Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1133001
  Каштанюк І.О. "Соціологія музики" Т. Адорно: проблема всезагального та національного у музиці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 85-87
1133002
  Зливкова О.О. "Соцмісто". До історії забудови Київського Лівобережжя / О.О. Зливкова, І.В. Шулешко // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 219-233. – ISBN 978-966-651-543-1
1133003
  Ковалів Ю. "Соцреалізм" - глухий кут історії літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 27-42. – ISSN 0236-1477
1133004
  Ковалів Ю. "Соцреалізм" - глухий кут історії літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 27-42. – ISSN 0236-1477
1133005
  Якуба О.О. Соціологія : навчальний посібник для студентів / О.О. Якуба; МФ "Відродження". – Харків : Константа, 1996. – 192 с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 5-7707-9244-2
1133006
   Соціологія : Курс лекцій. – Київ : Заповіт, 1996. – 344с. – ISBN 5-7763-2588-9
1133007
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.1. – 1996. – 59с.
1133008
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.2. – 1996. – 73с.
1133009
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.3. – 1996. – 59с.
1133010
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.4. – 1996. – 78с.
1133011
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.5. – 1996. – 73с.
1133012
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.6. – 1996. – 75с.
1133013
   Соціологія : короткий енциклопедичний словник. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 736 с. – ISBN 966-7276-23-6
1133014
   Соціологія : Підручник / В.П. Андрущенко, В.І. Волович, М.І. Горлач, Г.Т. та ін. Головченко; За заг.ред. Андрущенко В.П.,Горлач М.І. – Вид.3-є,переробл.і доп. – Київ; Харків, 1998. – 624с. – ISBN 5-7763-8287-4
1133015
  Попова І.М. Соціологія : Пропедевтичний курс: Підручник для студентів ВНЗ / І.М. Попова; МФ "Відродження". – Київ : Тандем, 1998. – 272с. – ISBN 966-7145-11-5
1133016
  Піча В.М. Соціологія : загальний курс : навчальний посібник для студентів / В.М. Піча. – Київ : Каравела, 1999. – 248 с. – ISBN 966-95596-0-Х
1133017
   Соціологія : навчальний посібник / С.О. Макеєв, В.П. Чорноволенко, В.Л. Оссовський, І.Е. та ін. Бекешкіна; за ред. С.О. Макеєва. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1999. – 344 с. – ISBN 966-7492-08-7
1133018
  Дворецька Г.В. Соціологія : навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ ; КНЕУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 1999. – 340 с. – ISBN 966-574-117-9
1133019
  Гіденс Е. Соціологія / Е. Гіденс. – Київ : Основи, 1999. – 726с. – Бібл.:с.687-701. – ISBN 966-500-151-5
1133020
  Павліченко П.П. Соціологія : Навч. посібник для студентів несоціологічних спеціальностей / П.П. Павліченко, Д.А. Литвиненко. – Київ : Лібра, 2000. – 256с. – ISBN 966-7035-34-4
1133021
  Ліщук-Торчинська Соціологія : Методичні рекомендаціїї до курсу для студ. спец." психологія" / Ліщук-Торчинська, Т.М. Савич; Волинський ДУ. Інститут соціальних наук. – Луцьк : Вежа, 2000. – 109с.
1133022
  Гавриленко І.М. Соціологія : Навч. посіб. / І.М. Гавриленко; КНУТШ. – Київ : ВЦ "Київський університет". – ISBN 966-594-193-9
Кн.2 : Соціальна динаміка. – 2000. – 464с.
1133023
   Соціологія : Посібник для студентів вузів. – 2-ге вид.перероб. доп. – Київ : Академія, 2002. – 560с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-115-5
1133024
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – Київ : [Вид. Паливода А.В.], 2002. – 152 с. – ISBN 966-8037-05-7
1133025
  Павліченко П.П. Соціологія : Навчальний посібник для студ. несоціолог. спец. / П.П. Павліченко, Д.А. Литвиненко. – 2-ге видання. – Київ : Лібра, 2002. – 256 с. – ISBN 966-7035-46-8
1133026
  Дворецька Г.В. Соціологія : навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с. – ISBN 966-574-320-1
1133027
   Соціологія : курс лекцій : [навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти] / В.М. Піча, Н.Й. Черниш, А.Г. Хоронжий, Л.М. Герасіна, В.А. [та ін.] Полторак; [В.М. Піча та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 2-е вид., випр. та допов. – Львів : Новий світ-2000, 2002. – 310, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-05-4
1133028
   Соціологія : навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 455 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-182-8


  Висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Для викладачів вузів, а також фахівців (соціологам, викладачам філософії, історії, інших гуманітарних дисциплін)
1133029
   Соціологія : Підручник. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2003. – 560 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-115-5


  2-ге вид., перероб., доп. Соціологія як наука; Суспільство як соціальна система; Основні галузі соціологічного знання; Методика і техніка соціологічного досліджень
1133030
   Соціологія : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 336с. – ISBN 966-667-122-0


  Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
1133031
   Соціологія : Курс лекцій: Навчальний посіб. для вищ. закл. освіти. – 3-тє вид., стереот. – Львів : Новий світ-2000, 2003. – 312с. – ("Новий Світ - 2000"). – ISBN 966-7827-05-4
1133032
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2004. – 456с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-33-4
1133033
  Герасимчук А.А. Соціологія : навч. посібник / А.А. Герасимчук., Ю.І. Палеха, О.М. Шиян; Європейський ун-т. – 4-те вид., випр. й доп. – Київ : Європейський університет, 2004. – 248 с. – ISBN 966-7508-10-2
1133034
   Соціологія : [навч. посібник]. – 3-є вид., стереотип. – Київ : Знання, 2005. – 454 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-238-7
1133035
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – 2-е вид., допов. та перероб. – Київ : Паливода А.В., 2005. – 170 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-61-08
1133036
  Барвінський А.О. Соціологія : Курс лекцій для студентів вищ. навч. закл. / А.О. Барвінський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 328с. – ISBN 966-8365-96-8
1133037
  Юрій М.Ф. Соціологія : Підручник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2005. – 552с. – ISBN 966-8379-02-0
1133038
  Танчин І. Соціологія : навч. посібник / Ігор Танчин. – Львів : Українська академія друкарства, 2005. – 360 с. – ISBN 966-322-016-3
1133039
  Жоль К.К. Соціологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / К.К. Жоль. – Київ : Либідь, 2005. – 440 с. – ISBN 966-06-0364-9
1133040
   Соціологія : Посібник для студентів вузів. – 2-ге вид. перероб. доп. – Київ : Академія, 2005. – 560с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-115-5
1133041
  Лукашевич М.П. Соціологія : Базовий курс: Підручник для студентів вузів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2006. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-37-7
1133042
   Соціологія : підручник для вищої школи / І В. Волович, Г.Т. Головченко, М.І. Горлач, І.М. Жиленкова, В.Г. [та ін.] Кремень; [Волович В.І. та ін.]. – 5-те вид., переробл. і допов. – Харків : Фактор, 2006. – 768 с. – Бібліографія в кінці кожного розділу. – ISBN 966-312-423-7
1133043
   Соціологія : підручник / В.Г. Городяненко, О.В. Гілюн, А.В. Демічева, С.В. [та ін.] Легеза; В.Г. Городяненко [та ін.] ; за ред. В.Г. Городяненка. – 3-тє вид., переробл., допов. – Київ : Академія, 2006. – 544 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-215-1
1133044
   Соціологія : словник термінів і понять / Є.А. Біленький, М.А. Козловець, І.В. Саух, В.О. Федоренко; Є.А. Біленький, М.А. Козловець, І.В. Саух, В.О. Федоренко, А.А. Котвицький та ін. ; за ред. Є.А. Біленького, М.А. Козловця. – Київ : Кондор, 2006. – 372 с. – ISBN 966-351-098-6
1133045
  Лукашевич М.П. Соціологія : підручник для дистанц. навчання студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, А.В. Гринчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 336, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 327-336 та наприкінці тем. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-90-3
1133046
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : Посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – 3-є вид., випр. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 172с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-014-6
1133047
  Юрій М.Ф. Соціологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф.Юрій. – Київ : Кондор, 2007. – 288с. – ISBN 966-8251-91-1
1133048
  Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник / І.З. Танчин. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 351с. – ISBN 966-346-205-1
1133049
   Соціологія : підручник. – 3-тє вид., стереот. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 278с. – ISBN 966-8340-25-6
1133050
  Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник / І.З. Танчин. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 351с. – ISBN 978-966-346-479-4
1133051
   Соціологія : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / В.Г. Городяненко, О.В. Гілюн, А.В. Демічева, С.В. Легеза та ін.; за ред.: В.Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2008. – 544с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-245-7
1133052
   Соціологія : підручник / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-тє вид., виправлене. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 296 с. – Бібліогр.: с.290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
1133053
   Соціологія : короткий навчальний словник: терміни і поняття / [Піча В.М. та ін.] ; за наук. ред. В.М. Пічі. – 2-е вид., випр., переробл. і допов. – Київ ; Львів : Каравела ; Новий світ-2000 ; Магнолія 2006, 2008. – 338, [2] с. – Бібліогр.: с. 304-313. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-32-3
1133054
  Черниш Н. Соціологія : підручник за рейтиногово-модульною системою навчання / Н.Й. Черниш. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 468с. – ISBN 978-966-346-597-5
1133055
   Соціологія : підручник / Піча В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 291, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 293. – Бібліогр.: с. 290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
1133056
  Кузьменко Т.М. Соціологія : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.М. Кузьменко ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 320с. – Бібліогр.: с. 274-281. – ISBN 978-611-01-0037-3
1133057
  Лукащук В.І. Соціологія : навч. посібник / В.І. Лукащук ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-271 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-623-676-3
1133058
   Соціологія : підручник для студ. юридичних спец. вищих навч. закладів / [М.П. Требін та ін.] ; за ред. М.П. Требіна ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 224 с. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – ISBN 978-966-458-171-1
1133059
   Соціологія : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Пачковський Ю.Ф. та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 416, [2] с. : табл., іл. – 350-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка присвячується. – Бібліогр.: с. 405-412. – ISBN 978-966-613-897-5
1133060
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 407, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8019-33-4
1133061
   Соціологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / [Н.Й. Черниш та ін.] ; за ред. Н.Й. Черниш. – Київ : Знання, 2012. – 446, [2] с. – Додаток: с. 436-446. – Бібліогр.: с. 430-435. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-968-3
1133062
  Червінська Т.Г. Соціологія : навч. посібник / Т.Г. Червінська ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., стер. – Київ : Персонал, 2012. – 247, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-608-789-1
1133063
  Вербець В.В. Соціологія : курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – Київ : Кондор, 2014. – 549, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-966-351-222-8
1133064
  Дороніна М.С. Соціологія (візуалізація основних положень) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Дороніна М.С., Сасіна Л.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 171. – ISBN 978-966-676-484-6
1133065
  Кутуєв Павло Соціологія : історичні витоки та сучасні трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.183-206. – ISSN 1563-3713
1133066
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1133067
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1133068
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2015. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1133069
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
1133070
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами
1133071
   Соціологія : теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2016. – 236 с. – Резюме укр., англ. мовами
1133072
   Соціологія XIX - початку XX століття : хрестоматія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ; за ред. В.Г. Городяненка ; [уклад.: В.Г. Городяненко, О.В. Гилюн]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2008. – 626, 21] с. – Ст. укр. та рос. - В змісті авт.: Сен-Симон А., Милль Дж. Ст., Токвиль А., Конт С., Спенсер Г., Маркс К., Вундт В., Лебон Г., Тард Г., Фройд З., Дюркгейм Э., Теннис Ф., Зиммель Г., Вебер М., Парето В., Кареев Н.И., Мечников Л.И., Южаков С.Н. [та ін.]. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-551-257-8
1133073
  Редько О. Соціологія аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 51-56
1133074
  Рєзаєв А. Соціологія в Канаді як наукова та академічна дисципліна / А. Рєзаєв, Г. Сендстром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-68. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття пропонує результати історико - порівняльного аналізу розвитку соціології в Канаді і розглядає питання про місце і роль канадської соціології в глобальному соціальному пізнанні. Мета дослідження полягає в тому, щоб показати основні контури ...
1133075
  Савельєв Ю. Соціологія в пошуках сутності сучасності: систематизація теорій суспільства модерну і модернізації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 45-67. – ISSN 1563-3713
1133076
   Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей = Sociology in situation of social ambiguities : тези доповідей / Соціологічна асоціація України ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [ ред. кол.: Астахова В.І., Бєлова Л.О., Бакіров В.С. та ін. ]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 476 с.
1133077
  Яковенко Ю. Соціологія в сучасній Україні: чи є поступ уперед? // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 126-139. – ISSN 1810-2131
1133078
  Іващенко О. Соціологія вартості (повсякденного) життя в сучасній Україні: у пошуках джерел // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 84-112. – ISSN 1563-3713
1133079
  Цимбалюк Н.М. Соціологія дозвілля : навчальний посібник / Н.М. Цимбалюк; Мін-во культури і мистецтв України; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2001. – 180с. – ISBN 966-7435-56-3
1133080
  Лукашевич М.П. Соціологія економіки : Підручник / М.П. Лукашевич. – Київ : Каравела, 2005. – 288с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-40-7
1133081
  Лубкович І. Соціологія і журналістика : Підручник для журналістів і не тільки / Ігор Лубкович. – Львів : ПАІС, 2005. – 176с. – ISBN 966-7651-29-0
1133082
  Лубкович І. Соціологія і журналістика : підручник / Ігор Лубкович. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Львів : ПАІС, 2009. – 232 с. – ISBN 966-7651-29-0
1133083
  Редько О. Соціологія і проблеми регіональної політики України / О. Редько, О. Гонта // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.63-69
1133084
   Соціологія і психологія : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [Пачковський Ю.Ф. та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Каравела, 2009. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 736-752. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-01-1
1133085
  Євтух В.Б. Соціологія і психологія в Київському національному університеті // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 24-26
1133086
   Соціологія і сучасні соціальні трансформації : матеріали 1 Міжнародної конференції студентів та молодих науковців (9-10 жовтня 2008 р.) / КНУТШ, Факультет соціол., Наукове тов-во студ. та аспірантів КНУТШ. – Київ, 2009. – 70 с.
1133087
  Ерліх Є. Соціологія і юриспруденція (1906) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 185-193. – ISSN 1818-992Х
1133088
  Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній деконструкції // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.89-102. – ISSN 1563-3713
1133089
  Джунь В. Соціологія конституційного права (до постановки питання) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 66-75. – ISSN 0132-1331
1133090
   Соціологія культури : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти України. – Київ : Каравела, 2002. – 334с. – ("Новий Світ - 2000"). – ISBN 966-7827-25-3; 966-800700-22


  На засадах і соціології культури вперше систематизовано для навчальних цілей зміст соціокультурної сфери та її основних галузей
1133091
  Юрій М.Ф. Соціологія культури : Навчальний посібник / М.Ф.Юрій. – Київ : Кондор, 2006. – 302с. – ISBN 966-8251-37-7
1133092
  Камбур А.В. Соціологія культури П.Сорокіна // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С. 160-162. – (Філософія ; Вип. 148/149)
1133093
  Ставнича О. Соціологія літератури: теоретична актуалізація // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 150-159
1133094
  Огаренко В.М. Соціологія малих груп : Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; Гуманітарний ун-тет "Запорізький ін-тут державного та муніцип. управління". – Запоріжжя : ЗІГМУ, 2002. – 292с. – ISBN 966-8227-00-Х
1133095
  Огаренко В.М. Соціологія малих груп : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; МОНУ; Гуманіт. ун-т "Запорізький ін-т державного та муніципального управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 292с. – ISBN 966-364-050-2
1133096
  Бурейчак Т. Соціологія маскулінності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Тетяна Бурейчак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 134 с. : іл., табл. – Предм.-імен. покажч.: с. 129-133. - Глосарій: с. 121-128. – Бібліогр.: с. 105-117 та наприкінці гл. – ISBN 978-617-574-042-2
1133097
  Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації : Навчальн. посібник / В.Ф. Іванов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 210с. – ISBN 966-594-218-2
1133098
  Лукашевич М.П. Соціологія масової комунікації : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 367 с. – Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 364-367 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-608-8


  Розглянуто основні категорії: об"єкт і предмет соціології масової комунікації та особливості використання соціологічних методів у дослідженні, впливів масової комунікації на життя суспільства. Розглянуто систему управління масовою комунікацією, ...
1133099
  Семашко О.М. Соціологія мистецтва : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Семашко; МОНУ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 244с. – ISBN 966-8340-48-5
1133100
  Гриб В.І. Соціологія мистецтва в структурі міжпредментних зв"язків : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Гриб В. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1993. – 16с.
1133101
  Петрова Я.В. Соціологія міграції як галузь соціологічної науки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.60-64. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1133102
  Головаха Є. Соціологія між художнім вимислом та науковим знанням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються питання збереження наукового статусу соціології через проникнення в систему соціологічного знання засобів і прийомів, притаманних художній творчості. Обгрунтовується принцип "естетичної нейтральності" для розмежування наукової ...
1133103
  Євтух В. Соціологія міжетнічного конфлікту: теоретичний конфлікт // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-17.
1133104
  Пржонська Н.А. Соціологія міжнародних відносин: історична еволюція американської науки та вивчення предмета // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 10-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття присвячена історії формування предмета соціології міжнародних відносин на досвіді американської соціології з метою запровадження соціологічних досліджень в цій галузі в Україні. Розглянуто два головні питання. По-перше, подана теоретична ...
1133105
  Тарабукін Ю.О. Соціологія міста : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; Міністерство культури і мистецтв України. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 966-8683-07-2; 966-8683-08-0
Ч.1. – 2004. – 279с.
1133106
  Тарабукін Ю.О. Соціологія міста : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; Міністерство культури і мистецтв України. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 966-8683-07-2; 966-8683-09-9
Ч.2. – 2004. – 172с.
1133107
  Тарабукін Ю.О. Соціологія міста : Тексти лекцій / КНУТШ; Ю.О. Тарабукін. – Київ : Київський університет, 2006. – 348с. – ISBN 966-594-870-9
1133108
   Соціологія міста : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Малес Л.В. [та ін.] ; МОНУ ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 463 с., [44] с. іл. : іл. – ISBN 978-617-579-094-6
1133109
  Тарабукін Ю.О. Соціологія молоді : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; КНУТШ;Фак-тет соціолог.та психолог. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 376с. – ISBN 966-7938-03-4
1133110
  Головатий М.Ф. Соціологія молоді : Курс лекцій / М.Ф. Головатий; МАУП. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : МАУП, 2006. – 304с. – ISBN 966-608-529-1
1133111
   Соціологія на Україні. – К, 1968. – 200с.
1133112
  Тарасенко В. Соціологія на шляху до нової якості - інтелектуального глобалізму. (Роздуми з приводу двох книжок) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 215-222. – ISSN 1563-3713


  Рец. на кн.:Коллинз Р. Социология философий.Глобальная теория интеллектуальных изменений / Пер. Н.С. Розова, Ю.Б. Вертгейма. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. - 1281 с.; Ещенко П.С., Арсеенко А.Г. Куда движется глобальная экономика в XXI веке? ...
1133113
  Гавриленко І.М. Соціологія освіти : Навч. посіб. / І.М. Гавриленко, О.Л. Скідін; МОУ, Запоріз. держ. унів. – Запоріжжя : ЭТТА-ПРЕСС, 1998. – 464с. – ISBN 966-565-012-2
1133114
  Ліщук-Торчинська Соціологія освіти : Метод. рекомендації до курсу для студентів спеціальності "соціологія" / Ліщук-Торчинська; Волин.держ.ун-ту ім.Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 56с.
1133115
  Сидоренко О.Л. Соціологія освіти : Наук.- практ. посіб.: Для працівників системи освіти / О.Л. Сидоренко. – Харків, 2000. – 29с. – ISBN 966-7557-19-7
1133116
  Городняк І.В. Соціологія освіти : навч. посібник / І.В. Городняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 264, [4] с. – Бібліогр.: с. 186-189
1133117
  Чернуха Н. Соціологія освіти в структурі освітології // Освітологія : науково-методичний щорічник / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Вища педагогічна школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2013. – № 2. – С. 125-131. – ISSN 2226-3012
1133118
  Сірий Є.В. Соціологія підприємництва : Крок перший. Наук.-навч. посібник / Є.В. Сірий, С.А. Фареник; Ін-тут економіки,управл.ння та господарського права.Ін-тут філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 258с. – ISBN 966-7276-61-9
1133119
  Гусаков В. Соціологія племені (на прикладі племінної організації Беніну) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 66-69. – ISSN 0130-6936
1133120
  Леш С. Соціологія постмодернізму = Sociology of postmodernism / Скот Леш. – Львів : Кальварія, 2003. – 344с. – ISBN 966-663-106-7


  Постмодернізм став предметом передусім естетичного, морального і політичного дискурсу. Однак він не став предметом серйозного систематичного аналізу, зокрема серйозного соціологічного аналізу. Спокійний соціологічний аналіз і є темою даного досліджен
1133121
   Соціологія права : підручник [для студентів юридичних спеціальностей] / М.І. Панов, Н.П. Осипова, Л.М. Герасіна, Г.П. Клімова, О.В. Сердюк, В.Д. Водник, Ю.І. Золотарьова, В.Д. Бринцев; [Панов М.І. та ін.] ; за ред. Н.П. Осипової ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : ІнЮре, 2003. – 275 с. – ISBN 966-313-063-6
1133122
   Соціологія права : навч. посібник / О.М. Джужа, В.М. Вовк, І.Г. Кириченко, І.Г. Ковальський, С.М. Корецький, Ю.О. Левченко, А.С. Надточій; [Джужа О.М., Вовк В.М., Кириченко І.Г., Ковальський І.Г., Корецький С.М., Левченко Ю.О., Надточій А.С.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 286 с. – ISBN 966-667-109-3
1133123
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич
№ 2/3. – 2012. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133124
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-6433
№ 1/2 (12/13). – 2015. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133125
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-6433
№ 3/4 (14/15). – 2015. – 510 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133126
  Ерліх Є. Соціологія права (1922) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 161-167. – ISSN 1818-992Х
1133127
  Савчук С.В. Соціологія права і юридична соціологія: тотожність чи відмінність предметів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.5-9. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1133128
  Яцино К.С. Соціологія права: деякі аспекти методології // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 160-168


  У статті проаналізовано різноманітні методи, якими оперує наука соціологія права при дослідженні правових явищ. Наведена класифікація методології соціології права та досліджуються різні підходи до трактування поняття "метод" в правовій соціології.
1133129
  Огаренко В.М. Соціологія праці : Навчальний посібник / В.М. Огаренко; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніципального управління". – Запоріжжя : ЗІДМУ, 2001. – 306с. – ISBN 966-95921-4-3
1133130
  Дворецька Г.В. Соціологія праці : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; Мін-во освіти і науки України. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 244с. – ISBN 966-574-217-5
1133131
  Боришкевич Л.Д. Соціологія праці : (аналітико-статистична інформація) / Л.Д. Боришкевич; МОНУ. Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформації. – Київ : УкрІНТЕІ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу ; Вип. 16)
Вип. 13. – 2002. – 44с.
1133132
  Лукашевич М.П. Соціологія праці : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич. – Київ : Либідь, 2004. – 440с. – ISBN 966-06-0288-Х
1133133
  Огаренко В.М. Соціологія праці : Навчальний посібник для студентів вузів / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; МОНУ; Гуманітарний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 304с. – ISBN 966-364-049-9
1133134
  Вакуленко С.М. Соціологія праці : навчально-методичний посібник / С.М. Вакуленко. – Київ : Знання, 2008. – 262с. – Ббібліогр.: с. 238-262. – ISBN 978-966-346-338-4
1133135
   Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації і перспективи розвитку : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред.-координатори: М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 351, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-032-6
1133136
  Лисиця Н.М. Соціологія реклами : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Лисиця, Ю.В. Бєлікова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 207, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 198-202. - Імен. покажч.: с. 203-207. – Бібліогр.: с. 155-170. – ISBN 978-966-623-904-7
1133137
  Яроцький Л.В. Соціологія релігії : окреми нариси з історії християнства / Л.В. Яроцький. – Житомир : Полісся, 2004. – 188с. – ISBN 966-655-113-6
1133138
  Лукашевич М.П. Соціологія релігії : навчальний посібник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 224 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-733-7
1133139
  Чигрин В.О. Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи : Дис. ... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Чигрин В.О.; МОНУ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 497л. – Бібліогр.: л.472-497
1133140
  Чигрин В.О. Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи : автореф. дис. ... д-ра соціол.. наук : спец.: 22.00.04 - спец. та галузеві соціології / Чигрин В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 30 с. – Бібліогр.: 38 назв
1133141
  Лукашевич М.П. Соціологія сім"ї : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-741-2
1133142
  Позднякова-Кирбят"єва Соціологія соціально-історичної пам"яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії : монографія / Позднякова-Кирбят"єва Елліна Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 399, [1] с. : табл. – Бібліог.: с. 365-399. – ISBN 978-966-599-460-2
1133143
  Лукашевич М. Соціологія соціальної роботи / М. Лукашевич, Т. Семгіна // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 107-150. – ISSN 1810-2131
1133144
  Літвинов С. Соціологія соцієтальних просторів суспільства: міркування про концептуальну основу рефлексивної теорії суспільної практики // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 30-38


  Запропоновано бачення соціальної реальності як такої, що розшарована на царини праксису, кожна з них має знайти відображення в загальній соціальній теорії. Розглянуто концептуальні засади рефлексивної картини суспільного праксису як способу соціального ...
1133145
  Недюха М.П. Соціологія способу життя : Матеріали лекції / М.П. Недюха, І.М. Салій. – Київ : "МП Леся", 2002. – 31с. – ISBN 966-957-85-31
1133146
   Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – 95, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-171-811-0
1133147
  Ніколаєвська А.М. Соціологія та українське суспільство: професійно-етичний вимір // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С.9-13. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1133148
  Зімель Г. Соціологія трапези // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 187-192. – ISSN 1563-3713
1133149
  Лукашевич М.П. Соціологія туризму : курс лекцій / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор ; МОНУ, Ін-т вищої освіти акад. пед. наук України, Ужгород. нац. ун-т, Київ. ун-т туризму, екон. і права. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-8764-81-3
1133150
   Соціологія у (пост) сучасності : збірник тез доповідей VIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (15-16 квітня 2010), м. Харків / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина ; [ред. кол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М. та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 233 с. – ISBN 978-966-623-650-3
1133151
   Соціологія у (пост)сучасності : збірник тез доповідей ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (14-16 квітня 2011), м. Харків / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Соціолог. фак., Студ. наук. т-во ; [редкол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М., Вакуленко С.М. та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 216, [1] с. : іл., табл. – Укр., англ., рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-623-741-8
1133152
  Масальський В.І. Соціологія у конспективному викладі : [навчальний посібник для студентів несоціологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / В.І. Масальський ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії слов"ян Іст. ф-ту, Підрозд. соціології Ф-ту суміж. (додатк.) професій. – 3-є вид., уточн. і допов. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 317, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-295 та в кінці тем. – ISBN 978-966-374-609-8
1133153
  Димитрова Л.М. Соціологія управління та організацій : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Димитрова; МОіНУ; Нац. технічн. ун-тет України "КПІ". – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Політехніка. Ліра-К, 2005. – 156с. – ISBN 966-622-176-4
1133154
  Туленков М.В. Соціологія управління як галузь наукового знання: концептуальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-90. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу концептуалізації ключових засад соціології управління як окремого напряму сучасного наукового знання. Зокрема, розглядається ґенеза та етапи розвитку соціології управління, виокремлюються її змістовні чинники, аналізуються ...
1133155
  Нагорний Б. Соціологія управління: пошук відповідей на виклик часу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.126-132. – ISSN 1563-3713
1133156
  Молованюк В. Соціологія юриспруденції США // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 114-124.
1133157
  Познанська К.В. Соціологія як поліпарадигмальне знання про соціальні спільності і соціальні процеси // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 93-97. – ISSN 2077-1800
1133158
   Соціологія, психологія, педагогіка: погляд молодих науковців : Матеріали конференції студентів та аспірантів факультету соціології та психології 27 квітня 2005 року. – Київ : Київський університет, 2005. – 282с.
1133159
  Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-33-4
1133160
  Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 408с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-33-4
1133161
  Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – Київ : Каравела, 2008. – 544с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-37-7
1133162
  Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : основи загальної, спеціальних та галузевих теорій : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – Київ : Каравела, 2012. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-37-7
1133163
  Полторак В.А. Соціологія. Основи соціології праці та управління: Конспект лекцій для студ. інженерно-технічних спец. / В.А. Полторак. – К., 1992. – 144с.
1133164
  Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навчальний посібник / Є.В. Сірий; МОіНУ. – Київ : Атіка, 2004. – 479 с. – ISBN 966-8074-95-5


  Розраховано на студентів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін
1133165
  Сірий Є.Е. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посібник / Є.В. Сірий; МОНУ. – 2-ге вид. – Київ : Атіка, 2007. – 480с. – ISBN 966-8074-95-5
1133166
   Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів : за галуззю знань 0301 - соціально-політичні науки напрямом 6.030101 - соціологія : навчально-методичний посібник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.В. Коваліско та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Іст. ф-т, Каф. історії та теорії соціології. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 1. – 2011. – 562, [2] с. : табл.
1133167
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 1/2. – 1998
1133168
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 3. – 1998
1133169
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 4/5. – 1998
1133170
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 6. – 1998
1133171
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 1. – 1999
1133172
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 2. – 1999
1133173
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 3. – 1999
1133174
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 4. – 1999
1133175
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 1. – 2000
1133176
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 2. – 2000
1133177
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 3. – 2000
1133178
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 4. – 2000
1133179
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 2. – 2001
1133180
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
1133181
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2001
1133182
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2004
1133183
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2004
1133184
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2004
1133185
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2004
1133186
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2005
1133187
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2006
1133188
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2006
1133189
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2006
1133190
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2006
1133191
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2007
1133192
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2007
1133193
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2007
1133194
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2007
1133195
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2008
1133196
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2008
1133197
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2008
1133198
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2008
1133199
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2009
1133200
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2009. – 204 с.
1133201
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1 січень-березень. – 2010
1133202
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2 квітень-червень. – 2010
1133203
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3 липень-вересень. – 2010
1133204
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4 жовтень - грудень. – 2010
1133205
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2011. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
1133206
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2011
1133207
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1133208
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1133209
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1 січень - березень. – 2012
1133210
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2 квітень - червень. – 2012
1133211
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3 липень - вересень. – 2012
1133212
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4 жовтень - грудень. – 2012
1133213
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2013
1133214
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2013
1133215
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2013
1133216
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2013
1133217
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2014
1133218
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2014
1133219
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1133220
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1133221
   Соціологія: Терміни. Поняття. Персоналі : навчальний словник-довідник для студентів. – Київ ; Львів : Каравела ; Новий Світ-2000, 2002. – 480 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6; 966-7827-15-1
1133222
   Соціолого-педагогічний словник. – Київ : ЕксОб, 2004. – 304с. – ISBN 966-7769-33-Х
1133223
   Соціолого-педагогічний словник : [навч.-довідк. вид. для студентів ВНЗ] / [авт.-уклад.: В.В. Радул та ін. ; за заг. ред. В.В. Радула]. – [2-ге вид.]. – Харків : Мачулін, 2015. – 443, [1] с. – ISBN 978-966-8768-83-5
1133224
  Погрібна В.І. Соціолого-правовий аналіз співвідношення цілей і засобів у правозастосовній діяльності // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 305-310. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
1133225
  Яковенко Ю. Соціологя на роздоріжжі: методологія чи емпірія? / Ю. Яковенко, Л. Ніколаєнко, А. Яковенко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 2 (56). – С. 47-65. – ISSN 1810-2131
1133226
  Васюк О. Соціометричне дослідження міжособистісних взаємин студентів академічної групи / О. Васюк, С. Виговська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 118-122. – ISSN 2308-4634
1133227
  Кудрейко І. Соціомовний стереотип : теоретичний аспект // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 17-22. – Бібліогр.: С. 21; 18 назв


  Про основні ознаки та запропоновано авторську дефініцію соціомовного стереотипу. Він постає показником належності мовця до певної соціальної групи. Автор знаходить вияви соціостереотипів у професійному, молодіжному та сімейному мовленні.
1133228
  Журавльова С. Соціоорієнтована модель виховання особистості Георга Кершенштейнера в освітніх реформах Німеччини (початок 20 ст) // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.77-80. – ISSN 0131-6788
1133229
  Костенко О.М. Соціопатична особа і концепція ексцесу у кримінології // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 196-200.
1133230
  Креденець Н.Я. Соціопедагогічна категорія "соціальне партнерство" в міжнародних документах та дослідженнях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 85-90. – (Педагогіка ; № 4)


  Розглянуто сутність соціопедагогічного феномена соціального партнерства, який розвинувся в міжнародному просторі в ході масштабних освітніх реформ 70-х років XX ст. - початку XXI ст. Соціальне партнерство розглянуто як засіб вирішення суперечностей ...
1133231
  Дашкевич Я. Соціополіси в Україні: ефекти та дефекти // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.5-9
1133232
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні передумови семіотизації концептуального простору "Ми Європа" у сучасному іспаномовному дискурсі преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 258-263
1133233
  Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 249 л. + Додаток: л. 217-249. – Бібліогр.: л. 174-216
1133234
  Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1133235
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Шкарбан І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. + Додатки: л.197-201. – Бібліогр.: л.194-196
1133236
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Шкарбан І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1133237
  Кисельов М.М. Соціоприродний підхід в аспекті гуманізації сучасного природознавства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 292-311
1133238
  Чернявська Л.В. Соціопросторові концепти мас-медійного дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 150-153. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті висвітлено поняття соціального простору та мас-медійного дискурсу. Здійснено осмислення історичного становлення термінів, їх сучасної актуалізації. Розглянуто характеристики соціопросторових концептів. В статье рассмотрены понятия социального ...
1133239
  Чернявська Л.В. Соціопросторові критерії дискурсивних практик медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 27-33


  У статті розглянуто соціальний простір як основу дискурсу, визначено особливості медіадискурсу в контексті соціопросторових критеріїв. Концептуалізація соціального простору відбувається в контексті міждисциплінарного підходу до дискурсивних практик, ...
1133240
  Чернявська Л.В. Соціопросторові параметри медіакритики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 42-46. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1133241
  Чернявська Л. Соціопросторові параметри медіакритичного дискурсу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 7-15


  У дослідженні проаналізовано медіакритичний дискурс в Україні та особливості його розвитку, а також визначено соціопросторові параметри медіакритики. Медіакритика постає в контексті сучасного медійного дискурсу, який набуває трансформацій під час нових ...
1133242
  Латюк І.М. Соціопсихічна специфіка реклами на телебаченні // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 110-111
1133243
  Кучер В.В. Соціопсихологічна модель людини-героя за сюжетом романів-антиутопій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 72-76. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1133244
  Башнянин Г. Соціопсихологічні аспекти контролю і діагностики інтенсивних методів навчання та перспективи їх впровадження у навчальний процес ВНЗ / Г. Башнянин, П. Мисловський // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 49-63 : рис. – ISSN 1682-2366


  Аналізується семантичний зміст термінів learning outcomes, які нині є системотвірними підвалинами підходу до модернізації вищої освіти. Показано, що вирішення термінологічної проблеми забезпечить семантичну порівнянність означуваних цими термінами у ...
1133245
  Пачковський Ю.Ф. Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки / Ю.Ф. Пачковський. – Львів : Світ, 2000. – 272с. – ISBN 5-7773-0427-3; 966-7119-15-7
1133246
  Новікова Л. Соціоструктурна диференціація ціннісних орієнтацій студентів університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-34. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості ціннісних орієнтацій (в системі матеріалістичних - постматеріалістичних координат, за Р. Інглхартом) студентів одного з передових ВНЗ України та детермінанти їх диференціації. Виявлено, що ціннісна свідомість студентства має ...
1133247
  Литвин Анатолій Пантелійович Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Литвин Анатолій Пантелійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 183 л. – Бібліогр.: л. 170-183
1133248
  Литвин Анатолій Пантелійович Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Литвин А.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
1133249
  Колишко Р.А. Соціосфера буття людства: соціальний організм людства та цінність людської особистості / Р.А. Колишко, К.О. Литвиненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 10-16


  У статті досліджуються основні проблеми у сфері захисту прав людини, які існують на даний час, а також пропонується модель нового міжнародно- правового регулювання означеної сфери для мети виживання соціального організму Людства.
1133250
  Гулянович І. Соціотопографія приміських селищ одеського градоначальства в середині XIX століття: джерельна база реконструкції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 262-271. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1133251
  Петренко Даніїл Олександрович Соціофонетична варіативність вимови політичних діячів Німеччини : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Петренко Даніїл Олександрович; Таврійський нац. ун-тет ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2002. – 220 л. + Додатки: л.215 - 220. – Бібліогр.: л. 184 - 213
1133252
  Петренко Даніїл Олександрович Соціофонетична варіативність вимови політичних діячів Німеччини : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Петренко Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1133253
  Кулинич Олег Іванович Соціофонетична варіативність голосних сучасної французької мови (експериментальне дослідження на матеріалі швейцарського регіонального варіанта вимови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Кулинич О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 195л. + Додатки 206 л. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.170-195
1133254
  Кулинич Олег Іванович Соціофонетична варіативність голосних сучасної французької мови (експериментальне дослідження на матеріалі швейцарського регіонального варіанта вимови) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Кулинич О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв.
1133255
  Петренко Олександр Дем"янович Соціофонетична варіативність сучасної німецької мови у Німеччині : Автореф. дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Петренко Олександр Дем"янович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 36 с.
1133256
  Кузь О.М. Соціоцентрична релігійність як специфічна форма відчуження // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 84-93. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1133257
  Носова Г.Ю. Соціум / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 346-347. – ISBN 966-642-073-2
1133258
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький. – ISBN 978-617-7009-44-3
Вип. 1. – 2016. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133259
  Голобородько Ярослав Соціумний інтер"єр чи психологічний дизайн? (Художні дилеми Марії Матіос) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – №12 (576). – С. 81-85. – ISSN 0236-1477
1133260
  Марченкао А. Соціцокультурний підхід до міських проблем : [Рецензія] // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 186-188. – ISSN 1563-3713
1133261
   Соціяльне виховання : Підручн.: Каталог на 1928-1929 рр. – Харків, 1929. – 64с.
1133262
  Козоріс М. Соціяльні моменти в творчості В.Стефаника / М. Козоріс. – Х.К., 1932. – 40с.
1133263
  Запорожець С. Соціяльно-побутові проблеми / Сидір Запорожець. – Торонто : [б. в.], 1956. – 296 с.
1133264
  Привалов Юрий Алексеевич Соцмально-мировоззренческое основание категорий тождество и различие : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Привалов Юрий Алексеевич; КГУ. – Киев, 1989. – 163л. – Бібліогр.:л.146-162
1133265
   Соцмедиа в библиотеках: скорее модные, чем нужные? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 6, июль - август. – С. 57-59. – ISSN 1726-6726


  Не первый год на Крымской конференции эксперты обсуждают эволюцию социальных медиа и присутствие в них библиотечного, издательского, научного сообществ. Речь идет о тенденциях, проектах продвижения книги и чтения, влиянии рекомендательных сервисов на ...
1133266
   Соцмедиа и библиотеки // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  Уже третий год в рамках Крымской конференции проводится круглый стол - мозговой штурм "Социальные медиа и библиотеки". Как наиболее грамотно позиционировать библиотеку в соцмедийном пространстве? Какие ресурсы и по каким критериям выбирать, чтобы найти ...
1133267
   Соцоніка. – Тернопіль, 1991. – 64с.
1133268
  Майзель Евгений Соцреализм с человеческим лицом // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 0130-6405


  Портрет Вячеслава Тихонова
1133269
  Мусій М.М. Соцреалізм і художник: проблема вибору. Львівський досвід 1960-1980-х рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 88 : Теорія та історія культури
1133270
  Ксьондзик Н.В. Соцреалізм крізь призму класицизму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті досліджуємо феномен соціалістичного реалізму, та презентуємо його крізь призму класицизму, через порівняння цих двох відмінниц літературних стилів. Проаналізовано апелювання до спільних ідеологічних орієнтирів, використання однакових ...
1133271
  Шестопалова Т. Соцреалізм очима сучасної європейської науки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 115-121. – ISSN 1728-9572
1133272
  Хархун В.П. Соцреалізм у постсталінській літературі (українська проекція) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 190-197. – (Серія: Філологія)
1133273
  Хархун В. Соцреалізм як канонічне мистецтво // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 3-14. – Бібліогр.: Літ.: с.13-14; 18 п. – ISSN 0236-1477
1133274
  Сивак Л.М. Соцреалізм як напрям ідеократичної естетики: здобутки та втрати // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 350-356. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1133275
  Тарнашинська Л.Б. Соцреалізм як проекція тоталітаризму: природа художнього мислення // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 120-132


  У статті розглядаються деякі аспекти тоталітарної свідомості, що мали безпосередній вплив на трансформацію художньої свідомості митця, яка протягом першої половини ХХ століття сформувала метод соцреалізму і в силовому полі якої працювали й українські ...
1133276
  Гундорова Тамара Соцреалізм: між модерном і авангардом // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про зв"язок соціалістичного реалізму, що трактується як естетичний феномен, з досвідом авангардизму й кітчу, лівого мистецтва й неоромантизму. Предмет дискусії - ототожнення соцреалізму з постмодернізмом, а також уніфікація самого ...
1133277
  Гундорова Т. Соцреалізм: між модерном і авангардом // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-21. – ISSN 0236-1477
1133278
  Хархун В.П. Соцреалістичний іконостас в українській репродукції // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 367-372. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1133279
  Рудницька О. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук у романі Юрія Яновського "Верщники" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 55-59. – ISSN 0130-5263
1133280
  Волкова М. Соцсети: скрытая угроза : культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 11. – С. 193-195. – ISSN 0131-2332
1133281
  Щербата Г.М. Соцыальний захист населення: теоретико-методологічний аспект соціологічного аналізу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 204-208. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1133282
   Соцыялістычни рух на Беларусы у проклямацыях 1905 году. – Менск, 1927. – 256с.
1133283
  Доунар-Запольски М.В. Соцыяльна-экономичная структура литоуска-беларускае дзяржавы у XVI-XVIII сталецьцях / Митрофан Доунар-Запольски. – Б. м. : б. и. – 66 с. – Экз. без обл. и без данных о изд. и издательсте
1133284
   Сочетаемостные отношения языковых единищ на разных уровнях и их презентация в национальноц аудирории. – Ташкент, 1986. – 138с.
1133285
  Ткаченко Ю.М. Сочетаемость глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ткаченко Ю.М.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 24л.
1133286
  Муравьева Лариса Степановна Сочетаемость глаголов движения с другими глаголами в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Муравьева Лариса Степановна; МГУ. Филол. фак. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1133287
  Хименко Валентина Владимировна Сочетаемость глаголов с инфинитивом в текстах современного английского языка (поверхностная структура и семантика) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Хименко Валентина Владимировна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1133288
  Андреев Сергей Николаевич Сочетаемость глагольных основ с суффиксами -ment и -ion в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Андреев Сергей Николаевич; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1980. – 16л.
1133289
  Дидковская В.Г. Сочетаемость глагольных фразеологизмов и фразеологических сочетаний со словом : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Дидковская В.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1978. – 15л.
1133290
   Сочетаемость и речевая репрезентация языковых единиц. – Новосибирск, 1983. – 73с.
1133291
  Турьева О.В. Сочетаемость и семантическая структура прилагательных, объединенных значениями Right - Wrong в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Турьева О.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 15л.
1133292
  Копыленко М.М. Сочетаемость лексем в русском языке : пособие для студентов / М.М. Копыленко. – Москва : Просвещение, 1973. – 119с.
1133293
  Полякова Наталья Михайловна Сочетаемость первичных фонологических единиц в английском языке. (На материале английского консонантизма) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Полякова Наталья Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 17л.
1133294
  Винничук Д.Т. Сочетаемость при подборе в заводском стаде крупного рогатого скота. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Винничук Д.Т.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 23л.
1133295
  Турьева О.В. Сочетаемость прилагательных и их синонимия в современном английском языке / О.В. Турьева. – Л., 1970. – 32с.
1133296
  Нещадин Н.Г. Сочетаемость приставки пере- с глаголами в современном русском языке : Автореф... канд .фиол.наук: 10.02.01 / Нещадин Н.Г.; ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 19л.
1133297
   Сочетаемость синтаксических единиц. – Ростов на Дону, 1984. – 137с.
1133298
   Сочетаемость слов и вопросы обучения русскому языкуиностранцев. – М, 1984. – 167с.
1133299
  Белихова Лариса Ивановна Сочетаемость элементарных предложений в составе сложноподчиненных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Белихова Лариса Ивановна; Киевск. гос. ун-т. – К., 1978. – 24л.
1133300
   Сочетаемость языковых единиц. – Ростов на Дону, 1968. – 15с.
1133301
   Сочетаемость языковых единиц в германских и романских языках. – Киев, 1983. – 146с.
1133302
  Болдырева М.М. Сочетание to be+ причастие II со значением результативного состояния в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Болдырева М. М.; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – М., 1971. – 24л.
1133303
  Дубилей А.Н. Сочетание анализа и изменений стратегии - залог эффективности / А.Н. Дубилей, С.Г. Васильев, Ю.С. Кузнецов // Корпоративные системы : Журнал передовых технологий / ООО "Декабрь". – Киев, 2006. – № 3. – С. 49-53. – ISSN 1605-5470
1133304
  Кутерницкий А.Д. Сочетание браком / А.Д. Кутерницкий. – Л., 1988. – 254с.
1133305
  Пересекин В.Н. Сочетание видов деятельности в крупном городе // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 38-41. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1133306
   Сочетание геологических и геофизических методов при изучении известных рудных районов. – М, 1960. – 43с.
1133307
  Бандик А.Н. Сочетание глагола to be co со словами типа up в английском язфке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Бандик А.Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 17л.
1133308
  Сирота С. Сочетание глаголов с инфинитивом в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сирота С. ; МГУ. – Москва, 1964. – 17 с.
1133309
  Нижечек В.И. Сочетание государственных и общественных начал в организации и деятельности местных Советов депутатов трудящихся : Автореф... канд. юр.наук: / Нижечек В. И.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1964. – 25л. – Бібліогр.:с.24=15
1133310
   Сочетание государственных и общественных начал в упрвлении обществом. – М, 1965. – 222с.
1133311
  Таланов А.В. Сочетание государственных и общественных начал в формировании и деятельности органов советского государства : Автореф... канд. юрид.наук: / Таланов А.В.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1970. – 16л.
1133312
  Искрова Ц.В. Сочетание групповых видов работ учащихся с фронтальными и индивидуальными как одно из средств обеспечивающих условия для успешной работы каждого ученика. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Искрова Ц.В.; АПН СССР. – М., 1978. – 19л.
1133313
  Васильева Т.В. Сочетание групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности ст-ов как средство повышения эффективности обучения : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Васильева Т. В.; МВиССО УССО. – К., 1985. – 239л. – Бібліогр.:л.190-239
1133314
  Васильева Т.В. Сочетание групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности студентов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Васильева Т.В.; КГУ. – К, 1986. – 23л.
1133315
  Агирбов Иналь Аминович Сочетание интернациональных и национальных интересов при социализме (на опыте культурного строительства народов Северного Кавказа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Агирбов Иналь Аминович; АН СССР. Ин-т философии. – Черкесск, 1974. – 22л.
1133316
  Кукушкин М.И. Сочетание интернациональных и национальных моментов в организации и деятельности местных Советов депутатов трудящихся. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Кукушкин М.И.; Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1969. – 21л.
1133317
  Мартиросян Э.Р. Сочетание личного и общетсвенного в трудовом праве / Э.Р. Мартиросян. – Новосибирск, 1978. – 96с.
1133318
  Двилявичюс И. Сочетание личных и коллективных материальных интересов в колхозах (На материалах колхозов Литовской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Двилявичюс И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16л.
1133319
  Страуме О.К. Сочетание личных и общественных интересов в дороворе найма жилого помещения. : Автореф... канд.юрид.наук: / Страуме О.К.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1971. – 28л.
1133320
  Лисенков В.И. Сочетание личных и общественных интересов как принцип управления социалистическим производством : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Лисенков В.И.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 22л.
1133321
  Мона Д. Сочетание личных и общественных интересов при социализме. (На метер. Венгрии). : Автореф... канд. филос.наук: / Мона Д.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1962. – 14л.
1133322
  Саков М.П. Сочетание материальных и моральных стимулов в развитии производства / М.П. Саков. – Москва : Мысль, 1966. – 68 с.
1133323
  Овчинников Н.Е. Сочетание материальных и моральных стимулов к труду в процессе строительства комаунизма : Автореф... канд .филос.наук: / Овчинников Н. Е.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1963. – 16л.
1133324
  Головченко В.И. Сочетание метода Ментора с принципом "селекция на точку роста" в селекционной работе с плодовыми : Дис... наук: / Головченко В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 308л. – Бібліогр.:л.283-308
1133325
  Татаринов В.В. Сочетание накопления и потребления в колхозах. (На примере колхозов Могилевской обл. БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Татаринов В.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 22л.
1133326
  Скрипка П.И. Сочетание национального и интернационального в формировании новой личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Скрипка П.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1973. – 24л.
1133327
  Агирбов И.А. Сочетание национальных и интернациональных интересов / И.А. Агирбов. – Черкесск, 1974. – 331с.
1133328
  Акбашев Б.Х. Сочетание общенародных и национальных интересов в экономическом строительстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Акбашев Б.Х. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1972. – 22 с.
1133329
  Ганев Б. Сочетание общественного и государственного управления духовной культурой при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Ганев Б.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1133330
  Лаптев И.Д. Сочетание общественного и личного в колхозах. Лекция, прочит. на Совещании редакторов и заведующих отделами сельского хозяйства обл., краев. и респ. газет, состоявшемся в Москве, в ЦК КПСС, 19 ноября / И.Д. Лаптев. – Москва, 1954. – 20с.
1133331
  Алиев М.А. Сочетание общественных и личных интересов в период разворнутого строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев М. А.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1964. – 30л.
1133332
  Ануфриев Е.А. Сочетание общественных и личных интересов в процессе строительства социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ануфриев Е.А. ;. – Москва, 1958. – 19 с.
1133333
  Дикого Л.И. Сочетание общественных и личных интересов в сельскохозяйственной артели : Автореф... Канд.экон.наук: / Дикого Л.И.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Киев, 1962. – 29л.
1133334
  Сабикенов С. Сочетание общественных и личных интересов в современном праве : Автореф... канд. юр.наук: / Сабикенов С.; АН СССР, Ин-т гос. и права. – М., 1969. – 16л.
1133335
  Лебедева О.К. Сочетание общественных и личных интересов и всестороннее развитие личности в процессе строительства коммунизма / О.К. Лебедева. – М., 1964. – 60с.
1133336
  Провазник С. Сочетание общественных и личных интересов и его роль в воспитании крестьян при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: / Провазник С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 15л.
1133337
  Лавриненко В.Н. Сочетание общественных и личных интересов как характерный принцип социалистических производственных отношений : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Лавриненко В.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Философ. фак. – Москва, 1964. – 16 с.
1133338
  Целикова О.П. Сочетание общественных и личных интересов при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Целикова О. П.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1951. – 18л.
1133339
  Целикова О.П. Сочетание общественных и личных интересов при социализме / О.П. Целикова. – М., 1957. – 100с.
1133340
  Гусев А.Д. Сочетание общественных и личных интересов при социализме / А.Д. Гусев. – Минск, 1957. – 43с.
1133341
  Гусев А.Д. Сочетание общественных и личных интересов при социализме / А.Д. Гусев. – Минск, 1957. – 43с.
1133342
  Гусев А.Д. Сочетание общественных и личных интересов при социализме. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гусев А.Д.; М-во высш. образования СССР. – Минск, 1958. – 16л.
1133343
  Иванькова Н.А. Сочетание общественных, коллективных и личных материальных интересов при социализме. (На опыте пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Иванькова Н.А.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1971. – 16л.
1133344
  Гой Семен Михайлович Сочетание оплаты по труду и общественных фондов потребления в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гой Семен Михайлович ; МГУ , Экон. фак-т. – Москва, 1975. – 19 с.
1133345
  Аветисян Г.М. Сочетание определения с определяемым в древнеармянском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Аветисян Г.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
1133346
  Бялковская В.С. Сочетание отраслевого и территориального принципов управления экономикой / В.С. Бялковская. – М, 1982. – 40с.
1133347
  Давыдов Л.Д. Сочетание отраслевого и территориального управления / Л.Д. Давыдов. – М, 1986. – 64с.
1133348
   Сочетание отраслевого и территориального управления в СССР и ГДР. – М, 1982. – 160с.
1133349
  Сыч В.А. Сочетание отраслевого и территориального управления и вопросы развития производственной инфраструктуры / В.А. Сыч. – К., 1981. – 44с.
1133350
  Юсупов В.А. Сочетание отраслевого и территориального управления промышленностью СССР / В.А. Юсупов. – Казань, 1973. – 127с.
1133351
   Сочетание отраслевого и территориального управления экономикой союзной республики. – Минск, 1991. – 239с.
1133352
  Гавриш Д.З. Сочетание отраслей в винградарских совхозах юга УССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гавриш Д.З. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Одесса, 1955. – 16 с.
1133353
  Гавриш Д.З. Сочетание отраслей в виноградарских совхозах Юга УССР : Дис... канд. эконом.наук: / Гавриш Д.З.; Укр. науч.-иссл. ин-т виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова. – Одесса, 1953. – 237л. – Бібліогр.:л.231-237
1133354
   Сочетание отраслей в колхозах. – Москва, 1941. – 112с.
1133355
  Стеценко М.А. Сочетание отраслей в хлопкосеющих колхозах / М.А. Стеценко. – Ташкент, 1959. – 159с.
1133356
  Осадько С.П. Сочетание отраслей сельского хозяйства в зерновых совхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Осадько С.П.; Моск.гос.экон.ин-т. – М, 1950. – 20л.
1133357
  Николаев Ф.А. Сочетание поглощения гамма-квантов ядрами F19, Mg24, A27 и Са40 в области дипольного гигантского резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев Ф. А.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1965. – 16л.
1133358
  Зеленка Я.П. Сочетание промышленного и сельскохозяйственного труда в совхозах Латвийской ССР и его влияние на равномерность использования рабочей силы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Зеленка Я.П.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 30л.
1133359
  Автономов А. Сочетание публично- правовых и частноправовых начал в Конституции Российской Федерации // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.79-84. – ISSN 1560-7828
1133360
  Пивнева Валентина Семеновна Сочетание рабочей силы со средствами производства и влияние его совершенствования на эффективность труда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пивнева Валентина Семеновна; КГУ. – К., 1979. – 15л.
1133361
  Пивенева Валентина Семеновна Сочетание рабочей силы со средствами производства и влияния его совершенствования на эффективность труда в условиях развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Пивенева Валентина Семеновна; КГУ им. Т. Шевченка. – К, 1979. – 205л.
1133362
  Федосов В.П. Сочетание реального и виртуального в подготовке бакалавров, специалистов и магистров по направлению "Радиотехника" / В.П. Федосов, Ф.А. Цветков // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 6-18


  Обсуждаются характер, проблемы и современные требования к организации и проведению учебного процесса при подготовке бакалавров, специалистов и магистров по направлению "Радиотехника". Отстаивается позиция необходимости разумного сочетания реального ...
1133363
  Бойко А.А. Сочетание с инфинитивом несовершенного вида в современном русском языке. / А.А. Бойко. – Л., 1973. – 136с.
1133364
   Сочетание слова учителя и средств наглядности в обучении. – М, 1958. – 380с.
1133365
  Пупкис А. Сочетание согласных в современном литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Пупкис А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 15 с.
1133366
  Баранович С.Н. Сочетание социалистического патриотизма и интернационализма в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филос.наук: 09..621 / Баранович С.Н.; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1970. – 24л.
1133367
   Сочетание территориального и отраслевого планирования. Опыт госпланов АССР, краев. и обл. план. комиссий : [ Сб. ст. ]. – Москва : Экономика, 1979. – 111 с.
1133368
   Сочетание торетических и практических занятий по педагогике как условие эффективности формирования учителя в педвузе. – Москва, 1981. – 144с.
1133369
  Ерастов Н.П. Сочетание требований логики и психологии в лекции / Н.П. Ерастов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с .


  Ерастов Н.П. Сочетание требований логики и психологии в лекции
1133370
  Городецкий Е.С. Сочетание уровня оплаты труда и общественных фондов потребления в колхозах / Е.С. Городецкий, П.В. Савченко. – М., 1974. – 175с.
1133371
  Кныш Л.П. Сочетание фронтальной и индивидуальной работы с учащимися на уроке. : Автореф... канд. пед.наук: / Кныш Л.П.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1959. – 16л.
1133372
  Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений / Р.И. Кондратьев. – Львов : Вища школа ; Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1977. – 149, [3] c. – Библиогр.: с. 146-150 и в подстроч. примеч.
1133373
  Довгаль Г.В. Сочетание экономической и социальной эффективности объединений предприятий / Г.В. Довгаль, Н.И. Данько // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 38-49. – ISSN 1993-5560
1133374
  Попова Н.В. Сочетания "Haben + zu + инфинитив" и "Sein + zn + инфинитив" в современном немецком языке и способы их перевода на русский язык. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова Н.В.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. языков. – Л., 1954. – 16л.
1133375
  Муршель Е.П. Сочетания "глагол+абстрактное существительное" английского языка и их соответствия в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Муршель Е.П,; МГУ. – Ленинград, 1971. – 26с.
1133376
  Рубенчик И.Ш. Сочетания глагола faire с существительными без предслога в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рубенчик И.Ш.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1956. – 13л.
1133377
  Макеенко В.Н. Сочетания глаголов с предложными наречиями в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Макеенко В.Н.;. – М., 1951. – 14л.
1133378
  Прокопович Н.Н. Сочетания наречий с именами прилагательными в современном русском языке. / Н.Н. Прокопович. – М, 1962. – 76с.
1133379
  Уемова Е.А. Сочетания с отложительным падежом в латинском языке 3 в. д.н.э. -- 2 в.н.э. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Уемова Е.А. ; Моск. ордена Ленина гос.ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
1133380
  Петровский Николай Сергеевич Сочетания слов в египетском языке : Автореф... д-ра филол.наук: / Петровский Николай Сергеевич; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1967. – 40л.
1133381
  Бертагаев Т.А. Сочетания слов и современная терминология / Т.А. Бертагаев. – М, 1971. – 152с.
1133382
  Кулюкина Людмила Александровна Сочетания слов, возникающие в строе предложения современного русского литературного языка (на материале конструкций типа: ходил веселый, стоял задумчивый) : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01 / Кулюкина Людмила Александровна; МП РСФСР. Моск. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 26л.
1133383
  Белецкий Б.Я. Сочетания типа "глагол" абстрактное существительное французского языка и их соответствия в русском языке : Автореф... наук: 10.02.05 / Белецкий Б.Я.;. – М., 1978. – л.
1133384
  Берлизон С.Б. Сочетания типа make up, make for в современном английском языке / С.Б. Берлизон. – М.-Л, 1964. – 416 с.
1133385
  Гаврилова Л.И. Сочетательные связи французских глаголов / Л.И. Гаврилова, И.А. Шигаревская. – Москва, 1978. – 160с.
1133386
  Антоненко А.С. Сочетоние единочалия и общественных начал в управлении промышленным предприятием в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Антоненко А.С.; Х. гос. ун-тет. – Х, 1970. – 26л.
1133387
  Харламова Татьяна Сочи-2014: впереди - семь лет ожидания : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 10 : Фото
1133388
  Грунин Михаил Сочи-2014: кавказская бесприданница : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 35-37
1133389
   Сочи - 2014 : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 14 : Фото
1133390
  Даль Г.С. Сочи / Г.С. Даль. – Ростов на /Д, 1935. – 76с.
1133391
   Сочи : Альбом. – Москва, 1936
1133392
   Сочи : Альбом. – Ленинград-Москва : Искусство, 1959
1133393
  Зайев И.Л. Сочи / И.Л. Зайев. – Краснодар, 1962. – 293с.
1133394
  Зайев И.Л. Сочи / И.Л. Зайев. – Краснодар, 1968. – 176с.
1133395
   Сочи : Фотоальбом. – Москва : Планета, 1982
1133396
   Сочи : Путеводитель. – Москва : Советская Россия, 1987. – 224с.
1133397
   Сочи : Фотоальбом. – 2-е изд.,доп. – Москва : Планета, 1987. – 202с. – Текст парал. рос., англ. та нім. мовами. – (Курорты СССР)
1133398
  Богданова Светлана Сочи 14: в ожидании законодательной поддержки : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 16 : Фото
1133399
   Сочи Гагра. – М, 1975. – 37с.
1133400
   Сочи продемонстрировал свои возможности : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 72 : Фото
1133401
   Сочи. Красная Поляна // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
1133402
   Сочи: Большой Ахун. – Москва : Курортная газета. – 16с. : Ил.
1133403
  Нестеренко Марина Сочи: будни ожидание праздника : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 70-71 : Фото
1133404
  Грунин Михаил Сочи: все включено // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 66-67 : Фото
1133405
  Мельникова Евгения Сочи: мифы и реальность : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 64-67
1133406
   Сочи: Орлиные скалы. – Москва : Курортная газета. – 16с. : Ил.
1133407
   Сочи: Пешеходная тропа. – Москва : Курортная газета. – 16с. : Ил.
1133408
  Богомолова Е.И. Сочинение -- рассуждение в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Богомолова Е. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 20л.
1133409
  Тухватуллин Р.Г. Сочинение / Р.Г. Тухватуллин. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 20 с.
1133410
  Якименко В.Л. Сочинение / В.Л. Якименко. – М, 1985. – 192с.
1133411
  Радищев А.Н. Сочинение / А.Н. Радищев. – М.-Л., 1988. – 586с.
1133412
  Багирова С.Г. Сочинение "Татимма "Сиван ал-хикма" Ал-Байхаки как образец средневекового энциклопедического справочника / С.Г. Багирова. – Ташкент, 1987. – 138с.
1133413
  Литвинов В.В. Сочинение в старших классах как самостоятельная работа / В.В. Литвинов. – М., 1953. – 88с.
1133414
  Литвинов В.В. Сочинение в старших классах как самостоятельная работа / В.В. Литвинов. – Изд. 2-е. – М., 1957. – 92с.
1133415
  Гаджиев В.Г. Сочинение И. Гербера "Описание стран и народов между Астраханью и рекою Курой находящихся" как исторический источник по истории народов Кавказа / В.Г. Гаджиев. – Москва, 1979. – 271с.
1133416
  Мусаев Х.М. Сочинение Ибн-Биби "Аль-авамир альалаийя фил-умур аль-алаийя" как источник по истории анатолийских сельджуков : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мусаев Х.М. ; АН Азебр.ССР , Отд.обществ.наук , Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1972. – 54 с.
1133417
  Крундышев А.А. Сочинение как вид самостоятельной работы / А.А. Крундышев. – М, 1987. – 110с.
1133418
  Курц Б.Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича : [исследование и прил. текст] / Б.Г. Курц. – Киев : Ти п. И.И. Чоколова, 1915. – [4], VIII, 607 с., [1] л. табл. – С. 85-212: Краткое известие о русской торговле, как она производилась в 1674 г. вывозными товарами по всей России / Соч. Иоганном Филиппом Кильбургером ; Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге. – (Сборник Студенческого историко-этнографического кружка при Императорском университете Св. Владимира / под руководством проф. М. В. Довнар-Запольского ; Вып. 6)


  Кильбургер, Иоганн (1642(?) - 1721)
1133419
  Лахостский К.П. Сочинение на аттестат зрелости / К.П. Лахостский. – Л, 1956. – 34с.
1133420
  Кудравец А. Сочинение на вольную тему : роман, рассказы, зарубеж. этюды / А. Кудравец; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1986. – 398 с.
1133421
  Кудравец А. Сочинение на вольную тему : роман, повесть, рассказы / А. Кудравец; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1989. – 446 с.
1133422
  Воложин С. Сочинение на заданную тему / С. Воложин; Отв.за вып.Л.И.Штекель. – Одесса : Негоциант, 2000. – 128с. – (Книги прошлого ; Кн.6). – ISBN 966-7423-25-5
1133423
  Бойко М.И. Сочинение на литературную тему логического типа в страших классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Бойко М. И. ; КГПИ. – Киев, 1967. – 29 с.
1133424
  Бурмакин Э.В. Сочинение на незнакомые слова. / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск, 1982. – 335с.
1133425
  Переладов В.М. Сочинение на свободную тему: повесть / В.М. Переладов. – Ростов н/Д, 1985. – 159с.
1133426
  Байер, Готлиб Зигфрид Сочинение о варягах автора Феофила Сигефра Беэра, бывшаго профессора восточной истории, и восточных языков, при Имп. Академии наук = Auctoris Theophili Sigefri Beeri, olim professoris orientalis historiae et linguarum orientalium, in Academia Petropolitana Dissertatio de varagis / Переводил с латинского языка Кирияк Кондратовичь. 1747 года, в генваре. – Санктпетербург : При Имп. Акад. наук, 1767. – [11], 56 с. – Загл. на лат. и рус. яз.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII ст. - картон
1133427
  Королев А. Сочинение о демонах из архива посольского приказа : к вопросу о культурных контактах России и Европы в последней трети XVII столетия : публикации / А. Королев, И. Майер, С. Шамин // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 108-121. – ISSN 2071-9574
1133428
  Айзерман Л.С. Сочинение о сочинениях / Л.С. Айзерман. – Москва, 1986. – 160с.
1133429
  Бекзади И.П. Сочинение Равенди "Рахат-ас-судур ва айат-ас-сурур" как исторический источник. (По истории Азербайджана и сопредельных стран). : Автореф... канд. ист.наук: / Бекзади И.П.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Акад. наук АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1961. – 20л.
1133430
  Поспелова А.Г. Сочинение разнооформленных синтаксических единиц в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Поспелова А.Г.; ЛГУ. – Л., 1972. – 22л.
1133431
  Петровский Н.С. Сочинение слов в египетском языке / Н.С. Петровский. – М., 1970. – 316с.
1133432
  Захаров Р.В. Сочинение танца / Р.В. Захаров. – М., 1983. – 224с.
1133433
  Маркарян С.А. Сочинение Халифы ал-Усфури "Тарих" в переводе В.М. Бейлиса и его значение для изучения арабо-хазарских войн // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 8-15. – ISSN 1608-0599
1133434
  Фарзалиев Ф Ш. Сочинение Хасан-бека Румлу "Ахсан ат-таварих" как источник по истории Азербайджана. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Фарзалиев Ш.Ф.оглы; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1974. – 38л. – Бібліогр.:с.38
1133435
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 1. – 1859. – III, 474, IV с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1133436
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 2. – 1859. – XXXI, 347 с.


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1133437
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 2. – 1859. – XXXI, 347 с. – Конволют. - Пер.: Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева, т. 3


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1133438
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 3. – 1860. – [4], 359 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1133439
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева. Т. 3 : с портретом и биографией автора : в 3 т. // Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. / Э.И. Губер. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп., 1859. – Т. 2. – [4], 359 с.


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1133440
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 1 : Статьи разнороднаго содержания и по польскому вопросу. – 1877. – X, [2], 402, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1133441
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 2 : Крестьянское дело до высочайшаго рескрипта 20 ноября 1857 года. – 1878. – XI, [3], 444, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1133442
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 5 : Стефан Яворский и Феофан Прокопович. – 1880. – XCII, 463, [1] с., [1] л. фронт. (портр.)


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1133443
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 3 : Крестьянское дело с 20 ноября 1857 по июнь 1859 года. – 1885. – XXXII, 495, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1133444
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 6 : Иезуиты и статьи богословско-философского содержания. – 1887. – XI, [I], 562, [1] с., 1 л. фронт. (портр.)


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1133445
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 7 : Письма из Риги и история Риги. – 1889. – [2], CXXXV, [I] , 658, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1133446
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 8 : Окраины России : [Вып. 1-3]. – 1890. – XXVII, [I] , 622, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1133447
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 10 : Окраины России : [Вып. 6]. – 1896. – [8], 480, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1133448
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 9 : Окраины России : [Вып. 4-5] : [С биогр. очерком Дмитрия Самарина]. – 1898. – XXXIV, 485, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1133449
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – [2-е изд.] ; 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 1 : Статьи разнороднаго содержания и по польскому вопросу. – 1900. – X, [2], 397, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1133450
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 4 : Крестьянское дело с июня 1859 по апрель 1864 года. – 1911. – LVI, 559, [2] с. – В т. статья: Что написано Ю. Ф. Самариным во время занятий его в редакционных комиссиях? / Федор Самарин, с. 519-559


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1133451
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 12 : Письма, 1840-1853. – 1911. – XII, 477, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1133452
  Аксаков К.С. Сочинений Константина Сергеевича Аксакова / Ред. и примеч. Е.А. Ляцкого. – [Петроград] : Изд. "Огни" ; [Тип. Б.М. Фольфа]
Т. 1. – 1915. – [2], 656 с., 1 л. портр.
1133453
  Гоголь Н.В. Сочинений Н.В. Гоголя, избранные проф. Д.Н. Овсянико-Куликовским с биографией, написанной Вл. Н. Ладыженским : [в 2 т.] / обл. проф. В.В. Матэ, с портр. работы И.Е. Репина. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1909. – [4], IV с., 938 стб., [5] с.


  Овсянико-Куликовский, Дмитрий Николаевич 1853-1920 Ладыженский, Владимир Николаевич 859-1932 Матэ, Василий Васильевич 1856-1917 Репин, Илья Ефимович 1844-1930
1133454
  Помяловский Н.Г. Сочиненич / Н.Г. Помяловский. – М., 1935. – 339с.
1133455
  Лассаль Ф. Сочинения / Ф. Лассаль. – М
1. – 350с.
1133456
  Лассаль Ф. Сочинения / Ф. Лассаль. – С-Пб
1. – 289с.
1133457
  Лермонтов М.Ю. Сочинения / М.Ю. Лермонтов
1. – 426с.
1133458
  Лермонтов М.Ю. Сочинения / М.Ю. Лермонтов
1. – 332с.
1133459
  Лассаль Ф. Сочинения / Ф. Лассаль. – М
2. – 384с.
1133460
  Ремизов А.Н. Сочинения / А.Н. Ремизов. – Спб
2. – 213с.
1133461
  Ремизов А.Н. Сочинения / А.Н. Ремизов. – Спб
3. – 208с.
1133462
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
Т. 3. – 430 с.
1133463
  Лассаль Ф. Сочинения / Ф. Лассаль. – М
3. – 360с.
1133464
  Лассаль Ф. Сочинения / Ф. Лассаль. – С-Пб
3. – 421с.
1133465
  Иванов-Разумник Сочинения / Иванов-Разумник. – Санкт-Петербург
3. – 167с.
1133466
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
5. – 363с.
1133467
  Плеханов Г.в. Сочинения / Г.в. Плеханов. – М.
6. – 413с.
1133468
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
8. – 411с.
1133469
  Ремизов А.Н. Сочинения / А.Н. Ремизов. – Спб
8. – 287с.
1133470
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
9. – 367с.
1133471
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Петроград
10. – 422с.
1133472
  Шаликов Сочинения / Шаликов. – Ч.2. – М, 1819. – 278с.
1133473
  Платонов П.С. Сочинения / П.С. Платонов. – СПб.
1. – 1912. – 515с.
1133474
  Телешов Н.Д. Сочинения / Н.Д. Телешов. – 2-е изд., доп. – М., 1919. – 160с.
1133475
  Вересаев В.В. Сочинения / В.В. Вересаев. – 5-е изд. – Москва
3. – 1919. – 194с.
1133476
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов ; Ин-т К. Маркса и Ф. Энгешльса. – Москва ; Петроград : Госиздат
Т. 2. – 1923. – 406 с.
1133477
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
4. – 1923. – 332 с.
1133478
  Плеханов Г.в. Сочинения / Г.в. Плеханов. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 11. – 1923. – 398 с.
1133479
  Лафарг П. Сочинения / П. Лафарг. – М.-Л
1. – 1925. – 384с.
1133480
  Крашенинников Н.А. Сочинения / Н.А. Крашенинников. – Изд. 2-е. – М.
9. – 1926. – 246с.
1133481
  Лафарг П. Сочинения / П. Лафарг. – М.-Л
2. – 1928. – 504с.
1133482
  Коцюбинский М.М. Сочинения / М.М. Коцюбинский. – Харків; Київ
1. – 1929. – 454с.
1133483
  Гегель Сочинения / Гегель; Деборин. – М
1. – 1929. – 368с.
1133484
  Гегель Ф Г.В. Сочинения : В 15-ти т. / Ф Г.В. Гегель; Под ред. А.Деборина и Д. Рязанова. – Москва-Ленинград : Госиздат
Том 1 : Энциклопедия философских наук. Ч.1: Логика. – 1929. – 368с.
1133485
  Коцюбинский М.М. Сочинения / М.М. Коцюбинский. – Харків; Київ
2. – 1929. – 461с.
1133486
  Гегель Сочинения / Гегель. – 4-е изд. – М
1. – 1930. – 368с.
1133487
  Лафарг П. Сочинения / П. Лафарг. – М.-Л
3. – 1931. – 468с.
1133488
  Мархлевский Ю. Сочинения / Ю. Мархлевский. – М-Л
6. – 1931. – 320с.
1133489
  Левитов А.И. Сочинения / А.И. Левитов. – М
1. – 1932. – 834с.
1133490
  Слепцов В.А. Сочинения / В.А. Слепцов. – М.-Л.
1. – 1932. – 627с.
1133491
  Гегель Ф Г.В. Сочинения : В 15-ти т. / Ф Г.В. Гегель. – Москва-Ленинград : Партиздат
Том 9 : Лекции по истории философии. Кн.1. – 1932. – 313с.
1133492
  Гегель Сочинения / Гегель. – Москва
9. – 1932. – 313с.
1133493
  Гегель Сочинения / Гегель; Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва : Партийное издательство
Том 10 : Лекции по истории философии. Кн. 2. – 1932. – 454с.
1133494
  Слепцов В.А. Сочинения / В.А. Слепцов. – М.-Л.
2. – 1933. – 580с.
1133495
  Левитов А.И. Сочинения / А.И. Левитов. – М
2. – 1933. – 733с.
1133496
  Лермонтов М.Ю. Сочинения / М.Ю. Лермонтов. – 6-е изд. – М., 1934. – 699с.
1133497
  Мюссе-де А. Сочинения / А. Мюссе-де. – М.-Л., 1934. – 615с.
1133498
  Гвиччардини Ф. Сочинения / Ф. Гвиччардини. – М., 1934. – 549с.
1133499
  Гегель Сочинения / Гегель. – Москва
2. – 1934. – 683с.
1133500
  Гегель Ф Г.В. Сочинения : В 15-ти т. / Ф Г.В. Гегель; Под ред. А.А. Максимова. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Том 2 : Энциклопедия философских наук. Ч. 2: Философия природы. – 1934. – 683с.
1133501
  Гегель Сочинения / Гегель. – Москва
7. – 1934. – 380с.
1133502
  Бюхнер Георг Сочинения / Бюхнер Георг. – Москва-Ленинград, 1935. – 394с.
1133503
  Гегель Сочинения / Гегель. – Москва
8. – 1935. – 470с.
1133504
  Гегель Сочинения / Гегель. – Москва
11. – 1935. – 527с.
1133505
  Гегель Ф Г.В. Сочинения : В 15-ти т. / Ф Г.В. Гегель. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Том 11 : Лекции по истории философии. Кн. 3. – 1935. – 527с.
1133506
  Маяковский В.В. Сочинения / В.В. Маяковский. – М.
1. – 1936. – 37-395с.
1133507
  Маяковский В.В. Сочинения / В.В. Маяковский. – Москва
1. – 1936. – 395 с.
1133508
  Гегель Ф Г.В. Сочинения : В 15-ти т. / Ф Г.В. Гегель. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Том 12 : Лекции по эстетике. Кн. 1. – 1938. – 471с.
1133509
  Гегель Сочинения / Гегель. – Москва
12. – 1938. – 471с.
1133510
  Гегель Сочинения / Гегель. – Москва
6. – 1939. – 387с.
1133511
  Гегель Ф Г.В. Сочинения : В 15-ти т. / Ф Г.В. Гегель; Под ред. М.Б.Митина. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Том 6 : Наука логики. Т. 2: Субъективная логика или учение о понятии. – 1939. – 388с.
1133512
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов. – Л., 1940. – 671с.
1133513
  Гегель Ф Г.В. Сочинения : В 15- ти т. / Ф Г.В. Гегель. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Том 13 : Лекции по эстетике. Кн. 2. – 1940. – 362с.
1133514
  Гиппократ Сочинения / Гиппократ; Пер. с греч. В.И.Руднева; Ред. и примеч. В.П.Каропова. – Москва; Ленинград : Наркомздрав СССР
Т. 2. – 1944. – 364с.
1133515
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов. – Л., 1945. – 663с.
1133516
  Блок А. Сочинения / А. Блок. – М.Л., 1946. – 663с.
1133517
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
7. – 1946. – 648с.
1133518
  Риман Б. Сочинения / Б. Риман. – Москва-Ленинград, 1948. – 543с.
1133519
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
8. – 1948. – 663с.
1133520
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский. – М., 1949. – 460с.
1133521
  Гайдар А.П. Сочинения / А.П. Гайдар. – М.-Л., 1949. – 560с.
1133522
  Головнин В.М. Сочинения : Путешествие на шлюпе "Диана" из Кронштадта в Камчатку, совершенное в 1807, 1808 и 1809 гг.- В плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 гг.- Путешествие вокруг света на шлюпе "Камчатка" в 1817, 1818и 1819гг / В.М. Головнин. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1949. – 508с
1133523
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – Москва; Ленинград
Т. 1. – 1949. – 496с.
1133524
  Гайдар А.П. Сочинения / А.П. Гайдар. – М.-Л.
1. – 1949. – 420с.
1133525
  Шекспир В. Сочинения / В. Шекспир. – Ч.1-2. – М-Л
1. – 1949. – 608с.
1133526
  Шекспир В. Сочинения / В. Шекспир. – М-Л
2. – 1949. – 520с.
1133527
  Гайдар А.П. Сочинения / А.П. Гайдар. – М.-Л.
2. – 1949. – 492с.
1133528
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – Москва-Ленинград
3. – 1949. – 624с.
1133529
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
10. – 1949. – 830с.
1133530
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
11. – 1949. – 584с.
1133531
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
12. – 1949. – 1095с.
1133532
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
13. – 1949. – 851с.
1133533
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
14. – 1949. – 943с.
1133534
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М., 1950. – 464с.
1133535
  Ершов П.П. Сочинения / П.П. Ершов. – Омск : Омское областное гос.изд-во, 1950. – 296 с.
1133536
  Шекспир В. Сочинения / В. Шекспир. – М
1. – 1950. – 608с.
1133537
  Потапов М.В. Сочинения / М.В. Потапов. – М.
1. – 1950. – 399с.
1133538
  Ниношвили Энгнате Сочинения : в 2-х т. / Ниношвили Энгнате. – Тбилисси : Заря Востока
1. – 1950. – 300 с.
1133539
  Лермонтов М.Ю. Сочинения / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта)
Т. 1 : Стихотворения. – 1950. – 460с.
1133540
  Гладков Ф.В. Сочинения / Ф.В. Гладков. – М
1. – 1950. – 540с.
1133541
  Гладков Ф.В. Сочинения / Ф.В. Гладков. – М
2. – 1950. – 736с.
1133542
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – Москва; Ленинград
Т. 2. – 1950. – 608с.
1133543
  Лермонтов М.Ю. Сочинения / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Советский писатель
Т. 2 : Поэмы. – 1950. – 484с.
1133544
  Ниношвили Энгнате Сочинения : в 2-х т. / Ниношвили Энгнате. – Тбилисси : Заря Востока
2. – 1950. – 224 с.
1133545
  Лермонтов М.Ю. Сочинения / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Советский писатель
Т. 3 : Драмы. – 1950. – 428с.
1133546
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – Москва; Ленинград
Т. 4. – 1950. – 414с.
1133547
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – Москва; Ленинград
Т. 5. – 1950. – 664с.
1133548
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – М.-Л.
5. – 1950. – 1950с.
1133549
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград- Москва : Изд-во АН СССР
Т. 19. – 1950. – 955с.
1133550
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград-Москва : Изд-во АН СССР
Т. 20. – 1950. – 591с.
1133551
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
22. – 1950. – 867с.
1133552
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский. – М-Л, 1951. – 636с.
1133553
  Донелайтис К. Сочинения : пер. с литов. Д.Бродского / К. Донелайтис. – Каунас, 1951. – 160 с.
1133554
  Комаров П.С. Сочинения / П.С. Комаров. – Хабаровск, 1951. – 559с.
1133555
  Гаршин В.М. Сочинения / В.М. Гаршин. – М.-Л., 1951. – 452с.
1133556
  Гайдар А.П. Сочинения / А.П. Гайдар. – М.-Л., 1951. – 708с.
1133557
  Исаковский М.В. Сочинения / М.В. Исаковский. – М
1. – 1951. – 256с.
1133558
  Исаковский М.В. Сочинения / М.В. Исаковский. – М
2. – 1951. – 264с.
1133559
  Гладков Ф.В. Сочинения / Ф.В. Гладков. – М
3. – 1951. – 400с.
1133560
  Гладков Ф.В. Сочинения / Ф.В. Гладков. – М
4. – 1951. – 435с.
1133561
  Гладков Ф.В. Сочинения / Ф.В. Гладков. – М
5. – 1951. – 552с.
1133562
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – М.-Л.
6. – 1951. – 596с.
1133563
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград-Москва
16. – 1951. – 480с.
1133564
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 580с. – (1809-1852)
1133565
  Мосолов В.П. Сочинения / В.П. Мосолов. – М
1. – 1952. – 500с.
1133566
  Симонов К.М. Сочинения / К.М. Симонов. – Москва : ГИХЛ
Т. 1-й : Стихи и поэмы. – 1952. – 320с.
1133567
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Петроград
1. – 1952. – 364 с.
1133568
  Симонов К.М. Сочинения / К.М. Симонов. – Москва : ГИХЛ
Т. 2-й : Пьесы. – 1952. – 376с.
1133569
  Клдиашвили Д.С. Сочинения / Д.С. Клдиашвили. – Тбилиси
2. – 1952. – 304 с.
1133570
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
17. – 1952. – 859с.
1133571
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
21. – 1952. – 626с.
1133572
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
23. – 1952. – 387с.
1133573
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов. – М., 1953. – 772с.
1133574
  Бутлеров А.М. Сочинения / А.М. Бутлеров. – М.
1. – 1953. – 640с.
1133575
  Бутлеров А.М. Сочинения / А.М. Бутлеров. – М.
2. – 1953. – 624с.
1133576
  Мосолов В.П. Сочинения / В.П. Мосолов. – М
2. – 1953. – 488с.
1133577
  Мосолов В.П. Сочинения / В.П. Мосолов. – М
3. – 1953. – 536с.
1133578
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
3. – 1953. – 432с.
1133579
  Симонов К.М. Сочинения / К.М. Симонов. – Москва : Гослитиздат
Т. 3-й : Дни и ночи; Рассказы. – 1953. – 364с.
1133580
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – Москва-Ленинград
Т. 7. – 1953. – 504с.
1133581
  Гаршин В.М. Сочинения / В.М. Гаршин. – Петразаводск : Карело-Финской ССР, 1954. – 447с.
1133582
  Гайдар А.П. Сочинения / А.П. Гайдар. – М., 1954. – 712с.
1133583
  Ниношвили Энгнате Сочинения / Ниношвили Энгнате. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 488 с.
1133584
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
1. – 1954. – 424с.
1133585
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 6-ти т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 1 : Стихотворения. 1828-1831. – 1954. – 452с.
1133586
  Лондон Д. Сочинения : в 7 т. / Д. Лондон. – Москва : Гослитиздат
Т. 1 : Рассказы 1899-1903 гг. Зов предков. – 1954. – 640 с.
1133587
  Лондон Д. Сочинения : в 7 т. / Д. Лондон. – Москва : Гослитиздат
Т. 2 : Рассказы 1904-1909 гг. Игра. Люди бездны. – 1954. – 596 с.
1133588
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 6-ти т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 2 : Стихотворения 1832-1841. – 1954. – 388с.
1133589
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
2. – 1954. – 400с.
1133590
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
3. – 1954. – 472с.
1133591
  Мосолов В.П. Сочинения / В.П. Мосолов. – М
4. – 1954. – 568с.
1133592
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Л.-М.
24. – 1954. – 462с.
1133593
  Вишенский И. Сочинения / И. Вишенский. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1955. – 372 с. – В кн. статья: Иван Вишенский и его общественно-литературная деятельность
1133594
  Гаршин В.М. Сочинения / В.М. Гаршин. – Москва : Художественная литература, 1955. – 438 с.
1133595
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – Киев : Молодь, 1955. – 416с. – (1809-1852)
1133596
  Грей Д. Сочинения / Д. Грей. – Москва, 1955. – 500с.
1133597
  Блок А.А. Сочинения : в 2-х томах / А.А. Блок. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1955. – 815 с.
1133598
  Прус Б. Сочинения : В 5-ти т. / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Повести и рассказы. – 1955. – 472с.
1133599
  Прус Б. Сочинения : В 5-ти т. / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Повести и рассказы. – 1955. – 544с.
1133600
  Блок А.А. Сочинения : в 2-х томах / А.А. Блок. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1955. – 847 с.
1133601
  Прус Б. Сочинения : В 5-ти т. / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т. 3, ч.1 : Кукла. – 1955. – 464с.
1133602
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 6-ти т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 3 : Поэмы. 1828-1834. – 1955. – 328с.
1133603
  Лондон Д. Сочинения : в 7 т. / Д. Лондон. – Москва : Гослитиздат
Т. 3 : Рассказы 1910-1916 гг. Смок Беллью. – 1955. – 687 с.
1133604
  Лондон Д. Сочинения : в 7 т. / Д. Лондон. – Москва : Гослитиздат
Т. 4 : Морской волк. Белый клык. – 1955. – 496 с.
1133605
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 6-ти т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 4 : Поэмы. 1835-1841. – 1955. – 428с.
1133606
  Прус Б. Сочинения : В 5-ти т. / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т. 4, ч. 2 : Кукла. – 1955. – 447с.
1133607
  Прус Б. Сочинения : В 5-ти т. / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т. 5 : Фараон. – 1955. – 719с.
1133608
  Лондон Д. Сочинения : в 7 т. / Д. Лондон. – Москва : Гослитиздат
Т. 5 : Железная пята. Мартин Иден. Статьи. – 1955. – 696 с.
1133609
  Мосолов В.П. Сочинения / В.П. Мосолов. – М
5. – 1955. – 767с.
1133610
  Левитов А.И. Сочинения / А.И. Левитов. – М, 1956. – 561с.
1133611
  Пересветов И.С. Сочинения / И.С. Пересветов. – Москва ; Ленинград, 1956. – 388 с. – В изд. также : Иван Пересветов и его литературная современность / Д.С. Лихачев : И.Пересветов и его связи с русской литературной традицией / Л.Н. Пушкарев : Сказание о Петре, воеводе Волосском / А.А. Зимин
1133612
  Акопян А. Сочинения / А. Акопян. – Москва, 1956. – 367 с.
1133613
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М, 1956. – 604с. – (1809-1852)
1133614
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов. – Москва : Художественная литература, 1956. – 798с.
1133615
  Ключевский В.О. Сочинения : В 8-ми т. / В.О. Ключевский. – Москва : Госполитиздат
Т. 1 : Курс русской истории, ч.1. – 1956. – 427с.
1133616
  Франко И.Я. Сочинения : В 10-ти т. / И.Я. Франко. – Москва : ГИХЛ
Т. 1 : Рассказы. – 1956. – 567с.
1133617
  Франко И.Я. Сочинения : В 10-ти т. / И.Я. Франко; Пер. с укр. – Москва : Гослитиздат
Т.2 : Рассказы и повести. – 1956. – 567с.
1133618
  Франко И.Я. Сочинения : В 10-ти т. / И.Я. Франко; Пер. с укр. – Москва : Гослитиздат
Т. 3 : Рассказы, сказки и сатиры. – 1956. – 660с.
1133619
  Гегель Ф Г.В. Сочинения : В 15-ти т. / Ф Г.В. Гегель; Под ред. А.Деборина и Д. Рязанова. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Том 3 : Энциклопедия философских наук. Ч. 3: Философия духа. – 1956. – 371с.
1133620
  Гегель Сочинения / Гегель. – М
3. – 1956. – 371с.
1133621
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 6-ти т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 5 : Драмы. – 1956. – 757с.
1133622
  Лондон Д. Сочинения : в 7 т. / Д. Лондон. – Москва : Гослитиздат
Т. 6 : Лунная долина. Лютый зверь. – 1956. – 568 с.
1133623
  Лондон Д. Сочинения : в 7 т. / Д. Лондон. – Москва : Гослитиздат
Т. 7 : Время-не-ждет. Майкл, брат Джерри. – 1956. – 591 с.
1133624
  Лондон Д. Сочинения : в 7 т. / Д. Лондон. – Москва : Гослитиздат
Т. 8 (доп.) : Маленькая хозяйка Большого дома. Сердца трех. – 1956. – 655 с.
1133625
  Слепцов В.А. Сочинения / В.А. Слепцов. – М.
1. – 1957. – 391с.
1133626
  Гайдар А.П. Сочинения / А.П. Гайдар. – М.
Т. 1. – 1957. – 520с.
1133627
  Гайдар А.П. Сочинения / А.П. Гайдар. – М.
Т. 2. – 1957. – 720с.
1133628
  Ключевский В.О. Сочинения : В 8-ми т. / В.О. Ключевский. – Москва : Госполитиздат
Т. 2 : Курс русской истории, ч. 2. – 1957. – 468с.
1133629
  Слепцов В.А. Сочинения : в 2-х т. / В.А. Слепцов. – М.
Т. 2. – 1957. – 420с.
1133630
  Ключевский В.О. Сочинения : В 8-ми т. / В.О. Ключевский. – Москва : Госполитиздат
Т. 3 : Курс русской истории, ч. 3. – 1957. – 426с.
1133631
  Франко И.Я. Сочинения : В10-ти т. / И.Я. Франко. – Москва : Гислитиздат
Т. 4 : Повести (Захар Беркут. Близнецы. Столпы общества. – 1957. – 709с.
1133632
  Франко И.Я. Сочинения : В 10-ти т. / И.Я. Франко; Пер. с укр. – Москва : Гослитиздат
Т. 5 : Повести (Ради семейного очага. Раздорожье. Великий шум.). – 1957. – 709с.
1133633
  Франко И.Я. Сочинения / И.Я. Франко. – Москва : ГИХЛ
Т. 6 : Драматические произведения. – 1957. – 709с.
1133634
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 6-ти т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 6 : Проза. Письма. – 1957. – 900с.
1133635
  Франко И.Я. Сочинения / И.Я. Франко. – Москва
7. – 1957. – 709с.
1133636
  Степняк-Кравчинский Сочинения / Степняк-Кравчинский. – М.
1. – 1958. – 670с.
1133637
  Марлинский А.А. Сочинения / А.А. Марлинский. – М
1. – 1958. – 631с.
1133638
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – М.
1. – 1958. – 487с.
1133639
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – М.
2. – 1958. – 504с.
1133640
  Марлинский А.А. Сочинения / А.А. Марлинский. – М
2. – 1958. – 742с.
1133641
  Степняк-Кравчинский Сочинения / Степняк-Кравчинский. – М.
2. – 1958. – 615с.
1133642
  Бутлеров А.М. Сочинения / А.М. Бутлеров. – М.
3. – 1958. – 429с.
1133643
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – М.
3. – 1958. – 303с.
1133644
  Ключевский В.О. Сочинения : В 8-ми т. / В.О. Ключевский. – Москва : Социально-экономическая литература
Т. 4 : Курс русской истории, ч. 4. – 1958. – 423с.
1133645
  Ключевский В.О. Сочинения : В 8-ми т. / В.О. Ключевский. – Москва : Социально-экономическая литература
Т. 5 : Курс русской истории, ч. 5. – 1958. – 503с.
1133646
  Франко И.Я. Сочинения : В 10-ти т. / И.Я. Франко; Пер. с укр. под. общ. ред. А.И. Белецкого. – Москва : Гослитиздат
Т. 8 : Поэмы. – 1958. – 709с.
1133647
  Гегель Ф Г.В. Сочинения : В 15-ти т. / Ф Г.В. Гегель. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Том 14 : Лекции по эстетике. Кн. 3. – 1958. – 440с.
1133648
  Гегель Сочинения / Гегель. – М
14. – 1958. – 440с.
1133649
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов. – М.-Л., 1959. – 782с.
1133650
  Кокорев И.Т. Сочинения / И.Т. Кокорев. – М.Л,, 1959. – 389с.
1133651
  Капнист В.В. Сочинения / В.В. Капнист. – М., 1959. – 463с.
1133652
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Повести. – 1959. – 711 с. – (1809-1852)
1133653
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Л.
1. – 1959. – 359с.
1133654
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
2. – 1959. – 463с.
1133655
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
2. – 1959. – 640с. – (1809-1852)
1133656
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
3. – 1959. – 324с.
1133657
  Гегель Ф Г.В. Сочинения : В 15-ти т. / Ф Г.В. Гегель; Под ред. А.Деборина и Д. Рязанова. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Т.4 : Система наук. Ч.1: Феноменология духа. – 1959. – 440с.
1133658
  Ключевский В.О. Сочинения : В 8-ми т. / В.О. Ключевский. – Москва : Социально-экономическая литература
Т. 6 : Специальные курсы. – 1959. – 516с.
1133659
  Ключевский В.О. Сочинения : В 8-ми т. / В.О. Ключевский. – Москва : Социально-экономическая литература
Т. 7 : Исследования, рецензии, речи (1866-1890). – 1959. – 487с.
1133660
  Ключевский В.О. Сочинения : В 8-ми т. / В.О. Ключевский. – Москва : Социально-экономическая литература
Т. 8 : Исследования, рецензии, речи (1890-1905). – 1959. – 490с.
1133661
  Франко И.Я. Сочинения : В 10-ти т. / И.Я. Франко; Под. общ. ред. А.И. Белецкого. – Москва : Гислитиздат
Т. 9 : Статьи о литературе. – 1959. – 631с.
1133662
  Франко И.Я. Сочинения : в 10 т. / И.Я. Франко; под общ. ред. А.И. Белецкого, М.Ф. Рильского, Б.А. Турганова. – Москва : ГИХЛ
Т. 10 : Статьи и письма / ред. тома М.Н. Пархоменко. – 1959. – 791 с.
1133663
  Гаршин В.М. Сочинения / В.М. Гаршин. – М.-Л., 1960. – 426с.
1133664
  Чавчавадзе И.Г. Сочинения / И.Г. Чавчавадзе; пер. с груз. – Москва : Гослитиздат
1. – 1960. – 200 с.
1133665
  Пуйманова М. Сочинения / М. Пуйманова. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1960. – 592с.
1133666
  Никитин И.С. Сочинения / И.С. Никитин. – М
1. – 1960. – 271с.
1133667
  Пуйманова М. Сочинения / М. Пуйманова. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Игра с огнем. – 1960. – 399с.
1133668
  Чавчавадзе И.Г. Сочинения : в 2-х т. / И.Г. Чавчавадзе; пер. с груз. – Москва : Гослитиздат
2. – 1960. – 307 с.
1133669
  Пуйманова М. Сочинения / М. Пуйманова. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Жизнь против смерти. – 1960. – 502с.
1133670
  Пуйманова М. Сочинения / М. Пуйманова. – Москва : Художественная литература
Т. 4. – 1960. – 463с.
1133671
  Пуйманова М. Сочинения / М. Пуйманова. – Москва : Художественная литература
Т. 5. – 1960. – 503с.
1133672
  Раевский В.Ф. Сочинения / В.Ф. Раевский. – Ульяновск, 1961. – 292с.
1133673
  Марло К. Сочинения = [пер. с англ.] : Кристофер Марло ; [встп. ст. и ком. А. Парфенова] / К. Марло. – Москва : Художественная литература, 1961. – 662 с. : іл.
1133674
  Прус Б. Сочинения : в 7-ми томах / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т.1 : Повести и рассказы. – 1961. – 614 с.
1133675
  Никитин И.С. Сочинения / И.С. Никитин. – М
3. – 1961. – 271с.
1133676
  Никитин И.С. Сочинения / И.С. Никитин. – М
4. – 1961. – 271с.
1133677
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – М.-Л.
8. – 1961. – 556с.
1133678
  Докучаев В.В. Сочинения / В.В. Докучаев. – Москва-Ленинград
9. – 1961. – 328с.
1133679
  Давыдов Д.В. Сочинения / Д.В. Давыдов. – Москва : Художественная литература, 1962. – 611с.
1133680
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
1. – 1962. – 607с. – (1809-1852)
1133681
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
2. – 1962. – 607с. – (1809-1852)
1133682
  Рыльский М.Ф. Сочинения : в 4-х томах / М.Ф. Рыльский. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Стихотворения (1947-1960). Ранние поэмы. – 1962. – 550 с.
1133683
  Прус Б. Сочинения : в 7-ми томах / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т.2 : Повести и рассказы. – 1962. – 671 с.
1133684
  Прус Б. Сочинения : в 7-ми томах / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т.3; ч.1 : Кукла. – 1962. – 495 с.
1133685
  Прус Б. Сочинения : в 7-ми томах / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т. 4. – 1962. – 471 с.
1133686
  Руданский С.В. Сочинения / С.В. Руданский. – Симферополь : Крымиздат, 1963. – 336с.
1133687
  Гаршин В.М. Сочинения / В.М. Гаршин. – М.-Л., 1963. – 448с.
1133688
  Бартольд В.В. Сочинения / В.В. Бартольд. – М.
1. – 1963. – 760с.
1133689
  Рыльский М.Ф. Сочинения : в 4-х томах / М.Ф. Рыльский. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Поэмы (1927-1950). – 1963. – 418 с.
1133690
  Рыльский М.Ф. Сочинения : в 4-х томах / М.Ф. Рыльский. – Москва : Художественная литература
Т. 4 : Литературно-критические статьи (1939-1963). – 1963. – 551 с.
1133691
  Сент-Экзюпери Сочинения / Сент-Экзюпери. – Москва, 1964. – 695с.
1133692
  Кант И. Сочинения : В 6-ти тт. / И. Кант; Под общ. ред. В.Ф.Асмуса, А.В.Гулыги, Т.И.Ойзермана. – Москва : Мысль
Т.1. – 1964. – 543с.
1133693
  Кант И. Сочинения : В 6-ти тт. / И. Кант; Под общ. ред. В.Ф.Асмуса, А.В.Гулыги, Т.И.Ойзермана. – Москва : Мысль
Т.2. – 1964. – 511с.
1133694
  Кант И. Сочинения : В 6-ти тт. / И. Кант; Под общ. ред. В.Ф.Асмуса, А.В.Гулыги, Т.И.Ойзермана. – Москва : Мысль
Т.3. – 1964. – 799с.
1133695
  Кант И. Сочинения : В 6-ти тт. / И. Кант; Под общ. ред. В.Ф.Асмуса, А.В.Гулыги, Т.И.Ойзермана. – Москва : Мысль
Т.4, ч.1. – 1964. – 544с.
1133696
  Кант И. Сочинения : В 6-ти тт. / И. Кант; Под общ. ред. В.Ф.Асмуса, А.В.Гулыги, Т.И.Ойзермана. – Москва : Мысль
Т.4, ч. 2. – 1964. – 478с.
1133697
  Кант И. Сочинения : В 6-ти тт. / И. Кант; Под общ. ред. В.Ф.Асмуса, А.В.Гулыги, Т.И.Ойзермана. – Москва : Мысль
Т.5. – 1964. – 564с.
1133698
  Кант И. Сочинения : В 6-ти тт. / И. Кант; Под общ. ред. В.Ф.Асмуса, А.В.Гулыги, Т.И.Ойзермана. – Москва : Мысль
Т.6. – 1964. – 743с.
1133699
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
1. – 1965. – 654с. – (1809-1852)
1133700
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
2. – 1965. – 623с. – (1809-1852)
1133701
  Малышкин А.Г. Сочинения / А.Г. Малышкин. – М
2. – 1965. – 95с.
1133702
  Юм Д. Сочинения / Д. Юм. – М.
2. – 1966. – 928с.
1133703
  Бартольд В.В. Сочинения / В.В. Бартольд. – М.
4. – 1966. – 496с.
1133704
  Бартольд В.В. Сочинения / В.В. Бартольд. – М.
6. – 1966. – 784с.
1133705
  Кант Иммануил Сочинения / Кант Иммануил. – Москва
6. – 1966. – 743с.
1133706
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
1. – 1967. – 652с.
1133707
  Гиляровский Вл.А. Сочинения / Вл.А. Гиляровский. – М.
1. – 1967. – 464с.
1133708
  Гиляровский В.А. Сочинения / В.А. Гиляровский. – М.
2. – 1967. – 448с.
1133709
  Гиляровский В.А. Сочинения / В.А. Гиляровский. – М.
3. – 1967. – 439с.
1133710
  Гиляровский В.А. Сочинения / В.А. Гиляровский. – М.
4. – 1967. – 463с.
1133711
  Налбандян М.Л. Сочинения / М.Л. Налбандян. – Ереван
1. – 1968. – 492с.
1133712
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
2. – 1968. – 587с.
1133713
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким
3. – 1968. – 595с.
1133714
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 3 : Смятение праведных. – 1968. – 271 с.
1133715
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 4 : Фархад и Ширин. – 1968. – 406 с.
1133716
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким
4. – 1968. – 587с.
1133717
  Бартольд В.В. Сочинения / В.В. Бартольд. – М.
5. – 1968. – 758с.
1133718
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 5 : Лейли и Меджнун. – 1968. – 207 с.
1133719
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 6 : Семь планет. – 1968. – 332 с.
1133720
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 7 : Стена Искандара. – 1968. – 415 с.
1133721
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Том 46, ч. 1 : Экономические рукописи 1857-1859 годов/К. Маркс. – 1968. – 559с.
1133722
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Том 46, ч. 2. – 1968. – 620с.
1133723
  Гельдерлин Сочинения / Гельдерлин. – Москва, 1969. – 544 с.


  Иоганн Христиан Фридрих Гёльдерлин (нем. Johann Christian Friedrich Holderlin; 1770-1843
1133724
  Гоголь Н.В. Сочинения : в 2-х томах / Н.В. Гоголь. – М
Т. 1 : повести. – 1969. – 638с. – (1809-1852)
1133725
  Дубинский И.В. Сочинения / И.В. Дубинский. – Киев : Дніпро
1. – 1969. – 645 с.
1133726
  Дубинский И.В. Сочинения / И.В. Дубинский. – Киев : Дніпро
2. – 1969. – 635 с.
1133727
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
2. – 1969. – 624с. – (1809-1852)
1133728
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзбССР. – Ташкент : ФАН
Т. 2 : Сокровищница мыслей. – 1969. – 447с.
1133729
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 2-х т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1970. – 766 с.
1133730
  Налбандян М.Л. Сочинения / М.Л. Налбандян. – Ереван
2. – 1970. – 474с.
1133731
  Навои Алишер Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 8 : Язык птиц. – 1970. – 344 с.
1133732
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 9 : Собрание избранных. Жизнеописание Сайида Хасана Ардашера. Жизнеописание Пахлавана Мухаммада. – 1970. – 221 с.
1133733
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 10 : Возлюбленный сердец. Суждение о двух языках. – 1970. – 198 с.
1133734
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
2. – 1971. – 638с. – (1809-1852)
1133735
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов. – М.
2. – 1971. – 367с.
1133736
  Гельвеций К.А. Сочинения / К.А. Гельвеций. – М
1. – 1973. – 647с.
1133737
  Сковорода Г.С. Сочинения / Г.С. Сковорода. – М.
1. – 1973. – 511с.
1133738
  Сковорода Г.С. Сочинения / Г.С. Сковорода. – М.
2. – 1973. – с.
1133739
  Бартольд В.В. Сочинения / В.В. Бартольд. – М.
8. – 1973. – 723с.
1133740
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Том 47 : Экономические рукописи 1861-1863 годов/К. Маркс. – 1973. – 659с.
1133741
  Байрон Д.Г. Сочинения / Д.Г. Байрон. – М
1. – 1974. – 462с.
1133742
  Байрон Д.Г. Сочинения : в 3-х томах ; пер. с английского / Д.Г. Байрон. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Поэмы и трагедии. Из публицистики. – 1974. – 542 с.
1133743
  Гельвеций К.А. Сочинения / К.А. Гельвеций. – М
2. – 1974. – 647с.
1133744
  Байрон Д.Г. Сочинения / Д.Г. Байрон. – М
3. – 1974. – 573с.
1133745
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Том 42. – 1974. – 535с.
1133746
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Том 49 : Капитал. Кн. 1. Гл. 6. Результатынепосредственного процесса производства... Кн. 2. Процесс обращения капитала/ К. Маркс. – 1974. – 555с.
1133747
  Давид А. Сочинения / А. Давид. – М., 1975. – 262с.
1133748
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
1. – 1975. – 638с. – (1809-1852)
1133749
  Ефремов И.А. Сочинения / И.А. Ефремов. – Москва : Молодая гвардия
1. – 1975. – 512 с.
1133750
  Бабеф Г. Сочинения / Г. Бабеф. – М
1. – 1975. – 391с.
1133751
  Бабеф Г. Сочинения / Г. Бабеф. – М
2. – 1975. – 527с.
1133752
  Гоголь Н.В. Сочинения / Н.В. Гоголь. – М
2. – 1975. – 599с. – (1809-1852)
1133753
  Бабеф Г. Сочинения / Г. Бабеф. – М
3. – 1975. – 583с.
1133754
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Том 40 : Произведения (1835-1843)/ К. Маркс. Литературно-поэтические опыты молодого Маркса (1833-1837). – 1975. – 728с.
1133755
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Том 45 : Исслдования и статьи 1867-1893. – 1975. – 633с.
1133756
  Прутков К. Сочинения / К. Прутков. – М., 1976. – 384с.
1133757
  Олдридж Д. Сочинения / Д. Олдридж. – Москва
1. – 1976. – 829с.
1133758
  Бажов П.П. Сочинения : в 3-х томах / П.П. Бажов. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.1. – 1976. – 351 с.
1133759
  Бажов П.П. Сочинения : в 3-х томах / П.П. Бажов. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.2. – 1976. – 351 с.
1133760
  Олдридж Д. Сочинения / Д. Олдридж. – Москва
2. – 1976. – 336с.
1133761
  Бажов П.П. Сочинения : в 3-х томах / П.П. Бажов. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Т.3. – 1976. – 447 с.
1133762
  Ефремов А И. Сочинения / А И. Ефремов, . – Москва : Молодая гвардия2
3. – 1976. – 383 с.
1133763
  Маркс К. Сочинения / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Том 43. – 1976. – 616с.
1133764
  Байрон Д.Г. Сочинения / Д.Г. Байрон. – К, 1977. – 246с.
1133765
  Бартольд В.В. Сочинения / В.В. Бартольд. – М.
9. – 1977. – 966с.
1133766
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Том 44 : Сентябрь 1849-май 1873. – 1977. – 749с.
1133767
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – Л.
1. – 1978. – 429с.
1133768
  Дубинский И.В. Сочинения / И.В. Дубинский. – Киев : Дніпро
1. – 1978. – 631с.
1133769
  Дубинский И.В. Сочинения / И.В. Дубинский. – Киев : Дніпро
2. – 1978. – 583 с.
1133770
  Бэкон Фрэнсис Сочинения / Бэкон Фрэнсис. – Москва
Т. 2. – 1978. – 575 с.
1133771
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
2. – 1978. – 446с.
1133772
  Маркс К. Сочинения : Предметный указатель ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса 1-39 тт. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Ч. 2 : Н-Я. – 1978. – 509с.
1133773
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
3. – 1978. – 447с.
1133774
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский. – Л., 1980. – 632с.
1133775
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Том 48 : Экономическая рукопись 1861-1863 годов/К. Маркс. – 1980. – 683с.
1133776
  Куприн А.И. Сочинения : В двух томах / А.И. Куприн. – Москва : Художественная литература
Т.1 : Повести. Рассказы. – 1981. – 351с.
1133777
  Куприн А.И. Сочинения : В двух томах / А.И. Куприн. – Москва : Художественная литература
Т.2 : Романы. Рассказы. – 1981. – 398с.
1133778
  Бестужев-Марлинский Сочинения / Бестужев-Марлинский. – М
2. – 1981. – 592с.
1133779
  Толстой А.К. Сочинения : в 2-х томах / А.К. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Драматические произведения. Статьи. – 1981. – 608 с.
1133780
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
6. – 1981. – 517с.
1133781
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
7. – 1981. – 538с.
1133782
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
8. – 1981. – 472с.
1133783
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Том 50 : Капитал. Кн. 2. Процесс обращения капитала/ К. Маркс; Произведения (1840-1894). Письма (1842-1895)/ К. Маркс, Ф. Энгельс. – 1981. – 631с.
1133784
  Федоров Н.Ф. Сочинения / Н.Ф. Федоров. – М., 1982. – 711с.
1133785
  Краснов В.И. Сочинения / В.И. Краснов. – Архангельск, 1982. – 187с.
1133786
  Красов В.И. Сочинения / В.И. Красов. – Архангельск, 1982. – 187с.
1133787
  Языков Н.М. Сочинения / Н.М. Языков. – Л., 1982. – 447с.
1133788
  Вересаев В.В. Сочинения / В.В. Вересаев. – Москва
1. – 1982. – 512с.
1133789
  Бунин И.А. Сочинения : в 3 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Стихотворения. Повести и расскаы. 1900-1914. – 1982. – 582 с.
1133790
  Бунин И.А. Сочинения : в 3 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Повести и рассказы 1914-1930. – 1982. – 558 с.
1133791
  Вересаев В.В. Сочинения / В.В. Вересаев. – Москва
2. – 1982. – 463с.
1133792
  Нуршаихов А. Сочинения : 2-х т. / А. Нуршаихов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1982. – 411 с.
1133793
  Бунин И.А. Сочинения : в 3 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1944-1952. – 1982. – 535 с.
1133794
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
9. – 1982. – 489с.
1133795
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
10. – 1982. – 472с.
1133796
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
11. – 1982. – 483с.
1133797
  Гаршин В.М. Сочинения / В.М. Гаршин. – М., 1983. – 415с.
1133798
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
12. – 1983. – 609с.
1133799
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
13. – 1983. – 516с.
1133800
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
14. – 1983. – 467с.
1133801
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
15. – 1983. – 625с.
1133802
  Гаршин В.М. Сочинения / В.М. Гаршин. – Москва, 1984. – 430с.
1133803
  Бунин И.А. Сочинения : в 3 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Стихотворения. Повести и рассказы 1900-1914. – 1984. – 582 с.
1133804
  Карамзин Н.М. Сочинения : в 2 т. / Н.М. Карамзин. – Ленинград : Художественная литература
Т. 1 : Автобиография ; Письма русского путешественника ; Повести. – 1984. – 671 с.
1133805
  Лондон Д. Сочинения : [в 4 т. : пер. с англ.] / Джек Лондон. – Москва : Правда
[Т. 1] : Рассказы. – 1984. – 574 с. – Опис. по перепл. На тит. л. только загл. тома
1133806
  Расин Жан Сочинения / Расин Жан. – М.
Т. 1. – 1984. – 438с.
1133807
  Расин Жан Сочинения : в 2-х томах / Расин Жан. – М.
Т. 2. – 1984. – 646с.
1133808
  Лондон Д. Сочинения : [в 4 т. : пер. с англ.] / Д. Лондон. – Москва : Правда
[Т. 2] : Морской волк. Зов предков. Белый клык. – 1984. – 558 с. – Опис. по перепл. На тит. л. только загл. тома
1133809
  Бунин И.А. Сочинения : в 3 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Повести и рассказы 1914-1930. – 1984. – 555 с.
1133810
  Бунин И.А. Сочинения : в 3 т. / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Рассказы 1944-1952. – 1984. – 535 с.
1133811
  Лондон Д. Сочинения : [в 4 т. : пер. с англ.] / Д. Лондон. – Москва : Правда
[Т. 3] : Железная пята. Время-не-ждет. – 1984. – 544 с. – Опис. по перепл. На тит. л. только загл. тома
1133812
  Лондон Д. Сочинения : [в 4 т. : пер. с англ.] / Джек Лондон. – Москва : Правда
[Т. 4] : Смок Беллью. Маленькая хозяйка Большого дома. – 1984. – 575 с. – Опис. по перепл. На тит. л. только загл. тома
1133813
  Павлов Н.Ф. Сочинения / Н.Ф. Павлов. – М, 1985. – 304с.
1133814
  Державин Г.Р. Сочинения / Г.Р. Державин. – Москва, 1985. – 575с.
1133815
  Давыдов Д.В. Сочинения / Д.В. Давыдов. – М., 1985. – 302с.
1133816
  Герцен А.И. Сочинения : в 2-х томах / А.И. Герцен. – М.
Т. 1. – 1985. – 592с.
1133817
  Гашек Я. Сочинения / Я. Гашек. – М.
1. – 1985. – 462с.
1133818
  Гашек Я. Сочинения / Я. Гашек. – М.
2. – 1985. – 478с.
1133819
  Герцен А.И. Сочинения / А.И. Герцен. – М.
2. – 1985. – 652,2с.
1133820
  Гашек Я. Сочинения / Я. Гашек. – Москва
Т. 3, ч. 1-2. – 1985. – 44 с.
1133821
  Гарин-Михайловский Сочинения / Гарин-Михайловский. – М, 1986. – 411с.
1133822
  Вакаров Д.О. Сочинения / Д.О. Вакаров. – Ужгород, 1986. – 266с.
1133823
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов. – Москва : Правда, 1986. – 430с.
1133824
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Предметный указатель ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (40-50 тт.). – 1986. – 457с.
1133825
  Рисаль Х. Сочинения : В 2-х т. / Х. Рисаль. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Не прикасайся ко мне: Роман. – 1986. – 432 с.
1133826
  Ахматова А.А. Сочинения : в 2-х томах / А.А. Ахматова. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Стихотворения и поэмы. – 1986. – 510 с.
1133827
  Ахматова А.А. Сочинения : в 2-х томах / А.А. Ахматова. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Проза. переводы. – 1986. – 462с.
1133828
  Рисаль Х. Сочинения : В 2-х т. / Х. Рисаль. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Флибустьеры: Роман. – 1986. – 303 с.
1133829
  Толстой Л.Н. Сочинения / Л.Н. Толстой. – Тула, 1987. – 192с.
1133830
  Грибоедов А.С. Сочинения : в стихах / А.С. Грибоедов ; [вступ. ст. В.П. Мещерякова]. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 510 с. – (Библиотека поэта)
1133831
  Державин Г.Р. Сочинения / Г.Р. Державин. – Ленинград : Художественная литература, 1987. – 504с.
1133832
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти т. / В.О. Ключевский; под ред. В.Л. Янина. – Москва : Мысль
Т. 1 : Курс русской истории. – 1987. – 430с.
1133833
  Брюсов В.Я. Сочинения : в 2-х томах / В.Я. Брюсов. – М. : Художественная литература
Т. 1 : Стихотворения. Поэмы. – 1987. – 576 с.
1133834
  Ахматова А.А. Сочинения : в 2-х томах / А.А. Ахматова. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Стихотворения и поэмы. – 1987. – 510с.
1133835
  Степняк-Кравчинский Сочинения : в 2 т. / Степняк-Кравчинский. – М.
Т. 1. – 1987. – 574с.
1133836
  Лондон Д. Сочинения : в двух томах. ; повести ; [пер. с англ.] / Д. Лондон; [Вступ. ст. А.М. Зверева]. – Киев : Дніпро
Т. 1 : Морской волк. Зов предков. Белый клык. – 1987. – 541с.
1133837
  Лондон Д. Сочинения : в двух томах ; романы ; пер. с англ. / Д. Лондон. – Киев : Дніпро
Т. 2 : Железная пята. Время-не-ждет. – 1987. – 512 с.
1133838
  Степняк-Кравчинский Сочинения : в 2 т. / Степняк-Кравчинский. – М.
Т. 2. – 1987. – 464с.
1133839
  Ахматова А.А. Сочинения : в 2-х томах / А.А. Ахматова. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Проза. переводы. – 1987. – 462с.
1133840
  Брюсов В.Я. Сочинения : в 2-х томах / В.Я. Брюсов. – М. : Художественная литература
Т. 2 : Статьи и рецензии. 1892-1924. – 1987. – 576 с.
1133841
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
30. – 1987. – 694с.
1133842
  Замятин Е.И. Сочинения / Е.И. Замятин. – М, 1988. – 574с.
1133843
  Грибоедов А.С. Сочинения / А.С. Грибоедов; А.С. Грибодоедов ; [вступ. ст., ком., сост. и подг. текста С. Фомичева]. – Москва : Художественная литература, 1988. – 750 с.
1133844
  Ивашкевич Я. Сочинения : в 3-х томах / Я. Ивашкевич. – М
Т. 1. – 1988. – 509с.
1133845
  Загоскин М.Н. Сочинения : в 2-х томах / М.Н. Загоскин. – М.
Т. 1. – 1988. – 733с.
1133846
  Герцен А.И. Сочинения / А.И. Герцен. – Москва
1. – 1988. – 414,1с.
1133847
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – М.
Кн.1,т.1-2. – 1988. – 797с.
1133848
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 2-х т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Правда
Т. 1 : Стихотворения разных лет. Поэмы. – 1988. – 719 с.
1133849
  Маяковский В.В. Сочинения : в двух томах / В.В. Маяковский. – Москва : Правда
Т.2 : Поэмы. Пьесы. Проза. – 1988. – 766с.
1133850
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – Москва
Кн. 2, т. 3-4. – 1988. – 765с.
1133851
  Герцен А.И. Сочинения : в 4-х томах / А.И. Герцен. – М.
Т. 2. – 1988. – 620,1с.
1133852
  Загоскин М.Н. Сочинения / М.Н. Загоскин. – Москва : Художественная литература
2. – 1988. – 814 с.
1133853
  Ивашкевич Я. Сочинения : в 3-х томах / Я. Ивашкевич. – М
Т. 2. – 1988. – 700с.
1133854
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти т. / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 2. – 1988. – 447с.
1133855
  Григорович Д.В. Сочинения : в 3-х томах / Д.В. Григорович. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00063-9
Т.2. – 1988. – 592 с.
1133856
  Григорович Д.В. Сочинения : в 3-х томах / Д.В. Григорович. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00064-7
Т.3. – 1988. – 624 с.
1133857
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти т. / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 3 : Курс русской истории, ч. 3. – 1988. – 441 с.
1133858
  Ивашкевич Я. Сочинения : в 3-х томах / Я. Ивашкевич. – М
Т. 3. – 1988. – 700с.
1133859
  Герцен А.И. Сочинения / А.И. Герцен. – Москва
3. – 1988. – 558,1с.
1133860
  Герцен А.И. Сочинения : в 4-х томах / А.И. Герцен. – Москва
Т. 4. – 1988. – 462,2с.
1133861
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
32. – 1988. – 656с.
1133862
  Байрон Д.Г. Сочинения / Д.Г. Байрон. – К, 1989. – 235с.
1133863
  Шпет Г.Г. Сочинения / Г.Г. Шпет; [редкол.: В.С. Степин (председатель), С.С. Аверинцев, Г.А. Ашуров и др. ; предисл. Е.В. Пастернак]. – Москва : Правда, 1989. – 601, [7] с. – (Из истории отечественной философской мысли)
1133864
  Кюхельбекер В.К. Сочинения / В.К. Кюхельбекер. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 574с.
1133865
  Гиляровский В.А. Сочинения / В.А. Гиляровский. – Москва : Правда
1. – 1989. – 480с.
1133866
  Шмелев И.С. Сочинения : В 2-х томах / И.С. Шмелев. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00494-4
Т. 1 : Повести и рассказы. – 1989. – 463с.
1133867
  Шмелев И.С. Сочинения : В 2-х томах / И.С. Шмелев. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00495-2
Т. 2 : Рассказы. богомолье. Лето Господне. Как я встречался с Чеховым. – 1989. – 607с.
1133868
  Гиляровский В.А. Сочинения / В.А. Гиляровский. – Москва : Правда
2. – 1989. – 478с.
1133869
  Гиляровский В.А. Сочинения / В.А. Гиляровский. – Москва : Правда
3. – 1989. – 429с.
1133870
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – М.
Кн.3, т.5-6. – 1989. – 783с.
1133871
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – Москва : Мысль
Кн. 4, т. 7-8. – 1989. – 751с.
1133872
  Гиляровский В.А. Сочинения / В.А. Гиляровский. – Москва : Правда
4. – 1989. – 446с.
1133873
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 4 : Курс русской истории, ч. 4. – 1989. – 398с.
1133874
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 5 : Курс русской истории, ч. 5. – 1989. – 476с.
1133875
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 6 : Специальные курсы. – 1989. – 476с.
1133876
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 7 : Специальные курсы. – 1989. – 508с.
1133877
  Булгарин Ф.В. Сочинения / Ф.В. Булгарин. – Москва, 1990. – 702,2с.
1133878
  Го Сочинения / Го, Мо-Жо. – М., 1990. – 623с.
1133879
  Вересаев В.В. Сочинения / В.В. Вересаев. – Москва
1. – 1990. – 604с.
1133880
  Ахматова А.А. Сочинения : В 2-х т. / А.А. Ахматова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01286-6; 5-280-01285-8 (в пер.)
Том 1 : Стихотворения и поэмы. – 1990. – 525с.
1133881
  Ахматова А.А. Сочинения : В 2-х т. / А.А. Ахматова. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Том 1. – 1990. – 447с.
1133882
  Ахматова А.А. Сочинения : В 2-х т. / А.А. Ахматова. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек")
Том 2. – 1990. – 431с.
1133883
  Ахматова А.А. Сочинения : В 2-х т. / А.А. Ахматова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-01286-6; 5-28001287-4 (в пер.)
Том 2 : Проза. Переводы. – 1990. – 493с.
1133884
  Вересаев В.В. Сочинения / В.В. Вересаев. – Москва
2. – 1990. – 558с.
1133885
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 2-х т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Правда
Т. 2 : Драмы. Проза. – 1990. – 702 с.
1133886
  Ницше Фридрих Сочинения : в 2 томах / Ницше Фридрих. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00138-8, 5-244-00180-9
Т.2. – 1990. – 829с.
1133887
  Стругацкий А.Н. Сочинения / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М
3. – 1990. – 526с.
1133888
  Вересаев В.В. Сочинения / В.В. Вересаев. – Москва
Т. 3. – 1990. – 558с.
1133889
  Вересаев В.В. Сочинения / В.В. Вересаев. – Москва
4. – 1990. – 558с.
1133890
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – Москва : Мысль
Кн. 5, т. 9-10. – 1990. – 718с.
1133891
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 8 : Статьи. – 1990. – 445с.
1133892
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 9 : Материалы разных лет. – 1990. – 525с.
1133893
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
36. – 1990. – 443с.
1133894
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
37. – 1990. – 474с.
1133895
  Гиппиус З.Н. Сочинения / З.Н. Гиппиус. – Л., 1991. – 664с.
1133896
  Высоцкий В.С. Сочинения / В.С. Высоцкий. – Москва
1. – 1991. – 638с.
1133897
  Мердок А. Сочинения / А. Мердок. – Москва
1. – 1991. – 508с.
1133898
  Мердок А. Сочинения : в 3-х томах / А. Мердок. – Москва
Т. 2. – 1991. – 525с.
1133899
  Высоцкий В.С. Сочинения / В.С. Высоцкий. – Москва
2. – 1991. – 543с.
1133900
  Игнатий Брянчанинов Сочинения / Игнатий Брянчанинов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – СПб.
5. – 1991. – 470с.
1133901
  Игнатий Брянчанинов Сочинения / Игнатий Брянчанинов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – СПб.
5. – 1991. – 470с.
1133902
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – М.
Кн.6,т.11-12. – 1991. – 671с.
1133903
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – М.
Кн.7,т.13-14. – 1991. – 701с.
1133904
  Кинг С. Сочинения / С. Кинг. – М
1. – 1993. – 284с.
1133905
  Кинг С. Сочинения / С. Кинг. – Москва
Т. 2. – 1993. – 334 с.
1133906
  Роббинс Харольд Сочинения / Роббинс Харольд. – Ставрополь
3. – 1993. – 670 с.
1133907
  Флоренский Павел Сочинения : в 4 т. / Флоренский Павел; сост. и общ. ред. А.С. Трубачева, П.В. Флоренского, М.С. Трубачевой. – Москва : Мысль. – (Философское наследие ; Т. 122). – ISBN 5-244-00241-4; 5-244-00248-1
Т. 1. – 1994. – 797 с.
1133908
  Горский А.К. Сочинения / А.К. Горский, Н.А. Сетницкий. – М., 1995. – 445с.
1133909
  Вышеславцев Б.П. Сочинения / Б.П. Вышеславцев. – Москва, 1995. – 461 с.
1133910
  Флоренский Павел Сочинения : в 4 т. / Флоренский Павел; Сост. и общ. ред. А.С. Трубачева, П.В. Флоренского, М.С. Трубачевой. – Москва : Мысль. – (Философское наследие ; том 127). – ISBN 5-244-00241-4; 5-244-00828-5
Т. 4 : Письма с Дальнего Востока и Соловков. – 1998. – 795 с.
1133911
  Сетницкий Н.А. Сочинения : / Н.А. Сетницкий. – М., 1995. – с.
1133912
  Нилин П.Ф. Сочинения : В 2-х т. / П.Ф. Нилин. – М.
1. – 1985. – 575с.
1133913
  Нилин П.Ф. Сочинения : В 2-х т. / П.Ф. Нилин. – М.
2. – 1985. – 509с.
1133914
  Кант И. Сочинения 1747-1777 гг. / И. Кант. – М.
2. – 1940. – 527с.
1133915
  Сенковский О.И. Сочинения барона Брамбеуса / О.И. Сенковский; сост. В. Кошелева, А.Е. Новикова. – Москва : Советская Россия, 1989. – 490 с. – ISBN 5-268-00084-5
1133916
  Цветаева М. Сочинения в 2-х т. / М. Цветаева. – Москва : Художественная литература
т.1. – 1980. – 575с.
1133917
  Цветаева М. Сочинения в 2-х т. / М. Цветаева. – Москва : Художественная литература
Т.2 : Проза. – 1980. – 543с.
1133918
  Толстой А.К. Сочинения в 2-х т. / А.К. Толстой. – М.
1. – 1981. – 589с.
1133919
  Шеллинг Й Ф.В. Сочинения в 2-х т. / Й Ф.В. Шеллинг; Сост. Гулыгы А.В. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 1. – 1987. – 636с.
1133920
  Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т. / В.С. Соловьев. – Москва : Мысль. – (Философское наследие). – ISBN 5-244-00192-2; 5-244-00193-0
Т.1. – 1988. – 894с.
1133921
  Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т. / В.С. Соловьев. – Москва : Мысль. – (Философское наследие). – ISBN 5-244-00192-2; 5-244-00194-9
Т.2. – 1988. – 824с.
1133922
  Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т. / В.С. Соловьев. – Москва : Правда
Т.1 : т. 1: Философская публицистика. – 1989. – 687с.
1133923
  Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т. / В.С. Соловьев. – Москва : Правда
Т.2 : т. 2: Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика. – 1989. – 735с.
1133924
  Шеллинг Й Ф.В. Сочинения в 2-х т. / Й Ф.В. Шеллинг; Сост. Гулыгы А.В. – Москва : Мысль. – (Философское наследие). – ISBN 5-244-00357-7
Т. 2. – 1989. – 637с.
1133925
  Фихте И.Г. Сочинения в 2-х т. / И.Г. Фихте; Сост.В.Волжский - СПб. – Санкт-Петербург : Мифрил. – ISBN 5-86457-003-6
Т.1. – 1993. – 687с.
1133926
  Тацит Корнелий Кай Сочинения в 2-х т. : В 2-х т. / Тацит Корнелий Кай. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Наука. – (Литературные памятники). – ISBN 5-02-028170-0
Т.1 - 2. – 1993. – 736с. – На тит. л.: Т1: Анналы. Малые произведения; Т.2: История
1133927
  Фихте И.Г. Сочинения в 2-х т. / И.Г. Фихте; Сост.В.Волжский - СПб. – Санкт-Петербург : Мифрил. – ISBN 5-86457-004-4
Т.2. – 1993. – 798с.
1133928
  Грибоедов А.С. Сочинения в 2-х томах / А.С. Грибоедов. – М.
1. – 1971. – 384с.
1133929
  Некрасов Н.А. Сочинения в 2-х томах : Стихотворения 1845-1877 / Н.А. Некрасов. – Москва : Художественная литература. – (Библиотечная серия)
Т. 1. – 1976. – 496с.
1133930
  Некрасов Н.А. Сочинения в 2-х томах : Поэмы 1855-1877 / Н.А. Некрасов. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1976. – 384с.
1133931
  Чернышевский Н.Г. Сочинения в 2-х томах : Философское наследие / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Мысль
Т. 1. – 1986. – 805с.
1133932
  Чернышевский Н.Г. Сочинения в 2-х томах / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 2. – 1987. – 687с.
1133933
  Ахматова А.А. Сочинения в 2-х томах / А.А. Ахматова. – Москва : Панорама
Том 1 : Стихотворения и поэмы. – 1990. – 526с.
1133934
  Дидро Д. Сочинения в 2-х томах / Д. Дидро. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00082-9, 5-244-00083-7
Т.2. – 1991. – 604с.
1133935
  Маслов А.Ф. Сочинения в 2-х томах. / А.Ф. Маслов. – Зырянское
1. – 1994. – 832с.
1133936
  Потапов М.В. Сочинения в 3-х томах / М.В. Потапов. – М.
2. – 1951. – 520с.
1133937
  Потапов М.В. Сочинения в 3-х томах / М.В. Потапов. – М.
3. – 1951. – 480с.
1133938
  Маяковский В.В. Сочинения в 3-х томах = Я сам. Стихотворения / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1970. – 559с.
1133939
  Маяковский В.В. Сочинения в 3-х томах = Стихотворения. Стихи детям. Как делать стихи? / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1970. – 527с.
1133940
  Маяковский В.В. Сочинения в 3-х томах = Поэмы. Пьесы / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1970. – 576с.
1133941
  Маяковский В.В. Сочинения в 3-х томах : Поэмы. Пьесы / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1973. – 576с.
1133942
  Писарев Д.И. Сочинения в 4-х томах / Д.И. Писарев. – М. : Художественная литература
Том.1 : Статьи и рецензии 1859-1862. – 1955. – 391с.
1133943
  Писарев Д.И. Сочинения в 4-х томах / Д.И. Писарев. – М. : Художественная литература
Том.3 : Статьи 1864-1865. – 1956. – 510с.
1133944
  Писарев Д.И. Сочинения в 4-х томах / Д.И. Писарев. – М. : Художественная литература
Том.4 : Статьи 1865-1868. – 1956. – 498с.
1133945
  Гашек Я. Сочинения в 4-х томах / Я. Гашек. – Москва
Т. 4, ч. 3-4. – 1985. – 304 с.
1133946
  Вандаль А. Сочинения в 4-х томах. / А. Вандаль. – Ростов-на-Дону
1. – 1995. – 569с.
1133947
  Вандаль А. Сочинения в 4-х томах. / А. Вандаль. – Ростов-на-Дону
2. – 1995. – 538с.
1133948
  Вандаль А. Сочинения в 4-х томах. / А. Вандаль. – Ростов-на-Дону
3. – 1995. – 574с.
1133949
  Писарев Д.И. Сочинения в 4х томах / Д.И. Писарев. – М.
Т.2. – 1955. – 432с.
1133950
  Юм Давид Сочинения в двух томах / Юм Давид; Под общ. ред., со вступ. статьей и примеч. И.С.Нарского; Пер. с англ. С.И.Церетели. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Том 1. – 1966. – 848с.
1133951
  Гоголь Н.В. Сочинения в двух томах : Повести / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1971. – 638с.
1133952
  Бэкон Фрэнсис Сочинения в двух томах / Бэкон Фрэнсис. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Мысль
Т. 1. – 1977. – 567с.
1133953
  Куприн А.И. Сочинения в двух томах / А.И. Куприн. – М
1. – 1980. – 350с.
1133954
  Куприн А.И. Сочинения в двух томах / А.И. Куприн. – М
2. – 1980. – 398с.
1133955
  Бестужев-Марлинский Сочинения в двух томах / Бестужев-Марлинский. – М
Т. 1. – 1981. – 487с.
1133956
  Одоевский В.Ф. Сочинения в двух томах / В.Ф. Одоевский. – М.
1. – 1981. – 365с.
1133957
  Одоевский В.Ф. Сочинения в двух томах / В.Ф. Одоевский. – М.
2. – 1981. – 365с.
1133958
  Маяковский В.В. Сочинения в двух томах / В.В. Маяковский. – Москва : Правда
Т.1 : Я сам. Стихотворения. Мое открытие Америки. – 1987. – 768с.
1133959
  Загоскин М.Н. Сочинения в двух томах : в 2 томах / М.Н. Загоскин. – М.
Т. 1. – 1987. – 733с.
1133960
  Загоскин М.Н. Сочинения в двух томах / М.Н. Загоскин. – М.
2. – 1987. – 815с.
1133961
  Достоевский Ф.М. Сочинения в двух томах / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда
Т. 2. – 1987. – 480 с.
1133962
  Кирсанов С.И. Сочинения в двух томах. / С.И. Кирсанов. – М.
2. – 1954. – 300с.
1133963
  Крылов И.А. Сочинения в двух томах. / И.А. Крылов. – М.
2. – 1955. – 512с.
1133964
  Маяковский В.В. Сочинения в одном томе. / В.В. Маяковский. – М., 1940. – 526с.
1133965
  Маяковский В.В. Сочинения в одном томе. / В.В. Маяковский. – М., 1941. – 536с.
1133966
  Никольский В.А. Сочинения в средней школе. / В.А. Никольский. – М, 1950. – 216с.
1133967
  Никольский В.А. Сочинения в средней школе. / В.А. Никольский. – Минск, 1951. – 216с.
1133968
  Никольский В.А. Сочинения в средней школе. / В.А. Никольский. – 3-е изд. – М, 1955. – 224с.
1133969
  Литвинов В.В. Сочинения в старших классах средней школы / В.В. Литвинов. – М., 1965. – 192с.
1133970
  Грибоедов А.С. Сочинения в стихах / А.С. Грибоедов. – Л., 1951. – 308с.
1133971
  Грибоедов А.С. Сочинения в стихах / А.С. Грибоедов. – Л., 1967. – 520с.
1133972
  Бажов П.П. Сочинения в трех томах / П.П. Бажов. – М.
Т. 1; Кн. 1 : Малахитовая шкатулка. – 1952. – 328с.
1133973
  Бажов П.П. Сочинения в трех томах / П.П. Бажов. – М.
Т. 2; Кн. 2 : Малахитовая шкатулка. – 1952. – 352с.
1133974
  Бажов П.П. Сочинения в трех томах / П.П. Бажов. – М.
3. – 1952. – 360с.
1133975
  Куприн А.И. Сочинения в трех томах / А.И. Куприн. – М
2. – 1953. – 512с.
1133976
  Куприн А.И. Сочинения в трех томах / А.И. Куприн. – М
3. – 1953. – 576с.
1133977
  Фурманов Д.А. Сочинения в трех томах. / Д.А. Фурманов. – М.
1. – 1951. – 324с.
1133978
  Фурманов Д.А. Сочинения в трех томах. / Д.А. Фурманов. – М.
2. – 1951. – 360с.
1133979
  Фурманов Д.А. Сочинения в трех томах. / Д.А. Фурманов. – М.
3. – 1952. – 280с.
1133980
  Волконский М.Н. Сочинения в четырех томах / М.Н. Волконский. – Москва. – ISBN 5-253-00626-5
Т.1. – 1992. – 384с.
1133981
  Волконский М.Н. Сочинения в четырех томах / М.Н. Волконский. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00628-1
Т.2. – 1992. – 317с.
1133982
  Волконский М.Н. Сочинения в четырех томах / М.Н. Волконский. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00630-3
Т.3. – 1992. – 380с.
1133983
  Волконский М.Н. Сочинения в четырех томах / М.Н. Волконский. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00591-9
Т.4. – 1992. – 335с.
1133984
  Кант Иммануил Сочинения в шести томах / Кант Иммануил. – Москва : Мысль
т.4 ч.2. – 1965. – 478 с.
1133985
  Данилевский Г.П. Сочинения Г.П. Данилевского : в 24 т., с портр. авт. – 8-е изд., посмерт. – Санкт-Петербург : Издание А.Ф.Маркса
Т. 21 : Украинская старина: 1. Харьковские народные школы; 2. Григорий Саввич Сковорода; 3. Василий Назарьевич Каразин; 4. Григорий Федорович Квитка-Основьяненко. – 1901. – 167 с. – Прил. к журн. "Нива" на 1901 г. - Конволют. - Пер.: Сочинения Г.П. Данилевского, т. 22
1133986
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, испр. по последним англ. изд / Печ. с 1-го рус. изд., сделанного в 1876 г. И. И. Билибиным. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Тип. А.А. Пороховщикова
[Т. 3] : Основания психологии. Ч. I, II, III, IV, V. – 1897. – [2], VI, 391 с., 1 л. рис. : табл., рис
1133987
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, испр. по последним англ. изд / Печ. с 1-го рус. изд., сделанного в 1876 г. И. И. Билибиным. – изд. 3-е. – Москва : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва И.Д. Сытина ; Изд. Т-ва И. Д. Сытина ; Отд. Н. А. Рубакина
[Т. 3] : Основания психологии. Ч. VI, VII, VIII, IX. – 1898. – [2], 438, II с.
1133988
  Мальшкин С. Сочинения Евлампия Завалишина о народном комиссаре и о нашем времени / С. Мальшкин. – Новгород, 1928. – 218 с.
1133989
  Морозова Л.Е. Сочинения Зиновия Отенского / Л.Е. Морозова. – М., 1990. – 319с.
1133990
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – М., 1960. – 367с.
1133991
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Воронеж, 1985. – 320с.
1133992
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Свердловск, 1986. – 383с.
1133993
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – М., 1986. – 414с.
1133994
  Прутков Козьма Сочинения Козьмы Пруткова / [сост., вступ. ст. (с. 5-29) ; коммент. В. Новикова ; худож. Л. Тишков]. – Москва : Книга, 1986. – 413, [1] с. : ил. ; 12,5х10. – Миниатюрное издание в суперобл.
1133995
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – М., 1987. – 334с.
1133996
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – М., 1987. – 574с.
1133997
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Омск, 1988. – 400 с.
1133998
  Ксенофонт Сочинения Ксенофонта в 5-и выпусках / Пер. с греческ. Г.А.Янчевецкий. – Митава : В тип. И.Ф. Штефенгагенаи сына
Вып. 4 : История Грейии (Hellenica) ; С примечаниями и указателем. – 1879. – VI, 281 с.
1133999
  Бойко М.И. Сочинения по литературе в средней школе / М.И. Бойко. – Изю 2-е , перераб. и доп. – К., 1973. – 192с.
1134000
  Линицкий П.И. Сочинения профессора философии в Киевской духовной академии П.И .Линицкого / П.И. Линицкий. – с.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,