Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1119001
  Петрова П.Е. Практикум "Математическиеметоды анализа в экономике" по курсу "Математические методы в планировании и управлении" / П.Е. Петрова. – Краснодар, 1976. – 56с.
1119002
  Ригина С.Н. Практикум "Оценка агроклиматических ресурсов Вологодской области для жизни и хозяйственной деятельности населения : вести из школ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 54-56 : Табл., додаток. – ISSN 0016-7207
1119003
   Практикум абитуриента. Электричество. – Москва : БюроКвантум. – (Приложение к журналу Квант №2/2003). – ISBN 5-85843-043-0
Випуск 2. – 2003. – 128с.
1119004
  Палладін О.В. Практикум біологічної хімії / О.В. Палладін. – Київ, 1936. – 138с.
1119005
  Палладін О.В. Практикум біологічної хімії / О.В. Палладін та ін. – 2-е вид., доп. – Дніпропетровськ : Держмедвидав, 1940. – 192 с.
1119006
  Муравьев Е.М. Практикум в учебных мастерских : [для пед. ин-тов по спец. № 2120 "Общетехн. дисциплины" и пед. уч-щ по спец. № 2008 "Преподавание труда и черчения в непол. сред. шк."] : в 2 ч. / Муравьев Е.М., Молодцов М.П. – Москва : Просвещение. – (Учебное пособие для педагогических институтов и училищ)
Ч. 1 : Обработка металлов. – 1987. – 271, [1] с. – Библиогр.: с. 270
1119007
  Муравьев Е.М. Практикум в учебных мастерских : [для пед. ин-тов по спец. № 2120 "Общетехн. дисциплины" и пед. уч-щ по спец. № 2008 "Преподавание труда и черчения в непол. сред. шк."] : в 2 ч. / Муравьев Е.М., Молодцов М.П. – Москва : Просвещение. – (Учебное пособие для педагогических институтов и училищ)
Ч. 2 : Обработка древесины и пластмасс. – 1987. – 239, [1] с. – Библиогр. в конце текста
1119008
   Практикум в учебных мастерских и технология конструкционных материалов. – М., 1986. – 191с.
1119009
   Практикум вивчення мови. – Шанхай : Вид-во Хехайського ун-ту, 1990. – 242 с. – Видання китайською мовою
1119010
   Практикум для медицинских сестер гражданской обороны. – Свердловск, 1989. – 400с.
1119011
  Пушкарева Т.Н. Практикум для решения задач по физике / Т.Н. Пушкарева. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета
разд. 1 : Механика. – 1975. – 48с.
1119012
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Волошан І.Г. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-358-0
Ч. 1. – 2009. – 212 с.
1119013
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / МОНУ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-361-0
Ч. 2. – 2009. – 388 с.
1119014
  Липов В.В. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини": тести, практичні та ситуаційні завдання : навчально-практичний посібник / Липов В.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-676-239-2
1119015
  Прокопенко О.В. Практикум для студентів радіофізичного факультету з курсу "Кріогенна електроніка" : тестові запитання до лабораторних робіт / О.В. Прокопенко ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ, 2008. – 16 с.
1119016
  Тарнавський Ю.А. Практикум з Internet-технологій : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Ю.А. Тарнавський; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 136с. – ISBN 966-608-424-4
1119017
  Кравчук О.М. Практикум з аналітичної геометрії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Кравчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-607-6
Ч. 1. – 2012. – 227, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. - Предм. покажч.: с. 220-227. – Бібліогр.: с. 204-205
1119018
  Олексюк С.Т. Практикум з аналітичної хімії / С.Т.Олексюк, В.М.Сомов, С.В.Зима. – Луцьк : Вежа, 1999. – 147с. – Бібліогр.:с.146-147. – ISBN 966-7294-70-6
1119019
  Шевряков М.В. Практикум з аналітичної хімії: Кількісний аналіз : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Шевряков, М.В. Повстяной, Г.О. Рябініна. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-2393-61-3
1119020
  Проценко Д.П. і Мініберг С.Я. Практикум з анатомії рослин / Д.П. і Мініберг С.Я. Проценко. – Київ, 1955. – 223с.
1119021
   Практикум з англійської мови. – Київ, 1969. – 68с.
1119022
  Алова Молозовенко Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : Лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Молозовенко Н.П. Алова, О.М. Старикова; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
в.3. – 1972. – 38с.
1119023
  Алова Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : в.4 / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1974. – 37с.


  Головна увага приділяється таким питанням: системний характер мовних явищ, виявлення в тексті певних структурних елементів; семантико-стилістична характеристика мовних одиниць; співставлення граматичних структур в їх синонімічному співвідношенні.
1119024
  Пістун І.П. Практикум з безпеки життєдіяльності : Навч. посібник / За заг.ред.І.П.Пістун. – Суми : Університетська книга, 2000. – 232с. – ISBN 966-7550-13-3
1119025
  Фердман Д.Л. Практикум з біології / Д.Л. Фердман, Є.Ф. Сопін. – Київ : Радянська школа, 1952. – с.
1119026
   Практикум з біофізики : навчальний посібник / [А.В. Тарновська та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 181, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 163-165 .- Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 162. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-856-2
1119027
  Остапець М.Г. Практикум з біохімії / М.Г. Остапець, Н.М. Романська. – К., 1974. – 255с.
1119028
  Барбухо О.В. Практикум з біохімії : навч. посібник / О.В. Барбухо ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-7496-79-1
1119029
  Дронова О.О. Практикум з ботаніки : до дисципліни "Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології": Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Дронова; МОНУ. – Київ : КНТ, 2006. – 112с. – ISBN 966-373-071-4
1119030
  Перекрест А.Л. Практикум з вивчення методів цифрової обробки сигналів у прикладних програмних пакетах : навч. посібник / А.Л. Перекрест, О.П. Чорний, Г.О. Гаврилець ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : Щербатих О.В., 2015. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-139. – ISBN 978-617-639-063-3
1119031
   Практикум з вищої математики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 248с. – ISBN 966-608-335-3
1119032
  Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики : навч. посібник для ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 966-7112-79-9
Ч. 1 : Елементи алгебри та аналітичної геометрії / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2005. – 392, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 290
1119033
   Практикум з вищої математики : навчальний посібник / Т.В. Блудова, І.Ф. Греджук, І.А. Джалладова, А.Б. Волощенко, О.І. Лютий; Т.В.Блудова [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 404 с. – Тетяна Володимирівна. – ISBN 966-574-830-0
1119034
  Турчанінова Л.І. Практикум з вищої математики : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.І. Турчанінова, О.В. Доля ; МОНУ, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Кондор, 2007. – 172с. – ISBN 978-966-351-145-0
1119035
  Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 978-966-8924-31-6
Ч. 2 : Вступ до математичного аналізу; диференціальне та інтегральне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2007. – 459, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 459
1119036
   Практикум з вищої математики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за нематематичними напрямами підготовки / [В.І. Беспальчук та ін.] ; за ред. В.О. Коваля ; М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технологічний ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 447, [1] с. – ISBN 978-966-683-158-6
1119037
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 1 : Лінійна алгебра. – 2010. – 131, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131
1119038
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-8447-58-7
Ч.1. – 2010. – 389, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-388
1119039
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 2 : Аналітична геометрія. – 2010. – 124, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 124
1119040
   Практикум з вищої математики : навч. посіб. [для вищих навч. закл.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : Закарп. держ. ун-т. – ISBN 978-966-2075-10-6
Ч. 3 : Ряди; звичайні диференціальні рівняння / Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Король І.Ю., Поляк С.С. – 2011. – 334, [2] с. – Предм. покажч.: с. 329-335. – Бібліогр.: с. 327-328
1119041
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-933-0
Модуль 3 : Вступ до математичного аналізу. – 2012. – 206, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 205
1119042
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-934-7
Модуль 4 : Диференціальне числення функцій однієї змінної. – 2012. – 132, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 131
1119043
   Практикум з вищої математики : навч. посібник для ВНЗ / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпатський державний університет. – ISBN 978-966-2075-23-6
Ч. 4 : Функції комплексної змінної; операційне числення; рівняння математичної фізики /Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Король І.Ю., Поляк С.С. – 2012. – 383. [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 380-383. – Бібліогр.: с. 378-379
1119044
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-935-4
Модуль 5 : Інтегральне числення функцій однієї змінної. – 2012. – 108, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 107
1119045
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-289-010-5
Ч. 2. – 2014. – 414, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. назви розд. – Бібліогр.: с. 411-413
1119046
  Ляшенко О.І. Практикум з вищої математики для економістів : навч. посібник / О.І. Ляшенко, Т.В. Кравець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київский університет, 2013. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-177. – ISBN 978-966-439-677-3
1119047
   Практикум з вищої математики. Комп"ютерна система для дистанційного навчання : навч. посібник : [у 2 ч.] / [В.С. Шебанін, О.В. Шебанін, І.П. Атаманюк та ін.]. – Миколаїв : МНАУ. – ISBN 978-617-7149-26-1
Ч. 2 : / [В.С. Шебанін, О.В. Шебаніна, І.П. Атаманюк та ін.]. – 2018. – 388 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: с. 386-387. – Бібліогр.: с. 385
1119048
   Практикум з газової хроматографії : навч. посібник / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Левчик, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 71
1119049
  Каплан Л.Л. Практикум з гістології з основами ембріології / Л.Л. Каплан. – К., 1965. – 143с.
1119050
  Антипчук Ю.П. Практикум з гістології з основами ембріології : навч. посіб. для студ. природн. та природн.-географ. фак. пед. ін-тів / Ю.П. Антипчук. – Київ : Вища школа, 1978. – 152 с.
1119051
  Паращук В.Ю. Практикум з граматики англійської мови : Навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів іноземних мов, спеціальность "англійська мова" / В.Ю. Паращук, Л.Ф. Грицюк. – 1-е видання. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 239с. – ISBN 966-7401-40-5


  Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультетів іноземних мов, спеціальність "англійська мова".
1119052
  Орлова І.С. Практикум з граматики іспанської мови : морфологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.С. Орлова ; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-8407-86-4
1119053
  Наконечний Ю.І. Практикум з грунтознавства і географії грунтів : навч. посібник / Ю.І. Наконечний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 373, [1] с., [10] арк. фотоіл. : табл., іл. – Імен. покажч.: с. 371-373. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0019-3
1119054
   Практикум з давньої і середньовічної історії України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 200 с.
1119055
  Швай О.Л. Практикум з дискретної математики : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О.Л. Швай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 235, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. - Предм. покажч.: с. 230-235. – Бібліогр.: с. 205-206. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-580-2
1119056
  Востріков В.П. Практикум з дисципліни "Інтелектуальна власність" : навч. посібник для студентів спец. 274 "Автомобільний транспорт" і 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / В.П. Востріков, О.Г. Кірічок, В.М. Стрілець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 146, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 73-77. – ISBN 978-966-327-386-0
1119057
  Герасимов Г.Г. Практикум з дисципліни "Системи виробництва і розподілу енергоносіїв" : навч. посібник / Г.Г. Герасимов, В.В. Куба ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2020. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 88-90. – ISBN 978-966-327-447-8
1119058
  Пріб К.А. Практикум з діагностики в системі управління : [навч. посібник] / К.А. Пріб, Н.І. Патика, Г.Д. Лендєл ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2016. – 202, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 192-197. – ISBN 978-617-649-038-8
1119059
  Черняк О.І. Практикум з економетрики : навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / О.І. Черняк, Г.О. Харламова, Н.В. Слушаєнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 149-152. – ISBN 978-966-439-611-7
1119060
  Корольов О.А. Практикум з економетрії: завдання з практичними рекомендаціями, алгоритмами та прикладом їх наскрізного виконання : навчальний посібник для студ. / О.А. Корольов, В.В.Рязанцева ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-91-0
Ч.1 : Регресійний аналіз. – 2002. – 250 с.
1119061
  Горянський В.Ф. Практикум з економіки сільскогосподарського виробницства / В.Ф. Горянський; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Вища школа при КДУ, 1976. – 80с.
1119062
  Романенко І.Н. та ін. Практикум з економіки соціалістичного сільського господарства / І.Н. та ін. Романенко. – Київ, 1965. – 100с.
1119063
  Миколайчук О.Г. Практикум з електронографії : посібник / О.Г. Миколайчук, О.М. Когут. – Львов : Вища школа, 1977. – 102 с.
1119064
  Андрієвський С.К. Практикум з електротехніки : для 10 класу / С.К. Андрієвський, О.Л. Бартновський. – Київ : [б. в.], 1957. – 152 с.
1119065
  Утевська Є.Л. Практикум з загальної хімії / Є.Л. Утевська. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1958. – 352с.
1119066
  Гончаров А.І. Практикум з загальної хімічної технології : навчальний посібник для студентів хімічних факультетів університетів та природничих факультетів педагогічних інститутів / А.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 1973. – 208с.
1119067
  Черкас Н.В. Практикум з ідіоматики англійської мови = English idioms in use : навчальний посібник / МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 236 с. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-613-684-1
1119068
  Диняк О.В. Практикум з інженерної геології : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Диняк, А.В. Шостак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92. – ISBN 978-966-439-649-0
1119069
  Луців Р.В. Практикум з інтегральної мікроелектроніки / Р.В. Луців, А.О. Дружинін. – Львів
Ч. 1. – 1972. – 116 с.
1119070
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : Навч. посібник / Я.М. Глинський. – 3-є доп.вид. – Львів : Деол, 2000. – 224с. – ISBN 966-7449-03-3
1119071
   Практикум з інформатики для математиків та економістів / Гече Ф.Е. [ та ін. ] ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Математичний ф-т, Кафедра кибернетики і прикладної математики. – Ужгород : Говерла, 2008. – 184с.
1119072
  Телешун С.О. Практикум з інформаційно-аналітичної діяльності в публічній політиці та роботі правоохоронних і спеціальних служб / С.О. Телешун. – Київ : Кручінін Л.Ю., 2009. – 168 с.
1119073
  Кирилюк Ф.М. Практикум з історії зарубіжних політичних вчень : навч.-метод. комплекс / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-359-8
Ч. 1. – 2015. – 399 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим.
1119074
  Демченко О.П. Практикум з історії педагогіки : навч.-метод. посіб. для викладачів історії педагогіки, на допомогу студ. пед. ВНЗ / О.П. Демченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 430, [2] с. : іл. – Додатки: с. 398-417. – Бібліогр.: с. 418-430 та в кінці тем. – ISBN 978-966-194-113-6
1119075
  Ханстантинов В.О. Практикум з історії політичних і правових вчень : навч. посібник / В.О. Ханстантинов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2014. – 199, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 160-182. - Слов. персоналій з історії політ. і прав. вчень: с. 183-198. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-617-7149-09-4
1119076
  Кондратик Л.Й. Практикум з історії соціології : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Й. Кондратик, Т.П. Ліщук-Торчинська ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-669-4 (ч. 1)
Ч. 1 : Протосоціологія. – 2014. – 179, [1] с. : табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в кінці тем
1119077
  Гроссман Ю.М. Практикум з історії Стародавнього Сходу / Ю.М. Гроссман. – Львів
Т. 1. – 1978. – 94 с.
1119078
  Захарова О.О. Практикум з історії Стародавнього Сходу : [навчально-методичний посібник] / О.О. Захарова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-2482-43-0
1119079
   Практикум з історії Стародавньої Греції та Риму : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. всесвіт. історії ; [уклад.]: С.А. Кісіль, Л.З. Медалієва ; [наук. ред. О.Г. Перехрест]. – [2-ге вид., стер.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 279, [1] с. – На обкл., тит. арк., уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 7-25 та в кінці тем. – ISBN 978-966-355-108-3
1119080
  Світлична В.В. Практикум з історії України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 341, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-222-966-0
1119081
  Гринь О.В. Практикум з історії України литовсько-польської доби : [навч. посібник] / О.В. Гринь ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 414-423 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2482-71-3
1119082
  Приседько В.Л. Практикум з картографії : навчально- методичний посібник / КНУШ ; В.Л. Приседько. – Київ : Київський університет, 2004. – 68 с.
1119083
  Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів : навчальний посібник / І.Я. Папіш, Т.С. Ямелинець ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 450 с. – ISBN 978-966-613-638-4
1119084
  Приседько В.Л. Практикум з картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : Видавництво Українського Фітосоціологічного центру, 2011. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-966-306-146-8
1119085
  Нестерович В.Ф. Практикум з Конституційного права України / В.Ф. Нестерович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 639, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 585-628 та в кінці глав. – ISBN 978-617-7605-11-8
1119086
  Нор Т В. Практикум з кримінального процесу України / Т В. Нор, . – Л, 1994. – 228с.
1119087
   Практикум з кримінального процесу України : навч. посібник : до 180-річчя Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / [авт.-уклад.: Бишевець О.В., Гринюк В.О., Дунаєвська Л.Г. та ін.] ; за ред.: М.А. Погорецького та Н.П. Сизої ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2015. – 225, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-566-310-3
1119088
  Романюк М.О. Практикум з кристалооптики і кристалофізики : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.О. Романюк ; М-во і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 361, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-343 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-930-9
1119089
  Лисенок О.В. Практикум з курсу "Аналіз банківської діяльності" : навч. посібник / О.В. Лисенко ; [редкол.: М.І. Диба (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 306, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-341-4
1119090
   Практикум з курсу "Безпека життєдіяльності" : для студентів вищих навч. закладів / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко, Л.А. Васьковець, Т.В. [та ін.] Горбач; В.В. Березуцький [ та ін.] ; [за ред. В.В. Березуцького] ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : Факт, 2007. – 168 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 163. – ISBN 966-637-396-3
1119091
  Шевченко В. Практикум з курсу "Видавничиі стандарти" : для студентів відділень "Видавнича справа та редагування", "Менеджмент засобів масової комунікації / В. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 60 с.
1119092
  Матвієнко О.В. Практикум з курсу "Теорія виховання" / МОНУ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Олена Валеріївна Матвієнко. – Київ : Стилос, 2001. – 256с. – ISBN 966-7321-95-9
1119093
  Чепрасов В.Г. Практикум з курсу загальної астрономії : посібник / В.Г. Чепрасов. – Київ : Радянська школа, 1967. – 192 с.
1119094
  Чепрасов В.Г. Практикум з курсу загальної астрономії : посібник / В.Г. Чепрасов. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1976. – 256 с.
1119095
   Практикум з курсу історії України : посібник для студ. природничих факультетів / М.М. Карабанов, О.О. Бондарчук, О.В. Даниленко, Ю.А. Горбань, Л.В. [ та ін. ] Дячук; Карабанов М.М. [ та ін. ] ; КНУТШ; Історичний факультет, Каф-ра української історії та етнополітики ; [ від. за вип. В.Є. Кругляков ]. – Київ, 2003. – 60 с. – ISBN 966-574-472-0
1119096
  Ярмоленко Т. Практикум з курсу практичної стилістики української мови / Т. Ярмоленко. – К, 1966. – 31с.
1119097
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.1 : Лексичний мінімум з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів. – 2003. – 92с.
1119098
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.2 : Навчальна латинська фразеологія для студентів-юристів. – 2003. – 136с.
1119099
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.3 : Діалоги, запитання та відповіді латинською мовою на життєво-побутові теми. – 2003. – 82с.
1119100
  Квеселевич Д.І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови : Навчальний посібник / Д.І. Квеселевич, В.П. Сасіна; Мін-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – 117с. – ISBN 966-7603-26-8
1119101
  Дяків Х.Ю. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн : навч. посібник / Христина Дяків ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145-151. – ISBN 978-617-10-0193-0
1119102
  Ізюмченко Л.В. Практикум з лінійної алгебри : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 136, [1] с., включ. обкл. : табл. – Бібліогр.: с. 136
1119103
  Базилевич В.Д. Практикум з макроекономіки : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Баластрик Л.О ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-439-092-4
1119104
  Жарська І.О. Практикум з маркетингу : теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи : навч. посібник / І.О. Жарська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант ВІО СОІУ, 2016. – 262, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-262. – ISBN 978-617-7253-54-8
1119105
  Дутка Г.Я. Практикум з математики для економістів : навч. посібник / Дутка Г.Я. ; МОУ ; Національний банк Укр. ; Львів. банківський коледж. – Львів : Львівський банківський коледж Національного банку України, 1998. – 362 с. – ISBN 966-7330-15-Х
1119106
  Шунда Н.М. Практикум з математичного аналізу / Н.М. Шунда, А.А. Томусяк. – Киъв : Вища школа, 1993. – 375 с.
1119107
  Шунда Н.М. Практикум з математичного аналізу : Інтегральне числення. Ряди.Навчальний посібник / Н.М. Шунда, А.А. Томусяк. – Київ : Вища школа, 1995. – 541с. – ISBN 5-11-004276-4
1119108
  Ващук Ф.Г. Практикум з математичного аналізу : навч. посібник / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк, А.І. Моца; М-во освіти України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Карпати. – ISBN 5-7757-0789-3
Ч. 1 : Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С., Моца А.І. – 1999. – 185, [3] с. : іл., табл.
1119109
   Практикум з математичного аналізу : навч. посібник. – Ужгород : Карпати. – ISBN 966-7725-23-5
Ч. 2 : Інтегральне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2000. – 186, [2] с. : іл.
1119110
   Практикум з математичного аналізу : навчальний посібник / М.В. Заболоцький, С.І. Фединяк, П.В. Філевич, К.А. Червінка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-613-696-4
1119111
  Григорків В.С. Практикум з математичного програмування / В.С. Григорків, М.В. Бойчук. – Чернівці, 1995. – 244 с.
1119112
  Іванюта І.Д. Практикум з математичного програмування : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Іванюта І.Д., Рибалка В.І., Рудоміно-Дусятська І.А.; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-8407-87-1
1119113
  Русаков М.Г. Практикум з методики викладання географії / М.Г. Русаков. – Київ, 1960. – 119с.
1119114
  Башманівська Л.А. Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / Л.А. Башманівська, Н.М. Білоус ; М-во освіти і науки Укарїни, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Київ : Слово, 2013. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. : с. 95-112 та в кінці модулів. – ISBN 978-966-194-148-8
1119115
  Лук"янчиков Є. Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів - сучасна корисна навчально-методична праця [рецензія] / Є. Лук"янчиков, Ю. Чорноус // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 185-186. – ISSN 1026-9932
1119116
   Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад.: Ахтирська Н.М. та ін.] ; за ред. проф. М.А. Погорецького, доц. Д.Б. Сергєєвої. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2015. – 167, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 164-167 та в кінці тем. – ISBN 978-617-566-309-7
1119117
   Практикум з методів обчислень : Методичні вказівки та навчальні завдання до практичних і лабораторних робіт із чисельного розв"язання рівнянь і систем / М.М. Москальков, А.І. Риженко, С.О. Войцеховський, А.В. Кузьмін, О.Ф. та ін. Кашпур; М.М. Москальков, А.І. Риженко, С.О. Войцеховський, А.В. Кузьмін та ін.; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 80с. – ISBN 966-608-504-6
1119118
  Лук"яненко Д.Г. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри : навчальний посібник / Д.Г. Лук"яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 292 с. – ISBN 966-574-860-2
1119119
  Векірчик К.М. Практикум з мікробіології : Навч. посібн. для студ. природнич. спеціальностей вищих педагогіч. навч. закл. / К.М. Векірчик. – Київ : Либідь, 2001. – 144с. – ISBN 966-06-0104-2


  Подано основні відомості про загальні правила ро-боти в мікробіоло-гічній лабораторії, користування мікробіологічним обладнанням. Викладено методику проведення 45 лабораторних робіт з мікробіології з коротким попереднім описом теоретичних ...
1119120
   Практикум з мікроекономіки : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, А.І. Ігнатюк, С.В. Слухай ; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 303 с. – ISBN 978-966-439-097-9
1119121
   Практикум з мікроекономіки до підручника "Мікроекономіка" за науковою редакцією А.П. Наливайка / [Є.В. Прохорова (керівник) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 522, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-483-677-4
1119122
  Глибовець А.М. Практикум з мови програмування Сі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / А.М. Глибовець, М.М. Глибовець, В.С. Проценко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 209 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. – ISBN 987-966-518-543-7
1119123
  Космацька Н.В. Практикум з мовної комунікації (французька мова) : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Космацька ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Логос, 2014. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-837-0
1119124
  Чайковська М.П. Практикум з моделювання діяльності підприємств : навч.-метод. посібник / М.П. Чайковська, А.В. Жарова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2013. – 188, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-188. – ISBN 978-617-689-058-4
1119125
  Воронкова О.С. Практикум з молекулярної біології : навч. посібник / О.С. Воронкова, А.І. Вінніков. – Дніпро : Ліра, 2017. – 86, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 978-966-383-822-9
1119126
   Практикум з навчальної дисципліни "Вища математика для економістів" на основі MatLab : Навчально-практичний посібник / О.Г. Тижненко, Є.В. Рєзнік, О.О. Єгоршин, Л.М. Малярець, Г.В. Усіна, К.М. Дубовик, Л.О. Норік, Б.В. та ін. Сенкевич; МОНУ; ХНЕУ; Тижненко О.Г., Рєзнік Є.В., Єгоршин О.О., Малярець Л.М., Усіна Г.В., Дубовик К.М., Норік Л.О., Сенкевич Б.В. та ін.; За ред. Л.М. Малярець. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 192с. – ISBN 966-676-143-2
1119127
  Ушакова І.О. Практикум з навчальної дисципліни "Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації" : навч.-практичний посібник / Ушакова І.О., Плеханова Г.О. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 344 с. – Бібліогр.: с. 245-250. – ISBN 978-966-676-625-3
1119128
  Щербаков О.В. Практикум з навчальної дисципліни "Теорія алгоритмів" : навч.-практ. посібник / Щербаков О.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 150, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 148-149. – ISBN 978-966-676-502-7
1119129
  Деркач Ф.А. Практикум з неорганічної хімії : учбовий посібник / Ф.А. Деркач. – Львів : Львівський університет, 1962. – 448с.
1119130
  Деркач Ф.А. Практикум з неорганічної хімії / Ф.А. Деркач. – Львів, 1966. – 334с.
1119131
   Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей : навчальний посібник / М.М. Гавриш, О.О. Гавриш, О.П. Дмитренко, І.Г. Островська, Л.С. Сівірін; Гавриш М.М. [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 128 с. – На обкл.: Deitsch fur Wirtschaftsstudenten. – ISBN 966-574-825-4
1119132
  Вакал Є.С. Практикум з операційних систем Windows : Методичні вказівки / Є.С. Вакал, С.Г. Карпенко, О.С. Тригуб; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 248с. – ISBN 966-608-419-8
1119133
  Рудько С.М. Практикум з оптики та спектроскопії : Хвильова оптика: Методична розробка / С.М. Рудько; Під заг. ред. О.А. Шишловського. – Київ, 1975. – 91с.
1119134
  Алексєєв В.В. Практикум з органічного синтезу : посібник для студ. природ. фак. пед. ін-тів / В.В. Алексєєв. – Київ : Вища школа, 1970. – 287 с. : іл. – Бібліогр.: с. 284
1119135
   Практикум з органічної та біологічної хімії. – Київ : Здоров"я, 1967. – 324с.
1119136
  Опоцький В.Ф. Практикум з органічної хімії / В.Ф. Опоцький. – Харків-Одеса, 1932. – 172с.
1119137
  Корольов В.І. Практикум з органічної хімії / В.І. Корольов. – К, 1964. – 67с.
1119138
  Колосов М.О. Практикум з органічної хімії : навч. посібник для студ. хім. ф-ту / М.О. Колосов, В.Д. Орлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 94, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94. – (Методична література)
1119139
  Савченко І.С. Практикум з орфографії, лексикології, фразеології, лексикографії української мови : навч.-метод. посібник / І.С. Савченко, В.В. Шляхова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Черкаси : [б. в.], 2011. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 134-143. – ISBN 978-966-2545-10-4


  У пр. № 1729575 напис: З побажанням творчого злету та гармонії у житті. З повагою - І.С. Савченко. Підпис. Вересень 2018 р.
1119140
  Любичев М.В. Практикум з основ археології : навч.-метод. посібник для студентів I курсу іст. ф-ту для практ. занять з курсу "Основи археології" / М.В. Любичев, К.В. Мизгін, К.Г. Варачова ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Навч.-дослід. лаб. Германо-Слов"янської археол. експедиції. – Харків : С. А. М., 2014. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7044-78-8
1119141
   Практикум з основ японської мови : практ. завдання з розвитку навичок усного мовлення яп. мовою для студентів усіх спец. : зошит 5. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2002. – 31, [1]с. : табл. – На базі підручника : Tamako Niwa and Mayako Matsuda Basic Japanese for College Students
1119142
   Практикум з основ японської мови : практ. завдання з розвитку навичок усного мовлення яп. мовою для студентів усіх спец. : зошит 6. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2005. – 51, [1] с. : табл. – На базі підручника : Tamako Niwa and Mayako Matsuda Basic Japanese for College Students
1119143
   Практикум з основ японської мови : практ. завдання з розвитку навичок усного мовлення яп. мовою для студентів усіх спец. : зошит 8. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2005. – 39, [1] с. : табл. – На базі підручника : Tamako Niwa and Mayako Matsuda Basic Japanese for College Students
1119144
   Практикум з основ японської мови : практ. завдання з розвитку навичок усного мовлення яп. мовою для студентів усіх спец. : зошит 7. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2005. – 35, [1] с. : табл. – На базі підручника : Tamako Niwa and Mayako Matsuda Basic Japanese for College Students
1119145
  Шевцов О.О. Практикум з паразитології : Навч. посібник для учнів с.-г. технікумів з спец. "Ветеринарія" / О.О. Шевцов, Л.Д. Муравйов, П.В. Гуляницький. – Київ : Вища школа, 1971. – 211с.
1119146
  Вронська О.М. Практикум з перекладу юридичних текстів : [навч. посібник для студ. ВНЗ] / О.М. Вронська, Н.В. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2014. – 127, [1] с. – Текст укр., ісп. – ISBN 978-966-188-315-3
1119147
  Орехівський Г.А. Практикум з політекономії : посібник для самопідготовки студентів / Г.А. Орехівський, В.Г. Орехівський. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Каравела, 2012. – 327, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-37-0
1119148
  Баранова С.В. Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навчальний посібник / С.В. Баранова. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 131, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 123-129 та в кінці розд. – ISBN 978-966-657-386-8
1119149
  Трофимович К.К. Практикум з порівняльної граматики слов"янських мов. Фонетика. / К.К. Трофимович. – Львів, 1960. – 228с.
1119150
   Практикум з порівняльної стилістики іспанської та української мов (функціональні стилі в текстах) : для студентів старших курсів філологічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, ВПЦ, 2002. – 85с.
1119151
  Мармоза А.Т. Практикум з правової статистики : навч. посібн. для студ. вищих навч. закл. / А.Т.Мармоза. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 317 с. – ISBN 966-518-352-4
1119152
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1997. – 253 с.
1119153
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 4-те вид. – Київ : Освіта, 2000. – 254 с. – ISBN 966-04-0078-0
1119154
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 5-те вид. – Київ : Освіта, 2002. – 256 с. – ISBN 966-04-0078-0
1119155
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 6-те вид. зі змін. – Київ : Освіта, 2006. – 256 с. – ISBN 966-04-0078-0
1119156
   Практикум з правопису української мови : [для школярів, абітурієнтів, студентів, учителів] / Христенок В.Ф. [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2011. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 251. – ISBN 978-966-338-660-7
1119157
  Євсєєва Г.П. Практикум з правопису української мови : [навч. посібник] / Галина Євсєєва, Лариса Богуславська, Юлія Рощина ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури", Каф. українознавства, документознавства та інформ. діяльності. – Дніпро : ПДАБА, 2020. – 182, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-323-201-0
1119158
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. / І.П. Ющук. – Київ : Радянська школа, 1989. – 287с. – ISBN 5-330-00674-0
1119159
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: будова слова і орфографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0130-5263
1119160
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: написання голосних // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-16. – ISSN 0130-5263
1119161
  Омельчук С. Практикум з правопису української мови: написання іменних частин мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 29-33. – ISSN 0130-5263
1119162
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: написання приголосних // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34. – ISSN 0130-5263
1119163
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: основні закони милозвучності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 20-21. – ISSN 0130-5263
1119164
  Сергунова О.П. Практикум з проективної геометрії / О.П. Сергунова, В.М. Котлова. – Київ, 1971. – 187с.
1119165
  Сергунова О.П. Практикум з проективної геометрії / О.П. Сергунова, В.М. Котлова. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – К., 1977. – 192с.
1119166
  Янцур М.С. Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – ISBN 978-966-194-123-5
1119167
   Практикум з психології. – Львів : Вища школа, 1975. – 183 с.
1119168
  Носолюк В.М. Практикум з радіотехніки / В.М. Носолюк. – Київ, 1969. – 236с.
1119169
  Сізова К.Л. Практикум з редагування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / К. Сізова, Н. Алексеєнко, Л. Бутко. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 112с. – ISBN 966-7821-40-4
1119170
  Іваненко В.Г. Практикум з редагування телевізійних передач / В.Г. Іваненко, М.С. Канюка. – Київ : КДУ, 1982. – 68с.
1119171
  Дутчак Я.Й. Практикум з рентгенографії / Я.Й. Дутчак. – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 1965. – 105 с.
1119172
   Практикум з розв""язування задач з математики : навч.посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 421с.
1119173
   Практикум з розв"язування задач з математики : навч. пос. – Київ : Вища школа, 1975. – 422 с.
1119174
   Практикум з розв"язування задач з математики. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1978. – 480с.
1119175
   Практикум з розв"язування задач. Геометрія. – К., 1978. – 207с.
1119176
   Практикум з розвитку менеджерських якостей : навчальний посібник для студ. зі спец. "менеджмент організацій" : у 4-х ч. / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-275-5; 978-966-190-276-2
Ч. 1 / Ю.В. Робул. – 2010. – 112 с. – Бібліогр.: с. 109
1119177
   Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М.О. Клименко [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 221, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-214. – ISBN 978-966-289-013-6
1119178
  Оксіюк О.П. Практикум з систематики нижчих рослин. Водорості / О.П. Оксіюк, О.В. Топачевський. – Київ, 1963. – 132с.
1119179
   Практикум з соціології : навчальний посібник для студ. вищих закл. освіти / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 368 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-30-2
1119180
  Шаповал Н.М. Практикум з тваринництва в міській школі / Н.М. Шаповал. – К., 1958. – 72с.
1119181
  Шаповал Н.М. Практикум з тваринництва в сільській школі / Н.М. Шаповал. – К., 1959. – 108с.
1119182
   Практикум з теорії ймовирностей та математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 328с. – ISBN 966-608-341-8
1119183
  Булига К.Б. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / К.Б. Булига, Л.В. Барановська ; Європейський ун-т (фінанси, інформаційні системи, менеджмент і бізнес). – 2-ге вид. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2001. – 172, [4] с. : іл., табл. – На обкл.: Європейський університет. – Бібліогр.: с.169. – ISBN 966-7508-70-6
1119184
  Коляда Р.В. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навчальний посібник / Р.В. Коляда, Я.С. Пушак, І.О. Мельник ; МОНУ ; Укр. акад. друк. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-322-181-6
1119185
  Ізюмченко Л.В. Практикум з теорії чисел : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 76 с. : табл. – Бібліогр.: с. 75
1119186
  Фокін С.Б. Практикум з техніки нотування: переклад з іспанської : [методичний посібник : навчальний посібник] / Фокін С.Б. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 60 с. – Бібліогр.: с. 59-60
1119187
  Абрамова Т.В. Практикум з технічних засобів навчання : навч. посібник для учнів пед. училищ та студентів ф-тів підгот. вчителів початкових класів пед. ін-тів / Т.В. Абрамова. – Київ : Вища школа, 1971. – 184 с. – Бібліогр.: с. 179-180
1119188
   Практикум з топографії : методичні вказівки до виконання практ. робіт для студентів напряму 6.0470103 - Геологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [уклад.] В.І. Остроух. – Київ : [б. в.], 2015. – 44 с. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 44
1119189
  Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України : Навч. посібник для студ. юрид. вузів і фак-тів. / В.І. Прокопенко. – вид. 2-ге, стереот. – Харків : Консум, 2000. – 191с. – ISBN 966-7124-71-1
1119190
  Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення : Навчальний посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Літера, 2002. – 144с. – ISBN 966-7543-30-7
1119191
  Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення : Навчальний посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Атіка, 2005. – 160с. – ISBN 966-326-097-1
1119192
  Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 966-326-097-1
1119193
  Притулик Н.В. Практикум з українського фольклору : навч.-метод. посібник / Н.В. Притулик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігів. нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 295, [1] с. – Додатки: с. 171-282. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2482-94-2
1119194
  Блик О.П. Практикум з української мови / О.П. Блик. – Київ, 1979. – 176с.
1119195
  Шевчук С.В. Практикум з української мови : Модульний курс: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – Київ : Вища школа, 2006. – 326с. – ISBN 966-642-292-1
1119196
  Шевчук С.В. Практикум з української мови. Модульний курс : навчальний посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-2183-32-0
1119197
  Загородня Н.П. Практикум з управління інноваціями : навч. посібник / Н.П. Загородня ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 296, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 292-296. – ISBN 978-617-649-039-5
1119198
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат: посібник з перекладу з англ. мови для студентів вищих навчальних закладів / Е Г. Мірам, О.М. Гон, В.П. Морозов, В.О. Гулик, М.О. Голованчук; Г. Мірам, О. Гон, В. Морозов, В. Гулик, М. Голованчук. – Київ : Факт, 2005. – 152 с. + До комплекту входить компакт-диск із комплексом мультимедійних тренувальних вправ. – ISBN 966-359-069-6
1119199
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : англо-американський політичний дискурс : посібник з перекладу з англ. мови для студ. вищих навч. закладів / О. Гон, В. Гулик, Г. Мірам, В. Морозов, Л. Голованчук; [Гон О. та ін.]. – Київ : Факт, 2007. – 133, [3] с. + CD ; Додаток: с. 117-132. – ISBN 966-359-132-3
1119200
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : посібник з перекладу з англ. мови для студентів вищих навч. закл. / О.М. Гон, В.П. Морозов, М.О. Нощенко, П.П. Мовчан, В.О. Гулик ; [наук. ред. Дайнеко В.В.]. – 2-ге вид. – Київ : Імідж Принт, 2011. – 152 с. : табл. + CD. – До комплекту входить компакт-диск із комплексом мультимедійних тренувальних вправ. – ISBN 978-966-2397-06-2
1119201
  Поворознюк Р.В. Практикум з усного перекладу англомовних та україномовних текстів гуманітарного спрямування : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.В. Поворознюк, Ю.А. Лобода ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 447, [1] с. – Текст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 446-447. – ISBN 978-966-439-605-8
1119202
   Практикум з фізики в середній школі : дидакт. матеріал/посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1990. – 175с.
1119203
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізиології людини і тварини / С.Ю. Ярослав. – К, 1957. – 244с.
1119204
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізиології людини і тварини / С.Ю. Ярослав, М.Т. Ананенко. – 2-е изд. – Київ, 1976. – 380с.
1119205
  Койнов М.М. Практикум з фізичної географії частин світу : Учбовий посібник для студентів географычний спеціальностей університетів / М.М. Койнов. – Львів : Львівський університет
Ч. 1 : Африка, Південна Америка, Австралія і Океанія, Антарктида. – 1973. – 101с.
1119206
  Койнов М.М. Практикум з фізичної географії частин світу : Методичний посібник для студентів географічних факультетів / М.М. Койнов. – Львів : Львівського Университету
Ч. 2. : Північна Америка. – 1973. – 60с.
1119207
  Койнов М.М. Практикум з фізичної географії частин світу : Навчальний посібник / М.М. Койнов. – Львів : Вища школа
Ч. 3. : Західна Європа. – 1975. – 91с.
1119208
  Харченко П.Д. Практикум з фізіології людини і тварин / П.Д. Харченко. – Київ, 1951. – 204с.
1119209
  Харченко Д П. Практикум з фізіології людини і тварин / Д П. Харченко, . – 2-е вид. – Київ, 1955. – 216с.
1119210
   Практикум з фізіології людини і тварин / Харченко П.Д. – К., 1972. – 87с.
1119211
  Петерсон Н.В. Практикум з фізіології рослин / Н.В. Петерсон. – Київ : УСГА, 1993. – 137с.
1119212
  Проценко Д.П. та ін. Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології / Д.П. та ін. Проценко. – К., 1951. – с.
1119213
   Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології / Проценко Д.П. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1959. – 324с.
1119214
   Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології для прородничих факультетів педінститутів / Проценко Д.П. – Київ, 1951. – 227с.
1119215
   Практикум з філософії : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти. – Львів : Новий Світ-2000. Магнолія плюс, 2003. – 256с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-22-4; 966-8340-00-0
1119216
   Практикум з французької мови : для студ. почат. рівня володіння іноз. мовою / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; уклад.: В.Ф. Снєжкіна, Н.В. Халупська. – Київ : Персонал, 2009. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-608-930-7
1119217
   Практикум з цивільного права України : для студентів юрид. факультету, спец.: 6.060.101 "Правознавство" / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ; [ автори-упорядники: С.П. Рабінович, О.В. Буньковська ]. – Львів. – (Навчально-методична література ; Серія В ; Вип. 12.00.03-3 : Завдання для практичних і семінарських занять з навчальних дисциплін)
Ч. 1 : Загальні положення. Особисті немайнові права. – 2008. – 140с.
1119218
  Шахно С.М. Практикум з чисельних методів : навч. посібник / С.М. Шахно, А.Т. Дудикевич, С.М. Левицька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 432 с. : табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – ISBN 978-617-10-0036-0
1119219
  Грабовський В.А. Практикум з ядерної фізики : навчальний посібник / Володимир Грабовський, Орест Дзендзелюк, Олег Кушнір. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 222 с. – ISBN 978-966-613-568-4
1119220
  Комаров І.В. Практикум зі спектроскопіїї ядерного магнітного резонансу : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / І.В. Комаров, О.В.Туров. – Київ : Київський університет, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-439-161-7
1119221
  Запорожець О.А. Практикум зі спецкурсів "Методи молекулярної спектроскопії" та "Фотометричні й люмінесцентні методи аналізу" : для студ. 4 курсу хімічного факультету спеціалізацій "Аналітична хімія" та "Хімічний контроль навколишнього середовища" / Запорожець О.А., Зінько Л.С.; КНУТШ. – Ірпінь : НАДПС України, 2007. – 108с.
1119222
   Практикум зі страхування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Д. Базилевич [та ін.] ; [за ред. В.Д. Базилевича] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 479 с. – ISBN 978-966-439-301-7
1119223
  Мазурмович Б.М. Практикум зоології безхребетних : Навч. пос. / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1977
1119224
   Практикум із військової психології : навч. посібник / [С.П. Балашова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-838-8
1119225
  Іванов В.Ф. Практикум із журналістської етики : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [В.Ф. Іванов, С.В. Штурхецький] ; під ред.: В.Ф. Іванова ; [передм. В.П. Мостового] ; Коміс. з журналіст. етики. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : О. Зень, 2012. – 319, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 310-315. – ISBN 978-617-601-048-7


  Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
1119226
   Практикум із загальної вірусології : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 2000. – 270с. – ISBN 966-594-147-Х


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
1119227
  Білявський Г.О. Практикум із загальної екології : Навч. посібник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1997. – 160 с. – ISBN 966-06-0013-5
1119228
   Практикум із загальної мікробіології : навч. посібник для біол. спец. вищ. навч. закл. / О.С. Радченко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 978-966-306-158-6
1119229
  Шапран О.І. Практикум із загальної педагогіки : Навчальний посібник / О.І. Шапран; МОУ, Переяслав-Хмельницький державний педагогичний інститут ім. Г.С. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – 100с. – ISBN 966-7053-17-2
1119230
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зелінська Т.М., Воронова С.В., Хурчак А.Е. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 184c. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
1119231
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.М. Зелінська, І.В. Михайлова. – Київ : Каравела, 2009. – 271, [1] c. : іл., табл. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-48-7
1119232
  Юрчинська Г.К. Практикум із загальної психології: психічні процеси "Увага" і "Пам"ять" : навч. посібник / Г.К. Юрчинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2003. – 81, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 12-13 та наприкінці розд.
1119233
  Мякушко С.А. Практикум із зоології хордових. Амніоти: рептилії, птахи, ссавці : [навч. посібник] / С.А. Мякушко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТОФІ КІМЕ, 2012. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145
1119234
  Приседько В.Л. Практикум із картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Київський університет, 2013. – 118, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці теми
1119235
  Кілієвич О.І. Практикум із підготовки аналітичних документів [Електронний ресурс] : навч. посібник / Олександр Кілієвич, Геннадій Рябцев, Валерій Тертичка. – Київ : К.І.С., 2016. – 95 с., 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Назва з етикетки диску. – ISBN 978-617-684-147-0 (pdf)
1119236
  Затула В.І. Практикум із соціально-економічної географії України / В.І. Затула; Уманський держ. педагог. ун-тет ім. П.Тичини. – Умань, 2002. – 172с. – ISBN 966-7823-10-5
1119237
  Мармоза А.Т. Практикум із статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2005. – 512с. – ISBN 966-7982-29-7


  Включає теоретичні відомості, методичні вказівки і приклади розв"язування типових задач із теорії статистики, математичної і сільськогосподаської статистики
1119238
  Мармоза А.Т. Практикум із статистики : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2009. – 510, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 506. – ISBN 966-7982-29-7


  Включає теоретичні відомості, методичні вказівки і приклади розв"язування типових задач із теорії статистики, математичної і сільськогосподаської статистики
1119239
  Молдован В.В. Практикум із судової риторики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець; КНУТШ; Ін-т післядипломної освіти. – Київ, 2006. – 152c. – Шифр дубл.34 Молд.Доп.карт.м.в.


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
1119240
   Практикум із фізики низьких температур : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.О. Оболенський, В.І. Білецький, А.А. Завгородній, В.В. Козинець, В.П. Лебедєв ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-623-579-3
Ч. 1. – 2008. – 132 с.
1119241
   Практикум із фізичної хімії : навч. посібник / [О.В. Іщенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 82, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
1119242
  Хиля О.В. Практикум із хімії вуглеводів : навч. посібник для студентів хімічного та біологічного ф-тів / О.В. Хиля ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 37-38
1119243
  Сергеечева В. Практикум манипулятора. Выбор слабых мест / Валентина Сергеечева. – Москва [и др.] : Питер, 2002. – 256 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Бизнес-психология). – ISBN 5-94723-444-0
1119244
   Практикум медицинской паразитологии. – Ленинград, 1935. – 434с.
1119245
   Практикум на ЦВМ. – Киев
2. – 1978. – 106 с.
1119246
  Харин Ю.С. Практикум на ЭВМ по математической статистике : [учеб. пособие для мат. спец. ун-тов] / Харин Ю.С., Степанова М.Д. – Минск : Университетское, 1987. – 303 с. : ил. – Библиогр.: с. 302-304
1119247
   Практикум написання китайських ієрогліфів : Лань Туень, 1992. – 359 с. – Видання китайською мовою
1119248
   Практикум перевода. Грамматические трудности французской научной литературы. – Кишинев, 1983. – 104с.
1119249
   Практикум перекладу : англійська - українська : підручник / Н.В. Бідасюк, Р.В. Боднар, Ю.В. Якимчук [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-870-9
1119250
   Практикум по 1 тому "Капитала" К.Маркса.. – М., 1989. – 88с.
1119251
   Практикум по автоматизации проектирования оптикомеханических приборов. – М., 1989. – 270с.
1119252
  Олейник В.С. Практикум по автоматизированному электроприводу / В.С. Олейник. – Москва : Колос, 1978. – 224 с.
1119253
  Беспалько В.П. Практикум по автомобилю. / В.П. Беспалько. – М., 1971. – 208с.
1119254
  Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии : Учебн. пособ. для вузов / М.Д. Павлова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 168с.
1119255
  Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии : Учебн. пособ. для вузов / М.Д. Павлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 184с.
1119256
  Петербургский А.В. Практикум по агрохимии / А.В. Петербургский. – М, 1947. – 280с.
1119257
  Петербургский А.В. Практикум по агрохимии / А.В. Петербургский. – М, 1954. – 456с.
1119258
  Радов А.С. Практикум по агрохимии / А.С. Радов. – М., 1965. – 375с.
1119259
   Практикум по агрохимии. – М., 1989. – 303с.
1119260
   Практикум по агрохимии : Учеб. пособие для студентов вузов / В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, О.А. Амельянчик, Т.Н. и др. Болышева; МГУ им.М.В.Ломоносова. Фак. почвоведения; Под ред.В.Г.Минеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 689с. – ISBN 5-211-04265-4
1119261
   Практикум по алгебре. – М., 1983. – 91с.
1119262
  Шакиров Ф.К. Практикум по анализу производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий / Ф.К. Шакиров. – М, 1989. – 238с.
1119263
  Левицкий Ю.А. Практикум по анализу структуры английского текста / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1978. – 33с.
1119264
  Медникова Э.М. Практикум по анализу текста / Э.М. Медникова, Г.Г. Егоров. – М, 1972. – 79с.
1119265
  Завьялов Ф.Н. Практикум по анализу финансового состояния и результатов деятельности промышленных предприятий / Ф.Н. Завьялов. – Ярославль, 1986. – 69с.
1119266
  Дурнайкин А.Я. Практикум по анализу хозяйственной деятельности / А.Я. Дурнайкин, В.В. Давыдова. – Саранск, 1984. – 72с.
1119267
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1987. – 76с.
1119268
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1988. – 160с.
1119269
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра 554" и "Искра 555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1989. – 76 с.
1119270
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промыышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра 554", "Искра 555", "Искра 1030": уч. пособие / Г.В. Постникова. – Калинин, 1990. – 124с.
1119271
   Практикум по анализу хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. – М., 1977. – 264с.
1119272
  Рудаков В.И. Практикум по анализу хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. / В.И. Рудаков. – М., 1972. – 343с.
1119273
   Практикум по аналитической химии. – Москва, 1983. – 271с.
1119274
  Смирнова Н.Ф. Практикум по аналитическому чтению / Н.Ф. Смирнова, Р.Ш. Арасланова. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 124 с.
1119275
  Ростовцев С.И. Практикум по анатомии растений / С.И. Ростовцев. – 5-е изд. – М, 1948. – 276с.
1119276
  Транковский Д.А. Практикум по анатомии растений / Д.А. Транковский, Р.П. Барыкина. – Москва, 1963. – 184 с.
1119277
  Барыкина Р.П. Практикум по анатомии растений : метод. руководство для малого практикума / Р.П. Барыкина, Л.Н. Кострикова, И.П. Кочемарова и др. ; под общ. ред. Д.А. Транковского ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 184
1119278
   Практикум по анатомии растений. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 224с.
1119279
  Ильина Е.Я. Практикум по анатомии растений / Е.Я. Ильина. – Свердловск, 1979. – 84с.
1119280
  Кащеева М.А. Практикум по английской лексикологии / М.А. Кащеева. – Л., 1974. – 205с.
1119281
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко. – К, 1981. – 48с.
1119282
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, И.Г. Аникиенко. – К, 1984. – 55с.
1119283
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку / М.П. Дворжецкая. – Киев, 1984. – 43 с.
1119284
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку : метод. пособие / М.П. Дворжецкая, И.Г. Логвин. – Киев : Вища школа, 1985. – 51с.
1119285
  Кривошеев О.В. Практикум по английскому языку / О.В. Кривошеев. – К., 1985. – 47с.
1119286
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко. – К, 1985. – 35с.
1119287
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1986. – 35с.
1119288
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку / М.П. Дворжецкая. – К., 1986. – 35с.
1119289
  Зернецкий П.В. Практикум по английскому языку / П.В. Зернецкий. – К., 1987. – 35с.
1119290
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1987. – 30с.
1119291
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1988. – 35с.
1119292
  Кривошеев О.В. Практикум по английскому языку "Борьба прогрессивного человечества за мир" / О.В. Кривошеев. – К., 1986. – 35с.
1119293
  Молчанова О.Т. Практикум по английскому языку для студентов-историков университетов / О.Т. Молчанова. – Ярославль, 1977. – 94с.
1119294
   Практикум по астрометрии. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 214 с.
1119295
  Попов П.И. Практикум по астрономии : учеб. пособие / П.И. Попов, Н.Я. Бугославская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГУПИ, 1959. – 124 с.
1119296
  Курышев В.И. Практикум по астрономии : учеб. пособие / В.И. Курышев. – Москва : Просвещение, 1986. – 141 с.
1119297
   Практикум по атомной физике. – Саратов, 1974. – 136с.
1119298
   Практикум по атомной физике : учеб. пособие. – Минск : Университетское, 1989. – 173с.
1119299
   Практикум по атомной физике. – 2-е изд. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Вып. 1 : Световые кванты. – 1989. – 75с.
1119300
  Андреев В.Д. Практикум по аудиту : учебное пособие / В.Д. Андреев, Т.Н. Кисилевич, И.В. Атаманюк. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 208 с. – Библиогр.: с. 203-204. – ISBN 5-279-02069-9
1119301
   Практикум по биологической защите растений. – М., 1984. – 287с.
1119302
  Збарский Б.И. и др. Практикум по биологической химии / Б.И. и др. Збарский. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1962. – 280с.
1119303
   Практикум по биофизике. – Воронеж, 1973. – 129с.
1119304
   Практикум по биохимии. – Москва : Московский университет, 1979. – 429 с.
1119305
   Практикум по биохимии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1989. – 508с.
1119306
   Практикум по биохимии. – Москва
1. – 1991. – 192с.
1119307
  Петров К.П. Практикум по биохимии пищевого растительного сырья / К.П. Петров. – Москва, 1965. – 330с.
1119308
   Практикум по биржевым играм и финансовой деятельности западных банков. – Москва : ФОСКОМ, 1992. – 223, [1] с. – ISBN 5-900168-01-8
1119309
   Практикум по ботанике. – Л.-Пушкин, 1976. – 61с.
1119310
  Блукет Н.А. Практикум по ботанике / Н.А. Блукет. – Москва : Колос, 1980. – 223с.
1119311
  Соколова Н.П. Практикум по ботанике / Н.П. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 204с.
1119312
  Каверина О.Д. Практикум по бухгалтерскому учету в госбюджетных учреждениях и организациях / О.Д. Каверина, В.Н. Емелин. – Саранск, 1986. – 88с.
1119313
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – М., 1976. – 280с.
1119314
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1983. – 232с.
1119315
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – М., 1989. – 221с.
1119316
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 222с.
1119317
  Смогоржевський Л.О. Практикум по виготовленню наочних посібників з зоології та анатомії і фізіологіі людини. / Л.О. Смогоржевський. – К, 1959. – 180с.
1119318
   Практикум по вирусологии. – М., 1967. – 104с.
1119319
  Молчанов В.А. Практикум по внутрихозяйственному планированию сельскохозяйственного производства / В.А. Молчанов, В.И. Молчанова. – М., 1987. – 336с.
1119320
   Практикум по возрастной и педагогической психологии : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1987. – 254с.
1119321
  Бондаренко Н.В. Практикум по вредным нематодам, клещам, грызунам / Н.В. Бондаренко, С.Г. Пегельман, А.В. Таттар. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1980. – 208с.
1119322
  Соловьева Н.М. Практикум по выразительному чтению / Н.М. Соловьева. – М., 1976. – 94с.
1119323
   Практикум по высокомолекулярным соединениям. – Москва, 1985. – 223 с.
1119324
  Рабинович Б.Н. Практикум по высшей геодезии : (вычислительные работы) ; учеб. пособ. для геодезич. вузов и ф-ов / Б. Н. Рабинович. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 304 с.
1119325
  Рабинович Б.Н. Практикум по высшей геодезии : (вычислительные работы) ; учеб. пособ. для студ. геодезической спец. высш. учеб. заведений / Б. Н. Рабинович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 339 с.
1119326
  Павлов Ф.Ф. и др. Практикум по высшей геодезии / Ф.Ф. и др. Павлов. – М., 1961. – 306с.
1119327
  Яковлев Н.В. Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для геодезич. спец-тей вузов / Н.В. Яковлев., Н.А. Беспалов, В.П. Глумов и др. ; под ред. Н.В. Яковлева. – Москва : Недра
вычислительные работы. – 1982. – 368 с.
1119328
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике / В.И. Севбо. – Ужгород, 1963. – 39 с.
1119329
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Дифференциальные уравнения / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 56 с.
1119330
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Неопределенные интегралы / В.И. Севбо. – Ужгород, 1966. – 38с.
1119331
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Определенные интегралы / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 56с.
1119332
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Производная и дифференциальная функции / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 35с.
1119333
  Размыслов Ю.П. Практикум по вычислительной методам алгебры / Ю.П. Размыслов, С.Я. Ищенко. – М., 1989. – 184 с.
1119334
  Абрамова З.В. Практикум по генетике : [для агрон. специальностей с.-х. вузов] / З.В. Абрамова, О.А. Карлинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1974. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-205. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных вузов)
1119335
  Абрамова З.В. Практикум по генетике : [по агр. специальности] : учеб. пособие для студентов высш. сельскохоз. учеб. заведений по агроном. специальностям / З.В. Абрамова, О.Ш. Карлинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1979. – 192 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений)
1119336
  Абрамова З.В. Практикум по генетике. : [учеб. пособие по агроном. специальности] / З.В. Абрамова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1992. – 223, [1] с. : ил. – (Учебники для вузов) (Учебники и учебные пособия для вузов)
1119337
  Никонова М.А. Практикум по географическому краеведению. : Учебное пособие / М.А. Никонова. – Москва : Просвещение, 1985. – 127с.
1119338
  Лебедева В.К. Практикум по геодезии : для студ. геологоразведочной специальности / В.К. Лебедева, К.Г. Кузовов, В.И. Чазов; Министерство высшего образования СССР ; Свердловский горный ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск, 1955. – 107 с.
1119339
   Практикум по геодезии / Ганьшин, в.Н., С.М. Лебедев, Л.С. Хренов. – Москва : Недра, 1964. – 414с.
1119340
  Баканова В.В. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических спец-тей вузов / В.В. Баканова, И.М. Блудова, Г.К. Павлова и др. ; под общ. ред. Н.И. Модринского. – Москва : Недра, 1973. – 368 с.
1119341
   Практикум по геодезии : учеб. пособ. для с.-х. техникумов по спец. "Землеустройство" / А.Ф. Чижмаков, А.М. Кривоченко, В.М. Лазарев, М.Г. Рябцев, А.М. Чижмакова; А.Ф. Чижмаков, А.М. Кривоченко, В.М. Лазарев, М.Г. Рябцев, А.М. Чижмакова. – Москва : Недра, 1977. – 240 с.
1119342
  Селиханович В.Г. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезич. спец-тей вузов / В.Г. Селиханович, В.П. Козлов, Г.П. Логинова ; под ред. В.Г. Селиханович. – Москва : Недра, 1978. – 382с.
1119343
   Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических специальностей вузов / В.В. Баканова, Я.Я. Карклин, Г.К. Павлова, М.С. Черемисин; В.В. Баканова, Я.Я. Карклин, Г.К. Павлова, М.С. Черемисин ; под ред. В.В. Бакановой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 456 с.
1119344
  Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. высших с.-х. учеб. заведений по спец. "Землеустройство" / Ю.К. Неумывакин, А.С. Смирнов. – Москва : Недра, 1985. – 200 с.
1119345
   Практикум по геологии. – М., 1966. – 228с.
1119346
   Практикум по геологии. – М.
1. – 1976. – 68с.
1119347
  Фисуненко О.П. Практикум по геологии / О.П. Фисуненко. – М, 1977. – 128с.
1119348
  Фисуненко О.П. Практикум по геологии / О.П. Фисуненко, Б.В. Пичугин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1985. – 111с.
1119349
   Практикум по геологии СССР : (Русская платформа). – Москва : Высшая школа, 1966. – 110с.
1119350
   Практикум по геофизическим методам исследований. – Москва : Московский университет, 1970. – 137с.
1119351
  Гаврилова И.П. Практикум по геохимии ландшафта / И.П. Гаврилова, Н.С. Касимов. – Москва : Московский университет, 1989. – 73с.
1119352
  Березина Н.А. Практикум по гидробиологии / Н.А. Березина. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 208с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для учащихся техникумов)
1119353
   Практикум по гидрогеохимии. – М., 1984. – 254с.
1119354
  Самохин А.А. Практикум по гидрологии / А.А. Самохин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 296 с.
1119355
   Практикум по гидрологии. – М., 1991. – 26с.
1119356
   Практикум по гидрологии, гидрометрии и регулированию стока. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 223с.
1119357
  Горбацевич А.А. Практикум по гражданской обороне для студентов МГУ им. М.В.Ломоносова / А.А. Горбацевич. – М., 1985. – 103с.
1119358
  Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных государств : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / Е.А. Васильев. – Москва : Международные отношения, 2005. – 142, [2] с. – ISBN 5-7133-1244-5
1119359
  Манси Е. Практикум по грамматике английского языка : Для школьников, студ., аспирантов / Елизавета Манси. – 2-е изд., дополн. – Київ : А.С.К., 2001. – 384с. – ISBN 966-539-244-1
1119360
  Алексеев Г.П. Практикум по грамматике французского языка : для мл. курсов ин-тов и фак. иностр. яз. : [учеб. пособие] / Г.П. Алексеев [и др.]. – Москва : Высшая школа, 1979. – 174 с.
1119361
  Громов Г.А. Практикум по деревообработке / Г.А. Громов. – М., 1977. – 192с.
1119362
  Громов Г.А. Практикум по деревообработке / Г.А. Громов. – 2-е изд., дораб. – М., 1981. – 192с.
1119363
  Афанасьева Т.В. и др. Практикум по дешифрированию аэрофотоснимков при почвенных исследованиях / Т.В.Афанасьева, Ю.М.Петрусевич, Т.А.Трифонова. – Москва : МГУ, 1977. – 160 с.
1119364
  Сельцер А.А. Практикум по диагностированию сельскохозяйственной техники / А.А. Сельцер, К.Ю. Скибневский. – М., 1979. – 423с.
1119365
  Шестаков В.М. Практикум по динамике подземных вод / В.М. Шестаков. – М, 1975. – 270с.
1119366
  Михайлов Б.А. Практикум по динамическим рядам: уч. пособие / Б.А. Михайлов. – Л., 1984. – 80с.
1119367
  Альсевич Л.А. Практикум по дифференциальным уравнениям / Л.А. Альсевич, Л.П. Черенкова. – Минск, 1990. – 317 с.
1119368
  Позднеев А.В. Практикум по древней русской литературе. / А.В. Позднеев. – М, 1963. – 39 с.
1119369
  Ставровский А.Е. Практикум по животноводству / А.Е. Ставровский, В.А. Чичков. – М., 1970. – 208с.
1119370
  Ставровский А.Е. Практикум по животноводству / А.Е. Ставровский, В.А. Чичков. – 2-е изд. – М., 1971. – 208с.
1119371
  Ставровский А.Е. Практикум по животноводству / А.Е. Ставровский, В.А. Чичков. – М., 1973. – 222с.
1119372
  Огийчук Н.Ф. Практикум по журнально-ордерной форме бухгалтерского учета / Н.Ф. Огийчук, А.С. Подберезкин. – Харків, 1971. – 106с.
1119373
  Сафонов А.Ф. Практикум по земледелию с почвоведением / А.Ф. Сафонов, М.В. Стратонович. – М., 1990. – 207с.
1119374
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Москва, 1962. – 249с.
1119375
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Изд. 2-е. – Москва, 1968. – 261с.
1119376
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – 3-е изд. – Москва, 1979. – 240с.
1119377
  Порфирьева Н.А. Практикум по зоологии беспозвоночных / Н.А. Порфирьева, О.Д. Любарская. – Казань, 1983. – 61с.
1119378
  Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Н.Н. Карташев, В.Е. Соколов, И.А. Шилов; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 383с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7567-0359-4
1119379
   Практикум по иммунологии : Учеб. пособие для студентов вузов / И.А. Кондратьева, Н.В. Воробьева, О.В. Буракова, К.В. и др. Фрезе; Под ред.И.А.Кондратьевой. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 224с. – ISBN 5-211-03934-3
1119380
  Байков В.Д. Практикум по импульсной технике / Байков В.Д., Бодряшова О.Н., Николенко С.Ф. ; Моск. гос. инж.-физ. ин-т. – Москва : [б. и.]
Ч. 1 / под ред. Т.М. Агашаняна. – 1977. – 64 с.
1119381
  Хейфец Б.С. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных специальностей вузов / Б.С. Хейфец, Б.Б. Данилевич ; под общ. ред. П.С. Закатова. – Москва : Недра, 1973. – 320 с.
1119382
  Хейфец Б.С. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных специальностей вузов / Б.С. Хейфец, Б.Б. Данлевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 332 с.
1119383
  Ратушняк Г.С. Практикум по инженерной геодезии в строительстве : учеб. пособ. для студ. спец. "Промышленное и гражданское строительство" / МВиССО УССР ; Учебно-методический кабинет по высш. образованию ; Винницкий политехнический ин-т ; Г.С. Ратушняк. – Киев : УМК ВО, 1989. – 208 с.
1119384
  Федоров В.И. Практикум по инженерной геодезии и аэрогеодезии : учеб. пособ. для студ. автомобильно-дорожных спец-тей высш. учеб. заведений / В.И. Федоров, А.И. Титов, В.А. Холдобаев. – Москва : Недра, 1987. – 365 с.
1119385
  Дворжецкая М.П. Практикум по интонации диалогической речи (английский язык) / М.П. Дворжецкая. – К., 1983. – 39с.
1119386
  Аржанов Е.П. Практикум по исследованию аэрофотоаппаратуры : для сред. спец. учеб. заведений / Е.П. Аржанов, Р.Т. Васильев, В.Б. Ильин. – Москва : Недра, 1977. – 136 с. – Библиогр.: с. 133
1119387
  Виленский Б.В. Практикум по истории государства и права СССР / Б.В. Виленский. – Саратов, 1982. – 102с.
1119388
  Просина Н.Л. Практикум по истории древнего мира. / Н.Л. Просина, И.С. Свенцицкая. – М., 1965. – 295с.
1119389
  Просина Н.Л. Практикум по истории древнего мира. / Н.Л. Просина, И.С. Свенцицкая. – М., 1972. – 278с.
1119390
  Недайнова Т.Б. Практикум по истории и методике зарубежной литературы : (для студ. филологический специальностей пед. ун-тов) / Т.Б. Недайнова, Н.Л. Юган; МОНУ; Луганский национ. пед. ун-т им. Т. Шевченко; Восточноукраинский центр изучения лит-ры и методики ее преподавания Ин-та педагогики АПН Украины. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 244с. – ISBN 978-966-617-163-7
1119391
  Зиндер Л.Р. Практикум по истории немецкого языка / Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева. – Л, 1977. – 303с.
1119392
  Белоконева Н.Н. Практикум по истории русского языка / Н.Н. Белоконева, Т.П. Орехова. – Куйбышев, 1976. – 75с.
1119393
  Стегарь С.А. Практикум по истории социалистических стран Европы. / С.А. Стегарь. – 2-е изд., испр. идоп. – Москва, 1966. – 316 с.
1119394
  Беляев Е.Г. Практикум по истории социалистических стран Европы. / Е.Г. Беляев. – Чебоксары, 1972. – 88с.
1119395
  Задера А.Г. Практикум по истории СССР / А.Г. Задера, А.П. Пронштейн. – Ростов -на-Дону, 1960. – 255с.
1119396
  Кузнецов И.В. Практикум по истории СССР / И.В. Кузнецов, Л.Ф. Захарова. – Москва, 1964. – 392 с.
1119397
  Пронштейн А.П. Практикум по истории СССР : период феодолизма. Учебное пособие / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1969. – 377 с.
1119398
  Кузнецов И.В. Практикум по истории СССР / И.В. Кузнецов, Л.Ф. Захарова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1970. – 392с.
1119399
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР (XIX век.) / П.П. Епифанов. – М., 1955. – 176с.
1119400
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР (до XIX века). / П.П. Епифанов. – М., 1954. – 84с.
1119401
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – М., 1961. – 262 с.
1119402
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР. (XIX век). / П.П. Епифанов. – М., 1957. – 88с.
1119403
  Кирнозе З.И. Практикум по истории французской литературы : уч. пособие для студ. пед. ин-тов / З.И. Кирнозе, В.Н. Пронин. – Москва : Просвещение, 1991. – 159 с. – ISBN 5-09-001713-1
1119404
  Кузнецов И.Д. Практикум по истории Чувашской АССР / И.Д. Кузнецов. – Чебоксары, 1980. – 128с.
1119405
  Нестеров В.А. Практикум по истории Чувашской АССР "Чувашия в середине 18 века" / В.А. Нестеров. – Чебоксары, 1978. – 95с.
1119406
  Скорняков В.И. Практикум по ихтиологии / В.И. Скорняков. – Москва, 1986. – 268с.
1119407
  Берлянт А.М. Практикум по картографии и картографическому черчению : Учеб.-метод. пособие для студентов геогр. фак. гос. ун-тов / А.М. Берлянт, Т.Г. Сваткова; Рец. Тикунов В.С. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-01416-2
Общегеографические и тематические карты и атласы. Генерализация. Использование карт. – 1991. – 126с.
1119408
  Янсон Э.Ю. Практикум по качественному анализу / Э.Ю. Янсон. – Рига, 1966. – 76с.
1119409
  Янсон Э.Ю. Практикум по качественному анализу / Э.Ю. Янсон, Я. Путнинь. – Рига, 1967. – 88с.
1119410
  Путнинь Я.К. Практикум по качественному анализу. / Я.К. Путнинь, Э.Ю. Янсон. – 4-е изд., перераб. – Рига, 1975. – 103с.
1119411
  Величко А.Е. Практикум по количественному анализу / А.Е. Величко. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 111с.
1119412
  Морозов А.А. Практикум по коллоидам / А.А. Морозов, И.Н. Путилова. – М., 1933. – 263с.
1119413
  Цюрупа Н.Н. Практикум по коллоидной химии / Н.Н. Цюрупа. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1963. – 184с.
1119414
  Вережников В.Н. Практикум по коллоидной химии поверхностно-активных веществ / В.Н. Вережников. – Воронеж, 1984. – 223с.
1119415
  Иванов Г.В. Практикум по колхозному праву : учебное пособие / Г.В. Иванов, В.А. Бережной. – Москва : Московский университет, 1974. – 320 с.
1119416
  Михалева Н.А. Практикум по конституционному праву стран Содружества Независимых Государств : Методические разработки и нормативные акты / Н.А. Михалева. – Москва : Юридическая литература, 1998. – 752с. – ISBN 5-7260-0895-2
1119417
  Бутынец Ф Ф. Практикум по контролю и ревизии в сельскохозяйственных предприятиях / Ф Ф. Бутынец, . – М., 1977. – 159с.
1119418
  Охапкин Ф.П. и Тюрин В.Н. Практикум по краеведению / Ф.П. и Тюрин В.Н. Охапкин. – Москва, 1966. – 127с.
1119419
  Прохорчук А.Ф. Практикум по краеведению / А.Ф. Прохорчук. – Минск, 1981. – 71с.
1119420
  Руггли П. Практикум по крашению и анализу красителей. / П. Руггли. – Л., 1929. – 268с.
1119421
   Практикум по криминалистике : Для вузов по спец-ти "Правоведение". – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1976. – 511с. : ил.
1119422
  Порубов Н.И. Практикум по криминалистике / Н.И. Порубов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 170с.
1119423
   Практикум по криминалистике : Учеб. пособие. – Москва : БЕК, 1995. – 503с. – ISBN 5-85639-054-7; 3-406-38834-5; 3-4406-38834-5
1119424
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" / А.М. Скробова. – М., 1961. – 28с.
1119425
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" / А.М. Скробова. – М., 1975. – 32с.
1119426
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" для студентов-заочников 1 курса фак-тов русского языка и лит-ры пед. ин-тов / А.М. Скробова. – М., 1966. – 28с.
1119427
  Кравцов А.К. Практикум по курсу "Гражданское, торговое и международное частное право" / А.К. Кравцов. – Л., 1991. – 66с.
1119428
  Сморкалова А.Г. Практикум по курсу "Динамическая метеорогия" / А.Г. Сморкалова. – Томск : Из-во Томского университета, 1988. – 124с.
1119429
  Мелкая И.Ю. Практикум по курсу "Динамическая метеорология" / И.Ю. Мелкая. – Л., 1980. – 88с.
1119430
  Прокофьев Н.И. Практикум по курсу "Древнерусская литература" / Н.И. Прокофьев. – Москва, 1973
1119431
  Виханский О.С. Практикум по курсу "Менеджмент" / О.С. Виханский; Под ред. А.И.Hаумова. – Москва : Гардарики, 1998. – 288с. – ISBN 5-7762-0054-7
1119432
  Тхоржевский Д.А. Практикум по курсу "Методика трудового обучения" / Д.А. Тхоржевский. – Москва, 1980. – 112с.
1119433
  Басова Т.Е. Практикум по курсу "Мировая экономика" / Т.Е. Басова. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 112 с. – ISBN 5-279-02103-2
1119434
   Практикум по курсу "Политология" : Учеб. пособие. – Москва : Гардарики, 1999. – 384с. – ISBN 5-7975-0143-0
1119435
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Русская литература XIX в." / А.М. Скробова. – М., 1961. – 27с.
1119436
   Практикум по курсу "Советское право" для эконом. вузов. – М., 1973. – 184с.
1119437
  Шишкова Л.В. Практикум по курсу "Теоретическая грамматика немецкого языка" : [для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз."] / Л.В. Шишкова, И.И. Мейксина. – Москва : Просвещение, 1984. – 168 с.
1119438
  Позднеев А.В. Практикум по курсу "Устное народное творчество". / А.В. Позднеев. – М, 1970. – 112с.
1119439
   Практикум по курсу "Финансирование и кредитование промышленности". – Ярославль, 1985. – 54с.
1119440
   Практикум по курсу "Экономика машиностроительного производства". – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 158с.
1119441
  Джурабаев К.Т. Практикум по курсу "Экономика электротехнического производства". / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин. – Москва, 1989. – 160с.
1119442
   Практикум по курсу "Экономика, организация и планирование непроизводственной сферы" с использованием ЭВМ в учебном процессе. – М., 1989. – 62с.
1119443
  Лейвиков М.Л. Практикум по курсу метеорологии, гидрологии и гидрометрии / М.Л. Лейвиков, Е.Ш. Азаркович. – М., 1959. – 312с.
1119444
  Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей ботаники / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Агропромиздат, 1979. – 423с.
1119445
  Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей ботаники / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 416с.
1119446
  Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики / Н.Н. Майсова. – Москва, 1970. – 448 с.
1119447
   Практикум по курсу социально-экономической статистики. – Москва, 1983. – 319 с.
1119448
  Емелин В.Н. Практикум по курсу: Ревизия и контроль / В.Н. Емелин. – Саранск, 1987. – 76 с.
1119449
  Шанский Н.М. Практикум по лексике и фонетике современного русского языка / Н.М. Шанский. – М., 1958. – 128с.
1119450
  Власова Н.П. Практикум по лесным травам / Н.П. Власова. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 108с.
1119451
   Практикум по линейной перспективе и проективным сеткам : методич. руководство. – Харьков, 1960. – 32 с.
1119452
   Практикум по линейному программированию. – М., 1984. – 88с.
1119453
  Абрамович А.В. Практикум по литературному редактированию : [для студентов вузов по специальности "Журналистика"] / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 432 с. – Библиогр. в тексте
1119454
  Буравихин В.А. и др. Практикум по магнетизму : учеб.пособие / В.А. и др. Буравихин. – Москва : Высшая школа, 1979. – 197 с.
1119455
  Тимошенков И.В. Практикум по маркетингу : Учебное пособие для студ.вузов / И.В. Тимошенков; МОНУ; Харьковский гуманитарный ин-т "Народная украинская академия". – Харків, 2000. – 213с. – ISBN 966-7557-10-3
1119456
   Практикум по математике. – Куйбышев, 1974. – 112с.
1119457
  Беляев Б.И. Практикум по математической обработке маркшейдерско-геодезических измерений : учебн. пособ. для вузов / Б.И. Беляев; Рец. Гудков В.М. – Москва : Недра, 1989. – 316с. – ISBN 5-247-00884-7
1119458
   Практикум по математической статистике. – М., 1987. – 124с.
1119459
  Александров Р.А. Практикум по математическому анализу : функций многих переменных : учебное пособие / Р.А. Александров. – Казань : Издательство Казанского университета, 1988. – 150 с.
1119460
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – М., 1975. – 302с.
1119461
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1985. – 268с.
1119462
   Практикум по машиноведению в 8-10 классах городской средней школы. – М., 1956. – 72с.
1119463
  Никерова Л.И. Практикум по машиноведению в 8 классе / Л.И. Никерова. – Л, 1957. – 100с.
1119464
  Ройтман И.А. Практикум по машиностроительному черчению / И.А. Ройтман. – М, 1976. – 176с.
1119465
  Ройтман И.А. Практикум по машиностроительному черчению / И.А. Ройтман. – М, 1978. – 173с.
1119466
  Карпова С.В. Практикум по международному маркетингу : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Мировая экономика" / С.В. Карпова. – 2-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2010. – 198, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-406-00737-2
1119467
  Канашевский В.А. Практикум по международному частному праву : [учебное пособие] / В.А. Канашевский, В.П. Толстых. – Москва : Международные отношения, 2006. – 251, [4] с. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 5-7133-1272-0
1119468
  Вачугов Д.Д. Практикум по менеджменту деловые игры : Учеб. пособие / Под ред.Вачугова Д.Д. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2001. – 192с. – ISBN 5-06-003763-0
1119469
  Середин Р.М. Практикум по местной флоре / Р.М. Середин. – Краснодар, 1986. – 81с.
1119470
  Соколов Б.А. Практикум по металлообработке, уч. пособие / Б.А. Соколов, А.В. Румянцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 176с.
1119471
  Соколов Б.А. Практикум по металлообработке. уч. пособие / Б.А. Соколов, А.В. Румянцев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 176с.
1119472
  Семчиков Ю.Д. Практикум по методам исследования высокомолекулярных соединений. / Ю.Д. Семчиков. – Горький, 1973. – 16с.
1119473
  Панова Г.Д. Практикум по методам исследования высокомолекулярных соединений. Изучение свойств полимеров. / Г.Д. Панова. – Вып.3. – Горький, 1973. – 64с.
1119474
  Янсон Г.Д. Практикум по методам физико-химического исследования силикатов / Г.Д. Янсон. – Рига
1. – 1973. – 100с.
1119475
  Анциферов Л.И. Практикум по методике и технике школьного физического эксперимента : [для пед. ин-тов по физ.-мат. спец.] / Анциферов Л.И., Пищиков И.М. – Москва : Просвещение, 1984. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 251 (7 назв.)
1119476
   Практикум по методике обучению географии. – Москва : Просвещение, 1986. – 127с.
1119477
   Практикум по методике обучения иностранцев русскому языку. – Москва, 1969. – 38с.
1119478
   Практикум по методике преподавания иностранных языков. – Москва, 1985. – 234с.
1119479
  Новик И.А. Практикум по методике преподавания математики / И.А. Новик. – Минск, 1984. – 176 с.
1119480
  Напольнова Т.В. Практикум по методике преподавания русского языка / Т.В. Напольнова, П.С. Пустовалов. – Москва, 1976. – 176с.
1119481
  Артеменко Е.П. Практикум по методике преподавания русского языка / Е.П. Артеменко. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1981. – 100 с.
1119482
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – Л. : Просвещение, 1983. – 160 с.
1119483
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Просвещение, 1987. – 157 с.
1119484
  Потеев М.И. Практикум по методике преподавания теоретической механики в высшей школе. : Уч. пособие. / М.И. Потеев. – Ярославль, 1977. – 80с.
1119485
  Плетнер Ю.В. Практикум по методике преподавания химии / Ю.В. Плетнер, В.С. Полосин. – 5-е изд. – М., 1981. – 191с.
1119486
  Богдан В.И. и др. Практикум по методике решения физических задач : учеб.пособие / В.И. и др. Богдан. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 272с.
1119487
   Практикум по механике грунтов. – К., 1988. – 60с.
1119488
  Теппер Практикум по микробилогии / Теппер, З.и, др. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1979. – 216с.
1119489
  Теппер Е.З. и др. Практикум по микробилогии / Е.З. и др. Теппер. – Москва, 1987. – 239с.
1119490
   Практикум по микробиологии. – Кишинев, 1964. – 124с.
1119491
  Черемисинов Н.А. Практикум по микробиологии / Н.А. Черемисинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1967. – 172с.
1119492
   Практикум по микробиологии. – Москва, 1976. – 307с.
1119493
  Репин В.М. Практикум по микропроцессорным средствам / В.М. Репин, В.В. Суворов. – М., 1988. – 88с.
1119494
  Урмаев А.С. Практикум по моделированию на АВМ / А.С. Урмаев. – Москва : Наука, 1976. – 192с.
1119495
   Практикум по молекулярной спектроскопии. – Томск : Издательство Томского университета, 1985. – 142с.
1119496
  Кугенев П.В. Практикум по молочному делу. / П.В. Кугенев, И.В. Барабанщиков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1968. – 288с.
1119497
   Практикум по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1976. – 224 с.
1119498
   Практикум по научной организации, нормированию и оплате труда на сельскохозяйственных предприятиях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 288с.
1119499
  Эйхбаум Г.Н. Практикум по немецкому языку / Г.Н. Эйхбаум. – Ленинград, 1970. – 120 с.
1119500
  Оганджанян Ф.Г. Практикум по немецкому языку (домашнее чтение) / Ф.Г. Оганджанян. – Киев, 1981. – 36с.
1119501
  Кравченко А.П. Практикум по немецкому языку для юристов / А.П. Кравченко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – ISBN 5-222-00777-4
1119502
  Балезин С.А. Практикум по неогранической химии : учебн. пособие / С.А. Балезин. – 4-е доп. изд. – Москва : Высшая школа, 1967. – 342с.
1119503
  Балезин С.А. Практикум по неорганической химии : учеб. пособие для студ. хим.-биол. фак. пед. ин-тов / С.А. Балезин ; А.И. Филько. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1962. – 320 с.
1119504
   Практикум по неорганической химии. – М., 1962. – 220с.
1119505
   Практикум по неорганической химии. – Горький
3. – 1965. – 40с.
1119506
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Московский университет, 1976. – 296с.
1119507
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд., перераб. – М., 1978. – 312с.
1119508
  Гольбрайх З.Е. Практикум по неорганической химии / З.Е. Гольбрайх. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 368 с.
1119509
   Практикум по неорганической химии. – 3-е изд., перераб. – М., 1983. – 303с.
1119510
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Химия, 1984. – 248 с.
1119511
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд. – М., 1984. – 296с.
1119512
  Платонов Ф.П. Практикум по неорганической химии / Ф.П. Платонов, З.Е. Дейкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 255с.
1119513
  Гольбрайх З.Е. Практикум по неорганической химии / З.Е. Гольбрайх. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 349 с.
1119514
   Практикум по неорганической химии. – М., 1987. – 238с.
1119515
   Практикум по неорганической химии. – 4-е изд., перераб. – М., 1991. – 319с.
1119516
  Леснова Е.В. Практикум по неорганическому синтезу / Е.В. Леснова. – Москва, 1969. – 224с.
1119517
  Паушкин Я.М. и др. Практикум по нефтехимическому синтезу / Я.М. и др. Паушкин. – М.-Л., 1965. – 208с.
1119518
  Лицин Л.Н. Практикум по нечертательной геометрии и проекционному черчению / Л.Н. Лицин. – Х., 1955. – 191с.
1119519
   Практикум по новейшей истории стран Европы и Африки. – Свердловск, 1971. – 156с.
1119520
   Практикум по новой истории, 1871-1917 : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1989. – 190 с. – ISBN 5-09-000918-X
1119521
  Иванов Ю.Ф. Практикум по новой истории. / Ю.Ф. Иванов, Ю.П. Муравьев. – М, 1973. – 256с.
1119522
   Практикум по нормальной физиологии : Учеб. пос. – Москва : Высшая школа, 1983. – 328с.
1119523
   Практикум по нормированию и научной организации труда на промышленных предприятиях. – Воронеж, 1983. – 166с.
1119524
  Матвеев В.Т. Практикум по нормированию труда в геодезическом производстве : учеб. пособ. для студ. 4-5 курсов ИГС, АГС и АФГС / В.Т. Матвеев. – Новосибирск : НИИГАиК, 1988. – 66 с.
1119525
  Сквирская Э.Б. Практикум по нуклеопротеидам и нуклеиновым кислотам. : учебное пособие / Э.Б. Сквирская, О.П. Чепинога. – Москва : Высшая школа, 1964. – 215с.
1119526
  Осипова Л.В. Практикум по обработке тканей : для учащихся IX-X кл. / Лилия Васильевна Осипова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1971. – 160 с., [4] л. ил.
1119527
  Клобукова Л.П. Практикум по обучению иностранных учащихся речевой деятельности: На материале текстов по политэкономии / Л.П. Клобукова, Л.П. Ткаченко. – М., 1984. – 111с.
1119528
  Лебедева Н.В. Практикум по обучению речевой деятельности / Н.В. Лебедева. – М., 1982. – 107с.
1119529
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Советская наука
1. – 1958. – 215с.
1119530
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Советская наука
2. – 1958. – 135с.
1119531
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
3-4. – 1961. – 261с.
1119532
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
5. – 1961. – 244с.
1119533
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
6. – 1962. – 203с.
1119534
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
7. – 1962. – 274с.
1119535
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
8. – 1964. – 210с.
1119536
  Чижевская З.А. Практикум по общей ботанике : пособие для пед. и учительских ин-тов / З.А. Чижевская. – 2-е изд., испр. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1950. – 344 с.
1119537
   Практикум по общей вирусологии : Учеб. пос. – Москва : Московский университет, 1981. – 191 с.
1119538
   Практикум по общей гидрогеологии. – Л., 1965. – 232с.
1119539
  Кирпичникова Е.С. Практикум по общей гистологии / Е.С. Кирпичникова, Л.Б. Левинсон. – 2-е изд. – М., 1962. – 236с.
1119540
   Практикум по общей и неорганической химии. – М.
1. – 1962. – 84с.
1119541
   Практикум по общей и неорганической химии. – М.
2. – 1963. – 123с.
1119542
   Практикум по общей и неорганической химии. – М., 1964. – 270с.
1119543
   Практикум по общей и неорганической химии. – Москва, 1969. – 288с.
1119544
   Практикум по общей и неорганической химии. – М., 1986. – 298с.
1119545
  Буман Р.К. Практикум по общей и неорганической химии. / Р.К. Буман. – Рига
1. – 1974. – 102с.
1119546
   Практикум по общей и сельскохозяйственной статистике. – М., 1967. – 512с.
1119547
   Практикум по общей и экспериментальной психологии. – Ленинград : Ленинградский университет, 1987. – 255с.
1119548
   Практикум по общей психологии : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1979. – 302с.
1119549
   Практикум по общей психологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1990. – 285, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце тем. – (Учебное пособие для педагогических институтов)
1119550
  Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А.Г. Смирнов. – Москва : Издательство Института психотерапии, 2005. – 220, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN "5-9739-0080-0
1119551
   Практикум по общей психологии для юриста. – Свердловск, 1983. – 73с.
1119552
   Практикум по общей теории статистики. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 278с.
1119553
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 351с.
1119554
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 303с.
1119555
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 327с.
1119556
  Авксентьев С.И. Практикум по общей физике : оптика / С.И. Авксентьев ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва : МОПИ, 1960. – 167 с.
1119557
   Практикум по общей физике. – Москва : Педагогический институт, 1975. – 751с.
1119558
   Практикум по общей фитопатологии. – Ленинград, 1967. – 184с.
1119559
   Практикум по общей фитопатологии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1977. – 240с.
1119560
  Балезин С.А. Практикум по общей химии : учеб. пособие для пед. вузов / С.А. Балезин ; Г.с. Разумовский ; А.И. Филько ; под. ред. проф. С.А. Балезина. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1946. – 195 с.
1119561
   Практикум по общей химии. – Москва, 1958. – 117с.
1119562
   Практикум по общей химии. – Горький, 1962. – 96с.
1119563
  Семишин В.И. Практикум по общей химии / В.И. Семишин. – 6-е изд., испр. – Москва, 1967. – 384с.
1119564
   Практикум по общей химии. – Новочеркасск, 1973. – 175с.
1119565
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 14 - 17. – Пермь, 1964. – 20с.
1119566
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 2 -7. – Пермь, 1964. – 33с.
1119567
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 8 - 13. – Пермь, 1964. – 34с.
1119568
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Общая часть. – Пермь, 1964. – 16с.
1119569
  Хомченко Г.П. Практикум по общей химии и качественному анализу с применением полумикрометода / Г.П. Хомченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1961. – 392с.
1119570
  Королев Д.П. Практикум по общей химии как предмет преподавания в нехимических высших школах : Автореф... канд. пед.наук: / Королев Л. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 14 с.
1119571
  Бабков А.В. Практикум по общей химии с элементами количественного анализа : [для мед. ин-тов] / А.В. Бабков, Г.Н. Горшкова, А.М. Кононов ; под ред. А.В. Бабкова. – Москва : Высшая школа, 1978. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 159 (10 назв.)
1119572
  Семишин В.И. Практикум по общей химии. / В.И. Семишин. – МоскваЛ., 1948. – 209с.
1119573
  Семишин В Практикум по общей химии. / В Семишин. – 3-е изд., доп. – Москва, 1957. – 348с.
1119574
  Колесов Н С. Практикум по общей химии. / Н С. Колесов, Л.А. Введенская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ташкент, 1963. – 187с.
1119575
   Практикум по общей химической технологии. – Москва, 1967. – 371с.
1119576
   Практикум по общей химической технологии. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1973. – 424с.
1119577
  Бойко Практикум по общей части уголовного права / А.И. Бойко. – Ростов-на-Дону : Изд. Ростовский ун-т, 1991. – 80 с. – ISBN 5-7507-0481-5
1119578
  Плещинский Н.И. Практикум по общей электрофизиологии / Н.И. Плещинский. – Казань, 1973. – 86с.
1119579
  Бондаренко Н.В. Практикум по общей энтомологии / Н.В. Бондаренко, А.Ф. Глущенко. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л, 1985. – 352с.
1119580
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ.вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 560с. – Библиогр.: Рек. лит.:с.553 (46 назв.). – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1119581
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. , обуч. по направл. и спец. "Психология". – 2-е изд., доп и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1119582
  Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / К.В. Пашканг. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 224с.
1119583
  Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению / Н.П. Неклюкова. – 2-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1977. – 143с.
1119584
  Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / К.В. Пашканг. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 223с.
1119585
  Петров Л.П. Практикум по общему курсу геофизических исследований скважин / Л.П. Петров, В.Н. Широков, А.Н. Африкян. – Москва : Недра, 1987. – 220с.
1119586
  Угляренко Н.В. Практикум по общественно-политической лексике / Угляренко Н.В., Путилина Р.Н., Чекаль Г.С. ; Киев. пед. гос. ин-т иностр. яз. – Киев : Вища школа, 1983. – 47 с.
1119587
   Практикум по общественно-политической лексике.. – М., 1989. – 75с.
1119588
   Практикум по овощеводству. Уч. пособие для 9-10 кл.. – 3-е изд. – М., 1974. – 192с.
1119589
   Практикум по олигофренопсихологии: уч. пособие.. – Л., 1980. – 80с.
1119590
  Малютин Э.А. Практикум по операционной системе MSDOS. / Э.А. Малютин. – М., 1991. – 28с.
1119591
  Кравцова Г.И. Практикум по операционной технике и учету в банках / Г.И. Кравцова. – Минск, 1982. – 311с.
1119592
  Сорокина А.И. Практикум по оптике и физике атома / А.И. Сорокина, Г.А. Ледяева. – Иваново, 1974. – 168с.
1119593
  Потахова Г.И. Практикум по оптическим и фотоэлектрическим свойствам полупроводников / Г.И. Потахова, В.И. Гаман. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 66с.
1119594
  Косолапов А.Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства : учебное пособие для использования в учебном процесе по спец. "Менеджмент организации" / А.Б. Косолапов, Т.И. Елисеева. – 4-е изд., стереот. – Москва : Кнорус, 2008. – 200 с. – ISBN 978-5-85971-993-8
1119595
  Генкин Б.И. Практикум по организации и нормированию труда. / Б.И. Генкин. – Л, 1975. – 67с.
1119596
   Практикум по организации и планированию производства на промышленных предприятиях.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 450с.
1119597
   Практикум по организации и планированию производства на промышленных предприятиях.. – 3-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 1985. – 210с.
1119598
   Практикум по организации производства в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 392с.
1119599
   Практикум по организации производства в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 235с.
1119600
   Практикум по организации производства в совхозах и колхозах.. – М., 1973. – 375с.
1119601
   Практикум по организации растениеводства на сельскохозяйственных предприятиях.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 224с.
1119602
  Ортнер Л. Практикум по органической химии / Л. Ортнер, Л. Рейхель. – М.-Л, 1931. – 238с.
1119603
  Ортнер Л. Практикум по органической химии / Л. Ортнер, Л. Рейхель, 1932. – 240с.
1119604
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – 2-е изд. – М-Л, 1950. – 248с.
1119605
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – 3-е изд. – М-Л, 1952. – 245с.
1119606
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – М., 1956. – 244с.
1119607
  Астахова Л.Н. Практикум по органической химии : учеб.-метод. пособие для студентов дневного и вечернего отд-ния хим. ф-та / Астахова Л.Н., Кривенько А.П. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов : Сартовский университет, 1990. – 104 с.
1119608
  Гитис С.С. Практикум по органической химии : Органический синтез: Учебное пособие для студ. нехимич. спец. вузов / С.С. Гитис, А.И. Глаз, А.В. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 303 с. – ISBN 5-06-000668-9
1119609
  Иванов В.Г. Практикум по органической химии : Учеб пособие для студ.высш.педагогич.учеб.зав. / В.Г. Иванов, О.Н. Гева, Ю.Г. Гаверова. – Москва : Academia, 2000. – 288с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0586-9
1119610
  Рево А.Я. Практикум по органической химии. / А.Я. Рево. – М., 1971. – 208с.
1119611
   Практикум по органической химии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов -на-Дону, 1971. – 143с.
1119612
   Практикум по органической химии.. – Ростов -на-Дону, 1983. – 120с.
1119613
   Практикум по органической химии. Метод. указ. по проведению лаборат. работ. – М., 1965. – 70с.
1119614
   Практикум по органической химии. Синтез и идентификация органических соединений. : Учеб. пособие. – Москва, 1989. – 317с.
1119615
   Практикум по органической, физической, коллоидной и биологической химии.. – Алма-Ата, 1973. – 334с.
1119616
   Практикум по органическому синтезу. – М., 1974. – 240с.
1119617
  Храмкина М.Н. Практикум по органическому синтезу. / М.Н. Храмкина. – М.-Л., 1966. – 320с.
1119618
   Практикум по орфографии и стилистике научной и деловой речи: для аспирант. унив.. – Х., 1991. – 21с.
1119619
  Приступа Г.Н. Практикум по орфографии. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1970. – 124с.
1119620
  Бородин И.Ф. Практикум по основам автоматики и автоматизации производственных процессов / И.Ф. Бородин, Н.И. Кирилин. – Москва, 1974. – 255с.
1119621
  Синякова Л.А. Практикум по основам агрономии с ботаникой / Л.А. Синякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 336с.
1119622
  Васюкова Н.Д. Практикум по основам программирования. Язык ПАСКАЛЬ : Учеб. пособие для учащихся сред. спец. учеб. заведений / Н.Д. Васюкова, В.В. Тюляева. – Москва : Высшая школа, 1991. – 160 с. – ISBN 5-06-000750-2
1119623
   Практикум по основам сельского хозяйства : Для биол. спец. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 430 с.
1119624
   Практикум по основам физиологии и гигиены труда.. – М., 1988. – 136с.
1119625
   Практикум по основам экономической теории : Учебное пособие для 10-11 кл. – Москва : Вита-Пресс, 1999. – 272с. – ISBN 5-7755-0067-9
1119626
  Олейник В.С. Практикум по основам электропривода / В.С. Олейник. – Москва : Колос, 1967. – 239 с.
1119627
  Алова Н.П. Практикум по основному курсу англійської мови для студентів V/VI заочного/курсу факультетів іноземних мов : Лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
1. – 1969. – 47с.


  Мета посібника - подальший розвиток у студентів уміння самостійно працювати над мовним матеріалом, навчити студента вести творчий лінгво-стилістичний аналіз тексту в аспекті сучасного мовознавства.
1119628
  Гороховская В.И. Практикум по осциллографической полярографии / В.И. Гороховская, В Гороховский. – Москва : Высшая школа, 1973. – 112 с.
1119629
  Нестерович В.Н. Практикум по палентологии : учебн. пособ. для пед. ин-тов по геогр. и биол. спец. / В.Н. Нестерович. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 126с.
1119630
  Бассін П.Н. Практикум по паразитології з курсу загальної біології. : посібник для студентів мед. ін-тів / П.Н. Бассін, М.П. Кравець. – Київ : Держмедвидав, 1960. – 96 с.
1119631
   Практикум по патопсихологии: уч. пособие. – Москва, 1987. – 183с.
1119632
   Практикум по педагогике : Учеб. пос. – Москва : Просвещение, 1988. – 142с.
1119633
   Практикум по педагогике и психологии высшей школы. – Москва, 1991. – 128с.
1119634
  Мешков Олег Практикум по переводу с русского языка на английский / Мешков Олег, Лэмберт Мартин; Отв.ред. В.Ф.Усов. – Москва : ЯНУС-К, 1997. – 124с. – ISBN 5-88929-049-5
1119635
  Виноградов В.Г. Практикум по петрофизике : [по спец. "Геофиз. методы поисков и разведки"] / В.Г. Виноградов, А.В. Дахнов, С.Л. Пацевич. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1990. – 226 с. – (Высшее образование)
1119636
  Зернова Т.С. Практикум по плановому балансу народного хозяйства / Т.С. Зернова. – Москва, 1981. – 136 с.
1119637
   Практикум по полевому почвоведению (по природным зонам). – Ленинград, 1980. – 148 с.
1119638
   Практикум по полимерному материаловедению. – М., 1980. – 256с.
1119639
   Практикум по полупроводникам и полупроводниковым приборам. – Москва : Высшая школа, 1968. – 464 с.
1119640
   Практикум по почвоведению. – Москва, 1964. – 423 с.
1119641
   Практикум по почвоведению : Учебн. пособ. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1980. – 272 с.
1119642
  Климов О.Д. Практикум по прикладной геодезии : Изыскания, проектирование и возведение инженерных сооружений ; учеб. пособ. для студ. геодезических специальностей вузов / О.Д. Климов, В.В. Калугин, В.К. Писаренко. – Москва : Недра, 1991. – 271 с. – ISBN 5-247-02189-4
1119643
   Практикум по прикладной социологии : учеб. пособие. – Москва : МГУ, 1987. – 260с.
1119644
   Практикум по прикладной электрохимии.. – Л., 1973. – 264с.
1119645
   Практикум по прикладной электрохимии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1980. – 287с.
1119646
   Практикум по применению изотопов и излучений в сельском хозяйстве.. – Вып. 4. – Москва, 1959. – 36 с.
1119647
  Рачинский В.В. Практикум по применению изотопов и излучений в сельском хозяйстве. / В.В. Рачинский. – вып. 8. – М., 1962. – 93с.
1119648
  Слюсарчук В.У. Практикум по применению технических средств обучения в преподавании общественных наук / В.У. Слюсарчук, Ю.И. Палкин. – К., 1979. – 75с.
1119649
   Практикум по программированию : Учебное пособие. – Москва : МГУ, 1986. – 208с.
1119650
  Долматова О.Г. Практикум по программированию / О.Г. Долматова. – Томск, 1986. – 95 с.
1119651
  Лазурик В.М. Практикум по программированию в компьютерной физике : учеб.-метод. пособие / В.М. Лазурик, Р.В. Лазурик, Е.С. Литвинова ; М-во образования и науки Украи, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 335, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 335. – ISBN 978-966-285-174-8
1119652
   Практикум по программированию для ЭВМ "Минск-32".. – М., 1974. – 136с.
1119653
  Мицук О.М. Практикум по программированию для ЭВМ серии М 5000. / О.М. Мицук, Е.И. Никольский. – М., 1981. – 176с.
1119654
  Светозаров Г.И. Практикум по программированию на алгоритмических языках / Г.И. Светозаров. – Москва : Наука, 1980. – 320 с.
1119655
  Патрикеев Н Ю. Першиков Практикум по программированию на Коболе ЕС ЭВМ / Ю.Н. Патрикеев, В.И. Першиков. – Москва, 1979. – 181 с.
1119656
  Бухтияров А.М. Практикум по программированию на фортране (ОС ЕС ЭВМ) : учебное пособие / А.М. Бухтияров, Ю.П. Маликова, Г.Д. Фролов. – 2-е изд., стер. – Москва : Наука, 1983. – 304 с.
1119657
  Бухтияров А.М. и др. Практикум по программированию на Фортране (ОС ЕС ЭВМ) / А.М. и др. Бухтияров. – Москва : Наука, 1988. – 288 с.
1119658
  Бухтияров А.М. и др. Практикум по программированию на Фортране: ОС ЕС ЭВМ / А.М. и др. Бухтияров. – М., 1979. – 304с.
1119659
   Практикум по программированию на ЭВМ. – М., 1984. – 115с.
1119660
  Светозарова Г.И. Практикум по программированию на языке бейсик / Г.И. Светозарова. – Москва, 1988. – 366с.
1119661
   Практикум по проектированию и организации землеустроительных работ: уч. пособие.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 215с.
1119662
   Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика : учебное пособие. – М., 1984. – 152с.
1119663
   Практикум по психодиагностике. Психодиагностические материалы. – М., 1988. – 142с.
1119664
   Практикум по психологии. – Москва : Московский университет, 1972. – 248 с.
1119665
   Практикум по психологии : уч. пособие. – Ленинград
Ч. 2. – 1972. – 279 с.
1119666
   Практикум по психологии деятельности. – К., 1980. – с.
1119667
   Практикум по психологии деятельности органов внутренних дел.. – К., 1980. – 72с.
1119668
  Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. – 2-е изд., испр. и перераб. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 508 с. : ил. – Библиогр.: с. 501-508. – (Серия "Практикум по психологии"). – ISBN 5-94723-288-X
1119669
   Практикум по психологии профессиональной деяльности и менеджменте : Учебное пособие. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001. – 240с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-288-02955-5
1119670
  Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию : [ учеб. пособие ] / Горбатов Д.С. – Самара : БАХРАХ-М, 2000. – 248 с. – ISBN 5-89570-013-6
1119671
  Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург : Деловая книга, 1995. – 119, [4] с. : ил. – Библиогр. в конце кн.
1119672
   Практикум по психофизиологии. – Москва, 1984. – 118с.
1119673
  Степанов В.П. Практикум по работе и решению типовых задач в MS Office : учеб.-практ. пособие для иностр. студентов / В.П. Степанов, С.Г. Шило, Т.В. Донченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2012. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 301. – ISBN 978-966-676-554-6
1119674
  Бурштейн М.А. Практикум по работе на электронной вычислительной машине "Наири" по курсу "Программирование" / М.А. Бурштейн, М.И. Майзельс. – М., 1972. – 40с.
1119675
   Практикум по радиационной химии.. – М., 1982. – 216с.
1119676
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 2. – 1980. – 107 с.
1119677
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 3. – 1985. – 87 с.
1119678
   Практикум по радиофизической электронике. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 193 с.
1119679
   Практикум по радиохимии. – Новосибирск
1. – 1965. – 26 с.
1119680
   Практикум по радиоэлектронике. – Рига : Редакционно-издательский отдел ЛГУ им.Петра Стучки, 1974. – 220 с.
1119681
  Сухова Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятий : Учеб. пособие для вузов / Л.Ф. Сухова, Н.А. Чернова. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 160с. – ISBN 5-279-02169-5
1119682
   Практикум по ревизии и контролю в сельскохозяйственных предприятиях.. – М., 1973. – 143с.
1119683
  Бабусенко С.М. Практикум по ремонту тракторов и автомобилей / С.М. Бабусенко. – Москва : Колос, 1978. – 272 с.
1119684
  Лобанова О.В. Практикум по решению задач в математической системе Derive : Учеб. пособие / О.В. Лобанова. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 544с. – ISBN 5-279-02177-6
1119685
   Практикум по решению задач.. – Тула
1. – 1974. – 109 с.
1119686
   Практикум по решению задач.. – Тула
2. – 1976. – 64с.
1119687
   Практикум по решению физических задач с применением программируемого микрокалькулятора. : метод. рекомендации. – Москва : МГИУУ, 1986. – 68с.
1119688
  Бідная О.Г. Практикум по роботі з відеофільмами "Watch and Learn" : [навч. посібник] / О.Г. Бідная, І.М. Таран ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – 123, [1] с. : іл. – Текст англ.
1119689
  Блинова О.И. Практикум по русской диалектологии / О.И. Блинова. – Томск, 1993. – 139с.
1119690
   Практикум по русской орфографии и пунктуации для работы в лингафонном кабинете.. – К.Одесса, 1989. – 192с.
1119691
  Джумагельдыева Б.К. Практикум по русской фразеологии (пособие для студ. фак. русс. филологии) / Б.К. Джумагельдыева. – Ашхабад, 1979. – 80с.
1119692
  Лебедев Н.М. Практикум по русскому языку / Н.М. Лебедев. – Калинин, 1969. – 221с.
1119693
  Брагина А.А. Практикум по русскому языку / А.А. Брагина. – Москва, 1970. – 200с.
1119694
  Стороженко Н.Я. Практикум по русскому языку / Н.Я. Стороженко. – 2-е изд., доп. – Тарту, 1974. – 236с.
1119695
  Стороженко Н.Я. Практикум по русскому языку / Н.Я. Стороженко. – Тарту, 1974. – 200с.
1119696
   Практикум по русскому языку. – Ашхабад
4. – 1974. – 152с.
1119697
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку : методическое пособие / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – Киев : Выща школа, 1983. – 28 с.
1119698
   Практикум по русскому языку. – М., 1987. – 80с.
1119699
   Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б, , Л.Б. Чурлина. – М.
вып.1. – 1965. – 143с.
1119700
   Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б, , М.Е. Федорова. – М.
вып.2. – 1965. – 105с.
1119701
  Коцарь Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б. – М.
вып.3. – 1966. – 31с.
1119702
   Практикум по русскому языку.. – К.
1. – 1965. – 72с.
1119703
   Практикум по русскому языку.. – Москва, 1971. – 252с.
1119704
   Практикум по русскому языку.. – К., 1971. – 142с.
1119705
   Практикум по русскому языку.. – Ашхабад, 1972. – 103с.
1119706
   Практикум по русскому языку.. – Ашхабад
3. – 1972. – 87с.
1119707
  Стороженко Н.Я. Практикум по русскому языку. / Н.Я. Стороженко. – Тарту, 1973. – 236с.
1119708
  Стороженко Н.Я. Практикум по русскому языку. / Н.Я. Стороженко. – Тарту, 1977. – 99с.
1119709
   Практикум по селекции и семеноводству полевых культур.. – М., 1976. – 367с.
1119710
  Никулин Н.К. Практикум по сельскохозяйственной статистике. / Н.К. Никулин. – 2-е изд. – М, 1978. – 255с.
1119711
   Практикум по сельскохозяйственной фитопатологии.. – М., 1976. – 336с.
1119712
   Практикум по сельскохозяйственной фитотирапии: Уч. пособ. для студ. вузов по спец. "Защ. раст.".. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 335с.
1119713
  Соболев А.С. Практикум по сельскохозяйственной энтомологии / А.С. Соболев. – М, 1961. – 326с.
1119714
  Бей-Биенко Практикум по сельскохозяйственной энтомологии : для фак. и отд-ний защиты растений / Г.Я. Бей-Биенко, М.К. Асатур, Н.В. Бондаренко и др. ; под ред. Г.Я. Бей-Биенко. – Ленинград : Колос ; Ленинградское отд-ние, 1968. – 360 с. : ил. – Библиогр.: с. 355-357. – (Учебники и учебные пособия для высших и сельскохозяйственных учебных заведений)
1119715
  Бей-Биенко Практикум по сельскохозяйственной энтомологии / Г.Я. Бей-Биенко, Н.В. Бондаренко и др. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : [б. и.], 1976. – 359 с.
1119716
  Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву : Для юрид. вузов и факультетов / Л.М. Пчелинцева. – 2-е изд., переработанное и дополненое. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 256с. – ISBN 5-89123-314-3; 5-86225-969-4
1119717
  Ламзикова Н.В. Практикум по синтаксису и пунктуации / Н.В. Ламзикова. – Рязань, 1972. – 92с.
1119718
   Практикум по синтаксису русского языка для студентов-иностранцев (на материале газетной речи).. – М., 1979. – 127с.
1119719
   Практикум по синтаксису русского языка: На матер. яз. газет.. – М., 1988. – 133с.
1119720
  Сорокин М.Ф. Практикум по синтетическим полимерам для лаков / М.Ф. Сорокин, К.А. Лялюшко. – М., 1965. – 272с.
1119721
  Бартышев В.И. и др. Практикум по советскому государственном праву и советскому строительству / [В.И. Бартышев и др.]. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1986. – 73, [2] с. – Библиогр. в тексте
1119722
   Практикум по советскому гражданскому праву : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1984. – 208 с.
1119723
   Практикум по советскому гражданскому праву : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1984. – 207 с.
1119724
   Практикум по советскому жилищному законодательству: Уч. пособ.. – М., 1987. – 26с.
1119725
  Гуреев В.И. Практикум по советскому праву / В.И. Гуреев. – Москва, 1988. – 141 с.
1119726
   Практикум по советскому праву социального обеспечения: Уч. пос. для студ. вузов, обуч. по спец. "правовед.".. – М., 1987. – 302с.
1119727
   Практикум по советскому природно-ресурсовому праву и правовой охране окружающей среды : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1985. – 319 с.
1119728
  Иванов Г.В. Практикум по советскому сельскохозяйственному праву : учебное пособие / Г.В. Иванов, Г.Е. Быстров, М.С. Пашова. – Москва : Московский университет, 1985. – 325 с.
1119729
   Практикум по советскому трудовому праву : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1984. – 223 с.
1119730
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Наказание / Г.Д. Коробков. – Москва, 1986. – 56 с.
1119731
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Общая часть / Г.Д. Коробков. – Москва
Разд. 1. – 1985. – 53 с.
1119732
  Трусов А.И. Практикум по советскому уголовному процессу. Проблемные задачи и методические указания к их решению / А.И. Трусов, В.И. Смыслов. – Москва : Высшая школа, 1976. – 111 с.
1119733
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – М.
1. – 1956. – 135с.
1119734
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – М.
2. – 1956. – 135с.
1119735
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет
[Сб.] 1 : Орфография / Сост.: М.И. Безчеткова, В.Н. Вакуров, М.В. Зарва. – 1960. – 186 с.
1119736
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет
[Сб.] 2 : Пунктуация / Сост.: В.П. Вомперский, М.В. Зарва, А.И. Кайдалова, И.С. Панюшева. – 1960. – 196 с.
1119737
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – [3- изд. перераб.]. – Москва : Московский университет
[Сб.] 1 : Орфография / Сост.: М.И. Безчеткова, В.Н. Вакуров, М.В. Зарва. – 1964. – 184 с.
1119738
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – [3- изд. перераб.]. – Москва : Московский университет
[Сб.] 2 : Пунктуация / Сост.: В.П. Вомперский, М.В. Зарва, А.И. Кайдалова, И.С. Панюшева. – 1964. – 200 с.
1119739
  Ковалев В.П. Практикум по современному русскому языку / В.П. Ковалев. – М, 1974. – 255с.
1119740
  Опришко А.Я. Практикум по современному русскому языку / А.Я. Опришко. – Харьков : Вища школа, 1989. – 131с.
1119741
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 123с.
1119742
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 82с.
1119743
  Гольцова Н.Г. Практикум по современному русскому языку. Пунктуация. / Н.Г. Гольцова, Л.П. Рупосова. – М., 1986. – 95с.
1119744
  Сомов Г.Е. Практикум по созданию плановой геодезической опоры : для студ. землеустроительной специальности / Мин-во сельского хозяйства СССР ; Харьковский ордена трудового красного знамени с.-х. ин-т им.В.В. Докучаева ; Г.Е. Сомов, А.В. Шапошников. – Харьков : Харьковская типография № 13
Ч. 2. – 1969. – 220 с.
1119745
  Пайнс Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Маслач. – 4-е международное изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 528с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0101-6
1119746
  Пайнс Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Саслач. – Санкт-Петербург, Москва, Х., Минск, 2000. – 528с.
1119747
  Кашина О.Н. Практикум по социальной статистике. / О.Н. Кашина. – Л., 1991. – 71с.
1119748
   Практикум по социологии.. – М., 1992. – 196с.
1119749
   Практикум по спектроскопии : Учеб.пособие. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 319 с.
1119750
  Невзоров Б.П. Практикум по спектроскопии : учеб. пособие / Б.П. Невзоров. – Кемерово : Издательство Кемеровского университета, 1981. – 64 с.
1119751
  Смирнова Н.Ф. Практикум по сравнительной типологии английского и русского языков / Н.Ф. Смирнова. – Минск, 1988. – 97с.
1119752
  Резвецова М.Д. Практикум по сравнительной типологии английского и русского языков / М.Д. Резвецова. – Москва, 1989. – 158с.
1119753
  Коган А.Б. Практикум по сравнительной физиологии / А.Б. Коган, С.И. Щитов. – М., 1954. – 548с.
1119754
  Филимонов В.С. Практикум по статистике / В.С. Филимонов, Е.А. Гуртовник. – М, 1987. – 128с.
1119755
   Практикум по статистике промышленности.. – М., 1985. – 240с.
1119756
   Практикум по статистике промышленности: Уч. пособ.. – М., 1985. – 240с.
1119757
  Орехова И.А. Практикум по статистике торговли / И.А. Орехова. – Л., 1991. – 56с.
1119758
  Завадовская С.Ю. Практикум по стилистике французкого языка. / С.Ю. Завадовская. – М, 1986. – 109с.
1119759
  Москвичев Е.П. Практикум по строению вещества / Е.П. Москвичев, Н.Г. Черноруков. – Горький, 1973. – 38с.
1119760
  Олейник А.В. Практикум по строению вещества : учеб. пособие / А.В. Олейник. – Горький : Издательство Горьковского университета
вып. 1 : Электронный парамагнитный резонанс.1. – 1973. – 28 с.
1119761
   Практикум по строительному делу: Уч. пособ. для уч. 9-10 кл. ср. шк.. – М., 1977. – 240с.
1119762
   Практикум по структурному анализу. – Москва : МЭИ, 1965
1119763
  Калинкин Ю.А. Практикум по судебной бухгалтерии / Ю.А. Калинкин, В.К. Сусин. – Саранск, 1991. – 80с.
1119764
   Практикум по судебной медицине. – М., 1971. – 264с.
1119765
  Глазырин Ф.В. Практикум по судебной психологии / Ф.В. Глазырин, Г.Г. Шиханцов. – Минск, 1977. – 160с.
1119766
  Огийчук Н.Ф. Практикум по таблично-перфокарточной форме учета / Н.Ф. Огийчук, П.А. Щербаов. – Харків, 1975. – 115с.
1119767
  Огийчук Н.Ф. Практикум по таблично-перфокарточной форме учета / Н.Ф. Огийчук. – М., 1977. – 246с.
1119768
   Практикум по твердотельной электронике. – Москва : Издательство МГУ, 1984. – 392 с.
1119769
  Мороховская Э.Я. Практикум по теоретической грамматике / Э.Я. Мороховская. – Ленинград, 1973. – 181 с.
1119770
   Практикум по теоретической грамматике французского языка.. – Минск, 1986. – 236с.
1119771
  Дворжецкая М.П. Практикум по теоретической фонетике английского языка / М.П. Дворжецкая, О.Ф. Пилипенко. – К., 1981. – 36с.
1119772
  Дворжецкая М.П. Практикум по теоретической фонетике: На материале английского и немецкого языков / М.П. Дворжецкая. – К., 1988. – 36 с.
1119773
   Практикум по теории анализа хозяйственной деятельности.. – Воронеж, 1989. – 156с.
1119774
   Практикум по теории бухгалтерского учета.. – М., 1991. – 159с.
1119775
   Практикум по теории вероятностей и математической статистике. – Москва, 1988. – 92 с.
1119776
  Данейко И.К. Практикум по теории случайных процессов / И.К. Данейко. – Минск, 1978. – 159 с.
1119777
   Практикум по теории статистики : Учеб. пособие для студ.эконом.спец.высш.учеб.заведений. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 416с. – ISBN 5-279-01941-0
1119778
  Онацкий Я.И. Практикум по теории элементов и систем автоматического упправления / Я.И. Онацкий, Л.С. Мадорский, В.В. Зубар. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 288 с.
1119779
  Моргулис П.С. Практикум по теплотехнике курса машиноведения / П.С. Моргулис. – Коломна, 1958. – 31с.
1119780
  Хейфец В.Л. Практикум по теретической электрохимии / В.Л. Хейфец. – Л, 1954. – 236с.
1119781
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1983. – 80с.
1119782
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 82с.
1119783
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 3. – 1985. – 95с.
1119784
   Практикум по техническому нормированию труда : для специальностей: планирование промышленности, экономическая кибернетика и бухгалтерский учет / Е.Г. Гинзбург, А.А. Кожарский, И.А. Паршукова, Е.Б. Чарная; [Гинзбург Е.Г. и др.] ; М-во высшего и среднего специального образования РСФСР ; Пермский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : [б. и.], 1973. – 105 с. : табл.
1119785
   Практикум по технологии переработки пластических масс. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 240 с.
1119786
   Практикум по технологии переработки пластических масс.. – М., 1973. – 237с.
1119787
   Практикум по технологии полупроводниковых материалов. – Москва, 1965. – 80 с.
1119788
   Практикум по топографической анатомии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1991. – 318с.
1119789
   Практикум по трактору.. – 4-е изд., испр. – М., 1975. – 238с.
1119790
  Пекеньо П.Х. Практикум по тропическому земледелию / П.Х. Пекеньо. – М, 1987. – 280с.
1119791
  Протас Е.В. Практикум по трудовому праву. / Е.В. Протас, В.В. Рогожин. – М., 1989. – 52с.
1119792
  Привезенцев Ю.А. Практикум по трудовому рыбоводству / Ю.А. Привезенцев. – Москва, 1982. – 208с.
1119793
   Практикум по уголовному процессу: Уч. пособ. для студ. юр. вузов и фак.. – М., 1995. – 284с.
1119794
   Практикум по управлению сельскохозяйственным производством: Уч. пос. для высш. уч. завед. по эконом. спец.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – с.
1119795
  Почепцова Л.Д. Практикум по устной английской речи / Л.Д. Почепцова, Г.А. Покровская. – К, 1981. – 48с.
1119796
  Дворжецкая М.П. Практикум по устной английской речи / М.П. Дворжецкая. – К., 1987. – 33с.
1119797
   Практикум по устной речи для гуманитарных факультетов неязыковых вузов.. – Минск, 1988. – 158с.
1119798
  Кудрин А.Н. Практикум по фармакологии. / А.Н. Кудрин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1970. – 272с.
1119799
   Практикум по физике : Пособие для учителя. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 282 с.
1119800
  Кортнев А.В. Практикум по физике / А.В. Кортнев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1963. – 516 с.
1119801
  Кортнев А.В. Практикум по физике : учеб. пособие / А.В. Кортнев. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Высшая школа, 1965. – 568 с.
1119802
   Практикум по физике. – Москва
1. – 1965. – 76 с.
1119803
  Уродов В.И. Практикум по физике : учеб.пособие / В.И. Уродов, В.С. Стрижнев. – Минск : Вышэйшая школа, 1973. – 382с.
1119804
   Практикум по физике в средней школе : пособие для учителя. – 4-е изд., перераб. – Москва : ГУПИ, 1963. – 224 с.
1119805
   Практикум по физике в средней школе : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1973. – 256с.
1119806
   Практикум по физике в средней школе : Дидакт. материал. – Москва : Просвещение, 1977. – 192с.
1119807
   Практикум по физике в средней школе : Дидакт. материал. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 190с.
1119808
   Практикум по физике в старших классах средней школы. – Москва, 1951. – 195 с.
1119809
   Практикум по физике в старших классах средней школы. – 3-е изд., Испр. – Москва, 1956. – 288 с.
1119810
  Артемьев В.Н. Практикум по физике высокого вакуума / Артемьев В.Н., Штромбергер Л.В. – Саратов : Саратовский университет, 1963. – 328 с. – Библиогр.: с. 321-324
1119811
  Очиров В.А. Практикум по физике диэлектриков : учеб. пособие / В.А. Очиров, Н.М. Панасенко. – Элиста : Издательство Калмыцкого университета, 1987. – 40 с.
1119812
   Практикум по физике для фронтального выполнения с элементами программирования.. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1989. – 151с.
1119813
   Практикум по физике космических лучей. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 144с.
1119814
  Шефер Н.И. Практикум по физике полупроводников / Н.И. Шефер. – Оренбург : Оренбург.гос.пед.ин-т, 1970. – 286с.
1119815
  Лысов Ф В. Практикум по физике полупроводников : учеб. пособие / Ф В. Лысов, . – Москва : Просвещение, 1976. – 207 с.
1119816
   Практикум по физике полупроводников. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета, 1977. – 68с.
1119817
  Сироткин А.А. Практикум по физике полупроводников / А.А. Сироткин. – Томск : Издательство Томского университета, 1981. – 55с.
1119818
   Практикум по физике полупроводников и полупроводниковых приборов.. – Томск : Издательство Томского университета, 1971. – 166с.
1119819
   Практикум по физике почв. – Казань, 1982. – 78с.
1119820
  Богомолов А.А. Практикум по физике пьезоэлектриков и сегнетоэлектриков : учеб. пособие / А.А. Богомолов, В.В. Иванов. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1987. – 82 с.
1119821
  Рудяк В.М. и др. Практикум по физике сегнетоэлектриков : учеб. пособие / В.М. и др. Рудяк. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1984. – 82с.
1119822
  Пашаев Б.П. Практикум по физике твердого тела / Б.П. Пашаев, Д.Х. Амирханова. – Махачкала : Дагестанский университет, 1969. – 254 с.
1119823
  Камилов И.К. Практикум по физике твердого тела : учеб. пособие / И.К. Камилов. – Махачкала : Издательство Дагестанского университета, 1981. – 108 с.
1119824
  Каленков С.Г. Практикум по физике. Механика : учеб.пособие / С.Г. Каленков, Г.И. Соломахо. – Москва : Высшая школа, 1990. – 110с. – ISBN 5-06-001009-0
1119825
   Практикум по физике. Электричество и магнетизм : учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1991. – 150с. – ISBN 5-06-002063-0
1119826
  Барковский В.Ф. Практикум по физико-химическим методам анализа : для техникумов / В.Ф. Барковский, С.М. Горелик, Т.Б. Городенцева. – Москва : Высшая школа, 1963. – 350 с. : ил. – Библиогр.: с. 345-348 (73 назв.)
1119827
   Практикум по физико-химическим методам анализа.. – М., 1987. – 248с.
1119828
   Практикум по физико-химическим методам в биологии. – Москва : Московский университет, 1981. – 240с.
1119829
  Вигоров Л.И. Практикум по физиологии древесных растений / Л.И. Вигоров. – Москва, 1961. – 148с.
1119830
  Макаров П.О. Практикум по физиологии и биофизике органов чувств - анализаторов / П.О. Макаров. – Москва, 1973. – 304с.
1119831
  Сакс А.И. Практикум по физиологии и биохимии растений / А.И. Сакс. – Омск
1. – 1977. – 104с.
1119832
   Практикум по физиологии растений.. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская наука, 1953. – 312с.
1119833
   Практикум по физиологии растений.. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская наука, 1958. – 339с.
1119834
   Практикум по физиологии растений.. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 270с.
1119835
  Руге У. Практикум по физиологии роста и развития растений. / У. Руге. – Москва, 1955. – 192с.
1119836
   Практикум по физиологии.. – М., 1970. – 367с.
1119837
  Власова Т.В. Практикум по физической географии материков : учебное пособие / Т.В. Власова, М.В. Велеско. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 96с.
1119838
  Машкова Г.В. Практикум по физической географии СССР / Г.В. Машкова, Н.Я. Подоплелов. – Москва, 1966. – 196с.
1119839
  Тушинский Г.К. Практикум по физической географии СССР : Учебное пособия / Г.К. Тушинский, М.И. Давыдова. – Москва : Просвещение, 1976. – 144с.
1119840
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии : для студентов естеств. фак. пед. ин-тов / С.А. Балезин. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 232 с.
1119841
  Дулицкая Р.А. Практикум по физической и коллоидной химии / Р.А. Дулицкая, Р.И. Фельдман. – М., 1962. – 339с.
1119842
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии : для студентов биол.-хим. фак. пед. ин-тов / С.А. Балезин. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1964. – 240 с.
1119843
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии : для биол.-хим. фак. пед. ин-тов / С.А. Балезин. – 4-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1972. – 278 с.
1119844
  Малахова А.Я. Практикум по физической и коллоидной химии / А.Я. Малахова; Степанюк А. – Минск, 1974. – 335с.
1119845
  Дулицкая Р.А. Практикум по физической и коллоидной химии / Р.А. Дулицкая, Р.И. Фельдман. – 2-е изд., перераб., испр. и доп. – М., 1978. – 296с.
1119846
  Балезин С.А. Практикум по физической и коллоидной химии : для пед. ин-тов по хим. и биол. спец. / С.А. Балезин. – 5-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1980. – 272 с. – Библиогр.: с.270
1119847
   Практикум по физической и коллоидной химии : Учебное пособие для студ. – М. : Высшая школа, 1990. – 255с. – ISBN 5-06-001019-8
1119848
  Шаталов А.Я. Практикум по физической химии / А.Я. Шаталов, И.К. Маршаков. – М., 1968. – 224с.
1119849
  Шаталов А.Я. Практикум по физической химии / А.Я. Шаталов, И.К. Маршаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 287 с.
1119850
   Практикум по физической химии. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Химия, 1975. – 368 с.
1119851
   Практикум по философии. – Харків. – ISBN 966-7557-15-4
ч.1 : История философии. – 1999. – 118с.
1119852
  Сухина В.Ф. Практикум по философии : Учебное пособие для студ.высш. учеб.заведений / В.Ф. Сухина, К.В. Кислюк; МОНУ; Народная украинская академия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фоліо, 2001. – 430с. – ISBN 966-03-1614-3
1119853
   Практикум по финансам отраслей народного хозяйства. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 140, [2] с.
1119854
  Парасий М.Г. Практикум по финансированию и кредитованию сельскохозяйственных предприятий / М.Г. Парасий, А.С. Булат. – М., 1970. – 304с.
1119855
  Войтова Л.Р. Практикум по фитопатологии / Л.Р. Войтова. – Минск : Ураджай, 1988. – 189с.
1119856
  Дворжецкая М.П. Практикум по фонетике английского языка / М.П. Дворжецкая, Э.Н. Дехтулинская. – К., 1982. – 32с.
1119857
  Скалозуб Л.Г. Практикум по фонетике русского языка : Уч.-метод. пособие / Л.Г. Скалозуб, Н.Н. Яковенко. – К., 1972. – 84с.
1119858
  Кислов В.В. Практикум по фотограмметрии / В.В. Кислов, И.Р. Заитов. – Москва : Недра, 1965. – 188с.
1119859
  Буров М.И. Практикум по фотограмметрии : учебное пособие для вузов / М.И. Буров, Б.В. Краснопевцев, А.П. Михайлов; Ред. Комарькова Л.М. – Москва : Недра, 1987. – 302с.
1119860
  Селезнев Б.В. Практикум по фотограмметрическому инструментоведению : учеб. пособ. / Мин-во высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Новосибирский ордена "Знак почета" ; Ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; Б.В. Селезнев. – Новосибирск : НИИГАиК, 1988. – 46 с.
1119861
  Жарский И.М. Практикум по химии / И.М. Жарский, О.Н. Комшилова. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 140 с.
1119862
  Орлов Д.С. Практикум по химии гумуса / Д.С. Орлов, Л.А. Гришина. – М., 1981. – 271с.
1119863
   Практикум по химии и технологии полупроводников.. – М., 1978. – 192с.
1119864
   Практикум по химии и физике полимеров.. – М., 1977. – 256с.
1119865
   Практикум по химии и физике полимеров. : Учебное пособие для студ. вузов, обуч-ся по спец. "Химическая технология высокомолекулярных соединений". – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Химия, 1990. – 304 с. – ISBN 5-7245-0165-1
1119866
   Практикум по химии твердого тела : учебное пособие. – Кемерово, 1982. – 123 с.
1119867
   Практикум по химии углеводов.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 204 с.
1119868
  Овсянников Н.А. Практикум по химии фотографических процессов : учебное пособие / Н.А. Овсянников. – Москва : Недра, 1978. – 217с.
1119869
  Тихвинская Маргарита Юльевна Практикум по химической технологии / Тихвинская Маргарита Юльевна, Волынский Вениамин Евсеевич. – М. : Просвещение, 1984. – 160с.
1119870
  Бутт Ю.М. Практикум по химической технологии вяжущих материалов / Ю.М. Бутт, В.В. Тимашев. – М., 1973. – 503с.
1119871
  Михалев В.Н. Практикум по хозяйственному праву / В.Н. Михалев. – Л, 1991. – 64с.
1119872
  Ольшанова К.М. Практикум по хроматографическому анализу / К.М. Ольшанова. – М., 1970. – 312с.
1119873
   Практикум по цитогенетике.. – М., 1974. – 172с.
1119874
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений / З.П. Паушева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 288с.
1119875
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений / З.П. Паушева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1980. – 304с.
1119876
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений : Учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений по спец. "Агрономия" / З.П. Паушева; Ред. Е.В. Кирсанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 270с. : іл., табл. – (Учебники и пособ. для студ. высш. учебн. заведений). – ISBN 5-10-000614-5
1119877
  Кацнельсон З.С. Практикум по цитологии, гистологии и эмбриологии. / З.С. Кацнельсон, И.Д. Рихтер. – Л, 1979. – 312с.
1119878
  Кирпичникова Е.С. Практикум по частной гистологии / Е.С. Кирпичникова, Л.Б. Левинсон. – 2-е изд. – М., 1963. – 172с.
1119879
  Городинский И.В. Практикум по численным методам на алгоритмических языках / И.В. Городинский, Я.И. Тучин. – Новосибирск, 1987. – 89 с.
1119880
   Практикум по эконометрике : Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФиС, 2006. – 344с. – ISBN 5-279-02785-5
1119881
  Приходько А.И. Практикум по эконометрике : регрессионный анализ средствами Excel : учеб. пособие / А.И. Приходько. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 256 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-11214-4
1119882
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – М., 1973. – 192с.
1119883
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 192с.
1119884
   Практикум по экономике социалистической промышленности.. – 2-е изд., перераб. – Воронеж, 1979. – 207с.
1119885
  Анимица Е.Г. Практикум по экономической географии СССР : для студентов экон. спец. / Е.Г. Анимица ; Свердлов. ин-т нар. хоз-ва. – Свердловск, 1970. – 72 с.
1119886
  Войтович М.С. Практикум по экономической и политической географии зарубежных стран / М.С. Войтович. – Минск, 1976. – 167с.
1119887
  Войлошникова Н.А. Практикум по экономической и политической географии зарубежных стран. / Н.А. Войлошникова. – Москва, 1978. – 160с.
1119888
  Войтович М.С. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран / М.С. Войтович. – 2-е изд. перераб и доп. – Минск, 1985. – 175с.
1119889
  Войлошникова Н.А. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран : Учебное пособие для вузов / Н.А. Войлошникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 118с.
1119890
  Шатных А.В. Практикум по экономической и социальной географии мира (на примере темы <<Латинская Америка>>) : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 53-56 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1119891
  Орфанов И.К. Практикум по экономической и социальной географии СССР : учеб. пособ. для студ. пед. ин-ов по спец. "География" / И.К. Орфанов, Г.С. Камерилова, Д.С. Сараев ; под ред. И.К. Орфанова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1991. – 144 с. – ISBN 5-09-003463-Х
1119892
   Практикум по экономической статистике : Учебное пособие для высших учебных заведений. – Москва : Статистика, 1977. – 296 с.
1119893
  Любимов П.С. Практикум по экспериментальной психологии / П.С. Любимов. – М., 1936. – 224с.
1119894
  Рублев Ю.В. и др. Практикум по электричеству с элементами программированного обучения : учеб. пособие / Ю.В. и др. Рублев. – Москва : Высшая школа, 1971. – 312с.
1119895
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике : для 10 класса сред. школы / С.К. Андриевский, А.Л. Бартновский. – Москва : [б. и.], 1958. – 230 с.
1119896
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике : учеб. пособ. для 10 класса сред. школы / С.К. Андриевский, А.Л. Бартновский. – 2-е изд. – Москва : [б. и.], 1959. – 230 с.
1119897
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике / С.К. Андриевский. – 3-е изд. – Москва, 1960. – 192 с.
1119898
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учебное пособие для учащихся 9 и 10 классов / В.А. Поляков. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 192 с.
1119899
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учеб. пособие для учащихся 9 и 10 кл. / В.А. Поляков. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1970. – 255 с.
1119900
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учебное пособие для учащихся 9 и 10 классов / В.А. Поляков. – 5-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1974. – 254 с.
1119901
  Лагановский Я.В. Практикум по электротехнике / Я.В. Лагановский. – Рига, 1989. – 90 с.
1119902
  Гороховская В.И. Практикум по электрохимическим методам анализа / В.И. Гороховская, В.М. Гороховский. – Москва : Высшая школа, 1983. – 191 с.
1119903
   Практикум повысшей геодезии. – М., 1966. – 306с.
1119904
  Зеленяк О.П. Практикум программирования на Turbo Pascal : задачи, алгоритмы и решения / О.П. Зеленяк. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft, 2002. – 320 c. – Библиогр.: с. 308. – ISBN 5-93772-059-8
1119905
  Законова А.К. Практикум рекламного повідомлення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.78-81
1119906
  Иордан Г. Практикум сравнительной физиологии. / Г. Иордан. – М.-Л., 1934. – 237с.
1119907
  Латышев Н.Г. Практикум футбольного арбитра / Н.Г. Латышев. – М, 1977. – 207с.
1119908
  Дей М.О. Практикум: міжнародне публічне право : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Дей М.О., Бурлак О.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Фірма "Гранмна", 2012. – 254, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-253 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2726-05-3
1119909
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 1 (17). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119910
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 5, № 2 (18). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119911
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 5, № 3 (19). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119912
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 5, № 4 (20). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119913
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 4 (24). – 2017. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119914
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 3 (23). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119915
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 1 (21). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119916
   Практикуючий лікар = Практикующий врач : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 6, № 2 (22). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119917
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 7, № 1 (25). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119918
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 7, № 3 (27). – 2018. – 88 с. – Резюме мовою статті
1119919
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 7, № 4 (28). – 2018. – 86 с. – Резюме мовою статті
1119920
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 7, № 2 (26). – 2018. – 92 с. – Резюме мовою статті
1119921
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 1. – 2019. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119922
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 1, спецвипуск. – 2019. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119923
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 2, спецвипуск. – 2019. – 60 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119924
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 2. – 2019. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119925
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
№ 3 (31). – 2019. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119926
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 8, № 4 (32). – 2019. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119927
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 9, № 1 (33). – 2020. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119928
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 9, № 2 (34). – 2020. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119929
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Катеренчук І.П. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Венцківський Б.М. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 9, № 3/4 (35). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119930
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Катеренчук І.П. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Венцківський Б.М. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 10, № 1 (36). – 2021. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119931
   Практикуючий лікар = Практикующий врач = The practitioner : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Катеренчук І.П. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Венцківський Б.М. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2012-. – ISSN 2413-5461
Т. 10, № 2, спецвип. – 2021. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1119932
  Акулич И.Л. Практиткум по математическому программированию : учебное пособие / И.Л. Акулич ; Латвийс. гос. ун-т им. П. Стучки, Каф. экон. кибернетики. – Рига : Латвийский государственный университет, 1975. – 141 с.
1119933
  Вишнякова Т.А. Практичесая грамматика и упражнения / Т.А. Вишнякова. – Москва, 1977. – 318с.
1119934
  Богославский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета Ан-24 / Л.Е. Богославский. – М, 1967. – 232с.
1119935
  Богословский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета АН-24 / Л.Е. Богословский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1972. – 197с.
1119936
  Богославский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета Як-40 / Л.Е. Богославский. – М, 1970. – 176с.
1119937
  Богославский Л.Е. Практическая аэродинамика самолета Як-40 / Л.Е. Богославский. – М, 1977. – 93с.
1119938
  Вишнякова Т.А. Практическая грамматика русского языка : Учебник для студентов-иностранцев инженерного профиля / Т.А. Вишнякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1982. – 284с.
1119939
  Бурло В.Д. Практическая грамматика французского языка : учебное пособие / В.Д. Бурло, Т.Н. Нестерович, Н.А. Рыбкина. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 171с.
1119940
  Дженнигс Ф. Практическая передача данных: Модемы, сети и протоколы. / Ф. Дженнигс. – Москва : Мир, 1989. – 272 с.
1119941
  Барчунов В.П. Практическая стилистика русского языка на программированной основе : учебно-метод. пособ. для студ.-заочников фак. журналистики гос. ун-тов / В.П. Барчунов, Г.Ф. Булгакова ; МВ и ССО СССР ; научно-метод. кабинет. по заоч. и вечерн. обуч. МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1978. – 74 с.
1119942
  Брызгунова Е.А. Практическая фонетика и интонация русского языка : пособие для преподавателей, занимающихся с иностранцами / Брызгунова Е.А. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1963. – 306 с .
1119943
  Богатырева Г.Д. Практическая фонетика русского языка / Г.Д. Богатырева. – М, 1977. – 76с.
1119944
  Богданов-Катьков Н.Н. Практическая энтомология : руководство к практическим занятиям по энтомологии (курс высших заведений) / сост. Н.Н. Богданов-Катьков, прпрепод. Петроград. Лесного и Агрономического ин-тов , С.-Х. акад., зав. Петр. обл. станцией Защиты растений от вредителей. – 1921-1924. – Петербург : Госиздат
Вып. 1 : [Общие черты строения тела насекомых и определительные таблицы их отрядов] : с 140 рис. в тексте. – 1921. – X, 141с. – Библиогр.: с. 138-139


  На тит. л. экз. № 251359 дарств. надпись: Николаю Яковлевицу Кузнецову самому строгому и самому уважаемомумоему критику от искренне преданного и благодарного за все ...автор 7 VII 921 На обл. автораф Кузнецова
1119945
  Богданов-Катьков Н.Н. Практическая энтомология : руководство к практическим занятиям по энтомологии (курс высших заведений) / Н.Н. Богданов-Катьков. – 2-е изд. ; 1923-1931. – Москва ; Петроград : Госиздат
Вып. 1 : Общие черты строения тела насекомых и определительные таблицы их отрядов : с 141 рис. в тексте. – 1923. – X, 154 с. – Библиогр.: с. 139-140


  На тит. л. экз. № 2513574 дарств. надпись: Николаю Яковлевицу Кузнецову прекрасному, терпеливому критику моих литературны навыков от благодарного и искренне преданого.автор 4 VII 23 г. На обл. автораф Кузнецова
1119946
  Богданов-Катьков Практическая энтомология : руководство к практическим занятиям по энтомологии / Н.Н. Богданов-Катьков. – 3-е изд., испр. и доп. – [Ленинград] : Изд. "Мысль" [Тип. Госиздат им. Гутенберга]
Вып. 1 : Общие черты строения насекомых и определительные таблицы их отрядов и семейств. – 1925. – X, 253 с. – Библиогр.: с. 238-239


  На тит. л. экз. № 251373 дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевицу Кузнецову от благодушного автора 25 г. На обл. автораф Кузнецова
1119947
  Богданов-Катьков Практическая энтомология. Общие черты строения насекомых и определительные таблицы их отрядов и семейств / Богданов-Катьков. – Изд. 4-е. – М.-Л., 1930. – 224с.
1119948
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов / В.И. Владимиров. – Москва, 1972. – 181с.
1119949
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов / В.И. Владимиров. – 2-е изд. – Москва : Атомиздат, 1976. – 296 с.
1119950
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов / В.И. Владимиров. – 4-е изд. – Москва, 1986. – 303 с.
1119951
  Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов. / В.И. Владимиров. – 3-е изд. – Москва, 1981. – 288с.
1119952
  Забродская М.П. Практические занятия и межсессионные задания по физической географии материков. / М.П. Забродская. – Москва : Просвещение, 1976. – 112с.
1119953
  Астанин П.П. Практические занятия по биохимии : учеб. пособие / П.П. Астанин. – Москва ;Ленинград : Сельхозгиз, 1951. – 192 с. – (Учебники и учебные пособия для ветеринарных институтов и факультетов)
1119954
  Биргер О.Г. Практические занятия по медицинской микробиологии / О.Г. Биргер. – Москва; Ленинград, 1925. – 108 с.
1119955
  Виткевич В.И. Практические занятия по метеорологии : Учебное пособие для вузов / В.И. Виткевич. – Москва, 1957. – 208с.
1119956
  Войтоловская Э.Л. Практические занятия по русской литературе XIX века / Э.Л. Войтоловская, Э.М. Румянцева. – Москва-Ленинград, 1966. – 236с.
1119957
  Войтоловская Э.Л. Практические занятия по русской литературе XIX века / Э.Л. Войтоловская, Э.М. Румянцева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1975. – 286с.
1119958
  Виткевич В.И. Практические занятия по сельскохозяйственной метеорологии / В.И. Виткевич. – 2-е, перераб. и доп. изд. – Москва, 1962. – 320с.
1119959
  Беликов Б.С. Практические занятия по физике : практич. занятия по физике / Б.С. Беликов. – Москва : МАИ
Ч. 1 : Механика. – 1968. – 146 с.
1119960
  Беликов Б.С. Практические занятия по физике / Б.С. Беликов. – Москва, 1970. – 144 с.
1119961
  Завриев В.Г. Практические и семинарские занятия по физической географии зарубежных стран / В.Г. Завриев, Н.П. Козырь. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск, 1971. – 46с.
1119962
  Вартанов Н.А. Практические методы сцинтилляционной гамма-спектрометрии / Н.А. Вартанов, П.С. Самойлов. – Москва : Атомиздат, 1964. – 276 с.
1119963
  Белов П.Н. Практические методы численного прогноза погоды. / П.Н. Белов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 258с.
1119964
  Белов П.Н. Практические методы численного прогноза погоды. / П.Н. Белов. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 336 с.
1119965
  Годе Г.К. Практические работы по кристаллохимии. / Г.К. Годе. – Рига, 1968. – 64с.
1119966
  Ващенко И.М. Практические работы по курсу "Основы сельского хозяйства" : Лабораторный практикум, полевая практика, тренировочные задания для межсессионной работы / И.М. Ващенко, Е.В. Колесников. – Москва : Просвещение, 1970. – 160с.
1119967
  Будакова Е.М. Практические работы по математике в 5-8 классах / Е.М. Будакова. – Куйбышев, 1966. – 192 с.
1119968
  Будакова Е.М. Практические работы по математике в 5-8 классах / Е.М. Будакова. – Саратов, 1966. – 156 с.
1119969
  Барская В.Ф. Практические работы по общей геологи : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / В.Ф. Барская, Г.М. Рычагов. – Москва : Просвещение, 1971. – 160 с.
1119970
  Альпин Л.М. Практические работы по теории поля : Учебное пособие / Л.М. Альпин. – Москва : Недра, 1971. – 304 с.
1119971
  Власова Т.В. Практические работы по физической географии частей света : Пособие для студ.пед.институтов / Т.В. Власова. – Москва : Просвещение, 1962. – 160с.
1119972
  Ерлыкин Л.А. Практические советы радиолюбителю / Л.А. Ерлыкин. – Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1965. – 240 с.
1119973
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка / В.М. Завьялова, Л.В. Косарева. – Изд. 2-е. – Москва, 1967. – 320с.
1119974
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка / В.М. Завьялова, Л.В. Косарева. – Изд. 3-е, испр. – М.
1. – 1973. – 303с.
1119975
  Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка / В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. – 4-е изд., испр. и доп. – М.
1. – 1984. – 264с.
1119976
  Докштейн С.Я. Практический курс перевода научно-технической литературы / С.Я. Докштейн. – Москва, 1965. – 494с.
1119977
  Докштейн С.Я. Практический курс перевода научно-технической литературы / С.Я. Докштейн. – Изд. 2-е, испр. – М., 1967. – 494с.
1119978
  Докштейн С.Я. Практический курс перевода научно-технической литературы / С.Я. Докштейн. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1973. – 448с.
1119979
  Дихтль Е.Х. Практический маркетинг / Е.Х. Дихтль. – М., 1995. – 255с.
1119980
  Бельский Б.И. Практический определитель личинок двукрылых, вредящих зерновым злакам : Краткое пособие к производству анализа зерновых хлебов на зараженность их личинками двукрылых / Б.И. Бельский. – Изд. 2-е. – Харьков : Радянський селянин, 1925. – 24с.
1119981
  Белевич-Станкевич Практический учебник немецкого языка для химиков / Белевич-Станкевич Е.А. – Москва ; Ленинград : ГИЗ
Ч. 2. – 1930. – 364 с.
1119982
  Белевич-Станкевич Практический учебник немецкого языка для химиков : допущено ... в качестве учебного пособия для химвузов и химтехникумов / Белевич-Станкевич Е.А. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : ГНТИ
Ч. 1. – 1931. – 200 с.
1119983
  Виттенбург П.В. Практическое пособие для коллекторов / П.В. Виттенбург. – Москва, 1960. – 386с.
1119984
  Ермоленко И.Н. Практическое пособие по развитию навыков научной речи / И.Н. Ермоленко. – Москва
1. – 1970. – 220с.
1119985
  Жукова Л.Г. Практическое пособие по русскому языку для подготовительного отделения / Л.Г. Жукова, Н.А. Сорокина. – Вып. 4. – Саратов, 1982. – 86с.
1119986
  Жукова Л.Г. Практическое пособие по русскому языку. / Л.Г. Жукова, Н.А. Сорокина. – Вып.5. – Саратов, 1986. – 110с.
1119987
  Жукова Л.Г. Практическое пособие по русскому языку. Морфология (существительное, прилагательное, местоимение, числительное). / Л.Г. Жукова, Н.А. Сорокина. – Вып.2. – Саратов, 1983. – 119с.
1119988
  Жукова Л.Г. Практическое пособие по русскому языку: Вып.1. Лексика. Фонетика. Словообразование. / Л.Г. Жукова, Н.А. Сорокина. – Саратов, 1978. – 96с.
1119989
  Виттенбург П.В. Практическое руководство для техников-геологов / П.В. Виттенбург. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Ленинград : Недра, 1964. – 487с.
1119990
  Бусев А.И. Практическое руководство по аналитичесокй химии / А.И. Бусев. – Москва, 1966. – 410с.
1119991
  Боголепов М.А. Практическое руководство по изготовлению аккумуляторов, уход за ними и зарядка / М.А. Боголепов. – Москва, 1931. – 83 с.
1119992
  Васильев В.В. Практическое руководство по качественному химическому полумикроанализу / В.В. Васильев, Н.Н. Григорьев. – Ленинград, 1966. – 264с.
1119993
  Васковский С.Ф. Практическое руководство по обращению с взрывчатыми веществами / С.Ф. Васковский. – Москва, 1957. – 160с.
1119994
  Джонсон А. Практическое руководство по переплетному делу / А. Джонсон. – М., 1989. – 99с.
1119995
  Завьялкин Д.В. Практическое руководство по программированию в среде / Д.В. Завьялкин. – Москва, 1991. – 80 с.
1119996
  Бор Карл де Практическое руководство по сплайнам / Бор Карл де. – Москва, 1985. – 303с.
1119997
  Буялов Н.И. Практическое руководство по структурной геологии и геологическому картированию / Н.И. Буялов. – Москва : Гостоптехиздат, 1955. – 254с.
1119998
  Белов Е.Н. Практическое руководство по техническому нормированию труда / Е.Н. Белов. – М., 1961. – 195с.
1119999
  Бронштейн Г.С. Практическое руководство по уравновешиванию сетей геодезических засечек / Г.С. Бронштейн; Ред. Маслов А.В. – Москва : Недра, 1968. – 116с.
1120000
  Васильев В.В. Практическое руководство по химическому обнаружению анионов / В.В. Васильев. – Ленинград, 1973. – 190с.
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,