Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>
1111001
   "Резолюційний" ефект / М. Сірук, Г. Гопко, В. Швед, Г. Перепелиця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 237). – С. 3


  Як може вплинути на українсько-ізраїльські відносини "палестинське питання".
1111002
  Гунчик І. "Результати розмірковувань і практики допитливого розуму": М. Крушевський про замовляння, молитви та психологію народної творчості // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 574-581. – ISSN 1028-5091
1111003
  Садомцев В.К. Режим экономии -- социалистический метод хозяйствования / В.К. Садомцев. – Москва : Профиздат, 1973. – 47 с.
1111004
  Зарипов М. Режим экономии - важный факттор повышения эффективности производства / М. Зарипов. – М, 1973. – 64с.
1111005
  Пилипенко Н.Н. Режим экономии - дело всенародное / Н.Н. Пилипенко. – Москва : Знание, 1986. – 47 с.
1111006
  Касимовский Е.В. Режим экономии - метод социалистического хозяйствования / Е.В. Касимовский. – М., 1948. – 56с.
1111007
  Бвли Г. Режим экономии - метод социалистического хозяйствования / Г. Бвли, И. Наследков. – Одесса, 1958. – 40с.
1111008
  Киперман Григорий Яковлевич Режим экономии - общенародное дело : Аннот.указ. лит. / Киперман Григорий Яковлевич. – Москва : Знание, 1985. – 80с. – (ВПЛ. В помощь лектору)
1111009
  Рутковский Е. Режим экономии - социалистический метод хозяйствования : Автореф... канд. экон.наук: / Рутковский Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18л.
1111010
  Трубицына Т.И. Режим экономии - социалистический метод хозяйствования. / Т.И. Трубицына. – Саратов, 1972. – 20с.
1111011
  Ряжских И.А. Режим экономии / И.А. Ряжских. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1111012
  Николаева К.Е. Режим экономии в использовании материалов на предприятиях металлообрабатывающей промышленности Латвийской ССР / К.Е. Николаева. – Рига, 1960. – 152с.
1111013
  Вермель Д.Ф. Режим экономии в совхозе / Д.Ф. Вермель. – Целиноград, 1965. – 40с.
1111014
   Режим экономии в социалистической промышленности. – Свердловск, 1955. – 128с.
1111015
  Химович Е.М. Режим экономии в СССР / Е.М. Химович. – Ростов на Дону, 1989. – 215с.
1111016
  Турецкий Ш.Я. Режим экономии в условиях войны / Ш.Я. Турецкий. – М., 1941. – 56с.
1111017
  Шмелев Д.Н. Режим экономии в условиях развитого социализма / Д.Н. Шмелев. – М., 1980. – 40с.
1111018
  Шелякин Ф.М. Режим экономии и его основные направления. / Ф.М. Шелякин. – М., 1973. – 80с.
1111019
  Данин В.П. Режим экономии и использовоние рабочего времени / В.П. Данин. – Саратов, 1971. – 48с.
1111020
  Турецкий Ш.Я. Режим экономии и снижение себестоимости промышленной продукции / Ш.Я. Турецкий. – М., 1948. – 37с.
1111021
  Каринский С.С. Режим экономии и трудовое законодательство / С.С. Каринский. – М, 1985. – 127с.
1111022
  Черняк В.К. Режим экономии как метод социалистического хозяйствования / В.К. Черняк. – Киев, 1981. – 16с.
1111023
  Письменная Д.Н. Режим экономии на сельскохозяйственных предприятиях / Д.Н. Письменная. – М, 1985. – 192с.
1111024
  Барышев А.Д. Режим экономии на стройке / А.Д. Барышев. – М., 1952. – 44с.
1111025
  Пистрак М.М. Режим экономии, задачи рационализации и школа / М.М. Пистрак. – М, 1928. – 72с.
1111026
  Переслегин В.И. Режим экономики в период строительства коммунизма / В.И. Переслегин. – М., 1962. – 88с.
1111027
  Демкина Л.А. Режим ЮАР - преступление проитив человечества / Л.А. Демкина, И.В. Черкасова. – М, 1981. – 118с.
1111028
   Режим, баланс и геохимия подземных вод Припятского Полесья. – Минск, 1983. – 175с.
1111029
   Режим, баланс и ресурсы подземных вод. – Минск, 1974. – 180с.
1111030
   Режим, баланск и регионика подземных вод. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 212с.
1111031
   Режим, диагноз и прогноз ветрового волнения в океанах и морях / [З.К. Абузяров и др.] ; под ред. Е.С. Нестерова ; Федер. служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). – Москва : Исследовательская группа "Социальные науки", 2013. – 292, [4] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 4. – Библиогр.: с. 271-292. – ISBN 978-5-91070-063-9
1111032
  Дідич З. Режими валютних курсів країн Центральної та Східної Європи // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 24-27. – ISSN 1728-9343
1111033
  Боришкевич О. Режими валютного курсу: пошук оптимальності // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 66-73. – ISSN 1605-2005
1111034
  Колишко Р. Режими відповідальності держави // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 140-143. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1111035
  Вронська Т.В. Режими воєнного та надзвичайного стану на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: ретроспективний аналіз російського імперського законодавства / Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко, В.С. Шандра // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 40-54. – ISSN 0130-5247
1111036
  Марценюк О. Режими доступу до інформації в системі українського права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 23-28
1111037
  Воронін А. Режими залучення банківських строкових депозитів / А. Воронін, І. Волошин // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 107-117 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1111038
  Миронцов М.Л. Режими запису голограм у фотореактивних кристалах. Одноцентрова модель. Електронна та діркова провідність // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 403-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута модель одновимірної електронної та діркової провідності у неметалевому кристалі з одним рівнем акцепторів. Чисельно встановлено не монотонний характер залежності часу релаксації системи в залежності від інтенсивностей падаючих променів. ...
1111039
  Косенко І. Режими нерозповсюдження зброї масового знищення : політика Росії та країн ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-49
1111040
  Косенко Ігор Режими нерозповсюдження зброї масового знищення: політика Росії та країн ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.
1111041
  Косенко Ігор Режими нерозповсюдження зброї масового знищення: політика Росії та країн ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.
1111042
  Сандовал Зархі Карлос Роландо Режими роботи автономної вітроелектричної установки з асинхронним генератором в метеорологічних умовах Еквадору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Сандовал Зархі Карлос Роландо ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1111043
  Солодовіченко О.Є. Режими рухової активності для жінок 36-55 років з малорухливим характером праці. : Автореф... канд. з фіз. вихов.наук: 24.00.02 / Солодовіченко О.Є.; Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. – К., 1997. – 24л.
1111044
  Грицай В.Й. Режими самоорганізації в простациклін-тромбоксановій системі / В.Й. Грицай, В.П. Гачок // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 365-370. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі побудована математична модель поліферментної простациклін-тромбоксанової системи. Відповідно загальної схеми проведено опис її. Досліджено залежність кінетики від величини параметра дисипації регулятора. Знайдено стаціонарний і автоколивні ...
1111045
  Сорокіна О.С. Режими функціонування та розвитку інформаційного простору // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 359-363. – ISSN 2076-1554
1111046
  Поприцький О.П. Режими функціонування та способи використання матричної мережі органами влади // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 121-129. – (Серія "Управління" ; вип. 2)


  У статті підняті досить цікаві та важливі питання сучасної науки з державного управління щодо використання матричних мереж представниками органів влади у процесі прийняття управлінських рішень. Розглянуто режими функціонування матричної мережі та ...
1111047
  Кристофер Лоуренс Н. Режимная стабильность и президентская форма правления: роль авторитарного наследия (1951-1990) // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков, 2007. – Вып. 5. – С. 45-64. – ISBN 978-966-400-084-7
1111048
   Режимная управляемость систем энергетики. – Новосибирск : Наука Сибирское отделение, 1988. – 230 с.
1111049
   Режимно-справочные банки океанографических данных. – М., 1988. – 119с.
1111050
   Режимные инженерно-геологические и гидрогеологические наблюения в городах. – М., 1983. – 160с.
1111051
  Кошинский С.Д. Режимные характеристики сильных ветров на морях Советского Союза / С.Д. Кошинский. – Л., 1975. – 412 с.
1111052
  Кошинский С.Д. Режимные характеристики сильных ветров на морях Советского Союза / С.Д. Кошинский. – Л., 1978. – 391 с.
1111053
   Режимообразующие факторы, гидрометеорологические и гидрохимические процессы в морях СССР. – Ленинград, 1988. – 301с.
1111054
   Режимообразующие факторы, информационная база и методы ее анализа. – Л., 1989. – 315с.
1111055
  Титлянова Аргента Антониновна Режимы биологического круговорота / Титлянова Аргента Антониновна, Тесаржова Марта. – Новосибирск : Наука Сиб. отд-ние, 1991. – 147с.
1111056
  Смирнов В.С. Режимы генерации лазеров / В.С. Смирнов. – Новосибирск, 1978. – 43 с.
1111057
   Режимы и модели управления энергосистемами. – Ташкент : Издательство "Фан" Узбекской ССР, 1988. – 102 с.
1111058
   Режимы и оптимизация электроэнергетических систем. – Ташкент, 1988. – 72 с.
1111059
  Камротов М. Режимы кредитно-денежной политики США и Еврозоны и валютный курс доллара к евро // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 8. – С. 30-41
1111060
  Иванов В.А. Режимы мощных паротрубных установок / В.А. Иванов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1986. – 248с.
1111061
  Рабинерсон А.А. Режимы нагрузки силовых полупроводниковых приборов / А.А. Рабинерсон. – М., 1976. – 296с.
1111062
   Режимы нейтрали в электрических распределительных сетях напряжением до 35 кВ. – Киев, 1980. – 103 с.
1111063
  Сирота И.М. и др Режимы нейтрали электрических сетей / АН УССР; Ин-т электродинамики; И.М.Сирота, С.Н.Кисленко, А.М.Михайлов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 264с.
1111064
  Колобов Л.С. Режимы пятидневной рабочей недели, сокращающие ночные смены / Л.С. Колобов. – М., 1964. – 84с.
1111065
  Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / И.А. Сыромятников. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 240 с.
1111066
  Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных электродвигателей / И.А. Сыромятников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 528 с.
1111067
   Режимы работы и способы повышения надежности транзисторных ключей в преобразователях систем электропривода. – Киев, 1979. – 31с.
1111068
  Качан А.Д. Режимы работы и эксплуатации тепловых электрических станций / А.Д. Качан. – Минск, 1978. – 287 с.
1111069
  Гиршфельд В.Я. Режимы работы и эксплуатация ТЭС / В.Я. Гиршфельд, А.М. Князев, В.Е. Куликов. – Москва : Энергия, 1980. – 288 с.
1111070
  Аркадьев Б.А. Режимы работы турбоустановок АЭС / Б.А. Аркадьев. – Москва, 1986. – 263 с.
1111071
  Слодарж М.И. Режимы работы, релейная защита и автоматика синхронных электродвигателей / М.И. Слодарж. – Москва : Энергия, 1977. – 216с.
1111072
   Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений / А.А. Самарский, В.А. Галактионов, С.П. Курдюмов, А.П. Михайлов; Самарский А.А. – Москва : Наука, 1987. – 476 с.
1111073
  Ойрех Я.А. Режимы самозапуска асинхронных электродвигателей / Ойрех Я.А., Сивокобыленко В.Ф. ; М-во энергетики и электрификации СССР, Гл. техн. упр. по эксплуатации энергосистем, Всесоюз. гос. трест по организации и рационализации район. электр. станций и сетей ("Оргрэс"). – Москва : Энергия, 1974. – 95 с. – Библиогр.: с. 93-94
1111074
  Вороний М. Режисер : театральний підручник / М. Вороний. – Львів : Просвіта, 1925. – 30 с.
1111075
  Крижанівський Б.М. Режисер в кіно / Б.М. Крижанівський, Ю.У. Новиков. – Київ, 1960. – 32с.
1111076
  Крижанівський Б.М. Режисер в кіно / Б.М. Крижанівський, Ю.У. Новиков. – 2-е вид. доп. – К., 1962. – 36с.
1111077
  Авксентьєва В.В. Режисер в кіно : з творчої практики режисерів Т. Левчука, М. Мащенка / Авксентьєва В.В. ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1979. – 188 с. : іл.
1111078
   Режисер і вистава. – К., 1962. – 155с.
1111079
  Терещенко М.С. Режисер і театр / М.С. Терещенко. – К., 1971. – 158с.
1111080
  Бобошко Ю.Н. Режисер Лесь Курбас / Ю.Н. Бобошко. – К, 1987. – 1976с.
1111081
  Свято Роксоляна Режисер однієї метафори : творчість Романа Балаяна (н. 1941) // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 3 (89). – С. 16-18. – ISSN 1562-3238
1111082
  Вишня М. Режисер фільму "Поводир" сам водив незрячого кобзаря // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 13
1111083
   Режисери і фільми сучасного українського кіно. – Київ, 1969. – 214 с.
1111084
  Безручко О. Режисерська лабораторія Олександра Довженка // Kino-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2006. – № 30 : Літо. – С. 136-141.
1111085
  Кравчук П. Режисерська творчість П. Саксаганського // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 247-257. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
1111086
  Волков М.К. Режисерське мистецтво В.М. Скляренка в контексті історії української театральної культури 20-х-70 років 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства; 17. 00. 01 / Волков М. К.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 19с. – Бібл.: 7 назв
1111087
  Мізяк В.Д. Режисерський метод П.К. Саксаганського // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 243-252
1111088
  Єрмакова Н. Режисерські покоління 90-х років // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 171-190. – ISBN 966-7021-87-4
1111089
  Грушецький Я.І. Режисерські пошуки в театрі ляльок України останньої чверті XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Грушецький Ярослав Ігоревич ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1111090
  Станішевський Ю. Режисерські традиції Леся Курбаса в мистецьких пошуках його учнів у 40-60-і pp. XX ст.: Режисура В.М. Скляренка в українському оперному театрі // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 112-137. – ISBN 966-8917-08-1
1111091
  Фіалко В.О. Режисерсько-сценографічна складова театрального процесу України 1970-х років // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 203-208. – ISSN 2225-7586
1111092
   Режиссер в советском театре. – М-Л, 1940. – 386с.
1111093
  Петров Н. Режиссер в театре / Н. Петров. – Москва, 1961. – 78 с.
1111094
   Режиссер и коллектив. – М.
1. – 1960. – 126с.
1111095
   Режиссер и коллектив. – М.
2. – 1961. – 108с.
1111096
   Режиссер и коллектив. – М.
3. – 1963. – 87с.
1111097
  Шостак И.И. Режиссер Мамбетов / И.И. Шостак. – Алма-Ата, 1989. – 142 с.
1111098
  Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. – Москва : Наука, 1969. – 528 с.
1111099
  Зискинд Е.М. Режиссер на арене цирка / Е.М. Зискинд. – М, 1971. – 87с.
1111100
   Режиссер на телевидении. – М., 1978. – 201с.
1111101
   Режиссер работает в школе: теоретические и методические проблемы. – М., 1991. – 130с.
1111102
  Турбин В.С. Режиссер радио- и телетеатра / В.С. Турбин. – Москва : Искусство, 1983. – 165 с.
1111103
  Чудновский М.А. Режиссер ставит оперу. Творческий путь нар. артиста СССР Б.А.Покровского / М.А. Чудновский. – Москва, 1967. – 216с.
1111104
  Туманишвили М.И. Режиссер уходит из театра / М.И. Туманишвили. – М., 1983. – 279с.
1111105
  Гловацкий Б.С. Режиссер художественной самодеятельности / Б.С. Гловацкий. – Л, 1963. – 54с.
1111106
  Петров Н. Режиссер читает пьесу / Н. Петров. – Ленинград, 1934. – 148 с.
1111107
  Багров П. Режиссер экзистенциального кино // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 7. – С. 105-116. – ISSN 0130-6405


  Червяков Евгений Вениаминович (1899-1942) - режиссер, актер, сценарист. Окончил актерское отделение Уфимской драмат, госуд. техникум кинематографии (ГТК). Погиб в феврале 1942 г. в боях под Ленинградом
1111108
   Режиссер, учитель, друг. – Москва, 1966. – 387 с.
1111109
  Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского, 1889-1917 / М.Н. Строева. – М., 1973. – 375с.
1111110
  Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского, 1917-1938 / М.Н. Строева. – М., 1977. – 414с.
1111111
  Гончаров А.А. Режиссерские тетради / А.А. Гончаров. – М., 1980. – 375с.
1111112
  Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки Вахтангова / Н.М. Горчаков. – М., 1957. – 192с.
1111113
  Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки К.С. Станиславского / Н.М. Горчаков. – М., 1950. – 399с.
1111114
  Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки К.С. Станиславского / Н.М. Горчаков. – М., 1952. – 575с.
1111115
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – М.
1. – 1980. – 511с.
1111116
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – М.
2. – 1981. – 279с.
1111117
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – М.
3. – 1983. – 495с.
1111118
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – М.
4. – 1986. – 576с.
1111119
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – М.
5. – 1988. – 622с.
1111120
  Станиславский К.С. Режиссерский план "Отелло" / К.С. Станиславский. – Москва ; Ленинград, 1945. – 392 с.
1111121
  Немирович-Данченко Режиссерский план постановки трагедии Шексира "Юлий Цезарь". Московский театр 1903 год. / Немирович-Данченко. – Москва : Искусство, 1964. – 544с.
1111122
   Режиссерское искусство. – Москва : Искусство, 1962. – 384 с.
1111123
  Головашенко Ю.А. Режиссерское искусство Таирова / Ю.А. Головашенко. – М., 1970. – 352с.
1111124
  Сиркес П.С. Режиссеры-собеседники / П.С. Сиркес. – М, 1989. – 109с.
1111125
  Образцова А.Г. Режиссеры и современность. / А.Г. Образцова. – Москва : Искусство, 1961. – 207 с.
1111126
  Шостак И.И. Режиссура Белорусского государственного академического театра им. Янки Купалы. (Очерк истории 1920-1967 гг.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 820 / Шостак И.И.; Ин-т искусствовед., этнографии и фольклора АН БССР. – Минск-М., 1969. – 19л.
1111127
   Режиссура в пути. – М-Л, 1966. – 215с.
1111128
  Марков П.А. Режиссура В.И.Немировича-Данченко в музыкальном театре / П.А. Марков. – М, 1960. – 411с.
1111129
  Цыганов О.В. Режиссура газетного номера. / О.В. Цыганов. – М., 1968. – 190с.
1111130
  Георгиев Димитр Режиссура газеты / Георгиев Димитр. – М, 1979. – 261с.
1111131
  Саруханов В.А. Режиссура клубных массовых мероприятий / В.А. Саруханов. – Л., 1983. – 94с.
1111132
   Режиссура литературно-поэтического театра. – Л., 1988. – 95с.
1111133
  Туманов М И. Режиссура масового праздника и театрализованного концерта / М И. Туманов. – М., 1974. – 96с.
1111134
  Туманов М И. Режиссура масового праздника и театрализованного концерта. / М И. Туманов, . – М., 1976. – 88с.
1111135
   Режиссура массовых зрелищ. – М., 1963. – 158с.
1111136
   Режиссура радиопеостановок. – М., 1970. – 91с.
1111137
  Агаева Г.Г. Режиссура туркменского художественного кино / Г.Г. Агаева. – Ашхабад : Ылым, 1985. – 128 с.
1111138
  Букатов В.М. Режиссура школьного общения / В.М. Букатов, М.В. Ганькина. – Киев : Шкільний світ. Издатель Л. Галицына, 2005. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-26-7; 966-8651-61-8


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
1111139
  Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И.Г. Шароев. – М. – 463с.
1111140
  Станішевський Ю.О. Режисура в сучасному українському музичному театрі / Ю.О. Станішевський. – К., 1982. – 279с.
1111141
  Станішевський Ю.О. Режисура в українському радянському оперному театрі / Ю.О. Станішевський. – К., 1973. – 277с.
1111142
  Ширман Р.Н. Режисура документального кіно і телевізійного фільму : тексти лекцій з дисципліни "Кінотелережисура" / Роман Ширман ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Видавництво Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 130
1111143
  Будько Євген Режисура пана міністра : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-16 : Фото
1111144
  Шевченко В. Режисура та архітектоніка видання : Навчально-методичний комплекс / В. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 72 с.
1111145
  Брюховецька Л. Режисура Юрія Іллєнка // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-55. – ISSN 1562-3238
1111146
  Брюховецька Л. Режисура Юрія Іллєнка // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 184-192. – ISSN 0208-0710
1111147
  Клековкін О. Режисура: до історії термінів // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 118-123
1111148
  Шепсенвол А.И. Режущий инструмент в приборостроении / А.И. Шепсенвол. – М, 1954. – 424с.
1111149
  Соколовский И.А. Режущий инструмент для приборостроения / И.А. Соколовский. – М., 1954. – 376с.
1111150
   Резание грунтов. – М., 1951. – 159с.
1111151
  Степанов Н.С. Резбы очарованье / Н.С. Степанов. – Л., 1991. – 109с.
1111152
  Коваленко П.С. Резвитие городов / П.С. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1980. – 299с.
1111153
  Вукалович П.С. Резекция лоханочно-мочеточникового сегмента при гидронефрозе без дренирования мочевых путей : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.40 / Вукалович П.С.; Донецкий гос. мед. ин-т. – Донецк, 1975. – 16л.
1111154
   Резекційні способи лікування при хронічному панкреатиті / В.І. Русин, С.С. Філіп, О.О. Болдіжар, К.Є. Румянцев // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 44-47. – ISSN 1727-0847
1111155
  Скоморохов Н.М. Резерв высоты. / Н.М. Скоморохов. – М., 1987. – 328с.
1111156
  Бек А.А. Резерв генерала Панфилова / А.А. Бек. – Москва, 1961. – 128с.
1111157
  Еремкин А.И. Резерв кадров вуза / А.И. Еремкин, С.Д. Резник // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 11. – С42-46..
1111158
  Сиберт Чарлз Резерв на случай катастрофы. Хранилище судного дня / Сиберт Чарлз, Ричардсон Джим // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 66-85 : фото
1111159
  Стрельченко И.И. Резерв пятилетки. Передовой опыт шахтерских бригад / И.И. Стрельченко. – Москва, 1980. – 80 с.
1111160
  Соловьев А.В. Резерв работника / А.В. Соловьев. – Ярославль, 1969. – 80с.
1111161
  Баскин А.И. Резерв ускорения оборота запасов. / А.И. Баскин, О.Т. Яковлев. – М., 1981. – 56с.
1111162
   Резерв успеха - творчество. – М., 1989. – 116с.
1111163
  Доманк А.С. Резерва Верховного Главнокомандования / А.С. Доманк, С.П. Лазуткин. – М., 1987. – 188с.
1111164
  Ушаков А. Резервация вод открытого моря исключительно в мирных целях // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 66-67
1111165
  Піріашвіпі О.Б. Резерви активізації інвестиційної діяльності на регіональному рівні в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 162-168.
1111166
   Резерви виробництва західних районів Української РСР. – К., 1963. – 154с.
1111167
  Парецький І. Резерви десятого мільйона / І. Парецький. – Х., 1932. – 24с.
1111168
  Шулікін Д. Резерви для співпраці є // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 8 червня (№ 23). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Останніми роками міжнародна співпраця між Україною і Туркменістаном активно розвивається.. Про це йшлося під час II засідання Ради ректорів України і Туркменістану в Національному транспортному університеті. "...Низку угод між вищими навчальними ...
1111169
   Резерви дострокового виконання семирічки. – К., 1960. – 188с.
1111170
  Ткаченко Л. Резерви доходів пенсійної системи України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 15-19
1111171
   Резерви економіх матеріальних ресурсів у сільскому господарстві. – К., 1988. – 176с.
1111172
  Мартиненко В.П. Резерви життєздатності промислових підприємств у сучасному конкурентному середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 109-111.
1111173
  Ніколаєва Т.В. Резерви здешевлення житла та механізми відтворення житлового фонду в умовах обмеженої платоспроможності громадян // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 109-114


  Систематизовано можливості зниження вартості житла на етапах підготовки, проектування, будівництва та експлуатації будинків.
1111174
  Москальчук К.В. Резерви зниження собівартості продукції на ЗАТ "ЗАЗ" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 239-245. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1111175
  Якимів І. Резерви зростання прибутку в умовах функціонування логістичної системи на підприємстві / І. Якимів, Ріль Зоряна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 262-269. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1111176
  Веденичев П.Ф. Резерви колгоспів - незліченні / П.Ф. Веденичев. – Київ, 1961. – 60с.
1111177
  Куценко О. Резерви комерційного банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 22-27 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1111178
  Куценко О. Резерви комерційного банку : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 59-62 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1111179
  Кругляк Б.Ф. Резерви концентрації та спеціалізації у будівництві / Б.Ф. Кругляк, С.І. Вайн. – К, 1975. – 48с.
1111180
  Топоровська А. Резерви на оплату відпусток: обліково-юридичний аспект / А. Топоровська, К. Безверхній // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 6. – С. 41-47
1111181
  Вахович І.М. Резерви нарощування фінансової спроможності регіонів України : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / І.М. Вахович, І.М. Камінська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 187-196 : Табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1111182
  Терлецька І.В. Резерви підвищення ефективності використання основних засобів підприємства / І.В. Терлецька, Ю.О. Чухрій // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 87-90. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті на основі наукових праць і публікацій розкрито роль основних засобів в діяльності підприємства, проаналізовано резерви та досліджено напрями підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві. The article is based on ...
1111183
  Боровик В.В. Резерви підвищення ефективності використання ресурсів у сільськогосподарському виробництві за допомогою моделювання : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 40-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1111184
  Матвійчук Ю.В. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства в конкурентному середовищі / Ю.В. Матвійчук, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 61-64. – ISBN 978-617-645-228-7
1111185
   Резерви підвищення ефективності колгоспного виробництва. – К., 1983. – 112с.
1111186
  Дорофеєва Л.М. Резерви підвищення ефективності розслідування митними органами кримінальних справ про контрабанду // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 33-36.
1111187
   Резерви підвищення еффективності промислового виробництва. – Донецьк, 1973. – 220с.
1111188
  Лук"янов П.І. Резерви підвищення ппродуктивності праці в колгоспах / П.І. Лук"янов, М.Є. Писін. – Х, 1960. – 64с.
1111189
  Горбенко Є.М. Резерви підвищення продуктивності праці в промисловості СРСР / Є.М. Горбенко. – К, 1958. – 40с.
1111190
  Сидоренко В. Резерви підвищення якості пвдготовки інженерно-технічних працівників автомобільного транспорту. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 12-17. – ISSN 1682-2366
1111191
  Колесник Г.О. Резерви продуктивності поля / Г.О. Колесник. – К., 1988. – 47с.
1111192
   Резерви промисловості західних облестей України. – Львів, 1956. – 152с.
1111193
  Ковальчук Е.А. Резерви ринку навчальних послуг у фінансово-банківській сфері : банківська справа / Е.А. Ковальчук, Д.Ф. Ковальчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 119-125 : Табл.
1111194
  Деревець І.С. Резерви скорочення затрат на утримання техніки в колгоспах / І.С. Деревець. – К., 1966. – 108с.
1111195
  Жуга Г.О. Резерви та засоби підвищення захищеності від пасивних завад імпульсних РЛС з попачковою зміною інтервалів зондування : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи / Жуга Г.О. ; МОНУ ; Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр. 14 назв
1111196
  Блінніков І.В. Резерви та шляхи інтеграції економіки Вінниччини у європейський простір / І.В. Блінніков, М.Є. Дворніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 121-122. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується сучасний стан експортно-імпортного потенціалу Вінницького регіону, розглядаються резерви інтеграції економіки Вінниччини у Європейський простір.
1111197
  Золотова Т.М. Резервирование аналоговых устройств автоматики / Т.М. Золотова. – М., 1986. – 128с.
1111198
  Кульба В.В. Резервирование данных в сетях ЭВМ / В.В. Кульба. – Казань, 1987. – 174с.
1111199
  Козлов Б.А. Резервирование с восстановлением / Б.А. Козлов. – Москва, 1969. – 151 с.
1111200
  Теперман Вадим Резервная супердержава : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 60-69 : Фото, карта
1111201
  Григорьева В.А. Резервная щелочность, как один из показателей дыхательно недостаточности и ее изменения при лечении кислородом : Автореф... канд. мед.наук: / Григорьева В.А.; 1-й Ленингр. мед. ин-т им. акад. И.П.Павлова. – Ленинград, 1953. – 10л.
1111202
  Макаров В.О. Резервне джерело змінної напруги для живлення відповідальних споживачів : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Макаров В.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 8 назв
1111203
  Козюк В. Резервний статус валюти в глобальній економіці: проблема темпоральних конфліктів // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 4 (218). – С. 30-36. – ISSN 2310-2624
1111204
  Волкова О.Г. Резервні фонди кредитних спілок України: особливості формування та використання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 264-272. – ISSN 1993-6788
1111205
  Нестеров И.О. Резервные валюты - источник нестабильности мировой валютной системы? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 115-123. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X
1111206
  Еременко Т.В. Резервные коллекции в вузовских библиотеках США // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 7. – С. 24-37. – ISSN 0130-9765
1111207
  Кваша Я.Б. Резервные мощности / Я.Б. Кваша ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1971. – 215 с.
1111208
  Цыбулько Н.П. Резервные снижения трудоемкости повременно оплачиваемых работ и стимулирование их использования (на прим. угольн. шахт) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Цыбулько Н. П.; Хар. инж.-строит. ин-т. – Х., 1984. – 23л.
1111209
  Половинкин П.Д. Резервные фонды в социалистическом воспроизводстве / П.Д. Половинкин. – М., 1979. – 134с.
1111210
  Половинкин П.Д. Резервные фонды в социалистическом строительстве / П.Д. Половинкин. – М., 1970. – 128с.
1111211
   Резервуары для радиоактивных отходов проектирование и эксплуатация. – Москва : Атомиздат, 1973. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с.45-46
1111212
  Ледомська Л. Резервування в кредитних операціях: перехід кількості в якість : запрошуємо до дискусії / Л. Ледомська, О. Науменко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 57-62 : Рис.
1111213
  Верига Ю.А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність : монографія / Юстина Верига, Марина Орищенко ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т екон. і торгівлі". – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 177 с. – Присвячується 50-й річниці освітньої діяльності ун-ту та 40-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. – Бібліогр.: с. 163-177. – ISBN 978-966-184-127-6
1111214
  Кузьмін О.Є. Резервування ресурсів НТПВ / О.Є. Кузьмін, С.І. Алєксєєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 156-162


  Стаття присвячена вирішенню питань конкуренції на стадії НТПВ. Розкрито зміст поняття поцесу резервування та ресурсного забезпечення в рамках планування резервів в управлінні НТПВ.
1111215
  Ільяшенко М.Б. Резервування розподілених обчислювальних ресурсів в мережах GRID : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Ільяшенко М.Б. ; Національна академія наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2008. – 19 с. – Bibliogr.: 18 назв
1111216
  Куликов Ю. Резервування: проблеми і методи їх вирішення : теорія і практика / Ю. Куликов, Н. Орленко, В. Величкін // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 38-40. – Бібліогр.: 2 назви
1111217
  Емельянов А.В. Резервы -- в дело: (Из опыта коллектива Воронеж. произв. об-ния "Автогенмаш"). / А.В. Емельянов, В.И. Костиков. – Воронеж, 1984. – 94с.
1111218
   Резервы - в действие. – Вологда, 1974. – 95с.
1111219
   Резервы - на службу производства. – Одесса, 1964. – 139с.
1111220
   Резервы аграрной экономии. – М., 1984. – 362с.
1111221
   Резервы адаптации. – М., 1984. – 95с.
1111222
  Хрищев Е.И. Резервы бригадного подряда / Е.И. Хрищев. – Кишинев, 1983. – 114с.
1111223
  Алекперов Г.К. Резервы в действии / Г.К. Алекперов. – Баку, 1957. – 32с.
1111224
  Киртбая Ю.К. Резервы в использовании машинно-тракторного парка. / Ю.К. Киртбая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 319с.
1111225
  Шудра Резервы воспроизводства парка оборудования / Шудра, В.П. Бабич. – К, 1988. – 48с.
1111226
  Мироненко А.Я. Резервы времени -- на службу производству / А.Я. Мироненко, Б.Н. Хомелянский. – Донецк, 1968. – 74с.
1111227
  Соловейчик С.Л. Резервы детского "я" / С.Л. Соловейчик. – М., 1983. – 96с.
1111228
  Васильева З.А. Резервы здоровья / З.А. Васильева, С.М. Любинская. – Ленинград, 1980. – 319с.
1111229
  Васильева З.А. Резервы здоровья / З.А. Васильева, С.М. Любинская. – 3-е изд., стер. – Москва, 1984. – 271с.
1111230
  Никитин Б.П. Резервы здоровья наших детей / Б.П. Никитин. – М, 1990. – 223с.
1111231
  Андрияш Н.С. Резервы зернового поля / Н.С. Андрияш. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1975. – 96 с.
1111232
  Козаченко С.В. Резервы и приоритеты / С.В. Козаченко. – К., 1988. – 171с.
1111233
  Макаренко Г.А. Резервы и пути повышения производительности в сельском хозяйстве : Рекоменд. указ. лит. / Г.А. Макаренко, Т.И. Шейнина. – Москва : Колос, 1978. – 64с.
1111234
   Резервы и пути повышения производительности труда в промышленности Карельской АССР. – Петрозаводск, 1981. – 133с.
1111235
  Щербатенко В.М. Резервы и пути повышения производительности труда в совхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Щербатенко В.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1964. – 18л.
1111236
  Стремский Н.Я. Резервы и пути повышения экономической эффективности производства кукурузы. : Автореф... Канд.экон.наук: / Стремский Н.Я.; Харьк.с-х.ун-т. – Х, 1966. – 23л.
1111237
  Ивакин В.И. Резервы и пути повышения эффективности использования машинно-тракторного парка. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Ивакин В.И.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. экономики сел. хоз. – М., 1970. – 20л.
1111238
  Еремеев К.И. Резервы и пути повышения эффективности капитальных вложений в сельское хозяйство / К.И. Еремеев. – М., 1974. – 80с.
1111239
  Кравцова В.И. Резервы и пути снижения издержек в общественном питании : Автореф... канд. экон.наук: / Кравцова В.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 21л.
1111240
  Яцкевич В.П. Резервы и пути улучшения использования оборудования в станкостроении БССР : Автореф... кандидата экон.наук: / Яцкевич В.П.; АН БССР. Объедин. учен. совет по экон. наукам. – Минск, 1965. – 21л.
1111241
  Шпрыгин В.И. Резервы и стимулы повышения эффективности производства / В.И. Шпрыгин, Я.Ш. Котликов. – М., 1985. – 160с.
1111242
   Резервы интенсивного развития торговли. – К., 1987. – 178с.
1111243
  Сергеенков В.Н. Резервы интенсификации / В.Н. Сергеенков, В.К. Соболь. – Киров, 1988. – 111с.
1111244
  Гельман Я.А. Резервы использования оборудования и пути вовлечения их в хозяйственный оборот. : Автореф... Канд.экон.наук: 597 / Гельман Я.А.; АН СССР. – М, 1968. – 21л.
1111245
  Гасымов Н.Б. Резервы использования производственного оборудования на приборостроительных предприятиях Азербайджанской ССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Гасымов Н.Б.; АН Аз.ССР, отделение общественных наук. – Баку, 1969. – 16л.
1111246
  Акбердин Р.З. Резервы качества / Р.З. Акбердин, В.И. Широнин. – Москва, 1987. – 61с.
1111247
  Пузанчиков Н.И. Резервы колхозного производства / Н.И. Пузанчиков. – М, 1954. – 32с.
1111248
  Чюжас А. Резервы литейного производства Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Чюжас А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 16л.
1111249
   Резервы мощности в электроэнергетических системах стран - членов СЭВ. – Новосибирск : Наука Сибирское отделение, 1988. – 148 с.
1111250
  Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики / В.Г. Ражников. – М., 1980. – 96с.
1111251
  Агаджанян Н.А. Резервы нашего организма / Н.А. Агаджанян, А.Ю. Катков. – Москва : Знание, 1979. – 141с.
1111252
  Агаджанян Н.А. Резервы нашего организма / Н.А. Агаджанян, А.Ю. Катков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1990. – 240с.
1111253
  Кандренков А.А. Резервы Нечерноземья: новые условия, новые решения / А.А. Кандренков. – М, 1982. – 192с.
1111254
  Папенов К.В. Резервы общественного производства / К.В. Папенов. – М., 1985. – 143с.
1111255
   Резервы оптимизации вычислений. – К., 1977. – 54с.
1111256
  Обысов А.С. и Николаев В.Р. Резервы организма человека / А.С. и Николаев В.Р. Обысов. – М., 1966. – 62с.
1111257
  Кориневич Антон Иванович Резервы повышения интенсивности производства продукции растениеводства в колхозах. (На примере колхозов Гусятин. р-на Терноп. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кориневич Антон Иванович; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1111258
  Сулейманов А Т. Резервы повышения интенсификации производства в виноградарских совхозах Азербайджанской ССР (на прим. специализированных совхозов Кировабад-Казах. зоны). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Сулейманов Т.А.оглы; Азерб. ин-т нар. хоз. им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1975. – 51л.
1111259
  Гусейнова И.М. Резервы повышения интенсификации производства в овоще-животноводческих совхозах Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Гусейнова И.М.; Азерб.ин-т.нар.хоз.-ва. – Баку, 1972. – 30л.
1111260
   Резервы повышения качества продукции ферм. – М., 1978. – 64с.
1111261
  Мельников Г И. Резервы повышения качества сельскохозяйственной продукции / Г И. Мельников, . – М., 1961. – 168с.
1111262
   Резервы повышения культуры земледелия в степи УССР. – К., 1964. – 168с.
1111263
  Зверков В.В. Резервы повышения мощности действующих АЭС с ВВЭР-440. / В.В. Зверков. – М., 1987. – 77с.
1111264
  Богиня Д.П. Резервы повышения поизводительности труда / Д.П. Богиня. – Киев, 1987. – 48с.
1111265
  Арепьев А.М. Резервы повышения продуктивности животноводства. / А.М. Арепьев. – Москва, 1956. – 24с.
1111266
  Волик В.Ф. Резервы повышения производительности сельскохозяйственного труда / В.Ф. Волик. – Київ, 1978. – 224с.
1111267
   Резервы повышения производительности труда. – Свердловск-Москва, 1947. – 152с.
1111268
   Резервы повышения производительности труда. – М., 1955. – 56с.
1111269
  Фролов А.В. Резервы повышения производительности труда / А.В. Фролов. – Москва, 1974. – 176с.
1111270
  Дудкин Ф.И. Резервы повышения производительности труда в железорудной промышленности / Ф.И. Дудкин. – М., 1958. – 40с.
1111271
  Кулагина Э.Н. Резервы повышения производительности труда в капитальном строении. (На мат. Горьк. экон. района) : Автореф... канд. экон.наук: / Кулагина Э.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1959. – 19л.
1111272
  Тушунов Ю.А. Резервы повышения производительности труда в машиностроении. (На примере станкоинструм. пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: / Тушунов Ю.А.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1967. – 19л.
1111273
  Котов Г.Г. Резервы повышения производительности труда в сельском хозяйстве. / Г.Г. Котов. – М, 1966. – 269с.
1111274
  Тимченко И.Т. Резервы повышения производительности труда в скотоводстве в совхозах Восточно-Казахской области : Автореф... канд. экон.наук: / Тимченко И. Т.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
1111275
  Смышляева Л.М. Резервы повышения производительности труда в угольной промышленности / Л.М. Смышляева. – М., 1957. – 127с.
1111276
  Тищенко В.Е. Резервы повышения производительности труда на геологоразведочных работах / В.Е. Тищенко, А.Ю. Жук, П.М. Моссур. – Москва : Недра, 1988. – 197с.
1111277
  Гальперин М.З. Резервы повышения производительности труда на металлообрабатывающем предприятии : Автореф... кандид. экономич.наук: / Гальперин М.З.; Академия наук Украинской ССР. Институт экономики. – Киев, 1951. – 16 с.
1111278
  Фокин А. Резервы повышения производительности труда на промышленном предприятии и методика их анализа. / А. Фокин. – Ташкент, 1954. – 26с.
1111279
  Брыкин Д.В. Резервы повышения производительнсоти труда в молочном скотоводстве (На примере совхозов пригородной зоны Алма-Аты) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Брыкин Д. В.; ВПШ ир ЦК КПСС, Каф. сов. экон. и основ научн. упр. нар. хоз.-вом. – М., 1974. – 24л.
1111280
  Багдавадзе Леван Ефремович Резервы повышения рентабельности в автохозяйтствах Министерства Автомобильного транспорта Грузинской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Багдавадзе Леван Ефремович ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 25 с.
1111281
  Баданян Л.О. Резервы повышения рентабельности винно-коньячной промышленности Армянской ССР : Автореф... канд.экон.наук: / Баданян Л.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 19л.
1111282
  Азими Гусейн Ислам оглы Резервы повышения рентабельности и увеличения производства овощей восовхозах. (На примере совхозов Хачмас. и Дивичин. р-нов АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Азими Гусейн Ислам оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1111283
   Резервы повышения рентабельности машиностроительных предприятий. – М., 1957. – 216с.
1111284
  Безручко Т.Ф. Резервы повышения рентабельности производства и методы их выявления (на примере предприятий обувной промышелнности УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Безручко Т.Ф.; Науч.-исслед. экон. ин-т Госплана УССР. – К., 1965. – 20л.
1111285
  Сіздіков М.И. Резервы повышения рентабельности производства мяса крупного рогатого скота (на прим. хозяйств Северного Казахстана). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Сіздіков М.И.; МВ и ССО КазахССР. Алма-Атинский ин-т нар. хоз. – Алма-Ата, 1978. – 24л.
1111286
  Хачатрян Р.Г. Резервы повышения рентабельности производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Хачатрян Р.Г.; АН АрмССР.Ин-т экономики. – Ереван, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1111287
  Влезько В.Н. Резервы повышения рентабельности промышленных предприятий. (На примере заводов кормовых антибиотиков СССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Влезько В.Н.; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1966. – 17л.
1111288
  Зельднер А.Г. Резервы повышения рентабельности сельскохозяйственного производства. / А.Г. Зельднер. – М., 1977. – 128с.
1111289
  Аббасов Г.М. Резервы повышения рентабельности электромашино-строительных предприятий : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 594 / Аббасов Г.М. ; Ан АзССР. Совет секции экон. наук. – Баку, 1971. – 30 с.
1111290
   Резервы повышения социально-экономической эффективности производства. – Махачкала, 1983. – 217с.
1111291
  Краева Н.М. Резервы повышения трудовой активности населения / Н.М. Краева. – М., 1983. – 103с.
1111292
  Владимиров Г.А. Резервы повышения фондоотдачи в социалистической промышленности (на материалах промышленных предприятий Харьковской области) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Владимиров Г.А.; ХГУ. – Х., 1971. – 35л.
1111293
  Кравченко Е.В. Резервы повышения фондоотдачи на угольных шахтах Донбасса : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кравченко Е.В.; Харьк. инженерно-экономич. ин-т. – Х., 1968. – 21л.
1111294
  Нечитайло И.Я. Резервы повышения экономической эффективности капитальных ложений в техническое перевооружение и расширение действующих промышленных предприятий (на пим. з-дов автотракторостроения Укр.) : Автореф... канд. экон.наук: / Нечитайло И. Я.; Моск. инж. экон. ин-т. – М., 1969. – 24л.
1111295
  Адаменко Э.М. Резервы повышения экономической эффективности механизации машиностроения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Адаменко Э.М. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького, Экон. фак. – Харьков, 1967. – 15 с. – Библиогр.: с. 14-15
1111296
  Ерыкалова К.А. Резервы повышения экономической эффективности обогащения антрацитов и их использование. Из опыта работы обогатит. фабрик треста "Антрацитуглеобогащение" комбината "Донбассантрацит" : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ерыкалова К.А.; Рост. ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1968. – 35л.
1111297
  Семенов С.Н. Резервы повышения экономической эффективности применения системы мероприятий по повышению качества продукции в электронной промышленности : автореф. дис. … канд. экон. наук : 594 / Семенов Сергей Николаевич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1969. – 38 с. – Библиогр.: 15 назв.
1111298
   Резервы повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производитва. – М., 1981. – 151с.
1111299
   Резервы повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства. – М., 1983. – 155с.
1111300
  Чукаев З.П. Резервы повышения экономической эффективности электроэнергетики УССР (На примере районных тепловых электростанций энергосистем УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Чукаев З.П.; Науч.-иссл. эконом. ин-т. – К., 1971. – 21л.
1111301
  Галстян Ж.М. Резервы повышения эффективности и оптимизации в химических производствах (на примере производства хлоропреновых каучуков и латексов) : Автореф... канд. техн.наук: 594 / Галстян Ж.М.; Ереванский политехнический ин-т. – Ереван, 1971. – 26л.
1111302
  Папенов К.В. Резервы повышения эффективности и устойчивости развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 28-40. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1111303
   Резервы повышения эффективности инвестиционного комплекса. – М., 1984. – 238с.
1111304
  Туник Н.Т. Резервы повышения эффективности использования машинно-тракторного парка в свеклосеющих колхозах. (На примере колхозов Барского района Винниц. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Туник Н.Т.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 27л.
1111305
   Резервы повышения эффективности капитальных вложений. – Кишинев, 1968. – 108с.
1111306
  Бейсенво Ораз Макаевич Резервы повышения эффективности капитальных вложений за счет интенсификации строительного производства в Казахской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.08 / БейсенвоОраз Макаевич; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам Отд-ния обществ. наук. – Алма-Ата, 1975. – 24л.
1111307
  Мурзагалиев Гибадулла Мурзагалиевич Резервы повышения эффективности литейного производства в Казахской ССР на основе его концентрации и специализации : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Мурзагалиев Гибадулла Мурзагалиевич; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам Отд. обществ. наук. – Алма-Ата, 1973. – 26л.
1111308
   Резервы повышения эффективности машиностроительного поизводства. – Саратов, 1981. – 132с.
1111309
   Резервы повышения эффективности народнохозяйственного комплекса. – М., 1985. – 223с.
1111310
   Резервы повышения эффективности общественного производства. – Саратов, 1971. – 204с.
1111311
   Резервы повышения эффективности общественного производства в МолдавскойССР. – Кишинев, 1980. – 120с.
1111312
   Резервы повышения эффективности общественого производства и качества продукции. – Ашхабад, 1978. – 139с.
1111313
  Пакулин В.В. Резервы повышения эффективности основных фондов производственного объединения / В.В. Пакулин. – Львов, 1982. – 142с.
1111314
   Резервы повышения эффективности производства. – К., 1983. – 203с.
1111315
  Белоус Николай Петрович Резервы повышения эффективности производства в условиях производственных объединений (на примере электромашиностроения) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Белоус Николай Петрович; Харьковский инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1984. – 19л.
1111316
  Митрофанов М.В. Резервы повышения эффективности производства на углеобогатительных фабриках. (На примере предприятий угольной пром-сти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Митрофанов М.В.; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1970. – 22л.
1111317
   Резервы повышения эффективности промышленного производства. – Донецк, 1968. – 144с.
1111318
   Резервы повышения эффективности промышленного производства и строительства. – Свердловск, 1984. – 160с.
1111319
   Резервы повышения эффективности процесса подготовки пловцов / Т. Ричмонд, Д. Бьюэлл, Ш. Пфайль, М. Кроудер // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 1. – С. 4-10. – ISSN 1992-7886
1111320
   Резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М., 1978. – 112с.
1111321
   Резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – Уфа, 1983. – 208с.
1111322
  Порядков Н.С. Резервы повышения эффективности торговли : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Порядков Н.С. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 18 с.
1111323
   Резервы повышения эффективности торговли : Сб. науч. трудов. – Киев, 1985. – 195 с.
1111324
  Паласио Вердесиа Мигель Роберто Резервы повышения эффективности транспортировки рудных ископаемых в условиях восточной Кубы. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Паласио Вердесиа Мигель Роберто; Харьков. инж.-экон. ин-т. – Х., 1987. – 20л.
1111325
   Резервы повышения эффективности труда. – К., 1978. – 161с.
1111326
   Резервы повышения эффективности труда в бригадах. – М., 1986. – 109с.
1111327
   Резервы повышения эффективности трудовой деятельности. – К., 1985. – 123с.
1111328
   Резервы повышения эффективности управления производством. – Свердловск, 1980. – 159с.
1111329
   Резервы повышения эффективности хозяйствования. – Куйбышев, 1984. – 144с.
1111330
  Ямчинский В.Н. Резервы подсобных хозяйств. / В.Н. Ямчинский. – Киев, 1989. – 141с.
1111331
   Резервы познавательной деятельности учащихся и развивающее обучение. – М., 1990. – 125с.
1111332
  Яковлева О.П. Резервы предприятий / О.П. Яковлева. – Л., 1986. – 142с.
1111333
  Аракелян А.А. Резервы предприятий на службу пятилетке. / А.А. Аракелян. – Москва, 1948. – 100с.
1111334
  Рабинович П.М. Резервы предприятия и статистики / П.М. Рабинович. – М., 1967. – 248с.
1111335
  Адаменко Н.В. Резервы производительности труда на паровозоремонтных заводах : (Из опыта выявления и использования внутри производ. резервов на паровозоремонтных заводах Донецкого окр. ж. д. : Автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук, выполненной в ХИИТе / Адаменко Н.В. ; Акад. наук Украинской ССР, Ин-т экономики. – [Харьков], 1951. – 17 с.
1111336
  Осовый Г.В. Резервы производства -- во встречные планы / Г.В. Осовый. – К., 1984. – 16с.
1111337
   Резервы производства и их использование в целях повышения эффективности производства. – Л., 1978. – 156с.
1111338
   Резервы производства и организационно-экономические пути их мобилизации. – М., 1989. – 150с.
1111339
  Виба Л.Я. Резервы производства и перспективы развития хлебопекарной промышленности Латвийской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Виба Л.Я.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 29л.
1111340
   Резервы производства, методы их выявления и использования. – Л., 1977. – 162с.
1111341
  Бахалов И.Г. Резервы производстваи и их пспользование / И.Г. Бахалов. – М, 1952. – 24с.
1111342
  Тимошенко Л.М. Резервы промышленного предприятия / Л.М. Тимошенко. – К. : Политиздат Украины, 1979. – 152с.
1111343
  Черныш Т.Ф. Резервы промышленности по производству крахмалопродуктов из кукурузы. (По матер. предприятий Сев. Кавказа). : Автореф... канд. экон.наук: / Черныш Т.Ф.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 26л.
1111344
   Резервы пятилетки на службу коммунизму. – Новосибирск, 1974. – 255с.
1111345
  Сумцов В.Г. Резервы рабочего времени / В.Г. Сумцов. – Киев : Знание Украины, 1988. – 47 с.
1111346
  Новайшене В. и. Резервы рабочего времени в шерстяной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Новайшене В. и.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1970. – 18л.
1111347
  Пелсе А.Я. Резервы рабочего времени на предприятиях машиностроительной и метоллообрабатывающей промышленности Латвийской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пелсе А.Я.; Отдел.обществ.наук АН Латв.ССР. – Рига, 1964. – 32л.
1111348
  Кокорев В.П. Резервы рабочего и свободного времени ИТР / В.П. Кокорев. – Барнаул, 1989. – 90с.
1111349
  Середа В.С. Резервы развития народного хозяйства / В.С. Середа. – Минск, 1986. – 110с.
1111350
   Резервы рационального использования рабочей силы в промышленности. – Куйбышев, 1989. – 164с.
1111351
  Мухина Е.Ф. Резервы ремонтных предприятий, экономическое стимулирование их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мухина Е.Ф.; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1111352
  Красников М.И. Резервы рентабельности в сельскохозяйственном машиностроении : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Красников М.И.; Рост. ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1968. – 51л.
1111353
  Брагин В.Ф. Резервы роста накоплений за счет снижения себестоимости продукции в металлургической промышленности Украинской ССР. (На материалах металлургич. промышленности совнархозов Украинской ССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Брагин В.Ф. ; КИНХ. – Киев, 1965. – 16 с.
1111354
  Алексеенко М.И. Резервы роста прибыли в промышленности и пути наиболее эффективного ее использовния. (На примере предприятий Львовского совнархоза) : Автореф... канд. экон.наук: / Алексеенко М. И.; КИНХ. – К., 1964. – 16л.
1111355
  Сахаев В.Г. Резервы роста прибыли и ее распределение в промышленности (на прим. предп. респ. местной про-ти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Сахаев В. Г.; Науч. исслед. экон. ин-т. – К., 1970. – 20л.
1111356
  Златкис Б.И. Резервы роста прибыли и пути улучшения ее использования в местной промышленности : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Златкис Б.И.; Всес. заоч. фин.-эконом. ин-т. – М., 1978. – л.
1111357
  Шахов А.Н. Резервы роста приозводительности труда на добыче фразерного торфа. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Шахов А.Н.; Ленингр.фин-экон.ин-т. – Л, 1968. – 18л.
1111358
  Бусурин Ю.М. Резервы роста производительности общественного труда и их использование в социалистической промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Бусурин Ю. М.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 19л.
1111359
  Жуков Л.И. Резервы роста производительности труд в станскостроении : Автореф... канд. экон.наук: / Жуков Л. И.; Лен. фин.экон. ин-т, Каф. эконом. пром. – Л., 1966. – 23л.
1111360
  Кутта Ф. Резервы роста производительности труда / Ф. Кутта. – М., 1962. – 250с.
1111361
   Резервы роста производительности труда. – М., 1968. – 159с.
1111362
  Назаров М.Г. Резервы роста производительности труда / М.Г. Назаров. – М., 1979. – 159с.
1111363
   Резервы роста производительности труда. – К., 1986. – 24с.
1111364
  Славин Л.Л. Резервы роста производительности труда в коксохимической промышленности / Л.Л. Славин. – М., 1975. – 86с.
1111365
  Стефанюк А.И. Резервы роста производительности труда в консервной промышленности Украины : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Стефанюк А.И. ; ГОСПЛАН УкрССР , Научно-исслед.экон. ин-т госплана УССР. – Киев, 1968. – 30 с.
1111366
  Парамонов В.Н. Резервы роста производительности труда в машиностроении. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Парамонов В.Н.; Харьк.инж-экон.и-т. – Харьков, 1969. – 14л.
1111367
  Таранков В.В. Резервы роста производительности труда в нефтедобывающей промышленности. / В.В. Таранков, В.И. Таубе. – Баку, 1957. – 101с.
1111368
  Арсланов А.Г. Резервы роста производительности труда в нефтихимической промышленности : Автореф... канд. эконом.наук: / Арсланов А.Г.;. – Свердловск, 1967. – 20л.
1111369
  Глебов К.С. Резервы роста производительности труда в общественном животноводстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Глебов К.С.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 19л.
1111370
  Атакишиев Ю.И. Резервы роста производительности труда в плодоводческих совхозах Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Атакишиев Ю.И.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 22л.
1111371
  Янковой А.Г. и др. Резервы роста производительности труда в промышленности / А.Г. и др. Янковой. – М., 1990. – 156с.
1111372
  Салпыков Е.М. Резервы роста производительности труда в промышленности Казахстана на 1966-1970 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Салпыков Е.М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 28л.
1111373
  Парахин П.К. Резервы роста производительности труда в промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Парахин П.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 24л.
1111374
  Борисович В.Т. Резервы роста производительности труда в разведочном бурении / В.Т. Борисович, И.В. Белгородская. – Москва : Недра, 1986. – 191с.
1111375
  Бубик В.И. Резервы роста производительности труда в ремонтных службах (На примере машиностроит. предприят. : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бубик В.И. ; Науч.-исслед. экнт. ин-т. – Киев, 1966. – 19 с.
1111376
   Резервы роста производительности труда в сельском хозяйстве. – Воронеж, 1984. – 148с.
1111377
   Резервы роста производительности труда в сельском хозяйстве РСФСР. – М., 1970. – 176с.
1111378
  Машенков В.Ф. Резервы роста производительности труда в сельском хозяйстве СССР. / В.Ф. Машенков. – М., 1960. – 144с.
1111379
  Матвеев В.Н. Резервы роста производительности труда в сельскохозяйственном машиностроении Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Матвеев В.Н.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1966. – 15л.
1111380
  Мельник С.А. Резервы роста производительности труда в серийном производстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мельник С.А. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 25 c.
1111381
  Овчинникова А.А. Резервы роста производительности труда в судоремонте : Автореф... канд. экон.наук: / Овчинникова А. А.; Лен. фин. экон. ин-т, Каф. планир. нар. хоз. – Л., 1967. – 22л.
1111382
  Алиев Ш.И. Резервы роста производительности труда в текстильной промышленности Аз ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Алиев Ш. И.; Аз. ин-т нар. хоз. – Баку, 1967. – 24л.
1111383
  Стремаускас М. Резервы роста производительности труда в целлюлозно-бумажной промышленности Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Стремаускас М.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 17л.
1111384
  Пайчаладзе Н.Н. Резервы роста производительности труда в шерстянной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Пайчаладзе Н.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 32л.
1111385
  Костин Л.А. Резервы роста производительности труда в электромашиностроении : Автореф... канд. экон.наук: / Костин Л. А.; Моск. высш. шк. профдвиж. ВЦСПС, Каф. экон. труда. – Москва, 1951. – 23 л.
1111386
  Нагиев Т.А. Резервы роста производительности труда в электротехнической промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Нагиев Т.А.; Высш.школа профдвижения ВЦСПС. – М, 1967. – 19л.
1111387
  Терехов Я.Ф. Резервы роста производительности труда и их использование в легкой промышленности УССР (На прим. кожевенно-обувной и швейной пром.) : Автореф... канд. экон.наук: / Терехов Я. Ф.; АН УССР, Ин-т эконом. – К., 1961. – 16л.
1111388
   Резервы роста производительности труда и пути их использования в промышленности УССР в условиях НТР : (тезисы докладов). – Киев
Вып. 1. – 1975. – 70 с.
1111389
   Резервы роста производительности труда и пути их использования в промышленности УССР в условиях НТР : (тезисы докладов). – Киев
Вып. 2. – 1975. – 164 с.
1111390
  Комарницкий Ю.А. Резервы роста производительности труда на желеных дорогах / Ю.А. Комарницкий. – М., 1963. – 154с.
1111391
  Найдушкевичюс Р. Резервы роста производительности труда на машиностроительных заводах Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Найдушкевичюс Р.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 15л.
1111392
  Ференц Н.М. Резервы роста производительности труда на мебельных предприятиях западных областей Украины : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ференц Н.М. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 18 с.
1111393
  Янчаускас Бронюс Флорионо Резервы роста производительности труда на металлообрабатывающих предприятиях местной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Янчаускас Бронюс Флорионо; Ин-т экономики АН ЛитССР. – Вильнюс, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1111394
  Дубаускайте Зофия Стасио Резервы роста производительности труда на предприятиях бытового обслуживания населения Литовской ССР. (На примере предприятий хим. чистки и крашения одежды и прачечных) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Дубаускайте Зофия Стасио; Ин-т экономики АН ЛитССР. – Вильнюс, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1111395
  Каменицер С.Е. Резервы роста производительности труда на промышленных предприятиях. (Методы выявления и пути использования резервов). / С.Е. Каменицер. – М., 1956. – 231с.
1111396
  Ниедрите В.В. Резервы роста производительности труда на ремонтных работах машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий Латв.ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Ниедрите В. В.; АН Латв.ССР, От-ние обществ. наук. – Рига, 1970. – 26л.
1111397
  Нестеров Г П. Резервы роста производительности труда на рудниках кроворожского железорудного бассейна : Автореф... канд. экон.наук: / Нестеров П.Г,; Науч. исслед. экон. ин-т. – К., 1970. – 31л.
1111398
  Бражников Виктор Васильевич Резервы роста производительности труда на свинцово-цинковых предприятиях Рудного Алтая (на примере Иртышского, Лениногорского полиметаллических, Зыряновского свинцового, Усть-Каменогорского ....) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Бражников Виктор Васильевич; МВ и ССО Казах.ССР. Алма-Атинский ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 24л.
1111399
  Галушко Л.С. Резервы роста производительности труда на счет повышения уровня его организации. (На материалах машиностроит. предприятий серийного производства Южн. экон. района СССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08-596 / Галушко Л.С.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 24л.
1111400
   Резервы роста производительности труда на угольных шахтах. – К., 1975. – 72с.
1111401
  Дидковская Л.Г. Резервы роста производства в швейной промышленности Украинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Дидковская Л.Г.; АН УССР. – К, 1967. – 18л.
1111402
  Головко Я.В. Резервы роста производства и пути их использования в машиностроении. (На примере продовольств. машиностроения Укр. ССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Головко Я.В.; АН УССР. Ин-т экономики. – Киев, 1965. – 21л.
1111403
  Сычева Ф.А. Резервы роста производства и снижения себестоимости кормов (на матер. совхозов юго-восточных районов Свердлов. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Сычева Ф.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 21л.
1111404
  Папакерашвили Б.З. Резервы роста производства и удешевления цельного молока и овощей в прогодной зоне городов Тбилиси и Рустави Грузинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Папакерашвили Б.З.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 34л.
1111405
  Третьякова А.М. Резервы роста рентабельности и особенности использования прибыли в местной промышленности. (На матер. Иркутской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Третьякова А.М.; Иркутск. ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1971. – 26л.
1111406
  Петров В.М. Резервы роста рентабельности трубопрокатного производства. (По материалам "Главтрубостали" МЧМ СССР) : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Петров В.М.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов н/Д, 1972. – 20л.
1111407
  Багров В.Д. Резервы роста товарных ресурсов / В.Д. Багров, Л.Л. Кобец. – Ярославль, 1974. – 115с.
1111408
   Резервы роста эффективности производства в народном хозяйстве Северо-Осетинской АССР. – Орджоникидзе, 1988. – 133с.
1111409
   Резервы сельской экономики. – К., 1986. – 147с.
1111410
  Баштанник В.П. Резервы сельскохозяйственного производства / В.П. Баштанник. – К, 1987. – 47с.
1111411
   Резервы сельскохозяйственного производства Дальнего Востока. – Владивосток, 1975. – 200с.
1111412
  Балихин М.И. Резервы снижение себестоимости строительства (из опыта работы строительных организаций Главмосстроя) / М.И. Балихин. – М, 1961. – 72с.
1111413
  Безуглый Б.Д. Резервы снижения издержек обращения хозрасчетных снабженческо-сбытовых организаций. (На опыте работа снабсбытовых органов пром-сти и строительства Укр. ССР). : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Безуглый Б.Д. ; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1965. – 27 с.
1111414
  Шаповаленко О.Г. Резервы снижения накладных расходов в промышленности / О.Г. Шаповаленко. – М., 1972. – 144с.
1111415
  Скворцов Н.Н. Резервы снижения себесоимости продукции в приборостроении. : Автореф... канд.экон.наук: / Скворцов Н.Н.; Акад.наук УССР.Ин-т экономики. – К, 1962. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1111416
  Гончарова Э.А. Резервы снижения себестоимости / Э.А. Гончарова. – Л, 1975. – 20с.
1111417
  Мерзон А.Г. Резервы снижения себестоимости в кожевенной промышленности Украинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мерзон А.Г.; АН УССР. – К, 1965. – 17л.
1111418
  Пандаков В.И. Резервы снижения себестоимости в прокатном производстве (На прим. металлург. заводов Сибири). : Автореф... канд. экон.наук: / Пандаков В.И.; Ин-т экономики АН СССР. – М., 1961. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1111419
  Повх Иван Васильевич Резервы снижения себестоимости добычи серы : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Повх Иван Васильевич; Харьковский инженерно-эконом. ин-т. – Харьков, 1984. – 21л.
1111420
  Станцикас Э. Резервы снижения себестоимости и их использование в мебельной промышленности Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Станцикас Э. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16 с.
1111421
  Закирходжаев Д. Резервы снижения себестоимости и повышения рентабельности производства сельскохозяйственной продукции / Д. Закирходжаев. – Ташкент, 1968. – 80с.
1111422
  Асатрян А.С. Резервы снижения себестоимости и повышения рентабельности производства сельскохозяйственных продуктов. : Автореф... наук: 594 / Асатрян А.С.; Арм. с-х инст. – Ереван, 1969. – 25л.
1111423
  Пошкус Б.И. Резервы снижения себестоимости и повышения рентабельности сельскохозяйственной продукции в колхозах Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Пошкус Б.И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1111424
  Тютюнник А.И. Резервы снижения себестоимости кормов / А.И. Тютюнник. – М., 1964. – 96с.
1111425
  Фокина Е.И. Резервы снижения себестоимости местных строительных материалов. (По данным район. пром-сти Моск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Фокина Е.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1962. – 17л.
1111426
  Письменный И.Г. Резервы снижения себестоимости молока в совхозах. (На примере молочных совхозов Моск. обл.) : Автореф... канд. жкон.наук: / Письменный И.Г.; Акад. наук СССР. Ин-т экон. – М., 1958. – 18л.
1111427
  Варламов С.П. Резервы снижения себестоимости подукции животноводства. (на материалах Чечено-Ингуш. АССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Варламов С.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС.Кафедра экон. наук. – М., 1966. – 17л.
1111428
  Ганштак В.И. Резервы снижения себестоимости продукции / В.И. Ганштак. – Свердловск, 1956. – 44с.
1111429
  Ментешашвили П.Я. Резервы снижения себестоимости продукции в винодельческой промышленности Грузинской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Ментешашвили П.Я.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1963. – 37л.
1111430
  Хмельницкий Д.Г. Резервы снижения себестоимости продукции в машиностроительной промышленности (на опыте машиностроит. заводов Украины) : Дис... канд. эконом.наук: / Хмельницкий Д.Г.;. – Киев, 1952. – 348л. – Бібліогр.:л.341-346
1111431
  Хмельницкий Д.Г. Резервы снижения себестоимости продукции в машиностроительной промышленности (на опыте машиностроительных заводов Украины) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Хмельницкий Д.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1952. – 19 с.
1111432
  Хмельницкий Д.Г. Резервы снижения себестоимости продукции в машиностроительной промышленности (на опыте машиностроительных заводов Украины) : Автореф... кандид. экономич.наук: / Хмельницкий Д.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 18 с.
1111433
  Скублицкас К. Резервы снижения себестоимости продукции в приборостроительной промышленности Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Скублицкас К.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 18л.
1111434
  Завиновская Г.Т. Резервы снижения себестоимости продукции в химическом машиностроении УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Завиновская Г.Т. ; КИНХ. – Киев, 1965. – 19 с.
1111435
  Завиновская Г.Т. Резервы снижения себестоимости продукции в химическом машиностроении УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Завиновская Г.Т. ; КИНХ. – Киев, 1965. – 19 с.
1111436
  Казадзе Карло Геронтьевич Резервы снижения себестоимости продукции в чайной промышленности Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Казадзе Карло Геронтьевич; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26л.
1111437
  Мамедов З.Т. Резервы снижения себестоимости продукции в шелковой промышленности Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Мамедов З.Т.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Баку; Тбилиси, 1958. – 19л.
1111438
  Мартиросян Г.К. Резервы снижения себестоимости продукции и пути их использования в коньячной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Мартиросян Г.К.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 30л.
1111439
  Воробьева Людмила Васильевна Резервы снижения себестоимости продукции свеклосахарного производства и пути их использования. (На примере предприятий сахарной пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Воробьева Людмила Васильевна; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1974. – 27л.
1111440
  Куров Н.И. Резервы снижения себестоимости продукции. (На опыте предприятий тракт. и с.-х. машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: / Куров Н.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Экон. фак. – Харьков, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1111441
  Чередниченко Ю.В. Резервы снижения себестоимости продукции. (На прим. шахт Донецкого бассейна). : Автореф... канд. экон.наук: / Чередниченко Ю.В.; Киев. ин-т нар. хоз.. – К., 1965. – 21л.
1111442
  Страусмане Л.Г. Резервы снижения себестоимости производства свинины в колхозах и совхозах Латвийской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Страусмане Л.Г.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1965. – 24л.
1111443
   Резервы снижения себестоимости промышленной продукции. – Киев, 1986. – 93с.
1111444
  Навицкас А.В. Резервы снижения себестоимости силикатно-автоклавных стеновых материалов в промышленности Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Навицкас А.В.; Тарту гос.ун-т. – Тарту, 1974. – 22л.
1111445
  Успенский В.В. Резервы снижения себестоимости строительно-монтажных работ / В.В. Успенский. – М., 1960. – 44с.
1111446
  Айстраханов Д.Т. Резервы снижения себестоимости строительно-монтажных работ и вопросы их анализа. (На примере строит. организаций КазССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Айстраханов Д.Т.; Казах. гос.ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра бухгалтерского учета и анализа хоз. деятельности. – Алма-Ата, 1965. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1111447
  Теймуразов Г.Г. Резервы снижения себестоимости электроэнергии на тепловых электростанциях азглавэнерго : Автореф... канд. эконом.наук: / Теймуразов Г.Г.; Азербайджан. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 21л.
1111448
  Лифинцев Н.А. Резервы снижения трудоемкости на внутризаводских процессах перемещения : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Лифинцев Н.А. ; МВ и ССО СССР. – Киев, 1973. – 32 c.
1111449
  Михайлов А.Е. Резервы совершенствования организации труда как фактора роста его производительности. : Автореф... канд. экон.наук: / Михайлов А.Е.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 20л.
1111450
  Дубинский И.А. Резервы совхозного производства / И.А. Дубинский. – М, 1957. – 119с.
1111451
  Пак Н.И. Резервы сокращения времени производства в колхозах. : Автореф... канд. экон.наук: / Пак Н.И.; МВ и ССО РСФСР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 23л.
1111452
   Резервы сокращения затрат в сельском хозяйстве Европейского Севера. – М., 1976. – 160с.
1111453
   Резервы сокращения затрат в сельском хозяйстве Коми АССР. – М., 1965. – 182с.
1111454
  Деревец И.С. Резервы сокращения затрат на содерание и эксплуатацию техники в колхозах (На прим. Киевск. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Деревец И. С.; Укр. с. х. акад. – Киев, 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1111455
   Резервы сокращения ручного труда. – М., 1986. – 158с.
1111456
   Резервы сокращения ручного труда. – М., 1989. – 195с.
1111457
  Трутовский Б.Б. Резервы сокращения сроков проектирования и подготовки производства. / Б.Б. Трутовский. – М., 1964. – 184с.
1111458
  Данакин Н.С. Резервы соревнования / Н.С. Данакин. – М, 1987. – 143с.
1111459
  Поклонский Ф.Е. Резервы социалистического производства / Ф.Е. Поклонский. – К, 1987. – 91с.
1111460
  Кохановская В.В. Резервы стабильности трудового коллектива / В.В. Кохановская. – Кишинев, 1986. – 132с.
1111461
  Махов С.А. Резервы табачной промышленности Северного Кавказа и ее сырьевой базы : Автореф... канд. экон.наук: / Махов С.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. Объедин. учен. совет по обществ. наукам. – Ростов -на-Дону, 1966. – 22л.
1111462
  Бандур С.И. Резервы трудосбережения: территориально-отраслевой аспект / С.И. Бандур. – К, 1990. – 164с.
1111463
  Сеидов С.Ю. Резервы увеличения и использования доходов табаководческих колхозов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Сеидов С.Ю. ; Азерб. ин-т нар. хоз-ва. – Баку, 1976. – 36 с.
1111464
  Джураев Ж.Х. Резервы увеличения и повышения эффективности призводства хлопка в Сырдарьинской области. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Джураев Ж.Х.; АН УзССР. – Баку, 1973. – 23л.
1111465
  Таунис А. Резервы увеличения и удешевления производства сборного железобетона в Советской Литве : Автореф... кандидата экон.наук: / Таунис А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 18л.
1111466
  Аскеров Т.Г. Резервы увеличения производства зерна и снижение его себестоимости : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Аскеров Т.Г. ; Азерб. ин-т нар. хоз-ва. – Баку, 1968. – 24 с.
1111467
  Аралин П.А. Резервы увеличения производства зерна на современном этапе развития колхозного строя : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Аралин П.А. ; Моск-гос. пед. ун-т. – Москва, 1963. – 21 с.
1111468
  Свитайло Н Резервы увеличения производства и пути снижения себестоимости говядины в совхозах Полесья : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Свитайло Н, В.; КИНХ. – К., 1973. – 25л.
1111469
  Зариньш В.Я. Резервы увеличения производства молока и мяса в Видземской зоне (Латвийская ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Зариньш В.Я.; Гос. ком-т высш. и сред. спец. образования Совета Министров Латв. ССР. Латв. с.-х. акад. – Рига, 1960. – 32л.
1111470
  Бабаева Д.А. Резервы увеличения производства продуктов овцеводстваи повышение их экономической эффективности : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Бабаева Д.А.; Азербайджан. ин-т нар.хоз. им. Д.Буниат-Заде. – Баку, 1970. – 20л.
1111471
  Бейсембаев Чимкентбек Резервы увеличения производства продукции и повышения рентабельности тонкорунного овцеводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Бейсембаев Чимкентбек; Алма-Ат. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1111472
  Кандренкова Андре Андреевич Резервы увеличения производства сельскохозяйственных продуктов в условиях Нечерноземной зоны РСФСР : Автореф... канд. экон.наук: 03.00.05 / Кандренкова Андре Андреевич; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1976. – 26л.
1111473
  Аристов Вениамин Александрович Резервы увеличения эффективности переработки древесины в комбинированных леспромхозах. (На примерах Иркут., Читин. обл. и БАССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Аристов Вениамин Александрович; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т экономики. – Новосибирск, 1963. – 24л.
1111474
  Бухтояров И.К. Резервы улучшения использования техники / И.К. Бухтояров, А.Ф. Сычев. – М., 1975. – 72с.
1111475
  Куприянович Л.И. Резервы улучшения памяти / Л.И. Куприянович. – Москва, 1970. – 143с.
1111476
  Фаустов А.С. Резервы умственного труда студентов / А.С. Фаустов, И.Б. Баткина. – Воронеж, 1986. – 69с.
1111477
  Семенов С.Н. Резервы управления качеством. / С.Н. Семенов. – Саратов, 1984. – 159с.
1111478
  Касимов А.М. Резервы ускорения / А.М. Касимов, А.А. Свиридов. – Волгоград, 1989. – 126с.
1111479
  Шевчук Л.В. Резервы ускорения интенсификации производства / Л.В. Шевчук. – Минск, 1985. – 80с.
1111480
  Булгаков С.Н. Резервы ускорения капитального строительства / С.Н. Булгаков. – Киев, 1990. – 199с.
1111481
   Резервы ускорения роста производительности труда. – М., 1987. – 199с.
1111482
   Резервы ускорения роста производительности труда в ведущих отраслях народного хозяйства Узбекистана. – Ташкент, 1988. – 150с.
1111483
  Пилипенко И.И. Резервы ускорения экономического развития сельского хозяйства / И.И. Пилипенко. – Киев : Урожай, 1987. – 142 с.
1111484
  Зиновьев Ю.Н. Резервы химии / Ю.Н. Зиновьев. – Свердловск, 1966. – 104с.
1111485
   Резервы хозрасчета. – М., 1987. – 107с.
1111486
  Гримак Л.П. Резервы человеческой психики / Л.П. Гримак. – Москва : Политиздат, 1987. – 286с.
1111487
  Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. / Л.П. Гримак. – 2-е изд. доп. – М., 1989. – 318,1с.
1111488
  Трояновская Г.В. Резервы экономии в государственной розничной торговле продовольственными товарами. (На материалах БССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Трояновская Г.В. ; АН БССР , Ин-т экономики. – Минск, 1968. – 17 с.
1111489
  Фесюк В.А. Резервы экономии затрат, связанных с развитием материально-технической базы розничной торговли. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Фесюк В.А.; Киев. торг.-экон. ин-т. – К., 1970. – 19л.
1111490
  Иголкин С.Я. Резервы экономии и бережливости - в действие / С.Я. Иголкин. – М., 1987. – 62с.
1111491
  Шейн П.А. Резервы экономии матеральных ресурсов в промышленности / П.А. Шейн. – М, 1963. – 120с.
1111492
  Брылев А.А. Резервы экономии материальных ресурсов / А.А. Брылев. – М., 1979. – 96с.
1111493
  Ефимов А.Н. Резервы экономии материальных ресурсов / А.Н. Ефимов. – Саратов, 1983. – 150с.
1111494
  Савченко А.П. Резервы экономии материальных ресурсов / А.П. Савченко. – Киев : Знание, 1985. – 48 с.
1111495
  Ахмедов И А. Резервы экономии материальных ресурсов в промышленности АССР / И А. Ахмедов. – Баку, 1986. – 208с.
1111496
  Локшин Э.Ю. Резервы экономии материальных ресурсов в тяжелой промышленности СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1955. – 40с.
1111497
  Кролли О.А. Резервы экономии материальных ресурсов и их выявление органами Госснаба СССР / О.А. Кролли. – Ленинград, 1986. – 67 с.
1111498
  Захаренко И.П. Резервы экономии остродефицитных металлов и сплавов / И.П. Захаренко. – К., 1986. – 49с.
1111499
   Резервы экономии труда в предприятиях АПК. – Воронеж, 1988. – 124с.
1111500
   Резервы экономии труда в торговле. – К., 1983. – 200с.
1111501
  Демченко А.А. Резервы экономики - на службу пятилетке / А.А. Демченко. – М.
Вып. 1. – 1982. – 40с.
1111502
  Ласкорин Б.Н. Резервы экономики / Б.Н. Ласкорин, В.А. Лисичкин. – Москва : Знание, 1987. – 64 с.
1111503
   Резервы экономики в народном хозяйстве СССР. – М., 1960. – 308с.
1111504
  Городко В.В. Резервы экономики издержек обращения в розничной торговле (На матер. торг. организ. и предпр. М-ва торговли УССР, осуществляющих торговлю продов. товарами) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Городко В. В. ; АН УССР , Ин-т экономики. – Киев, 1965. – 21 с. – Бібліогр. : с. 20-21
1111505
  Логинов В.П. Резервы экономического роста / В.П. Логинов. – М., 1989. – 303с.
1111506
  Федоров К.Г. Резервы экономической эффективности новой техники в химической промышленности УССР / К.Г. Федоров. – К., 1968. – 45с.
1111507
  Колесников Л.Ф. Резервы эффективности педагогического труда / Л.Ф. Колесников. – Новосибирск, 1985. – 263с.
1111508
  Филатов В.И. Резервы эффективности производства. / В.И. Филатов. – Кишинев, 1981. – 150с.
1111509
   Резервы эффективности сельскохозяйственного произвоадства в Молдавской ССР. – Кишинев, 1968. – 108с.
1111510
  Синавина В.С. Резервы эффективности управления производством / В.С. Синавина. – М., 1984. – 167с.
1111511
  Титаренко В.Н. Резеревы экономики и повышения эффективности использования металла в промышленности Украинской ССР (на прим. произв. и применен. стальных труб) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Титаренко В. Н.; НИИ планирова. и норматив. – М., 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1111512
   Резерфорд - ученый и учитель. К 100-летию со дня рождения. – Москва : Наука, 1973. – 215с.
1111513
  Данин Д.С. Резерфорд / Д.С. Данин. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 621 с. – (Жизнь замечательных людей)
1111514
  Данин Д.С. Резерфорд / Д.С. Данин. – 2. – М., 1967. – 621 с.
1111515
  Кулпыбаев С. Резерыв повышения рентаблеьности каракулеводства в Джамбулской области Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кулпыбаев С.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1970. – 25л.
1111516
  Берзон И.С. Резерывы интенсификации отраслевой науки / И.С. Берзон, А.С. Паламарчук. – М, 1989. – 199с.
1111517
  Молько Н.И. Резеция желудка при брыжеечном и подбрыжеечном положениях начального отдела тощей кишки. : Автореф... канд. мед.наук: / Молько Н.И.; Куйбышев. гос. мед. ин-т. – Куйбышев, 1969. – 18л.
1111518
  Маршалковский Ф.Я. Резеши Молдавии / Ф.Я. Маршалковский, М.П. Мунтян. – Кишинев, 1983. – 122 с.
1111519
  Шейкин А.Л. Резидент / А.Л. Шейкин. – Л, 1970. – 144с.
1111520
  Шейкин А.Л. Резидент / А.Л. Шейкин. – Л, 1970. – 144с.
1111521
  Ильинский М.М. Резидент об этом не знает / М.М. Ильинский. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 96с.
1111522
  Михайлов Р. Резидент, потерявший планету / Р. Михайлов. – Таллинн : Олион, 1990. – 240 с.
1111523
  Тимошенко Л. Резиденція Київських митрополитів в Радомишлі на Київщині (до історії структур Унійної Церкви у XVIII ст.) // Архів Української Церкви : збірник статей / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Львів, 2011. – С. 203-250. – (Сер. 1. Дослідження ; вип. 1). – ISBN 978-966-395-510-0


  Статтю присвячено питанню про заснування та функціонування унійної митрополичої резиденції у Радомишлі на Київщині у 40-90-х роках XVIII ст. У дослідженні порушено широке коло питань, пов’язаних з історією міста Радомишля, заснуванням там кафедрального ...
1111524
  Валиева Ф.И. Резилиантность как фактор социально-профессиональной адаптации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 39-51. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1111525
  Михайлов В. Резиновщина / В. Михайлов. – М, 1920. – 16 с.
1111526
  Манн Чарльз Резиновый бум., Резиновый бизнес / Манн Чарльз, Барно Ричард // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 150, март. – С. 64-71 : фото
1111527
   Резистентность вирусво к химиопрепаратам.. – Рига, 1987. – 149с.
1111528
   Резистентность вредителей сельскохозяйственных культур к пестицидам и ее преодоления. – М., 1991. – 192с.
1111529
  Лобко Г.Н. Резистентность опухолей / Г.Н. Лобко, Г.М. Порубова. – Минск, 1989. – 142с.
1111530
   Резистентность организма и гипоксия.. – Фрунзе, 1982. – 74с.
1111531
  Зайченко В.Ю. Резистивиметрические исследования скважин в меловых отложеиях Донецкого бассейна при естественном режиме подземных вод : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 40.131 / Зайченко В.Ю. ; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1970. – 20 с.
1111532
  Балбеков В.И. Резистивная неустойчивость поперечных колебаний пучка в циклических ускорителях и накопителях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 69/92 / Балбеков В.И.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1969. – 12л.
1111533
  Петров В.В. Резистивные матрицы и некоторые их применения в цифровой вычислительной технике : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 252 / Петров В.В. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1968. – 22 с. – Бібліогр.:с.20-22
1111534
  Деарт Ю.Н. Резисторный каскад предварительного усиления на биполярном транзисторе / Ю.Н. Деарт. – Москва, 1975. – 48 с.
1111535
  Мартюшов К.И. Резисторы / К.И. Мартюшов, Ю.В. Зайцев. – Москва-Ленинград, 1966. – 216 с.
1111536
  Андреев Ю.Н. Резисторы : справочник / Ю.Н. Андреев, А.И. Антонян, Д.М. Иванов; под ред. И.И.Четверткова. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 352 с.
1111537
   Резисторы : справочник / В.В. Дубровский, Д.М. Иванов, Н.Я. Пратусевич, В.В. Стальбовский, В.М. и др. Терехов; Четвертков И.И., Терехов В.М. – Москва : Радио и связь, 1987. – 351 с.
1111538
   Резисторы.. – М., 1965. – 176с.
1111539
   Резисторы.. – М., 1976. – 16с.
1111540
  Шведов Я.З. Резкий свет. / Я.З. Шведов. – М., 1936. – 224с.
1111541
  Творогов Владимир Борисович Резкий фронт и особенности решений дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Творогов Владимир Борисович; Моск. гос. ун-т. – М., 1980. – 15л.
1111542
  Возовикова Т. Резким шагом. Минобрнауки уходит от старой системы распределения бюджетных мест в вузах. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  “При принятии решений по установлению контрольных цифр приема (КЦП) необходимо учитывать текущий и перспективный запрос на подготовку кадров”, - подчеркнул министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.В согласии с приоритетами структурных изменений, ...
1111543
  Петрова М.К. Резкое ограничесние болезненного процесса в одной састи кожного анализатора / М.К. Петрова, 1927. – 7 с.
1111544
  Уваров А. Резная икона: "премудрость созда себе дом", принадлежавшая пинскому князю Федору Ивановичу Ярославичу, 1499-1522 / А. Уваров. – 11с. – Отд.оттиск из 5-го вып. Археолог. вестника
1111545
   Резная кость.. – Л., 1981. – 28с.
1111546
  Томаев Г.Н. Резная майоликовая мозаика в архитектуре Среднй Азии ХІУ-ХУ вв. / Г.Н. Томаев. – М., 1951. – 120с.
1111547
  Бачинский Н.М. Резное дерево в архитектуре Средней Азии / Н.М. Бачинский. – Москва, 1947. – 119 с.
1111548
  Рузиев М.А. Резное дерево чорку / М.А. Рузиев. – Душанбе, 1975. – 65с.
1111549
  Кабушкин Н.Т. Резной карниз. / Н.Т. Кабушкин. – Хабаровск, 1979. – 88с.
1111550
  Рихтмайер Р. Резностные методы решения краевых задач / Р. Рихтмайер, К. Мортон. – М, 1960. – 262с.
1111551
  Рузиев М.А. Резные двери жилищ Бухары / М.А. Рузиев. – Душанбе, 1967. – 25с.
1111552
  Браун У. Резные камни Уильяма и Чарльза Браунов / У. Браун. – Л., 1976. – 69с.
1111553
  Чернецов А.В. Резные посохи XV в. / А.В. Чернецов. – М., 1987. – 77с.
1111554
  Кристи Брайан Резня во имя веры. Бойня во имя бога и бизнеса / Кристи Брайан, Стиртон Брент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 80-107 : фото
1111555
   Резолюции 1-го Всероссийского съезда деятелей средней школы.. – 18с.
1111556
   Резолюции VIII Всесоюзного и IV Всеукраинского съездов профсоюзов.. – Х., 1929. – 248с.
1111557
   Резолюции XIV Артемовской окружной конференции КП(б)У 15-21 декабря 1928 г.. – Артемовск, 1929. – 80с.
1111558
   Резолюции XVII конференции, утвержденные пленумом ЦК ВКП(б) 4 февраля 1932 г.. – М., 1932. – 32с.
1111559
   Резолюции Всесоюзной конференции по изучению стратосферы 31 марта - 6 апреля 1934 г.. – М.Л., 1935. – 15с.
1111560
   Резолюции Всесоюзной конференции по составлению генерального плана электрификации СССР.. – М.Л., 1932. – 112с.
1111561
   Резолюции Всеукраинской конференции по Донбассу. – Харьков : Госиздат "Хозяйство Украины", 1932. – 63 с. – со вступительной речью А.М. Дудника
1111562
   Резолюции и документы ХІ създа ВЛКСМ.. – М., 1949. – 56с.
1111563
   Резолюции и документы ХШ съезда ВЛКСМ.. – М., 1958. – 48с.
1111564
   Резолюции и положения принятые ІХ совещанием директоров книжных палат союзных и автономных республик.. – М., 1950. – 36с.
1111565
   Резолюции и постановления П-го Международного Конгресса Революцинных Профсоюзов 19 ноября - 2 декабря 1922 г.. – М., 1922. – 63с.
1111566
   Резолюции и постановления съездов Коммунистической партии Туркестана.. – Ташкент, 1968. – 248с.
1111567
   Резолюции и постановления Х съезда РКП.. – М., 1921. – 83с.
1111568
   Резолюции и постановления ХІ Cъезда Российской Коммунистической Партии (большевиков)., 1922. – 45с.
1111569
   Резолюции и решения Всесоюзного статистического совещания и Постановления коллегии ЦСУ СССР по ним.. – М., 1927. – 48с.
1111570
   Резолюции и решения съездов Коммунистической партии Узбекистана.. – Ташкент, 1957. – 495с.
1111571
   Резолюции и решения Центрального Комитета Румынской Рабочей Партии., 1951. – 296с.
1111572
   Резолюции ІХ съезда профсоюзов.. – М., 1932. – 80с.
1111573
   Резолюции конференции по планированию исследования Черного и Азовского морей, созванной Академией Наук СССР и ЦИК Крымской АССР в Севастополе 20-27 февраля 1934 г.. – Ленинград, 1934. – 28с.
1111574
   Резолюции конференции работников Всесоюзного объединения Минералоруд в феврале 1931 г.. – М., 1931. – 28с.
1111575
   Резолюции Конференции сторонников мира стран Азии и Тихого океана 2-12 октября. 1952 года., 1952. – 16с.
1111576
   Резолюции конференции.. – М.Л., 1931. – 32с.
1111577
   Резолюции отраслевой конференции электростанций и сетей системы НККХ УССР. – Киев : Издание энергоуправления НККХ УССР, 1936. – 132 с.
1111578
   Резолюции Первого педологического съезда.. – М.Л., 1928. – 51с.
1111579
   Резолюции первой Всесоюзной конференции по размещению производительных сил СССР во второй пятилетке 15-25 апреля 1932 г.. – Москва ; Ленинград : Гос. соц.-єконом. изд-во, 1932. – 128 с.
1111580
   Резолюции первой конференции по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1934. – 68 с.
1111581
   Резолюции первой конференции по изучению производительных сил Киргизской АССР 10-15 февраля 1933 г. : АН СССР ; Совет по изучению производительных сил ; Совет народных комиссаров Киргизской АССР. – Ленинград : АН СССР, 1933. – 69 с.
1111582
   Резолюции Первой Конференции по изучению производительных сил Туркменской ССР. – Ленинград, 1934. – 85 с.
1111583
   Резолюции Пленума ЦК ВКП(б). – М.Л., 1931. – 15с.
1111584
   Резолюции Пленума ЦК КП(б) У., 1933. – 44с.
1111585
   Резолюции ХП съезда КП(б)У, 1934. – 64с.
1111586
   Резолюции ХП съезда Российской Коммунистической Партии (большевиков).. – М., 1923. – 68с.
1111587
   Резолюции ХП съезда Российской Коммунистической Партии (большевиков).. – Челябинск, 1923. – 50с.
1111588
   Резолюции ХХ з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу 14-25 лютого 1956 року.. – К., 1956. – 112с.
1111589
   Резолюции ХХ съезда Коммунистической партии Советского Союза. – Москва, 1956. – 112с.
1111590
   Резолюции четырнадцатого съезда ВКП(б) и девятого съезда КП(б)У.. – Харьков, 1926. – 96с.
1111591
   Резолюции Ш Всеукраинского съезда горнорабочих.. – Х., 1927. – 159с.
1111592
   Резолюция 1189 (1998) = принятая Советом Безопасности 13 августа 1998 года на его 3915-м заседании // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 112
1111593
   Резолюция 1269 (1999) = принятая Советом Безопасности 19 октября 1999 года на его 3915-м заседании // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 113
1111594
   Резолюция 1368 (2001) = принятая Советом Безопасности 12 сентября 2001 года на его 4370-м заседании // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 113
1111595
   Резолюция 1373 (2001) = принятая Советом Безопасности 28 сентября 2001 года на его 4385-м заседании // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 113
1111596
   Резолюция 1377 (2001) = принятая Советом Безопасности 12 ноября 2001 года на его 4413-м заседании // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 113
1111597
   Резолюция 4 Всесоюзного совещания по витаминам 20-25 мая 1957 года, 1957. – 15с.
1111598
   Резолюция 6 Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов 14 июля 1958 г.. – К., 1958. – 16с.
1111599
   Резолюция VIII Международного Форума русистов Украины "Проблемы развития русистики как полиаспектной науки в эпоху мировой глобализации и интеграции" (14-16 марта, Крым, Ялта - Ливадия) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 5. – С. 2-4
1111600
   Резолюция XII съезда профсоюзов СССР.. – М., 1959. – 32с.
1111601
   Резолюция XIX съезда Коммунистической Партии (большевиков) Белоруссии по отчету ЦК КП(б) Белоруссии.. – Минск, 1949. – 46с.
1111602
   Резолюция XXII съезда КОммунистической партии Советского Союза по отчету Центрального Комитета КПСС.. – М., 1961. – 31с.
1111603
   Резолюция XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза по отчетному докладу Центрального Комитета КПСС.. – М., 1971. – 32с.
1111604
   Резолюция XXIХ сессии Всесоюзного палеонтологического общества.. – Л., 1980. – 8с.
1111605
   Резолюция Всероссийского совещания библиотечных работников "О состоянии и задачах библиотечной работы".. – М., 1948. – 8с.
1111606
   Резолюция второй конференции паразитологов Украинской ССР, состоявшейся 17-22 декабря 1956 года в г.Киеве.. – К., 1957. – 7с.
1111607
  Рабиа М.Р. Резолюция замедленного действия // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 75-78. – ISSN 0321-5075


  Історія Палестини, 1940 р.
1111608
   Резолюция конференции партийцев и комсомольцев-словесников г. Ленинграда. – Ленинград : Соцэкгиз ГАИМК, 1931. – 24 с.
1111609
   Резолюция координационного совещания по проблеме "Фауна УССР, ее история, обогащение и рациональное использование", созванного проблемой комиссией отделения биологических наук АН УССР 7-8 октября 19. – К., 1960. – 8с.
1111610
   Резолюция о террористической преступной деятельности = принятая восьмім Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 года) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 114-118
1111611
   Резолюция об итогах совещания представителей коммунистических и рабочих партий в Бухаресте.. – М., 1960. – 43-46с.
1111612
   Резолюция областных конференций Башкирской партийной организации и пленумов обкома КПСС.. – Уфа, 1962. – 928с.
1111613
   Резолюция Пленума ЦК ВКП(б.. – Харьков, 1928. – 32с.
1111614
   Резолюция республиканской зоологической конференции по проблеме "Фауна УССР и ее преобразование".. – К., 1953. – 32с.
1111615
   Резолюция совещания по лессовым породам Украинской ССР.. – К., 1955. – 8с.
1111616
   Резолюция Третьей Всеросийской научной конференции с международным участием "Экологический риск и экологическая безопасность" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 30-31. – ISSN 0016-7126
1111617
   Резолюция ХVIII съезда Коммунистической партии Армении по отчетному докладу ЦК КП АРмении.. – Ереван, 1956. – 32с.
1111618
   Резолюция ХІ сессии ВПО (26-30 января 1965 года).. – Л., 1965. – 7с.
1111619
   Резолюция ХІІІ Всероссийской научно-практической конференции межрегиональной ассоциации учителей географии России "Географическое образование в свете стандартов нового поколения" : информация // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 63-64. – ISSN 0016-7207
1111620
   Резолюция ХХ съезда Коммунистической партии Советского Союза по отчетному докладу Центрального Комитета КПСС. – Москва, 1956. – 32 с.
1111621
   Резолюция ХХІ съезда Коммунистической Партии Советского Союза по докладу товарища Н.С.Хрущева "О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы".. – М., 1959. – 48с.
1111622
   Резолюції 19 Всесоюзної конференції. – К, 1988. – 46с.
1111623
   Резолюції 3-ї Всеармійської наради секретарів осередків ВКП(б) 7-11 травня 1931 року.. – Х., 1931. – 72с.
1111624
   Резолюції III Харківської міської партконференції.. – Київ, 1932. – 30 с.
1111625
   Резолюції V Всеукраїнського з"їзду профспілки текстильників 30 червня - 3 липня 1929 р.. – Х., 1929. – 48с.
1111626
   Резолюції VIII Всесоюзного та IV Всеукраїнського з"їздів профспілок.. – Х., 1929. – 260с.
1111627
   Резолюції VIII пленуму Харківського міського комітету КП(б)У... – Київ, 1933. – 15с.
1111628
   Резолюції XIII з"їзду КП(б)У на звіт ЦК КП(б)У.. – Київ, 1937. – 18с.
1111629
   Резолюції XIV Криворізької Окружної партконференції.. – Кривий Ріг. – 16с.
1111630
   Резолюції XVII з"їзду ВКП(б) 26- січня - 10 лютня 1934 р.. – К., 1934. – 80с.
1111631
   Резолюції Всеукраїнських з"їздів рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.. – Харків, 1932. – 410с.
1111632
   Резолюції другого Пленуму Пів.-Кав.крайкому ВКП(б).. – Ростов над Доном, 1932. – 56с.
1111633
   Резолюції і документи ХІІІ з"їзду ВЛКСМ.. – К., 1958. – 44с.
1111634
   Резолюції і постанови у конгресу Української Соціал-Демократичної Робітничої Партії.. – К., 1918. – 16с.
1111635
  Христюк Світлана Резолюції імперських конференцій 1926, 1930 років як основа Вестмінстерського статуту 1931 року // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 102-108. – Бібліогр. в кінці ст.


  Исследована важность резолюций имперских конференций 1926, 1930 годов как основы для принятия Вестминстерского устава 1931 года.
1111636
   Резолюції об"єднаного пленуму ЦК і ЦКК ВКП(б).. – Х., 1930. – 72с.
1111637
   Резолюції об"єднаного пленуму ЦК і ЦКК КП(б)У 18-22 листопада 1933 р.. – Київ, 1933. – 64с.
1111638
   Резолюції П всеармійскьої агітпропнаради.. – Х., 1931. – 112с.
1111639
   Резолюції П Всеукраїнської Оргнаради при ВУРПС.. – Х., 1928. – 52с.
1111640
   Резолюції пленуму Центрального Комітету ВКП(б).. – Харків, 1929. – 72с.
1111641
   Резолюції Пленуму Центрального Комітету КП(б)У 14-18 травня 1946 року.. – К., 1946. – 60с.
1111642
   Резолюції пленуму Центрального Комітету КП(б)У 20-23 травня 1936 року.. – К., 1936. – 32с.
1111643
   Резолюції пленуму Центрального Комітету КП(б)У 24-26 травня 1944 р.. – Київ, 1944. – 36с.
1111644
   Резолюції пленуму ЦЕнтрального Комітету ЦК(б)У.. – Харків, 1929. – 45с.
1111645
   Резолюції Пленуму ЦК КП(б)У. – Київ, 1940. – 28с.
1111646
   Резолюції Пленуму ЦК КП(б)У 24-25 лютого 1935 року.. – Київ, 1935. – 12с.
1111647
   Резолюції пленуму ЦК КП(б)У 26-30 січня 1936 року.. – Київ, 1936. – 48с.
1111648
   Резолюції Пленуму ЦК КП(б)У 8-11 червня 1933 року.. – Київ, 1933. – 40с.
1111649
   Резолюції Пленуму ЦК КП(б)У.. – Київ, 1941. – 20с.
1111650
   РЕзолюції пленуму ЦК КП(б)У.. – К., 1945. – 59с.
1111651
   Резолюції січневого пленуму Одеського Окружкому ЛКСМУ.. – Одеса, 1930. – 23с.
1111652
   Резолюції та матеріали наради в справі Радянського Будівництва 10-13 лютого 1925 р.. – Харків, 1925. – 24с.
1111653
   Резолюції ХІХ з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. – Київ, 1953. – 59с.
1111654
   Резолюції Ш-го Всеукраїнського з"їзду т-ва "ОЗЕТ" з 5-8 грудня 1930 року.. – Москва-Харків-Мєнськ, 1930. – 48с.
1111655
   Резолюція V Науково-практичної конференції "Наукова періодика: традиції та інновації" 28 травня 2015 року // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 141-142. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1111656
   Резолюція XVII з"їзду ортопедів-травматологів України // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 145-146. – ISSN 0030-5987
1111657
   Резолюція XVII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21-23 вересня 2016 р.) // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 77-84. – ISSN 2224-1485
1111658
   Резолюція XXIV з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу на звітну доповідь Центрального Комітету КПРС.. – К., 1971. – 32с.
1111659
   Резолюція Європарламенту щодо ситуації в Україні // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-атлантичного співробітництва. – Київ, 2014. – № 03/04 (2013)/01 (2014). – С. 22-25


  Щодо ситуації в Україні (2014/2547 (RSP)).
1111660
   Резолюція Європейського парламенту щодо парламентських виборів в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-41
1111661
   Резолюція Європейського Парламенту щодо парламентських виборів в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-19.
1111662
   Резолюція і всеукраїнського конгресу з медичного права і соціальної політики // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 41-42.
1111663
   Резолюція Міжнародно-правових читань, присвячених пам"яті Олександра Задорожнього // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 9. – ISSN 1814-3385
1111664
   Резолюція Міжнародного українського наукового конгресу дослідників зарубіжної літератури і культури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10
1111665
  Маес Б. Резолюція науково-методичного семінару "Використання зовнішніх незалежних оцінювань навчальних досягнень у національних системах моніторингу якості освіти: світовий досвід і український контекст" (24 січня 2013 р., КНУ імені Тараса Шевченка) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 40-41
1111666
   Резолюція науково-практичної конференції "Патріотичне виховання нації" в рамках Форуму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 3


  Ухвала (проект) Форуму "Українська ініціатива", який відбувся 15 грудня у Київському будинку вчителя.
1111667
   Резолюція науково-практичної конференції "Проблеми техногенно-екологічної безпеки на території Калуського гірничопромислового району" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 9-10
1111668
  Самура А. Резолюція ПАРЄ щодо України: перебільшення чи жорстока реальність? // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 45-51
1111669
   Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи (Резолюція 1549 від 19 квітня 2007 року) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 2. – С. 92-95.
1111670
   Резолюція Пленуму Макіївської Міськради про комунальне господарство та про основні завдання і реконструкцію міста Макіївки.. – Миколаїв, 1931. – 26с.
1111671
   Резолюція ХХІІ з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу на звіт Центрального Комітету КПРС.. – К., 1961. – 31с.
1111672
  Шахмагонов Ф.Ф. Резонанс / Ф.Ф. Шахмагонов. – М, 1979. – 207с.
1111673
  Базаров Е.Н. Резонанс n-ого перехода и синхронизация на n-ом обертоне в отражательном кластероне : Автореф... канд. физ-матнаук: / Базаров Е.Н.; МВССО РСФСР Моск. физ-техн ин-т. – М, 1960. – 5л.
1111674
  Шапиро В.Г. Резонанс в антиферромагнетиках с взаимодействием Дзолошинского. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Шапиро В.Г.; Ин-т атомной энергии. – М, 1973. – 16л.
1111675
  Байраченко И.В. Резонанс в электpических цепях / И.В. Байраченко; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. Радиофиз. ф-т, каф-ра Общей радиотехники. – Киев : КГУ, 1966. – 18с. – учебно-методическая разработка
1111676
  Байраченко И.В. Резонанс в электрических цепях / И.В. Байраченко. – Киев, 1966. – 18с.
1111677
  Долгинов А.И. Резонанс в электрических цепях и системах / А.И. Долгинов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 328с.
1111678
  Шпинель В.С. Резонанс гамма-лучей в кристаллах / В.С. Шпинель. – Москва, 1969. – 408с.
1111679
  Слаби А. Резонанс и затухание электрических волн / А. Слаби ; Пер. с нем. под ред. "Вестн. опыт. физики и элементар. математики". – Одесса : Mathesis, ; Тип. Акц. Южно-русского общества печ. дела, 1909. – 42 с. : ил.
1111680
  ГринченкоВ.Т Резонанс на неоднородных волнах в упругом полуслое / ГринченкоВ.Т, Н.С. Городецкая, В.В. Мелешко // Акустичний вісник : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2011. – Т. 14, № 1. – С. 20-29. – ISSN 1028-7507
1111681
  Гольтер І. Резонанс роману Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" у сучасній літературі // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 102-111. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-7773-70-1
1111682
  Король Анатолій Миколайович Резонанс тунелювання за участю глибоких центрів з напівпровідникових структурах та зв"язані з ним ефекти : Дис... докт фіз-матнаук: 01.04.10 / Король Анатолій Миколайович; Укр. держ ун-т харчов технолог. – Киев, 1998. – 285л. – Бібліогр.:л.244-262
1111683
  Лисица М.П. Резонанс Ферми / М.П. Лисица, А.М. Яремко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 261с.
1111684
   Резонанс Ферми в спиртах / Л.А. Булавин, Н.О. Атамась, В.Е. Погорелов, А.М. Яремко // 13 національна школа-семінар з міжнародною участю "Спектроскопія молекул та кристалів" 20-26 квітня 1997р., 1995


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1111685
  Кучеров А.П. Резонанс ферми и двухчастичные возбуждения в колебательных спектрах молекулярных кристаллов, содержащих группу C=O : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01/04/10 / Кучеров А.П.; АН УССР. ИН-т полупроводников. – 18л.
1111686
  Анісімов І.О. Резонансна взаємодія тонкого модульованого електронного пучка з неоднорідною неізотермічною плазмою / І.О. Анісімов, Т.Є. Літошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 239-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методу частинок в комірках (РІС) досліджено взаємодію тонкого модульованого електронного пучка з неоднорідною плазмою. Показано, що така взаємодія відбувається у три етапи: збудження ВЧ електричного поля в резонансній області, деформація ...
1111687
   Резонансная голография и ее применение для определения концентрации атомов в плазма : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Шедова Е. Н,; Шедова Е. Н,; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1973. – 16л.
1111688
  Хрусталев Б.П. Резонансная и нерезонансная восприимчивость тонких магнитных пленок в метровом и дециметровом диапазонах длин волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Хрусталев Б.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 15л.
1111689
  Иванченко Игорь Витальевич Резонансная интерферометрия миллиметрового диапазона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Иванченко Игорь Витальевич; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1980. – 27л.
1111690
  Гурский Г.В. Резонансная миграция энергии в одномерной системе : Автореф. дис. ... Канд. физ-мат. наук : 091 / Гурский Г.В. ; МГУ. – Москва, 1971. – 20 с.
1111691
  Агабекян А.С. Резонансная передача энергии при однородном и неоднородном уширении спектральных линий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.044 / Агабекян А.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 15л.
1111692
  Палюх Б.М. Резонансная перезарядка ионов и атомов ртути, криптона и ксенона. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Палюх Б.М.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1956. – 12л.
1111693
  Савчин Л.С. Резонансная перезарядка ионов и атомов цезия, калия, цинка и магния : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савчин Л. С.; ЛГУ. – Львов, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1111694
  Панев Г.С. Резонансная перезарядка ионов щелочноземельных элементов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Панев Г.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 18 с.
1111695
  Кушнир Р.М. Резонансная перезарядка положительных ионов и атомов калия и цезия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кушнир Р.М.; М-во высш. образования УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1959. – 8л.
1111696
  Гордеев И.В. Резонансная теория ядерных реакций на нейтронах с энергией ниже 5МЭВ : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гордеев И. В.; МВиССО СССР, МГУ, НИИ ядерной физики. – М., 1961. – 19л.
1111697
  Исламов А.А. Резонансная флюоресценция ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исламов А.А.; АН УзССР. Объед. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд. физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1966. – 20л.
1111698
  Король А.М. Резонансне тунелювання за участю глибоких центрів в напівпровідникових структурах та зв"язані з ним ефекти : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.10 / Король А.М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 32л.
1111699
  Юрченко М.Є. Резонансний метод визначення локальної неоднорідності пружних властивостей при згинних коливаннях стержня // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 148-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено визначення неоднорідності пружних властивостей стержня.
1111700
  Юрченко М.Є. Резонансний метод визначення локальної неоднорідності пружних властивостей стержня // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 152-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено визначення неоднорідності пружних властивостей стержня.
1111701
  Юрченко М.Є. Резонансний метод визначення неоднорідної густини струни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 139-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено розв"язок задачі про поперечні коливання неоднорідної струни, відомий локальний дефект якої подається у вигляді фінітної функції. Ключові слова: струна, коливання, низькочастотна томографія. The definition of heterogeneity"s property of a ...
1111702
  Нікітенко В.М. Резонансний метод виявлення локальної неоднорідності пружних властивостей стержня з жорстко закріпленим торцем у випадку згинних коливань / В.М. Нікітенко, М.Є. Юрченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 125-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розглянуто задачу про згинні коливання пружного стержня для визначення його механічної неоднорідності.
1111703
  Шульга М.О. Резонансні електромеханічні коливання п"єзоелектричних пластин / М.О. Шульга, В.Л. Карлаш; НАНУ; Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 272с. – Проект "Наукова книга" - 2007. – ISBN 978-966-00-0696-62
1111704
  Агапітов О.В. Резонансні ефекти взаємодії хвиля-частинка в навколоземному космічному просторі : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Агапітов Олексій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 83 назви
1111705
  Щербинін Т.В. Резонансні перетворювачі постійної напруги для безконтактної індуктивної передачі електроенергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Щербинін Тимофій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 40 назв
1111706
  Нікітіна О.В. Резонансні перетворювачі постійної напруги з фазовим регулюванням : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.09.12. - Напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Нікітіна О.В. ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1111707
  Добушовська І.А. Резонансні режими в електричних колах з електромеханічними перетворювачами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Добушовська Ірина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1111708
  Мельниченко Л.Ю. Резонансні розмірні ефекти в тонких нікелевих плівках / Л.Ю. Мельниченко, С.Ф. Трайдук, І.А. Шайкевич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 295-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  На спектральних кривих оптичної провідності тонких полупрозорих нікелевих плівок, що напилювались на основі з NaCl методом імпульсного дугового розряду у високому вакуумі, вперше спостерігалися в інфрачервоній ділянці спектру два "антирезонанси", які ...
1111709
   Резонансні явища : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за спец. "Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади" і "Фізична та біомедична електроніка" / М.Ф. Буланий, О.В. Коваленко, С.О. Омельченко, І.В. Штамбур, О.Я. Якунін; Буланий М.Ф., Коваленко О.В., Омельченко С.О., Штамбур І.В., Якунін О.Я.; МОНУ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2006. – 424с. – ISBN 966-348-068-8
1111710
  Ковальчук В Ю. Резонансное взаимодействие излучения лазера на красителе с плазмой лазерной искры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Ковальчук Ю.В,; АН СССР. – Л, 1979. – 16л.
1111711
  Белоусов Михаил Вольфович Резонансное взаимодействие колебаний в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белоусов Михаил Вольфович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1111712
  Чумаш Валентин Некулавеич Резонансное взаимодействие лазерного излучения экситонами в полупроводнике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чумаш Валентин Некулавеич; МГУ. Физ. фак. – М., 1981. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1111713
  Кощуг Д.Г. Резонансное взаимодействие мощного лазерного излучения с полупроводниками : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кощуг Д.Г.; МГУ. – М., 1976. – 13л.
1111714
  Галицкий В.М. Резонансное взаимодействие электромагнитных полей с полупроводниками / В.М. Галицкий, В.Ф. Елесин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 191с.
1111715
  Демченко В.В. Резонансное возбуждение нелинейных волн и формирование локализованных структур в неоднородной плазме : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.08 / Демченко В. В.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1986. – 37л.
1111716
  Брюкнер Ф. Резонансное возбуждение полупроводников ультракороткими импульсами света и измерение времен релаксации : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.03 / Брюкнер Ф.; МГУ, Физ. фак. – М., 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1111717
  Мелков Г.А. Резонансное и нерезонансное взаимодействие параметрической накачки с МСВ. Ч.2 / Г.А. Мелков, И.В. Круценко, С.А. Уханов // XV Военная научно-техн. конф.. Тезисы докладов
1111718
  Испирян К.А. Резонансное излучение мю-мезонов с энергиями 700-6000 ГЭВ в слоистой среде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Испирян К.А.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1965. – 7л.
1111719
  Дзюб И.П. Резонансное излучение, поглощение и руссеяние у--квантов ядрами кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дзюб И.П.; Объдин.учен.совет.ин-тов физики полупроводников и металлофизики Ан УССР. – К, 1962. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1111720
  Иванова Т.М. Резонансное комбинационное рассеяние света и параметры уровней электронного возбуждения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Иванова Т.М.; Гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 21л.
1111721
  Дреснер Л. Резонансное поглощение в ядерных реакторах / Л. Дреснер. – М., 1962. – 136с.
1111722
  Лукьянов А.Т. и др. Резонансное равновесие в задачах теории горения / А.Т. и др. Лукьянов. – Алма-Ата, 1989. – 178с.
1111723
  Векслер Н.Д. Резонансное рассеяние в гидроакустике / Н.Д. Векслер. – Таллин : Валгус, 1984. – 136 с.
1111724
   Резонансное рассеяние волн / В.П. Шестопалов, А.А. Кириленко, С.А. Масалов, Ю.К. Сиренко. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Дифракционные решетки. – 1986. – 231 с.
1111725
  Шестопалов В.П. Резонансное рассеяние волн / В.П. Шестопалов, А.А. Кириленко, Л.А. Рудь. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Волноводные неоднородности. – 1986. – 216 с.
1111726
  Каипов Д.К. Резонансное рассеяние гамма-лучей на ядрах. / Д.К. Каипов. – Алма-Ата, 1967. – 148 с.
1111727
  Делягин Н.Н. Резонансное рассеяние и поглощение гамма-квантов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Делягин Н.Н. ; МГУ , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1962. – 11 с. – Бібліогр. : с. 10-11
1111728
  Килин С.Я. Резонансное рассеяние мощного излучения возмущенными атомами и системами атомов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Килин С.Я.; Ин-т физики. – Минск, 1980. – 14л.
1111729
  Жижимов Л.А. Резонансное рассеяние радиоволн следами искусственных спутников Земли : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жижимов Л. А.; АН Кирг.ССР, От-ние естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1965. – 12л.
1111730
  Алтухов В.И. Резонансное рассеяние фононов и теория теплопроводности в кристаллах с примесями : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Алтухов В. И.; Тарт. ГУ. – Тарту, 1973. – 15л.
1111731
  Козарь А.И. Резонансное рассеяние электро-мангитных волн на диэлектрических неоднорядностях в прямоугольном волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.042 / Козарь А.И.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1971. – 13л.
1111732
  Иогансен Л.В. Резонансное туннелирование электромагнитны волн, звуковых волн и электронов сквозь систему барьеров. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Иогансен Л.В.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1966. – 40л.
1111733
  Архипкин В.Г. Резонансное четырёхфотонное параметрическое преобразование частоты в гааобразных средах / В.Г. Архипкин. – Красноярск, 1982. – 100 с.
1111734
   Резонансные взаимодействия света с веществом.. – Москва : Наука, 1977. – 351с.
1111735
  Гришин В.Г. Резонансные взаимодействия элементарных частиц. Бозонные резонансы / В.Г. Гришин. – Дубна : ОИЯИ, 1964. – 85 с.
1111736
  Реутов Владимир Петрович Резонансные волновые взаимодействия в неравновесных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Реутов Владимир Петрович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.12-13
1111737
  Рощупкин С.П. Резонансные и когерентные эффекты квантовой электродинамики в световом поле : монография / С.П. Рощупкин, А.И. Ворошило; НАНУ. Ин-т прикладной физики. – Киев : Наукова думка, 2008. – 400с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0809-0
1111738
  Петраковский Г.А. Резонансные и магнитные свойства кристаллов ферритов на СВЧ : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 046 / Петраковский Г.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наук. – Новосибирск, 1970. – 30л. – Бібліогр.:с.26-30
1111739
   Резонансные и магнитные свойства магнитодиэлектриков.. – Красноярск, 1978. – 264с.
1111740
  Марков Ю.Г. Резонансные и периодические движения спутника относительно центра масс : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Марков Ю.Г. ; Моск. ав. ин-т. – Москва, 1981. – 10 с.
1111741
  Ганиев Р.Ф. Резонансные колебания гигроскопических систем / Р.Ф. Ганиев. – Киев, 1979. – 185с.
1111742
  Вардапетян В.П. Резонансные методы в физике твердого тела : курс лекций / В.П. Вардапетян. – Ереван : Издательство Ереванского университета
Ч. 1. – 1983. – 79 с.
1111743
  Полулях К.С. Резонансные методы измерений / К.С. Полулях. – Москва : Энергия, 1980. – 120 с.
1111744
  Абрамов С.К. Резонансные методы исследования динамических свойств пластмасс / С.К. Абрамов. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1978. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 123-133
1111745
  Смирнов Алексей Юрьевич Резонансные осцилляции нейтрино в веществе : Автореф... доктора физико-математическихнаук: 01.04.16 / Смирнов Алексей Юрьевич; Институт ядерных исследований. – М., 1987. – 26л.
1111746
  Крочик Г.М. Резонансные параметрические взаимодействвия световых волн (преобразование частоты лазерного излучения.) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Крочик Г.М.; Горьков. гос. ун-тет. – Горький, 1977. – 15л.
1111747
  Фишер Павел Семенович Резонансные параметрические взаимодействия при вынужденном комбинационном рассеянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Фишер Павел Семенович; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1111748
  Дядьков С.М. Резонансные преобразования / С.М. Дядьков. – Москва, 1970. – 400 с.
1111749
  Смирнов Б.М. Резонансные процессы при столкновении медленных атомных частиц : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Смирнов Б.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1111750
  Демков Ю.Н. Резонансные процессы при столкновениях атомов и ионов : Автореф... докт физ. техн.наук: / Демков Ю. Н.; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 13л.
1111751
   Резонансные решения уравнений для ПN-рассеяния / В.И. Лендьел, Марина, , Дьердь Михайлович. – Киев, 1968. – 16с.
1111752
  Севастьянова А.М. Резонансные свойства элементов связи прямоугольного волновода : Автореф... канд. техн.наук: / Севастьянова А. М.; Объе. сов. по присужд. уч. степ. при Новосиб. электротехн. ин-те. – Новосибирск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1111753
  Колосов А.А. Резонансные системы и резонансные усилители / А.А. Колосов. – Москва, 1949. – 560 с.
1111754
  Качан Александр Семенович Резонансные состояния и электромагнитные переходы в ядре 26АІ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.04.16 / Качан Александр Семенович; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1984. – 21л.
1111755
  Шехтер В.М. Резонансные состояния элементарных частиц / В.М. Шехтер. – Москва, 1965. – С. 1-188
1111756
  Никишин Е.М. Резонансные теоремы и ряды по система {ф (пх)} : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Никишин Е.М. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1111757
  Никифорович Е.М. Резонансные теоремы и функциональные ряды : Автореф... докт. физ мат.наук: / Никифорович Е. М.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1111758
  Барулин Л.Г. Резонансные усилители на транзисторах / Л.Г. Барулин. – Москва, 1969. – 144 с.
1111759
  Смогилев К.А. Резонансные усилители на трехполюсниках / К.А. Смогилев. – Москва : Советское радио, 1972. – 304 с.
1111760
  Богацкая А.И. Резонансные усилители на туннельных диодах / А.И. Богацкая. – Москва, 1967. – 106 с.
1111761
   Резонансные циклические ускорители элементарных частиц.. – М., 1950. – 182с.
1111762
  Путвинский С.В. Резонансные эффекты в желобковых колебаниях плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Путвинский С.В.; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатов. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1111763
  Рудько В.Н. Резонансные эффекты при распространении излучений и частиц в периодически-неоднородных твердых телах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Рудько В.Н.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 31л.
1111764
  Сенкевич С.Л. Резонансные явления в волноведущих структурах с многомеодовой областью связи. : Автореф... канд.физмат.наук: 01.04.03 / Сенкевич С.Л.; МВ и ССО РСФСР.Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1986. – 17л.
1111765
  Дудкин В.И. Резонансные явления в монокристалах ферритов при наличии доменной структуры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дудкин В.И.; МГУ. – М, 1967. – 8л.
1111766
  Рубаник В.П. Резонансные явления в некоторых нелинейных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубаник В.П.; КГУ. Кафедра дифференциальных уравнений. – Киев, 1953. – 11 с.
1111767
  Рубаник В.П. Резонансные явления в некоторых нелинейных системах : Дис... канд. физ-мат.наук: / Рубаник В.П.; КГУ. – Киев, 1953. – 113л.
1111768
  Маныкин Э.А. Резонансные явления в нелинейной оптике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Маныкин Э.А.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1966. – 7л.
1111769
  Юрова Инна Юрьевна Резонансные явления в рассеянии электронов на молекулах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Юрова Инна Юрьевна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1111770
  Костин В.М. Резонансные явления в течениях плазмы и шумы, наводимые на электрических зондах при измерениях в космосе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Костин В. М.; Ин-т земного магент., ионосф. и распростр. радиоволн. – М., 1978. – л.
1111771
  Мартынов Б.А. Резонансные явления в электрических цепях с нелинейными элементами / Б.А. Мартынов, В.И. Молотков. – Ленинград, 1981. – 68 с.
1111772
  Романчук П.Р. Резонансные явления конвективных движений под действием приливных сил планет // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1980. – С. 34-39. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Дано объяснение найденных функций действия планет на Солнце, а также различий парного действия планет во время квадратур и соединений, характеризующихся функцией К. Определены величина и сдвиг по фазе отклика конвективных элементов, вызываемые ...
1111773
  Жихарева Т.В. Резонансные ялвения при столконовении электронов с атомами : автореф. дис. ... канд .физ. мат. наук : / Жихарева Т. В. ; ЛГУ, Физ .фак. – Ленинград, 1966. – 10 с.
1111774
  Товмасян Г.М. Резонансный метод накопления сигнала в радиоинтерферометрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Товмасян Г.М.; АН АрмССР. Бюраканская астрофиз. обсерватория. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1958. – 7л.
1111775
  Галинин М.Д. Резонансный перенос энергии возбуждения в люминесцирующих растворах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Галинин М.Д.; Акад. наук СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1956. – 7л.
1111776
  Зимов А С. Резонансный прилив в Мировом океане и проблемы геодинамики / А С. Зимов, . – М, 1989. – 120с.
1111777
  Тарасов С.И. Резонансный способ измерения приращений потока магнитной индукции при импульсном перемагничивании сердечников. / С.И. Тарасов. – М., 1964. – 24с.
1111778
   Резонансы виброударных систем / Г.А. Шевченко, В.Г. Шевченко, М.А. Шляхова, Г.Б. Лебедь // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 28-38 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1111779
  Гребеников Е.А. Резонансы и малые знаменатели в небесной механике / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – Москва : Наука, 1978. – 127с.
1111780
  Данилейко М.В. Резонансы мощности и стабилизация частоты газового лазера с нелиейным поглощением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Данилейко М.В.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1971. – 14л.
1111781
  Никитин С.Я. Резонансы с нулевой странностью : междунар. конф., 1964 / С.Я. Никитин. – Дубна : ОИЯИ, 1964. – 60 с.
1111782
  Нагорский Г.А. Резонасные обращения черенковского эффекта в однородной среде и их применение для ускорения заряженных частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Нагорский Г.А.; Ереван.физ.ин-т. – Ереван, 1980. – 28л.
1111783
   Резонатор поверхневої хвилі з щілинами в міліметровому діапазоні довжин хвиль / Г.А. Мелков, О.В. Прокопенко, О.М. Іванюта, В.М. Ракша // Bicник Київського університету, серія "Радіофізика та електроніка, 2001. – вип.3
1111784
   Резонатор поверхневої хвилі зі щілинами в міліметровому діапазоні довжин хвиль / Г.А. Мелков, О.М. Іванюта, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-67. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Досліджено напівхвильовий резонатор поверхневої хвилі зі щілинами. Теоретичне дослідження проведено за допомогою одно хвильового наближення. Резонансні частоти розраховано для двох можливих орієнтацій розрізів. Експериментальне дослідження проведено у ...
1111785
  Прокопенко Олександр Володимирович Резонатори поверхневих хвиль та надвисокочастотні пристрої на їх основі : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Прокопенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 28 назв
1111786
  Єгоров Ю.В. Резонатори поверхневої хвилі з розрізами / Ю.В. Єгоров, О.А. Каленюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 349-355. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджено напівхвильовий резонатор поверхневої хвилі з розрізами. Теоретичне дослідження проведено за допомогою однохвильового наближення. Резонансні частоти розраховано для двох можливих орієнтацій розрізів. Експериментальне дослідження проведено в ...
1111787
  Прокопенко О.В. Резонатори поверхневої хвилі та надвисокочастотні пристрої на їх основі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.03- радіофізика / Прокопенко О.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 173л. – Бібліогр.:л.159-173
1111788
  Григорян Гагик Арташесович Резонаторы и волноводы с движущимися границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Григорян Гагик Арташесович; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Л., 1977. – 17л.
1111789
  Новиков М.А. Резонаторы и интерферометры с анизотропными элементами и их использование в ОКГ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Новиков М.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. Радиофиз. ф-тет. – Горький, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.13
1111790
  Григорьев А.Д. Резонаторы и резонаторные замедляющие системы СВЧ / А.Д. Григорьев, В.Б. Янкевич. – Москва : Радио и связь, 1984. – 247 с.
1111791
  Ищенко Е.Ф. Резонаторы, волновые пучки и оптические системы ОКГ. Консп. лекций / Е.Ф. Ищенко, Ю.М. Климков. – М., 1970. – 63с.
1111792
  Гнасуну Брюно Резони, правила, права // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.67-74. – ISSN 0235-7941
1111793
  Шаров А.. Резонная реальность. Научное сотрудничество выгодно и России, и Украине // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 11 апреля (№ 15). – С. 3,6


  Известно, что десятки научных проектов по линии Россия - Украина ежегодно финансируются РФФИ. Отразятся ли на них текущие политические события? Рассказать о позиции фонда по этому поводу мы попросили начальника Управления международных связей РФФИ ...
1111794
  Шаталова А. Резоны для рекордов. Стоит ли гнаться за ростом мощностей? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 8 июня (№ 23)


  Легенда суперкомпьютинга, отец-основатель рейтинга Top500, профессор Университета штата Теннесси (США), директор Центра исследований информационных технологий Джек Донгарра (Jack Dongarra) решил не ограничиваться посещением одного лишь Национального ...
1111795
  Андреев И.Д. Резрвы рабочей силы. Пути улучшения использования рабочей силы на предприятиях центр. черноземья / И.Д. Андреев. – Воронеж, 1975. – 132с.
1111796
  Румянцев С.Н. Резримый бастион / С.Н. Румянцев. – М., 1984. – 64с.
1111797
  Шалімова Н.С. Результат аудиту та його користувачі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 265-271. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2222-0712
1111798
  Собко В.Г. Результат експериментального дослідження розвитку професійної компетентності офіцерів із застосування ділових ігор // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 119-124
1111799
  Литовченко В.Г. Результат Нобелiвського рiвня. Академік НАН України Вадим Євгенович Лашкарьов: видатний фізик XX сторіччя, першовідкривач p–n-переходу (до 55-річчя створення Інституту фізики напівпровідників НАН України) // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 2
1111800
  Дядченко Л. Результат поділу міфопоетичного простору: двійник (на матеріалі поезії Тараса Федюка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 352-359


  У статті розглядається ряд причин, через які ліричний суб"єкт поезії "київського періоду" Тараса Федюка постає у двох іпостасях. Основною метою роботи є аналіз авторських варіантів ліричного суб"єкта в міфопоетичному просторі. Окремий акцент зроблено ...
1111801
  Шушарін Д. Результат політики заспокоєння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28-29 серпня (№ 154/155). – С. 3


  Вирок Сенцову й Кольченку - відповідь усім, хто хоч якось виправдовував і виправдовує кримську капітуляцію.
1111802
  Мазур Л. Результат сумлінної праці : [Успішно закінчимо іспитову сесію !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  Успішно проходять зімові іспити на біологічному факультеті. Відмінники навчання біологічного факультету виконують громадські доручення і працюють в наукових гуртках.
1111803
  Діденко М.М. Результат як безпосередня мета сільськогосподарського підприємництва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 155-160. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються нові підходи до результату як безпосередньої мети виробництва. Аналізується пропорціональність між результатом підприємства, доходом і служінням інтересам суспільства.
1111804
  Шелудченко Л.С. Результата аналітичного дослідження аеродинамічних властивостей лісових газо-пилозахисних смуг із штучного створеними лакунарними порожнинами / Л.С. Шелудченко, С.В. Вознюк // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 81-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2073-5057
1111805
  Булгакова М. Результати 16-тої конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в Канкуні // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 28-37
1111806
   Результати аналізу використання супутникових радіонавігаційних засобів орієнтування та визначення координат об"єктів / А.І. Олещенко, Г.О. Радіонов, О.В. Лиходій, А.І. Воронін // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (62). – C. 51-58. – ISSN 2078-7480
1111807
  Головко А.М. Результати аналізу дотримання вимог ВАК України фаховими виданнями з ветеринарних та сільськогосподарських наук (зоотехнія) / А.М. Головко, А.Т. Цвігун // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-13
1111808
  Головко А.М. Результати аналізу дотримання вимог ВАК України фаховими виданнями з ветеринарних та сільськогосподарських наук (зоотехнія) / А.М. Головко, А.Т. Цвігун // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 12-13
1111809
   Результати аналізу порушень, які сталися протягом 2015 - першого півріччя 2016 років на АЕС України / С.В. Недбай, Д.В. Воронцов, О.М. Горпинченко, О.В. Печериця // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 2016. – Вип. 3 (71). – С. 15-18. – ISSN 2073-6231
1111810
  Томенчук Б.П. Результати археологічних досліджень давнього Галича у 2008 - 2013 роках / Б.П. Томенчук, О.Л. Мельничук // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 110-117. – ISSN 2078-1849
1111811
  Переверзєв С.В. Результати археологічних розвідок у зоні відчуження та на півночі Іванківського району Київської області / С.В. Переверзєв, А.А. Сорокун, І.М. Хоптинець // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 70-84. – ISSN 2227-4952
1111812
  Андрук В.М. Результати астрометричної обробки сканованих зображень Плутона по фотографічних платівках / В.М. Андрук, Л.В. Казанцева, С.В. Шатохіна // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 72
1111813
  Ольбрих Барбара Результати будування інформаційного суспільства для домашніх господарств // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  Трансформація до глобального інформаційного суспільства становить виклик, яким живе найбільш розвинута частина світу, а участь Польщі у тій трансформації, то - боротьба за місце в майбутньому. Технічні зміни, особливо в сфері інформатики і ...
1111814
  Ольбрих Б. Результати будування інформаційного суспільства для домашніх господарств // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-38.
1111815
   Результати буріння першої глибокої свердловини на керченському шельфі Чорного моря (структура Субботіна) та їх значення для планування подальших пошуково-розвідувальних робіт / П.Ф. Гожик, В.В. Гладун, І.Д. Багрій, Т.О. Знаменська, Н.В. Маслун, П.М. Мельничук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 103-114 : табл., схема. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0367-4290
1111816
  Щерба О. Результати виборів 2012 р. в Україні: уроки для кримськотатарської спільноти / О. Щерба, Лібрук-Ліпкевич // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 171-175
1111817
   Результати виборів до Верховних Рад СРСР і УРСР та до місцевих Рад депутатів трудящих по Українській РСР 1938-1940 рр.. – К., 1940. – 56с.
1111818
   Результати виборів у КНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Вперше в історії КНУ імені Тараса Шевченка ректора обирала університетська громада: науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування. ...
1111819
   Результати виборів у Криму в контексті пошуку можливих політичних компромісів. – Київ : УНЦПД, 2002. – 48с.
1111820
  Кучеревський В.В. Результати вивчення астрагалу шерстистоквіткового на Правобережному степовому Придніпров"ї / В.В. Кучеревський, Г.Н. Шоль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено дані багаторічного вивчення вікової структури популяції астрагалу шерстистоквіткового і його еколого-біологічних особливостей у природі та культурі.
1111821
  Ковальова Н.В. Результати вивчення пігментів фітопланктону в прибережних водах острова Зміїний в 2004-2012 рр / Н.В. Ковальова, В.І. Медінець // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 44-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 32 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1111822
  Фесенко А.Ю. Результати вивчення стану імунітету проти поліомієліту у населення України / А.Ю. Фесенко, А.П. Міроненко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 83-84
1111823
  Попов В.П. Результати визначення величини сумарного випаровування з грунту та способи поділу її на складові частини / В.П. Попов, П.І. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 37-46 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 9)
1111824
  Антипов Є.О. Результати випробувань вихрового теплогенератора РТГА-37 / Є.О. Антипов, П.Г. Охріменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 240-245 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1111825
  Кудрявцева С.К. Результати виробничого пректу зі збільшення зимових опадів в Україні / С.К. Кудрявцева, Б.Н. Лєсков // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 8-22 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
1111826
  Гуменюк С.В. Результати вихідного контролю формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 70-74. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1111827
  Баранський О.Р. Результати візуальних спостережень комет у 1990-1994 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-41. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено результати візуальних спостережень комет у 1990-1994 роках. Протягом цього періоду спостерігалася 21 комета, отримано 244 спостережень. Отримано оцінки таких параметрів: MAG - інтегральна зоряна величина, СОМА - діаметр коми, DC - ступінь ...
1111828
  Барінов Ю.В. Результати впливу вродженої патології органа зору на якість життя дітей раннього віку // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 1 (7). – С. 6-12. – ISSN 2309-8147
1111829
  Дунаєва Л. Результати впровадження інноваційної ступеневої освітянської моделі "Школа-Коледж-Університет" в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова / Л. Дунаєва, О. Нікогосян // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 74-77


  Досліджується соціальний ефект підготовки фахівців за новою інтегрованою схемою навчання, проведення медико-психологічних, економічних, соціологічних досліджень. Наведено накопичений позитивний досвід впровадження інноваційної освітянської моделі та ...
1111830
   Результати Всеукраїнського семінару-наради з питань безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 2 : фото
1111831
   Результати галузевого моніторингу діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України за основними показниками діяльності за 2015 календарний рік / С.В. Григоровська, Ю.С. П"ятницький, О.П. Волосовець, І.Є. Булах, А.Є. Горбань, І.В. Мельник, Ю.І. Фисун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 10-21. – ISSN 1681-2751
1111832
  Шерстюк Н.П. Результати гідрохімічного районовування Інгульця методами кластерного аналізу / Н.П. Шерстюк, О.Г. Байбуз // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 60-68. – ISSN 2306-5680


  Виконано районування ділянки Інгульця у межах Криворіжжя на підставі нових водогосподарських заходів з утилізації шахтних вод. Скиди шахтних вод з водойми балки Свистунова обумовили поділ нижньої ділянки річки. Доведена ефективність застосування ...
1111833
  Ращупкіна Ю.В. Результати громадського моніторингу: взаємодія органів місцевого самоврядування Луганська з ініціативними групами, що відстоюють право на безпечне життєве середовище / Ращупкіна Ю.В., Щербаченко В.В. ; Східноукраїнський центр громад. ініціатив. – Луганськ : Янтар, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-678-281-9
1111834
  Михайленко Д. Результати диференціації правового впливу на корупцію в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 156-163. – ISSN 2311-6676
1111835
  Кірпич С.Г. Результати діяльності системи господарських судів України в 2001 році // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.47-52. – ISBN 966-7784-65-7
1111836
   Результати довгострокових нахиломірних спостережень у соляній шахті м. Соледар (можливий резонансний ефект рідкого ядра Землі) / А.М. Кутний, В.Г. Павлик, В.Г. Булацен, Т.М. Бабич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 115-119 : Табл. – Бібліогр.: с. 118-119. – ISSN 0203-3100
1111837
  Демченко О.А. Результати дослідження аудиторії ділових телевізійних ЗМІ "Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні:структура і функціонування—2014" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 141-144


  У статті наведені результати дослідження охоплення цільової аудиторії діловими телевізійними каналами в Україні. Дослідження проведене в грудні 2013 р. — січні 2014 р. Розглядаються кількісні та якісні параметри бізнес-аудиторії в Україні, її охоплення ...
1111838
  Шуйский Ю.Д. Результати дослідження берегів острова Зміїний на Чорному морі / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Вихованець, О.Б. Муркалов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-34 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
1111839
  Шерстюк Н.П. Результати дослідження вмісту важких металів у воді річок Інгулець та Саксагань / Н.П. Шерстюк, С.М. Сердюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 101-110. – ISSN 2306-5680


  Розглянуті особливості впливу на гідроекосистему, джерела надходження та міграційні форми заліза, міді, цинку, хрому, мангану, свинцю, нікелю, кобальту, кадмию у воді рр. Інгулець та Саксагань. Рассмотрены особенности влияния на гидроекосистему, ...
1111840
  Шерстюк Н.П. Результати дослідження гідрохімічних процесів у воді р. Інгулець за 2014-2015 рр. / Н.П. Шерстюк, О.С. Куркуріна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 81-89. – ISSN 2306-5680


  Досліджено сучасний гідролого-гідрохімічний режим експлуатації р. Інгулець у межах Криворіжжя. Виявлено, що у період скиду високомінералізованих шахтних вод зі ставка балки Свистуново вода у річці стає перенасиченої схильною до осадження карбонату ...
1111841
  Пархоменко О.Г. Результати дослідження голоценових грунтів на археологічних пам"ятках Середнього Придніпров"я // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 152-156. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1111842
  Матвійчук В.М. Результати дослідження мотиваційного компонента професійної готовності майбутніх фізичних реабілітологів до діяльності з особами з інвалідністью // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 78-82
1111843
  Образцов М.С. Результати дослідження нічної лепідоптерофауні в м.Миколаєві / М.С. Образцов. – 141-161с.
1111844
  Образцов М.С. Результати дослідження нічної лепідоптерофауні в м.Миколаєві. / М.С. Образцов. – 141-161с.
1111845
  Щербатюк Б.А. Результати дослідження особливостей соціального самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську діяльність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню особливостей соціального самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську діяльність. Викладено результати дослідження впливу певних психологічних детермінант: ціннісних орієнтацій, мотивації і самооцінки. Наведено ...
1111846
  Азархіна О.К. Результати дослідження суспільних проблем у популярних інтернет блогах // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 57-58
1111847
  Штефан Л.В. Результати дослідження сформованості інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 78-87. – ISSN 2078-7782


  Сучасна освіта, яка розвивається на зламі століть, супроводжується складними суспільними процесами, що активно впливають на всі її галузі, у тому числі й на інженерно-педагогічну. Як правило, такі умови спричиняють появу нових феноменів, процесів, ...
1111848
  Колодій О.С. Результати дослідження форми і параметрів живильно-розподільного пристрою пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника / О.С. Колодій, С.В. Кюрчев, К.Л. Мельник // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 52-57 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-1828
1111849
  Марцева Л.А. Результати дослідження якості освіти як джерело її розвитку // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 1. – С. 26-28
1111850
  Отич О. Результати досліджень ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Січень - лютий (№ 1). – С. 5


  В обговоренні законопроекту взяли участь представники Національної академії педагогічних наук України, керівники відділів освіти місцевих органів самоврядування та ін.
1111851
   Результати досліджень не повинні потрапляти на смітник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про засідання робочої групи в МОН під головуванням перщого заступника міністра освіти і науки Євгена Суліми. До робочої групи увійшли представники міністерства, а також провідних вищих навчальних закладів: КНУ імені Тараса Шевченка, КНУ технологій і ...
1111852
  Онищук В.В. Результати досліджень функціональних зв"язків між основними гідравлічними й русловими характеристиками річок Українських Карпат // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 41-50.
1111853
   Результати дослідіів організації східчастих маршрутів на лінії Коростень-Одеса.. – К., 1936. – 144с.
1111854
  Бойко М. Результати дослідницької роботи В.В. Колкунова у відділі селекції Наукового інституту селекції // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 134-137. – ISSN 1998-4634


  В.В. Колкунов - біолог і ботанік, вчений-агроном, селекціонер, організатор селекційно-насіннєзнавчої справи. Протягом 1910-1915 рр. - професор кафедри агрономії Університету св. Володимира.
1111855
  Гончак І.В. Результати екологічної оцінки стану поверхневих вод р. Горинь в межах м. Нетішин (ХАЕС) / І.В. Гончак, Т.О. Басюк, Т.О. Грисюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 143-149
1111856
  Гопчак І.В. Результати екологічної оцінки та екологічного нормування поверхневих вод Волинської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 370-374. – Бібліогр.: 6 назв
1111857
  Софійчук К.К. Результати експериментального впровадження контролінгу в умовах підприємства // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 131-141. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті викладені результати експериментальної реалізації розроблених моделей контролінгу. Визначені експериментальним шляхом основні внутрішні та зовнішні загрози підприємства. Об"єкт дослідження - процес реалізації фінансової стратегії підприємства.
1111858
  Блешмудт П.П. Результати експериментального впровадження тренінгу "Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 196-200. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1111859
  Сурсаєва І.С. Результати експериментального дослідження з перевірки педагогічних умов формування професійного мислення майбутнього фельдшера // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 109-114. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1111860
  Потапчук Н.Д. Результати експериментального дослідження проблемних сімей прикордонників та особливостей надання їм психологічної допомоги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 90-92. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання проблемних сімей прикордонників та особливості надання їм психологічної допомоги. The article deals with the problem of border guards" families and the question of psychological aid rendering to these families.
1111861
  Дегтярьова Г.А. Результати експериментальної апробації концептуальної моделі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіт // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 69-78. – ISSN 2074-8922
1111862
  Дармограй П.В. Результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування професійної компетентності у майбутніх офіцерів державної пенітенціарної служби у процесі фахової підготовки // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 72-76. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1111863
  Дідик Н.М. Результати емпіричного дослідження професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (181). – С. 7-12
1111864
  Савченко А. Результати емпыричних дослыджень у сферы порывняльного кримынального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С.33-37
1111865
  Жук П.М. Результати ендопротезування кульшового суглоба в людей старшої вікової групи в разі переломів стегнової кістки у вертлюговій ділянці / П.М. Жук, А.М. Каяфа, М.В. Абрамов // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 87-91. – ISSN 0030-5987
1111866
   Результати загальнонаціонального опитування "Ставлення населення України до зовнішнього незалежного оцінювання" // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 4-12
1111867
  Топузов О.М. Результати засвоєння економічних знань учнями 9-10-х класів у процесі навчання географії в умовах вибору підручників / О.М. Топузов, А.А. Шуканова // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 23-29. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1111868
   Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення в лікуванні хворих із пахвинними грижами / В.І. Паламарчук, В.М. Лисенко, М.Ю. Крестянов, Р.О. Балацький, О.А. Потапов, В.І. Зубаль, Д.Е. Махмудов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 81-84. – ISSN 2224-0586
1111869
   Результати застосування неоад"ювантної хіміопроменевої терапії Sз внутрішьоартеріальним введенням цитостатиків хворим на рак стравоходу / С.І. Кіркілевський, Р.І. Фридель, Ю.М. Кондрацький, П.С. Крахмальов // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 41-44. – ISSN 1681-276Х
1111870
  Щербина Л.Ф. Результати застосування програми розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 9 (162). – С. 62-67
1111871
   Результати застосування технологій "Сітько-МРТ" (мікрохвильова резонансна терапія) у лікуванні остеомієліту / С.П. Сітько, Г.В. Гайко, І.П. Вернігора, І.В. Федотова // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 45-56. – ISSN 1023-2427
1111872
  Гончаренко Н. Результати зіставлення класів стійкості приземного шару атмосфери з даними аерологічного зондування : Праці молодих учених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проведено зіставлення методики визначення стійкості приземного шару атмосфери за наземними мережними метеорологічними спостереженнями з матеріалами аерологічних спостережень в 300-метровому шарі. Comparison of technique of stability determination in ...
1111873
  Горох В. Результати ЗНО - 2014 з історії України крізь призму психометрії / В. Горох, О. Святокум // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 3 (163), березень. – С. 40-45
1111874
   Результати ЗНО 2016 року // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 15/16 (363/364), серпень. – С. 21-25


  "Тести з хімії складають, в основному, майбутні студенти хімічних факультетів, медики, фармацевти, а також майбутні аграрії, ветеринари, технологи харчових продуктів та інші. Всі професії, безсумнівно, важливі й потрібні. Цікаво, що більшість із них ...
1111875
   Результати зовнішнього і внутрішнього моніторингу якості вищої освіти у ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" за 2015 календарний рік / В.М. Ждан, В.М. Бобирьов, С.М. Білаш, О.М. Бєляєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 93-97. – ISSN 1681-2751
1111876
  Гнатюк С.А. Результати і перспективи роботи господарств корпорації "Тваринпром" // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1111877
   Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 7 (237), липень. – С. 36-38. – ISSN 2221-1055
1111878
  Волошенюк О. Результати інтелектуальної, творчої діяльності в цивільному законодавстві // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-25.
1111879
  Тарасюк Н. Результати інтродукційного сортовивчення нарцисів (Narcissus х hybridus Hort.) в Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України / Н. Тарасюк, О. Тимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати інтродукційного сортовивчення колекції нарцисів Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС). Рекомендовано 57 сортів нарцисів для масового розмноження. The results of introduction evaluation of sorts narcissus ...
1111880
  Захаров Д.О. Результати касаційного розгляду у кримінальному судочинстві / Д.О. Захаров, А.В. Реуцький // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 230-235. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1111881
  Волкова О.В. Результати кластерного аналізу регіональних ринків праці України / О.В. Волкова, О.Б. Носач // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 105-112
1111882
  Короденко М. Результати конкурсу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 5 червня (№ 22)


  Обрано Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Список першого складу Наукового комітету. До складу також увійшли науковці КНУ імені Тараса Шевченка: І.О. Анісімов (декан факультету радіофізики, електроніки та ...
1111883
  Загребельна О. Результати констатувального експерименту щодо визначення показників сформованості управлінської професійної культури майбутніх менеджерів освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 6 (70). – C. 71-83. – ISSN 2312-5993
1111884
  Огняник М.С. Результати ліквідації нафтохімічного забруднення на території складу паливно-мастильних матеріалів аеропорту "Бориспіль" : гідрогеологія та інженерна геологія / М.С. Огняник, В.Г. Максимов, С.А. Диняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-54. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Екологічну ситуацію щодо нафтохімічного забруднення в Україні слід розглядати як кризову. Забруднення нафтопродуктами стосується в першу чергу підземних вод, що є основним джерелом питного водопостачання. Наведено результати ліквідації нафтохімічного ...
1111885
  Матвійчук Б.О. Результати лікування хворих з грижами стравохідного отвору діафраґми, асоційовані з ґастроезофагеальною рефлюксною хворобою / Б.О. Матвійчук, А.А. Гураєвський, А.Р. Стасишин // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 22-25. – ISSN 1029-4244
1111886
  Райко Д. Результати маркетингових досліджень щодо доцільності формування департаменту маркетингу на підприємствах машинобудівної галузі Харківського регіону // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 58-64 : рис., фото. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1111887
  Бондар К.М. Результати мікромагнітометричних досліджень деяких археологічних пам"яток у 2005-2006 роках / К.М. Бондар, Р.В. Хоменко, С.А. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-36. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати магнітометричних і петромагнітних досліджень на поселенні Малополовецьке-2А та Більському городищі. The results of magnetometric and petromagnetic investigations on Malopolovetske-2A archaeological site and Belsk ...
1111888
  Сторубльов О.І. Результати моделювання методів виявлення об"єктів за їх рухом на послідовності спостережень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Розглядаються результати моделювання методів виявлення об"єктів за їх рухом на послідовності спостережень за умов зашумленості радіолокаційних зображень, показано статистику процесу відсіву.
1111889
   Результати моніторингового опитування населення України стосовно соціального становища молоді. – Київ, 2000. – 34с.
1111890
  Істоміна К. Результати навчання фахівців-міжнародників в університетах Канади // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 108-115. – ISSN 2075-1478
1111891
  Голубенко О. Результати навчання як об"єкт стандартизації / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 1 (28). – С. 24-30.
1111892
  Дудич В.М. Результати напістаціонарних досліджень руслових процесів у басейні ріки Біла Тиса (2011-2013) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 37-45. – ISSN 0868-6939


  На основі закладення різночасових поперечних перерізів в басейні річки Біла Тиса, проаналізовано зміни, які відбулися в руслах рік протягом вересня 2011- вересня 2013 рр.: інтенсивність глибинної і бокової ерозії, акумуляції наносів, деформації ...
1111893
  Єфіменко В.М. Результати наукової роботи Астрономічної обсерваторії Київського університету за 1998-1999 pp. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-78. – (Астрономія ; вип. 36)


  Подано звіт про роботу Астрономічної обсерваторії за 1998-1999 рр. Приведено дані про персональний склад, тематику наукових досліджень, основні наукові результати, інші відомості про діяльність обсерваторії за цей період.
1111894
  Казанник В. Результати обліків водоплавних птахів київської агломерації у зимовий період 2011-2012 рр. / В. Казанник, О. Коваленко, В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-49. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Було досліджено видовий склад і чисельність скупчень водоплавних та біляводних птахів Київської агломерації під час зимівлі 2011-2012 рр. Матеріал зібрано в основному за допомогою маршрутного методу. Виявлено 20 видів, чисельність упродовж зимівлі ...
1111895
  Пазинич В. Результати обстеження алювіальної товщі в кар"єрі м.Комсомольськ (Полтавська область) : наукові повідомлення / В. Пазинич, М. Стахів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 376-377 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0868-6939
1111896
  Погорецький М. Результати оперативно-розшукової діяльності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 102-105. – ISSN 0132-1331
1111897
  Вержбицький О.А. Результати опитування щодо стану впровадження контролінгу на торговельних підприємствах України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 27-34. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1111898
  Нікітін В.А. Результати оптимізації розподілу фінансових ресурсів для забезпечення потреб Збройних Сил України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 115-120. – ISSN 2304-2699
1111899
  Радзівіл В.Я. Результати палеовулканологічних реконструкцій вендської базальтової формації Волині / В.Я. Радзівіл, А.Я. Радзівілл, І.С. Потапчук // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 129-133. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
1111900
   Результати палеогеографічних і археологічних досліджень пізньопалеолітичного пам"ятника Плесна / Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, В.М. Степанчук, С.М. Рижов // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
1111901
   Результати палеопедологічних (мікроморфологічних) та археологічних досліджень палеолітичного пам"ятника Меджибок / Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, В.М. Степанчук, С.М. Рижов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 123-129 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0868-6939
1111902
  Сущик М. Результати парламентських виборів в Угорщині-шлях до реформування держави // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 94-98
1111903
   Результати патоморфологічних та імуногістохімічних досліджень гепатобіліарної системи у новонароджених, які загинули внаслідок перинатальних причин / Ю.Д. Годованець, О.С. Годованець, О.В. Курик, Т.А. Дроник // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 30-36. – ISSN 2226-1230
1111904
  Буйдін Ю. Результати первинної сортооцінки Ірису гібридного (Iris hybrida Hort) при інтродукції в Лісостеп України / Ю. Буйдін, Г. Скрипка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані первинної сортооцінки ірису гібридного в умовах Лісостепової зони України. Проведено групування сортів за висотою, початком і тривалістю цвітіння, а також, виділено кращі сорти за продуктивністю, та рясністю цвітіння. The initial ...
1111905
  Білокінь І.П. Результати перебудови біолого-грунтознавчого факультету КДУ на основі мічурінського й павловського вчення та завдання факультету в світлі геніальних праць Й.В.Сталіна з питань мовознавства / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ. – 3c. – Окр.відбиток: Труди біолого-грунтознавчого фак-ту КДУ ім.Т.Г. Шевченка №8, 1952р.
1111906
   Результати перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності в Івано-Франківській та Закарпатській областях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 24-26 : фото
1111907
  Булгакова М. Результати переговорів зі зміни клімату, що відбулися у Канкуні: від негативних оцінок до оптимістичних прогнозів // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 11-17
1111908
  Дерев"янко В. Результати перезимівлі (2005-2006 pp.) Diospyros kaki L. та її гібридів у найбільш холодних районах Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати перезимівлі (2005-2006 pp.) Diospytos kaki L. та її гібридів у деяких найбільш холодних районах Криму. The results overwintering (2005-2006 уу.) Diospyros kaki L. and her hybrids in the some most cold anas of Crimea are obtained.
1111909
   Результати перезимівлі інтродукованих кизильників зимою 2005-2006 рр. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Г. Гревцова, З. Бонюк, В. Колесник, І. Михайлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані зимостійкості видів роду Cotoneaster (Medik.) Bauhin в екстремальну зиму 2005-2006 рр. The data of winter resistance of the genus Cotoneaster (Medik.) Bauhin species in the extreme winter of 2005-2006 year have been given.
1111910
  Ткаченко Т.Н. Результати порівняльного аналізу багаторічних досліджень ритмів розвитку рослин із родини Myrtaceae R.Br. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Приведено результати багаторічного аналізу ритмів розвитку видів родини Myrtaceae R.Br. в умовах Донецького ботанічного саду.
1111911
  Хтема А.В. Результати пошуку гідродинамічних пасток рециркуляційного типу у "безперспективних" осадових товщах за допомогою геоінформаційного робота / А.В. Хтема, В.М. Хтема // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 31-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
1111912
  Утченко К. Результати проведення українсько-німецького семінару "Європеїзація юридичної освіти в Україні" // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 151-156. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "17-18 листопада у місті Геттінген (Німеччина) відбувся семінар на тему "Європеїзація юридичної освіти в Україні". Організаторами даного заходу стали Федеральне міністерство освіти та досліджень Німеччини (Bundesministerium fur Bildung und Forschung, ...
1111913
  Фінчук В.В. Результати прогнозування скупчень вуглеводнів на Наріжнянській площі Дніпровсько-Донецької западини за даними електророзвідувальних робіт методом точкових електромагнітних зондувань / В.В. Фінчук, І.М. Скопиченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 131-138 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
1111914
  Птащенко Л.О. Результати реалізації антимонопольної і конкурентної політики та оцінка їх соціально-економічних наслідків для підприємств Полтавщини // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С93-104
1111915
  Кравченко М. Результати реалізації національного законодавства та його ефективність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-65. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються фактори ефективності законодавства як передумови отримання позитивних результатів реалізації законодавства. В статье исследуются факторы эффективности законодательства как условия получения позитивных результатов реализации ...
1111916
  Журавльов В.В. Результати реалізації тренінгу "Організаційно-психологічна підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників охорони державного кордону" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 59-67 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-3190
1111917
   Результати робіт з оцінки запасів питних підземних вод на водозаборах ПАТ "Укргазвидобування" / С.М. Левонюк, Т.І. Шум, Н.П. Прожога, І.Б. Чернявська // Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз ; редкол.: С.В. Кривуля, А.І. Лур"є, А.П. Мельник [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 44. – С. 67-75
1111918
  Сивульський М.І. Результати роботи, проблеми й завдання державної контрольно-ревізійної служби України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 37-45
1111919
  Полєтаєв В.І. Результати розгляду палеозойською комісію Національного стратиграфічного комітету України модернізованих схем стратиграфії палеозойських відкладів України / В.І. Полєтаєв, О.І. Берченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 83-90 : рис. – Бібліогр.: с. 89-90. – ISSN 0367-4290
1111920
  Вовна О.В. Результати розробок і досліджень комп"ютеризованих інформаційно-вимюрювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт / О.В. Вовна, А.А. Зорі // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 55-63 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2415-7902
1111921
   Результати розслідування Іловайської трагедії [підсумки] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 16-19
1111922
  Левченко Т.М. Результати селекційної роботи по створенню сортів люпину жовтого кормового / Т.М. Левченко, Т.О. Байдюк, О.М. Вересенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 167-177 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1111923
  Осипов О.К. Результати спостережень дотичних покриттів зірок Місяцем за 1973-1998 pp. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-30. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено поправки до карт Ваттса, які одержані із спостережень дотичних покриттів зірок Місяцем, виконаних в Україні у 1973-1998 рр.
1111924
   Результати спостережень дотичних покрить зір місяцем у 1988, 2000-2002 роках / М.І. Буромський, О.К. Осипов, В.Й. Мазур, Б.М. Скорітченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-56. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наведено поправки до карт Уоттса, що одержані із спостережень дотичних покрить зір Місяцем, виконаних в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету у 1988 і 2000-2002 рр. The correction to Watt"s maps from observations of grazing ...
1111925
  Колісник П.І. Результати спостережень за стоком талих вод в районі Києва / П.І. Колісник, К.Д. Ткаченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 163-168 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1111926
  Деркач К.М. Результати спостережень прямих сходжень планет з харківським меридіанним кругом у 1990 р. / К.М. Деркач, А.Ф. Ванцан, В.М. Кирпатовський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 76-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  У 1990 р. з допомогою харківського меридіанного круга (160/2000) було виконано 97 диференціальних визначень прямих сходжень планет. Порівняння спостережених прямих сходжень великих планет з ефемеридами виявило систематичні відмінності в різницях (О - ...
1111927
  Лень В.С. Результати статистичного спостереження про витрати на ліки, подяки лікарям та благодійність студентів / В.С. Лень, А.П. Митько // Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – С. 45-47. – ISBN 978-966-2188-72-1


  У грудні 2015 року було проведене статистичне спостереження з метою виявлення витрат на ліки та лікування студентів. Для цього була розроблена анкета та проведено опитування серед студентів 5-х курсів Чернігівського національного технологічного ...
1111928
   Результати та аналіз земноприпливних спостережень із свердловинним нахиломіром у Полтаві / А.М. Кутний, В.Г. Павлик, Т.М. Бабич, В.П. Плис // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 124-129 : табл. – Бібліогр.: с. 128-129. – ISSN 0203-3100
1111929
  Воронкова О.М. Результати та перспективи модернізації Державної податкової служби України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 207-212. – ISSN 2306-546X


  Статтю присвячено актуальній науково-прикладній проблемі модернізаційного перетворення державної податкової служби України. Предметом дослідження є результати та перспективи модернізації податкової служби в Україні. Метою даної роботи є комплексний ...
1111930
  Айстраханов Д.Д. Результати та перспективи розрахунків оперативних оцінок макроекономічних показників // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 9-13. – Бібліогр.: 4 назв.
1111931
  Віхоть Ю.М. Результати тектонофізичних досліджень флішевої товщі Скибового покриву Українських карпат у долині р.Бистриця Надвірнянська / Ю.М. Віхоть, І.М. Бубняк, М.В. Накапелюх // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 72-80 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
1111932
  Черняк А.І. Результати теоретичного та емпіричного вивчення проблеми самореалізації викладачів вищого навчального закладу / А.І. Черняк, О.В. Кулешова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні та емпіричні проблеми самореалізації викладачів в умовах вищого навчального закладу Визначається що запорукою успішної самореалізації особистості в сфері вищої освіти є рефлексивна соціально-психологічна і світоглядна ...
1111933
  Калкутіна Н.В. Результати трудового використання військовополонених на Півдні УРСР (1944-1949 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 51-54. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1111934
  Марченко О.М. Результати уточнення квазігеоїда УКГ2012 для території України / О.М. Марченко, О.В. Кучер, Д.О. Марченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 3-10 : мал., табл. – Бібліогр.: 11 назв
1111935
  Марченко О.М. Результати уточнення моделі аномалій Буге для регіону України : геодезія / О.М. Марченко, О.В. Кучер // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 19-26 : Мал., карти, табл. – Бібліогр.: 14 назв
1111936
  Гресь Н. Результати формальної перевірки документа про вищу освіту // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 25-38. – ISSN 1682-2366


  У статті проаналізовано зміст документа про освіту, який видається випускникам ВНЗ III-IV рівнів акредитації, а також додатків до диплома державного та європейського зразків.
1111937
   Результати фотографічних спостережень метеорів у Києві в 1977-1981 рр. / Л.М. Шербаум, Ю.В. Обрубов, Т.І. Зарубіна, С.С. Тряшин // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 61-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Наведено результати визначення кінематичних характеристик та елементів орбіт метеорів, які спостерігались у 1977-1981 рр. в Астрономічній обсерваторії Київського університету.
1111938
  Коновалова Н.В. Результати фотометричної обробки метеорів 1977-1978 рр. / Н.В. Коновалова, Т.І. Зарубіна, Ю.Г. Тарануха // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 58-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Наведено результати фотометричної обробки метеорів, які спостерігались на Астрономічній обсерваторії та заміських спостережних станціях Київського університету в 1977-1978 рр.
1111939
  Тиш І.І. Результати хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних уражень екстракраніального відділу сонних артерій у хворих з високим кардіоваскулярним ризиком // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 48-57. – ISSN 2304-9359
1111940
  Серга Е.М. Результати чисельних експериментів по статистичній моделі динаміки клімату України : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 25-34 : Рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0130-2914
1111941
  Тучковенко Ю.С. Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості характеристик гідрологічного режиму Куяльницького лиману / Ю.С. Тучковенко, Д.В. Кушнір // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 137-149 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2311-0902
1111942
   Результативна співпраця // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка було підписано Меморандум про розширення співпраці між університетом і відомою китайською компанією Huwei Ukraine. Його підписали ректор КНУ Леонід Губерський і директор компанії Чжоу Хаодзе.
1111943
  Портна О.В. Результативна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 71-76. – ISSN 2222-0712
1111944
  Радіонов Ю.Д. Результативність бюджетних програм як основа динамічного розвитку України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 21-33 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1111945
  Данканіч О.М. Результативність використання бюджетних коштів: вплив на розвиток вищої освіти в регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 8, серпень. – С. 138-140. – ISSN 2306-6806
1111946
  Борова Т. Результативність використання нових технологій в управлінні педагогічним процесом у ВНЗ / Т. Борова, Г. Бородай // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 18-26. – ISSN 1562-529Х
1111947
  Рукавиця А.А. Результативність використання селекційних індексів у якості критеріїв відбору свиноматок // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 245-254 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1111948
  Пустовойт О.В. Результативність внутрішнього ринку національної економіки: методологія та аналіз // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 75-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1111949
  Куліков А.І. Результативність державних видатків на освітню діяльність // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 222-227. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1111950
  Качан Є. Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України / Є. Качан, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 18. – С. 88-97


  Розглянуто необхідність розвитку компетенцій науково-педагогічного персоналу в сучасних умовах, проаналізовано результативність його діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації України, окреслено доцільність застосування ...
1111951
  Школьний О.О. Результативність діяльності підприємств: управлінський аспект // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 94-98. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1111952
  Іванова Т.О. Результативність діяльності підприємства як визначальний критерій успіху // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 124-127


  Розглядається сутність поняття "результативність" діяльності підприємства. Досліджено суттєві відмінності понять "результативність" та "ефективність". Висвітлено думки різних вчених-економістів дощо даних понять.
1111953
  Беднарська В.М. Результативність доказової діяльності слідчого в судових рішеннях // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 29-35. – ISBN 978-617-616-075-5
1111954
  Лозинська Т. Результативність заходів державної цінової політики на продовольчому ринку України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 131-138.
1111955
  Оксак А.О. Результативність злиттів і поглинань в аграрному секторі економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 10 (240), жовтень. – С. 122-127. – ISSN 2221-1055
1111956
  Грига В.Ю. Результативність інноваційної діяльності малих підприємств привзаємодії з великим бізнесом / В.Ю. Грига, С.В. Богдан, Н.Б. Ісакова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 94-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
1111957
  Крисанов Д. Результативність й ефективність діяльності підприємств: оцінювання та максимізація / Д. Крисанов, Л. Стешенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 21-25 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1810-3944
1111958
  Попова В. Результативність макрорівня: сутність концепції та методології оцінки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 42-48 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1111959
  Драгунова Т. Результативність міграційних процесів: аспекти приживаності населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 26-30
1111960
  Євтушенко В.М. Результативність наукових робіт фундаментального спрямування / В.М. Євтушенко, Т.В. Гаврис, Н.І. Муратова // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 56-59. – ISBN 978-966-479-052-6
1111961
  Сліпченко М.І. Результативність пошуку / М.І. Сліпченко. – К., 1988. – 54с.
1111962
  Куранда Т.К. Результативність реалізації програмно-цільових методів управління науковими дослідженнями і розробками / Т.К. Куранда, Н.І. Вавіліна, Є.С. Тітаєвська // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 127-131. – ISBN 978-966-479-052-6
1111963
  Попова В.В. Результативність сільського господарства в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 118. – С. 317-319
1111964
  Сороко В.М. Результативність та ефективність державного управління і місцевого самоврядування : навч. посібник / В.М. Сороко ; Нац. акад. держ. упр при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2012. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.241-251, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-331-8
1111965
  Шевченко В.Ю. Результативність та ризики міжнародної фінансової інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 37-39
1111966
  Ярошенко І.В. Результативність управління соціально-економічним регіональним розвитком у країнах Європейського Союзу: динаміка, тенденції, аналіз соціально-економічних показників ефективності регіональної політики / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 56-65. – ISSN 2222-4459
1111967
  Белошапка В.А. Результативное управление стратегическим процессом в компании // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 107-114 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1111968
  Лавренюк Е.Н. Результативность научно-исследовательской деятельности российских вузов в контексте национальных и международных сопоставлений / Е.Н. Лавренюк, Н.В. Никитин // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 12. – С. 54-61. – ISSN 1561-2465


  Представлен анализ российских подходов к оценке результативности научно-исследовательской деятельности вузов и их применимости в рамках поведения межвузовских сопоставлений. Одним из подходов является создание системы независимого (негосударственного) ...
1111969
  Рубан Ю.Д. Результативность научной и педагогической деятельности: трудолюбие и способность, высокие моральные качества / Ю.Д. Рубан. – Харьков : Эспада, 2014. – 296, [1] с. : фотогр. – Библиогр.: с. 15-107, 278-292. – ISBN 978-966-456-094-5
1111970
  Михнов А.П. Результативность соревновательной деятельности хоккеистов высокого класса с учетом коррекции уровня их самооценки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 47-52 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
1111971
  Дащенко Г.М. Результативные причастия в языке урду / Г.М. Дащенко ; МГУ ; Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1987. – 202 с.
1111972
  Онищенко В. Результатом роботи є положення про академічну мобільність студентів технічного університету" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 вересня (№ 39)


  "Перспективи розвитку українсько-російського співробітництва в галузі вищої освіти й університетської науки"- такою була тема круглого столу між учасниками Асоціації вищих навчальних закладів-партнерів Росії і України.Ректор Полтавського національного ...
1111973
  Каманин И.М. Результаты археологической экскурсии в Таращанский и Чигринский уезды летом 1901 года / [соч.] И.М. Каманина. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1902. – 18 с. – Отд. оттиск: Чтения Исторического общества Нестора Летописца, кн. 15, вып. 4, отд. 1, с. 51-66


  На с. 1 дарственная надпись от автора 2 марта 1902 года
1111974
  Симонова Л.Н. Результаты восьмилетних преобразований в Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 51-54. – ISSN 044-748Х
1111975
  Тихонов Иван Иванович Результаты двухлетнего эксперимента по программированному обучению / Тихонов Иван Иванович. – Москва, 1966. – 33с.
1111976
  Шабанов С.Ф. Результаты и некоторые вопросы геометрических исследований по газонефтяным месторождениям Азербайджана. (На примере месторождений Нефтяные Камни, Грязевые Сопки, Южная, Зыря, Гоусаны, Сиазань) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 136 / Шабанов С.Ф.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1969. – 18л.
1111977
  Энделадзе Н.Е. Результаты изучения биологии гриба Ophiobolus graminis Sacc., возбудителя корневой гнили пшеницы и меры борьбы с ним : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Энделадзе Н.Е. ; Груз. с-х. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 19 с.
1111978
  Цакадзе Н.А. Результаты изучения некоторых физиологических процессов ели восточной в связи с повреждением боьшим еловым булоедом и применением пестицидов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Цакадзе Н. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – 21л.
1111979
   Результаты изучения однородности материала первой серии стандартных образцов горных пород Украины : количественные методы анализа проб и обработки геологических данных / А.Ю. Серга, Н.Н. Жуков, В.Ю. Бондаренко, Н.И. Проскура // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 127-135 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
1111980
  Гавриленко И.А. Результаты изучения тектоники кембрийских отложений северо-восточной части Иркусткого амфитеатра сейсморазведкой МОВ. (Сейсмогеол. отличия, особенности методики обработки, геол. результаты, иссл...) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 131 / Гавриленко И.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 18л.
1111981
  Чапидзе Ф.Е. Результаты изучения яблонной стеклянницы (Synanthedon myopaeformis Borkh.) в условиях Грузии : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Чапидзе Ф.Е. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 19 с.
1111982
  Чхубианишвили Ц.А. Результаты изучения ядерного полиэдроза как фактора регуляции численности пядениц в Грузии : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Чхубианишвили Ц.А. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 19 с.
1111983
  Кошкин А.Р. Результаты интеллектуальной деятельности и экономические отношения // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.36-38. – ISSN 1680-2721
1111984
  Шеффер Е.К. Результаты исследования рассеянного ультрафиолетового излучения Солнца в верхней атмосфере Земли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Шеффер Е.К. ; МГУ , Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1971. – 6 с. – Бібліогр.:с.6
1111985
  Табагуа Г.Г. Результаты комплексных геофизических исследований на железорудных месторождениях Грузии : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Табагуа Г.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 22л.
1111986
  Хитров В.Г. Результаты межлабораторной оценки качества определений породообрающих элементов / В.Г. Хитров, Р.В. Кортман. – Москва, 1971. – 39с. – (Лабораторные и технологические исследования и методы обогащения минерального сырья)
1111987
   Результаты наблюдений на Зенит-телескопах = The results of observations With Zenith - Telescopes. – Москва : [Главная астрономическая обсерватория АН УССР], 1963. – 146 с. : табл. – На обл.: Материалы наблюдений на Зенит-телескопах : Полтава, Пулково, Казань, Москва, Иркутск, Китаб, Ла-Плата. – (Международный геофизический год 1957-1958-1959)
1111988
   Результаты обзора дискретных источников северного неба в интервале склонений от 0 до+10. – Харьков, 1979. – 26с.
1111989
  Шубина И. Результаты обучения и способы их оценивания в высшей школе // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 243-249


  Стаття присвячена проблематиці системи кваліфікацій, а зокрема значенню результатув навчання для системи освіти на міжнародному, національному та інституційному рівнях. Автор аналізує значення та підходи до оцінювання результатів навчання згідно з ...
1111990
  Кахидзе Р.В. Результаты оптимизации параметров подвески автомобиля / Р.В. Кахидзе, И.Ш. Дидманидзе, М.Е. Девадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Abstract: It is decided problem of elaboration the algorithm such optimize, which it is possible to apply for cars, operating under agricultural condition, when target oriented function have composite structure and needs the optimize of high quantity ...
1111991
  Подкорытов Р.А. Результаты пенсионной реформы в Чили и меры по ее совершенствованию // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 52-71. – ISSN 044-748Х
1111992
  Белоусова Н. Результаты первичной интродукции Cyclamen coum L. и Cyclamen hederifolium Ait. в ЦБС НАН Беларуси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Представлены сведения о новых перспективных декоративных представителях культурной флоры Беларуси Сyclamen coum L., C. hederifolium Ait.. Изучены особенности сезонного роста и развития исследуемых видов, описаны морфологические признаки и декоративные ...
1111993
  Годлевская Е.В. Результаты первого полномасштабного учета рукокрылых в подземельях континентального Причерноморья Украины / Е.В. Годлевская, М.А. Гхазали, В.Н. Тыщенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 34-41. – ISSN 1729-7184
1111994
   Результаты позиционных фотографических наблюдений Марса и его спутников 1986-1988 гг. / Тельнюк-Адамчук, К.И. Чурюмов, Н.И. Пишкало, С.В. Пасечник, С.Е. Бориско, В.В. Клещенок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Реферат депонованого рукопису. Наведено результати спостережень Марса та його супутників з астрографом 20/430 см, поле платівки близьке до 100", масштаб - 48"/мм. Для отримання зображень супутників та спрощення вимірювань перед об"єктивом встановлювали ...
1111995
   Результаты построения государственной геоцентрической системы координат Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "ГЛОНАСС" / В.П. Горобец, Г.В. Демьянов, А.Н. Майоров, Г.Г. Побединский // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 53-57 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
1111996
   Результаты работ ЮжНИИГим за 1939г.. – Ростов на Дону : Ростоведиздат, 1941. – 111с.
1111997
   Результаты рейтинга вузов, готовящих специалистов в сфере маркетинговых коммуникаций // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2009. – № 12 (160). – С. 48-52.


  Рейтинги : ВРК, АДВ, InMind. Лидер рейтинга - Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.
1111998
  Чобанян Р.С. Результаты упорядочения заработной платы в машиностроении Армянской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Чобанян Р.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 24л.
1111999
  Заворотняя И. Результаты экологического мониторинга и оценка влияния ОП ЮУ на окружающую среду / И. Заворотняя, В. Ким // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 12-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1112000
  Кожевникова Т.В. Результаты эксперимента по внедрению компьютерных технологий в процесс иноязычной подготовки в неязыковом вузе / В. Кожевников // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 115-126. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
<< На початок(–10)1111111211131114111511161117111811191120(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,