1135284
  Сивко В.Й. Правові та організаційни основи охорони праці в Україні : Навчальний посібник для студ. усіх спеціальностей вищ. навч. закл. / В.Й. Сивко. – Київ : Кондор, 2003. – 140с. – ISBN 966-7982-28-9
1135285
  Хотенець П.В. Правові та організаційні аспекти діяльності кримінальної поліції ФРН / П.В. Хотенець, І.Л. Невзоров // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 145-149. – ISSN 1609-0462
1135286
  Сухонос В.В. Правові та організаційні аспекти розвитку прокуратури України в сучасних умовах : монографія / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2014. – 327, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 290-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-510-5
1135287
  Ліпкан В.А. Правові та організаційні засади взаємодії суб"єктів протидії торгівлі людьми = Legal and institutional fundamental principles of interaction between entities combating human trafficking in Ukraine : монографія / В.А. Ліпкан, О.В. Кушнір ; за заг. ред В.А. Ліпкана ; Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства ; Акад. наук вищ. освіти України. – Київ : О.С. Ліпкан, 2013. – 372, [1] с., [8] арк. фотоіл. – Дод. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 340-366 та в підрядк. прим. – (Ordo ordinans). – ISBN 978-966-2439-40-3
1135288
  Ворона М.І. Правові та організаційні засади державного управління в сфері підготовки іноземних студетів в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 48-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1135289
  Медведенко Н.В. Правові та організаційні засади дисциплінарного провадження в органах національної поліції України : монографія / Медведенко Н.В., Медведенко С.В., Ковальова О.В. ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – 262, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 222-250. – ISBN 978-617-7215-97-3
1135290
  Щадило А.А. Правові та організаційні засади діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Щадило Анатолій Антонович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1135291
  Щадило А.А. Правові та організаційні засади діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Щадило Анатолій Антонович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 241 арк. – Додатки: арк. 239-241. – Бібліогр.: арк. 198-238
1135292
  Культенко О.В. Правові та організаційні засади діяльності працівників Робочого апарату НЦБ Інтерполу в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 608-615. – ISSN 1563-3349
1135293
  Сахань О.М. Правові та організаційні засади запобігання корупції у сфері публічного управління України / О.М. Сахань, Я.І. Морозов // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 4 (51). – С. 158-178. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1135294
  Крижевський А. Правові та організаційні засади міграційної політики Радянської України (1922-1991 рр.) / А. Крижевський, О. Дерій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 21-26. – (Юридичні науки ; вип. 1 (108)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено правовим та організаційним засадам міграційної політики радянської України. Поставлено за мету проаналізувати й охарактеризувати весь комплекс методів і засобів регулювання міграційних потоків, що використовувалися радянською владою. ...
1135295
  Калашников В. Правові та організаційні засади місцевого самоврядування у ФРН // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 240-247.
1135296
  Челпан Р.В. Правові та організаційні засади охорони українських лісів від пожеж: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Челпан Роман Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Маріупольський держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1135297
  Любарець А.Ю. Правові та організаційні засади скорочення чисельності держслужбовців в Україні (на прикладі мінагрополітики України) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 207-212. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1135298
  Антоненко С.А. Правові та організаційні засади функціонування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 58-71
1135299
  Нетесаний Ю.В. Правові та організаційні засади функціонування промислово-фінансових груп в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті автор висвітлює правові особливості утворення і функціонування промислово-фінансової групи та правові обмеження щодо приєднання підприємницьких структур до даної форми господарювання. І як наслідок розкриває організаційні засади побудови ПФГ ...
1135300
  Нетесаний Ю.В. Правові та організаційні засади функціонування промислово-фінансових груп в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-22.
1135301
  Бантишев О. Правові та організаційні заходи боротьби з піратством / О. Бантишев, М. Гуменюк // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 89-93.
1135302
  Мкртчян Р.С. Правові та організаційні заходи вдосконалення інституту оскарження рішень підрозділів ДАІ МВС України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 65-72. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено з"ясуванню правових та організаційних заходів удосконалення інституту оскарження рішень підрозділів ДАІ МВС України. Окрему увагу приділено труднощам, які виникають при оскарженні таких рішень, і пропонується їх вирішення. Статья ...
1135303
  Сивко В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні : навчальний посібник для студ. усіх спеціальностей вищ. навч. закл. / В.Й. Сивко. – Київ : Кондор, 2008. – 140с. – ISBN 966-7982-28-9
1135304
  Єременко Ю.А. Правові та організаційні основи спеціалізації органів прокуратури в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Єременко Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 277 арк. – Додатки: арк. 263-277. – Бібліогр.: арк. 233-262
1135305
  Єременко Ю.А. Правові та організаційні основи спеціалізації органів прокуратури в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Єременко Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1135306
  Буздуган Я.М. Правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право ; інформаційне право / Буздуган Ярослава Михайлівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2009. – 227 л. + Додатки : л. 198-203. – Бібліогр. : л. 204-227
1135307
  Буздуган Я.М. Правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право / Буздуган Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1135308
  Пивовар Ю.І. Правові та організаційні особливості проведення зустрічної звірки та ревізії за вилученими документами при взаємодії органів міліції і Державної контрольно-ревізійної служби // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 461-468. – ISSN 1563-3349
1135309
  Коваленко С.П. Правові та організаційні питання діяльності державних холдингових компаній у розвинених країнах та країнах, що розвиваються // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-76. – Бібліогр.: 10 назв
1135310
  Лук"янчиков Є.Д. Правові та організаційні питання захисту особи, яка володіє інформацією при провадженні слідчих дій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 116-118. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1135311
  Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Русаловський; МОНУ; Науково-методичний центр вищої освіти. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 176с. – ISBN 966-364-039-1


  У посібнику розглянуто питання законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці в Україні, міжнародне регулювання та співробітництва в галузі охорони праці
1135312
  Бабенко В. Правові та організаційні питання прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.14-20
1135313
  Тісногуз В.В. Правові та організаційні проблеми регулювання діяльності органів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 343-347. – ISSN 1563-3349
1135314
  Шейбут В.В. Правові та організаційні проблеми формування підрозділів протидії корупції в органах Державної служби України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.56-65. – ISSN 1609-0462
1135315
  Железняк Н.А. Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України у здійненні державної правової політики (теоретичні та практичні питання) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1135316
  Головко С. Правові та організаційно-педагогічні умови запровадження європейської системи докторської підготовки в Україні // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 146-148. – ISBN 978-966-644-365-9
1135317
  Гаруст Ю.В. Правові та практичні аспекти створення та функціонування Вищого антикорупційного суду в Україні / Ю.В. Гаруст, Т.В. Шлапко, О.В. Романенко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 16-22. – ISSN 2519-2353
1135318
  Волков В Правові та практичні проблеми розвитку законодавства про місцеве самоврядування в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.324-335
1135319
  Остапович В.П. Правові та психологічні особливості службової діяльності поліцейських патрульної поліції Національної поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 307-317. – ISSN 2072-8670
1135320
  Честа Д.О. Правові та соціальні засади захисту працівників у випадку масового вивільнення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Честа Дмитро Олександрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку. – Харків, 2016. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 183-205
1135321
  Честа Д.О. Правові та соціальні засади захисту працівників у випадку масового вивільнення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Честа Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1135322
  Барко В.І. Правові та соціальні характеристики службової діяльності керівників територіальних підрозділів Національної поліції України / В.І. Барко, В.П. Остапович // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 280-294. – ISSN 2072-8670
1135323
  Панченко Ж.О. Правові та соціально-політичні аспекти впроваждення електронної демократії в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 94-107


  Статтю присвячено проблемі розвитку електронної демократії в Україні. Автор розглядає нормативно-правову базу забезпечення розвитку електронної демократії та аналізу особливості впровадження електронного урядування в Україні. Особлива увага ...
1135324
  Гулик Г.С. Правові та соціо-еколого-економічні передумови екологізації освіти в Україні / Г.С. Гулик, І.А. Дубовіч // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 385-390. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Звернено увагу на цілеспрямований навчальний, науковий та виховний процеси підготовки студентів щодо екологічної компетентності відповідно до вимог концепції сталого розвитку. Проаналізовано нормативно-правову базу та соціо-еколого-економічні ...
1135325
  Соколан Т.С. Правові та фактичні засади застосування відеоспостереження у Сполучених Штатах Америки // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 535-543. – ISSN 2078-3566


  Досліджено досвід Сполучених Штатів Америки у сфері застосування відеоспос- тереження у громадських місцях. Проаналізовано статті Конституції США, в яких закріплено право особи на недоторканність приватного життя. Розглянуто судові справи, рішення по ...
1135326
  Петренко І.П. Правові та фінансові аспекти використання цільових облігацій для фінансування житлового будівництва в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 58-60. – Бібліогр.: 12 назв
1135327
  Завадська А. Правові тенденції регулювання стартапів у ЄС // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (35). – С. 112-118. – ISSN 2311-4894
1135328
  Ярошовець О. Правові теорії нового часу в контексті розуміння сучасного стану органів влади // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 50
1135329
  Машіка В. Правові тести як творчі завдання : на прикладі конституційного, адміністративного та трудового права / В. Машіка, Ю. Томаш // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 35-42.
1135330
  Машіка Віктор Томашович Правові тести як творчі завдання : (на прикладі конституційного, адміністративного та трудового права) / Машіка Віктор Томашович, Томаш Юлія // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 48-52
1135331
  Машіка Віктор Томашович Правові тести як творчі завдання : (на прикладі конституційного, адміністративного та трудового права) / Машіка Віктор Томашович, Томаш Юлія // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 35-42
1135332
  Сапарова А.О. Правові трансплантанти - інструмент універсалізації права? // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 98-100. – ISBN 978-966-171-322-1
1135333
  Патерило І.В. Правові умови вступу України до COT та їх вплив на зовнішньоекономічну діяльність // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 481-487. – ISSN 1563-3349
1135334
  Гордіца К.А. Правові умови економічної діяльності в дослідженнях М. П. Василенка // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 381-399. – ISSN 0320-4421
1135335
  Яновська О. Правові умови реалізації засад змагальності у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 197-204. – ISSN 0132-1331
1135336
   Правові умови розвитку громадянського суспільства в Україні. Що потрібно зробити? / [М.В. Лациба та ін.] ; Український незалежний центр політ. дослідж. – Київ : Агентство "Україна", 2011. – 132 с. – ISBN 978-966-2157-62-8
1135337
  Бондарчук Н. Правові фактори забезпечення реалізації земельних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 105-110. – ISSN 2663-5313
1135338
  Картамишева О. Правові фактори, що зумовлюють необхідність державного регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансовивих установ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 53-56.
1135339
  Ульяновська О. Правові фікції і правові презумпції: єдність та відмінність // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 101-103. – ISSN 0132-1331
1135340
  Іванський А. Правові фікції як прийом юридичної техніки у правовому регулюванні фінансових правовідносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 236-242. – ISSN 0132-1331
1135341
  Пестрецова О.О. Правові фонди та колекції сучасних бібліотек: формування, розвиток // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 106-113. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті досліджено зарубіжний та вітчизняний досвід юридичних бібліотек, що поєднують традиційні для бібліотеки функції з функціями галузевих інформаційних центрів. Проаналізовано особливості формування колекцій та специфіку наповнення правових ...
1135342
  Когут Н.Д. Правові форми безоплатного отримання земельних ділянок юридичними особами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 57-65.
1135343
  Сушик О. Правові форми вдосконалення законодавства України у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 71-76. – ISSN 1561-4999


  Статтю присвячено вдосконаленню правового регулювання використання ядерної енергії й забезпечення радіаційно ї безпеки шляхом систематизації законодавства у вищенаведеній сфері. Статья посвящена усовершенствованию правового регулирования использования ...
1135344
  Вільгушинський М. Правові форми взаємодії судів з Президентом України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-18. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються нормативно-правові засади та форми взаємодії судів з Президентом України. Визначаються перспективні напрямки такої взаємодії. Рассматриваются нормативно-правовые основы и формы взаимодействия судов с Президентом Украины. Определяются ...
1135345
  Бондар В.В. Правові форми використання земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 157-164.
1135346
  Мордвінова І.О. Правові форми використання земель сільськогосподарського призначення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 221-227. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1135347
  Бахуринська М.М. Правові форми державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 94-97. – ISBN 978-966-7957-20-9
1135348
  Кравцова Т. Правові форми державного регулювання у сфері підприємницької діяльності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.45-47. – ISSN 0132-1331
1135349
  Бурило Ю.П. Правові форми державного управління інформаційною сферою // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 8. – С. 2-10.
1135350
  Тимофєєва Л.Р. Правові форми діяльності глави держави // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 117-127
1135351
  Огнев"юк Г. Правові форми діяльності представників у справах інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 53-59.
1135352
   Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / Краснова М.В., Коваленко Т.О., Позняк Е.В., Євстігнєєв А.С., Ільїна Н.Л. [та ін.] ; [за ред. М.В. Краснової] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2012. – 759, [1] с. – Бібліогр. : с. 739-753. – ISBN 978-617-566-151-2


  В кн. також автори: Саркісова Т.Б., Бахуринська М.М., Ковальчук Т.Г., Марченко С.І., Краснова Ю.А., ЗаєцьО.І., Сушик О.В., Шомпол О.А., Бевз О.В., Слепченко А.А., Шараєвська Т.А.
1135353
  Краснова М.В. Правові форми екологічного контролю за використанням і охороною надр // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 424-445. – ISBN 978-617-566-151-2
1135354
  Коваленко Т.О. Правові форми забезпечення зайнятості в процесі реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 190-194. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено актуальним питанням аграрної реформи в Україні. Пропонуються заходи щодо вдосконалення чинного законодавства з метою вирішення проблем зайнятості в сільському господарстві. Topical issues of the agrarian reform of Ukraine are dealt with. ...
1135355
  Кравцова Т. Правові форми залучення громадськості до регуляторної діяльності державних установ у сфері господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.3-7
1135356
  Радченко Лілія Правові форми залучення коштів у сфері інвестування у житлове будівництво // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 93-97
1135357
  Кохан М.С. Правові форми заохочення працівників в умовах ринкової економіки в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кохан Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1135358
  Кохан М.С. Правові форми заохочення працівників до сумлінної праці в умовах ринкової економіки в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кохан Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – 222 л. – Бібліогр.: л. 201-222
1135359
  Резнікова В.В. Правові форми здійснення спільної господарської діяльності в України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 168-176. – (Право. Економіка. Управління)
1135360
  Александров Д. Правові форми здійснення управління активами в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 48-56
1135361
  Хабло О. Правові форми зловживання кримінально-процесуальними правами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 135-139
1135362
  Краснова М.В. Правові форми контролю у сфері охорони та раціонального використання курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних зон, об"єктів історико-культурного призначення / М.В. Краснова, О.В. Бевз // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 510-535. – ISBN 978-617-566-151-2
1135363
  Коваль О.Я. Правові форми легітимації влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 42-46. – ISSN 2219-5521
1135364
  Попова А.О. Правові форми охорони земель від забрудення небезпечними речовинами в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 4. – С. 163-176
1135365
  Оверковська Т. Правові форми охорони земель від забруднення та псування за законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поняття правової форми охорони земель від забруднення та псування. Juridical form of the land protection from pollution and damage conception has been analyzed.
1135366
  Коваль І. Правові форми передання майнових прав інтелектуальної власності у сфері господарювання // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 31-42. – ISSN 1026-9932
1135367
  Ущаповська О. Правові форми планування земель в умовах об"єднання територіальних громад в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 68-73. – ISSN 2307-8049
1135368
  Біла В.Р. Правові форми публічного адміністрування в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Біла Вікторія Русланівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1135369
  Чайка В.В. Правові форми реалізації акцизної політики в Україні та державах ЄС // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 75-81. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено вивченню проблем правового регулювання акцизного оподаткування в умовах підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Охарактеризовано основні засади acquis communautaire у сфері акцизного оподаткування. Визначено можливості ...
1135370
  Базилєв Б.Т. Правові форми реалізації державного примусу в радянському суспільстві // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
1135371
  Заєць О.І. Правові форми реалізації земельної реформи в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 148-151. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні напрями земельної реформи в Україні та правові форми їх реалізації на підставі новітнього земельного законодавства. Major orientations of land reform in Ukraine are dealt with as well as legal forms of its implementation on the ...
1135372
  Вишньова У. Правові форми реалізації продукції овочівництва фермерськими господарствами в умовах сучасних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 155-157
1135373
  Батюк О.В. Правові форми розслідування злочинних порушень правил охорони праці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 103-106. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Аналізуються правові форми відомчого та спеціального розслідування злочинних порушень правил охорони праці. Обґрунтовується пропозиція про надання технічній інспекції праці прав і функцій органів дізнання.
1135374
  Філіпенко Т.В. Правові форми співробітництва в галузі вдосконалення митного законодавства України / Т.В. Філіпенко, В.В. Філатов // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 6 (66). – С. 28-34
1135375
  Прокопенко В.І. Правові форми стимулювання матеріальної заінтересованості робітників і службовців // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1135376
  Підопригора О.А. Правові форми стимулювання технічного прогрессу / О.А. Підопригора. – Київ, 1975. – 48с.
1135377
  Огулькова А.М. Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (4). – С. 171-179. – ISSN 2523-4889
1135378
  Скомороха В. Правові форми участі Конституційного Суду України у законотворчості // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 47-75
1135379
  Мединська Л. Правові форми фінансового забезпечення соціально-культурної сфери в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 98-101
1135380
  Чебан Вікторія Миколаївна Правові форми фінансової діяльності : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Чебан Вікторія Миколаївна; Мін-во освіти України. Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 217л. – Бібліогр.:л.178-217
1135381
  Чебан В.М. Правові форми фінансової діяльності. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.07 / Чебан В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1135382
  Хряпінський П.В. Правові функції приписів особливої частини кримінального кодексу України щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 52-59. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
1135383
  Хряпінський П. Правові функції спеціального звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 86-91
1135384
  Настіна О. Правові характеристики змісту права державної власності на землю в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 23-25.
1135385
  Зуєва А.М. Правові цінності в українській звичаєво-правовій культурі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 79-81. – ISSN 1563-3349
1135386
  Малихін В.О. Правові цінності і доктринальні підходи до визначення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 139-142. – ISBN 978-617-7638-01-7
1135387
  Кравцов І.В. Правові цінності комунітаризму як філософсько-правової теорії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 66-69. – ISSN 1996-5931
1135388
  Грицюта Н.М. Правові чинники професійної етики PR-діяльності: ієрархія рівнів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 120-126. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (21)). – ISSN 2219-8741
1135389
  Опришко В.Ф. Правові Чорнобильські проблеми // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 5-27
1135390
  Демченко О.В. Правові шляхи застосування європейських норм з прав людини під час винесення рішень українськими судами : Правовий посібник / О.В. Демченко. – Чернігів, 2004. – 216с. – ISBN 966-8701-00-3
1135391
   Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – 166, [2] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1135392
  Підпалий В.Л. Правові, процесуальні й криміналістичні проблеми доступу до інформації й правосуддя в контексті міжнародних конвенцій при розслідуванні торгівлі людьми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання правових, процесуальних і криміналістичних проблем доступу до інформації й правосуддя в контексті міжнародних конвенцій при розслідуванні торгівлі людьми. Issues of legal, procedural and criminalistic problems of access to ...
1135393
  Гемай С. Правовідновлюючі каральні (штрафні) санкції норм кримінально-процесуального права // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 32-36. – ISSN 1810-3081
1135394
  Чернадчук В. Правовідносини бюджетної відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-91.
1135395
  Лесніча Т.В. Правовідносини в галузі освіти як предмет освітнього права / Т.В. Лесніча, О.В. Розгон // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 21-29
1135396
  Рябова К. Правовідносини з використання фонду фінансування будівництва як способу його інвестування: особливості та структура Правовідносини з використання фонду фінансування будівництва як способу його інвестування: особливості та структура // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 235-240. – ISSN 1026-9932
1135397
  Рудь Ю. Правовідносини з енергозбереження в сільському господарстві: питання галузевої належності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 34-38
1135398
  Гула О. Правовідносини з надання послуг патентних досліджень у цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-96. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту правовідносин з надання послуг патентних досліджень у цивільному праві України. Проаналізовано підходи різних вчених щодо сутності правовідносин з надання послуг патентних досліджень у цивільному праві ...
1135399
  Хименко О.А. Правовідносини з організації та управління працею : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Хименко Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 218 л. – Бібліогр.: л. 194-218
1135400
  Хименко О.А. Правовідносини з організації та управління працею : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Хименко Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1135401
  Віхров О. Правовідносини з планування господарськоі діяльності державних і комунальних підприємств // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 33-37.
1135402
  Труба В.І. Правовідносини з примирення в сімейному праві // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 105-108. – ISBN 978-966-927-378-9
1135403
  Прокопчук Н.Р. Правовідносини з професійної підготовки та перепідготовки кадрів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 206-210.
1135404
  Вахонєва Т.М. Правовідносини з реалізації здібностей людини до продуктивної і творчої праці : монографія / Т.М. Вахонєва. – Харків : У справі, 2017. – 371, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-371 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-35-3
1135405
  Валєєв Р.Г. Правовідносини зі вступу до ВНЗ України: етапи, склад і цивільно-правові аспекти // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 4 (72). – С. 285-295
1135406
  Аркатов Я.А. Правовідносини із загальнообов"язкового державного медичного страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аркатов Ярослав Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1135407
  Аркатов Я.А. Правовідносини із загальнообов"язкового державного медичного страхування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аркатов Ярослав Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 186-207
1135408
  Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади) = Legal relationships arisen in the sphere of intellectual property as a result of the creative activity (conceptual principles) : монографія / О.І. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 343, [3] с. – Загол. обл. та тит. арк. парал. укр., англ. - На обкл. назва: Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності. – Бібліогр.: с. 308-343 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-490-9


  В пр. №1708973 напис: Шановній Тетяні Миколаївні з побажаннями творчих успіхів від авторки. 27.05.2016 р. Підпис.
1135409
  Живко Леся Михайлівна Правовідносини людського чинника та інформаційних технологій у процесі забезпечення екологічної безпеки держави / Живко Леся Михайлівна, Берлінг Роман Збиславович, Живко Володимир Михайлович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 81-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблеми екологічної безпеки держави, шляхи її забезпечення в процесі впровадження сучасних технологій, автоматизації процесів і роль людського чинника у вирішенні цієї проблематики.
1135410
  Майданик Р.А. Правовідносини медичного обслуговування і надання медичних послуг за законодавством України // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – Спецвипуск № 3. – С. 48-70. – ISSN 2072-084X
1135411
  Нискогуз Н. Правовідносини пенсійного забезпечення за віком: поняття та особливості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 316-321. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1135412
  Бурлай О.Є. Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право / Бурлай О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182с. – Бібліогр.: л.168-182
1135413
  Бурлай О.Є. Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бурлай О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 5 назв
1135414
  Синчук С.М. Правовідносини соціального забезпечення : суб"єкти, зміст, об"єкти : монографія / С.М. Синчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2015. – 421, [1] с. – Бібліогр.: с. 358–421. – ISBN 978-617-10-0185-5
1135415
  Андріїв В. Правовідносини соціального забезпечення: суб"єкти, зміст, об"єкти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 181-184. – ISSN 1026-9932
1135416
  Токарева В.О. Правовідносини страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату : монографія / В.О. Токарева. – Одеса : Сімекс-прінт, 2012. – 229, [3] с. – Бібліогр.: с. 208-231. – ISBN 978-966-2601-04-6
1135417
  Сітайло Л.Г. Правовідносини та міжнародний цивільний процес // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст.


  Правові відносини, як специфічні вольові суспільні відносини, виникають на основі відповідних норм права. Суб"єкти правовідносин взаємозалежні суб"єктивними правами і юридичними обов"язками. Правовідносини, як об"єднання фактичних суспільних відносин ...
1135418
  Синівська Я.С. Правовідносини у повному товаристві, що опосередковують його діяльність // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 107-110
1135419
  Кожушко С.І. Правовідносини у структурі предмета трудового права // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 224-228. – ISBN 978-966-521-631-5
1135420
  Сонюк О.Б. Правовідносини у сфері адміністративного судочинства як різновид адміністративно-правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 156-159
1135421
  Хвесюк В. Правовідносини у сфері загальнообов"язкового державного соціального страхування // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 115-120
1135422
  Стеценко С. Правовідносини у сфері медичної діяльності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 287-293. – ISBN 978-966-349-240-7
1135423
  Коваленко Т.О. Правовідносини у сфері паювання земель недержавних сільськогосподарських підприємств // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – № 1. – С. 156-163
1135424
  Шумило М.М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні / Михайло Шумило ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 679, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 626-680 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-679-7


  У пр. № 1704470 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від автора. Підпис. 17.03.2016 р.
1135425
  Синкова О.М. Правовідносини у сфері підзвітності: структура та елементи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 107-111.
1135426
  Віхров О. Правовідносини у сфері планування діяльності суб"єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-16.
1135427
  Саприкіна І. Правовідносини шодо захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи в цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 36-39
1135428
  Піддубний О.Ю. Правовідносини щодо використання біологічних технологій у тваринництві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 122-130. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1135429
  Виговський О.І. Правовідносини щодо випуску та розміщення цінних паперів у системі цивільних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 140-144. – ISSN 2219-5521
1135430
  Кравцов І.В. Правовідносини як ключовий елемент соціологічної концепції праворозуміння // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 39-43. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1135431
  Бесчастний В.М. Правовідносини як складник механізму регулювання служби в Органах Внутрішніх Cправ // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 107-112. – ISSN 0201-7245
1135432
  Вільданова І.Ю. Правовідносини як форма реалізації права // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 8-11. – ISBN 978-966-927-257-7
1135433
  Корж Т.І. Правовідносини, що виникають в сфері державного кредитування // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 218-219
1135434
  Мітцель О. Правовідносини, що виникають у зв"язку зі вступом особи на державну службу до прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 113-120
1135435
  Гармаш В. Правовідносини, які виникають між споживачами та деякими суб"єктами господарювання / В. Гармаш, А. Овчаренко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 22-26
1135436
  Дідікін А. Правовідносини, які виникають між споживачами та деякими суб"єктами господарювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 57-61
1135437
  Гармаш В.М. Правовідносини, які виникають між споживачами та деякими суб"єктами господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі / В.М. Гармаш, А.С. Овчаренко // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 41-48
1135438
  Скоробагатько А.В. Правовідношення з пенсійного забезпечення наукових (науково педагогічних) кадрів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 283-290. – ISSN 1563-3349
1135439
  Мачин И.Ф. Правовіе взгляді софистов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.89-104. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1135440
  Бошицький Ю.Л. Правовій державі - сучасна європейська освіта! Випуск 2016 року Київського університету права НАН України / Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 4-6. – ISSN 2219-5521
1135441
  Коваленко В. Правовій державі -надійний законодавчий інструментарій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 423-427. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  В статті розглядаються актуальні питання реформування кримінальної юстиції України. Зазначені ідеї та думки можуть бути покладені в основу законотворчої та правозастосовної діяльності, що буде сприяти забезпеченню захисту прав і свобод громадян, ...
1135442
  Кочубей Ю. Правовірний українець Мухаммад Асад // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 52-53. – (Історичні науки)


  Німецький журналіст, видатний ісламський письменник, мислитель, дипломат, представник Пакистану в ООН на поч. 1950-х рр., перекладач Корану англійською мовою. Син єврейського адвоката, після прийняття ісламу взяв ім"я Мухаммед Асад.
1135443
   Правовісник. – Київ
№ 1. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1135444
   Правовісник. – Київ
№ 2. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1135445
   Правовісник. – Київ
№ 3. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1135446
   Правовісник. – Київ
№ 4. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1135447
  Сіньова Л.М. Правовове [тобто правове] регулювання соціального захисту остарбайтерів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сіньова Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 205 л. – Бібліогр.: л. 190-205
1135448
  Зонне О.Я. Правовове регулирование труда в буржуазной Латвии и его эксплуататорская сущность (1920-1940 гг.) / О.Я. Зонне. – Рига, 1969. – 60с.
1135449
  Сіньова Л.М. Правовове регулювання соціального захисту остарбайтерів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сіньова Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1135450
  Рєзнік О.М. Правовове регулювання сурогатного материнства в Україні та Сполучених Штатах Америки / О.М. Рєзнік, А.Е. Іщукова // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 18 (31). – С. 34-38. – ISSN 2519-2353
1135451
  Еренов А.Е. Правовое абеспечение рационального природопользования / А.Е. Еренов. – Алма-Ата, 1985. – 150с.
1135452
  Павлов А.С. Правовое воспитание / А.С. Павлов. – Москва, 1972. – 270с.
1135453
  Кондрашков Н.Н. Правовое воспитание / Н.Н. Кондрашков. – М, 1977. – 47с.
1135454
  Амиралиев М.И. Правовое воспитание : стиль, практика, методы / М.И. Амиралиевич. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1986. – 164, [2] с.
1135455
  Татаринцева Е.В. Правовое воспитание / Е.В. Татаринцева. – М., 1990. – 174с.
1135456
   Правовое воспитание в вузе. – Свердловск, 1979. – 102с.
1135457
   Правовое воспитание в работе библиотек: метод. рекоменд.. – М., 1984. – 39с.
1135458
  Давыдов Г.П. Правовое воспитание в системы работы школы / Г.П. Давыдов. – М., 1976. – 48с.
1135459
  Колосов Сергей Сергеевич Правовое воспитание в трудовом коллективе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Колосов Сергей Сергеевич; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1135460
  Силаев В.П. Правовое воспитание в трудовом коллективе / В.П. Силаев. – М., 1979. – 78с.
1135461
  Сухарев А.Я. Правовое воспитание в условиях развитого социалистического общества / А.Я. Сухарев. – Москва, 1977. – 48с.
1135462
  Балин Л.Е. Правовое воспитание и предупреждение правонарушений органами внутренних дел / Л.Е. Балин ; М-во внутр. дел СССР. – Ташкент : Ташк. высш. школа МВД СССР, 1977. – 79 с.
1135463
   Правовое воспитание и социальная активность населения.. – Киев, 1979. – 327с.
1135464
   Правовое воспитание молдежи. – К., 1985. – 319с.
1135465
  Долгова А.И. Правовое воспитание молодежи / А.И. Долгова. – М, 1979. – 47с.
1135466
  Котюк В.А. Правовое воспитание молодежи и идеологическая борьба / В.А. Котюк. – К, 1986. – 47с.
1135467
   Правовое воспитание молодежи и юношества: метод. и библиогр. мат.. – Минск, 1983. – 43с.
1135468
  Долгова А.И. Правовое воспитание несовершеннолетних / А.И. Долгова. – Москва, 1977. – 95 с.
1135469
  Мазняк К.В. Правовое воспитание осудженных к лишению свободы / К.В. Мазняк. – Л, 1974. – 40с.
1135470
  Давыденко М.Л. Правовое воспитание предпринимателей как средство предупреждения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.83-86. – ISSN 1727-1584
1135471
  Котюк В.А. Правовое воспитание рабочей молодежи в социалистическом трудовом производственном коллективе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Котюк В.А.; КГУ. – К., 1981. – 26л.
1135472
  Мигущенко О.Н. Правовое воспитание сельского населення в 1928-1934 годы на материалах ЦЧО // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 16. – С. 25-28. – ISSN 1812-3805
1135473
  Бушуев Г.И. Правовое воспитание советских воинов / Г.И. Бушуев. – М, 1976. – 136с.
1135474
  Тарас А.Е. Правовое воспитание старшеклассников. / А.Е. Тарас. – Минск, 1988. – 70с.
1135475
  Бабкин В.Д. Правовое воспитание студентов / В.Д. Бабкин ; отв. ред. В.И. Даниленко. – Киев : Вища школа :Изд-во при Киевском ун-те, 1983. – 53 с. – Библиогр.: с. 50-52 (45 назв.)
1135476
   Правовое воспитание трудящихся : Вопросы теории и практики. – Фрунзе : Илим, 1978. – 194 с.
1135477
  Ткачева Н.А. Правовое воспитание учащихся профтехучилищ во внеурочное время / Н.А. Ткачева, В.В. Оксамытный. – Киев, 1985. – 89с.
1135478
   Правовое воспитание учащихся: из опыта работы.. – Москва : Просвещение, 1979. – 159 с.
1135479
  Рудаева Иетта Марковна Правовое воспитание школьников. : Краткий указ. лит. в пом. учителю / Рудаева Иетта Марковна. – Москва : Педагогика, 1977. – 16с.
1135480
  Маковский В.П. Правовое время в вещном праве // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во юстиції України, Головне територіальне управ. юстиції у Херсон. обл. ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України ; Асоц. нотаріусів Херсон. обл. ; редкол.: Предместніков О.Г., Магновський І.Й., Беніцький А.С. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 4 (4). – С. 69-76. – ISSN 2414-4207
1135481
  Алексеев С.С. Правовое государство-судьба социализма / С.С. Алексеев. – Москва, 1988. – 174 с.
1135482
   Правовое государство : Проблемы правотворчества. – Тарту : Тартуский университет, 1989. – 253 с.
1135483
  Лейтхольд Руди Правовое государство в Джунглях. Плавучая юстиция / Лейтхольд Руди, Шульце Франц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 138-145 : фото. – ISSN 1029-5828
1135484
  Чиркин В.Е. Правовое государство и верховенство права: варианты терминологии // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 469-476. – ISSN 0869-2491
1135485
  Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика / С.А. Котляревский. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1909. – 432 с.
1135486
   Правовое государство и демократия : Межвузовский сборник научных статей. – Барнаул : Издательство Алтайского государственного университета, 1992. – 100 с.
1135487
  Гавриленко Д.А. Правовое государство и дисциплина / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1991. – 148с.
1135488
  Палиенко Н.И. Правовое государство и конституционализм / упорядник О. Малишев // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 128-152. – ISBN 978-966-7067-07-6
1135489
   Правовое государство и народное голосование. – С.-Пб. – 352 с.
1135490
   Правовое государство и народное голосование. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголевыа, 1906. – [1], III, 355 с. – (К реформе государственного строя России ; Вып. 2)


  Содержание: О правовом государстве / В. Гессен; Идея земского собора в русском прошлом и настоящем / В. Мякотин; Всеобщее избирательное право и применение его в России / В. Водовозов; О всеобщем избирательном праве и его применении в России / И. ...
1135491
  Минниахметов Р.Г. Правовое государство и права человека / Р.Г. Минниахметов, М.М. Щекина // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 27-37. – ISSN 1812-8696
1135492
  Стовба А.В. Правовое государство и правовая ситуация: от нормативного идеала к жизненному миру // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.95-101
1135493
   Правовое государство и развитие законодательства Таджикской ССР : Сборник научных трудов. – Душанбе : Тадж. гос. ун-т, 1991. – 106 с.
1135494
  Горская Н.И. Правовое государство и цели судебной реформы 1864 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 0042-8779
1135495
  Любашиц В.Я. Правовое государство как институт гражданского общества / В.Я. Любашиц, Н.Ю. Попова // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.9-17
1135496
   Правовое государство: проблемы построения и развития : Методические указания для студентов юридических факультетов. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 1992. – 78 с.
1135497
  Исаев И.А. Правовое действие и нравственность: И.Фихте // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 3-8. – ISSN 1812-3805
1135498
  Байков А.Л. Правовое значение оговорки "Rebus sic stantibus" в междувластных отношениях / А.Л. Байков. – Москва : Типо-лит. В.Ф. Рихтер, 1916. – [6], 91 с.


  На тит. стр. дарственная надпись. Глубокоуважаемому Алек... Михайловичу Гу...ву от автора
1135499
  Иванова Т.Г. Правовое значение резервирования земель и земельных участков // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 65-72. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1135500
  Жумагулова А.Б. Правовое и институциональное обеспечение качества высшего образования : монография / Алина Жумагулова. – Алматы : [б. и.], 2019. – 195, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-601-337-240-2
1135501
  Туманова А.С. Правовое и конституционное начала государственности в трактовке российского государствоведа В.М. Гессена / А.С. Туманова, А.С. Окатова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 18. – С. 44-47. – ISSN 1812-3805
1135502
  Бердицкий А.В. Правовое и нравственное создание как регулятор социального поведения в развитом социалистическом обществе (Социально-философский аспект) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Бердицкий А. В.; В надзаг.: КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1982. – 181л. – Бібліогр.:л.168-181
1135503
  Бедрицкий Анатолий Васильевич Правовое и нравственное сознание как регулятор социального поведения в развитом социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Бедрицкий Анатолий Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
1135504
   Правовое и организационно-экономическое регулирование хозяйственной деятельности. – Киев : Кондор, 2002. – 317с. – ISBN 966-7982-02-5
1135505
  Нестерова О.В. Правовое и организационное совершенствование механизмов сохранения плодородия почв и земель Российской Федерации (на примере Дальнего Востока) / О.В. Нестерова, В.А. Семаль, В.Г. Трегубова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 765-772 : табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0032-180Х
1135506
  Нажимов В.П. Правовое и процессуально-правовое положение судей при рассмотрении уголовных дел в народном суде : Автореф... Канд.юрид.наук: / Нажимов В.П.; Ленингр.ордена Ленана гос.ун-т. – Ленинград, 1958. – 25л.
1135507
   Правовое и экономическое обеспечение рационального использования земель в социалистических странах. – Алма-Ата, 1984. – 304с.
1135508
  Тарасов О.В. Правовое лицо как персонативная правовая форма: теоретико-методологический и международно-правовой аспектьі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 175-182. – ISSN 0201-7245
1135509
  Коробка В.Н. Правовое мировоззрение: анализ литературы по проблеме // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (53). – С. 3-8
1135510
  Бугай Д.В. Правовое мышление в архаической Греции. Dike у ранних элегиков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 79-88. – ISSN 0042-8744
1135511
  Бугай Д.В. Правовое мышление в архаической Греции: Dike у Гомера и Гесиода // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С.106-116. – ISSN 0042-8744
1135512
  Ольшанецкий А.Г. Правовое обеспечение автоматизированных систем управления / А.Г. Ольшанецкий. – Рига, 1975. – 56с.
1135513
  Барабанов В.П. Правовое обеспечение автоматизированных систем управления строительством / В.П. Барабанов. – Москва : Стройиздат, 1987. – 98, [3]с. – Библиогр.: с. 100 (19 назв.)
1135514
  Ключинская Л.А. Правовое обеспечение бригадной организации и стимулирования труда в производственных объединениях (предприятиях) промышленности. / Л.А. Ключинская. – Рига, 1988. – 27с.
1135515
  Янчук В.В. Правовое обеспечение внедрения интенсивных технологий в растениеводстве / В.В. Янчук. – Киев, 1990. – 151с.
1135516
  Терещенко С.В. Правовое обеспечение государственно-частного партнерства и проблемы его популяризации // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 2 (30). – С. 111-115. – ISSN 1681-6277
1135517
   Правовое обеспечение договорной и трудовой дисциплины. – Вильнюс, 1984. – 223с.
1135518
  Папцов А. Правовое обеспечение землепользования в сельском хозяйстве развитых стран // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 9. – С. 81-87. – ISSN 0235-2443
1135519
  Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности / Н.А. Шайкенов. – Свердловск, 1990. – 199с.
1135520
  Янчук Анатолий Дмитриевич Правовое обеспечение интересов потребителя при поставках продукции : Дис... канд. юр.наук: 12.00.04 / Янчук Анатолий Дмитриевич; Ин-т экономики промышлен. – Донецк, 1981. – 207л. – Бібліогр.:л.181-204
1135521
  Янчук Анатолий Дмитриевич Правовое обеспечение интересов потребителя при поставках продукции : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Янчук Анатолий Дмитриевич; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1135522
   Правовое обеспечение информационной безопасности : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / С.Я. Казанцев, О.Э. Згадзай, Р.М. Оболенсий, Е.Б. Белов, С.В. Полникова; Казанцев С.Я., Згадзай О.Э., Оболенсий Р.М., Белов Е.Б., Полникова С.В.; Под ред. С.Я. Казанцева. – Москва : Academia, 2005. – 240с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1209-1
1135523
  Белых Владимир Сергеевич Правовое обеспечение качества поставляемых машин т оборудования : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Белых Владимир Сергеевич; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1980. – 19л.
1135524
  Мауленов Касым Сырбаевич Правовое обеспечение качества строительства (гражданско-правовый аспект) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Мауленов Касым Сырбаевич; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1983. – 14л.
1135525
  Кусков А.С. Правовое обеспечение кластерного развития туризма в Российской Федерации / А.С. Кусков, Н.В. Сирик // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 233-238
1135526
  Раянов Ф.М. Правовое обеспечение коллектисного подряда на селе / Ф.М. Раянов. – М., 1988. – 47с.
1135527
  Бобылев А.И. Правовое обеспечение материальной заинтересованности колхозов и колхозников в развитии будушего общественного производства : Автореф... канд. юр.наук: / Бобылев А. И.; МВиССО, СРФСР, Сверлд. юридич. ин-т. – Свердловск, 1971. – 27л.
1135528
  Минц Б.И. Правовое обеспечение научно-технических разработок. / Б.И. Минц. – Свердловск, 1989. – 123с.
1135529
  Силков С.В. Правовое обеспечение оборота информационных ресурсов в республике Беларусь // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С.39-42.
1135530
  Силков Сергей Васильевич Правовое обеспечение оборота информационных ресурсов в Республике Беларусь // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-42


  У статті аналізуються основні вимоги національного законодавства щодо забезпечення обороту інформаційних ресурсів, показано необхідність розробки "Правил забезпечення збереження і роботи з інформаційними ресурсами і електронними документами в ...
1135531
   Правовое обеспечение организации и деятельности кооперативов в сферах производства и услуг : [сб. статей]. – Москва : ИГПАН, 1989. – 127, [1] с.
1135532
  Копытов Ю.А. Правовое обеспечение организации и деятельности систем управления. : Конспект лекций / Ю.А. Копытов. – Свердловск, 1977. – 48 с.
1135533
  Кубанков Е.С. Правовое обеспечение перестройки / Е.С. Кубанков. – М, 1989. – 43с.
1135534
  Кучер О.С. Правовое обеспечение планирования в Китайской Народной республике : науч. доклад / О.С. Кучер ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк : Юго-Восток, 2013. – 34, [1] с. – Бібліогр.: с. 32-34. – ISBN 978-966-374-734-7
1135535
  Рясенцев В.А. Правовое обеспечение повышения качества прмышленной продукции / В.А. Рясенцев. – М, 1987. – 40с.
1135536
  Артемова В.Н. Правовое обеспечение повышения производительности труда и качества продукции / Артемова В.Н. – Минск : Беларусь, 1988. – 111, [2] с.
1135537
  Ярышев С.Н. Правовое обеспечение приграничного экономического сотрудничества в контексте Единого экономического пространства // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 55-64. – ISSN 1560-2893
1135538
  Станкевич Н.Г. Правовое обеспечение Продовольственной программы / Н.Г. Станкевич. – Минск, 1986. – 125с.
1135539
   Правовое обеспечение Продовольственной программы СССР: вопр. орг. с.-х. пр-ва и труда.. – Саратов, 1989. – 158с.
1135540
   Правовое обеспечение Продовольственной программы СССР: сб. науч. тр.. – М., 1985. – 158с.
1135541
  Петрова Г.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере сервиса : Учеб. для студ. образовательных учреждений среднего проф. образования / Г.В. Петрова. – Москва : Academia, 2004. – 320с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1926-6
1135542
  Семчик В.І. Правовое обеспечение развития аграрного сектора Украины в контексте Еврпейского выбора // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 342-349. – ISBN 978-617-7021-00-0
1135543
  Семчик В.И. Правовое обеспечение развития кооперации. / В.И. Семчик, П.Ф. Кулинич. – К., 1988. – 70с.
1135544
   Правовое обеспечение рационального использования земли в СССР. – Москва, 1969. – 216с.
1135545
  Кулинич Павел Федотович Правовое обеспечение рационального использования мелиолированных земель (на матер. УССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кулинич Павел Федотович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1135546
  Кулинич П.Ф. Правовое обеспечение рационального использования мелиорированных земель. (На материалах УССР) : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Кулинич П. Ф.; АН УССР, Ин-т гос-ва и прав. – К., 1984. – 241л. – Бібліогр.:л.206-241
1135547
  Андрейцев В.И. Правовое обеспечение рационального природопользования предприятий и объединений АПК / В.И. Андрейцев. – Киев : Урожай, 1989. – 197с. – ISBN 5-337-00368-2


  В книге изложены особености государственно-правового механизма по обеспечению рационального природопользования предприятий и объединений АПК, освещены их задачи функции, права и обязанности в деле охраны природы и использовании земельных, водных, ...
1135548
  Бобкова А.Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности / А.Г. Бобкова; Мин-во науки и образования Украины.НАНУ.Донецкий гос.ун-т.Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк : Юго-Восток, 2000. – 308с. – ISBN 966-7277-59-3
1135549
  Бобкова Антонина Григорьевна Правовое обеспечение рекреационной деятельности : Дис...докт.юридич.наук:12.00.06;12.00.04 / Бобкова Антонина Григорьевна; Донецький нац.ун-тет.ИЭПИ НАН Украины. – К, 2001. – 466л. + Додатки:л.460-466. – Бібліогр.:л.407-459
1135550
  Юрчук В.С. Правовое обеспечение свободы и равенства прав граждан в Российской Федерации // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 40-45. – ISSN 1812-8696
1135551
  Савичев Г.П. Правовое обеспечение сохранности грузов при перевозках: : Практическое пособие / Г.П. Савичев, В.В. Витрянский. – Москва, 1989. – 222 с.
1135552
  Дмитренко И.А. Правовое обеспечение социально-экономического развития колхозов / И.А. Дмитренко. – К., 1991. – 243с.
1135553
  Мкртумян Сережа Иванович Правовое обеспечение таможенного сотрудничества стран-членов СЭВ : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мкртумян Сережа Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 207л. – Бібліогр.:л.1-11
1135554
  Мкртумян С.И. Правовое обеспечение таможенного сотрудничества стран - членов СЭВ : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Мкртумян С.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
1135555
  Разумова Светлана Алексеевна Правовое обеспечение управления качеством продукции в производственном объединении : Дис... канд. юр.наук: / Разумова Светлана Алексеевна; Ин-т экономики. – Донецк, 1984. – 181л.
1135556
  Разумова С.А. Правовое обеспечение управления качеством продукции в производственном объединении. : Автореф... Канд.филол.наук: 12.00.04 / Разумова С.А.; МВ и ССО УССР.Киев.гос.ун-т . – К, 1984. – 23л.
1135557
  Адиханов Ф.Х. Правовое обеспечение устойчивости землепользования сельскохозяйственных предприятий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Адиханов Фатхулла Хуснуллинович ; МВ и ССО РСФСР, Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 24 с.
1135558
  Замойский И.Е. Правовое обеспечение хозрасчета / И.Е. Замойский. – К., 1989. – 48с.
1135559
  Константинова В.С. Правовое обеспечение хозяйственных обязательств / В.С. Константинова. – Саратов, 1987. – 117с.
1135560
  Андреицев В.И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов / В.И. Андреицев. – Київ, 1990. – 167с.
1135561
  Андрейцев В.И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов / В.И. Андрейцев. – Київ : Будівельник, 1990. – 168 с. – ISBN 5-7705-0231-2
1135562
  Юков М.К. Правовое обеспечение экономической политики КПСС / М.К. Юков, С.В. Запольский. – М., 1987. – 48с.
1135563
  Берман Г.Дж. Правовое обоснование // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.56-70. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1135564
  Федосюк О. Правовое образование в русле Болонского процесса: литовский опыт // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 60-63
1135565
  Остроумов Г.С. Правовое осознание действительности / Г.С. Остроумов. – Москва : Наука, 1969. – 176 с.
1135566
  Самойлович П.Д. Правовое оформление морских перевозок грузов. / П.Д. Самойлович. – М, 1954. – 260с.
1135567
  Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология / В.Н. Кудрявцев. – Москва : Наука, 1982. – 287 с.
1135568
  Земенге Ж. Правовое поле библиотечного образования Камеруна: проблемы и перспективы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (141). – С. 25-27. – ISSN 1727-4893
1135569
  Борисова Е. Правовое поле отрасли: где его границы? // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 20 - 23. – ISSN 0869-4915
1135570
  Решетников О.М. Правовое поле политической партии // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 4 (60). – С. 69-70. – ISSN 1680-2721
1135571
  Песоцкий В. Правовое поле факторинга // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 65-69.
1135572
  Ковалев Н.Г. Правовое полжение мастера на государсвтенном промышленном предприятии. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Ковалев Н.Г.; Саратов. юридич. ин-тут им. Д.И.Курского. – Саратов, 1969. – 15л.
1135573
   Правовое полжение межхозяйственных предприятий. – Алма-Ата, 1987. – 141с.
1135574
  Стрельцов Л.М. Правовое полложение Советской Социалистической Союзной республики. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Стрельцов Л.М.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Х, 1973. – 36л.
1135575
  Бандурка А.М. Правовое положение oсужденных к лишению свободы : [Документы и комментарии]: [Пособие] / А.М. Бандурка, В.П. Севостьянов; МВС України; Ун-т внутрішніх справ. – Харків : Основа, 1997. – 242с. – ISBN 5-7768-0519-8
1135576
   Правовое положение аграрно-промышленных предприятий и объединений / И.И. Бодюл, М.И. Козырь, П.С. Никитюк, Я.З. Башканский, З.С. [и др.] Беляева; [Бодюл И.И. и др. ; под ред. : М.И. Козыря, В.Н. Яковлева, В.А. Кикотя ; АН СССР, Ин-т государства и права ; АН Молдавской ССР, Отд. филос. и права и др.]. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1974. – 743, [1] с.
1135577
   Правовое положение аграрно-промышленных предприятий и объединений в СССР.. – Кишинев, 1974. – 242с.
1135578
  Дашевская Л.М. Правовое положение агропромышленных предприятий и объединений / Л.М. Дашевская. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 176 с.
1135579
  Дашевская Л.М. Правовое положение агропромышленных предприятий и объединений. / Л.М. Дашевская. – М., 1984. – 176с.
1135580
  Анцелевич Г. Правовое положение Антарктиды и режим ее использования в порядке de lege ferenda // Український щорічник міжнародного права : науковий альманах / Українська асоц. міжнар. права ; Президенська Рада ; редкол.: В.Н. Денисов, М.В. Буроменський, В.І. Кисіль [та ін.]. – Київ, 2010. – 2008. – С. 76-90. – ISBN 978-966-8935-09-1
1135581
  Кепбанов Е.А. Правовое положение Госплана союзной республики / Е.А. Кепбанов. – Ашхабад, 1986. – 170с.
1135582
  Сосна С.А. Правовое положение государственного предприятияв развивающихся странах / С.А. Сосна. – Москва, 1976. – 216с.
1135583
  Брославский Л.И. Правовое положение государственного розничного торогового предприятия : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Брославский Л.И.; Всесоюз. заоч. юрид. ин-т. – М., 1969. – 16л.
1135584
  Веюшенко В.Т. Правовое положение государственного строительного предприятия в современный период : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Веюшенко В.Т.; Ин-т гос. и права. – М, 1970. – 22л.
1135585
  Ведюшенко В.Т. Правовое положение государственного строительного предприятия в современный период : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Ведюшенко В.Т.; Ин-т гос. и права. – М, 1970. – 22л.
1135586
  Сидорчук В.К. Правовое положение государственных комитетов союзных республик / В.К. Сидорчук. – Минск, 1991. – 124с.
1135587
  Лаптев В.В. Правовое положение государственных промышленных предприятий в СССР / В.В. Лаптев. – М, 1963. – 288с.
1135588
  Джомарджидзе Л.С. Правовое положение государственных строительных организаций в СССР. / Л.С. Джомарджидзе. – Тбилиси, 1968. – 278с.
1135589
  Новоселов В.И. Правовое положение граждан в отраслях государственного управления / В.И. Новоселов ; [ред. М.П. Ларина ; техн. ред. Л.В. Агальцова] ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Саратов. юрид. ин-т им. Д.И. Курского. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1977. – 164, [3] с. – Библиогр. в подстроч. прим.
1135590
  Новоселов В.И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении. / В.И. Новоселов. – Саратов, 1976. – 217с.
1135591
  Карлов А.А. Правовое положение депутатов местных Советов / А.А. Карлов. – К, 1982. – 56с.
1135592
  Поляков Б. Правовое положение должника в процедуре банкротства в Украине // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.22-27
1135593
  Святецкая Т.К. Правовое положение должностных лиц колхоза : Автореф... канд. юр.наук: / Святецкая Т. К.; ЛГУ, Юр. фак. – Л., 1968. – 18л.
1135594
  Гончаров В. Правовое положение еврейского меньшинства в Украине (конец XIX - начало XX века) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 19-23
1135595
  Васикова М.С. Правовое положение женщин Советского Узбекистана / М.С. Васикова. – Ташкент, 1981. – 146с.
1135596
  Стрельцов Л.М. Правовое положение и повышение роли союзных республик в руководстве социально-культурным строительством / Л.М. Стрельцов. – Одеса, 1966. – 58с.
1135597
  Поздняков В. Правовое положение иностранных капиталистических компаний в Китайской Народной Республике : Автореф... канд. юридич.наук: / Поздняков В.; Институт Внешней торговли МВТ СССР. – Москва, 1951. – 16 л.
1135598
  Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль Правовое положение иностранцев в арабских странах : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1135599
  Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль Правовое положение иностранцев в Арабских странах : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 208л. – Бібліогр.:л.189-208
1135600
  Смирнова Е.С. Правовое положение иностранцев в Древнем Мире (некоторые страницы истории) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2 (47). – С. 14-17. – ISSN 1812-3910
1135601
  Автономов А. Правовое положение иностранцев в Исландии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 34-41. – ISSN 1812-7126
1135602
  Васильева Т. Правовое положение иностранцев в Итальянской Республики // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 14-26. – ISSN 1812-7126
1135603
  Татьяна Васильева Правовое положение иностранцев в Нидерландах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 2 (69). – С. 5-16. – ISSN 1812-7126
1135604
  Богуславский М.М. Правовое положение иностранцев в СССР / М.М. Богуславский, А.А. Рубанов. – М., 1959. – 119с.
1135605
  Богуславский М.М. Правовое положение иностранцев в СССР / М.М. Богуславский, А.А. Рубанов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1962. – 143с.
1135606
  Галенская Л.Н. Правовое положение иностранцев в СССР / Л.Н. Галенская. – Москва : Международные отношения, 1982. – 159 с.
1135607
  Васильева Т. Правовое положение иностранцев: стандарты и ориентиры Совета Европы // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 84-97. – ISSN 1812-7126
1135608
  Залесская О.В. Правовое положение китайских мигрантов на Дальнем Востоке России. 1920-1930-е годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 3. – С. 211-219. – ISSN 0130-3864
1135609
  Сторожев Н.В. Правовое положение колхоза на современном этапе. / Н.В. Сторожев. – Минск, 1975. – 245с.
1135610
  Девдариани Г.Г. Правовое положение колхозного двора : Автореф... канд. юрид.наук: 12.714 / Девдариани Г.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1135611
  Павлов И.В. Правовое положение колхозной собственности / И.В. Павлов. – М., 1958. – 40с.
1135612
  Волков А.И. Правовое положение колхозных фондов : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Волков А.И. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Юридический факультет. – Москва, 1953. – 13 с.
1135613
  Волков А.И. Правовое положение колхозных фондов / А.И. Волков. – Москва, 1955. – 64с.
1135614
  Архипов И.Н. Правовое положение колхозных фондов. : Автореф... наук: 12.00.06 / Архипов И.Н.; Мин. юстиц. СССР. Всес. науч-исслед. инст. сов. закон. – М., 1973. – 19л.
1135615
   Правовое положение колхозов в СССР.. – Москва, 1961. – 379с.
1135616
  Чалый П.Ф. Правовое положение комиссий при исполкомах местных Советов народных депутатов / П.Ф. Чалый. – Киев, 1979. – 136с.
1135617
  Нурзад И.Л. Правовое положение коммерческих банков на рынке ценных бумаг Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.101-110
1135618
  Траат А. Правовое положение крестьянства Лифляндии в период разложения феодализма. : Автореф... канд. юрид.наук: / Траат А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1955. – 28л.
1135619
  Вансевичус С. Правовое положение литовских крестьян во второй половине 19 века. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Вансевичус С.; М-во высш.образования Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 24л.
1135620
  Андреев В.С. Правовое положение лиц, совмещающих обучение с производительным трудом / Андреев В.С., Орловский Ю.П. ; Акад. наук СССР ; Ин-т государства и права. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1961. – 230 с.
1135621
  Павлов И.В. Правовое положение личного подсобного хозяйства колхозников / И.В. Павлов. – Москва, 1966. – 47с.
1135622
  Мельников А.А. Правовое положение личности в советском гражданском процессе / А.А. Мельников. – Москва, 1969. – 248с.
1135623
  Озеров В.П. Правовое положение личности в СССР / В.П. Озеров. – М., 1958. – 31с.
1135624
   Правовое положение личности: сб. ст.. – Москва, 1987. – 270с.
1135625
  Рускол А.А. Правовое положение машинно-тракторной станции и характер ее договорных отношений с колхозами. / А.А. Рускол, Н.Г. Салищева. – Москва, 1956. – 152с.
1135626
  Богдан В.В. Правовое положение межхозяйственного предприятия в сельком хозяйстве : Автореф... канд. юр.наук: 21.00.03 / Богдан В. В.; МВиССО УССР, Харьк. юр. ин-т. – Х., 1980. – 15л.
1135627
  Казачкин В.Г. Правовое положение механизаторов колхозов. / В.Г. Казачкин. – М., 1959. – 36с.
1135628
  Бишер И.О. Правовое положение министерств союзной республики. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Бишер И.О.; АН СССР. – М, 1973. – 16л.
1135629
   Правовое положение министерств СССР.. – Москва, 1971. – 296с.
1135630
  Юхо И.А. Правовое положение населения Белоруссии в XVI в. / И.А. Юхо. – Минск, 1978. – 143с.
1135631
  Сизов Е.В. Правовое положение научно-производственных объединений. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Сизов Е.В.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1980. – 18л.
1135632
  Бурштейн И.М. Правовое положение научных работников / И.М. Бурштейн, Л.Б. Гейфман. – К., 1950. – 411с.
1135633
  Широкова Е.М. Правовое положение национальных округов РСФСР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Широкова Е.М.; Высшая школа МВД СССР. – М., 1971. – 15л.
1135634
  Иванов Г.В. Правовое положение неделимого фонда в колхозе. / Г.В. Иванов. – М., 1956. – 20с.
1135635
  Петров В.В. Правовое положение неделимого фонда колхоза / В.В. Петров. – Казань, 1961. – 44с.
1135636
  Войнилова И.Г. Правовое положение незаконнорожденных лиц в период систематизации права в России 1649-1833 гг. // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2014. – Вып. 2 (24). – С. 10-17. – (Юридические науки ; вып. 2 (24)). – ISSN 1995-4190
1135637
  Горбунов Н.Н. Правовое положение объединений в промышленности / Н.Н. Горбунов. – М, 1980. – 48с.
1135638
  Паршукова К.Ю. Правовое положение организаций, занимающихся международным усыновлением // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 151-156. – ISSN 1684-2626
1135639
  Кругликов А.П. Правовое положение органов и лиц, производящих дознание, в советском уголовном процессе / А.П. Кругликов. – Волгоград, 1986. – 43с.
1135640
  Рахимбеков Р.Р. Правовое положение органов управления колхоза по новому примерному уставу (по материалам Узбекской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Рахимбеков Р.Р.; АН Каз.ССР. Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1135641
  Беляев А.А. Правовое положение осуждённых к лишению свободы : учеб. пособ. / А.А. Беляев ; М-во внутр. дел СССР, Горьк. высш. школа. – Горький : Горьк. высш. школа : МВД СССР, 1976. – 119 с.
1135642
  Корниенко Н.И. Правовое положение отделов и управлений исполнительных комитетов местных советов Украинской ССР : Автореф... канд. юридич.наук: 12.711 / Корниенко Н.И.; АН УССР. Объединен. совет ин-та философии и ин-та государства и права. – К., 1971. – 28л.
1135643
  Городецкий Б.Н. Правовое положение писателей и композиторов по законодательству Союза ССР и РСФСР / Б.Н. Городецкий. – М., 1946. – 168с.
1135644
  Мацько Михаил Антонович Правовое положение подсобных предприятий и промыслов в колхозах (по материалам Украинской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Мацько Михаил Антонович; М-во юстиции СССР. Всесоюз. науч.-иссл. советского законодательства. – М., 1979. – 20л.
1135645
  Боголепов Р.Д. Правовое положение подсобных продпредприятий и промыслов в сельском хозяйствек / Р.Д. Боголепов. – Москва, 1970. – 80с.
1135646
  Мозолин В.П. Правовое положение предпринимательских корпораций и основные тенденци развития законодательства о корпорациях в США. : Автореф... доктор юрид.наук: / Мозолин В.П.; МГУ. Юридич. ф-тет. Каф. гражд. права. – М., 1967. – 24л.
1135647
   Правовое положение предприятий в условиях перестройки: науч.-аналит. обзор.. – М., 1989. – 26с.
1135648
  Лопатина Н.Ф. Правовое положение предприятий связи / Н.Ф. Лопатина. – М, 1978. – 87с.
1135649
  Бухаловский О.Н. Правовое положение предприятия по трудовому законодательству / О.Н. Бухаловский. – Воронеж, 1974. – 160с.
1135650
  Лаптев В.В. Правовое положение производственных и промышленных объединений / В.В. Лаптев. – М, 1978. – 247с.
1135651
  Маслов В.Ф. Правовое положение производственных объединений в сельском хозяйстве. / В.Ф. Маслов. – Киев, 1979. – 183с.
1135652
  Борисова Валентина Ивановна Правовое положение производственных объединений в СССР (в промышленности) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Борисова Валентина Ивановна; МВ и ССО УССР. Харьк. юр. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1980. – 16л.
1135653
  Лаптев В.В. Правовое положение промышленных объединений / В.В. Лаптев. – М, 1978. – 63с.
1135654
  Пронская Г.В. Правовое положение промышленных объединений в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 711.712 / Пронская Г.В.; АН УССР. Объед. совет Ин-та философии и Ин-та гос. и права. – К,, 1969. – 28л.
1135655
  Шохин А.А. Правовое положение промышленных объединений в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Шохин А.А.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1970. – 18л.
1135656
   Правовое положение профессиональных союзов СССР. – Л., 1962. – 146с.
1135657
  Джебатыров М. Правовое положение районных Советов депутатов трудящихся на современном этапе (На матер. КазССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Джебатыров М.; Казах.ГУ, Юр. фак. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
1135658
  Куфакова Н.А. Правовое положение распорядительей кредитов. / Н.А. Куфакова, М.Л. Коган. – Москва, 1960. – 52с.
1135659
  Барабанова С.В. Правовое положение ректора вуза: сравнительный анализ законодательства России и Австрии // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 3 (72). – С. 4-6. – ISSN 1812-3910
1135660
  Подгорный В.И. Правовое положение религиозных объединений в условиях усиления государственного контроля за соблюдением советского законодательства о культах в 50-60-е годы (по материалам Белгородской области) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 28-31. – ISSN 1812-3805
1135661
  Якунин В.Н. Правовое положение Русской православной церкви в годы ВОВ 1941-1945гг. // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.17-20
1135662
  Губарев А.И. Правовое положение рядового и начакльствующего состава ораганов внутренних дел / А.И. Губарев. – Л, 1974. – 60с.
1135663
  Покровский Ф Г. Правовое положение садоводческих товариществ рабочих и служащих / Ф Г. Покровский. – М., 1959. – 77с.
1135664
  Сунцов В.В. Правовое положение садоводческого товарищества. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Сунцов В.В.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 26л.
1135665
  Джекбатыров М. Правовое положение сельских и районных Советов депутатов трудящихся на современном этапе (на метер. Каз.ССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Джекбатыров М.; Казах.ГУ, Юр.фак. – Алма-Ата, 1963. – 20л.
1135666
  Куфакова Н.А. Правовое положение служащих государственного управления буржуазных стран (Учеб. пособие) / Н.А. Куфакова. – Москва, 1967. – 98с.
1135667
  Юмашев Ю.М. Правовое положение смешанных обществ в странах европейского экономического сообщества : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Юмашев Ю.М.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1973. – 28л.
1135668
  Федоров И.Л. Правовое положение советов народного хозяйства / И.Л. Федоров. – Москва, 1960. – 127с.
1135669
  Богуславский М.М. Правовое положение советских граждан за границей / М.М. Богуславский, А.А. Рубанов. – Москва, 1961. – 112с.
1135670
   Правовое положение совместных предприятий на территории СССР: сб. ст. / Богуславский М.М. – М., 1988. – 172с.
1135671
  Венедиктов А.В. Правовое положение совнархоза и подведомственных ему предприятий / А.В. Венедиктов. – Ленинград, 1959. – 131с.
1135672
  Аксененок Г.А. Правовое положение совхозов в СССР / Аксененок Г.А. ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва, 1960. – 304 с.
1135673
  Жданова О.В. Правовое положение сословий во взглядах Н.М. Карамзина // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 20. – С. 14-19. – ISSN 1812-3805
1135674
  Якушев С.Д. Правовое положение сотрудника разведывательного органа Монголии // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 48-52. – ISSN 1812-3910
1135675
   Правовое положение социалистического сельскохозяйственного предприятия. Сб. ст.. – Москва, 1974. – 256с.
1135676
  Семчик В.И. Правовое положение специалистов колхозов / В.И. Семчик, В.З. Янчук. – М., 1979. – 152с.
1135677
  Семчик В.И. Правовое положение специалистов колхозов. : Автореф... канд.юрид.наук: 1200.06 / Семчик В.И.; Киев.гос.ун-т. – К, 1975. – 29л.
1135678
  Барабашева Н.С. Правовое положение студентов в СССР / Н.С. Барабашева. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с. 62 (7 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Государство и право" ; № 8)
1135679
  Невинский В.В. Правовое положение субъектов буржуазной федерации: На прим. федер. земельФРГ. / В.В. Невинский. – Красноярск, 1986. – 151с.
1135680
  Рева Д. Правовое положение субъектов контрольно- налоговых правоотношений // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.33-37
1135681
  Шутенко О. Правовое положение суда в гражданском судопроизводстве // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 14-17.
1135682
  Яричевский В.С. Правовое положение трудового коллектива / В.С. Яричевский. – Харьков, 1975. – 101с.
1135683
  Масленников В.А. Правовое положение трудового коллектива. / В.А. Масленников. – Москва, 1982. – 40с.
1135684
  Щербина В.С. Правовое положение участников арбитражного процесса : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.04 / Щербина В.С.; КГУ. – Киев, 1982. – 24л.
1135685
  Щербина Валентин Степанович Правовое положение участников арбитражного проццесса : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Щербина Валентин Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 176л. – Бібліогр.:л.159-176
1135686
  Агеев О.Г. Правовое положение участников бюджетных отношений // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 181-185. – ISSN 1684-2618
1135687
  Малков С.П. Правовое положение Федерального органа исполнительной власти по космической деятельности в Российской Федерации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
1135688
  Марков К.А. Правовое положение этнических немцев переселенцев в Германию в годы второй мировой войны /1939-1945 гг./ // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 88-102. – (Правознавство ; вип. 4)
1135689
  Сытников Д.М. Правовое понятие безопасности при внедрении новейших биотехнологий // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 491-498. – ISBN 978-966-927-142-6
1135690
  Семкив Виталий Остапович Правовое предвидение как функция социалистического правового сознания : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Семкив Виталий Остапович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 161л. – Бібліогр.:л.155-161
1135691
  Семкив В.О. Правовое предвидение как функция социалистического правового сознания. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Семкив В.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 18л.
1135692
  Семкив В.О. Правовое предвидения как функция социалистического правового сознания. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Семкив В.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 18л.
1135693
  Самигуллин В.К. Правовое прочтение творческого наследия Ушинского // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.112-124. – ISSN 1811-9018
1135694
  Гулиев А.Д. Правовое разрешение проблем борьбы с терроризмом: опыт Азербайджанской Республики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 324-326
1135695
  Смирнова Н.М. Правовое регулирвоание командировок / Н.М. Смирнова. – Москва, 1972. – 144с.
1135696
  Вовк Ю.А. Правовое регулирвоание материально-технического снабжения сельского хозяйства / Ю.А. Вовк. – Москва, 1965. – 79с.
1135697
  Малеина Марина Николаевна Правовое регулирвоание отношений между гражданами и лечебными учреждениями (гражданскоправовой аспект) : Автореф... наук: 12.00.03 / Малеина Марина Николаевна; ВЮЗИ. – М., 1985. – 21л.
1135698
  Ольхон Э.К. Правовое регулирвоание порядка приемки продукции и товаров : Автореф... каню. юр.наук: / Ольхон Э. К.; ИркутГУ, Юр. фак. – Иркутск, 1972. – 26л.
1135699
  Окуньков Л.А. Правовое регулирвоание премиальной оплаты труда рабочих промышленных предприятий на современном этапе : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.05 / Окуньков Л. А.; М-во юст. ВНИИ сов. законод. – М., 1973. – 16л.
1135700
  Попов В.И. Правовое регулироание социалистических трудовых отношений / В.И. Попов. – Иркутск, 1983. – 176с.
1135701
  Федоров С. Правовое регулирование "оперативной информации"в деятельности органов государственной налоговой службы / С. Федоров, Д. Рева // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.48-51


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1135702
  Каракаш И.И. Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений : сб. избр. ст., док. и рецензий (1997-2007) / И.И. Каракаш ; Одес. нац. юрид. акад. – Одесса : Фенікс, 2007. – 429, [1] с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр.: с. 413-426 и в подстроч. примеч. – ISBN 966-438-004-0


  У пр. №1743308 напис: Вельмишановному Віталію Івановичу з щирими побажаннями міцного здоров"я і творчих успіхів на багато років. 11.04.07. І. Каракаш.
1135703
   Правовое регулирование аграрных отношений: сб. ст.. – Москва, 1986. – 231с.
1135704
  Молодых А.И. Правовое регулирование азартных игр в XIX веке в России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 18. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
1135705
  Сохан А.В. Правовое регулирование азартных игр в России с древнейших времен до конца XVIII века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 47-48. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается становление и развитие законодательства, регулирующего азартные игры, в Российском государстве в период с древнейших времен до конца XVIII в. Автор подробно исследует правовые источники с 1717 г. - издания первого указа, ...
1135706
  Степанов В.С. Правовое регулирование акцизного сбора // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 99-104. – ISSN 0201-7245
1135707
  Новохатская Я.В. Правовое регулирование альтернативных форм организации семейной жизни: сравнительно-правовой аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 64-71. – ISSN 0201-7245
1135708
  Колесников В.Н. Правовое регулирование аудиторской деятельности в зарубежном законодательстве // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.42-44. – ISSN 1812-3910
1135709
  Бойкова О.Ф. Правовое регулирование библиотечно-информационной деятельности : Научно-практическое пособие / О.Ф. Бойкова. – Москва : Либерия-Бибинформ, 2006. – 480с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 30). – ISBN 5-85129-175-3
1135710
  Рулько Е.Т. Правовое регулирование борьбы с ограничительной деловой практикой на мировом рынке // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 13-16. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
1135711
  Орлова Н.В. Правовое регулирование брака в СССР / Н.В. Орлова. – Москва, 1971. – 127с.
1135712
  Нгуен Ван Куен Правовое регулирование брачно-семейных отношений в договорах о правовой помощи между СРВ и другими государствами : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Нгуен Ван Куен; КГУ. – К., 1991. – 123л. – Бібліогр.:л.112-123
1135713
  Нгуен Ван Куен Правовое регулирование брачно-семейных отношений в договорах о правовой помощи между СРВ и другими государствами : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.03 / Нгуен Ван Куен; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 18 с.
1135714
  Гусева В.В. Правовое регулирование бюджетных расходов на науку. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Гусева В.В.; АН СССР. – М, 1976. – л.
1135715
  Пісоцький В. Правовое регулирование в медицине. Особенности стоматологической отрасли // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 81-84.
1135716
   Правовое регулирование в потребительской кооперации. Справочник.. – Москва, 1975. – 415с.
1135717
  Нижечек В.И. Правовое регулирование в системе нормативного регулирвоания общественных отнгошений в СССР : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.01 / Нижечек В. И.; МВиССО СРФСР, Свердл. юр. ин-т. – Свердловск, 1975. – 38л.
1135718
  Карчевский Правовое регулирование в сфере робототехники или право роботов / Карчевский, // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 76-80. – ISBN 978-617-616-069-4
1135719
   Правовое регулирование валютных операций: новые нормат. акты.. – М., 1991. – 188с.
1135720
  Бервено С.Н. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине / С.Н. Бервено, В.Л. Яроцкий. – Харьков : Право, 2001. – 512с. – ISBN 966-7146-46-4
1135721
  Устименко Владимир Анатольевич Правовое регулирование взаимоотношений Горсовета с субъектами предпринимательства : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Устименко Владимир Анатольевич; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. – 190л. – Бібліогр.:л.170-178
1135722
  Панкова М. Правовое регулирование виртуальной собственности // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 198-200
1135723
  Лю Чжэнь-цзян. Правовое регулирование внешней торговли между странами социалистического лагеря : автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Лю Чжэнь-цзян. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Юридич. ф-тет. – Москва, 1960. – 15 с.
1135724
   Правовое регулирование внешней торговли СССР.. – Москва, 1961. – 514с.
1135725
   Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.. – Москва, 1991. – 115 с.
1135726
  Василюк С.Ф. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Василюк С.Ф.; Всес. НИИ сов. законодательства. – М, 1980. – 18л.
1135727
  Ядевич Н.И. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах / Н.И. Ядевич, Л.Н. Молчадская. – Минск, 1985. – 97с.
1135728
  Василюк С.Ф. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах / С.Ф. Василюк. – Львов, 1986. – 164с.
1135729
  Пилипенко Анатолий Яковлевич Правовое регулирование внутрихозяйственных отношений в производственном объединении : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Пилипенко Анатолий Яковлевич ; АН УССР , Объедин. совет ин-та гос-ва и права. – Киев, 1975. – 33 с.
1135730
  Пилипенко А.Я. Правовое регулирование внутрихозяйственных отношений в производственном объединении / А.Я. Пилипенко. – К., 1978. – 151с.
1135731
  Данилевич А.А. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс / А.А. Данилевич, О.В. Петрова // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2005. – Вып. 16. – С. 267-280. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
1135732
  Цыпкин С.Д. Правовое регулирование государственного кредита в СССР. / С.Д. Цыпкин. – Москва, 1977. – 64с.
1135733
  Кудряшова Е.В. Правовое регулирование государственного планирования в советский период // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 23-24. – ISSN 1812-3805


  Сегодня вопросы государственного планирования возвращаются на страницы научной периодики, а исторические аспекты планирования теперь представляют не праздный интерес.
1135734
   Правовое регулирование гражданских, трудовых и семейно-брачных отношений. – Ташкент : Фан, 1974. – 220 с.
1135735
  Слуту Н. Правовое регулирование гражданского иска в уголовном судопроизводстве / Н. Слуту, О. Седлецкий, Д. Факиров // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 86-91
1135736
  Смирнов В.Т. Правовое регулирование грузовых перевозок в СССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.712 / Смирнов В.Т.; ЛГУ. – Л., 1970. – 40л.
1135737
  Матрохин Н.С. Правовое регулирование денежного обращения в СССР / Н.С. Матрохин. – Харьков, 1978. – 31с.
1135738
   Правовое регулирование деятельности агропромышленных объединений (винод. и плодоовощ. отрасли пищевой пром. МССР). – Кишинев, 1978. – 168с.
1135739
  Нурзад Ирина Латифовна Правовое регулирование деятельности банков на рынке ценных бумаг Украины : Дис. ... канд.юридических наук: 12.00.03. / Нурзад И.Л.; КНУТШ. – Киев, 2004. – 188л. – Библиогр.: л. 174-188
1135740
  Кубасов А.Л. Правовое регулирование деятельности ВЧК: революционная законность и политическая целесообразность // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С. 38-41. – ISSN 1812-3805
1135741
  Григорович А М. Правовое регулирование деятельности колхоза по управлению производством и социальными процессами. / А М. Григорович. – М, 1980. – 79с.
1135742
  Боровиков Н.А. Правовое регулирование деятельности кооперативов в развивающихся странах Азии и Африки / Н.А. Боровиков. – М, 1985. – 183с.
1135743
  Тарасенко М.Н. Правовое регулирование деятельности местных Советов по использованиею ресурсов производства. / М.Н. Тарасенко. – М., 1985. – 128с.
1135744
  Татаринцева Е.В. Правовое регулирование деятельности научно-исследовательских организаций / Е.В. Татаринцева. – Куйбышев, 1972. – 51с.
1135745
  Войно-Данчишина Правовое регулирование деятельности научно-педагогических кадров в современной Украине // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 93-98
1135746
  Мильштейн Н.Я. Правовое регулирование деятельности органов госбезопасности Узбекистана. / Н.Я. Мильштейн. – Ташкент, 1974. – 155с.
1135747
  Козырин А.Н. Правовое регулирование деятельности правительства Франции // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 198-214. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1135748
  Купреев С.С. Правовое регулирование деятельности представительств международных финансовых организаций на территории Российской Федерации // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 21-25. – ISSN 1812-3910
1135749
  Уакпаев Марат Султановч Правовое регулирование деятельности товарных бирж в республике Казахстан : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Уакпаев Марат Султановч;. – Алматы, 1998. – 17л.
1135750
  Литкевич В.С. Правовое регулирование деятельности транснациональных корпораций : Дис... Канд. юрид. наук: 12.00.10 / Литкевич В.С.; КУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 162 л. – Бібліогр.:л.153-162
1135751
  Ходунов М.Е. Правовое регулирование деятельности транспорта / М.Е. Ходунов. – Москва, 1965. – 164с.
1135752
  Хавронин К.И. Правовое регулирование дисциплины труда / К.И. Хавронин. – Кишинев, 1986. – 107с.
1135753
  Мацюк А.Р. Правовое регулирование дисциплины труда рабочих и служащих в условиях хозяйственной реформы : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Мацюк А.Р.; АН УССР. Совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1971. – 24л.
1135754
  Оськина И.Ю. Правовое регулирование договора залога в зарубежных государствах: сравнительно-правовой анализ // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (67). – С. 41-44. – ISSN 1812-3910


  О сравнительном исследовании договора о залоге.
1135755
  Иванова Ирина Витальевна Правовое регулирование дополнительных отпусков предоставляемых рабочим и служащим в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Иванова Ирина Витальевна; Всес. юрид. заоч. ин-т. – М., 1983. – 20л.
1135756
  Кузьмина М.Н. Правовое регулирование доходов местных бюджетов. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Кузьмина М.Н.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 22л.
1135757
  Луценко С.М. Правовое регулирование жизни колонистов в африканских колониях Германии (1874 - 1918 гг.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 108-118. – ISSN 2077-7280
1135758
  Червоный Ю.С. Правовое регулирование жилищных отношений в СССР. / Ю.С. Червоный. – Одесса, 1984. – 110с.
1135759
  Богданов Е.В. Правовое регулирование жилой площади в домах государственного фонда : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Богданов Е. В.; МВиССО УССР, Харьк. юр. ин-т. – Х., 1979. – 23л.
1135760
  Сайдахмедов М.С. Правовое регулирование заготовки и поставки коконов тутового шелкопряда : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Сайдахмедов М.С.; АН Узб.ССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1972. – 18л.
1135761
  Яковлев В.Н. Правовое регулирование заготовок фруктов и винограда : Автореф... кандидата юрид.наук: / Яковлев В.Н.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 25л.
1135762
  Байбороша Н.С. Правовое регулирование заключения брака в международном семейном праве: проблемы и реалии // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сборник научных трудов. – Минск, 2009. – С. 205-225. – ISBN 978-985-518-189-8
1135763
  Ласкевич А. Правовое регулирование заключения договоров по подготовке специалистов с высшим образованием для Вооруженных Сил в магистратуре // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 214-216. – ISBN 978-617-7069-28-6
1135764
  Тороп Ю.В. Правовое регулирование законодательной инициативы в Швейцарии // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 75-85. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1135765
  Король Н.М. Правовое регулирование заработаной платы / Н.М. Король. – Киев : Политиздат Украины, 1983. – 80 с.
1135766
  Хохуляк В.В. Правовое регулирование земельного налога в Украине / В.В. Хохуляк; МОиНУ; ЧНУ им. Юрия Федьковича. – Черновцы : Рута, 2004. – 280с. – ISBN 966-568-692-5
1135767
  Чмыхало Е.Ю. Правовое регулирование земельных отношений на региональном уровне // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.105-113. – ISSN 1608-8794
1135768
   Правовое регулирование и охрана труда работников торговли. Уч. пособие.. – Л.
ч. 1. – 1973. – 106с.
1135769
  Чепелевецкий А.М. Правовое регулирование изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Чепелевецкий А.М.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1973. – 24л.
1135770
  Лалетина А.С. Правовое регулирование имущественных отношений супругов в рамках Европейского Сообщества // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.46-51. – ISSN 1811-9018
1135771
  Тагунов Д.Е. Правовое регулирование индивидуальной трудовой деятельности / Д.Е. Тагунов. – М., 1987. – 62с.
1135772
  Рясенцев В.А. Правовое регулирование индивидуальной трудовой деятельности / В.А. Рясенцев. – М, 1988. – 36с.
1135773
   Правовое регулирование индивидуальной трудовой и кооперативной деятельности: межвуз. сб. науч. тр. : Межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Свердловский юридический институт, 1989. – 125 с.
1135774
  Волынкина М. Правовое регулирование инновационных отношений: опыт зарубежных стран // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 10. – С. 57-66. – ISSN 0201-7059
1135775
  Воронцова А.А. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России на рубеже веков (конец ХIХ - начало ХХ в.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 21-22. – ISSN 1812-3805
1135776
   Правовое регулирование иностранных инвестиций в СССР: новые нормат. акты. : Новые нормативные акты. – Москва : ДЕ-ЮРЕ, 1991. – 355 с.
1135777
  Фам Ши Чунг Правовое регулирование иностранных инвестиций во Вьетнаме : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фам Ши Чунг; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 201л. – Бібліогр.:л.181-201
1135778
   Правовое регулирование иностранных капиталовложений в развивающихся странах: страны Африки и Араб. Востока. – М., 1991. – 129с.
1135779
  Гончаров А.В. Правовое регулирование института представительства по гражданскому законодательству России XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 7. – С. 35-38. – ISSN 1812-3805


  В представленной статье рассматривается законодательное развитие института представительства в гражданском праве России XX в. Автор, перечисляя законодательные акты, содержащие положения о представительстве, указывает на существенные изменения в ...
1135780
  Шамраев А.В. Правовое регулирование информационных технологий : Анализ проблем и основные документы. Версия 1.0 / Московск. гос. ин-т международн. отношений; МИД РФ; Ин-т гос. и права; А. В. Шамраев. – Москва : Статут, 2003. – 1013с. – ISBN 5-8354-0127-2
1135781
   Правовое регулирование исполльзования атомной энергии в странах - членах СЭВ: сб. ст.. – М., 1987. – 98с.
1135782
  Раденко М.М. Правовое регулирование использования алфавитов в СССР в 20-40-е годы XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 19. – С. 30-32. – ISSN 1812-3805
1135783
  Абдуллаев И. Правовое регулирование использования водных ресурсов / И. Абдуллаев, А. Безбородов // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 1. – С. 47-49. – ISSN 1680-2721
1135784
  Ромащенко А.А. Правовое регулирование капитального строительства в колхозах : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ромащенко А.А. ; ХГУ. – Харьков, 1978. – 16 с.
1135785
  Ромащенко А.А. Правовое регулирование капитального строительства в колхозах : Автореф... канд.юр.наук: 12.00.03 / Ромащенко А. А.; МВССО УССР, Хар.юр. ин-т. – Х., 1978. – 15л.
1135786
  Колос Михаил Иванович Правовое регулирование карательно-воспитательных мер и обеспечение законности их осуществления в исправительно-трудовых колониях : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Колос Михаил Иванович; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 22л.
1135787
  Колос Михаил Иванович Правовое регулирование каратульно-воспитательных мер и обеспечение законности их осуществления в исправительно-трудовых колониях : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Колос Михаил Иванович; Мин-во Образов. Украины, КУ им Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 315л. – Бібліогр.:л.276-285
1135788
  Огрызков В.М. Правовое регулирование качества продукции / В.М. Огрызков. – Москва, 1973. – 288с.
1135789
  Первушин А.Г. Правовое регулирование колхозно-рыночной торговли / А.Г. Первушин. – М, 1959. – 76с.
1135790
  Сукманова Е. Правовое регулирование консалтинговых услуг в Украине // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.6-8
1135791
  Лурье С.М. Правовое регулирование контрактации в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Лурье С.М.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1968. – 19л.
1135792
  Луценко А.С. Правовое регулирование контрактной формы трудового договора / А.С. Луценко. – Донецк : Сталкер, 1999. – 288с. – ISBN 966-596-259-0
1135793
  Труш И.В. Правовое регулирование контроля за деятельностью коммунальных предприятий со стороны территориальных общин // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследов. ; НИИ трудовых и социал. отношений. – Минск, 2015. – № 1 (5). – С. 149-155. – ISSN 2306-255X
1135794
  Рутман Л.М. Правовое регулирование кооперированных поставок / Л.М. Рутман. – М, 1971. – 151с.
1135795
  Воронова Л.К. Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве : учебное пособие / Л.К. Воронова. – Киев : Вища школа, 1988. – 214 с. – ISBN 5-11-000213-4


  В пособии раскрыты основные вопросы становления банковской системы СССР, раскрывается правовой статус и функции советских кредитных учреждений, порядок планирования, предоставления и погашения краткосрочных и долгосрочных банковских ссуд. ...
1135796
  Тютекин Ю.И. Правовое регулирование лесного хозяйства и охраны лесов. : Дис... канд. юридич.наук: / Тютекин Ю.И.; Кишинев. гос. ун-т, Юридич. ф-тет. – Кишинев, 1964. – 229л.
1135797
  Цветков Б.Н. Правовое регулирование лесозаготовительных работ / Б.Н. Цветков. – Изд.2-е, перер. – Л, 1961. – 110с.
1135798
  Цветков Б.Н. Правовое регулирование лесопользования в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Цветков Б. Н.; ЛГУ. – Л., 1968. – 14л.
1135799
  Танчук И.А. Правовое регулирование материально-технического снабжения промышленности / И.А. Танчук. – М, 1965. – 200с.
1135800
  Горбачев И.М. Правовое регулирование материального стимулирования рабочих и служащих в современных условиях / И.М. Горбачев. – Ярославль, 1977. – 88с.
1135801
  Данченко Н.И. Правовое регулирование материальной ответственности рабочих и служаих за ущерб, причиненный ими предприятиям, организациям и учреждениям. (На материалах судебной практики УССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Данченко Н.И.; АН УССР. Совет Ин-та философии и Сктора государства и права. – К., 1969. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1135802
  Рулько Е.Т. Правовое регулирование межгосударственных торгово-экономических отношений: на пути к экономической безопасности // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 28-33. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
1135803
  Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок / О.Н. Садиков. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 286 с.
1135804
  Бордунов В.Д. и др. Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных судов / В.Д. и др. Бордунов. – Москва : Наука, 1988
1135805
  Шауки Ахмед Правовое регулирование международных торговых отношений (на практике Марокко) : Дис... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шауки Ахмед; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1985. – 177 л. – Бібліогр.: л. 155-177
1135806
  Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений / А.С. Довгерт. – Київ : УМК ВО, 1992. – 250с.
1135807
  Довгерт Анатолий Степанович Правовое регулирование международных трудовых отношений : Дис... доктора юридическихнаук: 12.00.03. / Довгерт Анатолий Степанович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 210л. – Бібліогр.:л.200-203
1135808
  Иванов А.П. Правовое регулирование международных туристских отношений : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Иванов А.П.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений МИД СССР. – М., 1974. – 26л.
1135809
  Горожанкин А.И. Правовое регулирование международных централизованых перевозок грузов автомобильным транспортом : Автореф... канд. юр.наук: / Горожанкин А. И.; Кишин. ГУ. – Кишинев, 1966. – 19л.
1135810
  Бувайлик Г.Е. Правовое регулирование международных экономических отношений / Г.Е. Бувайлик; АН УССР. Институт государства и права. – Киев : Наукова думка, 1977. – 382 с.


  В монографии исследуются проблемы международно-правового регулирования современных международных экономических отношений, широко освещается вклад Советского государства в его развитие, а также в становление новой отрасли международного права - ...
1135811
  Лисовский В.И. Правовое регулирование международных экономических отношений : Учеб. пособ. / В.И. Лисовский. – Москва : Высшая школа, 1984. – 191 с.
1135812
  Бехруз Х.Н. Правовое регулирование миграционной политики ЕС в современных реалиях // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 12-18. – ISSN 2306-9082
1135813
   Правовое регулирование миграционных процессов в Украине : [информ.-справоч. пособие]. – Киев : Атіка ; МОМ Міжнародна організація з міграції, 2002. – 327, [1] с. – На тит. арк: МОМ Міжнародна організація з міграції. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7714-86-1
1135814
  Коледа В.В. Правовое регулирование мобилизации Посполитого Рушения в законодательстве Великого княжества Литовского XVI в. по статутам 1529, 1566 и 1588 гг. // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2008. – Вып. 19. – С. 71-89. – ISBN 978-985-485-978-1. – ISSN 0202-6342
1135815
  Балявичюс З.Ю. Правовое регулирование наемного труда в буржуазной Литве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Балявичюс З.Ю. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1959. – 71 с.
1135816
   Правовое регулирование налогов с населения в СССР.. – Ашхабад, 1985. – 67с.
1135817
  Цыпкин С.Д. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР. / С.Д. Цыпкин. – М., 1955. – 76с.
1135818
  Бойкова О.Ф. Правовое регулирование научно-методической работы // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2013. – № 1 (24). – С. 169-182
1135819
  Подопригора А.А. Правовое регулирование научно-технического прогресса / А.А. Подопригора. – Киев, 1981. – 151 с.
1135820
  Разнатовський И.М. Правовое регулирование научно-технического прогресса в отрасли промышленности / И.М. Разнатовський. – К, 1987. – 178с.
1135821
  Зипунникова Н.Н. Правовое регулирование научной деятельности в Российской империи (из истории академического законодательства) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
1135822
   Правовое регулирование национальных отношений: сб. ст.. – Москва, 1980. – 182с.
1135823
  Журавлёва Т.В. Правовое регулирование новых направлений адаптивного спорта (к постановке проблемы) // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 219-223. – ISBN 978-966-927-257-7
1135824
  Лазько С. Правовое регулирование нотариальной формы договоров в законодательстве Украины // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 143-150
1135825
  Батыгин К.С. Правовое регулирование обеспечения трудящихяс пособиями по государственному социальному страхованию : Автореф... канд. юрид.наук: / Батыгин К.С.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1135826
  Бодрунов С.Д. Правовое регулирование оборонно-промышленного комплекса страны / С.Д. Бодрунов, Н.А. Никитина, Н.М. Глумова // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (25). – С. 15-21. – ISSN 1990-9780
1135827
  Захаров В.В. Правовое регулирование обращения взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в России в XVII - начале XX веке // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 21. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805
1135828
  Макарова Н.В. Правовое регулирование обращения с объектами растительного мира : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Макарова Надежда Владиславовна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 19 назв
1135829
   Правовое регулирование общественных отношений: сб.ст.. – Москва, 1976. – 120 с.
1135830
  Дмитренко А И. Правовое регулирование оплаты труда в колхозах на новом этапе развития колхозного строя : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Дмитренко И.А. ; М-во высш. и сред. спец.образования УССР. – Киев, 1960. – 18 с.
1135831
  Троценко И.Д. Правовое регулирование оплаты труда колхозников : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Троценко И.Д. ; МГУ. – Москва, 1965. – 22 с.
1135832
  Монкевичюс Э.А. Правовое регулирование организаци труда в колхозах и совхозах. (По матер. ЛитССР). : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Монкевичюс Э.А.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1978. – 20л.
1135833
  Балакирева В.М. Правовое регулирование организации дисциплины и охраны труда в рыболовецких колхозах. : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Балакирева В.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
1135834
  Разнатовський И.М. Правовое регулирование организации и деятельности республиканских промышленных объединений / И.М. Разнатовський. – К, 1981. – 187с.
1135835
  Коваленко Е.И. Правовое регулирование организации и оплаты труда в колхозах. : Автореф... канд. юридич.наук: / Коваленко Е.И.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1952. – 25 л.
1135836
  Сергиенко Л.А. Правовое регулирование организации труда государственных служащих / Л.А. Сергиенко. – Москва, 1981. – 64с.
1135837
  Семин Л.С. Правовое регулирование организационно-экономического механизма. / Л.С. Семин. – Днепропетровск, 1986. – 29с.
1135838
  Шевченко Я.Н. Правовое регулирование ответственности несовершеннолетних / Я.Н. Шевченко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 189 с.
1135839
  Хоменко Василий Николаевич Правовое регулирование ответственности хозорганов в хозяйственных отношениях : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Хоменко Василий Николаевич; АН УССР. Объединенный Совет ин-та философии и ин-та государства и права. – К., 1975. – 37л.
1135840
  Белова А.А. Правовое регулирование отечественного рынка произведений искусства (Актуальные вопросы теории и практики) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 0132-0769
1135841
  Лыкова Э.Б. Правовое регулирование отношений в жилищно-строительных кооперативах. / Э.Б. Лыкова; Под ред. Ю.С. Жицинского. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1978. – 103 с.
1135842
  Савельева И.В. Правовое регулирование отношений в области художественного творчества / И.В. Савельева. – Москва, 1986. – 141с.
1135843
  Голоденко И.А. Правовое регулирование отношений в сфере высшего образования в странах Европейского Союза (основные положения) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 87-95. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1135844
   Правовое регулирование отношений в сфере обслуживания граждан : Сборник статей. – Москва, 1983. – 172 с.
1135845
   Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / [Васьковский Е.В. и др.] ; под ред. И.С. Канзафаровой ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Науч. б-ка ун-та, Экон.-правовой фак. – Одесса : Астропринт, 2016. – 499, [1] с. : ил., портр. – Авт. указ. на с. 495-496. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-140-2
1135846
  Егоров В.Е. Правовое регулирование отношений в туристской деятельности // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 8. – С. 105-111. – ISSN 0132-0831
1135847
  Розенберг М.Г. Правовое регулирование отношений между всесоюзными внешнеторговыми объединениями и советскими организациями - заказчиками импортных товаров / М.Г. Розенберг. – Москва : Международные отношения, 1966. – 116 с.
1135848
  Коваль Н.И. Правовое регулирование отношений между колхозми и объединениями "Сельхозтехники" по выполнению механизированных работ. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Коваль Н.И.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1135849
  Долуханян Р.М. Правовое регулирование отношений между сторонами договора аренды торговых помещений : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Долуханян Р.М.; МВ и ССО РСФСР. Московский ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1970. – 24л.
1135850
  Поздняков В.С. Правовое регулирование отношений по внешней торговле СССР / В.С. Поздняков, О.Н. Садиков. – Москва, 1985. – 191с.
1135851
  Прощалыгин Р.А. Правовое регулирование отношений по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями должностного лица (в соответствии с Гражданским кодексом РСФСР 1922 г.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805
1135852
  Рябинский Б.М. Правовое регулирование отношений по перевозке грузов на советском морском транспорте : Автореф... канд. ист.наук: / Рябинский Б. М.; Хар. юр. ин-т. – Х., 1962. – 15л.
1135853
  Коган М.И. Правовое регулирование отношений по хранению товаров в торговле. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Коган М.И.; Моск.ин-т.нар.хоз-ва. – М, 1971. – 16л.
1135854
  Верб С.А. Правовое регулирование отношений производственного кооперирования строительных организаций / С.А. Верб. – Свердловск, 1974. – 171с.
1135855
  Гальперин Лев Борисович Правовое регулирование отношений промышленности и торговли и пути его совершенствования : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гальперин Лев Борисович ; МВ и ССО РСФСР , Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 37 с.
1135856
  Андрианов И.А. Правовое регулирование отношений транспортных организаций с клиентурой и между собой / И.А. Андрианов, С.А. Зинченко ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов : Ростов. ун-т, 1972. – 42 с.
1135857
  Иоаннис Литинас Правовое регулирование отношений Украины и ЕС в сфере осуществления инвестиций. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.11 / Иоаннис Литинас; КУ им. Т.Шевченко. Ин-т междунар. отношений. – К., 2000. – 164л. – Бібліогр.:л.145-162
1135858
   Правовое регулирование отношений хозяйственных систем: межвуз. сб.. – Куйбышев, 1979. – 146с.
1135859
  Искоян Аида Багратионовна Правовое регулирование охраны и использование растительного мира / Искоян Аида Багратионовна. – Ереван, 1987. – 129с.
1135860
  Хафизов Г.Х. Правовое регулирование охраны труды подростков / Г.Х. Хафизов. – Душанбе, 1976. – 55с.
1135861
  Сахипов М.С. Правовое регулирование пенсионного обеспечения колхозов / М.С. Сахипов. – Алма-Ата, 1966. – 146с.
1135862
  Носко Л.Я. Правовое регулирование перевозок / Л.Я. Носко. – Х, 1973. – 64с.
1135863
  Безрук Н.А. Правовое регулирование перевозок грузов, капитального строительства,. расчетов и кредитования в народном хозяйстве : учеб. пособие / Н.А. Безрук, В.Г. Вердников, Е.С. Компанеец ; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1979. – 76 с.
1135864
  Васькин В.В. Правовое регулирование перевозок железнодорожным и автомобльным транспортом / В.В. Васькин, В.В. Качанова. – Куйбышев, 1986. – 71с.
1135865
  Шварц Х.И. Правовое регулирование перевозок на автомобильном транспорте. / Х.И. Шварц. – Москва, 1966. – 264с.
1135866
  Савичев Г.П. Правовое регулирование перевозок народнохозяйственных грузов / Г.П. Савичев. – М., 1986. – 148с.
1135867
  Перелыгин В.И. Правовое регулирование перемещений рабочих и служащих на предприятиях и в организациях : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Перелыгин В.И.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 20л.
1135868
  Юдашкина Ц.Г. Правовое регулирование планирования материально-технического снабжения / Ц.Г. Юдашкина. – Куйбышев, 1984. – 51 с.
1135869
  Жабин А.П. Правовое регулирование планирования промышленного производства. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Жабин А.П.; Куйбыш. плановый ин-т. – Куйбышев, 1972. – 22л.
1135870
  Голубев А.А. Правовое регулирование подготовки врачебного персонала в РСФСР в 1917-1941 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 106-113. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1135871
  Прокудин В.П. Правовое регулирование подготовки и повышения квалификации рабочих в условиях научно-технического прогресса. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Прокудин В.П.; Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1980. – 14л.
1135872
  Пашков А.С. Правовое регулирование подготовки и распределения кадров / А.С. Пашков. – Л., 1966. – 188с.
1135873
  Орловский Ю.П. Правовое регулирование подготовки и расстановки кадров / Ю.П. Орловский. – Москва, 1983. – 109с.
1135874
  Дрожжин В.А. Правовое регулирование подготовки рабочих кадров на производстве : Автореф... канд. юридич.наук: 12.713 / Дрожжин В.А.; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юридический факультет. – Ленинград, 1970. – 26л.
1135875
  Кузнецова Н.С. Правовое регулирование подрядных договорных отношений в строительстве : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.03 / Кузнецова Н. С.; КУ им. Т Шевченко. – К., 1993. – 359л. – Бібліогр.:л.284-312
1135876
  Кузнецова Н.С. Правовое регулирование подрядных договорных отношений в строительстве. : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кузнецова Н.С,; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1993. – 53 с.
1135877
  Медведев С.Н. Правовое регулирование поземельных отношений в современной Аргентине : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Медведев С.Н.; МВ и ССО СССР. Всес. юрид. заочный ин-т. – М., 1971. – 22л.
1135878
  Фефелов В.А. Правовое регулирование политико-воспитательной работы с осужденными / В.А. Фефелов. – Рязань, 1985. – 62с.
1135879
  Геец И.В. Правовое регулирование получения ученой степени в Российской империи в ХІХ в. (на материалах украинских губерний) // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 21. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
1135880
  Бабаян С.Л. Правовое регулирование поощрительных институтов уголовно-исполнительного права (исторический аспект) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 17. – С. 37-40. – ISSN 1812-3805
1135881
  Соловьева С.В. Правовое регулирование порядка заключения договоров в США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 19-24. – ISSN 1991-3222
1135882
  Сосна Б. Правовое регулирование порядка приема на работу // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 9 (227). – С. 11-15. – ISSN 1810-3081
1135883
  Солодухин Г. Правовое регулирование порядка установления тарифов на комунальные услуги: постановка проблемы // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 95-97.
1135884
  Кабалкина Н.М. Правовое регулирование поставки импортных товаров народного потребления : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Кабалкина Н.М.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1970. – 16л.
1135885
  Борисович К.Л. Правовое регулирование поставки книжной продукции и комплектования книжных фондов библиотек / К.Л. Борисович. – Л, 1979. – 46с.
1135886
  Халфина Р.О. Правовое регулирование поставки продукции в народном хозяйстве / Р.О. Халфина. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 268 с.
1135887
  Башканский Я.З. Правовое регулирование поставни продукции винодельческой промышленности : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Башканский Я.З.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1970. – 16л.
1135888
  Притыка Д.Н. Правовое регулирование поставок / Д.Н. Притыка, ОсетинскийА.И. – К., 1989. – 255с.
1135889
  Сосна А. Правовое регулирование прав и обязанностей родителей и детей в международном законодательстве / А. Сосна, О. Сары // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2012. – № 1 (241). – С. 36-38. – ISSN 1810-3081
1135890
  Мингалева Ж.А. Правовое регулирование прав на результаты интеллектуальной деятельности в России и за рубежом // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2015. – Вып. 3 (29). – С. 62-70. – (Юридические науки ; вып. 3 (29)). – ISSN 1995-4190
1135891
  Разнатовский И.М. Правовое регулирование пранирования народного хозяйства СССР / И.М. Разнатовский. – К, 1977. – 260с.
1135892
  Старова Е.В. Правовое регулирование предоставления земельных участков для размещения объектов промышленности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 10 (64). – С. 70-75. – ISSN 1812-8696
1135893
  Кропачев Н.М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Республике Корея (сравнительно-правовой аспект) / Н.М. Кропачев, В.А. Мусин // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 96-103. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1135894
  Лиговская Д.П. Правовое регулирование преобразования интеллектуальной собственности в нематериальные активы и использование их в качестве активного инструмента в залоговых и международных инвестиционных кредитно-расчетных обязательствах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4 (49). – С. 2-7. – ISSN 1812-3910
1135895
  Манукян М.А. Правовое регулирование применения вспомогательных репродуктивных технологий с участием иностранных лиц в Республике Армения // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 33-36. – ISSN 1812-3910
1135896
  Фетисов К.А. Правовое регулирование применения технологий электронной подписи: краткий сравнительный анализ // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 32-34. – ISSN 1684-2618
1135897
  Улицкий С.Я. Правовое регулирование принудительных мер медицинского характера. / С.Я. Улицкий. – Владивосток, 1974. – 19с.
1135898
  Робинсон Н.А. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США. / Н.А. Робинсон. – М., 1990. – 523с.
1135899
  Конев Л.П. Правовое регулирование проектирования в промышленности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Конев Л.П.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1973. – 18л.
1135900
  Бриль Г.Г. Правовое регулирование прокурорского надзора в пореформенной России (вторая половина XIX века) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 25-27. – ISSN 1812-3805
1135901
  Ильюхов А.А. Правовое регулирование проституции в России в XIX - начале XX в. // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 12. – С. 76-85. – ISSN 0132-0769
1135902
  Красненков А.Л. Правовое регулирование профессионального отбора в СССР / А.Л. Красненков. – Калинин, 1989. – 80 с.
1135903
  Долголева И.А. Правовое регулирование профессионального пенсионного страхования в Республике Беларусь : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Долголева Ирина Алексеевна ; Нац. центр законодательства а правовых исследований Республики Беларусь. – Минск, 2012. – 27 с. – Библиогр.: 34 назв.
1135904
  Астахов В.В. Правовое регулирование процессов модернизации образовательной системы Украины: проблемы и перспективы // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 47-62. – ISSN 1993-5560


  "Модернизация образования в целом и системы непрерывного образования, в частности, является главной стратегической задачей развития украинского общества. В статье рассмотрены проблемы, возникающие в процессе реализации в Украине указанной стратегии, а ...
1135905
  Юмашев Ю.М. Правовое регулирование прямых иностранных капиталовложений в ЕЭС / Ю.М. Юмашев. – М., 1988. – 124с.
1135906
  Мустафин Р.Р. Правовое регулирование рабочего времени в Российской империи // Государство и право / Российская акад. наук ; Ин-т гос. и права. – Москва, 2011. – № 12. – С. 108-111. – ISSN 0132-0769
1135907
  Панкин М.Е. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. / М.Е. Панкин. – Москва, 1979. – 63с.
1135908
  Ахметова Правовое регулирование развития коренных народов Дальнего Востока в 1920-1930-е гг. / Ахметова, // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 73-81. – ISSN 0042-8779


  Задачей советской власти в 20-30-е годы 20-го века являлся перевод экономики народов Севера на новую основу, что заключалось в совершенствовании технологии, изменении организации труда и традиционных представлений.
1135909
  Иконицкая И.А. Правовое регулирование разрешения земельных споров в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Иконицкая И.А.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1968. – 15л.
1135910
  Стадник Николай Петрович Правовое регулирование разрешения коллективных трудовых способов (Конфликтов) : Дис... кандид. юридическихнаук: 12.00.05 / Стадник Николай Петрович; Ин-тут государства и права им. В.М.Корецкого. НАН Украины. – К., 1998. – 182л. – Бібліогр.:л.172-182
1135911
  Баховкина Л.Н. Правовое регулирование распределения доходов в колхозах / Баховкина Л.Н. – Москва : Госюриздат, 1954. – 104 с. – (Популярная юридическая литература)
1135912
  Морозова О.С. Правовое регулирование распределения налога с оборота и его роль в процессе финансового выравнивания в ФРГ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 8. – С. 60-66. – ISSN 0132-0769
1135913
  Астахов Н.П. Правовое регулирование расчетов между социалистическими организациями при иногородних поставках : Автореф... Канд.юрид.наук: / Астахов Н.П.; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос.ун-т. – Москва, 1962. – 17 с.
1135914
  Шалито Н.Б. Правовое регулирование рационализаторской деятельности / Н.Б. Шалито. – Л, 1989. – 126с.
1135915
  Носик Владимир Васильевич Правовое регулирование рационального использования земель сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса (на материалах УССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Носик Владимир Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 23л.
1135916
  Носик Владимир Васильевич Правовое регулирование рационального использования земль сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса (На материалах Украинской ССР) : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Носик Владимир Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 239л. – Бібліогр.:л.191-222
1135917
  Лемешенко Анатолий Андреевич Правовое регулирование рационального использования пастбищ. (По материалам КиргССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Лемешенко Анатолий Андреевич; АН СССР. Ин-т государства и права. – Москва, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1135918
   Правовое регулирование рационального использования трудовых ресурсов.. – К., 1989. – 223с.
1135919
  Владыченко А.А. Правовое регулирование реализации угольной продукции в Украине и России // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 4 (73). – С. 38-40. – ISSN 1812-3910
1135920
  Богацкая С.Г. Правовое регулирование рекламной деятельности : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / С.О. Богацкая Харківська державна акад. фізичної культури. – Москва : Университетская книга, 2007. – 368с. – (Новая университетская библиотека). – ISBN 978-5-98699-032-3
1135921
  Еременко В.И. Правовое регулирование рекламы в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 4. – С. 29-38. – ISSN 0132-0769
1135922
  Ахвледиани З.Г. Правовое регулирование розничной торговли : Автореф... канд. юрид.наук: / Ахвледиани З.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 19л.
1135923
  Тонян О.Э. Правовое регулирование рынка микрокредитирования: борьба с мошенничеством // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 178-180. – ISSN 1684-2618
1135924
   Правовое регулирование рыночных отношений в СССР: сб. ст.. – М,, 1990. – 88с.
1135925
  Герасимова А. Правовое регулирование свободных лицензий // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 67-71. – ISSN 0201-7059
1135926
  Осипова Г.Т. Правовое регулирование сделок, совершаемых гражданами / Г.Т. Осипова. – Минск, 1986. – 60с.
1135927
  Клюкин Б.Д. Правовое регулирование сельского хозяйства в США. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.714 / Клюкин Б.Д.; АН СССР. Ин-тут гос. и права. – М., 1972. – 36л.
1135928
  Иванов Б.Н. Правовое регулирование сельскохозяйственного налога в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Иванов Б.Н.; Москов. гос. ун-тет им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 22л.
1135929
  Азимов Ч.Н. Правовое регулирование служебных изобретений научно-исследовательских и конструкторских организаций : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Азимов Ч.Н.; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1971. – 20л.
1135930
  Чернов В.М. Правовое регулирование снабжения строек оборудованием / В.М. Чернов. – Томск, 1971. – 16с.
1135931
  Нгуен Тхань Дык Правовое регулирование создания и деятельности акционерных компаний во Вьетнаме : Автореф... кандид. юридич.наук: 12.00.03 / Нгуен Тхань Дык;. – Алматы, 1997. – 24л.
1135932
  Ву Куанг Правовое регулирование создания и деятельности совместных предприятий во Вьетнаме : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Ву Куанг;. – Алматы, 1997. – 24л.
1135933
   Правовое регулирование социалистических общественных отношений. Сб. ст.. – Махачкала, 1983. – 152с.
1135934
   Правовое регулирование социально-экономических отношений в условиях перестройки хозяйственного механизма : сб. науч. ст. – Барнаул, 1990. – 137с.
1135935
  Шайхатдинов В.Ш. Правовое регулирование социального обеспечения колхозников. : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Шайхатдинов В.Ш.; Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1969. – 24л.
1135936
  Бекерская Д.А. Правовое регулирование специальных (внебюджетных) средств бюджетных учреждений : учеб. пособ. / Д.А. Бекерская ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова, Юрид. ф-тет. – Одесса : [б. и.], 1973. – 44 с. : ил., 1 л. табло. – Библиогр.: с. 44
1135937
  Бекерская Декабрина Андриановна Правовое регулирование специальных (внебюджетных) средств бюджетных учреждений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Бекерская Декабрина Андриановна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 27л.
1135938
  Понкина А.И. Правовое регулирование спорта в государствах Латинской Америки / А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Рос. Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2012. – 163, [1] с. – Библиогр.: с. 161-163 и в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 16). – ISBN 978-5-425305-33-6
1135939
  Соловьев А.А. Правовое регулирование спорта в Швейцарии / А.А. Соловьев, И.В. Понкин, А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Российской Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2013. – 235, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 18). – ISBN 978-5-4465-0090-1
1135940
  Коссак В.М. Правовое регулирование сроков в договорных отношениях подряда на капитальное строительство : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Коссак В.М.; КГУ. – К., 1985. – 27л.
1135941
  Жигалкин П.И. Правовое регулирование сроков в трудных отношениях : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.05 / Жигалкин П. И.; МВиССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1974. – 24л.
1135942
  Беседкина Я.И. Правовое регулирование статуса ребенка в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 11. – С. 44-51. – ISSN 0132-0769
1135943
  Воропанов В.А. Правовое регулирование статуса судей и судебных представителей в законодательстве Екатерины II // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 20. – С. 41-45. – ISSN 1812-3805
1135944
  Тарабия Хассан Правовое регулирование страхования во внешнеэкономических связах. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Тарабия Хассан; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1998. – 202л. – Бібліогр.:л.183-202
1135945
  Минаев Александр Иванович Правовое регулирование строительства вооруженных сил Дальневосточной Республики (1920-1922 г.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Минаев Александр Иванович; КГУ. – К., 1980. – 32л.
1135946
  Минаев Александр Иванович Правовое регулирование строительства вооруженных сил дальневосточной республики (1920-1922 гг.) : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Минаев Александр Иванович; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1980. – 191л. – Бібліогр.:л.167
1135947
  Прокопенко В.В. Правовое регулирование таможенного контроля и таможенного оформления воздушны- судов // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.48-53
1135948
  Татаренко А.В. Правовое регулирование таможенной деятельности в России XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 23-24. – ISSN 1812-3805
1135949
  Адуев А.Н. Правовое регулирование товарных законов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.712 / Адуев А.Н. ; МГУ. – Москва, 1972. – 20 с.
1135950
   Правовое регулирование торговой деятельности в Украине.. – Х., 1997. – 654с.
1135951
  Усенин В.И. Правовое регулирование труда в капиталистических странах / В.И. Усенин, М.В. Баглай. – Москва : [б. и.], 1963. – 215 с.
1135952
  Смирнов О.В. Правовое регулирование труда в странах капитала / О.В. Смирнов, К.П. Уржинский. – Воронеж, 1967. – 83с.
1135953
  Леденев Ю.В. Правовое регулирование труда в сфере культуры / Ю.В. Леденев. – М.
3. – 1987. – 89с.
1135954
  Воробьев Д.В. Правовое регулирование труда во время Великой отечественной войны (1941-1945 гг.) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 5 (83). – С. 183-188. – ISSN 1812-8696
1135955
   Правовое регулирование труда водителей и безопасности дорожного движения.. – К., 1983. – 216с.
1135956
  Абрамова А.А. Правовое регулирование труда женщин в СССР : автореф. дис. ... канд. юрд. наук / Абрамова А.А. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1951. – 14 с.
1135957
  Ананьева К.Я. Правовое регулирование труда медицинских работников : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Ананьева К.Я.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1968. – 18л.
1135958
  Голованова Е.А. Правовое регулирование труда подростков в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Голованова Е.А.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1951. – 24 с.
1135959
  Иванов В.Г. Правовое регулирование труда подростков в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 713 / Иванов В.Г.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-тут сов. законодательства. – М., 1968. – 19л.
1135960
  Пастухов В.П. Правовое регулирование труда преподавателей высшей школы. / В.П. Пастухов. – К., 1981. – 240 с.
1135961
  Власова А.Г. Правовое регулирование труда работников государственной торговли и общественногшо питания / А.Г. Власова, Э.А. Зинчук. – Москва, 1973. – с.
1135962
  Кагазов О. Правовое регулирование труда работников нефтяной промышленности. (На материалах нефтяной промышленности Казахстана, Азербайджана и Чечено-Ингушской АССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.713 / Кагазов О.; Казахск. Гос. ун-т им. С.М.Кирова. Юридич. фак-т. – Алма-Ата, 1971. – 16л.
1135963
  Озерина Н.Н. Правовое регулирование труда работников плавсостава флота рыбной промышленности СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Озерина Н. Н.; ЛГУ. – Л., 1972. – 21л.
1135964
  Воеводенко Наталия Константиновна Правовое регулирование труда работников с ненормированным рабочим днем : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Воеводенко Наталия Константиновна; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1976. – 21л.
1135965
  Чубуков Г.В. Правовое регулирование труда работников сельскохозяйственных предприятий / Г.В. Чубуков. – Москва, 1980. – 245 с.
1135966
  Богачева О.Г. Правовое регулирование труда работников совхозов : Автореф... канд. юр.наук: / Богачева О. Г.; МГУ, юр. фак. – М., 1960. – 16л.
1135967
  Уваров В.Н. Правовое регулирование труда работников физической культуры и спорта : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Уваров В.Н.; Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова. Юрид. фак. – Алма-Ата, 1971. – 26л.
1135968
  Горячих К.М. Правовое регулирование труда рабочих и служащих в первые годы Советской власти (1917-1920 гг) : Автореф... канд. юр.наук: / Горячих К. М.; М-во юст. СССР, Всес.НИИ сов. законодавства. – М., 1972. – 22л.
1135969
  Глазырин В.В. Правовое регулирование труда рабочих и служащих в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. : Автореф... Канд.юрид.наук: 713 / Глазырин В.В.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т.советского законодательства. – М, 1968. – 20л.
1135970
  Ярославцев В.В. Правовое регулирование трудових отношений в России: история становления и развития (до начала XX века // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (68). – С. 71-77. – ISSN 1812-8696
1135971
  Бодерскова Н.Н. Правовое регулирование трудового стажа рабочих и служащих : Автореф... канд. юр.наук: / Бодерскова Н. Н.; МВиССО УССР, Харьк. юр. ин-т. – Х., 1971. – 20л.
1135972
  Сивачев Н.В. Правовое регулирование трудовых отношений в США / Н.В. Сивачев. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 263 с.
1135973
  Шиник Д.Н. Правовое регулирование трудовых отношений сезонных рабочих и служащих. / Д.Н. Шиник. – Кишинев, 1975. – 120с.
1135974
   Правовое регулирование управления отраслью промышленности союзной республики. – К., 1984. – 278с.
1135975
  Шептулина Н.Н. Правовое регулирование услвий труда женщин / Н.Н. Шептулина. – М, 1978. – 87с.
1135976
  Шубакова Н.А. Правовое регулирование условий труда подростков в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Шубакова Н.А.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 26л.
1135977
  Зайцева И.В. Правовое регулирование участия законодательного органа в формировании высшего органа исполнительной власти в субъектах Дальнего Востока // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.164-176. – ISSN 1608-8794
1135978
  Автономов А.С. Правовое регулирование факторинга в России и во Франции // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 6. – С. 35-50. – ISSN 0132-0769
1135979
  Скарженовский Н.Г. Правовое регулирование финансирования капитальных вложений в СССР. / Н.Г. Скарженовский. – Душанбе, 1967. – 116с.
1135980
  Маркова Г. Правовое регулирование финансового рынка в Чешской Республике // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 35-40. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Становление и развитие правового регулирования финансового рынка, рынка банковских услуг и страхования. Система надзора в финансовой сфере.
1135981
  Макаров А.И. Правовое регулирование форм реализации программного обеспечения как метод борьбы с "интеллектуальным пиратством" в Российской Федерации // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 30-32. – ISSN 1812-3910
1135982
  Плекан А.М. Правовое регулирование хозяйственного механизма в основных звеньях промышенности / А.М. Плекан. – Рига, 1982. – 219с.
1135983
  Астахов Н.П. Правовое регулирование хозяйственного расчета промышленного предприятия (объединения) / Астахов Н.П. ; Казанский финансово-эконом. ин-т. – Казань : Казанский университет, 1975. – 216 с.
1135984
  Мартемьянов В.С. Правовое регулирование хозяйственного расчета, совместной хозяйственной деятельности и рассмотрения хозяйственных споров / В.С. Мартемьянов. – Москва, 1979. – 53 с.
1135985
   Правовое регулирование хозяйственного управления и хозрасчета: уч. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Куйбышев, 1986. – 80с.
1135986
  Емец И.Г. Правовое регулирование хозяйственной деятельности / И.Г. Емец. – К., 1985. – 73с.
1135987
  Игнатьев Дмитрий Валентинович Правовое регулирование хозяйственной деятельности подсобных предприятий и промыслов колхозов : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Игнатьев Дмитрий Валентинович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 22л.
1135988
   Правовое регулирование хозяйственной деятельности предприятий и объединений.. – М., 1986. – 131с.
1135989
  Собчак А.А. Правовое регулирование хозяйственной деятельсноти. / А.А. Собчак. – Ленинград, 1981. – 167с.
1135990
  Калмыков Ю.Х. Правовое регулирование хозяйственных отношений / Ю.Х. Калмыков. – Саратов, 1982. – 204с.
1135991
   Правовое регулирование хозяйственных отношений. Сб. ст.. – Москва, 1978. – 163с.
1135992
  Рубин А.М. Правовое регулирование централизованных перевозок грузов автомобильным транспортом. / А.М. Рубин. – М, 1960. – 173с.
1135993
  Волкова Наталья Алексеевна Правовое регулирование членства в колхозе : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Волкова Наталья Алексеевна; М-во юстиции СССР. Всесоюзн. н.-иссл. ин-т советского законодательства. – М., 1973. – 19л.
1135994
   Правовое регулирование экономики: сб. ст.. – М., 1979. – 248с.
1135995
   Правовое регулирование экономической деятельности в империалистических и развивающихся странах. Сб. науч. тр.. – М., 1973. – 192с.
1135996
  Жуков В.И. Правовое регулирование экспидиционной деятельности на транспорте : Автореф... канд. юр.наук: / Жуков В. И.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1968. – 20л.
1135997
  Митина С.И. Правовое регулирпования международных отношений на море в эпоху элиннизма // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.52-55
1135998
  Лаптев В.В. Правовое регулрование хозяйственных отношений / В.В. Лаптев. – М, 1980. – 48с.
1135999
  Киндюк Б. Правовое регултрование концессионных отношений в лесной отрасли / Б. Киндюк, К. Киндюк // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 21-23.
1136000
  Агееу А. Правовое рэгуляванне сістэмы школьнай адукацыі Магілеускай губерні як адлюстраванне як адлюстраванне каланіяльная залежнасці беларускіх зямель ад Расійскай імперыі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 37-39. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У дадзеным артыкуле разглядаецца прававое рэгуляванне ў сферы школьнай адукацыі Магілёўскай губерні як адлюставанне яе каланіяльнай залежнасці. Аналіз прававых дакументаў паказвае, што на Магілёўшчыне у ХІХ - пачатку ХХ стст. рэгулявалі дзейнасць ...
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,