Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1134001
   "Ремесленная слобода" в Ярославле : На пике лета. Ремесленных дел мастера. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 19 : Фото
1134002
  Лазарев Л. "Ремонт в пути" / / Л. Лазарев // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 0042-8795


  Про 50-літній ювілей російського журналу "Вопросы литературы"
1134003
  Гон О.М. "Ремонтувати старі кораблі": віланели й війонади Паунда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 78-87
1134004
  Касімова І.О. "Рене" Франсуа-Рене де Шатобріана: духовна утопія раннього французького романтизму // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 226-232. – ISSN 2226-2180
1134005
  Цапенко И. "Ренессанс" экономической миграции на Западе // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.108-121. – ISSN 0042-8736
1134006
   "Рентгенівські методи в неорганічній хімії" : Посібник для студ. хім. факультетів унів-ів / В.І. Карманов, М.С. Слободяник, А.О. Капшук, С.А. Неділько; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 76с.
1134007
  Поперечна Г.А. Релігійно-антропологічна спрямованість критики матеріалізму в філософії мислителів київської духовно-академічної традиції // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 5-14. – ISSN 2075-1443
1134008
  Павлов С.В. Релігійно-географічне положення України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-69. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто макро-, мезо- і сусідське релігійно-географічне положення України на вісях напруженості сучасної георелігійної ситуації в світі та Європі. Проаналізовано вплив релігійно-географічного положення на формування георелігійної ситуації в Україні.
1134009
  Тімченко О.П. Релігійно-гуманістичний зміст творчості в екзистенціальній антропології М.О. Бердяєва // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 80-84. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))
1134010
  Нестреляй А. Релігійно-гуманістичні основи науково-педагогічного досвіду С.С. Гогоцького (1813 – 1889 рр.) // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 85-87
1134011
  Дем"яненко Ж.В. Релігійно-екстремістські мотивації сучасного тероризму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 18-21
1134012
  Піщанська В.М. Релігійно-естетичний синкретизм української барокової літератури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 22-29. – ISSN 2225-7586


  Розглядаються особливості української барокової літератури; аналізується роль козацтва в культурно-мистецьких процесах XVII – XVIII ст., що відбувалися в Україні під впливом загальноєвропейських тенденцій бароко та феномену українського козацтва; ...
1134013
  Сітарська Ю.О. Релігійно-етична проблематика і стильові процеси в російській опері останньої третини 19- початку 20 століття (М.Мусоргський, М.Римський-Корсаков) : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец.17.00.01 / Юлія Олегівна Сітарська; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1134014
  Кралюк П. Релігійно-культурна діяльність василіан. Викладання філософії у василіанських школах // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 222-224. – ISBN 978-966-2254-74-7
1134015
  Кралюк П. Релігійно-культурна діяльність та релігійно-філософські погляди Петра Могили // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 232-238. – ISBN 978-966-2254-74-7
1134016
  Ведмеденко В.М. Релігійно-мистецька діяльність українських композиторів (перша чверть ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 111-114. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1134017
  Геник Л.Я. Релігійно-моральне виховання молоді в навчальних закладах Східної Галичини (кінця ХІХ - поч. ХХ ст.) / Л.Я. Геник. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 272с. – ISBN 966-7365-90-5
1134018
  Дем"яненко Ж.В. Релігійно-політична сутність тероризму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 160-162
1134019
  Кирюшко М. Релігійно-політичні дослідження ісламу. Термінологічний дискурс // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 69-84
1134020
  Анохін О.М. Релігійно-правові основи ставлення до дітей в Корані і "Сахіхе" Аль-Бухарі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 17-22
1134021
  Кравченко А.Г. Релігійно-психологічний аспект і комунікативні технології впливу манги і аніме // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 63-66. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1134022
  Сивак М.В. Релігійно-світоглядні основи еклезіологічного розуміння шлюбу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 63-72. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1134023
  Мошовський Тарас Релігійно-світоглядні передумови виникнення європейських націй // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.80-98. – ISSN 1728-9572
1134024
  Баханов А.К. Релігійно-філосовські погляди архієпископа Інокентія (Борисова) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Баханов А.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 188 л. – Бібліогр. : л. 162-188
1134025
   Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст. – Київ : КМ Академія, 2002. – 312с. – ISBN 966-518-169-6
1134026
  Косач Т.М. Релігійно-філософська концепція Л.П. Карсавіна (проблема особистості) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Косач Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1134027
  Бетко І. Релігійно-філософська поезія Тараса Шевченка у світлі теорії архетипів // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 57-74. – ISBN 978-966-02-7586-7
1134028
  Косач Т.Н. Релігійно-філософське значення Ужгородської унії в історії Закарпаття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 72-79
1134029
  Білярчик Н. Релігійно-філософський світогляд Л.Толстого. / Н. Білярчик. – Х., 1930. – 123с.
1134030
  Кралюк П. Релігійно-філософські ідеї в творах Дмитра Туптала // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 287-289. – ISBN 978-966-2254-74-7
1134031
  Добрянський С. Релігійно-філософські інтерпретації поняття "зла" (на прикладі християнства) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 12-18. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1134032
  Баханов А.К. Релігійно-філософські погляди архієпископа Інокентія (Борисова) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Баханов А.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1134033
  Галів М. Релігійно-філософські погляди в історико-педагогічному наративі Миколи Маккавейського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 72-78. – ISSN 2308-4634
1134034
  Кралюк П. Релігійно-філософські погляди Захарія Копистенського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 227-229. – ISBN 978-966-2254-74-7
1134035
  Печеранський І.П. Релігійно-філософські погляди І.М. Скворцова (Досвід реконструкції) / І.П. Печеранський ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : Рада, 2008. – 124 с.
1134036
  Кралюк П. Релігійно-філософські погляди Мелетія Смотрицького // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 216-219. – ISBN 978-966-2254-74-7
1134037
  Потапова Л. Релігійно-церковна мережа України: компаративний аналіз // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 3 (7). – С. 20-26. – ISSN 2311-9896
1134038
  Прокоф"єв В. Релігія - ворог науки і прогресу / В. Прокоф"єв. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1954. – 60 с.
1134039
  Чекаль Л.А. Релігія / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 324. – ISBN 966-642-073-2
1134040
  Щедрін А. Релігія "джедай" як індикатор соціокультурних трансформацій техногенної цивілізації // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 2, 3. – С. 126-137. – ISBN 978-966-7379-86-5
1134041
   Релігія в духовному житті українського народу. – Київ, 1994. – 202с.
1134042
  Сарбей В.Г. Релігія в країні долара / В.Г. Сарбей. – К., 1962. – 96с.
1134043
  Бойко А.А. Релігія в мас-медіа України : тексти лекцій / Алла Бойко ; за ред. В.В. Різуна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : [ Б. в. ], 2009. – 158с. – ISBN 966-531-195-6
1134044
  Суярко В.О. Релігія в планах антикомунізму / В.О. Суярко. – Київ, 1972. – 48 с.
1134045
  Косуха П.І. Релігія в планах антикомунізму / П.І. Косуха. – Київ, 1980. – 88с.
1134046
  Дубина О.О. Релігія в публічній сфері: до питання природи релігійного феномену // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 99-101
1134047
   Релігія в Україні : міркуй разом із нами, огляд публікацій. – Київ. – ISBN 978-966-2260-17-5
Вип. 1. – 2009
1134048
   Релігія в Україні : міркуй разом з нами : інтернет-портал : огляд публікацій / [упоряд. Маркіна С.В. ; керівник проекту Дмитрук А.О.]. – Київ : [Майстерня книги]. – ISBN 978-966-2260-23-6
Вип. 2. – 2010. – 263 с.


  Збірник містить вибрані публікації з тих матеріалів, що протягом вересня-грудня 2009 року були представлені на інтернет-порталі "Релігія в Україні" : www.religion.in.ua Тематика цих публікацій різноманітна: аналітика і богослов"я, історія церкви та ...
1134049
  Шиленко Б.Є. Релігія в цивілізаційній концепції М.Я. Данилевського: соціально-філософський аналіз // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 111-116. – ISBN 966-7943-03-8


  В.статті здійснений аналіз ролі релігії в цивілізаційній концепції М.Я. Данилевського.
1134050
  Крижанівський О. Релігія Давньої Індії : З циклу "Культура та релігія Стародавнього Сходу". Стаття восьма // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 47-53.
1134051
  Конотоп Л.Г. Релігія і актуалізація духовної сутності людини // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 11-14. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
1134052
  Степанов П.Я. Релігія і війна / П.Я. Степанов, А.М. Слободенко. – К., 1963. – 31с.
1134053
  Ісіченко Ігор Релігія і віра // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 3-6. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
1134054
   Релігія і держава, 1929
1134055
  Бучма О.В. Релігія і державна влада: виміри співвідношення в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 229-231
1134056
   Релігія і закон: проблеми правового врегулювання державно-церковних відносин : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ : "ВіП", 2002. – 216с. – ISBN 966-7897-10-9
1134057
  Малкін Я.І. Релігія і здоров"я людини / Я.І. Малкін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1973. – 46с.
1134058
  Мащенко С. Релігія і культура // Любов до мудрості і віра : Вибрані статті з історії вітчизняної філософії та релігії / С. Мащенко. – Чернігів, 2006. – С. 110-116. – ISBN 966-502-361-6
1134059
  Вітер Д.В. Релігія і культура : словник / Д.В. Вітер. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-452-017-8
1134060
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-35
1134061
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-36
1134062
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 49-51
1134063
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків: грецькі свята і початки епосу // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 45-51
1134064
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків: грецькі свята і початки епосу // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 45-51
1134065
  Куликова Релігія і культура давніх греків: грецькі свята і початки епосу / Куликова, , Лілія // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5
1134066
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків: епічні твори і народження міфів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 55-59
1134067
  Шавріна І.В. Релігія і культура: форми та особливості взаємозв"язку // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 133-137. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1134068
  Гудима А.М. Релігія і людська гідність / А.М. Гудима. – К, 1987. – 47с.
1134069
  Горбачук В. Релігія і мова
1134070
  Мережкіна А. Релігія і наука: діалог з приводу методів маніпулювання свідоцтво // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 29-33. – ISBN 978-966-968-239-4
1134071
   Релігія і нація в суспільному житті України й світу. – Київ : Наукова думка, 2006. – 288с. – ISBN 966-00-0635-7
1134072
   Релігія і політика в сучасній Україні ( " Кесареве-кесарю, а Боже-Богу " ) / І.Ф. Курас, М.Ф. Рибачук, М.І. Кирюшко, П.І. Фещенко; За ред. І.Ф. Кураса; Ін-тут політ. та етнонац. досліджень НАНУ. – Київ, 2000. – 272с. – ISBN 966-02-1668-8
1134073
  Войналович В.О. Релігія і політика в Україні за радянської доби: політологічний концепт // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 330-335. – ISBN 978-966-611-701-7
1134074
  Бурлай Є. Релігія і право в системі соціального регулювання: спільне і різне // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 70-80. – ISSN 1561-4999
1134075
  Хоменко М.М. Релігія і релігійність кримських татар та деякі тенденції їхнього відродження (за матеріалами польових досліджень) / М.М. Хоменко, О.П. Гончаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 6-10. – (Історія ; Вип. 67). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про сучасну ситуацію, пов"язану з Мусульманською вірою і релігійністю в Криму. Автори роблять наголос на історії поширення ісламу на півострові. Головний зміст статті присвячений дослідженню таких питань: рівень знань і ставлення ...
1134076
  Пивоварова Н.П. Релігія і релігійність у системі цінностей і життєвих пріоритетів сучасних українців // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 52-56. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
1134077
  Кохановська М.Г. Релігія і суспільні відносини у вченні Івана Павла ІІ // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 152-156. – ISSN 1728-3671
1134078
  Ковалів П. Релігія і сучасна наука // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – С. 1-4
1134079
  Ковалів П. Релігія і сучасна наука // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 3 (99). – С. 2-5
1134080
  Кондратьєва І.В. Релігія і філософія Київської Русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 240-249. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1134081
  Липинський В.К. Релігія і церква в історії України / В.К. Липинський. – Київ, 1993. – 127 с. – (Бібліотека українця ; 2 серія)
1134082
  Липинський В. Релігія і церква в історії України / В"ячеслав Липинський. – Київ : Рада, 1995. – 96с. – ISBN 5-7707-6497-X
1134083
  Остропольська М. Релігія і церква у світогляді М.І. Павлика // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 195-201. – ISBN 966-7379-92-11
1134084
  Сислюк Я. Релігія і церква у системі української освіти та шкільництва // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 118-128. – ISBN 978-966-7379-86-5
1134085
  Безбородов Релігія на службі світової реакції / Безбородов, б.С. – Київ, 1971. – 47с.
1134086
  Семенов С.С. Релігія та військова служба (соціально-філософський аналіз взаємовідносин) / С.С. Семенов, О.В. Гегечкорі, А.М. Желаго // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал. – Харків, 2014. – № 4 (51). – С. 82-87. – ISSN 2078-7480
1134087
  Скржинська М.В. Релігія та влада в Боспорському царстві й Ольвії VI–І ст. до н.е. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 17-26. – ISSN 0130-5247
1134088
  Басаурі Зюзіна Релігія та група "Black sabbath" в оригінальному складі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – C. 5-8


  У статті досліджується зв"язок між релігію та творчістю рок-групи "BlackSabbath", виділяються основні точки перетину цих двох сфер культури, а також робиться висновок, що рок-група використовувала сатаністський імідж для комерціалізації власної ...
1134089
  Пасічник Д.С. Релігія та духовність у творчості та світогляді Ях"я Кемаля Беятли // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 158-167


  В представленій статі авторка намагається розкрити і роз"яснити одну із численних складових концепції консолідації нації турецького поета і державного діяча Ях"я Кемаля Беятли. Релігія та духовність - як основні складові творчого світогляду поета ...
1134090
  Гайковський М.І. Релігія та екологія // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 242-252. – ISBN 5-7763-2435-1
1134091
  Острянин Д.Х. Релігія та її реакційна роль / Д.Х. Острянин. – Київ, 1955. – 132с.
1134092
  Яневський О.Д. Релігія та мас-медіа в Україні: міждисциплінарний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 211-215. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі взаємин релігії і мас-медіа в Україні, яка актуалізується зростаючою роллю релігії в українському суспільстві і відповідного висвітлення цих процесів в ЗМІ. Враховуючи те, що відносини між цими двома об"єктами наукового ...
1134093
  Кислий А.О. Релігія та релігійна освіта в історії освіти України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 78-86


  У статти розглядається проблема іторії релігійної освіти в Україні.
1134094
  Прохорова А.О. Релігія та світогляд українського народу в "Енеїді" І. Котляревського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 219-225


  У цій статті характеризується світобачення українського народу та його релігія за сюжетом "Енеїди" Івана Котляревського. Показані особливості співіснування двох релігій - язичництва та християнства. В этой статье характеризируется мировоззрение ...
1134095
  Матвієнко П.В. Релігія та світоглядні антиномії і апорії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 71-75. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1134096
   Релігія та Соціум = Religion and Socium : міжнар. часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2008-. – ISSN 2224-0306
№ 1 (25). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1134097
  Калач В. Релігія та українське націєтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-56. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються проблеми впливу релігії на українське націєтворення. The problems of the influence of religion on the Ukrainian nation"s building are analyzed in this article.
1134098
  Михайленко С. Релігія та церква у науковій спадщині Миколи Костомарова // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 90-98. – ISSN 2518-7732
1134099
  Пастух М.С. Релігія та шляхи її подолання. / М.С. Пастух. – Київ, 1970. – 25с.
1134100
  Кривельов І. Релігія у боротьбі проти науки / І. Кривельов, Н. Ястребова. – Київ : Молодий Більшовик, 1937. – 68 с.
1134101
  Предко О.І. Релігія у контексті гуманістичного психоаналізу Е. Фромма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1134102
  Єленський В.Є. Релігія у процесах формування політичних націй: історико-культурні моделі // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 75-90. – ISSN 2312-217Х
1134103
  Зубрицький М. Релігія у творчості Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 47-54. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Висвітлено релігійні переконання Івана Франка, відображені у художніх творах письменника, наукових розвідках, а також аргументовано його позитивне сприйняття релігії. На основі прикладів простежено еволюцію релігійних поглядів І. Франка від "Ex Nihilo" ...
1134104
  Кругляк М.Е. Релігія чи атеїзм? Духовні пошуки студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 43-45. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1134105
  Лисенко О.В. Релігія як етноформуючий та культурозберігаючий фактор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 159-160. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1134106
  Мазур К.Ю. Релігія як компонент слов"янської ідентичності Болгарії, Польщі та України (короткий огляд проблем) // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 90-93
1134107
  Білоус О.Г. Релігія як одна з форм суспільної свідомості. / О.Г. Білоус. – К., 1958. – 32с.
1134108
  Грабовець О.В. Релігія як символічна форма світорозуміння (спроба соціологічної інтерпритації) / О.В. Грабовець, А.К. Тащенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  У статті автор, використовуючи теоретичні принципи філософії символічних форм Е. Касірера, розкриває функціональну особливість релігійного досвіду. Дотримуючись тези про відсутність субстанціональної реальності релігії остання розглядається як одна із ...
1134109
  Калач В. Релігія як системний чинник національного розвитку українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 219-221. – ISBN 978-966-439-357-4
1134110
  Филипович Л. Релігія як складова соціально-політичних процесів: український контекст // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 254-261. – ISBN 966-7379-70-1
1134111
  Грабовець О. Релігія як соціальна технологія консолідації соціуму / О. Грабовець, Ю. Яковенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С. 111-1220
1134112
  Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен / Є.К. Дулуман. – К., 1974. – 263с.
1134113
  Тищенко Р.В. Релігія як фактор еволюції інституту покарання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 85-89. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
1134114
  Дурманенко О.О. Релігія як фактор онтологічної безпеки особистості у контексті теорії структурації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 4-8. – ISBN 966-614-021-7
1134115
  Добрускін М.О. Релігія як форма суспільної свідомості / М.О. Добрускін. – Харків, 1958. – 36с.
1134116
  Севастьянова Т.Є. Релігія як ціннісна орієнтація у формуванні структури особистості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 15-19. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1134117
  Кравчук М. Релігія як чинник самоідентифікації суспільства в концепції Т. Парсонса // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 366-369. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У доповіді розглядається феномен релігії як підґрунтя забезпечення суспільної самоідентичності в концепції Т. Парсонса. This report is devoted to phenomenon of religion as cause of social self-identity in T. Parsons’s theory of social systems ...
1134118
  Стефанчишена Т. Релігія, політика і право: деякі аспекти взаємовпливів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 105-109. – ISSN 0132-1331
1134119
  Зоц В.П. Релігія. Містика. Сучасність / В.П. Зоц. – Київ : Знання, 1988. – 48 с.
1134120
  Єленський В.Є. Релігія. Церква. Молодь. / В.Є. Єленський, В.П. Перебенесюк. – К, 1996. – 160с.
1134121
  Шлапак В.П. Релігія. Чарльз Дарвін. Біблія: теорії еволюції (історія розвитку) органічного світу Землі: перемога чи поразка академічної науки? // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 134-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Використовуючи широку базу літературних джерел, встановлено, що існуючі теорії еволюції (історії розвитку), в тому числі й людини, не базуються на наукових здобутках Стародавнього світу, які висвітлені в Біблії. Проведені дослідження дають змогу, з ...
1134122
  Yskovets I. Релізація тактик "залучення до демократичних цінностей" і "визнання пріоритету загальнолюдских цінностей" у політичних промовах канцлерів ФРН // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 116-120. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1134123
  Кот С.І. Реліквії козацтва в контексті українсько-російських переговорів щодо їх повернення ( 1920-1930-ті рр. ) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 129-143. – ISSN 0130-5247
1134124
   Реліквії партизанського руху // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  У Музеї історії університету до Дня партизанської слави та 70-річчя партизанського руху репрезентували реліквійну фотодокументальну виставку "Підпільно-партизанська преса України."
1134125
  Ралдугіна Т. Реліквії родини Скоропадських в музіеї історії м. Києва // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.70-75 : Фото. – ISSN 0869-3595
1134126
  Щербаківський Д. Реліквії старого київського самоврядування / Д. Щербаківський. – Київ, 1925. – 51с.
1134127
  Щербаківський Д. Реліквії старого київського самоврядування // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 27/28 : Держава. Культура. Право. – С. 141-167
1134128
  Пляс А. Реліквії Української революції 1917-1921 // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 8-11. – ISSN 0131-2685
1134129
  Кальницький М. Реліквія старого Хрещатика // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 15


  Недавня пожежа в будинку на розі Хрещатика й вулиці Богдана Хмельницького загострила задавнену проблему, що пов"язана з цією будівлею.
1134130
  Бобер В.О. Релікти звичаєвого права у творах Ганни Барвінок // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 46-52


  У статті розглянуто релікти звичаєвого права, традиції та закони в творах Ганни Барвінок: "Восени літо", "Русалка", "Лихо не без добра", "Батькова помилка", "Перемогла". Проаналізовані та проведені паралелі між зафіксованим матеріалом і звичаєвими ...
1134131
  Котлярова Л. Релікти звичаю "колодка" на Переяславщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 101-105


  Стаття присвячена висвітленню регіональних особливостей побутування дитячих ініціацій на Вінниччині другої половини XX - поч. XXI ст. На основі вперше введених в науковий обіг власних польових та архівних матеріалів авторка висвітлює структуру ...
1134132
  Лисюк Н.А. Релікти культу великих рогатих тварин у східнослов"янських народних культурах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 95-103. – Бібліогр.: С. 102-103
1134133
  Лисюк Н. Релікти культу великих рогатих тварин у східнослов"янських народних культурах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 358-366. – Бібліогр.: С. 365-366
1134134
  Чебанюк О. Релікти обрядів переходу в фольклорі троїцько-русального циклу // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2008. – № 1/2 : жовтень-грудень. – С. 28-34
1134135
  Поцелуйко А. Релікти трихотомічної соціофункціональної індоєвропейської ідеології в рефлексії класичної європейської чарівної казки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.245-254. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1134136
  Івшина Л. Реліктовий перспективний українець, або Сім уроків від Богдана Гаврилишина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19 жовтня (№ 188). – С. 4
1134137
  Івшина Л. Реліктовий перспективний українець, або Сім уроків від Богдана Гаврилишина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 7
1134138
  Шматко Інна Володимирівна Реліктові назви житла бджіл в українській мові


  На основі великого фактичного матеріалу проаналізовано реліктові назви житла бджіл та їх синоніми, поширені в різних регіонах України. Аналіз проведено у контексті слов"янських мов.
1134139
   Реліктові циркони в гранітах рапаківі Корсунь-Новомиргородського плутону (Український щит) / О.В. Митрохін, О.В. Андреєв, О.Л. Бункевич, О.А. Хлонь // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – вип. 28. – С. 84-86
1134140
  Рябікова К. Реліпйно-романтична концепція Джебрана Халіля Джебрана в контексті світової літератури // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 175-180. – ISBN 978-966-171-312-2
1134141
  Савушкин Л.Н. Релявистиские эффекты в ядерной и атомной физике низких энергий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Савушкин Л.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1973. – 14 с.
1134142
  Белянцев И.И. Релятивинское и нерелятивинское импульсное приближение в упругом рассеянии электронов на дейтронах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Белянцев И. И.; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т им. А. М. Горького. – Харьков, 1985. – 135л. – Бібліогр.:л.121-135
1134143
  Бакалов Димитър Димитров Релятивисткие эффекты и эффекты электромагнитной структуры ядер в описании -мезоатомов и -мезомолекул изотопов водорода. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бакалов Димитър Димитров ; Объединеный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 10 с.
1134144
  Климишин И.А. Релятивистская астрономия / И.А. Климишин. – Москва : Наука, 1983. – 208 с.
1134145
  Климишин И.А. Релятивистская астрономия / И.А. Климишин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 287с.
1134146
  Зельдович Я.Б. Релятивистская астрофизика / Я.Б. Зельдович, И.Д. Новиков. – Москва : Наука, 1967. – 655 с.
1134147
   Релятивистская высокочастотная электроника. – Горький, 1981. – 273 с.
1134148
   Релятивистская высокочастотная электроника : Материалы 3-го Всесоюзнго семинара (Горький, 22-24 февраля 1983 г.). – Вып.3. – Горький, 1983. – 249с.
1134149
   Релятивистская высокочастотная электроника. – Горький, 1988. – 216 с.
1134150
  Берестецкий В.Б. Релятивистская квантовая теория / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский // Теоретическая физика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Москва : Наука, 1968. – Т. 4 : Релятивистская квантовая теория, ч. 1 / Берестецкий В.Б., Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. – С. 1-480
1134151
  Бьеркен Дж. Релятивистская квантовая теория : Пер.с англ. / Дж. Бьеркен, С. Дрелл. – Москва : Наука
Т.1 : Релятивистская квантовая механика. – 1978. – 295 с.
1134152
  Бьеркен Дж. Релятивистская квантовая теория / Дж. Бьеркен, С. Дрелл; Под ред. В.Б. Берестецкого; Пер. с англ. – Москва : Наука
Т.2 : Релятивистские квантовые поля. – 1978. – 407с.
1134153
  Мэтьюс П. Релятивистская квантовая теория взаимодействий элементарных частиц : Пер. с англ. / П. Мэтьюс. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 182 с.
1134154
  Лоскутов Ю.М. Релятивистская квантовая теория радиационных эффектов в электромагнитном поле с учетом поляризационных свойств частиц : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.02 / Лоскутов Ю.М. ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
1134155
  Логунов А.А. Релятивистская квантовая теория спинорных частиц в гравитационном поле / А.А. Логунов, Ю.М. Лоскутов. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 24 с.
1134156
  Шапиро И.С. Релятивистская квантовая теория, трансформационные свойства полей : Учебное пособие / И.С. Шапиро,; А.В. Берков, В.А. Хангулян; Мин-во ВИССО СССР; Московский инженерно-физический институт. – Москва
1. – 1979. – 92 с.
1134157
  Юдин Н.П. Релятивистская квантовая физика : конспект лекций / Н.П. Юдин. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 278с.
1134158
  Иванов М.А. Релятивистская кварковаям модель с конфайнмаентом и низкоэнергетическая физика адронов : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Иванов М.А.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1989. – 16л.
1134159
  Саидханов Н.Ш. Релятивистская кинематика и моделирование / Н.Ш. Саидханов, В.М. Чудаков. – Ташкент : Фан, 1987. – 189с.
1134160
  Лапковский А.К. Релятивистская кинематика, неевклидовы пространства и экспоненциальное отображение / А.К. Лапковский. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 263 с.
1134161
   Релятивистская кинетика и гидродинамика / Ю.П. Очелков, О.Ф. Прилуцкий, И.Л. Розенталь, В.В. Усов. – Москва : Атомиздат, 1979. – 200 с.
1134162
  Гроот С. де Релятивистская кинетическая теория : Принципы и применения/Пер.с англ. / С. де Гроот, В. ван Леувен, Х. ван Верт. – Москва : Мир, 1983. – 424 с.
1134163
  Захаров А.В. Релятивистская кинетическая теория и космология : учеб. пособие / А.В. Захаров. – Казань : Издательство Казанского университета, 1990. – 122 с.
1134164
  Подосенов С.А. Релятивистская механика деформируемой среды в тетрадной формулировке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Подосенов С.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра теорет. физики. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1134165
  Брумберг В.А. Релятивистская небесная механика / В.А. Брумберг. – Москва : Наука, 1972. – 382 с.
1134166
  Нестеренко В.В. Релятивистская струна и нелинейные полевые модели : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Нестеренко В. В.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 17л.
1134167
  Браун М.А. Релятивистская теория атома / М.А. Браун. – Москва : Наука, 1984. – 268 с.
1134168
  Логунов А.А. Релятивистская теория гравитации / А.А. Логунов, М.А. Мествиришвили. – М., 1984. – 36с.
1134169
  Логунов А.А. Релятивистская теория гравитации / А.А. Логунов, М.А. Мествиришвили. – Москва : Наука, 1989. – 304 с. – Библиогр.: с. 298-302. – ISBN 5-02-014196-8
1134170
  Логунов А.А. Релятивистская теория гравитации и новые представления о пространстве-времени / А.А. Логунов. – М., 1986. – 24с.
1134171
  Логунов А.А. Релятивистская теория гравитации как теория с нарушенной калибровочной группой / А.А. Логунов, Ю.М. Лоскутов. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 7 с.
1134172
  Логунов А.А. Релятивистская теория гравитации на основе пространства постоянной кривизны / А.А. Логунов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 23 с.
1134173
  Верле Ю. Релятивистская теория реакций (методы, не зависящие от моделей) : пер. с англ. / Ю. Верле. – Москва : Атомиздат, 1969. – 443 с.
1134174
  Широков Ю.М. Релятивистская теория системы частиц : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Широков Ю.М.; Московский ордена Ленина гос. университет имени М.В.Ломоносова. Научно-исслед. институт физики. – Москва, 1951. – 8 с.
1134175
  Визгин В.П. Релятивистская теория тяготения: истоки и формирование. 1900-1915 / В.П. Визгин. – Москва : Наука, 1981. – 352 с.
1134176
  Паули В. Релятивистская теория элементарных частиц : Пер. с англ. / В. Паули. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 84с.
1134177
  Баранов А.А. Релятивистская термомеханика сплошных сред / А.А. Баранов, В.Л. Колпащиков. – Минск, 1974. – 151 с.
1134178
  Баранов А.А. Релятивистская термомеханика сплошных сред / А.А. Баранов, В.Л. Колпащиков. – Минск, 1974. – 151 с.
1134179
  Маслова Н.Б. Релятивистская трактовка некоторых основных вопросов аэродинамики разреженных газов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Маслова Н.Б.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Матем.-механ. фак. – Л., 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1134180
  Богословский Г.Ю. Релятивистская феноменологическая теория нуклон-нуклоновых реакций с образованием п-мезонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Богословский Г.Ю. ; МГУ. – Москва, 1969. – 8 с.
1134181
  Мешков И.Н. Релятивистская электродинамика : учеб. пособие / И.Н. Мешков, Б.В. Чириков. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1982. – 79 с.
1134182
  Михайлов А.В. Релятивистски инвариантные модели классической теории поля в двумерном пространстве времени интегрируемые методом обратной задачи. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Михайлов А.В.; АН СССР. Ин-т автом. и электр. – Черноголовка, 1978. – 17л.
1134183
  Косачев В.В. Релятивистские взаимодействия частиц в классической и квантовой плазме : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косачев В. В.; МВиССО СССР, Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1972. – 14л.
1134184
  Черный Л.Т. Релятивистские модели сплошных сред / Л.Т. Черный. – Москва : Наука, 1983. – 287 с.
1134185
  Цинцадзе Н.Л. Релятивистские нелинейные эффекты в плазме. / Н.Л. Цинцадзе, Д.Д. Цхакая. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 173с.
1134186
  Фаустов Р.Н. Релятивистские преобразования одночастичных волновых функций / Р.Н. Фаустов. – Киев, 1971. – 14с.
1134187
  Жуковский А. Релятивистские тенденции в письмах Т.С. Элиота // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
1134188
  Хведелидзе А.М. Релятивистские формфакторы в терминах волновых функций покоящихся составных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Хведелидзе А.М.; Объединен.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1989. – 10л.
1134189
  Запрягаев Сергей александрович Релятивистские эффекты в процессах высших порядков в кулоновском поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Запрягаев Сергей александрович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1134190
  Дмитриев Ю.Ю. Релятивистские эффекты в спектрах атомных систем / Ю.Ю. Дмитриев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 224 с.
1134191
  Матюхин Александр Александрович Релятивистские эффекты в электромагнитном и гравитационном излучении гравитирующих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Матюхин Александр Александрович; МГУ. – М., 1980. – 12л.
1134192
  Михайлов А.И. Релятивистский атомный фотоэффект.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Михайлов А.И.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л,, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1134193
  Дубровский В.Н. Релятивистский мир / В.Н. Дубровский, Я.А. Смородинский, Е.Л. Сурков. – Москва : Наука, 1984. – 176c. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 34)
1134194
  Шавтвалишвили Иван Антонович Релятивистский расчет энергий и вероятностей переходов автоионизационных состояний атомных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шавтвалишвили Иван Антонович; Белорус. гос .ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1134195
  Саркисян Л.А. Релятивистский циклотрон / Л.А. Саркисян. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 220с.
1134196
  Соколов А.А. Релятивистский электрон / А.А. Соколов, И.М. Тернов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1983. – 304 с.
1134197
  Соколов А.А. Релятивистский электрон. / А.А. Соколов, тернов. – М., 1974. – 391с.
1134198
  Белянцев Игорь Иванович Релятивистское и нерелятивистское импульсное приближение в упругом рассеянии электронов на дейтронах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Белянцев Игорь Иванович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 8 с.
1134199
  Скачков Н.Б. Релятивистское описание связанных состояний и сруктурных свойств адронов в квазипотенциальном подходе. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.02 / Скачков Н.Б.; Объед.ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 14л.
1134200
  Кулешов С.П. Релятивистское эйкональное приближение и процессы упругого рассеяния частиц при высоких энергиях. 2-5465 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кулешов С.П.; Объедин. ин-т ядреных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
1134201
  Богачов А.Л. Релятивізм і філософська герменевтика : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.01 / Богачов А. Л.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1997. – 27с.
1134202
  Богачев А.Л. Релятивізм і філософська герменевтика. : Дис... канд. філос.наук: 09.00.01 / Богачев А.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 174л. – Бібліогр.:л.169-174
1134203
  Онуфрієнко О.В. Релятивізм у праворозумінні: термінологічні аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 12-16. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1134204
  Голуб О. Релятивізм як методологія сучасного мистецтва // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 104-109. – ISBN 978-966-8917-14-1
1134205
  Назаренко А.В. Релятивістична система точкових мас із лінеаризованою гравітаційною взаємодією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 88-92. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Розглянуто гамільтонів формалізм для релятивістичної системи точкових частинок із гравітаційним полем у межах лінеаризованої теорії гравітації ...
1134206
  Туровський Олексій Іванович Релятивістичні ефекти в системі двох нуклонів з прямою потенціальною взаємодією : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Туровський О.І.; НАН України Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1134207
  Климишин Релятивістська астрономія / Климишин. – Київ : Наукова думка, 1980. – 199с.
1134208
  Кудря Ю.М. Релятивістська поліноміальна модель великомасштабного руху галактик / Ю.М. Кудря, О.М. Александров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 116-120. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. У межах загальної теорії відносності для довільного простору-часу побудована залежність червоного зміщення галактик від просторових координат у ...
1134209
  Буяджи В.В. Релятивістська теорія багатофотонних резонансів в атомних спектрах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Буяджи Василь Володимирович ; М-во освіти і науки україни, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 25 назв
1134210
  Флорко Т.О. Релятивістська теорія заборонених радіаційних переходів у спектрах атомів та багатозарядних іонів : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Флорко Т.О. ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 22 назви
1134211
  Міщенко О.В. Релятивістська теорія зсуву і уширення спектральних ліній надтонких переходів для важких атомів в атмосфері буферних інертних газів : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Міщенко О. В.; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одесса, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
1134212
  Мансарлійський В.Ф. Релятивістська теорія зсуву та уширення за рахунок зіткнень спектральних ліній складних атомів в атмосфері буферних газів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Мансарлійський Валерій Федорович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса, 2017. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 9 назв
1134213
  Заїчко П.О. Релятивістська теорія іонізації рідбергівських атомів в полі теплового випромінювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Заїчко Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса, 2016. – 17 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
1134214
  Сєрга І.М. Релятивістська теорія спектрів піонних атомів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Сєрга Інга Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. – Одеса, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 20 назв
1134215
  Ткач Т.Б. Релятивістський метод модельного потенціалу в теорії радіаційних переходів у спектрах атомів та багатозарядних іонів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ткач Тетяна Борисівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 16, [1] с. – Бібліогр.: 22 назви
1134216
  Хецеліус О.Ю. Релятивістський розрахунок параметрів надтонкої структури спектрів важких атомів та багатозарядних іонів : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.05 / Ольга Юріївна Хецеліус; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. – Одесса, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 17 назв
1134217
  Корчевський Д.О. Релятивістський розрахунок сил електрон-іонних зіткнень для багатозарядних іонів у плазмі : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.05 / Корчевський Д.О.; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одесса, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
1134218
  Вітавецька Лариса Анатоліївна Релятивістський розрахунок спектрів важких іонів з урахуванням ядерних та квантово-електродинамічних ефектів : Автореф. дис. канд. ... фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Вітавецька Л. А.; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одесса, 2002. – 17с.
1134219
  Дубровська Ю.В. Релятивістський розрахунок характеристик B розпаду ядер на основі оптимізованого методу Дірака-Фока : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.16 / Дубровська Ю.В.; Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 18 назв
1134220
  Чернякова Юлія Георгіївна Релятивістський розрахунок характеристик діелектронних сателітів спектральних ліній багатозарядних іонів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Чернякова Ю.Г.; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 17 назв
1134221
   Релятивістські рівняння гравітаційного поля : Методичні рекомендації для самостійної роботи студ. з курсу "Електродинаміка". – Київ : Київський університет, 2004. – 28с.
1134222
  Савчук Т. Релятивні дієслова у семантичних єдностях із двома обов"язковими придієслівними компонентами об"єктного та обставинного значення // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 135-138. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1134223
  Сліденко І. Релятивність базисних категорій сучасного конституційного права (конституційний лад) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 33-42. – ISSN 2310-6158
1134224
  Черненко А.А. Релятивность семантической нормы: антиномия произвольности и конвенциональности // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 26-30
1134225
  Волгин Л.И. Реляторные генераторы предикатных, аргументных и непрерывнологических функций / Л.И. Волгин. – Таллин, 1992. – 64с.
1134226
  Кантемир А.Д. Реляции кн. А.Д. Кантемира из лондона (1732-1733 г.). – Москва : Унив. тип.
Т. 1 : С введением и примечаниями В.Н. Александренко, проф. Варш. ун-та. – 1892. – VIII, 262 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1892, кн. 3
1134227
  Кантемир А.Д. Реляции кн. А.Д. Кантемира из лондона (1732-1733 г.). – Б. г. : б. и.
Т. 1 : С введением и примечаниями В.Н. Александренко, проф. Варш. ун-та. – 1892. – VIII, 262 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1892, кн. 3
1134228
  Столярова О.Е. Реляционная онтология А.Н. Уайтхеда и ее конструктивистская интерпретация // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 84-103. – Бібліогр.: с. 85-103. – ISSN 0042-8744
1134229
  Лебедев В.А. Реляционная система программирования обработки данных / В.А. Лебедев. – Петрозаводск, 1988. – 152с.
1134230
  Мирошниченко Г. Реляционные базы данных: практические приемы оптимальных решений / Галина Мирошниченко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005. – 400 с. + CD ROM. – ISBN 5-94157-551-3
1134231
  Дрибас В.П. Реляционные модели баз данных / В.П. Дрибас. – Минск, 1982. – 192с.
1134232
  Трофимов А.М. Реляционные модели в географии / А.М. Трофимов, Л.Н. Гнеденков. – Казань, 1990. – 69с.
1134233
  Рубашова Леся Михайловна Реляционные предложения в современном английском языке : Дис... канд. филол. наук : 10.02.04. / Рубашова Леся Михайловна ; КГУ. – Киев, 1985. – 221 л.
1134234
  Рубашова Леся Михайловна Реляционные предложения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рубашова Леся Михайловна; КГУ. – Киев, 1985. – 21л.
1134235
  Малпасс Дж. Реляционный язык, пролог и его применение / Дж. Малпасс; Под ред. В.Н. Соболева. – Москва : Наука, 1990. – 463с.
1134236
   Реляция Петра Петрея о России начала 17 в.. – М, 1976. – 122с.
1134237
  Єгорова О.А. Реляційна кластерна сегментація напівтонових зображень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Єгорова О.А.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1134238
   Реляційні бази даних: табличні алгебри та SQL-подібні мови / В.Н. Редько, Ю.Й. Брона, Д.Б. Буй, С.А. Поляков. – Київ : Академпереодика, 2001. – 198с. – (Біб-ка державного фонду фундам. дослід.). – ISBN 966-8002-00-8
1134239
  Іванілов А.О. Реляційні засоби побудови моделей логічних мереж та їх застосування в штучному інтелекті : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.23. - системи та засоби штучного інтелекту / Іванілов А.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1134240
  Бернюков А.М. Реляційність в концепції юридичної герменевтики А. Кауфмана // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 15-19. – ISSN 2219-5521
1134241
  Гнатюк М.М. Реляція "автор-читач" у структурі літературної містифікації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 49-56
1134242
  Астаф"єв О. Реляція "реальність-сон" у поезії модернізму
1134243
  Комлев А.А. Рельеф - как часть и основа прогнозно-поисковой системы месторождения янтаря (на примере территории Украинского полесья) / А.А. Комлев, В.А. Нестеровский // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 94-96. – ISBN 978-966-02-6827-2
1134244
  Матвеев А.В. Рельеф Белоруссии / А.В. Матвеев, Б.Н. Гурский, Р.И. Левицкая. – Минск : Университетское, 1988. – 317с.
1134245
   Рельеф Белорусского Полесья. – Минск, 1982. – 131с.
1134246
  Фотеева Н.И. Рельеф Восточного Дагестана : Автореф... канд. геогр.наук: / Фотеева Н.И.; Акад. наук СССР. Ин-т географии. – М., 1954. – 17л.
1134247
   Рельеф горных стран : Сб. науч. тр. – Москва : Мысль
74. – 1968. – 184 с.
1134248
  Гаузнер А.Г. Рельеф длинных трубчатых костей верхней конечности в норме и при некоторых патологических состояниях : Автореф... канд. мед.наук: / Гаузнер А.Г.; Киевский научно-иссл. ин-т эксперимент. и клинич. онкологии. – К., 1968. – 20л.
1134249
  Гончаров В.П. Рельеф дна и глубинное строение Черноморской впадины / В.П. Гончаров, Ю.П. Непрочнов, А.Ф. Непрочнова. – Москва : Наука, 1972. – 158с.
1134250
  Канаев В.Ф. Рельеф дна Индийского океана. / В.Ф. Канаев. – Москва : Наука, 1979. – 267с. : карта
1134251
   Рельеф докембрийского фундамента Восточно-Европейской платформы. – Москва : Московский университет, 1983. – 78с.
1134252
  Анучин Д.Н. Рельеф европейской части СССР / Д.Н. Анучин, А.А. Борзов. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 300с
1134253
  Палиенко Э.Т. Рельеф Западного Копет-Дага и история его развития. : Автореф... канд. географ.наук: / Палиенко Э.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1134254
  Махачек Ф. Рельеф Земли / Ф. Махачек. – Пер. с нем. – Москва
Т. 1 : Опыт регионального морфологического описания поверхности Земли. – 1959. – 624с.
1134255
  Махачек Ф. Рельеф Земли / Ф. Махачек. – Пер. с нем. – Москва
Т. 2 : Опыт регионального морфологического описания поверхности Земли. – 1961. – 624с.
1134256
   Рельеф Земли : (Морфоструктура и морфоскульптура). – Москва : Наука, 1967. – 332с. – Приложение: Альбом цветных геоморфологических карт
1134257
   Рельеф Земли и математика : Сб. статей. – Москва : Мысль, 1967. – 117с.
1134258
  Ласточкин А.Н. Рельеф земной поверхности : (Принципы и методы статической геоморфологии) / А.Н. Ласточкин. – Л, 1991. – 339с. : Карти
1134259
  Гожев А.Д. Рельеф и геологическое строение Африки. / А.Д. Гожев. – Л., 1957. – 20с.
1134260
   Рельеф и геологическое строение осадочного покрова Кольского полуострова. – Москва-Л, 1964. – 135с.
1134261
   Рельеф и геология дна океанов : Сборник трудов. – Москва : Прогресс, 1964. – 319с.
1134262
  Победоносцев А.П. Рельеф и законы его развития / А.П. Победоносцев. – Москва-Ленинград, 1924. – 152с.
1134263
  Сильвестров С.И. Рельеф и земледелие (в эрозионных районах). / С.И. Сильвестров. – М., 1955. – 288с.
1134264
   Рельеф и климат. – Москва, 1985. – 180с.
1134265
   Рельеф и ландшафты. – Москва : Московский университет, 1977. – 208с.
1134266
  Криволуцкий А.Е. Рельеф и недра Земли / А.Е. Криволуцкий. – Москва : Мысль, 1977. – 301с.
1134267
  Флоренсов Н.А. Рельеф и неотектоника : Избранные труды / Н.А. Флоренсов. – Москва : Наука, 1989. – 272с.
1134268
  Золотарев А.Г. Рельеф и новейшая структура Байкало-Патомского нагорья / А.Г. Золотарев. – Новосибирск : Наука, 1974. – 120с.
1134269
  Уфимцев Г.Ф. Рельеф и новейшая тектоника Центрального Забайкалья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Уфимцев Г.Ф.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1134270
  Зорин Л.В. Рельеф и новейшие рыхлые отложения : Автореф. дис. ... д-ра географ. наук / Зорин Л.В. ; МГУ , Географ. фак-т. – Москва, 1969. – 31 с. – Бібліогр.:с.30-31
1134271
  Мелекесцев И.В. Рельеф и отложения молодых вулканических районов Камчатки / И.В. Мелекесцев. – Москва : Наука, 1970. – 102с.
1134272
   Рельеф и рыхлые отложения Приморья и Приамурья. – Владивосток, 1976. – 139с.
1134273
  Колесниченко Н.Ф. Рельеф и свойства поверхностей трения в связи с несовершенством кристаллической структуры металлов и действием рабочих сред : Автореф... канд. техн.наук: 320 / Колесниченко Н.Ф.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1969. – 19л.
1134274
   Рельеф и склоновые процессы Юга Сибири. – Иркутск, 1988. – 171с.
1134275
  Мещеряков Ю.А. Рельеф и современная геодинамика / Ю.А. Мещеряков. – Москва : Наука, 1981. – 277с.
1134276
  Грищенко М.Ю. Рельеф и современные рельефообразующие процессы вулкана головнина и окружающих территорий (заповедник "Курильский") / М.Ю. Грищенко, В.С. Шишкин // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 147-153. – ISSN 2308-135X
1134277
  Удинцев Г.Б. Рельеф и строение дна океанов / Г.Б. Удинцев. – Москва : Недра, 1987. – 239с.
1134278
   Рельеф и хозяйственная деятельность. – Москва : МФГО, 1982. – 180с.
1134279
  Гуделис В.К. Рельеф и четвертичные отложения Прибалтики / В.К. Гуделис. – Вильнюс : МИНТИС, 1973. – 264с.
1134280
  Гречин П.И. Рельеф и четвертичные отложения Приенисейской части Междуречья подкаменной тунгуски и бахты : Автореф... канд. геол.минер.наук: 04.00.01 / Гречин П. И.; МГУ, геол. фак. – М., 1975. – 32л.
1134281
  Чередниченко Л.И. Рельеф и четвертичные отложения Северо-Западного Предкавказья : Учебное пособие по спецкурсам "Четвертичная геология" и "Геоморфология СССР" / Л.И. Чередниченко; МВиССОРСФСР. Кубанск. гос. ун-т. – Краснодар, 1979. – 55с.
1134282
  Капчеля А.М. Рельеф и экзогенные процессы Кодр Молдавии / А.М. Капчеля, В.А. Осиюк. – Кишинёв, 1989. – 225с.
1134283
  Біленко Д.К. Рельеф і його вплив на сільське господарство / Д.К. Біленко, Б.Т. Кабаченко. – Київ : Радянська школа, 1962. – 66с
1134284
  Барщевский Н.Е. Рельеф Киевского Приднепровья : (Морфогенетический анализ) / Н.Е. Барщевский. – Киев : Наукова думка, 1993. – 195с
1134285
  Барщевский Н.Е. Рельеф Киевского Приднестровья : Морфогенетическии анализ / Н.Е. Барщевский. – Киев : Наукова думка, 1993. – 200с.
1134286
   Рельеф Киргизии. – Фрунзе : Илим, 1964. – 145 с.
1134287
  Таваст Э. Рельеф коренных пород Эстонии / Э. Таваст, А. Раукас. – Таллин, 1982. – 194с.
1134288
  Горыня А.А. Рельеф краевой зоны Луны / А.А. Горыня, В.К. Дрофа. – К., 1962. – 164с.
1134289
  Захаров А.С. Рельеф Куйбышевской области / А.С. Захаров. – Куйбышев, 1971. – 86с.
1134290
  Мосолов В.П. Рельеф местности и вопросы земледелия / В.П. Мосолов. – Москва : Сельхозиздат, 1949. – 32с.
1134291
   Рельеф Москвы и Подмосковья. – Москва, 1949. – 196с.
1134292
  Буркар Ж. Рельеф океанов и морей / Ж. Буркар; Ред.В.П.Зенкович. – Сокр. пер. с французского. – Москва, 1953. – 340с.
1134293
  Островский И.М. Рельеф песков западной части Низменных Каракумов / И.М. Островский. – Москва, 1960. – 95с.
1134294
  Белецкая Наталья Петровна Рельеф Петропавловского Пришимья и история его развития в кайнозое : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.04 / Белецкая Наталья Петровна ; МГУ. – Минск, 1974. – 21 с.
1134295
  Коржуев С.С. Рельеф Припятского Полесья / С.С. Коржуев. – Москва, 1960. – 142с.
1134296
  Ступишин А.В. Рельеф Русской равнины : Цикл лекций по спецкурсу "Геоморфология СССР" / А.В. Ступишин. – Казань, 1978. – 68с.
1134297
  Абасов М.А. Рельеф Среднеараксинской депрессии смежных гор / М.А. Абасов ; АН АзССР, Ин-т географии. – Баку : ЭЛМ, 1989. – 187 с. : ил. – Библиогр.: с. 178-187
1134298
   Рельеф среды жизни человека (экологическая геоморфология) / Э.А. Лихачева, А Д. Тимофеев, Д.С. Асоян, Н.Е. Барщевский, О.А. [и др.] Борсук; [Лихачева Э.А. и др.] ; отв. ред.: Э.А. Лихачева, Д.А. Тимофеев ; Рос. акад. наук, Ин-т географии [и др.]. – Москва : Медиа-ПРЕСС. – ISBN 5-901004-02-0
[Т. 2]. – 2002. – 639, [1] с. : ил., табл. – В надзаг. также: Гос. прогр. "Глобальные изменения природной среды и климата" М-ва промышленности, науки и технологий РФ. – Библиогр.: с. 611-639
1134299
  Мещеряков Ю.А. Рельеф СССР / Ю.А. Мещеряков. – Москва : Мысль, 1972. – 520с
1134300
  Рослый И.М. Рельеф территории УССР и его геоморфологическая интерпретация на карте обзорного масштаба : геоморфологические исследования и картографирование / И.М. Рослый, Ю.Л. Грубрин // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 79-87. – Бібліогр.: 9 назв
1134301
  Гожик П.Ф. Рельеф шельфа Горного Крыма и Керченского полуострова / П.Ф. Гожик, В.Н. Шелкопляс // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 28-33 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1134302
  Корнилов Б.А. Рельеф юго- восточной окраины Алданского надгорья / Б.А. Корнилов. – Москва : АН СССР, 1962. – 244с.
1134303
  Лилиенберг Д.А. Рельеф южного склона восточной части Большого Кавказа / Д.А. Лилиенберг. – Москва, 1962. – 244с.
1134304
  Потапов И.И. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Северо-Кавказского экономического района / И.И. Потапов, И.Н. Сафронов. – Ростов-на-Дону, 1985. – 153с.
1134305
  Ендрихинский А.С. Рельеф, кайнозойские отложения и вопросы пололимнологии Витимского плоскогорья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Ендрихинский А.С.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 28л.
1134306
  Хазарадзе Р.Д. Рельеф, континентальные отложения и плейстоценовое оледенение бассейна реки Ингури. : Автореф... Канд.геогр.наук: 693 / Хазарадзе Р.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1134307
   Рельефи четвертичные отложения Станового нагорья. – Москва : Наука, 1981. – 169с.
1134308
  Славицкий Е. Рельефное выпиливание / Е. Славицкий. – Москва, 1961. – 160с.
1134309
  Евсеева Н.С. Рельефообразование в лесоболотной зоне Западно-Сибирской равнины / Н.С. Евсеева, А.А. Земцов. – Томск, 1990. – 240 с.
1134310
  Суходровский В.Л. Рельефообразование в перигляциальных условиях : (на примере Земли Франца-Иосифа) / В.Л. Суходровский. – Москва : Наука, 1967. – 120с.
1134311
  Гряинов П.М. Рельефообразование как элемент самоорганизации литосферы / П.М. Гряинов, Г.Ю. Иванюк, А.О. Калашников // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 9. – С. 1366-1380 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1379-1380. – ISSN 0016-7886
1134312
  Ковалев П.В. Рельефообразующая деятельность пыльных бурь на Крымском полуострове / П.В. Ковалев, Б.П. Дерновой // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 33-39 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1134313
  Бабкина О.и. Рельефообразующая деятельность снега на примере Хибин, Подмосковья и Западного Кавказа : Автореф... канд. геогр.наук: / Бабкина О.и.; Моск. гор. пед. ин-т им Потемкина В.П. – М, 1955. – 16л.
1134314
  Стецюк В. Рельєф земної поверхні та його белігеративні властивості / В. Стецюк, І. Ковальчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Л. Дубіс, Я. Кравчук, П. Горішний [та ін.]. – Львів, 2017. – № 1 (07). – С. 10-25. – ISSN 2519-2620
1134315
  Біленко Д.К. Рельєф і його вплив на сільське господарство. / Д.К. Біленко, Б.Т. Кабаченко. – Київ : Радянська школа, 1962. – 67с.
1134316
   Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 99, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1134317
  Гончаров В.В. Рельєф лівобережжя Сіверського Дінця (у середній течії) як багаторівнева система / В.В. Гончаров, І.М. Рослий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 9-13. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 24)
1134318
  Шийко В.В. Рельєф Миколаївської області і його вплив на розвиток сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 81-89. – Бібліогр.: 17 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
1134319
  Карпенко Н.І. Рельєф морських берегів = Coastc relief : навчальний посібник / Н.І. Карпенко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 307, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. мовою. – Бібліогр.: с. 300-303. – ISBN 978-966-613-687-2
1134320
  Палієнко Е.Т. Рельєф та геологічна будова Канівського Придніпров"я / Е.Т. Палієнко, С.А. Мороз, Ю.А. Куделя. – Київ, 1971. – 96с.
1134321
  Бортник С.Ю. Рельєф та геоморфологічна будова Полтавської морфоструктури центрального типу / С.Ю. Бортник, А.Г. Наказненко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 122-125. – ISSN 0868-6939
1134322
   Рельєф України : навчальний посібник / Вахрушев Б.О. [та ін.] ; за ред. В. Стецюка ; МОНУ. – Київ : Слово, 2010. – 688 с. – ISBN 978-966-194-043-6
1134323
  Кравчук Ярослав Рельєф української частини Мармароського геоморфологічного регіону Східних Карпат / Кравчук Ярослав, Гнатюк Роман, Іваник Мирослав // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 138-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1134324
  Дмітрієв М.І. Рельєф УСРР : (Геоморфологічний нарис) / М.І. Дмітрієв. – Харків : Радянська школа, 1936. – 168с. – Библиогр.: с.161-168
1134325
  Орещенко А.В. Рельєф як головний компонент тривимірних реалістичних картографічних моделей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 305-309


  Розглядається проблема передачі даних про рельєф з цифрових топографічних карт в середовище тривимірних редакторів. Дані експортувались у вигляді горизонталей і як тривимірні об"єкти. ЦМР будувалась в середовищі MaplInfo, ArcInfo, 3DS Max, Bryce i ...
1134326
  Ковальов О.П. Рельєф як організація топографічної поверхні // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 53-59. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1134327
   Рельєф як організація топографічної поверхні / В.П. Палієнко, А.В. Матошко, М.Є. Барщевський, Р.О. Спиця // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 59-63. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1134328
  Бурлаков С.Р. Рельєфи : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ, 1983. – 94 с.
1134329
  Філоненко Ю.М. Рельєфоутворююча діяльність кротів та гризунів на території Українського Полісся / Ю.М. Філоненко, О.Ю. Філоненко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 83-87. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано особливості рельєфоутворюючої діяльності кротів та гризунів на території Українського Полісся. Зокрема, досліджено такі зоогенні форми рельєфу, як кротовини і кротові лабіринти; боброві греблі, хатки, нори та канали; хатки та нори ...
1134330
  Краєв В.Ф. Рельєфоутворюючі процеси та формування лесового покриву України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 21-25. – Бібліогр.: 9 назв
1134331
  Манвелов В. Рельсовая война по-африкански // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 74-79. – ISSN 1812-867Х
1134332
  Амп П. Рельсы / Пьер Амп ; Пер. Р.В. Ивановой, под ред. Ф. Сологуба. – Ленинград : Госиздат, 1925. – 236 с. – (Повести иностранной литературы)
1134333
  Жигулин А.В. Рельсы / А.В. Жигулин. – Москва, 1963. – 103с.
1134334
  Дмитривеский В.А. Рельсы в огне / В.А. Дмитривеский, И.Т. Шишов. – М., 1965. – 151с.
1134335
  Арманд Н.Н. Рельф и последнее оледенение северо-востока Кольского полуострова : Автореф... канд. геогр.наук: / Арманд Н.Н.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1964. – 14л.
1134336
  Мельник В.М. РЕМ-аналіз мікроструктури дерново-підзолистих грунтів : фотограмметрія і дистанційне зондування / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, Ю.А. Мельник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 29-34 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1134337
  Шостак А.В. РЕМ - фотограмметричне оцінювання мікрорельєфу поверхонь : фотограмметрія і дистанційне зондування // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 30-34 : Табл., мал., карта. – Бібліогр.: 13 назв
1134338
  Григорьев В.И. Рем Викторович Хохлов / В.И. Григорьев. – М., 1981. – 136с.
1134339
  Агошкова Л.С. Рем Николаевич Ермолин / Л.С. Агошкова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1985. – 99 с.
1134340
  Зайцева О.В. Ремарка "фамільярне" у словниках української мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 488-494


  Статтю присвячено питанням, що стосуються використання ремарки "фамільярне" у словниках української мови та статусу фамільярної лексики загалом. Автор розглядає різні підходи до вивчення фамільярної лексики. Зроблено ряд пропозицій щодо маркування ...
1134341
  Науменко Н. Ремарка драматичного твору як об"єкт міждисциплінарного дослідження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 225-235
1134342
  Зайцева О.В. Ремарки "застаріле" та "рідковживане" у словниках української мови другої половини XX - початку XXIст. // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С. 30-37. – Bibliogr.: С. 36-37 ; 16 поз.
1134343
  Головань Владислав Иванович Рематичность грамматического субъекта как способ реализации коммуникативного и семантического содержания высказывания (на материале инвертирования конструкций английского языка XV века) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Головань Владислав Иванович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
1134344
  Головань Владислав Иванович Рематичность грамматического субъекта как способ реализации коммуникативного и семантического содержания высказывания (на материале инвертированных конструкций английского языка XV века) : Дис... канд. филол.наук: / Головань Владислав Иванович; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 161л. – Бібліогр.:л.151
1134345
  Левицький В. Рембо, чи мефісто, чи, зненадцька й розкотисто, - гетьман: про Григорі Чубая в полудень постмодернізму
1134346
  Левицький В"ячеслав Рембо, чи мефісто, чи, зненацька й розкотисто, - гетьман: про Григорія Чубая в полудень Постмодернізму : [рецензія]
1134347
  Рембрандт Харменс ван Рейн Рембрадт / Рембрандт Харменс ван Рейн. – М, 1982. – 16с.
1134348
  Гаман Р. Рембрандт / Р. Гаман. – М, 1924. – 222с.
1134349
  Невежина В.М. Рембрандт / В.М. Невежина. – Ленинград, 1935. – 144с.
1134350
   Рембрандт. – М.-Л, 1936. – 109с.
1134351
  Верцман И.Е. Рембрандт / И.Е. Верцман. – Москва-Ленинград, 1936. – 59с.
1134352
   Рембрандт. – М, 1955. – 8с.
1134353
   Рембрандт. – М, 1956. – 8с.
1134354
   Рембрандт. – М, 1956. – 8с.
1134355
   Рембрандт. – М, 1956. – 8с.
1134356
   Рембрандт. – М, 1956. – 8с.
1134357
  Никитюк О.Д. Рембрандт / О.Д. Никитюк. – Москва, 1956. – с.
1134358
  Лебедев В.А. Рембрандт / В.А. Лебедев. – Москва, 1956. – 26с.
1134359
  Тяжелов В.Н. Рембрандт / В.Н. Тяжелов. – М, 1968. – 35с.
1134360
  Шмитт Г. Рембрандт / Г. Шмитт. – М., 1970. – 618с.
1134361
   Рембрандт. – М, 1970. – 242с.
1134362
  Шмитт Г. Рембрандт / Г. Шмитт. – Изд. 2-е. – М., 1971. – 617с.
1134363
  Рембрандт Харменс ван Рейн Рембрандт / Рембрандт Харменс ван Рейн. – Москва, 1973. – 48с.
1134364
  Андронов С.А. Рембрандт : ( о социальной сущности творчества художника ) / С.А. Андронов. – Москва : Знание, 1978. – 112с.
1134365
  Андронов С.А. Рембрандт / С.А. Андронов. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 136с.
1134366
  Фрис Т. де Рембрандт : Роман / Т. де Фрис. – Киев : Мистецтво, 1985. – 248с.
1134367
   Рембрандт. – М, 1988. – 12с.
1134368
  Невежина В.М. Рембрандт Ван Рейн. / В.М. Невежина. – М.Л., 1937. – 41с.
1134369
  Чистяков А. Рембрандт смеется / А. Чистяков. – Рига, 1963. – 51с.
1134370
   Рембрандт, его предшественники и поледователи. – Л, 1969. – 60с.
1134371
  Клин Г. Рембрандт, его предшественники и последователи // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 16
1134372
  Голенко Т.С. Рембрандт. / Т.С. Голенко. – М., 1956. – с.
1134373
  Фрис Т.де. Рембрандт. / Т.де. Фрис. – М, 1956. – 311с.
1134374
  Седова Т.А. Рембрант / Т.А. Седова. – М, 1956. – с.
1134375
  Винниченко Т. Рембрант Ван Рейн // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 44-64. – ISSN 1819-6268
1134376
  Фехнер Е.Ю. Рембрант, Возвращение блудного сына / Е.Ю. Фехнер. – Л., 1963. – 24с.
1134377
  Фехнер Е.Ю. Рембрант. Портерт старика в красном / Е.Ю. Фехнер. – Л., 1958. – 14с.
1134378
  Денисенко Надія Ремез - птах року // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 2 (139). – С. 20-21 : Фото
1134379
   Ремезовский И. и М.Сухоруков герои Триполья, 1948
1134380
   Ременсон Олександр Львович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 206. – ISBN 978-617-573-038-6
1134381
  Рославлева Н. Ремесла / Н. Рославлева. – Л., 1931. – 108с.
1134382
  Шишкина Г.В. Ремесленная продукция средневекового Согда / Г.В. Шишкина. – Ташкент, 1986. – 178с.
1134383
  Трубачев Олег Николаевич Ремесленная терминология в славянских языках. (Этимология и опыт групповой реконструкции) : Автореф... доктора филол.наук: / Трубачев Олег Николаевич; АН СССР. Ин-т рус. яз. – М., 1965. – 24л.
1134384
  Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках. (Этимология и опыт групповой рекоснтрукции). / О.Н. Трубачев. – М., 1966. – 416с.
1134385
  Сергеенко М.Е. Ремесленники древнего Рима / М.Е. Сергеенко. – Л., 1968. – 153с.
1134386
  Литвинов М.И. Ремесленно-промысловая терминология в словаре В.И.Даля. : Автореф... Канд.филол.наук: / Литвинов М.И.; Моск.ордена Ленина Гос.ун-т. – Москва, 1955. – 15л.
1134387
  Назаров А.Д. Ремесленное производство в Азебрайджане в 80-90х гг.19 в. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.03 / Назаров А.Д.; АН Груз.ССР.Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1977. – 59л.
1134388
  Гейдаров М.Х. Ремесленное производство в городах Азербайджана в 17 в. / М.Х. Гейдаров. – Баку, 1967. – 200с.
1134389
  Игнатенко А.П. Ремесленное производство в городах Белоруссии в XVII - XVIII вв. / А.П. Игнатенко. – Минск, 1963. – 88с.
1134390
  Лордкипанидзе О.Д. Ремесленное производство и торговля в Мцхета в 1-3 вв. н.э. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лордкипанидзе О.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1957. – 21л.
1134391
  Кронов А. Ремесленное училище / А. Кронов. – М, 1946. – 76с.
1134392
  Кириллова Е.Н. Ремесленные и торговые корпорации в раннее Новое время // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 3. – С. 80-93. – ISSN 0130-3864
1134393
  Савельев В.С. Ремесло / В.С. Савельев. – М., 1979. – 111с.
1134394
  Колдунов С.А. Ремесло героя. / С.А. Колдунов. – М., 1938. – 326с.
1134395
  Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М, 1948. – 786с.
1134396
   Ремесло и мануфактура в России. Финляндии, Прибалтике. – Л, 1975. – 199с.
1134397
  Сванидзе А.А. Ремесло и ремесленники средневековой Швеции / А.А. Сванидзе. – М, 1967. – 380с.
1134398
  Сванидзе А.А. Ремесло и ремесленники средневековой Швеции (XIV-XV вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сванидзе А. А.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1965. – 16л.
1134399
  Маштаков П.И. Ремесло и романтика. Стихи и баллады. / П.И. Маштаков. – Барнаул, 1965. – 79с.
1134400
  Вилков О.Н. Ремесло и торговля Западной Сибири в ХУП веке / О.Н. Вилков. – Москва, 1967. – 324с.
1134401
  Сорочан С.Б. Ремесло медиевиста. Основы научно-исследовательской работы : учеб. пособие / С.Б. Сорочан ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 171, [1] с. : Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-930-6
1134402
  Белов В.И. Ремесло отчуждения / Белов В.И. – Москва, 1988. – 84 с.
1134403
  Брюсов В.Я. Ремесло поэта / В.Я. Брюсов. – М., 1981. – 399с.
1134404
  Диб М. Ремесло ткача / М. Диб. – М., 1959. – 136с.
1134405
   Ремесло эпохи энеолита-бронзы на Украине. – К, 1994. – 200с.
1134406
  Дитькова С.Ю. Ремизов и Достоевский - иррациональный взгляд на природу человека (на материале "Записок из подполья" Ф.М. Достоевского и "Потайной мысли " и "Огненной России" А.М. Ремизова) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 36-41. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
1134407
  Коррадов Т. Ремилитаризация рейнской зоні / Т. Коррадов. – Л., 1936. – 60с.
1134408
  Серафим Реминисценции : проза: новеллы / Серафим, Н В. (Сероклинов // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 103-111. – ISSN 0130-7673
1134409
  Тарасенко О. Реминисценции парсуны в живописных образах модерна и авангарда // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 96-110. – ISBN 966-8914-06-6
1134410
  Кондакова Д.Ю. Реминисценции поэзии серебряного века в Петербургском тексте Геннадия Григорьева // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 219-225


  В статье рассмотрены реминисценции поэзии серебряного века в Петербургском тексте в творчестве современного русского поэта Геннадия Григорьева, Определены структурно-семантические составляющие Петербургского текста в лирике автора, их вариации и ...
1134411
  Гнатюк М. Ремінісценсії з Ф. Шіллера у творчості Ю. Яновського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 92-94. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядаються штрихи естетичного коду, типологічні ознаки творчості Ф.Шіллера та Ю.Яновського в контексті романтизму та неоромантизму.
1134412
  Коч Н.В. Ремінісцентні вияви категорії інтертекстуальності в художньо-публіцистичному творі (на матеріалі роману Л. Костенко "Записки українського самашедшого") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 97-103. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1134413
  Бутмирчук І.В. Ремінісценції "Псалтиря" в "Алфавіті духовному" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 70-73. – (Б-ка Ін-ту філології)
1134414
  Вітченко Д.М. Ремінісценції будинку Г.П. Галагана в с. Лебединцях в архітектурних проектах В.Г. Кричевського // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 60. – С. 27-34. – ISSN 2076-815X
1134415
  Приліпко І. Ремінісценції та алюзії у творах Валерія Шевчука
1134416
  Осадча О.А. Ремінісценція як інструмент художньої репрезентації біблійних образів та сюжетів у творчості українських митців: кінець XX - початок XXI ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 1. – С. 249-253. – ISSN 2226-3209
1134417
  Мельник О. Ремінні пряжки українських військових формувань періоду національно-визвольної боротьби 1914-1956 рр. / О. Мельник, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 21-27. – ISSN 1811-542X
1134418
  Коваленко О.В. Ремісники міста Лубен за ревізією 1740 року // Старожитності Посулля : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 172-177. – ISBN 978-966-8999-84-0
1134419
  Ситняківська С. Реміснича освіта в Україні (друга половина Х1Х - початок ХХ століття): історіографія питання // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 81-87
1134420
  Франко І.Я. Ремісничі оповідання : Добрий заробок. Домашній промисл. Слимак / І.Я. Франко. – Харків; Дніпропетровськ : ДВУ, 1930. – 55с. – (Масова худ.б-ка)
1134421
  Коваленко О. Ремісничі цехи м. Полтави XVIII ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 130-135
1134422
  Щербина С.В. Ремісничі цехи на території Ніжинського полку у ХVІІ–ХVІІІ ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 119-123. – ISSN 2218-4805
1134423
  Пінчук Т. Реміфологізація "вічних образів": шляхи та методи (за творами В. Сосюри) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 314-324. – ISBN 966-7773-70-1
1134424
  Дубинина М.Н. Ремнецы (Cestoda: Ligulidae) фауны СССР : Автореф... доктора биол.наук: / Дубинина М.Н.; АН СССР. Зоол. ин-т. – Л., 1965. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1134425
  Дубинина Н М. Ремнецы Cestoda : Ligulidae фауны СССР / Н М. Дубинина, . – М.Л., 1966. – 262с.
1134426
  Ковальов О.А. Ремоделювання сонних артерій у жінок з артеріальною гіпертензією та його зв"язок із додатковими факторами ризику / О.А. Ковальов, І.М. Зубко // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 64-70. – ISSN 2224-1485
1134427
  Веклич В.О. Ремоделювання суспільних відносин як концептуальна мета публічної політики щодо запобігання і боротьби з корупцією: правові особливості // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 31-33. – ISBN 978-617-7638-01-7
1134428
  Баталин Б.С. Ремонт -- дело хлопотное / Б.С. Баталин. – Пермь, 1990. – 272с.
1134429
   Ремонт авиационной техники : (теория и практика). – Кручинский Г.А. – Москва : Машиностроение
Кн. 1 : Качество и эффективность, организация и управление, планирование и экономика ремонта авиационной техники / Кручинский Г.А., Галкин В.Я., Запорожец В.В. [и др.]. – 1980. – 224 с. – Библиогр.: с. 217-218
1134430
  Миранцев Г.Я. Ремонт автоматических приборов и регуляторов / Миранцев Г.Я. – Москва : Энергия, 1968. – 160 с.
1134431
  Миранцев Г.Я. Ремонт автоматических приборов и регуляторов / Г.Я. Миранцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 225 с.
1134432
  Имбрицкий М.И. Ремонт арматуры мощных энергетических блоков / Имбрицкий М.И. – Москва : Энергия, 1978. – 232 с. – Библиогр.: с. 229-230 (23 назв.)
1134433
  Шлейснер Р.Р. Ремонт бытовых магнитофонов / Р.Р. Шлейснер. – Москва : Легкая индустрия, 1965. – 163 с.
1134434
  Лачинов Н.В. Ремонт вспомогательного оборудования котельных цехов тепловых электростанций / Н.В. Лачинов. – М.-Л, 1964. – 256с.
1134435
  Бровкин Б.А. Ремонт вспомогательного оборудования турбин / Б.А. Бровкин, А.М. Балашов. – Москва, 1982. – 96 с.
1134436
  Маршак Е.Л. Ремонт всыпных обмоток асинхронных двигателей / Е.Л. Маршак. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1975. – 88 с.
1134437
  Тихонов Н.В. Ремонт геологоразведочного оборудования / Н.В. Тихонов, М Затуловский, Н.И. Алексеева. – Москва : Недра, 1973. – 208 с.
1134438
  Тихонов Николай Васильевич Ремонт геологоразведочного оборудования / Тихонов Николай Васильевич. – Москва : Недра, 1973. – 207с.
1134439
  Агеев Ю.Н. Ремонт гидрогенераторов / Ю.Н. Агеев, Н.Н. Богданов. – Ленинград : Энергоиздат, 1982. – 198 с.
1134440
  Мірошниченко І.Г. Ремонт електронного обладнання з фізики / І.Г. Мірошниченко. – Київ, 1988. – 108 с.
1134441
  Барановский М.И. Ремонт жилища = Справочник домашнего мастера / М.И. Барановский. – Киев : Будивэльнык, 1990. – 285с.
1134442
  Пресс Б. Ремонт и модернизация ПК : Библия пользователя / Б. Пресс. – Киев : Диалектика, 1997. – 672с. – Парал. тит. англ. – ISBN 966-506-069-4
1134443
  Пресс Б. Ремонт и модернизация ПК.Библия пользователя. / Б. Пресс, М. Пресс. – 3-е изд. – Москва : Диалектика, 2000. – 1120с. – ISBN 5-8459-0100-6
1134444
  Прудиус Б.В. Ремонт и монтаж оборудования / Б.В. Прудиус. – М., 1987. – 104с.
1134445
  Фарамазов С.А. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих заводов. / С.А. Фарамазов. – 3-е изд. – М, 1988. – 304с.
1134446
  Кираковский Н.Ф. Ремонт и монтаж стационарных двигателей внутреннего сгорания. / Н.Ф. Кираковский. – 2-е изд., доп. – К.М., 1953. – 487с.
1134447
  Булыч В.И. Ремонт и настройка унифицированных цветных телевизоров / В.И. Булыч, А.П. Фоменков, К.В. Зимин. – Москва, 1979. – 232 с.
1134448
  Булыч В.И. Ремонт и настройка унифицированных цветных телевизоров / В.И. Булыч, А.П. Фоменков, К.В. Зимин. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 232 с.
1134449
   Ремонт и настройка цветных телевизоров. – Киев : Техніка, 1982. – 136 с.
1134450
  Паньков С.А. Ремонт и настройка электронных приборов ядерной физики. / С.А. Паньков. – М., 1972. – 177с.
1134451
  Полибин В.В. Ремонт и обслуживание радиотелевизионной аппаратуры / В.В. Полибин. – Москва : Высшая школа, 1991. – 304 с.
1134452
  Борозняк И.Г. Ремонт и поверка первичных контрольно-измерительных приборов / И.Г. Борозняк, П.И. Юров. – М., 1988. – 240с.
1134453
  Загородских Б.П. Ремонт и регулирование топливной аппаратуры автотракторных и комбайновых двигателей / Б.П. Загородских, В.В. Хатько. – М., 1986. – 142с.
1134454
   Ремонт и регулировка цветных телевизоров блочно-модульной конструкции / С.А. Ельяшкевич, А.Ф. Мосолов, А.Е. Пескин, Д.Я. Филлер; Ельяшкевич С.А. – Москва : ДОСААФ СССР, 1985. – 126 с.
1134455
  Логутенков Г.Д. Ремонт и содержание аппарата ЮЗА / Г.Д. Логутенков. – Москва : Связьтехиздат, 1933. – 132 с.
1134456
  Стус Д. Ремонт і реставрація [музею] Тараса Шевченка? / Спілкувався Михайло Сидоржевький // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 6-7


  Розмова з директором Національного музею Тараса Шевченка Дмитром Стусом
1134457
  Малєй Віктор Ремонт італійських машин за гроші українських туристів : перевірено на собі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 58-59 : Фото
1134458
  Самойлович В.В. Ремонт квартири. / В.В. Самойлович. – К, 1992. – 135с.
1134459
  Перерва В.И. Ремонт квартиры / В.И. Перерва. – Волгоград, 1988. – 160с.
1134460
  Шепелев А.М. Ремонт квартиры своими силами / А.М. Шепелев. – М, 1987. – 416с.
1134461
  Шепелев А.М. Ремонт квартиры своими силами / А.М. Шепелев. – Казань, 1990. – 415с.
1134462
  Заворотов В.А. Ремонт квартиры. / В.А. Заворотов. – М., 1989. – 32с.
1134463
  Барбанель С.Р. Ремонт кинопроекционной аппаратуры / С.Р. Барбанель. – М, 1955. – 268с.
1134464
  Яковлев М.Ф. Ремонт киносъемочной аппаратуры / М.Ф. Яковлев. – М, 1967. – 160с.
1134465
   Ремонт книг и проведение санитарного дня в районных и сельских библиотеках. – М., 1960. – 16с.
1134466
  Горбунов Б.И. Ремонт контрольно-измерительной техники / Б.И. Горбунов, В.А. Кабариха, Э.М. Медведев. – Минск, 1977. – 350 с.
1134467
  Новиков Б.Б. и др. Ремонт корпусо-паровых турбин. / Б.Б. и др. Новиков. – М., 1977. – 72с.
1134468
   Ремонт летательных аппаратов : [учебник для вузов гражд. авиации]. – Москва : Транспорт, 1977. – 421 с. – Библиогр.: с. 409-411
1134469
   Ремонт летательных аппаратов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 422с.
1134470
  Даниленко Б.П. Ремонт магнитофонов : справочное пособие / Б.П. Даниленко, И.И. Манкевич. – Минск : Беларусь, 1989. – 463 с.
1134471
   Ремонт машин. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва, 1976. – 448 с.
1134472
   Ремонт машин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 446 с.
1134473
   Ремонт мониторов. – Москва : Радиотон. – ISBN 5-87789-004-2
Ч.2 : Типичные неисправности. – 2000. – 320с.
1134474
  Иноземцев Е.К. Ремонт мощных электродвигателей / Е.К. Иноземцев. – Москва, 1985. – 112 с.
1134475
  Иноземцев Е.К. Ремонт мощных электродвигателей блочных электростанций / Е.К. Иноземцев. – Москва, 1975. – 104 с.
1134476
  Курчаткин В.В. Ремонт облицовки и оперения тракторов и автомобилей / В.В. Курчаткин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1982. – 200с.
1134477
  Курчаткин В.В. Ремонт облицовки тракторов и автомобилей / В.В. Курчаткин. – М, 1976. – 184с.
1134478
  Логачев И.С. Ремонт обмоток машин постоянного тока / И.С. Логачев, Г.Г. Родин. – Москва, 1968. – 129 с.
1134479
   Ремонт оборудования киноустановок. – Л., 1967. – 172с.
1134480
  Кижнер А.Х. Ремонт пароводяной арматуры энергетических блоков / А.Х. Кижнер. – М., 1976. – 88с.
1134481
  Молочек В.А. Ремонт паровых турбин / В.А. Молочек. – Изд. 3-е, полносью перераб. – М., 1968. – 376с.
1134482
  Семиков Ф.П. Ремонт паровых турбин. / Ф.П. Семиков, И Ушаков. – К., 1978. – 248с.
1134483
  Энгель-Крон Ремонт паровых турбин. / Энгель-Крон. – М., 1981. – 240с.
1134484
  Жилин В.Н. Ремонт парогенераторов / В.Н. Жилин, В.М. Семенов. – М, 1976. – 352с.
1134485
  Эльяш М.Л. Ремонт пластмассовых трубопроводов / М.Л. Эльяш. – М, 1991. – 160с.
1134486
  Мочалов И.И. Ремонт почвообрабатывающих машин / И.И. Мочалов. – М, 1986. – 144с.
1134487
  Шевченко Оксана Ремонт провалу // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 88-89. – ISSN 0130-5212
1134488
   Ремонт промысловой геофизической аппаратуры. – М., 1976. – 360с.
1134489
  Моисеев В.Н. Ремонт промысловой геофизической аппаратуры : Учебное пособие для рабочих на производстве / В.Н. Моисеев, А.Я. Апанин, С.П. Бабарыкин. – Москва : Недра, 1990. – 246с.
1134490
  Савостьянов М.Н. Ремонт радиоаппаратуры / М.Н. Савостьянов. – Москва, 1951. – 156 с.
1134491
  Чаплинский А.Б. Ремонт радиоприемников / А.Б. Чаплинский. – Киев-Львов : Гостехиздат Украины, 1948. – 111 с.
1134492
  Чаплинский А.Б. Ремонт радиоприемников / А.Б. Чаплинский. – 2-е изд. – Киев-Львов : Гостехиздат Украины, 1949. – 137 с.
1134493
  Ломанович В.А. Ремонт радиоприемников / В.А. Ломанович, А.Г. Соболевский. – Москва, 1969. – 400 с.
1134494
  Арутюнов К.Г. Ремонт радиотехнических средств / К.Г. Арутюнов. – Москва, 1956. – 471с.
1134495
  Марголін Г.Г. Ремонт радіоприймачів / Г.Г. Марголін. – Київ, 1959. – 174 с.
1134496
  Самойлов Г.П. Ремонт развертывающих устройств телевизоров / Г.П. Самойлов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 104 с.
1134497
  Южный Ю.Э. Ремонт сердечников электрических машин / Ю.Э. Южный. – Москва : Энергия, 1976. – 81 с.
1134498
  Фельдман Р.В. Ремонт телевизоров / Р.В. Фельдман, В.В. Орехов. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Легкая индустрия, 1965. – 244 с.
1134499
  Краснов В.И. Ремонт теплообмена / В.И. Краснов, М.З. Максименко. – М., 1990. – 104с.
1134500
   Ремонт торфяных машин. Выпуск ХХІ.. – М.-Л.
2. – 1955. – 88с.
1134501
  Малахов В.С. и др. Ремонт тракторов Т-150 и Т-150К / В.С. и др. Малахов. – М., 1982. – 220с.
1134502
  Пястолов А.А. Ремонт трансформаторов І и ІІ габаритов / А.А. Пястолов, И.М. Райхлин. – Москва : Энергия, 1977. – 121 с.
1134503
  Яковлев М.Ф. Ремонт фотоаппаратов / М.Ф. Яковлев. – Москва, 1962. – 192с.
1134504
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров / Ю.М. Гедзберг. – Москва : Радио и связь, 1990. – 191 с.
1134505
  Скотин В.А. Ремонт цветных телевизоров / В.А. Скотин. – Москва : Радио и связь, 1989. – 208 с.
1134506
  Пинкин А.М. Ремонт часов / А.М. Пинкин. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 180с.
1134507
  Трояновский В.В. Ремонт часов. / В.В. Трояновский. – М., 1961. – 296с.
1134508
  Гедзберг Ю.М. Ремонт черно-белых переносных телевизоров / Ю.М. Гедзберг. – М, 1992. – 150с.
1134509
  Савкив С.В. Ремонт шипованных экранов парогенераторов. / С.В. Савкив. – М., 1978. – 104с.
1134510
  Коварский Е.М. Ремонт электрических машин / Е.М. Коварский. – Москва-Ленинград, 1962. – 288 с.
1134511
  Васильев И.В. Ремонт электрических машин постоянного и переменного тока / И.В. Васильев. – Москва-Ленинград : Государственное объединенное научно-техническое издательство, 1938. – 136 с.
1134512
  Мандрыкин С.А. Ремонт электродвигателей / С.А. Мандрыкин. – Москва-Ленинград, 1965. – 97 с.
1134513
  Соколов Р.И. Ремонт электродвигателей атомных электростанций / Р.И. Соколов. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 103 с.
1134514
  Родионов И.В. Ремонт электродвигателей высокого наряжения / И.В. Родионов. – Москва : Энергия, 1975. – 96 с.
1134515
  Михайлов П.А. Ремонт электроизмерительных приборов / П.А. Михайлов, В.И. Нестеров. – Москва-Ленинград, 1953. – 224с.
1134516
  Михайлов П.А. Ремонт электроизмерительных приборов / П.А. Михайлов. – М.-Л., 1964. – 414с.
1134517
  Шабалин С.А. Ремонт электроизмерительных приборов : Справочная книга метролога / С.А. Шабалин. – Москва : Стандарты, 1989. – 296с. – ISBN 5-7050-0035-9
1134518
  Эстеркин М.С. Ремонт электронных измерительных устройств / М.С. Эстеркин. – Москва : Энергия, 1972. – 239 с.
1134519
  Подкуйко С.И. Ремонт электрообрудования и электроакустической аппаратуры киноустановок / С.И. Подкуйко, И.К. Качурин. – Москва, 1965. – 266 с.
1134520
  Агапов А.П. Ремонт, наладка и испытания систем регулирования паровых турбин / А.П. Агапов. – Москва, 1976. – 120с.
1134521
  Лиховид І. Ремонт. Критика громади. Дежавю? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11 червня (№ 100). – С. 11


  Митці вимагають перевірити техніку безпеки та зміст експозиції у Національному музеї Тараса Шевченка.
1134522
  Волкова Т.И. Ремонтантная земляника / Т.И. Волкова; Цицин Н.В. – Москва : Наука, 1966. – 94с.
1134523
  Крупина М.Г. Ремонтантная землянка / М.Г. Крупина. – М, 1957. – 40с.
1134524
  Исаров Г.З. Ремонтируйте сами / Г.З. Исаров. – Москва, 1992. – 84 с.
1134525
  Ламтев Н.Н. Ремонтно-зарядные аккумуляторные станции / Н.Н. Ламтев. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство оборонной промышленности, 1939. – 264 с.
1134526
  Ламтев Н.Н. Ремонтно-зарядные аккумуляторные станции и их обслуживание / Н.Н. Ламтев. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство, 1937. – 256 с.
1134527
  Гуревич Д.Ф. Ремонтные мастерские совхозов и колхозов : справочная книга / Д.Ф. Гуревич, А.А. Цырин. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1980. – 237 с.
1134528
  Постарнек И.М. Ремонтопригодность конструкции пола зданий исторического центра Одессы с позиции комплекса энергореконструкции / И.М. Постарнек, С.А. Постернак // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 10-16 : табл. – Библиогр.: 14 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
1134529
  Мадолев Г.Т. Ремсистите от героична Белица : историко-мемоарен очерк / Г.Т. Мадолев. – София : Народна младеж, 1962. – 156, [4] с.
1134530
  Румянцев Ю.В. Ренальная микрососудистая дисфункция в гипертензивном поражении почек и прогрессировании гломерулосклероза / Ю.В. Румянцев, В.В. Бабушкин // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 3 (05). – С. 75-89


  Хроническая болезнь почек (ХБП) - это мощный независимый прогностический фактор негативного прогноза у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с артериальной гипертензией (АГ).
1134531
  Решетник М.Д. Ренан (Renan) Жозеф Ернест // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 636-637. – ISBN 966-316-069-1
1134532
  Варлаам Ренан и его "Жизнь Иисуса" : Излож. содерж. и крит. разбор при свете еванг. учения : Попул.-науч. исслед. / Архимандрит Варлаам, ректор Полтавск. духов. семинарии. – 3-е ид. доп. – Полтава : [Гл. скл. изд. у авт.], 1908. – 220 с. – (Круг знания : История)
1134533
   Ренан Эрнест: Европейские писатели и мыслители. – СПб., 1886. – 279с.
1134534
  Берджер Д. Ренато Гуттузо / Д. Берджер. – М, 1962. – 76с.
1134535
  Громадська Л. Ренатові Польовому - 90! // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Листопад (число 11). – С. 2


  Польовий Ренат — український письменник і краєзнавець, інженер-винахідник, колишній політв"язень, член Української Гельсінкської спілки (1988). дослідник Кубанської України, меценат. Брат українського художника і графіка Василя Польового.
1134536
  Ефремкин А. Ренгеновский лазер: из-под земли на рабочий стол = Вести из институтов // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1134537
  Лабковский Я.М. Ренгтенографическое исследование структуры жидких эфира и бензола в широком температурном интервале : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040 / Лабковский Я.М.; Днепрпетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1970. – 18л.
1134538
  Позняк С. Рендзини (rendzic leptosols) Подільських Товтр / С. Позняк, В. Гарбар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 22-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1134539
  Оверченко О.В. Рендзины лесостепи северной Молдовы / О.В. Оверченко, А.Ф. Урсу, И.В. Марков // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 69-78 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1134540
  Шатобриан Р. Рене / Шатобриан Р. – Москва : ЖГО, 1932. – 144 с.
1134541
   Рене Давид - видатний фахівець у галузі досліджень правових систем світу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 508-510. – ISSN 0132-1331
1134542
  Матвиевская Г.П. Рене Декарт / Г.П. Матвиевская. – Москва : Наука, 1976. – 271с.
1134543
  Матвиевская Г.П. Рене Декарт / Г.П. Матвиевская. – М., 1987. – 79с.
1134544
  Огородник І.В. Рене Декарт // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1134545
  Тадєєв В. Рене Декарт: Від геометрії до філософії (До 400-річчя з дня народження великого філософа і математика) // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 90-98. – ISSN 1029-4171
1134546
  Ливанова М. Рене Декарт: следовательно существую // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 62-80. – ISSN 1819-6268
1134547
  Пигалев А.И. Рене Жирар и Мартин Хайдеггер : о смысле "преодоления метафизики". // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.152-168. – ISSN 0042-8744
1134548
  Шаскольская М.П. Рене Жюст Гаюи (1743-1822) / М.П. Шаскольская, И.И. Шафрановский. – Москва : Наука, 1981. – 153с.
1134549
   Рене Кассен - видатний діяч XX століття у захисті прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 248-249. – ISSN 0132-1331
1134550
  Турицын В.Н. Рене Клеман / В.Н. Турицын. – М., 1978. – 199с.
1134551
  Оттен Н. Рене Клер / Н. Оттен. – М.-Л., 1937. – 147с.
1134552
  Брагинский А.В. Рене Клер / А.В. Брагинский. – М., 1963. – 151с.
1134553
  Божович В.И. Рене Клер. / В.И. Божович. – М., 1985. – 241с.
1134554
  Филичева Н.В. Рене Лалик - от Ар Нуво к Ар Деко // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 25-31. – ISSN 2073-9702


  Анализируется творчество одного из ведущих французских мастеров декоративно-прикладного искусства конца XIX - середины XX в. - ювелира-новатора Рене Лалика. Рассматриваются работы художника в стиле Ар Нуво и трансформация стилистики Р. Лалика в ...
1134555
   Рене Магритт // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 14-28.
1134556
  Фалалеев П.И. Рене Массигли и его роль во Французском комитете национального освобождения (1943-1944 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 207-220. – ISSN 0130-3864


  Статья посвящена деятельности Р. Массигли на посту комиссара по международным делам ФКНО, противоречиям в руководстве Комитета между его сопредседателями - де Голлем и генералом Жиро, а также отношениям комитета с правительствами США и Великобритании.
1134557
  Хинтикка Я. Рене мыслит, следовательно Картезий существует // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 115-124. – ISSN 0042-8744
1134558
  Иванова К Е. Рене Саржер / К Е. Иванова. – Москва, 1971. – 127 с.
1134559
  Упит А.М. Ренегаты : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. М.Заламан и Ю.Резника. – Москва : Художественная литература, 1965. – 327 с.
1134560
  Бур"ян О. Ренесанс / О. Бур"ян, Ю. Андрущенко // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 1. – С. 132-137. – ISSN 0130-321Х


  Історія виникнення та характерні риси
1134561
  Черевченко Т. Ренесанс "Софіївки". Члену - кореспонденту НАН України Івану Косенку - 70! / Т. Черевченко, П. Мороз // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 45-49. – ISSN 0372-6436
1134562
  Федорченко Володимир Миколайович Ренесанс бернштейніанства в сучасній соціал-демократії (причини, сутність, еволюція) : Автореф. дис. ... канд. політичн. наук:23.00.01 / Федорченко В.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1134563
  Федорченко Володимир Миколайович Ренесанс бернштейніанства в сучасній соціал-демократії (причини, сутність, еволюція) : Дис...канд.політ.наук:23.00.01 / Федорченко Володимир Миколайович; Київськ.нац.ун-тет технолог.і дизайну. – Київ, 2001. – 172л. – Бібліогр.:л.160-172
1134564
  Прокопенко М. Ренесанс в Оленівці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 16-17


  Як на Київщині відновлюють спадщину славетної колекціонерки і меценатки Варвари Ханенко.
1134565
  Капельгородська Н. Ренесанс вітчизняного кіно : Нотатки сучасниці / Нона Капельгородська;. – Київ : АВДІ, 2002. – 168с. – ISBN 966-7785-02-5
1134566
  Баранов В. Ренесанс генія : до 200-річчя Т. Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 10). – С. 5
1134567
  Саліхова О.Б. Ренесанс державної інтервенції у промисловий розвиток: останні світові тенденції та уроки для України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 9 (646). – С. 19-38. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1134568
  Гальчинський А. Ренесанс методологічного індивідуалізму // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-21. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1134569
  Уварова Ганна Ренесанс науки, довкілля, мистецтва // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 3-9 : табл., рис
1134570
  Хоменко А.І. Ренесанс радіомистецтва й сучасна журналістська освіта // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 32-36


  Статтю присвячено проблемам національного радіомистецтва. Зокрема, досліджено його вплив на журналістську освіту
1134571
  Мельникова О.О. Ренесанс середньовіччя? Роздуми про міфотворчість у сучасній історичній науці // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 17-27. – ISSN 0130-5247
1134572
  Брауэр Кеннет Ренесанс среди льдов : они возвращаются / Брауэр Кеннет, Никлен Пол // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 120-137 : Фото
1134573
  Лейтес А. Ренесанс української літератури / А. Лейтес. – Х., 1925. – 32с.
1134574
  Астаф"єв О. Ренесансна література україно-польського пограниччя: перші гуманісти // Біблія і Культура : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т лінгвістики ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; редкол.: Нямцу А., Гундорова Т., Сулима М. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 17. – С. 150-166. – ISSN 2227-3956
1134575
  Філоненко О. Ренесансна магія і літературні маги (Фауст versus Просперо) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 216-223. – ISSN 2307-2261


  Просперо - вигаданий персонаж і головний герой п"єси Вільяма Шекспіра "Буря".
1134576
  Щербина М. Ренесансна модель західноєвропейської пасторалі у світлі наукових досліджень: історичний ракурс проблеми // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 292-297. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1134577
  Щелкунова О. Ренесансна модель особистості в українській літературі XIV-XVI століть // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена дослідженню ренесансної моделі особистості в українській літературі XIV-XVI століть. Проаналізовано вибрані поезії митців, на основі чого виокремлено типові характеристики людини епохи українського Відродження. Система цінностей ...
1134578
  Білінська О. Ренесансне вікно Львова: особливості та походження ордерних форм // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 3 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 59-73. – ISSN 1728-6875
1134579
  Бунчикова О.О. Ренесансне художньо-естетичне осмислення ідеї державності у творчості С. Оріховського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 53-59
1134580
  Михайлова І.І. Ренесансний антропологізм Марсіліо Фічино // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 219-223. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена антропології Марсіліо Фічино. В статті аналізуються особливості його вчення про безсмертя людської душі, споглядальне життя та любов.
1134581
  Дроздовський Д. Ренесансний вимір "humanus": людина, мораль, держава = Нікколо Макіавеллі і Станіслав Оріховський // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 12 (681), грудень. – С. 41-44. – ISSN 0130-5263
1134582
  Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні : Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століття / В. Литвинов. – 2-е вид. – Київ : Основи, 2000. – 472с. – ISBN 966-500-525-1
1134583
  Дуфенюк О.М. Ренесансний контекст праворозуміння С. Оріховського: інтердисциплінарне дослідження // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 275-286. – (Юридична ; Вип. 2)
1134584
  Філоненко О.Г. Ренесансний магічний проект в англійській драматургії (на прикладі п"єс Крістофера Марло "Трагічна історія доктора Фауста", Вільяма Шекспіра "Буря" та Бена Джонсона "Алхімік") // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 117-123. – ISSN 978-966-551-401-5
1134585
  Щелкунова О. Ренесансний поет Юрій Дрогобич і романтик Тарас Шевченко // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 347-352
1134586
  Ващук Л.В. Ренесансний правитель:образ Франциска і Валуа за його ордонансами та свідченнями сучасників : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ващук Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1134587
  Ващук Л.В. Ренесансний правитель:образ Франциска і Валуа за його ордонансами та свідченнями сучасників : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ващук Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 213 арк. – Додатки: арк. 204-213. – Бібліогр.: арк. 175-203
1134588
  Д"яченко І.М. Ренесансний світогляд: гуманістична традиція в українському суспільстві 16-17 ст. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.03 / Д"яченко І.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 17л.
1134589
  Д"яченко Інна Миколаївна Ренесансний світогляд: гуманістична традиція в українському суспільстві XVI-XVII ст. : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.03 / Д"яченко Інна Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 172л. – Бібліогр.:л.152-172
1134590
  Щелкунова О. Ренесансні ідеї у творчості Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 369-375


  Стаття присвячена дослідженню ренесансних ідей у творчості Т. Шевченка-романтика. Розглянуто основні риси епохи Відродження, що були розвинені поетом. Зауважено на синкретизмі світогляду та градуальності постаті поета, домінуванні у його творчості ...
1134591
   Ренесансні студії. – Запоріжжя : РВП "Видавець". – ISBN 966-565-017-3
Вип. 1. – 1997
1134592
   Ренесансні студії. – Запоріжжя : РВП "Видавець". – ISBN 966-599-063-2
Вип. 2. – 1998
1134593
   Ренесансні студії. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-063-2
Вип. 2. – 1998. – 132с.
1134594
   Ренесансні студії. – Запоріжжя : [б. в.]. – ISBN 966-7809-05-6
Вип. 5. – 2000. – 119, [1] с.
1134595
   Ренесансні студії. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-120-5
Вип. 7. – 2001. – резюме рос., англ. мовами
1134596
   Ренесансні студії. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-196-5
Вип. 8. – 2002
1134597
   Ренесансні студії. – Запоріжжя
Вип. 9. – 2003
1134598
   Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
Вип. 14/15. – 2010. – 334 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1134599
  Басенко Р. Ренесансні та християнсько-гуманістичні засади формування духовно-педагогічної ідентичності Ігнатія Лойоли: есенційні модуси релігійно-педагогічної експлікації // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 476-487
1134600
  Шестаков В.П. Ренессанс - рассвет или закат Европы? // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 158-170. – ISSN 0042-8744
1134601
  Шентан Ф. Ренессанс / Ф. Шентан, Коппель-Эльфельд. – К. – 128с.
1134602
  Патер В. Ренессанс / В. Патер. – Москва. – 194с.
1134603
   Ренессанс : сучасна література, критика: международный литературно-художественный журнал Киевского молодежного центра "Поэзия". – Київ
№ 12. – 1995
1134604
   Ренессанс : сучасна література, критика: международный литературно-художественный журнал Киевского молодежного центра "Поэзия". – Київ
№ 13. – 1995
1134605
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 14. – 1996
1134606
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 15. – 1996
1134607
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 16. – 1997
1134608
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 17. – 1997
1134609
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 18. – 1997
1134610
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 1. – 1999
1134611
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 2. – 1999
1134612
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 3. – 1999
1134613
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 4. – 1999
1134614
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ, 1992-
№ 1. – 2000
1134615
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ, 1992-
№ 2. – 2000
1134616
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ, 1992-
№ 3. – 2000
1134617
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ, 1992-
№ 4. – 2000
1134618
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 1. – 2001
1134619
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 2. – 2001
1134620
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 3. – 2001
1134621
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 4. – 2001
1134622
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 1. – 2002
1134623
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 2. – 2002
1134624
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 3. – 2002
1134625
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 4. – 2002
1134626
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 1. – 2003
1134627
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 2. – 2003
1134628
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 3. – 2003
1134629
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 4. – 2003
1134630
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1. – 2004
1134631
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2. – 2004
1134632
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3. – 2004
1134633
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4. – 2004
1134634
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1. – 2005
1134635
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2. – 2005
1134636
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3. – 2005
1134637
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4. – 2005
1134638
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1. – 2006
1134639
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2. – 2006
1134640
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3. – 2006
1134641
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4. – 2006
1134642
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1. – 2007
1134643
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2. – 2007
1134644
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3. – 2007
1134645
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4. – 2007
1134646
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1. – 2008
1134647
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2. – 2008
1134648
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3. – 2008
1134649
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (62). – 2008
1134650
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1 (63). – 2009
1134651
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (64). – 2009
1134652
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3 (65). – 2009
1134653
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (66). – 2009
1134654
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1 (67). – 2010
1134655
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (68). – 2010
1134656
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3 (69). – 2010
1134657
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (70). – 2010
1134658
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (72). – 2011
1134659
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3 (73). – 2011
1134660
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (74). – 2011
1134661
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1 (75). – 2012
1134662
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (76). – 2012
1134663
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3 (77). – 2012
1134664
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (78). – 2012
1134665
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1 (79). – 2013
1134666
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (80). – 2013
1134667
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3 (81). – 2013
1134668
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (82). – 2013
1134669
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (83). – 2014
1134670
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (85). – 2014
1134671
  Воропаев В. Ренессанс британской архитектуры // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 8. – С. 16-40.
1134672
  Венедиктов А.И. Ренессанс в Римини / А.И. Венедиктов. – Москва, 1970. – 131с.
1134673
  Кирквуд К.П. Ренессанс в Японии / К.П. Кирквуд. – М., 1988. – 303с.
1134674
  Кирквуд К. Ренессанс в Японии: Очерк ранней истории / К. Кирквуд. – Москва : Наука, 1988. – 303с.
1134675
  Салихова Е.Б. Ренессанс государственной интервенции в промышленное развитие: последние мировые тенденции и уроки для Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 9 (638). – C. 19-38. – ISSN 0131-7741
1134676
  Гаджиев А.А. Ренессанс и поэзия Низами Гянджеви / А.А. Гаджиев. – Баку, 1980. – 205 с.
1134677
  Плюта Е.О. Ренессанс как попытка возрождения идей Аристотеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 75-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1134678
  Мельникова Елена Ренессанс средневековья? Размышления о мифотворчестве в современной исторической науке // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5. – С. 55-57. – ISSN 0235-7089
1134679
  Ревуненкова Н.В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации / Н.В. Ревуненкова. – М., 1988. – 206с.
1134680
  Кудрявцев О.Ф. Ренессансный гуманизм и "Утопия". / О.Ф. Кудрявцев. – М, 1991. – 287с.
1134681
  Кронман Е Рений / Е Кронман. – М, 1932. – 86с.
1134682
  Друце И. Рений / И. Друце. – М, 1951. – 116с.
1134683
  Лебедев К.Б. Рений / К.Б. Лебедев. – М., 1960. – 101с.
1134684
   Рений : труды ІІ Всесоюзного совещания по проблеме рения 19-21 ноября 1962 г. – Москва : Наука, 1964. – 259с.
1134685
   Рений в новой технике. – М., 1970. – 204с.
1134686
  Ряшенцева М.А. Рений и его соединения в гетерогенном катализе / М.А. Ряшенцева, Х.М. Миначев. – М, 1983. – 247с.
1134687
  Овчинников К.В. Рений и технеций / К.В. Овчинников. – Л., 1982. – 270с.
1134688
  Джаффи Р.И. Рений и тугоплавкие металлы платиновой группы. / Р.И. Джаффи. – М., 1963. – 116с.
1134689
   Рений. Труды Всесоюзного совещания по проблеме рения 26-27 мая 1958 г.. – М., 1961. – 279с.
1134690
   Рений: Химия, технология, анализ: Труды ІУ Всесоюзного совещ. по проблеме рения. – М., 1976. – 202с.
1134691
  Китайгородский А. Реникса / А. Китайгородский. – М, 1967. – 240с.
1134692
  Китайгородский А.И. Реникса / А.И. Китайгородский. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 191с. – ((Записки инженера))
1134693
   Ренненкампф Микола Карлович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 132-139. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1134694
  Гриценко І.С. Ренненкампф Микола Карлович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 100. – ISBN 978-966-06-0557-2
1134695
  Короткий В. Ренненкампф Микола Карлович (1832- ) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 437-438. – ISBN 5-7707-1062-4
1134696
  Павельчук І.А. Реновації постімпресіонізму в українському мистецтві другої половини XX ст. (еволюція живопису А. Коцки) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 184-189


  Коцка Андрій Андрійович (1911-1987) - український живописець, працював у різних жанрах. Народний художник УРСР з 1982 р. Твори А. Коцки оригінальні за стилем і відрізняються бездоганним колоритом.
1134697
  Ольховська О.В. Реновація колишніх промислових територій засобами ландшафтного дизайну // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 116-124 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
1134698
  Соколовська Ю.С. Реновація масової забудови мікрорайону вздовж вулиці В. Липківського в Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 154-158. – ISSN 2077-3455
1134699
  Шкільняк С.С. Реномінативні логіки квазіарних предикатів / С.С. Шкільняк, Д.Б. Волковицький // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2016. – Вып. 1. – С. 46-57
1134700
  Глушков А.В. Ренорм-групповой подход к исследованию спектра турбулентности в атмосфере : екологія та охорона навколишнього середовища / А.В. Глушков, В.Н. Хохлов, Ю.А. Бунякова // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 286-292. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2914
1134701
  Вильсон К. Ренормализационная группа и эпсилон-разложение : пер. с англ. / К. Вильсон. – Москва : Мир, 1975. – 256 с.
1134702
   Ренормализационно групповой анализ турбулентности = Renormalization group analysis of turbulence / [А.А. Авраменко и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : Видавничо-поліграфічний центр "Експрес", 2013. – 299, [1] с. : ил. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-02-6796-1
1134703
  Палагнюк Ч. Рент : усна біографія Бастера Кейсі / Чак Палагнюк ; пер. Вікторії Наріжної. – Харків : Фоліо, 2008. – 382, [2] с. – Авт. відомий також як Паланік. – ISBN 978-966-03-4243-9
1134704
  Лисецький А.С. Рента-податкове поле агропромислового комплексу : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 90-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1134705
  Жулавський А.Ю. Рента в системі економічних відносин / А.Ю. Жулавський, Н.В. Сидоренко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 131-137. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
1134706
  Кваснюк Б. Рента і рентні відносини в Україні // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 9-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1134707
  Горбач Л.М. Рента і рентні відносини: історичні та економічні передумови становлення і розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 17-21
1134708
  Горев В.П. Рента как форма реализации конкурентных преимуществ в условиях глобализации // Известия Иркутской государственной экономической академии : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2007. – № 3. – С. 5-8. – ISSN 1993-3541
1134709
  Баранов Віктор Рентабельна борода. Контактер // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 31 : Фото
1134710
  Колодійчук Є.С. Рентабельний злодій / Є.С. Колодійчук. – К., 1979. – 96с.
1134711
  Пасхавер Б. Рентабельність агросфери: проблеми стабільності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 73-82 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1134712
  Слюсарчук Л.І. Рентабельність виробництва в сучасних умовах господарювання. : Автореф... канд.екон.наук: 08.00.01 / Слюсарчук Л.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 20л.
1134713
  Лавров Р.В. Рентабельність виробництва картоплі у великотоварних сільськогосподарських підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено дослідження економічної ефективності вирощування картоплі у сільськогосподарських підприємствах. Особливу увагу приділено аналізу рентабельності виробництва залежно від організаційно-правових форм господарювання та концентрації ...
1134714
  Лавров Руслан Валерійович Рентабельність виробництва картоплі у великотоварних сільськогосподарських підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено дослідження економічної ефективності вирощування картоплі у сільськогосподарських підприємствах. Особливу увагу приділено аналізу рентабельності виробництва залежно від організаційно-правових форм господарювання та концентрації ...
1134715
  Лавров Руслан Валерійович Рентабельність виробництва картоплі у великотоварних сільськогосподарських підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено дослідження економічної ефективності вирощування картоплі у сільськогосподарських підприємствах. Особливу увагу приділено аналізу рентабельності виробництва залежно від організаційно-правових форм господарювання та концентрації ...
1134716
  Кривонос П.М. Рентабельність виробництвва сільськогосподарської продукції / П.М. Кривонос. – К., 1973. – 43с.
1134717
  Баліцька В.В. Рентабельність діяльності підприємств: вплив на формування прибутку для оподаткування / В.В. Баліцька, О.В. Короткевич // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 91-97
1134718
  Баліцька В.В. Рентабельність діяльності суб"єктів господарювання України: оцінювання істинних результатів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 120-130 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1134719
  Бондаренко М.Д. Рентабельність колгоспів і шляхи її підвищення / М.Д. Бондаренко. – К, 1965. – 110с.
1134720
  Бородатий В.П. Рентабельність колгоспного виробництва і шляхи її підвищення / В.П. Бородатий. – К, 1974. – 137с.
1134721
  Артамонов І.О. Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення / І.О. Артамонов, З.Д. Калініченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 11-14. – ISBN 978-617-645-229-4
1134722
  Шепотько Л.О. Рентабельність сільськогосподарського виробництва / Л.О. Шепотько. – К, 1971. – 55с.
1134723
  Чепурнов І.А. Рентабельність тваринництва / І.А. Чепурнов. – К, 1967. – 108с.
1134724
  Сафронов В.В. Рентабельность агропромышленного комплекса. / В.В. Сафронов. – Воронеж, 1989. – 197с.
1134725
  Лазарева Н.А. Рентабельность в масло-жировой промышленности и вопросы экономического стимулирования ее роста : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Лазарева Н.А.; Ростов. ин-т нар. хоз-ва. – Ростов н/Д, 1975. – 18л.
1134726
  Просандеев А.К. Рентабельность в материально-техническом снабжении. / А.К. Просандеев. – М., 1985. – 151с.
1134727
  Кривенко Константин Тарасович Рентабельность в механизме общественного воспроизводства : Дис... докт эконом.наук: 08.00.01 / Кривенко Константин Тарасович; Мин-во образования Украины, КГУ. – К, 1992. – 308л. – Бібліогр.:л.286-308
1134728
  Кривенко К.Т. Рентабельность в механизме общественного воспроизводства. : Автореф... доктор эконом.наук: 08.00.01 / Кривенко К.Т.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 33л.
1134729
  Кривенко К.Т. Рентабельность в механизме социалистического воспроизводства: (полит.-экон. анализ) / К.Т. Кривенко. – К., 1990. – 157с.
1134730
  Багашев М.К. Рентабельность в угольной промышленности СССР и капиталистических стран / М.К. Багашев. – Москва, 1956. – 107с.
1134731
  Куртанидзе В.С. Рентабельность виноградарских совхозов и пути ее повышения. (На примере виноградарских совхозов зоны пригородного сел. хоз-ва Нижнекарталинской низины) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Куртанидзе В.С.; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1971. – 42л.
1134732
  Кулаков А.А. Рентабельность виноградарства и пути ее повышения в колхозах Дагестана : Автореф... канд. экон.наук: / Кулаков А.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1965. – 21л.
1134733
  Мамедов Т.Д. Рентабельность государственной розничной торговли Азербайджанской ССР и пути ее повышения. (На материалах системы М-ва торговли АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Мамедов Т.Д.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 24л.
1134734
  Григолашвили З.Ш. Рентабельность госудаственной розничной торговли Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Григолашвили З.Ш.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1134735
  Станкевич Б.А. Рентабельность и оптимальное сочетание отраслей в пригородных совхозах (на прим. пригородных совхозов г.Киева) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Станкевич Б.А. ; Мин. с.-х. СССР , Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 24 с.
1134736
  Лимборский Иван Николаевич Рентабельность и повышение эффективности социалистического производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лимборский Иван Николаевич; ХГУ. – Х., 1973. – 22л.
1134737
   Рентабельность и прибыль промышленного производства. – М., 1966. – 150с.
1134738
  Головко Валерий Владимирович Рентабельность и пути ее повышения в промышленности Украинской ССР. (На примере предприятий азотной пром-сти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Головко Валерий Владимирович; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1134739
  Зельднер А.Г. Рентабельность и расширенное воспроизводство в сельскохозяйственных предприятиях Дальнего Востока. / А.Г. Зельднер. – М., 1977. – 136с.
1134740
  Пименова З.М. Рентабельность и резервы ее повышения в государственной оптовой торговле обувными товарами. (На материалах БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Пименова З.М.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1968. – 19л.
1134741
  Глазырин В.Ф. Рентабельность и резервы ее повышения в социалистической промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Глазырин В.Ф.; Акад.наук УССР. – К, 1963. – 17л.
1134742
  Неделин С.И. Рентабельность и хозрасчет в совхозах. / С.И. Неделин. – М,, 1958. – 40с.
1134743
  Ибрагимов А.И. Рентабельность и хозяйственный расчет в сельскохозяйственном производстве. : Автореф... доктор эконом.наук: / Ибрагимов А.И.; АН АзССР. Учен. совет отд. обществ. наук. – Баку, 1968. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1134744
  Петраков Н.Я. Рентабельность и цена / Н.Я. Петраков. – Москва, 1964. – 172 с.
1134745
  Карагедов Р.Г. Рентабельность и экономический оптимум : (критический обзор немарксистской литературы) / Р.Г. Карагедов. – Новосибирск : Наука, 1970. – 217 с.
1134746
   Рентабельность как экономическая категория социализма. – Донецк, 1971. – 23с.
1134747
  Романченко Г.Р. Рентабельность колхозного производства / Г.Р. Романченко. – М., 1969. – 264с.
1134748
  Алиев А.П. Рентабельность колхозного производства и пути ее повышения (На материалах колхозов Азербайджана) : Автореф... канд. экон.наук: / Алиев А. П.; Арм. с.х. ин-т. – Баку, 1971. – 29л.
1134749
  Хмурович П.И. Рентабельность колхозного производства и пути ее повышения. (На примере колхозов Луган. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Хмурович П.И.; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и организации сел. хоз-ва им. А.Г.Шлихтера. – Киев, 1969. – 21л.
1134750
  Сазонов В.А. Рентабельность колхозного производства и экономическая оценка земли : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Сазонов В.А.; Ростовский-на-Дону ин-т нар. хоз-ва. – Ростов-на-Дону, 1971. – 20л.
1134751
  Харионовский И.В. Рентабельность колхозного производства на современном этапе и ее роль в раширенном воспроизводстве. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Харионовский И.В.; ЛГУ. – Л, 1970. – 20л.
1134752
  Соусь В.И. Рентабельность колхозов и воспроизводство основных производственных фондов. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Соусь В.И.; Белорус. гос. ин-т нар. хоз. им. В.В.Куйбышева. – Минск, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1134753
  Куянцев А.И. Рентабельность колхозов Кабардино-Баркарии и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: / Куянцев А.И.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 21л.
1134754
  Золотарева Н.А. Рентабельность кооперативной торговли и пути ее повышения. : Автореф... канд. эконом.наук: 599 / Золотарева Н.А.; Рост. ин-тут нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1968. – 25л.
1134755
  Соснина Л.М. Рентабельность льноводства при различной технологии производства продукции. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Соснина Л.М.; Мин. с.-х. СССР. Укр. с.-х. академия. – К., 1974. – 26л.
1134756
  Малес Владимир Никитович Рентабельность льносеющих колхозов левобережного Полесья Украины : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Малес Владимир Никитович ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 26 с.
1134757
  Блажис Б. Рентабельность молочного скотоводства в колхозах Литовской ССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Блажис Б. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Вильнюс, 1963. – 18л.
1134758
  Алиев Г.Г. Рентабельность мясной промышленности Азербайджанской ССР и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: / Алиев Г. Г.; АН Аз ССР Отд-ние обществ. наук, Совет сек. экон. наук. – Баку, 1971. – 26л.
1134759
  Негри Б.С. Рентабельность овощеводства в пригородных совхозах и пути ее повышения. (На примере овоще-молочных совхозов Одес. треста) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Негри Б.С.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1134760
  Микитенко И.А. Рентабельность овощеводства и пути ее повышения. (На примере колхозов и овощемолочных совхозов Запорож. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Микитенко И.А.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 22л.
1134761
  Мамбетов А. Рентабельность овцеводства в горно-животноводческой зоне Киргизии в условиях интенсификации. (На примере хозяйств Кочкор. и Джумгал. районов Кирг. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Мамбетов А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1134762
  Лаврова Т.И. Рентабельность оптовой плодоовощной торговли и пути ее повышения : Автореф. дис. ... канд. экономич. наук : 08594 / Лаврова Т.И. ; Линингр. ин-т советской торговли. – Ленинград, 1971. – 15 с.
1134763
  Григорьев А.Н. Рентабельность предприятий и оганизаций государственной розничной торговли : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Григорьев А.Н. ; Ленингр. ин-т советской торговли. – Ленинград, 1968. – 19 с.
1134764
  Шеенков Р.К. Рентабельность предприятий промышленности минеральных удобрений и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: / Шеенков Р. К.; МГУ. – М., 1964. – 20л.
1134765
  Усенко Павел Иванович Рентабельность при социализме и ее проявление в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Усенко Павел Иванович; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1134766
  Черныш Н.В. Рентабельность пригородных совхозов и основные пути ее повышения. : Автореф... канд. экон.наук: / Черныш Н.В.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Харьков, 1963. – 23л.
1134767
  Клебановас Ю.А. Рентабельность производства в меховой промышленности Литовской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Клебановас Ю.А.; Вильнюс. гос. ун-тет. – Вильнюс, 1969. – 18л.
1134768
  Полозенко Н.Г. Рентабельность производства в овощных и молочных совхозах. (На примере пригородных совхозов г. Днепропетровска) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Полозенко Н.Г. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 23 с.
1134769
  Слюсарчук Лидия Ивановна Рентабельность производства в современных условиях хозяйствования : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Слюсарчук Лидия Ивановна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 190л. – Бібліогр.:л.182-190
1134770
  Мостепанов П.Д. Рентабельность производства в совхозе / П.Д. Мостепанов, В.П. Илюшин. – М, 1980. – 55с.
1134771
  Рыженков Е.В. Рентабельность производства и накопление в колхозах. / Е.В. Рыженков. – М, 1972. – 192с.
1134772
  Зяблова Ю.Б. Рентабельность производства и пути ее повышения : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Зяблова Ю.Б.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. управления соц. экономикой. – Москва, 1971. – 21л.
1134773
  Соболев Б.А. Рентабельность производства и себестоимость промышленной продукции / Б.А. Соболев; ред. Массарыгина Ф.С. – М, 1970. – 56с.
1134774
  Воронец И.Н. Рентабельность производства и специализация совхозов (на примере Псковской области) : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Воронец И.Н.; ЛГУ. – Л., 1970. – 22л.
1134775
  Абгарян В.А. Рентабельность производства колхозов Армянской ССР и пути ее повышения : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 590 / Абгарян В.А. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 24 с.
1134776
  Уяздовский М.Л. Рентабельность производства куриных яиц и мяса. (На примере пригородных птицеводческих хозяйств г.Киева) : Автореф... канд. экон.наук: / Уяздовский М.Л.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1967. – 20л.
1134777
  Дергачев В.И. Рентабельность производства молока и пути ее повышения в колхозах и совхозах (на примере хоз-в Красносул. р-на, Рост. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Дергачев В. И.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1967. – 21л.
1134778
  Панасюк Б.Я. Рентабельность производства молока и пути ее повышения. (На прим. колхозов УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Панасюк Б.Я.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Юж. отд. Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. им. А.Г.Шлих. – Киев, 1970. – 22л.
1134779
  Приймак Г.М. Рентабельность производства молока. : Автореф... канд. экон.наук: / Приймак Г.М.; Укр. с.-х. акад. – К,, 1966. – 22л.
1134780
  Аширов К. Рентабельность производства молочной продукции и пути ее повышения (на примере молочной промышленности Казахской ССР) : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.05 / Аширов К.; АН Каз ССР УЧеный совет по экономическим наукам. – Алма-Ата, 1975. – 27л.
1134781
  Потапенко А.Г. Рентабельность производства мяса индеек и уток в специализированных хозяйствах. (На прим. птицепрома УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Потапенко А.Г. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 15 с.
1134782
  Диланян Т.А. Рентабельность производства плодов и винограда и пути ее повышения в колхозах и совхозах северо-восточной зоны Армянской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Диланян Т.А.; Армян.сельскохоз.ин-т. – Ереван, 1971. – 28л.
1134783
  Вознесенская Л.В. Рентабельность производства при социализме. (На материалах колхозов УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Вознесенская Л. В.; Вознесенскаф Л. В.; КГУ, Ин-т повыш. квалиф. препод. общест. наук. – К., 1968. – 190л.
1134784
  Вознесенская Л.В. Рентабельность производства при социализме. (На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Вознесенская Л.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук. – Киев, 1969. – 20 с.
1134785
  Коваленко Ю.С. Рентабельность производства продуктов животноводства в свеклосовхозах и пути ее повышения. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Коваленко Ю.С.; Укр. сельхоз. академия. – Киев, 1968. – 21л.
1134786
  Зельднер А.Г. Рентабельность производства. / А.Г. Зельднер. – М., 1976. – 62с.
1134787
  Верба П.И. Рентабельность промышленного предприятия и пути ее повышения / П.И. Верба. – Харьков, 1967. – 116с.
1134788
  Дмитриева Р.И. Рентабельность промышленного предприятия и пути ее повышения. / Р.И. Дмитриева. – М., 1960. – 222с.
1134789
  Сатпаев Т.С. Рентабельность промышленного производства / Т.С. Сатпаев. – Алма-Ата, 1978. – 175с.
1134790
  Муратова Эльза Ашотовна Рентабельность промышленного производства и пути ее повышения. (На примере предприятий местной пром-сти ТССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Муратова Эльза Ашотовна; АН УзССР. Объедин. учен. совет по экономике. Отд-ния филос., экон. и юрид. наук. – Ташкент, 1976. – 27л.
1134791
  Кривенко К.Т. Рентабельность промышленного производства и хозрасчетные стимулы ее повышения. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Кривенко К.Т.; МГУ. – М., 1970. – 15л.
1134792
  Стацюра В.Н. Рентабельность промышленных предприятий и пути ее повышения. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Стацюра В.Н.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Х, 1973. – 27л.
1134793
  Корелов Е.Ф. Рентабельность промышленных предприятий и роль укрепления внутризаводского хозяйственного расчета в ее повышении (на материалах машиностроит. предприятий) : Автореф... канд. эконом.наук: / Корелов Е.Ф.; Саратовский гос. университет. – Саратов, 1966. – 20л.
1134794
  Мардамшин Х.Ф. Рентабельность розничной непродовольственной торговли в условиях хозяйственной реформы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Мардамшин Х.Ф.; АН Каз. ССР. Учен. совет по экономич. наукам при отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1972. – 34л.
1134795
  Чувьюров М.А. Рентабельность сельскохозяйственного производства и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Чувьюров М.А.; Акад. обществ. нуак при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1968. – 22л.
1134796
  Полянский С.Я. Рентабельность сельскохозяйственного производства и пути ее повышения / С.Я. Полянский. – М., 1979. – 176с.
1134797
  Полянский С.Я. Рентабельность сельскохозяйственного производства и пути ее повышения. (На примере колхозов и совхозов Рязан. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Полянский С.Я.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1134798
  Гончар А.Д. Рентабельность скотоводства в свеклосеющих колхозах лесостепи УССР : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.594 / Гончар А.Д. ; Укр. сельскохоз. академия. – Киев, 1969. – 21 с.
1134799
  Кравчина А.П. Рентабельность совхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кравчина А.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 17л.
1134800
   Рентабельность совхозного производства / Синева, Н, , . – М., 1973. – 136с.
1134801
  Морыганов А.Н. Рентабельность совхозного производства. / А.Н. Морыганов, В.П. Твердовский. – М., 1965. – 173с.
1134802
  Ванчакова Н.К. Рентабельность социалистического предприятия. / Н.К. Ванчакова. – Баку, 1954. – 48с.
1134803
   Рентабельность социалистического производства. – Днепропетровск, 1970. – 171с.
1134804
  Гузик Н.М. Рентабельность социалистического производства на современном этапе коммунистического строительства (на материалах совхозов УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Гузик Н.М.; КГУ. Каф. полит. экономии экономического фак-та. – К., 1966. – 272л. – Бібліогр.:л.I-XXII
1134805
  Марупов Б. Рентабельность социалистического промышленного производства и пути ее повышения. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Марупов Б.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1973. – 29л.
1134806
  Гузик Н.М. Рентабельность социалистческого производства на современном этапе коммунистического строительства (На материалах совхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гузик Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 19 с.
1134807
  Тимофеенко Т.И. Рентабельность строительного производства и пути ее повышения (на матер. МССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Тимофеенко Т. И.; АН МССР, Ин-т экон. – Кишинев, 1969. – 19л.
1134808
  Баранчук Д.К. Рентабельность тонкорунного овцеводства и пути ее повышения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Баранчук Д.К. ; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1968. – 14 с.
1134809
  Луненков А.Г. Рентабельность целлюлозно-бумажной промышленности и резервы ее повышения. : Автореф... канд. эконом.наук: 601 / Луненков А.Г.; Москов. фин. ин-т. Кафедра анализа хоз. деятельности. – Москва, 1968. – 19л.
1134810
  Казайшвили Л.Г. Рентабельность чайных и цитрусовых совхозов Грузинской ССР и пути ее повышения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Казайшвили Л.Г. ; АН ГССР , Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1968. – 52 с.
1134811
  Баканов М.И. Рентабильность торговли и резервы ее повышения / М.И. Баканов. – Москва : Экономика, 1978. – 216с.
1134812
  Тімуш І. Рентаяк ризиковий договір (цивільно- правові аспекти) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.52-55. – ISSN 0132-1331
1134813
  Лотоцкий В.Б. Рентген-дифрактометрические исследования некоторых ангармонических эффектов в L-твердых растворах AgSnсверхпроводящих соединениях V3Si, V3Ge, Nb3Al. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Лотоцкий В.Б.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1134814
  Бабюк Тодор Ильич Рентген-дифрактометрические исследования некоторых динамических характеристик решетки Fe, Cr и твердых растворов систем Fe-Cr, Ag-Sn и Cu-Al : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.07 / Бабюк Тодор Ильич; Чернов. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 27л.
1134815
  Берлин Джерми Рентген для насекомых : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 30 : Фото
1134816
  Кутін О.Г. Рентген чи пулюй? (одна із загадок XIX століття) // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 425-426. – ISBN 978-966-683-402-0
1134817
  Нуриева З.Д. Рентгендифрактометрическое исследование кинетики кристаллизации селена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нуриева З.Д.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 13л.
1134818
  Тугай А.В. Рентгенівська астрономія. Методи отримання зображень, кривих блиску і спектрів за супутниковими спостереженнями : метод. посібник для студ. каф. асторономії та фізики космосу / А.В. Тугай ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 42, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 41
1134819
  Ніколаєнко А.В. Рентгенівська дилатометрія С та 2С політипів сегнетоелектрика TlInS2 в діапазоні температур 180 К - 300 К / А.В. Ніколаєнко, Ю.П. Гололобов, М.О. Боровий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Методом рентгенівської дилатометрії експериментально досліджено температурні залежності параметрів a, b, c елементарної комірки С та 2С політипів кристалів TlInS2 в області температур 180 К - 300 К. Виявлено, що температурні залежності параметрів a, b, ...
1134820
  Жмудський О.З. Рентгенівське проміння і його застосування / О.З. Жмудський. – К, 1953. – 27с.
1134821
  Жмудський О.З. Рентгенівське проміння та його застосування / О.З. Жмудський. – Київ, 1950. – 79 с.
1134822
  Кнаббе В.С. Рентгенівське проміння та його значення в промисловості / В.С. Кнаббе. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1932. – 68 с.
1134823
  Курдиновський Ю.П. Рентгенівське проміння у промисловості. / Ю.П. Курдиновський. – К., 1951. – 131с.
1134824
  Дутчак Я.Й. Рентгенівський практикум : навч.-метод. посібник / Я.Й. Дутчак. – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 1975. – 92 с.
1134825
  Федорова Е. Рентгенівські властивості гравітаційно-лінзової системи Q0957+561за даними спостережень XMM-Newton // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-7. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Оброблено результати двох спостережень гравітаційно-лінзової системи (ГЛС) Q0957+561 "Перша Лінза" космічною місією XMM-Newton. Отримані спектри та очищені криві блиску зображень А та В квазара в ГЛС, відтворене припасування спектрів степеневою моделлю ...
1134826
  Тугай А.В. Рентгенівські галактики у Великій Стіні Слоана / А.В. Тугай, З.М. Барна // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 181-185
1134827
  Боровий М.О. Рентгенівські емісійні КL[нижні індекси 2,3]-спектри атомів кремнію, фосфору та титану з різними ефективними зарядами / М.О. Боровий, В.Ф. Суржко, В.І. Шияновський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 423-428. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Експериментально досліджено відносну інтенсивність рентгенівських емісійних К[альфа з нижнім індексом 3]- та К[альфа з нижнім індексом 4]-лінії [гама]=I(К[альфа з нижнім індексом 3])/I(К[альфа з нижнім індексом 4]) атомів Si, P та Ti у сполуках з їх ...
1134828
  Боровий М.О. Рентгенівські емісійні Мa- та МB- спектри кратноіонізованих атомів Аu / М.О. Боровий, Р.М. Іщенко, М.Б. Степаніщев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 361-369. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано модель рентгенівської М-емісії, яка враховує основні канали генерації та міграції вакансій в середині М-оболонки. Отримано рівняння, що дозволяють розрахувати відносні інтенсивності Mas- та МВs-сателітів (Sa Sв). Для елемента Аu проведено ...
1134829
  Василенко А. Рентгенівські спектральні параметри для 65 галактик за даними каталогу Swift/BAT AGNs / А. Василенко, О. Федорова, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-15. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Створено вибірку 65 галактик з активними ядрами за даними каталогу Swift/BAT AGNs. Проаналізовано рентгенівські спектри, отримані супутниками XMM-Newton та INTEGRAL у сумарному діапазоні енергій 0,5-300 кеВ. Для об"єктів вибірки визначено такі ...
1134830
  Боровий М.О. Рентгенівські спектри K-LL, K-LM та К-ММ радіаційного Оже-ефекту атомів Cr, Fe, Co, Ni / М.О. Боровий, Р.М. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 189-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Експериментально досліджено рентгенівські спектри K-LL, K-LM та К-ММ радіаційного Оже-ефекту (РОЕ) атомів 3d-металів Cr, Fe, Co і N при електронному бомбардуванні. Встановлено, що у спектрах кожного з типів РОЕ можна виділити дві основні групи ...
1134831
  Горб А.М. Рентгенівські та електронно-мікроскопічні дослідження сонохімічно синтезованого ZnS / А.М. Горб, О.О. Коротченков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 465-468. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами рентгено-фазового аналізу та скануючої електронної мікроскопії порошків ZnS, синтезованих у процесі ультразвукової хімічної реакції, показано, що розмір отримуваних частинок та їх мікроструктура може ефективно варіюватись підбором ...
1134832
  Амиров Ф.Ф. Рентгеноанатомия брюшной полости и её органов / Ф.Ф. Амиров. – Ташкент, 1974. – 198с.
1134833
  Вильховой В.Ф. Рентгеноанатомия крупных сосудов в норме и при некоторых видах паталогии (с учетом смещения органов при различных положениях тела) : Автореф... д-ра мед.наук: / Вильховой В.Ф.; Львов. нгос. мед. ин-т. – Львов, 1965. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1134834
  Тиндо И.П. Рентгеновская астрономия / И.П. Тиндо. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
1134835
  Квитка С.С. Рентгеновская гониометрия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Квитка С.С.; МГУ. – М., 1970. – 18л.
1134836
  Квитка С.С. Рентгеновская гониометрия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Квитка С.С.; МГУ. Физ. фак. – М., 1970. – 18л.
1134837
  Хейкер Д.М. Рентгеновская дифрактометрия монокристаллов / Д.М. Хейкер. – Ленинград : Машиностроение
вып. 2. – 1973. – 256 с.
1134838
  Хейкер Д.М. Рентгеновская дифрактрометрия / Д.М. Хейкер, Л.С. Зевин. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 380 с.
1134839
  Мазалов Л.Н. Рентгеновская и рентгеноэлектронная спектроскопия молекул / Л.Н. Мазалов. – Новосибирск, 1979. – 92с.
1134840
  Карбовский В.Л. Рентгеновская и электронная спектроскопия / В.Л. Карбовский, А.П. Шпак ; НАНУ. – Киев : Наукова думка, 2010. – 264 с. : илл. – Библиогр.: с. 255-259. – ISBN 978-966-00-1083-3
1134841
  Брытов И.А. Рентгеновская и электронная спектроскопия кислородосодержащих бинарных и многокомпонентых фаз : Автореф... докт. физ.мат.наук: 01.04.07 / Брытов И. А.; АН СССР, Ин-т металлофиз. – К., 1980. – 45л.
1134842
   Рентгеновская и электронная спектроскопия. Теория, методы и применение в промышленности : сб. статей. – Черноголовка : Институт физики твердого тела АН СССР, 1985. – 114с.
1134843
  Бургер М. Рентгеновская кристаллография / М. Бургер. – Москва : Госидат. ИЛ, 1948. – 484с.
1134844
  Мильбурн Г. Рентгеновская кристаллография : пер. с англ. / Г. Мильбурн. – Москва : Мир, 1975. – 256 с.
1134845
  Пинскер З.Г. Рентгеновская кристаллооптика / З.Г. Пинскер. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1982. – 390с.
1134846
  Тейлор А. Рентгеновская металлография : пер. с англ. / А. Тейлор. – Москва : Металлургия, 1965. – 664 с.
1134847
  Аристов В.В. Рентгеновская оптика / В.В. Аристов, А.И. Ерко. – Москва : Наука, 1991. – 149 с.
1134848
   Рентгеновская оптика и микроскопия : пер. с англ. – Москва : Мир, 1987. – 463 с.
1134849
   Рентгеновская спектроскопия многозарядных ионов. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 192 с.
1134850
  Афанасьев А.М. Рентгеновская структурная диагностика в исследовании приповерхностных слоев монокристаллов / Афанасьев А.М., Александров П.А., Имамов Р.М. – Москва : Наука, 1986. – 94 с. : илл. – Библиогр. : с. 93 (25 назв.) ; Предм. указ.: с. 94-95. – (Проблемы науки и технического прогресса : ПН ТП)
1134851
  Монин В.И. Рентгеновская тензометрия в исследовании пластической деформации однофазных и композитных материалов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Монин В.И.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1977. – л.
1134852
   Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. – Киев : Наук. думка, 1977. – 185с.
1134853
  Блинов Н.Н. Рентгеновская экспонометрия / Н.Н. Блинов, Л.В. Владимиров, А.Н. Кронгауз. – Москва, 1979. – 127 с.
1134854
  Немошкаленко В.В. Рентгеновская эмиссионная спектроскопия металлов и сплавов / В.В. Немошкаленко. – Киев : Наукова думка, 1972. – 318 с.
1134855
  Зоммер Г. Рентгеновские L-спектры некоторых элементов первого большого периода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Зоммер Г.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов н/Д, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15
1134856
  Лифшиц В.Г. Рентгеновские L-спектры переходных металлов Zr, Nb, Mo в соединениях с бором, углеродом и азотом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Лифшиц В.Г.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.18-20
1134857
  Омаров М.М. Рентгеновские L-спектры циркония, ниобия, молибдена в чистых металлах и в их взаимных сплавах : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Омаров М. М.; АН КазахССР, Объе. уч. сов. От-ния физ. мат. наук. – Алма-Ата, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1134858
  Шмелев В.К. Рентгеновские аппараты / В.К. Шмелев. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 248 с.
1134859
  Шмелев В.К. Рентгеновские аппараты / В.К. Шмелев. – изд. 4-е, перераб. – Москва : Энергия, 1973. – 472 с.
1134860
   Рентгеновские и фотоэлектронные спектры кислородорганических соединений. – Ростов Н/Д, 1983. – 143с.
1134861
  Гуливец И Н. Рентгеновские исследования ближнего порядка в некоторых молекулярных жидкостях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуливец Н.И,; Днепропетр. гос.ун-т. – Днепропетровск, 1967. – 18л.
1134862
  Шлыков В.Г. Рентгеновские исследования грунтов : Учебное пособие / В.Г. Шлыков; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1991. – 183с.
1134863
  Мехтиев К.М. Рентгеновские исследования модифицированных висмут -молибденовых катализаторов некоторых окислительных процессов. : Автореф... Канд.техн.наук: 340 / Мехтиев К.М.; Ин-т неорганической и физической химии АН АзССР. – Баку, 1969. – 19л.
1134864
  Гойло Э.А. Рентгеновские исследования трансформационных превращений каолинита, метагаллуазита и монтмориллонита при повышенных температурах, давлениях и в растворах хлоридов K, Na, Ca, Mg : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 01.057 / Гойло Э.А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 18л.
1134865
  Жданов С Г. Рентгеновские лучи / С Г. Жданов, . – Москва ; Ленинград, 1949. – 32 с.
1134866
   Рентгеновские лучи. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 468 с.
1134867
  Комяк Н.И. Рентгеновские лучи в технике / Н.И. Комяк, В.Г. Лютцау, В.П. Ефанов. – Москва, 1978. – 64 с.
1134868
  Глокер Р. Рентгеновские лучи и испытание материалов / Р. Глокер. – Л.-М., 1932. – 396с.
1134869
  Малиновский А.Э. Рентгеновские лучи и их анализ, 1915. – 9 с. – Отд. оттиск из : Физич. обозрение, Т. 16, 1915 г.
1134870
  Шушпанов П.И. Рентгеновские лучи и их применение : практикум по физике / П.И. Шушпанов. – Москва : Московский ин-т наврод.хозяйства, 1961. – 30 с.
1134871
  Курдиновский Ю.П. Рентгеновские лучи и их применение. / Ю.П. Курдиновский. – М., 1954. – 116с.
1134872
  Брагг У.Х. [Брэгг], Брагг У.Л. [Брэгг] Рентгеновские лучи и строение кристаллов : с 4 табл. и 75 ил. / У.Х. Брагг и У.Л. Брагг (W.H. Bragg and W.L. Bragg); Пер. с англ. проф. Г.В. Вульф, преп. Моск. гор. нар. ун-та им. А.Л. Шанявского. – Москва : Книгоиздат "Космос", 1916. – [6], 232, [1] с., [4] л. ил. табл., черт. – Экз без обл.


  Авт.: Уильям Генри Брэгг (1862-1942) Пер.: Вульф, Георгий Викторович (1863-1925) На кн. подпись: Мияковский
1134873
   Рентгеновские методы исследования и их применение в химической промышленности. – Москва ; Ленинград, 1953. – 160 с.
1134874
  Аулейтнер Ю. Рентгеновские методы исследования мозаической и дисклокационной струткруры монокристаллов. Источник / Ю. Аулейтнер, 1959. – 102 с.
1134875
   Рентгеновские методы определения и кристаллическое строение минераловглин : Сборник статей. – Москва : Изд-во ИЛ, 1955. – 402с.
1134876
  Блинов Н.Н. Рентгеновские питающие устройства / Н.Н. Блинов. – Москва, 1980. – 200 с.
1134877
  Каральник С.М. Рентгеновские спектры и межатомная связь в сплавах / С.М. Каральник, 1956. – [5] с.
1134878
  Майзель А. Рентгеновские спектры и химическая связь / А. Майзель. – Киев, 1981. – 420 с.
1134879
  Мазалов Л.Н. Рентгеновские спектры и химическая связь / Л.Н. Мазалов. – Новосибирск, 1982. – 111с.
1134880
  Жураковский Е.А. Рентгеновские спектры и электронная структура силицидов и германидов / Е.А. Жураковский, И.Н. Францевич. – Киев : Наукова думка, 1981. – 320с.
1134881
  Жураковский Е.А. Рентгеновские спектры и электронная структура тугоплавких металлоподобных фаз : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Жураковский Е. А.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – Киев, 1972. – 47л.
1134882
  Ерещенко Анатолий Анатольевич Рентгеновские спектры и электронное строение некоторых высокотемпературных сверхпроводников и сопутствующих им металлооксидов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ерещенко Анатолий Анатольевич; АН Украины, Ин-т металлофизики. – К., 1992. – 21л.
1134883
  Демехин В. ф. Рентгеновские спектры краткоионизированных атомов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демехин В. ф.; Демёхин В. ф.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 15с.
1134884
   Рентгеновские спектры молекул. – Новосибирск, 1977. – 334с.
1134885
  Ведринский Р.В. Рентгеновские спектры поглощения твердых тел / Р.В. Ведринский, И.И. Гегузин. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 183 с.
1134886
  Курмаев Э.З. Рентгеновские спектры твердых тел / Э.З. Курмаев. – Москва : Наука, 1988. – 174 с.
1134887
  Чикирдин Э.Г. Рентгеновские томографические аппараты / Э.Г. Чикирдин. – М., 1976. – 124с.
1134888
  Иванов С.А. Рентгеновские трубки технического назначения / С.А. Иванов, Г.А. Щукин. – Ленинград, 1989. – 200 с.
1134889
  Глускин Ефим Соломонович Рентгеновские флуоресцентные спектры простых молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Глускин Ефим Соломонович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. и. – Новосибирск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1134890
  Фирсова Н.Н. Рентгеновские эмиссионные полосы углерода, азота и бора в тугоплавких химических соедиениях : Автореф... канд. техн.наук: 046 / Фирсова Н.Н.; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – К., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1134891
  Зырянов В.Г. Рентгеновские эмиссионные спектры и структура энергетических полос меди, цинка, алюминия и некоторых их сплавов. : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.046 / Зырянов В.Г.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1134892
  Остафийчук Б.К. Рентгеновские эмиссионные спектры и электронная структура некоторых соединений переходных металлов состава АВ2 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Остафийчук Б.К. ; АН УССР , Ин-т металофизики. – Киев, 1975. – 23 с.
1134893
  Мележик Анна Владимировна Рентгеновские эмиссионные спектры и энергии образования некоторых интерметаллидов, силицидов и алюминидов переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мележик Анна Владимировна; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1987. – 21л.
1134894
   Рентгеновские, электронные спектры и химическая связь. – Владивосток, 1986. – 290с.
1134895
  Кульков Александр Дмитриевич Рентгеновский компенсационный анализ по скачкам поглощения с использованием частичной монохроматизации излучения исследуемой пробой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кульков Александр Дмитриевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1974. – 25л.
1134896
  Биркс Л.С. Рентгеновский микроанализ с помощью электронного зонда / Л.С. Биркс. – М., 1966. – 216с.
1134897
   Рентгеновский микроанализ с электронным зондом в минералогии : материалы XI съезда ММА, Новосибирск, 4-5 сентября 1978г. – Ленинград : Наука, 1980. – 100 с.
1134898
  Шашкина Т.Б. Рентгеновский спектр и структура энергетических полос боридов марганца, железа, кобальта и никеля : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Шашкина Т.Б.; АН УССР.Ин-т металлофизики. – К, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1134899
  Румш М.А. Рентгеновский фотоэффект массивных катодов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Румш М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 55л.
1134900
  Подвальных Геннадий Сергеевич Рентгеновское и мессбауэровское исследование скандийсодержащих ферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Подвальных Геннадий Сергеевич; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1972. – 24л.
1134901
  Свергун Д.И. Рентгеновское и нейтронное малоугловое рассеяние / Д.И. Свергун, Л.А. Фейгин. – Москва : Наука, 1986. – 278 с.
1134902
  Лазутин Л.Л. Рентгеновское излучение авроральных электронов и динамика магнитосферы / Л.Л. Лазутин. – Ленинград : Наука, 1979. – 200с.
1134903
  Кирин А.Н. Рентгеновское излучение плазмы, создаваемой мощными пикосекундными импульсами рубинового лазера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кирин А.Н.; МВ и ССО РСФСР. Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1979. – 17л.
1134904
  Лазуткин Л.Л. Рентгеновское излучение электронных высыпаний и динамика авроральной магнитосферы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Лазуткин Л.Л.; АН СССР. Ин-т земной магнет. ионосферы и распред. радиоволн. – М., 1978. – 19л.
1134905
  Вяхирев Н.П. Рентгеновское изучение некоторых минералов глин и продуктов их изменения : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Вяхирев Н.П. ; АН ГрузССР , Геол. ин-т. – Тбилиси, 1969. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
1134906
  Чердабаев А.Ш. Рентгеновское изучение процессов растворимости и ориентации в двойных системах полимер-низкомолекулярное вещество. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Чердабаев А.Ш.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1134907
  Маджитов А.А. Рентгеновское исследование структурных изменений при одноосном растфжении монокристаллов меди и алюминия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Маджитов А. А.; Петрозав. ГУ. – Петрозаводск, 1965. – 14л.
1134908
  Клочкова Г.Н. Рентгеновское исследование структурных преобразований сениолита и палыгорскита в гидротермальных минерализованных растворах. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 057 / Клочкова Г.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1134909
  Гарибян Г.М. Рентгеновское переходное излучение / Г.М. Гарибян, Я. Ши. – Ереван : Из-во АН ССР, 1983. – 320с.
1134910
  Селяков Н.Я. Рентгеновы лучи и структура вещества / Н.Я. Селяков. – Петроград : НХТИ, 1923. – 58 с.
1134911
   Рентгеногафічне дослідження та моделювання структури розплавів систем Al-Fe та Fe-Si / О.М. Яковенко, О.С. Муратов, О.С. Роїк, В.П. Казіміров // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 192
1134912
  Горбунов Н.И. Рентгенограммы, термограммы и кривые обезвоживания минералов, встречающихся в почвах и глинах / Н.И. Горбунов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1952. – 187с.
1134913
  Гуревич М.А. Рентгенографические и химические исследования фазового состава в некоторых системах, основанных на редких (тугоплавких) и полупроводниковых элементах. : Автореф... Доктора хим.наук: / Гуревич М.А.; АН СССР. – М, 1966. – 39л. – Бібліогр.:с.35-38
1134914
  Герцрикен С.Д. Рентгенографические исследование взаимной диффузии железа и никеля / С.Д. Герцрикен, М. Буцык. – С.167-171
1134915
  Федулов С.А. Рентгенографические исследования и изучение электрических свойств твердых растворов на основе титаната свинца и феррита висмута. : Автореф... канд. хим.наук: / Федулов С.А.; Гос. ком. Сов. Мин. СССР по химии Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1962. – 14л.
1134916
  Фролов А.П. Рентгенографические исследования пентаэритрита и церия под высоким давлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Фролов А.П.; АН СССР. Ин-т физики металлов. – Свердловск, 1970. – 18л.
1134917
  Кузьменко П.П. Рентгенографические исследования теплового расширения металлов и сплавов на основе элементов переходной группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кузьменко П.П. ; МВО СССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1951. – 10 с.
1134918
  Кузьменко П.П. Рентгенографические исследования теплового расширения металлов и сплавов на основе элементов переходной групы : Дис... канд. физ.-матнаук: / Кузьменко П. П.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1951. – 111л. – Бібліогр.:л.1-3
1134919
   Рентгенографические методы изучения полимерных систем. – Киев : Наукова думка, 1982. – 296 с.
1134920
  Седлецкий И.Д. Рентгенографические таблицы для определения коллоидных минералов почв / И.Д. Седлецкий. – Москва-Ленинград, 1941. – 42с.
1134921
  Горелик С.С. Рентгенографический и электроннооптический анализ : практ. руководство по рентгенографии, єлекронографии и єлектронной микроскопии металлов, полупроводников и диєлектриков : [учеб. пособ. для студ. вузов] / С.С. Горелик, Л.Н. Расторгуев, Ю.А. Скаков. – Изд. 2-е, испр. и дор. – Москва : Металлургия, 1970. – 368 с.
1134922
  Горелик С.С. Рентгенографический и электронографический анализ металлов / С.С. Горелик. – Москва, 1963. – 256с.
1134923
  Хлапова А.Н. и Кузнецов В.Г. Рентгенографический качественный фазовый анализ котельных накипей / А.Н. и Кузнецов В.Г. Хлапова. – М., 1952. – 114с.
1134924
  Сидоренко Г.А. Рентгенографический определитель минералов урана / Г.А. Сидоренко. – Москва, 1981. – 191с.
1134925
  Семушин В.Н. Рентгенографический определитель цеолитов / В.Н. Семушин ; отв. ред. Г.В. Андреев ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурятский фил., Геол. ин-т. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1986. – 126 с. – Алф. указ. минералов: с. 126-127. – Библиогр.: с. 124-125
1134926
  Журавлев Н.Н. Рентгенографическое и металлографическое исследование некоторых сверхпроводящих сплавов на основе висмута : Автореф... канд. техн.наук: / Журавлев Н. Н.; МВО СССР, Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1954. – 8л.
1134927
  Дударев В.Я. Рентгенографическое и микроскопическое исследование продуктов ионной бомбардировки некоторых металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дударев В.Я.; МГУ. – М, 1963. – 16л.
1134928
  Михальченко В.П. Рентгенографическое изучение ангармонических характеристик межатомного взаимодействия в кристаллической решетке : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Михальченко В.П. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1965. – 17 с. – Бібліогр. : с. 16-17
1134929
  Афонина Г.Г. Рентгенографическое изучение барийсодержащих каливевых полевых шпатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Афонина Г.Г.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 23л.
1134930
  Лисойван В.И. Рентгенографическое изучение дефектов в алмазе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Лисойван В.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наук. – Новосибирск, 1970. – 17л.
1134931
  Абдуллина З.М. Рентгенографическое изучение искажений кристаллической структуры предварительно поверхностно упрочненных отожженной и закленной сталей при их износе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абдуллина З.М.; АН Эстонской ССР. – Таллин, 1961. – 16л.
1134932
  Смирнова Н.Г. Рентгенографическое изучение семян лиственных древесных растений / Н.Г. Смирнова. – М., 1978. – 243с.
1134933
  Дьяковнов Ю.С. Рентгенографическое изучение структурно неоднородных образований слоистых силикатов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Дьяковнов Ю.С.; Всесоюзн.науч-исслед.геол.ин-т. – Л, 1965. – 16л.
1134934
  Филаткина В.С. Рентгенографическое изучение структурных особенностей соединений со смешанными анионами (сульфидогалогенидов таллия, хальеогенидов хрома и халькогенидофторидов РЗС) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Филаткина В.С. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 19 с.
1134935
  Бабенко Валентин Иванович Рентгенографическое изучение тонкой структуры железа и стали при высокотемпературной деформации : Автореф... канд. физматнаук: 01.04.07 / Бабенко Валентин Иванович; Чернов. гос. ун-т. – Черновцы, 1971. – 16л.
1134936
  Кулешов Валерий Васильевич Рентгенографическое исследование 90-поворотов доменов в тетрагональных сегнетокерамиках в условихя действия статистических давлений и постоянных электрических полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кулешов Валерий Васильевич; МВ и ССО РСФСР. РГУ. – Ростов н/Д, 1980. – 23л.
1134937
  Рихтер К. Рентгенографическое исследование аморфнфх и мелкокристаллических катализаторов методом радиалоного распределения атомов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Рихтер К.; АН СССР, Сиб. от-ние Уч. сов. Ин-та катализа. – Новосибирск, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1134938
  Рысс А.И. Рентгенографическое исследование ближней гидратации ионов в водных растворах тетрафтороботной кислоты и некоторых тетрафтороборатов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рысс А. И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1966. – 16л.
1134939
  Турба Н.Н. Рентгенографическое исследование дефектов в отожженных и деформированных металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Турба Н.Н.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1972. – 25л.
1134940
  Батсурь Д. Рентгенографическое исследование искажений кристаллической решетки в пластически деформированных металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Батсурь Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1958. – 12л.
1134941
  Мясников Ю.Г. Рентгенографическое исследование искажений кристаллической структуры легированных сталей при дробеструйной обработке : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мясников Ю.Г. ; М-во высш. и сред. спец.образования УССР. – Киев, 1960. – 14 с.
1134942
  Красников А.С. Рентгенографическое исследование литиевоалюмосиликатных фотоситаллов в связи с их некоторыми физико-механическими свойствами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Красников А.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 16л.
1134943
  Иманкулов А. Рентгенографическое исследование механизма разрушения стали при знакопеременной деформации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иманкулов А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1958. – 10л.
1134944
  Хоменко А.А. Рентгенографическое исследование микронапряженного состояния атомной структуры графитирующихся углеродных материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хоменко А.А.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1972. – 20л.
1134945
  Хоменко Александр Афанасьевич Рентгенографическое исследование микронапряженного состояния атомной структуры графитирующихся углеродных материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Хоменко Александр Афанасьевич; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1975. – 19л.
1134946
  Клочков В.П. Рентгенографическое исследование молекулярных жидкостей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Клочков В.П.; Днепропетр. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1963. – 16л.
1134947
  Магат Л.М. Рентгенографическое исследование начальных стадий распада пересыщенного твердого раствора в сплавах типа альнико : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Магат Л. М.; Объед. уч. сов. при Ин-те физ. металл. АН СССР. – Свердловск, 1963. – 18л.
1134948
  Фукс М.Я. Рентгенографическое исследование остаточных напряжений при точении стали : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фукс М.Я.; ХГУ. – Харьков, 1952. – 12 с.
1134949
  Кацнельсон А.А. Рентгенографическое исследование параметров ближнего порядка и характеристической температуры сплавов Ni-Pt : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кацнельсон А.А. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак. – Москва, 1960. – 11 с.
1134950
  Кулманен Э.В. Рентгенографическое исследование процесса упорядочения в сплавах а-области системы медь-алюминий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Кулманен Э.В. ; МГУ. – Москва, 1970. – 22 с.
1134951
  Мардышев С. Рентгенографическое исследование реакционной диффузии и бинарных системах на основе меди с некоторыми элементами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мардышев С.; М-во высш. образования СССР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1955. – 15л.
1134952
  Шангареев Ф.Л. Рентгенографическое исследование рекристаллизации электролитического хрома. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шангареев Ф.Л.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1134953
  Раранский Н.Д. Рентгенографическое исследование совершенных монокристаллов методом маятниковых полос : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 046 / Раранский Н.Д. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 14 с.
1134954
  Захаров Б.Г. Рентгенографическое исследование совершенства структуры монокристаллов арсенида галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Захаров Б.Г.; Сиб. физ.-техн. ин-т им. В.Д.Кузнецова при Томском гос. ун-тет. – Томск, 1966. – 21л.
1134955
  Гитгарц М.И. Рентгенографическое исследование старения сплава ЭИ437А : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Гитгарц М.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1962. – 15 с.
1134956
  Гитгарц М.И. Рентгенографическое исследование старения сплава ЭИ437А : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гитгарц М.И.; Киевский ин-т гражданского воздушного флота. Кафедра физики. – К., 1962. – 188л. – Бібліогр.:л.179-188
1134957
  Мазо Д Рентгенографическое исследование статистических и динамических искажений кристаллической решетки ферритов со структурной шпинели : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Мазо Д.М. ; Моск. ин-т стали и спавов. – Москва, 1969. – 31с.
1134958
  Ильинский Александр Георгиевич Рентгенографическое исследование структур жидких сплавов с различным типом упаковки в твердой фазе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ильинский Александр Георгиевич; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1975. – 22л.
1134959
  Терехова Д.С. Рентгенографическое исследование структурных характеристик ближней гидратации в водных растворах некоторых галогендов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Терехова Д. С.; Льв. ГУ. – Львов, 1973. – 15л.
1134960
  Шаповалов И.М. Рентгенографическое исследование структуры водных растворов серной кислоты и некоторых ее солей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Шаповалов И.М.; Львов.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 19л.
1134961
  Шовский Владимир Аркадьевич Рентгенографическое исследование структуры жидких сплавов Ge c 3 -переходными металлами. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Шовский Владимир Аркадьевич; КГУ. – К., 1984. – 209л.
1134962
  Мельников А Л. Рентгенографическое исследование структуры поперечнополосатых мышц и механизма их сокращения. : Автореф... Канд.биол.наук: 091 / Мельников Л.А,; АН СССР.Ин-т биол.физики. – М, 1969. – 27л.
1134963
  Клинцов Н.Я. Рентгенографическое исследование структуры расплавов ионных солей и их бинарных смесей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Клинцов Н.Я.; Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1974. – 17л.
1134964
  Порай-Кошиц Рентгенографическое исследование структуры тетранитропалладита калия / Порай-Кошиц. – М.-Л., 1948. – 108с.
1134965
  Ханонкин А.А. Рентгенографическое исследование субстуктуры и фокусирующих свойств кристаллических цишиндрических зеркал . : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Ханонкин А.А.; Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1967. – 22л.
1134966
  Манжар В.А. Рентгенографическое исследование тепловых колебаний атомов кубических структур : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Манжар В.А.;. – Львов, 1978. – 20л.
1134967
  Федышин Я.И. Рентгенографическое исследование тепловых колебаний атомов некоторых кубических структур. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Федышин Я.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1972. – 14л.
1134968
  Малиненко И.А. Рентгенографическое исследование точечных дефектов в закаленных и у-облученных металлах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Малиненко И.А. ; Моск. ин-т стали и сплавов. – Москва, 1971. – 24 с.
1134969
  Герцрикен С.Д. Рентгенографическое исследование фаз образующихся при диффузии алюминия в медь в присутствии хлора / С.Д. Герцрикен, М. Буцык. – С. 175-186
1134970
  Макеев А.А. Рентгенографическое исследование халькогенидов ртути : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макеев А.А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.12-13
1134971
  Шульц К.Я. Рентгенографическое исследование эффекта Баушингера. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шульц К.Я.; АН ЭстССР. Отд. физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1960. – 22л.
1134972
  Макогонов В.Е. Рентгенографическое исследовние усталостного разрушения крупнозернистых металлов : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Макогонов В. Е.; Кирг.ГУ. – Фрунзе, 1958. – 12л.
1134973
  Парангтопо. Рентгенографическое определение дисперсионных кривых ионных кристаллов КСL и KJ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Парангтопо.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 7л.
1134974
  Чайковский Э.Ф. Рентгенографическое определение коэффициентов гетеродиффузии в двойных сплавах металлов, образующих твердые растворы замещения. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: / Чайковский Э.Ф.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1955. – 12л.
1134975
  Ковба Л.М. Рентгенография в неорганической химии / Л.М. Ковба. – М, 1991. – 254с.
1134976
   Рентгенография в применении к исследованию материалов. – М.-Л., 1936. – 568с.
1134977
   Рентгенография в физическом металловедении. – М., 1961. – 368с.
1134978
  Скрышевский А.Ф. Рентгенография жидкостей : Учебное пособие / А.Ф. Скрышевский. – Киев : Киевский университет, 1966. – 124 с.
1134979
  Гинье А. Рентгенография кристаллов. Теория и практика : Пер.с фр. / А. Гинье; Под ред. Н.В. Белова. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 604с.
1134980
  Мальцев М.В. Рентгенография металлов / М.В. Мальцев. – Москва : Металлургиздат, 1952. – 256 с.
1134981
  Уманский Я.С. Рентгенография металлов : учебник / Я.С. Уманский. – Москва : ГНТИ, 1960. – 448 с.
1134982
   Рентгенография металлов. – М., 1977. – 128с.
1134983
  Русаков А.А. Рентгенография металлов : Учебник / А.А. Русаков. – Москва : Атомиздат, 1977. – 479с.
1134984
  Уманский Я.С. Рентгенография металлов и полупроводников : Учеб.пособие / Я.С. Уманский. – Москва : Металлургия, 1969. – 496с.
1134985
   Рентгенография минерального сырья. – Воронеж, 1979. – 187с.
1134986
   Рентгенография минерального сырья. – М., 1985. – 99с.
1134987
   Рентгенография основных типов породообразующих минералов. – Л., 1983. – 359с.
1134988
   Рентгенография. Спецпрактикум. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 240 с.
1134989
   Рентгенографічне дослідження бінарних розплавів Al-Ge / А.А. Стара, О.М. Яковенко, О.С. Муратов, О.С. Роїк // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 183
1134990
  Галушко С.М. Рентгенографічне дослідження локальної атомної структури подвійних та потрійних розплавів алюмінію з 3d-металами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Галушко С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 131 л. – Бібліогр.: л. 114-131
1134991
  Галушко С.М. Рентгенографічне дослідження локальної атомної структури подвійних та потрійних розплавів алюмінію з 3d-металами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Галушко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1134992
   Рентгенографічне дослідження сплаву Fl-Si (20,83 ат.%Si) при температурі 610 С / О.С. Роїк, В.Е. Сокольський, В.П. Казіміров, О.В. Самсонніков, С.М. Галушко // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 139-144. – ISBN 966-594-601-3
1134993
  Муратов О.С. Рентгенографічне дослідження структури розплавів Al-(TM)- Si(TM - Mn, Fe, Co та Ni) : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Муратов Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 21 назва
1134994
  Смик Сергій Юрійович Рентгенографічне дослідження та аналіз локальної структури розплавів 3d-перехідних металів з оловом методом RMC : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Смик С.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1134995
  Смик Сергій Юрійович Рентгенографічне дослідження та аналіз локальної структури розплавів 3d-перехідних металів з оловом методом RMC : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Смик Сергій Юрійович ; КНУ ім. Т.Г. Шевченка, Хімічний ф-т. – Київ, 2001. – 160 л. – Бібліогр. : л. 145-160
1134996
  Давиденко О.О. Рентгенографічне та дериватографічне дослідження процесів плавлення та кристалізації модельного флюсу системи [солеоксидна система] / О.О. Давиденко, В Сокольський // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 95
1134997
  Сокольський В.Е. Рентгенографічний метод визначення основності розплавів багатокомпонентних оксидно-фторидних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-72. – (Хімія ; Вип. 36)


  Показано принципову можливість визначення основності флюсів та шлаків з використанням методу дифракції рентгенівських променів від вільної поверхні розплаву з подальшим виділенням внесків від різних компонентів у площу першого та другого максимумів ...
1134998
  Казіміров В.П. Рентгенографія кристалічних матеріалів : навч. посібник [для студентів хім. ф-ту] / В.П. Казіміров, Е.Б. Русанов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 285, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-282. – ISBN 978-966-439-911-8
1134999
  Кушта Г.П. Рентгенографія металів : Учбовий пос. / Г.П. Кушта. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1959. – 388 с.
1135000
   Рентгенографія полікристалів. Теоретична частина : навчальний посібник для студентів хім. фак-ту / В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський, О.С. Роїк, Г.Ю. Гречишкіна; В.П. Казіміров, В.Е. Сокольський, О.С. Роїк , Г.Ю. Гречишкіна; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 95с.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,