Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1114001
  Ніколаєва А. "Релігійні обереги" як підвид апотропеїв (кінець XIX - початок XXI століття) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 80-81
1114002
   "Ремесленная слобода" в Ярославле : На пике лета. Ремесленных дел мастера. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 19 : Фото
1114003
  Лазарев Л. "Ремонт в пути" / / Л. Лазарев // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 0042-8795


  Про 50-літній ювілей російського журналу "Вопросы литературы"
1114004
  Гон О.М. "Ремонтувати старі кораблі": віланели й війонади Паунда // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 78-87
1114005
  Касімова І.О. "Рене" Франсуа-Рене де Шатобріана: духовна утопія раннього французького романтизму // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 226-232. – ISSN 2226-2180
1114006
  Цапенко И. "Ренессанс" экономической миграции на Западе // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.108-121. – ISSN 0042-8736
1114007
   "Рентгенівські методи в неорганічній хімії" : Посібник для студ. хім. факультетів унів-ів / В.І. Карманов, М.С. Слободяник, А.О. Капшук, С.А. Неділько; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 76с.
1114008
  Паламар І. Релігійні "роздумування" галицького селянина Тимофея Мостового (на основі рукопису "По дорозі хлопської філософії") // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 43-54
1114009
  Рябченко М.М. Релігійні алюзії в наративній структурі повісті "Херем" Марини Соколян // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 473-477. – (Б-ка Ін-ту філології)
1114010
  Михайловський А. Релігійні аспекти Чорнобильської катастрофи // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 534-538
1114011
  Пасічник О.С. Релігійні війни в Європі XVI-XVII ст. як наслідок Реформації // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 40-42


  Після Реформації в Європі XVI-XVII ст. розпочався період релігійних війн, які торкнулися більшості європейських країн. Ці війни сприяли появі нових державних утворень. Іспанія та Німеччина зазнали занепаду. Зросла роль таких держав як Англія та ...
1114012
  Савченко А.А. Релігійні вірування: міфи та реальність // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 98-105
1114013
  Гузенко С.М. Релігійні громади стародавнього Києва // Collegium : Международный научный журнал / Киевский нац. университет им.Тараса Шевченко, институт международных отношений. – Київ, 2004. – № 14. – С. 129-135
1114014
  Шмарьова Т.О. Релігійні інституції православної церкви за Синодального періоду як юридичні особи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 77-82. – ISSN 1996-5931
1114015
  Мусієнко Ю.Д. Релігійні інтернет-ресурси України: інформаційно-змістовий аспект // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 82-86. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто вплив інформатизації суспільства на релігійні громади України, значення інформації в діяльності релігійних організацій. Проаналізовано сучасний стан релігійних об"єднань України в інформаційному аспекті, їхнє презентування в ...
1114016
  Кислюк К.В. Релігійні конструкти в історіософському вимірі української філософської культури // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С.58-70. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1114017
  Ткаченко І.В. Релігійні конфлікти в Європі: загроза ісламського екстремізму і ісламізації Європи // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 165-175. – ISBN 978-966-136-196-5
1114018
  Шумунова Дана Данилівна Релігійні конфлікти в умовах глобалізації : Дис. ... канд. філософ. наук:09.00.11 / Шумунова Д.Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 181л. – Бібліогр.: л.169-181
1114019
  Крисальна Ю.В. Релігійні концепти в нерелігійній комунікації (на матеріалі сучасних англомовних медійних текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 248-256


  Стаття окреслює особливості оприявлення релігійних концептів у сучасному медійному просторі. Представлено авторське бачення поняття "нерелігійна комунікація". У статті подається класифікація вербалізаторів релігійних концептів у нерелігійній ...
1114020
  Бойко А.А. Релігійні медіа в державах Євросоюзу: правовий аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 214-218


  Висвітлюються правові основи функціонування конфесійних медіа в деяких країнах Європи. Метою статті є дослідження взаємозв"язків Церкви і держави, які коригуються на законодавчому рівні і відображаються у медіапрактиці. We investigate the functioning ...
1114021
  Морякіна І.А. Релігійні метафоричні образи в романах Дж. Голсуорсі форсайтівського циклу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 349-354. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1114022
  Григорчук Ю. Релігійні мотиви в поезії Віри Вовк і Яна Твардовського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 231-238. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1114023
  Авраменко Л.Г. Релігійні мотиви в поезії Євгена Маланюка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 6-8. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1114024
  Костянко О.П. Релігійні мотиви в творчості Т.Г.Шевченка / О.П. Костянко, Є.В. Лендел // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 14-19. – ISBN 978-966-7359-72-0
1114025
  Берестова А.А. Релігійні назви і тексти як прецедентні феномени в художній оповіді В. Лиса // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 117-121. – ISSN 2312-0665


  На матеріалі роману "Соло для Соломії".
1114026
  Міма І.В. Релігійні норми в системі джерел права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-34.
1114027
  Богініч О.Л. Релігійні норми в системі нормативного регулювання суспільних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 21-26. – ISSN 1563-3349
1114028
  Гізімчук С. Релігійні норми як соціальні регулятори та їх вплив на кримінальне право // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 137-143.
1114029
   Релігійні об"єднання на Україні : спецкурс. – Київ : КГУ, 1991. – 180с.
1114030
  Григор"єва М.В. Релігійні об"єднання студентів в Наддніпрянської України у XIX- на початку XX ст. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2012. – № 17. – С. 308-312


  В. Києві в головному корпусі Університету Св. Володимира було дві церкви: католицька (закрита у 1863 р. у зв"язку з полським повстанням; тепер це приміщення Музею історії університету) та православна Свято-Володимирська (ліквідована у 1920-х рр.). ...
1114031
   Релігійні організаціі в областях України, Києві та у Криму // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.39-42. – ISSN 0132-084Х
1114032
  Бокоч В.М. Релігійні організації в суспільно-політичному конфлікті в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 220-222
1114033
   Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2001 року // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.35-38. – ISSN 0132-084Х
1114034
  Любченко П.М. Релігійні організації як елемент громадянського суспільства та їх взаємовідносини з органами місцевого самоврядування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 27-37. – ISSN 0201-7245
1114035
  Ульяновський В. Релігійні переконання та історико-церковні розправи проф. Антоновича : (попередні нотатки) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 293-311 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1114036
  Ковальська М.С. Релігійні погляди Джона Морлі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 50-54. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
1114037
  Ярмоліцька Н.В. Релігійні погляди О.О.Козлова // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 116-118
1114038
  Слєсаренко Ю. Релігійні погляди О.Ф. Кістяківського (за матеріалами "Щоденника") // Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський, педагогічний університет імені Шевченка Т.Г. національний. – Чернігів, 2010. – Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – С. 80-91
1114039
  Ульяновський В. Релігійні погляди та історико-церковні розправи проф. В.Б. Антоновича (попередні нотатки) // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 33-69


  М.Драгоманов (С. 54-55, 67)
1114040
  Фесенко А.М. Релігійні погляди філософів грецького та римського стоїцизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 175-176. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1114041
  Предко Д.Є. Релігійні почуття: сенсожиттєвий потенціал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто зв"язок між релігійними почуттями та сенсом життя людини. В цьому контексті виявляється їхній динамічний характер. Релігійні почуття вирізняються певною структурованістю: безпосереднє переживання, його вираження та осмислення. У ...
1114042
  Предко Д.Є. Релігійні почуття: сутність та особливості прояву : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Предко Денис Єрофейович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 175-205
1114043
  Предко Д.Є. Релігійні почуття: сутність та особливості прояву : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Предко Денис Єрофейович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 26 назв
1114044
  Мусієнко Ю.Д. Релігійні православні журнали як складові документаційного забезпечення діяльності релігійних організацій // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 133-144. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто та проаналізовано релігійні православні періодичні видання України, основні характеристики православних журналів та тенденції розвитку їх видання в історичному та сучасному вимірах. Проаналізовано сучасні українські електронні православні ...
1114045
  Масовець В.П. Релігійні протиріччя та їх роль у виникненні збройних конфліктів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 129-133. – ISSN 2306-6814
1114046
  Бережко К. Релігійні репресії в Україні. Масові виселення Свідків Єгови 1951 року // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 51-53
1114047
  Лахно О.П. Релігійні реформи Володимира Великого упродовж 980-их років на східнослов"янських землях // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 127-131. – ISSN 2075-1451
1114048
  Скржинська М.В. Релігійні ритуали в античних державах Північного Причорномор"я // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 127-141. – ISSN 0130-5247
1114049
  Петров В.М. Релігійні свята - куркульські свята / В.М. Петров, Іл. Руденко. – Х., 1933. – 66с.
1114050
  Подобєд О. Релігійні свята в житті українських переміщених осіб повоєнної Німеччини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 40-44. – ISSN 0130-6936
1114051
  Петров В.М. Релігійні свята і обряди - шкідливий пережиток минулого / В.М. Петров. – Харків, 1959. – 52 с.
1114052
  Інжиєвський Ю.Ф. Релігійні свята православ"я / Ю.Ф. Інжиєвський, В.М. Рябіков. – Київ : Політвидав України, 1981. – 80 с.
1114053
  Левицький Віктор Релігійні складові формування модерної ідентичності // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.68-80. – ISSN 1728-9572
1114054
  Шерстюк І. Релігійні течії в мережі протестанських конфесій УРСР (40-х-50-х років XX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 667-675. – ISBN 966-7379-70-1
1114055
  Хаврук Я.Я. Релігійні традиції дому князів Острозьких та їхня трансформація в умовах реалій ранньомодерного часу // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 142-148. – ISSN 1728-3671
1114056
  Васильєва І.В. Релігійні традиції: минуле і сучасне // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-19
1114057
  Лущай Ю.В. Релігійні уявлення західноєвропейських авторів XV століття про Північну Русь // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 172-179. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
1114058
  Вертієнко Г.В. Релігійні функції дзеркала у Скіфії та Ірані (скіфська богиня та зороастрійська Даена: спільні риси?) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 2. – С. 29-42. – ISSN 1608-0599
1114059
  Алмашій А.С. Релігійні цінності та їх роль у духовному житті сучасного суспільства // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 94-97. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1114060
  Пономаренко О. Релігійні чинники українського державотворення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 200-207. – ISBN 978-966-02-5322-3
1114061
  Рідкоус О. Релігійність "najnizszoj sluzebnici ubogoj" княгині Гальшки Острозької // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 135-139. – ISBN 978-966-171-783-0
1114062
  Мигович І. Релігійність в Україні та світі : соціологічний вимір, спроба прогнозу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С.26-31
1114063
  Єленський В. Релігійність в українському суспільстві // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.20-26. – ISSN 0132-084Х


  За матеріалами соціологічних досліджень.
1114064
  Богатирьова Н.Ю. Релігійність і кримінальна правосвідомість: філософсько-соціальні аспекти : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Богатирьова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 196 л. – Бібліогр.: л. 169-196
1114065
  Богатирьова Н.Ю. Релігійність і кримінальна правосвідомість: філософсько-соціальні аспекти : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Богатирьова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1114066
  Тарасюк Л. Релігійність населення шахтарських міст Донеччини на тлі конфесійних протистоянь // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 619-623. – ISBN 978-966-171-795-3
1114067
  Щербак Ю. Релігійність новогрудського підсудка Федора Євлашевського у світлі його мемуарів початку XVII ст. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 95-104. – ISBN 978-966-8846-19-9


  Фёдор Михайлович Евлашовский (Евлашевский;1546-1616) - белорусский мемуарист. В 1566 г. принял кальвинизм. Был помощником судьи в Новогрудке, представлял новогрудскую шляхту в варшавском сейме
1114068
  Головко Л.В. Релігійність особи: мотиви і вияви // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 31. – С. 110-113.
1114069
  Сарнавська О.В. Релігійність символів у вченні К. Юнга // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 108-109
1114070
  Липківський В. Релігійність Тараса Шевченка // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 05 (125), березень. – С. 6
1114071
  Предка С. Релігійність у громадському просторі українців Галичини 1930-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 209-212. – ISBN 978-966-171-893-6
1114072
  Баган О. Релігійність у дзеркалі геокультурних візій Євгена Маланюка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 7. – С. 53-60. – ISSN 0042-9422
1114073
  Калач В.М. Релігійність у сучасній Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1114074
  Калач В. Релігійність українців у цивілізаційному ракурсі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 49-52


  Аналізується специфіка релігійності українців на сучасному етапі цивілізаційного розвитку держави і суспільства.
1114075
   Релігійність українців: рівень, характер, ставлення до окремих аспектів церковно-релігійної ситуації і державно-конфесійних відносин // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2013. – № 1 (138). – C. 15-40


  Результати загальнонаціонального соціологічного дослідження.
1114076
  Бежнар Г.П. Релігійність як засаднича риса українського національного характеру (на прикладі творчості Миколи Костомарова) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 4-6
1114077
  Вівчарик Н. Релігійність як складова поетичного світу Григора Лужницького // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 131-136. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті зроблено спробу комплексного аналізу поетичної спадщини Григора Лужницького. При цьому окреслено місце письменника в угрупуванні "Логос", до якого він належав, та їх роль в літературному процесі 20-30-х років ХХ століття
1114078
  Лютко О.М. Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Лютко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180л. – Бібліогр. : л.161-180
1114079
  Лютко О.М. Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Лютко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1114080
  Лютко О.М. Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації : монографія / Лютко О.М. ; М-во освіти і науки України, Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Рівне : [б. в.], 2013. – 125 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-124


  В дар від автора. - Підпис
1114081
  Борисова З.О. Релігійність як універсальна характеристика людини // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.34-41
1114082
  Чанчиков І. Релігійність як чинник соціально-психологічної адаптації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 143-146. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню сили зв"язку між релігійністю та соціально-психологічною адаптацією. Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення категорії "релігійності". Автор акцентує увагу на тому, які саме складові релігійності можуть ...
1114083
  Поперечна Г.А. Релігійно-антропологічна спрямованість критики матеріалізму в філософії мислителів київської духовно-академічної традиції // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 5-14. – ISSN 2075-1443
1114084
  Павлов С.В. Релігійно-географічне положення України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-69. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто макро-, мезо- і сусідське релігійно-географічне положення України на вісях напруженості сучасної георелігійної ситуації в світі та Європі. Проаналізовано вплив релігійно-географічного положення на формування георелігійної ситуації в Україні.
1114085
  Тімченко О.П. Релігійно-гуманістичний зміст творчості в екзистенціальній антропології М.О. Бердяєва // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 80-84. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))
1114086
  Нестреляй А. Релігійно-гуманістичні основи науково-педагогічного досвіду С.С. Гогоцького (1813 – 1889 рр.) // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 85-87
1114087
  Дяченко М.В. Релігійно-екзистенціальна діалектика культури М.О. Бердяєва // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С.44-48. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1114088
  Дем"яненко Ж.В. Релігійно-екстремістські мотивації сучасного тероризму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 18-21
1114089
  Піщанська В.М. Релігійно-естетичний діалогізм і синкретизм в архітектурі українського козацтва // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (3). – С. 78-85. – ISSN 2312-4679
1114090
  Піщанська В.М. Релігійно-естетичний синкретизм української барокової літератури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 22-29. – ISSN 2225-7586


  Розглядаються особливості української барокової літератури; аналізується роль козацтва в культурно-мистецьких процесах XVII – XVIII ст., що відбувалися в Україні під впливом загальноєвропейських тенденцій бароко та феномену українського козацтва; ...
1114091
  Ширяєва Л.С. Релігійно-естетичні транспозиції в мистецтві Київської Русі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 168-171. – (Філософські науки)


  Стаття присвячена розгляду ролі християнства, зокрема духовної практики ісихазму у транспозиціях мистецтва Київської Русі
1114092
  Сітарська Ю.О. Релігійно-етична проблематика і стильові процеси в російській опері останньої третини 19- початку 20 століття (М.Мусоргський, М.Римський-Корсаков) : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец.17.00.01 / Юлія Олегівна Сітарська; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1114093
  Горський В.Л. Релігійно-етичні стандарти здорового способу життя у сучасному християнстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 154-165
1114094
  Кралюк П. Релігійно-культурна діяльність василіан. Викладання філософії у василіанських школах // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 222-224. – ISBN 978-966-2254-74-7
1114095
  Кралюк П. Релігійно-культурна діяльність та релігійно-філософські погляди Петра Могили // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 232-238. – ISBN 978-966-2254-74-7
1114096
  Макаревич А. Релігійно-культурні центри в Османській імперії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 317-319. – ISBN 978-966-171-783-0
1114097
  Ведмеденко В.М. Релігійно-мистецька діяльність українських композиторів (перша чверть ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 111-114. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1114098
  Щедрін А.Т. Релігійно-містична креативність і неоміфи в культурі постмодерну // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 28-40
1114099
  Мартинюк В. Релігійно-містичні тенденції ранніх поезій П. Тичини // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 67-77. – ISBN 966-7773-70-1
1114100
  Рик С. Релігійно-міфологічні джерела символізму Г. Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 212-218
1114101
  Геник Л.Я. Релігійно-моральне виховання молоді в навчальних закладах Східної Галичини (кінця ХІХ - поч. ХХ ст.) / Л.Я. Геник. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 272с. – ISBN 966-7365-90-5
1114102
  Бандрівський М. Релігійно-образотворчі традиції на заході Українського лісостепу в VII - поч. VI ст. до нар. Хр. (за матеріалами Львівського музею історії релігії) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 289-295. – ISBN 966-7379-92-11
1114103
  Дем"яненко Ж.В. Релігійно-політична сутність тероризму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 160-162
1114104
  Кирюшко М. Релігійно-політичні дослідження ісламу. Термінологічний дискурс // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 69-84
1114105
  Анохін О.М. Релігійно-правові основи ставлення до дітей в Корані і "Сахіхе" Аль-Бухарі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 17-22
1114106
  Бетко І. Релігійно-психологічна проблематика книжки Привітання життя. Архетипи персони, тіні та інші мотиви аналітичної психології // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 178-187. – ISSN 0280-6336


  Феноменологія поетичної творчості Б.-І. Антонича
1114107
  Кравченко А.Г. Релігійно-психологічний аспект і комунікативні технології впливу манги і аніме // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 63-66. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1114108
  Сивак М.В. Релігійно-світоглядні основи еклезіологічного розуміння шлюбу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 63-72. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1114109
  Мошовський Тарас Релігійно-світоглядні передумови виникнення європейських націй // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.80-98. – ISSN 1728-9572
1114110
  Баханов А.К. Релігійно-філосовські погляди архієпископа Інокентія (Борисова) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Баханов А.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 188 л. – Бібліогр. : л. 162-188
1114111
   Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст. – Київ : КМ Академія, 2002. – 312с. – ISBN 966-518-169-6
1114112
  Руснак О.А. Релігійно-філософська концепція Етьєна Жільсона у контексті розвитку Західної філософії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С.100-104. – ISSN 1728-3671
1114113
  Косач Т.М. Релігійно-філософська концепція Л.П. Карсавіна (проблема особистості) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Косач Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1114114
  Косач Т.М. Релігійно-філософська концепція Л.П. Карсавіна (проблема особистості) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Косач Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 176л. – Бібліогр.: л.164-176
1114115
  Яковенко А.І. Релігійно-філософська концепція свободи М.Бердяєва: проблематика православної антропології // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-29
1114116
  Бетко І. Релігійно-філософська поезія Тараса Шевченка у світлі теорії архетипів // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 57-74. – ISBN 978-966-02-7586-7
1114117
  Косач Т.Н. Релігійно-філософське значення Ужгородської унії в історії Закарпаття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 72-79
1114118
  Білярчик Н. Релігійно-філософський світогляд Л.Толстого. / Н. Білярчик. – Х., 1930. – 123с.
1114119
  Мазур Л. Релігійно-філософські засади формування екологічної культури українського народу
1114120
  Кралюк П. Релігійно-філософські ідеї в творах Дмитра Туптала // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 287-289. – ISBN 978-966-2254-74-7
1114121
  Добрянський С. Релігійно-філософські інтерпретації поняття "зла" (на прикладі християнства) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 12-18. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1114122
  Жадько К.В. Релігійно-філософські підвалини менеджменту та діяльності менеджера // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 3-12
1114123
  Баханов А.К. Релігійно-філософські погляди архієпископа Інокентія (Борисова) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Баханов А.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1114124
  Галів М. Релігійно-філософські погляди в історико-педагогічному наративі Миколи Маккавейського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 72-78. – ISSN 2308-4634
1114125
  Кралюк П. Релігійно-філософські погляди Захарія Копистенського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 227-229. – ISBN 978-966-2254-74-7
1114126
  Печеранський І.П. Релігійно-філософські погляди І.М. Скворцова (Досвід реконструкції) / І.П. Печеранський ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : Рада, 2008. – 124 с.
1114127
  Кралюк П. Релігійно-філософські погляди Мелетія Смотрицького // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 216-219. – ISBN 978-966-2254-74-7
1114128
  Потапова Л. Релігійно-церковна мережа України: компаративний аналіз // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 3 (7). – С. 20-26. – ISSN 2311-9896
1114129
  Великій А. Релігійно-церковне діло Ярослава Мудрого // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Жовтень [№] 19. – С. 6
1114130
  Налуцишин В.В. Релігійно - моральні цінності як підгрунтя розуміння соціального та правового порядку у вченні Августина Аврелія, Томи Аквінського та Марсилія Падуанського // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 92-97. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830
1114131
  Прокоф"єв В. Релігія - ворог науки і прогресу / В. Прокоф"єв. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1954. – 60 с.
1114132
  Чекаль Л.А. Релігія / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 324. – ISBN 966-642-073-2
1114133
  Щедрін А. Релігія "джедай" як індикатор соціокультурних трансформацій техногенної цивілізації // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 2, 3. – С. 126-137. – ISBN 978-966-7379-86-5
1114134
   Релігія в духовному житті українського народу. – Київ, 1994. – 202с.
1114135
  Сарбей В.Г. Релігія в країні долара / В.Г. Сарбей. – К., 1962. – 96с.
1114136
  Бойко А.А. Релігія в мас-медіа України : тексти лекцій / Алла Бойко ; за ред. В.В. Різуна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : [ Б. в. ], 2009. – 158с. – ISBN 966-531-195-6
1114137
  Суярко В.О. Релігія в планах антикомунізму / В.О. Суярко. – Київ, 1972. – 48 с.
1114138
  Косуха П.І. Релігія в планах антикомунізму / П.І. Косуха. – Київ, 1980. – 88с.
1114139
  Дубина О.О. Релігія в публічній сфері: до питання природи релігійного феномену // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 99-101
1114140
   Релігія в Україні : міркуй разом із нами, огляд публікацій. – Київ. – ISBN 978-966-2260-17-5
Вип. 1. – 2009
1114141
   Релігія в Україні : міркуй разом з нами : інтернет-портал : огляд публікацій / [упоряд. Маркіна С.В. ; керівник проекту Дмитрук А.О.]. – Київ : [Майстерня книги]. – ISBN 978-966-2260-23-6
Вип. 2. – 2010. – 263 с.


  Збірник містить вибрані публікації з тих матеріалів, що протягом вересня-грудня 2009 року були представлені на інтернет-порталі "Релігія в Україні" : www.religion.in.ua Тематика цих публікацій різноманітна: аналітика і богослов"я, історія церкви та ...
1114142
  Шиленко Б.Є. Релігія в цивілізаційній концепції М.Я. Данилевського: соціально-філософський аналіз // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 111-116. – ISBN 966-7943-03-8


  В.статті здійснений аналіз ролі релігії в цивілізаційній концепції М.Я. Данилевського.
1114143
  Крижанівський О. Релігія Давньої Індії : З циклу "Культура та релігія Стародавнього Сходу". Стаття восьма // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 47-53.
1114144
  Конотоп Л.Г. Релігія і актуалізація духовної сутності людини // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 11-14. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
1114145
  Степанов П.Я. Релігія і війна / П.Я. Степанов, А.М. Слободенко. – К., 1963. – 31с.
1114146
  Ісіченко Ігор Релігія і віра // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 3-6. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
1114147
   Релігія і держава, 1929
1114148
  Бучма О.В. Релігія і державна влада: виміри співвідношення в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 229-231
1114149
   Релігія і закон: проблеми правового врегулювання державно-церковних відносин : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ : "ВіП", 2002. – 216с. – ISBN 966-7897-10-9
1114150
  Малкін Я.І. Релігія і здоров"я людини / Я.І. Малкін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1973. – 46с.
1114151
  Мащенко С. Релігія і культура // Любов до мудрості і віра : Вибрані статті з історії вітчизняної філософії та релігії / С. Мащенко. – Чернігів, 2006. – С. 110-116. – ISBN 966-502-361-6
1114152
  Вітер Д.В. Релігія і культура : словник / Д.В. Вітер. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-452-017-8
1114153
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-35
1114154
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-36
1114155
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 49-51
1114156
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків: грецькі свята і початки епосу // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 45-51
1114157
  Куликова Релігія і культура давніх греків: грецькі свята і початки епосу / Куликова, , Лілія // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5
1114158
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків: грецькі свята і початки епосу // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 45-51
1114159
  Куликова Лілія Релігія і культура давніх греків: епічні твори і народження міфів // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 55-59
1114160
  Шавріна І.В. Релігія і культура: форми та особливості взаємозв"язку // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 133-137. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1114161
  Гудима А.М. Релігія і людська гідність / А.М. Гудима. – К, 1987. – 47с.
1114162
  Горбачук В. Релігія і мова
1114163
  Мережкіна А. Релігія і наука: діалог з приводу методів маніпулювання свідоцтво // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 29-33. – ISBN 978-966-968-239-4
1114164
   Релігія і нація в суспільному житті України й світу. – Київ : Наукова думка, 2006. – 288с. – ISBN 966-00-0635-7
1114165
   Релігія і політика в сучасній Україні ( " Кесареве-кесарю, а Боже-Богу " ) / І.Ф. Курас, М.Ф. Рибачук, М.І. Кирюшко, П.І. Фещенко; За ред. І.Ф. Кураса; Ін-тут політ. та етнонац. досліджень НАНУ. – Київ, 2000. – 272с. – ISBN 966-02-1668-8
1114166
  Бурлай Є. Релігія і право в системі соціального регулювання: спільне і різне // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 70-80. – ISSN 1561-4999
1114167
  Хоменко М.М. Релігія і релігійність кримських татар та деякі тенденції їхнього відродження (за матеріалами польових досліджень) / М.М. Хоменко, О.П. Гончаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 6-10. – (Історія ; Вип. 67). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про сучасну ситуацію, пов"язану з Мусульманською вірою і релігійністю в Криму. Автори роблять наголос на історії поширення ісламу на півострові. Головний зміст статті присвячений дослідженню таких питань: рівень знань і ставлення ...
1114168
  Пивоварова Н.П. Релігія і релігійність у системі цінностей і життєвих пріоритетів сучасних українців // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 52-56. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
1114169
  Кохановська М.Г. Релігія і суспільні відносини у вченні Івана Павла ІІ // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 152-156. – ISSN 1728-3671
1114170
  Ковалів П. Релігія і сучасна наука // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – С. 1-4
1114171
  Ковалів П. Релігія і сучасна наука // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 3 (99). – С. 2-5
1114172
  Кондратьєва І.В. Релігія і філософія Київської Русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 240-249. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
1114173
  Липинський В.К. Релігія і церква в історії України / В.К. Липинський. – Київ, 1993. – 127 с. – (Бібліотека українця ; 2 серія)
1114174
  Липинський В. Релігія і церква в історії України / В"ячеслав Липинський. – Київ : Рада, 1995. – 96с. – ISBN 5-7707-6497-X
1114175
  Остропольська М. Релігія і церква у світогляді М.І. Павлика // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 195-201. – ISBN 966-7379-92-11
1114176
  Сислюк Я. Релігія і церква у системі української освіти та шкільництва // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 118-128. – ISBN 978-966-7379-86-5
1114177
  Безбородов Релігія на службі світової реакції / Безбородов, б.С. – Київ, 1971. – 47с.
1114178
  Семенов С.С. Релігія та військова служба (соціально-філософський аналіз взаємовідносин) / С.С. Семенов, О.В. Гегечкорі, А.М. Желаго // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал. – Харків, 2014. – № 4 (51). – С. 82-87. – ISSN 2078-7480
1114179
  Скржинська М.В. Релігія та влада в Боспорському царстві й Ольвії VI–І ст. до н.е. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 17-26. – ISSN 0130-5247
1114180
  Басаурі Зюзіна Релігія та група "Black sabbath" в оригінальному складі // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – C. 5-8


  У статті досліджується зв"язок між релігію та творчістю рок-групи "BlackSabbath", виділяються основні точки перетину цих двох сфер культури, а також робиться висновок, що рок-група використовувала сатаністський імідж для комерціалізації власної ...
1114181
  Пасічник Д.С. Релігія та духовність у творчості та світогляді Ях"я Кемаля Беятли // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 158-167


  В представленій статі авторка намагається розкрити і роз"яснити одну із численних складових концепції консолідації нації турецького поета і державного діяча Ях"я Кемаля Беятли. Релігія та духовність - як основні складові творчого світогляду поета ...
1114182
  Гайковський М.І. Релігія та екологія // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 242-252. – ISBN 5-7763-2435-1
1114183
  Острянин Д.Х. Релігія та її реакційна роль / Д.Х. Острянин. – Київ, 1955. – 132с.
1114184
  Яневський О.Д. Релігія та мас-медіа в Україні: міждисциплінарний підхід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 211-215. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі взаємин релігії і мас-медіа в Україні, яка актуалізується зростаючою роллю релігії в українському суспільстві і відповідного висвітлення цих процесів в ЗМІ. Враховуючи те, що відносини між цими двома об"єктами наукового ...
1114185
  Кислий А.О. Релігія та релігійна освіта в історії освіти України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 78-86


  У статти розглядається проблема іторії релігійної освіти в Україні.
1114186
  Прохорова А.О. Релігія та світогляд українського народу в "Енеїді" І. Котляревського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 219-225


  У цій статті характеризується світобачення українського народу та його релігія за сюжетом "Енеїди" Івана Котляревського. Показані особливості співіснування двох релігій - язичництва та християнства. В этой статье характеризируется мировоззрение ...
1114187
  Матвієнко П.В. Релігія та світоглядні антиномії і апорії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 71-75. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1114188
  Калач В. Релігія та українське націєтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-56. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються проблеми впливу релігії на українське націєтворення. The problems of the influence of religion on the Ukrainian nation"s building are analyzed in this article.
1114189
  Пастух М.С. Релігія та шляхи її подолання. / М.С. Пастух. – Київ, 1970. – 25с.
1114190
  Кривельов І. Релігія у боротьбі проти науки / І. Кривельов, Н. Ястребова. – Київ : Молодий Більшовик, 1937. – 68 с.
1114191
  Предко О.І. Релігія у контексті гуманістичного психоаналізу Е. Фромма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1114192
  Єленський В.Є. Релігія у процесах формування політичних націй: історико-культурні моделі // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 75-90. – ISSN 2312-217Х
1114193
  Зубрицький М. Релігія у творчості Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 47-54. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Висвітлено релігійні переконання Івана Франка, відображені у художніх творах письменника, наукових розвідках, а також аргументовано його позитивне сприйняття релігії. На основі прикладів простежено еволюцію релігійних поглядів І. Франка від "Ex Nihilo" ...
1114194
  Кругляк М.Е. Релігія чи атеїзм? Духовні пошуки студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 43-45. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1114195
  Лисенко О.В. Релігія як етноформуючий та культурозберігаючий фактор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 159-160. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1114196
  Мазур К.Ю. Релігія як компонент слов"янської ідентичності Болгарії, Польщі та України (короткий огляд проблем) // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 90-93
1114197
  Білоус О.Г. Релігія як одна з форм суспільної свідомості. / О.Г. Білоус. – К., 1958. – 32с.
1114198
  Грабовець О.В. Релігія як символічна форма світорозуміння (спроба соціологічної інтерпритації) / О.В. Грабовець, А.К. Тащенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  У статті автор, використовуючи теоретичні принципи філософії символічних форм Е. Касірера, розкриває функціональну особливість релігійного досвіду. Дотримуючись тези про відсутність субстанціональної реальності релігії остання розглядається як одна із ...
1114199
  Калач В. Релігія як системний чинник національного розвитку українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 219-221. – ISBN 978-966-439-357-4
1114200
  Филипович Л. Релігія як складова соціально-політичних процесів: український контекст // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 254-261. – ISBN 966-7379-70-1
1114201
  Грабовець О. Релігія як соціальна технологія консолідації соціуму / О. Грабовець, Ю. Яковенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С. 111-1220
1114202
  Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен / Є.К. Дулуман. – К., 1974. – 263с.
1114203
  Тищенко Р.В. Релігія як фактор еволюції інституту покарання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 85-89. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
1114204
  Дурманенко О.О. Релігія як фактор онтологічної безпеки особистості у контексті теорії структурації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 4-8. – ISBN 966-614-021-7
1114205
  Добрускін М.О. Релігія як форма суспільної свідомості / М.О. Добрускін. – Харків, 1958. – 36с.
1114206
  Севастьянова Т.Є. Релігія як ціннісна орієнтація у формуванні структури особистості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 15-19. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1114207
  Кравчук М. Релігія як чинник самоідентифікації суспільства в концепції Т. Парсонса // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 366-369. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У доповіді розглядається феномен релігії як підґрунтя забезпечення суспільної самоідентичності в концепції Т. Парсонса. This report is devoted to phenomenon of religion as cause of social self-identity in T. Parsons’s theory of social systems ...
1114208
  Стефанчишена Т. Релігія, політика і право: деякі аспекти взаємовпливів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 105-109. – ISSN 0132-1331
1114209
  Зоц В.П. Релігія. Містика. Сучасність / В.П. Зоц. – Київ : Знання, 1988. – 48 с.
1114210
  Єленський В.Є. Релігія. Церква. Молодь. / В.Є. Єленський, В.П. Перебенесюк. – К, 1996. – 160с.
1114211
  Шлапак В.П. Релігія. Чарльз Дарвін. Біблія: теорії еволюції (історія розвитку) органічного світу Землі: перемога чи поразка академічної науки? // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 134-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Використовуючи широку базу літературних джерел, встановлено, що існуючі теорії еволюції (історії розвитку), в тому числі й людини, не базуються на наукових здобутках Стародавнього світу, які висвітлені в Біблії. Проведені дослідження дають змогу, з ...
1114212
  Yskovets I. Релізація тактик "залучення до демократичних цінностей" і "визнання пріоритету загальнолюдских цінностей" у політичних промовах канцлерів ФРН // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 30. – С. 116-120. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1114213
  Кот С.І. Реліквії козацтва в контексті українсько-російських переговорів щодо їх повернення ( 1920-1930-ті рр. ) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 129-143. – ISSN 0130-5247
1114214
   Реліквії партизанського руху // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  У Музеї історії університету до Дня партизанської слави та 70-річчя партизанського руху репрезентували реліквійну фотодокументальну виставку "Підпільно-партизанська преса України."
1114215
  Ралдугіна Т. Реліквії родини Скоропадських в музіеї історії м. Києва // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.70-75 : Фото. – ISSN 0869-3595
1114216
  Щербаківський Д. Реліквії старого київського самоврядування / Д. Щербаківський. – Київ, 1925. – 51с.
1114217
  Щербаківський Д. Реліквії старого київського самоврядування // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 27/28 : Держава. Культура. Право. – С. 141-167
1114218
  Пляс А. Реліквії Української революції 1917-1921 // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 8-11. – ISSN 0131-2685
1114219
  Кальницький М. Реліквія старого Хрещатика // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 15


  Недавня пожежа в будинку на розі Хрещатика й вулиці Богдана Хмельницького загострила задавнену проблему, що пов"язана з цією будівлею.
1114220
  Бобер В.О. Релікти звичаєвого права у творах Ганни Барвінок // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 46-52


  У статті розглянуто релікти звичаєвого права, традиції та закони в творах Ганни Барвінок: "Восени літо", "Русалка", "Лихо не без добра", "Батькова помилка", "Перемогла". Проаналізовані та проведені паралелі між зафіксованим матеріалом і звичаєвими ...
1114221
  Котлярова Л. Релікти звичаю "колодка" на Переяславщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 101-105


  Стаття присвячена висвітленню регіональних особливостей побутування дитячих ініціацій на Вінниччині другої половини XX - поч. XXI ст. На основі вперше введених в науковий обіг власних польових та архівних матеріалів авторка висвітлює структуру ...
1114222
  Лисюк Н.А. Релікти культу великих рогатих тварин у східнослов"янських народних культурах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 95-103. – Бібліогр.: С. 102-103
1114223
  Лисюк Н. Релікти культу великих рогатих тварин у східнослов"янських народних культурах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 358-366. – Бібліогр.: С. 365-366
1114224
  Чебанюк О. Релікти обрядів переходу в фольклорі троїцько-русального циклу // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2008. – № 1/2 : жовтень-грудень. – С. 28-34
1114225
  Поцелуйко А. Релікти трихотомічної соціофункціональної індоєвропейської ідеології в рефлексії класичної європейської чарівної казки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.245-254. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1114226
  Івшина Л. Реліктовий перспективний українець, або Сім уроків від Богдана Гаврилишина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19 жовтня (№ 188). – С. 4
1114227
  Івшина Л. Реліктовий перспективний українець, або Сім уроків від Богдана Гаврилишина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 7
1114228
  Шматко Інна Володимирівна Реліктові назви житла бджіл в українській мові


  На основі великого фактичного матеріалу проаналізовано реліктові назви житла бджіл та їх синоніми, поширені в різних регіонах України. Аналіз проведено у контексті слов"янських мов.
1114229
   Реліктові циркони в гранітах рапаківі Корсунь-Новомиргородського плутону (Український щит) / О.В. Митрохін, О.В. Андреєв, О.Л. Бункевич, О.А. Хлонь // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – вип. 28. – С. 84-86
1114230
  Рябікова К. Реліпйно-романтична концепція Джебрана Халіля Джебрана в контексті світової літератури // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 175-180. – ISBN 978-966-171-312-2
1114231
  Савушкин Л.Н. Релявистиские эффекты в ядерной и атомной физике низких энергий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Савушкин Л.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1973. – 14 с.
1114232
  Белянцев И.И. Релятивинское и нерелятивинское импульсное приближение в упругом рассеянии электронов на дейтронах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Белянцев И. И.; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т им. А. М. Горького. – Харьков, 1985. – 135л. – Бібліогр.:л.121-135
1114233
  Бакалов Димитър Димитров Релятивисткие эффекты и эффекты электромагнитной структуры ядер в описании -мезоатомов и -мезомолекул изотопов водорода. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бакалов Димитър Димитров ; Объединеный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 10 с.
1114234
  Климишин И.А. Релятивистская астрономия / И.А. Климишин. – Москва : Наука, 1983. – 208 с.
1114235
  Климишин И.А. Релятивистская астрономия / И.А. Климишин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 287с.
1114236
  Зельдович Я.Б. Релятивистская астрофизика / Я.Б. Зельдович, И.Д. Новиков. – Москва : Наука, 1967. – 655 с.
1114237
   Релятивистская высокочастотная электроника. – Горький, 1981. – 273 с.
1114238
   Релятивистская высокочастотная электроника : Материалы 3-го Всесоюзнго семинара (Горький, 22-24 февраля 1983 г.). – Вып.3. – Горький, 1983. – 249с.
1114239
   Релятивистская высокочастотная электроника. – Горький, 1988. – 216 с.
1114240
  Берестецкий В.Б. Релятивистская квантовая теория / В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский // Теоретическая физика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Москва : Наука, 1968. – Т. 4 : Релятивистская квантовая теория, ч. 1 / Берестецкий В.Б., Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. – С. 1-480
1114241
  Бьеркен Дж. Релятивистская квантовая теория : Пер.с англ. / Дж. Бьеркен, С. Дрелл. – Москва : Наука
Т.1 : Релятивистская квантовая механика. – 1978. – 295 с.
1114242
  Бьеркен Дж. Релятивистская квантовая теория / Дж. Бьеркен, С. Дрелл; Под ред. В.Б. Берестецкого; Пер. с англ. – Москва : Наука
Т.2 : Релятивистские квантовые поля. – 1978. – 407с.
1114243
  Мэтьюс П. Релятивистская квантовая теория взаимодействий элементарных частиц : Пер. с англ. / П. Мэтьюс. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 182 с.
1114244
  Лоскутов Ю.М. Релятивистская квантовая теория радиационных эффектов в электромагнитном поле с учетом поляризационных свойств частиц : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.02 / Лоскутов Ю.М. ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
1114245
  Логунов А.А. Релятивистская квантовая теория спинорных частиц в гравитационном поле / А.А. Логунов, Ю.М. Лоскутов. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 24 с.
1114246
  Шапиро И.С. Релятивистская квантовая теория, трансформационные свойства полей : Учебное пособие / И.С. Шапиро,; А.В. Берков, В.А. Хангулян; Мин-во ВИССО СССР; Московский инженерно-физический институт. – Москва
1. – 1979. – 92 с.
1114247
  Юдин Н.П. Релятивистская квантовая физика : конспект лекций / Н.П. Юдин. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 278с.
1114248
  Иванов М.А. Релятивистская кварковаям модель с конфайнмаентом и низкоэнергетическая физика адронов : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Иванов М.А.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1989. – 16л.
1114249
  Саидханов Н.Ш. Релятивистская кинематика и моделирование / Н.Ш. Саидханов, В.М. Чудаков. – Ташкент : Фан, 1987. – 189с.
1114250
  Лапковский А.К. Релятивистская кинематика, неевклидовы пространства и экспоненциальное отображение / А.К. Лапковский. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 263 с.
1114251
   Релятивистская кинетика и гидродинамика / Ю.П. Очелков, О.Ф. Прилуцкий, И.Л. Розенталь, В.В. Усов. – Москва : Атомиздат, 1979. – 200 с.
1114252
  Гроот С. де Релятивистская кинетическая теория : Принципы и применения/Пер.с англ. / С. де Гроот, В. ван Леувен, Х. ван Верт. – Москва : Мир, 1983. – 424 с.
1114253
  Захаров А.В. Релятивистская кинетическая теория и космология : учеб. пособие / А.В. Захаров. – Казань : Издательство Казанского университета, 1990. – 122 с.
1114254
  Подосенов С.А. Релятивистская механика деформируемой среды в тетрадной формулировке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Подосенов С.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра теорет. физики. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1114255
  Брумберг В.А. Релятивистская небесная механика / В.А. Брумберг. – Москва : Наука, 1972. – 382 с.
1114256
  Нестеренко В.В. Релятивистская струна и нелинейные полевые модели : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Нестеренко В. В.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 17л.
1114257
  Браун М.А. Релятивистская теория атома / М.А. Браун. – Москва : Наука, 1984. – 268 с.
1114258
  Логунов А.А. Релятивистская теория гравитации / А.А. Логунов, М.А. Мествиришвили. – М., 1984. – 36с.
1114259
  Логунов А.А. Релятивистская теория гравитации / А.А. Логунов, М.А. Мествиришвили. – Москва : Наука, 1989. – 304 с. – Библиогр.: с. 298-302. – ISBN 5-02-014196-8
1114260
  Логунов А.А. Релятивистская теория гравитации и новые представления о пространстве-времени / А.А. Логунов. – М., 1986. – 24с.
1114261
  Логунов А.А. Релятивистская теория гравитации как теория с нарушенной калибровочной группой / А.А. Логунов, Ю.М. Лоскутов. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 7 с.
1114262
  Логунов А.А. Релятивистская теория гравитации на основе пространства постоянной кривизны / А.А. Логунов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 23 с.
1114263
  Верле Ю. Релятивистская теория реакций (методы, не зависящие от моделей) : пер. с англ. / Ю. Верле. – Москва : Атомиздат, 1969. – 443 с.
1114264
  Широков Ю.М. Релятивистская теория системы частиц : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Широков Ю.М.; Московский ордена Ленина гос. университет имени М.В.Ломоносова. Научно-исслед. институт физики. – Москва, 1951. – 8 с.
1114265
  Визгин В.П. Релятивистская теория тяготения: истоки и формирование. 1900-1915 / В.П. Визгин. – Москва : Наука, 1981. – 352 с.
1114266
  Паули В. Релятивистская теория элементарных частиц : Пер. с англ. / В. Паули. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 84с.
1114267
  Баранов А.А. Релятивистская термомеханика сплошных сред / А.А. Баранов, В.Л. Колпащиков. – Минск, 1974. – 151 с.
1114268
  Баранов А.А. Релятивистская термомеханика сплошных сред / А.А. Баранов, В.Л. Колпащиков. – Минск, 1974. – 151 с.
1114269
  Маслова Н.Б. Релятивистская трактовка некоторых основных вопросов аэродинамики разреженных газов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Маслова Н.Б.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Матем.-механ. фак. – Л., 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1114270
  Богословский Г.Ю. Релятивистская феноменологическая теория нуклон-нуклоновых реакций с образованием п-мезонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Богословский Г.Ю. ; МГУ. – Москва, 1969. – 8 с.
1114271
  Мешков И.Н. Релятивистская электродинамика : учеб. пособие / И.Н. Мешков, Б.В. Чириков. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1982. – 79 с.
1114272
  Михайлов А.В. Релятивистски инвариантные модели классической теории поля в двумерном пространстве времени интегрируемые методом обратной задачи. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Михайлов А.В.; АН СССР. Ин-т автом. и электр. – Черноголовка, 1978. – 17л.
1114273
  Косачев В.В. Релятивистские взаимодействия частиц в классической и квантовой плазме : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косачев В. В.; МВиССО СССР, Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1972. – 14л.
1114274
  Черный Л.Т. Релятивистские модели сплошных сред / Л.Т. Черный. – Москва : Наука, 1983. – 287 с.
1114275
  Цинцадзе Н.Л. Релятивистские нелинейные эффекты в плазме. / Н.Л. Цинцадзе, Д.Д. Цхакая. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 173с.
1114276
  Фаустов Р.Н. Релятивистские преобразования одночастичных волновых функций / Р.Н. Фаустов. – Киев, 1971. – 14с.
1114277
  Жуковский А. Релятивистские тенденции в письмах Т.С. Элиота // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
1114278
  Хведелидзе А.М. Релятивистские формфакторы в терминах волновых функций покоящихся составных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Хведелидзе А.М.; Объединен.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1989. – 10л.
1114279
  Запрягаев Сергей александрович Релятивистские эффекты в процессах высших порядков в кулоновском поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Запрягаев Сергей александрович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1114280
  Дмитриев Ю.Ю. Релятивистские эффекты в спектрах атомных систем / Ю.Ю. Дмитриев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 224 с.
1114281
  Матюхин Александр Александрович Релятивистские эффекты в электромагнитном и гравитационном излучении гравитирующих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Матюхин Александр Александрович; МГУ. – М., 1980. – 12л.
1114282
  Михайлов А.И. Релятивистский атомный фотоэффект.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Михайлов А.И.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л,, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1114283
  Дубровский В.Н. Релятивистский мир / В.Н. Дубровский, Я.А. Смородинский, Е.Л. Сурков. – Москва : Наука, 1984. – 176c. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 34)
1114284
  Шавтвалишвили Иван Антонович Релятивистский расчет энергий и вероятностей переходов автоионизационных состояний атомных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шавтвалишвили Иван Антонович; Белорус. гос .ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1114285
  Саркисян Л.А. Релятивистский циклотрон / Л.А. Саркисян. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 220с.
1114286
  Соколов А.А. Релятивистский электрон / А.А. Соколов, И.М. Тернов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1983. – 304 с.
1114287
  Соколов А.А. Релятивистский электрон. / А.А. Соколов, тернов. – М., 1974. – 391с.
1114288
  Белянцев Игорь Иванович Релятивистское и нерелятивистское импульсное приближение в упругом рассеянии электронов на дейтронах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Белянцев Игорь Иванович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 8 с.
1114289
  Скачков Н.Б. Релятивистское описание связанных состояний и сруктурных свойств адронов в квазипотенциальном подходе. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.02 / Скачков Н.Б.; Объед.ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 14л.
1114290
  Кулешов С.П. Релятивистское эйкональное приближение и процессы упругого рассеяния частиц при высоких энергиях. 2-5465 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кулешов С.П.; Объедин. ин-т ядреных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
1114291
  Богачов А.Л. Релятивізм і філософська герменевтика : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.01 / Богачов А. Л.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1997. – 27с.
1114292
  Богачев А.Л. Релятивізм і філософська герменевтика. : Дис... канд. філос.наук: 09.00.01 / Богачев А.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 174л. – Бібліогр.:л.169-174
1114293
  Онуфрієнко О.В. Релятивізм у праворозумінні: термінологічні аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 12-16. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1114294
  Голуб О. Релятивізм як методологія сучасного мистецтва // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 104-109. – ISBN 978-966-8917-14-1
1114295
  Назаренко А.В. Релятивістична система точкових мас із лінеаризованою гравітаційною взаємодією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 88-92. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Розглянуто гамільтонів формалізм для релятивістичної системи точкових частинок із гравітаційним полем у межах лінеаризованої теорії гравітації ...
1114296
  Туровський Олексій Іванович Релятивістичні ефекти в системі двох нуклонів з прямою потенціальною взаємодією : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Туровський О.І.; НАН України Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1114297
  Климишин Релятивістська астрономія / Климишин. – Київ : Наукова думка, 1980. – 199с.
1114298
  Кудря Ю.М. Релятивістська поліноміальна модель великомасштабного руху галактик / Ю.М. Кудря, О.М. Александров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 116-120. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. У межах загальної теорії відносності для довільного простору-часу побудована залежність червоного зміщення галактик від просторових координат у ...
1114299
  Буяджи В.В. Релятивістська теорія багатофотонних резонансів в атомних спектрах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Буяджи Василь Володимирович ; М-во освіти і науки україни, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 25 назв
1114300
  Флорко Т.О. Релятивістська теорія заборонених радіаційних переходів у спектрах атомів та багатозарядних іонів : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.05 / Флорко Т.О. ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 22 назви
1114301
  Міщенко О.В. Релятивістська теорія зсуву і уширення спектральних ліній надтонких переходів для важких атомів в атмосфері буферних інертних газів : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Міщенко О. В.; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одесса, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
1114302
  Мансарлійський В.Ф. Релятивістська теорія зсуву та уширення за рахунок зіткнень спектральних ліній складних атомів в атмосфері буферних газів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Мансарлійський Валерій Федорович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса, 2017. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 9 назв
1114303
  Заїчко П.О. Релятивістська теорія іонізації рідбергівських атомів в полі теплового випромінювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Заїчко Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса, 2016. – 17 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
1114304
  Сєрга І.М. Релятивістська теорія спектрів піонних атомів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Сєрга Інга Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. – Одеса, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 20 назв
1114305
  Ткач Т.Б. Релятивістський метод модельного потенціалу в теорії радіаційних переходів у спектрах атомів та багатозарядних іонів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ткач Тетяна Борисівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 16, [1] с. – Бібліогр.: 22 назви
1114306
  Хецеліус О.Ю. Релятивістський розрахунок параметрів надтонкої структури спектрів важких атомів та багатозарядних іонів : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.05 / Ольга Юріївна Хецеліус; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. – Одесса, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 17 назв
1114307
  Корчевський Д.О. Релятивістський розрахунок сил електрон-іонних зіткнень для багатозарядних іонів у плазмі : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.05 / Корчевський Д.О.; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одесса, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
1114308
  Вітавецька Лариса Анатоліївна Релятивістський розрахунок спектрів важких іонів з урахуванням ядерних та квантово-електродинамічних ефектів : Автореф. дис. канд. ... фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Вітавецька Л. А.; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одесса, 2002. – 17с.
1114309
  Дубровська Ю.В. Релятивістський розрахунок характеристик B розпаду ядер на основі оптимізованого методу Дірака-Фока : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.16 / Дубровська Ю.В.; Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 18 назв
1114310
  Чернякова Юлія Георгіївна Релятивістський розрахунок характеристик діелектронних сателітів спектральних ліній багатозарядних іонів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Чернякова Ю.Г.; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 17 назв
1114311
   Релятивістські рівняння гравітаційного поля : Методичні рекомендації для самостійної роботи студ. з курсу "Електродинаміка". – Київ : Київський університет, 2004. – 28с.
1114312
  Савчук Т. Релятивні дієслова у семантичних єдностях із двома обов"язковими придієслівними компонентами об"єктного та обставинного значення // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 135-138. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1114313
  Сліденко І. Релятивність базисних категорій сучасного конституційного права (конституційний лад) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 33-42. – ISSN 2310-6158
1114314
  Черненко А.А. Релятивность семантической нормы: антиномия произвольности и конвенциональности // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 26-30
1114315
  Волгин Л.И. Реляторные генераторы предикатных, аргументных и непрерывнологических функций / Л.И. Волгин. – Таллин, 1992. – 64с.
1114316
  Кантемир А.Д. Реляции кн. А.Д. Кантемира из лондона (1732-1733 г.). – Москва : Унив. тип.
Т. 1 : С введением и примечаниями В.Н. Александренко, проф. Варш. ун-та. – 1892. – VIII, 262 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1892, кн. 3
1114317
  Кантемир А.Д. Реляции кн. А.Д. Кантемира из лондона (1732-1733 г.). – Б. г. : б. и.
Т. 1 : С введением и примечаниями В.Н. Александренко, проф. Варш. ун-та. – 1892. – VIII, 262 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1892, кн. 3
1114318
  Столярова О.Е. Реляционная онтология А.Н. Уайтхеда и ее конструктивистская интерпретация // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 84-103. – Бібліогр.: с. 85-103. – ISSN 0042-8744
1114319
  Лебедев В.А. Реляционная система программирования обработки данных / В.А. Лебедев. – Петрозаводск, 1988. – 152с.
1114320
  Мирошниченко Г. Реляционные базы данных: практические приемы оптимальных решений / Галина Мирошниченко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005. – 400 с. + CD ROM. – ISBN 5-94157-551-3
1114321
  Дрибас В.П. Реляционные модели баз данных / В.П. Дрибас. – Минск, 1982. – 192с.
1114322
  Трофимов А.М. Реляционные модели в географии / А.М. Трофимов, Л.Н. Гнеденков. – Казань, 1990. – 69с.
1114323
  Рубашова Леся Михайловна Реляционные предложения в современном английском языке : Дис... канд. филол. наук : 10.02.04. / Рубашова Леся Михайловна ; КГУ. – Киев, 1985. – 221 л.
1114324
  Рубашова Леся Михайловна Реляционные предложения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рубашова Леся Михайловна; КГУ. – Киев, 1985. – 21л.
1114325
  Малпасс Дж. Реляционный язык, пролог и его применение / Дж. Малпасс; Под ред. В.Н. Соболева. – Москва : Наука, 1990. – 463с.
1114326
   Реляция Петра Петрея о России начала 17 в.. – М, 1976. – 122с.
1114327
  Єгорова О.А. Реляційна кластерна сегментація напівтонових зображень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Єгорова О.А.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
1114328
   Реляційні бази даних: табличні алгебри та SQL-подібні мови / В.Н. Редько, Ю.Й. Брона, Д.Б. Буй, С.А. Поляков. – Київ : Академпереодика, 2001. – 198с. – (Біб-ка державного фонду фундам. дослід.). – ISBN 966-8002-00-8
1114329
  Іванілов А.О. Реляційні засоби побудови моделей логічних мереж та їх застосування в штучному інтелекті : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.23. - системи та засоби штучного інтелекту / Іванілов А.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1114330
  Бернюков А.М. Реляційність в концепції юридичної герменевтики А. Кауфмана // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 15-19. – ISSN 2219-5521
1114331
  Гнатюк М.М. Реляція "автор-читач" у структурі літературної містифікації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 49-56
1114332
  Астаф"єв О. Реляція "реальність-сон" у поезії модернізму
1114333
  Комлев А.А. Рельеф - как часть и основа прогнозно-поисковой системы месторождения янтаря (на примере территории Украинского полесья) / А.А. Комлев, В.А. Нестеровский // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 94-96. – ISBN 978-966-02-6827-2
1114334
  Матвеев А.В. Рельеф Белоруссии / А.В. Матвеев, Б.Н. Гурский, Р.И. Левицкая. – Минск : Университетское, 1988. – 317с.
1114335
   Рельеф Белорусского Полесья. – Минск, 1982. – 131с.
1114336
  Фотеева Н.И. Рельеф Восточного Дагестана : Автореф... канд. геогр.наук: / Фотеева Н.И.; Акад. наук СССР. Ин-т географии. – М., 1954. – 17л.
1114337
   Рельеф горных стран : Сб. науч. тр. – Москва : Мысль
74. – 1968. – 184 с.
1114338
  Гаузнер А.Г. Рельеф длинных трубчатых костей верхней конечности в норме и при некоторых патологических состояниях : Автореф... канд. мед.наук: / Гаузнер А.Г.; Киевский научно-иссл. ин-т эксперимент. и клинич. онкологии. – К., 1968. – 20л.
1114339
  Гончаров В.П. Рельеф дна и глубинное строение Черноморской впадины / В.П. Гончаров, Ю.П. Непрочнов, А.Ф. Непрочнова. – Москва : Наука, 1972. – 158с.
1114340
  Канаев В.Ф. Рельеф дна Индийского океана. / В.Ф. Канаев. – Москва : Наука, 1979. – 267с. : карта
1114341
   Рельеф докембрийского фундамента Восточно-Европейской платформы. – Москва : Московский университет, 1983. – 78с.
1114342
  Анучин Д.Н. Рельеф европейской части СССР / Д.Н. Анучин, А.А. Борзов. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 300с
1114343
  Палиенко Э.Т. Рельеф Западного Копет-Дага и история его развития. : Автореф... канд. географ.наук: / Палиенко Э.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1114344
  Махачек Ф. Рельеф Земли / Ф. Махачек. – Пер. с нем. – Москва
Т. 1 : Опыт регионального морфологического описания поверхности Земли. – 1959. – 624с.
1114345
  Махачек Ф. Рельеф Земли / Ф. Махачек. – Пер. с нем. – Москва
Т. 2 : Опыт регионального морфологического описания поверхности Земли. – 1959. – 624с.
1114346
   Рельеф Земли : (Морфоструктура и морфоскульптура). – Москва : Наука, 1967. – 332с. – Приложение: Альбом цветных геоморфологических карт
1114347
   Рельеф Земли и математика : Сб. статей. – Москва : Мысль, 1967. – 117с.
1114348
  Ласточкин А.Н. Рельеф земной поверхности : (Принципы и методы статической геоморфологии) / А.Н. Ласточкин. – Л, 1991. – 339с. : Карти
1114349
  Гожев А.Д. Рельеф и геологическое строение Африки. / А.Д. Гожев. – Л., 1957. – 20с.
1114350
   Рельеф и геологическое строение осадочного покрова Кольского полуострова. – Москва-Л, 1964. – 135с.
1114351
   Рельеф и геология дна океанов : Сборник трудов. – Москва : Прогресс, 1964. – 319с.
1114352
  Победоносцев А.П. Рельеф и законы его развития / А.П. Победоносцев. – Москва-Ленинград, 1924. – 152с.
1114353
  Сильвестров С.И. Рельеф и земледелие (в эрозионных районах). / С.И. Сильвестров. – М., 1955. – 288с.
1114354
   Рельеф и климат. – Москва, 1985. – 180с.
1114355
   Рельеф и ландшафты. – Москва : Московский университет, 1977. – 208с.
1114356
  Криволуцкий А.Е. Рельеф и недра Земли / А.Е. Криволуцкий. – Москва : Мысль, 1977. – 301с.
1114357
  Флоренсов Н.А. Рельеф и неотектоника : Избранные труды / Н.А. Флоренсов. – Москва : Наука, 1989. – 272с.
1114358
  Золотарев А.Г. Рельеф и новейшая структура Байкало-Патомского нагорья / А.Г. Золотарев. – Новосибирск : Наука, 1974. – 120с.
1114359
  Уфимцев Г.Ф. Рельеф и новейшая тектоника Центрального Забайкалья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Уфимцев Г.Ф.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1114360
  Зорин Л.В. Рельеф и новейшие рыхлые отложения : Автореф. дис. ... д-ра географ. наук / Зорин Л.В. ; МГУ , Географ. фак-т. – Москва, 1969. – 31 с. – Бібліогр.:с.30-31
1114361
  Мелекесцев И.В. Рельеф и отложения молодых вулканических районов Камчатки / И.В. Мелекесцев. – М, 1970. – 102с.
1114362
   Рельеф и рыхлые отложения Приморья и Приамурья. – Владивосток, 1976. – 139с.
1114363
  Колесниченко Н.Ф. Рельеф и свойства поверхностей трения в связи с несовершенством кристаллической структуры металлов и действием рабочих сред : Автореф... канд. техн.наук: 320 / Колесниченко Н.Ф.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1969. – 19л.
1114364
   Рельеф и склоновые процессы Юга Сибири. – Иркутск, 1988. – 171с.
1114365
  Удинцев Г.Б. Рельеф и строение дна океанов / Г.Б. Удинцев. – Москва : Недра, 1987. – 239с.
1114366
   Рельеф и хозяйственная деятельность. – Москва : МФГО, 1982. – 180с.
1114367
  Гуделис В.К. Рельеф и четвертичные отложения Прибалтики / В.К. Гуделис. – Вильнюс : МИНТИС, 1973. – 264с.
1114368
  Гречин П.И. Рельеф и четвертичные отложения Приенисейской части Междуречья подкаменной тунгуски и бахты : Автореф... канд. геол.минер.наук: 04.00.01 / Гречин П. И.; МГУ, геол. фак. – М., 1975. – 32л.
1114369
  Чередниченко Л.И. Рельеф и четвертичные отложения Северо-Западного Предкавказья : Учебное пособие по спецкурсам "Четвертичная геология" и "Геоморфология СССР" / Л.И. Чередниченко; МВиССОРСФСР. Кубанск. гос. ун-т. – Краснодар, 1979. – 55с.
1114370
  Капчеля А.М. Рельеф и экзогенные процессы Кодр Молдавии / А.М. Капчеля, В.А. Осиюк. – Кишинёв, 1989. – 225с.
1114371
  Біленко Д.К. Рельеф і його вплив на сільське господарство / Д.К. Біленко, Б.Т. Кабаченко. – Київ : Радянська школа, 1962. – 66с
1114372
  Барщевский Н.Е. Рельеф Киевского Приднепровья : (Морфогенетический анализ) / Н.Е. Барщевский. – Киев : Наукова думка, 1993. – 195с
1114373
  Барщевский Н.Е. Рельеф Киевского Приднестровья : Морфогенетическии анализ / Н.Е. Барщевский. – Киев : Наукова думка, 1993. – 200с.
1114374
   Рельеф Киргизии. – Фрунзе : Илим, 1964. – 145 с.
1114375
  Таваст Э. Рельеф коренных пород Эстонии / Э. Таваст, А. Раукас. – Таллин, 1982. – 194с.
1114376
  Горыня А.А. Рельеф краевой зоны Луны / А.А. Горыня, В.К. Дрофа. – К., 1962. – 164с.
1114377
  Захаров А.С. Рельеф Куйбышевской области / А.С. Захаров. – Куйбышев, 1971. – 86с.
1114378
  Мосолов В.П. Рельеф местности и вопросы земледелия / В.П. Мосолов. – Москва : Сельхозиздат, 1949. – 32с.
1114379
   Рельеф Москвы и Подмосковья. – Москва, 1949. – 196с.
1114380
  Буркар Ж. Рельеф океанов и морей / Ж. Буркар; Ред.В.П.Зенкович. – Сокр. пер. с французского. – Москва, 1953. – 340с.
1114381
  Островский И.М. Рельеф песков западной части Низменных Каракумов / И.М. Островский. – Москва, 1960. – 95с.
1114382
  Белецкая Наталья Петровна Рельеф Петропавловского Пришимья и история его развития в кайнозое : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.04 / Белецкая Наталья Петровна ; МГУ. – Минск, 1974. – 21 с.
1114383
  Коржуев С.С. Рельеф Припятского Полесья / С.С. Коржуев. – Москва, 1960. – 142с.
1114384
  Ступишин А.В. Рельеф Русской равнины: цикл лекций / А.В. Ступишин. – Казань, 1978. – 68с.
1114385
  Абасов М.А. Рельеф Среднеараксинской депрессии смежных гор / М.А. Абасов ; АН АзССР, Ин-т географии. – Баку : ЭЛМ, 1989. – 187 с. : ил. – Библиогр.: с. 178-187
1114386
   Рельеф среды жизни человека (экологическая геоморфология) / Э.А. Лихачева, А Д. Тимофеев, Д.С. Асоян, Н.Е. Барщевский, О.А. [и др.] Борсук; [Лихачева Э.А. и др.] ; отв. ред.: Э.А. Лихачева, Д.А. Тимофеев ; Рос. акад. наук, Ин-т географии [и др.]. – Москва : Медиа-ПРЕСС. – ISBN 5-901004-02-0
[Т. 2]. – 2002. – 639, [1] с. : ил., табл. – В надзаг. также: Гос. прогр. "Глобальные изменения природной среды и климата" М-ва промышленности, науки и технологий РФ. – Библиогр.: с. 611-639
1114387
  Мещеряков Ю.А. Рельеф СССР / Ю.А. Мещеряков. – Москва : Мысль, 1972. – 520с
1114388
  Рослый И.М. Рельеф территории УССР и его геоморфологическая интерпретация на карте обзорного масштаба : геоморфологические исследования и картографирование / И.М. Рослый, Ю.Л. Грубрин // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 79-87. – Бібліогр.: 9 назв
1114389
  Гожик П.Ф. Рельеф шельфа Горного Крыма и Керченского полуострова / П.Ф. Гожик, В.Н. Шелкопляс // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 28-33 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1114390
  Корнилов Б.А. Рельеф юго- восточной окраины Алданского надгорья / Б.А. Корнилов. – Москва : АН СССР, 1962. – 244с.
1114391
  Лилиенберг Д.А. Рельеф южного склона восточной части Большого Кавказа / Д.А. Лилиенберг. – М., 1962. – 244с.
1114392
  Потапов И.И. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Северо-Кавказского экономического района / И.И. Потапов, И.Н. Сафронов. – Ростов-на-Дону, 1985. – 153с.
1114393
  Ендрихинский А.С. Рельеф, кайнозойские отложения и вопросы пололимнологии Витимского плоскогорья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Ендрихинский А.С.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 28л.
1114394
  Хазарадзе Р.Д. Рельеф, континентальные отложения и плейстоценовое оледенение бассейна реки Ингури. : Автореф... Канд.геогр.наук: 693 / Хазарадзе Р.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1114395
   Рельефи четвертичные отложения Станового нагорья. – Москва : Наука, 1981. – 169с.
1114396
  Славицкий Е. Рельефное выпиливание / Е. Славицкий. – Москва, 1961. – 160с.
1114397
  Евсеева Н.С. Рельефообразование в лесоболотной зоне Западно-Сибирской равнины / Н.С. Евсеева, А.А. Земцов. – Томск, 1990. – 240 с.
1114398
  Суходровский В.Л. Рельефообразование в перигляциальных условиях : (на примере Земли Франца-Иосифа) / В.Л. Суходровский. – Москва : Наука, 1967. – 120с.
1114399
  Гряинов П.М. Рельефообразование как элемент самоорганизации литосферы / П.М. Гряинов, Г.Ю. Иванюк, А.О. Калашников // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 9. – С. 1366-1380 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1379-1380. – ISSN 0016-7886
1114400
  Ковалев П.В. Рельефообразующая деятельность пыльных бурь на Крымском полуострове / П.В. Ковалев, Б.П. Дерновой // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 33-39 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1114401
  Бабкина О.и. Рельефообразующая деятельность снега на примере Хибин, Подмосковья и Западного Кавказа : Автореф... канд. геогр.наук: / Бабкина О.и.; Моск. гор. пед. ин-т им Потемкина В.П. – М, 1955. – 16л.
1114402
  Стецюк В. Рельєф земної поверхні та його белігеративні властивості / В. Стецюк, І. Ковальчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Л. Дубіс, Я. Кравчук, П. Горішний [та ін.]. – Львів, 2017. – № 1 (07). – С. 10-25. – ISSN 2519-2620
1114403
  Біленко Д.К. Рельєф і його вплив на сільське господарство. / Д.К. Біленко, Б.Т. Кабаченко. – Київ : Радянська школа, 1962. – 67с.
1114404
   Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 99, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1114405
  Гончаров В.В. Рельєф лівобережжя Сіверського Дінця (у середній течії) як багаторівнева система / В.В. Гончаров, І.М. Рослий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 9-13. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 24)
1114406
  Шийко В.В. Рельєф Миколаївської області і його вплив на розвиток сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 81-89. – Бібліогр.: 17 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
1114407
  Карпенко Н.І. Рельєф морських берегів = Coastc relief : навчальний посібник / Н.І. Карпенко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 307, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. мовою. – Бібліогр.: с. 300-303. – ISBN 978-966-613-687-2
1114408
  Палієнко Е.Т. Рельєф та геологічна будова Канівського Придніпров"я / Е.Т. Палієнко, С.А. Мороз, Ю.А. Куделя. – Київ, 1971. – 96с.
1114409
  Бортник С.Ю. Рельєф та геоморфологічна будова Полтавської морфоструктури центрального типу / С.Ю. Бортник, А.Г. Наказненко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 122-125. – ISSN 0868-6939
1114410
   Рельєф України : навчальний посібник / Вахрушев Б.О. [та ін.] ; за ред. В. Стецюка ; МОНУ. – Київ : Слово, 2010. – 688 с. – ISBN 978-966-194-043-6
1114411
  Кравчук Ярослав Рельєф української частини Мармароського геоморфологічного регіону Східних Карпат / Кравчук Ярослав, Гнатюк Роман, Іваник Мирослав // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 138-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1114412
  Дмітрієв М.І. Рельєф УСРР : (Геоморфологічний нарис) / М.І. Дмітрієв. – Харків : Радянська школа, 1936. – 168с. – Библиогр.: с.161-168
1114413
  Орещенко А.В. Рельєф як головний компонент тривимірних реалістичних картографічних моделей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 305-309


  Розглядається проблема передачі даних про рельєф з цифрових топографічних карт в середовище тривимірних редакторів. Дані експортувались у вигляді горизонталей і як тривимірні об"єкти. ЦМР будувалась в середовищі MaplInfo, ArcInfo, 3DS Max, Bryce i ...
1114414
  Ковальов О.П. Рельєф як організація топографічної поверхні // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 53-59. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1114415
   Рельєф як організація топографічної поверхні / В.П. Палієнко, А.В. Матошко, М.Є. Барщевський, Р.О. Спиця // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 59-63. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1114416
  Бурлаков С.Р. Рельєфи : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ, 1983. – 94 с.
1114417
  Філоненко Ю.М. Рельєфоутворююча діяльність кротів та гризунів на території Українського Полісся / Ю.М. Філоненко, О.Ю. Філоненко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 83-87. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано особливості рельєфоутворюючої діяльності кротів та гризунів на території Українського Полісся. Зокрема, досліджено такі зоогенні форми рельєфу, як кротовини і кротові лабіринти; боброві греблі, хатки, нори та канали; хатки та нори ...
1114418
  Краєв В.Ф. Рельєфоутворюючі процеси та формування лесового покриву України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 21-25. – Бібліогр.: 9 назв
1114419
  Манвелов В. Рельсовая война по-африкански // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 74-79. – ISSN 1812-867Х
1114420
  Амп П. Рельсы / Пьер Амп ; Пер. Р.В. Ивановой, под ред. Ф. Сологуба. – Ленинград : Госиздат, 1925. – 236 с. – (Повести иностранной литературы)
1114421
  Жигулин А.В. Рельсы / А.В. Жигулин. – Москва, 1963. – 103с.
1114422
  Дмитривеский В.А. Рельсы в огне / В.А. Дмитривеский, И.Т. Шишов. – М., 1965. – 151с.
1114423
  Арманд Н.Н. Рельф и последнее оледенение северо-востока Кольского полуострова : Автореф... канд. геогр.наук: / Арманд Н.Н.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1964. – 14л.
1114424
  Мельник В.М. РЕМ-аналіз мікроструктури дерново-підзолистих грунтів : фотограмметрія і дистанційне зондування / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, Ю.А. Мельник // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 29-34 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1114425
  Шостак А.В. РЕМ - фотограмметричне оцінювання мікрорельєфу поверхонь : фотограмметрія і дистанційне зондування // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 30-34 : Табл., мал., карта. – Бібліогр.: 13 назв
1114426
  Григорьев В.И. Рем Викторович Хохлов / В.И. Григорьев. – М., 1981. – 136с.
1114427
  Агошкова Л.С. Рем Николаевич Ермолин / Л.С. Агошкова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1985. – 99 с.
1114428
  Зайцева О.В. Ремарка "фамільярне" у словниках української мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 488-494


  Статтю присвячено питанням, що стосуються використання ремарки "фамільярне" у словниках української мови та статусу фамільярної лексики загалом. Автор розглядає різні підходи до вивчення фамільярної лексики. Зроблено ряд пропозицій щодо маркування ...
1114429
  Науменко Н. Ремарка драматичного твору як об"єкт міждисциплінарного дослідження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 225-235
1114430
  Зайцева О.В. Ремарки "застаріле" та "рідковживане" у словниках української мови другої половини XX - початку XXIст. // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С. 30-37. – Bibliogr.: С. 36-37 ; 16 поз.
1114431
  Головань Владислав Иванович Рематичность грамматического субъекта как способ реализации коммуникативного и семантического содержания высказывания (на материале инвертирования конструкций английского языка XV века) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Головань Владислав Иванович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
1114432
  Головань Владислав Иванович Рематичность грамматического субъекта как способ реализации коммуникативного и семантического содержания высказывания (на материале инвертированных конструкций английского языка XV века) : Дис... канд. филол.наук: / Головань Владислав Иванович; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 161л. – Бібліогр.:л.151
1114433
  Левицький В. Рембо, чи мефісто, чи, зненадцька й розкотисто, - гетьман: про Григорі Чубая в полудень постмодернізму
1114434
  Левицький В"ячеслав Рембо, чи мефісто, чи, зненацька й розкотисто, - гетьман: про Григорія Чубая в полудень Постмодернізму : [рецензія]
1114435
  Рембрандт Харменс ван Рейн Рембрадт / Рембрандт Харменс ван Рейн. – М, 1982. – 16с.
1114436
  Гаман Р. Рембрандт / Р. Гаман. – М, 1924. – 222с.
1114437
  Невежина В.М. Рембрандт / В.М. Невежина. – Ленинград, 1935. – 144с.
1114438
   Рембрандт. – М.-Л, 1936. – 109с.
1114439
  Верцман И.Е. Рембрандт / И.Е. Верцман. – Москва-Ленинград, 1936. – 59с.
1114440
   Рембрандт. – М, 1955. – 8с.
1114441
   Рембрандт. – М, 1956. – 8с.
1114442
   Рембрандт. – М, 1956. – 8с.
1114443
   Рембрандт. – М, 1956. – 8с.
1114444
   Рембрандт. – М, 1956. – 8с.
1114445
  Никитюк О.Д. Рембрандт / О.Д. Никитюк. – Москва, 1956. – с.
1114446
  Лебедев В.А. Рембрандт / В.А. Лебедев. – Москва, 1956. – 26с.
1114447
  Тяжелов В.Н. Рембрандт / В.Н. Тяжелов. – М, 1968. – 35с.
1114448
  Шмитт Г. Рембрандт / Г. Шмитт. – М., 1970. – 618с.
1114449
   Рембрандт. – М, 1970. – 242с.
1114450
  Шмитт Г. Рембрандт / Г. Шмитт. – Изд. 2-е. – М., 1971. – 617с.
1114451
  Рембрандт Харменс ван Рейн Рембрандт / Рембрандт Харменс ван Рейн. – Москва, 1973. – 48с.
1114452
  Андронов С.А. Рембрандт : ( о социальной сущности творчества художника ) / С.А. Андронов. – Москва : Знание, 1978. – 112с.
1114453
  Андронов С.А. Рембрандт / С.А. Андронов. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 136с.
1114454
  Фрис Т. де Рембрандт : Роман / Т. де Фрис. – Киев : Мистецтво, 1985. – 248с.
1114455
   Рембрандт. – М, 1988. – 12с.
1114456
  Невежина В.М. Рембрандт Ван Рейн. / В.М. Невежина. – М.Л., 1937. – 41с.
1114457
  Чистяков А. Рембрандт смеется. / А. Чистяков. – Рига, 1963. – 51с.
1114458
   Рембрандт, его предшественники и поледователи. – Л, 1969. – 60с.
1114459
  Клин Г. Рембрандт, его предшественники и последователи // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 16
1114460
  Голенко Т.С. Рембрандт. / Т.С. Голенко. – М., 1956. – с.
1114461
  Фрис Т.де. Рембрандт. / Т.де. Фрис. – М, 1956. – 311с.
1114462
  Седова Т.А. Рембрант / Т.А. Седова. – М, 1956. – с.
1114463
  Винниченко Т. Рембрант Ван Рейн // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 44-64. – ISSN 1819-6268
1114464
  Фехнер Е.Ю. Рембрант, Возвращение блудного сына / Е.Ю. Фехнер. – Л., 1963. – 24с.
1114465
  Фехнер Е.Ю. Рембрант. Портерт старика в красном / Е.Ю. Фехнер. – Л., 1958. – 14с.
1114466
  Денисенко Надія Ремез - птах року // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 2 (139). – С. 20-21 : Фото
1114467
   Ремезовский И. и М.Сухоруков герои Триполья, 1948
1114468
   Ременсон Олександр Львович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 206. – ISBN 978-617-573-038-6
1114469
  Рославлева Н. Ремесла / Н. Рославлева. – Л., 1931. – 108с.
1114470
  Шишкина Г.В. Ремесленная продукция средневекового Согда / Г.В. Шишкина. – Ташкент, 1986. – 178с.
1114471
  Трубачев Олег Николаевич Ремесленная терминология в славянских языках. (Этимология и опыт групповой реконструкции) : Автореф... доктора филол.наук: / Трубачев Олег Николаевич; АН СССР. Ин-т рус. яз. – М., 1965. – 24л.
1114472
  Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках. (Этимология и опыт групповой рекоснтрукции). / О.Н. Трубачев. – М., 1966. – 416с.
1114473
  Сергеенко М.Е. Ремесленники древнего Рима / М.Е. Сергеенко. – Л., 1968. – 153с.
1114474
  Литвинов М.И. Ремесленно-промысловая терминология в словаре В.И.Даля. : Автореф... Канд.филол.наук: / Литвинов М.И.; Моск.ордена Ленина Гос.ун-т. – Москва, 1955. – 15л.
1114475
  Назаров А.Д. Ремесленное производство в Азебрайджане в 80-90х гг.19 в. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.03 / Назаров А.Д.; АН Груз.ССР.Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1977. – 59л.
1114476
  Гейдаров М.Х. Ремесленное производство в городах Азербайджана в 17 в. / М.Х. Гейдаров. – Баку, 1967. – 200с.
1114477
  Игнатенко А.П. Ремесленное производство в городах Белоруссии в XVII - XVIII вв. / А.П. Игнатенко. – Минск, 1963. – 88с.
1114478
  Лордкипанидзе О.Д. Ремесленное производство и торговля в Мцхета в 1-3 вв. н.э. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лордкипанидзе О.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1957. – 21л.
1114479
  Кронов А. Ремесленное училище / А. Кронов. – М, 1946. – 76с.
1114480
  Кириллова Е.Н. Ремесленные и торговые корпорации в раннее Новое время // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 3. – С. 80-93. – ISSN 0130-3864
1114481
  Савельев В.С. Ремесло / В.С. Савельев. – М., 1979. – 111с.
1114482
  Колдунов С.А. Ремесло героя. / С.А. Колдунов. – М., 1938. – 326с.
1114483
  Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М, 1948. – 786с.
1114484
   Ремесло и мануфактура в России. Финляндии, Прибалтике. – Л, 1975. – 199с.
1114485
  Сванидзе А.А. Ремесло и ремесленники средневековой Швеции / А.А. Сванидзе. – М, 1967. – 380с.
1114486
  Сванидзе А.А. Ремесло и ремесленники средневековой Швеции (XIV-XV вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сванидзе А. А.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1965. – 16л.
1114487
  Маштаков П.И. Ремесло и романтика. Стихи и баллады. / П.И. Маштаков. – Барнаул, 1965. – 79с.
1114488
  Вилков О.Н. Ремесло и торговля Западной Сибири в ХУП веке / О.Н. Вилков. – Москва, 1967. – 324с.
1114489
  Сорочан С.Б. Ремесло медиевиста. Основы научно-исследовательской работы : учеб. пособие / С.Б. Сорочан ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 171, [1] с. : Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-930-6
1114490
  Белов В.И. Ремесло отчуждения / Белов В.И. – Москва, 1988. – 84 с.
1114491
  Брюсов В.Я. Ремесло поэта / В.Я. Брюсов. – М., 1981. – 399с.
1114492
  Диб М. Ремесло ткача / М. Диб. – М., 1959. – 136с.
1114493
   Ремесло эпохи энеолита-бронзы на Украине. – К, 1994. – 200с.
1114494
  Дитькова С.Ю. Ремизов и Достоевский - иррациональный взгляд на природу человека (на материале "Записок из подполья" Ф.М. Достоевского и "Потайной мысли " и "Огненной России" А.М. Ремизова) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 36-41. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
1114495
  Коррадов Т. Ремилитаризация рейнской зоні / Т. Коррадов. – Л., 1936. – 60с.
1114496
  Серафим Реминисценции : проза: новеллы / Серафим, Н В. (Сероклинов // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 103-111. – ISSN 0130-7673
1114497
  Тарасенко О. Реминисценции парсуны в живописных образах модерна и авангарда // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 96-110. – ISBN 966-8914-06-6
1114498
  Кондакова Д.Ю. Реминисценции поэзии серебряного века в Петербургском тексте Геннадия Григорьева // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 219-225


  В статье рассмотрены реминисценции поэзии серебряного века в Петербургском тексте в творчестве современного русского поэта Геннадия Григорьева, Определены структурно-семантические составляющие Петербургского текста в лирике автора, их вариации и ...
1114499
  Гнатюк М. Ремінісценсії з Ф. Шіллера у творчості Ю. Яновського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 92-94. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядаються штрихи естетичного коду, типологічні ознаки творчості Ф.Шіллера та Ю.Яновського в контексті романтизму та неоромантизму.
1114500
  Коч Н.В. Ремінісцентні вияви категорії інтертекстуальності в художньо-публіцистичному творі (на матеріалі роману Л. Костенко "Записки українського самашедшого") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 97-103. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1114501
  Бутмирчук І.В. Ремінісценції "Псалтиря" в "Алфавіті духовному" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 70-73. – (Б-ка Ін-ту філології)
1114502
  Вітченко Д.М. Ремінісценції будинку Г.П. Галагана в с. Лебединцях в архітектурних проектах В.Г. Кричевського // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 60. – С. 27-34. – ISSN 2076-815X
1114503
  Приліпко І. Ремінісценції та алюзії у творах Валерія Шевчука
1114504
  Мельник О. Ремінні пряжки українських військових формувань періоду національно-визвольної боротьби 1914-1956 рр. / О. Мельник, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 21-27. – ISSN 1811-542X
1114505
  Коваленко О.В. Ремісники міста Лубен за ревізією 1740 року // Старожитності Посулля : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 172-177. – ISBN 978-966-8999-84-0
1114506
  Ситняківська С. Реміснича освіта в Україні (друга половина Х1Х - початок ХХ століття): історіографія питання // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 81-87
1114507
  Франко І.Я. Ремісничі оповідання : Добрий заробок. Домашній промисл. Слимак / І.Я. Франко. – Харків; Дніпропетровськ : ДВУ, 1930. – 55с. – (Масова худ.б-ка)
1114508
  Коваленко О. Ремісничі цехи м. Полтави XVIII ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 130-135
1114509
  Щербина С.В. Ремісничі цехи на території Ніжинського полку у ХVІІ–ХVІІІ ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 119-123. – ISSN 2218-4805
1114510
  Пінчук Т. Реміфологізація "вічних образів": шляхи та методи (за творами В. Сосюри) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 314-324. – ISBN 966-7773-70-1
1114511
  Дубинина М.Н. Ремнецы (Cestoda: Ligulidae) фауны СССР : Автореф... доктора биол.наук: / Дубинина М.Н.; АН СССР. Зоол. ин-т. – Л., 1965. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1114512
  Дубинина Н М. Ремнецы Cestoda : Ligulidae фауны СССР / Н М. Дубинина, . – М.Л., 1966. – 262с.
1114513
  Ковальов О.А. Ремоделювання сонних артерій у жінок з артеріальною гіпертензією та його зв"язок із додатковими факторами ризику / О.А. Ковальов, І.М. Зубко // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (50). – С. 64-70. – ISSN 2224-1485
1114514
  Баталин Б.С. Ремонт -- дело хлопотное / Б.С. Баталин. – Пермь, 1990. – 272с.
1114515
   Ремонт авиационной техники : (теория и практика). – Кручинский Г.А. – Москва : Машиностроение
Кн. 1 : Качество и эффективность, организация и управление, планирование и экономика ремонта авиационной техники / Кручинский Г.А., Галкин В.Я., Запорожец В.В. [и др.]. – 1980. – 224 с. – Библиогр.: с. 217-218
1114516
  Миранцев Г.Я. Ремонт автоматических приборов и регуляторов / Г.Я. Миранцев. – Москва : Энергия, 1968. – 160 с.
1114517
  Миранцев Г.Я. Ремонт автоматических приборов и регуляторов / Г.Я. Миранцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 225 с.
1114518
  Имбрицкий М.И. Ремонт арматуры мощных энергетических блоков / Имбрицкий М.И. – Москва : Энергия, 1978. – 232 с. – Библиогр.: с. 229-230 (23 назв.)
1114519
  Шлейснер Р.Р. Ремонт бытовых магнитофонов / Р.Р. Шлейснер. – Москва : Легкая индустрия, 1965. – 163 с.
1114520
  Бровкин Б.А. Ремонт вспомагательного оборудования турбин / Б.А. Бровкин, А.М. Балашов. – М., 1982. – 96с.
1114521
  Лачинов Н.В. Ремонт вспомогательного оборудования котельных цехов тепловых электростанций / Н.В. Лачинов. – М.-Л, 1964. – 256с.
1114522
  Бровкин Б.А. Ремонт вспомогательного оборудования турбин / Б.А. Бровкин, А.М. Балашов. – Москва, 1982. – 96 с.
1114523
  Маршак Е.Л. Ремонт всыпных обмоток асинхронных двигателей / Е.Л. Маршак. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1975. – 88 с.
1114524
  Тихонов Н.В. Ремонт геологоразведочного оборудования / Н.В. Тихонов, М Затуловский, Н.И. Алексеева. – Москва : Недра, 1973. – 208 с.
1114525
  Тихонов Николай Васильевич Ремонт геологоразведочного оборудования / Тихонов Николай Васильевич. – Москва : Недра, 1973. – 207с.
1114526
  Агеев Ю.Н. Ремонт гидрогенераторов / Ю.Н. Агеев, Н.Н. Богданов. – Ленинград : Энергоиздат, 1982. – 198 с.
1114527
  Мірошниченко І.Г. Ремонт електронного обладнання з фізики / І.Г. Мірошниченко. – Київ, 1988. – 108 с.
1114528
  Барановский М.И. Ремонт жилища = Справочник домашнего мастера / М.И. Барановский. – Киев : Будивэльнык, 1990. – 285с.
1114529
  Пресс Б. Ремонт и модернизация ПК : Библия пользователя / Б. Пресс. – Киев : Диалектика, 1997. – 672с. – Парал. тит. англ. – ISBN 966-506-069-4
1114530
  Пресс Б. Ремонт и модернизация ПК.Библия пользователя. / Б. Пресс, М. Пресс. – 3-е изд. – Москва : Диалектика, 2000. – 1120с. – ISBN 5-8459-0100-6
1114531
  Прудиус Б.В. Ремонт и монтаж оборудования / Б.В. Прудиус. – М., 1987. – 104с.
1114532
  Фарамазов С.А. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих заводов. / С.А. Фарамазов. – 3-е изд. – М, 1988. – 304с.
1114533
  Кираковский Н.Ф. Ремонт и монтаж стационарных двигателей внутреннего сгорания. / Н.Ф. Кираковский. – 2-е изд., доп. – К.М., 1953. – 487с.
1114534
  Булыч В.И. Ремонт и настройка унифицированных цветных телевизоров / В.И. Булыч, А.П. Фоменков, К.В. Зимин. – Москва, 1979. – 232 с.
1114535
  Булыч В.И. Ремонт и настройка унифицированных цветных телевизоров / В.И. Булыч, А.П. Фоменков, К.В. Зимин. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 232 с.
1114536
   Ремонт и настройка цветных телевизоров. – Киев : Техніка, 1982. – 136 с.
1114537
  Паньков С.А. Ремонт и настройка электронных приборов ядерной физики. / С.А. Паньков. – М., 1972. – 177с.
1114538
  Полибин В.В. Ремонт и обслуживание радиотелевизионной аппаратуры / В.В. Полибин. – Москва : Высшая школа, 1991. – 304 с.
1114539
  Борозняк И.Г. Ремонт и поверка первичных контрольно-измерительных приборов / И.Г. Борозняк, П.И. Юров. – М., 1988. – 240с.
1114540
  Загородских Б.П. Ремонт и регулирование топливной аппаратуры автотракторных и комбайновых двигателей / Б.П. Загородских, В.В. Хатько. – М., 1986. – 142с.
1114541
   Ремонт и регулировка цветных телевизоров блочно-модульной конструкции / С.А. Ельяшкевич, А.Ф. Мосолов, А.Е. Пескин, Д.Я. Филлер; Ельяшкевич С.А. – Москва : ДОСААФ СССР, 1985. – 126 с.
1114542
  Логутенков Г.Д. Ремонт и содержание аппарата ЮЗА / Г.Д. Логутенков. – Москва : Связьтехиздат, 1933. – 132 с.
1114543
  Стус Д. Ремонт і реставрація [музею] Тараса Шевченка? / Спілкувався Михайло Сидоржевький // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 6-7


  Розмова з директором Національного музею Тараса Шевченка Дмитром Стусом
1114544
  Малєй Віктор Ремонт італійських машин за гроші українських туристів : перевірено на собі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 58-59 : Фото
1114545
  Самойлович В.В. Ремонт квартири. / В.В. Самойлович. – К, 1992. – 135с.
1114546
  Перерва В.И. Ремонт квартиры / В.И. Перерва. – Волгоград, 1988. – 160с.
1114547
  Шепелев А.М. Ремонт квартиры своими силами / А.М. Шепелев. – М, 1987. – 416с.
1114548
  Шепелев А.М. Ремонт квартиры своими силами / А.М. Шепелев. – Казань, 1990. – 415с.
1114549
  Заворотов В.А. Ремонт квартиры. / В.А. Заворотов. – М., 1989. – 32с.
1114550
  Барбанель С.Р. Ремонт кинопроекционной аппаратуры / С.Р. Барбанель. – М, 1955. – 268с.
1114551
  Яковлев М.Ф. Ремонт киносъемочной аппаратуры / М.Ф. Яковлев. – М, 1967. – 160с.
1114552
   Ремонт книг и проведение санитарного дня в районных и сельских библиотеках. – М., 1960. – 16с.
1114553
  Горбунов Б.И. Ремонт контрольно-измерительной техники / Б.И. Горбунов, В.А. Кабариха, Э.М. Медведев. – Минск, 1977. – 350 с.
1114554
  Новиков Б.Б. и др. Ремонт корпусо-паровых турбин. / Б.Б. и др. Новиков. – М., 1977. – 72с.
1114555
   Ремонт летательных аппаратов : [учебник для вузов гражд. авиации]. – Москва : Транспорт, 1977. – 421 с. – Библиогр.: с. 409-411
1114556
   Ремонт летательных аппаратов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 422с.
1114557
  Даниленко Б.П. Ремонт магнитофонов : справочное пособие / Б.П. Даниленко, И.И. Манкевич. – Минск : Беларусь, 1989. – 463 с.
1114558
   Ремонт машин. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 1976. – 448с.
1114559
   Ремонт машин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 446с.
1114560
   Ремонт мониторов. – Москва : Радиотон. – ISBN 5-87789-004-2
Ч.2 : Типичные неисправности. – 2000. – 320с.
1114561
  Иноземцев Е.К. Ремонт мощных электродвигателей / Е.К. Иноземцев. – Москва, 1985. – 112 с.
1114562
  Иноземцев Е.К. Ремонт мощных электродвигателей блочных электростанций / Е.К. Иноземцев. – Москва, 1975. – 104 с.
1114563
  Курчаткин В.В. Ремонт облицовки и оперения тракторов и автомобилей / В.В. Курчаткин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1982. – 200с.
1114564
  Курчаткин В.В. Ремонт облицовки тракторов и автомобилей / В.В. Курчаткин. – М, 1976. – 184с.
1114565
  Логачев И.С. Ремонт обмоток машин постоянного тока / И.С. Логачев, Г.Г. Родин. – Москва, 1968. – 129 с.
1114566
   Ремонт оборудования киноустановок. – Л., 1967. – 172с.
1114567
  Кижнер А.Х. Ремонт пароводяной арматуры энергетических блоков / А.Х. Кижнер. – М., 1976. – 88с.
1114568
  Молочек В.А. Ремонт паровых турбин / В.А. Молочек. – Изд. 3-е, полносью перераб. – М., 1968. – 376с.
1114569
  Семиков Ф.П. Ремонт паровых турбин. / Ф.П. Семиков, И Ушаков. – К., 1978. – 248с.
1114570
  Энгель-Крон Ремонт паровых турбин. / Энгель-Крон. – М., 1981. – 240с.
1114571
  Жилин В.Н. Ремонт парогенераторов / В.Н. Жилин, В.М. Семенов. – М, 1976. – 352с.
1114572
  Эльяш М.Л. Ремонт пластмассовых трубопроводов / М.Л. Эльяш. – М, 1991. – 160с.
1114573
  Мочалов И.И. Ремонт почвообрабатывающих машин / И.И. Мочалов. – М, 1986. – 144с.
1114574
  Шевченко Оксана Ремонт провалу // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 88-89. – ISSN 0130-5212
1114575
   Ремонт промысловой геофизической аппаратуры. – М., 1976. – 360с.
1114576
  Моисеев В.Н. Ремонт промысловой геофизической аппаратуры : Учебное пособие для рабочих на производстве / В.Н. Моисеев, А.Я. Апанин, С.П. Бабарыкин. – Москва : Недра, 1990. – 246с.
1114577
  Савостьянов М.Н. Ремонт радиоаппаратуры / М.Н. Савостьянов. – Москва, 1951. – 156 с.
1114578
  Чаплинский А.Б. Ремонт радиоприемников / А.Б. Чаплинский. – Киев-Львов : Гостехиздат Украины, 1948. – 111 с.
1114579
  Чаплинский А.Б. Ремонт радиоприемников / А.Б. Чаплинский. – 2-е изд. – Киев-Львов : Гостехиздат Украины, 1949. – 137 с.
1114580
  Ломанович В.А. Ремонт радиоприемников / В.А. Ломанович, А.Г. Соболевский. – Москва, 1969. – 400 с.
1114581
  Арутюнов К.Г. Ремонт радиотехнических средств / К.Г. Арутюнов. – Москва, 1956. – 471с.
1114582
  Марголін Г.Г. Ремонт радіоприймачів / Г.Г. Марголін. – Київ, 1959. – 174 с.
1114583
  Самойлов Г.П. Ремонт развертывающих устройств телевизоров / Г.П. Самойлов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 104 с.
1114584
  Южный Ю.Э. Ремонт сердечников электрических машин / Ю.Э. Южный. – Москва : Энергия, 1976. – 81 с.
1114585
  Фельдман Р.В. Ремонт телевизоров / Р.В. Фельдман, В.В. Орехов. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Легкая индустрия, 1965. – 244 с.
1114586
  Краснов В.И. Ремонт теплообмена / В.И. Краснов, М.З. Максименко. – М., 1990. – 104с.
1114587
   Ремонт торфяных машин. Выпуск ХХІ.. – М.-Л.
2. – 1955. – 88с.
1114588
  Малахов В.С. и др. Ремонт тракторов Т-150 и Т-150К / В.С. и др. Малахов. – М., 1982. – 220с.
1114589
  Пястолов А.А. Ремонт трансформаторов І и ІІ габаритов / А.А. Пястолов, И.М. Райхлин. – Москва : Энергия, 1977. – 121 с.
1114590
  Яковлев М.Ф. Ремонт фотоаппаратов / М.Ф. Яковлев. – Москва, 1962. – 192с.
1114591
  Гедзберг Ю.М. Ремонт цветных переносных телевизоров / Ю.М. Гедзберг. – Москва : Радио и связь, 1990. – 191 с.
1114592
  Скотин В.А. Ремонт цветных телевизоров / В.А. Скотин. – Москва : Радио и связь, 1989. – 208 с.
1114593
  Пинкин А.М. Ремонт часов / А.М. Пинкин. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 180с.
1114594
  Трояновский В.В. Ремонт часов. / В.В. Трояновский. – М., 1961. – 296с.
1114595
  Гедзберг Ю.М. Ремонт черно-белых переносных телевизоров / Ю.М. Гедзберг. – М, 1992. – 150с.
1114596
  Савкив С.В. Ремонт шипованных экранов парогенераторов. / С.В. Савкив. – М., 1978. – 104с.
1114597
  Коварский Е.М. Ремонт электрических машин / Е.М. Коварский. – Москва-Ленинград, 1962. – 288 с.
1114598
  Васильев И.В. Ремонт электрических машин постоянного и переменного тока / И.В. Васильев. – Москва-Ленинград : Государственное объединенное научно-техническое издательство, 1938. – 136 с.
1114599
  Мандрыкин С.А. Ремонт электродвигателей / С.А. Мандрыкин. – Москва-Ленинград, 1965. – 97 с.
1114600
  Соколов Р.И. Ремонт электродвигателей атомных электростанций / Р.И. Соколов. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 103 с.
1114601
  Родионов И.В. Ремонт электродвигателей высокого наряжения / И.В. Родионов. – Москва : Энергия, 1975. – 96 с.
1114602
  Михайлов П.А. Ремонт электроизмерительных приборов / П.А. Михайлов, В.И. Нестеров. – Москва-Ленинград, 1953. – 224с.
1114603
  Михайлов П.А. Ремонт электроизмерительных приборов / П.А. Михайлов. – М.-Л., 1964. – 414с.
1114604
  Шабалин С.А. Ремонт электроизмерительных приборов : Справочная книга метролога / С.А. Шабалин. – Москва : Стандарты, 1989. – 296с. – ISBN 5-7050-0035-9
1114605
  Эстеркин М.С. Ремонт электронных измерительных устройств / М.С. Эстеркин. – Москва : Энергия, 1972. – 239 с.
1114606
  Подкуйко С.И. Ремонт электрообрудования и электроакустической аппаратуры киноустановок / С.И. Подкуйко, И.К. Качурин. – Москва, 1965. – 266 с.
1114607
  Агапов А.П. Ремонт, наладка и испытания систем регулирования паровых турбин / А.П. Агапов. – Москва, 1976. – 120с.
1114608
  Лиховид І. Ремонт. Критика громади. Дежавю? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11 червня (№ 100). – С. 11


  Митці вимагають перевірити техніку безпеки та зміст експозиції у Національному музеї Тараса Шевченка.
1114609
  Волкова Т.И. Ремонтантная земляника / Т.И. Волкова; Цицин Н.В. – Москва : Наука, 1966. – 94с.
1114610
  Крупина М.Г. Ремонтантная землянка / М.Г. Крупина. – М, 1957. – 40с.
1114611
  Исаров Г.З. Ремонтируйте сами / Г.З. Исаров. – Москва, 1992. – 84 с.
1114612
  Ламтев Н.Н. Ремонтно-зарядные аккумуляторные станции / Н.Н. Ламтев. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство оборонной промышленности, 1939. – 264 с.
1114613
  Ламтев Н.Н. Ремонтно-зарядные аккумуляторные станции и их обслуживание / Н.Н. Ламтев. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство, 1937. – 256 с.
1114614
  Гуревич Д.Ф. Ремонтные мастерские совхозов и колхозов : справочная книга / Д.Ф. Гуревич, А.А. Цырин. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1980. – 237 с.
1114615
  Мадолев Г.Т. Ремсистите от героична Белица : историко-мемоарен очерк / Г.Т. Мадолев. – София : Народна младеж, 1962. – 156, [4] с.
1114616
  Румянцев Ю.В. Ренальная микрососудистая дисфункция в гипертензивном поражении почек и прогрессировании гломерулосклероза / Ю.В. Румянцев, В.В. Бабушкин // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 3 (05). – С. 75-89


  Хроническая болезнь почек (ХБП) - это мощный независимый прогностический фактор негативного прогноза у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с артериальной гипертензией (АГ).
1114617
  Решетник М.Д. Ренан (Renan) Жозеф Ернест // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 636-637. – ISBN 966-316-069-1
1114618
  Варлаам Ренан и его "Жизнь Иисуса" : Излож. содерж. и крит. разбор при свете еванг. учения : Попул.-науч. исслед. / Архимандрит Варлаам, ректор Полтавск. духов. семинарии. – 3-е ид. доп. – Полтава : [Гл. скл. изд. у авт.], 1908. – 220 с. – (Круг знания : История)
1114619
   Ренан Эрнест: Европейские писатели и мыслители. – СПб., 1886. – 279с.
1114620
  Берджер Д. Ренато Гуттузо / Д. Берджер. – М, 1962. – 76с.
1114621
  Громадська Л. Ренатові Польовому - 90! // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Листопад (число 11). – С. 2


  Польовий Ренат — український письменник і краєзнавець, інженер-винахідник, колишній політв"язень, член Української Гельсінкської спілки (1988). дослідник Кубанської України, меценат. Брат українського художника і графіка Василя Польового.
1114622
  Ефремкин А. Ренгеновский лазер: из-под земли на рабочий стол = Вести из институтов // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1114623
  Лабковский Я.М. Ренгтенографическое исследование структуры жидких эфира и бензола в широком температурном интервале : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040 / Лабковский Я.М.; Днепрпетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1970. – 18л.
1114624
  Позняк С. Рендзини (rendzic leptosols) Подільських Товтр / С. Позняк, В. Гарбар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 22-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1114625
  Оверченко О.В. Рендзины лесостепи северной Молдовы / О.В. Оверченко, А.Ф. Урсу, И.В. Марков // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 69-78 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1114626
  Шатобриан Р. Рене / Шатобриан Р. – Москва : ЖГО, 1932. – 144 с.
1114627
   Рене Давид - видатний фахівець у галузі досліджень правових систем світу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 508-510. – ISSN 0132-1331
1114628
  Матвиевская Г.П. Рене Декарт / Г.П. Матвиевская. – Москва : Наука, 1976. – 271с.
1114629
  Матвиевская Г.П. Рене Декарт / Г.П. Матвиевская. – М., 1987. – 79с.
1114630
  Огородник І.В. Рене Декарт // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1114631
  Тадєєв В. Рене Декарт: Від геометрії до філософії (До 400-річчя з дня народження великого філософа і математика) // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 90-98. – ISSN 1029-4171
1114632
  Ливанова М. Рене Декарт: следовательно существую // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 62-80. – ISSN 1819-6268
1114633
  Пигалев А.И. Рене Жирар и Мартин Хайдеггер : о смысле "преодоления метафизики". // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.152-168. – ISSN 0042-8744
1114634
  Шаскольская М.П. Рене Жюст Гаюи (1743-1822) / М.П. Шаскольская, И.И. Шафрановский. – Москва : Наука, 1981. – 153с.
1114635
   Рене Кассен - видатний діяч XX століття у захисті прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 248-249. – ISSN 0132-1331
1114636
  Турицын В.Н. Рене Клеман / В.Н. Турицын. – М., 1978. – 199с.
1114637
  Оттен Н. Рене Клер / Н. Оттен. – М.-Л., 1937. – 147с.
1114638
  Брагинский А.В. Рене Клер / А.В. Брагинский. – М., 1963. – 151с.
1114639
  Божович В.И. Рене Клер. / В.И. Божович. – М., 1985. – 241с.
1114640
  Филичева Н.В. Рене Лалик - от Ар Нуво к Ар Деко // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 25-31. – ISSN 2073-9702


  Анализируется творчество одного из ведущих французских мастеров декоративно-прикладного искусства конца XIX - середины XX в. - ювелира-новатора Рене Лалика. Рассматриваются работы художника в стиле Ар Нуво и трансформация стилистики Р. Лалика в ...
1114641
   Рене Магритт // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 14-28.
1114642
  Фалалеев П.И. Рене Массигли и его роль во Французском комитете национального освобождения (1943-1944 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 207-220. – ISSN 0130-3864


  Статья посвящена деятельности Р. Массигли на посту комиссара по международным делам ФКНО, противоречиям в руководстве Комитета между его сопредседателями - де Голлем и генералом Жиро, а также отношениям комитета с правительствами США и Великобритании.
1114643
  Хинтикка Я. Рене мыслит, следовательно Картезий существует // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 115-124. – ISSN 0042-8744
1114644
  Иванова К Е. Рене Саржер / К Е. Иванова. – Москва, 1971. – 127 с.
1114645
  Упит А.М. Ренегаты : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. М.Заламан и Ю.Резника. – Москва : Художественная литература, 1965. – 327 с.
1114646
  Бур"ян О. Ренесанс / О. Бур"ян, Ю. Андрущенко // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 1. – С. 132-137. – ISSN 0130-321Х


  Історія виникнення та характерні риси
1114647
  Черевченко Т. Ренесанс "Софіївки". Члену - кореспонденту НАН України Івану Косенку - 70! / Т. Черевченко, П. Мороз // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 45-49. – ISSN 0372-6436
1114648
  Федорченко Володимир Миколайович Ренесанс бернштейніанства в сучасній соціал-демократії (причини, сутність, еволюція) : Дис...канд.політ.наук:23.00.01 / Федорченко Володимир Миколайович; Київськ.нац.ун-тет технолог.і дизайну. – Київ, 2001. – 172л. – Бібліогр.:л.160-172
1114649
  Федорченко Володимир Миколайович Ренесанс бернштейніанства в сучасній соціал-демократії (причини, сутність, еволюція) : Автореф. дис. ... канд. політичн. наук:23.00.01 / Федорченко В.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1114650
  Прокопенко М. Ренесанс в Оленівці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 16-17


  Як на Київщині відновлюють спадщину славетної колекціонерки і меценатки Варвари Ханенко.
1114651
  Капельгородська Н. Ренесанс вітчизняного кіно : Нотатки сучасниці / Нона Капельгородська;. – Київ : АВДІ, 2002. – 168с. – ISBN 966-7785-02-5
1114652
  Баранов В. Ренесанс генія : до 200-річчя Т. Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 10). – С. 5
1114653
  Саліхова О.Б. Ренесанс державної інтервенції у промисловий розвиток: останні світові тенденції та уроки для України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 9 (646). – С. 19-38. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1114654
  Гальчинський А. Ренесанс методологічного індивідуалізму // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-21. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1114655
  Уварова Ганна Ренесанс науки, довкілля, мистецтва // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 3-9 : табл., рис
1114656
  Хоменко А.І. Ренесанс радіомистецтва й сучасна журналістська освіта // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 32-36


  Статтю присвячено проблемам національного радіомистецтва. Зокрема, досліджено його вплив на журналістську освіту
1114657
  Мельникова О.О. Ренесанс середньовіччя? Роздуми про міфотворчість у сучасній історичній науці // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 17-27. – ISSN 0130-5247
1114658
  Брауэр Кеннет Ренесанс среди льдов : они возвращаются / Брауэр Кеннет, Никлен Пол // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 120-137 : Фото
1114659
  Лейтес А. Ренесанс української літератури / А. Лейтес. – Х., 1925. – 32с.
1114660
  Астаф"єв О. Ренесансна література україно-польського пограниччя: перші гуманісти // Біблія і Культура : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т лінгвістики ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; редкол.: Нямцу А., Гундорова Т., Сулима М. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 17. – С. 150-166. – ISSN 2227-3956
1114661
  Філоненко О. Ренесансна магія і літературні маги (Фауст versus Просперо) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 216-223. – ISSN 2307-2261


  Просперо - вигаданий персонаж і головний герой п"єси Вільяма Шекспіра "Буря".
1114662
  Щербина М. Ренесансна модель західноєвропейської пасторалі у світлі наукових досліджень: історичний ракурс проблеми // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 292-297. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1114663
  Щелкунова О. Ренесансна модель особистості в українській літературі XIV-XVI століть // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена дослідженню ренесансної моделі особистості в українській літературі XIV-XVI століть. Проаналізовано вибрані поезії митців, на основі чого виокремлено типові характеристики людини епохи українського Відродження. Система цінностей ...
1114664
  Білінська О. Ренесансне вікно Львова: особливості та походження ордерних форм // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 3 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 59-73. – ISSN 1728-6875
1114665
  Бунчикова О.О. Ренесансне художньо-естетичне осмислення ідеї державності у творчості С. Оріховського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 53-59
1114666
  Михайлова І.І. Ренесансний антропологізм Марсіліо Фічино // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 219-223. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена антропології Марсіліо Фічино. В статті аналізуються особливості його вчення про безсмертя людської душі, споглядальне життя та любов.
1114667
  Дроздовський Д. Ренесансний вимір "humanus": людина, мораль, держава = Нікколо Макіавеллі і Станіслав Оріховський // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 12 (681), грудень. – С. 41-44. – ISSN 0130-5263
1114668
  Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні : Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початку XVII століття / В. Литвинов. – 2-е вид. – Київ : Основи, 2000. – 472с. – ISBN 966-500-525-1
1114669
  Дуфенюк О.М. Ренесансний контекст праворозуміння С. Оріховського: інтердисциплінарне дослідження // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 275-286. – (Юридична ; Вип. 2)
1114670
  Філоненко О.Г. Ренесансний магічний проект в англійській драматургії (на прикладі п"єс Крістофера Марло "Трагічна історія доктора Фауста", Вільяма Шекспіра "Буря" та Бена Джонсона "Алхімік") // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 117-123. – ISSN 978-966-551-401-5
1114671
  Щелкунова О. Ренесансний поет Юрій Дрогобич і романтик Тарас Шевченко // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 347-352
1114672
  Ващук Л.В. Ренесансний правитель:образ Франциска і Валуа за його ордонансами та свідченнями сучасників : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ващук Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 213 арк. – Додатки: арк. 204-213. – Бібліогр.: арк. 175-203
1114673
  Ващук Л.В. Ренесансний правитель:образ Франциска і Валуа за його ордонансами та свідченнями сучасників : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ващук Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1114674
  Д"яченко І.М. Ренесансний світогляд: гуманістична традиція в українському суспільстві 16-17 ст. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.03 / Д"яченко І.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 17л.
1114675
  Д"яченко Інна Миколаївна Ренесансний світогляд: гуманістична традиція в українському суспільстві XVI-XVII ст. : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.03 / Д"яченко Інна Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 172л. – Бібліогр.:л.152-172
1114676
  Щелкунова О. Ренесансні ідеї у творчості Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 369-375


  Стаття присвячена дослідженню ренесансних ідей у творчості Т. Шевченка-романтика. Розглянуто основні риси епохи Відродження, що були розвинені поетом. Зауважено на синкретизмі світогляду та градуальності постаті поета, домінуванні у його творчості ...
1114677
   Ренесансні студії. – Запоріжжя : РВП "Видавець". – ISBN 966-565-017-3
Вип. 1. – 1997
1114678
   Ренесансні студії. – Запоріжжя : РВП "Видавець". – ISBN 966-599-063-2
Вип. 2. – 1998
1114679
   Ренесансні студії. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-063-2
Вип. 2. – 1998. – 132с.
1114680
   Ренесансні студії. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-120-5
Вип. 7. – 2001. – резюме рос., англ. мовами
1114681
   Ренесансні студії. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-196-5
Вип. 8. – 2002
1114682
   Ренесансні студії. – Запоріжжя
Вип. 9. – 2003
1114683
   Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
Вип. 14/15. – 2010. – 334 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1114684
  Басенко Р. Ренесансні та християнсько-гуманістичні засади формування духовно-педагогічної ідентичності Ігнатія Лойоли: есенційні модуси релігійно-педагогічної експлікації // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 476-487
1114685
  Шестаков В.П. Ренессанс - рассвет или закат Европы? // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 158-170. – ISSN 0042-8744
1114686
  Шентан Ф. Ренессанс / Ф. Шентан, Коппель-Эльфельд. – К. – 128с.
1114687
  Патер В. Ренессанс / В. Патер. – Москва. – 194с.
1114688
   Ренессанс : сучасна література, критика: международный литературно-художественный журнал Киевского молодежного центра "Поэзия". – Київ
№ 12. – 1995
1114689
   Ренессанс : сучасна література, критика: международный литературно-художественный журнал Киевского молодежного центра "Поэзия". – Київ
№ 13. – 1995
1114690
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 14. – 1996
1114691
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 15. – 1996
1114692
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 16. – 1997
1114693
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 17. – 1997
1114694
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 18. – 1997
1114695
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 1. – 1999
1114696
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 2. – 1999
1114697
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 3. – 1999
1114698
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ
№ 4. – 1999
1114699
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ, 1992-
№ 1. – 2000
1114700
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ, 1992-
№ 2. – 2000
1114701
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ, 1992-
№ 3. – 2000
1114702
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Київ, 1992-
№ 4. – 2000
1114703
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 1. – 2001
1114704
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 2. – 2001
1114705
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 3. – 2001
1114706
   Ренессанс : сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 4. – 2001
1114707
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 1. – 2002
1114708
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 2. – 2002
1114709
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 3. – 2002
1114710
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 4. – 2002
1114711
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 1. – 2003
1114712
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 2. – 2003
1114713
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 3. – 2003
1114714
   Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 1992-
№ 4. – 2003
1114715
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1. – 2004
1114716
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2. – 2004
1114717
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3. – 2004
1114718
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4. – 2004
1114719
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1. – 2005
1114720
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2. – 2005
1114721
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3. – 2005
1114722
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4. – 2005
1114723
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1. – 2006
1114724
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2. – 2006
1114725
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3. – 2006
1114726
   Ренессанс : Международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4. – 2006
1114727
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1. – 2007
1114728
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2. – 2007
1114729
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3. – 2007
1114730
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4. – 2007
1114731
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1. – 2008
1114732
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2. – 2008
1114733
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3. – 2008
1114734
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (62). – 2008
1114735
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1 (63). – 2009
1114736
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (64). – 2009
1114737
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3 (65). – 2009
1114738
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (66). – 2009
1114739
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1 (67). – 2010
1114740
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (68). – 2010
1114741
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3 (69). – 2010
1114742
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (70). – 2010
1114743
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (72). – 2011
1114744
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3 (73). – 2011
1114745
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (74). – 2011
1114746
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1 (75). – 2012
1114747
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (76). – 2012
1114748
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3 (77). – 2012
1114749
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (78). – 2012
1114750
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 1 (79). – 2013
1114751
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (80). – 2013
1114752
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 3 (81). – 2013
1114753
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (82). – 2013
1114754
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 2 (83). – 2014
1114755
   Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
№ 4 (85). – 2014
1114756
  Воропаев В. Ренессанс британской архитектуры // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 8. – С. 16-40.
1114757
  Венедиктов А.И. Ренессанс в Римини / А.И. Венедиктов. – Москва, 1970. – 131с.
1114758
  Кирквуд К.П. Ренессанс в Японии / К.П. Кирквуд. – М., 1988. – 303с.
1114759
  Кирквуд К. Ренессанс в Японии: Очерк ранней истории / К. Кирквуд. – Москва : Наука, 1988. – 303с.
1114760
  Салихова Е.Б. Ренессанс государственной интервенции в промышленное развитие: последние мировые тенденции и уроки для Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 9 (638). – C. 19-38. – ISSN 0131-7741
1114761
  Гаджиев А.А. Ренессанс и поэзия Низами Гянджеви / А.А. Гаджиев. – Баку, 1980. – 205 с.
1114762
  Плюта Е.О. Ренессанс как попытка возрождения идей Аристотеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 75-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1114763
  Мельникова Елена Ренессанс средневековья? Размышления о мифотворчестве в современной исторической науке // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5. – С. 55-57. – ISSN 0235-7089
1114764
  Ревуненкова Н.В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации / Н.В. Ревуненкова. – М., 1988. – 206с.
1114765
  Кудрявцев О.Ф. Ренессансный гуманизм и "Утопия". / О.Ф. Кудрявцев. – М, 1991. – 287с.
1114766
  Кронман Е Рений / Е Кронман. – М, 1932. – 86с.
1114767
  Друце И. Рений / И. Друце. – М, 1951. – 116с.
1114768
  Лебедев К.Б. Рений / К.Б. Лебедев. – М., 1960. – 101с.
1114769
   Рений : труды ІІ Всесоюзного совещания по проблеме рения 19-21 ноября 1962 г. – Москва : Наука, 1964. – 259с.
1114770
   Рений в новой технике. – М., 1970. – 204с.
1114771
  Ряшенцева М.А. Рений и его соединения в гетерогенном катализе / М.А. Ряшенцева, Х.М. Миначев. – М, 1983. – 247с.
1114772
  Овчинников К.В. Рений и технеций / К.В. Овчинников. – Л., 1982. – 270с.
1114773
  Джаффи Р.И. Рений и тугоплавкие металлы платиновой группы. / Р.И. Джаффи. – М., 1963. – 116с.
1114774
   Рений. Труды Всесоюзного совещания по проблеме рения 26-27 мая 1958 г.. – М., 1961. – 279с.
1114775
   Рений: Химия, технология, анализ: Труды ІУ Всесоюзного совещ. по проблеме рения. – М., 1976. – 202с.
1114776
  Китайгородский А. Реникса / А. Китайгородский. – М, 1967. – 240с.
1114777
  Китайгородский А.И. Реникса / А.И. Китайгородский. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 191с. – ((Записки инженера))
1114778
   Ренненкампф Микола Карлович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 132-139. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1114779
  Гриценко І.С. Ренненкампф Микола Карлович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 100. – ISBN 978-966-06-0557-2
1114780
  Короткий В. Ренненкампф Микола Карлович (1832- ) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 437-438. – ISBN 5-7707-1062-4
1114781
  Павельчук І.А. Реновації постімпресіонізму в українському мистецтві другої половини XX ст. (еволюція живопису А. Коцки) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 184-189


  Коцка Андрій Андрійович (1911-1987) - український живописець, працював у різних жанрах. Народний художник УРСР з 1982 р. Твори А. Коцки оригінальні за стилем і відрізняються бездоганним колоритом.
1114782
  Ольховська О.В. Реновація колишніх промислових територій засобами ландшафтного дизайну // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 116-124 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
1114783
  Соколовська Ю.С. Реновація масової забудови мікрорайону вздовж вулиці В. Липківського в Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 154-158. – ISSN 2077-3455
1114784
  Шкільняк С.С. Реномінативні логіки квазіарних предикатів / С.С. Шкільняк, Д.Б. Волковицький // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2016. – Вып. 1. – С. 46-57
1114785
  Глушков А.В. Ренорм-групповой подход к исследованию спектра турбулентности в атмосфере : екологія та охорона навколишнього середовища / А.В. Глушков, В.Н. Хохлов, Ю.А. Бунякова // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 286-292. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2914
1114786
  Соколов А.И. Ренормализационная группа и расщепление фазовых переходов в кристаллах. / А.И. Соколов. – К., 1979. – 22с.
1114787
  Вильсон К. Ренормализационная группа и эпсилон-разложение : пер. с англ. / К. Вильсон. – Москва : Мир, 1975. – 256 с.
1114788
   Ренормализационно групповой анализ турбулентности = Renormalization group analysis of turbulence / [А.А. Авраменко и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : Видавничо-поліграфічний центр "Експрес", 2013. – 299, [1] с. : ил. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-02-6796-1
1114789
  Палагнюк Ч. Рент : усна біографія Бастера Кейсі / Чак Палагнюк ; пер. Вікторії Наріжної. – Харків : Фоліо, 2008. – 382, [2] с. – Авт. відомий також як Паланік. – ISBN 978-966-03-4243-9
1114790
  Лисецький А.С. Рента-податкове поле агропромислового комплексу : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 90-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1114791
  Жулавський А.Ю. Рента в системі економічних відносин / А.Ю. Жулавський, Н.В. Сидоренко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 131-137. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
1114792
  Кваснюк Б. Рента і рентні відносини в Україні // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 9-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1114793
  Горбач Л.М. Рента і рентні відносини: історичні та економічні передумови становлення і розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 17-21
1114794
  Горев В.П. Рента как форма реализации конкурентных преимуществ в условиях глобализации // Известия Иркутской государственной экономической академии : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2007. – № 3. – С. 5-8. – ISSN 1993-3541
1114795
  Баранов Віктор Рентабельна борода. Контактер // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 31 : Фото
1114796
  Колодійчук Є.С. Рентабельний злодій / Є.С. Колодійчук. – К., 1979. – 96с.
1114797
  Пасхавер Б. Рентабельність агросфери: проблеми стабільності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 73-82 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1114798
  Слюсарчук Л.І. Рентабельність виробництва в сучасних умовах господарювання. : Автореф... канд.екон.наук: 08.00.01 / Слюсарчук Л.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 20л.
1114799
  Лавров Р.В. Рентабельність виробництва картоплі у великотоварних сільськогосподарських підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено дослідження економічної ефективності вирощування картоплі у сільськогосподарських підприємствах. Особливу увагу приділено аналізу рентабельності виробництва залежно від організаційно-правових форм господарювання та концентрації ...
1114800
  Лавров Руслан Валерійович Рентабельність виробництва картоплі у великотоварних сільськогосподарських підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено дослідження економічної ефективності вирощування картоплі у сільськогосподарських підприємствах. Особливу увагу приділено аналізу рентабельності виробництва залежно від організаційно-правових форм господарювання та концентрації ...
1114801
  Лавров Руслан Валерійович Рентабельність виробництва картоплі у великотоварних сільськогосподарських підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 104-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено дослідження економічної ефективності вирощування картоплі у сільськогосподарських підприємствах. Особливу увагу приділено аналізу рентабельності виробництва залежно від організаційно-правових форм господарювання та концентрації ...
1114802
  Кривонос П.М. Рентабельність виробництвва сільськогосподарської продукції / П.М. Кривонос. – К., 1973. – 43с.
1114803
  Баліцька В.В. Рентабельність діяльності підприємств: вплив на формування прибутку для оподаткування / В.В. Баліцька, О.В. Короткевич // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 91-97
1114804
  Баліцька В.В. Рентабельність діяльності суб"єктів господарювання України: оцінювання істинних результатів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 120-130 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
1114805
  Бондаренко М.Д. Рентабельність колгоспів і шляхи її підвищення / М.Д. Бондаренко. – К, 1965. – 110с.
1114806
  Бородатий В.П. Рентабельність колгоспного виробництва і шляхи її підвищення / В.П. Бородатий. – К, 1974. – 137с.
1114807
  Артамонов І.О. Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення / І.О. Артамонов, З.Д. Калініченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 11-14. – ISBN 978-617-645-229-4
1114808
  Шепотько Л.О. Рентабельність сільськогосподарського виробництва / Л.О. Шепотько. – К, 1971. – 55с.
1114809
  Чепурнов І.А. Рентабельність тваринництва / І.А. Чепурнов. – К, 1967. – 108с.
1114810
  Сафронов В.В. Рентабельность агропромышленного комплекса. / В.В. Сафронов. – Воронеж, 1989. – 197с.
1114811
  Лазарева Н.А. Рентабельность в масло-жировой промышленности и вопросы экономического стимулирования ее роста : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Лазарева Н.А.; Ростов. ин-т нар. хоз-ва. – Ростов н/Д, 1975. – 18л.
1114812
  Просандеев А.К. Рентабельность в материально-техническом снабжении. / А.К. Просандеев. – М., 1985. – 151с.
1114813
  Кривенко Константин Тарасович Рентабельность в механизме общественного воспроизводства : Дис... докт эконом.наук: 08.00.01 / Кривенко Константин Тарасович; Мин-во образования Украины, КГУ. – К, 1992. – 308л. – Бібліогр.:л.286-308
1114814
  Кривенко К.Т. Рентабельность в механизме общественного воспроизводства. : Автореф... доктор эконом.наук: 08.00.01 / Кривенко К.Т.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 33л.
1114815
  Кривенко К.Т. Рентабельность в механизме социалистического воспроизводства: (полит.-экон. анализ) / К.Т. Кривенко. – К., 1990. – 157с.
1114816
  Багашев М.К. Рентабельность в угольной промышленности СССР и капиталистических стран / М.К. Багашев. – Москва, 1956. – 107с.
1114817
  Куртанидзе В.С. Рентабельность виноградарских совхозов и пути ее повышения. (На примере виноградарских совхозов зоны пригородного сел. хоз-ва Нижнекарталинской низины) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Куртанидзе В.С.; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1971. – 42л.
1114818
  Кулаков А.А. Рентабельность виноградарства и пути ее повышения в колхозах Дагестана : Автореф... канд. экон.наук: / Кулаков А.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1965. – 21л.
1114819
  Мамедов Т.Д. Рентабельность государственной розничной торговли Азербайджанской ССР и пути ее повышения. (На материалах системы М-ва торговли АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Мамедов Т.Д.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 24л.
1114820
  Григолашвили З.Ш. Рентабельность госудаственной розничной торговли Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Григолашвили З.Ш.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1114821
  Станкевич Б.А. Рентабельность и оптимальное сочетание отраслей в пригородных совхозах (на прим. пригородных совхозов г.Киева) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Станкевич Б.А. ; Мин. с.-х. СССР , Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 24 с.
1114822
  Лимборский Иван Николаевич Рентабельность и повышение эффективности социалистического производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лимборский Иван Николаевич; ХГУ. – Х., 1973. – 22л.
1114823
   Рентабельность и прибыль промышленного производства. – М., 1966. – 150с.
1114824
  Головко Валерий Владимирович Рентабельность и пути ее повышения в промышленности Украинской ССР. (На примере предприятий азотной пром-сти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Головко Валерий Владимирович; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1114825
  Зельднер А.Г. Рентабельность и расширенное воспроизводство в сельскохозяйственных предприятиях Дальнего Востока. / А.Г. Зельднер. – М., 1977. – 136с.
1114826
  Пименова З.М. Рентабельность и резервы ее повышения в государственной оптовой торговле обувными товарами. (На материалах БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Пименова З.М.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1968. – 19л.
1114827
  Глазырин В.Ф. Рентабельность и резервы ее повышения в социалистической промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Глазырин В.Ф.; Акад.наук УССР. – К, 1963. – 17л.
1114828
  Неделин С.И. Рентабельность и хозрасчет в совхозах. / С.И. Неделин. – М,, 1958. – 40с.
1114829
  Ибрагимов А.И. Рентабельность и хозяйственный расчет в сельскохозяйственном производстве. : Автореф... доктор эконом.наук: / Ибрагимов А.И.; АН АзССР. Учен. совет отд. обществ. наук. – Баку, 1968. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1114830
  Петраков Н.Я. Рентабельность и цена / Н.Я. Петраков. – Москва, 1964. – 172 с.
1114831
  Карагедов Р.Г. Рентабельность и экономический оптимум : (критический обзор немарксистской литературы) / Р.Г. Карагедов. – Новосибирск : Наука, 1970. – 217 с.
1114832
   Рентабельность как экономическая категория социализма. – Донецк, 1971. – 23с.
1114833
  Романченко Г.Р. Рентабельность колхозного производства / Г.Р. Романченко. – М., 1969. – 264с.
1114834
  Алиев А.П. Рентабельность колхозного производства и пути ее повышения (На материалах колхозов Азербайджана) : Автореф... канд. экон.наук: / Алиев А. П.; Арм. с.х. ин-т. – Баку, 1971. – 29л.
1114835
  Хмурович П.И. Рентабельность колхозного производства и пути ее повышения. (На примере колхозов Луган. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Хмурович П.И.; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и организации сел. хоз-ва им. А.Г.Шлихтера. – Киев, 1969. – 21л.
1114836
  Сазонов В.А. Рентабельность колхозного производства и экономическая оценка земли : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Сазонов В.А.; Ростовский-на-Дону ин-т нар. хоз-ва. – Ростов-на-Дону, 1971. – 20л.
1114837
  Харионовский И.В. Рентабельность колхозного производства на современном этапе и ее роль в раширенном воспроизводстве. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Харионовский И.В.; ЛГУ. – Л, 1970. – 20л.
1114838
  Соусь В.И. Рентабельность колхозов и воспроизводство основных производственных фондов. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Соусь В.И.; Белорус. гос. ин-т нар. хоз. им. В.В.Куйбышева. – Минск, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1114839
  Куянцев А.И. Рентабельность колхозов Кабардино-Баркарии и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: / Куянцев А.И.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 21л.
1114840
  Золотарева Н.А. Рентабельность кооперативной торговли и пути ее повышения. : Автореф... канд. эконом.наук: 599 / Золотарева Н.А.; Рост. ин-тут нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1968. – 25л.
1114841
  Соснина Л.М. Рентабельность льноводства при различной технологии производства продукции. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Соснина Л.М.; Мин. с.-х. СССР. Укр. с.-х. академия. – К., 1974. – 26л.
1114842
  Малес Владимир Никитович Рентабельность льносеющих колхозов левобережного Полесья Украины : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Малес Владимир Никитович ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 26 с.
1114843
  Блажис Б. Рентабельность молочного скотоводства в колхозах Литовской ССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Блажис Б. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Вильнюс, 1963. – 18л.
1114844
  Алиев Г.Г. Рентабельность мясной промышленности Азербайджанской ССР и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: / Алиев Г. Г.; АН Аз ССР Отд-ние обществ. наук, Совет сек. экон. наук. – Баку, 1971. – 26л.
1114845
  Негри Б.С. Рентабельность овощеводства в пригородных совхозах и пути ее повышения. (На примере овоще-молочных совхозов Одес. треста) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Негри Б.С.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1114846
  Микитенко И.А. Рентабельность овощеводства и пути ее повышения. (На примере колхозов и овощемолочных совхозов Запорож. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Микитенко И.А.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 22л.
1114847
  Мамбетов А. Рентабельность овцеводства в горно-животноводческой зоне Киргизии в условиях интенсификации. (На примере хозяйств Кочкор. и Джумгал. районов Кирг. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Мамбетов А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1114848
  Лаврова Т.И. Рентабельность оптовой плодоовощной торговли и пути ее повышения : Автореф. дис. ... канд. экономич. наук : 08594 / Лаврова Т.И. ; Линингр. ин-т советской торговли. – Ленинград, 1971. – 15 с.
1114849
  Григорьев А.Н. Рентабельность предприятий и оганизаций государственной розничной торговли : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Григорьев А.Н. ; Ленингр. ин-т советской торговли. – Ленинград, 1968. – 19 с.
1114850
  Шеенков Р.К. Рентабельность предприятий промышленности минеральных удобрений и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: / Шеенков Р. К.; МГУ. – М., 1964. – 20л.
1114851
  Усенко Павел Иванович Рентабельность при социализме и ее проявление в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Усенко Павел Иванович; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1114852
  Черныш Н.В. Рентабельность пригородных совхозов и основные пути ее повышения. : Автореф... канд. экон.наук: / Черныш Н.В.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Харьков, 1963. – 23л.
1114853
  Клебановас Ю.А. Рентабельность производства в меховой промышленности Литовской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Клебановас Ю.А.; Вильнюс. гос. ун-тет. – Вильнюс, 1969. – 18л.
1114854
  Полозенко Н.Г. Рентабельность производства в овощных и молочных совхозах. (На примере пригородных совхозов г. Днепропетровска) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Полозенко Н.Г. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 23 с.
1114855
  Слюсарчук Лидия Ивановна Рентабельность производства в современных условиях хозяйствования : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Слюсарчук Лидия Ивановна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 190л. – Бібліогр.:л.182-190
1114856
  Мостепанов П.Д. Рентабельность производства в совхозе / П.Д. Мостепанов, В.П. Илюшин. – М, 1980. – 55с.
1114857
  Рыженков Е.В. Рентабельность производства и накопление в колхозах. / Е.В. Рыженков. – М, 1972. – 192с.
1114858
  Зяблова Ю.Б. Рентабельность производства и пути ее повышения : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Зяблова Ю.Б.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. управления соц. экономикой. – Москва, 1971. – 21л.
1114859
  Соболев Б.А. Рентабельность производства и себестоимость промышленной продукции / Б.А. Соболев; ред. Массарыгина Ф.С. – М, 1970. – 56с.
1114860
  Воронец И.Н. Рентабельность производства и специализация совхозов (на примере Псковской области) : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Воронец И.Н.; ЛГУ. – Л., 1970. – 22л.
1114861
  Абгарян В.А. Рентабельность производства колхозов Армянской ССР и пути ее повышения : автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 590 / Абгарян В.А. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 24 с.
1114862
  Уяздовский М.Л. Рентабельность производства куриных яиц и мяса. (На примере пригородных птицеводческих хозяйств г.Киева) : Автореф... канд. экон.наук: / Уяздовский М.Л.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1967. – 20л.
1114863
  Дергачев В.И. Рентабельность производства молока и пути ее повышения в колхозах и совхозах (на примере хоз-в Красносул. р-на, Рост. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Дергачев В. И.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1967. – 21л.
1114864
  Панасюк Б.Я. Рентабельность производства молока и пути ее повышения. (На прим. колхозов УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Панасюк Б.Я.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Юж. отд. Укр. НИИ экономики и организации сел. хоз. им. А.Г.Шлих. – Киев, 1970. – 22л.
1114865
  Приймак Г.М. Рентабельность производства молока. : Автореф... канд. экон.наук: / Приймак Г.М.; Укр. с.-х. акад. – К,, 1966. – 22л.
1114866
  Аширов К. Рентабельность производства молочной продукции и пути ее повышения (на примере молочной промышленности Казахской ССР) : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.05 / Аширов К.; АН Каз ССР УЧеный совет по экономическим наукам. – Алма-Ата, 1975. – 27л.
1114867
  Потапенко А.Г. Рентабельность производства мяса индеек и уток в специализированных хозяйствах. (На прим. птицепрома УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Потапенко А.Г. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 15 с.
1114868
  Диланян Т.А. Рентабельность производства плодов и винограда и пути ее повышения в колхозах и совхозах северо-восточной зоны Армянской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Диланян Т.А.; Армян.сельскохоз.ин-т. – Ереван, 1971. – 28л.
1114869
  Вознесенская Л.В. Рентабельность производства при социализме. (На материалах колхозов УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Вознесенская Л. В.; Вознесенскаф Л. В.; КГУ, Ин-т повыш. квалиф. препод. общест. наук. – К., 1968. – 190л.
1114870
  Вознесенская Л.В. Рентабельность производства при социализме. (На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Вознесенская Л.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук. – Киев, 1969. – 20 с.
1114871
  Коваленко Ю.С. Рентабельность производства продуктов животноводства в свеклосовхозах и пути ее повышения. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Коваленко Ю.С.; Укр. сельхоз. академия. – Киев, 1968. – 21л.
1114872
  Зельднер А.Г. Рентабельность производства. / А.Г. Зельднер. – М., 1976. – 62с.
1114873
  Верба П.И. Рентабельность промышленного предприятия и пути ее повышения / П.И. Верба. – Харьков, 1967. – 116с.
1114874
  Дмитриева Р.И. Рентабельность промышленного предприятия и пути ее повышения. / Р.И. Дмитриева. – М., 1960. – 222с.
1114875
  Сатпаев Т.С. Рентабельность промышленного производства / Т.С. Сатпаев. – Алма-Ата, 1978. – 175с.
1114876
  Муратова Эльза Ашотовна Рентабельность промышленного производства и пути ее повышения. (На примере предприятий местной пром-сти ТССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Муратова Эльза Ашотовна; АН УзССР. Объедин. учен. совет по экономике. Отд-ния филос., экон. и юрид. наук. – Ташкент, 1976. – 27л.
1114877
  Кривенко К.Т. Рентабельность промышленного производства и хозрасчетные стимулы ее повышения. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Кривенко К.Т.; МГУ. – М., 1970. – 15л.
1114878
  Стацюра В.Н. Рентабельность промышленных предприятий и пути ее повышения. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Стацюра В.Н.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Х, 1973. – 27л.
1114879
  Корелов Е.Ф. Рентабельность промышленных предприятий и роль укрепления внутризаводского хозяйственного расчета в ее повышении (на материалах машиностроит. предприятий) : Автореф... канд. эконом.наук: / Корелов Е.Ф.; Саратовский гос. университет. – Саратов, 1966. – 20л.
1114880
  Мардамшин Х.Ф. Рентабельность розничной непродовольственной торговли в условиях хозяйственной реформы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Мардамшин Х.Ф.; АН Каз. ССР. Учен. совет по экономич. наукам при отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1972. – 34л.
1114881
  Чувьюров М.А. Рентабельность сельскохозяйственного производства и пути ее повышения : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Чувьюров М.А.; Акад. обществ. нуак при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1968. – 22л.
1114882
  Полянский С.Я. Рентабельность сельскохозяйственного производства и пути ее повышения / С.Я. Полянский. – М., 1979. – 176с.
1114883
  Полянский С.Я. Рентабельность сельскохозяйственного производства и пути ее повышения. (На примере колхозов и совхозов Рязан. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Полянский С.Я.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1114884
  Гончар А.Д. Рентабельность скотоводства в свеклосеющих колхозах лесостепи УССР : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.594 / Гончар А.Д. ; Укр. сельскохоз. академия. – Киев, 1969. – 21 с.
1114885
  Кравчина А.П. Рентабельность совхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кравчина А.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 17л.
1114886
   Рентабельность совхозного производства / Синева, Н, , . – М., 1973. – 136с.
1114887
  Морыганов А.Н. Рентабельность совхозного производства. / А.Н. Морыганов, В.П. Твердовский. – М., 1965. – 173с.
1114888
  Ванчакова Н.К. Рентабельность социалистического предприятия. / Н.К. Ванчакова. – Баку, 1954. – 48с.
1114889
   Рентабельность социалистического производства. – Днепропетровск, 1970. – 171с.
1114890
  Гузик Н.М. Рентабельность социалистического производства на современном этапе коммунистического строительства (на материалах совхозов УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Гузик Н.М.; КГУ. Каф. полит. экономии экономического фак-та. – К., 1966. – 272л. – Бібліогр.:л.I-XXII
1114891
  Марупов Б. Рентабельность социалистического промышленного производства и пути ее повышения. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Марупов Б.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1973. – 29л.
1114892
  Гузик Н.М. Рентабельность социалистческого производства на современном этапе коммунистического строительства (На материалах совхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гузик Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 19 с.
1114893
  Тимофеенко Т.И. Рентабельность строительного производства и пути ее повышения (на матер. МССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Тимофеенко Т. И.; АН МССР, Ин-т экон. – Кишинев, 1969. – 19л.
1114894
  Баранчук Д.К. Рентабельность тонкорунного овцеводства и пути ее повышения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Баранчук Д.К. ; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1968. – 14 с.
1114895
  Луненков А.Г. Рентабельность целлюлозно-бумажной промышленности и резервы ее повышения. : Автореф... канд. эконом.наук: 601 / Луненков А.Г.; Москов. фин. ин-т. Кафедра анализа хоз. деятельности. – Москва, 1968. – 19л.
1114896
  Казайшвили Л.Г. Рентабельность чайных и цитрусовых совхозов Грузинской ССР и пути ее повышения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Казайшвили Л.Г. ; АН ГССР , Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1968. – 52 с.
1114897
  Баканов М.И. Рентабильность торговли и резервы ее повышения / М.И. Баканов. – Москва : Экономика, 1978. – 216с.
1114898
  Тімуш І. Рентаяк ризиковий договір (цивільно- правові аспекти) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.52-55. – ISSN 0132-1331
1114899
  Лотоцкий В.Б. Рентген-дифрактометрические исследования некоторых ангармонических эффектов в L-твердых растворах AgSnсверхпроводящих соединениях V3Si, V3Ge, Nb3Al. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Лотоцкий В.Б.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1114900
  Бабюк Тодор Ильич Рентген-дифрактометрические исследования некоторых динамических характеристик решетки Fe, Cr и твердых растворов систем Fe-Cr, Ag-Sn и Cu-Al : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.07 / Бабюк Тодор Ильич; Чернов. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 27л.
1114901
  Берлин Джерми Рентген для насекомых : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 30 : Фото
1114902
  Кутін О.Г. Рентген чи пулюй? (одна із загадок XIX століття) // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 425-426. – ISBN 978-966-683-402-0
1114903
  Нуриева З.Д. Рентгендифрактометрическое исследование кинетики кристаллизации селена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нуриева З.Д.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 13л.
1114904
  Тугай А.В. Рентгенівська астрономія. Методи отримання зображень, кривих блиску і спектрів за супутниковими спостереженнями : метод. посібник для студ. каф. асторономії та фізики космосу / А.В. Тугай ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 42, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 41
1114905
  Жмудський О.З. Рентгенівське проміння і його застосування / О.З. Жмудський. – К, 1953. – 27с.
1114906
  Жмудський О.З. Рентгенівське проміння та його застосування / О.З. Жмудський. – Київ, 1950. – 79 с.
1114907
  Кнаббе В.С. Рентгенівське проміння та його значення в промисловості / В.С. Кнаббе. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1932. – 68 с.
1114908
  Курдиновський Ю.П. Рентгенівське проміння у промисловості. / Ю.П. Курдиновський. – К., 1951. – 131с.
1114909
  Дутчак Я.Й. Рентгенівський практикум : навч.-метод. посібник / Я.Й. Дутчак. – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 1975. – 92 с.
1114910
  Федорова Е. Рентгенівські властивості гравітаційно-лінзової системи Q0957+561за даними спостережень XMM-Newton // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-7. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Оброблено результати двох спостережень гравітаційно-лінзової системи (ГЛС) Q0957+561 "Перша Лінза" космічною місією XMM-Newton. Отримані спектри та очищені криві блиску зображень А та В квазара в ГЛС, відтворене припасування спектрів степеневою моделлю ...
1114911
  Тугай А.В. Рентгенівські галактики у Великій Стіні Слоана / А.В. Тугай, З.М. Барна // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 181-185
1114912
  Боровий М.О. Рентгенівські емісійні КL[нижні індекси 2,3]-спектри атомів кремнію, фосфору та титану з різними ефективними зарядами / М.О. Боровий, В.Ф. Суржко, В.І. Шияновський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 423-428. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Експериментально досліджено відносну інтенсивність рентгенівських емісійних К[альфа з нижнім індексом 3]- та К[альфа з нижнім індексом 4]-лінії [гама]=I(К[альфа з нижнім індексом 3])/I(К[альфа з нижнім індексом 4]) атомів Si, P та Ti у сполуках з їх ...
1114913
  Боровий М.О. Рентгенівські емісійні Мa- та МB- спектри кратноіонізованих атомів Аu / М.О. Боровий, Р.М. Іщенко, М.Б. Степаніщев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 361-369. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано модель рентгенівської М-емісії, яка враховує основні канали генерації та міграції вакансій в середині М-оболонки. Отримано рівняння, що дозволяють розрахувати відносні інтенсивності Mas- та МВs-сателітів (Sa Sв). Для елемента Аu проведено ...
1114914
  Василенко А. Рентгенівські спектральні параметри для 65 галактик за даними каталогу Swift/BAT AGNs / А. Василенко, О. Федорова, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-15. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Створено вибірку 65 галактик з активними ядрами за даними каталогу Swift/BAT AGNs. Проаналізовано рентгенівські спектри, отримані супутниками XMM-Newton та INTEGRAL у сумарному діапазоні енергій 0,5-300 кеВ. Для об"єктів вибірки визначено такі ...
1114915
  Боровий М.О. Рентгенівські спектри K-LL, K-LM та К-ММ радіаційного Оже-ефекту атомів Cr, Fe, Co, Ni / М.О. Боровий, Р.М. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 189-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Експериментально досліджено рентгенівські спектри K-LL, K-LM та К-ММ радіаційного Оже-ефекту (РОЕ) атомів 3d-металів Cr, Fe, Co і N при електронному бомбардуванні. Встановлено, що у спектрах кожного з типів РОЕ можна виділити дві основні групи ...
1114916
  Горб А.М. Рентгенівські та електронно-мікроскопічні дослідження сонохімічно синтезованого ZnS / А.М. Горб, О.О. Коротченков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 465-468. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами рентгено-фазового аналізу та скануючої електронної мікроскопії порошків ZnS, синтезованих у процесі ультразвукової хімічної реакції, показано, що розмір отримуваних частинок та їх мікроструктура може ефективно варіюватись підбором ...
1114917
  Амиров Ф.Ф. Рентгеноанатомия брюшной полости и её органов / Ф.Ф. Амиров. – Ташкент, 1974. – 198с.
1114918
  Вильховой В.Ф. Рентгеноанатомия крупных сосудов в норме и при некоторых видах паталогии (с учетом смещения органов при различных положениях тела) : Автореф... д-ра мед.наук: / Вильховой В.Ф.; Львов. нгос. мед. ин-т. – Львов, 1965. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1114919
  Тиндо И.П. Рентгеновская астрономия / И.П. Тиндо. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
1114920
  Квитка С.С. Рентгеновская гониометрия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Квитка С.С.; МГУ. – М., 1970. – 18л.
1114921
  Квитка С.С. Рентгеновская гониометрия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Квитка С.С.; МГУ. Физ. фак. – М., 1970. – 18л.
1114922
  Хейкер Д.М. Рентгеновская дифрактометрия монокристаллов / Д.М. Хейкер. – Ленинград : Машиностроение
вып. 2. – 1973. – 256 с.
1114923
  Хейкер Д.М. Рентгеновская дифрактрометрия / Д.М. Хейкер, Л.С. Зевин. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 380 с.
1114924
  Мазалов Л.Н. Рентгеновская и рентгеноэлектронная спектроскопия молекул / Л.Н. Мазалов. – Новосибирск, 1979. – 92с.
1114925
  Карбовский В.Л. Рентгеновская и электронная спектроскопия / В.Л. Карбовский, А.П. Шпак ; НАНУ. – Киев : Наукова думка, 2010. – 264 с. : илл. – Библиогр.: с. 255-259. – ISBN 978-966-00-1083-3
1114926
  Брытов И.А. Рентгеновская и электронная спектроскопия кислородосодержащих бинарных и многокомпонентых фаз : Автореф... докт. физ.мат.наук: 01.04.07 / Брытов И. А.; АН СССР, Ин-т металлофиз. – К., 1980. – 45л.
1114927
   Рентгеновская и электронная спектроскопия. Теория, методы и применение в промышленности : сб. статей. – Черноголовка : Институт физики твердого тела АН СССР, 1985. – 114с.
1114928
  Бургер М. Рентгеновская кристаллография / М. Бургер. – Москва : Госидат. ИЛ, 1948. – 484с.
1114929
  Мильбурн Г. Рентгеновская кристаллография : пер. с англ. / Г. Мильбурн. – Москва : Мир, 1975. – 256 с.
1114930
  Пинскер З.Г. Рентгеновская кристаллооптика / З.Г. Пинскер. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1982. – 390с.
1114931
  Тейлор А. Рентгеновская металлография : пер. с англ. / А. Тейлор. – Москва : Металлургия, 1965. – 664 с.
1114932
  Аристов В.В. Рентгеновская оптика / В.В. Аристов, А.И. Ерко. – Москва : Наука, 1991. – 149 с.
1114933
   Рентгеновская оптика и микроскопия : пер. с англ. – Москва : Мир, 1987. – 463 с.
1114934
   Рентгеновская спектроскопия многозарядных ионов. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 192 с.
1114935
  Афанасьев А.М. Рентгеновская структурная диагностика в исследовании приповерхностных слоев монокристаллов / Афанасьев А.М., Александров П.А., Имамов Р.М. – Москва : Наука, 1986. – 94 с. : илл. – Библиогр. : с. 93 (25 назв.) ; Предм. указ.: с. 94-95. – (Проблемы науки и технического прогресса : ПН ТП)
1114936
  Монин В.И. Рентгеновская тензометрия в исследовании пластической деформации однофазных и композитных материалов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Монин В.И.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1977. – л.
1114937
   Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. – Киев : Наук. думка, 1977. – 185с.
1114938
  Блинов Н.Н. Рентгеновская экспонометрия / Н.Н. Блинов, Л.В. Владимиров, А.Н. Кронгауз. – Москва, 1979. – 127 с.
1114939
  Немошкаленко В.В. Рентгеновская эмиссионная спектроскопия металлов и сплавов / В.В. Немошкаленко. – Киев : Наукова думка, 1972. – 318 с.
1114940
  Зоммер Г. Рентгеновские L-спектры некоторых элементов первого большого периода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Зоммер Г.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов н/Д, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15
1114941
  Лифшиц В.Г. Рентгеновские L-спектры переходных металлов Zr, Nb, Mo в соединениях с бором, углеродом и азотом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Лифшиц В.Г.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.18-20
1114942
  Омаров М.М. Рентгеновские L-спектры циркония, ниобия, молибдена в чистых металлах и в их взаимных сплавах : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Омаров М. М.; АН КазахССР, Объе. уч. сов. От-ния физ. мат. наук. – Алма-Ата, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1114943
  Шмелев В.К. Рентгеновские аппараты / В.К. Шмелев. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 248 с.
1114944
  Шмелев В.К. Рентгеновские аппараты / В.К. Шмелев. – изд. 4-е, перераб. – Москва : Энергия, 1973. – 472 с.
1114945
   Рентгеновские и фотоэлектронные спектры кислородорганических соединений. – Ростов Н/Д, 1983. – 143с.
1114946
  Гуливец И Н. Рентгеновские исследования ближнего порядка в некоторых молекулярных жидкостях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуливец Н.И,; Днепропетр. гос.ун-т. – Днепропетровск, 1967. – 18л.
1114947
  Шлыков В.Г. Рентгеновские исследования грунтов : Учебное пособие / В.Г. Шлыков; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1991. – 183с.
1114948
  Мехтиев К.М. Рентгеновские исследования модифицированных висмут -молибденовых катализаторов некоторых окислительных процессов. : Автореф... Канд.техн.наук: 340 / Мехтиев К.М.; Ин-т неорганической и физической химии АН АзССР. – Баку, 1969. – 19л.
1114949
  Гойло Э.А. Рентгеновские исследования трансформационных превращений каолинита, метагаллуазита и монтмориллонита при повышенных температурах, давлениях и в растворах хлоридов K, Na, Ca, Mg : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 01.057 / Гойло Э.А.; ЛГУ. – Л., 1970. – 18л.
1114950
  Жданов С Г. Рентгеновские лучи / С Г. Жданов, . – Москва ; Ленинград, 1949. – 32 с.
1114951
   Рентгеновские лучи. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 468 с.
1114952
  Комяк Н.И. Рентгеновские лучи в технике / Н.И. Комяк, В.Г. Лютцау, В.П. Ефанов. – Москва, 1978. – 64 с.
1114953
  Глокер Р. Рентгеновские лучи и испытание материалов / Р. Глокер. – Л.-М., 1932. – 396с.
1114954
  Малиновский А.Э. Рентгеновские лучи и их анализ, 1915. – 9 с. – Отд. оттиск из : Физич. обозрение, Т. 16, 1915 г.
1114955
  Шушпанов П.И. Рентгеновские лучи и их применение : практикум по физике / П.И. Шушпанов. – Москва : Московский ин-т наврод.хозяйства, 1961. – 30 с.
1114956
  Курдиновский Ю.П. Рентгеновские лучи и их применение. / Ю.П. Курдиновский. – М., 1954. – 116с.
1114957
  Брагг У.Х. [Брэгг], Брагг У.Л. [Брэгг] Рентгеновские лучи и строение кристаллов : с 4 табл. и 75 ил. / У.Х. Брагг и У.Л. Брагг (W.H. Bragg and W.L. Bragg); Пер. с англ. проф. Г.В. Вульф, преп. Моск. гор. нар. ун-та им. А.Л. Шанявского. – Москва : Книгоиздат "Космос", 1916. – [6], 232, [1] с., [4] л. ил. табл., черт. – Экз без обл.


  Авт.: Уильям Генри Брэгг (1862-1942) Пер.: Вульф, Георгий Викторович (1863-1925) На кн. подпись: Мияковский
1114958
   Рентгеновские методы исследования и их применение в химической промышленности. – Москва ; Ленинград, 1953. – 160 с.
1114959
  Аулейтнер Ю. Рентгеновские методы исследования мозаической и дисклокационной струткруры монокристаллов. Источник / Ю. Аулейтнер, 1959. – 102 с.
1114960
   Рентгеновские методы определения и кристаллическое строение минераловглин : Сборник статей. – Москва : Изд-во ИЛ, 1955. – 402с.
1114961
  Блинов Н.Н. Рентгеновские питающие устройства / Н.Н. Блинов. – Москва, 1980. – 200 с.
1114962
  Каральник С.М. Рентгеновские спектры и межатомная связь в сплавах / С.М. Каральник, 1956. – [5] с.
1114963
  Майзель А. Рентгеновские спектры и химическая связь / А. Майзель. – К, 1981. – 420с.
1114964
  Мазалов Л.Н. Рентгеновские спектры и химическая связь / Л.Н. Мазалов. – Новосибирск, 1982. – 111с.
1114965
  Жураковский Е.А. Рентгеновские спектры и электронная структура силицидов и германидов / Е.А. Жураковский, И.Н. Францевич. – Киев : Наукова думка, 1981. – 320с.
1114966
  Жураковский Е.А. Рентгеновские спектры и электронная структура тугоплавких металлоподобных фаз : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Жураковский Е. А.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – Киев, 1972. – 47л.
1114967
  Ерещенко Анатолий Анатольевич Рентгеновские спектры и электронное строение некоторых высокотемпературных сверхпроводников и сопутствующих им металлооксидов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ерещенко Анатолий Анатольевич; АН Украины, Ин-т металлофизики. – К., 1992. – 21л.
1114968
  Демехин В. ф. Рентгеновские спектры краткоионизированных атомов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демехин В. ф.; Демёхин В. ф.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 15с.
1114969
   Рентгеновские спектры молекул. – Новосибирск, 1977. – 334с.
1114970
  Ведринский Р.В. Рентгеновские спектры поглощения твердых тел / Р.В. Ведринский, И.И. Гегузин. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 183 с.
1114971
  Курмаев Э.З. Рентгеновские спектры твердых тел / Э.З. Курмаев. – Москва : Наука, 1988. – 174 с.
1114972
  Чикирдин Э.Г. Рентгеновские томографические аппараты / Э.Г. Чикирдин. – М., 1976. – 124с.
1114973
  Иванов С.А. Рентгеновские трубки технического назначения / С.А. Иванов, Г.А. Щукин. – Ленинград, 1989. – 200 с.
1114974
  Глускин Ефим Соломонович Рентгеновские флуоресцентные спектры простых молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Глускин Ефим Соломонович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. и. – Новосибирск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1114975
  Фирсова Н.Н. Рентгеновские эмиссионные полосы углерода, азота и бора в тугоплавких химических соедиениях : Автореф... канд. техн.наук: 046 / Фирсова Н.Н.; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – К., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1114976
  Зырянов В.Г. Рентгеновские эмиссионные спектры и структура энергетических полос меди, цинка, алюминия и некоторых их сплавов. : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.046 / Зырянов В.Г.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1114977
  Остафийчук Б.К. Рентгеновские эмиссионные спектры и электронная структура некоторых соединений переходных металлов состава АВ2 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Остафийчук Б.К. ; АН УССР , Ин-т металофизики. – Киев, 1975. – 23 с.
1114978
  Мележик Анна Владимировна Рентгеновские эмиссионные спектры и энергии образования некоторых интерметаллидов, силицидов и алюминидов переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мележик Анна Владимировна; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1987. – 21л.
1114979
   Рентгеновские, электронные спектры и химическая связь. – Владивосток, 1986. – 290с.
1114980
  Кульков Александр Дмитриевич Рентгеновский компенсационный анализ по скачкам поглощения с использованием частичной монохроматизации излучения исследуемой пробой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кульков Александр Дмитриевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1974. – 25л.
1114981
  Биркс Л.С. Рентгеновский микроанализ с помощью электронного зонда / Л.С. Биркс. – М., 1966. – 216с.
1114982
   Рентгеновский микроанализ с электронным зондом в минералогии : материалы XI съезда ММА, Новосибирск, 4-5 сентября 1978г. – Ленинград : Наука, 1980. – 100 с.
1114983
  Шашкина Т.Б. Рентгеновский спектр и структура энергетических полос боридов марганца, железа, кобальта и никеля : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Шашкина Т.Б.; АН УССР.Ин-т металлофизики. – К, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1114984
  Румш М.А. Рентгеновский фотоэффект массивных катодов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Румш М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 55л.
1114985
  Подвальных Геннадий Сергеевич Рентгеновское и мессбауэровское исследование скандийсодержащих ферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Подвальных Геннадий Сергеевич; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1972. – 24л.
1114986
  Свергун Д.И. Рентгеновское и нейтронное малоугловое рассеяние / Д.И. Свергун, Л.А. Фейгин. – Москва : Наука, 1986. – 278 с.
1114987
  Лазутин Л.Л. Рентгеновское излучение авроральных электронов и динамика магнитосферы / Л.Л. Лазутин. – Ленинград : Наука, 1979. – 200с.
1114988
  Кирин А.Н. Рентгеновское излучение плазмы, создаваемой мощными пикосекундными импульсами рубинового лазера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кирин А.Н.; МВ и ССО РСФСР. Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1979. – 17л.
1114989
  Лазуткин Л.Л. Рентгеновское излучение электронных высыпаний и динамика авроральной магнитосферы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Лазуткин Л.Л.; АН СССР. Ин-т земной магнет. ионосферы и распред. радиоволн. – М., 1978. – 19л.
1114990
  Вяхирев Н.П. Рентгеновское изучение некоторых минералов глин и продуктов их изменения : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Вяхирев Н.П. ; АН ГрузССР , Геол. ин-т. – Тбилиси, 1969. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
1114991
  Чердабаев А.Ш. Рентгеновское изучение процессов растворимости и ориентации в двойных системах полимер-низкомолекулярное вещество. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Чердабаев А.Ш.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1114992
  Маджитов А.А. Рентгеновское исследование структурных изменений при одноосном растфжении монокристаллов меди и алюминия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Маджитов А. А.; Петрозав. ГУ. – Петрозаводск, 1965. – 14л.
1114993
  Клочкова Г.Н. Рентгеновское исследование структурных преобразований сениолита и палыгорскита в гидротермальных минерализованных растворах. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 057 / Клочкова Г.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1114994
  Гарибян Г.М. Рентгеновское переходное излучение / Г.М. Гарибян, Я. Ши. – Ереван : Из-во АН ССР, 1983. – 320с.
1114995
  Селяков Н.Я. Рентгеновы лучи и структура вещества / Н.Я. Селяков. – Петроград : НХТИ, 1923. – 58 с.
1114996
   Рентгеногафічне дослідження та моделювання структури розплавів систем Al-Fe та Fe-Si / О.М. Яковенко, О.С. Муратов, О.С. Роїк, В.П. Казіміров // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 192
1114997
   Рентгенографическое исследование эвтектики системы NaF-LiF-NdF3 в твердом и жидком состояниях / В.Э. Сокольский, А.С. Роик, А.О. Давиденко, Н.В. Файдюк, Р.Н. Савчук // Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – Т. 49, № 8, август. – С. 904- 912. – ISSN 0002-337Х


  Исследована тройная эвтектика состава (мол.%): NaF(33)+LiF(53)+NdF(14) в жэидком и кристаллическом состояниях с использованием дифференциального термического, рентгенофазового и высокотемпературного рентгенографического методов
1114998
   Рентгенографічне дослідження бінарних розплавів Al-Ge / А.А. Стара, О.М. Яковенко, О.С. Муратов, О.С. Роїк // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 183
1114999
  Муратов О.С. Рентгенографічне дослідження структури розплавів Al-(TM)- Si(TM - Mn, Fe, Co та Ni) : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Муратов Олексій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 212 л. – Бібліогр.: л. 184-212
1115000
  Євтушенко Н.Г. Рентгенографія кристалів : навч. посібник / Н.Г. Євтушенко, С.А. Стукалов ; М-во освіти і науки, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Фізичний ф-т. – Одеса : ОНУ, 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: 194-195. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-689-037-9
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,