Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1118001
  Танюк Л. "Практики театру дають нову модель життя" / бесіду вела Валентина Грицук // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (139). – С. 41-43. – ISSN 1562-3238
1118002
  Руткевич М.Н. Практика-основа познания и критерий истины / М.Н. Руткевич. – [Москва] : Госполитиздат, 1952. – 244 с.
1118003
   Практика Європейського Суду з прав людини // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.57-61. – ISSN 1561-4999
1118004
   Практика Європейського суду з прав людини та Україна (на сторінках журналу "Право України") // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 254. – ISSN 0132-1331
1118005
  Крикунов О. Практика Європейського суду з прав людини щодо експертиз у кримінальному провадженні / О. Крикунов, Н. Карпінська // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 141-147. – ISSN 2409-4544
1118006
  Островська Б.В. Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту права на життя у біоетичних питаннях // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 20-30. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1118007
  Коваленко Т.О. Практика Європейського суду з прав людини як джерело земельного права України: питання ефективності // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 100-102. – ISSN 2413-7189
1118008
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 1999
1118009
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 1999
1118010
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 4. – 1999
1118011
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 2. – 2000
1118012
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 3. – 2000
1118013
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 4. – 2000
1118014
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 2001
1118015
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 2001
1118016
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2002
1118017
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 3. – 2002
1118018
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2003
1118019
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2004
1118020
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 2. – 2004
1118021
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій, 1998-
№ 3. – 2004
1118022
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2005
1118023
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 2005
1118024
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 1. – 2006
1118025
   Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – Київ : Український Центр Правничих Студій
№ 2. – 2006
1118026
  Шовенко О.С. Практика жизнетворчества денди как воплощение эстетики романтизма // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 141-142
1118027
  Дояр Л. Практика заборони книжок в УСРР (1919-1937 рр.): історіографічний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано ситуацію в середовищі профспілок львівських друкарів, що сприяла утворенню "Товариства поступового". Акцентовано на важливому значенні профспілкових організацій у системі захисту економічних інтересів робітників краю, особливостях ...
1118028
  Корнєєва Ю.В. Практика залучення іноземних інвестицій до державного сектора // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 17-22. – ISSN 2306-6814
1118029
  Барков О. Практика заміни невідбутої частини покарання у виді позбавлення волі більш м"яким покаранням // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 119-123.
1118030
  Васильєва Н.В. Практика запровадження електронних публічних послуг у країнах Латвії та Литви // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 23-24
1118031
  Глущенко Є.О. Практика застосування lex mercatoria арбітрами та судами // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 47-50. – ISBN 978-617-7041-91-6
1118032
  Мамука О.В. Практика застосування адміністративної відповідальності за порушення порядку та безпеки руху на залізничному транспорті України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 411-418. – ISSN 1026-9932
1118033
  Андрейченко А.В. Практика застосування безвідходних технологій в АПК на шляху до виконання глобальної програми сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 40-45. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1118034
  Бородін О. Практика застосування господарськими судами земельного законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 64-66
1118035
  Стрелков В. Практика застосування делегітимаційних технологій: законодавчий аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 153-158. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
1118036
  Савченко А.В. Практика застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 114-118. – ISSN 2310-9769
1118037
  Данченко О.В. Практика застосування допоміжних репродуктивних технологій у країнах Європи: правові та етичні аспекти // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 32-34
1118038
   Практика застосування Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стаття 6 та стаття 1 Першого Протоколу. : практ. посібник / [упоряд.: В.Я. Погребняк, С.О. Кравцов]. – Харків : Право, 2018. – 195, [1] с. – ISBN 978-966-937-401-1
1118039
   Практика застосування законодавства в цивільному судочинстві України / Нац. школа суддів України ; [уклад.: Д. Ковальський, Л. Панькова] ; за відп. ред. чл. Наук.-консульт. ради при Верхов. Суді О.С. Захарової, канд. юрид. наук, доц. – Київ : Юрінком Інтер ; Буква Закону, 2018. – 1075, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-667-716-0
1118040
   Практика застосування законодавства у господарському судочинстві / Вищ. госп. суд України ; [уклад.: Д.В. Ковальський] ; за заг. ред. Б.Ю. Львова, Голови Вищ. госп. суду України, Заслуж. юриста України. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 774, [2] с. : табл. – (Судочинство України). – ISBN 978-966-667-679-8
1118041
  Лупу А. Практика застосування законодавства щодо діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та наглядової діяльності прокуратури у цій сфері // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 104-109
1118042
  Блага А.Б. Практика застосування Закону "Про попередження насильства в сім"ї":сучасні проблеми і можливі шляхи їх вирішення // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.55-58. – ISSN 1727-1584
1118043
  Дем"яненко О. Практика застосування Закону України "Про виконавче провадження" та діючого законодавства при виконанні рішень, за якими боржником є бюджетна установа // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 51-52
1118044
  Гудзь Т. Практика застосування зарубіжних та вітчизняних методик діагностики банкрутства підприємств // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 111-121. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1118045
  Васага Ю. Практика застосування змін у корпоративному законодавстві України // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 26-27
1118046
  Галущенко Г.В. Практика застосування іноземного права судами США // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 11, листопад : Виклики та ризики української правової науки: ціннісний підхід. – С. 30-35. – ISSN 2312-1831
1118047
  Острогляд О.В. Практика застосування інституту судимості в Україні // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 42-46. – ISSN 2078-6743
1118048
  Невідомий В.І. Практика застосування ключових показників ефективності діяльності вищих органів аудиту країн Європи, США та рахункової палати України / В.І. Невідомий, Канонішена-Коваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (306). – С. 7-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1118049
  Ковтун Н. Практика застосування конфіскації майна з огляду на рішення Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 93-95. – ISSN 0132-1331


  Проблеми застосування практики ЄСПЛ у діяльності судових органів України та виконання його рішень.
1118050
  Курбан О.В. Практика застосування маркетингових інструментів у сучасній мережевій інформаційній війні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 88-96. – ISSN 2409-9805


  Дослідження пов"язане з пошуком інноваційних засобів та методів промоції інформації у соціальних онлайнових мережах, у рамках проблематики інформаційно-психологічних війн.
1118051
  Редько О.Ю. Практика застосування МСА. МСА 240. Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності : науково-практичний коментар / О.Ю. Редько ; Наук. школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА, 2012. – 23, [1] с.
1118052
  Редько О.Ю. Практика застосування МСА. МСА 260. Інформування аудитором управлінського персоналу замовника : науково-практичний коментар / О.Ю. Редько ; Наук. школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад . статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА, 2012. – 35, [1] с. : табл.
1118053
  Саутенко Н. Практика застосування новел іпотечного законодавства // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2006. – № 2. – С. 19-22
1118054
  Кот О.О. Практика застосування окремих способів захисту договірних прав // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 43-48. – ISSN 2312-1831
1118055
  Жук М. Практика застосування процедури медіації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 455-457. – ISBN 978-617-7069-28-6
1118056
  Плахтій О. Практика застосування рейтингового діапазону як оцінки мінімального та максимального значень рейтингу при публічному рейтингуванні страховиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-34. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттi розглянуто переваги та недоліши індивідуальних і публічих рейтингів, досліджено ефективність ідeї щодо рейтингового діапазону у якості публічної рейтингової оцінки. В статье рассмотрены преимущества и недостатки индивидуальных и публичных ...
1118057
  Бабецька І.Я. Практика застосування рішень Європейського суду з прав людини у цивільному законодавстві України / І.Я. Бабецька, А.І. Бзова // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 105-109. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1118058
  Шмаленя С. Практика застосування слідчими та прокурорами положень Кримінального процесуального кодексу України щодо ініціювання та здійснення спеціального досудового розслідування / С. Шмаленя, Валентій-Гезун // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 78-82
1118059
  Лучінська М.С. Практика застосування стандарту доказування "поза розумним сумнівом" Європейським судом з прав людини // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 170-173. – ISBN 978-966-419-300-6
1118060
  Колесник М. Практика застосування судами законодавства у справах про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності / М. Колесник, І. Лавровська, А. Смолкіна // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-42. – ISSN 1608-6422
1118061
   Практика застосування судами Закону України "Про третейські суди" // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 10 (110). – С. 27-38
1118062
  Паліюк В. Практика застосування судами України конвенції про захист прав людини та основних свобод // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.115-119
1118063
  Короленко А. Практика застосування судового прецеденту як джерела права в Україні // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 70-73
1118064
  Сташис В.В. Практика застосування умовного засудження // Вибрані праці / В.В. Сташис. – Харків : Право, 2015. – С. 648-652. – ISBN 978-966-458-893-2
1118065
   Практика злиттів та поглинань в агросфері / [Д.К. Александров, О.О. Крижанівська, А.М. Макаренко та ін.]. – Київ : Кий, 2015. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. також зазнач.: Юридична компанія №1 для агробізнесу! Alexandrov & Partners. – ISBN 978-617-7177-08-0
1118066
  Цикин В.А. Практика и абстрактное мышление / В.А. Цикин. – К, 1984. – 155с.
1118067
  Табачковский Виталий Георгиевич Практика и духовное освоение мира : Автореф... док. филос.наук: 09.00.01 / Табачковский Виталий Георгиевич; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1980. – 51л.
1118068
  Якушевский И.Т. Практика и ее роль в процессе познания. / И.Т. Якушевский. – Москва, 1961. – 64с.
1118069
  Петров Ю.В. Практика и историческая наука / Ю.В. Петров. – Томск, 1981. – 421с.
1118070
   Практика и познание. – Москва, 1973. – 360с.
1118071
  Щекина Е. Практика и теория авангарда в деятельности салонов Издебского // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1118072
  Рассел Бертран Практика и теория большевизма / Рассел Бертран. – Москва, 1991. – 128с.
1118073
  Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии : Лекции по введению в психотерапию для врачей, психологов и учителей / А. Адлер. – 5-е изд. – Москва : Прагма, 1993. – 175с.
1118074
  Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии : Альфред Адлер / А. Адлер. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 256с. – (Психология-классика). – ISBN 5-318-00658-2
1118075
  Евзлин З.П. Практика и техника коммерческого банка. / З.П. Евзлин. – Л., 1927. – 243с.
1118076
  Ерохин Алексей Константинович Практика и философия образования Джейн Адамс // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.57-59. – ISSN 2073-9702
1118077
   Практика имитационного моделирования : Учебное пособие. – Одесса : Астропринт, 2004. – 96с. – ISBN 966-318-033-1
1118078
  Наковник Н.И. Практика иммерсионного метода в применении к прозрачным петрографическим шлифам / Н.И. Наковник. – Ленинград-Москва-Новосибирск : ОНТИ НКТП СССР, 1934. – 40с.
1118079
   Практика инфузионно-трансфузионной терапии кровотечений при тяжелой огнестрельной травме: вопросы выбора препаратов и целевых конечных точек / И.А. Йовенко, Ю.Ю. Кобеляцкий, А.В. Царев, В.В. Петров, Е.А. Кузьмова, О.А. Шайда, Л.Л. Дубовская, О.В. Белоцерковец // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 164-170. – ISSN 2224-0586
1118080
  Кирхофф П Г. Практика исполнения судебных решений иностранных судов по коммерческим спорам в Германии // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2004. – № 3. – С.43-46
1118081
  Дыкань Н.И. Практика использования тафономического метода при исследовании ископаемых остракод (Arthropoda, Crustacea, Ostracoda) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 89-98 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1118082
  Іванов В.П. Практика і естетична свідомість / В.П. Іванов. – Київ : Мистецтво, 1971. – 222 с.
1118083
  Лободіна З.М. Практика і проблематика фінансового забезпечення загальної освіти в умовах соціально-економічних трансформацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 188-192
1118084
  Король В.С. Практика і шляхи боротьби з тіньовою економічною діяльністю // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 53-60. – ISSN 2313-8246
1118085
  Варшавчик М.А. Практика історична / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 305-306. – ISBN 966-642-073-2
1118086
  Андреев И. Практика как критерий истины в логике : Автореф... кандидата философ.наук: / Андреев; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1950. – 18 л.
1118087
  Алиев Ш.Г. Практика как освоение : освоение как способ человеческого бытия / Ш.Г. Алиев ; М-во образования Украины, ДнГТУ. – Донецк : Лебедь, 1995. – 214 с.
1118088
  Сукиасян Э.Р. Практика каталогизации: повседневные проблемы и пути их решения. Статья 2 // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 1. – С. 95-100. – ISSN 0130-9765
1118089
  Сукиасян Э.Р. Практика каталогизации: повседневные проблемы и пути их решения.Статья 1 // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 42-50. – ISSN 0130-9765
1118090
  Сукиасян Э.Р. Практика каталогизации: повседневные проблемы и пути ихрешения. Статья 3 // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 79-84. – ISSN 0130-9765
1118091
  Фридрих А. Практика количественного органического микроанализа / А. Фридрих. – М., 1939. – 276с.
1118092
   Практика Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции (2004-2011) / [под ред. А. Андрусевич, Т. Алге, З. Козак]. – Львов : [б. и.], 2012. – 238 с. : табл. – Алф. указ.: с. 235-238
1118093
  Вовчук Л. Практика консульських установ у південному регіоні (друга половина XIX — початок XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 234-240
1118094
  Дайле А. Практика контроллинга = Controller praxis : Пер. с нем. / А. Дайле; Под ред.и с предисл. М.Л.Лукашевича и Е.Н.Тихоненковой. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 336с. – ISBN 5-279-02093-1
1118095
  Коппенфельс В. Практика конформных отображений / В. Коппенфельс, Ф. Штальман. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 406 с.
1118096
  Барабаш С. Практика корпоративних зв"язків університетської бібліотеки: З досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інс // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 21-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття розкриває форми і переваги корпоратизації у сфері бібліотечної діяльності. Наводяться конкретні приклади об"єднання зусиль бібліотек ВНЗ, а також окремої бібліотеки із структурними підрозділами вищого навчального закладу.
1118097
  Брагинский Л.В. Практика кредитования строительства колхозных электростанций. / Л.В. Брагинский. – Москва, 1950. – 28с.
1118098
   Практика криминалистической экспртизы. – М., 1961. – 340с.
1118099
   Практика ланкової праці в трудовій школі. – Х., 1927. – 113с.
1118100
   Практика лицензирования заявок на объекты патентного права / А.Е. Сощенко, Н.А. Егорова, О.В. Видякина, И.В. Семерухина // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 11. – С. 21-26. – ISSN 0201-7067


  Рассмотрены вопросы лицензирования заявок на объекты патентного права с учетом норм законодательства России и зарубежных законодательных документов.
1118101
  Швальбе Х. Практика маркетинга: для малых и средних предприятий. / Х. Швальбе. – М., 1995. – 317с.
1118102
   Практика международного коммерческого арбитража : научно-практический юридический журнал. – Київ
№ 3/4 (5/6). – 2007. – 192 с.
1118103
   Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины по рассмотрению внешнеэкономических споров за 2006-2010 годы / [авт.-сост.: Т.Г. Захарченко, Н.А. Дуцник] ; под общ. ред. Председателя МКАС и МАК при ТПП Украины, проф. акад. Нац. акад. прав. наук Украины Н.Ф. Селивона ; Торгово-промышл. палата Украины [и др.]. – Киев : [б. и.], 2013. – 534, [1] с. – ISBN 978-966-1557-35-1


  В пр. № 1699534 дарчий напис.
1118104
  Друкер Питер Практика менеджмента : Учебн. пособие / Друкер Питер; Пер. с англ. – Москва .Санкт-Петербург.Киев : Вильямс, издательский дом, 2000. – 398с. – ISBN 5-8459-0085-9
1118105
  Друкер Питер Практика менеджмента = The practice of management : Учебн. пособие / Друкер Питер; Пер. с англ. – Москва .Санкт-Петербург.Киев : Вильямс, издательский дом, 2001. – 398с. – ISBN 5-8459-0085-9
1118106
  Булгаков В.П. Практика методів і засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій при вивченні курсу географії в загальноосвітній школі // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 57-64. – ISBN 978-966-544-404-5
1118107
  Кальнер В.Д. Практика микрозондовых методов исследования металлов и сплавов / В.Д. Кальнер, А.Г. Зильберман. – Москва, 1981. – 215 с.
1118108
  Тропін З.В. Практика міжнародних інвестиційних арбітражів щодо реалізації окремих положень Договору до Енергетичної Хартії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 136. – С. 48-59. – ISSN 2308-6912


  В статті розкривається практика міжнародних арбітражів в частині реалізації інвестиційних положень Договору до Енергетичної Хартії ("ДЕХ"). Розглянуто деякі інвестиційні спори, що виникли на ранньому етапі дії цього міжнародного договору, через що вони ...
1118109
  Алямкін Р.В. Практика міжнародних судових та арбітражних інституцій щодо тлумачення рішень у справах про приналежність території // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 105-110. – ISSN 2220-1394


  На основі міжнародної судової практики врегулювання міжнародних територіальних спорів висвітлено історію становлення інституту тлумачення рішень міжнародних судових органів, наведено основні види тлумачення, а також виділено основні принципи тлумачення ...
1118110
  Алямкін Р. Практика Міжнародного Суду ООН із делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони на прикладі спору між Україною та Румунією // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 18-21
1118111
  Святун О.В. Практика міжнародного суду ООН у сфері консульського захисту на прикладі США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 203-205
1118112
  Святун О.В. Практика Міжнародного суду ООН у сфері консульського захисту на прикладі США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 112-114
1118113
   Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры. – Киев : Праксіс, 2006. – 864c. – ISBN 966-897-302-X
1118114
  Єрахторіна О.М. Практика морального самовдосконалення на прикладі біографічного проекту Ірени Сандлер // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 61-67. – (Філософія ; вип. 44)
1118115
  Тітаренко Т. Практика морського права у 2018 р. в Україні: successes and failures // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 28-29
1118116
  Новожилов В.В. Практика на ЭВМ : Контрольные задания и методические указания для студентов заочной формы обучения / В.В. Новожилов; Министерство высшего и среднего специального образования УССР. – Киев, 1986. – 42 с.
1118117
  Лавний В.В. Практика наближеного до природи лісівництва у соснових лісах північно-східної Німеччини / В.В. Лавний, Петер Шпатгельф // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 52-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1991-606X
1118118
  Сяська І.О. Практика навчально-дослідницької підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у європейській освіті // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 163-165. – ISBN 978-966-698-290-5
1118119
  Олефіренко Ю. Практика нагляду за додержанням земельного та водного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 29-33.
1118120
  Телицька В.А. Практика надання адміністративних послуг населенню органами влади в Німеччині та Польщі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 119-121. – Бібліогр.: 7 назв
1118121
  Ткач К.М. Практика надання міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 2 (39), квітень. – С. 10-15
1118122
   Практика надання профорієнтаційних послуг у дистанційному форматі : аналіт. записка : № 5 / [О.О. Савенко, Н.В. Савченко, В.М. Баришніков, Н.В. Ортікова ; за заг. ред. Р.В. Войтович] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Ін- т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 14 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1118123
  Стрежнева М. Практика наднациональности в Евросоюзе // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 3 (24). – С. 57-69. – ISSN 1728-2756
1118124
  Оганджанян Ф.Г. Практика немецкого языка / Ф.Г. Оганджанян. – Киев, 1988. – 166с.
1118125
  Іванова І.І. Практика неокорпоративізму в країнах Скандинавії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 18-20
1118126
  Минина Л.С. Практика нефанализа : монография / Л.С. Минина; Бугаев В.А. – Ленинград : Гидрометеорологиздат, 1970. – 336с.
1118127
  Виноградов М.Н., Орлов П.М., Смиренкин П.П., Шеляпин С.П. Практика низшей геодезии / сост.: М.Н. Виноградов, П.М. Орлов - межевой инж., П.П. Смиренкин, С.П.Шеляпин - инж.-строитель. – Москва : Типо-литогр. Ю. Венер преемн. О. Фальк, 1909. – 440, XXIV с.
1118128
  Виноградов М.Н., Орлов П.М., Смиренкин П.П., Шеляпин С.П. Практика низшей геодезии / сост.: М.Н. Виноградов, П.М. Орлов - межевой инж., П.П. Смиренкин, С.П.Шеляпин - инж.-строитель. – 2-е изд. – Москва : Типо-литогр. Ю. Венер преемн. О. Фальк, 1912. – 666, XIV с.
1118129
   Практика низшей геодезии. – 5-е изд. – Москва : Из-во Наркомзема "Новая деревня"
Ч. 1. – 1924. – 319 с.
1118130
   Практика низшей геодезии. – Изд. 5-е. – М.-Л.
2. – 1925. – 319с.
1118131
   Практика низшей геодезии. – 6-е изд. – Москва : "Новая Деревня", 1927. – 637 с.
1118132
   Практика низшей геодезии. – 9-е изд. – Москва ; Ленинград : Гос. с.-х. из-во, 1931. – 822 с.
1118133
   Практика низшей геодезии. – 8-е изд. – Москва ; Ленинград, 1931. – 810 с.
1118134
   Практика низшей геодезии. – 10-е изд. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1933. – 848 с.
1118135
  Киркпатрик Э. Практика обеспечения качества на производстве / Э. Киркпатрик. – М., 1978. – 247с.
1118136
  Пастернак-Таранушенко Практика обеспечения экономической безопасности государства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 1. – С. 2-10
1118137
  Фишман М.А. Практика обогащения руд цветных и редких металлов / М.А. Фишман, Д.С. Соболев. – М
4. – 1963. – 712с.
1118138
  Иофис Е.А. Практика обработки кинопленки. / Е.А. Иофис. – М., 1967. – 252с.
1118139
  Шугрина Е.С. Практика обращения в Конституционный суд РФ: актуальные проблемы // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.133-136. – ISSN 1811-9018
1118140
  Абрамов А.П. Практика обчислень логарифмічною лінійкою : короткий посіб. з прикладами, розв"язуваннями та поясненнями / А.П. Абрамов. – Харків ; Дніпропетровськ : Техвидав, 1931. – 48 с.
1118141
  Неровский Л.Б. Практика озвучения любительских кинофильмов. / Л.Б. Неровский. – М., 1976. – 167с.
1118142
  Князь Ю. Практика оказания бесплатной юридической помощи: опыт Украины и Республики Беларусь // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 145-148
1118143
  Розина Н.М. Практика определения оценок в системе ЕСТS опыт финансового университета при правительстве Российской Федерации / Н.М. Розина, Н.Н. Комиссарова, Е.П. Шпаковская // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 4 (май). – С. 49-55. – ISSN 0321-0383


  Рассматриваются вопросы, связанные с переходом на общеевропейскую систему учета учебной работы студентов при освоении образовательных программ (система переноса и накопления кредитных единиц - ECTS). Показана методика расчета оценок в системе ECTS, ...
1118144
  Феппл Практика оптического моделирования / Феппл, Э. Менх. – Новосибирск, 1966. – 212 с.
1118145
  Нєнно І.М. Практика організації портової адміністрації в Нідерландах: уроки для України // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 160-168. – (Серія "Економіка")
1118146
   Практика отбора объектов для патентования за границей. – К., 1968. – 48с.
1118147
  Жуков Борис Практика относительности : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 110-116
1118148
  Конвенц Г. Практика охраны памятников природы / Г. Конвенц; Киевский эколого-культурний центр. – Київ, 2000. – 88с. – (Охрана дикой природы ; Вип.23). – ISBN 966-7555-10-0
1118149
   Практика оценки имущества / Украинская инвестиционная газета. – Киев, 2010-
№ 1 : Доходная и коммерческая недвижимость. – 2010
1118150
   Практика оценки имущества / Украинская инвестиционная газета. – Киев, 2010-
№ 2 : От стоимости к ценности. – 2010
1118151
   Практика оценки имущества / Украинская инвестиционная газета. – Киев, 2010-
№ 1(5) : Вопросы и проблемы кредитования. – 2011
1118152
  Ступницький О.І. Практика оцінки інформаційної безпеки фірми в умовах глобалізації трансферту інформаційних технологій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 1. – С. 77-83.
1118153
  Шура Н.О. Практика оцінки та зменшення фінансових ризиків у діяльності публічних акціонерних товариств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 29-37. – ISSN 2306-6792
1118154
  Свєтова С.М. Практика парламентализму. / С.М. Свєтова. – К., 1997. – 131с.
1118155
   Практика партийной работы в армии и флоте. – М., 1977. – 334с.
1118156
  Ковганюк С.П. Практика перекладу / С.П. Ковганюк. – Київ, 1968. – 275с.
1118157
  Кучер З.І. Практика перекладу (німецька мова) = Praktische Ubersetzung Deutsche Sprache : [навч. посібник] / Кучер З.І., Орлова М.О., Редчиць Т.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 502, [1] с. – На корінці назва нім. мовою. – Бібліогр.: с. 500-501. – ISBN 978-966-382-444-4
1118158
  Геращенко О.І. Практика перекладу наукової та технічної літератури / О.І. Геращенко, О.М. Донцова, К.М. Вельчева // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 31/32 (473/474). – С. 15-24
1118159
  Карабан В.І. Практика перекладу публіцистичних текстів : (англо-укр. та укр.-англ. напрямки) / Карабан В.І., Панасьєв О.М. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 366, [2] с. : табл. – (DICTUM FACTUM ; Translation series). – ISBN 978-966-382-620-2
1118160
  Меньшикова Н.В. Практика перекладу релігійних текстів (німецька мова) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Н.В. Меньшикова, Т.В. Супрун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 172, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 171. – ISBN 978-966-439-546-2
1118161
   Практика перестройки хозяйственного механизма. – М., 1988. – 302с.
1118162
   Практика перестройки хозяйственного механизма. – М.
2. – 1989. – 300с.
1118163
  Черный А.А. Практика планирования экспериментов и математического моделирования процессов. / А.А. Черный. – Саратов, 1984. – 102с.
1118164
  Нансен І. Практика планового висушування буровугільних родовищ / І. Нансен. – Х., 1931. – 63с.
1118165
  Болгов И.Ф. Практика по инженерной геодезии : учебное пособие / И.Ф. Болгов, В.С. Виноградов. – Куйбышев : Обл. типография им. Мяги, 1970. – 48с.
1118166
  Потеев М.И. Практика по методике обучения во втузах / М.И. Потеев. – Москва : Высшая школа, 1990. – 92с.
1118167
  Жидкоблинов М.А. Практика по педагогике как важнейшее условие профессионой подготовки учителя начальных классов школы : Автореф... канд. пед.наук: / Жидкоблинов М. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1957. – 19л.
1118168
  Марченко О.І. Практика податкового стимулювання інноваційної діяльності розвиненими країнами світу // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 21 (3). – C. 25-35. – ISSN 2306-0050
1118169
  Погребецький М.Т. Практика подорожей / М.Т. Погребецький. – Київ, 1940. – 188с.
1118170
  Макаренко Є.А. Практика політики мультикультуралізму: формування культурологічного дискурсу в українському медійному просторі / Є.А. Макаренко, О. Присяжнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 7-10
1118171
  Василенко А. Практика порядку оскарження рішень і дій податкових органів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 121-126.
1118172
  Василенко А. Практика порядку оскарження рішень і дій податкових органів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 30-33.
1118173
  Гриценко Г. Практика посвідчення договорів оренди земельних ділянок // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2006. – № 2. – С. 34-46
1118174
  Дрозденко К.В. Практика построения графических диалоговых систем. / К.В. Дрозденко, О.Ф. Цурин. – Киев : Вища школа, 1987. – 192 с.
1118175
  Гильтнер В. Практика потенциометрических анализов / В. Гильтнер. – Москва : ОНТИ, 1936. – 156 с.
1118176
  Дегтев В.Г. Практика Правительствующего сената по торговым делам с 1899 г. по 1912 г. включительно с добавлением многих предыдущих годов : Составил и издал Присяжный стряпчий при Моск. коммерч. суде В.Г. Дегтев. – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1913. – [2], IV, [2], 628 с. – На обл. название книги: Сенатская практика по торговым делам
1118177
  Насіров Р.М. Практика правового регулювання інституту "податкового компромісу". Досвід США та імпелементація в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 57-62. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1118178
  Мариана Кочубей Практика предупреждения торговли людьми в России // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 94-97. – ISSN 1812-7126
1118179
  Павлович С.А. Практика преподавания естествознания в начальной школе / С.А. Павлович. – Москва-Ленинград, 1934. – 176с.
1118180
  Ягодовский К.П. Практика преподавания естествознания. / К.П. Ягодовский. – М.Л., 1926. – 184с.
1118181
  Эменов В.Л. Практика преподавания математики / В.Л. Эменов. – Москва, 1930. – 126 с.
1118182
  Яценко С.С. Практика призначення покарання за ст. 214 КК УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 52-58. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье на базе изучения обвинительных приговоров по ст. 214 УК УССР анализируется практика назначения наказания за бродяжничество и ведение иного паразитического образа жизни, показываются типичные недостатки и пути их устранения.
1118183
  Мотлях О.І. Практика призначення та проведення судових психофізіологічних експертиз й експертних досліджень із використанням комп"ютерного поліграфа : (метод. та практ. рекомендації) / О.І. Мотлях, І.П. Усіков ; Укр. бюро психофізіол. дослідж. та безпеки ; Колегія поліграфологів України. – Київ : Освіта України, 2015. – 209, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 90-97. – ISBN 978-617-7111-96-1
1118184
  Куфальдт Г. Практика прикладної дендрології в парках і садах : Створення зелених насаджень / Г. Куфальдт. – Харків, 1931. – 196 с.
1118185
  Побежимова Н.И. Практика применения государственных образовательных стандартов по юриспруденции в России // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.7-12
1118186
   Практика применения гражданского процессуального права. – Свердловск, 1984. – 145с.
1118187
  Утевский Б.С. Практика применения законодательства по борьбе с хищениями социалистического имущества. / Б.С. Утевский, З.А. Вышинская. – М., 1954. – 152с.
1118188
  Гаврилов Н.К. Практика применения законодательства сфере электронных подписей в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 40-43. – ISSN 1812-8696
1118189
  Панков А.С. Практика применения кабелей и элекритческих машин с использованием алюминия в условиях алюминиевого производства. / А.С. Панков. – М., 1965. – 12с.
1118190
  Марков Л.А. Практика применения керамики в архитектуре / Л.А. Марков. – Киев, 1954. – 30 с.
1118191
  Титов К.В. Практика применения систем компьютерной математики в геодезии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 47-50. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
1118192
  Фролова М.Г. Практика применения соционики на пути к личной гармонии и благополучию // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 5/6 (185/186). – С. 14-17. – ISSN 2226-7514
1118193
  Понедельченко Н.М. Практика применения судами общей юрисдикции норм международного права в свете Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003г. // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 1. – С.28-38. – ISSN 1812-3910
1118194
  Кривошеин П.К. Практика применения уголовного законодательства по делам о продолжаемых преступлениях / П.К. Кривошеин. – К., 1990. – 90с.
1118195
  Земсков С.А. Практика применения функционально-стоимостного анализа / С.А. Земсков. – М., 1987. – 88с.
1118196
   Практика применения хозяйственного законодательства: Предпринимательство, отношения собственности, аренда, договора. – М., 1991. – 91с.
1118197
   Практика применения ЭВМ серии М5000 для обработки экономической информации. – Москва, 1981. – 80с.
1118198
  Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей : Учебно-практическое пособие / Н.Б. Кобелев. – Москва : Финстатинформ, 2000. – 246с. – ISBN 5-7866-0117-Х
1118199
  Задорожній О.В. Практика притягнення до індивідуальної кримінальної відповідальності в рамках Міжнародного кримінального суду: здобутки та перспективи / О.В. Задорожній, О.Б. Кучер // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 17-22


  Проаналізована практика Міжнародного кримінального суду в контексті притягнення осіб, які вчинили міжнародні злочини, до індивідуальної кримінальної відповідальності. Продемонстровано активність діяльності даного органу міжнародної кримінальної ...
1118200
  Свєтлічний І.В. Практика проваджень в антикорупційних справах / Свєтлічний Ігор Валерійович, Зейкан Ярослав Павлович. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 451, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науково-практичний посібник). – ISBN 978-966-667-763-4
1118201
   Практика проведения функционально-стоимостного анализа в эклетротехнической промышленности. – М., 1987. – 288с.
1118202
  Цуканова Г. Практика проведення відеозйомки та цифрового монтажу : практичний посібник / Ганна Цуканова ; КНУТШ, Ін-т журналістики ; Український ін-т підвищення кваліфікації працівників телебачення радіомовлення і преси. – Київ : ЦВП, 2007. – 234 с. : іл. – ISBN 978-966-2123-00-5
1118203
  Поночевна Н. Практика проведення кадрового аудиту // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 32-33
1118204
  Дзюба С.Г. Практика проведення санації неплатоспроможних підприємств / С.Г. Дзюба, Я.С. Соболєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 125-135 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1118205
  Гмошинский В.Г. Практика прогнозирования / В.Г. Гмошинский. – М
1. – 1972. – 64с.
1118206
  Гмошинский В.Г. Практика прогнозирования / В.Г. Гмошинский. – М
2. – 1972. – 48с.
1118207
  Гутер Р.С. Практика программирования : Справочник / Р.С. Гутер. – Москва, 1965. – 211 с.
1118208
  Керниган Б.В. Практика программирования = The practice of programming / Брайан В. Керниган, Роб Пайк ; пер. с англ. под ред. И.В. Романовского. – Москва ; Санкт-Петербург : BINOM Publishers ; Невский Диалект, 2001. – 384 с. – (Библиотека программиста). – ISBN 5-7940-0058-9
1118209
  Лозяной В.И. Практика программирования и специальное программное обеспечение для вычислительного комплекса "Искра-1256" / В.И. Лозяной, И.В. Петруенко. – Днепропетровск, 1987. – 72с.
1118210
  Макогон В.С. Практика программирования на бейсике / В.С. Макогон. – Одесса, 1987. – 93с.
1118211
  Дрейфус М. Практика программирования на Фортране : Упражнения с комментариями/ Пер. с фр. / М. Дрейфус, К. Ганглоф. – Москва : Мир, 1978. – 224с.
1118212
   Практика проектирования и эксплуатации систем солнечного тепло- и хладоснабжения. – Л., 1989. – 47с.
1118213
  Алексаков Г.Н. Практика проектирования нелинейных систем управления методом фазовой плоскости / Алексаков Г.Н. – Москва : Энергия, 1973. – 144 с. – (Библиотека по автоматике ; вып. 482)
1118214
   Практика прокуроского надзора при рассмотрении уголовных дел. – Москва, 1987. – 671 с.
1118215
  Щегельська Ю.П. Практика промоційної діяльності України на міжнародній арені // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 122-127


  У статті проаналізовано історичний розвиток практики промоційної діяльності української держави за двадцять років незалежності. The article has analysed historical development of the Ukrainian state promotional activity in twenty yearsof ...
1118216
  Покровский А.И. Практика против теории / А.И. Покровский. – Москва : Мысль, 1965. – 288 с.
1118217
  Василенко М. Практика професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах Польщі // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 369-374. – ISBN 978-966-2328-98-1
1118218
  Готлоп Ф. Практика профессиональной фотографии / Ф. Готлоп. – Москва, 1981. – 174 с.
1118219
  Гринберг А.Д. Практика работы с Photoshop 4 = Fundamental Photoshop / Адель Дроблас Гринберг, Сет Гринберг ; [ перевод с англ. : А.А. Борисов, Б.А. Вознюк и др. ]. – 3-е изд. – Киев ; Москва : Диалектика, 1998. – 624 с. – ISBN 966-506-120-8
1118220
   Практика работы с QNX / Д. Алексеев, Е. Ведревич, А. Волков, Е. Горошко, М. и др. Горчак; Алексеев Дмитрий, Ведревич Евгений, Волков Алексей, Горошко Егор, Горчак Михаил [и др.]. – Москва : КомБук, 2004. – 432 c. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5-94740-009-X
1118221
  Колерова Т.С. Практика работы с автоматизированной системой межбиблиотечного абонемента в Библиотеке по естественным наукам Российской академии наук // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 48-49
1118222
  Головач Ф.В. Практика радгоспного будівництва на Україні в 1919-1921 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 3-10. – (Серія історії та права ; № 7)
1118223
  Тарасов Ф.И. Практика радиомонтажа / Ф.И. Тарасов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 48 с.
1118224
  Мынбаева А.К. Практика развития эмоциональных навыков студентов / А.К. Мынбаева, А. Болат // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 141-145. – ISBN 978-966-698-290-5
1118225
   Практика разработки и реализации генеральных планов городов. – Киев, 1975. – 112 с.
1118226
  Воробьева Л.В. Практика разрешения земельных споров в условиях общинного землепользования в России во второй половине XIX веке // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 3. – C. 43-47. – ISSN 1812-3805
1118227
   Практика расследования общественно опасных деяний, совершаемых невменяемыми : (информ.-метод. письмо). – Москва : Типография имени Воровского, 1967. – 51, [2] с., включ. обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1118228
  Румянцев Г.Я. Практика рассмотрения в США конвенционных заявок ЦНИИПИ / Г.Я. Румянцев; Под ред В.А. Попова. – Москва, 1968. – 80 с.
1118229
  Кривошеева Т.М. Практика реализации программ повышения квалификации государственных и муниципальных служащих для эффективной реализации целевых программ развития туризма в РГУТиС / Т.М. Кривошеева, Н.А. Платонова // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 19-23. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1813-1212
1118230
  Костриця В.І. Практика реалізації заходів активної політики зайнятості в Угорщині. Уроки для України / В.І. Костриця, Т.Б. Вітряк // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 70-76
1118231
  Нестуля С.І. Практика реалізації лідерського підходу до підготовки фахівців нового покоління в ПУЕТ // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 154-167. – ISSN 2312-1548
1118232
  Степаненко О. Практика реалізації тьюторської технології в університетах Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 38-48. – ISSN 2312-5993
1118233
  Гольман И.А. Практика рекламы: Десять уроков для советского бизнесмена / И.А. Гольман, Н.С. Добробабенко. – Новосибирск, 1991. – 142с.
1118234
   Практика реставрации памятников монументальной живописи. – М., 1991. – 163с.
1118235
   Практика реставрационных работ. – М., 1950. – 208с.
1118236
   Практика реставрационных работ. – М., 1958. – 184с.
1118237
  Копильна О.М. Практика реферативного перекладу : навч. посібник / О.М. Копильна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 134, [2] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISBN 978-617-7844-12-8
1118238
  Горинштейн А.М. Практика решения инженерных задач на ЭВМ / А.М. Горинштейн. – М, 1984. – 232с.
1118239
  Никушина О. Практика рішення "екологічних "суперечок / О. Никушина, М. Сацюк // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 115-117.
1118240
  Новіков В. Практика роботи з проблемними активами банків: світовий досвід і реалії України / В. Новіков, В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 4 (206). – С. 15-21
1118241
  Рябічев В.Л. Практика роботи з соціальними медіа (на прикладі газети Aftonbladet, Швеція) / В.Л. Рябічев, В.В. Литвиненко, Ю.М. Нестеряк // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 88-94


  У статті розглянуто питання розвитку соціальних медіа на прикладі популярного шведського таблоїда, проаналізовано досвід роботи шведських і європейських ЗМІ та особливості роботи редакції мережевого видання, наведено статистичні виміри ...
1118242
  Бриль О Ю. Практика розвитку документознавчої освіти в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 76-85. – ISSN 2409-9805


  У статті висвітлено сучасний стан наукової розробки проблем професійної підготовки фахівців документно-інформаційної сфери з метою підвищення якості документознавчої освіти та конкурентоспроможності випускників спеціальності "Документознавство та ...
1118243
  Салфетник Т. Практика розгляду Апеляційною палатою заперечень, що стосуються знаків для товарів і послуг // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 27-31.
1118244
  Салфетник Т. Практика розгляду Апеляційною палатою заперечень, що стосуються знаків для товарів і послуг // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 52-55.
1118245
  Бабенко Т. Практика розгляду відповідей та рекомендації щодо вирішення спірних питань при реєстрації знака // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 36-44. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1118246
  Бахмач Є. Практика розгляду заявок на антитіла в Укрпатенті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 20-27
1118247
  Кривов В.М. Практика розгляду земельних спорів судами та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів: проблеми і шляхи їх вирішення // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 5. – С. 59-64
1118248
   Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини, пов"язані з порушенням вимог законодавства про охорону праці // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 23-30.
1118249
  Мічурін Є. Практика розгляду судами справ про визнання договорів відчуження нерухомості недійсними // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.96-99
1118250
  Ференц О. Практика розмежування цивільної та адміністративної юрисдикцій судів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 205-211. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1118251
  Грицюта Н.М. Практика розробки й запровадження етичних принципів і професійних стандартів рекламної діяльності у Франції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 42-50


  Основа системи управління рекламною діяльністю у Франції - стале законодавство, що включає велику кількість актів, прийнятих протягом тривалого історичного періоду, виконавча влада та судочинство. Діяльність громадських організацій рекламістів ...
1118252
  Рудич Ф.М. Практика руководства Киевским обкомом партии идеологической работой области / Ф.М. Рудич. – Київ, 1969. – 47с.
1118253
   Практика русской разговорной речи = Practical Russian : пособие для лиц, говорящих на англ. яз. / Г. Богатова, Е. Владимирский, Г. Копылова, И. Кравчук, Э. Сосенко, Л. Уткина; Г. Богатова, Е. Владимирский, Г. Копылова, И. Кравчук, Э. Сосенко, Л. Уткина. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1962. – 176 с.
1118254
   Практика русской разговорной речи. – М., 1964. – 174с.
1118255
   Практика русской разговорной речи. – М., 1967. – 180с.
1118256
   Практика русской разговорной речи. – 2-е изд. – М., 1968. – 200с.
1118257
   Практика русской разговорной речи. – 3-е изд. – М., 1971. – 181с.
1118258
   Практика русской разговорной речи. – М., 1977. – 224с.
1118259
   Практика русской разговроной речи. – 3-е изд. – М., 1974. – 190с.
1118260
  Далекий Н.А. Практика Сергея Рубцова / Н.А. Далекий. – Киев : Молодь, 1962. – 384 с.
1118261
  Арендт В.Р. Практика следящих систем / В.Р. Арендт, К.Д. Сэвент ; пер. с англ. под ред. Т.М. Райцына, А.В. Фатеева. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 356 с. : ил. – Библиогр.: с. 354-356
1118262
  Арендт В.Р. Практика следящих систем / В.Р. Арендт, К.Д. Сэвент ; пер. с англ. под ред. Т.М. Райцына, А.В. Фатеева. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 556 с. : ил. – Библиогр.: с. 550-556
1118263
  Кучерова Я.В. Практика снижения траанспортных затрат на перевозку сельхозпродукции // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 6 (49). – С. 32-34
1118264
  Коваленков А.А. Практика современного стихосложения / А.А. Коваленков. – М, 1960. – 112с.
1118265
  Коваленков А.А. Практика современного стихосложения / А.А. Коваленков. – М, 1962. – 160с.
1118266
  Стронг Д. Практика современной физической лаборатории / Д. Стронг. – Москва ; Ленинград, 1948. – 444 с.
1118267
   Практика создания модели специалста в различных вузах. – Москва, 1989. – 119с.
1118268
  Кац А.Л. Практика составления долгосрочных прогнозов погоды малой заблаговременности. / А.Л. Кац, В.Г. Семенов. – Л., 1947. – 102с.
1118269
  Катихін Є.О. Практика соціальної відповідальності бізнесу в частині розвитку трудового потенціалу підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 61-65. – Бібліогр.: 12 назв
1118270
  Горбенко Г.В. Практика соціальної реклами в сучасному суспільстві // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 10-13. – ISSN 2312-5160


  У статті здійснено аналіз сучасної практики функціонування соціальної реклами, зокрема розкрито особливості її становлення і функціонування в Україні і за кордоном. This paper analyzes the current practices of public service announcements, including ...
1118271
  Бова А.А. Практика соціологічних опитувань щодо оцінки діяльності поліції у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 181-188. – ISSN 2072-8670
1118272
  Коровніченко М.Г. Практика соціологічного дослідження в здійсненні політичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1118273
   Практика співпраці Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та громадських екологічних організацій. – Київ : Центр екологічної освіти і інформації, 2007. – 216с. – ISBN 978-966-8670-51-0
1118274
  Масальський В. Практика співробітництва Донецького національного університету з іноземними освітянськими партнерами : друга половина 1990-х - 2005 роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 112-120. – ISSN 1728-9343
1118275
  Матвеев М.М. Практика спортивного рыболовства / М.М. Матвеев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1966. – 335с.
1118276
  Листопад О. Практика створення комунікаційних політик університетської бібліотеки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 31-34. – ISSN 2076-9326
1118277
  Рабінович П. Практика Страсбурзького суду у справах проти України як чинник удосконалення її законодавчих гарантій прав людини / П. Рабінович, О. Гарасимів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 127-139. – ISSN 1026-9932
1118278
  Рабінович П.М. Практика Страсбурзького суду як втілення діалектичних принципів пізнання права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 20-31.
1118279
  Верланов С. Практика Страсбурзького суду як інструмент захисту соціально-економічних прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 173-178. – ISSN 0132-1331
1118280
  Рабшович П. Практика Страсбурзького суду як навчальний предмет у системі юридичної освіти / П. Рабшович, Т. Дудаш // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 3-8.
1118281
  Сидоренко І.С. Практика стратегічних комунікацій НАТО // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 311-316. – ISSN 2076-1554
1118282
  Ісаченко Д.А. Практика стратегічного планування розвитку регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 24-32. – ISSN 1562-0905
1118283
  Внукова Н.Н. Практика страхового бизнеса / Н.Н. Внукова. – Київ, 1994. – 80с.
1118284
  Юровский Д. Практика страхового дела для страхователей: коммерческие риски, страхование физических лиц // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельник для руководителей и бухгалтерских служб. – Харьков, 2002. – № 9. – С.8-11
1118285
  Тимошик М. Практика студентів-журналістів як головний чинник набуття професійних навичок: сторінка мемуарів з історії факультету журналістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 5-8. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У мемуарному матеріалі йідеться про організацію практики та форми її захисту й оцінювання на факультеті журналістики КДУ в 70-ті рр. ХХ ст. This memoir material deals with the problem of practice organization, forms of its presentation and assessment ...
1118286
  Жукова В.П. Практика студентів в бібліотеках як трансфер знань // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 156-160. – ISBN 978-617-619-161-2
1118287
  Полянский С.Н. Практика студентов в школе / С.Н. Полянский. – Москва, 1950. – 208с.
1118288
   Практика судів України в кримінальних справах 2001-2005. – К. : Юрінком, 2005. – 464с. – ISBN 966-667-215-4
1118289
   Практика судів України з кримінальних справ (2012-2013 рр.) : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. В.І. Тютюгін ; за заг. ред. В.Я. Тація]. – Харків : Право, 2014. – 703, [1] с. – Бібліогр. у дод.: с. 701-703 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-664-8
1118290
  Влялько І.В. Практика суду ЄС в сфері державних закупівель // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 186-192.
1118291
  Кононенко В. Практика суду ООН набуває ознак прецедентної // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 31-35.
1118292
  Козачук Н. Практика США та ЄС щодо застосування антимонопольного права для протидії зловживанню правами на патенти, що включені до недержавних стандартів // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 221-224
1118293
  Марченко К.В. Практика та механізми застосування офшорних зон для оптимізації оподаткування ТНК // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 54-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6806
1118294
  Пащенко В.І. Практика та теорія "справедливої війни" в ХХІ столітті / В.І. Пащенко, В.Ю. Кравченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 4-12. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 1 (29)). – ISSN 2312-2714
1118295
  Токмань Г. Практика та теорія діалогічного прочитання української лірики та екзистенціальної // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 228-235
1118296
  Токмань Г. Практика та теорія діалогічного прочитання української лірики та екзистенціальної філософії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 228-235
1118297
  Маркус П. Практика телевизионного приема / П. Маркус. – Москва, 1964. – 301 с.
1118298
   Практика тепловой микроскопии. – М., 1976. – 168с.
1118299
  Ассонов А.Д. Практика термической обработки / А.Д. Ассонов. – Москва : ГОСИНТИ, 1962. – 72 с. – (Обзор зарубежной техники. Тема 3)
1118300
   Практика технического нормирования и оплаты труда в промышленном предприятии. – М., 1947. – 60с.
1118301
  Архангельский А.Г. Практика товароведных исследований / Архангельский А.Г., Иванов А.К. – Москва : [б. и.]
Ч. 1. – 1913. – 279 с.
1118302
  Шалимов Ф И. Вадецкий Практика турбинного бурения / Ф И. Вадецкий Шалимов. – Москва, 1954. – 244 с.
1118303
  Погребецкий М.Т. Практика туризма и путешествий / М.Т. Погребецкий. – М-Л, 1930. – 256с.
1118304
  Хокси Р. Практика тэйлоризма в Америке / Р. Хокси. – Москва-Л., 1927. – 163с.
1118305
   Практика у "Південному" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студенти спеціальностей "Космічний моніторинг Землі" та "Космічна геодезія" НУ "Львівська політехніка" зможуть проходити виробничі й дослідницькі практики на базі КБ "Південне".
1118306
   Практика уголовного сыска : Науч.-практич. сборник. – Москва : Лига разум, 1999. – 244с. – ISBN 5-89795-007-5
1118307
  Вортман З.М. Практика ударно-канатного бурения на воду / З.М. Вортман. – Москва, 1971. – 295с.
1118308
  Романцов О. Практика унормування правового статусу військових губернаторів у Російській імперії (кінець XVIII - початок XIX ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 205-216
1118309
  Романцов О. Практика унормування правового статусу військових губернаторів у Російській імперії (кінець XVIII - початок XIXст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – C. 205-216
1118310
  Зермати П. Практика управления товарными запасами / П. Зермати. – М., 1982. – 112с.
1118311
   Практика управления: Сборник конкретных ситуаций. – М., 1984. – 120с.
1118312
  Ніпіаліді О. Практика управління прибутком підприємств в умовах проциклічності економіки // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 19-30. – ISSN 2410-0706
1118313
  Гач Н. Практика усного послідовного перекладу з англійської мови : навч. посібник / Наталія Гач. – Київ ; Тернопіль : Джура, 2017. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с.173-174. – ISBN 978-966-185-141-1
1118314
  Бабелюк О.А. Практика усного та писемного англійського мовлення: фразові дієслова та синоніми : книга для викладача / О.А. Бабелюк, О.В. Коляса. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-434-5
Ч. 1 : Фразові дієслова. – 2012. – 31, [1] с. : іл. – Англ. мовою
1118315
  Бабелюк О.А. Практика усного та писемного англійського мовлення: фразові дієслова та синоніми : [підручник для студ. вищ. навч. закл.]. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-432-1
Ч. 1 : Фразові дієслова. – 2012. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169
1118316
  Феоктистів А. Практика усної й письмової мови / А. Феоктистів. – Харків, 1932. – 23с.
1118317
  Никифорова А.К. Практика устной и письменной речи французского языка / А.К. Никифорова. – Алма-Ата, 1989. – 150с.
1118318
   Практика устной речи. – Минск, 1982. – 222с.
1118319
   Практика устной речи. – Минск, 1985. – 198с.
1118320
   Практика устной речи. – 2-е изд. – Минск, 1987. – 190с.
1118321
  Чебышева Ф.В. Практика учащихся городской школы в колхозе. / Ф.В. Чебышева. – М., 1956. – 26с.
1118322
   Практика учета школьной работы. – Л.-М., 1926. – 112с.
1118323
  Гнатів О. Практика фактичного відшкодування витрат на правничу допомогу з реальними у цивільному процесі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 164-166. – ISSN 2524-0129
1118324
  Кузнецов В.Д. Практика физической лаборатории. Наклонная плоскость. – Киев, 1912. – 5 с. – Отд.оттиск из "Физич.обозрения", Т.13, 1912 г.
1118325
  Гамзіна О.М. Практика фіскального регулювання природокористування в Україні в контексті зарубіжного досвіду // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 8-9
1118326
  Молина Е.В. Практика формирования инвестиционного спроса и эффективность инвестиционной деятельности в регионе // Социальная экономика : научный журнал / Харьковский национальный университет им. Каразина В.Н. – Харьков, 2001. – № 3/4. – С.70-77
1118327
  Ким И.Н. Практика формирования состава и профессиональных компетенций преподавателей вуза за рубежом // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 134-144. – ISSN 0869-3617


  Проблема оценки профессиональной пригодности профессорско-преподавательского состава (ППС) является базовой для всех вузов мировой системы образования. В США и странах ЕС существуют специальные исследовательские центры, разрабатывающие методические ...
1118328
  Рожко О.Д. Практика формування власних фінансових ресурсів бюджету ЄС в умовах інтеграції національних систем державних фінансів // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 172-178. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 4 (20)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1118329
  Шевченко А. Практика формування дослідницьких навичок у магістрантів-управлінців освітою // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 152-156. – ISSN 2308-4634
1118330
  Картунов О.В. Практика формування інформаційного суспільства: досвід ФРН // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 155-166
1118331
  Соловей М. Практика формування програм і навчального плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 137-145. – ISSN 2309-9127
1118332
  Лобовик Б. Практика Франції з визнання і виконання арбітражних рішень у справах, в яких арбітри діяли в якості дружніх посередників // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 170-171
1118333
  Бакеев В.А. Практика хозяйственного руководства : психологический аспект / В.А.Бакеев, И.С. Просвиров. – Москва : Знание, 1986. – 61, [3] с. – (Новое в жизни, науке и технике ; 2 : Наука и техника управления)
1118334
  Иофис Е.А. Практика цветной фотографии / Е.А. Иофис. – Москва : Госкиноиздат, 1950. – 62 с.
1118335
  Пренгель Л. Практика цветной фотографии. / Л. Пренгель. – М., 1992. – 256с.
1118336
  Піпченко Н. Практика цифрової дипломатії Мальти, Іспанії та Португалії / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 218-246. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1118337
  Гречко П.К. Практика человека: опыт филос.-методол. анализа / П.К. Гречко. – Москва, 1988. – 151с.
1118338
  Фокс Г. Практика электрического привода / Г. Фокс. – Москва-Ленинград : Кубуч, 1934. – 363 с.
1118339
  Зиновьев А.В. Практика электролиза алюминия / А.В. Зиновьев. – Л, 1934. – 46с.
1118340
  Пилянкевич А.Н. Практика электронной микроскопии / А.Н. Пилянкевич. – Москва : МАНГИЗ, 1961. – 176 с.
1118341
   Практика эффекта Мессбауэра. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 159с.
1118342
  Куц В.А. Практика як елемент творчості // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 65-69. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1118343
  Кованцов М.І. Практика як критерій істини в математиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1118344
  Дубинський М. Практика, яку потрібно змінювати // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 5. – С.26-29


  Практика розгляду господарськими судами справ щодо інтелектуальної власності
1118345
  Махнева Л.А. Практикантка. / Л.А. Махнева. – Хабаровск, 1962. – 216с.
1118346
  Іванчишен В. Практики "переміщення" сакральних локусів як спосіб руйнування символічного простору слобожан у середині XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 164-167. – ISSN 2313-8505
1118347
  Максимович О.В. Практики академічної мобільності в оцінках студентів вищої школи України (за результатами якісного дослідження) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 133-139. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 40). – ISSN 2227-6521
1118348
  Крижний Сергій Григорович Практики виживання цивільного населення Харкова на початку окупації ( осінь 1941 - весна 1942 рр.) в усних свідченнях та біографічних документах / Крижний Сергій Григорович, Рапопорт Ася Володимирівна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С. 136-142. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1118349
  Половая Н.О. Практики впровадження електронних технологій навчання в закладах вищої освіти технічного спрямування: соціокультурний вимір : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / Половая Наталія Олександрівна ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1118350
  Єгорова А.В. Практики дисертаційного процесу в Україні: необхідність модернізації // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 43-44


  Одним із пріоритетних напрямків на шляху до модернізації української науки і долучення ії досягнень до міжнародної наукової думки є необхідність вдосконалення науково-дослідницького процесу, а також посилення і підвищення мотивації до творчого, ...
1118351
  Гузьман О.А. Практики дозвілля сучасної студентської молоді / О.А. Гузьман, Н.О. Ляшенко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 29-37. – ISSN 2077-1800
1118352
  Романюк Н.В. Практики зарубіжних країн в просторовій організації освітніх мереж // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 238-249. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (75/76)). – ISSN 2310-8185
1118353
  Германенко О.В. Практики конструювання ідентичності простору міста (на прикладі Контрактової площі м. Києва) / О.В. Германенко, І.М. Кравченко // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 232-233
1118354
  Курінна М. Практики культурного дозвілля сільської молоді в Україні (ХХ століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 92-100. – ISSN 2664-4282
1118355
  Герасіна Л.М. Практики лобізму в політичному процесі України та світу: політико-соціологічний аспект // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 6-17. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
1118356
  Костерина И.В. Практики маскулинности в молодежных группах // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.116-126. – ISSN 0132-1625
1118357
  Бакай А.Є. Практики медичного забезпечення нато: завантаження в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 98-103. – ISSN 2306-6814
1118358
  Олексюк С. Практики мистецтва у структурі естетичного досвіду (на прикладі театру) // Досвід та його інтерпретації : тези дев"ятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління" : [Київ, 20-21 берез. 2014 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська А.Ю., Богачов М.А.]. – Київ : НвУКМА, 2014. – С. 79-81. – ISBN 978-966-518-670-0
1118359
  Добронравова И.С. Практики науки и постнеклассический тип рациональности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 76-84. – ISSN 2077-8309
1118360
  Моритц Аннет Практики обучают практиков - иной подход в консультировании и проведении семинаров : управление // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 46-48 : фото
1118361
  Білан Є.О. Практики підтримки здорового способу життя серед студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 98-103. – ISSN 2077-1800
1118362
  Перегудова Т.В. Практики підтримки соціально-трудової інклюзії молоді // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 40-43
1118363
  Ткаченко В.В. Практики протидії плагіату в українських ВНЗ як складова академічної доброчесності / В.В. Ткаченко, Л.Ю. Кожекіна, О.Я. Денисюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 82-86. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
1118364
  Долгочуб В. Практики реконструкції українського традиційного весілля на початку XXI ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Вип. 29. – С. 7-26. – ISSN 2312-6825
1118365
  Лиховид Д.О. Практики самоорганізації в територіальних громадах України / Д.О. Лиховид, Т.В. Семигіна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 168-170
1118366
  Бевзенко Л.Д. Практики свободы в меняющихся социокультурных контекстах // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 19-29
1118367
  Нестерова М. Практики соціальної згуртованості у вищій освіті для сталого розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (82). – С. 39-45. – ISSN 2078-1016
1118368
  Чепелик О. Практики соціальної скульптури - актуальні тенденції сучасного мистецтва // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 119-140
1118369
  Фанагей Р.Д. Практики та режими бачення сучасного урбаністичного простору // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 52-60. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена культурологічному аналізу впливу теорії постфордизму, що розглядає постфордистське виробництво із постіндустріальною технологією як основу відтворення індустріального виробництва на глобальному рівні та відтворення капіталістичних ...
1118370
  Шляхов О. Практики та структура дозвілля робітників України в контексті індустріальних трансформацій кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами Катеринославської губернії) / О. Шляхов, О. Донік // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 45-62. – ISSN 0130-5247
1118371
   Практики цифровізації / підготував Дмитро Шулікан // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 17 травня (№ 18). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
1118372
  Кривошия О. Практики ціноутворення: класифікація та особливості використання // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 86-90. – ISSN 1993-0259
1118373
  Скокова Л. Практики читання в умовах інформатизації повсякденного середовища // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 177-182


  В статті розглядаються стан і зміни практик читання (преси, художньої, фахової літератури) в контексті стрімкого поширення інформаційно-комунікативних технологій в повсякденному житті населення українського суспільства. На основі даних соціологічних ...
1118374
   Практико-зорієнтоване навчання як засіб професіоналізації майбутніх менеджерів освіти / О.О. Долженков, Н.М. Черненко, М.М. Ручкіна, О.О. Сакалюк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 66-72. – ISSN 2414-5076
1118375
  Новіков В.М. Практико-орієнтована модель професійної освіти // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 152-164. – ISSN 2072-9480
1118376
  Бобраков С. Практико-орієнтована підготовка магістрів освіти в університетах Німеччини // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 77-81
1118377
  Горбенко Г.В. Практико-орієнтоване навчання у підготовці бакалаврів реклами і зв’язків з громадськістю // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 64-69. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1118378
  Лопіна Н. Практико-орієнтований кейс-метод навчання в системі безперервної медичної освіти на основі інформаційних веб-технологій / Н. Лопіна, Л. Журавльова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 67-73. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1118379
  Брехунець А.І. Практико-орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 31-42. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1118380
  Поліщук Т. Практико-орієнтований підхід у викладанні дисципліни "Бібліотечна журналістика" в Університеті Грінченка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  На основі аналізу викладання дисципліни "Бібліотечна журналістика" в Київському університеті ім. Б. Грінченка досліджено аспекти впровадження практико-орієнтованого підходу до професійної підготовки студентів спеціальності 029 "Інформаційна, ...
1118381
  Гилярська О.І. Практико-орієнтовані форми навчання для формування професійно орієнтованої риторичної компетентності майбутніх учителів у педагогічних коледжах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 25-31. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
1118382
  Вихристенко Б. Практико-правові аспекти діяльності громадських туристичних організацій України // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 5. – С. 15-18. – ISSN 1606-3732
1118383
  Рутьян Л. Практико зорієнтований сегмент професійної підготовки студентів у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 49-54. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема практичної підготовки студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти та шляхи підвищення результативності системи практичної підготовки студентів у вищій школі. Представлено результати ...
1118384
  Черв"якова Н.І. Практико зорієнтовані технології професійної підготовки майбутніх педагогів: досвід теоретико-експериментального дослідження // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 35-43. – ISSN 2227-2747
1118385
  Свердлик З.М. Практикоорієнтоване викладання дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність" як спосіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 18-25. – ISSN 2409-9805


  Стаття присвячена впровадженню практикоорієнтованих методів викладання курсу "Інформаційно-аналітична діяльність" студентам спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна таархівна справа". Запропоновано тематичну структуру та зміст навчальної програми ...
1118386
  Теренко О. Практикоорієнтованість системи освіти дорослих у США і Канаді // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 81-83. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1118387
  Кіт Л. Практикуй те, що сповідуєш, або Про засади академічної доброчесності // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 4


  "До наймасштабнішої в Україні реформи - судової - активно долучаються науковці КНУ. Так, нещодавно безкінечна й невичерпна тема плагіату об"єднала університетську спільноту та адвокатів-практиків під час круглого столу "Плагіат або правомірне ...
1118388
  Петрова П.Е. Практикум "Математическиеметоды анализа в экономике" по курсу "Математические методы в планировании и управлении" / П.Е. Петрова. – Краснодар, 1976. – 56с.
1118389
  Палладін О.В. Практикум біологічної хімії / О.В. Палладін. – Київ, 1936. – 138с.
1118390
  Палладін О.В. Практикум біологічної хімії / О.В. Палладін та ін. – 2-е вид., доп. – Дніпропетровськ : Держмедвидав, 1940. – 192 с.
1118391
  Антонов Л.П. Практикум в учебных мастерских : [учеб. пособие для пед. ин-тов по специальности "Общетехн. дисциплины и труд"] / Л.П. Антонов, П.С. Моргулис, В.А. Рузаков. – Москва : Просвещение, 1976. – 400 с. : ил.
1118392
  Пушкарева Т.Н. Практикум для решения задач по физике / Т.Н. Пушкарева. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета
разд. 1 : Механика. – 1975. – 48с.
1118393
  Олексюк С.Т. Практикум з аналітичної хімії / С.Т.Олексюк, В.М.Сомов, С.В.Зима. – Луцьк : Вежа, 1999. – 147с. – Бібліогр.:с.146-147. – ISBN 966-7294-70-6
1118394
  Шевряков М.В. Практикум з аналітичної хімії: Кількісний аналіз : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Шевряков, М.В. Повстяной, Г.О. Рябініна. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-2393-61-3
1118395
  Мансі Є.О. Практикум з англійської мови : граматика / Є.О. Мансі. – Київ : Логос, 1999. – 156 с. – 4650. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-056-9
1118396
  Ніколенко А.Г. Практикум з англійської мови = Practice makes рerfect : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Г.Ніколенко; Київський інститут перекладачів. – Київ : Кондор, 2005. – 912с. – ISBN 966-8251-64-4


  У посібнику використовується комунікативний підхід до вивчення англійської мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ
1118397
  Жаворонкова І. Практикум з бактеріоз на рослинах / І. Жаворонкова. – Х., 1932. – 52с.
1118398
  Фердман Д.Л. Практикум з біохімії : Посібник для природничих факультетів педагогічних факультетів педагогічних інститутів і біологічних факультетів університетів / Д.Л. Фердман, Є.Ф. Сопін. – Київ : Радянська школа, 1952. – 235с.
1118399
  Остапець М.Г. Практикум з біохімії / М.Г. Остапець, Н.М. Романська. – К., 1974. – 255с.
1118400
  Перекрест А.Л. Практикум з вивчення методів цифрової обробки сигналів у прикладних програмних пакетах : навч. посібник / А.Л. Перекрест, О.П. Чорний, Г.О. Гаврилець ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : Щербатих О.В., 2015. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-139. – ISBN 978-617-639-063-3
1118401
   Практикум з вищої математики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 248с. – ISBN 966-608-335-3
1118402
  Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики : навч. посібник для ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 966-7112-79-9
Ч. 1 : Елементи алгебри та аналітичної геометрії / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2005. – 392, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 290
1118403
   Практикум з вищої математики : навчальний посібник / Т.В. Блудова, І.Ф. Греджук, І.А. Джалладова, А.Б. Волощенко, О.І. Лютий; Т.В.Блудова [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 404 с. – Тетяна Володимирівна. – ISBN 966-574-830-0
1118404
  Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 978-966-8924-31-6
Ч. 2 : Вступ до математичного аналізу; диференціальне та інтегральне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2007. – 459, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 459
1118405
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-8447-58-7
Ч.1. – 2010. – 389, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-388
1118406
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-933-0
Модуль 3 : Вступ до математичного аналізу. – 2012. – 206, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 205
1118407
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-934-7
Модуль 4 : Диференціальне числення функцій однієї змінної. – 2012. – 132, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 131
1118408
   Практикум з вищої математики : навч. посібник для ВНЗ / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпатський державний університет. – ISBN 978-966-2075-23-6
Ч. 4 : Функції комплексної змінної; операційне числення; рівняння математичної фізики /Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Король І.Ю., Поляк С.С. – 2012. – 383. [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 380-383. – Бібліогр.: с. 378-379
1118409
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студентів екон. спец. ВНЗ] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-935-4
Модуль 5 : Інтегральне числення функцій однієї змінної. – 2012. – 108, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 107
1118410
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-289-010-5
Ч. 2. – 2014. – 414, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. назви розд. – Бібліогр.: с. 411-413
1118411
   Практикум з газової хроматографії : навч. посібник / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Левчик, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 71
1118412
  Давиденко І.М. Практикум з гігієни шкільної і фізичних вправ / І.М. Давиденко, В.О. Калошин. – Київ, 1969. – 184с.
1118413
  Паращук В.Ю. Практикум з граматики англійської мови : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ю. Паращук, Т.В. Савенко, Л.Ф. Грицюк. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 296с. – ISBN 966-7890-23-6


  Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультетів іноземних мов, спеціальність "англійська мова".
1118414
  Орлова І.С. Практикум з граматики іспанської мови : морфологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.С. Орлова ; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-8407-86-4
1118415
  Герасимов Г.Г. Практикум з дисципліни "Системи виробництва і розподілу енергоносіїв" : навч. посібник / Г.Г. Герасимов, В.В. Куба ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2020. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 88-90. – ISBN 978-966-327-447-8
1118416
  Медвідь А.М. Практикум з ділової української мови : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації / А.М. Медвідь. – Київ : Здоров"я, 2002. – 219, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 5-311-01260-9


  У пр. №1722531 напис: Великошановному Володимиру Сергійчуку від автора з побажанням добра, щастя, творчої наснаги. 2.10.2002 р. Підпис.
1118417
  Черняк О.І. Практикум з економетрики : навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / О.І. Черняк, Г.О. Харламова, Н.В. Слушаєнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 149-152. – ISBN 978-966-439-611-7
1118418
  Горянський В.Ф. Практикум з економіки сільскогосподарського виробницства / В.Ф. Горянський; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Вища школа при КДУ, 1976. – 80с.
1118419
  Миколайчук О.Г. Практикум з електронографії : посібник / О.Г. Миколайчук, О.М. Когут. – Львов : Вища школа, 1977. – 102 с.
1118420
  Андрієвський С.К. Практикум з електротехніки : для 10 класу / С.К. Андрієвський, О.Л. Бартновський. – Київ : [б. в.], 1957. – 152 с.
1118421
  Гончаров А.І. Практикум з загальної хімічної технології : навчальний посібник для студентів хімічних факультетів університетів та природничих факультетів педагогічних інститутів / А.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 1973. – 208с.
1118422
  Черкас Н.В. Практикум з ідіоматики англійської мови = English idioms in use : навчальний посібник / МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 236 с. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-613-684-1
1118423
  Диняк О.В. Практикум з інженерної геології : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Диняк, А.В. Шостак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92. – ISBN 978-966-439-649-0
1118424
   Практикум з інтегрованого навчання англійської мови / [уклад.: В.А. Мартинюк, С.М. Микитюк]. – Чернівці : Родовід, 2017. – 195, [1] с. – Текст англ. – Бібліогр.: с. 195. – ISBN 978-617-7105-40-3
1118425
  Телешун С.О. Практикум з інформаційно-аналітичної діяльності в публічній політиці та роботі правоохоронних і спеціальних служб / С.О. Телешун. – Київ : Кручінін Л.Ю., 2009. – 168 с.
1118426
  Кирилюк Ф.М. Практикум з історії зарубіжних політичних вчень : навч.-метод. комплекс / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-382-6
Ч. 2. – 2016. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
1118427
  Демченко О.П. Практикум з історії педагогіки : навч.-метод. посіб. для викладачів історії педагогіки, на допомогу студ. пед. ВНЗ / О.П. Демченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 430, [2] с. : іл. – Додатки: с. 398-417. – Бібліогр.: с. 418-430 та в кінці тем. – ISBN 978-966-194-113-6
1118428
  Кондратик Л.Й. Практикум з історії соціології : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Й. Кондратик, Т.П. Ліщук-Торчинська ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-669-4 (ч. 1)
Ч. 1 : Протосоціологія. – 2014. – 179, [1] с. : табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в кінці тем
1118429
  Гроссман Ю.М. Практикум з історії Стародавнього Сходу / Ю.М. Гроссман. – Львів
Т. 1. – 1978. – 94 с.
1118430
   Практикум з історії Стародавньої Греції та Риму : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. всесвіт. історії ; [уклад.]: С.А. Кісіль, Л.З. Медалієва ; [наук. ред. О.Г. Перехрест]. – [2-ге вид., стер.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 279, [1] с. – На обкл., тит. арк., уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 7-25 та в кінці тем. – ISBN 978-966-355-108-3
1118431
  Приседько В.Л. Практикум з картографії : навчально- методичний посібник / КНУШ ; В.Л. Приседько. – Київ : Київський університет, 2004. – 68 с.
1118432
  Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів : навчальний посібник / І.Я. Папіш, Т.С. Ямелинець ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 450 с. – ISBN 978-966-613-638-4
1118433
   Практикум з кримінального процесу України : навч. посібник : до 180-річчя Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / [авт.-уклад.: Бишевець О.В., Гринюк В.О., Дунаєвська Л.Г. та ін.] ; за ред.: М.А. Погорецького та Н.П. Сизої ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2015. – 225, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-566-310-3
1118434
  Романюк М.О. Практикум з кристалооптики і кристалофізики : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.О. Романюк ; М-во і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 361, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-343 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-930-9
1118435
  Лисенок О.В. Практикум з курсу "Аналіз банківської діяльності" : навч. посібник / О.В. Лисенко ; [редкол.: М.І. Диба (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 306, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-341-4
1118436
   Практикум з курсу "Безпека життєдіяльності" : для студентів вищих навч. закладів / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко, Л.А. Васьковець, Т.В. [та ін.] Горбач; В.В. Березуцький [ та ін.] ; [за ред. В.В. Березуцького] ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : Факт, 2007. – 168 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 163. – ISBN 966-637-396-3
1118437
  Шевченко В. Практикум з курсу "Видавничиі стандарти" : для студентів відділень "Видавнича справа та редагування", "Менеджмент засобів масової комунікації / В. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 60 с.
1118438
  Матвієнко О.В. Практикум з курсу "Теорія виховання" / МОНУ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Олена Валеріївна Матвієнко. – Київ : Стилос, 2001. – 256с. – ISBN 966-7321-95-9
1118439
  Соколов В.Ю. Практикум з латинської мови / Київський університет права; Авт.-упор.: В.Ю.Соколов. – Київ : Київський університет права
Ч.4 : Латинські юридичні вирази та терміни: Короткий дидактичний словник. – 2004. – 94с.
1118440
  Дяків Х.Ю. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн : навч. посібник / Христина Дяків ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145-151. – ISBN 978-617-10-0193-0
1118441
  Базилевич В.Д. Практикум з макроекономіки : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Баластрик Л.О ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-439-092-4
1118442
  Шунда Н.М. Практикум з математичного аналізу : Інтегральне числення. Ряди.Навчальний посібник / Н.М. Шунда, А.А. Томусяк. – Київ : Вища школа, 1995. – 541с. – ISBN 5-11-004276-4
1118443
  Ващук Ф.Г. Практикум з математичного аналізу : навч. посібник / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк, А.І. Моца; М-во освіти України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Карпати. – ISBN 5-7757-0789-3
Ч. 1 : Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С., Моца А.І. – 1999. – 185, [3] с. : іл., табл.
1118444
   Практикум з математичного аналізу : навч. посібник. – Ужгород : Карпати. – ISBN 966-7725-23-5
Ч. 2 : Інтегральне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2000. – 186, [2] с. : іл.
1118445
   Практикум з математичного аналізу : навчальний посібник / М.В. Заболоцький, С.І. Фединяк, П.В. Філевич, К.А. Червінка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-613-696-4
1118446
  Мармоза А.Т. Практикум з математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2004. – 264с. – ISBN 966-7982-30-0
1118447
  Русаков М.Г. Практикум з методики викладання географії / М.Г. Русаков. – Київ, 1960. – 119с.
1118448
  Башманівська Л.А. Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / Л.А. Башманівська, Н.М. Білоус ; М-во освіти і науки Укарїни, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Київ : Слово, 2013. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. : с. 95-112 та в кінці модулів. – ISBN 978-966-194-148-8
1118449
   Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах : англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова : навч. посібник для студентів класич., пед. і лінгвіст. ун-тів / [С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Бігич, Г.Е. Борецька та ін. ; за ред. С.Ю. Ніколаєвої]. – Київ : Ленвіт, 2016. – 401, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7137-02-2
1118450
   Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах : модульний курс : посіб. для студентів пед. ун-тів та ін-тів / [М.І. Пентилюк, З.П. Бакум, О.М. Горошкіна та ін.] ; за ред. М.І. Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2011. – 366, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-8995-56-9
1118451
   Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад.: Ахтирська Н.М. та ін.] ; за ред. проф. М.А. Погорецького, доц. Д.Б. Сергєєвої. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2015. – 167, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 164-167 та в кінці тем. – ISBN 978-617-566-309-7
1118452
  Медведєва Л.М. Практикум з методичною розробкою до курсу теоретичної граматики сучасної англійської мови / Л.М. Медведєва. – Київ, 1974. – 22 с.
1118453
  Лук"яненко Д.Г. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри : навчальний посібник / Д.Г. Лук"яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 292 с. – ISBN 966-574-860-2
1118454
   Практикум з мікроекономіки : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, А.І. Ігнатюк, С.В. Слухай ; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 303 с. – ISBN 978-966-439-097-9
1118455
   Практикум з мікроекономіки до підручника "Мікроекономіка" за науковою редакцією А.П. Наливайка / [Є.В. Прохорова (керівник) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 522, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-483-677-4
1118456
  Глибовець А.М. Практикум з мови програмування Сі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / А.М. Глибовець, М.М. Глибовець, В.С. Проценко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 209 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. – ISBN 987-966-518-543-7
1118457
  Чайковська М.П. Практикум з моделювання діяльності підприємств : навч.-метод. посібник / М.П. Чайковська, А.В. Жарова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2013. – 188, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-188. – ISBN 978-617-689-058-4
1118458
   Практикум з молекулярної фізики : Навчальний посібник. – Київ : КМ Академія, 2003. – 108с. – (Методична серія)
1118459
  Щербаков О.В. Практикум з навчальної дисципліни "Теорія алгоритмів" : навч.-практ. посібник / Щербаков О.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 150, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 148-149. – ISBN 978-966-676-502-7
1118460
   Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей : навчальний посібник / М.М. Гавриш, О.О. Гавриш, О.П. Дмитренко, І.Г. Островська, Л.С. Сівірін; Гавриш М.М. [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 128 с. – На обкл.: Deitsch fur Wirtschaftsstudenten. – ISBN 966-574-825-4
1118461
  Алексєєв В.В. Практикум з органічного синтезу : посібник для студ. природ. фак. пед. ін-тів / В.В. Алексєєв. – Київ : Вища школа, 1970. – 287 с. : іл. – Бібліогр.: с. 284
1118462
  Корольов В.І. Практикум з органічної хімії / В.І. Корольов. – К, 1964. – 67с.
1118463
  Колосов М.О. Практикум з органічної хімії : навч. посібник для студ. хім. ф-ту / М.О. Колосов, В.Д. Орлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 94, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94. – (Методична література)
1118464
  Савченко І.С. Практикум з орфографії, лексикології, фразеології, лексикографії української мови : навч.-метод. посібник / І.С. Савченко, В.В. Шляхова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Черкаси : [б. в.], 2011. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 134-143. – ISBN 978-966-2545-10-4


  У пр. № 1729575 напис: З побажанням творчого злету та гармонії у житті. З повагою - І.С. Савченко. Підпис. Вересень 2018 р.
1118465
  Вронська О.М. Практикум з перекладу юридичних текстів : [навч. посібник для студ. ВНЗ] / О.М. Вронська, Н.В. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2014. – 127, [1] с. – Текст укр., ісп. – ISBN 978-966-188-315-3
1118466
  Орехівський Г.А. Практикум з політекономії : посібник для самопідготовки студентів / Г.А. Орехівський, В.Г. Орехівський. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Каравела, 2012. – 327, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-37-0
1118467
   Практикум з політології : Для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Комп"ютерпрес, 2003. – 622с. – ISBN 966-95028-7-Х
1118468
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 4-те вид. – Київ : Освіта, 2000. – 254 с. – ISBN 966-04-0078-0
1118469
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 6-те вид. зі змін. – Київ : Освіта, 2006. – 256 с. – ISBN 966-04-0078-0
1118470
   Практикум з правопису української мови : [для школярів, абітурієнтів, студентів, учителів] / Христенок В.Ф. [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2011. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 251. – ISBN 978-966-338-660-7
1118471
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: будова слова і орфографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0130-5263
1118472
  Омельчук С. Практикум з правопису української мови: написання іменних частин мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 29-33. – ISSN 0130-5263
1118473
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: основні закони милозвучності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 20-21. – ISSN 0130-5263
1118474
  Сергунова О.П. Практикум з проективної геометрії / О.П. Сергунова, В.М. Котлова. – Київ, 1971. – 187с.
1118475
  Сергунова О.П. Практикум з проективної геометрії / О.П. Сергунова, В.М. Котлова. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – К., 1977. – 192с.
1118476
  Носолюк В.М. Практикум з радіотехніки / В.М. Носолюк. – Київ, 1969. – 236с.
1118477
  Іваненко В.Г. Практикум з редагування телевізійних передач / В.Г. Іваненко, М.С. Канюка. – Київ : КДУ, 1982. – 68с.
1118478
  Дутчак Я.Й. Практикум з рентгенографії / Я.Й. Дутчак. – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 1965. – 105 с.
1118479
   Практикум з синтаксису української мови. – Дніпропетровськ, 1978. – 67с.
1118480
   Практикум з соціології : навчальний посібник для студ. вищих закл. освіти / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 368 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-30-2
1118481
   Практикум з теорії ймовирностей та математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 328с. – ISBN 966-608-341-8
1118482
  Коляда Р.В. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навчальний посібник / Р.В. Коляда, Я.С. Пушак, І.О. Мельник ; МОНУ ; Укр. акад. друк. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-322-181-6
1118483
  Фокін С.Б. Практикум з техніки нотування: переклад з іспанської : [методичний посібник : навчальний посібник] / Фокін С.Б. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 60 с. – Бібліогр.: с. 59-60
1118484
  Максименко О.В. Практикум з техніки усного перекладу : французька мова : навч. посібник / О.В. Максименко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 109, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-109
1118485
  Абрамова Т.В. Практикум з технічних засобів навчання : навч. посібник для учнів пед. училищ та студентів ф-тів підгот. вчителів початкових класів пед. ін-тів / Т.В. Абрамова. – Київ : Вища школа, 1971. – 184 с. – Бібліогр.: с. 179-180
1118486
  Блик О.П. Практикум з української мови / О.П. Блик. – Київ, 1979. – 176с.
1118487
  Жилінська О.І. Практикум з управління інтелектуальною власністю : навч. посібник / О.І. Жилінська, І.М. Корнілова, Л.А. Оліх. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 347, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 331-346. – ISBN 978-966-924-758-2
1118488
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : англо-американський політичний дискурс : посібник з перекладу з англ. мови для студ. вищих навч. закладів / О. Гон, В. Гулик, Г. Мірам, В. Морозов, Л. Голованчук; [Гон О. та ін.]. – Київ : Факт, 2007. – 133, [3] с. + CD ; Додаток: с. 117-132. – ISBN 966-359-132-3
1118489
  Климович П.В. Практикум з фізичної географії СРСР / П.В. Климович, Проць-Кравчук. – Львів, 1974. – 63с.
1118490
  Козленко Ф.Н. Практикум з фізичної і колоїдної хімії / Ф.Н. Козленко, С.П. Міскіджян. – К., 1968. – 167с.
1118491
  Петерсон Н.В. Практикум з фізіології рослин / Н.В. Петерсон. – Київ : УСГА, 1993. – 137с.
1118492
   Практикум з філософії : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти. – Львів : Новий Світ-2000. Магнолія плюс, 2003. – 256с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-22-4; 966-8340-00-0
1118493
   Практикум з французької мови : для студ. почат. рівня володіння іноз. мовою / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; уклад.: В.Ф. Снєжкіна, Н.В. Халупська. – Київ : Персонал, 2009. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-608-930-7
1118494
   Практикум з цивільного процесуального права України : навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Н.В. Василина та ін. ; заг. ред. І.С. Ярошенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : Дакор, 2016. – 347, [1] с. : іл.,табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 347. – Бібліогр.: с. 330-346, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-64-5
1118495
  Комаров І.В. Практикум зі спектроскопіїї ядерного магнітного резонансу : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / І.В. Комаров, О.В.Туров. – Київ : Київський університет, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-439-161-7
1118496
   Практикум зі страхування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Д. Базилевич [та ін.] ; [за ред. В.Д. Базилевича] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 479 с. – ISBN 978-966-439-301-7
1118497
  Мазурмович Б.М. Практикум зоології безхребетних : Навч. пос. / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1977
1118498
  Мазуров Н.Н. Практикум и методические указания по геодезии : теория ошибок измерений / Н.Н. Мазуров; [отв. ред. П.А. Плотников]. – Свердловск : УПИ, 1959. – 79 с.
1118499
   Практикум із військової психології : навч. посібник / [С.П. Балашова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-838-8
1118500
  Іванов В.Ф. Практикум із журналістської етики : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [В.Ф. Іванов, С.В. Штурхецький] ; під ред.: В.Ф. Іванова ; [передм. В.П. Мостового] ; Коміс. з журналіст. етики. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : О. Зень, 2012. – 319, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 310-315. – ISBN 978-617-601-048-7


  Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
1118501
  Білявський Г.О. Практикум із загальної екології : Навч. посібник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1997. – 160 с. – ISBN 966-06-0013-5
1118502
  Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. / Т.І. Пашукова, А.І. Допіра, Г.В. Дьяконов; За заг. ред. Пашукової Т.І. – Київ : Знання, 2000. – 204с. – ISBN 966-7293-70-Х


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
1118503
  Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології / Т.І. Пашукова, А.І. Допіра, Г.В. Дьяконов; За ред. Т.І. Пашукової. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 206c. – ISBN 966-620-219-0


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
1118504
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.М. Зелінська, І.В. Михайлова. – Київ : Каравела, 2009. – 271, [1] c. : іл., табл. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-48-7
1118505
  Терлецька Л.Г. Практикум із загальної психології : модуль "Мислення, мовлення" : навч. посібник [для студентів напряму підгот. 6.030102 "Психологія"] / Л.Г. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 81, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 55-57 та в кінці лаб. робіт
1118506
  Чорненький Я.Я. Практикум із релігієзнавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький; МОіНУ; Західноукраїнськ. ін-т інформаційних технологій та управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 312с. – ISBN 966-8365-64-Х


  Матеріали практикуму можна використовувати для тестового і модульного контролю
1118507
  Приходько А.Н. Практикум із синтаксису складного речення : Навч. посібник для суд. 2 і 3 курсів денної форми навчання / А.Н. Приходько; МВССОУ. Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя : ЗДУ, 1992. – 255с.
1118508
  Мармоза А.Т. Практикум із статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2005. – 512с. – ISBN 966-7982-29-7


  Включає теоретичні відомості, методичні вказівки і приклади розв"язування типових задач із теорії статистики, математичної і сільськогосподаської статистики
1118509
  Мармоза А.Т. Практикум із статистики : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2009. – 510, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 506. – ISBN 966-7982-29-7


  Включає теоретичні відомості, методичні вказівки і приклади розв"язування типових задач із теорії статистики, математичної і сільськогосподаської статистики
1118510
   Практикум із фізичної хімії процесів : для студентів хім. ф-ту / [О.В. Іщенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 82, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Шифр. дубл. 54 Прак. – Бібліогр. в кінці тем
1118511
  Хиля О.В. Практикум із хімії вуглеводів : навч. посібник для студентів хімічного та біологічного ф-тів / О.В. Хиля ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 37-38
1118512
  Олейник В.С. Практикум по автоматизированному электроприводу / В.С. Олейник. – Москва : Колос, 1978. – 224 с.
1118513
  Лацис М.С. Практикум по автоматике, автоматизации и АСУ ТП измерение и регулирование давления и расхода / М.С. Лацис. – Рига, 1989. – 27с.
1118514
  Беспалько В.П. Практикум по автомобилю. / В.П. Беспалько. – М., 1971. – 208с.
1118515
  Козлова З.М. Практикум по агрометеорологии / З.М. Козлова, В.А. Завалишин, В.П. Моисеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 240с.
1118516
  Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии : Учебн. пособ. для вузов / М.Д. Павлова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 168с.
1118517
  Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии : Учебн. пособ. для вузов / М.Д. Павлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 184с.
1118518
  Радов А.С. Практикум по агрохимии / А.С. Радов. – М., 1965. – 375с.
1118519
  Асаров Х.К. Практикум по агрохимии : учеб. пособие для учащ. 9-10 кл. сельск. школы / Х.К. Асаров. – Изд. 3-е. – Москва : Просвещение, 1974. – 191 с.
1118520
  Асаров Х.К. Практикум по агрохимии : учеб. пособие для учащ. 9-10 кл. сельской школы / Асаров Х.К. – Изд. 4-е, испр. – Москва : Просвещение, 1979. – 191 с.
1118521
   Практикум по алгебре. – М., 1983. – 91с.
1118522
  Медникова Э.М. Практикум по анализу текста / Э.М. Медникова, Г.Г. Егоров. – М, 1972. – 79с.
1118523
  Завьялов Ф.Н. Практикум по анализу финансового состояния и результатов деятельности промышленных предприятий / Ф.Н. Завьялов. – Ярославль, 1986. – 69с.
1118524
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра 554" и "Искра 555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1989. – 76 с.
1118525
   Практикум по анализу хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. – М., 1977. – 264с.
1118526
   Практикум по аналитической химии. – Москва, 1983. – 271с.
1118527
  Тикунова И.В. Практикум по аналитической химии и физико-химическим методам анализа : Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Хим. технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" / И.В. Тикунова, Н.А. Шаповалов, А.И. Артеменко. – Москва : Высшая школа, 2006. – 208с. – ISBN 5-06-004783-0
1118528
  Вехов Н В. Практикум по анатомии и морфологии / Н В. Вехов, . – Москва : Московский университет, 1980. – 192с.
1118529
  Транковский Д.А. Практикум по анатомии растений / Д.А. Транковский, Р.П. Барыкина. – Москва, 1963. – 184 с.
1118530
  Барыкина Р.П. Практикум по анатомии растений : метод. руководство для малого практикума / Р.П. Барыкина, Л.Н. Кострикова, И.П. Кочемарова и др. ; под общ. ред. Д.А. Транковского ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 184
1118531
   Практикум по анатомии растений. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 224с.
1118532
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку / М.П. Дворжецкая. – Киев, 1984. – 43 с.
1118533
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку : метод. пособие / М.П. Дворжецкая, И.Г. Логвин. – Киев : Вища школа, 1985. – 51с.
1118534
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку / М.П. Дворжецкая. – К., 1986. – 35с.
1118535
  Молчанова О.Т. Практикум по английскому языку для студентов-историков университетов / О.Т. Молчанова. – Ярославль, 1977. – 94с.
1118536
   Практикум по астрометрии. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 214 с.
1118537
  Попов П.И. Практикум по астрономии : учеб. пособие / П.И. Попов, Н.Я. Бугославская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГУПИ, 1959. – 124 с.
1118538
   Практикум по атомной физике. – Саратов, 1974. – 136с.
1118539
   Практикум по атомной физике : учеб. пособие. – Минск : Университетское, 1989. – 173с.
1118540
   Практикум по атомной физике. – 2-е изд. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Вып. 1 : Световые кванты. – 1989. – 75с.
1118541
  Андреев В.Д. Практикум по аудиту : учебное пособие / В.Д. Андреев, Т.Н. Кисилевич, И.В. Атаманюк. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 208 с. – Библиогр.: с. 203-204. – ISBN 5-279-02069-9
1118542
  Жаворонкова И. Практикум по бактериозам растений / И. Жаворонкова. – Л., 1931. – 64с.
1118543
  Фердман Д.Л. Практикум по биологичекой химии : Учеб. пособие для ун-тов / Д.Л. Фердман, Е.Ф. Сопин. – Москва : Советская наука, 1957. – 292с.
1118544
   Практикум по биологической защите растений. – М., 1984. – 287с.
1118545
  Рогожин В.В. Практикум по биологической химии : Учебно-методическое пособие для студ. вузов / В.В. Рогожин. – Санкт-Петербург : Лань, 2006. – 256с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0679-7
1118546
   Практикум по биофизике. – Воронеж, 1973. – 129с.
1118547
   Практикум по биохимии. – Москва : Московский университет, 1979. – 429 с.
1118548
   Практикум по биохимии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1989. – 508с.
1118549
   Практикум по биохимии. – Москва
1. – 1991. – 192с.
1118550
  Мешкова Н.П. Практикум по биохимии животных / Н.П. Мешкова, С.Е. Северин. – М, 1950. – 290с.
1118551
  Петров К.П. Практикум по биохимии пищевого растительного сырья / К.П. Петров. – Москва, 1965. – 330с.
1118552
  Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. – Москва, 1968. – 183с.
1118553
  Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. – 2-е изд., доп. и переработ. – Москва, 1976. – 256с.
1118554
  Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. – 3-е изд., доп. и переработ. – Москва : Колос, 1985. – 255с.
1118555
   Практикум по ботанике. – Л.-Пушкин, 1976. – 61с.
1118556
  Соколова Н.П. Практикум по ботанике / Н.П. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 204с.
1118557
  Каверина О.Д. Практикум по бухгалтерскому учету в госбюджетных учреждениях и организациях / О.Д. Каверина, В.Н. Емелин. – Саранск, 1986. – 88с.
1118558
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – М., 1976. – 280с.
1118559
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1983. – 232с.
1118560
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – М., 1989. – 221с.
1118561
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 222с.
1118562
  Казаков С.К. Практикум по бухгалтерскому учету в совхозах и колхозах / С.К. Казаков. – М, 1978. – 175с.
1118563
  Смогоржевський Л.О. Практикум по виготовленню наочних посібників з зоології та анатомії і фізіологіі людини. / Л.О. Смогоржевський. – К, 1959. – 180с.
1118564
   Практикум по вирусологии. – М., 1967. – 104с.
1118565
  Молчанов В.А. Практикум по внутрихозяйственному планированию сельскохозяйственного производства / В.А. Молчанов, В.И. Молчанова. – М., 1987. – 336с.
1118566
   Практикум по возрастной и педагогической психологии : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1987. – 254с.
1118567
  Бондаренко Н.В. Практикум по вредным нематодам, клещам, грызунам / Н.В. Бондаренко, С.Г. Пегельман, А.В. Таттар. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1980. – 208с.
1118568
  Соловьева Н.М. Практикум по выразительному чтению / Н.М. Соловьева. – М., 1976. – 94с.
1118569
   Практикум по высокомолекулярным соединениям. – Москва, 1985. – 223 с.
1118570
  Рабинович Б.Н. Практикум по высшей геодезии : (вычислительные работы) ; учеб. пособ. для геодезич. вузов и ф-ов / Б. Н. Рабинович. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 304 с.
1118571
  Рабинович Б.Н. Практикум по высшей геодезии : (вычислительные работы) ; учеб. пособ. для студ. геодезической спец. высш. учеб. заведений / Б. Н. Рабинович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 339 с.
1118572
  Филоненко А.С. Практикум по высшей геодезии : Исследоывание высокоточных геодезических инструментов / А.С. Филоненко, Н.Г. Щипицын; Под ред. Б.А.Литвинова. – Москва : Недра, 1965. – 200с.
1118573
   Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Маркшейдерское дело" / Ф.Ф. Павлов, Б.И. Беляев, О.Д. Вострова, И.А. Гудкова, Б.И. Никифоров; Ф.Ф. Павлов, Б.И. Беляев, О.Д. Вострова, И.А. Гудкова, Б.И. Никифоров. – Москва : Недра, 1966. – 306 с.
1118574
  Яковлев Н.В. Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для геодезич. спец-тей вузов / Н.В. Яковлев., Н.А. Беспалов, В.П. Глумов и др. ; под ред. Н.В. Яковлева. – Москва : Недра
вычислительные работы. – 1982. – 368 с.
1118575
  Ананенков В.П. Практикум по вычислительным машинам и программированию : [для с.-х. вузов по специальностям "Экономика и организация сельск. хоз-ва" и "Бухгалтерский учет в сельск. хоз-ве"] / В.П. Ананенков, С.А. Будекина, И.Б. Милан. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1976. – 238 с. – Список лит.: С. 236 (6 назв.)
1118576
  Абрамова З.В. Практикум по генетике : [для агрон. специальностей с.-х. вузов] / З.В. Абрамова, О.А. Карлинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1974. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-205. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных вузов)
1118577
  Абрамова З.В. Практикум по генетике : [по агр. специальности] : учеб. пособие для студентов высш. сельскохоз. учеб. заведений по агроном. специальностям / З.В. Абрамова, О.Ш. Карлинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1979. – 192 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений)
1118578
  Абрамова З.В. Практикум по генетике. : [учеб. пособие по агроном. специальности] / З.В. Абрамова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1992. – 223, [1] с. : ил. – (Учебники для вузов) (Учебники и учебные пособия для вузов)
1118579
  Добровольский В.В. Практикум по географии почв с основами почвоведения : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по геогр. спец. / В.В. Добровольский. – изд. 2-е., перераб. – Москва : Просвещение, 1982. – 127 с.
1118580
  Лебедева В.К. Практикум по геодезии : для студ. геологоразведочной специальности / В.К. Лебедева, К.Г. Кузовов, В.И. Чазов; Министерство высшего образования СССР ; Свердловский горный ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск, 1955. – 107 с.
1118581
   Практикум по геодезии : для студ. автодорожных спец-тей / М.В. Постников, И.А. Власов, Г.Н. Гущин, Б.И. Большанин, В.Г. Андреева; М.В. Постников, И.А. Власов, Г.Н. Гущин, Б.И. Большанин, В.Г. Андреева. – Томск : Томский ун-т, 1959. – 239 с.
1118582
  Ганьшин В.Н. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для гидромелиоративных ин-тов и ф-ов / В.Н. Ганьшин, С.М. Лебедев, Л.С. Хренов ; под общ. ред. Хренова Л.С. – Москва : Недра, 1964. – 415 с.
1118583
  Баканова В.В. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических спец-тей вузов / В.В. Баканова, И.М. Блудова, Г.К. Павлова и др. ; под общ. ред. Н.И. Модринского. – Москва : Недра, 1973. – 368 с.
1118584
   Практикум по геодезии : учеб. пособ. для с.-х. техникумов по спец. "Землеустройство" / А.Ф. Чижмаков, А.М. Кривоченко, В.М. Лазарев, М.Г. Рябцев, А.М. Чижмакова; А.Ф. Чижмаков, А.М. Кривоченко, В.М. Лазарев, М.Г. Рябцев, А.М. Чижмакова. – Москва : Недра, 1977. – 240 с.
1118585
  Селиханович В.Г. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезич. спец-тей вузов / В.Г. Селиханович, В.П. Козлов, Г.П. Логинова ; под ред. В.Г. Селиханович. – Москва : Недра, 1978. – 382с.
1118586
   Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических специальностей вузов / В.В. Баканова, Я.Я. Карклин, Г.К. Павлова, М.С. Черемисин; В.В. Баканова, Я.Я. Карклин, Г.К. Павлова, М.С. Черемисин ; под ред. В.В. Бакановой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 456 с.
1118587
  Ассур В.Л. Практикум по геодезии : учебн. пособ. для техникумов / В.Л. Ассур, А.М. Филатов. – Москва : Недра, 1985. – 358 с. – (Среднетехническое образование)
1118588
   Практикум по геологии. – М., 1966. – 228с.
1118589
   Практикум по геологии. – М.
1. – 1976. – 68с.
1118590
   Практикум по геологии СССР : (Русская платформа). – Москва : Высшая школа, 1966. – 110с.
1118591
   Практикум по геофизическим методам исследований. – Москва : Московский университет, 1970. – 137с.
1118592
  Гусева А.Н. Практикум по геохимии горючих ископаемых / А.Н. Гусева, Е.В. Соболева. – М, 1989. – 136с.
1118593
  Березина Н.А. Практикум по гидробиологии / Н.А. Березина. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 208с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для учащихся техникумов)
1118594
  Матусевич В.В. Практикум по гидрогеологии и инженерной геологии. / В.В. Матусевич. – Тюмень, 1975. – 132с.
1118595
   Практикум по гидрогеохимии. – М., 1984. – 254с.
1118596
  Самохин А.А. Практикум по гидрологии / А.А. Самохин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 296 с.
1118597
   Практикум по гидрологии. – М., 1991. – 26с.
1118598
   Практикум по гидрологии, гидрометрии и регулированию стока. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 223с.
1118599
   Практикум по государственному бюджету СССР. – М., 1988. – 207с.
1118600
   Практикум по государственному страхованию. – М., 1991. – 142с.
1118601
  Горбацевич А.А. Практикум по гражданской обороне для студентов МГУ им. М.В.Ломоносова / А.А. Горбацевич. – М., 1985. – 103с.
1118602
   Практикум по гражданскому праву. – М.
1. – 1993. – 173с.
1118603
   Практикум по гражданскому праву. – М.
2. – 1993. – 201с.
1118604
   Практикум по гражданскому процессу. – Свердловск, 1979. – 53с.
1118605
   Практикум по гражданскому процессуальному праву. – М., 1991. – 269с.
1118606
  Блох М.Я. Практикум по грамматике английского языка : Учебное пособие / М.Я. Блох. – Москва : Просвещение, 1985. – 175с.
1118607
  Манси Е. Практикум по грамматике английского языка : Для школ., студ., аспир. / Е. Манси. – Київ : А.С.К., 2000. – 352 с. – ISBN 966-539-244-1
1118608
  Манси Е. Практикум по грамматике английского языка : Для школьников, студ., аспирантов / Елизавета Манси. – 2-е изд., дополн. – Київ : А.С.К., 2001. – 384с. – ISBN 966-539-244-1
1118609
   Практикум по грамматике английского языка для заочников : пособие для самостоятельной работы. – Москва : Высшая школа, 1992. – 159 с.
1118610
  Борисенко И.И. Практикум по грамматике испанской разговорной речи / И.И. Борисенко. – М., 1987. – 198с.
1118611
  Девекин В.Н. Практикум по грамматике немецкого языка / В.Н. Девекин. – М, 1972. – 199с.
1118612
  Девекин В.Н. Практикум по грамматике немецкого языка / В.Н. Девекин. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 248с.
1118613
  Девекин В.Н. Практикум по грамматике немецкого языка / В.Н. Девекин. – 3-е изд. испр. – М, 1985. – 240с.
1118614
   Практикум по грунтоведению : Учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1993. – 389с. – ISBN 5-211-02380-3
1118615
   Практикум по деловому английскому языку : Учебно-методич. разраб. – Київ : МАУП, 2000. – 264 с. – ISBN 966-608-015-Х
1118616
  Боярский А.Я. Практикум по демографии : Учебное пособие / А.Я. Боярский. – Москва : Мысль, 1985. – 144с.
1118617
  Громов Г.А. Практикум по деревообработке / Г.А. Громов. – М., 1977. – 192с.
1118618
  Громов Г.А. Практикум по деревообработке / Г.А. Громов. – 2-е изд., дораб. – М., 1981. – 192с.
1118619
   Практикум по диалектическому материализму. – Москва
Вып. 2. – 1974. – 48с.
1118620
   Практикум по диалектическому материализму. – Москва
Вып. 3. – 1974. – 59с.
1118621
   Практикум по диалектическому материализму. – Москва
Вып. 4. – 1974. – 39с.
1118622
   Практикум по динамике океана. – СПб., 1992. – 317с.
1118623
  Михайлов Б.А. Практикум по динамическим рядам: уч. пособие / Б.А. Михайлов. – Л., 1984. – 80с.
1118624
  Бауман И.А. Практикум по долгосрочным прогнозам погоды : учеб. пособие : [для вузов по спец. "Метеорологии"] / И.А. Бауман, К.В. Кондратович, А.И. Савичев ; под ред. Воробьева В.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 104 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 94 (7 назв.)
1118625
   Практикум по дошкольной логопедии. – М., 1988. – 221с.
1118626
  Ставровский А.Е. Практикум по животноводству / А.Е. Ставровский, В.А. Чичков. – М., 1970. – 208с.
1118627
  Ставровский А.Е. Практикум по животноводству / А.Е. Ставровский, В.А. Чичков. – 2-е изд. – М., 1971. – 208с.
1118628
  Ставровский А.Е. Практикум по животноводству / А.Е. Ставровский, В.А. Чичков. – М., 1973. – 222с.
1118629
   Практикум по защите растений. – Л., 1980. – 247с.
1118630
   Практикум по защите растений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 239с.
1118631
  Лыков А.М. Практикум по земледелию с основами почвоведения. / А.М. Лыков. – М., 1976. – 191с.
1118632
  Сафонов А.Ф. Практикум по земледелию с почвоведением / А.Ф. Сафонов, М.В. Стратонович. – М., 1990. – 207с.
1118633
  Азовцев Н.Г. Практикум по зерноуборочным машинам : [для сред. сел. проф.-техн. уч-щ] / Н.Г. Азовцев, В.Е. Бакчеев, И.М. Литовчик. – Москва : Высшая школа, 1978. – 240 с. : ил. – (Профтехобразование. Сельскохозяйственные машины и орудия)
1118634
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Москва, 1962. – 249с.
1118635
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Изд. 2-е. – Москва, 1968. – 261с.
1118636
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – 3-е изд. – Москва, 1979. – 240с.
1118637
  Михина Т.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных / Т.Н. Михина. – Москва, 1962. – 208с.
1118638
  Зеликман А.Л. Практикум по зоологии беспозвоночных : учебное пособие / А.Л. Зеликман. – Москва : Высшая школа, 1969. – 336 с.
1118639
  Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных / Н.Н. Карташев. – Москва, 1969. – 374с.
1118640
  Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных : Учебное пособие / Н.Н. Карташев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 320с.
1118641
  Байков В.Д. Практикум по импульсной технике / Байков В.Д., Бодряшова О.Н., Николенко С.Ф. ; Моск. гос. инж.-физ. ин-т. – Москва : [б. и.]
Ч. 1 / под ред. Т.М. Агашаняна. – 1977. – 64 с.
1118642
   Практикум по индексам. – Л., 1983. – 80с.
1118643
   Практикум по инженерной геодезии : учебно-методическое пособие (утверждено советом ин-та 5 июля 1971 года). – Куйбышев, 1971. – 108 с.
1118644
  Данилевич Б.Б. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных спец-тей вузов / Б.Б. Данилевич, В.Ф. Лукьянов, Б.С. Хейфец и др. ; под ред. В.Е. Новака. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 334 с.
1118645
  Визгин А.А. Практикум по инженерной геодезии : учебное пособие для вузов / А.А. Визгин, В.А. Коугия, Л.С. Хренов; Рец. Баран П.И. – Москва : Недра, 1989. – 284с. – ISBN 5-247-01248-8
1118646
  Ратушняк Г.С. Практикум по инженерной геодезии в строительстве : учеб. пособ. для студ. спец. "Промышленное и гражданское строительство" / МВиССО УССР ; Учебно-методический кабинет по высш. образованию ; Винницкий политехнический ин-т ; Г.С. Ратушняк. – Киев : УМК ВО, 1989. – 208 с.
1118647
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1978. – 168с.
1118648
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1983. – 208с.
1118649
  Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста: (Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. №2103 "Иностр. яз.": Для изуч. англ. яз.) / В.А. Кухаренко. – М., 1987. – 173с.
1118650
  Дворжецкая М.П. Практикум по интонации диалогической речи (английский язык) / М.П. Дворжецкая. – К., 1983. – 39с.
1118651
  Басов Н.Ф. Практикум по истории ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит." с доп. спец. "Педагогика" и № 2108 "История и педагогика"] / Н.Ф. Басов. – Москва : Просвещение, 1984. – 208 с. – Библиогр.: с. 198
1118652
  Виленский Б.В. Практикум по истории государства и права СССР / Б.В. Виленский. – Саратов, 1982. – 102с.
1118653
  Просина Н.Л. Практикум по истории древнего мира. / Н.Л. Просина, И.С. Свенцицкая. – М., 1965. – 295с.
1118654
  Просина Н.Л. Практикум по истории древнего мира. / Н.Л. Просина, И.С. Свенцицкая. – М., 1972. – 278с.
1118655
   Практикум по истории коммунистического и рабочего движения в развитых капиталистических странах Запада после второй мировой войны. – Москва
2. – 1969. – 199с.
1118656
  Зиндер Л.Р. Практикум по истории немецкого языка / Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева. – Л, 1977. – 303с.
1118657
   Практикум по истории русского литературного языка. – Иркутск, 1964. – 70с.
1118658
  Белоконева Н.Н. Практикум по истории русского языка / Н.Н. Белоконева, Т.П. Орехова. – Куйбышев, 1976. – 75с.
1118659
  Стегарь С.А. Практикум по истории социалистических стран Европы. / С.А. Стегарь. – 2-е изд., испр. идоп. – Москва, 1966. – 316 с.
1118660
   Практикум по истории средних веков. – М., 1967. – 256с.
1118661
   Практикум по истории средних веков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1971. – 312с.
1118662
  Задера А.Г. Практикум по истории СССР / А.Г. Задера, А.П. Пронштейн. – Ростов -на-Дону, 1960. – 255с.
1118663
  Бочкарева Е.И. Практикум по истории СССР "Россия в период империализма". / Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. – М., 1963. – 267с.
1118664
  Бочкарева Е.И. Практикум по истории СССР XX века (1900-1917). / Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. – М., 1965. – 372с.
1118665
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – М., 1961. – 262 с.
1118666
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 310с.
1118667
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – М., 1976. – 288с.
1118668
  Попов А.Г. Практикум по истории СССР. / А.Г. Попов. – Грозный, 1961. – 86с.
1118669
  Бочкарева Е.И. Практикум по истории СССР. / Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. – 2-е изд. доп. – М., 1971. – 272с.
1118670
   Практикум по кадровому делопроизводству. – Киев, 1992. – 138с.
1118671
  Востокова А.В. Практикум по картографии и картографическому черчению: Математические основы карт и изобразитеьные средства. Способы изображения и картографические источники : учеб.-метод. пособие для студентов геогр. фак. гос. ун-тов / А.В. Востокова, Т.Г. Сваткова; Ред. Мартыненко Т.Н. – Москва : Московский университет, 1988. – 132с. – ISBN 5-211-00191-5
1118672
  Капралов Е.Г. Практикум по картометрии : учеб. пособ. / Е.Г. Капралов, О.А. Павлова; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР ; [ред. Е.П. Парфенов]. – Ленинград : Ленинградский университет, 1988. – 68 с.
1118673
  Борисов-Потоцкий Практикум по качественному полумикроанализу / Борисов-Потоцкий. – М, 1952. – 96с.
1118674
   Практикум по коллоидной химии. – Москва, 1972. – 176с.
1118675
   Практикум по коллоидной химии. – М., 1983. – 215с.
1118676
   Практикум по коллоидной химии : Учеб. пособие. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 256с. – ISBN 5-8114-0603-7
1118677
   Практикум по коллоидной химии и электронной микроскопии. – М., 1974. – 224с.
1118678
  Вережников В.Н. Практикум по коллоидной химии поверхностно-активных веществ / В.Н. Вережников. – Воронеж, 1984. – 223с.
1118679
   Практикум по криминалистике. – М., 1970. – 579с.
1118680
  Порубов Н.И. Практикум по криминалистике / Н.И. Порубов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 170с.
1118681
   Практикум по криминалистике : Учеб. пос. – Москва : Московский университет, 1989. – 430 с.
1118682
   Практикум по криминалистике : Учеб. пособие. – Москва : БЕК, 1995. – 503с. – ISBN 5-85639-054-7; 3-406-38834-5; 3-4406-38834-5
1118683
   Практикум по криминалистической технике. – Свердловск, 1976. – 78с.
1118684
   Практикум по криминалистической технике. – Минск, 1980. – 72 с.
1118685
  Корст Н.О. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" / Н.О. Корст. – М., 1955. – 48с.
1118686
  Калабина С.И. Практикум по курсу "Введение в языкознание" / С.И. Калабина. – Москва, 1977. – 103с.
1118687
  Калабина С.И. Практикум по курсу "Введение в языкознание" : учеб. пособ. для студ. ин-тов и ф-тов иностр. яз. / С.И. Калабина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 113 с.
1118688
  Михеечев В.С. Практикум по курсу "Геодезические приборы" : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Оптические приборы и спектроскопия" / В.С. Михеечев. – Москва : Недра, 1974. – 160 с.
1118689
  Кравцов А.К. Практикум по курсу "Гражданское, торговое и международное частное право" / А.К. Кравцов. – Л., 1991. – 66с.
1118690
   Практикум по курсу "Общее программное обеспечение САПР". – Днепропетровск, 1988. – 88с.
1118691
   Практикум по курсу "Организация и планирование электротехнического производства". – М., 1989. – 223с.
1118692
   Практикум по курсу "Политология" : Учеб. пособие. – Москва : Гардарики, 1999. – 384с. – ISBN 5-7975-0143-0
1118693
   Практикум по курсу "Советское право". – М., 1982. – 256с.
1118694
   Практикум по курсу "Советское право" для эконом. вузов. – М., 1973. – 184с.
1118695
  Капранов В.Д. Практикум по курсу "Теоретическая мехиника" / В.Д. Капранов. – Москва
1. – 1964. – 186 с.
1118696
   Практикум по курсу "Финансирование и кредитование промышленности". – Ярославль, 1985. – 54с.
1118697
   Практикум по курсу "Экономика машиностроительного производства". – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 158с.
1118698
  Джурабаев К.Т. Практикум по курсу "Экономика электротехнического производства". / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин. – Москва, 1989. – 160с.
1118699
   Практикум по курсу "Экономика, организация и планирование непроизводственной сферы" с использованием ЭВМ в учебном процессе. – М., 1989. – 62с.
1118700
  Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики / Н.Н. Майсова. – Москва, 1970. – 448 с.
1118701
   Практикум по курсу общей физики : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – Москва : Московский заоч. пед. институт
вып. 3 : Электричество. – 1971. – 184с.
1118702
   Практикум по курсу общей физики (механика, молекулярная физика). – Челябинск : Челябинское Высш.воен. автомоб. команд. училище, 1970. – 80с.
1118703
  Лебедев Н.Н. Практикум по курсу прикладной геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических спец-тей вузов / под ред. Н.Н. Лебедева. – Москва : Недра, 1977. – 383 с.
1118704
   Практикум по курсу социально-экономической статистики. – Москва, 1983. – 319 с.
1118705
  Емелин В.Н. Практикум по курсу: Ревизия и контроль / В.Н. Емелин. – Саранск, 1987. – 76 с.
1118706
  Степанова О.М. Практикум по лексикологии современного французского языка : учеб. пособие / О.М.Степанова, М.И.Кролль. – Москва : Высшая школа, 2006. – 168с. – ISBN 5-06-005433-0
1118707
  Воронцов А.И. Практикум по лесной энтомологии / А.И. Воронцов, Е.Г. Мозолевская. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1978. – 293с.
1118708
   Практикум по линейной перспективе и проективным сеткам : методич. руководство. – Харьков, 1960. – 32 с.
1118709
   Практикум по линейному программированию. – М., 1984. – 88с.
1118710
  Абрамович А.В. Практикум по литературному редактированию : [для студентов вузов по специальности "Журналистика"] / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 432 с. – Библиогр. в тексте
1118711
  Лазаревич Э.А. Практикум по литературному редактированию / Э.А. Лазаревич, А.В. Абрамович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1986. – 455с.
1118712
  Буравихин В.А. и др. Практикум по магнетизму : учеб.пособие / В.А. и др. Буравихин. – Москва : Высшая школа, 1979. – 197 с.
1118713
  Тимошенков И.В. Практикум по маркетингу : Учебное пособие для студ.вузов / И.В. Тимошенков; МОНУ; Харьковский гуманитарный ин-т "Народная украинская академия". – Харків, 2000. – 213с. – ISBN 966-7557-10-3
1118714
   Практикум по математике. – Куйбышев, 1974. – 112с.
1118715
  Беляев Б.И. Практикум по математической обработке маркшейдерско-геодезических измерений : учебн. пособ. для вузов / Б.И. Беляев; Рец. Гудков В.М. – Москва : Недра, 1989. – 316с. – ISBN 5-247-00884-7
1118716
   Практикум по математической статистике. – М., 1987. – 124с.
1118717
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – М., 1975. – 302с.
1118718
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1985. – 268с.
1118719
   Практикум по машиноведению в 8-10 классах городской средней школы. – М., 1956. – 72с.
1118720
  Карпова С.В. Практикум по международному маркетингу : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Мировая экономика" / С.В. Карпова. – 2-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2010. – 198, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-406-00737-2
1118721
  Панова Г.Д. Практикум по методам исследования высокомолекулярных соединений. Изучение свойств полимеров. / Г.Д. Панова. – Вып.3. – Горький, 1973. – 64с.
1118722
  Анциферов Л.И. Практикум по методике и технике школьного физического эксперимента : [для пед. ин-тов по физ.-мат. спец.] / Анциферов Л.И., Пищиков И.М. – Москва : Просвещение, 1984. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 251 (7 назв.)
1118723
   Практикум по методике обучению географии. – Москва : Просвещение, 1986. – 127с.
1118724
   Практикум по методике обучения иностранцев русскому языку. – Москва, 1969. – 38с.
1118725
   Практикум по методике преподавания иностранных языков. – Москва, 1985. – 234с.
1118726
  Истомина Н.Б. Практикум по методике преподавания математики в начальных классах / Н.Б. Истомина. – Москва, 1986. – 174,1 с.
1118727
  Напольнова Т.В. Практикум по методике преподавания русского языка / Т.В. Напольнова, П.С. Пустовалов. – Москва, 1976. – 176с.
1118728
  Артеменко Е.П. Практикум по методике преподавания русского языка / Е.П. Артеменко. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1981. – 100 с.
1118729
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – Л. : Просвещение, 1983. – 160 с.
1118730
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Просвещение, 1987. – 157 с.
1118731
  Елухина Н.В. Практикум по методике преподавания французского языка / Н.В. Елухина, Е.В. Мусницкая. – М., 1973. – 124с.
1118732
  Плетнер Ю.В. Практикум по методике преподавания химии / Ю.В. Плетнер, В.С. Полосин. – 5-е изд. – М., 1981. – 191с.
1118733
  Богдан В.И. и др. Практикум по методике решения физических задач : учеб.пособие / В.И. и др. Богдан. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 272с.
1118734
  Тимохин В.П. Практикум по методике слуховой работы : Акупедическая диагностика / В.П. Тимохин. – М., 1972. – 28с.
1118735
  Марголис А.А. Практикум по методике физики : пособ. для студ. пед. ин-тов / А.А. Марголис. – Москва, 1960. – 342 с.
1118736
  Зиангиров Р.С. Практикум по механике грунтов : Учебное пособие для вузов / Р.С. Зиангиров, П.Э. Роот, С.Д. Филимонов. – Москва : Московский университет, 1984. – 151с.
1118737
   Практикум по механике грунтов. – К., 1988. – 60с.
1118738
   Практикум по микробиологии. – Кишинев, 1964. – 124с.
1118739
   Практикум по микробиологии. – Москва, 1976. – 307с.
1118740
   Практикум по молекулярной спектроскопии. – Томск : Издательство Томского университета, 1985. – 142с.
1118741
   Практикум по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1976. – 224 с.
1118742
   Практикум по научной организации, нормированию и оплате труда на сельскохозяйственных предприятиях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 288с.
1118743
  Эйхбаум Г.Н. Практикум по немецкому языку / Г.Н. Эйхбаум. – Ленинград, 1970. – 120 с.
1118744
  Гейро С.С. Практикум по неологии и геохимии нефти и газа / С.С. Гейро. – Пермь, 1984. – 83с.
1118745
   Практикум по неорганической химии. – М., 1962. – 220с.
1118746
   Практикум по неорганической химии. – Горький
3. – 1965. – 40с.
1118747
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Московский университет, 1976. – 296с.
1118748
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд., перераб. – М., 1978. – 312с.
1118749
   Практикум по неорганической химии. – 3-е изд., перераб. – М., 1983. – 303с.
1118750
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Химия, 1984. – 248 с.
1118751
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд. – М., 1984. – 296с.
1118752
   Практикум по неорганической химии. – М., 1987. – 238с.
1118753
   Практикум по неорганической химии. – 4-е изд., перераб. – М., 1991. – 319с.
1118754
  Добросердова Н.Б. Практикум по нефтехимическому синтезу / Н.Б. Добросердова, А.В. Анисимов. – М, 1981. – 112с.
1118755
  Лицин Л.Н. Практикум по нечертательной геометрии и проекционному черчению / Л.Н. Лицин. – Х., 1955. – 191с.
1118756
   Практикум по новейшей истории стран Европы и Африки. – Свердловск, 1971. – 156с.
1118757
   Практикум по новой истории, 1871-1917 : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1989. – 190 с. – ISBN 5-09-000918-X
1118758
   Практикум по нормальной физиологии : Учеб. пос. – Москва : Высшая школа, 1983. – 328с.
1118759
   Практикум по нормированию и научной организации труда на промышленных предприятиях. – Воронеж, 1983. – 166с.
1118760
  Сквирская Э.Б. Практикум по нуклеопротеидам и нуклеиновым кислотам. : учебное пособие / Э.Б. Сквирская, О.П. Чепинога. – Москва : Высшая школа, 1964. – 215с.
1118761
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Советская наука
1. – 1958. – 215с.
1118762
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Советская наука
2. – 1958. – 135с.
1118763
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
3-4. – 1961. – 261с.
1118764
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
5. – 1961. – 244с.
1118765
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
6. – 1962. – 203с.
1118766
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
7. – 1962. – 274с.
1118767
   Практикум по общей биофизике. – Москва : Высшая школа
8. – 1964. – 210с.
1118768
   Практикум по общей вирусологии : Учеб. пос. – Москва : Московский университет, 1981. – 191 с.
1118769
  Гурский Б.Н. Практикум по общей геологии : Уч. пос. для вузов / Б.Н. Гурский. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 206с.
1118770
  Гуров А.И. Практикум по общей гигиене / А.И. Гуров, О.Е. Горлова. – Москва, 1991. – 175с.
1118771
   Практикум по общей гидрогеологии. – Л., 1965. – 232с.
1118772
  Кирпичникова Е.С. Практикум по общей гистологии / Е.С. Кирпичникова, Л.Б. Левинсон. – 2-е изд. – М., 1962. – 236с.
1118773
   Практикум по общей и неорганической химии. – М.
1. – 1962. – 84с.
1118774
   Практикум по общей и неорганической химии. – М.
2. – 1963. – 123с.
1118775
   Практикум по общей и неорганической химии. – М., 1964. – 270с.
1118776
   Практикум по общей и неорганической химии. – Москва, 1969. – 288с.
1118777
   Практикум по общей и неорганической химии. – М., 1986. – 298с.
1118778
  Кудрявцев А.А. Практикум по общей и неорганической химии. / А.А. Кудрявцев. – М.
1. – 1962. – с.
1118779
   Практикум по общей и сельскохозяйственной статистике. – М., 1967. – 512с.
1118780
   Практикум по общей психологии : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1979. – 302с.
1118781
   Практикум по общей психологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1990. – 285, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце тем. – (Учебное пособие для педагогических институтов)
1118782
  Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А.Г. Смирнов. – Москва : Издательство Института психотерапии, 2005. – 220, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN "5-9739-0080-0
1118783
   Практикум по общей психологии для юриста. – Свердловск, 1983. – 73с.
1118784
  Долгоруков А.М. Практикум по общей социологии : учебное пособие для студентов вузов / А.М. Долгоруков ; под ред. Н.И. Лапина. – Москва : Высшая школа, 2006. – 296с. – ISBN 5-06-005306-7
1118785
   Практикум по общей теории статистики. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 278с.
1118786
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 351с.
1118787
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 303с.
1118788
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 327с.
1118789
   Практикум по общей физике. – Москва : Педагогический институт, 1975. – 751с.
1118790
  Рошкован Д. Практикум по общей физической географии / Д.Рошкован, М.Кошкодан, Ю.Кожокару; Молд. гос. унив., биол. фак. – Кишинэу : Молдавский государственный университет, 2004. – 287с. – ISBN 9975-70-371-2
1118791
   Практикум по общей фитопатологии. – Ленинград, 1967. – 184с.
1118792
   Практикум по общей фитопатологии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1977. – 240с.
1118793
   Практикум по общей химии. – Москва, 1958. – 117с.
1118794
  Глинка Н.Л. Практикум по общей химии / Н.Л. Глинка. – М, 1960. – 179с.
1118795
   Практикум по общей химии. – Горький, 1962. – 96с.
1118796
   Практикум по общей химии. – Новочеркасск, 1973. – 175с.
1118797
   Практикум по общей химии. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 400 с.
1118798
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 14 - 17. – Пермь, 1964. – 20с.
1118799
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 2 -7. – Пермь, 1964. – 33с.
1118800
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 8 - 13. – Пермь, 1964. – 34с.
1118801
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Общая часть. – Пермь, 1964. – 16с.
1118802
  Бабков А.В. Практикум по общей химии с элементами количественного анализа : [для мед. ин-тов] / А.В. Бабков, Г.Н. Горшкова, А.М. Кононов ; под ред. А.В. Бабкова. – Москва : Высшая школа, 1978. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 159 (10 назв.)
1118803
  Колесов Н С. Практикум по общей химии. / Н С. Колесов, Л.А. Введенская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ташкент, 1963. – 187с.
1118804
   Практикум по общей химической технологии. – Москва, 1967. – 371с.
1118805
   Практикум по общей химической технологии. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1973. – 424с.
1118806
  Бондаренко Н.В. Практикум по общей энтомологии / Н.В. Бондаренко, А.Ф. Глущенко. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л, 1985. – 352с.
1118807
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ.вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 560с. – Библиогр.: Рек. лит.:с.553 (46 назв.). – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1118808
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. , обуч. по направл. и спец. "Психология". – 2-е изд., доп и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1118809
  Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / К.В. Пашканг. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 224с.
1118810
  Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / К.В. Пашканг. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 223с.
1118811
  Петров Л.П. Практикум по общему курсу геофизических исследований скважин / Л.П. Петров, В.Н. Широков, А.Н. Африкян. – Москва : Недра, 1987. – 220с.
1118812
  Александров Н.В. Практикум по общему курсу физики / Н.В. Александров. – Москва, 1963
1118813
  Александров Н.В. Практикум по общему курсу физики. Механика и акустика : учеб. пособие для студ. физ.-мат. фак-тов заоч. пед. ин-тов / Н.В. Александров ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1969. – 163 с.
1118814
   Практикум по общественно-политической лексике.. – М., 1989. – 75с.
1118815
   Практикум по овощеводству. Уч. пособие для 9-10 кл.. – 3-е изд. – М., 1974. – 192с.
1118816
   Практикум по олигофренопсихологии: уч. пособие.. – Л., 1980. – 80с.
1118817
  Кравцова Г.И. Практикум по операционной технике и учету в банках / Г.И. Кравцова. – Минск, 1982. – 311с.
1118818
  Сорокина А.И. Практикум по оптике и физике атома / А.И. Сорокина, Г.А. Ледяева. – Иваново, 1974. – 168с.
1118819
  Косолапов А.Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства : учебное пособие для использования в учебном процесе по спец. "Менеджмент организации" / А.Б. Косолапов, Т.И. Елисеева. – 4-е изд., стереот. – Москва : Кнорус, 2008. – 200 с. – ISBN 978-5-85971-993-8
1118820
  Брюховецкий И.Н. Практикум по организации и оплате труда в сельском хозяйстве на принципах коллективного подряда / И.Н. Брюховецкий. – М., 1987. – 238с.
1118821
  Егорова А.С. Практикум по организации машинной обработки экономической информации в сельском хозяйстве / А.С. Егорова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 264с.
1118822
  Егорова А.С. Практикум по организации машинной обработки экономической информации в сельском хозяйстве / А.С. Егорова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1981. – 304 с.
1118823
  Антипенский В.Е. Практикум по организации машинной обработки экономической информации в сельскохозяйственных предприятиях / В.Е. Антипенский ; (М-во сельск. хоз-ва СССР, Харьковский с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева). – Харьков : Харьковский с.-х. ин-т, 1975. – 114 с.
1118824
  Корнеева Л.Л. и Никиточкин Г.Н. Практикум по организации механизированного учета в сельском хозяйстве / Л.Л. и Никиточкин Г.Н. Корнеева. – М., 1973. – 167с.
1118825
  Ортнер Л. Практикум по органической химии / Л. Ортнер, Л. Рейхель. – М.-Л, 1931. – 238с.
1118826
  Ортнер Л. Практикум по органической химии / Л. Ортнер, Л. Рейхель, 1932. – 240с.
1118827
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – 2-е изд. – М-Л, 1950. – 248с.
1118828
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – 3-е изд. – М-Л, 1952. – 245с.
1118829
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – М., 1956. – 244с.
1118830
  Рево А.Я. Практикум по органической химии. / А.Я. Рево. – М., 1971. – 208с.
1118831
  Васюкова Н.Д. Практикум по основам программирования. Язык ПАСКАЛЬ : Учеб. пособие для учащихся сред. спец. учеб. заведений / Н.Д. Васюкова, В.В. Тюляева. – Москва : Высшая школа, 1991. – 160 с. – ISBN 5-06-000750-2
1118832
   Практикум по основам экономической теории : Учебное пособие для 10-11 кл. – Москва : Вита-Пресс, 1999. – 272с. – ISBN 5-7755-0067-9
1118833
  Олейник В.С. Практикум по основам электропривода / В.С. Олейник. – Москва : Колос, 1967. – 239 с.
1118834
  Комиссаров В.Н. Практикум по переводу с английского на русский язык : Учеб. пособие / В.Н. Комиссаров. – Москва : Высшая школа, 1990. – ISBN 5-06-001057-0
1118835
  Виноградов В.Г. Практикум по петрофизике : [по спец. "Геофиз. методы поисков и разведки"] / В.Г. Виноградов, А.В. Дахнов, С.Л. Пацевич. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1990. – 226 с. – (Высшее образование)
1118836
  Рачинский В.В. Практикум по применению изотопов и излучений в сельском хозяйстве. / В.В. Рачинский. – вып. 8. – М., 1962. – 93с.
1118837
  Слюсарчук В.У. Практикум по применению технических средств обучения в преподавании общественных наук / В.У. Слюсарчук, Ю.И. Палкин. – К., 1979. – 75с.
1118838
  Мицук О.М. Практикум по программированию для ЭВМ серии М 5000. / О.М. Мицук, Е.И. Никольский. – М., 1981. – 176с.
1118839
  Светозаров Г.И. Практикум по программированию на алгоритмических языках / Г.И. Светозаров. – Москва : Наука, 1980. – 320 с.
1118840
  Патрикеев Н Ю. Першиков Практикум по программированию на Коболе ЕС ЭВМ / Ю.Н. Патрикеев, В.И. Першиков. – Москва, 1979. – 181 с.
1118841
  Светозарова Г.И. Практикум по программированию на языке бейсик / Г.И. Светозарова. – Москва, 1988. – 366с.
1118842
  Андреева И.В. Практикум по психологии / Андреева И.В., Иванов В.Г. ; Гос. комитет РСФСР по делам науки и высшей школы ; Ленинград. финансово-экономич. ин-т, Каф. социологии и НОТ. – Ленинград : Издательство ЛФЭИ, 1991. – 77 с.
1118843
  Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург : Деловая книга, 1995. – 119, [4] с. : ил. – Библиогр. в конце кн.
1118844
  Бурштейн М.А. Практикум по работе на электронной вычислительной машине "Наири" по курсу "Программирование" / М.А. Бурштейн, М.И. Майзельс. – М., 1972. – 40с.
1118845
  Герфорт Л. Практикум по радиоактивности и радиохимии : пер. с нем. / Л. Герфорт. – Москва : Мир, 1984. – 503 с.
1118846
  Лепик К.П. Практикум по радиоэлектронике / К.П. Лепик. – Тарту, 1972. – 136с.
1118847
  Сухова Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятий : Учеб. пособие для вузов / Л.Ф. Сухова, Н.А. Чернова. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 160с. – ISBN 5-279-02169-5
1118848
  Лобанова О.В. Практикум по решению задач в математической системе Derive : Учеб. пособие / О.В. Лобанова. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 544с. – ISBN 5-279-02177-6
1118849
  Литвиненко В.Н. Практикум по решению задач школьной математики / В.Н. Литвиненко. – М.
2. – 1976. – 215с.
1118850
  Литвиненко В.Н. Практикум по решению математических задач / В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. – М., 1984. – 288с.
1118851
  Гусев В.А. Практикум по решению математических задач / В.А. Гусев. – Москва, 1985. – 223 с.
1118852
  Бідная О.Г. Практикум по роботі з відеофільмами "Watch and Learn" : [навч. посібник] / О.Г. Бідная, І.М. Таран ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – 123, [1] с. : іл. – Текст англ.
1118853
  Мазилова В.Ф. Практикум по русской грамматике / В.Ф. Мазилова. – М, 1965. – 160с.
1118854
  Болдырева А.П. Практикум по русской литеретуре 18-го и 19-го веков / А.П. Болдырева, М.Н. Зубков. – Москва, 1957. – 56 с.
1118855
  Максимова А.Л. Практикум по русской орфографии для иностранных учащихся старших курсов. / А.Л. Максимова. – Л., 1982. – 86с.
1118856
  Джумагельдыева Б.К. Практикум по русской фразеологии (пособие для студ. фак. русс. филологии) / Б.К. Джумагельдыева. – Ашхабад, 1979. – 80с.
1118857
  Кожин А.Н. Практикум по русскому правописанию / А.Н. Кожин. – М., 1973. – 50с.
1118858
  Мазилова В.Ф. Практикум по русскому языку / В.Ф. Мазилова. – М, 1971. – 216с.
1118859
  Стороженко Н.Я. Практикум по русскому языку / Н.Я. Стороженко. – 2-е изд., доп. – Тарту, 1974. – 236с.
1118860
  Стороженко Н.Я. Практикум по русскому языку / Н.Я. Стороженко. – Тарту, 1974. – 200с.
1118861
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку : методическое пособие / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – Киев : Выща школа, 1983. – 28 с.
1118862
   Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б, , Л.Б. Чурлина. – М.
вып.1. – 1965. – 143с.
1118863
  Стороженко Н.Я. Практикум по русскому языку. / Н.Я. Стороженко. – Тарту, 1973. – 236с.
1118864
  Стороженко Н.Я. Практикум по русскому языку. / Н.Я. Стороженко. – Тарту, 1977. – 99с.
1118865
  Никулин Н.К. Практикум по сельскохозяйственной статистике. / Н.К. Никулин. – 2-е изд. – М, 1978. – 255с.
1118866
  Соболев А.С. Практикум по сельскохозяйственной энтомологии / А.С. Соболев. – М, 1961. – 326с.
1118867
  Сорокин М.Ф. Практикум по синтетическим полимерам для лаков / М.Ф. Сорокин, К.А. Лялюшко. – М., 1965. – 272с.
1118868
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Наказание / Г.Д. Коробков. – Москва, 1986. – 56 с.
1118869
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Общая часть / Г.Д. Коробков. – Москва
Разд. 1. – 1985. – 53 с.
1118870
  Трусов А.И. Практикум по советскому уголовному процессу. Проблемные задачи и методические указания к их решению / А.И. Трусов, В.И. Смыслов. – Москва : Высшая школа, 1976. – 111 с.
1118871
  Сомов Г.Е. Практикум по созданию плановой геодезической опоры : для студ. землеустроительной специальности / Мин-во сельского хозяйства СССР ; Харьковский ордена трудового красного знамени с.-х. ин-т им.В.В. Докучаева ; Г.Е. Сомов, А.В. Шапошников. – Харьков : Харьковская типография № 13
Ч. 2. – 1969. – 220 с.
1118872
  Пайнс Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Маслач. – 4-е международное изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 528с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0101-6
1118873
  Кашина О.Н. Практикум по социальной статистике. / О.Н. Кашина. – Л., 1991. – 71с.
1118874
  Коган А.Б. Практикум по сравнительной физиологии / А.Б. Коган, С.И. Щитов. – М., 1954. – 548с.
1118875
   Практикум по статистике : Учебное пособие. – Москва : Финстатинформ, 1999. – 259с. – ISBN 5-7866-0091-2
1118876
  Орехова И.А. Практикум по статистике торговли / И.А. Орехова. – Л., 1991. – 56с.
1118877
  Валуев А.С. Практикум по стереофотограмметрии : учебное пособие / А.С. Валуев; Ред. Лобанов А.Н. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 320с.
1118878
  Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка : Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов, и фак. иностр. яз. / В.А. Кухаренко. – Москва : Просвещение, 1986. – 144с.
1118879
  Олейник А.В. Практикум по строению вещества : учеб. пособие / А.В. Олейник. – Горький : Издательство Горьковского университета
вып. 1 : Электронный парамагнитный резонанс.1. – 1973. – 28 с.
1118880
  Лир Ю.В. Практикум по структурам рудных полей / Ю.В. Лир. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1983. – 112с.
1118881
  Глазырин Ф.В. Практикум по судебной психологии / Ф.В. Глазырин, Г.Г. Шиханцов. – Минск, 1977. – 160с.
1118882
  Дворжецкая М.П. Практикум по теоретической фонетике английского языка / М.П. Дворжецкая, О.Ф. Пилипенко. – К., 1981. – 36с.
1118883
  Дворжецкая М.П. Практикум по теоретической фонетике: На материале английского и немецкого языков / М.П. Дворжецкая. – К., 1988. – 36 с.
1118884
  Колде Я.К. Практикум по теории вероятностей и математической статистике. / Я.К. Колде. – Москва, 1991. – 156 с.
1118885
  Большаков В.Д. Практикум по теории математической обработки геодезических измерений : учебн. пособ. для вузов / В.Д. Большаков, Ю.И. Маркузе; Рец. Ганьшин В.Н. – Москва : Недра, 1984. – 352с.
1118886
  Данейко И.К. Практикум по теории случайных процессов / И.К. Данейко. – Минск, 1978. – 159 с.
1118887
  Онацкий Я.И. Практикум по теории элементов и систем автоматического упправления / Я.И. Онацкий, Л.С. Мадорский, В.В. Зубар. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 288 с.
1118888
  Козлов В.Г. Практикум по тепломассообмену в РЭА / В.Г. Козлов. – Томск, 1980. – 75 с.
1118889
  Есин В.В. Практикум по теплотехнике и применению тепла в сельской хозяйстве / В.В. Есин. – Москва, 1971. – 256 с.
1118890
  Крищенко В.П. Практикум по технике лабораторных работ / В.П. Крищенко, В.С. Агеева. – М, 1987. – 287с.
1118891
  Егоров Ю.В. Практикум по техническим средствам метеослужбы / Ю.В. Егоров. – М., 1981. – 79с.
1118892
  Зубарев В.Н. Практикум по технической термодинамике / В.Н. Зубарев, А.А. Александров. – М.-Л., 1965. – 296с.
1118893
  Зубарев В.Н. Практикум по технической термодинамике : Учеб. пособие для вузов. / В.Н. Зубарев, А.А. Александров, В.С. Охотин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 304 с.


  Рассмотрены основы экспериментального исследования термодинамических свойств веществ и процессов, изучение которых проводится в лабораторных работах, предусмотренных учебными планами и программами курсов "Техническая термодинамика", "Термодинамика" и ...
1118894
  Литвак А.Г. Практикум по тифлопсихологии / А.Г. Литвак. – М, 1989. – 108с.
1118895
  Пекеньо П.Х. Практикум по тропическому земледелию / П.Х. Пекеньо. – М, 1987. – 280с.
1118896
  Протас Е.В. Практикум по трудовому праву. / Е.В. Протас, В.В. Рогожин. – М., 1989. – 52с.
1118897
  Будылкин Г.И. Практикум по управлению в совхозах и колхозах. / Г.И. Будылкин. – Москва, 1975. – 208с.
1118898
  Всеволожский Ю.В. Практикум по управлению сельскохозяйственным производством / Ю.В. Всеволожский, Ф.В. Зиновьев. – Москва, 1976. – 160с.
1118899
  Дворжецкая М.П. Практикум по устной английской речи / М.П. Дворжецкая. – К., 1987. – 33с.
1118900
  Кудрин А.Н. Практикум по фармакологии. / А.Н. Кудрин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1970. – 272с.
1118901
   Практикум по физике : Пособие для учителя. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 282 с.
1118902
  Артемьев В.Н. Практикум по физике высокого вакуума / Артемьев В.Н., Штромбергер Л.В. – Саратов : Саратовский университет, 1963. – 328 с. – Библиогр.: с. 321-324
1118903
  Очиров В.А. Практикум по физике диэлектриков : учеб. пособие / В.А. Очиров, Н.М. Панасенко. – Элиста : Издательство Калмыцкого университета, 1987. – 40 с.
1118904
   Практикум по физике для фронтального выполнения с элементами программирования.. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1989. – 151с.
1118905
   Практикум по физике космических лучей. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 144с.
1118906
  Лысов Ф В. Практикум по физике полупроводников : учеб. пособие / Ф В. Лысов, . – Москва : Просвещение, 1976. – 207 с.
1118907
   Практикум по физике полупроводников. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета, 1977. – 68с.
1118908
   Практикум по физике полупроводников и полупроводниковых приборов.. – Томск : Издательство Томского университета, 1971. – 166с.
1118909
   Практикум по физике почв. – Казань, 1982. – 78с.
1118910
  Богомолов А.А. Практикум по физике пьезоэлектриков и сегнетоэлектриков : учеб. пособие / А.А. Богомолов, В.В. Иванов. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1987. – 82 с.
1118911
  Пашаев Б.П. Практикум по физике твердого тела / Б.П. Пашаев, Д.Х. Амирханова. – Махачкала : Дагестанский университет, 1969. – 254 с.
1118912
  Каленков С.Г. Практикум по физике. Механика : учеб.пособие / С.Г. Каленков, Г.И. Соломахо. – Москва : Высшая школа, 1990. – 110с. – ISBN 5-06-001009-0
1118913
  Барковский В.Ф. Практикум по физико-химическим методам анализа : для техникумов / В.Ф. Барковский, С.М. Горелик, Т.Б. Городенцева. – Москва : Высшая школа, 1963. – 350 с. : ил. – Библиогр.: с. 345-348 (73 назв.)
1118914
   Практикум по физико-химическим методам анализа.. – М., 1987. – 248с.
1118915
   Практикум по физико-химическим методам в биологии. – Москва : Московский университет, 1981. – 240с.
1118916
  Сакс А.И. Практикум по физиологии и биохимии растений / А.И. Сакс. – Омск
1. – 1977. – 104с.
1118917
  Баславская С.С. Практикум по физиологии растений / С.С. Баславская, О.М. Трубецкова. – Москва : Издательство Московского университета, 1964. – 328 с. : ил.
1118918
   Практикум по физиологии растений.. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская наука, 1953. – 312с.
1118919
   Практикум по физиологии растений.. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская наука, 1958. – 339с.
1118920
   Практикум по физиологии растений.. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 270с.
1118921
   Практикум по физиологии сельскохозяйственных животных.. – М., 1959. – 448с.
1118922
   Практикум по физиологии труда.. – Л., 1970. – 252с.
1118923
   Практикум по физиологии труда: : Уч. пос. – Ленинград, 1986. – 136с.
1118924
   Практикум по физиологии.. – М., 1970. – 367с.
1118925
  Бекряев В.И. Практикум по физическим основам воздействия на атмосферные процессы : учеб. пособ. для студ. вузов по спец. "Метеорология" / В.И. Бекряев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 143, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-142 (38 назв.). – ISBN 5-286-00638-8
1118926
  Власова Т.В. Практикум по физической географии материков : учебное пособие / Т.В. Власова, М.В. Велеско. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 96с.
1118927
  Машкова Г.В. Практикум по физической географии СССР / Г.В. Машкова, Н.Я. Подоплелов. – Москва, 1966. – 196с.
1118928
  Виноградова З.К. Практикум по физической географии частей света : учебное пособие / З.К. Виноградова. – Москва : Высшая школа, 1970. – 172с.
1118929
  Митрофанов П.П. Практикум по физической и коллоидной химии / П.П. Митрофанов. – М., 1950. – 184с.
1118930
  Дулицкая Р.А. Практикум по физической и коллоидной химии / Р.А. Дулицкая, Р.И. Фельдман. – М., 1962. – 339с.
1118931
  Малахова А.Я. Практикум по физической и коллоидной химии / А.Я. Малахова; Степанюк А. – Минск, 1974. – 335с.
1118932
  Дулицкая Р.А. Практикум по физической и коллоидной химии / Р.А. Дулицкая, Р.И. Фельдман. – 2-е изд., перераб., испр. и доп. – М., 1978. – 296с.
1118933
  Исаакс Н. Практикум по физической органической химии / Н. Исаакс. – М, 1972. – 290с.
1118934
  Воробьев Н.К. Практикум по физической химии / Н.К. Воробьев. – 3-е изд. прераб. доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 384с.
1118935
   Практикум по физической химии : [учеб. пособ. для студ. хиико-технол. спец. вузов]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 496 с.
1118936
   Практикум по физической химии / под ред. Н.Воробьева. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Химия, 1975. – 368 с.
1118937
   Практикум по физической химии : учеб. пособ. для студ. химико-технол. спец. вузов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 495 с.
1118938
   Практикум по физической химии : Учебное пособие. – 5-е изд., испр. – Москва : Химия, 1986. – 350с.
1118939
  Михаелис Л. Практикум по физической химии, преимущественно по коллоидной химии. / Л. Михаелис. – 2-е изд., испр. – Ленинград : Госиздат, 1925. – 194 с.
1118940
  Воробьев Н.К. Практикум по физической химии. / Н.К. Воробьев. – Москва-Ленинград, 1950. – 304с.
1118941
   Практикум по физической химии.. – Ярославль, 1961. – 60с.
1118942
   Практикум по физической химии.. – М., 1963. – 554с.
1118943
   Практикум по физической химии.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.Л., 1964. – 384с.
1118944
   Практикум по физической химии. : Учебное пособие. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1966. – 511с.
1118945
  Михаэлис Практикум по физической химии. Преимущественно по коллоидной химии / Михаэлис, П. Рона. – Ленинград, 1933. – 279с.
1118946
   Практикум по философии. – Харків. – ISBN 966-7557-15-4
ч.1 : История философии. – 1999. – 118с.
1118947
   Практикум по финансам отраслей народного хозяйства. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 140, [2] с.
1118948
   Практикум по финансам промышленности. – Минск, 1984. – 160с.
1118949
   Практикум по финансам сельского хозяйства.. – М., 1976. – 191с.
1118950
   Практикум по финансам сельского хозяйства.. – М., 1989. – 221с.
1118951
   Практикум по финансовому менеджмету : Учебно-деловые ситуации, задачи и решения / Е.С. Стоянова, Е.В. Быкова, И.Г. Кукукина, В.А. Перов; Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Кукукина И.Г., Перов В.А.; Под ред. Е.С. Стояновой; Институт финансового менеджмента. – Изд. 2-е, допол. и перераб. – Москва : Перспектива, 1998. – 140с. – ISBN 5-88045-027-9
1118952
  Дворжецкая М.П. Практикум по фонетике английского языка / М.П. Дворжецкая, Э.Н. Дехтулинская. – К., 1982. – 32с.
1118953
  Кислов В.В. Практикум по фотограмметрии / В.В. Кислов, И.Р. Заитов. – Москва : Недра, 1965. – 188с.
1118954
  Обиралов А.И. Практикум по фотограмметрии и дешифрированию снимков : учеб. пособ. для студ. землеустроит. спец-тей вузов / А.И. Обиралов, Я.И. Гебгарт, Н.Д. Ильинский и др. – Москва : Недра, 1990. – 286 с. – ISBN 5-247-00887-1
1118955
  Демиденко Г.Ф. Практикум по французскому языку / Г.Ф. Демиденко, Л.И. Шевченко. – Киев, 1981. – 31 с.
1118956
  Жарский И.М. Практикум по химии / И.М. Жарский, О.Н. Комшилова. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 140 с.
1118957
  Орлов Д.С. Практикум по химии гумуса / Д.С. Орлов, Л.А. Гришина. – М., 1981. – 271с.
1118958
   Практикум по химии и технологии полупроводников.. – М., 1978. – 192с.
1118959
   Практикум по химии и физике полимеров.. – М., 1977. – 256с.
1118960
   Практикум по химии и физике полимеров. : Учебное пособие для студ. вузов, обуч-ся по спец. "Химическая технология высокомолекулярных соединений". – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Химия, 1990. – 304 с. – ISBN 5-7245-0165-1
1118961
  Айвазов Б.В. Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбции : для хим. и хим.-технол. спец. вузов / Б.В. Айвазов. – Москва : Высшая школа, 1973. – 206 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1118962
   Практикум по химии твердого тела : учебное пособие. – Кемерово, 1982. – 123 с.
1118963
   Практикум по химии твердых веществ : учебное пособие. – Ленинград, 1985. – 225с.
1118964
  Овсянников Н.А. Практикум по химии фотографических процессов : учебное пособие / Н.А. Овсянников. – Москва : Недра, 1978. – 217с.
1118965
   Практикум по химии.. – Воронеж, 1990. – 152с.
1118966
  Тихвинская Маргарита Юльевна Практикум по химической технологии / Тихвинская Маргарита Юльевна, Волынский Вениамин Евсеевич. – М. : Просвещение, 1984. – 160с.
1118967
  Михалев В.Н. Практикум по хозяйственному праву / В.Н. Михалев. – Л, 1991. – 64с.
1118968
  Ольшанова К.М. Практикум по хроматографическому анализу / К.М. Ольшанова. – М., 1970. – 312с.
1118969
  Кирпичникова Е.С. Практикум по частной гистологии / Е.С. Кирпичникова, Л.Б. Левинсон. – 2-е изд. – М., 1963. – 172с.
1118970
  Городинский И.В. Практикум по численным методам на алгоритмических языках / И.В. Городинский, Я.И. Тучин. – Новосибирск, 1987. – 89 с.
1118971
  Марголис А.А. Практикум по школьному физическому эксперименту : учеб. пособие / А.А. Марголис. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1968. – 390 с.
1118972
  Бескровный М.А. Практикум по экологии животных. / М.А. Бескровный. – Хартьков
1. – 1953. – 232с.
1118973
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – М., 1973. – 192с.
1118974
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 192с.
1118975
  Горфинкель И.Ш. Практикум по экономике, организации и планированию сельскохозяйственного производства / И.Ш. Горфинкель, П.П. Трифоненко. – М., 1974. – 272с.
1118976
  Анимица Е.Г. Практикум по экономической географии СССР : для студентов экон. спец. / Е.Г. Анимица ; Свердлов. ин-т нар. хоз-ва. – Свердловск, 1970. – 72 с.
1118977
  Деньгин Д.Д. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран / Д.Д. Деньгин. – Горький, 1984. – 85с.
1118978
   Практикум по экономической статистике : Учебное пособие для высших учебных заведений. – Москва : Статистика, 1977. – 296 с.
1118979
  Балашова Е.Я. Практикум по экономической статистике (с элементами общей теории статистики) : учебно-метод. пособие / Е.Я. Балашова; Г.В. Семенов; Г.Р. Сингатуллина. – Казань, 1986. – 124 с.
1118980
  Любимов П.С. Практикум по экспериментальной психологии / П.С. Любимов. – М., 1936. – 224с.
1118981
  Рублев Ю.В. и др. Практикум по электричеству с элементами программированного обучения : учеб. пособие / Ю.В. и др. Рублев. – Москва : Высшая школа, 1971. – 312с.
1118982
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике : для 10 класса сред. школы / С.К. Андриевский, А.Л. Бартновский. – Москва : [б. и.], 1958. – 230 с.
1118983
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике : учеб. пособ. для 10 класса сред. школы / С.К. Андриевский, А.Л. Бартновский. – 2-е изд. – Москва : [б. и.], 1959. – 230 с.
1118984
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике / С.К. Андриевский. – 3-е изд. – Москва, 1960. – 192 с.
1118985
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учебное пособие для учащихся 9 и 10 классов / В.А. Поляков. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 192 с.
1118986
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учеб. пособие для учащихся 9 и 10 кл. / В.А. Поляков. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1970. – 255 с.
1118987
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учебное пособие для учащихся 9 и 10 классов / В.А. Поляков. – 5-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1974. – 254 с.
1118988
   Практикум по электротехнике и радиотехнике : пособие для студентов педагогических ин-в / Н.В. Александров, Н.Н. Малов, Г.Д. Полянина, А.Я. Яшкин; под ред Н.Н.Малова. – Москва : Гсучпедиздат, 1958. – 165 с.
1118989
  Литвиненко В.Н. Практикум по элементарной математике. Алгебра. Тригонометрия / В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1991. – 348 с.
1118990
  Кабак Я.М. Практикум по эндокринологии / Я.М. Кабак. – Москва, 1968. – 276 с.
1118991
  Бакулов И.А. Практикум по эпизоотологии с микробиологией : учеб. пособие для учащихся сред. сельскохох. учеб. заведений по спец. "Ветеринария" / И.А. Бакулов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1976. – 208 с. – (Учебники и учеб. пособия для сельскохоз. учеб. заведений)
1118992
  Кабардин О.Ф. Практикум по ядерной физике : учеб.пособие : [для физико-математических факультетов педагогических институтов] / О.Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 1965. – 215 с. – Библиогр. в конце глав
1118993
  Мацуй И.П. Практикум по ядерной физике / И.П. Мацуй. – Киев : Вища школа, 1975. – 175с.
1118994
  Захарова Н.М. Практикум по языку немецкой прессы. / Н.М. Захарова, И.М. Смолянский. – М.-Л., 1966. – 116с.
1118995
   Практикум повысшей геодезии. – М., 1966. – 306с.
1118996
  Капитонова Т.И. Практикум разговорной речи / Т.И. Капитонова. – Л.
1. – 1973. – 104с.
1118997
  Иордан Г. Практикум сравнительной физиологии. / Г. Иордан. – М.-Л., 1934. – 237с.
1118998
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – М., 1963. – 240с.
1118999
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – Москва, 1965. – 243 с.
1119000
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – Москва
2. – 1968. – 239 с.
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,