Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1134001
  Куліш Т.В. "Протилежне мовлення" у дискурсі акцентуйованих особистостей (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 348-353
1134002
  Ханас Р. "Протиотрута" від "мистецтва кохання" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 227-228. – ISSN 0868-4790-8
1134003
  Поляков Н.В. "Протоуниверситетское образование" / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 11-24. – ISBN 978-966-551-249-3


  Содружество Пифагора. Академия Платона. Ликей Аристотеля. Мусейон Птолемея и Александрийская библиотека.
1134004
  Секундант С.Г. "Протофизика" в контексте споров между аналитической и конструктивной теорией науки / С.Г. Секундант, В.М. Куплин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1134005
  Конопальцев Н.Ю. "Протрептик" Аристотеля // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 1. – С.100-110
1134006
  Сватко Ю. (Прото)європейська філософія мови: версія платонізму // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 20-26
1134007
   Протидія та запобігання злочинам у сфері господарської діяльності : збірник метод. рек. / [Близнюк І.Л. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. НДІ. – Київ ; Харків : Мачулін, 2017. – 405, [1] с. – Бібліогр.: с. 404-405 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7589-10-4
1134008
  Биструхін Г. Протидія тероризму та криза сучасних правових норм розвинутих держав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 133-137
1134009
  Кучерук М.М. Протидія тероризму у міжнародному праві докласичного періоду // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 96-103. – ISSN 2220-1394
1134010
  Міщенко В. Протидія тероризму у паливно-енергетичному комплексі держави як основа забезпечення національної та міжнародної безпеки // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 63-65.
1134011
  Яригіна С. Протидія тероризму як напрям забезпечення національної безпеки держави: теоретико-правовий аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 220-221
1134012
  Проневич О. Протидія тероризму як пріоритетний напрям реалізації узгодженої політики держав-членів Європейського Союзу у галузі безпеки: концептуально-правовий вимір // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 281-284. – ISBN 978-617-7220-78-6
1134013
   Протидія тероризму, нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення й захист критичної інфраструктури : зб. матеріалів засідань Міжвідомчої експерт. робочої групи, створеної при НІСД / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [за ред. О.Д. Маркєєвої, Ю.М. Скалецького]. – Київ : Фенікс, 2013. – 101, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-194-3
1134014
  Богатирьов І. Протидія тероризму: кримінально-виконавчий аспект // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-59.
1134015
   Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 431, [1] с. : іл., табл. – Окр. ст. англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-78-6
1134016
  Василинчук В.І. Протидія тінізаціі економіки оперативними підрозділами ДСБЕЗ МВС України / В.І. Василинчук, В.І. Тесленко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 105-112.
1134017
  Мельник Т.М. Протидія тінізації у зовнішньоекономічному секторі України / Т.М. Мельник, Т.Л. Вишинська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 95-107 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 38 назв. – ISSN 1993-6788
1134018
  Черненко В.В. Протидія торгівлі жінками в Україні // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 69-74.
1134019
   Протидія торгівлі людьми : навчально-методичний посібник / [ Наталя Гусак, Олена Савчук, Василь Назарук, Тетяна Семигіна ]; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; за ред. Т. Семигіної. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 168с. – ISBN 978-966-518-481-2
1134020
   Протидія торгівлі людьми : (законодавчі акти) / [відп. за вип. Сорочик Ю.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 62 с.


  У пропоноване друковане видання включено текст Закону України "Про протидію торгівлі людьми", який набрав чинності 15 жовтня 2011 року, окремі статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України стосовно питань ...
1134021
   Протидія торгівлі людьми в Україні : матеріали для практичного використання працівниками правоохоронних органів та суддями / Васильєва М.О. [ та ін. ]. – Київ : Тютюкін, 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-97067-1-3
1134022
  Лизогуб Я.Г. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства : Навч. посібник / Я.Г. Лизогуб, С.С. Яценко; Луганська акад. внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України; КНУТШ; Наук. ред. С.С. Яценко. – Київ : Атіка, 2005. – 240с. – ISBN 966-326-100-5
1134023
  Ахтирська Н. Протидія торгівлі людьми: правові питання практичної реалізації // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 78-91.
1134024
  Чуніхіна Л. Протидія традиційним схемам (прийомам, механізмам, заходам) "відмивання" доходіу, отриманих злочинним шляхом як запобіжний засіб бротьби з організованою злочинністю // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.125-130
1134025
  Вербенський М.Г. Протидія транснаціональній злочинності спеціалізованими підрозділами органів внутрішніх справ України: сучасні тенденції // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 83-89.
1134026
  Сергєєва Д.Б. Протидія транснаціональній організованій злочинності: пропозиції до законодавства // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 247-254. – ISSN 1609-0462
1134027
  Старушкевич А.В. Протидія фінансовим злочинам з використанням інформаційно-аналітичних технологій у країнах Європейського Союзу та США // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 51. – С. 12-18.
1134028
  Чернявський С.С. Протидія фінансовому шахрайству в країнах Європи та США // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 15-188.
1134029
  Свиридюк Н.П. Протидія фінансуванню тероризму у зарубіжному кримінальному законодавстві // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 55-58. – ISSN 2312-928X
1134030
  Ковальчук А. Протидія фінансуванню тероризму: завдання та місія підрозділів фінансових розвідок / А. Ковальчук, Г. Панасенко // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 158-160. – ISBN 978-617-7220-78-6
1134031
  Мазур І. Протидія функціонуванню тіньової діяльності в банківській системі : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 4. – С. 62-65. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
1134032
  Сухонос В. Протидія шахрайству з фінансовими ресурсами у банківській сфері // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 160-163
1134033
  Чижов О.В. Протидія шахрайству у фінансовому секторі як один із способів зменшення обсягів тіньової економіки : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 171-180 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1134034
   Протидіяти агресії разом // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 4


  Меморандум про взаємодію уклали КНУ імені Тараса Шевченка та Міжнародний інформаційний консорціум «Бастіон» під час засідання круглого столу «Нереалізований потенціал України у протидії російській агресії. Формування нових механізмів інформаційної ...
1134035
   Протидіяти небезпеці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Українські студенти мають знати більше про проблеми торгівлі людьми та інші соціальні небезпеки, щоб розуміти, як їх уникати і як діяти за потреби. Тож МОН закладає відповідну інформацію у нові стандарти освіти. Про це розповів заступник міністра ...
1134036
  Єрмілов В.С. Протиепідемічна діяльність земської медицини Таврійської губернії // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 120-124. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1134037
  Доброленський Г.О. Протиерозійна ефективність лісонасаджень на яружно-балочних схилах в умовах Придеснянської височини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 142-149 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв
1134038
   Протиерозійна оптимізація землекористування сільськогосподарських підприємств: локальний рівень / В.П. Коляда, М.В. Шевченко, О.В. Круглов, А.О. Ачасова, П.Г. Назарок // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 57-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
1134039
  Парфенов М.О. Протиерозійна система обробітку грунту / М.О. Парфенов. – Одеса, 1990. – 92с.
1134040
  Белоліпський В.О. Протиерозійна стійкість чорнозему звичайного та обгрунтування структури посівних площ // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
1134041
  Копистинський М.М. Протиерозійні гідротехничні споруди / М.М. Копистинський. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ : Урожай, 1988. – 176с.
1134042
  Соловей Г. Протиерозійні заходи у землеробстві Карпатського регіону: історичний аспект // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 148-150. – ISSN 1998-4634
1134043
  Холуп"як К.Л. Протиерозійні меліорації на Україні та перспективи раціонального використання еродованих земель // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 22-30 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1134044
  Темніков В.О. Протизавадні засоби напівропвідникових перетворювачів електричної енергіх : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Темніков В.О.; КПІ. – К., 1994. – 17л.
1134045
   Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ : Соціологічний та історико-правовий аналіз / В.О. Соболєв, О.Н. Ярмиш, О.А. Мартиненко, Д.А. Кобзін, І.П. та ін. Рущенко; В.О. Соболєв, О.Н. Ярмиш, О.А. Мартиненко, Д.А. Кобзін та ін.; Нац. ун-т внутрішніх справ; Харківська правозахисна група; Харк. ін-т соціал. досліджень; За заг. ред. О.Н. Ярмиша. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2005. – 212с. – ISBN 966-966-03-3117-7
1134046
   Протизапальні ефекти інгібітору протеїнкіназ похідного піролу з протипухлинною активністю / Г.М. Кузнєцова, М.С. Єна, І.П. Котляр, О.В. Линчак, В.К. Рибальченко // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – С. 213-214. – ISSN 1562-1774
1134047
  Давидов Л.Я. Протизаплідні засоби / Л.Я. Давидов. – Київ, 1990. – 30с.
1134048
  Кухарчук Микола Протизастудні правила на кожен день // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 4 : фото
1134049
  Усик Світлана Протизастудні правила на кожен день / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 2-3 : фото
1134050
   Протизначення : Двомовна антологія молодої української поезії. – Львів : Кальварія, 2001. – 104с. – ISBN 966-7092-87-9
1134051
  Костенко Ігор Андрійович Протикорозійний захист сталі від матеріальних та енергетичних забруднень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Костенко І.А.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – 22 с.
1134052
  Соловйов В.І. Протикригові захисні композиції на основі модифікованих поліорганоесилоксанів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Соловйов В.І.; КПІ. – К., 1994. – 14л.
1134053
  Топчій А. Протилежний берег ночі : Поезії / А. Топчій. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 72с. – ISBN 966-7276-55-4
1134054
  Ященко Д.В. Протилежність як базове поняття антонімії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 308-315. – ISBN 966-581-295-6
1134055
  Берегова Т.В. Протиопіковий засіб на основі меланіну / Т.В. Берегова, Л.І. Остапченко // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 39
1134056
  Шинкарук Л.А. Протипаводкові акумулюючі ємкості на річках Українських Карпат: проектування, будівництво, експлуатація, дослідження / Л.А. Шинкарук, М.М. Хлапук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 309-314 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1134057
  Адаменко О.М. Протипаводкові заходи на Галицькому інженерно-екологічному полігоні в долині Дністра // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5-11 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
1134058
  Савицький І.І. Протиповітряна оборона. / І.І. Савицький, П.М. Кирилов. – К., 1953. – 216с.
1134059
  Брусов І.І. Протиповітряний і протихімічний захист / І.І. Брусов. – К, 1953. – 111с.
1134060
  Ковальова О.І. Протиповстанські операції як елемент стратегії домінування США в Латинській Америці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 235-242


  В статті досліджуються американські протиповстанські операції та зазначається, що протиповстанська стратегія, яку США застосовують в Латинській Америці, спрямована не стільки на боротьбу проти повстанських рухів, скільки на окупацію країни.
1134061
  Яковець Наталія Протипожежна безпека актуальна завжди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 15-17 : фото
1134062
  Папенко Є. Протипожежна діяльність українського молодіжного товариства "Січ" упродовж 1900 - 1914 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 113-116. – ISBN 978-966-171-783-0
1134063
  Трошина Світлана Протипожежна підготовка загальноосвітніх закладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 18
1134064
  Ященко Володимир Протипожежний захист Вітчизни // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 19-20
1134065
  Смірнов Д.О. Протипожежний захист населення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 15-16 : фото
1134066
  Тихомиров Д. Протиправна бездіяльність як вид девіантної поведінки / Д. Тихомиров, В. Віщук // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 66-67


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
1134067
  Галушка Ю. Протиправна поведінка органів дізнання та досудового слідства як підстава відшкодування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 168-174. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Структурним елементом складу порушення, вчиненого правоохоронними органами, зокрема, досудового слідства та дізнання охоронюваних законом прав та інтересів фізичних осіб є протиправна поведінка, об"єктивним вираженням якої є неправомірна дія або ...
1134068
  Тимошенко В.І. Протиправна поведінка: визначення та мотивація // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 61-67
1134069
  Березовська І. Протиправне використання персональних даних, що містяться у соціальних мережах як загроза інформаційній та національній безпеці України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 185-191. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1134070
  Ковригіна В.Є. Протиправне поглинання господарських підприємств та проблеми юридичної відповідальності // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 29-36
1134071
  Сердюков К.Г. Протиправні банкрутства як елемент тіньового інституту неплатоспроможності / К.Г. Сердюков, В.В. Гой // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 96-98. – Бібліогр.: 10 назв
1134072
  Хоменко М. Протиправність у системі умов відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 274-282


  У статті досліджуються особливості протиправності як умови відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами. Автор звертає увагу, що зобов"язання держави з відшкодування шкоди може виникати і за ...
1134073
  Прасов О. Протиправність як підстава цивільної відповідальності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 82-87
1134074
  Карнаух Б. Протиправність, генеральний делікт і чисті економічні втрати // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 185-187. – ISBN 978-617-7069-17-0
1134075
  Якубовський Михайло Михайлович Протипроменева ефективність комплексних препаратів, що поєднують антиоксидантні та сорбційні властивості : Автореф... доктора медичнихнаук: 14.03.20 / Якубовський Михайло Михайлович; НАН України. Ін-тут експеримент. патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецьког. – К., 1997. – 46л.
1134076
   Протипухлинна активність природних кілерів під впливом пептидоглікану і білка А стафілокока / В.К. Позур, А.Г. Федорчук, А.А. Самойленко, Л.С. Холодна, Л.М. Скивка, Л.М. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-67. – (Біологія ; Вип. 31)


  Пептидоглікан і клітиннозв"язний білок А стафілокока супресивно впливають на природну цитотоксичність клітин периферичної крові мишей, і максимальне пригнічення активності природних кіперних клітин спостерігається на 21-й день після внутрічеревного ...
1134077
  Геращенко О.Л. Протипухлинна активність рекомбінантних бета-дефенсинів людини на моделі in cellulo : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Геращенко Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ, 2015. – 143 л. – Бібліогр.: л. 122-143
1134078
  Геращенко О.Л. Протипухлинна активність рекомбінантних бета-дефенсинів людини на моделі in cellulo : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Геращенко Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1134079
  Співак С.І. Протипухлинна дія лімфоцитів (різної локалізації) мишей з перевивною МХ-рабдоміосаркомою та меланомою В16 / С.І. Співак, Ю.Д. Вінничук, О.В. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-26. – (Біологія ; вип. 32)


  На двох моделях пухлинного росту - перевивна МХ-рабдоміосаркома та меланома B16 - проводилося вивчення особливостей взаємодії пухлиних клітин та лімфоцитів мишей ліній BALB/c та C57BL/6. Встановлено, що при меланомі В16 інгібуючий вплив лімфоцитів ...
1134080
  Горбач О.І. Протипухлинна ефективність вакцинотерапії на основі дендритних клітин в комбінації з хіміотерапією в експерименті : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Горбач Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 172 л. – Бібліогр.: л. 142-172
1134081
  Горбач О.І. Протипухлинна ефективність вакцинотерапії на основі дендритних клітин в комбінації з хіміотерапією в експерименті : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Горбач Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1134082
   Протипухлинна ефективність комбінованого застосування ксеногенної протипухлинної вакцини та доксорубіцину у мишей із карциномою легені Льюїс / О.О. Круць, О.П. Карпенко, Г.В. Діденко, Є.Г. Шпак // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 2 (18). – С. 73
1134083
  Дзюба О. Протипухлинна та антибактеріальна активність плодів Viburnum opulus / О. Дзюба, Н. Скрипченко, Г. Мегалінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували протипухлинну та антибактеріальну активність лектиновмісної та водної витяжок плодів Viburnum opulus L. У результаті дослідження встановлено, що лектинова витяжка менш ефективна, ніж водна фракція калини. Проте в обох випадках Viburnum ...
1134084
   Протипухлинні, антиметастатичні та метаболічні ефекти новосинтезованих платинових комплексів / А. Білюк, Л. Гарманчук, О. Скачкова, Г. Репіч, С. Орисик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 69-75. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Метою цієї роботи було вивчення протипухлинних, антиметастатичних та метаболічних ефектів новосинтезованих n,[число пі] -хелатних комплексів Pt2+ із N-алілтіосечовинами (комплекс ІІ та комплекс ІV). Для цього використано високометастазуючий штам ...
1134085
  Слабошпицький М. Протирання дзеркала = Іігор Качуровський у листах і поза ними // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2017. – № 7/9. – С. 91-140. – ISSN 0130-1608
1134086
  Слабошпицький М. Протирання дзеркала. Канадські сюжети // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 липня-2 серпня (№ 30). – С. 12-13
1134087
  Слабошпицький М. Протирання дзеркала. Спогади (Те, чого ви не прочитаєте в історії літератури) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№ 28). – С. 8-9
1134088
  Слабошпицький М. Протирання дзеркала. Спогади. Фрагменти з книги. Те, чого ви не прочитаєте в історії літератури // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 2017. – № 329/330/331. – С. 140-240
1134089
  Хаустова М.Г. Протиріччя й закономірності розвитку правової системи // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 3-8. – ISSN 0201-7245
1134090
  Шабанов Д.І. Протиріччя корпоративних відносин в національній економіці та шляхи їх подалання // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 162-170. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
1134091
  Карпенко В.В. Протиріччя між виконавчою владою і місцевим самоврядуванням на регіональному рівні та механізми їх розв"язання: досвід України і Франції : 25.00.04. Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління / Карпенко В. В.; УАДУ при Президентові України. – Одеса, 2000. – 19 с.
1134092
  Пядишев В.Г. Протиріччя між принципами мирного співіснування держав: міжнародно-правове значення та перспективи розв"язання // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 62-70
1134093
   Протиріччя на шляху до політичної консолідації Молдови: геополітичний чинник // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 136-153. – ISBN 978-966-02-8276-6
1134094
  Варгатюк С.В. Протиріччя представників державного проводу Директорії УНР у виборі стратегічного зовнішньополітичного курсу України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 23-28. – ISSN 2076-1554
1134095
  Брисенко Д.А. Протиріччя розвитку Організації Чорноморського економічного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 119-121
1134096
  Кращенко Ю. Протиріччя розвитку студентського самоврядування // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 117-123. – ISSN 1682-2366
1134097
  Міщенко С. Протиріччя сучасних грошових систем і шляхи їх подолання // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
1134098
  Орєхова Т. Протиріччя та взаємодія між країнами і транснаціональним корпораціями в умовах невизначеності глобального економічного середовища // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 59-65. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1134099
  Єрмоленко О.А. Протиріччя та їх наслідки на ринку праці в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 231-236. – ISSN 2222-4459
1134100
  Ночовна Ю.А. Протиріччя та проблеми обліку капітальних інвестицій / Ю.А. Ночовна, Т.В. Радевич // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – С. 18-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1134101
  Сибірцев В В. Протиріччя та проблеми сучасного розвитку національного ринку праці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 218-223. – ISSN 2222-4459
1134102
  Нехай В.В. Протиріччя та спільна мета логістики і маркетингу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 114-119. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто протиріччя та спільна мета логістики і маркетингу в управлінській діяльності підприємства.
1134103
  Ніфатова О.М. Протиріччя та типологізація взаємодії інтегрованих структур бізнесу: брендинговий аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 399-404. – ISSN 2222-4459
1134104
  Головинський Л.П. Протиріччя у визначенні магнітних полюсів Землі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 21-28. – (Географія ; Вип. 41)


  Дана робота є оглядовою, науково-методичною. Вона присвячена протиріччю у визначенні поняття та розташуванні магнітних полюсів Землі, яке, на жаль, існує як в навчальній, так і в науково-довідковій літературі.
1134105
  Ніка О.І. Протиставлення чи взаємодія книжної і народної культур? // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 11-18


  Аналізуються відносна опозитивність книжної та народної культур і ступені їх інтерференції в літературній продукції переходового і Ренесансного періодів. Relative opposition of literary and vernacular cultures and the grades of their interferation in ...
1134106
  Малікова О.В. Протиставлення як риторичний прийом і стратегія християнського теологічного дискурсу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 322-328
1134107
  Гревцова Г.Т. Протистоцидні властивості представників роду Cotoneaster (Мedic.) Bauhin / Г.Т. Гревцова, В.М. Грабовенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Для 66 таксонів роду Cotoneaster Мedic.) Bauhin вперше встановлені протистоцидні властивості летких фракцій їх фітонцидів.
1134108
   Протистояння : Хроніка Помаранчевої революції у свідченнях і документах МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 120с. – ISBN 966-608-379-5
1134109
  Шевчук Оксана Протистояння (Микола Куліш та його доба) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-45. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Першим засобом пропагадни ідеалів, сповідуваних радянською владою, стало театральне мистецтво. Останнє стало політичним інструментом ідеології. Сформувалася культура театралізованих масових дійств, на противагу якій і постав театр Миколи Куліша.
1134110
  Боровик Микола Протистояння анархістів України владі урядів Української Центральної Ради // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2(719), кв.-черв. – С. 181-186. – ISSN 0042-9422
1134111
  Подобінська-ШтикТ Протистояння безпековим загрозам у США та Великій Британії: порівняльний аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 6 (291). – С. 17-20
1134112
  Бикова Т. Протистояння більшовиків і кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 грудня (№ 50). – С. 5
1134113
  Бикова Т. Протистояння більшовиків і кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 21 грудня (№ 51). – С. 6
1134114
  Бикова Т. Протистояння більшовиків і кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 6
1134115
  Товстуха П.В. Протистояння більшовицької й меншовицької концепцій революційного процесу в 1905-1907 pp. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-30. – (Історія ; вип. 59/60)


  Аналізуються причини протистояння більшовицької й меншовицької фракцій РСДРП.
1134116
  Курило І.П. Протистояння католицької релігії та світської влади у Середньовіччі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 198-200. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1134117
  Помінчук В. Протистояння комуністичної ідеології з ідеями націоналізму на Східній Волині в 1944 - 1945 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 332-334. – ISBN 978-966-171-893-6
1134118
  Осельська О.С. Протистояння континентальної та атлантистської геополітичної стратегії як чинник становлення та розвитку феномену української гібридної ідентичності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 23-30. – ISSN 2308-6912


  Головним питанням, перед яким стоїть сьогодні Українська держава - це спроможність України ефективно підтвердити або безнадійно втратити право на суверенне, свідоме, по-новому прочитане існування в Новому світі. Причому вірогідність зміни пейзажу ...
1134119
  Поворознюк Р.В. Протистояння людей та машин: еволюція машинного перекладу на прикладі передопераційних інструкцій, опрацьованих Google Translate / Р.В. Поворознюк, В. Антонова // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 138-143


  У статті розглянуто найсучасніші досягнення в сфері машинного перекладу на прикладі роботи онлайн-перекладача Google Translate та проаналізовано основні етапи розвитку машинного перекладу: від статистичної моделі до цифрової нейронної мережі. В статье ...
1134120
  Андрусяк Я. Протистояння між католиками та утраквістами в період правління Владислава II Ягеллона (1471 - 1485 рр.) // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 102-118. – ISBN 978-966-671-417-9
1134121
  Сухих А.Ю. Протистояння між радянськими партизанами й українським повстансько-підпільним рухом на Волині у роки німецької окупації (1941–1944 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сухих Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1134122
  Пагіря О. Протистояння між УПА-"Захід" та 1-ою угорською армією на території Галичини у березні-серпні 1944 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-47. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено питання військової конфронтації між УПА та 1-ою армією на території Галичини у березні-серпні 1944 р. Простежується вплив фактору збройного протистояння на відносини між двома арміями на завершальному етапі Другої світової війни. ...
1134123
  Пагіря О. Протистояння між УПА та угорськими окупаційними військами на Волині у березні-вересні 1943 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-45. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Досліджена проблема військової конфронтації між УПА та угорськими окупаційними військами на території Волині у березні-вересні 1943 р. Встановлено, що бої УПА проти угорської армії стали одним із складових збройної боротьби українських повстанців проти ...
1134124
  Ліхтей І.М. Протистояння між чеським королем Пршемислом Отакаром І та Празьким єпископом Андрієм і позиція папської курії (1216-1222) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 95-103. – (Історія ; Вип. 21)
1134125
  Сич О.М. Протистояння націоналізмів і етнонаціональна політика в Україні // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 415-427. – ISBN 978-966-428-305-9
1134126
  Ільницький В.І. Протистояння національного визвольного руху та радянської влади у Карпатському краї ОУН (1945-1954): мінування як засіб боротьби // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 138-148. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1134127
  Лепісевич П.М. Протистояння Організації українських націоналістів і радянської влади в роки Другої світової війни та у повоєнний період: історико-правовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 28-39. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1134128
  Понипаляк О. Протистояння ОУН і УПА проти радянської влади на тлі виборів до Верховної Ради СРСР 10 лютого 1946 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 321-325. – ISBN 978-966-171-795-3
1134129
  Дробот І. Протистояння польській владі у Східній Галичині в 1920-1930-ті рр. // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.66-75. – ISSN 0869-3595
1134130
  Чернявський Л.С. Протистояння радянських і американських профспілок у Міжнародній організації праці: 1962-1970 // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 2 (62). – С. 132-137
1134131
  Патриляк І. Протистояння рейдуючих відділів УПА радянським силовим структурам на території Житомирщини та Київщини весною 1944 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-55. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті, спираючись на репрезентативну джерельну базу, детально висвітлено проблему рейду з"єднання Української повстанської армії "Базар" на територію Житомирської та Київської областей весною 1944 р. Здійснено максимально точну реконструкцію ходу ...
1134132
  Ігнат Ю. Протистояння російській авіації. Грузинський досвід // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 14-15


  "Усього за п"ять днів Росія втратила в Грузії до 15 бойових літаків, у сирійській експанії - уже дев"ять".
1134133
  Моця О.П. Протистояння Русі Полю (за матеалами межиріччя Сули і Сіверського Дінця) // Археологічний літопис Лівобережної України : науковий журнал / Центр охорони та досліджень пам"яток археол. управ. культури Полтав. облдержадмін., Ін-т археології НАН України ; голов. ред. О. Супруненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – Ч. 1. – С. 7-10
1134134
  Анцишкін І. Протистояння секти кисельовців та РПЦ в м. Нікополі на початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 436-443. – ISBN 966-7379-70-1
1134135
  Каштанов К.А. Протистояння США та СРСР на Близькому Сході (1953-1964 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Каштанов Кирило Альбертович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 12 назв
1134136
  Мавріна О.С. Протистояння Тимура і Тохтамиша та зміна політичної ситуації на Півдні Східної Європи наприкінці XIV ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2006. – № 35/36. – С. 66-76. – ISSN 1682-671Х


  Історія Європи наприкінці XIV ст. Тохтамиш — золотоординський хан-чингізид, син Туй-Ходжі оглана, нащадка хана Джучі. Останній правитель Золотої Орди, за яким Золота Орда досягла вершини своєї економічної та військової могутності. Тімур (Тамерлан) - ...
1134137
  Мазурок В.П. Протистояння українських націоналістів і радянської влади на Волині в 1948 р. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 349-354
1134138
  Гринів О.І. Протистояння українського націоналізму й московського національного імперіалізму (обгрунтування праці Ю. Бачинського "Більшовицька революція і українці") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Висвітлюється зміст брошури Юліана Бачинського "Більшовицька революція і українці", в якій автор розглядає питання протистояння українського націоналізму й ...
1134139
  Ільюшин І.І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні / І.І. Ільюшин. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2001. – 289с. – ISBN 966-02-2192-4
1134140
  Гантінгтон С.П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку = The clash of civilizations and the remaking of world order / С.П.Гантінгтон; З англ. переклала Н.Климчук. – Львів : Кальварія, 2006. – 474c. – ISBN 966-663-189--X
1134141
  Шевченко Оксана Протистояння: плівка проти цифри // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 64-68. – ISSN 0130-5212
1134142
  Драгініч Д.В. Протихристиянська суть теології Муна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1134143
  Володін В. Протичовнова зброя Першої світової війни // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 102-107
1134144
   Протікання окисних процесів у клітинах за дії іонізуючої радіації з низбкою потужністю поглиненої дози / Л.І. Степанова, Є.А. Грогуль, М.І. Дегтярева, С.В. Хижняк // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 295
1134145
  Бухаров А.А. Протоактивизированные зоны древних платформ / А.А. Бухаров. – Новосибирск, 1987. – 200с.
1134146
  Бубенок О.Б. Протоболгари і сармато-алани наприкінці V - VII ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 4. – С. 5-19. – ISSN 1608-0599
1134147
  Бойчун М.Д. Протогерменевтична модель антіохійської школи: витоки та зміст // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 25-37. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
1134148
  Новіков Г.Б. Протодержава - держава - постдержава: ритміка поставання суспільства дійсного гуманізму // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 93-98. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття є спробою рефлексії можливих варіантів здійснення людської сутності у контексті вже відомих теорій. Акцентовано увагу на зв"язок адекватного пізнання дійсності та реалізації дійсного суспільного ідеалу. Вперше використано "тріаду" "спільність ...
1134149
  Шебек Н. Протодизайн архітектурного середовища на теренах України // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 205-221. – ISBN 978-966-136-037-1
1134150
  Станкевич М. Протодизайн, концепції і морфологія дизайну // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 122-131. – ISBN 978-966-136-037-1
1134151
  Скиндер А В. Протоевропеец и протоариец. / А В. Скиндер, . – С-Пб. – 95с.
1134152
   Протозвезды и планеты : пер. с англ. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1982. – 390-870 с.
1134153
   Протозвезды и планеты. Исследования образования звезд и происхождения Солнечной системы : пер. с англ. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1982. – 381с.
1134154
  Сурдин В.Г. Протозвезды: Где, как и из чего формируются звезды / В.Г. Сурдин, С.А. Ламзин. – Москва : Наука, 1992. – 190 с.
1134155
  Даньшина М.С. Протозоогенетический словарь. / М.С. Даньшина. – Кишинев, 1990. – 302с.
1134156
  Хаусман К. Протозоология / К. Хаусман. – Москва : Мир, 1988. – 334с.
1134157
  Одерова М.В. Протоиерей И.В. Васильев - настоятель православной церкви при русском посольстве в Париже // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 56-68. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1134158
  Соколов Протоиерей Иоанн Григорьевич Наумович [просветитель Галицкой Руси] : Краткий биографический очерк / [И. Соколов] // Список учеников, окончивших курс в Киевской 1-й гимназии и получивших аттестаты зрелости с 1836 г. по 1893 год. – [Киев], 1893. – 20 с., 1 л. портр.
1134159
   Протоиерей о Назарий Антонович Фаворов, заслуженный профессор Университета Св. Владимира : [Сборник]. – Київ : Тип. Ун-та Св. Владимира, 1897. – [2], 35 с. – Список трудов Н.А. Фаворова в тексте некролога


  Содержание: Протоиерей Назарий Антонович Фаворов: (Некролог) / Прот. И. Корольков; Слово, произнесенное 14 января 1897 г. ... на заупокойной литургии... заслуженным орд. проф. богословия... свящ. Гр. Прозоровым; Речь, произнесенная протоиереем М. ...
1134160
  Антоний Протоиерей Сергий Булгаков: аспекты мировоззрения / Антоний,  ; архиеп. Бориспольский (Паканич) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-13. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються основні теми філософських і богословських пошуків протоієрея Сергія Булгакова, які змістовно сконцентровані навколо проблеми взаємовідносин Бога та світу. Раскрываются основные темы философских и богословских исканий протоиерея Сергия ...
1134161
  Крылов А. Протоиерей Сергий Петровский. Одесский Преображенский, ныне кафедральный собор. К столетию со дня его освящения : [отзыв] / А. Крылов // [Библиографический сборник] : [отзывы о книгах]. – Москва ; Петроград [и др. : б. и.
1134162
  Старшинов Н.К. Протока / Н.К. Старшинов. – М, 1966. – 95с.
1134163
  Сидоров В.А. Протока / В.А. Сидоров. – Куйбышев, 1978. – 73с.
1134164
  Тарутин О.А. Протока / О.А. Тарутин. – Л., 1981. – 55с.
1134165
  Матющенко А. Протоканон соцреалізму та українська драматургія 1920-х років


  У статті досліджено процес відстоювання національної духовно-естетичної ідентичності в українській драматургії 1920-х років, коли ідеологізований канон соцреалізму тільки формувався. Окреслюючи цей суперечливий період як період протоканону, авторка ...
1134166
  Эргашев А.Э. Протококковые водоросли Средней Азии. / А.Э. Эргашев. – Ташкент, 1977. – 354с.
1134167
  Масюк Н.П. Протококові водорості озер західноукраїнського Полісся / Н.П. Масюк. – Київ, 1958. – 45с.
1134168
   Протокол [ы] заседания Новороссийского Общества естествоиспытателей : [10-го декабря 1904 года; 24 февраля 1905 года; 23 марта 1905 года; 17 марта 1906; 21 апреля 1906; 22 сентября 1906 года; 10 ноября 1906 года; 15 декабря 1906] // Отчет о деятельности Новороссийского Общества естествоиспытателей за 1905 год. – [Москва] : [Тип. Одесского вестника], 1907. – С. XVII-XXXII
1134169
   Протокол № 8 засідання Ради Народних Комісарів УРСР,. – 110с.
1134170
  Коваль Ю.В. Протокол багатоточкового потоку: доведення коректності методом інерційного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 84-89. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1134171
  Кулага А.А. Протокол доведення знання розв"язку задачі Діффі-Хелламана з нульовим розголошенням // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 138 : Комп"ютерні науки
1134172
   Протокол заседаний комиссии - для разработки предложенного министерством вопроса о возможно широком привлечении учебных заведений к конкурсам графических искусств, устраиваемых Императорской Академией Художеств. – Киев : Типография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1911. – 14 с.
1134173
   Протокол заседания отделения биологии Варшавского Общества естествоиспытателей. – Варшава : Тип. Варшавского Учебн. Округа, 1891. – 7 с. – Отд. оттиск
1134174
   Протокол заседания отделения биологии Варшавского Общества естествоиспытателей. – Варшава : Тип. Варшавского Учебн. Округа
№ 3. – 1891. – 8 с. – Отд. оттиск
1134175
   Протокол заседания отделения биологии Общества естествоиспытателей при Императорском Варшавском Университете : ([Выступление] П.И.Митрофанова по поводу сообщения В.Ф.Хмелевского) / Печатано по разрешению Совета Варшавского Общества естествоиспытателей. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного Округа, 1903. – 2 с. – Отд. оттиск
1134176
   Протокол засідань Президії Київського обласного Виконавчого Комітету № 32-37 .. – Київ, 1936. – 87 с.
1134177
  Куценко О. Протокол здійснення оперативно - розшукових заходів - новий вид доказів у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.41-44
1134178
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2001-
№ 1. – 2004
1134179
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2001-
№ 2. – 2004
1134180
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2001-
№ 3. – 2004
1134181
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2001-
№ 4. – 2004
1134182
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2001-
№ 5. – 2004
1134183
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2001-
№ 6. – 2004
1134184
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2001-
№ 1. – 2005
1134185
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2004-
№ 2. – 2005
1134186
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2004-
№ 3. – 2005
1134187
   Протокол и этикет : Искусство делового общения. – С-Петербург, 2004-
№ 4. – 2005. – з №5 назва "Этикет и протокол"
1134188
  Холопова Т.И. Протокол и этикет для деловых людей / Т.И. Холопова, М.М. Лебедева. – М., 1995. – 366с.
1134189
   Протокол між Міністерством освіти і науки України та Міністерством просвіти Республіки Молдова про співробітництво в галузі освіти на 2010-2011, 2011-2012 та 2012-2013 навчальні роки : дата підписання: 29 червня 2010 р.; Дата набрання чинності для України: 29 червня 2010 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 15, 20 лютого 2018 року. – С. 134-136
1134190
  Одинец М.С. Протокол на обочине / М.С. Одинец. – М., 1985. – 277с.
1134191
  Потапенко В. Протокол намірів в процесі злиття та поглинання компаній // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 13-16
1134192
   Протокол научной сессии в Лейпциге с 25 по 30 ноября 1957 года.. – М., 1960. – 556с.
1134193
   Протокол об упразднении Организации Варшавского Договора от 1 июля 1991 г. // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 1 (49). – С. 53-54.
1134194
   Протокол общего собрания гг.служащих Товарищества Киевского сахаро-рафинадного завода, состоявш. в помещении училища на заводской территори., 1917. – 4с.
1134195
  Гельман О.І. Протокол одного засідання / О.І. Гельман. – Київ, 1977. – 66 с.
1134196
   Протокол первого общего собрания Российского Общества деятелей по прикладной энтомологии 21-23 ноября 1915 года. – Киев : Тип. Р.К.Лубковского, 1913. – [20] с. – Отд. оттиск из: "Журн. Прикл. Энтомологии", т. 1, № 1, 1916 г.
1134197
  Кучерук О. Протокол переговорів між представниками Проводу ОУН і Павлом Скоропадським (25 - 28 січня 1942 р.) // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 29-36
1134198
  Гураль О. Протокол перших (установчих) зборів Київської "Просвіти" як важливе джерело з історії товариства // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 88-102. – ISSN 2306-4250
1134199
  Левчук О.М. Протокол погодження лексики як активний інструмент медіагігієни // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (56). – С. 103-110. – ISSN 2077-7264


  "Статтю присвячено нагальній потребі зосередити зусилля медіафахівців та мережевих активістів коло погодження режиму застосування в медіа будь-якої ідеологічно маркованої «лексики минулого» для описування сучасних подій і явищ. З цією метою ...
1134200
  Алексєєва Є. Протокол про реєстри викидів та переносу забруднювачів // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 9/10 (49/50). – С. 13-15
1134201
   Протокол пятого очередного собрания Киевского Общества естествоиспытателей 4 декабря 1899 г.. – Киев : Тип. Императорского у-та Св.Владимира Н.Т. Корчак_Новицкого, 1881. – [13] с. – Отд. оттиск
1134202
   Протокол совещания по вопросу об обеспечении запасов зерна и муки от заражения амбарным долглносиком и другими вредителями, созванного Южно-Русским Обществом Поощрения Земледелия и Сельской Промышленности 22 ноября 1915г. в Киеве. – Киев : Тип. Р.К.Лубковского. – 2 с. – Отд. оттиск
1134203
  Тетерин Б.С. Протокол судебного заседания по уголовному делу / Б.С. Тетерин. – М, 1960. – 107с.
1134204
  Гельфанд Й.А. Протокол судового засідання кримінального суду / Й.А. Гельфанд. – К., 1948. – 34с.
1134205
   Протокол управления сеансом. – Рига
1. – 1982. – 66с.
1134206
   Протокол управления сеансом. – Рига
2. – 1982. – 53с.
1134207
   Протокол чрезвычайного собрания Общества Любителей Древней письменности 10-го ноября 1877 года / [Общество любителей древней письменности (Петербург)]. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1878. – [2], 17 с.
1134208
   Протокол шестого очередного собрания Киевского Общества естествоиспытателей, 21 декабря 1881 г., 1881. – [9] с. – Отд. оттиск
1134209
   Протокол шестого очередного собрания Киевского Общества Естествоиспытателей, 21 декабря 1881 г. // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – XIV с.


  В начале надпись: Его превосходительству Константину Карловичу Люд......(неразборчиво)
1134210
  Кучкина О.А. Протокола не будет / О.А. Кучкина. – Москва, 1966. – 94с.
1134211
  Кучкина О.А. Протокола не будет / О.А. Кучкина. – 2-е изд, доп. и переработ. – Москва, 1968. – 78с.
1134212
  Скочиляс І.Я. Протоколи генеральної візитації Львівської єпархії 1730-1733 рр як історичне джерело. : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.06 / Скочиляс І.Я.; НАН Укр.Ін-т укр.археографії та джерелознавств. – К, 1999. – 20л.
1134213
  Яценко К.І. Протоколи для інтеграції мобільних пристроїв із станціями надання послуг через бездротовий зв"язок // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 166-172. – ISSN 1727-4907
1134214
  Анісімова Л.А. Протоколи електронного голосування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 88-95. – ISSN 1996-5931
1134215
  Шамрай С. Протоколи з відповідними додатками, складені за результатами оперативно-розшукових заходів як джерела доказів у кримінальному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 383-384
1134216
  Клименко І.В. Протоколи загальних адміністративних зборів Українського наукового товариства у Києві (1907 р.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 604-617. – ISSN 2222-4203
1134217
   Протоколи засідань львівських архіепархіальних соборів 1940-1944 рр. = Les synodes de l"archieparchie de lviv 1940-1944 : Протоколи засідань підготовчих та урочистих сесій. – Львів : Вид-во Отців Василіян "Місіонер", 2000. – 444с. – ISBN 966-7086-82-8
1134218
  Горак Я. Протоколи Музичного Товариства ім. Миколи Лисенка // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 126-162. – ISSN 2224-0926
1134219
  Горак Я. Протоколи Музичного Товариства імені Миколи Лисенка (закінчення) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 111-138. – ISSN 2224-0926
1134220
  Погорецький М. Протоколи оперативно - розшукових заходів з відповідними додатками, складені оперативно - розшуковими підрозділами - новий вид доказів у кримінальному процесі // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.208-217
1134221
  Слюдикова Т.Б. Протоколи органів жандармсько-поліцейського розшуку і судових установ як джерело з історії іскрівських організацій на Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 69-74. – (Серія історії ; № 14)
1134222
   Протоколи от съдебния процес срещу Атанас Узунов и другите подсъдими по хасковското покушение през 1873 година. – София, 1975. – 207 с.
1134223
   Протоколы академсети.. – Рига
Т. 2, ч. 1. – 1982. – 44 с.
1134224
   Протоколы академсити.. – Рига
1. – 1982. – 16с.
1134225
   Протоколы академсити.. – Рига
Т. 2, ч. 2. – 1982. – 40 с.
1134226
   Протоколы академсити.. – Рига
3. – 1982. – 37с.
1134227
   Протоколы академсити.. – Рига
4. – 1982. – 42с.
1134228
   Протоколы заседаний Губернской комиссии по народному образованию при Ярославской Губернской Земской Управе в 1913 году. в.3 : С приложением протоколов совещаний о повышенной начальной школе и докладов губернской управы, внесенных на рассмотрение комиссии // Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль, 1913. – 17 с.
1134229
   Протоколы заседаний Зоологического Отделения Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии, от 103-го заседания (7 октября 1902 г.) по 158-ое зас. (29 ноября 1912 г.). – С. 65-80. – Отд. оттиск
1134230
   Протоколы заседаний Зоологического Отделения Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии, от 159-го заседания (15 дек. 1912 г.) по 164-ое зас. (27 окт. 1913 г.). – С. 279-283. – Отд. оттиск
1134231
   Протоколы заседаний Историко-филологического Общества при имп. Новороссийском университете.. – с.
1134232
   Протоколы заседаний Киевского Отделения Предварительного Комитета по устройству в Киев XI Археологического Съезда : Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899. – 14 с.
1134233
   Протоколы заседаний конференции Императорской Академии наук с 1725 по 1803 года
Т. 1 : 1725-1743. – 1897. – 878 с.
1134234
   Протоколы заседаний конференции Императорской Академии наук с 1725 по 1803 года
Т. 2 : 1744-1770. – 1899. – 797 с.
1134235
   Протоколы заседаний конференции Императорской Академии наук с 1725 по 1803 года. – Санкт-Петербург
Т. 3 : 1771-1785. – 1900. – 976 с.
1134236
   Протоколы заседаний Отделения Химии Русского физико-химического общества.. – Л.
33. – 44с.
1134237
   Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871 года.. – М.
1. – 1959. – 448с.
1134238
   Протоколы заседаний Парижской Коммуны 1871 года.. – М.
2. – 1960. – 436с.
1134239
   Протоколы заседаний С.-Петербургского Общества 1893/1894 год : Заседание 18 сентября 1893 года // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – С. 1-20
1134240
   Протоколы заседаний секции географии и антропологии VIII съезда Русских естествоиспытателей и врачей.. – С-Пб. – 59с.
1134241
   Протоколы заседаний секции химии VIII съезда Русских Естествоиспытателей и Врачей // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 8 c.
1134242
   Протоколы заседаний Славянской коммиссии Императорского Московского Археологического общества с 1898 г. по 18 января 1902 г. : (заседания 32-59) ; с приложениями. – Москва : Тип. Г.Лисснера и А.Гешеля, 1902. – 414 с.
1134243
   Протоколы заседаний Совета Императорского Казанского университета : (Выписка из протокола 29 ноября 1911 года ). – Житомир : Электрическая тип. насл. М. Дененмана, 1912. – 11 с.
1134244
   Протоколы заседаний Совета Императорского Казанского университета : выписка из протокола ноября 28-го дня 1911 года // [Исследования] / Тутковский П.А. – [Б. м. : б. и.], 1906
1134245
   Протоколы заседаний Совета Казанского университета : Выписка из протокола, ноября 28-го дня 1911 года. – Житомир, 1912. – 11с.
1134246
   Протоколы заседаний совета Киевской духовной академии за 1873/4 учебный год. – Киев : Тип. Еремеева, 1874. – с.43-540
1134247
   Протоколы заседаний совета Киевской духовной академии за 1874/75 учебный год. – Киев, 1875. – 414 с.
1134248
   Протоколы заседаний совета Киевской духовной академии за 1875/76 учебный год. – Киев, 1876. – 510 с.
1134249
   Протоколы заседаний совета Киевской духовной академии за 1878/79 учебный год. – Киев, 1879. – 288 с.
1134250
   Протоколы заседаний физико-химической секции Общества опытных наук при Императорском Харьковском университете 1882 года // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – IV, 76 с.


  П. заседаний секции физико-математического общества естествоиспытателей при Императорском казанском университете — выходили в Казани с апреля 1880 г. по сентябрь 1890 г. по несколько раз в год (всего было 103 заседания) и составили 8 томов (под ...
1134251
   Протоколы заседаний юридического общества при Императорском Казанском университете за 1880 год. – Казань : Тип. имп. ун-та
Вып. 2. – 1881. – 106 с.
1134252
  Максимова М.И. Протоколы заседаний: Отделения археологии древне-класической, византийской и западно-европейской за 1914 [1915, 1916] год // Два римских портретных бюста II века по Р. Хр. из собрания Эрмитажа / Н.Е. Гаршина. – [Петроград] : [Тип. Я. Башмаков и К*], 1917. – 22, 1 л. ил.


  121. Гаршина Н.Е. Два римских портретных бюста II в. по Р. Хр. у собрания эрмитажа//
1134253
   Протоколы заседания Студенческого Биологического кружка при Императорском Новороссийском университете в 1906 году. – [Одесса] : Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1906. – XVIII с. – Отд. оттиск. - Без обл. и тит. л.
1134254
   Протоколы и постановления Центрального комитета Балтийского флота.. – М.Л., 1963. – 480с.
1134255
   Протоколы информационно-вычислительных сетей.. – Москва : Радио и связь, 1990. – 502с.
1134256
   Протоколы Парижской Коммуны.. – М., 1933. – 464с.
1134257
   Протоколы первого съезад архивных деятелей РСФСР 14-19 марта 1925 года.. – М.Л., 1926. – 312с.
1134258
   Протоколы Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства.. – М., 1991. – 350с.
1134259
   Протоколы президиума Госплана за 1921-1922 годы. – Москва
Т. 2, кн. 2. – 1979. – 240 с.
1134260
   Протоколы президиума Госплана за 1921-1922 годы.. – М.
2. – 1979. – 271с.
1134261
   Протоколы Президиума Госплана за 1921-1922 годы.. – Мю
1. – 1979. – 240с.
1134262
   Протоколы президиума Госплана СССР за 1923 год.. – Москва
1. – 1991. – 367 с.
1134263
  Алиев А.А. оглы Протоколы синхронизации прикладных процессов в распределенных системах обработки информации : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.04 / Алиев А. А. А. оглы; Киев. гор. гос. администрац. Ин-т прикладной информ. – К., 1996. – 22л.
1134264
   Протоколы совета Киевской духовной академии за 1879/80 учебный год. – Киев, 1880. – 357 с.
1134265
   Протоколы совета Киевской духовной академии за 1883/84 учебный год. – Киев, 1884. – 436 с.
1134266
   Протоколы совещаний заведующих отделами народного образования уездных и губернского земств, состоявших при Ярославской Губернской Земской Управе за 1912 и 1913 г.г. // Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль, 1913. – 66 с.
1134267
   Протоколы совещаний наркомов просвещения союзных и автономных республик, 1919-1924 гг.. – М., 1985. – 231с.
1134268
  Генкина Э.Б. Протоколы Совнаркома РСФСР как исторический источник для изучения государственной деятельности В.И.Ленина. / Э.Б. Генкина. – М, 1982. – 193с.
1134269
   Протоколы Центрального Комитета РСДГП (б).. – Москва, 1958. – 308 с.
1134270
  Алєксєєв О. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.31-35
1134271
  Денисюк А.М. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів, здійснювана працівниками органів внутрішніх справ / А.М. Денисюк. – К., 1993. – 20с.
1134272
  Абдрахманов Р.С. Протокольная форма досудебной подготовки материалов / Р.С. Абдрахманов, В.Т. Очередин ; Высш следств. шк. – Волгоград : ВСШ, 1986. – 31 с.
1134273
  Басков В.И. Протокольная форма досудебной подготовки материалов / В.И. Басков. – М., 1989. – 173с.
1134274
  Гусейнова-Чекурда Протокольний тиск, або до чого призводить бездумна гонитва за статистикою зі складання адміністративних протоколів 172-6 КУпАП / Гусейнова-Чекурда, О. Богатиренко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 18-19
1134275
  Шинкаренко Т.І. Протокольні мовні формули в документах дипломатичного листування // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 106-107
1134276
   Протокольні речення // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 876. – ISBN 966-316-069-1
1134277
  Афанасьєва О.М. Протоконцептуальні засади суспільно-політичного словника та їх вербалізація у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 3-13
1134278
  Цыганок Л.П. Протолитические равновесия в аналитической химии. : Учеб. пособие / Л.П. Цыганок, Ф.А. Чмиленко ; М-во высш. и сред. специального образования СССР, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : ДГУ, 1985. – 63 с.
1134279
  Янсон З.Ю. Протолиты в аналитической химии / З.Ю. Янсон. – Рига, 1970. – 112с.
1134280
   Протолітичні властивості кремнезему, модифікованого N-метиламінопропільними групами / В.М. Зайцев, О.Б. Печений, В.Д. Олійник, В.Л. Бударін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-52. – (Хімія ; Вип. 35)


  Розраховано термодинамічні характеристики реакцій протонування метиламінопропільних груп, що ковалентно закріплені на поверхні силікагелю. Пояснено характер зміни кислотно-основних властивостей закріплених груп залежно від температури.
1134281
  Томовски К. Протомаjсторот Горги Новаков-Джонгар = The master builder Gjorgji Novakov - Dzongar : живот и дело / Крум Томовски, Вангел Божиноски ; Македонска акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска акад. на науките и уметностите, 2008. – 158 с. : ил. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 978-9989-101-95-3
1134282
  Комаров Владимир Иванович Протон-ядерные взаимодействия при средних энергиях и больших передачах энергии и импульса кластерам : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Комаров Владимир Иванович; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 22л.
1134283
  Нгуен Мау Тхует Протонизация ацетат- и фумарат-ионов в солевых растворах : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Нгуен Мау Тхует; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Хим. фак. Кафедра хим. метрологии. – Харьков, 1970. – 20л.
1134284
  Мумаилов О.С. Протонизация тиогликолят-, О-фталат-, сукцинат и бензоат-ионов в солевых растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мумаилов О.С.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 21л.
1134285
  Алексева Л.М. Протонирование конденсированных гетероциклических систем с общим атомом азота : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алексева Л.М. ; Всес. науч.-иссл. хим.-фармц. ин-т. – Москва, 1975. – 25 с.
1134286
  Кочарян Н.М. Протонная и мезонная компоненты космического излучения на высоте 3200 м над уровнем моря : Автореф... д-ра физ.-матем.наук: / Кочарян Н.М.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1954. – 12л.
1134287
  Кадзяускас Юргис Петро Протонная помпа митохондрий и галофильных бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кадзяускас Юргис Петро; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1134288
  Кононов Б.А. Протонная радиография / Б.А. Кононов, А.Л. Лукин. – Томск, 1988. – 168с.
1134289
  Кайдарова Роза Кайдаровна Протонно-апротонный катализ реакции окисления фосфина кислородными соединениями галогенов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Кайдарова Роза Кайдаровна; АН Каз.ССР. Ин-т орган. катализа и э/х. – Алма-Ата, 1975. – 30л.
1134290
  Скулачев В.П. Протонные аденозинтрифосфатазы : Молекулярные биологические генераторы тока / В.П. Скулачев. – Москва : Наука, 1977. – 93с.
1134291
  Ротштейн А.Я. Протонные геомагнитометры / А.Я. Ротштейн, В.С. Цирель. – М., 1963. – 48с.
1134292
  Пицюга В.Г. Протонный магнитный резонанс в гидратах молибдатов и вольфраматов / В.Г. Пицюга. – Новосибирск, 1981. – 142с.
1134293
  Фесенко С.О. Протонодонорні та комплексоутворювальні властивості етилендіамінтетраоцтової кислоти та еріохрому чорного Т у водно-міцелярних розчинах Triton X-100 / С.О. Фесенко, С.А. Куліченко, О.Г. Максимюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-24. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено комплексоутворення кальцію і магнію з етилендіамінтетраоцтовою кислотою та металохромним індикатором еріохромним чорним Т у водно-міцелярних розчинах Triton X-100. Показано можливість використання еріохрому чорного Т для ...
1134294
  Набиванець Б.Й. Протонування пінополіуретанових сорбентів / Б.Й. Набиванець, В.Ф. Горлач, А.О. Сенчик // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 32-33. – (Хімія ; Вип. 34)


  Вивчено умови протонування пінополіуретанового сорбенту марки М-40 і знайдено його ємність за іонами водню.
1134295
  Дайон М.И. Протоны в космических лучах на высоте 3250 м. над уровнем моря : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дайон М.И.; Ин-т физ. проблем АН СССР. – Москва, 1949. – 10 л.
1134296
  Рубашкін В.Я. Протоплазма та її організація в тканинах / В.Я. Рубашкін. – Харків, 1931. – 78с.
1134297
   Протоплазматические мембраны и их функциональная роль.. – К., 1965. – 256с.
1134298
  Яковенко К.Н. Протопласты микроорганизмов / К.Н. Яковенко, Н.А. Троицкий. – Минск, 1985. – 160с.
1134299
  Работягова І.В. Протополітична демократія як характерна для пострадянського простору специфіка політичних інститутів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 61-66. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
1134300
  Бороздин А.К. Протопоп Аввакум : очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII в. / [cоч.] А.К. Бороздина. – 2-е изд., доп. и испр. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1900. – XX, 320, 175 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в предисл.
1134301
  Мякотин В.А. Протопоп Аввакум, его жизнь и деятельность : биографичский очерк В.А. Мякотина : без портрета Аввакума, которого нигде нельзя достать. – Санкт-Петербург : Тип. Высч. утвержд. т-во "общественная польза", 1894. – 160 с. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
1134302
  Мякотин В.А. Протопоп Аввакум, его жизнь и деятельность : биографический очерк / В.А. Мякотин. – 4-е изд. – Петроград : Тип. Задруга, 1917. – 142, [1] с. – Конволют. - Пер. с 5 кн. – Библиогр.: "Источники" (с. 4)
1134303
  Мякотин В.А. Протопоп Аввакум, его жизнь и деятельность : биографический очерк / В.А. Мякотин. – 4-е изд. – Петроград : Тип. Задруга, 1917. – 142, [1] с. – Библиогр.: "Источники" (с. 4)
1134304
   Протопоп Комар и его вторичный брак // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.607-613
1134305
  Француженко М. Протопресвітер Ігор Губаржевський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1970. – Рік 21, ч. 251, грудень : грудень. – С. 27-28


  Некролог.
1134306
  Гринь М. Протопросвітер Микола Овчаренко // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 460, червень : червень. – С. 10-12
1134307
  Безчотнікова С.В. Проторекламні комунікації періоду Київської Русі // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 18-26. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1134308
  Скрыль Маргарита Проторенной дорогой. Для строительства дорог разрешено отчуждать земли лесного фонда // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 4. – С. 30-35 : Фото
1134309
  Василенко М. Проторепортаж: у пошуках витоків жанру // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 84-88


  У статті розглянуто дискусійне питання виникнення репортажу як жанру на прикладі античної історіографії. In the article the disputing question of origin of reporting as the genre is considered on the example of ancient historiography. В статье ...
1134310
  Боев С.Н. Протостронгилиды / С.Н. Боев. – М
25. – 1975. – 268с.
1134311
  Половинко В.В. Прототексти В.І. Даля і сучасне комунікативне поле України: до постановки проблеми // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 49-51


  У статті порушується питання висвітлення на сучасному телебаченні України діяльності Володимира Даля як журналіста. Пропонується огляд маловідомих фактів із його біографії для можливих телесценаріїв. Уперше подаються далівські полемічні виступи в ...
1134312
  Гуйванюк Н.В. Прототексти Святого Письма у проповідях Сидора Воробкевича // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 358-367. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1134313
  Картушин И.П. Прототип / И.П. Картушин. – Новосибирск, 1989. – 230с.
1134314
  Кизеветтер А.А. Прототип Аввакум / А.А. Кизеветтер. – Ростов -на-Дону : Изд.и [тип.] "Донская речь", 1904. – 28 с. – Библиогр. в прим.
1134315
  Самотий В.В. Прототип мобільного додатка з використанням технології доповненої реальності / В.В. Самотий, У.Ю. Дзелендзяк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 55-60 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-4643
1134316
  Пастух Р. Прототип образу КАМЕНЯРА // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 лютого (№ 4). – С. 12


  Зразком для надгробку бронзового Каменяра на могилі Івана Франка на Личаківському цвинтарі у Львові походив образ Миколи Сагайдаківського з Острога на Рівненщині.
1134317
  Відоняк Н. Прототипи російських повістей Тараса Шевченка // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-54. – ISSN 0130-5263
1134318
  Челпан В.М. Прототипи у системі концепту "зоонім" у новогрецькій мові (результати експеременту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 343-346
1134319
  Смольницька О. Прототипи шекспірівської Dark lady у фольклорі: компаративний аналіз // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 144-151. – ISSN 2410-0927
1134320
  Гулей Т. Прототипізація як спосіб категорізації та концептуалізації (на прикладі англійських назв сучасних військових реалій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 59-61. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті на матеріалі англійської мови крізь призму категоризації та концептуалізації розглянуто лексичні одиниці, що називають поняття, які виникли в результаті удосконалення сучасного військового простору. Лексичні одиниці, що позначають військові ...
1134321
  Парасін Н. Прототипні ознаки "чорного" в поезії Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 120-129


  У статті проаналізовано форми позначення чорного кольору в поезії Т. Шевченка в аспекті теорії прототипів. Зроблено спробу визначити прототипні ознаки чорного кольору як сукупності певних ознак
1134322
  Гладуш Н.Ф. Прототипова модель англійських Інтернет ніконімів / Н.Ф. Гладуш, Є.А. Галицька // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 102-111


  У статі розглядаються структурні характеристики ніконімів англомовного Інтернет дискурсу. Ніконіми визначаються як субтекстові утворення віртуальних текстів комунікації, які характеризуються об’єднанням двох семіотичних кодів (вербального і ...
1134323
  Бондаренко В.В. Прототипова модель англомовних фамацевтичних текстів-інструкцій до вживання лікарських препаратів / В.В. Бондаренко, А.В. Боцман // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 50-60. – Бібліогр.: Літ.: с. 60; 18 поз.


  Стаття присвячена структурним аспектам англійських текстів-інструкцій до вживання лікарських препаратів в загальному плані, а зокрема прототиповим моделям цих текстів. В статье описываются структурные аспекты англыйских текстов-инструкций к ...
1134324
  Кремзикова С.Ю. Прототипова форма репрезентації категорії імені дії у старофранцузькому словотворі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 320-329. – ISBN 966-581-481-8
1134325
  Замковий О.В. Прототипування автоматизованої мультиагентної пошукової системи уніфікованою мовою моделювання агентів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2011. – Т. 125 : Комп"ютерні науки


  Запропоновано модель мультиагентної пошукової системи по мережі Інтернет засобами уніфікованої мови моделювання агентів (AUML). Змодельована пошукова система класифікує веб-сторінки за певними типами та виконує спеціалізований пошук залежно від типу ...
1134326
  Никитина И.В. Прототипы и художественных характер в творчестве М. Горького : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Никитина И. В.; МВССО СССР, Казан.ГУ. – Казань, 1973. – 18л.
1134327
  Глушенков А.Н. Прототропная таутометрия 9-метилгуанина: квантово-механическое исследование / А.Н. Глушенков, Д.Н. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 9
1134328
  Матвеева Е.Д. Прототропные изомеризации в ряду индола : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Матвеева Е.Д.; МГУ. Химич. фак-т. – М., 1972. – 16л.
1134329
  Ледовских В.М. Прототропные конденсации алкилпирдинов со стиролами и бутадиенами : Автореф... канд .хим.наук: / Ледовских В.М.; КПТ. – К., 1965. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1134330
  Хейфец Э. Протофизика или физика элементарных понятий / Э. Хейфец. – Одесса : Путь Познания, 2000. – 72с.
1134331
  Голуб Сергій Васильович Проточний вольтамперометричний давач мікродомішок важких металів у воді : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Голуб Сергій Васильович; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 1997. – 15л.
1134332
  Шпигун Л.К. Проточно-инжекционный анализ / Л.К. Шпигун, Ю.А. Золотов. – М., 1990. – 32с.
1134333
  Янча Й. Проточное фракционирование в поперечном поле / Й. Янча. – М., 1992. – 294с.
1134334
  Алпатьев А.М. Проточные воды и их роль в развитии поверхности суши : лекция / А.М. Алпатьев ; отв. ред. А.Д. Гожев ; Ленигр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1956. – 28 с. : ил.
1134335
  Беляева А.И. Проточные криостаты для лабораторных исследований / А.И. Беляева. – Киев : Наукова думка, 1987. – 232 с.
1134336
  Аблеков В.К. Проточные химические лазеры / В.К. Аблеков, Ю.Н. Никифорович. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 174, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 166-175
1134337
  Залманзон Л.А. Проточные элементы пневматических приборов контроля и управления / Л.А. Залманзон. – М., 1961. – 248с.
1134338
  Харис Р. Протрите глаза : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 5. – С. 87-90. – ISSN 0027-8238
1134339
  Ретьман С.В. Протруйники для захисту посівів вівса від хвороб у Правобережному Лісостепі України / С.В. Ретьман, Ю.С. Панченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1134340
  Сльозко Т. Проттеорії та підходи до бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 7. – С. 17-21
1134341
  Кордон А. Протуберанці душі поета // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 21-22. – ISSN 0130-5263


  Про поетичні твори Івана Драча
1134342
  Драч І.Ф. Протуберанці серця : поезії / І.Ф. Драч. – Київ, 1965. – 143 с.
1134343
  Ольченко Д.Д. Протуберанцы / Д.Д. Ольченко. – Кишинев, 1967. – 86с.
1134344
  Драч И.Ф. Протуберанцы сердца / И.Ф. Драч. – М., 1966. – 90с.
1134345
  Дашкевич Я. Протурецька орієнтація XVI - XVII ст. в Україні та міжнародні відносини // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 4-14. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1134346
  Блитштейн И.И. Протуфауна кишечника среди отдельных групп населения гор. : Автореф... Канд.биол.наук: / Блитштейн И.И.; М-во высш.образования СССР. – Харьков, 1954. – 12л.
1134347
  Чебышева М.П. Протягиваю руки сентябрю / М.П. Чебышева. – Киров, 1979. – 95с.
1134348
  Гандзій О. Протягом п"яти років у Москві не промовив жодного слова російського мовою // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 43 (346), 10 листопада 2016. – С. 47-50


  Микола Степанович Вінграновський - український письменник-шістдесятник, режисер, актор, сценарист та поет.
1134349
  Агеев Л.М. Протяжённость : стихотворения / Л.М. Агеев. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 86 с., ил.
1134350
  Земцовский И.И. Протяжная песня как особая форма русской народно-песенной культуры : Автореф... канд. искусстоведениянаук: / Земцовский И.И.; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Л., 1964. – 21л.
1134351
  Лозицька Н.Й. Протяжність біполярних груп сонячних плям у 1949-2014 роках за світовими базами даних / Н.Й. Лозицька, А.О. Ткаченко, В.М. Єфіменко // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 60-61
1134352
  Григулис А.П. Протяжный ветер дня : стихи / А.П. Григулис; пер. с латыш. И.Черевичник. – Рига : Лиесма, 1979. – 141 с.
1134353
  Верстаков В. Протянем огненные руки : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 120-124. – ISSN 0027-8238
1134354
  Айвазян С.Б. Протяни руку, жизнь : роман / С.Б. Айвазян ; пер. с арм. А. Тадеосян. – Ереван, 1963. – 291 с. : ил., портр.
1134355
  Зайцев Ю.В. Проупроводниковые резисторы / Ю.В. Зайцев. – М., 1969. – 48с.
1134356
  Дуйчев И. Проучвания върху средновековната българска история и култура / И. Дуйчев. – София, 1981. – 383с.
1134357
   Проучвания върху супрасълския сборник. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1980. – 222 с.
1134358
   Проучвания и консервация на памятниците на культурата в България : сборник от статии за дейността на националния институт за паметниците на културата / гл. ред. Н. Трифонова. – София : "Техника", 1983. – 172 с. : ил. – 25 години национален институт за памятниците на културата
1134359
  Никифорова С.Н. Проф. Анатолию Тихоновичу Гулаку - 80 // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 64-65. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1134360
  Данилевич В. Проф. В.Б. Антонович та Археологічний Музей І. Н. О. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 379-390 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1134361
  Синявський А. Проф. В.Б. Антонович як географ України : (з нагоди 20-річчя смерті) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 404-412. – ISBN 966-7272-00-1
1134362
  Дорошенко В. Проф. д-р Зенон Кузеля як бібліограф // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 89-93. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1134363
   Проф. Д-р, Д-р г.к. Зенон Кузеля (23.06.1882 - 24.05.1952) // Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ. – Торонто, 1952. – Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – С. 60-62


  Некролог.
1134364
  Жук А. Проф. М. Грушевський і Союз визволення України в роках Першої світової війни // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2002. – № 3 (24). – С. 111-134. – ISBN 966-7332-13-6
1134365
  Василенко Н.П. Проф. М.С. Грушевский как историк // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка, 2006. – Т. 1 : Історичні праці. – С. 502-512. – ISBN 966-8602-24-2(Т.1)
1134366
  Василенко М.П. Проф. М.С. Грушевський як історик // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 38-41. – ISSN 0868-8117


  "Монографії Костомарова, Записки про Південну Русь Куліша, збірники Максимовича...остаточно визначили напрямок інтересів і планів М.С. Грушевського". С. 38.
1134367
  Василенко М.П. Проф. М.С. Грушевський як історик // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 38-39. – ISSN 0868-8117
1134368
   Проф. Олександер Оглоблин... // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 9 (105). – С. 19
1134369
  Дупляк М. Проф. П. Маляреві - 80 // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. м. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 488, жовтень : жовтень. – С. 18-19
1134370
  Тимофеев А.Г. Проф. П.Е. Казанский. Мнение о диссертации А.Г. Тимофеева "История телесных наказаний в русском праве", Одесса 1905 ... [Рецензия В. Латкина] : ... Проф. А.Я. Шпаков. Отзыв о диссертации приват-доцента А.Г. Тимофеева "История телесных наказаний в русском праве. Одесса. 1905 / [В. Латкин]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. А.С. Суворина], 1905. – [2], 44 с.


  Латкин, Василий Николаевич (1809-1869) Шпаков, Алексей Яковлевич (1868-1928) Проф. А.Я. Шпаков. Отзыв о диссертации приват-доцента А.Г. Тимофеева "История телесных наказаний в русском праве. Одесса. 1905.
1134371
  Дем"янчук В. Проф. Петро Бузук. Нарис історії української мови : Вступ, фонетика і морфологія з додатком історичної хрестоматії / Дем"янчук В. – С. 231-245. – Відбитка
1134372
  Генерозов Ю. Профактиву -- о физкультурной работе. / Ю. Генерозов, Ю. Шабуров. – М, 1965. – 112с.
1134373
  Малов В.Г. Профактиву о борьбе с пьянством и алкоголизмом. / В.Г. Малов. – М., 1986. – 93с.
1134374
  Скачко А.Б. Профактиву о Государсвтенном бюджете. / А.Б. Скачко. – М,, 1976. – 80с.
1134375
  Клюев А.А. Профактиву о контроле за рабочим временем и временем отдыха. Правовые вопросы / А.А. Клюев, А.В. Ярхо. – М., 1975. – 127с.
1134376
  Зайцев Э.Б. Профактиву о льготном пенсионном обеспечении / Э.Б. Зайцев, В.А. Удовиченко. – М., 1974. – 80с.
1134377
  Баев А.И. Профактиву о научной организации труда / А.И. Баев. – Москва, 1966. – 72с.
1134378
  Захаров М.Л. Профактиву о пенсионном законодательстве / М.Л. Захаров. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1977. – 222с.
1134379
  Антипьев А.Г. Профактиву о профессиональной ориентации молодёжи / А.Г. Антипьев, И. Свистунов, А. Скачков. – Москва : Профиздат, 1978. – 159 с. – Библиогр.: с. 156-158
1134380
  Козлов А.Е. Профактиву о социальном обеспечении / А.Е. Козлов, В.Я. Савченко. – Москва, 1986. – 94 с.
1134381
   Профактиву об основах трудового законодательства. – 2-е, доп. – М., 1972. – 96с.
1134382
   Профактиву об охране труда. – М., 1974. – 23с.
1134383
  Войленко Е.И. Профактиву об учебе и труде молодежи : (правовые вопросы) / Е.И. Войленко. – Москва : Профиздат, 1974. – 176 с.
1134384
  Понизов Т.И. Профактиву об экономике предприятия / Т.И. Понизов, В.Т. Стрейко. – М., 1985. – 239с.
1134385
   Профгрупорг. – М., 1964. – 224с.
1134386
  Ладченко М.М. Профдическая интерференция в условиях искусственного билингвизма (Экспериментально-фонетическое исследование) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ладченко М. М.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 233л. – Бібліогр.:л.184-200
1134387
  Онищенко Геннадій Профдіагностичне тестування - шлях до успішного професійного вибору / Онищенко Геннадій, Білич Віктор Олександрович // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 36-37 : фото
1134388
  Іванова Ю.М. Профеcіоналізація хорового виконавства на західноукраїнських землях (основи та сучасність). - // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 274-283. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
1134389
  Иванов П. Професионален подбор на учениците. / П. Иванов. – София, 1980. – 87с.
1134390
   Професионално ориентиране на младежта към роботнически професии. – София, 1979. – 165 с.
1134391
  Шмакова О.В. Професиональная социализация будущего специалиста в вузе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.121-128. – ISSN 1811-0916
1134392
  Попович П.Р. Професії - космічну висоту / П.Р. Попович, А.В. Дринь. – Київ : Вища школа, 1983. – 200 с.
1134393
  Краус Н.Н. Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору / Н.Н. Краус, Е.Н. Краус, А.В. Манжура // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 132-138
1134394
  Круглицький М.М. Професії ультразвуку / М.М. Круглицький, В.К. Маньковський. – Київ : Наукова думка, 1982. – 128 с.
1134395
  Агєєва Н.Є. Професії, що зникають // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 39-43. – ISSN 2518-7104
1134396
  Белан Т.Г. Професійна адаптація молодих учителів до педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 84-86. – (Педагогічні науки)


  У статті розкрито психолого-педагогічну сутність поняття "професійна адаптація". Розглянуто особливості професійної адаптації вчителя до педагогічної діяльності у загальноосвітньому закладі.
1134397
  Горова О.О. Професійна адаптація як соціально-психологічна стратегія особистості в процесі освітніх та суспільних реформ // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Н.Д. Абрамян, П.П. Горностай [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. (1) 10. – С. 39-52. – ISSN 2522-4093
1134398
  Малець А.В. Професійна адвокатська діяльність на індивідуальному та колективному рівнях // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 235-237. – ISBN 978-617-673-442-0
1134399
  Андресюк Б. Професійна армія потребує належного фінансування // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.35-36.
1134400
  Нещадим М. Професійна армія потребує нової кадрової політики // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.40-41
1134401
  Кириченко С.О. Професійна армія: ідейна спадщина Олександра Свєчина / С.О. Кириченко, В.Д. Кохно, В.В. Хижняк // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 3-7
1134402
  Маковська Н.В. Професійна архівна освіта в Україні: моделі, імідж, перспективи // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 46-54. – ISSN 0320-9466


  Підготовка істориків-архівістів в КНУТШ на історичному фак-ті на каф. архівознавства.
1134403
  Бек У. Професійна безпека та охорона здоров"я найманих працівників в актах міжнародної організації праці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 231-237. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено теоретичні та практичні аспекти нормотворчої діяльності МОП з питань професійної безпеки та охорони зоров"я найманих працівників. Проаналізовано акти МОП з питань професійної безпеки та охорони здоров"я працівників, зокрема, відповідні ...
1134404
  Позняковська Н.М. Професійна бухгалтерська освіта за міжнародними стандартами // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 160-168. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1134405
  Горобець Ірина Професійна весна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 74-77 : фото
1134406
  Кожушко С.П. Професійна взаємодія та її характеристики // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 247-252. – ISSN 2074-8922
1134407
  Павленко О.О. Професійна взаємодія у процесі підготовки фахівців зовнішньокомерційної діяльності // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 249-254. – ISSN 2304-4470


  Розглянуто актуальні питання професійної взаємодії у процесі професійної підготовки фахівців із зовнішньокомерційної діяльності в контексті глобалізації і стандартизації.
1134408
  Дем"янчук Юрій Професійна відповідальність - основа особистого морального статусу службовця // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 70-73
1134409
  Кухар А.В. Професійна відповідальність адвоката: поняття, форми та місце в системі юридичної відповідальності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 49-56


  У публікації проведено дослідження правової природи поняття професійної відповідальності адвоката, яка розглядається через призму "позитивного" та "ретроспективного" аспекту юридичної відповідальності.
1134410
  Кухар А.В. Професійна відповідальність адвоката: поняття, форми та місце в системі юридичної відповідальності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 173, ч. 1. – С. 63-72. – (Право). – ISSN 2222-5226


  У публікації проведено дослідження правової природи поняття професійної відповідальності адвоката, яка розглядається через призму "позитивного" та "ретроспективного" аспекту юридичної відповідальності.
1134411
  Баранова С.В. Професійна відповідальність в управлінській діяльності : Соціально-психологічний аспект / С. В.Баранова. – Луганськ : Світлиця, 2006. – 200с. – ISBN 966-534-222-3
1134412
   Професійна готовність використовувати електронні освітні ресурси: аналітичний критерій (на прикладі програмних засобів математичного спрямування) / О.В. Семеніхіна, О.Ю. Кудріна, О.М. Удовиченко, В.Г. Шамоня // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 87-91. – ISSN 2413-1571


  У статті розглянуто програмні засоби математичного спрямування як електронні освітні ресурси з позицій доцільності використання їх інструментарію в розв’язуванні прикладних задач. Описано методику провадження спецкурсу, орієнтованого на такі цілі. ...
1134413
  Юрчинська Г. Професійна готовність оптанта як фактор екзистенціального вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 95-98. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті подається емпірична типологія особистості з різною структурою професійної готовності в ситуації екзистенціального вибору. В статье представлена эмпирическая типология личности с различной структурой профессиональной готовности в ситуации ...
1134414
  Михайлишин Р. Професійна готовність педагога до інноваційної діяльності: якісний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С11-18. – (Серія педагогічна ; вип. 31). – ISSN 2078-5526
1134415
   Професійна державна служба: що зроблено і що далі? : публічна доповідь про основні результати діяльності у 2009 році / Гол. упр. держ. України ; [ під заг. ред. Т.Мотренка ; упоряд. та відп. ред. А. Вишневський ]. – Київ : [ Б.в.], 2010. – 40 с.
1134416
  Петренко О.В. Професійна деформація особистості та шляхи профілактики в умовах військової служби / О.В. Петренко; Акад.збройних сил України. – Київ, 1998. – 32с.
1134417
  Кульбач С.О. Професійна деформація працівників міліції як передумова виникнення корупції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 196-202. – (Юридична ; Вип. 1)
1134418
  Румянцева С.В. Професійна діяльність А.Ц. Мархлевського у культурно-мистецькому просторі України 80-х років XX ст. // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 137-142
1134419
  Древніцький Ю. Професійна діяльність адвоката Володимира Старосольського // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 380-409. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1134420
  Лук"янова Л. Професійна діяльність викладачів-андрагогів (зарубіжний досвід) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 3. – С. 119-123. – ISSN 2308-4081


  У статті постулюється думка про концептуалізацію освіти дорослих, її характерні особливості, зокрема ті, що стосуються особистості педагогічного персоналу, який працює з дорослою аудиторією. Обґрунтовано залежність функцій педагогічного персоналу ...
1134421
  Радченко В.М. Професійна діяльність викладачів під час проведення освітньо-моніторингових досліджень // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 242-244. – (Педагогічні науки)


  У статті розглядається професійна діяльність викладачів ВНЗ 1-11 рівнів та управління якістю освіти під час проведення освітньо-моніторингових досліджень.
1134422
  Повідайчик М.М. Професійна діяльність вчителя інформатики в сфері інформаційної безпеки / М.М. Повідайчик, І.Я. Шпонтак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 179-182. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1134423
  Акімов О.О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України : питання формування психологічної готовності : монографія / О.О. Акімов ; Дніпропетр. регіон.ін-т держ. управління Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-173. – ISBN 978-617-673-338-6
1134424
  Рашитова Н. Професійна діяльність державних службовців як об"єкт сучасних наукових досліджень // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 227-234.
1134425
  Прокоп Ю. Професійна діяльність євреїв-іноземців в Одесі наприкінці XVIII - першій половині XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 42-44. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується професійна діяльність євреїв-іноземців у Одесі наприкінці XVIII - першій половині XIX ст. Визначено сумарні об"єми єврейських купецьких капіталів, що були інвестовані іноземними вихідцями в економіку Одеси в окремі роки зазначеного ...
1134426
  Семенова А.В. Професійна діяльність педагога-майстра й фахівця-викладача: спільне і відмінне // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 22-28. – ISSN 2078-1687


  Конкретизовано особливості професійної діяльності педагога-Майстра й фахівця-викладача, їх спільні і відмінні риси. Пояснено, що у процесі педагогічної дії, людина (як педагог так й студент) приступає до аналітичного дослідження себе як одиниці - ...
1134427
  Войцехівський М.Ф. Професійна діяльність педагога: проблеми і шляхи їх вирішення / М.Ф. Войцехівський, С.В. Івашньова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 46. – C. 28-39. – ISSN 2312-1548
1134428
  Олійник О. Професійна діяльність прокурора: принцип усності судового розгляду кримінальної справи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 82-90.
1134429
  Павлішак О.Р. Професійна діяльність у горті чинник формування завдань та змісту фахової підготовки соціальних педагогів Австрії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 218-224. – (Педагогіка ; № 2)
1134430
  Чернуха Н.М. Професійна діяльність юриста: теоретичні засади / Н.М. Чернуха, В.С. Рижиков // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 45-48
1134431
  Грицюта Н.М. Професійна етика PR-діяльності: сутність, поняття, принципи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 130-135. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
1134432
  Редько О.Ю. Професійна етика в практиці аудиту : стисле керівництво / О.Ю. Редько, О.Б. Рижакова, К.О. Редько ; Наук. школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА
Ч. 1. – 2012. – 21, [2] с. : табл.
1134433
  Рубан Людмила Олександрівна Професійна етика в процесі творчої саморелізації митця : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Рубан Людмила Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 20л.
1134434
  Кузнецова О.Д. Професійна етика журналіста / Олена Кузнецова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 208, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці гл. та в підрядк. прим.
1134435
  Криворучко Світлана Володимирівна Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні : Дис... канд. філологічних наук: 10.01.08. / Криворучко Світлана Володимирівна; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 181 л. – Бібліогр.: л. 167-181
1134436
  Криворучко Світлана Володимирівна Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Криворучко С.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1134437
  Кузнецова О.Д. Професійна етика журналістів / Олена Кузнецова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : ПАІС, 2007. – 244, [2] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7651-72-5
1134438
  Сливка Степан Степанович Професійна етика працівника міліції: теоретико-правовий аналіз : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.01 / Сливка Степан Степанович; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1994. – 167л. – Бібліогр.:л.138-154
1134439
  Сливка С.С. Професійна етика працівника міліції: теоретико-правовий аналіз. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Сливка С.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 18л.
1134440
  Осадца О.М. Професійна етика прокурора : [професіоналізм, доброчесність, гідність, відповідальність] : навч.-метод. посібник / О.М. Осадца, В.М. Кравчук, А.М. Чернобай ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – 66, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-65 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7500-66-6
1134441
   Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів : навчальний посібник / Гол. управ. держ. служби України ; Порогова програма корпорації "Виклики тисячоліття" (МСС) щодо зниження рівня коруп. в Україні ; [відп. за вип. Я. Березовський]. – Київ, 2010. – 68 с.
1134442
  Лаврецький Р.В. Професійна етика соціального працівника в сучасній Польщі / Р.В. Лаврецький, М.Я. Нагірняк // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 177-186
1134443
  Овсяннікова О. Професійна етика суддів та працівників суду як чинник, що впливає на формування громадської думки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 196-200
1134444
  Шерстюк В.М. Професійна етика судового експерта // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 137-144.
1134445
  Орлова А.М. Професійна етика та імідж бібліотекаря // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – С. 108-111. – ISBN 978-966-350-187-1
1134446
  Кухнюк Д. Професійна етика у віртуальному просторі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 32-33
1134447
  Кузьменко Н.М. Професійна етика у професійно-педагогічній підготовці науково-педагогічного працівника // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 107-129. – ISBN 978-966-439-998-9
1134448
  Єлісовенко Ю.П. Професійна етика юриста : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Відкритий міжнар. інститут розвитку людини "Україна"; Юрій Єлісовенко. – Київ, 2002. – 120с. – ISBN 966-7040-06-02
1134449
  Лозовой В.О. Професійна етика юриста / В.О. Лозовой, О.В. Петришин; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2004. – 176с. – ISBN 966-8467-07-8
1134450
  Фурсенко Т.М. Професійна етика як складова організації процесу навчання актуаріїв у Канаді // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 88
1134451
  Василевська Т. Професійна етика як складова професіоналізму державного службовця // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 111-120
1134452
  Костюк В.В. Професійна журналістська освіта:запорізький досвід (до десятиріччя факультету журналістики ЗНУ) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 229-233


  Іn this article violates journalistic domestic problems of modern education. Law of Ukraine "On Higher Education" schools set the task to prepare a competitive specialist. The basic idea of modern research system of journalism education. In particular, ...
1134453
  Гаркавенко Н.О. Професійна зайнятість населення в умовах зміни форм власності та розвитку підприємництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 132-142.
1134454
  Колодяжна О.І. Професійна захворюваність: економіко-статистичний аспект / О.І. Колодяжна, А.М. Нагорна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 55-59 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1134455
  Кобута С.Й. Професійна і громадсько-політична діяльність адвокатів Станиславівщини (кінець 19-го - початок 20-го ст.: історіографічний огляд) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 165-177. – ISSN 2312-1165


  "Розглянуто стан і ключові напрями вивчення питання розвитку української адвокатури на західноукраїнських землях у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Проаналізовано наявну історіографічну базу, окреслено основні здобутки сучасних вітчизняних науковців ...
1134456
  Гончаров Г.М. Професійна і гуманістична складові цінності освіти як засоби для підвищення соціального статусу людини // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 172-177
1134457
  Окса М.М. Професійна і світоглядна культура як особистісний і світоглядний феномен у сучасний педагогічній науці / М.М. Окса, Л.П. Добровольська // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 179-186. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1134458
  Вірна Ж.П. Професійна ідентифікація: побудова і валідизація тесту кольорових відношень для діагностики усвідомлення професійного образу // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 3. – С.21-24
1134459
  Линенко А.Ф. Професійна ідентичність в контексті професійної підготовки майбутнього вчителя: теоретичний аспект дослідження // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 1 (142) : Педагоггіка. – С. 72-76. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1134460
  Кузьміна І.П. Професійна ідентичність майбутніх фахівців // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 102-106. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1134461
  Бущак Г. Професійна ідентичність практичного психолога системи освіти: суперечності та перспектива // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 4. – С. 42-45
1134462
  Тюпля О.В. Професійна ідентичність соціального працівника / О.В. Тюпля, А.Є. Мазарська // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 120-128
1134463
  Зливков В.Л. Професійна ідентичність та особистість педагога : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Л. Зливков. – Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-640-135-3
1134464
  Волошина В.В. Професійна ідентичність як детермінанта психологічного здоров"я майбутнього психолога // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 13-21. – ISSN 2227-1376
1134465
  Супрун В.М. Професійна іміджкомунікація : навч.-метод. вказівки для студентів спеціальності "Журналістика" / В.М. Супрун ; [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2015. – 19, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18
1134466
  Давидова І. Професійна інформаційна діяльність: подальші шляхи когнітивно-комунікаційного розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 30-34. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано становлення інформаційної діяльності, визначено вектор її подальшого розвитку в інформаційному суспільстві
1134467
  Путро А.О. Професійна іншомовна компетентність студентів: аналіз тексту (Частина І) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2016. – Вип. 1 (6). – C. 137-143. – ISSN 2312-4679
1134468
  Карамушка Т.В. Професійна кар"єра аспірантів: сутність, етапи та види здійснення // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІII Всеукр. конгр. з орг. та екон. психології (20-22 черв. 2019 р., м. Кам"янець-Подільський) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2019. – С. 45-46
1134469
  Малик Г. Професійна карта як елемент реалізації компетентнісного підходу в інформаційно-комунікативній підготовці документознавця: вітчизняний і міжнародний виміри // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 26-33. – ISSN 2076-9326
1134470
  Хижинський В.В. Професійна кераміка в мистецтві другої половини XX ст.: педагогічний і творчий досвід шкіл Львова та Вроцлава : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Хижинський Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1134471
  Цехмістер Я. Професійна клініко-фармацевтична компетентність лікарів: післядипломний етап становлення / Я. Цехмістер, О. Лисенко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 74-77. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1134472
  Теловата М.Т. Професійна компетентність викладача вищого економічного навчального закладу як домінуюча умова ефективності підготовки майбутніх фахівців до управлінської дяльності // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; наук. рада: О.Г. Осауленоко, О.Ю. Редько, В.О. Шевчук [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (17). – С. 152-161
1134473
  Москаленко А.М. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано необхідність підвищення вимог до професійної компетенції викладачів вищих навчальних закладів, визначено її складові; розроблено критерії та показники, які дають змогу визначити рівень професійної компетентності.
1134474
  Кузьміна М.О. Професійна компетентність викладача сучасного закладу вищої освіти та виховна робота зі студентами як найважливіші елементи підготовки професійно-компетентних кадрів // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 126-130. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1134475
  Долгопол О.О. Професійна компетентність викладачів у закладах післядипломної освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 50-63. – ISSN 2074-8167
1134476
  Балабін В.В. Професійна компетентність військового перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 20-23. – ISBN 966-581-388-9
1134477
  Ткаченко В.М. Професійна компетентність вчителя фізики як особистісний ступінь сформованості його компетенцій / В.М. Ткаченко, Є.О. Черевань // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 160-165. – ISSN 2413-1571
1134478
  Сухара І.В. Професійна компетентність кадрів екологічної сфери як об"єкт державної кадрової політики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 100-107. – ISSN 2220-1394
1134479
  Алюшина Н. Професійна компетентність кадрового корпусу державної служби як необхідна умова її ефективності // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 23-34.
1134480
  Малая Ю. Професійна компетентність керівників освітніх навчальних закладів як складова інноваційної стратегії управлінської діяльності в умовах інтенсивного розвитку суспільства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 143-151. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто управлінську компетентність керівника навчального закладу, дано визначення управлінської комнетентності, показані головні її складові, з"ясовано основні засади модернізації управлінської діяльності керівника інноваційного освітнього ...
1134481
  Мась Н.М. Професійна компетентність майбутніх військових психологів як психолого-педагогічна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-86. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті дається аналіз основних підходів щодо розуміння проблеми професійної компетентності майбутніх військових психологів та акцентується увага на її формування у процесі їх підготовки у вищих навчальних закладах The article provides the analysis ...
1134482
  Боярчук Н.К. Професійна компетентність майбутніх економістів як проблема теорії та практики вищої школи // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 125-133
1134483
  Олійник Л.В. Професійна компетентність майбутніх офіцерів-зв"язківців: психолого-педагогічний аспект // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 166-171


  В даній статті розглядається психолого-педагогічний аспект професійної компетентності майбутніх офіцерів-зв’язківців. Розкриті шляхи реалізації формування професійної компетентності особистості курсанта. В данной статье рассматривается ...
1134484
  Гирка І.В. Професійна компетентність майбутніх учителів інформатики у контексті модернізації педагогічної освіти // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 60-63. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329
1134485
  Самарук Н. Професійна компетентність майбутнього математика та її складові / Н. Самарук, О. Поплавська // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 146-152. – ISSN 2309-9127
1134486
  Савченко В. Професійна компетентність майбутнього педагога як актуальна проблема вищої освіти // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 212-213
1134487
  Монашненко А.М. Професійна компетентність майбутнього перекладача та ії складові // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2014. – № 4 (115). – C. 110-113. – ISSN 1997-9266
1134488
  Підгурська В. Професійна компетентність молодого керівника навчального закладу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 59-63
1134489
  Плюхіна Н. Професійна компетентність педагога як основа ефективності педагогічного процесу / Н. Плюхіна, В. Нікітіна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 168-181. – ISSN 2077-1827
1134490
  Охріменко С.С. Професійна компетентність слідчого щодо призначення судово-психологічних експертиз при розслідуванні кримінальних правопорушень // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 90-96. – ISSN 1992-4437
1134491
  Бондаренко Г.Г. Професійна компетентність соціального педагога // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 79-85. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1134492
  Мищишин І. Професійна компетентність сучасного менеджера освіти / І. Мищишин, Х. Калагурка // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – С. 67-71. – ISSN 2308-4634
1134493
  Чорнобай В.Г. Професійна компетентність та її складові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 409-414. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглядаються види професійної та інших різновидів компетентностей, які виробляються протягом навчання та подальшої професійної діяльності. Проаналізовано мету навчання іноземних мов, появу, вироблення та використання набутих компетентностей; ...
1134494
  Барна О.С. Професійна компетентність та національна ідентифікація політико-владної еліти - базова цінність суспільно-політичних змін у сучасній Україні / О.С. Барна, М.І. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 63-68. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1134495
  Варава О.Б. Професійна компетентність та професійна мобільність майбутніх бакалаврів сестринської справи: дилема сучасності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 53-57. – Бібліогр.: с. 55-56. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1134496
  Яблочнікова І.О. Професійна компетентність та професійні компетенції : дискусії наукоців та професіоналів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 167-174. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1134497
  Гаврилюк Н. Професійна компетентність та самореалізація студентів як педагогічна проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 62-66. – ISSN 2308-4634
1134498
  Сергійчук О.М. Професійна компетентність у вищій педагогічній освіті - від теорії до практики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 183-193. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1134499
  Хоменко А.В. Професійна компетентність учителя в контексті духовно-моральної парадигми виховання Г.Ващенка // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 16-23. – ISSN 2045-146X
1134500
   Професійна компетентність як ключовий показник ефективності в системі забезпечення якості освіти / Є.Ю. Литвиновський, П.А. Савков, О.В. Мірошніченко, В.М. Гапьюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 251-259


  Стаття присвячена визначенню ключового показника ефективності в системі забезпечення якості освіти. На основі аналізу компетентністного підходу до організації освіти робиться висновок про те, що рівень оволодіння окремими професійними компетентностями ...
1134501
  Куркіна С.В. Професійна компетентність як фактор здатності до праці / С.В. Куркіна, В.М. Журавльов // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 120-125. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1134502
  Мудрик А.Б. Професійна компетентність: теоретичні аспекти дослідження // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 185-195


  У статті розглянуто актуальні питання професійної компетентності та професіоналізму, проаналізовано основні сучасні підходи до вивчення означеного феномену. Основну увагу приділено визначенню і тлумаченню суті понять «компетентність» та «професійна ...
1134503
  Ніколенко А.Г. Професійна компетенція викладача перекладу і специфіка підготовки перекладачив ВНЗ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 84-91. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1134504
  Бевзюк І.М. Професійна комунікативна компетентність майбутнього прокурора : навч. посібник / І.М. Бевзюк, Л.М. Ширяєва ; М-во освіта і наука України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Правова єдність, 2014. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-223. – ISBN 978-617-566-290-8
1134505
  Москаленко О. Професійна комунікація авіаційних фахівців як об"єкт комплексного психолого-педагогічного дослідження / О. Москаленко, І. Демченко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 432-437. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті проаналізовано поняття «комунікація» та «професійна комунікація» як важливі елементи спілкування для обміну професійною інформацією; розкрито особливості англомовної підготовки льотного й диспетчерського складу зумовлені специфікою ...
1134506
  Марусинець М. Професійна комунікація в координатах теоретичних і прикладних дослідженнях // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 6 (80). – С. 69-79. – ISSN 2077-1827
1134507
  Гуменна І.Р. Професійна комунікація у медичній практиці // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 68-69
1134508
  Олександренко К.В. Професійна креативність як показник "мiри" розвитку діяльності викладача іноземної мови / К.В. Олександренко, Н.Є. Гоцуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 110-113. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті проводиться аналіз професійної креативності викладача іноземної мови та необхідність її розвитку через реалізацію творчого потенціалу особистості завдяки подоланню предметно-операціональних бар"єрів. The analysis of the professional ...
1134509
  Вонс Н. Професійна креативність: соціально-психологічний аналіз // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 125-126. – ISSN 1810-2131
1134510
  Фільштейн Л.М. Професійна культура в аспекті підготовки фахівців / Л.М. Фільштейн, В.М. Журавльов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2016. – С. 12-18. – (Економічні науки ; вип. 29). – ISSN 2413-340X


  У статті обгрунтвано необхідність формування професійної культури майбутніх фахівців як невід"ємної складової їхньої загальної культури. Подано різні наукові підходи до визначення сутності і структури досліджуваного феномена. Проаналізовано функції ...
1134511
  Щербань Л. Професійна культура економіста: теоретичні аспекти // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 234-236
1134512
  Іванов В. Професійна культура майбутнього журналіста / В. Іванов, Т. Іванова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 128-136. – (Журналістика ; Вип. 2)
1134513
  Третяк О.М. Професійна культура особистості в психологічній освіті // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 250-255. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
1134514
  Сливка С.С. Професійна культура працівника міліції / С.С. Сливка. – Львів, 1995. – 92с.
1134515
  Ротар В. Професійна культура фахівця у сфері цивільного захисту як вектор успіху / В. Ротар, К. Пасинчук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 56-60. – ISSN 2308-4634
1134516
  Сливка С. Професійна культура юриста : (теоретико-методологічний аспект) / С. Сливка. – Львів : Світ, 2000. – 336с. – ISBN 5-7773-0429-х
1134517
  Корнещук В. Професійна культура як мета підготовки сучасних фахівців у ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 132-135. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
1134518
  Кантемирова Р.М. Професійна культура як складова компетентності майбутнього фахівця медійної галузі // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 70-75. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1134519
  Рик О. Професійна лексика. Терміни. Роль фразеологізмів у професійному мовленні // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 46-49
1134520
  Куплевацька Л.О. Професійна лінгвокомунікативна компетентність викладача в контексті міжкультурної комунікації // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 79-92. – ISSN 2073-4379
1134521
  Нинюк І. Професійна майстерність державних службовців та проблеми її формування // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.399-408
1134522
  Нетребенко А. Професійна майстерність має зростати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 33 : фото
1134523
  Бутиліна О.В. Професійна маргінальність студентів // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 81- 88. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто передумови виникнення феномену професійної маргінальності студентства. Визначено його сутнісні характеристики, запропоновано типологію студентів за рівнем прояву професійної маргінальності. Зроблено висновок про вплив реформування ...
1134524
  Бутиліна О.В. Професійна маргінальність студентства як передумова професійних деформацій // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 77-80. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1134525
   Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – 751, [1] с. : іл. – Текст укр., частк. пол. – Бібліогр. в кінці ст.
1134526
  Бахов І.С. Професійна міжкультурна компетентність майбутніх фахівців : монографія / І.С. Бахов ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2013. – 273, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-272. – ISBN 978-617-02-0114-0
1134527
  Філіппова Л. Професійна мобільність викладача як чинник професійної успішності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 43-47. – ISSN 2308-4634
1134528
  Шпекторенко І.В. Професійна мобільність державного службовця : монографія / І.В. Шпекторенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : Монолит, 2009. – 242 с. – ISBN 978-966-7455-92-7
1134529
  Сайфудінова О.В. Професійна мобільність молоді в умовах формування гнучкого суспільства в Україні: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Сайфудінова Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1134530
  Сушенцева Л. Професійна мобільність педагога як умова його конкурентоздатності на сучасному ринку освітніх послуг / Л. Сушенцева, Г. Шевчук, Л. Дольнікова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 6-12. – ISSN 2308-4634


  Обгрунтовано, що зміни в економічному і суспільно-політичному житті країни значно підвищили вимоги до професійно-особистісного розвитку викладача і актуалізували проблему професійної мобільності педагога. Визначено сутність професійної мобільності ...
1134531
  Мочан Т.М. Професійна мобільність та її вплив на особистісний розвиток фахівця // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 130-132. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
1134532
  Дячок Н.В. Професійна мобільність як індикатор якості освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 157-163. – ISSN 2227-2844
1134533
  Соколова С.В. Професійна мобільність як складова правової культури майбутніх інженерів-педагогів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 75-85. – ISSN 2304-4470
1134534
  Прохоренко Т.Г. Професійна мобільність як фактор професійної успішності // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 167-174. – (Серія: Соціологія ; № 4 (35)). – ISSN 2075-7190
1134535
  Зоря Г. Професійна мова журналістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-26. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про термінологічні позначення професійної мови журналістики. Названо терміни-синоніми, розглянуто підходи до вивчення спеціалізованої лексики світових термінів, а також професійні сленгізми. Говорится о терминологических обозначениях ...
1134536
  Бондар Ю. Професійна мова як засіб видавничої комунікації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 11 (220), листопад. – С. 15-18. – ISSN 2076-9326


  У статті порушуються питання використання фахової (спеціальної) мови видавничої сфери, аналізуються її функції, зокрема як засобу комунікації, розглядаються місце та роль мовної компетенції у професійному становленні та зростанні. В статье поднимаются ...
1134537
  Винник-Остапишин Професійна мораль і моральність сучасного журналіста // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – C. 108-114. – (Серія "Філософія" ; вип. 20). – ISSN 2312-1211
1134538
  Павлова О.Г. Професійна мотивація як педагогічна проблема // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 121-128. – ISSN 2074-8922
1134539
  Фішер Т. Професійна музична освіта Галичини в період німецької окупації Львова // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 134-146. – ISSN 2310-0583
1134540
  Колеснікова І.А. Професійна назва і закон асиметричного дуалізму мовного знака // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 61-64
1134541
  Нікітенко В. Професійна належність як ознака спеціального суб"єкта злочину / В. Нікітенко, А. Ландіна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (106). – С. 117-124. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1134542
   Професійна орієнтація : підручник [для студентів ВНЗ] / [Єгорова Є.В. та ін. ; за ред. О.М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 239, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 237-239. – Бібліогр.: с. 236 та в кінці розд. – ISBN 978-966-189-333-6
1134543
  Москалик Г. Професійна орієнтація в контексті ринкових викликів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 28-34. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано основні характеристики філософії професійної орієнтації особистост і в системі ринкових трансформацій.
1134544
  Волощук О.О. Професійна орієнтація жінок: шляхи подолання гендерної нерівності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-94. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розкрито деякі гендерні проблеми освітньої сфери в сучасному українському суспільстві, які є надзвичайно актуальними для суспільства, що трансформується, через те, що найбільш незахищеною частиною населення, яка страждає від безробіття, різних форм ...
1134545
  Клімов Г.І. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи / Г.І. Клімов. – Київ, 1995. – 180с.
1134546
  Янцур М.С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи : курс лекцій : навч. посібник / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-378. – ISBN 978-966-194-122-8
1134547
   Професійна орієнтація учнів. – 2-е, доп. і перероб. – К., 1971. – 196с.
1134548
  Ніколенко Д.Ф. Професійна орієнтація учнів і вибір ними спеціальності. / Д.Ф. Ніколенко. – Київ, 1954. – 36с.
1134549
  Балацька Наталія Іванівна Професійна орієнтація учнів у сучасних середніх школах Англії : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Балацька Н. І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 227л. + Додатки: л.222-227. – Бібліогр.: л.205-221
1134550
  Балацька Наталія Іванівна Професійна орієнтація учнів у сучасних середніх школах Англії : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Балацька Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 4 назв.
1134551
   Професійна освіта : науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України ; Науково-метод. центр проф.-техн. освіти та підвищення кваліфікації інж.-пед. працівників у Хмельниц. обл. – Хмельницький : ФОП Цюпак. – ISBN 978-617-513-337-8
№ 1/2 (42/43). – 2014. – 434 с.
1134552
  Горська С. Професійна освіта // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 2-3 : фото


  30 жовтня 2015 року відбулися Загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему "Концептуальні засади розвитку професійної освіти". У зборах взяли участь завідувач відділу з питань освіти і науки Головного департаменту з питань ...
1134553
   Професійна освіта в маркетингу: освітньо-кваліфікаційні вимоги : Матеріали робочого семінару ВГО "Українська асоціація маркетингу", м. Київ, 23-24 червня 2005 року. – Київ, 2005. – 68с.
1134554
  Соловйова Т.М. Професійна освіта в Україні: історія становлення та розвитку // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 161-171. – ISBN 978-966-644-413-7


  В другій половині ХІХ ст. у становленні професійної освіти в Україні відбулися позитивні зрушення: було закладено основи спеціальної професійної освіти, створено середні реальні училища, відкрито ряд спеціальних навчальних закладів. Оскільки ...
1134555
  Романов А.Д. Професійна освіта в умовах децентралізації влади в Україні: здобутки та загрози // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 110-115. – ISSN 2222-4459
1134556
  Рудницька Н.В. Професійна освіта євреїв Волині у ХІХ - на ХХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.123-132. – ISSN 0130-5247
1134557
  Леу С. Професійна освіта за дуальною системою у Німеччині // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
1134558
  Бородієнко О. Професійна освіта і навчання в Ізраїлі: осмислення досвіду // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 31-33. – ISBN 978-966-644-365-9
1134559
  Леу С.С. Професійна освіта і навчання Великої Британії // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (95). – C. 69-75. – ISSN 1562-529Х
1134560
  Янковська Л.А. Професійна освіта кадрів у системі менеджменту на промисловому підприємстві // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-47.
1134561
   Професійна освіта осіб з особливими освітніми потребами: проблеми та перспективи змін / В. Корнят, К. Островська, І. Островський, С. Слободян // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 30-35. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1134562
  Макарчук О. Професійна освіта робітництва Східної Галичини в кінці ХІХ – на поч. ХХ століть: досвід для сьогодення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглянуто організацію системи професійної освіти в Галичині в територіальних рамках Австро-Угорщини наприкінці ХІХ - на поч. ХХ ст. (в т. ч. на матеріалах тогочасної преси) з урахуванням історичного досвіду реформування професійної освіти. ...
1134563
  Боков О.В. Професійна освіта та її вплив на інноваційний розвиток вітчизняного ринку праці / О.В. Боков, Л.В. Страшко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Р.В. Войтович. – Київ, 2018. – № 8. – С. 107-113. – (Серія державне управління)
1134564
   Професійна освіта України за роки незалежності (1991-2003 рр.) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Київський університет, 2004. – 268с.
1134565
  Юрченко Н.С. Професійна освіта Швейцарії: становлення та розвиток // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 313-318. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1134566
  Салтан Н.М. Професійна освіта як фактор соціалізації жіноцтва України в 1920 - на початку 30-х рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 166-168. – ISBN 978-966-493-676-4
1134567
  Шулікін Д. Професійна освіта: адаптуватися до нових реалій // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 квітня (№ 13/14). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
1134568
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-413-7
Вип. 1. – 2015. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1134569
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-413-7
Вип. 2. – 2015. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1134570
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ : Педагогічна думка, 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 3. – 2016. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1134571
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ : Педагогічна думка, 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 4. – 2016. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1134572
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 5/1. – 2017. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1134573
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 7. – 2018. – 217, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1134574
   Професійна освіта: методологія, теорія та технології = Professional education: methodology, theory and technologies : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я.М., 2015-. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
Вип. 7/1. – 2018. – 293, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1134575
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksyztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – 2-е вид. – Київ ; Ченстохова : ВІПОЛ, 2000. – 486 s. – Статті укр. та пол. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 2). – ISBN 83-7098-672-2
1134576
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова; Київ : Вид-во Вищої педагогічної школи у Ченстохові, 2001. – 524с. – (Польско-український, українсько-польский журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 3). – ISBN 83-7098-552-1
1134577
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова; Київ, 2003. – 567s. – (Польсько-український журнал, Українсько-польський ; 4). – ISBN 83-7098-672-2
1134578
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Вищ. пед. шк. у Ченстохові, 2003. – 294 s. – Статті пол. та укр. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 5). – ISBN 83-7098-537-8
1134579
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Київ ; Ченстохова : Вид-во Вищ. пед. шк. у Ченстохові, 2004. – 355 s. – Статті укр. та пол. мовами. - На обкл.: за ред. Т. Левовицкого [тобто Левовицького]. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 6). – ISBN 83-7098-861-Х
1134580
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2005. – 312 s. – Статті укр. та пол. мовами. - На обкл.: за ред. Т. Левовицкого [тобто Левовицького]. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 7). – ISBN 83-7098-915-2
1134581
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2006. – 334 s. – Статті укр. та пол. мовами. - На обкл.: за ред. Т. Левовицкого [тобто Левовицького]. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 8). – ISBN 83-7098-963-2
1134582
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia / ред.: Т. Левовицький, І. Вільш, І. Зязюн, Н. Ничкало. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2008. – 416 s. – Статті укр. та пол. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 10). – ISBN 978-83-7455-048-2
1134583
   Професійна освіта: педагогіка і психологія = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia / ред.: Т. Левовицький, І. Вільш, І. Зязюн, Н. Ничкало. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Акад. ім. Яна Длугоша у Ченстохові, 2009. – 389 s. – Статті укр. та пол. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 11). – ISBN 978-83-7455-111-3
1134584
   Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовою
1134585
   Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ
Вип. 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовою
1134586
   Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Республіканський вищий навч. закл. "Кримський інженерно-педагогічний ун-т". – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ
Вип. 4. – 2013. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1134587
  Шулікін Д. Професійна освіта: проблеми та шляхи вирішення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6 червня (№ 22). – C. 8-9. – ISSN 2219-5793
1134588
   Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності : збірник наук. праць / за ред. І.А. Зязюна ; МОН України ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Харків : НТУ ХПІ, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-593-744-9
1134589
  Ничкало Н.Г. Професійна педагогіка і педагогіка праці: проблеми взаємозв"язку в умовах ринкової економіки // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 33-46
1134590
  Берещук М. Професійна педагогічна майстерність викладача в умовах модернізації вищої освіти / М. Берещук, Ю. Бархаєв, Г. Стадник // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 1. – С. 30-38. – ISSN 1562-529Х
1134591
   Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід : монографія / [Дубасенюк О.А. та ін. ; за ред. О.А. Дубасенюк] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 387, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 386-387. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-485-084-8
1134592
  Федоренко О.І. Професійна підготовіка працівників ОВС до профілактично - виховної роботи з підлітками // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.49-54
1134593
  Рокіцька Н.В. Професійна підготовка "євровчителя" XXI століття: пріоритети Німеччини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 50-59. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1134594
  Максименко Т.М. Професійна підготовка адміністративного персоналу освітніх установ // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 172-186. – ISBN 978-966-698-252-5
1134595
  Онищенко Г.О. Професійна підготовка бакалаврів з комп"ютерних наук в аграрних університетах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 372-378. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1134596
  Брандибура І. Професійна підготовка бакалаврів політології в університетах Англії та Уельсу: теорії, концепції, підходи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 10 (165), жовтень. – С. 137-141. – ISSN 2308-4634
1134597
  Марціхів Х. Професійна підготовка бакалаврів у галузі журналістики: досвід університетів США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 148-152. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1134598
  Прищепа Т. Професійна підготовка болгар в Київському університеті Святого Володимира (друга половина ХІХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47-50. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються основні особливості професійної підготовки болгар у навчальних закладах Російської імперії. Визначено передумови навчання майбутніх болгарських державно-чиновницьких кадрів у навчальних установах імперії. В статті аналізуються ...
1134599
  Бурда Т.М. Професійна підготовка болгар в університетах Російської імперії (1878–1915 рр.) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 141-147. – ISSN 2218-0567
1134600
  Гулай О.І. Професійна підготовка в умовах неперервної освіти: методологічні підходи // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 10 (151). – C. 125-130. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  " Институт Конфуция" на базе Южноукраинского национального педагогического университета имени К.Д. Ушинского.
1134601
  Вайнтрауб М.А. Професійна підготовка викладача вищої школи в контексті інтернаціоналізації освітнього простору // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 36-41. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1134602
  Пилипчук М. Професійна підготовка викладачів перекладу в закладах вищої освіти України // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 42-47. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (13)). – ISSN 2411-264X
1134603
  Стельніков В. Професійна підготовка вчителів засобами сучасних технологій навчання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 27-30. – ISSN 2075-1478
1134604
  Биндас О. Професійна підготовка вчителів іноземних мов в Австрії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 183-189. – ISSN 2308-4081
1134605
  Корольова Л. Професійна підготовка вчителів іноземної мови в університетах Румунії: використання автентичних матеріалів // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 194-197. – ISBN 978-617-7263-79-0
1134606
  Мойко О. Професійна підготовка вчителів інформатики у вітчизняних закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 103-109. – ISSN 2308-4634
1134607
  Вишневська Е. Професійна підготовка вчителів у Польщі на тлі європейського інтеграційного процесу / Ева Вишневська ; [наук. ред. В.Т. Лозовецька]. – Київ : АртЕк, 2014. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 387-424. – ISBN 978-617-7264-06-3
1134608
  Радченко Ю.Л. Професійна підготовка вчителя в педагогічних закладах освіти Катеринославщини (перша половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Радченко Юлія Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук Украіни ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1134609
  Ситник О. Професійна підготовка вчителя до роботи в системі освіти дорослих в Ірландії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 93-98. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1134610
  Войтович А.Ю. Професійна підготовка вчителя нової української початкової школи: соціокультурний вимір // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 38-57. – ISBN 978-617-10-0462-7
1134611
  Люріна Т.І. Професійна підготовка вчителя у контексті сучасних вимог до розвитку особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 226-230. – ISBN 978-966-171-498-3
1134612
  Гончарук С.Т. Професійна підготовка державних службовців – важливий елемент проходження державної служби / С.Т. Гончарук, І.В. Олійник // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 57-63. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1134613
  Троян В. Професійна підготовка директорів шкіл у Чеській республіці // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 85-95. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1134614
  Тригуб І. Професійна підготовка експертів у галузі освіти у слов"янських східно-європейських країнах. // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 72-78. – ISSN 2078-1687
1134615
  Славопас О. Професійна підготовка жінок Галичини ( початок XX ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 32-35
1134616
  Жук О.І. Професійна підготовка інженерів у США: традиції та інновації // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 2 (8). – С. 83-87
1134617
  Лупячек В.Е. Професійна підготовка керівних кадрів для управління освітою в умовах магістратури: світові практики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 119-124. – (Педагогічні науки)


  У роботі висвітлено особливості процесу професійної підготовки керівних кадрів для системи освіти в умовах магістратури в деяких англомовних країнах світу, проаналізовано зміст відповідних навчальних планів та інші підходи до організації навчального ...
1134618
  Нагорна О. Професійна підготовка магістрів за програмою "Міжнародні судові процеси і арбітраж" у Цюріхському університеті // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 105-109. – ISSN 2309-9127
1134619
  Гунько Л. Професійна підготовка магістрів прикладної лінгвістики у ВНЗ України та Китаю: порівняльний аналіз узагальненого досвіду // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 101-103. – ISBN 978-966-644-365-9
1134620
  Бобрицька В.І. Професійна підготовка магістрів у галузі освіти в Україні: сучасні виклики, проблеми, знахіди // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 14-19. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
1134621
  Горшкова Г. Професійна підготовка майб утніх логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ: зарубіжний досвід // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 113-119. – ISSN 2078-1687
1134622
  Добош О.М. Професійна підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки в контексті асистентської практики // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 93-97. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті розглядаються питання професійної підготовки магістрів спеціальності "Дошкільна освіта" до викладацької діяльності в закладі вищої освіти в процесі асистентської практики. Визначені комплекс знань і вмінь, що повинні бути сформовані в ...
1134623
  Боросенко А. Професійна підготовка майбутніх вчителів засобами інформаційних технологій // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 170-172
1134624
  Чирчик С. Професійна підготовка майбутніх дизайнерів як загально-педагогічний феномен // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1134625
  Кірдан О.П. Професійна підготовка майбутніх економістів періоду української незалежності в дзеркалі наукових досліджень // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 65-70. – (Педагогічні науки ; № 5 (124)). – ISSN 2414-5076
1134626
  Лянной Ю.О. Професійна підготовка майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: теоретико-методичний аспект : монографія / Ю.О. Лянной ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – 566, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 449-493. – ISBN 978-966-698-224-0
1134627
  Багно Ю. Професійна підготовка майбутніх магістрів освіти в умовах дуального навчання // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 42-55. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1134628
  Зігунов В.М. Професійна підготовка майбутніх менеджерів з туризму до організації туристсько-спортивної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Зігунов Василь Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1134629
  Демянчук М.Р. Професійна підготовка майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи як педагогічна проблема // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 78-80
1134630
  Безбородих С.М. Професійна підготовка майбутніх педагогів на основі компетентнісного підходу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 42-48. – ISSN 2227-2844
1134631
  Поясок Т. Професійна підготовка майбутніх правознавців в умовах дистанційного навчання. / Т. Поясок, О. Беспарточна, В. Скрипник // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (167). – C. 34-42. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1134632
  Зюман Г.Ю. Професійна підготовка майбутніх психологів з урахуванням класифікації сфер їх професійної діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 45-52. – ISSN 1995-0519
1134633
  Юрійчук Н. Професійна підготовка майбутніх учителів-філологів у контексті компетентнісного підходу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 215-225
1134634
  Чепка О.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах навчального комплексу "педагогічний коледж - педагогічний університет" : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чепка О.В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1134635
  Біницька К. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти в університетах Чеської Республіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 70-75. – ISSN 2308-4634
1134636
  Котун К.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в університетах Фінляндії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Котун Кирил Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1134637
  Крищук В.Л. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: компетентнісний підхід // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 8 (161). – P. 97-103. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1134638
  Манченко Т.О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізики до організації дослідницької діяльності учнів загальноосвітніх закладів / Т.О. Манченко, М.С. Маріна, О.Х. Тадеуш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 55-63. – ISSN 2414-5076
1134639
  Єфремова О.І. Професійна підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до використання мультимедійних засобів навчання / О.І. Єфремова, З.Н. Курлянд // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 65-72. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Стаття присвячена питанню професійної підготовки майбутніх учителів до використання мультимедійних засобів навчання. Зокрема, висвітлюються деякі психолого-педагогічні проблеми використання мультимедійної дошки Smart Board та відповідного програмного ...
1134640
  Гринченко І.Б. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання: досвід європейських країн // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 39-50. – ISSN 2312-1548
1134641
  Алєксєєв О.О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури на засадах людиноцентризму у контексті збереження здоров"я учнів-ської молоді // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 8-9
1134642
  Лиховид О.Р. Професійна підготовка майбутніх учителів: зарубіжний досвід // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 97-109. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 29). – ISSN 2309-1517
1134643
  Жорнова О.І. Професійна підготовка майбутніх фахівців відповідно до правил єдиного ринку // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 24-29. – ISBN 966-8847-12-1
1134644
  Тітаренко І. Професійна підготовка майбутніх фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю з метою формування їх конфліктологічної компетентності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 128-132. – ISSN 2308-4634
1134645
  Фастівець А. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вітчизняній і зарубіжній педагогіці // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 77-82. – ISSN 2075-1478
1134646
  Желанова В.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у ВНЗ: контекстній підхід // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 74-83. – ISSN 2227-2844
1134647
  Рябець І.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв"язків з громадськістю у ВНЗ України: етапи становлення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 21-25. – ISSN 1996-5931


  У статті сформульовано основні етапи становлення професійної підготовки майбутніх фахівців із зв"язків з громадськістю в історичному плані та сформульовано критерії, за якими визначалися ці основні етапи.
1134648
  Ковчина І.М. Професійна підготовка майбутніх фахівців у галузі охорони здоров"я в умовах університетської освіти // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В., Ярошенко А.О., Шаповалова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 5-12. – ISSN 2415-8011


  "У статті аналізуються теоретичні проблеми підготовки майбутніх фахівців у галузі охорони здоров"я в умовах університетської освіти."
1134649
  Плачинда Т. Професійна підготовка майбутніх фахівців у контексті євроінтеграції // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 1. – С. 70-72. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
1134650
  Кишенко Г.І. Професійна підготовка майбутніх фахівців у сучасних економічних умовах (результати соціологічних досліджень) / Г.І. Кишенко, М.А. Нахабич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто думку викладачів та студентів щодо впливу різних форм навчання на становлення майбутнього фахівця. Простежено динаміку змін пріоритетів щодо майбутньої діяльності та професійно-особистісних якостей фахівця.
1134651
  Русаченко Н.П. Професійна підготовка майбутніх філологів: концептуальні засади // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 71-74. – ISSN 2078-1687


  Зазначено, що модернізація системи вищої освіти істотно змінює акценти у сфері фахової підготовки лінгвістів. Підкреслено потребу запровадження в навчальний процес ВНЗ лінгвістичних курсів, зорієнтованих на використання можливостей акмеології. Подано ...
1134652
  Кобюк Ю.М. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті використання творчої спадщини А.С. Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С.132-134. – ISBN 978-966-698-257-8
1134653
  Іваницький О.І. Професійна підготовка майбутнього вчителя фізики в умовах інформаційно-освітнього середовища / Олександр Іваницький ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 228, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-219. – ISBN 978-966-599-453-4
1134654
  Бєлікова В. Професійна підготовка майбутнього спеціаліста ХХІ століття // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 245-255. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1134655
  Білавич І.В. Професійна підготовка медичних працівників крізь призму здобутків українського лікарського руху в Галичині початку ХХ сторіччя // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 24-27
1134656
  Пашко Л.А. Професійна підготовка менеджерів державного управління - виклик XXI століття / Л.А. Пашко, С.А. Кіндзерський // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 31-34. – Бібліогр.: 6 назв
1134657
  Джус О. Професійна підготовка молоді на курсах Української селянської спілки (Чехо-Словацька республіка) // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 41-42. – ISBN 978-617-7263-79-0
1134658
  Ілясова Ю. Професійна підготовка молодших медичних спеціалістів: європейський досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – C. 161-167. – ISSN 2308-4081
1134659
  Чепель О. Професійна підготовка парламентаріїв України та зарубіжних країн: порівняльне-правове дослідження // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 49-58. – ISSN 1561-4999
1134660
  Хмельницька О. Професійна підготовка педагога до практичної реалізації ідеї Нової української школи // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 211-225. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1134661
  Плахотнік О.В. Професійна підготовка педагогів-геоекологів / О.В. Плахотнік, О.О. Безносюк; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : ЕксОб, 2001. – 248с. – ISBN 966-7769-14-3
1134662
  Молоков Д. Професійна підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 119-126. – ISSN 2077-1827
1134663
  Шапран О. Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах регіональних університетських комплексів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 11 (995). – С. 23-27. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядаються стратегічні напрями розвитку регіональних університетських комплексів, які забезпечують професійну підготовку майбутніх учителів. Аналізується досвід створення та функціонування університетського комплексу при ДВНЗ ...
1134664
  Лисенко О.А. Професійна підготовка педагогічних кадрів у системі вищої освіти Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лисенко Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1134665
  Зінукова Н.В. Професійна підготовка перекладача у закладах вищої освіти: формування фахової компетентності усного перекладача // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 92-95. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1134666
  Скиба К.М. Професійна підготовка перекладачів в системі вищої освіти США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 45-51. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1134667
  Олексієнко Л.О. Професійна підготовка перекладачів в умовах формування загальноосвітнього європейського простору // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 88-95. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
1134668
  Ісаєва І.Ф. Професійна підготовка персоналу федеральної поліції Німеччини вищої ланки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 111-114. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1134669
  Коркішко О. Професійна підготовка практичного психолога в контексті актуальних проблем вищої освіти / О. Коркішко, Л. Зінченко, А. Коркішко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 68, ч. 1. – С. 32-39. – ISSN 2077-1827
1134670
  Мельник Ж.В. Професійна підготовка працівників соціальної сфери до роботи з сім"єю у вищих навчальних закладах // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 141-142
1134671
  Черкасов Ю.Е. Професійна підготовка середнього та вищого управлінського складу оперативних підрозділів поліції Німеччини: історія, сьогодення, перспективи // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 93-100.
1134672
  Варава О.Б. Професійна підготовка сестринського персоналу для надання ефективної медичної допомоги // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 35-38
1134673
  Шоробура І. Професійна підготовка слухачів магістратури в процесі педагогічної практики / І. Шоробура, Л. Машкіна // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 217-222. – ISSN 2309-9127
1134674
  Возняк А.Б. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 206-209
1134675
  Возняк Я.В. Професійна підготовка соціальних педагогів у ВНЗ України // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 376
1134676
  Гордєєва К.С. Професійна підготовка соціальних педагогів у сучасній соціально-педагогічній парадигмі // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2013. – № 3. – С. 57-63. – ISSN 1817-3764
1134677
  Полівко Л. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах "гібридної" війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 72-75. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зміст соціальної роботи в умовах "гібридної" війни за різними категоріями клієнтів. Указані основіні особливості підготовки майбутніх фіхівців із соціальної роботи в сучасних соціальних інститутах освіти. Раскрыто содержание социальной ...
1134678
  Попова А.С. Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з мігрантами в Україні // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 104-108. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1134679
  Поліщук В.А. Професійна підготовка соціальних працівників у освітніх системах скандинавських країн // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С.144-146. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 34)
1134680
  Вербовська Р.І. Професійна підготовка студентів-медиків в контексті розвитку професійно важливих якостей / Р.І. Вербовська, Т.Я. Дівнич // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 3 (5). – C. 167-171. – ISSN 2415-3060
1134681
  Клепар М.В. Професійна підготовка студентів-міжнародників в Україні: до постановки проблеми // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 94-98. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1134682
  Литвиненко І. Професійна підготовка студентів-психологів до роботи з підлітками схильними до бродяжництва // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С.101-109. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1134683
  Борин Г.В. Професійна підготовка студентів до просвітницько-консультативної взаємодії засобами педагогічної практики // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 32-36. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті проаналізовано напрями професійної підготовки студентів до роботи з батьками дітей як невід’ємної складової загальної професійної готовності до педагогічної діяльності. Розглянуто окремі аспекти фахової підготовки майбутніх педагогів до роботи ...
1134684
  Грибанова О.Є. Професійна підготовка студентів коледжів на основі технологій інтерактивного навчання // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 113-117. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
1134685
   Професійна підготовка студентів предагогічного інституту. – Київ, 1981. – 185с.
1134686
  Рогова Т.В. Професійна підготовка студентів у ВНЗ: її ознаки та якість // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 294-301. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
1134687
  Ломакович В.Я. Професійна підготовка студентів університету до діяльності у галузі екологічної освіти молоді Німеччнини // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 178-183


  У статті розглядається здійснення професійної підготовки студентів до діяльності у галузі екологічної освіти у школах Німеччини. Проаналізовано зв"язок університе - студент - школа - учень. Розкрито роботу та завдання окремих університетів та ...
1134688
  Огородник А. Професійна підготовка судді: інтерактивні методи навчання та їх застосування / А. Огородник, В. Гордєєв // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 19-25 серпня (№ 33). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1134689
  Огородник А. Професійна підготовка судді: інтерактивні методи навчання та їх застосування / А. Огородник, В. Гордєєв // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 8-17
1134690
  Волкова Н. Професійна підготовка сучасного інженера-педагога у галузі харчових технологій в системі педагогічних категорій компетентнісного підходу // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 27-44. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
1134691
  Малюга Н.М. Професійна підготовка та роль бухгалтера у забезпеченні економічної безпеки / Н.М. Малюга, К.П. Боримська // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 296-301. – ISBN 978-617-571-130-9
1134692
  Монтекіарі А. Професійна підготовка у секторі туризму / А. Монтекіарі, Е. Карфанья // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 3-10


  Il mercato del lavoro, nel settore turistico, data la sua complessit?, in Italia presenta una richiesta di personale altamente qualificato, che le Istituzioni formative non riescono ancora a soddisfare. La risposta va impostata in termini di filiera ...
1134693
  Притула О.В. Професійна підготовка учителів фізичної культури до застосування національних бойових мистецтв у професійній діяльності // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 62-67. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-9172
1134694
  Плачинда Т.С. Професійна підготовка фахівців авіаційної галузі: зарубіжний досвід // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 152-160. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1134695
  Лакатош М.О. Професійна підготовка фахівців аграрного профілю як психолого-педагогічна проблема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 115-119. – Бібліогр.: с. 118-119. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1134696
  Кристопчук Т.Є. Професійна підготовка фахівців в контексті ідей політкультурності в країнах ЄС / Т.Є. Кристопчук, Д.А. Кочмар // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 93-100. – ISBN 978-966-7359-77-5
1134697
   Професійна підготовка фахівців в умовах інноваційної перебудови української національної освіти = Professional"s training within national education innovation improvement : зб. наук. статей за матеріалами XI-ої ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф., 16-19 трав. 2006 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина). – Ужгород : Гражда, 2006. – 187, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Науковий вісник. Спеціальний випуск. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-8924-20-7
1134698
  Попик М.М. Професійна підготовка фахівців готельно-ресторанної справи: досвід Швейцарії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 137-140. – Бібліогр.: с. 139. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1134699
  Бриль Ю.О. Професійна підготовка фахівців документно-інформаційної сфери: міжнародний досвід // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 28-36. – ISSN 2409-9805


  Дослідження полягає у вивченні та узагальненні кращого міжнародного досвіду професійної підготовки висококваліфікованих фахівців документно-інформаційної сфери. Методологічною основою дослідження є загальнотеоретичні методи дослідження (аналіз та ...
1134700
  Огієнко О. Професійна підготовка фахівців економічного профілю в університетах Польщі // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 96-102. – ISSN 2308-4081
1134701
  Дудка У.Т. Професійна підготовка фахівців економічного профілю засобами ІКТ // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 106-107
1134702
  Бінницька К. Професійна підготовка фахівців економічної галузі в Республіці Польща в педагогічній теорії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 68-71. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1134703
  Загородня А. Професійна підготовка фахівців економічної галузі в Україні: мережа вищих навчальних закладів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 80-84. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1134704
  Лефтеров В.О. Професійна підготовка фахівців екстремальних видів діяльності засобами психотренінгових технологій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-31. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються концептуальні та методичні аспекти використання психотренінгів у професійній підготовці фахівців екстремальних видів діяльності. Психотренінгові методи у системі професійної підготовки є сполучною ланкою між теорією і практикою ...
1134705
  Бриль Ю.О. Професійна підготовка фахівців з керування документаційними процесами на сучасному етапі розвитку освіти на основі міжнародного досвіду // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 29-44. – ISSN 2220-6310


  У статті охарактеризовано сучасний стан системи професійної підготовки фахівців з керування документаційними процесами у вищій школі розвинених країн світу. Розглянуто форми навчання та елементи організації освітнього процесу. Здійснено аналіз освітніх ...
1134706
  Яковишена Л. Професійна підготовка фахівців з медичною освітою: зарубіжний досвід


  Розвиток професійної педагогічної компетентності викладачів у провідних країнах ЄС.
1134707
  Яковишена Л. Професійна підготовка фахівців з медичною освітою: зарубіжний досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 4. – С. 92-97. – ISSN 2308-4081


  "Мета дослідження - аналіз сучасних тенденцій професійної підготовки фахівців молодших медичних спеціалістів у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу, США та Канади."
1134708
  Клепар М.В. Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин у системи вищої освіти України (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Клепар Марія Василівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1134709
  Чуканова С.О. Професійна підготовка фахівців із бібліотекознавства та інформології у системі вищої освіти США // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 37-40. – ISSN 1996-5931


  У системі розглянуто процеси виникнення, становлення та реформування професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології у США. Проаналізовано роботи вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені питанням вивчення професійної ...
1134710
  Шуляк С.О. Професійна підготовка фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в контексті реалізації дуальної освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 184-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
1134711
  Волошинов С. Професійна підготовка фахівців морської галузі в Україні як компонент світового морського освітнього простору // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 256-265. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1134712
  Смирнов І.Г. Професійна підготовка фахівців туризму з урахуванням національно-патріотичного спрямування // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 133-143. – ISSN 2308-135X
1134713
  Цубоза О. Професійна підготовка фахівців у галузі комунікації: досвід Університету МакГілл (Канада) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 40-50. – ISSN 2312-5993
1134714
  Огієнко О.І. Професійна підготовка фахівців у галузі освіти дорослих: американський досвід : монографія / О.І. Огієнко, О.Ю. Чугай ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-159. – ISBN 978-617-673-600-4
1134715
  Рябовол Л.Т. Професійна підготовка фахівців у закладах вищої освіти: деякі загальні проблеми та шляхи їх вирішення // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 307-313. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1134716
  Гавран М. Професійна підготовка фахівців у закладах приватної вищої освіти Польщі в контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 334-340. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1134717
  Іконнікова М.В. Професійна підготовка філологів англійської мови у Великій Британії: на основі досвіду Ньюкаслського університету // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 93-98 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 96-97. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1134718
  Богданець А.В. Професійна підготовка юристів у контексті болонського процесу // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 303-314. – ISSN 2412-8465
1134719
  Толочко О. Професійна поведінка (етика) прокурорів: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-55
1134720
  Пріма Д. Професійна позиція майбутнього вчителя початкової школи: гуманістичний аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 93-103. – ISSN 2312-5993
1134721
  Кунцевська А.В. Професійна позиція як механізм регулювання діяльності (на прикладі діяльності працівників сервісних центрів МВС України) // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 57-66 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-3190
1134722
  Бутирська І.А. Професійна правнича допомога у господарському процесі // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 131-139. – ISSN 2413-1342
1134723
  Артем"єва Н.П. Професійна правнича допомога у судовому процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Артем"єва Наталія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 223. – Додатки: арк. 213-223. – Бібліогр.: арк. 192-212
1134724
  Артем"єва Н.П. Професійна правнича допомога у судовому процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Артем"єва Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1134725
  Гончар Ю.В. Професійна правосвідомість юриста: наукові підходи до визначення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 103-106. – ISBN 978-617-7638-01-7
1134726
  Хопта С.Ф. Професійна правосвідомість: становлення категоріального розуміння та практичне значення для конституційної реформи в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 386-391. – ISSN 2413-6433
1134727
  Кузьменко М.Д. Професійна придатність та її визначення при проведенні професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Повітряних Силах Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-30. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається сутність визначення професійної придатності при проведенні професійно-психологічного відбору. Проаналізовані засади визначення професійної придатності та пропонуються шляхи покращення її діагностування. The paper considers the ...
1134728
  Дегтяренко М. Професійна психологічна підготовка як напрям психологічного забезпечення судової діяльності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 80-83
1134729
  Василевська Т. Професійна реалізованість як ключовий чинник самореалізації державного службовця: етичні аспекти // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 13-23.
1134730
  Кравчина Т.В. Професійна рефлексія в структурі інноваційної діяльності соціального педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 84-87. – Бібліогр.: с. 86. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1134731
  Димченко Н.С. Професійна рефлексія майбутнього менеджера як предмет психологічного дослідження // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-121. – Бібліогр. в кінці ст.


  Рассмотрены особенности становления профессиональной рефлексии у будущих менеджеров. Определены психолого-педагогические основы ее развития, влияющие на эффективность процесса становления личности организатора производства.
1134732
  Васильєва-Халатникова Професійна рефлексія у діяльності військових психологів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 190
1134733
  Олійник О.Б. Професійна риторика прокурора на етапі попереднього слухання справи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 2-8
1134734
  Хорєв І.О. Професійна самоорганізація майбутніх економістів як педагогічна проблема // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 15-20


  Професійна підготовка фахівців, здатних ефективно розвивати сучасну економіку, виробництво, освіту і культуру. Особливо актуальним є це питання у сфері підготовки менеджерів і економістів,зважаючи на популярність та значущість цих професій.
1134735
  Кащенко О.В. Професійна самооцінка особистості: огляд стану проблеми в сучасних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 111-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасні дослідження професійної самооцінки особистості. Зроблено порівняльний аналіз дефініцій професійної самооцінки особистості у різних концепціях. Розкрито зміст складових професійної самооцінки та виділено основі методи та методики ...
1134736
  Радул С.Г. Професійна самореалізація в контексті життєвої перспективи особистості / С.Г. Радул, О.О. Кумпан // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 89-95. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1134737
  Томаз І.А. Професійна самореалізація викладача закладу вищої освіти - запорука якості освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 160-168. – ISSN 2074-8167
1134738
  Артемова О. Професійна самореалізація особистості в сучасних умовах // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 97-101
1134739
  Калько А.Д. Професійна самореалізація студентів вищих навчальних педагогічних закладів як психолого-педагогічна проблема // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 93-100. – ISBN 978-966-7359-77-5
1134740
  Сафін О.Д. Професійна самосвідомість курсантів внутрішніх військ України / О.Д. Сафін, О.С. Колесніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У даній статті представлено різні теоретико-методологічні підходи до вивчення самосвідомості в зарубіжної і вітчизняної психології, а також розглядаються специфічні особливості професійної діяльності фахівців внутрішніх військ МВС України. В данной ...
1134741
  Добровольська К.В. Професійна самосвідомість та конструювання образу професії у майбутніх лікарів / К.В. Добровольська, С.К. Мисловська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 85-87. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1134742
  Дробот О.В. Професійна свідомість керівника : навч. посібник / О.В. Дробот ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Талком, 2016. – 338, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-2199 та в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7397-11-2
1134743
  Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість майбутнього вчителя: психосемантичний та розвивальний аспекти = Profesionnal consciousness of a future teacher: psychosemantical and developmental aspects : монографія / Н.Ф. Шевченко, О.І. Чепішко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – 197, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 151-180. – ISBN 978-966-599-516-6
1134744
  Шевченко Наталія Професійна свідомість практичного психолога : структура та специфіка функціонування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.167-180. – ISSN 1810-2131
1134745
  Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість психолога: методологічний та прикладний аспекти // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 16-24
1134746
  Коваленко І. Професійна складова формування правової культури майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційної сфери / Ірина Коваленко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 31-34


  Висвітлено особливості формування правової культури студентів бібліотечно-інформаційного профілю з урахуванням особливостей їхньої майбутньої професійної діяльності.
1134747
  Бойчевська І. Професійна соціалізація молоді у закладах вищої професійної освіти України та Німеччини / І. Бойчевська, Л. Веремюк // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 176-178. – ISBN 978-617-7263-79-0
1134748
  Висотін М. Професійна спеціалізація волинських медиків XVI століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 72-89
1134749
  Кудзіновська І. Професійна спрямованість задач з вишої математики в умовах сучасного ринку праці / І. Кудзіновська, В. Трофименко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 74-75
1134750
  Топчій О.В. Професійна спрямованість іншомовних компетенцій у підготовці фахівців із суспільних наук // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (30). – С. 218-225


  Аналізуються види іншомовних компетенцій, можливості застосування різних компетенцій у навчальній і майбутній професійній діяльності фахівця. Обгрунтовуються визначення термінологічних сполучень "іншомовна професійна комунікативна компетенція", ...
1134751
  Кислова М.А. Професійна спрямованість навчання вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 278-285. – ISSN 2312-5993
1134752
  Ромащенко І. Професійна спрямованість навчання іноземній мові майбутніх маркетологів з питань товарної політики маркетингу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 38-46. – ISSN 1682-2366
1134753
  Збаравська Л.Ю. Професійна спрямованість навчання фізики як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців агроінженерного профілю / Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, А Ж. Задорожна // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 36-43. – ISSN 2521-6449
1134754
  Туриця О. Професійна спрямованість навчання як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчового профілю // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 48-60. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Осмислено ключові поняття дослідження; розглянуто професійну спрямованість навчання як одну із педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчового профілю на засадах інтегрованого підходу; наведено найбільш ефективні ...
1134755
  Левківський К. Професійна спрямованість практичної підготовки студентів - вагома складова майбутнього попиту на них на ринку праці / К. Левківський, Д. Панасевич // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 12-25. – ISSN 1682-2366
1134756
  Дзямко В.Й. Професійна спрямованість фізико-математичної підготовки студентів нематематичних спеціальностей / В.Й. Дзямко, Л.В. Месарош // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 81-84. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1134757
  Симончук Олена Професійна структура сучасної України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.62-99. – ISSN 1563-3713
1134758
  Ковач Л.Л. Професійна структура та рівень освіти грецького населення Донецької області // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 68-77. – ISBN 978-617-7107-06-3
1134759
  Ануфрієва Н.М. Професійна та комуннікативна компетентність сучасної ділової людини / Н.М. Ануфрієва, Я.А. Дорога // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 84-94.
1134760
  Козлакова Г. Професійна та науково орієнтована підготовка випускникі магістратури регіонального університету // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 44-47
1134761
  Довбищенко М.В. Професійна та суспільно-політична діяльність адвокатів Волині другої половини XVII століття (за матеріалами актових книг повітових судів волинського воєводства) // Адвокатура України: забуте і невідоме / В.С. Бігун, А.В. Блануца, С.М. Блащук, І.Б. Василик, Д.П. [та ін.] Ващук. – Київ : КВІЦ, 2014. – С. 41-46. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 1). – ISBN 978-617-697-003-3
1134762
  Виноградова Г. Професійна таємниця в міжнародно-правових джерелах: окремі питання регулювання та використання досвіду в законодавстві України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 60-66.
1134763
  Кулініч О.О. Професійна таємниця як вид інформації з обмеженим доступом / О.О. Кулініч, К.М. Бондарчук // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 40-44. – (Право. Економіка. Управління)
1134764
  Бережко-Камінська Професійна творчість головного редактора як керівника редакційного колективу та організатора творчого процесу видавництва // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 388-392
1134765
  Балахтар К.С. Професійна толерантність як складова готовності викладачів іноземної мови до креативної професійної діяльності у закладах вищої освіти // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2019. – Vol. 5, iss. 12 (32). – С. 9-20. – ISSN 2414-0023
1134766
  Сокур А. Професійна українська література (роман О. Слоньовської "Дівчинка на кулі")
1134767
  Кралюк П. Професійна університетська філософія на українських землях наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 362-391. – ISBN 978-966-2254-74-7
1134768
  Божко Ю.П. Професійна успішність програмістів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1134769
  Мозгова Н.Г. Професійна філософія в Україні XIX - поч. XX ст. // Історія філософії в ії зв"язку з освітою : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова, І.В. Огородник, Ю.О. Федів. – Київ : Каравела, 2012. – С. 367-390. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-46-6
1134770
  Лой А. Професійна філософська освіта: досвід трансформації та перспективи // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.86-102
1134771
  Малихіна М.А. Професійна циркова освіта в Україні: історико-мистецтвознавчий аспект // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 174-179. – ISSN 2226-0285


  Розглянуто процес формування української циркової школи (кінець XIX - поч. XXI ст.), окреслено основні етапи розвитку Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв – єдиного в Україні навчального закладу, що готує професійні кадри ...
1134772
  Гречанюк С. Професійна чи цехова? // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 405-410. – ISBN 978-966-00-1462-6


  Літературна критика.
1134773
  Рубан Людмила Олександрівна Професійнв етика в процесі творчої самореалізації митця : Дис... кандщ. філос.наук: 09.00.08. / Рубан Людмила Олександрівна;. – К, 1997. – 179л. – Бібліогр.:л.168-179
1134774
  Артеменко Н. Професійне вдосконалення державних службовців в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 240-246.
1134775
  Святка Олег Професійне вигорання у контексті психологічного опору // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 179-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1134776
  Степанець М. Професійне вигорання як перешкода пізнавально-творчої самореалізації педагогічних кадрів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 8 (62). – C. 74-84. – ISSN 2312-5993
1134777
  Яроменок М.А. Професійне вигорання як чинник психічного здоров"я прокурора // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 200-205. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1134778
  Бурда С. Професійне виховання жінок, майбутніх працівників ОВС // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 24-26.
1134779
  Данканич Г.М. Професійне вокальне мистецтво Закарпаття другої половини XX - початку XXI століття в аспекті міжкультурної комунікації : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Данканич Ганна Михайлівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1134780
  Караченцев С. Професійне захворювання як різновид соціального ризику // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 98-102.
1134781
  Дзюба Т.М. Професійне здоров"я особистості: аналіз основних дефініцій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 33-37. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1134782
  Жданова І.В. Професійне здоров"я правоохоронців як предмет психологічного дослідження // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 150-155. – ISSN 1727-1584
1134783
  Дзюба Т.М. Професійне здоров"я як умова успішної соціалізації працівника в ситуації мобінгу // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 7-13. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-3190
1134784
  Івченко Ю. Професійне зростання жінок у правоохоронній сфері: проблемні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 57-61. – ISSN 0132-1331
1134785
  Щепакін В.М. Професійне камерне виконавство в Полтаві, Миколаєві та Херсоні на початку XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 88-98. – ISSN 2226-2180


  Автор статті аналізує творчу діяльність камерних виконавців і музикантів-педагогів у Полтаві, Миколаєві та Херсоні на початку ХХ ст. Наголошується на чільній ролі вихован-ців західноєвропейських консерваторій у розвитку камерного виконавства в цих ...
1134786
  Гура Т. Професійне мислення: механізм успішної / невдалої соціалізації фахівця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-29. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснюється аналіз ролі професійного мислення фахівця в процесі його соціалізації. Зазначається, що визначення сутності професійного мислення фахівця має ґрунтуватися на принципах системності, соціальної і особистісної зумовленості, ...
1134787
  Скульська В.Є. Професійне навчання безробітних в умовах виробництва: теоретичні і методичні аспекти : монографія / В.Є. Скульська ; Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 368, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 334-368. – ISBN 978-617-649-029-6
1134788
  Дрозач М. Професійне навчання персоналу на виробництві: перспективи інноваційного розвитку : професійна орієнтація, підготовка кадрів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 35-38 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1134789
  Ляшенко О.А. Професійне навчання та професійна підготовка як інструмент подалання безробіття : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 94-95 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1134790
  Осаул А.О. Професійне навчання як інструмент підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом підприємств машинобудування Європи // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 26-31. – ISSN 2306-546X
1134791
  Цвєткова Г.Г. Професійне самовдосконалення викладачів вищої школи: філософський аспект // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 277-283


  Поняття професійного самовдосконалення представлено з філософської точки зору, об"єктивно проаналізовано самодостатність, цілісність та внутрішню гармонію викладача вищої школи як основу професійного самовдосконалення, як внутрішнє багатство, що ...
1134792
  Цвєткова Г.Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей вищої школи : монографія / Г.Г. Цвєткова ; М-во освіти і науки України, Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : Кальміус, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-463. – ISBN 978-617-7154-06-7
1134793
  Цвєткова Г.Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: дійсність і перспектива // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 220-229. – ISSN 2227-2844
1134794
  Цветкова Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: обгрунтування технології // Рідна школа : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8/9 (1004/1005). – С. 60-66. – ISSN 0131-6788
1134795
  Якимова Н.С. Професійне самовизначення і професійна орієнтація молоді: сучасні тенденції та проблеми // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 142-167. – ISSN 2072-9480
1134796
  Лучик С.Д. Професійне самовизначення і професійний розвиток молоді / С.Д. Лучик, М.В. Лучик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 16-26. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1134797
  Кучеренко Є.В. Професійне самовизначення майбутнього психолога: теорія і практика : навч.-метод. посібник / Є.В. Кучеренко. – Київ : Слово, 2014. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-188. – ISBN 978-966-194-196-9
1134798
  Шиделко А. Професійне самовизначення молодої особистості // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 8 (103), серпень. – С. 46-50. – ISSN 2308-4634
1134799
   Професійне самовизначення старшокласників : Методичний посібник. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-032-8; 966-356-068-1
1134800
  Анненков В. Професійне самовизначення студентської молоді промислово-економічного коледжу Національного авіаційного університету як умова забезпечення якості підготовки фахівців // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 8-12


  Розглядаються питання формування молодої особистості, її освіти і виховання, готовність до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних умовах.
1134801
  Кумпан О.О. Професійне самовизначення та його вплив на загальний розвиток особистості в професійній діяльності // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 118-123. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1134802
  Лазорко О.В. Професійне самовизначення, резерви і безпека особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (9). – С. 48-53. – ISSN 2310-4368
1134803
  Пилипенко В.Є. Професійне самовизначення: проблеми теорії та практики / В.Є. Пилипенко, О.В. Волянська // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 106-117. – (Серія: Соціологія ; № 4 (35)). – ISSN 2075-7190
1134804
  Грищенко Т.А. Професійне самовихованняння як чинник фахової підготовки магістрів педагогіки вищої школи // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 211-222. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1134805
  Грабар Н. Професійне спілкування в комунікаційному просторі бібліотеки / Наталя Грабар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано специфіку бібліотечного спілкування. Розглянуто інструментарій комунікаційного простору книгозбірень. Визначено роль внутрішніх і зовнішніх комунікацій бібліотечної діяльності.
1134806
  Савенкова Л.О. Професійне спілкування майбутніх викладачів як об"єкт психолого-педагогічного управління : монографія / Л.О. Савенкова ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2005. – 212 с. – ISBN 966-574-763-0
1134807
  Шимко В.А. Професійне спілкування правоохоронців в особливих умовах: комунікативні стратегії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 68-72. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена ознайомленню з результатами аналізу чинників які впливають на процес і результат професійного спілкування правоохоронців, яке відбувається в ризиконебезпечних умовах. В якості одного з таких чинників автор виокремлює - механізми ...
1134808
  Золотько Ю. Професійне спрямування викладання англійської мови майбутнім магістрам менеджерам освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 119-124. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1134809
  Гладкова В. Професійне становлення викладача-початківця вищого навчального закладу / В. Гладкова, О. Лівшун // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 54-60. – ISSN 2309-9127
1134810
  Токарчук Л. Професійне становлення вчителів загальноосвитніх навчальних закладів під час роботи з дітьми із обмеженими фізичними можливостями // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 79-83. – (Серія: Педагогічні науки)
1134811
  Одінцова В. Професійне становлення жінки як чинник її адекватної самооцінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-76. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У даній статті розглядається вплив професійного становлення на самооцінку жінки, а також різні підходи до визначення поняття "кар"єра", її типологія зарубіжними і вітчизняними авторами. Викладено результати дослідження впливу типу кар"єри на самооцінку ...
1134812
  Кривильова О.А. Професійне становлення інженера-педагога в умовах вищого навчального закладу // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 339-403. – ISSN 2074-8922
1134813
  Чурпіта Т.М. Професійне становлення М. Трегубова // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 302-309. – ISSN 2226-2180
1134814
  Зозуляк-Случик Професійне становлення майбутніх соціальних працівників в університетах: етичний контекст // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 87-93. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Глобалізаційні, трансформаційні процеси, що відбуваються у сучасній вищій освіті, зумовили безпрецедентні зміни, які безпосередньо впливають на професійне становлення майбутніх соціальних працівників в університетах. Важлива роль у професійній ...
1134815
  Яковенко Н.В. Професійне становлення майбутніх фахівців військової галузі в контексті вивчення іноземних мов // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 253-260. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1134816
   Професійне становлення особистості - провідний вектор інноваційного розвитку освіти // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Листопад-грудень (№ 6). – С. 6


  ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи", присвячена пам"яті Ігоря Каньковського, відбулася 9-10 листопада 2017 року на базі Хмельницького національного університету. Організатори ...
1134817
  Малкова Т.М. Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України) : монографія / Т.М. Малкова. – Київ : [НВП "Інтерсервіс"], 2012. – 394, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 377-394. – ISBN 978-617-696-039-3
1134818
  Подоляк Л.Г. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 75-101. – ISBN 978-966-8019-00-8
1134819
  Панок В. Професійне становлення практичних психологів: досвід і перспективи // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 135-141. – ISSN 1810-2131
1134820
  Ванджура Я.Л. Професійне становлення студента-медика та зростання його компетентності в умовах навчально-практичного центру // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 2. – C. 108-110. – ISSN 1684-7903


  "...У статті висвітлена позиція діяльнісного підходу до поняття компетентності у професійному розвитку студентів-медиків."
1134821
  Козирєв М.П. Професійне становлення студента в умовах вищого навчального закладу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 78-89. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1134822
  Козирєв М.П. Професійне становлення фахівця в умовах вищого навчального закладу / М.П. Козирєв, Ю.Р. Козловська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 305-314. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1134823
  Приходько Ю.О. Професійне становлення як складова самоактуалізації студентської молоді // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 96-98
1134824
  Романів Р. Професійне судження бухгалтера та облікова політика: нормативно-правовий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 42-49 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1134825
  Байдак М. Професійне та приватне життя українських адвокатів Галичини першої чверті XX ст. // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 124-151. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1134826
  Березна Т. Професійне читання бібліотекар: бюлетень "ЛібМаркет" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 3 (53). – С. 31-33


  У статті представлено огляд спеціалізованого видання для бібліотекарів - бюлетеня "ЛібМаркет", де висвітлюються різні аспекти запровадження інформаційних технологій у діяльність бібліотек, архівів, музеїв. Аналізуються матеріали, що публікуються на ...
1134827
  Янишин О.К. Професійне читання як комунікативна діяльність документознавця // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 73-81


  Обґрунтовано комунікативну природу та запропоновано структуру професійного читання документознавця.
1134828
  Ляшенко Т. Професійни спілки України як політичний інститут // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 88-99. – ISSN 2524-0137
1134829
   Професійний "українець" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 січня (№ 4)


  Директор Інституту українознавства і всесвітньої історії Петро Кононенко стверджує, що МОНмолодьспорту намагається змістити його з посади.
1134830
  Редько О. Професійний аудит в Україні. Інтродукція // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 7. – С. 33-37
1134831
  Корсун С.І. Професійний відбір працівників оперативних підрозділів податкової міліції: психологічні засади : монографія / Корсун Сергей Іванович, Майдіков Юрій Леонідович ; Київський нац. ун-т внутр. справ. – Коростень : Тріада С, 2010. – 152 с. – ISBN 966-96156-4-24
1134832
   Професійний візит до бібліотек Литви // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 59. – ISSN 2518-7341


  Представлено інформацію про професійно-освітню поїздку 7-13 червня 2016 року делегації українських бібліотекарів до дружньої до України Литовської Республіки, організовану Українською бібліотечною асоціацією та Асоціацією муніципальних публічних ...
1134833
  Русакова Л. Професійний дар Тараса Шевченка як художника та його вплив на сучасні підходи до формування техніки малювання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 33-39. – ISSN 1810-2131
1134834
  Сербін О.О. Професійний діалог як запорука бібліотечної прогресивності // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 6-8. – ISBN 978-617-689-301-1
1134835
  Метулинська Н. Професійний етос науковця в сучасній Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 146-150


  Здійснено спробу окреслити штрихи до портрету науковця в сучасній Україні.
1134836
  Булик-Верхола Професійний жаргон фотографів / Булик-Верхола, Ю.В. Теглівець // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 212-219. – ISSN 2311-2697
1134837
  Башун О. Професійний журнал - бібліотекам // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 2-5. – ISSN 2518-7341


  Надається загальна інформація щодо пріоритетів розвитку професійного журналу, представлені умови передплати та послуги бібліотекам.
1134838
  Малютін І. Професійний захисник у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.50-52
1134839
  Герасимчук О.П. Професійний захист прав потерпілого // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-48.
1134840
  Найдьон А. Професійний зберігач та його відповідальність за неналежне виконання договору зберігання цінностей у банку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 33-37
1134841
  Набока Л. Професійний імідж викладача-андрагога // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2009. – № 1 (14). – С. 26-29
1134842
  Митцева О.С. Професійний імідж фахівця: суть, функції, структура // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 191-200. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1134843
  Демченко С.В. Професійний комунікатор як ключовий елемент "комунікаційного суспільства" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 21-27


  Аналізується посилення в процесі передавання інформації комунікаційного складника та еволюції у зв"язку з цим ролі та місця у суспільстві традиційної журналістики і журналіста. The aim of this investigation is to analyze the strengthening of a ...
1134844
   Професійний патріотизм у дії // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 6


  Рішенням Вченої Ради КНУ від 4 вересня 2017 р. Олександра Задорожнього було визнано Кращим викладачем КНУ імені Тараса Шевченка у 2016/2017 навчальному році. Аудиторія № 38 Інституту міжнародних відносин носитиме ім"я видатного юриста-міжнародника, ...
1134845
   Професійний підхід. Створено Раду з питань судової реформи // Юридична газета. – Київ, 2014. – 4 листопада (№ 33/34). – С. 15
1134846
   Професійний портрет викладача дистанційного навчання в медичному і фармацевтичному ВНЗ / І.Ф. Бєленічев, С.А. Моргунцова, О.А. Рижов, Н.В. Бухтіярова, С.В. Горбачова, В.П. Риженко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 35-37. – ISSN 1681-2751
1134847
   Професійний портрет учителя історії XXI ст. // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 3). – С. 8-14


  Міжнародний науково-практичний семінар (м. Київ, 14-15 листопада 2012 р.).
1134848
  Браславська О.В. Професійний потенціал вчителя географії: здатність до інновацій // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-75-8
1134849
  Марчій-Дмитраш Професійний потенціал майбутніх учителів іноземної мови початкової школи: зміст, завдання, творчість // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 91-96. – ISSN 2409-9244
1134850
  Маноха І.П. Професійний потенціал особистості: досвід онтологічного дослідження : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Маноха І.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 22л.
1134851
  Назарук Н.В. Професійний потенціал учителя як засіб самореалізації у педагогічній діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 433-451. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1134852
  Бахтіярова Х.Ш. Професійний практично орієнтований моніторинг якості підготовки фахівців в галузі професійної освіти // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 116-122. – ISSN 2413-0966


  Курс на забезпечення вищими навчальними закладами України якості освіти, яка корелюється з вимогами сучасності та суспільними потребами, обумовлює суттєву перебудову вітчизняної системи підготовки майбутніх фахівців, послідовного і негайного ...
1134853
  Вірна Ж. Професійний прогноз: методологія та практика / Ж. Вірна, К. Шкарлатюк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 122-137. – ISSN 1810-2131
1134854
  Терентьєв О. Професійний простір державної служби: визначення поняття, основи управління та напрями вдосконалення в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 274-281
1134855
  Кундієв Ю.І. Професійний рак: стан і перспективи вивчення в Україні / Ю.І. Кундієв, Д.В. Варивончик, О.І. Ременник // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2010. – Т. 12, № 3 (45). – С. 224-228. – ISSN 1562-1774
1134856
  Тіщенко А.А. Професійний ресурс - сайт Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації - як форма позиціонування регіонального бібліотечного руху // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 267-270. – ISBN 978-966-285-103-8
1134857
  Легецький М.Л. Професійний ризик у діяльності ОВС // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 220-227.
1134858
  Кисіль З.Р. Професійний ризик у діяльності працівників органів внутрішніх справ України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 195-203. – (Юридична ; Вип. 1)
1134859
  Лов"як О. Професійний ризик у контексті цивільного права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.76-79
1134860
  Василина Н. Професійний ризик у нотаріальній діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 71-73. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються теоретичні аспекти професійного ризику в нотаріальній діяльності. В статье анализируются теоретические аспекты профессионального риска в нотариальной деятельности. Theoretical aspects of occupational hazard in notary action is ...
1134861
  Задорожний Микола Професійний рівень Світлани Єгорової : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 8 : Фото
1134862
  Ковальчук С. Професійний розвиток бібліотекарів як один із чинників успішного реформувння галузі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 20-23
1134863
  Єрмак Ю.І. Професійний розвиток викладачів в умовах неперервної педагогічної освіти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 130-138. – ISSN 2074-8167
1134864
  Сиско Н. Професійний розвиток викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: андрагогічний аспект // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 28-34. – ISSN 2309-9127
1134865
  Луговий В. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та перспективи / В. Луговий, С. Калашнікова, Ж. Таланова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 51-59. – ISSN 2078-1016
1134866
  Калашнікова С. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність європейської платформи модернізації вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 95-101. – ISSN 2078-1016
1134867
  Макарова Г.Г. Професійний розвиток майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки : автреф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Макарова Ганна Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1134868
  Драгнєв Ю.В. Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору: теорія та практика : монографія / Ю.В. Драгнєв ; [наук. ред. Харченко С.Я.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка", Ін-т фізичного виховання і спорту. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 475, [1] с. – Бібліогр.: с. 370-473. – ISBN 978-966-617-318-1
1134869
  Кулик Ю.Є. Професійний розвиток менеджерів як стратегія управління персоналом у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 116-123. – ISSN 1993-6788
1134870
  Тіщенко А.А. Професійний розвиток молодого бібліотекаря: інтеграція традицій та інновацій // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 162-174
1134871
  Жихорська О.В. Професійний розвиток навчально-допоміжного персоналу класичних університетів в умовах корпоративного навчання // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 22-23
1134872
  Бульвінська О. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників в Європі: досвід для України // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 148-150
1134873
  Ямницький В. Професійний розвиток особистості в контексті психології життєтворчості // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 94-96
1134874
  Олуйко В.М. Професійний розвиток особистості службовців у процесі кар"єрного зростання / В.М. Олуйко, Р.Б. Примуш // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 356-374. – ISSN 2078-9165
1134875
  Ягупов В.В. Професійний розвиток особливості фахівця: поняття, зміст та особливості // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 175 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 22-28. – ISSN 1996-5931
1134876
  Сидоренко В. Професійний розвиток педагога в суспільстві, яке навчається // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 76-83
1134877
  Черній А. Професійний розвиток педагога: досвід, співпраця, пріоритети на шляху до Нової української школи // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 40-43
1134878
  Кошова Т. Професійний розвиток персоналу в органах державної влади: стан та проблеми // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.95-102
1134879
  Кошова Т. Професійний розвиток персоналу органів місцевого самоврядування як складова розвитку громадянського суспільства // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.135-140. – ISBN 966-7800-08-3
1134880
  Дудко С.В. Професійний розвиток персоналу: технології оцінювання та механізми мотивації // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 57-65. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1134881
  Петрова Т. Професійний розвиток працівників: проблеми стимулювання персоналу та заінтересованості роботодавців // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-34
1134882
  Циган Н.В. Професійний розвиток соціальних працівниців // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 308-314. – ISSN 2227-2844
1134883
  Шукліна Н.Г. Професійний розвиток судді: виклики сьогодення // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 64-68
1134884
  Кінах А. Професійний розвиток трудового потенціалу України: Анатолій Кінах: Освіта - основа стабільності соціально-економічного життя // Освіта України, 2004


  [Виступ віце-прем"єр-міністра України на Форумі, присвяченому сучасному стану професійного потенціалу України за участю урядовців, науковців, депутатів та керівників місцевих рад
1134885
  Іванцова Н.Б. Професійний розвиток у психологічній науці: основні підходи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; ред.: С.Д. Максименко, Р.О. Семенова ; редкол.: Моляко В.О., Чепелєва Н.В., Боришевський М.Й. [та ін.]. – Житомир, 2010. – С. 126-133. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 5). – ISSN 2072-4772
1134886
  Мукан Н. Професійний розвиток учителів у Великій Британії та США: труднощі та перешкоди / Н. Мукан, О. Фучила // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 174-176
1134887
  Шлосберг Д. Професійний рух 1905-1907 рр.на Україні / Д. Шлосберг. – Харків : Український робітник, 1931. – 112 с.
1134888
  Івах С.М. Професійний саморозвиток майбутніх педагогів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 24-28


  Обґрунтовуються умови, чинники, структура самовиховання та характеризуються його основні методи, які забезпечують професійне становлення й розвиток майбутнього педагога.
1134889
  Фрицюк В.А. Професійний саморозвиток педагога як психолого-педагогічна категорія // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 284-289. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1134890
  Феденко О. Професійний склад італійської громади Одеси у XIX ст. // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 122-129. – ISBN 978-617-7046-59-1
1134891
  Іваненко А.М. Професійний смисл - детермінанта професійного розвитку // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 227-232
1134892
  Панич О. Професійний стандарт: визначення вимог і підвищення якості // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  На сайті Міністерства освіти і науки України для громадського обговорення оприлюднили проект професійного стандарту для ключових викладацьких посад вищої освіти - "Асистент", "Викладач", "Старший викладач", "Доцент", "Професор".
1134893
  Богосвятська А.І. Професійний статус учителя світової літератури // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 12. – С. 26-30
1134894
  Ковалів М.В. Професійний стрес керівника органу внутрішніх справ та його профілактика // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 163-170. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1134895
  Кодлубовська Т.Б. Професійний стрес та аналіз його наслідків // Актуальні проблеми психології / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Кружева Т.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Київ, 2007. – Сю 115-129. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія ; т. 5, вип. 7). – ISBN 978-966-2142-03-7
1134896
  Гребенюк О.О. Професійний стрес як основа негативних психічних станів в житті людини // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 36-40 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-4368
1134897
  Деркачова Н.О. Професійний та життєвий шлях М.Ф. Владимирського-Буданова // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 81-82
1134898
  Авер"янова А. Професійний успіх як основа самореалізації особистості // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 7-12. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1134899
  Шиманович Г.М. Професійний фактор в утворенні імен особи в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 251-254. – Бібліогр.: Літ.: С. 254; 6+5 поз. – ISBN 966-8188-08-X
1134900
  Соболєва О. Професійний шлях та науковий доробок голови Київської міської організації НСКУ Олександра Гончарова (з нагоди 60-річчя від дня народження) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (105). – C. 65-74. – ISSN 2222-5250
1134901
  Ларіна Т. Професійні асоціації вчителів у США: програми професійного розвитку // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 102-104. – ISBN 978-966-2249-24-8
1134902
  Здановська В. Професійні видання: традиційний контент VS читацькі очікування // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 24-27
1134903
  Кривецький О.П. Професійні вимоги до співробітників інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 266-269. – ISBN 978-966-02-7706-9
1134904
  Семенюк І.Я. Професійні дилеми, принципи, та цінності в адвокатській діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 66-68
1134905
  Зоріна О.С. Професійні журналістські стандарти в політичних виданнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 36-39. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Статтю присвячено розробці та вдосконаленню професійних журналістських стандартів у групі політичних видань. Теоретичний матеріал доповнений прагматикою й оригінальними авторськими висновками.
1134906
  Нізовцев А. Професійні завдання у дослідницькому методі навчання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 22-28. – ISSN 2075-1478


  Розкрито сутність дослідницького методу навчання, розроблено й обгрунтовано класифікацію професійних завдань, визначено їх види на кожному з пізнавальних рівнів.
1134907
  Коцур Н. Професійні захворювання педагога в контексті викликів сучасності // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 134-151. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1134908
  Кисельов В.В. Професійні захворювання програмістів // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 27-29. – ISBN 978-966-641-732-2
1134909
  Бадрак В. Професійні Збройні сили: міф чи реальність? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 2


  "Яка армія потрібна Україні? На п"ятий рік війни Росії проти України це питання не тільки не втратило актуальності, але й перетворилося на чутливий подразник для суспільства. З одного боку, ЗСУ істотно змінили свій вигляд і помітно посилили потенціал, ...
1134910
   Професійні Збройні Сили: реалії створення // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2 (104) : Біла книга 2008: оборонна політика України. – С. 43-56
1134911
  Рябоконь Ю.М. Професійні й освічені кадри як один з елементів сталого розвитку України // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 185-186. – ISBN 978-617-7565-33-7
1134912
  Погребняк Н. Професійні кадри - запорука продуктивної діяльності апарату законодавчого органу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 134-137
1134913
  Пилипчук В. Професійні компетенції бакалаврів із маркетингу / В. Пилипчук, Т. Примак, І. Лилик // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 52-59 : табл. – ISSN 1606-3732
1134914
  Коржик Н. Професійні компетенції бібліотекаря XXI століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто обов"язкові фахові компетентності бібліотекаря як професії майбутнього в Україні, окреслено шляхи трансформації бібліотечної освіти і напрями подальшого розвитку бібліотечної справи.
1134915
  Акімов О.О. Професійні компетенції державних службовців як чинник модернізації вищої освіти // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 1 (2), березень. – С. 189-199. – ISSN 2414-05-62
1134916
  Кравченко О. Професійні компетенції керівника вищого навчального закладу як суб"єкта моделювання стратегічного розвитку університету // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 150-155. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1134917
  Пилипчук В. Професійні компетенції магістрів із маркетингу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 61-65 : табл. – ISSN 1606-3732
1134918
  Пархоменко Є.В. Професійні компетенції сучасних керівних кадрів сфери туризму України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 135-137
1134919
  Степанець Н.П. Професійні компетенції фахівців для сфери туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 131-137. – Бібліогр.: 8 назв.
1134920
  Філіпова Л. Професійні компетенції фахівців з документних комунікацій: освітній аспект / Людмила Філіпова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 25-28


  Розглядається зміст та значення професійних компетенцій фахівців спеціальності (напряму) "Документознавство та інформаційна діяльність" у контексті компетентнісного підходу до освітнього процесу з урахуванням міжнародного освітнього досвіду. ...
1134921
  Терещенко О.О. Професійні компетенції фінансового контролера та його роль у прийнятті фінансово-економічних рішень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 31-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1134922
  Грабар Н.Г. Професійні контакти як початкова форма взаємодії в бібліотечному колективі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 114-121


  Розглядається контакт як елемент процесу професійної взаємодії. Характеризуються професійні контакти для поліпшення взаємодії в бібліотечному колективі.
1134923
  Довжук Б. Професійні орієнтири випускників вищих навчальних закладів м. Тернополя // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 47-51
1134924
  Довжук Б. Професійні орієнтири випускників загальноосвітніх шкіл Тернопільщини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-27. – Бібліогр.: с. 22, 24, 27
1134925
  Медведєв В.С. Професійні особливості соціальних стереотипів (на прикладі працівників правоохоронних органів) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 74-83.
1134926
  Царьков Ю. Професійні очікування майбутніх фахівців на етапі первинної професіоналізації / Ю. Царьков, А. Фрадинска // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 138-144. – ISSN 1810-2131
1134927
  Грибок О.П. Професійні очікування як головна проблема майбутніх фахівців на етапі їх первинної професіоналізації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 261-268


  У статті проведено аналіз теоретичних поглядів у науковій літературі на проблему очікувань майбутніх фахівців. Зроблена спроба висвітлення та дослідження проблемі особливостей особистісних рис індивіда, що, будучи базовими елементами у структурі ...
1134928
  Григораш В. Професійні перекладачі. Створення відповідної асоціації в Україні - актуальна й важлива проблема // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 42). – С. 14. – ISSN 1992-9277


  Щодо створення центру професійних перекладачів у сфері публічного і приватного права в рамках співпраці МЗС та Міністерства юстиції України з професійними та громадськими правничими структурами, чия діяльність щоденно пов"язана із застосуванням ...
1134929
  Гладюк О. Професійні права адвоката і гарантії адвокатської діяльності у контексті прецедентного права Європейського суду з прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 95-97.
1134930
  Гончаренко С.В. Професійні права адвоката й адвокатське самоврядування // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 8-15.
1134931
  Леськів С.Р. Професійні права суддів України: сутність, ознаки та актуальні питання їх реалізації // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 52-56. – ISSN 2220-1394
1134932
  Великанова М.М. Професійні ризики приватного виконання // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 82-83. – ISBN 978-966-8830-75-4
1134933
  Серіков В. Професійні складові освітньої діяльності викладачів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 157-164


  Проаналізовано професійну діяльність викладачів вищих навчальних закладів та виявлено основні педагогічних складові, які забезпечують ефективний процес навчання в різних освітньо-виховних системах. Зосереджено увагу на взаємообумовлених компонентах ...
1134934
  Зоря Г.С. Професійні сленгізми у мовленні працівників друкованих видань // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 94-103


  У статті розглядаються професійні сленгізми працівників друкованих засобів масової комунікації як окрема підсистема мовлення в журналістській галузі, а також тематично-функціональні групи сленгових утворень у межах цієї підсистеми. The article ...
1134935
  Гришина Ю.М. Професійні спілки - суб"єкти відносин соціального партнерства чи соціального діалогу? // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 26-31. – ISSN 2617-5967


  Стаття присвячена дослідженню правових категорій «соціальне партнерство» та «соціальний діалог» як відносин, субєктами яких є професійні спілки. Проаналізовано різні підходи до тлумачення вказаних понять. Наведено власну думку щодо співвідношення та ...
1134936
  Дубов В.І. Професійні спілки і перевибори / В.І. Дубов, М. Зайчик. – К, 1929. – 128с.
1134937
  Добровольська Г. Професійні спілки України за умов утвердження незалежності держави: історіографічний огляд // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 147-181. – ISBN 966-614-021-7
1134938
  Щотова Ю.М. Професійні спілки як особливий суб"єкт трудового права України : монографія / Ю.М. Щотова. – Київ : Генеза, 2013. – 361, [1] с. – Бібліогр.: с. 331-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-11-0325-1
1134939
  Ковалюк Т.В. Професійні стандарти в галузі інформаційних технологій та їх гармонізація з ІТ-освітою України / Т.В. Ковалюк, Н.М. Кобець // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (21). – С. 46-55. – ISSN 2306-6512
1134940
  Ківалов С.В. Професійні стандарти в морській галузі: історичний розвиток правового регулювання та сучасне оновлення // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 5-20. – ISSN 2524-101X
1134941
  Щетініна Л.В. Професійні стандарти в Україні: термінологічне забезпечення та особливості розвитку / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, Н.С. Данилевич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 156-160. – ISSN 2222-4459
1134942
  Черних Ю.О. Професійні стандарти військових фахівців: сутність, перспективи створення та використання / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 261-269
1134943
  Малик Г. Професійні стандарти і компетентнісні профілі з документознавства та інформаційної: досвід західних країн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 47-52. – ISSN 2076-9326
1134944
   Професійні та політично-освітні установи на Україні роки 1922-1925. – Х., 1926. – 54 с.
1134945
   Професійні та соціальні проблеми науково-освітянської молоді за результатами соціологічного опитування (на прикладі НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського") / С.О. Жабін, Г.С. Васильєв, О.П. Казьміна, С О. Білецький Соснов // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 5. – С. 19-37. – ISSN 1815-2066
1134946
  Карпяк А. Професійні таємниці флейтиста Федора Прохачова // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 86-93. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Відомості про флейтову школу Львова, яка славиться іменами усесвітньо відомих спеціалістів та самобутніми виконавськими традиціями, поповнюють щораз нові матеріали та факти, що засвідчують високий професійний рівень її представників. Недавні ...
1134947
  Миронченко В.Я. Професійні тренінги майбутніх радіо журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 23-28


  У статті описано досвід створення навчальних радіопрограм "Тиждень" і "Студентська хвиля", які готують студенти під керівництвом викладачів. Обидві передачі прискорюють професійне становлення майбутніх радіожурналістів, дозволяють здобуті на лекціях ...
1134948
  Кисельова С.С. Професійні учасники ринку цінних паперів як суб"єкти легалізації злочинних доходів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 72-76. – ISSN 1993-0917
1134949
  Ткач О. Професійні характеристики працівника у проекті Трудового кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 207-209
1134950
  Філіпов В.В. Професійні хвороби програмістів / В.В. Філіпов, І.М. Кобилянська // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 117-120. – ISBN 978-966-641-732-2
1134951
  Кієнко В.О. Професійні шкідливості в роботі інженера // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 31-33. – ISBN 978-966-641-732-2
1134952
  Молчанова О.М. Професійні якості викладачів, дослідження бачення студентів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 64. – С. 62-67.
1134953
  Чорна С.Л. Професійні якості майбутнього працівника пенітенціарної системи // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 158-163
1134954
  Кукуруз О.В. Професійні якості осіб, які здійснюють управління суспільними справами: надбання політико-правової думки // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 303-307. – ISSN 2226-3209
1134955
  Марчук О.О. Професійні якості педагога в умовах євроінтеграції освітньої галузі / О.О. Марчук, М.В. Ковальчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C. 52-57. – ISBN 978-966-7359-77-5
1134956
  Василевська Т. Професійність державних службовців: компетентний підхід // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 65-74.
1134957
  Словська І.Є. Професійність народних депутатів України як засіб підвищення довіри до парламенту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 191-196. – ISSN 1563-3349
1134958
  Долга Г.В. Професійно-важливі якості керівника як чинник ефективності управлінської діяльності // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 70-75. – (Економіка ; вип. 786). – ISSN 2519-240Х
1134959
  Грись А. Професійно-важливі якості психолога для роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються результати експертного оцінювання професійно-важливих якостей психолога для роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми. Виявлено амбівалентність вимог до особистості фахівця та обґрунтовано можливі варіанти її ...
1134960
  Жукова В.П. Професійно-діяльнісне середовище бібліотеки: чинники формування, структура й управління : Автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : спец.: 27.00.03 -книгознавство, бібліотекозн., біібліографозн. / Жукова В.П. ; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1134961
  Москаленко А.М. Професійно-етичний розвиток майбутніх управлінців у ВНЗ // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 53-54
1134962
  Куниш Х.І. Професійно-кваліфікаційні аспекти розвитку економіки України / Х.І. Куниш, Лихолат, СМ // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 271-273. – ISBN 5-7763-2435-1
1134963
  Філозоп О.В. Професійно-кваліфікаційні та етичні складові внутрішнього аудиту // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 142-147. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1134964
  Каніболоцька Л.В. Професійно-комунікативна підготовка майбутніх викладачів ВНЗ. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 100-104. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1134965
  Теличко В.О. Професійно-марковані ніки як засіб фохової саморепрезентації на англомовних професійних інтернет-форумах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 454-464


  Статтю присвячено дослідженню професійно-маркованих ніків як мовних засобів вираження фахової саморепрезентації особистості на англомовних професійних Інтернет-форумах педагогів та комп’ютерних спеціалістів. Здійснено спробу системно описати мережеві ...
1134966
  Куцевол О.М. Професійно-методична підготовка майбутніх учителів літератури до формування духовного потенціалу особистості третьего тисячоліттія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 320-325. – (Б-ка Ін-ту філології)
1134967
  Калмиков Г.В. Професійно-мовленнєва діяльність психолога як аспект діяльності соціально орієнтованого спілкування // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 74-83. – ISSN 2309-1797
1134968
  Калмиков Г.В. Професійно-мовленнєва діяльність психолога як психолінгвістичний феномен // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 56-65. – ISSN 2309-1797
1134969
  Семеног О. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх фахівців з документознавства в умовах університетської освіти: термінологічний і культурологічний компоненти / О. Семеног, А. Сьоміна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 235-247. – ISSN 2312-5993
1134970
  Півень М.І. Професійно-освітній простір як чинник і умова становлення особистості курсанта в навчальній діяльності / М.І. Півень, В.В. Півень, І.В. Ковальова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 75-81. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1134971
  Тарасюк А. Професійно-патріотичне виховання курсантів як складова навчального процесу в інституті контррозвідувальної діяльності Національної академії СБ України / А. Тарасюк, В. Чугуєвський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 102-107. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1134972
  Марушкевич А.А. Професійно-педагогічна діяльність науково-педагогічного працівника // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 5-23. – ISBN 978-966-439-998-9
1134973
  Каленський А.А. Професійно-педагогічна етика майбутніх викладачів в зарубіжних дослідженнях // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 128-135. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто сучасні підходи до розвитку професійної етики викладачів вищих навчальних закладів у іноземних дослідженнях. Не зважаючи на різні соціально-економічні устрої країн, що досліджувалися, ціннісні орієнтації в них пов"язані з урахуванням ...
1134974
  Отрощенко Л.С. Професійно-педагогічна компетентність викладачів ВНЗ економічного профілю : монографія / Л.С. Отрощенко, Р.В. Миленкова. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. – 86, [2] с. – Бібліогр.: с. 74-82. – ISBN 978-966-8958-96-0
1134975
  Кузьменко Н. Професійно-педагогічна культура викладача вищої школи як чинник формування професійних ціннісних орієнтацій студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 32-35. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано різні підходи до класифікації ціннісних орієнтацій особистості та приділено особливу увагу визначенню поняття професійних ціннісних орієнтацій. Виокремлено чинники, що впливають на формування професійних ціннісних орієнтацій студентської ...
1134976
  Ткаченко О.В. Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників (ХХ - початок ХХІ століття) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – C. 142-146. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1134977
  Арестенко В.В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до використання нових інформаційних технологій на уроках хімії : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Арестенко Валерій Вікторович ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 188 л. + Додатки: л. 131. – Додат. є окремою одиницею
1134978
  Арестенко В.В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до використання нових інформаційних технологій на уроках хімії : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Арестенко Валерій Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1134979
  Спіцин Є.С. Професійно-педагогічна підготовка науково-педагогічного працівника // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 24-73. – ISBN 978-966-439-998-9
1134980
  Оніпко В.В. Професійно-педагогічна програма підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до роботи у профільній школі // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 24-27. – ISSN 2221-6316


  З урахуванням вимог компетентнісного підходу розкриваються аспекти технології професійної підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін. Розроблена, науково обгрунтована рівнева професійно-педагогічну програма й визначені показники готовності ...
1134981
  Ніколаєску І.О. Професійно-педагогічна самореалізація викладача системи післядипломної освіти: концептуальний етап дослідно-експериментальної роботи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 109-113. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1134982
  Янковська Л.А. Професійно-практична підготовка фахівців у вищій школі та її інноваційний розвиток у форматі "держава - вищі навчальні заклади - роботодавці" / Л.А. Янковська, Р.М. Захарчин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.4. – С. 367-372. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено окремі проблемні питання щодо організації та вдосконалення практичної підготовки студентів у вузах. Розглянуто напрями покращення освітянської діяльності у форматі "держава - вуз - роботодавці", всі представники якого мають свої ...
1134983
   Професійно-прикладні дидактики = Professional and applied didactics : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016-. – ISSN 2521-6449
Вип. 3. – 2017. – 281 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1134984
   Професійно-прикладні дидактики = Professional and applied didactics : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016-. – ISSN 2521-6449
Вип. 4. – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1134985
   Професійно-прикладні дидактики = Professional and applied didactics : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016-. – ISSN 2521-6449
Вип. 5. – 2018. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1134986
  Ятчук М.С. Професійно-психологічний тренінг формування психологічної компетентності у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 50-54. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті розглядається проблема професійно-психологічного тренінгу формування психологічної компетентності у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. Розкрито теоретичні засади професійно-психологічного тренінгу формування ...
1134987
  Зоря Г. Професійно-сленгова лексика як виразник ментальності соціогрупи // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 67-71. – Бібліогр.: Літ.: с. 71; 15 назв
1134988
  Шкляр А.О. Професійно-творча діяльність журналіста ділового видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 110-113


  У статті йдеться про специфіку професійно-творчої діяльності журналіста у ділових виданнях на прикладах роботи ділових тижневиків "Статус. Економічні відомості" та газети "ІЗНЕС". Описуються основні етапи редакційно-видавничого процесу та зазначаються ...
1134989
  Пашко Л. Професійно-управлінська культура сучасного керівника: постановка проблеми // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 51-61
1134990
  Ковальчук Ю. Професійно важливі якості державних службовців: теоретичний аналіз та засади формування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 237-248
1134991
  Ашеров А.Т. Професійно важливі якості фахівця як складова його проектної культури / А.Т. Ашеров, В.І. Шеховцова, Ю.М. Полякова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 127-131. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
1134992
  Брюховецька О. Професійно значущі якості особистості викладача вищого навчального закладу / О. Брюховецька, Т. Чаусова // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 1 (20). – С. 74-78
1134993
  Беньковська Н.Б. Професійно значущі якості сучасного вчителя іноземної мови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 26-32. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглянуто та визначено основні професійно значущі якості сучасного вчителя іноземної мови, а також запропоновано шляхи їх формування в умовах ВНЗ. На підгрунті вивчення літературних джерел охарактеризовано сучасні вимоги суспільства до ...
1134994
  Ненько Ю.П. Професійно орієнтована комунікативна підготовка майбутніх офіцерів служби цивільного захисту: сучасний стан, проблеми, суперечності // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 144-150. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1134995
  Онкович Професійно орієнтована медіаосвіта у вищій школі / Онкович, В, . // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 55-61


  Обгрунтовано актуальність упровадження медіаосвіти в систему вищої осіти за допомогою інтегрування медіаосвітніх тежнологій у професійну підготовку майбутніх фахівців, спричинена утвердженням у навчальному процесі принципово нової концепції професійної ...
1134996
  Мельник В. Професійно орієнтоване навчання вищої математики при підготовці майбутніх офіцерів національної академії національної гвардії України / В. Мельник, Л. Алфімова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 133-137
1134997
  Левенок І. Професійно орієнтований текст як засіб формування мовнокомунікативних навичок іноземних студентів медичних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 112-123. – ISSN 2312-5993
1134998
  Груба Т. Професійно орієнтований текст як провідний засіб навчання української мови в профільних класах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 24-32. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
1134999
  Доброскок І. Професійно орієнтовані технології у процесі підготовки магістрів соціальної педагогіки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 21-25. – ISSN 0131-6788
1135000
  Редько О.Ю. Професійно. Етично / О.Ю. Редько, О.Б. Рижакова, К.О. Редько // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 2 (2) лютий. – С. 21-27. – ISSN 2306-0050


  Стисле керівництво із застосування переглянутого Кодексу етики професійних бухгалтерів.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,