Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>
1133001
  Прожогина С. "Сливочные" иллюзии и реальные тенденции (к проблеме "бержуазии") // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 0321-5075


  Формування "середнього класу" в середовищі іммігрантів у Франції
1133002
  Висоцька Н. "Сліди у дорожній куряві" 3.Н. Герстон у контексті (афро-американського) автобіографічного письма: жанрові домінанти і художні стратегі // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 265-282. – ISBN 978-966-359-360-9
1133003
  Тимощук Ю.С. "Слідова картина" як елемент криміналістичної характеристики терористичних актів // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 255-258. – ISBN 978-617-7041-91-6
1133004
  Бодасюк О. "Сліпуче слово..."; Передчуття визволення; Необхідно обрати професію : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 37-39
1133005
  Ціпко А. "Слов"янська міфологія" Миколи Костомарова у грунтуванні культурного "битія" українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-7. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто підходи Миколи Костомарова до висвітлення давнього світоглядного комплексу слов"яно-українців. Серед його основних рис дослідник вбачав прамонотеїзм. Розгляд Костомарова заторкував також і питання "участі" давньоукраїнських ...
1133006
  Куций І. "Слов"янський світ" у візіях українських істориків Східної Галичини XIX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 62-69. – ISSN 0203-9494


  У статті досліджується генеза цивілізаційної ідентичності українських інтелектуалів модерної епохи. Аналізуються витоки та процес утвердження слов’янської цивілізаційної ідентичності українських учених ХІХ ст. З’ясовується змістове наповнення ...
1133007
  Грицик Л. "Слов"янські переробки Едіпової історії" в літературознавчій концепції М. Драгоманова (компаративний аспект) // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 103-111. – ISBN 978-966-193-016-1


  В статье рассматривается программная работа М. Драгоманова "Славянские переработки Єдиповой истории", свидетельствующая о синтезе исторического/ социологического и сравнительного методов в исследованиях ученого, определении задач и направлении ...
1133008
  Сюндюков І. "Слов"янські струмки" й "російське море" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 533-540. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Апологети Російської імперії в контексті польського повстання 1830 року.
1133009
  Ставицька А. "Слова зворушеного серця" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 12


  Про щоденники, автобіографії, листи, статті та спогади Ольги Кобилянської.
1133010
  Маслов С.И. "Слова постнические" Исака Сирина по рукописи, принадлежащей библиотеке Университета св.Владимира / С.И. Маслов. – Б.м. : Б.и. – 27с. – Окремий відбиток
1133011
   "Слова та речі: археологія гуманітарних наук" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 907. – ISBN 966-316-069-1
1133012
  Нежива Л. "Слова, що можуть гриміти, як грім, і світити, як зорі": експресіонізм у системі літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 58-65. – ISSN 0130-5263


  У статті визначено теоретичне підґрунтя засвоєння старшокласниками поняття «експресіонізм», проаналізовано конститутивні риси стилю, окреслено методичну стратегію його вивчення.
1133013
  Гущина Н.А. "Словарь авторитетов" и его значение в испанской лексикографии : Автореф... канд.филол.наук: 10.664 / Гущина Н.А.; МГУ. – Москва, 1972. – 31л.
1133014
  Рудакова И.Ф. "Словарь Академии Российской" 1789-1794 : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Рудакова И.Ф. ; АН СССР , Ин-т языкознания. Лен. отд. – Ленинград, 1965. – 19 с.
1133015
  Хруцкая Н.В. "Словарь живого великорусского языка" В.И.Даля // Русский язык и литература в учебных заведениях / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 1. – С10-13


  К 200-летию со дня рождения В .И.Даля. Значение Словаря В.И.Даля в наши дни
1133016
   [Слободяник Микола Семенович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 84. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1133017
  Каркавіцас А. [Словами корабля : морські оповідання / А. Каркавіцас. – Афіни : Естія, 1996. – 221 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література])
1133018
  Пфайфер Г. Следы мертвых / Г. Пфайфер. – М, 1981. – 215с.
1133019
  Ветров И Следы на вершинах / И Ветров. – Київ, 1974. – 173с.
1133020
  Онегов А.С. Следы на воде / А.С. Онегов. – Москва, 1985. – 144 с.
1133021
  Назаров Р.В. Следы на граните / Р.В. Назаров. – Л., 1975. – 190с.
1133022
  Варшавский А.С. Следы на дне / А.С. Варшавский. – Москва : Мысль, 1975. – 142с.
1133023
  Ангервакс Хуго Следы на дороге и другие рассказы / Ангервакс Хуго. – Таллин, 1963. – 215с.
1133024
  Петров И.Ф. Следы на земле / И.Ф. Петров. – Новосибирск, 1977. – 205с.
1133025
  Жилинский Г.Б. Следы на Земле / Г.Б. Жилинский. – Магадан, 1975. – 207с.
1133026
  Савельев Л. Следы на камне / Л. Савельев. – М.Л., 1946. – 240с.
1133027
  Реутский П.И. Следы на камне. / П.И. Реутский. – Иркутск, 1957. – 42с.
1133028
  Рид У. Следы на камне. История земли и жизни на ней / У. Рид. – Л.М., 1936. – 339с.
1133029
  Травин А.И. Следы на карте / А.И. Травин. – М, 1967. – 80с.
1133030
  Крылов И.Ф. Следы на месте преступления / И.Ф. Крылов. – Л., 1961. – 132с.
1133031
   Следы на небе: классификация и результаты регулярных наблюдений сумеречных болидов / К.И. Чурюмов, А.Ф. Стеклов, А.П. Видьмаченко, Е.А. Стеклов // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 37-42. – ISSN 1607-2855
1133032
  Тонких В.И. Следы на обочине. / В.И. Тонких. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 272с.
1133033
  Копылов Е.Н. Следы на паркете. / Е.Н. Копылов. – Кишинев, 1956. – 66с.
1133034
  Лосиков М.П. Следы на песке / М.П. Лосиков. – М, 1959. – 416с.
1133035
  Стийенский Р. Следы на песке / Р. Стийенский. – М., 1966. – 140с.
1133036
  Маринат А.Р. Следы на пороге : роман / А.Р. Маринат. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1978. – 252 с.
1133037
  Грудзинский В.А. Следы на сердце / В.А. Грудзинский. – Нальчик, 1966. – 83 с.
1133038
  Куртгельдиев А. Следы на скале / А. Куртгельдиев. – М, 1982. – 79с.
1133039
  Брянцев Г. Следы на снегу / Г. Брянцев. – М., 1954. – 256с.
1133040
  Брянцев Г.М. Следы на снегу / Г.М. Брянцев. – Ташкент, 1956. – 248с.
1133041
  Моуэт Фарли Следы на снегу : Путешествие на Коппермайн. Уводящий по Снегу / Моуэт Фарли. – Москва : Мысль, 1985. – 239с.
1133042
  Чтвртечка Я. Следы на снегу. / Я. Чтвртечка. – М., 1972. – 127с.
1133043
  Пересторонин Н.В. Следы на снегу. / Н.В. Пересторонин. – Киров, 1981. – 15с.
1133044
   Следы на тополе.. – Тюмень, 1958. – 67с.
1133045
  Дмитрук А.В. Следы на траве : фантаст. повести и рассказы / А.В. Дмитрук. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 256 с.
1133046
  Ананян В.С. Следы на тропе / В.С. Ананян. – Москва, 1971. – 256 с.
1133047
  Акимушкин И.И. Следы невиданных зверей / И.И. Акимушкин. – Москва, 1961. – 256с.
1133048
  Эйвельманс Б. Следы невиданных зверей. / Б. Эйвельманс. – М., 1994. – 345с.
1133049
  Дубинская С.Б. Следы неизвестного / С.Б. Дубинская, Л.А. Цветков. – Мурманск, 1971. – 207с.
1133050
  Голдованский Ю.П. Следы ног. / Ю.П. Голдованский. – М., 1980. – 24с.
1133051
  Николаев С.Л. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. Верхневолжские (тверские) кривичи // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-19. – ISSN 0132-1366
1133052
  Вежинов П. Следы остаются / П. Вежинов. – Москва, 1957. – 160с.
1133053
  Рясной В.В. Следы остаются / В.В. Рясной, Ю.М. Чернявский. – М, 1965. – 96с.
1133054
  Бессонов А. Следы остаются / А. Бессонов. – Москва : Вагриус, 1996. – 384с. – ISBN 5-7027-0366-9
1133055
  Галеев Ф.И. Следы остаются... / Ф.И. Галеев. – Казань, 1983. – 104с.
1133056
  Формозов А.Н. Следы охотничьих зверей и птиц / А.Н. Формозов. – 2-е изд., просм. значит. доп. – Л. – 80с.
1133057
  Русаков М.Н. Следы преступления / М.Н. Русаков. – Омск, 1988. – 91с.
1133058
  Серьезная Л. Следы Протея : Стихотворения, венок сонетов,драматическая поэма, лирическая поэма / Л. Серьезная. – Киев : Визант, 1998. – 48с. – ISBN 966-7041-33-6
1133059
  Хотинский Н.А. Следы прошлого ведут в будущее : (Очерки палеогеграфа) / Н.А. Хотинский. – Москва : Мысль, 1981. – 160с.
1133060
  Долейш К. Следы птиц и зверей / К. Долейш. – М, 1987. – 224с.
1133061
  Голдованский Ю.П. Следы рук / Ю.П. Голдованский. – Москва, 1980. – 26с.
1133062
  Макушев В.В. Следы русского влияния на старопольскую письменность // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – С. 166–182


  Замечания о русском влиянии на старопольский язык. Изложение мнений по этому вопросу Крашевского и Пржиборовского. Анализ следов русского влияния в польском литературном языке XVI–XVII вв. и в Флорианской псалтыри. Доказательства в пользу того, что ...
1133063
  Чувакин А.И. Следы светятся / А.И. Чувакин. – Рязань, 1959. – 80с.
1133064
  Красовский Л.С. Следы смоет весна / Л.С. Красовский. – Иркутск, 1965. – 119с.
1133065
  Альтшулер Н. Следы творчества / Н. Альтшулер. – Рига, 1978. – 127с.
1133066
  Мейен С.В. Следы трав индейских / С.В. Мейен. – Москва : Мысль, 1981. – 159с.
1133067
  Юдин И. Следы фашистского зверя на Кубани / И. Юдин. – Москва, 1943. – 31с.
1133068
  Загрязкина Т.Ю. Следы Франции в России : традиции в культуре // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 32-45. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Стаття присвячена російсько-франц. культурним зв"язкам від періоду галломанії до сучасного часу
1133069
  Салтевский М.В. Следы человека и приемы их использования для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления. / М.В. Салтевский. – Киев, 1983. – 43 с.
1133070
  Иващенко П.С. Следы языческих верований в южнорусских шептаньях / П.С. Иващенко. – 27с.
1133071
  Хрилев Л.С. Следы, омытые росой / Л.С. Хрилев. – Иркутск, 1973. – 79с.
1133072
  Павлинов В.К. Следы. Стихи / В.К. Павлинов. – М., 1966. – 112с.
1133073
   Следящие приводы. – М.
2. – 1976. – 383с.
1133074
   Следящие приводы.. – М.
1. – 1976. – 480с.
1133075
  Богомолов О.Д. Следящие системы / О.Д. Богомолов. – М, 1960. – 32с.
1133076
  Черноруцкий Г.С. Следящие системы автоматических манипуляторов / Г.С. Черноруцкий. – Москва : Наука, 1987. – 272 с.
1133077
  Ахметжанов А.А. Следящие системы и регуляторы / А.А. Ахметжанов. – Москва, 1986. – 288с.
1133078
  Куракин К.И. Следящие системы малой мощности. / К.И. Куракин. – М., 1965. – 403с.
1133079
  Артамонов В.М. Следящие системы радиолокационных станций автоматического сопровождения и управления / В.М. Артамонов. – Ленинград : Судостроение, 1969. – 488 с.
1133080
  Ефимов М.В. Следящие системы с оптическими связями / М.В. Ефимов. – М, 1969. – 184с.
1133081
  Джелялов А.Р. Следящие системы с синхронными двигателями. / А.Р. Джелялов. – Фрунзе, 1966. – 160с.
1133082
   Следящий привод переменного тока с полупроводниковыми усилителями / Л.Д. Панкратьев, В.П. Паппе, Н.П. Паппе, Б.И. Петров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 104с. – (Библиотека по автоматике / Л.Д.Панкратьев, В.П.Паппе, Н.П.Паппе ; Вып.175)
1133083
  Джебран Д.Х. Слеза и улыбка. / Д.Х. Джебран. – М., 1976. – 302с.
1133084
   Слезай, приехали!. – Ростов -на-Дону, 1960. – 80с.
1133085
  Паниш А. Слезинка для солнца. / А. Паниш. – Бухарест, 1984. – 48с.
1133086
   Слезы Гелиад. – Москва, 1991. – 176с.
1133087
  Галкин А.А. Слезы дождя : стихи и поэмы / А.А. Галкин; вольный перевод с чуваш. М.Шутова. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1968. – 135 с.
1133088
  Бахшуни А. Слезы журавля : стихи / А. Бахшуни; пер. с арм. Р.Казаковой. – Москва : Советский писатель, 1991. – 173 с.
1133089
  Канович Григорий Слезы и молитвы дураков: Роман. / Канович Григорий. – 2-е изд. – Вильнюс, 1987. – 278с.
1133090
  Канович Григоий Слезы и молитвы дураков: Роман. / Канович Григоий. – М., 1988. – 251с.
1133091
  Эсенов Р.М. Слезы Турана : роман / Р.М. Эсенов. – Москва : Советский писатель
1. – 1976. – 352 с.
1133092
  Эсенов Р.М. Слезы Турана, Шалашов А. : Роман / Р.М. Эсенов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 320с.
1133093
  Бахти Слезы, радости и печаль / Бахти, , Мехмон. – М, 1990. – 219с.
1133094
  Судзиловский Г.А. Сленг - что это такое? / Г.А. Судзиловский. – М., 1973. – 182с.
1133095
  Сава О. Сленг австралійського варіанта англійської мови: особливості словотвору // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 248-255. – ISSN 2311-5165
1133096
  Клименко О.Л. Сленг і американський мовний стандарт: Особливості взаємодії // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 246-251. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1133097
   Сленг квітникарів / / Юхниця Євген, укладач // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 2. – С. 117-119. – ISSN 0130-321Х
1133098
  Николів І. Сленг та інші соціальні діалекти у працях хорватських лінгвістів // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 11-16. – Бібліогр.: С. 15; 12 назв


  Ненормативна лексика в хорватській мові. Вживання слегу, арго і т. ін.
1133099
  Качмарчик С.Г. Сленг та його роль у сучасній комунікації. Соціолінгвістичні особливості молодіжного сленгу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 80-85. – (Серія "Філологічні науки")
1133100
  Вакуленко Г.М. Сленг у мовленні школярів та студентів / Г.М. Вакуленко, Н.І. Клипа // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 225-232.
1133101
  Москичова А. Сленг у системі сучасної української мови / А. Москичова, В. Слюсаренко // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 204-208. – Бібліогр.: Літ.: с. 208; 7 поз.
1133102
  Ісаєва М.В. Сленг як важлива складова молодіжної культури // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 26-29
1133103
  Гаврилюк Н. Сленг як особливість ідіостилю Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) / Н. Гаврилюк, І. Зозюк // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 36-45. – ISSN 2304-9383
1133104
  Радченко М.І. Сленг як складова частина англомовного студентського соціолекту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 205-207


  Об"єктом дослідження є англомовний студентський сленг, його функціональні та структурні особливості, способи словотворення та класифікація. Объектом исследования выступает англоязычный студенческий сленг, его функциональные и структурные особенности, ...
1133105
  Радченко М.І. Сленг як складова чпстина англомовного студентського соціолекту // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 251-253. – (Бібліотека Інституту філології)
1133106
  Должикова Т. Сленгізми в сучасному українському художньому дискурсі // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 92-102. – ISSN 2304-9383
1133107
  Глушкова Т. Сленгова лексика як засіб віддзеркалення ідіостилю газети // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 82-89


  У статті аналізується сленгова лексика з позицій репрезентації індивідуального стилю газетного видання. Наголошується на залежності прийомів використання та частотності вживання сленгізмів від тематико-рубрикаційної добірки газети. Using Slang in ...
1133108
  Элтон Бен Слепая вера : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 3-179. – ISSN 1130-6545
1133109
  Осипов А. Слепая любовь / А. Осипов. – Москва, 1969. – 232с.
1133110
  Ковэн П. Слепая любовь : роман / Патрик Ковэн ; Пер. с фран. Л. Зониной. – Москва : Радуга, 1984. – 256 с.
1133111
  Гумилевский Л.И. Слепая ночь / Л.И. Гумилевский. – М., 1923. – 215с.
1133112
  Рыбакова Мария Слепая речь : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 1. – С.103-135. – ISSN 0012-6756
1133113
  Кружков Г. Слепи себе другого человека // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0130-7673
1133114
  Лутта А.С. Слепни (Diptera, Tabanidae) Карелии. / А.С. Лутта. – Л., 1970. – 304с.
1133115
  Соболева Р.Г. Слепни (diptera, tabanidae) юга Приморского края : (фауна, экология, географическое распространение) / Р.Г. Соболева ; Отв. ред. док. биолог. наук, проф. А.И. Куренцов ; АН СССР. Дальневосточный Научный центр, Биолого-почвенный ин-т. – Новосибрск : Изд. "Наука" Сибирского края, 1974. – 264 с. : 16 рис. схем. карт с. 229-244. – Указатель латинских назв.слепней с. 259-262. – библ. с. 245-258
1133116
  Баратов Ш.Б. Слепни (Diptera,Tabanidae) Таджикистана / Ш.Б. Баратов. – Душанбе, 1989. – 279с.
1133117
  Чиров П.А. Слепни (Duptera, Tabanidae) Киргизии. (Экол.-фаунист. характеристика, эпизоотол. значение, меры борьбы). : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Чиров П.А.; АН КиргССР. Объед. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1133118
  Бошко Г.В. Слепни (Nabanidae) Украинского Полесья, их биология, вредоносное значение и меры борьбы. : Дис... канд. биолог.наук: / Бошко Г.В.; МВО СССР. Киевский гос. универ. им.Т.Шевченко. – К., 1950. – 406л. – Бібліогр.:л.393-406
1133119
  Лутта А.С. Слепни (семейство Tabanidae) Европейского Севера СССР. / А.С. Лутта, Х.И. Быкова. – Л., 1982. – 184с.
1133120
  Гургенидзе Л.Н. Слепни Восточной Грузии : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Гургенидзе Л.Н.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1973. – 32л.
1133121
  Шевченко В.В. Слепни Казахстана / В.В. Шевченко. – Алма-Ата, 1961. – 328с.
1133122
  Сахибзаде К.С. Слепни Северного Прикаспия и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Сахибзаде К. С.; АН Казах.ССР, Ин-т зоол. – Алма-Ата, 1955. – 14л.
1133123
  Виолович Н.А. Слепни Сибири / Н.А. Виолович. – Новосибирск : Наука, 1968. – 284с.
1133124
  Олсуфьев Н.Г. Слепни. / Н.Г. Олсуфьев. – Л.
2. – 1977. – 436с.
1133125
   Слепоглухонемота. – М., 1989. – 119с.
1133126
  Вишняков Ю. Слепое пятно. Проблем уникальной библиотеки для инвалидов по зрению государство не видит в упор / беседу вел С. Резник // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 19-25 декабря (№ 51). – С. С 2


  Юрий Вишняков, директор Центральной специализированной библиотеки для слепых им. Островского в Киеве объясняет, что наши зрячие соотечественники читают в среднем не более 4 книг в год (ок. половины населения за год может не прочесть ни одной) - в то ...
1133127
  Кузнецов А.Ю. Слепое счастье. Комедия / А.Ю. Кузнецов, Г.Г. Штайн. – М., 1961. – 92с.
1133128
  Портнов А. Слепой Гомер? Откуда вы это взяли? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2001. – № 7. – С.113-117
1133129
  Рысс Е.С. Слепой гость / Е.С. Рысс. – М, 1969. – 223с.
1133130
  Воеводин В.П. Слепой гость / В.П. Воеводин, Е.С. Рысс. – Ленинград, 1969. – 223с.
1133131
  Нестик А.Т. Слепой дождик: Рассказы. / А.Т. Нестик. – Тула, 1977. – 109с.
1133132
  Измалков А.И. Слепой дождь / А.И. Измалков. – Алма-Ата, 1960. – 104с.
1133133
  Пронин В.А. Слепой дождь / В.А. Пронин. – Днепропетровск, 1968. – 90с.
1133134
  Сапронов Л.Л. Слепой дождь / Л.Л. Сапронов. – Тула, 1969. – 217с.
1133135
  Бондарева Е.М. Слепой дождь / Е.М. Бондарева. – М, 1978. – 208с.
1133136
  Савостин Н.С. Слепой дождь. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1970. – 75с.
1133137
  Данилов Д. Слепой инстинкт // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 15/16. – С. 26-29.
1133138
  Щербановский О.С. Слепой капитан. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1976. – 267с.
1133139
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – М, 1949. – 128с.
1133140
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – Москва, 1951. – 128с.
1133141
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – Москва, 1957. – 139 с.
1133142
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – Минск, 1981. – 144с.
1133143
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – К, 1984. – 193с.
1133144
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко ; [вступ. ст. (с. 5-30) прил., коммент. Б.В. Аверина ; послесл. Е.И. Меламеда ; худож. В.В. Васильев]. – Москва : Книга, 1986. – 451, [1] с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1133145
  Короленко В.Г. Слепой музыкант / В.Г. Короленко. – М, 1991. – 254с.
1133146
  Жуков Борис Слепой подводник : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 94-101 : Фото
1133147
  Кузеванов Виталий Слепой полет над гнездом элиты // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1133148
  Кузеванов Виталий Слепой полет над гнездом элиты // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1133149
  Москаленко А.З. Слепой турист. / А.З. Москаленко. – Донецк, 1962. – 32с.
1133150
  Русс Анна Слепой человек : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 85-88. – ISSN 0130-7673
1133151
  Вуковичь Джь. Слепоочнице : прозне миниjатуре / Джьорджье Вуковичь. – Баньа Лука ; Београд : Задужбина Петар Кочичь, 1998. – 47, [2] с. – (Библиотека Мргуда / директор и гл. и одговор. уред. Н. Вуколичь). – ISBN 86-7250-018-0
1133152
  Рязанцев В. Слепцы / В. Рязанцев. – М, 1933. – 240с.
1133153
  Юзыкайн А. Слепые и зрячие : роман / А. Юзыкайн. – Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1971. – 267 с.
1133154
  Пинилья Р. Слепые муравьи / Р. Пинилья. – М, 1973. – 255с.
1133155
  Метерлинк М. Слепые. Непрошенная. Пеллеас и Мелисанда : [Пьесы] / Морис Метерлинк ; Пер. с фр. Н.М. Минского ; Пер. Л. Вилькиной. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С.Н. Цепова, 1903. – 80 с. – Беспл. приложения к литературному, общественному и политическому журналу "Звезда"


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
1133156
  Кестлер А. Слепящая тьма / А. Кестлер. – М., 1989. – 208с.
1133157
  Мюллер Ш. Слесарная команда Равенсбрюка : воспоминания заключенной N10787 / Ш. Мюллер ; пер. с нем. Н.А. Смирновой. – Москва : Политиздат, 1985. – 174 с. : 8 л. ил.
1133158
   Слесарь-авторемонтник. – М., 1964. – 400с.
1133159
  Степеньков Ю.А. Слесарь по ремонту гидравлических турбин / Ю.А. Степеньков. – М., 1970. – 240с.
1133160
  Абдуллаев З А. Слжноподчиненное предложение в современном азербайджанском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абдуллаев А.З; Ком.высш.и сред.спец. образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 137л. – Бібліогр.:с.136-137
1133161
  Крюков Ф.А. Слива / Ф.А. Крюков. – М.-Л., 1931. – 139с.
1133162
  Ряднова И.М. Слива / И.М. Ряднова. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 103с.
1133163
  Шураков Ф.В. Слива. / Ф.В. Шураков. – Симферополь, 1959. – 104с.
1133164
  Курков Андрій Сливки общества и фрукты моря // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 104-108. – ISSN 0130-5212
1133165
   Сливки под лазурью : fashion-house // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 16-21 : Фото
1133166
   Сливко Євгенія Мартинівна (до 60-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь, П. Волошин, Л. Скакун, П. Білоніжка, В. Гулій // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 190-195. – ISSN 2078-6220
1133167
  Вильницкая Е.В. Сливовый галловый клещ - Aceria (Eriophyes) phloeocoptes Nal. в Ростовской области : Автореф... Канд.биол.наук: 098 / Вильницкая Е.В.; Ростов н/Д. – Ростов -на-Дону, 1970. – 25л.
1133168
  Новопольская Е.В. Сливовый пилильщик в условиях Крыма. / Е.В. Новопольская. – 273-282с.
1133169
  Шуртаков С.И. Сливы на ветке / С.И. Шуртаков. – Москва, 1978. – 48с.
1133170
  Сизова Т.П. Слизевики / Т.П. Сизова. – М., 1986. – 60с.
1133171
  Лихарев И.М. Слизни - вредители сельского хозяйства Нечерноземной зоны. / И.М. Лихарев, Я.С. Шапиро. – Л., 1987. – 190с.
1133172
  Радуловичь Н. Слика света у српским народним баjкама / Неманьа Радуловичь. – Београд : Институт за кньижевност и уметност, 2009. – 323, [4] c. – Бібліогр.: с. 291-308 та в кінці частин. – (Библиотека "Српско усмено стваралаштво" / уред. Снежана Самарджиjа ; кн. 4). – ISBN 978-86-7095-151-8


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1133173
  Бандевски J.М. Слики од Егеj / Jане М.Бандевски. – Скопjе : Здружение на децата бегалци од Егеjскиот дел на Македониjа, 2002. – 64 с. – ISBN 9989-890-06-0
1133174
  Франко І.Я. Слимак / І.Я. Франко. – Харків : ДВУ, 1925. – 16с. – (Бібліотечка художньої літератури)
1133175
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? / Б.З. Букчина. – М, 1972. – 479с.
1133176
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? / Б.З. Букчина. – М, 1976. – 479с.
1133177
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? : (Опыт словаря-справочника) : около 82 000 слов / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1982. – 879 с.
1133178
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – 5-е изд. – М, 1985. – 875с.
1133179
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? : Ок. 82 000 слов. / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – 6-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1987. – 874с.
1133180
  Букчина Б.З. Слитно или раздельно? : Опыт словаря-справочника: свыше 107 000 слов / Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая. – 4-е изд., стереот. – Москва : Дрофа, 2006. – 938с. – (Библиотека словарей русского языка). – ISBN 5-358-01017-3
1133181
  Лопатин В.В. Слитно, раздельно или через дефис? : Более 20 000 слов и устойчивых словосочетаний / В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 480с. – (Школьные словари). – ISBN 5-699-15979-7
1133182
  Букчина Б.З. Слитно? Раздельно? Через дефис? : Орф.словарь русск яз. Впервые с грамматическими формами, толкованиями и примерами употребления / Б.З. Букчина. – Изд 2-е,исправленное. – Москва : АСТ-Пресс, 1999. – 720с. – ISBN 5-7805-0263-3
1133183
  Иванова Е.А. Слитные по значению словосочетания глаголов с именами действия, состояния и отношения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Иванова Е.А.; Военный ин-т иностранных языков. – М., 1953. – 18л.
1133184
  Ломов С.П. Слитные почвы "туарес" Алжира и вопросы повышения их плодородия. : Автореф... Канд.с-х.наук: 532 / Ломов С.П.; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1970. – 32л.
1133185
  Хитров Н.Б. Слитогенез в почвах Центрально-Черноземных областей России // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 935-943 : табл., рис. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0032-180Х
1133186
   Слитоземы и слитые почвы. – М., 1990. – 142с.
1133187
  Владимирский Г.М. Слиток : стихи 1917-1922 / Г.М. Владимирский : Серебряный голубь, 1922. – 78 с.
1133188
   Слиток. – М., 1977. – 319с.
1133189
  Гордиенко В.Н. Слиток / В.Н. Гордиенко. – М, 1978. – 96с.
1133190
  Медовар Л.Б. Слиток. / Л.Б. Медовар. – К, 1986. – 47с.
1133191
   Слитые почвы Молдавии. – Кишинев, 1990. – 165с.
1133192
  Немеровская А.К. Слитые солонцовые почвы Предкавказской впадины и некоторые вопросы их улучшения : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Немеровская А.К.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1971. – 23л.
1133193
  Семенов А.Ф. Сличение рукописей содержащих гимны Симеона Богослова / А.Ф. Семенов. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1902. – [2], 48 с. – Текст рукоп. на греч. яз.
1133194
  Рольникайте М. Слишком долгой была разлука... : проза: повесть // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 7. – С. 7-32. – ISSN 0321-1878
1133195
  Сапронов Л.Л. Слишком много воспоминаний / Л.Л. Сапронов. – Донецк, 1965. – 150с.
1133196
   Слишком много женщин. – М., 1991. – 543с.
1133197
   Слишком много стандартов? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 140-144. – ISSN 1812-7126
1133198
  Кризи Д. Слишком молоды для смерти / Д. Кризи. – Пермь, 1991. – 268с.
1133199
  Будницкий О. Слишком поляки для Советов, слишком евреи для поляков: польские евреи в СССР в 1939-1945 // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – Казань, 2015. – № 4. – С. 213-237. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1133200
  Попов В.Г. Слишком сильный. / В.Г. Попов. – Л, 1989. – 175с.
1133201
  Ойслендер А.Е. Слияние / А.Е. Ойслендер. – М., 1966. – 111с.
1133202
  Ибрагимов М.А. оглы Слияние вод : роман / М.А. оглы Ибрагимов; пер. с азерб. В.Василевского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 459 с.
1133203
  Ибрагимов М.А. оглы Слияние вод : роман / М.А. оглы Ибрагимов. – Москва : Известия, 1968. – С. 293-745
1133204
  Ибрагимов М.А. оглы Слияние вод : роман, повести и рассказы / М.А. оглы Ибрагимов; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1977. – 736 с.
1133205
  Фесенко Ю.П. Слияние европейской и азиатской культур в оренбургской прозе В.И. Даля // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 154-163. – ISSN BIB-ID 83558


  Рассматривается поэтика повестей В.И. Даля "Бикей и Мауляна" и "Майна" в свете конвергенции культурных традиций.
1133206
  Габинская О.А. Слияние как способ образования новых слов в совремнном русской мязыке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Габинская О.А.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Орел, 1969. – 19л.
1133207
  Глеба Ю.Ю. Слияние протопластов и генетическое конструирование высших растений / Ю.Ю. Глеба, К.М. Сытник; Отв.ред.Г.Х.Мацука. – К., 1982. – 103с.
1133208
  Костанов Д.Г. Слияние рек / Д.Г. Костанов. – М., 1966. – 387с.
1133209
  Мехедов А. Слияние рек / А. Мехедов. – Тула, 1969. – 32с.
1133210
  Зверев О.Е. Слияние ручьев / О.Е. Зверев. – М., 1965. – 63с.
1133211
  Качаев В.с. Слияние. / В.с. Качаев. – Ташкент., 1977. – 47с.
1133212
  Куницкий А.А. Слияния и поглощения в период стагнации мировой экономики (на примере отраслей российской экономики) // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 21-25
1133213
  Зорин Д.Ю. Слияния и поглощения в Японии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 54-56. – ISSN 0321-5075
1133214
  Мельникова Ю.Н. Слияния и поглощения компаний в области консалтинга и аудита // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 89-103. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
1133215
  Меликян А.В. Слияния и присоединения вузов в России и за рубежом // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 5. – С. 134-145. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены меры, предпринятые правительством РФ в последние годы с целью оптимизации деятельности вузов путем их реорганизации в форме слияния или присоединения. Проанализированы слияния и присоединения вузов, произошедшие в секторе высшего ...
1133216
  Дорошко П.О. Слід : вибрані поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Дніпро, 1971. – 496 с.
1133217
  Тендюк Л.М. Слід "Баракуди" : повість / Л.М. Тендюк. – Кам"янець-Подільський : Веселка, 1986. – 302 с. – (Пригоди. Фантастика)
1133218
  Тригуб В. Слід "Янтарной комнаты":Ватикан чи Вінниця? // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 28-29
1133219
  Малик В.К. Слід веде до моря : повість / В.К. Малик. – Київ : Веселка, 1975. – 272 с.
1133220
  Ормоцадзе М. Слід жовтого лелеки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 43 (208). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Найбільш європеїзоване місто Китаю - Шанхай, де можна одягнутися з ніг до голови за 100 доларів, а хабарі мають давати навіть мерці.
1133221
  Удовиченко Ю.П. Слід з моря / Ю.П. Удовиченко. – Одеса, 1972. – 198с.
1133222
  Гордасевич Г.Л. Слід зірниці / Г.Л. Гордасевич. – Київ, 1986. – 126 с.
1133223
  Сохар О. Слід змінювати систему... // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.6-9


  Політична боротьба навколо Кабінету Міністрів та Віктор Ющенко
1133224
  Виходець Д.І. Слід золотого обозу. / Д.І. Виходець, І.В. Чумак. – Київ, 1981. – 198с.
1133225
  Мокрієв Ю.О. Слід на землі : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 199 с.
1133226
  Хоменко О.Б. Слід на землі : нариси про хліборобів України / О.Б. Хоменко. – Київ : Політвидав України, 1973. – 142 с.
1133227
  Мокрієв Ю.О. Слід на землі : роман, повість, спогади, оповідання, гуморески / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1976. – 400 с.
1133228
  Мокрієв Ю.О. Слід на землі : роман, повість, спогади, оповідання, гуморески / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1987. – 515 с.
1133229
  Осадчий Василь Слід на землі / Осадчий Василь; Літ.запис М.Й.Шокала. – Львів : Каменяр, 1996. – 23с. – ISBN 5-7745-0718-1
1133230
  Кулик Н. Слід на землі // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  2 лютого виповнилося 80 років із дня народження видатного українського педагога-новатора, творця інноваційної педагогічної системи та власної авторської школи, народного вчителя Олександра Захаренка
1133231
  Михайлевський А. Слід на ранкових росах // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 2-4. – ISSN 0130-321Х
1133232
  Махорін Г. Слід родини Грушевський на Ружинщині // Краєзнавство: історико-культурологічний альманах Житомирщини. – Житомир, 2009. – Вип. 1. – С. 3-4. – ISBN 078-966-1663-08-3
1133233
  Тищенко К. Слід тунгусів, маньчжурів і монголів у топонімії України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 208-219. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Уперше виявлено системний етномовний слід монгольської навали ХІІІ століття в топонімії України зі значним тунгусо-маньчжурським мовним складником. Ключовими районами є Болох.вська земля (у верхів’ях Случі й Пд. Бугу) і Шuпинська земля (Буковина), які ...
1133234
  Томчаній М.І. Слід у цементі : повісті та оповідання / М.І. Томчаній. – Київ : Дніпро, 1966. – 417 с.
1133235
   Слід цунамі в українському туризмі : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 112 : Іл.
1133236
  Пастух Б. Слідами "омовленого" світу: траєкторія поетичного руху Павла Вольвача // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 191-202. – ISSN 0130-528Х
1133237
  Петренко Р. Слідами армії без держави / Роман Петренко, "Омелько", "Юрко". – Київ; Торонто : Українська Видавнича Спілка; Дослідний ін-т "Студіум", 2004. – 272с. – (Спогади). – ISBN 966-7060-60-8
1133238
  Михайлов М.М. Слідами велетня / М.М. Михайлов. – К., 1968. – 520с.
1133239
  Короткий Віктор Слідами великого пішохідця / Короткий Віктор, Попович Сергій // Міжнародний туризм, 1997. – № 3 (18)
1133240
  Базима Г.Я. Слідами великого рейду / Базима Г.Я. – Київ, 1988. – 350 с.
1133241
  Базима Г.Я. Слідами великого рейду. Спогади партизана / Г.Я. Базима. – К., 1959. – 368с.
1133242
  Угаров Г. Слідами вигнанця / Г. Угаров. – К, 1966. – 463с.
1133243
  Курочкін Олександр Слідами давніх скоморохів : (з історії святково-розважальної культури) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-78. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается история скоморохов как элемента празднично-развлекательной культуры.
1133244
  Самойлов Юрій Слідами Джека Горобця // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 32-36 : фото. – ISSN 1998-8044
1133245
  Пальман В.І. Слідами дикого зубра / В.І. Пальман. – К, 1983. – 423с.
1133246
  Наливайко Степан Слідами древлянсько-сіверської легенди // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 252-258. – Бібліогр. в кінці ст.


  На широкому мовному й міфологічному матеріалі аналізується давня українська легенда, сюжет і реалії якої знаходять численні паралелі в індійських ведах, епосі, міфології.
1133247
  Скуртул Г. Слідами еміграції в сучасній українській прозі (до питання реконструкції поняття "еміграція") // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 91-94


  У статті аналізується багатопланове прочитання явища еміграції в еміграційному дискурсі. Перераховуються умовні "сліди" еміграції сучасної української прози: канонічний, екстрапольований, карнавальний, онтологічний та слід-мімікрія
1133248
  Литвинчук Н. Слідами Євгенії Спаської (з досвіду повторного обстеження кролевецького ткацького осередку в перші десятиліття XXI століття) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 213-218. – ISSN 2313-8505
1133249
  Любомирський С. Слідами заповіту = In the footsteps of the testament : політичний роман - візія / Степан Любомирський. – Лондон ; Торонто : Видання Української Видавничої Спілки ; Гомін України. – ISBN 0 902322 26 5
Т. 2 : Кайдани порвіте!. – 1985. – 361, [2] с. : портр.
1133250
  Тріз Д. Слідами змови / Д. Тріз. – К., 1963. – 321с.
1133251
  Осташ Л.Р. Слідами зниклих ойконімів // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 202-210. – ISBN 978-966-02-4236-4
1133252
  Михида Сергій Слідами його експериментів : Змістові домінанти та поетика конфлікту в драматургії Володимира Винниченка / Михида Сергій. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2002. – 192с. – ISBN 966-583-032-5
1133253
  Логінов Володимир Слідами князя Ігоря, або Розслідування через 800 років : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 122-124 : Фото
1133254
  Матошец М. Слідами корабельного журналу / М. Матошец. – К, 1975. – 287с.
1133255
  Руденко М. Слідами космічної катастрофи. / М. Руденко. – К., 1962. – 126с.
1133256
  Студинський К. Слідами Куліша / К. Студинський. – Львів, 1928. – 66с.
1133257
  Довганич О. Слідами легенди. / О. Довганич, К. Лустиг. – Ужгород, 1971. – 123 с.
1133258
  Павлович П. Слідами Михайла Коцюбинського : іл. збірник / Петро Павлович. – Авсбург : Брама Софії, 1946. – 64 с. : іл.


  Пам"яті улюбленого і почесного земляка, славетного українського письменника Михайла Коцюбинського - рідного й близького нашим серцям - присвячується. На Чужині, квітень, 1946 р.
1133259
  Палієнко М. Слідами пам"яті (про роботу міжнародної наукової конференції "музей визвольної боротьби України в празі: втрати і знахідки") // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 282-292. – ISBN 966-625-035-7
1133260
  Якилинин-Панич Слідами пам"яті. Розповідь дідуся онукам / Якилинин-Панич. – Київ : Фотовідеосервіс, 1994. – 64с.
1133261
   Слідами пастора Йоганна Мюллера // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 44-46 : фото
1133262
  Самчук Улас Слідами піонерів = In the footsteps of the pioneers : Епос Української Америки / Самчук Улас. – Джерзі Ситі; Hю-Йорк : Свобода. – 269 с.
1133263
  Самчук У. Слідами піонерів / У. Самчук. – Нью-Йорк. – 269с.
1133264
  Капелюшний Л.В. Слідами подвигів / Л.В. Капелюшний. – Львів, 1975. – 26с.
1133265
  Семко О.Ф. Слідами років полум"яних. / О.Ф. Семко, О.С. Ходін. – Дніпропетровськ, 1970. – 88с.
1133266
  Павлів Й.П. Слідами соболят: повісті, оповідання / Й.П. Павлів. – К., 1989. – 382с.
1133267
  Джугастрянська Ю. Слідами спогадів; "я - смак твоєї води..."; "Господи моря, піску і сонця, й снігів..."; "Нова дорога дихає вітром пустель..."; "А десь там на далеких солоних твоїх причалах..."; "наді мною сто зим піді мною одне перевесло..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 260-264
1133268
  Діденко Ф. Слідами старої легенди / Ф. Діденко. – Київ, 1958. – 248с.
1133269
  Патриляк І. Слідами Стефенса // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 23 (188). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Джеймс Стефенс - борець за незалежність Ірландії. Полковник Євген Коновалець один із перших національних лідерів зрозумів потребу в глибинній підготовці революції, повторивши шлях свого великого ірландського попередника .
1133270
  Хрієнко М. Слідами Тараса Шевченка // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 91-99. – ISSN 0130-6936
1133271
  Ананян Л. Слідами твоїх гір // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 83-87. – ISSN 0320-8370
1133272
  Кузнецов Ю.Б. Слідами феї Моргани : Вивчення творчості М.М.Коцюбинського в школі: Посібник для вчителя / Ю.Б. Кузнецов, П.І. Орлик. – Київ : Радянська школа, 1990. – 208с. – Бібліогр.:с.20-22. – ISBN 5-330-00845-Х
1133273
  Студьонова Л.В. Слідами Чернігівського підпілля : документальні нариси / Людмила Студьонова. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-340-198-0
1133274
  Луняк Є. Слідами Шервуда-Вєрного: донощик Олексій Петров (порівняльний аналіз життєписів двох зрадників) // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 78-82. – ISBN 978-966-02-4425-2
1133275
  Соколинська А. Слідами Юрія Шевельова в Харкові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 8
1133276
  Орленко В.Ф. Сліди / В.Ф. Орленко. – Одеса, 1972. – 176с.
1133277
  Приймаченко В.В. Сліди арамеїзмів Септуагінти у Вульгаті // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 165-171. – ISSN 1608-0599
1133278
  Тельман І. Сліди ведуть до героїв / І. Тельман. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1966. – 217 с.
1133279
  Мовчан П. Сліди від щита Сагайдачного на Арбатських воротах Кремля // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 10
1133280
  Качкан В. Сліди до вежі Вавилона // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 228-239. – ISBN 5-87322-078-0


  Малознаний Микита Думка.
1133281
  Тиводар М.П. Сліди дохристиянських божеств у традиційній культурі українців Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 99-107. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
1133282
  Вежінов П. Сліди залишаються / П. Вежінов. – Київ, 1957. – 255с.
1133283
  Авдєєва Г.К. Сліди злочинів у сфері використання інформаційних технологій: способи виявлення // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 88-98. – ISSN 2079-6242
1133284
  Ситник А. Сліди кирзаків і лаптів на мапі України // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.5-8
1133285
  Горбань А. Сліди міфу в художньому тексті: "Кленовий пагін" Григора Тютюнника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 43-49. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається присутність міфу в художньому тексті. Простежується структура художнього часу і простору, сюжетна схема ініціації (герой - хибний герой), есхатологічна символіка, образні аналогії. Міфологічний аналіз новели "Кленовий пагін" ...
1133286
  Кашин В.Л. Сліди на воді : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1983. – 207 с.
1133287
  Кашин В.Л. Сліди на воді : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1984. – 196 с.
1133288
  Кашин В.Л. Сліди на воді : Роман / В.Л. Кашин. – Київ : Дніпро, 1984. – 196с. – (Романи й повісті ; 1984р. Вип. №9)
1133289
  Рід У.М. Сліди на камені : Історія Землі і життя на ній / У.М. Рід; За ред. Обручова В.А. – Одеса : Дитвидав ЦКЛКСМУ, 1939. – 296с. – (Шкільна бібліотека)
1133290
  Кокуца І. Сліди на Печерську : [роман] : 20-річчю утворення Державної податкової служби України присвячується / [І.І. Кокуца, О.М. Дмитрук]. – Київ : ІВЦ ДПА України, 2010. – 591, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-1609-28-9
1133291
  Колодій В.С. Сліди на росах : поезії / В.С. Колодій. – Київ, 1984. – 118 с.
1133292
  Федорів Р.М. Сліди на скелях / Р.М. Федорів. – Львів : Каменяр, 1963. – 104 с.
1133293
  Петльований В. Сліди на тротуарі / В. Петльований. – К, 1958. – 185с.
1133294
  Павленко Л.О. Сліди не старіють / Л.О. Павленко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 288 с.
1133295
  Кирій І.І. Сліди під вікном / І.І. Кирій. – Київ, 1983. – 271 с.
1133296
  Пачаї І. Сліди російської "культурної зони" у мові та морфології фольклору // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.32-34. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0027-2833
1133297
  Самбук Р.Ф. Сліди СС : романи / Р.Ф. Самбук. – Київ : Молодь, 1986. – 560 с.
1133298
  Філоненко Г.Г. Сліди ухилення від сплати податку на прибуток // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 454-458. – (Серия "Юридические науки"). – ISSN 1606-3716
1133299
  Мікула О. Сліди фольклору у дитячих поезіях, казках та оповіданнях Олени Пчілки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 271-279
1133300
  Кролевець К.М. Слідкуючі фотоелементи / К.М. Кролевець. – К, 1965. – 140с.
1133301
  Борідько О.А. Слідова картина вбивства з розчленуванням трупа // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 175-178.
1133302
  Рівчаченко О.А. Слідова картина злочинів, вчинених щодо обладнання, призначеного для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 109-114. – ISSN 1992-4437
1133303
  Старушкевич А.В. Слідова картина сексуальних убивств:поняття та криміналістичний аналіз // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 94-113.
1133304
  Пясковський В.В. Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики торгівлі людьми // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 187-193
1133305
  Купер Д.Ф. Слідогляд / Д.Ф. Купер. – Х, 1928. – 255с.
1133306
  Кириченко О.А. Слідознавство : Лекція №8 / О.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.Д. Ткач; МВС України. КІВС. – Київ, 2002. – 40с.
1133307
  Хоткевич Г. Слідом за пам`яттю / Г. Хоткевич. – Київ, 1993. – 63с.
1133308
  Купер Д.Ф. Слідопит / Д.Ф. Купер; З англ. перекл. І. Корунець. – Київ : Веселка, 1972. – 790 с.
1133309
  Хорбаладзе Т. Слідство веде опозиція // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-49. – ISSN 1812--514Х
1133310
  Ячейкін Ю.Д. Слідство веде прокуратор : гумор та сатира / Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 275 с.
1133311
  Єфімов Л.Ю. Слідством установлено... / Л.Ю. Єфімов. – К, 1990. – 269с.
1133312
  Стратонов В. Слідча дія як криміналістичний метод отримання інформації // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 98-109
1133313
  Журавель В.А. Слідча профілактика економічних злочинів (із практики застосування ст.ст. 23 і 23 КПК України) / В.А. Журавель, А.Ф. Волобуєв // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 137-144. – ISBN 966-8759-17-6
1133314
  Журавель В. Слідча профілактика: сучасний стан і шляхи вдосконалення / В. Журавель, А. Волобуєв // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 155-164
1133315
  Весельський В.К. Слідча ситуація як категорія криміналістичної тактики // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 193-199. – ISSN 1609-0462
1133316
  Карпов Н.С. Слідча хитрість під час допиту // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 53. – С. 3-7.
1133317
  Котюк О.І. Слідчий експеримент - процесуальні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 3 (137). – С. 130-135


  У статті запропоноване визначення слідчого експерименту, його мети, фактичних та процесуальних підстав. Вносяться пропозиції, спрямовані на вдосконалення підходів до оцінки його ходу та результатів.
1133318
  Дмитренко Ю.М. Слідчий експеримент / Ю.М. Дмитренко. – Х., 1989. – 181с.
1133319
  Лиховид І. Слідчий експеримент як самостійна слідча дія // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 156-160
1133320
   Слідчий огляд : сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2004. – 396с. – ISBN 966-688-079-2
1133321
  Клименко О.П. Слідчий суддя в реформованому кримінально-процесуальному законодавстві України - крок уперед чи тупцювання на місці: порівняльний аналіз європейського досвіду // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 183-187. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено аналіз статей проекту кримінально-процесуального кодексу України, якими запроваджується посада слідчого судді та визначаються його повноваження; оцінюється значення цього інституту для модернізації кримінального процесу України. ...
1133322
  Базир І.В. Слідчий суддя у кримінальному процесі // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 244-249. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1133323
  Міщенко С.М. Слідчий суддя як суб"єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 88-96
1133324
  Спільник С.І. Слідчий як суб"єкт проведення негласних слідчих (розшукових) дій: за і проти / С.І. Спільник, О.Б. Комарницька // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 15-25
1133325
  Лук"янчиков Є. Слідчі (розшукові) дії – засоби пізнавальної діяльності розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 469-470. – ISBN 978-617-7069-15-6
1133326
  Лисенко О.В. Слідчі (розшукові), процесуальні та організаційні дії в механізмі розшуку осіб, які переховуються від досудового розслідування та суду // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 3 (96). – С. 66-73. – ISSN 2410-3594


  Розглянуто особливості проведення заходів (слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові), процесуальбні, організаційні дії) стосовно встановлення інформації, що використовується в пошуковолму процесі правоохоронних органів для встановленяя місця ...
1133327
  Дунаєвська Л.Г. Слідчі версії на початковому етапі розслідування "медичних" злочинів // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 96. – С. 3-7
1133328
  Саінчин О. Слідчі версії у справах про вбивства, вчиненні на замовлення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.35-38
1133329
  Чорноус Ю.М. Слідчі дії, що можуть бути проведені в порядку надання правової допомоги // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 38-39


  У науковій статті розглядаються питання удосконалення Проекту Кримінально-процесуального кодексу України (реєстр. № 1233), зокрема норм, пов"язаних із визначенням процесуальних та слідчих дій, які можуть бути проведені в порядку надання правової ...
1133330
  Погорецький М.А. Слідчі дії: поняття і класифікація // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 150-156.
1133331
  Лоза Ю. Слідчі дії: поняття,сутність, ознаки, види // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.85-90. – ISSN 0132-1331
1133332
  Рудь О.А. Слідчі дії: примусовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 349-354. – (Юридична ; Вип. 1)
1133333
  Марченко А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання : Автореферат дис. ...канд. юрид. наук: Спец.: 12.00.09 / Артем Борисович Марченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 7 назв
1133334
  Марченко А.Б. Слідчі помилки та шляхи їх подолання : Дис. ...канд.юрид наук: Спец. 12.00.09 - кримінал. процес та кримінал. судова еквпертиза / Артем Борисович Марченко;Луганський держ. ун-т внутрішних справ України. – Луганськ, 2006. – 210л. – Додатки: л.189-210. – Бібліогр.: л.166-188
1133335
  Саінчин О. Слідчі ситуації і алгоритм дій при розслідуванні дітовбивств // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.121-124. – ISSN 0132-1331
1133336
  Скригонюк М.І. Слідчі ситуації й тактичні операції при розслідуванні масових заворушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 120-123. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі поєднання умов і обставин, що сприяють швидкому й повному розкриттю і розслідуванню масових заворушень через спеціальну форму організації - систему слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. The article is devoted to the ...
1133337
  Меденцев А.М. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 123-127. – ISSN 1727-1584
1133338
  Нарожна О.В. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного видобування корисних копалин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 85-91. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1133339
  Оперук В.І. Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні розбійних нападів на банківські установи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 169-175
1133340
  Вежнавець Б. Слідчі ситуації, які виникають при розслідуванні злочинів, пов"язаних із незаконним заволодінням транспортними засобами // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-84.
1133341
  Казьмирчук Г.Д. Слідчі справи і мемуари декабристів як джерело вивчення життя й діяльності дворянських революціонерів у Одесі / Г.Д. Казьмирчук, Я.Г. Казьмирчук // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 153-154. – ISBN 978-966-171-565-2
1133342
   Слінченко Юрій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 377 : фото
1133343
  Чабанівський М.І. Сліпа любов : повість та оповідання / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 319 с.
1133344
  Ващенко Г. Сліпий : П"єса / Г. Ващенко. – С.-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1910. – XX, 94 с.
1133345
  Винниченко В.К. Сліпий : Оповідання. – Київ : Друкарська спілка, 1917. – 32с.
1133346
  Ващенко Г. Сліпий / Г. Ващенко ; Скоротив для сцени, за дозволом автора, Володимир Буряченко. – Херсон : Вид Мистецького т-ва ім. М. Старицького, 1921. – 52 с.
1133347
  Шевченко Т. Сліпий (уривок) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 646-649. – ISBN 978-966-500-300-7
1133348
  Гужва В.Ф. Сліпий дощ : повість / В.Ф. Гужва. – Київ, 1981. – 214 с.
1133349
  Гужва В.Ф. Сліпий дощ : повість / В.Ф. Гужва. – Київ : Молодь, 1983. – 184 с.
1133350
  Короленко В.Г. Сліпий музика / В.Г. Короленко. – Х, 1928. – 182с.
1133351
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – Київ, 1953. – 96с.
1133352
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – К, 1956. – 124с.
1133353
  Короленко В.Г. Сліпий музикант / В.Г. Короленко. – К, 1979. – 203с.
1133354
  Сарамаго Ж. Сліпота : роман / Жозе Сарамаго ; [пер. з португ. В.Й. Шовкуна]. – Харків : Фоліо, 2013. – 441, [4] с. – На тит. арк. також: Лауреат Нобелівської премії з літератури 1998 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека Нобелівcьких лауреатів). – ISBN 978-966-03-6499-8
1133355
  Гроссо А. Сліпучо-голубе небо / А. Гроссо. – К, 1979. – 179с.
1133356
   Слісаренко Ігор Юрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 303. – ISBN 978-966-2726-03-9
1133357
  Коваленко В.В. Слобідська відьма : роман / Володимир Коваленко. – Київ : Фенікс, 2016. – 287, [1] с. – ISBN 978-966-136-396-9
1133358
  Потапенко С. Слобідська священицько-старшинська родина Острозько-Лохвицьких та їхня хроніка // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 156-166. – ISSN 0869-3595


  Про героїв публікації у "Київській старовині".
1133359
  Слюсарський А.Г. Слобідська Україна / А.Г. Слюсарський. – Харків, 1954. – 280с.
1133360
   Слобідська Україна. – К., 1994. – 80с.
1133361
  Танцюра В.І. Слобідська Україна як історико-географічний регіон. Історіографія та джерела / В.І. Танцюра, О.О. Пересада // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 6-12. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1133362
   Слобідський край. – Харків, 2001
1133363
  Богдашина О.М. Слобідський літописець історії України Д.І. Багалій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-112. – ISSN 0130-5247
1133364
  Михайліченко М. Слобідський старшинський рід Щербин (генеалогічний розпис роду другої половини XVII - початку XIX ст.) / М. Михайліченко, С. Потапенко // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 69-84. – ISSN 2074-8345
1133365
  Біляшівський Б. Слобідські полки та українці навколишніх губерній за ревізією 1719-1727 рр. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 411-443. – ISBN 978-966-8846-19-9
1133366
  Сумцов М.Ф. Слобідсько-українські історичні пісні : [Розвідка]. / М. Сумцов. – Київ : Дpук. 2-ої Аpтілі, 1914. – С. 5-16. – В кн. також уpив. з укp. наp. пісень та дум.
1133367
  Сумцов М.Ф. Слобідсько-українські історичні пісні / М. Сумцов. – Вид. друге. – [Черкаси] : Вид-во "Сіяч", 1918. – 21 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 34)


  В кн. також уpив. з укp. наp. пісень та дум.
1133368
  Холендро Д.М. Слобода / Д.М. Холендро. – М., 1980. – 432с.
1133369
  Петров В.М. Слобода / В.М. Петров. – Воронеж, 1990. – 124с.
1133370
  Литвинов В.В. Слобода Белогорье Острогожского уезда / В.В. Литвинов. – 8с.
1133371
  Грек Александр Слобода миллионеров : русский Клондайк / Грек Александр, Каптилкин Сергей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 66-87 : Фото
1133372
  Шутова Наталья Слободан Бацкович: "Черногория любит туристов, особенно российских" : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 72-73
1133373
   Слободата на jазикот во творештвото = The freedom of language in creative works : научен собир одржан на 22 март 2000. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2001. – 166, [4] с. – ISBN 9989-649-84-7
1133374
  Згурська В.Л. Слободян О. Т. Політико-культурологічні перспективи України в аспекті теології історії й традиційного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 320-330. – ISSN 1563-3349
1133375
   Слободяник Микола Семенович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 76. – ISBN 966-8352-11-4
1133376
   Слободянюк Іван Никифорович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 304-305. – ISBN 978-966-2726-03-9
1133377
   Слободянюк Раїса Дмитрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 306-307. – ISBN 978-966-2726-03-9
1133378
  Данилевский Г.П. Слобожане : малороссийские рассказы / [соч.] Г.П. Данилевского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Типо-лит. В.В. Комарова, 1894. – [2], 247, [2] с.
1133379
  Сумцов М.Ф. Слобожане : історично-етнографічна розвідка / проф. М.Ф. Сумцов. – [Харків] ; Полтава : Вид-во "Союз" Хаpьків. Кpедит. Союзу Коопеpативів. Дpук. "Печат. Дело" ; Дpук. І.Л. Фpішбеpга, 1918. – 238, [1] с.: мал. – (Культурно-історична бібліотека / під pед. Д.І. Багалія)


  В кн. також віpші "Батюшка", "Шинок" Я.І. Щоголева, "О шевцах і о чесном їх pемеслі" Климентія Зиновіїва сина, уpив. з поет. твоpів І.П. Котляpевського, І.І. Манжуpи, укp. наp. пісень, колядок та поpтp. письменників і діячів культуpи. - Коpоткі ...
1133380
  Красюк Сергій Слобожанский любомудр // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 18-19 : Фото
1133381
   Слобожанська муза : Антологія любовної лірики ХVII-ХХ століть. – Харків : Майдан, 2000. – 840с. – ISBN 966-7077-76-4
1133382
   Слобожанська хвиля : Навчальний посібник-хрестоматія з української літ-ри Північної Слобожанщини. – Донецьк : Східний видавничій дім, 2005. – 280с. – ISBN 966-7804-92-5
1133383
  Новиков А.О. Слобожанський драматичний театр : Нариси історії; До 210-річчя постійного громадського театру в Харкові / Анатолій Новиков. – Харків : ХДПУ, 2002. – 109с. – ISBN 966-8004-03-05
1133384
   Слобожанський круг : альманах / [редкол. : П.З. Гулаков, В.Ф. Замєсов, А.М. Мірошниченко та ін. ; відп. за вип. В.І. Торішний]. – Харків : Федорко М.Ю. – ISBN 978-966-2920-59-8
Вип. 5. – 2011. – 247, [1] с. : іл.
1133385
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1133386
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5, ч. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1133387
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / Харківська держ. ак. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5, ч. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1133388
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133389
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133390
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133391
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133392
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (38). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133393
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (40). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133394
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3 (41). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133395
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4 (42). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133396
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133397
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 6 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133398
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1 (45), лютий. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133399
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (46), квітень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133400
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 3 (47), червень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133401
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 4 (48), серпень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133402
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 5 (49), жовтень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133403
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 6 (50), грудень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133404
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 1 (51), лютий. – 2016. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133405
   Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
№ 2 (52), квітень. – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133406
  Гудзевата Марина Слобожанські маєтності : Україна чудес / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 118-125 : Фото
1133407
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 17. – 2001
1133408
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 18. – 2001
1133409
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків
№ 19. – 2001
1133410
   Слобожанщина : літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал. – Харків, 1996-
№ 20. – 2001
1133411
   Слобожанщина в екскурсіях. – Харків, 1928. – 24с.
1133412
  Сушко В. Слобожанщина в етнологічних дослідженнях ХVIII-ХХІ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 136-140


  Своєрідність регіону Слобожанщини
1133413
  Кисіль В.В. Слобожанщина як колиска модерної української літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 284-290


  Спроба простежити взаємозв"язок між розвитком української літератури й етногенезом українців І пол. ХІХ ст.
1133414
  Щоголів Я.І. Слобожанщына [Слобожанщина] : лирна поэзия / Я. Щоголев // Ворскло : лирна поэзия / Я.І. Щоголів. – Харькив (Харків) : Дpук. Окpуж. Штаба, 1883. – 148 с.
1133415
  Щоголів Я.І. Слобожанщына [Слобожанщина] : лирна поэзия / Я. Щоголев. – Харькив (Харків) : Печатня "Печ. Дело", 1898. – 143, III с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Передм. рос. - На окр. аpк. епіграф з 2-го послання Апостола Павла
1133416
  Утевская П.В. Слов драгоценные клады : рассказы о письменности / П.В. Утевская. – Москва : Детская литература, 1985. – 191с.
1133417
  Соколовський Ю.Ю. Слов звучить у клубі / Ю.Ю. Соколовський. – К., 1975. – 175с.
1133418
  Маяковский В.В. Слов набат : сборник / В.В. Маяковский. – М., 1985. – 240с.
1133419
  Ахатова Ф. Слов"яни Башкортостану : розвиток пісенної культури чи стагнація? // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 64-67. – ISSN 0130-6936
1133420
  Дворнік Ф. Слов"яни в Європейській історії та цивілізації / Ф. Дворнік. – Київ : Дух і Літера, 2000. – 528с. – ISBN 966-7888-02-9
1133421
  Дворнік Ф. Слов"яни в Європейській історії та цивілізації = The Slavs in European history and civilization / Ф.Дворнік; Пер. з англ. В.Веролока, В.Кіку, Д.Матіяш. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 512c. – ISBN 966-378-010-X
1133422
  Калинович М.Я. Слов"яни в їх боротьбі з німецьким фашизмом і його попередниками / М.Я. Калинович, С.І. Маслов, П.М. Попов; Академія наук УРСР. – Уфа : Видання Академії наук УРСР, 1942. – 32, [2] с.
1133423
  Баран Володимир Слов"яни і навколишній світ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 238-240
1133424
   Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – 355, [1] с., [24] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2608-12-0
1133425
  Казакевич Г. Слов"яни й кельти: у пошуках історичного контексту мовних контактів // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 3-14. – ISSN 0869-3595


  З часу, коли 1912 р. Олексій Шахматов висловив гіпотезу щодо можливих кельто-слов"янських контактів, були різні спроби її підтвердити чи спростувати. Сучасні лінгвістичні дослідження підтерджують існування подібних контактів в минулому. В статті ...
1133426
  Приходнюк О.м. Слов"яни наПоділлі. У1-УП ст. н.е. / О.м. Приходнюк. – К., 1975. – 154с.
1133427
  Тимощук Б.О. Слов"яни Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – К. : Наук. думка, 1976. – 178с
1133428
  Перовшек Ю. Слов"яни по обидві сторони фронту: словенський друк 1914 - 1916 рр. про війну зі слов"янським противником // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 185-191. – ISBN 978-966-02-7653-6
1133429
  Сміленко А.Т. Слов"яни та їх сусіди в Степовому Подніпров"ї. / А.Т. Сміленко. – К., 1975. – 211с.
1133430
  Майоров О. Слов"яни та сармати північно-західного Причорномор"я і східного Прикарпаття в перші століття нашої ери // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 7-13
1133431
  Баран В.Д. Слов"яни у первісності і ранньому середньовіччі : збірник вибраних етнологічних праць / Баран В.Д. ; Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвітньої історії, Відділ української етнології. – Київ : Міленіум, 2011. – 106, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1133432
  Дель Гаудіо Слов"янізми в італійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 142-151


  У статті розглядаються слов"янізми у лексиці італійської мови. Також трактується спосіб проникнення запозичень і частково тлумачиться їх етимологія та ступінь адаптація до італійської морфонологічної системи. В статье рассматриваются славянизмы в ...
1133433
  Готун І.А. Слов"яно-руське сільське житло та питання його відтворення // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 20-47. – ISSN 2227-4952
1133434
   Слов"яно-руські старожитності. – К, 1969. – 183с.
1133435
   Слов"яно-руські старожитності Північного Лівобережжя. – Чернігів, 1995. – 110с.
1133436
  Рева Л.Г. Слов"янознавство жіночої лінії родини Реви: звернення до витоків // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 275-287. – ISSN 2075-437X


  У статті Реви Л. "Слов"янознавство жіночої лінії родини Реви: звернення до витоків", на основі родинних біографій, простежено слов"янознавчі студії науковців, які увійшли до аналів світового слов"янознавства. Стаття доповнена архівними матеріалами. В ...
1133437
  Чорній В. Слов"янознавчі студії : статті, виступи та ювілейні матеріали / В. Чорній; МВОіНУ. ЛНУ ім. І. Франка. Ін-т славістики. – Львів, 2002. – 374с. – ISBN 966-613-208-7
1133438
  Музичко О. Слов"янознавчі студії професора І.А. Линниченка // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 28-41. – ISSN 0203-9494
1133439
  Лащенко С. Слов"яносербія та інші міфи імперії // Культура і життя : загальнодержавна українська назета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 5
1133440
  Чепіга Г.Г. Слов"яносербія та її роль в заселенні Південно-Східної України: історіографія проблеми // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 158-166. – ISSN 1728-3671
1133441
  Захарченко П.П. Слов"янофіли про право власності на землю напередодні селянської реформи 1861 року в Російській імперії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 145-152.
1133442
  Попков В.В. Слов"янофільство та західництво у філософському сприйнятті М. Бердяєва // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 73-77. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
1133443
  Куций І. Слов"янофільство як ідейно-світоглядне джерело слов"янської цивілізіаційної ідентичності українських інтелектуалів XIX ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 37-50. – ISSN 0203-9494
1133444
  Боровська Г.С. Слов"янофільство: філософсько-правовий аспект (за М.О. Бєрдяєвим) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 15-23. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1133445
  Готько Е. Слов"янскі лексичні запозичення в німецькій мові // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 1 (108), січень. – С. 93-96. – ISSN 2308-4634
1133446
   Слов"янськ. – К, 1976. – 76с.
1133447
  Желєзняк І.М. Слов"янська антропоніміка : (вибрані статті) / І.М. Желєзняк ; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. – Київ : Кий, 2011. – 286, [2] с. – Список бібліогр. скорочень: с. 260-269. - Покажч. антропонімів: с. 270-286. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-81-1
1133448
  Пасемко Іван Слов"янська бібліотека в Празі - скарбниця україніки на Європейському континенті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 293-300. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто роль Слов"янської бібліотеки ЧР у пропагуванні українства, україніки, історії України та боротьби українського народу за свою незалежність упродовж століть української історії. Ця роль Слов"янської бібліотеки особливо яскраво ...
1133449
  Колодій В.Д. Слов"янська дума : поезії / В.Д. Колодій. – Ужгород : Карпати, 1969. – 83 с.
1133450
  Тарнавський Р. Слов"янська етнографія та етнологія в навчальних курсах Адама Фішера // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 81-92. – ISSN 0203-9494


  У статті розглядаються навчальні курси Адама Фішера зі слов’янського народознавства, які читалися на спеціальностях “Слов’янознавство” та “Антропологія, етнологія, праісторія” гуманітарного факультету Університету Яна Казимира у Львові (1920–1930-ті ...
1133451
  Банах В. Слов"янська ідея в російській суспільно-політичній думці 1990-х рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 271-283
1133452
  Петрашенко В.О. Слов"янська кераміка VIII-IX ст. Правобережжя Середнього Подніпров"я / В.О. Петрашенко. – Київ, 1992. – 137 с.
1133453
  Гнатенко Л.А. Слов"янська кирилична рукописна книга 14 ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. Кодиколого-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Людмила Гнатенко; НАНУ, Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко та ін. – Київ : НБУВ, 2007. – 266с. – ISBN 978-966-02-4261-6
1133454
  Гнатенко Л.А. Слов"янська кирилична рукописна книга XII-XIII ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Каталог. Кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Людмила Гнатенко ; [редкол: Л.А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 154, [1] с. : іл. – Покажчики : с. 75-100. – Бібліогр.: с. 87-97 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6618-6
1133455
  Іванова О.А. Слов"янська кирилична рукописна книга ХVI ст.з фондів інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : з фондів Ін-ту рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / О.А. Іванова, О.М. Гальченко, Л.А. Гнатенко ; [редкол. : Л А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2010. – 791, [1] с. : факс. – Покажч.: с. 431-478. – Бібліогр.: с. 19-32. – ISBN 978-966-02-5500-5
1133456
  Сірук О.Б. Слов"янська корпусна діалектологія: історія та перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 273-278


  Стаття присвячена огляду слов"янського досвіду застосування корпусів для обробки діалектних текстів та вітчизняним здобуткам у цій царині. Ми приділяємо спеціальну увагу "Корпусу українських діалектних текстів" (КорУДіТ) в контексті його застосування ...
1133457
  Черниш Т.О. Слов"янська лексика в історико-етимологічному висвітленні (гніздовий підхід) / Т.О. Черниш; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2003. – 480с. – ISBN 966-594-418-5
1133458
  Черниш Т. Слов"янська лексика: витоки й еволюція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Окреслено стратифікацію праслов"янського лексикону та її праіндоєвропейське підгрунтя, а також загальний напрям еволюції цього лексикону в окремих слов"янських мовах. Обидві проблеми представлено в контексті нової мовознавчої дисципліни - ...
1133459
   Слов"янська ліра : Збірник. – Київ : Дніпро, 1983. – 421с.
1133460
  Костомаров М.І. Слов"янська міфологія : Вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М.І. Костомаров. – Київ : Либідь, 1994. – 384 с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00183-3
1133461
  Голіченко Т.С. Слов"янська міфологія та антична культура. / Т.С. Голіченко. – К, 1994. – 92с.
1133462
  Миктиенко О. Слов"янська міфологія та слов"янське вірування: моделі інтерпретації / О. Миктиенко, І. Огієнко // Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – С. 74-89
1133463
  Костомаров М. Слов"янська міфологія. (Витяг із лекцій, читанних в Університеті Св. Володимира в другій половині 1846 року) // Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 34-51
1133464
  Вербич С.О. Слов"янська мовна спадщина в гідроніміконі Нижнього Дністра // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 43-50. – ISSN 0027-2833


  У статті закцентовано увагу на слов"янському гідронімному фонді басейну Нижнього Дністра. Проаналізовано гідроніми Драна, Заколи, замша, Палакита, Реїна.
1133465
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2002
1133466
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2003
1133467
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2003
1133468
   Слов"янська нива = Славянская нива : Загальнополітичний і науково-популярний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2004
1133469
  Шупик В. Слов"янська ода Пантелеймона Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 78-85. – ISSN 0236-1477
1133470
  Гринів О. Слов"янська панацея: торби на купу - і готовий комп"ютер // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 1 лютого (№ 12). – С. 3


  Відгук на статтю К. Джеджули, В. Короля (проф. КНУ імені Тараса Шевченка), Б. Олійника, О. Ткаченка, П. Толочка "Наш порятунок - у єдності" (Голос України" 23 грудня 1999 р.) з приводу спільного убезпечення слов"янського світу)
1133471
  Пщоловська Л. Слов"янська порівняльна метрика (еволюція цілей і методів дослідження) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1 (577). – С. 71-78. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про історію, методологію та зміст створюваної міжнародним колективом віршознавців серії "Слов"янська порівняльна метрика". Робота над серією проводиться з кінця 1960-х років минулого століття.
1133472
  Дроздов В. Слов"янська проблематика на сторінках російських журналів "Время" та "Эпоха" // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 30-48
1133473
  Конотоп Л.Г. Слов"янська релігійна філософія : Навчальний посібник / Л.Г. Конотоп, З.В. Швед. – Київ : Літера ЛТД, 2006. – 320с. – ISBN 966-7543-75-7
1133474
   Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / [Д. Айдачич та ін. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 575, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 570-573. – Бібліогр. в кінці наук. доп. – (Бібліотека інституту філології)
1133475
   Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7241-48-4
Т. 2. – 2015. – 526, [1] с. – Текст: укр., рос., пол., макед. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1133476
   Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7480-12-8
Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – 2016. – 333, [1] с. : табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр. в кінці ст.
1133477
  Філіп Г. Слов"янська фантастика як об"єкт кінокритики – прагматичні та мовні примітки // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 315-323. – ISBN 978-617-7480-12-8


  \
1133478
  Паламарчук О.Л. Слов"янська філологія в Київському університеті / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 63-70. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматривается история славянской филологии в Киевском университете имени Тараса Шевченко с момента его основания до настоящего времени. Особое внимание уделяется современному этапу и методам обучения славянским языкам и литературе.
1133479
   Слов"янська філологія на Україні. – Київ
Ч. 1. – 1968. – 293с.
1133480
   Слов"янська філологія на Україні. – Київ
Ч. 2. – 1968. – 402с.
1133481
   Слов"янська філологія на Україні : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 2 : Літературознавство. Вип. 2. Життя і творчість окремих українських письменників. – 1979. – 584с.
1133482
   Слов"янська філологія на Україні : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 2 : Літературознавство. Вип. 3. Російська, білоруська та зарубіжні слов"янські літератури. – 1979. – 849с.
1133483
   Слов"янська філологія на Україні : бібліогр. покажч. – Київ : [Б. в.]
Ч. 2 : Літературознавство, вип. 1. Загальні питання слов"янського літературознавства. Українська література. – 1979. – 235 с. – До VIII Міжнародного з"їзду славістів
1133484
  Королевич Н.Ф. Слов"янська філологія на Україні (1958-1962 рр.) : бібліографія / Н.Ф. Королевич, Ф.К. Сарана; АН УРСР, Український комітет славістів, Державна публічна бібліотека. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. – 611, [5] с. – До V Міжнародного з"їзду славістів
1133485
   Слов"янська філологія на Україні (1963-1967 рр.) : бібліографія / [Н.Ф. Королевич та ін.]. – Київ : Наукова думка
Ч. 2 : Літературознавство ; Вип. 2. Російська, білоруська та зарубіжні слов"янські літератури. – 1968. – 578 с.
1133486
   Слов"янська філологія на Україні, 1968-1976 рр. : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 1 : Мовознавство. Фольклористика. – 1978. – 371с.
1133487
   Слов"янська філологія на Україні, 1977-1981 рр. : Бібліогр. покажч. – Київ
Ч. 1 : Мовознавство. Фольклористика. – 1983. – 208с.
1133488
   Слов"янська філологія на Україні, 1977-1981 рр. : бібліограф. покажч. – Київ : [Б. в.]
Ч. 2 : Літературознавство. – 1983. – 521 с.
1133489
  Варениця О.П. Слов"янська філософія: спроба історико-філософського осмислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1133490
   Слов"янська фольклористика. – К, 1988. – 447с.
1133491
   Слов"янське віче - 21 століття : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1999. – до 01.01.98 назва "Слов"янське віче"
1133492
   Слов"янське віче - 21 століття : міжнар. літературно-художній громадсько-політичний альманах. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
1133493
   Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1998. – до 01.01.98 назва "Слов"янське віче"
1133494
   Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1998. – до 01.01.98 назва "Слов"янське віче"
1133495
   Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янських народів. – Київ, 1995-
№ 1/2. – 2001
1133496
   Слов"янське віче - 21століття : міжнародний літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
1133497
   Слов"янське віче : Духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1995. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1133498
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1133499
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1133500
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 3. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1133501
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 4. – 1996. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1133502
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 1. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1133503
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 2. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1133504
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 3. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1133505
   Слов"янське віче : духовне єднання слов"янских народів. – Київ, 1995-
№ 4. – 1997. – з 01.01.98 назва "Слов"янське віче 21 століття"
1133506
  Іващенко В.Л. Слов"янське зіставне, порівняльне і типологічне термінознавство кінця ХХ - початку ХХІ століть / В.Л. Іващенко, Л.В. Туровська // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-44. – ISSN 0027-2833
1133507
   Слов"янське літературне єднання. – Львів, 1958. – 151с.
1133508
   Слов"янське літературознавство і фольклористика : Республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 4. – 1968
1133509
   Слов"янське небо. – Львів, 1972. – 264с.
1133510
  Баран В.Д. Слов"янське поселення середини I тисячоліття нашої ери біля села Теремці на Дністрі / Володимир Баран ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2008. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4940-0
1133511
  Баран Володимир Слов"янське поселення середини І тис. н. е. у с. Теремці - перехідна пам"ятка від венедів до склавинів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 252-259
1133512
   Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
Вип. 18. – 2014. – 450 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133513
   Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
Вип. 19. – 2015. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133514
  Філюшин Вячеслав Слов"янський комітет України: філософські та правові основи громадської діяльності // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье обозначены современные тенденции в общественных движениях славянских стран за сохранение и развитие национальных культур, как составных частей славянской цивилизации, место и роль в нем Славянского комитета Украины.
1133515
  Шевченко Л.І. Слов"янський контекст ідеї Івана Франка про націєтворчий статус української літературної мови // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 353-358. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1133516
  Шевченко Л.І. Слов"янський контекст ідеї Івана Франка про націотворчий статус української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 10-18
1133517
  Горлач Л.Н. Слов"янський острів : іст. роман в віршах / Л.Н. Горлач. – Київ : Дніпро, 1991. – 372 с.
1133518
  Горлач Л.Н. Слов"янський острів : історичні романи у віршах / Леонід Горлач. – Київ : Редакція журналу "Дніпро", 2008. – 664 с. – ISBN 966-8963-05-9
1133519
  Каневський А. Слов"янський район : (кол. Артемівська округа) / Державна плянова комісія УСРР ; А. Каневський, Н. Каневський. – Полтава : Держвидав "Господарство України"
Природно-економічний нарис. – 63 с.
1133520
   Слов"янський світ : ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов"ян та інших народів / [ упорядник О.А. Кононенко ]. – Київ : Український міжнародний культурний центр, 2008. – 784с. : іл. – ISBN 978-966-8287-18-3
1133521
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. Україна, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 11. – 2013. – 354 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133522
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 12. – 2014. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133523
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 13. – 2014. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133524
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 14. – 2015. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133525
   Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
Вип. 14. – 2016. – 390 с. – До 16 Міжнародного З"їзду славістів (Белград, 2018). Резюме укр., рос., англ. мовами
1133526
  Гирич Я. Слов"янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Ярослав Гирич. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 88, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-8999-64-2
1133527
  Маковей Є.О. Слов"янський світ у поглядах Пантелеймона Куліша: аналіз ідентичностей (мова, культура, історія) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 43-45. – ISSN 2076-1554
1133528
  Бедзір Н. Слов"янський світ у порівняльних дослідженннях постмодернізму // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 17-23.
1133529
  Демчук М.О. Слов"янські автохтонні особові власні імена в побуті українців 14-17 ст. : Відп.ред. М.Л. Худаш / М.О. Демчук. – К. : Наукова думка, 1988. – 172с.
1133530
  Ляхоцький В. Слов"янські азбука і мова // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 205


  Праця українського вченого Івана Огієнка "Повстання азбуки й літературної мови в слов"ян (1937).
1133531
  Теряев Д.А. Слов"янські антропоніми в концепції мовної економії (експериментально-фонетичне дослідження) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 206-215. – ISSN 2075-437X


  Экспериментально-фонетическим приемом исследована акустическая структура славянских личных имен и сокращенных форм-гипокористик.
1133532
  Непокупний А.П. Слов"янські архаізми на фоні балтійських мовних систем / А.П. Непокупний. – К., 1983. – 143-158с.
1133533
  Чибор І. Слов"янські боги в українській фразеології // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 77-81
1133534
  Кузьменко Д.Ф. Слов"янські відлуння у творчості Дж.Р.Р. Толкіна : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 217-221
1133535
  Копилов Ф.Б. Слов"янські городища сточища р. Сули : Дис... наук: / Копилов Ф.Б.;. – Київ, 1948. – 175л. – Бібліогр.:л.1-6
1133536
  Тимощук Б.О. Слов"янські гради Північної Буковини / Б.О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1975. – 111с.
1133537
  Кашка М.Ю. Слов"янські ідеї й русофільство та їх поширення на Закарпатті у XIX столітті // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 16-21. – (Історія ; Вип. 24)
1133538
  Журавльова І. Слов"янські колекції у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна:до історії формування колекції "сербська книга" / І. Журавльова, І. Кононенко // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 148-156
1133539
   Слов"янські культури в європейській цивілізації : До 60-річчя доктора історичних наук, проф.Алексєєва Ю.М. – Київ : Київський ін-т "Слов"янський університет", 2001. – 400с. – ISBN 966-7486-33-8
1133540
   Слов"янські літератури : Доповіді. – Київ : Наукова думка, 1988. – 232с. – ISBN 5-12-009241-1
1133541
   Слов"янські літератури : Доповіді. – Київ : Наукова думка, 1993. – 272с. – ISBN 5-12-003837-9
1133542
   Слов"янські літератури : Доповіді: Любляна, 15-21 серпня 2003 р. / Міжнародний конгрес славістів (13; 2003;Любляна); Ін-т літ-ри ім. Т. Шевченка НАНУ; Ін-тут філології КНУТШ; Від.ред. Р.Радишевський; Редкол.: Ю.Л.Булаховська та ін. – Київ, 2003. – 322с. – ISBN 966-594-423-1
1133543
  Русанівський В.М. Слов"янські міжмовні зв"язки і формування функціональних стилів української літературної мови XVI-XVII ст. / В.М. Русанівський. – К., 1973. – 28с.
1133544
  Дерменджі О. Слов"янські мови в Туреччині // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 50-56. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
1133545
   Слов"янські мови і сучасний світ. – Київ : Київський університет, 2000. – 181с. – ISBN 966-594-241-7
1133546
  Віднянський С. Слов"янські народи в європейському інтеграційному процесі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 36-41


  Роздуми українського славіста щодо міркувань російського колеги К. Косачова про слов"янську єдність (див. "З.С." № 5, 2013 р.)
1133547
   Слов"янські народні казки. – Ужгород, 1957. – 111с.
1133548
   Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-4003-1
Вип. 1. – 2006
1133549
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-4860-1
Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – 2008
1133550
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-5639-2
Вип. 3. – 2010
1133551
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-. – ISBN 978-966-02-6227-0
Вип. 4. – 2012. – 353 с. – мова резюме укр., рос. співпадає з мовою статті
1133552
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
Вип. 5. – 2013. – 272 с. – Мова резюме укр., рос., англ. мовами
1133553
   Слов"янські обрії : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 6, ч. 2 : Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133554
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 7 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133555
   Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
Вип. 8 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1133556
  Конча С. Слов"янські племена з теренів України за описом Баварського Географа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-25. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Пропонується уточнена картина географічної прив"язки та етнічної інтерпретації назв з "Опису міст і областей північніше Дуная". Центром уваги дослідження є фрагменти опису пов"язані з теренами України. A refined scheme of geographic anchors and ethnic ...
1133557
  Айдайчич Д. Слов"янські прислів"я з компаративнимии формами кращий, краще // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 3-6
1133558
   Слов"янські рукописи 11-14 ст. – К, 1969. – 152с.
1133559
  Іванова О.А. Слов"янські святі в місяцесловах кириличних рукописних книг XVI ст. (на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 179-181. – ISBN 978-966-02-7706-9
1133560
  Семчинський С.В. Слов"янські семантичні впливи на молдавському лексику (на матеріалі давніх текстів) // Взаємовплив слов"янських мов і літератур : (До VII Міжнародного з"їзду славістів). – Київ : Київський університет, 1972. – С. 147-158
1133561
  Іваненко О. Слов"янські старожитності. Демонологія. IV (псл. kukumora, kykymora) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-256. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1133562
  Бондаренко Г. Слов"янські типи в новелістиці Томаса Манна // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 40-47
1133563
  Іліаді О.І. Слов"янські топоніми на території Греції. : етимологічний коментар // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 0027-2833
1133564
  Іліаді О.І. Слов"янські топоніми на території Греції. ІХ (етимологічний коментар) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-87. – Бібліогр.: с. 80-86. – ISSN 0027-2833


  У статті запропоновано етимологічну інтерпретацію давніх слов"янських ойконімів на території середньовічної Греції. Як і в попередніх статтях цього циклу, тут ставиться мета відновлення первісної форми і структурної характеристики апелятивів, ...
1133565
  Кралюк П. Слов"янській писемності - 1150 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 14


  1150 років із того часу, як Кирилом-Костянтином було засновано слов"янську писемність.
1133566
  Рахно М.Ю. Слов"янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Рахно Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 213 л. – Бібліогр.: л. 181-213
1133567
  Рахно М.Ю. Слов"янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Рахно Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1133568
   Слов"янсько-угорські міжмовні літературні зв"язки. – Ужгород, 1970. – 144с.
1133569
  Петренко О. Слов"янці про слов"янський період життя Михайла Миколайовича Петренка або історія банальної помилки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 232-245. – ISSN 2222-5250
1133570
  Тимощук Б.О. Слов`яни Північної Буковини V - IX ст / Б.О. Тимощук. – К, 1976. – 178с.
1133571
  Горлач Л.Н. Слов`янський острів : іст. роман в віршах / Л.Н. Горлач. – Київ, 1986. – 237 с.
1133572
  Чижевський Д. Слов`янський романтизм // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 65-78. – ISSN 0236-1477
1133573
  Скопненко О. Слов’янські два крила (Академікові Григорію Петровичу Півтораку — 75!) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 48-51. – ISSN 0372-6436


  Завідувач відділу мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. Протягом восьми років (1989-1996) викладав в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.
1133574
  Пророкова В.М. Слова-"приправы", слова-"заплаты" : Модальные частицы в немецком языке : учеб. пособ. для ин-тов и ф-тов иностр. языков / В.М. Пророкова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 127 с. – ISBN 5-06-001713-3
1133575
  Фирдоуси Слова-алмазы Абулькасима Фирдоуси / Фирдоуси. – Ташкент, 1971. – 64с.
1133576
  Гришин В.С. Слова-друзья / В.С. Гришин. – Рига, 1964. – 104с.
1133577
  Леви К. Слова-камни. Три дня в Сицилии / К. Леви. – М., 1957. – 130с.
1133578
  Лавриненко Г.Я. Слова-композити в сучасних німецькій та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 169-172. – ISSN 1729-360Х
1133579
   Слова-молнии. – 2-е изд., доп. и перераб. – Рига, 1974. – 144с.
1133580
   Слова-молнии.. – Рига, 1967. – 96с.
1133581
  Шлейвис П.И. Слова-предикативы в английском языке / П.И. Шлейвис. – Ростов-на-Дону, 1985. – 127с.
1133582
  Шигаєва К.В. Слова-реалії і способи їх перекладу в контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі романів Дена Брауна "Код да Вінчі" та "Цифрова фортеця") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 337-349


  Стаття присвячена проблемі перекладу культурномаркованих одиниць. На основі порівняльного аналізу перекладів романів Дена Брауна "Код да Вінчі" і "Цифрова фортеця" російською та українською мовами розглядаються різні типи реалій і засоби, які ...
1133583
  Сартр Слова : [повесть] / Сартр, , Жан-Поль; [Пер. с франц. Л. Зониной и Ю. Яхлиной]. – Москва : Прогресс, 1966. – 175 с.
1133584
  Сартр Ж.-П. Слова / Ж.-П. Сартр. – Москва : Прогресс, 1966. – 175с.
1133585
  Василевский Б.А. Слова / Б.А. Василевский. – Москва, 1986. – 329с.
1133586
  Иоан Е. Слова / Е. Иоан; изданието е подгот. Д. Иванова-Мирчева. – София : Славика, 1993. – 87 с. – (Славянска библиотека / ред. Е. И. Димитров ; Slavia orthodoxa). – ISBN 954-8520-03-6
1133587
  Сартр Ж.-П. Слова : автобиогр. повесть / Жан-Поль Сартр ; [пер. с фр.: Ю. Яхнина, Л. Зонина]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 292, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00012-4
1133588
  Софрон Мудрий Слова / Єпископ Софрон Мудрий, ЧСВВ. – Івано-Франківськ : Івано-Франківська Теологічна Академія
Вип. 4. – 2009. – 308 с.
1133589
  Моисеева В.Г. Слова "великие" и "простые" о Великой Отечественной войне: к вопросу об эволюции русской "военной" прозы второй половины XX века // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 45-57. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1133590
  Гут Н.В. Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту (на матеріалі творчості Григорія та Григора Тютюнників) : дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Гут Н.В.; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т Ім. П. Тичини. – Умань, 2009. – 203 л. – Бібліогр.:182-202
1133591
  Гут Н.В. Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту (на матеріалі творчості Григорія та Григора Тютюнників) : автореф. ... канд. філол. наук:10.02.01 / Гут Н.В.; КНУТШ, Ін-т філологія. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1133592
  Йыги Айно Слова английского происхождения в эстонском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Йыги Айно; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1971. – 26л.
1133593
  Золотухин Г. Слова белые одежды = Слова білі шати. Науково-популярне видання / Золотухін Геннадій / / Г. Золотухин; Европейський ун-тет. – Киев : Европейский университет, 2001. – 215с. – титульн. лист парал. рос. та укр. мовами. – ISBN 966-7508-79-Х
1133594
  Азимов А. Слова в истории = Words from history : великие личности и знаменательные события / Айзек Азимов ; [ пер. с англ. Л.А. Калашниковой ]. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 336с. – (Научно-популярная библиотека). – ISBN 978-5-9524-2582-8
1133595
  Бобинський В.П. Слова в стіні : вибрані поезії / В.П. Бобинський. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 119 с.
1133596
  Найман А. Слова в узелке // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
1133597
  Дробышева Ирина Михайловна Слова вариантной фонетической структурой в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дробышева Ирина Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 14л.
1133598
  Ламеннэ Слова верующего : памфлет / Ламеннэ; пер. с фр. В. и Л. Андрусон. – [Санкт-Петербург] : Изд. А.Е. Беляева ; [Тип. газ. "Россия"], 1906. – 107 с. – Кн. была арестована по постановлению суда


  Пер. Андрусон Леонид Иванович (1875-1935)
1133599
  Кочан І. Слова з компонентом - метр у сучасній українській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 17. – С. 3-13. – Бібліогр.: Літ.: с. 11-12; 21 п. – ISBN 966-7773-70-1
1133600
  Кочан І. Слова з компонентом кібер- у сучасній українській мові / Ірина Кочан // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 277-285. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
1133601
  Кобилянська О.Ю. Слова зворушеного серця : Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади. / О.Ю. Кобилянська. – Київ : Дніпро, 1982. – 359 с.
1133602
  Соловьев С.В. Слова и ветер / Сергей Соловьев. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 365, [3] с. – ISBN 978-966-489-141-4


  В книгу «Слова и ветер» вошли основные тексты из сборника прозы и стихов «Крымский диван» и роман «Аморт»; то и другое – в новой авторской редакции. Завершает книгу фрагмент романа «Адамов мост» – одна из его коллизий, продолжающая тему «Крымского ...
1133603
  Геллнер Э. Слова и вещи / Э. Геллнер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 344с.
1133604
  Фуко М. Слова и вещи / М. Фуко. – М, 1977. – 488с.
1133605
  Фуко М. Слова и вещи : Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – Санкт-Петербург : Academia, 1994. – 406с. – ISBN 5-85962-021-7
1133606
  Галкин Ю.Ф. Слова и годы / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1989. – 363,2с.
1133607
  Эйдеман Р.П. Слова и годы. / Р.П. Эйдеман. – Рига, 1959. – 676с.
1133608
  Барыков С. Слова и дела Николая П / С. Барыков. – 2-е изд. – М., 1917. – 16с.
1133609
  Философов Д.В. Слова и Жизнь.Литературные споры новейшего времени (1901-1908 гг.). – Санкт-Петербург, 1909. – 324 с.
1133610
  Альфонсов В.Н. Слова и краски / В.Н. Альфонсов. – М-Л, 1966. – 243с.
1133611
  Кобяков Д.Ю. Слова и люди / Д.Ю. Кобяков. – Барнаул, 1977. – 112с.
1133612
  Леванда И. Слова и речи Иоанна Леванды, протоирея Киево-Софийского собора. – Санктпетербрг (Санкт-Петербург) : В Типографии Императорских Театров
Ч. 3. – 1821. – [8], 216, XVI с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХ ст.- картон, шкіра
1133613
  Авилова Н.С. Слова интернационального происхождения в русском литературном языке нового времени / Н.С. Авилова; Отв.ред. В.В. Виноградов. – Москва : Наука, 1967. – 327 с.
1133614
  Самійленко В.І. Слова і думки : поетичні твори, ст., автобіогр. нотатки та спогади / Володимир Самійленко ; упоряд., передм. та прим. Михайла Чорнопиского. – Київ : Веселка, 2014. – 333, [3] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – До 150-річчя від дня народж. Володимира Самійленка. – Бібліогр. в прим.: с. 279-329. – ISBN 978-966-01-0037-4
1133615
   Слова і речі, або Product placement у літературі // Дніпро : читацький літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 7. – С. 130-133. – ISSN 0130-321Х


  "Product placement" у перекладі з англійської означає "розміщення продукції". Це рекламний прийом, коли реквізит у фільмах, телепередачах, комп"ютерних іграх, музичних кліпах і книжках має реальний комерційний аналог. Тобто продакт плейсмент - це ...
1133616
  Климчук В. Слова і смисли. Виміри поетичного світу Тараса Шевченка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 1. – С. 24-42. – ISSN 0235-7941
1133617
  Гринюк Л.Г. Слова і фарби : твори світового живопису на уроках зарубіжної літератури в 11 класі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 57-61
1133618
  Гринюк Л.Г. Слова і фарби : твори світового живопису на уроках зарубіжної літератури в 11 класі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 12-16
1133619
  Гринюк Л.Г. Слова і фарби (Твори світового живопису на уроках світової літератури) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 2 : Від слова та пензля до музики. – С. 2-6
1133620
  Рудометкина М.И. Слова категории времени (на матер. англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Рудометкина М.И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1972. – 24л.
1133621
  Вердиева Н.Ф. Слова категории состояния в современном русском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10660 / Вердиева Н.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 19л.
1133622
  Лисина Л.Л. Слова категории состояния и их валентность в современном английском языке / Л.Л. Лисина. – Л., 1970. – 29с.
1133623
  Маторина Н. Слова категории состояния как часть речи (лингвоисториографический аспект) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 43-51. – ISSN 2411-6548
1133624
   Слова любви : лирика поэтов Урала / [сост. и авт. предисл. Л. Давыдычев ; худож. С. Можаева]. – Пермь : Кн. изд-во, 1978. – 197, [9] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Содерж. : Баева, А. ; Богданов, В. ; Бояршинова, Э. ; Ваганова, Л. ; Година, Н. ; Гроссман, М. ; Денисов, Н. ; Дижур, Б. ; Домнин, А. ; Домовитов, Н.
1133625
  Паньоль М. Слова моего отца: Книга для чтения для студентов пед. ин-тов (на франц. яз) / М. Паньоль. – Ленинград, 1977. – 126с.
1133626
  Круглов В.В. Слова на віконному склі : Поезії / В.В. Круглов. – Харків : Крок, 2000. – 127с. – ISBN 966-7093-74-3
1133627
  Пітерс Дж.Д. Слова на вітрі = Speaking into the air : історія ідеї комунікації / Джон Дарем Пітерс ; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : КМ Академія, 2004. – 305 с. – Паралел. титул. аркуш англ. мовою. – ISBN 966-518-250-1
1133628
   Слова Надії // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 1


  Надія Савченко написала відповідь студентам Інституту філології Університету на їх лист підтримки. З повним текстом листа легендарної льотчиці можна ознайомитися на сайті Університету.
1133629
  Абай Кунанбаев Слова назидания / Абай Кунанбаев; пер. с каз. С.Санбаева. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 128 с.
1133630
  Абай Ибрагим Кунанбаев Слова назидания / Абай Ибрагим Кунанбаев. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 160 с.
1133631
  Дубровин Б.С. Слова негромкие любви / Б.С. Дубровин. – М, 1965. – 176с.
1133632
  Барсов Е.В. Слова о полку Игореве, как художественный памятник Киевской дружинной Руси : [В связи с древнерусскою письменностью и живым народным песнотворчеством] / Исслед. Е.В. Барсова : [С новыми неизвестными прил.]. – Москва : В Университетской тип. (М. Катков)
Т. 1. – 1887. – XI, 462, 16 с.


  Содержание 1. Библиография "Слова". 2. Критический очерк литературы "Слова". 3. "Слово" как выражение школы Киевской дружинной Руси. 4. "Слово" как историческая повесть. 5. "Слово" как песнь, подобная Бояновой. 6. "Слово" в его отношении к ...
1133633
  Айхенвальд Ю. Слова о словах : критические статьи / Ю. Айхенвальд. – Петроград : Кн-во бывш. М.В. Попова, ценз. ; [Тип. Е.М. Малаховского], 1916. – 156, [2] с.


  Отрицание театра. Письма Чехова. Салтыков-Щедрин. Аполлон Григорьев. Кн.В.Одоевский. Ю.Балтрушайтис. Из новейшей литературы (К.Тренев, Б.Садовский). Гюи-де-Мопассан. С.Лагарлеф. А.Стриндберг. Памяти французских критиков (Реми де-Гурмон, Эмиль Фаге). ...
1133634
  Майхровіч С.К. Слова об палку Угаравым. / С.К. Майхровіч. – Мінськ, 1968. – 204с.
1133635
  Шуман М. Слова переводимые и слова непереводимые // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 124-133
1133636
  Соболевский А.И. Слова Петра Черноризца / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1909. – [2], 8 с. – Часть текста на церк.-слав. яз. - Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук, 1908, т. 13, кн. 3, с.314-321
1133637
  Акутагава Р. Слова пигмея / Р. Акутагава. – Москва, 1992. – 591с.
1133638
  Вінклер Йозеф Слова повільної людини : Інтерв"ю / інтерв"ю взяв Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  Австрійський письменник Йозеф Вінклер представив у Києві свою найбільш незвичну книжку "Вивезена. Нєточка Ілляшенко розповідає про своє українське дитинство".
1133639
  Гальди Л. Слова романского происхождения в русском языке / Л. Гальди. – М, 1958. – 83с.
1133640
  Колесников Н.П. Слова с двойными согласными: Словарь-справочник / Н.П. Колесников. – М., 1990. – 409с.
1133641
  Супрун А. Слова с корнями числительных в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Супрун А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1955. – 16л.
1133642
  Драгичевич Р.М. Слова с положительной и отрицательной коннотацией в сербском языке с точки зрения национальной культуры // Відображення історії та культури народу в словотворенні : доп. XII Міжнар. наук. конф. Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнар. комітеті славістів (25–28 трав. 2010 р., Київ, Україна) / упоряд. та наук. ред. Н.Ф. Клименко і Є.А. Карпіловської ; НАН України [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 75-84. – ISBN 978-966-489-059-2
1133643
  Гординський Я. Слова св. Єфрема Сирина в перемиських пергамінових листках поч. XIVв.. – Львів : З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1918. – 41с. – Із "Записок Наукового Товариства ім. Шевченка". Т. 126-127


  В кн. також текст "Слова св. Єфpема Сиpина" (цеpковнослов.) та фотокоп. сторінок рукопису.
1133644
  Мгеладзе Д.С. Слова тепонимического происхождения / Д.С. Мгеладзе, Н.П. Колесников. – Тбилиси, 1965. – 128с.
1133645
  Кукушкина А.Т. Слова типа darauf -- worauf как одна из групп класса репрезентантов современного немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кукушкина А.Т.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1962. – 23л.
1133646
  Захиди А.И. Слова тюркского происхождения в современном арабском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Захиди А.И.; АН АзССР. Ин-т лит. и яз. им. Низами. – Баку, 1967. – 33л.
1133647
  Палій О. Слова у "війні світів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 вересня (№ 172). – С. 4


  Російсько-українсьі відносини. Із наближенням підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС плювання "слуг государевих" у бік України помалу досягає апогею.
1133648
  Голобородько В.І. Слова у вишиваних сорочках : вірші / Василь Голобородько. – Київ : Український письменник, 1999. – 109, [3] с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-049-8
1133649
  Дзаваттини Ч. Слова через край / Ч. Дзаваттини. – М., 1983. – 415с.
1133650
   Слова чоловіків (1790-1793) = Paroles d"hommes (1790-1793). – Київ : Альтерпрес, 2006. – 400 с. – (Сучасна гуманітара бібліотека). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-307-X
1133651
  Чарыев М. Слова, грамматически не связанные с членами предложения, в современном туркменском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чарыев М.; АН Туркм. ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1965. – 20л.
1133652
  Борген Юхан Слова, живущие во времени / Борген Юхан. – М., 1988. – 412с.
1133653
  Кухно А.А. Слова, зовущие к добру...: Стихи, проза, письма. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1981. – 329с.
1133654
  Щетинин Л Слова, имена, вещи. / Л Щетинин. – Ростов н/Д, 1966. – 222с.
1133655
   Слова, написанные на небе. – М., 1975. – 310с.
1133656
  Бакмухамедова Х.А. Слова, общие для русского и казахского языков и методика работы над ними в I- V классах казахской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Бакмухамедова Х.А.; Казахский гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
1133657
  Инь Фу Слова, омытые кровью. / Инь Фу. – М., 1964. – 143с.
1133658
   Слова, пришедшие из боя. – М., 1985. – 240с.
1133659
   Слова, пришедшие из боя.. – М., 1980. – 284с.
1133660
  Шанский Н.М. Слова, рожденные Октябрем / Н.М. Шанский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1987. – 126с.
1133661
  Чайковская Анна Слова, слова, слова... Люди и надписи / Чайковская Анна, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 90-99 : фото. – ISSN 1029-5828
1133662
  Фенчак Михайло Слова, що заблукали в струнах ліри : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 16-20. – ISSN 0868-4790
1133663
  Филатов А.П. Слова. / А.П. Филатов. – Х., 1965. – 39с.
1133664
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 2 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 285, [5] с.
1133665
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 3 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 286, [6] с.
1133666
   Словаpь pусско-галицкий. Т. 4 / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.] // Словарь русско-галицкий / составлен А. Гуртом [коллект. псевд.]. – Вена : Тип. Ф. Яспеpа, 1896. – Т. 1 : А - К. – 286, [6] с.
1133667
  Котик Ігор Словаззапитаннямийсловами : поезії // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 138-143
1133668
  Мольнар М. Словаки і українці / М. Мольнар. – Братіслава, 1965. – 402с.
1133669
  Доманицький В.М. Словаки, пpо їх життя та національне відpодження : З малюнками / В. Доманицький. – У Київі (Київ) : [Друк. 1-ої Київської друкарської Спілки], 1909. – 53, [2] с. : мал. – (Видавництво "Укpаїнський Учитель" ; № 16)
1133670
  Осипов Георгий Словакия - дышим глубже, идем в гору / Осипов Георгий, Алушицова Любица // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 48-50 : фото
1133671
   Словакия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 40-47 : Іл.
1133672
   Словакия : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 40-44 : Фото
1133673
   Словакия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 40-44 : Фото
1133674
   Словакия : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 24-28 : Фото
1133675
  Марьина В.В. Словакия в войне против СССР. 1941-1945 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 4. – С. 35-53. – ISSN 0130-3864
1133676
   Словакия. Подготовка к Альпам // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 32-37 : фото
1133677
  Твердохлебов И.Т. Словакия. Экономико-географическая характеристика : Автореф... кандид. географич.наук: / Твердохлебов И.Т.; Институт географии Академии наук СССР. – М., 1952. – 20л.
1133678
  Задорожний Олег Словакия: когда лыжи уже не едут : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 68-72 : Іл.
1133679
   Словакия: когда лыжи уже не едут // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 58-62 : фото
1133680
  Макарушка О. Словар українських виразів, перейнятих з мов тюркских // Професор др.Омелян Огоновський. Огляд його життя і наукової та літературної діяльності / І. Кокорудз. – 13 с.
1133681
  Макарушка О. Словар українських виразів, перейнятих з мов тюркских / О. Макарушка. – 14с.
1133682
  Косолапов В.И. Словари-минимумы в учебной лексикографии (обзор) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 325-335
1133683
  Сергеев В.Н. Словари - наши друзья и помощники : Книги для внекласс. чтения уч-ся 5-7-х кл. / В.Н. Сергеев. – Москва : Просвещение, 1984. – 143с.
1133684
  Вомперский Влентин Павлович Словари 18-го века : Аннот. указ. / Вомперский Влентин Павлович; Отв. ред.: Н.И. Толстой. – Москва : Наука, 1986. – 135с.
1133685
  Хавкина Л.Б. Словари библиотечно-библиографических терминов : англо-русский, немецко-русский, французско-русский : с прилож. списка лат. терминов / Всес. кн. палата ; сост. Л.Б. Хавкина. – Москва : Изд-во ВКП, 1952. – 234 с.
1133686
   Словари и лингвострановедение.. – М., 1982. – 182с.
1133687
   Словари и словарное дело в России 18 в.. – Ленинград : Наука, 1980. – 169с.
1133688
  Алексеев М.П. Словари иностранных языков в русском азбуковнике ХУІІ / М.П. Алексеев. – Ленинград, 1968. – 156с.
1133689
  Новодранова В.Ф. Словари профессиональной коммуникации: функции, структура, использование в учебном процессе // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 420-426. – ISBN 978-966-489-126-1
1133690
  Ступин Л.П. Словари современного английского языка. / Л.П. Ступин. – Л., 1973. – 67с.
1133691
  Косолапов В.И. Словари Хорнби (пути лексикографирования) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 276-284
1133692
  Дробышева Е.Э. Словари эпох: к вопросу о маркирующей роли языка в архитектонике культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 11-16. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена анализу аксиологического потенциала языка как механизма социокультурного структурирования, моделирующей роли языка в архитектонике культуры. Культура понимается как ценностно-смысловой континуум, пространство коммуникаций, а язык в ...
1133693
   Словари, изданные в СССР.. – М., 1966. – 232с.
1133694
  Доманицький В.М. Словарик : пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів / склав В. Доманіцький. – У Київі (Київ) : [Друк. С.А. Борисова], 1906. – 128 с.
1133695
  Ильин А.М. Словарик орфографический и справочный. / А.М. Ильин. – 364с.
1133696
  Абраменко Ф.Х. Словарик, заключающий около десяти тысяч затруднительных для правописания слов, правила правописания, правила переноса слов на другую строку и правила расстановки знаков препинания / сост. по Гроту и доп. по акад. слов. и др. ист. учитель Ф. Абраменко. – 8-е изд. – Киев : кн. маг. И.А. Розова, 1909. – 192 с. – Миниатюрное издание
1133697
  Бублеева Н.А. Словарная работа в V классе / Н.А. Бублеева. – М.-Л., 1953. – 76с.
1133698
  Колосов П.И. Словарная работа на уроках литературного чтения / П.И. Колосов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 331с.
1133699
  Мальцева К.В. Словарная работа на уроках литературного чтения в V-VII классах национальной школы. / К.В. Мальцева, А.М. Лебедева. – М., 1954. – 216с.
1133700
  Мальцева К.В. Словарная работа на уроках литературного чтения в V-VII классах национальной школы. / К.В. Мальцева, А.М. Лебедева. – 2-е изд. – М., 1955. – 216с.
1133701
  Скороход Л.К. Словарная работа на уроках русского языка / Л.К. Скороход. – М., 1990. – 223с.
1133702
  Черноусова Н.С. Словарная работа на уроках русского языка в 4-8 классах. / Н.С. Черноусова. – К, 1983. – 168с.
1133703
  Малафеева Е.М. Словарная работа на уроках русского языка в 5-6 классах туркменской школы при изучении имени существительного, имени прилагательного и глагола : Автореф... канд. пед.наук: / Малафеева Е.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 14л.
1133704
  Иванов П.П. Словарная работа на уроках русского языка в 5 классе / П.П. Иванов. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 272 с.
1133705
  Латушкина М.С. Словарная работа по английскому языку в 5-6 классах / М.С. Латушкина. – Одесса, 1962. – 52с.
1133706
  Грязнова Ольга Владимировна Словарная статья терминологического словаря как вид научного текста (на материале словарей английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Грязнова Ольга Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 24л.
1133707
  Миллер Ц.Г. Словарно-орфографические упражнения. / Ц.Г. Миллер. – М, 1976. – 144с.
1133708
  Семенюк А.А. Словарно-семантическая работа в вечерней школе. : Автореф... канд.пед.наук: 661 / Семенюк А.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 26л.
1133709
  Колосов П.И. Словарно-стилистические упражнения / П.И. Колосов. – М., 1964. – 220с.
1133710
  Саяхова Л.Г. Словарно-фразеологическая работа в национальной школе / Л.Г. Саяхова. – Ленинград, 1982. – 159 с.
1133711
  Кантор И.М. Словарно-энциклопедическая литература по педагогике : Автореф... канд. пед.наук: / Кантор И.М.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1966. – 22л.
1133712
  Маликова Л. Словарные дефиниции как один из источников формирования лексической базы неродного языка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядається словникові тлумачення як інформаційний блок різноманітних відомостей про слово. Описуються можливості використання потенціалу дефініцій словників у процесі формування лексичної бази нерідної мови.
1133713
  Волохов Юрий Кириллович Словарные заимствования, пополнившие английскую лексику в ХХ веке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Волохов Юрий Кириллович; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1974. – 20л.
1133714
  Киршнер В.Т. Словарные заимстования из славянских языков в верхненемецком говоре Кокчетавской области Казахской ССР : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Киршнер В.Т.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1984. – 22л.
1133715
  Сенин П.И. Словарные и фразеологические неологизмы советской эпохи в произведениях К.А.Федина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сенин П.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 19л.
1133716
   Словарные категории. – М., 1988. – 222с.
1133717
  Тюленев-Лисовик Словарные множества. 2 / Л.П. Тюленев-Лисовик. – Киев : Феникс, 2009. – 480 с. – ISBN 978-966-651-757-2
1133718
  Горелик П.А. Словарные элементы стиля публицистической прозы Гейне : Автореф... канд. филол.наук: / Горелик П. А.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. яз. – Л., 1952. – 21л.
1133719
  Морен М.К. Словарные элементы языка прозы В.Гюго раннего периода творчества. (По материалу романа "Собор Парижской богоматери") : Автореф... канд. филол.наук: / Морен М.К.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1955. – 17л.
1133720
  Луцюк Н. Словарный диктант / Н. Луцюк. – Киев : Колесо, 2007. – 150с. : илл. – ISBN 978-966-96704-4-1
1133721
   Словарный минимум по английскому языку для студентов І и ІІ курсов.. – Л., 1961. – 20с.
1133722
  Щербин В. Словарный мир О.Н. Трубачёва в зеркале библиометрии // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 117-125. – ISSN 0869-3595
1133723
  Ишмуратов А.Г. Словарный состав большевистской газеты "Урал". : Автореф... канд. филолог.наук: / Ишмуратов А.Г.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1954. – 14л.
1133724
  Глазырина Э.В. Словарный состав говора Полевского района Свердловской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Глазырина Э.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1952. – 16л.
1133725
  Гантман-Кривошекова Словарный состав и словоизменение иньвенского диалекта коми-пермяцкого языка : Автореф... кандид. филологич.наук: / Гантман-Кривошекова А.С.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Л., 1951. – 18л.
1133726
  Хамдамов Ж. Словарный состав сочинений поэта-демократа Мукими. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамдамов Ж.; Узбек.гос.ун-т. – Самарканд, 1955. – 20л.
1133727
  Пеэбо Яак Эльмарович Словарный состав эпоса "Калевипоэг" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Пеэбо Яак Эльмарович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 26л.
1133728
  Гусятинская В.С. Словарный состав языка Феокрита в области неживой природы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусятинская В.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1952. – 13л.
1133729
  Мезьер А.В. Словарный указатель по книговедению / А.В. Мезьер. – Л., 1924. – 926с.
1133730
  Семенов П. Словаръ Россійской имперіи / П. Семенов. – Санкт-Петербург
Т.1. – 1863. – 716с.
1133731
  Семенов П. Словаръ Россійской имперіи / П. Семенов. – Санкт-Петербург
Т.2. – 1865. – 898с.
1133732
  Семенов П. Словаръ Россійской имперіи / П. Семенов. – Санкт-Петербург
Т.3. – 1867. – 743с.
1133733
  Семенов П. Словаръ Россійской имперіи / П. Семенов. – Санкт-Петербург
Т.4. Вып.1 : Па- Пол. – 1868. – 640с.
1133734
  Кочанина В.Л. Словарь - минимум по английскому языку / В.Л. Кочанина, Р.Е. Стеринзат. – Москва, 1967. – 96с.
1133735
  Кочанина В.Л. Словарь - минимум по английскому языку / В.Л. Кочанина, Р.Е. Стеринзат. – 2-е изд. – М, 1969. – 96с.
1133736
   Словарь : Испанско-русский и русско-испанский;Пособ.для общеобразов.шк. и высш.учебн.зав. – Ірпінь : Перун, 2000. – 544с. – ISBN 966-569-000-0
1133737
  Готлиб К.Г. Словарь "ложных друзей переводчика" / К.Г. Готлиб. – Москва, 1985. – 159с.
1133738
   Словарь автобиографической трилогии М. Горького. – Л.
Вып. 1. – 1974. – 315с.
1133739
   Словарь автобиографической трилогии М. Горького. – Л.
Вып. 4. – 1984. – 310с.
1133740
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л., 1975. – 104с.
1133741
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
2. – 1977. – 299с.
1133742
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
3. – 1982. – 269с.
1133743
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
5. – 1986. – 348с.
1133744
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – 6 в. – Л.
1. – 1990. – 336с.
1133745
   Словарь автобиографической трилогии М.Горького.. – Л.
Вып. 6, т. 2. – 1990. – 344с.
1133746
   Словарь автобиографической трилогии М.ГОрького.. – Л.
Вып. 6, т. 1. – 1990. – 340с.
1133747
   Словарь административного права. – Москва : Правовая культура, 1999. – 320с. – ISBN 5-87759-033-2
1133748
   Словарь Академии Российской. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1789. – 48 с.
1133749
   Словарь Академии Российской. – В Санкт-Петербурге : При Императорской АН
Ч. 4. – 1793. – 1331с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра
1133750
   Словарь Академии Российской. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 4 : От М. до Р. – 1793
1133751
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 1 : А - Д. – 1806
1133752
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 1 : А - Д. – 1806. – [6], 1310 стлб.
1133753
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 2 : Д - К. – 1809. – [2], 1178 стлб.
1133754
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 2 : Д - К. – 1809


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1133755
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 3 : К - Н. – 1814. – [2], 1444 стлб.
1133756
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 5 : П - С. – 1822. – [2], 1442 стлб.
1133757
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова
Ч. 5 : П - С. – 1822. – [2], 1142 стлб.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1133758
   Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии Наук
Ч. 6 : от С - до конца. – 1822. – [2], 1478 стлб.
1133759
   Словарь активного усвоения лексики английского языка. – Москва, 1988. – 710с.
1133760
  Горбачевский Н. Словарь актового языка Северо-Западного края и Царства Польского / Сост. архивариусом Центр. архива древ. актовых кн., губ.: Вилен., Гроднен., Мин. и Ковен., чл. Вилен. археогр. комис. Н. Горбачевским. – Вильна : Изд. иждивением Виленск. учеб. окр. ; В тип. А.И. Зака, 1874. – [2], XX, 399 с.
1133761
  Спиерс Р.А. Словарь американских идиом / Р.А. Спиерс. – М., 1991. – 463с.
1133762
   Словарь американских идиом : Более 8 000 слов и выражений. – Санкт- Петербург : Лань, 1997. – 464c. – ISBN 5-86617-015-9
1133763
  Спиерс Р.А. Словарь американского сленга : специальное издание / Р.А. Спиерс. – Москва : Русский язык, 1991. – 528с.
1133764
  Коллин П.Х. Словарь американского употребления английского языка (для начинающих) / П.Х. Коллин, М. Лоуи, К. Уэйланд. – Специальное издание. – Москва : Русский язык, 1991. – 280с. – ISBN 5-200-01497-2
1133765
   Словарь американской истории с колониальных времен до первой мировой войны = Dictionary of american history from colonial times to world war 1. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1997. – 733с. – ISBN 5-86007-076-4
1133766
  Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии / Эрик Хэмп ; пер. и доп. В.В. Иванова ; под ред. и с предисл. В.А. Звегинцева. – Москва : Прогресс, 1964. – 264 с.
1133767
  Алешин Е.В. Словарь английских и американских сокращений / Е.В. Алешин. – Москва, 1953. – 534с.
1133768
  Блувштейн В.О. Словарь английских и американских сокращений / В.О. Блувштейн. – 3-е изд. – М, 1957. – 767с.
1133769
  Блувштейн В.О. Словарь английских и американских сокращений / В.О. Блувштейн. – 4-е изд. – М, 1958. – 767с.
1133770
  Алешин Е.В. Словарь английских и американских сокращений. / Е.В. Алешин. – Москва, 1954. – 533с.
1133771
  Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен / А.И. Рыбакин. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 408 с.
1133772
  Рыбакин А.И. Словарь английских личных имен / А.И. Рыбакин. – М, 1989. – 221с.
1133773
  Зиман Ю.Л. Словарь английских терминов по использованию цифровых вычислительных систем / Ю.Л. Зиман. – М, 1967. – 12с.
1133774
  Смирнова Е.С. Словарь английских устойчивых сочетаний типа "глагол+существительное" / Е.С. Смирнова. – М., 1969. – 16с.
1133775
  Рыбакин А.И. Словарь английских фамилий / А.И. Рыбакин. – Москва, 1986. – 575 с.
1133776
   Словарь английского языка в картинках для детей / Ваттерс, , Гарнетт, , Куртис, , А. Стюарт. – Москва : Республика, 1992. – 382с. – ISBN 5-250-02055-0
1133777
  Мурашкевич А.М. Словарь англо-американских сокращений по авиационной и ракетно-космической технике / А.М. Мурашкевич. – М., 1969. – 439с.
1133778
   Словарь англо-русский, русско-английский : Пособие для общеобразовательных школ и высших учебных заведений. – Киев. Ирпень : Перун, 1996. – 496с. – ISBN 5-7707-9496-8
1133779
  Лосев А.Ф. Словарь античной философии / А.Ф. Лосев. – Москва : Мир идей ; Акрон, 1995. – 232 с. – ISBN 5-88884-001-7
1133780
   Словарь античности. – Москва : Прогресс, 1989. – 704с. – ISBN 5-01-001588-9
1133781
   Словарь античности.. – М., 1992. – 710с.
1133782
  Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – М., 1978. – 400с.
1133783
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка / Л.А. Введенская. – Ростов-на-Дону, 1982. – 176с.
1133784
  Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1984. – 381с.
1133785
  Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка : более 2 000 антонимических слов / М.Р. Львов. – 3-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 381с.
1133786
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка : Около 500 антонимических гнезд / Введенская Л.А. – Москва : Астрель. АСТ, 2006. – 445с. – ISBN 5-17-011733-7; 5-271-04336-3
1133787
  Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка : около 500 антонимических гнезд / Л.А. Введенская. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 448с. – ISBN 978-5-17-011733-8
1133788
  Комиссаров В.Н. Словарь антонимов современного английского языка / В.Н. Комиссаров. – Москва, 1964. – 288с.
1133789
   Словарь ассоциативных норм русского языка.. – М., 1977. – 192с.
1133790
  Яр-Мухамедов Словарь астрономических терминов : (проект) / Яр-Мухамедов. – Фрунзе : Издательство АН КиргизССР, 1960. – 63 с.
1133791
   Словарь атеиста.. – М., 1964. – 271с.
1133792
   Словарь атеиста.. – 2-е изд, доп. – М., 1966. – 319с.
1133793
  Львов М.Р. Словарь атонимов русского языка / М.Р. Львов. – М., 1988. – 380 с.
1133794
  Лаучюте Ю.А. Словарь балтизмов в славянских языках / Ю.А. Лаучюте. – Л, 1982. – 212с.
1133795
  Лоскутов В.Н. Словарь бенгальского языка с русским эквивалентами / В.Н. Лоскутов. – Москва, 1978. – 752с.
1133796
  Лоскутов В.Н. Словарь бенгальского языка с русскими эквивалентами : Около 21000 слов / В.Н. Лоскутов, Р.В. Валуева, Б.Г. Полянский; Под ред. Быковой Е.М., Нони Бхоумика. – Москва : Советская энциклопедия, 1974. – 752с.
1133797
  Гиоргидзе Г.Г. Словарь библиотечных терминов / Г.Г. Гиоргидзе, Г.А. Картози. – 2-е изд. доп. – Тбилиси, 1974. – 159с.
1133798
   Словарь библиотечных терминов.. – М., 1976. – 224с.
1133799
  Аркадьев Е.И. Словарь библиофила / Е.И. Аркадьев. – Москва, 1890. – 88с.
1133800
  Алдашев А.А. Словарь биологических терминов / А.А. Алдашев. – Фрунзе, 1961. – 256с.
1133801
   Словарь ботанических терминов /русско-азербайджанский/.. – Баку, 1963. – 220с.
1133802
  Саломон-Шелле Словарь ботанических терминов. / Саломон-Шелле. – С-Пб. – 120с.
1133803
   Словарь ботанических терминов.. – К., 1984. – 308с.
1133804
   Словарь брянских говоров. – Ленинград
5. – 1988. – 76с.
1133805
   Словарь брянских говоров.. – Л.
1. – 1976. – 76с.
1133806
   Словарь брянских говоров.. – Л.
2. – 1980. – 56с.
1133807
   Словарь брянских говоров.. – Л.
3. – 1983. – 91с.
1133808
   Словарь брянских говоров.. – Л.
4. – 1984. – 79с.
1133809
  Костюк П.А. Словарь бухгалтера / П.А. Костюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1984. – 219с.
1133810
  Костюк П.А. Словарь бухгалтера / П.А. Костюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1990. – 240с.
1133811
   Словарь в помощь избирателю.. – М., 1937. – 158с.
1133812
   Словарь в помощь избирателю.. – М., 1938. – 208с.
1133813
  Зайцева М.И. Словарь вепсского языка / М.И. Зайцева, М.И. Муллонен. – Л., 1972. – 746с.
1133814
  Прох Л.З. Словарь ветров / Л.З. Прох. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 311с.
1133815
  Мезенко Ю.А. Словарь ветров / Ю.А. Мезенко. – К, 1986. – 119с.
1133816
  Звягинцев А Е. Словарь внешкольного обрзования. / А Е. Звягинцев. – М, 1918. – 80с.
1133817
   Словарь военных терминов. – М., 1988. – 335с.
1133818
  Терешкин Н.И. Словарь восточнохантыйских диалектов / Н.И. Терешкин ; [отв. ред. Г.А. Меновщиков] ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1981. – 544 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1133819
   Словарь географический, или описание царств, областей, городов, епархий, герцогств и маркграфств. – Ч. 4-я. – Спб, 1789. – 512с.
1133820
   Словарь географический, или Описание царств, областей, городов, епархий, герцогств, графств и маркграфств, Римско-императорских городов, гаваней, крепостей и иных знатных селений во всех четырех частях земного круга, показующий... : на российский язык переложен 1789 г. – В Санктпетербурге : В типографии Горного училища
Ч. 5. – 1791. – 501с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
1133821
  Боднарский М.С. Словарь географических названий / М.С. Боднарский. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 368с.
1133822
  Боднарский М.С. Словарь географических названий / М.С. Боднарский; Под ред.В.П.Тихомирова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 391с.
1133823
   Словарь географических названий арабских стран. – Москва : Наука
1. – 1973. – 358с.
1133824
   Словарь географических названий арабских стран. – Москва : Наука
2. – 1973. – 408с.
1133825
  Бузыкина В.С. Словарь географических названий Германской Демократической Республики : [в 2 т.] / В.С. Бузыкина ; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука
Т. 1. – 1975. – 309 с.
1133826
  Бузыкина В.С. Словарь географических названий Германской Демократической Республики : [в 2 т.] / В.С. Бузыкина ; Гл. упр. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука
Т. 2. – 1975. – 392 с.
1133827
   Словарь географических названий зарубежных стран.. – Москва : Недра, 1965. – 480с.
1133828
   Словарь географических названий зарубежных стран.. – 2-е изд., испр. – Москва : Недра, 1970. – 431с.
1133829
   Словарь географических названий зарубежных стран.. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1986. – 459с.
1133830
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 1 : А - Т. – 1982. – 468с.
1133831
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 2 : Т - Я. – 1982. – 846с.
1133832
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 3 : Указатель и приложения. – 1982. – 257с.
1133833
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 1 : А - С. – 1984. – 468с.
1133834
   Словарь географических названий Китая. – Москва : Наука
Том 2 : Т - Я. – 1984. – 848с.
1133835
   Словарь географических названий Китая.. – Москва : Наука
Том 3 : Указатель и приложения. – 1984. – 258с.
1133836
  Беляева А.В. Словарь географических названий Коми АССР / А.В. Беляева. – М., 1975. – 164с.
1133837
   Словарь географических названий Кореи. – Москва : Наука, 1973. – 560с.
1133838
  Рупосова А.А. Словарь географических названий Мордовской АССР. / А.А. Рупосова. – М., 1975. – 96с.
1133839
   Словарь географических названий Португалии.. – М., 1982. – 184с.
1133840
   Словарь географических названий Сомали.. – М.
2. – 1982. – 324с.
1133841
   Словарь географических названий Сомали.. – М.
3. – 1982. – 335с.
1133842
   Словарь географических названий СССР.. – М., 1968. – 272с.
1133843
   Словарь географических названий СССР.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 296с.
1133844
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 1 : А-К. – 1975. – 436 с.
1133845
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 2 : Л-Р. – 1975. – 350с.
1133846
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 3 : С-Я. – 1975. – 460с.
1133847
  Литвин И.П. Словарь географических названий стран Латинской Америки / И.П. Литвин, Н.Л. Данилова; Главное управл. геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – Москва : Наука ; Главн. изд. восточ. лит-ры
[Т.] 4 : Указатель географических названий от национальной формы к русской. – 1975. – 502 с.
1133848
  Королева М.К. Словарь географических названий Украинской ССР / М.К. Королева. – М
1. – 1976. – 258с.
1133849
   Словарь географических названий Украинской ССР. – Москва : Наука
Т. 2. – 1976. – 248 с.
1133850
   Словарь географических названий Украинской ССР.. – М.
3. – 1976. – 254с.
1133851
   Словарь географических названий Франции. – Москва : Наука, 1983. – 200 с.
1133852
   Словарь географических названий Франции. – М.
1. – 1983. – 435с.
1133853
   Словарь географических названий Франции.. – М.
1. – 1983. – 188с.
1133854
   Словарь географических названий Франции.. – М.
2. – 1983. – 212с.
1133855
   Словарь географических названий Франции.. – М.
2. – 1983. – 500с.
1133856
   Словарь географических названий Франции.. – М.
3. – 1983. – 200с.
1133857
  Горовая Е.В. Словарь географических названий Эфиопии / Е.В. Горовая. – М, 1974. – 360с.
1133858
  Смирнова Н.А. Словарь географических терминов / Н.А. Смирнова. – М., 1966. – 80с.
1133859
  Розен М.Ф. Словарь географических терминов Западной Сибири / Географич. о-во СССР.Комисс. топонимики и транскрипции географич. назв.; Сост. М.Ф. Розен. – Ленинград, 1970. – 101с. – Библиогр.: с.85-91
1133860
  Беляева А.В. Словарь географических терминов и других слов, встречающихся в Коми топонимии / А.В. Беляева. – М., 1968. – 111с.
1133861
  Боченкова Ю.И. Словарь географических терминов и других слов, встречающихся в топонимии Горно-Алтайской автономной области. / Ю.И. Боченкова. – М,, 1969. – 62с.
1133862
  Савина В.И. Словарь географических терминов и других слов, формирующих топонимию Ирана. / В.И. Савина. – М., 1971. – 348с.
1133863
   Словарь глагольно-именных словосочетаний общенаучной речи.. – М., 1973. – 80с.
1133864
  Беляева О.П. Словарь говоров Соликамского района Пермской области / О.П. Беляева. – Пермь, 1973. – 706с.
1133865
   Словарь гражданского права / В.Н. Додонов, В.Н. Додонов, Е.В. Каминская, О.Г. Румянцев; Под ред. В.В.Залесского. – Москва : Инфpа-М, 1998. – 304с. – (Биб-ка словарей "ИНФРА-И"). – ISBN 5862253084
1133866
  Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка / Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – М., 1986. – 410с.
1133867
  Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка : более 2500 слов / Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. – Москва : Астрель ; АСТ ; Хранитель, 2006. – 376, [4] с. – Авт. на обл. не указ. – ISBN 5-17-039033-5; 5-271-14793-2; 5-9762-1162-3


  Предлагаемая книга - одно из первых подробных описаний в словарной форме сложных явлений русской грамматики. Цель словаря - выделить грамматически трудные случаи, являющиеся сложными как для носителей русского языка, так и изучающих русский язык как ...
1133868
  Нейман А.П. Словарь грузинских синонимов : Автореф... кандид. филологич.наук: / Нейман А.П.; Грузинский Ордена Трудового Красного Знамени СХИ им. Л.П.Берия. – Тбилиси, 1949. – 16л.
1133869
  Чабашвили М.Н. Словарь грузинского "физиолога". : Автореф... канд. филолог.наук: / Чабашвили М.Н.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1950. – 11л.
1133870
   Словарь делового человека. – М., 1992. – 225с.
1133871
   Словарь дескрипторов по химии и химической промышленности.. – Москва, 1966. – 668с.
1133872
  Борейко В.Е. Словарь деятелей охраны природы / В.Е. Борейко; Киевський Эколого-Культурный Центр. Центр Охраны Дикий Природы. – 2-е изд., дополн. – Київ, 2001. – 524с. – (История Охраны природы ; Вып. 24). – ISBN 966-7555-09-7
1133873
   Словарь для читателей газет.. – Л., 1930. – 404с.
1133874
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Дмитр. Бантыш-Каменским и изданный Александром Ширяевым в пяти частях. – Москва : В типографии Лазаревых, Института Восточных Языков
Часть 5. С. [Th]. – 1836. – 395, VII с.
1133875
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Дмитр. Бантыш-Каменским и изданный Александром Ширяевым в пяти частях. – Москва : В типографии Лазаревых, Института Восточных Языков
Часть 4. Н. Р. – 1836. – 395, IV с.
1133876
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Бантыш-Каменским. – [Изд. 2-е]. – Санкт-Петербург : Типография Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи
Часть 3. Р. - [Th]. – 1847. – 627 с.
1133877
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Бантыш-Каменским. – [Изд. 2-е]. – Санкт-Петербург : Типография Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи
Часть 2. Е. - П. – 1847. – 573, 105 с.
1133878
  Бантыш-Каменский, Дмитрий Словарь достопамятных людей Русской земли / составленный Бантыш-Каменским. – [Изд. 2-е]. – Санкт-Петербург : Типография Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи
Часть 1. А. - Д. – 1847. – 507 с.
1133879
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – В Санкт-Петербурге : В типографии Императорской России
Ч. 2. – 1820. – 488 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри з тисненням.
1133880
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – В Санкт-Петербурге : В типографии Императорской Российской Академии
Ч. 1. – 1821. – 531с. – Видання старою орфографією.


  Код-Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.-картон, папір
1133881
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – В Санкт-Петербурге : Типография Императорской Российской Академии
Ч. 2. – 1821. – 489 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, папір.
1133882
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ. – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Российской Академии
Ч. 2. – 1821. – 488 с.
1133883
  Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, Действительным и Почетным Членом разных Ученых Обществ.. – В Санкт-Петербурге : В типографии Императорской Российской Академии
Ч. 3. – 1821. – 500, XXX с. – Прилож.: Методическая таблица словаря древней и новой поэзии, с.I- XXX


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, папір.
1133884
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка : [в 3-х т.] / И.И. Срезневский. – Москва : Книга, 1989. – 16с.
1133885
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка : [в 3-х т.] / И.И. Срезневский. – Ч.1. – Москва
Т.2. – 1989. – 851с.
1133886
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка / И.И. Срезневский. – Ч.1. – Москва
Т.3. – 1989. – 910с.
1133887
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка / И.И. Срезневский. – Ч.2. – Москва
Т.3. – 1989. – 16с.
1133888
  Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка : [в 3-х т.] / И.И. Срезневский. – Ч.1. – Москва
Т.3. – 1989. – 910с.
1133889
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.). – М.
3. – 1990. – 510с.
1133890
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.).. – М.
1. – 1988. – 525с.
1133891
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.).. – М.
2. – 1989. – 493с.
1133892
   Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІУ вв.).. – М.
4. – 1991. – 557с.
1133893
   Словарь древнерусского языка ХІ-ХІУ вв.. – М., 1966. – 303с.
1133894
  Горбачевский Н.И. Словарь древняго актоваго языка Северо-западнаго края и Царства Польскаго = Worterbuch der alten Urkundensprache des Grossfurstentums Litauen und des Konigreichs Polen : [Факс. воспроизв.] / Никита Иванович Горбачевский. – Munchen : Sagner, 1992. – 19,397S. – Выходн. дан. ориг.: Вильна, 1874. – (Specimina philologiae slavicae / Hrsg. von O.Horbatsch, G.Freidhof, P.Kosta ; Band 95). – ISBN 3-87690-522-2
1133895
  Цэнь Цисян Словарь заимствованной лексики китайского языка / Цэнь Цисян. – Пекин : Коммерческое изд-во, 1990. – 447с.
1133896
  Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов. / И.И. Дахно. – К., 1998. – 352с.
1133897
   Словарь занятий для разработки Всесоюзной переписи населения 1937 года.. – М., 1936. – 147с.
1133898
  Красных В.В. Словарь и грамматика лингвокультуры как предмет современных интегративных исследований // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 2-8
1133899
   Словарь издательских терминов. – М., 1983. – 207с.
1133900
   Словарь иностранных военных сокращений.. – М., 1961. – 895с.
1133901
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1974. – 135 с.
1133902
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1977. – 151 с.
1133903
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1982. – 151 с.
1133904
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Л, 1984. – 143с.
1133905
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева. – Ленинград, 1985. – 142с.
1133906
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева, Н.В. Молокова. – Л, 1987. – 134с.
1133907
  Крунтяева Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.С. Крунтяева, Н.В. Молокова. – Л, 1988. – 136с.
1133908
  Цадик И. Словарь иностранных музыкальных терминов. / И. Цадик. – М., 1935. – 100с.
1133909
   Словарь иностранных слов. – Б. м. – 449 с.
1133910
  Левберг М.Е. Словарь иностранных слов / М.Е. Левберг. – 4-е изд. – Л.-М., 1926. – 288с.
1133911
  Левберг М.Е. Словарь иностранных слов / М.Е. Левберг. – 6-е доп., испр. и перерабю изд. – Л., 1928. – 213с.
1133912
   Словарь иностранных слов и выражений. – Москва : Астрель, АСТ, 2004. – 778с. – ISBN 5-17-005100-Х; 5-271-08800-6
1133913
   Словарь иностранных слов наиболее употребительных в русском языке (7500 слов) / сост. под ред. М. За-ского. – 2-е изд. – Киев : Изд. книгопрод.- изд. А.Ф. Иогансона ; Высоч. утв. Т-во печ. д. и торг. И.Н. Кушнерев и К*, 1891. – [2], 351 с.
1133914
   Словарь иностранных слов наиболее употребительных в русском языке (8500 слов) / сост. под ред. М. За-ского. – 3-е изд., испр. и значит. доп. – Киев : Изд. книгопрода А.Ф. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова], 1893. – [2], 356 с.


  Из книг Турчинович
1133915
   Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык.. – М., 1933. – с.
1133916
   Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / составлен по Энциклопедическому Словарю Ф. Павленкова, с соответствующими сокращениями в объяснении слов и добавлениями в их числе. – С.-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип.Ю.Н. Эрлих, 1900. – 714, [11] с.


  На экз. № 81387 Дарственная надпись: ...?
1133917
   Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка : Материалы для лексической разработки заимствованных слов в русской литературной речи. – Изд. 2-е, тщательно испр. и дополненное 4000 новых слов. – С.-Петербург : Изд. В.И. Губинского, 1902. – 878 с., [2] с.
1133918
   Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. / сост. под ред. Ф.Н. Б-га [Берга]. – Москва, 1907. – [4], с., 752 стб.
1133919
   Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. – Москва : Отд. тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1913. – 458 с.
1133920
   Словарь иностранных слов.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1949. – 801с.
1133921
   Словарь иностранных слов.. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1954. – 856с.
1133922
   Словарь иностранных слов.. – 5-е изд., стер. – М., 1955. – 586с.
1133923
   Словарь иностранных слов.. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 1964. – 784с.
1133924
   Словарь иностранных слов.. – 7-е изд., перераб. – Москва : Русский язык, 1979. – 624с.
1133925
   Словарь иностранных слов.. – 7-е изд., перераб. – М., 1980. – 622с.
1133926
   Словарь иностранных слов.. – 11-е изд., стер. – М., 1984. – 607с.
1133927
   Словарь иностранных слов.. – 14-е изд., испр. – М., 1987. – 606с.
1133928
   Словарь иностранных слов.. – 17-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1988. – 624с.
1133929
   Словарь иностранных слов.. – 18-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 620с. – ISBN 5-200-00408-8
1133930
   Словарь иностранных слов: актуальная лексика,толкования, этимология. – 2-е изд., доп. – Москва : Цитадель, 1999. – 336с. – ISBN 5-7657-0096-9
1133931
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов. – Москва-Ленинград
Том 1. – 1966. – 712с.
1133932
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов. – Москва-Ленинград
Том 2. – 1966. – 713-1344с.
1133933
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов. В 2-х т. / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Наука
Т.1 : A-J. – 1981. – 696с.
1133934
  Бабкин А.М. Словарь иноязычных выражений и слов. В 2-х т. / А.М. Бабкин, В.В. Шендецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Наука
Т.2 : K-Z. – 1987. – 654с.
1133935
   Словарь испанско-русский, русско-испанский = Diccionario espanol-ruso, ruso-espanol : [содерж. свыше 40 000 сл.]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – VIII, 534, [1] с. – На обл. также: Edicion nueva. – ISBN 966-569-000-0
1133936
   Словарь испанско-русский, русско испанский = Diccionario espanol-ruso, ruso espanol : [40 000 сл.] / [заг. ред. В.Т. Бусела ; ред.: С.А. Коваль, В.Ф. Сахно]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – VIII, 534, [1] с. – На обл. также: Edicion nueva. – ISBN 966-569-000-0
1133937
   Словарь исторический : Личности, общество,политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-102-7
Т.1. – 1998. – 536с.
1133938
   Словарь исторический : Личности, общество,политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-103-5
Т.2. – 1998. – 528с.
1133939
   Словарь исторический : Личности, общество,политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-102-7
Т.1. – 1999. – 536с.
1133940
   Словарь исторический : Личности. Общество. Политика. – Москва : Остожье. – (Анатомия истории). – ISBN 5-86095-103-5
т.2. – 1999. – 522с.
1133941
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 11. – 524 с.
1133942
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 3. – 1790. – 480 с.
1133943
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 4. – 1790. – 710 с.
1133944
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 5. – 1791. – 496 с.
1133945
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 8. – 1792. – 671 с.
1133946
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 10. – 1793. – 539 с.
1133947
   Словарь исторический или Сокращенная библиотека, : Заключающая в себе жития и деяния: патриархов, царей, императоров и королей; великих полководцов, министров ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских, и прочих ... – Москва
Ч. 12. – 1793. – 592 с.
1133948
   Словарь исторический, или Сокращенная библиотека, : заключающая в себе жития и деяния патриархов, царей, императоров и королей, великих полководцев ... : Перевод с французских исторических словарей, с приобщением к оному деяний и жития великих князей и государей всероссийских и прочих... – Москва : В Университетской типографии у В. Окорокова
Ч. 6. – 1791. – 626 с.
1133949
   Словарь исторический, или сокращенная библиотека, заключающая в себе жития и деяния. – Москва : В Университетской типографии у В.Окорокова
Часть ІХ. – 1792. – 132с. – Видання старою орфографією.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра
1133950
   Словарь итальяно-русский русско-итальянский : Учебн.для общеобразов.шк.и высш.учеб.зав. – Ірпінь : Перун, 2000. – 576с. – ISBN 966-569-030-2
1133951
  Шиллинг Ю.К. Словарь к "краткому обзору" немецкой литературы до романтизма, Гете и Шиллера : (ч. 2) / Ю. Шиллинг // Краткий обзор немецкой литературы до "Романтизма", Гете и Шиллера : изложенный для русских учебных заведений легко понятным языком / Ю.К. Шиллинг. – 5-е изд. – Москва : Изд. автора ; А. Вальтер и Я. Рапа и К*, 1916. – Ч. 2. – 32 с.
1133952
   Словарь к учебнику французского языка "Manuel de Francais". – К, 1966. – 466-502с.
1133953
  Конкашпаев Г.К. Словарь казахских географических названий / Г.К. Конкашпаев. – Алма-Ата, 1963. – 186с.
1133954
  Куликов Б.Ф. Словарь камней-самоцветов / Б.Ф. Куликов, В.В. Буканов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1988. – 167с.
1133955
  Куликов Б.Ф. Словарь камней-самоцветов. / Б.Ф. Куликов. – Ленинград : Недра, 1982. – 160с.
1133956
  Шамурин Е.И. Словарь книговедческих терминов / Е.И. Шамурин. – М., 1958. – 340с.
1133957
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Л., 1987. – с.
1133958
   Словарь книжников и книжности Древней Руси : Отв. ред. Д.С.Лихачев. – Ленинград : Наука
Вып. 1. (Х1 - Х1Y в.). – 1987. – 493с.
1133959
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Ленинград : Наука. – ISBN 5-02-027-978-1
Вып. 2, ч.1 : (вторая половина XIV-XVI в.) А-К. – 1988. – 520 с.
1133960
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Ленинград : Наука. – ISBN 5-02-027979-X
Вып. 2, ч. 2 : Л-Я. – 1989. – 528 с.
1133961
   Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Санкт-Петербург. – ISBN 5-86007-001-2; 5-86007-079-9
Вып. 3, ч. 3 : П-С. – 1998. – 520с.
1133962
  Житецкий П.Г. Словарь книжной малоррусской речи по рукописи XVII века ["Синонима славеноpосская"] / П. Житецкий. – Киев : Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого, 1888. – 104 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Конволют. Перепл. с 4 оттисками


  1. Драгоманов М.П. Басня Богдана Хмельницкого. - Отд. оттиск из: Северный вестник, № 3, (с. 51-72) 2. Владимиров П. Предисловие Василия Тяпинского к печатному евангелию, изданному в Западной России около 1570 года. - Отд. оттиск из: Киевская ...
1133963
  Житецкий П.Г. Словарь книжной малоррусской речи по рукописи XVII века ["Синонима славеноpосская"] / П. Житецкий // Материалы по истории, литературе и этнографии южной России : Приложение к "Киевской старине" ; 1890. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1890. – 104 с.
1133964
  Житецкий П.Г. Словарь книжной малорусской речи по рукописи XVII века // Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII и XVIII в.в. П. Житецкого / П.И. Житецкий. – Киев : Изд. "Киевской старины" ; Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – Ч. 1 : Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке : с приложением словаря книжной малорусской речи по рукописи XVII века П. Житецкого. – 102 с.
1133965
   Словарь коммерсанта:Толковый русско-английский и англо-русский. – Москва : Машиностроение; Инфра-М, 1996. – 352 с. – ISBN 5-217-02457-7; 5-86225-198-7
1133966
   Словарь корейского языка. – Пхеньян, 1956. – 710с.
1133967
  Головков М.П. Словарь кристаллографических терминов и таблицы простых форм кристаллов / М.П. Головков. – Ленинград, 1939. – 37с.
1133968
  Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века : Ключевые понятия и тексты / В.П. Руднев. – Москва : Аграф, 1999. – 384с. – ISBN 5-7784-0034-9
1133969
  Сединина Ю.А. Словарь латинских дериватов в английском, немецком, французском и итальянском языках / Ю.А. Сединина, Н.В. Протасевич, Д.Н. Гомон; Под ред.Г.И.Шевченко. – Минск : БГУ, 2002. – 113 с. – ISBN 985-445-756-7
1133970
  Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов / Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровский. – М, 1988. – 957с.
1133971
  Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов: 2500 / Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровский. – М, 1986. – 960с.
1133972
  Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов: 2500 единиц / Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровский. – М., 1982. – 959с.
1133973
  Тышлер И.С. Словарь лексических и лексико-грамматических омонимов современного английского языка / И.С. Тышлер. – Саратов, 1975. – 380с.
1133974
  Макаров В.И. Словарь лексических трудностей художественной литературы / В.И. Макаров, Н.П. Матвеева. – Киев, 1989. – 367с.
1133975
  Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Ж. Марузо. – Москва, 1960. – 436 с.
1133976
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – Москва, 1966. – 607с.
1133977
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 608 с.
1133978
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов : [ок. 7 тыс. терминов лингвист. дисциплин] / О.С. Ахманова. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Едиториал УРСС, 2004. – 569, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-354-00600-7
1133979
  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – 4-е изд., стереотип. – Москва : КомКнига, 2007. – 576 с. – ISBN 978-5-484-00932-9
1133980
   Словарь литературных типов. – Пб
1. – 320с.
1133981
   Словарь литературных типов. – Пб
У1. – 115с.
1133982
   Словарь литературных типов. – Пб
2. – 116с.
1133983
   Словарь литературных типов. – Пб
3. – 109с.
1133984
   Словарь литературных типов. – Спб
5. – 114с.
1133985
   Словарь литературных типов / [Ред. Н.Д. Носкова]. – 1908-1914. – Петроград : Книгоизд. журн. "Всходы"
Т. 2 : Лермонтов. – 1908. – 116 с. – На частном тит. л. загл.: Литературные типы Лермонтова
1133986
   Словарь литературных типов / Ред. Н.Д. Носкова при сотр. С.И. Поварнина. – 1908-1914. – Петроград : Изд. "Слов. лит. типов"
Т. 6 : Пушкин. – 1912. – [2], 316 с. – На частном тит. л. загл.: Типы Пушкина
1133987
   Словарь литературных типов / Ред. Н.Д. Носкова при сотр. С.И. Поварнина и Н.А. Саввина. – 1908-1914. – Петроград : Изд. "Слов. лит. типов"
Т. 1 : Гончаров. – 1914. – 368 с. – "Главнейшие источники для изучения Гончарова", с. 336-338. - На частном тит. л. загл.: Типы Гончарова. – Библиогр.: "Перечень произведений И.А. Гончарова и входящих в них типов, образов, лиц и имен", с. 327-334
1133988
   Словарь литературных типов / [Ред. Н.Д. Носкова]. – 1908-1914. – Петроград : Изд. "Слов. лит. типов"
Т. 4 : Аксаков. – 1914. – 109, [4] с. – "Источники для изучения С.Т. Аксакова" (с. 88). - На частном тит. л. загл.: Типы Аксакова. – Библиогр.: "Перечень произведений С.Т. Аксакова и входящих в них типов, образов, лиц и имен" (с. 75-87)
1133989
  Тимофеев Л.И. Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л.И.Тимофеев, С.В.Тураев. – Москва : Просвещение, 1974. – 500с.
1133990
  Калугина Б.В. Словарь ложной омонимии флексий русского языка / Б.В. Калугина. – Кишинев, 1965. – 284с.
1133991
  Ломиковский В.Я. Словарь малорусской старины : составленный в 1808 г. В.Я. Ломиковским // Материалы по истории, литературе и этнографии южной России : Приложение к "Киевской старине" ; 1890. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1890. – 36 с.
1133992
  Тоффлер Словарь маркетинговых терминов = Dictionary of marketing terms / Тоффлер, Бетси-Энн, Имбер Джейн; Перевод со 2-го англ.изд. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 432с. – (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). – ISBN 5-86225-759-4
1133993
   Словарь международного воздушного права. – Москва, 1988. – 189с.
1133994
   Словарь международного морского права. – М, 1985. – 253с.
1133995
   Словарь международного права. – М, 1982. – 245с.
1133996
   Словарь международного права. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Международные отношения, 1986. – 432с.
1133997
  Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики / В.В. Похлебкин. – Москва, 1994. – 560с.
1133998
  Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики / В.В. Похлебкин. – Москва : Международные отношения, 1995. – 560с. – ISBN 5713308693
1133999
  Мурзаевы Словарь местных географических терминов / Мурзаевы, , и. – Москва : Географгиз, 1959. – 302с.
1134000
  Сахобиддинов С.С. Словарь местных и научных названий полезных и вредных растений Средней Азии / С.С. Сахобиддинов. – Ташкент : Изд-во АН Узб.ССР, 1953. – 96с.
<< На початок(–10)1131113211331134113511361137113811391140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,