Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1111001
  Скріпнікова О. Правове забезпечення аграрної реформи // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 154-155
1111002
  Губерська Н. Правове забезпечення адміністративних процедур у сфері вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 29-33. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан правового забезпечення адміністративних процедур у сфері вищої освіти в Україні. Проаналізовано зміст та значення основних нормативно-правових актів, що стосуються питань регулювання адміністративно-процедурної діяльності у ...
1111003
  Коваленко Т.О. Правове забезпечення біобезпеки України: сучасний стан та перспективи // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 88-90
1111004
  Шульга Т. Правове забезпечення бюджетних доходів, обумовлених використанням та придбанням земельних ділянок // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 17-23.
1111005
  Жукорська Я. Правове забезпечення взаємодії України та МВФ в економічній та фінансовій сферах / Я. Жукорська, І. Банах // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 60-64. – ISSN 2524-0129
1111006
  Лейба Л.В. Правове забезпечення вирішення земельних спорів, пов"язаних з орендою землі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 149-153. – ISSN 0201-7245
1111007
  Устименко В.А. Правове забезпечення впровадження засад регіоналізації у сферу державного управління економікою / В.А. Устименко, Р.А. Джабраілов // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 24-30. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
1111008
  Гребенюк М. Правове забезпечення дерегуляції ринку сільськогосподарської продукції як складова системи гарантування продовольчої безпеки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 127-130
1111009
  Трайтлі В. Правове забезпечення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм: шляхами модернізації // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (143), грудень. – С. 31-37
1111010
  Самсонова Я.О. Правове забезпечення державної підтримки виноградарства в Україні // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 151-154. – ISBN 978-966-7957-20-9
1111011
  Пашков В.І. Правове забезпечення діяльності національної служби крові // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 41-47. – ISSN 2306-9082
1111012
  Свириденко І. Правове забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 134-136
1111013
  Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального природокористування в контексті окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 272-276. – ISSN 2219-5521
1111014
  Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування в контексті Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 201-204. – ISSN 2219-5521
1111015
  Суярко М. Правове забезпечення екологічної безпеки у контексті сталого розвитку України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 104-107
1111016
  Коваленко І. Правове забезпечення екологічної безпеки: національний та міжнародний аспект / І. Коваленко, Н. Райниш // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 71-76. – ISSN 2409-4544
1111017
  Альонкін О. Правове забезпечення економічних гарантій права людини на свободу світогляду і віросповідання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
1111018
  Король В. Правове забезпечення економічної політики в Україні та Китаї: особливості оподаткування пов"заних суб"єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 150-153
1111019
  Свірін М.О. Правове забезпечення запобігання злочинності Національною поліцією України // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІV Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2017" та XXII Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2017" [м. Київ, 10-13 жовт. 2017 р.]: зб. тез / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – С. 105-110. – ISBN 978-617-7767-18-2
1111020
  Власюк С.М. Правове забезпечення запобігання шкідливим діям вод // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 204-207. – ISSN 0201-7245
1111021
  Ігнатенко І.В. Правове забезпечення здійснення благоустрою як одного із етапів містобудівної діяльності // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 144-148. – ISBN 978-966-7957-20-9
1111022
  Господарець Д. Правове забезпечення земельних реформ в Українській Народній Республіці ЦР та Західноукраїнській Народній Республіці (порівняльно–правовий аналіз) // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 164-166
1111023
  Жук О.П. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-64. – Бібліогр.: 15 назв
1111024
  Анісковець А. Правове забезпечення інноваційного розвитку в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 3 (117). – С. 62-64
1111025
  Носік В.В. Правове забезпечення інтенсифікації землеробства в умовах агропромислового комплексу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье рассматриваются вопросы правового обеспечения интенсификации земледелия на основе внедрения научно обоснованных систем ведения хозяйства. Сформулировано понятие системы земледелия как юридической категории. Указаны способы ее правового ...
1111026
  Каращук М. Правове забезпечення інформаційної влади в сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 289-302. – ISBN 978-966-02-5322-3
1111027
  Гаверський В.В. Правове забезпечення контейнерних перевезень: сучасний стан та розвиток в Україні // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 123-134. – ISSN 2524-101X
1111028
  Коваленко Т. Правове забезпечення контролю за використанням та охороною земель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 6. – С. 38-42
1111029
  Краснова М.В. Правове забезпечення контролю за використанням, охороною, відновленням, захистом лісів та рослинного світу // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 445-454. – ISBN 978-617-566-151-2
1111030
  Заєць О.І. Правове забезпечення контролю за додержанням режиму територій та об"єктів природно-заповідного фонду України // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 498-509. – ISBN 978-617-566-151-2
1111031
  Позняк Е.В. Правове забезпечення моніторингу землі, вод, лісів, рослинного світу, атмосферного повітря, надр, тваринного світу, об"єктів та територій природно-заповідного фонду, інших об"єктів правової охорони екологічного права // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 208-241. – ISBN 978-617-566-151-2
1111032
  Бусуйок Д.В. Правове забезпечення надання сільськогосподарських дорадчих послуг: шляхи удосконалення // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 181-184. – ISBN 978-966-7957-18-6
1111033
  Корнієць А.В. Правове забезпечення обігу зброї та вибухових речовин: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 59-64
1111034
  Пашков В. Правове забезпечення обігу лікарських засобів // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.18-22
1111035
  Ромашко О.Ю. Правове забезпечення обліку прав власності на корпоративні цінні папери // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 96-99
1111036
  Максименко М.І. Правове забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Максименко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1111037
  Максименко М.І. Правове забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Максименко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 239 л. – Бібліогр.: л. 191-239
1111038
  Домбровський С.Ф. Правове забезпечення організації та діяльності юридичної служби в Україні та Польщі: порівняльно-правові аспекти / С.Ф. Домбровський, Л.С. Тараненко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 164-174. – ISSN 2078-9165
1111039
  Новак Т.С. Правове забезпечення охорони праці у рослинництві: стан та перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 57-62
1111040
  Соколова А.К. Правове забезпечення охорони, відтворення й використання об"єктів рослинного світу // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 104-110. – ISSN 0201-7245
1111041
  Туманянц А.Р. Правове забезпечення практики відновного правосуддя // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 233-237. – (Право. Економіка. Управління)
1111042
  Когут Н. Правове забезпечення приватизації земель лісогосподарського призначення та водного фонду України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 64-71.
1111043
  Байло О.В. Правове забезпечення професійної гідності працівників навчальних закладів // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 63-65. – ISBN 978-966-927-199-0
1111044
  Ляшук Р. Правове забезпечення процедур виконання відділами прикордонної служби доручень на здійснення слідчих (розшукових) дій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 148-149
1111045
  Мельниченко Б.Б. Правове забезпечення процесів інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 174-179. – (0). – ISSN 2078-9165
1111046
  Тагієв С. Правове забезпечення реалізації громадянами екологічних обов"язків при здійсненні загального природокористування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 91-94.
1111047
  Богдан І.А. Правове забезпечення реалізації працівником права на творчість : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Богдан Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 186 л. – Додатки: л. 181-186. – Бібліогр.: л. 163-180
1111048
  Місінкевич А.Л. Правове забезпечення рекультивації земель в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Місінкевич Анна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 189 л. – Додатки: л. 158-161. – Бібліогр.: л. 162-189
1111049
  Носік В.В. Правове забезпечення сільськогосподарського землекористування в умовах перебудови господарського механізму АПК // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 19-23. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядаються правові проблеми землекористування, теоретичні аспекти поняття та суті правових відносин у цій сфері на сучасному етапі. Автор вносить пропозиції щодо подальшого вдосконалення Закону про землю і землекористування.
1111050
  Костяшкін І.О. Правове забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні : монографія / Іван Олександрович Костяшкін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Хмельницький : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка [та ін.], 2016. – 428, [1] с. – Бібліогр.: с. 377-428 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7169-80-1


  У пр. № 1710962 напис: Шановному Володимиру Васильовичу з вдячністю за підтримку з глибокою повагою. Підпис.
1111051
  Костецька О.Я. Правове забезпечення співвідношення публічних і приватних інтересів у сфері охорони земель // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 138-141. – ISSN 0201-7245
1111052
  Щегельська Ю.П. Правове забезпечення та інформаційне супроводження промоційної політики українських міст - господарів Євро-2012 на міжнародній арені // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 130-135. – ISSN 2220-1394
1111053
  Бакаєв О.В. Правове забезпечення та можливості органів внутрішніх справ у боротьбі з корупцією // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С.114-126. – ISBN 966-7146-60-Х
1111054
  Коверзнєва Г.П. Правове забезпечення трансляції в ефірі роликів з Youtube / Г.П. Коверзнєва, М.С. Коверзнєв // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 210-212. – ISSN 2219-5521
1111055
  Дмитрук С. Правове забезпечення умов для відродження і розвитку культури етнічних спільнот у Києві // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 464-468. – ISBN 978-617-7399-06-2
1111056
  Мельничук М.В. Правове забезпечення управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 168-173.
1111057
  Морозов С.В. Правове забезпечення участі працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Морозов Станіслав Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 187 л. – Бібліогр.: л. 171-187
1111058
  Нікіпєлова Є.М. Правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері національної безпеки Республіки Польща // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 158-167
1111059
  Свергунов О.О. Правове забезпечення формування та реалізації офсетної політики в Україні // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 26-37.
1111060
  Литвин Н.А. Правове забезпечення функцій інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 131-138. – ISSN 2072-8670
1111061
  Головко Л. Правове забезпечення якості питної води за законодавством України і ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 68-71. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано положення законодавства України і ЄС у сфері забезпечення населення питною водою. З"ясовано сучасний стан адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у зазначеній сфері. In the article provisions of the ...
1111062
  Малишко В.М. Правове закріплення кабального рабства у "ранній Америці" історична і юридична характеристики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 152-158. – ISSN 1563-3349
1111063
  Габуда А.С. Правове значення вжитого в ст. 342 кримінального кодексу України формулювання "під час виконання обов"язків" // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 173-179. – ISSN 2410-3594
1111064
  Єфіменко В. Правове значення впливу соціально-економічного сприйняття підприємця на розвиток підприємницької діяльності в континентальній Європі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 74-78. – ISSN 2663-5313
1111065
  Макагон О.В. Правове значення законодавства Ради Європи для захисту прав та інтересів працівників-мігрантів, які є громадянами України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 408-414. – ISSN 1563-3349
1111066
  Іваненко Л.М. Правове значення захисту прав споживачів у системі розгляду проекту закону України "Про внутрішню торгівлю" // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 124-128
1111067
  Сіренко Б.М. Правове значення міждержавної міграції як соціального феномена ХХ-ХХІ ст. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 101-109.
1111068
  Самойленко Г.В. Правове значення накладної у договорі перевезення вантажів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 268-272. – ISSN 1563-3349
1111069
  Ягодинський В. Правове значення преюдиціальності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.80-83. – ISSN 0132-1331


  Преюдиціальність - обов"язковість для всіх судів приймати без перевірки і доведення факти, встановлені раніше у справах рішеннями і вироками, що набрали законної сили
1111070
  Ягодинський В.М. Правове значення преюдиціі і преюдиціальності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-49.
1111071
  Волосенко С.О. Правове значення принципів цивільного процесу // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-10
1111072
  Примак В. Правове значення статусу сторін у відносинах з відшкодування моральної шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 90-97
1111073
  Біленчук П.Д. Правове і криміналістичне забезпечення протидії ядерному тероризму / П.Д. Біленчук, Т.В. Обіход // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 292-296. – ISSN 2219-5521
1111074
  Петер-Алексіс Альбрехт Правове і політичне есе про розвиток в системі кримінального правосуддя Німеччини // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 37-43. – ISBN 978-3-8305-3271-2
1111075
  Ксендзук Е. Правове інформування як аспект діяльності Волинської ОУНБ ім. О. Пчілки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 19 - 21. – ISSN 1811-377X
1111076
  Ковалюк О.М. Правове й інформаційне забезпечення фінансового механізму організації економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 52-56
1111077
  Андрюшко І.А. Правове мислення у контексті герменевтики права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 100-105. – ISSN 1563-3349
1111078
  Бондарук Т.І. Правове мислення як ключова категорія історико-правового дослідження українського правознавства // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 58-62. – ISBN 978-966-02-9034-1
1111079
  Копиленко О.Л. Правове моделювання як ефективний засіб нормативно-правової уніфікації у правотворчості // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 24-31. – (Право. Економіка. Управління)
1111080
  Харченко Г.Г. Правове обґрунтування змісту дефініції "речове право" у законодавстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 162-166
1111081
  Веніславський Ф. Правове обмеження державної влади - необхідна передумова стабільності конституційного ладу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 108-116. – ISSN 0132-1331
1111082
  Савченко О. Правове обмеження прав людини як основа і критерій співвідношення публічних та особистих інтересів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-29. – ISSN 0132-1331
1111083
  Кобан О.Г. Правове обмеження як феномен: загальнометодологічні підходи // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 53-58. – ISSN 2413-6433
1111084
  Магновський І. Правове осмислення громадського контролю на сучасному етапі державотворення України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 79-85. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1111085
  Магновський І.Й. Правове осмислення регіонального підходу в реформуванні територіального устрою України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 63-69. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1111086
   Правове письмо : навчально-методичні матеріали / [Стефанчук Р.О., Монастирський Д.А., Рогожа В.Г., Ватрас В.А.] ; Американська асоціація юристів / Ініціатива з верховенства права ; за ред. Р.О. Стефанчука. – Київ : [Юсип"юк В.Д.], 2009. – 230 с. – ISBN 978-966-97097-2-1
1111087
   Правове письмо : навч. посібник / [Стефанчук Р.О., Монастирський Д.А., Рогожа В.Г., Ватрас В.А.] ; за ред. Р.О. Стефанчука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 147, [1] с. – ISBN 978-611-01-0221-6
1111088
  Левицький В. Правове письмо в документах щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження: проблеми власних назв // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 280-281
1111089
  Куйовда А. Правове питання біженців у рамках країн СНД // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 81-83
1111090
  Закорецька Г. Правове питання раціоналізаторської діяльності: проблемні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 82-86. – ISSN 0132-1331
1111091
  Гарасимів Т.З. Правове пізнання: антропологічний дискурс / Т.З. Гарасимів, Т.І. Іванишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 156-161. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1111092
  Котик А. Правове поле і практика: аспекти GR діяльності в Україні // Юридична газета. – Київ, 2021. – 20 липня (№ 14). – С. 59
1111093
  Лапа С. Правове поле миротворців // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-41.
1111094
  Федяй Н.О. Правове поле стратегічного управління регіональним розвитком в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 54-62 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1605-7988
1111095
  Москвич Л.М. Правове положення адвоката іноземної держави в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 123-127. – ISSN 2524-0323
1111096
  Плахіна І.В. Правове положення валютних бірж у системі юридичних осіб приватного права України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 294-300. – ISSN 1563-3349
1111097
  Фролова Н.В. Правове положення договору емфітевзису за українським законодавством // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 223-227
1111098
  Стеценко М.П. Правове положення домініонів за Вестмінстерським статутом 1931 // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
1111099
  Мазурок І.О. Правове положення ЗМІ на Підкарпатті у 1939-1944 рр // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 91-95. – ISSN 1563-3349
1111100
  Цірат Г.А. Правове положення іноземців у міжнародному цивільному процесі: досвід міжнародно-правової уніфікації // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 9 (133). – С. 44-48
1111101
  Скомороха Л. Правове положення морально-етичного аспекту посади судді в Україні, інтеграція окремих міжнародних тенденцій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 362-374. – ISSN 1026-9932
1111102
  Недошовенко О.О. Правове положення органів і тканин людини: доктрина і практика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 393-397. – ISSN 2219-5521
1111103
  Кубієвич С.П. Правове положення організації з безпеки і співробітництва в Європі як суб"єкта міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 601-611. – ISSN 1563-3349
1111104
  Шеремет О. Правове положення повних товаритсв та товариств з додатковою відповідальністю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.17-20
1111105
  Галиця О. Правове положення працівника // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 37-40
1111106
  Рябошапко Г.Х. Правове положення союзної республики / Г.Х. Рябошапко. – Ленинград, 1975. – 110 с.
1111107
  Пашков В.М. Правове положення суб"єктів господарювання в галузі охорони здоров"я // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 75-84. – ISSN 0201-7245
1111108
  Струтинська-Струк Правове поняття біобезпеки як складової екологічної безпеки: прблеми визначення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 84-89. – Бібліогр.: на 46 пунктів. – (Правознавство ; Вип .212)
1111109
  Донець О.В. Правове поняття землі як національного багатства // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 73-78. – ISSN 0201-7245
1111110
  Гвоздик П.О. Правове поняття і зміст збереження біорізноманіття та принципи їх охорони // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 255-259. – ISBN 978-966-7957-18-6
1111111
  Кондратюк О.А. Правове прогнозування як засіб соціального управління // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 81-85. – ISSN 1563-3349
1111112
  Пилипишин С.С. Правове регуіювання розрахунків між фінансовими установами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 456-461. – ISSN 1563-3349
1111113
  Нусупов Т.Н. Правове регулирование управления делами в колхозах. / Т.Н. Нусупов. – Фрунзе, 1977. – 191с.
1111114
  Вербов С.В. Правове регулювання "M&A" в праві західних держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 152-156
1111115
  Дроб"язко В. Правове регулювання авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 1 (45). – С. 3-14.
1111116
  Степаненко І. Правове регулювання адаптації осіб, звільнених від відбування покарання, як складова запобігання рецидивної злочинності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 80-89
1111117
  Юрійчук І. Правове регулювання адміністративних процедур в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 162-167. – ISSN 2663-5313
1111118
  Гуржій Т. Правове регулювання адміністративно-деліктних відносин: перспективи розвитку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-100.
1111119
  Новик В. Правове регулювання адміністративно-регіонального устрою та механізми його удосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-106. – ISSN 0132-1331
1111120
  Новик В. Правове регулювання адміністративно-територіального устрою та механізми його удосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1111121
  Гречанюк Р.В. Правове регулювання адміністративної діяльності антикорупційних органів України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 69-73. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1111122
  Макарчук Р.В. Правове регулювання адміністрування екологічного податку в Україні та Європейському Союзі: порівняльний аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Макарчук Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1111123
  Макух О. Правове регулювання адміністрування податків і зборів в умовах розбудови цифрової економіки: дискусійні аспекти // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (35). – С. 63-68. – ISSN 2311-4894
1111124
  Гребенюк М. Правове регулювання аквакультури як складової системи забезпечення продовольчої безпеки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 48-51
1111125
  Макаруха З. Правове регулювання актуальних проблем співробітництва України та ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 135-141. – ISSN 0132-1331
1111126
  Липець Л.В. Правове регулювання аліментних зобов"язань подружжя в зарубіжних країнах // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 453-460. – ISSN 1563-3349
1111127
  Башун А. Правове регулювання альтернативної енергетики в Європейському Союзі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 127-128
1111128
  Сукіясов Є. Правове регулювання арешту суден // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 73. – С. 5-8.
1111129
  Реуцьков О.Г. Правове регулювання атестації працівників поліції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Реуцьков Олександр Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1111130
  Левицька С. Правове регулювання аудиту ефективності = Економіка і право // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 68-76 : Табл. 4. – Бібліогр.16 назв. – ISSN 0131-775Х
1111131
  Батигіна Олена Правове регулювання аукціонів живої худоби та птиці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 53-56
1111132
  Половко Сергій Миколайович Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Половко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 210 л. – Бібліогр.: л. 181 - 210
1111133
  Половко Сергій Миколайович Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Половко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв.
1111134
  Савенкова В.Г. Правове регулювання банківських відносин в Україні та країнах-членах Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Савенкова Владислава Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 234 арк. – Додатки: ак. 225-234. – Бібліогр.: арк. 10-12, 195-224 та в додатках: арк. 225-226
1111135
  Сідак Микола Васильович Правове регулювання банківських відносин у країнах Центральної Європи: порівняльний аналіз (Україна, Чехія та Словаччина) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Сідак М.В.; ДПА України; Нац. держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв.
1111136
  Збирко С.М. Правове регулювання банківської діяльності в оффшорних зонах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.142-149
1111137
  Шевчик О.П. Правове регулювання банківської діяльності в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 59-63
1111138
  Златіна Н.Е. Правове регулювання банківської системи та банківського нагляду в Україні та в зарубіжних країнах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Златіна Н.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1111139
  Златіна Н.Е. Правове регулювання банківської системи та банківського нагляду в Україні та в зарубіжних країнах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Златіна Н.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 238 л. – Бібліогр.: л. 211-238
1111140
   Правове регулювання банкрутства : підручник / Сміян Л.С. [ та ін. ] ; МОНУ ; НАНУ, Академія національного управління ; за ред. Л.С. Сміяна. – Київ : КНТ, 2009. – 464с. – ISBN 978-966-373-463-7
1111141
  Медвідь Ф.Ж. Правове регулювання банкрутства в Україні // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 596-598. – ISBN 966-660-151-6
1111142
  Устименко В. Правове регулювання банкрутства комунальних підприємств / В. Устименко, Р. Джабраїлов // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-53. – ISSN 0132-1331
1111143
  Виговський О.І. Правове регулювання бездокументарних цінних паперів, питання міжнародного приватного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 321-324
1111144
  Когут Н.Д. Правове регулювання безоплатної приватизації земель запасу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 480-486. – ISSN 1563-3349
1111145
  Руденко О.В. Правове регулювання безпеки міжнародних повітряних перевезень у транспортному праві Євросоюзу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 37-42. – (Правознавство ; Вип. 525)
1111146
  Зубок М.І. Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності : Навчально-методичний посібник / М.І.Зубок; КНТЕУ. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 141 с. – ISBN 966-629-195-9
1111147
  Піддубний О.Ю. Правове регулювання безпечності та якості харчових продуктів як комплексний правовий інститут // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 259-262. – ISBN 978-966-7957-18-6
1111148
  Струтинська-Струк Правове регулювання біобезпеки при генетично-інженерній діяльності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.55-58. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1111149
  Лозо В.І. Правове регулювання біотехнології в історії екологічного законодавства ЄС // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 103-112.
1111150
  Загрішева Н. Правове регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 61-69
1111151
  Орлова О.С. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб"єктів господарювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Орлова Оксана Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 229 л. – Додатки: л. 221-229. – Бібліогр.: л. 195-220
1111152
  Орлова О.С. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб"єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Орлова Оксана Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1111153
  Кіселичник В. Правове регулювання бюджетних відносин у м. Львові (друга половина XIX - початок XXстоліття) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 224. – ISSN 0132-1331
1111154
  Гедзюк О.В. Правове регулювання бюджетних надходжень від операцій з цінними паперами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гедзюк Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 212 л. – Бібліогр.: л. 192-212
1111155
  Дем"яненко Т. Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 203-207
1111156
  Дем"яненко Т. Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 48-52.
1111157
  Шухнін А.С. Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 226-231. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1111158
  Латковський П.П. Правове регулювання бюджетного контролю в Україні : монографія / П.П. Латковський ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2019. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 233-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-51-5
1111159
  Федчук С.І. Правове регулювання бюджетного фінансування інноваційної діяльності в Україні // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 22-29.
1111160
  Непийвода В. Правове регулювання в галузі лісів: доба утвердження підтримного розвитку : Монографія / В. Непийвода; Акад. правових наук України. Ін-тут приватного права і підприємництва. – Київ : Академія правових наук України. НДІ приватного права і підприємництва, 2004. – 339 с. – ISBN 966-7509-16-8
1111161
  Грабовська Г. Правове регулювання в період гетьманату П.Скоропадського // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 106-109
1111162
  Юзьков Л.П. Правове регулювання в сфері державного управління // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 23. – С. 66-72
1111163
  Лемик Р. Правове регулювання вакцинації в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 163-168
1111164
  Устименко Володимир Анатолійович Правове регулювання взаємовідносин міської ради з суб"єктами підприємництва : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Устименко Володимир Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 27л.
1111165
  Тарнавська Т.І. Правове регулювання взаємовідносин світової організації торгівлі з Україною // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 310-313. – ISBN 978-966-190-861-0
1111166
  Журавель В.І. Правове регулювання взаємодії роботодавців та організацій працівників : монографія / В.І. Журавель. – Харків : НікаНова, 2015. – 302, [1] с. – Бібліогр.: с. 240-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-03-5
1111167
  Ткачук Н.А. Правове регулювання взаємодії Служби безпеки України з приватним сектором у сфері забезпечення кібербезпеки // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 104-111. – ISSN 2616-6798
1111168
  Корольова-Борсоді Наталя В"ячеславівна Правове регулювання виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Корольова-Борсоді Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 256л. + Додатки: л. 246 - 256. – Бібліогр.: л. 196 - 245
1111169
  Корольова-Борсоді Наталя В"ячеславівна Правове регулювання виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Корольова-Борсоді Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Додатки: л. 246 - 256. – Бібліогр.: 4 назв.
1111170
  Капустянська Н. Правове регулювання вивільнення працівників // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 12. – С. 18-20.
1111171
  Грищенко Костянтин Геннадійович Правове регулювання видатків на вищу освіту : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.07 / Грищенко Костянтин Геннадійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 192л. – Бібліогр.:л.169-192
1111172
  Якимчук Наталія Яківна Правове регулювання видатків на науку в Україні : 12.00.07 : Дис. ... канд. юрид. наук / Якимчук Наталія Яківна; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 227 л. – Бібліогр. : л. 206-227
1111173
  Монаєнко А.О. Правове регулювання видатків на освіту та науку : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Монаєнко А.О. ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, Н.-д. ін-т фінансового права. – Ірпінь, 2009. – 525 л. – Бібліогр. : л. 478-525
1111174
  Монаєнко А.О. Правове регулювання видатків на освіту та науку : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Монаєнко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв.
1111175
  Солдатенко О.В. Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров"я в Україні та країнах Центральної Європи : дис. ... д-ра юридичних наук : 12.00.07 / Солдатенко О.В. ; Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т державної податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Ірпінь, 2010. – 411 л. + Додаток : л. 406-411. – Бібліогр. : л. 362-405
1111176
  Солдатенко О.В. Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров"я в Україні та країнах Центральної Європи : автореф. дис. ... д-ра юридич. наук : 12.00.07 / Солдатенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 44 с. – Бібліогр.: 47 назв
1111177
  Панченко Ж.О. Правове регулювання видів війн: інформаційних,мережних та кібервійн / Ж.О. Панченко, Ю.Ю. Омельяненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 85-92


  У статті розглядаються проблеми, пов’язані із виникненням нових видів війн та їх впливом на національну та міжнародну інформаційну безпеку.
1111178
  Зінчук Д. Правове регулювання видобування бурштину в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 107-109
1111179
  Сусь Ю. Правове регулювання видобутку бурштину в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 365-367. – ISBN 978-617-7069-28-6
1111180
  Зарембський Ю. Правове регулювання виїзду українських громадян за кордон та в"їзду в Україну // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 65-70. – ISSN 2524-0129
1111181
  Поповченко О. Правове регулювання виїмки документів, що містять нотаріальну таємницю // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 156-159.
1111182
  Бойко В.В. Правове регулювання виконання державного бюджету України за видатками : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бойко Валентина Вячеславівна ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1111183
  Халимон С. Правове регулювання виконання покарання у виді громадських робіт (порівняльний аналіз на прикладі України, Російської Федерації та Республіки Біларусь) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 167-170
1111184
  Святогор О.А. Правове регулювання виконання рішень господарського суду: постановка проблеми // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 2 (41). – С. 45-52. – ISSN 1681-6277
1111185
   Правове регулювання використання зображень у електронних бібліотеках за законодавством України : монографія / [О.І. Харитонова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 70, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 58-64 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-290-0
1111186
  Пермякова Л.Д. Правове регулювання використання і охорони рибних ресурсів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.71-76. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-614-021-7
1111187
  Саєнко Володимир Володимирович Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Саєнко Володимир Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 249 л. – Бібліогр.: л.229-249
1111188
  Косяк А. Правове регулювання використання криптовалюти в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 162-164
1111189
  Семенець О.С. Правове регулювання використання природних ресурсів для туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Семенець Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв
1111190
  Салміна Я.О. Правове регулювання використання природних ресурсів континентального шельфу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Салміна Яна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 221 л. – Бібліогр.: л. 188-221
1111191
  Семенець О. Правове регулювання використання природних ресурсів у сфері туризму в Україні сучасний стан та перспективи розвитку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 77-84.
1111192
  Пунда О. Правове регулювання використання репродуктивних технологій в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.347- 352. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1111193
  Саленко І.В. Правове регулювання використання робочого часу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Саленко Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 216 арк. – Додатки: арк. 214-216. – Бібліогр.: арк. 10-11, 194-213 та в додатках: арк. 214-215
1111194
  Кулько А.В. Правове регулювання використання та охорони транскордонних підземних вод на рівні Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 210-221. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1111195
  Сюйва І.С. Правове регулювання використання тварин у сільському господарстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 245-248. – ISSN 2219-5521
1111196
  Капіца Ю. Правове регулювання використання фірмових найменувань в іноземних державах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 90-95
1111197
  Гребенюк М. Правове регулювання викупу (вилучення) // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 89-94
1111198
  Туцький Ю.В. Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Туцький Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 222 л. – Додатки: л. 178-181. – Бібліогр.: л. 182-222
1111199
  Туцький Ю.В. Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Туцький Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
1111200
  Кузьменко Н. Правове регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб: проблеми та перспективи вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 98-103
1111201
  Довгань Г. Правове регулювання винахідництва в УРСР у 30-х рр. XX ст. // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 5-11. – ISSN 2308-0361
1111202
  Мірошниченко О.А. Правове регулювання виникнення трудових відносин сільськогосподарських працівників у проекті Трудового кодексу України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 351-358. – ISSN 1563-3349
1111203
  Ушверідзе Д.П. Правове регулювання виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ушверідзе Давид Партенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1111204
  Бусуйок Д.В. Правове регулювання виникнення, здійснення та припинення прав на землю : навч. посібник для студентів ВНЗ / Д.В. Бусуйок ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – 184, [1] с. – Бібліогр. кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-301-189-9
1111205
  Биков А.В. Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу в сучасних умовах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Биков Артем Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Бібліогр.: л. 193-215
1111206
  Биков А.В. Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Биков Артем Вячеславович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1111207
  Онуфрієнко Олександр Іванович Правове регулювання випуску та обігу емісійних цінних паперів в Україні : Дис....кандид.юридичних наук.Спеціальність 12.00.04 / Онуфрієнко Олександр Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 199л. – Бібліогр.:л..180-199
1111208
  Лініченко Д.В. Правове регулювання вирішення міжнародних торговельних спорів у рамках діяльності СОТ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 543-549. – ISSN 1563-3349
1111209
  Батигіна О. Правове регулювання виставково-ярмаркової діяльності в аграрному секторі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 167-170
1111210
  Школик А.М. Правове регулювання відкликання адміністративних актів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 21-26. – ISSN 2227-796X


  У статті аналізується стан правового регулювання відкликання адміністративних актів та перспективи його удосконалення в Україні. Пропонується чітко розмежовувати відкликання адміністративних актів від їх скасування. Окреслюються основні положення, які ...
1111211
  Бутирський А.А. Правове регулювання відмови від виконання договорів боржника у процедурах банкруттва // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 154-160. – ISBN 966-7784-65-7
1111212
  Андрощук Г.О. Правове регулювання відносин в Інтернеті: аспекти інтелектуальної власності / [Г.О. Андрощук та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 94, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 90-95 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-688-3
1111213
  Кафарський О.В. Правове регулювання відносин власності в сільському туризмі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 475-480. – ISSN 1563-3349
1111214
  Яворська О.С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України : навчальний посібник / О.С. Яворська. – Київ : Атіка, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-326-283-3
1111215
  Ариванюк Т.О. Правове регулювання відносин власності між подружжям : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Ариванюк Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с.18
1111216
  Ариванюк Т.О. Правове регулювання відносин власності між подружжям : Дис. .... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ариванюк Т.О.; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Київ, 2002. – 190 л. – Бібліогр.: л. 179-190
1111217
  Березовська Ірина Андріївна Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Березовська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 198л. – Бібліогр.: л.184-198
1111218
  Березовська Ірина Андріївна Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Березовська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1111219
  Адамчук К. Правове регулювання відносин інституційного державно-приватного партнерства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 257-258. – ISBN 978-617-7069-17-0
1111220
  Лук"янець В.С. Правове регулювання відносин конкуренції в Євросоюзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.12.00.11 - міжнар. право / В.С. Лук"янець. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1111221
  Лук"янець В.С. Правове регулювання відносин конкуренції у Євросоюзі : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Лук"янець В.С. ; Київ. ун-т права Національної академії наук України. – Київ, 2008. – 238 л. – Бібліогр.: л.190-238
1111222
  Кондратюк Л. Правове регулювання відносин між античними державами Східного Середземномор"я під час військових конфліктів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 91-97. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1111223
  Віхров О. Правове регулювання відносин на ринку послуг мобільного зв"язку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.6-9
1111224
  Чубар Т. Правове регулювання відносин неспроможності (банкрутства): співвідношення зарахування зустрічних однорідних вимог і мораторію на задоволення вимог кредиторів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 161-169. – ISSN 1026-9932
1111225
  Дерець В.А. Правове регулювання відносин органів виконавчої влади з громадянами (на прикладі України та Республіки Бєларусь) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 138-144.
1111226
  Мельниченко В. Правове регулювання відносин органів місцевого самоврядування із громадськістю: стан та вдосконалення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна, академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 160-168
1111227
  Мілімко Л.В. Правове регулювання відносин права власності на землю та землекористування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 423-429. – ISSN 1563-3349
1111228
  Сільченко С. Правове регулювання відносин соціального страхування: проблеми галузевої належності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 164-166
1111229
  Онишко О.Б. Правове регулювання відносин спадкування на територіях західних воєводств Польщі (1918-1939 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 59-68. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1111230
  Майданик Р. Правове регулювання відносин сурогатного материнства з іноземним елементом. Імплементація кращого досвіду в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 121-138. – ISSN 1026-9932
1111231
  Бойко І. Правове регулювання відносин у Галичині у складі Польського королівства (1349-1569 рр.) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 169-176. – ISSN 0132-1331
1111232
  Бобкова А.Г. Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Г. Бобкова, З.Ф. Татькова; МОНУ; Донецьк. нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 152с. – ISBN 966-364-172-Х
1111233
  Сакоян Д. Правове регулювання відносин у сфері застосування господарсько-правової відповідальності за порушення стандартів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1111234
   Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку : тези доп. та наук. повідомлень учасників VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 3-4 жовт. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [за ред. В.В. Жернакова]. – Харків : Право, 2014. – 375, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-690-7
1111235
  Березовська І.А. Правове регулювання відносин України з ЄС в світлі перспективи створення асоціації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.152-159
1111236
  Літінас І. Правове регулювання відносин України та ЄС у сфері здійснення інвестицій. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.11 / Літінас І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 19л.
1111237
  Шершньова О.А. Правове регулювання відносин утримання (алементування): термінологічна проблема // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 67-72


  В даній статті автор розглядає термінологічну проблему відносин утримання (алементування) в сімейному праві України. Вивчається правовий досвід зарубіжних країн та різні концепції тлумачення утримання і аліментів. На підставі аналізу законодавства і ...
1111238
  Литвин С.Й. Правове регулювання відносин щодо компіляції даних (бази даних) в міжнародно-правових актах та законодавстві ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 252-256
1111239
  Марущак А. Правове регулювання відносин щодо лікарської таємниці в Україні // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 45-50.
1111240
  Авраменко А.В. Правове регулювання відносин щодо обігу та захисту персональних даних працівника в трудовому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Авраменко Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1111241
  Бориславська М.В. Правове регулювання відносин щодо родства на українських землях до 1917 року // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 6-18. – ISSN 2078-9165
1111242
  Прийменко О.С. Правове регулювання відносин, що виникають у разі втрати годувальника (в солідарній пенсійній системі) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прийменко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – 201 л. – Бібліогр.: л. 176-201
1111243
  Стефурак Н. Правове регулювання відповідальності неповнолітніх осіб за міжнародні злочини // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 175-178
1111244
  Мирославський С.В. Правове регулювання відповідальності сторін за договором купівлі-продажу: проблемні аспекти // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 73-78
1111245
  Гаращенко Людмила Петрівна Правове регулювання відпусток за законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Гаращенко Людмила Петрівна; НАНУ. Ін-тут держави і права ім.В.М.Корецького. – Київ, 2002. – 209л. – Бібліогр.: л.200-209
1111246
  Гаращенко Людмила Петрівна Правове регулювання відпусток за законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук:12.00.05. / Гаращенко Л.П.; КНУТШ. – Львів, 2002. – 21л. – Бібліогр.: 5 назв.
1111247
  Ткаченко Д.В. Правове регулювання відсторонення судді від використання посадових обов"язків : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ткаченко Дмитро Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 211 арк. – Додатки: арк. 210-211. – Бібліогр.: арк. 10-11, 188-209 та в додатках: арк. 210-211
1111248
  Ткаченко Д.В. Правове регулювання відсторонення судді від використання посадових обов"язків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ткаченко Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1111249
  Лозанський В. Правове регулювання водокористування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 68-72. – ISSN 0132-1331
1111250
  Яковець Д.С. Правове регулювання волонтерства в пробації та шляхи його удосконалення // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 257-267. – ISSN 2304-4556
1111251
  Мельниченко В. Правове регулювання всеукраїнського референдуму за народною ініціативою і розвиток народовладдя // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 113-129. – ISSN 1026-9932
1111252
  Сич М.А. Правове регулювання гарантій депутатської діяльності в умовах радянської системи організації влади // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 40. – С. 201-217. – ISSN 1993-0941
1111253
  Кориневич А.О. Правове регулювання гарантування міжнародної енергетичної безпеки під час збройних конфліктів // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 48. – С. 102-109
1111254
   Правове регулювання гендерної рівності у трудових відносинах: міжнародні стандарти та громадська думка : 30-ти річчю прийняття Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок присвяч. / [О.А. Богданюк, М.В. Євсюкова, К.Б. Левченко та ін.] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України, Міжнар. жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна". – Київ : Агентство "Україна". – ISBN 978-966-2157-34-8
Вип. 1. – 2010. – 92, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1111255
  Кашинцева О. Правове регулювання генетичних досліджень людини в Україні: деякі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 131-134. – ISSN 0132-1331
1111256
  Новіцький В. Правове регулювання гонорару адвокатів в Україні та зарубіжних країнах: порівняльні аспекти // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2014. – Вип. 15 : Збірник матеріалів 15 Всеукраїнської науково-практичної конференції. – С. 111-116. – ISBN 978-966-301-172-1
1111257
  Чучковська Анна Вячеславівна Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв"язку : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.04 / Чучковська А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
1111258
  Чучковська Анна Вячеславівна Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв"язку : Дис. ... канд. юридичних наук: 13.00.04. / Чучковська А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 240л. – Бібліогр.: л. 223-240
1111259
  Коваленко Т.О. Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України : навч. посібник / Т.О. Коваленко, С.І. Марченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 295, [1] с. – Бібліогр в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-628-6
1111260
  Буткевич Ольга Василівна Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Буткевич О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1111261
  Буткевич Ольга Василівна Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України : Дис. ... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Буткевич О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 236л. – Дод.: л.221-236. – Бібліогр.: л.201-220
1111262
  Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України : монографія / О.В. Буткевич; Кримський юрид. ін-т Нац. юридичної академії України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-458-013-4
1111263
   Правове регулювання господарської діяльності в Україні: зб. законод. актів. – Київ, 1991. – 190 с.
1111264
  Кампі О.Ю. Правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування за участю інститутів спільного інвестування : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кампі Орест Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1111265
  Коритін Д.С. Правове регулювання господарської діяльності малих та середніх підприємств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Коритін Денис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1111266
  Прохоренко М.М. Правове регулювання господарської діяльності та господарських відносин в особливий період // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 151-161. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1111267
  Віхрова І. Правове регулювання господарської діяльності у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 281. – ISSN 0132-1331
1111268
  Євграфов О.Є. Правове регулювання громадського контролю земельних ресурсів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 95-97. – Бібліогр.: 6 назв
1111269
  Мельник В.В. Правове регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04, 081 / Мельник Валерія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 306, [1] арк. – Додатки: арк. 239-306, [1]. – Бібліогр.: арк. 239-238
1111270
  Мельник В.В. Правове регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Мельник Валерія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1111271
  Мельник В.В. Правове регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні : монографія / В.В. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 210-252. – ISBN 978-617-7748-49-5
1111272
  Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.11 / Влялько І. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр. : 7 назв
1111273
  Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Влялько І.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 219л. – Бібліогр. : л.199-219
1111274
  Форостюк Олег Дмитрович Правове регулювання державно-церковних відносин у радянській Україні в 1917-1941 роках (на матеріалі Донецького регіону) : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Форостюк Олег Дмитрович; КНУТШ. – Луганськ, 2001. – 199л. – Бібліогр.:л.186-199
1111275
  Огаренко Євген Правове регулювання державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 67-71
1111276
  Заверуха Ірина Богданівна Правове регулювання державного кредиту в Україні : Дис... кандид. юридичнихнаук: 12.00.07 / Заверуха Ірина Богданівна; Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 180л. – Бібліогр.:л.173-180
1111277
  Зайцева Н.А. Правове регулювання державного кредиту в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Зайцева Н.А. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – 207л. – Бібліогр. :л.189-207
1111278
  Зайцева Н.А. Правове регулювання державного кредиту в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Зайцева Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1111279
  Ніщимна С.О. Правове регулювання державного кредитування // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 1. – С. 30-35.
1111280
  Сударенко О.В. Правове регулювання державного кредитування будівництва житла для науково педагогічних та педагогічних працівників // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 10 (48). – С. 22-31.
1111281
  Ніщимна Світлана Олексіївна Правове регулювання державного кредитування в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ніщимна С.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1111282
  Ніщимна Світлана Олексіївна Правове регулювання державного кредитування в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Ніщимна С.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 240л. – Бібліогр: л.186-240
1111283
  Ніщимна С. Правове регулювання державного кредитування індивідуального житлового будівництва на селі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-87.
1111284
  Ніщимна С. Правове регулювання державного кредитування сільського господарства в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 76-79.
1111285
  Бавико Є О. Правове регулювання державного фінансового контролю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 20-24. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1111286
  Сербіна Н.Ф. Правове регулювання державної тендерної політики в Україні: стан та шляхи вдосконалення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 78-84


  Ukraine gradually went to the introduction of gender policy, trying not only to declare the rights and possibilities of women and men, but also accomplish the real actions, measures for this purpose, gradually moving to the changes in the ...
1111287
  Студенець І. Правове регулювання дистанційної зайнятості в Україні: вимоги сьогодення // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 197-199. – ISBN 978-617-7069-52-1
1111288
  Носенко В.О. Правове регулювання дистанційної зайнятості працівників в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Носенко Віктор Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1111289
  Носенко В.О. Правове регулювання дистанційної зайнятості працівників в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Носенко Віктор Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 236 л. – Бібліогр.: л. 214-236
1111290
  Грошева-Шарапова Правове регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Грошева-Шарапова Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 203 арк. – Бібліогр.: арк. 186-203
1111291
  Нурзад Ірина Латифівна Правове регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів України : Автореф. дис. канд. юридичних наук: 12.00.03 / Нурзад І.Л.; КНУТШ. – Киев, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1111292
  Задихайло О.А. Правове регулювання діяльності в галузі культури в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 76. – С. 140-145. – ISSN 0201-7245
1111293
  Сорочишин М.В. Правове регулювання діяльності вільно обраних працівниками представників за проектом Трудового кодексу України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 192-194. – ISBN 978-617-7069-52-1
1111294
  Нашинець-Наумова Правове регулювання діяльності вітчизняних корпорацій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 15-18
1111295
  Панкевич В. Правове регулювання діяльності державної аудиторської служби України / В. Панкевич, С. Сідак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 75-84. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1111296
  Павленко А.В. Правове регулювання діяльності Європейського Союзу у сфері протидії транскордонним злочинам : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Павленко Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 244 арк. – Бібліогр.: арк. 207-244
1111297
  Павленко А.В. Правове регулювання діяльності Європейського Союзу у сфері протидії транскордонним злочинам : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Павленко Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1111298
  Ніколаєнко К.В. Правове регулювання діяльності з надання адміністративних послуг в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 320-325. – ISSN 1563-3349
1111299
  Гаман П.І. Правове регулювання діяльності закладів охорони здоров"я // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 36-40. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1111300
  Приступенко Т.О. Правове регулювання діяльності засобів масової інформації України на сучасному етапі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-29. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Порушуються проблеми функціонування засобів масової інформації України з погляду сучасного галузевого законодавства, акцентується на взаємовідносинах преси та судової влади, розглядаються деякі аспекти соціального захисту журналістів.
1111301
  Ванієв Е. Правове регулювання діяльності комісій для вирішення спорів про право володіння землями у Таврійській області на початку ХІХ ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 59-64. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1111302
  Калініна О.М. Правове регулювання діяльності компаній в Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Калініна Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 234 л. – Бібліогр.: л. 207-234
1111303
  Калініна О.М. Правове регулювання діяльності компаній в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Калініна Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1111304
  Юрків В. Правове регулювання діяльності кредитних установ в законодавствах України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий аспект // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 42-45
1111305
  Муляр М.С. Правове регулювання діяльності кредитного посередника у споживчому кредитуванні в аспекті гармонізації законодавства України з правом ЄС // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 126-135. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1111306
  Мєзєнцева Н.Б. Правове регулювання діяльності медичних працівників у Росії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 56-60. – Бібліогр.: 21 назв
1111307
  Дмитренко Ю.М. Правове регулювання діяльності Національного банку України : монографія / Ю.М. Дмитренко. – Харків : Золота миля, 2014. – 222, [1] с. – Бібліогр.: с. 204-222 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-52-8
1111308
  Лаврищев В. Правове регулювання діяльності органів досудового розслідування ОВС // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 88-94.
1111309
  Утвенко В.В. Правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування України у сфері охорони навколишнього природного середовища // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 20-24. – ISSN 2220-1394
1111310
  Кисіль Л.Є. Правове регулювання діяльності органів публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав учасників АТО // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 314-324. – ISSN 0869-2491
1111311
  Кіндюк Б.В. Правове регулювання діяльності організаційних структур з управління лісовою галуззю України за доби НЕПу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 97-102. – ISSN 1563-3349
1111312
  Лекарь С.І. Правове регулювання діяльності природних монополій та політика економічної безпеки держави // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (202). – С. 42-51. – ISSN 2308-9636
1111313
  Федорова Н. Правове регулювання діяльності рекламних агентств у контексті права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (119). – С. 5-10. – ISSN 2308-0361
1111314
  Грін О.О. Правове регулювання діяльності спеціального суду Закарпатської України (1944-1945 рр) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 148-151. – ISSN 1563-3349
1111315
  Коритко Л.Я. Правове регулювання діяльності торговельних суб"єктів господарювання Східної Галичини та Буковини в Австро-Угорщини // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-147.
1111316
  Літкевич В.С. Правове регулювання діяльності транснаціональних корпорацій. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.10 / Літкевич В.С.; Укр.ін-т.міжнар.відн.при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 21л.
1111317
  Чепек В.А. Правове регулювання діяльності Угорщини щодо своєї "спорідненої меншини" на Закарпатті // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 149. – С. 243-252. – ISSN 2224-9281
1111318
  Вовк Ю.Є. Правове регулювання діяльності уряду в період Директорії Української Народної Республіки // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 15-18. – ISSN 2304-5809
1111319
  Ніньовська З. Правове регулювання догвору комісії // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.63-66
1111320
  Калашник О.М. Правове регулювання договірних відносин в умовах гібридної війни // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 109-111. – ISBN 978-966-927-257-7
1111321
  Кузнецова О.П. Правове регулювання договірних відносин за ЦК України і ГК України: проблемні питання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 276-278. – ISSN 1563-3349
1111322
  Козловський Є.В. Правове регулювання договірних відносин між туристичним підприємством і споживачем туристичних послуг // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 16-25. – ISSN 2308-135X
1111323
  Лукасевич-Крутник Правове регулювання договірних відносин перевезення в Україні протягом ХХ століття // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 207-211. – ISSN 2524-0129
1111324
  Адамюк Д.І. Правове регулювання договірних відносин пов"язаних з організацією досліджень в ЄС // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (17). – С. 20-26. – ISSN 2311-4894
1111325
  Боржемська О. Правове регулювання договірних відносин у сфері службового авторства в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-32.
1111326
  Андрейцев В. Правове регулювання договірних правовідносин на виконання науково-дослідних робіт: історико-правовий аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 151-165. – ISSN 1993-0909
1111327
  Гетьманцев Д. Правове регулювання договорів про ігри як різновид алеаторних договорів // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 8-11.
1111328
  Грицун О. Правове регулювання договору дистриб"юції в сучасному комерційному обороті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 115-117
1111329
  Комберянов С.О. Правове регулювання договору доручення / С.О. Комберянов, Д.В. Боброва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-41. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам удосконалення договору доручення за проектом цивільного кодексу. Article is devoted to the problems of improvement of the contract of commission in the context of the civil code project.
1111330
  Свердлов І. Правове регулювання договору лізингу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.67-77
1111331
  Бойко Н.М. Правове регулювання договору позички : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бойко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – 189 л. – Додатки: л. 180-189. – Бібліогр.: л. 160-179
1111332
  Бойко Н.М. Правове регулювання договору позички : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бойко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1111333
  Багрій В.А. Правове регулювання додаткової заробітної плати в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Багрій Василь Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1111334
  Багрій В.А. Правове регулювання додаткової заробітної плати в Україні : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05, 081 / Багрій Василь Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 208 арк. + Додатки: арк. 207-208. – Додатки: арк. 207-208. – Бібліогр.: арк. 9-10, 186-206 та в додатках: арк. 207-208
1111335
  Стасюк Л.О. Правове регулювання дозвільної системи у сфері господарської діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 142-146.
1111336
  Пунда О. Правове регулювання донорства та трансплантації в Україні // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2003. – № 4. – С.90-95. – ISSN 1561-4999
1111337
  Марущак А. Правове регулювання доступу до бібліотечно-інформаційних ресурсів в Україні // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 13-19.
1111338
  Марущак А. Правове регулювання доступу до інформації в Україні // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 138-142.
1111339
  Марущак А. Правове регулювання доступу до інформації в Україні: основоположні принципи // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 70-75.
1111340
  Радзивилюк В. Правове регулювання досудових процедур і заходів запобігання банкрутству (неспроможності) у радянському періоді // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 23-26


  Розкрито питання визначення кола, системи та ознак відносин, які складають предмет інституту запобігання банкрутства (неспроможності).
1111341
  Радзивілюк В. Правове регулювання досудових процедур та заходів запобігання банкрутству в Україні (з 1990 по 2011 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-18. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснено дослідження розвитку правової регламентації досудових процедур та заходів запобігання банкрутству, починаючи з часів набуття Україною незалежності до 2011 року. Виявлена логіка історичної послідовності розвитку та наступності ...
1111342
  Бутирська А.А. Правове регулювання досудової санації // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 102-105.
1111343
  Рудень О.В. Правове регулювання екологічних договірних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Рудень Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1111344
  Рахнянська Т. Правове регулювання екологічних послуг у процесі здійснення екологічного менеджменту на підприємстві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 65-69
1111345
  Гетьман А. Правове регулювання екологічних суспільних відносин: стан і перспективи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.129-131. – ISSN 0132-1331
1111346
   Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія / [Гетьман А.П. та ін.] ; за ред.: А.П. Гетьмана та В.Ю. Уркевича ; НДІ правознавства Нац. ун-ту "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 445, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-418-7
1111347
  Краснова Ю. Правове регулювання екологічно небезпечної діяльності на транспорті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми правового регулювання екологічно небезпечної діяльності на транспорті за законодавством України. The problems of Ukrainian legal rules about the ecological dangerous activities on transport sphere are reviewed.
1111348
  Краснова М.В. Правове регулювання екологічного інформування в контексті міжнародних конвенцій: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються правові засади регулювання чинним законодавством України екологічного інформування як необхідної гарантії екологічної безпеки та шляхи гармонізації національного законодавства до міжнародного та європейського законодавства в цій ...
1111349
  Бакай О.О. Правове регулювання екологічного прогнозування як функції державного управління якістю навколишнього середовищао // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.191-196. – ISBN 966-7784-65-7
1111350
  Ніжніченко О.А. Правове регулювання екологічного стимулювання в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ніжніченко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 236 л. – Бібліогр.: л. 196-236
1111351
  Ніжніченко О.А. Правове регулювання екологічного стимулювання в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ніжніченко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1111352
  Шоха Т.П. Правове регулювання екологічного страхування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шоха Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 220 л. – Бібліогр.: л. 178-220
1111353
  Макаренко Н.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері видобування нафти та газу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Макаренко Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1111354
  Козмуляк К.А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / К.А. Козмуляк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-191. – ISBN 978-966-7957-19-3
1111355
   Правове регулювання екологічної безпеки в України : навч. посібник / [Гетьман А.П. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 293, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-458-364-7
1111356
  Коваленко Ю.В. Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Коваленко Юлія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1111357
  Никитюк М.В. Правове регулювання екологічної безпеки Чорного моря // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 45-50.
1111358
  Степанов Є. Правове регулювання екологічної функції держави в системі функцій сучасної Української держави // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 95-101
1111359
  Размєтаєв С.В. Правове регулювання екологонебезпечної діяльності // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – Екологічні ризики. – С. 6-11. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
1111360
   Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2000-
№ 9. – 2009
1111361
   Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ : КНЕУ, 2000-
№ 11/12. – 2012. – 498 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1111362
   Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ : КНЕУ, 2000-
№ 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – 2013. – 287 с.
1111363
   Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2000-. – ISSN 2412-8465
№ 16. – 2017. – 275, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1111364
  Устименко В.А. Правове регулювання економіки в контексті сталого розвитку // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 177-184. – ISBN 978-617-7605-90-3
1111365
  Кишко-Єрлі Правове регулювання економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 81-84


  У статті здійснюється аналіз позитивно-природних, суще-належних, ідейно-технічних, екзистенціонально-ессенціальних концептів права.
1111366
  Лекарь С. Правове регулювання економічної безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 186-191. – ISSN 2663-5313
1111367
  Стахєєва Г.О. Правове регулювання економічної концентрації в ЄС в світлі останніх законодавчих змін // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 128-137
1111368
  Фалендиш А. Правове регулювання економічної концентрації: порівняльно-правовийаспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 148-149
1111369
  Пономаренко М.М. Правове регулювання електронних державних закупівель в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Пономаренко Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1111370
   Правове регулювання електронної комерції / Тимченко Л.Д. [ та ін.] ; за ред. Л.Д. Тимченка ; Держ. подат. адміністрація України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України ; Наук.-дослід. ін-т фінансового права. – Ірпінь, 2008. – 236 с. – ISBN 978-966-337-122-1
1111371
  Чучковська А.В. Правове регулювання електронної комерції в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / А.В. Чучковська ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 224 с. – ISBN 966-364-384-6


  Матеріал навчального посібника – перше комплексне дослідження правового регулювання вчинення господарських договорів через мережі електрозв’язку, зокрема через мережу Інтернет, де на підставі чинного законодавства України, нормативних актів міжнародних ...
1111372
  Шаблієнко А.С. Правове регулювання електронної комерції за законодавством країн англо-американської системи права // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 44-52. – ISSN 2310-9769


  Про розкриття основних проблемних питань, пов’язаних з правовим регулюванням електронної комерції за законодавством країн англо-американської системи права. Розглядається історичний процес формування правил поведінки суб’єктів електронної комерції. ...
1111373
  Рибалка О. Правове регулювання електронної торгівлі в Україні в умовах сьогодення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 135-137
1111374
  Бойчук П.М. Правове регулювання емісійних відносин в Україні та його розвиток // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 2. – С. 23-27.
1111375
   Правове регулювання енергозбереження в Європейському Союзі та в Україні : (порівняльно-правове дослідження) / С.Б. Барбелюк, С.Г. Голікова, В.Г. Дідик, О.С. Матвійчук, Н.І. Соколовська; [Барбелюк С.Б. та ін. ; за заг. ред. В.Г. Дідика] ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 164, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 155-165. – ISBN 978-966-364-614-5
1111376
  Марисюк К. Правове регулювання еутаназії за законодавством Австралії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.486-493. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1111377
  Ковальчук Т.Г. Правове регулювання ефективного використання земель промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 165-168. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються питання ефективного використання земель промисловості та особливості їх правового режиму. Issues of effective utilization of industry lands are dealt with as well as peculiarities of their legal regime.
1111378
  Ковальчук Т.Г. Правове регулювання ефективного використання земель промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 157-160. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються питання ефективного використання земель промисловості та особливості їх правового режиму. Issues of effective utilization of industry lands are dealt with as well as peculiarities of their legal regime.
1111379
  Головацька А.К. Правове регулювання єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування в Україні : дис. ... д-ра філософії у галузі юрид. наук : 081 / Головацька Анна Констянтинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 213 арк. – Додатки : арк. 209-213. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: 193-208
1111380
  Кузнецова Н.С. Правове регулювання житлового будівництва / Н.С. Кузнецова. – К., 1991. – 32с.
1111381
  Шорський П.О. Правове регулювання забезпечення виборчих прав громадян в Україні та місце в ньому адміністративного законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 172-182. – ISSN 1999-5717
1111382
  Дуравкін П.М. Правове регулювання забезпечення виконання податкового обов"язку. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 53-56. – ISSN 0201-7245
1111383
  Краснова Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Краснова Ю.А. ; КНУТШ, Юрид. ф-т. – Київ, 2010. – 222 л. – Бібліогр. : л. 189-222
1111384
  Краснова Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Краснова Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1111385
  Краснова Ю.А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі цивільної авіації України : монографія / Ю.А. Краснова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Київський університет, 2011. – 187, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-187. – ISBN 978-966-439-370-3
1111386
   Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України : [навч. посібник] / [Балюк Г.І. та ін. ; за ред. Балюк Г.І.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, НДС "Центр дослідж. проблем прав людини". – Київ ; Чернівці : Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; Кондратьєв А.В., 2015. – 119, [1] с. – На тит. арк. помилково: Правове регулювання забезпечення еклогічної безпеки... .- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 108-117. – ISBN 978-966-7957-16-2
1111387
  Дубчак Л.С. Правове регулювання забезпечення позову в цивільному процесі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 167-173
1111388
  Сушик О. Правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 86-94.
1111389
  Гаращенко Л.П. Правове регулювання заборони мобінгу в законодавстві зарубіжних країн // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 95-98. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
1111390
  Біловус Р.В. Правове регулювання загального користування надрами для цілей, не пов"язаних з видобуванням корисних копалин // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 165-172. – ISSN 2224-9281
1111391
  Гаврилова О.О. Правове регулювання загальнообов"язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаврилова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 221 л. – Бібліогр.: л. 203-221
1111392
  Пірон І. Правове регулювання зайнятості населення в перші роки радянської влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 97-100. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані основні законодавчі акті, якими у перші роки радянської влади в Україні регулювався процес зайнятості населення. Проанализированы основные законодательные акты, которые в первые годы советской власти в Украине регулировали процесс ...
1111393
  Пірон І.С. Правове регулювання зайнятості населення радянської України у 1917-1937 рр. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Пірон Іван Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1111394
  Пірон І.С. Правове регулювання зайнятості населення радянської України у 1917-1937 рр. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Пірон Іван Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 249 л. – Бібліогр.: л. 171-249
1111395
  Бигу Ж.М. Правове регулювання законодавством російської федерації сприяння громадян органам, що здійснюють оперативно-розшуюву діяльність // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 264-271.
1111396
  Омельченко Н.Л. Правове регулювання законодавчої діяльності Верховної Ради України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 162-167. – ISSN 1563-3349
1111397
  Юдіцький О.Л. Правове регулювання закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Юдіцький Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 237 л. – Бібліогр.: л. 201-237
1111398
  Юдіцький О.Л. Правове регулювання закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Юдіцький Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1111399
  Кологойда О.В. Правове регулювання запобігання зловживанням на фондовому ринку в acguis ЄС // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 115-126.
1111400
  Духовна О. Правове регулювання запозичень до місцевих бюджетів у Сполучених Штатах Америки та країнах Західної Європи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 199-203
1111401
  Негода А.В. Правове регулювання запровадження санкцій міжнародними організаціями // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 82-103. – ISBN 978-966-933-059-8
1111402
  Пилипишин С.С. Правове регулювання зарахування зустрічних однорідних вимог як форми безготівкових розрахунків // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 389-392. – ISSN 1563-3349
1111403
  Копайгора В. Правове регулювання заробітної плати в соціалістичних кодексах про працю в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.18-21
1111404
  Костенко Л. Правове регулювання заручин в України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 86-88.
1111405
  Буквич А.В. Правове регулювання застави грошей та інших фінансових інструментів у системі права Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 35-40
1111406
  Виговський Олександр Ігорович Правове регулювання застави цінних паперів в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Виговський О.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1111407
  Виговський Олександр Ігорович Правове регулювання застави цінних паперів в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Виговський О.І.; КНУТШ. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 2005. – 208л. – Бібліогр.: л. 181 - 208
1111408
  Братасюк В. Правове регулювання застосування окремих форм митного контролю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 61-64
1111409
  Чернобай А.М. Правове регулювання застосування тестів під час прийому на роботу / А.М. Чернобай, В.А. Чайковська // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 284-290. – ISSN 2306-9082
1111410
  Панасюк О. Правове регулювання застосування штрафів до працівників // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 44-48. – ISSN 0132-1331
1111411
  Лесько Н.В. Правове регулювання захисту дітей від негативного впливу інтернету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 48-53. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1111412
  Борисенко З.М. Правове регулювання захисту економічної конкуренції / З.М. Борисенко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 57, [1] с. – ISBN 978-617-7530-19-9
1111413
  Смірнов Г. Правове регулювання захисту корпоративних прав: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 60-65. – ISSN 2663-5313
1111414
  Дем"янець С. Правове регулювання захисту прав споживачів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 98-103.
1111415
  Тищенко О.В. Правове регулювання захисту працівників від дискримінації за ознакою віку в трудових правовідносинах // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 99-104.
1111416
  Шараєвська Т.А. Правове регулювання захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шараєвська Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 235 л. – Бібліогр.: л. 186-235
1111417
  Дроздов О. Правове регулювання звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням з потерпілим в сфері кримінального судочинства / О. Дроздов, В. Гутник // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 57-63
1111418
  Кузьміна К.О. Правове регулювання звільнення працівників із підстав, що спрямовані на запобігання корупції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кузьміна Ксенія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1111419
  Кисіль Л.Є. Правове регулювання здійснення адміністративних процедур в Україні та республіці Біларусь: порівняльний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 144-151.
1111420
  Горяєва О.С. Правове регулювання здійснення аудиторської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Горяєва Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1111421
  Щегельська Ю.П. Правове регулювання здійснення державного брендингу Республіки Польща як інструмента реалізації євроінтеграційної стратегії країни // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 21-26. – ISSN 2220-1394
1111422
  Богданюк І.В. Правове регулювання здійснення державного контролю фінансовою інспекцією України / І.В. Богданюк. – Харків : Панов, 2015. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 213-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-27-8
1111423
  Бредіхіна В.Л. Правове регулювання здійснення інвестиційних екологічних проектів в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 118-127. – ISSN 0201-7245
1111424
  Краснова Ю.А. Правове регулювання здійснення контролю у сфері водоспоживання, водовідведення, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 387-424. – ISBN 978-617-566-151-2
1111425
  Краснова Ю.А. Правове регулювання здійснення контролю у сфері поводження з відходами, пестицидами, агрохімікатами, небезпечними вантажами // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 573-581. – ISBN 978-617-566-151-2
1111426
  Лата Н. Правове регулювання здійснення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 114-119


  Етапи становлення законодавства
1111427
  Величко А.А. Правове регулювання здійснення певних видів господарської діяльності на радіаційно небезпечних землях // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 298-305
1111428
  Кондратьєва Н.М. Правове регулювання здійснення права спільної часткової власності на майно за цивільним та земельним кодексами // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 349-357. – ISSN 1563-3349
1111429
  Короленко В. Правове регулювання здійснення профспілками представництва прав та інтересів працівників у ході процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-26.
1111430
  Кожевникова В.О. Правове регулювання здійснення та обмеження окремих майнових прав подружжя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 154-157. – ISSN 2219-5521
1111431
  Данилова Т. Правове регулювання земель залізничного транспорту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
1111432
  Кулішенко О.Ю. Правове регулювання земельних відносин в Гетьманській Україні у період другої половини XVII - кінця XVIII століття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кулішенко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1111433
  Кулішенко О.Ю. Правове регулювання земельних відносин в Гетьманській Україні у період другої половини XVII - кінця XVIII століття : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кулішенко Олена Юріївна : М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 209 л. – Бібліогр.: л. 185-209
1111434
  Шевцова Ю.В. Правове регулювання земельних заставних відносин в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Шевцова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 224л. + Додатки: л.204-224. – Бібліогр.: л.182-203
1111435
  Шевцова Ю.В. Правове регулювання земельних заставних відносин в Україні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Шевцова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1111436
  Лисенко Я.О. Правове регулювання земельних юрисдикційних відносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лисенко Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 190 л. – Бібліогр.: л. 165-190
1111437
  Лисенко Я.О. Правове регулювання земельних юрисдикційних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лисенко Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1111438
  Рубанок В.Є. Правове регулювання земельнихвідносин у Київскій Русі та феодально роздробленій Русі // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-13
1111439
  Махінова А. Правове регулювання земельного серверуту: колізії та прогалини, які існують у Земельному та Цивільному кодексі України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 43-45
1111440
  Махінова А. Правове регулювання земельного сервітуту: колізії та прогалини, які існують у Земельному та Цивільному кодексі України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 87-90.
1111441
  Кудінов В. Правове регулювання земельної реформи в Україні: окремі аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 211-214
1111442
  Губань Р. Правове регулювання землеустрою та ведення державного земельного кадастру // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-28.
1111443
  Тиха А.П. Правове регулювання змін трудового договору : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05, 081 / Тиха Аліна Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 235 арк. – Додатки: арк. 235. – Бібліогр.: арк. 8, 204-234 та в додатках: арк. 235
1111444
  Тиха А.П. Правове регулювання змін трудового договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тиха Аліна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1111445
  Чернега А.П. Правове регулювання зміни прізвища дитини її батьками за законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 164-170.
1111446
  Гавриленко О.А. Правове регулювання зобов"язальних відносин в античних Афінах і державах Північного Причорномор"я: спільне та особливе // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 227-234.
1111447
  Лазебник Л.Л. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Лазебник Л.Л., Данілов О.Д.; Нац. академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005. – 158с. – ISBN 966-337-017-3
1111448
  Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник / В.В. Поєдинок; Ред. В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 288с. – ISBN 966-667-228-6
1111449
  Баран А.В. Правове регулювання зовнішньої політики та міжнародних відносин Української держави у добу Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 145-148. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5


  Згадуються професори КУ - М. Грушевський, М. Туган-Барановський.
1111450
  Ріпенко А.І. Правове регулювання зонування земель (територій) в сучасних умовах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 480-486. – ISSN 1563-3349
1111451
  Мосьондз А. Правове регулювання і нагляд в сфері кредитної кооперації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.65-71. – ISSN 0132-1331
1111452
  Коваленко Т.О. Правове регулювання ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин як гарантія безпечності та якості продукції тваринництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-27. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Досліджується розвиток законодавства України у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин, визначаються поняття та етапи здійснення зазначених заходів, пропонується прийняти спеціальний закон про ідентифікацію і реєстрацію ...
1111453
  Осика С.Г. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові заходи / С.Г. Осика; Українська академія зовнішньої торгівлі; Благодійна організація "Центр досліджень СОТ, розвитку торгового права і практи. – Київ, 2003. – 448с. – ISBN 966-7666-11-5
1111454
  Червова Л.Г. Правове регулювання інвестиційної діяльності : фінансовий механізм / Л.Г. Червова, М.І. Назарчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 68-69. – Бібліогр.: 8 назв
1111455
  Стрілець Б.В. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Стрілець Богдан Васильович ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
1111456
  Поєдинок В.В. Правове регулювання інвестиційної діяльності: теоретичні проблеми : монографія / В.В. Поєдинок. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 430-479. – ISBN 978-966-340-495-0


  У пр. № 1728410 напис: Шановному Павлу Сергійовичу з повагою від авторки. Підпис
1111457
  Лозицька К.О. Правове регулювання інвестування в навколишнє природне середовище в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лозицька Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 241 л. – Додатки: л. 205-241. – Бібліогр.: л. 181-204
1111458
  Лозицька К.О. Правове регулювання інвестування в навколишнє природне середовище в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лозицька Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1111459
  Фещук В. Правове регулювання інвестування у сфері накопичувального пенсійного страхування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 55-57.
1111460
  Постригань Т. Правове регулювання інноваційного парку Польщі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 134-139. – ISSN 2308-0361
1111461
  Зельдіна О. Правове регулювання інноваційної діяльності в умовах технопарків України: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
1111462
  Гришкова М.М. Правове регулювання інноваційної діяльності університетів Фінляндії // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 61-67. – ISBN 978-617-625-000-5
1111463
  Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестіцій / А.В. Омельченко. – Київ : Юрінком Інтер, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-8876-3
1111464
  Сердюк М.А. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні / М.А. Сердюк, О.Г. Розметова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-35. – (Економіка ; Вип. 50)


  Проаналізовано законодавчу та нормативну базу інвестиційної діяльності в Україні.
1111465
  Степанченко О.С. Правове регулювання іноземного інвестування в Україну (XIX - поч. XX ст.) : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.01 / Степанченко Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 175-203
1111466
  Саєнко В.В. Правове регулювання інсайдерської торгівлі в державах Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-79. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Висвітлюється історія і сучасний стан правового регулювання інсайдерської торгівлі в Європейському Союзі як на рівні міждержавних органів, так і на прикладі окремих держав-учасниць. Аналізуються позитивні наслідки прийняття Радою ЄЕС Директиви "Щодо ...
1111467
  Коломоєць Т. Правове регулювання інституту відводу (самовідводу) в адміністративному судочинстві : Зарубіжний досвід, загальні положення та вектори їх запозичення / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 108-116


  Проблемні аспекти.
1111468
  Ващук Б.Л. Правове регулювання інституту цивільного позову: окремі питання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 302-307. – ISSN 1563-3349
1111469
  Чернюк В.І. Правове регулювання інтелектуальної власності наукових парків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чернюк Віталій Іванович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
1111470
  Чернюк В. Правове регулювання інтелектуальної власності наукового парку: проблеми та шляхи їх вирішення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 81-88. – ISSN 2308-0361
1111471
  Гоголіна Г.В. Правове регулювання інтернет-аукціонів примусово вилученого майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гоголіна Галина Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1111472
  Жилінкова І. Правове регулювання Інтернет-відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
1111473
  Красноступ Г. Правове регулювання Інтернет-засобів масової інформації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 82-87
1111474
  Бевза А.С. Правове регулювання інформації у сфері державного регулювання ринку цінних паперів України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 165-177. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1111475
  Колодій І. Правове регулювання інформації як елемента державного управління в банківській сфері // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-12.
1111476
  Шашенков Я.О. Правове регулювання інформаційних відносин в Інтернет-просторі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 303-308. – ISSN 1563-3349
1111477
  Єсімов С.С. Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності фіскальної служби в контексті європейської інтеграції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 33-38. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1111478
  Король А. Правове регулювання інформаційного супроводу міжнародних зносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 464-474
1111479
  Нашинець-Наумова Правове регулювання інформаційної безпеки в цивільній авіації: міжнародно-правовий аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 159-164. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
1111480
   Правове регулювання інформаційної діяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Ю. Жарких, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2018. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 216-230. – ISBN 978-966-2229-54-7
1111481
  Малий В. Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття і категорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 40-44. – ISSN 0132-1331
1111482
  Рибачок В.А. Правове регулювання іпотечних правовідносин та роль нотаріуса у їх оформлені в радянському праві під час першої кодифікації цивільного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 179-183
1111483
  Грищук Н. Правове регулювання іпотечного кредитування та іпотечних ринків в Україні // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 15-19. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1111484
  Камінська О.А. Правове регулювання кадрової політики поштово-телеграфного відомства Російської імперії наприкінці XIX - на початку XX ст. / О.А. Камінська, О.В. Федорченко // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 7-15. – ISSN 2414-4207
1111485
  Теленик С.С. Правове регулювання казначейського виконання місцевих бюджетів в Україні (проблеми теорії та практики) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Теленик Сергій Сергійович ; Служба безпеки України, Нац. акад. служби безпеки України. – Київ, 2013. – 210 л. – Додатки: л. 193-210. – Бібліогр.: л. 167-192
1111486
  Теленик С.С. Правове регулювання казначейського виконання місцевих бюджетів в Україні (проблеми теорії та практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Теленик Сергій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1111487
  Кашканова Н. Правове регулювання клінічних випробувань лікарських засобів та їхнє місце в медико-біологічному дослідженні людини // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 80-88


  Розглянуто спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (на прикладі США та України). Проаналізовано чинне право України та США з питання охорони патентних прав у сфері вищої освіти. Виявлені проблеми українського правового регулювання ...
1111488
  Бойко Н. Правове регулювання клонування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 31-42.
1111489
  Жмур Н.В. Правове регулювання комерційних прав у міжнародному повітряному праві // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 19-25. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1111490
  Гальчук І.С. Правове регулювання комерційної діяльності вузів за кордоном на сучасному етапі // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1111491
  Черемнова Антоніна Іванівна Правове регулювання комерційної реклами в Україні : Дисертація...канд. юр.наук.Спеціальність 12.00.04 / Черемнова Антоніна Іванівна; Мін-во освіти і науки України.Одеська Нац. юридична Академія. – Одеса, 2000. – 173л. – Бібліогр.:л.158-173
1111492
  Байрак Д.В. Правове регулювання комерційної таємниці в трудових відносинах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Байрак Дарія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 177-196
1111493
  Коваленко Ю. Правове регулювання компенсації екологічної шкоди у сфері теплової енергетики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 126-130. – ISSN 2307-8049
1111494
  Гаєвий В.В. Правове регулювання компенсації моральної шкоди, заподіяної суб"єктам трудових відносин : автореф.дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаєвий Вадим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1111495
  Сіньова Л. Правове регулювання компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 254-257. – ISBN 978-617-7069-17-0
1111496
  Дерець В.А. Правове регулювання компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 103-108.
1111497
  Локтєва Н.В. Правове регулювання комплексного використання водних ресурсів Дніпровського басейну : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Локтєва Н.В.; МОіНУ; Одеська нац. юридична акад. – Київ, 2007. – 216л. – Бібліогр.: л. 176 - 208
1111498
  Локтєва Н.В. Правове регулювання комплексного використання водних ресурсів Дніпровського басейну : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Локтєва Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1111499
  Токарська А.С. Правове регулювання комунікативної правничої діяльності через засоби масової комунікації / А.С. Токарська, М.Й. Штангрет // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 308-312. – ISBN 966-435-028-1
1111500
  Нижний А. Правове регулювання конклюдентних дій за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 56-61
1111501
  Смирнова К.В. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика : монографія / К.В. Смирнова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Одеса : Фенікс, 2015. – 429, [3] с. – Бібліогр.: с. 372-429. – ISBN 978-966-438-853-2


  У пр. № 1697745 напис: Шановному Леоніду Васильовичу, Вчителю і Наставнику з глибокою повагою від автора. Підпис.
1111502
  Смирнова К.В. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика : монографія / К.В. Смирнова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. – Одеса : Фенікс, 2017. – 487, [3] с. – Бібліогр.: с. 430-487. – ISBN 978-966-928-201-9
1111503
  Смирнова К.В. Правове регулювання конкуренції в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 145-153


  Стаття присвячена аналізові розділу Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом щодо регулювання конкуренції. Обґрунтовано, що політика конкуренції є одним з ключових елементів заснування та ефективного функціонування зони вільної торгівлі. ...
1111504
  Андрощук Г. Правове регулювання конкуренції у Литовській Республіці // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 58-61. – ISSN 1608-6422
1111505
  Портнов А.В. Правове регулювання конституційного судочинства в Україні : доктрина, суб"єкти і форми конституційного судочинства, створення нових процесуальних інститутів : монографія / А.В. Портнов ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Логос, 2008. – 200, [3] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-073-2
1111506
  Алла Гелич Правове регулювання контролю за безпекою цивільної авіації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 7-9.
1111507
   Правове регулювання контролю у сфері забезпечення екологічної безпеки // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 554. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 9-й розділ книги.
1111508
  Євстігнєєв А.С. Правове регулювання контролю у сфері забезпечення екологічної безпеки // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 555-557. – ISBN 978-617-566-151-2
1111509
  Стахєєва Г.О. Правове регулювання концентрації підприємств в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. / Стахєєва Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1111510
  Гуренко В. Правове регулювання концесійної діяльності в сфері будівництва, експлуатації автомобільних доріг // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 111-112
1111511
  Гладкий С.О. Правове регулювання кооперації: авторитарна модель та її ліберальна альтернатива (історичний аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-33.
1111512
  Шем"яков О. Правове регулювання користування надрами для цілей, не пов"язаних із видобуванням корисних копалин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 76-81. – ISSN 0132-1331
1111513
  Харенко О. Правове регулювання корпоративних відносин в акціонерних товариствах // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 15-24.
1111514
  Вінник О.М. Правове регулювання корпоративних відносин: проблема оптимізації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 118-126. – ISSN 1993-0909
1111515
  Корецький М.Х. Правове регулювання корпоративного управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 54-59. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1111516
  Утко Масляник Правове регулювання космічної діяльності за національним законодавством держав-членів ЄС // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 100-104
1111517
  Улітіна О. Правове регулювання креативних індустрій в Україні / О. Улітіна, Д. Пилюченко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (117). – С. 5-14. – ISSN 2308-0361
1111518
   Правове регулювання кредитних відносин в Україні : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 416с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-81-9
1111519
  Сідак М.В. Правове регулювання кредитних відносин у Чехії та Словаччині // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.56-60. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1111520
  Сударенко О.В. Правове регулювання кредитування будівництва житла за програмою "доступне житло" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 147-151
1111521
  Зоткіна М. Правове регулювання кридитування сільськогосподарських товаровиробників // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 147-148
1111522
  Копієвська О.Р. Правове регулювання культурного простору Франції як основа національної ідеї // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 49-50.
1111523
  Трофімова Олександра Вячеславівна Правове регулювання лізингової діяльності : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Трофімова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 232л. – Бібліогр.: л. 199 - 232
1111524
  Трофімова Олександра Вячеславівна Правове регулювання лізингової діяльності : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Трофімова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1111525
  Трофімова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні : Монографія / Трофімова О.В., КНУТШ. – Київ : КИТ, 2005. – 216с. – ISBN 966-8550-30-7
1111526
  Бірюков О.М. Правове регулювання ліквідації неспроможних банків: проблеми і шляхи їх розв"язання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 124-129
1111527
  Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Повар П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1111528
  Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 - господар. право, господар.-процес. право / Повар П.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 229 л. + Додатки : л. 219-229. – Бібліогр.: л. 191-218
1111529
  Киндюк Б. Правове регулювання лісівництва українськими радянськими органами влади за часи громадянської війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 82-84. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута історія розвитку українського радянського лісового права в роки громадянської війни. Показана наявність самостійної правотворчості й прямого запозичення законодавчих актів РСФСР для вирішення проблем лісової галузі. В статье ...
1111530
  Кіндюк Б.В. Правове регулювання лісової справи в українській державі Павла Скоропадського // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 9-17. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1111531
  Апанасенко К.І. Правове регулювання ліцензійних відносин в окремих пострадянських країнах / К.І. Апанасенко, О.В. Рожок // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (4). – С. 12-16. – ISSN 2415-3095
1111532
  Панасюк О. Правове регулювання локальної контрольно-наглядової діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1111533
  Панасюк О. Правове регулювання локальної контрольно-наглядової діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-94. – ISSN 0132-1331
1111534
  Забашта А.С. Правове регулювання лотарей в Україні // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 503-506. – ISBN 978-966-190-861-0
1111535
  Кіселичник В. Правове регулювання майнових та земельних відносин у м. Львові у другій половині XIX - початку XX ст. у відповідності до вимог міського стату 1870 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 230-234
1111536
  Рєзнік О.І. Правове регулювання майнових та особистих немайнових відносин подружжя за німецьким середньовічним міським правом // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 120-129. – ISSN 1563-3349
1111537
  Коваленко Т.О. Правове регулювання малого виробництва виноробної продукції в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 125-139. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1111538
  Варналій З.С. Правове регулювання малого підприємництва в Україні / З.С. Варналій; Інст.приват.права і підприєм.АПНУ;Міжнар.інст.менеджменту. – Київ, 1997. – 68с. – ISBN 966-95169-2-7
1111539
  Черкасов А.А. Правове регулювання маркетингової (рекламної) діяльності в Україні та Європейському Союзі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 81-87. – ISSN 0201-7245
1111540
  Струтинська-Струк Правове регулювання маркування продукції з генетично-модифікованими компонентами // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 63-67. – (Правознавство ; Вип. 427)
1111541
  Бакуменко М. Правове регулювання медичних оглядів в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 237-242. – ISSN 0132-1331
1111542
  Терованесов А. Правове регулювання медичного страхування наприкінці XIX ст. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 14-21. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1111543
  Радиш Я.Ф. Правове регулювання медичної діяльності (за матеріалами наукових праць російських авторів) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 199-202. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1111544
  Занфірова Т.А. Правове регулювання медичної діяльності в Україні: генезис і тенденції розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 22-32. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1111545
  Подковенко Т. Правове регулювання медіації у європейському праві / Т. Подковенко, Н. Фігун // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 22-29. – ISSN 2524-0129
1111546
  Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право / Старостенко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 249л. + Додатки : л.221-249. – Бібліогр. : л.187-220
1111547
  Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Старостенко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1111548
  Крупко Я.М. Правове регулювання механізму реалізації принципів розподілу коштів між бюджетами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 155-161. – ISSN 2078-9165


  Стаття присвячена виявленню перспектив впровадження механізму реалізації принципів розподілу коштів між бюджетами, а також аналізу структурних елементів та процесу реалізації самого механізму.
1111549
  Овдієнко В.В. Правове регулювання мисливства в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 243-250. – ISSN 0201-7245
1111550
  Овдієнко В.В. Правове регулювання мисливства в Україні : монографія / В.В. Овдієнко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Оберіг, 2018. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-198. – ISBN 978-966-8689-37-6
1111551
  Оніщик Ю.В. Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Оніщик Ю.В.; Оніщук Юрій Віталійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 440 л. – Додатки: л. 419-440. – Бібліогр.: л. 367-418
1111552
  Оніщик Ю.В. Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу: фінансово-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Оніщик Юрій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 44 с. – Бібліогр.: 45 назв
1111553
  Предраг М. Правове регулювання митних відносин між Україною та Чорногорією // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 1 (97). – С. 44-49
1111554
  Москаль Г.Г. Правове регулювання міграційними процесами в країнах СНД // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 218-227. – (Юридична ; Вип. 1)
1111555
  Гаврушко Юлія Филимонівна Правове регулювання міграційних процесів на універсальному та єврорегіональному рівнях : Автореф. дис. ... канд. .юрид. наук: 12.00.11 / Гаврушко Ю.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1111556
  Гаврушко Юлія Филимонівна Правове регулювання міграційних процесів на універсальному та єврорегіональному рівнях : Дис. ... канд. .юрид. наук: 12.00.11 / Гаврушко Ю.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 204л. – Бібліогр.: л. 184- 204
1111557
  Павлів-Самоїл Правове регулювання міграційних процесів: становлення і перспективи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 106-116. – (Юридична ; Вип. 1)
1111558
  Семчик В.І. Правове регулювання міжгалузевих зв"язків в АПК / В.І. Семчик. – К,, 1984. – 48с.
1111559
  Худоян З.Ф. Правове регулювання міжнародних культурних стосунків // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 19-22. – ISBN 966-594-145-Х
1111560
  Каспрук О. Правове регулювання міжнародних перевезень // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 218-220
1111561
  Довжук О.В. Правове регулювання міжнародних приватних трудових відносин на сучасному етапі (матеріально-правовий аспект) : Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Довжук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1111562
  Довжук О.В. Правове регулювання міжнародних приватних трудових відносин на сучасному етапі. (матеріально-правовий аспект) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Довжук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 202л. – Бібліогр.: л. 184 - 202
1111563
  Довгерт А.С. Правове регулювання міжнародних трудових відносин. : Автореф... доктора юрид.наук: 12.00.03 / Довгерт А.С.; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 49л.
1111564
  Серьогін Олександр Юрійович Правове регулювання міжнародних туристичних відносин : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Серьогін Олександр Юрійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 202 л. – Бібл.: л.187-202
1111565
  Моліцький С. Правове регулювання міжнародного співробітництва органів прокуратури України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.5-10
1111566
  Братко І.В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Братко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1111567
  Братко І.В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Братко І.В. ; Український державний ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – 222 л. + Додаток: л. 216-222. – Бібліогр.: л. 186-215
1111568
  Мозіль Зоряна Мар"янівна Правове регулювання міжнародної торгівлі в рамках Європейського Союзу : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Мозіль З. М.; Львівськ. нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів, 2004. – 219л. – Бібліогр.: л.197-219
1111569
  Мозіль Зоряна Мар"янівна Правове регулювання міжнародної торгівлі в рамках Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Мозіль З.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв.
1111570
  Мозіль З. Правове регулювання міжнародної торгівлі в рамках Європейського Союзу : Монографія / Зоряна Мозіль; МОНУ; Львівський національний університет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 199с. – ISBN 966-613-395-4
1111571
  Духовна О.В. Правове регулювання місцевих запозичень в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Духовна Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1111572
  Кофлан В.М. Правове регулювання місцевих податків і зборів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 106-107. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Правознавство ; Вип. 227)
1111573
   Правове регулювання місцевих фінансів в Україні : монографія / [О.В. Солдатенко та ін. ; за заг. ред. О.В. Солдатенко] ; Держ. податк. служба України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т фінансового права. – Київ : Алерта, 2011. – 242, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-174-1
1111574
  Бедрій Р.Б. Правове регулювання місцевого господарства в контексті децентралізації влади в Україні // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 28-31. – ISBN 978-617-644-044-4
1111575
  Смирнова Т.С. Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні : Навчальний посібник / Т.С. Смирнова. – Київ : КМ Академія, 2001. – 262 с. – ("Книга НаУКМА"). – ISBN 966-518-063-0
1111576
  Капіца Ю. Правове регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в Європейському Союзі / Ю. Капіца, С. Ступак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-99. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто правове регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в Європейському Союзі та за багатосторонніми міжнародними угодами. Наведено напрями адаптації законодавства України до законодавства ЄС у зазначеній сфері. The ...
1111577
  Івах М.О. Правове регулювання мовного питання в Україні та окремих країнах Західної Європи: порівняльний аспект // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 34-38. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
1111578
  Корж Т. Правове регулювання молодіжного житлового кредитування в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 119-122. – ISSN 0132-1331
1111579
  Бобонич Є.Ф. Правове регулювання монополій, захищених законом від конкуренції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 82-89. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу сутності та змісту категорії «монополія, захищена законом від конкуренції». Зазначене завдання вирішується крізь призму аналізу видів монополій, охоронюваних державою. Аналізуються правові основи регулювання державних, ...
1111580
  Кресь О.В. Правове регулювання мораторію на продаж земель в Україні // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 2. – С. 105-112. – ISSN 2663-1350
1111581
  Яремич К. Правове регулювання набуття права власності на землю: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-17-0
1111582
  Ханик Правове регулювання надання банківських послуг в ЄС / Ханик, Посполітак Р. - // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.24-27
1111583
  Покатєва П.С. Правове регулювання надання будівельних послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 125-129. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1111584
  Голосніченко І. Правове регулювання надання державних управлінських послуг та вирішення адміністративних спорів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.86-89. – ISSN 0132-1331
1111585
  Нів"євський О.В. Правове регулювання надання державної допомоги в Європейському Союзі та в Україні. Шляхи адаптації законодавства України / Нів"євський О.В., Таран С.В., Лещенко Н.І. ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 179, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-364-680-0
1111586
  Грін О.О. Правове регулювання найму (оренди) майна і житлових приміщень (квартир) у Закарпатській Україні (1945-1946 р.) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 126-134. – ISSN 1563-3349
1111587
  Грін О. Правове регулювання найму (оренди) майна і житлових приміщень (квартир) у Закарпатській Україні (1945-1946 рр.) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 61. – С. 3-9.
1111588
  Бєльтюкова Є.М. Правове регулювання наступництва майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бєльтюкова Євгенія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1111589
  Постригань Т. Правове регулювання наукових парків Великобританії // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (117). – C. 68-73. – ISSN 2308-0361
1111590
  Андрійчук О.В. Правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної політики держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Андрійчук Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1111591
  Андрійчук О.В. Правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення в системі соціальної політики держави : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Андрійчук Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 210 арк. – Бібліогр.: арк. 193-210
1111592
  Громенко Ю.О. Правове регулювання недобросовісної конкуренції у сфері реклами // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 18-21. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1111593
  Крупка Ю.М. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності : навчальний посібник [ для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів ] / Ю.М. Крупка, О.М. Гав"яз. – Київ : Атіка, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-326-304-5
1111594
  Мельник О. Правове регулювання ненавігаційного використання транскордонних водних ресурсів: європейські стандарти та договірна практика України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 137-142.
1111595
  Музика Оксана Анатоліївна Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Музика О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 260л. + Додатки: л.236-260. – Бібліогр.: л.201-235
1111596
  Музика Оксана Анатоліївна Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України : Автореферат дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Музика О.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 46 назв
1111597
  Владика С.А. Правове регулювання непрямого оподаткування в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Владика Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1111598
  Полякав Б.М. Правове регулювання неспроможності (банкрутства) в зарубіжних країнах (Англія, Німеччина, Росія, США, Франція) // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 144-146.
1111599
  Резніченко В.М. Правове регулювання нестандартних форм зайнятості працівників в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Резніченко Валентин Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1111600
  Потопальський С.С. Правове регулювання нікчемних та оспорюваних правочинів в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 235-242. – ISSN 1563-3349
1111601
  Железняк Н. Правове регулювання нормотворчої діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.102-108. – ISSN 0132-1331
1111602
  Мельник І.С. Правове регулювання нотаріального провадження щодо опротестування векселя : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Мельник І.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 230л. + Додатки: л.211-230. – Бібліогр.: л.184-210
1111603
  Мельник І.С. Правове регулювання нотаріального провадження щодо опротестування векселя : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Мельник І. С. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1111604
  Ус М. Правове регулювання ноу-хау як засобу отримання конкурентних переваг на ринку // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 156-158.
1111605
  Давидюк О.М. Правове регулювання об’єктів інноваційних відносин в проекті Інноваційного кодексу України // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 36-39. – ISBN 978-617-625-000-5
1111606
  Мензаренко Ю.Ю. Правове регулювання обігу зброї y 2O-x роках XX століття в Радянській державі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 503-512. – ISSN 1563-3349
1111607
  Льовочкіна В.М. Правове регулювання обігу земель за законодавством КНР та України: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Льовочкіна Валерія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1111608
  Льовочкіна В.М. Правове регулювання обігу земель за законодавством КНР та України: порівняльно-правовий аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Льовочкіна Валерія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 236 арк. – Додатки: арк. 203-236. – Бібліогр.: арк. 171-202
1111609
   Правове регулювання обігу цінних паперів : тези доповідей і повідомлень на науково-практичному семінарі 16 березня 2007 р. – Львів, 2007. – 76с.
1111610
  Мельник Т.Г. Правове регулювання обліку оплати праці та обов"язкових зборів за національними стандартами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-67. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто характеристику державного регулювання оплати праці та обов"язкових зборів і його наслідки. Висвітлено проблеми правового регулювання оплати праці.
1111611
  Піддубна Д.В. Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Піддубна Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 201л. – Бібліогр.: л.181-201
1111612
  Піддубна Д.В. Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.07 - Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Піддубна Дарія Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
1111613
  Бакалейко І.В. Правове регулювання обмеження монополій в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 11-13. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1111614
  Повханич Б. Правове регулювання обміну валюти в Україні: проблеми та шляхи вирішення // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 283-287. – ISBN 978-966-2075-20-5
1111615
  Забара І. Правове регулювання обміну інформацією в діяльності міжнародних організацій системи ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74-78. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання правового регулювання обміну інформацією в діяльності міжнародних організацій системи ООН. Автор досліджує питання становлення, розвитку, принципи та особливості обміну інформацією між міжнародними організаціями. В ...
1111616
  Латковська Т.А. Правове регулювання обов"язкових платежів і податків суб"єктів підприємницької діяльньсті : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Латковська Т. А.; МОУ, КУ ім. Шевченка. – К., 1995. – 21л.
1111617
  Бакал М.А. Правове регулювання обов"язкових платежів, що пов"язані з отриманням спадщини та дарунків : монографія / [М.А. Бакал ; за заг. ред. В.О. Рядінської] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : ДНДІ МВС України, 2020. – 173, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 157-171. – ISBN 978-617-7828-76-0
1111618
  Савчак В.В. Правове регулювання обтяжень прав на землю за кордоном // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 127-135. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1111619
  Піддубна Д. Правове регулювання окремих аспектів обліку платників податків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-55. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто аспекти правового регулювання податкового обліку. Особливу увагу приділено недолікам термінології законодавчих актів у галузі податкового обліку, проблемам податкового обліку відокремлених підрозділів, питанню об"єднання податкового та ...
1111620
  Ковальчук І.В. Правове регулювання опадаткування населення українських земель у складі Російської Імперії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 69-74.
1111621
  Морозова С.Є. Правове регулювання опіки та піклування за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Морозова С.Є. ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 23 назв.
1111622
  Агєнтаєва Правове регулювання оплати праці державних службовців у Федеративній Республіці Німеччині / Агєнтаєва, В // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 30-34. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1111623
  Божко В. Правове регулювання оплати праці на початку 80-х років XX століття // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 94-99
1111624
  Шевченко Н.Л. Правове регулювання оплати праці працівників прокуратури України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шевченко Наталя Леонідівна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1111625
  Божко В. Правове регулювання оплати праці працівників фабрично-заводської промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню механізму правового регулювання оплати праці працівників фабрично-заводської промисловості на початку ХХ століття на території сучасної України та матеріалів правозастосовної практики винагороди за працю. Статья посвящена ...
1111626
  Кузнецова О.В. Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кузнецова Олена Вікторівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1111627
  Тополь Ю.О. Правове регулювання оподаткування кредитних спілок / Ю.О. Тополь, В.П. Новак // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 220-225. – (Право. Економіка. Управління)
1111628
  Шкільова Н.В. Правове регулювання оподаткування нерухомості в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шкільова Наталія Володимирівна ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 203 л. – Бібліогр.: л. 183-203
1111629
  Шкільова Н.В. Правове регулювання оподаткування нерухомості в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шкільова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1111630
  Білошкап В.О. Правове регулювання оподаткування осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (фрілансерів): порівняльний аналіз законодавства України та Німеччини // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 119-124. – ISSN 2072-8670
1111631
  Черних Д.С. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств : монографія / Д.С. Черних ; за наук. ред. Г.В. Россіхіної. – Київ : Антураж А, 2012. – 218, [1] с. – Бібліогр.: с. 194-218 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8769-11-2
1111632
  Коритко Л. Правове регулювання оподаткування суб"єктів господарювання Східної Галичини та Буковини в австро-угорський період // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 129-131. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1111633
  Мостовенко С.М. Правове регулювання оподаткування фізичних осіб при здійсненні операцій з цінними паперами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мостовенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1111634
  Берназюк І.М. Правове регулювання опозиційної діяльності в Україні: постановка проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 212-217. – ISSN 1563-3349
1111635
  Юренко А.В. Правове регулювання органів самоорганізації населення: проблеми та перспективи // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 335-339. – ISBN 978-966-190-861-0
1111636
  Нагребельний В.П. Правове регулювання організації і діяльності наукових установ та організацій НАН України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 3-22. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1111637
  Соцький А.М. Правове регулювання організації праці у контексті сучасного розвитку економіки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Соцький Артур Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 200 л. – Бібліогр.: л. 184-200
1111638
  Соцький А.М. Правове регулювання організації праці у контексті сучасного розвитку економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Соцький Артур Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1111639
  Єрмолаєв В. Правове регулювання організації роботи Верховної Ради Української РСР // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 57-65. – ISSN 1993-0909
1111640
  Подковенко Т.О. Правове регулювання організації та діяльності Збройних Сил у період гетьманату Павла Скоропадського // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 142-147. – ISSN 1563-3349
1111641
  Коваль М. Правове регулювання організаційно-управлінських відносин при наданні публічно-владних послуг / М. Коваль, І. Ковбас // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 39-46
1111642
  Апанасенко К. Правове регулювання оренди основних фондів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.100-103
1111643
  Кольбенко А. Правове регулювання освіти в Західноукраїнській Народній Республіці // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 47-53. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1111644
  Овчинникова Г.Ф. Правове регулювання особистих підсобних господарств громадян / Г.Ф. Овчинникова. – Київ, 1982. – 48с.
1111645
  Підкова Ю.В. Правове регулювання особистого закону юридичних осіб // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 297-311
1111646
  Гревцова Р.Ю. Правове регулювання охорони здоров"я в Україні: що на порядку денному? // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 21-24
1111647
  Логвиненко Б.О. Правове регулювання охорони здоров"я громадян в Україні: актуальні проблеми // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 100-105. – ISSN 2306-9082
1111648
  Оверковська Тетяна Правове регулювання охорони земель від забруднення та псування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 57-62
1111649
  Кудінов В. Правове регулювання охорони земель: стан та перспективи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 104-107
1111650
  Герасименко Я.О. Правове регулювання охорони й використання тваринного світу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. – ISSN 0201-7245
1111651
  Олійник О. Правове регулювання охорони надр за законодавством України : (окремі аспекти) : монографія / Олександр Олійник ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2011. – 139, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-139 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-1502-22-1
1111652
  Шевчук О.О. Правове регулювання охорони персональних даних в Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Шевчук Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 197 арк. – Додатки: арк. 194-197. – Бібліогр.: арк. 10-11, 171-193 та в додатках: арк. 194-196
1111653
  Третяков Є.А. Правове регулювання охорони праці працівників сільського господарства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Третяков Євген Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1111654
  Медвецька О.О. Правове регулювання охорони праці творчих працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Медвецька Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 201 арк. – Додатки: арк. 199-201. – Бібліогр.: арк. 180-198
1111655
  Медвецька О.О. Правове регулювання охорони праці творчих працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Медвецька Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1111656
  Тарнавська М.І. Правове регулювання охорони рослинного та тваринного світу України крізь призму адаптації вітчизняного законодавства до права ЄС // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 434-441. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1111657
  Осіпов С. Правове регулювання охорони та відтворення цінних риб як об"єкта природоресурсного права адміністративно-правничими способами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 56-59.
1111658
  Мудрова О. Правове регулювання охорони територій та об"єктів природно-заповідного фонду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-57
1111659
  Ткач А.П. Правове регулювання пенсійного забезпечення в колгоспах / А.П. Ткач. – Київ, 1963. – 17с.
1111660
  Швець В.О. Правове регулювання пенсійного забезпечення суддів в Україні : монографія / В.О. Швець. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 182-207. – ISBN 978-966-667-500-5
1111661
  Сільченко С. Правове регулювання пенсійної системи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 141-143
1111662
  Булгакова Ірина Валеріївна Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. / Булгакова Ірина Валеріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 201 л. – Бібліогр.: л. 185-201
1111663
  Булгакова І.В. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Булгакова І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1111664
  Клепікова Ольга Вікторівна Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Клепікова Ольга Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 227 л. – Бібліогр.: л. 211 - 227
1111665
  Клепікова Ольга Вікторівна Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Клепікова О. В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1111666
  Григоров О. Правове регулювання перевезень небезпечних вантажів повітряним транспортом: міжнародні та національні стандарти // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 63-67


  У статті досліджуються міжнародно-правові стандарти безпеки транспортування небезпечних вантажів повітряними суднами. Особлива увага приділяється стандартам та рекомендованій практиці, виробленим групою експертів ООН, МАГАТЕ та ІКАО. Крім того, автор ...
1111667
  Сляднєва Г.О. Правове регулювання передачі комерційної таємниці в договірних відносинах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 165-170. – (Право. Економіка. Управління)
1111668
  Гафурова О.В. Правове регулювання передачі об"єктів соціальної інфраструктури села в комунальну власність // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 3-7. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
1111669
  Капіца Ю. Правове регулювання передачі технологій в Європейському Союзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто правове регулювання передачі технологій в Європейському Союзі. Наведені напрямки адаптації законодавства України до законодавства ЄС у зазначеній сфері. The legal regulation of technology transfer in the European Union is analyzed. The main ...
1111670
  Шеверєва В.Є. Правове регулювання передвиборної агітації в зарубіжних країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 255-262. – ISSN 0201-7245
1111671
  Шевченко Т. Правове регулювання передвиборчої агітації в засобах масової інформації // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 143-147. – ISBN 978-966-493-306-0
1111672
  Бабенко Н.Є. Правове регулювання переміщення культурних цінностей через митний кордон України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.50-53
1111673
  Карпенко Д.А. Правове регулювання переміщення працівників / Д.А. Карпенко. – К., 1989. – 48с.
1111674
  Смолярова М.Л. Правове регулювання переміщень і переведень науково-педагогічних працівників // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 94-99. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1111675
  Синкова О. Правове регулювання перерозподілу повноважень і підзвітності в органах виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 74-77.
1111676
  Золотухіна Л.О. Правове регулювання першого працевлаштування за чинним Кодексом законів про працю та проектом Трудового кодексу України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 220-225
1111677
  Сем"яник О.В. Правове регулювання питань освіти та культури в Галичині першої половини ХІХ ст. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – С. 55-61. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1111678
  Половко І. Правове регулювання підготовки вчителів за проектом статуту Київського університету Св. Володимира 1833 р // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 146-149


  На основі аналізу статуту автор визначає особливі завдання університету, які полягали в підготовці вчителів, здатних провести ідеологію Російської імперії в життя.
1111679
  Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні : навчально-практичний посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2007. – 712с. – ISBN 978-966-326-252-9
1111680
  Гарагонич О.В. Правове регулювання підприємництва в Чехії та Словаччині: теоретичні аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.62-66. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1111681
  Гарагонич О.В. Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках / Гарагонич Олександр Васильович, Бисага Юрій Михайлович ; МОНУ ; Ужгородський національний ун-т, Юридичний фак-т. – Ужгород : Ліра, 2005. – 176 с. – (Держава і право на зламі тисячоліть : світовий досвід і Україна). – ISBN 966-8266-22-6
1111682
  Фалалєєва Л.Г. Правове регулювання підприємницької діяльності: досвід України та Країн Європейського Союзу // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1111683
  Аганіна А.О. Правове регулювання підприємницької діяльності: історичний аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 8-21. – (Юридичні науки ; № 1). – ISSN 2616-9444
1111684
  Свідерська М. Правове регулювання підстав для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 64-67.
1111685
  Подсядло Р.П. Правове регулювання пластичної хірургії: європейський досвід // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 144-146. – ISBN 978-966-419-299-3
1111686
  Діковська І.А. Правове регулювання повітряних перевезень за участю фактичного перевізника / І.А. Діковська. – Київ : К.І.С., 2010. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с. 179-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2141-35-1


  В пр. №1708068 напис: Вельмишановному Володимиру Васильовичу з глибокою повагою та найкращими побажаннями від автора. Діковська.
1111687
  Самородов А. Правове регулювання повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин щодо розпорядження землями державної власності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 168-175. – ISSN 1993-0909
1111688
  Тищенко О. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 92-95. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості та проблеми правового регулювання повної матеріальної відповідальності працівників. Peculiarities and problems of legal regulation of total pecuniary responsibility of workers are being explored.
1111689
  Мотрич А.І. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Мотрич Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 183-199
1111690
  Жиравецький Тарас Правове регулювання поводження з небезпечними відходами в Україні // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2009. – № 4/5 (44/45). – С. 76-78.
1111691
  Веріч М. Правове регулювання поводження з небезпечними побутовими відходами (використаними елементами живлення) на прикладі м. Києва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 95-96
1111692
  Юрескул В.О. Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.06 - земельне право, аграрне право, екол. право, природоресурсне право / Юрескул В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1111693
  Юрескул В.О. Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Юрескул В.О.; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2008. – 239л. – Бібліогр.: л.189-239
1111694
  Кронда О.Ю. Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кронда Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 206 с. – Бібліогр.: л. 176-206
1111695
  Рябота В. Правове регулювання поглинання акціонерних товариств // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 87-89.
1111696
  Кучерявенко М. Правове регулювання податкового контролю // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.107-114
1111697
  Шахов С.В. Правове регулювання податкової звітності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шахов С.В. ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2011. – 211 л. – Бібліогр.: л. 189-211
1111698
  Шахов С.В. Правове регулювання податкової звітності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шахов С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
1111699
  Яковюк І.В. Правове регулювання політики національної безпеки країн Балтії в контексті еволюції стратегічних концепцій НАТО / І.В. Яковюк, С.С. Шестопал // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 143. – С. 217-228. – ISSN 2224-9281
1111700
  Скрицька Н.А. Правове регулювання політичної реклами на телебаченні в Україні та державах-членах ЄС: порівняльно-правовий аналіз // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 462-473
1111701
  Бойко І.В. Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 17-24. – ISSN 2072-8670
1111702
  Бойко І.В. Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІV Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2017" та XXII Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2017" [м. Київ, 10-13 жовт. 2017 р.]: зб. тез / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – С. 36-42. – ISBN 978-617-7767-18-2
1111703
   Правове регулювання полювання і мисливського господарства : зб. нормат.-правових актів / [упоряд.: О.С. Кучерявін, С.В. Онищенко, В.Ю. Чекаль] ; за заг. ред. В.А. Безносюка. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 313, [3] с. – (Мисливський клуб "Замок"). – ISBN 978-966-667-770-2
1111704
  Квіт Н.М. Правове регулювання поняття біологічних матеріалів як складової біобанку та їх співвідношення з анатомічними матеріалами // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (24). – С. 35-46. – ISSN 2072-084X
1111705
  Бобокал О.М. Правове регулювання порядку в"їзду іноземців в Україні і виїзду з України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 212-218. – ISSN 1563-3349
1111706
  Тихонович Ю.С. Правове регулювання порядку звільнення працівників : автореф. дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тихонович Юрій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1111707
  Байталюк З.В. Правове регулювання порядку створення та діяльності політичних партій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 182-187. – ISSN 1563-3349
1111708
  Беседіна Т.І. Правове регулювання посередницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 20-24.
1111709
  Рєзнікова В.В. Правове регулювання посередницької діяльності на товарному ринку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 94-103. – (0). – ISSN 2078-9165
1111710
  Лобач О. Правове регулювання поточних вимог в ході реабілітаційних процедур банкрутства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 86-96.
1111711
  Лобач О. Правове регулювання поточних вимог приватного та публічного характеру при ліквідації банкрута // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-104.
1111712
  Стреляний В.І. Правове регулювання поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Стреляний В.І. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
1111713
  Миронова В.І. Правове регулювання прав дітей за законодавством України / В.І. Миронова, С.О. Циганій // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 99-101
1111714
  Косарева А. Правове регулювання права власності на земельну ділянку // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-42
1111715
  Зигрій О. Правове регулювання права власності на лісові угіддя та об"єкти рослинного світу / О. Зигрій, Ю. Ковальчук, Т. Кондрат // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 167-173. – ISSN 2524-0129
1111716
  Пашинський А. Правове регулювання права власності подружжя в законодавстві Французької Республіки // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 251-254
1111717
  Корнєєв Ю.В. Правове регулювання права приватної власності на земельні ділянки в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 144-150. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1111718
  Лазор Л. Правове регулювання правосуб"єктності у сфері трудового права в ринкових умовах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 108-114. – ISSN 0132-1331


  Досліджено поняття, місце і роль правосуб"єктності у сфері трудового права, обгрунтовано доцільність диференційованого підходу до поняття правосуб"єктності працівника і роботодавця як основних суб"єктів трудового права. Визначено перспективи ...
1111719
  Шабанов Р.І. Правове регулювання працевлаштування в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення / Шабанов Р.І.; Мін-во освіти і науки України. Харківський національний пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2005. – 182л. – Бібліогр.: л.168 - 182
1111720
  Шабанов Р.І. Правове регулювання працевлаштування в Україні : Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: Спец.12.00.05 / Шабанов Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1111721
  Пивоварська К.Б. Правове регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 58-61. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Аналізується сучасне законодавство щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, розглядається його ретроспектива за радянських часів. На підставі аналізу сформульовано пропозиції до проекту Трудового Кодексу.
1111722
  Щотова Ю.М. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні : монографія / Ю.М. Щотова; Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. – Київ : АПСВ, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-614-029-9
1111723
  Проскурякова Н. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 67-68
1111724
  Губська О.А. Правове регулювання працевлаштування та професійного розвитку державних службовців в Україні: теорія і практика : монографія / О.А. Губська ; М-во освіти і науки України. – Харків : Константа, 2018. – 410, [2] с. – Бібліогр.: с. 376-410 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-342-393-7
1111725
  Манацюк Л. Правове регулювання праці жінок в Україні // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-10
1111726
  Тісецька А.А. Правове регулювання праці жінок за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тісецька Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1111727
  Тісецька А.А. Правове регулювання праці жінок за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тісецька Альона Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 221 арк. – Додатки: арк. 219-221. – Бібліогр.: арк. 11-12, 198-218 та в додатках: арк. 219-220
1111728
  Черненок М.П. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі за законодавством України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 140-149. – ISSN 0201-7245
1111729
  Грузінова Л. Правове регулювання праці іноземних громадян в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.86-90
1111730
  Карпенко Д.О. Правове регулювання праці молоді / Д.О. Карпенко. – К., 1979. – 48с.
1111731
  Щербюк Н. Правове регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 75-78.
1111732
  Пишко Ю. Правове регулювання праці персоналу міжнародних міжурядових організацій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 255-258
1111733
  Шабанов Р. Правове регулювання праці суддів нормами трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 112-117. – ISSN 2663-5313
1111734
  Жернаков М.В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - теорія управління ; адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Жернаков М.В. ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ, 2009. – 191л. – Бібліогр.: л.174-191
1111735
  Жернаков М.В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Жернаков М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 31 назва
1111736
  Якимова Ю.Б. Правове регулювання приватної нотаріальної діяльності // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 73-78
1111737
  Креймер С.В. Правове регулювання придбання нерухомості в Німеччині // Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 102-105. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
1111738
  Дроздов О. Правове регулювання призначення та проведення судових експертиз у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 90-97
1111739
  Бахарева О.В. Правове регулювання призначення та проведення судової експертизи про порушення прав на об’єкти патентного права у господарському процесі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (101). – C. 60-69. – ISSN 2308-0361
1111740
  Черевно П.П. Правове регулювання прийняття рішення ро реорганізацію юридичних осіб приватного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 404-409. – ISSN 1563-3349
1111741
  Юрків Р. Правове регулювання примусових ліцензій на медичні препарати // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 217-219
1111742
  Митрофанов І. Правове регулювання примусового лікування наркозалежних осіб, що вчинили злочини (порівняльний аспект) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 79-84
1111743
  Єлісєєва О.В. Правове регулювання припинення права приватної власності іноземних осіб та осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 95-98. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання правового регулювання припинення права приватної власності іноземних осіб та осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб. Аналізується наявне правове регулювання зазначених питань; ...
1111744
  Онишко О.Б. Правове регулювання припинення шлюбу шляхом розлучення в окремих країнах Євросоюзу // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 1 (97). – С. 25-30
1111745
  Юркевич Ю. Правове регулювання припинення юридичних осіб шляхом приєднання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 219-225. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1111746
  Кулинич П.Ф. Правове регулювання природокористування в Україні: єдність диференціації та інтеграції // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 282-290. – ISSN 0869-2491
1111747
  Константий О. Правове регулювання притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки (відеозапису) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 120-125. – ISSN 2663-5313
1111748
  Туманов В. Правове регулювання провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей у країнах Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 86-89
1111749
   Правове регулювання проведення виборів Президента України : Матеріали конференції. Київ, 28 квітня 2004 року. – Київ : Нора-друк, 2004. – 84с. – ISBN 966-8321-37-5
1111750
  Грабовець Н.О. Правове регулювання проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 139-144
1111751
  Федчук С.І. Правове регулювання програмно-цільового методу у бюджетному процесі: досягнення та перспективи // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 1 (19). – С. 31-35
1111752
  Монаєнко А.О. Правове регулювання програмно-цільового методу фінансування науки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 439-442. – ISSN 1563-3349
1111753
  Денисов С.Ф. Правове регулювання протидії діянням, пов"язаним із проституцією: історія та сучасність // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 2 (7). – С. 137-141
1111754
  Бояров В.І. Правове регулювання протидії екстремістської діяльності в Україні та відповідальність за екстремізм за законодавством інших країн // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 116-122. – ISSN 2310-9769
1111755
  Барський А.С. Правове регулювання професійного розвитку працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Барський Артем Станіславович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку. – Харків : [б. в.], 2015. – 224 л. – Бібліогр.: л. 202-224
1111756
  Дрозд О.Ю. Правове регулювання проходження державної служби в Україні: проблеми співвідношення норм трудового та адміністративного права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05, 12.00.07 / Дрозд Олексій Юрійович; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 80 назв
1111757
  Кірмач А.В. Правове регулювання проходження державної служби: європейський досвід та його впровадження в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кірмач А.В. ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв.
1111758
  Скакун С. Правове регулювання проходження стажування студентами вищих навчальних закладів та учнями професійно-технічних навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 85-89. – ISSN 2307-8049


  У статті проведено аналіз процедури стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, визначено правову природу договору стажування, а також сформульовані висновки і пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного ...
1111759
  Браславський Р.Г. Правове регулювання процедур виконання податкового обов"язку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Браславський Руслан Георгійович ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2014. – 194 л. – Бібліогр.: л. 173-194
1111760
  Усенко Є.А. Правове регулювання процедур вирішення податкових спорів : монографія / Є.А. Усенко. – Харків : Право, 2011. – 181, [3] с. – Бібліогр.: с. 163-181. – ISBN 978-966-458-236-7
1111761
  Кисіль Л.Є. Правове регулювання процедури адміністративного оскарження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 144-150.
1111762
  Плахотнюк Н.Г. Правове регулювання процедури адміністративного оскарження в Україні: став та перспективи удосконалення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 260-266. – ISSN 1563-3349
1111763
  Плахотнюк Н.Г. Правове регулювання процедури адміністративного оскарження в Україні: стан та перспективи удосконалення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 260-267. – ISSN 1563-3349
1111764
  Барабашова Н. Правове регулювання процедури банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств / Н. Барабашова, Е. Сгара // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.65-68. – ISSN 0132-1331
1111765
  Гетманець О.П. Правове регулювання процедури бюджетного контролю в Україні // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 162-167. – ISBN 978-617-7404-86-5
1111766
  Бусуйок Д.В. Правове регулювання процедури здійснення державного управління у сфері використання і охорони земель // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 210-214
1111767
  Зискінд І. Правове регулювання процедури ліцензування страховиків // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 80-90. – ISSN 1814-3385
1111768
  Поляков Б.М. Правове регулювання процедури розпорядження майном у справі проо банкрутство // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 4. – С.122-133. – ISBN 966-7784-65-7
1111769
  Омельянчук С.В. Правове регулювання процедури укладення шлюбу та його форми у Давній Русі // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 148-152. – ISSN 1727-1584
1111770
  Тихоненко Н.М. Правове регулювання процесу приватизації як фактор розвитку системи управління державним майном в Україні // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2012. – Вип. 4 (35). – C. 106-109
1111771
  Грабчук О. Правове регулювання процесуальної самостійності слідчого // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 36-38.
1111772
  Власенко Н.Р. Правове регулювання психологічної допомоги та реабілітації учасникам бойових дій як невід"ємний обов"язок держави для забезпечення соціальної безпеки // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 27-30. – ISBN 978-617-7625-74-1
1111773
  Пришва Н.Ю. Правове регулювання публічних доходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-73. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Виведено поняття публічних доходів. Розглянуто їхню роль у формуванні публічних фондів. The study presents the notion of public revenues considering their role in the formation of public funds.
1111774
  Балюк Г.І. Правове регулювання публічних інтересів в екологічному праві / Г.І. Балюк, Ю.Л. Власенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 9-12. – ISBN 978-966-916-708-8
1111775
  Цуркан М.І. Правове регулювання публічної служби в Україні. Особливості судового розгляду спорів : монографія / М.І. Цуркан. – Харків : Право, 2010. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 198-214. – ISBN 978-966-458-176-6


  У пр. № 1722519 напис: Вельмишановному Анатолію Євгеновичу з побажаннями успіхів у співпраці. З повагою автор. Підпис. 7.09.2012
1111776
  Саленко І.В. Правове регулювання раціонального використання робочого часу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Саленко Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1111777
  Працовнік Т.Р. Правове регулювання реалізації спеціальних функцій Європейського Центрального Банку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 449-456. – ISSN 1563-3349
1111778
  Малишевська З.Я. Правове регулювання режиму робочого часу в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Малишевська Зоя Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 197 арк. – Додатки: арк. 195-197. – Бібліогр.: арк. 173-194
1111779
  Максак О.І. Правове регулювання резиденства фізичних осіб з метою уникнення подвійного оподаткування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 83-89. – ISSN 0201-7245
1111780
  Іванченко В.О. Правове регулювання реклами алкогольних напоїв у Франції та його вплив на представлення вина у французькому рекламному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 289-294


  У статті йдеться про особливості рекламування вина у Франції. Розглянуто зміни усовно користі чи шкідливості алкоголю для людини та правове регулювання реклами алкогольних напоїв. Проаналізовано особливості французького рекламного дискурсу. В статье ...
1111781
  Фесенко В. Правове регулювання рекламної діяльності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-17.
1111782
  Шмигова О.М. Правове регулювання рекреаційного природокористування в Україні та інших державах : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шмигова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1111783
  Шмигова О.М. Правове регулювання рекреаційного природокористування в Україні татінших державах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шмигова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 243 л. + Додатки : л. 223-243. – Бібліогр.: л. 181-222
1111784
  Червєнкова М.Г. Правове регулювання релігійних взаємовідносин в суверенній Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 115-120. – ISSN 2219-5521
1111785
  Патлачук В.Н. Правове регулювання релігійних питань у перших Польських Конституціях (XVI-XIX ст.) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (217). – С. 42-50. – ISSN 2308-9636
1111786
  Колосова К. Правове регулювання речових прав на землю в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 40-45
1111787
  Хом"яченко С.І. Правове регулювання ринку землі в Україні: прблеми та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 190-195
1111788
  Пашков В. Правове регулювання ринку лікарських засобів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.20-24
1111789
  Ахметов Р.Р. Правове регулювання ринку природного газу в ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ахметов Ростислав Рустемович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1111790
  Люта Ю.С. Правове регулювання ринку цінних паперів в країні та особливості обігу цінних паперів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 105-108. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1111791
  Посполітак В. Правове регулювання ринку цінних паперів в новому ГК та ЦК: вимоги до цінних паперів. передача прав та виконання за цінними паперами // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.30-37
1111792
   Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні (порівняльно-правовий аналіз) / Ю.В. Безручко, О.М. Вінник, М.О. Глотов, О.В. Кологойда; Ю.В. Безручко, О.М. Вінник, М.О. Глотов, О.В. Кологойда ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 194 с. – ISBN 978-966-364-679-4
1111793
  Гафурова О.В. Правове регулювання розвитку мережі автомобільних доріг у сільській місцевості // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 9 (131). – С. 57-62
1111794
  Дейнеко С.В. Правове регулювання розвитку політики у сфері інтегрованого управління державним кордоном України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 172-178. – ISSN 2306-6814
1111795
  Макаруха З. Правове регулювання розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках ЄС: реформи Лісабонського договору 2007 року // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 188-193. – ISSN 0132-1331
1111796
  Міщенко В. Правове регулювання розвитку ринку фінансових послуг на основі електронної комерції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.70-74
1111797
  Яцейко З. Правове регулювання розвитку системи вищої освіти у рамках Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 64-72. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
1111798
  Вайленко Г.О. Правове регулювання розірвання трудового договору за п.3 ст.41 КЗпП України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вайленко Ганна Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1111799
  Курова А.А. Правове регулювання розірвання трудового договору у зв"язку з припиненням повноважень посадових осіб : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Курова Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1111800
  Монаєнно А.О. Правове регулювання розподілу грошових коштів держави на фінансування науки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 455-461. – ISSN 1563-3349
1111801
  Пипипишин С.С. Правове регулювання розрахунків за допомогою платіжних карток // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 450-455. – ISSN 1563-3349
1111802
  Пилипишин С.С. Правове регулювання розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 443-447. – ISSN 1563-3349
1111803
  Сакоян Д. Правове регулювання розроблення державних стандартів України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-31. – ISSN 0132-1331
1111804
  Щодра О.Ю. Правове регулювання руху послуг у Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Щодра О.Ю. ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009. – 215 л. – Бібліогр.: л. 189-215
1111805
  Щодра О.Ю. Правове регулювання руху послуг у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Щодра О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1111806
  Мережко О.О. Правове регулювання світової торгівлі в системі ГАТТ/СОТ = Legal regulation of world trade within framework of GATT\WTO system : Навчальний посібник / О.О. Мережко, М.І. Нелін. – Київ : Наукова думка, 1999. – 104с. – ISBN 966-00-0560-1
1111807
  Поляков А.О. Правове регулювання свободи переміщення робочої сили у Європейському Союзі: порівняльно-історичний контекст // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 20-26. – ("Право" ; вип. 27). – ISSN 2312-1661
1111808
  Поліванова О.М. Правове регулювання свободи пересування працівників у Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 258-266


  У статті йдеться про правове регулювання свободи пересування працівників, які є громадянами держав-членів Європейського Союзу, в його межах, з цією метою здійснюється аналіз рішень Суду ЄС у цій сфері, а також розглядаються положення Директиви 2004/38 ...
1111809
  Поліванова О.М. Правове регулювання свободи пересування фізичних осіб у Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Поліванова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 233 л. – Бібліогр.: л. 198-233
1111810
  Мозальова М.В. Правове регулювання сертифікації земель (грунтів) сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 114-119. – ISSN 0201-7245
1111811
  Поліщук В.А. Правове регулювання сільськогосподарського садівництва в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Поліщук Василь Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: 170-199
1111812
  Поліщук В.А. Правове регулювання сільськогосподарського садівництва в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Поліщук Василь Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1111813
  Грицай Л.В. Правове регулювання сімейних відносин, суб"єктом яких є молодь // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 28-31. – ISSN 2312-1831
1111814
  Дічкова О. Правове регулювання складання проекту державного бюджету України (порівняльний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Дане дослідження містить порівняльний аналіз норм Бюджетних кодексів України 2001 року та 2010 року, що регламентують процедуру складання проекту державного бюджету, зосереджується увага на запроваджених нових для українського бюджетного процесу та ...
1111815
  Огієнко І.В. Правове регулювання соціального діалогу в проекті Трудового кодексу України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 148-149. – ISBN 978-617-7069-52-1
1111816
  Хорошаєв Є.С. Правове регулювання соціального забезпечення в ЄС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 591-599. – ISSN 1563-3349
1111817
  Артюх Ю.І. Правове регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Артюх Юлія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1111818
  Віжунов О.В. Правове регулювання соціального забезпечення осіб з інвалідністю в Україні та країнах Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Віжунов Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1111819
  Денісова Л.Л. Правове регулювання соціального забезпечення працівників поліції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Денісова Людмила Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1111820
  Денісова Л.Л. Правове регулювання соціального забезпечення працівників поліції в Україні : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05, 081 / Денісова Людмила Леонтіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Сєвєродонецьк, 2017. – 213 арк. – Додатки: арк. 212-213. – Бібліогр.: арк. 10-11, 192-211 та в додатках: арк. 212-213
1111821
  Дідиченко М.А. Правове регулювання соціального забезпечення суддів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дідиченко Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 214 л. – Бібліогр.: л. 192-214
1111822
  Малюга Л.Ю. Правове регулювання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Малюга Леся Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1111823
  Малюга Л.Ю. Правове регулювання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Малюга Леся Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 220 л. – Бібліогр.: л. 185-220
1111824
  Млиниський М. Правове регулювання соціального захисту працівників ОВС // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 95-97.
1111825
  Зуб Г.А. Правове регулювання соціального захисту суддів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Зуб Геннадій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1111826
  Зуб Г.А. Правове регулювання соціального захисту суддів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Зуб Геннадій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Бібліогр.: л. 184-208
1111827
  Карташов А. Правове регулювання соціального партнерства в Україні: проблеми і перспективи // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.460-471
1111828
  Трифонов С. Правове регулювання спадкування в українських землях за русько-литовським правом: 14- перша половина 16 ст. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 86-89
1111829
  Тріфонов С.Г. Правове регулювання спадкування за законом в Україні за Зводом законів Російської імперії // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 103-107. – ISSN 1563-3349
1111830
  Кернична С.Я. Правове регулювання спадкування та заповітів в європейському законодавстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 378-382. – ISSN 1563-3349
1111831
  Бойко І. Правове регулювання спадкування у Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 87-90.
1111832
  Красноступ Г.М. Правове регулювання спеціалізованих засобів масової інформації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 121-127
1111833
  Провізіон Т. Правове регулювання спеціальних правових режимів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 89-91.
1111834
  Оксимчук А. Правове регулювання списання податкового боргу до прийняття спеціального закону з питань оподаткування (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 112-121.
1111835
  Костюченко Я.М. Правове регулювання співробітництва України і Європейського Союзу : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Костюченко Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1111836
  Костюченко Я.М. Правове регулювання співробітництва України та Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Костюченко Я.М. ; КНУТШ, Ін-т мінар. відносин. – Київ, 2009. – 234л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.202-234
1111837
  Рєзнікова Вікторія Вікторівна Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Рєзнікова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1111838
  Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.04- господарське право, господарсько-процесуальне право / Рєзнікова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 242 л. + Додатки: л. 233-242. – Бібліогр.: л. 209-232
1111839
  Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : навчальний посібник / В.В. Рєзнікова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 280 с. – ISBN 978-966-364-472-1
1111840
  Кортукова Т.О. Правове регулювання спільної імміграційної політики Європейського Союзу : дис. ... д-ра філософії : 293 / Кортукова Тамара Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 228 арк. – Додатки: арк. 226-228. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 185-225
1111841
  Шандра Р.С. Правове регулювання сплати податків та зборів населенням сіл волоського права на західноукраїнських землях (ХІІІ-ХVIII ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-78.
1111842
  Вітка Ю.В. Правове регулювання споживчого кредиту: стан та перспективи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 75-86. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
1111843
  Кузьміна С.А. Правове регулювання споживчого ринку України / С.А. Кузьміна, Л.Р. Левчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 13-15. – Бібліогр.: 13 назв
1111844
  Скакун С. Правове регулювання стажування наукових і науково-педагогічних працівників // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 80-83. – ISSN 2307-8049
1111845
  Синкова О. Правове регулювання стандартизації системи звітності і обліку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 33-36. – ISSN 0132-1331
1111846
  Бондар М.І. Правове регулювання становища жінки в Україні в другій половині XVII- кінці XVIII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 191-198
1111847
  Курко М.Н. Правове регулювання становлення і розвитку вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 141-145. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1111848
  Худояр Л.В. Правове регулювання статусу населення Гетьманщини актами гетьмана Івана Мазепи // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 47-58. – ISSN 0869-2491
1111849
  Мицик В.В. Правове регулювання статусу національних меншин у Швеції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.55-69
1111850
  Стешенко Т.В. Правове регулювання статусу офіційних спостерігачів від громадських та міжнародних організацій за європейськими стандартами // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 46-52. – ISSN 0201-7245
1111851
  Зеліско А.В. Правове регулювання статусу споживчих товариств: послідовність чи хаотичність? // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 315-320. – ISSN 1563-3349
1111852
  Константий О. Правове регулювання статусу та діяльності Кабінету Міністрів України на етапі проведення конституційної реформи в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 66-69
1111853
  Терещенко О.Ы. Правове регулювання статусу та основних напрямів діяльності сільськогосподарських кредитних кооперативів в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 13-18. – Бібліогр.: на 13 пунктів
1111854
  Онищук І.І. Правове регулювання статусу української національної меншини в Pеспубліці Польща // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 70-82. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1111855
  Іваницька Х. Правове регулювання створення та діяльності інноваційних кластерів в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (111). – С. 88-93. – ISSN 2308-0361
1111856
  Ільков В.В. Правове регулювання створення та функціонування вільних економічних зон в Україні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Ільков В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1111857
  Ільков В.В. Правове регулювання створення та функціонування вільних економічних зон в Україні : Дис. ... канд.юрид. наук:12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнар. приват. право / Ільков В.В.; В.В.Іськов; КНУТШ. – Київ, 2007. – 194л. – Додатки: л.193-194. – Бібліогр.: л.176-192
1111858
  Вовк О.Й. Правове регулювання страйків у США / О.Й. Вовк, В.І. Хрущ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 179-187. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  У статті досліджується питання регулювання страйків, перехід від судового вирішення трудових конфліктів, базованого на звичайному праві, до врегулювання їх за допомогою законодавства.
1111859
  Збирко С.М. Правове регулювання страхової діяльності в офшорних зонах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 23-25.
1111860
  Пацурія Ніно Бондовна Правове регулювання страхової справи в Україні (організаційно-правовий аспект) : Дис....канд. юридичних наук.: 12.00.04 / Пацурія Ніно Бондовна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 217 л. – Бібліогр.: л.: 197-217
1111861
  Пацурія Н.Б. Правове регулювання страхової справи в Україні (організаційно-правовий аспект) : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.04 / Пацурія Н.Б.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
1111862
  Чайкін І.Б. Правове регулювання страхування валютних ризиків в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 127-132. – ISSN 0201-7245
1111863
  Безручко Ю.А. Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні : порівняльно-правовий аналіз / Безручко Ю.А., Пацурія Н.Б., Бєлова О.А. ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 196 с. – ISBN 978-966-364-625-1
1111864
  Тарабія Хассан Правове регулювання страхування у зовнішньоекономічних зв"язках : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.03 / Тарабія Хассан; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1998. – 17л.
1111865
  Платонова Г.В. Правове регулювання строків у трудовому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Платонова Ганна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1111866
  Платонова Г.В. Правове регулювання строків у трудовому праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Платонова Ганна Валеріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 200 арк. – Додатки: арк. 198-200. – Бібліогр.: арк. 10-11, 176-197 та в додатках: арк. 198-199
1111867
  Москалик Н.Г. Правове регулювання строкових трудових відносин в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Москалик Н.Г. ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1111868
  Москалик Н.Г. Правове регулювання строкових трудових правовідносин у законодавстві ЄС // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 402-408. – ISSN 1563-3349
1111869
  Вільгушинський В. Правове регулювання суддівської етики: стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 125-128. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості регламентації суддівської етики в Україні, розкрито проблеми правового регулювання в даній сфері, проаналізовано досвід зарубіжних країн та науково обґрунтовано рекомендації стосовно вдосконалення чинного ...
1111870
  Пащенко К.С. Правове регулювання судових витрат в адміністративному судочинстві: досвід Польщі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 102-107. – ISSN 2220-1394
1111871
  Пухаленко В.П. Правове регулювання судового співробітництва в цивільних справах у Європейському Союзі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Пухаленко Владислава Павлівна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – 254 арк. – Бібліогр.: арк. 210-254
1111872
  Клюєв О.М. Правове регулювання судової експертизи в справах про адміністративні правопорушення: сучасний стан і перспективи розвитку // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 142-148. – ISSN 1993-0917
1111873
  Головченко Л. Правове регулювання судової експертизи: перспективи та розвиток // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.100-103. – ISSN 0132-1331
1111874
  Гриців В.М. Правове регулювання судової процедури санації боржника // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 82-86.
1111875
  Гладушняк О. Правове регулювання сурогатного материнства в США // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 496-500. – ISBN 978-966-190-861-0
1111876
  Михальчук О. Правове регулювання сурогатного материнства в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 34-36.
1111877
  Гніздовська Г.М. Правове регулювання суспільних відносин в сфері професійного спорту в Україні (загальні основи) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 36-41
1111878
  Бойко І. Правове регулювання суспільних відносин в Українській Народній Республіці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 87-100. – ISSN 1026-9932
1111879
  Лихова С. Правове регулювання суспільних відносин, пов"язаних з поширенням в Україні продукції, що пропагує культ насильства, жорстокості та сексуальної розпусти // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 115-120.
1111880
  Заблотська А.В. Правове регулювання суспільних відносин, пов"язаних із використанням мережі Інтернет // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 35-38. – ISBN 978-966-916-708-8
1111881
  Чиж Ю.В. Правове регулювання суспільних відносину сфері користування земельними ресурсами // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 532-539. – ISSN 1563-3349
1111882
   Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні : [у 2-х томах] / В.А. Андрєєнков, С.В. Голікова, О.М. Григоров, Я.О. Добідовська, А.О. [та ін.] Ісічко; В.А. Андрєєнков [та ін.] ; [за ред. В.Г. Дідика] ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Ніка-Прінт. – ISBN 966-8578-04-X
Т. 1. – 2006. – 392 с.
1111883
   Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні : [ у 2-х томах ]. – Київ : Ніка-Прінт. – ISBN 966-8578-06-6
Т. 2 : Збірник актів acquis communautaire у сфері транспорту (станом на 30 листопада 2005 року). – 2006. – 952 с.
1111884
  Чемодурова А. Правове регулювання та його ефективність у сучасному світі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 262-267. – ISSN 2663-5313
1111885
  Біленчук П.Д. Правове регулювання та національна програма України в галузі ядерної криміналістики / П.Д. Біленчук, Т.В. Обіход // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 260-264. – ISSN 2219-5521


  Наведено головні Закони України в галузі ядерної криміналістики, прийняті за останні роки. В умовах сучасних світових тенденцій зростання загрози ядерного тероризму виокремлено необхідність змін ядерного законодавства. Відповідно до Стратегії ...
1111886
  Магера А. Правове регулювання та основні аспекти організації і проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року / А. Магера, Ю. Мазур // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2010. – № 1 (18). – С. 26-39
1111887
  Ющенко І.М. Правове регулювання та підстави внесення змін до закону про державний бюджет України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 217-222. – ISSN 1563-3349
1111888
  Вахонєва Т.М. Правове регулювання та порядок дотримання авторських прав науково-педагогічних працівників // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 231-238. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047


  "У статті досліджуються особливості визначення та розподілу майнових прав на об"єкти авторського права, як створені науково-педагогічними працівниками в межах трудових правовідносин".
1111889
  Кунець О. Правове регулювання та порядок здійснення договірної роботи у військовій частині // Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 12. – С. 16-18.
1111890
  Кунець О. Правове регулювання та порядок здійснення договірної роботи у військовій частині // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-13.
1111891
  Тарахоніч Т.І. Правове регулювання та правовий вплив як юридичні категорії: співвідношення понять // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 10-14.
1111892
  Тарахонич Т.І. Правове регулювання та правотворчість: співвідношення понять // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 3-10. – ISSN 1563-3349
1111893
  Завалевська В. Правове регулювання та проблеми участі політичних партій у виборчому процесі // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-31.
1111894
  Федчук С. Правове регулювання та співвідношення понять "види страхування" та "види страхових послуг" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 62-66
1111895
  Сальман І.Ю. Правове регулювання та управління регуляторною діяльністю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 91-93. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1111896
  Денисюк О.О. Правове регулювання творчих відпусток в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Денисюк Олексій Олексійович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 183-204
1111897
  Кукіна З.О. Правове регулювання телерадіомовлення: досвід зарубіжних країн та України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 479-484. – ISSN 1563-3349


  Досліджується правове регулювання вирішення трудових спорів в Україні. Аналізуються зміни цього інституту.
1111898
  Басай Р.М. Правове регулювання техногенно забруднених земель в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 393-398. – ISSN 1563-3349
1111899
  Калюжняк О. Правове регулювання товариств взаємного страхування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 121-123
1111900
  Змерзлий Б.В. Правове регулювання торгівельного судноплавства в Чорноморсько-Азовському регіоні в кінці XVIII - на початку XX ст. : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Змерзлий Борис Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1111901
  Артемишин М.Б. Правове регулювання торгівлі товарами в рамках спільної торговельної політики Європейського співтовариства : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Артемишин М.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 230л. – Бібліогр.: л.207-230
1111902
  Артемишин М.Б. Правове регулювання торгівлі товарами в рамках спільної торговельної політики Європейського співтовариства : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.11 / Артемишин М.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв
1111903
  Сокур Ю. Правове регулювання торгівлі як одна з передумов економічної незалежності держави (на прикладі чумацького промислу в Україні) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.79-82
1111904
  Маліновська М.В. Правове регулювання торговельних відносин Європейського Союзу з третіми країнами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 341-345. – ISSN 2219-5521
1111905
  Юхао Лі Правове регулювання торговельних відносин Європейського Союзу та Китаю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 560-564. – ISSN 1563-3349
1111906
  Коломоєць Т.О. Правове регулювання торговельної діяльності в Україні сучасний стан і пріоритети розвитку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1111907
  Грінцов М.М. Правове регулювання транскордонного злиття в Швейцарії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 109-111
1111908
  Сухенко В.В. Правове регулювання транскордонного співробітництва : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 102-105. – Бібліогр.: 12 назв
1111909
  Дідовець О.М. Правове регулювання транскордонної сек"юритизації активів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дідовець Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 216 арк. – Додатки: арк. 214-216. – Бібліогр.: арк. 6-7, 187-213 та в додатках: арк. 214-215
1111910
  Дідовець О.М. Правове регулювання транскордонної сек"юритизації активів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дідовець Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1111911
   Правове регулювання транспортних коридорів в Європейському Союзі та в Україні : порівняльно-правове дослідження / В.А. Андрєєнков, О.М. Григоров, В.Г. Дідик, А.Я. Каманін, І.Б. та ін. Матвіїв; Андрєєнков В.А. [ та ін.] ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства ; [ за ред. В.Г. Дідика ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 246 с. – ISBN 978-966-364-623-7
1111912
  Плавич В.П. Правове регулювання трансформаційної економіки України і розвиток національного законодавства / В.П. Плавич. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2002. – 144с. – ISBN 966-02-2691-8
1111913
  Сопронюк І. Правове регулювання тривалості кримінального процесу у часі як основи принципу процесуальної економії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 367-377. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1111914
  Кущ О.Є. Правове регулювання тримання тварин у населених пунктах: аспекти вдосконалення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 238-244. – ISSN 0201-7245
1111915
  Гетьманцева Н.Д. Правове регулювання трудових відносин в сучасних умовах господарювання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Гетьманцева Ніна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 76 назв
1111916
  Макаренко Ю.В. Правове регулювання трудових відносин дипломатичних працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Макаренко Юлія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 205 л. : Бібліогр.: л. 185-205
1111917
  Мінюков П.І. Правове регулювання трудових відносин на підприємствах,в установах, організаціях, закладах освіти в умовах переходу до ринкової економіки : Навч. посібник / П.І. Мінюков. – Київ, 1994. – 304с. – ISBN 5-7763-4312-7
1111918
  Кострюков С. Правове регулювання трудових відносин науково-педагогічних працівників // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 71-75.
1111919
  Аргунова А.М. Правове регулювання трудових відносин посадових осіб органів доходів і зборів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аргунова Анна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1111920
  Синенко С.В. Правове регулювання трудових відносин працівників транспорту за законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 297-304. – ISSN 1563-3349
1111921
  Полянський А.О. Правове регулювання трудових відносин професійних спортсменів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Полянський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1111922
  Бабич Н.О. Правове регулювання трудових відносин суддів : дис. ... д-ра філософії у галузі права : 081 / Бабич Надія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 236 арк. – Додатки : арк. 234-236. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 211-233
1111923
  Сьомич М.І. Правове регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи та США в контексті його удосконалення в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-68. – ISBN 966-614-021-7
1111924
  Поляков Б. Правове регулювання трудових відносин у фінансово неспроможних підприємствах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.101-106. – ISSN 0132-1331
1111925
  Лазур Я.В. Правове регулювання трудових міграційних потоків: світовий та вітчизняний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 190-193.
1111926
  Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі : Монографія / В.В. Лазор. – Луганск : Література, 2004. – 352с. – ISBN 966-8526-09-0
1111927
  Довгерт А.С. Правове регулювання трудових стосунків у спільних господарських організаціях країн-членів РЕВ // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье ставится проблема правового регулирования трудовых отношений между работниками и администрацией совместных предприятий, международных объединений и организации на территории СССР.
1111928
  Суровська Л. Правове регулювання трудового арбітражу в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 114-122. – ISSN 0132-1331
1111929
  Черкунов О.В. Правове регулювання трудової діяльності працівників правоохоронних органів : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05, 081 / Черкунов Олександр Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 197 арк. – Бібліогр.: арк. 8-9, 176-195 та в додатках: арк. 196-197
1111930
  Черкунов О.В. Правове регулювання трудової діяльності працівників правоохоронних органів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Черкунов Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1111931
  Остапенко Ю.О. Правове регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Остапенко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 175-195
1111932
  Остапенко Ю.О. Правове регулювання трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Остапенко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1111933
  Удовиченко В.В. Правове регулювання туристичних формальностей: питання міжнародного співробітництва / В.В. Удовиченко, Ю.Ю. Погоріла // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 37-42. – Бібліогр.: 6 назв.
1111934
  Токарєва К.О. Правове регулювання туристичної галузі в умовах розвитку економіки Індустрії 4.0 / К.О. Токарєва, Врублевська-Місюна // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 111-116. – ISSN 2311-4894
1111935
   Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : станом на 1 травня 2002 року. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 640 c. – (Туризм і право). – ISBN 966-667-047-X
1111936
  Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин : Монографія / О.В. Кохановська; Мін-во внутрішніх справ України; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – 212с. – ISBN 966-7474-49-6
1111937
  Худенко О.О. Правове регулювання узгоджених дій суб"єктів господарювання щодо прав інтелектуальної власності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Худенко Олександр Олександрович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 186, [6] арк. – Додатки: арк. 182-186, [6]. – Бібліогр.: арк. 161-181
1111938
  Кучаковська Н. Правове регулювання укладення електронних господарських договорів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 62-74. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1111939
  Бабенко Е.В. Правове регулювання укладення та зміни трудового договору : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бабенко Едуард Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Бібліогр.: л. 200-217
1111940
  Бабенко Е.В. Правове регулювання укладення та зміни трудового договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бабенко Едуард Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1111941
  Рєзнікова В.В. Правове регулювання укладення та припинення договорів про спільну господарську діяльність в Україні // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 98-107


  Статтю присвячено дослідженню особливостей правового регулювання як укладення, так і припинення договорів про спільну господарську діяльність без створення юридичної особи на території України.
1111942
  Девізоров Д.С. Правове регулювання укладення трудового договору з особливими категоріями працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Девізоров Денис Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1111943
  Девізоров Д.С. Правове регулювання укладення трудового договору з особливими категоріями працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Девізоров Денис Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 212 л. – Бібліогр.: л. 188-212
1111944
  Кожевникова В. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України в дипломатичних та консульских установах України за кордоном // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 108-114.
1111945
  Кожевнікова В. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України у Федеративній Республіці Німеччина // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 117-124.
1111946
  Калакура В.Я. Правове регулювання укладення шлюбу в міжнародному сімейному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – C. 86-91. – ISSN 2220-1394
1111947
  Князєва Д.О. Правове регулювання україно-іспанської боротьби зі злочинністю // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 187-193. – ISSN 2079-6242
1111948
  Савчук Є.Ю. Правове регулювання управління в сфері телекомунікацій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 374-378. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються особливості правового регулювання управління в сфері телекомунікацій. Виокремлено основні нормативно-правові акти, які регулюють розвиток сфери управління телекомунікаціями. На основі цього розгляду робиться висновок про ...
1111949
  Черевко П.П. Правове регулювання установчого договору в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 254-259. – ISSN 1563-3349
1111950
  Литвин І.В. Правове регулювання утворення та діяльності благодійних організацій в Україні та ЄС: порівняльно-правовий аналіз // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 83-86. – ISSN 2220-1394
1111951
  Мороз Г.В. Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля : монографія / Мороз Г.В. ; МОНУ ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника, Юридичний ін-т. – Івано-Франківськ : [Б. в.], 2008. – 169 с. – Бібліогр.: с. 145-166. – ISBN 966-1-133-18
1111952
  Кірєєв С.Л. Правове регулювання участі Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 92-99. – ISSN 2222-5374
1111953
  Хєда Світлана Миколаївна Правове регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правовідносинах (порівняльно-правовий аспект) : Дис. ... канд.юридичних наук:12.00.03. / Хєда С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 215 л. – Бібліогр.: л. 193-215
1111954
  Хєда Світлана Миколаївна Правове регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правовідносинах (порівняльно-правовий аспект) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Хєда С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1111955
  Маркова О. Правове регулювання участі органів внутрішніх справ у договірних відносинах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 33-37
1111956
  Митрофанова О. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 82-86.
1111957
  Гребенюк М. Правове регулювання фізіологічних норм харчування як основи забезпечення продовольчої бази // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 154. – ISSN 0132-1331
1111958
  Трибрат Т.А. Правове регулювання філантропії в Україні: деякі теоретичні та практичні аспекти застосування // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1111959
  Кардон Є. Правове регулювання фінансових та товарних інтервенцій у сільському господарстві України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 148-149
1111960
  Ткаченко А. Правове регулювання фінансово-кредитного підприємництва в Україні у 1917-1921 рр. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 141-144
1111961
  Буздуган Я. Правове регулювання фінансового забезпечення вітчизняної охорони здоров"я // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 103-107. – ISSN 0132-1331
1111962
  Монаєнко О. Правове регулювання фінансового контролю в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 244-250
1111963
  Гурська Л.В. Правове регулювання фінансової відповідальності в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 120-125
1111964
  Дем"яненко Т.М. Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 156-163. – ISSN 1563-3349
1111965
  Калінюк А. Правове регулювання фінансової діяльності установ пенітенціарної системи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.46-49. – ISSN 0132-1331
1111966
  Паробок Д.О. Правове регулювання фінансової допомоги біженцям та переміщуваним особам в добу визвольних змагань (1917-1921 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 64-75. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1111967
  Дмитрик О.О. Правове регулювання фінансової системи України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.67-71. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1111968
  Гриськова А. Правове регулювання фінансування виборчої кампанії // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 290-296. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
1111969
  Монаєнко А. Правове регулювання фінансування видатків на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-27.
1111970
  Кривошеїна І.В. Правове регулювання фірмових найменувань за чинним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 25-27. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальній темі визначення природи і захисту одного із засобів індивідуалізації - фірмових найменувань. Ідеться про поняття фірмового найменування, його структуру та правову охорону за законодавством України. This article is dedicated to ...
1111971
  Кологойда О.В. Правове регулювання фондового ринку України : навчальний посібник / О.В. Кологойда; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 320с. – ISBN 978-966-667-293-6
1111972
  Рибак Н.В. Правове регулювання форм організації праці та професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Рибак Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1111973
  Попович Ю.І. Правове регулювання формування безпечної поведінки серед працівників органів внутрішніх справ України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 559-565. – ISSN 1563-3349
1111974
  Гольонко Р.А. Правове регулювання формування національної екологічної мережі України як складової Загальноєвропейської екомережі // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 113-123. – ISSN 2224-9281
1111975
  Совгиря О.В. Правове регулювання формування Уряду: досвід зарубіжних країн та проблеми вітчизняного законодавства : О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  1. У публікації досліджено питання стосовно історії та проблем законодавчого регулювання порядку формування Кабінету Міністрів України, що постали у зв"язку із "поверненням" до Конституції України 1996 р. та прийняттям Закону України "Про Кабінет ...
1111976
  Шпитальний Р.Р. Правове регулювання функцій державної виконавчої служби по виконанню вироків в частині конфіскації майна // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 156-158
1111977
  Коропатнік І.М. Правове регулювання функціонування Збройних Сил України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 106-110. – ISSN 2072-8670
1111978
  Онупрієнко А. Правове регулювання функціонування місцевої влади: світовий і вітчизняний досвід // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 90-100. – ISSN 1993-0909
1111979
  Левченко Ю.О. Правове регулювання функціонування нафтогазового комплексу України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 79-85
1111980
  Перепелиця А.І. Правове регулювання функціонування правоохоронних органів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 314-321. – ISSN 1563-3349
1111981
  Носік В.В. Правове регулювання хімізації земель сільськогосподарських підприємств агропромислового комплексу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 41-47. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются вопросы правового обеспечения повышения плодородия почв путем химизации в рамках деятельности специализированной агрохимической службы Украинской ССР, а также предлагаются пути дальнейшего совершенствования норм земельного ...
1111982
  Чернік С.Д. Правове регулювання цензури в українських губерніях Російської імперії у другій половині 60-х рр. ХІХ ст. // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 18-23. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1111983
  Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / І.Й. Бойко ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Атіка, 2012. – 347, [1] с. – Бібліогр.: с. 332-347, в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-452-3
1111984
  Сіряченко І. Правове регулювання цільового використання земель морського транспорту в межах населених пунктів // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 5. – С. 11-17
1111985
  Посполітак В.В. Правове регулювання цінних паперів в Україні поняття та ознаки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 87-92
1111986
  Виговський О.І. Правове регулювання цінних паперів у системі міжнародного приватного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 578-583. – ISSN 1563-3349


  Досліджено теоретичні проблеми, пов"язані із визначенням місця інституту цінних паперів в міжнародному приватному праві. Визначено теоретико-методологічні засади інституціоналізації норм, що регулюють правовідносини випуску, розміщення та обігу цінних ...
1111987
  Білик О.А. Правове регулювання часткового безробіття в Україні : дис. ... д-ра філософії : 081 / Білик Оксана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 202 арк. – Додатки: арк. 200-202. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 178-199
1111988
  Сікач В. Правове регулювання шлюбу у мусульманській правовій сім"ї // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 33-38.
1111989
  Нікольська Т.В. Правове регулювання щодо торгівельних марок за міжнародними правовими актами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 257-261.
1111990
  Левченко В.О. Правове регулювання ювенальної юстиції в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1111991
  Яцкевич І.І. Правове регулювання юридичних гарантій реалізації особою права на працю : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Яцкевич Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 216 арк. – Бібліогр.: арк. 190-216
1111992
  Яцкевич І.І. Правове регулювання юридичних гарантій реалізації особою права на працю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Яцкевич Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1111993
  Матвєєнко Т.Є. Правове регулювання ядерного страхування в порівняльно-історичній ретроспекції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 215-219
1111994
  Крупка Ю.М. Правове регулювання ядерного страхування: міжнародний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 166-172. – (Право. Економіка. Управління)
1111995
  Янчук Горіславська В. Правове регулювання як спосіб удосконалення кредитного ринку в АПК України // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.25-27
1111996
  Копиленко О. Правове регулювання як феномен законотворчості, його значення та практична доцільність у міжнародному і внутрішньодержавному аспектах / О. Копиленко, Г. Мурашин // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 5-15
1111997
  Опришко В.Ф. Правове регулювання якості продукції. / В.Ф. Опришко. – К, 1978. – 48с.
1111998
  Бугера С. Правове регулювання якості сільськогосподарської продукції: міжнародний досвід // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 54-59
1111999
  Биць І. Правове регулюванняпитань у сфері праці // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 15. – С. 16


  "Хто має вносити записи про стажування до трудової книжки студента, який продовжує навчатися? Що є підставою для цього?". Роз"яснює головний спеціаліст Юридичного департаменту Міністерства соціальної політики України Ігор Биць.
1112000
  Устинова І.П. Правове регулюваня питань подвійного оподаткування в сучасному податковому законодавстві - шляхи розвитку // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 531-534. – ISBN 966-660-151-6
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,