Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1119001
  Дідора В. "Пострадал сравнительно легко", чи "более, нежели какая либо иная группа памятников старины" до 100 річчя трагедії вибуху Звіринецьких порохових складів // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 185-193. – ISBN 978-966-2779-91-2
1119002
  Рябчук М. "Постсовєтська шизофрінія" чи "шизофрінічна постсовєтськість"? Явище суспільної амбівалентности в Україні та Білорусі // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 186-205. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
1119003
  Евлампиев И.И. "Посюсторонняя" религиозность Ф. Достоевского и Ф. Ницше (К вопросу о религиозном содержании неклассической философии) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 121-132. – ISSN 0042-8744
1119004
  Трушківська Л. "Посягання на життя" як юридична конструкція у кримінальному законодавстві України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 55-61
1119005
  Росовецький С. "Потаємна новина" в творчості двох великих поетів: XIX ст. // Спадкоємні зв"язки національних словесних культур / С.К. Росовецький. – Київ : Віпол, 1997. – С. 165-180. – ISBN 5-8238-0546-2


  Автор статті аналізує традиції жанру "потаємної новини" XVII ст. на прикладі творчості О.С. Пушкіна та Т.Г. Шевченка у XIX ст.
1119006
  Колянківський О. "Потанцюй під мою музику дощу..." : поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 127-131
1119007
  Шутов И.Н. "Потемкинъ" продолжает бой / И.Н. Шутов. – Харьков, 1971. – 136 с.
1119008
  Пищик В.И. "Потеря" традиционной субъектности поколений как феномен трансформации ментальности // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 2. – С.20-27. – ISSN 0205-9592
1119009
  Бекузарова Ю.И. "Потерянный Нью-Йорк", или феномен утопического сознания в романе Пола Остера "Стеклянный город" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 112-117. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1119010
  Рейда Р.М. "Потойбічний бенкет": набори глеків у похованнях Черняхівської культури / Р.М. Рейда, А.В. Гейко, С.В. Сапєгін // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 30-39. – ISSN 0235-3490
1119011
  Шмаков С.А. ...Потехе час / С.А. Шмаков. – М, 1975. – 95с.
1119012
  Кокінос Д. [Постріл у блакитній воді / Діонісіос Кокінос. – Афіни : Нефелі, 1992. – 206, [8] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 49])
1119013
  Голибард Є. По-сусідськи. Польський вектор : Докум. розповідь про динамічне п"ятнадцятиріччя 1989-2004 рр., про роль і наслідки використ. нац. ідеї в Україні та Польші: Сусп.-екон. порівняння на тлі укр. нерішучості, непевності й невизначенності / Є. Голибард. – Київ : Пульсари, 2004. – 432 с. – ISBN 966-7671-95-.Х
1119014
  Павлова О.Ю. Пост-сучасні форми естетичного // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 102-103
1119015
  Поспелов В.П. Пост-эмбриональное развитие и имагинальная диапауза у чешуекрылых. / В. Поспелов. – Киев : Тип. Имп..Ун-та Св.Владимира Акц.О-ва Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1910. – [4], II, [2], 249 с., 8 л. ил. ил., табл. + Табл.10. – Библиогр.: "Указатель цитированной литературы" (с. 229-237)
1119016
  Поспелов В.П. Пост-эмбриональное развитие и имагинальная диапауза у чешуекрылых.. – Киев : Тип. Имп..Ун-та Св.Владимира Акц.О-ва Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1911. – 249с. – Оттиск из Т.ХХI Записок Киевск.Общ-ва Естествоиспытателей
1119017
  Сабило И.И. Пострадавших не будет / И.И. Сабило. – Л, 1987. – 301с.
1119018
   Пострадиационная репарация.. – М.
1. – 1970. – 1-336с.
1119019
  Нальовіна О.Є. Пострадіаційне порушення стану структурних компонентів мебран лімфоцитів / О.Є. Нальовіна, Л.І. Остапченко, І.Г. Кондрічін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-20. – (Біологія ; Вип. 28)


  Встановлено, що найбільш виражене збільшення інтенсивності флуоресценції зонду АНС є характерним для мембран лімфоцитів, які було отримано з селезінки тварин через 12 год після дії радіації. Вивчення співвідношення червоної та зеленої інтенсивностей ...
1119020
  Кулікова Ірина Арнольдівна Пострадіаційні зміни функціональної взаємодії Na,K-транспорту з моноамінергічними системами головного мозку : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.08 / Кулікова Ірина Арнольдівна; Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького. – К., 1997. – 25л.
1119021
  Остапченко Л.І. Пострадіаційні порушення у системах фосфорилювання лімфоїдних клітин селезінки та тимусу щурів = біологія / Л.І. Остапченко, М.В. Ручко, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 20-24 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1119022
  Головаха Є. Пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві / Є. Головаха, Н. Паніна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.5-22. – ISSN 1563-3713
1119023
  Пацурківський С П. Пострадянська наука фінансового права: деякі підсумки та перспективи розвитку / С П. Пацурківський, Р.О. Гаврилюк, В.В. Хохуляк // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 5-14. – (Правознавство ; Вип.286)
1119024
  Пацурківський П. Пострадянська наука фінансового права: деякі підсумки та перспективи розвитку / П. Пацурківський, Р. Гаврилюк, В. Хохуляк // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 35-45
1119025
  Мельник В.П. Пострадянська соціально-економічна трансформація: можливості та умови використання історичного досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-30. – (Економіка ; Вип. 62)


  Висвітлюється авторське бачення спробу використання світового досвіду економічних трансформацій при здійснені пострадянських господарських реформ в Україні.
1119026
  Тимченко І. Пострадянська та європейська освітня термінологія: порівняльний аналіз // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (59). – С. 38-53. – ISSN 2078-1016


  Детально досліджено походження терміна "професіонал", межі його застосовності, визначальні характеристики. Запропоновано використати фінський досвід розвитку освіти і суспільства.
1119027
  Пацурківський П. Пострадянська теорія бюджетного права: полемічні нотатки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 103-108. – ISSN 0132-1331
1119028
  Рудяков П.М. Пострадянська трансформаційна парадигма Молдови та елементи несистемно-асинхронної модернізації в ній // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 193-209. – ISBN 978-966-02-7888-2
1119029
  Барановський М. Пострадянська трансформація сільського простору в Україні: від поляризації до централізації // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 23 (2). – С. 23-29. – ISSN 2076-1333
1119030
   Пострадянська трансформація: практика і досвід Вірменії // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 261-272. – ISBN 978-966-02-8276-6
1119031
  Клековкін О.Ю. Пострадянський всуп до театрознавства // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 353-359. – ISBN 978-966-136-114-9
1119032
  Прибиткова І. Пострадянський міграційний перехід в Україні: до історії міграційних практик // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 87-90. – ISSN 2077-5105
1119033
  Цибуляк А.Г. Пострадянський простір як ключовий регіон для вирішення проблем зовнішньої військової політики Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 139-141
1119034
  Орлова Т. Пострадянський простір: зіткнення цивілізацій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12 серпня (№ 143)


  Останнім часом у різного роду коментарях зустрічається вираз "зіткнення цивілізацій". Гучно! Проте, чи розуміють читачі (і самі автори), про що йдеться? На жаль, чимало матеріалів українських ЗМІ вирізняються поверховістю, прагненням "просто" пояснити ...
1119035
  Бєломєсяцев А. Пострадянський реалізм: до проблеми методу в сучасній архітектурі // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 349-360. – ISBN 966-7170-47-0
1119036
  Жуков С.В. Пострадянські альтернативи системи стримувань і противаг як складової правової держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 244-252


  Висвітлюються відхилення від нормативної концепції стримувань і противаг. Розкриваються основні тенденції та механізми руйнації системи стримувань та противаг. Ключові слова: розподіл влади, система стримувань та противаг, суперпрезидентська ...
1119037
  Костя Д.В. Пострадянські доктринальні підходи до розуміння правової природи ресурсних платежів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 89-95. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Стаття присвячена розгляду окремих питань еволюції доктринальних підходів щодо ресурсних платежів, які склались в пострадянський період розвитку вітчизняної науки фінансового права. Особливу увагу приділено характеристиці специфіки поглядів сучасних ...
1119038
  Пацурківський В.П. Пострадянські доктрини фінансового права: порівняльний аналіз // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 328-330. – ISBN 978-966-171-322-1
1119039
  Вакарюк Л.В. Пострадянські концепції фінансово-правового інституту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 82-98. – (Правознавство ; Вип. 375)
1119040
  Орлова Т.В. Пострадянські країни : основні тенденції розвитку / Т.В. Орлова. – Київ : Знання, 2010. – 63с. – (Бібліотечка товариства "Знання", ISSN 978-966-346-828-0 ; №1 - 2010 : Серія "Міжнародна"). – ISBN 978-966-346-829-7
1119041
  Евангелос С. Пострадянські країни організації Чорноморського економічного співробітництва: перспективи розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 27-35. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1119042
  Фісун О. Пострадянські політичні режими: неопатримоніальна інтерпретація // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 24-33.
1119043
  Левик Б.С. Пострадянські республіки Центральної Азії в умовах геополітичних викликів наприкінці ХХ-початку ХХІ ст. : монографія / Б.С. Левик ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Донецьк : Національний університет "Львівська політехніка" ; Східний видавничий дім, 2014. – 187, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 165-187 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-317-235-4
1119044
  Ляшева А.С. Пострадянські трансформації в Україні в економічній та політичній сфері як постколоніальні трансформації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 289-290
1119045
  Корольова Т. Постредагування при машинному перекладі / Т. Корольова, Н. Жмаєва, Ю. Колчаг // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – C. 102-119. – (Лінгвістичні науки ; № 30). – ISSN 2616-5317
1119046
  Сугробова Ю.Ю. Постренесансні зміни в осмисленні творчості Європи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 19-25
1119047
  Миндрин А.С. Постреформенные аграрные проблемы и возможные решения // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 141-153
1119048
  Гунько В.Т. Пострижений вовк : байки, літературні пародії / В.Т. Гунько. – Харків : Прапор, 1978. – 63 с.
1119049
  Безименський О.І. Постріл : комедія віршами / Олександр Безименський. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 164 с.
1119050
  Пушкін О.С. Постріл / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 28с.
1119051
  Рибаков А.Н. Постріл / А.Н. Рибаков. – Київ, 1989. – 298 с.
1119052
  Романченко М.З. Постріл Ботвіна : поезії / М.З. Романченко. – Львів : Каменяр, 1971. – 63 с.
1119053
  Рябий В.М. Постріл гріха / В.М. Рябий. – К., 1994. – 60с.
1119054
  Єфімов Л.Ю. Постріл з минулого / Л.Ю. Єфімов. – К, 1986. – 287с.
1119055
  Орлов О.М. Постріл на кордоні / О.М. Орлов. – Одеса, 1968. – 131с.
1119056
  Каратєєв О.Л. Постріл серед бою / О.Л. Каратєєв. – К., 1963. – 102с.
1119057
  Москалець К. Постріл у Миколу Зерова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 45 (677), 6-12.11.2020. – С. 47. – ISSN 1996-1561
1119058
  Семенко Л. Постріл у пісню / записала Олеся Шуткевич // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 8-9


  Обставини, версії і причини вбивства Миколи Леонтовича: неопубліковані дослідження Лариси Семенко.
1119059
  Вежбовська Л. Постріл у самого себе. Містерія Миколи Хвильового // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 58-60
1119060
  Колесников Ю.А. Постріл у Тель-Авіві : роман / Ю.А. Колесников. – Київ : Художественная литература, 1989. – 560с.
1119061
  Самченко В. Постріл ЧК у подільського Орфея // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 20 січня (№ 7). – С. 13


  95 років тому підіслали вбивцю до автора всесвітньо відомої мелодії "Щедрика" Миколи Леонтовича.
1119062
  Янченко А.Я. Постріли в пісню / А.Я. Янченко. – Київ, 1982. – 68с.
1119063
  Чандлер Р. Постріли в ресторані Сірано : Повісті / Р. Чандлер. – Київ : Всесвіт, 1992. – 202с.
1119064
   Постріли в ресторані Сірано: повісті та оповідання амер. письменників. – К., 1985. – 366с.
1119065
  Онищенко І.Ю. Постріли з-за рогу / І.Ю. Онищенко, П.П. Коломієць. – К, 1984. – 246с.
1119066
  Дубина О. Постріли з "нізвідки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 11


  Хто й чому вбив генерала Ватутіна?
1119067
  Арсенич Д.М. Постріли з лука / Дмитро Арсенич. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 157, [2] с. : іл.
1119068
  Чечель Л. Постріли краси. Художниця із Закарпаття Юлія Єгорова-Рогова створила новий різновид живопису - полювантизм // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 46). – С. 12


  У Києві відкрилася персональна виставка закарпатської художниці Юлії Єгорової-Рогової "Одна мить". Експозиція є ретроспективною, в ній представлено близько шістдесяти робіт мисткині, виконаних упродовж принаймні десяти останніх років. Юлія ...
1119069
  Ведєнєєв Д. Постріли на Кураківській вулиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 березня (№ 47/48). – С. 21


  Отець Гавриїл Костельник. Трагічні колізії його життя відображають драматичні повороти української історії XX століття.
1119070
  Дімаров А.А. Постріли Уляни Кащук / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 208 с.
1119071
  Дімаров А.А. Постріли Уляни Кащук. Сільські історії / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 536 с.
1119072
   Построение автоматизированных систем обработки экспериментальных данных: сб. науч. тр.. – К., 1985. – 82с.
1119073
   Построение автоматизированных систем обработки экспериментальных данных: сб. ст.. – К., 1981. – 73с.
1119074
  Смирнова А.С. Построение автоматизированных фактографических информационно-поисковых систем в геологии / А.С. Смирнова. – Москва : Недра, 1976. – 96с.
1119075
  Соколов О.Б. Построение автоматов с функционально устойчивой структурой и некоторые вопросы теории кодирования : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Соколов О.Б.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1119076
  Киричков В.Н. Построение адаптивных моделей динамических объектов по данным эксперимента / В.Н. Киричков, А.Н. Сильвестров. – К., 1985. – 66с.
1119077
  Советов Б.Я. Построение адаптивных систем передачи информации для автоматизированного управления / Б.Я. Советов, В.М. Стах. – Л, 1982. – 120с.
1119078
  Тимофеев А.В. Построение адаптивных систем управления программных движением / А.В. Тимофеев. – Л. : Энергия. Ленингр. отд., 1980. – 85 с.
1119079
  Столярчук В.К. Построение алгебраических многочленов, которые осуществляют близкое к наилучшему приближение специальных функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Столярчук В.К.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1977. – 12л.
1119080
  Лоза В.Н. Построение алгоритма многоуровневой дискретной вейвлет - фильтрация радиолокационного сигнала и синтез оптимального алгоритма построения базы фильтров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 50-55. – ISSN 2524-0056
1119081
  Сорокин И.А. Построение алгоритмов оперативного планирования и управления единичным и мелкосерийным производством с помощью имитационных моделей : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Сорокин И.А.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1979. – 17л.
1119082
  Берковиц Л.А. Построение алгоритмов оптимизации точности спектрального анализа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Берковиц Л.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1119083
  Караганчу В.Х. Построение аналитической теории движения малых планет семейства Гестии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Караганчу В.Х. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова , Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1970. – 6 с.
1119084
  Лавриненко А.В. Построение анизотропного идеально согласующегося граничного слоя во временной области / А.В. Лавриненко, Ю.В. Лавриненко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 232-242 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0899
1119085
  Афанасьев К.Н. Построение архитектурной формы древнерусским зодчим / К.Н. Афанасьев ; АН СССР, Ин-т истории искусств. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – 272 с. : ил.
1119086
  Шмидт А.Г. Построение асимптотических решений в некоторых задачах о волнах поверхности вязкой жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шмидт А.Г.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1965. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
1119087
  Третьяк А.И. Построение асимптотических решений задач оптимального быстродействия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Третьяк А.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1975. – 13л.
1119088
  Красавцев Б.И. Построение астрографиков и анализа их точности : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Красавцев Б.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1952. – 12 с.
1119089
  Мокульский М.А. Построение атомных моделей молекулы ДНК фага Т2. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Мокульский М.А.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1972. – 40л.
1119090
  Носков В.А. Построение бесклассового общества - практическая задача политики партии / В.А. Носков. – К, 1986. – 47с.
1119091
  Поршняков Г.С. Построение блок-диаграмм по геологическим картам / Г.С. Поршняков. – Л., 1956. – 30с.
1119092
  Коновалов Сергей Станиславович Построение бортовых алгоритмов и обработки информации с использованием логарифмической арифметрии : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.01 / Коновалов Сергей Станиславович; Нижегородский государств. техн. ун-тет. – Н.Новгород, 1998. – 16л.
1119093
  Формальский А.М. Построение в фазовом пространстве областей управляемости и областей устойчивости регулируемых систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Формальский А.М. ; МГУ , Науч.-исслед. ин-т механики. – Москва, 1966. – 11 с.
1119094
  Джураев О. Построение в явном виде основных функционалов конечностных накрывающих сфер и приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Джураев О.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1990. – 18л.
1119095
  Соболева Э.Ю. Построение внутривузовских систем обеспечения гарантий качества образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 148-157. – ISSN 0869-3617


  Вопросы обеспечения гарантий качества российского образования становятся все более актуальными по мере осознания вузами и органами управления образованием необходимости в соблюдении укорененных в международной практике подходов. Ключевое значение имеют ...
1119096
  Ушаков И.А. Построение высоконадежных систем. / И.А. Ушаков. – Москва, 1974. – 63с.
1119097
  Мартинем-Бурмудес Построение высокоуровневых программно-технологических средств обработи данных : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.11 / Мартинем-Бурмудес Х.О.; КПИ. – К., 1985. – 16л.
1119098
  Фрир Д. Построение вычислительных систем на базе перспективных микропроцессоров / Д. Фрир. – Москва : Мир, 1990. – 413с.
1119099
  Белясова Наталья Александровна Построение генетической карты хромосомы бактерий Erwinia chnysanthemi Ena 49 : Автореф... канд. биологическихнаук: 03.00.15 / Белясова Наталья Александровна; АН Белорусской ССР, Ин-т Генетики и цитологии. – Минск, 1986. – 18л.
1119100
  Батраков Ю.Г. Построение геодезических сетей сгущения для сельского хозяйства с применением электронных дальномеров / Ю.Г. Батраков ; ред. Злотин В.В. – Москва : Недра, 1976. – 160с. – Библиогр.: с. 154-157
1119101
  Линник В.Г. Построение геоинформационных систем в физической географии / В.Г. Линник. – Москва, 1990. – 78с.
1119102
  Кузьмин В.И. Построение геологических разрезов и гипсометрических планов пластов / В.И. Кузьмин. – Москва : Недра, 1987. – 119с.
1119103
  Кузьмин В.И. Построение геологических разрезов по данным искривленных разведочных скважин / В.И. Кузьмин, М.Я. Красноперов. – Москва : Недра, 1971. – 48с.
1119104
  Бахман Ф. Построение геометрии на основе понятия симметрии / Бахман Ф. ; пер. с нем. Р.И. Пименова ; под ред. И.М. Яглова. – Москва : Наука, 1969. – 380 с. : ил. – Библиогр.: с. 365-373
1119105
  Каменецкий В.Ф. Построение гибридных схем на основе характеристических соотношений / В.Ф. Каменецкий , А.Ю. Семенов. – Москва, 1989. – 42 с.
1119106
  Одвирко-Будко Б И. Построение голоморфной функции многих переменных по заданным нулям и некоторые связанные с этим вопросы : Автореф... канд. физ мат.наук: 01.01.01 / Одвирко-Будко Б И.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
1119107
  Рудановский А.П. Построение государственного баланса. / А.П. Рудановский. – М., 1928. – 94с.
1119108
  Цыбулевская О.И. Построение гражданского общества как одна из целей российской правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.34-47. – ISSN 1608-8794
1119109
  Чемерис М. Построение графиков функций элементарными преобразованиями / М. Чемерис. – Київ : Факт, 1997. – 28с. – ISBN 5-86248-098-6
1119110
  Положкова О.Ю. Построение графиков хода температур на уроках географии и информатики : Методика и опыт / О.Ю. Положкова, М.Ф. Белоус // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 62-63. – Библиогр.: Табл. – ISSN 0016-7207
1119111
  Зейгельман М.С. Построение графического образа целевого функционала и его использование для поиска многовариантных решений обратной задачи магниторазведки / М.С. Зейгельман, Н.В. Панченко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 122-138 : рис. – Библиогр.: с. 136-138. – ISSN 0203-3100
1119112
  Кузьмин В.Б. Построение групповых решений в пространствах четких и нечетких бинарных отношений / В.Б. Кузьмин. – М., 1982. – 168 с.
1119113
  Девятов А.Н. Построение двух прямоугольных проекций по двум центральным (фотоснимкам) : Автореф... канд. техн.наук: / Девятов А.Н.; Военно-инж. акад. им. Куйбышева. – М., 1961. – 26л.
1119114
   Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – 629, [1] с. : ил., табл. – На тит. л. и обл. ред. вынесены как авт. – Библиогр. в конце частей и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-136-316-7
1119115
  Воробьев Ф.П. Построение диагностической системы для заболеваний желчных путей / Ф.П. Воробьев, А.М. Мануйлова, А.К. Шевченко; АН УССР; Ин-т кибернетики. – Київ, 1977. – 40с. – Препринт-77-60
1119116
  Грызунов В.И. Построение диаграмм систем Nb-Zr, Nb-Ru, Zz-Ru, Nb-Sn, Nb-Ge методом диффузионных слоев и определение некоторых диффузионных параметров : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Грызунов В.И.; МГУ. – М., 1970. – 14л.
1119117
  Файзиев М.К. Построение диаграммы растворимости системы NaCl-MgSO4-H2O при 25 С посредством эмпирических уравнений. : Автореф... канд. хим.наук: / Файзиев М.К.; Среднеазиат. гос. ун-т. – Ташкент, 1952. – 8 с.
1119118
  Романов Н.Д. Построение диаграммы растяжения на основе анализа остаточных напряжений в образце / Н.Д. Романов. – Горький, 1974. – 22 с.
1119119
  Волков Сергей Владимирович Построение динамических систем по заданным свойствам поведения решений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Волков Сергей Владимирович; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1981. – 10л.
1119120
  Кашьяп Р.Л. Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным / Р.Л. Кашьяп, А.Р. Рао. – Москва : Наука, 1983. – 384 с.
1119121
  Спирин В.С. Построение дневнекитайских текстов / В.С. Спирин. – М., 1976. – 231с.
1119122
  Мардеимов Идирис Построение доверительных интегралов с помощью порядковых статистиу : Дис... канд.физико-математич.наук: 01.01.05 / Мардеимов Идирис; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1982. – 103л. – Бібліогр.:л.101=103
1119123
  Мадремов И. Построение доверительных интервалов с помощью порядковых статистик : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Мадремов И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 17 с.
1119124
  Панькив О.Я. Построение дробно-рациональных численных методов решения дифференциальных уравнений параболического типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Панькив О.Я.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 12 с.
1119125
  Панькив Олег Ярославович Построение дробно-рациональных численных методов решения дифференциальных уравнений параболического типа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Панькив Олег Ярославович; МВ и ССО УССР. Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1988. – 147л. – Бібліогр.:л.113-125
1119126
  Панькив Олег Ярославович Построение дробно-рациональных численных методов решения дифференциальных уравнений параболического типа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Панькив Олег Ярославович; МВ и ССО УССР. Львоский политех. ин-т им. Ленинского комсомола. – Львов, 1990. – 148л. – Бібліогр.:л.140-145
1119127
  Федоткин М.А. Построение и анализ вероятностных моделей єволюционных систем с управлением // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  Построение адекватных вероятностных моделей зволюционных систем с управлением является первоначальной задачей их изучения. На сегодня построения моделей таких систем исчерпываются тремя подходами [1]. В работах [1, 2, 3] отмечаются недостатки указанных ...
1119128
  Ахо А. Построение и анализ вычислительных алгоритмов / А. Ахо, Дж. Хопкрофт, Дж. Ульман ; пер. с англ. А.О. Слисенко; под ред. Ю.В. Матиясевича. – Москва : Мир, 1979. – 536 с. : ил. – Библиогр.: с. 502-513
1119129
  Петров С.Б. Построение и анализ лаговой модели инвестиционного процесса / С.Б. Петров. – Москва, 1987. – 42 с.
1119130
  Кузнецов Ю.И. Построение и анализ РК-схем / Ю.И. Кузнецов. – Новосибирск, 1990. – 132 с.
1119131
  Костюк В.О. Построение и анализ статистических показателей ралоты транспортного предприятия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Костюк В. О.; Хар. ГУ. – Х., 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1119132
  Некрасов А.С. Построение и анализ энергетического баланса / А.С. Некрасов. – М, 1974. – 179с.
1119133
  Кириллов Д.Л. Построение и вычерчивание графиков / Д.Л. Кириллов, И.А. Ткачев. – Л., 1974. – 35с.
1119134
  Убейко В.М. Построение и использование информационных моделей управления предприятием при разработке асуп : Автореф... канд. экон.наук: 08.607 / Убейко В.М.; Московский авиационный ин-т. – Москва, 1970. – 13л.
1119135
  Колесник Григорий Васильевич Построение и использование одной модели массового обслуживания для обоснования запасов узлов и агрегатов : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Колесник Григорий Васильевич; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1119136
  Сбойчаков К.О. Построение и использование фасетов при поиске в САБ ИРБИС64 // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 11. – С. 106-108. – ISSN 0130-9765


  Изложены результаты работы по развитию оригинальной методики построения и использования фасетов в Системе автоматизации библиотек ИРБИС64.
1119137
  Подчуфаров Б.М. Построение и использование физических имитационных систем / Б.М. Подчуфаров. – Тула, 1986. – 96с.
1119138
  Тарасенко Георгий Степанович Построение и исследование адаптивных алгоритмов случайного поиска : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Тарасенко Георгий Степанович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1119139
  Парасюк И.О. Построение и исследование квазипери одических решений некоторых классов дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Парасюк И.О. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 14 с.
1119140
  Парасюк Игорь Остапович Построение и исследование квазипериодических решений некоторых классов дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Парасюк Игорь Остапович; МВ и ССО СССР. КГУ. – К., 1978. – 145л.
1119141
  Гутов Б.И. Построение и исследование конвергентных течений сжатия применительно к гиперзвуковым и сверхзвуковым воздухозаборникам. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.05 / Гутов Б.И.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 18л.
1119142
  Жежель Ю.Н. Построение и исследование линейных правил распознавания физических объектов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жежель Ю. Н.; ЛГУ. – Л., 1968. – 9л.
1119143
  Черный Л.Т. Построение и исследование макроскопических моделей ферро-упруго-пластических сплошных сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Черный Л.Т.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 12л.
1119144
  Шахно Степан Михайлович Построение и исследование некоторых методов типа Ньютона-Канторовича для решения нелинейных функциональных уравнений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Шахно Степан Михайлович; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-тет. – Львов, 1987. – 137л. – Бібліогр.:л.122-137
1119145
  Шахно С.М. Построение и исследование некоторых методов типа Ньютона-Канторовича для решения нелинейных функциональных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Шахно С.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 17л.
1119146
  Вепхвадзе Н.А. Построение и исследование некоторых оптимальных планов высокого порядка : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Вепхвадзе Н.А.; Груз. политех. ин-т. – Тбилиси, 1973. – 13л.
1119147
  Ниязова Ж.М. Построение и исследование радиометрического индекса состояния обмена йода в организме : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.09 / Ниязова Ж. М.; АН УССР, Ин-т киберн. – Киев, 1991. – 15л.
1119148
  Скатецкий В.Г. Построение и исследование решений двумерных линейных дифференциальных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скатецкий В.Г.; АН БССР.Объедин.совет.Ин-та физики. – Минск, 1966. – 11л.
1119149
  Курныш Алла Васильевна Построение и исследование устойчивости решений дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами : Автореф. дис.... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Курныш Алла Васильевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
1119150
  Курныш А.В. Построение и исследование устройчивости решений дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Курныш А. В.; Мин-во просвещения Нежин. пед. ин-т, каф. высш. мат. – Нежин, 1987. – 130л. – Бібліогр.:л.117-130
1119151
  Утебаев Даулетбай Построение и исследование центрированных разностных схем для некоторых систем гиперболических уравнений первого порядка : Дис... канд. физ.-мат.наук: 02.01.07 / Утебаев Даулетбай; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1985. – 150л. – Бібліогр.:л.140-150
1119152
  Утебаев Даулетбай Построение и исследование центрированных разностных схем для некоторых систем гиперболических уравнений первого порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Утебаев Даулетбай; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 19 с.
1119153
  Рыбаков В.А. Построение и обработка кинематических диаграмм с использованием ЕС ЭВМ : учеб. пособ. / В.А. Рыбаков, В.А. Лясич, Е.В. Колесов. – Ярославль, 1986. – 27 с.
1119154
  Шатырко А.В. Построение и оптимизация оценок качественных характеристик нелинейных систем регулирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Шатырко А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 12л.
1119155
  Шатырко Андрей Владимирович Построение и оптимизация оценок качественных характеристик нелинейных систем регулирования. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Шатырко Андрей Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 203л. – Бібліогр.:л.138-151
1119156
  Хусаинов Денис Яхьевич Построение и оптимизация характеристик устойчивости динамических систем : Дис... доктор физ.-мат.наук: 01.01.09 / Хусаинов Денис Яхьевич; КГУ. – Киев, 1991. – 368л. – Бібліогр.:л.290-316
1119157
  Хусаинов Денис Яхьевич Построение и оптимизация характеристик устойчивости динамических систем : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.01.09 / Хусаинов Денис Яхьевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 37л.
1119158
  Молчанов Илья Степанович Построение и оценивание распределений для некоторых классов случайных множеств : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Молчанов Илья Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 139л. – Бібліогр.:л.127-135
1119159
  Молчанов И.С. Построение и оценивание распределений для некоторых классов случайных множеств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Молчанов И.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 15л.
1119160
  Шешко И.Б. Построение и перспектива рисунка / И.Б. Шешко. – Минск : Вышэйшая школа, 1969. – 88 с.
1119161
  Шешко И.Б. Построение и перспективы рисунка / И.Б. Шешко. – изд. 3-е, доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 136 с.
1119162
  Шацова Р.Б. Построение и применение функций фазовой плотности звезд. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.03.01 / Шацова Р.Б.; Гос.астрон.ин-т. – М, 1975. – 24л.
1119163
  Бергстром А. Построение и применение экономических моделей / А. Бергстром. – М, 1970. – 176с.
1119164
  Ермолович В.Ф. Построение и проверка версий / В.Ф. Ермолович, М.В. Ермолович. – Минск : Амалфея, 2000. – 176с. – ISBN 9985-441-148-6
1119165
  Сидоров А.П. Построение и регулирование заводской системы "машины-продукция". : Автореф... доктор экон.наук: 594 / Сидоров А.П.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1968. – 36л.
1119166
  Чигарев В.Н. Построение и униформация отображений в решении класса краевых задач теории упругости. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.02.04 / Чигарев В.Н.; МВ и ССО РСФСР. Москов. ин-т электронного машиностроения. – М., 1980. – 29л.
1119167
  Белан Е.М. Построение и устойчивость решений линейных дифференциальных уравнений, содержащих малый параметр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Белан Е.М.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1969. – 15л.
1119168
   Построение и функционирование систем управления качеством продукции: сб. лекций... – М., 1978. – 223с.
1119169
  Лавинский Г.В. Построение и функционирование сложных систем управления / Г.В. Лавинский. – Киев, 1989. – 334с.
1119170
  Волков С.И. Построение и функционирование сложных экономических систем : Учеб. пособие / С.И. Волков, А.Н. Романов, Г.П. Григоренко. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 216 с.
1119171
  Перебоев О. Построение и функционирование электронной библиотеки "Elib.Tomsk.ru" // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 26-28. – ISSN 0869-4915
1119172
  Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных рабочих чертежей / Н.А. Бабулин. – Москва : Трудрезервиздат, 1957. – 260 с. : ил. – Библиогр.: с. 258. – (Библиотека молодого рабочего)
1119173
  Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных рабочих чертежей / Н.А. Бабулин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1964. – 276 с. : ил. – Библиогр.: с. 274
1119174
  Зелкин Е.Г. Построение излучающей системы по заданной диаграмме направленности / Е.Г. Зелкин. – Москва-Ленинград, 1963. – 272 с.
1119175
   Построение изображений в астрономии по функциям когерентности : пер. с англ. – Москва : Мир, 1982. – 317 с.
1119176
  Загляднов И.Ю. Построение изображений на экране персональной ЭВМ / И.Ю. Загляднов, В.Н. Касаткин. – Киев : Тэхника, 1990. – 120с.
1119177
  Черенков Л.П. Построение изохронных систем двух дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Черенков Л.П.; АН БССР. Отд. физ.-мат.наук. – Минск, 1972. – 11л.
1119178
   Построение имитационной кластерной модели системы "горные выработки - выработанное пространство" / Т.В. Бунько, И.Е. Кокоулин, С.А. Головко, Л.А. Новиков, А.Ш. Жалилов, А.Б. Бокий // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 81-89 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1119179
   Построение индивидуальных траекторий подготовки специалистов в области информационно-коммуникационных технологий / М.Ж. Базарова, Г. Жамарткызы, В. Вуйчек, Ю.В. Крак // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 95-105. – ISSN 0572-2691
1119180
  Марчук Н.Г. Построение интегралов энергии, обеспечивающих эквивалентность между смешанной задачей для векторного волнового уравнения и ее симметризацией. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Марчук Н.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т матем. – Новосибирск, 1980. – 12л.
1119181
  Айдосов А. Построение интегральных управлений движения вязкой несжимаемой жидкости и их приближенные решения для некоторых областей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айдосов А.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам От-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1967. – 13л.
1119182
  Фридман А.Л. Построение Интернет-приложений на языке Java : Практический курс / А.Л. Фридман. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2002. – 335с. – ISBN 5-93517-100-7
1119183
  Заровный В.П. Построение интерпретаций аффинных, эвклидовых и проективных плоскостей в абстактных группах и полугруппах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Заровный В.П.; КГУ. – Киев, 1961. – 8л.
1119184
  Кузнецов Ю.И. Построение информацивного базиса в задачах общей циркуляции атмосферы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Кузнецов Ю.И.; Ан СССР. – Новосибирск, 1978. – 18л.
1119185
  Карп Л.А. Построение информационно-вычислительных систем медицинского комплекса : Автореф... канд. техн.наук: / Карп Л. А.; Центр. экон. матем. ин-т АН СССР. – М., 1968. – 35л. – Бібліогр.:с.33-34
1119186
  Иванченко Д.А. Построение информационной инфраструктуры вуза с применением модели SaaS // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 121-126. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются основные преимущества, проблемы и перспективы построения информационной системы управления учебной и научной деятельностью с распределенной, децентрализованной инфраструктурой. Применение модели SaaS (Software as a service) ...
1119187
  Селеньи И. Построение капитализма без капиталистов. Образование классов и борьба элит в посткоммунистической Центральной Европе = Making capitalism without capitalists. Сlass formation and elite struggles in post-communist Central Europe : Making capitalism without capitalists. Сlass formation and elite struggles in post-communist Central Europe / Иван Селеньи, Гил Эял, Элеанор Тоунсли ; [пер. с англ. И. Беляевой ; отв ред. О. Куценко] ; Ин-т социологии Нац. акад. наук Украины, Харьк. нац. ун-т им В.Н. Каразина. – Киев ; Харьков : Институт социологии НАНУ [и др.], 2008. – 319, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 298-319 и в примеч.: с. 269-297. – (Великие социальные трансформации : ВСТ). – ISBN 978-966-02-4993-6
1119188
   Построение карт усредненных спектральных отклонений от линии почв и их сравнение с традиционными почвенными картами / Д.И. Рухович, А.Д. Рухович, Д.Д. Рухович, М.С. Симакова, А.Л. Куляница, А.В. Брызжев, П.В. Королева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 794-812 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0032-180Х
1119189
   Построение картографического изображения с помощью ЭВМ и автоматических устройств : учеб. пособ. – Калинин : Областная типография, 1973. – 152 с.
1119190
  Мамедов Шакир Агабей Оглы Построение квадратурных и интерполяционных формул для класса типа жеврея и их применение к интегральным уравнениям : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.07 / Мамедов Шакир Агабей Оглы; МВ и СО АзербССР. Азербпед.ин-т им.В.И.Ленина. – Баку, 1983. – 102л. – Бібліогр.:л.97-102
1119191
  Мамедов Шакир Агабей оглы Построение квадратурных и интерполяционных формул для класса типа Жеврея и их применение к интегральным уравнениям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Мамедов Шакир Агабей оглы; КГУ. – К., 1983. – 14л.
1119192
  Крючечников Н.В. Построение кинокадра / Н.В. Крючечников. – Москва, 1974. – 23 с.
1119193
   Построение комплекса технических средств АСИО: метод. разработка.. – Минск, 1980. – 124с.
1119194
  Байчериков Темирбек Марсбекович Построение комплексной оценки трудовых ресурсов региона : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Байчериков Темирбек Марсбекович ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1987. – 23 с.
1119195
  Садердинов А.А. Построение комплексных программно-технических проектов интегрированных систем организационного управления :Обобщение теории и практики проектирования / А.А. Садердинов, В.А. Трайнев; МАН ИПТ. – Москва : Маркетинг, 2001. – 287с. – ISBN 5-94462-051-Х
1119196
  Добрынин Н.М. Построение концептуалной модели нового российского федерализма и комплексный системный подход к оптимизации федеративных отношений // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.4-9. – ISSN 1811-9018
1119197
  Митропольская О.Н. Построение кривой роста и исследование физических условий в солнечных факелах : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Митропольская О.Н.; Московский гос. университет им. М.В.Ломоносова. Гос. астрономический институт им. П.К.Штернберга. – Москва, 1951. – 8 с.
1119198
  Иваненко С.А. Построение криволинейных сеток и их использование в методе конечных элементов для решения уравнений мелкой воды / С.А. Иваненко. – М., 1985. – 61с.
1119199
  Быкова Т.М. Построение кубатурных формул с наименьшим числом узлов, точных для многочленов четвертой и пятой степеней. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Быкова Т.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
1119200
  Идельсон И.Д. Построение линии пересечения поверхностей геометрических тел / И.Д. Идельсон. – Л., 1965. – 68 с.
1119201
  Бурдин Н.К. Построение линий пересечения поверхностей в применении к формам диаграмм растворимости / Н.К. Бурдин. – Л., 1968. – 32 с.
1119202
  Ангелова Е.И. Построение магнитной модели залежи углеводородов на примере Яблуновского газоконденсатного месторождения // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 64-69. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 9)
1119203
  Антулова С.В. Построение марковских процессов, отвечающих общим операторам Леви : Автореф... канд.физ.мат.наук: 01.01.05 / Антулова С.В.;. – Москва, 1979. – 11 с.
1119204
  Крутиков В.С. Построение метода и решений импульсных задач механики сплошной среды с подвижными границами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.05 / Крутиков В.С. ; НАН Украины, Ин-т импульсных процессов и технологий. – Киев, 1995. – 33 с.
1119205
  Ледерак Дж.П. Построение мира. Устойчивое примирение в разделенных обществах = Building peace. Sustainable reconciliation in divided societies / Джон Пол Ледерак. – Киев : Дух і Літера, 2019. – 264, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 257-264. – ISBN 978-966-378-703-9
1119206
  Мухамедзянов Ф.М. Построение многорядной решетки по заданному распределению скорости : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухамедзянов Ф.М.; МВО СССР.Казан.гос.ун-т. – Казань, 1954. – 8л.
1119207
  Перельман А.Е. Построение моделей автоматизированных систем оперативного управления производством. / А.Е. Перельман. – М., 1973. – 375с.
1119208
  Жуков П.П. Построение моделей принятия решений в условиях оперативного регулирования работы участка с единичным и мелкосерийным характером производства / П.П. Жуков. – К., 1978. – 50с.
1119209
   Построение моделей рудообразующих систем. – Новосибирск : Наука, 1987. – 246с.
1119210
  Панченко А.И. Построение модели и экономико-математический анализ процесса развития и размещения комплекса отраслей в районе. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Панченко А.И.; НГУ. Объед. учен. совет по гуманит. наукам. – Новосибирск, 1968. – 26л.
1119211
  Разия Байырбекова Построение модели ключевых компетенций для железнодорожных компаний // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 353-362 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1119212
  Вершинина Л.П. Построение модели поиска в электронном каталоге библиотеки на основе нечеткого отношения сходства / Л.П. Вершинина, М.И. Вершинин, А.Ц. Масевич // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 2. – С. 74-81. – ISSN 1815-3186


  Описывается возможная модель организации поиска в каталогах современных библиотек. Модель построена на основе анализа результатов экспериментального поиска, в котором в качестве запроса используются варианты представления имени "Чайковский" в языках с ...
1119213
  Руткаускас Построение модели прогнозирования совокупного общественного продукта республики. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Руткаускас А.-В.М.; АН ЭССР. Отд. обществ. наук. – Таллин, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
1119214
  Квасников В.П. Построение модели промышленного эксперимента испытаний автономного рулевого привода АРП-20Н / В.П. Квасников, Д.А. Тюпа // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Розглянуті способи впливу на об"єкт оптимізації і побудована матриця проведення випробувань автономного кермового привода АРП-20Н. Визначені коефіцієнти регресії. Рассмотрены способы воздействия на оптимизируемый объект и построена матрица проведения ...
1119215
  Квасников В.П. Построение модели промышленного эксперимента испытаний автономного рулевого привода АРП-20Н / В.П. Квасников, Д.А. Тюпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-8. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті способи впливу на об"єкт оптимізації і побудована матриця проведення випробувань автономного кермового привода АРП-20Н. Визначені коефіцієнти регресії. The considered ways of the influence on optimized object and is built matrix of the ...
1119216
  Воронкова А.Е. Построение модели управления знаниями предприятия : менеджмент / А.Е. Воронкова, Р. Вечерковски // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 147-154 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1119217
  Галимов Шамиль Курбанович Построение модификаци уточненных теорий и их приложение к задачам статистики пластин и оболочек : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Галимов Шамиль Курбанович ; Ин-т механики АН УССР. – Киев, 1980. – 13 с.
1119218
  Брэгг Поль Построение мощной нервной силы / Поль С. Брэгг. – Москва : Изд-во ВЗПИ, 1991. – 94 с. – В изд. также: Улучшение зрения по системе Брэгга : [пер. с англ.] / Патриция Брэгг. – ISBN 5-7045-0369-9
1119219
  Доманицкий С.М. Построение надежных логических устройств / С.М. Доманицкий. – Москва : Энергия, 1971. – 279 с. – Библиогр.: с. 272-276
1119220
  Крылов В.И. Построение наиболее точного интерполирования в задаче о вычислении интеграла и численного решения обыкновенного дифференциального уравнений : Автореф. дис. ... наук / Крылов В.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 7 с.
1119221
  Петренко Е. Построение национальной государственности в Казахстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 68-74. – ISSN 1998-1813
1119222
  Китбалян А.А. Построение некоторых ортогональных и биортогональных систем функций и разложения по ним : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Китбалян А.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 13л.
1119223
  Амелькин Валерий Алексеевич Построение нумерических функций для кодирования геолого-геофизической информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Амелькин Валерий Алексеевич; АН СССР. Сиб. от-ние. ВЦ. – Новосибирск, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1119224
  Дымент З.М. Построение областей степени Pn с некоторыеми разрешимыми группами галуа : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дымент З.М.; М-во высш.и сред.спец.и проф.образования БССР. – Минск, 1961. – 8л.
1119225
  Соколов Анатолий Александрович Построение обобщенных ВКБ-решений уравнения Шредингера в виде абсолютного и равномерно сходящихся рядов и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 07.04.02 / Соколов Анатолий Александрович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1976. – 16л.
1119226
  Булатская Т.Ф. Построение обобщенных сил по заданным свойствам движения механических систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Булатская Т. Ф.; Ун-т дружбы народов. – М., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.7-8
1119227
  Ширинбеков М. Построение оболочек голоморфности для некоторых классов областей и условия их полином-выпуклости : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ширинбеков М.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1965. – 5л.
1119228
   Построение обороны и безопасности : сборник материалов Плана партнерских действий по созданию институтов обороны и безопасности (PAP-DIB). – Киев ; Женева : [б. и.], 2007. – 415, [1] с. : табл. – На тит. л. и на обл. редакторы указаны как авторы. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-377-025-7
1119229
  Астахова В.И. Построение общеевропейского пространства образования и науки - обьективное требование времени ( Международная научно-практическая конференция) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2011. – Т. 17. – С. 564-568. – ISSN 1993-5560
1119230
  Касенов С.З. Построение оптимальных алгоритмов вычисления преобразования Фурье : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Касенов С.З.; КГУ. – К, 1987. – 16л.
1119231
  Касенов Самат Зайнуллаевич Построение оптимальных алгоритмов вычисления преобразования Фурье. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Касенов Самат Зайнуллаевич; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1987. – 125л. – Бібліогр.:л.116-125
1119232
  Крылов Г.Н. Построение оптимальных антенных систем в том числе ДВ и СДВ диапазонов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.03 / Крылов Г.Н.; ЛГУ. – Л, 1990. – 29л.
1119233
  Бычков А.С. Построение оптимальных качественных характеристик линейных стохастических систем найтрального типа : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.09 / Бычков А. С.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1994. – 223л. – Бібліогр.:л.148-164
1119234
  Федоров В.В. Построение оптимальных планов при наличии априорных сведений о конкурирующих регрессионных моделях / В.В. Федоров. – М., 1973. – 16с.
1119235
  Гулякина Наталья Анатольевна Построение оптимальных статистик спектральной плотности стационарного случайного процесса : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Гулякина Наталья Анатольевна; Белорусский гос. ун-тет имю В.И.Ленина. – Минск, 1988. – 105л. – Бібліогр.:л.101-105
1119236
  Гулякина Н.А. Построение оптимальных статистик спектральной плотности стационарного случайного процесса. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Гулякина Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 14л.
1119237
  Жукова Н.И. Построение основных функционалов некоторых римановых поверхностей с приложениями к краевым задачам : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Жукова Н. И.; БГУ. – Минск, 1978. – 11л.
1119238
  Гнатив Богдан Васильевич Построение отдельных классов дробно-рациональных численных методов решения дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Гнатив Богдан Васильевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с.
1119239
  Гнатив Богдан Васильевич Построение отдельных классов дробнорациональных численных методов решения дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Гнатив Богдан Васильевич; Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1988. – 172л. – Бібліогр.:л.107-121
1119240
  Лутков В.И. Построение оценок распределения момента первого отказа стохастических систем методом функций Ляпунова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051301 / Лутков В.И.; Москов. физ.-технич. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 16л.
1119241
   Построение партнерства : Методические рекомендации. – Киев, 2002. – 212с.


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1119242
  Волкович В.Л. Построение переговорного множества и принятие сложного решения на заданном множестве вариантов / В.Л. Волкович, А.П. Горчинский. – Київ, 1971. – 20с.
1119243
  Евтеев В.И. Построение перспективного рисунка : пособие для учителей / В.И. Евтеев, А.Я. Зметный, И.В. Новиков. – Ленинград : Ленсовнархоз, 1963. – 200 с.
1119244
  Фомичева Юлия Геннадьевна Построение поверхности с данным сферическим изображением по ее отрицательной кривизне, заданной как функция формали : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Фомичева Юлия Геннадьевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 7л.
1119245
  Бирюкова В.К. Построение полей кристаллизации солей из водного раствора / В.К. Бирюкова. – Ташкент, 1950. – 8с.
1119246
  Бирюкова В.К. Построение полей кристаллизации солей из водного раствора, содержащего три соли с общим ионом, с помощью эмпирического уравнения. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бирюкова В.К.; Хим.ин-т.Акад.наук УзССР. – Ташкент, 1950. – 8 с.
1119247
  Мухин И.С. Построение предельных контуров равноутойчивых откосов / И.С. Мухин, А.И. Ссрагович. – Москва, 1954. – 24с.
1119248
  Водолазская Лариса Борисовна Построение предсоревновательного этапа подготовки гандболистов с учетом половых различий и восстановления работоспособности спортсменов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Водолазская Лариса Борисовна; Киевск. гос. ин-т физ. культуры. – Киев, 1987. – 24 л.
1119249
  Анарбаев У. Построение приближенного решения некоторых обыкновенных линейных дифференциальных уравнений и алгоритмизация вычисления корней цилиндрических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Анарбаев У.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1967. – 9л.
1119250
  Соловьев В.Г. Построение приближенных функций Грина в псевдоскалярной мезонной теории. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соловьев В.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 7л.
1119251
  Зунейбири Нажиб Построение программ реабилитации лиц после травмы плечевого сплетения с использованием физических упражнений и электромиостимуляции : Дис... канд. биологическихнаук: 03.00.13 / Зунейбири Нажиб; Киевский ин-т клинической и экспериментальной хирургии. Ун-т физ. воспитания и спорта. – Киев, 1996. – 150л. – Бібліогр.:л.126-150
1119252
  Быць В.В. Построение программ решения задач с простыми структурами данных для языка программирования Паскаль : Учебное пособие / В.В. Быць, В.С. Остапчук, С.С. Шкильняк; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1986. – 36с.
1119253
  Шабир Мохамед Монжи Бен Али Построение программ, направленных на развитие силовых качеств и гибкости у квалифицированных пловцов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Шабир Мохамед Монжи Бен Али; Киев. гос. ин-т физ.культ. – К., 1983. – 20л.
1119254
  Лазарев В.Г. Построение программируемых управляющих устройств / В.Г. Лазарев. – Москва, 1984. – 193с.
1119255
  Зунейбери Н. Построение программы реабилитации лиц после травмы плечевого сплетения с использованием физических упражнений и электростимуляции. : Автореф... канд. биол..наук: 03.00.13 / Зунейбери Н.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1996. – 24л.
1119256
  Булин-Соколова Построение программы формирования ИКТ- компетентности учащися и информационной образовательной среды основной школы / Булин-Соколова, А.Л. Семенов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 8. – С. 3-7. – ISSN 0234-0453
1119257
  Злотников Ю.С. Построение протоколов цифровых сетей с интеграцией служб связи / Ю.С. Злотников. – М., 1987. – 73с.
1119258
  Домбровская К.Ю. Построение профессиональных стратегий молодежи в контексте социальных // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 88-96. – ISSN 1993-5560


  "В статье освещена проблема воздействия трансформационных процессов на формирование профессиональных стратегий. Рассмотрены подходы к определению профессиональных стратегий и представлена авторская позиция. Отмечены характерные особенности современного ...
1119259
  Павлов В.И. Построение профилей местности фотограмметрическим методом / М-во геологии СССР ; Всесоюз. аэрогеол. науч.-произв. объединение "Аэрогеология" ; Лаб. аэрометодов ; В.И. Павлов. – Ленинград : Недра, 1977. – 95 с.
1119260
  Ножак Г.В. Построение процессов в амплитудных импульсных системах с распределенными параметрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ножак Г.В. ; АН УССР , Ин-т механики. – Черновцы, 1966. – 8 с. – Бібліогр. : с. 7-8
1119261
  Хомашуридзе Нугзар Давидович Построение развитого социализма в СССР : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Хомашуридзе Нугзар Давидович; Тбилиск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 31л.
1119262
  Пастухов А.В. Построение региональных цифровых тематических карт (на примере карты запасов углерода в почвах бассейна р. Уса) / А.В. Пастухов, Д.А. Каверин, В.М. Щанов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 9. – С. 1042-1051 : табл., карта. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0032-180Х
1119263
  Рогинский В.Н. Построение релейных схем управления. / В.Н. Рогинский. – М.-Л., 1964. – 423с.
1119264
  Ронто В.А. Построение решений двухточечных каревых задач : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Ронто В. А.; КГУ. – К., 1982. – 17л.
1119265
  Ронто Валентина Архиповна Построение решений двухточечных краевых задач : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.02. / Ронто Валентина Архиповна; КГУ. – К, 1981. – 132л. – Бібліогр.:л.122-132
1119266
  Кусковский Л.Н. Построение решений и исследование краевых задач для некоторых дифференциальных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кусковский Л.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
1119267
  Донская Л.И. Построение решений линейной однородной системы дифференциальных уравнений в виде равномерно сходящихся рядов в окрестности иррегулярной особой точки : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Донская Л.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 5 с.
1119268
  Коробкин В.Д. Построение решений некоторых технологических задач пластического течения упрочняющегося материала : Автореф... канд. техн.наук: / Коробкин В. Д.; Ворон. политехн. ин-т. – Воронеж, 1968. – 14л.
1119269
  Лесной Г.Д. Построение сейсмического изображения анизотропной среды // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 47-51 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геология ; № 8)
1119270
  Тимошин Ю.В. Построение сейсмического изображения рассеивающих объектов / Ю.В. Тимошин, Н.К. Меламед // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 57-61 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 7)
1119271
  Галкин И.Н. Построение сейсмической модели земной коры / И.Н. Галкин. – Москва : Наука, 1972. – 123с.
1119272
  Иевлева И.Е. Построение секвенциального исчисления для пропозиционального фрагмента логики PIL // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1119273
  Советов Б.Я. Построение сетей интегрального обслуживания / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – Л, 1990. – 331с.
1119274
   Построение сетей ЭВМ. – Москва : Мир, 1988. – 309с.
1119275
  Дубилович В.М. Построение систем автоматического регулирования. / В.М. Дубилович. – Минск, 1973. – 190с.
1119276
  Толюпа С. Построение систем защиты информации на основе многоуровневой иерархической модели / С. Толюпа, А. Успенський // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 2 (7). – С. 172-181. – ISSN 2411-1031
1119277
  Ацюковский В.А. Построение систем звязей комплексов оборудования летательных аппаратов. Информационные основы построения систем передачи и рпеобразования сигналов бортовых комплексов оборудования / В.А. Ацюковский. – Москва : Машиностроение, 1976. – 240 с.
1119278
  Кильдишев С.Г. Построение систем обработки данных на основе СУБД ДИОСД / С.Г. Кильдишев, А.М. Хамов. – М.
1. – 1988. – 143с.
1119279
   Построение систем программного движения. – Москва, 1971. – 352 с.
1119280
  Пуцилло В.П. Построение системы оперативного управления отделением нагревательных колодцев прокатного цеха. / В.П. Пуцилло. – М., 1964. – 36с.
1119281
  Меланченко А.Г. Построение системы связи для группового применения БПЛА / А.Г. Меланченко, А.Г. Догадин // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 49
1119282
  Перекупнева Т.В. Построение системы управления рыночной стоимостью малых и средних предприятий Украины // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 55-60.
1119283
   Построение системы функциональных ассоциативных правил на основе свойств реляционной модели данных / Н.В. Касаткина, Л.А. Пономаренко, С.С. Танянский, В.А. Филатов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-38. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті питання генерації асоціативних правил на основі операційної специфікації реляційної моделі даних. Застосування агрегатних функцій до ключових атрибутів дає можливість будувати логічні залежності між інформаційними одиницями. Запроваджене ...
1119284
   Построение словарных статей // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2013. – № 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – С. 9


  Процентное соотношение происхождения крымскотатарских имен.
1119285
  Пелих С.А. Построение современной лгистической системы в стране / С.А. Пелих, Ф.Ф. Иванов // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 225-229. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1119286
   Построение современных систем автоматизированного проектирования.. – Киев : Наукова думка, 1983. – 247с.
1119287
  Попкова В.П. Построение социализма в отсталых странах, минуя капитализм. : Автореф... канд. экон.наук: / Попкова В.П.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. полит. экономии. – Москва, 1953. – 12 с.
1119288
   Построение социалистического общества в СССР. – Рига, 1948. – 31с.
1119289
   Построение социалистического общества в СССР.. – Кемерово, 1948. – 43с.
1119290
   Построение социалистического общества в СССР.. – М., 1948. – 40с.
1119291
   Построение социалистического общества в СССР.. – М., 1949. – 44с.
1119292
   Построение социалистического общества в СССР.. – Саратов, 1949. – 48с.
1119293
  Кутьина О.Г. Построение статистических алгоритмов обработки и интерпретации сейсмических данных. / О.Г. Кутьина. – Москва : Недра, 1982. – 165с.
1119294
  Плотников А.Д. Построение суперпозиции булевіх функций / А.Д. Плотников, А.С. Петров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 107-110


  У статті розглядаються практичні питання побудови суперпозиції булевих функцій, коли всі функції задаються векторами істинності і залежать попарно від різних змінних
1119295
   Построение схем размещения деталей при раскрое тканей.. – К., 1975. – 59с.
1119296
   Построение схемы развития и размещения средних профтехучилищ на территории союзной республики : метод. рекоменд. – Л., 1987. – 98с.
1119297
  Зак Е.И. Построение схемы рационального кооперирования предприятий в машиностроительных отраслях / Е.И. Зак, В.В. Шафринский. – М, 1980. – 58с.
1119298
  Щербина В.В. Построение технического рисунка. / В.В. Щербина. – Киев, 1980. – 143с.
1119299
  Воронцовский А.В. Построение траекторий развития экономики на основе аппроксимации условий стохастических моделей экономического роста / А.В. Воронцовский, Л.Ф. Вьюненко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 123-147. – (Экономика ; вып.3). – ISSN 1026-356X


  У статті розглядаються можливості побудови розрахункових траєкторій макроекономічних показників, отриманих в режимі імітації на основі дискретної апроксимації умов стохастичною моделі економічного зростання. Сформульовані умови стохастичною моделі ...
1119300
  Терещенко В.М. Построение триангуляции межполитопной области в d- мерном пространстве // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (111). – С. 146-153. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1119301
  Дементьев С.И. Построение уголовно-правовых санкции в виде лишения свобовы / С.И. Дементьев. – Ростов -на-Дону, 1986. – 157с.
1119302
   Построение управляющих устройств и систем. Сб. ст.. – М., 1974. – 211с.
1119303
  Фурасов В.Д. Построение уравнений движения управляемых систем, имеющих заданные оценки отклонений от программного движения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Фурасов В.Д.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1119304
  Червякова Л.Д. Построение уравнений движения устойчивых и инвариантных систем управления. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Червякова Л.Д.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. Каф. теоретмеханики. – М., 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1119305
  Мухарлямов Р.Г. Построение уравнений заданных движений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухарлямов Р.Г.; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1967. – 8л.
1119306
  Горелов В.И. Построение уравнений переродического программного движения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.03 / Горелов В. И.; Ун-т дружба народов. – М., 1977. – 8л.
1119307
  Мамаев Л. Построение уравнений регулятора в системах программного движения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.020 / Мамаев Л.; Ун-т дружбы народов. – М., 1970. – 10л.
1119308
  Семанин Г.Г. Построение усилителей на интегральных микросхемах / Г.Г. Семанин, О.В. Петров, В.Г. Челпанов. – Ленинград, 1977. – 92 с.
1119309
   Построение устройств управления сетями связи: сб. ст.. – М., 1977. – 135с.
1119310
  Ширинян А.С. Построение фазовой диаграммы сплошных нанопленок Bi-Sn с помощью модели зависимости энергетических параметров атомного взаимодействия от размера системы / А.С. Ширинян, Ю.С. Белогородский // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 11. – С. 1493-1508. – ISSN 1024-1809
1119311
  Болотин В.Р. Построение флаговой геометрии на основе понятия симметрии : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.04 / Болотин В. Р.; Яросл. пед. инзт. – Ярославль, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1119312
  Калошина И.П. и др. Построение формулировок теорем и способов доказательств : Логич. приемы мышлен. в творч. деятельн. / И.П. Калошина и др. – Саранск, 1988. – 118 с.
1119313
   Построение фундамента социалистической экономики в СССР 1926-1932 гг.. – М., 1960. – 575с.
1119314
  Кулахметова Шамсия Ануарбековна Построение фундаментального решения уравнения теплопроводности с разрывными коэффициентами и его применение к решению граничных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кулахметова Шамсия Ануарбековна; АН КазССР. Ин-т математики и механики. – Алма-Ата, 1977. – 13л.
1119315
  Джолдыкарев К.Б. Построение функции Грина проблемы Неймана методом наименьших квадратов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джолдыкарев К. Б.; АН УзССР, Обеъед. уч. сов. по физ. мат. наукам. – Ташкент, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1119316
  Хайтхам А.М. Построение функции Ляпунова для линейных систем со случайными коэффициентами : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.02 / Хайтхам А.М.; Мин-во образования Укр.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 15 с.
1119317
  Бусуролов А.А. Построение функций Грина для многомерных областей / А.А. Бусуролов. – Днепропетровск, 1988. – 48 с.
1119318
  Мельников Ю.А. Построение функций Грина некоторых граничных задач математической физики / Ю.А. Мельников, Р.Д. Красникова. – Днепропетровск, 1981. – 56с.
1119319
  Валеев К.Г. Построение функций Ляпунова / К.Г. Валеев, Г. Финин. – Киев, 1981. – 412 с.
1119320
  Хайтхам Абдулраззак Махди Построение функций Ляпунова для линейных систем со случайными коэффициентами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хайтхам Абдулраззак Махди; Мин-во образования Украины, Киев.ин-т народ. хоз. им. Д.Коротченко. – Киев, 1992. – 138л. – Бібліогр.:л.126-138
1119321
  Петемкин И.С. Построение функциональных узлов на потенциальных системах элементов / И.С. Петемкин. – М, 1974. – 126с.
1119322
  Жуйкова Алла Григорьевна Построение характеристик качества процесса регулирования САР с последействием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Жуйкова Алла Григорьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко ё. – К., 1988. – 155л. – Бібліогр.:л.143-155
1119323
   Построение характеристик качества процесса регулирования САР с последействием : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Жуйкова А. Г,; КГУ. – К., 1988. – 14л.
1119324
  Решетняк Е.А. Построение цветовых шкал для визуальной колометрии. Представление результатов анализа / Е.А. Решетняк, Ю.В. Холин, В.Н. Шевченко // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 3/4. – С. 188-197. – ISSN 1991-0290
1119325
  Попова Г.Н. Построение чертежа: уч. пособие / Г.Н. Попова. – Л., 1975. – 70с.
1119326
  Резников Евгений Абрамович Построение численной теории движения кометы Понса-Виннеке (1819 III) с 1819 по 1970 год и исследование метеорного потока Понс-Виннекид : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Резников Евгений Абрамович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1119327
  Чернихов Я. Построение шрифтов / Я. Чернихов, Н. Соболев. – Москва, 1958. – 116с.
1119328
  Семиноженко В. Построение экономики знаний в Украине как ответ на стратегические вызовы ХХІ века // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков, 2007. – Вып. 5. – С. 5-17. – ISBN 978-966-400-084-7
1119329
   Построение экспертных систем : пер. с англ. – Москва : Мир, 1987. – 438 с.
1119330
  Петрова М.М. Построение электронного управления путем реформ: опыт Болгарии // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (78). – С. 20-25. – ISSN 1683-1942
1119331
  Морозов И.Л. Построение эмпирической модели структуры власти в экстремистской группировке (на основе адаптированной методики Эрика Берна // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С.32-41. – ISSN 0321-2017
1119332
  Радциг А.А. Построение энтропической диаграммы для перегретых паров воды (способы Boulvin и Thonet) / А. Радциг. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Шредера], 1909. – 28 с. – Отд. оттиск: Известия С.-Петербургского Политехнического ин-та. 1909, т. 12, с. 297-324. - Экз. деф., отсутств. с. 23-28
1119333
  Азизов Г. Построение, асимптотика и сведение специальных решений системы дифференциально-разностных уравнений с запаздывающими или отклоняющимся аргументом. : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.02 / Азизов Гайрат ; Каршинск. аграрно-экон. ин-т. – Карши, 1993. – 159 л. – Библиогр.: л. 136-146
1119334
   Построение, уравнивание и оценка точности космических геодезических сетей / Е.Г. Бойко, Б.М. Кленицкий, И.М. Ландис, Г.А. Устинов; Е.Г. Бойко, Б.М. Кленицкий, И.М. Ландис, Г.А. Устинов. – Москва : Недра, 1972. – 207 с.
1119335
  Вейзенборн Г. Построено на песке / Г. Вейзенборн. – Москва, 1960. – 296с.
1119336
   Построено при экономическом и техническом содействии Советского Союза.. – М., 1982. – 305с.
1119337
  Шахтерский И. Построим шахту-гигант "Ленин"! / И. Шахтерский. – Харьков : изд-во ВУСПС "Український робітник", 1930. – 64 с.
1119338
  Канцедикене Элишева Яковлевна Построй свой дом / Канцедикене Элишева Яковлевна. – 2-е изд.,. – Москва, 1980. – 303с.
1119339
  Шумаков Н.Д. Построй свою ладью / Н.Д. Шумаков. – М, 1986. – 220с.
1119340
  Шишкин В.Н. Постройка геодезических знаков : учебник для топографических техникумов / В.Н. Шишкин. – Москва : Геодезиздат, 1953. – 145 с.
1119341
  Шишкин В.Н. Постройка геодезических знаков : учебник для геодезической специальности топографических техникумов / В.Н. Шишкин. – 2-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 200 с.
1119342
  Полевцев В.В. Постройка геодезических знаков : учеб. пособ. для учащихся топографических техникумов / В.В. Полевцев, П.М. Завражин. – Москва : Недра, 1980. – 261 с.
1119343
  Кузьмич Б.Ф. Постройка и выводка стекловаренных печей / Б.Ф. Кузьмич. – М.-Л, 1938. – 168с.
1119344
  Ильинский Ф.В. Постройка пьесы : (беседы по драматургии) / Ф.П. Ильинский. – Москва : Изд. В.О.К.П., 1928. – 63, [1] с.
1119345
  Всесоюзная Постройки колхозного села. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 56с.
1119346
   Построчный словарь к рассказу "Деревня Пумадзири".. – М., 1937. – 93с.
1119347
  Коледин К.К. Построю дом / К.К. Коледин. – Саратов, 1972. – 31с.
1119348
   Постседиментационное минералообразование в осадочных формациях: сб. науч. тр.. – Тюмень, 1985. – 155с.
1119349
   Постседиментационные изменения карбонатных пород и их значение для историко-геологических реконструкций. – Москва : Наука, 1980. – 96с.
1119350
  Махнач А.А. Постседиментационные изменения межсолевых девонских отложений Припятского прогиба. / А.А. Махнач. – Минск, 1980. – 198с.
1119351
  Полонская Б.Я. Постседиментационные изменения нефтеносных карбонатных отложений Русской платформы. / Б.Я. Полонская. – М., 1975. – 104с.
1119352
   Постседиментационные преобразования пород-коллекторов. – Москва : Наука, 1972. – 90с.
1119353
  Габинет М.П. Постседиментационные преобразования флиша Украинских Карпат / М.П. Габинет. – Киев : Наукова думка, 1985. – 148с.
1119354
  Комарова Надежда Ивановна Постседиментационные процессы и их влияние на коллекторские свойства пород осинского горизонта северо-восточной части Иркутского амфитеатра : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.17 / Комарова Надежда Ивановна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 24л.
1119355
  Дубина О.О. Постсекулярна доба: в пошуках нової релігійності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 16-17
1119356
  Фінін Г.І. Постсекулярні тенденції у духовному житті сучасних соціумів і перспективи оновлення виховних практик освіти // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 45-52. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті аналізуються постсекулярні тенденції у духовному житті сучасних соціумів і перспективи оновлення виховних практик освіти. Висвітлюються особливості впливу релігії на процеси патріотичного виховання у системі освіти. Запропоновані рекомендації ...
1119357
  Яремчук С. Постсекулярність як предмет дослідження: проблеми концептуалізації та множинність підходів // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Балакірєва О.М. ; редкол.: Бакіров В.С., Батаєва К.В., Воннер К. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 23. – С. 21-30. – ISSN 2077-5105
1119358
  Глазов Г.С. Постскриптум / Г.С. Глазов. – Львов, 1988. – 206с.
1119359
  Бизунков А.Б. Постсоветская высшая школа в Болонском пространстве: надежды и миражи / А.Б. Бизунков, ПиловецГ.И // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 98-101. – ISSN 2307-9770


  В высшей школе существуют проблемы, которые требуют своего решения. Насколько способен их решить Болонский процес? Инновации, связанные с Болонским процесом: двухуровневая система подготовки студентов, идея трехлетнего бакалавриата, компетентностный ...
1119360
   Постсоветская динамика украинского общества в европейском контексте:Общая дискуссия // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.186-198
1119361
  Савельева М.Ю. Постсоветская интеллигенция: размытые черты в мутном зеркале "эпохи перемен" // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 187-196
1119362
  Бовыкин В.В. Постсоветская историография о местном самоуправлении в русском государстве XVI в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 101-108. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1119363
  Зиновьев А.А. Постсоветская Россия в эпоху глобализации // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.299-317. – ISSN 1606-951Х
1119364
  Нисневич Ю.А. Постсоветская Россия: двадцать лет спустя // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 1 (133). – С. 100-111. – ISSN 0321-2017
1119365
  Резникова О. Постсоветская трудовая миграция // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 3. – С. 75-82. – ISSN 0131-2227
1119366
  Мога Т.Л. Постсоветские государства между Россией и ЕС: возрождение геополитического соперничества? Двойственная перспектива / Т.Л. Мога, Д. Алексеев // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2013. – T. 13, № 1. – С. 49-61. – ISSN 1812-1101
1119367
  Гельман В.Я. Постсоветские политические трансформации (Наброски к теории) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2001. – № 1. – С.15-29. – ISSN 0321-2017
1119368
   Постсоветские трансформации: отражение в миграциях / под ред. Ж.А. Зайончковской, Г.С. Витковской ; Центр миграц. исслед. ; Ин-т народнохоз. прогнозирования РАН. – Москва : АдамантЪ, 2009. – 412 с. – ISBN 978-5-86103-082-3
1119369
  Пылин А. Постсоветский Азербайджан: этапы, тенденции и перспективы экономического развития // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 4. – С. 60-72. – ISSN 0130-9757
1119370
   Постсоветский институционализм : Монография. – Донецк : Каштан, 2005. – 480с. – ISBN 966-8292-89-8
1119371
   Постсоветский институционализм: десять лет спустя : в 2 т. / Междунар. ассоц. институцион. исслед., Высш. шк. экономики и менеджмента Донец. нац. техн. ун-та ; [под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева]. – Донецк : ДонНТУ. – ISBN 978-966-377-166-3
Т. 1 : / [Дементьев В.В., Нуреев Р.М., Дегтярева С.В. и др.]. – 2013. – 463, [1] с. : ил. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч.
1119372
   Постсоветский институционализм: десять лет спустя : в 2 т. / Междунар. ассоц. институцион. исслед., Высш. шк. экономики и менеджмента Донец. нац. техн. ун-та ; [под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева]. – Донецк : ДонНТУ. – ISBN 978-966-377-167-0
Т. 2 : / [Капогузов Е.А., Пилипенко А.Н., Литвиненко Н.И. и др.]. – 2013. – 468, [3] с. : ил. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч.
1119373
  Дудник С.И. Постсоветский марксизм: идейное своеобразие и перспективы развития / С.И. Дудник, В.М. Камнев // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 66-73. – ISSN 0042-8744
1119374
  Чернышев Б. Постсоветский период российской истории - повторение пройденного // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 3 (49). – С. 28-36
1119375
  Силаев Н. Постсоветский путь Азербайджана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 6 (240). – С. 56-62. – ISSN 1998-1813
1119376
  Чантурия Ладо Постсоветское гражданское право как континентально-европейское право // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 107-127. – ISBN 978-966-2578-62-1
1119377
  Пашковский П.И. Постсоветское пространство во внешнеполитических интересах Исламской Республики Иран // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 79-83. – ISSN 2077-1800
1119378
  Тощенко Ж.Т. Постсоветское пространство: суверенизация и интеграция : Этносоциологические очерки / Ж.Т. Тощенко; Российский госуд. гуманит. ун-тет. – Москва, 1997. – 214с. – ISBN 5-7281-0197-6
1119379
  Косолапов Н. Постсоветское пространство: Условность или реальность? / Н. Косолапов, М. Стрежнева // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 7 (229). – С. 111-124. – ISSN 1998-1813
1119380
  Виленская Э.В. Постсоветское реформирование: западные образцы и украинские реалии / Виленская Э.В., Дидоренко Э.А., Розовский Б.Г. ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины, Луганский филиал ; Луганский ин-т внутренних дел МВД Украины. – Луганск : РИО ЛИВД МВД Украины, 1998. – 120 с. – На обороте тит. листа авт.: Виленская В.В. и др. – ISBN 966-7448-05-3
1119381
   Постсоциjалистички модел успоставльаньа модерне правне државе и jугословенско искуство : научни скуп одржан на Правном факултету у Новом Саду 24. новембра 1995. године. – Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 1995. – 189 с. – ISBN 86-80769-31-2
1119382
  Струк М.И. Постсоциалистическое развитие Беларуси в ХХІ веке: экономика, население, уровень жизни / М.И. Струк, В.С. Хомич // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 3 (103). – С. 44-56 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1119383
  Будкін В. Постсоціалістична трансформація власності // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 39-44. – ISSN 0131-775Х
1119384
  Артеменко А.В. Постсоціалістичне господарювання: загальне та особливе у приватизації власності у пострадянських країнах // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 65-68. – ISSN 2221-755X
1119385
   Постстрессовые реакции у взрослого населения в условиях "гибридной войны" / П.В. Волошин, И.В. Линский, В.Н. Кузьминов, Л.Ф. Шестопалова, Е.Г. Гриневич, Т.Н. Прилуцкая // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 104-115. – ISSN 2413-7944
1119386
  Жеребкин С.В. Постструктуралистская интерпретация философии Гегеля в концепции психики власти Дж. Батлер // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 37-40. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1119387
  Суковатая В. Постструктуралистская критика "гегемонной маскулинности" как одно из направлений современной западной философии // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 206-215
1119388
   Постструктуралізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 868-869. – ISBN 966-316-069-1
1119389
  Дробот Р.В. Постструктуралізм як теорія дискурс-аналізу політичних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 92-100
1119390
  Вербівська О.О. Постструктуралістська абсолютизація тексту: аудіальний вимір функціонування знаку // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – C. 29-34. – ISSN 2414-5823


  Факт осягнення світу як надлишкової вітальності тексту виявляється неуникненною потребою, наснаженою імпульсами культури, потребою в існуванні та проблематизації існування. Ця потреба виявляється результатом фундаментальних революцій, що були здійснені ...
1119391
  Соболевська М.А. Постструктуралістська стратегія категоріального синтезу соціологічної теорії П.Бурдьє як спроба концептуального переосмислення інтегративних засад суспільного життя // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 6-12. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті дається критична оцінка спроби категоріального синтезу, запропонованого сучасним французьким соціологом П.Бурдьє. На прикладі розгляду центральних понять його соціологічної концепціі - габітусу та стратегій поведінки виявляються суперечності ...
1119392
  Чурсін М. Постсуспільства в контексті цілей освітньої діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 28-37. – ISSN 1682-2366


  У контексті завдань системи освіти з підготовки молоді до діяльності у майбутньому розглядаються виміри інформаційного суспільства, які характеризуються як постсуспільства. Розкривається радикалізм цих суспільств, що створюють нові виклики людській ...
1119393
  Вонсович Г.Б. Посттоталітаризм як об"єкт політичної теорії: основні підходи // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – С. 78-90
1119394
  Шаповаленко М.В. Посттоталітаризм, посткомунізм..., що далі? // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки
1119395
  Салига Т. Посттоталітарна недугадеяких франкознавців, або Лікарю, зцілися сам! // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-51.
1119396
  Пухонська О. Посттоталітарна пам"ять у сучасній літературній інтерпретації: українська версія // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 214-218. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
1119397
  Гундорова Т. Посттоталітарна пам"ять: виправдати чи виправити? // Критика. – Київ, 2008. – Грудень, (число 12). – С. 22-24


  "Дух українського філолога, мовознавця і критика Юрія Шевельова...озивається до нас, коли починаємо говорити про посттоталітарну пам"ять".
1119398
  Дмитрієнко Ю.М. Посттоталітарна правова свідомість у контексті світової правокультурної глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-87. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядається сучасна українська правова свідомість у контексті світової правокультурної глобалізації. Обґрунтовується необхідність зміни традиційних позитивних поглядів з боку правознавців на значення правокультурної глобалізації, яка здійснює ...
1119399
  Пухонська О. Посттоталітарний вимір пам"яті: від міждисциплінарності до літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 226-232. – ISBN 978-966-171-889-9
1119400
  Пухонська О.Я. Посттоталітарний вимір сучасної української літератури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 346-350. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1119401
  Потапенко Я. Посттоталітарний і постколоніальний характер сучасної України: чи відбулися зміни після Євромайдану? // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 106-111
1119402
  Колеснікова І. Посттоталітарні рудименти в сучасній українській рекламі // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 33-35. – ISBN 978-617-7196-23-4
1119403
  Райвид В.В. Посттравматическая регенерация кожи низших и выскоих позвоночных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Райвид В.В. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 24 с.
1119404
  Шкуренко Е.В. Посттравматические изменения в гонадах кроликов и сусликов и их влияние на плодовитость и соотношение полов в потомстве : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Шкуренко Е.В.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1970. – 17л.
1119405
  Лукомская С.А. Посттравматический рост личности - фактор адоптации человека к кризису во время пандемии COVID-19 / С.А. Лукомская, Е.В. Мельник // COVID-19 в измерениях философии, психологии и педагогики : пособие / В.В. Байдык, А.А. Вербицкий, А.В. Вознюк, Гапанович-Кайдалова, Т.Б. и др. Гнедая. – Киев ; Днепр ; Кременчуг : Щербатых А.В., 2020. – С. 181-188. – ISBN 978-617-639-276-4
1119406
  Тохтамиш О. Посттравматичне зростання в реабілітаційному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 57-62. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто елементи й умови посттравматичного зростання в контексті реабілітаційного процесу та соціального сприяння розвитку людини після психотравмуючої події. Досліджено форми соціально-реабілітаційного супроводу з погляду створення умов для ...
1119407
  Осьодло В.І. Посттравматичне зростання особистості учасників бойових дій: сучасний стан та перспективи / В.І. Осьодло, Д.С. Зубовський // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 63-79. – ISSN 2520-6265


  У статті представлено теоретичний аналіз сучасного стану наукового розуміння феномену посттравматичного зростання особистості учасників бойових дій. Висвітлено та проаналізовано ключові емпіричні результати розгляду цієї проблематики у ...
1119408
  Гундарова Т. Посттравматичне письмо і риторика відсутності: Бруно Шульц - Жорж Перек - Джонатан Фоер // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 97-108. – ISSN 0236-1477


  Аналізується феномен текстуалізації травми і зразки посттравматичного письма в доробку Б. Шульца, Ж. Перека та Дж. Фоера. Риторика пам"яті аналізується в аспекті посттравматичного письма й постпам"яті як одного з актуальних напрямків сучасних ...
1119409
  Алещенко В.І. Посттравматичний стрес військовослужбовців - учасників бойових дій: психологічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-10. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні симптоми посттравматичних стресових розладів військовослужбовців, які брали участь у війнах та збройних конфліктах. З"ясовано, що у військовослужбовців, які виконували бойові завдання, психогенні розлади подекуди сягають 70%, в ...
1119410
  Пркінсон Ф. Посттравматичний стрес: рятувальні команди і добровольці // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 49-51. – ISSN 2307-5880
1119411
  Паркінсон Ф. Посттравматичний стрес: рятувальні команди і добровольці : (Початок) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (184). – С. 64-67
1119412
  Яковлева Н.Ю. Посттравматичний стресовий розлад у міжнародному форматі DSM-V у людей з вадами слуху в їхньому соціальному житті // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 112-116. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "Статтю присвячено дослідженню особливостей перебігу, поширеності та домінуючих ознак посттравматичного стресового розладу (ПТСР) в форматі DSM-V у людей з порушенням слуху на прикладі отосклерозу. Зазначено, що нова міжнародна класифікація психічних ...
1119413
  Корольчук О.Л. Посттравматичний стресовий розлад як новий виклик сучасній Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 104-111. – ISSN 2306-6814
1119414
  Хаустова О.О. Посттравматичний стресовий розлад: історичний аспект / О.О. Хаустова, Л.Є. Трачук // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 1 (80). – C. 6-11. – ISSN 2410-7484
1119415
  Євдокімова О.О. Посттравматичні стресові розлади, гострі та віддалені, як наслідок участі у воєнних діях / О.О. Євдокімова, В.І. Заворотний // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 207-212. – ISSN 1727-1584
1119416
   Посттрадиционализм: выставка работ группы молодых живописцев Латвийской ССР: каталог. – Москва, 1988. – 19с.
1119417
  Архієреєв С.І. Посттрансформаційна ринкова економіка: інституціоналізація фондового ринку / С.І. Архієреєв, Я.В. Зінченко // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 43-54. – ISSN 1811-3141
1119418
  Цвелодуб И.Ю. Постулат устойчивости и его приложения в теории ползучести металлических матиреалов / И.Ю. Цвелодуб. – Новосибирск, 1991. – 201с.
1119419
  Головач В.В. Постулати аудиту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 35-38
1119420
  Головач В. Постулати аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 1. – С. 37-45. – Бібліогр.: 23 назв.
1119421
  Нещеренський Н.І. Постулати практичного розуму як засновки релігійної свідомості у філософському вченні І. Канта // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 100-102
1119422
  Василенко М. Постулати професійної етики в політичній журналістиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 67-75


  Стаття присвячена дискусійним етичним проблемам у політичній журналістиці. На прикладах українських інтернет-видань. Статья посвящена дискуссионным проблемам в политической журналистике. На примерах украинских интернет-изданий. Article devoted to the ...
1119423
  Холод О.М. Постулати соціального інжинірингу (або специфіка формування концепцій соціального інжинірингу, соціальних комунікацій і комунікаційних технологій у працях Г. Почепцова, В. Різуна й О. Холода) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 28-39. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1119424
  Кремень В. Постулати філософсько-освітньої діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1/2 (997/998). – С. 3-7. – ISSN 0131-6788


  Розглянуто важливі питання філософії освіти у теоретичному й праксеологічному аспектах. Зосереджено увагу на людиноцентричних вимірах філософії освіти. Окреслено основні вимоги до напрямів реформування національної освіти.
1119425
  Кистерский Л.Л. Постулаты Библии для евроинтеграции / Л.Л. Кистерский, Т.В. Липовая, А.И. Гиневский // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 3-13. – ISSN 2308-6912


  Проаналізовано основні правові та економіко-політичні положення Біблії і обгрунтовано загальні підходи до впровадження реформ у державі та побудови ефективного розвинутого суспільства за високими політичними, економічними та етичними принципами для ...
1119426
  Крыштоп Л.Э. Постулаты практического разума: от первой "Критики" ко второй // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 129-139. – ISSN 0042-8744
1119427
  Братан М.І. Поступ : вірші / М.І. Братан. – Одеса : Маяк, 1968. – 88 с.
1119428
  Сингаївський М.Ф. Поступ : вірші та поеми / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 95 с.
1119429
  Ткаченко Н.Ю. Поступ / Н.Ю. Ткаченко. – К, 1988. – 92с.
1119430
  Клочко С.О. Поступ еколінгвістики в Україні: аналітичний огляд // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 3-18. – ISSN 2524-0013


  "Стаття являє собою спробу окреслити етапи еволюції еколінгвістичної думки в українському мовознавстві та визначити чинники, які її формують. У фокус уваги потрапляють наукові доробки українських лінгвістів різних часів, чиї дослідження ...
1119431
  Замомря М. Поступ за покликом душі Іван Мегела - вчений, перекладач, педагог // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 8-25. – ISBN 978-966-1516-14-3
1119432
  Вовк О. Поступ нової української дитячої літератури у другій половині ХІХ століття // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 281-287. – ISBN 978-966-2763-39-3


  У статті здійснено аналіз навчальних книг для початкової школи - букварів та читанок, що виходили друком у середині ХІХ століття.
1119433
  Нагорна О.О. Поступ професійної освіти та підготовки арбітражних юристів у розрізі історичного розвитку міжнародного арбітражу: досвід зарубіжних країн // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 179-181. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1119434
  Осецький В. Поступ системи мотивації праці: від матеріалізації до постматеріалістичних цінностей / В. Осецький, І. Татомир // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 47-57. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1811-3141
1119435
  Рюс Ж. Поступ сучасних ідей : (Україна в контексті трансформаці політичних структур у кра нах СHД і Балті , Центрально і Східно Єв / Ж. Рюс; Ін-т політичних та етнонаціональних досліджень HАH Укра ни.Ки в.ін-т туризму,економіки і права. – Київ : Основи, 1998. – 669с. – ISBN 966-500-071-3
1119436
  Кріба І. Поступ та виклики на шляху до вдосконалення іншомовної мовленнєвої компетенції студентів-міжнародників // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 223-227. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
1119437
   Поступ України у виконанні двадцяти досягнень Східного партнерства до 2020 року : моніторинг. звіт Укр. нац. платформи Форуму громадян. сусп-ва Схід. партнерства : верес. 2019 - верес. 2020 р. / [Ю. Вдовенко, А. Голубовська-Онісімова, М. Жернаков та ін. ; заг. ред.: Г. Максак]. – Київ : [б. в.], 2020. – 39, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-137-134-6
1119438
   Поступайте в Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова.. – М., 1965. – с.
1119439
  Гогун О. Поступальне оздоблення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26-27 липня (№ 130/131). – С. 8


  Передумови антипольської акції УПА, 1939-1943 рр.
1119440
  Чижевський Б. Поступальний розвиток сфери науки і освіти - запорука утвердження нації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 29 серпня (№ 156). – С. 4
1119441
  Плахтієнко М.П. Поступальні коливання твердого тіла з електромагнітним фрикційним демпфером в механізмі сейсмоізоляції / М.П. Плахтієнко, А.Т. Забуга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано спосіб дослідження дисипативних властивостей при коливаннях твердого тіла, облаштованого механізмом сейсмоамортизації, що містить керований за прискоренням електромагнітний фрикційний демпфер. The method of research of dissipative ...
1119442
  Мельниченко И.П. Поступательное движение твердых тел переменной массы : Дис... канд.физ-мат.наук: / Мельниченко И.П.; КГУ. – К., 1965. – 90л. – Бібліогр.:л.87-90
1119443
  Корнеева Е.В. Поступательное трение и конформационные свойства гребнеобразных макромолекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 076 / Корнеева Е.В.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1972. – 16л.
1119444
  Мельниченко И.П. Поступательные движения твердых тел переменной массы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мельниченко И.П. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 13 c. – Бібліогр. : с. 13
1119445
   Поступающим в Ленинградский горный институт. – Ленинград, 1971. – 29с.
1119446
   Поступи ка друг. – М., 1963. – 33с.
1119447
   Поступила в 17 зарубежных вузов / пресс-бюро "2000" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 4-10 июля (№ 27). – С. А 1


  Киевлянка Галина Палийчук (автор уголовного кодекса для детей в картинках, ведет дискуссионный клуб для молодежи) поставила рекорд, поступив в 17 зарубежных университетов, входящих в ТОП-200 лучших. Мечта девушки - работа в ООН. И на пути к ее ...
1119448
  Андроник В. Поступим в ВУЗ по-новому // Сегодня. – Киев, 2017. – 6 ноября (№ 203). – С. 4


  Утверждены изменения в условиях приема в вузы.
1119449
   Поступление - 2013 // Сегодня. – Киев, 2013. – 11 июня (№ 124). – С. 12


  Особенности вступительной кампании этого года.
1119450
   Поступление - 2014: "Изменения в правилах будут, нового предмета на ВНО - нет" / Подготовила Ольга Шестакова // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 3 октября (№ 220). – С. 14-15. – ISSN 1997-1249


  За круглым столом в "Комсомолке" собрались эксперты в области образования и рынка труда, представители ведущих вузов ответили на самые актуальные вопросы будущих абитуриентов и их родителей. Среди участников круглого стола - проректор по ...
1119451
  Марчюленене Поступление 90, 137, 144, 106 в некоторые пресноводные гидробиониты (эксперим. радиоэкологич. исслед.) : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Марчюленене Е.-Д.П.; Ин-т биологии морей АН УкрССР. – Вильнюс; Севастополь, 1969. – 20л.
1119452
   Поступление в растения 137Cs и 90Sr с поверхности почвенных агрегатов и из внутрипедного пространства / А.Д. Фокин, С.П. Торшин, Ю.М. Бебнева, Р.А. Гаджиагаева, Ю.И. Золотарева, М.И. Умер // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1416-1425 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0032-180Х
1119453
  Левченко Л.А. Поступление и включение в метаболизм фосфора из разных форм фосфорных удобрений в связи с продуктивностью кукурузы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Левченко Л. А. ; АН СССР , Ин-т физиол. растений. – Киев, 1966. – 20 с.
1119454
  Угрехлидзе Д.Ш. Поступление и детоксикация органических ксенобиотиков в растениях / Д.Ш. Угрехлидзе, С Дурмишидзе. – Тбилиси, 1984. – 230с.
1119455
   Поступление и миграция растворимого органического углерода в почвах лесных экосистем подзоны широколиственно-хвойных лесов / Р.Р. Султанбаева, Г.Н. Копцик, И.Е. Смирнова, С.В. Копцик // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 37-42 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – (Почвоведение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1119456
  Ивченко В.И. Поступление и распределение молибдена по органам и клеточным структурам бобовых растений : Автореф... канд. биол.наук: / Ивченко В.И.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1966. – 16л.
1119457
  Ивченко В.И. Поступление и распределение молибдена по органам и клеточным структурам бобовых растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ивченко В.И. ; АН УССР , Ин-т физиологии растений. – Киев, 1966. – 15 с.
1119458
  Мицко В.Н. Поступление фтора в растения и его влияние на рост, продуктивность и обмен веществ у гороха. : Автореф... канд. биол.наук: / Мицко В.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1967. – 16л.
1119459
  Мусаев Х. Поступление, превращение фосфора и продудктивность яровой пшеницы в зависимости от влажности и плодородия почвы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12 / Мусаев Х.; АН Узб.ССР.Ин-т эксперимент.биологии растений. – Ташкент, 1980. – 22л.
1119460
  Мусаев Х. Поступление, превращение фосфора и продуктивность яровой пшеницы в зависимости от влажности и плодородия почвы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12,06.01.04 / Мусаев Х.; АН УзбССР.Ин-т эксперим.биологии растений. – Ташкент, 1981. – 23л.
1119461
  Ярыжко В. Поступлю в ВУЗ. Дорого // Сегодня. – Киев, 2013. – 25 июня (№ 135). – С. 16


  Афера - мошенники обещают абитуриентам помощь в обмен на круглую сумму. Прокомментировал ситуацию проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченка Владимира Бугрова.
1119462
  Баркова О. Поступове навантаження поверхні пружного півпростору різними видами осесиметричних навантажень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу визначення нормальних переміщень точок поверхні пружного півпростору, що викликані поступовим прикладанням осесиметричного навантаження, інтенсивність якого є кусково лінійною функцією часу. Проведено оцінку частини енергії, яка ...
1119463
  Новицький О.М. Поступовий розвиток стародавніх філософських учень у зв"язку з розвитком поганських вірувань // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 238-245. – ISBN 966-613-240-0
1119464
  Осіпов А. Поступово зникаючий завдаток // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 3. – С. 27-39
1119465
  Балин А.И. Поступок : книга стихов / А.И. Балин ; ил.: Б. Шляпугин. – Москва : Мол. гвардия, 1974. – 111 с. : ил.
1119466
  Парпара А.А. Поступок / А.А. Парпара. – М., 1985. – 175с.
1119467
   Поступок. – 2-е изд. – Л., 1991. – 158с.
1119468
  Ачильдиев И.У. Поступок, почин, норма / И.У. Ачильдиев. – Москва : Знание, 1977. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Молодежная" ; № 1)
1119469
   Поступь Великого Октября. – Киев, 1989. – 205с.
1119470
   Поступь времени. – М., 1970. – 286с.
1119471
   Поступь времени. – Барнаул, 1981. – 151с.
1119472
  Укачин Б. Поступь времени по земле : стихи / Борис Укачин; пер. с алт. – Москва : Детская литература, 1986. – 95 с.
1119473
   Поступь Донбасса. – Донецк, 1967. – 255с.
1119474
   Поступь свободной Африки. – Прага, 1978. – 205с.
1119475
   Поступь социализма. – М., 1971. – 32с.
1119476
   Поступь социализма: Цифры и факты. – М., 1979. – 65с.
1119477
  Азада Р. Поступь столетий / Р. Азада. – Баку : Гянджлик, 1977. – 120 с. : портр.
1119478
   Поступь страны Октября: К 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции: Цифры и факты. – Москва, 1987. – 32с.
1119479
  Нефедов П.П. Поступь. / П.П. Нефедов. – Магадан, 1968. – 224с.
1119480
  Зильбер А.П. Постуральные реакции кровообращения и дыхания в связи с методом обезболивания : Автореф... канд. мед.наук: / Зильбер А.П.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1961. – 20л.
1119481
  Ибрагим В. Постучусь в твою дверь : стихи / Вегиф Ибрагим ;. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 79 с.
1119482
  Березин С.Н. Постфеноменология Дона Айди // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (43). – С. 3-11. – ISSN 1560-7488
1119483
  Чернецький Д.Д. Постфеноменологічне дослідження коміксу: онтологія як топографія // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 43-46. – ISSN 2414-5823


  У статті здійснюється спроба розбудови філософського дискурсу про онтологію коміксу на постфеномено- логічних втілеснених засадах. Тілесним підгрунтям онтології коміксу є феномен "кліпання", що вказує на перервність нашого візуального досвіду і його ...
1119484
  Терещенко Ю.Д. Постфилософское будущее: общество спектакля в ожидании нового варварства // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 33-34
1119485
  Лисюк Н.А. Постфольклор в Україні / Наталія Лисюк. – Київ : Агентство "Україна", 2012. – 347, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2157-67-3
1119486
  Денисюк Ж.З. Постфольклор комунікативних інтернет-практик у функціонуванні аксіосфери суспільства : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Денисюк Жанна Захарівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1119487
  Денисюк Ж.З. Постфольклор у парадигмі постмодерну: до постановки проблеми // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 3-8. – ISSN 2226-0285
1119488
  Денисюк Ж.З. Постфольклорні креолізовані твори у вимірі візуальної інтернет-комунікації // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 134-143. – ISSN 2226-2180
1119489
  Гедич В.Г. Постфорсайт: методологический комментарий к способам осуществления общественных нововведений // Известия Иркутской государственной экономической академии : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2007. – № 3. – С. 57-61. – ISSN 1993-3541
1119490
  Ткаченко О.В. Постфункционалистская конструкция правового сравнения как философско-правовой дискурс // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 60-65. – ISBN 978-966-171-322-1
1119491
  Світін Р. Постциклічний паразитизм нематод роду OSWALDOCRUZIA TRAVASSOS, 1917 у деяких видів рептилій на території України / Р. Світін, В. Горобчишин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 68-70. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Визначено видовий склад нематод роду Oswaldocruzia у вужа звичайного, гадюки звичайної та мідянки звичайної з території України. Определен видовой состав нематод рода Oswaldocruzia у ужа обыкновенного, гадюки обыкновенной и медянки обыкновенной с ...
1119492
  Когут С. Постшістдесятництво на сторинках журналу "Світо-вид" (1990-1999): у пошуках традиції // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 156-167. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
1119493
  Понизовский В.М. Посты сменяются на рассвете / В.М. Понизовский. – Москва, 1979. – 391с.
1119494
  Цветков В.А. Посты: правда и вымыслы / В.А. Цветков, М.А. Резников. – М, 1990. – 125с.
1119495
  Марягин Г.А. Постышев. / Г.А. Марягин. – М., 1965. – 303с.
1119496
  Набоко С.И. Постэруптивный метасоматоз и рудообразование = (Большое трещинное Толбачинское извержение 1975-1976 гг. на Камчатке) / С.И. Набоко, С.Ф. Главатских. – Москва : Наука, 1983. – 165с.
1119497
  Пономарьова І. Посуд та домашнє начиння греків Приазов"я // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 6-11. – ISSN 0130-6936
1119498
  Дзюба О. Посуд як складова культури харчування козацької старишини XVIII століття // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (385), травень - червень. – С. 63-71. – ISSN 2664-4282
1119499
   Посуда Биляра. – Казань, 1986. – 147с.
1119500
  Уманцев Я.З. Посудхозяйственные и химико-москательные товары / Я.З. Уманцев. – 2-е изд., перераб. – М., 1974. – 288с.
1119501
  Бучинський І.О. Посуха та боротьба з нею / І.О. Бучинський. – Київ, 1959. – 67с.
1119502
  Нетіс І.Т. Посухи та їх вплив на посіви озимої пшениці : [ монографія ] / І.Т. Нетіс ; Укр. академія аграрних наук ; Ін-т землеробства південного регіону. – Херсон : Айлант, 2008. – 252 с. – ISBN 978-966-630-010-5
1119503
  Шматько І.Г. Посухостійкість і врожай озимої пшениці / І.Г. Шматько. – К., 1974. – 184с.
1119504
  Копилова Т. Посухостійкість представників роду Pyracantha M. Roem. в умовах інтродукції у правобережному Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 57-61. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  За допомогою різних методів оцінки посухостійкості проаналізовано водний режим листків та визначено ступінь посухостійкості P. coccinea M. Roem., P. crenatoserrata (Hance) Rehder., Р. x "Orange Charmer", Р. х ?Soleil d"Or?в умовах інтродукції у ...
1119505
  Васюк Є.А. Посухостойкість жимолості голубої (Lonicera caerulea L.) в умовах лісостепу України / Є.А. Васюк, А.І. Гірін // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 167-168. – ISBN 978-966-437-390-3
1119506
   Посчесний доктор нашего університету - Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв : (фото) // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  У вересні в рамках офіційного візиту до України Президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв відвідав наш університет та зустрівся з викладачами та студентами. Ректор університету академік Леонід Губерський вручив Президентові Казахстану диплом, ...
1119507
  Федоровский Е. Посылка от Марта. / Е. Федоровский. – М., 1968. – 255-416с.
1119508
  Колыхалов В. Посылка с доставкой / В. Колыхалов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 304с.
1119509
  Прокофьев В.А. Посылка с секретом / В.А. Прокофьев. – М., 1965. – 158с.
1119510
   Посыпать голову пеплумом // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 26-31 : фото
1119511
  Кияшко О.О. Посягання на життя державного чи громадського діяча: кримінально-правові та компаративістські аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кияшко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1119512
  Возьний В. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 ККУ) та відмінність цього злочину від суміжних злочинів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 92-98
1119513
  Катеринчук К.В. Посягання на здоров"я особи з метою залякування: поняття, зміст та кримінально-правове значення // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 168-173. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1119514
  Райхель Ю. Посягання на сакральне // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 7


  У Казахстані - масові хвилювання на знак протесту проти дозволу продажу землі іноземцям.
1119515
  Маляр Г. Посягання на територіальну цілісність держави як політичний злочин у сфері зовнішньої та внутрішньої політики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 99-102.
1119516
  Волинець Р. Посягання на фондовий ринок за Кримінальним уложенням 1903 року // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 137-140. – ISSN 2307-8049
1119517
  Білецький О.Ф. Посьмові контрольні роботи з алгебри та елементарних функцій / О.Ф. Білецький, М.М. Донченко. – Київ, 1969. – 175с.
1119518
  Чуковский Н. Потаенное : Стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 7. – С. 102-105. – ISSN 0130-7673
1119519
  Лапин Б. Потаенное ныряющее судно / Б. Лапин. – Горький, 1990. – 339с.
1119520
  Ардашев А. Потаенное оружие // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 62-66
1119521
  Ардашев А.. Потаенное оружие. Джентельмена защитит его трость // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 6 (167). – С. 62-66
1119522
  Ардашев А. Потаенное оружие. Стреляющий кастет и "кулачный" пистолет // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 8 (170). – С. 62-66


  Військова авіація Франції.
1119523
  Годенко М.М. Потаенное судно / М.М. Годенко. – Москва, 1985. – 544с.
1119524
  Годенко М.М. Потаенное судно / М.М. Годенко. – Одесса, 1986. – 324с.
1119525
  Сарло Б. Потаенный Буэнос-Айрес : проза: статьи, эссе // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 240-255. – ISSN 1130-6545
1119526
  Шторм Г.П. Потаенный Радищев / Г.П. Шторм. – Москва : Советский писатель, 1965. – 295с.
1119527
  Шторм Г.П. Потаенный Радищев / Г.П. Шторм. – изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1968. – 464с.
1119528
  Шторм Г.П. Потаенный Радищев / Г.П. Шторм. – изд. 3-е, перераб. и вновь доп. – М, 1974. – 416с.
1119529
  Клычков С. Потаенный сад. / С. Клычков. – Москва, 1918. – 50с.
1119530
  Сидоренко Б. Потаємні люди : Роман / Борис Сидоренко. – Київ : Рада, 2002. – 480с. – ISBN 966-7087-47-6
1119531
  Смелкова З.С. Потайной фонарь / З.С. Смелкова. – Москва, 1971. – 71 с.
1119532
  Тимошенко Б.О. Потала : роман-сповідь : у 7 кн. / Борис Тимошенко ; [ред. А. Чердаклі]. – Біла Церква : Культура ; Буква, 2012. – 711, [1] с. – ISBN 978-966-7195-93-9
1119533
   Потанин Г.Н.: Письма. – Иркутск
3. – 1989. – 296с.
1119534
   Потапенко В"ячеслав Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 229-230. – ISBN 978-966-439-961-3
1119535
   Потапенко Вячеслав Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 118-119
1119536
   Потапенко Вячеслав Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 220-222 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1119537
   Потапенко Вячеслав Григорович (1968) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 128-129. – ISBN 966-95774-3-5
1119538
   Потапенко Іван Романович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 351
1119539
  Погожева Е.П. Потаповская сельская библиотека / Е.П. Погожева. – Смоленск, 1953. – 31с.
1119540
   Потарикіна Лідія Луківна // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 24. – ISBN 966-7024-23-1
1119541
   Потарикіна Лідія Луківна (1923-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 388. – ISBN 978-966-439-754-1
1119542
  Жадько В. Поташ(- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 720. – ISBN 978-966-8567-14-8
1119543
  Деркачев Н.Д. Поташное производство / Н.Д. Деркачев. – Л., 1932. – 184с.
1119544
  Лазарук М. Поташнянські рапсодії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 3-9 червня (№ 22). – С. 13


  Світлій пам"яті Прокопа Колісника.
1119545
  Підопригора С. Потворно-прекрасне "тіло" війни у збірці прозових мініатюр "Літо-АТО" Олафа Клеменса // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 197-202. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1119546
  Шульгин О. Потебня і національне питання // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 479-489. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1119547
  Ушкалов Л.В. Потебня і Сковорода: ловитва невловного птаха // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 7-16. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1119548
  Попов С.Л. Потебня о пессимизме русской народной поэзии: современная когнитивно-эволюционная интерпретация // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 238-243. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1119549
  Курас І. Потебня Олександр Опанасович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 523-524. – ISBN 966-642-207-7
1119550
  Лукінова Т.Б. Потебня Олександр Опанасович // Нариси з історії славістики в Україні / Т.Б. Лукінова. – Київ : Наукова думка, 2018. – С. 375-406. – ISBN 978-966-00-1653-8
1119551
   Потебня Олександр Опанасович (1835-1891) : Опис докум. мат-лів особистого фонду № 781. – Київ, 1960. – 48 с.
1119552
  Побірченко Н.С. Потебня Олександр Опанасович (1835-1891) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 367-375. – ISBN 966-06-0367-3
1119553
  Зленко Г. Потебнянець Василь Харцуєв // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2006. – № 1. – С.29-30


  Харцієв Василь Іванович (1867-1937) - учень Потебні, прибічник його психологічної школи в літературознавстві. Викладав історію літератури у м. Єлисаветграді. Був репресований у 1937 році.
1119554
   Потебнянські читання. – Київ, 1981. – 184 с.
1119555
  Эрлихман Вадим Потемкин // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 199-206 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1119556
  Данилевский Г.П. Потемкин на Дунае / Г.П. Данилевский. – М, 1992. – 412с.
1119557
   Потемкинские дни 1905 года на Черном море. : Сборник материалов и документов. – Харьков : Изд. "Пролетарий", 1925. – 240с.
1119558
  Ростоцкая Н. Потемкинские дни в Одессе / Н. Ростоцкая. – СПб. – 32с.
1119559
  Лычев И.А. Потёмкинцы / И.А. Лычев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1965. – 192с.
1119560
  Лычев И.А. Потёмкинцы. / И.А. Лычев, 1937. – 166с.
1119561
  Лычев И.А. Потёмкинцы. / И.А. Лычев. – Изд. 2-е, испр. – М., 1954. – 136с.
1119562
  Бирнбаум С.М. Потенлциометрическое определение оксалатов и хроматов в аммиачной среде. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бирнбаум С.М.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1952. – 7 с.
1119563
  Бабко А.К. Потенцiометpичне визначення вольфpаму / А.К. Бабко; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КУ iм.Т. Шевченка
IV. – 1935. – 147-153с.
1119564
  Извеков В.А. Потенциал бригады / В.А. Извеков, В.Н. Пекур. – К., 1985. – 31с.
1119565
  Кулагин Г.А. Потенциал бригады. / Г.А. Кулагин. – Л., 1983. – 56с.
1119566
   Потенциал возобновляемых энергоресурсов Грузии / Э.Ш. Элизбарашвили, М.Э. Элизбарашвили, Ш.Э. Элизбарашвили, Э.Г. Хуцишвили, Н.З. Челидзе // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 56-59 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2906
1119567
  Сидоров А.И. Потенциал вольного экономического общества России - на пользу регионам // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 6 (57. – С. 160-166. – ISSN 2070-9773


  В письме, поступившем в редакцию, осуществлена попытка анализа деятельности русского Вольного экономического общества, его исторических традиций и деятельности современного ВЭО. Членами русского Вольного экономического общества на разных этапах ...
1119568
   Потенциал геосистем и пути его реализации. – Иркутск, 1989. – 134с.
1119569
  Белоус В. Потенциал гипертерроризма: смертельная угроза человечеству : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 7. – С. 116-126. – ISSN 0131-2227
1119570
  Кожурина Т.А. Потенциал дистанционного образования на рынке образовательных услуг в Украине: проблема реализации // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. Ювілейний випуск / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 60-65. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 1). – ISSN 1562-9961
1119571
  Лентзос Филиппа Потенциал для ненадлежащего использования биологии // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 2. – С. 55-74. – ISSN 1812-1098
1119572
  Руденко В.П. Потенциал естественных ресурсов Украинских Карпат и Подолии : учеб. пособ. / МВиССО УССР ; Черновицкий ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т ; В.П. Руденко. – Черновцы : ЧГУ, 1987. – 106 с.
1119573
  Шамфарова О.Я. Потенциал и динамика решетки кристаллов инертных элементов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Шамфарова О.Я.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Х, 1981. – 23л.
1119574
  Гаранин Олег Юрьевич Потенциал и формы протестных выступлений в современном российском обществе: региональный аспект // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 162-164. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1119575
  Мартьянова М.Е. Потенциал идей Алена в преодолении проблем образовательной деятельности // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 174-175. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1119576
  Самошилова Г.М. Потенциал институционализма // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 25-29. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1119577
  Ахметзянова Э.Р. Потенциал использования опыта специализированных судов Германии в судебной системе Российской Федерации // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5 (62). – С. 35-39. – ISSN 1812-3910


  В статье аргументирован вывод о том, что создание специализированных, а именно административных судов в Российской Федерации целесообразно, поскольку согласно ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации судебная власть должна осуществляться ...
1119578
  Кириллова Н.Б. Потенциал исследовательских проектов негосударственного вуза // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 2, февраль. – С. 58-67. – ISSN 1561-2465


  Характеризуются поддерживаемые грантами научные разработки в негосударственных вузах; на примере Современной гуманитарной академии рассмотрен пример междисциплинарного исследования феномена скандала. Описаны результаты работы ученых, анализирующих в ...
1119579
  Асеев Ю.И. Потенциал коллектива агропромышленного комплекса / Ю.И. Асеев ; отв. ред. В.Ф. Брылева ; Сев.-Кавказ. науч. центр высш. шк. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского университета, 1991. – 172 с. – Библиогр.: с. 168-171
1119580
  Червова Л. Потенциал конкурентоспособности промышленности регионов Украины / Л. Червова, Л. Кузьменко, М. Дубинина // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 2. – С. 113-135. – ISSN 0207-3676
1119581
  Горбачев М.С. Потенциал кооперации - делу перейстройки / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1988. – 46 с.
1119582
  Крыжановский Б.Н. Потенциал машиностроения. / Б.Н. Крыжановский. – К., 1994. – 349с.
1119583
  Власов С.М. Потенциал межмолекулярного взаимодействия некоторых летучих неорганических гидридов и его применение для расчета термодинамических свойств разбавленных растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Власов С.М.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 20л.
1119584
  Овсянников А.А. Потенциал модернизации высшей школы России: коммуникации компетентностей профессуры и студенчества // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 76-96. – ISSN 1561-7785
1119585
  Овсянников А. Потенциал модернизации высшей школы России: коммуникации компетентностей профессуры и студенчества // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1/2 (вип. 7/8). – С. 14-20. – ISSN 2077-5105


  В 2011 г. было проведено социологическое исследование уровня сформированности компетенций выпускников российских университетов, проведенного маркетинговым агенством "Проконтакт". Эксперты (представители среднего и высшего уровней управления российских ...
1119586
  Хоменко Н.А. Потенциал наращивания ракетно-ядерных вооружений в развивающемся мире // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 2 (70) : Прохождение военных программ в правительстве и конгрессе. Сенат США и перспективы сокращения вооружений. Франция в системе атлантизма. О конверсии военного производства. Кооперативы и государство в амерканском сельском хозяйстве... – С. 127-137
1119587
   Потенциал науки.. – К., 1969. – 152с.
1119588
  Задорожнюк И. Потенциал негосударственных вузов с позиций экономики образования / И. Задорожнюк // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 9. – С.110-118. – ISSN 0869-3617
1119589
  Самоукин А.И. Потенциал нематериального производства / А.И. Самоукин. – Москва : Знание, 1991. – 62 с.
1119590
  Марков В.Н. Потенциал образа в быстро меняющемся мире // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.76-86
1119591
  Кораблев А.И. Потенциал платино-хингидронного электрода в спиртоводных растворах соляной и серной кислот : Автореф... канд. химич.наук: / Кораблев А.И.; Академия наук Украинской ССР. Институт общей и неорганической химии. – Киев, 1951. – 16 с.
1119592
  Маркелов В.И. Потенциал профессионально-творческой самоактуализации студентов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 76-82. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047


  В статье рассматривается значение самоактуализации для студентов - будущих специалистов помогающих профессий. Обосновывается важность и необходимость профессиональнотворческой самоактуализации для студентов. Дается характеристика потенциала как ...
1119593
  Пиралова О.Ф. Потенциал профессиональных дисциплин в формировании компетентности студентов технических вузов / О.Ф. Пиралова, Ю.Н. Хмельницкий // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 11. – С. 24-26. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы подготовки инженеров в условиях компетентностного подхода.
1119594
  Кузьмина А. Потенциал рабочей силы и рынок образовательных услуг // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 144-146. – ISSN 0042-8736
1119595
  Ляшенко Т. Потенциал развития : система, "смотрящая" в будущее / Татьяна Ляшенко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (96). – С. 27-29. – ISSN 1727-4893


  Простота использования и доступность для читателя и библиотекаря - таковы главные достоинства подсистемы автоматизированной библиотечно-информационной системы «Академия+», созданой специалистами Санкт-Петербургского государственного университета ...
1119596
  Расщепкина Н.А. Потенциал самоопределения как фактор становления инновационного потенциала студентов технических вузов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 289-296. – ISSN 1811-0916


  В статье показана необходимость формирования потенциала самоопределения как компонента и ведущего фактора становления инновационного потенциала студентов технических вузов. Ценностные ориентации, личностные ценности являются основными ресурсами ...
1119597
  Виценец Т.Н. Потенциал сбережений домашних хозяйств региона как источника инвестиций (на примере Приморского края) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 289-293 : табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788


  Ця модель аукціону довела свої переваги не лише для покупців, але й для продавців, забезпечивши надійніший спосіб досягнення ефективності.
1119598
  Заярная В.С. Потенциал социально-сетевого анализа в изучении благотворительности в сфере высшего образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 91-96. – ISSN 1993-5560
1119599
  Крупник М.Я. Потенциал трудового коллектива / М.Я. Крупник. – Кишинев, 1986. – 93с.
1119600
  Орлов Ю.ф. Потенциал ускорений в гидродинамике корабельных волн / Ю.ф. Орлов. – Новосибирск, 1979. – 214с.
1119601
  Хруцкая Н.В. Потенциал формальных вариантов лексических единиц в лингвопрогностическом аспекте // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 8-21. – Бібліогр.: Лит.: с. 20; 11 поз
1119602
  Вереникин А.О. Потенциал экономического равновесия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-26. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
1119603
   Потенциал экономического развития Лаоса // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1983. – № 4 (226). – С. 7-41
1119604
  Сухотин Ю.В. Потенциал экономической теории / Ю.В. Сухотин. – М., 1989. – 195с.
1119605
   Потенциал: вопросы теории, состав и показатели измерения. – Кемерово, 1991. – 86с.
1119606
  Семов М. Потенциалните преселници. / М. Семов. – София, 1973. – 127с.
1119607
  Матакова Р.Н. Потенциалы жидких амальгам : Автореф... канд. хим.наук: 071, 074 / Матакова Р.Н.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 23л.
1119608
  Захарьев Б.Н. Потенциалы и квантовое рассеяние: Прямая и обратная задачи / Б.Н. Захарьев, А.А. Сузько. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 224 с.
1119609
  Зияходжаев М. Потенциалы многомерного оператора Ляме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зияходжаев М.; Ан УзССР. Объедин. учен. совет отдел. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1966. – 8л.
1119610
  Астахина Н.С. Потенциалы некоторых окислительно-восстановительных систем в средах из серной, о-фосфорной и уксусной кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Астахина Н.С.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1968. – 22л.
1119611
  Фрумкин А.Н. Потенциалы нулевого заряда. / А.Н. Фрумкин. – М., 1979. – 259с.
1119612
  Фрумкин А.Н. Потенциалы нулевого заряда. / А.Н. Фрумкин. – 2-е изд. – М., 1982. – 259с.
1119613
  Абдурахманов А. Потенциалы, зависящие от энергии в ядерной задаче ядерных тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Абдурахманов А.; Ташкентский гос.ун-т.им.В.И.Ленина. – Ташкент, 1988. – 10л.
1119614
  Шейнин Ю.М. Потенциаль разума / Ю.М. Шейнин. – М, 1983. – 165с.
1119615
   Потенциальна рудоносность гранитоидов Украинского щита на редкоземельные элементы : вопросы прикладной геохимии / Б.С. Панов, Е.М. Шеремет, В.М. Степанов, С.Н. Бучинський // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 47-52 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
1119616
  Джуракулов Х. Потенциальная и кинетическая эмиссия электронов с поли- и монокристаллического молибдена : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 043 / Джуракулов Х. ; АН УзССР. – Ташкент, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
1119617
  Бордовская Н.В. Потенциальная и реальная готовность студента к исследованию / Н.В. Бордовская, С.Н. Костромина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 10. – С. 125-133. – ISSN 0869-3617


  В связи с важностью проблемы становления и развития студента как исследователя на всех уровнях обучения в вузе в статье раскрывается важность не только практической, но и потенциальной готовности студента к исследовательской деятельности. Для этого ...
1119618
  Маноли И.З. Потенциальная лексика современного французского языка: теория, динамика, специфика. / И.З. Маноли. – Кишинев, 1981. – 141с.
1119619
  Рябошапко А.Г. Потенциальная роль негативной эмиссии диоксида углерода в решении климатической проблемы / А.Г. Рябошапко, А.П. Ревокатова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 18-36 : рис., табл. – Библиогр.: 58 назв. – ISSN 0130-2906
1119620
  Урунбаев К. Потенциальная рудоносность магматических формаций верхнего палеозоя Восточного Узбекистана / К. Урунбаев. – Ташкент, 1978. – 206с.
1119621
   Потенциальная рудоносность, геохимические типы и формации магматических пород. – Новосибирск : Наука, 1991. – 173с.
1119622
  Якимчук Николай Андреевич Потенциальная трансворманта и ее использование для интерпретации гравитационных полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Якимчук Николай Андреевич; АН УССР. Ин-т геофиз. им. С.И.Субботина. – К., 1982. – 21л.
1119623
  Дьяченко В.Н. Потенциальная трудовая мобилизация работников села и факторы ее определяющие. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Дьяченко В.Н.; Ан СССР. – Новосибирск, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1119624
  Михайлов И.М. Потенциальная энергия пластовых флюидов / И.М. Михайлов. – М, 1987. – 95с.
1119625
  Козманова А.А. Потенциально-гармонические функции и некоторые их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козманова А.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1958. – 7л.
1119626
  Зыков П М. ильина Потенциально-патогенные микобактерии и лабораторная диагностика микобактериозов / П М. ильина Зыков. – Москва, 1978. – 175с.
1119627
  Ивид Сергей Федорович Потенциально связные пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Ивид Сергей Федорович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 11л.
1119628
  Де Альфаро Потенциальное рассеяние : Пер.с англ. / Де Альфаро, Т. Редже. – Москва : Мир, 1966. – 276 с.
1119629
  Бэрк Ф.Дж. Потенциальное рассеяние в атомной физике : пер.с англ. / Ф.Дж. Бэрк. – Москва : Атомиздат, 1980. – 101 с.
1119630
  Филиппов А.Т. Потенциальное рассеяние как модель теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филиппов А.Т.; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1963. – 10л. – Бібліогр.:с.8-9
1119631
  Тарасова М.А. Потенциальность как типологическая черта языка переводной поэзии : (на материале русских переводов современных англоязычных поэтических текстов) // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-84. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1119632
  Егорова И.П. Потенциальные возможности проблемных методов обучения в профессионально направленной подготовке студентов технических специальностей вуза // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 10. – С.25-36. – ISSN 1609-4646
1119633
  Хейссерман Э. Потенциальные возможности психического развития нормального и аномального ребенка / Э. Хейссерман. – М, 1964. – 388с.
1119634
  Матчинская С.Ф. Потенциальные возможности трансформации вещества и энергии биотой Каневского водохранилища (на примере популяции Limnodrilus udekemianus Сlaparede) / С.Ф. Матчинская, Ю.В. Плигин // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 640-645 : Табл. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
1119635
  Вейц В.И. Потенциальные и кинетические производительные силы мирового хозяйства / В.И. Вейц. – Москва, 1927. – 312с.
1119636
  Дубинин Н.П. Потенциальные изменения в ДНК и мутации : молекулярная цитогенетика / Н.П. Дубинин. – Москва : Наука, 1978. – 246 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 226-242
1119637
   Потенциальные неустойчивости в солнечных магнитных ловушках, связанные магнитным дрейфом энергичных протонов / А.К. Юхимук, А.П. Кришталь, Ю.М. Войтенко, С.В. Куц // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 16-20. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Исследована устойчивость высокоэнергетичных протонов, захваченных магнитным полем вспышечной петли. Показано, что наличие поперечной неоднородности и кривизны силовых линий магнитного поля приводит к развитию потенциальной неустойчивости в системе, что ...
1119638
  Баранов В.В. Потенциальные поля и их трансформация в прикладной геофизике / В.В. Баранов ; пер.с англ. А.М. Лозинской. – Москва : Недра, 1980. – 151 с. : ил.
1119639
  Россихин В.В. Потенциальные постоянные и электрооптические параметры молекул / В.В. Россихин, В.П. Морозов. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 169с.
1119640
  Аль Равахнех Рами Потенциальные пути преобразования украинской сферы услуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 221-228


  Розглядаються шляхи перетворення української сфери послуг. Вивчені основні чинники, стримуючі розвиток сфери послуг в Україні. The ways of transformation of the Ukrainian sphere of services are examined.
1119641
  Зубова Л.В. Потенциальные свойства языка в поэтической речи М. Цветаевой / Л.В. Зубова. – Л., 1987. – 88с.
1119642
  Годунов Игорь Андреевич Потенциальные функции внутреннего вращения некоторых оксалилгалогенидов и замещенных этилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Годунов Игорь Андреевич; МГУ. – М., 1981. – 16л.
1119643
  Кухарчук А.Г. Потенциальные элементы структуры вычислительных машин : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Кухарчук А.Г.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1968. – 28л.
1119644
  Кислов В. Потенциальный перевод. Как сделаны "Упражнения в стиле" Кено // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 228-235. – ISSN 1130-6545
1119645
  Гинзбург Б.М. Потенциальный словарный запас учащихся восьмилетней школы для чтения текстов и пути его формирования. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гинзбург Б.М.; 1 Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1968. – 17л.
1119646
  Майлс Д. Потенциаьная теория неустановившихся сверхзвуковых течений / Д. Майлс. – М, 1963. – 272с.
1119647
  Мидгли Д. Потенциомерический анализ воды / Д. Мидгли, К. Торренс. – М, 1980. – 516с.
1119648
  Миркин В.А. Потенциометрические датчики как полиэлектроды / В.А. Миркин, М.А. Илющенко. – Алма-Ата, 1983. – 134с.
1119649
  Комолова Н.Г. Потенциометрические методы анализа. Учеб. пособие. / Н.Г. Комолова. – Л., 1972. – 46с.
1119650
  Чмиленко Т.С. Потенциометрические сенсоры для определения высокомолекулярного поливинилпирролидона / Т.С. Чмиленко, Е.В. Маторина, Ф.А. Чмиленко // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – C. 63-71. – ISSN 1991-0290


  Показана возможность использования ассоциатов поливинилпирролидона (ПВПД, Mr.3.6·105) с органическими реагентами и тройных металлополимерных комплексов (ТМПК) как электродно – активных веществ (ЭАВ) мембран потенциометрических сенсоров. Описаны условия ...
1119651
  Боева Л.В. Потенциометрические титрование молибдена (VI) арилпроизводственными гидроксиламина с твердыми электродами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Боева Л. В.; ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 26 с.
1119652
  Султанова К.Г. Потенциометрический анализ / К.Г. Султанова. – Махачкала, 1982. – 84с.
1119653
  Шулунова К.Н. Потенциометрический метод анализа эфиров в неводных средах. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Шулунова К.Н.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 16л.
1119654
  Новоселов Р.И. Потенциометрический метод изучения механизма окислительно-восстановительных реакций. : Автореф... канд. хим.наук: / Новоселов Р.И.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 17л.
1119655
  Сибирцева А.Б. Потенциометрический метод определения кремния и германия в виде гексафторкислот в ацетоновых растворах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Сибирцева А.Б.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1970. – 21л.
1119656
  Шемет Н.Ш. Потенциометрический метод титрования оснований в неводніх растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Шемет Н. Ш.; МВССО РСФСР, Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1961. – 20л.
1119657
  Хоменко В.А. Потенциометрическое бромид-броматное титрование фенолов и их производных : Автореф... канд. хим.наук: / Хоменко В.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1119658
  Подоленко А.А. Потенциометрическое и кулонометрическое определение некоторых органических веществ : Автореф... канд. хим.наук: / Подоленко А.А.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1966. – 14л.
1119659
  Николаев Г.Н. Потенциометрическое и полярографическое исследование и анализ красителей и их промежуточных продуктов : Автореф... канд .хим.наук: 02.00.02 / Николаев Г. Н.; Гор.ГУ. – Горький, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1119660
  Пальчевский В.В. Потенциометрическое и спектрофотометрическое исследование обратимых органических окислительно-восстановительных систем. : Автореф... канд. хим.наук: / Пальчевский В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 17л.
1119661
  Скопенко В.В. Потенциометрическое изучение галогенидных и псевдогалогенидных комплексов свинца в диметилацетамиде / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, С.В. Гарбуз // Журн. неорган. химии, 1982. – №3
1119662
  Голуб А.М. Потенциометрическое изучение галогенидных комплексов кадмия. / А.М. Голуб
2. – 1953. – 213с.
1119663
  Утегулов Н.И. Потенциометрическое исследование гидро- и дегидрогенизации в газовой фазе : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Утегулов Н.И.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 18л.
1119664
  Внучкина Людмила Васильевна Потенциометрическое исследование жидкофазного гетерогенного окисления алифатических спиртов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15, 02.00.03 / Внучкина Людмила Васильевна; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1973. – 33л. – Бібліогр.:с.22-23
1119665
  Танеева Г.В. Потенциометрическое исследование катализаторов гидрогенизации в диэлектрических средах : Автореф... канд. хим.наук: / Танеева Г.В.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 21л.
1119666
  Середенко А.С. Потенциометрическое исследование основности среды в расплавленных хлористом калии и йодистом цезии. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Середенко А.С.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1973. – 16л.
1119667
  Бекмухаметова Ф.С. Потенциометрическое исследование порошкообразных сульфидов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Бекмухаметова Ф.С.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим.фак. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
1119668
  Фаизова Г.К. Потенциометрическое исследование производных пиридина. : Автореф... канд. хим.наук: / Фаизова Г.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1965. – 20л.
1119669
  Кальфус М.К. Потенциометрическое исследование промышленного процесса гидратации ацетилена по Кучерову : Автореф... канд. хим.наук: / Кальфус М.К.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. Кафедра катализа и техн. химии. МХП СССР. Центр. науч.-исслед. – Алма-Ата, 1957. – 19л.
1119670
  Середенко Т.Н. Потенциометрическое определение активности ионов в неводных и смешанных растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Середенко Т.Н.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1119671
  Левинскас А. Потенциометрическое определение кальция и магния с изспользованием электродов тертьего рода и висмутового электрода : Автореф... канд. тхим.наук: / Левинскас А.; Вильн.ГУ, Хим. фак. – Вильнюс, 1959. – 26л.
1119672
  Курбатова В.И. Потенциометрическое определение малых количеств алюминия в чистых металлах и сплавах. : Автореф... канд. хим.наук: / Курбатова В. И.; Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1954. – 11л.
1119673
  Танганов Б.Б. Потенциометрическое определение серусодержащих органических соединений в среде неводных растворителей : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Танганов Б.Б.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1970. – 24л.
1119674
  Иванова З.И. Потенциометрическое определение фосфатов-ионов / З.И. Иванова, П.Н. Коваленко, 1959. – 90с.
1119675
  Кольтгоф И.М. Потенциометрическое титрование / И.М. Кольтгоф, Н. Фурман. – Ленинград : Химтеорет, 1935. – 372 с.
1119676
  Дао Ван Чунг Потенциометрическое титрование перекисных соединений и комплексаов типа металл-перекись водорода - фторид (тартрат) и спектрофотометрическое изучение последних : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Дао Ван Чунг; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1969. – 18л.
1119677
  Чикрызова Е.Г. Потенциометрическое титрование с поляризованными электродами / Е.Г. Чикрызова, В.А. Хоменко. – Кишинев, 1976. – 157с.
1119678
  Неймарк Я.Л. Потенциометрия неводных растворов гетерополикислот с центральным атомом фосфора и кремния : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Неймарк Я.Л.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1968. – 17л.
1119679
  Белевцев А.Т. Потенциометры / Белевцев А.Т. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва : Машиностроение, 1969. – 328 с. : черт. – Библиогр.: с. 322-326 (117 назв.)
1119680
  Четвертков Потенциометры / Четвертков, Н.М. Коросько. – Москва : Советское радио, 1978. – 63 с.
1119681
  Демидова-Парферова Потенциометры для звуковых частот и применение их для измерений параметров электрических цепей : Автореф... канд. техн.наук: / Демидова-Парферова Р. М.; МВиССР РСФСР, Моск. энергет. ин-т. – М., 1960. – 18л.
1119682
   Потенциометры ППЗ-30. НГХ4.685.032., 1957. – с.
1119683
  Калашник М.Г. Потенціал smart-освіти у підготовці майбутніх менеджерів туристичної галузі // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 111-113. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1119684
  Бондаренко А.В. Потенціал STEM-освіти у сучасному суспільстві // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 55-58. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1119685
  Маршалок М.С. Потенціал аграрного підприємства: наукові підходи до трактування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 237-243. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1119686
  Савінов О.М. Потенціал адаптації системи збалансованих показників до процесів підготовки льотного складу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 131-136
1119687
  Шевцова Н. Потенціал академічної мобільності професорсько-викладацького складу ВНЗ як фактор зміцнення людського капіталу в контексті інноваційного розвитку вищої освіти в Україні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 3 (57). – С. 479-490. – ISSN 2312-5993
1119688
  Бриндіков Ю.Л. Потенціал акмеології та акмеологічного підходу в організації реабілітаційної діяльності військовослужбовців - учасників бойових дій фахівцями соціальних служб // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 40-48. – ISSN 2074-8167
1119689
  Головатюк І.Г. Потенціал арт-терапевтичних технологій у підвищенні якості освіти у вищих навчальних закладах… // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 16-23. – ISSN 2227-2844
1119690
  Маргулов А.Х. Потенціал архівних фондів про життєдіяльність ассирійців України у 20–30-х роках XX століття // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – C. 123-129. – ISSN 0320-9466
1119691
  Каніщенко О. Потенціал взаємовигідного співробітництва: Україна і Іран в умовах глобалізації / О. Каніщенко, Ф. Паранд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 24-26. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто проблеми сучасного розвитку міжнародного співробітництва України і Ірану на основі виділення напрямів науково-виробничої взаємодії та обгрунтування шляхів інтенсифікації взаємодії і можливостей застосування відповідних маркетингових ...
1119692
  Хвесик М. Потенціал взаємодії природних ресурсів та економіки / М. Хвесик, А. Сундук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: В. Бардась, Т. Богдан, С. Бойнец [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 16-21. – ISSN 1810-3944
1119693
  Пересоляк Р.В. Потенціал використання веб-технологій для цілей землевпорядкування / Р.В. Пересоляк, З.С. Кок // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 153-156. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1119694
  Іванченко О.О. Потенціал використання досвіду земської емеритури в ході реалізації пенсійної реформи в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 43-48. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1119695
  Прокопчук О.І. Потенціал використання засобів соціальної комунікації та цифрового мистецтва у вищій освіті // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 137-140. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1119696
  Ключник Л.В. Потенціал використання міграційного капіталу як ресурсу розвитку економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (90). – С. 103-109. – ISSN 1562-0905
1119697
  Козак Н.О. Потенціал використання соціальної мережі Facebook бібліотеками ЗВО як платформи комунікації (з досвіду роботи бібліотеки К-ПНУ ім. І. Огієнка) / Н.О. Козак, А.В. Кунцевич // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 214-220. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1119698
   Потенціал вищої освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3 вересня (№ 33/34). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  З жовтня 2018 року до січня 2019-го в Україні почнуть реалізовувати 6 проектів - переможців європейської програми Erasmus+ "Розвиток потенціалу вищої освіти". "Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича є одним із партнерів у 3 проектах. ...
1119699
  Довбенко В.І. Потенціал відкритого доступу до інформації та його роль в активізації інноваційної діяльності // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 51-56. – ISBN 978-966-479-052-6
1119700
  Синьов В.М. Потенціал віртуального комп’ютерного середовища в аспекті корекційної медіаосвіти і соціальної реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності / В.М. Синьов, А.Г. Шевцов // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 61-66
1119701
  Явкін В.Г. Потенціал внутрішнього туризму та структурні зміни гостинності в Карпатах / В.Г. Явкін, В.В. Фостій, Я.В. Кирпушко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 132-138 : табл. – Бібліогр.: 16 назв.
1119702
  Прочан А.О. Потенціал впливу інформаційних технологій при організації надання туристичних послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 140-143
1119703
  Ясько Є.О. Потенціал впливу музичного мистецтва на процес формування іміджу держав // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 55-56
1119704
   Потенціал газу неконвенційного типу в Східному регіоні України / С. Вакарчук, Т. Довжок, М. Харченко, К. Філюшкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-53. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Основні перспективи пошуків газу неконвенційного типу в Україні пов"язуються зі Східним нафтогазоносним регіоном. За результатами комплексних досліджень встановлено, що основні перспективи освоєння ресурсів нетрадиційного газу в межах Східного ...
1119705
  Рибченко Л.С. Потенціал геліоенергетичних кліматичних ресурсів сонячної радіації в Україні / Л.С. Рибченко, С.В. Савчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 16-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1119706
  Гончар Ю. Потенціал гендерної теорії у вивченні творчості Т. Шевченка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 252-256
1119707
  Погорська І. Потенціал глобального стратегічного партнерства США і Європи у XXI столітті / І. Погорська, Д. Лакішик // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 148-161. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
1119708
  Кравців М.М. Потенціал графем та їхніх назв в науковому стилі української мови / М.М. Кравців, Л.І. Соболь // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 93-100. – ISSN 2304-5809
1119709
  Зюзіна Т. Потенціал гуманітарних дисциплін у формуванні світоглядних позицій студентства // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С.41-47. – ISSN 1682-2366


  Проаналізовано зміст культурологічних курсів " Культурологія", " Етика", "Релігієзнавство", шляхи його модернізації, адекватні новим тенденціям соціального життя.
1119710
  Стояцька Г.М. Потенціал гуманітарно-наукової парадигми у загальних перспективах наукового дискурсу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 82-85. – ISSN 2077-1800
1119711
  Швирка В. Потенціал дистанційного навчання у вищих навчальних закладах Сходу України (сучасні реалії) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 66-72. – ISSN 1682-2366


  Стаття присвячена дослідженню потенціалу дистанційного навчання в сучасних соціально-політичних умовах Сходу України. Дистанційне навчання розглядається як якісно новий, прогресивний вид навчання, який виник в останній третині XX ст. завдяки новим ...
1119712
  Паладченко Олена Федорівна Потенціал для впровадження в Україні інновацій в екологічній сфері / Паладченко Олена Федорівна, Задорожня Галина Петрівна, Новіцька Ганна Володимирівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 40-50 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
1119713
  Франчук Т.Й. Потенціал досвіду створення Кам"янець-Подільського університету у контексті сучасних тенденцій автономізації вишів // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 329-335. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  У статті досліджуються основні цінності та напрямки вивчення досвіду заснування навчального закладу з позиції вирішення сучасних проблем його розвитку на принципах автономності. "... ідея Кам"янець-Подільського університету, <...> відображала ...
1119714
  Сіденко В.Р. Потенціал економічного розвитку України в контексті європейської інтеграції // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 143-150.
1119715
  Вергун В.А. Потенціал економічної дипломатії як фактор реалізації зовнішньоекономічних пріоритетів України // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 64-75. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економіка ; Вип. 1)
1119716
  Турчин Л. Потенціал експортного маркетингу в аграрному секторі України // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 65-74. – ISSN 2411-5215
1119717
  Бурда В.Є. Потенціал енергозбереження та напрями використання альтернативних джерел енергії у промисловості // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С.45-48. – ISSN 1728-6220
1119718
  Паляничко Н.І. Потенціал залучення інструменту страхування при сільськогосподарському використанні земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 3-8. – ISSN 2306-6792
1119719
  Дука А. Потенціал заощаджень та їх ресурсоутворююча роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні теоретичні концепції формування заощаджень. Визначені специфічні риси формування та використання заощаджень в забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки. Проанализированы основные теоретические концепции ...
1119720
  Тивончук І.О. Потенціал заощаджень як основне джерело трансформації заощаджень в інвестиції / І.О. Тивончук, В.Я. Карковська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.10. – С. 227-236. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1119721
   Потенціал ЗНО для інноваційного розвитку системи освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Вид-во "Факт". – Харків, 2014. – № 4/5. – С. 2-4
1119722
  Маноха І.П. Потенціал індивідуального буття людини: поняття, сутність, способи тлумачення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Презентовано онтологічно орієнтований підхід до постановки та вирішення питання про потенціальність як сутнісну ознаку буття людини. Запропоновано психологічну модель тлумачення "потенціалу індивідуального буття" як генералізованої здатності людини до ...
1119723
  Маноха І. Потенціал індивідуального буття: філософія і психологія покликання людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-8. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття презентує методологічне та теоретичне визначення проблеми потенціалу індивідуального буття в історіогенезі психологічної та філософської наук. Пропонується онтологічно орієнтований підхід до теоретизації змістових та динамічних ознак потенціалу ...
1119724
  Пацюк В.С. Потенціал індустріальних регіонів в контексті формування їх туристичного іміджу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 100-107. – Бібліогр.: 6 назв.
1119725
  Сизоненко В.О. Потенціал інноваційного співробітництва України з ЄС та механізми його реалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 51-56. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто сучасний стан інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано проблеми та перспективи розвитку інноваційного співробітництва України із країнами ЄС. На базі здійсненого аналізу окреслені можливості інтеграції України у світовий ринок ...
1119726
  Задоя К.П. Потенціал інституту Конституційної скарги як засобу забезпечення відповідності кримінального закону Конституції України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 76-78. – ISSN 2308-9636
1119727
  Орехова Т.В. Потенціал інтеграції України у процес транснаціоналізації світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 153-162. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1119728
  Дубовик Т.В. Потенціал інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі інтернет // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 168-173 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
1119729
  Задоя А.О. Потенціал інтенсивного розвитку / А.О. Задоя. – К., 1990. – 44с.
1119730
  Федоренко О. Потенціал інтерактивних методів навчання у формуванні журналістської компетенції // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 59-64


  У статті зосереджено увагу на важливості використання інтерактивних методів навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх медійників; мотивується важлива роль моделювання, рольової гри та спільного вирішення проблем у роботі зі ...
1119731
  Капінус О. Потенціал інтерактивних технологій у формуванні соціальної відповідальності майбутніх офіцерів збройних сил України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 66-74. – ISSN 1682-2366
1119732
  Ярема І.І. Потенціал кластеризації регіону: сутність і методика оцінювання / І.І. Ярема, А.О. Босак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 635 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 225-231. – ISSN 0321-0499
1119733
  Любченко Н.В. Потенціал кластерних механізмів як ресурс управління освітою в умовах децентралізації влади // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 65-81. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  У статті описуються погляди сучасних науковців на визначення понять"кластер", "кластерний механізм", обгрунтовується актуальність застосування потенціалу кластерних механізмів в управлінні освітою в умовах децентралізації влади.
1119734
  Білорус О. Потенціал комерціалізаціїі диверсифікації прибутку фермерських господарств країн Східної Європи / О. Білорус, В. Юрчишин, В. Власов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 91-92. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1119735
  Рудік Н.М. Потенціал кооперації як системи соціально-економічних відносин та шляхи його реалізації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1119736
  Карлаш Т. Потенціал космічної науки - для земних цілей // Світ. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 37/38). – С.3


  17-20 вересня у Києві відбувся перший Український космічний форум, присвячений 100-річчю Національної академії наук України.
1119737
  Савіна Н.Б. Потенціал креативних індустрій у розвитку банківського сектору національної економіки / Н.Б. Савіна, М.В. Баланюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 31-43. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
1119738
  Сухенко О.О. Потенціал критичного дискурс-аналізу в дослідженні процесу формування зовнішньополітичного курсу держави // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 145-147
1119739
  Капріцин І.І. Потенціал культур-ресурсної рекреації особистості в галузі соціальної роботи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 80-85. – Бібліогр.: с. 83-84. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1119740
  Кленін О. Потенціал металургійних підприємств в умовах економічної кризи // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 49-54. – ISSN 1728-9343
1119741
  Зарецька О.О. Потенціал методів письмового інтерв"ювання для дослідження ціннісних аспектів свідомості // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 42-48. – ISBN 978-966-189-358-9
1119742
  Щербина Н.С. Потенціал методології британського емпіризму у вивченні концепту поваги // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 72-75. – ISSN 2414-5823


  На основі розробок Д. Лока, Дж. Барклі та Д. Г"юма продемонстровано потенціал методології британського емпі- ризму у вивченні концепту поваги. На прикладі аналізу поняття поваги та дотичних до неї понять продемонстрова- но: можливість застосування ...
1119743
  Гусєв О.Ю. Потенціал міжнародних договорів України як джерел правового регулювання обміну електронними доказами у транскордонному цивільному процесі // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 66-68. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1119744
   Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / [Венгер Л.А. та ін.] ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : [Основа-Принт], 2009. – 928 с. : іл., табл. – Бібліогр. в прим. – ISBN 978-966-02-5200-4
1119745
  Федоренко О. Потенціал невербальних засобів у творенні іміджу телеведучого // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 223-233


  У статті акцентовано увагу на важливості формування іміджу журналіста в сучасних реаліях; визначено роль невербальних засобів у створенні образу телевізійника; окреслено особливості невербального позиціонування ведучих ТБ урізних програмних ...
1119746
  Кириченко О. Потенціал недержавних закладів освіти: уроки трансформаційного десятиріччя. / О. Кириченко, С. Лаптєв // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.26-34. – ISSN 1682-2366
1119747
  Баннікова К. Потенціал організаційної культури в управлінні людськими ресурсами міжнародних компаній : монографія / Баннікова Катерина, Михайльова Катерина ; Нар. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2019. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-231. – ISBN 978-966-2298-12-6
1119748
  Михальова К.Г. Потенціал освіти в управлінні талантами організацій в умовах сучасних соціальних змін // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 4 (43). – С. 61-73. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
1119749
  Кіндзерський Ю. Потенціал особливих економічних зон у виробничій та регіональній модернізації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 10-16. – ISSN 1810-3944
1119750
  Раков С. Потенціал оцінювання компетентнісних показників якості роботи учителя на основі технологій соціальної мережі шкіл // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 63-70
1119751
  Гільєрмо А.Є. Потенціал пенсійної реформи для розвитку економіки: важливі уроки з Чилі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 6


  "Потужний розвиток економіки в Чилі був спричинений тим фактором, що процес реформування відбувався в кількох галузях одночасно, завдяки чому був кардинально змінений вектор країни, що поставило її в лідери, навіть "локомотив" трансформації в ...
1119752
  Рзаєв Г.І. Потенціал підприємства : підходи, характеристики, складові / Г.І. Рзаєв, О.В. Белаш // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 44-51. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1119753
   Потенціал підприємства : формування і оцінювання : конспект лекцій та методичні вказівки для провдення практичних занять та виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 6.050107 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : Л.М. Таранюк, О.В. Макарюк ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 206 с.
1119754
   Потенціал підприємства як економічна категорія // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 5-83. – (Економіка ; № 9 (68))
1119755
  Воронкова А.Е. Потенціал підприємства як основа його довгострокового розвитку : економіка та управління підприємствами / А.Е. Воронкова, Ю.С. Погорелов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 77-84 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1119756
  Плікус І.Й. Потенціал підприємства, його оцінка й трансформація: економічна та бухгалтерська інтерпретація // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 91-105 : табл. – Бібліогр.: 41 назв.
1119757
  Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н.С. Краснокутська ; М-во освіти та науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Центр навч. л-ри, 2005. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-348. – ISBN 966-8365-76-3
1119758
   Потенціал підприємства: формування та оцінка : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.К. Добикіна, В.С. Рижиков, С.В. Касьянюк, М.Є. Кокотько, Т.Д. та ін. Костенко; О.К. Добикіна, В.С. Рижиков, С.В. Касьянюк, М.Є. Кокотько, Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-364-508-7
1119759
  Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання : Навчальний посібник / В.Н. Гавва, Е.А. Божко; МОНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. Н.Е. Жуковського "ХАІ". – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 224с. – На тит. арк.: 75-річчю ХАІ присвячується. – ISBN 966-8365-24-0
1119760
  Шемаєв В.М. Потенціал покращення стану економічної безпеки України в бюджетній сфері як результат детінізації економіки // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал : щомісячник / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інноваційному розвитку України". – Київ, 2013. – № 10 (154). – С. 44-49
1119761
  Резнікова Н. Потенціал політики економічного націоналізму в елімінуванні відносин залежності // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 229-242
1119762
  Неїжмак В. Потенціал правової науки - для інноваційного розвитку // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 30 березня (№ 58)
1119763
  Балацька О. Потенціал прагматичних характеристик сильної критики в англомовній науковій статті // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 49-51. – ISSN 2307-633Х
1119764
  Колтун В.С. Потенціал принципів автономії місцевого самоврядування: підходи до визначення / В.С. Колтун, О.В. Радченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 67-70. – ISSN 2306-6814
1119765
  Нестеренко В.М. Потенціал радіоелектронної галузі України: виклики та перспективи реалізації : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 50-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1119766
  Новицька Світлана Потенціал рекреаційно-туристичних ресурсів перспективних регіональних ландшафтних парків Тернопільської області як об"єкт рекреації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 129-137 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1119767
  Мішина Н.В. Потенціал релігійних норм у розвитку громадянського суспільства в Україні // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 27-30.
1119768
   Потенціал рентних платежів за видобуток корисних копалин в Україні / [А.М. Соколовська та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 179-191 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-58-3
1119769
  Расулова А.М. Потенціал ресторанного бізнесу у розвитку гастрономічного туризму України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 78-83. – ISSN 2306-6806
1119770
  Дишкантюк О.В. Потенціал ресторанного господарства Одещини в розвитку гастрономічного туризму / О.В. Дишкантюк, Д.О. Харенко, Л.М. Івичук // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 31-39 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2312-847X
1119771
  Мельник Т. Потенціал ринку ЄС для українських експортерів / Т. Мельник, К. Пугачевська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 2 (91). – C. 5–18. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1119772
  Онишко С.В. Потенціал розбудови пенсійної системи в Україні у контексті зниження ризиків державних фінансів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 248-257 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1119773
  Манжура О.В. Потенціал розвитку виробничих сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 262-267 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
1119774
  Циганова Н.В. Потенціал розвитку вітчизняного ринку спільного інвестування : інвестиції / Н.В. Циганова, А.С. Шпанко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 100-108 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1119775
  Резнікова Н.В. Потенціал розвитку двостороннього інтеррегіоналізму у взаємовідносинах ОЧЕС-ЄС / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 22-28
1119776
  Іщук С.О. Потенціал розвитку деревообробних виробництв у Західному регіоні України та напрями його реалізації / С.О. Іщук, Л.П. Коваль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 45-51. – ISSN 2071-4653
1119777
  Данькевич С.М. Потенціал розвитку екосистемних послуг лісів України як фінансового інструменту забезпечення збалансованого землекористування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 45-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6792
1119778
  Маслиган О.О. Потенціал розвитку кластерів туризму і рекреації в регіонах України / О.О. Маслиган, Н.С. Кампов // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 52-61. – ISSN 1562-0905
1119779
  Пилипенко А.А. Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 159 (5-6). – С. 52-57. – ISSN 1728-6220


  У статті запропоновано поняття "потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства" та розкрито його змісту через сукупність ознак, серед яких виділено ознаки "спроможність формування" та "здатність до трансформаційного перегляду". Отримання ...
1119780
  Осюхіна М.О. Потенціал розвитку основних складових інформаційного суспільства за допомогою медіаосвіти // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 120-127. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1119781
  Іщук С.О. Потенціал розвитку переробної промисловості в Україні: регіональні аспекти // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (147). – C. 3-9. – ISSN 2071-4653
1119782
  Ткаченко О.О. Потенціал розвитку просторової інтеграції бізнесу в регіонах України: аналіз та оцінювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 48-56 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1119783
  Грабинський І.М. Потенціал розвитку торгівлі послугами україни з ЄС після підписання угоди про асоціацію з ЄС / І.М. Грабинський, Р.В. Міхель // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 6-10. – ISSN 2306-6806
1119784
  Мельник М.І. Потенціал сектору комерційних послуг України в контексті соціально-економічної віддачі / М.І. Мельник, Синюра-Ростун // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 3 (712). – Бібліогр.: 20 назв
1119785
  Ільченко Л. Потенціал сил зображення між близько розділеними вакуумним проміжком напівпровідником і розмірно-квантованою плівкою металу / Л. Ільченко, В. Ільченко, В. Лобанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С.29-34. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Показано, що коректне врахування просторової дисперсії в діелектричних функціях напівпровідника та розмірноквантованій плівці металу, які розділені малим вакуумним проміжком L , призводить до неперервності потенціалу сил зображення Vj0 (x) . ...
1119786
  Волошанюк Н.В. Потенціал синергії в результаті укрупнення підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 106-114. – Бібліогр.: 8 назв
1119787
  Кухарець С. Потенціал сировини рослинного походження для теплових потреб у Житомирській області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 26-29 : фото, рис.
1119788
  Алькема В.Г. Потенціал системи економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 43-60 : фото, рис., табл. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 2222-8810
1119789
  Вишневська О. Потенціал сільськогосподарських товаровиробників в умовах Світової організації торгівлі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 37-39. – ISSN 1810-3944
1119790
  Бриндіков Ю. Потенціал сімейної психотерапії у процесі здійснення реабілітації сімей військовослужбовців учасників бойових дій // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 84-97. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1119791
  Киба Л. Потенціал складських господарств: сучасний стан та перспективи розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 65-69. – ISSN 1810-3944
1119792
  Дєєва Н.М. Потенціал соціалізації і його регулювання в економіці: теорія, методологія, перспективи : Монографія / МОНУ; Дніпропетровський національний ун-т; Н.М. Дєєва. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006. – 444с. – ISBN 966-348-087-4
1119793
  Потрашкова Л.В. Потенціал соціального відповідального підприємства: концепції та моделі : монографія / Л.В. Потрашкова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 308, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248-275. – ISBN 978-966-676-694-9
1119794
  Загорський В.С. Потенціал сталого розвитку еколого-економічної системи // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2020. – Вип. 3 (143). – C. 9-17. – ISSN 2071-4653
1119795
  Химинець В. Потенціал сталого розвитку Карпатського Єврорегіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 18-22 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1119796
  Микитенко В.В. Потенціал сталого розвитку: проблеми оцінювання та перспективи формування // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 26-33. – ISSN 2218-1199
1119797
  Янковська Л.В. Потенціал стійкості атмосфери та поверхневих вод Тернопільської області в умовах антропогенного навантаження / Л.В. Янковська, І.М. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 145-149 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1119798
  Паладченко О.Ф. Потенціал стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні та його реалізація // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 3-8 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
1119799
  Клименко В. Потенціал страхового ринку України та його реалізація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 87-89. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються проблеми розвитку страхового ринку України, визначено його потенційні можливостей, а також обгрунтовано заходи щодо подальшої розбудови вітчизняного страхового ринку як на рівні державного регулювання, так і на рівні управління ...
1119800
  Семененко О.Г. Потенціал сфери інтелектуальної власності України: стан та напрями розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 40. – С. 54-64. – ISSN 2306-546X
1119801
  Піскорська Г.А. Потенціал та використання "м"якої сили" України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 205-210
1119802
  Ісакова Н.Б. Потенціал та досягнення вузівської науки України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (96). – С. 90-111. – ISSN 0374-3896
1119803
  Олійник А.В. Потенціал та перспективи розвитку геологічного туризму в Хмельницькій області // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 366-370. – ISBN 978-966-02-6827-2
1119804
  Пурій М.Р. Потенціал та сценарії утвердження нової гегемонії у міжнародних відносинах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 248-253. – ISSN 2076-1554
1119805
  Гальченко М.С. Потенціал творчого мислення у викликах глобального світу (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Гальченко Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – 31, [1] с. – Бібліогр.: 40 назв
1119806
  Полякова О. Потенціал театрально-педагогічних технологій щодо гендерної соціалізації студентів педагогічних закладів вищої освіти засобами позанавчальної діяльності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 7 (101). – С. 107-117. – ISSN 2312-5993
1119807
  Власова О. Потенціал теорії соціалізації у дослідженні проблем психології розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується доцільність відокремлення в особливий напрям нової для української психології проблематики досліджень, пов"язаної із науковим вивченням різних (а не лише вікових) аспектів розвитку психіки, демонструється перспективність ...
1119808
  Загребельна І.Л. Потенціал трудових ресурсів сільського господарства Полтавської області / І.Л. Загребельна, Є.О. Олійник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 15-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1119809
   Потенціал туристичної галузі України: формування та розвиток : монографія / [В.О. Ткач, С.П. Кожушко, Чумаков К.І. та ін.] ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпро : Ліра, 2018. – 223, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 208-221. – ISBN 978-966-981-105-5
1119810
  Габович О. Потенціал української науки і проблеми його реалізації / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 39-44. – ISBN 978-966-518-698-4
1119811
  Панченко Л.М. Потенціал університетської освіти в системі управління її якістю // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 36-38
1119812
  Мельник М.Т. Потенціал фешн-туризму в контексті формування міжнародного іміджу України // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 42-46. – ISSN 2312-4679
1119813
  Жигилевич О.Ю. Потенціал філософії освіти як методології концептуалізації бізнес–освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 247-252. – ISSN 2076-1554
1119814
  Диба М.І. Потенціал фінансування ініціатив зеленого курсу в Україні / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 2 (303). – Бібліогр.: 17 назв
1119815
  Косик В.М. Потенціал хмарних технологій для задач систем автоматизованого проектування в умовах цифровізації освіти / В.М. Косик, М.А. Тропіна // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 194-198. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1119816
  Соколова З. Потенціал циклічної моделі Кузнеця в аналізі економік Субсахарської Африки // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 169-198. – ISSN 1811-9824
1119817
  Носар С.В. Потенціал штучного збільшення опадів холодної частини року в Північному Причорномор"ї (на прикладі Одеської області) / С.В. Носар, Є.А. Степура // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 83-101. – ISSN 2306-5680


  Обстежено запаси вологи хмар в Одеській області України (Північне Причорномор"я) за тридцятирічний період (з 01.11.1980 по 31.03.2010 року) у сезони проведення робіт (листопад-березень). За режимом зволоження у сезоні цю область можна розділити на ...
1119818
  Занора В. Потенціал як основа розвитку підприємства: понятійно-категоріальний апарат / В. Занора, Д. Куценко, Н. Одородько // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 40-51. – ISSN 2411-5215


  "Розглянуто визначення категорій «потенціал», «економічний потенціал» у фаховій та науковій літературі. Наведено підходи щодо трактування сутності поняття «потенціал», що мають місце в роботах як вітчизняних, так і закордонних науковців та фахівців, а ...
1119819
  Бугерко Я. Потенціал як психодуховна даність особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – C. 68-82. – ISSN 1810-2131
1119820
  Назар М.М. Потенціали інтернет-тренінгів для оптимізації психологічного стану студентів // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 120-131. – ISSN 2226-4078
1119821
  Бондаренко Б.І. Потенціали компонентів фізико-хімічних систем / Б.І. Бондаренко, В.К. Безуглий. – Київ : Академперіодика, 2002. – 125с. – (Б-ка державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-19-9
1119822
  Грущинська Н. Потенціали України і Туреччини у глобальному просторі страгетій та конкуренціі // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 156-164. – ISBN 978-966-579-439-4
1119823
  Марчук М. Потенціалізм як "перспектива" філософії Хосе Ортеги-і -Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 35-102. – ISBN 978-966-423-392-4
1119824
  Сургайло М.Л. Потенціальне обтікання проникного циліндра стосовно до моделювання ротора вертикально-осьової вітроенергоустановки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Сургайло Марія Леонідівна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1119825
  Шапченко С.Д. Потенційна індивідуальна кримінальна відповідальність в правовій системі України: основні характеристики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 76-77. – ISSN 2308-9636
1119826
  Господаренко Г.М. Потенційна калійна буферна здатність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив / Г.М. Господаренко, О.В. Нікітіна // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 27-32 : табл. – Бібліогр.: с. 32. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1119827
  Місевич М.А. Потенційна конкурентоздатність високотоварних сільськогосподарських підприємств Житомирської області / М.А. Місевич, В.М. Ходаківський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1119828
  Петров Я. Потенційна лібералізація відносин щодо надрокористування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Як отримати право на користування надрами ".
1119829
  Бусол О.Ю. Потенційна небезпека штучного інтелекту // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 121-128
1119830
  Дорошенко І.В. Потенційна ревальвація китайського юаня: наслідки для світової економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 63-69
1119831
  Різник С.М. Потенційна та актуальна валентність реченнєтвірних слів // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 133-138. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються закономірності синтаксичного й семантичного поєднання слів у процесі конструювання речення. Досліджуються елементи обов"язкового і можливого оточення конституента речення. Впроваджуються і дефініюються терміни "потенційна ...
1119832
  Коноваленко Т.В. Потенційне членство України в НАТО в контексті вибору її "безпекових" парадигм // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 90-96
1119833
  Кравцова І.В. Потенційний механізм другої хвилі глобальної фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 216-217
1119834
  Гогіташвілі Г. Потенційний ризик чинників виробничого середовища у професійній діяльності працівників банківських установ : банки України / Г. Гогіташвілі, В. Цапко, В. Лапін // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 26-32 : Табл. – Бібліогр: 15 назв
1119835
  Годуєва К.І. Потенційний та реальний конфлікт інтересів у контексті антикорупційного законодавства України // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 22-24. – ISBN 978-617-7220-89-2
1119836
  Степанець І.О. Потенційні білкові маркери розвитку хронічної алкогольної інтоксикації : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Степанець Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 137 л. – Бібліогр.: л. 114-137
1119837
  Степанець І.О. Потенційні білкові маркери розвитку хронічної алкогольної інтоксикації : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Степанець Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1119838
  Кулинич М.Б. Потенційні вигоди і небезпеки в умовах становлення цифрової економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 44-50 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1119839
   Потенційні властивості геохімічних ландшафтів для переходу радіоцезію з грунту по харчових ланцюгах до людини та безпека населення / В.М. Шестопалов, М.В. Набока, О.О. Ліхошерстов, О.П. Чабан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1119840
  Чорний С.Г. Потенційні втрати грунту від дефляції за no-till-технології / С.Г. Чорний, А.В. Волошенюк // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 45-50 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
1119841
  Ейтутіс Г. Потенційні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України: можливості їх диверсифікації / Г. Ейтутіс, О. Никифорук, О. Бойко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 64-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1810-3944
1119842
  Сащук І.М. Потенційні загрози безпеці інформації в автоматизованих системах / І.М. Сащук, С.І. Болобан, Р.М. Жовноватюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 79-83. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні властивості інформації та автоматизованої системи відносно впливу на які рекомендується розглядати загрози безпеки інформації; проаналізовано вплив потенційних навмисних і випадкових загроз безпеки інформації, що викликані ...
1119843
  Пришляк Н.В. Потенційні можливості вирощування біоенергетичної сировини на виробництво твердого біопалива // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2, січень. – С. 33-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1119844
  Кокарева Е.О. Потенційні можливості евристичного навчання для творчого саморозвитку майбутніх педагогів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 71-76. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто евристичне навчання як засіб формування творчої освітньої діяльності майбутніх педагогів, їх ефективного саморозвитку.
1119845
  Пластун В. Потенційні можливості нарощування ресурсної бази інституційних інвесторів в Україні // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 7 (221). – С. 57-63. – ISSN 2310-2624
1119846
  Корнієнко В"ячеслав Потенційні можливості пам"яток Батурина для висвітлення історії козацтва засобами туризму як складової екскурсійного маршруту "Гетьманська столиця" // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 230-234. – ISBN 966-7865-75-4
1119847
  Меньшеніна А.Є. Потенційні можливості реалізації демократичних цінностей в інформаційному суспільстві // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 38-42. – ISSN 2077-1800


  статті аналізується значення демократії крізь призму концепції інформаційного суспільства, як сучасної теорії та практики суспільного розвитку. Сучасний науково-технічний прогрес, посилення ролі знань та інформації справляє вплив на суспільні ...
1119848
  Воловоденко Л.В. Потенційні можливості створення агроенергетичного кластера на підставі енергетичного потенціалу регіону // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 9 (239), вересень. – С. 18-24. – ISSN 2221-1055
1119849
  Остряніна Н.Ю. Потенційні можливості України у напрямку створення спеціальних економічних зон / Н.Ю. Остряніна, А.К. Данилюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 202-208
1119850
  Vazhenina O. Потенційні можливості фразеологічних одиниць у химерно-художніх текстах // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 85-88. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1119851
  Бакай М. Потенційні проблеми імплементації у вітчизняне кримінальне законодавство положень антикорупційних конвенцій Європейського Союзу
1119852
  Бакай М. Потенційні проблеми імплементації у вітчизняне кримінальне законодавство положень антикорупційних конвенцій Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 327-328. – ISBN 978-617-7069-17-0
1119853
  Короткевич О.В. Потенційні ризики зниження податкового навантаження в умовах запровадження Податкового кодексу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 25-29


  Стаття присвячена аналізу та оцінці наслідків запроваджених Податковим кодексом України механізмів по стимулюванню інвестиційно-інноваційного розвитку економіфки та їхнього впливу на доходну частину бюджету з урахуванням термінів їх дій. Наведено ...
1119854
  Коваль О.П. Потенційні ризики та загрози запровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 36-38
1119855
  Скринька Д. Потенційні шляхи подолання кризи системи врегулювання спорів в Світовій організації торгівлі (СОТ) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 34-39. – ISSN 1814-3385
1119856
  Шкарлет С.М. Потенційно-факторне обгрунтування цільових функціоналів управління процесами формування інформаційної економіки / С.М. Шкарлет, Н.І. Холявко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 206-211 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2222-0712
1119857
  Литвин В.А. Потенціометричне вивчення кінетики та механізму формування наночастинок срібла, стабілізованих синтетичними фульватами / В.А. Литвин, Ю.С. Сметенко, І.О. Озівська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 3 (79). – С. 63-76. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
1119858
   Потенціометричне визначення кобальту за допомогою гексаціаноферату (ІІІ) у присутності 2,2`-дипіридилу / В.І. Симоненко, Т.Г. Мацюк, В.Б. Іщенко, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 10-12. – (Хімія ; Вип. 34)


  Реакція кобальту(ІІ) з гексаціанофератом(ІІІ) у присутності 2,2`-дипіридилу, що відбувається при pH 3,5-4, використана для потенціометричного визначення кобальту в нікелевому електроліті.
1119859
  Жолос О.В. Потенціююча дія Са2+ на інозітол 1,4,5-трисфосфат-індуковане вивільнення Са2+ в гладеньком"язових клітинах тонкої кишки морської свинки // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 59-69. – ISSN 1023-2427
1119860
  Наєнко М. Потепління 60-х і спроба остаточного відродження в 90-х роках // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 261-312. – ISBN 966-580-009-4
1119861
  Пошиванюк Т. Потепління інвестиційного клімату в Україні / Т. Пошиванюк, І. Милостива // Юридична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 20). – С. 1, 38-39
1119862
   Потепління та шторми // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 10 : фото
1119863
  Виноградов И.И. Потери-один человек / И.И. Виноградов. – Москва, 1976. – 416с.
1119864
  Виноградов И.И. Потери-один человек / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1980. – 520с.
1119865
   Потери в промышленности САСШ.. – Л.-М., 1931. – 306с.
1119866
  Каминский Л.С. Потери в прошлых войнах (1756-1918 гг.) / Л.С. Каминский, С.А. Новосельский. – М., 1947. – 211с.
1119867
  Касумов Фикрет Касум оглы Потери вещества и образование релятивистских объектов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Касумов Фикрет Касум оглы; Ереван.гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 10л.
1119868
  Савельев Владимир Потери клиентов компенсируют? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 40-41 : Фото
1119869
  Соболев Г.Л. Потери Ленинградского университета в годы Великой Отечественной войны / Г.Л. Соболев, М.В. Ходяков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 14-23. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
1119870
  Каврайский В.В. Потери науки / В.В. Каврайский, 1947. – С. 226-231. – Зміст: А.В. Граур. М.Н.Карбасников; Окремий відбиток з "Изветия Всесоюзн. географ. общества", 1947
1119871
  Андреева В.Н. Потери науки. Памати професора В.Н. Хитрово : (к трехлетию со дня смерти) / В.Н. Андреева; Андреев В.Н. – [Б. г.] : [б. и.], 1950. – С. 279-286, 1 портр. – Отд. отт. из Ботанического журнала АН СССР. Том XXXVII. № 2 1950. – Библиогр.: с. 285-286
1119872
  Белоконь И.П. Потери науки. Памяти А.В.Жуковского / И.П. Белоконь, 1957. – 419-421с.
1119873
  Лебедев А.Г. Потери от вредных насекомых в США и в России / А.Г. Лебедев. – Киев, 1919. – 24 с.
1119874
  Меррил Д. Потери перевода : Стихи // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 7. – С. 103-106. – ISSN 0012-6756
1119875
  Зайцев Л.Н. Потери протонов и проблема прогнозироапния радиационных полей на ускорителях выких энекргий : Автореф... д-ра. тех.наук: 01.04.01 / Зайцев Л.Н.;. – Дубна, 1977. – 29л.
1119876
  Добрин Ю.Г. Потери рабочего времени в промышленности и пути их устранения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Добрин Ю.Г.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 22л.
1119877
  Рейдерман Ф.Д. Потери рабочего времени и их устранение на основе НОТ. (По материалам пром. предприятий Свердл. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Рейдерман Ф.Д.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 17л.
1119878
  Жадан С. Потери, которые делают нас счастливыми : проза: рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 4 (1032 ). – С. 163-179. – ISSN 0130-7673
1119879
  Стивенсон Р.Л. Потерпевшие кораблекрушение / Р.Л. Стивенсон. – Москва, 1960. – 375с.
1119880
  Стивенсон Р.Л. Потерпевшие кораблекрушение / Р.Л. Стивенсон. – Горький, 1981. – 319с.
1119881
  Стивенсон Р.Л. Потерпевшие кораблекрушение / Р.Л. Стивенсон. – Фрунзе, 1986. – 778с.
1119882
  Стивенсон Р.Л. Потерпевшие кораблекрушение : роман / Р.Л. Стивенсон. – Одесса : Маяк, 1986. – 318с.
1119883
  Стивенсон Р.Л. Потерпевшие кораблекрушение : роман / Р.Л. Стивенсон. – Одесса : Маяк, 1987. – 318с.
1119884
  Стивенсон Р.Л. Потерпевшие кораблекрушение : рассказы, повести / Р.Л. Стивенсон. – Москва : Правда, 1987. – 477с. – (Мир приключений)
1119885
  Стивенсон Р.Л. Потерпевшие кораблекрушение / Р.Л. Стивенсон. – Одесса, 1989. – 318с.
1119886
  Снегирев В. Потерпевшие крушение в стране шелка и роз / В. Снегирев. – Москва-Л., 1930. – 510с.
1119887
  Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии / Л.В. Франк. – Душанбе, 1977. – 237с.
1119888
  Альперт С.А. Потерпевший в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Альперт С.А.; Харьковск. юрид. ин-т им. Л.М.Кагановича. – Харьков, 1952. – 20 с.
1119889
  Матевосян Г.А. Потерпевший в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Матевосян Г.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 21л.
1119890
  Савицкий В.М. Потерпевший в советском уголовном процессе. / В.М. Савицкий, И И. Потеружа, . – Москва, 1963. – 171с.
1119891
  Мудрак И.В. Потерпевший в уголовном производстве: проблемы защиты прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 321-324. – ISSN 2219-5521
1119892
  Савинов В.Н. Потерпевший в уголовном процессе : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.09 / Савинов В. Н.; МВССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1978. – 17л.
1119893
  Кишиев Алхас Халыг оглы Потерпевший на дознании и предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: 12715 / Кишиев Алхас Халыг оглы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1972. – 34л.
1119894
  Дубривный В.А. Потерпевший на предварительном следствии в советском уголовном процессе / В.А. Дубривный. – Саратов, 1966. – 100с.
1119895
  Кокорев Л.Д. Потерпевший от преступления в советском уголовном процессе / Л.Д. Кокорев. – Воронеж, 1964. – 139с.
1119896
   Потерпевший от преступления. Сб. ст.. – Владивосток, 1974. – 216с.
1119897
  Михайліченко Т. Потерпіла особа при вчиненні злочину, що передбачений статтею 197 КК України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 43-45
1119898
  Дуфенюк О.М. Потерпілий-медіатор-підозрюваний: дев"ять років практики посередництва в Україні // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (11). – С. 29-38. – ISSN 2617-4162
1119899
  Гошовський М.І. Потерпілий в кримінальному процесі України / М.І. Гошовський, О.П. Кучинська. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 192с. – ISBN 966-7302-03-2
1119900
  Циганюк Ю.В. Потерпілий в кримінальному роцесі країн континентальної правової системи та України: порівняльно-правове дослідження // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 119-125
1119901
  Павлік О. Потерпілий в системі кримінально-внконавчих відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 103-107.
1119902
  Гребьонкін А. Потерпілий від втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-103
1119903
  Шевченко М. Потерпілий від злочинів проти журналістів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 241-243
1119904
   Потерпілий від злочину : (міждисциплінарне правове дослідження): монографія / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, М.В. Сенаторов, В.С. Зеленецький, Л.М. Лобойко та ін.; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; за заг ред.: Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова. – Харків : Кроссроуд, 2008. – 364с. – ISBN 978-966-8759-45-1
1119905
  Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві : Монография / М.В. Сенаторов; За ред. В.І. Борисова; Ін-т вивчення проблем злочинності; Академії правових наук України. – Харків, 2006. – 208с. – Парал. тит. стр. рос. та англ. мовами. – ISBN 966-458-003-1
1119906
  Борисов В. Потерпілий від злочину як соціальний суб"єкт кримінально-правової охорони // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 100-107. – ISSN 1026-9932
1119907
  Сенаторов М. Потерпілий від злочину: значення для кваліфікації злочину та призначення покарання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.110-113. – ISSN 0132-1331
1119908
  Присяжнюк Т.І. Потерпілий від злочину: проблеми правового захисту / Т.І. Присяжнюк; НАНУ, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 240с. – ISBN 978-966-364-522-3
1119909
  Ладанівська Н.І. Потерпілий від кримінального правопорушення у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ладанівська Наталія Іванівна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1119910
  Буряк К.М. Потерпілий у злочині перешкоджання законній професійній діяльності журналіста // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 19-27. – ISSN 2408-9257
1119911
  Аленін Ю. Потерпілий у кримінальному провадженні: деякі питання / Ю. Аленін, І. Гловюк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 112-119. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню кримінально-процесуального статусу потерпілого на основі положень КПК України 2012 р. Розглянуто порядок набуття процесуального статусу потерпілого, виокремлено проблемні аспекти цього порядку. Детально розглянуто порядок ...
1119912
  Блажівський Євген Потерпілий у складах злочинів, які встановлюють відповідальність // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 5-12
1119913
  Плисюк Н.М. Потерпілий у складі умисного вбиства при перевищенні меж необхідної оборони або в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 93-101. – ISSN 2078-9165
1119914
  Володавська О. Потерпілий як кваліфікуюча ознака зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 135-138
1119915
  Пилипенко Є.В. Потерпілий як обов"язкова ознака перешкоджання законній діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 92-101. – ISSN 2524-0323
1119916
  Рибалка О. Потерпілий як суб"єкт доказування у кримінальних справах приватного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 176-179
1119917
  Ляпунова Н. Потерпілий як суб"єкт кримінальних правовідносин / Н. Ляпунова, І. Митрофанов // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 87-92.
1119918
  Осінська О.М. Потерпілий як суб"єкт кримінальних процесуальних правовідносин : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Осінська Ольга Миколаївна ; М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1119919
  Давиденко С. Потерпілий як суб"єкт кримінально-процесуального доказування при обранні, зміні та скасуванні запобіжних заходів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 256-265.
1119920
  Шаповалова Л.І. Потерпілий як суб"єкт кримінально-процесуальної діяльності в судових стадіях кримінального процесу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шаповалова Л.І. ; Нац. акад. внутрішніх справ МВС України. – Київ, 2001. – 209 л. – Додатки: л.203-209. – Бібліогр.: л.186-203
1119921
  Пилипчук В. Потерпілий, жертва та постраждалий у науці кримінального права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 360-361
1119922
  Гайворонська І. Потерпілий, як сторона примирення в справах публічного обвинувачення у кримінально-процесуальному праві України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 346-351. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1119923
  Червінчук А. Потерпілі від злочинів: журналістські стратегії репрезентації історій в українських ЗМІ // Діалог. Медіастудії : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи ; редкол.: О. Іванова, І Грєбцова, М. Польовий [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 26. – С. 189-207. – ISSN 2308-3255
1119924
  Синенький Ю. Потерті скалки / Юрій Синенький. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2004. – 20с. – ISBN 966-7833-83-6
1119925
  Суркова Л.П. Потеря массы, переменность периодов и эффект Барра у затменных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Суркова Л.П.; ОГУ. – Одесса, 1973. – 16л.
1119926
  Бонч-Бруевич Потеря нами Галиции в 1915 году / Бонч-Бруевич. – М.
ч. 1. – 1920. – 120с.
1119927
  Андреева Е. Потеря трудового потенциала России. Анализ смертности // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 9. – С. 43-65
1119928
   Потеря устойчивости и выпучивание конструкций: теория и практика.. – М., 1991. – 423с.
1119929
  Дмитриев И.С. Потеря электроно быстрыми многозарядными ионами в газообразных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дмитриев И.С.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1962. – 11л.
1119930
  Завадский Марк Потерявшиеся острова / Завадский Марк, Виллафранки Виджей // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 46-63 : фото
1119931
  Абелль К. Потерянная мелодия : [Пьеса] / К. Абелль ; [Пер. с дат. Ю. Яхниной] ; [Послеслов. Вл. Матусевича]. – Москва : Искусство, 1960. – 103 с.
1119932
  Гонейм М.З. Потерянная пирамида / М.З. Гонейм. – М., 1959. – 120с.
1119933
  Лацис В.Т. Потерянная родина : роман / В.Т. Лацис; пер. с латыш. М.Михалевой. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 312 с.
1119934
  Лацис В.Т. Потерянная родина : роман / В.Т. Лацис; пер. с латыш. В.Долошенко и Д.Дмитриева. – Рига : Лиесма, 1979. – 312 с.
1119935
  Мирный П. Потерянная сила : Роман / П. Мирный; Пер. с укр. П. Карабана. – Москва : ГИХЛ, 1948. – 368с.
1119936
  Папазян В. Потерянная справедливость : повести и рассказы / Вртанес Папазян: перевод. – Ереван : Айастан, 1972. – 208 с.
1119937
  Гринев В.Б. Потерянное десятилетие - контуры новейшей политической и экономической истории Украины / В.Б. Гринев, А.С. Гугель; МАУП. – Киев : МАУП, 2001. – 432с. – ISBN 966-608-141-5
1119938
  Миронова Д.Д. Потерянное детство / Д.Д. Миронова. – М., 1959. – 55с.
1119939
  Адамбеков С. Потерянное золото, или... Невеста под огнем : роман / Садыкбек Адамбеков ; [пер. с каз. Ю. Плашевского]. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 368 с. : ил.
1119940
  Адамбеков С. Потерянное золото, или... Невеста под огнём : роман / Садыкбек Адамбеков ; [пер. с каз. Ю.Плашевского ; худож. Б. Калистратов]. – Алма-Ата, 1979. – 368 с. : ил.
1119941
  Краснова Н.П. Потерянное кольцо / Н.П. Краснова. – М., 1986. – 109с.
1119942
  Вейзенборн Г. Потерянное лицо / Г. Вейзенборн. – Москва, 1959. – 98с.
1119943
  Бондаренко Б.Е. Потерянное мной / Б.Е. Бондаренко. – М, 1973. – 272с.
1119944
  Черненко Г. Потерянное первенство // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2012. – № 6 (945). – С. 48-51. – ISSN 0320-331Х


  На Западе прочно закрепилось убеждение, что радио изобрёл итальянец Гульельмо Маркони. И всё потому, что А,С. Попов не позаботился взять патент на своё великое изобретение.
1119945
  Караджале И.Л. Потерянное письмо / И.Л. Караджале. – М, 1974. – 270с.
1119946
  Караджале И.Л. Потерянное письмо. Рассказы // Стихотворения : перевод с румунского / В. Александри. – Москва : Художественная литература, 1975. – С. 339-556. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 126 ;Серия вторая. Литература XX века)
1119947
  Нексе М.А. Потерянное поколение / М.А. Нексе. – М, 1961. – 512с.
1119948
  Линке П. Потерянное поколение в мастерской будущего (Три очень личных наблюдения по поводу одного неоконченного события) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 1. – С. 86-90. – ISSN 0235-1188
1119949
  Кетелаури С.Х. Потерянное сокровище / С.Х. Кетелаури. – Тбилиси, 1977. – 239с.
1119950
  Ренье-де А. Потерянное счастье / А. Ренье-де. – Ленинград, 1925. – 132с.
1119951
  Шубинский Валерий Потерянные возможности // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 212-217 : фото
1119952
  Григорян О. Потерянные письма : стихи, поэмы / О. Григорян. – Москва, 1985. – 79 с.
1119953
  Паустовский К.Г. Потерянные романы / К.Г. Паустовский. – Калуга, 1962. – 254 с.
1119954
  Карпентьер А. Потерянные следы : роман / Алехо Карпентьер ; пер. с исп. Л. Синявской. – Москва : Художественная литература, 1964. – 326 с.
1119955
  Джумагельдиев Т. Потерянный : роман / Т. Джумагельдиев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 254 с.
1119956
  Джумагельдыев Т. Потерянный : роман / Т. Джумагельдыев. – Москва, 1987. – 509 с.
1119957
  Волосков В.В. Потерянный "зоопарк" / В.В. Волосков. – Москва, 1968. – 47с.
1119958
   Потерянный город Z : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 114-121
1119959
  Житинский А.Н. Потерянный дом, или Разговоры с милордом / А.Н. Житинский. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 584с.
1119960
  Лурия А.Р. Потерянный и возвращенный мир : (история одного ранения) / А.Р. Лурия. – Москва : Изд-во МГУ, 1971. – 124 с.
1119961
  Авижюс Й.К. Потерянный кров : роман / Й.К. Авижюс. – Москва : Художественная литература, 1972. – 96 с. – (Роман-газета)
1119962
  Авижюс Й.К. Потерянный кров : роман / Йонас Авижюс; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1974. – 560 с. : ил.
1119963
  Авижюс Й.К. Потерянный кров : роман / Йонас Авижюс; пер. с лит. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета)
кн.1, 2. – 1977. – 96 с. : ил.
1119964
  Авижюс Й.К. Потерянный кров : роман / Йонас Авижюс; пер. с лит. В.Чепайтеса. – Москва : Художественная литература, 1980. – 556 с. – (Библиотека произведений, удостоенных Ленинской премии)
1119965
  Авижюс Й.К. Потерянный кров : роман / Йонас Авижюс; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1983. – 496 с. : портр.
1119966
  Авижюс Й.К. Потерянный кров : роман / Йонас Авижюс ; авториз. пер. с литов. Г. Кановича ; [худож. В. Сорокин]. – Кишинев : Литература артистикэ, 1987. – 508 с.
1119967
  Авижюс Й.К. Потерянный кров : роман / Йонас Авижюс ; авториз. пер. с литов. Г. Кановича. – Москва : Известия. – (Библиотека "Дружбы народов" : в 15 т.)
Т. 1, кн. 3. – 1991. – 397, [1] с. : ил.
1119968
  Авижюс Й.К. Потерянный кров : роман / Йонас Авижюс ; авториз. пер. с литов. Г. Кановича. – Москва : Известия. – (Библиотека "Дружбы народов" : в 15 т.)
Т. 2, кн. 4 : послесл. Л. Теракопян, с. 445-462. – 1991. – 461, [2] с. : ил.
1119969
  Уоллес Э. Потерянный миллион / Э. Уоллес. – Киев, 1991. – 279с.
1119970
  Мильтон Джон Потерянный рай / Джон Мильтон ; пер с англ. Арк. Штейнберга. – Москва : Художественная литература, 1982. – 414 с.
1119971
  Мильтон Джон Потерянный рай и Возвращенный рай : поэмы Джона Мильтона : с 50 картинами Густава Дорэ : пер. с англ. А. Шульговской : с англ. текстом / Мильтон Джон. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – XVIII, 334 с.
1119972
  Клугер Д. Потерянный рай шпионского романа // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 8. – С.168-175. – ISSN 1728-8568
1119973
  Мильтон Дж. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец / Джон Мильтон ; [вступ. статья А. Аникста (с. 5-24) ; примеч. И. Одаховской ; ил. Г. Доре]. – Москва : Художественная литература, 1976. – 573 с. : 9 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 45 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
1119974
  Арбузов А.Н. Потерянный сын / А.Н. Арбузов. – Москва : Искусство, 1961. – 96 с.
1119975
  Прибытков В.С. Потерянный экипаж / В.С. Прибытков. – М, 1965. – 288с.
1119976
  Тука Тина Потеряный рай // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 74-75 : фото
1119977
  Просецкий Э.П. Потерять и найти. / Э.П. Просецкий. – Москва, 1984. – 317с.
1119978
  Лавриненко Анна Потеряшка : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 11 (1015). – С. 100-119. – ISSN 0130-7673
1119979
  Бенелли Сем Потеха за потеху : lраматическая поэма в 4-х действиях / Сем Бенелли ; перевод М. Чайковского. – [Москва] : [ Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°], 1911. – 80 с. – Пер. также под загл. "Ужин шуток"
1119980
  Никитин Ю.З. Потехе час / Ю.З. Никитин. – М, 1980. – 175с.
1119981
  Лифшиц В.А. Потехе час. / В.А. Лифшиц. – Москва, 1972. – 152с.
1119982
   Потешки. Считалки. Небылицы.. – М., 1989. – 347с.
1119983
  Стукало В.І. Потижневі плани вивчення розділів і тем програми предмета "Захист Вітчизни" учнямит 10-х і 11-х класів (2005-2008 навчальний рік) // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 44-46 : табл.
1119984
  Болгарова М.Ю. Потир з храму Архістратига Михаїла Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: дослідження, атрибуція / М.Ю. Болгарова, С.М. Шелапов // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 190-194. – ISBN 978-966-136-493-5
1119985
  Довги О. Потирът на розите : избрана поезия / Олексий Довги ; превод Калоян Праматаров. – София : Сонм, 2012. – 180, [3] с. : іл., портр. – ISBN 978-954-8523-18-9
1119986
   Потік = Flow : [фотоальбом] / Іван Чернічкін, Валентин Бо, Юрій Салабай, Марія Войнова. – Київ : Бланк-Прес, 2012. – 190, [2] с. : фотоіл. – Текст парал. укр.. англ. – ISBN 978-966-8843-14-3
1119987
  Чиксентмігаї М. Потік = Flow : психологія оптимального досвіду / Мігай Чиксентмігаї ; [пер. з англ. Луіс Г.Ф.]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 367, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : Flow. The psychology of optimal experience / Mihaly Csikszentmihalyi. New York: Harper Perennial Modern Classics, 2008. – Бібліогр.: с. 359-368. – ISBN 978-617-12-2564-0
1119988
  Чорнобривець С.А. Потік життя : роман / С.А. Чорнобривець; Степан Чорнобривец. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 416 с.
1119989
  Колісник С. Потік життя як матеріал для творчості // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (91). – С. 66-76


  Аналізуючи листування В. Винниченка з Є. Чикаленком, М. Коцюбинським та М. Горьким, з"ясуватицентральні компоненти епістолярію письменника, простежити еволюцію творчого і політичного становлення видатного діяча України
1119990
  Фарина І. Потік поетичної свідомости від Володимира Дячуна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 5 липня (№ 13). – С. 5
1119991
  Джигіта А. Потік свідомості та іманентний час у феноменологічної концепції Едмунда Гусерля // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 780 : Філософські науки. – С. 17-22. – ISSN 0321-0499
1119992
  Соболь В. Потік спогадів, документів, вражень у формі руху смислів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 20-32. – ISSN 1728-9572


  Аналіз хроніки-епопеї Валерія Шевчука "На березі часу", зокрема частини "Мій Житомир. Світ перед очима".
1119993
  Іващенко І. Потойбіч дзеркала: до питання про умови можливості нерефлексійної теорії самосвідомості // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 6-29. – ISSN 0235-7941
1119994
  Дроздовський Д.І. Потойбічні загадки польського Геракліта // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 36-41. – ISBN 978-966-2171-97-6


  "Якщо астрономи стверджують, що у Всесвіті є пропорційність і хаотичність (причому хаотичність — це нелінійна функція Всесвіту, на відміну від пропорційності), то щось подібне можна сказати і про тексти Віткевича-Віткаци, які теж є цілковито ...
1119995
  Сорока П. Потойбічні сльози


  Іван Марчук у шаржах Миколи Дмітруха.
1119996
  Бочаров Д.О. Потойбіччя процесуального: гра, ритуал, міф : матеріали для самостійної роботи / Дмитро Бочаров;Державна митна служба України, Академія митної служби України;Затверджено науково-методичною радою Академії митної служби України, Протокол № 3 від 12.12.2006. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2007. – 50 с.
1119997
  Сулейман Н. Поток / Н. Сулейман. – М., 1986. – 197с.
1119998
  Резникова К. Поток / Ксения Резникова. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 467, [1] с. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-020-0
1119999
  Чернобрывец С.А. Поток жизни : роман / С.А. Чернобрывец; авториз. пер. с укр. Л. Михаловской ; [ил. Н.А. Шеберстов]. – Москва : Советский писатель, 1957. – 276 с., 1 л. ил.
1120000
  Калинин А.Ю. Поток клиентов из Facebook и Instagram : как зарабатывать с помощью соц. сетей : настол. книга для предпринимателей и специалистов / Александр Калинин, Игорь Осецимский, Алексей Аль-Ватар. – Одесса : Астропринт, 2018. – 230, [2] с. – ISBN 978-966-927-422-9
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,